Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


przedszkole

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/17/KOI/BRT/10/88
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/14/KOI/BRT/10/85
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-220/12-4/AP
  Czy ww. działalność - Opieka dzienna nad dziećmi, podlega zwolnieniu z podatku VAT jako Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-134/12-4/UNR
  Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "….", gdyż poniesione wydatki nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawczyni nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/12/KOI/BRT/10/PK-2
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1764/11/KG
  Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1379/11-2/RD
  Czy świadczone przez przedszkole usługi żywieniowe dla dzieci w ramach działalności edukacyjnej są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1113b/11/IK
  Zwolnienia od podatku świadczenia usług organizowania dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1004/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-768/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług muzyczno - edukacyjnych świadczonych w przedszkolach i własnej szkole przez Wnioskodawczynię (nauczyciela) oraz w zakresie zwolnienia od podatku usług prowadzenia zajęć muzycznych w szkole Wnioskodawczyni przez zatrudnionego nauczyciela.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-520/11/RM
  Dot. konieczności opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię z tytułu prowadzenia publicznych szkół i przedszkola oraz określenia źródła przychodów do którego należy zaliczyć przychody z ww. tytułu.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-318/11-2/GJ
  Czy, gdyby Spółdzielnia przekazała Gminie nieodpłatnie obiekty żłobka i przedszkola wraz z gruntem na którym się znajdują czy wartość nieumorzona nieruchomości będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu? Czy koszt ten można zaliczyć do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-8/11-2/DS
  Czy prowadzona działalność – wychowanie przedszkolne PKD 85.10.Z – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad obowiązujących dla działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-8/11-3/DS
  Czy dotacje otrzymane z budżetu gminy z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-258/11-5/MP
  Podatek od towarów i usług w zakresie 8% stawki dla sprzedaży posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz w zakresie zwolnienia w związku z jedną usługą edukacyjną.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-125/11/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie zawartej ugody sądowej.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-183/11-2/EK
  Zastosowanie zwolnienia od podatku dla placówki objętej systemem oświaty świadczącej usługi polegające na organizowaniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-102/11/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową przedszkola.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1854/10/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z termomodernizacją budynku przedszkola.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1704/10/JP
  prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – budowa przedszkola
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-702/10-4/AM
  Czy przedszkola szkoły i placówki oświatowe Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr.106, poz. 482 ze zm.) mogą korzystać ze zwolnienia opodatkowania ich dochodów ze względu na prowadzoną działalność statutową oświatową w części przeznaczonej na tę działalność?Czy zwolnienie dochodów z prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w części przeznaczonej na cele szkoły, dotyczy dochodów szkół prowadzonych przez organ komercyjny? Art. 17 ust. 1 pkt 45 i ust. 8?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1688/10/EJ
  brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na termomodernizacji gminnych obiektów
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/14/KOI/BRT/10/85
  Czy wydatki niepublicznego przedszkola pokryte w latach 2004-2007 z dwóch źródeł przychodów dotacji z Urzędu Gminy oraz wpłat rodziców powinny być rozliczone w oparciu o zasadę proporcji wyrażonej w art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/12/KOI/BRT/10/PK-2
  Czy wydatki na prowadzenie punktu przedszkolnego oraz działalności pokrewnej (między innymi: organizacja imprez dla dzieci, sala zabaw, nauka języków obcych) pokryte z dwóch źródeł przychodów: wpłat rodziców oraz dotacji z Urzędu Gminy powinny być rozliczone w oparciu o zasadę proporcji wyrażoną w art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-658/10-2/LK
  VAT - w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów dotacji
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-562/10-2/MT
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-371/10/AK
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozliczając koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do przychodów na podstawie art. 22 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-373/10-4/ISz
  stawka podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości przez developera
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-488/10-2/MT
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-261/10-2/AS
  ustalenie obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od zawieranych przez Radę Rodziców umów zleceń i o dzieło z osobami fizycznymi
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-167/10/DP
  Czy przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-78/10-2/JS
  Jak obliczyć podatek za rok 2009 należny w Polsce?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-200/10/AŚ
  Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu "..."
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-998/09/HD
  Czy w przypadku prowadzenia niepublicznego przedszkola ma zastosowanie art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1192/09-6/AP
  Czy całość przychodów uzyskanych z wpłat rodziców obejmujących czesne i koszty wyżywienia dziecka będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-45/10/KG
  Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z termomodernizacja przedszkola.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1623/09/CzP
  "Jak należy ujmować przychody uzyskiwane przez szkoły i przedszkola funkcjonujące w ramach Stowarzyszenia w deklaracji CIT-8?"
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-776a/09/DP
  Czy dotacje wypłacone z Urzędu Miasta i Urzędu Gminy na dofinansowanie przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną są zwolnione w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-776b/09/DP
  W jaki sposób dokonywać podziału i kwalifikacji faktur VAT, rachunków, wynagrodzeń i innych dowodów dokumentujących wydatki na te, które są finansowane bezpośrednio z dotacji oraz sfinansowane z czesnego. Czy wydatki można rozliczyć zgodnie z zasadą proporcji w myśl art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1135/09-3/AW
  Czy Gmina realizując inwestycję pn. "Bawimy i uczymy się w dobrej atmosferze – kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej ..." ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1190/09-2/AW
  Prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych …"
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1254/09/EJ
  Jeżeli faktury VAT potwierdzające nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu wystawione są na inny podmiot, to Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-710/09/MM
  Czy w sytuacji, gdy nie ma możliwości ustalenia jakie koszty pokryte zostały z dotacji, a jakie z opłat rodziców Wnioskodawczyni może rozliczyć je zgodnie z zasadą proporcjonalności, o której mowa w art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1071/09-4/AW
  Czy Gmina będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizująca inwestycję związaną z termomodernizacją budynku mienia gminnego, będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z ww. inwestycją?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-981/09-4/MK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej". Czynności zwolnione od podatku VAT w zw. z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1074/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie realizacji projektu pn."Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 "
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1203/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie realizacji projektu pn. "Nowoczesny przedszkolak"
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-583/09-2/KG
  prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki wz. realizacją zadania polegającego na remoncie budynku przedszkola samorządowego
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-896/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez Gminę pn. "Termomodernizacja Publicznego Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w O."
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-961/09/KG
  Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z przebudową przedszkola.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-783/09/EJ
  brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu pn. "..."
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-789/09/KG/
  Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową przedszkola oraz rozbudową szkoły.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-423/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie użytkowania kas rejestrujących
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-530/09-5/MR
  Czy Gmina, jako beneficjent, realizując ww. projekt ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją tego projektu, tj. może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją tego projektu?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-295/09/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą zewnętrzną".
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-88/09-2/AMN
  Czy dotacja otrzymywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w roku 2009 będzie objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-138/08-5/JK
  W odniesieniu do realizowanego projektu - budowa przedszkola - gminie nie przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-750/08/RM
  1. Czy może przyjąć za art. 3 ustawy o systemie oświaty, że szkoła to również przedszkole i zakupić nieruchomość niezabudowaną lub zabudowaną pod budowę przedszkola?2. Czy może dokonać wpłaty wstępnej lub zaliczkowej na poczet budowy szkoły lub przedszkola zgodnie z zawartą umową ze spółdzielnią, deweloperem lub innym podmiotem?3. Czy powołując się na ww. interpretację Ministerstwa Finansów może zakupić samochód jako środek trwały niezbędny do prowadzenia szkoły policealnej w zawodzie - technik mechanik, technik elektronik, technik bezpieczeństwa i higieny pracy?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-577/08-2/AA
  Czy wspólne przedsięwzięcie polegające na prowadzeniu przedszkola niepublicznego przez dwie osoby fizyczne, w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też ksiąg rachunkowych, należy traktować zgodnie z art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-267/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 03 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności polegającej na prowadzeniu przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną -jest nieprawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-275/08-2/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.02.2008 r. (data wpływu 04.03.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego -jest nieprawidłowe.W dniu 04.03.2008 r. zosta ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-485/08-02/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2008r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów z prowadzenia niepublicznego przedszkola-jest nieprawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-86/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Panów przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotacji otrzymanych od jednostki samorządu terytorialnego -jest prawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 64. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 935/07
  1. Jeżeli przedszkole jako zakład budżetowy nie przekazało do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych za 2005 r., to środki pozostające w związku z tym na rachunku przedszkola przeznaczyć ono mogło w 2006 r. na cele oświatowe. Przyjęcie poglądu co do możliwości przeznaczenia nadwyżki środków obrotowych na cele statutowe daje więc podstawę do skorzystania przez przedszkole ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Zakład budżetowy jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem powstanie obowiązku podatkowego nie jest zależne od sposobu rozliczenia nadwyżki środków obrotowych z właściwym budżetem. W przypadku więc powstania w zakładzie budżetowym nadwyżki środków budżetowych pojawi się również dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegający co do zasady opodatkowaniu. Jeżeli jednak dochód ten zostanie przez podatnika, którego celem statutowym jest prowadzenie działalności oświatowej, przeznaczony na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, wówczas podatnik ten korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego w takim zakresie, w jakim dochód zostanie przeznaczony na te cele.
 65. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/131/07
  Opodatkowanie (z zastosowaniem 7% stawki podatku od towarów i usług) całości robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym pod nazwą "Budowa domu zakonnego (...)".
 66. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0321/07
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatniczka prowadzi przedszkole niepubliczne. W styczniu 2007r. - w związku z jego prowadzeniem - otrzymała z budżetu gminy dotację. W związku z tym powstała wątpliwość, czy otrzymana dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-290/07-4/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14.10.2007 r. (data wpływu 18.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych
  - w zakresie opodatkowania przychodów związanych z prowadzeniem przedszkola -jest nieprawid ...
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-31/07/GB
  - Czy dotacje wypłacone z Urzędu Miasta na dofinansowanie przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną są zwolnione w myśl art. 21 ust. 1 pkt. 129 o podatku dochodowym od osób fizycznych? - W jaki sposób dokonywać podziału i kwalifikacji faktur VAT, rachunków, list płac i in. dowodów źródłowych dokumentujących wydatki i koszty na te, które są sfinansowane bezpośrednio z dotacji oraz sfinansowane z czesnego?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-43/07
  Czy do kosztów działalności gospodarczej podlegającej na prowadzeniu prywatnego przedszkola można zaliczyć zakup wody mineralnej, soków, cukru, herbaty i słodyczy?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005-11/07
  Czy dotacje otrzymane z urzędu gminy na dofinansowanie działalności szkoły publicznej i przedszkola są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? Czy wydatki finansowane ze środków pochodzących z tych dotacji stanowią koszt uzyskania przychodów ?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-87/06
  czy dotacje otrzymywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w 2007 r. będą objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 443/39/06
  Czy w przedszkolu powinna być zainstalowana kasa fiskalna?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 443/50/06
  Czy czesne płacone przez rodziców za naukę dziecka w przedszkolu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/2/06
  Czy usługa polegająca na przygotowaniu i podaniu posiłków, świadczona przez przedszkole samorządowe na rzecz ośrodka pomocy społecznej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US310/436-3/07/TM
  Czy zakup nieruchomości przeznaczonej na przedszkole podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-82/05
  czy dotacja otrzymywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w latach 2001-2002 była objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-82a/05
  czy dotacja otrzymywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w latach 2003-2005 była objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/65/05
  Jaką stawkę należy zastosować przy remoncie - adaptacji budynku przedszkola na cele mieszkaniowe?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/73/1/2005/IW
  Czy od wymienionych wpłat " opłata stała" i "opłata za wyżywienie" należy naliczyć podatek od towarów i usług i w jakiej wysokości?
 80. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-715/04/I
  1.Czy refakturowanie podatku od nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? 2.Czy podlegają opodatkowaniu nadpłaty czynszu najemców lokali mieszkalnych wynikające z wyższych wpłat niż ustalone w zawartych umowach, obejmujące czynsz i zaliczki na dostarczane media ? 3.Czy należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 w przypadku, gdy obciążono najemcę czynszem dotyczącym wcześniejszego okresu rozliczeniowego ?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-101/05/EN
  Jaka jest wysokość stawki VAT na roboty modernizacyjne w zakresie centralnego ogrzewania budynku, w którym znajduje się zarówno przedszkole, jak i mieszkania?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-13/2/05
  Jaka jest stawka podatku, w przypadku wykonywania usług budowlanych, polegających na montażu stolarki z tworzyw sztucznych w szkołach, przedszkolach i ośrodkach zdrowia ?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/9/5/10/2005
  Prowadzę niepubliczne przedszkole w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Urząd Miasta. Za korzystanie z pomieszczeń należących do Urzędu Miasta zobowiązana jestem do wykonania zadań zleconych mi przez ten Urząd, a w szczególności w zakresie przyjęcia określonej liczby dzieci, na wykonanie, których otrzymuję dotację niższą niż przedszkola publiczne. Moim zdaniem są to świadczenia ekwiwalentne, dające równe korzyści obu stronom i dlatego w jej przypadku nie ma konieczności ustalania przychodu z tyt. nieodpłatnych świadczeń, zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/18/05
  Czy świadczone przez Gminne Przedszkole usługi żywieniowe w ramach swojej działalności statutowej tylko i wyłącznie na rzecz dzieci i zatrudnionego personelu są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, czy też są zwolnione z opodatkowania?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/0090/1/4/05
  Czy otrzymana przez przedszkole dotacja z Urzędu Miasta powinna być ujmowana w księdze podatkowej w 2005 r., czy też powinna być ujmowana i rozliczana oddzielnie.
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/1a/2005
  Czy zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi przedszkoli oraz oddziałów w szkołach podstawowych - PKWiU 80.10.11-00.00 (prowadzenie stołówki przez personel przedszkola dla dzieci i pracowników przedszkola), jeżeli stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jest ściśle związane z działalnością przedszkola
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/1b/2005
  Czy "usługi parkingowe" PKWiU 63.21.24-00.00 - udostępnianie placu przy przedszkolu na parkowanie samochodów opodatkowane są 22% stawką podatku od towarów i usług?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/1d/2005
  Czy sprzedaż odpadów i złomu aluminium (PKWiU 27.42.32-00) zwolniona jest od podatku od towarów i usług?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/1c/2005
  Czy odpadki z żywienia (PKWiU 15.33.30-00.00) opodatkowane są 7% stawką podatku od towarów i usług ?
 90. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-232/04
  W 2003 r. i 2004 r. Podatnik (przedszkole) uzyskiwał przychody z wynajmu pomieszczeń na cele dydaktyczne ( w 2003 r. obrót powyżej 5.000 zł, fundusz przeznaczono na wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne), ponadto rodzice uiszczali należności za żywienie dzieci (w 2003 r. była to kwota około 54.000 zł) oraz wnosili opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy wykonywanie ww. czynności skutkuje koniecznością opodatkowania podatkiem VAT oraz jaka kwota w 2004 r. uprawnia do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.
 91. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-206/04
  Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega przekazanie dotacji na prowadzenie prywatnego przedszkola ?
 92. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/20/2004
  Czy dotacje oraz sfinansowane nimi wydatki, a także dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia przedszkoli przeznaczane w części na ich prowadzenie należy księgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz wykazywać w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5.
 93. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/140/2004
  Czy opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym, odprowadzana na rachunek bankowy gminy i stanowiąca dochód budżetu gminy podlega ustawie o podatku od towarów i usług? Który z podmiotów (gmina czy przedszkole) powinien uwzględnić ją w obrocie będącym podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 94. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/81/04
  Czy od opłat: opłata stała, opłata za żywienie należy odliczyć podatek VAT ?
 95. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/123/04
  Czy usługi stołówkowe świadczone w stołówce typu zamkniętego prowadzonej przez przedszkole po 1 maja 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i wg jakiej stawki? Czy dla ustalenia poziomu obrotów których przekroczenie powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego brane są pod uwage obroty z czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku, czy też wyłącznie z czynności opodatkowanych?
 96. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/42/AZ/04
  Dotyczy stawki podatku od towarów i usług na usługi stołówkowe świadczone przez szkoły i przedszkola w ramach swojej działalności statutowej tylko i wyłącznie na rzecz wychowanków i zatrudnionego w nim personelu
 97. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-14/PPM/440-1638/04/RN
  Jaką stawka podatku VAT należy opodatkować usługę montażu okien w przedszkolu prowadzonym przez siostry zakonne, umiejscowionym w domu zakonnym spełniającym wymogi budynku zbiorowego zamieszkania?
 98. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/39/2004
  Przedszkole od rodziców pobiera płate stała za świadczenia w zakresie wychowania przedszkolnego i opłatę za wyżywienie dziecka; 50% pobieranych opłat stalych i opłata za wyżywienie stanowi dochód budżetu i jest odprowadzone do urzędu gminy.Czy od wpłat ( opłata stała, opłata za wyżywienie) nalezy naliczyć podatek VAT po przekroczeniu kwoty 45.700,00 zł ?
 99. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/69/04
  Jaką stawkę VAT należy naliczać od czesnego i żywienia dzieci w przedszkolu ?
 100. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1575/04/CIP/03
  Przedszkole zapytuje czy jego działalność jest czynnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Zdaniem Pytającego prowadzona przez niego działalność zaklasyfikowana jest do grupowania PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji" i podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 101. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/412/2004/IW
  Przedszkole jest jednostką budżetową, które nie osiąga innych przychodów niż z działalności statutowej takich jak: pobieranie czesnego wpłacanego przez rodziców, z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu, z tytułu żywienia pracowników kuchni. Czy z tytułu w/w działalności przedszkole jest zwolnione od podatku od towarów i usług ?
 102. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/107/MP/04
  Czy szkoła niepubliczna prowadzona przez osobę prawną staje się odrębnym podmiotem z chwilą wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczającym się samodzielnie z budżetem?
 103. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1281/04/CIP/03
  Przedszkole zapytuje czy jego działalność nadal jest czynnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Zdaniem Pytającego prowadzona przez niego działalność zaklasyfikowana jest do grupowania PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji" i podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 104. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-52/04
  Czy przedszkole obowiązane jest do ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej, czy sprzedaż podsiłków dla dzieci w stołówce przedszkolnej i w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły, przygotowywanych w przedszkolu jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 105. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43/04
  Przedszkole jest jednostką budżetową realizującą cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. Przedszkole bedące podatnikiem podatku od towarów i usług zwraca się z prośbą o potwierdzenie stanowiska odnośnie opodatkowania prowadzonej działalności podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Przedszkola ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystają: opłaty uzyskiwane z tytułu sprzedaży posiłków dla dzieci i personelu, opłaty na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przedszkola w zakresie przekraczającym podstawy programowe, opłaty na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci objętych bezpłatnym nauczaniem i wychowaniem w zakresie przekraczającym podstawy programowe ( dokonywane zarówno przez rodziców jak i refundowane przez ośrodek pomocy społecznej) , spłaty odsetek od udzielonych pożyczek z ZFŚS pracownikom oraz byłym pracownikom. Natomiast podatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% podlegają wpłaty pracowników z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty z tytułu sprzedaży złomu osobom prowadzącym działalność gospodarczą, wpłaty z tytułu sprzedaży odpadów pokonsumpcyjnych.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!