Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


rata leasingowa

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-751/12-2/AK
  po zakończeniu umowy leasingu kwota wskazana w fakturze VAT marża wystawionej w dniu wydania przedmiotu leasingu będzie inna niż suma kwot wpłaconych przez Leasingobiorcę przez cały okres trwania umowy. Z uwagi na powyższe po zakończeniu umowy leasingu w sytuacji Wnioskodawca winien wystawić fakturę korygującą uwzględniającą różnice pomiędzy faktycznie dokonanymi płatnościami przez Leasingobiorcę, a kwotą wskazaną jako podstawa opodatkowania
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1273/11/12-S/MR
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1273/11/12-S1/MR
  Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4//443-437/12-4/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur z tytułu leasingu samochodu oraz obowiązek rejestracji umowy leasingu w US.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-520/12-3/IŚ
  w momencie otrzymania dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do środków trwałych przez Spółkę przekształconą należy skorygować koszty podatkowe w Spółce przekształconej o amortyzację, która była zarachowana w koszty podatkowe u Przedsiębiorcy przekształconego oraz w Spółce przekształconej, w części dofinansowanej oraz ująć tę kwotę w przychodach niestanowiących przychodów podatkowych w Spółce przekształconej
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-781/12/MO
  Czy pierwszą ratę leasingową, można zaliczyć jednorazowo do kosztów podatkowych, pomimo iż pozostałe raty leasingowe są niższe od pierwszej raty?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-382/12-6/GJ
  Czy koszty ubezpieczenia umowy leasingu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów podobnie jak koszty ponoszonych rat leasingowych i innych opłat związanych z zawartą umową leasingu?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-497/12-4/KT
  prawo do odliczenia podatku od opłat leasingowych związanych z wynajmem samochodu osobowego
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-418/12/CzP
  Czy Spółka prawidłowo zaliczyła fakturę – usługa leasingowa 1 opłata leasingowa do umowy - do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia nie rozbijając proporcjonalnie na cały okres trwania umowy?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-292/12-3/KK
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo pierwszej raty leasingowej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego w jej pełnej wysokości w miesiącu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury tj. w kwietniu ewentualnie maju 2012 r.?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-309/12-2/AK/DG
  Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 ustawy nowelizującej, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu, ale jedynie w okresie kiedy Wnioskodawca będzie go wynajmował osobom trzecim. Natomiast przeznaczenie tego samochodu do użytkowania przez Podatnika w prowadzonej działalności będzie skutkowało brakiem prawa do odliczenia od tych zakupów z uwagi na niespełnienie przesłanki zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy nowelizującej. Ponadto Wnioskodawca w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ma zamiar nabyć używany samochód osobowy, który następnie przeznaczy na wynajem przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji gdy transakcja sprzedaży przedmiotowego samochodu będzie podlegała opodatkowaniu, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze zakupu tego samochodu w pełnej wysokości. Późniejsze przeznaczenie tego samochodu do wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej niepolegającej na wynajmie nie będzie skutkowało koniecznością korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego od zakupu tego samochodu.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-226/12-2/AWa
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur dotyczących opłat leasingowych motocykla oraz od zakupu paliwa służącego do jego napędu.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-476/11-2/DS
  Czy Spółka wyżej określoną opłatę wstępną może zaliczyć w całości do kosztów podatkowych w dacie poniesienia, tj. otrzymania i zaksięgowania faktury przez Spółkę, czy też opłatę wstępną należy zaliczyć do pośrednich kosztów podatkowych i rozliczyć jej wartość w kosztach uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1228/11/ABu
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od rat leasingowych dotyczących samochodu ciężarowego oraz z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do jego napędu
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1645/11-2/PR
  Opodatkowanie, konieczność korygowania podstawy opodatkowania w sytuacji wypowiedzenia umowy leasingu z winy korzystającego, ustalenie momentu obniżenia podstawy opodatkowania, oraz uwzględnienie w podstawie opodatkowania dostawy przedmiotu leasingu na skutek zawarcia porozumienia z korzystającym
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1367/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz paliwa nabywanego do napędu samochodów osobowych będących przedmiotem leasingu operacyjnego.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-376/11-2/DS
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo opłaty wstępnej (czynsz inicjalny, czynsz zerowy) wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego w jej pełnej wysokości w miesiącu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, tj. we wrześniu br.?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-212/11-4/KO
  Czy Wnioskodawca może w całości, tzn. w kwocie brutto z faktury, zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, opłatę wstępną do umowy leasingowej?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-574/11-7/AW
  Skoro Wnioskodawca posiada zaświadczenia wydane przez stację kontroli pojazdów, potwierdzające spełnienie wymagań dla pojazdów określonych w art. 86 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.) lub w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. oraz dowody rejestracyjne pojazdów zawierają właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań, to samochody użytkowane do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług stanowią pojazdy, o których mowa w art. 3 ust. 2. Tym samym, o ile samochody są – jak wskazał Wnioskodawca - wykorzystywane do czynności opodatkowanych, to Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących raty leasingowe wskazanych we wniosku samochodów oraz zużytego paliwa do tych samochodów.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-783/11-2/MC
  Czy pierwsza miesięczna rata leasingowa w wysokości 76.066,05 PLN, oraz druga miesięczna rata leasingowa w wysokości 78.706,47 PLN jest kosztem uzyskania przychodów zgodnie z zapisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w całości w momencie poniesienia?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1104/11/ABu
  Czy podatek VAT wykazany w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe, dotyczące tego samochodu ciężarowego stanowi w całości prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1273/11-4/MR
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1273/11-3/MR
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-948/11/AK
  Czy czynsz inicjalny, opłatę za wycenę i opłatę manipulacyjną przy stosowaniu "uproszczonej" metody ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych Wnioskodawca mógł odnieść w koszty jednorazowo w dacie wystawienia dokumentów?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-932/11/AK
  W przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, do kalkulacji wysokości opłat z tytułu użytkowania Znaków Towarowych i ceny wykupu nie znajdą zastosowania przepisy art. 11 Ustawy o CIT, bowiem sposób kalkulacji wysokości opłat leasingowych i ceny wykupu określony został w przepisach Ustawy o CIT dotyczących opodatkowania stron umowy leasingu operacyjnego. W odniesieniu do kalkulacji ceny wykupu nie będzie miał ponadto zastosowania przepis art. 12 ust. 6a Ustawy o CIT dotyczący przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnych świadczeń. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-931/11/AK
  Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego umowa użytkowania Znaków Towarowych stanowiła będzie umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17b Ustawy o CIT i w konsekwencji ustalone w umowie opłaty z tytułu użytkowania będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-715/11/ABu
  Czy w związku z zawarciem umowy leasingu motocykla przeznaczonego przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy tylko i wyłącznie do dalszego najmu (dzierżawy), a następnie do najmu (dzierżawy) oraz innych potrzeb Spółki, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących należności leasingowe w całym okresie trwania umowy leasingu?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-146/11-4/JN
  Odliczenie podatku VAT w całości od rat leasingowych i paliwa.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-617/11/ABu
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie odliczając w 2011 roku w całości podatku VAT od rat leasingowych oraz od paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-939/11/ABu
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odliczając w 2011 roku podatek VAT w 100% od rat leasingowych oraz odliczając w 100% podatek VAT od paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-574/11/ABu
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu umowy leasingu motocykla oraz zakupu paliwa służącego do napędu motocykla wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-702/11-4/MP
  1. Czy Podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od płaconych za motocykl rat leasingowych na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., poprzez dokonanie korekt deklaracji VAT? 2. Czy Podatnik może odliczać VAT w pełnej wysokości do końca okresu, na który zawarta została umowa leasingu?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-566/11-4/AG
  Czy raty leasingowe aby mogły być podatkowym kosztem uzyskania przychodu w dacie poniesienia muszą być ustalone w równej wysokości przez cały czas trwania umowy leasingowej, czy też mogą być kształtowane dowolnie niezakłócając przy tym zapisów art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Poprzez dowolność rozumiane jest tutaj kształtowanie obciążeń z tytułu leasingu np. ze względu na sezonowość produkcji lub posiadane aktywa finansowe.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-482/11-4/AD
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych użytkowanego samochodu.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-97/11-5/DS
  1. Czy Spółka ma obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o dotychczas poniesione opłaty z tytułu umów leasingu, które to umowy uległyby rozwiązaniu przed ich upływem? 2. Czy nierozliczoną kwotę dot. wstępnej opłaty leasingowej, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów leasingu, Spółka ma prawo uznać za koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia? 3. Czy dodatkowa opłata (Kwota Rozliczeniowa) zapłacona Leasingodawcy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, stanowi koszt uzyskania przychodu? 4. Czy ewentualna zwrócona przez Leasingodawcę Kwota Rozliczeniowa, stanowi przychód Spółki?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-97/11-6/DS
  1. Czy Spółka ma obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o dotychczas poniesione opłaty z tytułu umów leasingu, które to umowy uległyby rozwiązaniu przed ich upływem? 2. Czy nierozliczoną kwotę dot. wstępnej opłaty leasingowej, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów leasingu, Spółka ma prawo uznać za koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia? 3. Czy dodatkowa opłata (Kwota Rozliczeniowa) zapłacona Leasingodawcy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, stanowi koszt uzyskania przychodu? 4. Czy ewentualna zwrócona przez Leasingodawcę Kwota Rozliczeniowa, stanowi przychód Spółki?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-97/11-5/DS
  1. Czy Spółka ma obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o dotychczas poniesione opłaty z tytułu umów leasingu, które to umowy uległyby rozwiązaniu przed ich upływem? 2. Czy nierozliczoną kwotę dot. wstępnej opłaty leasingowej, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów leasingu, Spółka ma prawo uznać za koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia? 3. Czy dodatkowa opłata (Kwota Rozliczeniowa) zapłacona Leasingodawcy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, stanowi koszt uzyskania przychodu? 4. Czy ewentualna zwrócona przez Leasingodawcę Kwota Rozliczeniowa, stanowi przychód Spółki?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-97/11-6/DS
  1. Czy Spółka ma obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o dotychczas poniesione opłaty z tytułu umów leasingu, które to umowy uległyby rozwiązaniu przed ich upływem? 2. Czy nierozliczoną kwotę dot. wstępnej opłaty leasingowej, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów leasingu, Spółka ma prawo uznać za koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia? 3. Czy dodatkowa opłata (Kwota Rozliczeniowa) zapłacona Leasingodawcy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, stanowi koszt uzyskania przychodu? 4. Czy ewentualna zwrócona przez Leasingodawcę Kwota Rozliczeniowa, stanowi przychód Spółki?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-97/11-4/DS
  1. Czy Spółka ma obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o dotychczas poniesione opłaty z tytułu umów leasingu, które to umowy uległyby rozwiązaniu przed ich upływem? 2. Czy nierozliczoną kwotę dot. wstępnej opłaty leasingowej, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów leasingu, Spółka ma prawo uznać za koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia? 3. Czy dodatkowa opłata (Kwota Rozliczeniowa) zapłacona Leasingodawcy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, stanowi koszt uzyskania przychodu? 4. Czy ewentualna zwrócona przez Leasingodawcę Kwota Rozliczeniowa, stanowi przychód Spółki?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-97/11-7/DS
  1. Czy Spółka ma obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o dotychczas poniesione opłaty z tytułu umów leasingu, które to umowy uległyby rozwiązaniu przed ich upływem? 2. Czy nierozliczoną kwotę dot. wstępnej opłaty leasingowej, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umów leasingu, Spółka ma prawo uznać za koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia? 3. Czy dodatkowa opłata (Kwota Rozliczeniowa) zapłacona Leasingodawcy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, stanowi koszt uzyskania przychodu? 4. Czy ewentualna zwrócona przez Leasingodawcę Kwota Rozliczeniowa, stanowi przychód Spółki?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-347/11-4/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych z tytułu użytkowania samochodu i brak prawa do odliczenia paliwa.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-805/08/11-S/AG
  Czy całą kwotę z pierwszej faktury wystawionej przez firmę leasingową tytułem spłaty pierwszej raty leasingowej Wnioskodawca może zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-184/11-3/MM
  zgodzić się należy z twierdzeniem Wnioskodawcy, że faktura korygująca powinna uwzględniać wszystkie raty leasingowe, do których uiszczenia został wezwany Korzystający do dnia rozwiązania umowy leasingu, bowiem w tym dniu następuje zwrot towaru będącego przedmiotem leasingu. Bez znaczenia w tym momencie jest fakt, iż Korzystający nie uiścił wszystkich udokumentowanych notami rat leasingowych.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-148a/11/PSZ
  Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe w sposób właściwy dla leasingu operacyjnego, czy też raty leasingowe powinny być rozliczane w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-753/08/11-S/AK
  Czy opłatę wstępną, czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opłatę manipulacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia czy proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu operacyjnego?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-19c/11/DK
  Czy Spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu spłaty rat leasingowych po sporządzeniu przez strony umowy leasingowej aneksu do umowy w zakresie zmiany leasingobiorcy?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1341/10-2/IGo
  Opodatkowania podatkiem VAT odsetek naliczonych z tytułu opóźnienia w spłacie raty leasingowej oraz opodatkowanie podatkiem VAT odsetek naliczonych z tytułu możliwości spłaty zaległości w ratach.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1110/10/RR
  Czy opłaty poniesione z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego tj.: opłata wstępna, "0"opłata leasingowa, opłata za sprawdzenie przedmiotu leasingu w Krajowym Rejestrze Zastawów, opłata za wycenę przedmiotu leasingu oraz pozostałe opłaty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu jednorazowo w całości w dacie ich poniesienia tzn. w dacie wystawienia faktur dotyczących wymienionych opłat?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1172/10-4/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu, paliwa do samochodu i rat leasingowych.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1156b/10/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu ciężarowego
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1156a/10/KT
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zawarcia umowy leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-575/10/MK
  Czy rata inicjalna, jako koszt pośredni, jest kosztem uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1180/10-2/BS
  dotyczy prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wszystkich rat leasingu operacyjnego na samochód, który obecnie uznawany jest za ciężarowy, jeśli umowa leasingu zostanie podpisana przed datą 31/12/2010 roku, a dostawa w/w samochodu nastąpi po dniu 31/12/2010 roku a więc po wejściu
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1059/10-2/IGo
  W sytuacji gdy w wyniku zmian stopy oprocentowania, jako czynnika niezależnego od Stron, zgodnie z ustaleniami zawartej umowy, które nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia należnego za usługi wyświadczone przez Bank, Wnioskodawca nie ma obowiązku stosowania procedury przewidzianej w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT oraz przepisów rozporządzenia.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-951/10-6/IGo
  Mimo tego, iż bieżąca zmiana konstrukcyjna pojazdu niesie zmiany w odliczaniu podatku VAT, to pozostaje bez wpływu na nabyte uprzednio prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z rat leasingowych pojazdu.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1686/10/JD
  Czy opłaty z tytułu leasingu operacyjnego za licencję na oprogramowanie stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia kosztu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1426/10/PP
  Czy Spółka powinna rozliczać wydatek na Pierwszą Ratę Leasingowa proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy leasingowej i zaliczać w koszty uzyskania przychodu danego roku podatkowego, w którym trwa leasing, stosowną część Pierwszej Raty Leasingowej -proporcjonalnie do długości trwania danej umowy leasingowej w danym roku podatkowym ?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1127/10/PP
  Czy Spółka powinna rozliczać wydatek na Wstępną Ratę Leasingową proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy leasingowej i zaliczać w koszty uzyskania przychodu danego roku podatkowego, w którym trwa leasing, stosowną część Wstępnej Raty Leasingowej -proporcjonalnie do długości trwania danej umowy leasingowej w danym roku podatkowym ?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-830a/10/RR
  Czy można ująć w kosztach uzyskania przychodów raty leasingowe zgodnie z podanym harmonogramem?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-862/10-3/AS
  Prawo do odliczenia od rat leasingowych oraz opłat związanych z eksploatacją awionetki.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-757/10-4/RS
  należy stwierdzić, iż jeżeli ponoszone wydatki na uzyskanie licencji pilota, będą miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na zachowanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom. Wydatki te, jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-759/10-2/KS
  Nie można podzielić poglądu Wnioskodawczyni, iż kwota przyznanej pomocy nie powinna być opodatkowana. Wyjaśnić bowiem należy, mając na względzie treść powołanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, iż refundacja otrzymana przez Wnioskodawczynię jako zwrot kosztów wcześniej zapłaconej raty leasingowej nie stanowi zwrotu wydatków na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Udzielona Wnioskodawczyni pomoc została bowiem przeznaczona na refundację raty leasingowej a więc na inne cele niż zakup lub wytworzenie środka trwałego. Przedmiotowa pomoc stanowi dla Wnioskodawczyni w całości przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie otrzymana pomoc finansowa nie mieści się w kategorii przychodów zwolnionych od opodatkowania.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-749/10-5/KT
  Prawo do odliczenia podatku od rat leasingowych oraz od zakupu paliwa do samochodów ciężarowych.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-832/10-2/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych i zakupu paliwa do samochodu, nieposiadającego świadectwa homologacji
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-766/10/AK
  Czy pierwszą opłatę leasingową Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia, czy też musi rozliczyć ją w okresie trwania umowy?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-752/10-2/JK
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od płaconych za motocykl rat leasingowych jak też od zakupu paliwa do pojazdu.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-494/10-2/GJ
  Czy pierwsza rata leasingowa wynikająca z harmonogramu opłat w wysokości 75.721,51zł jest kosztem uzyskania przychodów , zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1184/10-3/PG
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku pełnej kwoty VAT z faktur otrzymanych od firmy leasingowej za raty leasingowe samochodów, które będą przedmiotem najmu.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-411/10-4/DG
  1. Czy od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów Spółka powinna odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu w Grecji nieprzekraczającą tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Grecji? 2. Czy kwota podatku zapłaconego w Grecji, podlegająca odliczeniu, powinna być uwzględniona w kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, czy też Spółka powinna odliczyć ją w rozliczeniu rocznym?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-664/10/IG
  Czy opłatę wstępną, czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opłatę manipulacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia czy proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu operacyjnego?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-750/10-2/PR
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz paliwa do samochodu ciężarowego o ładowności przekraczającej 500 kg.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-846/10/AK
  czy przychód wynikający z różnicy pomiędzy częścią kapitałową leasingu a kosztami wytworzenia może być rozliczany jako 1/36 za każdy miesiąc leasingu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-323/10/PS
  Dotyczy ustalenia nowej wartości początkowej przedmiotu leasingu w wyniku cesji umowy leasingowej, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych opłat leasingowych, wykupienia przedmiotu leasingu po cenie wykupu przewidzianej w umowie leasingu bez deklarowania przychodu z częściowo odpłatnego świadczenia.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-584/10-2/JB
  Stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie pierwsza rata leasingu (znacząco wyższa od pozostałych) nie ma charakteru opłaty wstępnej, to znaczy uiszczana jest w ramach systematycznie płaconych w trakcie leasingu rat okresowych, na podstawie przyjętego harmonogramu, wówczas może być zaliczona jednorazowo do kosztów podatkowych, na zasadach określonych w art. 22 ust. 5c i 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/10-6/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingu operacyjnego związanego z przyznaną pomocą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz korekty kosztów uzyskania przychodów
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-543/10-4/MT
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty wstępnej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-456/10/AK
  Czy w razie zbycia nieruchomości przez Wnioskodawcę po 12 miesiącach zameldowania w niej będzie mógł skorzystać z ulgi, o jakiej mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-388/10/ESZ
  moment i sposób zaliczenia pierwszej i drugiej raty leasingowej, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-337/10/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia przez Wnioskodawczynię (obdarowaną) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu rat leasingowych wynikających z umowy leasingu samochodu zawartej pomiędzy Darczyńcą (korzystającym) a finansującym oraz wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-309/10-2/GJ
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wstąpienie spadkobiercy w prawa i obowiązki zmarłego korzystającego, ma wpływ na dalszą kwalifikację zawartej uprzednio umowy jako tzw. podatkowej umowy leasingu? 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, raty leasingowe stanowią przychód finansującego w całym okresie obowiązywania umowy pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych dla tzw. podatkowej umowy leasingu w momencie zawarcia umowy?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-56/07/10-S/PST
  Czy rata inicjalna jako koszt pośredni jest kosztem uzyskania przychodu w daciejej poniesienia?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-69/07/10-S/PST
  Czy przygotowawcza rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-228/10-5/AK
  Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących: zakup lub zawarcie umowy leasingu operacyjnego samochodu oraz zakup paliwa nabytego w związku z wykorzystywaniem tego samochodu, w sytuacji, gdy samochód ten wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych oraz spełnia kryteria określone w przepisach, tj. posiada świadectwo homologacji jako samochód ciężarowy, a jego dopuszczalna ładowność przekracza 500 kg.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-207/10-4/AK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach za raty leasingowe oraz paliwo dotyczące samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności większej niż 500 kg, posiadającego homologacje ciężarową.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-161/10/PST
  Czy pierwsza rata leasingowa w wysokości 20% wartości przedmiotu leasingu może, jako koszt w podatku dochodowym od osób prawnych, być zaksięgowana jednorazowo w momencie poniesienia, czy też winna być rozliczona proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-192/10/MR
  1. Czy zawarcie cesji umowy leasingu operacyjnego / finansowego po zmianie stron tegoż leasingu na gruncie przepisów podatkowych skutkuje wstąpieniem nowego korzystającego w uprawnienia pierwotnego leasingobiorcy? 2. Czy po zawarciu cesji umowy leasingu operacyjnego / finansowego nowy korzystający będzie miał możliwość zaliczenia pozostałych do zapłaty rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-169d/10/MR
  Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznch w zakressie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-139/10-2/GJ
  Czy opłata przygotowawcza pobierana przez Spółkę z tytułu świadczenia usług leasingu, rozliczana jako część raty leasingowej powinna być rozpoznana jako przychód podatkowy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na fakturze dokumentującej daną ratę leasingową , nie rzadziej niż raz w roku?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-105/10-3/MK
  opodatkowanie nieodpłatnego udostępnienia pracownikom samochodów służbowych do korzystania w sprawach prywatnych.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-138/10-2/GJ
  Czy dla transakcji opisanej wyżej (cesja leasingu) wartość początkową będzie stanowić wartość historyczna tj. wskazana w umowie leasingowej, zawartej pomiędzy Korzystającym a Finansującym, czy też wartość obliczona jako suma rat leasingowych pozostałych do zapłacenia przez Spółkę na podstawie zawartej umowy cesji leasingu?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-93/10-8/AG
  W przedmiotowej sprawie koszty leasingu (opłaty leasingowe) nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z najmu. Zatem stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-143/10-2/RS
  możliwość zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-158/10-2/RR
  Odliczenie podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od nabywanego paliwa do samochodu z homologacją.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-81/10-2/GJ
  CIT- w zakresie skutków podatkowych zmiany podmiotowej umowy leasingu po stronie finansującego
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-43/10/AK
  Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia opłatę wstępną - część kapitałową, która stanowi pierwszą ratę wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu na podstawie art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-50/10/PS
  Dotyczy sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-87/10-2/JW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu ciężarowego jako towar handlowy i przerobienia tego samochodu na pojazd specjalny oraz rat leasingowych.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-818/09/PS
  Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych w przypadku przestojów w wykorzystywaniu przedmiotu leasingu (naprawa remont, brak zleceń).
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-42/10-2/JG
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także zapisów umowy określających opłatę wstępną jako jedną z rat wynagrodzenia finansującego tyle tylko, że płatną przed oddaniem przedmiotu leasingu korzystającemu, opłatę wstępną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (bezpośrednich lub pośrednich) w dacie uiszczenia tej opłaty na rzecz finansującego?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1188/09-2/KB
  Czy w przypadku podpisania umowy leasingu finansowego (o którym mowa jest w art. 23f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Wnioskodawca ma prawo odliczyć VAT naliczony, wynikający z faktury dokumentującej kwotę podatku od środków transportowych?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-2/10-2/RR
  Wnioskodawca który przejął przedmiot leasingu ma odrębne prawo do odliczenia podatku naliczonego niezależnie od kwoty podatku odliczonej u poprzedniego leasingobiorcy w granicach określonych w art. 86 ust. 7.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1071/09-2/JB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach za raty leasingowe oraz paliwo dotyczące samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności większej niż 500 kg, posiadającego homologację ciężarową
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-847/09/AK
  Czy kosztem uzyskania przychodów spółki są opłaty leasingowe ponoszone przez spółkę w podstawowym okresie trwania umowy leasingowej, w tym opłata wstępna w momencie ich poniesienia?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-960/09-4/JF
  1. Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz wyroku ETS z dnia 22.12.2008 r. sygn. akt C-414/07 w sprawie MAGOORA Sp. z o.o. oraz pisma Ministra Finansów z dnia 13.02.2009 r. PT3/812/4/15/CZE/09/185 dla potrzeb VAT samochód ten powinien być potraktowany jako ciężarowy, a w konsekwencji przy jego leasingu Podatnik ma prawo do odliczania podatku VAT od rat leasingowych w pełnej wysokości? 2. Czy tym samym może też odliczać kwoty podatku VAT zawarte w cenie paliwa?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-808/09/AK
  Czy prawidłowym jest zaliczenie koszty jednorazowo całej wstępnej opłaty leasingowej przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów metodą kasową?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-931/09/AK
  Kiedy należy ująć w PKPiR pierwszą opłatę leasingową?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-934/09-2/SM
  uregulowania dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wynajmu leasingowanych samochodów osobowych
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1336/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości z tytułu świadczenia usług dodatkowych w związku z leasingiem operacyjnym samochodu osobowego.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-794/09/ESZ
  Moment i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wstępnych rat leasingowych wynikających z zawartych umów leasingu.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-782/09/PSZ
  Czy zapłacona pierwsza rata wraz prowizją powinna być zaliczona przez wspólników - podatników podatku dochodowego od osób fizycznych - do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo z dniem jej poniesienia, czy też powinna być rozliczona proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasingu?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-762/09/AK
  Czy Wnioskodawca powinien zaksięgować dwie faktury w koszty w miesiącu ich otrzymania, czy rozłożyć je w ratach takich, jak trwa umowa leasingowa?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-991/09/CzP
  Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może wyłączyć z opodatkowania podatkiem od osób prawnych dochód ze sprzedaży wymienionych nieruchomości w pozycji 1,2 oraz proporcjonalnie w pozycji 3, w części dotyczącej użytków rolnych?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-976/09-4/IZ
  Wnioskodawcy będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe od samochodów przeznaczonych wyłącznie na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-740a/09/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-706/09-4/JG
  Czy pierwsza opłata leasingowa, której wartość w sposób znaczący odbiega od wartości kolejnych rat leasingowych, powinna być ujęta w całości jako koszt uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia? Czy też powinna być rozliczona proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-944/09/MO
  Czy pierwszą ratę leasingową, można ją zaliczyć jednorazowo do kosztów podatkowych, pomimo iż pozostałe raty leasingowe są niższe od pierwszej raty?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-481/09/PS
  Dotyczy sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-853/09-4/IZ
  Czy w świetle obowiązujących obecnie przepisów Spółka może odliczać całość podatku VAT od rat leasingowych oraz od paliwa?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-814a/09/BS
  Brak prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od rat leasingowych związanych z użytkowaniem samochodu osobowego.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-676c/09/RS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu użytkowania samochodów ciężarowych, które mają być przyjęte do eksploatacji w przyszłości, na podstawie umów leasingu.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-676a/09/RS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu użytkowania samochodu Toyota Land Cruiser.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-903/09/AZb
  Czy od chwili podpisania umowy dzierżawy samochodu Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z rat leasingowych w wysokości 100%?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-617/09-4/DS
  Czy prawo podatkowe zabrania podejmowania tego typu działań, ale co ważniejsze, czy będzie można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów raty leasingowe, wynikające z umowy leasingu operacyjnego, kontynuowanej na zasadzie cesji uprawnień?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-911/09/PC
  Czy kwotę opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 EUR i pierwszej raty leasingowej w wysokości 7.750 EUR, których zapłata była warunkiem przekazania maszyny należy uznać jako koszt pośredni, który powinien być rozliczany w czasie trwania umowy (czyli przez 36 miesięcy)?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-396h/09/DK
  Czy wartość zapłaconych przez "G" do dnia cesji umów leasingu operacyjnego kwot czynszu leasingowego, w części stanowiącej spłatę wartości przedmiotu leasingu, jest przychodem podatkowym Spółki?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-705b/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące samochodu ciężarowego bez homologacji.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-621/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, opłat leasingowych ponoszonych w związku z cesją praw z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-620/09-3/JF
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do 60% kwoty podatku naliczonego (nie więcej jednak niż 6.000 zł) - od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy najmu, dzierżawy, leasingu tych samochodów lub innej umowy o podobnym charakterze udokumentowanych fakturą VAT - na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-827/09-4/IK
  opodatkowanie podatkiem od towarów i usług w Polsce, płatności rat leasingowych na rzecz irlandzkiej spółki leasingowej.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-720/09-2/IG
  Czy usługa pośrednictwa finansowego w postaci finansowania ułamka części odsetkowej rat leasingowych poprzez comiesięczne pokrywanie przez podmiot inny niż korzystający z przedmiotu leasingu części kosztu korzystania z kapitału jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na gruncie ustawy VAT.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-417/09-2/MB
  Czy raty leasingowe płatne przez E na rzecz irlandzkiej spółki leasingowej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce? Czy płatności rat leasingowych na rzecz irlandzkiej spółki leasingowej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-588/09/PSZ
  Czy prawidłowo potrącony został koszt raty leasingowej w miesiącu styczniu 2009 r., czy też kierując się ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 22 ust. 6b winien on być potrącony w miesiącu grudniu 2008 r., bez względu na określoną przez leasingodawcę datę sprzedaży?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-368b/09/DK
  Czy przejmująca przedsiębiorstwo Spółka w drodze aportu dla celów amortyzacyjnych ma obowiązek dokonać wyceny poszczególnych składników majątkowych w drodze rynkowej ustalonej przez biegłego czy wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podmiotu wnoszącego aport?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-368a/09/DK
  1. Czy w związku z nabyciem przedsiębiorstwa od osoby fizycznej w drodze aportu, za zgodą finansującego spółka jako korzystający, będzie miała prawo kontynuować raz zawarte umowy leasingowe z osobą fizyczną? Czy w związku z przejęciem przedsiębiorstwa w drodze aportu spółka kontynuując umowy leasingowe wchodzi poza sukcesją praw i obowiązków w rozumieniu kodeksu cywilnego również w sukcesję praw i obowiązków podatkową? 2. Czy zmiana w formie aneksu podmiotu korzystającego w umowie leasingu tego samego przedmiotu nie będzie traktowana przez przepisy prawa podatkowego jako zawarcie nowej umowy z uwzględnieniem czasu normatywnego trwania leasingu?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-622/09/IK
  Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach VAT dokumentujących raty leasingowe dotyczące motocykla, jak również paliwa do jego napędu, o ile towary te będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-486/09-4/KT
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczania całości kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie (raty leasingowe) samochodu o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, posiadającego świadectwo homologacji producenta lub importera, z którego wynika, że nie jest to samochód osobowy, a także z faktur potwierdzających naprawy oraz zakup paliwa do przedmiotowego pojazdu.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-334/09/MK
  Czy opłatę wstępną należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, w momencie jej poniesienia, czy powinna być potrącana proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-334a/09/MK
  1. Czy opłatę wstępną należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, w momencie jej poniesienia, czy powinna być potrącana proporcjonalnie do okresu trwania umowy? 2. Czy kaucja gwarancyjna, stanowiąca de facto pierwszą ratę leasingową, stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-459/09-4/DS
  1. Czy opłaty wstępne poniesione w związku z zawartymi umowami leasingu powinny być rozliczane przez podatnika jako tzw. "pośrednie" koszty uzyskania przychodów, tj. proporcjonalnie przez okres obowiązywania umowy leasingu zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w razie wcześniejszego rozwiązania i wygaśnięcia którejś z umów leasingu przed upływem terminu na który zostały zawarte, m.in. na skutek utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu, możliwe jest: - zaliczenie reszty (nie rozliczonej proporcjonalnie) kwoty opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu w którym nastąpiło przedterminowe rozwiązanie i wygaśnięcie umowy leasingu, - zaliczenie dodatkowej opłaty naliczonej przez finansującego do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-459/09-5/DS
  1. Czy opłaty wstępne poniesione w związku z zawartymi umowami leasingu powinny być rozliczane przez podatnika jako tzw. "pośrednie" koszty uzyskania przychodów, tj. proporcjonalnie przez okres obowiązywania umowy leasingu zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w razie wcześniejszego rozwiązania i wygaśnięcia którejś z umów leasingu przed upływem terminu na który zostały zawarte, m.in. na skutek utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu, możliwe jest: - zaliczenie reszty (nie rozliczonej proporcjonalnie) kwoty opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu w którym nastąpiło przedterminowe rozwiązanie i wygaśnięcie umowy leasingu, - zaliczenie dodatkowej opłaty naliczonej przez finansującego do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-459/09-6/DS
  1 Czy opłaty wstępne poniesione w związku z zawartymi umowami leasingu powinny być rozliczane przez podatnika jako tzw. "pośrednie" koszty uzyskania przychodów, tj. proporcjonalnie przez okres obowiązywania umowy leasingu zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w razie wcześniejszego rozwiązania i wygaśnięcia którejś z umów leasingu przed upływem terminu na który zostały zawarte, m.in. na skutek utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu, możliwe jest: - zaliczenie reszty (nie rozliczonej proporcjonalnie) kwoty opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu w którym nastąpiło przedterminowe rozwiązanie i wygaśnięcie umowy leasingu, - zaliczenie dodatkowej opłaty naliczonej przez finansującego do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1187/08-7/S/RK/JB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w wys. 60% kwoty podatku naliczonego z tyt. raty leasingowej dot. samochodów osobowych, nie więcej jednak niż 6.000 zł w całym okresie użytkowania. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliw do napędu samochodu osobowego.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-472/09-5/KS
  Czy pierwsza rata leasingowa do umowy K 1..... stanowi w całości koszt uzyskania przychodu w miesiącu maju 2009, czy należy rozliczyć ją w czasie trwania całej umowy?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-424/09/ASz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących opłaty leasingowe za samochód o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg, niebędący samochodem osobowym.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-538/09-4/IG
  Czy spółka może dokonać korekt deklaracji VAT i odliczyć podatek od zakupionego paliwa i rat leasingowych w 100% płaconych od dnia obowiązywania aneksów do umów tj. od 01.05.2005?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-390/09-4/JG
  Czy czynsz inicjalny i czynsz zerowy powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo z chwilą ich poniesienia, czy też opłaty te trzeba rozliczać przez cały okres trwania umowy leasingu?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-386/09-2/JG
  Czy opłaty okresowe mogą być zaliczone w koszty jednorazowo w dacie ich poniesienia, pomimo zasadniczych różnic w ich wysokości?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-372/09-5/EK
  Czy prawidłowe jest ujęcie wydatków, czyli zapłaty wszystkich rat leasingowych poniesionych w jednym miesiącu jako kosztów uzyskania przychodów jednorazowo oraz czy takie samo ujęcie kosztów uzyskania przychodu będzie dla samochodu osobowego i koparki?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-356/09-4/KS
  Czy wstępna rata leasingowa określona w umowie leasingowej jest tzw. kosztem bezpośrednim i może być zaliczona w koszty uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-472/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące samochodu osobowego oraz z faktur dokumentujących nabycie paliw wykorzystywanych do napędu tego samochodu.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-549/09-2/JB
  Prawo do odliczenia w bieżących rozliczeniach podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz użytkowania na podstawie umowy leasingu samochodów, pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-596/09-6/BD
  Czy prawidłowe jest odliczenie podatku VAT jednorazowo w momencie zapłaty wszystkich rat leasingowych oraz czy odliczenie to dotyczy zarówno samochodu, jak i koparki?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-360/09-5/JF
  W świetle powołanych wyżej przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego, tut. Organ stwierdza, że Spółka nie będzie posiadała pełnego prawa do odliczania całości kwoty podatku naliczonego od nabycia oraz czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy leasingu udokumentowanych fakturą dotyczącą samochodu o dopuszczalnej ładowności poniżej 500 kg, tj. samochodu osobowego. A zatem stosownie do art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego - nie więcej jednak niż 6.000 zł - od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy najmu, dzierżawy, leasingu tych samochodów lub innej umowy o podobnym charakterze udokumentowanych fakturą VAT - na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-3/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-2/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-4/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-513/09-2/AG
  Czy różnice kursowe zawarte w notach obciążeniowych wystawionych przez lesingodawcę mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-332b/09/RS
  Czy Spółka ma prawo od 1 maja 2004 r. do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych od tzw. "samochodów nowych"?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-445c/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej ratę leasingową.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-224/09-2/GJ
  w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy leasingu finansowego
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-364/09/DM
  Czy ograniczenie w zakresie odliczania podatku od towarów i usług określone w art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy również umowy o świadczenie kompleksowej obsługi wynajmowanego samochodu?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-481/09-2/JB
  Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących raty leasingowe od samochodu ciężarowego posiadającego, zgodnie z homologacją, dopuszczalną ładowność powyżej 500 kg.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-385/09-4/AG
  Czy pierwszą miesięczną ratę leasingową netto w wysokości 112.269,62 zł wynikającą z zawartej umowy leasingu samochodu osobowego należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia, czy należy koszt ten rozliczać proporcjonalnie do okresu na jaki została zawarta umowa leasingu?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-294/09/IG
  Czy opłaty leasingu można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w miesiącu grudniu 2008 r. (dot. opłaty wstępne leasingowe)?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-306/09-4/AG
  Czy wartość nierozliczonych rat leasingowych (dotyczących okresu po utracie przedmiotu leasingu), które zostały uwzględnione w rozliczeniu umowy leasingowej są dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów? Czy część czynszu inicjalnego przyporządkowana do 2008 roku i lat następnych (proporcjonalnie do planowanego okresu leasingu) są dla firmy Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów? Czy stanowią one koszty 2008 roku (roku rozliczenia umowy leasingowej i spełnienia wynikających z rozliczenia zobowiązań)?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-581/09/PP
  Czy wstępna rata leasingowa jest kosztem leasingobiorcy już w momencie poniesienia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-164d/09/RS
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych tzw. "samochodów nowych"?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-55/10/MK
  Czy wszystkie rodzaje opłat z tytułu umowy leasingu (opłata manipulacyjna oraz czynsze miesięczne) można rozliczać w kosztach w dacie poniesienia, bez konieczności rozliczania w czasie w okresie trwania leasingu?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-100b/09/MT
  Czy opłaty leasingowe wynikające z przejętych umów leasingu samochodów ciężarowych, naliczone od dnia wniesienia aportem przedsiębiorstwa, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-82/09-4/JF
  Czy w związku z wyrokiem ETS w sprawie Magoora, Spółce przysługuje od dnia 1 maja 2004 r. pełne (nieograniczone) prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z 2004 r. z tytułu nabywania samochodów osobowych oraz korzystania z samochodów osobowych?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-139/09-2/BS
  Wnioskodawca przeprowadzając cesję umów leasingu przedmiotowych samochodów na podmiot trzeci nie będzie zobowiązany do dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe.Podatnikowi, który użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu, niezależnie od tego czy jest pierwszym użytkownikiem tego samochodu (Wnioskodawca) czy też którymś w kolejności (w opisanym przypadku Spółka z o.o.), przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy czym kwota podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od raty lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Jednak suma tych kwot w całym okresie użytkowania przedmiotowego samochodu przez Podatnika nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł z zastrzeżeniem, że przedmiotowy samochód jest wykorzystywany do działalności opodatkowanej
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-178/09-2/AG
  Kosztami uzyskania przychodów którego roku powinny być raty leasingowe z tytułu umowy leasingu poniesione w 2007 roku? Czy pierwsza opłata leasingowa powinna być rozliczana w czasie proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej, czy powinna obciążyć w całości koszty tego roku, w którym została poniesiona bądź tego roku w którym osiągnięty został pierwszy przychód z tytułu wynajmu kombajnu wraz z operatorem będącego jednocześnie przedmiotem leasingu?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-107/09-2/BS
  dot. prawa do odliczenia po dniu 1 maja 2004 r. podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa i oleju napędowego wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz terminu przedawnienia prawa do odliczenia z tego tytułu
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-107/09-3/BS
  dot. prawa do odliczenia po dniu 1 maja 2004 r. podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa i oleju napędowego wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz terminu przedawnienia prawa do odliczenia z tego tytułu
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-73/10/MK
  Czy opłaty wstępne winny być jednorazowo potrącalne jako koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też opłaty te powinny być rozliczane przez Spółkę jako koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy leasingowej, zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie drugie ww. ustawy?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-91/09/LŻ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od raty leasingowej oraz zakupionego paliwa do motocykla
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-36/09/BK
  w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pozostałych do spłaty rat leasingowych w kwocie określonej fakturą wystawioną przez finansującego
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-130/09-3/BS
  dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie paliwa do samochodów o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg, w których przestrzeń ładunkowa oddzielona będzie od części pasażerskiej trwałą przegrodą w postaci kratki
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-130/09-2/BS
  dot. prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących opłaty leasingowe od samochodów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-39/09/AK
  W jakim momencie pierwsza rata leasingowa powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-734a/08/MK
  Czy poszczególne opłaty miesięczne ponoszone w ramach umowy leasingu budynku będą kosztem podatkowym w dacie ich poniesienia?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1055/08-2/AG
  Czy w przypadku leasingu samochodu osobowego VAT od rat leasingowych w części nie podlegającej odliczeniu od podatku należnego jako podatek naliczony może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-246/08-5/DG
  Ad. 1) Czy VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od wydatków na reprezentację nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów stanowi za koszt uzyskania przychodów? Ad. 2) kiedy należy skorygować przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych jeśli faktura została wystawiona: przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego/bądź po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego: w roku obrotowym, którego dotyczy faktura korygująca, w roku bieżącym tj. w roku, w którym została wystawiona faktura korygująca? Czy należy korygować deklarację VAT-7, Informację podsumowującą i Intrastat za miesiąc/kwartał w którym ujęto fakturę pierwotną czy za miesiąc/kwartał w którym wystawiono fakturę korygującą? Ad. 3) Czy koszty ubezpieczenia wliczone w raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu? Ad. 4) Czy opłatę wstępną wynikającą z umowy leasingu operacyjnego dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia wydatku?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-963/08/AP
  Brak obowiązku skorygowania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji przedterminowego rozwiązania umowy leasingu.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-743b/08/PS
  Czy Spółka prawidłowo rozlicza w kosztach uzyskania przychodu ww. wydatki, zgodnie z treścią art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dot. zdarzenia przyszłego)?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/432-743a/08/PS
  Czy Spółka prawidłowo rozlicza w kosztach uzyskania przychodu wydatki, zgodnie z treścią art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dot. stanu faktycznego)?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-915/09-2/KK
  Czy pierwsza rata leasingowa mimo znacznej wartości (43% wartości przedmiotu leasingu) będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia (pod datą faktury) czy też powinna być rozliczana w koszty proporcjonalnie do okresu trwania umowy tj. 36 miesięcy?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-691/08/AW
  Czy firma prawidłowo kwalifikuje koszty z wystawionych faktur przez leasingodawcę, jako koszty uzyskania przychodów?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-745/08-7/KS
  Czy kwoty zapłaconych opłat dotyczących opłaty manipulacyjnej, przedpłaty na poczet pierwszej raty a także pierwszej raty, która w znaczący sposób odbiegać będzie wysokością od wartości pozostałych rat, stanowić będą koszt podatkowy w całości w momencie ich poniesienia czy też powinny być rozliczane proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej, której dotyczą?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1071/08/LŻ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych od samochodu specjalnego oraz od zakupionego do tego samochodu paliwa
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-722/08-6/KS
  Czy koszty z tytułu rat leasingowych i opłaty wstępnej poniesione w koszty uzyskania przychodów w latach 2007-2008, w związku z cesją umowy leasingowej pozostają kosztami uzyskania przychodu, bez konieczności korygowania złożonych zeznań podatkowych?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1723/08/AW
  Możliwość rozliczenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury leasingowej
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-824/08/BK
  w zakresie momentu i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pierwszej raty leasingowej oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej działalności wartości rat leasingowych i ubezpieczenia przedmiotu leasingu (samochodu osobowego) bez ograniczenia do kwoty 20.000 Euro.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1008/08-2/AI
  Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu motocykla lub rat leasingowych dotyczących motocykla oraz paliwa do niego i akcesoriów (kask, kurtka)?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-809/08/BK
  Skutki podatkowe cesji umowy leasingu dla cedenta
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-805/08-4/AG
  Czy całą kwotę z pierwszej faktury wystawionej przez firmę leasingową tytułem spłaty pierwszej raty leasingowej Wnioskodawca może zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1091/08-2/IF
  skutki podatkowe dotyczące ceny wykupu przedmiotu leasingu
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-889/08-5/BP
  Umowa cesji leasingu. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz opłaty za przejęcie leasingu.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-664/08/MH
  Wstępna opłata leasingowa.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-86/08-2/AS
  O ile przedmiot leasingu wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę na potrzeby działalności gospodarczej i umowa leasingu spełnia warunki wskazane w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zerowa rata czynszu jest rozliczona jako pierwsza rata leasingu, nie mającą charakteru wstępnego, Spółka ma prawo zaliczyć w pełnej wysokości powyższą opłatę leasingową do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. ujęcia w księgach rachunkowych, zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-629/08/MH
  Wstępna opłata leasingowa warunkująca wydanie przedmiotu leasingu.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1318/08-2/MK
  zwrot ww. wydatków będzie kosztem uzyskania przychodów pod warunkiem prawidłowego jego udokumentowania, w części, w jakiej nie zostały wyłączone z kategorii kosztów podatkowych na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1358/08/GJ
  W zakresie innych niż raty wydatków związanych z eksploatacją samochodów również późniejsze uzupełnienie umowy o elementy dające prawo Podatnikowi do uznania od tego momentu umowy za umowę leasingu, nie upoważnia Podatnika do zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych w okresie, w którym nie może być uznana za podatkową umowę leasingu
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-612/08/MH
  Wstępna opłata leasingowa.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1359/08-2/GJ
  Czy Spółka postępuje prawidłowo rozpoznając jako przychód danego okresu rozliczeniowego całą ratę leasingową wynikającą z faktury za ten okres, w przypadku gdy część odsetkowa tej raty zawiera element pierwotnie ustalony na podstawie umowy oraz element wynikający z rekalkulacji stopy procentowej dokonanej za poprzednie okresy rozliczeniowe?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-984/08-2/IF
  Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty firmy płatności rat leasingowych po utracie środka, począwszy od miesiąca maja 2004 r. do miesiąca maja 2005 r. korygując jednocześnie roczne zeznania podatkowe za poszczególne lata?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-660/08-4/AG
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłacenie rat leasingu operacyjnego, udokumentowane fakturami wystawionymi po dniu faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, w sytuacji gdy umowa leasingu została zawarta wcześniej (tj. po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale przed dniem faktycznego rozpoczęcia działalności, wynikającym ze zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1, złożonego we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym)?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1354/08-2/AZ
  VAT - w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z nabyciem motocykla
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-491/08-4/DS
  Czy "zerową" ratę leasingową o wartości 24.627,87 zł (przewyższającej znacznie pozostałe raty) można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w miesiącu styczniu 2008 r., czy trzeba ją rozliczyć w czasie proporcjonalnie do okresu trwania umowy, tzn. 1/35 miesięcznie?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-653/08/RM
  Czy prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną - kasową można zaliczyć opłatę wstępną leasingu operacyjnego jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia wydatku.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-623/08/ESZ
  Czy opłata wstępna, która stanowi 40% wartości pojazdu stanowi koszt uzyskania przychodu w całości w dacie ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, czy należy opłatę wstępną podzielić do kosztów proporcjonalnie do długości trwania umowy leasingu?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-604/08/BK
  Skutki podatkowe cesji umowy leasingu dla cedenta
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-830/08-8/JK
  Czynsz zerowy i opłata manipulacyjna są kosztami pośrednimi. Ww. opłat nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż są one na ogół uiszczane jednorazowo, przed wydaniem przedmiotu leasingu, a ich zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Czynsz zerowy i opłata manipulacyjna, pomimo że ponoszone są jednorazowo, to dotyczą ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony. Tak więc zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy czynsz zerowy i opłata manipulacyjna podlegają rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczy, tj. okresu trwania umowy leasingu.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1108/08-2/GJ
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wypłaconej korzystającemu z tytułu nadwyżki ceny sprzedaży ponad sumę rat leasingowych w sytuacji przedterminowego zakończenia umowy leasingu
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-383/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 18 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów pierwszej raty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 18 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-668/08/UH
  Prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od zakupionego paliwa do motoru YAMAHA?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1102/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.07.2008r. ( data wpływu 11.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku korekty przychodów i kosztów podatkowych w sytuacji przedterminowego rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu -jest prawidłowe.W dniu 11.07.2008r. został złożony ww. wniosek o ...
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-358/08/AW
  Czy zapłata pierwszej raty leasingu może być przez Spółkę zaksięgowana jako koszt w podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo w momencie poniesienia?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-357/08/AW
  Czy pierwsza rata leasingowa - nawet jeśli będzie wyższa od pozostałych rat - będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-742/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 08.06.2008 r. (data wpływu 27.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących ceny wykupu przedmiotu leasingu -jest prawidłowe.W dniu 27.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-399/08-2/DS
  Przedmiotem wątpliwości Spółki jest to, czy dotychczasowo poniesione: 1) opłaty z tytułu leasingu operacyjnego - tj. wpłata wstępna, oraz dotychczas uiszczone okresowe opłaty leasingowe, 2) opłaty z tytułu leasingu finansowego - tj. część odsetkowa, - będą mogły być uznane podatkowo jako opłaty z tytułu leasingu, jeśli umowy te zostaną rozwiązane przed terminem ich zakończenia?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-499/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od opłat leasingowych w związku z cesją umowy leasingu operacyjnego samochodu osob ...
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-470A/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu leasingu samochodów osobowych stanowiących przedmiot wynajmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca ...
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-492/08/EJ
  warunkiem pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz od zakupu paliwa jest aby pojazd był przeznaczony wyłącznie do odpłatnego używania na podstawie umowy np. najmu, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-275/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu 07.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę rat leasingu operacyjnego przejętego w drodze cesji -jest prawidłowe.W dniu 07 maja 2008 r. został złoż ...
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1187/08-2/RK
  Podatnikowi nie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingu w przypadku użytkowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony oraz nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do napędu ww. samochodów.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-775/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu 26 maja 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie s ...
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-724/08/KG (KAN-4805/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2008r. (data wpływu 12 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT w całości z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe wynikające z zawartej umowy -jest prawidłowe.W dniu 12 maja 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielen ...
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-390/08-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-596/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008r. (data wpływu 07.04.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania na podstawie art. 15 ust.1 w związku z art. 17l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłaty za użytkowanie środków trwał ...
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-574/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki XX z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ...
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-462/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 21 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania różnic kursowych od rat leasingowych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-528/08/AZb (KAN-3499/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko K. Sp. z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008r. (data wpływu 4 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od opłat leasingowych w związku z cesją umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego -jest prawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008r. wpłynął ww. w ...
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-210/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów przygotowawczej raty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-244/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 22 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 22 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-222/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów przygotowawczej raty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-430/08/PK (KAN-2500/08 )
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008r. (data wpływu 10 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2008r. (data wpływu 21 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od płatności związanych z realizacją umowy leasingu operacyjnego -jest prawidłowe.W ...
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-410/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2008r. (data wpływu 03 marca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie leasingu operacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 03 marca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób pra ...
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-320/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 06.03.2008 r. (data wpływu 12.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu rat leasingowych -jest prawidłowe.W dniu 12.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-142/08-7/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 22.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy leasingu w części dotyczącej zdarzenia przyszłego nr 2 -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został zł ...
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-142/08-3/HS
  Czy w przypadku rozwiązań umowy leasingu operacyjnego naniesień Spółka będzie zobowiązana do skorygowania wstecz in minus kosztów uzyskania przychodów o wartość: wstępnej opłaty leasingowej, opłaty administracyjnej i miesięcznych opłat leasingowych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-147/08-4/DS
  Czy właściwie Spółka postąpiła zaliczając wartość czynszu nr 1 - w wielkości 111.808.93 zł, w całości, jako koszt uzyskania przychodu w miesiącu wrześniu 2007 r.?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-206/08/AW
  Odliczenie podatku naliczonego z rat leasingowych oraz innych płatności związanych z użytkowaniem samochodów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-230/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 25.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-92/08/UH
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia całego podatku naliczonego (od wszystkich opłat i rat leasingowych) z tytułu nabycia tych samochodów na podstawie umowy leasingu?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-149/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych zapłaconych po likwidacji przedmiotu leasingu -jest prawidłowe.W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-137/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 25 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów pierwszej raty leasingowej w dacie jej poniesienia -jest nieprawidłowe.W dniu 25 lutego 2008 r. został złożony ww ...
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-72/08/ZK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, opłaty leasingowe wynikające z cesji umowy leasingu?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-154/08/PK
  odliczenie podatku VAT od rat leasingowych
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-114/08/LSz
  Prawo do odliczenia całości podatku VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe z tytułu użytkowania samochodu specjalistycznego - karawanu pogrzebowego.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-54/08/AW
  Prawo do obniżenia podatku VAT w całości z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe wynikające z zawartej umowy (wynajem samochodu pogrzebowego).
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-31/08/LSz
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od rat leasingowych związanego z nabyciem samochodu wykorzystywanego jako środek transportu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (karawan pogrzebowy).
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-30/08-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 19 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-87/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007r. (data wpływu 03.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone raty leasingowe po utracie przedmiotu leasingu -jest prawidłowe.W dniu 03.01.2008r. został złożony ww. ...
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-54/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 roku (data wpływu 1 lutego 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych -jest prawidłowe.W dniu 1 ...
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-249/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008r. (data wpływu 8 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z cesją umowy leasingu operacyjnego- jest prawidłowe.W dniu 8 lutego 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-554/07/JP
  odliczenia podatku VAT od rat leasingowych
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-779/07/PSZ
  Czy w przypadku użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy tzw. leasingu operacyjnego nie ma zastosowania zasada niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-342/07/BK
  1.Czy można zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu na mocy art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opłaty ponoszone zgodnie z umową. leasingu, której stał się stroną w wyniku zawarcia umowy przejęcia długu i cesji praw z umowy leasingu samochodu osobowego, a tym samym czy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatkowych?2.Czy można zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów koszty eksploatacji takiego samochodu na mocy art. 22 ust. 1 w powiązaniu z art. 23 ust. 3b ww. ustawy bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatkowych?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-698/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat z tytułu umowy leasingu operacyjnego
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-252/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu zaliczenia poszczególnych rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-467/07-2/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 6 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 6 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-565/07-3/GJ
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opłaty leasingowe poniesione na leasing, jako opłaty poniesione w celu zrealizowania zawartych umów o przedstawicielstwo stanowią koszty uzyskania przychodów oraz czy opłata wstępna od umowy leasingu operacyjnego staje się kosztem uzyskania przychodów jednorazowo?Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osob prawnych przekazanie odzieży roboczej, materiałów biurowych oraz samochodu do używania, nie będzie rodziło po stronie usługodawcy dla Spółki obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia zgodnie z art. 12 ww. ustawy?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-367/07/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty manipulacyjnej i wstępnej raty z tytułu zawarcia umowy leasingu operacyjnego ...
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-530/07/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007r. (data wpływu 29 listopada 2007r.), uzupełnione pismem z dnia 14 lutego 2008r. (data wpływu 21 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych - jestprawidłowe.W dniu 29 listopada 2007r. do tut. organu ...
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-117/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008r. (data wpływu 25 stycznia 2008r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania korekty faktury VAT w sytuacji, gdy po zakończeniu umowy leasingu suma otrzymanych w PLN opłat jest inna niż kwota wykazana na fakturze jako podstawa opodatkowania oraz sp ...
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-516/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007r. (data wpływu 29.11.2007r.), uzupełnionym w dniu 14.01.2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę rat leasingu operacyjnego przejętego w drodze cesji -jest nieprawidłowe.W dniu 29.11.200 ...
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-435/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007r. (data wpływu 12.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę rat leasingu operacyjnego przejętego w drodze cesji -jest nieprawidłowe.W dniu 12.11.2007r. został złożony ww. wniosek o u ...
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-285/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat z tytułu użytkowania środka trwałego w ramach umowy leasingu w przypadku jej wcze ...
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-507/07-3/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2007r (data wpływu 27.11.2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 07.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów "wstępnej" raty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 27.11.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-51/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008 r. (data wpływu 14.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 08.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej s ...
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-253/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu potrącania kosztów uzyskania przychodów w postaci zapłaty wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-70/08/AM
  INTERORETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku dokonania korekt w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów opłat (miesięcznych rat c ...
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-71/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku dokonania korekt w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów opłat (miesięcznych rat czynszowych i opłaty wstępn ...
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-247/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku dokonania korekt w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów opłat (miesięcznych rat czynszowych i opłaty wstępn ...
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-246/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pierwszej raty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 29 października 2007 ...
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-235b/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu potrącania kosztów uzyskania przychodów w postaci zapłaty wstępnej raty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 21 grudnia 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. ...
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-235a/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu potrącania kosztów uzyskania przychodów w postaci zapłaty wstępnej raty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 21 grudnia 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. ...
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-368/07-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 22 października 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-393/07-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.10.2007r. (data wpływu 24.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe -jest prawidłowe.W dniu 22.10.2007r. (data wpływu 24.10.2007r.) został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu ...
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-264/07/PK
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007r. (data wpływu 1 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 1 października 2007r. do tut. organ ...
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-387/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat z tytułu umowy leasingu operacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 22 października 2007 r. został złożony ww. wnios ...
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-185/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia ,zgodnie z art. 17 k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów opłat z tytułu rat leasingowych i innych płatności wynikających z umowy ...
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-76/07-6/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Drukarnia "I". reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią I.K - L, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku umów leasingu operacyjnego -jes ...
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-194/07-3/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Drukarni "I" Sp. z o.o. z siedzibą w Cz. przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu: 3 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu: 12 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu kosztów poniesio ...
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-62/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PRP, przedstawione we wniosku z dnia 06 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania umów leasingu -jest prawidłowe.W dniu 24 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-80/07-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko B. Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24.08.2007 r. (data wpływu 29.08.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dniu 29.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-63/07/UH
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT z tytułu rat leasingowych i zakupu paliwa wykorzystywanego do pojazdu Peugeot Boxer.
 289. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 771/07
  Jednorazowy charakter świadczenia leasingobiorcy powoduje, ze spłata przez skarżącego po utracie pojazdu pozostałych rat leasingowych oraz innych należności wynikających z zawartej umowy leasingu stanowi nadal wynagrodzenie leasingodawcy (art. 7091k.c.) z tytułu sprzedaży usługi.Późniejsza utrata przedmiotu leasingu i w efekcie zaprzestanie wykorzystywania przedmiotu leasingu do działalności opodatkowanej, z powodów pozostających poza kontrolą skarżącego, nie może prowadzić do utraty prawa do odliczenia podatku VAT.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-44/07-2/BD
  Czy zerwanie umowy podleasingowej i oddanie samochodu do użytkowania leasingobiorcy nie spowoduje utraty prawa do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości przez leasingobiorcę?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-53/07-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2007 r. (data wpływu 9.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pierwszej raty opłaty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 27.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-41/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007 roku (data wpływu 23 lipca 2007 roku) uzupełnionym pismem z dnia 30 sierpnia 2007 roku (data wpływu 3 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tzw. "zerowej" raty lea ...
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE-443/16/07
  W jakim terminie mogę odliczyć vat naliczony za czynsz leasingowy, w przypadku gdy fakturę otrzymałem w miesiącu jej wystawienia a data sprzedaży na fakturze wskazuje miesiąc następny?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-79/07-2/HW
  Termin odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-117/07-2/IN
  Prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingu samochodu osobowego.
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-175/07
  czy w przypadku leasingu, o którym mowa w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu pierwszej opłaty leasingowej zgodnie z art. 12 ust. 3a ww. ustawy, natomiast przychód z tytułu pozostałych opłat leasingowych w przypadku leasingu, o którym mowa w art. 17b wskazanej ustawy oraz opłat leasingowych w przypadku leasingu, o którym mowa w art. 17f wskazanej ustawy, zgodnie z art. 12 ust. 3c tej ustawy, czy też będą miały zastosowanie zasady określone w art. 12 ust. 3a wskazanej ustawy w odniesieniu do wszystkich opłat leasingowych ?
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-28/07
  W jakim terminie mogę odliczyć VAT naliczony z faktury za czynsz leasingowy, w przypadku gdy fakturę otrzymałem w miesiącu jej wystawienia a data sprzedaży na fakturze wskazuje miesiąc następny ?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-67/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007 r. (data wpływu 31 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodu pierwszej raty z tytułu zawarcia umowy leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 30 lipca 2007 r. (data stempla pocztoweg ...
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/6/NO7/07
  - Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w podatku VAT za dany miesiąc rozliczeniowy wynikający z faktur VAT, dokumentujących opłatę wstępną, opłatę manipulacyjną, czynsz "0", poszczególne raty leasingowe oraz koszty przyłącza maszyny?- Czy podatnik prawidłowo rozliczył transakcję wynikającą z umowy przelewu wierzytelności i umowy zawartej z dostawcą w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczącej zadatku na maszynę?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-28/07
  Czy wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia umowy leasingu można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-103/07
  Spółka zwróciła się o potwierdzenie jej stanowiska, iż opłata wstępna powinna być odniesiona w koszty uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia.
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-42/07/MA
  Czy wynagrodzenie w postaci odsetek od części rat leasingowych za udzielone środki finansowe, powinno być zaliczone do usług finansowych zwolnionych od podatku od towarów i usług?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-96/07
  Czy całość opłaty miesięcznego wynagrodzenia płaconego przez Spółkę na podstawie szczegółowej umowy najmu, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-318/235/PL/07
  Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć całość rat leasingowych czy tylko ich część stanowiącą równowartość 20000 EURO ( w przeliczeniu na złote według kursu średniego EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania) ?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III/443-14/07
  1. Czy podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku od towarów i usług od rat leasingowych dotyczących zakupu motocykla, czy też można odliczyć 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000 zł? 2. Czy można odliczać podatek od towarów i usług od zakupu paliwa do używanego motocykla?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-21/07/5/RSD
  Czy i w jakim momencie można zaliczyć poniesione koszty przewidziane w umowie leasingu (czynsz inicjalny, czynsz zerowy, comiesięczne raty czynszu) oraz opłatę rejestracyjną ponoszoną przez leasingodawcę i refakturowaną na leasingobiorcę, w sytuacji nie używania przedmiotu leasingu (przedmiot leasingu ma wady) do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-47/07/KB
  Czy można zaliczyć raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodów od dnia umowy cesji leasingu operacyjnego przy uwzględnieniu faktu, iż Podatnik posiada na stanie środków trwałych jeden samochód osobowy?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-97/07/57940
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia rat leasingowych oraz kwoty wynikającej z rozliczenia umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodów w przypadku kradzieży samochodu leasingowego.
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/423/2/07
  dotyczykosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat leasingowych w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu operacyjnego
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/16/07
  Czy przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej kwot zapłaconych odsetek umownych od wpłaconych po terminie rat leasingowych?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.II/443-15/2007
  Czy przysługuje nieograniczone prawo do odliczenia podatku VAT od rat lasingowych z tytułu używania motocykla w działalności gospodarczej oraz od wydatków poniesionych na nabycie paliwa do tegoż motocykla?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-11/07
  Czy zerwanie umowy uprawniającej do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony od miesięcznych opłat - przed upływem dwóch lat - nie spowoduje konieczności zwrotu odliczonego wcześniej podatku naliczonego zawartego w ratach leasingowych?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB2/415/7/07/EK
  Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Do działalności tej niezbędny jest samochód osobowy. Zamierzam przejąć cesją z innej firmy samochód osobowy będący w leasingu operacyjnym. Czy pozostałe raty leasingowe oraz wykup tego samochodu stanowić będą koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej? W mojej opinii, mam do tego prawo.
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1541/GK-1/III-1/07
  Czy i w jakim momencie opłata wstęna i kaucja wynikające z umowy leasingowej stanowią koszty uzyskania przychodu ?
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-6/07
  Czy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odliczenia 6.000,00 zł ?
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-14/07
  Prawo do odliczenia podatku do towarów i usług od rat leasingowych do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zaliczonego do pijazdów, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-120/07/SAPI
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawa do odliczenia całości podatku naliczonego w ratach leasingowych w rozliczeniach podatku VAT za poszczególne miesiące, w których Spółka otrzymuje od Leasingodawcy faktury VAT dokumentujące leasing samochodów.
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXII/443-7/07
  - dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT od rat i innych płatności wynikających z umowy leasingowej dotyczącej samochodów osobowych.
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-109/72/JS/07
  Czy w takiej sytuacji poprawnie były księgowane w koszty raty leasingowe (leasing operacyjny - środek trwały jest przedmiotem amortyzacji leasingodawcy), gdy w chwili obecnej samochód będzie poza majątkiem firmy? Czy nie należy skorygować kosztów podatkowych o raty leasingowe?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-203/06/AB
  Czy Podatnik prawidłowo zalicza wydatki z tytułu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-196/06/JB
  Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków:1. z tytułu czynszów inicjalnych, zapłacone w momencie podpisania umowy 2. z tytułu czynszów leasingowych wynikających z harmonogramów spłat do umów leasingowych.
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-29/07/AJ
  Czy część raty leasingowej (leasing operacyjny), dotycząca wieczystego użytkowania gruntu jest kosztem uzyskania przychodu? Czy opłaty dotyczące leasingowanej nieruchomości refakturowane zgodnie z umową przez leasingodawcę na Spółkę (podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) są takimi kosztami? Spółka sprzedała firmie leasingowej prawo wieczystego użytkowania gruntu z budynkiem hali wystawienniczej i zawarła z tą firmą umowę leasingu operacyjnego z art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka otrzymuje od tej firmy faktury VAT na czynsz leasingowy. Część raty leasingowej odnosi się do prawa do korzystania z budynku hali wystawienniczej, część - prawa do korzystania z gruntu.
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/3/07/DM
  Czy kosztem uzyskania przychodu będzie wartość odsetek zapłaconych po przekazaniu przedmiotu leasingu kapitałowego do użytku ?
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-19/KK/06
  Czy w 2006 roku prowadząc księgi rachunkowe mają prawo zaliczyć w koszty działalności wpłatę pierwszej raty leasingowej i opłaty przygotowawczej dokonanej w dniu 10.10.2006 r. tj. przed otrzymaniem przedmiotu umowy leasingu - samochodu ciężarowego VW Crafter 36 furgon 2,5 TDI ?
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-222/06
  W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Spółka informuje, iż po transakcji wykupu przedmiotu leasingu (samochód Toyota), nie zamierza korygować kosztów uzyskania przychodu z tytułu księgowanych rat leasingowych, ani odliczanego podatku VAT związanych z Toyotą bowiem, zdaniem Spółki, wszystkie raty zapłacone za okres obowiązywania umowy leasingu będą po dokonaniu sprzedaży przedmiotu leasingu stanowiły w dalszym ciągu koszt uzyskania przychodu.
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-243/06
  Czy rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego przed upływem podstawowego okresu umowy, powoduje, że dotychczas zapłacone raty leasingowe winny być uznane za wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu?
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-369/06/AK
  Czy zmiany kursu waluty, w której wyrażone są raty płacone przez kontrahenta wpływają w jakikolwiek sposób na rozliczenia podatkowe Spółki z tytułu realizacji umów leasingu finansowego denominowanego w walucie obcej?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/56/2006
  Czy po zawarciu umowy cesji leasingu spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasinegowych naliczonych po umowie cesji?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-60/06
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów raty leasingowe, wynikające z umowy leasingu, kontynuowanej na zasadzie cesji uprawnień?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I/415/14/07
  Czy poniesione koszty dotyczące rat czynszu leasingu operacyjnego, gdy przedmiot leasingu związany jest z budowanym środkiem trwałym, stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/1/2007
  Czy stanowi koszt uzyskania przychodów naliczony podatek od towarów i usług od opłat leasingu operacyjnego za używany samochód osobowy w części, w której podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku w myśl art. 86 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług?
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/107/06
  Wątpliwości jednostki (spółki jawnej) budzi prawo do korzystania z pełnego prawa odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe wynikające z umów zawieranych przez osobę fizyczną, która aportem wniosła do spółki swoje przedsiębiorstwo.
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/5250/GK-1/XXII-1/06/07
  Czy opłaty leasingowe i opłatę wstępną ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-138/2006/LŚ
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodów osobowych. W związku z tym planuje nabycie samochodów osobowych od leasingodawcy na podstawie umów leasingu operacyjnego i jednocześnie w ramach prowadzonej działalności jako leasingobiorca dalsze oddanie ich w użytkowanie osobom trzecim na podstawie umowy najmu na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Wobec powyższego podatnik pyta, czy będzie miał prawo do odliczenia całości podatku VAT od w/w nabycia samochodów od wszystkich opłat i rat leasingowych w okresie trwania leasingu. Według wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt. 7B ustawy o VAT ograniczenie odliczenia podatku zawarte w art. 86 ust. 3 i ust. 7 nie będzie miało zastosowania w przedstawionej sytuacji zatem będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości z tytułu nabycia samochodów na podstawie umowy leasingu.
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/44653-1/07
  Czy zachodzi konieczność korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym był odliczany VAT z faktur wystawionych przez Europejski Fundusz Leasingowy w przypadku zerwania umowy leasingu operacyjnego?
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.PP/423-1/07/BP
  Czy w czasie roku pozostającego do zakończenia umowy leasingu warunkiem koniecznym do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaconych rat leasingowych i innych kosztów eksploatacji samochodu jest prowadzenie ewidencji przebiegu wykorzystywanego przez nas w działalności gospodarczej samochodu osobowego?
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/11/07
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na remont środków transportu, ujętych w ewidencji środków trwałych i na podstawie umowy leasingu operacyjnego oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spłaty pozostałych rat leasingowych?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-18/06
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć opłatę przygotowawczą i pierwszą opłatę leasingową uiszczoną przed otrzymaniem przedmiotu leasingu?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/72/06/JSz
  W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki dotyczące rat leasingowych z umowy zawartej w 12/2005r., na urządzenia, których wykorzystywanie rozpoczęto po uruchomieniu działalności, tj. IV/2006r.?
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPP 0051-34/06
  Czy można odliczyć 100% podatku naliczonego od rat leasingowych dotyczącego użytkowanego przez Spółkę samochodu?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PP/4430-27/06
  Samochód ciężarowy "z kratką" wzięto w leasing operacyjny w 2003 roku. Po zakończonym leasingu został wykupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Przez cały okres leasingu odliczano w 100% VAT od rat leasingowych. Z faktury zakupu w 60% zgodnie z obowiązującymi przepisami w podatku VAT. Czy zmiana kwalifikacji pojazdu na osobowy polegająca na wymontowaniu przegrody między częścią osobową a bagażową, spowoduje obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku VAT od rat leasingowych?
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-62/06
  1. Czy przysługuje spółce odliczenie podatku naliczonego od rat leasingowych udokumentowanych fakturą na podstawie art. 86 ust. 7 w 100%, w przypadku użytkowania samochodu, który odpowiada warunkom art. 86 ust. 4 pkt 1? 2. Czy w przypadku użytkowania samochodu osobowego należy stopniowo i systematycznie z każdej raty leasingowej udokumentowanej fakturą odliczyć 60% podatku naliczonego aż do kwoty 6.000,00 zł, a potem zrezygnować z odliczania, czy też należy odliczać od pierwszych rat 100% kwoty podatku naliczonego aż do uzyskania limitu 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000,00 zł, a potem zrezygnować z odliczenia?
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-15/06
  Czy w zwiazku z rozwiązaniem umowy leasingowej przed upływem 24 miesięcy podatnik zachowuje w pełni prawo do zaliczenia dotychczas poniesionych opłat leasingowych zwiazanych z tą umową (opłaty wstępnej, rat leasingowych za poszczególne miesiące, opłat manipulacyjnych i prowizji) do kosztów uzyskania przychodów ?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-58/06
  1. Jakie konsekwencje podatkowe związane z płatnością rat leasingowych będzie niosło za sobą przeniesienie praw z umowy leasingu samochodów na drugi podmiot prawa handlowego dla podatnika oraz dla tego podmiotu, tj.: ? czy w przypadku cesji umowy leasingu na drugi podmiot prawa handlowego podatnik traci prawo do pozostawienia w kosztach uzyskania przychodów zarachowanych rat leasingowych bez względu na okres trwania leasingu ? ? czy można zaliczyć raty leasingowe od dnia cesji umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodów spółki prawa handlowego, przejmującej prawa i obowiązki wynikającez umowy leasingu na podstawie cesji umowy leasingu ? 2. Jakie będą konsekwencje podatkowe w przypadku zakończenia umowy leasingui przeniesienia własności samochodów dla nabywcy i zbywcy przedmiotu leasinguw przypadku zmiany korzystającego w czasie trwania umowy leasingu ?
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-120/06/A
  Czy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wykazanego w fakturach za raty leasingowe samochodu spełniającego warunki wymienione w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-516/06/SZU
  Zdaniem Spółki, przysługuje jej prawo do odliczania w całości podatku VAT od rat leasingowych, ponieważ ww. samochody należą do pojazdów określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1, do których nie mają zastosowania przepisy art. 86 ust. 3. W związku z tym, Spółka twierdzi również, że ma prawo do odliczania podatku VAT od zakupionego do tych pojazdów paliwa, gdyż do przedmiotowych samochodów nie ma zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 3. Zdaniem Strony nie ma również konieczności ponownego przeprowadzenia badań technicznych, ponieważ zaświadczenie wydawane jest dla konkretnego pojazdu i nie zawiera adnotacji o właścicielu.
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/47/2006/PS
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczny z faktur zakupu oleju napędowego do pojazdu samochodowego RENAULT KANGOO użytkowanego na podstawie umowy leasingowej z dnia 6 kwietnia 2004r., a przed nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004r. ww. pojazd spełnial normy do 100% odliczenia podatku VAT od kupowanego paliwa jak i rat leasingowych?
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/26/2006
  Czy w przypadku zawartej umowy leasingowej w 2004 r. na zakup samochodu ciężarowego Podatnik miał obowiązek ponownego zarejestrowania ww. umowy do dnia 15.06.2005 r. w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) aby nadal mógł korzystać z odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w pełnej wysokości?
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/264-106/2006/MB
  Pytanie dotyczy prawa odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia na podstawie cesji umowy leasingu operacyjnego pojazdu samochodowego.
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/24/06
  Czy czynsz inicjalny oraz opłatę manipulacyjną zapłaconą w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy, można rozliczyć w koszty działalności w okresie 48 miesięcy tj. po 1/48 w każdym miesiącu trwania umowy czy należy zaliczyć je jednorazowo w koszty uzyskania przychodu?
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/23/06/DD
  Czy podatek VAT niestanowiący podatku naliczonego zgodnie z brzmieniem art.86 ust.7 ustawy o VAT dotyczącej usługobiorców użytkujących samochody na podstawie umowy leasingu jest kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-33/06
  Czy odsetki będące częścią składową opłaty wstępnej przy zawarciu umowy leasingu finansowego na nabycie samochodu osobowego stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie realizacji płatności czy też wpływają na podniesienie podstawy do naliczenia amortyzacji?
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/115/06/AG
  Czy na podstawie art. 17j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustalona w umowie wartość końcowa przedmiotu leasingu, po której korzystający, po upływie podstawowego okresu umowy, ma prawo nabyć ten przedmiot (w ramach tzw. opcji sprzedaży), wpływa na sumę opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - odpowiadających co najmniej wartości początkowej środków trwałych?
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-256/06/AW
  Czy przypadku umów leasingu finansowego, gdy raty leasingowe denominowane są w walucie obcej, ma Ona obowiązek dokonania korekty podstawy opodatkowania, a tym samym wysokości podatku należnego pierwotnie zadeklarowanego z tego tytułu, w przypadku zmian kursu waluty w okresie trwania umowy. A ponadto korekty takiej winna dokonać jednorazowo po zakończeniu leasingu.
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/10/Int 58/06
  Czy faktury obciążające wspólnika spółki cywilnej tytułem czynszu leasingowego za samochód dla umowy leasingowej zawartej przed wstąpieniem do spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodu spółki cywilnej? Czy koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa za ww. samochód prowadzone według ewidencji przebiegu pojazdu będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu spółki?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPP/443/15/2006
  Zapytanie wnioskodawcy dotyczy kwestii jakie faktury obejmuje kwota ograniczenia do 6 000, 00zł.; czy tylko faktury dotyczące okresu po 22 sierpnia 2005r. czy też wszystkie faktury otrzymane w okresie od 09.06.2005r. do nadal.
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-42/06
  - dotyczy ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od rat leasingowanego samochodu w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 756) w zakresie regulacji dot. pojazdów osobowych i ciężarowych, które weszły w życie 22 sierpnia 2005 r.
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-36/06
  Pytanie podatnika Czy pierwsza rata leasingowa może zostać jednorazowo uznana w ciężar wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów?
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1464/DSi-II/443-3/2/06/DG
  Czy można odliczać podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciążarowego m-ki Kangoo przy zmianie dotychczasowego korzystającego wg aneksu do umowy leasingu.
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-102/TZ-101/06/AB
  Pytanie podatnika dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dot. rat leasingowych z tyt. używania samochodu osobowego do działalności, do której mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-126A/204/06/AZ
  Czy prawidłowym działaniem jest wprowadzenie samochodu ciężarowego do ewidencji środków trwałych w wartości stanowiącej jego wartość rynkową przyjętą do celów ubezpieczenia, w przypadku wcześniejszego nabycia tego samochodu po okresie leasingu za "wartość resztową"?
 362. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1198/05, II FSK 1265/05
  W sprawie nie może budzić wątpliwości, że materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia Izby Skarbowej był przepis art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie uznaje za koszty uzyskania przychodów nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Izba Skarbowa dokonując analizy m.in. w oparciu o treść art. 65 § 2 K.c. treści umów nazwanych umowami leasingu uznała, że rzeczywistym zamiarem stron tych umów nie było tylko oddanie przedmiotowych samochodów przez leasingodawcę do użycia podatnikowi, czyli realizacja umów leasingu operacyjnego, lecz w istocie doszło do sprzedaży tych samochodów (środków trwałych) na rzecz podatnika. Tymczasem WSA dokonując analizy językowej treści art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 u.p.d.o.f. stwierdził - w oderwaniu zupełnie od okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, że organy podatkowe dokonały oceny wydatków poniesionych przez skarżącego z tytułu umów, nazwanych umowami leasingu, pod kątem możliwości zaliczenia wynikających z nich wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji zdaniem sądu pierwszej instancji organy podatkowe trafnie uznały, że zaliczenie rat leasingu do kosztów uzyskania przychodów narusza przepisy art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., którego to przepisu Izba Skarbowa w ogóle nie analizowała. Przyjęcie takiej konstatacji powoduje, że w kontekście uchwały NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 4 czerwca 2001 r. sygn. akt: FPS 14/00 (ONSA 2001, z. 4, poz. 147), że obowiązkiem sądu było zbadanie, czy przedmiotowe umowy były zgodne z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczenia przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów (Dz. U. Nr 28, poz. 129). Bowiem tylko wtedy można byłoby stwierdzić, czy przedmiotowe umowy naruszały art. 23 ust. 1 pkt 2 czy też nie. W przypadku natomiast przyjęcia, iż w sprawie ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) (tak organy podatkowe) wyłącza potrzebę analizowania przedmiotowych umów kontekście treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r.
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-42/06
  1) Czy po rozwiązaniu umów leasingu Spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodów o kwotę opłat płaconych na rzecz leasingodawcy w trakcie trwania umów leasingu ? 2) Czy Spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową środków trwałych będących uprzednio przedmiotem leasingu ? 3) Czy Spółka ma prawo do zastosowania przyjętych indywidualnych stawek amortyzacyjnych ?
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-46/06
  Czy po rozwiązaniu umów leasingu Spółka powinna skorygować podatek VAT naliczony zadeklarowany za okres obowiązywania umów leasingu ?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III-443/11/06/MZ
  Czy podatek od towarów i usług wykazany na fakturze określającej wysokość raty leasingowej z tytułu leasingu operacyjnego podlega odliczeniu od podatku należnego ? Przedmiotem leasingu jest samochód Peugeot 307. Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, potwierdzającym, że samochód spełnia warunki, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI 406/2/52/06
  Czy kosztem uzyskania przychodu będzie pełna kwota zapłaconej opłaty wstępnej, jak i rat leasingowych do osiągnięcia kwoty 186.000 zł określonej w umowie jako wartość przedmiotu umowy i odsetek od rat leasingowych, czy tylko równowartość kwoty 20.000 euro w dniu przyjęcia samochodu do używania?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PII/423-8/06
  Czy, w sytuacji rozwiązania umowy leasingu operacyjnego przed terminem na podstawie trójstronnego porozumienia (cesja umowy), raty leasingowe związane z korzystaniem z przedmiotu leasingu przez Spółkę, tj. dotychczasowego korzystającego, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/06
  Czy usługobiorca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o 100 % kwoty podatku naliczonego od ubezpieczenia samochodu osobowego w przypadku użytkowania go na podstawie umowy leasingu ?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/443/22/06
  Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za raty czynszu leasingowego i faktur za paliwo dot. samochodu Opel Corsa?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/246/KA
  Czy VAT naliczony z faktur wystawianych co miesiąc przez finansującego, zgodnie z harmonogramem płatności, podlega w pełni odliczeniu od VAT-u należnego (oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków odliczenia)?
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-176/213/06/PK
  Czy wstępną ratę leasingową (niezależnie od kwoty) w leasingu operacyjnym należy zaksięgować w koszty w miesiącu zapłaty za fakturę, czy umieścić na koncie rozliczeń międzyokresowych i co miesiąc ujmować w koszty np. 1/30?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1110/2006/AP
  Dotyczy odliczania podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu osobowego oraz od raty za wynajem tego samochodu.
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-423/2/2006
  Czy można do kosztów uzyskania przychodu w roku 2005 zaliczyć koszty związane z usuwaniem skutków kolizji drogowej ? Koszty te obejmują koszty naprawy ciągnika i naczepy oraz koszty związane ze sprzątaniem (ładunku i sprzętu) drogi, zabezpieczeniem nawierzchni drogi przez niemiecką straż pożarną oraz raty leasingowej w miesiącu kiedy ciągnik był remontowany.
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-23/2006
  Czy raty mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 375. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/81/06
  Czy przysługuje dealerowi samochodowemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z czynszu, rat leasingowych wynikających z zawartej umowy leasingu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, które służą prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie wynajmu pojazdów. Zdaniem firmy po uwzględnieniu zmian, które weszły w życie 22 sierpnia 2005 r. ograniczenie odliczenia podatku naliczonego o którym stanowi w art. 86 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy leasingu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7b ustawy o podatku od towarów i usług. W opinii Spółki nabywa ona prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących uiszczenie rat leasingowych w wysokości 100% podatku na nich określonego, ponieważ przedmiotem działalności podatnika jest oddanie tych samochodów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423/1A/06/MZ
  Czy rata leasingowa za miesiąc grudzień 2005 roku nierozliczona na dzień rozwiązania umowy leasingowej, tj. Na dzień 31/12/2005 roku będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów miesiąca grudnia 2005 roku?
 377. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-33/06/IJ
  dotyczy momentu rozpoznania przychodów z tytułu umów leasingu
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-27/06
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz zakupu paliwa do wielu pojazdów samochodowych typu Ford Transit oraz KIA Picanto jako spełniających warunki określone w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na podstawie badania technicznego przeprowadzonego w pojedynczym pojeździe danego typu?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-415-25-06/BF
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów raty leasingowe, wynikające z umowy leasingu, kontynuowanej na zasadzie cesji uprawnień?
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII /443-8/2006
  Czy zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, Wnioskodawca prawo do obniżenia podatku należnego o 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (rat) leasingowego nie więcej niż 6.000 zł w całym okresie użytkowania przez niego samochodu w sytuacji gdy na podstawie aneksu do umowy leasingowej stał się nowym korzystającym?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-15/06
  Pytanie dot. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za opłatę rat leasingowych od leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego niespełniającego obecnie obowiązujących wymogów ustawy.
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-11/06
  Czy wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu nie spowoduje wykluczenia z kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych opłaconych w okresie trwania umowy leasingowej ?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/4042/VAT1/4/06.
  W jakiej wysokości można odliczać podatek VAT od rat leasingowych od samochodu nabytego przed 01.06.2005 r. ?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-14/06
  Pytanie dotyczące prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za opłatę rat leasingowych od leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego niespełniającego obecnie obowiązujących wymogów ustawy.
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-20/MT/06
  Czy podatnik (jako drugi korzystający) ma prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego od rat leasingowych samochodu ciężarowego Peugeot 807, przejętego przez podatnika w dniu 23.12.2005r. aneksem do umowy leasingu?
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.EI/12/10/2006
  Czy można zaliczyć raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodów przez osobę przejmującą prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu na podstawie cesji umowy leasingu ?
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.E.I/12/10/2006
  Czy w przypadku cesji umowy leasingu na osobę trzecią Spółka traci prawo do pozostawienia w kosztach uzyskania przychodów zarachowanych rat leasingowych ?
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/23/2006
  Czy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu operacyjnego i dalszej odsprzedaży przedmiotu leasingu kwota wykupu oraz poniesione dotąd opłaty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodu?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-2/06
  Czy opłata wstępna oraz kaucja, która po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu leasingu jest pierwszą płatnością za używanie przedmiotu leasingu stanowią koszt uzyskania przychodu korzystającego.
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0189/1/05/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy pierwsza rata leasingowa której wartość istotnie odbiega od wartości pozostałych rat stanowi w pełnej wysokości koszt uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym została zapłacona, czy też podlega rozliczeniu w czasie (w okresie trwania umowy leasingu).
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/447/GK-1i2/II-1/06
  Czy opłata wstępna, opłata administracyjna i raty leasingowe oraz VAT w częsci, w której nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego w całości są kosztami uzyskania przychodu ?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-23/06/18375
  Pytanie podatnika dotyczy ustalenia czy pozostające do spłaty raty leasingowe wynikające z przejętej (cesja) umowy leasingu operacyjnego będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodów.
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1.425/1/06
  Zapytanie dotyczy możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu rat leasingowych według zmienionego ( wydłużonego z 11 do 24 rat ) harmonogramu.
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/64/Z/K/06
  Jak wynika ze złożonego wniosku, w miesiącu lutym 2006r. na podstawie aneksu do umowy (cesja praw i obowiązków) podatnik przejął prawa i obowiązki pierwotnego korzystającego (leasingobiorcy)z leasingu samochodu ciężarowego. W umowie leasingu strony przewidziały, że: - przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku finansującego, który z tego tytułu dokonuje odpisów amortyzacyjnych, - została zawarta na czas określony 36 miesięcy (powyżej 40% normatywnego okresu amortyzacji), - suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, przekracza wartość początkową środka trwałego. Do czasu zakończenia umowy jest podatnik jest zobowiązany zapłacić 8 czynszów leasingowych, w związku ze spełnieniem warunków jw. uważa, iż zachowuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat ustalonych w umowie leasingu.
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-4-82/06/AJ
  Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki poniesione przez Spółkę jako leasingobiorcę za okres, w którym korzystała z samochodu będącego przedmiotem tej umowy w prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku dokonania przez Spółkę cesji praw z umowy leasingu pod tytułem dartym na osobę trzecią ?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-87/PW/05/06
  Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów, podatku od towarów i usług zawartego w opłatach leasingowych?
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-10/06
  Czy podatnikowi przysługuje uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej przed 01.06.2005 r. umowy leasingu samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz ?
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-6/06
  Pytanie podatnika dotyczy prawa do odliczania podatku VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe (samochód osobowy nabyty był w 2003 r., a podatnik na mocy poprzedniej ustawy o podatku od towarów i usług nie miał prawa do odliczenia).
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-56/05/MR
  Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z opłacaniem rat leasingowa?
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-22/05
  Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadam cztery umowy leasingu operacyjnego na maszyny i urządzenia oraz samochody osobowe. Umowy zawarte zostały na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Czy przerywając leasing operacyjny w trakcie trwania umowy leasingu narażamy się na zakwestionowanie przez Urząd Skarbowy zaliczonych uprzednio w koszty uzyskania przychodu rat leasingowych?
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/9153/8/58/06
  Czy odliczenie kwoty maksymalnej podatku VAT, tj. zgodnie z art.86 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ? 6.000 zł, nie daje już możliwości odliczania podatku VAT w kolejnych miesiącach z płaconych rat leasingowych?
 402. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-101/05/EN
  Czy rekalkulacja wysokości stałej miesięcznej opłaty leasingowej, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków, nie stanowi zmiany umowy, o której mowa w art. 154 ust.2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tzn. w przypadku korekty wysokości opłaty leasingowej po dniu 1 maja 2004r. kwota podatku naliczonego, wynikająca z faktury za usługi leasingu operacyjnego, dotyczącego samochodów innych niż osobowe o dopuszczalnej ładowności wynoszącej powyżej 500 kg w całości stanowi dla Spółki kwotę podatku naliczonego), oraz czy skorygowanie miesięcznej opłaty leasingowej w wyniku obniżenia składki ubezpieczeniowej przez towarzystwo ubezpieczeniowe także nie wyłącza zastosowania art. 154 ust.1 ustawy o VAT?
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/45/AZ/05
  Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących leasing samochodu osobowego w przypadku, gdy przejęcie umowy leasingu nastąpiło z dniem 15 października 2005r.
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-82/65630/05/DP
  Czy faktury otrzymane po dniu 21 sierpnia 2005r. uprawniają Podatnika do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu wynikającego z umowy leasingu udokumentowanego fakturą, jednak nie więcej niż 6000 zł w sytuacji, gdy przedmiotowa umowa została podpisana w dniu 09.08.2005r. a Spółka otrzymała pierwszą fakturę 11 sierpnia 2005r. tj. przed wejściem w życie znowelizowanego art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług i odliczyła 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu udokumentowanego przedmiotową fakturą.
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/1089/53/06
  Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych wynikających z zawartej umowy leasingowej z tytułu używania pojazdu samochodowego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do przedmiotowego pojazdu oraz korekta podatku naliczonego za okres kiedy podatnik z odliczeń nie skorzystał.
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI.OF-406/2/6/2006
  Czy poniesione koszty tytułem opłaty wstępnej - czynszu inicjalnego powinny być zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodów przez cały okres trwania umowy, proporcjonalnie w wysokości 1/24 poniesionych kosztów, czy też w momencie ich poniesienia?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TP/44/161/EDz/2006
  Czy spółka ma prawo odliczyć VAT w całości od faktury dokumentującej zapłacone łącznie raty leasingowe za okres od dnia 07.07.2003r. do dnia 10.10.2003r.
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/24/05
  Czy faktura dokumentująca wpłatę czynszu inicjalnego daje prawo do odliczenia podatku naliczonego mimo, że wydanie przedmiotu leasingu nastapi po upływie 2-3 miesięcy od momentu uiszczenia czynszu?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-98/2005
  Podatnik pyta, czy w wyniku cesji przedmiotowej umowy leasingu dotyczącej samochodu ciężarowego, zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym przez cedenta będzie uprawniony (jako drugi korzystający) do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od rat leasingowych.
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-216/CIT/05
  Czy w opisanym stanie faktycznym raty leasingowe, płacone na rzecz leasingodawcy zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, po kradzieży wózka widłowego będącego przedmiotem tejże umowy leasingu, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-212-1-2/05/06
  Czy można odliczyć podatek VAT od rat leasingowych samochodu osobowego w związku ze zmianą leasingobiorcy?
 412. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-109/05/MR
  Dotyczy otrzymywania w euro rat leasingowych. Zdaniem podatnika ma on prawo potraktować zrealizowaną różnicę kursową powstałą dla wykazanej w umowie leasingu w euro części opłaty okresowej stanowiącej spłatę kapitału tj. spłatę wartości przedmiotu leasingu
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-3/14a/06/AL
  Czy można skorygować deklaracje VAT-7 za 09, 10/2005 r., w zakresie pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych i zakupu paliwa, jeżeli zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów potwierdzające możliwość skorzystania z ww. odliczeń otrzymano 30.11.2005 r.?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-1/14a/06/AL
  Czy od rat leasingowych dotyczących samochodu spełniającego wymagania art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług znajdującego się w leasingu operacyjnym można odliczyć podatek VAT w całości ?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PO/443/53/05/BK
  Czy mogę odliczać podatek VAT z tytułu rat i innych opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu Opel Astra zawartej w dniu 10.08.2005r.?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/BO/05
  Czy w przypadku oddania w odpłatne używanie na okres 2 lat samochodu, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, przysługuje prawo do odliczenia 100 % kwoty podatku naliczonego przypadającego od rat leasingu w sytuacji, gdy umowa nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 15 czerwca 2005r?.
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0008/05
  W którym momencie rata leasingowa w leasingu operacyjnym stanowi koszt uzyskania przychodu u korzystającego?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/77/67/2005
  Czy zachodzi konieczność korekty kosztów w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-30/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy słusznie: - zalicza do kosztów uzyskania przychodów wartośc netto części odsetkowej raty leasingowej dot. nieruchomości, - nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych dot. prawa wieczystego użytkowanie gruntów.
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72/05
  Czy pomimo braku świadectwa homologacji można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących opłatę wstępną, raty leasingowe oraz zakup paliwa, związanych z użytkowaniem, na podstawie umowy leasingu, samochodu ciężarowego marki IVECO?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/54/05
  Czy po dniu 22.08.2005 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w pełnej wysokości?
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-96/05
  Czy podatnikowi nadal będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od rat leasingowych, jeżeli otrzyma zaświadczenie wydane przez stację kontroli pojazdów stwierdzające, iż przedmiotowy samochód spełnia warunki określone w art. 86 ust. 4 pkt 1 ? 4 (w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 sierpnia 2005r)?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-393/05
  Wątpliwości Spółki, budzi przepis art. 154 ustawy o VAT, który Jej zadaniem, wskazuje, że przepisu art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem leasingu pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym. Wnioskująca oświadcza, że przedmiotowej umowy leasingowej nie zarejestrowała po 1 czerwca 2005 r.
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/32/05
  Czy przysluguje podatnikowi prawo do odliczenia po dniu 22 sierpnia 2005r.podatku w pełnej wysokości od rat leasinowych , jeżeliu umowa leasingu nie została zarejestrowana w urzedzie skarbowym ?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/326/224/2005/GW
  1.Czy kwotę podatku VAT naliczoną na fakturze za opłatę wstępną Spółka ma prawo odliczyć w 100%, czy po 22.08.2005 VAT od rat leasingowych Spółka winna odliczać w proporcji 60% ( nie więcej niż łącznie 6.000 PLN) ?2.Czy do dnia 22.08.2005r Spółka ma prawo odliczać VAT od zakupionego paliwa?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0117/05/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy przekazane wynagrodzenie z tytułu odpłatnego wstąpienia w umowy leasingu zawarte przez innego leasingobiorcę stanowić będzie koszt uzyskania przychodu.
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423/161/2005
  1. Czy faktury za czynsz wystawione przez leasingodawcę po dacie kradzieży tego samochodu, a więc od stycznia 2005 r., stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu ? 2. Czy czynsze zapłacone do dnia zwrotu odszkodowania można uznać za koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, gdy otrzymane odszkodowanie jest przychodem ?
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA- 415/11 /2005
  Czy podatek od towarów i usług zawarty w opłatach leasingowych dotyczących samochodu osobowego w części, która zgodnie z przepisami art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, jest kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-130-1-BS/05
  Prawo do odliczania podatku VAT wynikającego z faktur leasingowych wystawionych po dniu 22 sierpnia 2005r.
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-110/13/05
  Dotyczy prawa do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych na samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-81/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego po zmianie harmonogramu spłacanych rat umowy leasingowej?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40/05
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych oraz sprzedaży artykułów fotograficznych. W ramach prowadzonej dzialalności gospodarczej w dniu 10-08-2005 r.zawarłem umowę leasingu samochodu osobowego FIAT PANDA DYNAMIC . W jaki sposób nalezy rozliczyć faktury VAT w podatku od towarów i usług wystawione do 21 sierpnia i od 22 sierpnia 2005 r. Czy przy fakturach wystawionych do 21 sierpnia 2005 r. za opłatę wstępną i manipulacyjną przysługuje mi prawo do 50 % odliczenia VAT a z faktur wystawionych po 22 sierpnia 2005 r. mam prawo do 60% odliczenia VAT ?
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-29/05/EL
  Czy zmienione, w wyższej wysokości, opłaty leasingowe w nowym harmonogramie spłat będzie mozna zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-95/05
  Czy przejmując prawa i obowiązki leasingobiorcy Pytający przejął także prawo do odliczania podatku VAT na zasadach obowiązujących w dacie zawarcia tej umowy, tj. w dniu 14.12.2004 roku?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-170/CIT/05
  Czy spłata rat leasingowych w związku z rozwiązaniem umowy leasingu przez upływem podstawowego okresu, stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży przedmiotu leasingu (samochodu osobowego)?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/36/05/AR
  Od jakiego momentu należy liczyć kwotę stanowiącą limit odliczeń podatku naliczonego z faktur leasingowych dla samochodów nie spełniających wymogów samochodów ciężarowych?
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/74a/05
  Czy istnieje możliwość odliczania podatku od towarów i usług od rat leasingowych oraz od wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-73/286a/79/05/BB
  Czy pierwszą ratę opłaty leasingowej w kwocie 20.295,45 zł, która jest wielokrotnie wyższa od rat następnych podatnicy mieli prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu czerwcu 2005r.?
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-74/286b/80/05/BB
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych w roku podatkowym 2005 i w latach następnych opłaty rat leasingowych, w sytuacji gdy suma opłat nie odpowiada wartości początkowej leasingowanej maszyny ale będzię odpowiadać po doliczeniu tzw."wartości resztowej"?
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/171/PP2/443/57/2005
  Czy leasing motocykla uprawnia do odliczenia całości podatku VAT zawartego w opłacie wstępnej i ratach leasingowych w przypadku umowy leasingowej zawartej w dniu 30.05.2005 r. i zarejestrowanej w urzędzie skarbowym w dniu 14.06.2005 r. ?
 441. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-I37/2005
  Podatnik wnosi zapytanie odnośnie wysokości maksymalnej kwoty odliczenia podatku VAT z tytułu użytkowania, w oparciu o zawartą umowę leasingu, samochodu osobowego.
 442. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-B/406-433/05/AŚ
  Czy podatnik, którego przedmiot działalności stanowi m.in. wynajem samochodów, ma prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktur stwierdzających nabycie samochodów, z faktur za raty leasingowe lub za najem samochodów.
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-443/31/05
  Czy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz od nabywanego paliwa do samochodów RENAULT KANGO I RENAULT MASTER ?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/48/05
  Na podstawie zawartej dnia 16.06.2005 r. umowy leasingu operacyjnego Strona użytkuje samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5. Zgodnie z dowodem rejestracyjnym przedmiotowy pojazd posiada świadectwo homologacji typu pojazdu nr PL*2323*03, dopuszczalną masę całkowitą 2500 kg, dopuszczalną ładowność 765 kg i liczbę miejsc 6. Wątpliwości dotyczą możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w ratach leasingowych. Zdaniem Strony przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego związanego ze spłatą rat leasingowych.
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-75/1/05
  Pytanie dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie usługi leasingu i paliwa do napędu samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz 308 CDI Sprinter.
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-50/05/WI
  Podatnik w dniu 29 lipca 2003r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód marki MERCEDES-BENZ E 200 KT KOMBI/ciężarowy. Umowa została zawarta na okres 25 miesięcy. Termin płatności ostatniej raty przypadł na dzień 15 lipca 2005r. Przedmiotowa umowa została zarejestrowana w Urzędzie w dniu 14 maja 2004r. W dniu 19 lipca 2005r. został zawarty aneks do umowy, z którego wynika m.in., że zmianie ulega okres zawarcia umowy. Zgodnie z aneksem "umowa leasingu zostaje zawarta na okres od dnia 29 lipca 2003r. do dnia 28 sierpnia 2006r." Podatnik ma wątpliwości odnośnie możliwości odliczenia od dnia 1 czerwca 2005r. w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe.
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/2046/VAT198/23/05
  Czy przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia po dniu 22 sierpnia 2005 r. w całości podatku naliczonego z faktury otrzymanej od leasingodawcy dokumentującej ratę czynszu za użytkowanie samochodu ciężarowego, jeżeli umowa leasingu nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do dnia 15 czerwca 2005 r. ?
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/136/2005
  Czy spółka dobrze postąpiła odliczając w całości podatek VAT z faktury na zakup samochodu ciężarowego C-15D w ramach leasingu finansowego, w przypadku gdy umowa leasingu została zawarta 5.07.2005 r. i samochód ten spełniał wymagania art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w starym brzmieniu ?
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-21/05
  Czy podatniczka może odliczać podatek od towarów i usług od nabywanego paliwa oraz usług leasingowych związanych z użytkowanym pojazdem samochodowym?
 450. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/4218/i-24/05
  Czy różnice kursowe powstałe w związku ze spłatą zobowiązania z tytułu umowy leasingu (finansowego) denominowanej w EURO stanowią koszt uzyskania przychodu?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/287/05
  Ile mozna odliczyć podatku VAT od faktury wykupu samochodu po zakończeniu okresu leasingowego?
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-72/05/SG/2
  Czy powstanie przychodu do opodatkowania z tytułu rozwiązania umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, jest uzależnione od oceny finansującego, że poniósł on rzeczywista szkodę lub od podjęcia przez niego decyzji o dochodzeniu należności obejmujących raty leasingowe od wypowiedzenia umowy leasingu do przewidywanego okresu trwania tej umowy?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-72/05/SG/1
  Pytanie dotyczy art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości przychodu należnego na dzień wypowiedzenia umowy leasingu
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-223-245/05/AJ
  Spółka wnosi o wyjaśnienie, czy wartość wykupu spełnia wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - czy jeśli wartość wykupu jest niższa od wartości hipotetycznej wyliczonej zgodnie z nową umową Spółka może zaliczać raty leasingowe i inne opłaty związane z tą umową do kosztów uzyskania przychodu?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/85/05/AB
  Czy różnice kursowe w przypadku walutowej umowy leasingu finansowego (wyrażonej i płatnej w euro) powstające od części kapitałowej raty leasingowej są przychodem lub odpowiednio kosztem podatkowym dla finansującego.
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/2005
  Czy w świetle art. 154 ust 2 ustawy o podatku VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych przypadających po 22 sierpnia 2005 roku dotyczących samochodu TOYOTA LAND CRUISER?. Jednocześnie Podatnik oświadczył w piśmie, iż umowa leasingowa na w/w samochód została zarejestrowana w odpowiednim terminie i właściwym Urzędzie Skarbowym, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ewidencji tutejszego Urzędu.
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-68/05
  Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od rat leasingowych wynikających z umów leasingu, których przedmiotem jest samochód ciężarowy VW Passat Var 1.9 oraz Orthopantomograph OC 100 z celofastem, tomografem i wywoływarką - Imaging.
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/244/162/2005/SK
  a)Czy w przypadku umów zawartych w 2003r. i 2004r. i zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym do dnia14 maja 2004r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 01 czerwca2005r. konieczna jest ich ponowna rejestracja w Urzędzie Skarbowym?b)Czy w przypadku umów zawartych w dniu 10 maja 2005r. konieczna jest ich rejestracja w UrzędzieSkarbowym?c)Czy sposób odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe z umówzawartych w dniu 10 maja 2005r. jest prawidłowy?d)Czy powinniśmy posiadać zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego do w/ w pojazdów?
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-465/05/TK
  Czy zarówno w przypadku umów leasingu finansowego, w których raty leasingowe denominowane są w walucie obcej, jak i umów, w których raty kalkulowane są na podstawie zmiennej stopy procentowej, w przypadku zmiany kursu waluty lub stopy procentowej w okresie trwania umowy, istnieje obowiązek dokonywania korekty podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a tym samym wysokości podatku należnego pierwotnie zadeklarowanego z tego tytułu?
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-139/05/ST
  Czy mam prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych lub innych płatności wynikających z zawartej umowy leasingu. W dniu 12.03.2002r. została zawarta umowa leasingu operacyjnego na samochód osobowy marki MERCEDES-BENZ E200 CDI. Według mnie jest dopuszczalne odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego, nie przekraczając w całym okresie tj. od 1 maja 2004r. kwoty 5 000 zł.
 461. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/423-0086/05
  Czy raty leasingowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie uruchomienia produkcji - rozpoczęcia użytkowania leasingowanej maszyny, jeżeli umowa leasingu spisana zosstała w czerwcu 2003r., raty leasingowe opłacane co miesiąc (od czerwca 2003r.) zaś uruchomienie maszyny nastąpiło dopiero w lutym 2004r.?
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.443/13/2005
  Pytanie dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od płatności:- rat leasingowych samochodu Fiat Seicento VAN,- faktur VAT dokumentujacych zakup paliwa do tego samochodu wg stanu prawnego obowiązujacego od 22.08.2005r. (po zmianach dokonanych ustawą z dnia 21.04.2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw).
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/20/2005
  Czy należy dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów w postaci rat leasingowych, które zostały poniesione i zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, w sytuacji, gdy w przyszłości na podstawie trzech aneksów do trzech umów leasingu operacyjnego, zostaną przeniesione na mającą dopiero powstać spółkę jawną, prawa i obowiązki wynikające z tych umów, w związku z wniesieniem przez w/w osobę całego przedsiębiorstwa w formie aportu do nowo zakładanej spółki jawnej ?
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/17/2005
  1. Czy ma Pani prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów pozostałe do zapłaty 7 opłat okresowych ? 2. Czy spółka może wykupić przedmiot leasingu za ustaloną w umowie kwotę ?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-400/95/JB/05
  czy zafakturowane raty leasingowe dotyczące okresu po powstaniu szkody leasingowanego samochodu stanowią koszt uzyskania przychodu spółki . Jeżeli nie , to od jakiej daty ? Czy faktura z dnia 13.06.2005r. będąca sumą nie zafakturowanych do tej daty zobowiązań z tytułu omawianej umowy stanowi koszt uzyskania przychodu spółki ?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDA/423-15/05
  Czy każda rata z tytułu tzw. "leasingu operacyjnego" samochodu osobowego w całości będzie stanowić koszt uzyskania przychodów, pomimo iż równowartość samochodu przekracza 20.000 EUR?
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/67/233/2005
  Czy mam prawo do odliczeń od dnia 22 sierpnia 2005 r. podatku naliczonego od rat leasingowych w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 2940 kg, liczbie miejsc 8, dopuszczalnej ładowności 943 kg (pojazd posiada trzy rzędy siedzeń oddzielonych stałą przegrodą od części przeznaczonej do przewozu ładunków, długość przestrzeni ładunkowej nie przekracza 50% długości pojazdu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, pojazd jest użytkowany na podstawie umowy przejęcia umowy finansowania operacyjnego z dnia 31 stycznia 2005 r. - rejestracja umowy leasingu w US Łuków w dniu 15.06.2005 r.)?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-22/05
  W którym rozliczeniu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w czynszu inicjalnym, stanowiącym podstawę zawarcia umowy leasingu operacyjnego środka trwałego, który będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej ?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/41/05
  czy mam prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego od rat leasingowych przy zakupie samochodu ciężarowego?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/53/DM/05
  Odliczanie podatku naliczonego z faktur V A T za raty leasingowe (czynsz) oraz nabywanego paliwa.
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-76/05/RS
  Czy mimo iż umowy leasingu nie zostały ponownie (do 15.06.2005 r.) zarejestrowane w urzędzie skarbowym, Spółka ma nadal prawo odliczać podatek VAT od rat leasingowych?
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/44/05
  Pytanie odnośnie prawa złożenia korekt deklaracji VAT-7 w zakresie zwiększenia podatku naliczonego o podatek zawarty w fakturach dotyczących rat leasingowych i zakupu paliw do samochodów bezspornie ciężarowych, do których podatnik nie posiada świadectwa homologacji, natomiast dowód rejestracyjny potwierdza fakt, że są to samochody ciężarowe.
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/35/05
  Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT od całej dokonanej płatności w pełnej wysokości tak jak w przypadku odliczania podatku VAT w całości od rat leasingowych?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-112/05
  Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego od rat leasingowych samochodu marki Renault Espace, będącego przedmiotem umowy leasingu zawartej w dniu 30.05.2005r. i zarejestrowanej w urzędzie skarbowym do dnia 15.06.2005r., zgodnie z przepisami art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 90, poz. 756)?
 475. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42181/I/13/MC/05
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków stanowiących zwrot innemu podmiotowi poniesionych przez niego kosztów z tytułu umów leasingowych, których następnie Spółka stała się stroną.
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/20/1/1/05
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanych rat leasingowych w przypadku zerwania umowy leasingu operacyjnego.
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-154/169/05/AF
  Czy - a jeżeli tak - to na jakiej podstawie prawnej, możliwe jest zaliczenie wartości utraconego przedmiotu (a przynajmniej jego nie spłaconej przez korzystającego części) w koszty działalności firmy leasingowej i czy podstawę taką może stanowić art. 15 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o p.d.o.p.
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-24/05
  Czy opłata wstępna i raty leasingowe związane z zawarciem umowy leasingu stanowią koszty uzyskania przychodów?
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0004/05
  Czy w skład kosztów, które powinny być ujęte w ewidencji przebiegu pojazdu wchodzi miesięczna rata leasingowa i miesięczna opłata serwisowa wynikająca z umowy leasingowej samochodu osobowego?
 480. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-41/05/KC
  Czy umowę można uznać za umowę tzw. leasingu operacyjnego, o której mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w konsekwencji przychodem Spółki będzie każda rata leasingowa, zaś momentem powstania obowiązku podatkowego będzie dzień, w którym należność wynikająca z danej raty leasingowej stanie się wymagalna? - Czy kosztem w takiej sytuacji będą odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16a-16m w/w ustawy ? - Czy jakikolwiek wpływ na wyżej wskazaną kwalifikację prawnopodatkową ma fakt, iż część płatności wynikającej z każdej faktury dotyczy gruntów niepodlegających amortyzacji lub prawa użytkowania wieczystego gruntów?
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/05
  możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz przy zakupie paliwa do samochodu uniwersalnego MERCEDES SPRINTER 211D
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443-275/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż na podstawie zawartej umowy nr ........ leasinguje Pan samochód ciężarowy marki TOYOTA Corolla Verso. W związku z powyższym wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie interpretacji w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej w zakresie odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie paliwa tankowanego do przedmiotowego samochodu oraz kwoty podatku wykazanego na fakturze w odniesieniu do umowy zawartej w dniu 30 grudnia 2004r. Zdaniem Strony, z racji umowy leasingu na samochód ciężarowy marki TOYOTA Corolla Verso oraz, tego, że umowa ta została zawarta przed nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT w powyższym zakresie.
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/22/2005
  Czy w sytuacji przejęcia przez inną jednostkę zobowiązań spłaty dalszych rat leasingowych, Podatnik będzie musiał skorygować koszty uzyskania przychodów o dotychczas zapłacone opłaty leasingowe?
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT od rat leasingu finansowego samochodu osobowego oddanego nastepnie przez podatnika w odpłatne użytkowanie osobie trzeciej ?
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-14/05
  Czy jeżeli przepisy o podatku od towarów i usług nie dopuszczałyby możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur rat leasingowych, to czy w przedstawionej sytuacji podatek ten stanowiłby koszt uzyskania przychodów?
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/58/144/2005
  Strona będąc podatnikiem podatku od towarów i usług w 2003r. zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego. Umowa ta została w dniu 14.05.2004 r. zarejestrowana w tut. Urzędzie Skarbowym. Czas jej trwania określony jest od 28.07.2003 r. do 28.07.2006 r. W okresie trwania ww. umowy Strona odlicza podatek naliczony zawarty w poszczególnych ratach leasingowych, gdyż służy on wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona sformowała zapytanie czy w sytuacji rozwiązania ww. umowy powstaje obowiązek zwrotu odliczonego podatku naliczonego zawartego w poszczególnych ratach leasingowych. Zajmując swe stanowisko Strona poinformowała, iż nie mam obowiązku korygowania podatku naliczonego.
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423/101/129/05/AW
  Kiedy Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do k.u.p. osiągniętego ze sprzedaży kontenerów - wydatków poniesionych na opłaty związane z leasingiem kontenerów za okres odkąd Spółka przestała wykorzystywać kontenery w bieżącej działalności tj. za okres od kiedy jak wynika z pisma Spółki zaprzestała zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów?.
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-III/1/443-28/05
  Czy od momentu przejęcia umowy leasingu tj. od listopada 2004r. Podatniczka ma prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących leasing przedmiotowego samochodu osobowego, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł. łącznie? Zdaniem Strony w związku z tym, iż nastąpiła zmiana umowy leasingu polegająca na zmianie leasingobiorcy nie ma prawa do odliczenia całego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących usługę leasingu samochodu, jednakże jako pełnoprawna strona umowy leasingu ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur na zasadach określonych w art. 86 nowej ustawy o podatku od towarów i usług.
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/24/05
  Czy jeżeli leasingobiorca otrzyma w m-cu styczniu fakturę VAT dokumentującą czynsz leasingowy (wystawioną w m-cu styczniu), w której określono termin zapłaty oraz datę sprzedaży na m-c luty, odliczenia podatku naliczonego można dokonać w m-cu otrzymania faktury lub w następnym, czy też tak jak wskazuje data sprzedaży w m-cu lutym lub marcu?
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/46/05
  Jak powinno wglądać odliczenie naliczanego podatku VAT w fakturach za miesięczne raty czynszu na podstawie umowy leasingu?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-14/43901/2005/DK
  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2005r., który wpłynął w dniu 22.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie :1.w części dotyczącej wysokości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem oraz leasing samochodów osobowych, według umów zawartych odpowiednio dnia 01.10.2003r. oraz umowy leasingu operacyjnego z dnia 04.03.2004r. jest prawidłowe. 2.w części dotyczącej wysokości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem samochodów osobowych, według umowy zawartej dnia 26.05.2004r. jest nieprawidłowe.W dniu 22.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej wpłynął wniosek ww. Wnioskodawcy o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten spełniał wymogi formalne nałożone przez art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBi/415-21/05
  Czy rozwiazanie umowy leasingu przed terminem na jaki została zawarta spowoduje konieczność skorygowania kosztów uzyskania przychodów o zaliczone do nich dotychczasowe opłaty związane z ta umową?
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-8/05
  Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dot. miesięcznych opłat leasingowych w pełnej wysokości, po podpisaniu aneksu do umowy leasingu?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/36/37/25800/2005
  Czy do kwoty podatku naliczonego od raty czynszu, należy doliczyć podatek naliczony od pozostałych opłat, wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego, a w szczególności od opłaty manipulacyjnej, opłaty z tytułu rejestracji pojazdu, czy też czynszu inicjalnego?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-23/MS/05
  - dotyczy odliczenia podatku VAT naliczonego od rat leasingowych, dotyczy leasingu samochodów ciężarowych na podstawie umowy zawartej przez inną Spółkę przejętą w drodze fuzji.
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/415/29/2005
  Dotyczy pozostawienia w kosztach uzyskania przychodów poniesionych wydatków związanych z realizacją umowy leasingowej w przypadku skrócenia czasu jej trwania tj. spłaconych przed zmianą rat leasingowych, poniesionych kosztów eksploatacji i kosztu VAT oraz niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów spłat rat leasingowych w związku z utratą przez przedmiot leasingu związku z prowadzoną działalnością i osiąganym przychodem.
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/4231/3/2005
  Czy, w przypadku cesji umowy leasingu na osobę trzecią, korzystający powinien skorygować koszty uzyskania przychodów o dotychczas zapłacone raty leasingowe, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/05
  w sprawie dotyczącej odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu użytkowania motocykla. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż podpisał On umowę leasingową dotyczącą motocykla, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Pan ... pyta, czy może odliczyć podatek naliczony z faktur VAT wynikających z umowy leasingowej w wysokości 50 % ale nie więcej jak 5.000 zł tak jak przy samochodach osobowych. Zdaniem Podatnika jest to stanowisko prawidłowe, ponieważ motocykl nie posiada ani ładowności ani homologacji potrzebnej do uznania go za samochód ciężarowy.
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-8/05
  Z przedstawionej przez Panią umowy leasingu Nr..... z dnia 31.12.2004r. oraz aneksu Nr 1 do ww. umowy z dnia 10.01.2005r. wynika, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawarła Pani z ........ Spółka Akcyjna umowę leasingu, której przedmiotem jest sprzęt ultrasonograficzny. Umowa została zawarta na czas oznaczony. W umowie tej zawarto postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Wartość przedmiotu leasingu została określona w kwocie 130.841,13 zł, co stanowi równowartość kwoty 47.869,29 CHF (franków szwajcarskich). Ponadto okazała Pani fakturę VAT z dnia 07-01-2005r. Nr 05/B/00004 wystawioną przez ..... Spółka Akcyjna na kwotę brutto 159.796,93 PLN na którą składają się: - aparat ultrasonograficzny z osprzętem - pierwsza rata leasingowa - część kapitałowa (5.744,31 CHF) w kwocie brutto 16.595,92 zł, - j.w. - część kapitałowa (44.477,79 CHF) w kwocie brutto 128.501,09 zł, - j.w. - część odsetkowa (5.088,05 CHF) w kwocie brutto 14.699,93 zł. Do powyższych dokumentów dołączona została nota obciążeniowa z dnia 07-01-2005r. Nr .... tytułem zaliczki na opłatę wstępną dotyczącą umowy leasingu finansowego Nr 00/08571/04 na kwotę 16.595,93 zł. Pytanie dotyczy kwestii czy prawidłowo Pani postąpiła zaliczając, na podstawie faktury VAT Nr ...... z dnia 07.01.2005r., wartość podatku VAT w kwocie 10.455,00 zł jednorazowo w koszty uzyskania przychodu za miesiąc styczeń 2005r.
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/7/05
  Czy przy leasingu operacyjnym motocykla można odliczyć od rat leasingowych 100% podatku VAT ?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/7/05/KK
  Czy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu operacyjnego i nabycia przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę w celu jego odsprzedaży osobie trzeciej poniesione podczas trwania umowy opłaty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu Korzystającego?
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PP-1/443/12/2005
  Czy nabywający prawa i obowiązki do umowy leasingu (cesjonariusz) zachowuje prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od rat leasingowych?
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/05/R1
  Czy można zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej część odszkodowania otrzymanego w wyniku rozliczenia z leasingodawcą szkody powstałej na skutek utraty przedmiotu leasingu, pomniejszonego o zapłacone raty wynikające z umowy leasingu, w tym również o niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-4/1/CIT/05
  Czy zapłacona opłata początkowa w wysokości 30% wartości samochodów oraz zapłacone miesięczne czynsze leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu?
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-48- 39/05/PK
  Czy można zaliczyć w koszty podatkowe firmy w dacie poniesienia wydatku wpłaty dokonane do depozytu sądowego na poczet rat leasingowych w sytuacji kiedy oba podmioty (ZZZ Bank oraz YYY S.A.) odmówiły wystawienia faktur?
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/06/05
  - Czy dla samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? - Czy w przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, wszelkie opłaty leasingowe należy uznać za wydatki objęte limitem, o którym mowa w artykule 23 ust. 1 pkt 46 (updof)?
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/005/7/2/2005
  Podatnik użytkuje samochód marki Opel Combo na podstawie umowy leasingu zawartej w dniu 29.04.2004r. Z wyciągu ze świadectwa homologacji załączonego do wniosku wynika, że pojazd Opel Combo jest samochodem ciężarowym, dopuszczalna ładowność wynosi 697 kg, ilość miejsc 5. Podstawiając te dane do wzoru określonego w ustawie o podatku od towarów i usług wychodzi, iż dopuszczalna ładowność wynosi: DŁ = 357 kg + 5 x 68 kg = 697 kg, czyli jest równa określonej w wyciągu ze świadectwa homologacji i w dowodzie rejestracyjnym. Czy ma prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego z tytułu raty leasingu?
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/2/2005
  Czy można odliczać podatek VAT z rat leasingowych dot. samochodu w sytuacji gdy umowa zawarta w grudniu 2003 r. została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym właściwym dla leasingodawcy? Czy można odliczać VAT dot. przeglądów i napraw tego samochodu?
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III PP/443/2/2005
  Czy cesjonariusz nabywając prawa do umowy leasingu, zachowa prawo do odliczania podatku VAT od rat leasingowych?
 510. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/490/04
  Czy wykonując czynności wyłącznie opodatkowane: - można odliczyć podatek naliczony z tytułu rat leasingowych od leasingowanego samochodu ciężarowego, który posiada homologację, przy czym raty płatne są w okresach miesięcznych i pierwsza rata wynosi netto 41.893,44 zł (brutto 51.100 zł), tj. 40 % wartości samochodu, a następne raty wynoszą netto 1.808,67 zł (brutto 2.206,57 zł), - raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu w przypadku, gdy leasingodawca jest właścicielem pojazdu i z umowy wynika, że samochód będzie amortyzowany przez leasingodawcę?
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I/443-21/05
  Czy Podatnikowi przysługuje prawo do odliczania podatku VAT od rat leasingowych z tytułu zakupu w leasingu operacyjnym samochodu SKODA FABIA?
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-31/05/ST
  Czy w przypadku gdy zmianie ulegnie wysokość opłaty leasingowej (wyniku zmiany składki ubezpieczeniowej) podatnik ma prawo do odliczania opłat leasingowych w części nieprzekraczającej wysokości opłaty leasingowej przed zmianą umowy (dotyczy umowy leasingowej zarejestrowanej w US)?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-287/04
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób należy dokonać przeliczenia waluty obcej na złote (jaki kurs przeliczenia waluty obcej na złote należy przyjąć), dla celów ustalenia kwoty wartości końcowej przyjmowanej do ustalenia sumy opłat, w oparciu o którą następuje kwalifikowanie rodzaju umowy zgodnie z art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych?
 514. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/04/2005/MK
  Czy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego związanego z ratami leasingowymi oraz nabyciem paliwa do samochodów marki Mercedes Sprinter 312D i Mercedes Benz 308D?
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-3.1/1870/05/PJ
  Czy korekta części odsetkowej raty leasingowej winna być dokonywana na zakończenie każdego roku obowiązywania umowy, czy też może zostać dokonana po zakończeniu okresu leasingu?
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-3.2/1870/05/PJ
  W deklaracji za jaki miesiąc Spółka powinna wykazać fakturę korygującą dotyczącą korekty części odsetkowej opłat leasingowych?
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/14a/440-5/05/KC
  Czy przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający faktur dokumentujących raty leasingowe motocykla?
 518. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/239/04/2005/MK
  Dot. prawa odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych dotyczacych samochodu Ford Transit 300L.
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/2/05
  W jaki sposób zaliczać opłaty i raty leasingowe od kosztów uzyskania przychodu, z zawartej przed 01.05.2004 r. umowy leasingu samochodu osobowego?
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437US37/ZI/3/DJW/05
  Czy w świetle nowych przepisów, obowiązujących od 01 maja 2004r. Podatnik nabył prawo do odliczenia 50% (do 5.000 zł.) kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu nabycia samochodu osobowego, jeżeli umowa leasingu operacyjnego została zawarta w styczniu 2003r.?
 521. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/443/45/GG/05
  " Czy po rozwiązaniu umowy leasingu operacyjnego urządzenia Spółka traci prawo do odliczenia podatku VAT od już zrealizowanych rat oraz czy wydatki poniesione na opłatę comiesięcznych rat pozostaną kosztem uzyskania przychodu, czy będzie konieczne dokonanie korekt.?"
 522. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-412/US/2004
  Pytanie podatnika: 1. Czy w okresie od 01.05.2004r. do chwili sprzedaży samochodu (tj. do 13.09.2004r.) mogłam odliczać podatek VAT w wysokości 50%, wynikający z rat leasingowych? 2. Czy mogę odliczyć podatek VAT, wynikający z faktury, dokumentującej spłatę różnicy wartości rat po zerwaniu umowy leasingowej?
 523. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/104/2005/D.Sz.
  Dotyczy możliwości odliczania pełnego podatku VAT za raty leasingowe.
 524. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423-880/04/AJ
  Czy w przypadku zakończenia umowy leasingu przed upływem 40 % normatywnego okresu amortyzacji opłaty leasingowe poniesione przez Spółkę przed rozwiązaniem umowy leasingu nadal stanowić będą koszty uzyskania przychodu, czy też konieczna będzie korekta kosztów podatkowych za poprzednie okresy?
 525. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/602/04
  Podatnik zamierza zawrzeć umowę leasingu, której przedmiot stanowić będzie pojazd specjalny - "pomoc drogowa". Do budowy tego pojazdu (specjalnego przeznaczenia) zostanie wykorzystane podwozie używanego samochodu marki "Mercedes" Atego 1217 "ciężarowy - kontener", sprowadzonego z zagranicy. Po sprowadzeniu pojazdu podstawowego do kraju, jako odrębny towar sprzedano nadwozie (kontener), a podwozie zostanie dostosowane do świadczenia usług pomocy drogowej. Czy w sytuacji, gdy podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji na ww. pojazd będzie uprawniony do potrąceń podatku naliczonego od czynszu (rat) i innych płatności wynikających z umowy leasingu?
 526. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-107/05/KC
  Dotyczy otrzymywania w walucie rat leasingowych. Zapłata w walucie określonych w umowie opłat leasingu przeliczana jest po kursie bieżącym (odpowiednio kursie sprzedaży u Korzystającego i kursie kupna u Finansującego), obowiązującym w dniu faktycznego dokonania zapłaty/otrzymania środków pieniężnych, co powoduje powstanie różnic kursowych zarówno od części kapitałowej jak i odsetkowej rat leasingowych. W opinii Spółki powstałe w ten sposób różnice kursowe, powstałe zarówno od części kapitałowej, jak i odsetkowej, stanowią w całości u Finansującego (Spółki) odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodu.
 527. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-443/81/04
  Dotyczy: zapytanie odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych i podatku naliczonego od zakupu paliwa do pojazdów nie posiadających świadectwa homologacji.
 528. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-115/BO/04
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z rat leasingowych wynikających z umowy zawartej 1 października 2004r., na podstawie której Spółka przejęła prawa i obowiązki "Dotychczasowego Korzystającego" jak "Korzystającego", z Umowy Leasingu z 22 sierpnia 2002r.?
 529. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-131-2/GW/04
  Podatnik zwraca się o wyjaśnienie kwestii możliwości dokonania odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury VAT Nr 147/OWN/10/04 - 18298/04 z dnia 28 października 2004r., której przedmiotem jest opłata wstępna do umowy leasingu operacyjnego Nr 18298/04 dotyczącej samochodu osobowego marki OPEL Corsa oraz pozostałych płatności wynikających z OWULO do wskazanej umowy. Podatniczka pyta także czy z faktury dokumentującej opłatę wstępną może odliczyć podatek naliczony VAT w wysokości 50% czy też kwota ta podlega odliczeniu w całości, a jedynie w przypadku podatku naliczonego związanego z kolejnymi ratami leasingowymi może odliczać jedynie 50% wartości kwoty podatku naliczonego do odliczenia.
 530. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/164, 168/04/MG
  Dotyczy sposobu fakturowania odstąpienia od umowy sprzedaży i towarzyszącemu odstąpieniu zwrotowi towaru; sposobu potwierdzenia odbioru faktury korygującej; możliwości pobierania i fakturowania rat leasingowych z momentem odstąpienia od umowy; skutków podatkowych zwolnienia z długu w zakresie poboru odsetek ustawowych; skutków podatkowych zwrotu pobranych rat leasingowych w wysokości netto.
 531. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443-341/04/EN
  Podatnik w dniu 10 kwietnia 2003 r. zawarł umowę leasingu samochodu ciężarowego NISSAN T-30. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. podatnik odliczał podatek VAT od rat leasingowych w pełnej wysokości. Umowa leasingowa została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym do dnia 14 maja 2004 r. W dniu 20 lipca 2004 r. sporządzony został aneks do umowy leasingu dotyczący przedłużenia z 36 do 60 miesięcy okresu umowy leasingowej. Czy w/w aneks powoduje zmianę możliwości odliczenia w 100% podatku od rat leasingowych?
 532. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D6/443/118/04
  Czy leasingobiorca użytkujący samochód o dopuszczalnej ładowności niższej niż określona według wzoru zawartego w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na podstawie umowy leasingu zawartej przed 1 maja 2004 roku i zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym do 14 maja 2004 r. ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych ?
 533. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-248-1/04
  - Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka może odliczać podatek VAT od rat wynikających z zawartej umowy leasingowej na zasadach obowiązujących przed 1 maja 2004r.?
 534. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2471/04/CIP/06
  Czy podatnikowi przysługuje nadal prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingu przedmiotowego samochodu, zakupu paliwa do jego napędu i części zamiennych ? Zdaniem Podatnika przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od udokumentowanych wydatków związanych z użytkowaniem w/w samochodu.
 535. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/196/04
  Podatnik w 2002r zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Do dnia 01 maja 2004r nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez leasingodawcę. Podatnik uważa, że od 01 maja 2004r przepis art. 86 ust. 7 ustawy o VAT zezwala na odliczenie 50% kwoty podatku naliczonego od raty leasingowej udokumentowanej fakturą VAT, jednak suma kwot podatku VAT naliczonego w okresie od 01 maja 2004r do końca trwania umowy nie może być wyższa niż 5.000 zł.
 536. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII-423/7/04
  Czy czynsz inicjalny oraz pierwsza rata leasigowa są kosztami uzyskania przychodu w miesiącu ich poniesienia ?
 537. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI.-OF-415/10/5/2004
  dotyczy rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczeń AC, OC samochodów ciężarowych
 538. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2236/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje, czy obciążenie klienta z tytułu zapłaty w jego imieniu podatku od środków transportu winno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zdaniem podatnika leasigodawca winien wystawić jedynie notę obciążeniową.
 539. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-136/04/IG
  W dniu 06.05.2004 r. zawarto umowę leasingu operacyjnego dotyczącą użytkowania samochodu osobowego. Na umowę leasingową składają się następujące opłaty: opłata wstępna, prowizja, raty miesięczne (35 rat), opcja wykupu 1%. Wartość VAT-u od wszystkich opłat leasingowych wynosi 92.534,76 zł. Pierwsza faktura dokumentująca opłaty leasingowe (opłata wstępna + prowizja) zawiera VAT w wysokości 15.821,97 zł. Od w/w faktury odliczono 855 zł (kalkulacja: 15.821,97/92.534,76 = 17,10%, czyli 5.000 zł x 17,10% = 855 zł). Od faktur dokumentujących raty leasingowe odliczamy 117 zł VAT-u (kalkulacja: 2.169,19/92.534,76 = 2,34%, czyli 5.000 zł x 2,34% = 117 zł). Stosując powyższe rozliczenie w okresie trwania umowy leasingowej nastąpi odliczenie podatku VAT zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Czy przedstawione rozliczenie jest prawidłowe ?
 540. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-45/04
  Kiedy przysługuje Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktury VAT otrzymanej w maju 2004r. (termin zapłaty określono na dzień 01.06.2004r.), dokumentującej zakup usługi leasingu - czynsz za miesiąc czerwiec 2004r. ? Należność wynikająca z w/w faktury została uregulowana przez Spółkę w miesiącu czerwcu 2004r.
 541. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2090/04/CIP/06
  Spółka wnosi o udzielenie informacji o zakresie stosowania art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.W ocenie Spółki cyt. przepis art. 154 nie precyzuje, kto ma dokonać rejestracji umowy, a zatem w jej przypadku nie ma zastosowania przepis art. 86 ust. 7 ustawy ograniczający prawo do odliczenia podatku naliczonego do określonego limitu.
 542. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/46/JG/04
  Czy podatnik użytkujący do prowadzenia działalności gospodarczej samochód ciężarowy marki VOLKSWAGEN CADDY 1,9, ładowność 625 kg, liczba miejsc 2, rok produkcji 2000 - ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie paliwa oraz z tytułu rat leasingowych. Właścicielem samochodu jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Do wniosku załączono kserokopię świadectwa homologacji typu pojazdu nr 1123-12, wystawioną przez Ministra Transoportu i Gospodarki Morskiej
 543. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/443/304/04/RK
  Spółka jawna X na podstawie zawartej umowy miała w leasingu samochód osobowy i ciężarowy. W wyniku trwającego procesu likwidacji Spółki jawnej X podjęto decyzję o zmianie leasingobiorcy. Firma Y Spółka z o.o. podpisała nowe umowy dotyczące przedmiotowych samochodów z leasingodawcą. Przedmiotowe umowy zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym, a skład zarządu utworzonej wcześniej (przed powstaniem Firmy X Spółka jawna) - Firmy Y Spółki z o.o., tworzą właściciele likwidowanej Spółki jawnej X. Czy Firma Y Spółka z o.o. zachowała prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingu w pełnej wysokości?
 544. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-110/04
  Czy po dniu 01.05.2004 r. podatnikowi podatku VAT użytkującemu samochód osobowy na podstawie umowy leasingu zawartej przed 01.05.2004 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych ? Czy zapis art. 86 ust. 7 ustawy o VAT dotyczący maksymalnych wysokości odliczeń ( 50% kwoty podatku naliczonego oraz 5000 zł ) pozwala odliczać całą kwotę podatku z kolejnych faktur, aż do granicy powyższych limitów ?
 545. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12.PP/443-95/04/AM
  W złożonym zapytaniu podatnik zwraca się z pytaniem czy w związku ze zmianą kwoty płatności raty leasingowej może nadal korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości. Umowa leasingu (zawarta w dniu 13.08.2004 r.) została zaresjestrowana w Urzędzie Skarbowym w dniu 26.04.2004 r. W umowie leasingu zaznaczono możliwość zmiany opłat leasingowych w przypadku zmiany stóp procentowych oraz, że zmiana ta nie będzie stanowiła zmiany umowy. Pismem z dnia 01.09.2004 r. finansujący poinformował podatnika o zmianach w wysokości spłat rat leasingowych, w związku z podwyżkami stóp procentowych wprowadzonymi przez Radę Polityki Pieniężnej.
 546. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/291/04/IZ
  Podatnik użytkuje do prowadzenia działalności gospodarczej: 1) samochód ciężarowy marki LUBLIN, który służy do przewozu materiałów budowlanych i przewozu pracowników {według wzoru zamieszczonego w ustawie ładowność dopuszczalna wynosi 969 kg (9 x 68+ 357)}, faktyczna ładowność wynosi 880 kg. Samochód jest przedmiotem umowy leasingowej. Umowa nie została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w terminie do 14 maja 2004 r.; 2) samochód marki ŻUK {o ładowności faktycznej 950 kg (ilość miejsc 7)}. Pojazd nie posiada świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji). Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie paliwa oraz z tytułu rat leasingowych (dotyczy samochodu marki Lublin)?
 547. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/330/04
  Czy można dokonać odliczenia podatku VAT od faktur leasingu jeśli umowa leasingu była zawarta z kim innym, a później zbyta w drodze cesji ?
 548. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/VAT-443/270/04/RK/GS
  1) Jaki jest termin odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących leasingu samochodu ciężarowego przy założeniu, że jest to umowa leasingu operacyjnego? 2) Czy I rata okresowa leasingu obejmująca około 25% wartości całej umowy leasingu operacyjnego może zostać bezpośrednio, jednorazowo zaliczona w koszty uzyskania przychodów, czy też należy ją księgować proporcjonalnie do czasu trwania umowy?
 549. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/0710-VAT/1028/2004ZK
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od raty leasingowej dotyczącej samochodu osobowego od umowy leasingu zawartej w 2003 r. ?
 550. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/443-85/JS/04
  "Czy w przypadku leasingu samochodów osobowych, VAT od rat leasingowych w części, nie podlegającej odliczeniu od podatku należnego jako podatek naliczony, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?"
 551. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12.PP/443-88/04/AM
  W złożonym zapytaniu podatnik zwraca się z pytaniem czy może zastosować przepisy art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535), w stosunku do zawartej umowy leasingu operacyjnego na korzystanie z samochodu ciężarowego Renalult Megane, która zsotałą zawarta w dniu 19.04.2004 r. oraz zarejestrowana w tut. Urzędzie Skarbowym dnia 11.05.2004 r.
 552. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/248/PD-1/415/45/2004
  Czy do kosztów uzyskania przychodów mogę zaliczyć wartość opłaty wstępnej i wartości rat w kwocie netto ?
 553. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40/09/04
  W dniu 31 sierpnia br. wpłynęło do tut. organu podatkowego zapytanie z dnia 27 sierpnia br. o pisemne udzielenie informacji w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług przy nabyciu środków trwałych. Czy w przypadku gdy w rozliczeniu podatku VAT wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, Jednostka winna wykazywać tę nadwyżkę jako kwotę do przeniesienia na następny miesiąc, czy też jako zwrot bezpośredni ? W zapytaniu zaznaczono również, że Zakład Usług Komunalnych w większości świadczy usługi opodatkowane wg stawki 7%.
 554. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/105/04
  Czy przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu czynszu leasingowego od samochodu ciężarowego "Mercedes" C Sprinter (dopuszczalna ładowność 1.350 kg, liczba siedzeń 3) oraz z tytułu zakupu paliwa do tego samochodu w sytuacji braku świadectwa homologacji?
 555. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1508/04/CIP/06
  Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony od wydatków związanych z zapłatą rat leasingowych i paliwa do jego napędu ? Zdaniem podatnika motocykle są pojazdami, które nie posiadają ładowności, a zatem do w/w wydatków nie mają zastosowania przepisy art. 86 ust. 3, 5 i 7 ustawy o VAT i Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.
 556. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/96/04
  Czy zamontowanie w samochodzie będącym przedmiotem leasingu instalacji gazowej nie spowoduje utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rat leasigowych?
 557. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/227/PP2/443/89/2004
  Czy firma, która zamierza stać się nowym leasingobiorcą samochodu ciężarowego z kratką zarajestrowanego jako ciężarowy - na podstawie cesji pierwotnej umowy - ma prawo do rozliczenia podatku VAT od kolejnych rat leasingowych?
 558. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0488/04
  Czy wydatki związane z opłacaniem rat leasingowych i dotyczące eksploatacji leasingowanego samochodu osobowego stanowią w pełni koszty uzyskania przychodów oraz czy spółka zo-bowiązana jest prowadzić dla tego samochodu ewidencję przebiegu pojazdu?
 559. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/311/04
  Czy można odliczyć podatek naliczony od raty leasingowej jeśli umowa nie została zarejestrowana do 14.05.2004 r. w Urzędzie Skarbowym ?
 560. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/113/2004
  1. Czy na podstawie przepisu art. 86 ust.7 ustawy o VAT, firma może odliczać VAT od rat leasingowych i innych płatności wynikających z umowy leasingowej zawartej przed 11.03.2004 r. na użytkowanie samochodu osobowego ? 2. Czy kwota nie odliczonego VAT wykazanego na fakturze będzie stanowić w całości koszt uzyskania przychodu ? 3. Czy kwota odliczenia nie może przekroczyć 5.000 zł, czy też odliczenie VAT do końca umowy nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł ? 4. Czy kwota podatku VAT wykazana na fakturze, nie stanowiąca podatku naliczonego będzie stanowić koszt uzyskania przychodu ?
 561. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1299/04/CIP/06
  Czy po 1 maja 2004 r. podatnikowi przysługuje nadal prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych?Zdaniem Podatnika przysługuje na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy o VAT prawo do odliczenia 50 % podatku naliczonego w ratach leasingu, ale nie więcej niż 5.000 zł.
 562. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-13/04/DW
  Pytanie podatnika dotyczy zasad odliczania podatku VAT od miesiąca maja 2004 r. z rat leasingowych samochodu ciężarowego marki Skoda Octawia o ładowności 510 kg.
 563. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/443/198/04/BM
  Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535): 1) wynagrodzenie za zbycie (cesję) praw do umowy leasingowej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2) czy osoba nabywająca prawa do umowy (cesjonariusz) zachowa prawo do odliczania podatku VAT od rat leasingowych, które będzie zobowiązana wpłacać do firmy leasingowej po wstąpieniu na Pana miejsce?
 564. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP-443/12/2004
  dotyczy: - możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych do samochodów ciężarowych, w przypadku, gdy podatnik nie posiada na te pojazdy odpisu świadectwa homologacji lub też odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, - możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych do samochodów ciężarowych tzw. furgonów, w których dokonano przeróbek polegających na wyposażeniu w większą aniżeli 10 liczbę miejsc siedzących oraz wstawieniu okien bocznych, w przypadku, gdy nie wydano na te pojazdy nowych świadectw homologacji uwzględniających te przeróbki, - możliwości odliczenia podatku naliczonego od czynszu (raty) z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego na podstawie umowy leasingu
 565. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/165/2004
  Czy w sytuacji posiadania samochodu osobowego w leasingu podatnik powinien odliczać podatek naliczony od rat leasingowych zgodnie z art. 86 ustawy VAT?
 566. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-191/04
  Czy z uwagi na zrównanie leasingu finansowego z dostawą towarów, ustalając stawkę opodatkowania podatkiem VAT w odniesieniu do umowy leasingu finansowego zawartej po dniu 1 maja 2004 r., należy stosować stawkę opodatkowania właściwą dla dostawy przedmiotu, którego dotyczy ta umowa leasingu? Czy właściwą stawką dla przedmiotu umowy leasingu należy objąć wartość przedmiotu oddawanego w leasing (wartość netto przedmiotu leasingu), czy też cały obrót z danej umowy leasingu, to jest wszystkie należności netto finansującego z danej umowy leasingu, a więc zarówno w części kapitałowej (odpowiadającej spłacie wartości początkowej przedmiotu leasingu) jak i w części odsetkowej (stanowiącej koszty finansowania i marżę finansującego)?
 567. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1001/04/CIP/06
  1. Czy podatnikowi przysługuje nadal prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingu w/w samochodów ?2. Czy podatnik może odliczać podatek naliczony od zakupionego paliwa do napędu w/w samochodów oraz do napędu kosiarek spalinowych ?Zdaniem Podatnika z uwagi na fakt, iż całość wykonywanych przez niego usług jest opodatkowana podatkiem VAT to może odliczyć podatek naliczony zarówno od rat leasingowych jak i od zakupionego paliwa do napędu samochodów i kosiarek spalinowych.
 568. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-128/04
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w odniesieniu do samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingowej zawartej przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zarejestrowanej przez leasingodawcę we właściwym dla niego urzędzie skarbowym?
 569. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-224/-002 232-/122/04
  Czy po wypowiedzeniu umowy leasingu operacyjnego finansujący obciążając pozostałą kwotą rat leasingowych winien wystawiając faktury VAT powiększyć ratę leasingową o kwotę podatku od towarów i usług?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!