Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


przychody z innych źródeł

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-538/11-4/12-S/ASZ
  Czy mimo rozdzielności majątkowej alimenty otrzymane od męża do dnia rozwodu oraz nieodpłatna renta otrzymana po rozwodzie stanowi dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, czy też stanowi darowiznę o której mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn i na podstawie art. 4a ust. 1 korzysta ze zwolnienia od tego podatku?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-708/12-5/AK
  Brak jest podstaw do zakwalifikowania wartości tuszy dzika udostępnionej do wykupu przez Koło Łowieckie myśliwemu jako przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zasady wykupu tuszy dzika po cenie preferencyjnej są stosowane według jednolitych reguł wobec wszystkich myśliwych.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-590/12-5/AK
  1. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek uregulowania podatku dochodowego od ustawowych odsetek za zwłokę z tytułu zadośćuczynienia oraz renty? 2. Czy ww. podatek o ile obowiązuje, Wnioskodawczyni ma zapłacić w rozliczeniu za 2012 r., czy za rok, w którym zapadnie ostateczny wyrok Sądu Najwyższego? 3. Kto – kiedy – w jakiej formie odda Wnioskodawczyni ewentualnie zapłacony podatek w ramach rozliczenia za 2012 r. w przypadku przegranej przez Nią sprawy?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-644/12-4/JK3
  Przyznana Wnioskodawcy kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 omawianej ustawy należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym nastąpiła jej wypłata.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-762/12-2/AK
  Wygrana w konkursie stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat lub świadczeń niepieniężnych z tytułu omawianych wygranych, są obowiązane .. jako płatnicy - do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem postanowień art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy. W terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, kwotę pobranego podatku płatnik jest obowiązany przekazać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 ustawy). Dodatkowo, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, w którym zwycięzca konkursu otrzymał wygraną (nagrodę), płatnik jest obowiązany przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika roczną deklarację, o której mowa w art. 42 ust. ta ustawy (tzw. PIT-8AR).
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-644/12-4/MG
  Jeżeli z tytułu poręczenia w postaci hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Wnioskodawcy i jego małżonki oraz weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową Wspólnik i jego małżonka otrzymają wynagrodzenie, to czy będzie to dochód określony w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy będzie obowiązek potrącenia podatku przez płatnika, czy też podatek będzie płacił podatnik w rocznym rozliczeniu na zasadach ogólnych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-571/12-2/JK3
  Należy stwierdzić, iż odprawa pośmiertna wypłacona Wnioskodawczyni oraz Jej małoletnim dzieciom stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymana przez Wnioskodawczynię oraz Jej małoletnie dzieci odprawa pośmiertna będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-576/12-2/JK3
  Zakres skutków podatkowych zapłaty wynagrodzenia za udostępnienie powierzchni reklamowych na stronach internetowych przez Partnerów nieprowadzących działalności gospodarczej.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-712/12-2/JK2
  Kiedy powstanie po stronie podatnika przychód i obowiązek zapłaty podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu otrzymanego zadatku na poczet zawarcia umowy przyrzeczonej, w sytuacji gdy do zawarcia finalnej umowy nie doszło, zaś sprawa o zwrot zadatku jest przedmiotem rozpoznania przez sąd?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-628/12/MU
  opodatkowanie spłaty związanej z działem spadku oraz odsetek od nieterminowej wypłaty
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-558/12-6/MK
  Wartość świadczeń związanych z uczestnictwem w konferencjach związanych z promocją i reklamą spółki w części gastronomiczno-rozrywkowej stanowić będzie dla zaproszonych pracowników klientów i potencjalnych klientów przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust.1 pkt 68a ww. ustawy. W konsekwencji na Spółce będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla uczestników konferencji nie będących pracownikami Spółki zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-349/12-4/ASZ
  Czy przekazane przez Spółdzielnię środki funduszu remontowego uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi indywidualnym osobom powodują dla Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązek sporządzenia deklaracji PIT-8C w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-526/12-4/JK3
  Opodatkowanie otrzymanych zaległych alimentów od ojca.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-406/12-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania oraz przekazywania poszkodowanemu, na rzecz którego jest wypłacana rekompensata/odszkodowanie oraz Urzędowi Skarbowemu właściwemu dla poszkodowanego, informacji PIT-8C, tj. informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/213/CRS/09/PK-1126
  opodatkowanie odsetek ustawowych od odszkodowania zasądzonego tytułem nieuzasadnionego rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-650/12/AD
  Czy uczelnia będzie zobowiązana do potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaty nagrody imiennej?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-546/12-2/AK
  Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród przyznawanych przez Spółkę.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-540/12/RS
  Czy opłatę za nocleg dla osób niebędących pracownikami Urzędu należy uznać za przychód z innych źródeł a w związku z tym wykazać w informacji PIT-8C?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-436/12-2/AK
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym, jeśli zamierza otrzymywać dochody ze źródła przedstawionego w opisie wniosku
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-421/12-4/JK3
  Na skutek umorzenia wymagalnych odsetek od kredytu udzielonego przez Bank, po stronie spadkobiercy zmarłego kredytobiorcy (Wnioskodawczyni) powstaje przychód z innych źródeł w wysokości umorzonej kwoty. W związku z powyższym Bank miał obowiązek wystawić Wnioskodawczyni informację PIT-8C.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-457/12/BJ
  Czy w związku z umorzeniem przez bank odsetek umownych oraz kosztów windykacyjnych i kosztów postępowania sądowego powstaje po stronie podatnika przychód, który winien być opodatkowany?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/1/415-434/12/AA
  Czy otrzymany zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w związku z wygaśnięciem z członkowstwa w spółdzielni mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-394/12/MM
  Opodatkowanie kwoty umorzonych zaległości czynszowych.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-394/12/MK
  Jakie są skutki podatkowe udzielenia bonifikaty 50% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla osoby która prawo do tego użytkowania uzyskała przed dniem 05 grudnia 1990 r.?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-489/12-2/AS
  U najemcy lokalu mieszkalnego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej dochód najemcy.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-258/12-4/MD
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany przesłać podatnikom (właścicielom posesji, którzy otrzymali zwrot wydatku za zużytą energię elektryczną do zasilania przydomowych przepompowni ścieków) imienną informację PIT-8C?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-510/12-2/AS
  Należy stwierdzić, ze u najemcy lokalu mieszkalnego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zwolnienia najemcy z obowiązku wykonania niezbędnych prac remontowych. Najemca nie poniesie z tego tytułu żadnych wydatków, jednakże nie uzyska również żadnego nieodpłatnego świadczenia od Wnioskodawcy, bowiem Wnioskodawca również nie poniesie żadnych kosztów remontowych. Tylko w przypadku wystąpienia realnych korzyści majątkowych osoba fizyczna - najemca lokalu osiągnąłby przychód, a w analizowanym przypadku nie dochodzi do powiększenia jego majątku. Zwolnienie z obowiązku wykonania prac remontowych nie stanowi przysporzenia majątkowego i z tego względu stanowi zdarzenie obojętne pod względem prawnopodatkowym.Reasumując, u najemcy lokalu mieszkalnego nie powstanie przychód. podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej dochód najemcy.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-384/12-4/AS
  otrzymana przez Wnioskodawczynię jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności przesyłu nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych, tj. art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że kwota otrzymana z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-364/12-4/JK3
  Otrzymana przez Wnioskodawczynię rekompensata w postaci przyznanego limitu dostaw wody, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy potraktować jako przychód z tzw. "innych źródeł", o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Kwotę przychodu wskazaną w informacji PIT-8C należy wykazać w zeznaniu rocznym składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-430/12-2/JB
  Czy otrzymane od byłej żony kwoty stanowiące płatności równowartości rat kredytowych będą stanowiły przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze? Czy kwota rat kredytowych - w części odsetkowej - zapłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz banku będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów? Czy kwota rat kredytowych - w części kapitałowej - zapłaconych przez Wnioskodawcę na rzecz banku będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-374/12-2/MP
  Czy zwrot kosztów naprawy uszkodzonego, z winy dostawcy energii elektrycznej, sprzętu AGD w sytuacji braku, na rzecz Wnioskodawcy - jakiejkolwiek korzyści majątkowej, może stanowić przychód, a co za tym idzie, czy istnieje po stronie Wnioskodawcy obowiązek ujęcia tej kwoty w "Zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011" PIT-37 i odprowadzenia od tej kwoty podatku dochodowego?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-426/12/MU
  Opodatkowanie kwoty uzyskanej z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-320a/12/IB
  Czy uczestnictwo w programie RSU, na którymkolwiek etapie:a) Przyznanie nagrody w postaci RSU ,b) Podpisanie RSU Agreement,c) Przekazanie akcji (Vesting)- zamiana akcji warunkowych na zwykłeskutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążana kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym przed 1 stycznia 2011 r. ?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-320b/12/IB
  Czy uczestnictwo w programie SOP, na którymkolwiek etapie:a) Przyznanie nagrody w postaci SOPb) Podpisanie SOP Agreement.c) Wykonanie Opcji w wariancie Exercise and Sell,d) Wykonanie Opcji w wariancie Exercise and Holdskutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążana kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym przed 1 stycznia 2011 r. ?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-318a/12/IB
  1) Czy uczestnictwo w programie RSU, na którymkolwiek etapie:a) Przyznanie nagrody w postaci RSU,b) Podpisanie RSU Agreement,c) Przekazanie akcji (Vesting)- zamiana akcji warunkowych na zwykłeskutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążana kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym po dniu 1 styczniu 2011 r.?2) Czy sprzedaż w przyszłości akcji przez pracownika nabytych w ramach programu RSU w wyniku Vestingu, skutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążana kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym po dniu 1 stycznia 2011 r.?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-320b/12/IB
  Czy uczestnictwo w programie SOP, na którymkolwiek etapie:a) Przyznanie nagrody w postaci SOPb) Podpisanie SOP Agreement.c) Wykonanie Opcji w wariancie Exercise and Sell,d) Wykonanie Opcji w wariancie Exercise and Holdskutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co Spółka stałaby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążana kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym przed 1 stycznia 2011 r. ?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-330/12/IL
  Do jakiego źródła należy zakwalifikować kwotę 26.000 zł, oraz czy i w jakiej wysokości należy z tego tytułu zapłacić podatek?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-250/12-2/ASZ
  Jaką formę opodatkowania należy zastosować i jak rozliczyć podatek kiedy zostaną przekazane Wnioskodawcy środki z tytułu uczestnictwa w programie G. "A"?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-388/1-2/IM
  Czy przychód z tytułu emisji reklam na stronie internetowej, uzyskiwany przez wydawcę można kwalifikować do przychodów z innych źródeł o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy, jeżeli wydawca będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-515/12/AB
  możliwość zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania za korzystanie z nieruchomości gruntowej.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-281/12-2/JK2
  Otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota odsetek za nieterminową spłatę stanowi przychód "z innych źródeł", o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy ją wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym została otrzymana.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-326/12/HD
  Czy w związku z tym, że Wnioskodawczyni jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskanego na mocy wyroku sądowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym także z tytułu zasądzonych na rzecz Wnioskodawczyni odsetek z tytułu zwłoki w płatności?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-325/12/HD
  Czy w związku z tym, że Wnioskodawczyni jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskanego na mocy wyroku sądowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym także z tytułu zasądzonych na rzecz Wnioskodawczyni odsetek z tytułu zwłoki w płatności?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-221/12-6/MP
  Wydatki poniesione z tytułu profesjonalnej pomocy prawnej i zastępstwo procesowe, uiszczone na rzecz pełnomocnika procesowego na podstawie umowy zlecenia prowadzenia przedmiotowej sprawy o zapłatę, w związku z reprezentowaniem Wnioskodawczyni w postępowaniu przed sądem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Należy jednak zauważyć, iż w sytuacji, gdy w wyroku zasądzono na rzecz Wnioskodawczyni zwrot kosztów sądowych, tj. wniesionej opłaty oraz zastępstwa procesowego to ww. wydatki poniesione na profesjonalną pomoc prawną i zastępstwo procesowe należałoby pomniejszyć o zwrócone kwoty.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-141/12-6/KK
  Czy podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych odsetki zasądzone wyrokiem sądowym?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-297/12-4/ES
  Różnica w rabacie - Bonusie Klubowym, przyznanym Promotorowi Brązowemu oraz w rabacie przyznanym Promotorowi Zwykłemu, nic stanowi dla Promotora Brązowego przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwentnie Spółka nie będzie miała obowiązku, na podstawie art. 42a ww. ustawy, wystawienia dla Promotorów Brązowych informacji PIT-8C, dotyczącej ww. różnicy w rabatach dla Promotorów.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-221/12-4/AK
  Zwrot kosztów, który Wnioskodawca otrzymuje od wspólnoty mieszkaniowej stanowi dla Niego przychód z innych źródeł, w myśl art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-507/12-4/EC
  Stwierdzić należy, że w wyniku przejęcia zadłużenia mieszkania przez osobę trzecią po stronie Wnioskodawcy wystąpi realna korzyść majątkowa. Jego dług zostanie przejęty przez osobę trzecią, czyli nastąpi zmiana dłużnika – strony stosunku zobowiązaniowego. W związku z powyższym kwota długu spłacona przez osobę trzecią na rzecz wierzyciela Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-180/12-2/ASZ
  1) Czy kwota umorzenia stanowi przychód podatnika podatku rolnego lub podatku od nieruchomości w postaci nieodpłatnego świadczenia, od którego należy uiścić podatek dochodowy? 2) Czy w związku z tym Gmina, jako płatnik, powinna wystawiać druki PIT-8C i przekazywać je do właściwego Urzędu Skarbowego?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-213/12/HD
  Czy poprawnie została przyjęta forma opodatkowania przedmiotu najmu zryczałtowanym?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-37/12-4/AS
  Do przychodów z tytułu świadczeń stanowiących nieodpłatną rentę, które otrzymuje Wnioskodawczyni, nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na podstawie powołanego art. 1 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn podlegają one opodatkowaniu tym podatkiem.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-841/11-4/MP
  Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, ogłaszanym za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej zamieszczonej w sieci internet, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, w którym warunkiem udziału jest zakup produktów lub usług, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wydanie przez Spółkę nagrody w organizowanym konkursie, w którym warunkiem udziału nie jest zakup produktów lub usług, a jedynie wykonanie zadania konkursowego, a jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-841/11-6/MP
  Czy wydanie przez Spółkę nagrody o wartości nie przekraczającej 760 złotych brutto, związane zorganizowaną przez Spółkę na zlecenie Kontrahenta akcją sprzedaży premiowej, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-841/11-5/MP
  Czy wydanie przez Spółkę nagrody, w związku z reklamą i promocją Kontrahenta Spółki i oferowanych przez niego towarów lub usług, prowadzoną wśród pracowników sklepów mających w ofercie produkty Kontrahenta Spółki w ramach akcji marketingowych (polegających na promowaniu ekspozycji lub osiągnięciu pułapu sprzedaży produktów Kontrahenta Spółki), o wartości nie przekraczającej 200 złotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-91/09/12-S/IM
  Czy pieniądze wypłacone Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym jako przychody z innych źródeł?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-294/11-5/MD
  1) Jak właściwie wykazać powyższe świadczenie w informacji PIT dla obecnych, byłych pracowników oraz uprawnionych członków rodzin zmarłych pracowników Spółki E., jednocześnie czy to na Spółce E. ciąży obowiązek przygotowania takiej informacji? 2) Jak rozliczyć pracowników, którzy złożą PIT-12, a osiągnęli również przychód z przedmiotowej rekompensaty, czy w tym wypadku Wnioskodawca wykazuje wymienione świadczenie w PIT-40 w pozycji "inne źródła"?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-294/11-4/MD
  Kwoty wypłaconych przez Wnioskodawcę rekompensat stanowią przychód po stronie osób je otrzymujących w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ("inne źródła").
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-294/11-6/MD
  1) Jak właściwie wykazać powyższe świadczenie w informacji PIT dla obecnych, byłych pracowników oraz uprawnionych członków rodzin zmarłych pracowników Spółki E., jednocześnie czy to na Spółce E. ciąży obowiązek przygotowania takiej informacji? 2) Jak rozliczyć pracowników, którzy złożą PIT-12, a osiągnęli również przychód z przedmiotowej rekompensaty, czy w tym wypadku Wnioskodawca wykazuje wymienione świadczenie w PIT-40 w pozycji "inne źródła"?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-293/11-4/ASZ
  Czy wypłacane przez Spółkę odszkodowanie stanowi przychód po stronie osób je otrzymujących, a co za tym idzie, czy istnieje po stronie Spółki obowiązek wystawiania PIT-8C?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-365/11-2/KSU
  Jakiego rodzaju umowy ma zawierać z takimi osobami i jak opodatkować te usługi podatkiem dochodowym (w jakim zeznaniu rocznym udokumentować te przychody)?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-852/11-4/JK2
  Czy od wynagrodzenia z tytułu służebności Wnioskodawca zapłaci podatek dochodowy?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-853/11-4/JK
  umorzenie osobom fizycznym posiadającym tytuł do lokalu części zadłużenia w opłatach za lokal wraz z odsetkami stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawca powinien sporządzić informację PIT-8C.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-270/11-2/MD
  Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, ani do składania informacji lub deklaracji podatkowych, w związku z wydawaniem nagród w ramach prowadzonych akcji promocyjnych "Drobne prezenty" oraz "Naklejki" osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli mają związek z ich działalnością oraz jeżeli nagrody były wydane osobom nieprowadzącym działalności i nie przekraczały kwoty 760 zł. Natomiast nagrody wydawane uczestnikom w ramach konkursu na najlepsze hasło reklamowe, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. W związku z powyższym Spółka jako płatnik zobowiązana jest wypełnić obowiązki nałożone przez art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-307/11-2/KSU
  Czy na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne można przychody uzyskiwane z tytułu udostępnienia miejsca na stronie internetowej zaliczyć do przychodów z tytułu umowy podobnej do umowy dzierżawy (ewentualnie najmu) i opodatkować je ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-854/11-2/JK3
  Otrzymanie od Spółdzielni Mieszkaniowej częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej dla osób, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały odrębną własność lokalu – stanowi dla nich przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku na Spółdzielni ciąży obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji PIT-8C, w myśl art. 42a ww. ustawy. Natomiast w przypadku otrzymania od Spółdzielni częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez osoby, które w momencie ponoszenia tych wydatków posiadały spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, nie powstaje po stronie tych osób przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu. W związku z tym, na Spółdzielni nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla tychże osób.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-869/11-4/MS
  Kwota czynszu administracyjnego - dokonywana przez biorącą w użytkowanie lokal mieszkalny - stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-814/11/AA
  Czy zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wypłaconych przez Urząd Miasta nauczycielom nie związanym stosunkiem pracy ani umową cywilnoprawną jest prawidłowe?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-728/11-2/JK3
  Należy stwierdzić, iż kwota otrzymanego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są spełnione warunki zwolnienia od opodatkowania zawarte w omówionych uprzednio przepisach. Zatem na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanego wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Uzyskany z powyższego tytułu przychód w wysokości odpowiadającej posiadanemu udziałowi w nieruchomości Wnioskodawca winien wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym kwotę przychodu otrzymał, a w przypadku uzyskiwania również innych dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych (np. z tytułu zatrudnienia) dochody należy zsumować i obliczyć od sumy dochodów podatek dochodowy według skali podatkowej zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl przepisów art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, winno zostać złożone w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-730/11-2/JK3
  Należy stwierdzić, iż kwota otrzymanego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są spełnione warunki zwolnienia od opodatkowania zawarte w omówionych uprzednio przepisach. Zatem na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanego wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Uzyskany z powyższego tytułu przychód w wysokości odpowiadającej posiadanemu udziałowi w nieruchomości Wnioskodawczyni winna wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym kwotę przychodu otrzymała, a w przypadku uzyskiwania również innych dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych (np. z tytułu zatrudnienia) dochody należy zsumować i obliczyć od sumy dochodów podatek dochodowy według skali podatkowej zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl przepisów art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, winno zostać złożone w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1092/11-2/AP
  Zaliczenie podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-538/11-2/ASZ
  Czy mimo rozdzielności majątkowej alimenty otrzymane od męża do dnia rozwodu oraz nieodpłatna renta otrzymana po rozwodzie stanowi dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, czy też stanowi darowiznę o której mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn i na podstawie art. 4a ust. 1 korzysta ze zwolnienia od tego podatku?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-538/11-3/ASZ
  Czy mimo rozdzielności majątkowej alimenty otrzymane od męża do dnia rozwodu oraz nieodpłatna renta otrzymana po rozwodzie stanowi dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, czy też stanowi darowiznę o której mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn i na podstawie art. 4a ust. 1 korzysta ze zwolnienia od tego podatku?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-826/11/RS
  Czy upominki o wartości nieprzekraczającej 200 zł przekazane osobom fizycznym w związku z promocją gminy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-869/11-2/AS
  Opisane przez Spółkę wygrane uzyskane przez zwycięzców konkursów, tj. przez pracowników spółki, zleceniobiorców, pracowników kontrahentów oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-787/11/HK
  Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-772/11/BD
  Czy otrzymane przez emeryta jak i osobę towarzyszącą oraz inną zaproszoną osobę nie związaną z firmą stosunkiem pracy, świadczenie rzeczowe będzie przychodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych poprzez podzielenie sumy kosztów przez liczbę osób biorących udział w tej imprezie?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-670/11-4/MG
  Skutki sprzedaży waluty obcej nabytej w wyniku rozliczenia lokaty dwuwalutowej.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-766/11/HK
  Jaki jest zakres zwolnienia przedmiotowego wymienionego w pkt 39 art. 21 ust. l ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, w powiązaniu z przyznanymi stypendiami przez osobę prawną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-765/11/HK
  Jaki jest zakres zwolnienia przedmiotowego wymienionego w pkt 39 art. 21 ust. l ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, w powiązaniu z przyznanymi stypendiami przez osobę prawną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-779/11/ASz
  Czy zawarta ugoda spowoduje u Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego i czy słusznie bank wystawi dla Wnioskodawcy PIT-8C?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-992/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-992/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-992/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-992/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-993-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-993-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-993-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-995/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-995/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-995/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1001/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1001/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1001/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1001/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1001/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1000/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1000/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1000/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-994/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-994/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-994/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-994/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-997/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-997/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-997/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-998/11-3/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-998/11-2/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-998/11-4/AP
  Sporządzenie informacji PIT-8C – ustanowienie służebności przesyłu.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-501/11-2/MP
  1.Czy przychód uzyskany w ramach wyżej opisanego stypendium należy w zeznaniach rocznych za rok 2006 i 2007 wykazać w dwóch odrębnych pozycjach: a)jako przychód z praw majątkowych o których mowa w art 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując koszty uzyskania przychodu 50% określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 związane z przeniesieniem praw autorskich; oraz b)jako przychód z innych źródeł (stypendium) o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując do części tego przychodu zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a)? 2. Czy ustalając kwotę przychodu dla poszczególnych źródeł przychodów, o których mowa w pytaniu 1, może zastosować kryterium pracochłonności związanej z prowadzeniem prac na rzecz Muzeum oraz własnej pracy badawczej? Uwzględniając fakt, że czas poświęcony wykonywaniu prac twórczych na rzecz Muzeum wynosił 50%, a czas związany z własną pracą badawczą 50%, czy prawidłowe będzie wykazanie w zeznaniach rocznych za rok 2006 i 2007 kwot przychodu z praw majątkowych w wysokości 50%, a kwoty przychodu z innych źródeł w wysokości 50% środków otrzymanych od Muzeum w danym roku?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-747/11/BD
  Jak należy rozumieć art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w świetle wskazanej interpretacji kandydat do pracy spełnia warunki określone przez ustawodawcę? Czy koszty transportu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną, które stanowią dla niego zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy "przychód z innych źródeł’’ podlegają zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) cyt. ustawy, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-501/11-3/MP
  1.Czy przychód uzyskany w ramach wyżej opisanego stypendium należy w zeznaniach rocznych za rok 2006 i 2007 wykazać w dwóch odrębnych pozycjach: a)jako przychód z praw majątkowych o których mowa w art 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując koszty uzyskania przychodu 50% określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 związane z przeniesieniem praw autorskich; oraz b)jako przychód z innych źródeł (stypendium) o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując do części tego przychodu zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a)? 2.Czy ustalając kwotę przychodu dla poszczególnych źródeł przychodów, o których mowa w pytaniu 1, może zastosować kryterium pracochłonności związanej z prowadzeniem prac na rzecz Muzeum oraz własnej pracy badawczej? Uwzględniając fakt, że czas poświęcony wykonywaniu prac twórczych na rzecz Muzeum wynosił 50%, a czas związany z własną pracą badawczą 50%, czy prawidłowe będzie wykazanie w zeznaniach rocznych za rok 2006 i 2007 kwot przychodu z praw majątkowych w wysokości 50%, a kwoty przychodu z innych źródeł w wysokości 50% środków otrzymanych od Muzeum w danym roku?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-488/11-7/KSU
  Czy przychody osób wykonujących funkcje w komisjach regulaminowych: Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji Socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej - zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu komisji, gdy członkowie ww. komisji są jednocześnie członkami organów OIPIP (np. Rady) należy zaliczyć do innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym istnieje obowiązek sporządzania informacji o wysokości otrzymanych dochodów na formularzu PIT-8C?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-488/11-6/KSU
  Czy przychody osób wykonujących funkcje w komisjach regulaminowych: Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji Socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej - zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu komisji, gdy członkowie ww. komisji są jednocześnie członkami organów OIPIP (np. Rady) należy zaliczyć do innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym istnieje obowiązek sporządzania informacji o wysokości otrzymanych dochodów na formularzu PIT-8C?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-488/11-8/KSU
  Czy w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej, gdy członkowie ww. Komisji nie należą do składu żadnego z organów OIPiP - pełniącego tą funkcją społecznie, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-488/11-9/KSU
  Czy w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowana dieta za udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Komisji socjalnej, Okręgowej Komisji Wyborczej, gdy członkowie ww. Komisji nie należą do składu żadnego z organów OIPiP - pełniącego tą funkcją społecznie, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-335/11-4/ASZ
  Kto będzie zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od otrzymanej kwoty, zarząd Grupy czy każdy z członków osobiście będzie rozliczał się z otrzymanej kwoty? Czy Grupa Producentów, jako płatnik jest zobowiązana do pobrania zaliczki na rzecz podatku dochodowego od swoich członków i rozliczenia się z urzędem skarbowym?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-613/11-5/AS
  Przekazanie nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu jedynie u członków Spółdzielni. Przekazanie nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości w odniesieniu do osób mających lokale w zasobach Spółdzielni, jednakże nie będących członkami Spółdzielni powoduje powstanie po stronie tych osób przysporzenia majątkowego, które należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o czym stanowi art. 20 ust. 1 ustawy podatkowej, od którego Spółdzielnia nie pobiera podatku dochodowego, przekazuje bowiem jedynie informacje PIT-8C.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-613/11-4/AS
  Nadwyżka bilansowa spółdzielni przeznaczona na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów - nie stanowi - dla członków lub nie członków posiadających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, członków lub nie członków posiadających odrębną własność oraz nie członków zajmujących lokal na podstawie umowy najmu, przychodów z innych źródeł ani dochodów z udziału w zyskach osoby prawnej. Wobec tego na Spółdzielnia nie ciąży obowiązek płatnika.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-719/11/MM
  Jak ustalić dochód do opodatkowania w przypadku otrzymania należności z tytułu wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli w latach ubiegłych ponosiło się koszty spłaty kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową na budownictwo mieszkaniowe oraz wniosło się wkład mieszkaniowy, a część tych wydatków odliczono w ramach "dużej ulgi budowlanej"?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-657/11-4/WM
  Czy świadczenia wskazane w stanie faktycznym na rzecz byłych pracowników Uczelni kwalifikują się do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PIT)?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-627/11-2/MS1
  Nagrody przekazane przez Wnioskodawcę osobom zatrudnionym w działach sprzedaży kredytów u poszczególnych dealerów, które wygrają konkurs organizowany przez Wnioskodawcę w całości będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym i nie będą podlegały zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-209/11-4/MP
  Czy Gmina miała obowiązek wystawienia informacji PIT-8C i jeśli miała taki obowiązek, to czy prawidłowo wystawiła deklarację PIT-8C na rzecz Wnioskodawczyni, skoro nie była Ona, lecz inny współwłaściciel, stroną postępowań sądowych i czy wystawienie tej informacji jest konieczne, skoro dochód będący odszkodowaniem zasądzonym wyrokiem sądowym jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-230/11-2/AKr
  W którym roku rozliczeniowym, w 2010 czy 2011 należy odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanego przez Wnioskodawcę w 2010 r. zadatku w wysokości xxx zł na poczet zbycia akcji?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-223/11-2/KR
  Czy kwota wynikająca z wystawionego przez spółdzielnię PIT-8C, oznaczona jako waloryzacja wkładu mieszkaniowego podlega opodatkowaniu oraz czy pieniądze uzyskane ze zwrotu mieszkania należy uznać za przychód i rozliczyć w zeznaniu za rok 2010 w części wynikającej z PIT-8C?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-577/11-2/JS
  Przychód otrzymany przez Wnioskodawcę z przedmiotowego tytułu – jako przychód z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy – łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 tejże ustawy. W konsekwencji, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek rozliczenia tego przychodu w zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok podatkowy, w którym przedmiotowy przychód osiągnął, tj. za rok 2010.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-149/11-2/AKr
  Czy otrzymane odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt. 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 . Nr. 51, poz. 307, ze zm.)?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-683/11/AK
  Moment powstania dochodu oraz obowiązki płatnika w sytuacji otrzymania przez pracowników akcji w ramach programu akcji pracowniczych.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-422/11/BK
  Zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-321/11-4/MP
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-459/11-4/MS
  Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży w 2010 r. udziału w nieruchomości nie będzie stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem sprzedaż ww. nieruchomości została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto. Natomiast odsetki wypłacone na podstawie wyroku sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-505/11-2/AK
  otrzymana kwota stanowiąca rekompensatę poniesionych wydatków na wadliwe wyroby i odtworzenie stanu sprzed awarii nie może być traktowana jako przysporzenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego na Spółce wypłacającej rekompensatę nie ciążą obowiązki związane ze sporządzaniem i przesłaniem Wnioskodawczyni i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PlT-8C.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-461/11-4/MS
  Przychód uzyskany ze sprzedaży w 2010 r. udziału w nieruchomości nie będzie stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem sprzedaż ww. nieruchomości została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto. Natomiast odsetki wypłacone na podstawie wyroku sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-371/11/MM
  Zakres opodatkowania wylosowanych nagród.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-81/11-4/ASZ
  Czy przychód Wnioskodawczyni uzyskany z tytułu zwrotu przez Spółdzielnię na Jej rzecz, w wysokości wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, wniesionego wkładu mieszkaniowego, w związku z rezygnacją z członkostwa w Spółdzielni, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-319/11-2/MK
  W przypadku wypłacanych uposażeń rodzinnych członkom rodziny zmarłego prokuratora lub prokuratora w stanie spoczynku, źródłem wypłaty tych należności nie jest stosunek służbowy ani stosunek pracy zatem wypłacane uposażenie dla osób pobierających uposażenia rodzinne, stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej w zeznaniu rocznym. W tym przypadku Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT–8C, bez potrącania zaliczki na podatek dochodowy.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-353/11-4/JK
  Przychody z tytułu przedmiotowego odszkodowania wraz z dodatkową kwotą nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Świadczenia te podlegają opodatkowaniu jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-136/11-6/KR
  Czy w przedmiotowej sprawie zredukowane odsetki od kapitału kwoty głównej wynikającej z zawartej przez Wnioskodawcę z Bankiem umowy kredytowej stanowią kwotę przychodu Wnioskodawcy w roku podatkowym 2010, czy też kwota zredukowanych odsetek jest raczej darowizną dokonaną przez Bank na rzecz Wnioskodawcy, która jako taka nie może być uznana za Jego przychód będący przychodem z innych źródeł wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a podlega opodatkowaniu jedynie podatkiem od darowizn.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-300/11/ŚS
  Czy spółka ma obowiązek sporządzić i przekazać informację o wysokości umorzonych odsetek na druku PIT-8C?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-266/11-6/MK
  dochód jaki otrzyma Wnioskodawca na skutek zawarcia umowy trustu będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu w Polsce. Fakt, że dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzyma podmiot, z którym Wnioskodawca zawarł umowę trust deed skutkuje tym, że przepis art. 24 ust. 3 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będzie miał zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-246/11-4/MK
  1. Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku od tej sumy? 2. Jeśli będzie musiała zapłacić podatek to jakim pitem?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-288/11-4/AO
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, powstał u Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-229/11-2/MP
  Należy stwierdzić, iż kwota otrzymanego odszkodowania stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są spełnione warunki zwolnienia od opodatkowania zawarte w omówionych uprzednio przepisach. Oznacza to, iż kwota odszkodowania - jako przychód z innych źródeł - podlega opodatkowaniu wg skali podatkowej i powinna zostać wykazana w zeznaniu podatkowym (PIT-37), które należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku podatkowego, w którym otrzymano odszkodowanie.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-21/11-2/ASZ
  Dochody z tytułu udostępniania miejsca na reklamy na własnych stronach internetowych.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-225/11-2/MS
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę sieci wodociągowej.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-151/11-4/JS
  Skutki podatkowe umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego,Wystawienie informacji PIT-8C
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-219/11-2/AO
  1. Czy zgodnie z ww. stanem faktycznym, członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami uzyskują przychód z "innych źródeł", a co za tym idzie Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informacje PIT-8C? 2. Kiedy i na jaką wartość sporządzić PIT-8C w sytuacji, gdy kwotę zwrotu w całości postawiono do dyspozycji w miesiącu październiku osobie, której ten zwrot przysługuje, a osoba ta rozlicza go sobie do wysokości opłat za używanie lokalu w miesiącach listopad i grudzień jednego roku i w miesiącach styczeń i luty roku następnego?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-101/11-4/MP
  właściciel lokalu jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów zadania inwestycyjnego związanego z wybudowaniem lokali mieszkalnych, w części przypadającej na jego lokal. Zatem dokonany przez Spółdzielnię na rzecz osoby fizycznej zwrot nakładów na budowę budynku mieszkalnego stanowi przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-81/11/MM
  1. Czy wartość poczęstunku podczas spotkań okazjonalnych jest przychodem dla osób w nich uczestniczących? 2. Jeżeli powyższe wydatki stanowią przychód opodatkowany u osób uczestniczących w tych spotkaniach, to czy w konsekwencji na Wnioskodawcy (który jest organizatorem lub współorganizatorem spotkania) ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów z innych źródeł?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-62/11-6/AS
  W następstwie wypłacenia przez bank przedmiotowych odsetek ustawowych, po stronie Wnioskodawczyni powstał przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Kwoty przychodów wskazane w informacji PIT-8C Wnioskodawczyni była obowiązana wykazać i opodatkować łącznie z innymi dochodami na zasadach określonych w art. 27 ustawy w zeznaniu rocznym.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-48/11-4/MS1
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, co do zasady, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w PPER powstaje w Polsce wyłącznie w momencie uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu w formie wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-71/11-5/MS1
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, co do zasady, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w PPER powstaje w Polsce wyłącznie w momencie uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu w formie wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-196/11-4/AS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, co do zasady, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w PPER powstaje w Polsce wyłącznie w momencie uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu w formie wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1054/10-5/MK
  Brak obowiązku płatnika w sytuacji otrzymania przez pracowników w ramach programu motywacyjnego bezpłatnych akcji oraz ich późniejszego zbycia.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-132/11-4/AS
  Kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego w 1999 r. do spółdzielni mieszkaniowej wkładu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 powyższej ustawy, natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem z tytułu zwróconego wkładu mieszkaniowego, a wniesionym wkładem stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1080/10-4/AK
  Należy stwierdzić, iż otrzymany zadatek w momencie jego zachowania przez Wnioskodawczynię będzie stanowił przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 tej ustawy, według skali podatkowej. Natomiast koszty agencji nieruchomości mogłyby stanowić koszty uzyskania przychodu ale z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości gdyby do zawarcia transakcji sprzedaży doszło. Natomiast ww. koszty nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z tytułu otrzymanego przez wnioskodawcę zadatku. Kosztami uzyskania tego przychodu mogą być wyłącznie koszty bezpośrednio związane z zachowaniem prawa do zachowania zadatku, które nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1081/10-4/AK
  Należy stwierdzić, iż otrzymany zadatek w momencie jego zachowania przez Wnioskodawcę będzie stanowił przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 tej ustawy, według skali podatkowej. Natomiast koszty agencji nieruchomości mogłyby stanowić koszty uzyskania przychodu ale z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości gdyby do zawarcia transakcji sprzedaży doszło. Natomiast ww. koszty nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z tytułu otrzymanego przez wnioskodawcę zadatku. Kosztami uzyskania tego przychodu mogą być wyłącznie koszty bezpośrednio związane z zachowaniem prawa do zachowania zadatku, które nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-985/10-2/MP
  Odszkodowanie, które zostanie wypłacone Wnioskodawcy jako właścicielowi lokalu z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku, zasądzone od Gminy nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ani też na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym przychód z tytułu przedmiotowego odszkodowania należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z innych źródeł.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-7/11-3/MK1
  Czy przychód delegowanego prokuratora, który stanowi wypłata dodatku specjalnego i funkcyjnego, mimo faktu, iż Wnioskodawcanie jest pracodawcą dla prokuratora, należy wykazać w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) w części E w wierszu 1 tj. "Należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego", czy w wierszu 12 tj. "Inne źródła"?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1096/10/MM
  Czy Wnioskodawca wypłacając kwoty pieniężne właścicielom mieszkań tytułem zaspokojenia wszelkich ich roszczeń związanych z ujawnieniem się wad w wykonywanym przedmiocie umowy i kosztów związanych z ich usunięciem powinien do końca lutego następnego roku za dany rok kalendarzowy sporządzać i przesyłać do tych właścicieli (osób fizycznych) i urzędów skarbowych informacje PIT-8C?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1300/10-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przejęcia długu.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1079/10/RS
  Koszty uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia zasądzonego wyrokiem sądowym.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-974/10-4/MG
  W zakresie skutków podatkowych subskrypcji akcji spółki mającej siedzibę we Francji na preferencyjnych warunkach, czyli ze zniżką, w ramach dwóch wariantów specjalnego programu akcjonariatu pracowniczego, tj. wariantu klasycznego oraz wariantu lewarowanego
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1023/10/MK
  Czy opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym u Wnioskodawczyni lub Jej kontrahenta, t.j. osoby fizycznej korzystającej z usług biura?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1084/10/MK
  Zakres opodatkowania kwoty zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-997/10-2/MG
  W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie klientów Spółki z tytułu przyznania i realizacji bonu rabatowego oraz wynikających z tego tytułu obowiązków Spółki jako płatnika podatku.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-959/10-5/AS
  Przychód w postaci odsetek od określonej kwoty pieniężnej przeniesionej na własność banku celem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu akredytywy otwartej na zlecenie osoby trzeciej należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego bank zobowiązany był do sporządzenia i przesłania, stosownie do treści art. 42a omawianej ustawy informacji PIT-8C w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym, w którym nastąpiła faktyczna wypłata odsetek, natomiast Wnioskodawca zobowiązany był w oparciu o uzyskaną informację do wykazania osiągniętego przychodu w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym uzyskał przedmiotowy przychód.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-935/10-4/MG
  Przychód w postaci odsetek od określonej kwoty pieniężnej przeniesionej na własność banku celem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu akredytywy otwartej na zlecenie osoby trzeciej należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji czego bank zobowiązany był do sporządzenia i przesłania, stosownie do treści art. 42a omawianej ustawy informacji PIT-8C w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym, w którym nastąpiła faktyczna wypłata odsetek, natomiast Wnioskodawca zobowiązany był w oparciu o uzyskaną informację do wykazania osiągniętego przychodu w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym uzyskał przedmiotowy przychód.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-885/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe pokrycia przez organizatora wyjazdów na targi kosztów zakupu biletów lotniczych osobom reprezentujących potencjalnych klientów, którymi są Spółki z o.o.?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-881/10/BJ
  Opodatkowanie umorzonej pożyczki w związku ze śmiercią pracownika.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-914/10-4/MK1
  Wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz spółki kapitałowych z siedzibą na Cyprze udziałów, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian udziałów lub nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane udziały.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1020/10/RR
  Czy dokonanie darowizny Akcji na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1192/10-2/AA
  Czy dochód od firmy X,Y,Z można zaliczyć do przychodów z "najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze" i opodatkować wg ogólnych zasad?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-819/10-2/JS
  Należy stwierdzić, iż kwota świadczenia przekazanego przez ubezpieczyciela na spłatę kredytu w części przypadającej na Wnioskodawczynię w związku ze zgonem jednego z kredytobiorców stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten Wnioskodawczyni winna wykazać w zeznaniu rocznym i opodatkować wraz z innymi przychodami według skali podatkowej. Natomiast spłata przez ubezpieczyciela kredytu przypadającego na męża nie wywołuje dla Wnioskodawczyni skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-953/10/ENB
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 9 w zw. z art. 11 oraz art. 12 i art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wzięcie udziału w imprezie motywacyjno-integracyjnej nie prowadzi do powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych u uczestników, a zatem na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki publicznoprawne, w tym obowiązki płatnika na podstawie art. 31 oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy obowiązki informacyjne na podstawie art. 42a ustawy?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-798/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe otrzymania przez aktualnego klienta "polecającego" w ramach programu lojalnościowego (promocyjnego) nagrody o wartości nieprzekraczającej 200 zł?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-916/10-2/AS
  Należy stwierdzić, że Spółka w związku z przekazywaniem świadczeń Pracownikom ma obowiązek naliczać w miesiącu przekazania tych świadczeń zryczałtowane koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-895/10-5/AM
  zwrot ryczałtowych kosztów pozyskania i transportu zwierzyny wypłacana myśliwemu podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym Wnioskodawca ma obowiązek na podstawie art. 42a ww. ustawy wystawić informację o przychodach z innych źródeł PIT-8C.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-882/10-3/AS
  należy stwierdzić, iż zapłacenie przez Spółkę części miesięcznej składki ubezpieczeniowej stanowić będzie dla Uczestnika promocji przychód zaliczany do innych źródeł (art. 20) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-838/10-2/MK
  W związku z tym, że opisane we wniosku nagrody będą przyznawane z tytułu udziału w konkursie z dziedziny sztuki, skierowanym do osób będących pracownikami oddziałów Wnioskodawcy oraz pracowników spółek zależnych i ich wysokość nie przekroczy kwoty 760 zł, korzystają zatem ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Spółce nie będzie ciążył obowiązek naliczania, pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od wydanych nagród.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-750/10-4/JS
  należy stwierdzić, iż odszkodowania otrzymane przez Wnioskodawczynię w związku z wyrażeniem zgody na posadowienie elektrowni wiatrowej na działce sąsiadującej z Jej działką Nr 983 i odszkodowanie z tytułu posadowienia na działce Wnioskodawczyni masztu do pomiaru wiatru stanowią dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-744/10-4/MP
  Czy środki finansowe wypłacane przez Wnioskodawcę lekarzom wyjeżdżającym na zagraniczne wyjazdy naukowe na pokrycie diet i noclegów oraz opłat rejestracyjnych (uiszczanych w celu wzięcia udziału w kongresie, konferencji czy zjeździe) w wysokościach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-951/10/KB
  określenie źródła przychodu dla przychodu otrzymanego w następstwie zawarcia umowy o dopuszczenie do współpracy pomiędzy osobą fizyczną a wspólnikami spółki cywilnej
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-949/10/KB
  określenie źródła przychodu dla przychodu otrzymanego w następstwie zawarcia umowy o dopuszczenie do współpracy pomiędzy osobą fizyczną a wspólnikami spółki cywilnej
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-823/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe przyznania, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej, "BILETU WOLNEJ JAZDY" uprawniającego dzieci i młodzież do korzystania z bezpłatnego transportu?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-765/10/AŻ
  zakwalifikowanie do źródła przychodu wynagrodzenia otrzymywanego przez patronów koordynatorów oraz patronów praktyk i staży
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-988/10/MM
  Czy 100% dyskonto stosowane przy ustaleniu ceny nabycia przez wnioskodawcę akcji stanowi przychód podatkowy wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu w momencie subskrypcji (nabycia) akcji?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1003/10/HS
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu nieodpłatnego nabycia akcji spółki amerykańskiej będzie podlegać opodatkowaniu w dacie nieodpłatnego nabycia akcji czy też dopiero w dacie ich późniejszego zbycia jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-706/10-4/MP
  zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości wraz z ustawowymi odsetkami.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-800/10-2/AK
  skutki podatkowe związanych z darowizna udziałów posiadanych w Spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce - Spółce z siedzibą na Cyprze.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-740/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłaty właścicielom lokali zgromadzonych przez nich pieniędzy na funduszu remontowym utworzonym przez Wspólnotę Mieszkaniową a następnie wpłacenia tych środków na nowoutworzony fundusz wykonania centralnego ogrzewania?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-862/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłaty właścicielom lokali zgromadzonych przez nich środków na utworzonym przez Wspólnotę Mieszkaniową funduszu remontowym a następnie wpłacenie tych środków na fundusz remontowy?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-795/10-4/RS
  Otrzymana należność będzie stanowiła u Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, który podlega opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym została wypłacona, łącznie z innymi dochodami osiągniętymi w tym samym roku podatkowym, podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-755/10-4/JB
  Otrzymane przez Wnioskodawczynię zadośćuczynienie w wysokości 43.270 zł za ustanie stosunku najmu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-752/10-2/MK
  wypłata na rzecz klienta odpowiedniej kwoty pieniężnej mającej na celu naprawienie szkody na dzień jej otrzymania skutkuje powstaniem po stronie klienta przysporzenia majątkowego w postaci przychodu o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co skutkuje tym, że na Spółce ciążą obowiązki związane z wystawieniem i przesłaniem klientom Banku, którzy otrzymali przedmiotowe odszkodowanie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PlT-8C.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-672/10/MK
  Czy dla kuratora sądowego działającego w imieniu osoby nieznanej z miejsca pobytu, wypłacone osobie nieznanej z miejsca pobytu przez Urząd Miasta odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądowego stanowi przychód z innych źródeł?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-714/10-2/MK
  Czy w przypadku wypłaty przez Bank na rzecz klienta odpowiedniej kwoty środków pieniężnych lub nabycia na własny koszt, lecz na rachunek klienta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego w celu zrekompensowania klientowi szkody poniesionej przez klienta w związku z nieprawidłową realizacją przez Bank zlecenia nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, Bank na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania klientowi oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-829/10/IG
  Czy kwoty umorzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wg informacji PIT-8C podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-927/10-2/JK
  Czy spółka ma obowiązek sporządzić i przekazać informację o wysokości wypłaconej kary umownej na druku PIT-8C?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-723/10-2/AS
  Należy stwierdzić, iż wspólnota mieszkaniowa przy dokonywaniu wypłaty członkom zarządu wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie ma obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Natomiast wspólnota mieszkaniowa nie jest obowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-598/10-4/JS
  Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży w 2009 r. udziału w nieruchomości nie będzie stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem sprzedaż ww. nieruchomości została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto (1994 r.). Z uwagi na fakt, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości nie stanowi źródła przychodu tym samym w rozpatrywanej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 pkt 28 i 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odsetki wypłacone na podstawie wyroku sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-723/10-2/AS
  Należy stwierdzić, iż wspólnota mieszkaniowa przy dokonywaniu wypłaty członkom zarządu wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie ma obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Natomiast wspólnota mieszkaniowa nie jest obowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-732/10-2/ES
  Zakwalifikowanie do określonego źródła przychodów osiąganych w ramach uczestnictwa w programie G.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-599/10-4/JS
  Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży w 2009 r. udziału w nieruchomości nie będzie stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem sprzedaż ww. nieruchomości została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto (1982 r.). Z uwagi na fakt, iż przychód ze sprzedaży nieruchomości nie stanowi źródła przychodu tym samym w rozpatrywanej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 pkt 28 i 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odsetki wypłacone na podstawie wyroku sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-704/09/10-S/WM
  Czy w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany udokumentowany zwrot wydatków dotyczący zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę będzie stanowił przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-654/10/BJ
  Czy wypłacone klientowi (osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) wynagrodzenie (odsetki) z tytułu przyjętej kaucji, na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić będzie przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którym wiąże się obowiązek Banku wystawienia Informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych "PIT- 8C, zgodnie z art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-711/10/BK
  Zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-554/10-6/SP
  pokrywanie bezpośrednio przez Spółkę kosztów podróży oraz zwrot kosztów podróży osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce stanowi dla tej osoby przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednak będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy. Należy jednak zaznaczyć, iż przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie do wysokości określonych w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, natomiast nadwyżka ponad określony limit podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychód z innych źródeł. Natomiast przychód z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów podróży oraz zwrot kosztów podróży osobie mającej miejsce zamieszkania w Republice Włoskiej nie podlega opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z art. 22 umowy polsko-włoskiej przychód z tego tytułu jako "inny dochód" podlega opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania, tj. we Włoszech.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-661/10/BK
  Zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-651/
  Czy Spółka ma obowiązek, w związku z dokonanym umorzeniem, sporządzić i przekazać podatnikowi (dłużnikowi, któremu umorzyła odsetki i koszty zastępstwa procesowego) informację PIT-8C?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-859/10-2/JK
  Opodatkowanie alimentów. (Skumulowane alimenty)
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-784/10/MM
  Sposób ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zawarcia umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-815/10-2/MK
  Skutki podatkowe umorzenia pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy, zaciągniętej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-594/10-4/AK
  Wnioskodawcy nie przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%, które przysługują w związku z osiągniętym przychodem wymienionym w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ww. ustawy, Wnioskodawcy nie przysługują również koszty uzyskania przychodu określone w treści art. 22 ust. 2 powołanej ustawy tj. ze stosunku pracy. Rozliczając wynagrodzenie, z tytułu praktyk absolwenckich – jako przychód z innych źródeł, Wnioskodawca może uwzględnić koszty uzyskania przychodów spełniające wyżej określone przesłanki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-624/10-4/MK
  Nabycie nieodpłatnie akcji Spółki zagranicznej w ramach Programu N. przez Wnioskodawczynię finansowane przez podmiot zagraniczny – skutkuje powstaniem przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy). W konsekwencji u Wnioskodawczyni otrzymującej nieodpłatnie akcje pomimo ograniczenia polegającego na tym, że pełne dysponowanie tymi akcjami (możliwość ich zbycia) nastąpi po 4 grudnia 2011 roku wystąpi przysporzenie majątkowe od momentu ich otrzymania, tj. 4 grudnia 2009 r. z uwagi na fakt, że aby czerpać korzyści z akcji Wnioskodawczyni musiałaby nabyć akcje za określoną cenę, a w związku z nieodpłatnym nabyciem nie poniosła takich wydatków.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/82/CRS/10/PK-355
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa jest obowiązana wystawić PIT-8C z tytułu refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-563/10-4/AS
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży walut.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-560/10-2/AS
  W oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca uzyska przysporzenie majątkowe w momencie nabycia akcji amerykańskiej spółki akcyjnej oraz w momencie odpłatnego zbycia przedmiotowych akcji. Nabycie nieodpłatne przez Wnioskodawcę akcji w ramach Planu S. skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanym na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Natomiast zbycie przedmiotowych akcji skutkuje powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-573/10/ASz
  W jakiej wysokości od nagród należny jest podatek?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-22/09/10-20/S/AK
  Czy dyskonto stosowane przy ustaleniu ceny akcji A. stanowi przychód (dochód) podatkowy Wnioskodawczyni podlegający opodatkowaniu w momencie subskrypcji akcji A. (jednostek uczestnictwa w Subfunduszu)?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-538/10/MR
  Dochody z reklamy zamieszczanej na stronie internetowej.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-356/10-5/LS
  opodatkowanie napiwków
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-473/10/BK
  Opodatkowanie napiwków.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-475/10/BK
  Opodatkowanie napiwków.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-574/10-4/MG
  Opodatkowanie zasądzonej przez Sąd sumy pieniężnej.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-461/10/MU
  Opodatkowanie kary umownej za nieterminowe przekazanie lokalu mieszkalnego.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-433/10/WM
  1. Czy kwoty umorzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wg informacji PIT-8C podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy rolnik, nie posiadający żadnej ziemi i przy bardzo niskiej rencie rolniczej, któremu umorzono w całości wierzytelność wobec Agencji jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-279/10-4/MP
  Przychód uzyskany ze sprzedaży w 2009 r. udziału w nieruchomości nie będzie stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem sprzedaż ww. nieruchomości została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto (1960 r.). Natomiast odsetki wypłacone na podstawie wyroku sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-424/10-4/AM
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-373/10-4/LS
  opodatkowanie napiwków
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-374/10-4/LS
  opodatkowanie napiwków
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-425/10-4/MK1
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-403/10/MM
  Czy kwota uzyskana od współwłasności budynku - zasądzona wyrokiem sądu z 2009 r. tytułem zwrotu części poniesionych wydatków na wymianę dachu oraz odsetki za zwłokę - podlega zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-383/10-4/LS
  opodatkowanie napiwków
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-392/10-4/LS
  opodatkowanie napiwków
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-390/10-4/LS
  opodatkowanie napiwków
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-382/10-5/LS
  opodatkowanie napiwków
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-375/10-5/LS
  opodatkowanie napiwków
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-386/10-5/LS
  opodatkowanie napiwków
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-428/10-4/MT
  Opodatkowanie napiwków
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-502/10-4/MT
  Opodatkowanie napiwków
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-426/10-4/KS
  Opodatkowanie napiwków
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-370/10-4/MK
  Należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-378/10-5/LS
  opodatkowanie napiwków
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-387/10-4/LS
  opodatkowanie napiwków.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-312/10-2/AS
  opodatkowanie otrzymywanych zaległych alimentów od byłego męża
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-333/10-4/MK
  opodatkowanie napiwków
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-352/10-4/MK
  opodatkowanie napiwków
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-333/10-4/MK
  opodatkowanie napiwków
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-280/10-4/MG
  Uczestniczący w przedmiotowym spotkaniu zagraniczni przedstawiciele korporacji, ze względu na zwyczajowo przyjęte normy społeczne poprzez uczestnictwo w służbowym lunchu nie osiągają korzyści mających konkretny wymiar finansowy, bowiem poniesiony przez Spółkę koszt konsumpcji należy do powszechnie obowiązujących kanonów kultury. W związku z powyższym po stronie Spółki nie wystąpił obowiązek wystawienia zagranicznym przedstawicielom z USA i Wielkiej Brytanii deklaracji informującej o kwocie odciągniętego dochodu. Reasumując, zarówno po stronie pracownika Spółki, jak i zagranicznych gości uczestniczących w służbowym spotkaniu nie wystąpił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pokrycia przez Spółkę kosztów konsumpcji.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-405/10/MCZ
  Czy w związku z otrzymaniem i odebraniem nagrody naukowej, powstało zobowiązanie podatkowe wobec polskiego urzędy skarbowego?Jeżeli tak, to jakiego jest ono rodzaju, jakiej wysokości, w jaki sposób jest obliczane (podstawa prawna) i w jaki sposób ma ono być odprowadzone do Skarbu Państwa?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-438/10-4/ES
  opodatkowanie napiwków
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-440/10-4/ES
  Opodatkowanie napiwków
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-457/10-4/ES
  opodatkowanie napiwków
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-350/10/PST
  Czy osoba ustanawiająca na swojej nieruchomości służebność przesyłu i uzyskująca z tego tytułu wynagrodzenie jest obowiązana uiścić podatek?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-430/10-3/EC
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-439/10-4/EC
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-444/10-4/EC
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-439/10-4/EC
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-430/10-3/EC
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-445/10-4/EC
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/113/KDJ/10/PK-592
  Opodatkowanie stypendiów szkoleniowych wypłacanych uczestnikom szkolenia.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/11/KDJ/09/PK-85
  świadczenia medyczne opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników i ich rodzin
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-303/10-2/MK
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę sieci wodociągowej.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/129/DZI/08/PK-1286
  Świadczenia medyczne dla pracowników i ich członków rodzin.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-302a/10/ENB
  Czy kwota wypłacona przez dewelopera na mocy ugody z dnia 28 grudnia 2009 r. korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-456/10-4/KS
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-451/10-4/KS
  Należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-450/10-4/RS
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-355/10/BD
  Jak opodatkować wynagrodzenie Członka Zarządu również w sytuacji gdy Członek Zarządu jest Członkiem Komisji Egzaminacyjnej?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-430/10-5/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-447/10-4/MT
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-446/10-4/MT
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-449/10-4/AM
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-441/10-4/AM
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-448/10-4/MT
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-442/10-4/AM
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/100/KDJ/10/PK-608
  Opodatkowanie środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie uczestnictwa polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-241/10-4/SP
  Należy stwierdzić, iż otrzymana przez Wnioskodawczynię od Spółdzielni kwota 1.482,34 (zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej) stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-202/10-5/MG
  W związku z otrzymaniem od drugiego ze wspólników wynagrodzenia z tytułu dokonania sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz wskazanej przez tego drugiego wspólnika osoby, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego na zasadach ogólnych, zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. opodatkować uzyskany dochodu według skali podatkowej na formularzu PIT-36 składanym za 2010 rok, łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w 2010 roku.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-260/10/BK
  Zwrot zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-188/10-4/MG
  Odszkodowanie, jakie Wnioskodawca uzyskał na mocy wyroku Sądu Cywilnego w wysokości 8.000 zł, tj. w wysokości wartości utraconych obrazów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrócone na rzecz Wnioskodawcy koszty postępowania sądowego i komorniczego nie stanowią przysporzenia po stronie Wnioskodawcy i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast wypłacone odsetki za zwłokę stanowią przysporzenie w majątku Wnioskodawcy, a tym samym przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, który Wnioskodawca zobowiązany był wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanym za rok 2009 w wierszu "Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7".
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-231/10-2/AS
  Zleceniodawca, który nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest obowiązany kwotę wypłaconego wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy powierniczej ująć w informacji PIT-8C wystawionej osobie wykonującej umowę powiernictwa. Jednocześnie Wnioskodawczyni jest zobowiązana wykazać kwotę wynikającą z informacji PIT-8C, jako przychód z innych źródeł, w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym wynagrodzenie otrzymała. Reasumując stwierdzić należy, że uzyskane wynagrodzenie przez Wnioskodawczynię z tytułu pełnienia funkcji zastępcy powiernika stanowi przychód z innych źródeł i jako taki podlega opodatkowaniu bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-210/10-2/MK
  Należy stwierdzić, iż suma pieniężna wypłacona skarżącemu od Skarbu Państwa w związku z naruszeniem prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy i nie korzysta ze zwolnienia od tegoż podatku.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-199/10-4/MP
  opodatkowanie kwoty wypłaconej żołnierzowi tytułem wykonania remontu w mieszkaniu służbowym
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-694/10/MM
  Skutki podatkowe nabycia akcji gratisowych w ramach programu zakupu akcji.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-324/10/ŁCz
  Czy wypłacone osobie fizycznej odszkodowanie na podstawie ugody pozasądowej stanowi przychód dla osoby fizycznej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-216/10/MU
  Skutki podatkowe udzielania ulg w zapłacie opłaty targowej, uzdrowiskowej oraz podatku za posiadanie psa.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-223/10/BK
  Opodatkowanie odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty należnej z tytułu podziału majątku wspólnego wskutek ustania małżeńskiej wspólności ustawowej.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-167/10-2/MG
  Skoro dochody wypłacane Wnioskodawcy jako akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo – akcyjną stanowią przychód z działalności gospodarczej, to nie mogą być traktowane, jako dochody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, należy stwierdzić, iż dochody wypłacane Wnioskodawcy jako akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo - akcyjną, w części przypadającej proporcjonalnie do prawa udziału w zyskach spółki, stanowią przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-176/10-7/SP
  Należy stwierdzić, iż kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu do Spółdzielni Mieszkaniowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-164/10-2/MG
  należy stwierdzić iż, dochody wypłacane Wnioskodawcy jako akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo - akcyjną, w części przypadającej proporcjonalnie do prawa udziału w zyskach spółki, stanowią przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-165/10-2/MG
  Skoro dochody wypłacane Wnioskodawcy jako akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo – akcyjną stanowią przychód z działalności gospodarczej, to nie mogą być traktowane, jako dochody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, należy stwierdzić iż, dochody wypłacane Wnioskodawcy jako akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo - akcyjną, w części przypadającej proporcjonalnie do prawa udziału w zyskach spółki, stanowią przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-149/10-4/MP
  Otrzymywane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie spełniają przesłanek, o których mowa w tym przepisie. Wobec powyższego kwota 15.000 NOK (7.475,70 PLN) podlega opodatkowaniu w Polsce, jako przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-145/10-4/AS
  należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki dotyczące zakwalifikowania do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyznanych byłemu pracownikowi na podstawie odrębnej umowy o zakazie konkurencji, dodatkowych świadczeń po ustaniu stosunku pracy jest nieprawidłowe. Wartość dodatkowych świadczeń przyznanych przez Spółkę byłemu pracownikowi, stanowić będzie dla byłego pracownika przychód ze stosunku pracy, w myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-93/10-4/MG
  należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-74/10-2/MG
  opodatkowanie wartości zagranicznych wycieczek stanowiących nagrodę z tytułu uczestnictwa w promocji skierowanej do pełnomocników handlowych zatrudnionych w punktach bezpośredniej sprzedaży
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-68/10-4/MK1
  opodatkowania napiwków
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-39/10/ASz
  Jak należy opodatkować nagrody i wyróżnienia Starosty za wybitne osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym przyznane trenerom zawodników?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-38/10/ASz
  Jak należy opodatkować nagrody i wyróżnienia Starosty za wybitne osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym przyznane zawodnikom?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-37/10/ASz
  Jak należy opodatkować nagrody i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-54/10-2/MG
  obowiązek podatkowy związany z transakcjami przewalutowywania posiadanych środków pieniężnych za pośrednictwem banku.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-34/10/IB
  Jeżeli protokół odbioru stolarki okiennej został sporządzony przed dniem podpisania aktu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności, a wypłata nastąpiła po tym dniu, to czy otrzymany przez właściciela lokalu zwrot kosztów stanowi tzw. przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy wystawić PIT-8C?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-30/10/HS
  Czy dochód uzyskany przez wnioskodawcę z tytułu nieodpłatnego nabycia akcji spółki amerykańskiej będzie podlegać opodatkowaniu w dacie nieodpłatnego nabycia akcji czy też dopiero w dacie ich późniejszego zbycia jako przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-758/09-4/MG
  obowiązek wystawienia dłużnikowi informacji PIT-8C z tytułu umorzenia naliczonych odsetek od należności głównej
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/43/KDJ/10/179
  W związku umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub zaliczki alimentacyjnej (w tym odsetek) świadczeniobiorcy uzyskują przychód zwolniony od opodatkowania, wobec czego na Ośrodku Pomocy Społecznej nie spoczywa obowiązek wystawienia informacji PIT – 8C z tego tytułu
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/44/KDJ/10/PK-751
  Czy umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, na mocy ustaw o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej jest "innym źródłem przychodu", osoby której dokonano umorzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w związku z umorzeniem nienależnie pobranego świadczenia powstaje dla Wnioskodawcy jako płatnika obowiązek sporządzenia i wydania klientowi, któremu umorzono nienależnie pobrane świadczenia dokumentu PIT-11 potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-913/09/MK
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w związku z wypłatą właścicielowi lokalu z rachunku bankowego Wspólnoty kwoty nadpłaty za media?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1340/09-2/TW
  Czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić i przekazać podatnikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonuje zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej z zysku Spółdzielni (nie z funduszu remontowego) dla członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie i własnościowe) oraz członków spółdzielni posiadających odrębną własność?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-807/09-2/SP
  Opodatkowanie stypendiów szkoleniowych wypłacanych uczestnikom szkolenia.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-783/09-4/SP
  Zakwalifikowanie do źródła przychodu kwot tytułem zwrotu ze Spółdzielni z funduszu remontowego części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu i obowiązku wystawienia przez Spółdzielnię informacji PIT-8C.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-714/09-7/MP
  Czy Spółka powinna wystawić PIT- 8C za 2009 i 2010 rok uczestnikom szkoleń tj. młodzieży w wieku 15-19 lat
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-724/09-4/JK
  obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń będących formą pomocy materialnej
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-712/09-6/JK2
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowe dodatki szkoleniowe nie mieszczą się w katalogu zwolnień przedmiotowych jak również nie są dochodami, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, w związku z czym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z "innych źródeł", o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z art. 42a cytowanej ustawy Spółka realizująca projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest obowiązana sporządzić informację o wysokości przychodów z tego tytułu PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-867a/09/MK
  Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C w przypadku, gdy spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, przy czym brak jest stanu czynnego spadku (inwentarz wynosi zero), a Wnioskodawca podejmuje decyzję o umorzeniu długu z tytułu pożyczki (kredytu)?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-867b/09/MK
  1. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C w przypadku, gdy spadkobierca podniósł zarzut przedawnienia zobowiązania z tytułu pożyczki lub kredytu, przy czym zobowiązanie przedawniło się za życia spadkodawcy? 2. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C w przypadku, gdy spadkobierca podniósł zarzut przedawnienia zobowiązania z tytułu pożyczki lub kredytu, przy czym zobowiązanie przedawniło się po śmierci spadkodawcy?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-867c/09/MK
  Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C w przypadku, gdy pożyczkobiorca (kredytobiorca) podniósł zarzut przedawnienia zobowiązania z tytułu pożyczki lub kredytu?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-671/09-6/MG
  obowiązek sporządzania informacji PIT-8C z tytułu wypłacania przez Spółkę rekompensat (odszkodowań) ponoszonych przez klientów Spółki kosztów związanych z reklamacją wyrobów oraz wydawania wyrobów wolnych od wad w sytuacji, gdy reklamacja nie jest zasadna.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/47/KDJ/08/PK-385
  Wnioskodawca wypłacił:1. świadczenie pieniężne (z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),2. świadczenie rodzinne (z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)3. zaliczkę alimentacyjną (z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej), które w wyniku dalszego postępowania okazały się świadczeniami nienależnie pobranymi (wydano decyzje administracyjne wraz z żądaniem zwrotu). W związku z aktualnie trudną sytuacją materialną i rodzinną - w oparciu o obowiązujące przepisy prawne - wydano decyzję o umorzeniu należności wraz z odsetkami.Czy należy uznać, że umorzenie należności jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Jeśli tak, to czy w związku z tym należy sporządzać informację PIT-8c?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-715/09-4/MP
  Czy Spółka, jako realizator projektu ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot stypendiów (dodatków szkoleniowych) wypłacanych za rok 2009 i 2010, uczestnikom projektu (za każdą godzinę szkolenia)?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-697/09-4/JK2
  Czy z tytułu wypłacanych stypendiów (dodatków szkoleniowych) dla Beneficjentów Ostatecznych (uczestników szkoleń) Spółka jest zobowiązana wystawić PIT-8C za rok 2009 i 2010, w którym stypendium to zostało wypłacone?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-808/09/BJ
  Czy kwotę wypłaconą na podstawie przejęcia zobowiązań finansowych traktować należy jako należność wynikającą z umowy źródłowej, tj. umowy o pracę lub kontraktu co wiąże się z wystawieniem przez tego pracodawcę PIT-11 czy PIT-8C?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-797/09-4/EC
  PIT - w zakresie obowiązków płatnika w związku z umorzeniem osobom fizycznym wierzytelności z tytułu umów leasingu
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-802/09/MK
  Czy w związku z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza i spłaceniem wcześniej długów spadkowych do wartości masy czynnej spadku Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki powstał w wyniku wykazania, na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez bank, w rocznym rozliczeniu podatkowym przychodu z innych źródeł uwzględniającego umorzone odsetki od kredytu?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-780/09/BD
  Czy koszt uczestnictwa w wycieczce w kwocie 23,00 zł stanowił będzie przychód dla uczestnika wycieczki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy będzie on podlega zwolnieniu przedmiotowemu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy? Na jakim druku wykazać ewentualny przychód, czy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-683/09-4/JK2
  1. Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? Jeżeli tak, to Wnioskodawczyni prosi o wykładnię prawną oraz wskazanie PIT-u jaki powinna sporządzić Spółdzielnia, np. PIT – 8C, pozycja inne?2. Jaki PIT roczny winna wypełnić Wnioskodawczyni i gdzie wpisać uzyskany ww. dochód?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1068/09-2/AK
  Czy świadczenia socjalne tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem zadań służbowych opodatkowana jest 18% podatkiem?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-767/09/ASz
  W jaki sposób wnioskodawczyni ma opodatkować przychody w Polsce?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-771/09/ENB
  Czy osoba fizyczna uczestnicząca w programie "Unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych z terenu województwa" może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-632/09-4/MK1
  PIT - Opodatkowanie Nagrody Artystycznej Miasta za książkę
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/78/KDJ/09/PK-542
  Czy kwota wypłacona z tytułu wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych (przez użytkowników tych lokali), jest podstawą do wystawienia PIT-8C, jako przychód z innych źródeł?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-840/09/ENB
  Czy dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przekazana osobom fizycznym, będzie stanowiła dla tych osób przychód do opodatkowania?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-817/09/IB
  Czy Spółka jest zobowiązana do wystawiania formularza PIT-8C dla właściciela gruntu, który otrzymuje wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-596/09-3/MG
  w zakresie obowiązku sporządzenia przez Spółkę informacji PIT-8C z tytułu wypłaty na rzecz osób fizycznych kwoty w wysokości odpowiadającej wydatkom poniesionym przez te osoby na pogrzeb uczestnika tego funduszu.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-985/09-4/TW
  Czy za rok 2009 Spółdzielnia winna sporządzać PIT-8C za refundację części kosztów wymienionej stolarki okiennej?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-597/09-4/MK
  obowiązki płatnika związane z wydawaniem nagród w związku z organizowaniem konkursów dla osób nie będących pracownikami Wnioskodawcy
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-554/09-8/MK
  nabycie akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego na preferencyjnych warunkach przez uczestników programu w części finansowanej przez pracodawcę – skutkuje powstaniem przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników. Natomiast u pracowników spółek zależnych skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł w wysokości wartości upustu, czyli różnicy pomiędzy wartością rynkową akcji z dnia ich nabycia a odpłatnością ponoszoną przez pracowników spółki i pracowników spółek zależnych. W konsekwencji na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika zgodnie z treścią ww. art. 31 i 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-639/09-2/MP
  Czy w związku z wypłacaniem wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, w opisanych wyżej okolicznościach, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności, czy Wnioskodawca będzie występował w charakterze płatnika lub czy będą go obciążały jakieś obowiązki informacyjne?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-741/09/MR
  Dochody z reklamy zamieszczanej na stronie internetowej.
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-758/09/ENB
  Czy dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do usuwania wyrobów zawierających azbest podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-741/09/IB
  Czy osoby posiadające prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych, będące bądź niebędące członkami Spółdzielni, uzyskują przychód z tytułu "innych źródeł" w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla tych osób informację PIT-8C?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-577/09-4/AK
  obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów wymiany stolarki okiennej lokatorom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-553/09-3/MS
  opodatkowania zwrotu kwoty odpowiadającej dziesięciokrotności różnicy w cenie towaru stwierdzić należy, że jeżeli jednorazowa wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od Wnioskodawcy w związku z jego promocją nie przekracza kwoty 100 zł, wówczas korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy. Natomiast w sytuacji jeśli przekracza kwotę 100 zł stanowi u osoby fizycznej przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-888/09/HS
  Czy w związku z wypłacaniem wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, w opisanych wyżej okolicznościach, na wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności czy będzie on występował w charakterze płatnika lub czy będą go obciążały jakieś obowiązki informacyjne?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-904/09/HS
  Dofinansowanie osobom fizycznym poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-808/09-2/JK
  Czy przekazane członkom wspólnoty mieszkaniowej środki śroski pieniężne z tytułu pożytków są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-693/09/MK
  Obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C w związku z umorzeniem osobom fizycznym należności z tytułu odsetek ustawowych.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-650/09/MK
  Czy wypłacane uczestnikom szkoleń stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe oraz zwracane koszty dojazdu na szkolenia zwolnione są z podatku dochodowego?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-685/09/BD
  Czy kwoty umorzonych należności z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień są nieodpłatnymi świadczeniami, które należy zaliczyć do przychodów i innych źródeł i w związku z tym powstaje obowiązek sporządzania i przekazania informacji PIT-8C? Jak należy postępować w przypadkach gdy umorzenie dotyczy osób bezdomnych (brak adresu) lub zmarłych?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-507/09-2/AS
  Czy w związku z wypłacaniem wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, w opisanych wyżej okolicznościach, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności czy będzie on występował w charakterze płatnika lub czy będą go obciążały jakieś obowiązki informacyjne?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-654/09/BD
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna wystawić na koniec roku lokatorom PIT-8C i poinformować lokatorów, iż otrzymana kwota stanowi dla nich przychód z tytułu zwrotu za poniesione wydatki na docieplenie balkonu?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-506/09-4/AK
  Czy odsetki wypłacane przez Bank na rzecz Klienta w związku z zawartą Umową o ustanowienie kaucji bankowej stanowić będą dla podatnika przychód z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000.14.176 dalej: Ustawa")?Kiedy powstaje obowiązek sporządzenia "lnformacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT 8C" zgodnie z art. 42 ustawy?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-673/09/WM
  Czy różnicę, wyrażoną w złotych polskich, powstałą w wyniku zaistniałych w dniu nabycia i dniu sprzedaży walut różnic kursowych, należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-683/09/PS
  Czy wypłacone uczestnikom szkoleń stypendia za udział w szkoleniach podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawczyni ma obowiązek naliczyć, pobrać i odprowadzić podatek od wypłaty stypendiów za udział w szkoleniu, czy też wypłaca stypendium w kwocie brutto i wystawia na koniec roku uczestnikom szkoleń deklarację PIT-8C?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/09-5/AK
  Czy biorąc pod uwagę, iż całość kosztów poniesionych przez podatnika jest refakturowanych na podmiot będący pracodawcą osób, za które poniesione są koszty podróży - świadczenia w naturze na ich rzecz, korzystają z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić poszczególnym osobom, które skorzystały ze świadczenia deklarację roczną PIT - 8C (lub inną) wskazując wartość świadczenia jako przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/09-4/AK
  Czy biorąc pod uwagę, iż całość kosztów poniesionych przez podatnika jest refakturowanych na podmiot będący pracodawcą osób, za które poniesione są koszty podróży - świadczenia w naturze na ich rzecz, korzystają z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić poszczególnym osobom, które skorzystały ze świadczenia deklarację roczną PIT - 8C (lub inną) wskazując wartość świadczenia jako przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/09-5/AK
  Czy biorąc pod uwagę, iż całość kosztów poniesionych przez podatnika jest refakturowanych na podmiot będący pracodawcą osób, za które poniesione są koszty podróży - świadczenia w naturze na ich rzecz, korzystają z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić poszczególnym osobom, które skorzystały ze świadczenia deklarację roczną PIT - 8C (lub inną) wskazując wartość świadczenia jako przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/09-4/AK
  Czy biorąc pod uwagę, iż całość kosztów poniesionych przez podatnika jest refakturowanych na podmiot będący pracodawcą osób, za które poniesione są koszty podróży - świadczenia w naturze na ich rzecz, korzystają z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić poszczególnym osobom, które skorzystały ze świadczenia deklarację roczną PIT - 8C (lub inną) wskazując wartość świadczenia jako przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-614/09/ASz
  Czy kwotę, o którą pomniejszono zaliczki na fundusz remontowy i utrzymanie nieruchomości wspólnej należy traktować jako przychód poszczególnych właścicieli z innych źródeł (określony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), podlegający wykazaniu w informacji rocznej PIT-8C?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-789/09-4/TW
  1. Czy w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 17 marca 2009 r. sygnatura DD3/033/33/KDJ/09/209 stwierdzającej, że "zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, przychodu podlegającego opodatkowaniu", na Spółdzielni nadal ciąży obowiązek sporządzania informacji o uzyskanych przychodach dla osób uzyskujących wypłaty w danym roku? 2. Czy interpretacja ta dotyczy również członków Spółdzielni posiadających prawo odrębnej własności?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-754/09/HS
  Opodatkowanie umów o dzieło zawieranych z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-452/09-4/MK
  bezpłatne wykonanie usług fryzjerskich na podstawie bezimiennych zaproszeń w ramach promocji i reklamy, w których będzie określona wartość wykonywanej usługi na kwotę nie przekraczającą 100 zł, zwolniona jest od podatku dochodowego. Natomiast bezpłatne wykonanie usługi na podstawie bezimiennych zaproszeń w ramach promocji i reklamy, w których nie będzie określona wartość wykonywanej usługi będzie zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli wartość wykonanej usługi nie przekroczy kwoty 100 zł, jeżeli wartość wykonanej usługi przekroczy kwotę 100 zł, będzie stanowić ona dla otrzymującego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i w związku z tym będzie podlegać opodatkowaniu cała wartość wykonanej usługi.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-604/09/MK
  Czy dobrowolne wpłaty na konto podatnika prowadzącego niekomercyjny serwis internetowy stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-801/09-2/TW
  Czy zwracane właścicielom, bądź rozliczone na poczet przyszłych zaliczek nadwyżki z rozliczenia zaliczek na utrzymanie części wspólnej i mediów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-591/09/MK
  Opodatkowanie przychodów z tytułu zawarcia umów przeniesienia własności lokali mieszkaniowych i lokali użytkowych.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-574/09/BJ
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna wystawić PIT-8C za 2009r. dla właścicieli mieszkań i traktować zwrot części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej jako przychód z innych źródeł w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-450/09-4/MG
  Opodatkowanie przychodu dłużnika powstałego z tytułu zwolnienia z długu w zakresie dotyczącym należności ubocznych, w postaci odsetek karnych oraz obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-704/09-6/WM
  Czy w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany udokumentowany zwrot wydatków dotyczący zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę będzie stanowił przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-744/09-2/TW
  Czy w związku z wydaniem przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej sygnatura DD3/033/33/KDJ/09/209 w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do refundacji otrzymywanych z tytułu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, otrzymany od spółdzielni zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez właścicieli lokali mieszkalnych nie stanowi dla tych osób przychodu podlegającego opodatkowaniu i tym samym Spółdzielnia nie ma obowiązku wystawiać PITu-8C?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-555/09/TK
  Czy wynagrodzenie - przyznane prokurentowi na mocy uchwały Zarządu Spółki, nie związane ze stosunkiem pracy ani z cywilnoprawną umową zlecenia, ustalone uchwałą Zarządu Spółki może być uznane za wynagrodzenie z innych źródeł, czy też jako przychód ze świadczenia usług?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-578/09/IB
  Czy nagrody, które Spółka planuje wydawać w ramach konkursów winny być kwalifikowane jako nagrody w konkursach opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-732/09-2/IM
  Czy prawidłowo Wnioskodawca postępuje wypłacając przychód z naliczonych odsetek od wyrównań zaległych zasiłków bez pobrania od nich zaliczki na podatek, w miesiącu wypłaty rzeczowych odsetek, wykazując ten przychód w PIT-11 w poz. "inne źródła", umożliwiając pracownikowi samodzielne rozliczenie się z podatku od odsetek z Urzędem?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-555/09/IL
  Czy podlega opodatkowaniu kwota zasądzonego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działki oraz zasądzonych odsetek i kosztów sądowych?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-436/09/MK
  Czy zwrócona przez Wspólnotę Mieszkaniową swoim członkom nadwyżka na utrzymanie nieruchomości wspólnej pozostałej z rozliczenia rocznego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-602/09-4/TW
  Czy otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii (ze środków funduszu remontowego spółdzielni) dla osób mających prawo odrębnej własności lokalu w budynku stanowiącym własność spółdzielni bądź przez nią zarządzanym – stanowi podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek sporządzać i przekazywać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonuje z funduszu remontowego Spółdzielni, zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii dla osób mających spółdzielcze prawa (lokatorskie i własnościowe) do lokali oraz prawo odrębnej własności lokalu w budynkach stanowiących własność spółdzielni bądź przez nią zarządzanych?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-471/09/IL
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek wykazania w informacji PIT-8C zasądzonego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działki, odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, wypłaconych odsetek oraz kwoty wypłaconych kosztów zastępstwa procesowego?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-479/09/AŻ
  Czy umorzenie zadłużenia w postaci odsetek naliczonych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-459/09/MZ
  Określenie daty powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu dla kwoty wypłaconej z tytułu ugody w sytuacji, gdy część kwoty nie ma charakteru trwałego.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-458/09/MZ
  Określenie daty powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu dla kwoty wypłaconej z tytułu ugody w sytuacji, gdy część kwoty nie ma charakteru trwałego.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-501/09/ENB
  Która ze stron umowy sponsoringu winna sporządzać i przekazywać zgodnie z art. 42a ustawy informacje PIT-8C?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-381/09-2/JK2
  Czy bezpłatne, specjalistyczne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie opieki paliatywnej, stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415W-58/09/JG
  Czy przekazanie pożytków z działalności gospodarczej spółdzielni na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości nie stanowi dla członków przychodu z art. 11 ust. 1 podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-326/09-4/JB
  Czy otrzymane przez Stronę w wyniku ugody odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należy w niniejszej sprawie traktować jako podlegające zwolnieniu przedmiotowemu wynikającemu z art. 21 ust 1 pkt 3) ustawy PIT, co oznaczałoby ze nie ma obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy tez stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych i/lub w świetle przepisów podatkowych stanowi również świadczenie usług opodatkowane podatkiem od towarów i usług zgodnie z ustawą PTiU?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-512/09/HS
  Czy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-409/09/MCZ
  Czy przychód z tytułu umorzonych odsetek od debetu podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-524/09-2/TW
  Czy kwota zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej (ujęta w PIT-8C) stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-363/09/MCZ
  W jaki sposób wnioskodawca ma dokonać rozliczenia dochodu za 2008r.? Czy wnioskodawca powinien odliczyć od dochodu brutto potrącane mu przez ZUS alimenty na rzecz byłej żony i rozliczyć się z takiego dochodu?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-506/09-2/TW
  Czy zwrot kosztów przez wynajmującego wymiany stolarki okiennej w domu pracowniczym, które to koszty zostały poniesione przez najemców, stanowi dla najemców przychód podlegający opodatkowaniu?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-80/08/09-9/S/SP
  Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w sytuacji umorzenia należności za pobyt osoby fizycznej w Izbie Wytrzeźwień.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-354/09-5/AJ
  Czy umorzone przez Bank odsetki z tytułu korzystania z karty kredytowej, których termin płatności jeszcze nie nastąpił (odsetek należnych, ale nie wymagalnych) będą przychodem z "innych źródeł" opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-324/09/ASz
  Czy opłata konferencyjna za udział w seminarium, na które wnioskodawca został delegowany i reprezentował swoją uczelnię jest jego przychodem?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/80/OBQ/09/551
  Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej jest źródłem przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-254/09-4/AS
  Środki pieniężne w postaci napiwków adresowane imiennie do określonego pracownika restauracji trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik, ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia pozostaje w tym wypadku to, że pracownicy sami dokonają podziału otrzymanych napiwków.W sytuacji, kiedy pracownicy kasyna gry z otrzymanych bezpośrednio od klientów napiwków tworzyć będą przez miesiąc pulę, a pracodawca przyjmuje gromadzone w ten sposób pieniądze na przechowanie, z otrzymanych przez wszystkich pracowników kasyna gry napiwków w danym miesiącu pula, dzielona będzie przez jednego z pracowników wg przyjętych przez tych pracowników zasad, mimo, iż Wnioskodawca nie będzie ani ustalał, ani ingerował w zasady podziału napiwków stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy. Odróżnić od powyższego stanu faktycznego należy natomiast okoliczność, kiedy pracownik bezpośrednio od klienta (bez pośrednictwa pracodawcy) otrzymałby napiwek. Wówczas ich wypłaty nie dokonuje pracodawca. Tylko wtedy wartości tych napiwków nie można zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy, napiwki te stanowią bowiem przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ww. ustawy.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-394/09-2/AJ
  Czy w rozliczeniu PIT-37 za 2008 rok Wnioskodawca ma uwzględnić ten przychód z PIT -8C? Jeśli tak, to jak Zainteresowany może odliczyć te wydatki poniesione w 2007 roku?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-325/09/BD
  Czy kwotę wypłaconą na podstawie przejęcia zobowiązań finansowych przez innego pracodawcę traktować należy jako należność wynikającą z umowy źródłowej tj. umowy o pracę lub kontraktu co wiąże się z wystawieniem przez tego pracodawcę PIT-11 czy PIT-8C?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-265/09-2/AK
  Wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Osiedla stanowi przychód z innych źródeł. Wnioskodawca jest obowiązany kwotę wypłacanych świadczeń wykazać w PIT-8C. Wnioskodawca w tym przypadku nie będzie obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a wykazana w PIT-8C kwota będzie stanowiła dla członków Rad Osiedli przychód z innych źródeł, który będą obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym otrzymali wynagrodzenie. Wnioskodawca, jako płatnik ma obowiązek przesłania do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym roczne deklaracje zarówno PIT 11 jak i PIT 8C, według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 1a ustawy), natomiast do końca lutego przesłać podatnikom imienne informacje o wysokości dochodu sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy).
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-439/09-2/TW
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa prawidłowo postąpiła wystawiając PIT-8C i czy przychód wykazany w powyższej deklaracji podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym PIT-36 i w związku z powyższym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-246/09-2/JK
  wypłacone przez Wnioskodawcę ustawowe odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania byłemu pracownikowi i naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego informacji o wysokości przychodu z tego tytułu, na formularzu PIT-8C, w którym wypłacone odsetki za zwłokę należy ująć w poz. 34-35 części D, dotyczącej wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-283/09-4/WM
  1. Czy w związku z poniesionym przez Wnioskodawcę kosztem w 1998 r. (kwota uzyskana z umowy o pracę i opodatkowana podatkiem dochodowym za rok 1998 r.), kwota otrzymana z gazowni zostanie jeszcze raz obłożona podatkiem dochodowym? 2. Czy nie zachodzi sytuacja podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym w roku 1998 drugi raz w 2008 r.?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-214/09-4/MO
  Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię, w wyniku ugody odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, należy w niniejszej sprawie traktować jako podlegające zwolnieniu przedmiotowemu, wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznaczałoby, że nie ma obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-305/09/CJS
  Czy otrzymane na mocy ugody pozasądowej odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-265/09-2/TR
  Czy w momencie sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup), dokonanej po cenie nie wyższej niż rynkowa, która była ustalona w momencie zakupu powstanie dochód z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomej?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-304/09-4/TW
  Czy wydatki w przypadku otrzymania przez członka spółdzielni częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej w lokalu w postaci ulgi w składkach na fundusz remontowy, kwota otrzymanego zwrotu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako taki stanowi podstawę dla Wnioskodawcy do wystawienia PIT-8C?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-230/09/MK
  Czy umorzona przez Burmistrza Gminy opłata adiacencka stanowi dla osoby, której umorzono tę opłatę, przychód z innych źródeł i czy na Burmistrzu ciąży w związku z tym obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-226/09/PS
  Czy opisane systemy sprzedaży można uznać za systemy sprzedaży premiowej, a co za tym idzie, czy przyznawane w ich ramach nagrody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof)?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-286/09-4/TW
  Czy otrzymana refundacja ze Spółdzielni przez Jej członka z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-285/09-2/TW
  1. Czy Wnioskodawca w przypadku odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej zobowiązany jest do wystawiania informacji PIT - 8C? 2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić klientowi informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C w sytuacji umorzenia świadczeń (zaliczki alimentacyjnej) podlegających zwrotowi przez dłużnika alimentacyjnego?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415W-24/09/HS
  Opodatkowanie otrzymanego ze Stanów Zjednoczonych zgromadzonego przez zmarłego brata wkładu na podstawie umowy o świadczenie renty dożywotniej zawartej w towarzystwie ubezpieczeniowym (tzw. "Annuity").
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-206/09/RS
  Opodatkowanie zwolnienia z opłaty czesnego dla studenta.
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-202/09/IL
  Czy osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej od zawartej umowy zlecenia powinna odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-191/09/RS
  Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzania informacji PIT-8C najemcom lokali, którym dokonano częściowego zwrotu poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej o dokonanych wypłatach?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-197/09/ENB
  Czy otrzymane na podstawie wyroku odszkodowanie od skarbu państwa jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie podlega podatkowi od spadków i darowizn?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-75/09-4/JS
  Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od otrzymanych odsetek? Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-154/09/BD
  Czy wypłata przez Urząd Miasta stypendium sportowego z góry za okres pół roku (miesięczna kwota stypendium nie przekracza kwoty 380 zł) korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych? Jak należy wyliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji, gdy stypendyści nie złożą oświadczenia – PIT-2C?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-78/09-2/AS
  Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowi przychód z innych źródeł.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-117/09-2/WM
  Czy w momencie sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup), dokonanej po cenie nie wyższej niż rynkowa, która była ustalona w momencie zakupu powstanie dochód z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomej?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-137/09/IL
  Czy otrzymana refundacja kosztów wymiany stolarki okiennej jest dla Wnioskodawcy przychodem, który należy rozliczyć w zeznaniu rocznym?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-126/09/BJ
  Czy w sytuacji kiedy wnioskodawca otrzymał od angielskiego organu podatkowego dofinansowanie jako uzupełnienie niskich zarobków, które nie podlega opodatkowaniu w kraju otrzymania, będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce, a jeśli tak to czy będzie podlegało ustawie o abolicji?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-141/09-2/TW
  Czy refundacja kosztów wymiany okien członkom Spółdzielni i osobom nie będącym jej członkami wypłacana przez Spółdzielnię mieszkaniową z funduszu remontowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-87/09/IL
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa jest obowiązana wystawić PIT-8C z tytułu refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-100/09/BD
  Czy otrzymana kwota z tytułu zwrotu poniesionych nakładów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i należy ją wykazać w zeznaniu podatkowym za 2008r.?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-80/09/HS
  Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-148/09-2/JK
  Otrzymana nagroda pieniężna (Belgia) stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem wartość otrzymanej nagrody będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy łącznie z innymi przychodami osiągniętymi w roku podatkowym.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-24/09-4/MK
  Czy fakt zwolnienia Wnioskodawczyni z zapłaty odsetek za okres windykacji uznawany jest za przychód od którego należy zapłacić podatek?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-74/09/HS
  Sposób opodatkowania wypłaconej byłemu właścicielowi należności z tytułu poniesionych nakładów na prace remontowe w zabudowaniach mieszkalno-gospodarczych.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-44/09/MM
  Skutki podatkowe wprowadzenia programu akcjonariatu pracowniczego w zakresie udzielenia 20% dyskonta przy ustaleniu ceny akcji w momencie subskrypcji akcji (jednostek uczestnictwa w Subfunduszu).15.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-51/09/MM
  Czy w świetle nowelizacji przepisów art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej stanowi inny tytuł do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych aniżeli wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Osiedla?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-91/09-2/IM
  Czy pieniądze wypłacone Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym jako przychody z innych źródeł?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-152/08/BJ
  1. Jak opodatkować w 2008r. nagrody, jeżeli laureatami są profesjonaliści sztuki filmowej ( parają się sztuką filmową zawodowo) z Polski, Anglii i USA? 2. Czy rozdane statuetki również podlegają opodatkowaniu?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-16/09-2/AS
  Odszkodowanie otrzymane od Spółki za zacienienie mieszkania z powodu budowy przez Spółkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowi przychód z innych źródeł.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-74/09/HD
  Czy od kwoty wpłaconej do TBS należy uiścić podatek? Jeśli tak, w jakiej wysokości oraz na jaki numer rachunku bankowego?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1157/08/ENB
  Czy zryczałtowane kwoty otrzymane w ramach programu przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek oraz kwoty przeznaczone na przejazdy uczestnika programu między miejscem zamieszkania a miejscowością pobytu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-146/08/BD
  Jak należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych różne rodzaje nagród otrzymywanych w konkursach?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1147/08/ENB
  1) Czy wypłata udziałów członkom Kółka Rolniczego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy przekazanie w drodze darowizny pewnej kwoty na cele społeczne, charytatywne lub religijne będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-140/08/MM
  Czy dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową akcji nabywanych przez uczestników PZAP 2008 a zapłaconą przez nich kwotą nie będzie stanowiła przychodu ze stosunku pracy a Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1123/08/PS
  Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawczynię z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach rolnych będących własnością Wnioskodawczyni w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury technicznej w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-126/08/BJ
  Czy na gruncie obecnych uwarunkowań prawnych różnica pomiędzy wartością rynkową, z której następuje rozliczenie a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego stanowi przysporzenie majątkowe dla osoby uprawnionej oraz czy powstały dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym rodzi dla spółdzielni obowiązek ujawnienia go w informacji PIT 8C?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1112/08/ENB
  Czy nagrody przyznane za szczególne osiągnięcia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też mogą być zakwalifikowane jako darowizna.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1128/08/ENB
  Czy środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem oraz kosztów podróży pod warunkiem późniejszego ich udokumentowania, wypłacane zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem będą stanowiły dla uczestnika przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1408/08-2/KS
  Otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota odszkodowania stanowi przychód roku 2008, ponieważ kwota ta została otrzymana w tym właśnie roku a nie w latach 1997- 2005 r. Jednocześnie odszkodowanie to nie będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 b. Dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści stanowi przychód "z innych źródeł", o których mowa w art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy. Od przychodów z innych źródeł podmiot, który je wypłacił nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że te przychody podatnik sam musi wykazać w zeznaniu rocznym i je opodatkować. Nadmienić przy tym należy, iż właściwy jest w takim przypadku formularz PIT-36 - przeznaczony nie tylko dla przedsiębiorców, ale również i osób, którym płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-92/08/HS
  Sposób opodatkowania prowadzonego hotelu dla koni.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1087/08/ENB
  Czy z tytułu wypłacanych stypendiów szkoleniowych dla beneficjentów ostatecznych Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić PIT-8C na koniec roku 2008 roku?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-71/08/MK
  Czy wygrana w konkursie architektonicznym w Danii opodatkowana jest 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2008r.?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1029/08/ENB
  Czy stypendia naukowe wypłacane przez Wnioskodawcę wybitnym młodym naukowcom, ustanowione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/42/KDJ/08/PK-549
  Czy przychody uzyskane z tytułu umorzonych kwot zaległości podatkowych (podatku od nieruchomości), odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1033/08/PS
  Czy Spółka z o.o. wypłacając odszkodowanie winna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-61/08/BD
  Czy umorzone przez bank odsetki są zwolnione z opodatkowania?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-41/09/ASz
  Czy umorzone wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-17/08/ASz
  Czy umorzone należności dłużnikowi alimentacyjnemu z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i/lub z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1484/08-2/AS
  Kwota umorzonych odsetek stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-969/08/AD
  Opodatkowanie alimentów.
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1652/08/MK
  Czy płatnik zobowiązany jest do wystawienia PIT-8C w związku z prowadzoną akcją promocyjno-reklamową, jeżeli jednorazowa wartość nagrody przekracza kwotę 100 zł?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1242/08-2/JB
  Czy przychód uzyskany przez komplementariusza - osobę fizyczną, z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki jest przychodem z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1606/08/BD
  Czy należy wystawić PIT-8C czy PIT-11 jako przychód ze stosunku pracy dla byłego pracownika za korzystanie z telefonu i samochodu służbowego?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PPB1/415-1012/08-9/AŻ
  Opodatkowanie zwrotu kosztów zakwaterowania oraz diet wyżywieniowych
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1166/08-2/AZ
  Biorąc powyższe pod uwagę ww. przepis przesądza o cywilnym charakterze wypłaconego odszkodowania.Tym samym wypłacone odszkodowanie stanowi przychód z tytułu innych źródeł, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1324/08-4/MG
  opodatkowanie nagród pieniężnych za udział w gonitwach koni organizowanych przez Spółkę, na podstawie Regulaminu wyścigów konnych, otrzymanych przez właściciela konia, trenera konia i jeźdźca, będących osobami nieposiadającymi na terytorium Polski miejsca zamieszkania.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-775/08-4/AMN
  Czy zwolnienie z części lub całości opłaty za usługę dydaktyczną u studenta generuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-774/08-4/TW
  Czy kwota wypłacona z tytułu wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych (przez użytkowników tych lokali), jest podstawą do wystawienia PIT-8C, jako przychód z innych źródeł?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-944/08/MK
  Opodatkowanie przychodu z tytułu umorzenia odsetek karnych w związku z nieterminową spłatą kredytu.
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1380/08-3/MG
  Opodatkowanie ustawowych odsetek za zwłokę wypłacanych przez pracodawcę z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1423/08-2/AS
  Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej jest źródłem przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-905/08/RS
  Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego w związku z ugodą zawartą z przedsiębiorstwem na podstawie przepisów KC.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-904/08/RS
  Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego w związku z ugodą zawartą z przedsiębiorstwem na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1334/08-4/MK
  opodatkowanie przychodów z realizacji uprawnień wynikających z udziału w programie motywacyjnym i związanych z tym obowiązków płatnika
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1325/08-2/AK
  Zwolnienie ze spłaty długu (darowanie długu) Wnioskodawczyni przez matkę oraz odsetek nie jest nieodpłatnym świadczeniem - oprocentowanie nadało zawartej umowie charakter odpłatny w związku z powyższym nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Umorzenie (darowanie długu) Wnioskodawczyni pożyczki (pieniędzy) wraz z odsetkami będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Momentem uzyskania przychodu, zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy jest moment dokonania umorzenia.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1518/08/BD
  1. Czy dokonany częściowy zwrot poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej, balkonowej i drzwiowej spowoduje u osób którym je zwrócono przychód z "innych źródeł". 2. Czy spółdzielnia będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-849/08/BK
  Czy umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz umorzenie dłużnikom alimentacyjnym wydatków na zaliczki alimentacyjne i wierzycielom alimentacyjnym nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz kwoty umorzonych odsetek objęte są zwolnieniem przedmiotowym (art. 21 ust. 1 pkt 8 i 79) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1488/08/BD
  Czy otrzymana w związku z rozwiązaniem umowy najmu kwota/odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1315/08-2/AS
  Umorzone przez bank części odsetek karnych i umorzone kwoty niezapłaconych odsetek od kredytu, których termin płatności upłynął, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-850/08/RS
  Opodatkowanie rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy najmu lokalu.
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1202/08-3/AS
  nabycie przez uczestników programu nieodpłatnie Akcji Dyskontowych i Akcji Dodatkowych włoskiej spółki w ramach ww. programu - skutkuje powstaniem przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika w zakresie pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również sporządzenia informacji o wysokości osiągniętych przychodów
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-802a/08/ENB
  Czy będzie miał zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. czy będzie to przychód zwolniony z tytułu otrzymania nagrody w związku ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość nie przekroczy 760 zł, czy art. 21 ust. 1 pkt 68a dotyczący nagród otrzymanych w związku z promocją i reklamą jeżeli jej jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 100 zł - dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1142/08-4/AS
  W przypadku nieodpłatnego przekazania akcji sfinansowanych przez podmiot będący akcjonariuszem Wnioskodawcy, powstanie przychód po stronie uprawnionych pracowników/członków zarządu przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1148/08-2/AK
  Czy kwota umorzonych odsetek od przeterminowanego kredytu bankowego w wyniku zawarcia umowy ugody z bankiem w przedstawionym powyżej stanie faktycznym stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-549/08-2/RP
  W jaki sposób należy opodatkować nagrodę otrzymaną przez osobę fizyczną biorącą udział w konkursie architektonicznym? (Jaki artykuł będzie miał tu zastosowanie: art. 13 pkt 2, czy może art. 30 ust. 1 pkt 2?)W jakiej wysokości należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu w przypadku zastosowania art. 13 pkt 2 (20% przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 czy 50% przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3)Czy zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 dotyczy również wygranej/wyróżnienia w konkursie uznanego jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i dotyczy także osób z zagranicy biorących udział w konkursie architektonicznym?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1003/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2008 r. ( data wpływu 01.09.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu umorzenia odsetek karnych od zaciągniętego kredytu -jest nieprawidłowe.W dniu 01.09.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-963/08-2/AG
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z umorzenia odsetek od kredytu bankowego
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-866/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaconych kwot użytkownikowi serwisu internetowego -jest prawidłowe.W dniu 28.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-515/08-5/AMN
  Czy Bank zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania kredytobiorcy informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C) i czy w przypadku występowania łącznie dwóch kredytobiorców zobowiązanych do spłaty kredytu solidarnie, Bank powinien przychód podzielić na dwóch kredytobiorców i dla każdego z nich wystawić oddzielną informację?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-813/08-3/JB
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na podstawie (I) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (II) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ww. ustawy, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, nie powstanie u wspólnika spółki komandytowej/udziałowca spółki z o.o. przychód ze źródła przychodów "prawa majątkowe" oraz "inne źródła"?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-438/08-2/ES
  Opodatkowanie przychodów otrzymywanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wykonywanej pracy od kwietnia 2008 r. w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej -art. 5 ust. 1 pkt 2) w ramach P rogramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w charakterze kierownika administracyjnego przedmiotowego projektu, a odnoszące się bezpośrednio do beneficjenta, który zawarł z Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu, a zatem otrzymał dotację rozwojową w rozumieniu art. 106 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.). Do czynności / zadań kierownika administracyjnego projektu należy m.in.:
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-622/08/IL
  Czy Wnioskodawczyni powinna rozliczyć się, zgodnie z wystawionym przez Spółdzielnię Mieszkaniową PIT- 8C, czy też zwrócić tylko tę część, którą w roku 2005 faktycznie odliczyła w zeznaniu rocznym?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1073/08/ASz (KAN-5794/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 06 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pomniejszenia zaliczek na fundusz remontowy i utrzymanie nieruchomości wspólnej członków Wspólnoty Mieszkaniowej -jest niepraw ...
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1055/08/BD (KAN-5663/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 04 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie umorzenia należności z tytułu pobytu osób w izbie wytrzeźwień -jest nieprawidłowe.W dniu 04 czerwca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pis ...
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-949/08-4/SP
  Zakwalifikowanie do źródeł przychodu umorzonych przez bank odsetek od kredytu.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1037/08/HS
  Skutki podatkowe wprowadzenia ogólnoświatowego programu akcjonariatu pracowniczego - w zakresie udzielenia Funduszowi, którego jednostki nabędzie wnioskodawczyni 20 % dyskonta w związku z subskrypcją akcji.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1040/08/MK (KAN-5586/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani L.W., przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 02 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania umorzonych w 2007r. odsetek od kredytu bankowego -jest nieprawidłowe.W dniu 02 czerwca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udziele ...
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-840/08-2/AZ
  Czy Spółka powinna dokonywać jakichkolwiek naliczeń do potrącenia, skoro nie było możliwości dokonania potrącenia podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne i wzywać mnie do ich wpłacenia, czy też powinna mi wystawić informację PIT-8C, abym mogła rozliczyć się z urzędem skarbowym samodzielnie.
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-619/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia odsetek od kredytu bankowego -jest nieprawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-598/08/MK (KAN-3157/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W.L., przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura - 26 marca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania wybranym klientom (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej) kwoty pierwszej lub drugiej składki przez sprzedającego polisę u ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-842/08-3/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 23.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy sfinansowane przez Spółkę dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników, następujące po ustaniu stosunku pracy, będzie stanowiło dla tych osób przychód z innych źródeł - jest nie ...
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-571/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2.05.2008 r. (data wpływu 14.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wzajemnego nakładów poniesionych na budowę garażu -jest prawidłowe.W dniu 14.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-757/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.04.2008 r. (data wpływu 05.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wzajemnego nakładów poniesionych na budowę garażu -jest prawidłoweW dniu 05.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-733/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28.04.2008 r. (data wpływu 29.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zwrotu nakładów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 29.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-695/08-6/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych przez sprzedawców w ramach promocyjnej sprzedaży -jest nieprawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-522/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu umorzenia odsetek ustawowych oraz obowiązku sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C -jest nieprawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. wpły ...
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-674/08/MK (KAN-3467/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 03 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 24 czerwca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek kapitałowych i odsetek za opóźnienie -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008r. wpły ...
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-275/08-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest nieprawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-578/08/MK
  Czy proponowana inicjatywa "Banku Czasu" rodzi konieczność oceny wartości wymiany usług i odprowadzenia od niej podatku dochodowego? 2. Czy jeżeli z osobami biorącymi udział w "Banku Czasu" podpisane zostaną umowy wolontariackie, to będą one podlegać przepisom skarbowym?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-491/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania rekompensaty otrzymanej w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek Pani o ...
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-447/08-4/JS
  W odpowiedzi na wezwanie z dnia 24.06.2008 r. (data wpływu 25.06.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 10 czerwca 2008 r. Nr IPPB2/415-447/08-4/JS złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.Wnioskiem z dnia 10.03.2008 r. Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przedstawiając zdarzenie przyszłe:W 1993 roku na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez uprawniony organ Wnioskodawca wybudował ze środków własnych na wydzierżawionym gruncie stanowiącym w ...
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-257/08-2/IM/
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 15 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 15 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-717/08/MK (KAN-3750/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M.M., przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia pisemnej ugody, na mocy której wypłacona została rekompensata finansowa za rezygnację z dochodzenia jakichkolwiek praw mający ...
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-653/08-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.04.2008 r. (data wpływu 10.04.2008 r.) oraz piśmie z dnia 07.07.2008 r. (data wpływu 09.07.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-653/08-2/IŚ z dnia 04.07.2008 r. (data nadania 07.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie mo ...
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-647/08-2/SR
  należy uznać, że umorzenie odsetek od udzielonego kredytu, stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-258/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 11 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest nieprawidłowe.W dniu 11 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-621/08-6/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 07.04.2008 r. (data wpływu 09.04.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 27.06.2008 r. (data wpływu 30.06.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 19.06.2008 r. Nr IPPB2/415-621/08-3/MK o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania doch ...
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-540/08-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani przedstawione we wniosku z dnia 19.03.2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) oraz uzupełnieniu do wniosku z dnia 26.06.2008 r. (data nadania 27.06.2008 r., data wpływu 30.06.2008 r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 20.06.2008 r. Nr IPPB2/415-540/08-2/IŚ (data nadania 20.06.2008 r., data doręczenia 23.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-558/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu zwolnienia z opłat za studia -jest nieprawidłowe.W dniu 14 maja 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-212/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wojskowego Biura Emerytalnego przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych wypłacanych emerytom, rencistom wojskowym i członkom ich rodzin oraz pobierającym wojskowe renty rodzinne:
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/08-4/SP
  zakwalifikowanie do źródła przychodu umorzonych przez bank odsetek od kredytu
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-528/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-199/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-507/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży roszczeń do nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-472/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku (data wpływu 13 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu umorzenia odsetek karnych - jest prawidłowe.W dniu 13 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-423/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29.02.2008 r. (data wpływu 05.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia przez spółdzielnię mieszkaniową niespłaconych rat wkładu budowlanego -jest nieprawidłowe.W dniu 05.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-460/08/MK
  Czy od zasądzonej przez sąd kwoty odszkodowania podatnik ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-449/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2008 r. (data wpływu 16.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z umorzenia odsetek od kredytu bankowego -jest nieprawidłowe.W dniu 16.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-354/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-401/08/MK (KAN-1966/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A.T., przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zachowanego zadatku -jest nieprawidłowe.W dniu 26 lutego 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-172/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu 12 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego przez wspólników spółki z tytułu umorzonej pożyczki podatkiem w wysokości 19% oraz obowiązku wystawienia przez Spółkę informacji PIT-8C:< ...
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-330/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008 r. (data wpływu 20.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z tytułu przyznania zasiłku celowego zwrotnego, który nie będzie podlegał zwrotowi -jest prawidłowe.W dniu 20.02.2008 r. zos ...
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-291/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2008 r. (data wpływu 11 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacania przez Sąd odsetek od sum depozytowych złożonych w związku z toczącym się postępowaniem -jest nieprawidłowe.W dniu 11 marca 2008 ...
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-322/08/MK
  Czy otrzymywany przez członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ryczałt tytułem zwrotu ponoszonych wydatków związanych z zarządzaniem Wspólnotą podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w trybie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-82/08/BJ (KAN-273/01/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczelni, przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 11 stycznia 2008r.), uzupełnionym w dniu 05 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów pobytu na sesjach uczestnikom studiów podyplomowych - jestnieprawidłowe.W dniu 11 stycznia ...
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-163/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 23.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/415-163/08-2/JK z dnia 15.04.2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z umorzenia pożyczki -je ...
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-222/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 29.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu ustanowienia własności lokali na rzecz dotychczasowych najemców- jest prawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-245/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 28 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu ustanowienia własności lokali na rzecz dotychczasowych najemców -jest prawidłowe.W dniu 28 lutego 2008 r. został złożony ww. ...
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-252/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 roku (data wpływu 3 marca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania pomocy finansowej udzielanej Sędziom -jest nieprawidłowe.W dniu 3 marca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-267/08/HK
  Czy przekazane członkom Wspólnoty Mieszkaniowej środki pieniężne z tytułu pożytków są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-108/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia PIT - 8C w związku z umorzeniem wierzytelności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych -jest nieprawidłoweW dniu 28.01.2008 r. został złożon ...
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-110/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia PIT - 8C w związku z umorzeniem wierzytelności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -jest prawidłoweW dniu 28.01.2008 r. został złożony ww. ...
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-109/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko M. przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 styczeń 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania kwoty nienależnie wypłaconego zasiłku od którego żądania zwrotu odstąpiono -jest prawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-153/08/ASz
  Czy spółka ma obowiązek sporządzić i przekazać informację o wysokości wypłaconej kary umownej na druku PIT-8C?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-136/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 04.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez sprzedawców - osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej - z tytułu otrzymanych nagród w konkursach organizowanych przez Towarzystwo Ube ...
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-108/08/MK
  Czy od kwoty zawartej w ugodzie dotyczącej zwrotu nakładów koniecznych poniesionych na remont mieszkania należy uiścić podatek?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-147/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z tytułu renty alimentacyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 roku został zł ...
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-155/08/KB
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika względem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-156/08/KB
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika względem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-90/08/BJ
  1. Czy świadczenie wnioskodawcy w postaci dofinansowania do biletu lotniczego, transportu na lotnisko oraz ubezpieczenia stanowi po stronie uczestników seminarium przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać udokumentowany przez wnioskodawcę, jako płatnika, informacją o wysokości osiągniętego przychodu złożoną na formularzu PIT-8C, przekazaną świadczeniobiorcy i właściwemu urzędowi skarbowemu, bez konieczności odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 42a? 2. Czy świadczenie wnioskodawcy polegające na zapewnieniu opieki merytorycznej oraz tłumaczenia w trakcie seminarium stanowi po stronie uczestników seminarium przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy i winien on być udokumentowany na formularzu PIT-8C bez konieczności odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-88/08/BJ
  Czy świadczenie wnioskodawcy: a) ze środków własnych, b) ze środków Task Force na rzecz uczestników seminarium stanowi po stronie uczestników przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać udokumentowany przez wnioskodawcę, jako płatnika, informacją o wysokości osiągniętego przychodu złożoną na formularzu PIT-8C, przekazaną świadczeniobiorcy i właściwemu urzędowi skarbowemu, bez konieczności odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 42a?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-15/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty umorzonych odsetek karnych z tytułu umowy o kredyt -jest nieprawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek Pani o udzielenie pisemnej interp ...
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-114/08/RS
  Czy otrzymana rekompensata za rozwiązanie umowy najmu korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-23/08/MK
  1. Jeżeli otrzymane środki finansowe pochodzące z kilku źródeł były gromadzone na koncie charytatywnym K. W., która dalej je dystrybuowała, to jak obliczyć podstawę opodatkowania? 2. Jak potraktować specjalne środki pochodzące z budżetu państwa, które zasiliły specjalne konto charytatywne K. W. skoro środki te są wolne od podatku, a nie jest znana kwota, która stanowiła specjalną dotację z budżetu państwa dla rodzin poszkodowanych w wyniku katastrofy górniczej? 3. Czy w sytuacji gdy brak jest określenia dokładnie wysokości kwoty stanowiącej wyżej wskazaną dotację należałoby przyjąć wartości zgodnie z zapowiedziami rządu co do jej wysokości, natomiast co do reszty pomniejszyć ją o kwotę wolną (2.280,00 zł) oraz przyjąć, że reszta stanowi odprawę pośmiertną? 4. Czy można potraktować to świadczenie jako zapomogę otrzymaną w związku ze śmiercią zwolnioną od podatku do kwoty 2.280,00 zł? 5. Czy można przyjąć, że wypłacona kwota stanowi zapomogę (bezzwrotna pomoc finansowa) zwolniona od podatku w sytuacji gdy K. W. nie wskazała wyraźnie tytułu ich pochodzenia. Określono jedynie, że wypłata następuje z konta charytatywnego?
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-15/08/MK
  1. Czy nagroda wręczona osobie fizycznej nie będącej przedsiębiorcą i nie dokonującej zakupu we własnym imieniu (np. pracownikowi dokonującego zakupów u wnioskodawcy w imieniu i na rzecz swego pracodawcy) jest "nagrodą związaną ze sprzedażą premiową" objętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowaną (od wartości ponad 760 zł) 10% ryczałtem, czy też taką nagrodą nie jest, a w związku z tym należy ją opodatkować na zasadach ogólnych jako przychód "z innych źródeł"? 2. Czy w sytuacji gdy nagroda wydana pracownikowi kontrahenta opodatkowania jest na zasadach ogólnych, na wnioskodawcy spoczywają obowiązki płatnika podatku dochodowego (art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też tylko obowiązek informacyjny z art. 42a ustawy (wydanie PIT-11)?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-589/07/BD
  Czy umorzenie podlegających zwrotowi nienależnie pobranych świadczeń stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w opisanej sytuacji Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz jaki dokument ma wystawić?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-554/07/MK
  Czy świadczenie wnioskodawcy, jako współorganizatora projektu, na rzecz uczestników "Szkoły Letniej" stanowi po stronie uczestników przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać udokumentowany przez wnioskodawcę, jako płatnika, informacją o wysokości osiągniętego przychodu złożoną na formularzu PIT-8C, przekazaną świadczeniobiorcy i właściwemu urzędowi skarbowemu, bez konieczności odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 42a?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-566/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od nieterminowo wypłaconej dywidendy -jest prawidłowe.W dniu 17.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-463/07-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18.10.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r.) oraz piśmie z dnia 24.01.2008 r. (data nadania 25.01.2008 r., data wpływu 28.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-150/07-2/AA z dnia 15.01.2008 r. (data nadania 16.01.2008 r., data doręczenia 22.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej poda ...
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-691/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłaconych od zasądzonych wyrokami kwot oraz kosztów zastępstwa procesowego -jest prawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wnio ...
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-555/07/BD
  Czy w zaistniałej sytuacji Ośrodek Pomocy Społecznej powinien wystawić osobom, którym zostały umorzone świadczenia wraz z odsetkami PIT-8C?
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-151/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu ustanowienia własności lokali na rzecz dotychczasowych najemców -jest prawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-407/07-4/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) oraz w piśmie z dnia 18.01.2008 r. (data nadania 19.01.2008 r., data wpływu 21.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-407/07-2/SR z dnia 07.01.2008 r. (data nadania 09.01.2008 r., data doręczenia 11.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej p ...
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-406/07-4/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) oraz w piśmie z dnia 18.01.2008 r. (data nadania 19.01.2008 r., data wpływu 21.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-406/07-2/SR z dnia 07.01.2008 r. (data nadania 09.01.2008 r., data doręczenia 11.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej p ...
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-408/07/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Skarb Państwa równowartości poniesionych przez podatnika i jego poprzedników prawnych nakładów na wybudowanie i zachowanie budynku na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-342/07-4/AK
  Przychód z tytułu umorzonych odsetek, prowizji opłat oraz kosztów związanych z zarządzaniem wierzytelnością jest przychodem z innych źródeł. Oznacza to, iż kwota przychodu odpowiadająca kwocie umorzenia powyższych należności, powinna być doliczona do pozostałych przychodów, podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej, uzyskanych w roku podatkowym przez osobę, której należności umorzono i opodatkowana w zeznaniu rocznym
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-425/07-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne tymczasowe aresztowanie -jest prawidłowe.W dniu 19.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-364/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007 r. (data wpływu 08.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawiania PIT-8C w związku z umarzaniem wierzytelności związanych z kredytem jest:
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-393/07-4/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2007 r. (data wpływu 15.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego przez członka spółdzielni i osoby nie będące członkami spółdzielni z tytułu umorzenia odsetek czynszowych -jest nieprawidłowe.W dniu 15.11.2007 r. został ...
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-315/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A. przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 31 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielen ...
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-315/07-4/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.) oraz piśmie z dnia 24.01.2008 r. (data nadania 25.01.2008 r., data wpływu 28.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-315/07-2/SP z dnia 14.01.2008 r. (data nadania 16.01.2008 r., data doręczenia 21.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej p ...
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-263/07-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007 r. (data wpływu 15.10.2007 r.) oraz w piśmie z dnia 22.11.2007 r. (data nadania 22.11.2007 r. - data wpływu 26.11 2007 r.) uzupełniającym prawo występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego na wezwanie Nr IPPB2/415-263/ 07-2/AF z dnia 14.11.2007 r. (data doręczenia 22.11.2007 r.) udzielenie pisemnej ...
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-263/07-5/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007 r. (data wpływu 15.10.2007 r.) oraz w piśmie z dnia 22.11.2007 r. (data nadania 22.11.2007 r. - data wpływu 26.11.2007 r.) uzupełniającym prawo występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego na wezwanie Nr IPPB2/415-263/ 07-2/AF z dnia 14.11.2007 r. (data doręczenia 22.11.2007 r.) o udzielenie pisemn ...
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-576/07/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej -jest nieprawidłowe.W dniu 21 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-377/07/KCz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 03 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP - 10 października 2007r.) uzupełnionym w dniu 11 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zarachowania otrzymanego przez Spółdzielnię odszkodowania na zmniejszenie długu lok ...
 575. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4151/43/2007, IS.I/1/4151/44/2007
  Czy umorzenie pożyczki należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej lub do przychodów z innych źródeł, czy też wyłączyć całkowicie z opodatkowania?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-209/07-3/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania posiadanych uprawnień do kapitałów pieniężnych i opodatkowanie ich w momencie sprzedaży akcji -jest nieprawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-198/07-5/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia ---.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia i opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziałów w spadku -jest nieprawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-206/07-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową deklaracji podatkowej PIT-8C -jest prawidłowe.W dniu 01.10.2007 r. został złożony w/w. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-165/07/KCz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. V. przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 13 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu, w którym u pracowników Spółki powstaje przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanych akcji -jest nieprawidłowe.W dniu 13 września 2007r. do tu ...
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-203/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia dodatkowych dochodów uzyskiwanych w wyniku współpracy z firmą usługową- jest prawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-141/07/KCz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 7 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej za pośrednictwem Wspólnoty środków pieniężnych od wykonawcy robot remontowych ...
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-101/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wójta Gminy przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP - 29 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT - 8C -jest nieprawidłowe.W dniu 29 sierpnia 2007r. do tut. BKIP wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-74/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko CK i S przedstawione we wniosku z dnia 09 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 17 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów podróży osobie niebędącej prac ...
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-172/b/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełnienia przez płatnika PIT-40A/11A -jest nieprawidłowe.W dniu 5 września 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 585. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.I/2-4150/8/2007
  1. Czy uzyskane przez rolnika w taki sposób przychody podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych? Jeżeli tak, to: 2. Kto (Spółdzielnia czy rolnik) w takiej sytuacji jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych? 3. Jeśli płatnikiem jest rolnik, to jakie koszty może sobie potrącić czy koszty zryczałtowane, jeśli tak to w jakiej wysokości, czy koszty rzeczywiste i jak powinny być udokumentowane? 4. W którym momencie - przyjęcia osadu czy otrzymania środków pieniężnych - powstaje przychód rolnika?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-66/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty umorzonych odsetek bankowych oraz kosztów postępowania sądowego : w sprawie pytania pierwszego -jest nieprawidłowe, w sprawie pytania drugiego ...
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-48/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2007 r. (data wpływu 27.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia przez bank odsetek od kredytu konsumpcyjnego -jest nieprawidłowe.W dniu 27.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-18/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 24 lipca 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanych nagród związanych ze sprzedażą premiową -jest ni ...
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-58/07-2/AM
  Czy "sumy pieniężne" przyznawane na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17.06. 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm./
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40/MC/07
  Czy utworzenie grupy instalacji i przeniesienie uprawnień do emisji do zarządcy grupy nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ani kosztów uzyskania przychodów?
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/999/27/07/JK
  Czy w związku z organizacją w/w konkkursów, nagrody wręczane zwycięzcom są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do którego płatnikiem jest organizator konkursu , dokonujący wypłaty nagród?
 592. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 581/07
  Bonifikata stanowi - zdaniem Sądu - rodzaj obniżki wstępnie określonej ceny: rabatu, bądź skonta w sytuacji, gdy obniżka ta wynika z przedterminowej spłaty zadłużenia, nie jest natomiast osobnym świadczeniem pożyczkodawcy w dodatku nieodpłatnym.
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/32/07/AG
  Dotyczy obowiązku sporządzania i przekazywania Urzędowi Skarbowemu oraz podatnikowi informacji o wypłaconym dofinansowaniu do stolarki okiennej (wzór PIT-8C) w świetle art. 42a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.)
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-35/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2007 r. (data wpływu 20 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu członka spółdzielni mieszkaniowej z tytułu przekształcenia przysługującego mu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego we własno ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-17/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2007 r. (data wpływu 16 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu członka spółdzielni mieszkaniowej z tytułu przekształcenia przysługującego mu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego we własno ...
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-143/07
  Jakie są koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży samochodu wcześnie zakupionego od pracodawcy po preferencyjnej cenie?
 597. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/4/2007
  Czy zwrot kosztów dojazdu i noclegów dla osób fizycznych nie będących pracownikami uczelni należy uznać za przychód z innych źródeł i wykazać w informacji PIT-8C (IFT-1)?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-36/07
  Czy w przypadku objęcia przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, za wniesienie wpłaty w postaci akcji spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powstaje u tej osoby fizycznej przychód ze źródła przychodów "prawa majątkowe" lub "inne źródła"?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-66c/254/07/AZ
  Czy w przypadku objęcia nowych udziałów (akcji) spółki z agio (tj. po wartości emisyjnej wyższej od wartości nominalnej) oraz w związku z podwyższeniem wartości nominalnej istniejących już udziałów (akcji) spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji, powstanie u podatnika przychód ze źródeł "prawa majątkowe" oraz "inne źródła"?
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-10/07/BK
  Czy w rozliczeniu za 2007 rok można skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego nie doliczając do dochodu kwoty otrzymanej rekompensaty za rozwiązanie umowy najmu, a tym samym opuszczenie lokalu?
 601. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-24/Z/MCG
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód otrzymany za wyrażenie zgody na włączenie innych inwestorów do wybudowanej przez Wnioskodawców sieci wodnej, kanalizacyjnej i gazowej?
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4115-2/07
  Czy otrzymane w wyniku ugody wynagrodzenie za zrzeczenie się służebności osobistej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-92/07
  Czy dochód uzyskiwany za udostępnianie powierzchni reklamowych (za prezentację treści reklamowych) poprzez program firmy X dopasowujący reklamę do treści udostępnianej strony może być rozliczony w rocznym zeznaniu podatkowym jako dochód z innych źródeł
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.415-14/2007
  Czy umorzenie przez organ samorządu terytorialnego kary za usunięcie drzew bez zezwolenia wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-41/161/07/AZ
  Czy wybierając jako formę opodatkowania przychodów z tytułu najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnczka będzie miała nadal prawo do rozliczania się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci ?
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/41/07
  Czy otrzymane od komornika sądowego odsetki od zadłużenia Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu zwrotu nadpłaty wkłądu budowlanego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 20 / 57a/17 / 07 / KSz
  dotyczy rozliczenia się z dochodów wykazanych w informacji PIT-8C z tytułu kosztu przeprowadzki i biletu lotniczego w związku ze zmianą miejsca pracy podatnika
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-83/07
  Czy otrzymywane w 2007r. zaległe alimenty jak również otrzymywane co miesiąc alimenty w kwocie 700zł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-33c/154/07/AZ
  Czy otrzymane przez Stronę częściowo nieodpłatne świadczenia w postaci dofinansowania do szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i do jakiego źródła należy je zakwalifikować, czy do przychodów z działalności gospodarczej, czy też do innych źródeł ?
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIB/415-7/07
  Czy refundacja dokonana przez Spółdzielnie Mieszkaniową części kosztów poniesionych przez członków z tytułu wymiany stolarki okiennej i balkonowej - w sytuacji gdy podatnik nie odliczył wydatków w ramach tzw. ulgi remontowej - stanowi przychód podatnika, a Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-23/07/TM
  Czy kwoty wypłacone posiadaczom samochodów za udostępnienie Spółce samochodu powinny być w przedstawionym stanie faktycznym opodatkowane zryczaltowanym podatkiem dochodowym od osob fizycznych, a po zakończeniu roku podatkowego każdej osobie która udostępniła pojazd, Spółka powinna wystawić informację PIT-8C?
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/25/07/MJ
  Czy Spółka, dokonująca wypłat osobom fizycznym odszkodowań na podstawie ugody pozasądowej pokrywających koszty napraw uszkodzonych części jest obowiązana do wystawiania i przekazywania informacji PIT-8C?
 613. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415 - 10/07/Z/KJR
  Czy umorzenie odsetek za okres kredytu w windykacji powoduje powstanie obowiązku wystawienia przez bank informacji PIT-8C?
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/2/07
  Czy przyznanie lokatorom Spółdzielni częściowego zwrotu poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej spowoduje w ich przypadku powstanie obowiazku podatkowego od przychodów z "innych źródeł" i czy jako płatnik jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C?
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-23/07
  Czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej może w zeznaniu rocznym rozliczyć poniesione koszty związane z pełnioną funkcją, np.dojazdy, telefony, materiały biurowe, obsługę administracyjno-biurową?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/423/28/07/MJ
  Czy uczestnictwo osób fizycznych, nie będących pracownikami Spółki, w spotkaniach marketingowych, konferencjach, seminariach oraz szkoleniach organizowanych i finansowanych przez Spółkę stanowi dla tych osób przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 12 / 28a/11 / 07 / KSz
  dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu oddania gospodarstwa rolnego w zarząd
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-40/07
  Czy częściowy zwrot przez Spółdzielnię Mieszkaniową poniesionych kosztów związanych z wymianą okien podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/07
  W jaki sposób należy zadeklarować zwrócone w 2006 r. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-7/07/KK
  Zwracam się z prośba o wyjaśnienie mi czy muszę odprowadzić podatek dochodowy z PIT-8C ze względu na art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-8/07/KK
  Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy muszę odprowadzić podatek dochodowy wynikający z PIT-8C ze względu na art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-6/07/KK
  Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy musze odprowadzić podatek dochodowy wynikający z PIT-u-8C ze względu na art. 21 ustawy o podatku dochodowym?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-15-07
  W jaki sposób należy opodatkować dochody uzyskane z tytułu uczestnictwa w programie reklamowym Google?
 624. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-3/07
  - dotyczy zastosowania kwalifikacji prawnej źródeł przychodu z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy o podatku dochodowym.
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-5/07/KK
  Czy wykazać w zeznaniu rocznym przychód uzyskany od spółki za zrzeczenie się praw do lokalu mieszkalnego, niebędącego własnością podatnika? Otrzymane świadczenia pieniężne zostaną przeznaczone na zakup nowego lokalu mieszkalnego i pokrycie kosztów przeprowadzki. Czy uzyskane środki podlegają zwolnieniu od podatku zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2006r.?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4150-3/07/AG
  Czy pieniądze otrzymane w ramach ugody zawartej w sprawie rezygnacji z tytułu do lokalu mieszkalnego będą polegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-3/07/5/LSH
  Czy od otrzymywanego stypendium ze szwajcarskiej fundacji, z przeznaczeniem na pomoc w kształceniu, należy zapłacić podatek ?
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  Czy wypłacone przez spółdzielnię środki jako częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi dla członka spółdzielni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w związku z tym spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/1/07
  Czy umorzona część pożyczki oraz odsetek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-51/JC/06
  - dotyczy opodatkowania gratyfikacji pieniężnej wypłaconej osobie fizycznej za powierzone spółce środki pieniężne (na podstawie umowy powierniczej).
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/5/07/AG
  Dotyczy uznania za przychód z innych źródeł - na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - przychodów w postaci książeczek mieszkaniowych z wkładem pieniężnym dla dzieci zmarłego pracownika, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i obowiązku płatnika dotyczącego sporządzenia informacji PIT-8C.
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/415/279/319/MZ/2006
  W jaki sposób sporządzić informację PIT - 8C w sytuacji umorzenia zobowiązań wobec małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-3/07
  Czy przekazana przez Stowarzyszenie zapomoga losowa, ze środków celowych na pomoc ofiarom wypadków drogowych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Stowarzyszenie zobowiązane jest do pobrania zaliczki i wystawienia z tego tytułu informacji o wypłaconej kwocie i pobranej zaliczce (PIT-u)? Czy zakup lekarstw kosztownych na receptę i przekazanie ich poszkodowanemu w wypadku podlega opodatkowaniu podatkiem jw.?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/2 415/2/2007
  Czy uzyskany przychód z tytułu umorzonych pożyczek należy traktować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym sporządzić informację na druku PIT-8C ?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-50/06
  Czy należałoby opodatkować podatkiem 19 % wymienione powyżej świadczenia socjalne otrzymywane przez osoby pobierające renty rodzinne (wdowy, dzieci) ?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/2/07
  Jaką stawkę podatku należy zastosować i jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych (wymagane deklaracje i informacje podatkowe) z tytułu przekazanych zegarków osobom wybranym przez kapitułę festiwalu (osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobom nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zasłużonym w sporcie i w działalności na rzecz ochrony środowiska?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-77/06
  Czy umarzanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub zaliczki alimentacyjnej (w tym odsetek) przez świadczeniobiorców stanowi przysporzenie majątkowe w postaci dodatkowego korzystania ze świadczeń opieki społecznej, a tym samym czy umorzone nienależnie pobrane świadczenia stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-25/06
  Czy wartość nieodpłatnych kursów stanowi dla ich uczestników przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym uczelnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423-294/P/356/06/BM/135262
  Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia, czy ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C dotyczących kwot umorzonych osobom fizycznym należności cywilnoprawnych stanowiących dochody budżetowe, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń będących własnością miasta ... lub Skarbu Państwa?
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-47/06
  Czy umorzona przez Urząd Miasta kwota powstałych zaległości z tyt. opłat np. za najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie gruntu i wykup lokali mieszkalnych jest przysporzeniem majątkowym w postaci bezpłatnego korzystania z lokalu lub gruntu i czy w związku z tym podlega opodatkowaniu? Czy Urząd Miasta jest w tym przypadku płatnikiem?
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40-1/MM/06
  Czy w przypadku nabycia własnych udziałów celem ich umorzenia, bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólnika dokonującego zbycia, nie powstanie przychód po stronie Spółki?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40-2/MM/06
  Czy w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki "X", w której Jednostka jest udziałowcem celem ich umorzenia bez wypłaty przez nią wynagrodzenia nie wystąpi przychód zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/13/06/ES
  - art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z zakupem od rolnika torfu dla celów działalności szkółkarskiej.
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-40/06
  Czy dochody z udostępnienie określonej powierzchni internetowej w celach reklamowych innych firm, może rozliczać na ogólnych zasadach składając deklarację PIT-53?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-169/06/GS
  Jak rozliczyć czynność zabezpieczenia majątkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj.: - na jakim formularzu podatkowym ma wykazać ten dochód i kiedy; jaki podatek powinna zapłacić i kiedy; kiedy powstaje obowiązek podatkowy - w dacie wystawienia faktury, czy terminie płatności; czy może obliczając dochód z tego źródła uwzględnić koszty remontu pałacyku i inne koszty eksploatacji ponoszone w celu utrzymania budynku w niezmienionym stanie technicznym, tak aby wartość zabezpieczenia była prawdziwa.
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-20/06
  Czy otrzymane alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2003 roku?
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-92/06/PK
  Czy kwoty wypłacane byłemu współpracownikowi który już nie prowadzi DG stanowią dla niego przychód z DG?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPD-406/17/22713/2006
  Jak należy zakwalifikować zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne?
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-78/06/TM
  Czy nagrody o wartości ponad 760 zł, związane z prowadzoną przez Spółkę akcją motywacyjną, podlegają od calości wartości nagrody opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy Spółka jako płatnik przed wypłatą lub przed wydaniem nagrody powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy oraz czy osoba nagrodzona ma obowiązek składać z tego tytułu deklaracje podatkowe?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/20/06
  Czy wypłacany przez Jednostkę zwrot części nakładów poniesionych przez członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej stanowi dla w/w przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informację PIT-8C?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO2/415-31/06/AK
  Czy z tytułu zapłaconych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne powstanie przychód po stronie pracownika oraz czy należy go wykazać w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B i w której pozycji
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-163/250/06/AG
  Czy zasądzone wyrokiem Sądu i otrzymane od Agencji Mieszkaniowej, ustawowe odsetki od odszkodowania za bezumowne korzystaniez nieruchomości, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 653. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1155/05
  1. Zarzucanie naruszenia art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. polegającego na opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych w latach za które obowiązek podatkowy wygasł wskutek przedawnienia było przynajmniej przedwczesne. 2. By zarzut taki mógł być skuteczny, konieczne było w pierwszej kolejności formalne zakwestionowanie ustaleń faktycznych, ponieważ bez takiego zarzutu, NSA był związany ustaleniem przez sąd l instancji, że w toku postępowania podatkowego nie dowiedziono istnienia oszczędności gotówkowych zgromadzonych w takim okresie.
 654. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1317/05
  1. Rozumowanie przedstawione w uzasadnieniu skargi kasacyjnej wskazuje na niezrozumienie instytucji zryczałtowanego podatku od dochodów nie mających pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu bądź pochodzących z nieujawnionych źródeł. 2. Istotą tego podatku jest bowiem ustalenie zobowiązania podatkowego za rok w którym ujawniono wydatki lub oszczędności. 3. Oczywiście ustalenie, że strona uzyskała przychody w okresie za który nie można ustalić zobowiązania podatkowego z uwagi na przedawnienie (art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej), stoi na przeszkodzie wydaniu decyzji, niemniej - jak wcześniej wspomniano - uwarunkowane jest to uprzednim stwierdzeniem, że przychody w takim okresie powstały.
 655. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1155/05
  1. Zarzucanie naruszenia art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. polegającego na opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych w latach za które obowiązek podatkowy wygasł wskutek przedawnienia było przynajmniej przedwczesne. 2. By zarzut taki mógł być skuteczny, konieczne było w pierwszej kolejności formalne zakwestionowanie ustaleń faktycznych, ponieważ bez takiego zarzutu, NSA był związany ustaleniem przez sąd l instancji, że w toku postępowania podatkowego nie dowiedziono istnienia oszczędności gotówkowych zgromadzonych w takim okresie.
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-42/06
  Czy wypłacone przez firmę telekounikacyjną odszkodowanie za szody spowodowane likwidacją słupów telefonicznych na działce, będącej własnoscią podatnika, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII/415/1/160/06
  Czy umorzenie należności od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za wykonane usługi na podstawie postanowienia komorniczego wiążą obowiązek sporządzenia PIT-8C?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-138/06/AS
  Urząd Gminy zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w X o interpretację przepisów prawa, czy istnieje obowiązek opodatkowania stypendiów szkolnych przyznawanych zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 281 z 2004 r. poz.20164) i w związku z tym czy uczeń pełnoletni lub rodzic /opiekun prawny przed pierwszą wypłatą stypendium winien składać oświadczenie PIT-2C, i czy Urząd Gminy jako płatnik stypendium jest obowiązany w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium - druk PIT-8S.
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 45 - 64 / 159c/54 / 06 / KSz
  czy od zapłaconych odsetek od udziału kapitałowego wypłaconych dla wspólnika spółki jawnej w związku z jego wyłączeniem z tej spółki należy potrącić podatek dochodowy?
 660. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1-II_427/I-1/2006
  Jak należy opodatkowywać zryczałtowaną rekomtensatę za utracone zarobki wypłacane osobom wezwanym przez organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczacych powszechnego obowiazku obrony?
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-10/06/AB
  Czy odszkodowanie za wyrządzoną szkodę wypłacone w 2005 r. na podstawie ugody, z tytułu wybudowania rurociągu naftowego na terenie działki przeznaczonej pod działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-36/06/66138
  Czyw związku z zawarciem opisanej we wniosku umowy ubezpieczenia zarządów spółek zależnych, w tym m.in zarządu Wnioskodawcy z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z opłaceniem przez inny podmiot ubezpieczenia OC oraz czy Spółka (wniskodawca) jest zobowiązana pobrać zaliczkę na podatek u członka zarządu będącego pracownikiem, czy też firma ubezpieczająca ma obowiązek wystawienia PIT 8C dla osób, które pełniły funkcję członków zarządu w Spółce.
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-121/06/02/RL
  Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji w sprawie rozliczenia umorzonej pożyczki mieszkaniowej po zmarłym ojcu.
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/7/06/LS
  Czy zorganizowana i sfinansowana w całości przez zakład pracy wycieczka dla pracowników oraz osób nie będących pracownikami płatnika, dla jej uczestników stanowić będzie przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: w przypadku pracowników przychód ze stosunku pracy a dla osób nie będących pracownikami przychód z innych źródeł ?
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-423/29/06/int
  Czy świadczenia na rzecz pracowników emerytów firmy polegające na finansowaniu leczenia sanatoryjnego turnusów rehabilitacyjnych stanowią przychód do opodatkowania dla osób, które otrzymują te świadczenia oraz czy w związku z tym Fundacja jest zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C ?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1 415/78/06/EB
  Czy kwotę odprawy z firmy (własność kapitału zagranicznego) podatnik powinien rozliczyć w zeznaniu podatkowym PIT-36 do dnia 30.04.2007 r., wpisując ją w pole "inne źródła"?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-49/06
  Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy.
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-90/CIT/06
  W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przepis art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma charakter zasady wyjątkowej, tzn. czy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości przypisania kosztów poszczególnym rodzajom przychodów?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-520/06/FW
  Czy zasądzone przez sąd świadczenie na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. nr 9, poz. 59 ze zmianami) na zaspokajanie potrzeb rodziny stanowi w myśl art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu alimentów podlegający opodatkowaniu?
 670. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0729/05
  Czy wypłacona Podatnikowi kwota z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym oddaniem przez inwestora lokalu mieszkalnego wraz z garażem podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0003/06
  1). Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych mieszczą się w kategorii przychodów z działalności rolniczej? 2). Czy przychody z działalności pozarolniczej, tj. sprzedaży maszyn i materiałów na działalność rolniczą nabywcy korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3). Czy przychody ze sprzedaży zasiewów ozimych będą mieścić się w kategorii przychodów z działalności rolniczej?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-310/350/RF/06
  Czy umorzone przez Spółdzielnię odsetki będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dla członków Spółdzielni?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7-2/MM/06
  Czy ekwiwalent pieniężny za energię elektryczną wypłacany osobom pobierającym zasiłki i świadczenia emerytalne nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych i wypłacone świadczenie będzie traktowane jako przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/Df1/415-51/III/2006
  Czy refundacja spółdzielni mieszkaniowej z tytułu wymiany stolarki okiennej, dokonanej przez jej członka na własny koszt i bez zastosowania ulgi remontowej, stanowi przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art.20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-52/III/2006
  Czy ewentualnie zasądzone przez sąd odsetki za zwłokę w zapłacie resztującej należności z tytułu wymiany stolarki okiennej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w trybie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stanie faktycznym , wskazanym w dalszej części nin. wniosku?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-41/JWR/06
  Czy odszkodowanie wypłacone na podstawie zawartej ugody w związku z pogorszeniem się sytuacji materialnej rodziny - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 677. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 970/05
  Postępowanie sądowe toczy się na podstawie przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a zatem naruszenie przepisów tej ustawy należy zarzucać wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu w skardze kasacyjnej. Wskazanie naruszenia przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i dopiero w powiązaniu z nimi - przepisów Ordynacji podatkowej, umożliwia Naczelnemu Sadowi Administracyjnemu kontrolę stanowiska zajętego przez sąd pierwszej instancji, dotyczącego przyjętej przez ten Sąd oceny prawidłowości postępowania poprzedzającego wydanie decyzji podatkowych, także w zakresie ustaleń faktycznych i oceny materiału dowodowego sprawy.
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-14/BJ/06
  Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy świadczenia wypłacone dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych stanowią dla osoby bezrobotnej przychód z tzw. innych źródeł o których mowa w art.10 ust.1 pkt 9 i art.20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy podmiot, w którym organizowane są prace społeczno użyteczne i który dokonuje wypłaty należności za wykonanie tych prac jest obowiązany sporządzić informację o wysokości przychodów oraz czy kwotę ujętą w tej informacji osoba bezrobotna obowiązana jest wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym?.
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415/66/06/MT
  Czy środki pieniężne wypłacane członkom S.M z tytułu zwrotu kosztów remontu, odszodowania ponad ustalony limit są opodatkowane podatkiem dochodowym?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-71/06/45693
  Czy spółka mieszkaniowa ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dotyczącej kwoty umorzonych należności czynszowych z tyt. najmu lokali mieszkalnych, w sytuacji braku mozliwości ich wyegzekwowania?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-20/06
  Czy świadczenia pieniężne wypłacane bezrobotnym bez prawa do zasiłku, niezwiązanym ze Świadczeniodawcą stosunkiem pracy ani stosunkiem cywilnoprawnym, za wykonane prace społecznie użyteczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0052/06
  Czy od kwoty 200,00 zł rocznie jaką podatniczka otrzymuje w związku z pełnioną funkcją członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej tytułem zwrotu ponoszonych kosztów należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/531/1/06/JK/5
  Jakie są zasady postępowania w przypadku wręczenia prezentu obywatelowi Polski i obcokrajowcowi?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/531/1/06/JK/1
  Czy wręczenie prezentu z umieszczonym na nim logo firmy, osobie fizycznej będącej przedstawicielem kontrahenta stanowiprzychód zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-5/WC/06
  dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie opodatkowania diet wypłacanych członkom Rady Osiedla za udział w posiedzeniach
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-15/06
  Czy kwoty umorzonych nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, dokonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Z. na podstawie art.76 ust.7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) stanowią u osób, które pobrały to świadczenie, przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem i czy powstaje obowiązek sporządzenia Informacji PIT -8C przez ten Organ ?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-4/MM/06
  Pytanie w sprawie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu Banku Spółdzielczego zapłaconych przez Bank.
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDE/415-62-8/06
  Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego za ulgową energię elektryczną dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 38 i 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/4150-4/06
  Czy zapomogi, otrzymywane przez pracowników z tytułu zgonu współmałżonka, dziecka lub rodziców są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowy kwoty 2.280,00 zł ?
 690. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 639/05
  Nie sposób przyjąć, na co trafnie zwrócił uwagę pełnomocnik skarżącej, z powołaniem się na zasady techniki legislacyjnej, że wydatki na remont i modernizację, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32a cyt. ustawy nie odpowiadają treści tego samego pojęcia użytego w jej art. 27a ust. 1 pkt 1g. Powyższa uwaga nie podważa jednak ustalenia, że meble, nawet stanowiące zabudowę stałą, są elementem wyposażenia mieszkania. W ustawie (art. 21 ust. 1 pkt 32) mowa jest o modernizacji (przez co należy rozumieć unowocześnienie) lokalu, a nie jego wyposażenia w meble czy inne przedmioty.
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415-19/06
  Czy umorzona część pożyczki udzielonej emerytowi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-33/06
  Sposob opodatkowania nagród za wibitne osiagnięcia sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta.
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/7/2006
  Czy środki finansowe pochodzące z jednorazowej bezzwrotnej dotacji, otrzymanej przeze mnie z Funduszu Pracy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i przeznaczone na podjęcie tej działalności, wykorzystane na zakup środka trwałego (zestaw komputerowy) oraz drobnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tejże działalności, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i czy moje przychody z tego tytułu zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/PŁ/415-1/2006
  Czy dofinansowanie przez Spółdzielnię do wymiany okien należy traktować u lokatora jako przychody z innych źródeł?
 695. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: A1-D-415/OD/1/2006
  Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i w konsekwencji powinien sporządzać stosowne deklaracje w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ulgi w odpłatności za energię elektryczną w stosunku do uprawnionych osób, które nie są lub nie były związane stosunkiem pracy (pracownicy, emeryci, renciści, byli pracownicy przebywający na świadczeniu lub zasiłku emerytalnym oraz osoby uprawnione do ulgi po zmarłym pracowniku) ze spółką dystrybucyjną (wnioskodawcą)?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-3/06
  Pytanie dotyczy wystąpienia, po stronie właściciela mieszkania, przychodu z tytułu ponoszonych przez biorącego zwykłych kosztów utrzymania użyczonego lokalu (tj. opłat na rzecz wspólnoty i za dostarczane do mieszkania media), a tym samym obowiązku wykazywania ww. kwot w zeznaniu podatkowym.
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/6/10458/2006
  Czy podlegają opodatkowaniu alimenty wypłacone na rzecz dzieci?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-9/06
  Czy sprzedaż w 2006 r. monet 2 zł nabytych w latach 1995-1999 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-9/06
  Czy tryb rozliczenia z tytułu diet z członkami Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej tj. nie pobieranie miesięcznych zaliczek na podatek oraz sporządzanie informacji PIT-8C, jest prawidłowy ?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 14 / 397a/74 / 06 / KSz
  czy otrzymane przez podatnika w 2005 roku od Telekomunikacji Polskiej S.A. wynagrodzenie z tytułu korzystania z nieruchomości zajętej przez instalację TP S.A. oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-51/05/13767
  Czy istnieje obowiązek sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C w przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody odszkodowań bezpośrednio osobom poszkodowanym?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/41/05/AG
  Dotyczy zaliczenia do przychodów byłych pracowników kwot zrefundowanych kosztów szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RPŁ/415/8/2006
  Czy w odniesieniu do częściowo zrefundowanych nakładów poniesionych przez członków spółdzielni na wymianę stolarki okiennej - spółdzielnia ma obowiązek sporzadzenia informacji PIT-8C ?
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-2/138/06
  Czy kwota pieniężna otrzymana od właściciela nieruchomości, na podstawie zawartej ugody za - jak wskazano w ugodzie - "pozyskanie lokalu zamiennego" i przeznaczona na inne cele mieszkaniowe jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/117/05/PP
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione przez podatnika z tytułu transferów środków pieniężnych do i od brokera zagranicznego oraz wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu przewalutowania środków pieniężnych dokonywanych w związku z transakcjami na rynkach zagranicznych, których przedmiotem są papiery wartościowe lub instrumenty pochodne, zwane dalej łącznie, "Wydatkami związanymi z przewalutowaniem lub transferem środków pieniężnych".
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/06/R3
  Spółdzielnia Mieszkaniowa nalicza odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Na podstawie pism skierowanych do Spółdzielni, zarząd w uzasadnionych przypadkach zdarzeń losowych podejmie decyzję o anulowaniu (umorzeniu) odsetek. Zdaniem spółdzielni umorzenie odsetek, to zapomoga o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415/66/06
  Czy otrzymane w gotówce jednorazowe dofinansowanie z tytułu zakupu pieca centralnego ogrzewania podlega opodatkowaniu, jeżeli nastąpiło w roku, w którym poniesiony został wydatek oraz czy należało zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy w miesiącu następnym po miesiącu, w którym dofinansowanie wypłacono?
 708. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 292/05
  Zawarty w skardze kasacyjnej wywód, iż podatnik nie ma obowiązku wykazania dowodowe, iż przychody, z których zgromadził mienie pochodziły ze źródeł opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania, sprzeczny jest z istotą opodatkowania przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Obowiązek podatkowy w tym przedmiocie nie powstaje bowiem tylko w takiej sytuacji, gdy podatnik udowodni, iż poniesione w danym roku podatkowym wydatki i zgromadzone mienie znajdują pokrycie w przychodach danego roku podatkowego lub lat poprzednich, pochodzących ze źródeł opodatkowanych lub wolnych od podatku.
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/400/57/06/JK/2
  Czy zwrot kosztów postępowania sądowego należy traktować jako przychody z innych źródeł o których mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wystawić informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C ?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIII/415-43/2005
  Czy jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowanie kursu języka angielskiego przyznane uczestnikom Studium Doktoranckiego przez Instytut PAN?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-56/05/6281/2006
  Czy wypłacone należności z tytuł poniesionych nakładów na budowę garażu, wybudowanego na wydzierżawionym terenie podlegają opodatkowaniu, w sytuacji gdy umowa dzierżawy została rozwiązana?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-15/05/11893
  Czy nagroda otrzymana przez podatnika za granicą podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-113/05/ML
  Czy w opisanym stanie faktycznym, wydanie nagród dla kasjerów (pracowników agentów) za sprzedane bilety lotnicze stanowi nieodpłatne przysporzenie majątkowe na rzecz kasjerów określone w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie czy Spółka, ma obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i sporządzić informację o wysokości przychodów PIT-8C?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0059/05/AP
  Czy uczelnia wyższa ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w związku z wypłatą wynagrodzenia osobie fizycznej za dostarczenie do celów badawczych oznakowanej ryby?
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-53-2/MM/05
  Pytanie w sprawie skutków podatkowych w przypadku nieodpłatnego użyczenia sieci kanalizacyjnej dokonanego przez Spółkę na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Y ?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-53-1/MM/05
  Pytanie w sprawie skutków podatkowych w przypadku nieodpłatnego użyczenia sieci kanalizacyjnej dokonanego przez Gminę X (mającej 100% udziału w Spółce) na rzecz Spółki ?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP - 415/47/5/05
  Czy dochód uzyskany z tytułu odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego za szkodę wraz z odsetkami ustawowymi podlega opodatkowaniu i na jakich zasadach ?W jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę i w jakim terminie ?Czy łącznie z wpłatą zaliczki należy złożyć deklarację miesięczną (PIT)?Czy zasądzone odsetki za 2004 rok wypłacone w 2005 roku należy zaliczyć do dochodów 2005 roku i w jaki sposób ten dochód wykazać w zeznaniu rocznym?
 718. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-418/10-18/2005
  Według jakich zasad podlegają opodatkowaniu jednorazowe nagrody wypłacane przez Spółkę dzieciom pracowników, które osiągają dobre wyniki w nauce i kończą naukę w czasie przewidzianym dla cyklu nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-25/MM/05
  Pytanie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych przez sprzedawców w ramach promocyjnej sprzedaży.
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/24/05
  Czy przyznane przez Urząd Miasta nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w sferze kultury fizycznej i sportu oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury podlegają przez płatnika opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Czy Urząd Miasta jako płatnik ma obowązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy, oraz czy powinien poinformować nagrodzone osoby o sposobie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/167/2005/PD II/415-55/05
  Czy zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 01.05.2004 r. do dnia 03.01.2005 r. wypłacony przez organ rentowy w miesiącu wrześniu 2005 r. należy zaliczyć do przychodów uzyskanych w 2005 r. ?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-67/05/83016
  Czy Spółdzielnia wypłacając kwoty dla użytkowników mieszkań z tyt. zastępczego wykonania przez nich robót polegających na przywróceniu mieszkania do stanu sprzed remontu zobowiązana jest wypełnić PIT-8C?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/18/05/AG
  Zapytanie Spółki dotyczy zwolnienia z opodatkowania przychodów osoby fizycznej z tytułu umowy sponsoringu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 21 ust. 32b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I.415/18/05
  Czy istnieje konieczność zawiadomienia dłużnika i Urzędu Skarbowego w zakresie osiągnięcia przez dłużnika "niespodziewanego przychodu" w postaci wartości umorzonej wierzytelności? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/PŁ/415-9/2006
  Czy w przypadku zwrotu kosztów podróży wypłacanych opiekunom przybyłym własnym samochodem, Uniwersytet jako płatnik powinien naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych czy tylko wystawić PIT-8c bez pobrania zaliczki?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-43/05/76342
  Jak należy zakwalifkować przychody pracownków przedsiębiorcy uczestniczącego w promocji polegające na przyznaniu im wycieczek zagranicznych przez organizatora promocji?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/42/2005
  W dniu ........... 2004 roku otrzymaliśmy pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej informujące nas, że w zamian za usunięcie usterek w naszym mieszkaniu spółdzielczym otrzymujemy kwotę pieniężną w wysokości 8.118,63 zł. Pieniędzy tych jednak nie otrzymaliśmy, a decyzją Spółdzielni zostały one przeznaczone a poczet zaliczki na wkład budowlany naszego mieszkania oddanego w 1994 r. Jednocześnie informujemy, że korzystaliśmy z odliczeń od podatku z tytułu wniesionego wkładu do Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy powinniśmy zapłacić podatek od powyższej kwoty ? Naszym zdaniem nie powinniśmy płacić tego podatku, gdyż wszelkie koszty usunięcia usterek powinna ponosić Spółdzielnia Mieszkaniowa.
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0072/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca jako osoba fizyczna zamierza zainwestować własne oszczędności we współfinansowanie produkcji filmu produkowanego przez spółkę z o.o. W zamian za wkład finansowy wnioskodawca otrzyma z przychodów spółki z tytułu dystrybucji filmu - w pierwszej kolejności zwrot przekazanej kwoty, następnie przez okres 10 lat udziały w przychodach z tytułu dystrybucji filmu w pewnej wysokości procentowej. Wnioskodawca nie posiada udziałów w spółce - producencie filmu.Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej nie wchodzi produkowanie filmów. Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu inwestowania w ww. przedsięwzięcie filmowe, a mianowicie czy dochód będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód kapitałowy w zryczałtowanej wysokości 19%, bądź czy ten dochód będzie podlegał opodatkowaniu według kolejnych progów podatkowych.
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/362/Z/K/05
  Czy otrzymane odsetki od należności przeterminowanych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-436/30/05
  Czy renta uzupełniająca oraz odsetki ustawowe należne od spóźnionej wypłaty renty podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/13/05/AG
  Czy przedawnione lub umorzone opłaty eksploatacyjne oraz odsetki od nieterminowych wpłat wnoszonych przez członków Spółdzielni są dla nich przychodem podlegającym opodatkowaniu na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który Spółdzielnia jako płatnik ma obowiązek wykazać w informacji PIT-8C ?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/323/AM/05
  Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż w 2005 roku wynajmuje lokal użytkowy. Z tego tytułu, w okresie od 01.01.2005r. do 30.06 2005r. uzyskano przychód w wysokości 150 zł. miesięcznie, natomiast od dnia 01.07. 2005r została zawarta nowa umowa zgodnie z którą miesięczny czynsz wynosi 1200 zł. miesięcznie. W związku z powyższym Strona wystąpiła z pytaniem, czy konieczne jest comiesięczne opłacanie podatku, czy też można należny podatek rozliczyć w rozliczeniu rocznym. Zdaniem Wnioskodawcy po osiągnięciu dochodu podlegającego opodatkowaniu następuje obowiązek składania miesięcznych deklaracji PIT-5 i wpłacania należnego podatku dochodowego do urzędu skarbowego.
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOW/423/P/198/05/BM
  Czy odsetki ustawowe od zasądzonego wyrokiem sądowym deputatu węglowego należnego emerytowi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-22/05
  Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku otrzymane przez podatnika w 2004 roku od małżonka, na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w ................. z dnia 26 listopada 2001 roku, sygnatura akt ......, świadczenie pieniężne w kwocie 800,- złotych miesięcznie - do przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/12/05
  Czy otrzymane przez Nadleśnictwo od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaty do gruntów rolnych i przekazane dzierżawcom tych gruntów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0023/05/ŁB
  Czy na spółce ciąży obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaty osobom nie będących jej pracownikami świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie organizowanym przez spółkę?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0035/05/ŁB
  Czy spółka ma obowiązek sporządzenia imiennych informacji o przychodach osób nie będących jej pracownikami z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych, przeznaczonych na pokrycie kosztów uczestnictwa w kursie organizowanym przez spółkę?
 738. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0037/05
  Czy bank wypłacają przedmiotowe wynagrodzenie (odsetki) jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego ?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/52a/05/PP/3
  Czy przekazując niodpłatne świadczenia stanowiące przychód z innych źródeł osobom towarzyszącym zwycięzcom konkursu nie związanym ze Spółką żadnym stosunkiem cywilno - prawnym, Spółka obowiązana jest na podstawie art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazać do końca lutego 2006r. każdemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika informację o przychodach z innych źródeł oraz niektóych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-16/05
  Czy skapitalizowane odsetki z tytułu nieterminowych wypłat nagród rocznych (13-ta pensja) wolne są od podatku dochodowego ?
 741. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-36/USZ/2005/PM
  Czy umorzona przez Bank kwota pożyczki przeznaczonej na działalność gospodarczą stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 742. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-22/2005
  Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany przez wspólnika z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-25A/05/KP
  Czy dokonana usługa dowozu do odbiorcy sprzedanego torfu będzie podlegała opodatkowaniu?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-18/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta wyrównawcza otrzymywana przez wdowę w 2004 r. i wypłacana na podstawie ugody zawartej z byłym zakładem pracy męża w związku z jego śmiertelnym wypadkiem?
 745. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-23/USŁ-W/2005/KA
  Czy wypłacone po złożonej reklamacji odszkodowanie podlega opodatkowaniu?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/89/2005/PDII/415-34/05
  Czy nagroda otrzymana od Ministra Kultury podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/10/5/05/LS
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego dojeżdżającego do szkoły specjalnej i jego opiekuna w wysokości ceny przedłożonych biletów komunikacji publicznej i koncesjonowanych przewoźników prywatnych ?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-29/MM/05
  Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze zalicza się do przychodów wyłączonych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/75/2005/PDII/415-23/05
  Czy wypłacane przez Jednostkę dodatki szkoleniowe i stypendia dla uczestników szkoleń podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-20a/05
  Czy istnieje możliwość korzystania z odliczeń od innych źródeł dochodu, przy opodatkowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym?
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII-415/1/18/1/2005
  Sposób ustalenia dochodu i naliczenie podatu dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego(pustostanu) dla pracownika innej jednostki organizacyjnej na zasadach preferencyjnych.
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4111-55/05
  Czy kwota wypłacona najemcy przez spółkę w zamian za opuszczenie zajmowanego lokalu i rezygnację ze związanych z tym lokalem roszczeń, w tym roszczeń o nabycie lokalu z zastosowaniem ulg, podlega opodatkowaniu w 2004r.?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-13/2005
  Czy kwota umorzonych odsetek od kredytu bankowego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-41/2005/
  Czy nagrody wypłacone przez Spółkę uczestnikom kursu stanowią przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych, tj. przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy i mieszczą się w zakresie przychodów zdefiniowanych jako "nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 ustawy?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-410-P/25/05
  Czy nagroda uzyskana za wyniki osiągnięte w sprzedaży produktów funduszu inwestycyjnego, wykonywanej w ramach czynności służbowych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-45/05/R1
  Czy bezpłatne użytkowanie działki, na podstawie umowy użyczenia - zawartej z mężem siostry i jej synami, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/7/05/SŁ
  Czy należność pieniężna za czas niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w pracy otrzymana z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej, jest opodatkowana podatkiem dochodowym, czy też jest odszkodowaniem i korzysta ze zwolnienia od podatku.
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I.415/8/2005
  Czy dokonane wypłaty osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4a/05
  Czy są wolne od podatku dochodowego środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1-415-13/05
  Czy przychód z tytułu odbioru osadu ściekowego, wykorzystywanego w gospodarstwie rolnym jako nawóz stanowi przychód z działalności rolniczej?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472 /RPŁ/415-11/05/OKP
  czy w momencie przyznania uprawnionym osobom nieodpłatnych, imiennych i niezbywalnych warrantów powstaje po stronie tych osób przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/006/72/12061/05/MW
  Wnioskiem z dnia 18.03.2005r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy zwrot kosztów za używanie prywatnego telefonu przez Członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej na potrzeby załatwiania spraw związanych z działalnością Wspólnoty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/60/2005/PDII/415-15/05
  Czy należy sporządzić informację dla podatnika w związku z wypłatą w 2004 r. odszkodowania, odsetek i renty wyrównawczej ?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/62/Z/K/05
  W maju 2004r. nabyłem samochód osobowy w Niemczech, sprowadzajac go do kraju poniosłem dodatkowe koszty, na które posiadam rachunki, tj. podatek akcyzowy, przegląd techniczny samochodu, zaświadczenie dot. zwolnienia z podatku VAT, tłumaczenie dokumentów, opłata za tablice rejestracyjne, ubezpieczenie samochodu. Czy w/w wydatki stanowią koszty związane z zakupem samochodu.
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-10-05-Ago
  Czy umorzenie części wkładu budowlanego wpłacanego tytułem przekształcenia spółdzielczego lokatorskego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy rodzi obowiązki podatkowe po stronie płatnika? Czy udzielona Spółdzielni bonifikata z tytułu nabycia na własność gruntów będących w użytkowaniu wieczystym będzie stanowić przychód dla członka spółdzielni?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-14/05
  Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz.176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku, wypłacone podatnikowi w 2005 roku przez Bank PKO S.A., na podstawie zlecenia dewizowego wydanego przez ZUS I Odział w Warszawie - Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych, należności przekazane przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową: zasiłek chorobowy oraz renta częściowa ?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/10/05
  POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.01.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 28.01.2005r.), uzupełnionego w dniu 15.02.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. W dniu 28.01.2005r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek ..., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek został uzupełniony w dniu 15.02.2005r. Z wniosku wynika, iż Podatnik jest wspó ...
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-22/05/19460
  Przedmiotem zapytania podatnika jest ustalenie: czy kwota składki opłacana przez Spółkę z tytułu zawartej przez nią umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Spółki stanowi przychód osób pełniących funkcje w zarządzie Spółki, a tym samym, czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 769. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB/005-15/ZL/05
  dotyczy obowiązku poboru przez bank zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z art. 20 ust. 1 i z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-7/2005
  Czy zwracając klientowi - osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, kwotę kaucji stanowiącą zabezpieczenie wierzytelności wraz z wynagrodzeniem (odsetkami), bank jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od powyższego wynagrodzenia (odsetek)?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/I/4/2005
  Czy pobieranie "ryczałtu" za korzystanie z prywatnego samochodu osobowego przez członka zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/46/7/05/JK
  Pytanie podatnika dotyczy zasad opodatkowania przychodów wynikających z nagród otrzymywanych przez dzieci pracowników Spółek, które osiągają dobre wyniki w nauce i kończą naukę w czasie przewidzianym dla cyklu nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej.
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/1/2005
  Pytanie dotyczy interpretacji przepisów prawa w zakresie ujęcia kwoty otrzymanego bonusu, po stronie pozostałych przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/5/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta alimentacyjna płacona w 2004 r. byłej żonie na podstawie decyzji sądu w związku z orzeczonym rozwodem. Czy mąż ma możliwość odliczenia od dochodu za 2004 r. kwot zapłaconych alimentów?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/24/2/05/JK
  Czy zwrot kosztów szkolenia członka Rady Nadzorczej jest przychodem z innych źródeł o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415-5/MM/05
  Czy wynagrodzenie z tytułu oprocentowania kaucji zabezpieczającej wierzytelność Banku jest przychodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 777. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-1067/AW/04
  Fundacja zajmuje się pomocą charytatywną dla dzieci z porażeniem mózgowym. Za otrzymane od darczyńców środki finansowe opłacamy operacje, rehabilitacje, zakupujemy sprzęt rehabilitacyjny i lekarstwa. Rodzice nie otrzymują od Fundacji gotówki. Przedmiotem zapytania Fundacji jest to, czy powinna wystawiać informację na druku PIT-8C i wykazać w nim wartość finansowanych przez fundację świadczeń jako dochód stanowiący dla rodziców dzieci, którym udzielono pomocy, podstawę opodatkowania jako dochód z innych źródeł za rok 2004.
 778. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-900/04
  Czy równowartość kosztów remontu budynków mieszkalnych pokryta środkami gminnymi stanowi dla poszczególnych właścicieli tych budynków dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 779. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/166/04
  Czy zapomoga wypłacona przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (PKZP) z tytułu urodzenia się dziecka lub z tytułu zgonu członka rodziny, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zwłaszcza, że świadczenie to ma charakter wypłaconego ubezpieczenia osobowego? Jaki jest status PKZP w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy zasadny jest pogląd, że wypłacona przez PKZP zapomoga nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy i przedsiębiorstwo nie występuje w roli płatnika i nie ma obowiązku potrącania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy, jak również wystawiania stosownych informacji? Jaka jest podstawa prawna dla żądania przez zakład pracy od PKZP, czy od związków zawodowych, jakichkolwiek informacji o udzielonych ich członkom świadczeniach w celu pobrania przez przedsiębiorstwo zaliczki na podatek oraz w jakiej formie należy informować podatnika o udzielonych mu w trakcie roku świadczeniach?
 780. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/53/04/PM
  Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie czy PIT- 8C jest zgodny z prawem podatkowym? Zostałam napadnięta na ulicy i wyrwano mi torebkę wraz z czekami banku PKO. Złodzieje zrealizowali czeki w banku posługując się podrobionymi dowodami tożsamości. Bank wezwał mnie do spłaty powstałego zadłużenia. Na moją prośbę bank zwolnił mnie z częsci spłaty długu. W ślad za tą decyzją otrzymałam PIT-8C wydany przez bank.
 781. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB415/100/04/MG
  W jaki sposób należy opodatkować wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej?
 782. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/413/68/04/BB
  czy otrzymane przez osobę bezrobotną środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej stanowią przychód podatkowy; czy wydatki sfinansowane z tych środków będą kosztem podatkowym?
 783. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-34/04
  Czy wypłacany przez spółdzielnię mieszkaniową zwrot części nakładów poniesionych przez członka spółdzielni na wymianę stolarki okiennej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w konsekwencji istnieje po stronie spółdzielni obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C ?
 784. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415/18/2004
  Stan faktyczny: pracodawca zawarł z pracownikiem umowę, w myśl której zobowiązał się do sfinansowania kosztów szkolenia pracownika, a pracownik do przepracowania u tego pracodawcy trzy lata, z zastrzeżeniem, że w razie wcześniejszego rozwiązania umowy pracownik zobowiązany będzie do zwrotu kosztów tego szkolenia. Pracownik nie dotrzymał warunków umowy i rozwiązał umowę o pracę przed terminem. Nowy pracodawca pokrył za pracownika koszty szkolenia, do zwrotu których został pracownik zobowiązany. Pytanie: czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Który zakład jest zobowiązany do potrącenia podatku dochodowego?
 785. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/63/04
  Czy wartość nagród rzeczowych powyżej 100 zł. wydanych osobom fizycznym niezwiązanym z Urzędem Miasta, powinna być wykazywana na PIT-8C ? Wartość nagród rzeczowych wydanych sołtysom, którzy są zatrudnieni w Urzędzie na podstawie umowy zlecenia na PIT-8B wraz z informacją o dochodach z tytułu umowy zlecenia - czy kwoty te dołączyć do przychodów ?
 786. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPD/005/90/2004
  Spółka nawiązała z osobami bezrobotnymi nienazwaną umowę cywilnoprawną na przeszkolenie w zakresie rozbioru i selekcji głów wieprzowych.Zgodnie z umową za wykonane czynności w/w osoby otrzymają zapłatę wypłaconą przez Spółkę. Czy Spółka winna potrącać zaliczkę na podatek dochodowy, czy też wypłacić bezrobotnym kwotę brutto i wystawić informację PIT-8C ?
 787. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/1.415-414/04
  Czy kwota umorzonych przez Bank odsetek, z tytułu salda debetowego na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, którego byliśmy współwłaścicielami, stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 788. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3-415/61/04
  Czy pokrycie przez uczelnię kosztów przewodu habilitacyjnego osobie niebędącej jej pracownikiem stanowi przychód do opodatkownia?
 789. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/PDL/PŁ/415-11/04
  W 2004 roku nasz zakład pracy, każdemu z nas wystawił trzy PITy 8C za lata podatkowe 2001, 2002 i 2003. W tych formularzach wykazano nasze przychody z "napiwków", od których - jakoby - płatnikiem podatku dochodowego jest zakład pracy. Czy otrzymane przez nas wypłaty pieniężne - wynagrodzenie - było: - przychodami ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? - czy też były to przychody z innych źródeł ?
 790. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/21/2004
  1. Czy pieniądze z tytułu dotacji otrzymane jeszcze przed dokonaniem pierwszych czynności w zakresie działalności gospodarczej stanowią przychody z innych źródeł w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym będą opodatkowane dopiero po upływie roku podatkowego w składanym za ten rok zeznaniu podatkowym. 2. Czy odpisy z tytułu amortyzacji środka trwałego, którego zakup pokryto ze środków dotacji, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.
 791. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-53-04-AG
  Czy przekazane poszkodowanemu koledze pieniądze, które zostały zgromadzone na koncie bankowym funkcjonującym przy rachunku firmowym i są składową kilkudziesięciu wpłat osób fizycznych i instytucji będą stanowiły jego przychód do opodatkowania?
 792. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DN/005/52/04
  W jakiej wysokości należy zapłacić podatek od stypendium przyznanego przez Ministra Kultury?
 793. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/405/04
  Czy wartość bezpłatnych, finansowanych ze środków własnych Stowarzyszenia usług, polegających na udzielaniu porad, konsultacji, informacji oraz organizowaniu szkoleń i kursów, stanowi dla osób korzystających przychód podlegający opodatkowaniu ?
 794. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/134/2004
  Czy przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (bonów skarbowych) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 795. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS/1471/DPF/415-106/2004/ML
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu świadczeń ponoszonych przez Spółkę na rzecz pracowników oraz pozostałych osób biorących udział w w/w przedsięwzięciach (targi, seminaria).
 796. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/146/04/GH
  Pytanie Uczelni dotyczy kwestii, czy finansowanie przewodu habilitacyjnego byłego pracownika stanowi w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód podlegający opodatkowaniu (czy jest to przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 updof), i czy w związku z tym należy wykazać wartość tego świadczenia w informacji PIT-8C, na podstawie art. 42 a updof.
 797. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-29/2004
  Jestem nauczycielką języka angielskiego w przedszkolu i poza normalnymi godzinami pracy chciałabym uczyć języka angielskiego. Czy z tego dodatkowo uzyskanego dochodu mogłabym się rozliczać na druku PIT-53?
 798. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/415/250/50/04,II-2/423/250/JB/176/04
  Czy w związku z nieopłatnym udostępnieniem rolnikom przez Spółdzielnię do używania urządzeń do schładzania mleka, których zakup został dofinansowany ze środków uzyskanych z SAPART 1. powstaje u rolnika przychód, od którego Spółdzielnia jako płatnik powinna ustalić podatek i przekazać go do urzędu skarbowego oraz 2. amortyzacja od tych urządzeń stanowi koszt uzyskania przychodów
 799. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I.415/15/04
  1. W celu wykonania postanowień ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o zbieraniu i wykorzystaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Instytut Ekonomiki i Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zawarł umowę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizację powyższego zadania publicznego. W ramach przedmiotowej umowy przewidziano środki finansowe określone jako zwrot kosztów prowadzenia książek dla rolników prowadzących rachunkowość rolną w kwocie 200 zł za jedno gospodarstwo rolne. Na podstawie powyższej umowy Instytut zawarł umowę o zbieranie danych rachunkowych z Lubelskim Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w której przewidziano w/w środki w wysokości 200zł. na jednego, rolnika. 2. Powstaje pytanie czy w zaistniałej sytuacji wypłaty kwot dla rolników w wysokości 200zł rocznie stanowią dla nich źródło przychodu, a jeśli tak to jakie obowiązki spoczywają na Lubelskim Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego - Gospodarstwo Pomocnicze w Końskowoli jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 800. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/II/415-11/04
  Czy nagrodę rzeczową cześciowo sfinansowaną przez Urząd należy potraktować jako przychód z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzić informację PIT-8C ?
 801. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-2/415-11/04
  Czy dochód osiągnięty z tytułu "odstępnego" za korzystanie z ogródka działkowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 802. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/415/84/04
  Czy zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 803. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-20/DFM-415/2/2004
  Czy przyznana przez Areszt Śledczy nagroda (pieniężna lub rzeczowa) za wykonywane nieodpłatnie prace (art.123a § 4 KKW) lub za dobre zachowanie (art.137 KKW), którą może otrzymać skazany zatrudniony odpłatnie, jak też nigdzie nie zatrudniony, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 804. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II?415-121/04/ek
  Jak należy zakwalifikować przychody z tytułu udziału w promowaniu towarów z punktu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 1. w przypadku przychodów osiaganych przez pracowników sklepów, 2. w przypadku przychodów osiąganych przez właścicieli sklepów.
 805. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/413-20/04
  Płatnik zapytuje, czy, a jeśli tak to w jakiej wysokości należy ustalić koszty uzyskania przychodów osobie fizycznej pobierającej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji reprezentanta (przedstawiciela) upadłego w postępowaniu upadłościowym zgodnie z przepisami art. 85 § 2 i § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (j. t. Dz. U. z 1991 r., Nr 118, poz. 512 ze zm.). Ponadto Spółka wyjaśnia, iż ww. osoba została powołana na reprezentanta upadłej Spółki w postępowaniu upadłościowym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, a następnie wpisana przez Sąd Rejonowy w Rejestrze Przedsiębiorców jako "osoba powołana w toku postępowania upadłościowego". Sędzia Komisarz stosownym postanowieniem ustalił dla ww. osoby wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł miesięcznie.
 806. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PD/111/04/AS
  Czy dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny i stały zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są przychodem dla potrzeb podatku dochodowego?
 807. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPD-005/51,53/2004
  Czy kwota kredytu wraz z odsetkami spłacona przez poręczyciela lub umorzona przez Bank stanowi dla kredytobiorcy przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 808. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.1416/PD/423/1/04
  Czy opłacona składka na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy stanowi koszt uzyskania przychodów?
 809. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF 415/12/04[br]PDF 415/14/04
  Jak należy zakwalifikować wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej ?
 810. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/005/165/E.C./2004
  Zarząd Wspólnoty Miszkaniowej otrzymuje co kwartał pewną kwotę jako ryczałtowy zwrot kosztów. Członkowie zarządu pełnią funkcje społeczne, wybierani są na zebraniu wspólnoty. Wypłacona kwota stanowi ryczałtowy zwrot kosztów związanych z dojazdami do siedziby administrującego i innych instytucji, rozmowy telefoniczne dot. spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnoty. Czy powyższa kwota stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i w jakiej formie powinno nastapić rozliczenie z urzędem skarbowym.
 811. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0455/04
  Czy prezes zarządu stowarzyszenia może być uznany za osobę wykonującą czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich? Czy przychody uzyskane w 2004r. przez prezesa zarządu z tytułu zwrot kosztów używania prywatnego samochodu dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 812. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/53/WE/04
  Stan faktyczny: Spółka zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym artykułami spożywczymi. W prowadzonej działalności Spółka organizuje dla swoich odbiorców akcje promocyjne, w których przyznaje nagrody (konkursy związane ze sprzedażą premiową). Dla każdego z konkursów organizowanych przez Spółkę opracowywany jest regulamin, opisujący zasady uczestnictwa w konkursie. Informacja o konkursie jest wywieszana na halach sprzedaży Spółki. Z reguły ukazuje się również w lokalnych mediach (prasa, radio). Konkursy przeprowadzane zgodnie z opracowanym regulaminem Spółka organizuje i przeprowadza samodzielnie bądź zleca ich organizację i przeprowadzenie osobie trzeciej (opracowanie i produkcja materiałów reklamowych, zakup, wręczanie nagród). W tym stanie faktycznym zostały postawione następujące pytania: 1)Czy wartość nagród otrzymanych w konkursie zorganizowanym zgodnie z opracowanym regulaminem jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na przedsiębiorcy wydającemu nagrodę ciąży obowiązek sporządzania informacji o wysokości przychodów, o którym mowa w art. 42a ustawy? 2) Czy jeżeli konkurs na zlecenie Spółki organizuje i przeprowadza osoba trzecia prowadząca w tym zakresie działalność gospodarczą, na tej osobie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do wydawanych prze tą osobę trzecią nagród?
 813. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/53/04
  Czy przyznane pracownikowi wynagrodzenie za opracowanie projektu racjonalizatorskiego lub wynalazczego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 18 i 22 ust. 9 ustawy? Czy przyznana pracownikowi nagroda w ramach organizowanych wśród pracowników konkursów, stanowi przychód na podstawie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!