Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


refakturowanie

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-489/12-2/OS
  Sprzedaż mediów dla dzierżawcy pomieszczeń należy traktować jako usługę łączną, nierozerwalnie związaną z usługą dzierżawy i do ich opodatkowania należy zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi dzierżawy, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-584/12-2/PR
  uznanie zwrotu poniesionych kosztów za wynagrodzenie za świadczenie usług polegające opodatkowaniu podatkiem
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-616/12-4/MP
  Jeżeli umowy na dostawy mediów nie są zawierane bezpośrednio przez najemcę z dostawcą, wówczas kwoty należne z tytułu tych świadczeń pozostają w bezpośrednim związku z przedmiotem umowy najmu, stanowiąc część świadczonej usługi zasadniczej - do podstawy opodatkowania należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej tj. usługi najmu lokalu użytkowego w wysokości 23%.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-682/12/AW
  Dostawa cateringu najemcom sal szkoleniowych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-672/12/LSz
  Dotyczy ustalenia czy udostępnianie przez Gminę pomieszczeń, budynków na rzecz podmiotów trzecich na podstawie zawartych umów użyczenia stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT oraz w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania, stawki VAT i momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku ustalenia, że nieodpłatne udostępnienie nieruchomości do używania podmiotom trzecim stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT a także prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług na cele związane z utrzymaniem użyczanych lokali.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-414/12-6/UNR
  Czy Spółka, nie korzystając z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z zakupami energii cieplnej i wody, refakturując koszty zakupu ww. mediów, będzie miała prawo naliczyć podatek VAT należny na fakturach VAT wystawionych na rzecz osób prowadzących działalność w udostępnionym lokalu, przyjmując za podstawę obliczenia wartość brutto zakupu ww. mediów?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-391/12-3/JM
  Prawidłowość opodatkowania podatkiem VAT mediów dostarczanych do lokalu użytkowego, refakturowania kosztów mediów przypadających na lokal użytkowy oraz rozliczenia podatku VAT.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-725/12/AJ
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców lokali.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-621/12-2/AM
  Czy koszty, które następnie podlegają refakturowaniu na kontrahenta zagranicznego, poniesione przez Podatnika w związku z zakupem usług gastronomicznych i produktów spożywczych spożytych podczas opisanych powyżej spotkań a także koszty organizacji imprez i spotkań noszących znamiona reprezentacji mogą stanowić dla Podatnika koszty uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-609/12/AW
  Czy do ustalania wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, należy zaliczać sprzedaż (refaktury) mediów przez jednostkę budżetową na rzecz innej jednostki budżetowej tylko w zakresie wody, odprowadzenia ścieków i odpadów komunalnych (bez energii elektrycznej i energii cieplnej)?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-522/12/UH
  Stawka podatku VAT dla usług udostępniania mediów najemcom lokali użytkowych.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-491/12/KG
  - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, - ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw mediów tj. energii elektrycznej, gazu, ogrzewania oraz usług telekomunikacyjnych
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-393/12-5/KW
  Ustalenie momentu wykonania usługi oraz momentu powstania obowiązku podatkowego/obowiązku wykazania w przypadku refakturowania usług transportowych.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-424/12-2/AS
  Czy Spółka prawidłowo określa obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w miesiącu wystawienia faktur (refaktur) na najemców lokali, tytułem zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne i inne media?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-526/12/AW
  Dostawa mediów (zużycie wody, ścieków, wywóz nieczystości stałych) najemcom powierzchni lokali w budynkach użytkowych nie podlega refakturowaniu tylko jest elementem czynszu podlegającym opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi wynajmu.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-387/12-4/AK
  Jaką stawkę podatku VAT przy zawieranych umowach najmu lokalu mieszkalnego od dodatkowych opłat za dostarczanie wody, opłaty licznika, odbioru nieczystości stałych, najmu budynku gospodarczego, najmu garażu?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-458/12-2/KOM
  Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu kosztów reklamacji
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-443/12/EJ
  W przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane VAT i niepodlegające opodatkowaniu VAT i jest w stanie przyporządkować zakupy do poszczególnego rodzaju działalności, Wnioskodawcy w części przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-444/12/EJ
  W przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane VAT i niepodlegające opodatkowaniu VAT i jest w stanie przyporządkować zakupy do poszczególnego rodzaju działalności, Wnioskodawcy w części przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-398/12-3/EK
  Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 2a, art. 30 ust. 3 ustawy o VAT w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (poz. 141 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), Spółka zasadnie wystawia oraz będzie nadal wystawiać w przyszłości faktury z tytułu obciążenia N. kosztami wywozu nieczystości oraz wody ze stawką obniżoną (7% do końca 2010 r., 8% poczynając od 2011 r.)?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-398/12-2/EK
  Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 2a, art. 30 ust. 3 ustawy o VAT w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (poz. 141 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), Spółka zasadnie wystawia oraz będzie nadal wystawiać w przyszłości faktury z tytułu obciążenia ND kosztami wywozu nieczystości oraz wody ze stawką obniżoną (7% do końca 2010 r., 8% poczynając od 2011 r.)?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-512/12-2/KC
  W zakresie możliwości refakturowania kosztów eksploatacyjnych lokali na najemcę
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-306/12-5/UNR
  Czy spółce (zarządcy) przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu mediów dla zarządzanej nieruchomości?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-306/12-4/UNR
  Czy Spółka (zarządca) ma do czynienia z odsprzedażą usług mediów dla najemców lokali Gminy oraz Gminy czyli może dokonywać refakturowania kosztów nabycia tych usług na najemców lokali Gminy oraz Gminę poprzez wystawianie faktur VAT?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-565a/12/AT
  Czy Klub Sportowy może odliczyć VAT od faktur wystawionych przez szkołę?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-462/12/LSz
  Refakturowanie usług takich jak zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i centralne ogrzewanie w przypadku wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-445/12/SD
  Kiedy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu dostarczania usług archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz odpowiadające mu koszty uzyskania przychodów? Czy w momencie, w którym usługa została wykonana czy w momencie wystawienia refaktury?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-402/12-4/AO
  Dot. prawidłowej wysokość stawki podatku VAT dla rozliczania kosztów dostarczana wody na rzecz najemców lokali użytkowych
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-379/12-4/IG
  Czy wnioskodawca refakturując usługi dostawy wody, energii elektrycznej, usuwania nieczystości i ogrzewania prawidłowo określa termin obowiązku podatkowego zgodnie z zapisami art. 19 ust. 13 pkt 1 pkt a, c? Czy Agencja refakturując:- usługi dostawy wody i usuwania nieczystości prawidłowo określa stawkę 8% zgodnie z zał. 3 poz. 140-144;- usługi dostawy energii elektrycznej i cieplnej prawidłowo określa stawkę 23% zgodnie z art. 41 ust. 1?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-365/12-2/AK
  Czy Bank prawidłowo klasyfikuje dla celów VAT odsprzedaż najemcom usług powszechnych jako czynność odrębną (osobną) od świadczenia usług najmu? Czy Bank prawidłowo opodatkowuje odsprzedaż usług powszechnych wg stawek właściwych dla świadczenia tych usług?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-384/12-5/MM
  1. Czy Wnioskodawca będzie zachowywać się prawidłowo, stosując różne stawki podatku VAT w stosunku do czynszu najmu oraz w stosunku do innych opłat związanych z eksploatacją lokalu?2. Czy opłaty eksploatacyjne (zmienne i stałe) oraz za zużycie wody, którymi Wnioskodawca obciążać będzie najemców powinny stanowić składnik czynszu z tytułu zawartych umów i całość powinna być traktowana jako jedna usługa opodatkowana stawką podatku VAT 23%, czy też będą mogły być opodatkowane oddzielnie od czynszu według stawek właściwych dla danej usługi?3. Czy Wnioskodawcę, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie można uznać za biorącego udział w świadczeniu usług związanych z eksploatacją i zaopatrzeniem w wodę lokali oddawanych w najem?4. Czy w świetle przepisów prawa podatkowego w zakres usługi najmu będą wchodzić również pobierane przez wynajmującego opłaty eksploatacyjne, których on sam nie będzie bezpośrednim dostawcą?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-384/12-4/MM
  w zakresie zastosowania właściwych stawek podatku VAT dla usługi najmu oraz usług związanych z eksploatacją lokalu i zaopatrzeniem w wodę, uznania Wnioskodawcy za świadczącego usługi związane z eksploatacją lokalu i zaopatrzeniem w wodę oraz określenia właściwych składników składających na świadczoną usługę najmu
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-425/12-2/AO
  Jaką stawkę winna Spółdzielnia stosować do refakturowania usług dodatkowych (mediów) dla swoich członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalów użytkowych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-151/12-6/UNR
  Wnioskodawca dla dostawy wody do lokali użytkowych użytkowanych na zasadach najmu zarówno tych wyposażonych w wodomierze jak i bez wodomierzy jest zobowiązany stosować 23% stawkę podatku VAT. Ta sama podstawowa stawka podatku znajdzie zastosowanie dla dostawy wody do lokali użytkowych wyposażonych w wodomierze zajmowanych na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-320/12-2/JK
  opodatkowanie mediów, którymi obciążani są najemcy lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-205/12-2/JM
  Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu lokali użytkowych, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-207/12-2/EŻ
  1. Czy A. postępuje prawidłowo wykazując przychód podatkowy z tytułu faktury wystawionej Ubezpieczycielowi, a dotyczącej holowania (transportu) uszkodzonych pojazdów przez podwykonawców A. w miesiącu, w którym A. wystawił fakturę Ubezpieczycielowi?2. Czy A. postępuje prawidłowo wykazując koszty uzyskania przychodu z tytułu holowania świadczonego przez podwykonawców w tym samym miesiącu, w którym rozpoznaje przychód podatkowy z tytułu refakturowania tych świadczeń na Ubezpieczycłela?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-341/12/IK
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania tzw. mediów najemcom lokali użytkowych.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-154/12-2/PK1
  Istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi przez Wnioskodawcę wydatkami związanymi z realizacją Programu stosunkowo, w części przypadającej na uczestników, którzy są pracownikami Wnioskodawcy i którzy biorą udział w Programie a potencjalnymi lub zwiększonymi przychodami Wnioskodawcy. Wobec tego należy stwierdzić, że w momencie poniesienia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia w rozliczeniu podatkowym całości wydatków związanych z realizacją Programu refakturowanych na niego przez R. w charakterze kosztów uzyskania przychodów z tym ograniczeniem, że mogą to być jedynie wydatki rozliczane stosunkowo, w części przypadającej na uczestników, którzy są pracownikami Wnioskodawcy i którzy biorą udział w Programie. W tym miejscu należy zauważyć, iż wskazane powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-194/12-2/UNR
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi "odsprzedaży" energii elektrycznej oraz usługi sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i dostarczania energii cieplnej na rzecz najemców należy traktować jako usługę łączną, nierozerwalnie związaną z usługą najmu i do ich opodatkowania należy zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23% - w przypadku lokali użytkowych, oraz zwolnienie – w przypadku najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-239/12/RSz
  moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania, wymienionych we wniosku, kosztów i usług na rzecz kontrahentów
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-274/12-2/PR
  stawka podatku VAT właściwa dla refakturowania na najemców kosztów usług dostarczania wody oraz ubezpieczenia nieruchomości oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania na najemcę usług dostarczania wody.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-350/12-2/KOM
  Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT przy obciążaniu najemców kosztami zużycia mediów
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-179/12-2/UNR
  Wnioskodawca obciążając najemców powierzchni użytkowych opłatami z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków zobowiązany jest do zastosowania stawki właściwej dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawki podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-174/12-2/JM
  Wnioskodawca postępuje nieprawidłowo traktując usługi sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz dostarczania energii cieplnej jako usługi odrębne od usługi najmu. Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-191/12-2/PR
  Czynności Spółdzielni wykonane na rzecz członków Spółdzielni lub osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub do lokali stanowiących odrębną własność, z tytułu których pobierane są opłaty, zwyczajowo zwane – jak wskazał Wnioskodawca – opłatami eksploatacyjnymi, należy traktować jako kompleksową usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie zaś jako odsprzedaż usług.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-91/12-7/JM
  Odnośnie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie cyt. wyżej art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy, zatem obowiązek podatkowy z tytułu opłat za najem lokali i pozostałych opłat eksploatacyjnych oraz opłat za środki czystości i higieny na potrzeby użytkownika obiektu powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego na fakturze VAT wystawionej przez Wnioskodawcę zgodnie z zawartą umową najmu.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-91/12-6/JM
  Wnioskodawca wystawiając faktury VAT za najem lokali nie będących lokalami mieszkalnymi prawidłowo stosuje stawkę podatku od towarów i usług 23% zarówno do czynszu jak i opłat eksploatacyjnych.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-273/12-4/IGo
  Stawka podatku VAT na refakturowanie mediów, obniżona stawka VAT w stosunku do refakturowania usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania kosztów dostarczania mediów.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-209/12-2/AS
  Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla transakcji refakturowania na najemców opłat z tytułu usług - dostarczania wody, odprowadzania ścieków - czy taka jaka jest na fakturze pierwotnej 8 %, czy zwiększona przy refakturowaniu na najemców do 23%?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-143/12-5/JN
  Uznanie za świadczenie usług czynności obciążania Wspólnoty Mieszkaniowej kosztami za media oraz udokumentowania tej czynności fakturą VAT.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-107/12-5/JS
  w przypadku gdy Wnioskodawca świadczy usługi najmu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe, to na wystawianych fakturach dotyczących usługi najmu oraz opłat za energię elektryczną do oświetlenia korytarza, schodów, wejścia, podwórza oraz za wywóz śmieci, usługi wod-kan, konserwację domofonów winien zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-24/12-2/PR
  zastosowanie właściwej stawki podatku obowiązującej przy obciążaniu najemców kosztami mediów
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1549/11-2/KB
  Świadczenie usługi użyczenia lokalu użytkowego wraz ze świadczeniami dodatkowymi (dostawa wody, odbiór nieczystości, centralne ogrzewanie) stanowi jedną usługę, do podstawy opodatkowania której należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej tj. 23%.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1349/11-5/AO
  Dot. stawki podatku z tytułu obciążania najemców powierzchni komercyjnych kosztami zużycia wszystkich mediów, w tym usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży (refakturowania) mediów energii elektrycznej, energii cieplnej i usług telekomunikacyjnych oraz tzw. usług komunalnych (sprzedaży wody odprowadzenia ścieków) najemcom lokali użytkowych
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-103/11-2/OS
  Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować od 1 stycznia 2011 r. stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia usługi najmu – zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy. Natomiast w przypadku najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, znajdzie zastosowanie zwolnienie o którym w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1322/11-2/AO
  stawki podatku VAT właściwej dla transakcji refakturowania opłat z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków (PKWiU 36.00.30, PKWiU 37.00.11)?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1214/11/RSz
  opodatkowanie dostaw mediów oraz refakturowania mediów wynikających z faktur pierwotnych w związku z najmem pomieszczeń na cele użytkowe i mieszkalne
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-77/11-4/OS
  Wnioskodawca obciążając najemców powierzchni użytkowych kosztami usług dostarczania, wody, wywóz nieczystości, ścieki będzie zobowiązany do zastosowania stawki właściwej dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawki podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-895/11-6/IG
  1. Czy przenoszenie części kosztów utrzymania Orlika między MOSiR-em a Uniwersytetem jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a tym samym winno być ono dokumentowane fakturami VAT? 2.Czy MOSiR będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez Uniwersytet oraz we wszystkich innych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania obiektu?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1569/11/LG
  Opodatkowanie właściwymi stawkami podatku usług najmu, zużytej wody, zużytej energii oraz wywozu nieczystości dotyczących wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1166/11/RSz
  prawo do refakturowania mediów w ramach umowy najmu lokali użytkowych
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1182/11/AM
  "Czy Wnioskodawca refakturując wodę prawidłowo stosuje stawkę VAT 8%?"
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1585/11/EJ
  Refakturowanie kosztów mediów na najemcę lokalu.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-859/11-4/MW
  Obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej sprzedaży powstał, stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy, z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania przedmiotowej usługi.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-258/11-4/KJ
  Czy prawidłowo został określony moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dniu wykonania usługi?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1728/11-2/IGo
  Stawka podatku VAT w związku z refakturowaniem opłat za media.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-251/11-5/PM
  Czy w przypadku usług refakturowanych okresowo przychodem podatkowym jest wartość rekakturowanych usług ujętych w refakturze (obejmującą usługi, które w przyjętym okresie rozliczeniowym, na podstawie otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur, zostały zweryfikowane jako dotyczące podmiotów trzecich usługi podlegające refakturowaniu)?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-251/11-4/PM
  W którym momencie powstaje przychód podatkowy w przypadku refakturowania pojedynczych usług i w przypadku refakturowania usług rozliczanych okresowo?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1023/11/ICz
  Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT od nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu w związku z wydzierżawianiem pojazdów.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1436/11-2/BS
  - Opodatkowanie dostawy energii elektrycznej w związku z najmem powierzchni biurowych oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1411/11-2/AS
  opodatkowanie dostawy mediów w związku z wynajmowanym lokalem
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1367/11-2AS
  termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi dzierżawy oraz refakturowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych na rzecz wydzierżawiającego
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1492/11/EJ
  refakturowanie kosztów mediów na najemcę lokalu
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1192/11-4/MS
  Opodatkowanie środków pieniężnych przekazanych Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupujących względem x.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1268/11/BK
  Zakres zastosowania prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-573/11-2/AW
  Świadczenie usługi najmu wraz ze świadczeniami dodatkowymi (woda, ścieki) stanowi jedną usługę, do podstawy opodatkowania której należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą do usługi zasadniczej (tj. usługi najmu). Zatem Wnioskodawca winien wystawiać podnajemcy lokalu użytkowego fakturę VAT ze stawką 23%, przy czym podstawa opodatkowania powinna obejmować wszystkie związane z tytułem najmu opłaty, tj. także za wodę i ścieki. W sytuacji opodatkowania najmu lokali użytkowych stawką 23% VAT opłaty za wodę oraz ścieki jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką. Jednocześnie należy zaznaczyć, że postanowienia umów najmu nie mogą determinować stawki podatku VAT.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-427/11-3/JG
  Czy koszt wynajmu 68% powierzchni nieruchomości i koszt refaktur 98% mediów są dla Spółki kosztami uzyskania przychodów?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-761/11-2/MW
  Czy w przypadku obciążenia najemców kosztami usług dostarczania wody, odprowadzania ścieków i odbierania odpadów właściwą stawką VAT będzie stawka 8%?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-676/11-4/MW
  Czy sprzedaż przez Spółkę mediów refakturowanych i wytwarzanych dla dzierżawców środków trwałych należy traktować jako usługę łączną nierozerwalnie związaną z usługą dzierżawy i zastosować stawkę właściwą dla świadczonych usług dzierżawy, tj. 23%?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-720/11-2/MS
  Obciążenie przez Wnioskodawcę na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych inwestora inwestycji niedrogowej kosztami budowy lub przebudowy drogi publicznej będzie świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i winno być udokumentowane fakturą.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-511/11-2/JS
  Refakturowanie kosztów ubezpieczenia i podatku od środków transportu
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1072/11-2/MM
  Czy podatnik refakturując media na najemców ma prawo stosować stawki podatku VAT takie same, jakie są stosowane przez pierwotnych usługodawców, tzn. na energię i telefony 23%, wodę, ścieki i wywóz nieczystości 8%, a na podatek od nieruchomości wystawiać notę obciążeniową i ustalać obowiązek podatkowy w terminach płatności wynikających z umowy?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-520/11-2/JS
  stawka podatku VAT stosowana przy obciążaniu najemców lokali użytkowych kosztami ubezpieczenia, zużycia wody i odprowadzania ścieków
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-531/11-4/JS
  stawka podatku VAT przy refakturowaniu mediów
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1015/11-2/MM
  Opłaty ponoszone za dostawę wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzanie ścieków oraz ponoszone w związku z zawartą umową najmu, stanowią element składowy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi najmu. Tak więc przedmiotem świadczenia jest usługa najmu, natomiast opłaty za dostawę tzw. mediów należne wynajmującemu od najemcy stanowią część należności z tytułu usługi najmu. W konsekwencji ww. koszty ponoszone przez wynajmującego łącznie stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu i są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu, tj. stawką 23%.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1133/11-5/JL
  W związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę na rzecz najemcy usług najmu, wystawiając fakturę VAT w związku z obciążaniem go indywidualnym kosztem ww. mediów, Biblioteka powinna stosować podstawową stawkę podatku VAT wynoszącą 23% .
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-877/11/AM
  "Czy świadczenie przeniesienia dostawy towaru i świadczenia usług związanych z udostępnianiem mediów przez Wynajmującego Najemcom powinno być opodatkowane stawką VAT 8% w roku 2011, a 7% w roku 2010 zgodnie z stawkami, które obowiązują dostawców wody i dostawców odprowadzających ścieki? Czy w związku z powyższym obowiązek podatkowy powstanie odpowiednio tak jak dla usługi najmu w rozumieniu art. 19 ust 13 pkt 4? "
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-916/11/AK
  Czy opłaty za użytkowanie lokalu oraz za media ponoszone przez najemcę i wpłacane na konto wynajmującego związane z przedmiotem najmu nie są składnikiem przychodu z najmu?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-942/11/WN
  stawka podatku przy refakturowaniu mediów (zimna woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) dla lokali użytkowych w najmie
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-309/11-2/JS
  Stawka podatku VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla odsprzedaży usług telekomunikacyjnych i dostawy materiałów medycznych oraz energii elektrycznej, usług wywozu odpadów gospodarczych czy medycznych, dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w związku z najmem/dzierżawą lokali.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-888/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku stosowanej do opłat związanych z przenoszeniem na najemców kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-938/11-3/AS
  obciążanie członków Wspólnoty kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej oraz zaliczkami na pokrycie kosztów indywidualnego zużycia mediów
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-690/11/BG
  W którym momencie Spółka powinna ująć koszt, który podlega refakturze?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-691/11/BG
  W którym momencie Spółka powinna ująć przychód z refaktur ?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-895/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania mediów.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-692/11-2/KOM
  Refakturowanie, stawka podatku VAT stosowana przy obciążaniu współwłaścicieli nieruchomości kosztami zużycia mediów
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-803/11-4/PR
  uznanie organizacji zbiorowego zarządzania za podatnika podatku VAT oraz określenie stawki podatku VAT na wynagrodzenie należne od użytkowników praw.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-785/11-4/EK
  Stawka podatku dla usług wykonanych w roku 2010 a refakturowanych w 2011 r.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-774/11-2/PR
  refakturowanie mediów na najemców oraz zastosowania właściwej stawki podatku i ustalenia obowiązku podatkowego
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-509/11-4/SM
  dokumentowanie refakturowania paliwa nabytego za granicą
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-630/11-2/JL
  Wnioskodawca winien wystawiać najemcom fakturę VAT ze stawką właściwą do usługi najmu lokalu użytkowego (23%), przy czym podstawa opodatkowania powinna obejmować wszystkie związane z tytułem najmu opłaty, tj. również opłaty za media.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-391/11-2/MM
  Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności Bank zwraca się o potwierdzenie, że:1) w zakresie, w jakim wydatki na nabycie usług zewnętrznych, a więc opodatkowanych VAT, na potrzeby Akcji były refakturowane na Towarzystwo, przysługuje mu — na zasadzie tzw. alokacji bezpośredniej — prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków,2) wartość sprzedaży objętej refakturowaniem na rzecz Towarzystwa powinna zostać uwzględniona przez Bank przy obliczaniu proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: ustawa o VAT), celem ustalenia za rok 2009— na zasadzie tzw. alokacji pośredniej — kwoty podatku naliczonego do odliczenia w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych przez Bank do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, jak i czynności w odniesieniu do których prawo takie nie przysługuje.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-653/11-2/AW
  Opodatkowanie usług najmu wraz z kosztami opłat za media
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-260/11-2/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stosowania stawki podatku przy sprzedaży posiłków łącznie z kosztami opakowania i dowozu.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-484/11-2/EK
  Opłaty za tzw. media ponoszone w związku z zawartą umową najmu nieruchomości stanowią element składowy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi w zakresie wynajmu nieruchomości i są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-222/11-3/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usługi cash prcessingu.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-457/11-2/EK
  Opłaty poniesione za dostawy wody i odprowadzenia ścieków ponoszone w związku z zawartą umową najmu powierzchni handlowej stanowią element składowy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi w zakresie wynajmu ww. nieruchomości i są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-462/11-4/BA
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usługi refakturowanej?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-339/11-4/EK
  Opodatkowanie usługi telekomunikacyjnej, zużycia energii elektrycznej, dostawy wody w związku z najmem w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz moment powstania obowiązku podatkowego do tych usług.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-189/11-4/KG
  sposób dokumentowania oraz wysokość stawek VAT przy odsprzedaży energii elektrycznej, usług komunalnych (woda, oprowadzanie ścieków), usług telekomunikacyjnych
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-573/11-4/BS
  Refakturowanie kosztów za wodę i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych;
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-289/11-4/EK
  Stawka podatku przy odsprzedaży kosztów ponoszonych na zakup tzw."mediów" związanych z najmem lokalu użytkowego oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla odsprzedawanej usługi.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1306/10-6/IGo
  Odsetki powstałe w wyniku realizacji umowy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, zaś w celu podziału kosztów prowadzenia subrachunku na pozostałych uczestników umowy Wnioskodawca powinien wystawić faktury VAT.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-95b/11/AK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przeniesienie na współwłaściciela nieruchomości części kosztów jej utrzymania.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1266/10-4/SM
  Refakturowanie usług na przełomie 2010 i 2011 roku.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1355/10-4/MS
  Zwolnienie od podatku VAT usług medycznych świadczonych przez psychologa, który współpracuje ze spółką i refakturuje swoje usługi.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-78/11-4/MP
  Świadczenie z tytułu dostawy energii, wody i odprowadzania ścieków nie stanowi odrębnej usługi, ale jest elementem pewnej całości, stanowiącej jedno świadczenie – usługę najmu, do której zastosować należy jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej (tj. usługi najmu). W przypadku najmu lokali użytkowych, zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy w wysokości 23%.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-102/11-2/EK
  Opłaty za tzw. media, tj. koszty dostawy energii cieplnej, gazu, zimnej wody i odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości stałych, stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu, będą opodatkowane stawką właściwą dla świadczonej usługi najmu.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-931/10/PK
  określenie podstawy opodatkowania przy wynajmie samochodów wraz z zaopatrzeniem tych samochodów w paliwo
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1280/10/AP
  Zaliczki na media pobierane przy najmie lokali wchodzą w skład obrotu i podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi najmu.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-187/11/BWo
  Które z podanych wyżej obszarów działania wspólnoty lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wspólnota lokali użytkowych w ramach czynności zarządzanie nieruchomością wspólną jest podatnikiem podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 29 ust 1 i 2, w zakresie: -pobierania opłat od członków wspólnoty z tytułu dostaw mediów do poszczególnych lokali (tzw. refaktury) -pobierania zaliczek na pokrycie kosztów zarządu, oraz na fundusz remontowy?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1248/10-4/IGo
  Czynność przekazania do użytkowania obiektów wraz z dostarczaniem do nich mediów, będzie generowało sprzedaż opodatkowaną. Zatem, kierując się zasadą wyrażoną w cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy (tj. związku podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych) Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących realizacji przedmiotowych projektów.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-782/10-4/MS
  Czy w opisanej sytuacji Spółdzielnia postępuje prawidłowo aktywując koszty eksploatacyjne i ujmując je na koniec okresu sprawozdawczego jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, aby zgodnie z art.15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaksięgować je w następnym okresie sprawozdawczym jako koszty bezpośrednio związane z przychodami wynikającymi z wystawionych refaktur?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/2/SBA/11/246
  W przypadku, gdy klient płaci ubezpieczenie jednorazowo za cały okres trwania umowy ubezpieczenia Spółka wystawia refakturę na rzecz klienta ze stawką właściwą dla umów ubezpieczenia tj. z zastosowaniem zwolnienia. W tym bowiem przypadku spełnione są wszystkie wymienione powyżej warunki niezbędne dla wystawienia refaktury (Spółka nie korzysta z usług ubezpieczenia, dokonuje odsprzedaży usług ubezpieczenia bez marży, wystawia refakturę z uwzględnieniem stawki, która widnieje na fakturze pierwotnej a strony łączy umowa o odrębnym rozliczaniu usług ubezpieczeniowych niezależnie od umowy leasingu). W drugim przypadku, gdy klient płaci za usługę ubezpieczeniową w ratach, wówczas do raty ubezpieczenia doliczana jest marża. Rata ubezpieczeniowa stanowi w tym przypadku część składową raty leasingowej, pozostając w związku ze świadczoną usługą, jest więc obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Spółka prawidłowo wystawia na rzecz klienta fakturę VAT stosując stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22% dla całej świadczonej przez siebie usługi.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1161/10/BK
  w zakresie skutków podatkowych refakturowania opłat za media
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/1/SBA/11/PT-190
  Spółka z jednej strony nabędzie usługę ubezpieczeniową od ubezpieczyciela, a z drugiej obciąży kosztami tej usługi jej faktycznego beneficjenta, a więc "odprzeda" ją korzystającemu z zastosowaniem zwolnienia od podatku.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1060/10/MS
  Czy dochodzi do świadczenia usług na rzecz lidera projektu?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1016/10-4/BS
  podatek od nieruchomości stanowi część składową czynszu, pozostając w związku ze świadczoną usługą dzierżawy. Tym samym, jest on elementem kalkulacyjnym przy ustalaniu opłaty za usługę główną, i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla usługi dzierżawy.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1771/10-2/JKa
  Czy zwracana Zainteresowanej przez najemcę kwota ubezpieczenia lokalu może być przez nią dokumentowana fakturą VAT jako sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług oraz czy "refaktura" kosztów dostarczanych najemcy mediów winna odbywać się według stawki VAT właściwej dla tych dostaw, czy też według stawki podatku VAT przewidzianej dla usługi najmu?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-810/10/PH
  Czy w związku obowiązkiem prowadzenia ewidencji energii elektrycznej Spółka ma obowiązek w ewidencji ujmować również zakupioną od nabywcy końcowego energię, która podlegała wcześniej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1657/10-4/AK
  Czy w przypadku gdy w danym roku podatkowym Spółka nie sprzeda lokalu to można mówić o strukturze (dla kosztów ogólnych) wynoszącej 100% sprzedaży opodatkowanej?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1657/10-5/AK
  Czy jeśli w trakcie roku nie zostaje zrealizowana żadna sprzedaż ani zwolniona ani opodatkowana (tj. spółka nie refakturuje kosztów czynszu, ani nie świadczy usług doradczych będących czynnościami opodatkowanymi) - czyli sytuacja nr IV to będzie jakiś podatek do odliczenia?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1657/10-2/AK
  1. Czy biorąc pod uwagę, że większość zakupów dokonywanych przez Spółkę de facto służy sprzedaży zwolnionej (która będzie miała miejsce kiedyś w przyszłości), Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach kosztowych w bieżącym okresie? 2. Jeśli tak to w jakiej części?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1657/10-3/AK
  1. Czy w opisywanych sytuacjach może tu być mowa o jakiejś strukturze ze względu na występującą sprzedaż opodatkowaną tj. refakturowanie czynszu i ewentualnie jakieś doradcze usługi które w przyszłości będzie wykonywała Spółka? 2. Czy też opisywana refaktura czynszu traktowana jako opodatkowana sprzedaż jest podstawą do utworzenia struktury do kosztów ogólnych, czy raczej w ogóle nie należałoby wyodrębnić kosztów ogólnych do struktury lecz wszystkie ponoszone koszty zaliczać jako służące przyszłej sprzedaży zwolnionej, jeśli w danym okresie nie nastąpi świadczenie żadnych usług doradczych?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-980/10/BK
  w zakresie ustalenia źródła przychodów, do którego należy zaliczyć przychody uzyskane z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-737/10/JJ
  ustalenie momentu wykonania usługi oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług transportowych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-909/10-2/MG
  Czy Spółka postępuje prawidłowo refakturując koszty związane ze świadczeniem usług architektonicznych z uwzględnieniem stawek obowiązujących dla danego rodzaju czynności, czy też powinna je włączyć do podstawy opodatkowania usługi podstawowej?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-808/10-4/IB
  Czy Wnioskodawcy, osiągającemu dochody z działalności określonej w art. 13 ust. 9 ustawy pdof, przysługiwało prawo do ujęcia w rejestrze zakupu VAT prowadzonym dla potrzeb jego działalności gospodarczej faktury za zakup biletów lotniczych oraz odliczenia z tego tytułu VAT naliczonego (tutaj wg. stawki 0% i w kwocie 0,00 zł.), co do których na podstawie umowy o zarządzanie ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów z jednoczesnym wykazaniem VAT należnego (w stawce 0%) z tytułu refaktury kosztów na Zleceniodawcę?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-885/10/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za czynsz, wodę oraz energię
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-769/10/MS
  Stwierdzenia czy "Wnioskodawca może dokonać refaktury kwot wypłaconych poszczególnym kierowcom, tzn. czy Wnioskodawca może "przenieść" na klienta wartości wskazane w dokumentach rozliczeniowych wskazanych przez poszczególnych kierowców łącznie ze stawką podatku od towarów i usług".
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-676/10/RSz
  1. jak Wspólnota (po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT) powinna fakturować i rozliczać tzw. media (energię elektryczną, centralne ogrzewanie, dostawę wody, wywóz nieczystości, itp.) dla właścicieli lokali użytkowych tej nieruchomości - osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność gospodarczą, 2. czy powinny to być faktury ze stawką 22% lub 7%, czy też ze stawką zwolnioną
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-908/10-3/PR
  Określenie podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia usług obsługi ubezpieczenia assisatance na rzecz ubezpieczyciela.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-809/10-2/IB
  Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do ujęcia w rejestrze zakupu VAT oraz odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupionych na rzecz Zleceniodawcy usług, co do których na podstawie umowy o zarządzanie ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów z jednoczesnym wykazaniem VAT należnego z tytułu refaktury kosztów na Zleceniodawcę?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-807/10/AB
  Czy w przypadku opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie zafakturowana wartość czynszowa, natomiast przychody wynikające z refaktur z tej podstawy będą wyłączone?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-923/10/HSt
  Czy podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest wyłącznie kwota czynszu bez powiększania jej o refakturowane na najemców koszty?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1220/10/AZ
  prawo do odliczenia podatku VAT w części dotyczącej nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu w zakresie w jakim jego przedmiotem jest infrastruktura, która po jego zakończeniu pozostanie własnością Wnioskodawcy; oraz w części dotyczącej nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu w zakresie w jakim jego przedmiotem jest infrastruktura, która po zakończeniu realizacji projektu zostanie przekazana partnerowi projektu, prawo do odliczenia w związku ze zmiana przeznaczenia przed oddaniem do użytkowania
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-431/10-4/PS
  Czy faktury od serwisu zagranicznego powinny być traktowane jako koszt uzyskania przychodów a obciążenia na klientów jako przychód podatkowy? Jeśli rozliczenia te są kosztami i przychodami, to w którym momencie powinny być zakwalifikowane?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-746/10-2/MG
  brak jest podstaw do wyłączenia z należności z tyt. najmu kosztów ubezpieczenia, użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości, w związku z czym nie mogą być one przedmiotem odrębnego fakturowania bezpośrednio na najemcę.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-702/10-2/AS
  Obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-759/10/MM
  Czy kwoty uzyskane z refakturowania usług zakupionych w celu ich dostarczenia najemcom stanowią przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów z najmu?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-549/10/AW
  Refakturowanie zakupionych wcześniej usług turystycznych przez Wnioskodawcę świadczącego usługi turystyczne
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-506/10-5/EK
  W jaki sposób identyfikować z punktu widzenia Spółki wydatki eksploatacyjne: na czynsz, opłaty publicznoprawne (użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości) związane z nieruchomością. Czy czynsz płacony przez Spółkę w czasie trwania umowy dożywocia, będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości po śmierci dożywotnika, czy też z uwagi na jego refakturowanie na dożywotnika w momencie zapłaty z uwagi na fakt, iż w tym samym momencie powstanie dla Spółki przychód będzie kosztem bieżącego okresu?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-517/10/KM
  Czy prawidłowe jest odliczanie podatku VAT od zakupionych usług związanych z termomodernizacją zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku o towarów i usług, dokonując obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Czy prawidłowym jest refakturowanie kosztów usług związanych z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości na współwłaścicieli, tj. sprzątanie, bieżącą konserwację nieruchomości, dozór, energię elektryczną części wspólnej itp. z zastosowaniem stawek VAT z faktur zakupu? Czy prawidłowym jest refakturowanie kosztów usług bezpośrednio związanych z utrzymaniem lokali użytkowych na współwłaścicieli na podstawie odczytów faktycznego zużycia mediów (np. centralne ogrzewanie, energia elektryczna itp.) z zastosowaniem stawek VAT z faktur zakupu? Czy prawidłowym jest ujmowanie w deklaracji VAT-7 zakupów związanych z termomodernizacją w pozycji "nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych"?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-550/10/WRz
  Czy kwota czynszu określona w umowie, uiszczona przez podnajemcę w oparciu o wystawioną mu refakturę, stanowiącą część kosztów poniesionych przez głównego najemcę, podlega u niego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-562/10-4/SM
  Brak opodatkowania akcyzą odsprzedaży energii elektrycznej, opodatkowanej na poprzednim etapie obrotu.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-728/10-2/AK
  1. W jaki sposób obciążyć kosztami Sąsiednią gminę, wystawiając fakturę VAT czy notę obciążeniową (netto czy brutto)?2. Jak potraktować wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-516/10-2/ISZ
  Stawka podatku VAT przy refakturowaniu usług.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-397/10-4/AG
  1. Czy stawka podatku od refaktury kosztów maut wynosi 3%? 2. Czy zwrot niemieckiego podatku Mstw nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-397/10-5/AG
  1. Czy stawka podatku od refaktury kosztów maut wynosi 3%? 2. Czy zwrot niemieckiego podatku Mstw nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-285/10-4/IB
  W przypadku świadczenia usługi najmu samochodów wraz z dostawą paliwa do tych pojazdów będziemy mieć do czynienia z usługą główną w postaci najmu i jej dopełnieniem - dostawą paliwa. Tym samym przedmiotowa dostawa paliwa nie może być przedmiotem refakturowania, stanowi ona bowiem element cenotwórczy usługi najmu samochodów dla Spółek zależnych.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-226/10/AB
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu refakturowania usług transportowych przez Spółkę na spółki faktycznie korzystające z tych usług?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-295/10-5/BS
  Zatytułowanie dokumentu przenoszącego koszty energii i telefonu na najemcę.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-249/10-4/AK
  Wspólnota dostarczając m.in. zakupione media swojemu członkowi – Wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów ani też odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ stroną umowy jest Wspólnota, a więc jej członkowie. W związku z powyższym nie ma również możliwości refakturowania wewnętrznych rozliczeń między Wspólnotą, a Wnioskodawcą, będącym jej członkiem.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-525/10/AZ
  prawo do odliczenia podatku VAT w części w jakim przedmiotem zrealizowanego projektu będzie infrastruktura, która po jego zakończeniu pozostanie własnością Wnioskodawcy oraz infrastruktura która będzie nieodpłatnie udostępniana w trakcie realizacji projektu, a następnie zostanie nieodpłatnie przekazana po zakończeniu okresu trwałości projektu, oraz w części w jakim przedmiotem projektu będzie infrastruktura (serwery i serwery WWW.), odnośnie której w okresie trwałości projektu każdy z partnerów będzie partycypował w kosztach utrzymania.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-330a/10/AK
  Prawo do wystawienia "refaktury" w kwocie netto w przypadku pośredniczenia w przekazaniu towaru.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-330b/10/AK
  Prawo do wystawienia "refaktury" w kwocie netto w przypadku pośredniczenia w przekazaniu towaru.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-269/10/DP
  1. Czy wynajmowanie nieruchomości w kontekście rozważanej sytuacji może być potraktowane jako najem prywatny i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym? 2. Jaka kwota pobierana od najemcy stanowi kwotę przychodu do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-273a/10/MN
  Dokonując odsprzedaży towarów i usług obcych – tzw. mediów, Wnioskodawca winien je opodatkować wg stawek właściwych.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-273b/10/MN
  O ile umowa najmu (dzierżawy) nie zawiera terminów płatności za odsprzedaż "mediów", a terminy zapłaty wynikają jedynie z faktur VAT, to obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ustalonymi terminami płatności zawartymi w przedmiotowych fakturach.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-296/10-6/MP
  U Lidera powstanie obowiązek wykazania i rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu wystawionych faktur na zamawiającego dotyczących usług wykonanych przez konsorcjum oraz prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu od całości zakupionych towarów i nabytych usług podwykonawczych dotyczących kosztów poniesionych przez konsorcjum, Faktury wystawiane przez partnerów będą zawierać koszty poniesionych prac bez doliczania marży.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-231/10-2/JF
  Wnioskodawca dokonując odsprzedaży usług dostarczania wody (PKWiU 41.00.2) oraz odprowadzania ścieków (PKWiU 90.0), w przypadku kiedy opłaty z tego tytułu umownie są niezależne od czynszu najmu lokali użytkowych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy posiada prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 7%.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-116/10-4/KG
  Przy odsprzedaży usług Wnioskodawca nie świadczy żadnych dodatkowych usług na rzecz Korzystającego, stąd możliwe jest stosowanie tej samej stawki podatku VAT również w sytuacji gdy cena odsprzedaży usługi jest wyższa od ceny jej nabycia i zawiera zysk (marżę) Wnioskującego.Podstawą opodatkowania w przedmiotowym przypadku będzie cała kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT, obejmująca również marżę doliczoną przez Zainteresowanego.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-199/10-4/AM
  W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego, uznać należy, iż przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym stanowi u Wnioskodawczyni otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast należności z tytułu opłat uiszczanych przez najemcę na podstawie wystawianych przez Wnioskodawczynię refaktur nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-244/10-2/KG
  refakturowanie energii elektrycznej i usług komunalnych oraz moment powstania obowiązku podatkowego
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-137/10/WRz
  z jaką datą refakturować przychody i koszty ich uzyskanie odnośnie zużycia mediów?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-77/10-4/AW
  refakturowanie kosztów ubezpieczenia
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-41/10/MN
  Wspólnota, obciążając wyłącznie swoich członków tzw. "funduszem remontowym", nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów ani też odpłatnego świadczenia usług. Zatem brak jest uzasadnienia dla fakturowania (z naliczeniem VAT w wysokości 22%) wewnętrznych rozliczeń między Wspólnotą, a jej członkami z tytułu ponoszonych kosztów dotyczących remontu części wspólnej nieruchomości.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-104/10-2/AW
  opodatkowanie czynności przekazania przez członków konsorcjum środków finansowych na pokrycie działalności wspólnego przedsięwzięcia oraz refakturowanie kosztów zakupywanych towarów i usług związanych z bieżącą realizacją tego przedsięwzięcia
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-105/10-2/AW
  opodatkowanie czynności przekazania przez członków konsorcjum środków finansowych na pokrycie działalności wspólnego przedsięwzięcia oraz refakturowanie kosztów zakupywanych towarów i usług związanych z bieżącą realizacją tego przedsięwzięcia
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127/10/MN
  Skoro nabyte towary i usługi (media) związane są ze sprzedażą opodatkowaną, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy ich nabyciu przysługuje na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż nie występują przesłanki ograniczające to prawo, wynikające z art. 88 cyt. ustawy.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1349/11-4/AO
  Dot. obciążania Współwłaścicieli kosztami usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży (refakturowania) mediów energii elektrycznej, energii cieplnej i usług telekomunikacyjnych oraz tzw. usług komunalnych (sprzedaży wody odprowadzenia ścieków) Współwłaścicielom
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-920/09/KO
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu refakturowania usług transportowych i kurierskich przez Spółkę na spółki faktycznie korzystające z tych usług?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1286/09-2/AW
  opodatkowanie odsprzedaży usług ubezpieczeniowych w związku z zawartą umową leasingu
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1073/09/KM
  1. Czy Wnioskodawca działając w imieniu własnym, ale na rzecz poszczególnych właścicieli lokali bierze udział w świadczeniu usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako podatnik tego podatku? 2. Czy właściwe jest refakturowanie odsprzedaży usług zakupionych przez Wspólnotę a świadczonych na rzecz poszczególnych właścicieli?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1111/09-5/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących dostawę mediów.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1111/09-4/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących dostawę mediów.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-767/09-3/DS
  l. Czy do celów podatkowych powinniśmy ująć koszt mediów, który podlega refakturowaniu w miesiącu wystawienia refaktury, tj. w miesiącu w którym powstaje przychód z tytułu wystawianych refaktur za media? 2. Czy koszty poczęstunku klientów oczekujących na odbiór prochów po wykonanej kremacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-754/09-2/KS
  Czy fakt wyodrębnienia na fakturze obok beczek wartości przesyłki pozbawia Wnioskodawczynię prawa do bycia opodatkowaną w formie karty podatkowej?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/09-2/KG
  1. Czy w przedstawionej sytuacji, nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w przypadku nieodpłatnego ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości, która to czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, Gmina obciążając użytkownika nieruchomości kosztami wyceny, jest zobowiązana ww. czynność udokumentować fakturą VAT?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1046/09-3/AK
  Stawka podatku na najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz opłat za media w przypadku gdy Wnioskodawca jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej oraz w sytuacji gdy jest w 100% właścicielem ww. lokali.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-668/09/IK
  Czy faktura dokumentująca refakturowanie kosztów tankowania paliwa w kraju oraz poza granicami kraju wykorzystywanego do świadczenia usług transportowych winna być traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i opodatkowana na terytorium kraju
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-694/09-4/JK
  Czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazywanego na fakturach wystawianych przez wspólnoty mieszkaniowe.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-663/09-4/ER
  1. Czy odsetki od obligacji wyemitowanych w celu spłaty części starego długu pozyskanego na objęcie majątku służącego do prowadzenia działalności gospodarczej mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty (poniesienia) na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP)? 2. Czy w przypadku, gdy zapłata odsetek od obligacji wyemitowanych przez Wnioskodawcę w celu refinansowania części starego długu zaciągniętego na nabycie udziałów odbywa się poprzez potrącenie zobowiązań Wnioskodawcy z należnościami Wnioskodawcy z tytułu zapłaty za obligacje, są one kosztem uzyskania przychodów?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-638/09/PK
  opodatkowania i fakturowania opłat za najem lokali oraz opłat za media
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-829/09/PK
  ewidencji podatkowej prowadzonej przez sądowego zarządcę nieruchomości oraz uznania zarządcy nieruchomości za płatnika.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1020/09-4/AK
  Opodatkowanie kosztów stanowiących przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-841/09-4/AP
  Czy obciążając najemców lokali mieszkalnych kosztami zużycia zimnej wody, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania i wywozu nieczystości stałych Spółka powinna stosować stawki podatku VAT właściwe dla tych usług, czy też powinna stosować zwolnienie z podatku VAT przyjmując, że należności z tytułu wyżej wymienionych mediów są częścią składową wynagrodzenia za najem?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-658/09/BW
  Czy Wnioskodawca jako wynajmujący nieruchomość – stanowiącą jego własność na zasadzie odrębności majątkowej – może jako osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej) wystawiać najemcy (tj. firmie) tzw. "refaktury" za rachunki – jako potwierdzenie zapłaty za media stosownie do umowy najmu – celem wliczenia tych kosztów za media w koszty prowadzonej działalności przez tę firmę? Czy jeżeli ewentualnie będzie mógł w przyszłości wystawiać takie refaktury" najemcy, czy w związku z tym będzie zobowiązany do zapłaty od takiej czynności ewentualny podatek, czy też nie będzie musiał płacić w tym zakresie żadnego podatku?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1125/09/AL
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku świadczenia usług turystyki, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku należnego z tytułu zakupionych usług dla bezpośredniej korzyści turysty?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1199/09-4/EWW
  Miejsce świadczenia i opodatkowanie usług finansowych
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-828/09/MN
  Czynsz podlega zwolnieniu od podatku, natomiast dostawa mediów winna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla danego rodzaju towaru lub usługi, gdyż - jak wskazano we wniosku - lokator (najemca) obok czynszu (wynagrodzenia za najem lokalu mieszkalnego) zobowiązany jest do odrębnego ponoszenia kosztów związanych z mediami.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-851/09/HS
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-967/09-3/AK
  Czy Wnioskodawca, który stanie się czynnym podatnikiem VAT, powinien za dostawę mediów wystawiać refakturę na rzecz członka wspólnoty?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-614/09-2/MT
  Czy firma Wnioskodawczyni ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty ubezpieczenia samochodów firmy męża Wnioskodawczyni, jeżeli z tytułu wystawionej refaktury powstanie przychód podatkowy?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-832/09-2/AW
  refakturowanie kosztów ubezpieczenia samochodu
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-577/09/IK
  Sposób dokumentowania obciążenia najemców lokali kosztami za tzw. media.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1238/09/EJ
  odliczenie podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu "Budowa infrastruktury okołoturystycznej w gminach Ł. i L." w części przypadającej na inwestycje poczynione na majątku partnera projektu
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-779b/09/DM
  Uprawnienie do refakturowania.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-405/09/MT
  Jaki jest moment powstania przychodu z tytułu refakturowania usług transportu paliw?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-745/09-2/JB
  Opodatkowanie odsprzedaży usługi ubezpieczeniowej przez finansującego na rzecz korzystającego, w związku z zawartą umową leasingu.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-815/09-2/MK
  Zwrot kosztów usługi jako czynność określona w art. 30 ust. 3 ustawy o VAT podlegająca opodatkowaniu. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy ww. czynności, sposób jej dokumentowania oraz prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usługi.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-635/09/AJ
  Dokumentowanie przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz jej członków opłat za media.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-985/09/LSz
  Ustalenia podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług wraz z ponoszonymi opłatami pocztowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-500/09-2/ŁM
  Czy interpretacja Spółki rozliczenia podatku dochodowego jest prawidłowa? Czy refakturowanie zakupionego paliwa jest prawidłowe?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-875/09-2/MN
  Wnioskodawca współpracuje przewoźnikami. Organizuje dostawę paliwa do pojazdów przewoźników dla potrzeb realizowanych przez nią zleceń transportowych. Paliwo jest zamawiane w ilościach hurtowych, a następnie tankowane do pojazdów przewoźników. Dostawa paliwa jest dokumentowana fakturą zakupu. Po zatankowaniu paliwem pojazdów przewoźników, Spółka wystawia im refaktury za paliwo po cenie zakupu. W rezultacie, Wnioskodawca nie uzyskuje żadnych dochodów z tytułu zakupionego i refakturowanego paliwa, a zakup paliwa i jego redystrybucja służy jedynie realizacji zleceń transportowych.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-606a/09/MN
  Wspólnota mieszkaniowa, dostarczając media oraz przenosząc koszty usług remontowych wyłącznie swoim członkom, nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów ani też odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-833/09-3/AI
  Czy Wspólnota, zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 20 marca 2009 r. sygn. akt I FSK 88/08, może w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali członków Wspólnoty (energia, woda) wystawiać na ich rzecz refaktury?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-833/09-2/AI
  Czy Wspólnota, zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 20 marca 2009 r. sygn. akt I FSK 88/08, może w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali członków Wspólnoty (energia, woda) wystawiać na ich rzecz refaktury?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-625/09/DM
  Czy Spółka prawidłowo wystawia na podnajemców faktury VAT dotyczące refakturowania mediów z 22% stawką podatku od towarów i usług?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-443/09-2/KK
  Czy refaktura kosztów mediów (niezależnie jakiego okresu dotyczy zużycie np. energii czy wody) może być przychodem podatkowym w miesiącu wystawienia danej refaktury? Czy koszty wynikające z otrzymanych przez Spółkę faktur kosztowych, które w części podlegają refakturze stanowią w całości koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-724/09-2/AA
  Czy wynajmujący jest zobowiązany doliczyć od 2007 roku, do podstawy opodatkowania ryczałtem, kwot pochodzących z refaktur za wodę i gaz?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-818/09-4/MN
  Z jakich tytułów i w jakiej wysokości powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT, w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za wyświadczone jednocześnie (tzn. w jednym – miesięcznym – okresie rozliczeniowym): usługi porządkowo-czystościowe, usługi w ramach tzw. refaktury mediów, usługi budowlane i usługi ochrony (czyli usługi, wobec których obowiązek podatkowy powstaje odpowiednio zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, art. 19 ust. 13 pkt 1, 2 i 4 ustawy o VAT), przed upływem terminu powstania obowiązku (czyli przed: terminem płatności, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, terminem upływu 30 dni od dnia wykonania usługi, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT lub przed terminem płatności określonym w umowie lub fakturze, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT) w okolicznościach, gdy zapłata ta nie wskazuje tytułów, których dotyczy.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-704/09-3/AP
  Jak wspólnota (w tym przypadku podatnik CIT i VAT) powinna fakturować i rozliczać tzw. media (miesięczne kwoty zaliczek na centralne ogrzewanie, wodę i wywóz nieczystości), dla właścicieli? Jedni to osoby fizyczne (właściciele lokali mieszkalnych), drudzy to osoby fizyczne lub prawne, prowadzące działalność gospodarczą (będące właścicielem lokalu użytkowego tej nieruchomości).
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-514/09/MR
  Czy z uwagi na fakt, że nieruchomość została wniesiona aportem do spółki cywilnej, spółka ta może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwotę brutto wynikającą z wystawionej przez spółdzielnię faktury?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-528/09/AP
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług opodatkowanych.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-746/09-4/KK
  Czy w sytuacji, kiedy nierezydent nie będzie już świadczyć usług dla Wnioskodawcy (podatnika) można refakturować koszty leasingu tego samochodu na firmę zagraniczną? Czy w przypadku refakturowania tych kosztów na spółkę zagraniczną podatnik będzie mógł odliczać cały podatek VAT (100% podatku naliczonego) i w związku z tym powinno również naliczać się go na fakturze sprzedaży dla udziałowca zagranicznego?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-384/09-2/EŻ
  1. Czy refaktura kosztów mediów (niezależnie jakiego okresu dotyczy zużycie np. energii czy wody) może być przychodem podatkowym w miesiącu wystawienia danej refaktury? 2. Czy koszt wynikający z otrzymanych przez Spółkę faktur kosztowych, które w części podlegają refakturze stanowią w całości koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-381/09-2/EŻ
  1. Czy refaktura kosztów mediów (niezależnie jakiego okresu dotyczy zużycie np. energii czy wody) może być przychodem podatkowym w miesiącu wystawienia danej refaktury? 2. Czy koszt wynikający z otrzymanych przez Spółkę faktur kosztowych, które w części podlegają refakturze stanowią w całości koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-468/09/WRz
  Czy oprócz czynszu określonego w umowie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają kwoty należne uiszczone przez najemcę za media i opłaty eksploatacyjne oraz podatek od nieruchomości?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-450/09/EŁ
  Stawka podatku dotycząca refakturowania kosztów ubezpieczenia przy budowie statku.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-701/09-4/SJ
  1. Jakie dokumenty powinny być wystawiane przez firmę do obciążenia wynajmującego samochody kosztem paliwa? 2. Jaką zastosować stawkę VAT?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-521/09/AP
  Czy przenosząc koszty czynszu i zużycia wody na najemcę notą księgową Wnioskodawca postępuje prawidłowo?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-228/08-10/BM
  VAT - refakturowanie kosztów przez wspólnotę mieszkaniową
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-487/09-5/HS
  1.Jeżeli Zakład wystawi w 2009 r. faktury korygujące, a dotyczące zawyżonych opłat za energię elektryczną za lata ubiegłe, to czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów za te lata i sporządzić korekty deklaracji CIT-8? 2.Czy Spółka zobowiązana będzie do naliczenia i zapłaty odsetek zwłoki?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-523/09/MR
  Czy faktura otrzymana za media winna być ujęta w księdze podatkowej z datą wystawienia faktury (tj. w podanym przykładzie - w dniu 15 maja 2009 r.), czy też w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy przedmiotowa faktura (tj. w podanym przykładzie - w miesiącu kwietniu 2009 r.).
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-758/09-2/AI
  Czy podatek VAT z refaktury nie powinien być pomniejszony o podatek VAT z faktury głównej, w tej samej wysokości jak podatek VAT z refaktury, gdyż dotyczył on części przypadającej na zużycie najemcy?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-522/09/MR
  Czy faktura otrzymana za media winna być ujęta w księdze podatkowej z datą wystawienia faktury (tj. w podanym przykładzie - w dniu 15 maja 2009 r.), czy też w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy przedmiotowa faktura (tj. w podanym przykładzie - w miesiącu kwietniu 2009 r.)
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-463/09/DM
  Sposób dokumentowania obciążenia podwykonawców kosztami ubezpieczenia, mediów oraz nadzoru.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-247/09-2/MB
  Jak należy liczyć limit 30.000 Euro wskazany w przepisach prawa podatkowego dla celów sporządzania dokumentacji cen transferowych? Czy prawidłowym jest przyjęcie, iż z uwagi na fakt, że każda ze świadczonych przez Udziałowca usług w ramach Umowy stanowi odrębne świadczenie, dla którego ustalono odrębną cenę, to w tej sytuacji limit 30.000 Euro należy odnosić do każdej z tych usług odrębnie? Czy w przypadku nieprzekroczenia limitu 30.000 Euro w danym roku podatkowym w zakresie wypłaconego wynagrodzenia za daną usługę, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w zakresie usług świadczonych na podstawie umowy przez Udziałowca? Czy refakturowanie przez Udziałowca na rzecz Spółki usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych stanowi "transakcję" w rozumieniu art. 9a ustawy o CIT i w związku z tym podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku przekroczenia limitów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-611/09/EJ
  odliczenie podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu "Budowa infrastruktury okołoturystycznej w gminach Ł. i L." w części przypadającej na inwestycje poczynione na majątku partnera projektu
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-726/09-2/AI
  Czy można refakturować przez wynajmującego na najemcę usługę dostarczania energii elektrycznej, chociaż nie każdy podmiot może te usługi świadczyć (bo wymagane są stosowne uprawnienia)?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-374/09-2/MPe
  Reasumując, pobierane przez Wnioskodawcę od najemców opłaty za zużytą wodę oraz odprowadzone ścieki, są ściśle związane z usługą najmu i podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla świadczonych usług najmu
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-622/09-2/AI
  Czy w przypadku wydzierżawiania nieruchomości służącej do prowadzenia działalności gospodarczej można refakturować podatek od nieruchomości nie naliczając podatku VAT, czy należy dodać wartość podatku od nieruchomości do wartości netto czynszu i opodatkować całość 22% stawką podatku VAT?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-489/09/BM
  czy Wnioskodawca może refakturować koszty hoteli oraz wyżywienia na rzecz zagranicznych spółek, czy przy nabyciu i dalszym refakturowaniu usług noclegowych i gastronomicznych ma zastosowanie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, czy Wnioskodawca ma prawo stosować do nabycia i dalszego refakturowania usług noclegowych i gastronomicznych szczególny schemat opodatkowania VAT marża
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-738/09-2/MN
  Czy sposób udzielania przez Wnioskodawcę pełnomocnictwa zwalnia go od obowiązku naliczania podatku VAT od opłaty pocztowej?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-65/09-2/TW
  Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego, Spółka dokonuje czynności opodatkowanej akcyzą, odsprzedają i refakturując energię elektryczną na innych nabywców końcowych?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-354/09/IK
  Dokumentowanie kosztów związanych z wynajmem lokalu użytkowego
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-359c/09/BS
  Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-359b/09/BS
  Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-440/09/EJ
  Wnioskodawca w ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy" ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w takiej części, w jakiej zakupy związane będą ze sprzedażą opodatkowaną (refaktury za media)
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-667/09-4/SJ
  Czy otrzymywane rachunki i koszty umów cywilno-prawnych zawarte z roznosicielami ulotek, Wnioskodawca możne refakturować poprzez notę księgową?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-90/09/JK
  W opisanym stanie faktycznym należy uznać, iż to Wnioskodawca jest nabywcą końcowym. Wymaga również podkreślenia fakt, iż to Spółka posiada umowę na dostawę energii elektrycznej oraz otrzymuje fakturę z której wynika, że całość dostarczanej energii elektrycznej obciążona jest podatkiem akcyzowym. Wskazać również należy, że Spółka nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną. Zatem czynności związane z rozliczaniem umowy najmu nie będą przedmiotem opodatkowania akcyzą.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-304/09/AB
  Refakturowania usług
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-596/09-4/EWW
  Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku przy refakturowaniu usług pocztowych.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-302/09-2/JK
  Czy podatnikiem podatku akcyzowego jest dostawca energii dla podmiotu wynajmującego, pomimo, że wynajmujący energii nie zużywa sam a jej kosztami obciąża (refakturuje) podmiot posiadający koncesję na obrót?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-325/09-7/SM
  rozliczenie podatku akcyzowego z tytułu refakturowania energii elektrycznej (nabytej z podatkiem akcyzowym)
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-274/09/IK
  Podstawa opodatkowania z tytułu transakcji na kontraktach terminowych, instrumentach pochodnych typu forward.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-44/09-2/TW
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca zobowiązany będzie do ponownego poboru podatku akcyzowego, odpowiadającego wysokości zużytej energii, od korzystających z mieszkań zakładowych Spółki, jak też od jej podnajemców?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-410/09-6/EN
  Czy w przypadku wystawienia refaktury na japońskiego współinwestora, miejscem opodatkowania usług polegających na badaniu zasobności biogazowej składowisk komunalnych na wysypisku śmieci na Ukrainie jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, tj. Japonia?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-410/09-5/EN
  Czy w przypadku wystawienia refaktury na polski podmiot, miejscem opodatkowania usług polegających na badaniu zasobności biogazowej składowisk komunalnych na wysypisku śmieci na Ukrainie jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, tj. Polska?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-38/09-2/TW
  1. Czy Spółka posiadając jedynie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, będzie płatnikiem podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej zakupionej od zakładów energetycznych? 2. Czy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego od sprzedaży - refaktury energii elektrycznej (zakupionej od zakładu energetycznego) innemu podmiotowi?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-305a/09/BS
  Refakturowanie kosztów za "media".
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-364/09-2/IK
  przekazane środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej nie stanowią dla sprzedającego podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-683/09/MO
  Czy faktura pierwotna stanowi dla celów podatkowych koszty uzyskania przychodów, a refaktura przychód podatkowy dla spółki - a jeżeli tak to w jakim momencie staje się ona kosztem a w jakim przychodem (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-347/09-2/AP
  Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT przy zakupie opłat licencyjnych oraz przy odsprzedaży (refaktura) osobie trzeciej?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-316/09/MO
  Czy faktura pierwotna stanowi dla celów podatkowych koszty uzyskania przychodów, a refaktura przychód podatkowy dla spółki - a jeżeli tak to w jakim momencie staje się ona kosztem a w jakim przychodem (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-235/09-2/EŻ
  Czy refaktury kosztów mediów (niezależnie jakiego okresu dotyczy zużycie energii czy wody) może być przychodem podatkowym w miesiącu wystawienia danej refaktury tożsamym z datą płatności danej faktury? Kiedy koszt (woda, energia), który podlega refakturze staje się kosztem uzyskania przychodu?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-366/09-2/IK
  usługi, świadczone przez Spółkę na rzecz Agenta Ubezpieczeniowego, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-211/09/EŁ
  Sposób dokumentowania obciążenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych kosztami za tzw. "media".
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-374/09/WRz
  Czy oprócz czynszu określonego w umowie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają kwoty należne uiszczone przez najemcę za media i opłaty eksploatacyjne?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-156/09/MD
  Opodatkowanie refundacji kosztów poniesionych w związku z nabyciem usług naprawy urządzenia w okresie gwarancji oraz sposób udokumentowania tej czynności.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-189/09/AP
  Możliwość odliczenia przez bank podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od "K", dokumentujących usługi certyfikacyjne.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-247/09/DM
  Czy pomimo braku źródłowej faktury VAT, Spółka ma prawo stosować na wystawianej dla najemcy fakturze VAT za media, 7% stawkę podatku używając odpowiedniego oznaczenia PKWiU?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-203/09/AB
  Refakturowania kosztów za energię elektryczną i wodę
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-188/09-4/GZ
  Obciążanie mediami najemców lokali położonych w Gminnych budynkach mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-188/09-5/GZ
  Odliczenie podatku VAT od zakupu mediów, które dalej są refakturowane na najemców lokali znajdujących się w budynkach w 100% będących własnością Gminy.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-141/09/AW
  Obowiązek dokumentowania za pomocą faktury zwrotu kosztów zakupionego paliwa.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-269/09-4/MR
  Czy Wnioskodawca powinien dokumentować obciążenie kontrahenta zarówno zagranicznego, jak i krajowego, kosztami zapłaconego w jego imieniu wynagrodzenia na rzecz leasingodawcy notą obciążeniową, czy też ma obowiązek wystawienia faktury VAT (refaktury)?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-269/09-3/MR
  Czy Wnioskodawca powinien dokumentować obciążenie kontrahenta zarówno zagranicznego, jak i krajowego, kosztami zapłaconego w jego imieniu wynagrodzenia na rzecz leasingodawcy notą obciążeniową, czy też ma obowiązek wystawienia faktury VAT (refaktury)?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-269/09-4/MR
  Czy Wnioskodawca powinien dokumentować obciążenie kontrahenta zarówno zagranicznego, jak i krajowego, kosztami zapłaconego w jego imieniu wynagrodzenia na rzecz leasingodawcy notą obciążeniową, czy też ma obowiązek wystawienia faktury VAT (refaktury)?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-269/09-3/MR
  Czy Wnioskodawca powinien dokumentować obciążenie kontrahenta zarówno zagranicznego, jak i krajowego, kosztami zapłaconego w jego imieniu wynagrodzenia na rzecz leasingodawcy notą obciążeniową, czy też ma obowiązek wystawienia faktury VAT (refaktury)?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-159/09/MM
  Czy podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym powinien być przychód z najmu pomniejszony o kwotę wpłaconą do spółdzielni mieszkaniowej, a jeśli tak, to czy możliwe jest odzyskanie nadpłaconego podatku płaconego od całości przychodu z najmu?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-141b/09/MM
  Czy podstawą opodatkowania powinien być przychód z najmu pomniejszony o koszty za "media", tj. koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji (zużytej przez najemców), centralnego ogrzewania lokali, wywozu śmieci, itp?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-141a/09/MM
  Czy podstawą opodatkowania powinien być przychód z najmu pomniejszony o koszty eksploatacji związane z wynajmowanymi lokalami, takie jak: podatek od nieruchomości, opłaty eksploatacyjne odprowadzane do wspólnoty mieszkaniowej z tytułu utrzymania lokali mieszkalnych (tzw. czynsz), koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji (zużytej przez najemców), centralnego ogrzewania lokalu, wywozu śmieci, itp?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-93/09/AW
  Zastosowanie stawki 0% w przypadku refakturowania usług związanych z eksportem towarów.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-131/09-2/EC
  Czy wystawiane przeze mnie refaktury za opłaty eksploatacyjne (dotyczące działalności najemcy) stanowią mój przychód/dochód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-136/09-2/JL
  spółka słusznie dokonała przeniesienia kosztów nabycia usług na najemców, jako podmioty faktycznie z nich korzystające. Przeniesienie tych kosztów miało formę faktur VAT, a spółka zastosowała dla refakturowanych usług prawidłową stawkę podatku VAT 7 % na podstawie art. 41 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy (poz. 138 1153).
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-80/09-4/JF
  Spółka z jednej strony nabędzie usługę ubezpieczeniową od ubezpieczyciela, a z drugiej obciąży kosztami tej usługi jej faktycznego beneficjenta, a więc "odprzeda" ją korzystającemu z zastosowaniem zwolnienia od podatku.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-223/09/EJ
  odliczenie podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu pn. "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji etap II"
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-73/09/MM
  Rozliczenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z najmu nieruchomości stanowiącej współwłasność wnioskodawczyni.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-74/09/BS
  Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu kosztów mediów.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-51/09/ES
  sposób rozliczenia odsprzedaży usług dotyczących tzw. mediów na rzecz Przedszkola Samorządowego
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-52/09/ES
  opodatkowanie ryczałtowej opłaty ponoszonej przez GZOS na rzecz Urzędu Gminy, wynikającej z eksploatacji przekazanych do używania pomieszczeń, dotyczącej mediów oraz utrzymania czystości i dozoru
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-18a/09/DK
  Czy Spółka prawidłowo uznaje datę powstania przychodu należnego w miesiącu, w którym przypada ostatni dzień okresu rozliczeniowego wynikający z wystawionych faktur?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-18b/09/DK
  Czy Spółka wystawiając faktury na przełomie dwóch okresów sprawozdawczych powinna zakwalifikować przychód należny w podziale na części które dotyczą tych lat?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-47/09-2/KK
  Czy ta część kosztów, szeroko rozumianych mediów, które są refakturowane na najemców jest dla R SA kosztem bezpośrednio związanym z przychodami, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy kosztem uzyskania przychodów innych niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, o którym mowa w art. 15 ust. 4d ww. ustawy?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-7/09-2/JB
  Czy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, obok kwoty czynszu określonej w umowie, podlegają również kwoty należności uiszczane przez najemcę za wywóz śmieci, energię elektryczną, wodę, gaz oraz z tytułu podatku od nieruchomości? Czy kwota podatku od nieruchomości uwidoczniona na refakturze podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a tym samym jaką stawkę należy zastosować refakturując podatek od nieruchomości?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1163/08-3/GZ
  Stawka 0% przy refakturowaniu usług cateringowych na rzecz przewoźników powietrznych.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1163/08-4/GZ
  Stawka 7% przy refakturowaniu usług przewozu osób, i 0% przy refakturowaniu na rzecz przewoźników powietrznych.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-23/09-4/KG
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo naliczając podatek VAT przy ustalaniu rzeczywistego kosztu remontu dachu i czy zasadnie udokumentowała powyższe fakturą VAT?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1119/08/AT
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym należy uznać, że zasądzona kwota z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia podlega ustawie o podatku od towarów i usług i należy wystawić fakturę na otrzymaną kwotę, czy może należy wystawić faktury korygujące za okres od 2001 r. do czerwca 2004 r.?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1103/08/MS
  Czy przeniesienie kosztu dostawy energii cieplnej c.o. na finalnego odbiorcę (najemcę lokalu) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy Gmina prawidłowo postępuje wystawiając na lokatorów rachunki za przeniesienie kosztu dostawy energii cieplnej c.o.?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-257/08-2/JF
  Czy opisane powyżej świadczenia wzajemne stron stanowią świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwana dalej: ustawą z dnia 11 marca 2004 r. i czy powinny być dokumentowane fakturami VAT tak w zakresie obciążenia strony przeciwnej 50% swoich kosztów (refakturowanie) jak i w zakresie 50% przychodu z tytułu sprzedaży drugiej strony?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1820/08-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania importu usług ubezpieczeniowych, opodatkowania importu usług dot. opłaty związanej z udziałem w G, zastosowania odpowiedniej stawki podatku w fakturach VAT wystawionych na polskie podmioty z grupy S. dot. usługi ubezpieczeniowej, opłaty związanej z udziałem G oraz prowizji własnej z tytułu obsługi rozliczenia kosztów ubezpieczenia, prawa do skorygowania faktury wewnętrznej w przypadku zastosowania błędnej stawki podatku VAT.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1048/08/AW
  Koszty ubezpieczenia pojazdu stanowią świadczenie dodatkowe w stosunku do usługi zasadniczej - usługi leasingu tego pojazdu, należy je zatem zaliczyć do podstawy opodatkowania.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-255/08-3/SM
  Refakturowanie kosztów zakupu paliwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1090/08/AJ
  Dokumentowanie przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz jej członków opłat za media.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1082/08/AJ
  Czy sprzedaż usług najmu pomieszczeń dla mieszkańców osiedla jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-226/08-2/MB
  W przypadku refakturowania mamy bowiem do czynienia z wykonaniem przez refakturującego usługi innej, niż usługa, której refakturowanie dotyczy. Z uwagi, iż podmiot refakturujący jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu opłat pomiędzy podmiotem faktycznie świadczącym usługi, a rzeczywistym ich odbiorcą przychód należny z tytułu refakturowania usług powinien być wykazany w dacie wykonania usługi, którą jest data wystawienia refaktury.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-224/08-2/MB
  W przypadku refakturowania mamy bowiem do czynienia z wykonaniem przez refakturującego usługi innej, niż usługa, której refakturowanie dotyczy. Z uwagi, iż podmiot refakturujący jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu opłat pomiędzy podmiotem faktycznie świadczącym usługi, a rzeczywistym ich odbiorcą przychód należny z tytułu refakturowania usług powinien być wykazany w dacie wykonania usługi, którą jest data wystawienia refaktury.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-777/08-4/MM
  1. Czy refaktura usługi transportowej podlega zwolnieniu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jako działalność gospodarcza prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia? 2. Czy sprzedaż złomu (jako odpad z produkcji) podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1113/08-4/AT
  1) Czy przy refakturze kosztów opłat sądowych, skarbowych Wnioskodawca może wystawiać fakturę VAT ze stawką NP.? 2) Czy przy refakturze kosztów (mających PKWiU 75) poniesionych w Urzędach Miasta i Starostwach Powiatowych Zainteresowany może zastosować stawkę ZW, czy powinien naliczyć podatek 22%?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1631/08-3/AG
  W odniesieniu do nabywanych przez Spółkę usług, które następnie są refakturowane na klienta Spółki, w którym momencie po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu refakturowania takich usług?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1009/08/AW
  Dokumentowane zwrotu kosztów usług (pobyt w hotelu, usługi gastronomiczne) nabytych przez Wnioskodawcę we własnym imieniu na rzecz kontrahentów z Danii.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-676b/08/AM
  Czy przychody wynikające z tych faktur należy traktować jako związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i po przeznaczeniu ich na utrzymanie tych zasobów traktować jako zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-15/09-2/MM
  Czy kwota podatku od nieruchomości uwidoczniona na refakturze podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym jaką stawkę należy zastosować refakturując podatek od nieruchomości?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1035/08-2/EN
  Czy sposób udzielania przez Wnioskodawcę pełnomocnictwa zwalnia go od obowiązku naliczania podatku VAT od opłaty pocztowej?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1875/08-2/BM
  dokument którym należy dokonać refakturowania ponoszonych kosztów eksploatacji oraz fundusz remontowego
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-184/08-2/JK
  Refakturowanie opłat administracyjnych
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1596/08/AS
  Refakturowanie usług hotelowych dotyczących pracownika innego podmiotu.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1693/08-5/KK
  Czy Strona w sposób prawidłowy zarefakturowała na rzecz poszczególnych użytkowników opisaną w pkt 50 usługę?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1595/08/AZb
  Czy dokonując refakturowania przedmiotowych usług Wnioskodawca jest zobligowany do wystawienia faktury VAT marża, czy też może wystawić zwykłą fakturę licząc podatek rachunkiem "w stu" i zastosować stawkę właściwą dla usług hoteli, czyli 7%?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2020/08-2/JB
  Opodatkowanie usług najmu wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak opłaty za media, podatek od nieruchomości.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443/S-246/07-15/IZ
  Zwrot kosztów otrzymanych przez Podatnika od podwykonawcy, w sytuacji gdy podwykonawca nie wywiązuje się z warunków umowy, związanych z wyszukaniem nowego podwykonawcy nie jest wynagrodzeniem za usługę i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-793/08/KO
  Czy przenosząc koszty zużycia energii cieplnej na najemców lokali Region powinien traktować tę czynność jako: - czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, traktując kwotę obciążenia ze strony Wspólnoty Mieszkaniowej jako kwotę brutto (zawierającą już należny podatek VAT), co spowoduje poniesienie przez Region dodatkowych kosztów w wysokości podatku VAT należnego, - czynność podlegająca opodatkowaniu od towarów i usług, traktując kwotę obciążenia ze strony Wspólnoty Mieszkaniowej jako netto, co wiąże się z doliczeniem podatku należnego do ww. kwoty, a tym samym zwiększeniem obciążenia najemców, - czynność nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie będącą sprzedażą w rozumieniu ustawy), co wiąże się z przeniesieniem ww. kosztów na najemców w wysokości równej faktycznie poniesionych, bez podwyższania tych kosztów o podatek należny VAT.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2/443-1609/08-2/IK
  w przypadku refakturowania usług transportowych, rozpoznanie obowiązku podatkowego na zasadach takich samych, jak podmiot świadczący usługę podlegającą refakturowaniu
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/08-5/AA
  Czy ze względu na związek małżeński Wnioskodawca ma obowiązek rozliczać podatek dochodowy zawsze w takiej samej formie jak żona ponieważ będą to podmioty powiązane?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1836/08-5/JL
  Wnioskodawca prawidłowo określił termin wystawienia refaktury za media. Termin płatności w podanym przez wnioskodawcę przykładzie upływa z dniem 10.01.2009 r. Faktura za media ma datę wystawienia 10.12 2008 r. Uwzględniając powyższe przepisy należy uznać, że w podanym przykładzie refaktura powinna być wystawiona najwcześniej 10.12 2008 r., a najpóźniej z dniem 10.01.2009 r. (z chwilą powstania obowiązku podatkowego) - na co słusznie wskazał wnioskodawca.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1836/08-6/JL
  Wnioskodawca będzie zobowiązany do wliczenia do limitu zwolnienia, o którym mowa w wyżej powołanym art. 113 ust. 1 ustawy, wartości refakturowanych kosztów mediów, czynszu do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty. Jak bowiem wspomniano wyżej, refakturowanie dla potrzeb podatku od towarów i usług jest świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 cyt. ustawy. Zatem dokonując refakturowania, wnioskodawca świadczy usługę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - opodatkowaną tym podatkiem.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-55/08-2/SM
  zasady opodatkowania usług w zakresie obsługi naziemnej lotów świadczonych na rzecz przewoźników krajowych i zagranicznych
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2043/08-2/AW
  Spółka będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na refakturze z tytułu rozliczeń za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne w rozliczeniu za okres w którym przypada termin płatności za powyższe usługi określony w refakturze, pod warunkiem, że w refakturze zostanie podany okres jakiego dane rozliczenie dotyczy
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-27/08-2/SM
  refakturowanie kosztów zakupu paliwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-704/08/IK
  Możliwość odliczenia podatku.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-872/08-2/AK
  Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od całości faktury wystawionej na zużycie wody i nieczystości, jeśli część z tych wydatków dotyczy lokali wynajmowanych osobom fizycznym na które wystawiona jest refaktura?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1842/08-3/JF
  W zakresie usług, z których Spółdzielnia nie korzysta lub korzysta tylko w części, a strony umówiły się na odrębne rozliczanie tej usługi, Spółdzielnia Mieszkaniowa może wystawiać tzw. refaktury wystawione na sprzedaż (odsprzedaż) usługi po cenie zakupu, bez doliczania marży.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-833/08/MS
  Czy spółka postępuje prawidłowo nie naliczając VAT należnego z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług jakim jest użyczenie części nieruchomości innej spółce oraz nie refakturując kosztów dotyczących podatku od nieruchomości?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1335/08-2/KR
  Czy istnieje możliwość uznania za koszty uzyskania przychodu podatku VAT naliczonego od refakturowanych następnie kosztów, o który, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1721/08-3/SM
  zasady postępowania w przypadku refakturowania usług
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1384/08/LSz
  Rozliczenie wydatków na remont i modernizację budynku pomiędzy jednostkami budżetowymi i sposób dokumentowania ww. rozliczeń.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1362/08-2/IK
  Czy Spółka refakturując na właściciela koni ponad standardowe usługi weterynaryjne zachowuje się prawidłowo stosując 7 % stawkę VAT?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-502/08/AK
  Czy przychód z tytułu refakturowania na najemców kosztów mediów, jako usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, tj. w podanym przykładzie - w miesiącu sierpniu 2008 r.?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1494/08-2/KK
  jakiego dokumentu regulowana winna być przez Miasto należność stanowiąca refundację przez użytkownika kosztów związanych z użytkowaniem sieci teletransmisji danych?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-664/08/ŁW
  refakturowanie usług dotyczących funkcjonowania nieruchomości na poszczególnych właścicieli lokali
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1361/08-2/KK
  Czy słusznym jest, iż świadczone przez Dystrybutorów usługi należy zakwalifikować jako usługi pośrednictwa w dostawie towarów i jako takie, w świetle uregulowania zawartego w art. 28 ust. 5 lit. c) i ust. 6 oraz art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce? Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturze wystawionej przez Dystrybutorów z tytułu świadczonych usług?Czy zasadnym jest przyjęcie, iż Spółka dokonując refakturowania wydatków poniesionych z tytułu wypłaty na rzecz Dystrybutorów "Prowizji w fakturze wystawionej na rzecz xxx nie powinna wykazywać należnego podatku VAT według stawki 22%, w sytuacji gdy xxx poda Spółce numer, pod którym jest zarejestrowany dla celów podatku od wartości dodanej na terytorium kraju członkowskiego innego niż Polska, z uwagi na fakt, iż miejsce opodatkowania będzie w tej sytuacji w tym kraju członkowskim?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-861/08/ASz
  częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktury za energię elektryczną, refakturowania kosztów oraz wystawiania faktur korygujących
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1494/08-5/JF
  prawidłowym sposobem dokumentowania na rzecz najemcy opłat z tytułu mediów (energię cieplną, ciepłą i zimną wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych) jest wystawienie faktury VAT ze stawkami właściwymi dla danego rodzaju usług
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-752/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy Wojewódzkiej Policji przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu: 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT podatku od nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-737/08-4/AI
  Czy Wnioskodawca (szpital) musi wykazywać podatek należny i naliczony w deklaracjach VAT-7 z tytułu zakupu i sprzedaży związanej z rozbudową szpitala?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-749/08/AP
  Stawka 0% dla usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania... refakturowanych na rzecz przewoźników powietrznych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1276/08-2/PW
  Czy spółka, będąca podatnikiem VAT, będąca członkiem wspólnoty lokalowej, ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT wystawianych przez wspólnotę lokalową z tytułu kosztów zarządu części wspólnych oraz zużycia mediów w lokalu?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1186/08-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ich świadczenia
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-708/08-5/AT
  Czy taka forma (zgodna z zawartą umową) obciążania najemcy jest dopuszczalna oraz czy zastosowane stawki podatku VAT są prawidłowe oraz czy najemca będący podatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo odliczyć naliczony podatek?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-703/08-3/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu 16 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania pobieranych opłat za media od jednostek budżetowych -jest nieprawidłowe.W ...
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1378/08-2/MPe
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.07.2008 r. (data wpływu 18.07.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania fakturą VAT wzajemnych świadczeń -jest nieprawidłowe.W dniu 18.07.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-687/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 10 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-616/08/BM
  Czy administrator może wystawić fakturę za opłaty niezależne na firmę, z pominięciem właściciela lokalu ?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1291/08-7/JL
  Firma polska refakturując usługę transportową do firmy hiszpańskiej powinna wystawić fakturę bez podatku VAT, gdyż transakcja ta nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem w Polsce.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-670/08-4/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania -jest nieprawidłowe.W dniu 7 lipca 2008 r. został ...
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-655/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu: 1 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania opłat administracyjnych i skarbowych -jest nieprawidłowe.W dniu 1 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-576/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie za usługi polegające na badaniu urządzeń eksploatowanych n ...
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-443/08/IK
  Faktura VAT z tytułu najmu, w skład której wchodzą opłaty za media.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-608/08/BM
  Czy Wnioskodawca obciążając najemców lokali gminnych opłatami za media powinna czynność tę opodatkować podatkiem od towarów i usług według stawki odpowiedniej dla danego rodzaju usługi (zimna woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości - 7%, natomiast energia cieplna - 22%) czy też stosować opodatkowanie stawką właściwą dla świadczonych usług najmu, tj. w przypadku najmu lokali użytkowych będzie miała zastosowanie 22% stawka podatku VAT a w przypadku najmu lokali mieszkalnych zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-529/08-9/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ... przedstawione we wniosku z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu 10 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 28 lipca 2008 r., 6 sierpnia 2008 r., 20 sierpnia 2008 r. oraz 10 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania -jest nieprawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008 r. został złożony ...
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-529/08-8/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ... przedstawione we wniosku z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu 10 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 28 lipca 2008 r., 6 sierpnia 2008 r., 20 sierpnia 2008 r. oraz 10 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania -jest nieprawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008 r. został złożony ...
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-943/08-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2008r. (data wpływu 13.06.2008r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.08.2008r. (data wpływu 01.09.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami realizującymi wspólne przedsięwzięcie -jest nieprawidłowe.W dniu 13.06.2008r. wpłynął w/w wnio ...
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1256/08-4/MP
  W przypadku, gdy klient płaci ubezpieczenie jednorazowo za cały okres trwania umowy ubezpieczenia Spółka wystawia refakturę na rzecz klienta ze stawką właściwą dla umów ubezpieczenia tj. z zastosowaniem zwolnienia. W tym bowiem przypadku spełnione są wszystkie wymienione powyżej warunki niezbędne dla wystawienia refaktury (Spółka nie korzysta z usług ubezpieczenia, dokonuje odsprzedaży usług ubezpieczenia bez marży, wystawia refakturę z uwzględnieniem stawki, która widnieje na fakturze pierwotnej a strony łączy umowa o odrębnym rozliczaniu usług ubezpieczeniowych niezależnie od umowy leasingu).W drugim przypadku, gdy klient płaci za usługę ubezpieczeniową w ratach, wówczas do raty ubezpieczenia doliczana jest marża. Rata ubezpieczeniowa stanowi w tym przypadku część składową raty leasingowej, pozostając w związku ze świadczoną usługą, jest więc obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Spółka prawidłowo wystawia na rzecz klienta fakturę VAT stosując stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22% dla całej świadczonej przez siebie usługi.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-771/08-5/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.05.2008 r. (data wpływu do Biura KIP 26.05.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji refakturowania usług (pytanie o numerze 11) -jest prawidłowe.W dniu 26.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-506/08/DM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 10 lipca i 4 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania opłat za media na rzecz członków Wspólnoty -jest nieprawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony wniosek uzupełniony pisma ...
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-499/08/ASz (KAN-5509/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ..., przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu 29 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2008r. (data wpływu 26 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktury za energię elektryczną ora ...
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-469/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2007 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej kwoty dotacji celowej związanej z realizacją zadań własnych na pokrycie kosztów budowy hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, będącej wspólną inwe ...
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-997/08-7/GD
  Czy czynności refakturowania w miesiącach sierpień 2005 i styczeń 2006 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-477/08-2/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008 r. (data wpływu 25 maj 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania kosztów "przesyłki listowej"-jest nieprawidłowe.W dniu 25 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-865/08/PK (KAN-5922/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008r. (data wpływu 13 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wysokości obrotu -jest prawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-446/08-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 8 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania zaliczek wpłacanych na poczet zarządu nieruchomością -jest nieprawidłowe.W dniu 8 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-729/08/AL
  Czy jednostka budżetowa może wystawić, na rzecz innych jednostek budżetowych, refaktury za energię elektryczną i koszty jej przesyłu ze stawką zwolnioną?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-396/08-2/EN
  Czy zwracana Wnioskodawcy kwota ubezpieczenia lokalu może być przez niego refakturowana jako sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-396/08-3/EN
  Czy zwracana Wnioskodawcy kwota ubezpieczenia lokalu może być przez niego refakturowana jako sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-700/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2008r. (data wpływu 05.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów -jest prawidłowe.W dniu 03.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-783/08-4/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 15 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie refakturowanych usług polegających na przeprowadzeniu badań i analizie technicznych właściwości biologicznych śro ...
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-249/08/AK (KAN-3064/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 marca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 26 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z refakturow ...
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-347/08-2/MT
  Czy w przypadku refakturowania kosztów związanych ze zużytą energią elektryczną podstawę opodatkowania stanowi kwota brutto, która już zawiera podatek VAT naliczony przez energetykę, czy kwota netto?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-293/08/BM
  czy rozliczenia pomiędzy jednostką zarządzającą a Wydziałami Urzędu Miasta za media i inne koszty należy dokumentować notą obciążeniową czy fakturą VAT
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-901/08-4/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania nabywanych usług hotelowych -jest nieprawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-255A/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania 22% stawki podatku w przypadku refakturowania przez firmę leasingową podatku od środków transportu -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 roku został złożony wniosek o udziel ...
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-255B/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 roku (data wpływu 17 marca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej obciążenie z tytułu leasingu samochodu -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 roku został złożony wniose ...
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-402/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03 marca 2008r. (data wpływu 07 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystawienia faktur (refaktur) na kwotę zaliczek wpłaconych do Developera, wystawienia refaktur na kolejnego Nabywcę oraz opodatkowania sprzedaży mieszkania przed jego pierwszym za ...
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-261/08/AJ
  Czy Wspólnota może refakturować zakupione media oraz wykonane usługi, w tym remontowe budynku Pawilonu Handlowo-Usługowego, w którym znajdują się wyodrębnione lokale użytkowe, które stanowią własność członków tworzących Wspólnotę i w których członkowie ci prowadzą własną działalność gospodarczą?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-246/08-3/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X S.A. przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008 r. (data wpływu: 26 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 26 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-246/08-2/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X S.A. przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008 r. (data wpływu: 26 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:- opodatkowania czynności przeniesienia kosztów faktoringu -jest nieprawidłowe;- podstaw ...
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-330/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008r. (data wpływu 20.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczeń pomiędzy członkami umowy konsorcjum -jest prawidłowe.W dniu 20.02.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-63/08/EJ
  refakturowanie kosztów mediów przez zarządcę nieruchomości
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-61/08/BWo
  1. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie czy w przypadku pierwszego modelu przy refakturowaniu części kosztów na spółkę A, dokonywanego nie później niż 7 dnia od dnia otrzymania faktury pierwotnej, Spółka powinna rozpoznawać obowiązek podatkowy na zasadach określonych w art. 19 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, tj. co do zasady w miesiącu wystawienia przez nią refaktury, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pierwotnej lub też, w przypadku refakturowania szczególnej kategorii usług wskazanych w art. 19 ust. 13, na zasadach określonych w niniejszym przepisie z założeniem, że za dzień wykonania usługi będzie uważać się dzień wpływy faktury pierwotnej do Spółki? 2. Czy w przypadku drugiego modelu miesięcznego refakturowania kosztów, dokonywanego nie później niż siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano fakturę, Spółka powinna rozpoznawać obowiązek podatkowy na zasadach takich samych, jakby była podmiotem świadczącym przedmiotową usługę tj. co do zasady w miesiącu wystawienia przez nią refaktury, nie później niż w ciągu 7 dni od akceptacji zakupu danej usługi przez spółkę A? Z kolei w przypadku refakturowania szczególnej kategorii usług wskazanych w art. 19 ust. 13, czy rozpoznanie obowiązku podatkowego powinno następować na zasadach określonych w niniejszym przepisie. W modelu tym zakłada się, że za dzień wykonania usługi będzie uważać się dzień akceptacji zakupu danej usługi przez Spółkę A. 3. Czy Spółka na wystawianych przez siebie refakturach powinna stosować stawki podatku od towarów i usług, takie jakie zastosowali pierwotni wystawcy faktur?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-101B/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2007 r. (data wpływu 31 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z budową i wykończeniem hali będącej wspólną inwestycją gmin -jest prawidłowe.W dn ...
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-101A/08/KM
  Czy otrzymana od gminy G. kwota na pokrycie 50% kosztów budowy hali będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-20/08-6/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Lokalowej przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2008 r. (data wpływu 09.01.2008 r.), uzupełnionego pismem z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 12.02.2008 r.) oraz pismem z dnia 07.04.2008 r. (data wpływu 09.04,2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty administracyjnej -jest praw ...
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-90A/05
  Czy Zarządca, który w ramach sprawowania zarządu nieruchomością wspólną nabywa w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli lokali usługi dotyczące nieruchomości wspólnej (np. media, remont) może dokonać refakturowania kosztów nabycia tych usług bezpośrednio na właścicieli lokali?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-59/08-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej "A.", przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania kosztów eksploatacji garaży- jest nieprawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-362/08-5/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki X, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008 r. (data wpływu 26.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług -jest prawidłowe.W dniu 26.02.2008 r. wpłynął wniosek Spółki X o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie dotyczącej pod ...
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-45/08/BM
  Czy rozliczenie przez Wnioskodawcę kosztów dostawy mediów związanych z wynajmem lokali gminnych stanowi odsprzedaż podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-24B/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) uzupełnionym dnia 3,12 i 25 marca 2008 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania przez Wspólnotę na rzecz jej członków opłat za media -jest nieprawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został zło ...
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-15/08/AL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy T. przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007r. (data wpływu 28 grudnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniami realizowanymi w ramach ...
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-14/08-5/GD
  Strony umowy postanowiły, że za moment wykonania usługi przez Spółkę na rzecz Przewoźnika uznają moment akceptacji danej usługi przez Przewoźnika. Z uwagi na powyższe obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług przez Spółkę na rzecz Przewoźnika powstanie w dniu wystawienia przez Spółkę refaktury, nie później niż siódmego dnia licząc od dnia wykonania usługi (akceptacja usługi przez Przewoźnika). W odniesieniu do refakturowania usług dla których ustawodawca określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, wymienionych w art. 19 ust. 13 ustawy, obowiązek podatkowy powstanie na zasadach określonych w tym przepisie, przy spełnieniu warunków w nim określonych
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-14/08-3/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.01.2008r. (data wpływu 07.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 07.01.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od ...
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-375/07/ICz
  prawidłowość refakturowania opłat za media na najemców lokali gminnych.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-22/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-503/07/AZ
  Spółdzielnia Eksploatacyjna Ciepłociągu "B." jest podatnikiem podatku VAT i czy ma obowiązek składać do urzędu skarbowego deklaracje VAT-7 w tytułu wykonywania czynności statutowych PKWiU 91.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-166/08-2/PW
  Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wspólnoty mieszkaniowe tworzone na podstawie ustawy o własności lokali mogą być traktowane jako samodzielni podatnicy tego podatku mieszczący się w zakresie innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Jednakże w takim przypadku wspólnota musi dokonywać czynności podlegające opodatkowaniu na rzecz osób trzecich tj. nie wchodzących w skład wspólnoty jeżeli wielkość obrotu przekroczy w danym roku podatkowym określony limit obrotów uprawniających do zwolnienia z opodatkowania VAT
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-435/07-5/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z refaktur otrzymanych od Wspólnot za media ...
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-513/07-2/KUKM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 29 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 413. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-IV/4407/14-2/2007/MS/MK
  Czy prawidłowe jest naliczanie w stosunku do czynności odsprzedaży usługi przesłania realizowanej przez pocztę państwową podstawowej stawki podatku od towarów i usług, czy też w sytuacji refakturowania kosztów usługi obcej prawidłowym jest zastosowanie przypisanego do tej usługi numeru PKWiU 64.11 i zastosowanie zwolnienia od tego podatku?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-709/07-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2007r. (data wpływu 14.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odsprzedaży usługi -koszt na start -jest nieprawidłowe.W dniu 11.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-676/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007r. (data wpływu 29.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług pogwarancyjnych w celu ich dalszego refakturowania na rzecz użytkowników finalnych -jest prawidłowe.W dniu 29 listopada 2007r. został ...
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-279/07/WN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko A.K., przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2007r. (data wpływu 12 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie sposobu dokumentowania poniesionych kosztów z tytułu wspólnej inwestycji, finansowanej są przez członków powstałego konsorcjum -jest prawidłowe.W dniu 12 listopada 2007r. wpłynął ww. wnio ...
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-170A/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) uzupełnionego dnia 14 grudnia 2007 r., 18 i 24 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania jakimi dokumentami należy dokonać refakturowania ponoszonych kosztów eksploatacji, podatku od ...
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-170B/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) uzupełnionego dnia 14 grudnia 2007 r. oraz 18 i 24 stycznia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki dla refakturowanych kosztów eksploatacji, podatku od nieruchomości, ...
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-171A/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. ( data wpływu 5 listopada 2007 r.) uzupełnionego dnia 14 grudnia 2007 r., 18 i 25 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania jakimi dokumentami należy dokonać refakturowania ponoszonych kosztów eksploatacji, podatku od ...
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-171B/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) uzupełnionego dnia 14 grudnia 2007 r. 18 i 25 stycznia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki dla refakturowanych kosztów eksploatacji, podatku od nieruchomości, opłat ...
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-171A/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. ( data wpływu 5 listopada 2007 r.) uzupełnionego dnia 14 grudnia 2007 r., 18 i 25 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania jakimi dokumentami należy dokonać refakturowania ponoszonych kosztów eksploatacji, podatku od ...
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-170A/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) uzupełnionego dnia 14 grudnia 2007 r., 18 i 24 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania jakimi dokumentami należy dokonać refakturowania ponoszonych kosztów eksploatacji, podatku od ...
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-233a/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki T przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu 26 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2008r. (data wpływu 24 stycznia 2008r.) oraz pismem z dnia 25 stycznia 2008r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT z wystawionej przez agent ...
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-3/08-3/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007 r. (data wpływu 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z refakturami za energię elektryczną -jest prawidłowe.W dniu 19 października 2007 r. został złożony ...
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-3/08-5/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007 r. (data wpływu 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, którymi zostanie obciążona Spółka przez Centralę -jest nieprawidłowe.W dniu 19 października 2007 r. został złożony ww. wn ...
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-3/08-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007 r. (data wpływu 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z refakturami kosztów ochrony przeciwpożarowej -jest prawidłowe.W dniu 19 października 2007 r. zosta ...
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-133/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 roku (złożonym osobiście 26 października 2007 roku) uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2007 roku (złożonym osobiście 21 listopada 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w przypadku refakturowania usług taksówkowych -jest nieprawidłowe.W d ...
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-466/07-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 09 października 2007r. (data wpływu 17 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej prawidłowej metody rozliczania dodatkowych świadczeń związanych z wynajmem -jest nieprawidłowe.W dniu 17 października 2007r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-449/07-3/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 08.10.2007r. (data wpływu 15.10.2007 r.), uzupełnione pismem z dnia 05.12.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zastosowania odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług przy refakturowaniu kosztów -jest nieprawidłowe.W dniu 15.10.2007r. został złożony w/w wniosek, uzupełniony pismem z dnia 05.1 ...
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-466/07-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 09 października 2007r. (data wpływu 17 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej prawidłowej metody rozliczania dodatkowych świadczeń związanych z wynajmem -jest nieprawidłowe.W dniu 17 października 2007r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-641/07-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki ................... , przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 07 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności refakturowania usług świadczonych przez pocztę państwową -jest nieprawidłowe.W dniu 03 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-185/07/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu 18 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania kosztów -jest nieprawidłowe.W dniu 18 września 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-237/07-2/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej PXX przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu na podatek VAT czynności polegającej na obsłudze administracyjnej i organizacyjnej nowo tworzonego podmiotu -jest nieprawidłowe.W dniu 17 września 2007 r. z ...
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-100/07/ICz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2007r. (data wpływu 12 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości opodatkowania usług najmu wraz z kosztami dodatkowymi obejmującymi koszty administracyjne, świadczeń dodatkowych, opłat eksploatacyjnych oraz należności za media -jest ...
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-260/07-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 07 września 2007 (data wpływu 13 września 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi - zabezpieczenia łączności telefonicznej w ramach kontraktu z kanadyjską firmą -jest nieprawidłowe.W dniu 13 ...
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-213/07-3/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyboru formy opodatkowania usług turystycznych oraz "refakturowania" kosztów wyżywienia i zakwaterowania -jest nieprawidłowe.W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniose ...
 437. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-23/2007/MK/PV-IV
  W jaki sposób należy obciążać klienta Spółki kosztami usługi świadczonej przez P. w podatku od towarów i usług?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-274/07-6/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 07 września 2007r. (data wpływu 18 września 2007r., uzupełniony pismem z dnia 18 października 2007r. (data wpływu 22 października 2007r.) oraz pismem z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu 15.11.2007r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ...
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-14/07-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 23 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nabycia paliwa i winiet na terytoriach Państw Członkowskich -jest nieprawidłowe.W dniu 23 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-311/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007r. (data wpływu 24 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług utylizacji -jest nieprawidłowe.W dniu 24 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-173/07-3/IZ
  Otrzymywane przez Stronę zaliczki uznać należy za obrót w rozumieniu art. 29 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy, gdyż są przeznaczone przez Podatnika na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości (koszty mediów, koszty sprzątania), którymi poprzez ich pobranie Strona faktycznie obciąża nimi podmioty, którym wydała lokale mieszkalne. Strona co prawda, nie świadczy usług w tym zakresie osobiście niemniej jednak przyjąć należy, iż świadczy te usługi pośrednio. Zatem w tym zakresie Strona winna wystawić faktury na faktycznych odbiorców nabywanych usług, uwzględniając stawkę podatkową taką samą jak na fakturze pierwotnej, bez dodatkowych opłat (swojej marży)
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-60/07/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2007r. (data wpływu 31 lipca 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2007r. (data wpływu 19 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania refaktur za tzw. media (energię elektryczną, gaz oraz usługi telekomunikacyjne) -jest ...
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-26a/07/BW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007r. (data wpływu 27 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy refakturowanie czynszu najmu szalunków przez Jednostkę Macierzystą w kraju na samobilansujący Oddział w Irlandii należy udokumentować fakturą VAT czy notą wewnętrzną -jes ...
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/1005/KDO/423/90/07/BC
  Czy Spółka może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów zrefakturowaną proporcjonalną część wynagrodzenia za usługi promocyjne w powyżej opisanym stanie faktycznym
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-276/07/MF
  Czy wystawioną kontrahentowi refakturę kosztów powinno się traktować jako przychód podatkowy, czy jako zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów?
 446. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0058/07
  Czy opłaty za media przekazywane przez najemców na rzecz wynajmującego wraz z czynszem zaliczane są do przychodu z najmu?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US X/443-50/07
  Czy odsprzedaż usług dotyczących tzw. mediów - energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody na rzecz jednostki budżetowej - podlega refakturowaniu wg stawek podatku identycznych jak na fakturach wystawionych przez faktycznego usługodawcę? Czy w przypadku refakturowania usług dotyczących tzw. mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody) na rzecz jednostki budżetowej podatek naliczony wynikający z faktury pierwotnej jest podatkiem podlegającym odliczeniu? Czy w przypadku otrzymania darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych, spółdzielni i podmiotów gospodarczych, które przeznaczone są na dofinansowanie obiadów dla uczniów zbiorcza faktura wewnętrzna powinna być wystawiana z chwilą wydania obiadów uczniom, tj. na koniec miesiąca wg listy wydawanych obiadów za dany miesiąc? Czy w przypadku niefakturowanych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli na koniec miesiąca Wnioskodawca winien wystawiać zbiorczą fakturę wewnętrzną będącą podstawą do ujęcia w rejestrze sprzedaży?Czy czynności polegające na wydawaniu duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Czy w przypadku odsprzedaży usług (refakturowania) moment powstania obowiązku podatkowego jest momentem właściwym dla poszczególnych rodzajów usług?
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-73/07/IK
  Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego w związku z refakturowaniem na Spółkę wynagrodzenia z tytułu ubezpieczenia samochodów osobowych używanych przez Spółkę na podstawie leasingu operacyjnego, przy czym leasingodawca jest także podmiotem refakturującym na Spółkę w/w wynagrodzenie w sytuacji, gdy usługi ubezpieczenia są faktycznie wykonywane przez podmioty trzecie.
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-63/2007/ACH
  Czy powyższa sytuacja jest prawidłowa w przypadku refaktury usług transportowych i czy należy ją wykazać w deklaracji podatkowej VAT-7? Jeżeli tak, to w której pozycji?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-67/07/ZS/1
  Spółka pyta, czy postąpiła prawidłowo wystawiając faktury VAT dotyczące opłat i podatków związanych ze sprzedaną nieruchomością, stosując do poniesionych kosztów (tj. opłat sądowych i podatków od czynności cywilnoprawnych) stawkę VAT taką jak dla czynności sprzedaży nieruchomości, tj. 22%.
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443/37/07/2
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo przyjmując jako podstawy opodatkowania podatkiem VAT kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów, tj. opłat i podatków wynikających z notarialnej umowy sprzedaży oraz stosując dla w/w kwot stawkę VAT w wysokości 22%, tj. taką jaką zastosowała dla sprzedaży nieruchomości będącej czynnością główną
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-20/07
  W koszty jakiego miesiąca należy zaliczyć czynsz za używanie samochodu w ramach umowy leasingu operacyjnego w sytuacji, gdy miesiąc sprzedaży wykazany na fakturze zakupu za czynsz jest późniejszy niż miesiąc wystawienia faktury ?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP/443-44/07/JB
  Czy faktury sprzedaży za wykonane usługi dla firmy zagranicznej należy wystawiać z podatkiem, jeżeli tak to z jaką stawką, jeżeli nie to w jakiej formie powinna być wystawiona faktura?Czy do faktury dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonaną usługą dla firmy zagranicznej należy doliczyć podatek VAT?
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_177_182_219
  - Czy w przypadku użyczenia lokali na cele oświatowe (część pomieszczeń szkoły podstawowej) na rzecz niepublicznej szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie, należy pobierać (wobec braku umowy najmu) podatek VAT i na tę okoliczność wystawiać faktury ?- Czy podlegają podatkowi VAT opłaty za korzystanie z mediów (c.o., woda, itp.) uiszczane przez niepubliczną szkołę, w związku z użyczeniem jej lokalu, jako kategoria opłat niezależna od czynszu ?- Czy w sytuacji braku umowy na korzystanie z pomieszczeń Gmina i Miasto W.... ma postępować tak jakby miała do czynienia z użyczeniem ?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/22/67/07
  1. Czy do powyższego stanu faktycznego ma zastosowanie art. 14 ust. 1e oraz ust. 1h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Czy wystawiając fakturę w czerwcu za zużytą energię w poprzednim miesiącu, należy zaliczyć ją do przychodów czerwca, czy też maja - zgodnie z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego którego dotyczy?)?2. W styczniu 2008r. zostanie wystawiona refaktura za media dostarczone najemcom w grudniu 2007r. do którego miesiąca należy przypisać te przychody?
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-68/07/MK
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu nabycia usług pogwarancyjnych, które są następnie refakturowane na finalnych użytkowników wyrobów firmy A., mogą stanowić koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop?
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-38/07
  Czy zawarcie i wykonanie umowy konsorcjum w związku z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych wywiera szczególne skutki podatkowe na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy przedstawiony przez spółkę sposób fakturowania przychodów i zaliczania kosztów zakupów związany z wykonaniem umowy konsorcjum jest prawidłowy ?
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-45/07
  W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku wystawiania refaktur za dostawę energii elektrycznej, wody i innych mediów, którymi to kosztami Podatnik obciąża generalnego wykonawcę inwestycji budowlanej, którą obecnie realizuje?
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-36/07
  Spółka pyta czy przedstawione przez nią stanowisko w zakresie refakturowania kosztów marketingowych jest prawidłowe ?
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-11/07
  Czy Stronie przysługuje prawo pomniejszenia podatku VAT podlegającego odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego o podatek wykazany w fakturze wystawionej przez dostawcę energii elektrycznej i materiałów eksploatacyjnych ?
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/07/TE
  Czy refakturowanie kosztów transportu świadczonych przez Pocztę Polską należy wykazać ze stawką 22% w przypadku, gdy są one związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT w wysokości 22%?
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-165/07/MK
  1. Czy należności Spółki z faktur wystawionych na rzecz GDDKiA za wykonanie usług zgodnie z Umową z GDDKiA są w całości przychodami Spółki? Spółka utworzyła konsorcjum z P-M S. A. w celu wzięcia udziału w przetargu, ogłoszonym przez GDDKiA na realizację zlecenia budowlanego. Spółka wystawia faktury i przyjmuje należności od GDDKiA w całości. Następnie P-M S. A. wystawia fakturę na rzecz Spółki na kwotę odpowiadającą udziałowi P-M S. A. w przychodach z wykonania Umowy z GDDKiA (tj. 40%). Wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy z GDDKiA obciążają bezpośrednio Spółkę, która obciąża P-M S. A. (wystawia na jej rzecz faktury) kwotą odpowiadającą 40% ogólnej kwoty kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy z GDDKiA. 2. Czy jest przychodem Spółki kwota otrzymana od P-M S. A. tytułem zapłaty części (40%) kosztów związanych z wykonaniem Umowy z GDDKiA, pierwotnie poniesionych przez Spółkę, która to zapłata następuje na podstawie faktury "odsprzedaży" (refaktury) części usług i materiałów, wystawionej przez Spółkę na rzecz P-M S. A.? 3. Czy zafakturowana przez P-M S. A. kwota udziału P-M S. A. (40%) w ogólnej kwocie przychodów z wykonania Umowy z GDDKiA jest kosztem uzyskania przychodów Spółki? 4. Część prac będzie wykonana bezpośrednio przez P-M S. A. jako podwykonawcę. Czy kwoty zafakturowane przez P-M S. A. jako podwykonawcę w związku z wykonaniem określonych usług podwykonawczych są kosztami uzyskania przychodów Spółki?
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/07/2
  Czy zwrot kosztów usług odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych oraz zwrot kosztów mediów energii elektrycznej, gazu i wody zużywanych w budynku administracyjnym przez współwłaścicieli tego budynku jest czynnością świadczenia usług w świetle ustawy o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i powinien następować na podstawie wystawionych refaktur ?
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-49/07
  Skutki podatkowe wzajemnego obciążenia się kosztami pobytu pracowników w drugiej firmie (Podatnik płaciłby za pobyt pracowników duńskich w Polsce, a spółka "Y" A/S płaciłaby za pobyt pracowników polskich w siedzibie duńskiej firmy).
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-16/07/IW
  W jaki sposób wystawiać refaktury?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/179/07/JB
  dotyczy ustalenia daty powstania przychodu z tytułu refakturowania kosztów energii związanych z umową najmu w świetle art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/43/2007/PP/443-25/07
  - Czy Wspólnota Mieszkaniowa, w skład której wchodzą wyłącznie właściciele lokali użytkowych, prowadzących działalność gospodarczą ma prawo wystawić faktury VAT, polegajace na refakturowaniu nabywanych mediów (tj. prąd, gaz, woda, ścieki) oraz nabywanych usług dotyczących funkcjonowania nieruchomości (tj. usługi porządkowe, ochrona, wywóz śmieci) na poszcególnych właścicieli lokali, na podstawie otrzymanych faktur VAT od dostawców ?
  - Czy Wspólnota może wystawić faktury VAT na wnoszone przez właścicieli zaliczki dotyczące kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, wynagrodzenia zarządcy oraz funduszu remontowego (fundusz remontowy ze stawką 22% obowiązującą dla budynków użytkowych?Agby rozliczyć koszty utzrymania nieruchomości wspólnej w stosunku do wnoszonych zaliczek (takie rozliczenie zgodnie z ustawą o własności lokali sporządza się na koniec roku rozliczeniowego, którym jest rok kalendarzowy), Wspólnota Mieszkaniowa winna wystawić poszczególnym właścicielom faktury VAT obciążające bądź uznajace ?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-30/07/KK/1
  W którym momencie należy rozpoznać przychody i koszty z tytułu refakturowania kosztów ponoszonych z tytułu zawartych kontraktów.
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-30/07/KK/2
  W którym momencie należy rozpoznać ponoszone przez Spółkę koszty, następnie przez nią refakturowane na bank w sytuacji, gdy wiadomym jest, iż odpowiadające im przychody powstaną jeszcze w tym samym roku podatkowym.
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D1/423-21/07
  Czy Spółka właściwie określa miesiąc kwiecień, w którym zalicza do przychodów podatkowych przychód z faktury sprzedaży, dotyczący rozliczenia kwartalnego opłat eksploatacyjnych za pierwszy kwartał 2007 roku ?
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-10/07
  Czy dokonywana odprzedaż usług eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem pomieszczeń biurowych, na rzecz jednostek budżetowych, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-25/1/07
  W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Spółka zwróciła się z zapytaniem, jak należy określić miejsce świadczenia usługi kompleksowej, polegającej na wynajmie powierzchni wystawienniczej dla wystawców polskich na targach na terenie Rumunii oraz jaka stawka winna być zastosowana w wystawianej przez Nią fakturze?
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-8/07
  Czy kwoty wynikające z wystawionych przeze mnie rachunków (refaktur) najemcy za pobór energii elektrycznej stanowią kwoty zwiększające przychód z najmu do opodatkowania w formie ryczałtu, jeśli z umowy najmu wynika, że najemca obok czynszu ponosi także koszty energii elektrycznej, które wykorzystuje wyłącznie na własne potrzeby?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-64/07/PLU
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy zapytania czy powinna wystawiać fakturę bez podatku VAT za całość usługi (tj. koszty zewnętrzne poniesione przez Spółkę oraz usługę własną) oraz czy powinna podpisać umowę o refakturowanie kosztów i oddzielnie zarefakturować koszty usługi P. stosując stawkę podatku VAT-zwolniony i oddzielnie zafakturować własną usługę. Spółka stoi na stanowisku, iż traktując świadczoną przez nią usługę jako opodatkowaną poza terytorium kraju, powinna wystawiać fakturę bez podatku VAT. Zaś na powyższą usługę powinna podpisać umowę o refakturowanie kosztów i oddzielnie zarefakturować usługi P. stosując stawkę podatku VAT zwolniony, a oddzielnie zafakturować własną usługę.
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-7/07
  1. Czy Spółka właściwie określa miesiąc styczeń, jako miesiąc, w którym zalicza do przychodów podatkowych przychód z refaktury sprzedaży usług medialnych wystawionej na podstawie otrzymanej faktury od Zakładów Energetycznych wystawionej dnia 18.01.2007 roku ? 2. Czy prawidłowo zalicza w koszty uzyskania przychodów koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej zaliczając do tego roku, kiedy wystąpiła dostawa energii na podstawie otrzymanej faktury od Zakładów Energrtycznych ?
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-6/07
  Czy Spółka właściwie określa miesiąc grudzień, jako miesiąc, w którym zalicza do przychodów podatkowych przychód z refaktury sprzedaży usług wystawionej na podstawie otrzymanych faktur od podmiotów świadczących te usługi ?
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D1/423-10/07
  1. Czy właściwie określono moment zaliczenia do przychodów podatkowych (grudzień 2006 r.) przychód wynikający z refaktury sprzedaży energii elektrycznej wystawionej na najemców na podstawie otrzymanej faktury od Zakładów Energetycznych (faktura z dnia 18.12.2006 r.) ? 2. Czy prawidłowo zaliczono w koszty uzyskania przychodów (grudzień 2006 r.) koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej, zaliczając je do tego roku, którego dotyczy dostawa energii elektrycznej na podstawie faktury otrzymanej od Zakładów Energetycznych, jeśli refakturuje się te koszty na najemców w miesiącu styczniu następnego roku ?
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VIII/443-04/07
  Czy w celu uniknięcia przez podatnika kosztów usług gwarancyjnych, w związku z błędnie określonym na fakturach, wystawionych przez francuskiego usługodawcę, odbiorcą usług, można refakturować te usługi na faktycznego producenta wyprodukowanych łodzi i czy na refakturach należy zastosować opodatkowanie VAT lub uznać, że nie podlega opodatkowaniu?
 479. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/317/06
  Czy refakturowanie kosztów obsługi weksla w banku podlega opodatkowaniu stawką 22%, czy też koszty te można ująć jako usługę pośrednictwa finansowego zwolnioną z podatku VAT?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-35/07/AP
  Czy zakwalifikowanie faktur zakupu usług gastronomicznych i hotelowych stanowi koszt uzyskania przychodów dla Spółki, która organizuje szkolenia dla pracowników innych firm i w zakresie usługi szkoleniowej zapewnia uczestnikom szkolenia posiłek i zakwaterowanie w hotelu? Usługę gastronomiczną i hotelową zakupuje w swoim imieniu, a następnie koszt posiłku i zakwaterowania wlicza do opłaty za szkolenie.
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/7/07/AMM
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności refakturowania na klienta Spółki usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-2/1/07
  Czy obciążenie wnioskującego o sprzedaż mieszkania kosztami wyceny winno być opodatkowane i udokumentowane fakturą oraz czy możliwe jest odliczenie podatku od jego zakupu.
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/017/07
  Czy prawidłowe jest wystawienie przez Spółdzielnię "S"refaktury na kwotę otrzymanego zwrotu za wykonane usługi remontowe w lokalu użytkowym, który będzie następnie poddany kompensacie w opłatach za najem zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w L.?
 484. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/423-07/07
  Pytanie dotyczy prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę R-Polska w związku ze sfinansowaniem różnicy pomiędzy aktualną ceną rynkową a ceną historyczną akcji, w drodze refakturowania przez "R-International".
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-237/388/06/AZ
  dotyczy kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków, którymi podatnik został obciążony na podstawie refaktury otrzymanej od zleceniodawcy.
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/07
  Czy wystawiając fakturę na całość usługi z wyszczególnieniem pozycji usług własnych i usług refakturowanych (opłaty duszpasterskie itp.) należy do pozycji refakturowanych usług doliczyć VAT 7% czy pozostawić wartość netto jako niepodlegającą opodatkowaniu.
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPP-0051-44/06
  Czy zapis o 14-dniowym terminie płatności jest w odniesieniu do refakturowania usług związanych z dostawą energii elektrycznej, cieplnej wody, ścieków, wywozu nieczystości oraz usług telekomunikacyjnych terminem, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-122/06/DC
  • Czy czynności zgodne z fakturą przewoźnik 2435 z dn. 16.06.2006 r. podlegają podatkowi od towarów i usług?• Czy fakt wystawienia refaktury kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na rzecz powyższej transakcji faktura F/002/2006 podlega podatkowi od towarów i usług?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D1/423-4/07
  Jednostka pyta czy właściwie określa miesiąc, w którym zalicza do przychodów podatkowych przychód z faktury sprzedaży usług medialnych, na podstawie otrzymanej faktury za gaz, wystawionej dnia 16.11.2006 r. z terminem płatności 30.11.2006 r.
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-15/06/07
  Czy sposób rozliczenia naliczonego podatku od towarów i usług przez wynajmującego, polegający na odliczeniu podatku naliczonego z faktur dotyczących mediów, wystawionych przez dostawców, w części równej kwocie wyrefakturowanej najemcy jest prawidłowy?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-328a/06
  czy zapłata dokonana na rzecz kontrahenta tytułem marży oraz tytułem części abonamentu stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-2/07
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT odprzedaż usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej, gazu, rozrowadzania wody i odprowadzania ścieków, przeglądów technicznych, konserwacji urządzeń, usług ubezpieczenia obiektu od ognia i innych oraz od stłuczeń szyb, świadczonych między jednostkami budżetowymi w związku z użytkowaniem pomieszczeń na podstawie zawartej umowy użyczenia?
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/07
  Czy refaktura wystawiona w walucie PLN dla kontrahenta w Wielkiej Brytanii na wartość netto równoważną poszczególnycm pozycjom z faktury zakupowych oraz zawierająca stawki VAT pokrywające się ze stawkami na fakturach zakupowych jest prawidłowa?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/66/06
  Czy prawidłowo określamy moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedaży, gdy w umowie najmu został określony termin płatności ?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/67/06
  Czy możemy ustalić, dla rozliczeń z tytułu usług medialnych (refaktur) swój termin płatności, inny niż wynikający z faktury pierwotnej i jakie spowoduje to skutki rozliczenia podatku od towarów i usług ?
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-416/06//RB
  Czy w świetle przepisów o VAT obowiązek podatkowy przy odsprzedaży pracownikom usług telekomunikacyjnych powstaje z chwilą wystawienia faktury?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-718/06/BIK
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy jako podmiot zwolniony przedmiotowo z podatku VAT, w opisanej sytuacji może rozliczyć podatek VAT naliczony dotyczący faktur za utrzymanie "Loga" z podatkiem VAT należnym dotyczącym faktur refakturujących tę usługę.
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-211/340/06/AZ
  Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione z tytułu opłat czynszowych, związanych z najmem lokalu użytkowego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza?
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443-32/06/07/ER
  Zwolnienie z VAT przy refakturowaniu usługi przesłania towarów handlowych będących przedmiotem dokonanej przez Podatnika dostawy, za pośrednictwem poczty polskiej na finalnego odbiorcę.
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-689/06/SZU
  Spółka we wniosku zwraca się z pytaniami: czy naprawy na terenie Polski zwiększają wartość eksportowanego towaru (koszty części, montażu, naprawy), czy powinna wystawić z tego tytułu odrębną fakturę na kontrahenta zagranicznego, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od napraw samochodów i naczep?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/331-133/2006/2007/AZ
  Pytanie dotyczy refakturowania usług pocztowych z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług dla refakturowanej usługi.
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/53/2006
  Czy gmina postąpiła prawidłowo wystawiając nadleśnictwu refakturę na wydatki poniesione w związku z umową o wspólnej realizacji modernizacji drogi gminnej?
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-123-1/06
  Czy Starostwo Powiatowe wystawiając "refakturę" na rzecz Jednostki X dokumentującą zakup wycieczki krajoznawczej dla pracowników Jednostki powinno naliczać podatek VAT?
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/176A/PP2/443/43/06
  Czy prawidłowym jest stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7% (tj. stawkę zastosowaną przez uprzednio świadczącego tę usługę) podczas refakturowania zakupionych usług kateringowych ?
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-78/06
  Gmina otrzymała fakturę VAT z Zakładu Energetycznego za zużycie energii elektrycznej w Domu Strażaka. Budynek ten należy do Gminy. Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Część budynku Domu Strażaka dzierżawi osoba prowadząca działalność gospodarczą. Dzierżawiony lokal posiada założony podlicznik zużycia energii elektrycznej. Na podstawie wskazań podlicznika Podatnik ustala faktyczne zużycie energii elektrycznej i obciąża za nią dzierżawcę wystawiając fakturę VAT. Z pisma Podatnika wynika, że przyjmuje się za wartość zużycia tej energii wartość netto do której dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 22%. Należy przy tym podkreślić, że za wartość netto przyjął wartość zużytej energii wyliczoną wg. cen brutto przyjętych z faktury otrzymanej z Zakładu Energetycznego.Podatnik uważa, że doliczenie do tak obliczonej i nazwanej przez siebie "wartością netto" (odzwierciedlającej wartość faktycznie zużytej energii), podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 22% jest prawidłowe. Podatnik jako podstawę prawną do stosowania takiego rozwiązania podał art. 29 ust. 21 ustawy o podatku od towarów i usług, określający ,że w przypadku dostawy przez podatnika towaru podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podstawą opodatkowania objęta jest również kwota tego podatku.
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/398/DJW/06
  Czy opłata sądowa umieszczona na fakturze VAT obok usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-361/06/MA
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje sprzedaży detalicznej przez Internet. Strona realizując zamówienia internetowe współpracuje z zewnętrzną firmą kurierską, która dostarcza towar do klienta, pobierając od niego należną kwotę za towar wraz z kosztami przesyłki. Należność, łącznie z kosztami przesyłki, firma kurierska wpłaca na konto Strony w rozliczeniu tygodniowym, natomiast w rozliczeniu miesięcznym wystawia na rzecz Strony fakturę za świadczone usługi. Również na koniec miesiąca Strona wystawia fakturę wewnętrzną na wszystkie wykonane w tym okresie przez firmę kurierską usługi, w której wykazuje należny z tego tytułu podatek. Natomiast w momencie wysyłki towaru do klienta Strona rozpoznaje obowiązek podatkowy i ewidencjonuje obrót tylko w kwocie odpowiadającej wartości towaru. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie prawidłowości przyjętego sposobu postępowania. W opinii Strony, z uwagi na fakt, iż usługa kurierska jest refakturowaniem kosztów, nie należy uwzględniać ich w podstawie opodatkowania z tytułu sprzedaży towarów.
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/35/2006/IPP
  Czy wystawiając notę księgową na poniesione koszty usługi transportu, świadczonej przez firmę wynajętą postąpiliśmy słusznie?
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-369/06/MP
  Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż będzie Jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionych przez dystrybutora faktur z tytułu refakturowania usług Poczty , a obliczonego według podstawowej stawki. Zdaniem Strony ze względu, iż kontrahent odsprzedał Jej usługi uprzednio nabyte od Poczty , ma Ona prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te usługi.
 510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/382/DJW/06
  Czy prawidłowe jest naliczanie podatku VAT od przesyłki pocztowej /Poczta Polska/ w wysokości stawek sprzedanego /przesłanego/ towaru tzn.0% dla książek z kodem ISBN /do końca 2007 r./7% dla książek wydanych przed 1945 r.22% dla reszty książek.
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-27/06
  Czy właściwe jest naliczanie podatku VAT w wysokości 22% do faktur za świadczone usługi wspólnotom mieszkaniowym dotyczące "refundacji kosztów składników czynszowych mieszkań wraz z usługami"?
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/1/35/06
  Strona zwróciła się z zapytaniem, jak refakturować ponoszone koszty, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, udokumentowane rachunkami lub dowodem zapłaty.
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-270/06/JD
  Czy dopuszczalne jest refakturowanie kosztów najmu pomieszczeń na odbiorcę ciepła?
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-115/06
  Czy obciążając podwykonawcę za koszt paliwa można operację taką potraktować jako refakturowanie, czy też należy przyjąć ją jako obrót i dostawę paliw?Jaką stawkę podatku należy zastosować w przypadku obciążenia za wymienione wydatki poniesione w kraju, a jaką poza granicami kraju?
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-260/06/JW
  Pytanie Podatnika dotyczy uznania transakcji polegającej na sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta z terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw, które zostały uprzednio nabyte przez Podatnika od kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych, - przy czym towary te zostały wysłane bezpośrednio od kontrahenta amerykańskiego do odbiorcy ze Wspólnoty Niepodległych Państw, a koszty transportu i cła ponosi Podatnik - za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju.
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US?II?443/88/2006
  Kwestia rozliczania podatku od towarów i usług z klientami Spółki za czynności wykonywane na zlecenie Spółki przez Pocztę Polską, według właściwej stawki podatku.
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-87/06
  Czy odsprzedaż przez osobę fizyczną - prowadzącą działalność gospodarczą - usług takich jak: dostarczanie wody, opłata abonamentowa, odprowadzanie ścieków itp. nabytych uprzednio przez spółkę cywilną, której była wspólnikiem, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-253/06/JW
  Pytanie dotyczy określenia stawki właściwej dla rozliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług certyfikacyjnych i usług polegających na badaniach technicznych od podmiotu z kraju trzeciego oraz (na podstawie refaktury) od firmy z Finlandii, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-246/06/JW
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu odprawy celnej SAD
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-91/2006/LŚ
  Wnioskodawca prowadzi działalność oświatową w wynajmowanym lokalu. Pierwotnie umowa przedmiotowego najmu została zawarta na działalność oświatową prowadzoną przez dwóch wspólników w formie spółki cywilnej. W wyniku rozwiązania spółki cywilnej, której jednym z dwóch wspólników był wnioskodawca, działalność spółki została przejęta przez wspólników działających jako dwa niezależne podmioty. Wobec powyższego wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy może on, zgodnie z sugestią wynajmującego przyjąć fakturę obejmującą całą należność z tytułu najmu lokalu ze stawką podatku VAT 22% a następnie wystawić refakturę bez podatku VAT na drugiego najemcę. Zdaniem podatnika refakturowanie w przedstawionej sytuacji nie daje podstaw do doliczenia VAT?u. We wniosku podatnik zawarł również dwie inne możliwości rozwiązania problemu a mianowicie wystawienie przez wynajmującego dwóch odrębnych faktur dla dwóch podmiotów wynajmujących przedmiotowy lokal oraz zmianę umowy najmu, która uwzględniałaby dwóch wynajmujących. Jednak z w/w rozwiązań podatnik wstępnie zrezygnował.
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/40/2006
  Czy dokonując refakturowania za wykonane usługi zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą ....., Wojewódzki ..... powinien wystawić fakturę VAT zawierającą podatek VAT zgodnie z wystawioną przez wykonawcę usługi fakturą, czy też należy wystawić rachunek na podstawie Ordynacji podatkowej, ewentualnie notę księgową?
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-85/2006/LŚ
  Spółka prowadzi działalność polegającą na organizacji w kraju i zagranicą kompleksowej obsługi konferencji, spotkań promocyjnych oraz wyjazdów szkoleniowych i integracyjnych. W powyższym zakresie podatnik nie świadczy usług turystyki. W związku z prowadzoną działalnością, wnioskodawca nabywa różnego rodzaju usługi gastronomiczne (m.in. usługi gastronomiczne, catering, lunch boxy, przerwy kawowe). W związku z powyższym, wnioskodawca pyta czy z tytułu nabycia w/w usług będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego. Podatnik stoi na stanowisku, że wyłączenie z prawa do odliczenia z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT ma zastosowanie tylko do usług gastronomicznych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 55.30, do których stosuje się zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o VAT stawkę 7 %. Ponadto podatnik ma wątpliwości dotyczące refakturowania usług gastronomicznych i noclegowych zakupionych od polskich podmiotów i od podmiotów zagranicznych, jak również dotyczące zakupu biletów lotniczych. Zdaniem Spółki może ona refakturować usługi zakupione jedynie od polskich podmiotów na podstawie otrzymanych faktur VAT a usługi zakupione zagranicą nie mogą być refakturowane z zastosowaniem obowiązujących w Polsce stawek VAT.
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-50-1-GK/06
  Ustalenie kwoty podatku nalicoznego w przypadku refakturowania kosztów przy usługach najmu.
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP/443/76/06/RK/1
  ? Czy jest możliwe refakturowanie usług pocztowych?? Czy przy refakturowaniu usług pocztowych wystarczy paragon fiskalny, czy konieczne jest wystawienie faktury VAT?? Czy na kasie należy zarejestrować oddzielnie koszty przesyłki i wartość wysłanego towaru?? Z jaką stawką należy wystawić paragon fiskalny na refakturowane koszty usługi pocztowej? ? Czy jest możliwe by podatnik posiadał jedną fakturę zbiorczą wystawioną przez Urząd Pocztowy za świadczone usługi?
 525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/19/06
  Zgodnie z zawartymi umowami koszty eksploatacji dotyczące energii elektrycznej i gazu przenoszone są na najemcę na podstawie tzw. refaktur, które są sporządzane na podstawie dokumentów źródłowych wystawianych przez poszczególnych dostawców mediów, z tym ze energia elektryczna rozliczana jest na podstawie faktycznego zużycia wykazanego licznikiem zainstalowanym do pomiaru pomieszczenia zajmowanego przez najemcę, natomiast gaz rozliczany jest procentowo wg. zajmowanej powierzchni. Podatnik nadmienia, iż do powyższych opłat nie dolicza żadnych dodatkowych dopłat z tytułu eksploatacji. W związku z powyższym wnioskodawca występuje z zapytaniem, czy jest zobowiązany doliczać do podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym powyższe przychody.
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/50/06
  Czy dokonując refakturowania kosztów reklamy i wystawiając fakturę bez podatku VAT postąpiono prawidłowo?
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-68/2006/20
  Czy dokonując refakturowania wydatków z tytułu sprzedaży ciepła i ciepłej wody na inną wspólnotę mieszkaniową podatnik ma prawo do odliczania podatku VAT zawartego w fakturze otrzymywanej przez niego jako właściciela węzła cieplnego ?Czy zasadnym jest na żądanie członków wspólnoty mieszkaniowej wystawianie im faktur VAT na udokumentowanie ich partycypacji w wydatkach dotyczących części wspólnej ?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-233/06/LS
  Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona refakturuje - bez doliczania zysku - usługi obce (centralne ogrzewanie, woda itp.) na najemców, które rozlicza tzw. metodą "kosztów wyłożonych", z pominięciem rachunku zysków i strat celem usprawnienia planowania i poprawy klarowności w zakresie realizacji planu finansowego. W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż stosowanie metody "kosztów wyłożonych" nie pozbawia Jej prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem ww. usług, które następnie są refakturowane na najemców.Zdaniem Strony art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy nie dotyczy omawianej sytuacji.
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-503/06/BIK
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy w przypadku nabycia usług hotelowych na rzecz kontrahenta z Holandii, może wystawić notę obciążeniową bez naliczania podatku VAT
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-513/06/SZU
  Pytanie Spółki dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego w przypadku refakturowania usług hotelowych oraz odsprzedaży paliwa wykorzystywanego w samochodach osobowych ("dotankowanie" w ramach usługi Assistance).
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-112/06
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniami: 1) czy zbycie nieruchomości z opuszczonymi lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi, trwale związanej z gruntem, będącej towarem używanym, jest zwolnione z podatku od towarów i usług w pełnej wysokości?2) czy zbycie, objętego przedwstępną umową sprzedaży, projektu budowlanego opracowanego przez pracownię architektoniczną, w celu wybudowania i dostosowania budynku na terenie przedmiotowej nieruchomości może być refakturowane. Czy faktura VAT wystawiona przez pracownię architektoniczną może być refakturowana?
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/06
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik korzysta z usług poczty. Ponieważ usługami tymi podatnik obciąża ostatecznie kontrahenta, zostają one w całości przez podatnika refakturowane (bez dodania marży). Podatnik pyta, czy w przypadku refakturowania usług pocztowych może stosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, czy też powinna doliczać podatek VAT w wysokości 22%.
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/85/06/MB
  Kwestia zastosowania właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usług.
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/80/2006/AK
  1. Sposób rozliczania podatku od nieruchomości i wykonywaniu usług polegających na "refakturowaniu" dla zarządu infrastruktury kosztów za korzystanie przez wojskową komisją lekarską z mediów (energii elektrycznej, wody, odprowadzania wody, centralnego ogrzewania). 2. Dokumentowanie wykonywanych usług polegających na technicznym utrzymaniu nieruchomości.
 535. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/006/14-835/06/EK
  dot. możliwości refakturowania usługi poczty polskiej przez podmiot dokonujący sprzedaży internetowej jako zwolnionej od podatku od towarów i usług.
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-462/06/SZU
  Czy refakturowanie w przedstawionym stanie faktycznym powinno być opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 3-4 ustawy o VAT, ponieważ usługa marketingowa, której dotyczy, podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby nabywcy (Czechy, Węgry)?
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-472/06/SZU
  Czy refakturowanie powinno być opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 3-4 ustawy o VAT?
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/16/06
  Czy w przypadku podpisania umowy z dostawcą mediów przez jednego ze współwłaścicieli lokalu część kosztów na zapłatę faktur otrzymywana od współwłaściciela lokalu w proporcji wynikającej z udziałów we współwłasności stanowi obrót Strony dla celów podatku VAT.
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-138/06/JD
  Pytanie dotyczy dokumentowania zwrotu przez podmiot niemiecki kosztów zatrudnienia pracownika, reklamy, tłumaczenia dokumentów, ogłoszenia o pracę w prasie, poniesionych przez Podatnika, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług.
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443 - 9/2507/06
  Podatniczka zwróciła się z zapytaniem, czy świadcząc usługi konfekcjonowania i przygotowania bazy adresowej, kampani mailingowych oraz kreacji i produkcji materiałów reklamowych, jest uprawniona do refakturowania usług pocztowych świadczonych przez Pocztę z zastosowaniem zwolnienia od podatku VAT?
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-17/06
  Czy wystawiając refakturę na najemcę Spółka zobowiązana jest stosować stawkę w wysokości określonej przez dostawcę w wystawianych przez niego fakturach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki tj. 22%, czy też powinna stosować stawkę 7%?
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1377/2006/AP
  Czy na wystawianych refakturach podatnik powinien wykazywać usługi, o których mowa we wniosku jako zwolnione od podatku czy niepodlegające opodatkowaniu?
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-174/06/MP
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, że:- opisane usługi, świadczone przez Nią również po 1 lipca 2004r., ze względu na to, iż nie stanowią refakturowania usług świadczonych przez izbę rozliczeniową, były objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług,- czy wpłacony przez Nią podatek wraz z odsetkami wynikający z korekt deklaracji VAT-7 za okres od lipca 2001r. do lipca 2005r., w których to wykazano przedmiotowe usługi jako usługi opodatkowane podatkiem według stawki 22%, jest nienależny,- a w związku z tym czy przysługuje Jej prawo do skorygowania deklaracji VAT-7 za okres od lipca 2001r. do lipca 2005r. w zakresie podatku należnego wynikającego ze świadczenia opisanych usług oraz wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za poszczególne miesiące.
 544. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-42/05/EK
  dot. refakturowania usług przewozów taksówkowych
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0034/06
  Czy zobowiązania z tytułu podatku do towarów i usług Podatnik nadal będzie zobowiązany rozliczać w II Urzędem Skarbowym w Gdyni na formularzu VAT-7 z racji miejsca położenia nieruchomości? Czy będzie miał prawo do wystawiania faktur VAT za wynajem oraz refakturowania najemcy kosztów zużytej energii elektrycznej i wykorzystania telefonu, niezbędnych najemcy do udokumentowania kosztów, jeśli zaprzestanie działalności?
 546. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-II/443a-5/06/EH
  Czy w przypadku refakturowania na klienta kosztów przesłania paczki z tytułu usług świadczonych przez pocztę państwową Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/138/PP1/443-34/34/06
  Czy podmiot korzystający ze zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT (usługi w zakresie ochrony zdrowia), pobierając opłaty od pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych powinien odprowadzić podatek VAT ?
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MK/443-24/06
  Czy ponoszone przez najemcę , zgodnie z umową oprócz czynszu opłaty dotyczące przede wszystkim podatku od nieruchomosci, ubezpieczenie budynku podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-423/6/2006
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka wynajmuje przedsiębiorcy lokal użytkowy. Zgodnie z umową najmu najemca płaci czynsz oraz ponosi koszty energii elektrycznej i cieplnej. Koszty te najemca zwraca po otrzymaniu wystawionej przez spółkę refaktury. Podatnik zwraca się o potwierdzenie słuszności reprezentowanego stanowiska, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku rozliczeń z tytułu energii elektrycznej i cieplnej za datę powstania przychodu uważa się wynikający z faktury VAT termin płatności wskazany na fakturze. Ta zasada odnosi się według Spółki również do sytuacji, w której koszty energii naliczone przez podmiot, który "wyprodukował" i dostarczył bezpośrednio tę energię, są następnie refakturowane przez odbiorcę energii - właściciela nieruchomości na najemcę. Zatem przychód powstanie w dacie wymagalności należności wskazanej na wystawionej przez Spółkę refakturze kosztów energii.
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-423/7/2006
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka wynajmuje przedsiębiorcy lokal użytkowy. Zgodnie z umową najmu najemca płaci czynsz oraz ponosi koszty energii elektrycznej i cieplnej. Koszty te najemca zwraca po otrzymaniu wystawionej przez spółkę refaktury. Podatnik zwraca się o potwierdzenie słuszności reprezentowanego stanowiska, iż odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozliczeń z tytułu energii elektrycznej i cieplnej w przypadku poniesienia wydatków na zakup energii, będą one rozpoznawalne jako koszt uzyskania przychodu, w miesiącu ich poniesienia. Jednakże w sytuacji poniesienia tych wydatków na przełomie roku, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodu roku którego dotyczą. Zdaniem Spółki wydatki powinny być rozpoznane jako koszt roku, w którym powstanie dla Spółki przychód z tytułu czynszu z umowy najmu i refaktur kosztów energii. Zatem jeśli Spółka ponosi wydatek w grudniu 2006 r., a w/w przychody powstają w styczniu 2007 r., to wydatek ten będzie rozpoznany jako koszt w styczniu 2007 r.
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/32/AG/06
  czy wystawiając fakturę VAT za zużytą energię elektryczną przez ZGK wg ceny brutto na podstawie faktur od Z-du Energetycznego, dolicza do ceny brutto podatek VAT?
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/22/2006/IPP
  Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za prywatne rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez pracowników. Czy można zastosować jedną fakturę wewnętrzną i podpiąć pod nią zestawienie osób ( z podziałem netto, brutto, VAT ) czy trzeba osobno na każdą osobę wystawiać fakturę VAT ?
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/20/06
  Czy prawidłowo dokonano rozliczenia podatku od towarów i uslug należnego z tytułu otrzymanych od pracowników wpłat za prywatrne rozmowy przeprowadzone z telefonów słuzbowych ?
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-387/06/KS
  1. "Czy wykonawca wystawiając fakturę zamawiającemu po przedstawieniu raportu z tytułu przeprowadzonych szkoleń powinien w niej wyszczególnić: koszt szkolenia, noclegu, wyżywienia, transportu z opodatkowaniem tych czynności wg właściwych stawek podatku VAT czy powinien wskazać jedynie usługę szkoleniową - PKWiU 80.42 - i podlegać zwolnieniu z opodatkowania od towarów i usług? 2. Czy odpowiedź na powyższe pytanie będzie inna, jeśli wykonawca - będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - pomimo, iż w umowie spółki w przedmiocie działalności ma wpisaną działalność w zakresie prowadzenia hoteli i restauracji, usług transportowych, zakupi powyższe usługi (zakwaterowania, wyżywienia i transportu) od innych podmiotów, a nie będzie ich świadczył we własnym zakresie? 3. Czy możliwe jest przefakturowanie zakupionych usług na ich odbiorcę - zamawiającego, jeśli umowa łącząca podatnika i zamawiającego nie przewiduje, iż dana usługa (np. zakwaterowania) jest przedmiotem świadczenia i odrębnego fakturowania?"
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-64/06
  Czy podatnik postępuje prawidłowo nie odliczając VAT-u od faktur zakupu za media i inne koszty związane z lokalem i refakturując kwoty brutto z powyższych faktur na podmiot użytkujący mieszkanie ze stawką zw.?
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-70/06
  Czy prawidłowe jest wystawianie refaktur na media w takich stawkach jak na otrzymanych fakturach ? Czy podatnik ma prawo do odliczania VATu z faktur dotyczących mediów w działalności gospodarczej i w prywatnym wynajmie? Czy podatnik prawidłowo postępuje refakturując koszty za media z faktur wystawianych na małżonkę na podstawie noty księgowej wystawionej na niego?
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-37/2006
  Czy za refakturowanie kosztów usług dotyczących mediów ( energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywozu nieczystości ) na rzecz podmiotów - najemców pomieszczeń biurowych, należących do Gminy Miasto O. stosuje się stawki VAT zgodnie z fakturą macierzystą?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/2006
  Czy za refakturowanie usług pocztowych stosuje się stawki VAT zgodnie z fakturą macierzystą?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 1/14/42/2006
  Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości na własny rachunek (określenie przedmiotu działalności z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 70,20). Wszystkie wynajmowane nieruchomości stanowią majątek wspólny podatnika i małżonki (wspólność ustawowa). Nieruchomości stanowią środki trwałe w prowadzonej działalności. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT opodatkowanym na zasadach podatku liniowego. Żona, prowadząca odrębną działalność gospodarczą (także podatnik podatku VAT oraz podatku liniowego) przeniosła siedzibę wykonywanej przez siebie działalności na adres jednej ze wspólnych nieruchomości, która stanowi środek trwały w działalności męża. Pod tym samym adresem również mąż ma swoją siedzibę. Małżonkowie korzystają z jednego pomieszczenia przeznaczonego na biuro oraz z mediów w takim samym stopniu. Faktury za korzystanie z mediów wystawiane są na firmę męża. W opisanej sytuacji podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy powinien refakturować połowę kosztów dotyczących mediów za użytkowane przez małżonków biuro na żonę (koszty dotyczące zużycia wody, energii elektrycznej, wywozu śmieci, abonament telefonu stacjonarnego) oraz czy powinien podpisać umowę użyczenia z żoną na użytkowanie ww. nieruchomości. Zdaniem podatnika należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wystawione na niego faktury za media w całości a następnie refakturować połowę ponoszonych kosztów na żonę, wystawiając w tym celu refakturę, która z kolei będzie stanowiła przychód u męża. Nie musi on także podpisywać umowy użyczenia z żoną ponieważ mają oni takie samo prawo do korzystania z tej nieruchomości.
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-3/2006
  Czy podatnik ma możliwość refakturowania usług Zakładu Energetycznego na podstawie faktury wystawionej przez Zakład Energetyczny na nazwisko żony Podatnika ?
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/423/29/JF/06
  Jaki dzień należy przyjąć za datę uzyskania przychodu należnego w przypadku refakturowania kosztów usług najemcom lokali ?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-41/06
  Na podstawie artykułu 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Spółka zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie odnośnie stawki podatku od towarów i usług na przeniesienie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu oraz podatku od środków transportowych na wynajmującego samochód ciężarowy. Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Przedsiębiorstwo wydzierżawiło samochody ciężarowe będące własnością Spółki. Zgodnie z zawartą umową obciąża ona wynajmującego czynszem dzierżawnym, ubezpieczeniem AC i OC oraz podatkiem od środków transportowych. Zdaniem strony przeniesienie kosztu ubezpieczenia samochodu PKWiU 66.03.21 jest zwolnione z podatku VAT na podstawie poz.3 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT. Ponadto zgodnie z art.29 ust.1 ustawy o VAT w myśl, którego podstawą opodatkowania jest obrót obejmujący całość świadczenia należnego od nabywcy, w tym przypadku należy traktować podatek od środków transportowych jak część kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi dzierżawy i opodatkować według stawki dla danej usługi dzierżawy tj. 22%.
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFP/415-4/06/4111/38134
  W którym momencie powstanie przychód w działalnośći gospodarczej z tytułu refakturowania kosztów "mediów" - czy w momencie wystawienia faktury czy też według określonych w fakturach terminach zapłaty?
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/06/V13
  Zwolnienie od podatku od towarów i usług refakturowanych kosztów wysyłki dokonanej na rzecz kontrahenta za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP 0090/1/28/21/06
  Zastosowanie właściwej stawki podatku od towarów i usług, przy opodatkowaniu usług komunikacji kolejowej w ramach świadczonej przez podatnika usługi.
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/77/I/2006
  Zapytanie dotyczy odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa na terytorium kraju do samochodów ciężarowych, który jest refakturowany w stawce 22% przez firmę duńską.
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/4/AZ/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT refakturowanie kosztów eksploatacji budynków Wspólnoty Mieszkaniowej dokonywanej przez jej administratora.
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-112/14a/06/DB
  Wnioskodawca zwraca się do tut. organu z pytaniem, czy kwota stanowiąca podstawę do naliczenia podatku VAT jest tylko czynszem z tytułu najmu, czy też obejmuje zwrot opłat ze strony najemcy za media, poniesionych przez wynajmującego. Czy opłaty dotyczące energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków powinny być w przypadku ich refakturowania wliczane do łącznej ( z wartością za wynajem ) i od tej kwoty powinien być liczony podatek VAT.
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-114/14a/06/DB
  Wnioskodawca zwraca się do tut. organu z pytaniem, czy słusznie postąpił wystawiając dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii refaktury na poniesione wydatki : cło, VAT, transport, w przypadku nabycia towaru od podatnika unijnego, podczas gdy towar przybył bezpośrednio z Korei do Polski.
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-36/06/RK
  Obciążenie klienta kosztami przesłania paczki, a obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443/33/06
  Na podstawie artykułu 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Spółka zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie odnośnie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego poprzez określenie, czy podatnik obciążany na podstawie refaktury za usługi telekomunikacyjne jest obowiązany do wykazania w deklaracji podatkowej importu usług telekomunikacyjnych.Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Wnioskodawca wykonuje roboty budowlane na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W związku z realizacją umowy, niemiecki kontrahent za wykonane rozmowy telefoniczne obciążył podatnika refakturą zawierającą 16% stawkę podatku VAT obowiązującą na terytorium Niemiec.Zdaniem Strony stosownie do postanowień art.29 ust.17 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art.31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę.Wnioskodawca stwierdza, iż nie zachodzi tutaj sytuacja polegająca na imporcie usług i nie należy traktować takiej refaktury jako importu usług telekomunikacyjnych (sytuacja taka miałaby miejsce gdyby zastosowano 0% stawkę podatku VAT).Strona nadmienia ponadto, że czynności polegające na obciążaniu podatnika refakturą za usługi telekomunikacyjne na terytorium Niemiec mają charakter sporadyczny i nie wykazują znamion ciągłości.
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06
  Czy zasadne jest wystawienie faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie od podatku ?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPM/443-9/P-12/06
  Czy zwrot kosztów poniesionych w zwiazku z udziałem w targach wystawienniczych podlega opodatkowaniu VAT?
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-8/RD/06
  - Dotyczy zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu usług przy realizacji zadania wspólnego oraz warunków przechowywania faktur zakupu.
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/44406/05/39/2006
  Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć w sytuacji, gdy podatnik otrzymuje od firmy transportowej fakturę wykazującą transport np. na odcinku Kołbaskowo - Belgia, przy obciążeniu tą usługą kontrahenta belgijskiego?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/05/OF
  Czy Podatnik może wystawić fakturę (refakturę) VAT z indywidualnej działalności, w której wzięty jest w leasing samochód, na rzecz spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem bez doliczenia marży?
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/05/OF
  Czy w przypadku, gdy wspólnik z indywidualnej działalności wystawi fakturę w wysokości rat leasingowych oraz innych kosztów z tym związanych na spółkę, to spółka będzie miała prawo zaliczyć ten wydatek w koszty?
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-03/06
  Czy w przedmiotowej sprawie, jest możliwość odliczania podatku VAT z rat leasingowych i innych kosztów z tym związanych z działalności wspólnika na działalność spółki?
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/06
  Czy przenoszenie na najemcę przez wynajmującego kosztów wspólnoty mieszkaniowej można refakturować?
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-88/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy w przypadku sprzedaży wysyłkowej, koszty przesyłki można refakturować wykazując w stawce zwolnionej, tak jak wykazuje to Poczta Polska?
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-08/2/06/AŁ
  Podatnik zwraca się z pytaniem, czy Podatnik "stosując przedstawioną metodę rozliczeń lub inną uznaną przez właścicieli ma prawo wystawić fakturę VAT (refakturę) dla właściciela lokalu użytkowego za energię cieplną"?
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-4/533/06
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować odsprzedaż usług remontowych dot. remontu dachu i elewacji budynku zajmowanego przez spółkę , w którym znajdują sie biura i mieszkania prywatne?
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/5/6/06
  Z przedmiotowego pisma wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży towarów handlowych oraz paliw płynnych. Na podstawie podpisanej umowy z PKN Orlen wnioskodawca refakturuje wszelkie wydatki związane z działalnością gospodarczą, m. in. koszt zakupu znaków pocztowych i badań lekarskich pracowników. Zdaniem podatnika pomimo tego, że usługi pocztowe wymienione są w załączniku Nr 4 do ustawy o podatku VAT jako usługi pocztowe PKWiU 64.11, to czynność ta powinna być opodatkowana na refakturze stawką 22 %, natomiast badania lekarskie PKWiU zwolnione od podatku VAT.
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-2/06/ŁK/2
  Strona wnosi o wyjaśnienie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana refaktura za bilety dla kontrahenta?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/5/Int-13/06
  Czy zasadnym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwot brutto wynikających z faktur, które były w latach poprzednich zaliczane do przychodu spółki i od których został zapłacony podatek VAT należny, a które nie zostały zapłacone?.
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/132/KA
  Czy możliwe jest wystawienie faktury VAT za usługi w zakresie teatralnych spektakli wyjazdowych w rozbiciu na poszczególne części składowe (refakturowanie) według poniższej zasady: - opłata zryczałtowana (dochód) teatru jako usługa opodatkowana stawką 7% VAT, - refaktura kosztów związanych z honorariami autorskimi za przekazanie lub udzielenie licencji?
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-142/13/05/06
  Dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego z faktury za naprawę uszkodzonych samochodów.
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP OIO/443 - 4/ 06 /ŁG
  Czy Podatnik ma obowiązek wystawienia faktury VAT za energię na sąsiedni szpital, co w konsekwencji rodziłoby obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu dostawy energii przez Podatnika na rzecz szpitala sąsiedniego, a jeśli nie, to czy wystawienie faktury przez przedsiębiorstwo energetyczne bezpośrednio na rzecz szpitala sąsiedniego za część zużywaną przez szpital byłoby prawidłowe ?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/06/V13
  Dotyczy uznania za niepodlegającą opodatkowaniu czynność dotyczącą refakturowania podatku od nieruchomości jako części składowej czynszu.
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/AV/443/2006/83/TCH
  Dotyczy refakturowania na leasingobiorcę dodatkowych płatności związanych z leasingiem budynku i najmem gruntu.
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/025/06
  Czy przefakturowanie kosztów działu handlowego i kosztów zarządu w oparciu o zawartą umowę, na spółkę Y zarejestrowaną dla potrzeb VAT w Polsce jest obrotem podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT; czy w przypadku gdyby ten obrót nie podlegał opodatkowaniu, X Sp. z o.o. zachowa prawo do odliczania VAT naliczonego z faktur obciążających koszty handlu i zarządu?
 592. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4231/2/06
  1. Czy wydatki z tytułu zapłaty na rzecz dostawców za zużycie mediów winny być zaliczone do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia? 2. Czy przychody z tytułu należności wynikających z wystawianych refaktur winny być wykazywane w dacie wystawienia refaktur?
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/06
  Od grudnia 2005r. podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Przesyłki pocztowe do klienta będą wysyłane za pośrednictwem poczty. W chwili nadania przesyłki firma podatnika zostanie obciążona kosztami przesyłki, którymi następnie obciąży swojego klienta. Czy w związku ze zwolnieniem usług pocztowych od podatku od towarów i usług, w przypadku ich refakturowania ma również prawo do zastosowania zwolnienia z podatku VAT?
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-515/IV/2005/JD
  Czy w przedstawionej sytuacji kontrahent świadczy na jego rzecz usługi reklamowe oraz czy ma prawo do odliczenia na zasadach ogólnych podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur?
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-6/06/KN
  Czy prawidłowe jest stosowanie przez podatnika 22 % stawki podatku VAT przy obciążaniu kosztami za zużycie wody najemców lokali użytkowych?
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPP/A/100/06
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa ma prawo do odliczenia podatku naliczonego faktur dotyczących zakupu energii cieplnej dostarczanej Wspólnocie Mieszkaniowej.
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-54/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy koszt przesłania paczki z towarem do klienta stanowi integralną cześć ceny towaru i w związku z tym koszt wysyłki musi być obciążony taką samą stawką podatku jak towar, czy też korzysta ze zwolnienia z tego podatku.
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/348/2006/MJ
  Czy Spółka może refakturować na kupujących wydatki związane z opłatą pocztową ze stawką VAT zwolnioną.
 599. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1840/05/SD
  Kierowane do organu podatkowego pytanie dotyczy prawidłowości naliczania przez Spółdzielnię Mieszkaniową podatku od towarów i usług przy obciążeniu najemców kosztami zużycia energii elektrycznej.
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/3/AZ/06
  Czy zasadne jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług pocztowych refakturowanych przez podatnika w wystawianych fakturach VAT z tytułu sprzedaży wysyłkowej towarów?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/411/276/2005/GW
  Czy refakturowany przez Miasto podatek VAT podlega odliczeniu w ramach przepisów art. 86-90 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54, poz.535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT.
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-39/05
  Czy w przypadku podpisania umowy z instytucją dostarczającą media przez jednego ze współwłaścicieli możliwość refakturowania części kosztów na drugiego współwłaściciela nieruchomości.
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/1/2006
  Czy należności otrzymane od najemcy za centralne ogrzewanie będą dla mnie przychodem jako podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/16/06
  Dyrekcja Liceum zwraca się z zapytaniem o wysokość stawek podatku od towarów i usług w nw przypadkach. Liceum wynajmuje pomieszczenia szkoły na sklepik wg umowy z os. Fizyczną, sale dydaktyczne prywatnej szkole, gabinet stomatologiczny i lekarski, mieszkania służbowe dla byłych pracowników , lokatorom refakturujemy koszty wywozu nieczystości i zużycia wody. Szkoła uważa, że wynajem sal dydaktycznych, gabinetu lekarskiego, stomatologicznego, sklepiku jest opodatkowane 22% stawką podatku VAT. Wynajem mieszkania jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT (PKWiU 70.20.11). Refakturowanie zużycia wody PKWiU 41.00.20 i wywozu nieczystości PKWiU 90.0 opodatkowane jest stawką 7%.
 605. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/4430-71/05
  dot. refakturowania usługi pocztowej
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443- 597/06/AG
  Czy w przypadku nabywania i odsprzedawania usług polegających na autoryzacji transakcji bankomatowych Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia z VAT - z uwagi na stosowanie takiej właśnie kwalifikacji przez bank sprzedający tę usługę na rzecz Spółki oraz z uwagi na to, iż omawiana usługa podlega zwolnieniu z VAT nie tylko na podstawie polskich przepisów (uzupełnionych PKWiU) ale także w kontekście jednoznacznych przepisów VI Dyrektywy?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-552/1/05/AK
  W jaki sposób spółka powinna obciążyć NDI z tytułu wynagrodzenia Lidera oraz w jaki sposób spółka powinna obciążyć NDI z tytułu wykonania przez spółkę robót budowlanych poprzez swoje działy?
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-86/4/05
  Czy można refakturować usługi pocztowe stosując zwolnienie od podatku od towarów i usług? Czy koszty wysyłki można wyszczególniać na dokumencie sprzedaży jako osobną pozycję?
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-203/05
  Czy prawidłowe w opisanej sytuacji jest naliczanie w stosunku do czynności odsprzedaży usługi przesłania realizowanej w rzeczywistości przez inny podmiot (Pocztę Polską) podatku od towarów i usług w stawce podstawowej (22%), czy też w opisanej powyżej sytuacji refakturowania kosztów usługi obcej - zastosowanie przypisanego do tej usługi numeru PKWiU 64.11 i zwolnienia od podatku VAT wynikającego z treści załącznika Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług?.
 610. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/134/05
  Czy w sytuacji gdy zapłata za każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych, dokonana została przelewem na konto bankowe zakładu - ewidencja powinna być prowadzona za pomocą kasy rejestrującej?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-212/158628/05/16
  Czy w przypadku gdy Podatnik obciąża wynajmującego kosztami remontu można w omawianym przypadku mówić o refakturowaniu usługi remontowej?
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PP/443/96/05/As
  Czy koszt wykonania matryc służących wykonaniu nadruku, udokumentowany fakturą za "usługi poligraficzne" wystawioną przez dostawcę, stanowi import usługi czy powinien zostać włączony do podstawy opodatkowania z tytułu WNT oraz czy w przypadku dokonania WDT do kontrahentów z UE ww. folii z nadrukiem, refaktura ww. kosztów z tytułu wykonania matryc stanowi osobną usługę, czy też powinna być włączona w podstawę opodatkowania WDT?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/37/KA
  Czy prawidłowe jest postępowanie polegające na obciążeniu ajenta stawką 22% za wszystkie wyszczególnione elementy umowy (czynsz, centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości itd.), czy też należało włączyć opłatę z tytułu podatku od nieruchomości i zarządu terenem do wartości czynszu i opodatkować według stawki 22%, natomiast pozostałe składniki odpłatności refakturować na ajenta według stawek wynikających z pierwotnie wystawionych faktur dla Wnioskodawcy?
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-243/3456/05
  czy prowadzący działalność handlową w zakresie hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego oraz usług związanych z płatnymi programami cyfrowej telewizji satelitarnej, jako pośrednik może "refakturować" sprzedaż usługi programowej w podatku od towarów i usług według stawki 7%. W przedmiotowym wniosku podatnik informuje, iż prowadzi działalność handlową w zakresie hurtowej sprzedaży sprzętu elektronicznego oraz usług związanych z płatnymi programami cyfrowej telewizji satelitarnej. Współpracuje w tym zakresie z Cyfrowym Polsatem S.A. Przedmiotem tej współpracy jest m. in. zakup od Polsatu, w celu dalszej odsprzedaży dekoderów umożliwiających odbiór kodowanych - płatnych programów Cyfrowego Polsatu, jak również niekodowanych programów TV-SAT. W ramach promocji podatnik sprzedaje dekoder wraz z opłaconą "z góry" usługą programową, czyli dostępem na kilka miesięcy do kodowanych - płatnych programów Cyfrowego Polsatu tzw. "prepaid". Podatnik podkreśla, iż opłata za usługę programową czyli abonament jest opłacany "z góry" na kilka (3,6 lub 12 w zależności od opcji) miesięcy. Wnioskodawca wskazuje, iż Cyfrowy Polsat w wystawianej dla niego fakturze VAT sprzedaży w odrębnych pozycjach ujmuje sprzedaż dekoderów według stawki podatku od towarów i usług 22% i odrębnie sprzedaż usługi programowej czyli abonamentu ze stawką podatku od towarów i usług 7%. Następnie wnioskodawca sprzedając swoim odbiorcom dekoder i usługę programową wystawia fakturę VAT odrębnie ujmując sprzedaż dekodera wraz z marżą ze stawką podatku VAT 22% i odrębnie sprzedaż usługi programowej "refakturując" ją bez żadnych narzutów w cenie zakupu ze stawką podatku VAT 7%. Zdaniem podatnika może on jako pośrednik pomiędzy Cyfrowym Polsatem, a potencjalnymi odbiorcami końcowymi "refakturować" sprzedaż usługi programowej z właściwą dla tej usługi stawką podatku od towarów i usług 7% jako, że przedmiotowa usługa jest ujęta w załączniku Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w poz. 151 jako usługi radia i telewizji kablowej PKWiU 64.20.30.
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-18/14a/06/KC
  jaką stawką podatku od towarów i usług powinna zostać wystawiona refaktura na rzecz kontrahenta niemieckiego z tytułu poniesionych kosztów tj.: usług rejestracji preparatu oraz prowizja za wykonane usługi?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-56/06/WI
  Podatnik sprzedaje na terytorium Polski wyroby produkowane przez czeską firmę. Wykupił usługę reklamową w czasopiśmie branżowym, gdzie zareklamowane zostały produkty firmy czeskiej wraz z logo producenta. W dniu 15 listopada 2005r. dokonał refakturowania części kosztów usługi reklamy, w wyżej wspomnianym czasopiśmie branżowym. Na wystawionej fakturze nie został ujęty podatek VAT. W związku z tym pyta, czy prawidłowo zastosował art. 27 ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, uznając, że miejscem świadczenia jest terytorium Czech.
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/544/14/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem o moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku "refakturowania" usług transportowych świadczonych na terytorium kraju.
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-517/06/AG
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu świadczenia usług o charakterze powszechnym, tzw. mediów?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/19/NO28/05
  Starostwo Powiatowe we ... zawarło z Gminą ... umowę o finansowanie określonej inwestycji pn. "Rozwój MŚP w sektorze turystycznym Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego". Na podstawie tej umowy Gmina ... zobowiązuje się do przekazania środków na pokrycie kosztów prac archeologicznych na drogach gminnych na rachunek Powiatu Włodawskiego w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT lub refaktury VAT.Czy wystawiając fakturę VAT należy doliczyć podatek VAT przy refakturowaniu kosztów prac archeologicznych tj. badań powierzchniowych i nadzoru archeologicznego prac ziemnych przy budowie drogi gminnej, z rachunku wystawionego przez firmę nie będącą podatnikiem podatku VAT?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/47/Int-79/05
  Czy w przypadku refakturowania usług z zakresu energii elektrycznej, cieplnej, dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, w wyniku podnajmu części budynku, ma zastosowanie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 621. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1269/05
  Zapytanie dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z refakturowaniem mediów.
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/117/05
  Pytanie dotyczy stawki podatku VAT w przypadku obciążania za zużyte media (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz nieczystości) członków spółdzielni posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, użytkujących takie lokale na podstawie umowy dzierżawy oraz członków spółdzielni posiadających spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-143/05
  Czy wystawiając faktury na rzecz kontrahenta krajowego istnieje obowiązek naliczania podatku od towarów i usług według 22% stawki podatku od wartości usługi powiększonej o kwoty przejazdu promem oraz czy można wyłączyć koszty przejazdu promem i w tej części je refakturować ze stawką właściwą - naliczoną przy zakupie usług przejazdu promem, tj. w wysokości 0%?
 624. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/324/05
  Czy prawidłowe jest odrębne fakturowanie obok usługi głównej, kosztów, t. j. przeloty, ubezpieczenie, noclegi, diety, związanych z wykonywaną usługą podstawową?
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-488/05/AK
  Pytanie podatnika dotyczy refakturowania kosztu z tytułu faktury otrzymanej od podwykonawcy z tytułu świadczenia usług reklamowych oraz uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, związany z zakupem towarów i usług od podwykonawców.
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/132/05/MB
  Dotyczy określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych przy czynności refakturowania na ostatecznych odbiorców dostawy mediów.
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-79/05/KH/89099
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej?
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/33/JG/05
  Czy refakturowanie kosztów usług dotyczących mediów /energia elektryczna, energia cieplna, woda, śmieci/ na rzecz podmiotów użytkujących lokale handlowe w zasobach spółdzielni podlegają ponownemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-135/05/EN/1
  Czy sprzedaż pawilonu stanowiącego towar używany jest zwolniona z podatku VAT?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-135/05/EN/5
  Opodatkowanie hali magazynowej przy likwidacji działalności gospodarczej.
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-90/05
  Czy Zarządca, który w ramach sprawowania zarządu nieruchomością wspólną na podstawie umowy o sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną zawartą z właścicielami lokali nabywa w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli lokali usługi dotyczące nieruchomości wspólnej, polegające na wykonywaniu czynności w zakresie bieżącej konserwacji, napraw i remontów nieruchomości wspólnej oraz na dostawie ciepłej wody i energii elektrycznej, może dokonać refakturowania kosztów nabycia tych usług bezpośrednio na właścicieli lokali?
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/21/2005
  1. Czy firma prowadząca sprzedaż wysyłkową, jest uprawniona do refakturowania usług świadczonych przez Pocztę Polską z zastosowaniem zwolnienia przewidzianego w ustawie dla tego typu usług ? 2. Czy jako dokument refakturowania usługi klientowi wystarczy paragon z kasy fiskalnej, na którym w jednej pozycji znajdzie się wartość sprzedawanego towaru opodatkowanego stawką VAT 22%, a w drugiej pozycji usługa pod nazwą "Opłaty pocztowe" opodatkowane stawką VAT zwolnione, czy też konieczne jest wystawianie imiennych faktur VAT każdemu klientowi ? 3. Czy refakturowanie usług zwolnionych z VAT rodzi konieczność rozliczenia podatku naliczonego wg struktury zakupów i gdzie powinny zostać ewidencjonowane przychody związane z refakturowaniem ?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-446/05/MP
  Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w latach 2001-2005 dokonywała Ona refakturowania kosztów materiałów drukowanych na jednego ze swoich kontrahentów. W okresie tym Strona nie skorzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. W związku z powyższym Strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o potwierdzenie stanowiska, iż w opisanym stanie faktycznym przysługuje Jej, stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. poz. 535 ze zm.), prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę w/w podatku naliczonego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okresy, w których wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PO/443/50/05/PD
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy refakturowane koszty opłaty pocztowej wyszczególnione na fakturze lub paragonie fiskalnym powinny być opodatkowane podatkiem VAT .
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-378/IV/2005/MS
  Czy Podatnik nie ma obowiązku naliczania podatku od towarów i usług od usługi transportowej (przelot samolotem pracowników odbywających delegację służbową) świadczonej na terytorium Szwecji, zakupionej przez spółkę szwedzką, która obciąża Wnioskodawcę kosztami na podstawie faktury, na której brak informacji na temat podatku VAT?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/05
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu sprzętem komputerowym , przesyłu danych - Internet oraz handlu artykułami spożywczymi - ciastka . Większą część sprzętu komputerowego sprzedaję poprzez " sklepik internetowy " czyli dokonuję sprzedaży wysyłkowej . Towar handlowy do poszczególnych kontrahentów dostarczam korzystając z usług Poczty Polskiej , która to wystawia mi zbiorczą fakturę za wykonane usługi . Usługi świadczone przez Pocztę Polską są wykazywane w stawce zwolnionej z symbolem PKWiU 64.11.1.Praktycznie odbywa się to u mnie w nastepujący sposób :do dzisiejszego dnia towar wysyłany jest pojedyńczymi przesyłkami do poszczególnych kontrahentów konkretnego dnia. Za te przesyłki dostaję zbiorczą fakture określającą koszt wykonanej usługi pocztowej za konkretny dzień. Od 1 października br. sytuacja będzie wyglądała inaczej, gdyż będę wpłacał zaliczki na poczet przyszłych przesyłek na początku miesiąca a po zakończeniu miesiąca będę dopłacał do nadwyżki wykonanych usług pocztowych bąź teź bedę dostawał fakturę korygującą z Poczty Polskiej gdy liczba przesyłek będzie mniejsza niż wynikająca z wpłaconej zaliczki. Moje wątpliwości dotyczą kosztów przesyłki i mozliwości refakturowania tego kosztu. Czy na jednym druku faktury , w którym wykazano sprzedaż towaru handlowego , w kolejnej pozycji moge wykazać refakturę za koszt przesyłki?. Prowadząc sklepik internetowy nie zawieram umów z kontrahentami , w których przewidywana byłaby możliwość refakturowania kosztów usługi pocztowejjak i to że koszty usługi pocztowej byłoby odrębnie rozliczane. Czy stosując refakturowanie kosztu przesyłki będę mógł wykazywać go w stawce zwolnionej?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-647/05/IS
  1. Czy od otrzymanej faktury od kontrahenta zagranicznego za poniesione przez niego koszty zarówno mieszczące się w katalogu usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT jak i niemieszczące się w katalogu usług niematerialnych wymienionych w tym katalogu usług, Spółka ma obowiązek naliczyć podatek VAT a następnie go odliczyć? 2. Czy prawidłowo Spółka wystawia fakturę za refundację 50 % kosztów poniesionych w Polsce traktując, że jest to sprzedaż nie podlegająca VAT z prawem do odliczenia podatku naliczonego?
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/6/05
  Pytanie dotyczy możliwości refakturowania należności za media oraz prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży tylko w części dotyczącej refakturowanych usług przez podatnika VAT.
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-224/TZ(1)-224/05/AB
  Podatnik zapytuje czy postępuje prawidłowo obciążając przewoźników kosztami paliwa zużytego w trakcie świadczenia usług transportowych poza terytorium kraju na podstawie faktury VAT (jaki ewentualnie inny dokument powinien wystawić) oraz czy dla przewoźników podatek naliczony w wystawionych przez jednostkę fakturach VAT stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego?
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-225/TZ(1)-224/05/AB
  Wnioskodawca pyta czy kontrahent duński postępuje prawidłowo cedując na nią rozliczenie podatku należnego z tytułu nabycia paliwa, i czy w związku z tym ujęcie otrzymanych od niego faktur w rozliczeniu należnego podatku od towarów i usług na podstawie faktur wewnętrznych jest właściwe?
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-611/05/SS
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy zasad refakturowania na firmy ubezpieczeniowe kosztów poniesionych w związku z zapewnieniem pomocy ubezpieczonym, w szczególności w zakresie zasad opodatkowania polskim podatkiem od towarów i usług refakturowanych usług
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP. 443/72/2/05
  Czy z faktur, dotyczących zakupu mediów, wystawionych na nazwisko obojga małżonków możliwe jest odliczenie podatku naliczonego w wysokości 50% przez jednego z małżonków będącego podatnikiem podatku od towarów i usług?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/280/198/2005/JZ
  Spółka prosi o udzielenie informacji na temat stosowania stawek VAT przy refakturowaniu: 1. Usług poczty państwowejZgodnie z poz. 7 załącznika nr. 2 do ustawy VAT wymienione usługi świadczone przez pocztę państwową są zwolnione od VAT, stosując się do zasady - stawka podatku na refakturze powinna być taka sama jak na fakturze oryginalnej. Czy w związku z tym refakturę należy wystawić również ze stawką Z W. 2. Usług i materiałów do których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonegousługi hotelowe,usługi gastronomiczne,paliwo,wynajmu samochoduJak należy prawidłowo udokumentować wystawienie re faktury. Czy możliwe jest wystawienie re faktury w formie noty księgowej na wartość brutto(netto+VAT którego nie można odliczyć).
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB.4.423-7/2005
  Czy w przypadku podwykonywania usług budowlanych spłódzielnia budowlana może refakturować poniesione koszty a następnie wystawiać noty obciążeniowe na poszczególnych podwykonawców, w przypadku gdy dokumentem źródłowym nie jest faktura VAT?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-367a/05/MŻ
  Jak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za media?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-367b/05/MŻ
  Jak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za usługi ochrony?
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/267/187/2005/HZ
  Czy w sytuacji opisanej we wniosku podatek VAT należny powinien być wyliczony od kwoty brutto zakupowanych usług bądź materiałów, jeżeli Szpital sprzedaje głównie usługi zwolnione i w związku z tym nie jest uprawniony do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony?
 648. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-715/04/I
  1.Czy refakturowanie podatku od nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 2.Czy podlegają opodatkowaniu nadpłaty czynszu najemców lokali mieszkalnych wynikające z wyższych wpłat niż ustalone w zawartych umowach, obejmujące czynsz i zaliczki na dostarczane media ? 3.Czy należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 w przypadku, gdy obciążono najemcę czynszem dotyczącym wcześniejszego okresu rozliczeniowego ?
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-156/2005/RW
  Spółka sprawuje funkcję Zarządcy nieruchomości Centrum Handlowego na podstawie aktu notarialnego. Zarządca ma podpisane umowy o zarządzanie nieruchomością oraz na reprezentowanie kontrahenta na zewnątrz. Spółka w związku ze świadczoną usługą wystawia fakturę stosując stawkę podatku VAT w wysokości 22 % dla całości kosztów eksploatacji jak i dla kosztów zarządzania i wynagradzania. Spółka nie refakturuje na rzecz kontrahenta usług związanych m.in. z energią elektryczną, ogrzewaniem i wywozem śmieci. Koszty wynikające z faktur co miesiąc rozliczane są na podstawie rocznego bilansu, stanowiącego dokładną analizę poniesionych kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomości. W ten sposób wyliczona stawka na jeden metr kwadratowy stanowi podstawę do zaliczkowego fakturowania. W ocenie podatnika niniejsze postępowanie jest prawidłowe.
 650. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/229/05
  Kiedy należy wystawić refakturę dokumentującą odsprzedaż energii elektrycznej?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-167/05/KC
  Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, Strona powinna wystawić fakturę VAT czy notę obciążeniową, w celu otrzymania refundacji?
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-168/14a/05/KC
  Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, na jakiej podstawie Fundacja powinna dokonać zwrot kosztów na konto banku?
 653. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-44081/22/AD/05
  Dotyczy refakturowania kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, ścieków, zimnej wody i pozostałych mediów.
 654. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443 - 9/05
  Pytanie dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium RP zakupu usług telekomunikacyjnych oraz korzystania z nawigacji satelitarnej udokumentowanych refakturami wystawionymi przez kontrahenta niemieckiego.
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443-2673/05/IM
  W jaki sposób fakturować i z jakim podatkiem VAT wynajem spółce niemieckiej X firmowego samochodu i telefonu komórkowego, gdy usługi te są usługami towarzyszącymi usługom eksperckim świadczonym na rzecz spółki niemieckiej X, która nie posiada swego przedstawicielstwa handlowego w Polsce ?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/217/147/2005/HZ
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obciążenie kontrahenta przez spółkę kosztami gwarancji bankowej należy uznać za usługę pośrednictwa finansowego i objąć obowiązkiem podatkowym? Czy w przypadku opodatkowania można zastosować zwolnienie na podstawie art. 43 ust. l ustawy o VAT załącznik nr 4?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO ?XV/443/VAT-422/85/RF/05
  Pytanie podatnika dotyczy refakturowania usługi (decyzji) zajęcia pasa drogowego.
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-126-18085/05
  czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Straż Miejska winna wystawiać refaktury na Gminę za media Rady Osiedla, traktując to jako świadczenie usług?Straż Miejska samorządowa jednostka budżetowa Gminy) na podstawie zawartego w sprawie użyczenia pomieszczeń dla Rady Osiedla (jednostka pomocnicza Gminy Wrocław) użycza na potrzeby Rady Osiedla lokal położony w budynku Straży Miejskiej. Straż Miejska ponosi wydatki za media tj. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki. Wydatki te są zaplanowane w budżecie Straży Miejskiej, który jest częścią budżetu Gminy. Gmina w ramach swojego budżetu finansuje również wydatki związane z Radami Osiedla, jednostkami pomocniczymi Gminy. Przy nabywaniu towarów i usług nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym stronami porozumienia są Gmina... Straż Miejska... jako użyczający i Rada Osiedla jako biorący w użyczenie. Z § 6 porozumienia wynika, iż rozliczenie opłat eksploatacyjnych będzie następować na podstawie faktur wystawianych przez Straż Miejską a Radą Osiedla. Precyzując stan faktyczny Podatnik wskazał, iż refaktury za media Straż Miejska wystawia na nabywcę, tj. na Gminę (...) dla Rady Osiedla.Zdaniem Podatnika, powinien on zmienić porozumienie i zaprzestać wystawiania refaktur za korzystanie przez Radę Osiedla z mediów, ze względu na fakt, iż opisane czynności nie mogą być uznane za świadczenie usług.
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443-75/05/KW
  Bank za usługę polegającą na nadaniu przesyłki do Włoch z urządzenia faksowego Banku pobiera opłatę w wysokości równej kwocie obciążenia Banku za ww. usługę przez Telekomunikację S.A. (bez naliczania marży). Pytanie Podatnika: czy należy wystawić fakturę dla klienta (osoby fizycznej) za ww. usługę i przyjąć do wystawienia faktury koszt połączenia brutto z otrzymanej faktury z Telekomunikacji Polskiej i powiększyć o 22% VAT.
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-410/2005/PS
  Czy opisana sytuacja powoduje u Strony obowiązek rozpoznania importu usług w przypadku gdy nie jest ona faktycznym i ostatecznym usługobiorcą świadczonych przez konsultanta ukraińskiego usług.
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/110/2005
  Czy do rachunków wystawianych dla kontrahenta niemieckiego za częściowy zwrot kosztów obsługi wystaw czy targów w Polsce powinna mieć zastosowanie metoda szczególna zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1, mówiąca o tym że miejscem świadczenia jest kraj siedziby usługobiorcy i co się z tym wiąże w ogóle nie stanowi obrotu w rozumieniu podatku VAT?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-30/05/TZ/56286
  Jak należy rozliczać w oddziale macierzystej firmy zakupy, rachunki (np. za rozmowy telefoniczne), koszty hoteli, wynagrodzenie itp. Macierzysta firma ma siedzibę za granicą Polski, natomiast sam ddział znajduje się w Krakowie.
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-74/2005
  Czy istnieje możliwość refakturowania na poszczególnych uczestników projektu (...) nakładów inwestycyjnych dotyczących ich udziału w realizacji tego projektu oraz czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych od wykonawców inwestycji, w wysokości podatku należnego wynikającego z wystawionych, dla pozostałych uczestników projektu, refaktur?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/100/05/AMM
  Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług "refakturowania" usługi transportu towarów związanych z czynnością wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 665. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: A1-P-Int/4408/7/05
  Czy zasadne jest dokumentowanie przez Wspólnotę Lokalową fakturami VAT zaliczek wniesionych przez właścicieli lokali (którzy prowadzą w tych lokalach działalność gospodarczą i są uprawnieni do otrzymywania faktur VAT) na pokrycie kosztów utrzymania poszczególnych lokali i części wspólnej nieruchomości. Zaliczki te są partycypacją w kosztach utrzymania rachunku bankowego Wspólnoty, prowadzenia zarządu nieruchomością wspólną, sprzątania części wspólnej, ochrony nieruchomości oraz w kosztach dotyczących korzystania z mediów.
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-34/05
  Czy podatnik prawidłowo dokumentuje koszty związane z wynajmem lokalu użytkowego dokonując ich refakturowania na najemcę poprzez wystawienie faktury VAT w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, opłat eksploatacyjnych i kosztów zarządu oraz noty księgowo ? obciążeniowej z tytułu opłaty podatku od nieruchomości i wpłat na fundusz remontowy?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPI/443-8/05/PG/53523
  Czy obciążając odbiorcę kosztami (postoju platform kolejowych) powstałymi na terenie bocznicy (w opinii spółki są to usługi ciągłe), może dokonać tego obciążenia za okresy miesięczne, gdzie datą sprzedaży byłby ostatni dzień miesiąca. Faktura mogłaby być wystawiona w tym przypadku w ciągu 7 dni od daty sprzedaży i w tym właśnie 7 dniu powstałby obowiązek podatkowy w podatku VAT.
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/300/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka do dnia 13 kwietnia 2005r. była właścicielem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy...... Z tego też tytułu, w 2005 roku dokonano opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie. Powyższe zostało udokumentowane fakturą VAT, wystawioną przez Urząd Miasta. W dniu 14 kwietnia 2005r. prawo wieczystego aktem notarialnym zostało odsprzedane innej Spółce. Akt notarialny zawiera zapis dotyczący zwrotu uregulowanej przez sprzedającego opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustalonej proporcjonalnie do okresu liczonego od dnia zawarcia niniejszej umowy sprzedaży do dnia 31 grudnia 2005r. Zwrotu wpłaconej kwoty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu kupująca Spółka dokonała na podstawie Noty Księgowej wystawionej w dniu 21 czerwca 2005r., która zawierała adnotację " zwrot części opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (pomniejszone o podatek VAT) - zgodnie z § 3 Aktu Notarialnego Nr ........ z dnia ......... Spółka, która nabyła prawo wieczystego użytkowania wystąpiła do Wnioskodawcy o wystawienie refaktury VAT na opłatę za wieczyste użytkowanie. W świetle powyższe wystąpiono do Urzędu Miasta z wnioskiem o dokonanie korekty Faktury VAT za okres, w którym Spółka nie jest właścicielem prawa użytkowania wieczystego i obciążenia fakturą nowego właściciela. Jednakże Urząd Miasta dał odpowiedź odmowną, argumentując, iż przepis podatkowy jest roczny z terminem płatności do dnia 31 marca. Kolejny przepis będzie obowiązywał w 2006 roku dla nowego właściciela. W związku z zaistniałą sytuacją Spółka wystąpiła z wnioskiem w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej w zakresie zastosowania postanowień art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. do przeniesienia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu na nabywcę tego, wystawiając refakturę VAT. Na tle tych okoliczności Wnioskodawca przedstawia stanowisko, iż biorąc pod uwagę zapisy wynikające z aktu notarialnego, zwrot przedmiotowej kwoty Spółce nie podlega udokumentowaniu na podstawie refaktury VAT.
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-11/05/KH/53006
  Czy zgodna z przepisami będzie sytuacja, w której koszty niektórych usług przenoszone są na faktycznego odbiorcę poprzez wystawianie tzw. refaktury czyli zafakturowania odsprzedaży usługi bez doliczania jakiejkolwiek marży oraz prowizji?.
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-251/05/ST
  Zapytanie podatnika dotyczy refakturowania wydatków związanych z prowadzoną inwestycją przez spółki powiązane umową joint venture.
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/51/2005/EC
  Czy koszty poniesione przez Spółkę przed fakturowaniem lub refakturowaniem, na które składają się koszty, do których poniesienia Spółka jest zobowiązana na podstawie umowy joint-venture oraz wydatki przenoszone na Kontrahenta będą stanowiły dla niej w całości koszty uzyskania przychodów.
 672. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-268/04/I
  1/ Jak należy postępować przy refakturowaniu kosztów przesyłek pocztowych i czy mamy prawo stosować zwolnienie od podatku od towarów i usług ?2/ Czy wydane artykuły spożywcze na rzecz własnych pracowników w czasie szkoleń, narad i innych instruktaży podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-190/IV/2005/MS
  Podatnik zwraca się z zapytaniem o prawidłowość zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym ?refaktury? (albo księgowej noty obciążeniowej) oraz rozstrzygnięcie kwestii przysługiwania prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w tej ?refakturze?.
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-53/05
  Jaką stawką podatku powinny być opodatkowane kwoty refakturowane?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-191/05/BZ
  Jakim dokumentem należy obciążyć kontrahenta za ponoszone w jego imieniu koszty wynajmu mieszkania dla oddelegowanego pracownika tego kontrahenta?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-207/05/BZ
  Jakim dokumentem należy obciążyć kontrahenta zagranicznego (jednostkę dominującą) za ponoszene w jego imieniu koszty zakupu opinii dotyczącej realizowanej przez niego w Polsce umowy?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-135/TZ-87/05/JB
  Czy można wystawić fakturę na której osobno zostanie przedstawiona kwota za wykonaną pracę ze stawką podatku VAT w wysokości 22 % i refakturować koszty związane z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego z VAT-em "zwolniony"?
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-I/26/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń przemysłowych i jest podatnikiem VAT. Podstawą realizacji sprzedaży jest podpisana umowa bądź zatwierdzona pisemnie przez stronę oferta. W związku z powyższym kupujący jest zobowiązany również do dokonywania płatności zgodnie z zaakceptowanymi w umowie lub ofercie warunkami. Dnia 17 lutego 2005r podatnik otrzymał 5% zaliczki od kontrahenta X na podstawie zaakceptowanej przez strony oferty na dostawę maszyny. Faktura zaliczkowa na otrzymaną kwotę na rzecz kontrahenta X została wystawiona dnia 21 lutego 2005r. Podatek VAT został rozliczony i zapłacony w deklaracji za miesiąc luty 2005r. Jako kupujący wskazany został kontrahent X. Dnia 25 marca 2005r została podpisana umowa sprzedaży maszyny, gdzie kupującym stała się firma leasingowa L, korzystającym - kontrahent X, a sprzedającym podatnik. Umowa ta dotyczyła maszyny z wcześniej zaakceptowanej przez kontrahenta X oferty. Ponadto w treści umowy zawarto zapis "równowartość kwoty /.../ wpłaconej przez korzystającego, sprzedający zalicza na poczet płatności dokonanych przez kupującego. Zdaniem Strony w wyniku zawarcia umowy sprzedaży będącej kontynuacją wcześniejszej oferty z datą podpisania umowy nastąpiła zamiana stron, nie skutkująca obowiązkiem wystawienia faktury korygującej dla kontrahenta X i nowej faktury zaliczkowej dla firmy leasingowej L. Wynikało to z tego, że podatnik nie dokonał zwrotu wcześniej otrzymanej zaliczki, a także nie otrzymał zaliczki od firmy leasingowej L. Rozliczenie kwoty zafakturowanej przez podatnika na korzystającego powinno nastąpić pomiędzy kupującym a korzystającym za pomocą tzw refaktury faktury zaliczkowej. Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie słuszności przyjętego przez Stronę sposobu rozliczania.
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85/05/BKJ-35805
  Czy istnieje możliwość refakturowania kosztów poniesionych w związku z realizacją kontraktu zawartego na budowę odcinka autostrady A-4 oraz odbioru i uwzględnienia w swoich rozliczeniach VAT analogicznych refaktur wystawionych przez kontrahenta będącego strona umowy konsorcjum? (Na podstawie przepisów ustawy z 8.01.1993 r. o VAT i rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w spr.wykonania przepisów o VAT).
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85/05/BKJ-35809
  Czy istnieje możliwość refakturawania kosztów poniesionych w związku z realizacją kontraktu zawartego na budowę odcinka autostrady A-4 oraz odbioru i uwzględniania w swoich rozliczeniach VAT analogicznych refaktur wystawionych przez kontrahenta będącego stroną umowy konsorcjum. (Na podstawie przepisów ustawy o VAT z 11.03.2004 r. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 11.03.2005 r.)?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-50/05/EN
  Jak rozliczyć podatek VAT z tytułu usług najmu świadczonych przez małżonków, z których tylko jedno prowadzi działalność gospodarczą?
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-166/05/BM
  Czy świadczenie usług prawniczych i windykacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-150/05/GW
  Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej poniesione przez Stronę koszty certyfikacji?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-19/52226/2005/DK
  Czy refakturując po 01.05.2004r., na nowego nabywcę nieruchomości, opłatę z tytułu wieczystego użytkowania za okres V-XII 2004r. uiszczoną przed tym terminem, należy naliczyć podatek VAT, wg stawki 22%, od refakturowanej kwoty?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-317/05/IS
  "Czy Spółka zobowiązana jest naliczać podatek należny z tytułu korzystania przez pracowników z telefonów służbowych do celów prywatnych, z prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od powyższej czynności, czy też czynność taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bez prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?"
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-89/14a/05/KC
  Z jaką stawką podatku od towarów i usług należy wystwić refakturę / czy można/ na koszty poniesione w krajach trzecich? Zleceniodawcą jest podmiot z Polski.
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/40/05/Zm
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa wykonująca czynności odprzedaży energii cieplnej jest podatnikiem podatku VAT ?.
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/406-44/KR/05
  Czy w przypadku, gdy zaklad gazowniczy wystawi fakturę dla jednego z dwóch podmiotów korzystających z jego usług na całość zużytego gazu, podmiot otrzymujący fakturę może wystawić na rzecz drugiego podmiotu fakturę, zawierającą wartość zużytego przez ten podmiot gazu?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1130/2005/ADB
  Dotyczy stawki podatku wykazywanego na refakturach otrzymywanych przez gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej dotyczących centralnego ogrzewania, ciepłej wody, energii elektrycznej.
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-443/15/3/1/05 (1025_POS_17_21_24)
  Czy firma świadcząca usługi transporowe na terenie Unii Europejskiej może dokonać refakturowania kosztów związanych z ekspoatacją ciągników dzierżawionych i kosztów związanych z opłatami za drogi, ponoszonymi przez właściciela pojazdu?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/05/TK
  Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku refakturowania opłaty za abonament (internet) na użytkowników będących członkami spółdzielni ?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-89/2005/RW
  W związku ze sprzedażą podatnik wysyła książkę po uprzednim dokonaniu wpłaty przez nabywcę na konto bankowe w kwocie 5 zł co stanowi koszt przesyłki towaru. Podatnik ma podpisaną umowę o świadczenie usług z pocztą i miesięcznie otrzymuje fakturę, gdzie stosuję zwolnienie od podatku od towarów i usług. Podatnik uważa, iż w tym przypadku może stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług.
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USVAT/443/14/2005
  Czy istnieje możliwość łącznego rozliczania podatku VAT przez podatnika oraz warsztaty szkolne działające przy podatniku (przy szkole), a także możliwości odliczania podatku naliczonego związanego z opodatkowaną działalnością podatnika i związanego z tym prawa do skorygowania już złożonych deklaracji VAT- 7, w których nie pomniejszano podatku należnego o podatek naliczony?
 694. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/006-828/04/MM/AC
  Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, abonament i dostęp do Internetu) na kontrahenta mającego siedzibę w Holandii oraz prawidłowości stosowanych w tych refakturach stawek podatku od towarów i usług.
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-283/2005/PS
  Pytanie Podatnika dotyczy refakturownia usług.
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-50/05
  Czy w związku z rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych, polegających na obciążeniu częściowymi kosztami eksploatacji pozostałych użytkowników budynku, Akademickie Liceum i Gimnazjum było obowiązane do zarejestrowania się jako podatnik podatku od towarów i usług oraz odprowadzenia podatku od towarów i usług od ww. czynności?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-23/IG
  Podatnik pyta jaką stawkę powinien zastosować przy wystawieniu faktury (refaktury) dla swojego klienta za usługę badania technicznego, wykonaną przez Urząd Dozoru Technicznego?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-83/IV/2005/MS
  Czy właściwym jest pominięcie na fakturze (oraz nie ujęcie w podstawie opodatkowania), wystawionej z tytułu wykonania czynności około-legalizacyjnych, zasadniczych kosztów legalizacji (urzędowej opłaty)?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.0090/1/28/15/05
  Podatnik ma wątpliwości, czy obciążając właścicieli stacji benzynowych za usługę przeglądu naprawy i legalizację urządzeń należy stosować przy całej usłudze stawkę 22 %, czy wobec opłaty za legalizację tych urządzeń zastosować refakturowanie i zwolnienie z podatku VAT.
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/05
  Czy Szkoła może obniżyć kwotę podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wartości zakupionego gazu służącego do ogrzewania i odsprzedawanego (refakturowanego) na rzecz Domu Dziecka? Szkoła prowadzi odrębne ewidencjonowanie zakupu gazu na Dom Dziecka i jest w stanie precyzyjnie określić, które z nabywanych przez Szkołę zakupów gazu wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb Domu Dziecka.
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/11/05
  Czy Jednostka ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur za dostawę gazu przewodowego, wystawionych za okres, kiedy podatnik korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy dokonano odsprzedaży gazu na rzecz wykonawcy i od dokonanej odsprzedaży (refaktura) został odprowadzony podatek VAT?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-IB/423/1/05
  Pytanie Podatnika dotyczy określenia daty powstania przychodu należnego w przypadku refakturowania przez wynajmującego na najemcę kosztów z tytułu dostaw energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług rozprowadzania wody i gospodarki ściekami.
 703. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1977/04
  Mimo zawarcia w podstawie kasacyjnej jedynie zarzutu naruszenia przez Sąd pierwszej instancji prawa materialnego z uzasadnienia skargi kasacyjnej wynika, że jej autor kwestionuje ustalenia organów podatkowych i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co do tego, że wskazane w fakturach i refakturowane później należności związane są ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowania zarzucając, że nie zbadano zgodnego zamiaru stron umowy. Przy braku zarzutu naruszenia przepisów postępowania sądowego, mimo kwestionowania ustaleń dokonanych przez organy podatkowe i Sąd pierwszej instancji zarzut naruszenia prawa materialnego jest bezprzedmiotowy. Skarga kasacyjna pozbawiona jest więc uzasadnionych podstaw i wobec tego podlega oddaleniu na podstawie art. 184 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-70/IV/2005/MS
  Czy obciążanie (?refakturowanie?) dzierżawców z tytułu przedmiotowych opłat podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 705. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/6/TŁ/05
  Jednostka zwróciła się do Urzędu Skarbowego w Prudniku z następującymi pytaniami:1. Czy przy obciążaniu pracownika za prywatne rozmowy telefoniczne powadzone z aparatu służbowego należy wystawić faktury indywidualne dla każdego pracownika, czy też wystarczające jest wystawienie jednej zbiorczej faktury wewnętrznej na koniec miesiąca? Zaznaczono przy tym, że pracownicy wpłacają należność za rozmowy telefoniczne na druku ścisłego zarachowania kwitariusz k-103. Zdaniem Podatnika możliwe jest zarówno wystawienie faktury dla pracownika, jak i wystawienie jednej zbiorczej faktury wewnętrznej, uwzględniając wszystkie wpłaty za rozmowy telefoniczne brutto i nie naliczając podatku należnego i nie odliczając podatku naliczonego.2. Czy czynności polegające na odpłatnym udostępnianiu oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach organizowanych przetargów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Podatnika wydanie takich dokumentów jest dostawa towarów i w związku z tym podlega opodatkowaniu podstawowa stawka podatku VAT.3. Czy wkłady niepieniężne (aport) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego podlegają ustawie o VAT? Podatnik stoi na stanowisku, iż czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.4. Czy przekazanie nagrody rzeczowej o wartości przekraczającej 50 zł zwycięzcom konkursów podlega opodatkowaniu VAT w przypadku, gdy Jednostka nie odlicza podatku naliczonego od zakupionych towarów przeznaczonych na nagrody? Zdaniem podatnika, skoro przekazywanie nagród nie jest związane z działalnością Urzędu Gminy, to Jednostkanie może obniżać podatku naliczonego, a fakturę wewnętrzna wystawić należy bez podatku VAT.
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/27/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT za centralne ogrzewanie pomieszczeń refakturowane fakturą VAT w części dotyczącej zajmowanej przez inny podmiot powierzchni?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/05
  Czy można refakturować dla kontrahenta z Niemiec koszty transportu przesyłki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów z zastosowaniem stawki podatku 0%?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/18/05
  Dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zakupu paliwa do ciągnika siodłowego udokumentowanego refakturą wystawioną przez kontrahenta niemieckiego.
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/20/05
  Dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zakupu usługi mycia samochodów udokumentowanych refakturami wystawionymi przez kontrahenta niemieckiego na rzecz którego firma świadczy usługi transportowe.
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/55/05/MKow
  Dot. zasadnosci dokonywanego sposobu rozliczeń w odniesieniu do refakturowanych usług medialnych na zasadzie odsprzedaży usług w odpowiednich proporcjach na najemców wyłącznie przez współwłaściciela będącego bezpośrednim nabywcą tych usług.
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/3e/05
  Czy przy obciążeniu pracownika za prywatne rozmowy telekomunikacyjne wystawiać faktury indywidualne czy zbiorczą brutto nie naliczając podatku należnego i nie odliczając podatku naliczonego?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/14/1/05
  dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z opłatami za gaz
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/14/2/05
  dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)- zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z opłatami za wywóz nieczystości oraz zużycie energii
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/50/05/MKow
  Dot. zasadności stosowania stawki podatku 7% na usługi medialne ( dostawa wody i wywóz nieczystości) przy obciążaniu za te usługi najemców lokali użytkowych w wyniku świadczonej usługi najmu lokali.
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-51-1-1/05
  Refakturowanie kosztów za media przez Wspólnotę Lokalową.
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-12/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT "odsprzedaż" usług telekomunikacyjnych dokonywana przez Urząd Gminy na rzecz innej jednostki budżetowej oraz gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Gminy?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/III/443-11/2/05
  1) Czy nieodpłatne użyczenie lokali będących w trwałym zarządzie Jednostki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2) Czy koszty związane z wynajmowanymi (wydzierżawionymi) nieruchomościami, takie jak: energia elektryczna i cieplna, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie oraz wpłata na fundusz remontowy mogą być refakturowane na wynajmującego?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/05
  Czy w sytuacji kosztów poniesionych przez współwłaścicieli kamienicy w związku z najmem tej nieruchomości faktura kosztowa może być wystawiona na jednego ze współwłaściciela a nastepnie każdy ze współwłaścicieli dokonywałby odliczenia VAT w wysokości przypadającej na niego udziału w tej nieruchomosci ?.
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-3/05-5-JS/22289
  Czy można odliczyć podatek naliczony - z tytułu wykonywania czynności legalizacji i naprawy wodomierza - wykazany w otrzymanej fakturze korygującej?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/005-0016/05
  czy właściciel nieruchomości przy refakturowaniu kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości rozliczanych odrębnie od wartości czynszu, powinien wystawić fakturę VAT czy udokumentować to zdarzenie za pomocą noty księgowej.
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/16/6b/442/2005
  Czy zużycie przez pracowników w trakcie narad i szkoleń artykułów spożywczych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czy zasadnym jest obciążanie kosztami przesyłek pocztowych odbiorców wydawnictw, na zasadzie refakturowania usług pocztowych, przy zastosowaniu stawki podatku VAT w wysokości 22%?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/5/05
  Czy refundacja dokonywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy VAT ?., Czy podatek należny wynikający z wystawionych faktur na rzecz NFZ dot. części należności refundowanych przez tą instytucję należy rozliczyć w deklaracji VAT - 7 za m-c w którym dokument ten został wystawiony ?.
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415/1/05
  Jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu zużycia energii elektrycznej ?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29-1-2/05
  Jak należy dokumentować koszty osobowe i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem pomieszczeń biurowych ?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415/1a/05
  Jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z tytułu opłat za wodę i ścieki ?
 726. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1030/04
  Czy poniesione wydatki usługi transportowej są kosztem uzyskania przychodu oraz czy kwota którą obciążono dealera refakturując wysokość tych wydatków stanowi przychód?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/05/TK
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług refakturowanie na biorącego w użyczenie nieruchomość należności z tytułu zużytych mediów oraz podatków od nieruchomości i leśnego?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 0090/1/10/722/05
  Jak należy opodatkować dodatkowe koszty uzgodnień, które, zgodnie z umową, zostały odrębnie wyszczególnione na fakturze wystawionej za opracowanie projektu. Podatnik wskazał, iż podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. W umowie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za wykonany projekt oraz zawarto zapis o refakturowaniu, na podstawie poniesionych wydatków, kosztów uzgodnień. Zdaniem Podatnika, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% podlega sprzedaż usługi projektowej ze wszystkimi elementami składającymi się na kompleksowy zakres usługi określonej w umowie, bez względu na sposób fakturowania wymagany przez Zlecającego, polegający na odrębnym fakturowaniu usług związanych z uzgodnieniem projektu.
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 0090/1/6/13/05
  Czy "refakturowanie" usług remontowo-budowlanych, które jest wykazywane przez spółkęw deklaracji VAT-7 jako sprzedaż opodatkowana, wlicza się do obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-11/05/MP
  Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-20/05/MP
  pytanie dot. traktowania odsprzedaży (refakturowania) mediów w podatku dochodowym od osób prawnych
 732. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-164-1-BS/04/05
  W sierpniu 2004r. Spółka otrzymała dwie faktury dotyczące refaktury kosztów biletów lotniczych. Faktury zostały wystawione przez firmę niemiecką, której pracownik został oddelegowany do Spółki w celu naprawy maszyny. Ww. faktury są wystawione przez kontrahenta zagranicznego ze stawką 0%. Wątpliwości Spółki dotyczą rozliczenia podatku VAT od otrzymanych faktur.
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/406/2005/D.Sz.
  dotyczy refakturowania kosztów biletu lotniczego
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/22/2005
  Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmuje lokale użytkowe osobom trzecim na podstawie umowy najmu za odpłatnością. Wystawiając faktury za najem lokalu specyfikuje wszystkie tytuły opłat i nalicza podatek: czynsz najmu + VAT 22%, równowartość podatku od nieruchomości + VAT 22%, zużycie wody+ VAT 7%, wywóz śmieci + VAT 7%, centralne ogrzewanie + VAT 22%. Spółdzielnia pyta czy taka forma umowy oraz stawki podatku są prawidłowe oraz czy najemca będący podatnikiem VAT ma prawo odliczyć podatek naliczony od wszystkich w/w pozycji?
 735. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/2150/415/62/2004/2005
  Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi, czy przychody z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej, gazu, ogrzewanie i dostawę wody winien księgować do okresu (miesiąca) którego dotyczą czy też zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym według terminu ich wymagalności oraz zgodnie z terminem określonym w fakturach VAT.Ponadto prosi o potwierdzenie, czy słusznie przychody dotyczące usług świadczonych w roku poprzednim zarachowano do przychodów roku 2003, pomimo tego, że faktury zostały wystawione po zakończeniu roku, a termin ich płatności został określony na styczeń 2004r.
 736. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-077/SIP/29/05
  Dotyczy wystawienia dłużnikowi noty księgowej jako "refaktury" za wykonaną usługę koszenia zboża bez naliczania podatku VAT.
 737. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/446-48/05
  Termin odliczenia podatku naliczonego z refaktury.
 738. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/304/106/MZ/2004
  Czy Spółka prawidłowo zafakturowała odsprzedaż usługi transportowej: bez doliczania marży, a wszystkie dane dotyczące odsprzedanej usługi są identyczne jak na fakturze wystawionej przez usługodawcę?
 739. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-151/04
  Osoba fizyczna będąca podatnikiem podatku od towarów i usług świadczy usługi stomatologiczne we własnym lokalu. Budynek, w którym znajduje się lokal jest administrowany przez wspólnotę mieszkaniową nie będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Wspólnota obciąża właścicieli lokali kosztami zużytych mediów na podstawie wskazań podliczników. Podatniczka podnajęła lokal podmiotowi, który nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Zainstalowała podliczniki pozwalające na ustalenie faktycznego zużycia poszczególnych mediów przez najemcę. W ocenie podatniczki, przyjmując całość kosztów mediów i wystawiając fakturę VAT wysokość tych kosztów w sposób nieuzasadniony wzrośnie o podatek VAT, co jest niebagatelną kwotą przy braku możliwości jej odliczenia. Podatniczka proponuje dokonanie podziału kosztów zgodnie z odczytem podliczników i uznanie się notą i oryginałem rachunku w części zużytych mediów na własne potrzeby. Najemca, natomiast zostanie obciążony notą na pozostałą kwotę i kopią rachunku pierwotnego.
 740. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-328-1/04
  Jednostka będzie mogła korzystać nieodpłatnie z pomieszczeń na podstawie "umowy użyczenia" partycypując jedynie w kosztach eksploatacji w wysokości ok. 30% każdej otrzymanej faktury. Wątpliwości Jednostki dotyczą refakturowania ww. usługi.
 741. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/3/KO/443-189/04
  Czy podatnik zarządzający nieruchomością powinien wystawić fakturę VAT dla właścicieli lokali użytkowych za przeprowadzony remont części wspólnej nieruchomości finansowany ze środków zgromadzonych z wpłat na fundusz remontowy?
 742. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40/04
  W sprawie stosowania właściwej stawki podatku przy refakturowaniu usług pocztowych wykonywanych przez pocztę państwową.
 743. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-603/04
  Jaka kwota podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi podlega odliczeniu w sytuacji, gdy możliwe jest wyodrębnienie kwot podatku naliczonego związanego zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i zwolnionymi od podatku od towarów i usług?
 744. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2480/04/CIP/06
  Czy w przypadku refakturowania zakupu paliwa na innego użytkownika samochodu, który nie spełnia kryterium dopuszczalnej ładowności określonej wzorem zamieszczonym w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT właściciel "karty paliwowej" może odliczyć podatek naliczony z faktury VAT wystawionej przez stację paliw ?
 745. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-179/13/04
  Czy refakturowanie usług telekomunikacyjnych na kontrahenta zgaranicznego podlega opodatkowaniu VAT i czy przysługuje odliczenie podatku na podstawie art.86 ust.8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 746. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-144-2-GK/04
  1. Jaka stawkę podatku VAT zastosować dla świadczonych usług zakwaterowania w akademikach?2. Czy uczelnia może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących zużycie wody, energii elektrycznej i gazu w okresach miesięcznych, pomimo, iż zakres w jakim podatek naliczony wynikający z tych faktur będzie związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu będzie znany dopiero w późniejszym okresie (po dokonaniu odczytów liczników i ustaleniu jaka część zostanie refakturowana na najemców)?
 747. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/151/04
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy refakturowaniu kosztów remontu dachu?
 748. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-2067/04/AN
  Przedmiotem pytań jest zastosowanie przepisów o podatku od towarów i usług w odniesieniu do: podstawy opodatkowania z tytułu obciążenia pracowników kosztami usług telekomunikacyjnych, oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z odsprzedażą usług telekomunikacyjnych.
 749. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO IV-423/14/2004
  dotyczy potrącalności kosztów oraz momentu powstania refakturowanych przychodów
 750. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-154/04/JM
  Wniosek Spółki dotyczy : 1. Opodatkowania usług transportu w sytuacji gdy Spółka wysyłając swoje produkty z terytorium kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zakupuje usługę transportową od polskiej firmy transportowej, a następnie obciąża kosztami tej usługi odbiorcę towaru, będącego czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju członkowskim. 2. Opodatkowania sprzedaży towaru (środka trwałego) przez Spółkę na rzecz podatnika podatku VAT zarejestrowanego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym kraju członkowskim w sytuacji gdy towar pozostaje po transakcji na terenie kraju i będzie użyczony przez nabywcę Spółce. Przedmiotowy środek trwały ma być wykorzystywany przez Spółkę do produkcji towarów dostarczanych następnie jego właścicielowi.
 751. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/213/04
  Czy niżej wymienione czynności, wykonywane przez Dom Pomocy Społecznej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: - oddanie do używania pomieszczeń mieszkalnych na podstawie umowy użyczenia, - odsprzedaż usług dostarczania mediów w drodze ich refakturowania, - sprzedaż posiłków w stołówce prowadzonej przez pracowników Domu Pomocy Społecznej?
 752. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-42/3688/04
  Jak i gdzie należy opodatkować podatkiem VAT usługi reklamy, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności świadczone kontrahentowi z Niemiec? Jak refakturować koszty wypożyczonego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego podatnikowi z Niemiec?
 753. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/114/04
  Podatnik dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w niektórych dostawach obciąża odbiorcę kosztami transportu. Koszty te są wyszczególnione na fakturze sprzedaży pod nazwą transport, do której zastosowana jest stawka podatku VAT- 0 %. Zdaniem podatnika, ponieważ nie świadczy on usługi transportowej, a jedynie wpisuje jej wartość w odrębnej pozycji faktury jako zwrot kosztów dostawy towarów, wartość transportu winna być opodatkowana wg stawki 0 %.
 754. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1999/04/EF
  W złożonym piśmie Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: "...Polski przedsiębiorca obciążył naszą firmę fakturą VAT za usługę dotyczącą wynajmu powierzchni wystawowej na targach i naliczył 22% VAT. Jednocześnie nasza firma musi obciążyć częścią kwoty z tej faktury zagranicznego kontrahenta (który również brał udział w w/w targach), którego siedziba znajduje się na terenie Unii Europejskiej (w Niemczech)". Przedmiotem zapytania, zawartego w piśmie Podmiotu jest zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej w dalszej części "ustawą" w zakresie refakturowania usługi dla zagranicznego kontrahenta mającego swoją siedzibę na terenie Niemiec.
 755. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2616/2004/ADB
  Dotyczy refakturowania poniesionych wydatków.
 756. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-155/6390/BW/04
  Proszę o udzielenie odpowiedzi na temat refakturowania usług i dokonywania dostaw między małżonkami będącymi podatnikami podatku od towarów i usług.
 757. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I.US.PP-2/443/134/2004
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT i PDOP od wystawianych przez Spółkę faktur sprzedaży w zakresie najmu lokalu oraz refakturowanych kosztów energii? Jak prawidłowo ująć faktury zakupu energii i dotyczącej najmu w ewidencji VAT?
 758. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/86/04
  Stan faktyczny: 1. Sp. z 0.0. świadczy m.in. usługi t.j. : a) Pobór i rozprowadzanie wody oznaczone wg PKWiU 41.00.20 b) Remont wodomierzy, wyłączenia i włączenia sieci wodociągowej,ekspertyzy wodomierzy oznaczone wg PKWiU 41.00.20 c) Odbiór i oczyszczanie ścieków oznaczone wg PKWiU 90.00.11 d) Nalicza opłaty dodatkowe z tytułu przekroczenia norm ochrony środowiska oznaczone wg PKWiU 90.00.11 e) Administruje wysypiskiem śmieci wg PKWiU 90.00. f) . Refakturuje usługi związane z dostawą energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych g) Dostawa energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Pytanie: , Czy w związku z nowelizacją art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustępu 3d w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 r. jako przychód podatkowy w rozumieniu ww ustępu należy traktować wszystkie ww rodzaje usług świadczonych przez Spółkę zgodnie z symboliką PKWiU 41.00.20 (punkty la,lb), 90.00.11 (punkty lc, 1d, le) oraz punkty 1f i 1 g czy tylko usługi określone w punkcie 1 a, 1 c, 1 g. Stan faktyczny: 2. W związku z nowelizacją art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 01.01.2004 r. poprzez dodanie ustępu 3d następuje deklarowanie przychodu podatkowego w rozliczeniu za miesiąc w którym przypada termin płatności wynikający z faktury. Aby prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania danego okresu sprawozdawczego (miesiąca czy roku), podatnik powinien określić odpowiednio nie tylko przychody, ale ikoszty podatkowe tego okresu. W uopdop nie ma odrębnych regulacji zasad rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów z tytułu świadczenia usług określonych wart. 12 ust. 3d. Pytanie: ,a) Czy adekwatnie do przesuniętego na następny okres rozliczeniowy przychodu podatkowego zgodnie z terminami płatności wynikającymi z faktur należy odnieść odpowiednią część kosztów uzyskania przychodów tj. kosztów wytworzenia pozostających w bezpośrednim związku przyczynowo¬skutkowym z przychodami tego samego okresu sprawozdawczego natomiast stałe koszty funkcjonowania podatnika (koszty ogólnozakładowe, koszty sprzedaży) jako nie pozostające w bezpośrednim związku z przychodami powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych w momencie ich poniesienia? Przyjęty w Spółce system rachunku kosztów wydziela koszty wytworzenia, koszty ogólnozakładowe, koszty sprzedaży. b) Czy zasada taka znajduje zastosowane w przypadku okresów sprawozdawczych miesięcznych (CIT -2) i rocznych (CIT -8) czy tylko rocznych (CIT-8)? 3.Stan faktyczny: Sp. z 0.0 dla realizacji zadania inwestycyjnego na Oczyszczalni ścieków korzysta z dofinansowania z funduszu przedakcesyjnego .ISP A w związku z czym Spółka otrzymuje ww dofinansowanie oraz odsetki które wygenerują się na rachunku bankowym NBP od momentu wpływu z Komisji Europejskiej do momentu przekazania do Beneficjenta w walucie EUR . Pytanie: Czy do wyceny wpływu ww dotacji należy zastosować średni kurs NBP czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę?
 759. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/106/2004
  Zapytanie podatnika dotyczy następujących kwestii:- sposobu rozliczania podatku naliczonego przy zakupach stanowiących koszty dot. nieruchomości wspólnej, tj. czy jeden ze współwłaścicieli może przyjąć do swojej ewidencji VAT pełne kwoty podatku naliczonego wynikające z f-r np. za media (energię itp.) i w całości je odliczyć, a pozostałych współwłaścicieli obciążyć fakturami odsprzedaży, w częściach na nich przypadających proporcjonalnie do udziału w nieruchomości- czy współwłaściciele nie będącyh podatnikami VAT przychody z najmu mogą dokumentować rachunkami zamiast fakturami oraz czy podatek VAT, wynikający z faktur zakupu (kosztowych) stanowi u nich koszt uzyskania przychodu- czy prawidłowe jest postępowanie, jeżeli na udokumentowanie przychodu z najmu, każdy współwłaściciel wystawia f-rę (rachunek) w częsci proporconalnej do jego udziału w nieuchomości- -czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w/w spsób ewidencjonowania wspólnej faktury zakupu oraz sposób dokumentowania przychodu z tyt.wynajmu wspólnej nieruchomości jest prawidłowy-
 760. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/144/2004
  Czy Spółdzielnia ma podstawy do refakturowania ponieśionych kosztów z 2003 r.?
 761. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/197/04
  Jak winny być rozliczane w świetle ustawy o podatku od towarów i usług dostawy mediów (ciepło) w gminnych lokalach we wspólnocie mieszkaniowej?
 762. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/40/04
  Podmiot pyta, czy będąc zakładem budżetowym i "refakturując" usługi na rzecz innego zakładu budżetowego powinien uwzględnić tę samą stawkę podatku od towarów i usług lub zwolnienia od tego podatku, które były określone w fakturze wystawionej przez faktycznego usługodawcę, czy też zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze. zm.) w tej sytuacji należy zastosować zwolnienie od podatku. Zdaniem Podmiotu, w powyższej sytuacji, nie powinno się naliczać podatku VAT zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze. zm.).
 763. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/143/04/MS
  Pytanie dotyczy możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów składek na PFRON w sytuacji przyjęcia przedstawionych przez spółkę następujących rozwiązań: 1.składka PFRON jest doliczana do ceny usługi przed naliczeniem marży, a więc ich sprzedaż następuje w kwocie powiększonej o marżę, 2.wartość składki PFRON zwiększa koszt usługi po doliczeniu marży, a więc ich sprzedaż następuje bez narzutu marży.
 764. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.X-443/134/04
  Jaką stawkę VAT należy stosować przy refakturowaniu usług oraz świadczeniu usług marketingu i pozyskiwania rynku na rzecz firmy z kraju trzeciego, czy istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego przy wykonywaniu tych usług?
 765. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II/443-133/04
  wątpliwości w zakresie stawki i miejsca opodatkowania w zasadzie ""refakturowanych kosztów nabycia form do produkcji opakowań.
 766. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443.101.04.BO.CM
  Czy przy odprzedaży usług turystyki świadczonych poza terytorium Wspólnoty, nabytych uprzednio od biura podróży, można stosować stawkę 0%?
 767. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/VUR2/443-421/04/MJ
  1. Czy można refakturować usługi pocztowe stosując zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4?
 768. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-116/04
  Czy należy opodatkować refakturownie kosztów badania bilansu ?
 769. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1630/04/CIP/01
  Czy na podstawie dokonanych wpłat na fakturze wystawionej tytułem czynszu można uwzględnić wyżej wskazane obciążenia i opodatkować je w następujący sposób:- wartość wynagrodzenia administratora, pogotowia awaryjno-technicznego, zaliczka na koszty eksploatacji i fundusz remontowy - stawką 22%;- wartość za zimną wodę i kanalizację - jako "woda i ścieki" - stawką 7%?
 770. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/113/04/MG
  Zapytanie podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji refakturowania kosztów związanych z użytkowaniem rzeczy ruchomych (na podstawie umowy najmu) przez przedstawicieli handlowych podatnika.
 771. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1566/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje: czy nadal istnieją faktury VAT refakturujące koszty; czy refakturowanie kosztów należy dokumentować za pomocą noty obciążeniowej w wartości netto poniesionych kosztów.
 772. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-63/04
  Jak należy rozliczać i dokumentować koszty związane z wykorzystaniem lokalu użytkowego stanowiącego wspólność majątkową małżonków na potrzeby prowadzonych odrębnie działalności gospodarczych.
 773. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RP II 423/62/AG/04
  1. Czy koszty pobrane przez bank BZ WBK (nie nasz tylko pośredniczący) od wpłaty dewizowej za faktury eksportowe stanowią koszt uzyskania przychodu?2. Czy refakturowanie usług zwolnionych od VAT rodzi konieczność rozliczenia podatku naliczonego wg struktury zakupów i czy faktury zakupu usług zwolnionych należy ujmować w deklaracji VAT-7 w poz.43-nabycie towarów i usług pozostałych.?
 774. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-170-2/04
  Czy prawidłowe jest refakturowanie przez zarządcę na wspólnotę lokalową usług związanych z dostawą energii cieplnej, elektrycznej, zimnej wody, odprowadzania ścieków,wywozu śmieci - bez doliczania marży.
 775. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-162/04/PN/KP
  1. W jakiej formie jednostka budżetowa powinna dokumentować odsprzedaż paliwa oraz części zamiennych do samochodów policyjnych? 2. Czy jednostka budżetowa może refakturować koszty mediów?
 776. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-58/HM/04
  Czy jednostka budżetowa samorządu terytorialnego świadcząca w ramach działalności statutowej usługi z zakresu opieki społecznej zwolnione od podatku VAT na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (poz. 9 PKWiU 85) oraz pewne dodatkowe usługi ma obowiązek opodatkować je podatkiem VAT?
 777. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1329/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się zapytaniem w sprawie miejsca opodatkowania oraz zastosowania właściwej stawki VAT do usługi transportowej od 01.05.2004r. Zdaniem Podatnika towar opodatkowuje stawką VAT 0% na podstawie art. 41 ust.3 przy zachowaniu warunków z art. 42 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Natomiast w zw. z refakturowaniem kosztów transportu Podatnik stosuje dla tej usługi postanowienia art.28 ust.3 ustawy i uznaje, że koszty transportu nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT lecz w kraju nabywcy.
 778. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1148/IV/04
  Zapytanie dotyczy rozliczenia podatku od towarów i usług w następującej sytuacji: Miasto zamierza dokonać remontu stadionu, który wydzierżawia innemu podmiotowi. Remont zostanie sfinansowany w połowie z dopłaty Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz w połowie z zaciągniętego przez dzierżawcę kredytu.
 779. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1261/04/CIP/01
  1)czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług prawidłowe jest refakturowanie przez wynajmującego /dzierżawcę/ na najemcę przedmiotowych kosztów eksploatacyjnych? 2)czy najemca ma prawo od obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur, o których mowa powyżej? Zdaniem podatnika refaktura stanowi podstawę do odliczenia podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy, jeżeli koszty refakturowane mają związek z prowadzoną przez nabywcę działalnością.
 780. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1314/04/JDP/730
  Przedmiotem pytania zawartego w wyżej wymienionym piśmie Podatnika jest zastosowanie właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do usług towarzyszących usługom najmu, takich jak: usługi w zakresie rozprowadzania wody oraz usługi odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków.
 781. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-1000/04
  Jaka stawka podatku dla refaktury kosztów eksloatacyjnych przy wynajmie lokali ?
 782. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/486/246/04
  Podatnik zwraca się o wyjaśnienie czy podatek od nieruchomości (wchodzący w skład opłat za użytkowanie garażu - obok opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy) zapłacony na rzecz Urzędu Gminy a następnie refakturowany na członków spółdzielni mieszkaniowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 783. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62-2/ET/04
  Podatnik pyta czy: 1) uiszczane przez pracowników korzystających z telefonów służbowych środki pieniężne uznać należy za zwrot wydatków i w efekcie czynność tą udokumentować należy notą obciążeniową, czy też dokumentować je za pomocą refaktury? 2) czy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów?
 784. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1745/2004/ADB
  Dotyczy usług pośrednictwa w przewozach taksówkowych.
 785. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/0-05/2/1640/04
  Jaką stawką należy opodatkować refakturowanie usług pocztowych?
 786. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2-443/104/2004
  Czy w przypadku umowy o administrowanie budynku biurowego, będącego nieruchomością wspólną jest możliwe: 1. refakturowanie ze stawką obniżoną usług komunalnych i materiałów do celów konserwacji i remontów w budynku biurowym (wg stanu prawnego przed 1 maja 2004 r.) 2. refundacja przez współwłaścicieli kosztów ubezpieczenia budynku i podatku od nieruchomości - bez naliczania przez Spółkę podatku VAT 3. refundacja przez współwłaścicieli wydatków na zatrudnienie personelu obsługi nieruchomości - bez naliczania podatku VAT.
 787. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-228/170 385/122/04
  Czy podatnik ma prawo do stawki 7% na roboty budowlane refakturowane po 1 maja 2004 r.?
 788. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443-35/04
  Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prawidłowo opodatkowujemy stawką podatku 22% wykonane na terenie kraju usługi na rzecz kontrahenta z Niemiec, związane z przygotowywaniem przez naszego pracownika maszyn do produkcji, mycia pojemników oraz kwoty otrzymane od tego kontrahenta tytułem refekturowania kosztów rozmów telefonicznych?
 789. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/26/133/85937/04
  - Czy w deklaracji VAT - 7 za m-c maj 2004 r. winien być ujęty podatek należny od dokonanej sprzedaży, wynikający z faktur wystawionych do 30 kwietnia 2004 r. dla których obowiązek podatkowy przypada na maj 2004 r. (np. faktury za roboty budowlano-montażowe) ?
  - Czy faktury wystawione do 30 kwietnia 2004 r. (tj. pod rządami starej ustawy), a otrzymane w maju 2004 r. (pod rządami nowej ustawy), dają prawo do odliczenia podatku naliczonego ?
  - Jaką stawkę podatku VAT zastosować w przypadku refakturowania w miesiącu maju 2004 r. sprzedaży usług teleinformatycznych wykonanych w miesiącu kwietniu 2004 r. ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!