Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


praca najemna

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-720/12/IB
  1) Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę od Spółki z siedzibą w Szwajcarii za pracę na rzecz Spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii było w latach 2008-2012 zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce? 2) W jaki sposób będą opodatkowane dochody Wnioskodawcy zakładając, że w przyszłym okresie będzie otrzymywał dochody z opisanego wyżej źródła, tj. umowy o pracę ze Spółką z siedzibą w Szwajcarii oraz uzyska dodatkowe dochody ze źródeł położonych w Polsce a opodatkowanych na zasadach ogólnych? Czy wobec tego dochód zagraniczny będzie zwolniony z podatku w Polsce, jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - będzie miała zastosowanie stawka właściwa dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą (metoda wyłączenia z progresją)?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-375/12-4/KSU
  1)Czy naliczanie 12-miesięcznego okresu pobytu należy rozpocząć od dnia 25 maja 2010 r. (dzień wejścia w życie konwencji), czy od dnia 1 stycznia 2011 r. (dzień, od którego obowiązuje konwencja zgodnie z wykazem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Ministerstwa Finansów, w myśl art. 28 ust. 2-3)? 2)Czy Firma prawidłowo pobrała i odprowadziła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pracy najemnej w Norwegii w roku 2011, nie uwzględniając w rozliczeniu dni pobytu z 2010 r.? 3)Czy, jeżeli okres pobytu w każdym 12-miesięcznym okresie przekroczy 183 dni, Firma nie powinna pobierać w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych na terytorium Norwegii w rozumieniu art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-519/12-2/SP
  Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-473/12/IB
  Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może nie pobierać zaliczki na podatek od pierwszego dnia pobytu pracownika poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli pracownik oświadczy, że jego planowany pobyt poza granicami kraju przekroczy 183 dni oraz pracodawca przewiduje okresy zatrudnienia pracowników (na podstawie zawartych kontraktów) dłuższe niż 183 dni?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-411/12/IB
  Zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-366/12/MK
  W jaki sposób prawidłowo rozliczyć należny podatek dochodowy w Polsce, jeżeli przychody uzyskiwane są zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-629/11-2/AKr
  1.Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu Jego pracy na statku duńskiego armatora podlega opodatkowaniu? 2.Czy, jeśli powyższy dochód jest wolny od podatku, jego zwolnienie od podatku zależy od tego, czy podatek w Danii został zapłacony, czy też nie został zapłacony? 3.Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do składania rocznych deklaracji podatkowych w Polsce, wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji podatkowej PIT-53 ?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-662/11-2/JK
  Nie powstaje obowiązek zapłaty podatku w Polsce od dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę w 2010 r. z pracy wykonywanej na pokładzie statku, którego operatorem i zarządcą jest holding mający siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-662/11-3/JK
  Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w 2010 r. z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/4160-37/11/IB
  Czy w przypadku wypłaty zaległych wynagrodzeń przez syndyka sp. z o.o. w upadłości powstanie obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-389/11-2/KR
  Czy prawidłowa jest interpretacja, że płatnik w opisanym przypadku nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1072/10/IB
  Czy kwoty wynagrodzeń, które będą wypłacane z tytułu umów o pracę pracownikom wykonującym pracę zagranicą (w USA) będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1012/10/IB
  Czy w przypadku wypłaty przez syndyka sp. z o.o. w upadłości zaległych wynagrodzeń z tytułu pracy wykonywanej w Niemczech powstanie obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-986/10-2/AJ
  Czy dochody uzyskane z pracy świadczonej w latach 2008-2010 na rzecz pracodawcy z siedzibą w Wielkiej Brytanii (firma zarządzająca obsadą statków) są wolne od podatku w Polsce?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-986/10-3/AJ
  Czy dochody uzyskane z pracy świadczonej w przyszłości na rzecz pracodawcy z siedzibą w Singapurze (firma zarządzająca obsadą statków) będą wolne od podatku w Polsce?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-129/10/IB
  Czy Wnioskodawca jest obowiązany rozliczyć w Polsce kwotę, którą ma uzyskać z tytułu odprawy wynikającej z rozwiązania stosunku pracy od szwajcarskiego armatora/pracodawcy? Czy odprawa powinna być traktowana jako wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej na statkach morskich u szwajcarskiego pracodawcy?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-866/09-4/SP
  Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanych w 2009 roku dochodów w związku z wykonywaną pracą na pokładzie samolotu eksploatowanego przez przedsiębiorstwo mające faktyczny zarząd w Maroku.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-840/09-4/SP
  Opodatkowanie w Polsce przychodów pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce przez swoich zagranicznych pracodawców.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1075/09/BK
  Ustalenia kraju opodatkowania przychodów z tytułu prowadzenia na terytorium Polski pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji wykonywania pracy najemnej na terytorium Niemiec
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-846/09/IB
  Czy podatnik musi rozliczyć się w Polsce z dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku, skoro były one otrzymywane z Holandii i tam zostały zapłacone od tych dochodów podatki?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-602/09-4/SP
  Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku oraz w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego od dochodów za 2007 rok.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-532/09-4/JK2
  1. W jaki sposób powinny zostać rozliczone dochody zagraniczne osiągnięte w 2007 roku - czy na mocy art. 27 ust. 8 czy art. 27 ust. 9 i 9A ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. W przypadku gdyby dochody zagraniczne rozliczane miały być wg art. 27 ust. 9 i 9A w jaki sposób ustalić kwotę podatku?3. Które diety przysługujące do odliczenia od dochodu należy brać pod uwagę, czy obowiązujące w Wielkiej Brytanii czy Finlandii?4. W jaki sposób przeliczyć dochód zagraniczny na polskie złote, czy dochód faktycznie otrzymywany na rachunek bankowy prowadzony w Euro czy wykazany P-45 w walucie GBP oraz jaki kurs powinien zostać zastosowany?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-648/09/IB
  1. Czy pracownik przebywając za granicą podczas odbywania kary więzienia nadal spełnia warunek do objęcia go opodatkowaniem do tej pory uzyskanych przychodów w Danii i okres tych 17 miesięcy kary więzienia należy zaliczyć do dni przebywania za granicą ponieważ fizycznie przebywa za granicą (podczas pobytu gdy pracownik wyjeżdżał z Danii do Polski np. na urlopy dni te nie były uwzględniane)? 2. Czy może nie świadczenie pracy ale przebywanie za granicą w stosunku pracy (pracodawca nie zamierza na razie rozwiązać umowy z pracownikiem) spowoduje uznanie do tej pory osiągniętych przychodów z pracy jako podlegających w Polsce opodatkowaniu? 3. Jeżeli tak, to w jaki sposób ma teraz postąpić pracodawca, czy ma dokonać korekt list płac naliczając podatek i odsetki z tego tytułu do zapłaty w Polsce? 4. Kto powinien pokryć odsetki: pracodawca czy można nimi obciążyć pracownika? 5. Czy należy skorygować złożoną deklarację PIT-11? 6. Co musi zrobić pracownik – czy ma skorygować zeznanie roczne? 7. Czy sytuacja uległaby zmianie gdyby pracodawca rozwiązał stosunek pracy z pracownikiem w trakcie odbywania przez niego kary więzienia w Danii?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-647/09/IB
  W latach 2008-2009 na rzecz szwedzkiego pracodawcy podatnik wykonywał (wykonuje) pracę w Polsce, w Szwecji, Estonii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Australii, Finlandii, Południowej Afryce, Słowenii, Argentynie, Portugalii, Namibii. Czy w wyżej opisanej sytuacji ma obowiązek uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanego w ten sposób wynagrodzenia? W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze: Czy ma obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia otrzymanego od pracodawcy? W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie drugie: W jaki sposób ma rozliczać się w trakcie roku?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-646/09/IB
  Czy dla ustalenia prawidłowej wysokości podatku dochodowego od osiągniętych dochodów w 2009 r. podatnik będzie zobowiązany do ustalenia wartości "ubruttowionej" osiąganych wynagrodzeń od duńskiego pracodawcy?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-619/09/IB
  Czy dochód ze stypendium w Wielkiej Brytanii oraz dochód z pracy przeznaczony na pokrycie opłat wstępnych jest zwolniony z opodatkowania w Polsce? Jeśli nie, to jaki podatek powinien zapłacić Wnioskodawca?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-582/09/IB
  1. Czy dochody otrzymane w związku z pracą wykonywaną w Australii tj. z tytułu zaległego urlopu i stażu pracy należy uwzględnić w rozliczeniu podatkowym za 2009 r. skoro od tych dochodów zapłaci Pani podatek jako rezydent Australii? 2. Czy Wnioskodawczyni będzie musiała uwzględnić w zeznaniu rocznym środki z funduszu emerytalnego z Australii, na odblokowanie których złożyła wniosek w kwietniu 2009 r. ale dopiero w lipcu/sierpniu wpłyną na Pani konto w Australii? Tytułem uruchomienia tych środków z funduszu przed ukończeniem 65 roku życia w Australii automatycznie pobierany jest podatek według stawki 32%.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-527a/09/ENB
  Czy Wnioskodawca może się ubiegać o zwrot podatku zapłaconego od dochodów za lata 2007 i 2008?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-527b/09/ENB
  Czy w następnych latach podatkowych (2009 r. i lata następne) Wnioskodawca powinien składać zeznania roczne i odprowadzać podatek od dochodów?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-375/09/HK
  Czy w opisanym stanie faktycznym ciąży na Wnioskodawcy obowiązek złożenia w Polsce rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2007 i 2008 w związku z dochodami uzyskiwanymi z tytułu pracy wykonywanej na statkach, których właścicielami są spółki posiadające siedzibę w Norwegii ?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-315/09-2/AS
  Czy od momentu wyjazdu na Jersey w 2002 r. uległa zmianie rezydencja podatkowa Wnioskodawcy i stał się rezydentem podatkowym na Wyspie Jersey, natomiast w Polsce jest objęty tylko ograniczonym obowiązkiem podatkowym? Czy w związku z nieuzyskiwaniem w Polsce żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu (wszystkie dochody uzyskiwane są od 2002 r. wyłącznie na Jersey) od momentu wyjazdu nie miał i nie ma obowiązku rozliczać się w Polsce z dochodów uzyskiwanych na Jersey i składać zeznań rocznych do polskiego urzędu skarbowego? Czy na status nierezydenta w Polsce ma wpływ wprowadzenie od 1 stycznia 2007 r. do polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych legalnej definicji miejsca zamieszkania, zgodnie z którą za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-389a/09/IB
  Czy rozliczenia za 2007 r. Wnioskodawca powinien dokonać od dochodów osiągniętych tylko w kraju czy metodą wyłączenia z progresją, która na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje Polskę oraz Wielką Brytanię?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-431/09-4/AJ
  Czy Wnioskodawca musi płacić podatek w Polsce?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-368/09-3/ES
  Czy Wnioskodawca powinien złożyć w Polsce zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętych w Irlandii Południowej dochodów?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-326/09-6/AJ
  Czy osiągając dochody wyłącznie za pracę świadczoną na statkach morskich u armatorów norweskiego i duńskiego w roku 2009 będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów w Polsce poprzez złożenie zeznania podatkowego?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-347/09/IB
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego za 2008 r. w Polsce?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-157/09-4/MT
  Czy rozliczenie roczne podatnika w Polsce powinno obejmować te wszystkie rodzaje dochodów osiągniętych w Polsce z uwzględnieniem dochodu osiągniętego w Bośni z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-248/09/IB
  Czy od dochodów uzyskanych za granicą za pracę na statku należącym do firmy angielskiej, która – mimo tego, iż powinna – nie odprowadzała od tych dochodów podatku w Wielkiej Brytanii, Wnioskodawca powinien zapłacić podatek w Polsce (cały czy jego część)?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-89/09-4/AZ
  dochody nierezydenta z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium USA nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a zatem Spółka nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce i wypłacania kwoty wynagrodzenia brutto.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-19/09/HK
  W jaki sposób rozliczyć dochody z pracy najemnej w Wielkiej Brytanii oraz dochody osiągnięte w 2008r. w Polsce?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-119/08/ASz
  Czy "Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych" dotyczy pracy najemnej na Jersey i do dochodów uzyskanych na wyspie stosuje się metodę wyłączenia z progresją?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-759/08-4/AJ
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany z uzyskanego dochodu z tytułu wykonywanej pracy na rzecz szwajcarskiego podmiotu rozliczać się w Polsce czy w Szwajcarii?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-961a/08/IB
  Czy w związku z tym, że przebywa Pan poza granicami kraju ponad 183 dni w roku możliwe jest zastosowanie się w Pana przypadku do postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między rządami Rzeczypospolitej Polskiej a Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a przez to zwolnienie z obowiązku zapłacenia podatku w Polsce z tytułu dochodów uzyskanych w 2007 r.? Czy może Pan ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego od dochodów za 2007 r.? Czy okresy pobytu poza granicami kraju powinny być liczone według polskiego roku podatkowego (czyli od stycznia do grudnia) czy według brytyjskiego roku podatkowego (od 6 kwietnia)?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-961b/08/IB
  Czy w kolejnych latach podatkowych powinien Pan składać roczne zeznanie podatkowe z tytułu przychodów uzyskanych w firmie obecnie Pana zatrudniającej?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-778/08/IB
  W którym kraju dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-692/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 3 września 2008 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania pracy na pokładzie statków za granicą -jest prawidłowe.W dniu 4 lipca 2008 r. wpłyną ...
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-669/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-618/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z pracy najemnej na rzecz instytutu duńskiego -jest prawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-356/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-539/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 7 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku -jest prawidłowe.W dniu 7 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-682/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X..., przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego:
  - w części dotyczącej opodatkowania dochodów z pra ...
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-661/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2008 r. (data wpływu 15.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego w Polsce w latach 2002 - 2008 w związku z pracą najemną i prowadzoną działalnością w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 15.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-139/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 31 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z pracy na pokładzie statku morskiego -jest nieprawidłowe.W dniu 31 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-393/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedsiębiorstwa p. S., przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 16 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników chińskich -jest nieprawidłowe.W dniu 16 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielen ...
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-219/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedsiębiorstwa p. G., przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 04 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników chińskiej firmy wykonujących pracę w Polsce -jest nieprawidłowe.W dniu 04 października 2007r. wpłyn ...
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033/0750/KKZ/07/MB7-8627
  Czy w Polsce podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane w 2006 r. z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Austrii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-92/07-2/RL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.08.2007 r. (data wpływu 27.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego w latach 2004-2006 -jest prawidłowe.W dniu 27.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-170/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2007 r. (data wpływu 4 września 2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej uzyskanych w Wielkiej Brytanii -jest prawidłowe.W dniu 4 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-156/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 30 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze stosunku pracy -jest nieprawidłowe.W dniu 30 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-2/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2007 roku (data wpływu 5 lipca 2007 roku), uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu pracy wykonywanej przez nierezydentów na terytorium Polski, b ...
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!