Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


podział majątku

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-271/12-6/GG
  Czy likwidacja Spółki Zależnej, działającej w formie spółki komandytowo - akcyjnej bądź spółki komandytowej (po przekształceniu z SKA), polegająca na wypłacie na rzecz Spółki środków pieniężnych w ramach podziału majątku Spółki Zależnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Spółce?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-270/12-6/GG
  Czy likwidacja Spółki Zależnej, działającej w formie spółki komandytowo - akcyjnej bądź spółki komandytowej (po przekształceniu z SKA), polegająca na wypłacie na rzecz Spółki środków pieniężnych w ramach podziału majątku Spółki Zależnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Spółce?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-671/12/MK
  Czy do kosztów uzyskania przychodu osiągniętego ze sprzedaży w sierpniu 2010 r. lokalu mieszkalnego może Pan zaliczyć kwotę zasądzoną na rzecz byłej żony tytułem spłaty?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-435/12-4/AKr
  1.Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli Wnioskodawczyni sprzeda jedną z działek lub kilka działek w 2012 r.? 2.Czy podatek dochodowy wystąpi, jeśli zbycie będzie miało miejsce w 2013 r. i później?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-567/12-4/JK2
  1. Czy i w jakim zakresie dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Jakie koszty można uznać za koszty związane z nabyciem i zbyciem tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-521/12/BK
  koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-544/12/ENB
  Czy podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa dokonany w formie aktu notarialnego mieści się w granicach dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) i podlega podatkowi na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-478/12/MU
  skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-374/12/MU
  Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-441/12-4/JK3
  Stwierdzić należy, że sprzedaż w 2012 lub w latach następnych r. przez Wnioskodawczynię przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem upłynie wskazany w tym przepisie pięcioletni termin.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-363/12/BK
  Czy po upływie 12 miesięcy od daty zameldowania będzie Pani mogła dokonać sprzedaży lokalu mieszkalnego bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego korzystając z tzw. ulgi meldunkowej?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-314/12-6/JK
  Czy wobec powyższego stanu faktycznego Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (M1)?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-321/12-4/JK
  Czy sprzedaż części posiadanego przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-516/12/MM
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-327/12/BK
  Czy będzie Pani zwolniona od obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży w 2012 r. połowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze umowy o częściowy podział majątku wspólnego zawartej w 2008 r., korzystając z faktu, że była w nim zameldowana na pobyt stały przez okres 12 miesięcy przed jego zbyciem?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-329/12-3/JK2
  otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne w wyniku podziału majątku wspólnego nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-268/12-2/AM
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, sprzedaż w dniu 13 lutego 2012 r. 50% wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym byłem przez kilka lat zameldowany nieprzerwanie na pobyt stały, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f.? 2. Czy powyższe zwolnienie dotyczy całej nieruchomości gruntowej, tj. zarówno gruntu, jak i jego części składowej, tj. budynku?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-405/12-4/IF
  W związku z tym, iż podział majątku był ekwiwalentny w naturze i odbył się bez spłat i dopłat a także wartość otrzymanych nieruchomości mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku wspólnym małżonków, wówczas nabycie przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego oraz dwóch garaży, nastąpiło w 2008 r., tj. w dacie nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego. Jednocześnie wskazać należy, iż zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania do uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu z tytułu sprzedaży garażu. Przychód uzyskany ze sprzedaży garażu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-119/12-5/JR
  Czy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ww. ustawy, podstawą opodatkowania w stosunku do Wnioskodawcy jest kwota 35.000 zł, uzyskana w wyniku podziału majątku wspólnego małżeńskiego po sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-261/12-4/JK
  Należy stwierdzić, iż zarówno spłata połowy wartości poniesionych kosztów budowy na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, jak i kupno działki przylegającej go gruntu, na którym posadowiony jest budynek w stanie surowym zamkniętym oraz wydatki związane z kosztami notarialnymi nie stanowią wydatków na cele mieszkaniowe, które określone zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-315/11/12-6/S/ES
  1. Czy jeżeli kwotę uzyskaną ze sprzedaży darowanego wcześniej od jednego z rodziców mieszkania Wnioskodawca przeznaczy na zapłatę II raty (zgodnie z postanowieniem Sądu o podziale majątku) to czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w zapłacie 19% podatku i czy w tej sytuacji kwota uzyskana ze sprzedaży darowanego mieszkania będzie rozumiana jako wydatek na cel mieszkaniowy?, 2. Czy po sprzedaży darowanego wcześniej od jednego z rodziców mieszkania i przeznaczeniu całej lub części uzyskanej kwoty na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na budowę domu, który wraz z działką był potem przedmiotem podziału w Sądzie Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w zapłacie podatku od kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-139/12-4/JK
  Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości rolnej w części odpowiadający udziałowi, który został nabyty w dniu 08.05.1982 r. do majątku wspólnego nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadający udziałowi nabytemu w 2007 r. będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki o których mowa w tym przepisie.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-867/11-4/JK
  Środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu podziału majątku wspólnego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-714/11-2/MD
  Czy sprzedaż przedmiotowego mieszkania jest zwolniona z opodatkowania?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-962/11-2/ES
  1. Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki (spółki osobowej, powstałejw wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?, 2. Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki (spółki osobowej, powstałejw wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) składniki majątku stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-757/11-4/JK
  1)Kiedy Wnioskodawczyni nabyła prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w W., czy w 2005 r. – w chwili nabycia wraz z mężem, czy w 2008 r. – w chwili podziału majątku wspólnego?2)W związku z powyższym, czy ewentualna sprzedaż przedmiotowego lokalu w 2011 r. będzie rodziła konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-830/11/BD
  Czy otrzymana kwota w wysokości 90.000 zł podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy o jej otrzymaniu Wnioskodawczyni winna poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1219/11-2/AG
  Czy w razie likwidacji spółki oraz związanego z nią podziału majątku spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowej składniki majątku likwidowanej spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1218/11-2/AG
  Czy w razie likwidacji spółki oraz związanego z nią podziału majątku spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowej składniki majątku likwidowanej spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1220/11-2/AG
  Czy w razie likwidacji spółki oraz związanego z nią podziału majątku spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowej składniki majątku likwidowanej spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-806/11-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-864/11/HS
  Skutki podatkowe sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego las, nabytego w części w 2005r. oraz w części w 2007r. w drodze częściowego podziału majątku wspólnego.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-491/11-4/MP
  Czy całość przychodu z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości w kwocie 375.000 zł przeznaczonego w części na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z mężem na zakup przedmiotowej nieruchomości, a w części na zakup innej nieruchomości w przeciągu 2 lat od zbycia lokalu z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, zostanie zaliczona jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też z tego względu, iż kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości był wzięty oraz spłacany przez cały ten okres razem z mężem, przypadająca na męża połowa pozostałego do spłaty kredytu w kwocie 90.214,08 zł stanowić będzie dochód podlegający opodatkowaniu stawką 19%?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-533/11-2/JK
  W związku z faktem, że podział majątku małżonków był nieekwiwalentny nabycie przez Wnioskodawcę nieruchomości miało miejsce w dwóch datach, tj. w dniu 20.03.2007 r. do majątku wspólnego małżonków oraz w dniu 10.04.2009 r. w drodze podziału majątku małżonków. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej wartości udziału nabytego przez Wnioskodawcę w dniu 20.03.2007 r. podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega również przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przekraczającej wartość udziału w majątku dorobkowym małżonków nabytej w dniu 10.04.2009 r. na podstawie ww. art. 30e ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Przy czym do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca nie ma możliwości zaliczenia wartości odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup działki budowlanej.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-512/11-2/MP
  W związku z faktem, że sprzedaż nieruchomości, nastąpiła po upływie okresu pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-519/11-2/JK
  Opodatkowane przez spadkobiercę przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-583/11/MMa,IBPBII/2/415-584/11/MMa
  Czy spłatę kredytu mieszkaniowego wnioskodawca może uwzględnić jako wydatki na własne cele mieszkaniowe przy rozliczaniu przychodu ze sprzedaży domu w 2010r. nabytego na kredyt w 2005r.? W jaki sposób powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie PIT-39 w związku ze sprzedażą domu?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-429/11-2/JB
  Potwierdzenie, że przeniesienie składników majątku Spółki na wspólnika w ramach podziału nieupłynnionego majątku, w związku z likwidacją Spółki, nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-186/11-2/MZ
  Nabycie przez Wnioskodawczynię składników majątku na skutek podziału majątku wspólnego nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-174/11-2/MZ
  Nabycie przez Wnioskodawczynię składników majątku, które należą do majątku wspólnego.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-173/11-2/MZ
  Zawarcie umów dotyczących podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Męża (w tym w zakresie zobowiązań kredytowych związanych z lokalem mieszkalnym).
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-185/11-2/MZ
  Zawarcie umów dotyczących podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Męża (w tym w zakresie zobowiązań kredytowych związanych z lokalem mieszkalnym).
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-325/11-5/ES
  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-452/11-2/AK
  Otrzymanie przez Wnioskodawczynię składników nieruchomości w wyniku podziału majątku wspólnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-449/11-2/AK
  Otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku w wyniku podziału majątku wspólnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-408/11/ICz
  Opodatkowanie przekazania udziałowcowi Spółki w wyniku postępowania likwidacyjnego całości majątku Spółki oraz konieczności dokonania korekty podatku naliczonego.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-354/11-2/MS1
  Sprzedaż nieruchomości.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-225/11-4/KS
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości lub jej zamiany.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-246/11-4/MK
  1. Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku od tej sumy? 2. Jeśli będzie musiała zapłacić podatek to jakim pitem?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-141/11-4/KR
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 22 ust. 6c, art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-302/11-2/AK
  Opodatkowanie spłaty otrzymanej w wyniku podziału majątku małżeńskiego.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-194/11-2/AF
  Podział majątku małżeńskiego.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-298/11-3/MS
  Spłata z tytułu podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na treść cytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-169/11-4/LS
  Opodatkowanie przez spadkobiercę przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości, z której uprzednio został wywłaszczony spadkodawca.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-152/11-4/MP
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na potrzeby podziału majątku wspólnego.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-255/11/AK
  Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytego w drodze darowizny od żony (żona darowała mężowi i sobie samej do majątku wspólnego małżonków udział w nieruchomości).
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-134/11/MM
  Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przyznanego Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-7/11/CJS
  Czy nabycie przez wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło w dacie uzyskania przydziału czy też w dacie dokonania podziału majątku wspólnego małżonków?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-978/10-4/LS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki wraz z budynkiem mieszkalnym.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1062/10-9/MK1
  W sytuacji nabycia majątku otrzymanego w wyniku podziału wspólnego majątku małżonków, gdy należność na rzecz byłej małżonki jest przez Wnioskodawcę spłacana i przy nim pozostaje nieruchomość, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nabycie lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi w majątku wspólnym małżonków nastąpiło w momencie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, natomiast za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział Wnioskodawcy w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-1/11-2/JS
  W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-177/11-2/AS
  Kwotę zapłaconą byłemu mężowi tytułem spłaty w związku z podziałem majątku wspólnego nie można potraktować jako koszt uzyskania przychodu dla ustalenia podstawy opodatkowania od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-133/11/AK
  Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych sprzedaży działki
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-497/10-7/AF
  Należy stwierdzić, iż skoro w art. 1 ust. 1 ww. ustawy jako podlegające podatkowi od spadków i darowizn nie zostało wymienione nabycie na skutek podziału majątku wspólnego należy uznać, że nie podlega ono podatkowi od spadków i darowizn.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-496/10-7/AF
  Należy stwierdzić, iż podział majątku wspólnego nie został wymieniony w art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jako podlegający podatkowi od czynności cywilnoprawnych i tym samym czynność ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku pod kątem wartości rynkowej udziału w nieruchomości.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1030/10-4/MK
  Kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego po przekształceniu w odrębną własność w całości podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypłacona kwota 90.000 zł dotycząca spłaty byłej żony w żaden sposób nie wpływa na obniżenie wysokości przychodu z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. Poniesiony przez Pana wydatek związany ze spłatą byłej małżonki nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia (w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak również nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (określonego w art. 22 ust. 6c ustawy).
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1344/10-4/AJ
  Jakie przepisy ustawy o podatku dochodowym będą obowiązujące w przypadku zbycia przez Zainteresowaną którejkolwiek z nowo powstałych działek, których będzie wyłącznym właścicielem po zniesieniu współwłasności w częściach ułamkowych, jak również działek pozostających dalej na współwłasność w częściach ułamkowych?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1067/10-4/MK
  Czy kupując nowe mieszkanie i zaciągając na nie kredyt hipoteczny Wnioskodawca miał prawo odliczyć od dochodu odsetki od kredytu?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1071/10-4/MG
  W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości gruntowych nabytych w części w 2009 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1088/10/MU
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1000/10/IL
  Czy nieruchomości sprzedane przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się ugody sądowej o podziale majątku wspólnego małżeńskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak to co jest kosztem uzyskania przychodów?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1220/10-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-996/10-5/RS
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowe nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła w części na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej odpowiednio w 1988 r. i w 1998 r. i w części w 2007 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków. Zatem przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia przedmiotowych nieruchomości w części przypadającej na Wnioskodawczynię w majątku dorobkowym wspólnym nie będzie stanowił źródła przychodu podlegający opodatkowaniu, ponieważ odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie. Natomiast przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia przedmiotowych nieruchomości w części przekraczającej udział w majątku wspólnym podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-900/10-4/MK
  W wyniku podziału majątku pozostałego po likwidacji spółdzielni członkowie spółdzielni uzyskają przychód z kapitałów pieniężnych. Zatem, zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej pobiera się od wartości majątku otrzymanego w wyniku podziału, który w przedstawionym zdarzeniu przyszłym stanowić będzie wartość nominalna otrzymanych od Spółdzielni akcji SKA, pomniejszonej o poniesione przez Spółdzielców wydatki na objęcie lub nabycie wkładów w tej Spółdzielni.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-982/10-2/AS
  należy zatem uznać, iż w wyniku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów. Zatem zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej, pobiera się od wartości majątku otrzymanego w wyniku likwidacji (przychodu z likwidacji), pomniejszonego o poniesione wydatki na nabycie udziałów.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1159/10-4/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1121/10/ŁCz
  sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w części w drodze darowizny oraz w części w drodze podziału majątku dorobkowego małżonków
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-790/10-4/LS
  Sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-807/10-2/LS
  Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego małżonków.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-766/10-4/JK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-912/10/MK
  Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-878/10-2/MG
  pomniejszenie przychodu uzyskanego z umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych na wyłączną własność w wyniku dokonanego podziału wspólnego majątku małżonków o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów na dzień dokonania podziału majątku
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1033/10/AK
  Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w części w 1999r. oraz w części w drodze podziału majątku wspólnego ze spłatą w 2007r.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-911/10-2/MS1
  stwierdzić należy, iż sprzedaż działki, którą to Wnioskodawczyni nabyła wspólnie z mężem w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, a która przypadła Jej w wyniku podziału majątku dorobkowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż od dnia nabycia minęło już ponad 5 lat.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-693/10-6/MP
  Należy stwierdzić, iż od dnia wyjazdu z Polski i przeniesienia centrum interesów życiowych do Turcji Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Turcji, a zatem w Polsce podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-987/10/MW
  Skutki podatkowe sprzedaży w 2009r. lokalu mieszkalnego wykupionego przez wnioskodawcę od spółdzielni mieszkaniowej po dokonaniu podziału majątku małżeńskiego, którego przedmiotem był wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-30/10/AK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskani przychodu różnicy między wartością nominalną udziałów, które Spółka posiadała w zlikwidowanej spółce czeskiej a wypłaconą jej częścią pozostałą do podziału po likwidacji spółki czeskiej
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-986/10/AK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży połowy przedmiotowego prawa, które należało do byłego męża Wnioskodawczyni, a które nabyła w 2009r. w wyniku podziału majątku dorobkowego, stanowi dla niej źródło przychodu, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 updof?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-838/10/HS
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości uzyskanego w wyniku podziału majątku dorobkowego.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-847/10-2/JK
  Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-161/10/AŻ
  podział majątku po rozwodzie
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-720/10-2/RS
  Czy w rozliczeniu podatku od sprzedaży nieruchomości w zeznaniu podatkowym Wnioskodawczyni może rozliczyć spłatę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie umowy o podział majątku dorobkowego, w części przypadającej na spłatę rat w okresie od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jako zwolniony z podatku wydatek na własne cele mieszkaniowe?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-620/10/RS
  Powstanie obowiązku opodatkowania przychodu ze sprzedaży.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-773/10/ŁCz
  Jaki jest moment nabycia nieruchomości czy fizyczny zakup działek w 1995r. i 2002r., czy z chwilą przeniesienia prawa do nieruchomości podczas podziału majątku wspólnego w 2009r.?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-592/10/MM
  Jaką wartość przedmiotu umowy zamiany należy przyjąć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-725/10/ŁCz
  Czy z racji sprzedaży tej nieruchomości w dniu 26 maja 2010r. wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-460/10-4/MM
  Czy w opisanym stanie faktycznym przekazanie przez Spółkę jej jedynemu wspólnikowi majątku likwidacyjnego spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-583/10-4/MG
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytych w części w latach 2000 – 2003 w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej oraz w części w roku 2009 w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-436/10-4/JC
  Czy jeśli Wnioskodawczyni będzie jedyna właścicielką mieszkania, w przypadku odpłatnego zbycia mieszkania, zobowiązana będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy wystarczy tylko złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie, że uzyskane ze zbycia środki Wnioskodawczyni przeznaczy na zakup innego mieszkania? Jeżeli Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy – czy należny jest on od całości uzyskanej kwoty, czy tylko od połowy, której jedyną właścicielką Wnioskodawczyni stałaby się w wyniku rozdzielności i podziału majątku – mieszkania (czyli w roku 2010)? Który miejscowo urząd skarbowy jest właściwy do dokonania rozliczeń/złożenia oświadczenia – właściwy ze względu na położenie nieruchomości, czy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania po sprzedaży mieszkania?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-436/10-5/JC
  1. Czy w przypadku odpłatnego zbycia mieszkania w obecnym jego stanie prawnym (czyli współwłasność) obowiązują małżonków przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące na dzień nabycia nieruchomości (mieszkania – 12.12.2006 r.)? 2. Czy w obecnym stanie prawnym mieszkania (czyli współwłasność – mieszkanie zakupione w 2006 r.) w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości (mieszkania) małżonkowie są zobowiązani zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy wystarczy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie, że uzyskane ze zbycia środki w okresie 2 lat małżonkowie przeznaczą na zakup innego mieszkania?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-515/10/BK
  Sprzedaż nieruchomości.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-635/10/ŁCz
  Czy wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-437/10/RS
  Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-438/10-4/JC
  1. Czy sprzedaż przez Wnioskodawczynię przypadającej Jej w wyniku podziału majątku dorobkowego nieruchomości w postaci działki, którą to nieruchomość nabyła z mężem w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, tj. 20.11.2000 r., a od nabycia której upłynął juz okres ponad 5 lat, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 updof? 2. Drugie pytanie dotyczy mieszkania, które także przypadnie Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku dorobkowego, a które zakupiła wraz z mężem od dewelopera w 2010 roku w trakcie trwania wspólnoty majątkowej. Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię tego mieszkania przed upływem 5 lat od dnia nabycia będzie mogła obliczyć dochód z takiej transakcji zgodnie z art. 30e ust. 1 i 2, ustalając koszty zgodnie z art. 22 ust. 6c updof, tj. czy kosztem nabycia będzie cała kwota wynikająca z aktu notarialnego zakupu ww. mieszkania?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-505/10-2/JC
  Czy sprzedaż posiadanych udziałów w lokalu mieszkalnym podlega opodatkowaniu?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-411/10-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-276/10-2/JC
  Czy przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości określonej w opisie stanu faktycznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-275/10-2/JC
  Czy przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości określonej w opisie stanu faktycznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-433/10/MMa
  Czy przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, które wnioskodawczyni będzie składała za 2010r. z tytułu dochodu ze sprzedaży mieszkania, może zastosować ulgę meldunkową, która zwolni wnioskodawczynię od naliczenia podatku dochodowego i od jakiej wartości dochodu ulga ta będzie obowiązywała, a od jakiej wysokości będzie zmuszona uiścić ewentualny podatek?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-419/10/AK
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w części w 1989r. oraz w części w drodze podziału majątku wspólnego w 2009r.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-180/10-4/AS
  opodatkowanie środków wypłaconych środków na rzecz małżonka na podstawie dyspozycji członka Funduszu.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-223/10/BK
  Opodatkowanie odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty należnej z tytułu podziału majątku wspólnego wskutek ustania małżeńskiej wspólności ustawowej.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-89/10/AD
  Czy w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi jedną całość (dom, garaż, ogród) i jest prowadzona tylko jedna księga wieczysta, przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-79/10-2/GJ
  Czy przy wypłacie środków z tytułu podziału majątku Spółki na rachunek celowy Ministerstwa Skarbu Państwa – Fundusz Skarbu Państwa, Spółka jako płatnik powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% i odprowadzić go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika; jaki to urząd w przedmiotowej sprawie ?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-22/10/MU
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-854/09-4/MP
  zwolnienie od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości .
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1063/09/IL
  Czy sprzedaż działek wydzielonych z działki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-50/10-2/ISz
  Nie będzie korekty z art. 91 ustawy o VAT przy sprzedaży mebli i wyposażenia, natomiast należy jej dokonać przy przekazaniu budynku. Korekta obejmuje poniesione nakłady, od których odliczano podatek VAT.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/78/KBF/08/PK-685
  Podział majątku dorobkowego małżeńskiego między byłych małżonków, sprzedaż nieruchomości – ulga meldunkowa
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-993/09-2/EC
  Czy w świetle wyżej przedstawionego stanu faktycznego konsekwencją dokonania przez byłych małżonków podziału wspólnego majątku dorobkowego w ten sposób, że jeden z nich nabędzie na wyłączną własność lokal mieszkalny, przeznaczony na wynajem, zakupiony z zastosowaniem odliczenia przewidzianego w art. 26 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2000 r., będzie utrata prawa do odliczeń z tytułu budowy mieszkania na wynajem?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-617/09-4/MK
  Podział majątku dorobkowego przez Wnioskodawcę i Jego współmałżonkę nie stanowi nabycia przyznanych praw majątkowych w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ponieważ, jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego dokonany podział był ekwiwalentny, małżonkowie uznali, że są zaspokojeni w swoich udziałach, jaki im przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim i z tego tytułu nie są zobowiązani wobec siebie do żadnych spłat i dopłat.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1075/09/PP
  Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego wartość niespłaconego zobowiązania pozostającego w Spółce na dzień wykreślenia z rejestru będzie stanowić dla niej przychód podatkowy?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-839/09/MM
  Czy wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w 1/2 części nabytej w drodze podziału małżeńskiego majątku wspólnego?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-893/09/CJS
  Czy wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego, który wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność w drodze podziału majątku dorobkowego małżonków będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-909/09/MM
  Skutki podatkowe odpłatnego zniesienia współwłasności.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-895/09/CJS
  Czy wnioskodawczyni zobowiązana jest do odprowadzenia podatku dochodowego od kwoty, którą otrzyma od byłego męża w związku z podziałem majątku wspólnego?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-855/09/AK
  Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w 1997r. oraz w 2007r. w drodze podziału majątku wspólnego? Jeśli tak to czy od całości kwoty uzyskanej ze sprzedaży? Czy w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży domu na zakup mieszkania sobie i córce wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-693/09-4/JF
  Czy Spółka po przeprowadzeniu procesu likwidacji, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych tj. spłaceniu zobowiązań spółki i następnie przewidzianego przepisami ww. ustawy podziału pozostałego majątku pomiędzy wspólników - nie ma obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie środków trwałych służących działalności opodatkowanej Spółki?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-658a/09/ENB
  Czy majątek o wartości 100.000,00 zł otrzymany w trakcie podziału majątku jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-750/09/AK
  Którą kwotę (tj. 85.000,00 zł czy 65.041,67 zł) wnioskodawczyni powinna wydać na budowę domu?Czy wnioskodawczyni powinna wydać kwotę zgodnie z "oświadczeniem o wykorzystaniu uzyskanego przychodu ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych"? Jeśli nie, to jaka to powinna być kwota?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-734/09-4/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. Sprzedaż nieruchomości.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-391/09/PS
  Dotyczy możliwości powstania podatkowych różnic kursowych w związku z podziałem masy majątkowej likwidowanej spółki, a dokładnie podziałem środków pieniężnych zgromadzonych w walucie obcej.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/151/KBF/08/PK-1135
  Czy w przypadku nabycia w 2007 r. części nieruchomości w drodze podziału majątku dorobkowego i sprzedaży nieruchomości istnieje możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 updof?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/44/KBF/08/PK-540
  Czy podatnik jest zwolniony od zapłaty podatku dochodowego w sytuacji sprzedaży nieruchomości po podziale majątku w 2007 r.?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-701/09/MM
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia w drodze zamiany mieszkania nabytego w części w 1997r. i w części w 2009r. w przypadku otrzymania dopłaty wynikłej z różnicy pomiędzy wartościami zamienianych mieszkań oraz obowiązku spłaty byłego męża.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-427/09-2/MK
  Czy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podział majątku dorobkowego dokonany przez Wnioskodawczynię i Jej męża stanowi moment nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego przez Wnioskodawczynię?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-605/09/AK
  Częściowy podział majątku dorobkowego małżeńskiego (bez spłat i dopłat), w wyniku którego każdy z małżonków otrzymał majątek o takiej samej wartości.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-177/09-2/MZ
  Należy stwierdzić, iż czynność przeniesienia składników majątku Wnioskodawcy na E. Sp. z o.o. w ramach podziału majątku, w związku z likwidacją Wnioskodawcy, jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/2/415-404/09/JSz
  Czy wnioskodawczyni zobligowana jest do odprowadzenia podatku dochodowego od kwoty, którą wpłacił jej były mąż w związku z podziałem majątku wspólnego?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-382/09/MK
  Czy Wnioskodawca powinien był zapłacić podatek z tytułu zbycia akcji, nabytych uprzednio w drodze podziału majątku dorobkowego?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-273/09/ENB
  1. Czy Wnioskodawczyni jest zobligowana do zapłacenia 10% podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku w związku z wydatkowaniem uzyskanego przychodu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych? 3. W jakim czasie należy wydatkować uzyskany przychód i od którego momentu należy liczyć dwuletni okres, czy od uprawomocnienia się postanowienia sądu, czy od czasu kiedy miała zostać dokonana spłata, czy też od momentu rzeczywistego otrzymania spłaty?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-309/09/MK
  Opodatkowanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wyłączną własność w wyniku podziału majątku wspólnego.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-200/09-2/JG
  Czy udziały jakie Spółka posiada w spółkach N. XN NE Sp. z o.o., G. XN T Sp. z o.o., GB Sp. z o.o. oraz N Sp. z o.o., które następnie zostaną przeniesione na rzecz VXX P Sp. z o.o. stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-323/09-2/JS
  Czy w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podział majątku dorobkowego dokonany przez Wnioskodawczynię i Jej męża stanowi moment nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i spółdzielczego prawa do miejsca postojowego przez Wnioskodawczynię?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127/09/BJ
  Czy sprzedaż działek można zaliczyć do znamion prowadzenia działalności gospodarczej, i zapłacić podatek VAT.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-220/09/AD
  Zbycie nieruchomości.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-16/09-4/MK
  Cesja wierzytelności w następstwie podziału majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-85/09/DP
  Sposób opodatkowania przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1648/08-4/MG
  PIT w zakresie opodatkowania przychodów osiągniętych przez członków Spółdzielni z tytułu zwrotu wniesionych udziałów oraz podziału majątku likwidowanej Spółdzielni
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-275/09/AP
  Czy na skutek podziału pomiędzy wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, po stronie Spółki powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1134/08/IL
  Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek z tyt. sprzedaży lokalu mieszkalnego?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-98/08/JSz
  w zakresie zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie orzeczenia sądu.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-699/08/MK;ITPB1/415-734/08/MM
  1. Czy podatek dochodowy płaci tylko Spółka w wysokości 19% od kwoty pozostałej po likwidacji spółki kapitałowej, pomniejszone o koszty nabycia unicestwionej Spółki, czyli od kwoty 31000 zł? 2. Czy dodatkowo opodatkowani są wspólnicy spółki, jako osoby fizyczne - podatkiem dochodowym od całości kapitału, pomniejszonego o koszty nabycia, czyli 100000 2000 zł, czyli 98000 zł, czy od kwoty netto uzyskanej po likwidacji spółki kapitałowej?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-428/08-4/AF
  Czy Wnioskodawczyni ma płacić podatek, jeżeli tak to w jakiej wysokości, na jakie konto i w jakim terminie?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-943/08-2/TW
  Czy po otrzymaniu stosownej spłaty udziału w majątku wspólnym zasądzonej wyrokiem sądu rejonowego z dnia 27 czerwca 2008 r. Wnioskodawczyni jest zobligowana do zapłaty podatku z tego tytułu?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-918/08-2/TW
  Czy pieniądze, jakie otrzymała Wnioskodawczyni od byłego męża za mieszkanie w wyniku podziału majątku wspólnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-699/08/MM
  Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota pieniężna tytułem spłaty udziału we wspólnym majątku wspólników spółki cywilnej ponad wartość wniesionego do Spółki wkładu, odpowiadająca proporcji wartości udziału w Spółce stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-75/08-4/MO
  Wartość majątku otrzymanego w wyniku podziału majątku wspólnego, nie przekraczała udziału, jaki przysługiwał Jej w majątku dorobkowym małżeńskim.W związku z tym, za datę nabycia przedmiotowej działki, od której liczy się pięcioletni okres wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyjąć 2002 rok, w którym nastąpiło kupno działki przez małżonków. Mając na względzie powyższe ustalenia należy stwierdzić, że w opisanym zdarzeniu przyszłym przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej działki nastąpi po upływie pięcioletniego terminu, zatem środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie ma obowiązku zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-645/08-4/AJ
  1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany płacić jakikolwiek podatek od majątku własnego (wspólnego)? 2. Czy Wnioskodawca musi składać PIT celem zobowiązania się przeznaczenia #189; kwoty z mieszkania wspólnego tj. 135 000 zł. na zakup przez Niego innej nieruchomości?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-4/08/AK
  Czy dochód osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku małżeńskiego podlega opodatkowaniu pdof?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-921/08/MK
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości po podziale majątku dorobkowego.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-850a/08/DM
  Czy przekazanie części lokalu należy potraktować jak dostawę, wystawić fakturę VAT i naliczyć podatek od towarów i usług?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-595/08/MM
  Czy uzyskany przez podatnika - w związku z jego wystąpieniem ze spółki - zwrot wkładu i otrzymana część wspólnego majątku nabytego w czasie trwania spółki jawnej, odpowiadająca udziałowi podatnika w zyskach tej spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1093/08-2/MO
  Reasumując, przy założeniu że podział majątku dorobkowego małżeńskiego był ekwiwalentny, to nabycie przez Pana udziału w nieruchomości nastąpiło w 2002 roku. W konsekwencji sprzedaż nieruchomości dokonana po upływie wskazanego uprzednio 5-letniego terminu po 31 grudnia 2007 roku) nie będzie stanowiła źródła przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osóbfizycznych, a tym samym uzyskana z tego tytułu kwot niebędzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-914/08/AD
  Opodatkowanie podziału majątku likwidowanej spółki.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-993/08-5/AŻ
  Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w części w wyniku podziału majątku a w części po upływie 5 lat o nabycia
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1504/08/ASz
  Czy wnioskodawczyni ma płacić podatek dochodowy od spłaty sądownie podzielonego mieszkania spółdzielczego? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie? Czy były małżonek również jest zobowiązany do uiszczenia podatku?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1440/08/MM
  Czy zbywane przez Spółdzielnie udziały w spółce z o.o. na rzecz członków Spółdzielni w drodze podziału majątku pozostałego po likwidacji będą stanowiły dla tych członków Spółdzielni przychód z kapitałów pieniężnych?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1257/08-4/JK
  Czy część przychodu uzyskanego w dniu 18 lipca 2008 r. ze sprzedaży nieruchomości przeznaczona przez Wnioskodawczynię na spłatę kredytu ciążącego na zbywanej nieruchomości, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e)?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1033/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.09.2008 r. (data wpływu 10.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 10.09.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1325/08/CJS
  Czy wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy określony w art. 30e o podatku dochodowym od osób fizycznych ze sprzedaży nieruchomości nabytej w części w drodze podziału majątku dorobkowego małżeńskiego?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-497/08-3/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2008 r. (data wpływu 13.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku wydzielenia udziałów spółki zależnej nabytych w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W d ...
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-496/08-3/HS
  Czy opisana transakcja podziału Spółki przez wydzielenie będzie powodować obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1089/08-2/IK
  opodatkowanie przekazania w wyniku likwidacji Spółki majątku na rzecz jej udziałowca.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-241/08-4/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.) oraz piśmie z dnia 10.09.2008 r. (data wpływu 15.09.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-241/08-2/MZ z dnia 03.09.2008 r. (data nadania 03.09.2008 r., data doręczenia 05.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnopra ...
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-666/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 roku (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 11 sierpnia 2008 r. - data stempla pocztowego (wpływ dnia 14 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe,je ...
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-324/08-2/HS
  Czy podział Spółki przez wydzielenie nowej spółki ME Spółka z o.o., której kapitał zostaje pokryty wyłącznie częścią majątku Spółki podlegającej podziałowi w postaci pakietu 100% akcji spółki MG S.A., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w Spółce podlegającej podziałowi, wartość majątku w postaci akcji MG S.A. przeniesionych na spółkę nowo zawiązaną ME Spółka z o.o.?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-584/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych -jest prawidłowe.W dniu 23 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-422/08/BK (KAN-5127/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu opodatkowania otrzymanych od likwidatora spółki jawnej środków przekazanych następnie do depozytu -jest nieprawidłowe.W dniu 20 maja 2008r. wpłynął do t ...
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-925/08/JT (KAN-4938/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz . U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 14 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego:- w części dotyczącej skutków podziału majątku do ...
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-579/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-946/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2008 r. (data wpływu 05.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w części w drodze podziału majątku dorobkowego małżeńskiego oraz określenia kosztu uzyskania przychodu w przypad ...
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-657/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 04.06.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 09.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-310/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 5 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uznaje sięza prawidłowe.W dniu 5 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-729/08/MM
  Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w całości w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też jest wolna od tego podatku, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-305/08-2/JK
  Podatek dochodowy od osób fizycznych, ulga meldunkowa.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-254/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 2 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 2 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-183/08/IG
  Czy otrzymana przez Wnioskodawcę kwota pieniężna tytułem spłaty jego udziału we wspólnym majątku wspólników spółki cywilnej stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-185/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wydania udziałowcowi nieruchomości w ramach podziału majątku Spółki -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-214/08/ASz
  Czy przekazywana przez męża kwota na utrzymanie domu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-87/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 roku (data wpływu 22 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 roku został złożony wniosek o udzie ...
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-60/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej i ...
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-47/08/IG
  1. Czy majątek otrzymany w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej małżonków i podziału majątku wspólnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy zwrot wkładu wniesionego do spółki jawnej, zwrot udziału w majątku spółki ponad wniesiony wkład, remanent sporządzony w związku z wystąpieniem ze spółki będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-70/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności przysługujących wspólnikowi rozwiązanej spółki jawnej z tytułu zwrotu wkładów oraz części majątku spółki- jest nieprawidłowe.W dniu 21.01.2008 r. został złożony w/w wn ...
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-18/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 roku (data wpływu 24 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania podziału majątku małżeńskiego-jest nieprawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-54/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2008 r. (data wpływu 16.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 16.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-31/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A. K., przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2007 r. (data wpływu 07 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości- jest prawidłowe.W dniu 07 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-23/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. J., przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007 r. (data wpływu 3 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości- jest nieprawidłowe.W dniu 3 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415W-24/08/MM
  Czy sprzedaż w listopadzie 2007r. nieruchomości nabytej we wrześniu 2007r. korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. d), tzw. ulga meldunkowa?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-124/08/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 30 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 30 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-516/07/CJS
  Czy wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni w całości w wyniku podziału majątku wspólnego przez sąd, który pozbawił byłego męża wnioskodawczyni udziału w majątku wspólnym.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-781/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2008 r., o udzi ...
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-649/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  - ...
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-381/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 06.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku ekwiwalentnego podziału majątku dorobkowego małżeńskiego -jest prawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złoż ...
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-334/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007 r. (data wpływu 05.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.W dniu 05.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-341/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 06 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntu -jest prawidłowe.W dniu 06 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie ...
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-572/07/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27 ...
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-294/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15.10.2007 r. (data wpływu 22.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych -jest prawidłowe.W dniu 22.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-284/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-271/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 19 października 2007r.), uzupełnionym w dniu 20 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 19 p ...
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-634/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej -jest prawidłowe.W dniu 29 listopada 2007 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wni ...
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-294/07-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 17.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania prz ...
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-247/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana F przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 9 października 2007r.), uzupełnionym w dniu 20 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 9 października ...
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-332/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007 r. (data wpływu 9 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 12 listopada 2007 r. (data stempla pocztowego), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości otrzymanej ...
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-115/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej G.XN GXX E reprezentowanej przez Pełnomocnika - Panią J.S. przedstawione we wniosku z dnia 06 sierpnia 2007 r. (data wpływu 20.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy podziale Spółki oraz odliczania strat z lat ubiegłych -je ...
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-129/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.08.2007 r. (data wpływu 07.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi podatkowej z tytułu budowy lokali mieszkalnych pod wynajem -jest prawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-152/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 30 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osoby prawnej -jest prawidłowe.W dniu 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzie ...
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-60/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej między innymi podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu w spółce dzielonej w związku z przeniesieniem do spółki wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa -jest nieprawidłowe.W dniu 23 sierpni ...
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-25/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007r.(data wpływu do tut. Biura 27 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie istnienia obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze podziału majątku wspólnego małżonków -jest prawidłowe.W ...
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-53/07-2/JK
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego podlega obowiązkowi zapłaty zryczałtowanego 10% podatku?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-31/07-3/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2007 r. (data wpływu 23.07.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków oraz opodatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości oraz opodatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości wyodrębnionej z majątku w ...
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-64/07-2/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 13.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-13/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2007 r. (data wpływu 12 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 12 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek, u ...
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-44/07-2/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.07.2007r. (data wpływu 26.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania spłaty otrzymanej w wyniku dokonanego podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej -jest prawidłowe.W dniu 26.07.2007r. został złożon ...
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-20/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 09 lipca 2007 r. (data wpływu 16 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 16 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/436-3/07
  Czy przelanie na konto małżonki środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, w wyniku podziału wspólnego majątku, opodatkowane będzie podatkiem od spadków i darowizn?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I A/2/415-3/2007
  Czy pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez małżonków na zasadzie ustawowej wspólności małżeńskiej, czy ten okres liczy się od daty przyznania nieruchomości jednemu z małżonków na wyłączną własność w wyniku zgodnego podziału majątku dorobkowego bez wzajemnych rozliczeń pieniężnych?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-24/07
  Czy wypłacone świadczenia alimentacyjne oraz środki finansowe w wyniku podziału majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/07/1
  Czy odpłatne zbycie nieruchomości niezabudowanej w dniu 17.05.2007 r., w części dotyczącej nabycia udziału małżonka w wyniku podziału majątku wspólnego, jest źródłem przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-292/238/US/07
  czy przysługuje Pani odliczenie od dochodu odsetek od kolejnego kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania od dewelopera?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-280/203/US/07
  czy ciąży na Panu obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w przypadku gdy po rozwodzie sąd przyznał Panu prawo do nieruchomości?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-39/07/36637
  Jak prawidłowo opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych należności wypłacane osobom fizycznym w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 233. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0507/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spóldzielczego własnościowego prawa do lokalu w tym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 234. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 853/06
  Sąd I instancji miał dostateczne podstawy aby zaakceptować stanowisko organów podatkowych, iż sprzeczne z prawem, i nienależne sporne świadczenie na rzecz skarżącego podatnika nie stanowiło zgodnego z prawem, prawnie relewantnego zwrotu dopłat, ale objęte unormowaniami prawa podatkowego otrzymanie nieodpłatnego świadczenia. Organy podatkowe nie stwierdziły w sprawie nieważności zwrotu dopłat, lecz tylko, po stwierdzeniu istnienia przesłanek nieważności tej czynności, uznały, że z tego powodu nie wywiera ona zamierzonych przez podatnika skutków w sferze prawa podatkowego, do czego, stosując prawo podatkowe, były uprawnione.
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-7/07
  Jak prawidłowo opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych należności wypłacane osobom prawnym w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?.
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/156/Z/K/07
  Jak wynika ze złożonego wniosku, podatnik był udziałowcem w Spółce z o.o. W dniu 3 stycznia 2006r. została powzięta uchwała o jej rozwiązaniu. Rozwiązanie Spółki nastąpiło z chwilą wykreślenia przez Sąd z dniem 10.04.2007r. Majątek Spółki po ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i po zaspokojeniu wierzycieli został podzielony w 2006 roku między wspólników, w stosunku do ich udziałów, w związku z tym, iż spotkał się z rozbieżną interpretacją - wystąpił problem, jak rozliczyć podatek od podzielonego majątku Spółki. Obecnie przy rozliczaniu podatku za rok 2006 - nie mając sprecyzowanego stanowiska - naliczył zryczałtowany 19% podatek dochodowy od wartości otrzymanego majątku, nie uwzględniając wydatków na nabycie udziałów.
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/7/2007
  Czy w związku z podziałem majątku, w wyniku którego otrzyma Pani na własność mieszkanie, nie zostanie utracone prawo do wykorzystanej już ulgi podatkowej związanej z zakupem tego lokalu mieszkalnego od dewelopera oraz z jego remontem?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-40/07/ZDW
  Czy w opisanej sprawie powstaje obowiązek zapłacenia podatku od sprzedaży lokalu?
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/12/57/2007
  Czy zawarcie umowy o podziale majątku małżonków - w wyniku której zniesiona zostanie współwłasność przedmiotowego mieszkania i stanie się ono własnością tylko jednego z małżonków - powoduje jakiekolwiek konsekwencje podatkowe, zarówno dla tego z małżonków, który stanie się właścicielem mieszkania, jak też dla tego który przestanie być współwłaścicelem?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-2/415-3/07
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży domu, dokonany przed upływem pięciu lat od nabycia w drodze podziału majątku dorobkowego małżonków, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 241. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-126/06/MZ
  w/s opodatkowania przekazania jedynemu wspólnikowi spółki majątku, jaki pozostanie po jej likwidacji.
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-7/07
  Czy otrzymana kwota tytułem spłaty udziału we współwłasności majątkowej małżeńskiej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/16/06
  Czy przychody stanowiące zwrot wniesionych wkładów pieniężnych oraz z tytułu podziału likwidowanego majątku otrzymane przez członków Zrzeszenia Producentów Rolnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-2/07
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego współwłasność małżonków a następnie - w wyniku podziału majątku za dopłatą - własność żony, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-140/06/KK
  1.czy w wyniku podziału przez wydzielenie zarówno majątek przejmowany (w spółce wydzielonej) oraz majątek pozostający w Spółce stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,2.czy spółka wydzielona w wyniku podziału może kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, tak jakby wydzielenie jej nie miało miejsca.
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-164/06/ZDW
  Czy uzyskane środki z wyżej opisanego podziału majątku dorobkowego małżeńskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 247. Odpowiedź na interpelacją poselską, sygnatura: DD3-0602-169/RM/06/MB7-7936
  W związku z interpelacją Pana Posła Jana Łącznego, przesłaną przy piśmie z dnia 24 października 2006 r. Nr SPS-023-5108/06 w sprawie opodatkowania wartości majątku w związku z likwidacją osoby prawnej, uprzejmie informuję. Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza przychody uzyskane z tytułu podziału majątku likwidowanej spółki (spółdzielni).Art. 24 ust. 5 pkt 3 powołanej ustawy, określa, iż dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.Przepisy ustawy, z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm ...
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-28/06/34562
  Czy sprzedaż nieruchomości dokonanej po podziale majątku wspólnego po połowie bez żadnych spłat i dopłat (podział ekwiwalentny) podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 249. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0004/06/IS
  Czy otrzymanie przez akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi części majątku Spółki w związku z jej likwidacją, w wysokości równej wysokości dokonanych wpłat na kapitał zakładowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, rodząc obowiązki podatkowe i informacyjne po stronie akcjonariuszy lub Spółki?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-4111-147-06/JM
  Czy zobowiązana jestem do zapłacenia zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego od połowy przychodu uzyskanego ze sprzedaży w 2006 r. prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w całości w 2006 r. w wyniku podziału majątku wspólnego , jeżeli w okresie dwóch lat nie kupię innego lokalu mieszkalnego.
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-62/RBO/06
  Kiedy nastapiło nabycie lokalu mieszkalnego w przypadku, jeżeli w wyniku podziału majątku współnego małżonków (rozwód), podatnik stał się właścicielem mieszkania i został zobowiązany do spłaty byłej małżonce połowy wartości mieszkania?
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR436/4/06/PM
  W związku z faktem, ze pieniądze ze sprzedaży domu wpłynęły na konto podatnika w całości zachodzi wątpliwość czy przelanie połowy uzyskanej kwoty na konto byłej małżonki będzie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.VIII-436/6/2006
  Podatniczka będąc po rozwodzie zamierza dokonać wraz ze swym byłym mężem zgodnego podziału majątku dorobkowego, w skład którego wchodzą: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego obciążone z tytułu niespłaconego kredytu, dom letniskowy i cztery samochody. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego ma być za zgodą banku sprzedane, a podatniczka w zamian za zrzeczenie się pozostałych składników masy spadkowej ma otrzymać od byłego małżonka tytułem spłaty należny mu udział w uzyskanej ze sprzedaży cenie. Druga wersja, to podział majątku dorobkowego na mocy orzeczenia sądu, w wyniku którego podatniczka ma otrzymać własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Czy w opisanych powyżej stanach faktycznych wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku od darowizny?
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-86/06/TP
  Czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze podziału majątku wspólnego małżonków powstał obowiązek podatkowy w zakresie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego?
 255. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-1130/05
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości częściowo nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 256. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0906/05
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości częściowo nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 257. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4117/IN?12/PUSŁ-G/2006/JF
  Z jakimi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wiąże się podział rzeczowego majątku spółki cywilnej dokonany w wyniku jej likwidacji ?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/208/DJW/06
  Czy przy podziale majątku likwidowanej spółki akcyjnej dochodem /przychodem/ do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie wartość otrzynmanych przez akcjonariuszy po jej likwidacji środków pieniężnych i rzeczowych pomniejszona o wartość nominalną objetych udziałów.
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/33/1/2006
  Pytanie dotyczy skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przekazania wspólnikowi spółki cywilnej samochodu osobowego zakupionego w trakcie istnienia spółki, będącego środkiem trwałym spółki zamortyzowanym w 100%, w związku z likwidacją spółki cywilnej.
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/70/06
  Jak należy ustalić podstawę opodatkowania dla rozliczenia się z otrzymanych pieniędzy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-3/06
  Dotyczy obowiązku podatkowego jaki wystąpi w Spółce, z której część majątku zostanie wydzielona i przeniesiona do spółki nowo zawiązanej.
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-2/06
  - dotyczące kwestii nie zaliczenia do przychodów udziałów przekazanych w wyniku podziału majątku pozostałego po likwidacji spółdzielni na rzecz swoich członków.
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-8/415/06/SK
  Czy podlega opodatkowaniu przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w wyniku podziału majątku wspólnego?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/90/Z/K/06
  Czy kwota podziału małżeńskiego majątku dorobkowego jest obciążona podatkiem dochodowym ?
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/436-228/5/2/05
  Czy zakończenie działalności spółki jawnej w wyniku umowy o podział majątku (nie poprzez likwidację) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/37A/05/06/MB
  CZY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZAPŁACENIA 10% ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU OD DOCHODU Z REMANENTU LIKWIDACYJNEGO PRZEZ WSPÓLNIKA WYCHODZĄCEGO ZE SPÓŁKI CYWILNEJ.
 267. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NS/PD-2/41171/1/06
  Jaką datę należy przyjąć za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego otrzymanego w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, na który następnie została ustanowiona odrębna własność ?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US. I/415/36/05
  Czy zbycie nieruchomości - po podziale majątku wspólnego małżonków - będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-53/05/EC
  Czy dochody z tytułu majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - Stowarzyszenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDFN/415/1/2006/BS
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany w wyniku podziału majątku dorobkowego byłych małżonków?
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-35C/05/JK
  Zapytanie dotyczy kwestii podatkowych skutków używania przez jednego z byłych współmałżonków budynku będącego obecnie współwłasnością rozwiedzionych małżonków.
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US/210/AK/443-84/05
  Czy przekazanie środków trwałych przez spółkę jawną występującemu z niej wspólnikowi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?.
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/180/05
  Czy w związku ze skorzystaniem z ulgi mieszkaniowej z tyt. zakupu mieszkania od spóldzielni mieszkaniowej w przypadu przekazania go byłej żonie w ramach rozliczeń majątkowych po rozwodzie należy zwrócić ulgę budowlaną?
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-60/MWA/05
  Jakie skutki podatkowe w podatku od towarów i usług spowoduje rozdział majątku małżonków prowadzących dotychczas działalność w formie tzw. "spółki małżeńskiej"?
 275. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/4117-1-100/05
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie sposobu opodatkowania i wysokości podatku od przychodu osiągniętego z tytułu otrzymania majątku i wypłacenia w części lub w całości kapitału udziałowego w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/249/05
  jakie będą konsekwencje podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-24/05/PK
  Czy przekazanie majątku akcjonariuszom po zlikwidowanej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/15/05/JB
  Czy wspólnik jako osoba fizyczna otrzymując majątek pozostały z likwidacji spółki musi go opodatkować od całej wartości, czy tylko od nadwyżki w wartości przekraczającej wartość włożonego do spółki wcześniej kapitału?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-436/33/1874/05
  Czy dochodem z udziału w zyskach osób prawnych otrzymanym w związku z likwidacją osoby prawnej jest nadwyżka pomiędzy środkami uzyskanymi z likwidacji spółki w części przypadającej na udziałowca a wartością udziałów wniesionych przez niego do likwidowanej spółki?
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KM-005-9/05
  Czy podziału majątku wspólnego i zniesienia współwłasności w ramach podziału majątku dorobkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-213/269a/214/05/JR
  Czy czynność podziału majątku dorobkowego rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usug?
 282. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-3/005-SIP-280/05
  Dotyczy kwestii konieczności opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży, bowiem zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat od dokonania podziału majątku wspólnego.
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-13/I-20/MM/15/05
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż w 2005r. nieruchomości niezabudowanych, nabytych w 1996r. i 1998r., a otrzymanych na wyłączną własność w wyniku podziału majątku wspólnego (dorobkowego małżeńskiego) w 2004r.?
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-24-4/05
  Czy zbycie środka trwałego - całkowicie zamortyzowanego samochodu osobowego - poprzez przekazanie go mężowi, w ramach umowy o podziale majątku wspólnego, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF2/415-90/05
  Czy sprzedaż 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie umów zawartych z byłym mężem o podział majątku wspólnego podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.PB-4/415/71/B/05
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w którego posiadanie weszła w wyniku ugody sądowej w rozliczeniu podziału majątku wspólnego, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/242/MJ/05
  W jaki sposób w opisanej sytuacji podatnik powinien dokonać odliczeń w ramach ulgi odsetkowej?
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-23/05
  Czy w przypadku podziału majątku dorobkowego małżonków, wykorzystana ulga mieszkaniowa na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali na wynajem nie ulega utracie?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/37/1/05
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym pieniędze uzyskane w wyniku rozliczenia wspólników w związku z likwidacją spółki cywilnej
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1.2-415-14/2005
  Czy pięcioletni termin, przed upływem którego zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje powstanie zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, winien być liczony z uwzględnieniem daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego, czy od daty zniesienia współwłasności i podziału majątku wspólnego w wyniku rozwiązania małżeństwa przez rozwód.
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV-434/34/2/2005
  Czy z tytułu podziału majątku należy zapłacić podatek do urzędu skarbowego?
 292. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/005-1-215/04
  Czy przywrócenie wspólności majątkowej przed zakończeniem roku podatkowego, lecz przed złożeniem zeznania podatkowego, daje możliwość złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie małżonków za rok podatkowy 2004?
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-11/05/JM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2004 r. spóldzielczego własnościowegoprawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 1996 r. w związku małżenskim , a w 2000 r. na podstawie umowy o podział majatku wspólnego z powodu rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód prawo do lokalu mieszkalnego nabyte zostało na wyłączną własność przez jednego z byłych małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 294. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-44/05
  Czy w opisanym stanie faktycznym na podatniku ciąży obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DL-II-415-IX-21-4/05
  Dotyczy opodatkowania przychodu z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-14-33/05/ZDB
  Jeżeli w wyniku podziału majątku, dom mieszkalny przeszedł na mojego współmałżonka, czy mogę odliczyć wydatki poczynione przeze mnie przed podziałem na tę budowę?
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/96/MJ/05
  Czy w opisanej sytuacji sprzedaż nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/I-3/MM/2/2005
  Czy przy podziale majątku likwidowanej spółki z o.o. dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie wartość otrzymanych przez udziałowców po jej likwidacji środków pieniężnych pomniejszona o wartość nominalną udziałów w postaci gotówki?
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/I-2/MM/1/2005
  Czy przy podziale majątku likwidowanej spółki z o.o. zwrot nieruchomości wniesionej aportem przez wspólnika będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/415/4/2005/II/BS
  Czy 5 - letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, liczy się od końca roku kalendarzowego w którym nastapiło nabycie nieruchomosci przez małżonków we wspólności ustawowej, czy też okres ten liczy się od daty przyznania nieruchomości jednemu z małżonków na wyłączną własność, w wyniku zawarcia umowy o podział majątku dorobkowego?
 301. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-37/ZDD/6A/DF/415/44/2004
  Czy w/g opisanego stanu faktycznego ma Pan obowiązek w zeznaniu rocznym za 2004 rok dokonać doliczeń uprzednio odliczonych / w latach 2001-2003 / kwot w związku z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej i czy będą to kwoty w wysokości 50% wykorzystanej ulgi?
 302. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-58-2/2004
  Czy przychody uzyskane z podziału majątku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 303. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/2/412/1785/2004
  Proszę o potwierdzenie, że nie jestem zobowiązany do zapacenia podatku dochodowego z tytułu dochodu uzyskanego ze sprzedaży gruntu w sytuacji gdy: - grunt zakupiony w 1998r. (małżeńska ustawowa wspólność majątkowa) - w 2003r. - umowa o podmiocie majątku wspólnego bez wzajemnych spłat.
 304. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-27/04
  Czy istnieje obowiązek uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży w 2004 r. mieszkania własnościowego wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej w 1993 r., a następnie w wyniku podziału majątku dorobkowego w 1999 r. postanowieniem sądu przyznania mieszkania w całości jednemu z małżonków i dokonania na rzecz drugiego małżonka spłaty w kwocie odpowiadającej czwartej części wartości majątku dorobkowego?
 305. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/005/65/04
  Cz należy zapłacić 10% zryczałtowany podatek w przypadku podziału majątku przy ustanowieniu rozdzielności majątkowej.
 306. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-25/04
  - dotyczy sprzedaży częsci udziałów z nieruchomości (przed upływem pięciu lat kalendarzowych), jeżeli te udziały nabyte zostały w drodze podziału majątku dorobkowego.
 307. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/III/415-129/04/JM
  Czy należy zapłacić podatek dochodowy od połowy ceny uzyskanej ze sprzedaży w 2004 r., lokalu mieszkalnego nabytego w 1992 r. w związku małżeńskim, a w roku 2000 r na wyłączną własność przez podział majątku dorobkowego z byłym mężem ?
 308. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-75/2004
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT przekazanie na podstawie wyroku sądu środków trwałych wchodzących do majątku wspólnego małżonków?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!