Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


podróż służbowa (delegacja)

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-639/12-2/SP
  Należy stwierdzić, iż w związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej poza granicami kraju koszt polisy ubezpieczeniowej pokrytej przez Wnioskodawcę obejmującej koszty leczenia, nie stanowi ich przychodu, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast koszt polisy ubezpieczeniowej pokrytej przez Wnioskodawcę, związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej poza granicami kraju, obejmującej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi przychód pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z uwagi na fakt, iż de facto nie dojdzie do zwrotu wydatków poniesionych na ww. cel w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-833a/12/IG
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety zagraniczne za każdy dzień pobytu poza granicami kraju w celu wykonywania działalności Wnioskodawczyni?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-833b/12/IG
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty dojazdu na miejsce wykonywania działalności środkami komunikacji międzynarodowej?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-63/09-5/12/S/KK
  CIT odnośnie kosztów uzyskania przychodów
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-618/12-2/MP
  Zwrot dodatkowych kosztów - opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest przychodem pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że powyższe wyjazdy pracownika poza siedzibę firmy będą podróżą służbową, w rozumieniu powołanego art. 775 Kodeksu pracy.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-532/12-4/JC
  Czy koszt poniesiony na pracowników i na zaproszonych gości (dowóz gości, zapewnienie noclegów uczestnikom, wynajmu firmy cateringowej i organizacja spotkania i inne koszty) w związku z udziałem w spotkaniu związanym z oddaniem do użytku nowego obiektu będzie dla Spółki w całości kosztem uzyskania przychodu jeżeli zostanie właściwie udokumentowany z wyjątkiem poniesionych wydatków na koszty reprezentacji wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 28?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-618/12/RS
  zwrot pracownikom dodatkowych kosztów w postaci opłat za parkingi i autostrady związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej prywatnego samochodu
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-617/12/BK
  Czy zwrot dodatkowych kosztów (opłaty za płatne parkingi i autostrady) związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowych od osób fizycznych ?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-489/12-6/JC
  Czy koszt planowanej konferencji w części szkoleniowej (I) będzie kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku właściwego udokumentowania wydatków?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-674/12/AK
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów wartości diet osoby współpracującej za czas wykonywania pracy poza siedzibą firmy?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-197/12-4/GG
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu samochodów dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-197/12-3/GG
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu samochodów dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-605/12-2/AM
  Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów podatkowych wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą w części, która, nie przekracza wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-505/12/MM
  Zakres zwolnienia z opodatkowania diet wypłacanych kierowcom.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-675/12-2/JB
  1. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości diet oraz innych należności z tytułu podróży służbowych osoby z nim współpracującej - w części nieprzekraczającej wysokości diet i innych należności przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach? 2. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na szkolenia osoby współpracującej niezbędne do współprowadzenia przedsiębiorstwa i świadczenia usług?.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-186/10/11-S/12-S/MK
  Czy koszty usług transportowych świadczonych przez firmę prowadzoną przez osobę będącą jednocześnie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na stanowisku prezesa zarządu mogą w całości stanowić koszty uzyskania przychodu, nawet jeśli przekraczają limit wydatków na ten cel określony w odrębnych przepisach?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-297/12-4/KO
  Czy w związku z odbywanymi podróżami związanymi z działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów część wydatków związanych z wyżywieniem, ustaloną w formie diety, na zasadach jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-241/12-4/GJ
  Należy uznać, że wydatki udokumentowane paragonem mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że ocena, czy w określonej sytuacji znajduje uzasadnienie udokumentowanie wydatku określonym dowodem może być dokonana przez organ podatkowy jedynie podczas postępowania dowodowego.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-397/12-4/MG
  Pokrywane przez Spółkę koszty związane z wykonywaniem przez członków rady nadzorczej powierzonych funkcji, tj. koszty przejazdów taksówkami na posiedzenia rady, oraz koszty noclegów stanowią dla członków rady nadzorczej przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód ten w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli pokrywane przez Spółkę koszty są wyższe od limitu określonego w ww. rozporządzeniu, to nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu. Pokrywane przez Spółkę koszty opłat za połączenia telefoniczne członków rady nadzorczej nie stanowią przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, jeżeli faktycznie zgodnie z intencją Spółki członkowie rady wykorzystują powierzone telefony służbowe wyłącznie do celów służbowych. W przeciwnym wypadku Spółka obowiązana jest ustalać po stronie wykorzystujących telefony służbowe do celów prywatnych członków rady nadzorczej przychód z tego tytułu i opodatkowywać łącznie z pozostałymi przychodami.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-369/12-3/MG
  1. Czy w świetle zapisów art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacane pracownikowi kwoty, jako zwrot wydatków za przejazdy taksówkami w podróży służbowej stanowi przychód ze stosunku pracy zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie zachodzi obowiązek pobierania z tego tytułu należnych zaliczek na podatek dochodowy?2. Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka postąpi prawidłowo zaliczając wszystkie wydatki na podstawie paragonów za przejazdy taksówkami w podróży służbowej pracownika Spółki, w koszty uzyskania przychodów?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-176/12-6/MP
  Diety pobytowe wypłacane w formie zaliczki pracownikom Wnioskodawcy (tj. ekspertom krótkoterminowym i długoterminowemu doradcy współpracy bliźniaczej) uczestniczącym z ramienia Urzędu w realizacji działań projektowych poza granicami kraju. Diety pobytowe wypłacane w formie zaliczki krajowemu ekspertowi ad hoc, niebędącemu pracownikiem Wnioskodawcy, uczestniczącemu w realizacji działań projektowych w Azerbejdżanie. Koszty związane z pobytem pracownika Wnioskodawcy w roli długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej podczas realizacji projektu w Azerbejdżanie, pokrywane zgodnie z zasadami unijnymi bezpośrednio z budżetu projektu (tj. koszty przeprowadzki, wynajmu mieszkania w kraju beneficjenta, ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego oraz zakupu biletów lotniczych na coroczny przylot do Polski dla doradcy i towarzyszącej mu żony i dzieci).
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-321A/12/AK
  Czy wartość diet z tytułu podróży służbowej wypłaconych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy, w firmie która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, stanowi koszt uzyskania przychodów i czy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-321b/12/AK
  Czy wypłacona pracownikowi (kierowcy) kwota ryczałtu za nocleg korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-208/12/BD
  Czy zgodnie z ponoszonymi kosztami przez pracowników, w związku z odbywaną podróżą służbową, ww. wydatki zwolnione będą z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z § 2 pkt 2c) rozporządzenia w sprawie podróży służbowych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/96/KZU/BRT/08/PK-797
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności z tytułu diet i kosztów noclegu wypłacanych pracownikom z tytułu podróży służbowej
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-292/12/DP
  Czy Wnioskodawcy przysługuje dieta na czas podróży do miejsca pracy (podróż trwa około 16 godzin, Wnioskodawca pracę rozpoczyna zaraz po przyjeździe)?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/110/KZU/BRT/10/PK-379
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-360/11-2/ASZ
  1) Czy prawidłowo Spółka dokonała zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów dotyczących tego zatrudnienia składki ZUS sfinansowanej przez płatnika (Spółkę) w wysokości 646,80 zł oraz jednorazowego wyjazdu służbowego? 2) Czy słusznie kwota 646,80 zł została uwzględniona w całości do sumy kosztów danego miesiąca Spółki, a następnie podzielona proporcjonalnie (wraz z pozostałymi kosztami i przychodami danego miesiąca) do udziałów każdego ze wspólników po 50%?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-360/11-3/ASZ
  1) Czy prawidłowo Spółka dokonała zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów dotyczących tego zatrudnienia składki ZUS sfinansowanej przez płatnika (Spółkę) w wysokości 646,80 zł oraz jednorazowego wyjazdu służbowego? 2) Czy słusznie kwota 646,80 zł została uwzględniona w całości do sumy kosztów danego miesiąca Spółki, a następnie podzielona proporcjonalnie (wraz z pozostałymi kosztami i przychodami danego miesiąca) do udziałów każdego ze wspólników po 50%?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-339/11-5/KO
  Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych przedsiębiorcy i kosztów noclegu.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-339/11-6/KO
  Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych przedsiębiorcy i kosztów noclegu.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-379/11-2/KO
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartość diet związanych z własnymi podróżami służbowymi do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet określonych dla wskazanej grupy pracowników – w przypadku podróży zagranicznych – w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.)?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-945/11/MK
  Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz na dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakaźne pracowników odbywających podróż służbową lub mogących odbyć taką podróż do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1193/11/AK
  Czy Wnioskodawcy za czas wyjazdu na uczelnię przysługuje dieta?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-820/11-4/SP
  Opodatkowanie opłaconej przez Spółkę polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania przez pracownika zagranicznej podróży służbowej.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-926/11-2/MS1
  Pokrywanie przez Spółkę kosztów podróży służbowej, które nie są limitowane poniesionych przez pracownika za zgodą pracodawcy, w szczególności opłat za taksówki oraz wynajem samochodu osobowego z których pracownik korzysta w czasie podróży służbowych zagranicznych, udokumentowanych rachunkiem lub paragonem skutkuje powstaniem u pracownika przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ww. ustawy w całości w przypadku przejazdów taksówkami, natomiast w przypadku wynajętego samochodu do wysokości należności nieprzekraczających kwot określonych w odrębnych przepisach.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1221/11/AK
  Diety przedsiębiorcy.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-933/11-3/MG
  w zakresie skutków podatkowych zwrotu pracownikom kosztów wyżywienia poniesionych podczas podróży służbowych krajowych w wysokości przewyższającej wartość diety wynikającej z rozporządzenia w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-292/11-2/KSU
  Czy pracodawca, właściciel, również od siebie mógł naliczyć koszty delegacji i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-292/11-3/KSU
  Czy należności wypłacone pracownikom z tytułu diet i zryczałtowanych kosztów noclegów w przypadku wykonywania prac poza siedzibą firmy, stanowią koszty działalności firmy?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-236/11-8/KSU
  Czy służbowe polecenie wyjazdu (delegację) wystawione przez Wnioskodawcę jako właściciela Firmy będzie obciążone podatkiem dochodowym?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-236/11-7/KSU
  Czy Wnioskodawca może koszty diet oraz ryczałtu za noclegi obowiązujące w danym kraju europejskim i pozaeuropejskim delegowanych kierowców-zleceniobiorców zatrudnionych na umowę zlecenie zaliczyć w swojej Firmie do kosztów uzyskania przychodów?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-508/11-2/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-508/11-3/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-508/11-2/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-831/11-5/JK2
  Czy noclegi i zwrot kosztów przejazdu, diety dla osób niebędących pracownikami Wnioskodawcy, z którymi zawarto umowy o dzieło są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-862/11/MZ
  Czy poniesione na rzecz pracowników i wspólników Spółki faktyczne koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diet określonych w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych i rozporządzeniu w sprawie podróży zagranicznych) nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-276/11-2/PM
  Czy koszty opłat za przejazdy płatną autostradą oraz opłat za parkingi będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-276/11-3/PM
  Czy koszty opłat za przejazdy płatną autostradą oraz opłat za parkingi będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1107/11/AK
  Diety przedsiębiorcy.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-713/11-8/SP
  Zwolnienia z opodatkowania diet otrzymanych przez pracownika portugalskiej spółki
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-1045/11-4/RS
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujących zainstalowanych w taksówkach?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-200/11-2/KSU
  Czy z tytułu wyjazdów służbowych w ramach świadczonych usług kierowania pojazdami na terenie kraju i w krajach Unii Europejskiej Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety krajowe i zagraniczne naliczone przez Niego, jako prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w wysokości nieprzekraczającej kwot, o których mowaw art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1118c/11/EK
  Skoro w związku z podróżą służbową poniósł Wnioskodawca wydatki z tytułu noclegu oraz przelotu, którymi zgodnie z umową obciążył Stowarzyszenie, to stosownie do brzmienia art. 8 ust. 2a ustawy, w przedmiotowej sprawie dokonał Wnioskodawca zakupów we własnym imieniu, lecz na rzecz Stowarzyszenia.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-922/11/IG
  Czy wypłacona kwota ryczałtu za nocleg stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-762/11/ASz
  Czy należność - przysługująca pracownikowi na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową - wypłacona na podstawie przedstawionej ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z obowiązującymi limitami, gdzie trasa od miejsca zamieszkania do miejscowości siedziby kontrahenta wynosi ok. 60 km - zwolniona jest z podatku od osób fizycznych, czy też za prawidłowe należy uznać wypłacenie pracownikowi należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową za ok. 20 km. (trasa siedziba pracodawcy - siedziba kontrahenta) ?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-951/11/AK
  Diety przedsiębiorcy.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-993/11/PC
  Czy koszty, które są związane z podróżą służbową ale nie są kosztami eksploatacji pojazdu (w tym opłaty parkingowe i za przejazd autostradą) stanowią koszty uzyskania przychodów, rozliczane na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie mają do nich zastosowania ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz 16 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-744/11-2/RS
  Czy wysokość zwróconych kosztów wyżywienia delegowanemu pracownikowi stanowi koszt podatkowy Spółki?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-325/11-3/MP
  Czy poniesione na rzecz pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (ponad wysokość diet określonych w rozporządzeniu) oraz 25 % diety nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-112/11-2/IR
  Czy poniesione na rzecz pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (ponad wysokość diet określonych w rozporządzeniu) oraz w przypadku delegacji zagranicznych 25% diety w całości stanowią koszty uzyskania przychodu?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-656/11-2/JK
  Czy Spółka powinna wysokość zwróconych kosztów wyżywienia wynikających z przedstawionej faktury zakwalifikować do przychodu delegowanego pracownika?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-609/11/BD
  Czy należności pracowników wypłacone przez pracodawcę tytułem zwrotu kosztów powstałych w związku ze świadczeniem pracy poza siedzibą pracodawcy i poza miejscem stałego wykonywania pracy, będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-692/11/PC
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, będzie mógł zaliczyć koszty ponoszone w związku z wypłacaniem pracownikom świadczeń z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-80/11-2/KSU
  Mając powyższe na względzie, o ile wyjazdy w ramach realizacji określonych zadań, jakie Wnioskodawca odbywa są podróżami służbowymi związanymi z prowadzoną przez Niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, to w ciężar kosztów uzyskania przychodów tejże działalności może zaliczyć diety związane z tymi podróżami, jednakże wyłącznie w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych ww. przepisach wydanych przez właściwego ministra.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-551/11/AA
  Czy przedmiotowe diety i inne koszty zwracane pracownikom są zwolnione z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-684/11-2/AG
  Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przedmiotowe "diety" są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 2l ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280.00 zł?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-386/11-2/MP
  Rozliczenie diet i innych należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-386/11-3/MP
  Rozliczenie diet i innych należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-168/11-2/ASZ
  1. Czy koszt zakwaterowania w związku z podróżą służbową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w całości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy koszt zakwaterowania w związku z podróżą służbową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł na jednego pracownika na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-357/11-5/PS
  Czy czynności wykonywane przez Pracownika nie prowadzą do powstania zakładu rozumieniu art. 5 Konwencji podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840; dalej: "UPO") i obowiązku podatkowego po stronie Spółki wynikającego z art. 7 UPO?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-257/11-2/KSU
  W przypadku, gdy pracodawca wyrazi zgodę na zwrot kosztów noclegu, stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uznając taki przypadek jako uzasadniony, wówczas cała kwota otrzymanego zwrotu (łącznie z różnicą między faktycznie poniesionymi kosztami a limitem) będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-125/11-2/KJ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka była zobowiązana do ustalenia pracownikom, w tym Prezesowi Zarządu, wartości nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przejazdy samochodem służbowym za odcinki: z miejsca pracy do miejsca zamieszkania oraz z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, jeżeli przejazdy te związane były z podróżą służbową, a tym samym Spółka jako płatnik była zobowiązana do ich zaliczenia do źródła przychodów określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-11/11-6/KSU
  Czy wykonywanie czynności kierowcy, stanowiące podstawowe czynności z zakresu działalności gospodarczej z uwzględnieniem, iż kierowca jest jednocześnie właścicielem firmy, mogą być uznane za podróż służbową, a tym samym diety mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, udokumentowane "poleceniem wyjazdu służbowego"?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-323/11/RR
  Czy Wnioskodawca jako właściciel firmy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej wartość diet z tytułu podróży służbowych?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-218a/11/PS
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wyżywienia pracowników podczas podróży służbowych.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-98/11-2/EK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dot. podróży służbowych poniesionych na: 1. usługi parkingowe i usługi taksówek osobowych zapłacone kartą służbową, 2. usługi parkingowe i usługi taksówek osobowych zapłacone gotówką, 3. usługi parkingowe, usługi taksówek osobowych, przejazdy "a"/"b" lub przejazdy autostradami zapłacone kartą służbową, 4. usługi parkingowe, usługi taksówek osobowych, przejazdy "a"/"b" lub przejazdy autostradami zapłacone gotówką.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-281/11-4/AMN
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-288/11-4/MP
  Opodatkowanie kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-288/11-5/MP
  Opodatkowanie kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-288/11-4/MP
  Opodatkowanie kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-329/11-5/RS
  Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że poniesione przez niego wydatki w związku z odbywaniem podroży służbowych przez pracowników, w tym wydatki poniesione na wyżywienie pracowników podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podroży zagranicznych) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodow?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-329/11-4/RS
  Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że poniesione przez niego wydatki w związku z odbywaniem podroży służbowych przez pracowników, w tym wydatki poniesione na wyżywienie pracowników podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podroży zagranicznych) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodow?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-174/11-4/MG
  Wartość noclegu finansowanego przez Spółkę będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w sytuacji, gdy pracownik nie jest w podróży służbowej pracodawca nie jest zobowiązany do finansowania tego świadczenia. Spółka zobowiązana będzie do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, łącznie z pozostałymi dochodami uzyskanymi przez pracownika w danym miesiącu.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-109/11/MZ
  Czy stanowią przychód radnego Województwa koszty szkolenia, udziału w seminariach i konferencjach oraz koszty korzystania z telefonu komórkowego i samochodu służbowego, opłacane z budżetu Województwa? Czy do zwrotu kosztów podróży służbowej radnego - zarówno krajowej jak i zagranicznej ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-149/11-4/AGr
  Czy Wnioskodawca miał prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, za cały czas jej trwania, łącznie z sobotą i niedzielą?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-232/07/11-S/ŁM
  1. Czy koszty wynajmu samochodów osobowych powinny zostać uznawane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki (proporcjonalnie do wysokości posiadanego udziału w zysku/stracie)? 2. Czy koszty ponoszone w związku z używaniem samochodów wynajmowanych bądź stanowiących własność pracowników Spółki komandytowej, powinny być zawsze rozliczane do wysokości limitu tzw. kilometrówki, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też niektóre z nich – tzn. takie koszty, które są związane z podróżą służbową, ale nie dotyczą kosztów przejazdu (np. opłaty parkingowe, opłaty za autostrady) mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-124/11/AP
  Czy zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca postępuje właściwie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu, oprócz ryczałtu za używanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych, także opłaty za przejazd autostradą oraz za parkingi?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-50/11/MK
  Czy poniesione przez pracowników oraz wspólników Spółki koszty wyżywienia podczas podróży służbowych, finansowane w całości przez Spółkę (również te koszty, które przekraczają kwotę diety określonej w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-28/11-4/MP
  Mając na względzie przytoczone powyżej przepisy prawa podatkowego oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku należy stwierdzić, iż zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie. Zatem wynagrodzenia ekspertów otrzymywane w ramach realizacji zadań dotyczących Projektu Bliźniaczego podlegać będą opodatkowaniu.Natomiast odnośnie zastosowania zwolnienia od podatku diet i innych należności za czas podróży służbowej – właściwym będzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b) ww. ustawy, jeżeli w konkretnym zdarzeniu przyszłym będziemy mieć do czynienia z podróżą służbową.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-62/11-5/AG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym koszty na zakup paliwa do samochodu związane z podróżami służbowymi, podróże służbowe, koszty telefonu i wynagrodzenie pracownika zajmującego się budową, Spółka może zaliczyć do kosztów wytworzenia inwestycji?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/205/KDJ/10/PK-1417
  Czy kwotę składki ubezpieczeniowej można uznać za "inny wydatek wg uzasadnionych potrzeb Wnioskodawcy" związany ściśle z podróżą służbową, a więc jest ona zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-892/10-2/IŚ
  W zakresie kosztów uzyskania przychodu
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1417/10-5/AMN
  Czy w sytuacji, gdy Spółka zwróci pracownikowi faktycznie poniesione koszty noclegu w hotelu na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku, które są wyższe niż limity przewidziane w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, to czy zwrócona nadwyżka ponad limit jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1417/10-4/AMN
  Czy w sytuacji, gdy Spółka zwróci pracownikowi faktycznie poniesione koszty noclegu w hotelu na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku, które są wyższe niż limity przewidziane w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, to czy zwrócona nadwyżka ponad limit jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1417/10-5/AMN
  Czy w sytuacji, gdy Spółka zwróci pracownikowi faktycznie poniesione koszty noclegu w hotelu na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku, które są wyższe niż limity przewidziane w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, to czy zwrócona nadwyżka ponad limit jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-37/11-4/JC
  Spółka zwraca się o potwierdzenie, że przy zastosowaniu opisanych powyżej procedur prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujących zainstalowanych w taksówkach lub rachunkami wystawionymi przez taksówkarzy?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-37/11-5/JC
  Spółka zwraca się o potwierdzenie, że przy zastosowaniu opisanych powyżej procedur prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujących zainstalowanych w taksówkach lub rachunkami wystawionymi przez taksówkarzy?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-37/11-4/JC
  Spółka zwraca się o potwierdzenie, że przy zastosowaniu opisanych powyżej procedur prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujących zainstalowanych w taksówkach lub rachunkami wystawionymi przez taksówkarzy?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-982/10-6/KS
  Czy Spółka prawidłowo ujmuje w kosztach uzyskania przychodów danego okresu podatkowego proporcjonalnie wyliczone koszty bezpośrednie dotyczące danego zlecenia w części odpowiadającej przychodom osiągniętym w tym okresie podatkowym z tytułu faktur dokumentujących częściowe wykonanie usługi budowlano - montażowej?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-982/10-3/KS
  Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje koszty wydziałowe (rozliczane na koszty bezpośrednie za pomocą klucza podziałowego opisanego we wniosku) jako koszty bezpośrednie i uznaje je za koszt podatkowy w momencie uzyskania przychodu na danym zleceniu?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-982/10-4/KS
  Czy Spółka prawidłowo traktuje koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych za okres od 01 stycznia 2009 r. będących produkcją w toku jako koszty bezpośrednie, potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody po spełnieniu łącznie dwóch warunków: wypłaceniu lub postawieniu do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (zgodnie z art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz uzyskania przychodu ze sprzedaży z tytułu realizacji danej umowy (zgodnie z zasadą potrącalności kosztów bezpośrednio związanych z przychodami)?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-982/10-5/KS
  Czy Spółka prawidłowo traktuje koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych za okres do 31 grudnia 2008 r. będących produkcją w toku, jako koszt uzyskania z chwilą ujęcia tych wynagrodzeń w księgach rachunkowych na kontach kosztowych (tj. z chwilą uzyskania przychodu ze zlecenia i przeksięgowania z zapasów w koszty) nie wcześniej niż z chwilą wypłaty?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-982/10-2/KS
  1. Czy sposób ustalenia podziału kosztów bezpośrednich i kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami (koszty pośrednie) przedstawiony we wniosku jest prawidłowy i może być stosowany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje wymienione w Grupie 1 koszty do kosztów bezpośrednich, a koszty wymienione w Grupie 2, jako koszty pośrednie?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-339/10-5/MC
  Czy koszty noclegu w hotelu w części przekraczającej limit hotelowy stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu (Spółka jest w tym przypadku podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych)?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-339/10-4/MC
  Czy koszty noclegu w hotelu w części przekraczającej limit hotelowy stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu (Spółka jest w tym przypadku podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych)?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1326/10-2/AA
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1325/10-2/AA
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1323/10-2/AMN
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1106/10/RR
  Czy mogę zaliczyć diety za okres od 1 stycznia 2010 r. w części nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom do kosztów uzyskania przychodów? Czy przysługuje mi ryczałt za noclegi jeśli spałem w kabinie samochodu lub motelu ale nie posiadam rachunków?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1113/10-2/MS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-275/10-2/MC
  Czy zwrócone pracownikom koszty dotyczące opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej samochodem prywatnym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-848/10-4/MP
  Czy wysokość ryczałtu określona w regulaminie wynagradzania przewyższająca wielkość diety, wynikającej z rozporządzenia w sprawie podroży krajowych, winna stanowić przychód podlegający opodatkowaniu dla pracowników?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-988/10/ENB
  Czy uczestnicy wyjazdu studyjnego sfinansowanego przez Spółkę uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1201/10-3/AGr
  Czy właścicielowi firmy transportowej i osób z nim współpracujących przysługują diety i inne koszty związane z podróżą służbową na terenie kraju, jak i poza jego granicami, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1452/10/MS
  Czy na gruncie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP) i odpowiednich przepisów wykonawczych do wydatków z tytułu kosztów używania pojazdów niebędących własnością podatnika rozliczanych wg tzw. kilometrówki należy wliczać również wydatki na nabycie tytułu prawnego do korzystania z cudzego pojazdu (tj. wydatki na czynsz najmu cudzych pojazdów), czy też te ostatnie wydatki mogą zostać zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, tj. bez limitu?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1453/10/MS
  Czy na gruncie w/w przepisu ustawy PDOP prawidłowe jest stosowanie dla celów ewidencji przebiegu pojazdu najmowanego przez podatnika (najemcy) od osoby trzeciej (wynajmującego) stawki za km wyliczanej dla pojazdu do którego korzystania tytuł prawny ma pracownik (a nie pracodawca, podatnik), tj. stawki z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, czy też stawka ta (tj. górna granica wydatku, który może być zaliczony do podatkowych kosztów uzyskania przychodów) wynika z innych przepisów wykonawczych?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1030/10-4/MS
  Jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę, wykonywane są w ramach odbywanych przez niego podróży służbowych, to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas tych podróży, do wysokości wskazanej w ww. rozporządzeniach.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-60/11/SD
  Czy do limitu z ewidencji przebiegu pojazdu przyjmuje się tylko koszty paliwa, myjni, napraw itd. czy również koszty najmu samochodu?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-865/10/BD
  Czy różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na przejazd (taksówkami), a ryczałtami na te przejazdy, wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-864/10/BD
  Czy zwrot kosztów związanych z korzystaniem z płatnego przejazdu autostradą oraz płatnego parkingu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-865/10/BD
  Czy różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na przejazd (taksówkami), a ryczałtami na te przejazdy, wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-824/10-4/KS
  1. Czy wydatki dokonywane w związku z realizacją bieżących zadań służbowych udokumentowane paragonami fiskalnymi i biletami parkingowymi, które zostaną rozliczone w sposób przedstawiony w zdarzeniu przyszłym będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wydatki dokonywane w związku z podróżami służbowymi pracowników (krajowymi i zagranicznymi) udokumentowane paragonami fiskalnymi i biletami parkingowymi, które zostaną rozliczone w sposób przedstawiony w zdarzeniu przyszłym będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty dokonanych wydatków w wartości brutto, tj. wraz z wartością zapłaconego podatku VAT wynikającego z paragonów fiskalnych lub biletów parkingowych załączonych do sporządzanych dokumentów wewnętrznych?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1445/10/PP
  Czy zwrot kosztów związanych z podróżą służbową odbytą przez pracownika samochodem będącym jego własnością można udokumentować "Poleceniem wyjazdu służbowego", "Ewidencją przebiegu pojazdu", czy też w celu zakwalifikowania ich do kosztów uzyskania przychodów należy podpisać z pracownikiem umowę cywilnoprawną?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-838/10-2/JG
  Czy poniesione koszty noclegów, przejazdów Prezesa Zarządu Spółki będą kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-770/10-5/JS
  Należy stwierdzić, iż zwrot kosztów przejazdów prywatnym samochodem w związku z wyjazdami służbowymi odbywanymi poza miejscem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy jak i zwrot innych wydatków (właściwie udokumentowanych) – opłata za parking, opłata za przejazd autostradą - jest przychodem pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że powyższe wyjazdy pracownika poza siedzibę firmy będą podróżą służbową, w rozumieniu powołanego art. 775 Kodeksu pracy.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-792/10-2/JS
  należy stwierdzić, iż od kwietnia 2010 r. i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawczyni podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-924/10/PSZ
  Czy prawidłowe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przejazdem (bilety lotnicze), pobytem w miejscu zleconych usług (rachunki za wynajem pokoju) jak również diet za czas podróży służbowych do wysokości limitu, które ponoszone są w związku ze świadczeniem przedmiotowych usług poza miejscem zamieszkania i siedzibą firmy?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1084/10-2/AA
  Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-803/10/BD
  Czy w przypadku zwrotu pracownikowi poniesionych kosztów za dojazd taxi z/do dworca, portu lotniczego w wysokości faktycznie przez niego poniesionych i udokumentowanych fakturą VAT (wystawioną na pracodawcę) przewyższających limit, o którym mowa w rozporządzeniu uzyska on przychód podlegający opodatkowaniu (koszt w wysokości określonej na fakturze został poniesiony za zgodą pracodawcy)?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-744/10-4/MP
  Czy środki finansowe wypłacane przez Wnioskodawcę lekarzom wyjeżdżającym na zagraniczne wyjazdy naukowe na pokrycie diet i noclegów oraz opłat rejestracyjnych (uiszczanych w celu wzięcia udziału w kongresie, konferencji czy zjeździe) w wysokościach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-769/10/BD
  Czy wypłacone pracownikowi zgodnie z rozporządzeniami diety i udokumentowane koszty podróży oraz noclegu za odbyte przez niego wyjazdy służbowe poza granicę województwa, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania, są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1162/10/PP
  Czy Spółka postąpi prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wypłacone pracownikowi Spółki - zgodnie z ww. rozporządzeniami - diety i zwrócone mu udokumentowane koszty podróży i noclegu za odbyte przez niego wyżej opisane wyjazdy służbowe poza granicę województwa, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-168/10-4/MC
  Czy koszty opłat za parking oraz opłat za przejazd płatną autostradą, zwracane pracownikowi oprócz kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu wypłacane w związku z odbytą podróżą służbową samochodem prywatnym pracownika, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-683/10-4/MP
  należy stwierdzić, iż pokrywanie przez Spółkę kosztów podróży osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce stanowi dla tej osoby przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednak będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy. Należy jednak zaznaczyć, iż przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie do wysokości określonych w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, natomiast nadwyżka ponad określony limit podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. W świetle powyższego na Wnioskodawcy jako płatniku ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-11. W informacji tej płatnik zobowiązany jest do wykazania m.in. uzyskanego przychodu i pobranej zaliczki na podatek, przy czym w kwocie przychodów, nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-717/10/AA
  Czy wypłacane kierowcom diety podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1656/10/EJ
  opodatkowanie zwrotu kosztów za delegację
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1056/10/AK
  Czy zasadnym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów prywatnych na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości nieprzekraczającej kwotę przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju oraz czy wymagane jest potwierdzenie pobytu i dokonywanych oględzin poprzez potwierdzenie daty oraz godziny przybycia i wyjazdu czytelnym podpisem kontrahenta, wskazanie przez kontrahenta daty prowadzenia rozmów, uzyskanie pisemnego potwierdzenia wstępnej oferty lub zaproszenia do prowadzenia rozmów, a także pisemnego określenia obszarów i tematów współpracy?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-118/10-4/MC
  Czy nadwyżka poniesionych wydatków ponad limity określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-665/10/BJ
  Czy koszty podróży biegłego sądowego stanowią przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-862/10-4/AMN
  Czy zwrot poniesionych wydatków będzie dla zatrudnionych pracowników zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1018/10/ESZ
  możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wartości wypłacanych diet w związku z odbywaniem podróży służbowych pracowników
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-730/10/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-949/10/SD
  Czy Spółka zobowiązana jest traktować wszystkie koszty związane z podróżami własnych pracowników oraz pracowników z innych zakładów z Grupy (wsparcie konsultacji podczas negocjacji z kontrahentami) w postaci: delegacji, opłat za hotele, konsumpcję, bilety lotnicze, organizacji spotkań z potencjalnymi kontrahentami w wynajętych salach konferencjach w hotelach jako koszty podnoszące wartość początkową planowanego środka trwałego, czy też może nimi obciążyć bieżący okres?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1427/10/SD
  Spółka należącą do międzynarodowej grupy realizuje inwestycję mającą na celu rozbudowę zakładu poprzez zakup maszyn i urządzeń, budowy nowej hali produkcyjnej oraz zaplecza technicznego.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-802/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na wynajem pokoju w hotelu bądź mieszkania w trakcie pobytu służbowego poza miejscem zamieszkania?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-554/10-6/SP
  pokrywanie bezpośrednio przez Spółkę kosztów podróży oraz zwrot kosztów podróży osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce stanowi dla tej osoby przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednak będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy. Należy jednak zaznaczyć, iż przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie do wysokości określonych w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, natomiast nadwyżka ponad określony limit podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychód z innych źródeł. Natomiast przychód z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów podróży oraz zwrot kosztów podróży osobie mającej miejsce zamieszkania w Republice Włoskiej nie podlega opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z art. 22 umowy polsko-włoskiej przychód z tego tytułu jako "inny dochód" podlega opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania, tj. we Włoszech.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-738a/10/AK
  1. Czy prawidłowe jest zaliczanie diet z tytułu podróży służbowej w wysokości nie przekraczającej kwoty przysługującej pracownikom do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy prawidłowe jest zaliczanie diet do kosztów uzyskania przychodu na podstawie wypisanych przez Wnioskodawcę kart drogowych potwierdzonych kopiami dokumentów CMR?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1301/10/MS
  Czy udokumentowanie kosztów podróży służbowej paragonem daje możliwość zakwalifikowania wykazanych w paragonie wydatków w kwocie brutto do kosztów uzyskania przychodów?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1300/10/MS
  Czy pracownik może dokumentować poniesione podczas podróży służbowej krajowej lub zagranicznej wydatki - paragonem, biletem lub blankietem opłaty np. parkingowej uzupełnionymi o brakujące dane wymagane przez przepisy ustawy o rachunkowości niezbędne dla uznania dokumentu księgowego za prawidłowy?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1299/10/MS
  Czy wydatki te, przekraczające wysokość ryczałtu na dojazdy i przejazdy, stanowią koszt uzyskania przychodów firmy zlecającej korzystanie z takich form przemieszczania się?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-897/10/MS
  Czy wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-818/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu rzeczywistych wydatków poniesionych w związku z przemieszczaniem się środkami komunikacji miejscowej przez pracowników odbywających zagraniczną podróż służbową?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-773/10/AK
  Czy właściciel firmy transportowej świadcząc osobiście usługi kierowcy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą do wysokości diet przysługujących pracownikom określonej w odrębnych przepisach?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/10-4/MP
  Stwierdzić należy, że jeżeli pracownik wykonuje czynności na podstawie polecenia wyjazdu służbowego i wyjazdy te są podróżą służbową w rozumieniu powołanego art. 775 Kodeksu pracy, tzn. odbywane są w celu wykonania zadania służbowego poza miejscowością, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, to zostaną zachowane przesłanki do spełnienia warunków do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym należy zaznaczyć, iż ze zwolnienia korzysta jedynie kwota odpowiadająca faktycznie poniesionym wydatkom, które potwierdzone zostały dowodami ich poniesienia.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-754/10-4/KŁ
  1. Czy nadwyżka kwoty przysługującej pracownikom i Kierownik Regionalny z uchwalonego regulaminu wynagrodzenia i otrzymanej przez pracownika za wyżywienie podczas podróży służbowej ponad kwotę diety określonej w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia, jest zwolniona z opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym wydatek obok faktury wystawionej na spółkę jest faktura wystawiona na pracownika, rachunek, lub paragon z kasy fiskalnej a w przypadku braku ww. dokumentów oświadczenie pracownika o dokonanym wydatku i podanie przyczyn braku jej udokumentowania?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-622/10/HK
  Czy istnieje możliwość zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych kosztów podróży służbowej udokumentowanych paragonami fiskalnymi oraz pisemnym oświadczeniem pracownika o braku możliwości uzyskania rachunku (faktury)?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-644/10-4/MK1
  W sytuacji gdy Spółka sama finansuje bezpośrednio koszty całodziennego wyżywienia pracownika (przewyższające wysokość maksymalnej diety określonej przepisami wykonawczymi), a pracownikom przebywającym w podróży służbowej nie są wypłacane diety wartość finansowanych przez pracodawcę kosztów wyżywienia nie stanowi dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-645/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania diet wypłacanych kierowcom z tytułu podróży krajowych.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-626/10/GR
  Czy wypłacona pracownikom dieta z tytułu odbywania przez nich podróży służbowych korzysta ze zwolnienia podatkowego?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-859/10/CzP
  Czy zwrot kosztów za opłatę parkingową można w takim przypadku zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-617/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrócenia lekarzom rzeczoznawcom kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania osoby badanej?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-453/10-4/JC
  Czy koszty wyżywienia w czasie podróży służbowej, zwrócone pracownikowi przez Spółkę na podstawie przedłożonych faktur, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki (także w części przekraczającej kwotę diet określonych odpowiednio w Rozporządzeniu 1 lub Rozporządzeniu 2)?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415720/10-2/AO
  1. Czy zwrot za przejechanie podczas podróży służbowej kilometry prywatnym samochodem obejmuje wszystkie koszty (w tym np. opłaty parkingowe, za przejazdy autostradą), tzn. czy stawka za 1 km użycia prywatnego samochodu obejmuje wszelkie koszty tego użycia, czy też koszty inne niż paliwo stanowią odrębny tytuł do rozliczenia kosztów podróży, a zwrot tych kosztów jest niezależny od kosztów za przejechane kilometry? 2. Czy dodatkowe koszty użycia są dla pracownika zwolnione z opodatkowania?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-507/10-2/JG
  Czy koszty podróży służbowej Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli pracownik rozliczył delegację dwa miesiące po powrocie z wyjazdu służbowego?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-789/10/MS
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu wynajmu samochodów osobowych dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników w trakcie zagranicznych podróży służbowych bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-568/10/MU
  Skutki podatkowe używania przez pracownika prywatnego samochodu dla celów służbowych oraz wynikające z tego tytułu obowiązki płatnika.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-528/10/IL
  Czy wartość finansowanych przez pracodawcę kosztów całodziennego wyżywienia pracownika przebywającego w podróży służbowej, przewyższająca wysokość maksymalnej diety określonej przepisami wykonawczymi stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-430/10-2/MP
  Opodatkowanie nadwyżki wydatku nad kwotą delegacji należnej, a kwotą wynikającą z faktury lub rachunku przedstawionego przez pracownika.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-622/10-2/KŁ
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1045/10/AP
  Czy wynagrodzenie Zarządu oraz koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej stanowią koszty uzyskania przychodu, (kosztami poniesionymi w tym zakresie przez Spółkę są: wynagrodzenia i zwrot kosztów podróży na comiesięczne posiedzenie Rady Nadzorczej)?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-495a/10/AK
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty wydatki na noclegi oraz diety związane z wyjazdami?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-499/10-4/MK1
  opodatkowanie zwróconych kosztów pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-722/10/BG
  Czy czynsz najmu samochodu osobowego, wykorzystywanego dla potrzeb prowadzonej działalności i niestanowiącego składnika majątku Spółki należy do kosztów jego używania, które w ograniczonej przepisami (art. 16 ust. 1 pkt 51) wysokości mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-577/10-2/KŁ
  Czy koszty diet oraz noclegów wspólników będą stanowiły u nich przychód opodatkowany jeżeli zwrócone wydatki zostały zaliczone w Spółce do kosztów uzyskania przychodu?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-393/10-2/GJ
  Czy wydatki poniesione przez pracowników Spółki w ramach wykonywanych czynności związanych z działalnością gospodarczą Spółki, w tym w czasie podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udokumentowane paragonami fiskalnymi, fakturami lub rachunkami imiennymi wystawionymi na pracowników lub biletami parkingowymi oraz biletami komunikacji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 UPDOP?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-219/09/10-S/KŁ
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane i ponoszone w trakcie wyjazdów poza miejsce zamieszkania i wykonywania działalności gospodarczej w tym także diety z tytułu podróży służbowych?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-419b/10/DP
  Na jakich zasadach korzystają ze zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyznane biegłym świadczenia z tytułu kosztów podróży? Jak udokumentowane powinno być zwolnienie w przypadku wypłaty biegłemu należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-305/10-4/EB
  Czy wydatki poniesione przez pracowników spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, udokumentowane: 1. Paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracowników, 2. Fakturami wystawionymi na pracowników, 3. Biletami lotniczymi wystawionymi na pracowników, 4. Biletami kolejowymi i biletami dotyczącymi przejazdów za granicą, podpisanymi przez tych pracowników, 5. Oświadczeniami pracowników zawierającymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracowników, będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-304/10-2/EB
  W zakresie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-314/10-4/GC
  Czy wydatki związane ze szkoleniem kontrahentów, poniesione w celu: - wynajmu sprzętu audiowizualnego oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane są szkolenia, - zapewnienia posiłku oraz noclegu kontrahentom biorącym udział w szkoleniu, - zapewnienia noclegu pracownikom prowadzącym szkolenie w ramach podróży służbowej będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-419/10-4/TW
  Czy świadczenie w postaci noclegu w mieszkaniu służbowym w ramach podróży służbowej jest przychodem pracownika na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-271/10-6/JS
  zwolnienie z opodatkowania diet wypłacanych z tytułu podróży krajowych i zagranicznych
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-332/10/AK
  1. Czy Wnioskodawca, jako właściciel, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet i ryczałtów za nocleg i w jaki sposób należy dokumentować? 2. Czy Wnioskodawca może wartość wycenionego laptopa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-337/10/RS
  Przychody z nieodpłatnych świadczeń oraz przychody związane z podróżami menedżera.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-325/10-2/KS
  Pytania dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.): a) Czy Spółka ma prawo zaliczyć wydatek na wynajem mieszkania służbowego do kosztów uzyskania przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? b) Czy Spółka musi dokumentować w sposób szczególny każdy nocleg pracowników w mieszkaniu służbowym, czy też ma możliwość wyboru sposobu dokumentowania zdarzeń w sposób standardowy (np. poprzez polecenia wyjazdu służbowego lub opis na fakturze wynajmu mieszkania)?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-494/10/AK
  Czy w związku z rodzajem prowadzonej działalności tj. świadczenia usług kierowcy i częstymi wyjazdami na dłuższy czas poza granice kraju Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą do wysokości diet przysługującym pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-444/10-2/AO
  Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych, refinansowane w całości przez pracodawcę (również te koszty, które przekraczają kwotę diety określonej w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju - nazywanego dalej rozporządzeniem) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-312/10-3/AP
  Czy do opłat z tytułu wynajmu samochodów osobowych oraz opłat za autostrady i parkowanie mają zastosowanie ograniczenia zawarte w art. 15 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/126/KZU/10/447
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów równowartości diet przysługujących pracownikowi w przypadku kierowania pojazdem ciężarowym przez Wnioskodawcę osobiście?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/129/KZU/10/450
  Co będzie stanowiło koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej, tzn. czy będą je stanowiły np. koszty rozmów telefonicznych, opłat bankowych, pocztowych, wartość diet z tytułu podróży służbowych?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/133/KZU/10/454
  Czy kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest wartość diet w wysokości, która nie przekracza kwot określonych w odrębnych przepisach?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/135/KZU/10/456
  Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie transportu międzynarodowego i jednocześnie sam jeżdżący jako kierowca w transporcie międzynarodowym ma prawo do zaliczenia diet z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodów?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/131/PMN/10/452
  Czy z tytułu wyjazdów służbowych w ramach świadczonych przez Wnioskodawcę usług kierowania pojazdami na terenie kraju i w krajach Unii Europejskiej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety krajowe i zagraniczne naliczone przez Wnioskodawcę jako prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w wysokości nie przekraczającej kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/130/PMN/10/451
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej diety zagraniczne?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/128/PMN/10/449
  Czy Wnioskodawca jako przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu odbywania zagranicznych podróży służbowych?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/132/PMN/10/453
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych w kraju jak i za granicą Wnioskodawcy – właścicielowi i jedynej osobie firmy transportowej przysługują diety z tytułu podróży służbowych, które może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-339/10/ZK
  Czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych do wysokości diet przysługujących pracownikom (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-335/10/BJ
  Czy jeżeli Spółka wypłaci wskazane opłaty dodatkowe pracownikowi, który je poniósł będąc w podróży służbowej, czy będzie to dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-306/10-4/MK1
  zwolnienie z opodatkowania wartości wyżywienia finansowanego przez pracodawcę, przyznanego pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/0698/PMN/07/PK-420
  Czy podatnik prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/5/PMN/08/PK-20
  Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowcy samochodem ciężarowym w transporcie krajowym i zagranicznym, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z podróżą służbową – delegacje, do wysokości diet przysługujących pracownikom zatrudnionym w jednostkach państwowych lub samorządowych?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-208/10/MU
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego przez członka zarządu z tytułu diet i innych należności za czas podróży służbowych oraz świadczeń w postaci korzystania z samochodu służbowego i telefonu komórkowego.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-185a/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania diet wypłacanych kierowcom z tytułu podróży krajowych i zagranicznych.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-185b/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania diet wypłacanych kierowcom z tytułu podróży zagranicznych.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-87/10/AM
  Czy ponoszone przez firmę wydatki związane z jej działalnością, typu eksploatacja samochodu służbowego, użytkowanie służbowego telefonu, koszty delegacji tego wspólnika będą stanowiły podatkowe koszty uzyskania przychodu dla firmy?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/160/PMN/08/PK-1280
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą polegającą na kierowaniu pojazdami (tirami) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety krajowe i zagraniczne oraz ryczałt za nocleg z tytułu podróży służbowych odbywanych przez właściciela firmy?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/38/PMN/09/317
  Czy pracodawcy wykonującemu taką samą pracę jak zatrudnieni pracownicy należy się wypłata diet oraz ryczałtu za noclegi z tyt. wyjazdów służbowych na terenie kraju oraz poza granicami? Czy diety i ryczałty za noclegi z tytułu wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza granicami, naliczone pracodawcy wykonującemu taką samą pracę jak zatrudnieni pracownicy są kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/161/PMN/08/PK-1280
  Czy wartość diet i ryczałtów za noclegi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-222/10-2/GJ
  Czy wydatki poniesione przez pracowników Spółki w ramach wykonywanych czynności związanych z działalnością gospodarczą Spółki, w tym w czasie podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udokumentowane paragonami fiskalnymi, fakturami lub rachunkami imiennymi wystawionymi na pracowników lub biletami parkingowymi oraz biletami komunikacji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 UPDOP?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-306/10-2/RS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą .
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/105/PMN/10/373
  Czy Wnioskodawca ma prawo naliczyć sobie delegacje, ryczałt za nocleg oraz diety krajowe i zagraniczne za okresy przebywania poza miejscem zamieszkania?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-106/10/BD
  Czy nadwyżka zapłaconych kosztów wyżywienia nad należnymi dietami powinna być przychodem pracownika do opodatkowania?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-108/10/BD
  Czy nadwyżka zapłaconych kosztów wyżywienia nad należnymi dietami powinna być przychodem pracownika do opodatkowania?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/104/PMN/10/372
  Czy jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność i w związku z tym wykonująca funkcję kierowcy Wnioskodawca ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - wartość diet z tytułu służbowych wyjazdów (w celu przemieszczania towarów) w kraju i za granicą?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/111/PMN/10/378
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowej właściciela firmy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wodnego śródlądowego transportu towarów w części nie przekraczającej wysokości diet przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/101/PMN/10/367
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na noclegi oraz diety związane z wyjazdami? - przedsiębiorca
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/100/PMN/10/366
  Czy koszty diet z tytułu podróży poza granicami kraju (wykonywanych w ramach działalności gospodarczej) stanowią koszty uzyskania przychodu?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/101/PMN/10/367
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na noclegi oraz diety związane z wyjazdami? - przedsiębiorca
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/100/PMN/10/366
  Czy koszty diet z tytułu podróży poza granicami kraju (wykonywanych w ramach działalności gospodarczej) stanowią koszty uzyskania przychodu?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-248/10/MK
  Czy pracownik oddelegowany do odbycia podróży służbowej zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla jazd zamiejscowych?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-118/10-2/MT
  możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-91/10/AK
  Czy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-71/10/MU
  Zwolnienie z opodatkowania zwrotu kosztów podróży wypłacanych członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-73/10-3/KS
  zwolnienie z opodatkowania wartości diet z tytułu podróży służbowych pracowników oraz możliwości zaliczenia przedmiotowych diet do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-21/10/BD
  Czy dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę uzyskane przychody, tj. otrzymane diety z tytułu podróży służbowych, są wolne od podatku dochodowego?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/033-101-2/MZG/09/PK-579
  Czy dokonywany przez Spółkę zwrot pracownikom kosztów opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej można uznać za koszt uzyskania przychodu Spółki ? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/41/PMN/09/320
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu odbywanych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej podróży służbowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, w wysokości diet określonych w odrębnych przepisach dla pracowników?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-29/10/HD
  1. Czy omówione powyżej zdarzenie gospodarcze – w świetle prawa podatkowego – powinno być rozpatrywane jako podróż służbowa, czy jako delegacja?2. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy rozliczenia tych wyjazdów służbowych stanowią koszt uzyskania przychodów, który będzie ujmowany w PKPiR?3. Czy rachunki za wyżywienie przedłożone przez zleceniobiorcę stanowią koszt uzyskania przychodów ujmowany w PKPiR?4. Czy są ogólne wymogi w świetle prawa podatkowego, jakie musi spełnić dokumentacja rozliczania wyjazdów służbowych?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-128/09/10-S/AK
  Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, za cały czas jej trwania, w tym za soboty i niedziele?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1054/09/MU
  Zwolnienie z opodatkowania diet wypłacanych kierowcom z tytułu podróży krajowych i zagranicznych.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/121/KBF/08/PK-999
  Realizacja usług, których specyfika i prawidłowe wykonanie w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z wyjazdami poza siedzibę firmy nie może być utożsamiana z odbywaniem podróży służbowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego równowartość diet związanych z tymi podróżami nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/122/KBF/08/PK-1000
  Nie może być bowiem tak, że przedsiębiorca świadczący osobiście usługi transportowe mógłby odliczać jako koszty uzyskania przychodów określoną wartość diet, a więc część kosztów swojego wyżywienia w czasie wykonywania działalności gospodarczej. Realizacja usług, których specyfika i prawidłowe wykonanie w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z wyjazdami poza siedzibę firmy nie może być utożsamiana z odbywaniem podróży służbowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego równowartość diet związanych z tymi podróżami nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Pana stanowisko w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych jest nieprawidłowe.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/123/KBF/08/PK-1001
  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW – WYDATKI NIEUZNAWANE ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/118/KBF/08/PK-996
  Czy w związku z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej oraz ciągłym świadczeniem usług poza jej siedzibą, Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu równowartość diet z tytułu podróży służbowych?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/167/PMN/08/PK-787
  Czy jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych świadczący usługi w zakresie kierowania pojazdem w ramach transportu towarów w kraju i zagranicą, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wartości diet z tytułu podróży służbowych?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/170/PMN/08/PK-787
  Czy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo do diet i czy może zaliczyć je w koszty uzyskania przychodów oraz czy w przypadku kierowcy mamy do czynienia z podróżą służbową jeżeli jego praca polega na "przemieszczaniu się"?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/169/PMN/08/PK-787
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych przez osobę prowadząca działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowcy?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/170/PMN/08/PK-787
  Czy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo do diet i czy może zaliczyć je w koszty uzyskania przychodów oraz czy w przypadku kierowcy mamy do czynienia z podróżą służbową jeżeli jego praca polega na "przemieszczaniu się"?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/169/PMN/08/PK-787
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych przez osobę prowadząca działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowcy?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/3/PMN/10/26
  Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu równowartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/27/PMN/10/PK-53
  Czy prawidłowe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów równowartości diet przysługujących pracownikowi w przypadku kierowania pojazdem ciężarowym przez Wnioskodawcę osobiście?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/33/PMN/10/106
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-914/09-5/KK
  Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) w całości stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-54/09-6/MT
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-73/09-4/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów równowartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-74/09-4/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów równowartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-47/10-2/JB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-934/09-5/KS
  opodatkowanie kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowych
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-963/09-4/EC
  Czy wypłacona pracownikowi dieta z tytułu odbywania podróży służbowej do wysokości przysługującej pracownikowi sfery budżetowej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art.21 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-964/09-4/EC
  Czy wypłacona pracownikowi dieta z tytułu odbywania podróży służbowej do wysokości przysługującej pracownikowi sfery budżetowej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art.21 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-902/09-2/ES
  przychody menedżera w związku z odbywaniem podróży służbowych
 253. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD2/033/259/PMN/09/1113
  Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem wyjazdów służbowych w ramach zatrudnienia na stanowisku kierowcy oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, na tle orzeczeń wydanych w tym zakresie przez sądy administracyjne.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-707/09-2/AS
  Koszty zakupu wyjazdu do Meksyku dla pracownika – Dyrektora Spółki, który uczestniczył w wyjeździe w ramach delegacji służbowej, stanowią dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy. Jednak przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy, o ile pracownik, Dyrektor Spółki odbywał podróż służbową.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-708/09-2/AS
  Koszty zakupu wyjazdu do Meksyku dla pracowników Spółki, którzy uczestniczyli w wyjeździe w ramach delegacji służbowej stanowią dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy. Natomiast, przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile pracownicy odbywali podróż służbową.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-701/09-2/MG
  Zwolnienie z opodatkowania diet i innych należności przysługujących maszynistom z tytułu odbywanych podróży
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-898/09-2/EC
  Czy prawidłowo postępuję, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z przejazdem (bilety lotnicze), pobytem w miejscu wykonywania zleconych usług (noclegi hotelowe) jak również wartości diet za czas podróży służbowych do wysokości limitu, które ponoszę świadcząc przedmiotowe usługi poza miejscem zamieszkania i siedzibą mojej firmy, najczęściej za granicą?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426c/09/10-S/TK
  Czy diety za okres pobytu za granicą do wysokości kwot o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługują osobie prowadzącej działalność gospodarczą jednocześnie świadczącej pracę jako kierowca i ma ona prawo zaliczyć wartość diet do podatkowych kosztów uzyskania?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1234/09-2/AA
  Czy Wnioskodawca słusznie zaliczył wypłacone diety kierowców do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1231/09-4/AA
  Czy diety są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników (kierowców) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a)?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1223/09-2/AA
  Czy do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć diety z tytułu podróży służbowych, odbywanych przez Wnioskodawcę w związku ze świadczeniem usług transportowych?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-910/09-2/JB
  Czy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni może zaliczyć diety z tytułu podróży służbowych za każdy dzień pracy męża jako kierowcy poza siedzibą firmy do wysokości diet przysługujących pracownikom (określonej w odrębnych przepisach)?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-853/09-2/EC
  Czy dieta związana z podróżą służbową właściciela firmy świadczącego usługi kierowania pojazdami może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-647/09/PS
  Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych składek z tytułu zakupionej polisy ubezpieczeniowej.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-709/09-2/MP
  1.Czy dodatek za rozłąkę w wysokości diety za czas podróży służbowej na obszarze kraju za każdy dzień dla osób oddelegowanych, którym pracodawca finansuje koszt zakwaterowania i którzy nie mają możliwości codziennego powrotu do miejsca zamieszkania, korzysta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2.Czy zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu, określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem będzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16?3.Czy przedłużenie okresu trwania czasowego przeniesienia spowoduje utratę zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-817/09/HK
  Czy należności, wypłacone pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy-mechanika, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-882/09/KB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-883/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-856/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-843/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-844/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-850/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-830/09-4/EC
  Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku diety i inne świadczenia wypłacane kierowcom w transporcie międzynarodowym i krajowym w związku z podróżą służbową na zlecenie pracodawcy są wolne od podatku dochodowego oraz składek ZUS? Jako inne świadczenia należy rozumieć zwrot kosztów noclegów zwracanych kierowcy na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur za nocleg oraz należności za nocleg wypłacanych w formie ryczałtu w wysokości określonej w ministerialnym rozporządzeniu.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-830/09-5/EC
  Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku diety i inne świadczenia wypłacane kierowcom w transporcie międzynarodowym i krajowym w związku z podróżą służbową na zlecenie pracodawcy są wolne od podatku dochodowego oraz składek ZUS? Jako inne świadczenia należy rozumieć zwrot kosztów noclegów zwracanych kierowcy na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur za nocleg oraz należności za nocleg wypłacanych w formie ryczałtu w wysokości określonej w ministerialnym rozporządzeniu.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-775/09-2/KS
  Czy diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – kierowcy stanowią koszt uzyskania przychodu i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-839/09-2/JB
  Czy Wnioskodawca może jako przedsiębiorca jako koszty uzyskania przychodów zaliczyć diety krajowe i zagraniczne?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-803/09/PSZ
  Czy wydatki związane z nabywaniem przez spółkę, w celu realizacji spotkań biznesowych, usług gastronomicznych oraz noclegowych mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki) do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1176/09/MS
  Czy pracownikowi wykonującemu pracę na terenie kraju przysługują diety i inne należności z tytułu podróży służbowych stanowiące koszty uzyskania przychodów?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1141/09-4/AA
  Czy diety za czas pobytu zagranicą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, co wpłynie na wysokość płaconego podatku dochodowego?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1120/09-2/AA
  Czy w opisanym stanie faktycznym na wnioskodawcy, jako płatniku ciąży obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, kierowcom diet z tytułu odbywanych podróży służbowych, tj. podróży poza miejscem świadczenia pracy wskazanym w umowie i pracę, które to miejsce oznaczono jako siedzibę pracodawcy?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-568/09/AM
  Czy wypłacając należności z tytułu odbytej podróży służbowej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podróż się odbyła Spółka ma prawo zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, którego podróż dotyczy?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1056/09-2/AMN
  Czy zwrot pracownikom kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez pracodawcę w regulaminie wynagrodzenia na podstawie art. 775§ 3 Kodeksu pracy, w tym ustalony dla wybranych grup pracowników miesięczny ryczałt na pokrycie kosztów podróży służbowych w wysokości nie wyższej niż iloczyn minimalnej ilości dni roboczych w miesiącu (20 dni) i wysokości diety obowiązującej na terenie kraju zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie delegacji art. 775§ 2 Kodeksu pracy, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1028/09-3/TW
  Czy prawidłowe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów równowartości diet przysługujących pracownikowi w przypadku kierowania pojazdem ciężarowym przez Wnioskodawcę osobiście?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-844/09-4/AO
  Czy Fundacja rozliczając delegację pracownika odbywającego podróż służbową własnym samochodem osobowym poprzez wypłacenie kilometrówki, może rozliczyć również wydatki za przejazd autostradą i opłaty za parking i zaliczyć je do kosztów uzyskania ?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1028/09-2/TW
  Czy właściwe jest traktowanie wyjazdów pracownika poza miejscowość, w której znajduje się siedziba działalności jako podróży służbowej i stąd czy prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego dla należności wypłaconych pracownikom z tego tytułu?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-848/09/BD
  Czy od wydatków związanych z wypłacaniem pracownikom (kierowcą) diet i ryczałtu za noclegi związanych ze świadczeniem usług transportowych, w ramach delegacji krajowych i zagranicznych powinna być pobierana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, a zarazem wydatki te winny być zaliczone do przychodu pracowników?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-808/09/PS
  Czy diety i ryczałt za nocleg wypłacone kierowcom w związku z wykonywaniem przez nich przewozu towarów na polecenie pracodawcy w kraju i za granicą są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-759/09/AD
  Diety właściciela w przypadku transportu.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-809/09/PS
  Czy diety i ryczałt za nocleg wypłacone kierowcom w związku z wykonywaniem przez nich przewozu towarów na polecenie pracodawcy w kraju i za granicą są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-890/09/AK
  Czy w przypadku rozliczania podróży służbowej i wypłacenia diet kierowców w związku z wyjazdami firma będzie mogła jej wartość uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-975/09-4/AMN
  1. Czy pracownik w przypadku odbywania podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza granicami kraju samochodem niebędącym własnością pracodawcy jest zobowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? 2. Czy prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest warunkiem niezbędnym, aby zwrot kosztów przejazdów w podróży służbowej odbywanej na podstawie ww. rozporządzeń był zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-909/09-2/JK
  Czy wypłacone diety w związku z podróżami służbowymi kierowców mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1049/09-2/AA
  Czy właściwe jest traktowanie wyjazdów pracownika poza miejscowość w której znajduje się siedziba działalności jako podróży służbowej i stąd czy prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego dla należności wypłaconych pracownikom z tego tytułu?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-751B/09/HD
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowej pracowników zatrudnionych jako: kapitan oraz kapitan na barce w części nie przekraczającej wysokości diet przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-790/09/AK
  Noclegi w hotelach i diety przedsiębiorcy - kierowcy.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-768/09-2/MT
  Czy wykonując usługi projektowe na terenie państw Unii Europejskiej Wnioskodawca ma prawo do zaliczania diet w koszty uzyskania przychodu?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-722/09-2/EC
  Czy wypłacane kierowcom oraz serwisantom diety i inne należności z tytułu podróży służbowej odbywanej na terenie kraju oraz poza jego granicami są wolne od podatku dochodowego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-724/09-2/EC
  Czy dieta związana z podróżą służbową właściciela firmy świadczącego usługi kierowania pojazdami może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-791/09/AK
  Diety przedsiębiorcy.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-708/09-3/MT
  Czy wypłacane pracownikom Partner Group T świadczenia z tytułu podróży służbowej na podstawie polecenia wyjazdu służbowego są zwolnione z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych i czy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-727/09/IL
  Czy otrzymywane przez pracownika diety i inne należności za czas podróży służbowej podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-668/09-2/ES
  Czy wypłacona pracownikowi dieta z tytułu odbywania podróży służbowej do wysokości przysługującej pracownikom sfery budżetowej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 updof?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-860/09/CJS
  Czy w świetle zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21 – zwrot kosztów używania w podróży służbowej przez pracownika samochodu wynajętego bez kierowcy na podstawie przedłożonych do rozliczenia rachunków powinien być traktowany analogicznie jak zwrot kosztów używania przez pracownika w podróży służbowej samochodu prywatnego?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-697/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety oraz inne należności będą kosztami uzyskania przychodów?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-774/09-2/AM
  Czy diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika-budowy stanowią koszt uzyskania przychodu i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolna od podatku dochodowego.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-956/09/JG
  Czy należności wypłacane kierowcom wykonującym usługę transportową w związku z odbytą podróżą służbową korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-537/09-4/PJ
  1.Czy wydatki poniesione przez pracownika z tytułu opłat za autostrady oraz parkingi stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki? 2.Czy powyższe wydatki są uznawane za koszty używania przez pracownika samochodu na potrzeby podatnika w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i konsekwentnie czy uznanie takich wydatków za koszt uzyskania przychodu jest limitowane do wysokości limitu wynikającego z "kilometrówki"?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-722/09/PS
  Czy dla osób zatrudnionych na postawie kontraktu menedżerskiego wypłacone należności z tytułu podróży służbowych są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym oraz czy podlegają opodatkowaniu?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-859/09/JG
  Czy należności wypłacane kierowcom wykonującym usługę transportową w związku z odbytą podróżą służbową korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-969/08/09/AP
  Czy pracodawca (Spółka) może zaliczyć wypłacone diety do kosztów uzyskania przychodów?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-651/09-2/GC
  Czy Szpital może zakwalifikować do kosztów działalności statutowej zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych koszty delegacji krajowych i zagranicznych zatrudnionych pracowników, celem udziału ich w organizowanych przez różne instytucje sympozjach, konferencjach naukowych, zjazdach, szkoleniach i innych tego typu zgromadzeniach?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-715/09/BJ
  Czy przyznany kierowcom transportu międzynarodowego zwrot kosztów wydatków na korzystanie z sanitariatów i toalet w czasie podróży służbowej w zryczałtowanej kwocie 5 euro/dobę będzie podlegał w całości zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-904/09-6/AA
  Czy diety z tytułu podróży służbowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-861/09-2/TW
  Czy wypłacane należności dla pracowników świadczących pracę w charakterze kierowców poza miejscem zatrudnienia (określonym jako siedziba pracodawcy) z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych są zwolnione od podatku dochodowego?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-918/09/AP
  Czy diety czy ryczałty za noclegi, które Wnioskodawca jako spółka wykonująca usługi w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego chce płacić kierowcom, których praca polega na wyjazdach krajowych lub zagranicznych w celu dostarczenia bądź przywiezienia konkretnego towaru, wypłacane na podstawie postanowień umów o pracę lub przepisów wewnątrzzakładowych, stanowić będą dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w rozumieniu artykułu 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu faktu, że w umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy wskazana jest siedziba pracodawcy?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-680/09/ENB
  Czy koszty delegacji oraz wypłaconych diet powinny być połączone i tym samym, czy koszt ten powyżej kwoty 2.280 zł miesięcznie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-525/09-4/AK
  Czy wydatki na pokrycie kosztów biletów lotniczych przejazdów na terenie Polski oraz kosztów noclegów jedynego członka zarządu stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodu?Czy jedyny członek zarządu i udziałowiec uzyskuje przychód nieodpłatny z tytułu sfinansowania przez spółkę przelotów samolotowych, kosztów przejazdów i noclegów w hotelach?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-844/09/HS
  Zwolnienie z opodatkowania wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcom w firmie prowadzącej działalność polegającą na świadczeniu usług transportowych.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-441/09-4/DG
  Czy wydatki na pokrycie kosztów biletów lotniczych, przejazdów na terenie Polski oraz kosztów noclegów jedynego członka zarządu stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodu? Czy jedyny członek zarządu i udziałowiec uzyskuje przychód nieodpłatny z tytułu sfinansowania przez spółkę przelotów samolotowych, kosztów przejazdów i noclegów w hotelach?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-625/09-4/KS
  Czy wydatki poniesione na wynajem samochodu osobowego za granicą w związku z podróżą służbową pracownika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-692/09-4/EC
  Czy wartość diet osoby prowadzącej działalność gospodarczą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wyjazdów służbowych do wysokości diet przysługujących w ramach określonego limitu?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-667a/09/IL
  Czy pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy transportu międzynarodowego i krajowego przysługuje zwrot kosztów podróży tj. delegacji i czy te należności podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-818/09/CJS
  Czy w sytuacji gdy miejscem wskazanym w umowie o pracę jest siedziba pracodawcy a podróż służbowa w kraju i za granicą należy do obowiązków pracownika, otrzymywane przez niego diety i inne należności za czas podróży służbowej będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a)
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/09-4/AK
  Czy biorąc pod uwagę, iż całość kosztów poniesionych przez podatnika jest refakturowanych na podmiot będący pracodawcą osób, za które poniesione są koszty podróży - świadczenia w naturze na ich rzecz, korzystają z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić poszczególnym osobom, które skorzystały ze świadczenia deklarację roczną PIT - 8C (lub inną) wskazując wartość świadczenia jako przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/09-5/AK
  Czy biorąc pod uwagę, iż całość kosztów poniesionych przez podatnika jest refakturowanych na podmiot będący pracodawcą osób, za które poniesione są koszty podróży - świadczenia w naturze na ich rzecz, korzystają z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić poszczególnym osobom, które skorzystały ze świadczenia deklarację roczną PIT - 8C (lub inną) wskazując wartość świadczenia jako przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/09-4/AK
  Czy biorąc pod uwagę, iż całość kosztów poniesionych przez podatnika jest refakturowanych na podmiot będący pracodawcą osób, za które poniesione są koszty podróży - świadczenia w naturze na ich rzecz, korzystają z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić poszczególnym osobom, które skorzystały ze świadczenia deklarację roczną PIT - 8C (lub inną) wskazując wartość świadczenia jako przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/09-5/AK
  Czy biorąc pod uwagę, iż całość kosztów poniesionych przez podatnika jest refakturowanych na podmiot będący pracodawcą osób, za które poniesione są koszty podróży - świadczenia w naturze na ich rzecz, korzystają z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić poszczególnym osobom, które skorzystały ze świadczenia deklarację roczną PIT - 8C (lub inną) wskazując wartość świadczenia jako przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-627/09-2/AM
  Czy dieta związana z podróżą służbową właściciela firmy świadczącego usługi kierowania pojazdami może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej ?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-827/09-5/AA
  Czy w opisanym stanie faktycznym wypłacane pracownikom Spółki, będącymi kierowcami, świadczenia pieniężne Spółka poprawnie kwalifikuje jako diety i inne należności z tytułu podróży służbowej są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-780/09/HS
  Zwolnienie z opodatkowania wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych pracownikom zatrudnionym jako kierowcy w firmie, której przedmiotem działalności jest wykonywanie usług transportowych.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-736/09-2/ES
  Czy w związku z wykonywaniem przez kierowców transportu towaru lub przedstawicieli handlowych przysługują im diety za czas podróży służbowych oraz podlegają one zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-737/09-2/ES
  Czy w związku z wykonywaniem przez kierowców transportu towaru lub przedstawicieli handlowych przysługują im diety za czas podróży służbowych oraz podlegają one zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-393/09/MK
  Czy sposób kwalifikowania ponoszonych wydatków związanych z podróżami służbowymi członków stowarzyszenia, członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej do kosztów uzyskania przychodów wydatków jest prawidłowy?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-791/09-2/TW
  1. Czy diety i inne należności za czas przedmiotowej podróży wypłacone pracownikom korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wykonywanie przez kierowców zatrudnionych u Wnioskodawcy na umowę o pracę (zgodnie ze wskazanym miejscem pracy), zadań na różnych trasach krajowych i zagranicznych jest podróżą służbową?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-835/09-2/AA
  Czy wartość wypłaconych kierowcom diet korzysta (w odniesieniu do pracowników) ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy stanowią koszty uzyskania przychodów?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-835/09-3/AA
  Czy wartość wypłaconych kierowcom diet korzysta (w odniesieniu do pracowników) ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy stanowią koszty uzyskania przychodów?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-835/09-2/AA
  Czy wartość wypłaconych kierowcom diet korzysta (w odniesieniu do pracowników) ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy stanowią koszty uzyskania przychodów?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-835/09-3/AA
  Czy wartość wypłaconych kierowcom diet korzysta (w odniesieniu do pracowników) ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy stanowią koszty uzyskania przychodów?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-824/09/MS
  Czy dokonywany na rzecz pracownika w związku z podróżą służbową jego prywatnym samochodem zwrot za przejechane podczas tej podroży służbowej kilometry (liczony jako wynik przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów Spółki oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach) obejmuje swym zakresem także koszty opłat parkingowych oraz opłat za przejazd autostradami płatnymi, czy też wydatki te stanowią odrębny tytuł do rozliczenia kosztów podróży służbowej, a ich zwrot jest niezależny od kosztów za przejechane kilometry (tzw. kilometrowi) i powinien być dokonany w wysokości faktycznie poniesionych, prawidłowo udokumentowanych wydatków?Czy zwrot poniesionych przez pracownika w związku z wykonywaną prywatnym samochodem podróżą służbową wydatków w postaci opłat parkingowych oraz opłat za przejazd autostradami płatnymi, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-454/09-4/AS
  Jeżeli mamy do czynienia z podróżą służbową, to kwoty zwróconych pracownikowi wydatków związanych z podróżą służbową wynikających z przedstawionej przez pracownika faktury lub rachunku, czyli koszty całodziennego wyżywienia podczas podróży służbowej podlegać będą zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, iż Spółka sama finansuje bezpośrednio koszty całodziennego wyżywienia pracownika a pracownikowi przebywającym w podróży służbowej nie są wypłacane diety.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-793/09-2/AA
  Czy w przedstawionej sytuacji należy zastosować art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-738/09/AK
  Czy w sytuacji kiedy miejscem pracy dla kierowców jest siedziba pracodawcy a wyjazdy w kraju i zagranicą należą do normalnych i nie incydentalnych obowiązków pracowniczych otrzymane przez pracownika diety i inne należności za czas wyjazdów zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-567/09-2/EC
  Czy mogę zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu przebywania w podróży służbowej w kwocie nie przekraczającej wartości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach, wydanych przez właściwego ministra?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-414/09-4/JC
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki na podróż służbową pracownika, w tym na bilet powrotny z podroży służbowej w sytuacji gdy za zgodą pracodawcy pracownik przedłużył podróż służbową i za czas pobytu prywatnego sam ponosił wydatki?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-572/09/HK
  Czy pracownicy wnioskodawcy wykonujący pracę kierowcy w transporcie krajowym i międzynarodowym mają prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do wypłacanych im diet oraz innych należności związanych z odbywanymi podróżami na podstawie wystawionych poleceń wyjazdu służbowego?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-770/09-5/AG
  Czy wartość diet stanowi koszt uzyskania przychodów?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-770/09-4/AG
  Czy wartość ww. diet korzysta (w odniesieniu do pracowników) ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-583/09/IB
  Czy diety oraz inne należności z tytułu podróży służbowej wypłacane przez Spółkę pracownikom tymczasowym, którzy świadczą pracę na rzecz pracodawcy użytkownika i wykonują jego zadania służbowe poza siedzibą pracodawcy użytkownika korzystają ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-765/09/PC
  Spółka zwraca się z pytaniem czy należności wypłacane pracownikowi w związku odbywaniem przez niego podróży służbowej do Polski do siedziby Spółki, są dla Spółki kosztem uzyskania przychodu?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-760/09-6/AG
  1. Czy prawidłowo Wnioskodawca wypłacane kierowcom diety i ryczałty za noclegi zalicza do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy diety i ryczałty za noclegi wypłacane kierowcom są w tym wypadku zwolnione z podatku dochodowego?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-760/09-5/AG
  1. Czy prawidłowo Wnioskodawca wypłacane kierowcom diety i ryczałty za noclegi zalicza do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy diety i ryczałty za noclegi wypłacane kierowcom są w tym wypadku zwolnione z podatku dochodowego?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-344/09/MT
  Czy wypłacane kierowcom diety i inne należności związane z odbywaniem przez nich wyjazdów służbowych w rozumieniu art. 775Kodeksu pracy są kosztami uzyskania przychodów dla Spółki?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-705/09/JT
  Czy diety wypłacane kierowcom korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-571/09/BK
  Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych w związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-511/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety i ryczałty za noclegi będą kosztami uzyskania przychodów?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-747/09-2/IM
  1) Czy wykonywanie przez kierowców zatrudnionych w spółce na umowę o pracę (zgodnie ze wskazanym miejscem pracy), zadań na różnych trasach krajowych i zagranicznych jest podróżą służbową? 2) Czy diety i inne zależności za czas tej podróży wypłacone pracownikom korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-555/09-2/KS
  Czy postępujemy właściwie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu równowartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-554/09-2/KS
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodu równowartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-494/09-4/EC
  Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu równowartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-457/09-2/MK
  Otrzymywany przez żołnierza zwrot kosztów ( w tym ryczałt) w postaci należności wypłacanych na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pracy i z powrotem, stanowi przychód ze stosunku służbowego zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-727/09-2/AMN
  Czy świadczenia z tytułu podróży służbowych na rzecz zatrudnionych kierowców Wnioskodawca prawidłowo zalicza do kosztów uzyskania przychodów?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-568/09/TJ
  Zwolnienie z opodatkowania diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-394/09/AW
  Czy koszty związane z pozyskaniem dotacji ze środków unijnych, takie jak: m.in. wynagrodzenie firmy doradczej za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dotację oraz koszty podróży służbowych pracowników Spółki można uznać za koszty uzyskania przychodów i rozliczyć w momencie ich poniesienia, jako koszy pośrednio związane z przychodami?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-491/09-3/IF
  Czy ww. sytuacji kierowcom zatrudnionym w transporcie drogowym Wnioskodawca może naliczać diety z wykonywaną podróżą służbową i czy są one zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a stanowią koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-554b/09/TK
  Czy diety wypłacane kierowcom na podstawie dokumentu delegacji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego oraz, czy wartość wypłacanych diet stanowi koszty uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-554a/09/TK
  Czy diety wypłacane kierowcom na podstawie dokumentu delegacji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego oraz, czy wartość wypłacanych diet stanowi koszty uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-636/09-2/ES
  Czy w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2008 r. kierowcy, którego praca polega na wyjazdach poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy, w celu dostarczenia lub przywiezienia konkretnego towaru, przysługują diety i inne należności otrzymane za czas podróży służbowej, które dla pracodawcy będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-597/09/TK
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdami ma prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-529/09/MU
  Zwolnienie z opodatkowania świadczeń wypłacanych pracownikowi z tytułu podróży krajowych i zagranicznych oraz zwrotu kosztów przejazdu prywatnym samochodem.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-608/09/TK
  Czy właściciel firmy świadczący usługi przewozu może naliczać sobie diety i czy stanowią one koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-583/09-2/MT
  Czy wypłacona pracownikowi dieta z tytułu odbywania podróży służbowej do wysokości przysługującej pracownikom sfery budżetowej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust 1 pkt 16 updof?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-696/09-2/AA
  Czy kwoty wypłaconych diet i ryczałtów za nocleg są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-425/09-5/MC
  Czy w sytuacji, gdy ze względów organizacyjnych pracownik nie może skorzystać z oferowanego przez hotel śniadania, może zostać wypłacona pracownikowi dieta z tytułu zagranicznej bądź krajowej podróży służbowej w pełnej wysokości, a zapłacone w hotelu śniadanie i wypłacona pracownikowi dieta mogą być kosztem podatkowym Spółki?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-478/09/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety będą kosztami uzyskania przychodów?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-477/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety będą kosztami uzyskania przychodów?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-531/09/BK
  Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych w związku z obywaniem przez pracownika podróży służbowej.
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-470/09-2/EC
  organ upoważniony może udzielić interpretacji jedynie w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zajmując określone stanowisko w tej dziedzinie. Natomiast rozstrzygnięcie kwestii, czy wykonywanie pracy kierowcy może być uznane za podróż służbową należy do właściwości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które jest organem właściwym w zakresie prawa pracy
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-660/09-2/AK
  Czy wypłacona pracownikowi dieta w pełnej wysokości będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-578/09-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-509/09/BK
  Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych w związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-626/09/HS
  Czy wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych pracownikom zatrudnianym na stanowiskach kierowców w firmach, których przedmiotem działalności jest wykonywanie usług transportowych należy opodatkować?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-627/09/HS
  Czy wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych pracownikom zatrudnianym na stanowiskach kierowców w firmach, których przedmiotem działalności jest wykonywanie usług transportowych należy opodatkować?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-495/09/AD
  Ustalenie przychodu na rzecz pracowników i kontrahentów z tytułu zorganizowanego przez Spółkę szkolenia.
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-575/09-3/ES
  Czy wypłacane kierowcom świadczenia (w wysokości diety) za wyjazdy zagraniczne w ramach międzynarodowego transportu drogowego towarów - należy uznać za diety z tytułu podróży służbowej rozliczane na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra pracy z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, póz. 1991 z późn. zm.) - zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/09-2/AA
  Czy można do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć diety wypłacane kierowcom?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-662/09-2/TW
  Czy wartość diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych wypłacane pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowca-mechanik, którym określono jako miejsce wykonywania pracy siedzibę firmy w ramach obowiązujących limitów, stanowią koszty uzyskania przychodów w firmie Wnioskodawcy?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-574/09/AK
  Diety przedsiębiorcy.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-571/09/AŻ
  Czy wydatki z tytułu delegacji służbowych kierowców są zwolnione od podatku od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-665/09/AŻ
  Czy wydatki z tytułu delegacji służbowych kierowców są zwolnione od podatku od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-632/09-4/AA
  1. Czy wyjazdy pracownika zatrudnionego jako kierowca w firmie transportowej mają charakter podróży służbowej? 2. Czy stanowią one u pracownika dochód zwolniony od opodatkowania do wysokości stawek określonych w odrębnych przepisach?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-632/09-3/AA
  Czy można do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej zaliczyć wypłacone z tego tytułu należności – diety?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-624/09-4/AA
  Czy wypłacone pracownikom diety w wysokości nieprzekraczającej kwot określonych w rozporządzeniu MIPS są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy stanowią dochód podatkowy pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-624/09-3/AA
  Czy wypłacane pracownikom diety można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-452/09/TK
  Czy wydatki, poniesione w związku z wypłacanymi należnościami z tytułu podróży służbowej zatrudnionych kierowców, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-591/09-6/AMN
  1. Czy z uwagi na brak udokumentowania kosztów przejazdu w drodze powrotnej na lotnisko pracodawca może wypłacić dodatkowo ryczałt na dojazd z lotniska do miejscowości docelowej i z miejscowości docelowej na lotnisko? Czy w przypadku, gdy pracodawca wypłacił dodatkowo ryczałt, o którym mowa w pytaniu, czy stanowiłby on przychód pracownika, a dla pracodawcy byłby kosztem uzyskania przychodu? Czy w sytuacji, gdyby koszt przejazdu taksówką był niższy, czy pracownik mógłby otrzymać uzupełnienie do pełnego ryczałtu? 2. Czy Instytut prawidłowo postąpił pokrywając pracownikowi: - koszty za bilety lotnicze na powrót do kraju mimo przedłużenia w celach prywatnych, - wypłacając ryczałt zna dojazd z lotniska do miejscowości docelowej i z miejscowości docelowej, w której zatrzymali się pracownicy prywatnie, - wypłacając 5 diet, tj. z uwzględnieniem soboty i niedzieli kiedy pracownicy mieli już te dni do prywatnej dyspozycji?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-591/09-5/AMN
  1. Czy z uwagi na brak udokumentowania kosztów przejazdu w drodze powrotnej na lotnisko pracodawca może wypłacić dodatkowo ryczałt na dojazd z lotniska do miejscowości docelowej i z miejscowości docelowej na lotnisko? Czy w przypadku, gdy pracodawca wypłacił dodatkowo ryczałt, o którym mowa w pytaniu, czy stanowiłby on przychód pracownika, a dla pracodawcy byłby kosztem uzyskania przychodu? Czy w sytuacji, gdyby koszt przejazdu taksówką był niższy, czy pracownik mógłby otrzymać uzupełnienie do pełnego ryczałtu? 2. Czy Instytut prawidłowo postąpił pokrywając pracownikowi: - koszty za bilety lotnicze na powrót do kraju mimo przedłużenia w celach prywatnych, - wypłacając ryczałt zna dojazd z lotniska do miejscowości docelowej i z miejscowości docelowej, w której zatrzymali się pracownicy prywatnie, - wypłacając 5 diet, tj. z uwzględnieniem soboty i niedzieli kiedy pracownicy mieli już te dni do prywatnej dyspozycji?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-370/09-6/KS
  1. Czy z uwagi na brak udokumentowania kosztów przejazdu w drodze powrotnej na lotnisko pracodawca może wypłacić dodatkowo ryczałt na dojazd z lotniska do miejscowości docelowej i z miejscowości docelowej na lotnisko? - Czy w przypadku, gdyby pracodawca wypłacił dodatkowo ryczałt, o którym mowa w pytaniu, czy stanowiłby on przychód pracownika, a dla pracodawcy byłby kosztem uzyskania przychodu? - Czy w sytuacji, gdyby koszt przejazdu taksówką był niższy, czy pracownik mógłby otrzymać uzupełnienie do pełnego ryczałtu? 2. Czy Instytut prawidłowo postąpił pokrywając pracownikowi: - koszty za bilety lotnicze na powrót do kraju mimo przedłużenia w celach prywatnych, - wypłacając ryczałt na dojazd z lotniska do miejscowości docelowej i z miejscowości docelowej, w której zatrzymali się pracownicy prywatnie? - wypłacając 5 diet, tj. z uwzględnieniem soboty i niedzieli, kiedy pracownicy mieli już te dni do prywatnej dyspozycji?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-370/-09-5/KS
  1. Czy z uwagi na brak udokumentowania kosztów przejazdu w drodze powrotnej na lotnisko pracodawca może wypłacić dodatkowo ryczałt na dojazd z lotniska do miejscowości docelowej i z miejscowości docelowej na lotnisko? - Czy w przypadku, gdyby pracodawca wypłacił dodatkowo ryczałt, o którym mowa w pytaniu, czy stanowiłby on przychód pracownika, a dla pracodawcy byłby kosztem uzyskania przychodu? - Czy w sytuacji, gdyby koszt przejazdu taksówką był niższy, czy pracownik mógłby otrzymać uzupełnienie do pełnego ryczałtu? 2. Czy Instytut prawidłowo postąpił pokrywając pracownikowi: - koszty za bilety lotnicze na powrót do kraju mimo przedłużenia w celach prywatnych, - wypłacając ryczałt na dojazd z lotniska do miejscowości docelowej i z miejscowości docelowej, w której zatrzymali się pracownicy prywatnie? - wypłacając 5 diet, tj. z uwzględnieniem soboty i niedzieli, kiedy pracownicy mieli już te dni do prywatnej dyspozycji?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-455/09/AŻ
  Czy wydatki z tytułu delegacji służbowych kierowców są zwolnione od podatku od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy ?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-370/09-6/AS2
  Wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, iż Kolegium jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-448/09/MZ
  Czy wnioskodawca powinien – jako płatnik – odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanej pracownikowi diety z tytułu podróży służbowej, jeżeli miejscem pracy jest wskazany obszar geograficzny?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-581/09-2/AA
  Czy wykonywanie przez kierowców zatrudnionych w spółce na umowę o pracę (zgodnie ze wskazanym miejscem pracy) zadań na różnych trasach krajowych i zagranicznych jest podróżą służbową? Czy diety i inne należności za czas podróży służbowej wypłacone pracownikom korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-664/09/CJS
  Czy w sytuacji gdy miejscem wskazanym w umowie o pracę jest siedziba pracodawcy a podróż służbowa w kraju i za granicą należy do obowiązków pracownika, otrzymywane przez niego diety i inne należności za czas podróży służbowej będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-441/09/MK
  Czy wypłacona dieta w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę diety w wysokości 23 zł wynikającej z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-430/09/TK
  Czy wnioskodawca – jako płatnik – powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanej pracownikowi diety z tytułu odbywania podróży służbowej, jeżeli jego miejscem pracy jest wskazany obszar geograficzny (pracownik mobilny)?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-448/09/TK
  Czy Wnioskodawca może zaliczać diety do kosztów uzyskania przychodów?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-418/08-2/AM
  Czy należności wypłacone pracownikowi w związku z powołanym przyszłym zdarzeniem, które zostało opisane w punkcie 50 niniejszego wniosku będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym, czy może z tytułu wypłaty niniejszych świadczeń powinniśmy zachować się jako płatnik - potrącić pracownikowi i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy organy podatkowe będą kwestionowały zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wypłacenia kierowcom diet za czas wykonywania przez nich podstawowych obowiązków pracowniczych- transportu towarów?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-553/09-2/AA
  Czy w związku z wykonywaniem przez kierowców transportu towaru przysługują im diety za czas podróży służbowych oraz podlegają one zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-457a/09/TK
  Czy diety i zwrot kosztów używania samochodu osobowego przy wyjazdach zleceniobiorcy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz czy takie świadczenia korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-457b/09/TK
  Czy diety i zwrot kosztów używania samochodu osobowego przy wyjazdach zleceniobiorcy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz czy takie świadczenia korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-550/09/AP
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z tytułu podróży służbowej pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-532/09-2/TW
  1. Czy stan faktyczny obowiązujący w Spółce pozwala zakwalifikować wyjazdy kierowców jako podróże służbowe? 2. Czy wypłacone kierowcom diety i inne należności za czas podróży służbowej określone w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990, oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16a, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-532/09-3/TW
  1. Czy stan faktyczny obowiązujący w Spółce pozwala zakwalifikować wyjazdy kierowców jako podróże służbowe? 2. Czy wypłacone kierowcom diety i inne należności za czas podróży służbowej określone w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990, oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16a, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-510/09/JG
  Czy należności wypłacane kierowcom z tytułu podróży służbowej poza miejscem wykonywania pracy określonym w umowie o pracę, w którym następuje przydział zadań do wykonania są zwolnione z podatku dochodowego w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-398/09/MK
  Czy zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-451/09/AD
  Czy wypłacane kierowcom diety i inne należności za dni w której przewożą towary handlowe do innych miejscowości niż siedziba firmy, są dla tych kierowców przychodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426a/09/TK
  Czy diety wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym za okres pobytu za granicą do wysokości określonej w rozporządzeniu stanowią podatkowe koszty uzyskania?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426b/09/TK
  Czy należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (diety) wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym towarów, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426c/09/TK
  Czy diety za okres pobytu za granicą do wysokości kwot o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługują osobie prowadzącej działalność gospodarczą jednocześnie świadczącej pracę jako kierowca i ma ona prawo zaliczyć wartość diet do podatkowych kosztów uzyskania?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-257/09/PS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-388/09/BD
  Czy diety i inne należności – ryczałt za nocleg wypłacane z tytułu podróży służbowych pracownikom-kierowcom korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-493/09/CJS
  Czy zwrot kosztów zakupu biletów stanowi przychód ze stosunku pracy dla wnioskodawcy?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-831/09/BG
  Czy wydatki : - koszty zużycia materiałów biurowych i komputerowych oraz prenumeraty gazet, (pkt 2 poz. 54 Wniosku) - koszty rozmów telefonicznych (telefon stacjonarny oraz telefon komórkowy do wysokości rozmów określonych w umowie), (pkt 3 poz. 54 Wniosku) - koszty podróży służbowych z tytułu delegacji na szkolenia związkowe w tym między innymi - koszty materiałów szkoleniowych, koszty pobytu czyli noclegu oraz zwrotu kosztów podróży - na zasadach określonych dla podróży służbowych pracowników. na szkolenia pracownicy jeżdżą zawsze swoimi prywatnymi samochodami,(pkt 4 poz. 54 Wniosku) - koszty biletu miesięcznego, które pokrywa pracodawca, (pkt 5 poz. 54 Wniosku) - koszty środków transportu w celu zapewnienia dojazdu przewodniczącego związku do innych jednostek organizacyjnych Spółki w celu spotkań z innymi związkowcami (pkt 6 poz. 54 Wniosku)- kosztów organizacji spotkań Zarządu Spółki z delegatami będącymi członkami tychże związków (napoje, kawa, ciastka) (pkt 7 poz. 54 Wniosku),ponoszone przez Spółkę na rzecz funkcjonowania związków zawodowych stanowią koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-446/09/AK
  Diety z tytułu podróży – krajowych i zagranicznych – wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią dla właściciela kosztów uzyskania przychodów.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-327/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety i ryczałty za noclegi będą kosztami uzyskania przychodów?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-353/09/HK
  Czy należności wypłacane z tytułu podróży służbowych kierowców korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-362/09/DP
  1. Czy w świetle art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone wynagrodzenie z tytułu powyższej umowy-zlecenia stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? 2. Czy wypłacone dodatkowe świadczenia wynikające z powyższej umowy - zwrot wydatków z tytułu odbycia podróży służbowej - stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-411/09/AD
  Czy wypłacane przez wnioskodawcę jego pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy należności za podróże służbowe podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-357/09/BD
  Czy diety wypłacane z tytułu podróży służbowych pracownikom-kierowcom korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-344/09/BD
  Czy należności wypłacane z tytułu podróży służbowych pracownikom-kierowcom korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-410/09/PH
  "W celu poprawy skutecznej komunikacji w Spółce, Pracodawca zamierza skierować pracowników na szkolenie korzystając z projektu nr XXX, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czy koszty poniesione w związku z dokształcaniem pracowników zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów firmy?"
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-290/09-2/MK
  w sytuacji, gdy zostają spełnione warunki wynikające z art. 77(5) § 1 Kodeksu pracy oraz z rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, to świadczenia wypłacane przez pracodawcę z tytułu odbywanych podróży służbowych korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w ww. rozporządzeniach.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-196/09-2/AS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności wypłacanych w formie diet, zwrotu kosztów, czy też w formie składnika wynagrodzenia za pracę kierowcom wykonującym usługi transportowe w związku z podróżą służbową
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-413/09-3/JK
  Czy zwrot kosztów przejazdu na potrzeby podróży służbowych, liczony jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-489/09-2/AA
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług świadczonych maszynami budowlanymi na terenie całego kraju, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu własnych podróży służbowych?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-400/09-2/MT
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu równowartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-285/09-2/JG
  Czy wypłacane, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę kierowcom, diety oraz ryczałty za nocleg na podstawie odrębnych przepisów, stanowią dla podatnika koszty uzyskania przychodów?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-272/09-2/AS
  Czy dodatek za rozłąkę wypłacony przez Wyższą Szkołę na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe objęty jest ustawowym zwolnieniem od podatku wskazanym w art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?2. Czy wypłacana przez Wyższą Szkołę na podstawie powyższego rozporządzenia należność stanowiąca zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem, w obu przewidzianych prawem wysokościach, objęta jest zwolnieniem przedmiotowym wskazanym wart. 21 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-463/09-4/AA
  Czy firma postępuje słusznie wpływając pracownikom kierowcom diety i inne należności za czas podróży, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-467/09-3/AG
  Czy opłaty za przejazd przez autostradę ponoszone za granicą (na terenie państw UE) Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie paragonów, po uzupełnieniu ich na odwrocie swoim imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy wraz z adresem oraz nazwą zakupionej usługi?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-276b/09/IG
  Czy wypłacone pracownikom diety są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-276a/09/IG
  Czy diety z tytułu podróży służbowych przysługujące kierowcom zatrudnionym u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-275b/09/IG
  Czy wypłacone pracownikom diety są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-276a/09/IG
  Czy diety z tytułu podróży służbowych przysługujące kierowcom zatrudnionym u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-275a/09/IG
  Czy diety z tytułu podróży służbowych przysługujące kierowcom zatrudnionym u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-245/09-2/MT
  1. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety za okres odbywania podróży służbowej w wysokości nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom?2. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ryczałt za nocleg - w wysokości nie przekraczającej wysokości ryczałtu za nocleg przysługujących pracownikom? 3. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki za nocleg udokumentowane fakturą w przypadku gdy koszty te są wyższe od przysługującego pracownikom ryczałtu?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-389/09-2/AA
  Czy należności wypłacone pracownikowi odpowiadające równowartości wydatków poniesionych przez niego z tytułu odbytej podróży służbowej, których nie można potwierdzić z powodu zagubienia dokumentów, podlegają zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415W-21/09
  Diety przedsiębiorców.
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-334/09/TK
  Świadczenia z tytułu zwrotu kosztów przejazdu oraz noclegów zwracane podatnikowi, który nie jest pracownikiem korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) updof, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu uzyskania przychodu.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-312/09-2/AK
  Czy kwotę składki ubezpieczeniowej można uznać za "inny wydatek wg uzasadnionych potrzeb Wnioskodawcy" związany ściśle z podróżą służbową, a więc jest ona zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-300/09-4/AA
  Czy kosztem uzyskania przychodów pracodawcy są diety wypłacane piecownikom za okres pobytu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków wynikających z tytułu umowy o pracę?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-237/09-2/MK
  Czy zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych za dodatek za rozłąkę przysługujący pracownikowi czasowo przeniesionemu, można odnieść do żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowisku służbowym poza miejscowością zamieszkania.
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-201/09/JT
  Czy zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradą płatną zaliczają się do innych udokumentowanych wydatków określonych w § 3 pkt 4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 19 grudnia 2002r., a co za tym idzie zwrot tych opłat jest w całości zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Spółka jako pracodawca jest zobowiązana do naliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy na podatek dochodowy od zwróconych pracownikowi kosztów poniesionych przez niego w trakcie podróży służbowych opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą płatną?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-261/09-2/EC
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w którym miejscem pracy wskazanym w umowie o pracę jest siedziba pracodawcy a podróże służbowe w kraju i za granicą należą do obowiązków pracownika, otrzymywane przez pracownika diety i inne należności za czas podróży służbowej zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-196/09-2/MT
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając faktury z 3 % stawką Vat? Czy powinien wystawiać faktury z adnotacją że usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce, i czy w takim przypadku Wnioskodawca może zwrócić się o zwrot zapłaconego podatku VAT? Czy w związku z tym, że Wnioskodawca spędza za granicą dwa lub trzy tygodnie w miesiącu może wyjazdy te rozliczać jako podróże służbowe, i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-232/09/BG
  Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z działalnością na rzecz Spółki jej prokurenta (koszty podróży, zakwaterowania, telefonu służbowego) w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, na podstawie faktur i innych dokumentów?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-214/09/AP
  Czy na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika o dokonanych wydatkach, bez uzasadnienia przyczyn braku ich udokumentowania Spółka może rozliczyć koszty podróży służbowej? W jakiej wysokości uznać kwotę wydatków związanych z zakupem paliwa, akcesorii samochodowych, kosztów noclegu, przejazd autostradą? Czy na podstawie przedmiotowego oświadczenia, na którym wyspecyfikowano kwoty wydatków - Spółka może je uznać za koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy Spółka może zwrócić wydatki dotyczące kosztów wyżywienia na podstawie faktury wystawionej imiennie na pracownika, a nie na pracodawcę? Czy na dowodzie wewnętrznym pracownik winien wpisywać kwotę netto czy brutto poniesionego wydatku?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-221/09-2/AK
  Czy kwoty wypłacane pracownikom na podstawie regulaminu wynagradzania obowiązującego w spółce za przejazdy środkami komunikacji publicznej w podróży służbowej na terenie kraju w wysokości cen biletów przewoźników w przypadku ich braku korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-108/09/WRz
  Czy diety i wydatki poniesione na najem mieszkania w miejscowości realizacji zleconych przez kontrahenta usług są kosztami uzyskania przychodów przedsiębiorcy
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-144/09/MK
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez zawodnika kosztów z tytułu wypłacanej menadżerowi prowizji?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-125/09-2/KS
  Czy Spółka postępuje prawidłowo, ujmując w podatkowych kosztach uzyskania przychodu wypłacane zatrudnionym kierowcom ryczałty za nocleg, będące częścią kosztów delegacji służbowych?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-63/09-2/KK
  CIT odnośnie kosztów uzyskania przychodów
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-112/09-2/ŁM
  1. Czy koszty wynajmu samochodów osobowych powinny zostać uznawane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki? 2. Czy koszty ponoszone w związku z używaniem samochodów wynajmowanych bądź stanowiących własność pracowników Spółki komandytowej, powinny być zawsze rozliczane do wysokości limitu tzw. kilometrówki, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy też niektóre z nich – tzn. takie koszty, które są związane z podróżą służbową, ale nie dotyczą kosztów przejazdu (np. opłaty parkingowe, opłaty za autostrady) mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-114/09/BD
  Czy zwrot kosztów podróży służbowej radnym - osób pełniących funkcję obywatelskie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b)?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-72/09/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety i ryczałty za noclegi będą kosztami uzyskania przychodów?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-77/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem mieszkania, związanych z wykonywaniem usług medycznych poza miejscem zamieszkania.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-97/09/IL
  Czy zwrot kosztów podróży wypłacany członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej stanowi podstawę do naliczania podatku dochodowego?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-128/09-2/AK
  Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, za cały czas jej trwania, w tym za soboty i niedziele?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-101/09-5/AA
  Czy podróże służbowe przedsiębiorcy należy rozliczać poprzez wystawienie dokumentu wewnętrznego obejmującego diety, oraz faktury za paliwo, bilety PKP oraz hotele, czy można wprowadzić faktury obejmujące ww. wydatki do rejestru VAT, które zostaną zaliczone do kosztów bez sporządzenia dokumentu wew.?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-152/09-2/AA
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet zawiązanych z zagranicznym wyjazdem służbowym, nawet wtedy gdy podróż nierozerwalnie wiąże się z istotą świadczenia usług?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-68/09/AW
  Czy kwoty zwracane pracownikom, na podstawie wewnątrzzakładowych przepisów, za przejazd środkami komunikacji publicznej w podróży służbowej na obszarze kraju, w wysokości ceny biletu PKP lub PKS, w przypadku ich braku, będą kosztem uzyskania przychodu dla Spółki, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-16/09/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety i ryczałty za noclegi będą kosztami uzyskania przychodów?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-10/09-2/AŻ
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-2/09/PH
  "Czy kosztem uzyskania przychodów w przypadku podróży służbowych (w tym zagranicznych) jest wydatek zaliczony w koszty podatkowe w dniu rozliczenia zaliczki lub w sytuacji, gdy pracownikowi nie została udzielona zaliczka – w dniu wypłacenia należności tytułem zwrotu kosztów związanych z podróżą?"
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1206/08/PH
  "Czy wartość diet wypłacanych pracownikom z tytułu podróży służbowych, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu? Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) diety z tytułu podróży służbowych pracowników są w całości zwolnione od podatku dochodowego?"
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-10/09/MCZ
  Czy otrzymane diety i ryczałt za noclegi będą dla pracownika przychodem do opodatkowania?
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1233/08/AP
  1. Czy zwrot za przejechane podczas podróży służbowej kilometry prywatnym samochodem obejmuje wszystkie koszty (w tym np. opłaty parkingowe, za przejazd autostradą), tzn. czy stawka za 1 km użycia prywatnego samochodu obejmuje wszelkie koszty tego użycia, czy też koszty inne niż paliwo stanowią odrębny tytuł do rozliczenia kosztów podróży, a zwrot tych kosztów jest niezależny od kosztów za przejechane kilometry? 2. Czy zwroty poniesionych kosztów stanowią koszt podatkowy Spółki?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-164/08/HK
  Czy zwrot za przejechane podczas podróży służbowej kilometry prywatnym samochodem obejmuje wszystkie koszty (w tym np. opłaty parkingowe, za przejazd autostradą), tzn. czy stawka za 1 km użycia prywatnego samochodu obejmuje wszelkie koszty tego użycia, czy też koszty inne niż paliwo stanowią odrębny tytuł do rozliczenia kosztów podróży, a zwrot tych kosztów jest niezależny od kosztów za przejechane kilometry? Czy dodatkowe koszty użycia są dla pracownika zwolnione z opodatkowania?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-151/09/MCZ
  Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych diety z tytułu podróży służbowych pracowników są w całości zwolnione od podatku dochodowego?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1386/08-4/ES
  Czy podróż związana z wyjazdem spełnia wymagania podróży służbowej?, Czy podatnik jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości diet zagranicznych, kosztów noclegów, kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz udokumentowanych wydatków związanych z wyjazdem i powrotem ze stypendium?, Jak wyliczyć w opisanym stanie faktycznym wysokość diet, kosztów noclegów oraz kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1169/08/PC
  Czy poniesione wydatki wyżej wymienione stanowią w całości koszty uzyskania przychodów, zwłaszcza najem samochodu osobowego wykorzystywanego przez pracowników Spółki w związku z odbywaniem przez nich zagranicznej podróży służbowej ?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-975/08/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją mieszkania wykorzystywanego w tej działalności.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1133/08/AP
  Czy zwrot kosztów służbowych Prezesa Zarządu pełniącego funkcję z powołania stanowi koszt uzyskania przychodu?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-130/08/BD
  Czy różnica między limitem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a faktycznie poniesionymi kosztami w podróży służbowej stanowić powinna przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1105/08/MS
  Czy wypłacane pracownikom diety stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy (Sp. z o.o.) i czy - w przypadku odpowiedzi pozytywnej - Spółka może skorygować koszty podatkowe od początku roku 2008 jeżeli dotychczas było to zaliczane do kosztów niepodatkowych?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-979/08-2/AG
  Czy dieta związana z podróżą służbową Wnioskodawcy, mającą bezpośredni wpływ na uzyskanie przychodów, może być wliczona w koszty uzyskania przychodów?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1522/08-4/AZ
  Czy Spółka postępuje właściwie opodatkowując wynagrodzenia wypłacane kierowcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę realizującym rozkład jazdy autobusów z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania poza miejscem zamieszkania kierowcy? Czy jeżeli spółka wypłacałaby diety zgodnie ze stanowiskiem Inspekcji Pracy to diety te będą stanowiły koszty uzyskania przychodów spółki i będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o p.d.o.f.
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-958/08-4/AG
  Czy od zwrotu wydatków (bilety PKP) poniesionych przez Członków Rady Nadzorczej na dojazdy na posiedzenia Rady Nadzorczej, należy pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-77/08/MK
  1. Czy zwolnione są z podatku dochodowego koszty delegacji w związku z wyjazdami zawodnika na zgrupowania treningowe, szkolenia i zawody w kraju i za granicą rozliczane przez klub sportowy? 2. Czy koszty badań sportowych, leczenia, rehabilitacji sportowej ponoszone przez zawodnika są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-722/08/AK
  Diety przedsiębiorcy, transport wodny śródlądowy poza granicami kraju.
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1302/08-2/AM
  Czy wartość diet osoby prowadzącej działalność gospodarczą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu podróży służbowej do wysokości diet przysługującym pracownikom określonych w odrębnych przepisach?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-914/09/MM
  1. Czy wyjazdy pracownika zatrudnionego jako "kierowca" samochodu ciężarowego w zleconą przez dyspozytora trasę stanowią podróż służbową dla tego pracownika oraz czy dla handlowca zlecony przez pracodawcę wyjazd służbowy jest podróżą służbową? 2. Czy z tytułu podróży służbowej wypłacane diety zarówno dla kierowcy, jak i handlowca stanowią przychody (dochody) wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1043/08/TJ
  Zwolnienie od podatku dochodowego diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów w przypadku wyjazdu w celach związkowych członka organizacji.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-633/08/MT
  Czy diety i zwrot kosztów wyjazdów wypłacane osobom będącym działaczami związków zawodowych są kosztem uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-674/08/HD
  1. Czy poniesione wydatki na: noclegi (faktury za hotele), przejazdy (bilety kolejowe, autobusowe, paliwo do samochodu) oraz diety (nie przekraczające wartości diet ustalonych odrębnymi przepisami dla pracowników) - stanowią koszty uzyskania przychodów? 2. Czy poniesione miesięczne opłaty czynszu najmu samochodu, na podstawie zawartej umowy, stanowią koszty uzyskania przychodu ewidencjonowane w poz. 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też będą kosztem rozliczanym na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu? 3. Czy poniesione wydatki za najem mieszkania oraz diety za czas pobytu w miejscu świadczenia usług, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-729/08-5/MC
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, tj. w sytuacji, gdy ponoszone przez Spółkę wydatki dokumentowane są na podstawie paragonów fiskalnych, a ponadto Spółka posiada inne dokumenty potwierdzające poniesienie przez nią danego wydatku, możliwe jest zaliczenie przez Spółkę ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-729/08-4/MC
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, tj. w sytuacji, gdy ponoszone przez Spółkę wydatki dokumentowane są na podstawie paragonów fiskalnych, a ponadto Spółka posiada inne dokumenty potwierdzające poniesienie przez nią danego wydatku, możliwe jest zaliczenie przez Spółkę ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1508/08-2/MK
  Czy musi być pisemna zgoda pracodawcy na poniesienie wyższych kosztów delegacji? Czy możliwe jest rozliczenie delegacji na podstawie dokumentów, czy też należy rozliczyć delegacje na podstawie limitów, a to co zostało zwrócone ponad limit opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1032/08/BK
  Koszty dojazdu wg stawki urzędowej.
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-627/08/AM
  Czy kwoty zwracane pracownikom, na podstawie wewnątrzzakładowych przepisów, za przejazd środkami komunikacji publicznej w podróży służbowej na obszarze kraju, w wysokości ceny biletu PKP lub PKS w przypadku jego braku, będą kosztem uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1294/08-2/AŻ
  W ciężar kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej Wnioskodawczyni może zaliczyć należności wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1513/08-2/AK
  Czy nadwyżka kwoty wynikającej z przedstawionej przez pracownika faktury za wyżywienie podczas podróży służbowej ponad kwotę diety określonej w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia, jest zwolniona z opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1264/08-4/AŻ
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportu towarów w kraju i za granicą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione lecz nie zaewidencjonowane z tytułu podróży służbowych (wyżywienie, noclegi) w wysokości ustawowych diet?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-705/08-6/KS
  1. Czy koszty noclegu w hotelu w części przekraczającej limit hotelowy stanowią koszt uzyskania przychodu? 2. Czy zwrot poniesionych przez pracownika kosztów dojazdów z dworca i do dworca oraz dojazdów komunikacji miejscowej w kwocie przekraczającej ryczałty jakie przysługiwałyby pracownikowi na podstawie cytowanego rozporządzenia stanowią dla Instytutu koszt uzyskania przychodu? 3. Czy w przypadku wynajęcia samochodu z kierowcą za przewóz trzech pracowników z dworca do miejscowości docelowej konieczna jest ewidencja przebiegu pojazdu, czy w części przekraczającej limit wydatków na ten cel określonych przepisami koszty te stanowią koszty uzyskania przychodu? 4. Czy należności wypłacone pracownikowi z tytułu dojazdu pracownika np. z lotniska do hotelu w części przekraczającej ryczałt określony rozporządzeniem stanowią koszt uzyskania przychodu?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-883/08-7/AMN
  1. Czy koszt noclegu w hotelu w części przekraczającej limit hotelowy stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu, a dla pracodawcy kup.? 2. Czy zwrot poniesionych przez pracownika kosztów dojazdów w kwocie przekraczającej ryczałty określone w rozporządzeniu są przychodem pracownika, a dla pracodawcy kosztami uzyskania przychodu ? 3. Czy do rozliczenia kosztu wynajętego samochodu z kierowcą konieczna jest ewidencja przebiegu pojazdu, czy ww. koszt w części przekraczającej limit wydatków na ten cel określony przepisami stanowi przychód pracownika? Czy dla pracodawcy koszty te stanowią kup? 4. Czy zwrot kosztów wynajmu przez pracownika samochodu osobowego podczas podróży zagranicznej w części przekraczającej limit określony przebiegiem i stawką za 1 km przebiegu stanowią dla pracownika przychód do opodatkowania? 5. Czy należności wypłacone pracownikowi z tyt. dojazdu pracownika, w części przekraczającej dietę hotelową określoną rozporządzeniem stanowią przychód pracownika, a dla pracodawcy kup?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-883/08-6/AMN
  1. Czy koszt noclegu w hotelu w części przekraczającej limit hotelowy stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu, a dla pracodawcy kup.? 2. Czy zwrot poniesionych przez pracownika kosztów dojazdów w kwocie przekraczającej ryczałty określone w rozporządzeniu są przychodem pracownika, a dla pracodawcy kosztami uzyskania przychodu ? 3. Czy do rozliczenia kosztu wynajętego samochodu z kierowcą konieczna jest ewidencja przebiegu pojazdu, czy ww. koszt w części przekraczającej limit wydatków na ten cel określony przepisami stanowi przychód pracownika? Czy dla pracodawcy koszty te stanowią kup? 4. Czy zwrot kosztów wynajmu przez pracownika samochodu osobowego podczas podróży zagranicznej w części przekraczającej limit określony przebiegiem i stawką za 1 km przebiegu stanowią dla pracownika przychód do opodatkowania? 5. Czy należności wypłacone pracownikowi z tyt. dojazdu pracownika, w części przekraczającej dietę hotelową określoną rozporządzeniem stanowią przychód pracownika, a dla pracodawcy kup?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-705/08-5/KS
  1. Czy koszty noclegu w hotelu w części przekraczającej limit hotelowy stanowią koszt uzyskania przychodu? 2. Czy zwrot poniesionych przez pracownika kosztów dojazdów z dworca i do dworca oraz dojazdów komunikacji miejscowej w kwocie przekraczającej ryczałty jakie przysługiwałyby pracownikowi na podstawie cytowanego rozporządzenia stanowią dla Instytutu koszt uzyskania przychodu? 3. Czy w przypadku wynajęcia samochodu z kierowcą za przewóz trzech pracowników z dworca do miejscowości docelowej konieczna jest ewidencja przebiegu pojazdu, czy w części przekraczającej limit wydatków na ten cel określonych przepisami koszty te stanowią koszty uzyskania przychodu? 4. Czy należności wypłacone pracownikowi z tytułu dojazdu pracownika np. z lotniska do hotelu w części przekraczającej ryczałt określony rozporządzeniem stanowią koszt uzyskania przychodu?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1293/08-2/EC
  Czy dieta związana z podróżą służbową właściciela firmy transportowej może być wliczona w koszty uzyskania przychodów?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1027/08/TJ
  Zwrot dla pracownika za przejazdy środkami komunikacji publicznej w podróży służbowej.
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-640/08/PSZ
  Czy kierowcy samochodu ciężarowego dowożącego towar do odbiorców w kraju i za granicą należy się dieta z tytułu odbywania podróży służbowej i czy może ona stanowić koszt uzyskania przychodów u pracodawcy?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-686/08-3/KS
  Czy prawidłowym jest traktowanie przedmiotowych wyjazdów (poza województwo dolnośląskie oraz poza granice kraju) jako podróż służbowa oraz czy Spółka może zaliczyć te diety do kosztów uzyskania przychodów?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-864/08-3/AG
  1. Czy prawidłowym jest traktowanie tych wyjazdów (poza województwo dolnośląskie oraz poza granice kraju) jako podróż służbowa? 2. Czy kierowcy za taki wyjazd należy się nieopodatkowana dieta?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-600a/08/MT
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące kosztów podróży Prezesa Zarządu?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1509/08-2/GJ
  Czy wydatki poniesione przez pracowników Spółki w ramach wykonywanych czynności związanych z działalnością gospodarczą Spółki w czasie podróży służbowych krajowych i zagranicznych, udokumentowane paragonami fiskalnymi, fakturami lub rachunkami imiennymi wystawionymi na pracowników lub biletami parkingowymi oraz biletami komunikacji miejskiej stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-980/08/RS
  Czy diety oraz inne należności z tytułu podróży służbowej wypłacane pracownikom oddelegowanym do pracy we Francji, bez względu na czas trwania delegacji korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-5/08/BD
  Czy wypłata diet jest dla pracowników-kierowców dochodem zwolnionym z opodatkowania?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-3/08/MK
  Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowców wyjeżdżający w podróże służbowe krajowe i zagraniczne mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1598/08/BJ
  Czy nadwyżka rozliczonych wydatków na hotel ponad limit określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r., stanowi po stronie pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1381/08-5/MG
  zwolnienia z opodatkowania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1602/08/BD
  Czy zwrot kosztów opłat za przejazd autostradą, opłat parkingowych pracownikom poniesionych podczas podróży służbowej będzie zaliczane do ich przychodu?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-447c/08/DK
  Czy koszt podatku naliczonego od towarów i usług poniesionego w związku z nabyciem usług i towarów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-54/08-5/MW
  CIT zakresie kosztów uzyskania przychodów
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-622/08-2/MC
  Czy zwrot kosztów podróży, noclegów oraz diet na rzecz Prezes Spółki dokonany na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Spółką z o.o. a Prezes, będzie stanowić koszty uzyskania przychodów dla Firmy?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-604/08-2/MC
  1. Czy wydatek za seminarium z zakresu działalności gospodarczej stanowi koszty uzyskania przychodów dla Firmy? 2. Czy zwrot kosztów podróży, noclegów oraz diet na rzecz Prezesa na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Spółką z o.o. a Prezesem stanowią koszty uzyskania przychodów dla Firmy?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-644/08/AK
  1. Czy podróż odbywana w ramach wykonywanej usługi jako kierowcy wypełnia normę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ujętą pod pojęciem "podróż służbowa"? 2. Czy wartość diet, ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości i warunków ustalania należności pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju spełniającą wymogi udokumentowania w związku z wykonywaną usługą kierowcy zespołu pojazdów może zostać zaliczona od kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-556/08/MK
  Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczyć wydatki ponoszone za granicą lub w kraju z tytułu najmu samochodów osobowych wykorzystywanych tam przez pracowników spółki w związku z odbywaniem przez nich podróży służbowych w pełnej wysokości?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-38/08-4/AS
  1. Czy równowartość dochodu wydatkowanego na pakiet świadczeń medycznych (w części przekraczającej wartość świadczenia medycyny pracy), obejmujący świadczenia nie tylko na rzecz pracownika, ale również na rzecz innych osób (członków rodzin pracownika) może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy równowartość dochodu wydatkowanego na wyżywienie pracowników w podróży służbowej, udokumentowane faktycznie poniesionymi kosztami, w części przekraczającej wysokość przysługującej diety, korzysta ze zwolnienia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-735/08-2/AK
  Czy w związku z takimi wyjazdami przysługują Wnioskodawcy diety z tytułu podróży służbowej i czy ich wartość będzie stanowić koszt podatkowy?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1321/08-2/MK
  Czy w opisanej sytuacji obliczane i wypłacane kwoty w wysokości diet przysługujących pracownikom w przypadku podróży służbowych, będą korzystały ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-699/08/TK
  Czy pracodawcy przysługuje prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów diet i innych należności za czas podróży służbowej?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-705/08/WRz
  Czy wypłacone pracownikowi z tytułu podróży służbowej diety będą kosztami uzyskania przychodów?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-923/08/BK
  Koszty podróży służbowej poza granicami kraju.
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-714/08/TK
  Czy może podczas wykonywania umowy (tej lub podobnych w przyszłym czasie ) traktować codzienne, czy też cotygodniowe wyjazdy jako "wyjazdy służbowe" i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów "polecenie wyjazdu służbowego" z rozliczeniem wartości przysługujących diet i zapłaty za noclegi zgodnie z posiadanymi fakturami lub rachunkami?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-496/08/AK
  Czy kwoty uzyskane z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-877/08/BG
  Czy dokonywany przez Spółkę zwrot pracownikom kosztów opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej można uznać za koszt uzyskania przychodu Spółki ? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1333/08-2/AK
  W sytuacji, opisanej we wniosku, tj. gdy stałe miejsce wykonywania pracy pracownika, zgodnie z treścią umowy o pracę, znajduje się w Polsce, natomiast za granicą wykonuje on jedynie zadania służbowe - to zgodnie z brzmieniem wyżej cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym, wypłacone przez pracodawcę diety i inne należności za czas podróży służbowej podlegają zwolnieniu do wysokości wskazanej w wyżej powołanych rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast w tej sytuacji nie ma zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-889/08/AD
  Zwolnienie przedmiotowe - art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a.
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-692/08/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zagraniczną podróżą służbową.
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-722/08/BG
  Czy opisane powyżej wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z nabyciem usług wykonywanych przez zagranicznych konsultantów w Polsce stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy pdop ?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-603/08/MM
  Czy diety związane ze służbowymi wyjazdami kierowcy - właściciela firmy - mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1448/08-2/KB
  Czy diety, ryczałty za noclegi oraz inne koszty z tytułu podróży służbowej pracowników zatrudnionych w Spółce świadczącej usługi transportu krajowego i międzynarodowego stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, zgodnie z ustawą o podatki dochodowym od osób prawnych?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1436/08/MK
  Czy wypłacony sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności poza stałym miejscem pełnienia służby ryczałt rekompensujący niedogodności wynikające z tego delegowania jest zwolniony od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-455/08/MK
  Czy koszty podróży służbowych prezesa zarządu odbytych w wyłącznych sprawach Spółki tj. dieta, koszty przejazdów (z siedziby Spółki lub z miejsca zamieszkania prezesa do miejscowości stanowiącej cel podróży i z powrotem), koszty noclegów, koszty dojazdów środkami komunikacji miejskiej, inne udokumentowane wydatki określone przez Spółkę odpowiednio do udokumentowanych potrzeb stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-455a/08/MK
  Czy wydatki za korzystanie przez prezesa zarządu z telefonu służbowego stacjonarnego i komórkowego w siedzibie Spółki oraz samochodu służbowego w wyłącznych sprawach Spółki stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu i nie są przychodem dla prezesa zarządu?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-824/08/IB
  1. Czy przychód, o którym mowa w punkcie 1 jest dla prezesa zarządu przychodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wydatki za korzystanie przez prezesa zarządu z telefonu służbowego stacjonarnego i komórkowego w siedzibie Spółki oraz samochodu służbowego w wyłącznych sprawach Spółki stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu i nie są przychodem dla prezesa zarządu?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1217/08-2/MG
  Czy wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wypłacony przez Spółkę pracownikowi czasowo przeniesionemu, na podstawie regulaminu wynagradzania, ryczałt za nocleg w wysokości do 150 % dodatku za rozłąkę w wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, w przypadku niezapewnienia bezpłatnego zakwaterowania przez Spółkę i nieprzedłożenia przez pracownika rachunku?
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1177/08-2/AZ
  Zgodnie z wykładnią literalną i celowościową wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniu podlegają diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - kwoty stanowiące zwrot kosztów. Do takich należności można zaliczyć otrzymywane przez sędziów i prokuratorów należności, rekompensujące niedogodności wynikające z delegowania poza stałe miejsce pełnienia służby, m.in. prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w formie miesięcznego ryczałtu. Reasumując, w świetle ww. przepisów prawnych obowiązujących od 31 sierpnia 2007 r. świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w formie miesięcznego ryczałtu korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1176/08-4/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 08.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do przychodu ze stosunku pracy kosztu zakupu wycieczki dla pracownika, który będzie w uczestniczył w tej wycieczce w ramach podróży służbowej -jest nieprawidłowe.W dniu 11. ...
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1027/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu krajowych oraz zagranicznych podróży służbowych odbywanych ...
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-799/08/MK
  Zwolnienie od opodatkowania diet i ryczałtów za nocleg przysługujących pracownikom delegowanym do pracy na terenie kraju.
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-580/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-780/08/MK
  Zwolnienie od opodatkowania diet zagranicznych przysługujących pracownikom delegowanym do pracy w Norwegii.
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-544/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej:
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-683/08/JS
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych diet oraz zwrot wydatków z tytułu podróży służbowych na rzecz członków zarządu.
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-591/08/TK
  INTERPRETACJA INDYWIDULNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej osoby fiz ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1302/08/BD
  Czy wypłata diet w pełnej wysokości jest dla pracownika dochodem zwolnionym z opodatkowania?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-575/08/TK
  Czy wypłata wszystkim pracownikom diet w pełnej wysokości, w tym będącym na budowie w innej miejscowości niż powiat krakowski, jedynie kilka dni i tym dojeżdżającym kilka tygodni, jest dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu?
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1288/08/MK
  Czy diety, które będą wypłacane kierowcom, zatrudnionym w spółce na umowę o pracę, z tytułu podróży służbowych na terenie kraju i za granicą są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-862/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia diet i innych należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika od podatku dochodowego -jest prawidłowe.W dniu 28.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-888/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zwracanych pracownikom, odbywającym podróże służbowe, kwot za opłaty parkingowe -jest prawidłowe.W dniu 8 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-567/08/AP
  Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-434/08/AK
  Diety zagraniczne przedsiębiorcy.
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-615/08/JS
  możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych diet dla kierowców
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-497/08-2/AG
  Czy Wnioskodawca może koszty wynajęcia lokalu mieszkalnego zliczyć jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1027/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.07.2008 r. (data wpływu 09.07.2008 r.) oraz piśmie z dnia 14.08.2008 r. (data nadania 18.08.2008 r., data wpływu 19.08.2008 r.) i piśmie z dnia 15.09.2008 r. (data nadania 15.09.2008 r., data wpływu 16.09.2008 r.) uzupełniającymi braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-1035/08-2/MG z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data nadania 08.08.2008 r., data doręczenia ...
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1034/08-4/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 03.07.2008 r. (data wpływu 09.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot kosztów za nocleg zwracanych pracownikowi, stwierdzonych rachunkiem lub fakturą w wysokości przekraczającej limit określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo ...
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-964/08-6/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 17.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) oraz piśmie z dnia 22.07.2008 r. (data nadania 22.07.2008 r. data wpływu 25.07.2008 r.) uzupełniającym na wezwanie Nr IPPB2/415-964/08-2/AK z dnia 08.07.2008 r. (data nadania 09.07.2008 r., data doręczenia 21.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego ...
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-496/08/BK (KAN-6391/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 06 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 25 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej -jes ...
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-993/08-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania refundacji kosztów
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-902/08-4/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2008 r., (data wpływu 25.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
  - w części zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podróżą z miejsca zamies ...
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-417/08/AT
  Czy zwrócone koszty powinny być podstawą do opodatkowania dochodów członków Rady Nadzorczej?
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-759/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku (data wpływu 02.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych właściciela i pracowników firmy transportowej oraz zwolnienia przedmiotowego z tytułu wypłacanych diet -jes ...
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-359/08-2/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 13.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1067/08/BJ (KAN-5802/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 09 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przyznanego pracownikom-kierowcom odbywającym podróż służbową poza granicami kraju zwrotu wydatków za noclegi-jest ...
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-473/08/TK
  Czy ma prawo do zaliczenia diet w koszty uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-416/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-397/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacanych diet pracownikom - kierowcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-897/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008 r. (data wpływu 02.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia nieodpłatnego przychodu z tytułu sfinansowania przez spółkę kosztów przelotów samolotowych i noclegów w hotelach członków zarządu w związku z prowadzeniem spraw spółki ...
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-60/07/08-S/PSZ
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość diet z tytułu podróży służbowych w związku z wykonywaniem prac budowlanych na terenie Niemiec?
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-426/08/ZK (KAN-5134/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wartości diet z tytułu podróży służbowych -jest pra ...
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-409/08/WRz (KAN-5015/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.Ż. przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 16 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność g ...
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-618/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-762/08-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.04.2008 r. (data wpływu 06.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy w przypadku kształcenia pracowników w formach pozaszkolnych zakresem zwolnienia objęta jest wartość szkoleń organizowanych przez podmioty nie posiadające akredytacj ...
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-546/08-5/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08 maja 2008 r. (data wpływu 09 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych wypłacanych kierowcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę -jest prawidłowe.W dniu 09 ma ...
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-675/08-5/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 11.04.2008 r. (data wpływu 17.04.2008 r.) oraz piśmie z dnia 21.07.2008 r. (data nadania 22.07.2008 r., data wpływu 25.07.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-675/08-2/IŚ z dnia 10.07.2008 r. (data nadania 11.07.2008 r., data doręczenia 24.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-289/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy w fir ...
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-350/08/BK (KAN-4212/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 24 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 27 maja 2008r. oraz 18 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gos ...
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-351/08/BK (KAN-4213/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 24 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 27 maja 2008r. oraz 18 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gos ...
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-298/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-772/08/BJ (KAN-4072/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 21 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności z tytułu delegacji służbowej pracownika do zagranicznego ośrodka naukowego ...
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-563/08-5/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 17 kwietnia 2008r.) uzupełnionym w dniu 14 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia diet kierowców z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 17 kwiet ...
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-547/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 09.05.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych właściciela i pracowników firmy transportowej -jest prawidłowe.W dniu 09.05.2008 r. został złożo ...
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-504/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2008 r. (data wpływu 29.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych -jest prawidłowe.W dniu 29.04.2008 r został złożony ww. wniosek o udziele ...
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-233/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-233/08-3/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-593/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-973/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kancelarii przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania refundacji kosztów podróży służbowych -jest prawidłowe.W dniu 19.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-232/08-4/IF
  W odpowiedzi na wezwanie z dnia 04 czerwca 2008 r. (data wpływu 09 czerwca 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 20 maja 2008 r. Nr IPPB1/415-232/08-2/IF, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.Wnioskiem z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 25 lutego 2008 r.) Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny:Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, której przedmiotem jest świadczenie usług ...
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-685/08/MK (KAN-3574/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J.S., przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 08 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacania sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności służbowych poza stałym miejscem pełnienia służby ryczałtu rekompensującego niedog ...
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-252/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji kosztu wynajęcia mieszkania do kosztu uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-603/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2008 r. (data wpływu 08.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia diet i należności za czas podróży osoby nie będącej pracownikiem -jest prawidłowe.W dniu 08.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-566/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych właściciela firmy transportowej -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-286/08/MW
  1. Czy może rozliczać delegacje służbowe (tzn. dieta dzienna, noclegi, koszty transportu) - szkolenia podnoszące kwalifikacje, co w przyszłości zaowocuje wzrostem dochodu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej? 2. Czy inne wydatki poczynione na podniesienie kwalifikacji, a tym samym dochodów świadczonych w ramach prowadzonej działalności można wliczyć w koszty uzyskania przychodów - np. wydatki poniesione na różne kursy w tym językowe, specjalizacyjne czy doskonalące?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-379/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów związanych z podróżami menedżera -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-222/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 1 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika od podatku dochodowego oraz zaliczenia diet do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy -jes ...
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-202/08/AK
  Czy jako właściciel i kierowca podczas świadczenia usług transportowych Wnioskodawca ma pełne prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartość diet z tytułu podróży służbowej do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-549/08-5/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.03.2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania zwrotu wydatków z tytułu używania przez zleceniobiorców samochodów prywatnych do celów służbowych -jest prawidłowe.W dniu 25.03.2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-277/08/WRz (KAN-3265/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. Z., przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 31 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wypłaconych pracownikowi (kierowcy) diet -jest prawidł ...
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-522/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.03.2008r. (data wpływu 28.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych naliczonych w grudniu 2007r., a wypłaconych w styczniu 2008r. -jest nieprawidłowe.W dniu 28.03.2008r. został z ...
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-397/08/BK
  Czy zwrot kosztów przejazdu na potrzeby podróży służbowych, liczony jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-190/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku - data wpływu do tutejszego organu 25 marca 2008 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy w fi ...
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-220/08/MW
  Czy dieta w podróży zagranicznej przy świadczeniu usług kierowcy na podstawie umowy o świadczenie usług stanowi koszt uzyskania przychodów dla firmy wnioskodawcy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-387/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 19.03.2008 r. nadanym 20.03.2008 r.) uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/415-387/08-2/JK z dnia 10.03.2008 r. (data doręczenia 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uz ...
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-202/08/ESZ (KAN-2232/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 3 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zagraniczną podróżą służbową -j ...
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-375/08/MCZ
  Czy wypłacane przez spółkę świadczenia z tytułu odbywanych podróży służbowych korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-373/08/BJ
  Czy w opisanym stanie faktycznym przyznany pracownikom - kierowcom transportu międzynarodowego, zgodnie z zamiarem wnioskodawcy, zwrot kosztów wydatków na korzystanie z sanitariatów i toalet w czasie podróży służbowej w zryczałtowanej kwocie 5 euro/dobę będzie podlegał w całości zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-139/08-6/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 01.04.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) oraz z dnia 24.04.2008 r. (data wpływu 25.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-113/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 13 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-108/08/TK
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartości diet, z tytułu podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą w wysokości diet przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. (Dz. U. 236 poz. 1990,1991)?
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-110/08/RM
  Czy z tytułu wyjazdów służbowych w ramach świadczonych przez wnioskodawcę usług kierowania pojazdami na terenie kraju i w krajach Unii Europejskiej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety krajowe i zagraniczne naliczone przez wnioskodawcę, jako prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w wysokości nie przekraczającej kwoty o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-167/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Związku, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotów kosztów podróży wypłacanych członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej -jest prawidłowe.W dniu 11 lutego 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pis ...
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-93a/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 7 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet wypłacanych pracownikom -jest prawidłowe.W dniu 7 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-95/08-5/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008 r. (data wpływu 25.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika- jest nieprawidłowe.W dniu 25.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-95/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008 r. (data wpływu 25.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych wypłacanych kierowcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę -jest prawidłowe.W dniu ...
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-74/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) uzupełnione pismem z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) oraz z dnia 11 kwietnia (data wpływu 11 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uz ...
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-34/08/TK
  Czy w świetle w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość diet o których mowa w opisie stanu faktycznego jest kosztem uzyskania przychodu?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-78/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych dla pracowników biletów lotniczych, w związku z oddelegowaniem ich do pracy w Norwegii -jest prawidłowe ...
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-37/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu 9 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania diet przysługujących osobom niebędącym pracownikami -jest prawidłowe.W dniu 9 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 628. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 230/07
  1. Nie sposób stawiać organom podatkowym zarzut naruszenia przepisów regulujących postępowanie wyjaśniające w sytuacji braku dostatecznie aktywnego działania samej strony (jej pełnomocnika) i troski o ochronę własnych interesów, albowiem to podmiot, który wyprowadza z pewnego twierdzenia korzyści prawne, powinien wykazać ich zasadność, przedkładając np. stosowne dowody dla udokumentowania jakiegoś faktu. 2. Różnice kursowe jako wielkość wpływająca na wysokość kosztów uzyskania przychodów, mogą być ustalone dopiero z chwilą faktycznego poniesienia kosztu w walutach obcych. W sytuacji gdy koszt jeszcze nie został poniesiony, wyliczanie dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania różnic kursowych jest bezprzedmiotowe.
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-359/07/TK
  Czy diety, z tytułu wyjazdów służbowych w ramach świadczonych usług kierowania pojazdami na terenie kraju i w krajach Unii Europejskiej, przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie transportu krajowego i zagranicznego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej kwot o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-16/08/MK
  Czy wypłacane przez pracodawcę użytkownika pracownikom tymczasowym diety i inne należności za czas podróży służbowej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-3/08/MS
  Czy wypłacone przez pracodawcę użytkownika pracownikowi tymczasowemu, zatrudnionemu na umowę o pracę przez agencję pracy tymczasowej, diety i inne należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 30 grudnia 2002 r. Nr 236, poz. 1990 ze zm. oraz Dz. U. z 30 grudnia 2002 r. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), na podstawie zawartej umowy z agencją pracy tymczasowej, której treścią jest skierowanie pracownika tymczasowego przez agencje do pracodawcy użytkownika w celu wykonywania pracy na jego rzecz - stanowi koszt uzyskania przychodu?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-3/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 2 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 2 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-295/07-4/ŁM
  Czy opłaty za wynajem samochodów osobowych na potrzeby podróży służbowych pracowników Spółki podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki w pełnej wysokości, tzn. czy właściwe jest stanowisko, iż opłaty te nie mieszczą się w zakresie pojęciowym art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i pkt 51 ustawy o podatku CIT i nie podlegają limitowaniu do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w odrębnych przepisach?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-265/07-3/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych- jest nieprawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-434/07/BD
  Czy przysługujące żołnierzom zawodowym odbywającym podróż służbową w celu uczestniczenia w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych za czas podróży służbowej diety za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania są w pełnej wysokości (125%) zwolnione z podatku od osób fizycznych?
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-525/07/BD
  Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowców wyjeżdżający w podróże służbowe krajowe i zagraniczne mogą korzystać ze zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-331/07/ESZ
  Czy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć diety z tytułu własnych podróży służbowych w ramach których świadczy te usługi?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-334/07/RM
  Czy z tytułu wyjazdów służbowych w ramach świadczonych przez wnioskodawcę usług kierowania pojazdami na terenie kraju i w krajach Unii Europejskiej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety krajowe i zagraniczne naliczone przez wnioskodawcę, jako prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w wysokości nie przekraczającej kwoty o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-381/CzP
  Czy kwota zwrotu kosztów podróży, wypłacona przez Zamawiającego osobom nie będących jej pracownikami stanowi u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-380/CzP
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należność z tytułu podróży służbowych odbytych przez świadczeniodawcę pomimo, że świadczeniodawca nie jest pracownikiem Wnioskodawcy?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-201/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podróżami służbowymi prokurenta w wysokości faktycznie poniesionych kosztów oraz wypłaconych ...
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-307/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 6 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet za czas krajowych i zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadząc ...
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-478/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007 r. (data wpływu 12.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych właściciela firmy transportowej -jest nieprawidłowe,W dniu 12.12.2007 r. został złożon ...
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-245/07-5/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. K., przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wypłaconych pracownikom diet z tytułu podróży służbowych, noclegów, oraz kosztów związanych z przywożeniem i odwożeniem pracowników do miejsca de ...
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-245/07-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. K., przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wypłaconych pracownikom diet z tytułu podróży służbowych, noclegów, oraz kosztów związanych z przywożeniem i odwożeniem pracowników do miejsca de ...
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-297/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet za czas krajowych i zagranicznych podróży służbowych osoby fi ...
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-277/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana T. przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą ...
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-279/07/WRz
  Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć diety z tytułu własnych podróży służbowych w ramach których świadczy te usługi ?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-277/07-2/EK
  Czy kwota wypłaconych należności z tytułu delegacji pracowników jest kosztem uzyskania przychodów?
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-264/07-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007 r. (data wpływu 20.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów świadczeń związanych z zatrudnieniem i podróżami służbowymi obcokrajowców z państw spoza Unii Europejskiej- jest prawidłowe.W d ...
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-311/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki diet wypłacanych pracownikom z tytułu podróży służbowych -jest n ...
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-409/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania diet pracowników (kierowców) z tytułu podróży służbowych -jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007r ...
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-555/07/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 21.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług transportowych, wartości diet z tytułu podróży służbowych wy ...
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-460/07-4/PJ
  Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdzą że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2007 r. (data wpływu 07.12.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowej pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy -jest nieprawidłowe.W dniu 07.12.2007 r. został złożony ...
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1083/08-2/AŻ
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów diet wypłacanych z tytułu podróży służbowych poza siedzibą firmy i ryczałtów za nocleg pracowników - kierowców?
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-232/07-2/ŁM
  1. Czy koszty wynajmu samochodów osobowych powinny zostać uznawane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki (proporcjonalnie do wysokości posiadanego udziału w zysku/stracie)?2. Czy koszty ponoszone w związku z używaniem samochodów wynajmowanych bądź stanowiących własność pracowników Spółki komandytowej, powinny być zawsze rozliczane do wysokości limitu tzw. kilometrówki, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też niektóre z nich - tzn. takie koszty, które są związane z podróżą służbową, ale nie dotyczą kosztów przejazdu (np. opłaty parkingowe, opłaty za autostrady) mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-244/07/Wrz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana C. przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 12 listopada 2007r.) uzupełnionym w dniu 21 stycznia 2008r o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet za czas podróży służbowych osoby fizycznej ...
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-170/07-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana a przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą - jest nieprawidło ...
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-250/07-4/MK
  Zwolnienie od podatku dochodowego diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof).
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-211/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 29 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej osoby fizycz ...
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-224/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na przejazdy pracowników Spółki taksówkami oraz za parkowanie samochodu służbowego podczas del ...
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-200/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 23 października 2007r.), uzupełnionym w dniu 15 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności go ...
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-158/07-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu 30 października 2007 r. do tutejszego organu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 23 października 2007 r. w Urzędzie Skarbowym w Jaworze został złożony ww. wniosek o udzi ...
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-3/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007 r. (data wpływu 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników -jest prawidłowe.W dniu 19 października 2007 r. został złożony ww ...
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-211/07-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Energetyki, przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego diet i innych należności za czas podróży członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej -jest prawidłowe.W dniu 01.10.2007 r ...
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-261/07-2/AM
  Realizacja usług, których specyfika i prawidłowe wykonanie w ramachprowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nierozerwalniewiąże się z wyjazdami poza siedzibę firmy nie może być utożsamiana zodbywaniem podróży służbowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego równowartość diet związanych z tymi podróżami nie stanowi kosztów uzyskania przychodów
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-285/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 23 października 2007r.) uzupełnionym w dniu 15 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania diet i innych należności przysługujących pracownikom (kierowcom) z tytu ...
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-164/07/RM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 10 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność ...
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-246/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana F. przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 9 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zwrotu pracownikowi z tytułu podróży służbowej kosztów przejazdu prywatnym samochodem - jestprawidłowe.W dniu 9 p ...
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-133/07-4/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania wydatków ponoszonych przez członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na wyjazdy służbowe, do kosztów uzyskani ...
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-117/07-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana H. K., przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 3 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 20 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tyt. podróży służbowej pracowników- jest prawidłowe.W dniu ...
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-113/07-5/AMN
  Czy pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowców należą się diety z tytułu podróży służbowych i czy ich wartość jest kosztem uzyskania przychodów firmy, a dla pracownika - kierowcy diety z tytułu podróży służbowych są wolne od podatku dochodowego?
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-213/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 02 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowej wypła ...
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-106/07-3/AG
  Czy należności dla kierowcy świadczącego usługi transportowe poza miejscowością , w której ma swoją siedzibę firma, odbywający podróż służbową (krajową, zagraniczną) można wliczyć w całości w koszty uzyskania przychodów?
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-215/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 02 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika na obszarze kraju oraz poza granicami kraju -jest n ...
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-118/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 18 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na wynajem mieszkania w miejscowości w ...
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-63/07/WRz
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 16 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diety przysługującej za czas służbowej podróży z ...
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-107/07-2/ŁM
  Czy zwracane na podstawie "Polecenia wyjazdu służbowego" koszty podróży dla Prezesa Zarządu są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-117/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 17 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej:Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-139/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana L. przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 1 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działa ...
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-437/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy ...
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-131/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 11 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:- możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych diet oraz innych ...
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-293/07/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet i ryczałtów za noclegi pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy -jest prawidłowe.W dniu 1 października 200 ...
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-104/07/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani G. przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 7 września 2007r.) uzupełnionym w dniu 29 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wypłacony ...
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-135/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani E. G. przedstawione we wniosku z dnia 03 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 07 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. opodatkowania diet za czas podróży służbowej wypłacanych kierowcom będącym pracownikami firmy transportowej -jest nieprawidłowe.W dniu 07 września ...
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-265/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 21.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet i ryczałtów za noclegi wypłacanych pracownikom (kierowcom) z tytułu podróży służbowej oraz zwolnienia ww. należności od podatku ...
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-49/07/WRz
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 6 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot diet związanych bezpośrednio z wykonywanymi us ...
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-71/07/WRz
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. O. przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 22 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet za czas podróży służbowych osoby fizycznej prow ...
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-122/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwowego Przedsiębiorstwa Poczta , przedstawione we wniosku z dnia 23.08.2007r (data wpływu 27.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności ryczałtowych wypłacanych pracownikom w związku z podnoszeniem przez nich kwalifikac ...
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-68/07/WRz
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. K. przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 21 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet za czas krajowych i zagranicznych ...
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-73/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 09 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 17 sierpnia 2007r.) uzupełnione w dniu 05 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych przez sędziego zawodów sportowych- jestnieprawidłowe.W dniu 17 sierpnia 2007 r. ...
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-74/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko CK i S przedstawione we wniosku z dnia 09 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 17 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów podróży osobie niebędącej prac ...
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-52/07/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Ł. przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 6 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie pozarolniczą działal ...
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-45/PC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 3 sierpnia 2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 5 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przych ...
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-25/07/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 23 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą ...
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-12/07/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 18 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet, z tytułu podróży osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, za czas świadcze ...
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-5/07/AB (KAN-27/07/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 12 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych pilota wycieczek prowadzącego samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą ...
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-50/07-3/RL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2007 r. (data wpływu 27.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania diet wypłaconych pracownikom z tytułu podróży służbowej -jest prawidłoweW dniu 27.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 698. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-76/07/JO/OF-II
  Czy zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 20 objęte są również przychody żołnierzy zawodowych przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-117385/III/2007
  czy diety z tytułu podróży służbowej i ryczałt za nocleg pracowników zatrudnionych na pełnym etacie w firmie transportowej świadczącej usługi transportu międzynarodowego stanowią koszt uzyskania przychodu?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-117388/III/2007
  czy dieta związana z podróżą służbową współwłaściciela firmy transportowej, który jest jednocześnie kierowcą i przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodów, może być wliczona w koszty uzyskania przychodu?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-147/07
  1.Czy wydatki na przejazdy z miejsca wykonywania działalności gospodarczej do kontrahenta i z powrotem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów,2.Czy ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej do wysokości określonej w odrębnych przepisach,3.Czy podatek VAT wynikający z zakupionych biletów może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności.
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-19/07
  Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą może Pan wydatki z tytułu wyjazdów w kraju i za granicą w celu świadczenia usług zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W tym zakresie pyta Pan, czy np. w przypadku tygodniowej trasy za granicą może Pan w koszty uzyskania przychodów zaliczyć diety do wysokości przysługującej pracownikowi?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-43/07
  - Czy w koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej można zaliczyć diety oraz ryczałty za noclegi z tytułu odbycia podróży służbowej na terenie kraju przedstawiciela handlowego na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, - czy w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć zwrócone pracownikom kwoty dotyczące pokrycia kosztów noclegów związku z wyjazdami udokumentowane fakturami VAT, - czy spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu czynsz inicjalny na leasing samochodów jednorazowo w dacie otrzymania faktury, czy należy rozliczać go w proporcji do czasu trwania umowy leasingu przy pomocy konta rozliczenia międzyokresowego kosztów, - w koszty jakiego miesiąca zaliczyć czynsz za używanie samochodu w ramach umowy leasingu operacyjnego w sytuacji gdy miesiąc sprzedaży wykazany na fakturze zakupu za - czynsz jest późniejszy niż miesiąc wystawienia faktury.
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/12/05/07
  Czy zaliczki na poczet diet i ryczałtów za noclegi kierowców będących pracownikami stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów, oraz wg jakiego kursu walut należy przeliczać te wydatki wyrażone w walutach obcych?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-34/07/KB
  Czy jako osoba prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług transportowych, w ramach której sam wyjeżdżam w trasy jako kierowca mogę wydatki z tytułu wyjazdów, w tym diety, zaliczać do kosztów uzyskania przychodów?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-81/07/MAM
  Czy sfinansowanie profesorowi udziału w sympozjum zagranicznym powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I/415-52/07
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług kierowania pojazdami ma prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-7/07
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów diet do wysokości przysługującej pracownikom zatrudnionym w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423/74/07/MK
  Czy wydatki na podróże służbowe pracowników Spółki, poniesione na podstawie wydrukowanych ze strony internetowej rezerwacji biletów kolejowych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/48/07/MJ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania z podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki, poniesione przez pracownika w czasie trwania podróży służbowej na korzystanie z usług pralni, dostępu do Internetu, na wyżywienie w czasie podróży służbowej w wysokości przekraczającej kwotę diety ustalonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej?
 711. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/4/2007
  Czy zwrot kosztów dojazdu i noclegów dla osób fizycznych nie będących pracownikami uczelni należy uznać za przychód z innych źródeł i wykazać w informacji PIT-8C (IFT-1)?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/84/PD I/415-19/07
  - Czy świadcząc w/w usługi Podatnik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tyt. noclegów (udokumentowane fakturami lub rachunkami) oraz diety do wysokości określonej w art. 23 ust. 1 pkt. 52 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) ?
  - Czy wydatki te mogą być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów łączną kwotą wynikającą z dowodu wewnętrznego tzw. rozliczenia podróży służbowej, w którym wykazane będą koszty noclegu (potwierdzone fakturami lub rachunkami) oraz kwota przysługującej diety. Czy faktura lub rachunek za nocleg musi być zaksięgowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod odrębną pozycją, a dowód księgowy ma opiewać tylko na kwotę diety ?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/423-7/07
  Czy dokument "Polecenie oraz zamieszczenie danych delegowanych pracowników,, wyjazdu służbowego zwalnia Jednostkę z konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/415/1/3/35/07
  Czy wykonywanie poza granicami kraju usług na rzecz podmiotu zagranicznego, w ramach zarejestrowanej w Polsce działalności gospodarczej w zakresie serwisu samochodowego, można traktować jako podróż służbową i rozliczać diety ryczałtem w wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.?
 715. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-1/418-0011/07/WM
  dotyczy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartości diet wypłaconych wspólnikom spółki jawnej oraz jej pracownikom wykonującym pracę kierowcy.
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-3/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2007 r. (data wpływu 9 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od prawnych w zakresie prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet wypłacanych pracownikom (kierowcom) z tytułu podróży służbowejjest prawidłowe.W dniu 6 lipca 2007 r. Spółka złożyła ...
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-16/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2007 roku (data wpływu 16 lipca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłacanych członkom Rady Nadzorczej zwrotów kosztów podróży poniesionych w związku z dojazdami na posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki -jest niepraw ...
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/11/07/ES
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów diety osób prowadzących działalność gospodarczą /właścicieli - biegłych rewidentów/ tak jak przysługują pracownikowi ?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3/415-34/07
  Czy może przedsiębiorca zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych związanych z wykonywaniem zleconych zadań (kierowanie pojazdem zleceniodawcy), wypłacanych kierowcom zatrudnionym na umowę o pracę i umowę zlecenia ?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-138/07
  Czy do kosztow uzyskania przychodów prowadzonej działalnosci gospodarczej zaliczyć można diety z tytulu odbytych podróży zagranicznych i krajowych ?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/15/2007
  Czy koszty wypłaconych diet pracownikom zatrudnionym na etacie kierowców są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-41.2-418/07/ZDB
  Czy koszty podróży służbowych pracowników i członków zarządu odbywane do Chinach w celu konsultacji do ustalenia strategii Spółki, które mają ewidentny wpływ na osiąganie przychodów Spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-233/07/KM
  1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na podstawie umowy o oddelegowanie zawartej ze spółką powiązaną, tj. koszty wynagrodzenia i zatrudnienia oddelegowania pracownika ponoszone przez spółkę powiązaną oraz koszty i wydatki zakwaterowania, delegacji i podróży służbowych osoby oddelegowanej wykonywanych na rzecz Spółki będą stanowić koszty uzyskania przychodu dla Spółki? 2. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, tj. wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu w Spółce na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz inne wydatki związane z pełnioną funkcją członka zarządu będą stanowić koszty uzyskania przychodu dla Spółki? 3. Czy wydatki związane z podróżami służbowymi osoby oddelegowanej wykonywanymi na rzecz Spółki poniesione przez Spółkę na podstawie umowy o oddelegowanie zawartej ze spółką powiązaną, ale w sposób bezpośredni będą stanowić koszty uzyskania przychodu dla Spółki?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-23/07
  Czy diety w przypadku świadczenia usług kierowcy w kraju i zagranicą stanowią koszty uzyskania przychodów?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-12/07
  Czy wartość wypłaconych diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracownika oraz małżonka można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-57/07
  Czy właściciel firmy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet związanych z podróżami służbowymi odbywanymi osobiście? Czy wyjazd z towarem w celu znalezienia kontrahenta, negocjacji z nim i sprzedaży produktów można potraktować jako podróż służbową?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-33/07
  Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług kierowcy można zaliczyć koszty diet?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/415-19/07/MP
  Czy Związek jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot zwrotów kosztów za paliwo oraz nadwyżki od limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej liub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju?
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/3/07
  Czy przychody z tytułu diet za czas podróży służbowej wykazane w informacji PIT-11 jako przychody z innych źródeł są zwolnione z obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/07
  Czy diety stanowią koszt uzyskania przychodu?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/NDP/17/TK/423/22/2007
  czy, jeżeli zapis odmienny od zawartego w rozporządzeniu wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy i wprowadza własne uregulowania korzystniejsze dla pracownika, zwalniające z obligatoryjnego dokumentowania wydatków podróży służbowej - przejazdów (bilety PKP, PKS) oraz rozliczania delegacji w terminie 21 dni - będzie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/415-9/07
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet przysługującej osobie prowadzącej działalność gospodarczą w trakcie świadczenia usług transportowych oraz pracowników w trakcie wykonywania usług transportu poza siedzibą firmy.
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-86186/III/2007
  1)czy w rozumieniu przepisu art.22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizyczncyh ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 , ze zm.) należy uznać w pełnej kwocie netto ( bez VAT) za koszty uzyskania przychodów wydatki z tytułu korzystania z usług gastronomicznych przez właściciela zakładu-osobę fizyczną w trakcie odbywania przez niego podróży służbowej, pozostającej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?2)czy wyżej opisany stan nie koliduje z wprowadzonym od dnia 01.01.2007r. brzmieniem art. 22 ust. 1 pkt 23 cyt. wyż. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne , zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych.
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDa/415-12/07
  Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą mogę zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu wartość diet z tytułu podróży służbowych?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-30/07
  Czy, wartość diet za podróże służbowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-29/07
  Czy, wartość diet za podróże służbowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/21/2007
  Czy wyjazdy pracownika zatrudnionego jako kierowca w firmie transportowej mają charakter podróży służbowych? Czy taki sam charakter mają wyjazdy przedsiębiorcy? Czy można do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej zaliczyć wypłacone z tego tytułu należności za podróży służbowej - diety?
 738. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 935/07
  Wyjazd kierowcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy wykonującego zadanie służbowe powierzone przez pracodawcę stanowić będzie podróż służbową w rozumieniu wykładni językowej i logicznej przepisów Kodeksu pracy. Zatem diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika wypłacane kierowcy samochodu ciężarowego z tytułu podróży służbowej mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 u.o.p.d.f.
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-5/2007
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety i inne należności za czas podróży służbowej wypłaconych kierowcy zatrudnionemu na umowę o pracę?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1428.III/415-4/07/MaW
  Czy przysługuje prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowej na podstawie art.23 ust.1 pkt.52 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?.
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDM/415-6/07
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415-13/07/MG
  Czy kierowcy świadczącemu pracę poza miejscem siedziby firmy należy wypłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami należności z tytułu odbytej podróży służbowej i czy wypłacone diety stanowią koszt uzyskania przychodu podatnika?
 743. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-I/415-46/Z/07/AO
  czy wartość diet z tytułu podróży służbowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie kierowania obcymi pojazdami można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów do wartości nie przekraczającej wysokości diet przysługującycm pracownikom- na podstawie art.23 ust.1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-18/07/MDK
  Czy pracodawca, ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodów wypłacanych pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością tego pracodawcy#8722; w sytuacji, kiedy wyjazdy tym samochodem (wyłącznie zamiejscowe) następują na podstawie wydanej przez pracodawcę delegacji, natomiast kwota zwrotu kosztów stanowi iloczyn przejechanych kilometrów oraz obowiązującej stawki za 1 km przebiegu, ustalony w oparciu o przepisy wydane przez właściwego ministra, zaś ilość przejechanych kilometrów wynika z prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-63/07
  Czy w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można uznać za koszt uzyskania przychodów ogół wydatków związanych z wynajęciem samochodu osobowego podczas odbywania przez pracowników Spółki podróży służbowej poza granicami kraju?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415-20/07/MG
  Czy podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i świadczącemu usługi transportowe przysługuje dieta, którą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz czy dieta wypłacona kierowcom z tytułu świadczenia pracy poza siedzibą firmy jest kosztem uzyskania przychodu.
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-03/07
  Podatnik świadczy usługi kierowania pojazdem (PKD-7450B) w zakresie transportu krajowego i zagranicznego. Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość diet krajowych i zagranicznych z tytułu wyjazdów służbowych poza siedzibę firmy?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-13/PD/07
  Dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zwrotu kosztów podróży dokonanego na podstawie oświadczenia pracownika.
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415-11/2007
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu zagranicznych podróży służbowych?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/IP1/423/423/07/IW
  Czy wydatki związane:#61607; ze zwrotem kosztów podróży,#61607; ze zwrotem kosztów zakwaterowania i wyżywienia,#61607; z zakupem książek i materiałów szkoleniowych,uczestnikom warsztatów w ramach programu XXX stanowią koszty działalności statutowej Fundacji w całości i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-2/07
  Czy koszty zapłaconych faktur VAT dotyczących noclegów Przedsiębiorcy związanych z odbytą podróżą służbową są kosztem uzyskania przychodów.
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I/415-41/07
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej można zaliczyć wartość diet określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-130/07/KUKM
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na wynajem samochodów używanych przez konsultantów w czasie podróży służbowych stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki ?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-6/PE/07
  Czy na podstawie art. 21 ust.1 pkt 16a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) diety z tytułu podróży służbowych pracownika poza granicami kraju są w całości zwolnione od podatku dochodowego ?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-6/PE/07
  Czy na podstawie art. 21 ust.1 pkt 16a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. , Nr 14, poz. 176 ze zm. ) diety z tytułu podróży służbowych pracownika są w całości zwolnione od podatku dochodowego ?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-7/07/AS
  Czy zwrócone, udokumentowane wydatki związane z wykorzystywaniem do celów służbowych samolotu, którego jestem operatorem, tj. wydatki na paliwo, opłaty za lądowanie, starty inawigację itp. - będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415-12/2007, U.S.IA/1/415-13/2007, U.S.IA/1/415-14/2007
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/67/07/JB
  W którym roku podatkowym - w 2006, czy w 2007 należy ująć wszystkie wydatki na podróże służbowe pracowników Spółki stanowiące koszty uzyskania przychodów, w sytuacji gdy służyły do osiągnięcia przychodu uzyskanego i opodatkowanego w grudniu 2006r. ?
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-4/PE/07
  Czy na podstawie art. 21 ust.1 pkt 16a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) diety z tytułu podróży służbowych pracownika poza granicami kraju są w całości zwolnione od podatku dochodowego ?
 760. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 46/07
  Przemieszczanie się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu realizacji zadań wynikających z istoty prowadzonej działalności, to podróż ta (w granicach kraju i za granicą) jest podróżą służbową w trakcie której można ponosić wydatki (w tym na swoje utrzymanie).
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDM/415-4/07/OF28
  Czy podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług jako kierowca na rzecz osób trzecich może w koszty uzyskania przychodu zaliczać wartość diet w podróżach krajowych i zagranicznych?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-41/07/PK
  Czy jeśli miejsce pracy określone jest jako obszar to czy poruszanie się przez pracownika po tym obszraze można uznać za podróż służbową?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-2/07
  Czy w związku z brakiem rachunków potwierdzających poniesienie przez kierowców wydatków na granicy, zasadne jest zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-36/07/PK
  Czy zwrot kosztów podróży dla osób zaproszonych do programu telewizyjnego jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych przez rozporządzenie?
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-107/07/KUKM
  Czy wiarygodne jest oświadczenie pracownika i współpracownika w przypadku zgubienia przez nich biletu dotyczącego podróży służbowej pracownika lub podróży współpracownika? Czy uznanie takiego dokumentu za wiarygodny przez Spółkę nie budzi wątpliwości Organu Podatkowego i dokument ten pozwala zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów? Ze współpracownikami, tj. osobami nie będącymi pracownikami Spółki, Spółka zawiera umowy cywilnoprawne na wykonanie różnego typu usług. W związku z wykonaniem umowy współpracownik otrzymuje wynagrodzenie i zwrot wydatków poniesionych na jej wykonanie, m. in. kosztów podróży. Rozliczanie kosztów podróży dokonywane jest na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki - bilety, faktury, rachunki. Bywa, że osoby ubiegające się o zwrot kosztów podróży dostarczają oświadczenie o dokonanym wydatku związanym z podróżą i przyczynach braku jego udokumentowania, najczęściej z powodu zgubienia biletu.
 766. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-35/07
  Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy ?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-8/07
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego. Od dnia 1 lutego 2007 r. mąż wykonuje czynności kierowcy w transporcie międzynarodowym jako osoba współpracująca. Od dnia zawarcia związku małżeńskiego obowiązuje małżonków rozdzielność majątkowa. W związku z powyższym czy: - zapłacone za męża składki ZUS oraz wypłacone mężowi diety z tytułu podróży służbowych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, - oraz czy powyższe diety są dla męża przychodem podlegającym opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-30/07/PK
  Czy dla ustalenia wysokości diet nalezy brać pod uwagę ilość dni faktycznego pobytu za granicą?
 769. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I/4180-0010/07
  Dotyczy zaliczenia diet z tytułu podróży służbowej w poczet kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w sytuacji świadczenia usług turystycznych.
 770. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBP/E/4117-1-6/07
  Czy diety wypłacone pracownikowi zatrudnionemu w celu wykonywania prac o charakterze budowlanym z tytułu odbywania podróży służbowej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy stanowią dla prowadzącego działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodu?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-6/07
  Czy w związku z koniecznością wyjazdu koszty usług gastronomicznych i hotelowych oraz wartość diet z tytułu delegacji mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-PB-415/1/2007, US-I-PB-415/3/2007, US-I-PB-415/4/2007, US-I-PB-415/5/2007, US-I-PB-415/6/2007
  czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety krajowe i zagraniczne przez prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdami (tirami) na terenie kraju i w krajach Unii Europejskiej
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/16/07
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrócona pracownikowi kwota za przejazd w podróży służbowej w wysokości ceny biletu PKP lub PKS bez przedstawienia biletu (rachunku) może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 774. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4160-0038/1/07/AG
  Czy Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu wyjazdu służbowego zagranicznego za cały okres pobytu w podróży, łącznie z sobotami i niedzielami?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/9/AP/07
  Pytanie dotyczy prawidłowości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 w/w ustawy .
 776. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-33 /07
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania kwoty diet z tytułu podróży odbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na rzecz jednego podmiotu?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1-415/5a/2007
  Czy przychody z tytułu diet i inne koszty delegacji wypłacone kierowcom do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, są wolne od podatku dochodowego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1-415/5/2007
  Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet i innych należności za czas podróży służbowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w charakterze kierowców ?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-26/07
  Pytanie podatnika "czy wypłacone, zgodnie z rozporządzeniem Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) i w wysokości wskazanej w tym rozporządzeniu delegacje i diety z tytułu odbywanych podróży służbowych, kierowcy zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, w której jako miejsce wykonywania pracy jest wpisana siedziba pracodawcy należy zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu i czy w/w kierowca może odbywać podróż służbową ?"
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3415-3/2007
  Czy powinien być pobierany podatek dochodowy od zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników ?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  Czy u pracownika odbywającego podróż służbową (polecenie wyjazdu służbowego) własnym samochodem, prowadzącego ewidencję przebiegu pojazdu, zwrot kosztów używania prywatnego samochodu na potrzeby zakładu pracy stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-31/07
  Czy będą stanowić koszt uzyskania przychodu diety z tytułu podróży odbytych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-73/07/CHYK
  W związku z zaistniałym stanem faktycznym Strona zwróciła się z prośbą o zajęcia stanowiska w następujących kwestiach: 1.Czy w odniesieniu do opisanej wyżej usługi oddelegowania pracowników znajduje zastosowanie art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.?2.Czy w przypadku zastosowania ww. przepisu ustawy, Spółka ma obowiązek naliczenia podatku VAT w związku ze świadczeniem czynności wykonywanych na polecenie odbiorcy usługi oddelegowania przez oddelegowanego na rzecz kontrahenta.
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US I/415-4/07
  Dot. momentu zaliczenia kosztów podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodów.
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDpr-423/1/07
  Czy Fundacja może zwracać koszty podróży służbowych członkom Rady Fundacji i Zarządu Fundacji oraz czy wypłacone koszty podróży służbowych są dla Fundacji kosztami uzyskania przychodów?
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-34/07/AK
  Czy wydatki na wypłatę dodatków na pokrycie kosztów związanych z podróżami/delegacjami służbowymi odbywanymi przez kierowców zatrudnianych przez Spółkę poza stałym miejscem wykonywania pracy - oddziałem Spółki w N., wskazanym w umowach o pracę, są kosztem uzyskania przychodów? Spółka prowadzi działalność polegającą na przemysłowym praniu bielizny hotelowej. Do transportu bielizny z i do hoteli (głównie położonych w Niemczech) wykorzystuje własny tabor samochodowy, zatrudniając w tym celu kierowców na umowy o pracę. Zdaniem Spółki dodatki wypłacane kierowcom na pokrycie zwiększonych kosztów w trakcie odbywanych przez nich ww. podróży stanowią dietę w rozumieniu Kodeksu pracy.
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-02/07/JU
  Czy diety i inne należności wypłacone pracownikom zamiejscowym (zamieszkującym na stałe poza Gdańskiem, bez możliwości codziennego powrotu do miejsca zamieszkania), a skierowanym do pracy w Gdańsku korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-13/07/PK
  Czy przychody kierowców z tytułu wypłacanych dodatków za podróż poza stałym miejscem pracy będą zwolnione od opodatkowania jako należności za czas podróży w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-1/07
  - Czy zwrot wydatków za noclegi, autostrady, parkingi, ponoszonych przez pracowników będących przedstawicielami handlowymi lub kierowcami podczas wyjazdu dla celów pracodawcy korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
  - Czy pracownikom odbywającym zagraniczną podróż służbową samochodem służbowym można zwrócić wydatki związane z poruszaniem się środkami komunikacji miejscowej udokumentowane rachunkami np. za taksówkę i czy zwrot tych wydatków korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/122/AU/07
  Czy diety i ryczałty za noclegi wypłacane pracownikom w ramach wyjazdu służbowego są kosztami uzyskania przychodów u pracodawcy?
 791. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-4/07
  - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Szwecji.
 792. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4150/IN-01/07/US Sieradz/MB
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wartość diet z tytułu podróży służbowych?
 793. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4160-005-1/07
  - dotyczy sytuacji gdy Podatnik świadczy usługi polegające na montażu i ustawieniu mebli, na terenie nieruchomości położonej w Niemczech.
 794. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.I/1/42171/1/2006
  dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych w wysokości nie przekraczającej kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-15/28/07
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowcy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z podróżą służbową - delegacje do wysokości diet przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowych lub samorządowych jednostkach
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0204/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrot kosztów podróży związanej z przejazdem na posiedzenie rady nadzorczej, wypłacony członkom rady nadzorczej będącej organem statutowym spółki akcyjnej, a także wypłacony pracownikowi reprezentującemu spółkę akcyjną w radzie nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której spółka akcyjna posiada udziały.
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-5/07
  Czy wyjazd kierowcy poza granice kraju, stanowi podróż służbową, za którą kierowca ma prawo do diety z tytułu podróży służbowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r., zwolnionej z podatku dochodowego?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-9/07/PK
  Czy diety i zwrot kosztów wypłacane pracownikom - maszynistom kolejowym korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof ?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/5/07
  Koszty uzyskania przychodów-diety z tytułu podróży służbowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług transportowychZwolnienia od podatku wartości diet wypłacanych pracownikom za czas podróży służbowej.
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD423-9A/06
  W jakim momencie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z podróżami służbowymi?
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-26/06
  Zapytanie podatnika dotyczy zaliczenia wypłaconych kierowcom diet do kosztów uzyskania przychodów.
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-62/06
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przysługujących pracownikom należności za czas podróży służbowej z tytułu delegacji krajowych związanych z jazdami lokalnymi i zamiejscowymi, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenia.
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UA I-1/415-3/2007/RB
  Czy diety zagraniczne i krajowe wypłacone właścicielowi - przedsiębiorcy w ramach limitów są kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT ?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/24/06
  Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług w charakterze kierowcy mam prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet krajowych i zagranicznych z tytułu wyjazdów służbowych poza siedzibę firmy?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/4/07
  Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy autobusu w firmie transportowej przysługuje dieta z tytułu podróży służbowej i czy jest ona zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych .Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie na stanowisku kierowcy autobusowego wykonuje pracę poza miejscem zakładu pracy (bazy samochodowej) w godzinach ustalonych zgodnie z rozkładem czasu pracy tzw. harmonogramem. Kierowca wyjeżdża w trasę określonego dnia z miejsca zakładu do innej miejscowości i wraca do bazy następnego dnia, wykonanie tego zadania trwa ponad dobę.
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-85/GJ/06
  Czy diety, które otrzymują kierowcy jako pracownicy firm przewozowych przysługują również przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i czy stanowią koszt uzyskania przychodów?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0048/06/ŁB
  Czy Spółka prawidłowo opodatkowuje świadczenia na rzecz pracowników w związku z zatrudnianiem ich do wykonywania pracy na terenie Norwegii
 808. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-78/US/2006/AA
  Wnioskodawca w wybranych miejscowościach na terenie kraju, znajdujących się poza miejscowością będącą siedzibą firmy, dla wybranej grupy pracowników organizuje spotkania integracyjne. W spotkaniach tych uczestniczą pracownicy, wyselekcjonowani stosownie do celu planowanej integracji. Na spotkaniach firma kładzie nacisk na komunikację interpersonalną, współdziałanie w zespole, podejmowanie decyzji. W tym celu organizowane są wycieczki, gry sportowe lub logiczne. Każda z imprez połączona jest z uroczystą kolacją oraz wspólną zabawą. Takie spotkania mogą spełniać także zadania motywacyjne dla pracowników, którzy czują się wyróżnieni zaproszeniem na imprezę.
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-KK-I-OF-3/2007
  Czy diety z tytułu podróży służbowych zatrudnionych na stanowiskach kierowców stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy przychody z tytułu diet dla pracowników są zwolnione od podatku?
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-122/06/07
  Czy w opisanych we wniosku okolicznościach do przychodów Wnioskodawcy znajduje zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy ?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDP/423-2/07/IN
  Czy rozliczając delegacje zagraniczne spółka ma obowiązek naliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od wypłaconych diet z tytułu delegacji, czy diety te są wolne od podatku?
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RPŁ/415/10473/07
  Czy wolna od podatku dochodowego jest kwota w wysokości przysługującego równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, tj. 23,06 zł. na podstawie art.21 ust.1 pkt.16a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440RPŁ/415/10478/07
  Czy diety dla żołnierzy zawodowych w wysokości 125 % powinny korzystać ze zwolnienia na podstawie art.21 ust.1 pkt.16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 814. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 676/06
  Stanowisko organów podatkowych, iż realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług lekarskich) nie wchodzi w zakres podróży służbowych, podczas, gdy podróże mające na celu czynności incydentalne wymogi te spełniają, należy uznać za nieuprawnione.
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-47/06
  Czy diety wypłacone pracownikowi zatrudnionemu w celu wykonywania prac o charakterze budowlanym z tytułu odbywania podróży służbowej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy stanowią dla prowadzącego działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodu?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-83/GJ/06
  Czy diety otrzymywane w związku z wyjazdami służbowymi poza miejsce zamieszkania oraz dochody uzyskiwane ze stosunku pracy wykonywanej za granicą są wolne od opodatkowania?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-116/06/6041/2007
  Zapytanie Spółki dotyczyło rozstrzygnięcia czy zwrócone prokurentowi, będącemu jednocześnie wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, koszty podróży służbowych odbytych w związku działaniem w imieniu spółki oraz poniesione przez niego wydatki na reprezentację i reklamę spółki stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodów.
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/19b/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość diet z tytułu podróży służbowych właściciela firmy do wysokości limitu wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/427-1/2007
  Czy wydatki poniesione w związku z uczestnictwem w konferencjach branżowych komplementariusza spółki komandytowej oraz pracowników tej spółki stanowią koszt uzyskania przychodu działalności gospodarczej?
 820. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/46/06
  dotyczy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych podatnika - jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą (jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu) polegającą na świadczeniu usług "kierowcy w kraju i za granicą"
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-154/06/MB
  Czy wypłacone wynagrodzenie Zarządcy zgodnie z warunkami umowy oraz wymienione koszty towarzyszące, można uznać za koszty uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem kosztów, które będą miały charakter kosztów reprezentacji zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy ?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-112/06/PK
  Czy zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie dieta w pełnej wysokości wynikającej z przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r.?
 823. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-42171/23/06
  dotyczy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych podatnika - jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdami
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO.XV/423/PDOP-476/542/JB/06
  Czy wydatki i diety związane z wyjazdami Prezesa Zarządu w celach służbowych Spółka może zaliczyć od sierpnia 2006r. do kosztów uzyskania przychodów ?
 825. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-21/05
  - dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanychdiet samorządowychoraz otrzymanych diet podróżnych i zwróconych kosztów podróży.
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OF/415/25/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług w kierowaniu pojazdami.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-371/06/AK
  Czy oświadczenia pracowników o dokonanym wydatku oraz paragony uzupełnione o dane Spółki, mogą stanowić podstawe do uznania wydatku za koszt podatkowy Spółki, zakładając że wydatki związne są z przychodami Spółki oraz nie są wymienione w art. 16 ust. 1 updop?
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/400-84/06
  Wnioskodawca pyta, czy wypłacane pracownikom diety są w całości kosztem uzyskania przychodów, czy też podlegają limitowaniu do wysokości 30 diet rocznie.
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4150-20/06/IH
  Czy wartość diet z tytułu odbywania podróży służbowych oraz wartość zakupionej odzieży roboczej i środków w celu utrzymania pojazdu w czystości stanowi koszt uzyskania przychodów.
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-22/06
  Czy słuszne jest stanowisko spółki, iż diety wynikające z podróży służbowych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie powinny być wliczane do przychodów danego pracownika, jeżeli dokonywane są na podstawie zrealizowanego polecenia służbowego, natomiast mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki ?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-33/06D30
  Czy opłaty związane z wynajęciem mieszkań w każdej z miejscowości, w której spółka cywilna posiada oddziały, w celu zapewnienia noclegów wspólnikom spółki oraz pracownikom spółki odbywającym w danej miejscowości szkolenia można uznać za koszty uzyskania przychodów spółki?
 832. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-1208/06
  Czy podatniczka od dochodów osiągniętych w ramach działalności może skorzystać ze zwolnienia dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-75/06
  Czy diety otrzymywane w związku z podróżami służbowymi są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-1/2006/11372
  Czy w ramach działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych polegajacych na świadczeniu usług kierowcy, opodatkowanej na zasadach ogólnych, można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych.
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-36-06
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki z tytułu najmu lokalu mieszkalnego poza miejscem zamieszkania i siedzibą prowadzonej działalności gospodarczej oraz wynajmu pokoju hotelowego?
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2/415/28/06/AT
  Czy przychody pracownika z tytułu jego udziału w spotkaniach biznesowych, organizowanych przez Spółkę w miejscowościach poza siedzibą firmy, są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/38/06/AT
  Czy przychody pracownika z tytułu udziału w spotkaniach integracyjnych, organizowanych przez Spółkę w innych miejscowościach poza siedzibą firmy, są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-17/06
  Czy wyjazdy Prezesa Spółki (będącego Jej pracownikiem) w celach służbowych na terytorium kraju, w tym także do zakładu Spółki, należy traktować jako podróże służbowe, a wydatki i diety z nimi związane zaliczać do kosztów uzyskania przychodów?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 25 / 2006
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych pracownikom diet z tytułu odbytych przez nich podróży służbowych.
 840. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-105/06/EŻ
  Podatnik pyta czy zwrot kosztów związanych z przejazdem w podróży służbowej dokonany na podstawie oświadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstawę do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-32/MM/06
  Czy zwrot wydatków poniesionych przez pracowników w ramach podróży służbowej, związanych z wykupem opłat parkingowych i opłat za przejazd płatnymi autostradami stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-65/RBO/06
  Czy wypłacone pracownikowi diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.a) czy w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz., 176 ze zm.)?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/06
  Czy zasadne jest pobieranie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu ryczałtu wypłacanego sędziom piłki nożnej jako zwrot kosztów przejazdu do miejsca rozgrywania meczu oraz ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie meczu?
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/CIT/28/2006
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu zwrot kosztów przejazdu dla prezesa zarządu lub innego członka zarządu w związku z załatwianiem spraw kółka rolniczego?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/115/06/MB
  Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu prywatnego pracownika na potrzeby pracodawcy na podstawie potwierdzanej każdorazowo, a nie na koniec miesiąca ewidencji przebiegu pojazdu jest prawidłowe.
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF1_415_13/06-1
  Czy prowadząc działalność polegającą na świadczeniu usług kierowcy podatnik ma prawo do zaliczenia w koszty przychodów diety w wysokości określonej stosownymi przepisami?
 847. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-139/06
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może zaliczyć w ciężar kosztów pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowania samochodem wartość diet krajowych i zagranicznych w związku z wykonywaniem zadań poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy?
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/06
  Czy świadcząc usługi kierowcy w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety krajowe i zagraniczne?
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-34/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych na terenie kraju i zagranicy ?
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-62/06
  Czy zwrot kosztów używania prywatnego pojazdu dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów, przy uwzględnieniu stawki za jeden kilometr przebiegu określonej w przepisach, jest przychodem wolnym od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-54/06
  Czy koszty podróży (w celu wykonania zlecenia) studenta zatrudnionego na umowę zlecenie są kosztem uzyskania przychodu zleceniodawcy i nie podlegają opodatkowaniu u zleceniobiorcy?
 852. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/27/06
  Czy jako kierowca - podatnik prowadzący działalność gospodarczą postępuję prawidłowo zaliczając w ciężar kosztów kwotę odpowiadającą równowartości diet w wysokości określonej odrębnymi przepisami dla pracowników?
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/240/06
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych wykonywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dotyczącej wykonywania usług doradczych w zakresie systemów i problemów technicznych?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.VII/423/2/06
  Spółka prowadzi działalność w zakresie usług transportowych-międzynarodowych zatrudniając na podstawie umowy o pracę pracowników na stanowisku kierowcy, których miejscem pracy jest siedziba firmy. W związku z wyjazdami międzynarodowymi wypłacane są pracownikom diety z tytułu podróży służbowej krajowej oraz zagranicznej. Czy wypłacane ww. diety stanowią koszty uzyskania przychody firmy?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 4211/IN/CIT/26/2006
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki wynikające ze zbiorczego miesięcznego zestawienia delegacji odbytych przez konkretnego pracownika, przedstawionego przez niego pod koniec miesiąca?
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-37/06
  Czy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług kierowcy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowej w wysokości przysługującej pracownikon?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/23/06
  Czy wypłacane pracownikom diety zagraniczne podlegają opodatkowaniu wg art. 21 ust. 1 pkt 20, czyli powyżej 30 diet w roku, czy jak w art. 21 ust. 1 pkt 16 - jako diety za czas podróży służbowej podlegają zwolnieniu z podatku od osób fizycznych?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US I/415/42/06
  Czy wyliczone koszty diet zagranicznych (ilość diet x wysokość diety w walucie kraju docelowego x średni kurs waluty) stanowić będą koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz czy diety należy liczyć według stawek kraju docelowego czy krajów tranzytowych?
 859. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-23/06/3
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychdów diet właściciela firmy transpotowej.
 860. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/22/06
  dotyczy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych podatnika - jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającej na świadczeniu usług transportowych - do wysokości ustalonych limitów
 861. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-141/06
  1. Jaką zasadę powinno się zastosować przy obliczaniu przekroczenia 183 dni pobytu w Belgii ? 2. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc, który nastąpi po przekroczeniu 183 dnia pobytu, a część czasu w tym miesiącu pracownik będzie przebywał w Polsce ?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/56/06
  Czy właściciel firmy transportowej i jednocześnie kierowca w tej firmie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowej ?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.1.406/4/2006
  Czy zatrudnionym pracownikom na stanowiskach kierowców i konwojentom zwierząt, wypłacane diety i inne należności z tytułu podróży służbowej podlegają zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt. 16a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) ?
 864. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-4117.I-6/06
  Czy diety przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia pojazdów ciężarowych należącego do innego podmiotu gospodarczego świadczącego usługi transportowe stanowią koszt uzyskania przychodu?
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/KK/06
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych i usług kierowania pojazdami mechanicznymi może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych, na terenie kraju i poza jego granicami ?
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-151/234/06/AG
  Czy podatnik ma on obowiązek potrącania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot zwróconych za przejazdy, noclegi, diety osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło i zlecenie, do wysokości określonych w stosownych przepisach?
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/107/2006
  Czy jako wspólnik spółki cywilnej mam prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartość diet z tytułu podróży służbowej, odbytej przez wspólników spółki cywilnej w celu wykonania zlecenia Klienta firmy ?
 868. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/4150/IN-215/US Łowicz/06/AS
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łowiczu z dnia 12.07.2006r. nr US I/1 415/7/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając za nieprawidłowe Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Łowiczu w dniu 10.05.2006r.).Pismem z dnia 29.04.2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Łowiczu w dniu 10.05.2006r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łowiczu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwoś ...
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-195/11201/06/DP
  Czy poniesione w trakcie podróży służbowej wydatki zrefundowane (pokryte) na podstawie przedstawionych przez pracownika rachunków są kosztem uzyskania przychodu dla Spółki?
 870. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-83/06/SZ
  W pytaniu zawartym we wniosku Podatnik prosił o wyjaśnienie czy może dokumentować zakupy elektronicznych biletów lotniczych ( dla pracowników odbywających podróż służbową )dokumentem będącym kopią tzw. "agent kupon", w kontekście brzmienia art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-76/2006
  Czy kwota wypłaconego kierowcy ryczałtu za noclegi będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy kierowca wykonywał transport samochodem ciężarowym lub gdy pomiędzy godzinami 21.00-7.00 kierowca częściowo wykonywał usługę transportową a częściowo wypoczywał?
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-45/06/PK
  Czy pokrywanie przez pracodawcę wydatków na noclegi, przejazdy, wyżywienie i leczenie pracowników podczas krajowych i zagranicznych podróży służbowych skutkuje powstaniem u nich przychodu?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/18/06
  Spółka świadczy usługi w zakresie transportu towarów w kraju i za granicą. Zlecenia przewozu realizuje własnymi środkami transportu. Pojazdy w chwili obecnej są obsługiwane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przedmiotem jest świadczenie usług kierowcy. Czy wypłacone kierowcom należności z tytułu podróży służbowej są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-36/06
  W jaki sposób dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów diety wypłacane kierowcom, na jakim druku oraz czy wystarczy tylko oświadczenie każdego pracownika - ile dni przebywał w danej podróży służbowej?
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/130/PD I/415-19/2006
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może zaliczyć w ciężar kosztów pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowania samochodem wartość diet krajowych i zagranicznych w związku z wykonywaniem zadań poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/53/06
  dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy w firmie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/250/DJW/06
  Czy świadczenie pracy socjalnej w środowisku jest podróżą służbową i czy należności wypłacane pracownikom z tytułu przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania czynności zawodowych są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US. XVII/415/87/06
  Czy otrzymany zwrot kosztów pracownikowi z tytułu podróży służbowej (samochodem prywatnym) jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-95/CIT/06
  Czy wydatki udokumentowane w sposób opisany we wniosku, poniesione w celu osiągnięcia przychodu, stanowią koszty uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/50/06/MJ
  Czy pracownikom przebywającym w podróży służbowej należy doliczać do dochodu podlegającego opodatkowaniu koszty noclegów przysługujących podczas delegacji w przypadku zapewnienia im przez Spółkę zakwaterowania poprzez wynajem lokali mieszkalnych?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DDz/415/8/BN/06
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie - działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu. Działalność polega na świadczeniu usług kierowania samochodem ciężarowym w transporcie krajowym i międzynarodowym. Stanowisko Podatnika jest następujące: diety krajowe jak i zagraniczne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu do określonego limitu na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 882. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-46/US/2006/FM
  Dotyczy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu używania własnego pojazdu do celów służbowych.
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-33/06
  Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć równowartość diet z tytułu odbywania podróży służbowych, związanych z prowadzoną dizałalnością gosodarczą?
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.II.415/1/11/06
  Czy diety i inne należności wypłacone operatorom sprzętu ciężkiego oraz ich kierownikowi z tytułu podróży służbowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 ze zm.) podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-39/06
  Czy wypłacone kierowcom należności na pokrycie kosztów wyżywienia oraz ryczałtów za noclegi mają charakter diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika i korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w rozumieniu i do wysokości określonej w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/423-5/06/GB
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę z tytułu podróży służbowych pracownika - kierowcy i prezesa?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/2006
  Czy przsługuje prawo do zaliczenia kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej w wysokości nieprzekraczającej diet określonych dla pracowników oraz kosztów noclegów udokumentowanych fakturą ?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. Pdf 415/28/2006
  Czy diety z tytułu służbowych podróży zagranicznych przysługujące pracownikowi - kierowcy stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-4/06/AB
  Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę z tytułu używania przez pracowników samochodów własnych na potrzeby pracodawcy w celu odbycia podróży służbowej są kosztem uzyskania przychodów pracodawcy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-5/06/AB
  Pytanie płatnika dotyczy zwolnienia z opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników z tytułu zwrotu kosztów przejazdów samochodem własnym pracownika w związku z odbywaniem przez pracowników podróży służbowych.
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-142/228/06/DP
  W jakim momencie należy rozliczać koszty (wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty podróży służbowych, paliwa, podwykonawców zewnętrznych rozliczających się według stałej miesięcznej stawki ryczałtu) w momencie ich poniesienia czy też należy rozkładać je proporcjonalnie do uzyskanych przyhcodów podatkowych?
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/35/2006
  Podatnik prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług kierowania obcym pojazdem. Pytanie dotyczy możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu diet przedsiębiorcy z tytułu świadczenia usług transportowych za granicą.
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/28/06, PD-415/35/06, PD-415/30/06, PD-415/40/06
  Czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług kierowcy przysługuje prawo zaliczania diet, ryczałtów, kosztów wyżywienia i noclegów w koszty uzyskania przychodu oraz czym należy powyższe wydatki udokumentować?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-5/PE/06
  1. Czy prawidłowo zalicza do kosztów uzyskania przychodów wypłacane pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę diety z tytułu odbytych podróży służbowych oraz wydatki ponoszone z tytułu zakwaterowania pracowników. 2. Czy dokumenty (faktury VAT, rachunki) potwierdzające wydatki poniesione za granicą i wystawione w języku obcym powinien ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po przetłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego, czy jak obecnie to robi po przetłumaczeniu na język polski we własnym zakresie, a w przypadku paragonów fiskalnych bez tłumaczenia, a tylko opisuje zgodnie z przepisami 14 ust. 4 i 5 cyt. rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-PB-415/8/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety krajowe i zagraniczne przez prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdami?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/552/16/06/JK
  Czy popdlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych należności (zwrot kosztów) wypłacone pracownikowi z tytułu podróży służbowych?
 897. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 947/05
  1. Sąd kasacyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej i nie jest uprawniony do uzupełniania lub rozszerzenia powołanych przez skarżącego podstaw zaskarżenia oraz zarzutów. 2. Ustawodawca wyraźnie i jednoznacznie (art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 1997 r.) wiąże dopuszczalność uznania wydatków z tytułu podróży służbowej pracowników podatnika z tytułu używania prywatnych samochodów do celów służbowych z prowadzeniem dokumentu w postaci ewidencji przebiegu pojazdu.
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/25/2006, Pdf-415/26/2006,
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wartość diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych?
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-65/39/06
  Czy diety z tytułu podróży słuzbowej pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy stanowią koszt uzyskania przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie usług transportowych?
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-76/92a/45/06/BB
  Czy wydatki poniesione na zakup biletów lotniczych, opłatę pobytu w hotelu oraz wejście do płatnych pomieszczeń na lotnisku będzie można w całości zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ w przypadku nie posiadania faktur za te czynności (bilety lotnicze i miejsca hotelowe zostały zarezerwowane i opłacone drogą internetową przy pomocy karty kredytowej, a opłata za wejście do pomieszczeń Executive Lounge automatycznie ściągnięta w momencie okazania karty biznesowej w momencie wejścia do nich)?
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-41/06/AB
  czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów udokumentowanych wydrukami z kasy fiskalnej i zaewidencjonowanych w komputerowym systemie podróży służbowych kosztów przejazdów taksówkami.
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US VI-1/415-4/06
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety krajowe i zagraniczne przez prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdami?
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDG/415-7/11356/06
  Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej zaliczyć można wydatki poniesione w związku z podróżami służbowymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi?
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-6/AB/06
  - dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów przejazdu pracowników z miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy i z powrotem oraz diet, ryczałtów za noclegi i zwrotu kosztów podróży służbowej.
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415/20/06
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet z tytułu podróży związanych ze świadczeniem usług kierowania pojazdem samochodowym
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-20/a/06
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość diet z tytułu podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą ?
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/06
  Czy świadcząc usługi kierowcy w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety krajowe i zagraniczne?
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US I/415/22/06
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tyt. podróży związanych ze świadczeniem usług kierowania pojazdem samochodowym
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-17/06
  Czy w danych okolicznościach pokrywania przez Spółkę kosztów podróży służbowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w granicach limitów określonych przez art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy, kwota zwrotu kosztów podróży służbowych, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na zasadzie memoriałowej przyjmując, że nie są to należności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? Przedmiotowe zapytanie odnosi się do lat obrotowych 2004 i następnych.
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/MM/06
  Pytanie w sprawie zwolnienia z opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych diet wypłaconych pracownikom agencji pracy tymczasowej.
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-61/40b/26/06/BB
  Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należne diety wg stawek dla podróży służbowych odbywanych na terenie kraju z tytułu usług transportowych wykonywanych na terenie kraju, a które to wydatki są dokumentowane dowodami wewnętrznymi w postaci, tzw. delegacji służbowych?
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-17-06/BA/34967
  Jednostka pyta czy wypłacona delegacja jest kosztem uzyskania przychodu.
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-16/06
  Czy koszty wyżywienia pracowników wykonujących pracę za granicą należy rozliczać wg rachunków czy diet; czy zapłacone w Norwegii składki na ubezpieczenie społeczne można odliczać od wynagrodzenia pracowników
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.40RPŁ/415/23/06
  Czy diety z tytułu podróży służbowej na terenie i poza granicą kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-41/2006
  Zapytanie dotyczy zwolnienia w 2005 i 2006r z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości diet oraz ryczałtów za nocleg wypłacanych kierowcom z tytułu podróży służbowej w transporcie krajowym i zagranicznym.
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-42/2006
  Zapytanie dotyczy możliwości zaliczenia w 2005 i 2006r w koszty uzyskania przychodów wartości diet oraz ryczałtów za nocleg wypłacanych kierowcom z tytułu podróży służbowej w transporcie krajowym i zagranicznym.
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-47/06/33359
  Zapytaie Spółki dotyczyło: rozstzygnięcia czy zwrot kosztów służbowych (ceny biletów lotniczych i kolejowych, koszty pobytu w hotelach, wyżywienia) odbywanych w związku z wykonywaniem zlecenia dokonany na rzecz członka Rady Nadzorczej zatrudnionego przez Spółkę na podstawie umowy zlecenia dla wykonania czynności związanych z członkostwem w Radzie stanowi dla Spółki koszt podatkowy.
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-5/PIT/06
  Czy świadczenie wypłacone pracownikowi odbywającemu podróż służbową w celu wykonywania zadań służbowych, z miejscowości, która zgodnie z umową o pracę stanowi miejsce pracy pracownika do miejscowości, w której pracodawca ma siedzibę, jest zwolnione od opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 919. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/23/06
  dotyczy zasad zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kosztów dojazdów, diet i noclegów
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1BP/423/Int.64/06
  Czy Prezes Zarządu odbywając krajowe lub zagraniczne podróże służbowe mające na celu realizację zadań gospodarczych Spółki, otrzymując z tego tytułu od Spółki: 1) diety naliczone jak pracownikowi, 2) ryczałt za nocleg w przypadku niekorzystania z hotelu, 3) zwrot udokumentowanych wydatków dot. np. noclegów, biletów za przejazdy, paliwo do samochodu służbowego, parkingi, bilety wstępu na targi.
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-282/06
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy wynajem (koszt wynajmu) auta na potrzeby Spółki może stanowić koszt uzyskania przychodów?
 922. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/1/06
  Czy zwrot kosztów z tytułu używania przez pracownika prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-1/8/2/06
  Podatnik zawarł umowę o pracę, gdzie pracodawca jako miejsce wykonywania pracy wskazał inne państwo. Czy otrzymywane diety korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 924. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/II-1/4210-2/Int./06/BN
  Spółka jest firmą świadczącą usługi w zakresie transportu międzynarodowego, zatrudniającą kierowców na podstawie umowy o pracę. Miejscem pracy określonym w umowie jest adres siedziby Spółki. Zatem czy codzienne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców, jako czynności związane z realizacją czynności i wiążące się z nimi wyjazdy krajowe i zagraniczne należące do istoty wykonywanej pracy mogą być traktowane jako podróż służbowa ?
 925. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/3/06
  dotyczy zakresu interpretacji przepisów oraz zwolnienia z opodatkowania diet i innych należności za czas podróży służbowej
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-2/06
  Prowadze działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie transportu drogowego. Dla realizacji zleceń przewozu towarów zatrudniam kierowców samochodów ciężarowych. Kierowca pełni jednocześnie funkcję konwojenta, do którego zadań należą prace załadunkowe i rozładunkowe oraz prawidłowości dokumentacji przewozowej. Miejscem pracy kierowcy określonym w umowie o pracę jest siedziba firmy. Zlecenia przewozowe realizowane są na terenie całego kraju, a w przyszłości poza granicami. Czy wypłacane kierowcom diety i inne należności przysługujące delegacji służbowej z tytułu jazd na terenie kraju oraz poza granicami kraju, stanowią koszty uzyskania przychodu. Czy zwrot kosztów odbytej podróży służbowej nie przewyższający kwot limitowanych, określonych w odpowiednich rozporządzeniach, nie stanowi przychodów pracownika ze stosunku pracy?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423-23/2005
  Czy wydatki z tytułu zwrotu kosztów podróży zleceniobiorcy stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej przez zleceniodawcę (stowarzyszenie)?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/214/PDI/423-54/05
  Czy koszty podróży służbowych należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, którego dotyczą, czy dopiero w miesiącu wypłacenia lub postawienie ich do dyspozycji pracownikowi ?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-82-05
  Jak należy udokumentować koszty używania samochodu nie będącego w ewidencji środków trwałych, przez właściciela spółki cywilnej, w celu wyjazdów służbowych oraz wydatków na wyżywienie podczas podróży służbowej ?
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/423-37/169131/05
  dot: momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikom wydatków związanych z odbyciem podrózy słuzbowej, wykorzystaniem samochodu prtwatnego dla celów zakładu pracy w jazdach lokalnych oraz zakupem okularów niezbędnych do pracy przy komputerze
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/7/2006
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość diet związanych z wyjazdami służbowymi, do określonej wysokości, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (świadczenie usług kierowcy na terenie kraju i poza jego granicami)?
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/34/05/06
  Czy wypłacone zleceniobiorcy diety za czas podróży zagranicznej są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy stanowią one koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DP/423/ZM/13/2006
  Pełnomocnik Spółki wnioskiem z dnia 14.12.2005r. zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w szczególności odpowiednich przepisów ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sprawie dotyczącej zasad rozliczania diet w związku z podróżami służbowymi osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-138/169131/05
  Czy świadczenia na rzecz pracowników w postaci zwrotu poniesionych przez pracownika wydatków związanych z odbyciem podróży służbowej, wykorzystaniem samochodu prywatnego dla celów zakładu pracy w jazdach lokalnych oraz zakupem okularów niezbędnych do pracy przy komputerze stanowią dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy?
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IA/2/415/2-IP/2006
  dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych delegacji wypłacanych pracownikom - kierowcom
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-232/CIT/05
  Czy faktura od niemieckiego biura podróży może być podstawą zaliczenia wydatku z tytułu podrózy służbowej pracownika do kosztu uzyskania przychodu?
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-47/05/PD/1
  Czy możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za hotel jest ograniczona do wysokości limitu uzależnionego od kraju, w którym wykonywane jest zlecenie?
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/2/06
  Czy wypłacone diety z tytułu podróży służbowej pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowca stanowią koszty uzyskania przychodu w firmie oraz czy wypłacone pracownikom kwoty na podstawie delegacji stanowią przychód niepodlegający opodatkowaniu w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również czy pracownikowi ? kierowcy, który sypia podczas podróży służbowej w specjalnie dostosowanej kabinie samochodu przysługuje ryczałt za nocleg?
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-16/06/5431/2006
  Czy wypłacone przez Spółkę diety, ryczałty oraz noclegi oraz zwrot kosztów przejazdu, zatrudnionym na umowę o pracę eletromonterom, podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-95/05/5432/2006
  Czy wypłacone prez Spółkę diety, ryczałty za noclegi oraz zwrot kosztów przejazdu, zatrudnionym na umowę o pracę eletromonterom, stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-155/05/R1
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów diety kierowcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego?
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-316-13/06/AW
  Spółka prosi o udzielenie pisemnej interpretacji, czy ponoszone przez firmę koszty podróży pracowników zatrudnionych wyłącznie na umowę zlecenia do wyznaczonego miejsca w którym przebywają przez cały okres trwania zlecenia lub w międzyczasie są oddelegowani w inne miejsce celem dalszego wykonywania zlecenia będą kosztami uzyskania przychodu?
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-225/CIT/05
  Czy w przypadku prowadzonej działalności transportowej można zakwalifikować trwające zazwyczaj dłużej niż jeden dzień wyjazdy kierowców poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, jako podróże służbowe i w konsekwencji wypłacić diety, które dla Spółki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-111/05/MP
  Czy zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika na podstawie sporządzonego przez niego rachunku kosztów (bez konieczności załączenia zakupionych biletów) stanowi koszty uzyskania przychodów pracodawcy.
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-27/MM/05/06
  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych innych wydatków związanych z wypełnieniem zadań nałożonych na pracownika związanych z odbyciem podróży służbowej ?
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-IB/415/7/2005
  Wydatki pracodawcy ponoszone w związku z podróżami służbowymi odbywanymi przez zatrudnionego na umowę o pracę męża pracodawcy oraz z tytułu opłacanych przez pracodawcę składek ZUS za pracownika będącego współmałżonkiem pracodawcy.
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-423/4/2005
  Czy zwrot radcy prawnemu kosztów podróży służbowej wykonywanej na rzecz firmy, z którą radca prawny zawarł umowę zlecenia stanowi koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/44/05
  Czy osoba niebędąca pracownikiem korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów podróży odbytej w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej?
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IA/1/415/10-IP/2005
  Czy prawidłowym i zgodnym z prawem podatkowym jest wliczanie w koszty uzyskania przychodów zwrotu poniesionych przez pracownika (kierowcę) kosztów podróży służbowych?
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-169/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej diet z tytułu odbywanych wyjazdów krajowych i zagranicznych, związanych ze świadczonymi, w ramach prowadzonej działalności, usługami?
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-70-05
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowana na zasadach ogólnych, może zaliczyć w koszty uzyskanian przychodów delegację służbową ?
 952. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/324/05
  Czy prawidłowe jest odrębne fakturowanie obok usługi głównej, kosztów, t. j. przeloty, ubezpieczenie, noclegi, diety, związanych z wykonywaną usługą podstawową?
 953. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-94/05
  Czy kwoty wypłacane pracownikom z tytułu użytkowania własnych samochodów do przewozu towarów na trasach lokalnych na rzecz pracodawcy są zwolnione z podatku dochodowego o osób fizycznych ?
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-47/05/74532
  Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacanych przez Spółkę kwot stanowiących zwrot poniesionych przez pracowników odbywających podróże służbowe wydatków związanych z płatnym parkingiem czy też przejazdem płatną autostradą.
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-47/05/74534
  Pytanie podatnika dotyczy obowiązków Spółki jako płatnika wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wypłaty przez pracodawcę kwot stanowiących zwrot poniesionych przez pracowników odbywających zagraniczne i krajowe podróże służbowe wydatków związanych z płatnym parkingiem czy też przejazdem płatną autostradą.
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PII/423-16/05
  Czy diety i inne należności wypłacane pracownikom z tytułu oddelegowania ich poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, w celu wykonywania pracy, stanowi koszt uzyskania?
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-005-10/2005
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych?
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/31/2005
  Podatnik w ramach prywatnej praktyki lekarskiej pełni dyżury lekarskie w szpitalu odległym od miejsca zamieszkania o 25 km, dokąd dojeżdża własnym samochodem. Dyżury trwają 18 godzin. Czy może diety z tytułu podróży służbowych, jakie wykonuje w celu pełnienia tych dyżurów zaliczyć w koszty działalności?
 959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423/238/P2/05/WS
  dot. kwestii uznania kosztów opłacenia składki ubezpieczeniowej od umowy ubezpieczenia za koszty uzyskania przychodu
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/38/2005
  Zapytanie dotyczy mozliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, udokumentowanych wydatków związanych z wyjazdami, służącymi osiągnięciu przychodów z działalności gospodarczej.
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-989/05/FD
  Czy obejmuje mnie ograniczenie w zwolnieniu przedmiotowym części dochodu dotyczące równowartości 30 diet rocznie?
 962. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/26/2005
  1. Według jakiego kursu należy wycenić rozchód waluty obcej z kasy walutowej tytułem zaliczki pracownika? 2. Czy powstają różnice kursowe podatkowe w sytuacji zapłaty rachunku wyrażonego w walucie obcej np. za zakupione paliwo za granicą walutą z pobranej zaliczki, jeśli kurs waluty z dnia pobrania zaliczki jest różny od kursu waluty ustalonego do wyceny rachunku wyrażonego w walucie obcej? 3. Co w sytuacji, gdy pracownik dokona wymiany danej waluty na inną, którą ureguluje zobowiązanie oraz jak wówczas liczyć ewentualne różnice kursowe?
 963. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421/1-6/05
  Czy diety kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę są kosztem uzyskania pracodawcy?
 964. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/32/05
  Czy wypłacone osobom zatrudnionym na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia koszty podróży korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 965. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-81/2005
  Czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diety i inne należności wypłacone kierowcom w transporcie krajowym i międzynarodowym z tytułu wykonywania podróży służbowych?
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-74/05/82360
  Czy świadczenia dla pracowników Spółki, skierowanych na budowę zagraniczną do Rosji i Niemiec, obejmujące koszty zakupu biletów do Moskwy lub Niemiec oraz wiz i voucherów niezbędnych do wbicia wizy rosyjskiej zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 967. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-39-2/05
  Czy moje wyjazdy w związku ze świadczonymi przez siebie usługami należy traktować jako podróże służbowe osób prowadzących działalnośc gospodarczą , a naliczone diety w czesci nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
 968. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-117/05/R1
  Czy koszty poniesione na wynajem samochodu osobowego można w całości i bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie faktur wystawianych przez firmę wynajmującą samochód?
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/302/WD/423/93/05/HD
  1) Czy stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych kwoty wypłacane osobom będącym członkami komisji konkursowej z tytułu zwrotu kosztów podróży? 2) Czy kwoty wypłacane osobom będącym członkami komisji konkursowej z tytułu wrotu kosztów podróży są kosztami statutowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 970. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/68/05
  dotyczy sposobu rozliczenia kosztów podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą jako przedstawiciel handlowy (tj. diet za wyżywienie i kosztów noclegu)
 971. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/13/6/05
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie inwentaryzacji lasów i opracowywania planów urządzenia lasów może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ramach tej działalności dietę związaną z własnym wyjazdem służbowym?
 972. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/14/6/05
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie inwentaryzacji lasów i opracowywania planów urządzenia lasów może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w ramach tej działalności ryczałt za nocleg związany z własnym wyjazdem służbowym?
 973. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/4218/i-40/05
  Czy wypłacane kierowcom diety z tytułu podwyższonych kosztów utrzymania (na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z utrzymaniem w czasie wyokonywania pracy) stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 974. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-4231/8/05
  Czy zwrócone pracownikowi przez pracodawcę, ponoszone przez pracownika w czasie odbywania podróży służbowej opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą stanowią koszt uzyskania przychodów spółki?
 975. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MB-415/11/05
  Czy wypłacane osobom wchodzącym w skład Zarządu Stowarzyszenia świadczenia za odbytą podróż w związku z realizacją zadań Zrzeszenia, są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. "b" ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/23/05
  Czy wykazane przez lustratora koszty przejazdów własnym samochodem związane z przeprowadzeniem lustracji są wolne od podatku dochodwego od osób fizycznych?
 977. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-31/2005
  Czy można ująć w koszty uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych do wysokości nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, zgodnie z przepisami art. 775 § 1 Kodeksu pracy i art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa usługowo - handlowego i wykonujących ją poza swoją siedzibą?
 978. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-52/05/MS
  Czy zwrócony pracownikowi koszt przejazdu taksówką w ramach podróży służbowej korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 16 updof?
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-82A/05
  Czy diety oraz inne koszty wypłacane w związku z podróżami służbowymi odbywanymi przez żonę jednego ze wspólników są kosztem uzyskania przychodów dla obu wspólników?
 980. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-11/05
  Czy diety, wypłacane pracownikom, wykonującym pracę kierowcy, zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 981. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II-41171/INT/13/WT/05
  Czy istnieje możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu, diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych?
 982. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I 3/4117/IN-63/USS/2005/MK
  Dotyczy opodatkowania przez pracodawcę przychodów z tytułu zwrotu kosztów podróży.
 983. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-31/05/60092
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód pracownika w sytuacji gdy pracownik otrzymuje pełną dietę z tytułu zagranicznej podróży służbowej, a z dokumentów hotelowych (voucher, faktura) wynika, że cena obejmuje nocleg wraz ze śniadaniem?
 984. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-43/05/72270
  Czy w świetle art. 21 ust. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b w związku art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie od podatku dochodowego diet i innych należności za czas podróż osoby niebędącej pracownikiem, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy, ma zastosowanie, jeżeli świadczenia otrzymane przez osobę fizyczną, na podstawie, kontraktu menedżerskiego, nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika wypłacającego lub pokrywającego ww. wydatki osobie fizycznej?
 985. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0034/05/EC
  Czy diety wypłacane za czas trwania służbowej podróży zagranicznej pracownika w wysokości określonej w odrębnych przepisach są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 986. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117- 0053/05
  Czy podatnik jako przedsiębiorca może zaliczyć w koszty działalności gospodarczej wartość diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej nawet jeśli jego pobyt za granicą trwa nieprzerwanie 180 dni?
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/14/05
  Czy kwoty wypłacane pracownikom z tytułu użytkowania własnych samochodów do przewozu towarów na trasach lokalnych na rzecz pracodawcy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/40/2005
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych?
 989. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-423/13/133/05
  Czy wyjazdy lekarza swoim samochodem do pacjentów można uznać to jako koszty podróży w ramach przyznanego ryczłtu. Czy w związku z tym wolontariusz powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i jakie koszty w tych przypadkach będą kosztami uzyskania przychodu?
 990. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/415-66/2005
  Na jakich zasadach będą w Polsce opodatkowane diety i inne należności, w tym część dochodów z powodu wydelegowania zatrudnionych w Polsce pracowników tymczasowych do pracy w Wielkiej Brytanii ?
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-79-1/05/ML
  "Czy konieczne jest przedstawienie biletów przez pracowników za przejazdy w czasie podróży służbowej w celu dokonania zwrotu kosztów przez pracodawcę, korzystającego ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych"?
 992. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0124/05
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym wartość diet stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 993. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/30/05
  Czy diety z tytułu podróży służbowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - usługi kierowcy samochodem usługodawcy?
 994. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2175/04
  Z omawianego przepisu z art. 23 ust. 1 pkt 52 wynika, iż ustawodawca wyłącza z kosztów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą ale tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom.Oznacza to, że osobom tym przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach zakreślonego limitu tj. w wysokości diet przysługujących pracownikom. Wbrew stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej osoby prowadzące działalność gospodarczą z tytułu odbywania podróży służbowych nie mogą zatem rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu kosztów faktycznie poniesionych z tytułu zwiększonych wydatków na koszty utrzymania, lecz mogą się rozliczyć tylko swoistym ?ryczałtem" - wartością diet za czas podróży służbowej przysługującą pracownikom.
 995. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-450/66/US/05
  czy ustalone a nie wypłacone koszty podróży po zmarłym pracowniku należy opodatkować i w jakiej wysokości oraz w jakiej deklaracji podatkowej je wykazać.
 996. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI/52/10/2005
  Podatnik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej pobierania podatku dochodowego od zwrotu poniesionych kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy w podruży słuzbowej na obszarze kraju.
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-425/2005/JJ
  Pytanie Spółki dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z podróżami słuzbowymi członków Zarządu Spółki niebędących jej pracownikami
 998. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-33/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety z tytułu podróży słyżbowych wspólników spółki jawnej, wydatki związane z przejazdami środkami transportu oraz zwrot kosztów noclegów do wysokości poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych rachunkiem, bądź w przypadku jego braku do wysokości ryczałtu?
 999. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/18/05
  Czy podatnikowi świadczącemu usługi kierowcy w ramach działalności gospodarczej poza siedzibą firmy przysługuje prawo do zaliczania w koszty uzyskania przychodów równowartości diet z tytułu podróży służbowych?
 1000. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/2/05
  dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów "diet zagranicznych za okres realizacji tego kontraktu" osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 1001. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/98A/PDII/28/2005
  Czy do wynagrodzenia z tytułu czynności biegłego wlicza sie kwoty uzyskane za udział w rozprawach (koszty uczestnictwa i dojazdu) ?
 1002. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDC/415/46/JWR/2005
  Czy diety wypłacone pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.a) czy ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust.1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1003. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0069/05/AP
  Czy wartości diet wypłacanych pracownikom z tytułu podróży służbowych stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów?
 1004. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/15/05
  Czy przychód pracownika z tytułu zwrotu opłat parkingowych i autostradowych, które poniósł on w związku z podróżą służbową, stanowi dla niego przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1005. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/97/PDI-415/11/2005
  Czy wypłacone kierowcom zatrudnionym w firmie na umowę o pracę diety w związku z dostarczaniem towarów odbiorcom na terenie kraju stanowią przychód dla pracowników i podlegają opodatkowaniu?
 1006. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-1.22-4150-3/05/F
  Podatnik pełni dyżury lekarskie (16 lub 24 godzinne) w szpitalu odległym od miejsca zamieszkania o 57 kilometrów, gdzie dojeżdża własnym samochodem, rozliczając koszty jego eksploatacji na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu na podstawie dowodów poniesienia wydatków. Na tle takiego stanu faktycznego Podatnik postawił pytanie, czy diety z tytułu podróży służbowych jakie wykonuje w celu pełnienia opisanych wyżej dyżurów mogą stanowić, stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 1007. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/16/05/SŁ
  Czy zachodzi obowiązek poboru podatku przez płatnika od świadczeń wypłacanych żołnierzom z tytułu zwrotu kosztów przejazdu prywatnym pojazdem, w związku z podróżą służbową ?
 1008. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/18/2005
  Co stanowi podstawę do naliczenia i odprowadzenia przez płatnika, do urzędu skarbowego, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, z tytułu umowy zawartej zgodnie z art. 16 ustawy pomiędzy powiatowym lekarzem weterynarii a lekarzem weterynarii niebędącym pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej?
 1009. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III/415-56/05
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych rodzą delegacje krajowe i zagraniczne osób zatrudnionych na podstawie porozumienia z wolontariuszem lub na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia?
 1010. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1261/04
  Czy w przypadku gdyby Spółka zwracała pracownikowi różnicę między kwotą wynikającą z rozliczenia kosztów zagranicznej delegacji służbowej po kursie średnim NBP a kwotą jaką faktycznie wydatkuje pracownik (wynikającą z obciążenia rachunku prywatną kartą kredytową), na podstawie udokumentowanych dowodów (wyciągi z rachunków prywatnych kart kredytowych), to czy różnice takie stanowiłyby koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1011. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/37/05
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikowi wydatków na zapłacenie mandatów za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym w czasie odbywania podróży służbowych
 1012. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-3a/05/BSz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej można zaliczyć diety z tytułu podróży służbowej za granicę, do kwoty nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach, wypłacone synowi - jako osobie współpracującej - wykonującemu pracę kierowcy?
 1013. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/3/05
  dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet i ryczałtów za noclegi, wypłacanych pracownikom spółki z tytułu podróży służbowe
 1014. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM - 415/8/05
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu się do pracy - 7450B. Obecnie świadczy usługi kierowania pojazdem, co wiąże się z długoterminowymi wyjazdami za granicę. Podatnik pyta, czy mógłby zaliczyć wartość diet z tytułu tychże wyjazdów (jako diet z tytułu podróży służbowych) do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ podróż służbowa zgodnie z kodeksem pracy art. 775 to wykonywanie zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Przepis ten wprawdzie mówi o pracownikach, ale w związku z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęło się, że zasady naliczania diet z tytułu podróży służbowej dotyczą również przedsiębiorców. Ani kodeks pracy ani przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiąc o dietach z tytułu podróży służbowych nie wprowadzają rozróżnienia stosowania tych przepisów ze względu na zakres świadczonych usług.
 1015. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-30/05
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych, krajowych lub zagranicznych, osób prowadzacych działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych.
 1016. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/8/2/05
  Czy wypłacone trenerom i instruktorom świadczenia, są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 1017. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/258/Z/K/05
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuję usługi kierowcy na rzecz byłego pracodawcy powierzonymi środkami transportu. Czy mogę w koszty prowadzonej działalności zaliczyć wartość diet z tyt.podróży krajowych o zagranicznych do wysokości przysługujacej pracownikom na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1018. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/15/05
  Czy można rozliczyć pobyt pracowników w Szwecji przy wykonywaniu zadań powierzonych przez szwedzkiego kontahenta jako delegację służbową? Czy przysługuje pracownikom zwrot kosztów związanych z ich pobytem poza granicami kraju? Czy diety są zwolnione od podatku dochodowego? Jak długo może trwać delegacja służbowa?
 1019. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-26/2005
  Czy dieta w podróży zagranicznej przy świadczeniu usług kierowcy na podstawie umowy o świadczenie usług stanowi koszt uzyskania przychodu dla właściciela firmy?
 1020. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-46/215a/48/05/BB
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków związanych z podróżą służbową męża będącego osobą współpracującą
 1021. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-159-145/05/AW
  Spółka ponosi koszty związane z podróżami służbowymi członków zarządu z Hiszpanii (koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia) związanymi z ich uczestnictwem w posiedzeniach Zarządu Spółki a także z prowadzeniem bieżących spraw Spółki. Czy wydatki te można zaliczyć do k.u.p. jeżeli osoby nie są związane ze Spółką żadną umową?
 1022. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-17/05
  Czy wypłacone pracownikom diety i inne należności związane z podróżami służbowymi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów miesiąca którego dotyczą czy do miesiąca w którym wystąpiła wypłata?
 1023. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-PB-415/6/2005
  Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, polegająca na świadczeniu usług transportowych (usługa kierowcy samochodu ciężarowego), mogę wydatki diet krajowych i zagranicznych z tytułu podróży służbowych, służących osiągnięciu przychodu, zaliczyć w koszty uzyskania przychodu? Jeśli tak, jakie dokumenty będą prawidłowe do potwierdzenia poniesionych kosztów i zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu?
 1024. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP. I 415/27/05/P
  Czy koszty diet z tytułu podróży służbowej podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (do wysokości przysługującej pracownikom)?
 1025. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP. I 415/24/05/P
  Czy mogę zaliczyć do kosztów wartości diet do wysokości określonego limitu przysługującego wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą?
 1026. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/17/05
  Czy za okres pobytu podatnika świadczącego usługi prowadzenia samochodu w ramach działalności gospodarczej poza granicami kraju naliczone diety stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1027. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: N-DOF/410-2-41/05
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie organizacji rejsów morskich jako kapitan jachtowy na terenie Basenu Morza Śródziemnego w Hiszpanii mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu :1) wyżywienie poza granicami kraju,2)wydatki w zakresie komunikacji i przejazdów,3)wydatki w zakresie korzystania z usług hotelowych
 1028. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-29/159a/33/05/BB
  Czy wartość diet z tytułu podróży służbowych wypłaconych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy, w firmie która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1029. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI/41/10/2005
  Czy istnieje możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wartości diet pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w charakterze kierowcy.
 1030. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-18/05
  Czy kwoty wypłacone do wysokości diety zgodnie z par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08.12.2004 r, można zaliczyć do kosztów uzysku przedsiębiorstwa?
 1031. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.VII/423/1156/7/05
  Czy w świetle obowiązującej ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwrot wydatków udziałowcowi może być zaliczony do kosztów podatkowych spółki w ramach limitowanych kosztów reprezentacji i reklamy (obiady i kolacje z kontrahentami) i delegacji służbowej (przejazdy, noclegi)?
 1032. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-12/05/34492
  Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacanych przez Spółkę diet z tytułu podróży służbowej w przypadku gdy pracownik miał zapewnione wyżywienie i hotel.
 1033. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-43/05/34548 PBB1/423-533/05
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia zwróconych przez Spółkę kwot stanowiących równowartość wydatków poniesionych przez pracowników Spółki podczas odbywania podróży służbowych do kosztów uzyskania przychodów
 1034. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4117-SIP-6/05
  Czy w ramach działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych polegającej na świadczeniu usług kierowcy, opodatkowanej na zasadach ogólnych, można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych.
 1035. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-21/05/32517
  Czy Spółka jako płatnik jest obowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od bezpłatnego całodziennego wyżywienia pracowników oddelegowanych na szkolenie?
 1036. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/6/05/HT/2
  Czy od zwrotu kosztów podróży powinien być pobrany podatek na podstawie art. 26 ust.1 ustawy pdop, jeżeli zgodnie z zawartą umową z osobą zagraniczną koszt ten nie wchodzi w zakres wynagrodzenia za wykonanie świadczenia, które jest wymienione w katalogu art. 21 ust.1 pkt 2a ustawy pdop ?
 1037. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US46PDF/415/4/05/BH
  Czy do kosztów uzyskania przychodów mozna zaliczyć diety z tytułu podróży służbowej podatnika, świadczącego usługi transportowe osobiście ( kierującego samochodem ciężarowym)w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 1038. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-95-13/05
  Czy należności za czas podróży służbowej pracownika są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1039. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDD/427-8/05
  Czy zwrot kosztów delegacji członka zarządu w spółce z o.o. będącego jednocześnie wspólnikiem Spółki - gdy podróż tego członka dotyczy nie tylko dojazdu na posiedzenia zarządu - stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu.
 1040. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4117/IN-1/US Skiern./2005/MM
  Czy właścicielowi firmy świadczącej usługi usług kierowania obcym pojazdem na rzecz jednego podmiotu na terenie kraju i poza jego granicami przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowych związanych z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi ?
 1041. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/79/2005/PDII/415-27/05
  Czy pracodawca ma obowiązek naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od sfinansowanego wyżywienia pracownika od kwoty przewyższającej wysokość należnej diety z tytułu podróży służbowej ?
 1042. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/423-24/05
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu deklaracji ponoszone w związku z podróżami służbowymi Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, którzy nie są zatrudnieni w Spółce na umowę o pracę oraz czy podstawę do zaliczenia w ciężar kosztów wydatków związanych z przelotem, stanowi dokument wydrukowany z Internetu, na podstawie, którego odbywa się rezerwacja miejsca w samolocie wraz z zapłatą z konta firmowego.
 1043. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/37/05/MJ
  Czy zwrot pracownikom Spółki wydatków takich jak opłaty za przejazd płatnymi autostradami oraz opłaty za parkingi poniesione w związku z odbywaną podróżą służbową własnym środkiem transportu mieszczą się w zakresie przydhodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy Spółka jako płatnik zwolniona jest z poboru zaliczki na podatek od tego rodzaju wypłat?
 1044. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/05
  Czy wypłata diet oraz innych należności za czas podróży służbowej zatrudnionego na umowę-zlecenie, ustalonych na podstawie potwierdzonych delegacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1045. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.1-406/24/05
  Czy w związku z wykonywaną pracą w zakresie usług spawalniczych w Holandii przysługują podatnikowi jako koszty uzyskania przychodu, diety za każdy dzień pracy ?
 1046. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/17/05
  Czy wykonując działalność gospodarczą w zakresie kierowania pojazdami należącymi do innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tej działalności diety w wysokości przysługującej pracownikom?
 1047. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/Fb/005-58/ZL/05
  dotyczy - czy wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie od podatku obejmuje również wydatki na rzecz pracowników z tytułu używania samochodów pracowników przy odbywaniu podróży służbowych do wysokości limitu ceny za 1 km przebiegu, określonej w przepisach.
 1048. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/PB/415/28/2005
  Dotyczy możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów delegacji zagraniczej odbywanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na usługowym sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną poza granicami kraju.
 1049. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/33/P2/05/AG
  Czy faktycznie poniesione koszty wyżywienia pracownika będącego w podróży służbowej (udokumentowane fakturą) można potraktować jako "inne należności za czas podróży służbowej pracownika" oraz czy są one kosztem uzyskania przychodu dla Spółki?
 1050. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/33/P1/05/AG
  Czy faktycznie poniesione koszty wyżywienia pracownika będącego w podróży służbowej (udokumentowane fakturą) można potraktować jako "inne należności za czas podróży służbowej pracownika" i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznać, że korzystają one ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1051. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/29/05/AB
  Czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za parking i przejazd autostradą poniesionych przez pracowników Spółki, w związku odbywaną podróżą służbową własnym środkiem transportu.
 1052. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/MJ/46/05
  Czy wynagrodzenie z tytułu podróży służbowej tj. ryczałty za noclegi i diety (do wysokości limitów) otrzymywane przez kierowców zatrudnionych na umowę o pracę pokonujących trasy na terenie kraju i zagranicą są zwolnione z podatku dochodowego?
 1053. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-JK/415-12a/05
  Czy wartości diet z tytułu podróży służbowych wypłaconych dla pracownika podatnik może rozliczyć stosownie do rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. dot. wysokości i warunków ustalania należności za czas podróży służbowej?
 1054. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415-6/05
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług kierowcy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych wykonywanych w ramach tej działalności?
 1055. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/4/05
  Czy przysługuje mi prawo do wliczenia w koszty uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowej w wysokości nieprzekraczającej diet określonych dla pracowników, jeżeli jako indywidualny przedsiębiorca prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowcy na trasach krajowych i zagranicznych?
 1056. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-01/05/20136
  Czy wypłacane pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę diety i inne należności z tytułu podróży służbowej korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 1057. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-21/05/ML
  Czy należność wypłacona pracownikowi z tytułu użytkowania prywatnego samochodu do odbycia podróży służbowej korzysta ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lub art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1058. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/406/1/05
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów diety z tytułu podróży słuzbowych ?
 1059. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AD/415/5/MM/05
  Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie " projektowania części nadwozi samochodowych tj. budowaniem modeli przestrzennych projektowanych części ..." może zaliczyć diety do kosztów uzyskania przychodów ?
 1060. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/8/05/BK
  Czy zwrócone pracownikom Spółki wydatki poniesione na wyżywienie w trakcie podróży służbowej są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
 1061. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-PB-415/3/2005
  Z dniem 1.03.2005 r. rozpocząłem działalność gospodarczą, która głównie dotyczy transportu. Jestem kierowcą i bywam poza granicami naszego kraju, czy w związku z tym mam możliwość skorzystania z odliczeń diet ogłoszonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8.12.2004 r.; rozporządzenie weszło w życie z dniem 1.01.2005 r.
 1062. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1.423/3/05
  Czy zasadne jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów Spółki należności za czas podróży służbowej pracowników w niej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowców?
 1063. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-13/05
  Prezes zarządu Spółki wykonuje swoje obowiązki wyłącznie na podstawie powołania, traktując swoje przychody jako przychody z działalności wykonywanej osobiście z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka pyta, czy kwoty otrzymane przez Prezesa zarządu Spółki z tytułu zwrotu kosztów podróży, którą odbywa w interesach spółki na terenie Polski i poza - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na mocy przepisów art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy ?
 1064. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-15/05
  Prezes zarządu Spółki wykonuje swoje obowiązki wyłącznie na podstawie powołania, traktując swoje przychody jako przychody z działalności wykonywanej osobiście z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka pyta, czy może zwrócić Prezesowi poniesione wydatki i wypłacić diety za podróż służbową poza miejsce zamieszkania i zaliczyć wydatki związane z dojazdami (taxi, PKP, samochód) oraz noclegami do kosztów uzyskania przychodów ?
 1065. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/7/2004
  Prośba o wyjaśnienie zasad obowiązujących przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców. Czy przedmiotowe diety stanowią dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodów.
 1066. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/5/4/05
  Czy należności wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (diety i ryczałty za noclegi) są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 1067. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/35-6d/05
  Dotyczy możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów - diet i innych kosztów związanych z podróżą służbową małżonka, gdy istnieje rozdzielność majątkowa.
 1068. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0679/04
  Czy otrzymany zwrot należności z tytułu odbytej własnym samochodem podróży służbowej podlega opodatkowaniu ?
 1069. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415-6/05
  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, stwierdza, iż stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania za koszt uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej krajowej lub zagranicznej jest nieprawidłowe. W dn. 17.02.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, nacz ...
 1070. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-6/05
  Czy ekwiwalenty pieniężne, wypłacane pracownikom za używanie prywatnego samochodu jako narzędzia pracy, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1071. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-11/05
  Czy kwoty wydatków na posiłki mieszczące sie w limitach diet oraz koszty zakwaterowania zleceniobiorców współpracujących z Spółką z o. o. poza siedzibą spółki oraz poza miejscem zamieszkania zleceniobiorców stanowią przychód zwolniony zleceniobiorców? Czy w przypadku gdy nie jest on traktowany jako przychód zleceniobiorcy wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów zleceniodawcy jeżeli zostały poniesione w celu uzyskania przychodu?
 1072. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/39-8/05
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych.
 1073. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4151-2/05
  Czy diety i inne należności za czas podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1074. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/12/4/05
  Czy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług - kierowca samochodu ciężarowego, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności diety zagraniczne?
 1075. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/EB/23/05
  Czy zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia w zakresie tłumaczeń i usług sekretarskich?
 1076. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/11-1b/05
  W sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu rachunków za hotel w związku z odbyciem podróży służbowej, przez osobe prowadzącą działalność gospodarczą.
 1077. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB 005A-1052/ZL/04
  Spółka wykupiła pracownikom uprawnienia do przejazdów z 50% ulgą w pociągach uruchamianych przez przewoźników Grupy PKP w związku z ich częstymi podróżami służbowymi. Czy wartość wykupionych uprawnień do ulgowych przejazdów stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1078. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/60/AL/04
  Dotyczy możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej oraz kosztów używania samochodu osobowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 1079. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Pd-415/29A/04
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: Żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni, którzy odbywają podróż służbową i mają zapewnione bezpłatne wyżywienie nie otrzymują diety. Płatnik tj. ......... .......... ......... ......... w ......... zwrócił się z zapytaniem czy należność za bezpłatne wyżywienie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1080. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.PB-2/415/31/04
  1. Jak należy ustalić wartość początkową budynku usługowo - pensjonatowego i jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych? 2. Czy przebudowa części stołówki na ognioodporną klatkę schodową powoduje zmiany wartości początkowej środka trwałego? 3. Czy nieodpłatne nabycie campingu trwale związanego z gruntem stanowi nieodpłatne świadczenie? Czy wartość początkową przedmiotowego środka trwałego należy określić według ceny rynkowej z dnia nabycia nieruchomości i jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych? 4. Czy odpisy amortyzacyjne dokonane od campingu nie związanego trwale z gruntem, który ze względu na zły stan techniczny jest w trakcie rozbiórkinie stanowią koszty uzyskania przychodów? 5. Czy w związku z z wyjazdem do miejscowości, w której znajduje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej właściciel ma prawo do diet, które na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 52 wyżej cytowanej ustawy stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczajacej wysokości diet przysługujących pracownikom?
 1081. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USVI-2/415-5/04
  1. Czy wykonywanie przez zatrudnionych przez was kierowców samochodów ciężarowych (potocznie nazywanych tirami) zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wynikającym z zawartej umowy jest podróżą służbową? 2. Czy w związku z tym kierowcom przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w czasie podróży służbowej poza granice RP? 3. Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu diet przysługujących z tytułu podróży służbowych?
 1082. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.415/42/04
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatki poniesione tytułem zwrotu należności związanych z podróżą służbową odbytą przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który świadczy na rzecz firmy usługi kierowcy?
 1083. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/230/04/DK
  Definicję podróży służbowej zawiera art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami). Wynika z niego, że podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Nie można zatem uznać za podróż służbową: #8722; podróży do i w obrębie miejscowości, w której pracownik ma stałe miejsce pracy, #8722; podróży do i w obrębie miejscowości, w której pracodawca ma siedzibę, jeżeli pracownik w umowie o pracę ma wyznaczone jako miejsce pracy siedzibę firmy.Z treści przytoczonych przepisów Kodeksu pracy wynika zatem, iż podróż służbową odbywa ten pracownik, który wyjeżdża w celu załatwienia konkretnej ...
 1084. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-7/04
  Czy diety z tytułu podróży służbowej wypłacone zatrudnionym pracownikom stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1085. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB.I/005-24/KG/04
  czy diety przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów żywieniowych w czasie podróży służbowej krajowej i zagranicznej, wypłacane pracownikom i sobie, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 1086. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.I/415-29/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako tłumacz przysięgły, w zakresie tłumaczeń i nauczania języka niemieckiego. W związku z wykonywaną działalnością podatnik odbywa kilka razy w tygodniu podróże służbowe zamiejscowe, środkami komunikacji publicznej (pociągi i autobusy). Pytanie: Czy koszty zamiejscowych podróży służbowych stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz czy do rozliczenia wydatków związanych z tymi podróżami (koszty przejazdu, diety, ryczałty na dojazdy) mają zastosowanie zasady określone w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236,poz. 1990) ?
 1087. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-56/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wypłacone pracownikowi kwoty z tytułu zwrotu: - kosztów szkolenia w sytuacji, gdy pracownik nie był kierowany na szkolenie przez pracodawcę - opłat za korzystanie z parkingu w trakcie podróży służowej?
 1088. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0643/04
  1. Czy podatnik świadczący usługi transportowe może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych ? 2. Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup paliwa zużywanego na dojazdy do siedziby zleceniodawcy
 1089. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS/1471/DPF/415-106/2004/ML
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu świadczeń ponoszonych przez Spółkę na rzecz pracowników oraz pozostałych osób biorących udział w w/w przedsięwzięciach (targi, seminaria).
 1090. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/005-11/04
  Dot. obowiązków płatnika przy rozliczaniu pracownika oddelegowanego do pracy w Irlandii.
 1091. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29/04
  Dotyczy opodatkowania zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego dla potrzeb spółdzielni wypłaconego członkowi RSP.
 1092. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III-ŁH-I-19/04
  Pracownik otrzymał polecenie wyjazdu służbowego, w którym wskazano środek lokomocji - samochód prywatny. Przy rozliczaniu kosztów podróży uwzględniono czas podróży oraz koszty przejazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. Naliczona została dieta oraz koszty przejazdu.Czy w związku z powyższym wypłacone pracownikowi koszty korzystania z samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowej są objęte zwolnieniem przedmiotowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika ?
 1093. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-286/EP/04
  Spółka pyta o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet i ryczałtów udokumentowanych rozliczeniami delegacji służbowych Prezesa
 1094. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-25/2004/29389
  Zgodnie z umową o pracę pracownikowi przysługuje prawo do posiadania i używania do celów służbowych samochodu osobowego. Czy przejazdy samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem stanowią realizację przez pracownika celu służbowego, czy też korzystanie z ww. samochodu jest dla pracownika nieodpłatnym świadczeniem? Jak należy to świadczenie wycenić?
 1095. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415-215 / 04 / KSz
  - czy zwrot kosztów przejazdu pracownika jego własnym środkiem transportu w podróży służbowej, za zgodą pracodawcy mieści się w zwolnieniu przedmiotowym zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? - czy zwrot kosztów przejazdu radnego gminy pojazdem somochodowym niebędącym własnością gminy w podróży służbowej, za zgodą przewodniczącego rady gminy mieści się w zwolnieniu przedmiotowym zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1096. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/135/04
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości wyłączenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych pracowników w celu odbycia podróży służbowych.
 1097. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-2/413/34/2004
  Ustalenie podstawy do naliczenia podatku dochodowego dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego i oddelegowanego do pracy w Brukseli.
 1098. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-16/IB/04
  - dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. zwrotu usług hotelowych pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.
 1099. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-65/04
  Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania nadzoru budowlanego może zaliczyć diety do kosztów uzyskania przychodów.
 1100. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I.PD/zo/415/04/04
  1. Czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wartość paliwa w momencie jego wydania?2. Czy w opisanej sytuacji wystąpi u pracodawcy nieodpłatne świadczenie?
 1101. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/27/2004
  Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy jako właściciel mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety związane z podróżą służbową?
 1102. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB5/KD-066-408-1-1439/04
  Odpowiadając na pismo z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ujednolicenia stanowiska w kwestii prawidłowej interpretacji przepisu zwalniającego od podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje. Po zapoznaniu się z treścią, nadesłanej przy piśmie, informacji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, zamieszczonej w Systemie Informacji Podatkowej pod nr 32176, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż podziela wyrażone w tej informacji stanowisko. Tym samym, skoro brak jest innych sygnałów, oprócz odmiennego stanowiska Izby Skarbowej w Poznaniu. Ministerstwo Finansów nie znajduje uzasadnienia do jego ujednolicania poprzez wydawanie interpretacji w tym zakresie. Jednocześnie Mini ...
 1103. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PF.415/10/04
  Czy można zaliczyć w koszty diety z tytułu podróży służbowych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowcy ?
 1104. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.415/33/04
  W jaki sposób należy dokumentować wydatki związane z podróżą służbową właściciela firmy i osoby z nim współpracującej w działalności gospodarczej na terenie kraju i poza jego granicami?W jaki sposób należy dokumentować wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium Austrii?
 1105. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-26/04
  W lipca bieżącego roku podpisałem umowę z inwestorem francuskim, posiadającym miejsce prowadzenia działalności na terenie Francji, na mocy której, zobowiązuję się do wykonania na terenie Francji usługi budowlanej. Zgodnie z zapisem umowy muszę ją wykonać w terminie 90 dni. Celem wykonania zapisów umowy, oddelegowałem swoich pracowników do pracy we Francji. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r. jestem zobowiązany wypłacić oddelegowanym pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę, także diety zagraniczne. Własne stanowisko w sprawie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych diety wypłacane pracownikom przebywającym poza granicami kraju są zwolnione z opodatkowania do ustalonej wysokosci. Opisany powyżej stan faktyczny nie wskazuje na konieczność zastosowania się do art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty diet za okres od 31 do 90 dnia pobytu.
 1106. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-415-30/04
  Czy zwolnieniu z opodatkowania części dochodów pracowników przebywających czasowo w Niemczech, których wynagrodzenie jest tam opodatkowane oraz czy podlegają opodatkowaniu diety wypłacane pracownikom oddelegowanym w ramach podróży słuzbowej do pracy w Niemczech?
 1107. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD III 415/74/04
  W jaki sposób opodatkować przychody nierezydentów na stałe zamieszkujących w Niemczech z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz członków rady nadzorczej. Czy wypłacone prezesowi należności z tytułu podróży służbowej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy.
 1108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US I/415/39/04
  Czy dieta z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodów w działalności polegającej na świadczeniu pracy jako kierowca na terenie kraju i za granicą?
 1109. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/107/04
  dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług sklasyfikowanych wg symboli PKWiU 92.62.1 (usługi związane ze sportem pozostałe) oraz sposobu (rozliczenia) opodatkowania umowy o dzieło zawartej z sędzią piłkarskim z tytułu prowadzenia zawodów sportowo-rekreacyjnych
 1110. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-41/04
  Czy wartośc diety, kwota zwrotu za bilet oraz koszt podróży samochodem służbowym stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym dla osoby nie będącej pracownikiem, ale posiadającej upoważnienie do reprezentowania spółdzielni na zewnątrz, przebywającej w podróży (delegacja)?
 1111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423/76/04
  Czy kwoty diet wypłacanych pracownikom zatrudnionym za granicą są zwolnione od podatku dochodowego oraz jak zakwalifikować to zwolnienie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a lub zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1112. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.2/420/2/P/2004
  Czy diety wypłacane członkom Związku Plantatorów Buraka Cukrowego z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu i Komisji Mieszanej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1113. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/55/PDI/2004/Z
  Czy diety z tytułu podróży służbowej przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 1114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/166/2004
  Czy wydatki pracownika w czasie podróży służbowej poza granicami kraju, na wyżywienie i zakwaterowanie stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu ?
 1115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1-415/3/04, US.I/1-415/4/04
  Czy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowej własnej (osoby prowadzącej działalność gospodarczą) w wysokości diet przysługujących pracownikom?
 1116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-GK-I-12/04
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług kierowania samochodem ciężarowym może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży wykonywanych w ramach tej działalności oraz koszty ryczałtu za nocleg?
 1117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-631/EJ/04
  Płatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej zakresu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-2/04/18669
  Ad. 1 i Ad. 2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie zawiera pojęcia definicji podróży służbowej. Została ona natomiast zawarta w art. 77 tiret 5 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Podróżą służbową w rozumieniu Kodeksu pracy jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Stałe miejsce pracy natomiast winno być wskazane w umowie o pracę. O tym więc, czy wyjazd służbowy pracownika może być uznany za podróż służbową, decyduje przede wszystkim to, czy pracownik ma zadanie do wykonania poza miejscem, które zostało wskazane jako stałe mi ...
 1119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 2403PDF-415-48-04
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów faktury za nocleg oraz diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju oraz poza jego granicami wystawione na osobę prowadzącą działalność, na pracownika lub na osobę z którą zostanie zawarta umowa zlecenie na prowadzenie biura oraz czy otrzymane diety są przychodem do opodatkowania?
 1120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-6/04
  Czy zwrócone pracownikom - korzystającym z własnych samochodów w czasie podróży służbowych - opłaty parkingowe, stanowią koszt uzyskania przychodu w spółce z.o.o.?
 1121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/8/04
  Czy kosztem uzyskania przychodu jest wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowcy, w części nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określona w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra ?
 1122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-109/04
  Czy bezpłatne wyżywienie przysługujące funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas podróży służbowej przyznawane na podstawie § 7 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. Nr 86, poz. 783) wolne jest od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16?
 1123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/DPF/415/55/2004/AD
  Pytanie brzmi: ,,czy wyjazdy poza granice Polski należy traktować jako podróże służbowe ( i co za tym idzie stosować art. 21 ust. 1 pkt 16 ) z całkowitym zwolnieniem diet od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też jako pobyt czasowy za granicą ( i stosować art. 21 ust. 1 pkt 20 ) ze zwolnieniem dotyczącym dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet?".
 1124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS/DPF/415/49/04/PP
  Pytanie Spółki przedstawia się następująco: "czy ponoszone przez pracowników podczas delegacji służbowych koszty opłat parkingowych oraz opłaty za przejazd płatnymi autostradami są kosztami uzyskania dla Spółki oraz czy korzystają ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?"
 1125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/78/04/AM
  Czy zwrot udokumentowanych wydatków z tytułu opłaty za wynajętą taksówkę z uwagi na charakter podróży służbowej i w celu wykonania zleconego zadania zwolnione jest z opodatkowania na podstawie przepisów art.21 ust.1 pkt 16 oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 1126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-286/EP/04
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów następujących wydatków ponoszonych na rzecz Prezesa Zarządu będącego jednocześnie jedynym udziałowcem, którego łączy ze Spółką wyłącznie stosunek organizacyjny: zwrot kosztów podróży służbowej (noclegi, diety, ryczałty) oraz koszty podnoszenia kwalifikacji.
 1127. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPF/415/IP-33/2004/PP
  Pytanie dotyczy możliwości zwolnienia przychodu /wypłaty należności pracownikom, którzy odbywają podróż służbową prywatnym samochodem i rozliczają przebieg w delegacji (jazdy zamiejscowe)/ od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./.
 1128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-13/04
  Czy kwoty stanowiące zwrot wydatków związanych z korzystaniem przez pracownika z prywatnego samochodu w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) są zwolnione od podatku dochodowego?
 1129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/EK/415-01/2004
  W związku ze specyfiką działalności, przy wykonywaniu pracy kierownicy budów używają swoich prywatnych samochodów osobowych do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi mieszczącymi się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy sprzętu - samochodu osobowego - stanowiącego ich własność jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-51/03
  Czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent.
 1131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP-423-190/36/03
  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje: Wysokość diet i innych należności związanych z podróżami służbowymi poza granicami kraju określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991). Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 w/w rozporządzenia "wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia" i "dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa ...
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!