Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


pozarolnicza działalność gospodarcza

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-658/11-7/12-S/AKr
  Kiedy i w jaki sposób opodatkowany zostaje dochód z dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-675/11-9/12-S/MP
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-481/12-4/MD
  Czy otrzymana kwota grantu stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1161/12-2/AM
  - przychody uzyskane przez Wnioskodawcę (posiadający status zarówno akcjonariusza jak i komplementariusza spółki komandytowo - akcyjnej), z tytułu uczestnictwa w tej spółce, będą stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej,-.przychód Wnioskodawcy jako akcjonariusza i jednocześnie komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstaje natomiast w momencie uzyskania przychodu przez spółkę w proporcji, w jakiej partycypuje on w zyskach tej spółki.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1008/12-2/AM
  Wnioskodawczyni może dokonać wyboru sposobu opodatkowania dochodów dla nowo założonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. W tym celu jest Pani zobowiązana, zgodnie z cyt. art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-979/12-2/MT
  w sytuacji, gdy spółka komandytowa poza prowadzoną działalnością gospodarczą (handel akcesoriami meblowymi) dokonuje również czynności prawnych lub zdarzeń gospodarczych (obejmowanie oraz nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych) w wyniku, których uzyskany przychód (dochód) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikują do odrębnego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów – kapitały pieniężne, (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie) wówczas nie można uznać, iż Komandytariusz uzyskuje przychody (dochody) wyłącznie w pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie dochód ten nie może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-980/12-2/MT
  w sytuacji, gdy spółka komandytowa poza prowadzoną działalnością gospodarczą (handel akcesoriami meblowymi) dokonuje również czynności prawnych lub zdarzeń gospodarczych (obejmowanie oraz nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych) w wyniku, których uzyskany przychód (dochód) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikują do odrębnego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodów – kapitały pieniężne, (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie) wówczas nie można uznać, iż Komandytariusz uzyskuje przychody (dochody) wyłącznie w pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie dochód ten nie może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-976/12-2/AM
  wypłacone Wnioskodawcy środki finansowe z tytułu wystąpienia ze Spółki osobowej, której był wspólnikiem, stanowią przychód z działalności gospodarczej w momencie wypłaty tych środków (poszczególnej raty), przy czym do przychodów tych nie zalicza się – stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy – tej części otrzymanych środków pieniężnych, które stanowią równowartość uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi w myśl w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-906/12-2/KS
  W sytuacji, gdy nastąpi likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie i do dnia odpłatnego zbycia przedmiotowych działek upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca nie uzyska przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca po likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej dokona odpłatnego zbycia przedmiotowych działek, a sprzedaż ta nastąpi przed upływem sześcioletniego okresu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód z ich odpłatnego zbycia będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a) powoływanej ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca po likwidacji działalności gospodarczej, w przypadku sprzedaży przedmiotowych działek w okresie 6 lat i uzyskania z tego tytułu dochodu, będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%, zgodnie z wybraną dla tej działalności gospodarczej formą opodatkowania.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-428/12-4/MD
  1) Czy przychody Wnioskodawcy, który w ramach prowadzonej działalność, zajmuje się zakupem i windykacją wierzytelności, należy zakwalifikować jako osiągnięte z praw majątkowych, czy też osiągnięte z działalności gospodarczej? 2) Czy w przypadku zakwalifikowania przychodów z windykacji zakupionych wierzytelności jako osiągniętych z praw majątkowych ma zastosowanie art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i koszty związane z fakturą leasingową są związane oprócz przychodów z działalności prawniczej również z przychodami osiągniętymi z windykacji wierzytelności i winny być proporcjonalnie przypisane do ww. działalności, czy też dotyczą wyłącznie przychodów związanych z działalnością prawniczą?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-801/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania przez innego niż Wnioskodawczyni wspólnika spółki komandytowej z tytułu rozwiązania tej spółki wierzytelności z odsetkami, przysługującej spółce wobec tego wspólnika, w wyniku czego wierzytelność ta wygaśnie w drodze konfuzji
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-800/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-799/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-792/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-794/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej niepieniężnych składników majątku
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-797/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji niepieniężnych składników majątku
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-793/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej wierzytelności z tytułu pożyczki, udzielonej Wnioskodawcy przez tę spółkę oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-795/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-796/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji wierzytelności z tytułu pożyczki, udzielonej Wnioskodawcy przez tę spółkę oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-666/12/AD
  Opodatkowania usług świadczonych przez biegłego sądowego świadczonych na rzecz upadłego reprezentowanego przez syndyka masy upadłości.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-737/12-2/AM
  Czy przychody otrzymane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej za świadczone przez niego wyżej wskazane usługi doradcze na rzecz Spółki, w której Wnioskodawca jest Prezesem zarządu, za które to czynności otrzymuje osobne wynagrodzenie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wnioskodawca będzie uprawniony opodatkować19% podatkiem liniowym?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-641/12/KB
  różnice kursowe od środków własnych
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-640/12/WRz
  jakie są możliwości nie uznania za przychód podatkowy kwoty wpłaconej przez klienta z tytułu należności względem Poczty?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-115/11/12-4/KS
  1. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?2. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej będą (mogą być) opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy PDOF?3. Czy dochód akcjonariusza powstaje z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (a więc dopiero po spełnieniu określonych w KSH przesłanek), to jest w dacie, w której na podstawie tej uchwały akcjonariusz nabędzie wierzytelność o wypłatę należnej mu części zysku (dywidendy) czy też powstaje na zasadach analogicznych do zasad opodatkowania dochodu pozostałych grup wspólników spółek osobowych?4. Czy akcjonariusz zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego o ile zapłata tej zaliczki nie wynika z uzyskania przez akcjonariusza dochodu wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-112/11/12-6/KS
  1. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?2. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej będą (mogą być) opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy PDOF?3. Czy dochód akcjonariusza powstaje z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (a więc dopiero po spełnieniu określonych w KSH przesłanek), to jest w dacie, w której na podstawie tej uchwały akcjonariusz nabędzie wierzytelność o wypłatę należnej mu części zysku (dywidendy) czy też powstaje na zasadach analogicznych do zasad opodatkowania dochodu pozostałych grup wspólników spółek osobowych?4. Czy akcjonariusz zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego o ile zapłata tej zaliczki nie wynika z uzyskania przez akcjonariusza dochodu wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-113/11/12-5/KS
  1. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?2. Czy dochody uzyskiwane przez wspólnika - akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej będą (mogą być) opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy PDOF?3. Czy dochód akcjonariusza powstaje z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (a więc dopiero po spełnieniu określonych w KSH przesłanek), to jest w dacie, w której na podstawie tej uchwały akcjonariusz nabędzie wierzytelność o wypłatę należnej mu części zysku (dywidendy) czy też powstaje na zasadach analogicznych do zasad opodatkowania dochodu pozostałych grup wspólników spółek osobowych?4. Czy akcjonariusz zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego o ile zapłata tej zaliczki nie wynika z uzyskania przez akcjonariusza dochodu wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-501/12/IG
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca mógł od 1 stycznia 2012 roku wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym – 19% od dochodów z działalności gospodarczej – prywatna praktyka lekarska?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-531/12/IG
  Czy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30 c ustawy (podatek liniowy), w sytuacji objęcia przez Niego stanowiska dyrektora ds. administracyjnych w szpitalu, w którym świadczy również usługi jako lekarz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-500/12-2/ES
  Należy stwierdzić, iż poniesione przez Wnioskodawcę przedmiotowe koszty nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Zainteresowanego pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na ten cel będą miały wprawdzie związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, nie zostały jednak poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Celem zapłaty było, bowiem zwolnienie się Wnioskodawcy z ciążącej na niej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Brak jest, zatem spełnienia podstawowej przesłanki uznania wypłaconego odszkodowania, kosztów pogrzebu, należnych odsetek, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego za koszt uzyskania przychodu.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-492/12-3/IF
  2. Czy wynagrodzenie za świadczenie na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PIT?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-493/12-3/IF
  należy stwierdzić, iż przychody ze świadczenia usług doradczych w zakresie opisanym we wniosku należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą z ww. zastrzeżeniem być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1291a/11/12-S/HD
  1. Do jakiej kategorii przychodów należy zakwalifikować przychód, który uzyskaWnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce A? 2. W jakim momencie u Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania z tytułu uczestnictwa w Spółce A?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-474/12-4/EC
  Stwierdzić należy, iż zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej spowoduje powstanie u Niego przychodu z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, stanowi różnica pomiędzy przychodem osiągniętym z tej sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z ww. przepisami (tj. wartością wkładu wniesionego do spółki). Obliczony w ten sposób dochód podlegał będzie kumulacji z dochodami z innych źródeł opodatkowanymi na zasadach ogólnych (przy zastosowaniu skali podatkowej) i winien był być wykazany w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie należy wpłacić należny za rok podatkowy podatek, obliczony zgodnie z określoną w art. 27 ust. 1 ww. ustawy skalą podatkową.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-480/12/WRz
  jakie są możliwości nie uznania za przychód podatkowy kwoty wpłaconej przez klienta z tytułu należności względem Poczty?
 35. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD2/033/31/PMN/12/260
  Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów osobowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-286/12-2/EC
  Przyjmując za Wnioskodawcą, iż przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie pochodnych instrumentów finansowych i Wnioskodawca będzie dokonywał tych transakcji, w ramach działalności gospodarczej, o której mowa art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to uzyskany przychód (dochód) z tego tytułu jak również poniesione koszty uzyskania przychodów należy rozliczyć według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W rezultacie będą one stanowić podstawę opodatkowania łącznie z przychodami oraz kosztami uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej polegającej na pośrednictwie handlowym przemysłowymi dobrami inwestycyjnymi, ponieważ jest to jedno źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-113/12-2/AKr
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-113/12-3/AKr
  1. Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3. Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4. Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-316/11-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca będzie mógł, po podpisaniu umowy o pracę oraz umowy o świadczenie usług pomocniczych do usług pośrednictwa finansowego, opłacać podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c - podatek liniowy?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-686/11-5/AKr
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1014/11-4/ES
  Czy Wnioskodawca świadcząc powyższe usługi może wybrać opodatkowanie dochodów 19 % podatkiem liniowym?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-680/11-3/MP
  1.Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-680/11-2/MP
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-658/11-6/AKr
  W jaki sposób osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej opodatkowuje dochody uzyskane z udziału w spółce?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-658/11-5/AKr
  Kiedy i w jaki sposób opodatkowany zostaje dochód z dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-659/11-5/AKr
  Kiedy i w jaki sposób opodatkowany zostaje dochód z dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-659/11-4/AKr
  W jaki sposób osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej opodatkowuje dochody uzyskane z udziału w spółce?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-660/11-4/AKr
  Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-660/11-5/AKr
  W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w przypadku otrzymania przez akcjonariusza dywidendy w formie niepieniężnej?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-681/11-3/MP
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-657/11-5/AKr
  Do jakiego źródła przychodu zakwalifikować otrzymaną przez akcjonariusza dywidendę w formie niepieniężnej?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-657/11-6/AKr
  W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania w przypadku otrzymania przez akcjonariusza dywidendy w formie niepieniężnej?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-671/11-3/MP
  1.Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-671/11-2/MP
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-671/11-3/MP
  1.Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-671/11-2/MP
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-675/11-3/MP
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-669/11-3/KR
  1.Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA?Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-669/11-2/KR
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-669/11-3/KR
  1.Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA?Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-669/11-2/KR
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-669/11-3/KR
  1.Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA?Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-669/11-2/KR
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1131/11-2/EC
  Czy otrzymane odsetki od udzielonych przez Wnioskodawcę pożyczek do Spółek będą stanowiły zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 30c Ustawy PIT)?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-667/11-3/KR
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1042/11-2/ES
  1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia odpowiedniej części(w proporcji do części mieszkania przeznaczonej na prowadzenie działalnościgospodarczej) zapłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego do kosztów uzyskania przychodu?, 2.Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania w odpowiedniejczęści (w proporcji do części mieszkania przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej) odpisów amortyzacyjnych od lokalu mieszkalnego?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1111/11-2/EC
  Czy po przeniesieniu, na podstawie aneksów do umów pożyczek, niektórych lub wszystkich pożyczek, które zostały udzielone przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, do swojej działalności gospodarczej, wypłacane Wnioskodawcy przez pożyczkobiorców odsetki, zarówno te naliczone przez podpisaniem aneksów, jak i te naliczone po podpisaniu aneksów, będą dla Wnioskodawcy przychodem ze źródła przychodów "pozarolnicza działalność gospodarcza", w zakresie pożyczek przeniesionych do działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-900/11-2/MS
  Czy prawidłowe jest stanowisko, że obowiązek podatkowy wnioskodawcy powstaje z momentem wypłaty dywidendy, podstawą opodatkowania jest kwota wypłaconej dywidendy, a opodatkowanie następuje zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zapłatę zryczałtowanego 19% podatku? Czy prawidłowe jest stanowisko, że wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód) zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych moment obowiązku podatkowego powstaje z chwilą wypłaty dywidendy? Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 2 nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-867/11-4/IF
  1. Czy Spółka zobowiązana będzie do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego i potrącania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanego na rzecz osoby fizycznej, pełniącej jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, wynagrodzenia za świadczone przez niego w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej usługi, polegającej na modyfikacji kodu platformy edukacyjnej?2. Czy Spółka zobowiązana będzie do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego i potrącania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłacanego na rzecz osoby fizycznej, pełniącej jednocześnie funkcję Członka Zarządu, wynagrodzenia za świadczone przez niego w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej usługi, polegającej na zbudowaniu sieci sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Spółkę poza granicami Polski?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-899/11-2/MS
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-885/11-2/IF
  Czy zgodnie z art. 30c oraz art. 9a ust 2 i 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm. dalej Ustawa PDOF), począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej usług na rzecz spółki, w której jest jednocześnie zatrudniony i sprawuje funkcje Członka Zarządu, stawkę liniową podatku w wysokości 19% biorąc pod uwagę, że usługi świadczone na rzecz spółki w ramach działalności gospodarczej nie odpowiadają czynnościom związanym z pełnieniem przez Wnioskodawcę funkcji Członka Zarządu Spółki tj. nie są związane z bieżącym prowadzeniem spraw Spółki a także nie wchodzą do zakresu obowiązków wynikających z umowy o pracę zawartej ze Spółką?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1021/11/AP
  Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i moment uzyskania przez akcjonariusza przychodu z tytułu uczestnictwa w tej Spółce oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-996/11/AP
  Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo–akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, jak również moment uzyskania przez akcjonariusza przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej oraz sposobu uiszczania zaliczek na podatek dochodowy
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-991/11/AP
  Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej do źródła
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-941/11/PSZ
  Czy w opisanej sytuacji (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) może Pan opodatkowywać dochody "podatkiem liniowym", świadcząc usługi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli jednocześnie jest Pan prezesem zarządu tej spółki oraz posiada 100% udziałów spółki, a świadczone usługi nie pokrywają się z zakresem obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-960/11/AP
  Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo–akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym, jak również moment uzyskania przez akcjonariusza przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej oraz sposobu uiszczania zaliczek na podatek dochodowy
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-929/11/WRz
  Jaka jest możliwość wystawiania rachunków dokumentujących sprzedaż zwierząt karmowych pochodzących z własnej hodowli?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-930/11/WRz
  Czy działalność rolnicza może być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-928/11/WRz
  Czy działalność rolnicza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1133/11-2/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-921/11/AP
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-920/11/AP
  Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo–akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-860/11/AP
  Możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo–akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-861/11/AP
  Moment i sposób opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-755/11-2/ES
  Wybór formy opodatkowania.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-734/11/AP
  Możliwość zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i moment uzyskania przez akcjonariusza przychodu z tytułu uczestnictwa w tej Spółce oraz obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z ww. tytułu.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-700/11/NG
  Czy przychody i koszty sprzedanych akcji podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym PIT-38 poszczególnych wspólników – osób fizycznych według procentowego udziału określonego w umowie spółki jawnej?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-488/11-4/KS
  Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast środki, które Wnioskodawca otrzymał w formie dotacji z budżetu państwa, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegających zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 powoływanej ustawy. Przychód ten nie podlega więc obowiązkowi ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-525/11-2/JK2
  Pozarolnicza działalność gospodarcza, którą Wnioskodawca zamierza prowadzić, polegająca na świadczeniu usług stolarskich w głównej mierze w zakresie składania, skręcania i montażu fabrycznie nowych mebli, może być opodatkowana w formie karty podatkowej (przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z cytowanej ustawy).
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-533/11/HK
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pisząc w ramach umowy o dzieło książki i artykuły naukowe oraz popularnonaukowe może, wobec podmiotu zlecającego wykonanie dzieła, występować jako osoba fizyczna (autor) i w takim charakterze być stroną umowy o dzieło, przedstawiając następnie rachunek za wykonane dzieło i na tej podstawie otrzymywać wynikające z umowy wynagrodzenie? Czy w konsekwencji przychód z takiej działalności można potraktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o podatku od osób fizycznych)?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-453/11-2/IF
  Wartość pracy Wnioskodawcy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie za tę pracę nie stanowi też dla Wnioskodawcy odrębnego (powtórnego) przychodu. Nie można bowiem dwukrotnie uznać za przychód tych samych kwot uzyskanych przez tę samą osobę. Otrzymana dotacja jest przychodem z działalności gospodarczej jak wykazano zwolnionym od opodatkowania. W konsekwencji dochód stanowiący wkład pracy Wnioskodawcy w prowadzonej placówce nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-569/11-2/EC
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego przez akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-14/11-4/KSU
  Jeżeli sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, które nie są w jakikolwiek sposób związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, to sprzedaż taka nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-416/10/11-S/AGr
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-281/11-2/IF
  Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-274/11-3/EC
  Określenie źródła przychodu w związku ze sprzedażą przez spółkę komandytową udziałów, akcji oraz kosztów uzyskania przychodu.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-177/11/HSt
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, zgodnie z którym jest on uprawniony do wyboru sposobu opodatkowania swoich przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-189/11/HSt
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, zgodnie z którym jest on uprawniony do wyboru sposobu opodatkowania swoich przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-191/11/HSt
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia w koszty grudnia 2010r. składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, które z przyczyn od Wnioskodawcy niezależnych zostały przekazane do ZUS w styczniu 2011r.?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-166/11/HSt
  Czy w związku z przekazaniem firmy w drodze darowizny powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu przekazywanych towarów handlowych, środków trwałychi wyposażenia, wyszczególnionych w remanencie na dzień likwidacji działalności gospodarczej?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-195/11-2/AP
  Czy o wysokości osiągniętych dochodów w 2010 r. z dwóch źródeł, Podatnik obowiązany będzie złożyć właściwemu urzędowi skarbowemu dwa odrębne zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jedno zeznanie, w którym rozliczy oba źródła dochodów?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-149/11-2/JB
  Czy jeżeli w ciągu roku podatkowego, po likwidacji dotychczas prowadzonej działalności Wnioskodawca zarejestruje na nowo działalność gospodarczą, będzie przysługiwać mu prawo wyboru opodatkowania podatkiem liniowym wg stawki 19% zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako podmiotowi rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-184/11-2/EC
  Ustalenie źródła przychodu w związku z uzyskiwaniem przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu udzielenia licencji do wydawania Czasopism, korzystania ze znaków towarowych.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-20/11/KB
  wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1130/10-5/KS
  Możliwość oraz sposób zaliczenia ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1130/10-7/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z przygotowaniem pomieszczenia na działalność gospodarczą.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1132/10-4/JB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na prace remontowe budynku mieszkalnego.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1147/10-2/ES
  odsetki od lokat na rachunku pomocniczym należy zaliczyć do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1026/10-4/ES
  Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19%.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1120/10/TK
  Czy przyjęty sposób rozliczenia kosztów poniesionych za granicą w wartości brutto jest prawidłowy?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-68/11-2/EC
  1) Czy ww. przychód Wnioskodawcy, jako przychód z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, będącego akcjonariuszem SKA prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą — niezależnie jak interpretować moment powstania tego przychodu, tj. czy dopiero w dacie faktycznego otrzymania przychodu (tj. wypłacenia Dywidendy przez SKA) czy to juz w dacie sprzedaży przez SKA rzeczy, praw majątkowych lub wyświadczenia usług — podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej tj. czy taki dochód Akcjonariusza należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-68/11-3/EC
  Czy Dywidenda faktycznie otrzymana przez Akcjonariusza, jako przychód z udziału w spółce niebędącej osobą prawną podlega opodatkowaniu wyłącznie w dacie wpływu na jego rachunek bankowy lub pobrania w kasie SKA?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1101/10-2/MT
  Skoro przedmiotowy lokal mieszkalny będzie w części wykorzystywany przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to odsetki od kredytu zaciągniętego na jego nabycie w części proporcjonalnie przypadającej na powierzchnię wykorzystywaną w działalności gospodarczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodów tej działalności, niezależnie od sposobu i formy nabycia przedmiotowego lokalu.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-721/09/11-13/S/EC
  Czy w przypadku, gdy Spółka zaprzestanie najmu lub dzierżawy Nieruchomości mieszkalnych oraz nie będą one w inny sposób używane przez Spółkę, przy czym decyzja o rezygnacji z ich najmu lub używania będzie miała charakter trwały - a Nieruchomości te uprzednio były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych Spółki oraz są spełnione pozostałe warunki określone w art. 22a-22c updof - Nieruchomości tych nie należy już uznawać za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne Spółki i przekwalifikować na towary handlowe, a co za tym idzie, czy przychody ze sprzedaży takich przekwalifikowanych Nieruchomości będą zaliczane od źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, czyli z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy pdof, czy też z art. 10 ust. 3 ustawy o pdof?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1113/10-2/MS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1161/10/BK
  w zakresie skutków podatkowych refakturowania opłat za media
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1142/10/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1144/10/KB
  opodatkowanie dywidend z akcji
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1010/10/DP
  Czy prawidłowe jest dla nowo rozpoczynanej pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i opodatkowanie dochodów 19% podatkiem liniowym, przy równoczesnym prowadzeniu działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w stosunku do której, (ze względu na wielkość przychodów) prowadzone są księgi rachunkowe, a dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-962/10-2/RS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na refundację kosztów bonów gastronomicznych oraz sposobu księgowania przez Spółkę faktur za usługi hotelowe.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-936/10-2/MT
  Przychód z wynajmu Nieruchomości na podstawie umowy najmu, zawartej nie w ramach działalności gospodarczej, będzie mógł podlegać opodatkowaniu 8,5% zryczałtowanym pdof, pod warunkiem, że Wnioskodawczyni złoży odpowiednie oświadczenie o wyborze takich zasad opodatkowania.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-970/10-2/EC
  Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług zarządzania.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1030/10-4/MS
  Jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę, wykonywane są w ramach odbywanych przez niego podróży służbowych, to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas tych podróży, do wysokości wskazanej w ww. rozporządzeniach.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1035/10-2/RS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-969/10-3/EC
  Czy wynagrodzenie za świadczenie na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku powiadomienia właściwego urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 PITU, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PITU?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-953/10-2/EC
  Opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19% dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonych w zakresie usług doradztwa.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-937/10-2/EC
  Stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na ukończenie studiów magisterskich, o których mowa we wniosku, poniesione przez Wnioskodawczynię, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów, w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-935/10-2/KS
  stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez podatnika przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli nie zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki poniesione na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola pokryte tym dofinansowaniem, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji wydatków tych nie należy rozliczać zgodnie zasada proporcjonalności, ponieważ w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1155/10-5/AP
  Możliwość wyłączenia podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na skutek sprzedaży domeny internetowej.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1155/10-4/AP
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży domeny internetowej.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-904/10-2/AM
  Skoro w wyniku podpisania aneksów nastąpiła zmiana pożyczkodawcy, a pożyczkodawcą stał się podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek, zatem przychody z tytułu otrzymanych odsetek należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-895/10-4/AM
  Należy stwierdzić, iż jeżeli ponoszone wydatki określone jako zwrot ryczałtowych kosztów pozyskania i transportu zwierzyny, będą miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na zachowanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom. Wydatki te, jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-919/10-2/MT
  Czy ww. przychód Wnioskodawcy, jako przychód z udziału w spółce niebędącą osobą prawną, będącego akcjonariuszem SKA prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą — niezależnie jak interpretować moment powstania tego przychodu, tj. czy dopiero w dacie faktycznego otrzymania przychodu (tj. wypłacenia Dywidendy przez SKA) czy to już w dacie sprzedaży przez SKA rzeczy, praw majątkowych lub wyświadczenia usług — podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej tj. czy taki dochód Akcjonariusza należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-858/10-3/MT
  1. Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego możliwe jest opodatkowanie według stawki liniowej 19% (zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) przychodów z tytułu świadczenia usług w postaci czynności innych niż zarządcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której Wnioskodawca wykonywał w roku poprzednim te czynności w ramach umowy o pracę?2. Czy wypłacenie przez Spółkę Wnioskodawcy zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia powoduje utratę możliwości opodatkowania uzyskanych dochodów stawką 19 %?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-949/10/KB
  określenie źródła przychodu dla przychodu otrzymanego w następstwie zawarcia umowy o dopuszczenie do współpracy pomiędzy osobą fizyczną a wspólnikami spółki cywilnej
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-951/10/KB
  określenie źródła przychodu dla przychodu otrzymanego w następstwie zawarcia umowy o dopuszczenie do współpracy pomiędzy osobą fizyczną a wspólnikami spółki cywilnej
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-844/10/KB
  Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z odsetek od lokat bankowych, dyskonta i odsetek od obligacji oraz przychodów z funduszy inwestycyjnych.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-843/10/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie usług prawniczych świadczonych na rzecz tejże spółki przez Wspólników w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-689/10/LSz
  Sprzedaż produktu rolnego, tj. miodu, pochodzącego z własnej działalności rolniczej, będzie korzystać ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, a tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów związanych z tą działalnością rolniczą mimo, że z tytułu pozostałej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę jest on czynnym podatnikiem VAT.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1035/10/KB
  możliwość zawarcia z wydawnictwem umowy o napisanie recenzji poza prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą i zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-674/10-4/KS
  Zwolnienie z opodatkowania uzyskanego dofinansowania w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych oraz z budżetu.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-674/10-3/KS
  Skutki podatkowe otrzymania dotacji celowej i płatności ze środków europejskich.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-697/10/AB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, związanych z budową budynku mieszkalnego, kontynuowaną w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-707/10-2/EC
  Należy stwierdzić, że w wyniku nienaliczenia przez pożyczkodawcę należnych mu odsetek, Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, uzyska świadczenie polegające na czasowej możliwości korzystania z kapitału bezpłatnie. To z kolei oznacza, w myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaistnienie zdarzenia powodującego po stronie Spółki powstanie przychodu. Przychód ten stanowi przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. A zatem nienaliczone odsetki będą stanowiły dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki) przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-707/10-3/EC
  Należy stwierdzić, że w wyniku nienaliczenia przez pożyczkodawcę należnych mu odsetek, Spółka, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, uzyska świadczenie polegające na czasowej możliwości korzystania z kapitału bezpłatnie. To z kolei oznacza, w myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaistnienie zdarzenia powodującego po stronie Spółki powstanie przychodu. Przychód ten stanowi przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. A zatem nienaliczone odsetki będą stanowiły dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki) przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-752/10-2/EC
  Z powołanych wyżej przepisów wynika, że dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-751/10-2/EC
  Ustalenie źródła przychodów z tytułu przychodu uzyskanego przez akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-752/10-2/EC
  Z powołanych wyżej przepisów wynika, że dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-648/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-553/10-2/AM
  Zaliczenie przychodów z odsetek od lokat do przychodów z działalności gospodarczej.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-481/10-2/AM
  należy uznać, iż przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w różnych funduszach inwestycyjnych nie można zakwalifikować do działalności gospodarczej a należy potraktować jako sposób lokowania środków pieniężnych, które podlegają opodatkowaniu jako przychody z kapitałów pieniężnych.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-538/10-2/JB
  Przychód uzyskany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wytworzeniu okularów korekcyjnych z własnych materiałów winien być opodatkowany przy zastosowaniu 5,5% stawki podatku.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-531/10-2/ES
  możliwość pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o udzielone nabywcom leków bonifikaty.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-473/10-2/RS
  mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż wynagrodzenia otrzymywane przez Wnioskodawczynię na podstawie umów partnerskich, nie będą stanowić dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanej z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 lub art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty otrzymywanych wynagrodzeń stanowić będą u Wnioskodawczyni przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu, który należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i rozliczyć w zeznaniu rocznym podatkowym.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-283/10-4/MT
  Stwierdzić należy, iż z uwagi na przedmiot prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej - "Działalność związana z tłumaczeniami", przychody, które będą uzyskiwane z tytułu świadczenia usług tłumaczenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, wiążą się bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług tłumaczenia. W konsekwencji z uwagi na brzmienie przepisu art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały one wyłączone ze źródła przychodów określanego jako działalności wykonywana osobiście. Oznacza to, że przychody te Wnioskodawczyni winna rozlicznych jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-410/10-5/RS
  Należy uznać, iż w przypadku Wnioskodawcy wystąpi obowiązek rozliczania różnic kursowych. W związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą mogą powstawać różnice kursowe jeżeli wartość przychodu należnego na dzień wystawienia faktury wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa lub wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania przeliczonego według faktycznie zastosowanego kursu waluty. Dodatnie różnice kursowe Wnioskodawca powinien zaliczyć do przychodów i opodatkować je według stawki właściwej dla rodzaju prowadzonej przez siebie działalności. Natomiast o wartość ujemnych różnic należy pomniejszyć przychody dla celów podatkowych.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-406/10-2/AM
  Przekazanie w formie darowizny samochodu, wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie spowoduje u Wnioskodawczyni powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-539/10-2/MT
  moment i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty wstępnej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-371/10/KB
  skutki podatkowe otrzymania dotacji z Funduszu Promocji Kultury
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-342/10/AP
  Prawidłowość ustalenia dochodu ze sprzedaży wskazanych we wniosku środków trwałych, w wyniku którego wartość uzyskana ze sprzedaży tych środków trwałych uznana została za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast niezamortyzowana wartości tych środków trwałych uznana została za koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-323/10/AD
  Czy sprzedaż ryb świeżych z własnego chowu (poza gospodarstwem rolnym) może stanowić przychód z działalności gospodarczej?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-311/10/TK
  Czy odsetki od uzyskanego kredytu w wysokości 30% wartości kwoty odsetek mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności w roku ich poniesienia?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-469/10-2/EC
  Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-349/10/KB
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-387/10-2/MT
  stwierdzić należy, że wydatki jakie Wnioskodawca poniósł na podwyższenie kwalifikacji zawodowych tj. opłaty za studia, ukończenie których jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, przy czym wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (faktura z 05.02.2010 r.) powinny być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-290/10-2/KS
  uznać należy, iż otrzymana kwota czynszu w wysokości 1000 zł wynikająca z zawartej umowy najmu ze Spółką cywilną, stanowi dla Wnioskodawcy przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przychód ten stanowi odrębne od pozarolniczej działalności gospodarczej źródło przychód, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie w zakresie określenia wysokości tego przychodu nie ma zastosowania art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-377/10-2/ES
  ustalenie źródła przychodów z tytułu przychodu uzyskanego przez akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-399/10-2/RS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z ponoszeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-220/10-6/ES
  należy, że Wnioskodawca ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych i prawidłowo udokumentowanych wydatków na: wynajęcie terenów potrzebnych do wykonania usługi, wynajęcie pomieszczeń na sprzęt konieczny do wykonania usług, wynajęcie sal konferencyjnych, wynajęcie samochodów ciężarowych, reklamę, zatrudnienie firm współpracujących, zakwaterowanie, noclegi, wyżywienie dla uczestników szkoleń i pracowników, wyżywienie dla Wnioskodawcy tylko do wysokości diety, paliwo do wynajmowanych samochodów ciężarowych, paliwo do samochodów stanowiących środek trwały w firmie oraz wydatków na najem samochodów osobowych oraz paliwo do nich (do wysokości limitu).
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-266/10-2/MT
  Czy Wnioskodawca, który w roku podatkowym rozpoczął działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. może w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą dla którego pracował jako prawnik (aplikant radcowski), kontynuować w danym roku podatkowym opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. w przypadku, gdy będzie w ramach tej działalności świadczył na rzecz dotychczasowego pracodawcy czynności odpowiadające wykonywaniu zawodu radcy prawnego?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-310/10-2/MT
  dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane 19% podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania, w stosownym, a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-409/10-2/EC
  dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczenia jako adwokat usług prawnych mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania, w stosownym, a określonym w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-379/10-2/RS
  opodatkowanie przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej w przypadku zatrudnienia przez Wnioskodawcę osób na podstawie umów cywilno-prawnych
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/5/PMN/08/PK-20
  Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowcy samochodem ciężarowym w transporcie krajowym i zagranicznym, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z podróżą służbową – delegacje, do wysokości diet przysługujących pracownikom zatrudnionym w jednostkach państwowych lub samorządowych?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-362/10-2/EC
  ustalenie źródła przychodów z tytułu przychodu uzyskanego przez akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-358/10-2/EC
  ustalenie źródła przychodów z tytułu przychodu uzyskanego przez akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-206/10-4/EC
  czynsz najmu płacony przez spółkę komandytową na rzecz spółki jawnej na podstawie zawartej umowy najmu będzie stanowił koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-205/10-4/EC
  czynsz najmu płacony przez spółkę komandytową na rzecz spółki jawnej na podstawie zawartej umowy najmu będzie stanowił koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-207/10-4/EC
  czynsz najmu płacony przez spółkę komandytową na rzecz spółki jawnej na podstawie zawartej umowy najmu będzie stanowił koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-282/10/ESZ
  skutki podatkowe wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa po zarejestrowaniu spółki z o.o.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-164/10-2/AG
  skutki podatkowe związane z podjęciem działalności gospodarczej po śmierci małżonka.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-245/10-2/KS
  stwierdzić należy, że wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-203/10-2/KS
  jeżeli ponoszone wydatki na naukę języków obcych w postaci kursu oraz egzaminu potwierdzającego poziom opanowania języków obcych, będą miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na powstanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jednakże pod warunkiem ich należytego udokumentowania.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-202/10-2/AG
  opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19%.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-204/10/KB
  sposób zaliczania do przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz kosztów jego uzyskania podatku od wartości dodanej
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-96/10-4/AS
  wartość otrzymanego od małżonki Wnioskodawcy nieodpłatnego świadczenia będzie stanowiła dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki cywilnej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-134/10/KB
  prawnopodatkowa kwalifikacja zawieranych umów o współpracy
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-135/10/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wynagrodzeń oraz zwróconych wydatków wynikających z zawieranych umów o współpracy.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-96/10/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia społeczne?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-95/10/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia społeczne ?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-94/10/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia społeczne?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-93/10/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia zdrowotnego?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-92/10/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia zdrowotnego?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-61/10/AK
  Czy planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli:a) od końca roku, w którym Wnioskodawczyni dokonała nabycia nieruchomości upłynęło 5 lat, b) nieruchomość nigdy nie była wykorzystywana przez Wnioskodawczynię w ramach pozarolniczej działalności?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-130/10/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na opłacenia polisy ubezpieczeniowej
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-63/10/KB
  opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych z prowadzenia hotelu dla koni oraz najmu składników majątku wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-214/10/KB
  opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów osiągniętych ze sprzedaży produktów pochodzących z własnej produkcji, prowadzonej w ramach gospodarstwa rolnego
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-73/10-3/KS
  zwolnienie z opodatkowania wartości diet z tytułu podróży służbowych pracowników oraz możliwości zaliczenia przedmiotowych diet do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-57/10-4/KS
  określenie momentu powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-34/10/KB
  ustaleniw kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku wykorzystywania środków trwałych jednocześnie w tej działalności i w działalności rolniczej
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-62/10-4/JB
  skutki podatkowe sprzedaży budynku mieszkalno-warsztatowego stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-975/09-4/AG
  określenie źródła przychodów
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-9/10-4/AG
  określenie źródła przychodów
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-982/09-2/AG
  opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19% dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-983/09-2/AG
  opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19% dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-108/10-4/RS
  wybór formy opodatkowania i stawki podatku
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-929/09/AD
  Czy u osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która zawarła umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w której to umowie zapłata zadatku na poczet ceny rozłożona jest na 10 lat, zaś tytuł prawny do korzystania z lokalu w okresie 10 lat stanowi umowa użyczenia w rozumieniu art. 710 Kodeksu cywilnego (przy założeniu, iż cena sprzedaży mieszkania obejmuje należność główną wraz z należnymi odsetkami za okres wspomnianych 10 lat) nie powstaje w tym okresie przychód z najmu?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1017/09/AP
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ze zbycia wskazanej we wniosku nieruchomości.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-918/09-2/RS
  sposób opodatkowania dochodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-981/09-2/EC
  Czy istnieje możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokształcaniem w Policealnej Szkole Nowoczesnych Technik Grzewczych, a w szczególności kosztów czesnego i zakupu podręczników w sytuacji, gdy wiedza uzyskana w ten sposób wykorzystywana jest do wykonywania pracy i zleceń w ramach prowadzenia działalności gospodarczej?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-725/09-2/MB
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym uzyskane przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu sprzedaży działalności rolniczej, w zakresie dotyczącym inwentarza żywego, nie będzie na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy o pdop - objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-915/09/AP
  Wycena remanentu początkowego.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-703/09/PS
  Dotyczy obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy i możliwości zwrotu zaliczek na podatek dochodowy.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-890/09/KB
  Skutki podatkowe otrzymania odsetek od odszkodowania.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-870/09/TK
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-811/09/AP
  obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu otrzymanego w związku wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej oraz obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego przez występującego z tej spółki wspólnika w sytuacji, gdy będzie on kontynuował prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w innej formie.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-796/09/KB
  możliwość uznania produkcji trawy rolowanej za działalności rolniczą i opodatkowania przychodów uzyskiwanych z jej sprzedaży podatkiem dochodowym od osób fizycznych, opodatkowania ww. podatkiem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży ww. trawy wraz z usługą jej układania oraz wpływ przychodu uzyskanego z działalności rolniczej na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-852/09/HD
  Czy istnieje możliwość zaliczenia umowy kontraktu menedżerskiego do działalności gospodarczej, która oznacza działalność zarobkowo-usługową (usługi doradztwa i zarządzania)?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-984/09-2/AK
  Opodatkowanie przychodów z najmu. Czy należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy można potraktować jako odrębne źródło?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-639/09-2/MP
  Czy w związku z wypłacaniem wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, w opisanych wyżej okolicznościach, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności, czy Wnioskodawca będzie występował w charakterze płatnika lub czy będą go obciążały jakieś obowiązki informacyjne?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-769/09-2/EC
  Wydatki na studia podyplomowe nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-770/09-2/EC
  Jeżeli ponoszone wydatki na podwyższenie kwalifikacji zawodowych: opłaty za studia, bilety za dojazd, podręczniki i inne koszty związane ze studiami, mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na powstanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości, przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jednakże pod warunkiem ich należytego udokumentowania.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-703/09-2/ES
  Czy dochody otrzymane w formie dotacji rozwojowej korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?, Czy wydatki bezpośrednio finansowane z dotacji rozwojowej zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-936/09-5/AA
  1. Czy przychód ze sprzedaży warzyw rozdrobnionych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy sprzedaż siana powstałego w wyniku suszenia trawy z własnego gospodarstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-936/09-4/AA
  Czy sprzedaż obranych ziemniaków pochodzących z własnego gospodarstwa jest działalnością gospodarczą i powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-643/09/AJ
  Czy prowadząc księgi rachunkowe z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej mogę być jednocześnie rolnikiem ryczałtowym dla dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-690/09/AP
  Sposób ustalenia wartości początkowej otrzymanej w drodze spadku części nieruchomości i możliwość jej amortyzacji.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-705/09-4/AM
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć fakturę za kurs językowy w koszty firmowe?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-660/09/AP
  Ustalenie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-507/09-2/AS
  Czy w związku z wypłacaniem wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, w opisanych wyżej okolicznościach, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności czy będzie on występował w charakterze płatnika lub czy będą go obciążały jakieś obowiązki informacyjne?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-688/09/HD
  1. Czy środki otrzymane w związku z realizacją programu operacyjnego stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej zwolniony od opodatkowania? 2. Czy wydatki bezpośrednio sfinansowane ww. przychodami zwolnionymi od podatku nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-633/09/AP
  Prawidłowa kwalifikacja wydatków poniesionych przez Spółkę na budowę wjazdu i wyjazdu do nieruchomości gruntowej, na której zostanie wybudowana siedziba firmy, usytuowanych na drodze niebędącej własnością Spółki.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-606/09-2/ES
  Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię dotacja na realizację projektu jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektu stanowią koszty uzyskania przychodu?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-627/09/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zapłatę czynszu i opłaty za ogrzewanie w wynajmowanym lokalu wykorzystywanym na cele prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, za okres od stycznia 2007 do grudnia 2007 r. na podstawie wystawionej faktury oraz dokonanych dopłat do opłat za ogrzewanie nieuwzględnionych w lata wcześniejszych, na podstawie faktur korygujących.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-611/09/WM
  1) Czy prowadzenie szkoły niepublicznej w świetle art. 5a pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy? 2) Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, czy też może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, a jeżeli tak, to: a) czy wpływy z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu Powiatu i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinny być księgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? b) czy może Pan prowadzić rachunkowość na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (jeżeli nadal będzie prowadzić księgi rachunkowe)?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-601/09/AP
  skutki podatkowe dokonanej zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej środek trwały w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-664/09-2/MT
  Czy wynagrodzenie producenta energii z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia tej energii poprzez biuro maklerskie, stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych, opodatkowane zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 30b ust. 1 tej ustawy)?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-543/09-4/MT
  Czy kwota otrzymanego zwrotu pomniejsza początkową wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych i jednocześnie kwota zwrotu nie stanowi przychodu? Czy pozostała kwota nakładów inwestycyjnych podlega amortyzacji, jako inwestycja w obcych środkach trwałych"?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-594/09/AB
  Opodatkowanie dobrowolnych wpłat dokonanych na konto wnioskodawcy.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-576/09/AP
  Możliwość uwzględnienia przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego środek trwały prowadzonej działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-585/09-2/AG
  Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając 100% wydatków w koszty uzyskania przychodów po podpisaniu rozdzielności majątkowej? Czy wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając fakturę VAT na 100% kwoty uzyskanej ze sprzedaży działki zabudowanej? Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając 100% kwoty netto z tytułu sprzedaży do przychodów z tytułu prowadzonej działalności? Czy wnioskodawca miał prawo do odliczania 100% podatku VAT z faktur dotyczących zakupu materiałów podstawowo-pomocniczych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-742/09-5/TW
  Czy dochód uzyskany z produkcji opodatkowany jest podatkiem dochodowym, choć Wnioskodawca jest rolnikiem?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-606/09/TK
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - gabinet lekarski neurochirurgiczny - może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup okularów korekcyjnych - progresywnych (soczewki progresywne wraz z oprawkami) ze względu na specyfikę wykonywanych operacji, w których niezbędna jest dokładność i niebywała precyzja?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-700/09/PSZ
  1. Czy po rozszerzeniu dotychczasowej działalności o działalność handlową, wspólnicy będą mogli łączyć dochód (lub stratę) z działalności handlowej z dochodami uzyskiwanymi z tytułu najmu nieruchomości i rozliczać łącznie zaliczkę na podatek dochodowy? 2. Czy też, po rozszerzeniu działalności, zaliczkę miesięczną należy rozliczać oddzielnie dla działalności polegającej na wynajmie nieruchomości i dla działalności handlowej?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-597/09/TK
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdami ma prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-598/09/TK
  Czy odsetki od kredytów przyznanych dla osoby fizycznej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku gdy kredyty te w całości zasiliły konta firmowe?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-608/09/TK
  Czy właściciel firmy świadczący usługi przewozu może naliczać sobie diety i czy stanowią one koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-459/09-2/EC
  Czy ja jako osoba zamieszkała na terytorium Polski na podstawie karty stałego pobytu, posiadająca obywatelstwo azerbejdżańskie, prowadząca działalność gospodarczą na własne nazwisko, opodatkowana podatkiem liniowym, powinienem prowadzić księgi handlowe, czy mogę prowadzić uproszczoną ewidencję w postaci Podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-524/09/MM
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu opisanej umowy mogą podlegać opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. 19% stawką podatku liniowego, jeżeli podatnik dokona takiego wyboru?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-475/09/AP
  Możliwość uznania za przychód z prowadzonej działalności gospodarczej należności otrzymanych od małżonki z tytułu zawartej umowy najmu samochodów ciężarowych.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-470/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na utrzymanie ogrodu
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-481/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nieruchomości nabytej w drodze darowizny oraz niezamortyzowanej wartości tego środka trwałego (nieruchomości) w przypadku jego sprzedaży
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-448/09/ESZ
  sposób opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-447/09/ESZ
  sposób opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-446/09/ESZ
  sposób opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-457/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych z tytułu umowy najmu nieruchomości zawartej z jednej strony przez osobową Spółkę handlową (której jedynymi wspólnikami będzie Wnioskodawca oraz jego małżonka) a z drugiej strony przez Spółkę najemcę której wspólnikiem jest Wnioskodawca.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-437/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółkę z tytułu najmu nieruchomości której współwłaścicielem jest jeden ze wspólników spółki.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-637/09-3/TW
  Czy przedmiotowa produkcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-392/09/RM
  Czy wnioskodawczyni jest zobowiązana w omawianym stanie faktycznym sporządzić remanent i zapłacić podatek z tytułu likwidacji działalności?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-390/09/RM
  Czy wnioskodawczyni jest zobowiązana w omawianym stanie faktycznym sporządzić remanent i zapłacić podatek z tytułu likwidacji działalności?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-502/09-5/TR
  1. Czy w związku z pozyskiwaniem darmowej energii wytworzonej przez turbinę wiatrową z odnawialnych źródeł energii na użytek własny firmy, pojawia się zobowiązanie podatkowe? 2. Jeżeli takowe zobowiązanie istnieje, to czy występują ograniczenia ilości wyprodukowanej energii, dla której jest ona wolna od podatku?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-535/09-3/TW
  Czy po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, z którą Spółka posiada podpisaną umowę o współpracę, powstaje przychód do opodatkowania w wysokości zakupionego pakietu medycznego – jeżeli tak, czy to na Spółce ciąży obowiązek naliczenia i odprowadzania należnego podatku dochodowego oraz czy w takim wypadku Spółka zobowiązana jest do wystawienia deklaracji z tego tytułu (jeżeli tak, to jakich)?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-535/09-4/TW
  Czy jeżeli Spółka przeniesie wartość zakupionych pakietów medycznych na rzeczywistych odbiorców (refaktura), prowadzących własną działalność gospodarczą kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym nie będzie miała miejsca?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-384/09/KB
  zwolnienie z opodatkowania umorzonej pożyczki
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-355/09/BK
  w zakresie skutków podatkowych darowizny na rzecz syna samochodu, będącego środkiem trwałym w prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-583/09/RM
  1. Czy otrzymane dotacje na realizację projektów stanowią przychód i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektów będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. 2. Czy wynagrodzenie właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) z tytułu wykonania pracy koordynatora w ramach projektów stanowi przychód, który korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-339/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wypłaconego osobie fizycznej zadośćuczynienia, odszkodowania zasądzonego przez sąd oraz kosztów sądowych
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-333/09/RM
  1. Czy otrzymane dotacje na realizację projektów stanowią przychód i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektów będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. 2. Czy wynagrodzenie właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) z tytułu wykonania pracy koordynatora w ramach projektów stanowi przychód, który korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego. 3. Czy opłaty z tytułu udziału w szkoleniu wnoszone przez osoby fizyczne bądź firmy wnioskodawcy wysyłające swoich pracowników na szkolenia na podstawie wystawionych przez firmę wnioskodawcy faktur będą stanowiły przychód dla firmy wnioskodawcy i przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz czy równocześnie, w tej części sfinansowane koszty szkolenia będą dla firmy wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-311/09/KB
  skutki podatkowe odpłatnego zbycia gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w drodze umowy zamiany
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-565/09/KB
  skutki podatkowe odpłatnego zbycia gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w drodze umowy zamiany
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-563/09/KB
  określenie źródła przychodów w związku z otrzymaniem odsetek oraz zwrotu kosztów sądowych od kontrahenta z tytułu nieterminowej zapłaty za sprzedane elementy mięsa z własnej ubojni, które to mięso pochodziło z własnej hodowli jak też z zakupu trzody chlewnej.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-312/09/KB
  określenie źródła przychodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za zdarzenie losowe (klęskę suszy) z tytułu ubezpieczenia płodów rolnych
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-562/09/KB
  skutki podatkowe otrzymania od Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do zużytego materiału siewnego, dopłat do gruntów rolnych oraz pomocy na pokrycie poniesionych przez wnioskodawcę kosztów związanych z utylizacją padniętych sztuk hodowanych
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-564/09/KB
  określenie źródła przychodów w związku z otrzymaniem odsetek od kontrahenta z tytułu nieterminowej zapłaty należności za płody rolne
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-560/09/KB
  skutki podatkowe otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-561/09/KB
  skutki podatkowe otrzymania od Nadleśnictwa odszkodowania za szkody łowieckie
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-292/09/KB
  możliwość zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu obrotowego zaciągniętego na finansowanie i refinansowanie rozliczenia z tytułu zamknięcia pozycji walutowych
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-268/09/KB
  Możliwość uznania opcji walutowych za zawierane w wykonywaniu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaliczenia wydatków związanych z zamknięciem ww. transakcji, do kosztów uzyskania przychodu tej działalności
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-514/09/KB
  zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze sprzedaży nieruchomości – gospodarstw rolnych lub ich części, stanowiących rzeczowe aktywa trwałe w prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jego wpływ na strukturę kosztów prowadzonej działalności
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-512/09/KB
  możliwość uznania działalności rolniczej za działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 5a ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-257/09/KB
  możliwość uznania składników majątkowych wykorzystywanych dla celów działalności rolniczej za środki trwałe
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-513/09/KB
  opodatkowanie dochodu z tytułu sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności rolniczej oraz jednocześnie w działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wpływ uzyskanego przychodu na strukturę kosztów prowadzonej działalności
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-241/09-2/KS
  Prowadzona przez Wnioskodawcę pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie wykonywania usług polegających na tynkowaniu, malowaniu i wykonywaniu wykończeniowych robót budowlanych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 5,5%.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-390/09/CJS
  Czy wyceny sporządzane przez biegłego sądowego na zlecenia komornika sądowego stanowią działalność wykonywaną osobiście, a co za tym idzie konieczność pobrania przez komornika i odprowadzenia z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-318/09/AK
  Czy można potraktować odsetki od zaciągniętego kredytu jako koszty działalności gospodarczej.
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-290/09/WM
  Czy Spółka może poniesioną stratę z tytułu rozliczenia "CIRS z rozliczeniem netto kwot transakcji" wykazać jako koszt uzyskania przychodu z tytułu ujemnych różnic kursowych na podstawie art. 24c ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-218/09-2/IF
  Wydatki poniesione w związku z podjęciem nauki na niestacjonarnych studiach doktoranckich, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania. Jednakże zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-224/09/KB
  opodatkowanie podatkiem dochodowym otrzymanego odszkodowania
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-227/09/PSZ
  Opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży obiektów własności intelektualnej.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-177/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z wynajmem mieszkania
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-147/09-2/AG
  Jak w opisanej sytuacji należy rozumieć metodę obliczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy wg przepisów zawartych w ustawie ?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-96/09/ZK
  Czy tak sformułowana umowa w świetle art. 5a pkt 6 i art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełnia warunki uznania wykonywanych na jej mocy usług jako prowadzenia działalności gospodarczej przez Zleceniobiorcę?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-114/09/RM
  1. Czy refundacja zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych nie zaliczona uprzednio w koszty spółki (ale odliczona od dochodów poszczególnych wspólników) nie stanowi przychodu spółki podlegającemu ujęciu w kol. 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 2. Czy uprzednio nieodliczone od dochodu składki ubezpieczenia społecznego przez wspólnika w momencie otrzymania refundacji i zapłaconych składek nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-113/09/ESZ
  możliwość zastosowania liniowej stawki 19% do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, przy świadczeniu usług na podstawie stosunku pracy w ramach kontraktu z podmiotem trzecim
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-97/09/BK
  w zakresie możliwości uznania, że pozarolnicza działalność gospodarcza na terytorium Wielkiej Brytanii prowadzona jest przez położony tam zakład oraz kraju (miejsca) opodatkowania dochodów uzyskanych z ww. działalności
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-146/09/AP
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zapłatę odsetek od kredytu konsumenckiego zaciągniętego w celu sfinansowania zakupu samochodu ciężarowego wykorzystywanego w tej działalności.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-127/09/KB
  Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zakup ogłoszeń
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-154/09-4/AK
  Czy w przypadku, gdy ławnik w danym miesiącu nabył prawo do rekompensat w łącznej kwocie niższej niż 200 zł pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu ?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-57/09/KB
  określenie podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskiwanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Spółka Jawna
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-62/09/AP
  Możliwość świadczenia usług szkoleniowych zarówno w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i na podstawie umowy zlecenia oraz sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach umowy zlecenia.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-276/09/KB
  Zaliczenie do przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odzyskanego podatku od wartości dodanej, zapłaconego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-51/09-3/JK
  Czy od wynagrodzeń biegłych, tłumaczy lub innych specjalistów powołanych na mocy postanowienia w przypadku rachunków do wysokości 200 zł należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 5a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-116/09/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia zdrowotnego ?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1035/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia zdrowotnego ?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-796/08/HD
  Czy przychody uzyskane z kontraktu menedżerskiego należy wliczać do wykonywanej działalności gospodarczej. Jak należy je rozliczać w zeznaniach rocznych?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1365/08-2/AM
  Czy w ustaleniu wartości początkowej środka trwałego (do amortyzacji) należy przyjąć kwotę 259 865 zł jako wartość budynku w momencie zakupu (czy połowę tej kwoty)? Czy faktury za materiały budowlane i robociznę przy dalszej budowie do wartości środka trwałego należy przyjąć 100% wartość netto czy tylko połowę? Czy mam prawo do odliczenia z faktur za materiały budowlane i robociznę przy dalszej budowie 100% podatku VAT czy tylko połowę?. Czy w przypadku wynajmu (po wykończeniu) części pawilonu innemu podmiotowi wystawiam fakturę za wynajem jako "Pracownia Krawiecka G K" na 100 % ustalonej ceny wynajmu, czy też tylko na 50% tej ceny, a na drugie 50% ceny wynajmu wystawia dokument moja żona?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-829/08/AK
  Czy wydatek na zakup okularów jest kosztem podatkowym związanym z działalnością gospodarczą?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1332/08-2/IF
  skutki podatkowe pozostawienia przez wspólników występujących ze spółki cywilnej przypadającej na nich części wspólnego majątku wypracowanego i wykorzystywanego w trakcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez spółkę dla pozostających w niej wspólników
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1311/08-4/EC
  1. Czy otrzymana dotacja na realizację projektu, będzie podlegałaopodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowanew związku z realizacją projektu będą stanowiły kosztyuzyskania przychodu?2. Czy moje dochody z tytułu wykonania pracy asystenta menadżeraprojektu będą korzystać w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego?3. Czy opodatkowaniu w działalności gospodarczej podlega przychódwypłacony z projektu z tytułu przejazdów samochodami stanowiącymi środki trwale firmy?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-975/08-2/TW
  Czy od 1 stycznia 2009 r. Wnioskodawczyni może ponownie wybrać sposób opodatkowania dochodów ze swojej działalności na zasadach określonych w art. 30c ustawy?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1441/08-2/EC
  1. Czy zysk wypracowany za cały rok 2008 w X Sp. z o.o. Spółkakomandytowa będzie dzielony pomiędzy wspólników z podziałem na zysk wypracowany do dnia 31 lipca 2008 r. oraz zysk wypracowany od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.? 2. Czy nowy wspólnik (kupujący) będzie uprawniony do wypracowanegozysku od dnia 1 sierpnia 2008 r.?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-92/08/HS
  Sposób opodatkowania prowadzonego hotelu dla koni.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-951/08-2/AA
  Czy uzyskane przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane zgodnie z art. 9a w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-790/08/AK
  Czy zakupione okulary korekcyjne stanowią koszt uzyskania przychodu w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1299/08-2/ES
  Czy w 2008 roku możliwe jest opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-1/09-2/AŻ
  Spółka jawna, której udziałowcem jest zagraniczna osoba fizyczna będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych dopiero po osiągnięciu, za poprzedni rok obrotowy, progu przychodów 1.200.000 euro - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o rachunkowości
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1312/08-2/EC
  Wydatku na zakup okularów korekcyjnych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-56/08/BD
  Czy wyceny sporządzane przez biegłego sądowego na zlecenie komornika sądowego stanowią pozarolniczą działalność gospodarczą biegłego, czy też stanowią działalność wykonywana osobiście?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-846/08/KB
  określenie źródła przychodów dla czynności wykonywanych na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości w charakterze biegłego sądowego
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1243/08-2/JB
  Prawo do ulgi uczniowskiej jest prawem podmiotowym i związane jest nierozerwalnie z konkretną osoba tj. podatnikiem. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują przejęcia tych praw przez spadkobierców.
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-699/08/MM
  Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota pieniężna tytułem spłaty udziału we wspólnym majątku wspólników spółki cywilnej ponad wartość wniesionego do Spółki wkładu, odpowiadająca proporcji wartości udziału w Spółce stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1285/08-2/JB
  Skoro przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest głównie handel detaliczny artykułami przemysłowymi, to zgodnie z treścią przepisu art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Wnioskodawca ma możliwość opodatkowania w 2009 r. przychodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, pod warunkiem, iż w ustawowym terminie złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Fakt, iż Wnioskodawca nabywa towary w drodze importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia nie wyklucza Wnioskodawcy z możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej, bowiem ustawodawca nie wskazał takiego ograniczenia.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2-443-919/08/AJ
  Czy prowadząc księgi rachunkowe z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej można być jednocześnie rolnikiem ryczałtowym?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1/09/KB
  określenia momentu powstania przychodu z tytułu zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację lokalu przez jego właściciela
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1172/08-4/JB
  Czy w związku z poniesieniem przez Spółkę wydatków na świadczone przez wyspecjalizowany podmiot usług przygotowania wniosku o dofinansowanie Spółka może zaliczyć przeznaczone na ten cel koszty do kosztów uzyskania przychodów?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-802/08/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu odsetek od kredytu konsumenckiego zaciągniętego w celu sfinansowania zakupu urządzeń i sprzętu medycznego wykorzystywanych w tej działalności.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1210/08-2/EC
  dofinansowanie otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacja jest przychodem z działalności gospodarczej w momencie jej faktycznego otrzymania. Natomiast wydatki sfinansowane z tych przychodów będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, w roku, w którym zostały poniesione
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-791/08/KB
  kwalifikacja przychodów z najmu do odpowiedniego źródła przychodów
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1032/08/KB
  kwalifikowanie otrzymanych należności czynszowych oraz poniesionych wydatków, dotyczących okresu przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do źródła tzw. najmu prywatnego
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1240/08-4/JB
  Czy podatek VAT, który obecnie nie został odliczony można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1117/08-4/EC
  możliwości zakwalifikowania wydatków związanych z uczestnictwem w postępowaniu arbitrażowym do kosztów uzyskania przychodów,momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz "A" oraz kosztów proceduralnych i opłat sądowych
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-635/08/MM
  Czy wyceniając grunt wpisany do remenentu początkowego w/g cen rynkowych obowiązujących w dniu jego sporządzenia jest prawidłowe?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-770/08-4/AA
  Czy w opisanej sytuacji przekazane środki na pokrycie zobowiązania kupującego wobec Poczty Polskiej stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-609/08/HD
  Czy świadczenie usług pielęgniarki pozwala wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-517/08/AK
  Czy spisem z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r. lub w terminie ustalonym przez naczelnika urzędu skarbowego albo w terminie wybranym przez Wnioskodawcę w trakcie roku podatkowego 2008, po uprzednim zawiadomieniu organu podatkowego o spisie z natury, należy objąć tzw. produkcję w toku (roboty budowlane niezakończone do dnia spisu), czy też Wnioskodawca ma prawo wydatki poniesione na produkcję w toku (roboty budowlane niezakończone do dnia spisu) zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2008 roku?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-737/08/AP
  Skutki podatkowe dofinansowania otrzymanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415W-66/08/KB
  uznanie za przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych umorzenia części pożyczki otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz odsetek
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-731/08/KB
  Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo - akcyjnej.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-531/08/IG
  Czy można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu wartości diet za każdy dzień pobytu za granicą?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1170/08-2/ES
  Czy nie odliczony podatek naliczony Wnioskodawczyni może zaliczyć i zaksięgować w koszty uzyskania przychodu?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1073/08-2/PJ
  Rozpoczęcie działalności w ramach spółki jawnej, wywiera ten skutek, iż podatnik traci prawo opodatkowania kartą podatkową przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-703/08/KB
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji otrzymywanej z Europejskiego Funduszu Społecznego za lata 2007 - 2013
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-702/08/KB
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji otrzymywanej z Europejskiego Funduszu Społecznego za lata 2007 - 2013
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-603/08/MM
  Czy diety związane ze służbowymi wyjazdami kierowcy - właściciela firmy - mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1487/08/ASz
  Czy do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w przedmiotowej nieruchomości stosować się będzie zasady określone dla przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy zasady określone dla przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007r. ?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-991/08-2/AG
  Czy tak sformułowana umowa w świetle art. 5a pkt 6 i art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), spełnia warunki, do jej wykonania w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności, a w związku z tym, czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwoty wynagrodzenia wynikającego z wystawionej przez taki podmiot faktury ? Czy koszty związane z udostępnieniem narzędzi niezbędnych do wykonania umowy o współpracę m.in. samochodu, komputera, będą dla spółki kosztami uzyskania przychodów w świetle art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z póżn. zm.) ?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-580/08/HD
  Czy w 2001 r. istniał obowiązek informowania urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-638/08/AP
  Czy otrzymany grant pieniężny z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczony na zakup środków trwałych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, a odpisy dokonywane od zakupionych środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodu?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-607/08/KB
  Sposób ustalenia przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - lombardu
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-608/08/KB
  Sposób ustalenia przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - lombardu
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-609/08/KB
  sposób ustalenia przychodu z prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej - lombardu
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-567/08/AP
  Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-561/08/TK
  Czy poszczególne transze dotacji rozwojowej przekazywane w ramach Projektu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-786/08/KB
  ustalenie wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do zawarcia umowy zakupu nieruchomości oraz uzyskanych pozwoleń
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-520/08/TK (KAN-6669/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 2 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z postępowaniem odwoławczym dotyczącym przegranego przetargu (koszty postęp ...
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-496/08/BK (KAN-6391/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 06 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 25 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej -jes ...
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-691/08-3/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2008 r. (data wpływu 17.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń pracowników oraz osób wykonujących prace na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 17.06.2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-691/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2008 r. (data wpływu 17.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymanej dotacji otrzymanej w związku z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -jest prawidłowe.W dniu 17.06.2008 r. został złożony ww. wnios ...
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-788/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03.07.2008 r. (data wpływu 10.07.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19% -jest prawidłowe.W dniu 10.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-452/08/KB (KAN-5545/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do określonego źródła przychodów uzyskanych z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład niepieni ...
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-450/08/KB (KAN-5543/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B., przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do określonego źródła przychodów uzyskanych z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład niepieni ...
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-453/08/KB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu premii pieniężnych przyznawanych kontrahentom, w przypadku gdy nie podlega on odliczeniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-435/08/KB
  Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla ulepszonego budynku.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-615/08-03/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. D., przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 26 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% stawką tzw. podatku liniowego, dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 26 ...
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-644/08/KB (KAN-5327/05/08 KAN-6894/07/08)
  INTERPREACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana C., przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008r.), uzupełnionym w dniu 08 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie możliwości uznania za inwestycję w obcym środku trwałym wydatków inwestycyjnych poniesi ...
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-634/08-04/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wystawiania rachunków, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ...
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-372/08-2/AMN
  Czy prawidłowe jest stanowisko wyrażone w interpretacji art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-655/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń uzyskiwanych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych przez osoby realizujące cel projektu w ramach Programu Operacyjnego Ka ...
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-714/08-3/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2007 r. (data wpływu 19.06.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19% -jest prawidłowe.W dniu 19.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-597/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zakwalifikowania przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży licencji do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza- jest nieprawidłowe.W dniu 20 ...
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-385/08/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na usługi doradcze będące przedmiotem wniosku o dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-380/08/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, iż otrzymane przez podatnika środki, na realizację projektu finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym lecz stanowią przychód z działalności gospodarczej?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-350/08/BK (KAN-4212/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 24 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 27 maja 2008r. oraz 18 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gos ...
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-310/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 5 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uznaje sięza prawidłowe.W dniu 5 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-351/08/BK (KAN-4213/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 24 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 27 maja 2008r. oraz 18 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gos ...
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-338/08/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zapłatę prowizji oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-389/08/KB (KAN-3517/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej przedstawione we wniosku z dnia 01 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 07 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o wartość odzyskanego towaru ha ...
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-323/08/AP
  Jak rozliczać przychody uzyskiwane z tytułu umieszczania reklam internetowych innych podmiotów na własnej strony internetowej?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-303/08/KB
  obowiązek dokonania przeksięgowań w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów w związku z wynajmem składnika majątku zakupionego i zakwalifikowanego jako towar handlowy
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-300/08/KB (KAN-3662/04/08 KAN-5242/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 04 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 10 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 26 maja 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu przyporządkowania wydatków poniesionych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą do poszc ...
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-288/08/KB
  sposób opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-662/08/AZ (KAN-4280/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A.P. przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008r. (data wpływu 25 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie spełnienia przez Wnioskodawcę definicji "rolnika ryczałtowego" -jest prawidłowe.W dniu 25 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-281/08/AP (KAN-3375/04/08)
  INTERPRETCJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G., przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 1 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki komandytowej (której wnioskodawca zamierza być wspólnikiem), wydatkó ...
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-191/08MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008 roku (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjo ...
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-183/08/IG
  Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota pieniężna tytułem spłaty jego udziału we wspólnym majątku wspólników spółki cywilnej stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-212/08/KB
  Możliwość uznania ponoszonych wydatków za inwestycję w obcym środku trwałym, ustalenie wysokości stawki amortyzacyjnej dla tejże inwestycji oraz możliwość zaliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania ww. inwestycji do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-204/08/KB (KAN-2250/03/08 )
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P., przedstawione we wniosku z dnia 03 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 04 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej premii pieniężnych przyznawanych kontrahentom -jest ...
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-182/08/BK (KAN-2014/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 27 lutego 2008r.), uzupełnionym w dniu 26 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej składek (obowią ...
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-193/08/BK (KAN-2165/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 29 lutego 2008r.), uzupełnionym w dniu 20 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej składek (obowią ...
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-171/08/BK (KAN-1840/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Z. przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 22 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępnienia przez kontrahenta konsoli w celu wykonania związanego z nią oprogramowania -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008r. ...
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-405/08/KB
  Możliwość amortyzowania lokalu wykorzystywanego w ramach prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-133/08/KB
  Sposób opodatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości stanowiącej środek trwały, wykorzystywany w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-109/08/TK
  Czy przychody z osobiście wykonanej pracy na rzecz projektu (udokumentowanej kartą pracy, gdyż przedsiębiorca nie może ze sobą zawrzeć umowy o pracę czy innych form umów cywilnoprawnych) będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-91/08/KB
  określenie wysokości oraz momentu uzyskania przychodu przez wspólników Spółki Jawnej z tytułu sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-101/08/KB
  możliwość ewidencjonowania przez Spółkę Jawną powstałą w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-139/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.02.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów z tytułu świadczenia usług adwokackich z urzędu -jest prawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-106/08-2/AMN
  Czy Wnioskodawcy przysługuje w 2008 r. prawo opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym w wysokości 19%?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-146/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2008 r. (data wpływu 1.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalania zaliczki na podatek z pozarolniczej działalności gospodarczej- jest nieprawidłowe.W dniu 1.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-67/08/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki komandytowej, w której wnioskodawca jest komandytariuszem, wydatków poniesionych na nabycie usług doradczych oraz usług podnajmu powierzchni biurowej świadczonych na rzecz tejże spółki przez wnioskodawcę w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-47/08/IG
  1. Czy majątek otrzymany w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej małżonków i podziału majątku wspólnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy zwrot wkładu wniesionego do spółki jawnej, zwrot udziału w majątku spółki ponad wniesiony wkład, remanent sporządzony w związku z wystąpieniem ze spółki będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-46/08/TK
  Czy otrzymana jednorazowa dotacja inwestycyjna jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-65/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji -jest nieprawidłowe.W dniu 21.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-156/08/KB
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika względem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-155/08/KB
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika względem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415/100/08MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 6 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu zaksięgowania faktur wystawionych w roku 2004 i wówczas nie zaksięgowanych, a dotyczących: opłaty wstępnej leasingowej oraz pierwszej raty dzierżawy za samochód - ...
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-35/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana H. S. przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 9 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych- jest prawidłowe.W dniu 9 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-66/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 21.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-1/08/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na opłatę czesnego za studia wspólników spółki
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-333/07/KB
  możliwość zastosowania 19% stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, przy świadczeniu usług na rzecz byłego pracodawcy tożsamych z czynnościami wykonywanymi na podstawie stosunku pracy w ramach kontraktu z podmiotem trzecim
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-257/07-4/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 29 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wydatków poniesionych na uzyskanie licencji zarządcy-pośrednika nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów -jes ...
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-330/07/TK
  Czy otrzymane wsparcie pomostowe i dotacja inwestycyjna podlegają opodatkowaniu, jako przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-230/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. G. reprezentowanego przez Panią H. L., przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji prowadzonych przez Wnioskodawcę usług do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza or ...
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-458/07-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2007 r. (data wpływu 06.12.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości położonej w Bułgarii -jest nieprawidłowe.W dniu 06.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-268/07/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 23 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej składek na ubezpieczenie społeczne w ...
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-259/07/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P., przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 19 listopada 2007r.), uzupełnionym w dniu 27 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia kolejnego (drugiego) samochodu, wykorzystywanego w prowadzonej przez wniosk ...
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-189/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. R., przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 15 listopada 2007 r.), uzupełnionym w dniu 7 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składki płaconej do KRUS, w części związanej z pozarolniczą działalnością g ...
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-573/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży monet i znaczków pocztowych z kolekcji własnej -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. wpłynął ww. wniosek Pana o udzielenie pisemnej in ...
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-585/07/HD
  Czy odsetki od kredytu i opłaty związane z zakupem nieruchomości można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-201/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana L. przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 23 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach umów zlecenia lub umów o dzieło świadczonych na rzecz P. Ś. -jest prawidłowe.W dniu ...
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-12/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Z. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 3 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków stwierdzonych faktur ...
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-145/07-3/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. G. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest nieprawidłowe.W dniu 22 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-179/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani W. przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 15 października 2007r.), uzupełnionym w dniach 28 listopada 2007r. i 28 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymanego wsparcia pomostowego oraz dotacji inwesty ...
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-581/07/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej dodatkowej składki na ubezpieczenie społeczne rolnika opłacanej do Kasy Rolni ...
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-633/07-02/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2007r. (data wpływu 06.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku VAT jaką należy zastosować przy sprzedaży nieruchomości położonej w Bułgarii -jest prawidłowe.W dniu 06.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-95/07-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A. G., przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podstawy opodatkowania- jest prawidłowe.W dniu 20 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/415-229/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.09.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów z tytułu jednoosobowego świadczenia usług polegających na kompleksowej obsłudze stacji paliw -jest nieprawidłowe.W dniu 01.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-85/07-2/IM
  Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów usług prawniczych świadczonych na rzecz spółki komandytowej.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-159/07-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu ze sprzedaży leków o udzielone klientom bonifikaty na podstawie wydruków komputerowych (niefiskalnych raportów kasowych) -jest prawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. zos ...
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-51/07-2/PW
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zagranicznym szkoleniem odbytym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-99/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20.08.2007 r. (data wpływu 27.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów z tytułu usług sportowych świadczonych przez spółkę jawną -jest prawidłowe.W dniu 27.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-28/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. K., przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 r. (data wpływu 3 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku na zakup nieruchomości jako towaru handlowego- jest prawidłowe.W dniu 3 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wnios ...
 433. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4117/IN-112/PUSŁ-G/07/BM
  Czy można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynku, ustalonej w oparciu o wycenę biegłego z roku 2006? Przy czym budynek nabyty w w roku 1989 i rozbudowywano w latach 1994-97.
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/121/2007
  Proszę o rozstrzygnięcie w przedmiotowym stanie faktycznym, wątpliwości dotyczących momentu odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek na ubezpieczenie społeczne.
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-40/07
  Czy zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej będzie miało wpływ na sposób opodatkowania sprzedaży domu wybudowanego na potrzeby własne?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/120/2007
  - Czy mam prawo w roku 2005, jak również w latach następnych, tj. 2006-2007 skorzystać z podwyższenia wybranej z ,,Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych" stawki amortyzacyjnej dla opisanego środka trwałego o współczynnik 3,0 ?- Ile będzie wynosić stawka amortyzacyjna w przypadku jej podwyższenia o współczynnik 3,0 ?
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/116/2007
  - Czy pomoc finansowa jaką otrzymam w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej jako Beneficjent Ostateczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2-Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?- Czy wartość otrzymanego przeze mnie szkolenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?- Czy otrzymane przeze mnie podstawowe wsparcie pomostowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/118/2007
  Czy do przedstawionego stanu faktycznego ma zastosowanie przepis art. 14 ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/119/2007
  Czy mogę pozostałą część składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-0607/ZKK/07/1061
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Danii podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-27/07
  Czy jako osoba fizyczna opodatkowana na zasadach ogólnych będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z budową domów (pozwolenia, plany, materiały budowlane i usługi obce) przeznaczonych do dalszej odsprzedaży z chwilą ich poniesienia.
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-23/07
  Czy jako osoba fizyczna opodatkowana na zasadach ogólnych będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w postaci zakupu towarów handlowych, nakładów poniesionych na zakup działki przeznaczonej pod budowę domów z chwilą ich poniesienia?
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-25/07
  Czy jako osoba fizyczna opodatkowana na zasadach ogólnych będzie miał możliwość wniesienia i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów gruntu nabytego poza działalnością gospodarczą, po uprzedniej jego wycenie dokonanej przez rzeczoznawcę i określeniu jego wartości według cen obecnie obowiązujących (rynkowych)
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/104/2007
  Czy poniesione wydatki na noclegi, przejazdy (np. bilety kolejowe, paliwo), a także wartość diet nie przekraczająca wartości diety ustalonej odrębnymi przepisami dla pracowników, stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej ?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-127/07-2/KG
  Korzystanie przez rolnika ryczałtowego ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji podjęcia dodatkowej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz odliczeń podatku naliczonego.
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-26/07-4/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2007 r. (data wpływu 30.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie potrącalności kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 30.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/98/2007
  Czy wydatki na prezenty dla pacjentów mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/27/07/SŁ
  Czy jest możliwe pomniejszenie o diety dochodu osiągniętego na terenie Niemiec od niemieckiego zleceniodawcy z tytułu wykonywania wolnego zawodu - praktyki lekarskiej ?
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-31/07
  Czy otrzymana przez podatnika pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup środków trwałych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na zakup środków trwałych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/95/2007
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu będzie podlegała opodatkowaniu w roku 2007 podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-30/07/GB
  Czy przychód osiągnięty z umowy o dzieło w zakresie opracowania autorskich programów do zajęć języka angielskiego i przeprowadzenia na ich podstawie zajęć będzie przychodem z działalności gospodarczej?
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-103/07
  Czy można zaliczyć w koszty- wydatki z tytułu eksploatacji wynajmowanego lokalu pomimo braku faktury, rachunku czy paragonu potwierdzającego te ciężary, jeżeli podatnik posiada inny dowód dot. kosztu uzyskania przychodu?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-415/13/07
  czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/92a/2007
  Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę, którym jest Spółka komandytowa, na opieke zdrowotną pracownika będą stanowić koszt uzyskania przychodów ?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415-/92c/2007
  Czy u pracownika zatrudnionego przez Spółkę komandytową powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych, jeżeli Spółka ta dokonuje zapłaty zryczałtowanego abonamentu na rzecz firmy zajmującej się świadczeniem usług medycznych, a jeżeli tak, to czy przychód ten powstaje w zakresie w jakim świadczenia mają charakter obowiązkowy dla pracodawcy zgodnie z Kodeksem pracy, czy w zakresie nadobowiązkowym ?
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/92b/2007
  Czy wydatki na usługi zdrowotne na rzecz innych osób, nie będących jednocześnie pracownikami Społki komandytowej, tj. na rzecz czlonków rodziny pracownika należy uznać za koszty uzyskania przychodów ?
 457. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I-41171-0014/07/KK
  Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w przedmiocie uznania przychodu uzyskanego z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług, związanych z transportem drogowym, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 458. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D/415-0005/07/Z
  Czy podatnik ma prawo do opodatkowania dochodów podatkiem liniowym z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług doradczych spółce, w której jest prezesem zarządu?
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/85/2007
  Czy poniesione przeze mnie opłaty za czesne na studiach w okresie od dnia 11.04.2007r., tj. od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do dnia zakończenia nauki oraz inne opłaty, które będę zobowiązany ponieść w celu uzyskania państwowej licencji zarządcy nieruchomości mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza ?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-2/07-2/MT
  Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie handlu używanymi meblami i sprzętem. Towar pozyskiwać będzie z tzw. "wystawek" tj. od anonimowych osób.Wątpliwość wnioskodawcy budzi prawidłowość dokumentowania takiego nabycia, gdy nieznana jest osoba darująca ten towar.
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-3/07-2/MT
  Dowód wewnętrzny sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zaopatrzony w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, określające przy zakupie - nazwę, ilość, cenę jednostkową i wartość jest wystarczającym dowodem zakupu towaru.
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-27/07/KD
  Czy można amortyzować połowę wartości samochodu osobowego stanowiącego współwłasność podatnika w 50% oraz czy wydatki związane z w/w samochodem takie jak paliwo, przegląd, naprawy, ubezpieczenia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wartości czy tylko w 50%?
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-20/07/HZA
  Pytanie podatnika dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu przekształcenia działalności gospodarczej jednoosobowej w działalność w spółce cywilnej.
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/68/07
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty abonamentowe za monitoring całego budynku mieszkalnego w sytuacji gdy tylko jedno z pomieszczeń wykorzystywane jest dla potrzeb działalności gospodarczej, a pozostałe dla potrzeb mieszkalnych, a dotychczas istniejący system alarmowy nie jest wystarczający dla potrzeb działalności gospodarczej ?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-21/07/KD
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki związane z pobytem poza granicami kraju tj. koszty wynajmu mieszkania oraz diet z tytułu podróży służbowej?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-42/2007
  "Czy mogę dokonać jednorazowej amortyzacji od zakupionych w 2007r ciągników siodłowych, naczep, samochodów ciężarowych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych?
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-20/07/5/LSH
  Czy wydatki na środki trwałe i inne składniki majątku sfinansowane z bezzwrotnej dotacji przyznanej z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodów?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/21/2007/HA
  Czy adwokat, który w ramach części prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczył będzie bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy usługi prawne na rzecz kancelarii prawnej, w której był zatrudniony w charakterze aplikanta adwokackiego w okresie odbywania aplikacji może skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym według zasad określonych przepisami art.9a i 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.)?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P2/415-25/07
  - czy dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w spółce przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, - czy z tytułu umowy-zlecenia płatnik pobierze zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy rozliczenia powinien dokonać sam podatnik, - czy przez osiągnięcie przychodu z tytułu umowy zlecenia podatnik straci możliwość korzystania z opodatkowania liniowego w wysokości 19 % (art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDM/415-07/07
  Czy od przychodu ze sprzedaży budynku należy zapłacić 19% podatku?
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-0207/ZKK/07/MB7-2282
  Jak prawidłowo należy rozliczyć dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium Niemiec?
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-27/07
  Jakie obciążenia podatkiem dochodowym nastąpią w przypadku sprzedaży samochodu osobowego ujętego w ewidencji środków trwałych firmy?
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/23/2007
  Czy sprzedaż nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy powinna być zwolniona z opodatkowania stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na okres jaki upłynął od jej nabycia - powyżej 5 lat?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-28/07
  Czy w prowadzonej działalności gospodarczej mogą nieodpłatnie pomagać rodzice?
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/72/2007
  Czy pomoc finansowa, którą już otrzymałem oraz w najbliższych dniach otrzymam (zarówno w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej jak i podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego) jako Beneficjent Ostateczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości,podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/70/2007
  Czy firma (Spółka jawna) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w roku 2006 i 2007, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,płacone za nieruchomość zakupioną przez firmę na potrzeby działalności gospodarczej, ale dotychczas nie używanej w tym celu (trwają prace remontowe, które umożliwią prowadzenie działalności - siedziba firmy znajduje się w innym miejscu) ?
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/415/1/48/BK/12/07
  Czy jest możliwe, aby dwaj wspólnicy prowadzący tą samą działalność gospodarczą rozliczali się w różny sposób tzn. jeden na zasadach ogólnych - prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, a drugi zryczałtowanym podatkiem dochodowym - prowadząc ewidencję przychodów?
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150- 28/07/AD
  Czy odsetki od kredytu udzielonego osobie fizycznej przeznaczonego na cele prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodów tejże działalności?
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/20/2007
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości ujętej w ewidencji środków trwałych stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/65/2007
  Czy można dokonać na podstawie przepisów art. 22k ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10 i ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w miesiącu lutym 2007r. jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości: 4 387zł od wartości początkowej w kwocie 4 387 zł środka trwałego w postaci notebooka (grupa 4, podgrupa 49, rodzaj 491 KŚT) i 4 599 zł od wartości początkowej w kwocie 4 599 zł środka trwałego w postaci elektrokardiografu, jeżeli środki te zostały zakupione w miesiącu lutym 2007r. i w tym samym miesiącu wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz uznać przedmiotowe odpisy za koszty uzyskania przychodów w miesiącu lutym 2007 r. ?
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-73/07/PK
  Czy w przypadku wypłacania wykładowcom należności z tytułu prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej na Uczelni ciążą obowiązki płatnika?
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/2007
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, rozliczając się na zasadach ogólnych przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów i będąc jednocześnie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę można złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych by rozliczać się podatkiem liniowym?
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415-27/07/BA
  Czy wykonywanie usług przedstawicielstwa będzie traktowane od 01.01.2007 r. jako wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, czy też nie?
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/58/2007
  - Jak rozliczyć otrzymane w 2007r. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa za zakupione w 2005r. środki trwałe ?- Czy podatnik powinien naliczyć odsetki podatkowe od korekty zeznań, jeżeli dokona ich z chwila otrzymania dotacji w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dotację, czy jest z nich zwolniony?
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/51/07
  Czy w myśl nowych przepisów prowadzenie jednoosobowo działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług nauczania i tłumaczeń można uznać za działalność gospodarczą?
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-13/07
  Czy przychody z wykonywanych usług konserwacyjnych należy zakwalifikować jako przychody z robót budowlanych opodatkowanych ryczałtem 5,5%, czy jako pozostałe przychody z działalności usługowej, które należy opodatkować wg. stawki 8,5%?
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/59/2007
  Czy moja przyszła działalność zarobkowa, polegająca na hodowli i sprzedaży roślin akwariowych oraz krewetek i raków do celów ozdobnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-22/07/KD
  Czy wydatki za zakup towarów, na których umieszczone są oznaczenia firmy (m.in. logo i zawarty w nim adres internetowy firmy) np. Kubki, kurtki, ręczniki stanowią koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej jako wydatki na reklamę?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-6/07
  Czy otrzymana jednorazowa dotacja inwestycyjna podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/55/2007
  Czy w świetle dokonanej z dniem 01.01.2007r. nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) mogę nadal prowadzić działalność gospodarczą w niżej podanym zakresie ?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-12/07/HZA
  Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki dotyczące eksploatacji samochodu osobowego, używanego dla potrzeb działalności gospodarczej, udostępnionego nieodpłatnie przez członków rodziny?
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/4150-16/07/AD
  1. Czy grunt, stanowiący współwłasność małżeńską może zostać wniesiony jako towar handlowy do działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków. 2. Czy przyjęcie ceny zakupu gruntu jako wartości tego towaru w remanencie początkowym jest poprawne. 3. Czy wartość gruntu odpowiadająca udziałowi małżonka przekazana podatnikowi na cele działalności gospodarczej będzie wywoływać u podatnika skutki podatkowe.
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415-22/07, I USI/415-23/07
  Czy przyjęty sposób rozliczania się z dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej opisanej wyżej jest prawidłowy?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/17/2007
  Czy jednorazowa dotacja inwestycyjna ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-66029/VII/2007
  Czy działalność gospodarcza sklasyfikowana pod nr PKD 74.87.B, może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w/g stawki 8,5%.
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-17/07
  Czy zamieszkując w Polsce a pracując w Austrii na umowę o pracę i jednocześnie uzyskując w Polsce dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przy rozliczaniu dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym należy zastosować metodę wyłączenia z progresją?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/50/2007
  Czy dochód ze sprzedaży w roku 2007 nieruchomości, tj. gruntu wraz z naniesieniami w postaci budynków niemieszkalnych, ktora to nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn0550-1/2007
  Czy opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają także grunty, na których nie jest prowadzona działalność rolnicza, a stanowią one strefę osłonową dla składowiska odpadów?
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-225/168/JS/07
  Czy przychód z tytułu wykonania usługi w ramach umowy o dzieło należy potraktować jako przychód z działalności gospodarczej, czy też jako przychód z działalności wykonywanej samodzielnie z uwagi na innego kontrahenta?
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.1-415-07/07
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu motocykla jako środka trwałego w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz związanych z tym zakupów paliwa oraz ujęcia w kosztach uzyskania przychodów zakupu specjalnej odzieży skórzanej do jazdy na motocyklu.
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415-21/07
  Czy podatnik uzyskując przychód z dzierżawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie traci prawa do opodatkowania podatkiem liniowym z całości dochodów tj. z działalności podstawowej, jak również z tytułu dzierżawy?
 502. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nasz znak: PB I- 1/4117/IN- 4/07/US Bełchatów/JN
  Czy przychód polegający na świadczeniu usług kierowania pojazdami przez podmioty gospodarcze, z którymi zawarła Podatniczka umowę na świadczenie usług transportowych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej dla tych podmiotów ?
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-12/2007/DM
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i świadcząc usługi transportowe przysługują Podatnikowi diety z tytułu podróży służbowych, które może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-7/07
  Czy przychody z tytułu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kierowcy i usług transportowych, można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: dp.005/V/14/2007
  Czy podlega opodatkowaniu pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Czy wydatki sfinansowane z w/w środków będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/PIA/07
  Czy można dokonać likwidacji dokumentacji podatkowej w sytuacji, gdy nastąpiło przedawnienie zobowiązań podatkowych?
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/V/13/2007
  Czy podlega opodatkowaniu pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Czy wydatki sfinansowane z w/w środków będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/V/12/2007
  Czy podlega opodatkowaniu pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Czy wydatki sfinansowane z w/w środków będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/11/2007
  Czy podlega opodatkowaniu pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Czy wydatki sfinansowane z w/w środków będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/10/2007
  Czy podlega opodatkowaniu pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Czy wydatki sfinansowane z w/w środków będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/40/2007
  Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny w wysokości 20.000zł od wartości początkowej w kwocie 20.000 zł środka trwałego w postaci serwera komputerowego (grupa 4, pogrupa 49, rodzaj 491 KŚT), który został wytworzony przez spółkę jawną z części komputerowych zakupionych w roku 2006 (m-ce 10-12/2006) i 2007 (01/2007), a następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych w m-cu styczniu 2007r. stanowi koszt uzyskania przychodu roku podatkowego 2007 (m-c 01/2007) ?
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-54965/III/2007
  czy prowadząc księgę przychodów i rozchodów mam prawo do zaksięgowania w koszty uzyskania przychodów finansowane ze środków uzyskanych z Urzędu Pracy wydatki poniesione na zakup wyposażenia i środków trwałych dla potrzeb działalności gospodarczej ?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/443-05/07/DD
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi oraz skupu owoców i warzyw. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT.Nadto prowadzi gospodarstwo rolno-sadownicze i w chwili obecnej posiada status rolnika ryczałtowego. Zamierza zrezygnować z tego statusu i przejść na rozliczenie podatku VAT z gospodarstwa na zasadach ogólnych.W tym stanie faktycznym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy w jego sytuacji, po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie mógł z tego zwolnienia skorzystać, pozostając w dalszym ciągu podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?W ocenie podatnika, po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego będzie mógł ponownie ten status uzyskać i korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art.53 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, pozostając jednocześnie podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/27/2007
  Czy koszty związane z obroną pracy doktorskiej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia w roku 2007 pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych ?
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-7/07/HZA
  Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki dotyczące naprawy dachu, mieszkańcom budynku położonego w sąsiedztwie realizowanej inwestycji, polegającej na wybudowaniu pawilonu handlowego, która to naprawa rekompensowała mieszkańcom obniżenie standardu życia oraz zmniejszenie atrakcyjności i wartości posiadanego mienia?
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/07
  Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym i polegających na świadczeniu usług kierowcy jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-7/07
  Czy w odniesieniu do nowej definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. prawidłowe jest zaklasyfikowanie usług pielęgniarskich świadczonych na rzecz NZOZ do działalności gospodarczej
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/6/2007
  Czy uzyskany przez podatnika zwrot wkładu i otrzymana część wspólnego majątku nabytego w czasie trwania spółki cywilnej, odpowiadająca udziałowi podatnika w zyskach spółki w związku z jego wystąpieniem ze spółki cywilnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/17/PDI/415-5/07
  Czy świadczenie usług przedstawiciela handlowego na rzecz jednego podmiotu gospodarczego daje podstawę do nieuznania za prowadzenie działalności gospodarczej w świetle art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/17/58/2007
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym ma zastosowanie przepis art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączający z pozarolniczej działalności gospodarczej świadczone przez Stronę usługi ?
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/17/58/2007
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym ma zastosowanie przepis art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączający z pozarolniczej działalności gospodarczej świadczone przez Stronę usługi?
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/07
  Dotyczy uznania za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia usług kierowcy Zespołu Wyjazdowego - Działu Pomocy Doraźnej wykonywanych na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-5/22124/07
  "Czy w świetle uregulowań art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?"
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/OB/423/8/2007
  1. Czy przychód w Pana działalności występuje w momencie, kiedy są powierzane Panu środki finansowe, czy też w momencie, kiedy z zainwestowanych środków i ich sprzedaży osiągnie Pan przychód (zysk/stratę). 2. Czy wypłacone zgodnie z umową ustalone odsetki może Pan zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej.
 525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-6/07/KD
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych udział wypłacony podatnikowi w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej?
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-2/19050/07
  Czy w świetle uregulowań art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/7/2007
  Czy dotacja otrzymana w roku 2006, w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/5/2007
  Czy wykonywane przez Podatnika w przyszłości czynności należy zakwalifikować jako działalność gospodarczą, czy jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ?
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-3/07
  Czy prowadzona działalność gospodarcza w zakresie usług budowlanych wykonywana w Norwegii na podstawie kontraktów i przy zatrudnieniu pracownika będzie uważana za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-3/07
  W jaki sposób pobierać od strony postępowania mediacyjnego należność za mediacje "nie rejestrując działalności gospodarczej", a opłacając podatek?
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/6/2007
  Czy w niniejszym stanie faktycznym przychody uzyskiwane w roku 2007 z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest wynajem nieruchomości na własny rachunek, mogą być opodatkowane jednolitą stawką 19%, tj. podatkiem liniowym ?
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/429/40/07
  Czy w 2007r.dochód Pana z działalności może być opodatkowany podatkiem liniowym według skali 19%?
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/07
  Czy przychód uzyskiwany przeze mnie z tytułu świadczenia na rzecz zleceniodawcy usług polegających na prowadzeniu zajęć nauki języka obcego dla osób trzecich jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-31/07II
  Czy prowadzona działalność gospodarcza w zakresie kierowania pojazdem nie stanowiącym własności podatnika po zmianie definicji od 1 stycznia 2007 roku nie będzie uważana za samozatrudnienie?
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-2/2007
  Czy sprzedaż kurcząt z uboju mieści się również w działach specjalnych produkcji rolnej i w tej samej normie szacunkowej dochodu oraz czy powinna być opodatkowana wg zasad ofólnych lub zryczałtowanego podatku dochodowego?
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/07
  Czy wydatki związane z zakupem wody mineralnej można uznać za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej ?
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-86/06
  Czy w 2007 r. w związku ze zmianą definicji działalności Gospodarczej, można dokonać wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-87/06
  Czy w 2007 r. W związku ze zmianą definicji działalności gospodarczej, można dokonać wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-85/06
  Czy w 2007 r. ma Pan prawo wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu ze stawką 8,5%?
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/206/2006
  Czy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, tj. samochodu osobowego marki Fiat Panda Active 1.1, którego zakup w roku 2006 został sfinansowany pożyczką udzieloną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, można uznać za koszty uzyskania przychodów w świetle art. 22 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 8, art. 22a ust. 1 pkt 2 i art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2006 ?
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IDG/415/428/167/33/07
  Pytanie dotyczy kwestii statusu Pani działalności jako przedsiębiorcy w związku ze zmianą przepisów prawa podatkowego.
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.1-415-34/06
  Czy w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. nowej definicji działalności gospodarczej nie utraci prawa do opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu świadczenia usług w zakresie sprzątania na rzecz Nadleśnictwa … według zasad przewidzianych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/201/2006
  - Czy w związku z faktem, że świadczę usługi taxi mogę zakupić okulary korekcyjne, których zakup w moim przypadku jest wydatkiem niezbędnym z uwagi na duży stopień pogorszenia wady wzroku ?- Czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług ubezpieczeniowych mogę wydatek związany z zakupem garnituru i krawata zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-94/GJ/06
  Czy w związku ze zmianą defnicji działalności gospodarczej w 2007r. lekarz świadczący usługi lekarskie na podstawie kontraktu dla dwóch ZOZ i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie utraci statusu przedsiębiorcy?
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pdfi/415-65/06
  Czy od 01.01.2007 r. prowadzoną przez mnie działalność można traktować jako działalność gospodarczą ?
 546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-66/06
  Czy od 01.01.2007 r. prowadzoną przez mnie działalność można traktować jako działalność gospodarczą ?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-14/07/13588
  Czy wybudowanie garażu przeznaczonego na samochód dostawczy wykorzystywany przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, można potraktować jako inwestycję związaną z tą działalnością?
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/05/07
  Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia usług kierowania pojazdami komunikacji miejskiej należącymi do przewoźnika, zleconych przez podmiot trzeci jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/07/R1
  Czy uzyskiwane przychody z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej mogą być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane 19 % liniowym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30c ust.1 w/w ustawy?
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.2.415/1/2007, US.I-1.2.415/2/2007, US.I-1.2.415/3/2007
  Dotyczy zakwalifikowania świadczonych usług kierowania pojazdem w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-01/07
  Czy wykonywane usługi w zakresie kierowania pojazdami, mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą w świetle okazanych umów o współpracę i w oparciu o treść art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-8/07/KD
  Czy otrzymanie 100% zaliczki za usługę wykonaną w następnym miesiącu powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu wykonania usługi czy otrzymania na nią 100% zaliczki?
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-19/07
  czy przychód uzyskany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IDG/415/428/163/31/07
  - potwierdzenia czy charakter świadczonych usług będzie stanowił działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. oraz - wyjaśnienia czy dochody uzyskane z tej działalności mogą zostać opodatkowane w formie 19% podatku liniowego i nie ma do nich zastosowania przepis art. 9 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2007r.)
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/423/431/HL/2006/2007
  Czy jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej może wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póź. zm.), tj. z zastosowaniem stawki liniowej 19% ?
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/3/07/SŁ
  Czy przychód uzyskiwany przez podatnika z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.DO/415/24/MC/07
  Czy możliwe jest opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji jednoczesnego świadczenia usług na podstawie kontraktu menedżerskiego?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.DO/415/11/PZ/07
  Czy świadcząc na rzecz tego samego podmiotu czynności w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na podstawie stosunku pracy, można opodatkować dochody z ww. działalności podatkiem dochodowym w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406/52/06/07
  Czy prowadząc działalność gospodarczą można uznać za koszt uzyskania przychodu wydatek za usługę serwisowania użytkowanego urządzenia komputerowego pod nazwą palmptop?
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-328a/06
  czy zapłata dokonana na rzecz kontrahenta tytułem marży oraz tytułem części abonamentu stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I - 1/415-3/2007/RB
  Czy diety zagraniczne i krajowe pracowników w ramach limitów są kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-18/WJ/06
  Czy w przypadku świadczenia przez podatnika usług transportu drogowego osób, zapłacony podatek VAT poza granicami kraju stanowi koszt uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-317/06
  czy z chwilą uregulowania należności wobec Domu Książki, wydatek ten stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w działalności przez nią prowadzonej.
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-31/06/DM
  Czy wynagrodzenie za pracę i składka z tytułu ubezpieczenia społecznego małżonka wspólnika spółki cywilnej zatrudnionego na umowę o pracę, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-58/06
  Czy przekazanie miału opałowego zakupionego w celach handlowych w ramach działalności gospodarczej na rzecz gospodarstwa ogrodniczego jest przekazaniem towarów na "własne potrzeby", co powoduje, że "w działalności gospodarczej" nie powstaje przychód, a zakup tych towarów nie jest kosztem uzyskania przychodów.
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDFD/415-2/07
  Czy prowadzona działalność w zakresie koordynowania badań rynkowych w świetle zmienionych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest pozarolniczą działalnością gospodarczą ?
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/140/14/07
  Czy w przypadku wydania przez komornika postanowienia o bezskutecznej egzekucji zasądzone koszty zastępstwa procesowego oraz koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym mogą stanowić koszt uzyskania przychodu Kancelarii ?
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-62/06/GW
  Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wypłaconego stypendyście stypendium? W mojej opinii mam do tego prawo, ponieważ istnieje związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem.
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-26/06
  Czy wydatek na zakup roweru stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-06/07/6073
  Czy wykonywanie usług kierowcy przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na rzecz jednego podmiotu należy w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikować jako pozarolniczą działalność gospodarczą czy też jako stosunek pracy bądź stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenia, o dzieło)?
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406-47/06
  Czy można: 1/ zastosować indywidualną 10% stawkę amortyzacji dla lokalu użytkowego 2/ dokonywać odpisów amortyzacyjnych raz w roku, 3/ podwyższyć wartość środka trwałego o wysokość nakładów na remont i adaptację budynku użytkowego?
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-3/07
  Czy przychód z usług kierowcy świadczonych na rzecz przewoźnika jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/21/06
  Czy przekazując do produkcji alkoholu etylowego wyprodukowane przez siebie zboże może podatnik jako czynny podatnik podatku od towarów i usług wystawić sobie jako rolnikowi ryczałtowemu fakturę VAT RR i z tego tytułu odliczać podatek naliczony, po spełnieniu warunków określonych w art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/168/2006
  - Czy opisane we wniosku zakupy, dokonane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, można uznać za koszty uzyskania przychodów, a jeżeli tak to pod jaką datą powinny być one wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów ?- Czy można (czy powinno się) amortyzować urządzenia o wartości jednostkowej wyższej niż 1 500,00 zł, a nieprzekraczające kwoty 3 500,00 zł, które zostały wprowadzone do ewidencji wyposażenia ?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-30/06/KD
  Czy wydatki na zakup artykułów spożywczych oraz napojów stanowiących następnie poczęstunek na organizowanych przez podatnika, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, obowiązkowych szkoleniach BHP oraz ochrony przeciwpożarowej można zaliczyć w 2007 r. do kosztów uzyskania przychodów?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/160/2006
  Czy w związku z brakiem zapłaty za dostarczony towar handlowy od kontrahenta zagranicznego, spółka jawna, która wystąpiła z pozwem o rozstrzygnięcie powstałego między kontrahentami sporu do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, może uznać za koszty uzyskania przychodów uiszczoną na rzecz w/w Sądu opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową ?
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIB/415-1/295a/2/07/KSz
  Czy w związku z wejściem w życie od 01.01.2007 r. nowej definicji działalności gospodarczej, lekarze zatrudnieni w placówce płatnika, mający jednocześnie zawarte kontrakty na dyżury lekarskie w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej jako osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki bądź indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, będą traktowani jako pracownicy przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)?
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/150/06/07
  Czy w związku ze zmianą art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) prowadzona przez podatniczkę działalność od 1 stycznia 2007 r. będzie uważana za pozarolniczą działalność gospodarczą.
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-227/06
  Czy przewidziane w treści art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie od podatku dochodu z działalności pozarolniczej przeznaczonego na działalność rolniczą, jest warunkowane faktycznym wydatkowaniem dochodu na działalność rolniczą do końca roku podatkowego osiągnięcia takiego dochodu, tzn. czy wydatkowanie tego dochodu na działalność rolniczą dopiero w kolejnych latach podatkowych powoduje utratę zwolnienia?
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-228/06
  Czy dla skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wystarczającym jest spełnienie warunku w postaci udziału przychodu z działalności rolniczej w łącznej kwocie przychodów ze wszystkich rodzajów działalności na poziomie 60% w roku podatkowym poprzedzającym rok osiągnięcia dochodu, czy też warunek ten spełniony musi być także w roku podatkowym poprzedzającym rok wydatkowania tego dochodu na działalność rolniczą?
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-229/06
  Czy przeznaczenie dochodu z działalności pozarolniczej (uzyskanego przez podatnika, którego udział przychodów z działalności rolniczej w łącznej kwocie przychodów ze wszystkich rodzajów działalności w roku poprzedzającym rok uzyskania dochodu wyniósł co najmniej 60%) na nabycie gruntów rolnych w celu prowadzenia na nich działalności rolniczej, mieści się w zakresie zwolnienia, o którym mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-230/06
  Czy przeznaczenie dochodu z działalności pozarolniczej (uzyskanego przez podatnika, którego udział przychodów z działalności rolniczej w łącznej kwocie przychodów ze wszystkich rodzajów działalności w roku poprzedzającym rok uzyskania dochodu wyniósł co najmniej 60%) na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych, który to dochód ostatecznie przeznaczony i wydatkowany zostanie na działalność rolniczą, spowoduje utratę zwolnienia, o którym mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-43/06
  Czy raty wpłacone na poczet sprzedaży nieruchomości wynikające z umowy przedwstępnej sprzedaży stanowią przychód z działalności gospodarczej?
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-406/46/06/07
  Czy można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych działalność w zakresie usług organizowania wystaw, targów i kongresów?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-54/06
  Czy w przypadku sprzedaży gruntów nabytych w postaci aportu wniesionego do spółki cywilnej wspólnicy będą mieli prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów po połowie wartości 9działy w spółce są po 50%) po której grunty zostały wniesione do spółki?
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/158/2006
  Czy mogę zastosować w roku 2006 indywidualna stawkę amortyzacji, tj. 33,33% (art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w stosunku do używanego i ulepszonego budynku nabytego przed przystąpieniem do ulepszenia w drodze darowizny i po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, który jest wykorzystywany w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, jako stacja obsługi naprawy pojazdów w zakresie blacharstwa i lakiernictwa, z zapleczem socjalno - biurowym?
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/06
  Czy roczne opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości związany z tymi gruntami stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie ich poniesienia?
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415/i-69/06/AS
  Czy syndyk może stosować rozliczenie w ramamch przepisów o opodatkowaniu podatkiem liniowym?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/WD/125/06
  Czy dochód ze sprzedaży działek wraz z wybudowynymi na niej lokalami mieszkalnymi jest w całości dochodem podatnika z działalności gospodarczej, mimo tego iż działki budowlane nabyte zostały na zasadach małżeńskiej wspólności majątkowej?
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-I-415/13/06
  Czy przekroczenie wartości przychodu w wysokości 800 tysięcy euro w 2006 r. obliguje do zaprowadzenia ksiąg handlowych i zmiany formy opodatkowania z ryczałtu dla działów specjalnych produkcji rolnej na zasady ogólne?
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-52/06
  Jak opodatkować przychód ze sprzedaży działki wraz z będącym w trakcie budowy budynkiem mieszkalno - usługowym?
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-61/06
  Czy podatnik może skorzystać z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym jeśli wykonuje na rzecz pracodawcy usługi w ramach tej działalności, które nie odpowiadają czynnościom, które wykonuje w ramach stosunku pracy?
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-34/2006
  Prowadzona jest działaność rolnicza oraz pozarolnicza działalność gospodarcza. Jako rolnik prowadzący działalność gospodarczą Podatniczka opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w podwójnej wysokości: raz jako rolnik prowadzący gospodarstwo rolne i raz jako rolnik prowadzący działalność gospodarczą. Czy składki opłacone z tyt. prowadzonej działalności będą kosztem uzyskania przychodów?
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406-45/06
  Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów ze spółki cywilnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jednoczesnego opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie?
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-63-323-/06/ZDB
  Czy zapłacone odsetki oraz prowizja za przyznanie kredytu od tej części kredytu, która zostanie przeznaczona na zakup mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu ?
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-34/06
  Dotyczy ustalenia stawki amortyzacyjnej jaką należy stosować wobec kolektora słonecznego ogrzewającego wodę w związku z jego wykorzystaniem na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CG/415/i-56/06/MŁ
  Czy na podstawie złożónego w 2005r. przez wnioskodawcę oświadczenia o formie opodatkowania można rozliczać dochody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19% w roku 2006 oraz w latach następnych?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP/415-22/06
  Czy uzyskane przychody z wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło mają być kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, czy do pozarolniczej działalności gospodarczej?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-22/06
  W jaki sposób należy opodatkować dochód uzyskany w 2006 roku przez podatnika - leśniczego, który nie zgłosił prowadzenia pozarolniczej działności gospodarczej , z tytułu wynajmu letnikom pokoju w leśniczówce i rozbicia namiotu na terenie leśniczówki?Czy dokonując rozliczenia podatkowego za rok 2006, dochód uzyskany z tego tytułu należy wykazać na formularzu zeznania PIT-37 w Dziale ( części) C.1 w wierszu 5 jako inne źródła przychodu, nie wymienione w wierszach od 1-do 4 i opodatkować go 19% stawką podatku dochodowego?
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/135/2006
  - Czy wszystkie koszty związane z organizacją takich szkoleń (konferencji) będą dla spółki jawnej stanowiły koszty uzyskania przychodów ?- Czy spółka jawna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki jakie poniesie na zakup biletów lotniczych dla uczestników szkoleń ?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/147/2006 PDI-415/21/2006
  Czy wniesienie przedsiębiorstwa do spólki jawnej powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego? Jak ustalić wartość początkową środków trwałych wniesionych do spółki jawnej ?
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0123/06/AK
  Wątpliwości Spółki budzi kwestia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych odprowadzanego przez Spółkę w charakterze płatnika z tytułu wypłaty dywidendy (art. 10 ust 1a w związku z art. 22 i 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/24-2/06/DD
  -czy zbycie na jej rzecz w formie darowizny zorganizowanego przedsiębiorstwa jej męża nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?-czy zapytująca ma obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego firmy męża i ewentualnego odprowadzenia ww. podatku dochodowego?-skoro całe przedsiębiorstwo męża przeszło na własność zapytującej przed jego śmiercią, to czy remanent na dzień śmierci męża w jego firmie wynosi "0" i w związku z tym nie istnieje zobowiązanie w firmie męża w zakresie ww. podatku?-czy po przejęciu firmy męża w 2006r. może prowadzić dalszą księgowość w formie książki przychodów i rozchodów, gdy jej dochody roku 2005 nie przekroczyły kwoty 800.000 Euro?-czy otrzymana przez zapytującą darowizna wolna jest od podatku dochodowego w rozumieniu art.14 ust.2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01261-1809/06/WP/ZP
  Czy podlegam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Norwegii od wszystkich osiąganych dochodów, w tym z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w związku z moim pobytem i pracą najemną w Norwegii?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-63/III2006
  1. Czy w opisanej sytuacji, składając rozliczenie roczne na druku PIT-36L powinienem: a) skompensować przychody oraz koszty z obydwu źródeł, a tym samym zmniejszyć mój roczny dochód uzyskany z działalności o stratę wynikającą z mojego udziału w spółce cywilnej? b) wyliczyć podatek dochodowy od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej, zaś dane o stracie ze spółki cywilnej umieścić informacyjnie w stosownych polach PITu oraz załącznika B, a następnie rozliczać tę stratę w latach kolejnych z dochodu osiągniętego przez spółkę cywilną zgodnie z art. 9.3 ustawy? 2. Czy - kontynuując w/w działalności - w trakcie roku podatkowego 2006, rozliczając się drukiem PIT 5L, przy założeniu jw. (tj. jedno ze źródeł przynosi narastająco stratę, drugie zaś dochód) kompensuję przychody i koszty z obydwu źródeł, wyliczając podatek z powstałego w ten sposób dochodu łącznego?
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-17/06
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego, dotyczące części przeznaczonej na działalność gospodarczą, w zakresie najmu i dzierżawy powierzchni handlowo-usługowej / obliczone proporcjonalnie/ stanowić będą koszt uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-30/06/MS
  Czy dotacja z Funduszu Pracy stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/59A/06
  Czy całość przychodów i całość kosztów z najmu nieruchomości stanowiącej prywatny majątek współwłaścicieli można rozliczyć jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z nich ?
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.DO/415/13/2006
  Czy od dochodów, uzyskanych od zleceniodawców z USA, należy uiszczać podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodów?
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/40/2006
  Czy podatnik dokonujący dostawy tuszu do drukarek (kartridży) ma obowiązek rozpoczęcia od 1 września 2006 r. ewidencji obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415-49/06/JK
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących dot. realizacji robót budowlano - montażowych rozpoczętych w 2004 roku a mimo obowiązku składania deklaracji PIT - 5L (wystąpienie straty) w złożonej deklaracji za marzec, kwiecień oraz maj 2006 roku przychód w poz. 19 może być wykazany ze znakiem "minus" powiększając stratę w poz. 22?
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/258/Z/K/06
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu usług szkoleniowych, w sytuacji gdy szkolenia trwają od września danego roku kalendarzowego i kończą się w roku następnym ?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4115-9/06
  Czy zatrudnienie w szpitalu na stanowisku asystenta oddziału ortopedii i traumatologii może uniemożliwiać prawo do opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pomocy doraźnej w tym samym szpitalu?
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/126/2006
  Czy w świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) można uznać za koszty uzyskania przychodów: zakup strojów potrzebnych do prowadzenia działalności artystycznej jak również zakup usług kosmetycznych, fryzjerskich oraz niezbędnych kosmetyków ?
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.DG/415-55-346/EŁ/06
  W złożonym wniosku Podatnik występuje o definicję i interpretację słów: przychód, dochód.
 616. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/73/06
  dotyczy odliczeń od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/113/2006
  Czy będzie kosztem uzyskania przychodów podatek od nieruchomości, w sytuacji gdy nieruchomość wykorzystywana jest przez wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli fakt ten został zgłoszony do Urzędu Miasta ......., a w umowach użyczenia będzie klauzula, że podatek od nieruchomości w części przypadającej na działalność gospodarczą odprowadzać będzie biorący w używanie nieruchomość ?
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/113/2006
  Czy w opisanym stanie faktycznym, po uzyskaniu przez mojego syna w dniu 4 listopada pełnoletności mogę zawrzeć z nim umowę użyczenia lokalu mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem ? Jak ustalić wartość początkową lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, którego właścicielem wnioskodawca został w roku 1983, a którego wartość została oszacowana przez biegłego w miesiącu czerwcu 2003r. i który był przez wnioskodawcę modernizowany od miesiąca lipca 2003r. do miesiąca czerwca 2006r., w sytuacji gdy wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentów w postaci opinii biegłego oraz faktur potwierdzających modernizację ?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/116/2006
  Czy otrzymana premia indywidualna stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowana jest według zasad określonych w art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), czy według zasad wynikających z art. 27 ust. 1 wyżej powołanej ustawy ?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-56/06/DW
  Czy istnieje możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów osiąganych przez członków rady nadzorczej z tytułu odpłatnego sprawowania tej funkcji, jako przychodu z tytułu działalności gospodarczej?
 621. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I-41180/INT/10/KK/06
  Kwestia opodatkowania wypłacanych wspólnikom - osobom fizycznym,dywidendw sytuacji prowadzonej przez spółkę z o.o.działalności rolniczej oraz innej działalności
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/WD/79/06
  Czy koszty związane z nauką języka angielskiego stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/151/2006 PDI-415/22/2006
  Czy można opodatkować podatkiem liniowym, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, prowadząc jednocześnie firmę jednoosobową opodatkowaną ryczałtem o przychodów ewidencjonowanych ?
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-21/06
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować w przypadku prowadzenia działalności usługowej w zakresie handlu i gastronomicznej?
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/107/2006
  Czy jako wspólnik spółki cywilnej mam prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartość diet z tytułu podróży służbowej, odbytej przez wspólników spółki cywilnej w celu wykonania zlecenia Klienta firmy ?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/415/26/06/TA
  Czy wydatki związane z opłacaniem nauki języka angielskiego można uznać za koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej ?
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/130/2006
  Czy na podstawie zawartej umowy o dzieło, otrzymane przez Podatnika przychody, należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w sytuacji gdy Podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/100/2006
  Czy w przypadku, gdy po wniesieniu całego przedsiębiorstwa tytułem aportu do spółki akcyjnej, spółka jawna (która ten aport) wniosła zostanie rozwiązana i wykreślona z rejestru przedsiębiorców, wspólnicy spółki jawnej zobowiązani są do: sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz zapłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu ustalonego w sposób przewidziany w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i zapłacenia zaliczki zgodnie z art. 44 ust. 4 tej ustawy ?
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/100/2006
  Czy wniesienie aportem do spółki akcyjnej przez spółkę jawną całego jej przedsiębiorstwa pociąga za soba zobowiązanie wspólników spółki jawnej do: sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz do zapłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu ustalonego w sposób przewidziany w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i zapłacenia zaliczki zgodnie z art. 44 ust. 4 tej ustawy ?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/59/06/JS
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków związanych z uzyskaniem karty pobytu, pozwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na zatrudnienie.
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-53-296/06/ZDB
  Czy przychód osiągnięty z umowy o dzieło w zakresie opracowania indywidualnego programu nauczania i prowadzenia zajęć z języka angielskiego (w dwóch grupach w wymiarze 180 godzin rocznie) będzie przychodem z działalności gospodarczej podlegającym ewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/91/2006
  Czy towar znaleziony, na który nie będzie wystawionej faktury zakupu może być ewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie wystawionego przez Podatnika dowodu wewnętrznego?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-38/06/SS
  Czy wydatki związane z zakupem usług gastrnomicznych poza granicami kraju, stanowić będą koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/101/2006/PD II/415-49/06
  I.Czy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego dochody uzyskiwane ze środków pomocowych w związku z realizacją przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie projektu "Ośrodki Przedszkolne - szansa na dobry start" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny? II.Czy podatniczka ma prawo opodatkowania usług psychologicznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19% ?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-30/06/201
  Czy zaliczka na podatek dochodowy wynikająca z deklaracji PIT-5 złożonej przez syndyka podlega zapłacie z masy upadłości.
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/36/2006
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą - warsztat samochodowy w zakresie napraw mechanicznych ma obowiązek instalacji kasy fiskalnej z dniem 1 września 2006 r.?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-41a/06/GW
  Jestem wspólnikiem amerykańskiej spółki osobowej, a ponadto prowadzę w polsce pozarolniczą działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej, z której dochody
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-41/06/GW
  Czy uzyskanez tytułu uczestnictwa w amerykańskiej spółce osobowej przychody zaliczyć należy do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-41c/06/GW
  Jestem wspólnikiem ( partnerem ) w amerykańskiej spółce osobowej, ponadto prowadzę w Polsce pozarolniczą działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej, z której uzyskane dochody opodatkowane są 19% podatkiem liniowym. Moje pytanie dotyczy obowiązku ewidencjonowania w prowadzonych w Polsce księgach podatkowych uzyskanych za granicą dochodów. W mojej opinii, nie mam takiego obowiązku.
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/85/2006
  - Czy dochody uzyskane przez małżonka, który prowadził w roku 2005 pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i jednocześnie osiągał dochody ze stosunku pracy, mogą być rozliczone we wspólnym zeznaniu rocznym, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 powyższej ustawy ?- Czy za prawidłowe, należy uznać: a. rozliczenie dochodów uzyskanych przez małżonka z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36L ? b. połączenie dochodów uzyskanych ze stosunku pracy z dochodami małżonka nie prowadzącego pozarolniczej działalności gospodarczej i wykazanie ich we wspólnym zeznaniu podatkowym PIT-37 ?
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/13/2006
  Czy będąc rolnikiem wykonującym także pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacającym z racji tej działalności podwyższone dwukrotnie składki na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS) w porównaniu z rolnikami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mogę zaliczyć do kosztów uzyskania pozarolniczej działalności gospodarczej nadwyżkę opłacanych przeze mnie składek, ponad składki opłacane w podobnej sytuacji przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD41/415/2716/06/IJ
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchmości (budynek wraz z gruntem ) wydatki na nabycie gruntów będą kosztami uzyskania przychodu z działalności gospodarczej ?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/4/Int-40/06
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie tłumaczeń - wydatki na studia podyplomowe ?
 644. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr PB I-1/4150/IN-167/USŁ-P/06/AW
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie Nr US IA-415/41/2006 z dnia 22.05.2006r.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany ...
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pdI/415/1/20/2006
  Podatnik prowadzi działalność w zakresie kierowania pojazdami i opłaca ryczałt 17 %. Czy poszerzenie działalności o sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKWiU 50.30.11-12), transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKWiU 60.24.12-17), pomoc drogową (PKWiU 50.20.11-14), sprzedaż detaliczną pozostałą w niewyspecjalizowanych sklepach (PKWiU 52.12.10-00) oraz sprzedaż hurtową odpadów i złomu (PKWiU 51.57.10-00) spowoduje wyłączenie z ryczałtu?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-PB-415/4/2006
  Czy spółka jawna, której jestem wspólnikiem i której przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych i sanitarnych, art. metalowych, sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, oraz produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn dla kontrahentów krajowych i zagranicznych, poszerzając swoją działalność o uprawę winogron, a później produkcję wina i sprzedaż, może prowadzić tą działalność w jednych księgach rachunkowych wraz z handlem materiałami budowlanymi oraz czy ta działalność jest działalnością rolniczą czy też działalnością gospodarczą, jak również, jak rozliczać koszty poniesione związane z uprawą winogron, gdy przychody z tej działalności będą osiągane w latach późniejszych?
 647. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr PB I-1/4150/IN-164/USŁ-P/06/AW
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie Nr US IA-415/31/2006 z dnia 19.05.2006r.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany ...
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-37/06/PK
  Czy w związku z przekazywaniem nagród w konkursach agentom prowadzącym działalność gospodarczą ciążą na przekazującym obowiązki płatnika?
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-39/06/PK
  Czy z tytułu przekazywania nagród osobom prowadzącym działalność gospodarczą ciążą na przekazującym obowiązki płatnika?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/69/2006
  - Czy będąc udziałowcem w różnych spółkach można rozliczać się podatkiem dochodowym w każdej inaczej ?- Czy podjęcie nowej działalności wymagającej rozliczania się na zasadach ogólnych powoduje brak możliwości rozliczania się zryczałtowanym podatkiem dochodowym w istniejących spółkach ?- Czy jest możliwość, aby dwaj wspólnicy prowadzący tę samą działalność rozliczali się w róźny sposób tzn. jeden na warunkach ogólnych, a drugi zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?- Czy podjęcie nowej działalności (Apteka) powinno (może mieć) wpływ na sposób rozliczania się wspólników wnioskodawcy, którzy prowadzą inne dotychczasowe działalności ?- Jeżeli wnioskodawca miałby zmienić sposób opodatkowania w ciągu roku rozliczeniowego, to jakby to miało wyglądać od strony technicznej ?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/65/06
  W jakim miesiącu należy wykazywać przychód z tytułu świadczeń usług medycznych przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - w miesiącu ich faktycznego wykonania, czy w miesiącu następnym, kiedy przychód ten staje się przychodem należnym ?
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-17/PIA/06
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów odsetki od kredytu zaciągniętego na wytworzenie środka trwałego?
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/06
  Czy przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie usług remontowych opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego można jednocześnie zostać udziałowcem spółki cywilnej, której dochody rozliczane będą na zasadach ogólnych?
 654. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0034/06
  Jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy opodatkować przychody ze sprzedaży używanych i naprawionych pojazdów samochodowych oraz wydobycia żwirku i piasku?
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1-415-4/06
  Czy abonament miesięczny za usługę internetową stanowi koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-15/06
  Czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki na studia zawodowe stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII-415/21/56-I/06
  podatnik zwraca się z pytaniami, czy:1.uzyskane w wyniku umowy podpisanej z firmą ... z Wielkiej Brytanii przychody należy zakwalifikować do przychodów działalności gospodarczej, czy też do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?2.za datę uzyskania przychodu należy uznać dzień wystawienia rachunku, czy też datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy oraz dokonać przeliczenia przychodu na PLN według średniego kursu euro podanego na ten dzień przez NBP?3.w przypadku zakwalifikowania przychodu, o którym mowa do działalności wykonywanej osobiście, należy składać miesięczne deklaracje PIT-53 i wpłacać zaliczkę na podatek?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/11/2006
  Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, podatniczka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na nazwisko drugiego współwłaściciela fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponosi jako jego współwłaścicielka, zwracając drugiemu współwłaścicielowi przypadającą na siebie samą część poniesionych przez niego wydatków i któe wiążą się z osiąganiem przez podatniczkę w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/50/2006
  Czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (deklaracje PIT-5) oraz zeznanie podatkowe za rok 2006 można złożyć w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, z uwagi na fakt tymczasowego zameldowania od miesiąca kwietnia 2006 roku w miejscowości Rabka-Zdrój ?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/31/06
  Czy obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przyznanych bonusów marketingowych i obrotowych za 2005 r. wystąpi w roku, którego dotyczą bonusy, czy też w roku wystawienia faktur, czyli w 2006 ?
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/30/2006
  Czy wpłaty do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wpłaty na kurs kwalifikacyjny mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/34/2006
  Kiedy można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów za rok 2004, redukcję wierzytelności na podstawie zawartego układu z dłużnikiem, która to wierzytelność została uprzednio zarachowana jako przychód należny ?Czy w przedmiotowym stanie faktycznym można zrobić korektę zeznania podatkowego za rok 2004 ?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/28/2006
  Czy istnieje możliwość prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej przez obojga małżonków, jako osobnych przedsiębiorców, bez zawierania umowy spółki cywilnej, którzy rozliczają podatek dochodowy po połowie ?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/29/2006
  Czy w związku z uzyskiwanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychodem z najmu nieruchomości stanowiących współwłasność wspólników spółki cywilnej (wprowadzonych do ewidencji środków trwałych) istnieje możliwość opodatkowania tegoż przychodu stawką 19% przewidzianą dla pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/22/2006
  Czy wydatki dotyczące opłacenia składek członkowskich z tytułu przynależności do Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są kosztami uzyskania przychodów ?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-185/245/JS/06
  Czy dochód uzyskany z tłumaczeń wykonywanych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej będzie stanowić dochód z działalności gospodarczej?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-12/06
  Czy przyznanie statusu rezydenta wpłynie na możliwość rozliczania się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/14/2006
  Czy można otrzymane od pracodawcy przychody, z tytułu wykonywania na jego rzecz, w ramach prowadzonej przez pracownika działalności gospodarczej, opodatkować na zasadach podatku liniowego (art. 30c), jeżeli zakres świadczonych przez pracownika usług w ramach w/w działalności jest inny niż czynności wykonywane w ramach umowy o pracę ?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/37/2006 PDI-415/6/2006
  Jakie należy stosować stawki ryczałtu przy działalności handlowej, produkcyjnej oraz działalności usługowej w zakresie organizacji pogrzebu łącznie ze sprzedażą trumien wieńców i wiązanek własnej produkcji ?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-21/06
  Czy podatnik może rozliczać się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej będzie zakładanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z oraz nauka języków obcych PKD 80.42.A, przychody jednakże osiągane będą tylko z pierwszego rodzaju działalności, tj. stolarki budowlanej?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/19/2/2006
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego zakupionego ze środków przyznanych bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/15/06
  Czy istnieje możliwość opodatkowania działalności gospodarczej polegającej na dokonywaniu tłumaczeń i usługach sekretarskich zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i jaką stawkę podatku należy zastosować ?
 673. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 604/05
  Spornej wartości firmy, skarżący nie wykorzystywał w 2000 r. na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie świadczy o tym ani przechowywanie w lokalu towarów, prowadzenie w nim szkoleń personelu ani jego podnajęcie, gdyż w żadnym z tych działań skarżący nie wykazał, że wartość firmy była przez niego wykorzystywana.
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/45/2006
  - czy spadkobierczyni będzie mogła przejąć i prowadzić firmę z chwilą otwarcia spadku, dopełnieniu formalności rejestracyjnych oraz czy będzie obowiązana do uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości remanentu sporządzonego na dzień śmierci spadkodawcy?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/7/06/EK
  Jestem lekarzem, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a ponadto - w ramach umowy - zlecenie - prowadzę szkolenia dla lekarzy i farmaceutów. Zanierzam podjąć działalność gospodarczą, zakwalifikowaną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) do sekcji 85.12. Z "praktyka lekarska", w ramch której chcę również prowadzić w/w szkolenia. Dochody uzyskane z tytułu prowadzenia tej działalności zamierzam rozliczać na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/8/2006
  Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na moje nazwisko fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponoszę jako jego współwłaścicielka i któe wiążą się z osiąganiem przeze mnie w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/1914/23/06
  Czy można wybrać opodatkowanie działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeśli będą wykonywane usługi m.in. dla obecnego zakładu pracy? Rodzaj usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej nie będzie się pokrywał z czynnościami wykonywanymi w związku z zawartym stosunkiem pracy.
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/6/2006
  Czy mogę odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wydatki, które ponoszę z tytułu opłacania podwyższonych składek na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS), wynikających z tego, że będąc rolnikiem prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415/2/2006
  sposób zaliczenia zakupu domu (w tym odsetek bankowych od zaciągniętego kredytu) oraz nakładów ponoszonych na remont części domu przeznaczonego na potrzeby działalności gospodarczej
 680. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/6/06/JC
  Czy przychody z tytułu pomocy prawnej z urzędu, świadczonej w ramach zawodu radcy prawnego (adwokata) wykonywanego wyłącznie w spółce, są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-24/06
  Czy prowadzenie przez rolnika działalności usługowej związanej z uprawami rolnymi, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/7/2006
  Czy środki finansowe pochodzące z jednorazowej bezzwrotnej dotacji, otrzymanej przeze mnie z Funduszu Pracy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i przeznaczone na podjęcie tej działalności, wykorzystane na zakup środka trwałego (zestaw komputerowy) oraz drobnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tejże działalności, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i czy moje przychody z tego tytułu zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-5/06
  Czy w świetle obowiązujących przepisów stratę z działalności gospodarczej za rok 2005 mogę przenieść na rok bieżący (i/lub kolejne)?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD IA 415/5/2006
  Pytanie podatnika dotyczy zastosowania wysokości stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiąganych z poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej: 1. wykonywania usług w zakresie : - konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych , - pomocy drogowej oraz pozostałej działalności usługowej związanej z pojazdami samochodowymi, - konserwacji i naprawy motocykli wraz z montowaniem części i akcesoriów 2. sprzedaży detalicznej: - części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, - części i akcesoriów do motocykli - pozostałej prowadzonej poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/06
  Czy w zeznaniu o wysokości dochodów uzyskanych w 2005 r. przysługuje prawo złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie z małżonką?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/1003/9/06
  Czy dochód z tyt. usług suszenia płodów rolnych, świadczonych przez rolnika, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/14/06/GW
  Prowadzę działalność gospodarczą, między innymi w zakresie wynajmu nieruchomości stanowiącej moją własność. W ramach tej działalności świadczę usługi wynajmu na rzecz pracodawcy, u którego w ramach stosunku pracy pełnię funkcję Prezesa Zarządu. W związku z powyższym moje pytanie dotyczy możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-5/06
  Czy możemy dokonywać rozliczeń podatkowych na dotychczasowych zasadach, tj.:- w podatku dochodowym od osób fizycznych każdy z małżonków od 50% przychodów i wydatków ewidencjonowanych w jednej księdze rachunkowej,- w podatku od towarów i usług - mąż, który dla wspólnie prowadzonej działalności zarejestrowany jest jako podatnik tego podatku i rozlicza go w całości w oparciu o ewidencje sprzedaży i zakupów?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDG/415-1/6213/06
  Czy dochody osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przy równoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę mogą być w 2006 roku opodatkowane podatkiem liniowym?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/5/2006
  Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2005 płatne w terminie do dnia 10.01.2006r. lecz faktycznie zapłacone w grudniu 2005r. mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005, czy też piowinnam je odliczyć w deklaracji PIT-5 za miesiąc styczeń 2006r?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/8/TB/06
  Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym w sytuacji, gdy zakres wykonywanych usług w ramach stosunku pracy jest inny niż prowadzona działalność gospodarcza i zastosowanie opodatkowania wg stawki liniowej jest możliwe?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/10/24/KBU/06
  Spółka ma wątpliwość, czy osiągane przez nią przychody z tytułu świadczonych usług, stanowią przychody z działalności rolniczej, określonej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/06
  Czy wydatki na naukę na zaocznych studiach prawniczych stanowią koszt uzyskania przychodu w przypadku podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie biura rachunkowego?
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/06
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki ponoszone na studia na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalizacji Usługi i Handel w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej o profilu: usługowo-handlowo-transportowym?
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/51-13b/06
  Dotyczy sposobu rozliczenia opłaconych składek na rzecz Okręgowej Izby ? .
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/7/06/MG
  CZY PODATNIK PROWADZĄC DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA ZASADACH OGÓLNYCH I PRZEBYWAJĄC NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM MA PRAWO ZALICZYĆ DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW STAŁE KOSZTY ZWIĄZANE Z ISTNIENIEM FIRMY.
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-54/GJ/05
  Czy usługi menedżerskie należą do działalności osobiście wykonywanej. Jaką stawką podatku dochodowego należy opodatkować przychody?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/4/2006
  Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od użyczonych jej przez jednego ze wspólników budynku i placu, oraz zaliczać te odpisy do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spółki?
 699. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4/005-SIP-5/06
  Czy od 01 stycznia 2006 r. możliwa jest zmiana formy opodatkowania z zasad ogólnych na kartę podatkową, świadcząc działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego ?usługi pielęgniarskie wyłącznie na rzecz osób fizycznych, za świadczone usługi płaci Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach podpisanego z tym Funduszem kontraktu na objęcie opieką pielęgniarską określonej w kontrakcie liczby pacjentów.
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/47/05
  Czy są kosztami uzyskania przychodów, noty obciążeniowe z tytułu mylnie naliczonych składek w umowach ubezpieczenia ?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/06/O
  -Czy będąc rolnikiem ryczałtowym, który prowadzi także jako podatnik podatku VAT pozarolniczą działalność gospodarczą można w zakresie działalności rolniczej korzystać ze zwolnienia od podatku VAT; -Jeśli nie trzeba być podatnikiem podatku VAT z tytułu działalności rolniczej, to czy należy wpisywać w deklaracji VAT-7 składanej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty uzyskane ze sprzedaży produktów rolnych w pozycji sprzedaż zwolniona?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-9/06/MD
  Czy Podatnik ma prawo część wynajmu nieruchomości wprowadzić do ewidencji środków trwałych firmy prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości i wybrać liniowy sposób opodatkowania dochodów zaś przychód z najmu pozostałej części nieruchomości traktować jako odrębne źródło przychodów i opodatkować zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy tj. wg. skali podatkowej?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/4430-10/2006
  Czy podatnik będący rolnikiem ryczałtowym, który jednocześnie prowadzi działalność jako podatnik podatku od towarów i usług wlicza obrót powstały w wyniku sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego do obrotu uzyskanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i czy obrót ten wykazuje w rejestrach podatku VAT i deklaracji VAT-7?
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-13.1-226/06/ZDB
  Czy zatrudniając małżonkę, z którą nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego i odrębnie zamieszkuję, mogę traktować poniesione wydatki na zatrudnienie jako koszty przedsiębiorstwa i w związku z tym dokonać korekt kosztów i deklaracji PIT-5 i PIT-4?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/46/2005
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalność agroturystyczna (wynajem trzech pokoi w budynku mieszkalnym), jeżeli budynek mieszkalny i gospodarstwo rolne znajdują się na terenie miasta ,,X" ?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-2/415/6/06
  Pismem z dnia 14.01.2006r. zwrócił się Pan do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów, dla których dowodem poniesienia jest dowód wpłaty KP.
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/41CG/415/i-1/06/MM
  Czy radca prawny rozpoczynający pozarolniczą działalność gospodarczą, który zawarł z kancelarią umowę o świadczenie usług prawnych na jej rzecz, w wcześniej jako prawnik świadczący usługi w ramach stosunku pracy na rzecz tej samej kancelarii prawnej, może skorzystać ze sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/45/2005
  Czy zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych stanowi przychód, który powinien zostać opodatkowany zgodnie z obowiązującą skalą podatkową, oraz kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z otrzymanym zwrotem ?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-51/2005
  Czy w sytuacji, gdy po dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej dotychczasowego wpisu na imię obojga małżonków na dwa odrębne wpisy i prowadzeniu nadal działalności gospodarczej bez zawiązywania spółki cywilnej można, jak dotychczas, prowadzić jedną podatkową księgę przychodów i rozchodów i rozliczać się z podatku dochodowego proporcjonalnie (po 50%), składając deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.3-415-24/05
  Dotyczy możliwości prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług oraz formy opodatkowania.
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-27/05/MDK
  Czy sprzedaż samochodu wykorzystywanego w pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych i stanowiącego środek trwały, który wskutek wypadku uległ rozbiciu, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Zdaniem podatnika przychód ze sprzedaży samochodu stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający zaewidencjonowaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-28/05/MDK
  Czy otrzymane z firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie, z tytułu utraty samochodu, który wskutek wypadku uległ rozbiciu i został sklasyfikowany przez ubezpieczyciela jako szkoda całkowita, wykorzystywanego w działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych i stanowiącego środek trwały - stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Zdaniem podatnika wskazane wyżej odszkodowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający zaewidencjonowaniu do podatkowej księgi przychodów rozchodów.
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I.415/1/4/2006
  Jaką stawką ryczałtu opodatkowane są usługi kierowania pojazdami tj. polegające wyłącznie na sprzedawaniu własnej pracy w zakresie prowadzenia pojazdów?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-25/05/MDK
  Czy przychód ze sprzedaży stanowiącej współwłasność małżeńską #8722; nieruchomości, zabudowanej pawilonem handlowo-mieszkalnym (zakończenie budowy w roku 1996), nabytej w formie prawa użytkowania wieczystego w roku 1992, przekształconego następnie w roku 1999 w prawo własności, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych #8722; w sytuacji gdy, w oparciu o część mieszkalną tego budynku prowadzona była działalność gospodarcza zakresie wynajmu pokoi, zaś lokale w części handlowej budynku, były przedmiotem wynajmu? Zdaniem podatnika przychód ze sprzedaży przedmiotowego pawilonu handlowo ? mieszkalnego nie podlega opodatkowaniu.
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/34/2006
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować w odniesieniu do przychodów z tytułu wykonywania instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych ?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/2/2006
  Czy mogę opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki liniowej dochody, które uzyskuję na podstawie umowy kontraktu menedzerskiego zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/125/222/05
  Czy czynności polegające na przerobie (łupaniu) kamieni pozyskiwanych w ramach posiadanego gospodarstwa rolnego stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/06/R1
  Czy przyznane w ramach realizacji programu operacyjnego w rozwoju zasobów ludzkich 2004-2006, środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-415/01/NO-02/06
  1.Czy podatnik ma prawo do rozliczenia podatkiem liniowym?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-66/05/AJ
  W jakim momencie powstaje przychód z tytułu sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii w odnawialnym źródle?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-144/05/R1
  Czy od wartości początkowej uznanych przez podatnika za "środi trwałe" zaliczone do grupy 3-6 Klasyfikacji, inwestycji w obcych środkach twałych, jako wytworzonych i po raz pierwszy przyjętych do używania, można dokonać w pierwszym roku podatkowym jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% ich wartości początkowej?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DF-I/4111-7/06
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakup nawigacji satelitarnej, wyposażonej w szczegółowe mapy drogowe?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/89/06/06
  1. Jakie wydatki związane z wykończeniem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej ? pracownia graficzna - (prace, materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe) można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów z prowadzenia tej działalności?2. Jakie wydatki związane z wyposażeniem powyżej wskazanego lokalu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej? 3. Jakie koszty związane z eksploatacją tego lokalu (czynsz, koszty ogrzewania wody, energii elektrycznej, podatek od nieruchomości, telefon, dostęp do internetu ) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-415-4-06-KD
  W jaki sposób należy rozliczać przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/A/415-25/05
  Czy nieściągalna wierzytelność może stanowić koszt uzyskania przychodów?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/415/34/Int 108/05
  Czy podatek od wartości dodanej zapłacony w Danii można potraktować na równi z podatkiem od towarów i usług i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomniejszyć o tenże podatek zapłacony w Danii ?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/38/05
  Czy w roku 2005 mogę rozliczać się wg obowiązującej skali podatkowej, czy wg podatku liniowego ?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/A/415-18/05
  Czy opłatę za naukę w szkole wyższej można uznać za koszt uzyskania przychodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/79/05/01/06
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych ze sfinansowaniem kursu języka angielskiego wyznaczonym pracownikom.
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/02/06
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego opłaty na tego typu kształcenie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, zaś wystarczającym dowodem poniesienia wydatku będzie polecenie przelewu na konto Uczelni?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-01/03/06
  Czy podatnik uzyskujący przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności tłumacza przysięgłego na rzecz podmiotów nie będących osobami fizycznymi jest obowiązany opłacać podatek dochodowy na zasadach dotyczących przedsiębiorców, czy też ma prawo opłacać podatek na zasadach dotyczących osób uzyskujących przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności ?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDM/4150-32/05/06/MB
  KIedy należy złożyć pierwszą deklarację PIT-5, czy po przekroczeniu dochodu w wysokości 2790,- zł, czy dopiero w momencie powstania obowiązku wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDM/4150-30/05/06/MB
  Kiedy należy złożyć pierwszą deklarację PIT-5, czy po przekroczeniu dochodu w wysokości 2790,00 zł,czy dopiero w momencie powstania obowiązku wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy?
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I415/1/34/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki związane z eksploatacją użyczonego podatnikowi samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/35/05
  Czy od środka trwałego (budynek sklepowy) objętego ewidencją środków trwałych należy odporowadzić podatek dochodowy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej? Pomimo likwidacji działalności gospodarczej zamierzam nadal używać ten budynek na cele niezwiązane z prowadzeniem powyższej działalności.
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415/35A/05/JK
  Zapytanie dotyczy kwestii ustalenia wartości początkowej budynku do celów amortyzacji?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/5/PDI/415-1/2006
  Do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować przychody osiągane przez spółkę cywilną z zawartych z kontrahentami określonych umów. Czy będą to przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też z działalności wykonywanej osobiście ?
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/36/2005
  Czy przychody otrzymane w ramach dofinansowania są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a i pkt 47c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że środki na wydatki związane z realizacją programu firma ,,X" otrzymuje jako beneficjent projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa?- Czy kwoty występujące w projekcie wpływają na obliczenie podatku dochodowego firmy ,,X" i w związku z tym należy je wykazać w rubrykach 1-15 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/36a/2005
  - Czy koszty ponoszone w ramach realizowanego projektu, które są bezpośrednio sfinansowane z przychodów o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46a i pkt 47c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy?- Czy kwoty występujące w projekcie wpływają na obliczenie podatku dochodowego firmy ,,X" i w związku z tym należy je wykazać w rubrykach 1-15 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/415/35/Int 116/05/06
  Czy wykorzystując w działalności gospodarczej na zasadzie umowy dzierżawy samochód ciężarowy, o ładowności przekraczającej 500 kg i masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony będę zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu ?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-67/05
  Czy od 1 stycznia 2006 roku możliwa jest zmiana ?formy opodatkowania z książki przychodów i rozchodów na kartę podatkową - pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony zdrowia ludzkiego (pielęgniarka) na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-45/2005
  Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym na podstawie umowy o świadczenie usług zawartych z różnymi przedsiębiorcami. Jedna z umów została zawarta w dniu 01.01.2003 r. i jest wykonywana do chwoli obecnej. Zamiarem podatnika jest rozwiązanie tejże umowy i w to miejsce zawarcie umowy o pracę, na mocy której dotychczasowe usługi prawne wykonywane byłyby w ramach umowy o pracę na stanowisku radcy prawnego. pytanie podatnika brzmi czy zawarcie umowy o pracę nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/95/05
  Czy wykonywanie zawodu agenta ubezpieczeniowego i uzyskiwanie przychodów z usług ubezpieczeniowych jest wykonywaniem wolnego zawodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-/415/17/Int 85/05
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu eksploatacji praw autorskich i licencyjnych są kwalifikowane do przychodów, do których stosuje się koszty określone w art. 22 ust. 9 pkt 1 do 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości 50% lub 20% ?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-47/05
  - dotyczy możliwości opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/35/05
  Czy korzystanie z części nieruchomości, należącej do osoby z I grupy podatkowej, na rzecz prowadzonej własnej działalności gospodarczej, można potraktować jako nieodpłatne świadczenie w naturze o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8, otrzymane od osób bliskich (matka), niebędące źródłem przychodu i niepodlegające opodatkowaniu?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-5/415/108/05
  W jaki sposób należy opodatkować przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, nie wykorzystywanego na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/34/05
  - Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów, wydatki poniesione przez pracodawcę, prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, które dotyczą zakwaterowania pracowników w kwaterach prywatnych?- Jaka jest wartość świadczeń z tytułu w/w zakwaterowania, która podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDM/415/9/2005
  Czy prowadząc gospodarstwo agroturystyczne mogę wystawiać rachunki dla firm, których pracownicy goszczą na wypoczynku lub noclegu?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0099/05 PBB1/415-51/06
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Przedmiotowa spółka jawna jest zakładem pracy chronionej, w związku z tym otrzymuje częściową refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzednio poniesionych kosztów wynagrodzenia. Wnioskodawca ma wątpliwości czy w części objętej dofinansowaniem z PFRON wynagrodzenia podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu czy też stanowią koszt uzyskania przychodów.
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0097/05 PBB1/415-50/06
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Przedmiotowa spółka jawna jest zakładem pracy chronionej, w związku z tym otrzymuje częściową refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzednio poniesionych kosztów wynagrodzenia pracowników. Wnioskodawca ma wątpliwości czy powyższa refundacja jest wolna od podatku dochodowego dotyczącego wnioskodawcy.
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0093/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca rozpoczął od 01.02.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej - indywidualna praktyka lekarska. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT.Wnioskodawca ma wątpliwości czy może ewidencjonować w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu napraw (usunięcia usterek) samochodu, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych swojego przedsiębiorstwa, przeprowadzanych u mechanika, który nie jest podatnikiem podatku VAT.
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0092/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca rozpoczął od 01.02.2005 r . prowadzenie działalności gospodarczej - specjalistyczna praktyka lekarska. Wnioskodawca w październiku 2005 r. poniósł wydatki związane z instalacją internetu w komputerze (internet bezprzewodowy), tj. wydatki związane z montażem internetu wraz z kosztami części (antena, łącza, wzmacniacz); łącznie wydatki wyniosły 400,00zł. Komputer nie jest środkiem trwałym przedsiębiorstwa, stanowi wspólność majątkową wnioskodawcy i jego żony. Internet jest wykorzystywany przy prowadzeniu działalności gospodarczej (nowości medyczne), z internetu korzysta również żona wnioskodawcy. Wnioskodawca wskazał, że nie dysponuje dowodem, który by potwierdził w jakiej części wykorzystuje internet do działalności gospodarczej. Na fakturze rozliczeniowej za korzystanie z internetu nie są wyszczególnione poszczególne rodzaje połączeń.Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków tytułem montażu internetu w komputerze, części do tego montażu i comiesięcznych opłat abonamentowych za korzystanie z internetu.
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/33b/2005
  Czy koszty związane z zakupem działki budowlanej, a mianowicie:- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.600,00 zł,- opłata tytułem taksy notarialnej w kwotach 1.100,00 zł plus VAT (244,20 zł), 108,00 zł plus VAT (23,76 zł), 200,00 zł plus VAT (44,00 zł),- opłata sądowa w kwocie 1.080,00 złmogą być uznane za koszty firmy?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-93/05
  Czy sprzedaż patentu dot. wykonanego prototypu towaru jest przychodem z prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy sprzedaż praw majątkowych nie jest przedmiotem diałalności?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/185/PDII/54/2005
  Czy od należności za wykonywaną usługę przez biegłego posiadającego zarejestrowaną działalność należy naliczać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jak od przychodów wymienionych w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost. zm. Dz. U. Nr 102, poz. 852) ? Jeżeli podatek dochodowy osobom tym powinien być naliczany, to jaką informację (PIT) należy biegłemu wystawić przy rozliczeniu rocznym?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-20/I-27/MM/22/05
  Czy prowadzona działalność gospodarcza w zakresie protetyki dentystycznej może być zakwalifikowana na druncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do wolnych zawodów?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0096/05 PBB1/415-18/06
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług finansowych. Podał Pan, że dążąc do rozwoju firmy, chce Pan ponieść wydatek w postaci opłacenia kursu na maklera i doradcę inwestycyjnego.W związku z tym ma Pan wątpliwości dotyczące możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na opłacenie kursu na maklera i doradcę inwestycyjnego.
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0080/05 PBB1/415-16/06
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług finansowych. Podał Pan, że zmierzając do poszerzenia zakresu usług finansowych i kręgu klientów oraz zwiększenia sprzedaży usług, podjął decyzję o rozpoczęciu nauki języka angielskiego i niemieckiego w szkole językowej. W związku z tym ma Pan wątpliwości dotyczące możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kosztów nauki tych języków obcych.
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/25/05
  Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych możliwy jest wybór 19-procentowego liniowego podatku dochodowego z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie przy równoczesnym opodatkowaniu przychodów z tytułu udziału w spółce cywilnej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-94/05
  Czy przychody osoby fizycznej wykonującej obowiązki na podstawie umowy o pełnieniu likwidatora w spółce kapitałowej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym? Czy wykonane obowiązki likwidatora mieszczą się w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/33/2005
  Czy dotacja otrzymana ze środków współianasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/73/05
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, działalności gospodarczej prowadzonej m.in. w zakresie tłumaczeń rozmów i tekstów, wydatków na studia podyplomowe na kursie EMCI (Europejski Kurs Tłumaczeń Konferencyjnych).
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0088/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług matrymonialnych oraz usług wypożyczania samochodów. Podała Pani, że w celu podniesienia poziomu świadczonych usług - zwłaszcza w biurze matrymonialnym - rozpoczęła Pani naukę na studiach podyplomowych z zakresu "Poradnictwo i pomoc psychologiczna". W związku z tym ma Pani wątpliwości dotyczące możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za powyższe studia podyplomowe.
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/236a/05
  jakie podatki obciążą każdego z podatników w przypadku sprzedaży przez nich nieruchomości stanowiącej ich współwłasność a wprowadzonej na stan przedsiębiorstwa będącego własnością męża?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VII/415-74/05/GS
  Jakie zasady opodatkowania w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować w stosunku do przychodów otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji arbitra ?.
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/17/A/JU/05
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży budynku mieszkalno-usługowego.
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/32/05
  Czy mam prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie pozarolniczej działalności gospodarczej stratę poniesioną w wyniku złomowania nie wpełni umorzonego środka trwałego (samochód ciężarowy), ktłóry uległ poważnemu uszkodzeniu w wypadku i nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem auto - casco?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-40/05
  Czy istnieje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, jakim jest prawo użytkowania przedsiębiorstwa, wskutek zmiany umowy spółki cywilnej w ten sposób, że wspólnik nie będący właścicielem wniesie wkład niepieniężny w postaci prawa do nieodpłatnego używania przez wspólników przedmiotowego przedsiębiorstwa określając jego aktualną wartość rynkową ?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-38/05/GW
  Do czerwca 2005 roku byłam zatrudniona w spółce komandytwej na podstawie umowy o pracę, jako aplikant adwokacki, w kwietniu złożyłam egzamin adwokcki co wiąże się z uzyskaniem uprawnień do samodzielnego świadczenia pomocy prawnej jako adwokat, rozwiązałam umowę z spółką komandytowa i rozpoczęłam pozarolniczą działalność gospodarczą. Wobec zaistniałego stanu faktycznego wnoszę o wyjaśninie, czy w związku z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej i zawarciem z Kancelarią umowy o świadczenie usług prawnych na rzecz Kancelarii i jej klientów przysługuje mi prawo wyboru sposobu opodatkowania na zasadach ogólnych przewidzianych w art.9a w zw z art.30c UPDOF tj. według liniowej stawki w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku?
 771. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-75/05
  Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, następnie rozpocząłem działalnoścć gospodarczą na zasadach ogólnych. Czy wobec tego w zakładzie, w którym pracuję muszę zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej, aby nie potrącano mi kwoty wolnej od opodatkowania czy też mogę tę ulgę odprowadzić w całości za dany rok sam do urzędu skarbowego?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/17/05
  W jaki sposób obciążać działalność handlowo-usługową kosztami aby rzetelnie przedstawiała wynik finansowy?
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA415/25/2005
  Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów, zredukowaną wierzytelność na podstawie zawartego układu z dłużnikiem, która to wierzytelność została uprzednio zarachowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako przychód należny?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-72-151/05/ZDB
  Jestem sportowcem i na podstawie kontraktu z klubem sportowym uprawiam profesjonalnie piłkę nożną. Posiadam zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej. Czy do dochodów z tej działalności wykonywanej osobiście mogę zastosować podatek stały liniowy w wysokości 19 % ?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/249/05
  jakie będą konsekwencje podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1-415-12/05
  Czy przychody z najmu nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków można opodatkować w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, po zarejestrowaniu przez jednego z małżonków działalności sklasyfikowanej wg PKD:70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-35/05
  Czy można nieodpłatnie użyczyć synowi i synowej część budynku mieszkalnego w celach prowadzenia działalności gospodarczej nie tracąc jednocześnie praw do ulgi remontowej wykorzystanej w przeszłości oraz praw do ulgi remontowej przysługującej w 2005 r.
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/19/05
  Czy Klub wypłacając świadczenie pieniężne dla zawodnika grającego na rzecz Klubu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej:-występuje jako płatnik i traktuje wypłatę jako przychody określone w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których musi odprowadzać zaliczkę na podatek,- czy też wypłaca całą kwotę przewidzianą w umowie, natomiast zawodnik sam odprowadza zaliczki na podatek i rozlicza się z działalności gospodarczej? Zdaniem wnioskodawcy powyższe świadczenia stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/29/05
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu w sklepie: - znajdującym się w budynku będącym własnością ojca Podatniczki, - wybudowanym przez niego na gruncie będącym z kolei własnością ciotecznej babki POdatniczki i za jej zgodą, - oddanym Podatniczce następnie przez jej ojca do bezpłatnego używania (umowa użyczenia) i ponosząc w związku z tym wydatki na: - utrzymanie budynku w należytym stanie, - opłacenie podatku od nieruchomości (sklep i teren do niego przynależny), - media zużywane w sklepie (energia, woda, kanalizacja), Podatniczka ma prawo zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej przeze nią w tym budynku dziiałalności?
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA 415/23/05
  Czy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą naniesienia w postaci niżej wymienionych budynków:- pawilonu handlowego, dobudowanego w 1995r. - przeznaczonego na działalność handlową opodatkowaną podatkiem od towarów i usług z wykorzystaniem prawa do odliczania podatku VAT, będącego w trakcie procesu inwestycyjnego,- budynku mieszkalnego zakupionego w roku 1988 - część mieszkalna, służącego nieprzerwanie na cele mieszkalne,- budynku mieszkalnego j.w. - część mieszkalna - przeznaczonego na cele działalności gospodarczej, bez wprowadzonych jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych i adaptacyjnych,- przyległego budynku gospodarczego, zakupionego w 1988 roku, wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29/05
  Czy zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego - środka trwałego dla firmy, który wykorzystywany będzie do wykonywania dokumentacji serwisowej, wykonywania zdjęć do folderów, ogłoszeń reklamowych i materiałów prasowych zamieszczanych w pismach specjalistycznych - stanowi koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: us pd1/406-3/61997/p/10/95429/2005 PBB1/423-955/05
  "Czy zakupy dokonane z ww środków Funduszu Pracy między innymi na materiały na remont lokalu do działalności gospodarczej i towary handlowe, stanowią dla Pana podatkowe koszty uzyskania przychodu w 2005 r.?"
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-27/05
  W jaki sposób osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym ma prawidłowo dokumentować nabycie towarów handlowych na tzw. "wystawkach"?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1/A-415-15/05
  Czy odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych, które zostały zrefundowane przez fundusze starostwa powiatowego, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/A-415-14/05
  Czy przyznane z Funduszu Pracy środki, będące refundacją wydatków poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, stanowią przychód z działalności gospodarczej?
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/85/SP/17/05
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług montażu instalacji elektrycznych oraz systemów alarmowych a także uzyskuje przychody z najmu lokali użytkowych, będących składnikiem majątku firmy. Budynek, w którym znajdują się lokale, podatnik wybudował dwa lata temu, wpisał do ewidencji środków trwałych oraz dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Budynek składał się z lokalu handlowego położonego na parterze oraz lokali biurowych, położonych na piętrze. Obecnie podatnik dokonał zmiany przeznaczenia lokali biurowych na lokale mieszkalne, które zamierza sprzedać i w związku z tym składa zapytanie czy w tym przypadku znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli uzyskane środki przeznaczy na kupno lokalu mieszkalnego.
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1A-415-13/05
  Jaką stawką ryczałtu winny być opodatkowane przychody z tytułu sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1A-415-12/05
  Dot. stosowania stawek podatkowych do przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1A-415-11/05
  Czy przychody z tytułu: 50.30.B - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów samochodowych do pojazdów mechanicznych,50.20.B - pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi ,50.50.Z - sprzedaż detaliczna paliw - podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu ewidencjonowanego i czy rozszerzenie działalności o handel gazem LPG nie powoduje utraty prawa do ryczałtu ?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/210/05
  czy można uznać jako koszt uzyskania przychodu wydatki jakie poniesione zostaną w związku z opłatą za udział w imprezie organizowanej przez firmę specjalizującą się w organizacji wypraw np do Afryki.
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/211/05
  czy może uznać jako koszt uzyskania przychodu wydatek jaki poniesie w związku z wykonaniem szczepień zalecanych uczestnikom wyprawy uwzględniając jednocześnie szczepienie, które musi wykonane również po zakończeniu wyprawy, oraz zakup zalecanych leków.
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-25/05
  Czy u prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą mogą stanowić koszt uzyskania przychodów opłacone przez niego składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej?
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0067/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, mając na względzie również stan faktyczny przedstawiony we wcześniejszych pismach wnioskodawcy z dnia 25.03.2005 r. i 04.07.2005 r. dotyczących tej kwestii wynika, że wnioskodawca zawiera umowy o pracę na 1/8 etatu z osobami świadczącymi na jego rzecz pracę w zakresie pośrednictwa finansowego. Osoby zatrudnione przez wnioskodawcę prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. W zawartych umowach jako miejsce wykonywania pracy wskazano adresy siedzib firm pracowników. W związku z tym wnioskodawca ma wątpliwości czy brak zawarcia umów najmu z tymi osobami nie spowoduje konieczności naliczenia u niego przychodu z nieodpłatnych świadczeń (podano przepisy art. 14 ust. 2 pkt 8 i art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) .
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-I-G/415/4/2005
  Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszczalne jest świadczenie usług na rzecz tego samego podmiotu jednocześnie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na podstawie umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego i opodatkowania tych dochodów odrębnie wg zasad przewidzianych odpowiednio dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i przychodów z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art.13 pkt 8 i 9.
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/15/2005
  Jakie są obowiązki w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży książek otrzymanych w formie odszkodowania.
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I.415/1/20/05
  Czy możliwe jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu części nieruchomości lokalowej, stanowiącej składnik majątku związany z prowadzoną działalnością gospodarczą ?
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4/415-17/05/AG
  Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów, po utracie warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego, podatkiem według stawki 19%?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4/415-17/05/AG
  Czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów po utracie warunków opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego według stawki 19%?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-43/05
  Czy sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat od dnia jej nabycia stanowiącej własność 4 osób fizycznych popdlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy zwrot nakładów inwestycyjnych na bubowę hali stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/05
  Czy zakup stroju ochronnego u prowadzącego prywatny gabinet pielęgniarski jest kosztem uzyskania przychodu?
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-19/05
  Czy wydatki na prace remontowe związane z przystosowaniem lokalu na potrzeby działalności gospodarczej, poniesione przed jej rozpoczęciem, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDG/415-26/05
  Czy artysta powinien płacić podatek w wysokości 5-10% przy sprzedaży własnych prac osobie indywidualnej a także czy sprzedaż prac artysty przez galerie nie podlega opodatkowaniu ?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0053/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik zatrudnia 15 pracowników. Z uwagi na charakter ich pracy (na wolnym powietrzu), jako ich pracodawca podatnik poczuwa się do obowiązku zapewnienia im ciepłych i zimnych napojów, gorących posiłków lub innych artykułów spożywczych w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Świadczenia te są postawione do dyspozycji pracowników bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. Nie są także bezpośrednio finansowane z dochodów (przychodów) zwolnionych z podatku, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla pracowników udokumentowane są fakturami VAT i rachunkami, w których nabywcą jest firma.Pismem z dnia 18.05.2005r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy opisane powyżej wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów "jako koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem, a tym samym przyczyniające się do osiągnięcia przychodów"?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/005/24 /2005
  Jakie roboty budowlane ( podklasy ) z Polskiej Klasyfikacji Działalności dział 45 budownictwo podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu 5,5 % na podstawie art. 12 ust. 1 pkt.4 lit.a ustawy z dnia 20 listtopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ?
 805. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0051/05
  W której kolumnie księgi podatkowej należy ująć przychody ze sprzedaży nieruchomości zakupionej celem dalszej odsprzedaży.
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/174/05
  czy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dopuszczalne jest świadczenie usług na rzecz tego samego podmiotu jednocześnie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na podstawie umowy zlecenia i opodatkowania tych dochodów odrębnie wg zasad przewidzianych odpowiednio dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/173/05
  czy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dopuszczalne jest świadczenie usług na rzecz tego samego podmiotu jednocześnie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na podstawie umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego i opodatkowania tych dochodów odrębnie wg zasad przewidzianych odpowiednio dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i przychodów z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 8 i 9
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG/415/674/05/UJ
  Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wnioskodawca świadczył usługi transportowe w ramach umowy zlecenia na rzecz firmy, z którą zamierza nadal współpracować w ramach prowadzonej działalności. Czy może korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 809. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-25/05
  Czy jako osoba fizyczna - właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego, dokonująca sprzedaży towarów (materiałów) spawalniczych na rzecz "X" Sp. z o.o., w której jest zatrudniony jako Prezes Zarządu, może skorzystać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według liniowej 19% stawki podatku ?
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 24/PD/415/1-25/B/05
  W jakim okresie można rozliczyć stratę podatkową za 1999 r. ?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-89/05/R1
  Czy przepisy podatkowe zobowiązują przedsięiorców do informowania organów podatkowych o przerwach w prowadzeniu działalności gospodarczej?
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406/41/05
  Kiedy powstaje przychód z tytułu opłat za czynności adwokatów i radców prawnych za zastępstwa procesowe i obronę z urzędu w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki partnerskiej?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/24/05
  Jestem zatrudniony w szpitalu jako lekarz radiolog, a jednocześnie w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi w zakresie prywatnego gabinetu RTG. Usług tych nie wykonuję jednak dla mojego pracodawcy. Czy w tych warunkach mogę od dochodów z działalności gospodarczej opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki liniowej - 19%?
 814. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4117-SIP-2/05
  Czy umowa najmu, gdzie najemcą jest spółka cywilna a wynajmującym czterej współwłaściciele jest dopuszczalna na gruncie prawa cywilnego a wydatki związane z najmem, m. in. czynsz, stanowią koszty uzyskania przychodów spółki cywilnej.
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-21/2005
  Czy bez względu na okoliczność prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii, uzyskane przychody z tytułu wykonywania czynności zleconych przez Sądy, są przychodami z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 816. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 905/04
  W orzecznictwie sądowym oraz w literaturze prawniczej przyjmuje się powszechnie, że naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię polega na mylnym rozumieniu przez skład orzekający treści określonej normy prawnej.
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/05
  Jak amortyzować części składowe nieruchomości - budynki i obiekty pomocnicze?
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12a/05
  Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych liczonych od wartości wytworzenia części budynku oddanej do użytkowania w przypadku, gdy całkowita inwestycja nie jest zakończona, a oddanie do użytku i prowadzenie w nim działalności (przetwórstwo owocowo-warzywne) nastąpiło za zgodą Sanepidu?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/05
  Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego opodatkowaną na zasadach ogólnych. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi fakt zaliczania do kosztów uzyskania przychodów - jako wydatków na reprezentację limitowaną bądź publiczną - wydatków związanych z wystrojem wnętrza pomieszczeń, w których przyjmowani są klienci oraz osoby przychodzące tylko po informację. Wnioskodawca podnosi fakt, iż w dobie dzisiejszych czasów w dobrym tonie jest utrzymanie pomieszczeń do przyjmowania interesantów w przyjemnych warunkach, które mają zapewnić m.in. dekoracje z kwiatów na biurku czy stole.Zdaniem wnioskodawcy koszty związane z wystrojem biura stanowią reklamę publiczną, gdyż nie są adresowane do konkretnej osoby.
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/14-1/05/DD
  Czy można prowadzić działalność w zakresie agroturystyki, jeśli gospodarstwo rolne jest własnością żony?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/59/BK/11/05
  Czy stanowi koszt uzyskania przychodów wynagrodzenie wypłacane przez jednostkę żonie wspólnika spółki jawnej oraz świadczenia związane ze stosunkiem pracy zatrudnionej żony tj. ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia bhp, koszty wstępnych i profilaktycznych badań lekarskich oraz ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez spółkę ?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/19/05
  Czy przychody adwokata z tytułu ustanowienia obrony z urzędu lub pełnomocnictwa, w wyniku przyznawanej przez sądy powszechne bezpłatnej pomocy prawnej powinny być traktowane jako przychody z wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej ?
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/10/2005
  Czy można dokonać odliczeń ulgi z tytułu remontu mieszkania od podatku dochodowego należnego od dochodu uzyskanego ze stosunku pracy.
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-36/05
  Czy może w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wystawiać faktury VAT RR.
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-21/85/05
  Czy podatnik zasadnie korzysta z opodatkowania liniowym 19 % podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0032/05
  Wnioskodawca we wniosku podał, że prowadzi działalność gospodarczą oraz udostępnia nieodpłatnie współmałżonkowi część lokalu, który stanowi siedzibę jego przedsiębiorstwa, na potrzeby działalności gospodarczej współmałżonka. Małżonkowie nie zawierali pomiędzy sobą żadnych umów najmu (dzierżawy) dotyczących przedmiotowego lokalu. Powyższy lokal stanowi współwłasność małżonków. Wnioskodawca ma wątpliwości czy z tytułu udostępnienia części lokalu małżonce powinien po stronie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ustalać i wykazywać wartość czynszową.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/90-17/05
  Dotyczy ewentualnej konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą zbiorów ze zgromadzonej kolekcji.
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-30/05
  Jak należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych w sytuacji, gdy środki trwałe będące własnością małżonków i wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków, po likwidacji tej działalności są nadal wykorzystywane przez dwie nowe firmy utworzone przez tych małżonków?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I- 415/22 /2005
  W jaki sposób należy udokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nieodpłatne nabycie towarów handlowych za granicą na tak zwanej "wystawce"?
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-25/05
  Czy opłata za studia wspólnika spółki cywilnej na kierunku zgodnym z zakresem prowadzonej działalności jest kosztem uzyskania przychodów?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/005-1-13/05
  1. Czy środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane ze środków Funduszu Pracy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001) stanowią przychód w myśl ustawy o podatku dochodowym, a wydatki pokryte otrzymanymi środkami będą stanowiły koszty uzyskania przychodu oraz 2. Czy zapłacony podatek VAT będzie podlegał odliczeniu?
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/64/05/MP/1
  Czy wydatki dot. skupu kartridży atramentowych i laserowych realizowanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-72/05/GS
  Kiedy powstaje przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego ?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/23/2005
  Czy wykonując pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu używanymi samochodami nabytymi za granicą od zamieszkałych tam osób fizycznych, sprowadzonymi z zagranicy i zarejestrowanymi po raz pierwszy w kraju na moje nazwisko mam prawo do kosztów uzyskania przychodów tej działalności zaliczyć wydatki, które ponoszę na opłacenie kosztów transportu tych samochodów do kraju, podatek akcyzowy związany z ich przywozem, koszty niezbędnych napraw, przeglądów i sporządzania dokumentacji umożliwiającej ich pierwszą rejestrację w kraju na moje nazwisko?
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0037/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że od 01.01.1999 r. podatniczka prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą "Tłumaczenia w języku niemieckim mgr xxxxxx" i do momentu podjęcia pracy w szkole, czyli do dnia 31.08.1999 r., działalność ta była dla niej jedynym źródłem dochodu. Z dniem 31.10.2001 r. ze względu na nieopłacalność finansową prowadzona przez podatniczkę działalność została "wygłoszona". Obecnie podatniczka jest na stałe zatrudniona w miejskim Gimnazjum Nr x w xxx i zamierza świadczyć usługi w zakresie pisemnych i ustnych tłumaczeń przysięgłych dla osób fizycznych, firm oraz organów władzy, administracji państwowej, samorządowej, sądu i prokuratora "bez prowadzenia działalności gospodarczej", pozostając w stosunku pracy jako nauczyciel i odprowadzać podatek dochodowy od dochodów z usług tłumacza przysięgłego, wykazując te dochody w rocznym zeznaniu podatkowym. W piśmie z dnia 22.03.2005 r. podatniczka zwróciła się z zapytaniem, czy do świadczenia usług tłumacza przysięgłego na ww. warunkach konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej i czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowym będzie odprowadzanie należnego podatku dochodowego z tego tytułu poprzez wykazywanie dochodów z działalności tłumacza przysięgłego w rocznym zeznaniu podatkowym.
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD/411/24110/6/52446/2005
  1) "czy sprzedaż ww środków trwałych należy rozliczyć w deklaracji PIT-5 za miesiąc III/2005 i czy z tego źródła przychodu można odliczyć straty z wykonywanej działalności za lata ubiegłe", 2) "czy jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sprzedaż ww środków trwałych powinna Pani rozliczyć w zeznaniu rocznym (PIT) za rok 2005 z możliwością uwzględnienia strat z lat ubiegłych".
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4-415/8/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z najmem mieszkania w miejscu siedziby spółki, udokumentowanych fakturą wystawiona na spółkę cywilną?
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-25/05
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych prawidłowo zaksięgował wydatek poniesiony na cele reklamy w dacie jego poniesienia?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG/415/16/59/05/EŁ
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatek związany z zakupem odzieży ochronnej do jazdy na motocyklu?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-23/120a/25/05/BB
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług sportowych są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I PD/415-16/05
  Gdzie podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w Polsce i Estonii ?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-44/05/R1
  Czy miejsce parkingowe w garażu podziemnym, nabyte z przeznaczeniem do dyspozycji klientów firmy można zaliczyć do środków trwałych firmy, a odpisy amortyzacyjne uznać za koszt uzyskania przychodów?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/107/AM/05
  Czy w opisanej sytuacji można wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym?
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-67/05/R1
  Czy samochód osobowy zarejestrowany na oboje małżonków może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych jednoosobowej firmy prowadzonej przez jednego ze współmałżonków i amortyzowany?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/20/2005
  Czy będąc lekarzem, prowadzącym prywatną praktykę lekarską i opłacającym podatek dochodowy na ogólnych zasadach, mam prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tej działalności wydatki, które ponoszę z tytułu składek na rzecz Izby Lekarskiej, do której z racji wykonywanego zawodu moja przynależność jest obowiązkowa?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-7/05
  - dotyczy powstania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług spedycyjnych.
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-415/9/2005
  czy wynajem pokoi jest działalnością gospodarczą
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-415/9/2005
  czy wynajem pokoi jest działalnością gospodarczą
 849. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4117-SIP-3/05
  Dotyczy rozliczania w czasie przychodów uzyskanych z tytułu składowania zasobów archiwalnych.
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/17/05
  Czy wykonując działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdami należącymi do innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tej działalności diety w wysokości przysługującej pracownikom?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/10/05
  Czy pobiera się 19% podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy wspólnikom Spółki od tej części dochodu, który został uzyskany z działalności rolniczej?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1-415-13/05
  Czy przychód z tytułu odbioru osadu ściekowego, wykorzystywanego w gospodarstwie rolnym jako nawóz stanowi przychód z działalności rolniczej?
 853. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/13/05
  Czy dodatkowo wymierzony podatek od nieruchomości za rok 2004 wynikający z decyzji ustalającej jego wysokość, wydanej w roku 2005, którego wysokości w roku 2004 nie dało się przewidzieć, nalezy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w roku 2004, czy też w roku 2005?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.1/EI/19/10/2005
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych i podpisałem umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej, zgodnie z którą jestem zobowiązany do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych i nie mogę ich powierzyć osobom trzecim bez zgody SP ZOZ. Czy wynagrodzenie otrzymane za świadczenie przez mnie usług medycznych w ramach umowy z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej jest przychodem z samodzielnie wykonywanej przez mnie działalności gospodarczej?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/05
  Czy może stanowić koszt uzyskania przychodów czesne za studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości na studiach magisterskich (V rok) na kierunku administracja, specjalność: prawo gospodarcze i handlowe, u prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania i doradztwa na rzecz innych podmiotów gospodarczych?
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD1/ 415-10/ 05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej proporcjonalnie do zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej powierzchni w lokalu mieszkalnym wpłaty na fundusz remontowy, termomodernizacyjny, opłaty za legalizację wodomierzy, zaliczkęza wodę czy też jedynie opłatę eksploatacyjną, wywóz nieczystości, co, konserwacje instalacji gazowej?
 857. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/14/2005
  Czy prawidłowe jest zaliczenie wydatków wynikających z faktury za usługi telekomunikacyjne do kosztów uzyskania przychodów w lutym 2005r., to jest w miesiącu płatności za fakturę? Faktura wystawiona w styczniu obejmuje abonament i opłaty za styczeń 2005r. oraz rozmowy za grudzień 2004r.
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/7/2005
  W jaki sposób będąc podatnikiem wykonującym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mam udokumentować nioeodpłatne nabycie towarów handlowych (rzeczy używanych) w Niemczech na tak zwanej "wystawce"?
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DDz-415-7/05
  Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w formie podatku liniowego wg stawki 19% zg. z art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można łączyć dochody z innych źródeł z dochodami współmałżonka oraz korzystać z odliczeń z tytułu ulgi remontowo-modernizacyjnej?
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/411/17284/42790/2005
  Czy można amortyzować budynki i budowle niewprowadzone do majątku spólki jawnej umową notarialną i stanowiące wlasność osób fizycznych będących jedynymi udzialowcami spólki jawnej.
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/18/05
  dotyczy udzielania zleceń zadań z zakresu inspekcji weterynaryjnej w trybie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287).
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/20/PDI/4115-6/2005
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z opodatkowania według liniowej 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-10/05
  Czy odpłatne zbycie lokalu użytkowego, nabytego w 1994 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w sytuacji, gdy lokal ten został oddany do używania na podstawie umowy najmu i wykazany w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a wynajmujący przychody i koszty uzyskania przychodu ewidencjonował w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/PB/415/23/2005
  Dotyczy możliwości zawarcia umowy menedżerskiej o zarządzanie przedsiebiorstwem z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w ramach tej działalności.
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.dz.0550/1/05
  Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowych sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, przedmiotem jego działalności są m.in. uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo, a nieruchomości - jakkolwiek zakupione przez niego z takim zamiarem - nie zostały dotąd na działalność rolniczą, ani inną gospodarczą, zajęte, a obecny ich stan to tereny zakrzewione i ugory. Czy grunty te podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, jeżeli przedmiot jego działalności obejmuje także - wymienione wyżej - uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo?
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/61/05
  czy żona po wystąpieniu z firmy prowadzonej dotychczas na imię obojga małżonków zobowiązana jest do płacenia podatku, jeśli tak to jakiego
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/59/05
  czy dochody z tytułu dokonywania tłumaczeń stanowią dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przepisów prawa podatkowego
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/05
  Czy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie nauczania języka angielskiego może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę za studium podyplomowe na kierunku studium przekładu?
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415-50/05/R1
  Czy stratę ze zbycia wierzytelności przedawnionych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej?
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415-30/05/R1
  Czy stratę ze zbycia wierzytelności nieprzedawnionych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej?
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD/415/4/2005
  Czy przychód ze sprzedaży wykorzystywanego w działalności gospodarczej przez okres do 1 roku, składnika majątku o wartości powyżej 3.500,00 zł, którego zakup zakwalifikowano w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie zakupu, stanowi przychód z tytułu działalności gospodarczej i powinien być opodatkowany podatkiem liniowym, czy też stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu wg progresywnej skali podatkowej. Podatnik w 2004 r. wybrał opodatkowanie przychodów z działalnosci gospodaczej podatkiem liniowym.
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/05
  Czy świadczenie usług rolniczych (zbiór zbóż) przez rolnika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-1/415-4/05
  Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z tytułu świadczenia usług archiwizacji.
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-18MR/II/05
  W jaki sposób rozliczyć dochód z tytułu przeprowadzonych wykładów - czy za każdy przeprowadzony wykład wystawić rachunek z działalności gospodarczej, czy też podpisać umowę o dzieło?
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-IB/415/1/2005
  opodatkowanie dochodów z tyt. organizowanych sporadycznie wykładów
 876. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/A-415-3/05
  Rozpocząłem działalność na zasadach ogólnych i oprócz tego pracuję na umowę o pracę. Czy wobec tego w zakładzie pracy, w którym pracuję na umowę o pracę muszę zgłosić prowadzenie działalności, aby nie potrącano mi ulgi podatkowej, czy też mogę tę ulgę odprowadzić w całości za dany rok sam do urzędu ukarbowego?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-34/05/R1
  Jak ustalić wartość zamortyzowanego środka trwałego firmy w przypadku jego zbycia?
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/5/2005
  Otrzymał Pan propozycję złożoną przez inny podmiot gospodarczy, dotyczącą realizacji produkcji filmowej na podstawie umowy o dzieło. Oferta złożona przez inną firmę budzi wątpliwości czy postąpi Pan słusznie i zgodnie z prawem, zawierając umowę o dzieło i nie zaliczając przychodu uzyskanego na podstawie wymienionej umowy do przychodów z działalności gospodarczej.
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2403PDF-415-4-05
  Czy przychody uzyskane z działalności gospodarczej w zakresie skupu i sprzedaży surowców wtórnych oraz przychody z najmu części nieruchomości, stanowiącej składnik majątku pozostający w związku z prowadzoną działalnością podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-6/05
  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych oraz badań i analiz technicznych a ponadto ma podpisaną umowę - zlecenie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kole na wykonywanie czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii zawarte w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Podatnik wnosi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych następujące zapytanie:Czy w takim przypadku można uważać, że wykonywane czynności wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z zapisem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art.41 ust.2 i w związku z tym po złożeniu oświadczenia otrzymywane wynagrodzenie można traktować jako przychód i wpisywać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów ? Na tle powyższych okoliczności faktycznych podatnik formułuje własne stanowisko, z którego wynika, że istnieje możliwość wpisywania przychodów z umów zleceń zawartych z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kole do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/5/05
  Prowadzę działalność gospodarczą obejmująca także wynajem nieruchomości na własny rachunek. W grudniu 2004r. przed upływem pięciu lat od nabycia, sprzedałam wykorzystywane w tej działalności prawo wieczystego użytkowania działki gruntu i znajdujące się na tej działce budynki niemieszkalne objęte odpisami amortyzacyjnymi. Z racji wykonywanej działalności gospodarczej opłacam podatek dochodowy od osób fizycznych na ogółnych zasadach według stawki liniowej. Czy przychód z tej sprzedaży będzie u mnie stanowił przychód z działalności gospodarczej?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III.415-1/05
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan X jest w trakcie sprzedaży własnego mieszkania, zakupionego 26.06.1998 r. usytuowanego w ?.., wynajmowanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości na cele mieszkalne na własny rachunek / PKWiU 70.20/, przyjętego do ewidencji środków trwałych. W zaistniałej sytuacji Pan X zwrócił się z zapytaniem-czy przychód uzyskany ze sprzedaży wspomnianego lokalu mieszkalnego ma zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności,- czy koszty związane ze sprzedażą wspomnianego lokalu może zaksięgować jako koszty w prowadzonej działalności,- czy ma wystawić fakturę potwierdzającą sprzedaż wykorzystywanej w działalności nieruchomości, -czy uzyskany przychód będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-13/05
  Czy odsetki od zaciągniętego kredytu na spłatę należności z tytułu zakupu udziałów w nieruchomości są dla Pana kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-2/05
  Czy wartość udziałów w nieruchomości służących wyłącznie do prowadzenia w nich pozarolniczej działalności gospodarczej jest dla Pana podstawą do wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych i dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów.
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/12/4/05
  Czy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług - kierowca samochodu ciężarowego, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności diety zagraniczne?
 886. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA415/41/04
  Czy można zaklasyfikować urządzenia między innymi takie jak: anteny, kable, switche w ewidencji wyposażenia, czy jako sieć będą klasyfikowane jako środek trwały?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-18/05
  Czy prowadzona przez podatniczkę działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych, określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również po jej poszerzeniu będzie mogła być nadal opodatkowana wg tych zasad?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/411 /7048/25486/2005
  Czy składajc zeznanie podatkowe za 2004 r. lub lata następne i rozliczając się wspólnie z małżonkiem będę mogła odliczać ulgę uczniowską? Zaznaczam, że w 2004 roku nie osiągnęłam żadnych dochodów, gdyż nigdzie nie pracuję.
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-04/06
  Czy rozszerzając w 2006 roku zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o świadczenie usług związanych z organizacją targów i wystaw w zakresie: przygotowania stoisk, sklasyfikowanych w klasie PKD 74.87.A oraz w pokategorii PKWiU 74.84.15 oraz o świadczenie usług związanych z dekorowaniem wnętrz sklasyfikowanych w klasie PKD 74.87.B i podkategorii 74.84.13 podatnik może w 2006 roku korzystać z opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych? Pana zdaniem może Pan korzystać z opodatkowania kwoty osiąganych przychodów z ww. tytułów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ponieważ uzyskiwanie przychodów w 2006 roku, poza przychodami z działalności wykonywanej do końca 2005 roku, z wykonywania usług zarówno w zakresie dekorowania wnętrz jak i w zakresie organizacji targów i wystaw ( przygotowania stoisk) nie wyłącza Pana z tej formy opodatkowania.
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/70/AM/05
  Czy opisana sytuacja spowoduje utratę warunków do opodatkowania działalności podatkiem liniowym?
 891. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/WŁ/31/04
  Spółka jawna objęła w spółce z o. o. udziały w zamian za wniesiony aport w postaci maszyn, urządzeń i wyposażenia. W spółce jawnej powstał z tego tytułu przychód z kapitałów pieniężnych. Czy wspólnicy spółki jawnej jako osoby fizyczne, mają obowiązek zapłaty podatku dochodowego od wniesionego aportu oraz w jakim terminie ?.
 892. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPD/411/15245/21161/2005
  Czy nie prowadząc działalności gospodarczej, uzyskując za rok 2004 jedynie dochody z zasiłku dla bezrobotnych - mogę skorzystać z odliczenia od podatku ustalonego od wspólnych dochodów mażonków, kwoty niewykorzystanej za lata poprzednie ulgi uczniowskiej? Rozliczenia dokonujemy wspólnie z małżonkiem, który osiąga dochody ze stosunku pracy oraz z działalnośći gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych.
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/26/9/05
  Czy wydatki na naukę w Instytucie Pielęgniarstwa, poniesione przez osobę prowadzacą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgniarskich, stanowią koszt uzyskania przychodu z tejże działalności?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-4/05/AD
  Czy podatek dochodowy z działalności gospodarczej zarejestrowanej na własne nazwisko w Polsce, a wykonywanej na terenie Niemiec winien być odprowadzony w Polsce, czy w Niemczech?
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/2/05
  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług naprawy i konserwacji komputerów (podklasa 72.50.Z według Polskiej Klasyfikacji Działalności) opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Czy mogę, nie tracąc prawa do opłacania podatku w tej formie, bez ograniczenia kwotowego ( wysokość przychodów z usług ), świdaczyć swoje usługi na rzecz podmiotów gospodarczych? Uważam, że takie ograniczenie mnie nie obowiązuje.
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/10/05
  Czy podatnik będący rolnikiem ryczałtowym, który jednocześnie prowadzi działalność jako podatnik podatku od towarów i usług może - w zakresie działalności rolniczej - korzystać ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-6/05
  Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz osiągający przychody z tyt. umowy o pracę , w wyniku zmiany tejże umowy świadczy w ramach stosunku pracy część usług identycznych jak świadczone na rzecz pracodawcy w ramach działalności gospodarczej. Stanowią one ok. 10 % usług ogółem. Czy w danej sytuacji podatnik ma nadal prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej?
 898. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-102/13/04
  1. W jaki sposób (na podstawie jakiego dokumentu) należy wnieść budynek mieszkalny do aktywów własnej firmy, aby wszelkie nakłady i koszty związane z budynkiem mogły stanowić koszt uzyskania przychodów firmy? 2. W jaki sposób powinna być ustalona wartość wnoszonego budynku? 3. Jakie warunki trzeba spełnić, aby odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mogły być kosztem uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej? 4. Czy amortyzacja budynku jest kosztem uzyskania przychodu? 5. Kiedy można rozpocząć amortyzację budynku?
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/51a/06/GW
  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zadeklarowałem opłacanie podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest: - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( PKD 74,14 ); - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane ( PKD 80.42 ); - działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników ( PKD 74.50 ); - działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi ( PKD 74.85 ). W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy możliwości opodatkowania przychodów ze świadczenia w/w usług ryczałtem ewidencjonowanym.
 900. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0873/04
  Czy świadcząc usługi najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik utraci prawo do ulgi budowlanej z tyt. budowy budynku mieszkalnego z lokalami na wynajem?Czy w takim przypadku Podatnik straci prawo do odliczania straty z najmu za lata 2001/2002?
 901. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/212/04/kk
  Proszę o wydanie opinii odnośnie przepisów podatkowych w sprawie sprzedaży monet w przypadku gdy: - sprzedaję własne monety, które nabyłem w formie kupna, wymiany w okresie ostatnich 50 lat,- przyjmuję monety od znajomych zbieraczy. Czy muszę zarejestrować działalność handlową?
 902. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0768/04
  - Czy podatnik jako osoba fizyczna może skupować i sprzedawać z zyskiem nieruchomości, czy też w celu dokonywania takich transakcji powinien założyć działalności gospodarczą? - W jaki sposób działalność ta powinna być opodatkowana? - Co w przypadku tej działalności będzie kosztem, a co przychodem? - Czy jeśli podatnikowi na koniec roku podatkowego pozostanie nie sprzedane mieszkanie, to będzie musiał zapłacić od niego podatek?
 903. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB-I/415/32/IH/04
  "W jaki sposób i w jakim terminie należy zaewidencjonować przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzyskany na podstawie wystawionego rachunku w miesiącu październiku 2004 r. za nauczanie języka obcego za okres od miesiąca października 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy rachunek został opłacony w październiku 2004 r.?"
 904. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-58/04
  Czy powinien prowadzić ewidencję przychodów nieudokumentowanych i wprowadzić przychody do książki przychodów i rozchodów pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz w jaki sposób prawnie zarejestrować działalność gospodarczą w przedmiotowym zakresie?
 905. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-GA/45/04
  CZY OBRÓT ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW WŁASNEJ PRODUKCJI ROLNEJ JEST WLICZANY DO PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPODATKOWANYCH ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM?
 906. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.415/27/2004
  Czy mogą być zaliczane w ciężar kosztów działalności gospodarczej męża faktury za materiał, robociznę, usługi dokumentujące wydatki na kontynującję budowy obiektu pod przyszła działalność, w sytuacji gdy inwestycję zaczęła realizzować żona /przed zawarciem związku małżenskiego/, a obecnie małżonkowie pozostają we współności ustawowej.
 907. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.415/22/2004
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatki poniesione na eksploatację lokalu nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych?
 908. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/156/04
  Czy poniesiony wydatek związany z poszerzeniem kwalifikacji zawodowych jednego ze wspólników spółki cywilnej (opłacenie studiów podyplomowych), stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodów?
 909. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/1/415/70/04
  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.), który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: "wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych," W świetle powyższego przyjmuje ...
 910. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDD/6A/DF/415/41/2004
  Czy wystąpiła strata podatkowa do rozliczenia w latach następnych w trybie określonym w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostały poniesione znaczne koszty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a do końca roku podatkowego nie uzyskano przychodu z tej działalności?
 911. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/25/04
  1. Czy zmieniając formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej z działalności prowadzonej na imię obojga małżonków na działalność prowadzoną przez tych samych małżonków w spółce cywilnej mamy obowiązek prowadzenia w spółce cywilnej ksiąg rachunkowych? 2. Czy obrót osiągnięty w okresie prowadzenia działalności na imię obojga małżonków ma znaczenie w rozstrzygnięciu o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę ( inny podmiot rachunkowości ) utworzoną przez tych samych małżonków?
 912. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SD-K-415/168/04
  czy pojęcie przychodu w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego jest równoznaczne z pojęciem dochodu. Rozwiązanie powyższego problemu jest istotne , gdyż ZUS stoi na stanowisku iż są to pojęcia równoznaczne.
 913. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI/412-41/04
  Podatnik dokonał sprzedaży firmie skupującej złom, części zużytych maszyn i narzędzi pochodzących z własnego gospodarstwa wystawiając fakturę VAT oraz na gruntach gospodarstwa rolnego uprawia on zboża używając maszyn i narzędzi, które zużywają się i raz na kilka lat nagromadzony złom sprzedaje. Czy od wyżej wymienionej sprzedaży winien uiścić podatek dochodowy?
 914. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/23/2004
  1. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową koparko - ładowarki nabytej po zakończeniu umowy leasingu dla celów jej amortyzacji ? 2. Czy ten składnik mojego majątku może być uznany za używany środek trwały dla którego można ustalić indywidualnie stawkę amortyzacyjną przyjmując dwuletni okres amortyzacji ?
 915. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.PB-2/415/30/04
  Czy osoba fizyczna, posiadająca tylko obywatelstwo niemieckie i rozpoczynająca pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce, może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, czy ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?
 916. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/I-51/BS/21/2004
  Czy prowadzona przez Podatnika działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 917. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/IPdg2/415/428/28/2004
  Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykąłdnię przepisu dotyczącego opodatkowania podatkiem liniowym działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości w związku z tym, że posiadam kilka nieruchomości na terenie Warszawy, zamierzam wynajmować je począwszy od 2005r, w ramach działalności gospodarczej. W ramach tej samej działaności gospodarczej zamierzam również zajmować się obrotem nieruchomościami oraz handlem. Ze swojej strony uważam, że taki rodzaj działaności może być opodatkowany podatkiem linowym.
 918. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/230/671/TB/04
  Czy spółka może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli dochód uzyskany z działalności pozarolniczej przeznaczy na działalność rolniczą?
 919. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/22/2004
  Czy zatrudniając jako zleceniodawca w rozumieniu prawa cywilnego (a nie pracodawca w rozumieniu prawa pracy) pracowników na umowę zlecenie i będąc zaleceniami inspektora pracy obowiązany do zapewnienia zleceniobiorcom odzieży, obuwia roboczego i środków higieny mogę wydatki poniesione z tego tytułu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 920. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DFP.1/5/415/7/04
  Czy od sprzedaży lokalu, który był w latach 1992 - 1994 wykorzystywany do własnej działalności gospodarczej, a następnie który był wynajmowany oraz amortyzowany do końca 2003 r., należy zapłacić podatek dochodowy.
 921. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/21/2004
  1. Czy pieniądze z tytułu dotacji otrzymane jeszcze przed dokonaniem pierwszych czynności w zakresie działalności gospodarczej stanowią przychody z innych źródeł w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym będą opodatkowane dopiero po upływie roku podatkowego w składanym za ten rok zeznaniu podatkowym. 2. Czy odpisy z tytułu amortyzacji środka trwałego, którego zakup pokryto ze środków dotacji, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.
 922. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/56/04
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego opodatkowany jest przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych ?
 923. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/32/04
  Czy w świetle obowiązującego prawa można wykonywać pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną,prowadząc jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, w sytuacji gdy zakres prac wykonywanych w oparciu o rzeczoną umowę nie będzie pokrywać się z zakresem działalności określonej we wpisie przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej? W ramach prowadzonej przeze mnie działalności wykonywane są usługi w zakresie doradztwa i serwisu informatycznego, zaś w ramach umów cywilnoprawnych wykonuję tłumaczenia z języków obcych na język polski.
 924. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/FD1/415/59/04/AJ
  Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można świadczyć usługi dla firmy, w której jestem zatrudniony na etacie, bez utraty prawa do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?
 925. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-415/45949/52997/43/2004
  Zaliczenie w ciężar kosztów działalności straty wynikającej z rozliczenia najmu.
 926. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.37/ZDD/6/AK/415/39/2004
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji przedstawień teatralnych i muzycznych, w których twórcą i odtwórcą tych przedstwień będzie żona - zawodowa aktorka, może zawrzeć z żoną umowę o dzieło?
 927. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1-415/27/2004/GB
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych ma obowiązek informować urząd skarbowy o okresowych przerwach w prowadzeniu działalności?
 928. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/415/91/04
  Czy działalność gospodarcza, której przedmiotem jest świadczenie usług trenerskich może być wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?
 929. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/19/2004
  Czy wykonując działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych mogę opłacac od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Według klasyfikacji PKD wykonywana przeze mnie działalność zaliczona została przez GUS w Lublinie do grupowania oznaczonego symbolem 5248G.
 930. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-415/14/59/2004
  W 1998 r. wprowadziłem do ewidencji środków trwałych budynek i prawo wieczystego użytkowania gruntu, nabyte w 1997 r. w ustawowej współwłasności z żoną. W 2004 r. zamierzam sprzedać tę nieruchomość. Uważam, że przychód ze sprzedaży nieruchomości nie łączy się z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, nie znajdują tu zastosowania znowelizowane przepisy art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten moim zdaniem jest również zwolniony ze zryczałtowanego podatku dochodowego z uwagi na pięcioletni okres używania.
 931. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: usia/415/31/2004
  W jakim momencie należy zaliczyć opłatę produktową do kosztów uzyskania przychodu?
 932. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-36/04/KP
  Czy podatnik zobowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym za 2004 r. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej w Szwecji?
 933. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/30/2004
  Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na własne imię i nazwisko. Zamierzam przekazać w formie darowizny mojemu pełnoletniemu synowi prowadzone przeze mnie przedsiębiorstwo. Po dokonaniu darowizny zamierzam zakończyć prowadzenie działalności. Czy przekazana darowizna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, podatkiem dochodowym, podatkiem od spadków i darowizn? Jakich formalności należy dokonać we właściwym Urzędzie Skarbowym? Ponadto mam zawarte umowy najmu pomieszczeń, gdzie oprócz czynszu obciążam najemców kosztami usług typu: opłaty za wodę, usługi telekomunikacyjne itp. W terminie 7 dni od otrzymania faktur wystawiam refaktury dla najemców. Czy w przypadku otrzymania faktur zakupu tych usług po dacie wskazanej w zawiadmonieniu jako data zakończenia działalności będę miał prawo do odliczenia podatku VAT z nich wynikającego oraz czy mój syn będzie mógł wystawić refaktury na wszystkich najemców, skoro na fakturach zakupu usług będzie wskazany mój numer NIP?
 934. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-71/04
  Czy w przypadku likwidacji samodzielnej działalności gospodarczej jednego z małżonków i zarejestrowania spółki cywilnej z drugim małżonkiem - zamortyzowane w ramach działalności samodzielnej środki trwałe, przekazane w formie wkładu niepieniężnego do spółki, należy sprzedać do nowej działalności odprowadzając podatek z poprzedniej działalności, a umieścić w kosztach aktualnej, czy też należy przekazać te środki trwałe remanentem do dalszej eksploatacji bez kosztów.
 935. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-1/415-32/04
  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Podatnik będący rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne chce zawrzeć z cukrownią umowę, na podstawie której na zlecenie cukrowni będzie wykonywał usługę polegającą na czyszczeniu buraków cukrowych za pomocą specjalistycznego urządzenia (własność cukrowni) przypiętego do ciągnika Podatnika. Pytanie Podatnika z zakresu przepisów prawa podatkowego dotyczy obowiązku opodatkowania przychodów z tytułu wykonania takiej usługi podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zdaniem Podatnika czyszczenie buraków na zlecenie cukrowni jest usługą rolniczą, a usługi rolnicze na gruncie ustawy z ...
 936. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/05/168/04
  Podatnik sformułował pytanie, czy w zakresie dostawy produktów rolnych (zbóż) pochodzących z własnej działalności rolniczej prowadzonej na dzierżawionym gruncie, przysługuje mu status rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, a w konsekwencji, czy w przedmiotowym zakresie dokonana dostawa produktów rolnych korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT?
 937. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/ 168 /2004
  1. Czy wypłata tantiem autorowi programu komputerowego z tytułu sprzedaży przez firmę komputerową tego produktu jest opodatkowana podatkiem VAT? Oraz jaką stawkę podatku należy zastosować? 2. Czy w przypadku opodatkowania przychodów z tantiem podatkiem VAT kwota limitu 10.000 EURO, o której mowa w art. 113 ustawy o VAT dotyczy przychodu całego zespołu autorskiego, czy każdego autora osobno? 3. Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT i jednocześnie uzyskując przychody z praw autorskich w formie tantiem przychody te są również opodatkowane podatkiem VAT bez względu na ich wysokość?
 938. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/46/04
  Podatnicy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2004 r. firma zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą o nową produkcję. Czy ponoszone wydatki związane z dokonywaniem zakupów surowców, które będą wykorzystywane w przyszłej produkcji, opłatą czynszu za dzierżawione pomieszczenie (nowa hala) oraz zakupem materiałów przeznaczonych na remont tego pomieszczenia można uznać za koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej? Nadmienić należy, że spółka nie zmieni statusu prawnego a jedynie rozszerzy zakres dotychczasowej działalności.
 939. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/8/KG/04
  Czy wydatki ponoszone na odpłatne kształcenie w szkole wyższej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli kierunek studiów jest zgodny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej ?
 940. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/18/2004
  Czy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym mogę po likwidacji w roku podatkowym 2004 działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych ponownie rozpocząć w tymże roku działalność działalność w tym samym lub podobnym zakresie i wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, jeżeli nie zachodzą przesłanki określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym? Uważam w tej sytuacji, że mam prawo do wyboru dla noworozpoczętej w roku podatkowym działalności opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 941. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/22/04
  Czy mogę opodatkować dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie jako produkcja i handel zakładu stolarskiego podatkiem "liniowym", a działalność handlową prowadzoną w spółce jawnej z obywatelem Niemiec zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodow ewidencjonowanych?
 942. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/230/04
  Czy działalność ubojni drobiu z własnego chowu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 943. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SD-K-415/82/04
  sposób opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości stanowiacych współwłasność majatkową małżeńską, wykorzystywanej przez jednego z małżonków w działalności gospodarczej
 944. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PDpr-J/415/5/04
  Czy osoba fizyczna prowadząca szkolne schronisko młodzieżowe korzysta z tego tytułu ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 945. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-44/1655/04/306
  Czy po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach usług rehabilitacyjnych można wykonywać te same usługi na rzecz firm i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w ramach umowy o dzieło i wystawiać rachunki za te usługi.
 946. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/20/04
  Czy podatnik prowadzący kancelarię prawną jest w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 19991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podmiotem prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą a prowadzona przez niego kancelaria stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu tych przepisów.
 947. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-42/04
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z wymianą okien i drzwi w lokalu stanowiącym środek trwały, znajdującym się w budynku o charakterze zabytkowym.
 948. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US VI-2/415-3/04
  dotyczy możliwości zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze względu na fakt opłacania tych składek w podwójnej wysokości
 949. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/12/2004
  W wykonywanej działalności gospodarczej wykorzystuję budynek magazynowy zaliczony do środków trwałych. Przychody z tej działalności opodatkowane są na zasadach ogólnych. Obecnie w budynku tym zaistniała konieczność przeprowadzenia robót budowlanych. Roboty te będą polegały na wymianie drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą, zamontowanych w latach siedemdziesiątych na nowe drzwi drewniane, lepiej niż obecne zabezpieczające wyposażenie przechowywane w pomieszczeniu biurowym. Zamierzam także zmienić, powstałe jeszcze w latach sześćdziesiątych pokrycie dachu, składające się obecnie z kilku zużytych, ciężkich i przeciekających warstw papy asfaltowej, na nowe pokrycie z jednej warstwy blachy ocynkowanej. W tej sytuacji mam pytanie, czy roboty budowlane związane z wymianą drzwi oraz roboty związane z wymianą pokrycia dachu są remontem i czy mogę wartość tych robót zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?
 950. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PDI-415/24/2004/AJ
  Spółka, uzyskująca przychody z produkcji drobiarskiej (produkcja i sprzedaż jaj) zaliczanej do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, z obawy przed nie wywiązaniem się z zamówień zamierza rozpocząć działalność w zakresie odsprzedaży jaj zakupionych od innych producentów. Czy działalność w zakresie skupu i sprzedaży jaj powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych?
 951. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB2/MK/RB-033-050-132/04
  1. Czynsz stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w (...) art. 11 ustawy, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. 2. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie stanowią ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, abonament za istniejące w tym lokalu media oraz inne opłaty ustalane ryczałtowo, jak również opłaty za rozmowy telefoniczne przeprowadzane z aparatu zainstalowanego w wynajmowanym lokalu, wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Opłaty te nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. Natomiast w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje jedynie wówczas, gdy ma miejsce przysporzenie majątkowe (...). 3. Biorąc (...) pod uwagę dyrektywy systemowe, które opierają się na założeniu, że poszczególne normy prawne stanowią składnik spójnego systemu prawnego, w sytuacji, gdy wynajmujący, który jest podatnikiem podatku od towarów i usług, osiąga przychody z najmu niestanowiącego pozarolniczej działalności gospodarczej, powinien obliczać kwotę przychodu bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług, czyli w sposób analogiczny, jak w przypadku przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!