Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


próbki

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-872/12-2/BH
  Nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, testerów, próbek i pojedynczych egzemplarzy pełnowartościowych towarów nie stanowi dostawy towarów, natomiast za dostawę należy uznać nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i informacyjnych zapisanych na nośnikach cd.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-601/12-2/AO
  Dot. nieodpłatnego przekazania wyrobów gotowych oraz towarów handlowych należących do Spółki, o jednostkowym koszcie wytworzenia/cenie nabycia nieprzekraczających 10 zł netto nie podlegają opodatkowaniu VAT bez względu na status podmiotu (osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca, nieprowadząca działalność gospodarczą), ilość przekazywanych wyrobów gotowych i towarów handlowych jednemu podmiotowi (również w opakowaniach zbiorczych) oraz fakt, że Spółka ewidencjonuje na wewnętrzne potrzeby wszystkie nieodpłatne wydania?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-609/12/AT
  Czy Spółka powinna opodatkować bezpłatne wydanie próbek towaru dla swoich klientów, a tym samym wystawiać fakturę wewnętrzną?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-475/12/BM
  Uznanie za próbkę przekazywanych nieodpłatnie wzorników i ich opodatkowania podatkiem VAT.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-144/12-5/MF
  Czy koszty transportu próbek towarów, katalogów reklamowych oraz gadżetów reklamowych przekazanych nieodpłatnie do potencjalnych kontrahentów stanowią koszt uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-443/12-2/MM
  nieodpłatne przekazanie próbek towarów
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-429/12-2/MG
  1. Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania na rzecz podmiotów uprawnionych do wystawiania recept nieprzeznaczonych do sprzedaży próbek środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w celu ich dalszego nieodpłatnego przekazania konsumentom powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u osób uprawnionych do wystawiania recept.2. Czy Spółka zobowiązana jest do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji nieodpłatnego przekazania próbek środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego osobom uprawnionym do wystawiania recept, oraz czy Spółka zobowiązana jest do sporządzenia Informacji, według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego jej przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-213/12-2/OS
  W świetle powyższego oraz mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, iż bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów oraz status tego podmiotu, jeżeli jednostkowa wartość nabycia (koszt wytworzenia) tych towarów określone w momencie przekazywania towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-55/12-2/EK
  Nieodpłatne przekazanie wędlin, kiełbas, wyrobów garmażeryjnych na cele degustacji stanowiących próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-266/11-2/KJ
  Czy wydatki ponoszone przez Przedsiębiorstwo na wytworzenie swoich wyrobów - obuwie do użytku w pracy, przekazywane nieodpłatnie klientom (potencjalnym klientom) do przeprowadzenia przez nich testów (prób) lub przekazywane w ramach reklamy, powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów, jako spełniające ogólne przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1260/11-2/SM
  Uregulowania w zakresie stawki podatku dla próbek paliw pobieranych do badań oraz zwolnienie ubytków tych paliw
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1270/11-5/JL
  Nieodpłatne przekazywanie obowiązkowych egzemplarzy książek na rzecz bibliotek, wynikające z ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, spełnia dyspozycję art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-10/MM
  Czy w stanie faktycznym nr 8 wydatki związane z zakupem i wyprodukowaniem towarów -wydawanych kontrahentom w celach reklamowych są kosztami uzyskania przychodów a w razie obowiązku naliczenia podatku należnego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług czy taki podatek należny będzie kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-6/MM
  1. Czy w stanie faktycznym nr 3 wydatki poniesione na zakup drukowanych materiałów reklamowych informacyjnych oraz prezentów małej wartości i próbek wydawanych nieodpłatnie na rzecz kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki? 2. Czy w stanie faktycznym nr 5 przy nieodpłatnym przekazywaniu kontrahentom drobnych upominków, nie posiadających logo Spółki, Spółka może zaliczyć poniesione wydatki w wartości netto do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie ich poniesienia a naliczony podatek należny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1337/11-2/RD
  Czy opisane przekazania, w sytuacji gdy jednostkowy koszt wytworzenia lub cena nabycia przekazywanych towarów (np. napojów lub szklanek) nie przekracza 10zł netto, należy traktować jako pozostające poza zakresem opodatkowania VAT przekazania prezentów o małej wartości zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, również w przypadkach, gdy jednemu podmiotowi przekazana zostaje więcej niż jedna sztuka danego towaru?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-790/11-2/MK
  Opodatkowania dystrybucji przedmiotowego magazynu jako bezpłatnej wkładki do dziennika o charakterze ogólnopolskim
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-793/11-4/MR
  Czy nieodpłatne przekazania jednorazowo pewnej ilości towarów, których jednostkowa wartość nabycia nie przekraczała 10 zł w ramach darowizny dla organizacji pożytku publicznego można uznać za przekazanie prezentów o małej wartości zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-54/11-4/BM
  Jeżeli – zarówno produkty jak i towary handlowe Wnioskodawcy – przekazywane są kontrahentom (przedstawicielom handlowym) w niewielkich ilościach, w celach degustacji i o ile przekazywane ilości nie pokrywają ich potencjalnego zapotrzebowania na dane towary, eliminując lub ograniczając potrzebę dokonania zakupów tych towarów, a jedynie stanowią zapoznanie potencjalnego klienta z ich jakością, to takie przekazania można uznać za próbki.Nieodpłatne przekazanie próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy nie podlega opodatkowaniu.Dokumentowanie więc przez Wnioskodawcę nieodpłatnego wydania "gratisów" zbiorczą fakturą wewnętrzną, wystawianą na koniec miesiąca, jest prawidłowe.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-507/11/MS
  Czy po zmianie art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług przekazywanie bezpłatne egzemplarzy czasopism i książek w takiej formie spełnia wymogi przepisu art. 7 ust. 7 ustawy poprzez uznanie przekazywanych egzemplarzy za próbki tzn. czy zwalnia to z obowiązku naliczenia podatku należnego w przypadku ich wydania?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-156/10/11-S1/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania kontrahentom towarów handlowych w celu wykonania stałych ekspozycji przedstawiających aktualną ofertę handlową.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-156/10/11-S/MN
  Opodatkowania nieodpłatnego przekazania kontrahentom towarów handlowych w celu wykonania stałych ekspozycji przedstawiających aktualną ofertę handlową.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-156/10/11-S1/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania kontrahentom towarów handlowych w celu wykonania stałych ekspozycji przedstawiających aktualną ofertę handlową.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1199/10-6/PR
  opodatkowanie nieodpłatnego przekazania dla celów recenzenckich filmu na płycie DVD jako próbki, oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w szczególności z przeznaczeniem na nagrody w konkursach.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-282/10-2/DS
  Czy Spółka prawidłowo zalicza wartość wydatków poniesionych w związku z zakupem lub wytworzeniem towarów o niskiej jednostkowej wartości będących standardowymi produktami Spółki wydawanych w opakowaniach zawierających dane o charakterze reklamowym – w ramach prowadzonych akcji marketingowych, promocyjnych oraz reklamowych do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-800/10-2/AS
  opodatkowanie i dokumentowanie nieodpłatnego przekazania próbek i prezentów o małej wartości
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443/S/700/09-7/JL
  Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko nieodpłatne przekazanie towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, ale także nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów związanych bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestanowiących jednak próbek, prezentów o małej wartości, czy też drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-679/10-2/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT oraz nabycia towarów i usług w kraju dokonanego przed rejestracją w podatku VAT.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1323/08-4/PW/KOM
  - prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wytworzeniem oraz zakupem towarów wydawanych następnie ramach nieodpłatnego przekazania - obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego przekazania towarów
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-803/10/JD
  Czy wydatki ponoszone na nabycie/wytworzenie produktów i towarów handlowych, przekazywanych klientom (potencjalnym klientom) do przeprowadzania przez nich prób i testów powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów, jako spełniające ogólne przesłanki z art. 15 ust. 1 updop?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-721/10-4/MR
  Czy od czynności nieodpłatnego przekazania przez Spółkę wyrobów oraz towarów w ramach akcji promocyjno-reklamowych na rzecz nabywców jej wyrobów oraz pracowników hurtowni i sklepów, Wnioskodawca jest zobowiązani do naliczenia podatku VAT należnego, przy założeniu, że Spółka odlicza podatek VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie surowców i towarów?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-403/10/BW
  Czy opisane w stanie faktycznym nieodpłatne przekazanie kontrahentom Dodatków podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1297/08-6/S/MPe
  dokonując wytworzenia oraz zakupu Napojów bezalkoholowych wydawanych następnie przez Spółkę w ramach Wydań mających na celu maksymalizację intensywności współpracy z kontrahentami, a więc w celu wykonywania czynności opodatkowanych, Spółce w okresie pomiędzy 1 czerwca 2005 r. a dniem złożenia przedmiotowego wniosku oraz w okresie po dniu złożenia wniosku przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu. Natomiast nieodpłatne przekazanie tych towarów w ramach działań marketingowych prowadzonych przez Spółkę nie mieści się w pojęciu odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy i nie rodzi konieczności opodatkowania podatkiem VAT, z uwagi na fakt, że przedmiotowe Wydania odbywają się w związku z realizacją celu związanego z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-281/10/ICz
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania produktów na cele degustacji, opatrzonych etykietami "próbka bezpłatna-nie do sprzedaży".
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-429/10/MS
  Czy koszty nieodpłatnie przekazanych kontrahentom i przyszłym kontrahentom Spółki wytwarzanych przez Spółkę produktów stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy CIT?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-422/10/MS
  Czy koszty nieodpłatnie przekazanych kontrahentom i przyszłym kontrahentom Spółki wytwarzanych przez Spółkę produktów stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy CIT?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1721/08-7/AZ/KOM
  VAT - w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-55/10/PC
  Czy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych przekazane próbki stanowią u przekazującego koszt uzyskania przychodu ?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-932/09-3/JF
  1. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów wskazanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku? 2. Czy nieodpłatne przekazania wskazanych towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ich nabyciem?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-777/09-2/JG
  Czy nieodpłatne otrzymanie próbek towarów, katalogów reklamowych oraz gadżetów reklamowych przez Spółkę, które następnie są wydawane nieodpłatnie klientom i potencjalnym klientom Spółki, powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-777/09-3/JG
  Czy nieodpłatne otrzymanie próbek towarów, katalogów reklamowych oraz gadżetów reklamowych przez Spółkę, które następnie są wydawane nieodpłatnie klientom i potencjalnym klientom Spółki, powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-557/09-4/KS
  Czy wartość otrzymanych nieodpłatnie od różnych firm próbek materiałów medycznych i próbek sprzętu medycznego, w ramach działalności reklamowej tych firm, stanowi dla szpitala klinicznego przychód opodatkowany i tym samym stanowi podstawę powstania obowiązku naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-712/09-2/IK
  wartość przekazanych towarów jest jednym z elementów składowych podstawy opodatkowania świadczonej przez Spółkę usługi reklamy. Tym samym przekazywanie towarów w związku ze świadczoną usługą nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-405/09-2/IG
  Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka powinna uznać, iż czynność przekazania próbek kosmetyków nie podlega opodatkowaniu VAT przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego powstałego przy zakupie próbek?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-291a/09/KM
  Opodatkowania wyłącznie z nieodpłatnego przekazania próbek.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-228a/09/MN
  O ile faktycznie ilość i wartość przekazywanych próbek nie wskazuje na charakter handlowy, przekazanie opisanych przez Spółkę we wniosku próbek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, zarówno w stanie prawnym obowiązującym w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r., jak również od 1 czerwca 2005 r.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-189/09-4/MC
  Czy opisana usługa należy do kategorii przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym należy od przekazanej zapłaty potracić podatek "u źródła", o którym mowa w tym przepisie i czy Spółka powinna ją wykazać w informacji IFT-2R?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-183/09-6/BP
  Czy nieodpłatne przekazanie klientom próbek napojów alkoholowych do degustacji i próbek napojów alkoholowych dołączanych do oferty handlowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług? Jaka ilość alkoholu będzie stanowić próbkę? Powyżej jakiej ilości wydanie towaru będzie podlegała fakturze wewnętrznej?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-234/09-6/MC
  Czy poniesione przez Spółkę wydatki z prowadzoną działalnością gospodarczą poniesione na produkcję alkoholu przekazanego na reklamę (degustacje) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1378/08-3/KK
  Czy usługi świadczone przez spółkę na rzecz klienta na podstawie umowy o świadczenie usług reklamowych i doradczych będą opodatkowane vat w miejscu siedziby usługobiorcy? Czy usługi świadczone przez spółkę na rzecz klienta przy pomocy osób fizycznych, realizujących zobowiązanie wynikające z zawartych ze spółką umów oraz umów o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu podatkiem vat w miejscu siedziby usługobiorcy? Czy świadczone przez spółkę na rzecz klienta usługi związane z reprezentacją w postępowaniu rejestracyjnym oraz usługi związane z tłumaczeniem ulotek przylekowych i opakowań podlegają opodatkowaniu w miejscu siedziby usługobiorcy?Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku vat związanego z wszystkimi wydatkami stanowiącymi podstawę kalkulacji wynagrodzenia spółki należnego z tytułu wykonywania zawartych przez spółkę umów, w szczególności kosztami gadżetów i prezentów wydawanych podczas spotkań promocyjnych oraz kosztami poczęstunku podczas takich spotkań?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1294/08-2/MP
  Przekazywane przez Wnioskodawcę pojedyncze najmniejsze opakowania leku spełniają definicję próbki, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynność nieodpłatnego przekazania dystrybutorom próbek leku nie stanowi dostawy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy , nie rodzi zatem konieczności opodatkowania podatkiem VAT.Czynności tych nie dokumentuje się fakturą wewnętrzną, o której mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-495/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania kontrahentom próbek towarów -jest prawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-251/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wartości przekazywanych próbek do kosztu uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423W-30/08-2/BN
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17.04.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 27 marca 2008 r. znak ILPB3/423-47/08-2/EK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa:- znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-169/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania kontrahentom próbek towarów w określonych ilościach, uzależnionych od obrotu rocznego z danym kontrahentem -jest nieprawidłowe. ...
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-410/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu 06 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czy Spółka działająca na terytorium Polski w formie Przedstawicielstwa posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT, czy przekazanie prz ...
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-47/08-2/EK
  1) Czy Spółka ma prawo do zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie towarów przekazywanych przez Spółkę jako próbki, do kosztów uzyskania przychodów? 2) Czy w przypadku, gdyby Spółka była zobowiązana do naliczania VAT należnego (lub też Spółka nie odliczałaby naliczonego VAT i nie naliczałaby należnego VAT), odpowiednio należny VAT stanowiłby koszt uzyskania przychodów?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-32/08-2/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie naliczania należnego podatku oraz odliczenia naliczonego podatku- jest prawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-490/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu 22 listopada 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie przychodów i kosztów podatkowych -jest nieprawidłowe.W dniu 22 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-215/07-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy próbek leków -jest nieprawidłowe.W dniu 6 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-298/07/MF
  1.Czy wydatki na zakup próbek farmaceutycznych i różnych innych artykułów dołączonych jako promocje- zachęta- do złożonego przez klienta zamówienia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 2.Czy wydatki poniesione na zakup słodyczy, drobnych art. spożywczych zużytych w czasie prezentacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-28/07
  Pytanie Spółki dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania towarów.
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-42/07/MK
  Czy w świetle zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i Prawie farmaceutycznym są kosztami uzyskania przychodów wydatki na reklamę produktów leczniczych w rozumieniu art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, ponoszone przez Spółkę będącą częścią koncernu farmaceutycznego, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie umów zawartych z dostawcami leków z Grupy AZ świadczy usługi reklamy w celu zwiększenia zapotrzebowania na produkty lecznicze sprzedawane przez nich na rynku polskim? W zamian za usługi otrzymuje zgodnie z umowamia wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym w związku z ich wykonywaniem - wszelkie koszty ponoszone w związku z usługami są zwracane w ramach wynagrodzenia.
 63. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 4236/06
  Wydatki ponoszone przez spółkę na przekazanie podręczników nauczycielom ( w celu zwiększenia sprzedaży wśród uczniów) należy zakwalifikować do działań z zakresu reklamy niepublicznej i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu przyznanego w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-4/07/MK
  Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. są reklamą zgodnie z definicją reklamy produktów leczniczych z art. 52 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego czynności wykonywane przez Spółkę w ramach usług na rzecz usługobiorcy - podmiotu z Grupy, kierowane głównie do osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze, a wydatki na taką reklamę są kosztami uzyskania przychodów w takim samym zakresie i na takich samych zasadach, jak to było w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-421/06/1,2/RB
  Czy dokonywane przez Spółkę czynności polegające na nieodpłatnym przekazywaniu towarów nie spełniających definicji prezentów o małej wartości lub próbek, w rozumieniu art. 7 ust. 4-7 ustawy o VAT (np. czapeczek z logo Spółki,koszulek, prezentów dla kontrahentów itp.), w stosunki do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy dokonywane przez Spółkę czynności polegające na nieodpłatnym przekazywaniu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, towarów spełniających definicję prezentów o małej wartości, jak również próbek w rozumieniu art. 7 ust. 4-7 ustawy o VAT, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 3 ustawy o VAT?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-64.1-326/06/ZDB
  Czy wydane z magazynu wzory towarów należy księgować w koszty firmy?.
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-7(2)/06/BB
  Czy nieodpłatnie przekazywane próbek wyrobów akcyzowych zharmonizowanych celem przeprowadzenia badań jakościowych jest opodatkowane podatkiem akcyzowym?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-219/06/JW
  Pytanie dotyczy określenia miejsca opodatkowania usługi polegającej na przewozie próbek z terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego na terytorium kraju w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-235/06/AP
  Czy rozdawane nieodpłatnie egzemplarze gazety można uznać za próbki, a w związku z tym Spółka nie ma obowiązku odprowadzenia VAT należnego na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT oraz posiada prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony związany z powstawaniem i drukiem tych egzemplarzy na podstawie art. 86 ust. 8 ustawy o VAT?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65/06/DM-53873
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania przekazywanych klientom katalogów firmowych oraz wizytówek w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III - 443/10/06/MZ
  Czy przysługuje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupionymi próbkami, przekazywanymi następnie klientom w ramach czynności reklamy niepublicznej, w sytuacji gdy zakup tych próbek nie stanowi kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-25/06/SG
  Wnioskiem z dnia 20.03.2006 r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej ceny nabycia małych prezentów dla potrzeb podatku od towarów i usług Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż:W ramach prowadzonej działalności gospodarczej firma dokonuje zakupu artykułów spożywczych , np. kawy , herbaty czy słodyczy , które następnie zostają zużyte na cele reprezentacji i reklamy . Firma przekazuje kontrahentom również prezenty małej wartości do 5,00 zł wg. ceny nabycia oraz prezenty o wartości powyżej 5,00 zł , dla których jest prowadzona ewidencja pozwalająca na ustalenie tożsamości osób obdarowanych .W piśmie pyta Pan czy dla określenia jednostkowej ceny nabycia nieprzekraczającej 5,00 zł dla prezentów , o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć wartość netto czy brutto .Zdaniem Pana powinna to być wartość netto.
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/224/KA
  Czy jedna sztuka produktu (np. 1 rogalik) może zostać uznana za próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/226/KA
  Czy w przypadku, gdy jednostką sprzedaży jest 1 karton (zawierający np. 100 szt. rogalików), nieodpłatne przekazanie np. 20 próbek (tzn. 20 szt. rogali), w celu uzyskania zamówienia na ten towar i osiągnięcia przychodu, w świetle art. 7 ustawy o VAT stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a co za tym idzie - czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/425-59/37b/23/06/BB
  Kwestia dotycząca zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości przekazanych próbek wyrobów.
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-650c/05/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż nieodpłatne przekazanie próbek opisanych we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 / 436 / 05 / MS
  Sposób kwalifikowania towaru jako próbki.
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-245/05/AZ-11594
  Czy podlegają opodatkowaniu przekazane kontrahentom prezenty w postaci pac i ubrań roboczych z logo firmy w sytuacji gdy wartość przekazanego jednej osobie prezentu w roku podatkowym nie przekroczyła 100 zł (większa była od 5 zł), jednakże podatnik nie prowadzi ewidencji pozwalajacej na ustalenie osób obdarowanych?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-10/TZ(1)-239/05/AB
  Czy w opisanej sytuacji przekazanie próbki podlega opodatkowaniu a Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-448/05/IK
  Czy nieodpłatnie przekazane egzemplarze gazety mozna uznać za próbki?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/194/253/05
  Podatnik sformułował zapytanie, czy od nieodpłatnie otrzymanych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego próbek powinien obliczyć podatek należny i podatek naliczony. Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik dokonuje odpłatnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (środków chemicznych do produkcji farb) od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej. W ramach tych nabyć Podatnik otrzymuje nieodpłatnie niewielkie ilości próbek tych środków (na podstawie faktury pro forma), które następnie również nieodpłatnie przekazuje swoim potencjalnym klientom (odbiorcom). Wątpliwości Podatnika dotyczą ewentualnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tych właśnie nieodpłatnie otrzymanych próbek w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, a w szczególności czy Podatnik powinien od tych nabyć obliczyć podatek należny i podatek naliczony. Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne nabycie towarów (próbek) od kontrahentów z Unii Europejskiej, nie podlega w naszym kraju opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/387/256/05
  Podatnik sformułował zapytanie, czy z tytułu przekazania nieodpłatnie próbek potencjalnym klientom w Polsce, powinien on naliczać i odprowadzać podatek należny. Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik dokonuje odpłatnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (środków chemicznych do produkcji farb) od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej. W ramach tych nabyć Podatnik otrzymuje nieodpłatnie niewielkie ilości próbek tych środków (na podstawie faktury pro forma), które następnie również nieodpłatnie przekazuje swoim potencjalnym klientom (odbiorcom). Wątpliwości Podatnika dotyczą ewentualnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tych właśnie nieodpłatnie otrzymanych próbek, a w szczególności czy z tytułu dalszego przekazania nieodpłatnie tych próbek potencjalnym klientom w Polsce, Podatnik powinien naliczać i odprowadzać należny podatek od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie próbek potencjalnym polskim klientom, nie jest objęte opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/279/197/2005/HZ
  Czy po nowelizacji ustawy o VAT obowiązującej od 1 czerwca 2005r. Spółka ma obowiązek opodatkowania VAT przekazywanych swoim kontrahentom, upominków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, jeśli ich jednostkowa cena nabycia przekracza 5 złotych i nie jest prowadzona ewidencja osób, którym upominki są wydawane? Jeśli Spółka nie ma takiego obowiązku, to czy w związku z tym przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich zakupie? Czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości oraz próbek, które z mocy prawa nie podlegaj ą opodatkowaniu VAT?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 0090/1/129/84/05/BJ
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, które zostają przekazywane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez wnioskodawcę swoim klientom.
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-363/2/05/UD
  Czy w obowiązującym od 1 czerwca 2005r stanie prawnym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w związku z nabywaniem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów oraz próbek towarów przekazywanych nieodpłatnie na cele związane (reprezentacja i reklama) i niezwiązane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-363/1/05/UD
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zmian w ustawie o VAT obowiązujących od 1 czerwca 2005 r., nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów oraz próbek towarów, należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT, niezależnie od tego, czy przekazanie to dokonywane jest na cele związane (reprezentacja i reklama) i niezwiązane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/220/148/2005/SK
  Pytanie podatnika: a) Czy nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy związane z prowadzonymprzedsiębiorstwem mieści się w definicji dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku odtowarów i usług? b) Czy nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy należy opodatkowaćpodatkiem VAT należnym i wystawiać faktury VAT wewnętrzne w związku ze zmianą definicji dostawytowarów na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/-114/80918/05
  Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu słodyczy przekazywanych klientom punktów usługowych Podatnika?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-416/05/SS
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, związanego z przekazywanymi przez Spółkę drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi, w tym w szczególności podatku naliczonego w fakturach dokumentujących nabycie przedmiotowych materiałów przez Spółkę.
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-134/14a/05/KC
  dotyczy reprezentacji i reklamy: przekazania długopisów, kubków z logo firmy
 91. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/65/05
  Czy przekazanie ulotek informacyjnych, jako związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, a także przekazanie artykułów spożywczych na cele reprezentacji i reklamy w celu ich zużycia na terenie zakładu pracy przez klientów i kontrhentów Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/85/05/AMM
  Wniosek Spółki dotyczy możliwości zakwalifikowania przekazania kontrahentom materiałów ekspozycyjnych w celu oferowania produktów Podatnika do kategorii przekazania próbek w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/45/05/AMM
  Wniosek dotyczy czynności nieodpłatnego przekazania i zużycia towarów w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/05
  Czy czynność nieodpłatnego przekazania towarów do degustacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 95. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/262/04
  1. Czy umowa użyczenia pomieszczeń podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak - co jest podstawą opodatkowania w tym przypadku? 2. Czy do przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy przez podatnika może zostać zastosowane zwolnienie przedmiotowe, jeżeli podatnik nie odlicza podatku naliczonego od zakupów związanych z tymi czynnościami? 3. Czy wszystkie świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/151/04
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik świadczy między innymi usługi marketingowe, których odbiorcą jest AMD - Adwenced Micro Devices Int. z siedzibą w Kalifornii. Firma ta zajmuje sie produkcją podzespołów służących do wytwarzenia sprzętu komputerowego. W związku z powyższym Firma AMD przesyła do Polski próbki swoich produktów. Mogą to być zarówno podzespoły komputerowe, np. mikroprocesory, jak też kompletne serwery o znacznej wartości - około 2000 dolarów. Jako odbiorca ww. produktów podatnik płaci cło oraz podatek VAT, ale nie staje się ich właścicielem. Na podstawie stosownych ustaleń zawartych w umowie podatnik przekazuje bezpłatnie otrzymany sprzęt na adres instytucji posiadających uprawnienia do wydawania decyzji certyfikujących oraz do redakcji czasopism komputerowych, w celu ich przetestowania. Część z tego sprzętu pozostawia w firmie, jako materiał demonstracyjny. Oprócz ww. towarów otrzymuje również materiały reklamowe oraz informacyjne, które są bezpłatnie rozdawane w trakcie organizowanych wystaw i pokazów. Nadmienia przy tym, iż decyzję dotyczącą ostatecznego przeznaczenia towarów, o których mowa w zapytaniu, zawsze podejmuje AMD. W konsekwencji mogą wystąpić następujące schematy ich rozdysponowania:- mogą być przekazane osobie lub firmie dokonującej jego oceny bez odbioru,- mogą być przekazywane kilku kolejnym podmiotom, a w momencie utraty ich przydatności do celów demonstracyjnych z powodu postępu technicznego, może on być przekazany ostatniemu z nich lub zniszczony,- w przypadku niektórych urządzeń AMD może podjąć decyzję o ich odesłaniu do USA lub na inny wskazany adres znajdujący się poza granicami Polski,- towary znajdujące się w firmie i służące do celów demonstracyjnych mogą być rozdane w czasie pokazów, jako próbki, lub zniszczone w momencie utraty ich ważności.W związku z opisaną powyżej sytuacją podatnik pyta czy:1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od importu ww. towarów.2. Bezpłatne przekazanie ww. towarów końcowym odbiorcom powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT.2. Serwer lub kompletny komputer można uznać za próbę, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o podatku VAT.
 97. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 0090/1/01/05
  Podatnik ma wątpliwości, czy otrzymywane nieodpłatnie próbki, wzory produktów na podstawie rachunku od kontrahenta będącego podatnikiem podatku od wartośći dodanej należy ujmować w kwartalnej informacji podsumowującej. Zdaniem podatnika zdarzenia wymienionego nie należy ujmować w informacji podsumowującej.
 98. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 313000-PA-055-196/04
  Podatnik zwraca się z pytaniami w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zwolnionymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby tytoniowe przeznaczone do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu), dokumentowania ich przemieszczania. Ponadto podatnik wnosi o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących sprawach:Czy w przypadku magazynowania papierosów wyprodukowanych przez innych producentów, a zakupionych przez podatnika w celu przeprowadzenia badań (akcyza od tych papierosów została zapłacona przez producenta), po zamaskowaniu oznaczeń producenta (czynność dokonywana pod nadzorem podatkowym), wyroby te są przemieszczane poza skład podatkowy bez powstania obowiązku podatkowego?Czy oznaczanie znakami akcyzy właściwymi dla państwa odbiorcy nie jest traktowane jako oznaczanie znakami akcyzy, o której mówi ustawa o podatku akcyzowym w dziale IV?Czy wysyłanie próbek papierosów przeznaczonych do badań laboratoryjnych i jakościowych oznaczonych znakami akcyzy innymi niż polskie należy traktować jak próbki papierosów nieoznaczonych znakami akcyzy?Czy prawidłowe jest dokumentowanie przemieszczania próbek papierosów przeznaczonych do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu w oryginalnych opakowaniach, oznaczonych w procesie produkcyjnym znakami akcyzy (papierosy z regularnej produkcji), zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie tak jak w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (art. 27 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym) i uznanie oznaczenia znakami akcyzy za mniemające znaczenia prawnego, a w związku z tym wyłączenie stosowania art. 27 ust. 6 ustawy (potraktowanie takich próbek jak wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy), czy też dokumentowanie przemieszczenia tak jak w przypadku wyrobów z zapłaconą akcyzą - dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, zaś przemieszczanie na terytorium kraju bez dokumentacji?
 99. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-785/04/WD
  Czy stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów Oddziału wydatki związane z wymienionymi działaniami w zakresie reklamy leków (produktów), m. in.: 1) działania reklamowe i promocyjne w środowisku lekarskim dotyczące produktów S wydawanych na recepty (w tym dystrybucja ulotek, imienny mailing, rozdawnictwo przedmiotów (gadżetów)?
 100. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/290/2004
  Czy przekazanie 4 szt. wzorów narzędzi (próbek) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 101. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-229/04
  Czy czynność przekazania wyrobów własnej produkcji oraz zakupionych materiałów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz, czy wydatki poniesione na to przekazanie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Podatnik dokonuje następujących nieodpłatnych przekazań: - wyroby własnej produkcji (ręczniki, koce, komplety pościeli, prześcieradła) - wzorce oferencyjne - wzory asortymentowe i wzornicze - przekazuje w ramach oferty handlowej do oceny jakości produktów,- wyroby własnej produkcji (ręczniki, koce, komplety pościeli, prześcieradła) - wzorce referencyjne - wzorce przedprodukcyjne - przekazuje swoim klientom do oceny zgodności parametrów jakościowych z ustaleniami kontaktowymi,- wyroby własnej produkcji (ręczniki, koce, komplety pościeli, prześcieradła) - wzory asortymentowe i wzornicze - przekazuje swoim klientom w celu wykonania zdjęć do gazetek promocyjnych,- wyroby własnej produkcji oraz materiały (służące celom reklamowym) przekazuje swoim klientom zajmującym się dystrybucją jego wyrobów,- wyroby własnej produkcji oraz materiały przekazuje klientom w ramach sprzedaży promocyjnej (np. do dwóch ręczników - gąbka gratis).
 102. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-174/04/SS/1
  Czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę na rzecz potencjalnych klientów egzemplarzy promocyjnych czasopism będzie podlegało opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów?
 103. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPP1/443-632/2004/JJ
  Pytanie Podatnika dotyczy zasad opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów o małej wartości.
 104. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/107/04
  Spółka wprowadza na rynek nowe produkty do zastosowań w profesjonalnych systemach czystości w związku z tym istnienie koniecznośc zapoznania klientów z ich sposobem dzialania, właściwościami oraz róznicami w efektach stosowania w porównaniau do produktów konkurencji. Nowe produkty sprzedawane są w opakowaniach handlowych 1-i 5-cio litrowych w grupach produktowych . Do każdej grupy dostepne sa próbki w opakowaniach 100 ml. Każda próbka opatrzona jest etykietą o tresci "probka bezpłatna".
 105. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-137,138/04
  Jednostka w ramach reprezentowania i promowania województwa wręcza nagrody, upominki, gadżety, kwiaty - organizatorom, uczestnikom i laureatom - pytanie Jednostki dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyżej wymienionych czynności.
 106. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-I/443/139/04
  Czy od przekazywanych nieodpłatnie butelek - próbek alkoholu powinna naliczać i odprowadzać podatek VAT.
 107. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/187/2004
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług upominki wręczane podczas akcji promocyjnej w świetle ustawy o VAT?
 108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/162/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług elektrycznych?
 109. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-91-2-GK/04
  Przekazanie w formie darowizny instytucjom zewnętrznym produkowanych wyrobów oraz towarów zakupionych w celu ich dalszego przekazania.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!