Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


podatek ryczałtowy

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-315/12-6/SP
  Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród osobom fizycznym i spółkom cywilnym w ramach konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-740/11/AŻ
  sposobu opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego sędziom sportowym z tytułu delegacji sędziowskiej
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1070/010-2/AK
  Czy w opisanym przypadku przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania) w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na jej zakup podlega zwolnieniu od opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu na dzień 31.12.2006 r.?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-56/10-4/KS
  możliwość opodatkowania otrzymanego odszkodowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-112/10-4/RS
  możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu bankowego
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-4/10/JK
  Dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca, którego wysokość wynika z tabeli NBP ustalonej w dniu poprzednim.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-153/09/ZG
  Dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca, którego wysokość wynika z tabeli NBP ustalonej w dniu poprzednim.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/09-4/EC
  opodatkowania nagrody uzyskanej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 w związku z ww. przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-413/09-3/MG
  1.Jaka powinna być podstawa prawna opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych denominowanych w walucie obcej (w tym wypadku w USD)? 2.Jak powinien zostać obliczony dochód uzyskany z tytułu udziału w funduszu kapitałowym, jeżeli nabycie i odkupienie jednostek funduszu następuje w walucie obcej ? 3.Dlaczego fundusz, który wypracował dochód x w funduszu inwestycyjnym doliczył do dochodu kowtę y wynikajacą z różnic kursowych USD w dniu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez podatnika? Kwota y nie była dochodem wypracowanym przez fundusz, a jedynie wynikała z różnic kursowych.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/09-4/MG
  Czy do wyliczenia podatku od umów o dzieło powinny być zastosowane przepisy, o których mowa w art. 41 ust. 1, czy w art. 30 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-375/09-4/LK
  W jaki sposób ustalić przychód do opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne) z kilku umów zleceń w danym miesiącu w sytuacji, gdy nie wszystkie należności z tych umów zostały wypłacone w tym samym miesiącu, w którym zostały zawarte umowy: 1) czy sumując kwoty należności z wszystkich umów zawartych w danym miesiącu? 2) czy sumując wszystkie wypłacone rachunki w danym miesiącu?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-317/09-2/MK
  Czy obecnie w przypadku wypłaty Członkowi najbliższej rodziny środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu Zmarłego Członka, który zmarł przed dniem 17 lutego 2001 r. Towarzystwo powinno obliczyć, pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 19% i wpłacić go organowi podatkowemu?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-292/09-2/JB
  1.Do nagrody tej ma zastosowanie przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), ustanawiający zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych m.in. w grach i zakładach wzajemnych, z zastrzeżeniem przepisów art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10%wygranej lub nagrody, a w konsekwencji?,2.Czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika, zgodnie z przepisem art. 41, ust. 4 w związku z ww. przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 updof?,3.Do nagrody tej ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 6a) updof, obecnie w kwocie 2.280 zł?.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-86/09/JK
  Dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca, którego wysokość wynika z tabeli NBP ustalonej w dniu poprzednim.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-263/09-2/EC
  Czy przy umowie - zleceniu ze stawką godzinową określoną w umowie obowiązuje naliczanie 18% ryczałtowego podatku dochodowego? Czy w miesiącu, w którym zleceniobiorca otrzymuje jednocześnie należności z tytułu umowy—zlecenia i zasiłku chorobowego do zastosowania podatku ryczałtowego należy połączyć przychody z obu źródeł?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-184/09/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód podlegający opodatkowaniu u udziałowca w związku z likwidacją spółki z o.o.?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-102/09/AK
  Czy według przepisów art. 30a ust. 1 pkt 4 w związku z przepisem art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objęcie udziałów przez wspólnika będącego osobą fizyczną w likwidowanej spółce z o.o.?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-31/09/PSZ
  Opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości, w sytuacji gdy nieruchomość należy do majątku odrębnego jednego z małżonków.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-150/08/AK
  Czy opodatkowaniu podlega nadwyżka wartości majątku uzyskanego przez udziałowców w związku z likwidacją spółki nad kosztami nabycia przez udziałowców udziałów w spółce, czy też podstawą opodatkowania będzie przychód uzyskany przez wspólników, bez pomniejszania o wartość wydatków poniesionych na nabycie udziałów likwidowanej spółki?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-724/08-4/MC
  Czy usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez firmę zagraniczną na terenie Białorusi podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym przepisem Spółka ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek od przychodów?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-600/08-4/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-72/08-2/TW
  Dla prawidłowego obliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier za dany miesiąc, należy stosować kurs euro: wyliczony ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku, ogłoszony następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-637/08-4/IM
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłacenia podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości zabudowanym warsztatem?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-540/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ... przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu - 19 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego -jest:
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-388/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu - 28 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości korzystania z tzw. ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 28 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB2-415-633/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11.04.2008 r. (data wpływu 15.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu do opodatkowania z tytułu sprzedaży działki -jest nieprawidłowe.W dniu 15.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 27. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 25/08
  Dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu stanowiącego współwłasność małoletniego dziecka, winny być rozliczone w zeznaniu podatkowym rodziców.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-273/08-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 15 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier w zakresie stosowania prawidłowego kursu euro do obliczania kwoty zryczałtowanego podatku od gier -jest nieprawidłowe.W dniu 15 lutego 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-572/07/ASz
  Czy od wypłaconych nagród pieniężnych należy pobrać podatek dochodowy w formie ryczałtu jako wygrane w konkursie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy czy też należy potraktować za przychód ze stosunku pracy i opodatkować na zasadach ogólnych?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-116/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny -jest nieprawidłowe.W dniu 03.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-86/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia uzyskanego przez udziałowca przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia o koszty uzyskania ...
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-83/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. w likwidacji przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura -20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przez udziałowca przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki o wydatki na nabycie udziałów -jest prawidłow ...
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-30/07/MC
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny w 2006 roku a następnie na której pobudowano z mężem dom w stanie surowym jest zwolniony ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4150-27/07/KZ
  Zapytanie dotyczy opodatkowania w 2007 roku zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu ze sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy Sąd w 2006 roku stwierdził nieważność umowy sprzedaży zawartej w 1995 roku?
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38.1-412/07/ZDB
  Czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania, które zostało nabyte przez osobę nie będącą w związku małzeńskim spoczywa wyłącznie na niej, czy równiez na małżonku ?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38.2-412/07/ZDB
  Czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej przez małżonków, którzy w dacie nabycia jeszcze małżeństwa nie zawarli i prawa do lokalu mieszkalnego nabytego wspólnie, spoczywa w równych częściach na małżonkach ?
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/425-47/218a/101/07/BB
  Skutki w zakresie podatku dochodowego odnośnie wynagrodzenia wypłaconego firmie białoruskiej z tytułu świadczonych przez nią usług na terenie Białorusi.
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423/16/07/MK
  - do którego Urzędu Skarbowego Strona powinna odprowadzić podatek dochodowy,- jaka jest wysokość podatku dochodowego za przedmiotowe świadczenia,- kiedy upływa termin oddania zgłoszenia podatkowego,- gdzie można znaleźć formularze podatkowe.
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-25/I/07/ES
  Czy w weznaniu PIT-38 za koszt uzyskania przychodu z działalności obrotu papierami wartościowymi za granicą (dywidenda) mogą być uznane faktycznie poniesione koszty związane z podróżą (samolot, koszty hotelu, transportu), prowadzeniem korespondencji oraz wydaniem stosownej zgody NBP na na nabywanie papierów wartościowych poza krajami OECD?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-45/06
  Czy dofinansowanie indywidualnego wypoczynku dla emerytów i rencistów z funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% ?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-23/06/OF
  Czy formę opodatkowania, o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy potraktować jako podatek dochodowy na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i w związku z tym działalność podatniczki nie mogłaby być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-153/228/06/AG
  Czy podatniczka była zobowiązana do obliczania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek powstałych od środków pieniężnych zgromadzonych na subkoncie pracodawcy,a następnie wykazania go w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 (i załączniku PIT/X)?
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-586/06/FW
  Czy dywidenda wypłacona powiernikowi, który nabył udziały działając w imieniu własnym, lecz na rachunek zleceniodawców w wykonaniu umowy zlecenia powierniczego, a następnie przekazana zleceniodawcom powinna być opodatkowana jako przychód zleceniodawcy czy powiernika?
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0027/06/KA
  Czy w związku z wypłaceniem dywidendy należy sporządzić informację PIT-11/8B?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-59-06-KZ
  Kiedy podlega opodatkowaniu sprzedaż budynku mieszkalnego wybudowanego na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-57/06
  Dotyczy obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku likwidacyjnego od sporządzonego remanentu w przypadku wniesienia aportem do spółki akcyjnej przez spółkę jawną całego przedsiębiorstwa.
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0025/06/EW
  W jaki sposób należy opodatkować odsetki z lokaty terminowej założonej w dniu 30.11.2001 r. przewidującej miesięczną kapitalizację odsetek?
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 4/415-73/06
  Czy sprzedaż mieszkania zakupionego w 2000 r., a następnie sprzedanego w 2006 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.2/EI/50/10/2006
  Czy w przypadku zbycia przez podatnika nieruchomości, przed upływem 5 lat od jej nabycia, na rzecz Gminy Miasta Skierniewice, w związku z planowaną budową drogi, wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nieruchomości ?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-1/415-3/06
  dotyczy zastosowania odpowiednich formularzy zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2005 (przychody z działalności gospodarczej, renty, odestek na lokacie w banku zagranicznym)
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ-PZ/1/06
  Czy zbycie ułamkowej części nieruchomości zakupionej prywatnie (poza działalnoscią gospodarczą w zakresie sprzedaży nieruchomości) będzie opodatkowane 10% podatkiem dochodowym ryczałtowym na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży tej nieruchomości?
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/3/06
  Czy po zaprzestaniu prowadzenia działalności przez wspólnika spółki cywilnej i kontynuacji działalności przez drugiego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/4/06
  Czy po zaprzestaniu przez wspólnika spółki cywilnej prowadzenia działalności i kontynuacji działalności przez pozostałego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-96-199/05/ZDb
  Sprzedałam z mężem segment postawiony na gruncie będacym w użytkowaniu wieczystym. Prawo do użytkowania gruntu nabyliśmy w 1984r., prawo do częściowego użytkowania w 1993r., a pozwolenie na użytkowanie w 2003r. Czy obowiązuje nas podatek 10 %ryczałtowany ze zbycia tej nieeruchomości w 2005r. ?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-81-05
  Jaką stawkę podatku ryczałtowego należy zastosować dla przychodów uzyskiwanych z działalności w zakresie sprzedaży hurtowej karburytów węglowych i grafitowych oraz wypełniaczy kokosowo - krzemionkowych wydobywanych z terenu poddzierżawy ?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/21/DJW/06
  Czy wypłata równoważnika za remont mieszkania emerytom Służby Więziennej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-5/415/108/05
  W jaki sposób należy opodatkować przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, nie wykorzystywanego na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!