Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


remanent likwidacyjny

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-740/12-2/LK
  obowiązek sporządzenia spisu z natury w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1131/12-2/AM
  Stwierdzić należy, iż w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, na podatniku, nie ciąży obowiązek ustalania i uiszczania zobowiązania podatkowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-281/12-5/JN
  Uznanie remanentu likwidacyjnego za zerowy oraz brak obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-226/12-4/KO
  Czy przekazanie całego przedsiębiorstwa przez małżonka pozostającego w ustawowej wspólności majątkowej drugiemu z małżonków, a następnie zakończenie działalności gospodarczej spowoduje konieczność uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-909/11/RSz
  - obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym podatku VAT od ulepszonego środka trwałego, - dokonania korekty podatku naliczonego od środka trwałego - inwestycji, które ulepszą środek trwały
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-661/11-7/SM
  Brak obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży samochodu po likwidacji działalności gospodarczej (obowiązek ten powstał w remanencie likwidacyjnym)
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-627/11-3/MM
  Przekazanie synom przedsiębiorstwa w postaci gospodarstwa rolnego, spełniającego warunki określone w art. 55#185; i art. 55#179; KC – w skład którego wchodzą grunty rolne, wraz z domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi oraz zakupionymi ciągnikiem i maszynami rolniczymi, wyłączone jest spod działania ustawy o VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku opodatkowania towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Przekazanie przedmiotowego gospodarstwa rolnego nie będzie się wiązało dla przekazującego z obowiązkiem korekty w zakresie podatku naliczonego związanego z nabytymi środkami trwałymi gospodarstwa, gdyż ewentualny obowiązek korekty podatku naliczonego ciążyć będzie na nabywcach, o czym stanowi art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Wnioskodawca nie będzie miał również obowiązku sporządzania remanentu likwidacyjnego, jeżeli całe gospodarstwo rolne zostanie przekazane synom przed zaprzestaniem działalności gospodarczej.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-31/11-2/MD
  Czy przejmując towar handlowy do swojej firmy Wspólnicy Spółki cywilnej będą musieli zapłacić podatek dochodowy od przekazanego towaru (remanent likwidacyjny)?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-166/11/HSt
  Czy w związku z przekazaniem firmy w drodze darowizny powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu przekazywanych towarów handlowych, środków trwałychi wyposażenia, wyszczególnionych w remanencie na dzień likwidacji działalności gospodarczej?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-211/11-4/MN
  Przekazanie całego gospodarstwa rolnego synowi przed zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych – obowiązek dokonania remanentu likwidacyjnego środków trwałych.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-38/11-2/MM
  1. Czy Wnioskodawczyni jako spadkobierca i sukcesor kontynuujący w ramach własnej firmy działalność męża ma prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych na firmę męża, otrzymanych po jego śmierci, jeśli prawo do odliczenia podatku VAT z tych faktur powstało już po śmierci męża? 2. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 za miesiące sierpień i wrzesień 2010 r. i zapłaty wynikającego z nich podatku VAT? 3. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień śmierci męża i zapłaty wynikającego z niego podatku VAT od środków trwałych czy towarów?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1183/10/MS
  Obowiązek wykazania w remanencie likwidacyjnym-nieruchomości gruntowych.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1319/10-2/AA
  Czy występując ze spółki jawnej Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek zryczałtowany lub inny od powstałego dochodu z remanentu, na dzień występowania ze spółki, gdy: a) nie będzie dalej prowadzić działalności gospodarczej, b) będzie dalej samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, Jeżeli tak, to w jakiej wysokości lub skali podatkowej.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1841/10-4/JK
  Czy budynek warsztatowy powinien zostać ujęty w spisie z natury dokonanym na dzień likwidacji działalności? Czy przyjęty do określenia podstawy opodatkowania sposób wyceny jest prawidłowy?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-823/10-4/EC
  Darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej nie prowadzi do powstania u darczyńcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w sytuacji wystąpienia ze spółki będzie ciążył na Panu obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość remanentu likwidacyjnego należy przyjąć do opodatkowania w proporcji do Pana udziału w zysku spółki jawnej.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-698/10/RSz
  obowiązek sporządzania spisu z natury oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów ujętych w tym spisie
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1123/10/RM
  dot. obowiązku opodatkowania otrzymanych wskutek wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej wkładów wniesionych do spółki oraz pozostałych przychodów uzyskanych w związku z wystąpieniem ze spółki, stanowiących nadwyżkę ponad wartość wniesionych wkładów
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/10-4/AG
  Jak opodatkowana będzie - w zakresie PIT - sprzedaż w/w nieruchomości przed rozwiązaniem spółki (likwidacją działalności gospodarczej)?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/10-5/AG
  Jak opodatkowane będzie - w zakresie PIT - przekazanie w/w nieruchomości na cele prywatne wspólników przed rozwiązaniem spółki (likwidacją działalności gospodarczej)?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/10-6/AG
  Jak opodatkowane będzie - w zakresie PIT - pozostawienie w/w nieruchomości w spółce na dzień rozwiązania spółki (likwidacji działalności gospodarczej)?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-444/10-2/AK
  Czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; ponieważ wniesienie przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej nastąpiło przed likwidacją działalności gospodarczej, stan remanentu likwidacyjnego będzie wynosił zero i nie wystąpi obowiązek podatkowy z tego tytułu.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-291/10/MN
  W związku z niewykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy, dokonując odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu osobowego w wysokości określonej przepisami art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a następnie wykazując go w remanencie likwidacyjnym, jako zwolniony od podatku od towarów i usług, Wnioskodawca zobowiązany był do skorygowania podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ustawy.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-266/10/TK
  Czy w momencie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, na mocy przepisów art. 26 § 4 kodeksu spółek handlowych, po stronie wspólników spółki cywilnej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-259/10-4/PR
  opodatkowanie dostawy gruntów zabudowanych, które były uprzednio wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie objęte remanentem likwidacyjnym
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-255/10-2/AM
  ewidencjonowanie zakupów towarów handlowych
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-282/10/ESZ
  skutki podatkowe wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa po zarejestrowaniu spółki z o.o.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186d/10/TK
  Czy, w przypadku likwidacji spółki osobowej, wartość środków pieniężnych istniejących w spółce osobowej i podlegających podziałowi pomiędzy wspólników spółki osobowej w tym Wnioskodawcę, nie będzie wchodziła do ustalenia dochodu z likwidacji w świetle art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187d/10/TK
  Czy, w przypadku likwidacji spółki osobowej, wartość środków pieniężnych istniejących w spółce osobowej i podlegających podziałowi pomiędzy wspólników spółki osobowej, w tym Wnioskodawczynię, nie będzie wchodziła do ustalenia dochodu z likwidacji w świetle art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-274/10-2/ISz
  Przekazanie całego gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Po stronie przekazującego nie ciążą zobowiązania wynikające z korekt podatku naliczonego.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-216/10-2/ES
  PIT - opodatkowanie należności otrzymanych przez wspólnika występującego ze spółki jawnej
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-155/10/HD
  Czy przekazanie małżonkowi przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, nie wiąże się u Wnioskodawcy ze skorygowaniem kosztów uzyskania przychodów w miesiącu dokonania darowizny? Czy ewentualnie prawidłowym będzie postępowanie, kiedy towary handlowe będą ujęte w remanencie likwidacyjnym i Wnioskodawca zapłaci 10% zryczałtowany podatek, a następnie przekaże przedsiębiorstwo w formie darowizny wraz z towarami handlowymi?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-39/10/AP
  Obowiązek sporządzenia i opodatkowania remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-14/10/DP
  Czy w związku z przeniesieniem ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na syna wspólnika w drodze umowy darowizny powstanie po stronie wspólnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-915/09-2/JB
  PIT - w zakresie sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na zakup działek oraz materiałów budowlanych oraz ujęcia tych wydatków w spisie z natury
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-764/09-4/ES
  1. Czy osoba fizyczna, która wniosła w formie aportu do spółki jawnej składniki majątku objęte remanentem, zobowiązana jest do sporządzenia remanentu na dzień zakończenia (likwidacji) działalności gospodarczej tj: towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów oraz wyposażenia, środków trwałych w tym zabudowanych nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych?, 2. Czy od tego remanentu ustala się dochód na dzień likwidacji działalności gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przekaże do spółki jawnej wszystkie składniki objęte remanentem?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-771/09-2/ES
  W świetle obowiązującego stanu prawnego, w związku z przekazaniem synowi i mężowi składników majątku w formie darowizny nie powstanie po stronie Wnioskodawcy, jako darczyńcy, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie ma również obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku od dochodu na dzień likwidacji. Brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przez darczyńcę wynika z faktu, iż jak wskazano w związku z przekazaniem składników majątku trwałego i obrotowego w formie darowizny, nie otrzyma On żadnego przysporzenia majątkowego.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-828/09-2/JB
  Nie można natomiast zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy odwołującą się do treści art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Zawarte w tym przepisie wyłączenie dotyczy czynności, które podlegają przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie zaś z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Dla Wnioskodawcy (darczyńcy) darowizna przedsiębiorstwa nie jest zatem czynnością do której mają zastosowanie przepisy o podatku od spadków i darowizn.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-811/09/AP
  obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu otrzymanego w związku wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej oraz obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego przez występującego z tej spółki wspólnika w sytuacji, gdy będzie on kontynuował prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w innej formie.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1064/09-2/AN
  wskazać należy, iż w przypadku ujęcia towarów w spisie z natury, podstawą opodatkowania jest cena nabycia bądź koszt ich wytworzenia, określone w momencie ich dostawy, tj. w momencie ujęcia powyższych towarów w remanencie likwidacyjnym, sporządzanym — zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT — na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to, że podstawą opodatkowania, a więc wartością w jakiej należy wykazać wartość towaru w spisie z natury, jest cena nabycia (koszt wytworzenia), skorygowana na dzień, w którym należy sporządzić spis z natury (tj. dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu), czyli cena jaką zapłaciłby Wnioskodawca za przedmiotowe towary w dniu dostawy.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-738/09/AP
  Obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-712/09/IK
  Opodatkowanie nieruchomości gruntowej w przypadku rozwiązania spółki w sytuacji gdy przy nabyciu nieruchomości gruntowej nie wystąpił podatek naliczony.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1068/09-2/BM/KOM
  Czy powstał obowiązek złożenia deklaracji VAT- 7 za miesiąc sierpień i wrzesień 2009 roku oraz zapłaty podatku wynikającego z tych deklaracji?Czy powstał obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty wynikającego z niego podatku VAT od środków trwałych czy surowców?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-983/09-2/AA
  W związku z planowaną likwidacją spółki komandytowej powstało pytanie: czy posiadana przez spółkę komandytową nieruchomość gruntowa wejdzie w skład tzw. remanentu likwidacyjnego i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-647/09/UH
  Czy jako były wspólnik, Wnioskodawca musi złożyć w Urzędzie Skarbowym remanent likwidacyjny, skorygować VAT od zakupionych środków trwałych i obrotowych oraz zapłacić podatek od towarów i usług?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-686/09/AB
  Obowiązek opodatkowania remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-621/09-4/EC
  Czy po wniesieniu wkładu do spółki jawnej, na dzień likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni ma obowiązek ustalenia dochodu?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-850/09-4/AG
  1. Czy prawidłowo został wyliczony podatek z remanentu likwidacyjnego? 2. Jakie będą skutki podatkowe wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki jawnej, przy założeniu, że nie zabiera Ona towaru, żadnych środków trwałych ani środków pieniężnych będących w spółce?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-571/09/AB
  Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień likwidacji Spółki jawnej.Obowiązek opodatkowania remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-883/09-2/KK
  Czy z tytułu przedstawionego w poz. 54 zdarzenia przyszłego, czyli rozwiązania Spółki Jawnej i przejścia ogółu praw i obowiązków dotychczas posiadanych przez Spółkę Jawną w Spółce Komandytowej na dotychczasowych wspólników Spółki Jawnej - w jednej drugiej części na każde z nich, powstaną dla Spółki Jawnej jakiekolwiek skutki podatkowe w podatku od towarów i usług - poza obowiązkami wynikającymi z art. 5 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w szczególności czy powstanie obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług przejścia ogółu praw i obowiązków dotychczas posiadanych przez Spółkę Jawną w Spółce Komandytowej na dotychczasowych wspólników Spółki Jawnej?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-717/09/BW
  Obowiązku zapłaty VAT na dzień likwidacji spółki
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-519c/09/HD
  Czy w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (opisanego w stanie faktycznym), w formie wkładu do spółki komandytowej, na podatniku wnoszącym wkład ciążą inne niż wymienione w dwóch poprzednich pytaniach, obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-599/09/EA
  Brak opodatkowania wniesienia działalności prowadzonej indywidualnie do spółki cywilnej oraz wpływ tej czynności na wcześniejsze odliczenie podatku naliczonego, a także w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-692/09-2/PW
  Jaką stawką VAT opodatkować nieruchomość w remanencie likwidacyjnym lub przekazaniu na potrzeby własne?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-586/09-3/AJ
  1. Czy zwrot wniesionego wkładu oraz wypłata odpowiedniej części zysku występującemu wspólnikowi, odpowiednio do wniesionego wkładu podlega opodatkowaniu? Jak prawidłowo ustalić wartość udziałów? 2. Jak ustalić dochód uzyskany w roku, w którym dokonano zmian w składzie osobowym wspólników, na poszczególnych wspólników? 3. Czy o fakcie sporządzenia spisu z natury zawiadamiają wszyscy wspólnicy (każdy swój urząd skarbowy)? 4. Czy z faktem wystąpienia wspólnika wiąże się konieczność sporządzenia likwidacyjnego spisu z natury oraz obliczenia i uiszczenia zryczałtowanego podatku likwidacyjnego?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-480/09/DP
  Czy czynność przekazania przedsiębiorstwa w formie darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-723/09-2/ISN
  Brak obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej jednego ze wspólników.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-631/09-2/AG
  Jakie będą dla Wnioskodawczyni skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, gdy nie wyprowadza on z niej żadnych składników majątku?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-856/09-2/AG
  Jakie będą dla Wnioskodawczyni skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, gdy nie wyprowadza on z niej żadnych składników majątku?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-392/09/RM
  Czy wnioskodawczyni jest zobowiązana w omawianym stanie faktycznym sporządzić remanent i zapłacić podatek z tytułu likwidacji działalności?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-390/09/RM
  Czy wnioskodawczyni jest zobowiązana w omawianym stanie faktycznym sporządzić remanent i zapłacić podatek z tytułu likwidacji działalności?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-397/09/AB
  Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień przekształcenia Spółki cywilnej w Spółkę komandytową. Obowiązek opodatkowania remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-396/09/AB
  Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień przekształcenia Spółki cywilnej w Spółkę komandytową. Obowiązek opodatkowania remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-465/09/PK
  w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w osobową spółkę handlową (spółkę komandytową), nie mają zastosowania przepisy art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczące opodatkowania towarów przy likwidacji działalności spółki. W konsekwencji nie będzie miała miejsce czynność która rodziłaby obowiązek podatkowy, a tym samym obowiązek zapłaty podatku VAT
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-438/09/DP
  Czy z przepisu art. 24 ust. 3 i art. 44 ust. 4 w powiązaniu z art. 5b ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnicy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki prawa cywilnego, po jej rozwiązaniu (likwidacji spółki prawa cywilnego) i zakończeniu działalności przez dwóch wspólników (wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej i przejście na emeryturę) i jej kontynuacji przez trzeciego ze wspólników (kontynuacja działalności spółki w oparciu o mienie spółki po rozliczeniu się ze wspólnikami z wniesionych przez nich wkładów), będą zobowiązani ustalić dochód w oparciu o art. 24 ust. 3 i zapłacić podatek zgodnie z art. 44 ust. 4 ww. ustawy, czy też majątek, który będzie podzielony pomiędzy wspólników po likwidacji spółki nie będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (zgodnie z tezą wyrażoną w wyrokach WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 2247/08 i 2248/08)?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-547/09-4/KG
  Likwidacja działalności gospodarczej.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-415/09-4/AG
  Czy prawidłowo został wyliczony podatek z remanentu likwidacyjnego?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-271/09/DP
  Czy wniesiony do spółki cywilnej majątek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-253/09/DP
  Czy w związku ze zmianą formy prawnej poprzez wniesienie w całości dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z o.o., na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek odprowadzenia do budżetu państwa należności z tytułu podatku dochodowego jak i podatku od towarów i usług?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-343/09-4/MN
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości będącej składnikiem majątku zlikwidowanej spółki cywilnej.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-195/09/AW
  Wykazane w remanencie likwidacyjnym towary należy opodatkować, przyjmując za podstawę aktualną, a nie historyczną ich wartość czyli cenę nabycia bądź całkowity koszt wytworzenia określone na dzień sporządzenia spisu
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1957/09/AW
  wykazane w remanencie likwidacyjnym towary należy opodatkować, przyjmując za podstawę aktualną, a nie historyczną ich wartość czyli cenę nabycia bądź całkowity koszt wytworzenia określone na dzień sporządzenia spisu
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-190/09/KB
  Obowiązek sporządzenia i opodatkowania remanentu likwidacyjnego w związku z wystąpieniem wnioskodawczyni ze spółki jawnej, w przypadku prowadzenia przez nią jednoosobowej działalności gospodarczej
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-131/09-4/WM
  Jak należy potraktować sprzedaż mieszkań w podatku dochodowym w przyszłości, gdy dojdzie do transakcji, gdyż Wnioskodawca będzie je sprzedawał jako osoba fizyczna nie prowadząca już działalności gospodarczej?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-148/09-4/GZ
  Sprzedaż mieszkań po likwidacji działalności przez osobę nieprowadzącą już działalności gospodarczej, i od których podatek VAT został już zapłacony – korzysta przez okres 12 miesięcy ze zwolnienia
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-75/09/AB
  Czy w przypadku likwidacji działalności, Wnioskodawca powinien ująć środek trwały w remanencie likwidacyjnym.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-150/09/ICz
  Brak obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej jednego ze wspólników.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-27/09/MZ
  Czy zakup czterech działek gruntu przez osobę fizyczną posiadającą już gospodarstwo rolne podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-27/09/AP
  Obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z tytułu likwidacji działalności gospodarczej.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-25/09/RSz
  czy w związku z utworzeniem Spółki Cywilnej i wniesieniem do niej w formie aportu całego prowadzonego obecnie przedsiębiorstwa osoby fizycznej Wnioskodawca będzie zwolniony od sporządzenia likwidacyjnego spisu z natury i uiszczenia od niego podatku od towarów i usług
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-12/09/UH
  likwidacja działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej oraz kontynuacja działalności w formie jednoosobowego przedsiębiorcy
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1435/08-3/AM
  Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i ustalenia dochodu zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zapłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 44 ust. 4 ww. ustawy.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-13a/09/DM
  Opodatkowanie towarów pozostałych na dzień likwidacji działalności.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-13/09-3/AP
  Czy na mocy obowiązujących przepisów prawa, jako jedyny spadkobierca, niekontynuujący prowadzonego przez zmarłą, przedsiębiorstwa, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia deklaracji VAT-7 za ostatni miesiąc prowadzenia działalności, tj. lipiec 2008 r., wraz z remanentem likwidacyjnym na dzień zaprzestania działalności, tj. na dzień śmierci, celem opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów, które po nabyciu ich przez matkę Zainteresowanego nie były przedmiotem dostawy, czyli czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty kwoty podatku należnego?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-987/08/ZK
  Czy prawidłowe będzie obliczenie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych, gdzie wartość remanentu końcowego będzie stanowiła towary i materiały przekazane do działalności gospodarczej małżonki oraz remanent likwidacyjny wyniesie zero?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-979/08/AB
  Obowiązek zapłaty podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-978/08/AB
  Obowiązek zapłaty podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1108/08-2/GZ
  Postępowanie z zamknięciem działalności w przypadku śmierci podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1708/08-3/BM
  obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-699/08/MM
  Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota pieniężna tytułem spłaty udziału we wspólnym majątku wspólników spółki cywilnej ponad wartość wniesionego do Spółki wkładu, odpowiadająca proporcji wartości udziału w Spółce stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415W-75/08/AB
  Skutki podatkowe czynności odpłatnego zbycia udziałów, jako ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-822/08/KB
  skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-816/08/AB
  Skutki podatkowe czynności wniesienia do Spółki cywilnej wkładu w postaci przedsiębiorstwa.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-770/08/AP
  Skutki podatkowe darowizny przedsiębiorstwa dokonanej na rzecz córki
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-972/08/LŻ
  Obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa do spółki cywilnej oraz obowiązek zapłaty podatku należnego w związku ze sporządzeniem remanentu likwidacyjnego po wniesieniu aportem całego przedsiębiorstwa
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-763/08/MW
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż rozwiązanie Spółki, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie wynikającym z brzmienia art. 24 ust. 2 (winno być art. 24 ust. 3) tejże ustawy w stosunku do objętych tym przepisem i przyznanych wspólnikom składników majątkowych; oraz nie ma skutków podatkowych w zakresie przyznania wnioskodawcy określonej liczby udziałów Spółki z o.o. posiadanych dotychczas w ramach Spółki jawnej?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-764/08/MW
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż rozwiązanie Spółki, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie wynikającym z brzmienia art. 24 ust. 2 (winno być art. 24 ust. 3) tejże ustawy w stosunku do objętych tym przepisem i przyznanych wspólnikom składników majątkowych; oraz nie ma skutków podatkowych w zakresie przyznania wnioskodawcy określonej liczby udziałów Spółki z o.o. posiadanych dotychczas w ramach Spółki jawnej?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-759/08/KB
  skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-835/08/KM
  Określenie podstawy opodatkowania przy remanencie likwidacyjnym (art. 29 ust. 10).
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701a/08/HD
  Czy darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez darczyńcę lub obdarowanego?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-595/08/MM
  Czy uzyskany przez podatnika - w związku z jego wystąpieniem ze spółki - zwrot wkładu i otrzymana część wspólnego majątku nabytego w czasie trwania spółki jawnej, odpowiadająca udziałowi podatnika w zyskach tej spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1730/08-4/IZ
  spadkobierca nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury przewidzianego w art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług i opodatkowania towarów objętych tym spisem, a tym samym nie jest zobowiązany do odprowadzenia należnego podatku
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-693/08/AB
  Opodatkowanie objęcia udziałów w spółce z o.o. stanowiących poprzednio własność rozwiązanej spółki jawnej.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-817/08/AP
  Spadkobierca po zmarłym podatniku nie ma obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i rozliczania wynikającego z niego podatku.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-674/08/AB
  Skutki podatkowe wystąpienia ze spółki komandytowej w sytuacji przekazania wkładu na rzecz jednego z komandytariuszy tej spółki.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1010/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27.08.2008 r. (data wpływu 02.09.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych ustalonego remanentu likwidacyjnego w związku z wniesieniem przez osobę fizyczną do Spółki jawnej przedsiębiorstwa w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 02.09.2008 r. zo ...
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-607/08-2/AA
  Czy aby dokonać aportu można uznać działalność osoby fizycznej jako przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-725/08/BW
  Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej podatnik jest zobowiązany do opodatkowania materiałów zużytych na modernizację i rozbudowę budynku pozostałego w ewidencji środków trwałych na dzień likwidacji działalności oraz czy w związku z likwidacją działalności podatnik jest zobowiązany do korekty na podstawie art. 91 ustawy o VAT?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-903/08-2/IF
  likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę nastąpi w dniu 30 września tj. z dniem przekazania przedsiębiorstwa (w tym towarów handlowych) do spółki cywilnej w formie aportu. Nieprawidłowym jest zatem stwierdzenie, że datą likwidacji, którą należy wskazać w zgłoszeniu likwidacji działalności i datą, w której należy sporządzić remanent jest dzień 30 września. Wobec powyższego, spisem z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej tj. na dzień 30 września należy objąć towary handlowe, materiały oraz wyposażenie.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-551/08/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 15 lipca 2008 r.) uzupełnionym w dniach 1 i 4 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie:
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-543/08/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Arkadiusza Szober przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008r. (data wpływu 30 lipca 2008r.), uzupełniony pismem z dnia 30 września 2008r. (data wpływu 1 października 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy budynków i maszyn -jest prawidłowe.W dniu 30 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzie ...
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1144/08-2/PW
  Czy z chwilą zaprzestania świadczenia usług motoryzacyjnych, przy kontynuacji usług najmu lokali - towary (maszyny i urządzenia) służące wyłącznie świadczeniu usług motoryzacyjnych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1010/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2008 r. (data wpływu 26 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania samochodu ciężarowego przy jego przekazaniu na potrzeby osobiste -jest prawidłoweW dniu 26 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-523/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 19 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sporządzenia przez następcę prawnego spisu z natury i obowiązku opodatkowania towarów objętych tym spisem w sytuacji, gdy zaprzestanie działalności gospodarczej nastąpiło na skutek śmierci podatnika ...
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-389/08/HD
  Czy w związku z likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej - po wcześniejszym dokonaniu darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna - powstanie u Pani obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 44 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1014/08/EA
  Obowiązki podatkowe w związku z wniesieniem aportem całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-693/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej -jest prawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-298/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w części dotyczącej obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego -jest nieprawi ...
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-473/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki ...
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-515/08/BK (KAN-3773/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 24 i 30 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie skutków podatkowych jakie wywołuje dla wspólnika spółki komandytowej wystąpienie ze spółki lub rozwiązan ...
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-310/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 5 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uznaje sięza prawidłowe.W dniu 5 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-363/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 2 i 9 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania całego przedsiębiorstwa oraz obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjn ...
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-551/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. (data wpływu 13.05.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty wartości udziału kapitałowego wspólnika wykluczonego ze spółki jawnej -jest nieprawidłowe.W dniu 13.05.2008 r. został złożony ...
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-321/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną do spółki z o.o. oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008 r. został złożo ...
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-336/08/ASz
  opodatkowanie przekazania przedsiębiorstwa synowi
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-862/08/MS
  opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej zaliczonego do środków trwałych i podlegającego amortyzacji
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-289/08/AP (KAN-2883/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 18 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 26 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna -jest nieprawidłowe.W dniu 18 marca 200 ...
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-520/08/AZb (KAN-3245/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008r. (data wpływu 28 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania środka trwałego na dzień likwidacji działalności -jest nieprawidłowe.W dniu 28 marca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-136/08/UH (KAN-1566/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008r. (data wpływu 15 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej aportem do spółki cywilnej oraz obowiązku korekty podatku naliczonego od nabytego ww. przedsiębiorst ...
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-183/08/IG
  Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota pieniężna tytułem spłaty jego udziału we wspólnym majątku wspólników spółki cywilnej stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-147/08/AB
  Skutki podatkowe czynności wniesienia w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-99/08/DG
  Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej przez spółkę cywilną, środek trwały należy ująć w remanencie likwidacyjnym oraz wykazać i zapłacić podatek od towarów i usług dotyczący zakupionych wcześniej nakładów modernizacyjnych?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-120/08/ZK
  1. Czy wypłata udziału kapitałowego w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochód z działalności gospodarczej? 2. Czy w przypadku wystąpienia wspólnika z trzyosobowej spółki jawnej, która nadal będzie kontynuować działalność gospodarczą, będzie on zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku od remanentu likwidacyjnego?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-138/08/MS
  obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i ujęcia w nim podatku należnego od lokalu użytkowego o pow. 57m2 (grunt użytkowanie wieczyste) w przypadku zmiany rodzaju działalności gospodarczej
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-79/08/PK
  zakres spisu z natury w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów przed rozwiązaniem spółki
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-192/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.02.2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu likwidacji działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 14.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-96/08-3/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów oraz kosztów ich uzyskania w przypadku rozwiązania spółki i otrzymania części majątku spółki tytułem likwidacji oraz ustalenia przychodów oraz kosztów ...
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-282/08/AB
  Obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-93/08-3/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów oraz kosztów ich uzyskania w przypadku rozwiązania spółki i otrzymania części majątku spółki tytułem likwidacji oraz ustalenia przychodów oraz kosztów ...
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-356/08/EJ
  wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, gdy zostanie w niej jeszcze dwóch wspólników nie wywołuje skutków na gruncie podatku VAT, tzn. przepis art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy nie znajduje zastosowania.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-47/08/IG
  1. Czy majątek otrzymany w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej małżonków i podziału majątku wspólnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy zwrot wkładu wniesionego do spółki jawnej, zwrot udziału w majątku spółki ponad wniesiony wkład, remanent sporządzony w związku z wystąpieniem ze spółki będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-43/08/TK
  Czy wniesienie do spółki prawa handlowego składników majątkowych firmy prowadzonej przez osobę fizyczną skutkować będzie powstaniem u tej osoby zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-32/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów handlowych po zakończeniu działalności -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-229/08/AB
  Skutki podatkowe ustalonego remanentu likwidacyjnego w związku z wniesieniem przez osobę fizyczną do Spółki cywilnej przedsiębiorstwa w formie aportu.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-764/07MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 roku (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie istnienia obowiązku zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z tytułu likwidacji działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 20 grudnia 2007 ...
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-194/07-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A. W., przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu- jest n ...
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-395/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu likwidacji działalności gospodarczej oraz w zakresie wykładni pojęcia "braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku niebędących środk ...
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-396/07-4/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu likwidacji działalności gospodarczej oraz w zakresie wykładni pojęcia "braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku niebędących środkami trwały ...
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-167/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.), uzupełnionym 30 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wspólnika występującego ze spółki cywilnej -jest prawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniose ...
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-62/08/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz dziecka -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. wpłynął do tut. Biura wn ...
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-591/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa oraz dochodu w razie likwidacji działalności gospodarczej -jest praw ...
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426/07/MZ
  1. Czy zwrot występującemu wspólnikowi wniesionych do spółki wkładów podlega opodatkowaniu? 2. Czy zwrot występującemu wspólnikowi (zgodnie z art. 65 § 3 ksh) wniesionych do spółki rzeczy do używania podlega opodatkowaniu? 3. Czy wypłata występującemu wspólnikowi (zgodnie z art. 65 § 1 i § 3 ksh) wartości udziału kapitałowego, uwzględniająca wartość zbywczą majątku spółki (po odliczeniu wniesionych wkładów) podlega opodatkowaniu? 4. Czy od sporządzonego (w ramach ustalania bilansu) spisu z natury towarów handlowych, rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością nie będących środkami trwałymi występujący wspólnik ma obowiązek, wg zasad określonych w art. 24 ust. 3 i art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapłacenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-210/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przy likwidacji działalności spółki -jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-343/07-5/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2007 r. (data wpływu 05.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 05.11.2007 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-439/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2007 r. (data wpływu 05.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązków podatkowych w tym podatku w przypadku wystąpienia jednego ze wspólników spółki cywilnej - jest prawidłowe.W dniu 02.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udz ...
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-299/07-3/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. G. przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 08 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych planowanej darowizny przedsiębiorstwa- jest prawidłowe.W dniu 08 paźd ...
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-164/07/PK
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r. (data wpływu 12 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sporządzenia remanentu likwidacyjnego -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 12 września 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wnios ...
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-99/07/ICz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A., przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu 11 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku śmierci wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej -jest nieprawidłowe.W dniu 11 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-196/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2007 r. (data wpływu 14.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie likwidacji zakładu budżetowego -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 11.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-158/07-4/RK
  Podatek od towarów i usług w zakresie wykazania w remanencie likwidacyjnym poniesionych nakładów na remont budynku
 160. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Wr 945/07
  1. W przypadku, gdy osoba fizyczna zaprzestaje wykonywania czynności podlegającycyh opodatkowaniu, obowiązkiem podatkowym objęte są towary, które pozostały po zakończeniu wykonywania tych czynności, a podatnik w celu ich właściwego opodatkowania - powinien w szczególności sporządzić spis z natury towarów, wycenić go oraz powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 2. Prowadzenie przez małżonków działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej bez zawiązania spółki cywilnej, a nastepnie złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez jednego z nich, nie oznacza, że podatnikiem tego podatku staje się także drugi małżonek oraz że przed dokonanym zgłoszeniem rejestracyjnym takim podatnikiem było małzeństwo.
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-440/IP/ 24 / /2007
  "Czy w związku z przekazaniem firmy żonie nastąpi w sensie podatkowym likwidacja działalności gospodarczej z obowiązkiem zapłaty podatku VAT likwidacyjnego?"
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-12/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 06 lipca 2007 r. (data wpływu 12 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 12 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/67B/PD I/415-15/2007
  Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych wywoła darowizna przedsiębiorstwa na rzecz córki celem dalszego kontynuowania działalności gospodarczej przed likwidacją działalności darczyńcy ?
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDG/415-12/25166/07
  Czy będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy następuje zmiana działalności prowadzonej w formie spółki małżeńskiej na działalność prowadzoną tylko przez jednego z małżonków, przy jednoczesnym zachowaniu postanowień intercyzy przedmałżeńskiej?
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-51/22/07
  Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT samochodu ciężarowego w przypadku jego sprzedaży bądź w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/41/07
  Czy w związku z darowizną przedsiębiorstwa powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-269/215/JS/07
  Czy do ustalenia dochodu na dzień likwidacji powinien Pan zastosować wskaźnik procentowy:1.wynikający z udziału dochodu w przychodach w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja2.czy wskaźnik procentowy udziału dochodu w przychodach za rok podatkowy 2006?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-06/07
  Czy podatnik będzie musiał dokonywać korekty podatku naliczonego od nakładów dokonywanych w trakcie prowadzonej przez niego samodzielnie działalności gospodarczej i czy od wnoszonego aportu będzie musiał zapłacić podatek VAT?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-19/07/4/RSD
  Czy likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność oraz wniesienie w formie wkładu przedsiębiorstwa pochodzącego z tej działalności do spółki cywilnej (małżeńskiej), spowoduje konieczność ustalenia dochodu na dzień zlikwidowania się jednoosobowej firmy?
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12a/07
  Czy przedmiotową nieruchomość należy wykazać w remanencie likwidacyjnym spółki i opodatkować podatkiem VAT, a jeżeli tak to w jakiej wysokości.
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG/415/21/07/ID
  Czy wniesienie aportem, przedsiebiorstwa do spółki jawnej powoduje obowiązek zapłaty podatku od remanentu likwidacyjnego?
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/4/07/AK
  Czy w związku z planowanym wniesieniem aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego na nazwisko podatnika (jako osoby fizycznej) do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:1)składniki majątku objęte remanentem likwidacyjnym, które będą wniesione do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2)ze względu na wspólnotę majątkową jak i posiadanie przez podatników indywidualnie składników majątku, część udziałów będzie należeć się podatniczce, a część małżonkowi, czy wobec tego wnosząc zorganizowaną część przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego i obejmując w zamian udziały, ich nominalna wartość będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w tej sytuacji mąż uzyska dochód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o., podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30b ust. l ustawy o podatku dochodowym od oso fizycznych? Co należy rozumieć przez "przedsiębiorstwo" i "zorganizowaną część przedsiębiorstwa"?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/17/07
  Czy podlega opodatkowaniu remanent likwidacyjny jeżeli składniki majątku nim objęte zostały przez podatnika wniesione do spółki cywilnej?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/6/07
  Jak opodatkować przychód ze sprzedaży towarów pozostałych po likwidacji działalności handlowej przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO -XV/415/PDOF-14/61/RF/07
  Czy podatnik, który wniósł całe prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo do spółki cywilnej, jest zobowiązany do sporządzenia remanentu likwidacyjnego w podatku dochodowym w sytuacji, w której kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-6/07
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od sierpnia 2005 r. do lutego 2007 r. podatniczka była wspólnikiem 3 osobowej spółki cywilnej. W tym samym czasie prowadziła odrębną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Z dniem 05.02.2007 r. wystąpiła ze spółki, spółka w składzie 2 osobowym nadal prowadzi działalność gospodarczą. Występując ze spółki podatniczka kontynuuje działalność gospodarczą samodzielnie. W związku z powyższym zwraca się z pytaniem czy zobowiązana jest do zapłaty 10 % zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego.
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-2/07
  Jaki podatek muszę zapłacić od wyposażenia stanowiącego prywatny majątek wykorzystywany w firmie, po likwidacji działalności gospodarczej?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-18/07
  Czy wypłata udziału kapitałowego dla występującego ze spółki jawnej wspólnika oraz zmiana udziałów wspólników w zyskach i stratach rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-2/PJ/07
  Czy od wniesionego aportu tj. całego przedsiębiorstwa wystąpi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/07/R1
  Czy istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego spółki trzyosobowej?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-42/06
  Czy przekazanie zakładu synowi w formie darowizny będzie powodowało obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym będzie ustalany dochód na dzień likwidacji?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-55/2006/KLŁ
  Podatniczka pyta czy w ramach likwidacji działalności w zakresie podatku od towarów i usług powinna składać VAT-Z oraz remanent likwidacyjny, czy też z uwagi na fakt, iż będzie użyczać na podstawie umowy użyczenia synowi w/w przedmiotowy obiekt na cele jego pozarolniczej działalności gospodarczej, nie traci statusu podatnika VAT i oznacza to, że dla potrzeb podatku od towarów i usług nadal prowadzi działalność opodatkowaną, jest obowiązana wystawiać synowi faktury VAT w myśl art. 106 ustawy o podatku VAT oraz składać co miesiąc deklaracje VAT-7?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-559/15/JS/07
  Czy likwidacja przez Panią sklepu spożywczego rodzi obowiązek ustalenia dochodu na dzień jego likwidacji w sytuacji, gdy będzie Pani kontynuować działalność handlową dotychczas prowadzoną przez Pani męża?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/76/02/06/07/JS
  dotyczy rozliczenia wspólnika występującego ze spółki jawnej (opodatkowanie 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochodu z remanentu likwidacyjnego sporządzonego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej)
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-32/06/OF
  Wnioskodawczyni pyta czy może prowadzić wyprzedaż towaru ujętego w remanencie likwidacyjnym w miejscu dotychczasowego prowadzenia działalności gospodarczej.
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/07/TE
  Czy kasa rejestrująca pozostająca na stanie majątkowym firmy w momencie likwidacji działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/186/PDI/415-29/2006
  Jakie będą skutki podatkowe w przypadku wniesienia majątku zlikwidowanej jednoosobowej firmy jako aportu do spółki z o.o. ?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23/06
  Czy występuje obowiązek opodatkowania towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, zgodnie z art.14 ustawy o podatku od towarów i usług?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-5/276d/140/06/PP
  Czy po stronie zbywcy powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-61/VII/2006
  Co mam zrobić z kasą fiskalną, która pozostała po likwidacji mojej działalności i jest jedynym środkiem wykazanym w remanencie likwidacyjnym?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-31/06/1
  POSTANOWIENIENa podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r Dz.U.Nr 8, poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) reprezentowanego przez radcę prawnego (...), z dnia 17.10.2006r (data wpływu do urzędu -19.10.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie likwidacji działalności gospodarczej, której składnikami majątkowymi są nieruchomości zaś zakresem działalności gospodarczej jest najem składników majątku na własny rachunek.stwierdzam, że:stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na własne imię i nazwisko w zakresie piekarstwa, cukiernictwa, handlu ...
 192. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/27/06
  Jakie ciążą na mnie obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego, w związku likwidacją działalności gospodarczej i "wyprzedażą" towarów?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-44/06
  Czy istnieje obowiązek sporządzania remanentu likwidacyjnego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku wniesienia aportem firmy prowadzonej na własne nazwisko do Spółki z o.o.?
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-39/06/JM
  Czy w związku z przekazaniem nieodpłatnie towarów córce powstanie u podatniczki obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego oraz jakie dokumenty należy złożyć do organu podatkowego?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/45/06
  Czy przy likwidacji działalności gospodarczej wystąpi obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont budynku warsztatu?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/33/2006
  Czy sprzedaż towaru handlowego pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych - książka przychodów i rozchodów podlega opodatkowaniu podatniem dochodowym ?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-488/500/JS/06
  Jakie zobowiązania podatkowe ciążą na Panu w związku z ustąpieniem ze spółki iuzyskaniem z tego tytułu przychodów w postaci zwróconego wkładu kapitałowego?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-60/06
  - dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia od podatku od towarów i usług za miesiąc następujący po miesiącu, w którym sporządzono spis z natury.
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-30/2006
  W wyniku przekazania firmy w formie darowizny nie powstanie obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego - w momencie likwidacji działalności nie będzie już w niej żadnych składników majątkowych i remanent wyniesie zero.
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/147/2006 PDI-415/21/2006
  Czy wniesienie przedsiębiorstwa do spólki jawnej powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego? Jak ustalić wartość początkową środków trwałych wniesionych do spółki jawnej ?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/24-2/06/DD
  -czy zbycie na jej rzecz w formie darowizny zorganizowanego przedsiębiorstwa jej męża nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?-czy zapytująca ma obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego firmy męża i ewentualnego odprowadzenia ww. podatku dochodowego?-skoro całe przedsiębiorstwo męża przeszło na własność zapytującej przed jego śmiercią, to czy remanent na dzień śmierci męża w jego firmie wynosi "0" i w związku z tym nie istnieje zobowiązanie w firmie męża w zakresie ww. podatku?-czy po przejęciu firmy męża w 2006r. może prowadzić dalszą księgowość w formie książki przychodów i rozchodów, gdy jej dochody roku 2005 nie przekroczyły kwoty 800.000 Euro?-czy otrzymana przez zapytującą darowizna wolna jest od podatku dochodowego w rozumieniu art.14 ust.2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/24-1/06/DD
  W roku 2005 zapytująca oraz jej mąż, oddzielnie, prowadzili działalność gospodarczą, będąc, każde oddzielnie, podatnikami VAT.W dniu 2 stycznia 2006r. mąż podatniczki zmarł lecz przed śmiercią (1 stycznia 2006r.) zbył całe swoje przedsiębiorstwo - z towarami handlowymi, należnościami i zobowiązaniami, znakiem firmowym i wyposażeniem, w formie darowizny na rzecz zapytującej Tym samym, po akcie darowizny, a przed śmiercią męża, całe jego przedsiębiorstwo stało się jej własnością i w dalszym ciągu, w ramach jej firmy, będzie prowadziło działalność gospodarczą.Przy tak określonym stanie faktycznym zapytująca zwraca się z zapytaniem: -czy zbycie w formie darowizny zorganizowanego przedsiębiorstwa męża nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?-czy jako obdarowana, zapytująca ma obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego firmy męża i odprowadzenia ewentualnego podatku VAT?-skoro całe przedsiębiorstwo męża przeszło na własność zapytującej przed jego śmiercią, to czy remanent na dzień śmierci męża w jego firmie wynosi "0" i w związku z tym nie istnieje zobowiązanie w firmie męża w zakresie podatku VAT?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/18/Int 74/06
  Podatniczka posiada 33% udziału w spółce jawnej. Udział ten jako ogół praw i obowiązków zamierza sprzedać, czy w związku z tym: 1.ze sprzedażą praw i obowiązków powstanie przychód podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci przychodu z praw majątkowych opodatkowanego według skali podatkowej? 2.z uzyskaniem przychodu z tytułu zbycia praw majątkowych powstanie on z chwilą zawarcia umowy kupna sprzedaży? 3.czy odprowadzenie podatku winno nastąpić dopiero w momencie wykazania tego przychodu w rocznym rozliczeniu PIT - 37? 4.czy sprzedaż udziału oznaczająca dla wspólnika likwidację działalności gospodarczej spowoduje u wspólnika obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-74/06
  braku obowiązku spadkobiercy podatnika VAT do sporządzenia remanentu likwidacyjnego dla podatku od towarów i usług na dzień śmierci spadkodawcy
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406/43/06
  Czy brak jest obowiązku spadkobiercy po śmierci podatnika który prowadził działalność gospodarczą do sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień śmierci spadkodawcy?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-57/06
  Czy w związku z zaprzestaniem przez podatnika podatku od towarów i usług wykonywania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wykreśleniem go z ewidencji działalności gospodarczej, podatnik ten ma obowiązek sporządzenia i opodatkowania spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w sytuacji gdy będzie on obecnie wykonywał usługi najmu lokali użytkowych?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-34/06
  - co powinno być ujęte w remanencie likwidacyjnym? - czy samochód wycofany z ewidencji środków trwałych podatnika wprowadzić do ewidencji środków trwałych prowadzonych przez współmałżonka do prowadzenia dalszej amortyzacji?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-60/06/BA
  Jak wyliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z remanentu likwidacyjnego?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/100/2006
  Czy w przypadku, gdy po wniesieniu całego przedsiębiorstwa tytułem aportu do spółki akcyjnej, spółka jawna (która ten aport) wniosła zostanie rozwiązana i wykreślona z rejestru przedsiębiorców, wspólnicy spółki jawnej zobowiązani są do: sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz zapłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu ustalonego w sposób przewidziany w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i zapłacenia zaliczki zgodnie z art. 44 ust. 4 tej ustawy ?
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/100/2006
  Czy wniesienie aportem do spółki akcyjnej przez spółkę jawną całego jej przedsiębiorstwa pociąga za soba zobowiązanie wspólników spółki jawnej do: sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz do zapłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu ustalonego w sposób przewidziany w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i zapłacenia zaliczki zgodnie z art. 44 ust. 4 tej ustawy ?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/443-14/06
  Dotyczy obowiązku zapłaty podatku VAT na podstawie art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług.
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-16/BT/06/I
  Skutki podatkowe w zakresie obowiązku spadkobierców zapłaty podatku od spadków i darowizn, na wypadek śmierci podatnika, w przypadku gdyby spadkobiercy kontynuowali dzialalność gospodarczą spadkodawcy.Czy konieczne jest zmknięcie działalności firmy w sensie podatkowym i sporządzenie remanentu likwidacyjnego, czy też mogą kontynuować działalność bez podejmowania powyższych czynności.
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-839/06/FD
  Czy rozwiązanie spółki i wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej powoduje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i ustalenia dochodu oraz zapłacenia podatku od tego dochodu?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-840/06/FD
  Czy wniesienie aportem do spółki akcyjnej przez spółkę jawną całego jej przedsiębiorstwa pociąga za sobą zobowiązanie wspólników spółki jawnej do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i ustalenia dochodu oraz zapłacenia podatku od tego dochodu?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/415/25/06/TA
  W jaki sposób należy wycenić towary handlowe wniesione jako wkład do spółki cywilnej nie będącej podatnikiem VAT a pochodzące z remanentu likwidacyjnego firmy 1-osobowej opłacającej podatek VAT.
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-16/2006
  W jaki sposób zgodnie z prawemzlikwidować prowadzoną przez żonę pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z jej śmierciąi czy w powyższej sytuacji istnieje obowiazek sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz złożenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy ?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1434/PV/443-106/06/AG
  dot. kwestii obowiązku odprowadzenia podatku należnego od remanentu likwidacyjnego.
 218. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4150/IN?140/US Skiern./06/MM
  Jaki są konsekwencje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej ? Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: 1. zwrot wkładu wniesionego do spółki, 2. zwrot udziału kapitałowego ponad wniesiony do spółki wkład, 3. dochód ustalony z uwzględnieniem remanentu sporządzonego na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki.
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-30/06
  - dotyczy dokonania nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa przed likwidacją działalności gospodarczej.
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/415-4/285/32797/MZ
  Czy wniesienie aportem do spółki akcyjnej przez spółkę jawną majątku przedsiębiorstwa w zamian za udziały w spółce akcyjnej powoduje konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku z remanentu likwidacyjnego ?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/415-6/285/32797/06/MZ
  Czy w przypadku, gdy po wniesieniu całego przedsiębiorstwa tytułem aportu do spółki akcyjnej, spółka jawna (która ten aport wniosła) zostanie rozwiązana i wykreślona z rejestru przedsiębiorców, wspólnicy spółki jawnej zobowiązani są do sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz zapłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu z likwidacji ?
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/29/06, PD-415/31/06
  Czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wartość remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej?
 223. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/53/06
  Czy wskutek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z ewidencji działalności jednego małżonka powstanie obowiązek podatkowy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego, jeżeli kontynuującym działalność będzie tylko jeden z małżonków?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pd-2-415/127/06
  ćzy w przypadku przekazania w formie darowizny przedsiębiorstwa żonie podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i opłacenia podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego .
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/06
  Pytanie podatnika dotyczy obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za miesiąc kwiecień 2006 r. w przypadku śmierci jego żony w dniu 17.05.2006 r, która prowadziła samodzielną działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczo - przemysłowymi
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/163/Z/K/06a
  Czy spadkobierca jest zobowiązany do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty wynikającego z niego zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od wartości tego remanentu ?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/68/18/23/06
  Czy na podatniku prowadzącym nadal działalność gospodarczą ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego sporządzonego w związku ze śmiercia wspólnika spółki cywilnej?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PP/4430-17/06
  "W 2006 roku zakupiłem ciągnik Zetor o wartości netto 113.200 zł, vat naliczony 24.904 zł."Proszę o udzielenie odpowiedzi odnośnie "remanentu likwidacyjnego" od wcześniej zakupionych środków trwałych w przypadku rezygnacji po upływie 3 lat z opodatkowania rolnika na zasadach ogólnych z podatku VAT. (...) czy po ewentualnym powrocie po 3 latach do statusu rolnika ryczałtowego trzeba sporządzać remanent "likwidacyjny"?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14-2/06
  Dotyczy obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług przy likwidacji firmy od towarów zajętych i zabranych przez komornika.
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/18/06
  W jaki sposób opodatkować dochódz remanentu likwidacyjnego w związku z wystąpieniem jednego ze wspólników ze spółki składającej się z trzech wspólników ?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-6/WJ/06
  Dotyczy uwzględnienia w remanencie likwidacyjnym firmy wartości towarów zabezpieczonych przez komornika.
 232. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4150/IN?110/US Ł-Śr./06/MM
  Czy na dzień wystąpienia dwóch wspólników (małżonków) z czteroosobowej spółki jawnej należy zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z remanentu likwidacyjnego ?
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/21/06/IW
  Czy w przypadku likwidacji spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wydanie wspólnikom środków trwałych (samochodów osobowych) dokonane po likwidacji tejże spółki?
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-12/06/RS
  Czy w przypadku przechowywania pamięci fiskalnej wymontowanej z kasy będę musiał ją uwzględnić w remanencie likwidacyjnym, a jeżeli tak to w jakiej wartości?Czy pozostałe elementy kasy jak obudowę można zniszczyć?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-3/06
  Czy występuje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w zakresie podatku VAT w sytuacji zmiany rodzaju działalności z handlowej (w związku z zaprzestaniem jej wykonywania) na usługową (polegającą na wynajmie nowo wybudowanego sklepu)?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/23/43/2006
  Treść pytania wnioskodawcy:- czy należy zapłacić podatek od remanentu likwidacyjnego, jeżeli od lutego 2003 nie uzyskano żadnego dochodu oraz,- czy pozostawienie na własne potrzeby majątku zlikwidowanego przedsiębiorstwa będzie skutkowało powstaniem zobowiązania podatkowego.
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/06[br]PP/443-48/06
  brak obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług na dzień rozwiązania Spółki czynności wynikających z zawartych umów leasingowych
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/3/2/2006
  W dniu 31 grudnia 2005r. jeden ze wspólników wystąpił ze spółki jawnej. Spółka nie uległa likwidacji, w efekcie odejścia wspólnika zmienił się jedynie jej skład osobowy. Występujący wspólnik, za zgodą pozostałych wspólników, postanowił przenieść swoje wkłady finansowe i udziały w majątku firmy na męża, który jest w dalszym ciągu udziałowcem spółki.Zdaniem wspólnika, jego wystąpienie ze spółki jawnej nie miało wpływu na rozliczenie podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy w tym podatku powstałby wyłącznie w przypadku likwidacji spółki jawnej. Spółka miałaby wówczas obowiązek sporządzić remanent likwidacyjny i opodatkować pozostałe na dzień likwidacji towary, w stosunku do których przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT. Podział pomiędzy udziałowców środków trwałych czy wyposażenia opodatkowanego wcześniej podatkiem VAT wyliczonym z remanentu likwidacyjnego nie podlegałby już opodatkowaniu tym podatkiem.
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/2/06
  Czy z chwilą rezygnacji z opodatkowania podatkiem VAT należy sporządzić remanent oraz czy należy zapłacić podatek VAT od towaru, który pozostanie w sklepie?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-30a/06/AG
  W kwietniu 2005r. zakupiłem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W ewidencji nabyć i deklaracji VAT-7 rozliczyłem z tytułu nabycia ww. samochodu kwotę 4.237,70 zł. stanowiącą 50 % kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej transakcję. Obecnie, w związku z trudnościami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, rozważam likwidację prowadzonej działalności gospodarczej, co nakłada obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego. Moim zdaniem nie mam obowiązku wykazywania w remanencie likwidacyjnym ww. używanego samochodu, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy i odprowadzenia od jego wartości podatku od towarów i usług, ponieważ minęło pół roku od momentu rozpoczęcia jego użytkowania, a przy jego zakupie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o 50 % podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej tą czynność (w oparciu o § 8 ust. 1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 970 ze zm.)
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/06
  Czy istnieje możliwość wniesienia w formie wkładu lub aportu przez wspólników zlikwidowanej spółki cywilnej towarów, materiałów, składników majątku objętych remanentem likwidacyjnym, a także środków trwałych do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorstwa prowadzonego przez jednego z małżonków oraz czy od remanentu likwidacyjnego należy odprowadzić podatek od towarów i usług
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/10/06
  Czy na dzień zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z małżonków należy zapłacić 10%-towy zryczałtowany podatek od remanentu likwidacyjnego ?
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/37A/05/06/MB
  CZY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZAPŁACENIA 10% ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU OD DOCHODU Z REMANENTU LIKWIDACYJNEGO PRZEZ WSPÓLNIKA WYCHODZĄCEGO ZE SPÓŁKI CYWILNEJ.
 244. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1/4430-11/06
  Czy w związku z wykreśleniem małżonki z ewidencji działalności gospodarczej, do której została wpisana pod wspólnym numerem z mężem, na gruncie przepisów dot. podatku od towarów i usług, małżonkowie zobowiązani są do sporządzenia remanentu likwidacyjnego, ewentualnie opodatkowania remanentu likwidacyjnego podatkiem od towarów i usług oraz zapłaty innego podatku?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-46/GJ/05
  Czy powstanie obowiązek uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego spółki małżeńskiej?
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-14/ 133/JS/06
  1. Czy majątek po likwidacji spółki może Pan przyjąć do Pańskiej działalności gospodarczej remanentem początkowym? 2. Czy będzie Pan opodatkowany podatkiem od dochodu z remanentu likwidacyjnego? 3. Czy będzie Pan mógł kontynuować amortyzację?
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-22/134 /JS/06
  Czy będzie Pani opodatkowana podatkiem od dochodu z remanentu likwidacyjnego?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-37/05
  Czy w sytuacji, gdy podatnik, będący osobą fizyczną, wniesie do spółki jawnej, w formie aportu, przedsiębiorstwo, a następnie zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu jako osoba fizyczna, zobowiązany jest do opodatkowania "remanentu likwidacyjnego" ?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-1/06
  Czy na podatniku ciążyć będzie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, od tzw. dochodu z ?remanentu likwidacyjnego?, w sytuacji gdy wnioskodawca zawiąże spółkę jawną, która będzie działała w tym samym zakresie co dotychczas i przy wykorzystaniu tych samych składników majątku?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III 443-P/5/2006/KH
  Czy istnieje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego po śmierci podatnika ?
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/85/1/05/06
  Pytanie dotyczy obowiązku sprządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej jednego ze wspólników.
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/4/06
  Czy po zaprzestaniu przez wspólnika spółki cywilnej prowadzenia działalności i kontynuacji działalności przez pozostałego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/3/06
  Czy po zaprzestaniu prowadzenia działalności przez wspólnika spółki cywilnej i kontynuacji działalności przez drugiego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 254. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/18/MS/06
  Jakie podatki będzie musiała zapłacić spółka jawna w momemncie przekształcenia tej spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, aby nie narazić się na konsekwencje karno-skarbowe?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/81/05
  Czy odejście współmałżonka (likwidacja działalności gospodarczej) z firmy małżeńskiej, spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego od połowy remanentu likwidacyjnego, jeżeli ten remanent będzie przekazany wspólnikowi - mężowi w całości ?
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/64/Int-117/05/06
  1. Czy otrzymując w spadku po ojcu środki trwałe w postaci autobusów i kontynuując działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez spółkę muszę wykazać ww. środki trwałe w remanencie likwidacyjnym na potrzeby podatku VAT i odprowadzić należny podatek VAT od środków trwałych, które zostały zakupione przez spółkę?.2. Czy sporządzając remanent likwidacyjny na potrzeby podatku VAT mam w nim wykazać wszystkie środki trwałe, czy tylko te, które zostały zakupione na fakturę VAT i od których odliczono naliczony podatek VAT?.3. Czy wyceniając środki trwałe do ww. remanentu w cenie nabycia powinienem ująć wszystkie koszty nabycia, czy tylko te koszty nabycia, które zostały udokumentowane fakturami VAT i od których odliczono podatek VAT, pomijając np. koszy rejestracji itp. nie objęte podatkiem VAT?>
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-0120/05
  Stan faktyczny: Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych. Działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Obecnie zamierza Pani zlikwidować działalność gospodarczą. Wyposażenie oraz środki trwałe wykorzystywane w tej działalności zostaną przekazane Pani mężowi, który rozpocznie na tej bazie prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.Pytanie brzmi: Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od remanentu likwidacyjnego obejmującego wyposażenie poniżej i powyżej 1.500zł (towarów handlowych przedsiębiorstwo nie posiada). Stanowisko podatniczki: Moim zdaniem nie mam obowiązku płacić podatku dochodowego, gdyż majątek, który posiadam stanowi wspólność majątkową i będzie on nadal wykorzystywany dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej przez męża.
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-0119/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych. Działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Obecnie zamierza Pani zlikwidować działalność gospodarczą. Środki trwałe wykorzystywane w tej działalności zostaną przekazane Pani mężowi, który rozpocznie na tej bazie prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.Pytanie brzmi: Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od remanentu likwidacyjnego obejmującego środki trwałe. Stanowisko podatniczki: Moim zdaniem nie mam obowiązku płacić podatku dochodowego z ww. tytułu.
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/83/05/06
  dotyczy art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy następuje zmiana działalności prowadzonej na imię obojga małżonków na działalność prowadzoną tylko przez jednego z małżonków
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/23/05/06/DD
  AiK prowadzili działalność gospodarczą na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od 28 grudnia 1999r., podatek VAT rozliczali posługując się numerem NIP męża. Z uwagi na zmianę w przepisach o działalności gospodarczej zapytujący dotąd prowadzoną działalność gospodarczą przekształcili w spółkę cywilną. Umowę spółki cywilnej zawarli w dniu 08 lutego 2005r. z udziałami po 5.000zł od wspólnikaNa dzień 28 lutego 2005r. dokonali remanentu przekształceniowego.Całość określonego w remanencie towaru (o wartości 113.115,25zł) została wniesiona w dniu 28 lutego 2005r. aportem do nowopowstałej spółki cywilnej, od której to transakcji został uiszczony podatek od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami za zwłokę na podstawie deklaracji PCC-1. Zaprzestanie działalności na wspólne nazwisko A.i K.G nastąpiło i zostało zgłoszone do Urzędu Skarbowego dnia 01 marca 2005r.W deklaracji VAT-7 podmiotu przekształcanego zapytujący nie wykazali remanentu do opodatkowania, ponieważ nie był to remanent likwidacyjny, bo nie zaprzestali działalności gospodarczej.Przy tak określonym stanie faktycznym wnioskodawca zwraca się o udzielenie pisemnej interpretacji, czy jego stanowisko w podniesionej kwestii jest prawidłowe?Zdaniem wnioskującego art.14 ustawy o podatku od towarów i usług określa opodatkowanie podatkiem VAT remanentu likwidacyjnego, natomiast nie odnosi się on do remanentu przekształceniowego, dlatego nie wykazał on remanentu w deklaracji VAT-7 za miesiące luty oraz marzec 2005r.
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/106/05/IW
  Pytanie dotyczy sprawy przekształcenia działalności prowadzonej na imię obojga małżonków i rozliczenia podatku VAT.
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/06
  Czy w remanencie sporządzonym na dzień likwidacji działalności podatnik ma obowiązek wykazać również środki trwałe.
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-38B/05/KL
  Czy podatnik na dzień wniesienia aportem przedsiębiorstwa i w tym samym dniu zgłoszenia likwidacji działalności tej firmy sporządza remanent likwidacyjny i jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od remanentu likwidacyjnego? Jaką postać ma mieć remanent likwidacyjny?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-101B/05
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z tytułu pozostałych na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, składników majątku spółki.
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I 415/44/05
  Czy w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka, dotychczas wykonującego działalność gospodarczą na imię obojga (bez zawierania umowy spółki), powstanie obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych remanentu na dzień zaprzestania wykonywania działalności w części przypadającej na tego małżonka, w sytuacji, gdy cały zapas remanentowy będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej wykonywanej na imię pozostałego małżonka ?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-16/KS/05
  Czy należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej w przypadku wykreślenia współmałżonka z ewidencji gospodarczej? Czy należy sporządzić remanent likwidacyjny na dzień zakończenia okresu wspólnego działania małżonków?
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-20/KS/05
  Czy przypadająca część dochodu osoby wykreślonej z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółki z małżonkiem) z remanentu sporządzonego na 31.12.2005r. zgodnie z art. 26 ust 1 Ustawy o rachunkowości należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i usług?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/98/05
  Jakie są skutki w podatku VAT po przekształceniu podmiotu małżeńskiego z NIP-em wiodącym żony w jednoosobową firmę prowadzoną przez męża ?
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62/05/06
  Czy przez wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu należy rozumieć również dokonywanie nabycia towarów lub usług związanych z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi?
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF1/ 415-24/ 05/06 PBB1/415-166/06 PDF1/ 415-24/ 05/06 PDF1/ 415-24/ 05/06 PDF1/415-24/05/06
  1.Czy od wypłaconej w pieniądzu wartości sporządzonego remanentu na 31 grudnia 2005 r. towarów, materiałów, półwyrobów, wspólnik wychodzący ze spółki jest zobowiązany zapłacić podatek od dochodu w formie ryczałtu w wysokości 10 % na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,2.Czy wypłacone wspólnikowi pieniądze z tytułu pozostawienia w spółce swojej części środków trwałych oraz towarów, materiałów, półwyrobów, wyposażenia , stanowiących spłatę udziału w majątku spółki przypadającą na niego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu za 2005 r.
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I A-415/12/2005
  Czy istnieje obowiązek objęcia remanentem wyposażenia pozostającego po likwidacji działalności i opodatkowania go 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dochodu obliczonego zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD I W/415/7/05
  Czy w przypadku połączenia spółki jawnej ze spółką z o.o. przez zawiązanie nowej spółki akcyjnej dla wspólnika spółki jawnej powstanie obowiązek zapłaty podatku z remanentu likwidacyjnego?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/79/1/2006
  Jakie będą skutki prawno podatkowe planowanej zmiany tj. ? czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej skutkuje likwidacją tego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie obowiązkiem sporządzenia remanentu likwidacyjnego i naliczenia dochodu od składników objętych remanentem oraz czy w takim przypadku mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej o sukcesji podatkowej.
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/47-1/2005
  Podatnik prowadzi działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej i planuje wnieść aportem całe przedsiębiorstwo do nowo powstałej spółki z o.o. Czy istnieje niebezpieczeeństwo opodatkowania podatkiem VAT remanentu likwidacyjnego na dzień jego wniesienia do spółki? Zdaniem Podatnika remanent będzie wynosił zero i w związku z tym nie wystąpi obowiązek podatkowy.
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDM/4150-36/05/06/MB
  Czy w przypadku likwidacji działalności w dniu 31.12.2005 r. powinienem złożyć korektę deklaracji za miesiąc grudzień i dołączyć do niej spis pozostałych towarów handlowych, czy też spis ten powinienem dołączyć do zeznania rocznego i z tą chwilą rozliczyć się z podatku likwidacyjnego?
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/32/05
  Czy z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z małżonków ? a będzie prowadzona przez żonę ? dla potrzeb podatku VAT będzie nadal wykorzystywany NIP żony ? wystąpi konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i ustalenia dochodu ?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-33/2/GJ/05
  Czy powstanie obowiązek uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego przedsiębiorstwa jednoosobowego wniesionego w formie wkładu niepieniężnego do spółki jawnej ?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDM/4150/05/EO
  Czy w sytuacji wniesienia aportem przedsiębiorstwa prowadzonego przez małżonków do spółki jawnej powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/05, PO/436-1/05
  Czy od kwoty przekazanego towaru handlowego podatnik jest zobowiązany zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych?
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-77/05/MS
  Czy istnieje obowiązek sporządzania remanentu likwidacyjnego w przypadku zmiany formy organizacyjnej - ze wspólnej działalności gospodarczej małżonków na spółkę cywilną?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/94/J/II/2005
  Dotyczy sporządzenia remanentu likwidacyjnego z zakończonej działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków, przy odstąpieniu od tej działalności małżonka niezarejestrowanego dla celów rozliczania się w podatku VAT.
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P78/05/AW
  Czy w związku z koniecznością sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień wykreślenia męża z ewidencji występuje obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług wynikającego z w/w remanentu?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/9/05
  Czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej kilku działalności, tj. działalności żony, działalności męża oraz działalności w formie spółki cywilnej (żona, mąż oraz córki) rodzi konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: - czy przekształcenie firmy prowadzonej przez małżonków w jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną spowoduje opodatkowanie remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym? czy remanent ten należy traktować jako remanent likwidacyjny? - czy wydzielenie z majątku spółki małżeńskiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie osobnego budynku, w którym żona będzie prowadzić swoją działalność gospodarczą na swój osobny wpis do ewidencji działalności gospodarczej spowoduje zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-39/05/MP/3
  Czy w celu prawidłowego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy i rozliczenia podatku dochodowego za rok 2005 po śmierci jednego z małżonków drugi zobowiązany jest do ustalenia dochodu z uwzględnieniem różnicy pomiędzy remanentem początkowym a remanentem sporządzonym na dzień zgonu małżonka?
 285. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4150/IN-116/USŁ-Śr./05/MM
  Jak powinna być opodatkowana sprzedaż towarów handlowych z remanentu likwidacyjnego w 2005r. i w latach następnych ?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.415/13/2005
  dotyczy: - sporządzenia spisu z natury w związku z likwidacją wspólnej działalności gospodarczej małżonków, - zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego wspólnej działalności gospodarczej małżonków
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-148/05/R1
  Czy powstanie obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego w przypadku, gdy składniki majątku objęte remanentem wniesione są do spółki z o.o. ?
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/312/KO
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan wspólnie z małżonką działalność gospodarczą w ramach Zakładu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych. Działalność ta została przez Państwa zgłoszona na numer NIP małżonka. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej odprowadzany jest podatek podatku od towarów i usług. W związku ze zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązani jesteście Państwo do dnia 31 grudnia 2005r. dokonać zmiany w zakresie prowadzenia małżeńskiej firmy. Wobec zaistniałej sytuacji, żona Pana wyrazi zgodę na wykreślenie jej z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, natomiast Pan nadal będzie kontynuował przedmiotową działalność. W związku z powyższym wystąpił Pan z wnioskiem w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej wnosząc o udzielenie informacji, czy w opisanej powyżej sytuacji zobowiązany jest Pan do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku VAT? Zdaniem Pana, ponieważ firma będzie dalej kontynuowana nie wystąpi konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku VAT.
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1447/NDM/415/1/05/BS
  Czy prowadzący działalność gospodarczą na imię obojga małżonków po przekształceniu wpisu w dwa odrębne, małżonkowie mogą kontynuować dotychczasowy sposób rozliczania bez zawiązywania spółki cywilnej?
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/88/S/2005
  Czy podatnik ma obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty z tego tytułu podatku VAT przy przekształceniu działalności prowadzonej na imię obojga małżonków w spółkę cywilną?
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/188/2005
  Czy istnieje obowiązek objęcia podatkiem VAT części użytkowej nieruchomości w przypadku likwidacji firmy oraz obowiązek naliczenia podatku VAT od części użytkowej lokalu w przypadku sprzedaży całej nieruchomości?
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-50/05/AJ
  Czy w przypadku śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą na spadkobiercach spoczywa obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i odprowadzenia podatku z tego tytułu?
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-86/05
  Jak w zakresie podatku od towarów i usług należy opodatkować towary pozostałe na dzień zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez żonę.
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1444/ND/5/2005
  Jakie będą konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji zmiany wpisu w ewidencji dzialalności gospodarczej prowadzonej dotychczas na podstawie jednego wpisu w przypadku likwidacji dzialalności przez jednego ze współmażonków i kontynuacji tej działalności przez drugiego współmałżonka.
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/52/05
  Czy podatnik zamierzający dokonać likwidacji działalności gospodarczej może sprzedać posiadane przez niego towary handlowe po obniżonych cenach oraz czy może w remanencie likwidacyjnym wykazać pozostałe towary również w obniżonych cenach?
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-94/05
  Czy jest możliwość przekazania środka trwałego żonie, kiedy mąż rozważa zakończenie w listopadzie działalności i chce aby działalność kontynuowała żona?
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/232/05
  w jaki sposób wyliczyć wskaźnik procentowy wynikający z udziału dochodu w przychodach za ostatnie 3 miesiące działalności, w przypadku gdy z pozarolniczej działalności gospodarczej występuje strata.
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P63/05/DW
  Czy następca prawny po zmarłym, który prowadził działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług międzynarodowego transportu drogowego samochodami uniwersalnymi może kontynuować działalność.? Zdaniem podatnika w powyższej sytuacji nie stosuje się przepisu art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług.
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/78/05
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku sporządzenia spisu z natury przewidzianego w art. 14 ustawy o VAT i obowiązku opodatkowania towarów objętych tym spisem w sytuacji gdy zaprzestanie działalności gospodarczej nastąpiło na skutek śmierci podatnika, a działalność jest kontynuowana przez następcę prawnego (małżonka).
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-844/05/FD
  Czy wniesienie do spółki cywilnej przez osobę fizyczną aportu w postaci zapasu towarów handlowych, wyposażenia i zobowiązań jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-415/33/2005
  Małżonkowie prowadzą wspólną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego na imię żony i męża. Dla celów rozliczania podatku od towarów i usług na podstawie złożonego zgłoszenia NIP-2, firmie nadano odrębny numer identyfikacji podatkowej NIP. W związku z powyższym podatnicy występują z zapytaniem, czy jeżeli zdecydują się prowadzić dalej tę samą działalność w formie spółki cywilnej, to czy starą firmę należy zlikwidować i w związku z tym odprowadzić podatek dochodowy od remanentu likwidacyjnego?
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-147-1/05
  Czy przekazanie mężowi firmy, która dotychczas była prowadzona na imię obojga małżonków i zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT na Podatniczkę, wiąże się z koniecznością likwidacji dotychczasowej działalności ze wszystkimi tego skutkami: sporządzenia remanentu likwidacyjnego, zmianę kasy fiskalnej?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/60/05/IW
  Czy spółka jawna ulega likwidacji w przypadku śmierci wspólnika? Czy trzeba sporządzić remanent likwidacyjny?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV-434/2/2005/JK
  Czy sprzedaż rzeczy objętych remanentem likwidacyjnym firmy opodatkowanej zryczałtownym podatkiem dochodowym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-48/O-2/05
  Czy w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności i zarejestrowania nowej działalności w zawężonym zakresie tj. wynajem pokoi opodatkowanej w formie karty podatkowej, będzie istniał obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego VAT?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/30/2005
  Wspólnicy prowadzili działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnikami spółki były dwie osoby fizyczne. W dniu 8 maja 2005r. zmarł jeden ze wspólników. Żyjący wspólnik wniósł pozew do Sądu Rejonowego o przyznanie mu przez Sąd prawa do przejęcia majątku spółki w związku ze śmiercią wspólnika, na podstawie art. 66 ksh wraz z obowiązkiem rozliczenia się ze spadkobiercami zmarłego wspólnika zgodnie z art. 65 ksh. W tej sytuacji podatnik zwraca się z pytaniem, czy przekształcenie dwuosobowej spółki jawnej w przedsiębiorcę jednoosobowego na podstawie orzeczenia sądu o przyznaniu prawa do przejęcia majątku spółki w trybie art. 66 ksh powoduje następstwo prawne po spółce jawnej prowadzącego działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz przejście wszystkich praw i zobowiązań tejże spółki na dotychczasowego wspólnika bez likwidacji w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-62/05
  Czy w przypadku wniesienia aportem do spółki jawnej prowadzonego przedsiębiorstwa: nieruchomości, środków trwałych, wyposażenia oraz surowców należy rozliczyć podatek VAT wg art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/143/2005
  Czy przy likwidacji spółki należy ująć w remenencie likwidacyjnym oraz odprowadzić podatek VAT od zakupionej nieruchomości, gdzie Podatnik dokonał ulepszeń nieprzekraczających 30% wartości początkowej budynku?
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/82/05/IW
  Sposób wyceny wartości kasy rejestrującej w sporządzonym remanencie likwidacyjnym dla potrzeb podatku VAT.
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/295/DJW/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami gospodarstwa domowego. Jest Pan płatnikiem podatku od towarów i usług. Małżonka prowadzi odrębną działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami użytku domowego i osobistego. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zamierzacie Państwo dokonać przekształcenia Waszych oddzielnych działalności, w działalność w formie spółki cywilnej. Do zawiązanej spółki wniesiecie Państwo jako wspólnicy wkłady w postaci swoich przedsiębiorstw. W skład przedsiębiorstw wchodzą towary handlowe, kasy fiskalne, wyposażenie w postaci komputerów i regałów oraz samochód.Stoi Pan na stanowisku, iż w takim przypadku, w momencie likwidacji swoich działalności, nie nastąpi konieczność sporządzania remanentu likwidacyjnego, nie należy odprowadzać podatku VAT od towarów wnoszonych aportem, jak również nie zachodzi obowiązek dokonywania korekty deklaracji VAT-7, w których był wykazany podatek naliczony. Ponadto wykazany przez małżonków do przeniesienia w deklaracjach VAT-7 podatek naliczony, powstała spółka cywilna będzie mogła wykazać w swojej deklaracji VAT-7.
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/18/05, US.PDa-406/19/05
  Jakie będą konsekwencje w podatku dochodowym, gdy wszystkie towary, wyposażenie i środki trwałe jako wkład zostaną wniesione przez małżonków do spółki cywilnej, którą zamierzają zawrzeć?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-51/05
  1) czy z uwagi na wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) działalność gospodarcza dotychczas prowadzona przez małżonków na nazwisko jednego małżonka podlega likwidacji i ponownej rejestracji dla celów podatkowych jako spółka cywilna, 2) czy przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności na nazwisko jednego małżonka do dnia 31-12-2004 r., na spółkę cywilną, prowadzoną od dnia 01-01-2006 r., nakłada obowiązek wynikający art. 14 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w razie zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, podatnicy obowiązani są sporządzić spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, 3) czy w wyniku przekształcenia formy prawnej nowopowstała spółka cywilna małżonków zachowa uprawnienia wynikające z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług tj. czy zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dostawy towarów i usług dokonanej na rzecz osoby fizycznej,
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/05
  Czy w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej z dniem 30.09.2004 r. powstał obowiązek dokonania zwrotu podatku naliczonego określonego na fakturze dokumentującej nabycie kasy rejestrujacej, użytkowanej w okresie od 28.09.1998 r. do 08.06.2004 r.?Wskutek zużycia kasy i niewyrażenia zgody przez serwis na jej odkupienie, w dniu 6.07.2004r. sprzadzono protokół z czynności odczytania pamięci fiskalnej kasy rejestrującej przy udziale pracownika urzedu skarbowego i serwisanta a także protokół likwidacji środka trwałego.
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-23/05
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług remanent likwidacyjny w sytuacji, w której przed wykreśleniem wspólnego wpisu małżonków z ewidencji działalności gospodarczej i przed sporządzeniem remanentu całe dotychczasowe przedsiębiorstwo małżonków zostanie wniesione do nowo utworzonej spółki cywilnej, która będzie działała w tym samym zakresie i przy wykorzystaniu tych samych składników majątku?
 315. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1082/04
  - Czy zapis w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wykreślenia jednocześnie wszystkich przedsiębiorców czy też jednego ze wspólników ? - Czy występujący wspólnik i wycofujący swoje wkłady uważany jest za likwidującego działalność gospodarczą ? - Czy wartość remanentu likwidacyjnego, która jest taka sama jak w dniu powiększenia składu osobowego spółki, powoduje powstanie dochodu z 1/3 czy też z #189; wartości zapasów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ?
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/217/26/05
  Czy w przypadku przekształcenia spółki małżeńskiej w działalność gospodarczą prowadzoną odrębnie przez małżonków podatnik ma obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz ustalenia 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z tego remanentu?
 317. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/4150- 13/04/05/AS
  - Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów - mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów - przyznanych przez Urząd Skarbowy? - Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego - działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/67/2005
  Czy dostawa towarów z remanentu likwidacyjnego dokonywana przez byłego wspólnika spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrujacej
 319. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1264/04
  Czy sprzedaż nieruchomości przez małżonka będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności prowadzonej przez podatniczkę w trybie art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy dokonując sprzedaży wyposażenia budynku powstanie przychód ze sprzedaży? Jakie skutki podatkowe spowoduje przeznaczenie wyposażenie na własne potrzeby, jego zniszczenie lub rozdanie biednym?
 320. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-406/31/2005
  Pytanie nr 1 - Czy w przypadku śmierci podatnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy spadkobierca zobowiązany będzie do sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień śmierci spadkodawcy i od wartości stanowiącej ułamek całej wartości remanentu likwidacyjnego ustalony zgodnie z udziałem w zyskach i stratach wynikający z umowy spółki wyliczyć za pomocą wskaźnika dochód o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy i odprowadzić od niego podatek obliczony zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy. Pytanie nr 2 - Czy w przypadku śmierci wspólnika, w okolicznościach obowiązywania aneksu podatnik będzie zobowiązany na dzień śmierci wspólnika sporządzić remanent likwidacyjny i od przypadającej na niego wartości remanentu likwidacyjnego wyliczyć odpowiednio dochód zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy.
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-52/05
  Czy istnieje obowiązek rozliczenia w remanencie likwidacyjnym kasy fiskalnej przy zakupie której przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, w związku z zaprzestaniem przez Podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu?
 322. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/39/05
  Czy wskutek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z ewidencji działalności jednego małżonka powstanie obowiązek podatkowy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego, jeżeli kontynuującym działalność będzie tylko jeden z małżonków?
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/11/2005
  Czy w przypadku darowizny przedsiębiorstwa powstaje konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i czy znajduje tu zastosownaie przepis art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/48/05/ZM
  Czy sprzedając w 2005 r. motocykl, który był środkiem trwałym w prowadzonej do 2003 r. działalności gospodarczej, należy odprowadzić pdatek od towarów i usług?
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-73-3/PD/05/GS
  Niektóre towary handlowe prowadzonego przez podatnika sklepu zalegają na półkach od 1995 r. Podatnik w związku z tym chce skorzystać z przepisu § 29 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i dokonać wyceny tych towarów stosując wskaźnik rynkowy, który mocno będzie odbiegał od cen zakupu.Czy prawidłowe są przeceny towarów oraz czy w spisie likwidacyjnym wycenia się towary uprzednio przecenione w cenach przecenionych, czy w cenach zakupu.
 326. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/4407-87/05/I
  Czy w przypadku rozwiązania spółki cywilnej należy ujęć w remamencie likwidacyjnym nieruchomość nabytą jako zwolnioną z opodatkowania (towar używany) w sytuacji gdy w trakcie jej użytkowania przez spółkę poczyniono nakłady inwestycyjne przekraczające 33% ceny zakupu?
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-1805/KW/05
  Dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług kas fiskalnych w remanencie likwidacyjnym.
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/05
  Czy wybierając zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, należy sporządzić remanent likwidacyjny i zapłacić wynikający z remanentu podatek VAT, zgodnie z art. 14 cytowanej ustawy?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-17/05
  Czy na dzień wykreślenia współmałżonka z ewidencji działalności gospodarczej należy sporządzić remanent i opodatkować go tak, jak w sytuacji likwidacji podmiotu?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/05
  Czy koniecznym jest wykazanie w spisie z natury sporządzonym na okoliczność zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu kasy rejestrującej o wartości netto 1.090,00 zł oraz wykazania w nim podatku naliczonego związanego z nabyciem urządzenia fiskalnego, o który dokonano obniżenia podatku należnego ?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-82-1/05
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT w zakresie rejestracji i sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku przekształcenia firmy prowadzonej na imię obojga małżonków na działalność prowadzoną jednoosobową?
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/41/2005/KLŁ
  Opodatkowanie podatkiem VAT towarów w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-18/05
  "czy w związku z przekształceniem tzw. firmy małżeńskiej w spółkę cywilną bądź działalność jednoosobową prowadzoną przez jednego z małżonków (co wiąże się ze zmianą wspólnego wpisu do ewidencji działalności firmy małżeńskiej na jeden wpis na małżonka) istnieje obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z remanentu likwidacyjnego"
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-20/05
  Podatniczka prowadziła działalność gospodarczą w firmie małżeńskiej polegającą na świadczeniu usług medycznych i zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 24 lutego 2005 r. Natomiast małżonek nadal prowadzi działalność gospodarczą. Na dzień 24 lutego sporządzony został remanent.Towar z remanentu podatniczka pozostawiła w firmie należącej do małżonka.Czy podatniczka winna ustalić dochód z remanentu i opodatkować go 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-10/05
  Czy powstanie obowiazek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu likwidacji działalności gospodarczej, w związku z wystąpieniem podatnika ze spółki jawnej.
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-38/05
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług lokal użytkowy w związku z zaprzestaniem przez podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu?
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-35/O/05
  Czy zmiana rejestracji tj. w przypadku gdy małżonkowie prowadzący wspólną działalność gospodarczą muszą uzyskać dwa oddzielne wpisy do ewidencji gminnej, spowoduje konieczność likwidacji firmy oraz obowiązek sporządzenia spisu z natury i opodatkowanie towarów, które nie zostały sprzedane przed przekształceniem?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/38/PDI/415/6/2005
  Czy dla wspólnika występującego ze spółki cywilnej spis z natury towarów handlowych sporządzony na dzień jego odejścia jest dla niego remanentem likwidacyjnym, i czy w związku z tym obowiązany jest zapłacić zryczałtowany podatek od tego remanentu ?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-51-1-1/05
  Czy należy sporządzać remanent likwidacyjny i naliczać należny podatek w przypadku, gdy następuje likwidacja spółki cywilnej, a jeden ze wspólników rozpoczyna prowadzenie działalności na własne nazwisko?
 340. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1135/04
  Czy w chwili dokonywania sprzedaży rzeczy objętych uprzednio remanentem likwidacyjnym na podatniku będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy podatnik może sprzedać rzeczy objęte remanentem likwidacyjnym za cenę równą ich aktualnej wartości rynkowej?
 341. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0914/04
  1. Czy żona Podatnika jest zobowiązana do: -rozliczenia w imieniu męża zaliczek na podatek dochodowy za czerwie i lipiec 2004r. i złożyć w Jego imieniu PIT-5? -sporządzenia remanentu likwidacyjnego? 2. Czy w związku z zamiarem "kontynuowania" działalności gospodarczej zmarłego męża żona ma obowiązek wyboru formy opodatkowania tej działalności?
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USBIII/436/24/1/2-5/kk
  - Czy przekazanie aportem całego przedsięiorstwa do Spółki z .o.o. jest równoznaczne z jego likwidacją?- Jakim dokumentem o zaistniałym fakcie należy powiadomić organ podatkowy?
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-5/05
  1) Czy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą podlegały na nowo amortyzacji w spółce, do której zostaną wniesione, od wartości początkowej ustalonej w momencie przekazania mimo 100% amortyzacji przed ich aportem? 2) Czy dla środków trwałych częściowo zamortyzowanych należy przyjąć dla celów przekazania aportu faktyczną wartość księgową, czy również można dokonać wyceny wg wartości rynkowej, jeżeli wartość księgowa znacząco odbiega od wartości rynkowej na dzień przekazania? 3) Czy wartość wniesionych aportem do spółki towarów handlowych, materiałów i półproduktów wyceniona według cen zakupu netto będzie stanowiła remanent początkowy, a w konsekwencji koszt uzyskania przychodu w spółce cywilnej?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-SSM/415-15a/05
  Czy w przypadku gdy małżonkowie prowadzący dotąd działalność gospodarczą w ramach spółki małżeńskiej postanowią kontynuować tę działalność odrębnie jako samodzielni przedsiębiorcy muszą sporządzić remanent likwidacyjny i zapłacić od niego podatek?
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/10/2005/MB
  W sprawie opodatkowania remanentu likwidacyjnego składników majątku przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną w przypadku wniesienia go w formie aportu do spółki z o.o.
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-10/05
  Czy podatnik wnoszący aportem do spółki z o.o. całe prowadzone przedsiębiorstwo zwolniony jest z obowiązku ustalania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej? Od którego momentu podatnik może zaprzestać składać deklarację na zaliczkę miesięczną w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-5) w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o.?
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-18/50a/14/05/BB
  Czy istnieje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień zmiany wspólnego wpisu małżonków do ewidencji działalności na jeden wpis na małżonka, pod którego numerem NIP firma działała dotychczas oraz opłacenia 10% podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego przez małżonka zaprzestającego prowadzenia działalności gospodarczej?
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/19/56/05
  Czy należy przeprowadzić remanent likwidacyjny, naliczyć oraz zapłacić podatek VAT w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa (z wyłączeniem nieruchomości) do spółki prawa handlowego.
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/05
  Podatnik zarejestrowany dla celów podatkowych jako podatnik od towarów i usług prowadził działalność wspólnie z małżonką na imię i nazwisko obojga małżonków. W chwili obecnej małżonek występuje z firmy natomiast działalnośc gospodarcza będzie kontynuowana przez żonę. Podatnik prosi o wyjaśnienie czy pzekazanie firmy żonie wiąże się z koniecznością likwidacji dotychczasowej działalności, z co za tym idzie sporządzeniem remanentu likwidacyjnego.
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MOP/443-10/05
  Dot. obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz jego opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w przypadku wykreślenia małżonka z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków.
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-8/2005
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku VAT będzie miało wystąpienie i zaprzestanie działalności gospodarczej małżonka z dotychczas prowadzonej działalności na imię obojga małżonków. Stan faktyczny. Od roku 1991 wspólnie z małżonką prowadzimy działalność gospodarczą bez zawierania umowy spółki, na imię obojga małżonków, posiadając jeden wpis w ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest mąż na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Firma prowadzi księgi rachunkowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w ten sposób, że osiągnięty przychód i poniesione koszty ze źródła przychodu, dzielimy po połowie i rozliczamy zgodnie z art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych-stosowne oświadczenia z dnia 20.01.2004 r. W okresie wspólnego prowadzenia działalności korzystaliśmy z ulg i premii inwestycyjnej. W najbliższym okresie jeden z małżonków-żona-zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności, a całość prowadzenia przejmuje drugi z małżonków-mąż, bez żadnych ograniczeń, czy likwidacji w dotychczas prowadzonej działalności. Takie zachowanie wymusza również art. 68 ustawy z dnia 02.07.2004r-przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a dotyczący likwidacji wspólnych wpisów w ewidencji działalności gospodarczej. Stanowisko podatnika w sprawie. W związku z tym, że działalność gospodarcza dotychczas prowadzona na imię obojga małżonków w żadnym razie nie ulega likwidacji bądź innym uszczupleniem, uważamy:-zarejestrowanym podatnikiem VAT jest jak i pozostanie jeden z małżonków-mąż. W związku z tym drugi małżonek nie będzie zobowiązany do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i rozliczenia jego skutków wynikających z art. 14 ustawy o VAT,-dotychczasowy podatnik w podatku dochodowym osób fizycznych-małżonek ustępujący-zobowiązany będzie do powiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o zaprzestaniu prowadzenia działalności, bez konieczności sporządzania remanentu likwidacyjnego i ustalania zobowiązania podatkowego z tego tytułu,-nabyte i odliczone ulgi i premie inwestycyjne-końcowe rozliczenie za 2003r nie ulegają żadnym ograniczeniom po wystąpieniu drugiego małżonka.
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/32/05
  Stan faktyczny: Podmiot - osoba fizyczna - prowadzący działalność gospodarczą, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynny od 1996r., w październiku 2004r. kupił razem z małżonkiem z którym objęty jest ustawową wspólnością majątkową, (nie będącym podatnikiem VAT) samochód osobowy, w taki sposób, że na fakturze sprzedaży uwidocznieni są jako nabywcy podmiot i jego małżonek, ich miejsce zamieszkania oraz nr dowodu osobistego oraz nr PESEL (nie podano numeru NIP). Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych podmiotu (amortyzacja oraz inne koszty były zaliczane do kosztów w podatku dochodowym), podatek naliczony nie był odliczany w podatku VAT. Podmiot zamierza zlikwidować działalność gospodarczą jednak będzie nadal podatnikiem VAT wynajmując jeszcze przez jakiś czas lokal, w którym obecnie prowadzi działalność gospodarczą. Stanowisko Pytającego: Samochód nie musi być ujęty w remanencie likwidacyjnym, gdyż nie był zakupiony przez podatnika VAT, w związku z powyższym podmiot nie miał prawa odliczenia VAT i przy likwidacji nie ma obowiązku naliczenia VAT zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy.
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/61/05
  czy żona po wystąpieniu z firmy prowadzonej dotychczas na imię obojga małżonków zobowiązana jest do płacenia podatku, jeśli tak to jakiego
 354. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/3/P-443/42/05
  Jak należy postąpić, aby z punktu widzenia przepisów podatkowych, móc dalej prowadzić wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o jedno "zaplecze" materialno- techniczne, w przypadku zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, na podstawie którego małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą, z jednego na dwa odrębne?
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415-5/05
  Czy w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej wykreślenie jednego z współmałżonków ze wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaprzestania przez niego prowadzenia działalności gospodarczej spowoduje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i odprowadzenia podatku dochodowego od tego remanentu?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-4/05
  Interpretacja przepisów prawa w zakresie: sporządzenia remanentu likwidacyjnego i tym samym zapłacenia podatku dochodowego, w przypadku przerejestrowania działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków - na jednego z nich.Podatnicy prowadzą księgi rachunkowe.
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-1/443-11/05
  - Czy do spółki cywilnej dwuosobowej może przystąpić trzecia osoba będąca zarazem małżonkiem związanym małżeńską wspólnością majątkową z jednym ze wspólników (spółka ulega poszerzeniu) obejmującym swym udziałem 10 % zysków i strat (to 10% stanowić będzie jej wkład w formie świadczonej pracy a zwolni ze świadczenia małżonka) oczywiście za zgodą osób tworzących spółkę. - Czy ta zmiana oprócz wykonania remanentu wyjściowego nie spowoduje tworzenia remanentu likwidacyjnego z koniecznością opodatkowania szczególnie w kontekście podatku VAT oraz nadania nowego numeru NIP i Regon w przypadku oczywiście konieczności likwidacji spółki. - Czy w spółce cywilnej trzyosobowej wyjście jednego ze wspólników przez wypowiedzenie swojego udziału poprzez przekazanie go w całości swojej małżonce wspólniczce niniejszej spółki z którą nie ma rozdzielności majątkowej oprócz wykonania remanentu wyjściowego pod potrzeby podatku dochodowego powoduje tworzenie remanentu likwidacyjnego z koniecznością opodatkowania w szczególności w kontekście podatku VAT.
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-4/05
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało wystąpienie i zaprzestanie działalności gospodarczej małżonka z dotychczas prowadzonej działalności na imię obojga małżonków. Od 1991 roku prowadzimy wspólnie z małżonką działalność gospodarczą bez zawierania umowy spółki, na imię obojga małżonków, posiadając jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest tylko mąż. Firma prowadzi księgi rachunkowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w ten sposób, że osiągnięty przychód i poniesione koszty dzielone są po połowie i rozliczane zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stosownie do oświadczenia z dnia 21-01-2004r. W najbliższym okresie żona zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, a całość działalności ma przejąć mąż, bez żadnych ograniczeń czy likwidacji w dotychczas prowadzonej działalności. Takie zachowanie wymusza również art. 68 ustawy z dnia 02-07-2004r. - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a dotyczący wspólnych wpisów w ewidencji działalności gospodarczej. W związku z tym, że działalność będzie nadal prowadzona uważamy, że dotychczasowy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - małżonek ustępujący - zobowiązany będzie do powiadomienia właściwego organu podatkowego o zaprzestaniu prowadzenia działalności, bez konieczności sporządzania remanentu likwidacyjnego i ustalania zobowiązania podatkowego z tego tytułu.
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-1/HK/05
  Prowadzimy działalność gospodarczą w ramach wspólności małżeńskiej. Chcielibyśmy przekształcić prowadzoną dotychczas działalność rodzinną w sformalizowaną spółkę cywilną, w której wspólnikami bylibyśmy obydwoje (jak dotychczas). Chcemy zachować dotychczasową nazwę dla celów oznaczenia prowadzonej działalności. Wszystko co wchodzi w skład naszej działalności i jest z nią związane przekażemy jako wkład do spółki cywilnej, której umowę zawrzemy i zrejestrujemy w gminie przed zakończeniem obecnie prowadzonej działalności. Nasze pytanie - czy istnieje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i rozliczenia go, czy też mozna kontynuować dalej działalność gospodarczą?
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-21/26/05
  Dotyczy obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i ujęcia w nim podatku należnego od samochodu używanego do prowadzonej działalności w przypadku zmiany rodzaju działalności gospodarczej.
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-415/3/2005
  Czy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia firmy zarejestrowanej na imię obojga małżonków w firmę jednoosobową?
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/05/RB
  Dotyczy skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług związanych ze zmianą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków.
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/4111/406/0006/05
  Czy sprzedaż pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej towarów handlowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz czy sprzedaży towarów można dokonać po ich aktualnej wartości rynkowej?
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443-1/05
  1. ustalenie podstawy opodatkowania ujętego w remanencie likwidacyjnym żywca kurczaka brojlera, 2. sposób opodatkowania dostawy kurcząt objętych spisem z natury przez byłych członków Zespołu po jego rozwiązaniu - jako czynność zwolniona od podatku VAT, 3. sposób opodatkowania dostawy kurcząt objętych spisem z natury przez byłych członków Zespołu po jego rozwiązaniu - jako czynność dokonywana przez rolników ryczałtowych.
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.2-415-1/05
  Czy przystąpienie do istniejącej spółki cywilnej nowego wspólnika powoduje obowiązek sporządzenia remanentu bez konieczności opodatkowania go i czy wystąpienie ze spółki cywilnej jednego wspólnika i przekazanie przez niego swoich udziałów małżonkowi nadal działającemu w tejże spółce, nie powoduje obowiązku uiszczenia podatku dochodowego z remanentu likwidacyjnego.
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/1/05
  Wniosek o udzielenie interpretacji dotyczącej opodatkowania remanentu likwidacyjnego z działalności prowadzonej wspólnie z mężem,opodatkowaną na zasadach ogólnych, na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Podatniczka nie była podatnikiem podatku od towarów i usług. Czy w związku z wystąpieniem z firmy podatniczka jest zobowiązana do zapłacenia podatku od dochodu wynikającego remanentu likwidacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych.
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/6/05/IW
  Dotyczy działalności prowadzonej w imię obojga małżonków. Czy należy sporządzić remanent likwidacyjny w przypadku wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej małżonka, który był płatnikiem podatku VAT, w przypadku gdy drugi z małżonków będzie kontynuował tę działalność jako nowo zarejestrowany podatnik VAT?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/3/2005
  Czy w przypadku zmiany prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanej na imię obojga małżonków (bez zawarcia umowy spółki cywilnej) na działalność prowadzoną przez jednego tylko z małżoków wystąpi zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z remanentu sporządzonego na dzień tejże zmiany?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/4/JZ/05
  podstawa wyceny remanentu likwidacyjnego
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/2005
  Czy w wyniku wystąpienia wspólnika za spółki trzyosobowej zachodzi konieczność przeprowadzenia remanentu likwidacyjnego?
 371. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-443/7/05, IS.I/1-415/192/04
  dotyczy skutków prawnych wykreślenia jednego z małżonków z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku posiadania przez nich uprzednio wspólnego wpisu w tej ewidencji
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/415/10/2005
  dotyczy; opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem od towarów i usług remanentu pozostającego na dzień likwidacji firmy oraz opodatkowania zwiazanego z wycofaniem z działalności środka trwałego.
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/10/3/05
  Czy na dzień zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z małżonków (drugi dalej będzie kontynuował działalność ) należy sporządzić spis z natury oraz zapłacić 10% zryczałtowany podatek od dochodu z remanentu?
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.17.PG-I/415/06/IT/2005
  Małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga (bez zawierania umowy spółki). Z dniem 31.XII.2004 r. małżonka zrezygnowała z prowadzenia działalności . Sporzadzony na dzień likwidacji remanent mąż wprowadził do działalności indywidualnej. Czy należy opodatkować remanent ?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-0090/1/14/BK/1/05
  Podatnik wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z remanentu likwidacyjnego, sporządzonego w związku z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków, który następnie wprowadzono aportem do zawiązanej przez tych małżonków spółki jawnej.
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/3/4/05
  Czy spis z natury towarów, sporządzony po śmierci przedsiębiorcy, jego spadkodawcy /dzieci/ mogą uwzględnić jako remanent początkowy rozpoczynając działalność gospodarczą w tym samym miejscu i zakresie?
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/28-36/2005/MK
  Dot. obowiązku sporządzenia spisu z natury dla potrzeb podatku od towarów i usług w związku ze zmianą decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 0090/1/3/29/05
  Z przedmiotowego pisma wynika, że w dniu 26 stycznia 2005 r. sprzedała Pani pawilon handlowy, uprzednio wynajmowany na cele działalności gospodarczej a tym samym zaprzestała Pani wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zaistniały Fakt został zgłoszony Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki. W trakcie prowadzonej działalności nabyła Pani samochód ciężarowy i uzyskała zwrot podatku VAT z tytułu jego nabycia w wysokości 11.586 zł. W związku z likwidacją działalności wątpliwości Pani dotyczą wysokości podatku należnego od środka trwałego - samochodu ciężarowego, jaka powinna być wykazana w remanencie likwidacyjnym i odprowadzona do urzędu. Pani zdaniem, wysokość podatku należnego jak i wartość samochodu powinna być wyliczona według aktualnej wartości, która wynosi 49.600 zł, w tym podatku VAT w kwocie 8.942 zł - taką wartość przyjęto w oparciu o tabelę "Informatora Rynkowego EUROTAX".
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD/415/001/05
  Małżonkowie dokonali zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ten sposób, że jako przedsiębiorca pozostał w nim jeden z małżonków (mąż), natomiast dane drugiego (żona) zostały wykreślone. Mąż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prowadzi nadal działalność w niezmienionym zakresie, natomiast małżonka prowadzi tą samą działalność wspólnie z mężem już nie jako przedsiębiorca, lecz osoba współpracująca. Fakt ten został odpowiednio zgłoszony do ZUS. Czy w zaistniałej sytuacji występuje konieczność zastosowania przepisów art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i obliczenie w określonej proporcji zryczałtowanego podatku dochodowego?
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/10/2005
  Czy wystąpi obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego, jeżeli likwidacja działalności nastąpi po przekazaniu przedsiębiorstwa mężowi na podstawie umowy darowizny? Działalność przedsziębiorstwa będzie w pełnym zakresie kontynuowana przez małżonka.
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-03/05
  Czy dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych należy sporządzić remanent likwidacyjny i opodatkować go w wypadku utworzenia spółki cywilnej z małżonkiem?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pd-Ia-415-3/05
  Czy ustala się dochód na dzień likwidacji jeżeli osoba fizyczna wnosi w formie aportu do spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-2/05
  1.Czy przekształcenie firmy prowadzonej przez małżonków w spółkę cywilną spowoduje opodatkowanie remanentu likwidacyjnego zryczałtowanym podatkiem dochodowym? 2. Czy nowo powstała spółka korzysta z praw sukcesji prawno-podatkowej? 3.Czy powstała spółka będzie mogła kontynuować wpisy do podatkowej księgi zaprowadzonej na potrzeby rozliczania prowadzonej działalności na "imię obojga małżonków"?
 384. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/128/04
  Spółka wyraża wątpliwości, czy w związku z jej wykreśleniem z rejestru podatników VAT czynnych będzie zobowiązana sporządzić inwentaryzację i rozliczyć podatek należny od towarów ujętych w spisie z natury? Czy nadwyżka podatku naliczonego do przeniesienia na następne okresy przepada? Czy zobowiązana jest składać deklaracje VAT-7? Czy w przypadku wznowienia działalności poniesie koszty rejestracyjne?
 385. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.42,DF/415/121/AS/2004
  Prowadzę działalność gospodarczą. Posiadam środki trwałe i wyposażenie. Chciałam zlikwidować działalność gospodarczą. Czy w remanencie likwidacyjnym powinnam ując środki trwałe i wyposażenie? Czy od tych pozycji remanentu powinnam zapłacić podatek dochodowy?
 386. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VIII/13/04
  Czy wartość remanentu likwidacyjnego stanowi przychód podatnika i czy kwotę tego remanentu podatnik ma wykazać w zeznaniu rocznym PIT-28?
 387. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-130/05/CIP/08
  Podatnik zapytuje jakie skutki na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług będzie miała likwidacja działalności gospodarczej. Zdaniem Podatnika towary służące prowadzeniu działalności gastronomiczno - hotelowej, tj. obrusy, pościel, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku likwidacją działalności gospodarczej.
 388. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/427/2004
  Czy należy opodatkować towary pozostałe w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną ?.
 389. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.RPP-415/VAT/102/04
  W czasie prowadzenia działalności gospodarczej podatnik odliczył podatek naliczony związany z zakupem inwestycji. Likwidując działalność powyższą inwestycję rozliczył w remanencie likwidacyjnym i w deklaracji VAT-7. Czy teraz jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności może sprzedać tę nieruchomość bez podatku od towarów i usług?
 390. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415/3/52/2004
  1. Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpią: a. u wspólników występujących ze spółki, b. u wspólników nadal prowadzących spółkę w przypadku, gdy wartość zbywcza majątku jest równa wartości księgowej (wartości udziałów kapitałowych)? 2. Czy pomiędzy wspólnikami winna być spisana umowa o ewentualne naliczanie odsetek za odroczone terminy spłaty udziałów wspólnikom występującym ze spółki?
 391. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/50a/04
  Czy towary z remanentu likwidacyjnego wniesione do nowo rozpoczętej działalności korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o VAT? Czy podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej po likwidacji ma obowiązek rozpoczęcia ewidencji obrotów i podatku należnego VAT po przekroczeniu kwoty obrotu 20.000 zł, czy od chwili rozpoczęcia działalności?
 392. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.443/33/2004
  Czy niezamortyzowana część modernizacji budynku wprowadzona do ewidencji środków trwałych powinna być wykazana jako towar podlegający opodatkowaniu podatkiem należnym od towarów i usług w remanencie likwidacyjnym ?
 393. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/443/335/04/RK
  Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w w/w piśmie oraz z załączonych dokumentów wynika, iż z dniem 31.10.2004r. zlikwidował Pan działalność gospodarczą, przy czym na stanie firmy pozostały dwie kasy fiskalne, przy których zakupie odliczał Pan podatek naliczony. W związku z powyższym nie wie Pan, czy przedmiotowe kasy należy wykazać w remanencie likwidacyjnym w cenie nabycia, czy też może w cenie nabycia ale pomniejszonej o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych.
 394. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-34/04
  Czy w związku z wejściem ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej przerejestrowanie działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków na jednego z małżonków lub kontynuowanie działalności w formie spółki cywilnej na podstawie umowy zawartej między małżonkami spowoduje zastosowanie przepisów art. 24 ust.3 i art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.)?
 395. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-41/04
  Czy od zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego można odliczyć ulgę uczniowską?
 396. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/156/04
  Pytanie podatnika dotyczy zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności likwidacji spółki cywilnej oraz przekazania majątku spółki do działalności prowadzonej przez jednego ze wspólników.
 397. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0855/04
  Czy w tej sytuacji podatniczka będzie zobowiązana do zapłaty podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego?
 398. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDD/6A/DF/415/32/33/2004
  1)W jaki sposób należy rozliczyć towar z remanentu likwidacyjnego kontynuując działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym po zmarłym w dniu 20.09.2004r. małżonku ,czy należy zapłacić zryczałtowany podatek i w jakiej wysokości ? 2)Kto i w jakiej wysokości ma obowiązek zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy za miesiąc wrzesień 2004r. ? 3)Czy i w jakim terminie należy złożyć zeznanie Pit-28 za 2004 rok i kto będzie płatnikiem podatku lub otrzyma jego ewentualny zwrot ? 4)Co należy zrobić z pozostałą dokumentacją dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej przez zmarłego męża ?
 399. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2268/04/CIP/08
  Podatnik zwraca się z zapytaniem jaka jest podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług środka trwałego w remanencie likwidacyjnym. Zdaniem Pytającego do wyceny środków trwałych przy remanencie likwidacyjnym należałoby przyjąć wartość nie zamortyzowaną lub w przypadku znacznej amortyzacji wartość rynkową ustaloną na podstawie publikacji lub wyceny rzeczoznawcy.
 400. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/25/04
  Pytanie dotyczy rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 10% podatku od remanentu likwidacyjnego w przypadku, gdy jeden z małżonków likwiduje działalność gospodarczą, która była prowadzona na imię obojga małżonków?
 401. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III/415-14/04
  Wnoszący zapytanie przedstawili stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzą działalność gospodarczą na imię obojga małżonków na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Numer NIP firmy stanowi NIP męża. Do końca roku 2005 podatnicy muszą dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców i zdecydować w jakiej formie będą prowadzić działalność gospodarczą. Państwo X zdecydowali się prowadzić dwie oddzielne firmy, każdy z małżonków odrębnie. Zamierzają posiadany majątek trwały (ruchome środki trwałe) i majątek obrotowy (materiały, wyroby gotowe) podzielić (po 50% dla każdego) i każdy z małżonków prowadził by swoją działalność na części majątku oraz amortyzował posiadane środki trwałe. Pytanie podatników dotyczy: czy taki podział nie jest likwidacją i nie rodzi skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług?
 402. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/33/2004
  Do spółki cywilnej, w której jestem udziałowcem, zamierza dojść wspólnik, następnie zamierzam wycofać swoje udziały i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na własne imię i nazwisko. Jakich formalności należy dopełnić, czy sporządzać remanent na dzień zmiany wspólników, czy rejestrować umowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, jak opodatkować powyższą czynnośc w pdoatku od towarów i usług VAT?
 403. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/443/15/GG/04
  "Jak zakończyć działalność gospodarczą, jeżeli nie jest się w stanie rozliczyć płacąc podatki wynikające ze stanu magazynowego?"
 404. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/86/04
  Pytanie dotyczy zasad opodatkowania posiadanych przez spółkę cywilną (małżeńską) środków trwałych w przypadku likwidacji tej spółki.
 405. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/275/04
  Czy towary, które zostały objęte remanentem likwidacyjnym od których odprowadzony został podatek należny, w przypadku dalszej sprzedaży przez osobę fizyczną są zwolnone z podatku?
 406. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/157/04/kk
  Czy w remanencie likwidacyjnym należy wykazać kasę fiskalną w cenie jej zakupu ?
 407. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/134/2004
  Czy należy odprowadzić podatek od towarów i usług odliczony w momencie nabycia (w ramach prowadzonej działalności) budynku z wyposażeniem w przypadku likwidacji prowadzonej w nim obecnie działalności gospodarczej i rozpoczęcia wynajmu tego obiektu jako osoba fizyczna w ramach umowy dzierżawy?
 408. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0684/04
  Czy podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia informacji o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym PIT 5/X?
 409. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-415-47-04-BF
  Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, z trzyosobowej spółki cywilnej występuje jeden ze wspólników. Spółka nadal będzie kontynuować działalność w dwuosobowym składzie, zaś występujący wspólnik będzie prowadził działalność gospodarczą o innym profilu jako firma jednoosobowa.Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, powoduje określone obowiązki wynikające z art. 24 ust. 3 oraz art. 44 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zmianami) oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. Nr 152 poz. 1475 ze zmianami). Na dzień wystąpienia jednego ze wspólników ze spółki należy sporządzić remanen ...
 410. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415- 24/04
  Czy w sytuacji, gdy żona będzie kontynuowała w 2004 roku prowadzenie działalności gospodarczej - zarejestrowanej na jej nazwisko w trybie art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a małżonek zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w 2004 roku, małżonkowie będą zobligowani do sporządzenia remanentu towarów na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków zarówno w trybie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn.zm.), jak i w trybie art. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U z 2004 roku, Nr 54. Poz.535 ) - w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, oraz jego opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz należnym podatkiem VAT w stosunku do tych towarów, do których przysługiwało podatnikom prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 411. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-36/2940/04
  Czy wystąpi obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku, gdy działalność gospodarcza prowadzona była w formie "domniemanej spółki małżeńskiej", gdzie rejestracji VAT dokonano na męża, a obecnie działalność ma zostać zarejestrowana na żonę?
 412. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II/443-42/04
  1) Czy działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu pożyczek pieniężnych pod zastaw tzw. lombard będzie opodatkowana zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług na zasadzie marży? 2) Czy sprzedaż samochodu osobowego, przy zakupie którego odliczono 50% podatku naliczonego, nie więcej niż 5.000 zł., który będzie użytkowany ponad pół roku czyli w momencie sprzedaży będzie towarem używanym, należy sprzedać jako towar zwolniony, czy należy zapłacić podatek należny wynikający ze sprzedaży ww. samochodu? 3) Jak należy rozliczyć samochód opisany w punkcie 2, w momencie likwidacji działalności gospodarczej. 4) Czy należy zwrócić odliczony podatek w wysokości 50% nie więcej niż 5.000 zł., czy w proporcji biorąc pod uwagę wartość rynkową z dnia likwidacji, czy nie należy ujmować samochodu w remanencie likwidacyjnym i tym samym nie odprowadzać podatku VAT
 413. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/47/04
  Czy w remanencie likwidacyjnym powinnam wykazać środek trwały wg ceny nabycia czy wg ceny rynkowej ?
 414. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1807/04/CIP/08
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w związku z tym, iż towary objęte spisem z natury zostaną po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przekazane w formie darowizny matce, należy je opodatkować podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Pytającego, w przedmiotowej sprawie nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem VAT towarów objętych remanentem likwidacyjnym.
 415. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/30/2004
  Spółka cywilna, której przedmiotem działalności była sprzedaż m.in. maszyn i urządzeń dla rolnictwa ulega rozwiązaniu. Czy w spisie z natury podatnik ma obowiązek ująć maszyny, które były przedmiotem importu przed dniem 01.05.2004r.?
 416. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/10/2004
  Jednostka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT środków trwałych ujętych w remanencie likwidacyjnym. Z zaprezentowanego stanowiska wynika, iż dnia 1 września b. r. dokonano likwidacji działalności gospodarczej. Uzyskane obroty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane były podatkiem od towarów i usług. Niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej prowadzono gospodarstwo rolne. Środki trwałe objęte spisem z natury wykorzystywano zarówno do działalności gospodarczej jaki i w gospodarstwie rolnym. Część środków trwałych nabyto na potrzeby gospodarstwa rolnego jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, które następnie zostały przekazane na potrzeby podmiotu.
 417. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443/130/BO/2004
  W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki zakupiliśmy budynek odliczając podatek VAT zawarty w fakturze zakupu. W chwili obecnej chcemy zlikwidować działalność w formie spółki cywilnej. Czy w związku z powyższym należy w/w budynek ująć w remanencie likwidacyjnym? Czy istnieje możliwość sprzedaży części wydzielonych geodezyjnie na rzecz współników dla potrzeb prowadzonej przez nich jednoosobowej dzialalności gospodarczej. Czy wspólnicy będą mogli odliczyć podatek VAT z faktury zakupu w/w części budynku?
 418. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/448-96/04
  Jakie zmiany osobowe w spółce cywilnej rodzą obowiązek sporządzania i rozliczania remanentu towarów w podatku dochodowym, a także w podatku od towarów i usług?
 419. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/448-96/04
  Jakie zmiany osobowe w spółce rodzą obowiązek sporządzenia i rozliczenia remanentu towarów w podatku dochodowym, a także w podatku od towarów i usług?
 420. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/VAT/443/206/04/RK
  Czy istnieje obowiązek odprowadzenia podatku od towarów i usług od remanentu końcowego towarów, które są elementem wnoszonego aportem przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego?. Jednocześnie podatnik informuje, iż w jego przypadku nie ma zastosowania art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa, co oznacza brak sukcesji prawnej i podatkowej.
 421. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III- 443/41/04
  Przedmiot żądania stanowi prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów art. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), dot. sporządzenia remanentu likwidacyjnego i opodatkowania towarów w przypadku likwidacji spółki cywilnej będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik uważa, że w przedmiotowej sprawie powinien mieć zastosowanie art. 113 ust. 1, 5, 9 w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 538); podatnikowi VAT rozwiązującemu spółkę przysługuje zwolnienie podatkowe. Podatnik zwolniony od podatku z tytułu rozwiązania spółki nie musi sporządzać spisu z natury.
 422. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP.443/38/2004
  Spółka cywilna zawiesiła działalność produkcyjną od 01.07.2003r. i nie składała w tym okresie deklaracji VAT-7. Na stanie pozostały maszyny, od których przysługiwało odliczenie podatku. Spółka chce odsprzedać maszyny. Czy w związku z art. 157 ustawy o VAT / podatnik zwolniony/ winna opodatkować remanent likwidacyjny, czy też odwiesić działalność, dokonać ponownej rejestracji na VAT i wystawić faktury na sprzedaż. Obrót przekroczył w 2003r. kwotę 10.000 Euro.
 423. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/49/04
  Jakie obowiązki ciążą na spadkobiercy po śmierci ojca, który prowadził działalność gospodarczą?
 424. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/4/04
  Jakie konsekwencje wystąpią w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia w formie aportu do spółki z o.o przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną oraz czy nowo powstała spółka z o.o może odliczyć stratę wniesionego przedsiębiorstwa?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!