Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


prawa autorskie

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-838/12-2/MG
  Zakres możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-595/12-4/JR
  Opodatkowanie przychodów oraz ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu udzielenia licencji na używanie oprogramowania.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-595/12-5/JR
  Opodatkowanie przychodów oraz ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu udzielenia licencji na używanie oprogramowania.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1304/12-2/EC
  ponoszone przez spółkę jawną wydatki na zakup praw autorskich do oprogramowania od Wnioskodawcy, będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu spółki, a tym samym i Wnioskodawcy, jako wspólnika tej Spółki w wysokości wynikającej z cytowanego wyżej art. 8 ust. 1 ww. ustawy, tj. obliczonej proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku spółki, o ile zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów tej spółki.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-495/12-2/KO
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczyć i pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu umowy o dzieło zawartej przez Wnioskodawcę z reżyserem wykonującym reżyserię sztuki w siedzibie Wnioskodawcy jednorazowo, a mającym stałe miejsce zamieszkania w Republice Czeskiej i przedstawiającym certyfikat rezydencji w tym kraju?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-273/12-4/KJ
  Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, które na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapłacić Spółka, stanowi dla Niej koszt uzyskania przychodu?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-837/12-2/AS
  Czy wykonując w latach 2006 – 2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-841/12-2/AS
  Czy będąc zatrudnionym w latach 2006 – 2011 na stanowisku kierownika produkcji i wykonując przynależne do tego stanowiska czynności i funkcje zawodowe w rozliczeniach podatkowych przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-842/12-2/AS
  Czy wykonując w latach 2006 – 2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-877/12/MR
  Czy poprawnie Wnioskodawca potraktował otrzymany przychód z tantiem wykonawczych jako przychody z działalności gospodarczej?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-518/12-2/PK1
  Czy nabyte w drodze umowy sprzedaży nie zarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe? W jakiej wartości należy rozpoznać dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową nabytych w drodze umowy sprzedaży niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-619/12-2/SP
  Czy w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego możliwe jest zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia honoracyjnego, wypłacanego pracownikom artystycznym za ciąg pracy twórczej, którego wynikiem jest artystyczne wykonanie oraz przeniesienie na pracodawcę autorskich praw majątkowych do artystycznych wykonań?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-259/12-2/MF
  1. Czy Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w przypadku uznania Oprogramowania za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-259/12-4/MF
  Czy, oprócz odpisów amortyzacyjnych od Oprogramowania, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów również odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych nabytych przez Wspólnika w związku w wytworzeniem Oprogramowania i ujętych w księgach Wspólnika jako środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-259/12-2/MF
  1. Czy Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w przypadku uznania Oprogramowania za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-259/12-3/MF
  1. Czy Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w przypadku uznania Oprogramowania za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-259/12-2/MF
  1. Czy Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w przypadku uznania Oprogramowania za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-259/12-3/MF
  1. Czy Oprogramowanie nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanej aportem ZCP, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki, stanowi wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w przypadku uznania Oprogramowania za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do ustalenia wartości początkowej Oprogramowania dla celów podatkowych w wysokości nie wyższej niż jego wartość rynkowa, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-676/12-2/JK3
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1 991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z marca 2011 Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-662/12/IB
  Jaki jest termin pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku otrzymywania wynagrodzenia w części ze stosunku pracy żołnierza zawodowego oraz z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich w sytuacji otrzymywania uposażenia z góry na początku miesiąca, gdy rzeczywista ilość pracy twórczej wpływającej na wysokość podstawy ustalenia kosztów uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 3) jest rozliczana z końcem tego miesiąca?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-722/12-2/JK
  Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą, bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-721/12-2/JK
  Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-721/12-3/JK
  Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-743/12-2/JK
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r., Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-743/12-3/JK
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r., Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-646/12-4/MG
  Zakres zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-736/12-2/KS
  Wnioskodawca wybierając metodę opodatkowania swoich dochodów z tytułu udziału w Spółce według skali podatkowej, nie ma możliwości opodatkowania dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca, dokonując wyboru opodatkowania swoich dochodów z tytułu udziału w Spółce komandytowej podatkiem liniowym, utraci prawo do zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-682/12-2/AK
  Podkreślić należy, że ocena stanowiska Wnioskodawcy została dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Definicja prawa podatkowego zawarta jest w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w świetle której, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-630/12-2/JK3
  należy stwierdzić, iż do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz podatnik jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-581/12-2/JK3
  Należy stwierdzić, iż do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, a indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz podatnik jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-625/12-2/AK
  Zakres możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-525/12-2/AJ
  Czy, wypłacane wynagrodzenia (tantiemy) z tytułu korzystania z praw autorskich wypłacane przez SP Sp. z o.o. do spółki SE GmbH w Austrii posiadającej 90% udziałów w SP Sp. z o.o. mogą być zwolnione z podatku dochodowego (tzw. podatku "u źródła") także w przypadku, gdy wypłacane są przed dniem 1 lipca 2013 r. ?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-723/12-2/JK2
  Czy istnieje możliwość zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w świetle wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie karty pracy w stosunku do umowy o pracę, jak i na podstawie faktur w stosunku do działalności gospodarczej, traktowane jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-590/12-2/MP
  Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-634/12-2/JK3
  Należy stwierdzić, iż do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz podatnik jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-533/12-2/MP
  Stanowisko Wnioskodawczyni, dotyczące możliwości zastosowania 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, jako uczestnika tworzenia utworu architektonicznego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, będzie pracą twórczą, tzn. niepowtarzalną, miała indywidualny charakter oraz spełniała przesłanki utworu określonego w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-379/12-4/AKr
  Czy należności otrzymywane od X są należnościami, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem podstawa opodatkowania wynika z zastosowania art. 11 ust. 1 oraz art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. przychodem jest otrzymana od X na konto Wnioskodawcy i pochodząca ze Stanów Zjednoczonych kwota (przeliczona na PLN) pomniejszona o koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-379/12-5/AKr
  Czy należności otrzymywane od X są należnościami, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem podstawa opodatkowania wynika z zastosowania art. 11 ust. 1 oraz art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. przychodem jest otrzymana od X na konto Wnioskodawcy i pochodząca ze Stanów Zjednoczonych kwota (przeliczona na PLN) pomniejszona o koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-489/12-2/SP
  Należy stwierdzić, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku do przychodu uzyskanego z tytułu konkursu mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas, gdy praca wykonana Wnioskodawcę jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz Wnioskodawca jest twórcą, bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy, a osiągnięty przychód jest bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowi skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-613/12/IB
  Czy w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. zawarcia umowy o dzieło na wykonanie programu komputerowego według wymagań zawartych w umowie razem z przeniesieniem praw autorskich do wykonanego dzieła, tj. programu komputerowego, prawidłowe jest określenie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-649/12-2/BH
  opłata winna zawierać podatek VAT
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-547/12-2/JK
  Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-546/12-2/JK
  należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-514/12-2/JK2
  Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej? Pytanie przyporządkowane do stanu faktycznego dotyczy roku 2011.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-533/12/HK
  Czy będzie możliwe zastosowanie przez pracodawcę 50% kosztów uzyskania przychodu do części wynagrodzenia jaka, zgodnie z umową o pracę, przysługiwać będzie pracownikowi - informatykowi, którego obowiązki pracownicze polegają na tworzeniu programów komputerowych, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-520/12-4/MS1
  Zakres możliwości zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-439/12-2/PR
  opodatkowanie opłat od czystych nośników pobieranych od producentów i importerów urządzeń i nośników za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-563/12/MR
  Zakres opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego od podmiotu z siedzibą na terenie Hiszpanii.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-536/12-2/LS
  Czy w latach 2007-2010 wykonując funkcje kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-535/12-2/LS
  Czy wykonując w latach 2007-2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w rozliczeniach podatkowych dla ww. okresu przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-502/12-2/MP
  należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-504/12-2/MP
  Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-503/12-2/MP
  Czy w latach 2007-2011 - wykonując funkcje kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku, w rozliczeniach podatkowych dla ww. okresu przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-463/12-4/AP
  Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy prawa podatkowego, a także fakt, iż kwoty należne twórcom (współtwórcom) utworów, pobierane przez działającą w charakterze pośrednika organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, stanowią w istocie zapłatę za wykorzystanie praw związanych z eksploatacją utworów przez nadawców telewizyjnych, którą w konsekwencji należy uznać za wynagrodzenie należne Y za wyświadczoną usługę, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 30 ust. 3, należy stwierdzić, iż Spółce na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Y, uznających za podstawę opodatkowania podatkiem VAT całość kwoty wynagrodzenia uiszczanej przez Wnioskodawcę, opodatkowanego przy zastosowaniu podstawowej stawki podatku, w zakresie w jakim udzielone usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną Spółki.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-486/12-2/JK2
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-486/12-3/JK2
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-6/DS
  Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. "podatek u źródła" od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-7/DS
  Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. "podatek u źródła" od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-6/DS
  Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. "podatek u źródła" od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-4/DS
  Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. "podatek u źródła" od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-5/DS
  Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. "podatek u źródła" od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-4/DS
  Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. "podatek u źródła" od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-9/DS
  Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. "podatek u źródła" od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-10/DS
  Jeśli powstanie podatek lub gdy wypłacone należności licencyjne nie będą opodatkowane w Polsce, to jakie deklaracje lub informacje należałoby złożyć i komu ten podatek lub przychód przypisać, w przypadku, gdy umowa zawierana jest w imieniu dwójki autorów amerykańskich (z umowy nie wynika jaki jest udział w przekazywanym wynagrodzeniu poszczególnych autorów, a zapytana agencja zasłania się tajemnicą umów)?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-8/DS
  Czy w związku z płatnościami (za licencje) przekazywanymi przez Wnioskodawcę lub które w przyszłości będzie przekazywał (za tantiemy autorskie), na podstawie otrzymywanych faktur, powstaje tzw. "podatek u źródła" od należności licencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-478/12-2/JK2
  Czy Wnioskodawcy przysługuje w części wynagrodzenia należnego za Jego twórcze (projektowe) prace - prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90 poz. 416)?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-454/12-2/JK2
  Czy w związku z wykonywaniem czynności producenta wewnętrznego i kierownika produkcji ww. zakresie współtworzenia audycji TV przysługiwałoWnioskodawczyni prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2008-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-444/12-2/JK2
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2012 r. Dz. U. poz. 361) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za pracę będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-466/12-2/MP
  należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-466/12-3/MP
  Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-476/12/BJ
  Czy w rozliczeniu rocznym za lata 2009, 2010 oraz 2011 w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (w stosunku do tej części wynagrodzenia, która jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o twórczym charakterze) przenoszącym na rzecz pracodawcy prawa autorskie do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-367/12-2/AK
  Czy Wnioskodawcy przysługuje, w części wynagrodzenia należnego za Jego twórcze prace, prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416)?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-452/12/MZ
  Czy w rozliczeniu rocznym w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (w stosunku do tej części wynagrodzenia, która jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o twórczym charakterze) przenoszącym na rzecz pracodawcy prawa autorskie do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-416/12-2/JK2
  Czy w związku z wykonywaniem czynności producenta wewnętrznego i kierownika produkcji ww. zakresie współtworzenia filmów, spektakli i audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-451/12-2/JK
  Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-450/12-2/JK
  Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-494/11-4/IZ
  dotyczy opodatkowania świadczonych usług produkcyjnych, uznania czynności przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji do produkcji telewizyjnych za usługę kompleksową, powstania obowiązku podatkowego dla usługi produkcyjnej i czynności przeniesienia praw autorskich
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-516/12-2/MS1
  Jeżeli tak jak wskazał Wnioskodawca wytwory jego pracy w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę tj. projekty sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze i są przedmiotem prawa autorskiego, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o pracę do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, zgodnie z prowadzoną ewidencją prac projektowych pracowników. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-469/12-2/EK
  Odliczenie podatku naliczonego z faktur korygujących wystawionych przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-441/12-2/IF
  Wskazać należy, iż nabyte majątkowe prawo autorskie stanowiące wartość niematerialną i prawną będzie podlegało zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 22m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nośnik utworu (egzemplarz obrazu) jako dzieła sztuki w myśl art. 22cww. ustawy nie będzie podlegał amortyzacji.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-407/12/BJ
  1. Czy jest możliwe rozliczanie się z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę w charakterze m. in. informatyków, programistów, software deweloperów, architektów oprogramowania, projektantów, designerów przy wykorzystaniu stawki 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich?2. Czy całe wynagrodzenie może podlegać 50% kosztom uzyskania przychodu czy tylko część z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-390/12/AA
  Czy dopuszczalne jest, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wskazanych powyżej utworów, stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-389/12/AA
  Czy dopuszczalne jest, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wskazanych powyżej utworów, stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-387/12/MZ
  Czy dopuszczalne będzie w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie przewidzianych w art. 22 ust. 9 pkt 3 tejże ustawy 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-386/12/MZ
  Czy dopuszczalne jest w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie przewidzianych w art. 22 ust. 9 pkt 3 tejże ustawy 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-492/12-2/AS
  Czy w związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika produkcji audycji TV i wykonywaniem przynależnych do tego stanowiska czynności przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007 - 2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-493/12-2/AS
  Czy wykonując w latach 2007 - 2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-470/12-4/PR
  odliczenie podatku naliczonego z faktur korygujących wystawionych przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na następcę prawnego
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-322/12/MN
  działalność Wnioskodawcy prowadzona na zasadach opisanych we wniosku nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT na mocy art. 41 ust. 2 w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-243/11-5/12-S/BM
  Wnioskodawca z tytułu wykonywanych czynności jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jednakże nie należy tego wywodzić z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.Do usług wykonywanych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania preferencyjna stawka.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-349/12-2/DG
  W zakresie opodatkowania opłat za bezumowne korzystanie z majątkowych praw autorskich uzyskanych przez Wnioskodawcę w drodze wyroku sądowego, ugody sądowej lub pozasądowej.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-447/12-2/LS
  W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i zapytuje czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego ma prawo do zastosowania w zeznaniach rocznych za lata, w których otrzymywać będzie wynagrodzenie ze stosunku pracy w opisanych okolicznościach, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% osiąganego przychodu ze stosunku pracy w proporcji ustalonej w stosunku, jaki przypada na czas pracy twórczej do czasu pracy ogółem w oparciu o ewidencję czasu pracy prowadzoną w porozumieniu z pracodawcą, czyli do proporcjonalnej części wynagrodzenia uzyskiwanego ze stosunku pracy?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-367/12-2/JK2
  Czy w przypadku Wnioskodawczyni istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z informatycznego systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-348/12-2/AJ
  Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od części wynagrodzenia dotyczącego rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując nadal do pozostałego wynagrodzenia z tytułu wykonywania pozostałych obowiązków pracowniczych ogólna stawkę kosztów uzyskania przychodów wynikającą Z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-251/12-4/PR
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia usług profesjonalnej obsługi prawnej, w zakresie ochrony praw autorskich, polegających na dochodzeniu odszkodowania szkody wyrządzonej Spółce, sprowadzającej się do bezprawnego rozpowszechniania utworów oraz od kosztów pośrednich wymienionych we wniosku, mających związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak i niepodlegającymi opodatkowaniu.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-5/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-4/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-6/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-8/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-7/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-6/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-10/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-8/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-10/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-342/12-4/AK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostały spełnione – to wówczas możliwe będzie zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywanych prac o charakterze twórczym.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-345/12-2/JK3
  Jeżeli tak jak wskazał Wnioskodawca, wykonywana przez niego praca na stanowisku projektanta jest czynnością twórczą o niepowtarzalnym charakterze oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uznać, że do przychodu osiąganego przez Wnioskodawcę tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-265/12/AZ
  sprzedaż prototypu chwytów wspinaczkowych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na nabywcę z zastosowaniem stawki VAT 8% oraz dokumentowanie tej sprzedaży
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-276/12/JP
  opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia w części dotyczącej umownego dysponowania autorskimi prawami majątkowymi w formie udzielenia licencji do systemów informatycznych
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-274/12-3/JK2
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię od 2012 r. (o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny) z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-274/12-2/JK2
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię w latach 2008-2011 z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-176/12-5/MP
  Honorarium wypłacane krajowemu ekspertowi ad hoc, niebędącemu pracownikiem Wnioskodawcy, uczestniczącemu w realizacji działań projektowych w Azerbejdżanie. Wynagrodzenie dla krajowych osób fizycznych, niebędących pracownikami Wnioskodawcy, za wykonane usługi zewnętrzne na rzecz projektu na podstawie umów zawartych z Wnioskodawcą.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-259/12-2/JK2
  Czy można zastosować - do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-276/12/MR
  Zakres kwalifikacji podatkowej, konieczności ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zaliczek na podatek odnośnie przychodów ze sprzedaży praw autorskich do programów komputerowych.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-281/12-2/AK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostały spełnione – to wówczas możliwe było zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywanych prac o charakterze twórczym. A Wnioskodawcy przysługuje prawo do prawidłowego, samodzielnego wykazania kosztów uzyskania przychodu w rocznej deklaracji PIT - 37.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-280/12-2/AK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostały spełnione – to wówczas możliwe było zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywanych prac o charakterze twórczym. A Wnioskodawcy przysługuje prawo do prawidłowego, samodzielnego wykazania kosztów uzyskania przychodu w rocznej deklaracji PIT - 37.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-266/12-4/JK
  Czy do uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię przychodów należy stosować 50% koszty uzyskania przychodu przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-215/12-3/JK2
  Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-215/12-2/JK2
  Czy w związku z wykonywaniem zadań i zatrudnieniem na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-139/12-4/DS
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego: 1) umowy o pracę (po wprowadzaniu zmian wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego), 2) tabelaryczne zestawienia projektów, 3) ewidencja wykonanych i przekazanych jedynemu wspólnikowi Wnioskodawcy programów komputerowych (utworów) prowadzona przez Wnioskodawcę, są wystarczające dla udokumentowania pod kątem 50% kosztów uzyskania przychodów, faktu tworzenia przez pracowników utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-139/12-3/DS
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego: 1) umowy o pracę (po wprowadzaniu zmian wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego), 2) tabelaryczne zestawienia projektów, 3) ewidencja wykonanych i przekazanych jedynemu wspólnikowi Wnioskodawcy programów komputerowych (utworów) prowadzona przez Wnioskodawcę, są wystarczające dla udokumentowania pod kątem 50% kosztów uzyskania przychodów, faktu tworzenia przez pracowników utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-213/12-2/AS
  Jeżeli wykonywana przez Wnioskodawcę praca na stanowisku projektanta jest czynnością twórczą o niepowtarzalnym charakterze oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uznać, że do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, zgodnie z kartą pracy, mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-246/12-2/LS
  Czy w latach 2007-2009 przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu wykonywania funkcji kierownika produkcji telewizyjnej?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-200/12-2/JK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-125/12-2/JK
  Czy wykonując w latach 2007-2011 zadania kierownika produkcji TV będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-14/12-4/MP
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o pracę do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-371/11-2/ASZ
  Czy można wyodrębnić w umowie o pracę z pracownikami działu marketingu i grafikiem komputerowym, którzy w ramach swojej pracy tworzą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie autorskie i zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za taką pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz pozostałą części wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez ww. pracowników pozostałych obowiązków pracowniczych i zastosować do tego przychodu koszty uzyskania przychodu określone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-81/12-2/JK2
  Czy będąc zatrudnionym w latach 2007-2011 na stanowisku kierownika produkcji i wykonując przynależne tego stanowisku czynności i funkcje zawodowe w rozliczeniach podatkowych przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-80/12-2/JK2
  Czy pracując w latach 2007-2011 na stanowisku kierownika produkcji i wykonując przynależne temu stanowisku czynności i funkcje zawodowe przysługiwało Wnioskodawczyni w rozliczeniach podatkowych prawo stosowania zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-31/12-2/MP
  Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych w latach 2007-2011 Wnioskodawczyni miała prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-53/12-2/JK2
  Czy dla przychodów osiąganych w latach 2007-2011 z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji TV Wnioskodawca miał prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-51/12-2/JK2
  Czy w związku z zatrudnieniem na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV i wykonywaniem przynależnych do tego stanowiska czynności przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-52/12-2/JK2
  Czy dla przychodów uzyskiwanych na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV Wnioskodawca mógł w latach 2007-2011 korzystać z prawa stosowania zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-55/12-2/JK2
  Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych w rozliczeniach z lat 2007-2011 Wnioskodawczyni miała prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-12/12-2/MS1
  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony).
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-35/12-2/JK2
  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-49/12-2/JK2
  stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-918/11-4/JK2
  Czy koszty uzyskania przychodu z wykonywanej pracy kierownika produkcji i producenta będącego współtwórcą utworu audiowizualnego, wynoszą 50%?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-6/12-2/MS1
  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w latach 2007-2011, do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji producenta wewnętrznego audycji telewizyjnych, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana przez Wnioskodawcę była pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, miała indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1028/11-2/MS1
  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji kierownika oraz organizatora produkcji telewizyjnej i filmowej można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana przez Wnioskodawcę jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1010/11-2/AK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu przeniesienia praw autorskich za lata 2006-2011 i lata następne (o ile nie zmieni się stan faktyczny i prawny).
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-891/11-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 Nr 51, poz. 307), dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieło oraz dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą czasu pracy (przy czym dla pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę, nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy) w ramach umowy o pracę?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-892/11-2/MP
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 Nr 51, poz. 307), dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieło oraz dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą czasu pracy (przy czym dla pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę, nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy) w ramach umowy o pracę?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/11/119/SBA/12/PT-115
  nabycie praw autorskich, praw majątkowych i praw pokrewnych oraz prawa do odliczenia podatku VAT
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1580/11-2/AS
  opodatkowanie usługi polegającej na napisaniu scenariusza
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-716/11-2/KW
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na wykonaniu dzieła w postaci opracowania treści merytorycznej portalu internetowego poświęconego tematyce podatkowej, w zakresie modułów: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i znaki skarbowe akcyzy, podatek od gier, opodatkowanie rolnictwa, podatek od środków transportowych, podatek leśny z przekazaniem autorskich praw majątkowych nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy oraz nie będą opodatkowane obniżoną 8% stawką podatku VAT, jako usługi wymienione w poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy. Przedmiotowe usługi będą podlegały opodatkowaniu podstawową 23% stawką podatku VAT.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1524/11-2/AS
  opodatkowanie przekazania udziału w zysku z tytułu sprzedaży prawa do eksploatacji filmu
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-795/11-2/SP
  Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży własnoręcznie namalowanych obrazów.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-620/11-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni, jako kierownikowi produkcji oraz uczestnikowi tworzenia utworu audiowizualnego, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w TV przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-629/11-7/KW
  Usługi związane z produkcją filmów oraz pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo wraz z przekazaniem praw autorskich do nagrań, pomimo, iż mieszczą się w grupowaniu PKWiU 59.11.1 nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, bowiem efektem prac Wnioskodawcy nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji – Zainteresowany nie występuje w roli nadawcy tych programów telewizyjnych. W konsekwencji właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług związanych z produkcją filmów, a także programów telewizyjnych i nagrań wideo wraz z przekazaniem praw autorskich do nagrań jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-857/11/MK
  Czy możliwe jest zastosowanie przez płatnika do przychodów pracowników 50% kosztów uzyskania przychodów?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-980/11-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-766/11-9/MP
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawcy stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1465/11-2/PR
  opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związanego z tym obowiązku ich dokumentowania
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1087/11-4/MM
  Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy wartość sprzedaży z tytułu wykonywanej działalności przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie przekroczy kwoty 150 000 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty nadwyżka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca jest zobowiązany, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT do rejestracji jako podatnik VAT czynny.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1083/11-2/ES
  Czy Spółka, wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu (wynagrodzenia) za rozporządzanie majątkowymi prawami autorskimi, powstałymi w wyniku pracy twórczej, obliczonego w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego (honorarium autorskiego), jest uprawniona do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 UPDOF; przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodów powinny zostać określone na podstawie art. 22 ust. 2 UPDOF?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-820/11/BJ
  Czy w związku z wykonywaniem projektów z zakresu budowy dróg i parkingów przysługuje Wnioskodawcy prawo, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do naliczania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1431/11-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z tytułu opłat za nadawanie utworów autorskich
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-816/11-2/JK3
  możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-585/11-2/MP
  Czy, koszty uzyskania przychodu Wnioskodawczyni, jako kierownika produkcji zatrudnionego na etacie w Telewizji, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego wynoszą 50%?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-719/11-4/MP
  Czy Wnioskodawca, jako odpowiedzialny za prawidłowe pobranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, może uwzględniać koszty uzyskania przychodu od opisanych umów o dzieło w wysokości 50%?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-731/11-4/JK2
  Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego audycji telewizyjnych Wnioskodawca może stosować zryczałtowaną - 50% stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-889/11-2/LS
  Czy Wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku wynagrodzeń uzyskanych na stanowisku producenta?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1200/11-2/BD
  Prawo do odliczenia z faktury dokumentującej przeniesienie prawa autorskich do utworu (książki).
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-920/11-2/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom kadry zarządzającej.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-819/11-4/PS
  Prawo do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w z związku z nabyciem ich przez Spółkę w ramach aportu przedsiębiorstwa.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-692/11-4/MS
  CIT - w zakresie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej aport, dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 01.12.2010r. do 31.12.2011r
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-774/11/BJ
  Czy w sytuacji gdy pracownik w ramach obowiązków służbowych wykonuje czynności, których efektem jest powstanie utworu i przenosi prawa majątkowe do niego na pracodawcę, a wynagrodzenie określono w umowie w ten sposób, że określono jego część jako należną za pracę twórczą, można uznać, że ta część jego wynagrodzenia jest w całości równa wysokości uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu rozporządzania prawami autorskimi w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-780/11/AA
  Czy Wnioskodawcy przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskiwanych miesięcznych przychodów stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-685/11-2/JK2
  Czy Wnioskodawcy przysługuje - w części wynagrodzenia należnego za jej twórcze (projektowe) prace - prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu; o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90 poz. 416)?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-980/11-4/MM
  Uiszczana przez Spółkę opłata reprograficzna stanowi zapłatę za wykorzystanie praw autorskich i pokrewnych związanych ze sprzedawanym sprzętem do powielania i utrwalania utworów oraz praw pokrewnych. Innymi słowy uiszczana opłata jest wynagrodzeniem za czynność opodatkowaną podatkiem VAT. W konsekwencji, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze VAT otrzymanej od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, bowiem poniesione wydatki służą działalności opodatkowanej Spółki.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1159/11-2/EK
  Opodatkowanie wkładu wniesionego przez strony w celu realizacji koprodukcji filmu fabularnego
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/11-4/EC
  W jaki sposób należy ustalić dochód ze sprzedaży praw autorskich wniesionych aportem przez Podatnika do spółki komandytowej, które to prawa zostały wytworzone przez Podatnika we własnym zakresie przed datą aportu?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-821/11-3/JO
  usługa wykonania projektu architektonicznego i aranżacji wnętrz oraz projektu mebli przez Wnioskodawczynię będzie opodatkowana podstawowa stawką podatku od towarów i usług
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-243/11-4/BM
  Wnioskodawca z tytułu wykonywanych czynności jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jednakże nie należy tego wywodzić z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.Do usług wykonywanych przez Wnioskodawcę nie ma zastosowania preferencyjna stawka.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-594/11-2/JK
  Czy można zastosować – do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-303/11-4/GG
  Czy Wnioskodawcy przysługuje – do wynagrodzenia należnego z umowy o dzieło – prawo do odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 .pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307)
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-886/11-4/AS
  usługi wspomagające wystawianie widowisk artystycznych będą opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 stawką podstawową 23%.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-299/11-4/DS
  Czy możliwe jest uwzględnienie 50% kosztów uzyskania przychodu od części przychodu, który został uzyskany w wyniku pracy nad utworem, pomimo braku odpowiednich uregulowań w umowie o pracę Wnioskodawcy, w rocznym rozliczeniu po uzasadnieniu ich naliczenia?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-907/11-3/PR
  opodatkowanie odszkodowania dochodzonego od podmiotu korzystającego z utworu bez stosownej licencji w trybie art. 79 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kwot wyegzekwowanych na drodze sądowej (lub przedsądowej) wynagrodzenia należnego z tytułu użytkowania praw autorskich lub pokrewnych w trybie art. 70 ust. 21 tejże ustawy.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-645/11-2/MK
  Czy w świetle powyższego stanu faktycznego oraz interpretacji podatkowej zawarte umowy z pracownikami oraz tabelaryczne zestawienie projektów oprogramowania zawierające informacje o realizowanych projektach i pracownikach, którzy je realizują są wystarczające dla udokumentowania pod kątem 50% kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) faktu tworzenia przez pracowników utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-868/11-2/KŁ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produkcji filmów z przeniesieniem praw autorskich oraz - programów dokumentalnych z przeniesieniem praw autorskich.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-872/11-2/AS
  Opodatkowanie usługi polegającej na opracowywaniu materiałów reporterskich do programów informacyjnych – stawka 23%
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-852/11-2/PR
  opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związany z tym obowiązek ich dokumentowania.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-898/11-2/PR
  opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związany z tym obowiązek ich dokumentowania.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-261/11/AM
  Czy płatności Spółki na rzecz spółek mających siedzibę w Holandii i Niemczech za licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i czy w związku z tym Spółka powinna pobrać zryczałtowany podatek od tych płatności?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-897/11-2/PR
  opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związany z tym obowiązek ich dokumentowania.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-478/11-4/MP
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawczyni stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-831/11-2/PR
  opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związanego z tym obowiązku ich dokumentowania
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-273/11-4/ASZ
  Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, osoba fizyczna może zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym od pozostałego przychodu, tzn. za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-803/11-4/PR
  uznanie organizacji zbiorowego zarządzania za podatnika podatku VAT oraz określenie stawki podatku VAT na wynagrodzenie należne od użytkowników praw.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-569/11/BG
  Czy przychody z tytułu odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych na rzecz Wnioskodawcy, uzyskiwane przez osoby prawne z siedzibą w Wielkiej Brytanii, prowadzące tam działalność gospodarczą, stanowią zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust. 1 Konwencji zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych sporządzonej w Londynie w dniu 20 lipca 2006 r. a zatem nie podlegają w Polsce opodatkowaniu?(pytanie oznaczone we wniosku jako I)
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-672/11-4/AMN
  1. Czy Wnioskodawczyni może stosować stawkę 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach wykładów jakie prowadzi (zarówno w ramach etatu, jaki na podstawie umowy cywilno-prawnej)? 2. Czy pracodawca ma prawo odmówić zastosowania normy 50%?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-218/11-2/KO
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu zamieszczania filmów i zdjęć na portalu internetowym należy traktować jako przychody z praw majątkowych (art. 18)? Kiedy powstaje przychód w opisanej sytuacji? Czy do przychodów tych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9)? Czy od powyższego dochodu nie ma obowiązku płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-603/11-5/KC
  określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych przez organizację zbiorowego zarządzania.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-448/11/MK
  Do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować środki pieniężne uzyskane od podmiotu zagranicznego w związku z udostępnianiem, za pośrednictwem sklepu internetowego tego podmiotu, własnych (podatnika) aplikacji mobilnych, gier na urządzenia mobilne typu smarthone oraz z tytułu udzielania licencji na używanie oprogramowania?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-533/11-4/AS
  Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników stanowiących honoraria autorskie.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-97/11-4/GG
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje - w części wynagrodzenia należnego za jej twórcze (projektowe) prace –prawo do odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 .pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307)
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-96/11-2/GG
  Czy spółce jako płatnikowi przysługuje – w części wynagrodzenia należnego wykonawcom dzieła za twórcze (projektowe) prace – prawo do odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodów, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.)?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-370/11/BJ
  Czy w przypadku umów zawieranych w celu przeprowadzenia działalności dydaktycznej w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa mogą być zawierane umowy o dzieło, z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-519/11-2/AP
  Czy na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy VAT usługa wykonania projektu budowlanego będzie opodatkowana podstawową stawką VAT (obecnie 23% na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy VAT), natomiast samo przeniesienie majątkowych praw autorskich do tego projektu będzie opodatkowane obniżoną stawką VAT stosownie do art. 41 ust. 2 w związku z poz. 181 załącznika nr 3 ustawy VAT (obecnie 8% na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy VAT)?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-277/11-4/JK
  Stanowisko Wnioskodawczyni dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-337/11-2/PS
  Czy wypłacane przez Spółkę należności licencyjne na rzecz podmiotu francuskiego za prawo do korzystania z praw autorskich podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-454/11-2/PR
  zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla usług realizacji serialu dokumentalnego na zamówienie telewizji, podczas gdy usługi te są klasyfikowane pod symbolem PKWiU 59.11.11.0 oraz sprzedaży praw autorskich i pokrewnych do tego serialu.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-530/11-2/JF
  Świadczona przez Wnioskodawcę usługa produkcji filmu wraz z przekazaniem praw autorskich winna być opodatkowana stawką podstawową, tj. 23%.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-60/11-6/JG
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-350/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 01.01.2011r. i trwa do dnia 31.12.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-351/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 01.01.2011r. i trwa do dnia 31.12.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-223/11-3/PK1
  CIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących przedmiot prawa autorskiego w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-224/11-3/PK1
  CIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących przedmiot prawa autorskiego w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-241/11-3/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących przedmiot prawa autorskiego w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-237/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-242/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących przedmiot prawa autorskiego w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-241/10-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących przedmiot prawa autorskiego w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-243/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-241/11-3/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących przedmiot prawa autorskiego w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-235/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-236/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-234/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-244/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-233/11-3/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-232/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-238/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-232/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-233/11-3/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-239/11-2/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 07.12.2010r. i trwa do 30.11.2011r., z tytułu objęcia znaku lub znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-215/11-2/MK
  Obowiązki płatnika w związku z usługami tłumaczeniowymi i usługami lokalizacji świadczonymi przez zagraniczne osoby fizyczne.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-6/11-2/MD
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie oprogramowania, będą przychodami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też przychody te będą przychodami określonymi w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem dochodowym według skali podatkowej? Czy od tak uzyskiwanych przychodów Wnioskodawca będzie zobowiązany, lub będzie miał prawo sam ustalać wysokość zaliczki na podatek dochodowy, czy też do obliczania zaliczki zobowiązani będą nabywcy licencji do używania oprogramowania?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-180/11-2/JK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawczyni stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-214/11-4/AK
  Mając na uwadze powyżej przywołane przepisy prawa w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2011 r. oraz przedstawiony stan faktyczny do opodatkowania należności uzyskanych przez zleceniobiorców z którymi zostały zawarte umowy zlecenia w oparciu o art. 13 pkt 8 ustaw podatkowej, gdzie łączna suma należności wynikająca z umowy przekracza kwotę 200,00 zł (bez znaczenia w tej sprawie pozostaje wewnętrzny podział wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy na wynagrodzenie objęte prawami autorskimi oraz wynagrodzenie należne zleceniobiorcy za wykonania prac nie objętych prawami autorskimi), Wnioskodawca zobowiązany będzie od opodatkowania powyższego wynagrodzenia według zasad ogólnych, przy zastosowaniu powyżej zacytowanego art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-249/11-2/MS
  Czy koszty uzyskania przychodu kierownika produkcji zatrudnionego na etacie w telewizji jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego wynoszą 50%?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-262/11-4/EK
  Opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związanego z tym obowiązku ich dokumentowania.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-174/11-2/JS
  50% koszty uzyskania przychodów.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-53/11-4/AS
  Nie ma podstaw, aby do części przychodów (potwierdzonych kartą czasu pracy), uzyskanych w wyniku tworzenia indywidualnych projektów technicznych, zastosować podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-31/11-2/AO
  W jaki sposób należy - po zaistnieniu opisanych zmian organizacyjnych - rozliczać wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Spółce na stanowisku Menadżera ds Marketingu i PR w zakresie kosztów uzyskania przychodu takiego pracownika?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-32/11-2/AO
  W jaki sposób należy - po zaistnieniu opisanych zmian organizacyjnych - rozliczać wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Spółce na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie kosztów uzyskania przychodu takiego pracownika?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-33/11-2/AO
  W jaki sposób należy - po zaistnieniu opisanych zmian organizacyjnych - rozliczać wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Spółce na stanowisku Dyrektora ds Technologii w zakresie kosztów uzyskania przychodu takiego pracownika?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-941/10-4/MS
  Czy nabyte w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki, jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-927/10-4/MS
  Czy nabyte w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki, jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-933/10-4/MS
  Czy nabyte w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki, jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-927/10-4/MS
  Czy nabyte w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki, jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-933/10-4/MS
  Czy nabyte w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki, jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-931/10-4/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego rok podatkowy trwa od 7 grudnia 2010r. do 30 listopada 2011r, z tytułu objęcia niezarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-943/10-4/MS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego rok podatkowy trwa od 7 grudnia 2010r. do 30 listopada 2011r, z tytułu objęcia niezarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1336/10-2/AS
  Opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-500/10-2/MZ
  Przyjmując za Wnioskodawcą, iż planowana transakcja nabycia Nieruchomości "I" oraz Nieruchomości "II" będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-956/10-2/MP
  Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym, obowiązującym u pracodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu, określone w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-4/11-2/PR
  opodatkowanie świadczeń pieniężnych wypłacanych Spółce przez organizację zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi oraz obowiązku ich dokumentowania
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1223/10-2/PR
  Opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związanego z tym obowiązku ich dokumentowania.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1344/10-2/PR
  Opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związanego z tym obowiązku ich dokumentowania.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-949/10/HK
  Czy w przypadku umów zawieranych w celu przeprowadzania działalności dydaktycznej mogą być zawierane umowy zlecenia, czy w tej sytuacji istnieje możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-35/11-2/PR
  Opodatkowanie czynności wykonywanych na podstawie umowy koproducenckiej, w wyniku której nabyte zostaną majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne oraz związane z tym prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1083/10/TJ
  50% koszty uzyskania przychodów.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1007/10-4/AS
  Jeżeli w zawartych umowach o pracę dotyczących należnego wynagrodzenia za określony rezultat pracy uznany za utwór w rozumieniu prawa autorskiego z wyodrębnieniem jaka część wynagrodzenia obejmuje należne honoraria za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do utworów oraz jaka część wynagrodzenia dotyczy innych obowiązków Pracownika, możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego przychód za pracę twórczą.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1174/10-2/AP
  czy na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy VAT usługa wykonania projektu budowlanego będzie opodatkowana 22% stawką VAT, natomiast samo przeniesienie majątkowych praw autorskich do tego projektu będzie opodatkowane 7% stawką VAT stosownie do art. 41 ust. 2 w związku z poz. 162 załącznika nr 3 ustawy VAT?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-986/10-4/KOM
  opodatkowanie wkładu finansowego wniesionego przez koproducenta w produkcję filmu
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-884/10-2/JK
  Czy Spółka postąpi w sposób odpowiadający obowiązującym regulacjom podatkowym, jeżeli w umowach o pracę zawartych z ww. pracownikami, którzy w ramach swoich obowiązków pracowniczych tworzą m.in. utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych wyróżni w ramach zasadniczego wynagrodzenia: a) wynagrodzenie autorskie i zastosuje do tej części wynagrodzenia 50% stawkę kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz b) pozostałą część wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez pracowników pozostałych obowiązków pracowniczych i zastosuje do tej części wynagrodzenia stawki kosztów uzyskania przychodu, w oparciu o normę z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-874/10-2/JS
  Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1233/10-2/AGr
  Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Zainteresowanego, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, z tytułu wynagrodzenia za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, przyjąć koszty uzyskania przychodu określone na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-980/10/IB
  Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować w przypadku tłumaczenia raportu z języka polskiego na angielski?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-839/10-6/MG
  Otrzymanego w 2010 r. wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia z firmą z siedzibą w USA w części dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie przez twórcę z praw autorskich, Wnioskodawca może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy podatkowej, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy Wnioskodawca jest twórcą w rozumieniu powołanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, praca wykonywana przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy zlecenia jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie, do ustalania czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony. Natomiast w odniesieniu do otrzymanego w 2010 r. wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia z firmą z siedzibą w USA w części dotyczącej zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności projektów wynalazczych, norma przepisu art. 22 ust. 9 pkt 1 ww. ustawy nie ma zastosowania z uwagi na to, że Wnioskodawca nie uzyskał patentu na projekty wynalazcze, a tym samym nie mógł przenieść na firmę z siedzibą w USA praw, których w istocie nie posiadał, pomimo, iż pozostałe przesłanki wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej zostały przez Wnioskodawcę spełnione.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1013/10-6/JF
  Usługa produkcji filmu dla kontrahenta niemieckiego bez przekazania praw autorskich podlega opodatkowaniu w kraju stawką 22%.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-921/10-4/MS1
  Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prawidłowo stosować będzie do tej części wynagrodzenia pracowników, która wypłacana będzie za obowiązki służbowe związane z tworzeniem przez pracowników utworów oraz rozporządzaniem przez nich prawami autorskimi na rzecz Spółki 50% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy wskazać, że to na Wnioskodawcy jako na płatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w przedmiotowej sytuacji. W związku z czym zobowiązany jest do prowadzenia stosownej dokumentacji, której forma nie została określona ustawowo. Zaś indywidualna interpretacja przepisów prawa jest jedynie przedstawieniem poglądu organu dotyczącego rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-794/10-2/JK
  Obowiązki płatnika, w związku z usługami tłumaczeniowymi i usługami lokalizacji świadczonymi przez zagraniczne osoby fizyczne.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-820/10-4/KG
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT, Spółka może być uznana za podmiot świadczący usługę w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT i czy tym samym powinna być uznana za podatnika VAT zobowiązanego do naliczenia VAT w związku z otrzymywanymi płatnościami?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-506/10/AM
  Czy Spółka dokonując wypłat środków pieniężnych z tytułu należności za prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego zagranicznemu kontrahentowi z siedzibą we Francji zobowiązana jest do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w myśl art. 12 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975 r. oraz art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-649/10-4/AS
  1) Co będzie przychodem Spółki prowadzącej Portal w sposób opisany w stanie faktycznym? 2) Czy na Spółce będą ciążyły obowiązki jako płatnika?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-381/08/10-S/ES
  50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przepisami ustaw: o wynalazczości, Prawo własności przemyslowej.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1439/10-4/AD
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług Wnioskodawca ma wykazać na fakturze VAT w pozycji dotyczącej sprzedaży praw autorskich (udzielania licencji) do wykonanych zdjęć?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1146/10/JD
  Czy, jeżeli utworzenie strony internetowej wiąże się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w tym zależnych praw autorskich, to czy poniesione wydatki powinny być zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych, czy może wydatki powyższe należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych i ujmować w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-890/10-4/PR
  Opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związanego z tym obowiązku ich dokumentowania.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-970/10-2/EK
  Opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związanego z tym obowiązku ich dokumentowania.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-965/10-4/PR
  opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związanego z tym obowiązku ich dokumentowania.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-724/10/BJ
  Czy wnioskodawczyni jako tłumacz przysięgły, sporządzający na zlecenie sądów, policji, prokuratury oraz firm, tłumaczenia powierzonych jej materiałów - będące przekładem językowym dokumentów, podpisywanym jej nazwiskiem i uwierzytelnione pieczęcią tłumacza przysięgłego - ma prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% od uzyskanego przychodu z tytułu praw autorskich?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-764/10-4/MK
  Czy jako kierownikowi produkcji przysługują Wnioskodawcy 50% koszty uzyskania przychodów?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-526/10-2/MS
  Czy opisana wyżej wartość niematerialna i prawna Spółki w postaci autorskich praw majątkowych do logotypu A w rozumieniu art.16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT nie jest tożsama z wartościami niematerialnymi i prawnymi będącymi prawami ochronnymi na znaki towarowe A w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-754/10-2/MG
  Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych postąpi prawidłowo, stosując do tej części wynagrodzenia pracowników, która wypłacana jest za obowiązki służbowe związane z tworzeniem przez nich utworów oraz rozporządzaniem przez nich prawami autorskimi na rzecz Spółki 50% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-753/10-2/MK1
  Czy jako producentowi będą przysługiwały Wnioskodawcy 50% koszty uzyskania przychodów? Chodzi o rozliczenia za rok 2010 oraz lata następne.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-663/10-2/JK
  Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawcy stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/1/415-682/10/BJ
  Czy płatnik na podstawie zawartych umów o dzieło postępuje prawidłowo stosując 50% koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-616/10-2/MP
  Odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu, w związku z naruszeniem praw do artystycznych wykonań, poprzez bezumowną eksploatację artystycznych wykonań, wypłacone Wnioskodawcy zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako nie wymienione w katalogu odszkodowań wyłączonych ze zwolnienia, o których mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a)-g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-615/10-2/MP
  Zwolnienie od opodatkowania odszkodowania wypłaconego na podstawie wyroku sądowego w związku z naruszeniem praw do artystycznych wykonań
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-614/10-2/SP
  Czy w związku z wykonywaniem ww. pracy, polegającej de facto na: pisaniu scenariuszy programów telewizyjnych i reportaży, przygotowywaniu i realizowaniu materiałów filmowych, pisaniu i wygłaszaniu komentarzy, prowadzeniu programów telewizyjnych i przeprowadzaniu wywiadów, przysługuje Wnioskodawczyni prawo zaliczenia 50% uzyskanego przychodu do kosztów uzyskania przychodu?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-449/10-4/DG
  Czy z uwagi na brak możliwości ustalenia wartości początkowej nabywanych majątkowych praw autorskich lub licencji Spółka może bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą cenę za wykonanie usługi, która obejmuje m.in. wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich (ew. licencji) na Spółkę?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-671/10-2/AK
  Należy stwierdzić, iż honoraria z tytułu praw autorskich wypłacone spadkobiercom stanowią przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik dokonujący wypłaty zobowiązany jest na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy do pobrania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9, oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy twórcom z tytułu korzystania z praw autorskich przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Z powołanego przepisu wynika, że ustawodawca wiąże ściśle koszty uzyskania przychodów z twórcą danego utworu, nie można więc przyjąć, iż przechodzą one na spadkobiercę. W związku z powyższym płatnik dokonując wypłaty honorarium z tytułu praw autorskich spadkobiercy autora, pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% bez pomniejszenia jej o koszty uzyskania przychodu.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-638/10/KB
  możliwość zawarcia z wydawnictwem umowy o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych w związku z dokonaniem przekładu literackiego poza prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą i zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-772/10-4/AO
  1. Na jakiej podstawie należy wpisywać przychód do KPiR skoro nie będzie żadnych faktur? 2. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy, z chwilą powstania raportu sprzedaży dostępnym na portalu czy z chwilą otrzymania przelewu na rachunek bankowy?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-629/10/HK
  Czy pracodawca, wykonując względem wnioskodawczyni - radcy prawnego - na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcję płatnika, w odniesieniu do wypłacanego w ramach stosunku pracy wynagrodzenia (honorarium) związanego z przeniesieniem praw autorskich winien będzie obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, tj. w wysokości 50% wypłacanego wynagrodzenia? Czy w związku z tym niezbędne jest prowadzenie przez pracodawcę szczegółowej dokumentacji określającej w danym miesiącu rozliczeniowym zakres wykonywanych zadań, ich czasochłonność i wycenę czy też wystarczającym jest określenie w umowie o pracę rozgraniczenia kwotowego wynagrodzenia w oparciu o czas pracy przeznaczony na prace o charakterze twórczym i pozostały zakres czynności?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-557/10-2/JS
  Czy do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-744/10-3/TW
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca, wykonując obowiązki płatnika w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych z tytułu tzw. działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia), powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, tj. w wysokości 50 proc. w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, która dotyczy korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzenia przez nich tymi prawami?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-744/10-2/TW
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca, wykonując obowiązki płatnika w odniesieniu do wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, tj. w wysokości 50 proc. w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, która dotyczy korzystania przez pracowników jako twórców z praw autorskich lub rozporządzenia przez pracowników tymi prawami?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-555/10-2/JS
  Czy można zastosować - do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-607/10/BD
  Czy będą miały zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu dla pracowników tworzących programy komputerowe, grafiki i inne?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-577/10/HK
  Czy wnioskodawca ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-592/10-2/MG
  organ podatkowy stwierdza, że Spółka, jako płatnik podatku dochodowego zobowiązana jest do poboru podatku na zasadach ogólnych, ściśle określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od należności z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych z osobami będącymi pracownikiem Spółki, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej możliwość zastosowania zryczałtowanego 18% podatku dochodowego, mówiącej o tym, iż umowa lub umowy zawarte muszą być z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-609/10-2/MS1
  Czy świetle artykułu 22 ust. 9 pkt. 3) i 4) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w stosunku do przychodu z przeniesienia praw autorskich majątkowych do utworów opisanych powyżej w pozycji 54 będą miały zastosowanie koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-394/10-4/MM
  Usługi polegające na podziale kwot opłat pobieranych na podstawie art. 20 i 20#185; ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz wydawców prasy, w sposób zgodny z postanowieniami odpowiednich rozporządzeń wykonawczych do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wypłacie należności poszczególnych wydawców prasy, zgodnie z dokonanym podziałem, które są sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem 74.84.12-00.00 podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku VAT, ponieważ nie zostały wymienione w żadnym z załączników do cytowanej wyżej ustawy, które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami preferencyjnymi oraz zwolnionymi od podatku.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-394/10-3/MM
  Określenie właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług polegających na podziale uzyskanych od organizacji inkasującej opłat i przekazywaniu ich na rzecz uprawnionych wydawców prasy.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-525/10-4/EK
  Opodatkowanie wkładu finansowego i rzeczowego wniesionego przez strony w celu realizacji koprodukcji audycji telewizyjnej lub filmu.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-538/10/RS
  Warunki zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 3.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-336/10-5/MS
  CIT w zakresie - amortyzacji wniesionych do Spółki w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw autorskich do niezarejestrowanych znaków towarowych (nieujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-282/10-2/AJ
  Czy uznając - w stanie sprawy - że należności sprzedawcy będącego nierezydentem, który swoją rezydencję udokumentował stosownym certyfikatem rezydencji, nie będą opodatkowane u źródła, Wnioskodawca postąpił prawidłowo ?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-480/10/MM
  Czy dochód ze sprzedaży wizerunku małoletniej córki dla celów reklamy jest dochodem z pracy dziecka, czy też dochodem z praw autorskich?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-452/10-4/AS
  Przeniesienie określonych praw do audycji/transmisji przez Spółkę na rzecz związku/klubu sportowego w zamian za wkład finansowy, jest odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-382/10-7/PR
  opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz związanego z tym obowiązku ich dokumentowania.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-470/10-2/MR
  stosowanie 50% koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu honorarium autorskiego
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-453/10-4/AS
  Przekazanie przez koproducenta części zysku wynikającego z udziału Spółki we wspólnym przedsięwzięciu nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, czynność ta nie powinna być dokumentowana fakturą VAT, lecz innym dowodem księgowym.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-308/10-4/MG
  zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-288/10-2/JS
  Należy stwierdzić, iż podlega Pani w Polsce w 2009 r. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, t. j. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto, dochody z tytułu praw autorskich po zmarłym ojcu, które dotyczą tantiem z tytułu skomponowania i odtwarzania utworów muzycznych podlegają opodatkowaniu w Hiszpanii, zgodnie z art. 12 ust. 3 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-44/09/10-6/S/JK
  Stwierdzić należy, że Spółka jako płatnik, obliczając zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu rozporządzania prawami autorskimi do wykonanych w ramach stosunku pracy utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie mogła zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-377/10/BJ
  Czy wnioskodawca ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-341/10/MK
  Czy płatnik zatrudniając osoby wykonujące rzeźbienia i wykończenia mebli na umowę zlecenia ma prawo do zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-212/10/RS
  Warunki zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 3.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-271/10-4/KŁ
  Czy w przedstawionej sytuacji dopuszcza się przyjęcie 50% kosztów uzyskania przychodu?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-183/10-2/MK1
  stanowisko Wnioskodawcy uznano jako nieprawidłowe w części dotyczącej zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do części wynagrodzenia wypłacanego w postaci ryczałtu w wysokości 50% wynagrodzenia pracownika, a jako prawidłowe w pozostałym zakresie złożonego wniosku.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-135/10-2/AS
  Czy prawidłowym jest twierdzenie, iż w oparciu o przepis art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych przez Pracowników w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę nie podlegają amortyzacji, a koszty ich wytworzenia (w tym wynagrodzenia Pracowników) stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-136/10-2/AS
  przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują możliwości amortyzacji wytworzonego we własnym zakresie programu komputerowego, jako wartości niematerialnej i prawnej.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-181/10-4/MR
  W przypadku gdy wynagrodzenie będzie wypłacane za korzystanie z praw autorskich, Spółka ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu swoich pracowników pomimo, że utwór ma postać nieukończoną. Prawo do podwyższonych kosztów związane jest nie tylko z rozporządzaniem prawami autorskimi ale i z korzystaniem z nich.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-182/10-4/MR
  Należy stwierdzić, iż w przypadku gdy wynagrodzenie będzie wypłacane za korzystanie z praw autorskich, Spółka ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu swoich pracowników pomimo, że utwór ma postać nieukończoną. Prawo do podwyższonych kosztów związane jest nie tylko z rozporządzaniem prawami autorskimi ale i z korzystaniem z nich.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-182/10-3/MR
  zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodu.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-181/10-3/MR
  Spółka nie będzie miała podstaw do zastosowania, dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych premii, nagród i świadczeń urlopowych, podwyższonych 50%-owych kosztów uzyskania przychodów. Zastosowanie powinna tu znaleźć stawka określona w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem normę 50% kosztów uzyskania przychodów tytułem praw autorskich należy stosować w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, które objęte jest prawem autorskim, natomiast nie stosuje się w stosunku do pozostałych składników wynagrodzenia, jakimi są premie, nagrody czy świadczenia urlopowe.
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-181/10-2/MR
  zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodu
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-137/10-2/AS
  Czy prawidłowym jest twierdzenie, iż w oparciu o przepis art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych przez Pracowników w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę nie podlegają amortyzacji, a koszty ich wytworzenia (w tym wynagrodzenia Pracowników) stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-236/10/MK
  Czy płatnik może zastosować 50% koszy uzyskania przychodów, jeżeli dysponuje szczegółowymi narzędziami, które w sposób precyzyjny potrafią wyznaczyć ilość czasu spędzonego przez konkretnego pracownika nad utworem będącym przedmiotem prawa autorskiego?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-197/10/RS
  Warunki zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-192/10-2/KC
  obciążenie podatkiem VAT usługi wyprodukowania reklamowanego utworu audiowizualnego dla kontrahenta z Niemiec
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/10-2/AI
  Wnioskodawca nie świadczy usług – nie są spełnione warunki – nie powstaje obowiązek w zakresie podatku VAT.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/10-3/AI
  Wnioskodawca nie świadczy usług – nie są spełnione warunki – nie powstaje obowiązek w zakresie podatku VAT.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/10-2/AI
  Wnioskodawca nie świadczy usług – nie są spełnione warunki – nie powstaje obowiązek w zakresie podatku VAT.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/10-4/AI
  Wnioskodawca nie świadczy usług – nie są spełnione warunki – nie powstaje obowiązek w zakresie podatku VAT.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/10-3/AI
  Wnioskodawca nie świadczy usług – nie są spełnione warunki – nie powstaje obowiązek w zakresie podatku VAT.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/10-5/AI
  Wnioskodawca nie świadczy usług – nie są spełnione warunki – nie powstaje obowiązek w zakresie podatku VAT.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/10-4/AI
  Wnioskodawca nie świadczy usług – nie są spełnione warunki – nie powstaje obowiązek w zakresie podatku VAT.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/10-5/AI
  Wnioskodawca nie świadczy usług – nie są spełnione warunki – nie powstaje obowiązek w zakresie podatku VAT.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-197/10-6/PR
  opodatkowanie wynagrodzeń otrzymywanych od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi przez Spółkę.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-179/10/ASz
  Czy wykonawca - dokonując, na podstawie umowy zawartej z zamawiającym, korekty tłumaczenia - będzie uprawniony do naliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanych przychodów?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-171/10/BD
  Czy do uzyskanych przychodów na podstawie przepisu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-101/10-4/MK1
  ocena stanowiska Wnioskodawcy dokonana została jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Wobec tego ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczy tylko tej części, do oceny której Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest upoważniony, tj. przepisów prawa podatkowego w zaprezentowanym stanie faktycznym w zakresie zasadności zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-49/10/ASz
  Czy z dokumentu statuującego umowę o pracę (powołanie) winno wynikać jaka część (kwota) uposażenia obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia (uposażenia) uzyskiwanego za pracę nie mającą charakteru twórczego?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-49/10-2/MG
  Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni traktowana jest w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako twórca, należy uznać, że do przychodu osiąganego tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, zgodnie z kartą pracy, mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu. Natomiast do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-31/10-2/AS
  PIT - w zakresie stosowania 50% koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu honorarium
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-32/10-4/MK1
  stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-17/10-2/AS
  stosowanie 50% koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu wynagrodzeń
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-5/10-2/MK1
  stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-773/09-4/MK1
  stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-769/09-4/MK1
  stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-773/09-4/MK1
  stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-769/09-4/MK1
  stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-18/10-2/JK2
  Czy można zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-10/07/10-S-1/ES
  Czy od zasądzonej wyrokiem sądu kwoty, Wnioskodawca obowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego oraz czy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu dla twórcy patentu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-831/09-2/JK2
  zastosowanie 50% kosztów uzyskania od przychodów
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-728/09-2/MK1
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów kierownika produkcji
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1116/09-2/JK
  Czy projekt architektoniczny i urbanistyczny stanowiące część zbioru dokumentów p/n "projekt budowlany" być opodatkowane stawką VAT w wysokości 7% jako prace twórcze?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-696-2/MK
  zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego pracownika związanej z tworzeniem programów komputerowych
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-189/10/PP
  Czy przy zbyciu znaku towarowego przez SpK, w przypadku gdyby nie stanowił on wartości niematerialnej i prawnej, kosztem uzyskania przychodu Spółki (jako wspólnika SpK) ze zbycia znaku towarowego będzie wartość znaku towarowego określona w umowie spółki SpK/uchwale aportowej, pomniejszona o odliczalny podatek VAT, jeśli wystąpi (tj. wartość netto), nie wyższa jednak niż wartość rynkowa tego znaku towarowego z dnia wniesienia wkładu?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-188/10/PP
  W jaki sposób powinien zostać ustalony dochód (przychód i koszt) w przypadku późniejszej ewentualnej sprzedaży przez SpK wniesionych do niej znaków towarowych, w szczególności, w jaki sposób powinny zostać w takim przypadku ustalone koszty uzyskania przychodu?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-187/10/PP
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej znaków towarowych wniesionych aportem do SpK (podlegających amortyzacji) będą stanowiły koszt uzyskania przychodu wspólników, w tym Spółki (proporcjonalnie do posiadanego udziału), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano aportu, tj. od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka złoży oświadczenie o wniesieniu tych znaków aportem do SpK oraz zostanie podjęta uchwała wspólników o zmianie umowy SpK?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-186/10/PP
  W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość wniesionych do SpK poszczególnych znaków towarowych dla potrzeb amortyzacji?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-185/10/PP
  Czy stanowiące przedmiot prawa autorskiego znaki towarowe niezarejestrowane w Urzędzie Patentowym, stanowią wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-798/09-3/MS
  2. Czy stanowiący przedmiot prawa autorskiego znak towarowy niezarejestrowany w Urzędzie Patentowym, w stosunku do którego Spółka nie występowała o objęcie go prawami ochronnymi w rozumieniu Prawa własności przemysłowej stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji? 3.W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość wniesionego do SpK znaku towarowego dla potrzeb amortyzacji? 4. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej znaku towarowego wniesionego aportem do SpK będą stanowiły koszt uzyskania przychodu wspólników, w tym Spółki (proporcjonalnie do posiadanego udziału), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano aportu, tj. od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka złoży oświadczenie o wniesieniu znaku aportem do SpK oraz zostanie podjęta uchwała wspólników o zmianie umowy SpK?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-978/09-7/JG
  Czy stanowiący przedmiot prawa autorskiego znak towarowy niezarejestrowany w Urzędzie Patentowym, w stosunku do którego Spółka nie występowała o objęcie go prawami ochronnymi w rozumieniu Prawa własności przemysłowej stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1128/09-2/AP
  Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego z tytułu wykonywanych czynności zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jest podatnikiem niniejszego podatku?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1035/09/JG
  Czy zasadne jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, wypłacając wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło z przeniesieniem praw majątkowych na rzecz Spółki zawartych z pracownikami naukowymi nie będącymi pracownikami Spółki?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-422/09-2/MZ
  wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci praw i innych składników do Spółki Osobowej
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-788/09/MR
  50% stawka kosztów uzyskania przychodów dla programistów.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-905/09/PH
  Czy w świetle postanowień ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca zbywając majątkowe prawa autorskie do wykonanych utworów (elektronicznych plików graficznych) na rzecz Klienta (zamawiającego) będącego czynnym podatnikiem VAT w Polsce Wnioskodawca powinien stosować stawkę podatku 7%? Czy w świetle postanowień ustawy o podatku od towarów i usług transakcja honorarium zbycia majątkowego prawa autorskiego na rzecz czynnego podatnika VAT w innym kraju UE lub nabywcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju spoza UE nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1012/09-2/SM
  opodatkowanie otrzymanego wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług i konieczność rejestracji dla celów podatku VAT
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-780/09/BK
  w zakresie skutków podatkowych udzielenia licencji na posługiwanie się znakiem towarowym lub sprzedaży prawa ochronnego na znak
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-605/09-2/MK
  do opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie i umowę o dzieło, w których wprost nie jest określona kwota należności, a wynagrodzenie zapisane w umowach jest określone wg stawki godzinowej oraz stawki za wierszówkę, nie będzie miała zastosowania ryczałtowa forma opodatkowania wskazana w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od należności wynikających z tego rodzaju umów należy pobrać zaliczkę zgodnie z wyżej cytowanym art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, do przychodu wypłacanego na podstawie umowy - zlecenia i umowy o dziełow których wprost nie jest określona kwota należności za dany miesiąc nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-605/09-3/MK
  wypłata z tytułu zawartej umowy o dzieło z przeniesieniem praw majątkowych stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Do przychodów tych nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-605/09-2/MK
  do opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie i umowę o dzieło, w których wprost nie jest określona kwota należności, a wynagrodzenie zapisane w umowach jest określone wg stawki godzinowej oraz stawki za wierszówkę, nie będzie miała zastosowania ryczałtowa forma opodatkowania wskazana w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od należności wynikających z tego rodzaju umów należy pobrać zaliczkę zgodnie z wyżej cytowanym art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, do przychodu wypłacanego na podstawie umowy - zlecenia i umowy o dziełow których wprost nie jest określona kwota należności za dany miesiąc nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-605/09-5/MK
  wypłacane miesięcznie kwoty przekraczające łącznie 200 zł jednemu zleceniobiorcy z tytułu zawarcia umowy zlecenia i umowy o dzieło z przeniesieniem praw majątkowych w przypadku zawartej umowy o dzieło stanowią przychód z praw majątkowych o których mowa w art. 18 ww. ustawy i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Natomiast w przypadku wypłaty z tytułu umowy zlecenia z której wynika, że kwota, określona w umowie za dany miesiąc nie przekracza 200 zł. znajdzie zastosowanie przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-791/09/EŁ
  Określenie miejsca świadczenia usług napisania tekstu reklamowego z przeniesieniem prawa autorskiego.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/11/SRG/09/PK-671
  1. Czy wniesienie przez wspólnika nieruchomości i praw autorskich tytułem wkładu do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie pozostałych wspólników spółki? 2. Jaką wartość początkową wniesionej nieruchomości i praw autorskich należy przyjąć dla potrzeb ewidencji środków trwałych oraz jaką proporcję należy zastosować dla ustalenia wielkości odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych wspólników? 3. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia nieruchomości wniesionej do spółki komandytowej według wartości wyższej, niż wartość kwot wydatkowanych przez wspólnika na jej nabycie lub wytworzenie? 4. Czy koszt uzyskania przychodu przy zbyciu nieruchomości zostanie uwzględniony zgodnie z udziałem w zyskach i stratach spółki, wynikającym z umowy spółki?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/12/ZDA/09/PK-671
  1. Czy wniesienie przez wspólnika nieruchomości i praw autorskich tytułem wkładu do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie pozostałych wspólników spółki? 2. Jaką wartość początkową wniesionej nieruchomości i praw autorskich należy przyjąć dla potrzeb ewidencji środków trwałych oraz jaką proporcję należy zastosować dla ustalenia wielkości odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych wspólników? 3. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia nieruchomości wniesionej do spółki komandytowej według wartości wyższej, niż wartość kwot wydatkowanych przez wspólnika na jej nabycie lub wytworzenie? 4. Czy koszt uzyskania przychodu przy zbyciu nieruchomości zostanie uwzględniony zgodnie z udziałem w zyskach i stratach spółki, wynikającym z umowy spółki?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/132/RYM/09/PK-1093
  W jaki sposób twórca (idei programu) i jednocześnie wykonawca (rzeczywista praca programistyczna) kompletnego i zdatnego do użytkowania programu komputerowego, będącego w przyszłości przedmiotem aportu niepieniężnego do spółki kapitałowej, może ustalić jego koszt, tak, aby podatek dochodowy, jaki będzie musiał zapłacić od objętych w zamian za ten aport udziałów, mógł być naliczony nie od całości przychodów, a od faktycznego dochodu, tj. uwzględniając koszt aportu oraz koszt objęcia udziałów?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-577/09-2/DG
  1) Czy poszczególne etapy prac wskazanych w etapie I harmonogramu prac i badań przywołanego w stanie faktycznym należy traktować jako koszty pośrednio związane z przychodem Spółki, zaś koszty etapu II o którym mowa w przedmiotowym harmonogramie należy podzielić odpowiednio na koszty nabycia praw autorskich, określone w etapie II pkt 1, 2, 7, 8, 9 harmonogramu oraz koszty wpływające na wartość ulepszenia środka trwałego, określone w etapie II pkt 3-6 harmonogramu? 2) Czy poniesiony przez Spółkę koszt związany z fizycznym wykonaniem filtra należy zakwalifikować jako ulepszenie środka trwałego?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-497/09/MK
  W którym roku podatkowym Jednostka ma prawo uznać ponoszone wydatki związane z wytworzeniem programów komputerowych (wynagrodzenie pracowników pracujących przy tworzeniu programów komputerowych) do kosztów uzyskania przychodu?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-497a/09/MK
  W którym roku podatkowym Jednostka ma prawo uznać ponoszone wydatki związane z wytworzeniem programów komputerowych (usługi promocji i reklamy stworzonych programów komputerowych) do kosztów uzyskania przychodu?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1078/09-2/AA
  Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, mając na uwadze własne stanowisko w sprawie, Spółka zwraca się z prośbą o potwierdzenie czy w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom oraz osobom zatrudnionym na umowę o dzieło, w części odpowiadającej wykonanej pracy, która stanowi przedmiot prawa autorskiego (wypłacanego za rozporządzanie tym prawem zgodnie z postanowieniami umowy o pracę lub umowy o dzieło), Spółka jako płatnik może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, w wysokości 50% uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-737/09/ASz
  Czy można zastosować – do przychodu tytułem wynagrodzenia za prace twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-852/09-4/WM
  Czy można dochody pracowników zakwalifikować do prac o charakterze twórczym i zastosować koszty uzyskania przychodów 50-procentowe od przychodów, jakie osiągają przy założeniu, że główna część prac (90%) jest pracą o charakterze twórczym?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-867/09-4/JK
  50% koszty uzyskania przychodów, w związku z wykonywaniem prac o charakterze twórczym.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-580/09-4/MP
  Czy w korekcie rocznego zeznania podatkowego Wnioskodawca może uwzględnić od umowy o dzieło 50% koszty uzyskania przychodu, mimo że w rozliczeniu podatkowym, firma zamawiająca projekt budowlany naliczyła 20% koszty uzyskania przychodu?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-744/09-2/GC
  Czy podatek dochodowy od osób prawnych od faktur za wykonane przez polską firmę usługi przygotowanie dokumentacji do pozyskania pozwolenia na budowę zakładu oczyszczalni ścieków, zmiana projektu zakładu oczyszczania ścieków, rysunki wykonawcze oczyszczalni ścieków projekt instalacji tłocznej ścieków, powinien być odprowadzony w Polsce.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-668/09/BD
  Czy dziennikarz, przebywający na urlopie wypoczynkowym lub zwolnieniu lekarskim, zachowuje prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-849/09-4/AP
  Spółka dokonując sprzedaży przedmiotowego prawa będzie posiadała status twórcy w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zatem planowana sprzedaż autorskiego prawa majątkowego do zrealizowanego filmu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do tej ustawy, jako usługi związane z kulturą - usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-850/09-2/ES
  1) Czy w odniesieniu do wynagrodzeń ze stosunków pracy wskazanych w stanie faktycznym można zastosować koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 50% uzyskanego przychodu? 2) Do jakiej części wynagrodzenia za pracę można zastosować koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu? 3) Czy do wynagrodzeń za pracę objętą prawem autorskim wypłacanych za okresy sprawiedliwionej nieobecności: pracownika w pracy (zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy i in.) można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu? Do jakiej części wynagrodzenia za nadgodziny można stosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-550/09-4/JK2
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia od wynagrodzenia za wykonywanie projektów 50%-owej stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416)?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-838/09/EA
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z utworów autorskich.
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-518/09-4/JK2
  Czy w stosunku do przychodów (lub ich części) z tytułu pełnienia służby przez żołnierzy zawodowych wykonujących obowiązki na stanowiskach wykładowców akademickich należy stosować koszty uzyskania przychodu inne niż określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-674b/09/IB
  Czy Sąd Okręgowy w E. powinien dokonać rozliczenia Pana wynagrodzenia według takich samych zasad, jak Sąd Okręgowy w P. tj. jako honorarium autorskiego, do którego mają zastosowanie zryczałtowane koszty uzyskania w wysokości 50% przychodów?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-663/09/BJ
  W jaki sposób wykazać w rozliczeniu rocznym uzyskany dochód ze sprzedaży książki i należny podatek? 2. Jakim dokumentem obciążyć odbiorcę, czy może to być rachunek zwykły?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1124/09/EA
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z utworów autorskich.
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-546/09-2/MP
  1. Czy Gmina postąpiła prawidłowo, nie uznając 50% kosztów uzyskaniaprzychodów? 2. Czy o autorskim charakterze danego dzieła ma prawo decydowaćZamawiający? A jeśli nie on, to kto? 3. W przypadku, gdy Gmina postąpiła prawidłowo, jakie jeszcze trzebawypełnić wymogi i przesłanki, by móc stosować do tego typu prac (opracowywanie wniosków i studiów wykonalności) wyższe, 50% koszty uzyskania przychodów?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-744/09-4/WS
  1.Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania w 2007 i 2008 r. od wydawnictwa z siedzibą w Holandii kwoty łącznie 142.100 Euro? 2.Jeżeli Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania w 2007 i 2008 r. od wydawnictwa z siedzibą w Holandii kwoty 142.100,- Euro, to czy od uzyskanego przychodu może odliczyć koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 % uzyskanego przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-582/09/BK
  momentu uzyskania przychodu z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich, podstawy prawnej ustalenia momentu uzyskania ww. przychodu oraz podstawy prawnej i sposobu przeliczenia przychodu otrzymanego w walucie obcej.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-510/09-4/MP
  Czy koszt uzyskania przychodu powinien być liczony w wysokości 50% od kwoty przychodu, czy w wysokości 20%, jak w przypadku "zwykłej" umowy o dzieło (bez praw autorskich)?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-609/09-3/JK
  Wniesienie przedmiotowego aportu do spółki komandytowej, stanowiące dostawę towaru opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, winno być udokumentowane przez Spółkę fakturą VAT, w której wartość rynkowa ww. wkładu niepieniężnego, tj. wartość o której mowa w art. 2 pkt 27b ustawy, stanowić będzie kwotę należności ogółem (kwotę brutto) wraz z należnym podatkiem.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-657/09/MS
  Stawka podatku VAT-dla udzielenia licencji na cykl koncertów w ramach Festiwalu.
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-843/09-4/AI
  1. Czy należny jest podatek VAT od opłat licencyjnych wynikających z umowy licencyjnej zawartej w roku 2001, które dopiero w przyszłości będą zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu? Jeżeli tak, to z jaką datą powstaną te należności? Z datą uprawomocnienia się wyroku sądowego? Czy z datami należności wynikającymi z działań licencjobiorcy, polegających na zastosowaniu wynalazku, pomimo braku zapłaty? 2. Czy i od kiedy należne będą odsetki podatkowe? Czy w razie gdyby istniał obowiązek podatku VAT, to czy kwoty należności jednostkowych określone w umowie licencyjnej należy uznać są kwoty netto, czy za kwoty brutto zawierające już w sobie podatek VAT, bowiem w treści umowy licencyjnej nie było to sprecyzowane z powodu nieobjęcia wówczas podatkiem VAT?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1005/09-4/KK
  Czy wyżej wymienione usługi architektoniczne, na 35 % kwoty umownej można wystawić fakturę ze stawką VAT wynoszącą 7%?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-574/09-2/JK2
  Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-782/09-2/TW
  Czy w zakresie opisanym w stanie faktycznym, ustalenie przez spółkę jako płatnika kosztów uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości 50 % zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy o pdof, w odniesieniu do części wynagrodzenia menadżerów w postaci wynagrodzenia twórczego wypłacanego im przez spółkę z tytułu przeniesienia na spółkę praw autorskich do utworów oraz praw do przedmiotów praw własności przemysłowej, jest prawidłowe?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-780/09-2/TW
  Czy w zakresie opisanym w stanie faktycznym, ustalenie przez podatnika kosztów uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości 50 % zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy o pdof, w odniesieniu do części wynagrodzenia podatnika w postaci wynagrodzenia twórczego wypłacanego mu przez spółkę z tytułu przeniesienia na spółkę praw autorskich do utworów oraz praw do przedmiotów praw własności przemysłowej, jest prawidłowe?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-781/09-2/TW
  Czy w zakresie opisanym w stanie faktycznym, ustalenie przez podatnika kosztów uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości 50 % zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy o pdof, w odniesieniu do części wynagrodzenia podatnika w postaci wynagrodzenia twórczego wypłacanego mu przez spółkę z tytułu przeniesienia na spółkę praw autorskich do utworów oraz praw do przedmiotów praw własności przemysłowej, jest prawidłowe?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-585/09/AD
  Czy praca architekta i konstruktorów jest pracą autorską w rozumieniu ustawy i czy w związku z tym Spółka jako płatnik ma prawo naliczać 50% koszty uzyskania przychodu tytułu wykonywania prac będących przedmiotem praw autorskich?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-402/09-4/AJ
  CIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia wartości wynagrodzenia z tytułu pierwszej umowy (dotyczącej stworzenia serwisu internetowego Spółki) w przypadku przewidywanego okresu użytkowania praw autorskich do "serwisu internetowego" nie dłuższego niż rok
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-650/09-5/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-712/09-2/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-650/09-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-569/09/DP
  Czy Wnioskodawca w korekcie do zeznania rocznego PIT-37 może do przychodu uzyskanego z tytułu udostępnienia środku transportu zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-338a/09/PS
  Dotyczy sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości nakładów poniesionych na wytworzenie oprogramowania komputerowego.
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-651/09-2/ES
  Czy w przypadku umów zawieranych w celu dokonywania szkoleń, (osoba przygotowuje własne - autorskie materiały dla uczestników szkoleń, przedstawia - wykłada zakres przedmiotowy będący w zakresie szkolenia- sama opracowuje zakres, udziela informacji, odpowiada na pytania), mogą być zawierane umowy o dzieło, z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-331/09-4/MB
  Płatności dokonywane przez Spółkę na rzecz kontrahenta amerykańskiego nie będą stanowić należności licencyjnych (nie będą objęte dyspozycją art. 13 umowy polsko-amerykańskiej oraz art. 21 i 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Oznacza to, że podmiot polski dokonujący wypłaty takich należności nie będzie obowiązany do potrącenia od nich zryczałtowanego podatku dochodowego. W takiej sytuacji, dochód kontrahenta amerykańskiego w postaci wynagrodzenia, jakie otrzymuje z tytułu sprzedaży oprogramowania komputerowego, należy kwalifikować jako "zyski przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 8 umowy polsko-amerykańskiej. Zyski te podlegają opodatkowaniu tylko w państwie siedziby podmiotu, który dochód taki uzyskuje(w rozpatrywanej sprawie w Stanach Zjednoczonych), o ile podmiot zagraniczny nie posiada zakładu na terytorium Polski.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-572/09/MN
  Sprzedaż autorskiego prawa majątkowego do podręcznika stanowi świadczenie usług, które nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku, gdyż Spółka nie będzie posiadała statusu twórcy w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-416/09-2/AS2
  W oparciu o przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione - możliwe jest dokonanie podziału wynagrodzenia na podstawie dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich programistów, specjalistów do spraw jakości oprogramowania, grafików oraz menadżerów marketingu tworzących m. in. utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-515/09/PS
  1. Jeżeli można zastosować do zakresu czynności architekta 50-proc. koszty uzyskania przychodów, to czy Pracodawca ma prawo do złożenia korekt zeznań rocznych, w których nie zastosował 50-proc. kosztów uzyskania przychodów? Jeżeli tak, to za jaki okres wstecz? 2. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego można zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów do części zakresu czynności architekta, tj.: "Opracowywanie koncepcji projektu oraz wykonywanie oryginalnej dokumentacji projektowej w technice komputerowej i odręcznie" oraz czy ze względu na niemożliwość dokładnego określenia czasu wykonywania czynności twórczych i nietwórczych w kolejnych okresach rozliczeniowych można przyjąć średnią procentową wartość czasu wykonywania pracy o charakterze twórczym (50 proc.) i od tej części stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-456/09/BK
  w zakresie określenia źródła przychodów, w ramach którego należy opodatkować dochody uzyskane ze sprzedaży własnych prac za pośrednictwem aukcji internetowych
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-412/09-3/MS
  znaki towarowe
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-500/09/PS
  Czy w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom, w części odpowiadającej wykonanej pracy, której efekt (rezultat) stanowi przedmiot prawa autorskiego (wypłacanego za rozporządzenie tym prawem zgodnie z postanowieniami umowy o pracę), Spółka jako płatnik może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, w wysokości 50% uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-411/09-3/MS
  CIT w zakresie skutków podatkowych po stronie przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla wnioskodawcy związanych z wniesionym aportem do spółki osobowej zarejestrowanych znaków towarowych/praw ze zgłoszeń znaków towarowych
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-280/09-2/AJ
  Czy należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę osobom prawnym mającym siedzibę na terytorium Francji z tytułu korzystania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z autorskich praw majątkowych do utworów muzycznych i słowno - muzycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-285/09-2/AJ
  Czy należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę osobom prawnym mającym siedzibę na terytorium Japonii z tytułu korzystania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z autorskich praw majątkowych do utworów muzycznych i słowno-muzycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-281/09-2/AJ
  Czy należności licencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę osobom prawnym mającym siedzibę na terytorium Norwegii z tytułu korzystania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z autorskich praw majątkowych do utworów muzycznych i słowno - muzycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/423-239a/09/MK
  W jakiej wysokości następuje ustalenie kosztu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu, w części dotyczącej przyjętych z "E." Sp. z o.o. S.K.A. do "D." Sp. z o.o. S.K.A. jako aport: gruntu oraz nakładów na budowę i reklamę?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-353/09-4AS
  Czy Wnioskodawca może zgodnie z art. 18 i art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (z późniejszymi zmianami) korzystać z 50% kosztów?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-534/09-2/JK
  50% koszty uzyskania przychodów, w związku z wykonywaniem prac architektonicznych.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-491/09-2/JK
  Czy we wskazanym stanie faktycznym Spółka może naliczać pracownikowi 50% koszty uzyskania przychodów za okres pracy twórczej na podstawie umowy o pracę oraz prowadzonej ewidencji czasu pracy twórczej?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-418/09/MK
  Czy możliwe jest zastosowanie do przychodów uzyskiwanych w ramach umów o dzieło przez lekarza specjalistę z tytułu wydawanych opinii 50% kosztów uzyskania przychodów?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-340/09-2/LK
  Czy umowę o dzieło na wykonanie utworu, spełniającego warunki do uznania tego utworu za przedmiot prawa autorskiego (np. napisanie opowiadania, artykułu, wykonanie ilustracji) i przeniesienie autorskich praw majątkowych do tego utworu lub udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu należy opodatkowywać podatkiem zryczałtowanym 18% bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania tego przychodu, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 30 ust. 3 updf, czy też należy traktować ją jako przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 updf, a w związku z tym powinny przysługiwać autorom 50% koszty uzyskania przychodu oraz stawka podatku wynikająca z art. 27 updf?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-329/09-2/ŁM
  Czy poniesione przez podatnika wydatki na nabycie opisanej wyżej "licencji" należy traktować jako wydatki na nabycie podlegającej amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też jako wydatki na nabycie usługi informatycznej, podlegającej zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów w całości w momencie poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-521/09-2/TW
  Czy do części wynagrodzenia przypadającego na pracę twórczą pracowników można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-432/09-4/ES
  Czy w przedmiotowej sprawie, z tytułu umowy o dzieło, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-499/09-2/AZ
  w zakresie określenia miejsca świadczenia usług związanych z produkcją filmów wraz z przeniesieniem prawa majątkowego
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-501/09-4/AD
  Czy zakup domen zarówno od firmy mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych, jak i podatnika unijnego powinien być traktowany na potrzeby podatku VAT jako import usług?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-501/09-5/AD
  Czy zakup domen zarówno od firmy mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych, jak i podatnika unijnego powinien być traktowany na potrzeby podatku VAT jako import usług?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-465/09-2/KB
  Czy wydrukowanie przez Drukarnię książek, broszur lub czasopism, z własnych materiałów między innymi papieru, farb, kleju i kartonu, a następnie wydanie ich zleceniodawcy i przeniesienie na niego prawa do rozporządzania nimi jak właściciel stanowi dostawę towaru w rozumieniu ustawy o podatku VAT?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-270/09-4MK
  PIT - w zakresie zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów dla instruktorów artystycznych z tytułu umowy zlecenia
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-247/09-7/MM
  Czy Spółka powinna pobrać podatek u źródła w związku z wypłatami na rzecz Z oraz A i czy mając certyfikat rezydencji ma prawo zastosować stawkę podatku z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-321/09/MK
  Czy do przychodów z umów o dzieło możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-380/09-3/JK
  50% koszty uzyskania przychodów.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-245/09-4/MK
  Czy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tytuły określone w art. 13 pkt 8 ww. ustawy (wypłaty dla tej samej osoby nie będącej pracownikiem płatnika z tytułu zawartej umowy zlecenia i wypłaty z tytułu zawartej umowy o dzieło) traktuje się łącznie w danym miesiącu do objętej zryczałtowanym podatkiem kwoty do 200 zł i czy wypłaty dokonywane na podstawie umowy z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wartości do 200 zł osobie, która nie jest pracownikiem płatnika - podlegają przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-445/09-4/AG
  Czy Wnioskodawcy, jako pracownikowi kultury, przysługuje prawo do wyłączenia 50% kosztów uzyskania przychodów od wysokości wynagrodzenia przy obliczaniu podatku?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-333/09-4/AMN
  Czy w przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, z którym zawarto dodatkowo umowę o dzieło z korzystaniem z praw autorskich, można przy naliczaniu tych prac zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-276/09-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-150/09-3/PS
  CIT w zakresie art. 7 i 12 umowy z dnia 4 maja 1987 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 1990 r. Nr 38, poz. 216; dalej umowa polsko-kanadyjska) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-225/09-2/LK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka może uznać, że część wynagrodzenia wypłacanego jej pracownikom stanowi honorarium z tytułu przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących rezultat prac podjętych przez tych pracowników na rzecz Spółki i zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF), stosować do tej części wynagrodzenia koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone należne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, których podstawę stanowi ten przychód?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-227/09/PSZ
  Opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży obiektów własności intelektualnej.
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-387/09-2/AD
  W którym momencie – przy świadczeniu usług udostępniania oprogramowania – powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz obowiązek wystawienia faktury VAT, jeżeli klient jest przedsiębiorcą lub jako osoba nie będąca przedsiębiorcą żąda wystawienia faktury?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4-415-250/09-2/PJ
  Czy w zeznaniu rocznym Wnioskodawczyni może uwzględnić od umowy o dzieło 50% koszty uzyskania przychodu?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-212/09/MK
  Czy możliwe jest zastosowanie przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% do wynagrodzeń z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-263/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich do projektu architektonicznego
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-218/09/ASz
  Czy tłumacz przysięgły powoływany przez prokuraturę do tłumaczenia akt prokuratorskich prawidłowo rozlicza wynagrodzenie otrzymane z tytułu ww. tłumaczeń stosując koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-209/09/PS
  Czy Spółka, jako płatnik, obliczając i pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do wynagrodzenia programistów z tytułu przeniesienia na Spółkę praw autorskich do wytworzonych przez nich utworów w ramach stosunku pracy, ma prawo uwzględniać koszty w wysokości 50% zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-214/09/BS
  Stawka VAT przy przeniesieniu praw autorskich do projektu architektonicznego.
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-217/09/KM
  Stawka na usługi twórcze, artystyczne związane z kulturą i usługi niebędące usługami artystycznymi, nie związane z kulturą.
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-354/09-4/AD
  Czy w przypadku druku i oprawy książek z użyciem własnych materiałów i surowców, a następnie przekazania ich wydawcy (który dostarcza tylko odpowiednie pliki w formie elektronicznej) Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów czy świadczenia usługi, dla której można zastosować stawkę 0% VAT na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT3/812/28/136/SBA/09/PK-64
  dotyczy zakresu opodatkowania działalności w zakresie zarządu prawami autorskimi, świadczenia usług licencyjnych i usług zbiorowego zarządu prawami autorskimi
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-275/09-4/AK
  Czy można zastosować do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez tych pracowników koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z korzystaniem przez tych pracowników z praw autorskich jako twórców oprogramowania ? Jeżeli tak to jakie warunki powinna spełnić Spółka oraz pracownicy korzystający z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-217/09-2/AK
  Czy wynagrodzenie wypłacone autorowi na podstawie opisanych w stanie faktycznym umów stanowi dla autora przychód z działalności wykonywanej osobiście określony w art. 13 pkt 2 i/lub pkt 8 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - dalej podatku dochodowego od osób fizycznych z ustawy, czy też przychód z praw majątkowych określony w art. 18 podatku dochodowego od osób fizycznych z ustawy ?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-217/09-3/AK
  1. Czy w przypadku uznania wynagrodzenia uzyskanego przez autora na podstawie umowy wydawniczej za przychód z działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt 2 i/lub pkt 8 lit a) podatku dochodowego od osób fizycznych z ustawy, przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a podatku dochodowego od osób fizycznych z ustawy ma zastosowanie wyłącznie do należności wypłaconych na podstawie umów w których wynagrodzenie zostało określone kwotowo za okresy miesięczne? 2. Czy określenie "z tego samego tytułu" zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 5a podatku dochodowego od osób fizycznych z ustawy należy rozumieć jako jeden z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 lub 5-9 podatku dochodowego od osób fizycznych z ustawy . Tym samym, czy w przypadku osiągania przez podatnika przychodu zarówno na podstawie art. 13 pkt 2 jak i pkt 8 lit. a) limit 200 zł określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a należy ustalać odrębnie dla umów, określających należność stanowiącą przychód na podstawie art. 13 pkt 2 oraz dla umów, określających należność stanowiącą przychód na podstawie art. 13 pkt 8 lit. a)?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/09-2/HS
  Czy Wnioskodawca powinien pobierać od M… podatek w wysokości 10% od należności przekazywanych, wg zawartej z nią umowy, za licencję przedstawień operowych pokazywanych szerokiej polskiej publiczności za wykupionymi biletami wstępu?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/09-3/HS
  Jeżeli M… na żądanie Wnioskodawcy, nie prześle nowego certyfikatu za 2009 r. przed pierwszą wypłatą w 2009 r., to czy Wnioskodawca powinien pobrać i odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego 20% zryczałtowany podatek mając już dwa certyfikaty – za 2007 r. i 2008 r. i pismo, żądanie o przesłanie nowego za 2009 r.?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/09-2/HS
  Czy Wnioskodawca powinien pobierać od M… podatek w wysokości 10% od należności przekazywanych, wg zawartej z nią umowy, za licencję przedstawień operowych pokazywanych szerokiej polskiej publiczności za wykupionymi biletami wstępu?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/09-3/HS
  Jeżeli M… na żądanie Wnioskodawcy, nie prześle nowego certyfikatu za 2009 r. przed pierwszą wypłatą w 2009 r., to czy Wnioskodawca powinien pobrać i odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego 20% zryczałtowany podatek mając już dwa certyfikaty – za 2007 r. i 2008 r. i pismo, żądanie o przesłanie nowego za 2009 r.?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-111/09-3/JK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów, w ramach wykonywania pracy autorskiej jaką jest tłumaczenie , Wnioskodawca ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-69/09/PS
  Czy Spółka koszt wytworzenia programów o wartości powyżej 3 500 zł winna zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych określonych w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegających amortyzacji w okresie co najmniej 24 miesięcy?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-33/09-4/JG
  CIT w zakresie określenia podstawy do naliczania amortyzacji
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-64/09-2/PJ
  Czy koszty uzyskania przychodów z tytułu rozporządzenia przez pracowników prawami autorskimi określa się w wysokości 50 % przychodu uzyskanego w wyniku tego rozporządzenia tj. części wynagrodzenia określonego w umowie o pracę?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-34/09/MS
  Czy wypłata wynagrodzeń we wcześniejszym okresie niż osiągnięty zostanie przychód, z którym bezpośredni związek ma poniesiony koszt oznacza, iż art. 16 ust. 1 pkt 57 w/w ustawy o pdop jest nadrzędny w stosunku do art. 15 ust. 4 w/w ustawy o pdop i moment wypłaty wynagrodzenia z w/w tytułów osobie fizycznej pozwala zaliczyć wydatek od razu do kosztów uzyskania przychodu?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-24/09-4/AŻ
  W przedstawionych sytuacjach nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli ze świadczeń tych mogą korzystać wszyscy członkowie komitetów redakcyjnych, akademii krajowych i zagranicznych itp. to świadczenia te nie mają indywidualnego charakteru. Nie są kierowane do konkretnej osoby. Brak zatem przesłanek do "przypisania" przychodu określonej osobie. W zakresie udzielanego rabatu - sprzedawcy (wydawcy) mają prawo do stosowania najbardziej efektywnej z ich punktu widzenia, polityki sprzedaży, w tym oferowania obniżonych cen dla pewnych grup odbiorców. W przypadku zakupu książki z rabatem, strony zawierają umowę. Jest to czynność obojętna podatkowo.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-42a/09/DK
  Czy w przypadku wynagrodzenia za prawa autorskie Spółka będzie zobowiązana (odpowiednio do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z zastosowaniem stawki tego podatku przewidzianej w art. 12 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przyjmując za podstawę obliczenia kwoty tego podatku wartość netto Wynagrodzenia za prawa autorskie (bez podatku należnego VAT) wykazaną na fakturze VAT wystawionej przez "S.", czy też wartość brutto Wynagrodzenia za prawa autorskie (uwzględniającą kwotę podatku należnego VAT) wykazaną na fakturze VAT wystawionej przez "S."?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-41a/09/DK
  Czy wypłacając wynagrodzenie za prawa autorskie Spółka będzie zobowiązana (odpowiednio do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pobrać zryczałtowany podatek dochodowy i czy Spółka będzie mogła zastosować stawkę tego podatku przewidzianą w art. 12 ust. 2 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-98/09-2/AMN
  Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów do części przychodu uzyskanego w ramach umowy o pracę z tytułu korzystania (rozporządzania) prawami autorskimi i jakie w warunki należy spełnić dla zastosowania ww. kosztów?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-25/09/BK
  Czy w świetle powyższego stanu faktycznego, podatnik zobowiązany jest amortyzować zakupiony program komputerowy, czy też może jednorazowo wpisać koszt egzemplarza programu do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-56/09-2/AG
  podatek dochodowy od osób fizycznych - koszty uzyskania przychodów - pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-20/09/IB
  Czy do wynagrodzenia dodatkowego można stosować 50% lub 20% koszty uzyskania przychodów?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-36/09/IB
  Czy Spółka może zastosować do części wynagrodzenia za pracę twórczą z tytułu tworzenia oprogramowania komputerowego 50% koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a do pozostałej części wynagrodzenia koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-40/HK
  Czy wykonując opinie dla sądów w charakterze biegłego sądowego wnioskodawca może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-25/09-2/AK
  zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-755b/08/DK
  Czy usługa podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od przychodów?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-30/09-2/HS
  1. Czy otrzymywane dofinansowanie może zostać rozliczone w momencie jego otrzymania poprzez bezpośrednie pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów? Czy też w momencie zakończenia procesu badawczego i powstania prac rozwojowych, które jako wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji, dofinansowanie będzie wiązało się z koniecznością pomniejszenia wartości początkowej? 2. Czy ze względu na fakt powstania prac rozwojowych jako projektu głównego oraz przeniesienia praw autorskich związanych z tym projektem Spółka powinna przyjąć odmienne zasady amortyzacji właściwe dla prac rozwojowych oraz praw autorskich czy też przyjąć wyłącznie zasady amortyzacji właściwe dla prac rozwojowych?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1020/08/BK
  w zakresie momentu i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat wynikających z zawartej umowy na udostępnienie znaków towarowych
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1018/08/BK
  w zakresie momentu i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat wynikających z zawartej umowy na udostępnienie znaków towarowych
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-161/08/MK
  Czy do przychodów ze stosunku pracy oraz z umów o dzieło możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-11/09-2/MO
  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1996 r. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie zastosowania kosztu uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę za wykonywanie projektów architektonicznych.
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1149/08-2/EWW
  Nabycie przez koproducentów praw do filmu oraz związanego z nim udziału w zysku nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Brak także podstaw do opodatkowania podatkiem wkładu pieniężnego i rzeczowego wniesionego przez koproducentów w produkcję filmu.
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1609/08-2/AS
  Ustalenie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzeń doradców nie będzie niemożliwe, gdyż w zawartych umowach o pracę brak jest uregulowań dotyczących rozróżnienia wynagrodzenia oraz informacji, o przeniesieniu praw do korzystania z danego utworu, względnie rozporządzania majątkowymi prawami. Natomiast, jeżeli wszystkie ww. przesłanki warunkujące zastosowanie normy 50% kosztów uzyskania przychodów zostaną łącznie spełnione, począwszy od dnia, w którym zostaną one spełnione Wnioskodawca będzie mógł do wynagrodzenia za wykonywanie pracy doradców mającej przymiot pracy twórczej zastosować 50% normę kosztów uzyskania przychodów.
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1601/08-2/MK
  Wnioskodawca będzie wykonywać powierzone mu zadanie na zasadzie - osobiście wykonywanej działalności trenerskiej - polegającej na szkoleniu powierzonych Mu zawodników, w wybranych okresach roku 2009. Czy w omawianym przypadku może stosować koszty uzyskania przychodów na poziomie 50%?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-109/08/MK
  Czy do przychodów ze stosunku pracy możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-987/08-2/AK
  Czy jest możliwe rozliczanie się z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w charakterze informatyk programista przy wykorzystaniu stawki 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich? Czy wynagrodzenie może być objęte w całości 50% kosztów uzyskania przychodów czy tylko jego część?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-692a/08/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do należności licencyjnych opłat z tytułu zakupu urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-692b/08/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do należności licencyjnych opłaty inicjacyjnej.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1306/08-2/ES
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym w Polsce Wnioskodawca obowiązany jest do opodatkowania powstałego dochodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wg skali i połączenia go z innymi dochodami np.: umowa o pracę) ustalonego w wysokości różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania w wysokości 50% (art. 22 ust. 9 pkt 3) przychodu i wpłacania bez wezwania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1a ww. ustawy)?
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1338/08-3/JB
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym w Polsce Wnioskodawczyni obowiązana jest do opodatkowania powstałego dochodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wg skali) i połączenia go z innymi dochodami np.: umowa o pracę, emerytura) ustalonego w wysokości różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania w wysokości 50% (art. 22 ust. 9) przychodu i wpłacania bez wezwania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1a ww. ustawy)?
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-972/08-2/AMN
  Czy w świetle obowiązujących przepisów, w ramach wykonywania pracy autorskiej jaką jest tłumaczenie dialogów do utworów audio-wizualnych, Wnioskodawca ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-60/08/MK
  Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów do wartości przekazanym twórcom nieodpłatnie egzemplarzy autorskich?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1014/08-4/BP
  Usługi świadczone na podstawie umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich w warunkach określonych w art. 15 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i w związku z tym są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem, że przychody z tytułu tych czynności zostały wymienione w art. art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-44/08/MK
  Czy do wynagrodzeń za urlop wypoczynkowi i urlop naukowy wypłacany nauczycielom akademickim można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-85/08-2/MO
  Jeżeli Wnioskodawca korzysta z praw autorskich oraz spełnione są przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony, do przychodów osiągniętych z tego źródła mogą być zastosowane, zgodnie z art.22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osóbfizycznych, 50% koszty uzyskania przychodu.
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1626/08-3/KOM
  opodatkowanie przekazania praw autorskich do rozpowszechniania filmu o kontrahencie z Hiszpanii
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-21/08/BJ
  Czy przychody z pracy w USA są przychodami z pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-12/08/TK
  Czy w przypadku przychodów uzyskiwanych związku z czynnościami polegającymi na przygotowaniu testów egzaminacyjnych i przeprowadzeniu egzaminów przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-28/08-2/JK
  Stanowisko Wnioskodawcy można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana przez Wnioskodawcę jest twórcza tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony. Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, wtedy, do przychodów osiągniętych z tego źródła mogą być zastosowane, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 50% koszty uzyskania przychodu. W przypadku braku powyższego potwierdzenia zastosowanie będzie miał art. 22 ust. 9 pkt 4 i 20 % koszty uzyskania przychodów.
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-9/08-4/MO
  W przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich oraz z tytułu zwrotu kosztów podróży, 50% koszty uzyskania przychodów mogą być zastosowane wyłącznie do wynagrodzenia. Do pozostałej należności z tytułu zwrotu kosztów podróży będą mieć zastosowanie 20% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Jeżeli należność z tytułu zwrotu kosztów podróży korzysta ze zwolnienia od podatku, to ustalenie w stosunku do tej należności kosztów uzyskania przychodów jest bezcelowe
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-658/08/HD
  Czy do przychodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia, otrzymywanych w czasie urlopu dla poratowania zdrowia, mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodów do takiej samej części wynagrodzenia, jak były stosowane w okresie świadczenia pracy?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-7/08-4/SP
  Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za opracowanie projektu racjonalizatorskiego.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-8/08-4/SP
  Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za opracowanie projektu racjonalizatorskiego.
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-927/08-2/AI
  Czy w związku z powyższym stanem faktycznym przychody Wnioskodawcy osiągane przy współpracy ze wskazaną we wniosku firmą podlegają po przekroczeniu ustalonej na rok 2008 kwoty 50.000 zł opodatkowaniu podatkiem VAT?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-927/08-3/AI
  Czy w związku z powyższym stanem faktycznym przychody Wnioskodawcy osiągane przy współpracy ze wskazaną we wniosku firmą podlegają po przekroczeniu ustalonej na rok 2008 kwoty 50.000 zł opodatkowaniu podatkiem VAT?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1012/08-10/AŻ
  Koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu honorariów i zwrotu kosztów podróży otrzymywanych za granicą
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-568/08/HD;ITPB3/423-700/08/AM
  1. Czy należy ustalić przychód twórcy i opodatkować wartość egzemplarzy autorskich podatkiem dochodowym? 2. W jaki sposób ustalić wartość przekazanych egzemplarzy autorskich? 3. Jak ustalić podatek dochodowy od osób zagranicznych (fizycznych i prawnych) z tytułu przekazania egzemplarzy autorskich?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-940/08/IB
  Czy Spółka jako płatnik jest uprawniona do ustalenia podstawy opodatkowania z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez Dyrektora Zarządzającego z tytułu przeniesienia na Spółkę praw autorskich w ramach wykonywanego stosunku pracy?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1388/08-2/MK
  1) Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca będzie mógł w składanym zeznaniu rocznym PIT36/PIT37 samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części:wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze, wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawcę utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów? 2) Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawca będzie mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1407/08-2/JK
  PIT w zakresie możliwości zastosowania przez Wnioskodawczynię 50% kosztów uzyskania przychodów
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1357/08-2/SP
  Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1349/08-3/MK
  Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła w składanym zeznaniu rocznym PIT36/PIT37 samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części:wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze, wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawczynię utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów? Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawczyni będzie mogła zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1320/08-2/JK
  PIT - prawa autorskie
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1279/08-2/AK
  Czy od części wynagrodzenia zasadniczego pracownika, związanej z pracą twórczą projektanta i przekazanymi pracodawcy prawami autorskimi (stanowiącą kwotę w wysokości 80% tego wynagrodzenia) mogą być ustalone podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-694/08-2/AK
  Czy we wskazanym stanie faktycznym Spółka może naliczać pracownikowi 50% koszty uzyskania przychodów za okres pracy twórczej na podstawie umowy o pracę oraz prowadzonej ewidencji czasu pracy twórczej?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-806/08-2/ISN
  Stawka podatku dla usług projektowania mebli.
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-17/08-2/AS
  Należności wypłacane przez Wnioskodawcę będącego polską spółką akcyjną osobom prawnym będącym rezydentami podatkowymi Niemiec jako właścicielom praw autorskich do oprogramowania - w ramach zbiorowej licencji zakupionej przez Spółkę od właścicieli praw do oprogramowania, w zamian za udzielenie polskiej Spółce licencji upoważniającej do dokonania szeregu instalacji na pojedynczych jednostkach komputerowych, stanowią należności licencyjne
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-15/08-2/AS
  Czy należność, która zostanie zapłacona zagranicznemu dostawcy oprogramowania podlega podatkowi pobieranemu u źródła przez płatnika - Spółkę na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych w związku z art. 13 ust. 3 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-14/08-2/AS
  Czy należność, która zostanie zapłacona zagranicznemu dostawcy oprogramowania podlega podatkowi pobieranemu u źródła przez płatnika - Spółkę na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych w związku z art. 12 ust 3 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowanie w zakresie podatków od dochodu?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-18/08-2/AS
  Czy należność, która zostanie zapłacona zagranicznemu dostawcy oprogramowania podlega podatkowi pobieranemu u źródła przez płatnika - Spółkę na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych w związku z art. 12 ust. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-19/08-2/AS
  Czy należność, która zostanie zapłacona zagranicznemu dostawcy oprogramowania podlega podatkowi pobieranemu u źródła przez płatnika - Spółkę na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych w związku z art. 12 ust. 4 Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-666/08-2/AK
  Czy jest możliwe rozliczanie się z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w charakterze informatyk programista, informatyk analityk, menadżer produktu przy wykorzystaniu stawki 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich?Czy całe wynagrodzenie może podlegać 50% kosztom uzyskania przychodu, czy tylko cześć?
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-644/08-2/AMN
  Czy w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w stosunku do tej części wynagrodzenia, która jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o twórczym charakterze) przenoszącym na rzecz pracodawcy prawa autorskie do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, płatnik może zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-503/08-6/ŁM
  Czy poprawne jest zakwalifikowanie wydatków na nabycie licencji do praw autorskich do kosztów uzyskania przychodów w okresie, którego koszty te dotyczą, czyli w okresach, w których występują przychody ze sprzedaży publikacji wydanych w oparciu uzyskane prawa autorskie (licencje)?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-723/08/MS
  Czy prawidłowym jest twierdzenie, iż w oparciu o przepis art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych przez pracowników Spółki (konstruktorów) w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę nie podlegają amortyzacji, a koszty ich wytworzenia (w tym wynagrodzenia pracowników) stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 tej ustawy?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1300/08-2/AS
  określenie momentu powstania przychodu z tytułu korzystania z oprogramowania przez okres 1 roku w zamian za wniesienie opłaty licencyjnej, która płatna jest w czterech transzach i po uiszczeniu ostatniej z nich zabezpiecza na kolejne 12 miesięcy korzystanie z oprogramowania na wypadek migracji danych
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1299/08-2/AS
  określenie momentu powstania przychodu z tytułu opłaty od licencji na oprogramowanie udzielonej na okres 1 roku, płatnej w dwóch ratach, w zależności od wyniku prac wdrożeniowych systemu zakładanego przez klienta
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1298/08-2/AS
  określenie momentu powstania przychodu z tytułu korzystania z oprogramowania przez okres dwóch lat w zamian za wniesienie opłaty licencyjnej, która wnoszona jest w dwóch transzach: na początku okresu licencji i przed rozpoczęciem drugiego roku licencji
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1297/08-2/AS
  określenie momentu powstania przychodu z tytułu uiszczenia opłaty wznowieniowej za udzielenie licencji na kolejny rok korzystania z oprogramowania
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-712/08/KM
  Czy po przekroczeniu limitu kwoty zwolnionej Podatnik musi się zarejestrować jako podatnik podatku VAT?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1165/08-2/MG
  Mając na uwadze powyższą argumentację Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż przytoczone, istniejące w umowie o pracę zapisy, pozwalają na zastosowanie przepisów dotyczących 50% kosztów uzyskania przychodu, w związku z wykonywaniem projektów architektonicznych.
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1174/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawczynię normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów infor ...
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1071/08-4/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2008 r. (data wpływu 18.07.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 03.10.2008 r. (data wpływu 13.10.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 26.09.2008 r. Nr IPPB2/415-1071/08-2/MG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zastosowania podwyżs ...
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1298/08-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania usług udzielania licencji
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1179/08-2/JS
  zastosowanie przez Wnioskodawczynię normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych w zeznaniu rocznym, w sytuacji gdy pracodawca w informacji PIT-11 wykaże koszty zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1145/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawcę normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów informaty ...
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1156/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawczynię normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów infor ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1146/08-2/MK
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, zostały przez pracodawcę spełnione - Wnioskodawca będzie mógł dokonać podziału wynagrodzenia na podstawie otrzymanych od pracodawcy dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i w zeznaniu rocznym zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1147/08-2/MK
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, zostały przez pracodawcę spełnione - Wnioskodawca będzie mógł dokonać podziału wynagrodzenia na podstawie otrzymanych od pracodawcy dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i w zeznaniu rocznym zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1557/08/ASz
  Czy muzykom zawodowym Orkiestry Garnizonowej przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-449/08/IG
  Czy przychody ze sprzedaży książki będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście czy z działalności gospodarczej?
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-486/08-2/JK
  Czy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu udostępnienia wizerunku zawodnika klubu piłkarskiego?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1121/08-2/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawczynię normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów infor ...
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1138/08-2/JK
  prawa autorskie
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1127/08-2/JS
  zastosowanie przez Wnioskodawcę normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych w zeznaniu rocznym, w sytuacji gdy pracodawca w informacji PIT-11 wykaże koszty zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1104/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 25.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przez Wnioskodawcę normy 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego związanego z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych w ze ...
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-739/08/IB
  Czy możliwe jest wyróżnienie w umowie o pracę zawartej pomiędzy Spółką a programistami, którzy tworzą programy informatyczne, będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia autorskiego (określonego przykładowo na 60% łącznego wynagrodzenia brutto) i zastosowanie do tej części 50% stawki kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałej części wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez pracownika pozostałych obowiązków pracowniczych (w wysokości przykładowo 40% łącznego wynagrodzenia brutto) i zastosowanie do tej części ogólnych stawek kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1084/08-2/MK
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, zostały przez pracodawcę spełnione - Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać podziału wynagrodzenia na podstawie otrzymanych od pracodawcy dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i w zeznaniu rocznym zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi.
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1028/08-6/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.06.2008 r. (data wpływu 07.07.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 31.07.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 25.07.2008 r. Nr IPPB2/415-1028/08-2/MG i uzupełnieniu wniosku z dnia 15.09.2008 r. (data wpływu 22.09.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 09.09.2008 r. Nr IPPB2/415-1028/08-4/MG o u ...
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-828/08-2/AM
  przychód z tytułu otrzymanych odsetek w pełnej wysokości powinien Pan wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za 2007 r. wraz z innymi dochodami uzyskanymi w 2007 r., zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-727/08/PS
  Czy do przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanych z tytułu tworzenia programów komputerowych można stosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-1052/08-4/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.07.2008r. (data wpływu 10.07.2008r) oraz w piśmie z dnia 02.10.2008r. (data nadania 02.10.2008r., data wpływu 06.10.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 19.09.2008 r. Nr IP-PB3/423-1052/08-2/PS (data nadania 22.09.2008 r. data doręczenia 25.09.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakre ...
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1054/08-2/PS
  Czy w wyżej wymienionej sytuacji ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według którego należności wypłacane przez polskie podmioty na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym również ze sprzedaży tych praw, podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanemu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 20% przychodów?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426b/08/MR
  Czy Spółka słusznie uważa, że konstruktorzy tworzą utwory w rozumieniu Prawa autorskiego i czy w związku z tym, stosownie do treści przepisu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadnie zamierza stosować 50%-owe koszty uzyskania przychodów od całości wynagrodzeń wypłacanych tym pracownikom?
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426c/08/MR
  Czy Spółka słusznie uważa, że pracownicy kadry menedżerskiej tworzą utwory w rozumieniu Prawa autorskiego i czy w związku z tym, stosownie do treści przepisu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadnie zamierza stosować 50%-owe koszty uzyskania przychodów od odpowiedniej części wynagrodzeń wypłacanych tym pracownikom?
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426a/08/MR
  Czy Spółka słusznie uważa, że projektanci tworzą utwory w rozumieniu Prawa autorskiego i czy w związku z tym, stosownie do treści przepisu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadnie zamierza stosować 50%-owe koszty uzyskania przychodów od całości wynagrodzeń wypłacanych tym pracownikom?
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1014/08-2/MK
  Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Spółka przy obliczaniu i potrącaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy może stosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia wypłacanego pracownikom zatrudnionym przy realizacji prac związanych z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych za prace twórcze i przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów? Czy w sytuacji gdy w danym miesiącu rozliczeniowym prace nad wykonywanym utworem nie zostaną zakończone — utwór będący efektem pracy pracownika zostanie zakończony dopiero w następnych miesiącach — dopuszczalne będzie zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacanego pracownikom zatrudnionym przy realizacji prac związanych z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych za czynności związane z wykonywanym utworem ustalonego w oparciu o ewidencję czasu pracy?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-859/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 28.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-640/08/PS
  Czy odpowiednie zapisy w umowie o pracę pozwolą na zastosowanie przepisów dotyczących 50% kosztów uzyskania przychodu?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-744/08-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 27 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 27 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-712/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Teatru, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania nagród wypłacanych zwycięzcom Festiwalu -jest nieprawidłowe.W dniu 9 lipca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-510/08-2/EWW
  W przypadku sprzedaży przedmiotowych praw majątkowych, obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-862/08-2/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.05.2008 r. (data wpływu 28.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości stosowania podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodów do wypłacanych w ramach stosunku pracy premii uznaniowych -jest nieprawidłowe.W dniu 28.05.2008 r. został złożony ww. wni ...
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-861/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego pracownika związanej z tworzeniem programów komputerowych i przeniesionymi na pracodaw ...
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-861/08-3/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego pracownika związanej z tworzeniem programów komputerowych w związku z przeniesionymi na praco ...
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-798/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 09.05.2008 r. (data wpływu 13.05.2008 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 30.07.2008 r., data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania normy 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagro ...
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-381/08-2/ES
  50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przepisami ustaw: o wynalazczości, Prawo własności przemyslowej.
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-930/08/ASz (KAN-4946/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 15 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-931/08/ASz
  Czy wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-929/08/ASz (KAN-4940/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 15 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-933/08/ASz (KAN-4949/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 15 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-936/08/BD (KAN-4952/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 15 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-935/08/BD (KAN-4951/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana N. przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 15 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-453/W/08-6/SP
  zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-345/08-2/RP
  Pracownik jest zatrudniony u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, w której nie ma żadnych zapisów związanych z prawem autorskim. Pracownik wykonując swoje obowiązki tworzy programy komputerowe (programuje systemy informatyczne). Czynności tej poświęca cały swój czas pracy. Czy firma jako płatnik może zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% w odniesieniu do wynagrodzenia tego pracownika?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-724/08-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 28.07.2008 r. (data wpływu 01.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego na podstawie wyroku sądu odszkodowania za naruszenie praw autorskich wraz ...
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-852/08/BD (KAN-4599/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 05 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku umów o dzieło -jest nieprawidłowe.W dniu 05 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o u ...
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-874/08/BD (KAN-4589/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 kwiecień 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-716/08-2/MK
  Jakie koszty uzyskania mają zastosowanie do ww. opinii 20 czy 50%?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-312/08-5/ES
  50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przepisami ustawy Prawo własności przemyslowej.
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-312/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 22 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 22 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-710/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22.04.2008 r. (data wpływu 24.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 24.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-688/08-2/AS
  Czy można zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę nie mającą przymiotu pracy twórczej - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś do przychodu wynikającego z wynagrodzenia tytułem korzystania z praw autorskich do powstałych w wyniku tworzenia - w ramach stosunku pracy - programów komputerowych - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-690/08-2/MK
  Czy Spółka, wykonując na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcję płatnika, w odniesieniu do wypłacanych w ramach wynagrodzenia premii (projektowych) związanych z przeniesienia praw autorskich w ramach stosunku pracy, winna obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 tj.: w wysokości 50% wypłacanych premii?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-269/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonania badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta -je ...
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-472/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do części otrzymywanego wynagrodzenia ze stosunku pracy -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. wpłynął ...
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-564/08/MK (KAN-2983/3/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Sp. z o.o. we wniosku z dnia 11 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 marca 2008r.) uzupełnionym w dniu 25 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń z zawartych umów o pracę oraz umów o ...
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-792/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-537/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2008 r. (data wpływu 9 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu wykazania w PIT-11 przychodu uzyskanego z tytułu wykonania projektu graficznego i sprzedaży praw autorskich -jest nieprawidłowe.W dniu 9 maja 2008 roku został ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-263/08/BK (KAN-3084/03/08)
  Na podstawie art. 14b §1 i §6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz §5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 25 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat wynikających z zawartej ...
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-464/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 21 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat należności określonych w art. 21 tej ustawy -jest prawidłoweW dniu 21 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-200/08-2/AMN
  Czy w opisanym stanie faktycznym, przy wypłacie wynagrodzenia można zastosować podwyższone 50% koszty uzyskania przychodów?
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-196/08-4/AZ
  W odpowiedzi na wezwanie X z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu 05 maja 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 17 kwietnia 2008r. znak IP-PP2-443-196/08-2/AZ, doręczonej w dniu 23 kwietnia 2008 r. złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.W złożonym wniosku Strona podnosi, iż wydając przedmiotową ...
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-281/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2008 r. (data wpływu 03.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności artystycznej (malarz, grafik, projektant) -jest prawidłowe.W dniu 03.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-264/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 5 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 05 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-346/08-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008 r. (data wpływu 22.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do wynagrodzenia otrzymanego w 2005 roku z tytułu prowadzonych prac badawczych na Uniwersytecie w L -jest prawidłowe.W dniu ...
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-385/08-2/MK
  Jak Wnioskodawca ma się rozliczać z urzędem skarbowym z tak specyficznych dochodów, które nigdy nie przewyższą poniesionych kosztów?Czy jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może wystawiać legalne rachunki?
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-213/08/HK
  Jednym z przedmiotów działalności wnioskodawcy jest prowadzenie komisu - galerii dzieł sztuki. Dobrze notowani na rynku artyści nie chcą oddawać w komis swoich dzieł sztuki, żądając aby zakupić od nich za gotówkę dany obraz, przy czym nie prowadzą działalności gospodarczej. Jaki jest prawidłowy dokument do rozliczenia takiej transakcji zakupu gotówkowego z takim kontrahentem?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-29/08-8/MK
  W odpowiedzi na wezwanie z dnia 21.04.2008 r. (data wpływu 23.04.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 07.04.2008 r. Nr IPPB2/415-29/08-2/MK złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.Wnioskiem z dnia 28.12.2007 r. Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujące zdarzenie przyszłe:X Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") jest dystrybutorem bankomatów, innych urządzeń bankowych, urządzeń kasowych oraz oprogramowania wykorzystywanych przez insty ...
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-150/08/EJ
  Miejscem świadczenia usług polegających na sprzedaży praw autorskich - licencji do materiałów filmowych i fotograficznych jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-152/08/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu wykorzystania własnego wizerunku do świadczenia usług reklamowych -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-197/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 15 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu sporządzania opinii przez biegłego sądowego -jest prawi ...
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-93/08-5/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 3 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego w związku z zawartą umową leasingu -jest nieprawidłowe.W dniu 1 lutego 20 ...
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-93/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 3 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie prawa autorskiego -jest nieprawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożo ...
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-152/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008 r. (data wpływu 5 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dokonującego świadczeń z tytułu praw pokrewnych -jest prawidłowe, o ile czynności wykonywane w ramach umowy o dzieło stanowią przedmiot tych praw.W dniu 5 l ...
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-115/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dokonującego świadczeń z tytułu praw autorskich -jest prawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek Centrum o udzielenie pisemnej inter ...
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-170/08/ASz (KAN-700/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani L. przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 23 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 23 stycznia 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o ...
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-132/08-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2008 r. (data wpływu 18.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 18.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-37/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2008 r. (data wpływu 15 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich -jest nieprawidłowe.W dniu 15 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek Pani o udziele ...
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-45/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.01.2008 r. (data wpływu 10.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego pracownika związanej z pracą twórczą projektanta i przekazanymi pracodawcy prawami aut ...
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-171/08-2/AZ
  w zakresie opodatkowania podatkiem VAT produkcji filmów i nagrań wideo
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-601/07/AL
  Dotyczy uznania za prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą oraz za podatnika podatku od towarów i usług twórcy otrzymującego wynagrodzenie za przekazanie praw autorskich do projektu oraz uznania, iż otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie przekraczające limit z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie rodzi obowiązku podatkowego i obowiązku rejestracji jako czynnego podatnika VAT
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-246/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Agencji, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat należności z tytułu praw autorskich -jest nieprawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony ww. wni ...
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-791/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Agencji, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat należności z tytułu praw autorskich -jest nieprawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony ww. ...
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-392/07-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. P., przedstawione we wniosku z dnia 05 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania przychodów z tytułu umowy o dzieło, jako przychodów o których mowa w art. 18, a także skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów- jest pra ...
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-731/07-3/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2007r. data wpływu (17.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z działalnością artystyczną -jest prawidłowe.W dniu 11.12.2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-5/08-4/HS
  1. Czy wniesienie przez wspólnika nieruchomości i praw autorskich tytułem wkładu do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie pozostałych wspólników spółki?2. Jaką wartość początkową wniesionej nieruchomości i praw autorskich należy przyjąć dla potrzeb ewidencji środków trwałych oraz jaką proporcję należy zastosować dla ustalenia wielkości odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych wspólników?3. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia nieruchomości wniesionej do spółki komandytowej według wartości wyższej, niż wartość kwot wydatkowanych przez wspólnika na jej nabycie lub wytworzenie?4. Czy koszt uzyskania przychodu przy zbyciu nieruchomości zostanie uwzględniony zgodnie z udziałem w zyskach i stratach spółki, wynikającym z umowy spółki?
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/08-4/HS
  1. Czy wniesienie przez wspólnika nieruchomości i praw autorskich tytułem wkładu do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie pozostałych wspólników spółki?2. Jaką wartość początkową wniesionej nieruchomości i praw autorskich należy przyjąć dla potrzeb ewidencji środków trwałych oraz jaką proporcję należy zastosować dla ustalenia wielkości odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych wspólników?3. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia nieruchomości wniesionej do spółki komandytowej według wartości wyższej, niż wartość kwot wydatkowanych przez wspólnika na jej nabycie lub wytworzenie?4. Czy koszt uzyskania przychodu przy zbyciu nieruchomości zostanie uwzględniony zgodnie z udziałem w zyskach i stratach spółki, wynikającym z umowy spółki?
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-5/08-4/HS
  1. Czy wniesienie przez wspólnika nieruchomości i praw autorskich tytułem wkładu do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie pozostałych wspólników spółki?2. Jaką wartość początkową wniesionej nieruchomości i praw autorskich należy przyjąć dla potrzeb ewidencji środków trwałych oraz jaką proporcję należy zastosować dla ustalenia wielkości odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych wspólników?3. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia nieruchomości wniesionej do spółki komandytowej według wartości wyższej, niż wartość kwot wydatkowanych przez wspólnika na jej nabycie lub wytworzenie?4. Czy koszt uzyskania przychodu przy zbyciu nieruchomości zostanie uwzględniony zgodnie z udziałem w zyskach i stratach spółki, wynikającym z umowy spółki?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-222/07/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od sprzedaży zarejestrowanych domen internetowych o unikalnych nazwach -jest prawidłowe.W dniu 29 listopada 2007 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-315/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 15.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dniu 15.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-309/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 13 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 13 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-382/07-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu 12.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 12.11.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej p ...
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-186/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji X przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 24.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodów z tytułu nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych w części dotyczącej Administratora (Wnioskodawcy) -jest prawidłowe.W dniu 24 p ...
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-99/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji X przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 24 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przeniesienia praw majątkowych -jest prawidłowe.W dniu 24 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-279/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 22 października 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sp ...
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-236/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 8 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziałów patentowych - jestprawidłowe.W dniu 8 października 2007r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-244/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 09 października 2007r.) uzupełnionym w dniu 17 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - zastosowania 5 ...
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-189/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. R., przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 27 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest nieprawidłowe.W dniu 27 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-225/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego w Z., przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 14 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeniesienia praw autorskich do wykonanego projektu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju- jest prawidłowe.W dniu 14 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-146/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r. (data wpływu 25 września 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 listopada 2007r. (data wpływu 20 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku za wykonanie projektu architektonicznego i wykazania jej na fakturze VAT -jest prawidłowe.W ...
 637. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-165/06/EN/PV-I
  Czy do rozliczenia podatku od towarów i usług dotyczącego otrzymanych po 1 maja 2004r. należności licencyjnych, dla których Z. w dokumentacji szczegółowej wskazuje okres eksploatacji jako określony przedział czasowy zaczynający się datą przed 1 maja 2004r., a kończący się datą po 1 maja 2004r. (np. II kwartał 2004r., tj. 01.04.2004r. - 30.06.2004r.), można zastosować proporcję, i rozliczyć VAT od takich należności proporcjonalnie do ilości miesięcy, które przypadają po 1 maja 2004r.
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-102/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani J. przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r. (data wpływu 13 września 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 grudnia 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 7% za wykonanie projektu architektonicznego i wykazania jej na fakturze VAT -jest p ...
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-353/07-3/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007 r. (data wpływu 18.10.2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeniesienia, w ramach umowy o świadczenie usług produkcyjnych, praw autorskich i pokrewnych oraz w zakresie miejsca świa ...
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-232/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi wraz z przekazaniem praw autorskich sklasyfikowane w PKWiU 92.20 świadczone na rzecz telewizji -jest prawidłowe.W dniu 3 września 2007 roku został złożony ww. wniosek o udz ...
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-147/07-4/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 23 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług w przypadku przeniesienia praw autorskich na podmioty zarejestrowane na terytorium Wspólnoty jako podatnicy podatku od towarów i usług -jest ni ...
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-154/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2007 r. (data wpływu 30.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 30 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 8 październi ...
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-136/07-4/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007 r. (data wpływu 20 sierpnia 2007 r.), uzupełnione pismem z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 28 września 2007 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania wynagrodzenia za przekazanie licencji do praw autorskich-jest prawidłowe.W ...
 644. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-4492-0001/07/IW
  Czy po 1 czerwca 2005r. czynności wykonywane w oparciu o ww. umowy będą podlegały wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwana dalej "ustawą o VAT")?
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-9/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 09 lipca 2007r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Katowicach 16 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń z zawieranych umów o dzieło -jest nieprawidłowe.W dniu 16 lipca 2007 r. wpłynął do Izb ...
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-10/07-4/ES
  Obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od zasądzonej wyrokiem sądu na rzecz Wnioskodawcy, kwoty dotyczącej wynagrodzenia dla twórców patentu z tytułu stosowania wynalazku przez swego pracodawcę oraz kwestia nie uznania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórcy wynalazku.
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-39/07/AD
  W 2001r. pracodawca dokonał zapłaty z tytułu zastosowania rozwiązania technicznego zgłoszonego projektu racjonalizatorskiego. W informacji PIT-11 płatnik umieścił w jednej pozycji łącznie z wynagrodzeniem za pracę przedmiotową zapłatę i nie zastosował w stosunku do projektu racjonalizatorskiego 50% kosztów uzyskania przychodów. Czy w stosunku do przychodu z tytułu zapłaty za zastosowany przez pracodawcę projekt wynalazczy mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I/415-43/07
  Czy opracowując, na podstawie umowy o dzieło, projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 22 / 28/97a/ 07 / KSz
  czy podatek od przychodu uzyskanego przez spadkobiercę z tytułu nabytych w drodze spadku autorskich praw majątkowych, powinien być liczony według skali podatkowej 19%, 30%, 40% od kwoty brutto według art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przysługują w tej sytuacji koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/423/27/HL/2007
  #61548; czy dochody uzyskiwane ze zleceń usług projektowych, których przedmiotem są indywidualne (niepowtarzalne) projekty architektoniczne podlegają w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) 50 % kosztom uzyskania przychodu?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D1/415-8/07
  Czy nauczyciele realizujący programy nauczania obowiązujące w szkole, na kursach i szkoleniach a zatrudnionych w sp. z o. o. mogą i powinni korzystać z zapisów ustawy "o prawach autorskich ..." i czy powinni korzystać z 50 % kosztów uzyskania przychodów należnych twórcom ?
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/89/07/LJ
  Czy Spółka może zastosować w sposób stały 50% koszty uzyskania przychodu w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę piszącego codziennie kolejne części kodów źródłowych oprogramowania dla urządzeń przenośnych?
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-27/07/78-31/MP
  Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania tłumaczenia książki podatkiem od towarów i usług oraz stawki podatku od towarów i usług.
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/415-10/07
  Czy możliwe jest zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy podatniczka jest tłumaczem j. angielskiego i niemieckiego i wykonuje tłumaczenia różnych tekstów na podstawie umów zleceń ?
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-26/07
  Czy prawidłowe jest zastosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez określenie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu, w zakresie dotyczącym 90% wynagrodzenia pracowników informatyków, stanowiącego wynagrodzenie ryczałtowe za tworzone w ramach stosunku pracy programy komputerowe?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-16/07/MC
  Czy prawidłowo postąpiła opodatkowując całą należność za wykonaną usługę fotograficzną stawką VAT 22% ?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-10/07/EW
  czy jako pracodawca - płatnik wypłacający w ramach stosunku pracy wynagrodzenie pracownikowi - projektantowi może określić koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% od tej części wynagrodzenia (honorarium) pracownika, która jest zapłatą za wykonane przez pracownika - projektanta i przejęte przez pracodawcę prace twórcze objęte prawem autorskim
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-83/07/AW
  Czy miejscem świadczenia usług wykonywanych na rzecz podatnika z Wielkiej Brytanii wraz z przeniesieniem do nich praw autorskich jest Wielka Brytania.
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-37/07/PK
  Czy pracownikowi można uwzględniac 50% koszty uzyskania przychodu?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/415-7/07
  Pytanie w zakresie stoowanie kosztów uzyskania przychodów na tle przedstawionego stanu faktycznego: Pytajacy jest artystą plastykiem (magistrem sztuki) konserwatorem zabytków i wykonuje konserwację obiektów zabytkowych na podstawie umów o dzieło, które zawiera z parafiami. Podatnik wskazuje, że przychody z tytułu realizacji tych dzieł artystycznych, są jego przychodami z praw autorskich, osiąganymi z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn.tekst Dz.U. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.). Przy realizacji tych umów Podatnik nie zatrudnia pracowników, ani innych artystów. Z tytułu korzystania przez podatnika z praw autorskich z tytułu realizacji tych dzieł przysługują wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie kwestii: 1. Czy opisany powyżej zakres realizacji dzieła i osiągane przez podatnika przychody z tego tytułu są dobrze rozumiane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym? Czy też powinny być potraktowane jako działalnośc gospodrcza? 2. Czy jeśli byłaby to działalność gospodarcza to czy mógłby podatnik stosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 % uzyskanego przychodu z tytułu praw autorskich?
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 13 / 35a/14 / 07 / KSz
  czy w rozliczeniu stypendium podatnik może zastosować 50%-wą stawkę kosztów uzyskania przychodu?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-20-07
  Czy dla wynagrodzenia wypłaconego w ramach umowy o pracę można ustalać normę kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% - zgodnie z przepisami artykułu 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w razie określenia w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Panią z praw autorskich oraz rozporządzania tymi prawami (procentowo lub kwotowo) można ustalić normę kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-4/2007
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować udzielając licencji na użytkowanie programu, którego Wnioskodawca jest autorem i wyłącznym właścicielem praw autorskich ?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415/50407/III/2007
  zastosowania 50% kosztów do przychodów z tytułu praw autorskich i praw majątkowych
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/406-1/07/EW
  Czy jako przychód w rubryce 9 dokumentu PIT/ZG należy wpisać przychód netto, czyli sumę wynagrodzenia jaką otrzymywał Podatnik od pracodawcy po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, czy przychód brutto zawierający zapłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy? Czy od ww. przychodu przysługują 50% koszty uzyskania przychodów?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/19/07/LJ
  Czy przysługuje mi prawo do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu, w przypadku kiedy płatnik nalicza mi koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-59/07/AK
  Kiedy powstaje przychód podatkowy z abonamentu za usługi telewizji kablowej i dostępu do internetu, jeżeli opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub "Mój Rachunek" jest wystawiana z góry przed końcem przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1a)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z abonamentu telefonicznego, jeżeli opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub "Mój Rachunek" jest wystawiana z góry przed końcem przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1b)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu połączeń telefonicznych wykonanych przez abonentów w sytuacji, gdy opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub "Mój Rachunek" jest wystawiany z dołu po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1c)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu połączeń międzysieciowych (przychód interconnect), jeżeli dla tych rozliczeń przyjęto okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącem kalendarzowym, ale na dzień zamknięcia ksiąg nie jest znana ostateczna wartość wynagrodzenia i faktura jest wystawiana w miesiącu następującym po zakończeniu okresu rozliczeniowego (pytanie 1d)? Kiedy powstał przychód podatkowy z tytułu połączeń telefonicznych wykonanych przez abonentów w grudniu 2006 r., a zafakturowanych w 2007 r., dla których termin płatności przypada po 1 stycznia 2007 (pytanie 1e)? Co znaczą pojęcia "koszty bezpośrednio związane z przychodami" i "koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami"? Według jakiego kryterium rozróżniać wydatki celem zaliczenia ich odpowiednio do kosztów bezpośrednich i pośrednich (pytanie 2)?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-17/2007/LŚ
  Podatnik (Studio Filmowe) posiada prawa autorskie do filmów i w ramach swojej działalności prowadzi sprzedaż licencji na ich wyświetlanie również za granicą. Wnioskodawca pyta czy w sytuacjach, w których licencje nabywają inne polskie podmioty (instytucje) i w imieniu organizatorów udostępniają film na jednorazowy lub kilkakrotny pokaz zagraniczny, miejsce świadczenia usługi sprzedaży licencji będzie znajdowało się w miejscu wyświetlania filmu. Podatnik wyjaśnił, iż w takim przypadku wystawia fakturę VAT na rzecz podmiotu, mającego siedzibę w Polsce z tytułu sprzedaży licencji. Zastrzegł przy tym, że faktycznym ostatecznym odbiorcą licencji jest podmiot zagraniczny. W innej sytuacji, jedno z polskich studiów filmowych, działając na podstawie porozumienia z innymi polskimi studiami filmowymi sprzedaje prawa do emisji zagranicznych. Z tytułu powyższego wnioskodawca wystawia fakturę VAT dla studia, które administruje licencjami. Następnie po uzyskaniu wpływów od zagranicznych nabywców licencji studio filmowe administrujące licencjami, dzieli się z innymi studiami wpływami z tytułu sprzedaży. Podatnik pyta czy i w tym przypadku miejscem świadczenia jest miejsce siedziby ostatecznego (zagranicznego) nabywcy. Zdaniem Studia Filmowego w obu przedstawionych przypadkach miejscem świadczenia usług związanych ze sprzedażą licencji na wyświetlanie filmów jest miejsce, w którym siedzibę ma ostateczny zagraniczny nabywca licencji i tym samym opisana sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-2/07
  Czy nauczyciele akademiccy wykonujący pracę w ramach stosunku pracy, mający uprawnienia twórców, mają prawo do odliczania 50% kosztów uzyskania przychodów od przychodów za wykonane czynności będące przedmiotem prawa autorskiego ?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/9/07/JB
  Czy wydatek na zakup przez Spółkę programu komputerowego od firmy czeskiej, obejmujący prawo do instalacji modułów na jednym komputerze oraz do wytworzenia jednej kopii zapasowej służącej wyłącznie jako backup bez prawa do tworzenia innych kopii, reprodukcji, tłumaczeń, adaptacji, modyfikacji, dekompilacji dostarczonych programów, a także do wynajmowania, pożyczania, dystrybucji oraz udostępniania innym podmiotom, jak również coroczne wydatki na aktualizacje (upgrade) tego programu - nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych (licencji ani praw autorskich) - w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/18/07
  Napisałem i wydałem książkę (było to zdarzenie jednorazowe), jej wydanie zostało poprzedzone zebraniem przez sponsorów środków finansowych na pokrycie kosztów jej wydania.Czy muszę płacić podatek z tytułu ze sprzedaży książki w/g prawa podatkowego autorów, czy mam wystawiać rachunki z ich sprzedaży, czy sprzedaż uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym, czy sporządzać listę przy rozdawaniu bezpłatnie książek.
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VII-415-1-V/07
  Czy od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu wykonania makijaży i fryzur można odliczyć zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-6/07
  Czy nauczycielowi akademickiemu przysługuje 50% norma kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich?
 674. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/443-53/06/Z/05
  Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu umów o dzieło i umów wydawniczych nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-189/06/AB
  Czy w świetle postanowień art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkowa autorskich praw majątkowych i prawa własności do koncepcji pocztowego systemu logistycznego, obejmuje także usługę wykonania koncepcji oraz, czy wydatki z tytułu nabycia w/w usługi (tj. usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania) stanowią bezpośrednio koszt uzyskania przychodu.
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/198/06/JB
  Czy program komputerowy o wartości netto powyżej 3.500,00 zł, nabyty do wykorzystywania w zakresie ograniczonym jedynie na własne potrzeby, amortyzować należy jako przedmiot materialny czy też jako wartość niematerialną i prawną ?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/452-98/4/06
  We wniosku strona pyta kiedy powinna wystawić rachunek zamawiającemu w sytuacji gdy oddanie tekstów zamawiającemu nie jest jednoznaczne z ich przyjęciem.
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-260/KS/06/4115
  Czy należności wypłacane za prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego w świetle umowy z Niemcami są należnościami licencyjnymi i w związku z tym powstaje obowiązku pobrania podatku u źródła?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-77/06/SG
  W piśmie Podatnik pyta jaką stawkę podatku należy stosować do wynagrodzenia za prawa autorskie . Zdaniem Ppodatnika powinna to być stawka w wysokości 7% zgodnie z poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 680. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 2159/06
  Z treści przepisów art. 14c wynika, że podmiotem uprawnionym, do uzyskania interpretacji podatkowej jest podmiot, na którym ciążą obowiązki wynikające .z przepisów prawa materialnego, których niewłaściwe wykonanie mogłoby pociągać za sobą negatywne skutki finansowe i karne dla tych podmiotów w postaci: ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowegoustalenia dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i Usługwszczęcia postępowania w sprawach, o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, zastosowania innych, sankcji, wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych.Z tych wszystkich względów należało stwierdzić, że na podstawie treści przepisów art. 14a, 14c i 14 d O.p. podmiotami tymi są podatnicy, płatnicy, inkasenci, następcy prawni podatników i osoby trzecie ponoszące odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. skarżące przedsiębiorstwo w stanie faktycznym przedstawionym, we wniosku występowało jako kontrahent podmiotu, który na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT mógł zostać uznany za podatnika. Zatem skoro skarżące przedsiębiorstwo w przedstawionym w niniejszej sprawie stanie faktycznym nie było żadnym z podmiotów wymienionych w przepisach art. 14 a § 1 i 14 d O.p., które na podstawcie tych przepisów uprawnione są do uzyskania wiążącej interpretacji prawa podatkowego to najeżało uznać, że wniosek o udzielenie interpretacji pochodził od podmiotu niebędącego stroną i wydać postanowienie przewidziane w przepisie art. 165a § 1 O.p. Zgodnie z treścią art. 165a § 2 O.p. na postanowienia wydane na podstawie przepisu, art. 155a § 1 O.p. służy zażalenie. W art. 239 O.p ustawodawca stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w rozdziale 16 Działu IV O.p. - zażalenia, do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań. Przepisem dotyczącym odwołań jest również przepis art. 233 § 1 pkt 1 O.p. Organ drugiej instancji rozpatrując zażalenia na postanowienie w przypadku stwierdzenia że postanowienie nie narusza prawa, stosując odpowiednio przepis art. 233 § 1 pkt 1 O.p. wydaje postanowienie, którym utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji (por. w tym zakresie wyrok NSA z 25 maja 2000 r., 1 SA/Łd 1884/98, ONSA im, nr 3, poz. 129).
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1445/PP/443-1/07
  Czy wykonując - w rozumieniu przepisów o prawie autorskim - inwentaryzację zieleni miejskiej wraz z oceną jej stanu i zaplanowaniem działań pielęgnacyjnych na przyszłość dla Urzędu Miasta na podstawie umowy o dzieło powinna być Pani podatnikiem podatku VAT? Jest Pani architektem krajobrazu. Nie prowadzi Pani działalności gospodarczej, nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.Pani uważa, że z tytułu wykonywania w/w czynności nie powinna być podatnikiem podatku od towarów i usług.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-242/KS/06-469
  Czy zapłata dostawcy zagranicznemu, mającemu siedzibę w Niemczech należności za zakupione licencje do programów komputerowych w celu dalszej ich odsprzedaży w Polsce (bez prawa do ich kopiowania, powielania, modyfikowania, publicznego rozpowszechniania) podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/423/1/07
  Czy opłaty na rzecz ZAiKS-u za korzystanie z majątkowych praw autorskich i pokrewnych, zasądzone wyrokiem sądowym, są dla spółki kosztem uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia ?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-236-PD/07/2870-06
  Czy należności wypłacane za prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego w świetle umowy polsko-brytyjskiej nie są należnościami licencyjnymi i w związku z tym nie ma obowiązku pobrania podatku u źródła?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-14/07/EW
  Czy do wykonania przez Podatnika projektu technicznego budowlanego i wykonawczego przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach umowy o dzieło można naliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/933-223-PD/06/MB7-2792
  Czy płatności związane z przekazaniem praw do programów komputerowych wchodzą w zakres pojęcia należności licencyjnych?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-155/EK/06
  Czy świadczenie przedmiotowych usług upoważnia Pana do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-40/06
  Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu prac wykonywanych w ramach umowy o dzieło, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO ?XV/415/PDOP-505/563/RF/06
  Czy osobom prowadzącym wykłady, odczyty, szkolenia w ramach umowy o dzieło należy stosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 %?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-188/06/MAS
  Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwot otrzymanych z tytułu umowy dotyczącej dokonania dotacji na wykonanie usług związanych z projektem badawczym.
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXIII-415/29/115/06
  1. Czy zastosowane przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej podwyższone koszty uzyskania przychodu dla pracowników akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę są zasadne?2. Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów przy umowach zlecenie (prowadzenie wykładów) ? - zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Kultury Departament Prawno-Legislacyjny z Warszawie (pismo nr DP/WPA.024/226/03 z dnia 13.06.2003 r.).
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IA/2/415/19/2006
  Czy Podatnik będący instruktorem tańca, tworzący własną choreografię taneczną, może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów uzyskiwanych w ramach umowy o dzieło?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40RPŁ/415/81/2006
  Czy Szkoła powinna do części wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, dotyczącego praw autorskich stosować 50 % koszty uzyskania?
 694. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-104/06/K
  Czy wydatki poniesione przez ... na wydanie książki są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 695. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-55/06/3
  Jak należy opodatkowywać przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-179/06/ABS
  Czy po przekroczeniu wartości sprzedaży świadczonych usług w wysokości 10.000 euro będe miała obowiązek zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług ?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-105/2006/LŚ
  Podatnik ponosi wydatki na zakup od podmiotów mających siedzibę na terenie Wspólnoty Europejskiej praw autorskich dotyczących książek. Wydatek na zakup w/w praw przekracza kwotę 3.500,00 zł a wnioskodawca będzie korzystać z tych praw przez okres przekraczający 1 rok. W związku z powyższym podatnik pyta, czy w/w zakup usług należy wykazywać w pozycjach 34, 35 oraz ich nabycie jako środków trwałych w pozycjach 44 i 45 deklaracji VAT-7. Zdaniem podatnika prawidłowo postępuje wykazując opisane czynności w składanej deklaracji VAT-7 w pozycji 34 i 35 oraz 44 i 45.
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-88/06/TP
  W jaki sposób dokonać rozliczenia uzyskanego dochodu (poniesionej straty) z przysługującego prawa autorskiego do dzieła
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD .I-2/406-33/2006/INT
  Czy przysługują 50% koszty uzyskania przychodów w sytuacji, gdy przychody z tytułu praw autorskich otrzymane są przez podatnika od przedsiębiorstwa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w oparciu o zawartą umowę zlecenia?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-137/06
  Czy przychody z tytułu sprzedaży odziedziczonych autorskich praw majatkowych są opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-106/2006/LŚ
  Podatnik świadczy usługi w zakresie tworzenia i sprzedaży oprogramowania komputerowego za pośrednictwem internetu kontrahentom zagranicznym (podmioty ze Wspólnoty Europejskiej oraz z państw trzecich). Sprzedaż oprogramowania odbywa się na podstawie umowy z firmą ze Wspólnoty, która poprzez swój portal internetowy sprzedaje oprogramowanie różnych producentów. Ponadto podatnik sprzedaje oprogramowanie poprzez swoją stronę internetową. Firmą, z którą łączy podatnika umowa o dystrybucji oprogramowania, wystawia faktury nabywcom oprogramowani, podając na nich dane wnioskodawcy oraz swoje. Na fakturze znajduje się także adnotacja, że obowiązek z tytułu podatku VAT przerzucony jest na nabywcę programu i że to nabywca zgodnie z art. 21 (1) b oraz art. 8 (1) a) dyrektywy 77/388/EEC odpowiada za rozliczenie podatku. W przypadku, gdy nabywca nie poda dystrybutorowi numeru NIP-UE, ten nalicza VAT według stawki obowiązującej u niego w kraju, a z wnioskodawcą rozlicza się w kwotach netto. W przypadku gdy nabywcą jest podmiot spoza terytorium Wspólnoty, podatnik wystawia faktury bez naliczania VAT"u. Wobec powyższego wnioskodawca pyta, czy dokumentowanie przez niego transakcji sprzedaży licencji jest poprawne, czy zawsze ma obowiązek wystawiania faktury oraz czy właściwie przyjął miejsce świadczenia usług sprzedaży. Zdaniem podatnika obowiązek rozliczenia podatku VAT ciąży na nabywcy oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji gdy nabywcą jest osoba niebędąca podatnikiem z terytorium Wspólnoty. Ponadto wnioskodawca uważa, iż dokumentując sprzedaż powinien wystawiać faktury.
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP//440-202/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy wykonywane przez niego usługi tłumaczenia są objęte obniżoną 7 % stawką VAT, zgodnie z załącznikiem numer 3, poz. 162 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-111/06
  Czy wynagrodzenie otrzymane z tytułu umowy o dzieło i umów wydawniczych nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 704. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-22/06/Z
  Czy w przypadku wzajemnego potrącenia należności przez podmiot polski i zagraniczny ma zastosowanie art. 26, w związku z art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedno Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a Spółka zobowiązana jest pobrać 20% podatek od kwoty potrącenia, wynikającej ze zobowiązania wobec podmiotu zagranicznego?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-94/2006/LŚ
  Podatnik świadczy usługi produkcji filmów na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym mających siedzibę na terenie państw Wspólnoty Europejskiej. Kontrakt z zagranicznym kontrahentem obejmuje sprzedaż zrealizowanego przez podatnika materiału filmowego wraz z prawami do jego wykorzystania. Realizacja usługi produkcyjnej zakłada ustalenia, konsultacje, wybór obiektów zdjęciowych, załatwianie formalności i pozwoleń, nabycia praw autorskich, zawarcie umów z wykonawcami. Wszelkie umowy o nabycia praw autorskich wnioskodawca nabywa we własnym imieniu i na własny rachunek. Następnie podatnik przenosi na kontrahenta zagranicznego własność materiału filmowego, wraz ze związanymi z jego realizacją prawami autorskimi. Nabywca może rozporządzać w/w prawami wedle swojej woli, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego. W związku z powyższym podatnik pyta, czy miejsce świadczenia usługi będzie poza terytorium kraju oraz czy wnioskodawca może dokonywać pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego kontraktu. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że miejsce opodatkowania przedmiotowej usługi będzie znajdowało się zgodnie z art. 27 ust. 3 oraz 4 pkt 1 poza granicami Polski oraz, iż w myśl art. 86 ust. 8 będzie mógł odliczyć podatek naliczony związany z realizacją usługi.
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-75/06
  Czy Spółka postępuje prawidłowo dokonując w PIT-11 korekty 50% kosztów uzyskania przychodu?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/143/117/2006
  Zpytanie Strony w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od dochodów uzyskanych z tytułu pracy twórczej poza granicami kraju.
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/232/06
  Czy w deklaracji PIT-53 wykazuje przychód po potrąceniu podatku zapłaconego w Niemczech? Czy potrącenia podatku można dokonać dopiero w momencie otrzymania zaświadczenia z niemieckiego urzędu skarbowego, czy też można zrobić to wcześniej na podstawie posiadanej wiedzy o kwocie pobranego podatku?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-24/AG/06
  Jak należy rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, na druku PIT/8B?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/52/06
  Czy w odniesieniu do uzyskanego wynagrodzenia w ramach zawartej umowy o pracę z uniwersytetem w USA mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu ?
 711. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0005/06/IS
  Czy w związku z wykonywaniem na zlecenie sądów, prokuratur i policji przez biegłego sądowego opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3-415-24/06/1
  Czy w stosunku do przychodów uzyskanych z tyt. udziału w badaniach klinicznych produktu leczniczego można korzystać z praw autorskich lub z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów i rozliczać koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 % ?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/67/06
  Czy artysta-plastyk może zawrzeć ze zleceniodawcą umowę o dzieło na wykonywanie czynności wchodzących w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, do rozliczenia której zastosuje 50 % koszty uzyskania przychodów z tytułu wykorzystywania autorskiego programu ?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415/1504/06
  Czy przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego w części stanowiącej honoraria należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, czy też przebywając na urlopie wypoczynkowym pracownik nie zachowuje prawa do naliczania w/w kosztów?
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/59/06/1
  Czy usługi edukacyjne świadczone w ramach umów o dzieło zawartych z prywatną wyższą uczelnią, polegające na przygotowaniu oraz prowadzeniu wykładów, przeprowadzaniu egzaminów, opracowaniu programu seminariów, opracowaniu harmonogramu prac indywidualnych - podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-73/06/PK
  Czy osoby wykonujące projekty budowlane i wykonawcze sieci sanitarnych i wodociągowych mogą korzystać z preferencyjnej stawki 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-275/06/MA
  Czy podatek od towarów i usług z tytułu otrzymanych po 1.05.2004r. opłat licencyjnych dotyczących utworów, co do których nie da się ustalić precyzyjnej daty ich eksploatacji, bowiem okres ich wykorzystania został określony w dokumentacji szczegółowej jako przedział czasowy zaczynający się przed 1.05.2004r., a kończący się po 1.05.2004r., należy rozliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy przypadających po 1.05.2004r?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-69/06
  Czy istnieje możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, zatrudnionym przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, których zadaniem jest tworzenie lub modyfikowanie napisanych wcześniej programów komputerowych?
 719. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-4430/105/06
  Czy wykonywanie czynności w ramach umowy o dzieło podlega opodatkowaniem podatkiem VAT?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-259/06/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność polegająca na zarządzaniu autorskimi prawami majątkowymi do utworów muzycznych poprzez udzielanie osobom trzecim licencji (sublicencji) na korzystanie z tych praw. Część nabytych praw Strona powierzyła do zbiorowego zarządzania innemu podmiotowi (dalej "Podmiot"). Zgodnie z zawartą z nim umową kwota należności licencyjnych przypadająca Stronie z tytułu eksploatacji praw powierzonych Podmiotowi stanowi w okresie rozliczeniowym kwota opłat licencyjnych zainkasowanych przez ten Podmiot od użytkowników utworów, pomniejszona o koszty inkasa (koszty ponoszone przez Podmiot). Na podstawie dostarczanej przez Podmiot dokumentacji, Strona wystawia nań fakturę z tytułu eksploatacji praw do utworów za okres rozliczeniowy. W dokumentacji tej do kwoty należnych opłat licencyjnych doliczane są koszty inkasa. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż podstawę opodatkowania w opisanym przypadku stanowi kwota opłat licencyjnych uzyskanych przez Podmiot od użytkowników utworów, pomniejszona o koszty inkasa.
 721. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 88/06
  Będąc związany granicami skargi, tj. m.in. treścią przytoczonych w niej podstaw kasacyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny nie jest uprawniony do jej ?uzupełniania" o przepisy prawa w skardze kasacyjnej nieprzywołane. Taki pogląd prawny był już prezentowany w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego między innymi w wyroku z dnia 21 kwietnia 2004r, sygn. akt FSK 181/04, ONSAiWSA 2004/2/36, w którym stwierdzono, że powołanie w skardze kasacyjnej wyłącznie przepisów procedury podatkowej mającej zastosowanie w postępowaniu przed organami podatkowymi w oderwaniu od przepisów postępowania sądowego nie pozwala traktować ich jako podstawy kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 2 P.p.s.a.
 722. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/449/48/06
  Czy usługi reportersko - dziennikarskie są zwolnione z podatku VAT? Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem tych usług?
 723. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0018/06/3
  Czy przychód uzyskany przez współautora wynalazku patentowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdy: nie ma związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, został wypłacony z prywatnego konta osób wykorzystujących rozwiązanie patentowe na prywatne konto podatnika i został wcześniej opodatkowany w ramach spółki jawnej?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01471/JG/06/299
  Czy dochód zagranicznych artystów z tytułu sprzedaży dzieła sztuki podlega opodatkowaniu w Polsce?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/79/06
  Czy wypłacone odszkodowanie wraz z odsetkami zwolnione jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też należy od nich odprowadzić podatek dochodowy i w jakiej wysokości.
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0032/06/KA
  Czy istnieje możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku Inżyniera ds. Rozwoju/Walidacji?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-152a/233/06/AG
  Czy mozliwe jest zastosowanie na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych - 50% stawki kosztów uzyskania przychoduw stosunku do przychodów uzyskanych za wykonanie autorskich prac projektowych na rzecz firmy mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/436-15/06
  Czy umowa o dzieło zawierająca postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, zawarta przez Podatnika z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie będącą podatnikiem podatku od towarów i usług, przewidująca za wykonanie dzieła oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych odrębne wynagrodzenie,jest opodatkowana jak sprzedaż praw majątkowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 729. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-95/06/KK
  dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconego na mocy wyroku sądowego wynagrodzenia z tytułu bezprawnego korzystania z praw autorskich do utworów reklamowych wraz z odsetkami za zwłokę
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/22/2006
  Czy działalność gospodarcza, w ramach której Podatnik: - wykonuje zdjęcia, które sprzedaje do czasopism, wydawnictw itp. za co otrzymuje honoraria za jednorazowe przekazanie majątkowych praw autorskich, - pisze artykuły i felietony i inne materiały dziennikarskie do czasopism, za które również otrzymuje honoraria za przekazanie majątkowych praw autorskich, - wykonuje na podstawie umów o dzieło lub umów wydawniczych tłumaczenia utworów pisanych z języka angielskiego na język polski. Umowy stwierdzają, iż wykonane tłumaczenia są dziełem (nie zaś usługą) jest objęta podatkiem VAT, a jeśli jest zwolniona, to czy jest mimo to zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży dla potrzeb VAT ? Zdaniem Podatnika jego działalność podlega przepisom o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie powinna więc podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W informacji uzupełniającej do wniosku z dnia 30.08.2006 r. Podatnik stwierdza, iż jego działalność powinna być zaliczona do pkt. 92.31.22-00.00 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Podatnik uważa, iż prowadzona przez niego działalność to usługi zawiązane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania wymienione w załączniku nr 4 poz. 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.). Poza tym Podatnik uważa, iż działalność ta nie kwalifikuje się do żadnego z wyjątków wymienionych w załączniku nr 4 poz. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/14a-28/06/WR
  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.216 § 1 i art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2006r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I E1. Stan faktyczny poany we wniosku wnioskodawcy jest następujący:Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zawiera Pani umowy o dzieło z pracownikami zatrudnionymi na archeologicznych badaniach ratowniczych w charakterze eksploratorów ( preparatów) warstw kulturowych.Przedmiotem zawieranych umów o dzieło jest wypreparowana warstwa kulturowa lub jej wycinek.U ...
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-138/210/06/AG
  Czy w przypadku umów o dzieło zawieranych przez Wydawnictwo dotyczących przedmiotowych recenzji, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu ?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-52/06/R3
  Czy od przychodu można odliczyć poniesione przez podatnika udokumentowane koszty uzyskania przychodów, powstałe przy sprzedaży rzeczowych praw, przykładowo: - zakup materiałów biurowych,- koszt obsługi biurowej (prowadzenie sekretariatu), - honoraria dla kancelarii adwokackiej w zakresie porad prawnych.
 734. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-1023/05
  Czy w związku z wykonywaniem na zlecenie sądów, prokuratur i policji przez biegłego sądowego opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/82/90/2006
  Czy koszty uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich do programu komputerowego wynoszą 50% uzyskanego przychodu?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-37A/06/BB
  Strona zwraca się z zapytaniem, czy przeniesienie praw autorskich na mocy umowy podlega podatkowi VAT?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415-42/06
  Czy podatnik może korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia za korzystanie przez nabywcę z patentu, którego podatnik jest współwłaścicielem?
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/181-71/2006/AO
  Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie umowy o dzieło zawartej z firmą farmaceutyczną w zakresie m.in. sporządzenia dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych, z przeniesieniem praw autorskich.
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/26/06
  Czy z tytułu wygłoszonych wkładów przysługują ryczałtowe 50-procentowe koszty uzyskania przychodu jak z praw autorskich?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/4111/415-94/06/JS
  Czy podatnik powinien zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za autora, od którego kupuje na kilka lat licencję na korzystanie z praw autorskich do napisanych przez autora utworów literackich?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-53/2006/LŚ
  Spółka realizuje projekty filmowe na rzecz stacji telewizyjnych i producentów prywatnych będących podatnikami podatku od wartości dodanej z innych niż Polska państw Unii Europejskiej. Realizacja projektu zakłada uzgodnienie zakresu tematycznego, założeń scenariuszowych i scenograficznych, udzielenie konsultacji literackich i historyczno-obyczajowych, przyjęcie i zaakceptowanie scenariusza przez Spółkę, sporządzenie dokumentacji scenograficznej, uzyskanie pozwoleń i nabycie praw do filmowania obiektów, zawarcie umów o dzieło z twórcami (reżyserzy, operatorzy, scenografowie, montażyści, aktorzy, kaskaderzy itd.) w celu nabycia przez Spółkę od nich praw autorskich. Przed realizacją zdjęć Spółka zawiera z kontrahentem z Unii, umowę na sprzedaż zarówno materiału filmowego jak i praw do wykorzystania tego materiału, nakręconego przez Spółkę według ustalonej wcześniej koncepcji oraz po wprowadzeniu ewentualnych zmian i przyjęciu scenariusza. Przekazanie na podstawie w/w umowy praw umożliwia kontrahentowi kompleksowe wykorzystanie materiału w każdej formie. Powyższe przekazanie praw ma charakter całkowity i ostateczny. Spółka dokonuje odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle przedstawionego stanu faktycznego, wnioskodawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym miejsca świadczenia opisanej usługi. Zdaniem Spółki opisana powyżej usługa jako sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji, przeniesienie lub cesję praw autorskich zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku VAT a zatem miejscem świadczenia, zdaniem wnioskodawcy, jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada swoją siedzibę.
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-38/06/PK
  Czy przy obliczaniu zaliczki na pdof od części wynagrodzenia ze stosunku pracy, któe stanowi wynagrodzenie z tytułu praw autorskich można stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu (50%)?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/172/06
  Czy możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania do przychodów z tytułu umowy o dzieło o opracowanie i realizację autorskiego programu wykadów języka niemieckiego?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/162/06
  Czy tłumaczowi przysługuje 50% -owa stawka kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-21a/06
  Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować dla przychodów z tytułu umowy o dzieło za prowadzenie imprezy (konferansjerka)? Czy wysokość tych kosztw będzie uzależniona od kwalifikacji zawodowych wykonującego dzieło?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PCC-245/335/US/06
  czy z tytułu podpisania umowy kupna - sprzedaży z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej na nabycie utworu literackiego, ilustracji graficznej itp. od twórcy utworu, wraz z przeniesieniem na nabywcę praw autorskich na czas określony (np. 3 lata) należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), czy też wskazaną umowę należy traktować jako zamówienie dzieła i potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-160/200/06/MC
  Czy przychód z udzielenia licencji powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3c updop - w dniach, kiedy należności z umowy stają się wymagalne? Umowa licencyjna określa datę udzielenia licencji -co do zasady przypadającą po dacie podpisania umowy - oraz okres jej trwania, który wynosi zazwyczaj 12 albo 24 miesiące. Niezwłocznie po jej zawarciu zostaje wystawiona faktura VAT z 30-dniowym terminem płatności.
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-20/06
  Czy otrzymane wynagrodzenie za przeniesienie prawa autorskiego do projektu architektonicznego należy traktować jako przychód z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło czy jako przychód z tytułu zbycia praw autorskich ?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-2/406-25/2006/INT
  Czy współautorowi projektu racjonalizatorskiego przysługują 50% koszty uzyskania przychodów, w związku z opracowaniem projektu będącego nowatorskim rozwiązaniem?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-34/DZ/415/15/WL/2006
  Czy dzialalność gospodarcza prowadzona na własne nazwisko w zakresie "obrotu prawami autorskimi" podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w/g stawki 3%?
 751. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-139/05/JS
  dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w oparciu o umowy o dzieło dotyczące realizacji filmu reklamowego wraz z przeniesieniem praw autorskich do tych dzieł
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-128/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy w przypadku przeniesienia, na rzecz spółki, majątkowych praw autorskich do programu komputerowego, którego jest twórcą, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/137/Z/K/06
  Czy umowa o dzieło (wykonywanie artystycznych zdjęć ślubnych) ma charakter działalności twórczej, czy mogą zostać zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu ?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-38/06/R3
  W jakiej wyskokości przysługują koszty uzysknia przychodu przy sprzedaży odziedziczonych praw autorskich?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/145A/DF/06
  Czy przychód z opracowania powyższych dzieł i usług szkoleniowych stanowi przychód podatnika z praw autorskich, osobny od przychodów z działalności gospodarczej i czy może skorzystać z możliwości określenia 50 % kosztów uzyskania przychodów ?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-27/06/WI
  Czy autor krzyżówek korzysta ze zwolnienia z VAT ?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/114/DF/06
  Czy w związku z tym, że wraz z planem projektu zostały przeniesione prawa autorskie można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 758. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-4117/I/2/06
  Czy Podatnik może skorzystać z 50% stawki kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy w ramach którego zobowiazał się do wykonywania utworów objętych ochroną prawa autorskiego w wymiarze nie przekraczajacym 50% uposażenia zasadniczego na podstawie oświadczenia potwierdzonego przez pracodawcę?
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-268/06/MK
  Zapytanie Podatnika dotyczy kwestii opodatkowania przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielanie licencji lub sublicencji na korzystanie z utworów audiowizualnych pomiędzy podmiotami niebędącymi twórcami dzieł, których prawa te dotyczą.
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-269/06/MK
  Spółka pyta o kwestię ustalenia kwoty podatku należnego w przypadku gdy strony umowy nie ustaliły, czy cena jest kwotą brutto czy netto.
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-24/06/PK
  Czy w przypadku gdy pracownik w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych wykonuje projekty reklam, folderów i innych grafik komputerowych, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, można do obliczania jego dochodu stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS-II-443/50/06
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług powinien stosować do świadczonych przez siebie usług wytwarzania oprogramowania oraz przenoszenia autorskich praw majątkowych związanych z wytworzonym oprogramowaniem?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/3/2/06/ZM
  Czy otrzymane granty na wykonywanie prac naukowo badawczych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy wykonywanie prac naukowo-badawczych, efektem których są prawa chronione prawem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jeżeli nabywca tych prac ma siedzibę w kraju trzecim?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/72/PDII/415-43/06
  1. Czy prawidłowo zastosowano art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrano zaliczkę w wysokości 19% i sporządzono Informacje PIT-8B? 2. Czy wypłatę wyróżnienia z tytułu udziału w konkursie na opracowanie koncepcji pomnika "Homo-homini Nowy Jork 11.09.2001 r. należy uznać za przychód z praw autorskich zgodnie z art. 18 z uwzględnieniem art. 22 ust. 3 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/91/06
  Czy przychód z praw autorskich, od którego została pobrana zaliczka na podatek, należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy w zeznaniu rocznym?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/12/06/SŁ
  Czy w osiągając przychody ze stosunku pracy przysługują koszty uzyskania w wysokości 50% (koszty z praw autorskich), jeżeli równolegle do wykonywanej pracy realizowane są prace naukowe w innej klinice ?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-241/06/AW
  Podatnik zwrócił się z wątpliwościami dotyczącymi stosowania właściwej stawki podatku VAT w przypadku świadczenia usług udzielania licencji.
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/9/06/AR
  Czy usługi polegające na montażu obrazu i dźwięku do audycji telewizyjnych w ramach umowy o dzieło są zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-16/06WI
  Czy jako twórca i autor dzieł literackich, nie prowadzący działalności gospodarczej, udzielając licencji Wydawcy podlega zwolnieniu z podatku VAT ?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-7/06
  Czy nabycie od podatników podatku od wartości dodanej praw do jednorazowej publikacji zdjęć w gazecie podlega opodatkowaniu należnym podatkiem VAT i czy transakcje te należy wykazywać w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE?
 771. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/11/2006
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu praw autorskich podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-15/06/ML
  Czy pracownikom Spółki /informatycy/ zatrudnionym na umowę o pracę, którzy tworzą programy komputerowe przysługują 50% koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-90/14a/06/DB
  Wnioskodawca zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy przychody uzyskane z tytułu wykonywania umowy o dzieło polegającej na sporządzaniu sprawozdań z badań klinicznych wraz z przekazaniem praw autorskich są zwolnione z podatku od towarów i usług.
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/26/06/IW
  Czy jednorazowa sprzedaż prawa autorskiego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/13/06/MB
  CZY MOŻE DOKONAĆ SPRZEDAŻY PRAW AUTORSKICH DO SPECJALNEGO OBIEKTU POZA SPÓŁKĄ, KTÓREJ JEST UDZIAŁOWCEM I JAKIE BĘDZIE MUSIAŁ PONIEŚĆ OBCIĄŻENIA FISKALNE Z TEGO TYTUŁU.
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DP-II/415-60/BW/06
  Czy przychód z opracowania Utworu stanowi przychód podatnika z praw autorskich i czy może skorzystać z możliwości określenia kosztów uzyskania przychodów jako 50% uzyskanego przychodu ?
 777. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-G 415-26/06
  Czy prowadząc działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność agencji informacyjnych, reklama , działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, artystyczna i literacka działalność twórcza gdzie indziej nie sklasyfikowana, mogę pisanie artykułów własnego autorstwa do ogólnopolskich gazet wykonywać w ramach umów z tytułu praw autorskich .
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-79/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy w związku z podpisaniem umowy o dzieło na wykonanie oprogramowania komputerowego, po przekroczeniu w danym roku, progu przychodów z tej umowy o równowartości 10 000 Euro, spoczywa na nim obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług od dalszej części przychodów z tej umowy.
 779. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VR/4407/14 - 15/06/WD
  czy wykonywane przez Stronę na podstawie zawartej umowy zlecenia usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 780. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-6/2006
  Jak należy interpretować przepis art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) ?
 781. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-4117/3-008/2006
  Czy można zastosować 50 % koszty uzyskania przychodu z tytułu uzyskania przychodu z praw autorskich w związku z udostępnianiem własnego wizerunku?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-9/06/PK
  Czy w stosunku do części wynagrodzenia wypłacanego pracownikom za czynności objęte prawem autorskim, przy wypłacaniu i potrącaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy, Spółka może stosować 50% koszty uzyskania przychodów?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/PIA/06
  Czy w przypadku, kiedy podatnik wykonuje na podstawie umów o dzieło projekty budowlane z zakresu projektowania systemu ogrzewania, klimatyzacji lub wentylacji budynków i innych obiektów budowlanych, przysługuje mu prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/106/KA
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi w postaci zbycia prawa autorskiego na rzecz firmy amerykańskiej są nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-64/05/RC
  Czy w odniesieniu do zawieranych z podwykonawcami umów o dzieło w zakresie studiów wykonalności inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej możliwe jest stosowanie 50 % zryczałtowanej stawki kosztów uzyskania przychodów
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/7/2006
  Czy działalność polegająca na wygłaszaniu wykładów na temat własnej twórczości literackiej, prowadzeniu spotkań autorskich, a także uzyskiwanie wynagrodzenia w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też korzystają ze zwolnienia?.
 787. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/415/IP-166/2006/DK
  Czy ma Pani prawo naliczyć 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.415/5/06
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zawarła Pani z firmą umowę o dzieło polegającą na opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej. Przedmiotowa umowa zakłada opracowanie kompletu dokumentacji wymaganej postanowieniami normy ISO oraz ściśle uzależnionej od sposobu działania i sytuacji zlecającego dzieło, wdrożeniu jej do bieżącej działalności firmy oraz przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji na jego rzecz.czy dokonując rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2005 można uwzględnić 50% koszty uzyskania dotyczące opisywanej umowy
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/6/2006/PD II/415-4/06
  Czy przy rozliczaniu podatku od wynagrodzeń można skorzystać z możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-333/54/05/DP
  Czy prawo do wykorzystania wizerunku na fotografii stanowi wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też nie stanowi jej i w związku z tym nabycie tego prawa powinno być odniesione w koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia kosztu?
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0148/05/AK
  Pytanie Podatnika dotyczy zakwalifikowania wydatków ponoszonych na stworzenie bazy danych stacji paliw.
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/193/05
  Czy w sytuacji kiedy Dyrek tor Muzeum wydał zarządzenie w dniu 24.11.2005 r. z mocą od 01.12.2005 r. w sprawie uznania, iż pracownicy wykonują czynności o charaterze twórczym, można tym pracownikom zastosować 50% koszty uzyskania do odpowiedniej części wynagrodzeń za okres poprzedzający wydanie zarządzenia? Jeśli tak to, czy istnieje możliwość sporządzenia korekt Pit-4, Pit-11 i rocznych zeznań podatkowych za lata ubiegłe i za ile lat wstecz?
 793. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 236/05
  1. Zasadnie sąd pierwszej instancji stwierdził, powołując się na zarządzenie nr 23 Rektora Akademii Rolniczej w S, że skoro wynagrodzenie za opracowanie programów zajęć dydaktycznych przypadające w ramach wynagrodzenia zasadniczego jest wynagrodzeniem z tytułu korzystania z praw autorskich, to logicznym jest wniosek, że wynagrodzeniem o takim samym charakterze jest wynagrodzenie za opracowanie programu zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń i seminariów wykonane w ramach zadań ponadnormatywnych (nadobowiązkowych). 2. Decyzja nie może być jednak skutecznie zaskarżona tylko z tego tytułu, że organ nie skorzystał z pomocy biegłego, bowiem można ją zasadnie krytykować tylko na podstawie tego, że ustalenie stanu faktycznego nastąpiło w sposób wadliwy.
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/336/PP1/443/35/05/06
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu praw autorskich podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-248/05/BB
  Czy w związku ze zmianami od 01.06.2005r ustawy o podatku od towarów i usług art 15 ust 3 pkt 3, 3a , gdzie za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się usług twórców i artystów, Podatnik powinien się wyrejestrować, nie sporządzać deklaracji VAT-7, nie płacić podatku VAT oraz nie prowadzić ewidencji.
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/2/05/06/MJ
  Pytanie Podatnika dotyczy rozstrzygnięcia sposobu opodatkowania przychodów z praw autorskich z tyt. zawartej w 2005r. umowy licencyjnej w sytuacji, gdy przychody z tytułu praw autorskich otrzymane są przez Podatnika od przedsiębiorstwa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w oparciu o zawartą umowę licencyjną dotyczącą przygotowania dla zamawiającego oprogramowania komputerowego oraz możliwości zastosowania kosztów uzyskania tych przychodów w wysokości 50%.
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO2/415-77/05/MG
  Pytanie dotyczy zastosowania właściwej stawki kosztów uzyskania przychodu
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-9/MT/06
  Stawka podatku od towarów i usług w przypadku wykonania koncertów z udziałem własnym i innych artystów.
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-8/MT/06
  Stawki podatku od towarówi usług w przypadku udzielenia przez podatnika wywiadu na wyłączność do czasopisma, który ma charakter twórczy lub charakter artystycznego wykonania utworu w rozumieniu praw autorskich i praw pokrewnych.
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-11/MT/06
  Stawka podatku od towarów i usług w przypadku udzielenia przez podatnika wywiadu dla telewizji.
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/413/IP-150/2006/AD
  Czy do przychodów osiągniętych z tytułu realizacji umowy licencyjnej zawartej z przedsiębiorstwem z siedzibą w USA, które osiągane są bez pośrednictwa płatnika jest prawo do zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-243/6/05/ŁK
  dot. opodatkowania usługi udzielania licencji do praw autorskich.
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-44/05/FD
  Czy możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu podatku należnego, od przychodów z wynagrodzenia uzyskanego z tytułu umowy licencyjnej zawartej pomiędzy podatniczką a wydawnictwem na wyłączność na wydawanie utworów literackich napisanych przez ww.?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/42/05/06
  Czy wynagrodzenie otrzymane na podstawie zawartej z osobą prawną umowy licencyjnej na korzystanie z praw autorskich do programu komputerowego należy zakwalifikować do przychodów okreslonych w art.13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.) i wykazywać PIT-52 przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-155/06/R1
  Czy opodatkowanie dochodów ze sprzedaży praw autorskich podatkiem liniowym 19% zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) jest prawidłowe?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-141/05/DP
  Czy z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-14/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy wykonywanie usług reportersko - dziennikarskich na rzecz spółki produkującej lub emitującej programy telewizyjne, sklasyfikowanych według PKWiU 92.40.10-00.00. - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" jest zwolnione z podatku od towarów i usług?
 808. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BN-O/415-1/2005/KK
  Czy podatnik jest zobowiązany dokonać rejestracji działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku udzielenia licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych.
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-25/05/06
  Czy sporządzenie umowy cywilno-prawnej jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim w kontekście stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu?
 810. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/37/05/WM
  Czy koszt nabycia przez spółkę cywilną praw autorskich od twórcy, będącego jednocześnie wspólnikiem spółki, stanowi koszt uzyskania przychodu tej spółki?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-37/05/06
  Czy w/g obowiązujących obecnie w naszym kraju przepisów, należy doliczyć podatek VAT do honorarium autorskiego od utworów muzycznych?
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/370-253/05/2006/MK
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług do transakcji w obrocie prawami autorskimi zawieranymi z osobami wtórnie uprawnionymi do rozporządzania tymi prawami
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP 1/423-322/2/05/DP
  W jakim zakresie opłaty za import czystych nośników CD/DVD uiszczane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/337-249/05/AO
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich przez twórcę artystę plastyka pracującego w charakterze scenografa.
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-/415/17/Int 85/05
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu eksploatacji praw autorskich i licencyjnych są kwalifikowane do przychodów, do których stosuje się koszty określone w art. 22 ust. 9 pkt 1 do 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości 50% lub 20% ?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-161/05
  Czy prowizja otrzymywana od unijnego producenta z tytułu cesji praw autorskich i używania znaku towarowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez polskiego podatnika w kraju?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-324/310/05/MC
  Kiedy Spółka będzie mogła zaliczyć zapłacone uprzednio należności z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z praw autorskich do kosztów uzyskania przychodów?
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF.415/8/05
  Czy do przychodów z tytułu tłumaczenia stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu ?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/337-229/05/AO
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług honorarium otrzymanego ze sprzedaży praw autorskich do programów telewizyjnych, w których Strona świadczy usługi prezentera.
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/54/05
  Czy w sytuacji gdy wykonuję wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT nie muszę być podatnikiem tego podatku?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-158/05/ABS
  Na podstawie umów o dzieło zawieranych z kontrahentem mającym siedzibę w USA, zajmuję się świadczeniem usług polegających na wykonywaniu oprogramowania komputerowego wraz z przeniesieniem praw autorskich związanych z wykonanym oprogramowaniem w zamian za wynagrodzenie określone w umowie. Ww. oprogramowanie wykonuję osobiście korzystając z własnej wiedzy i doświadczenia, nie posługując się przy jego wykonywaniu zorganizowaną strukturą, nie korzystam także z pomocy innych osób jak również nie wykonuję oprogramowania dla osób fizycznych. Moim zdaniem świadczone przez mnie usługi wynikające z zawartych umów o dzieło nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 i ust. 3a z uwagi na fakt, iż kreują stosunek prawny pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą w ten sposób, że wszelką odpowiedzialność za czynności wykonane przez zleceniobiorcę wobec osób trzecich przejmuje zleceniodawca.
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-70/05/84779
  Czy zasadne jest przy wyliczeniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych stosowanie planowanej wielkości udziału wynagrodzenia za prace badawcze objęte prawem autorskim w danym roku podatkowym?
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/59/2005
  Czy wykonywanie przez telewizję kablową usług polegających na realizacji wizji i fonii z wozu transmisyjnego dla potrzeb telewizji publicznej wraz z przekazaniem praw autorskich opodatkowane jest stawką VAT "zwolnioną", a wykonywanie takich usług dla innych odbiorców opodatkowane jest stawką 7%?
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/34/2005
  Czy w wypadku, kiedy podatnik wykonuje na podstawie umów o dzieło projekty budowlane z zakresu drogownictwa przysługuje mu prawo podwyższenia kup o 50 %?
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-88/05
  Wyjaśnienie problemów związanych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, udzielaniem licencji oraz wykonywaniem dzieła.
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-113/05
  Przeniesienie autorskich praw majątkowych - opodatkowanie podatkiem VAT.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/05
  Czy usługi w zakresie produkcji programów telewizyjnych, świadczone w ramach zawieranych umów o dzieło, realizowanych poprzez przeniesienie majątkowych praw autorskich, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1-227/260/05
  Z przedmiotowego wniosku wynika, że zamierza Pani zawrzeć umowę sprzedaży praw autorskich do programu komputerowego z osobą prawną. W jednym z oddziałów tej osoby prawnej jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę przy czym nie prowadzi Pani działalności gospodarczej. Przychód z powyższej sprzedaży przekroczy 10.000 euro Ponieważ nie zajmuje się Pani zawodowo pisaniem programów więc w dającej się przewidzieć przyszłości nie zamierza Pani zawierać więcej podobnych umów. Dodatkowo wyjaśnia Pani, że po wykonaniu umowy nie będzie Pani korzystała w jakikolwiek sposób z programu ani pobierała z niego żadnych pożytków. Pani zdaniem opisana wyżej sprzedaż praw autorskich nie powinna podlegaćopodatkowaniu podatkiem VAT bowiem nie spełnia wymogów definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/28/05
  Do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować przychody uzyskiwane na podstawie zawartych umów o dzieło, ktorych przedmiotem jest wykonanie oprogramowania i przekazanie autorskich praw majątkowych w zamian za wynagrodzenie określone w umowie oraz czy mają zastosowanie w tej sytuacji 50% koszty uzyskania przychodu?
 830. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTII/4407/14-11/05/BM
  Strona pyta czy w sytuacji, gdy jest producentem filmu i zawiera umowy o dzieło wraz z przekazaniem praw autorskich jako producent filmu to takie czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-38/05/77044
  Czy przewodnicy wycieczek zatrudnieni na umowę o dzieło mogą korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów z tyt. praw autorskich?
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0050/05/AP
  Czy przychody z tytułu umowy o dzieło należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz czy do tych przychodów zasadne jest określenie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%?
 833. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/119/05
  Czy wykonywanie w ramach działalności gospodarczej usług, zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 92.20.12-00.00 - usługi telewizji, korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, na podstawie załącznika nr 4, pozycja 11 i 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/365-251/2005/MK
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży audycji telewizyjnych w formie filmów oraz przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania audycją telewizyjną
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/92/05
  Czy działalność w zakresie realizacji zdjęć telewizyjnych - operator kamery oraz opracowania dziennikarskie wraz z przeniesieniem praw autorskich, po zmianie przepisów ustawy VAT od 01.06.2005r. jest zwolniona od podatku od towarów i usług ?
 836. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-443/202/05
  Czy w związku z działalnością prowadzoną osobiście można korzystać z wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT na zasadach określonych w art. 15 ust. 3 pkt. 3.
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/102/05/PP
  Dotyczy zastosowania podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodów otrzymanego przez konsultanta Spółki z tytułu honorarium autorskiego.
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/35/2005/37/OG/005/149/PP1/2005
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu: 1) wykonywania funkcji syndyka, 2) umów zlecenia i umów o dzieło dotyczących świadczenia pomocy prawnej, 3) praw autorskich podlegają podatkowi od towarów i usług, zarazem w związku z nowelizacja przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), jaka weszła w życie z dniem 1 czerwca 2005 roku ?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-18/05
  Czy płatnik słusznie zamierza zastosować 20% koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy zawartej o dzieło?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-415/3/05
  Czy wykonanie projektów herbów, flagi i pieczęci jest przedmiotem prawa autorskiego i czy w związku z tym wykonawcy tych projektów przysługują 50% koszty uzyskania przychodów ?
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/59/05
  Dotyczy możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w związku z wypłatą należności wykładowcom prowadzącymi zajęcia na podstawie zawartych umów o dzieło.
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-141/05
  Czy usługi w zakresie tworzenia artykułów i felietonów, w przypadku gdy odowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający wykonanie tych usług, na którego przenoszone są prawa autorskie do przedmiotowych utworów są uznanwane za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/33/05/2
  Podatnik wykonał w ramach umowy o dzieło pracę zleconą przez PAN - artykuł opublikowany w czasopiśmie. Praca ta została zakwalifikowana do usług świadczonych przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów. Twórca przekazał dzieło zleceniodawcy t. j. PAN wraz z prawami autorskimi, biorąc odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonaną pracę. Czy do wykonanej pracy na umowę o działo ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/186a/KO/05
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność prawnicza, sklasyfikowana PKD 74.1. Ponadto, poza ww. działalnością współpracuje w sposób "dorywczy" z wydawnictwami oraz czasopismami wykonując czynności polegające na: opracowywaniu (tłumaczeniu) tekstów polskich ustaw w języku angielskim, które ukazują się w wydawnictwie w formie książki; autorstwie lub współautorstwie książki naukowej o tematyce prawniczej oraz pisaniu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach prawniczych, przy czym współpraca (tj. sporządzanie artykułu prawnego) realizowane jest na podstawie zamówienia danego czasopisma. W odniesieniu do powyższych dzieł, w zależności od wydawnictw oraz typu dzieła, zawierane są umowy wydawnicze (związane z przeniesieniem praw autorskich na wydawcę) bądź też współpraca odbywa się bez pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich.W związku z powyższym wystąpiono z zapytaniem, czy wykonywanie powyższych dzieł podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko uznał że:1. W przypadku pisemnych umów z wydawnictwem zawieranych przez autowa w celu przeniesienia praw autorskich na podstawie prawa autorskiego w stosunku do artykułu opublikowanego w czasopismach oraz w przypadku udzielenia licencji na podstawie prawa autorskiego w stosunku do artykułu opublikowanego w czasopismach odpowiedzialnością za publikację obciążona jest redakcja. Ponadto, ww. umowy spełniają pozostałe kryteria wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT tj.: określenie warunków współpracy oraz zasady wypłaty wynagrodzenia. 2. W przypadku pisemnych umów o przeniesienie praw autorskich zawieranych przez autora w stosunku do publikacji książkowych, wydawnictwo, jako nabywca tych praw - sprzedaje i oferuje książki we własnym imieniu i na własne ryzyko, według własnych zasad dystrybucji ponosi odpowiedzialność za treść zbywanej książki. W przypadku przeniesienia licencji nie może być mowy o odpowiedzialności autora wobec osób trzecich. Ponadto, pozostałe warunki współpracy i wypłaty honorarium określone są w treści umowy wydawniczej. Zatem, w zakresie współpracy z wydawnictwami spełnione są wszelkie kryteria z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.W związku z faktem, iż spełnione są warunki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT Wnioskodawca uważa, iż przychody osiągnięte z czynności wymienionych w stanie faktycznym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-095/05
  Czy płatnik zasadnie sporządził PIT- 8A i pobrał 10% zryczałtowany podatek od nagród wypłaconych zwycięzcom w organizowanym przez siebie konkursie?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 13 PD 415-8/2005
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy jako spółka zoo z udziałem kapitału zagranicznego mająca siedzibę na terenie Polski, podpisze z inna firmą nie mającą siedziby w Polsce kontrakt na wykonanie nowej fabryki przez siebie dla innej firmy i zapłaci za niego a następnie przekaże projekt ten firmie dla której wybudowała fabrykę, będzie obowiązana do uiszczenia podatku w Urzędzie Skarbowym w Polsce w związku z zapłatą za projekt.
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDW/415-30[2]/05/AM
  W jakiej wysokości pobierany jest podatek od przychodów wynikających z umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi opracowującymi biznes plany i studia wykonalności ?
 848. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-54/05/MR
  Czy Bank jako płatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 12 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Cypru do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5% osiągniętych przez kontrahenta cypryjskiego przychodów.
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI-BB/415-24/05
  Czy podatnik może zastosować do przychodów z tytułu umów o dzieło 50% koszty uzyskania?
 850. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-55/05
  Czy zapłata dostawcom zagranicznym (mającym siedziby w krajach: Niemcy, Słowacja, Republika Czeska, Irlandia, Austria, Cypr, Kanada, USA) za faktury dokumentujące zakup licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego z przeznaczeniem ich do dalszej odsprzedaży w Polsce (bez prawa do kopiowania, powielania, modyfikowania, publicznego rozpowszechniania itp.) podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-71/05
  Czy z tytułu sprzedaży swoich usług byłbym podatnikiem VAT po przekroczeniu kwoty wolnej od tego podatku?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VI-2/415-7/05
  dotyczy sposobu rozliczenia rachunku za wykonanie projektu urbanistyczno-architektonicznego, tj. czy prawidłowym jest stosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 % i podatku w wysokości 19 %
 853. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-46/05/JP
  Dotyczy sposobu opodatkowania płatności Spółki "B" dokonywanych na rzezc "M" Ltd z siedzibą w Irlandii. Płatności te dotyczą uzyskiwanych, przez Spółkę "B" kwot, jako pośrednika w dystrybucji programów "M" w Polsce od nabywców końcowych tego oprogramowania, pomniejszone w prowizję należna dla "B" jako pośrednika.
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-429/50/JS/05
  Czy należą się 50% koszty uzyskania przychodu od przygotowanego i przeprowadzonego po raz pierwszy szkolenia nauczycieli i jaki jest % podatku od takiego przychodu oraz czy należy udzielić 20% kosztów uzyskania przychodu i 19% podatku, jeżeli takie samo szkolenie jest prowadzone po raz drugi przez tę samą osobę dla innej grupy uczestników?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-2-4110-56-2005
  W jaki sposób opodatkować odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich.
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/423-08/05/DN
  Czy nasza firma, jako płatnik podatku, ma prawo naliczać 50 % koszty uzyskania przychodu już w chwili uzyskania przez twórców numeru zgłoszenia patentowego.
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/406/37/05
  Czy odszkodowanie otrzymane za naruszenie praw autorskich podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/212/05
  Czy podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy o VATusługi wykonywane w ramach umowy o dzieło wraz z którymi przekazywane są prawa autorskie?
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/84/05/JB
  Czy Spółka ma obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych słowackiemu kontrahentowi w świetle art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 860. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-14/05/z
  Czy możliwe jest zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% z tyt. korzystania przez twórcę z praw autorskich do części wynagrodzenia odpowiadającej 80% czasu pracy członka orkiestry wojskowej?
 861. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-4430/40/05
  Czy świadczone przez Podatnika usługi polegających na wykonywaniu oprogramowania komputerowego oraz przeniesienia praw autorskich związanych z wykonanym oprogramowaniem są opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/2/415/167/05
  W jaki sposób powinny zostać opodatkowane osiągnięte w 2004r. dochody z tytułu prowadzenia wykładów na Uniwersytecie w Niemczech?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-30/05/AZ
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi zakwalifikowane jako usługi naukowo-techniczne w zakresie usług geologicznych (PKWiU 74.20.7)?
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-23690/05/59/158333/123mk
  Czy wykonywane czynności poza stosunkiem pracy w ramach działalności twórczej na podstawie umów licencyjnych polegającej na tworzeniu utworów naukowych w formie: - artykułów, książek, komentarzy, - opinii i ekspertyz co do wybranych zagadnień prawa własności intelektualnej, - wygłaszanych wykładów z zakresu prawa autorskiego i prawa UE, - przygotowywanych na zlecenie sądów lub izb radców prawnych albo innych podmiotów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1./443-23696B/05/178746/94/123/mk
  Czy przeniesienie na Telewizję praw autorskich i praw pokrewnych do korzystania i rozporządzania zarejestrowanym materiałem z organizowanych imprez podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-23685A/05/225209/84/123/mk
  Czy przeniesienie na telewizję praw autorskich i prac pokrewnych do korzystania i rozporządzania zarejestrowanym materiałem z Koncertu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/415-25/05
  Czy do dochodów z umowy o dzieło na wykonanie pisemnego opracowania studium wykonalności ?Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego? mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów?
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426-PD-415/23/05
  Wykonałem w 2004r. umowę o dzieło dla zleceniodawcy mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Umowa o dzieło dotyczyła opracowania projektu architektonicznego i przekazania praw autorskich do tego opracowania. Opracowanie przekazałem drogą elektroniczną do USA, a zleceniodawca przekazał wynagrodzenie ( w grudniu 2004r. ) w USD na moje konto w Polsce. Podatek nie został odprowadzony w USA. Czy składając zeznanie podatkowe za 2004r. i odprowadzając podatek należy przyjąc 50% kosztów uzyskania przychodów?
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFIII/415/5/121/2005
  Czy można amortyzować program komputerowy wytworzony we własnym zakresie na potrzeby własnej firmy?
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/111-88/2005/AP
  Pytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla przekazania praw autorskich do przetłumaczonego tekstu.
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-107-135/05/JL
  Czy należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wykonywanych na rzecz Podatnika przez osoby zagraniczne poza granicami kraju czynności: wynajem ludzi bez sprzętu jak np. operatorów kamer, montażystów, kierowników produkcji, inżynierów-technologów transmisji, wynajem stanowiska komentatorskiego?
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN-005-26-2005
  Czy przysługują 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonania w ramach zawartej umowy o dzieło makiet architektonicznych?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-437/05/FW
  Czy w przypadku, gdy podatnik w ramach pracowni psychologicznej realizuje na podstawie umowy z ośrodkiem ruchu drogowego kursy dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy - zajęcia praktyczne i wykłady przez siebie opracowane to może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów od uzyskanych wynagrodzeń?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-24/05/MS
  Czy podatnik zatrudniony na stanowisku projektanta mostów ma możliwość zastosowania 50% normy kosztów uzyskania do przychodów z tytułu umowy o pracę?
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-60/05/JS
  Czy otrzymane przychody z tytułu stypendium Podatnik może zakwalifikować jako przychody z umowy o dzieło i zastosować 50% koszty uzyskania przychodu ?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/98-78/2005/AP
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskanych przez muzyka z racji wykonania dzieła oraz przeniesienia praw autorskich.
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-108-130/05/JL
  Czy należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wykonywanej przez osobę zagraniczną poza granicami kraju na rzecz Spółki realizacji materiału filmowego ze sportowcem, obejmującego wywiad z tym sportowcem po walce i wynajem kamery do rejestracji materiału? Spółka nie posiada praw do transmisji walki tych sportowców.
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/42/DP-II/412/259/2005
  Czy w przypadku uzyskiwania przychodu z tytułu umowy o udostępnienie praw autorskich słusznym jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu?
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/PŁ/415/02/2005
  Czy rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi do utworu wytworzonego przez pracownika w ramach umowy o pracę może być wynagradzane w postaci wyodrębnionej części płacy z zastosowaniem 50% stawki kosztów uzyskania przychodów?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-406/20/05
  Pani "K" pismem z dnia 06.04.2005 r. zwróciła się do Naczelnika tut. urzędu w sprawie zasad odliczania kosztów uzyskania przychodu. Podatniczka świadczy usługi na rzecz spółki zagranicznej na warunkach wymienionych w przedłożonej umowie. Zdaniem podatniczki jej działalność ma twórczy i indywidualny charakter i nosi znamiona przedmiotu praw autorskich w myśl art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pytanie dotyczy możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/186A/AM/05
  Czy w opisanej sytuacji można skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/205/TCH
  Dotyczy obowiązku wystawiania faktur oraz faktur wewnętrznych
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/201/TCH
  Dotyczy zwolnienia od podatku usług w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKWiU 92.31.2), polegających na udzielaniu przez autora licencji wydawnictwom, według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 maja 2005 r.
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/204/TCH
  Dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji podatku VAT
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/202/TCH
  Dotyczy zwolnienia od podatku usług w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKWiU 92.31.2), polegających na udzielaniu przez autora licencji wydawnictwom, według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r.
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/203/TCH
  Dotyczy obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/21/2005
  Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane sprzedawane licencje oraz prawa majątkowe do wykonania projektu architektoniczno - urbanistycznego?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/73/61/2005ZK
  Czy miejscem świadczenia usługi polegającej na przeniesieniu praw autorskich do wykonanego projektu na rzecz kontrahenta mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej jest miejsce gdzie nabywca posiada siedzibę?
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-23/2005
  Czy w związku z wejściem nowej ustawy o VAT usługi świadczone na podstawie umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zawartej z podmiotem, w którym Podatnik nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT? Czy jako twórca, którego wiąże stosunek prawny z zamawiającym co do warunków wykonania dzieła, wynagrodzenia i odpowiedzialności zamawiającego, mieszczący się w katalogu przychodów z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Podatnik nie jest podatnikiem podatku VAT?
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/17/2005
  Czy mają zastosowanie 50 % koszty uzyskania przychodów w przypadku wykonywania w ramach umowy o dzieło oprogramowania komputerowego ?
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.28.II/415-6/05
  Pan X zwrócił się z zapytaniem czy jako twórca w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych może korzystać z 50% kosztów uzyskania.
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415/058/05
  Czy do dochodów wykładowców z tytułu umów o dzieło na wykonanie prezentacji i szkoleń mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów?
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-103/05/AW
  Czy osoba fizyczna świadcząca usługi polegające na przeniesieniu prawa autorskiego lub prawa do licencji może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-10/05
  Czy wykonanie czynności na podstawie umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT?
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415/21/05
  dotyczy możliwości odliczenia 50 % kosztów uzyskania przychodów przez podatnika, który uzyskał przychód w Kanadzie za wykonanie koncertu
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-104-102/05/IW
  czy w świetle nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku w wysokości 20% od należności licencyjnych i odsetek, i czy następnie różnica między podatkiem u źródła według stawki z updop (20%) a podatkiem u źródła wg nowej umowy (5%) będzie zwracane przez organy podatkowe?
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-104-102/05/IW
  Czy zgodnie z nową umową m. RP a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Spółka powinna pobierać zryczałtowany podatek w wysokości 20% (stawka z updop) od należności licencyjnych i odsetek, a następnie różnica m. podatkiem pobranym a podatkiem wg nowej umowy (5%) będzie zwracana na wniosek podatnika, czy pobierać 5% podatku?
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/40/05/JB
  Czy na Spółce ciąży obowiazek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dokonywanych płatności należności dla kontrahenta z USA, wynikających z zawartej umowy.
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-31/03/05
  Czy do przychodu osiągniętego w Holandii w związku realizacją umowy, której przedmiotem są występy solowe w produkcji operowej w interpretacji własnej mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu?
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-10/05
  Kiedy płatnik ma prawo naliczyć 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu wykonywania prac będących przedmiotem praw autorskich dla pracowników zatrudnionych na podstwie umowy o pracę?
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/05/RJ/19039
  Jak mają być opodatkowane podatkiem VAT usług w zakresie projektowania i wykonywania wg własnego projektu grafiki komputerowej, telewizyjnej i teatralnej?
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-32/05/DD/19020b
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować umowę o dzieło (prawa autorskie), a jaką umowę zlecenia (usługi naukowo-badawcze)?
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443-32/05/DD/19020a
  Czy usługi naukowo-badawcze wykonywane na rzecz podmiotów zewnętrznych na podstawie umowy o dzieło korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-32/05/DD/19020b
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować umowę o dzieło (prawa autorskie), a jaką umowę zlecenia (usługi naukowo-badawcze)?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443-32/05/DD/19020a
  Czy usługi naukowo-badawcze wykonywane na rzecz podmiotów zewnętrznych na podstawie umowy o dzieło korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-32/05/DD/19020c
  Czy podlegaja opodatkowaniu VAT usługi z zakresu sporządzania opinii, ekspertyz, projektów na umowę o działo i zlecenia, praw autorskich ?.
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/15/05/MJ
  Podatnik składa zapytanie dotyczące udzielenia informacji w sprawie sposobu rozliczenia dochodu uzyskanego z tytułu umowy o dzieło w ramach współpracy naukowej z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie, sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z praw autorskich oraz wskazania kursów, według których przelicza się przychody otrzymane z zagranicy.
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2426-8-463-174-WOF-05
  Czy w przypadku prowadzenia zajęć lekcyjnych w oparciu o własne programy autorskie, utworzone i zatwierdzone zgodnie z istniejącymi przepisami prawa oświatowego, możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu?
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-28/05/KMP
  Czy Płatnik nie może zastosować koszty uzyskania przychodów z art. 22 ust. 9 pkt 3 updof dla wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dotyczących tłumaczenia tekstów specyfikacji przetargowej oraz życiorysów do przetargu, gdzie nie następuje przeniesienie praw autorskich?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415-7/05
  Czy w przypadku przekazania praw autorskich licencji za stworzenie przez siebie programu komputerowego kontrahentowi - mają zastosowanie 50 % koszty uzyskania przychodów ?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-23/BB/05
  - dotyczy możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich na podstawie umowy o pracę oraz o dzieło.
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/PV/443-47/05/AM
  Spółka na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jako usługobiorca usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę poza terytorium kraju jest podatnikiem podatku od towarów i usług.W związku z zakupem w firmie amerykańskiej licencji do praw autorskich zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju. Z uwagi na to, że prawa autorskie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, poz. 11 załącznika nr 4 do ww. ustawy są zwolnione od podatku, Spółka prosi o interpretację czy wartość zakupu praw autorskich należy zaliczyć do czynności w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego o której mowa w art. 90 ww. ustawy.
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423/82/72/05/AW
  Czy płatność na rzecz kontrahenta włoskiego z tytułu nabycia wszelkich autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania filmami należy traktować jako "należności licencyjne" czy też jako "zyski ze sprzedaży majątku" oraz gdzie przedmiotowa płatność podlega opodatkowaniu?.
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-0023/05
  Podatnik zapytuje czy podatek należny VAT z tytułu importu usługi niematerialnej - prawa wykorzystania zdjęcia w główce kalendarza, nalezy wpisac jako import usług, natomiast podatek naliczony jako nabycie towarów i usług pozostałych?
 915. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1618/04
  Decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia powstających sporów co do tego, czy przedmiotem obrotu jest program komputerowy jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego nie podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też egzemplarz programu komputerowego będący towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, mają okoliczności faktyczne sprawy, a w szczególności treść umowy, której przedmiotem jest program komputerowy. Brak zarzutów w skardze kasacyjnej umożliwiających badanie prawidłowości poczynionych przez Sąd pierwszej instancji ustaleń faktycznych oznacza, że ustalenia te są wiążące.
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/Po/5/2005
  Czy z tytułu zawarcia umowy o dzieło w związku z przysługującymi prawami autorskimi przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/96/2005/14a
  Czy pojęcie " opłaty licencyjnej" za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego obejmuje również opłaty, które uzyskam w wyniku zawarcia umowy o korzystanie ze zgłoszonego wynalazku?" "Czy w stosunku do przychodów z tytułu opłat uzyskanych w pierwszym roku trwania umowy o korzystanie ze zgłoszonego wynalazku od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę - koszty uzyskania przychodu określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu/?
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDA/423-3/05
  Czy wydatek udokumentowany fakturami otrzymanymi w listopadzie i grudniu 2004r., dotyczący opłat za korzystanie z praw autorskich i pokrewnych za okres od dnia 1 lipca 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r., Spółka może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów roku 2004?
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-16-39/05/ZDB
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym moje koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich określa się w wysokości 50 % uzyskanego przychodu ?
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423/37/05/MP
  Czy koszt zakupu badań marketingowych oraz usług kreacji reklamy należy rozliczyć jednorazowo w dacie poniesienia, czy rozliczyć w kolejnym roku podatkowym, w którym nastąpi emisja, przygotowanej na podstawie badań, reklamy i promocji? Jeśli koszty te należy rozliczyć w przyszłym roku, to czy zaliczyć jednorazowo w koszty, czy rozliczać 12 miesięcy?
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/436-1/int./05
  Czy od umowy sprzedaży autorskich praw majątkowych i ramowej umowy o współpracę z wewnątrzwspólnotową firmą /spółka Inc./ należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-152/05/FW
  Czy do przychodu osiągniętego przez podatnika z tytułu opłaty licencyjnej za udzielenie rocznej licencji do swojego utworu mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu?
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/642/2005/D.Sz.
  Czy przeniesienie (sprzedaż) majątkowych praw autorskich podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22 % , a obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tych czynności powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/406-12/2005
  Podatnik sprzedaje prawa autorskie do materiałów, które przygotowuje dla programów informacyjnych Telewizji Polskiej. W związku z tym ma pytanie, czy jego usługi są opodatkowane podatkiem VAT, czy są zwolnione?
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DL/415-5/MK/05
  Pracuje Pani dla firmy na podstawie umowy o dzieło. Od należnych wynagrodzeń firma odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Pani pytanie dotyczy czy przychody z wykonywanej twórczości w roku 2004 i 2005, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, są objęte art. 13 pkt 2, czy też art. 18.
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-0016/05
  Czy wynagrodzenie z umów licencyjnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim stanowi przychód z działalności gospodarczej, czy z praw autorskich, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/9/05
  Czy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych z przekazaniem praw autorskich realizowane na podstawie umów o dzieło, świadczone na rzecz biur tłumaczeń mających siedzibę na terytorium RP, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/5/05
  - Czy przychody z działalności twórczej należy zakwalifikować do źródeł przychodów z działalności wykonywanej osobiście czy do praw majątkowych?- Czy mam prawo do naliczania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-908/05/KN
  Czy czynność napisania podręcznika do języka polskiego dla II klasy liceum, wykonana na podstawie umowy wydawniczej, z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich na Wydawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem podatnika jest to usługa, która mieści się w grupowaniu PKWiU 92.31.22-00, jest więc na mocy art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, zwolniona od tego podatku.
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-10/05
  Czy wydatek udokumentowany fakturami otrzymanymi w listopadzie i grudniu 2004r., za korzystanie z praw autorskich i pokrewnych za okres od 1 lipca 2003r. do 31 grudnia 2003r., Spółka może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów 2004 roku?
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DL/415-5a/MK/05
  Praca Pani polega na wykonywaniu projektów w postaci grafik i tekstów np. ulotki, loga, plakaty itp., pisze Pani hasła, krótkie teksty reklamowe, wykonuje rysunki do publikacji. Prawa autorski przenosi Pani na firmę, która odprowadza zaliczki na podatek dochodowy na podstawie umowy o dzieło. Pani pytanie odnosi się do możliwości naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu umów o dzieło od uzyskanego przychodu.
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415/4111-38/05/PG
  Stan faktyczny Podatnik jest reżyserem wykonującym na zlecenie podmiotów gospodarczych dzieło w postaci współtworzenia zarówno filmów reklamowych jak i pozostałych usług mieszczących się w katalogu działań na rzecz kultury, zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2004 r. Nr 89, poz. 844). Pytanie Czy do określenia dochodu z tytułu sprzedaży wykonanego przez siebie dzieła można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/DPF/415-8/05/ML
  1. Czy autorowi recenzji utworu "Dzieje poczty w Warszawiedo 1918roku" wykonanej w ramach umowy zlecenia służą prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z poźn. zm./ i w konsekwencji 50% koszty uzyskania przychodów?, 2. W jaki sposób zleceniobiorca powinien się rozliczyć z podatku posiadając informację PIT-11/8B, w której uwzględniono koszty w wysokości 20%?
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-11A/05
  Czy do uzyskanych przychodów z tytułu sprzedaży dla firmy belgijskiej praw autorskich podatnik ma prawo zastosować 50% normę kosztów uzyskania przychodu?
 935. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/7/05/04
  Czy w związku z przekroczeniem w grudniu 2004 r. kwoty obrotu w wysokości 10.000 euro, podatnik będący autorem podręczników szkolnych, stał się podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania ww. czynności?
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 0090/1/4/451/05
  W skierowanym do tutejszego organu podatkowego wniosku z dnia 5 stycznia 2005 r. podatnik sformułował zapytanie, czy jako i twórca i spadkobierca po twórcy z tytułu świadczenia usług polegających na udzielaniu licencji do praw autorskich klasyfikowanych jako "usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów" pod symbolem PKWiU 92.31.22-00.00, związanych z wydawaniem książek kulinarnych w formie poradników, przewodników, albumów, encyklopedii korzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie wnioskodawca w przedmiotowym wniosku podaje, iż jako właściciel praw i jednocześnie jedyny spadkobierca za przenoszenie bezterminowo na wydawców praw wydawania i rozpowszechniania poradników żywieniowych, książek kulinarnych otrzymuje honoraria autorskie. Zdaniem podatnika świadczone przez niego usługi podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług jako wymienione w pkt 11 załącznika Nr 4 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 937. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/270/04/2005/AP
  Czy wykonanie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przeniesienie majatkowych praw autorskich do tego utworu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-64/05/KH/9948
  Podatnik sprzedaje prawa autorskie do utworów literackich oraz udziela do nich licencje i sublicencje podmiotom mającym siedzibę poza terytorium kraju, zarówno w państwach członkowskich jak i w państwach trzecich, które są lub nie są podatnikiem VAT lub podatku od wartości dodanej. Przedmiotem zapytania jest rozstrzyganie kwestii ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) w/w usług.
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-1/05
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatnik jest rolnikiem opłacającym podatek rolny oraz podatnikiem podatku dochodowego uzyskującym dochody w ramach umów o dzieło na prawach autorskich.Informuje, iż aktualnie uzgadnia z firmami zajmującymi się produkcją i dystrybucją środków do produkcji ogrodniczej oraz prowadzących działalność upowszechnieniowo - szkoleniową w zakresie technologii produkcji warunki wykonania prac o znamionach umów o dzieło na prawach autorskich, których okres wykonania obejmie lata 2005-2010.Przedmiotowe prace polegają między innymi na:1)przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładów szkoleniowych dla grup plantatorów roślin ogrodniczych i rzepaku nt. nowoczesnych technologii uprawy i ekonomicznej opłacalności uprawy prowadzonej w różnych technologiach,2)opracowaniu programów komputerowych dla określenia opłacalności ekonomicznej produkcji roślinnej, 3)przeprowadzeniu doświadczeń polowych dla określenia wpływu różnych środków produkcji dla osiągnięcia lepszych plonów4)opracowaniu zaleceń dla stosowania różnych środków produkcji w uprawach roślin.5)opracowaniu instrukcji uprawy różnych gatunków roślin oraz materiałów szkoleniowych dla plantatorów. Dla w/w rodzajów prac podatnik przekazuje zleceniodawcom prawa autorskie.Na tle powyższych okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko ,iż dla wszystkich w/w prac - po ich wykonaniu będzie mógł wystawić zleceniodawcom rachunki z umów o dzieło na prawach umów autorskich z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodu.W świetle powyższego Podatnik wnosi zapytanie, czy przedstawione stanowisko jest prawidłowe.
 940. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I-005/93/MC/04
  Pytania podatnika dotyczą: 1. czy zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w jakiej wysokości Spółka jest obowiązana pobrać podatek od kwot wypłacanych z tytułu zakupu licencji na programy komputerowe? 2. czy zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w jakiej wysokości Spółka obowiązana jest pobrać podatek od kwot wypłacanych z tytułu zakupu subskrypcji na użytkowanie nowszych wersji programu udostępnianych w okresie obowiązywania subskrypcji? 3. czy ewentualnemu opodatkowaniu podlegają inne obciążenia wynikające z faktury, w tym przypadku za transfer pieniędzy na konto amerykańskiej spółki w wysokości 20 USD? 4. czy ma znaczenie dla opodatkowania przedmiotowej transakcji fakt, że spółka kupuje licencje i subskrypcje do dalszej odsprzedaży czy też na użytek własny? 5. czy ma znaczenie czy sprzedaż licencji i subskrypcji jest działalnością podstawową podmiotu ze Stanów Zjednoczonych czy też nie?
 941. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 1 -421/143 304/124/04
  Czy działalność autorska polegająca na pisaniu książek (podręczniki szkolne) gdzie przenoszone są na ich wydawcę autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług?
 942. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/254/04/2005/MK
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności udzielania praw autorskich oraz realizowanych w ramach umowy o dzieło usług montażowych cyklicznych programów telewizyjnych.
 943. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/151/04/2005/MK
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności udzielania praw autorskich.
 944. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/362/PP2/443/123/2004/05
  Jaką stawką podatkową należy opodatkować wynagrodzenie za prawa autorskie oraz świadczenie usług sporządzania dokumentacji projektowo - kosztorysowej ?
 945. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/96/04
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do sprzedaży licencji do audycji radiowych wytworzonych w rozgłośni, będącej radiem publicznym?
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/6/DJW/05
  Strona wystąpiła z zapytaniem ,czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług napisanie scenariusza na podstawie zawartej umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Strony, czynność polegająca na napisaniu scenariusza na podstawie zawartej umowy o dzieło autorskie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 947. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/40/04
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować: - czynność udzielenia przez dziennikarza licencji do radiowych utworów audialnych i tekstów serwisów internetowych o charakterze informacyjnym i publicystycznym; - czynność udzielenia przez prezenterów radiowych licencji do radiowych utworów audialnych o tematyce kulturalno-rozrywkowej; - czynność udzielenia przez grafików komputerowych licencji do komputerowych grafik i animacji, a także czynność udzielenia przez twórców tekstów i podkładów muzycznych itp., licencji do tekstów i podkładów muzycznych wykorzystywanych w radiowych utworach audialnych, w formie jingli, zajawek, spotów, promosów?
 948. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/30/04
  Czy Spółka udostępniając prawa (udzielejąc sublicencji) świadczy usługę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a jeżeli tak to jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować czynność udzielenia sublicencji?
 949. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/107/2005/ADB
  Dotyczy opodatkowania usług fotograficznych świadczonych na podstawie umowy o dzieło - na rzecz kontrahentów z Polski oraz z terytorium Wspólnoty.
 950. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF1/415-3/III/05
  Jestem właścicielem wydawnictwa, którego siedziba znajduje się w Polsce. W ramach prowadzonej działalności w br. nabyłem prawa autorskie i zawarłam umowy wydawnicze z właścicielami wydawnictw w Niemczech i Rosji na wydanie na terenie Polski książek, które wcześniej zostały opublikowane nakładem w/w wydawnictw na terenie Niemiec i Rosji. Osoby zagraniczne uzyskiwały przychód w rozumieniu art. 18 ustawy o podatku dochodowym, tj. przychód z odpłatnego zbycia autorskich prawa majątkowych oraz praw pokrewnych. Z tego tytułu jako wypłacający należności odprowadziłem podatek, tak jakby umowy wydawnicze zawarte były z obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkującymi na terytorium Polski. Pytanie brzmi: czy postępowanie to było słuszne i czy nie dokonał nadpłaty podatku z w/w tytułu.
 951. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-2133/04/EJ/875
  Czy można odliczać podatek VAT naliczany przez jednego dystrybutora za wynajem filmów ?
 952. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-186/04
  Podatnik zawarł umowę o dzieło i o przeniesienie praw autorskich do dzieła z firmą mającą siedzibę w Niemczech, która jest zobowiązana do wykonania na rzecz wnioskodawcy. Pytanie dotyczy opodatkowania ww. usługi według polskiej ustawy o VAT oraz prawidłowej wysokości opodatkowania. Podatnik wskazuje, iż jego zdaniem usługa korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, jako naukowo-badawcza (PKWiU 73).
 953. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/150/2004/MK
  Strona zajmuje się produkcją wieloodcinkowych programów telewizyjnych, do których na podstawie zawartej umowy przenosi prawa autorskie i pokrewne. Wątpliwości Strony dotyczą zwolnienia od podatku od towarów i usług w/w usług.
 954. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/205/2004/MK
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy wykonywaniu zdjęć na zamówienie oraz udzielaniu licencji do prawa autorskich?
 955. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/225/2004/MS
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług umowy o dzieło usług w zakresie grafiki i animacji komputerowej m. in. dla telewizji - polegających na autorskich opracowaniach.
 956. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/62/04
  Czy z tytułu wykonywanych czynności - wykonanie konserwacji zabezpieczającej wraz z częściową rekonstrukcją rzeźb kamiennych zwieńczenia budynku zabytkowego - przysługują 50 % koszty uzyskania przychodu oraz czy płatnik ma obowiązek pobrania zaliczki na podatek od tego przychodu ?
 957. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D1/415/9/04
  Czy mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku wykonywania w ramach umowy o dzieło usługi w zakresie realizacji dźwięku?
 958. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-2126/04/JDP/874
  Przedmiotowe pismo Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług umów o dzieło w ramach których następuje przeniesienie praw autorskich.
 959. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-2122/04/JDP/870
  W przedmiotowym piśmie Podatnik pyta "czy osoby fizyczne świadczące czynności (prace) na podstawie umowy o dzieło, zawierającą klauzulę o sprzedaży praw majątkowych (autorskich), są podatnikami od towarów i usług w świetle przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r.)".
 960. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/39/04
  czy w przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie ćwiczeń i laboratoriów możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.Naszym zdaniem zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich 50% koszty uzyskania przychodu przysługują również w przypadku zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń i laboratoriów. Zgodnie z umową jaką zawiera nasza Uczelnia z wykładowcami również ćwiczenia, do których wykładowca musi się przygotować, opracować indywidualne dla danej grupy studentów zadania, tematy i materiały do pracy, stanowią naszym zdaniem dzieło korzystające z ochrony praw autorskich.
 961. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-135/04
  Firma zawarła umowę o dzieło, której przedmiotem było wykonanie przez osobę fizyczną opinii na temat jakości audycji informacyjnych i publicystycznych wyemitowanych w programach telewizyjnych. Wykonawca został zobowiązany do zawarcia w przedmiotowej opinii oceny formuły audycji, sposobu ich prowadzenia oraz ocenę przestrzegania przez nadawcę ustawowych zobowiązań w zakresie respektowania zasady rzetelności i obiektywizmu. Na mocy umowy wykonawca przeniósł na zamawiającego autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji enumeratywnie wymienionych. W związku z tym pojawiła się wątpliwość, czy każde raporty eksperta lub rzeczoznawcy oraz analizy i opinie można zakwalifikować jako posiadające przedmiot dzieła w rozumieniu prawa autorskiego i naliczać 50% koszty uzyskania przychodu.
 962. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/233/04
  Czy osoby, które same prowadzą działalność gospodarczą a świadczą jednocześnie na rzecz innego podatnika usługi przewodnickie są w myśl art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami? Czy czynność polegająca na sprzedaży praw autorskich oraz licencji do praw autorskich podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 963. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/005-1-172/04
  - w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń z tytułu praw autorskich wypłacanych w 2004 r.
 964. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-109/HM/04
  dotyczy opodatkowania sprzedaży praw autorskich
 965. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2323/04/CIP/01
  Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. świadczone przez niego usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W ocenie podatnika świadczenie usług w ramach opisanych w zapytaniu umów zlecenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 966. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PDF/415/16/04/BH
  W sprawie: sposobu rozliczania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z wykonanego tłumaczenia książki (przekład literacki) przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą - w ramach tej działalności lub na podstawie umowy o dzieło.
 967. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2296/04/CIP/01
  Podatnik pyta czy powinien zarejestrować się jako podatnik VAT UE, czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z nabycia materiałów i usług niezbędnych do wykonania usługi. Zdaniem Podatnika nie ma obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT UE i zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o o kwotę podatku naliczonego wynikającego z nabycia materiałów i usług niezbędnych do wykonania usługi.
 968. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.CiWV-448/I-171/04/AW
  1.Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich sklasyfikowane pod symbolem PKWiU o numerze 72.20.32-00.00 jako usługi opracowywania oprogramowania na zlecenie klienta, czy też usługi te są zwolnione od podatku VAT? 2.Czy strona będzie obowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT czy będzie zwolniona z tego obowiązku?
 969. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI/005-13/2/MS/04
  Czy przekazywane przez Spółkę na rzecz podmiotów zagranicznych należności z tytułu uczestnictwa w programach partnerskich umożliwiających uzyskanie certyfikowanego partnera oferującego klientom produkty i usługi firm informatycznych o miedzynarodowym zasięgu podlega opodatkowaniu?
 970. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/137/04/GH
  Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego należy zastosować w odniesieniu do wypłat należności licencyjnych w tym honorariów autorskich, nierezydentom będącym właścicielami autorskich praw majątkowych, które są realizowane za pośrednictwem agentów ?
 971. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-187/04
  Czy odstąpienie majątkowego prawa autorskiego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 972. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35-DM/436/34/04/IS
  Czy umowy sprzedaży zawarte w 2003 r., przedmiotem których były prawa autorskie do realizowanych nagrań dla kontrahentów z Japonii i Korei podlegają podatkowi od czynności cvywilnoprawnych.
 973. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: us38/443/214/2004/AO
  Podatnik jest zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk i nigdy nie prowadził działalności gospodarczej. Na podstawie umowy wydawniczej otrzymuje honorarium autorskie za napisany podręcznik szkolny, wypłacane w formie tantiemów. Pytanie podatnika: czy dochody z tytułu otrzymanego honorarium autorskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 974. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV-2b/436c/3/04
  Czy dokonane w formie umowy sprzedaży umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich z twórcami oraz umowy przeniesienia praw do wizerunku podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 975. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSB-2/415-5120/2004
  Czy jest możliwe, prowadząc jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji filmów, skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przysługujących twórcom?
 976. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/352/MP/04
  Czy wydatek na zakup bazy danych na nośniku CD i w formie wydruku komputerowego, zawierającej dane adresowe sklepów fotograficznych, ich typy, przynależność do sieci handl., powinien być odpisany w koszty jednorazowo w miesiącu poniesienia wydatku? Baza danych pozostaje własnością firmy-kontrahenta Podatnika, który nie uzyskał na nią licencji.
 977. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBI/PM/423-26/04
  Czy odpisy amortyzacyjne od autorskich praw do programu komputerowego, wniesionych do Spółki z o.o. w postaci wkładu niepieniężnego (aportu), stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 978. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB /415-221/ 04 / KSz
  dotyczy kwestii stosowania 50%-ych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich do przychodów otrzymywanych na podstawie umowy o dzieło
 979. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 1-443/75/04
  Jaką stawkę podatku VAT podlega opodatkowana usługa organizacji koncertu przez teatr w ramach której teatr udziela telewizji prawa do wyłącznej rejestracji koncertu?
 980. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-304/04/DG
  1. Czy usługi pobierania opłat od użytkowników muzyki, oraz od uprawnionych producentów jako zwrot kosztów inkasa i repartycji są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 2. Czy udzielenie licencji dokonywane przez stowarzyszenie w ramach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, na korzystanie z utworów na nośnikach dźwięku oraz dźwięku i obrazu, w tym na ich zwielokrotnienie, jest objęte podatkiem od towarów i usług?
 981. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-567/2004
  Jak opodatkować wygraną w konkursie na opracowanie logo firmy, która wypłacona została z chwilą podpisania umowy o przeniesienie praw autorskich dzieła?
 982. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-277/04/CIP/04
  Podatnik zwraca się z prośba o określenie sposobu i miejsca rozliczenia podatku od towarów i usług po 1 maja 2004r., czy będzie to terytorium Polski czy Szwecji oraz jakich formalności winien dopełnić, zarówno w Polsce jak i w Szwecji.
 983. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/PDL/415/51/04
  Studia produkcyjne jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie reklamy-zawierają ze mną umowy o dzieło z przekazaniem praw aurorskich. Przedmiotem umów jest tworzenie dzieł związanych z reklamą, tj. stworzenie utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po wykonaniu dzieła, przenoszę na Studia produkcyjne autorskie prawa majątkowe do stworzonych dzieł. Czy osiągnięty przeze mnie przychód powinien zostać zaliczony do źródeł przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o pod. doch. od os. fiz., czy też do źródła, o którym mowa w art. 18 ww ustawy oraz czy w związku z zawarciem umów ze Studiami produkcyjnymi nie zostanę płatnikiem podatku VAT?
 984. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2382/04/CIP/01
  Czy otrzymane wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 985. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415-55/04
  Przed wprowadzeniem do obrotu na rynek krajowy urządzeń i sprzętu laboratoryjnego zlecam tłumaczom przetłumaczenie/opracowanie podręczników użytkowania i instrukcji obsługi tych urządzeń, uwzględniających polskie przepisy, normy bezpieczeństwa i higieny pracy itp. Czy w powyższej sytuacji, biorąc pod uwagę przepisy art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. koszty uzyskania przychodu w wys. 50 proc. uzyskanego przychodu?
 986. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1872/04/CIP
  - Czy świadczone przez Spółkę usługi są sprecyzowane w art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy, - Czy obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług w zakresie wykonywania i sprzedaży projektów, a tym samym sprzedaży praw autorskich do tychże projektów powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy, - Jak należy rozumieć zwrot zawarty w treści art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy - nie później jednak niż z upływem terminu, - Czy sprzedaż tylko pewnej części z całego projektu usług projektowych stanowi również sprzedaż praw autorskich.
 987. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1190/04/MM
  Czy należy dokumentować wpłaty dokonywane na konto Stowarzyszenia ZAIKS za wykorzystywanie utworów objętych ochroną praw autorskich?
 988. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1844/04/CIP/01
  Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. wynagrodzenie pobierane z tytułu udostępnienia majątkowych praw autorskich podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W ocenie podatnika wynagrodzenie należne z tytułu udostępnienia majątkowych praw autorskich w ramach opisanej w zapytaniu umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i powinno być dokumentowane poprzez wystawianie zwykłych rachunków, a nie faktur VAT.
 989. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-868/EJ/04
  Spółka zajmuje się wydawaniem czasopism oraz książek. Autorzy tłumaczeń książek, oprócz stosownych honorariów, otrzymują tzw. egzemplarze autorskie (nie przeznaczone do sprzedaży). W związku z powyższym mamy pytania co do traktowania podatkowego egzemplarzy autorskich. Czy egzemplarze autorskie, przekazywane tłumaczowi, stanowią przychód tłumacza z tytułu praw autorskich, Czy dochód z tego tytułu (wartość otrzymanych egzemplarzy autorskich) firma powinna doliczyć do honorarium tłumacza za przetłumaczenie książki, a co za tym idzie przy naliczaniu podatku 19% zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Jeśli tak, to czy przychód z tytułu otrzymanych egzemplarzy autorskich płatnik wykazuje w rocznej informacji PIT-8B przekazywanej tłumaczowi, Czy też egzemplarze autorskie stanowią przychody tłumacza z innych źródeł, od których płatnik nie pobiera zaliczki na podatek, wykazując je w rocznej informacji PIT-8C przekazywanej tłumaczowi.
 990. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF-3-415-40-04
  Czy podlegają opodatkowaniu przyznawane autorom egzemplarze autorskie?
 991. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/120/04
  Czy świadczenie usług w ramach praw autorskich jest zwolnione z podatku od towarów i usług?
 992. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2129/2004/ADB
  Czy czynności polegające na tłumaczeniach wykonywane na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Wg jakiej stawki? Czy można rozliczać się metodą kasową?
 993. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1762/04/CIP/01
  1.Czy Spółka ma prawo korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie zawartej z ZAIKS-em umowy i jaka jest prawidłowa stawka opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzeń otrzymanych z ZAIKS z tytułu powierzonych praw. 2.Czy działalność ZAIKS łączy się ze zwolnieniem ustanowionym w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, gdzie zwalnia się z tego podatku pod pozycją 11 załącznika nr 4 usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. 3.Spółka zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, czy w świetle obowiązujących przepisów o podatku VAT postępuje słusznie w następującej sytuacji: Wpływy przekazane przez ZAIKS obejmują poza repartycjami dla Spółki wynagrodzenia z tytułu pokrewnych praw wydawniczych dla wydawców za granicą, których Spółka reprezentuje w Polsce na podstawie umów. Spółka przekazuje te wynagrodzenia wydawcom na podstawie wystawionych przez nich faktur. Obecnie Spółka ma zamiar rozliczać je jako import usług, ze taka stawką, którą obciążane są wynagrodzenia otrzymane z ZAIKS-u, gdy z tym przychodem są związane. Jest to stawka "zw", bo dotyczy umów zagranicznych licencyjnych, które zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym przed dniem 14 maja 2004r.
 994. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12.PP/443-86/04/AM
  W złożonym zapytaniu podatnik zwraca się z pytaniem czy przenosząc majątkowe prawa autorskie w formie umowy o dzieło do staworzonych prze siebie programów komputerowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Według podatnika warunki wykonywanej przez niego umowy o dzieło spełniają wszystkie elementy normy zawartej w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535), a co za tym idzie nie są uznawane samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą.
 995. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: WP-443-55/04
  W sprawie stosowania stawki podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu własnoręcznie unikatowych wyrobów ze szkła jako dzieła sztuki oraz czy usługi związane z przekazaniem praw autorskich do projektu są zwolnione z podatku od towarów i usług.
 996. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-175/04/PN
  Czy strona jest podatnikiem z tytułu umów o dzieło, przedmiotem których jest stworzenie ilustracji i następnie przeniesienie praw autorskich na zleceniodawcę?. Czy jako usługa związana z kulturą czynność ta podlega zwolnieniu od podatku VAT?
 997. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/102/04/MG
  Czy usługa twórcy (autora książek) i udzielenie licencji na wykorzystanie praw autorskich opodatkowana jest stawką 7% czy zwolniona z podatku VAT? Czy wypłata corocznych tentiem jest opodatkowana w przypadku przekroczenia 10.000 euro?
 998. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-258/04/DG
  1. Czy stawka 22% jest prawidłowa dla czynności odpłatnego przeniesienia praw autorskich polegających na: - udzielaniu licencji do korzystania z fonogramów zawierających artystyczne wykonanie utworów słowno-muzycznych, -sprzedaży praw autorskich i praw do artystycznych wykonań ? 2.Czy usługa współorganizacji i udziału artystów w realizacji telewizyjnego nagrania przedstawienia rozrywkowego zaklasyfikowana jako "Usługi rozrywkowe-pozostałe" PKWiU 92.3. jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 999. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZM-O-4361/3/04
  Czy w przypadku przeniesienia praw autorskich i pokrewnych towarzyszącego wykonaniu usług objętych podatkiem VAT albo objętych zwolnieniem z podatku VAT konieczne jest uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu przeniesienia praw autorskich?
 1000. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-80/2004
  Jaką stawkę VAT stosować dla usług związanych z produkcją filmów PKWiU 92.11 oraz dla udzielania licencji na prawa autorskie?
 1001. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-163/04/PN
  1. Jaką stawką należy opodatkować licencję z przeniesieniem praw do artystycznego wykonaniakoncertu dla telewizji i radia? 2. Jaką stawką należy opodatkować licencję ze sprzedażą praw do artystycznego wykonania dla kontrahentów z Koreii lub Japonii? 3. Jaką stawką należy opodatkować tantiemy? 4. Czy podatnik zobowiązany jest do naliczania i odprowadzania VAT od ( zaproszeń na koncerty wydanych dla władz polityucznych; biletów bezpłatnych dla prasy i radia; biletów dla artystów występujących na koncercie)? 5. Czy wynajem sali koncertowej na koncerty dla innych innstytucji kultury lub firm jest opodatkowany stawką 22%?
 1002. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-C/005-147/04
  Podatnik od 2002r. współpracuje z firmą, dla której wykonuje w ramach umowy o dzieło projekty graficzne reklam prasowych, ulotek, materiałów promocyjnych. Wraz z projektami graficznymi przekazuje Spółce prawa autorskie do w/w prac. Podatnik z tytułu korzystania z praw autorskich określa koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 % uzyskanego przychodu. Zapytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodu osiąganego przez niego z tytułu umowy o dzieło, określenia momentu z jakim staje się podatnikiem oraz czy nadal może stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 % uzyskanego przychodu.
 1003. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 206/ 04 KSz
  dotyczy zastosowania do przychodu z tytułu umowy o dzieło kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%
 1004. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/PDL/PŁ/415-9/2004
  Wspólnota Mieszkaniowa zawarła z osobą fizyczną umowę o dzieło na wykonanie opracowania pt: "Audyt energetyczny budynku". Wykonawca wystawił rachunek za wykonanie działa, w którym przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy uwzględnił 50% normę kosztów uzyskania przychodu. Autor dzieła twierdzi, że wykonanie opracowania naukowego "Audyt energetyczny budynku" jest czynnością stanowiącą przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80 z 2000 r. poz. 904), w związku powyższym przysługują 50% koszty uzyskania przychodu. Naszym zdaniem sporządzenie audytu energetycznego nie jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc koszty uzyskania przychodu powinny zostać określone na poziomie 20%.
 1005. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-33/04
  Jak należy rozliczyć podatek dochodowy przy sprzedaży praw autorskich?
 1006. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-120/04
  1. Czy umowy o dzieło wykonywane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nie wchodzące w zakres działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po 1 maja 2004 r. 2. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy przy wykonywaniu czynności na podstawie umowy o dzieło? Z treści uzasadnienia wynika, iż wątpliwość Podatnika dotyczy sposobu obliczenia kwoty sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
 1007. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1307/04/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z następującymi pytaniami: 1.czy jest zobowiązany do opłacania podatku VAT od umów o dzieło z przedmiotowych przychodów? 2.do którego urzędu skarbowego zobowiązany jest wpłacać podatek - według miejsca zamieszkania czy miejsca prowadzenia działalności? 3.na druku jakiej deklaracji podatkowej podatnik zobowiązany jest rozliczać się z podatku VAT? 4.czy jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT w przypadku gdy umowa o dzieło została zawarta i usługa została wykonana przed wejściem w życie nowej ustawy o VAT ale zleceniodawca zapłacił dopiero po wejściu w życie tej ustawy? 5.czy należy odprowadzać podatek VAT od umów o dzieło podwykonawców zatrudnionych przez podatnika? 6.kto jest zobowiązany do zapłaty podatku o którym mowa w pytaniu 5? Zdaniem podatnika umowy o dzieło, w związku z którymi podatnik osiąga przychody z praw autorskich, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ponieważ zakres prac realizowanych w ramach umów o dzieło nie pokrywa się z zakresem prowadzonej przez podatnik działalności gospodarczej, a ponadto świadczenie w/w usług nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT z uwagi na wyłączenia zawarte w art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy. Podatnik stwierdza ponadto, że umowy odpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, zawierane bezpośrednio przez twórcę tego utworu, który nie prowadzi w tym zakresie zarejestrowanej działalności gospodarczej, powinny być zawsze wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.
 1008. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/IPdg2/4110/428/13/2004
  Osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Polski, świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstwa z/s w Stanach Zjednoczonych na podstawie zawartej "umowy licencyjnej’. Umowa przewiduje stworzenie implementacji programów komputerowych i dokumentacji technicznej bądź innych prac wyszczególnionych w oddzielnej specyfikacji. Przekazanie wykonanego "utworu" następuje w formie elektronicznej poprzez Internet. Wynagrodzenie w ustalonej wysokości (X$ za godzinę pracy) płatne będzie po wykonaniu dzieła. W trakcie trwania umowy Twórca będzie otrzymywać zaliczki ( płatne na konto bankowe). Wykonanie dzieła wiąże się z przeniesieniem praw autorskich na Zlecającego bądź na wyznaczone podmioty. Zapytanie dotyczy: 1) możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dochodów z tytułu należności licencyjnych uzyskanych od firmy z/s w Stanach Zjednoczonych, 2) naliczenia powyższych kosztów pomimo, że dochody z USA otrzymywane są bez pośrednictwa płatnika, 3) obowiązku składania w ciągu roku deklaracji podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
 1009. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-C/005-113/04
  Podatnik pyta, czy honoraria dla autorów z tytułu autorskich praw majątkowych są zwolnione z podatku od towarów i usług tylko w zakresie udzielania licencji czy również w zakresie przenoszenia autorskich praw majątkowych poprzez sprzedaż.
 1010. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1276/04/CIP/01
  1. czy w stanie faktycznym j.w. świadczone przez niego usługi w ramach stałej umowy zlecenia oraz przenoszenie na podstawie odrębnych umów praw autorskich do utworów powstałych w wyniku świadczenia w/w usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie podatnik pyta czy przeniesienie praw autorskich w w/w warunkach stanowi usługę zwolnioną od podatku VAT na podstawie wskazania poz.11 Załącznika Nr 4 do ustawy VAT, czy też podlega opodatkowaniu według stawki VAT 7% w świetle treści poz.162 Załącznika Nr 3 do tej ustawy. 2. czy przekazywanie praw autorskich majątkowych oraz udzielanie licencji do gotowego dzieła podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie podatnik pyta czy: - przeniesienie praw autorskich lub udzielenie licencji w warunkach opisanych w zapytaniu stanowi usługę zwolnioną od podatku VAT na podstawie wskazania poz.11 Załącznika Nr 4 do ustawy VAT, czy też podlega opodatkowaniu według stawki VAT 7% w świetle treści poz.162 Załącznika Nr 3 do tej ustawy; - możliwe jest korzystanie ze zwolnienia podmiotowego na zasadach art.113 ust.9 ustawy VAT ze względu na to, że przed 1.05.2004r. podatnik wykonywał czynności, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.
 1011. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1254/04/CIP/01
  Czy od dnia 01 maja 2004r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu miesięcznych rat płaconych przez nabywcę prawa do programu komputerowego.
 1012. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/83/04
  1. Czy usługi świadczone przez aktorów, autorów scenariuszy i scenografii zatrudnianych na podstawie umów o dzieło podlegają zwolnieniu od podatku VAT ? 2. W jakich przypadkach wynagrodzenie w formie honorariów za przekazanie bądź udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania jest opodatkowane stawką 7% podatku VAT ?
 1013. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/48/04
  czy za przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP nalezy stosować 50% kosztów uzyskania przychodów osobie zatrudnionej na umowę o dzieło?
 1014. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D3/443/77/04
  Stawka podatku VAT przy przekazaniu lub udzielaniu licencji lub praw autorskich.
 1015. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-44/04
  Czy do wynagrodzenia uzyskanego przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej, z tytułu sporządzenia opinii prawnej dla przedsiębiorcy, której przedmiotem była analiza wątpliwego zagadnienia prawnego w postępowaniu procesowym, mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów?
 1016. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-563/EJ/04
  Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji na temat sposobu zapłaty podatku dochodowego i rozliczenia kosztów umowy o konsultacji naukowej. Jestem profesorem Wyższej Uczelni a wymieniona Umowa została zawarta pomiędzy moją osobą a Naukowym Instytutem X. Umowa dotyczy prac naukowych o charakterze autorskim zatem przyjmuję koszty uzyskania przychodów od całej sumy wymienionej w Umowie w wys. 50%. Ze swej strony sugeruję rozliczenie podatku od dochodów wynikających z Umowy na formularzu PIT do 30 kwietnia 2004 roku.
 1017. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/140/204/TG
  Czy Spółka ma obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od płatności dokonywanych na rzecz kontrahenta zagranicznego?
 1018. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/FO2/15-44/04/MK
  Spółka wypłaca honorarium z tytułu praw autorskich spadkobiercom twórcy. Jakie w tym przypadku powinny zostać zastosowane koszty uzyskania przychodu oraz jaką przyjąć stawkę podatkową z tytułu honorarium a jaką z tytułu odsetek za zwłokę?
 1019. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/52/04
  Czy pracownikowi naukowemu - nauczycielowi akademickiemu, przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 %, jeżeli przebywa on na urlopie naukowym lub wypoczynkowym?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!