Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


refundacja

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-657/12-5/AS
  Czy świadczenie rzeczowe w postaci refundacji okularów dla pracowników kas (kasjerów) ma prawo korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-187/12-2/MC
  Czy przepis art. 16 ust. 1 pkt 48) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że Spółka powinna każdorazowo po otrzymaniu kolejnej transzy dotacji zmniejszyć koszt uzyskania przychodów za okres, w którym otrzymała daną transzę dotacji, o odpowiednią część odpisów amortyzacyjnych od ŚT, zaliczonych przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów od momentu rozpoczęcia amortyzacji ŚT do momentu otrzymania danej transzy dotacji?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-383/12-2/AG
  Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, ponieważ zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a pojęcie wynagrodzenia za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco - majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-633/12/KB
  skutki podatkowe refundacji składek ZUS
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-382/12-4/AS
  wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kwoty otrzymanych środków z dotacji (refundacji) w miesiącu, w którym środki z dotacji wpłyną na konto Spółki - tj. na zasadach kasowych (pytanie Nr 12)
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-290/12-5/AG
  1) Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo wystawiając PIT - 8C z tytułu zwrotu kosztów wymiany okien dla osoby, której w momencie ponoszenia wydatku nie przysługiwało prawo odrębnej własności lokalu, natomiast zwracane są jej wydatki poniesione w okresie obowiązywania ulgi remontowej? 2) Czy konieczne jest złożenie korekty informacji PIT - 8C, o ile stanowisko Spółdzielni w powyższej sprawie jest nieprawidłowe?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-290/12-4/AG
  1) Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo wystawiając PIT - 8C z tytułu zwrotu kosztów wymiany okien dla osoby, której w momencie ponoszenia wydatku nie przysługiwało prawo odrębnej własności lokalu, natomiast zwracane są jej wydatki poniesione w okresie obowiązywania ulgi remontowej? 2) Czy konieczne jest złożenie korekty informacji PIT - 8C, o ile stanowisko Spółdzielni w powyższej sprawie jest nieprawidłowe?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-481/12/DP
  Czy Wnioskodawca, który realizuje projekty i jako beneficjent otrzymuje transze w 85% z Banku Gospodarstwa Krajowego (MF) i w 15% z budżetu państwa na realizację projektów w ramach POKL, powinien sumować te przychody z przychodami z pozostałej działalności gospodarczej a w momencie wystąpienia dochodu do opodatkowania obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, czy też otrzymane dofinansowanie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt 1 ust. 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kosztów związanych z realizacją projektów w myśl art. 23 ust. 1 pkt 31 - nie uważa się za koszty uzyskania przychodu?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-492/09/12-7/S/JK
  w zakresie sposobu opodatkowania dochodów osób realizujących cel Projektu Central Poland – Business Support Network
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-357/12/ENB
  Czy wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-756/09/12-5/S/JK2
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-119/12-2/MS
  Czy przychody w postaci środków finansowych pochodzących ze środków europejskich (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) stanowiących refundację poniesionych wydatków na sfinansowanie przez Wnioskodawcę inwestycji, jakie otrzyma od Banku (…), podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych, jak również czy koszty związane z wytworzeniem wartości niematerialnej i prawnej w postaci serwisu internetowego oraz jego amortyzacja nie stanowią podatkowego kosztu uzyskania przychodu?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-208/12-2/PK1
  Czy Sp. z o.o., może zmienić sposób ustalania momentu powstania przychodu i zaliczyć do przychodu, zgodnie z zasadą memoriałową, kwotę refundacji NFZ należną, lecz jeszcze nie otrzymaną?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-168/12-2/AG
  Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, ponieważ zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a pojęcie wynagrodzenia za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco - majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-199/12/DP
  Czy przedmiotowa dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych od roku 2007 do chwili obecnej, tj. generuje przychód podatkowy, który korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-97/12-2/AG
  Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym, w stosunku do transakcji sprzedaży Produktów Refundowanych zawieranych przez Spółkę z Podmiotem Zagranicznym nie mają zastosowania przepisy art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pdop?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-128/12-2/DS
  Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, ponieważ zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy środków finansowych otrzymanych przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, a pojęcie wynagrodzenia za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco - majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-214/12-2/KO
  Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1743/11-2/BH
  Spółka nie występuje jako podatnik VAT przekazując towary usługi finansowane ze środków ZFŚS, w tym również przy zakupionych ze środków obrotowych refundowanych następnie z ZFŚS.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-854/11-2/JK3
  Otrzymanie od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej dla osób, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały odrębną własność lokalu – stanowi dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku na Spółdzielni ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C, w myśl art. 42a ww. ustawy. Natomiast w przypadku otrzymania od Spółdzielni częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez osoby, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu. W związku z tym, na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla tychże osób.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-206/11-2/MF
  1. Czy wynagrodzenia wypłacane pracownikom zatrudnionym w ramach projektu "Perspektywa", są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to czy zwolnienie dotyczy całości wynagrodzenia czy odnosi się tylko do części refundowanej? 2. Jeśli wynagrodzenia wypłacane pracownikom zatrudnionym w ramach projektu "Perspektywa" podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to kiedy należy dokonać korekty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - w dacie otrzymania refundacji z Miasta, czy dacie fizycznej wypłaty wynagrodzeń pracownikom?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-214/11-4/KSU
  Czy wynagrodzenie wypłacane pracownikom jest zwolnione z podatku dochodowego w części refundowanej wynagrodzeń?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-215/11-2/ASZ
  Czy część wynagrodzenia pracownika – refundowana z projektu Perspektywa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie wypłaty wynagrodzenia?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-219/11-2/MD
  Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi zatrudnionemu przez Wnioskodawcę, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy, jako płatniku, ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego przez pracownika ze stosunku pracy.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-198/11-2/ASZ
  Czy kwoty otrzymywane przez uczestnika projektu zatrudnionego przez Wnioskodawcę, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części, w jakiej stanowią pomoc udzieloną w ramach projektu "Perspektywa"?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-187/11-2/ASZ
  1.Czy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi, zatrudnionemu w ramach projektu "Perspektywa", jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137? 2.Czy ulga dotyczy całości wynagrodzenia pracownika, czy też odnosi się tylko do części refundowanej przez Urząd Miasta? 3.Jeżeli wynagrodzenie jest wolne od podatku, to w którym momencie należy pomniejszyć podatek – przed wystąpieniem o refundację, czy raczej już po uzyskaniu refundacji i dokonać korekty podatku i wynagrodzenia?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-188/11-2/ASZ
  Czy kwoty otrzymywane przez uczestników projektu zatrudnionych przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części, w jakiej stanowią pomoc udzieloną w ramach projektu "Perspektywa"?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1173/11-2/JF
  Prawo do odliczenie pod. naliczonego od zakupów objętych refundacją (pomoc de minimis)
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-121/11-4/ASZ
  Wynagrodzenie wypłacane pracownikom zatrudnionym przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji na Wnioskodawcy jako płatniku ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego przez pracowników ze stosunku pracy.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-124/11-4/ASZ
  Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi zatrudnionemu przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji na Wnioskodawcy jako płatniku ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od całości przychodu uzyskanego przez pracownika ze stosunku pracy.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-975/11-4/RS
  Czy wydatki poniesione w ww. zakresie, na podstawie wniosku z dołączoną kserokopią rachunku lub faktury potwierdzającą zakup okularów, będzie można uznać za prawidłowo udokumentowane i będą stanowić dla Banku koszty uzyskania przychodów?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-520/11-4/KR
  Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia, czy tylko od 1/2 kwoty wynagrodzenia pokrywanego środków Wnioskodawcy, natomiast część wynagrodzenia subsydiowanego (refundowanego) korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-142/11-2/AG
  Czy kwoty otrzymywane przez uczestników projektu zatrudnionych przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części, w jakiej stanowią pomoc udzieloną w ramach projektu "Perspektywa"?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-485/11-2/MD
  Wynagrodzenie wypłacane pracownikom zatrudnionym przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją umowy zawartej między Wnioskodawczynią a Beneficjentem, nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-326/11/ENB
  Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie Wnioskodawcy za pracę wykonywaną w okresie od 18 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. jest wolne w 85 % od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-293/11-4/AK
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę sieci wodociągowej.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-225/11-2/MS
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę sieci wodociągowej.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-286/11-5/MR
  Jak powinna wyglądać faktura w kontekście dokonanych z dniem 1 stycznia 2011 r. zmian stawek VAT, gdy prace wykonano w 2010 r., zaś refundacja ma nastąpić obecnie?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-219/11-2/AO
  1. Czy zgodnie z ww. stanem faktycznym, członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami uzyskują przychód z "innych źródeł", a co za tym idzie Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informacje PIT-8C? 2. Kiedy i na jaką wartość sporządzić PIT-8C w sytuacji, gdy kwotę zwrotu w całości postawiono do dyspozycji w miesiącu październiku osobie, której ten zwrot przysługuje, a osoba ta rozlicza go sobie do wysokości opłat za używanie lokalu w miesiącach listopad i grudzień jednego roku i w miesiącach styczeń i luty roku następnego?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-477/11-2/TW
  Czy Parafia nie będąc podatnikiem VAT czynnym ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego na fakturach VAT wystawionych z tytułu remontów obiektów zabytkowych.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-112/11-4/AS
  Metoda wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych objętych dotacją przedmiotową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-267S/07-4/11/JB
  1) Czy świadczenia przekazywane na rzecz Inicjatora z tytułu umowy subpartycypacyjnej, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym następuje ich faktyczna zapłata, oraz 2) Czy świadczenie otrzymane od Inicjatora z tytułu zawartej umowy subpartycypacyjnej, biorąc pod uwagę jej strukturę prawną, stanowi dla Spółki przychód, podlegający w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w roku podatkowym, w którym zostało ono otrzymane.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/50/KDJ/11/PK-171
  Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu stypendiów stażowych wypłacanych w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/51/KDJ/11/PK-171
  W sytuacji gdy stypendia podlegające opodatkowaniu, stanowią świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy, Wnioskodawca ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 jest obowiązany w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-7/11-6/AS
  Czy, jeśli dofinansowanie jest wypłacane Spółce po oddaniu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej objętych dofinansowaniem do używania, Spółka może w okresie do miesiąca poprzedzającego miesiąc faktycznego otrzymania dofinansowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od pełnej wartości początkowej środka trwałego, a od miesiąca w którym otrzymano dofinansowanie - tylko od części wartości początkowej, która nie jest objęta dofinansowaniem?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-7/11-5/AS
  Czy jeśli dofinansowanie jest wypłacane Spółce po poniesieniu wydatków, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem PO IG, a z chwilą otrzymania dofinansowania dokonać korekty (zmniejszenia) tych kosztów w bieżącym okresie?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-314/11/KG
  Czy w przypadku sprzedaży wyrobów medycznych refundowanych w całości lub części przez NFZ prawidłowe jest ewidencjonowanie za pomocą drukarki fiskalnej jedynie kwot dopłat klientów, bez uwzględniania kwot refundowanych przez NFZ?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1102/10/IB
  1) Czy forma finansowania wynagrodzeń, jaką jest refundacja stanowi przesłankę do wypłaty wynagrodzeń uczestnikom projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Jaka kwota wynagrodzenia jest wolna od podatku? 3) Jeżeli zwolnieniu przedmiotowemu podlega kwota refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy, to czy podatek należy obliczyć od podstawy w wysokości wynagrodzenia sfinansowanego ze środków własnych budżetu miasta? 4) Czy w sytuacji, gdy pobrano zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, które były przedmiotowo zwolnione, prawidłowym będzie gdy w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11) zostanie wpisana faktycznie pobrana zaliczka (poz.40), w poz. 36 zostanie wpisany przychód ogółem, a w poz. 39 dochód zwolniony od podatku (kwota 1.316,00 zł)? Podatnik odzyska zatem nadpłaconą zaliczkę składając w urzędzie skarbowym roczne zeznanie.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-921/10-2/EK
  Czy korekty kosztów sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w roku 2009, dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji (październik 2010 r.), czy należy dokonać korekty kosztów w deklaracji CIT-8 za rok 2009?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1011/10/IB
  1. Czy dochody otrzymywane przez pracowników beneficjenta, w związku z udziałem beneficjenta oraz jego pracowników w projektach dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej podlegały wyłączeniu od zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w takim przypadku podstawa obliczenia podatku podlega obniżeniu o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru stanowi przychód ze stosunku pracy uzyskany w związku ze świadczeniem pracy w projekcie?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-962/10-2/RS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na refundację kosztów bonów gastronomicznych oraz sposobu księgowania przez Spółkę faktur za usługi hotelowe.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-914/10-5/KS
  stwierdzić należy, iż otrzymywane dotacje do sprzedaży biletów ulgowych, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia zgodnie z treścią powołanego art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie ponoszone wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie usług przewozowych w części sfinansowanej z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będące dopłatą do świadczonych usług, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i należy je wyksięgować z podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-995/10/RM
  Dot. wpływu otrzymanego dofinansowania na strukturę podatkową przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1246/10/BG
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na tworzenie internetowej platformy zarządzania mobilną komunikacją marketingową pokrytych środkami : - otrzymanymi z dofinansowania, - własnymi Spółki.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1229/10/BG
  - zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu państwa wypłacanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanych do dnia 31 grudnia 2009r., - zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu państwa wypłacanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanych po dniu 31 grudnia 2009r., - zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wypłacanych przez płatnika Bank, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanych po dniu 31 grudnia 2009r.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-783/10-2/LS
  W sytuacji gdy stypendia podlegające opodatkowaniu, stanowią świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy, Wnioskodawca ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy, oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 jest obowiązany w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1692/10/AP
  Czy w opisanym stanie faktycznym, fakt otrzymania dotacji powoduje konieczność uznania odpowiedniej jej części (tej, która pokrywa wydatki uznane uprzednio za koszty uzyskania przychodów) jako przychód okresu, w którym jest otrzymana, czy też dotacja pozostaje wolna od opodatkowania natomiast odpowiednią część już zarachowanych kosztów należy w tym przypadku uznać za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, czy też być może w żaden sposób nie koryguje się ujętych kosztów uzyskania przychodów, dotacja pozostaje wolna od podatku, a wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlega tylko i wyłącznie część odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych, które podlegały refinansowaniu, jednak dopiero od momentu otrzymania dotacji?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1656/10/EJ
  opodatkowanie zwrotu kosztów za delegację
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-759/10-2/KS
  Nie można podzielić poglądu Wnioskodawczyni, iż kwota przyznanej pomocy nie powinna być opodatkowana. Wyjaśnić bowiem należy, mając na względzie treść powołanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, iż refundacja otrzymana przez Wnioskodawczynię jako zwrot kosztów wcześniej zapłaconej raty leasingowej nie stanowi zwrotu wydatków na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Udzielona Wnioskodawczyni pomoc została bowiem przeznaczona na refundację raty leasingowej a więc na inne cele niż zakup lub wytworzenie środka trwałego. Przedmiotowa pomoc stanowi dla Wnioskodawczyni w całości przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie otrzymana pomoc finansowa nie mieści się w kategorii przychodów zwolnionych od opodatkowania.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-652/10-2/MP
  zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-586/10/PK
  opodatkowania usługi ubezpieczeniowej
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-967/10/MO
  Czy przychodem z tytułu prowadzenia apteki są kwoty należne z tytułu sprzedaży leków lub materiałów medycznych, z wyjątkiem tej części należności, która jest refundowana? Ponadto czy przychodem z działalności są kwoty otrzymanej refundacji ceny leku lub materiału medycznego? Czy za dzień uzyskania przychodu, w przypadku dopłat (refundacji), uznaje się dzień wpływu tej refundacji na rachunek bankowy apteki?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-512/10-4/MP
  Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu stypendiów stażowych wypłacanych w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1082/10/BG
  w zakresie skorygowania części odpisów amortyzacyjnych środka trwałego i niezaliczenia do kosztu uzyskania przychodu części zrefundowanej dofinansowaniem
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-678/10/BG
  - zaliczenia otrzymanej pomocy do przychodów podatkowych w części dotyczącej refundacji kosztów bieżącego remontu, - niezaliczenia do przychodów podatkowych środków pomocowych związanych z zakupem środków trwałych.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1080/10/BG
  poniesionych wydatków na remont budynku produkcyjno – biurowego i w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zniszczonej nawierzchni przed halą produkcyjną w części w jakiej zostaną sfinansowane: - z własnych środków Spółki - ze środków pomocowych
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1079/10/BG
  - zaliczenia otrzymanej pomocy do przychodów podatkowych w części dotyczącej refundacji kosztów bieżącego remontu, - niezaliczenia do przychodów podatkowych środków pomocowych związanych z zakupem środków trwałych,
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1081/10/BG
  w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na remont budynku produkcyjno – biurowego i zniszczonej nawierzchni przed halą produkcyjną w części w jakiej zostaną sfinansowane: - z własnych środków Spółki, - ze środków pomocowych.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1083/10/BG
  w zakresie skorygowania części odpisów amortyzacyjnych środka trwałego i niezaliczenia do kosztu uzyskania przychodu części zrefundowanej dofinansowaniem
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-435a/10/PSZ
  1. W jaki sposób Wnioskodawca ma rozliczać koszty w firmie? 2. Czy równowartość otrzymanej dotacji Wnioskodawca ma obowiązek księgować po stronie kosztów firmy? 3. Czy Wnioskodawca ma obowiązek rozliczyć się z otrzymanej dotacji w inny sposób np. stronę kosztową pomniejszać wskazanymi przez Wnioskodawcę fakturami pokrytymi otrzymaną dotacją lub proporcjonalnie wyksięgować wartość kosztów odpowiadających procentowi jaki stanowi dotacja w stosunku do całości przychodu? 4. Czy poniesione koszty sfinansowane przedmiotową dotacja należy ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie kosztów?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-270/10-2/KS
  Stwierdzić należy, że wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-123/10-2/AK
  PIT - zwolnienie przedmiotowe wartości świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-124/10-2/AS
  należy stwierdzić, iż refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie określonej procentowo, zryczałtowanej stawki miesięcznej jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia za pracę.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-11/10/PSZ
  Czy otrzymane środki pieniężne otrzymane z Urzędu Pracy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy wydatki z tych środków na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej mogą być jednocześnie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-975/09/DP
  Czy uzyskana przez spółkę w przyszłości refundacja w kwocie 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-977/09/DP
  Czy uzyskana przez spółkę w przyszłości refundacja w kwocie 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-976/09/DP
  Czy uzyskana przez spółkę w przyszłości refundacja w kwocie 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-850/09-2/JK2
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia pobrania zaliczki na podatek dochodowy Pracownika od kwoty, którą Wnioskodawca zapłaci za odbycie aplikacji adwokackiej przez Pracownika, czy kwota zapłacona przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów aplikacji adwokackiej Pracownika stanowi przychód Pracownika zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy i z tego tytułu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia i pobrania od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy Pracownika?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1036/09/AD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów, przeznaczonych na wyposażenie stanowiska pracy.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-756/09-2/JK2
  Czy zwolnienie przedmiotowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 ma zastosowanie do dochodów (na podstawie umów cywilnoprawnych) pracowników Wnioskodawcy realizujących bezpośrednio cel projektu na podstawie umowy dotacji z Komisją Europejską?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-644/09-4/JK
  Czy otrzymywane od 1 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2008 r. dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną bezpośrednio przy realizacji celów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), które to dochody są następnie częściowo refundowane z pochodzących z UE środków pomocy technicznej, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym (w części objętej refundacją) i czy jest możliwe skorygowanie wcześniej zeznań podatkowych?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-888a/09/BK
  Opodatkowanie otrzymanej dotacji.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-631/09-4/JK
  Czy Spółka jest zobowiązana pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w całym okresie trwania poszczególnych Projektów od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom naukowym realizującym bezpośrednio cele Programu, w części pokrywanej ze środków bezzwrotnej pomocy przekazywanej przez Wspólnotę Europejską?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-643/09-4/JK2
  Czy zwrócone najemcom koszty wykonanej przez nich we własnym zakresie wymiany stolarki okiennej, stanowią w świetle art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód podlegający opodatkowaniu (przychód z innych źródeł), a w konsekwencji Wnioskodawca jest zobowiązany - na podstawie art. 42a ustawy o pdof - do sporządzenia informacji PIT-8C?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-744a/09/PSZ
  Jak powinno wyglądać rozliczenie otrzymanej refundacji?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-744b/09/PSZ
  Jak powinno wyglądać rozliczenie otrzymanej refundacji?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-612/09-4/AS
  a) Czy dochody uzyskane przez Spółkę z refundacji ww. kosztów przez instytucję pośredniczącą, a pochodzące ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego – podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?b) Czy ww. wydatki nie uważa się za koszty uzyskania przychodów w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-605/09-2/JK
  Czy wynagrodzenie pracowników Instytutu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w części pochodzącej ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej – podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, a tym samym czy Instytut zwolniony jest z obowiązku przekazywania zaliczek na podatek dochodowy swoich pracowników, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – dalej w skrócie "u.p.d.o.f."?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-954/09/CzP
  "Czy odsetki od zwróconej do Powiatowego Urzędu Pracy refundacji będą dla Stowarzyszenia kosztem uzyskania przychodu?"
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-857/09-6/AG
  Czy udokumentowanie udzielonej klientowi bonifikaty jest wystarczające, aby: - skorygować przychody osiągnięte ze sprzedaży do kwot faktycznie otrzymanych od klienta, - wykazywać w przyszłości kwoty obrotów zgodnie z kwotami faktycznie otrzymanymi?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-857/09-7/AG
  Kiedy należne od NFZ przychody winny zostać wykazane w deklaracji?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-857/09-6/AG
  Czy udokumentowanie udzielonej klientowi bonifikaty jest wystarczające, aby: - skorygować przychody osiągnięte ze sprzedaży do kwot faktycznie otrzymanych od klienta, - wykazywać w przyszłości kwoty obrotów zgodnie z kwotami faktycznie otrzymanymi?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-857/09-5/AG
  Czy udokumentowanie udzielonej klientowi bonifikaty jest wystarczające, aby: - skorygować przychody osiągnięte ze sprzedaży do kwot faktycznie otrzymanych od klienta, - wykazywać w przyszłości kwoty obrotów zgodnie z kwotami faktycznie otrzymanymi?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-857/09-8/AG
  Czy do końca 2009 roku Spółka powinna i może skorygować złożone zeznania podatkowe oraz wysokość należnego podatku?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-492/09-4/JK
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenia Wnioskodawcy wypłacone w związku z realizacją Projektu Central Poland - Business Support Network w części (60%) finansowanej ze środków Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na zasadzie refundacji nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-619/09-4/KT
  Otrzymana przez Stowarzyszenie refundacja poniesionych kosztów nie ma charakteru dopłaty do ceny świadczonych usług, nie będzie więc stanowiła obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-621/09/ASz
  Czy wskazana refundacja jest świadczeniem rzeczowym i korzysta ze zwolnienia od podatku do kwoty 380 zł?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-607a/09/DP
  Czy prawidłowo ustalono podstawy do naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-607b/09/DP
  Czy prawidłowo ujęto w przychodach podatkowych w miesiącu lipcu 2009 r. część refundacji stanowiącej zwrot podatku VAT naliczonego od zakupionych środków trwałych?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-607a/09/DP
  Czy prawidłowo ustalono podstawy do naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-637/09/AD
  Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku zwrotu części wydatków.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-684b/09/BK
  Prawo do odliczenia podatku w związku z otrzymaną refundacją.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-684a/09/BK
  Powstanie obowiązku podatkowego w związku z otrzymaną refundacją.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-649/08/09-9/S/JK
  Wynagrodzenia wszystkich pracowników Wnioskodawcy, bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu (polegającego zarówno na prowadzeniu szkoleń, jak również na zapewnieniu możliwości ich prowadzenia, czyli czynnościach organizacyjnych, administracyjnych), podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-362/09-3/JG
  Czy koszty związane z zakupem okularów zrefundowane pracownikowi stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-425/09/TK
  Czy Gmina dokonująca częściowego zwrotu kosztów modernizacji ogrzewania jest zobowiązana do wystawienia PIT-8C?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-472/09-3/MK
  Zwrot części poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-364/09-2/JK
  Czy w świetle przepisu 21 ust 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie Wnioskodawczyni za okres wykonywanej pracy dla P E, w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-357/09-2/JK
  Czy w świetle przepisu 21 ust 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie Wnioskodawczyni za okres wykonywanej pracy dla PIW EQUAL, w 75% powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-349/09/WM
  Czy zwrot składek ZUS jest tylko Pana dochodem, który należy doliczyć do dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej wg art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy należało wykazać go w rozliczeniu rocznym PIT-36L i w PIT-B w sposób wskazany we wniosku?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-506/09-2/TW
  Czy zwrot kosztów przez wynajmującego wymiany stolarki okiennej w domu pracowniczym, które to koszty zostały poniesione przez najemców, stanowi dla najemców przychód podlegający opodatkowaniu?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-513/09-2/AW
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając korekty do refaktur i skorygował in minus VAT należny w trakcie realizacji projektu?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-449/09/AK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów przyznawane dofinansowania (refundacja kosztów) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Urząd Miasta dokonujący wypłat środków na realizację ustawowo określonych zadań Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz osób fizycznych zobowiązany jest do sporządzenia rocznych informacji podatkowych o wypłaconych dofinansowaniach według ustalonego wzoru PIT-8C?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-284/09/ESZ
  możliwość odliczenia zwróconego nienależnie pobranego świadczenia
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-153/09/DK
  1. Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacja dla środków trwałych oddanych do użytkowania w Grupie A. Sp. z o.o. a następnie wniesionych do Spółki w dniu 28 lutego 2007 r. aportem w ramach przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551KC, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w spółce otrzymującej aport, począwszy od miesiąca otrzymania dotacji w wysokości naliczonej amortyzacji od 1 marca 2007 r.? 2. Czy otrzymana dotacja jest wyłączona z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako zwrot poniesionych wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-234/09/DB
  Czy kwota otrzymana ze spółdzielni mieszkaniowej jako częściowy zwrot kosztów poniesionych przez wnioskodawcę przy wymianie stolarki okiennej stanowi dla wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-254/09/JT
  Czy właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) biorąca udział w Programie, który spełnił warunki określone w Regulaminie i otrzymał dotacje, będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanej dotacji?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-231/09-2/ES
  Czy wobec opisanego stanu faktycznego otrzymywane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektu środki, przekazywane następnie podczas trwania projektu Beneficjentom Ostatecznym (uczestnikom szkoleń) w postaci: dodatku szkoleniowego, zwrotu za dojazdy na zajęcia, wyżywienia - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-194/09/JT
  Czy koszty szkolenia adwokackiego w ramach aplikacji adwokackiej organizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką pokrywane przez pracodawcę, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-229/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia biura, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu pracy.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-149/09-4/JK
  Sposób ewidencjonowania na kasie fiskalnej, wystawianie faktur przy refundacji towarów medycznych w 100%
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-149/09-5/JK
  Sposób ewidencjonowania na kasie fiskalnej, wystawianie faktur przy refundacji towarów medycznych w 100%
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-149/09-4/JK
  Sposób ewidencjonowania na kasie fiskalnej, wystawianie faktur przy refundacji towarów medycznych w 100%
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-149/09-5/JK
  Sposób ewidencjonowania na kasie fiskalnej, wystawianie faktur przy refundacji towarów medycznych w 100%
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-114/09/RM
  1. Czy refundacja zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych nie zaliczona uprzednio w koszty spółki (ale odliczona od dochodów poszczególnych wspólników) nie stanowi przychodu spółki podlegającemu ujęciu w kol. 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 2. Czy uprzednio nieodliczone od dochodu składki ubezpieczenia społecznego przez wspólnika w momencie otrzymania refundacji i zapłaconych składek nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-135/09-2/IG
  Czy w świetle tak przedstawionego stanu faktycznego dopuszczalnym jest zastosowanie obniżonych stawek VAT w transakcji refakturowania wyżej wymienionych usług i towarów na właściciela budynku?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-43a/09/MT
  Czy kwota otrzymana przez Spółkę od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tytułem "zaliczki na poczet wsparcia" stanowi przychód podatkowy? Kiedy powstaje przychód z tytułu przekazywanego wsparcia? Czy jest on wolny od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47? W jaki sposób rozliczyć podatkowo wydatki finansowane ze środków wsparcia?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-266/07/09-7/S/JB
  Przychód z tytułu środków otrzymywanych od Subpartycypanta, powinien zostać rozpoznany, zgodnie z postanowieniami art.12 ust.3e ustawy, w dacie otrzymania zapłaty na podstawie przelewu bankowego lub dokumentu kasowego. Ponadto, przychodem Spółki będą również uzyskiwane od NFZ kwoty z tytułu refundacji. Jednakże z uwagi na fakt, iż zgodnie z warunkami umowy, kwoty te zostaną przekazane na rzecz Subpartycypanta, będą one jednocześnie stanowiły, na podstawie art.15 ust.1 w związku z art.15 ust.4d, koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Jednocześnie, poniesione przez Spółkę wydatki z tytułu wynagrodzenia na rzecz Subpartycypanta w związku z umową subpartycypacji będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Jak wskazuje Spółka wydatki te mają na celu zabezpieczenie jej przychodów, ochronę majątku i zachowanie płynności finansowej. W stosunku do tego rodzaju kosztów trudno jest co do zasady ustalić bezpośrednią ich relację z przychodami. Tym samym, nie jest możliwe ustalenie, w którym roku (okresie) podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów. Zatem, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy, Spółka powinna zaliczyć przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.
 129. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD3/033/33/KDJ/09/209
  Stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie refundacji otrzymywanych z tytułu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej:1) od spółdzielni mieszkaniowych przez osoby posiadające spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych;2) od właścicieli mieszkań zakładowych i komunalnych przez najemców tych lokali mieszkalnych.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-11/09-2/MR
  Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w pełnej wysokości, wynikającego z zakupu środka trwałego zrefundowanego dotacją?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-267/08-2/RK
  Otrzymana przez Stronę dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów konkretnie realizowanego filmu, lecz nie ma wpływu na jego cenę. Zatem otrzymana dotacja stanowi refundację kosztów produkcji filmu, a nie ceny produktu, w związku z czym nie zwiększa obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, dlatego też nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-95/08/JT
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymane przez te osoby fizyczne z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie do modernizacji ogrzewania domów i mieszkań będących ich własnością lub wynajmowanych, jako refundacja poniesionych przez te osoby kosztów i czy Urząd Miasta winien wystawić PIT – 8C na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1071/08/AD
  Fundusz Świadczeń Socjalnych - pomoc rzeczowa.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1553/08-2/MK
  W jaki sposób (i w jakiej wysokości) telepracownik powinien rozliczać się ze swoim pracodawcą:w formie ewidencji poniesionych kosztów (np.: wg bilingów telefonicznych), czy ekwiwalentu (ryczałtu) za wykorzystywanie urządzeń biurowych będących własnością lub współwłasnością pracownika, czy też proporcjonalnie (np.: 1/3 opłat za mieszkanie oraz za elektryczność), tak, aby w efekcie zwrot kosztów otrzymanych od pracodawcy nie stanowił podstawy opodatkowania żadnym podatkiem, tak ze strony pracownika jak i pracodawcy w podatkowych rozliczeniach miesięcznych i/lub rocznych.?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-967/08/AD
  Zwrot VAT z tytułu poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-578/08/IG
  Czy dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników jest przychodem z działalności gospodarczej?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1420/08-2/MG
  Refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej stanowi przychód ze stosunku pracy pracownika, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-737/08/AP
  Skutki podatkowe dofinansowania otrzymanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1965/08-2/MP
  Poniesione wydatki na zakup wyposażenia SA wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego o ile nie zachodzą wyłączenia określone w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z związku z art. 88 ust. 3 pkt 2. W takim przypadku nie ma obowiązku dokonywania korekty odliczonego podatku. Bez znaczenia pozostaje źródło finansowania nabycia.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-897/08-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT oraz dokonania korekt deklaracji z tytułu zakupu środków trwałych zrefundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-549/08/DP
  Czy przypadająca na Wnioskodawcę część otrzymanej refundacji, którą pokryte zostały wydatki na zakup środków trwałych, od których spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych nie zaliczając ich do kosztów uzyskania przychodów podlega opodatkowaniu?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1612/08-5/MP
  Dotacja o którą ubiega się Wnioskodawca jest dofinansowaniem konkretnej transakcji i stanowi uzupełnienie usługi świadczonej na rzecz krajowych producentów soków. Zatem, w myśl art. 29 ust. 1 ustawy przedmiotowa dotacja powinna być wliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla danej usługi, na którą jest przeznaczona. Otrzymana przez Wnioskodawcę dopłata stanowić będzie kwotę brutto, zawierającą w sobie kwotę należnego podatku. Do podstawy opodatkowania należy zatem przyjąć kwotę otrzymanej dotacji pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług.Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania dotacji powstanie z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika - zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy.Obrót z tytułu otrzymanej dotacji (subwencji) nie powinien być wykazywany przez Wnioskodawcę na fakturach VAT wystawianych poszczególnym zleceniodawcom (producentom soków). Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki niewątpliwie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Zatem, w oparciu o przepisy art. 86 i art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w prowadzeniu reklamy i dokumentujące wydatki związane z prowadzoną kampanią reklamową
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-394/08/MR
  W którym momencie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu refundacji objętej umowami przelewu wierzytelności?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1553/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 18.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji -jest prawidłowe.W dniu 18.08.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-993/08-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania refundacji kosztów
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-459/08/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008r. (data wpływu 26 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ustalenia powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania refundacji -jest prawidłowe.W dniu 26 czerwca 2008r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-880/08/AW (KAN-6059/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008r. (data wpływu 17 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 27 sierpnia 2008r. i z dnia 2 września 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazywania kwoty obrotu związanego z otrzymywaną refundacją leków -jest nieprawidłowe.W dniu 17 czerwca ...
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-623/08-2/MK
  Prawo do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących refundowane przez Urząd Pracy zakupy sprzętu przeznaczonego na wyposażenie stanowiska dla bezrobotnego.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1122/08-3/BS
  dotyczy opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców gminy na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-906/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2008r. (data wpływu 02.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do:
  - przychodów podatkowych wpływów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych w zw ...
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-335/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 roku (data wpływu 20 czerwca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania dofinansowania inwestycji otrzymanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja sekt ...
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-741/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008r. (data wpływu 15.05.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodu:- opłacanych i refundowanych obowiązkowych składek członkowsk ...
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-649/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 08.04.2008 r. (data wpływu 11.04.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 07.07.2008 r. (data nadania 07.07.2008 r., data wpływu: 08.07.2008 r.) uzupełniające wezwanie z dnia 24.06.2008 r. Nr IPPB2/415-649/08-2/JK (data nadania 25.06.2008 r., data dostarczenia 01.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatk ...
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-308/08/RM (KAN-3781/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 14 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych refundacji przez Starostę, ze środków Funduszu Pracy, kosztów zakupu środków trwałych -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. ...
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-260/08-2/AA
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w której otrzymał dotację z Powiatowego Urzędu Pracy na utworzenie stanowisk pracy dla czterech osób bezrobotnych. Z otrzymanej dotacji zakupiono środki trwałe. Wnioskodawca pyta czy dotacja na utworzenie nowych stanowisk pracy stanowi przychód z działalności gospodarczej. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, sfinansowanych częściowo ze środków pochodzących z dotacji stanowią koszt uzyskania przychodów?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-973/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kancelarii przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania refundacji kosztów podróży służbowych -jest prawidłowe.W dniu 19.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-203/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 2 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty zaewidencjonowania przychodu uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację wyrobów farmaceutycznych -jest prawidłowe.W dniu 2 kwietnia 2008 r. został złożo ...
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-421/08-2/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.02.2008 r. (data wpływu 05.03.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku świadczeń otrzymywanych przez pracownika -jest nieprawidłoweW dniu 05.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-111/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu refundacji składek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dniu 14 lutego 2008 r. został zło ...
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-111/08-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty korekty przychodów uzyskanych z tytułu zwrotu składek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -jest prawidłowe.W dniu 14 lutego 2008 r. został złożony ww. ...
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-381/08/BG
  Czy amortyzacja zakupionych środków trwałych z pomocy de minimis będzie kosztem uzyskania przychodu?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-245/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26.02.2008 r. (data wpływu 28.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu materiałów pomocniczych, wyposażenia i środków trwałych dokonanego ze środków otrzymanych z powiatowego urzędu pracy -jest prawidłow ...
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-141/08/BK (KAN-1468/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S.-W., przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 13 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Urzędu Pracy środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej wydatkowanych na nabycie:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-44/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w zakresie obowiązku zaksięgowania - jako przychodów podlegających opodatk ...
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-88/08-02/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-13/08/LŻ
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych refundowanych przez Urząd Pracy.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-15/08/AP
  Jakie skutki podatkowe wywołuje jednorazowa refundacja kosztów przyznanych z Urzędu Pracy na doposażenie i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych do pracy bezrobotnych?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-378/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko ................, przedstawione we wniosku z dnia 26.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wpłat mieszkańców na budowę sieci wodociągowej -jest prawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-20/08/BG
  Czy nierefundowane wydatki przez organ prowadzący ponoszone przez Spółkę wynikające z zawartego porozumienia z Gminą oraz umowy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących są kosztem uzyskania przychodu?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-412/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy Policji, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 21 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przez pracownika zwrotu kosztów zakupu okularów -jest prawidłowe.W dniu 21 listopada 2007r. do t ...
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-225/07-3/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem- jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-297/07/WN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M.S., przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007r. (data wpływu 20 listopada 2007r.), uzupełnionym w dniu 29 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie określenia wysokości obrotu w aptece, który stanowi podstawę ustalenia podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania refundacji z Narodowe ...
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-367/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia ceny nabycia środków trwałych oraz opodatkowania refundacji otrzymanej z Urzędu Pracy na zakup środków trwałych
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-331/07-3/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.10.2007 r. (data wpływu 05.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zakupu środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 05.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 173. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 165/07
  Nie można bowiem uznać za spełnienie wymogu podania podstawy prawnej rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienia, wynikającego z art. 141 § 4 p.p.s.a., powołania przez Sąd jedynie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, bez powiązania tego przepisu z przepisem prawa materialnego, który zdaniem tegoż Sądu w zaskarżonej decyzji został naruszony, w stopniu który miał wpływ na wynik sprawy. W zaskarżonym wyroku Sąd nie podał, jaki przepis prawa materialnego organ podatkowy naruszył w sposób określony w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a, ustalając dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług.
 174. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/423-0165/07
  Czy refundacja części kosztów remontu, którą wspólnota mieszkaniowa otrzymana od gminy stanowić będzie dochód podlegający opodatkowaniu?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-100/07/MK
  1. Czy wydatki sfinansowane ze środków zakładowego funduszu związane z poprawą warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych są kosztami uzyskania przychodów? 2. Czy wydatki z zakładowego funduszu, utworzonego ze zwolnień od podatku i dotacji SOD stanowią koszty uzyskania przychodów?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-558/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu 05 listopada 2007r., uzupełniony pismem z dnia 29 grudnia 2007r. (data wpływu 07 stycznia 2008r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów zrefundowanych przez Powiatowy Urząd Pr ...
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-174/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe. W dniu 29 listopada 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-246/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu -17.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w przychodach podatkowych refundacji z PFRON -jest nieprawidłowe.W dniu 17.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-43/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007 r. (data wpływu 7 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w sprawie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów składek członkowskich opłacanych przez pracodawcę za pracowników z tytułu ich przynależności do okręgowej izby samorządu ...
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-43a/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007 r. (data wpływu 7 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w sprawie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę na rzecz pracowników, które stanowią zwrot kwoty składek członkowskich opłaconych przez ...
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-67/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2007r (data wpływu 13.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 13.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-17/07-2/HS
  Pomoc finansowa z funduszy strukturalnych przeznaczona na inwestycje.
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-36/07
  1.Czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu środków trwałych, wyposażenia i materiałów?2.Czy otrzymana dotacja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1428.III/415-10/07/I.D.
  - Czy udzielona bezzwrotna pomoc finansowa w ramach programu "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006" i finansowana z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych jest pomocą zwolnioną z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy spółka postąpiła prawidłowo wyłączając z kosztów podatkowych kwotę otrzymanego dofinansowania w dacie wpływu środków na konto bankowe Spółki?.
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/406-6/07
  Czy kwota podatku od towarów i usług otrzymana w refundacji (z PUP otrzymał refundację pokrywającą poniesione wydatki w kwocie brutto) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-35/07
  Czy otrzymana refundacja w 2007 r. będzie stanowiła przychód do opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406-33/07
  Czy podatek naliczony dotyczący zakupu środków trwałych i wyposażenia, udokumentowanych fakturami, a następnie zrefundowanych z Funduszu Pracy podlega odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/23-B/07
  Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolna od podatku dochodowego jest otrzymana na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych refundacja uzasadnionych kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków ?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/241/07/AT
  dotyczy zaliczenia refundacji części lub całości kosztów poniesionych przez kontrahentów za udział w targach branżowych, na których wystawiane są produkty ich dostawców oraz Spółki, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/249/07/AT
  dotyczy zaliczenia wydatków na refundację części albo całości kosztów ponoszonych przez kontrahentów: * na przygotowanie i druk gazetek reklamowych zawierających ofertę handlową dostawców, w tym Spółki oraz * przygotowanie, druk i kolportaż wśród swoich klientów ulotek zawierających reklamę Spółki i informację o jej produktach do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/250/07/AT
  Dotyczy zaliczenia wydatków na refundację części albo całości kosztów poniesionych przez jej kontrahentów na nabycie plandek samochodowych, kalendarzy i innych materiałów reklamowych zawierających logo dostawców, w tym Spółki, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/251/07/AT
  dotyczy zaliczenia wydatków na refundację części albo całości kosztów poniesionych przez kontrahentów na zakup nagród dla klientów, przekazywanych w ramach programu lojalnościowego za nabycie produktów, w tym produktów Spółki, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.).
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.423/2f/2007
  Czy otrzymana na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych refundacja uzasadnionych kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, którą refunduje Skarb Państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/07/V13
  Dotyczy: sposobu rozliczania podatku w przypadku otrzymywania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu sprzedaży wyrobów medycznych.
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/51-2/07
  Czy przedmiotową kwotę refundacji otrzymanych z publicznych środków wspólnotowych oraz publicznych środków krajowych należy traktować jako przychód podatkowy i uwzględnić w kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu wpływu w/w refundacji?
 196. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-41/US/07/FM
  Dotyczy częściowego zwrotu kosztów poniesionych w 2002 roku w związku z wymianą okien, z jednoczesnym zobowiązaniem zwrotu otrzymanej kwoty w miesięcznych ratach wraz z czynszem.
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/NDP/18/MB/423/25/2007/1
  1. Czy w świetle obowiązujących, zmienionych od dania 01 stycznia 2007 r., przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka prawidłowo wykazuje dzień powstania przychodu jako dzień wystawienia paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż według całkowitej ceny sprzedaży (cena płacona przez klienta plus kwota refundowana przez NFZ) i odpowiednio koszt? 2. Czy część przychodu refundowana z NFZ winna być wykazana w dniu uznania rachunku bankowego a tylko część zapłacona przez klienta w dniu wystawienia paragonu fiskalnego?
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/443-19/07/AA
  Czy otrzymując jako osoba bezrobotna jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur wystawionych po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowanych tą właśnie dotacją?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/156/07/AG
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych przez pracodawcę pracownikowi kosztów szkolenia zawodowego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.VII/423-8/07
  Dot. momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania refundacji za wydane materiały medyczne.
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF1/415-2/07
  Czy otrzymaną dotację zarachować do przychodów?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-24/07
  Czy otrzymana pomoc (dotacja) w postaci wsparcia pomostowego oraz dotacji inwestycyjnej przeznaczonej na zakup środków trwałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/14/07
  Czy zwolnione od podatku dochodowego jest dofinansowanie otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup ciągnika używanego w prowadzonej działalności gospodarczej?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/71/07/JB
  dotyczy ustalenia daty powstania przychodu z tytułu refundacji części ceny aparatu słuchowego w świetle art. 12 ust. 3e ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-25/07/MA
  Czy w ramach reklamacji następuje wypłata kupującemu rekompensaty pieniężnej w wysokości ceny zakupu opony, Strona ma prawo do pomniejszenia obrotu, a tym samym korekty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata rekompensaty pieniężnej?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-11/07
  Czy cała kwota ze sprzedaży samochodu, zakupionego częściowo za pożyczkę Rejonowego Urzędu Pracy, będzie stanowić przychód, czy kosztem związanym ze sprzedażą będzie cała kwota zakupu pomniejszona o dokonane faktyczne odpisy amortyzacyjne?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/07
  Czy obowiązek podatkowy przy sprzedaży leków refundowanych przez NFZ powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika kwotą otrzymanej refundacji z NFZ, czy w momencie zapłaty przez klienta za wydane leki?
 208. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4151/104/06
  Czy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody osób bezpośrednio realizujących program finansowany z EFS ?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/12/07
  W jakiej wysokości w miesiącu otrzymania dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników powinny być pomniejszone koszty uzyskania przychodów jeżeli kwota dotacji jest wyższa od kosztów poniesionych na szkolenie młodocianych pracowników (np. część wynagrodzeń i składek ZUS została zrefundowana z Funduszu Pracy), a niektóre koszty np. energia, materiały, koszty instruktorów trudno jednoznacznie przypisać do kosztów szkolenia?
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-2/07
  Czy otrzymane przez Spółkę z Wojewódzkiego Urzędu Pracy środki pomocowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stanowią przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a jednocześnie wydatki sfinansowane z tych przychodów czy są kosztem uzyskania przychodów?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-7/07/MK
  Czy rachunki-refundacja Udziałowcowi kosztów wynagrodzenia prezesa zarządu Spółki są kosztami uzyskania przychodów Spółki po ich zapłaceniu? Czy rachunki-refundacja Udziałowcowi kosztów wynajmu mieszkania służbowego w Warszawie, zamieszkałego przez prezesa zarządu Spółki, są takimi kosztami? Jedynym udziałowcem Spółki jest spółka z kapitałem niemieckim. Udziałowiec oddelegował swojego pracownika-obywatela niemieckiego, zamieszkałego na stałe i zameldowanego w Berlinie, do pełnienia funkcji prezesa zarządu Spółki na podstawie kontraktu menadżerskiego obejmującego rok kalendarzowy, każdorazowo odnawianego na kolejny rok, zawartego między Udziałowcem a swoim pracownikiem. Prezes otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z listą płac Udziałowca, który potrąca i opłaca składki na ubezpieczenie pracownika zgodnie z listą płac. Udziałowiec wynajmuje mieszkanie w Warszawie z przeznaczeniem na pobyt swoich pracowników podczas delegacji w Warszawie. Udziałowiec uchwalił, że Spółka będzie obciążana rachunkami miesięcznymi z tytułu kosztów najmu mieszkania w Warszawie i kosztami wynagrodzenia prezesa zarządu z zachowaniem dotychczasowej formy, tj. wynagrodzenie prezesa figuruje na liście płac Udziałowca, który opłaca składki ?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIB/415-2/07
  Czy częściowo zrefundowane w 2006 r. wydatki związane z wymianą okien w lokalu mieszkalnym, odliczone od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, należy doliczyć do podatku należnego w zeznaniu za rok, w którym otrzymano dofinansowanie, w wysokości 19% kwoty zwróconej przez spółdzielnię mieszkaniową?
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/PIA/07
  Czy częściowa refundacja ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych poniesionych przez pracownika kosztów na: opłatę za wynajem sali sportowej na zajęcia rekreacyjne, opłatę za wynajem hali sportowej na zajęcia treningowe (pracownicy uczestniczą w turniejach międzyzakładowych organizowanych przez samorządy), zakup biletów wstępu do kina i imprezy sportowe, zakup sportowego sprzętu treningowego i rehabilitacyjnego (z wyjątkiem sprzętu do sportu wyczynowego), zakup stroju sportowego (spodenki, koszulki, getry, obuwie sportowe) z logo firmy, będzie dochodem pracownika i czy będzie podlegała opodatkowaniu?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/5/07
  Kiedy powstaje przychód z tytułu otrzymanej refundacji dotyczącej sprzedanych telefonów komórkowych w cenach promocyjnych, w podatku dochodowym od osób prawnych?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-1/07
  dot. zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-1/07
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup wyposażenia na które uzyskano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy ?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-49/54a/06
  W najbliższym nasza czasie firma otrzyma z Urzędu Pracy refundację kosztów związanych z tworzeniem nowego stanowiska pracy. Refundacja będzie wynosić 100% (netto + VAT) wartości poniesionych wydatków na zakup wyposażenia i środków trwałych. Refundacja ta finansowana będzie ze środków Funduszu Pracy. Jeżeli podatek VAT podlega odliczeniu od zakupionego w ramach tworzenia nowego stanowiska pracy wyposażenia i środków trwałych, a firma otrzymała refundację kosztów brutto, to czy zrefundowany VAT z Funduszu Pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu ? Uważamy że odliczony zrefundowany podatek VAT powinien zostać zakwalifikowany do przychodu do opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 218. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D/423-0019/06
  Jak na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy kwalifikować wydatki ponoszone na opracowanie wniosku przez firmę doradczą oraz inne wydatki ponoszone przez spółkę związane z opracowaniem i złożeniem wniosku o uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej w przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana i gdy nie zostanie przyznana? Czy otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy? Czy świadczenia pieniężne wypłacone poborowym odbywającym służbę zastępczą należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a otrzymany zwrot tych wydatków do przychodów podatkowych, czy też traktować w ewidencji księgowej zarówno wydatki, jak i ich zwrot jako rozrachunki z podmiotem dokonującym zwrotu?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415/129/07
  - dotyczy dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, których zakup został zrefundowany przez Fundusz Pracy oraz poniesionych wydatków na zabezpieczenie wykonania umowy.
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/54-3/06/DD
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług refundacje otrzymane z Agencji Rynku Rolnego w związku z eksportem jabłek poza rynek Unii Europejskiej?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/54-1/06/DD
  Czy refundacja wywozowa do eksportu produktów rolnych jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-399/06/AJ
  Czy otrzymana w lipcu 2006 r. dotacja do środków trwałych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi przychód wolny od podatku? Środki zostały oddane do użytkowania we wrześniu 2005 r., amortyzowane od października 2005 r. Dotacja stanowi w przypadku jednego środka 100%, w przypadku drugiego 87% wydatków na ich nabycie. Czy korekty kosztów poniesionych w 2005 r. można dokonać w bieżącym rozliczeniu podatkowym, nie korygując CIT-8 za 2005 r., z uwagi na moment otrzymania środków pieniężnych? Czy przychód z dotacji uwzględnia się w przychodzie stanowiącym podstawę wyliczenia limitu wydatków reprezentacyjno-reklamowych?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-67/07/AJ
  Czy dotacja do nowych miejsc pracy jest zwolniona od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23? Spółka otrzymała w sierpniu 2006 r. dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na nowopowstałe miejsca pracy. Dotacja wyniosła 21,26% kosztów wynagrodzeń i składek ZUS określonej grupy pracowników.
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-45/06
  Czy różnicę między refundacją a kosztem netto zakupu dla firmy programu Autocad Revit, monitora i krzesła obrotowego można zaliczyć do przychodu ?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-45/06
  Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony związany z zakupami dotyczącymi wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, refundowanymi przez urząd pracy ?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/204/06/MJS
  Dokumentowanie rozliczeń refundacji otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne.
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/423-6/06/2/AK/07
  Spółka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem czy refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/1/26/06
  Czy do przychodów nie zalicza się otrzymanej refundacji zakupu specjalistycznych urzadzeń medycznych będących środkami trwałymi?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-2/I/07/BG
  Jak należy odliczyć część zrefundowanych wydatków mieszkaniowych związanych z remontem likalu?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-59/06
  Czy otrzymane refundacje wywozowe otrzymane z Agencji Rynku Rolnego są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/15/2006
  Czy refundacja pracownikom wydatków poniesionych z tytułu składek na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/14/2006
  Czy zwrócone pracownikom wydatki z tytułu składek na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/155/2006 PDI-415/23/2006
  1. Czy otrzymane dotacje na zakup środka trwałego są wolne od podatku dochodowego ? 2. Czy amortyzacja naliczona od części wartości początkowej zrefundowanej dotacją nie stanowi kosztów uzyskania przychodów ? 3. Czy dotacja otrzymana na refundację kosztów poniesionych na udział w targach jest wolna od podatku dochodowego a wydatki poniesione za uczestnictwo w targach, tj. dostawa maszyn, dojazd i opłata za wykorzystany plac są kosztami uzyskania przychodów ?
 234. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/005-1-31/06
  - dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - "Rozwój Zasobów Ludzkich".
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-45/06
  Czy otrzymane dofinansowanie usług szkoleniowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz z funduszu strukturalnego: Europejski Fundusz Społeczny do organizowanego szkolenia "Partnerstwo publiczno-prywatne" w województwie lubuskim jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/486/77399/06
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy otrzymując należną część dofinansowania od Koordynatora (Lidera), refundującą poniesione koszty realizacji projektu, Członek Konsorcjum (Wnioskodawca) powinien wystawić Koordynatorowi fakturę VAT.
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/GK/443-47/06
  Czy otrzymywane refundacje wywozowe do eksportowanych towarów rolnych wypłacanych przez Agencje Rynku Rolnego w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu ?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415/6/55/2006
  Czy nabyte wyposażenie tj. meble, kasa fiskalna, waga elektroniczna o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł, podlegające refundacji z Funduszu Pracy będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu?
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415/4/55/2006
  Czy otrzymana z Funduszu Pracy refundacja na wyposażenie stanowiska pracy w środki trwałe oraz wyposażenie dla skierowanego bezrobotnego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415/5/55/2006
  Czy od nabytych refundowanych z Funduszu Pracy środków trwałych można dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/27/06
  Jaka wartość zrealizowanej w danym miesiącu sprzedaży leków powoduje obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 242. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/005-1137/06/GT
  Czy dochody refundowane w 75 % ze środków bezzwrotnej pomocy rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej należy uznać za wolne od podatku ?
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-27/06
  Czy właściwe jest naliczanie podatku VAT w wysokości 22% do faktur za świadczone usługi wspólnotom mieszkaniowym dotyczące "refundacji kosztów składników czynszowych mieszkań wraz z usługami"?
 244. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4151-143/06
  1) Czy uzyskane wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ? 2) Czy wykonywanie tych usług w ramach rozpoczętej działalności gospodarczej uprawniałoby do skorzystania z opodatkowania podatkiem liniowym - według stawki 19% tj. na zasadach o których mowa w art. 9a i 30c cyt ustawy o podatku dochodowym ?
 245. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II/41171-0019/06
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych części wynagrodzeń ze stosunku pracy uzyskiwanych w okresie od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w Urzędzie .............. współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/159/2006/PD/415-61/06
  Czy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacane przez Jednostkę dodatki szkoleniowe ?
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/178/2006/PP/443-85/87/2006
  Czy od poniesionych wydatków, refundowanych przez PFRON (dotacje celowe) jednostka ma prawo do obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony ?
 248. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II/41171-0018/06
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych części wynagrodzeń ze stosunku pracy uzyskiwanych w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w Urzędzie ............, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/157/PDII/415-81/06
  Czy uzyskane wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/51/DM/06
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów refundowanych ze środków z Funduszu Pracy a dokonanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego.
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/16839/45/06
  Czy otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy refundacja kosztów na stworzenie nowego stanowiska pracy, w całości przeznaczona na sfinansowanie zakupu środka trwałego, stanowi przychód podatkowy i jak powinien być przyjęty do celów podatkowych zakup środka trwałego?
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415-70/06
  Czy opłaty wniesione przez płatnika do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za wydanie kart kierowców do tachografów cyfrowych należy uznać za przychód pracowników i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 253. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-006-449/06/WD
  Spółka czyni starania o dofinansowanie z funduszy unijnych do zakupu maszyn oraz do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO. Maszyny - środki trwałe zostały już przez Spółkę zakupione i eksploatowane , lecz dofinansowania Spółka jeszcze nie otrzymała. Spółka prosi o wyjaśnienie , czy należy korygować naliczoną amortyzację od eksploatowanych maszyn w momencie otrzymania dofinansowania do ich zakupu.
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/15PO-II-415/23/06/KD
  Czy wartość pomocy publicznej udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy, podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a wydatki sfinansowane ze środków pomocy publicznej stanowią koszty uzyskania przychodu?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD /415-15/2006/1
  Czy wydatki na zakup wyposażenia sfinansowane ze środków Funduszu Pracy w związku z wyposażeniem i doposażeniem stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD /415-15/2006
  Czy refundacja z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/6-1/06
  CZY JEDNOSTKA MOŻE STARAĆ SIĘ O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ZA LATA 2002-2006, W PRZYPADKU REFUNDACJI PRZEZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE WYPŁACANEGO ŚWIADCZENIA-RENTY PRZEZ ZESPÓŁ DLA POSZKODOWANEJ?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/31/MM/06
  Czy refundacja opłat związanych z wydaniem, wznowieniem lub wymianą kart kierowcy stanowić będzie dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/MM/06
  Czy zwrot kosztów związanych z wykupem opłat parkingowych i opłat za przejazd płatnymi autostradami ze względu na brak określonego limitu w ustawie w całości podlegają zwolnieniu z podatku bez względu na wysokość ich poniesienia?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/54/2006/IW
  Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych przez Fundusz Pracy?
 261. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-98/06/K
  Czy dodatki stażowe wypłacone przez Uczelnię są zwolnione z opodatkowania podatiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli są finansowane z EFS a w części z dotacji z budżetu państwa?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/082/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu środków trwałych, których zakup jest refundowany przez Miejski Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy?
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/49/EŚ/2006
  Odliczenie podatku od towarów i usług oraz opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej z Urzędu Pracy refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-39/06
  Czy w opisanej sytuacji członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni uzyskują przychód z "innych źródeł", a co za tym idzie Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informację PIT-8C ?
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/423-2/06
  Czy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych, dokonywane od tej części wartości początkowej, która odpowiada wydatkom, poniesionym na nabycie środków trwałych, zwróconym Podatnikowi w formie refundacji, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/2/58/06
  Czy w świetle obowiązującego prawa podatkowego wynagrodzenie wszystkich osób zaangażowanych przez Fundację na podstawie umów o pracę i zlecenia przy realizacji projektu korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIO-415-21/23/06
  Czy od zakupionego środka trwałego ze środków pochodzących z refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy należy naliczać amortyzację.
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIO-415-21/24/06
  Dotyczy zaliczenia zakupionych narzędzi sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy do kosztów uzyskania przychodów
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-52/06
  Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osoby niebędące jej członkami na własny koszt wymieniają stolarkę okienną. Następnie zgłaszają fakt wymiany stolarki do Spółdzielni, która oblicza jej wartość według zasad określonych w przepisach wewnętrznych Spółdzielni. Wyliczona kwota zostaje zwrócona członkowi lub osobie niebędącej członkiem poprzez zarachowanie na poczet czynszu i obciążenie funduszu remontowego. Czy w opisanej sytuacji członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami uzyskują przychód z "innych źródeł", a co za tym idzie czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informacje PIT-8C.
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-12/06
  Czy: 1. refundacja, otrzymana na pokrycie części wydatków, związanych z zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie stanowi przychodu oraz równocześnie odpisy amortyzacyjne do wysokości refundacji nie obciążają kosztów podatkowych?2. refundacja na pokrycie kosztów wyposażenia oraz prac remontowych wraz z podatkiem VAT stanowi przychód przedsiębiorstwa, podlegający opodatkowaniu?3. refundacja podatku VAT, odliczonego z tytułu zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowi przychód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu?
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/28/2006
  Czy otrzymana dotacja dot. środków trwałych stanowi przychód z działalności gospodarczej ?
 272. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS-I/2-4230/6/06
  Czy dopłaty (refundacje wywozowe) stosowane w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej można zaliczyć do dopłat bezpośrednich i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączyć z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/135/PDII/415-76/2006
  1) Czy uzyskane wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art.21 ust.1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zmian.).2) Czy wykonywanie tych usług w ramach rozpoczętej działalności gospodarczej uprawniałoby do skorzystania z opodatkowania podatkiem liniowym - według stawki 19% tj. na zasadach o których mowa w art. 9a i 30c cyt ustawy o podatku dochodowym?
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-2/06/U
  Czy otrzymana refundacja korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art.17 ust.1 pkt 21? Jeżeli tak, to w jaki sposób wykazać ten przychód w deklaracji CIT-8? (Spółka w ciągu roku podatkowego wpłaca zaliczki uproszczone na podstawie art.25 ust.6 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.).
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-1/06/U
  Czy otrzymana refundacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-47/06/WI
  Czy dofinansowanie otrzymane przez pacjenta rodzi ten sam moment powstania obowiązku podatkowego w VAT co refundacje uzyskane z NFZ, to znaczy czy obowiązek podatkowy powstaje w momencie wpływu pieniędzy (dofinansowania) na konto bankowe podatnika, czy też z chwilą wystawienia faktury.
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/8/06
  Pytanie dotyczy zastosowania stawki podatku VAT 0% do części usług wykonywanych na rzecz Gminy sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/6/06
  Czy kwota VAT-u zawierająca się w otrzymanej dotacji, będzie przychodem z działalności gospodarczej podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/13/06
  Czy wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących określone zadania w ramach projektu "Czas na pracę - praca na czas" w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, na podstawie umów o pracę i umów zlecenia i umów o dzieło, finansowane ze środków tego Programu, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/112/PDII/415-69/06
  Czy część wynagrodzenia otrzymywanego za pracę wykonywaną w ramach wdrażania projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/10/PDII/415-68/06
  Czy dochody otrzymywane przez wnioskodawcę z tytułu umowy o pracę na stanowisku referenta ds. obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
 282. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/15/06
  Podatnik otrzymał z Funduszu pracy refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W związku z powyższym zadano pytanie: czy można odliczać podatek VAT zawarty w fakturach zakupu wyposażenia stanowiska pracy, czy też należy naliczać podatek VAT i odprowadzać do urzędu skarbowego?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/54/2006/EO
  Pytanie dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu uzyskanego z wynagrodzenia wypłacanego w ramach Programu Operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPK/443-7/06
  1. Czy podatek naliczony VAT od zakupionych środków trwałych częściowo refundowanych w kwocie brutto przez Fundusz Pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21-11-2005 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2002 z 2005 r.), podlega odliczeniu od podatku należnego. W uzupełnieniu wniosku podatnik zaznaczył, że nabyte środki przeznaczone są na doposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego i służą pośrednio do wytworzenia towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT ? 2. Czy po otrzymaniu w/w dotacji na konto, powinienem opodatkować podatkiem VAT tą część dotacji, która refunduje podatek VAT w niej zawarty ?
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-415/15/2006
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych dochodów pracowników zatrudnionych przez stowarzyszenie przy realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/102/PDII/415-59/06
  Czy wynagrodzenie otrzymywane za pracę wykonywaną w ramach wdrażania projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-68/06/MS/1
  czy w przedstawionym stanie faktycznym powstałe różnice kursowe ustalone według kursu banku, z którego usług Spółka korzystała, należy odnieść do nakładów na środki trwałe w budowie, czy też należy je zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych i uwzględnić w rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/23/2006
  Czy w oparciu o zapisy ustawy o podatku od towarów i usług Podatnik ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu pojazdu dostawczego oraz wyposażenia sklepu refundowanego ze środków Funduszu Pracy?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/107/PDII/415-67/06
  1) Czy dochody otrzymywane z tytułu umowy o pracę powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)? 2) Wskazanie formy ubiegania się o zwrot części podatku zapłaconego w 2005 roku.
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/81/06
  dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekazania pracownikowi gotówki z ZFŚS za zakupione przez niego towary, udokumentowane fakturą VAT, wystawioną na zakład pracy
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/80/06, I US. XVII/415/98/06
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych UE
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-52/06
  Podatnik podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w X o jednorazowe przyznanie z Funduszu Pracy środków na rozpoczęcie działąlności gospodarczej. Na podstawie ww. umowy zobowiązał się do wykorzystania przyznanych środków przed datą rozpoczęcia działąlności gospodarczej, tj. przed dniem 22.04.2006 r. Do tego czasu Wnioskodawca dopełnił wszystkich czynności względem organu podatkowego tzn. złożył zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 i zawiadomił naczelnika tutejszego organu podatkowego o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W okresie od 27.03.2006 r. do 21.04.2006 r. podatnik dokonał zakupu: a) towarów handlowych, ujętych w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działąlności gospodarczej, b)składników wyposażenia, które Podatnik wykorzytuje w działalności gospodarczej, c)materiałów zużytych w związku z przygotowaniem lokalu do rozpoczęcia działalności gospodarczej takich jak: wkręty, kołki rozporowe, emalia do malowania, materiały do namalowania szyldu na elewacji budynku. Wszystkie wydatki udokumentowane są fakturami VAT. W powyższym stanie faktycznym Wnioskodawca pyta, czy poniesione wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/82/2006 pdi-415/12/2006
  Czy środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Działania 1.6 z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich podlegają zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym ?
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/06
  1. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów (środków trwałych), mających służyć sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, które zostaną sfinansowane w 50% dotacją otrzymaną w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw? 2. Czy otrzymana dotacja stanowi obrót w myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD/415/005/06
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego w związku z realizacją przez pracodawcę projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0012/06
  Czy otrzymane dotacje będą stanowiły dla Związku przychód w rozumieniu stawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPIII/4430-329/ACh/06
  Dotyczy podatku od towarów i usług - dostawy pacjentom leków oraz materiałów medycznych
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPIII/4430-327/ACh/06
  Dotyczy podatku od towarów i usług od refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia za sprzedane leki
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/24/06
  Czy wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu zatrudnienia w fundacji w związku z realizacją projektu Ośrodki Przedszkolne - szansa na dobry start w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny korzysta ze zwolnienia od opodatkowania stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?.
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/101/PDII/415-57/06
  Czy wynagrodzenie otrzymane w ramach wdrażania projektu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym ?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/Df1/415-51/III/2006
  Czy refundacja spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wymiany stolarki okiennej, dokonanej przez jej członka na własny koszt i bez zastosowania ulgi remontowej, stanowi przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art.20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/7/06/ES
  czy refundacja zakupu środków trwałych ze środków Funduszu Pracy nie stanowi przychodu do opodatkowania , a odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej zakupionych środków trwałych w części odpowiadającej kwocie przyznanej refundacji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu ?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/233/KA
  Czy otrzymanie dotacji od Krajowej Struktury Wsparcia, będącej wykonawcą decyzji Instytucji Zarządzającej EQUAL o przyznaniu środków dla Wnioskodawcy jako administratora Partnerstwa z przeznaczeniem na cały projekt "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej" nie jest obciążone podatkiem VAT?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-12.2/GC/2006
  Czy wyłączeniu podlega kwota kosztów uzyskania przychodu w przypadku otrzymania dopłaty (refundacje wywozowe) za eksport cukru, który nie może być sprzedany na rynku unijnym, wypłacone Spółce ze środków unijnych przez Agencję Rynku Rolnego.
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-28/06
  Czy O. C. K. ma obowiązek uzgodnić z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego proporcję do odliczania podatku naliczonego na podstawie art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w związku z otrzymaniem od Gminy Miasta O. dotacji (refundacji) nadwyżki kosztów koncertu nad przychodami ze sprzedaży biletów?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/32/AP/06
  Pytanie dotyczy prawidłowości zastosowanego pomniejszenia wydatków mieszkaniowych poniesionych w 2005 roku w związku z otrzymaną ze spółdzielni mieszkaniowej w tym samym roku częściową refundacją poniesionych wydatków wykazaną w informacji PIT-8C wystawionej przez tą spółdzielnię.
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-16/06
  Czy płatności otrzymane od odbiorców Spółki, będące w istocie zwrotem części kosztów wytworzenia środków trwałych, są opodatkowane podatkiem od towarów i usług ?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-9/06
  Czy płatności otrzymane od odbiorców Spółki, będące w istocie zwrotem części kosztów wytworzenia środków trwałych, stanowią przychód podatkowy ?
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/15/06
  Czy obecny właściciel mieszkania powinien doliczyć do podatku 19% kwoty refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej, otrzymanej ze spóldzielni mieszkaniowej, a poniesionych faktycznie przez poprzedniego właściciela mieszkania, który dokonał wymiany stolarki okiennej, skorzystał z odliczenia wydatku w ramach ulgi na remont i modernizację i wystąpił do spóldzielni mieszkaniowej o przyznanie refundacji poniesionych kosztów ?
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDM/415-2/06/MW
  Czy zwrot wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe może otrzymać osoba, która sko-rzystała z częściowej refundacji dokonanej przez PFRON?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-19/06/GW
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podpisałem umowę o dofinansowanie realizowanego przez siebie w ramach tej działalności projektu. Istota tego wsparcia polega na refundacji 50 % poniesionych kosztów projektu, zaś wypłata tej refundacji następuje po zaakceptowaniu przez Instytucję Wdrażającą raportu końcowego z realizacji tego projektu. W świetle powyższego, moja wątpliwość dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych z tego tytułu wydatków. Moim zdaniem, niezwrócona część poniesionych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-23/06/KK
  Czy refundacje wywozowe korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-27-I/06
  Czy refundacja poniesionych kosztów wynikająca z formuły projektu, uzyskana przez Panią jest opodatkowana i w jaki sposób należy ją rozliczyć? Czy i jaką deklarację podatkową jest Pani zobowiązana złożyć do Urzędu Skarbowego zatrudniając studentkę na podstawie umowy zlecenia do opieki nad dzieckiem?
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-5/06
  Czy wartość zakupionych towarów handlowych sfinansowanych z otrzymanych środków z Urzędu Pracy wprowadzonych do podatkowej księgi przychodów i rozchodów remanentem początkowym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/415-3/06
  - czy wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy bezpośrednio realizującym cel programu są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych a jeżeli tak, to czy zwolnienie następuje dopiero po uzyskaniu środków z Unii, czy też w chwili założenia środków przez Polskę?
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/06
  1. Czy podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących zakup środków trwałych, służących do wyposażenia miejsc pracy, w przypadku refundacji przez Starostę kosztów ich nabycia w wysokości brutto podlega odliczeniu? 2. Czy w przypadku prawa do odliczenia, ww. podatek stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/5/06
  Czy należy uznać podatek od towarów i usług od zakupów objętych refundacją z programu EQUAL jako ?koszt kwalifikowany??
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/41/KO/06
  Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku naliczonego, związanego z ponoszonymi kosztami? Czy w przypadku gdy znane są refundowane zakupy, które mają służyć wyłącznie czynnościom nie opodatkowanym winny być rozliczne strukturą? Czy obowiązuje wystawianie faktur VAT, czy też not obciążeniowych do realizacji celów między Partnerami?
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/7/32/06
  1. Czy otrzymana w przyszłości refundacja w postaci wpływu środków finansowych na rachunek bankowy jest przychodem podatkowym czy też jest wymieniona w katalogu zwolnień na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym podlega zwolnieniu?2. Zakładając, że refundacja poniesionych kosztów jest podatkowym przychodem z działalności gospodarczej, to czy mogę przyjąć, że również poniesione wydatki na zakup środków trwałych w leasingu operacyjnym stanowią w całości koszt uzyskania przychodu?3. Przy założeniu, że otrzymana dotacja nie jest przychodem podatkowym, w związku z tym czy powinienem w momencie ponoszenia wydatków księgować je na bieżąco w koszty w wysokości 50% kwot wynikających z faktur?4. Czy też w chwili poniesienia wydatku księgować w całości jako koszty uzyskania i dopiero w momencie wpływu na rachunek środków z refundacji - wyksięgować z kosztów uzyskania przychodów w proporcji 50% do uzyskanej dotacji?5. Kontynuując, przy takim założeniu jak w pytaniu poprzednim, czy powinienem w momencie wpływu na rachunek bankowy środków z tejże dotacji ? skorygować koszty roku ubiegłego, którego dotyczy refundacja w proporcji 50% otrzymanej refundacji poprzez złożenie korekty PIT?6. Proszę o przedstawienie stanowiska w sprawie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Czy refundacja taka jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47b (dotacja celowa)?7. Czy stanowi w całości koszt uzyskania przychodów ? wypłacone wynagrodzenie na pracowników młodocianych, czy też jest wyłączone z kosztów na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 56?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/209/06/MS
  Czy refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów poniesionych na doposażenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych jest przychodem opodatkowanym czy zwolnionym z opodatkowania?
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-4/415-1/06
  Czy częściowa refundacja otrzymana z Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach umowy o prace interwencyjne na tworzenie nowych miejsc pracy nie stanowi przychodu i jest wolna z opodatkowania przy działalności prowadzonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego ?
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0013/06
  Czy zapomoga pieniężna przyznana pracownikowi w związku ze śmiercią członka rodziny, który nie pozostawał we wspólnym gospodarstwie domowym, sfinansowana ze środków ZFŚS podlega opodatkowaniu? Czy częściowa refundacja (do 380 zł) przez zakład pracy, za upominek rzeczowy dla pracownika przechodzącego na emeryturę, sfinansowana z ZFŚS podlega opodatkowaniu?
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI. OF.-406/7/6/2006
  Czy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego dokonane w 2005 r. w całości stanowią koszty uzyskania przychodu 2005 r. w sytuacji, gdy refundacja wydatków poniesionych na zakup tego środka trwałego nastąpi w 2006 r.?
 324. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-15/06/GZ
  Spółka zdecydowała się opłacać składki na rzecz inżynierów budownictwa, do płacenia których zobowiązani są jej pracownicy lub na wniosek pracownika dokonać zwrotu na jego rzecz opłaconych przez niego składek. Pracownicy wykorzystują posiadane uprawnienia budowlane tylko na potrzeby Spółki. Zdaniem Spółki, opłacane przez nią składki są opłacane w celu uzyskania przychodów, a zatem został spełniony warunek określony w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PDI-415/9/2006/AJ
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie wypłacona przez pracodawcę refundacja poniesionych kosztów kursu prawa jazdy?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/2/ŚA/06
  Czy należy odprowadzić podatek od refundacji kosztów wyposażenia otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy ?
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-7/2006
  Czy kwotę otrzymanej refundacji dotyczącej artykułów medycznych i ortopedycznych powino się wykazać jako przychód z działalności gospodarczej w miesiącu którego dotyczy, czy w miesiącu jej faktycznego otrzymania ?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/15/05
  Czy ustalając proporcję , o której mowa w art. 90 ust. 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, wlicza się do kwoty obrotu, w związku z którym nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego otrzymaną z Urzędu Pracy?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDM/415/2/2006
  Czy otrzymana refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem środka trwałego stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDM/415/3/2006
  Czy zakupiony ze środków pochodzących z refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy środek trwały podlega odpisom amortyzacyjnym i można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/45/2005
  Czy zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych stanowi przychód, który powinien zostać opodatkowany zgodnie z obowiązującą skalą podatkową, oraz kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z otrzymanym zwrotem ?
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. PPE/443-10/2006
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym podatku od towarów i usług w kwestii dotyczącej prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup środka trwałego (maszyny) ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla skierowanej przez organ zatrudnienia osoby bezrobotnej?
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-10/2006
  Czy otrzymana refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-20/06/KK/20544
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy otrzymywane przez podatnika refundacje wywozowe, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego pdop na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 updop?
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-247/05/16
  Czy spółka występując w roli Partnera lub Lidera może rozliczać się w celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów bez wystawiania faktur VAT oraz czy przysługuje jej prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych ze środków programu ZPORR Priorytet 2?
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/3/JSZ/06
  Pytanie podatnika dotyczy odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia refundowanego ze środków Funduszu Pracy .
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/4/JSZ/06
  Czy otrzymana refundacja ze środków Funduszu Pracy na zakup wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/GJ/06
  Czy stanowią przychód w myśl ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.) częściowe refundacje z budzetu gminy udzielane osobom fizycznym z tytułu poniesionych kosztów na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania, a w związku z tym, czy Jednostka wypłacająca refundację jest zobowiązana do wystawienia tym osobom informacji PIT-11 o otrzymanych przychodach.
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-167-1-BS/05/06
  Stawka na usługi utrzymywania rezerw służby zdrowia
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-20/2/06/AW
  czy uzyskana refundacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, skutkiem czego pod datą uzyskania refundacji spółka jest zobowiązana wystawić fakturę wewnętrzną VAT, zaewidencjonować ją w ewidencji sprzedaży, ustalić podatek należny w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) za IV kwartał 2005r.?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-20/1/06/AW
  ?czy spółka ma prawo pomniejszyć podatek należny za IV kwartał 2005r. o podatek naliczonyz faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione przez spółkę na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy z Białegostoku??
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-20/3/06/AW
  ?czy refundację otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6800zł spółka zobowiązana jest uwzględnić przy wyliczaniu proporcji za rok podatkowy 2005??
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-482/IV/2005/JD
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całość kwoty podatku naliczonego od zakupów środków trwałych, zrefundowanych w 50 % ze środków Unii Europejskiej.
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-1/06/MP
  dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodu uzyskanego przez Spółkę z tytułu refundacji wydatków związanych z wyposażeniem stanowiska pracy
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-573/05/GW
  Czy przedstawiony sposób odliczenia podatku naliczonego związanego z refundowaniem kosztów zakupu okularów jest poprawny?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-54/2005
  Czy wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia refundowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 47 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/20-1/05/06
  KIEDY ZALICZYĆ DO PRZYCHODU WARTOŚĆ TOWARU W CZĘŚCI REFUNDOWANEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA?
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415/66/06
  Czy otrzymane w gotówce jednorazowe dofinansowanie z tytułu zakupu pieca centralnego ogrzewania podlega opodatkowaniu, jeżeli nastąpiło w roku, w którym poniesiony został wydatek oraz czy należało zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dofinansowanie wypłacono?
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-1/06
  Czy dofinasowanie uzyskane od ARiMR na zakup ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-140/DEC/KW/06
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania refundacji.
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-143/05
  Czy refundacja bezrobotnym kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 przyznawana na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-9/06
  Czy zakupy towarów handlowych, materiałów i składników wyposażenia dokonywane ze środków pieniężnych z Funduszu Pracy na rozpoczęcie dziłalności gospodarczej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-68/05
  Czy otrzymane środki pieniężne z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-10/06
  Czy zakupy środków trwałych dokonywane ze środków pieniężnych z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-67/05
  Czy otrzymane środki pieniężne z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KCz/415-65/05
  Czy otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac interwencyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia i premii dla pracowników należy zaliczyć do przychódów z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować 19% podatkiem?
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-175-2/05/06
  Pytanie podatnika dotyczy kwestii rozliczenia pomiędzy Administratorem a Partnerem w realizowanym projekcie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-90-187/05/ZDB
  Jestem jedynym spadkobiercą majątku po zmarłej w czerwcu 2005r. mamie. Mama otrzymała w styczniu 2005r. refundację za okna ze spółdzielni mieszkaniowej. Czy powinnam doliczyć w zeznaniu rocznym tę refundację?
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-40/GJ/05
  Czy refundacja otrzymana od Agencji Rynku Rolnego w związku z dokonanym eksportem produktów rolnych jest zwolniona od podatku dochodowego? Czy otrzymanie refundacji spowoduje obowiązek korekty w kosztach w części , w jakiej dotacja pokrywa koszty działalności?
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-192-2/05/06
  Przedmiotowy projekt realizowany jest w Partnerstwie konsorcjum 7 instytucji które podpisały umowę o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju regulującą zasady realizacji projektu. Projektem administruje Fundacja Rozwoju .............................. oraz ośrodek regionalny F. w ............, która jednocześnie jest beneficjentem otrzymanej dotacji.W umowie określone zostały zadania dla każdego z Partnerów . Koszty ponoszone przez partnerów rozliczane są na zasadzie refundacji Rozliczanie następuje pomiędzy Administratorem a Partnerem który otrzymuje środki finansowe na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów . Podatnik stoi na stanowisku , iż może zastosować przepisy art. 29 ustawy o VAT i rozliczać się na podstawie noty oraz wniosku o płatność wraz z zestawieniem poniesionych wydatków .
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/23/5/2005
  Jak należy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zaksięgować otrzymaną refundację w ramach programu SAPARD ?
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/23/1/2005
  Czy przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego należy przyjąć wszystkie poniesione wydatki na ten cel bez odliczania wydatków zwróconych w formie refundacji ?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-4100-261-12/05
  Czy kwotę zrefundowaną ze środków PFRON na część wynagrodzenia osób niepełnosprawnych wyłącza się z kosztów uzyskania przychodów?
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/58/05
  Czy kwota otrzymanej z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych ? Czy wydatki na zakup wyposażenia stanowiska pracy będą stanowić koszty uzyskania przychodów w całości, czy tylko w części pomniejszonej o kwotę refundacji ?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-133-III/05
  1. Czy przy wyliczaniu miesięcznych zaliczek ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 46 a i b ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i tym samym czy zrefundowane ze środków Unii Europejskie wynagrodzenia są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym? 2. Jeżeli w/w wynagrodzenia korzystają z przedmiotowego zwolnienia, to kiedy płatnik zwolniony zostaje z obowiązku poboru zaliczek od tych wynagrodzeń, tj. przy bieżącym (co miesięcznym) wyliczaniu (i wypłacie) wynagrodzeń, czy dopiero po ich zrefundowaniu?
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-153/EP/II/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki sfinansowane ze środków z Urzędu Pracy?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0097/05 PBB1/415-50/06
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Przedmiotowa spółka jawna jest zakładem pracy chronionej, w związku z tym otrzymuje częściową refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzednio poniesionych kosztów wynagrodzenia pracowników. Wnioskodawca ma wątpliwości czy powyższa refundacja jest wolna od podatku dochodowego dotyczącego wnioskodawcy.
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0099/05 PBB1/415-51/06
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Przedmiotowa spółka jawna jest zakładem pracy chronionej, w związku z tym otrzymuje częściową refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzednio poniesionych kosztów wynagrodzenia. Wnioskodawca ma wątpliwości czy w części objętej dofinansowaniem z PFRON wynagrodzenia podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu czy też stanowią koszt uzyskania przychodów.
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43/05
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych- bar. Na rozpoczęcie działalności otrzymałem z Powiatowego Urzędu Pracy bezzwrotną jednorazową pomoc finansową . Środki otrzymałem z urzędu Pracy przed zarejestrowaniem działalności , następnie działalność została zarejestrowana . Czy od zakupionych towarów handlowych, materiałów i wysposażenia przysługuje mi odliczenie podatku VAT?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/51/05
  Czy otrzymana refundacja na zakup środka trwałego stanowi przychód z działalności gospodarczej? W jaki sposób wyliczyć amortyzację od zrefundowanego środka trwałego?
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/29-2/05
  Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia rzeczowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przypadku zakupu towarów przez pracowników i przedstawieniu przez nich faktury VAT wystawionej na szpital?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/05
  Podatniczka prowadzi usługi w zakresie gospodarstwa agroturystycznego, (tj. wynajem pokoi) i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. W dniu 23.04.2004 r. zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na współfinansowanie prowadzonej inwestycji w ramach programu Sapard a realizowana przez nią inwestycja została zrefundowana na podstawie kwot brutto przedstawionych do refundacji faktur i rachunków a podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej, w związku z powyższym pyta, czy bedzie mogła w jakikolwiek sposób odzyskać podatek VAT w związku z prowadzoną inwestycją ?.
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-26/05
  Czy wpłaty ludności przekazywane na rachunek Urzędu Gminy z tytułu partycypacji w kosztach realizacji przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych należy opodatkować podatkiem VAT?
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/44/2005
  Czy dla obliczeń zaliczeń miesięcznych należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, za datę powstania przychodu w wysokości refundowanej, należy przyjąć dzień danego miesiąca, za który wystawione jest zestawienie do refundacji, czy też dzień, w którym refundacja wpłynie na konto?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/82/3/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu otrzymanej refundacji czy w ostatnim dniu miesiąca, za który wystawiono zestawienie do refundacji czy też w dniu wpływu refundacji na rachunek bankowy?
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-22/05
  Kiedy powstaje przychód z tytułu sprzedaży leków ze zniżką refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
 377. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/2-423/57/05
  dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekazania pracownikowi gotówki z ZFŚS za zakupione przez niego towary, udokumentowane fakturą VAT, wystawioną na zakład pracy
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-81-169/05/ZDB
  W roku 1999 poniosłam wydatki na cele remontowe. Otrzymałam faktury, jedną pomniejszoną o kwotę refundacji ze spółdzielni. Dlaczego otrzymaną refundację w roku 2000 nie muszę doliczać do podatku, a otrzymaną w 2003 muszę doliczać składając korektę zeznania? Dlaczego Spółdzielnia Mieszkaniowa nie wydała mi PIT-8c?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-90/05
  Spółka prowadzi działalność gospodarczą jako podatnik podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, artykułów medycznych, ortopedycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych. Spółka ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na częściową refundacje sprzedawanych leków. Cała sprzedaż Apteki, również część refundowana jest ewidencjonowana za pomocą kas rejestrujących". W przedstawionej sytuacji Spółka pyta, czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku refundacji wypłacanej przez NFZ za lekarstwa powstaje w momencie uznania rachunku bankowego podatnika, czy też w momencie dostawy ( sprzedaży ) leku przez podatnika osobie uprawnionej ? Zdaniem Podatnika obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania refundacji za leki powstaje z chwila uznania rachunku bankowego podatnika.
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-73-152/05/ZDB
  Otrzymałem refundację ze spółdzielni mieszkaniowej, wydatki remontowe nie zostały odliczone w ramzch ulgi remontowej, ponieważ nie posiadałem oryginału faktury. Czy muszę dokonać zwrotu 19 % otrzymanej refundacji?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/70/2005/BR
  Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony od zakupów towarów nabytych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_52_52_78 (III/443/36/05/AO)
  - Czy Szkoła ma możliwość odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją zadania ze środków Programu Leonardo da Vinci?- Czy Szkoła może otrzymać refundację wraz z nieodliczonym podatkiem od towarów i usług (wg wartości brutto) ze środków ww. programu?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/406-66/KR/05
  Czy refundacja kosztów wynagrodzenia zwieksza kwotę obrotów od której jest uzależniony obowązek rejestracji w podatku VAT?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/406-65/KR/05
  Czy refundacja kosztów dożywiania uczniów powiększa kwotę obligującą do rejestracji w podatku VAT?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-70-149/05/ZDB
  Otrzymałam refundację poniesionych wydatków na cele remontowe mieszkania, do którego posiadam tytuł prawny. Wydatki ujęłam w uldze remontowej PIT-D. Czy otrzymana refundacja ze spółdzielni mieszkaniowej w kwocie 611,16 zł jest moim dochodem do opodatkowania? Czy spółdzielnia winna na ten dochód wystawić PIT-8c ?
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/11/6/2005
  Czy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego dokonywane od tej wartości środka, która została zwrócona podatnikowi w formie refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy stanowią koszty uzyskania przychodu?
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/12/6/2005
  Czy refundacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zakupem środka trwałego stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/82/1/05
  Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie w kasie rejestrującej obiadów sprzedanych odpłatnie i za częściową odpłatnością?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-SSM/415-24/05
  Czy otrzymana przez podatnika z Urzędu Pracy refundacja na zakup sprzętu niezbędnego do przygotowania stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych będzie przychodem z działalności gospodarczej podlegającym opodatkowaniu?
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-SSM/415-24a/05
  Czy otrzymana przez podatnika z Urzędu Pracy refundacja wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych pracowników będzie przychodem z działalności gospodarczej podlegającym opodatkowaniu?
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PDM/4150-18/05/EO
  Czy otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: us pd1/406-3/61997/p/10/95429/2005 PBB1/423-955/05
  "Czy zakupy dokonane z ww środków Funduszu Pracy między innymi na materiały na remont lokalu do działalności gospodarczej i towary handlowe, stanowią dla Pana podatkowe koszty uzyskania przychodu w 2005 r.?"
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-40724/05/105340/131/123/mk
  Czy dotacja z Agencji Rynku Rolnego otrzymana tytułem zakupu leków do zwalczania warrozy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1/A-415-15/05
  Czy odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych, które zostały zrefundowane przez fundusze starostwa powiatowego, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/A-415-14/05
  Czy przyznane z Funduszu Pracy środki, będące refundacją wydatków poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, stanowią przychód z działalności gospodarczej?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-AK/443-86/O/05
  Czy firma prawidłowo dokonała odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu?
 397. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/4218i-3/MS/05
  Czy wydatki reklamowe, którymi Spółka A zostaje obciążona przez swojego agenta, a które potem będą zrefundowane przez Spółkę X, w Spółce A należy kwalifikować jako pozostałe koszty, czy też mają one być zaliczone do kosztów reklamy limitowanej lub nielimitowanej w zależności od formy przeprowadzonej akcji reklamowo-promocyjnej.
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/443-54/05
  Czy refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych tj. składek na ubezpieczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę jest obrotem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-33/05
  Czy istnieje możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem wyposażenia sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy dokonanych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-37954/05/156955/134/123/mk
  Czy istnieje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu ciągnika rolniczego związanego z czynnościami wykonywanymi przez rolnika ryczałtowego?
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/pp1/443-133a/05/AW
  Czy podatek od towarów i usług jest kosztem kwalifikowanym, refundowanym w ramach programu EQUAL jeżeli danemu podatnikowi (tu podmiotowi biorącemu udział w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju) nie przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu na podstawie przepisów obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/406/19/05
  Czy u pacjenta, który zapłaci za lek 1 grosz powstanie przychód do opodatkowania z tzw. "innych źródeł".
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/12/05
  Zaliczenie do przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego i wskazanie wysokości stawki opodatkowania refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianego pracownika ze środków Funduszu Pracy wypłacanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy.
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDpr-423/2/2005
  Czy otrzymana pomoc publiczna, z powiatowego urzędu pracy, dotycząca refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też stanowi ona dochód wolny od podatku i powinna być wykazana w informacji CIT-2/O? Czy naliczona później amortyzacja będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/290/Z/K/05
  Czy zakup wysposażenia wykorzystywanego w działalności gospodarczej, sfinansowany ze środków Funduszu Pracy stanowi koszt uzyskania przychodów tej działalności?
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/423-10/05
  Czy prawidłowo ujęto: w kosztach uzyskania przychodów - wynagrodzenia za pracę - do okresu, którego dotyczą, natomiast otrzymaną refundację w/w kosztu do przychodów firmy z chwilą otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/415-78/70974/05
  Czy refundacja / dofinansowanie do ponoszonych przez pracowników wydatków na zakup biletów wstępu do obiektów sportowych lub na imprezy kulturalne korzysta ze zwonienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/43/TL/2005
  Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży leków podlegających refundacji.
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/406-22/4067/BW/05
  Czy podatek VAT z faktur dokumentujących zakupy rolnika ryczałtowego, refundowane przez ARiMR w ramach programu SAPARD, może stanowić koszt kwalifikowany oraz czy mam możliwość i od kogo odzyskania tego podatku ?
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IA-415/14a/05
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup wyposażenia i towarów handlowych, które to wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-22/05/EŁ
  Czy są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń wypłacanych zatrudnianym osobom bezrobotnym?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/17/2005
  Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od kwoty refundowanej bezrobotnemu na podstawie art. 61 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a jeśli tak, to kto jest płatnikiem wyżej wymienionego podatku?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-203/05/MS
  Czy refundacja przez Unię poniesionych wydatków na realizacje projektów pozbawia podatnika prawa do występowania, na podstawie § 27 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 97 poz. 970 z późn. zm.) z wnioskiem o zwrot podatku naliczonego.
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-77-164/05/ZDB
  Otrzymałam refundację ze spółdzielni mieszkaniowej za remont podłoża. Poniesionych wydatków nie ujmowałam w uldze remontowej czy muszą zwrócić 19% tej refundacji ?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I/415-10/MG/05
  Czy postąpiono prawidłowo zaliczjaąc w całości odpisy amortyzacyjne za wrzesień 2004 i luty 2005 w koszty uzyskania przychodu oraz czy do wyżej wymienioinych miesięcy należy zrobić korektę kosztów uzyskania przychodów?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/46/2005/kk
  Czy do obrotu wskazanego w art. 90 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług wlicza się dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przyznanych na podstawie art. 26a ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IUS.XVII/415/66/05
  Czy jeżeli organizacja zrzeszająca inżynierów zrefunduje członkowi równowartość składki, dla jej członka powstanie z tego tytułu przychód?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-066/05
  Czy od wypłat dokonywanych pracownikom za wykonanie umowy zlecenia i umowy o dzieło należy pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-23-1/PIT/05
  Czy kwoty wypłacone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tytułem zwrotu za bilety do kina są zwolnione od podatku dochodowego?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/05
  Czy podatnik musi zapłacić podatek VAT od kwoty, która wpłynie na jego konto?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/005-1-13/05
  1. Czy środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane ze środków Funduszu Pracy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001) stanowią przychód w myśl ustawy o podatku dochodowym, a wydatki pokryte otrzymanymi środkami będą stanowiły koszty uzyskania przychodu oraz 2. Czy zapłacony podatek VAT będzie podlegał odliczeniu?
 422. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/4430-78/VAT/O5/SG
  Z przedstawionego we wniosku z dnia 25.02.2005 r. stanu faktycznego wynika, że Podatnik otrzymał dofinansowanie (refundację) z budżetu państwa i PFRON z tytułu ponoszenia kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a jednocześnie rozlicza się w podatku VAT stosując proporcję, o której stanowi przepis art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W związku z przedstawionym stanem faktycznym Strona zwróciła się z zapytaniem, czy w mianowniku proporcji ustalonej dla celów korekty podatku naliczonego należy ująć:- część wynagrodzenia odpowiadającego należnej składce pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe finansowane przez PFRON,- część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadających należnej składce na ubezpieczenie eme ...
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-13/05
  Czy podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących zakup maszyn i urządzeń służących do utworzenia miejsc pracy, w przypadku refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów ich nabycia, podlega odliczeniu.
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-50/05
  Czy otrzymane refundacje wywozowe z Agencji Rynku Rolnego w związku z eksportem jabłek poza Unię Europejską podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 425. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.2-448/I/383/04
  czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług premia pieniężna otrzymana z tytułu realizacji zakupów o określonej wartości i terminowego realizowania płatności za nabyte towary i w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wydania towarów -leków refundowanych z budżetu państwa?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-I-415-24-05-HK
  Czy otrzymana refundacja w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, jest przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-25/05/KMP
  Czy ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom z tytułu części lub całości kosztów zakupionych przez nich usług dostępu do Internetu podlegają zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę, że pracownicy wykorzystują łącze internetowe do celów służbowych, do wykonywania pracy?
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-29/05/GH
  Podatnik zwrócił się z pytaniem dot. możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych o wartości 3.500, - zł lub dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych amortyzowanych w czasie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli później wydatki te będą w części zwracane przez agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych SAPARD.
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-21/2006/ML
  Czy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wynagrodzenia wypłącane pracownikom, zatrudnionym przy realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem fundacji "Fundusz Współpracy"?
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFPIX/415/ 2 /2005
  dotyczy opodatkowania refundacji otrzymanej z PUP na podjęcie działalności gospodarczej
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-423/3/05
  Czy refudowanie przez PFRON kosztów osobowych pracodawcy nie będącego zakładem pracy chronionej, tj. części wynagrodzień i składek, stanowi przychód z działalności opodatkowany podatkiem dochodowym ?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426-PD-415/12/05
  Czy otrzymane środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i lit. b ? Pomoc finansowa udzielona była w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF/406/16/2005
  - czy należy skorygować deklaracje (zeznania) za lata 2003-2004 i zmniejszyć przychody z tyt. wykonywania usług medycznych o kwoty, które miały być sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (następcę prawnego Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych), a nie zostały sfinansowane ze względu na to, że umowa podpisana z NFZ de facto od marca 2003r nie obowiązywała- czy w powyższym przypadku należy również zmniejszyć koszty uzyskania przychodu o poniesione wydatki, zwiazane z postępowaniem sądowym
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423/103/77/05/AW
  Czy w/w środki można zakwalifikować jako dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej? oraz Czy otrzymywane refundacje eksportowe są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/05
  Czy dotacja służąca sfinansowaniu kosztów wydawania magazynu samorządowego "Monitor Wielkopolski" podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług ?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-10/05/22672
  Czy administrator ma obowiązek wystawiać imienne rocznych informacje o przychodach z innych źródeł (...) PIT-8C - z tytułu wypłat dokonywanych najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych tytułem odszkodowań za wyrządzone szkody na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/9/05/KD
  Czy do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, można zaliczyć zakup wyposażenia na rozpoczęcie tej działalności, sfinansowanego środkami z Powiatowego Urzędu Pracy, pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego ?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/13/05
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, które zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/21/PDI/4115-7a/2005
  Czy uzyskana w grudniu 2004 r. dotacja na podjęcie działalności gospodarczej przyznana przez Starostę za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/7/05
  Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej sprzedaży w sytuacji otrzymania dotacji (refundacji) w 100% pokrywającej wartość świadczonej usługi.
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-2/05
  Czy zwrot otrzymany przez zakład pracy chronionej w 2003 roku oraz refundacje uzyskane przez Spółdzielnię z Urzędu Miejskiego i PFRON wlicza się w myśl art. 90 ust. 7 ustawy o VAT do obrotu uzyskanego z czynności w stosunku do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego?
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII-423/7/05
  Czy kwotę zwrotu części dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za 2004 r., otrzymanego na rachunek bankowy w 2004 r. jak i w styczniu 2005 r. należy w całości ująć w deklaracji CIT-2 i informacji CIT-2/O za luty 2005 r.?
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/12/05
  Czy zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy od otrzymanych refundacji powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika, czy w momencie wydania leków pacjentowi?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/14/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od otrzymanych refundacji za leki, czy z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika, czy w chwili sprzedaży leków?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-41/05/MI/19181
  Czy dokonana przez macierzystą firmę z Austrii refundacja kosztów poniesionych przez Spółkę z tytułu niewykorzystanych mocy produkcyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 446. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI/443/PDOF/137/49/US/05
  Czy podatnik ustalając koszt uzyskania przychodu sprzedanych leków za dany miesiąc rozliczeniowy, ma obowiązek pomiejszyć wartość kosztu własnego sprzedanych leków za dany miesiąc rozliczeniowy (ustaloną jako wartość poniesionych wydatków na ich zakup wg. cen zakupu netto) w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość żądanej od Narodowego Funduszu Zdrowia refundacji za sprzedane w danym miesiącu rozliczniowym leki do całości wartości netto sprzedaży zarejestrowanej w aptece za pośrednictwem kas fiskalnych za dany miesiąc rozliczeniowy.
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/443/PDOF/136/48/US/05
  Czy zarejestrowana za pośrednictwem kas fiskalnych w danym miesiącu rozliczeniowym sprzedaż leków i materiałów medycznych przy prowadzeniu przez podatnika od 1 stycznia 2004 r w aptece księgi rachunkowej stanowi przychód należny do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,o którym to przy przychodzie mowa wart.14 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( DzU z 2000 r Nr 14,poz.176 ze zm.), czy też strona ustalając podstawę opodatkowania za dany miesiąc rozliczeniowy ma prawo pomniejszyć przychód o kwotę należnej za dany miesiąc rozliczeniowy od Narodowego Funduszu Zdrowia refundacji za sprzedane leki wydane kupującym bez pobrania należności czyli,że podatnik powinien przyjąć ,iż faktycznym przychodem podlegającym opodatkowaniu jest wyłącznie ta kwota uzyskana ze sprzedaży leków za którą do do końca danego miesiąca rozliczeniowego podatnik uzyskał zapłatę od kupujących w jego aptece leki.
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/9/05
  Czy częściowy zwrot przez Spółdzielnię Mieszkaniową kosztów wymiany stolarki okiennej z funduszu remontowego stanowi dla członka przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz czy na Spółdzielni ciąży obowiązek sporządzania deklaracji PIT-8C.
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I.US.PP-2/4411/16/2005
  Czy podatnikowi przysługuje prawo w całości odliczyć od podatku należnego podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup narzędzi za kwotę uzyskaną ze środków Funduszu Pracy tytułem refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla skierowanej przez organ zatrudnienia osoby bezrobotnej?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I-415/5/05
  Czy za pomoc rzeczową finansowaną ze środków zakładowego funduszu socjalnego można uznać pomoc polegającą na upoważnieniu pracowników do zakupu w imieniu i na rachunek pracodawcy artykułów spożywczych, odzieży, leków, opału itp., a następnie zwróceniu poniesionych kosztów? Czy zwrócone wydatki mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego jako świadczenia rzeczowe do wysokości 380,00 zł rocznie?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/5/05
  Czy refundację na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników przy sprzedaży wyłącznie opodatkowanej uwzględnia się w rozliczeniu podatku VAT naliczonego?
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/I/443-19/05
  Czy ma zastosowanie art. 90 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w sytuacji otrzymywania refundacji wynagrodzeń oraz korzystania z ulgi za wyszkolenie uczniów w przypadku wykonywania tylko czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD1/423-3/05/SG
  W jakim okresie rozliczeniowym Spółka ma uprawnienie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wydatków, związanych z nabyciem cukru i późniejszą jego sprzedażą?
 454. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/61a/AZ/04
  Pytanie dotyczy wykazywania w deklaracji podatkowej VAT-7 całej sprzedaży za poszczególne miesiące bez uwzględnienia refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-117/05/EK
  Czy Spółdzielnia wypłacając pracownikowi kwotę na pokrycie częściowych kosztów wymiany okien miała obowiązek sporządzić ?Informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych przychodach kapitałów pieniężnych? ? PIT 8C?
 456. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.I/423-7/04
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka prowadzi także apteki. W aptekach dokonywana jest sprzedaż leków, które częściowo - w zakresie ich ceny - refundowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Momentem zaliczenia do przychodów podatkowych refundacji z tytułu sprzedaży leków jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy. Spółka zapytuje, czy koszt własny sprzedaży - czyli wartość sprzedanych towarów w cenie ich zakupu - należy uznać za koszt uzyskania przychodu współmiernie do naliczonego w danym miesiącu przychodu, czy też cały koszt własny sprzedaży należy uznać za koszt uzyskania w miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż faktyczna zaewidencjonowana w kasie fiskalnej.
 457. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem od towarów i usług otrzymana refundacja wynagrodzeń oraz wydatków poniesionych na utworzenie nowego miejsca pracy?
 458. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-47/04
  Dot. momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie sprzedaży materiałów medycznych i ortopedycznych objętych częściową refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 459. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/228/04
  Czy beneficjent Programu SAPARD ma możliwość zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych inwestycji Programu SAPARD?
 460. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-7/04
  Czy otrzymane dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 461. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSBI-2/415-5341/2004
  Czy otrzymane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane przez Powiatowy Urząd pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki z dnia 31.08.2004 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 2018) wolne są od podatku dochodowego?
 462. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2321/04/CIP
  Czy otrzymana dotacja stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlegający opodatkowaniu tym podatkiem? W ocenie Podatnika otrzymana dotacja refundacji wynagrodzeń zatrudnionych w stołówce pracowników, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535).
 463. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-149/04
  Pytanie dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania przez aptekę refundacji za leki z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 464. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: N-DOFN/415/21/04
  Czy w 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednorazowe zasiłki wypłacane nauczycielom na zagospodarowanie oraz częściowa refundacja opłat za studia dla nauczycieli i pracowników administracyjnych?
 465. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-380/04/KP
  Czy refundację od NFZ można uznać za dopłatę do ceny wydanego leku i kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu?
 466. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443/121/2004
  Spółka otrzymała w ramach funduszy SAPARD z ARiMR znaczną kwotę stanowiącą zwrot poniesinych na budowe hali produkcyjnej. 1.czy otrzymana od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach funduszu SAPARD kwota stanowiąca refundację wydatków związanych z budową hali produkcyjnej powiększa statystyczną wartość sprzedaży przedmiotowo zwolnionej w rozumieniu art 90 ust .7 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług?2. czy strukturą sprzedaży należy rozliczyć łączną kwotę podatku naliczonego za osiem miesięcy 2004r. czy tylko jego wyodrębnioną część związaną ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną
 467. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/21/2004
  1. Czy pieniądze z tytułu dotacji otrzymane jeszcze przed dokonaniem pierwszych czynności w zakresie działalności gospodarczej stanowią przychody z innych źródeł w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym będą opodatkowane dopiero po upływie roku podatkowego w składanym za ten rok zeznaniu podatkowym. 2. Czy odpisy z tytułu amortyzacji środka trwałego, którego zakup pokryto ze środków dotacji, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.
 468. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-20/PP-443/20/2004
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia?
 469. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/NTR2/443-399/2004/MRz
  1.Koszty delegacji krajowych i zagranicznych wyjazdów pracowników Spółki, związanych z prowadzoną działalnością naukową delegowanych przedstawicieli placówki są refundowane przez inne jednostki. Czy w takim przypadku należy wystawiać dla jednostki, która refunduje koszty delegacji fakturę VAT i jak należy ujmować poniesione koszty w tej fakturze? Czy w przypadku wystąpienia podatku od towarów i usług należy wykazać ten fakt na fakturze wystawionej dla jednostki refundującej i wykazać w deklaracji VAT-7 za dany okres? 2.Spółka sprzedaje czasopisma naukowe podmiotom z krajów Wspólnoty Europejskiej zarówno podatnikom podatku od wartości dodanej jak również podmiotom nie będącymi podatnikami podatku od wartości dodanej. Drogą internetową zamawiane są poszczególne tytuły wydawnictwa. Odbiorcy z krajów Wspólnoty Europejskiej dokonują przedpłat z góry za cały rok. Wysyłka następuje raz na kwartał drogą pocztową. Kiedy należy wystawić fakturę za zamówione czasopisma i kiedy należy wykazać powyższą transakcję w rejestrze sprzedaży? Czy w przypadku braku NIP odbiorcy z kraju Wspólnoty Europejskiej, należy umieszczać na fakturach handlowych adnotację "sprzedaż wysyłkowa" i w której pozycji deklaracji VAT-7 ujmować takie transakcje? Jeżeli na fakturze podawany jest NIP odbiorcy z kraju Wspólnoty Europejskiej transakcje sprzedaży czasopism naukowych należy traktować jako dostawę wewnątrzwspólnotową i wymagane są wówczas dokumenty takie jak: potwierdzenie odbioru, specyfikacje oraz dokumenty potwierdzające wysyłkę? 3.Spółka organizuje konferencje naukowe. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dokonanych przedpłat za uczestnictwo w konferencji i kiedy należy wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7? 4.Czy istnieje obowiązek prowadzenia rejestru dla zakupów związanych z działalnością zwolnioną z podatku od towarów i usług? 5.W Spółce prowadzone są projekty badawcze (granty) o terminie realizacji od roku do 3 lat, finansowane z budżetu państwa. Środki przekazywane są w ratach kwartalnych. Czy takie dofinansowanie winno być fakturowane w momencie otrzymania środków i ujmowane w deklaracji VAT-7 a następnie rozliczane fakturą korygującą po zakończeniu projektu? Jakiego rodzaju dotacje, dofinansowania stanowią dla firmy podstawę opodatkowania?
 470. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2176/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w świetle postanowień ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) przekazanie Spółce środków pieniężnych przez Dostawców tytułem częściowej rekompensaty kosztów jakie Spółka ponosi w związku z powyższymi działaniami rodzi po stronie Spółki obowiązek podatkowy i konieczność wykazania podatku należnego z tytułu darowizny , a także czy w/w refundacja pociąga za sobą konieczność korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług objętych refundacją. Zdaniem Podatnika, refundacja kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów jakości, dopuszczaniem produktów do obrotu oraz z działaniami promocyjnymi powinna być uznana za nieodpłatne przysporzenie. W konsekwencji na gruncie podatku od towarów i usług do rozliczania tych działań należy stosować zasady właściwe dla opodatkowania i rozliczania podatku naliczonego w przypadku darowizn lub nieodpłatnego świadczenia usług. Nie bez znaczenia jest, iż darowizna dotyczy środków pieniężnych, których w rozumieniu ustawy o podatku VAT nie można uznać za towar. Powyższe wyłącza możliwość zastosowania przepisów dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Świadczenia dostawców mają charakter nieodpłatny, ale jednak wobec niespełnienia przesłanek określonych w art. 8 ust.2 oraz treści przepisów art.27 ust.1 i art.29 ust.1 zdanie trzecie ustawy o VAT, usługi te należy uznać za darowizny - niepodlegające opodatkowaniu. Podatnik stwierdza, że podatek od towarów i usług nabytych odpłatnie od osób trzecich (dokonujących badań jakości, instytucji certyfikacyjnych, organizatorów imprez promocyjnych) powinien podlegać odliczeniu na zasadach ogólnych. Ponadto stwierdza, że odliczenie następuje bez ograniczenia z art.88 ust.1 pkt 5 ustawy o VAT, który to przepis nie daje też podstaw do korygowania podatku naliczonego w związku z częściową refundacją ze strony Dostawcy.
 471. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-24/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w aptekach i czy kwota refundacji otrzymana z Narodowego Funduszu Zdrowia jest traktowana jako dotacja?
 472. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP-443/31/04
  dotyczy: - możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD, związanych z modernizacją drogi powiatowej, - zaliczenia podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów
 473. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP-443/30/04
  dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD, związanych z budową trybun, stojaków do piłki siatkowej oraz oświetlenia placu boiska wielofunkcyjnego
 474. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VIII/443/31/04
  Jakie kwoty należy brać przy ustaleniu limitu, którego przekroczenie zobowiązuje do ewidencji na kasie fiskalnej?
 475. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-96a/04
  Związek posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług. W dniu 02.07.2004 r. Związek otrzymał od firmy "Y" środki finansowe zgromadzone na funduszu celowym "FUNDUSZ P". Zgodnie z regulaminem funduszu plantatorskiego środki te zostały za pośrednictwem Związku przekazane dla członków współpracujących z firmą "Y". Przekazanie środków dla Związku odbyło się w formie umowy, w której określono m.in., iż Związek zobowiązuje się wykorzystać środki finansowe otrzymane na podstawie umowy wyłącznie na cele dotyczące inwestycji związanych z poprawą jakości tytoniu. Podatnik dokonał zakupu plandeki, który został w części sfinansowany ze środków funduszu p. Następnie dokonał jej sprzedaży na rzecz udziałowców. Z uwagi na otrzymane środki plantatorzy zostali obciążeni jedynie kwotą różnicy pomiędzy faktyczną cena plandeki a wartością otrzymanych środków i ta wielkość została uznana przez podatnika jako podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podatnik skorzystał z częściowego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Nie rozliczono podatku naliczonego od części należności sfinansowanej ze środków Funduszu P. Podatnik ma wątpliwości czy prawidłowo dokonał rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług. Nadto stawia pytanie czy sprzedaż na rzecz udziałowców Grupy należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?
 476. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-237/04
  Czy w świetle przepisów obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług, Ajent powinien doliczyć otrzymane od Spółki X środki na pokrycie kosztów koncesji za alkohol do podstawy opodatkowania VAT? Czy też powinna być zachowana dotychczasowa forma rozliczeń pomiędzy Spółką a Ajentem (Ajent otrzymuje zwrot wydatków po przedłożeniu dowodu wpłaty na koncesję, a Spółka wystawiała notę uznaniową)?
 477. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.Si-WV/443-139/04/DG
  1) Czy działalność usługowa Rejonowego Związku Spółek Wodnych jako działalność związana z uprawami rolnymi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?2) Czy otrzymanie refundacji środków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy podlega ustawie VAT?
 478. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/DPF/415/89/2004/ML
  Pytanie Spółki dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczeń przyznanych pracownikom przez pracodawcę, tj.50% refundacji opłat z ww. tytułów.
 479. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-103/04
  1.Czy Gmina, nie będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, w świetle obowiązujących przepisów prawa ma możliwość odzyskania od naczelnika Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług w zakresie prowadzonych inwestycji gminnych objętych Programem SAPARD? Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Gmina X w 2004r. realizuje trzy inwestycje z udziałem Programu SAPARD. - budowa sieci wodociągowej oraz zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia wody, - budowa drogi we wsi A - budowa drogi we wsi B. Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określające warunki i zakres udzielonej pomocy finansowej, zawarto w dniach : - 28 maja 2004r. - budowa sieci wodociągowej oraz zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia wody, - 14 sierpnia 2004r. - budowa drogi we wsi A i we wsi B. Zgodnie z postanowieniami tych umów podatek od towarów i usług stanowił koszt kwalifikowany inwestycji i był objęty refundacją ze strony ARiMR. Pismem z dnia 14 września 2004r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała Gminę, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej oraz urzędową wykładnią Ministra Finansów (pismo z dnia 29 lipca 2004r., znak: BC2/033/JO/304/04), podatek od towarów i usług nie może stanowić kosztów kwalifikowanych, jeśli może być odzyskany, refundowany lub kompensowany w jakikolwiek sposób.
 480. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/342/2004
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych?
 481. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415/2/2004/KG
  Czy otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) oraz refundacja zwiększonych kosztów zatrudnienia osób o określonych schorzeniach (EPiSU) jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego, a koszty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych są koszem uzyskania przychodów w całości ?
 482. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/58/2004
  Czy premia pieniężna uzyskana od kontrahenta i potwierdzona notą uznaniową podlega podatkowi VAT, tzn. czy istnieje obowiązek wystawienia stosownej faktury i odprowadzenia podatku należnego od przyznanej premii. W jaki sposób odprowadzać podatek VAT od obrotu detalicznego lekami w części przypadającej na refundację.
 483. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/39/04
  Czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku refundacji wypłacanej przez NFZ za lekarstwa, powstaje w momencie uznania rachunku bankowego podatnika, czy też w momencie dostawy ( sprzedaży) leku przez podatnika osobie uprawnionej?
 484. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-26/04
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług refundacji otrzymanej z Funduszu Pracy na pokrycie wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych pracowników młodocianych?
 485. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-120/AN/04
  - dotyczy refundacji spółdzielniom mieszkaniowym kosztów poniesionych na realizację zadań określonych w art. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
 486. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US18/ZT/T/443-100/04/MZ
  Podatnik wyjaśnia, iż przedmiotem działalności gospodarczej jest apteka. Do dnia 30.04.2004 r. w czasie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, podatek od towarów i usług był przez firmę odprowadzany od całości obrotów w miesiącu sprzedaży, niezależnie od terminu otrzymania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pytanie brzmi: Czy od czasu wprowadzenia ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. podatek od towarów i usług powinien być odprowadzany od sprzedaży gotówkowej w miesiącu sprzedaży towaru, a od refundacji w miesiącu w którym otrzyma się pieniądze na rachunek bankowy?
 487. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-61/13/04
  1. Czy bezzwrotna pomoc w ramach programu SAPARD jest zwolniona od podatku dochodowego? 2. Czy wartość od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych środków trwałych pomniejszana jest o otrzymaną bezzwrotną pomoc z SAPARD na zakup lub wytworzenie tego środka trwałego? 3. Czy wydatki na zakup wyposażenia w pełnej wysokości zalicza się do kosztów uzyskania, jeśli nastąpiła częściowa refundancja z programu SAPARD? 4. Czy opisane we wniosku wydatki na wymianę posadzki można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania? 5. Czy wzrost kwoty spłaconych rat kapitałowych kredytu na skutek przewalutowania kredytu złotówkowego na dewizowy można zaliczyć do kosztów uzyskania jako różnice kursowe?
 488. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/448-86/04
  Czy rolnik może starać się o zwrot podatku VAT i w jakiej części ten zwrot mu przysługuje w związku z realizacją przedsięwzięć finansowanych w ramach programu SAPARD?
 489. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/i15/1136/147/04
  Czy wycofanie udziałów z tytułu ubezpieczenia "Pogodna Jesień" finansowanych przez pracodawcę, doliczanych do przychodu z wynagrodzenia ze stosunku pracy podlega opodatkowaniu ?
 490. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26/PP/443/59/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu refundacji leków? Jak należy rejestrować sprzedaż refundowanych leków za pośrednictwem kasy rejestrującej (czy należy rejestrować tylko należność otrzymaną od klientanta czy całą wartość sprzedanego leku?).
 491. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2-443/104/2004
  Czy w przypadku umowy o administrowanie budynku biurowego, będącego nieruchomością wspólną jest możliwe: 1. refakturowanie ze stawką obniżoną usług komunalnych i materiałów do celów konserwacji i remontów w budynku biurowym (wg stanu prawnego przed 1 maja 2004 r.) 2. refundacja przez współwłaścicieli kosztów ubezpieczenia budynku i podatku od nieruchomości - bez naliczania przez Spółkę podatku VAT 3. refundacja przez współwłaścicieli wydatków na zatrudnienie personelu obsługi nieruchomości - bez naliczania podatku VAT.
 492. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-57/04/DS
  Czy dopłaty do posiłków sprzedawanych studentom podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 493. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-24/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży leków refundowanych w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
 494. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/93/04, IS.II/1-0050/69/04
  dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania przez aptekę refundacji za leki z Narodowego Funduszu Zdrowia, sposobu obliczania podatku należnego od otrzymanej refundacji oraz sposobu ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży leków podlegających refundacji
 495. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423-10/04
  Spółka kapitałowa podpisała umowę z Rejonowym Urzędem Pracy dotyczącym refundacji części kosztów poniesionych na wyposażenie stanowisk pracy tworzonych w ramach programu specjalnego. Podatnik ma wątpliwości : - czy otrzymany zwrot wydatków na zakup środków trwałych będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych oraz czy podlega on opodatkowaniu podatkiem VAT, - czy odpisy z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie, pokryte przez Rejonowy Urząd Pracy będą stanowić koszt uzyskania przychodów.
 496. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII-423/1/04
  Jak określić moment uzyskania przychodu w przypadku dopłat do leków lub materiałów medycznych tj. otrzymanych refundacji od kas chorych i kosztów uzyskania tych przychodów oraz w sprawie możliwości naliczania przychodów ze sprzedaży za dany okres sprawozdawczy zgodnie z ewidencją na kasie fiskalnej w wysokości całego utargu netto tj. bez pomniejszania o naliczone a nie otrzymane refundacje netto ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!