Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


podatek od nieruchomości

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-740/12-4/RS
  Czy w opisanym stanie faktycznym, cywilnoprawne zobowiązanie się dzierżawcy nieruchomości wobec jej właściciela do ponoszenia ciężarów w postaci zapłaty za niego podatku od nieruchomości w zakresie terenu objętego umową dzierżawy oraz faktyczne dokonanie na rzecz organu zapłaty odpowiedniej kwoty, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na eksploatacji elektrowni wiatrowej na dzierżawionej nieruchomości, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-194/10/12-S/PS
  1. Czy możliwe jest zaliczenie przysługującego Wnioskodawcy zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatku od nieruchomości), zobowiązań z tytułu innych należności publicznoprawnych (opłat za korzystanie ze środowiska)? 2. Jeśli tak, w jakim momencie następuje zaliczenie i w jakim momencie wygasają ww. zobowiązania?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4231-4/12-2/MF
  1.Czy w przypadku, gdy Spółka nie posiada zaległości podatkowych, możliwe jest zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska? 2.W którym momencie następuje zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet powyższych zobowiązań? 3.Czy zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań skutkuje wygaśnięciem tych zobowiązań w momencie zaliczenia?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-545/12-2/MG
  Otrzymywane przez Wnioskodawcę od najemców lokali prowadzących działalność gospodarczą kwoty dotyczące podatku od nieruchomości oraz opłat za trwały zarząd, stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu lokali użytkowych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-607/12/MR
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki jakie będzie ponosił podatnik-dzierżawca zgodnie z umową, a związane z podatkiem od nieruchomości będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dzierżawcy-podatnika?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-276/12-2/EŻ
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie składając korekty zeznań podatkowych CIT za poszczególne lata, a otrzymany zwrot podatku od nieruchomości za 2006 rok ujmuje w miesiącu wpływu pieniędzy w przychodach (dochodach) zwolnionych, natomiast za 2007r. w przychodach (dochodach) opodatkowanych w części jakiej wcześniej były kosztem podatkowym, a w części jakiej dotyczą lokali mieszkalnych w przychodach (dochodach) zwolnionych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-256/12-2/KSU
  Czy kwota stanowiąca równowartość podatku od nieruchomości albo podatku rolnego należnego od wydzierżawiającego uiszczona przez dzierżawcę zgodnie z treścią umowy dzierżawy, jako opłaty dodatkowej, niezależnej od czynszu, bezpośrednio organowi podatkowemu będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-255/12-2/KSU
  Czy kwota stanowiąca równowartość podatku od nieruchomości albo podatku rolnego należnego od wydzierżawiającego uiszczona przez dzierżawcę zgodnie z treścią umowy dzierżawy, jako opłaty dodatkowej, niezależne; od czynszu, bezpośrednio organowi podatkowemu będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-191/12-2/PR
  Czynności Spółdzielni wykonane na rzecz członków Spółdzielni lub osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub do lokali stanowiących odrębną własność, z tytułu których pobierane są opłaty, zwyczajowo zwane – jak wskazał Wnioskodawca – opłatami eksploatacyjnymi, należy traktować jako kompleksową usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie zaś jako odsprzedaż usług.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-48/12-5/KJ
  W jakim okresie niezapłacony podatek od nieruchomości za 2011 r. (za miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień oraz częściowo za sierpień) stanowi koszty uzyskania przychodów: 1) czy jest kosztem uzyskania przychodów przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2011 r.? 2) czy będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty, która nastąpi po dniu 31 grudnia 2011 r.?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-85/12-2/PM
  Czy Spółka ma prawo do uznania różnicy pomiędzy prawidłowo ustalonym i zapłaconym podatkiem od nieruchomości od budynku ciepłowni a naliczanym i odprowadzanym dotychczas za lata 2007-2011, jako kosztu uzyskania przychodu 2012 roku, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-879/11-4/MS
  Wskazane we wniosku wydatki związane z utrzymaniem przedmiotowych nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty ogrzewania i elektryczności, telefon + internet, wywóz nieczystości, bieżące naprawy) wykorzystywanej na podstawie umowy użyczenia na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności, o ile zostaną właściwie udokumentowane, tj. z uwzględnieniem rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych i przepisów regulujących prowadzenie tych ksiąg.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-135/11-2/AG
  Czy wydatki poniesione na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów stanowią w całości koszty uzyskania przychodu?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-241/11/AW
  Zakres kwalifikacji do kosztów podatkowych podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (ustalenia momentu potrącalności).
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-682/11-3/AO
  Wnioskodawca pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonką, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty zapłaconych odsetek od kredytu, z którego sfinansowano zakup przedmiotowego lokalu.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-682/11-4/AO
  Wnioskodawca pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonką, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty eksploatacji i utrzymania lokalu również w sytuacji, gdy umowy z dostawcami mediów usług nie zostały zawarte ze spółką, lecz z jej wspólnikami (właścicielami lokalu), takie jak: koszty dostarczenia prądu, wody, gazu; koszty opłat do wspólnoty mieszkaniowej; opłat za służebność drogi; koszty ochrony i ubezpieczenia oraz koszty podatku od nieruchomości ponoszone przez właścicieli.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-681/11-4/AO
  Wnioskodawczyni pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonkiem, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty eksploatacji i utrzymania lokalu również w sytuacji, gdy umowy z dostawcami mediów usług nie zostały zawarte ze spółką, lecz z jej wspólnikami (właścicielami lokalu), takie jak: koszty dostarczenia prądu, wody, gazu; koszty opłat do wspólnoty mieszkaniowej; opłat za służebność drogi; koszty ochrony i ubezpieczenia oraz koszty podatku od nieruchomości ponoszone przez właścicieli.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-135/11-3/DP
  Podatkowe skutki wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, a także w zakresie sposobu ustalenia kosztów oraz dochodu.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-349/08/11-10/S/DG
  CIT - w zakresie momentu uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków inwestycję deweloperską
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-353/08/11-9/S/DG
  CIT - w zakresie momentu uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków inwestycję deweloperską
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-347/08/11-9/S/DG
  Ustalenie momentu uznania wydatków poniesionych na realizacje projektu budownictwa mieszkaniowego za koszty uzyskania przychodów.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-358/08/11-8/S/DG
  Czy w świetle art. 15 ust. 4 w związku z art. 15 ust. 1 UPDOP koszty, ponoszone w toku realizacji inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego, stanowią koszt uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia, czy w chwili osiągania przez Spółkę przychodów ze sprzedaży mieszkań (na podstawie aktów notarialnych)?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-355/08/11-7/S/DG
  Czy w świetle art. 15 ust. 4 w związku z art. 15 ust. 1 UPDOP koszty, ponoszone w toku realizacji inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego, stanowią koszt uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia, czy w chwili osiągania przez Spółkę przychodów ze sprzedaży mieszkań (na podstawie aktów notarialnych)?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1140/10-4/MT
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1207/10/RM
  Dot. momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dopłaty do podatku od nieruchomości za lata 2005-2010.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-35/11-2/RS
  Czy wydatki poniesione na dzierżawę gruntów w trakcie trwania inwestycji do momentu oddania do użytkowania farmy wiatrowej należy uznać za koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, a w związku z tym potrącalne w dacie ich poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1154/10-4/AW
  Rozliczenie opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz podatku od nieruchomości i opłat za media.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-995/10/BM
  w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1016/10-4/BS
  podatek od nieruchomości stanowi część składową czynszu, pozostając w związku ze świadczoną usługą dzierżawy. Tym samym, jest on elementem kalkulacyjnym przy ustalaniu opłaty za usługę główną, i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla usługi dzierżawy.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-983/10/KB
  skutki podatkowe zwolnienia Wnioskodawczyni z podatku od nieruchomości
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1046/10-4/MP
  Pobieranie opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez członków Spółdzielni, posiadających własnościowe prawo do garażu należy traktować jako kompleksową usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy. Tym samym, kwoty podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu i wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych oraz opłaty za centralne ogrzewanie, podlegają opodatkowaniu jako część kosztu utrzymania garażu, podobnie jak inne opłaty.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-708/10/ASz
  Ujmowanie w fakturach VAT usługi dzierżawy oraz podatku od nieruchomości.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-620/10/RSz
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej kwotę podatku netto stanowiącą równowartość 1/12 rocznej stawki podatku od nieruchomości od leasingowanej nieruchomości w sytuacji, gdy w związku z zawartą umową leasingu finansowego podatek ten obciąża korzystającego
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-566/10-2/KG
  Opodatkowanie i dokumentacja usługi dzierżawy
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-968/10/AK
  Czy w przypadku kosztów tj. podatku od nieruchomości dotyczącego gruntu, na którym realizowany jest Projekt, momentem potraktowania tych wydatków jako koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinien zostać odroczony przez Spółkę do chwili, w której zrealizują się przychody ze sprzedaży Projektu?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-969/10/AK
  Czy w przypadku kosztów tj. podatek od nieruchomości i roczne opłaty za użytkowanie wieczyste dotyczących gruntu, na którym realizowany jest Projekt, momentem potraktowania tych wydatków jako koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinien zostać odroczony przez Spółkę do chwili, w której zrealizują się przychody ze sprzedaży Projektu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-746/10-2/MG
  brak jest podstaw do wyłączenia z należności z tyt. najmu kosztów ubezpieczenia, użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości, w związku z czym nie mogą być one przedmiotem odrębnego fakturowania bezpośrednio na najemcę.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-468/10-4/JC
  Czy Spółka postępuje słusznie zaliczając dopłatę podatku od nieruchomości za lata 2005-2009 do kosztów uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia, tj. w czerwcu 2010 roku?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-834/10-3/AGr
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia tego kosztu uzyskania przychodu do 2010 r.? 2. Czy też Wnioskodawczyni powinna ująć ten koszt w zeznaniu rocznym za 2009 r. poprzez jego korektę?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-512/10-6/KS
  Czy koszty utrzymania nieruchomości w okresie realizacji inwestycji (m.in. podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu), koszty eksploatacyjne (usługi telekomunikacyjne, media), koszty polis ubezpieczeniowych związanych zarówno z odpowiedzialnością cywilną Spółki, jak i z ubezpieczeniami majątkowymi oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z prowadzoną inwestycją będą w przypadku Spółki stanowiły koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-512/10-7/KS
  Czy koszty utrzymania nieruchomości w okresie realizacji inwestycji (m.in. podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu), koszty eksploatacyjne (usługi telekomunikacyjne, media), koszty polis ubezpieczeniowych związanych zarówno z odpowiedzialnością cywilną Spółki, jak i z ubezpieczeniami majątkowymi oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z prowadzoną inwestycją będą w przypadku Spółki stanowiły koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-506/10-5/EK
  W jaki sposób identyfikować z punktu widzenia Spółki wydatki eksploatacyjne: na czynsz, opłaty publicznoprawne (użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości) związane z nieruchomością. Czy czynsz płacony przez Spółkę w czasie trwania umowy dożywocia, będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości po śmierci dożywotnika, czy też z uwagi na jego refakturowanie na dożywotnika w momencie zapłaty z uwagi na fakt, iż w tym samym momencie powstanie dla Spółki przychód będzie kosztem bieżącego okresu?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-308/10-4/PS
  Czy opłaty za dzierżawę gruntu, na którym prowadzona jest inwestycja oraz podatek od nieruchomości dotyczący umowy dzierżawy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy opłaty te powinny zwiększać wartość początkową budowanego środka trwałego?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-293/10/PS
  Możliwość powstania przychodu z tytułu umowy użyczenia nieruchomości.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-440/10/AT
  Czy faktura wystawiona w ten sposób jest prawidłowa i daje prawo do podatku naliczonego?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-181a/10/PST
  Czy podatek od nieruchomości oraz opłata za administrowanie w specjalnej strefie ekonomicznej stanowią koszt wytworzenia środka trwałego w postaci budynku fabryki?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-524/10/PC
  Czy Spółka prawidłowo potraktowała korektę podatku od nieruchomości za 2007r. jako koszty uzyskania przychodów w 2007 r.?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-525/10/PC
  Czy Spółka prawidłowo potraktowała korekty z tytułu podatku od nieruchomości przekazane na ZFRON i PFRON w związku ze zwolnieniem w podatku od nieruchomości, (art. 31 ust. 3 ustawy o rehabilitacji), które dotyczyły lat 2003-2006, jako koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-223/10-5/AM
  możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu garażu
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-226/10-4/AM
  możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-130/10/AM
  Czy wydatki związane z podatkiem od nieruchomości oraz opłatą za wieczyste użytkowanie dotyczące realizowanych jak i przyszłych inwestycji Spółka powinna zaliczyć do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-166/10/AP
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, rozliczając z najemcą wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu opłaty eksploatacyjnej za lokal oraz funduszu remontowego, jak również podatek od nieruchomości, poprzez dodanie tych pozycji do faktury VAT i opodatkowując je stawką 22% VAT?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-74/10-2/EŻ
  1. Czy wymienione w poz. 54 opłaty uiszczane przez Spółdzielnię dotyczące opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, wywóz nieczystości oraz energię elektryczną, w części dotyczącej lokali użytkowych, można w całości traktować jako koszt uzyskania przychodu z tytułu najmu lokali użytkowych i uwzględnić je przy obliczeniu dochodu z tej działalności za lata 2007, 2008, 2009 oraz następne?2. Czy opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatek od nieruchomości mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu lokali użytkowych, proporcjonalnie do udziału powierzchni tych lokali do całkowitej powierzchni budynku?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-85/10-2/DG
  Czy koszty podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów dotyczące okresu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji oraz trwania jej realizacji powinny zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów, w roku którego dotyczą?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-82/10-2/DG
  Czy koszty podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów dotyczące okresu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji oraz trwania jej realizacji powinny zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów, w roku którego dotyczą?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1641/09/PC
  Czy właściwym momentem do rozpoznania przychodu podatkowego z tytuły zwróconego podatku od nieruchomości jest moment faktycznego otrzymania podatku (zasada kasowa), lub też moment zaliczenia przez organ podatkowy, zgodnie z zawartym porozumieniem, zwrotu podatku na poczet bieżącego zobowiązania Spółki w tym podatku.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-797/09-2/DG
  Czy w świetle art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka prawidłowo zaliczyła ponoszone w okresie realizacji inwestycji koszty podatku od nieruchomości należnego z tytułu własności gruntu, na którym realizowana była inwestycja, do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-768/09-3/DG
  Czy opłaty za dzierżawę gruntu, na jakim realizowana jest inwestycja i opłata w wysokości wartości podatku od nieruchomości dotyczącego tego gruntu, w przypadku gruntów dzierżawionych oraz podatek od nieruchomości, w przypadku gruntu, którego Spółka jest właścicielem, można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia czy też opłaty te powinny zwiększać wartość powstałego w następstwie realizowanej inwestycji środka trwałego w postaci wybudowanego obiektu budowlanego?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-910/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków pochodzących ze zwolnienia podatkowego, przekazanych na ZEFRON i PEFRON.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-763/09-8/KS
  1. Czy w przypadku kosztów związanych z inwestycją, takich jak: a) podatek od nieruchomości, b) opłaty za użytkowanie wieczyste, c) podatek PCC z tytułu ustanowienia hipotek oraz z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, d) ubezpieczenia (majątkowe, OC), e) opłaty eksploatacyjne (m.in. usługi telekomunikacyjne, media, ochrona obiektu), f) opłaty sądowe i notarialne (odpisy KW, odpisy KRS, taksy notarialne), g) prace budowlane, h) wynagrodzenia pracownicze, Spółka powinna odroczyć moment rozpoznania ww. kosztów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do chwili, w której zrealizują się przychody ze sprzedaży inwestycji, czy w chwili ich rzeczywistego poniesienia? 2. Czy koszty związane z finansowaniem inwestycji (w tym odsetki od pożyczek i kredytów, PCC z tytułu pożyczek od udziałowców spółki, prowizje bankowe z tytułu udzielenia bądź wcześniejszej spłaty kredytu, wyceny na rzecz banków itp.) winny być przez Spółkę rozpoznane (dla celów podatku dochodowego od osób prawnych) w chwili, w której zrealizują się przychody ze sprzedaży inwestycji, czy w chwili ich rzeczywistego poniesienia? 3. Czy koszty związane ze sprzedażą inwestycji oraz koszty reklamowo – marketingowe winny być przez Spółkę rozpoznane (dla celów podatku dochodowego od osób prawnych) w chwili, w której zrealizują się przychody ze sprzedaży inwestycji, czy w chwili ich rzeczywistego poniesienia?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-815/09-2/AO
  1 Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przeszłego stanu faktycznego, Wnioskodawca ujmował koszty podatku od nieruchomości do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 PDOP?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-815/09-3/AO
  Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przyszłego stanu faktycznego, Wnioskodawca zamierza ujmować koszty podatku od nieruchomości do kosztów pośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d PDOP ?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-784/09/ASz
  Opodatkowanie podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1072/09/AP
  Czy zapłacony przez Spółkę za miesiąc wrzesień podatek od nieruchomości w opisanym powyżej stanie faktycznym związany z nieruchomościami wchodzącymi w skład wniesionej aportem 1 września zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowić będzie dla Spółki koszt podatkowy w miesiącu wrześniu?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1030/09-2/AG
  W jakich datach i w jakich kwotach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy księgować w koszty uzyskania przychodów kwoty wymierzonego podatku od nieruchomości, który płatny jest w czterech ratach, czy całość z datą wydania decyzji? Czy z terminami rat określonych w decyzji, czy może z datą faktycznej zapłaty? Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca powinien dokonać korekt deklaracji rocznych dotyczących roku 2006, 2007 i 2008?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-991/09-3/AMN
  Czy Spółka mająca status Zakładu Pracy Chronionej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony, a nie zapłacony podatek od wynagrodzenia pracowników i podatek od nieruchomości w części przekazany na ZFRON?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-554/09-2/DG
  1. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przeszłego stanu faktycznego, wnioskodawca ujmował koszty opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 POOP? 2. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przyszłego stanu faktycznego, wnioskodawca zamierza ujmować koszty opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości do kosztów pośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d PDOP?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-551/09-2/DG
  1. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przeszłego stanu faktycznego, wnioskodawca ujmował koszty opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 POOP? 2. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przyszłego stanu faktycznego, wnioskodawca zamierza ujmować koszty opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości do kosztów pośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d PDOP?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-553/09-2/DG
  1. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przeszłego stanu faktycznego, wnioskodawca ujmował koszty opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 POOP? 2. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przyszłego stanu faktycznego, wnioskodawca zamierza ujmować koszty opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości do kosztów pośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d PDOP?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-550/09-2/DG
  1. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przeszłego stanu faktycznego, wnioskodawca ujmował koszty opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 POOP? 2. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przyszłego stanu faktycznego, wnioskodawca zamierza ujmować koszty opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości do kosztów pośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d PDOP?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-549/09-2/DG
  CIT - w zakresie ustalenia momentu ujęcia podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-552/09-2/DG
  1. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przeszłego stanu faktycznego, wnioskodawca ujmował koszty opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 POOP? 2. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przyszłego stanu faktycznego, wnioskodawca zamierza ujmować koszty opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości do kosztów pośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d PDOP?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-572/09-3/PJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydatek związany ze zwrotem części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy traktować jako koszt bezpośrednio związany z przychodami ze sprzedaży mieszkań w obiekcie mieszkalnym wybudowanym na nabytym gruncie i w konsekwencji wydatek ten zostanie uznany jako koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży tych mieszkań?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-542/09-2/KK
  zaległy podatek od nieruchomości za lata 2004-2008 jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem, może zostać zaliczony przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego faktycznego poniesienia (zaksięgowania) w myśl art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli więc Spółka zaległy podatek od nieruchomości za lata 2004-2008 w całości ujęła (zaksięgowała) w księgach rachunkowych 2009 r. to przedmiotowe wydatki mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów roku 2009.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-430/09/AM
  Czy prawidłowe jest stwierdzenie, że wpłata 90% kwoty przysługującego Spółce, jako zakładowi pracy chronionej, zwolnienia z podatku od nieruchomości, na wydzielony rachunek zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jest kosztem uzyskania przychodów?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-974/09-2/AG
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć całą wartość podatku od nieruchomości oraz polisy, na podstawie dokumentu Decyzja Wymiarowa i Polisa, pod datami ich wystawienia?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1159/09-4/AK
  Czy przeniesienie w odpowiedniej części ciężaru podatku od nieruchomości na najemcę jest opodatkowane podatkiem VAT, a jeżeli nie, to czy udokumentowanie tego przeniesienia na najemcę może być dokonane notą księgową?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-577/09-2/MC
  Czy wartość w cenie nabycia budynku socjalno-bytowego , wiaty, placów i dróg oraz ogrodzenia podatek od nieruchomości w części dotyczącej wymienionych nieruchomości , podatek od nieruchomości dotyczący prawa wieczystego użytkowania gruntu, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu stanowią nakłady na nowo powstający budynek czyli zwiększają wartość początkową inwestycji czy są bezpośrednio kosztem uzyskania przychodów w momencie ich zaksięgowania?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-568/09-5/EK
  Czy Spółka może dokonać korekty podatku od osób prawnych za lata 2004, 2005, 2006 z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, a raty podatku od nieruchomości za rok 2007 zaliczyć w koszty roku zapłaty czyli w 2008 roku.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-624/09/MM
  Czy Wnioskodawca prawidłowo opłaca 8,5% zryczałtowany podatek dochodowy od całej kwoty przychodu uzyskiwanego co miesiąc z tytułu najmu, tj. od kwoty 800 zł, czy też powinien opłacać ten podatek od kwoty 487 zł 83 gr, tj. przychodu pomniejszonego o opłacany podatek od nieruchomości?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-535/09-2/JG
  Czy naliczany podatek od nieruchomości należy traktować jako koszt podatkowy czy niepodatkowy?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-634/09/JJ
  Podatek od nieruchomości jest częścią kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi najmu i jest opodatkowana wg stawki 22%.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-488/09/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę pierwszej (i następnych) rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-370/09-2/AJ
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki w dacie poniesienia dotyczące podatku od nieruchomości, tj. od gruntu, budowli, budynków, aktualnie nie wykorzystywanych gospodarczo, oraz opłaty za wieczyste użytkowanie od gruntów przeznaczonych pod późniejsze inwestycje (np. budowa nowej siedziby) ?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-540/09/BJ
  Czy dla podatku od nieruchomości jest właściwa stawka podatku VAT 22%, gdy Urząd Miasta nie nalicza podatku VAT?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-415/09-2/KS
  Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia wydatków z tytułu podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, którego dotyczył ten podatek, w przypadku, gdy przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nie jest wykorzystywana przez Spółkę w działalności gospodarczej i nie przysparza Spółce żadnego przychodu?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-513/09/HD
  Czy podatek od dzierżawionej nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-508/09-3/MM
  W tym konkretnym przypadku dojdzie do zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem VAT usługi leasingu traktując podatek od nieruchomości oraz innego rodzaju podatki, koszty, składki i opłaty o charakterze publicznoprawnym jako część kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi leasingu
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-622/09-2/AI
  Czy w przypadku wydzierżawiania nieruchomości służącej do prowadzenia działalności gospodarczej można refakturować podatek od nieruchomości nie naliczając podatku VAT, czy należy dodać wartość podatku od nieruchomości do wartości netto czynszu i opodatkować całość 22% stawką podatku VAT?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-228/09-2/DG
  Czy wymienione wydatki dotyczące wyłącznie projektu deweloperskiego, ponoszone przez Spółkę w latach 2007-2008, do dnia zakończenia procesu budowlanego (wydania decyzji o zezwoleniu na użytkowanie budynków) stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 1 koszty usług konsultingowych związanych z zarządzaniem i koordynacją działań zmierzających do realizacji projektu deweloperskiego; 2. koszty usług marketingowych obejmujące m.in. opracowanie strategii marketingowej, produkcje materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej, ogłoszenia w prasie, banery reklamowe, udział w targach mieszkaniowych;3. prowizje wypłacane pośrednikom za doprowadzenie do podpisania umowy przedwstępnej; 4. koszty wsparcia prawnego przy procesie sprzedaży, przygotowania i negocjowania umów przedwstępnych; 5. koszty podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu zajętego pod projekt deweloperski;6. koszty zapłaconych odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie projektu deweloperskiego.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-245/09-3/MB
  Czy Spółka maże dokonywać amortyzacji środków trwałych, tj. bocznic kolejowych, które czasowo przestały być używane oraz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tych bocznic w oparciu o przepisy updop? Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop, podatek od nieruchomości od nieużywanych czasowo bocznic kolejowych?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-354/09/IK
  Dokumentowanie kosztów związanych z wynajmem lokalu użytkowego
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-300/09/AW
  1. Czy koszty odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego na zakup gruntu oraz koszty podatku od nieruchomości powinny podwyższać wartość lokali w budynku wybudowanym na tym gruncie i stanowią koszty uzyskania przychodu w chwili osiągnięcia przez Spółkę przychodów ze sprzedaży lokali, czy też powinny być uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie zapłaty? 2. Czy koszty odsetek, prowizji i opracowania operatu szacunkowego i ubezpieczeń niezbędnych do zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji deweloperskiej podwyższają wartość lokali i stanowią koszty uzyskania przychodu w chwili osiągnięcia przez Spółkę przychodów ze sprzedaży lokali, czy też powinny być uznane za koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia? 3. Czy niżej wymienione koszty ponoszone przez Spółkę związane z realizacja określonej budowy stanowią koszty podatkowe w chwili osiągnięcia przychodów ze sprzedaży lokali, czy powinny być uznane za koszty w momencie poniesienia?- koszty reklamy inwestycji deweloperskiej,
  - koszty organizacji i utrzymania biura sprzedaży, wynagrodzenia pracownika biura sprzedaży, koszty leasingu samochodu pracownika biura sprzedaży,
  - koszty delegacji związanych z dojazdami prezesa firmy na miejsce budowy w celu kontroli prac podwykonawcy oraz negocjowania i podpisywania przedwstępnych umów sprzedaży z nabywcami lokali.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-477/09-2/AA
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatek od nieruchomości w części przypadającej na bezpłatnie użyczone do prowadzonej działalności gospodarczej grunty? Podatek ten jest odrębnie wymieniony w nakazie płatniczym podatku od nieruchomości wystawionym na właścicieli posesji, tj. rodziców?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-274/09/IK
  Podstawa opodatkowania z tytułu transakcji na kontraktach terminowych, instrumentach pochodnych typu forward.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-307a/09/MN
  Zarówno kwota podatku od nieruchomości, jak również opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – stanowiące element kalkulacyjny czynszu, dotyczącego lokalu użytkowego, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%, mimo tego, że należności te na fakturze są wyszczególnione odrębnie.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-280/09/IK
  opodatkowanie opłaty eksploatacyjnej za garaże
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-133/09-2/EŻ
  zapłata podatku za lata ubiegłe (5 lat wstecz) w roku 2009 nie będzie kosztem potrąconym w dacie jego poniesienia - jak twierdzi Wnioskodawca - ponieważ był on już ujęty w kwocie dzierżawy płaconej wydzierżawiającemu, a kwota dzierżawy zaliczona do kosztów uzyskania przychodów odpowiednich okresów. Zaliczenie zaległego za 5 poprzednich lat podatku od nieruchomości w koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy w roku 2009 spowodowałoby więc niedopuszczalne powtórne obciążenie dochodu do opodatkowania tą samą wartością ekonomiczną.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-225/09/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatku od nieruchomości.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-146/09-2/DG
  CIT w sprawie kosztów bezpośrednio zwązanymi z przychodami
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-221/09/AZb
  W związku z umową najmu lokalu Wnioskodawca obowiązany będzie do wliczenia do podstawy opodatkowania nie tylko kwot czynszu, lecz również pozostałych kwot związanych z utrzymaniem lokalu (media), a ponoszonych przez najemcę w związku z postanowieniami zawartej umowy, oraz uwzględnienia ww. kwot w wystawionych fakturach VAT.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-167/09-3/MC
  1. Czy Spółka dobrze zidentyfikowała koszty wymienione w punkcie numer 1 jako koszty bezpośrednio związane z przychodem rozpoznawane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w chwili sprzedaży inwestycji w proporcji do sprzedawanej powierzchni mieszkań? 2. Czy Spółka dobrze zidentyfikowała koszty wymienione w punkcie numer 2 jako koszty pośrednio, tj. inne niż bezpośrednio związane z przychodem, a więc rozpoznawane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w chwili poniesienia, tj. w momencie zaksięgowania faktur i innych dokumentów na koncie przeznaczonym do rozliczania kosztów podatkowych? 3. Czy Spółka dobrze interpretuje przepisy w zakresie możliwości przypisania kosztów pośrednich wynikających z wydatków lat poprzednich do roku podatkowego 2008, jeżeli nie rozpoznała ich jako koszty uzyskania przychodów w latach wydatkowania 2006-2007 poprzez zaksięgowanie na koncie służącym do rozliczenia kosztów podatkowych?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-337/09-2/KG
  Opodatkowanie podatkiem VAT podatku od nieruchomości.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-201/09/BS
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług podatku od nieruchomości z tytułu zawartej umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-153/09-5/AP
  Czy obciążając Regionalne Centrum Krwiodawstwa podatkiem od nieruchomości powinien być doliczony podatek VAT w wysokości 22%?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-81/09-4/MP
  W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego wynajmujący (niebędący podatnikiem podatku od nieruchomości) nie ma uprawnień do obciążania najemcy (podatnika tego podatku) podatkiem od nieruchomości, jak również nie ma prawa traktować tego obciążenia jako obrót, stanowiący podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku, gdy właścicielem wynajmowanej nieruchomości jest podmiot inny niż Skarb państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości, pomimo że stanowi odrębny element rozliczeń z najemcą, jest on należnością wynikającą z odpłatnego świadczenia usługi najmu i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Wynajmujący, będąc podatnikiem podatku od towarów i usług jest obowiązany wystawić dla najemcy fakturę VAT.. Najemcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawianych przez wynajmującego.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-158/09-2/AK
  Czynności wykonywane przez Spółdzielnię, związane z udostępnieniem mieszkańcom terenu parkingu społecznego, za które pobierana jest opłata w wysokości pokrywającej m.in. kwotę podatku od nieruchomości za zajmowany teren, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podatku VAT w wysokości 22%.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-155/09-2/AG
  1. Czy koszty podatku od nieruchomości, czynszu dla wspólnoty i inne stałe opłaty związane z przedmiotem tytułu najmu (kiosk, grunt) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, pomniejszające przychód z tytułu najmu pierwszego lokalu, tj. lokalu handlowego, którego najem trwa od stycznia 2008 roku?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-113/09/PS
  Czy wydatek z tytułu podatku od nieruchomości zakupionej przez spółkę komandytowo - akcyjną na potrzeby realizacji projektu deweloperskiego stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia czy w momencie osiągnięcia przez tą jednostkę przychodu ze sprzedaży mieszkań?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-86/09-4/KS
  zakupiona przez Wnioskodawczynię nieruchomość gruntowa, przeznaczona do dalszej odsprzedaży stanowi towar handlowy, który należy zaewidencjonować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tj. "zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu", a jeśli do końca roku podatkowego 2009 nie zostanie sprzedana, należy ją wykazać w remanencie końcowym. Natomiast kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych wydatków w tym podatku od nieruchomości i będzie on stanowił koszt uzyskana przychodu w dacie jego poniesienia.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-121/09-2/ISN
  Opodatkowanie podatkiem VAT podatku od nieruchomości i opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-56/09/PS
  Czy koszty: podatek od tej nieruchomości za 2008 rok, opłata za wieczyste użytkowanie, zapłacone za rok 2008 oraz odsetki od kredytu zapłacone w roku 2008 będą kosztem uzyskania przychodu w roku 2008?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-71/09-2/KG
  Opodatkowanie podatkiem VAT podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-71/09-3/KG
  Dokumentowanie rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-25/09-2/KG
  Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo naliczając podatek VAT od mediów wg właściwych im stawek, a od pozostałych składników opłat 22%, w tym także od podatku od nieruchomości (za drogi) i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-18/09-2/AA
  Czy Wnioskodawca postępuje słusznie zaliczając odsetki od kredytów hipotecznych oraz inne opłaty do kosztów uzyskania przychodów z najmu lokali zakupionych z tych kredytów?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-7/09-4/HS
  Czy niżej wymienione koszty ponoszone przez Spółkę związane z realizacją określonej budowy stanowią koszt podatkowy w chwili osiągnięcia przychodów ze sprzedaży lokali: - koszty uzyskania stosownych pozwoleń, w celu rozpoczęcia budowy, - koszty nadzoru inwestorskiego oraz koordynacji bhp na konkretnej budowie, - koszty ubezpieczeń budowy od ryzyka budowlano - montażowego, - koszty związane z posiadanym gruntem - tj. podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-7/09-5/HS
  Czy wszelkie koszty ponoszone przez dewelopera w celu utrzymania zdatnych do sprzedaży aczkolwiek niesprzedanych mieszkań, takie jak np. opłaty abonamentowe za energię elektryczną i cieplną i inne opłaty związane z utrzymaniem niesprzedanych lokali, powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży danego mieszkania?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-7/09-2/HS
  Czy koszty związane z utrzymaniem gruntu (tj. podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu) stanowią koszty uzyskania przychodów w chwili osiągnięcia przez Spółkę przychodów ze sprzedaży lokali wybudowanych na tym gruncie z uwzględnieniem trzech sytuacji: I. koszty dotyczące danego gruntu ponoszone przed rozpoczęciem budowy II. koszty dotyczące danego gruntu ponoszone w trakcie trwania na nim budowy budynku III. koszty dotyczące danego gruntu ponoszone po zakończeniu budowy związane z niesprzedanymi lokalami?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-798/08/PSZ
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2008-2009, kwoty zapłaconego podatku od nieruchomości, który dotyczył lat 2004-2007?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1421/08-4/AŻ
  Czy przychodem z najmu jest kwota czynszu czy kwota czynszu powiększona o opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, czynsz do spółdzielni mieszkaniowej oraz koszty podatku od nieruchomości?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-850/08-2/ŁM
  W jakim momencie Spółdzielnia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek od nieruchomości?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-724/08/MK
  Czy opłaty za dzierżawę gruntu, na jakim budowana jest inwestycja oraz podatek od nieruchomości dotyczący tego gruntu można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też opłaty te powinny zwiększać wartość początkową budowanego środka trwałego?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-82/09-2/AW
  opodatkowanie podatkiem VAT podatku od nieruchomości
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-759/08/PS
  Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje koszty robót budowlanych, przygotowania terenu pod budowę, dokumentacji projektowej, przyłączy i sieci, nadzoru budowlanego, a także infrastruktury zewnętrznej dotyczącej budowy budynku z lokalami na sprzedaż jako koszty wytworzenia, traktując je jako koszty bezpośrednie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie sprzedaży lokali, natomiast zaliczając koszty takie jak podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne, czy koszty wynagrodzenia pracownika nadzorującego i rozliczającego budowę oraz koszty reklamy i ogłoszeń do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1153/08/PC
  Czy koszty wskazane w pkt e, j-o, Podatnik może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować ich w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-15/09-2/MM
  Czy kwota podatku od nieruchomości uwidoczniona na refakturze podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym jaką stawkę należy zastosować refakturując podatek od nieruchomości?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-85/09/PC
  Czy Spółka prawidłowo potraktowała korektę podatku od nieruchomości za 2007r. jako koszty uzyskania przychodów w 2007 r.?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-719/08-4/ŁM
  1) Czy Spółka powinna dokonać korekty poszczególnych zeznań rocznych (CIT-8) za lata 2003-2007? 2) Czy Spółka powinna ująć zwroty podatku od nieruchomości do przychodów, w dacie ich faktycznej wpłaty? 3) Czy w przypadku powstania zaległości podatkowych, Spółka będzie mogła ująć zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodu?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-719/08-3/ŁM
  1) Czy Spółka powinna dokonać korekty poszczególnych zeznań rocznych (CIT-8) za lata 2003-2007? 2) Czy Spółka powinna ująć zwroty podatku od nieruchomości do przychodów, w dacie ich faktycznej wpłaty? 3) Czy w przypadku powstania zaległości podatkowych, Spółka będzie mogła ująć zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodu?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1225/08-4/DG
  Jako koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, uważa się wydatki ściśle (bezpośrednio) związane z danymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy w związku z charakterem prowadzonej działalności, np. wydatki na nabycie towarów, surowców przy działalności polegającej na sprzedaży tych towarów, tj. gdy można przypisać konkretnym kosztom konkretne przychody w danym okresie. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie, np. koszty ogólnoadministracyjne, koszty kredytu bankowego, koszty reklamy. Tego rodzaju koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1222/08-4/DG
  Jako koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, uważa się wydatki ściśle (bezpośrednio) związane z danymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy w związku z charakterem prowadzonej działalności, np. wydatki na nabycie towarów, surowców przy działalności polegającej na sprzedaży tych towarów, tj. gdy można przypisać konkretnym kosztom konkretne przychody w danym okresie. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie, np. koszty ogólnoadministracyjne, koszty kredytu bankowego, koszty reklamy. Tego rodzaju koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1224/08-4/DG
  Koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, uważa się wydatki ściśle (bezpośrednio) związane z danymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy w związku z charakterem prowadzonej działalności, np. wydatki na nabycie towarów, surowców przy działalności polegającej na sprzedaży tych towarów, tj. gdy można przypisać konkretnym kosztom konkretne przychody w danym okresie. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie, np. koszty ogólnoadministracyjne, koszty kredytu bankowego, koszty reklamy. Tego rodzaju koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2020/08-2/JB
  Opodatkowanie usług najmu wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak opłaty za media, podatek od nieruchomości.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1223/08-4/DG
  jako koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, uważa się wydatki ściśle (bezpośrednio) związane z danymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy w związku z charakterem prowadzonej działalności, np. wydatki na nabycie towarów, surowców przy działalności polegającej na sprzedaży tych towarów, tj. gdy można przypisać konkretnym kosztom konkretne przychody w danym okresie. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie, np. koszty ogólnoadministracyjne, koszty kredytu bankowego, koszty reklamy. Tego rodzaju koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1228/08-4/DG
  Jako koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, uważa się wydatki ściśle (bezpośrednio) związane z danymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy w związku z charakterem prowadzonej działalności, np. wydatki na nabycie towarów, surowców przy działalności polegającej na sprzedaży tych towarów, tj. gdy można przypisać konkretnym kosztom konkretne przychody w danym okresie. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie, np. koszty ogólnoadministracyjne, koszty kredytu bankowego, koszty reklamy. Tego rodzaju koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-133/08-4/AS
  Czy podatek od nieruchomości musi być składnikiem czynszu? Czy na podatek od nieruchomości musi być nałożony podatek VAT jak to jest dotychczas, gdy stanowi on składnik czynszu i gdy wystawiane są również na niego faktury VAT? Czy podatek od nieruchomości może być płacony przez Wnioskodawcę na podstawie rachunku wystawionego przez właściciela, a nie faktury VAT? Czy w ww. przypadku nadal płacenie za podatek od nieruchomości będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-728/08/AB
  Opodatkowanie Podatkiem VAT podatku od nieruchomości
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-784/08-2/AG
  Czy dla Wnioskodawczyni przychodem podatkowym będzie całość opłat ponoszonych przez dzierżawcę (a więc również opłacane przez dzierżawcę: podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), czy jedynie kwoty, które są przez Wnioskodawczynię faktycznie otrzymywane (a więc kwota czynszu za dzierżawę gruntu)?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-785/08-3/AG
  Czy przychodem podatkowym z tytułu dzierżawy będzie dla Wnioskodawcy całość opłat ponoszonych przez dzierżawcę (a więc również opłacane przez dzierżawcę: podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), czy jedynie kwoty, które są przez Wnioskodawcę faktycznie otrzymane (a więc kwota czynszu za dzierżawę gruntu)?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-772/08-2/AG
  Czy w przypadku opodatkowania dochodów z najmu na zasadach ogólnych można uznać za koszt uzyskania przychodu: - odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przeznaczonego na wynajem, - podatek od nieruchomości, - czynsz administracyjny, płacone przez Wnioskodawczynię za wynajmowane mieszkanie ze środków uzyskanych z tytułu najmu?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-592a/08/PSZ
  Czy zapłacony podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu w trakcie trwania inwestycji zwiększają wartość początkową środka trwałego?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-833/08/MS
  Czy spółka postępuje prawidłowo nie naliczając VAT należnego z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług jakim jest użyczenie części nieruchomości innej spółce oraz nie refakturując kosztów dotyczących podatku od nieruchomości?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-557/08/DK
  Czy zwolnienie z podatku od nieruchomości jest kosztem uzyskania przychodu w momencie przekazania kwot na ZFRON, czy w momencie wydatkowania tych środków z ZFRON?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-575/08-4/MM
  1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Spółka ma obowiązek korygowania deklaracji CIT-8 za poszczególne lata podatkowe? 2. Czy też nie składa korekty zeznań podatkowych (CIT-8) za poszczególne lata a trzymany zwrot podatku od nieruchomości ujmuje w przychodach podatkowych w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy (czyli do bieżącego roku)?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-520b/08/DP
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do k.u.p. spółki całości odpisów amortyzacyjnych oraz podatku od nieruchomości?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-487/08/MT
  Czy w roku podatkowym trwającym w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 30 września 2008 r. oraz w następnych latach podatkowych, pomimo faktycznego nieprowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, Spółka ma prawo zaliczyć stałe wydatki miesięczne związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa do kosztów uzyskania przychodów?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-841/08/CzP
  "Czy przyszły zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004-2006 ujęty w kosztach uzyskania przychodów w poprzednich latach podatkowych spowoduje powstanie przychodu na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bez konieczności korekty kosztów uzyskania przychodów za lata podatkowe 2004-2006?"
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-806/08/AK
  Czy koszty wskazane w pkt e, j - o, Spółka może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować ich w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN-II-3110-1/74/P/08
  Czy najemca, dzierżawca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zyskuje status podatnika podatku od nieruchomości w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 lit "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-531/08-3/MC
  1. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wydatki związane z nieruchomością mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy nieruchomość aktualnie nie jest wykorzystywana do celów najmu, dzierżawy, lecz zostanie sprzedana? 2. Kiedy wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - czy w momencie poniesienia czy w momencie uzyskania przychodu ze zbycia?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-531/08-2/MC
  1. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wydatki związane z nieruchomością mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy nieruchomość aktualnie nie jest wykorzystywana do celów najmu, dzierżawy, lecz zostanie sprzedana? 2. Kiedy wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - czy w momencie poniesienia czy w momencie uzyskania przychodu ze zbycia?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-531/08-3/MC
  1. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wydatki związane z nieruchomością mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy nieruchomość aktualnie nie jest wykorzystywana do celów najmu, dzierżawy, lecz zostanie sprzedana? 2. Kiedy wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - czy w momencie poniesienia czy w momencie uzyskania przychodu ze zbycia?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1042/08-4/MO
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłatę podatku od nieruchomości za budynek oraz grunty pod działalność gospodarczą?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-542/08-2/MC
  1. Czy odsetki i prowizja od kredytu na zakup gruntu (towaru handlowego) są kosztem w dacie poniesienia czy dopiero przy sprzedaży nieruchomości? 2. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki jest kosztem w dacie poniesienia, czy w dacie sprzedaży? 3. Czy podatek od nieruchomości jest kosztem w dacie poniesienia, czy w dacie sprzedaży?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1386/08-2/KB
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym zwrot podatku od nieruchomości będący konsekwencją stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004-2008, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w momencie otrzymania na konto Spółki środków pieniężnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-815/08-5/KG
  Czy Wnioskodawca postępuje słusznie opodatkowując podatek od nieruchomości podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-815/08-4/KG
  Opodatkowanie podatku od nieruchomości.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-476/08/MT
  1. Czy do otrzymanego zwolnienia z podatku od nieruchomości mają zastosowanie przepisy art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w sytuacji, gdyby do przyznanego zwolnienia miały zastosowanie przepisy art. 12 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, wartość otrzymanego zwolnienia należałoby wykazać "statystycznie" (poprzez wykazywanie mniejszych obciążeń kosztów z tytułu podatku od nieruchomości) jako przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? 3. Czy w przypadku, gdyby do przyznanego zwolnienia nie miały zastosowania przepisy art. 12 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, Spółka powinna uwzględnić wartość otrzymanego zwolnienia (poprzez zmniejszenie obciążeń kosztów z tytułu podatku od nieruchomości) w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-639/08/AB
  Opodatkowanie Podatkiem VAT podatku od nieruchomości stanowiącego element czynszu
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1226/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.08.2008r. (data wpływu 05.08.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie:
  - ustalenia momentu uznania wydatków poniesionych na realizacje projektu budownictwa mieszkanioweg ...
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-774/08/BM
  czy od refakturowanej kwoty podatku od nieruchomości należy naliczyć podatek VAT a jeżeli tak, to według jakiej stawki
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-752/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy Wojewódzkiej Policji przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu: 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT podatku od nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1464/08-2/AK
  - właściwym dokumentem potwierdzającym obciążenie Najemcy kosztami związanymi z usługą najmu, tj. zarówno kosztami czynszu najmu za użytkowanie budynku jak i kosztami "opłat eksploatacyjnych" są faktury VAT- właściwą formą dokonania rozliczenia "opłat eksploatacyjnych" za rok 2008 będzie wystawienie faktur VAT korygujących do faktur VAT wystawianych na rzecz Najemcy z tytułu "opłat eksploatacyjnych" w każdym miesiącu roku 2008- w odniesieniu do usługi najmu i związanej z nią usługi dotyczącej przeniesienia "opłat eksploatacyjnych" nie będą miały zastosowania ani obniżone, preferencyjne stawki podatku VAT ani też zwolnienie z podatku od towarów i usług; usługa będzie opodatkowana podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22%.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-474/08-2/KS
  Czy Spółka ma prawo uznać za koszt pośredni i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2007 zaległy podatek od nieruchomości dotyczący lat 2003 -2006 na podstawie art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1018/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2008 r. (data wpływu 31.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zależności pomiędzy zwolnieniem przedmiotowym od tego podatku a sposobem przekazywania środków na Fundusz Aktywności -jest nieprawidłowe.W dniu 31.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-708/08-5/AT
  Czy taka forma (zgodna z zawartą umową) obciążania najemcy jest dopuszczalna oraz czy zastosowane stawki podatku VAT są prawidłowe oraz czy najemca będący podatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo odliczyć naliczony podatek?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-773/08/RM
  Czy wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów z wynajmu budynku położonego na nieruchomości koszty ubezpieczenia budynku w całości.Czy wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów z wynajmu budynku położonego na nieruchomości koszty podatku od nieruchomości dotyczące budynku w całości.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-407/08-3/ŁM
  Czy koszty takie jak:1) amortyzacja budynków i budowli, 2) podatek od nieruchomości, 3) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ponoszone w związku z posiadaniem nieruchomości, które ze względu na rozwiązanie umów dzierżawy nie są w chwili obecnej przedmiotem dzierżawy (nieruchomości zlokalizowane w A, B, C oraz częściowo w D) stanowią koszt uzyskania przychodu spółki stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: "Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1" oraz stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: "Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16"?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-808/08/PC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do wartości początkowej środka trwałego odsetek i prowizji bankowych od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji (do ...
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-365/08-4/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 01 wr ...
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-800/08/EJ
  opłaty eksploatacyjne, opłaty na fundusz remontowy oraz podatek od nieruchomości za lokale użytkowe podlegają opodatkowaniu w wysokości 22% VAT
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-547/08/EJ
  opłaty eksploatacyjne i podatek od nieruchomości za garaże podlegają opodatkowaniu w wysokości 22% VAT
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-999/08-4/BS
  dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat z tytułu podatku od nieruchomości, naliczanych przez spółdzielnię mieszkaniową członkom posiadającym spółdzielcze własnościowe prawo do garaży
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-889/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu - jest nieprawidłowe.W dniu 09.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-761/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2008r. (data wpływu 20.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów -jest prawidłowe.W dniu 20.05.2008r. został złożony ww. wniose ...
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-797/08-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., reprezentowanej przez radcę prawnego Pana..., przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie naliczania podatku VAT do kwoty podatku od nieruchomości stanowiącej element kalkulacyjny wynagrodzenia za usługę leasingu) -jest prawidł ...
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-195/08-2/MM
  W którym okresie należy uznać za koszt uzyskania przychodu zaległy podatek od nieruchomości za lata ubiegłe - w dacie ujęcia w księgach rachunkowych decyzji określającej zaległość w podatku/deklaracji korygującej, czy też w dacie zapłaty zaległości?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-195/08-3/MM
  W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu powstałej nadpłaty w podatku od nieruchomości w przypadku jej zwrotu w formie gotówkowej - czy z datą ujęcia jej w księgach rachunkowych, czy w momencie otrzymania zwrotu nadpłaty?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-195/08-4/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości w przypadku jej przerachowania -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-478/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-221/08/JCi
  Czy zasadnym jest wystawianie przez "X", będącą płatnikiem VAT, faktur zawierających obciążenie podatkiem od nieruchomości innych jednostek budżetowych ze stawką 22%, czy też należałoby wystawić faktury ze stawką zwolnioną?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-355/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008r. (data wpływu 22.02.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu uznania poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 22 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkow ...
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-353/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008r. (data wpływu 22.02.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu uznania poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 22 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkow ...
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-356/08-2/DG
  Koszty zarządzania procesem realizacji projektu inwestycyjnego, koordynacji procesu sprzedaży, usługi marketingowe, podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu stanowią koszt uzyskania przychodu, i są potrącalne w dacie ich poniesienia
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-398/08-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2008r. (data wpływu 07.04.2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 12.05.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia dochodów zwolnionych od podatku oraz zasady obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość strat poniesionych w lata ...
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-142/08/RM
  Czy wartość podatku od nieruchomości odprowadzonego przez firmę na konto urzędu miasta stanowi u niej koszt uzyskania przychodu skoro nie jest ustawowo zobowiązana do płacenia podatku?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-106/08/AT
  Czy i w jakim momencie podatnik prowadzący zakład pracy chronionej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek od nieruchomości?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/423-128/08-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. , przedstawione we wniosku z dnia 08 lutego 2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 14 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-263/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwowego Przedsiębiorstwa X , przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2008r. (data wpływu 08.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 08.02.2008r. został zło ...
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-96/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 5 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wartości początkowej środka trwałego -jest:
  - prawidłowew zakresie ...
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-217/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwiększenia wartości początkowej środka trwałego -jest nieprawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-216/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów -jest prawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. został złożony ww. wni ...
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-35/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymana decyzją określającą Spółce nadpłatę w podatku od nieruchomości - powstania przychodu w podatku doch ...
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-84/08-2/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, przedstawione we wniosku z dnia 08 stycznia 2008 r. (data wpływu 17 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz podatku od nieruchomości -jest prawidłowe.W ...
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-50/08/ESZ
  Zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i wydatków dotyczących nieruchomości nie wykorzystywanej w prowadzanej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-232/07-3/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 3 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-196/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w kwestii ustalenia momentu potrącalności wydatków z tytułu podatku od nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007 r. wpłynął do tutejszego ...
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.RK3110-01/08
  Czy przedmiotowe obiekty (wiata kosza przyjęciowego oraz silosy) są budynkami to w myśl art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 844 z późn. zm.) i czy winny być zaliczone do budowli dla celów podatku od nieruchomości?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-146/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 16 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-169/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. M., przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest nieprawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. wpłynął ww. wn ...
 202. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 165/07
  Nie można bowiem uznać za spełnienie wymogu podania podstawy prawnej rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienia, wynikającego z art. 141 § 4 p.p.s.a., powołania przez Sąd jedynie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a tej ustawy, bez powiązania tego przepisu z przepisem prawa materialnego, który zdaniem tegoż Sądu w zaskarżonej decyzji został naruszony, w stopniu który miał wpływ na wynik sprawy. W zaskarżonym wyroku Sąd nie podał, jaki przepis prawa materialnego organ podatkowy naruszył w sposób określony w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a, ustalając dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-147/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 22 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 204. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II GSK 348/07
  dot. sposobu określenia sposobu obliczania rekompensaty przysługującej gminie z tytułu zwolenia gruntów znajdujących się w obrębie parku narodowego z podatku od nieruchomości
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-163/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od nieruchomości- jest nieprawidłowe.W dniu 12 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-111/07-4/ŁM
  1. Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów zapłacone w 2007 r. podatki od wieczystego użytkowania gruntów dotyczące lat ubiegłych? 2. Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów podatek od nieruchomości proporcjonalnie do miesięcy roku bieżącego i w całości dotyczące lat ubiegłych?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-511/07-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007r. (data wpływu 15.11.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatku od nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 13.11.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, ...
 208. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PP-I/4110-5/07/JP
  a) czy od 01.01.2007 r. do kosztów uzyskania przychodów w danym miesiącu można zaliczyć kwoty (netto) do zapłaty wynikające z faktur, rachunków i innych dokumentów, w tym dowodów wewnętrznych, w miesiącu, w którym te dokumenty zostały wystawione mimo, że nie zostały zapłacone? b) czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów powyższe kwoty (za wyjątkiem dotyczących materiałów i towarów handlowych) w następnym okresie rozliczeniowym (miesiącu) kiedy zostaną faktycznie zapłacone mimo, że faktury, rachunki i inne dokumenty będące podstawą księgowania zostały wystawione w poprzednim miesiącu?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-194/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007r. (data wpływu 26 września 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodu - jest prawidłowe ...
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-513/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania obciążenia podatkiem od nieruchomości najemcy lokalu użytkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 1 października 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 211. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PP-I/4210-13/07/KS
  Spółka zastanawia się, czy poniesione w latach 2002-2007 wydatki związane z wynajmowanym lokalem będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów z chwilą rozpoczęcia działalności gastronomicznej, do której przeznaczony jest przedmiotowy lokal (przewidywane w roku 2008 )?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-82/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. K. przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień podatkowych- jest prawidłowe.W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-57/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 13 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:- Zaliczenia do kosztów budowy z ...
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-209/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2007 r. (data wpływu 26.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu u wynajmującego -jest prawidłowe.W dniu 26.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-58/07-2/AMN
  Czy po przystąpieniu do spółki nowych wspólników odpisy amortyzacyjne, których przedmiotem są budynki i budowle oraz zapłacony podatek od nieruchomości będą stanowiły koszt uzyskania przychodów wszystkich wspólników?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-49/07-2/AMN
  Czy po przystąpieniu do spółki jako wspólnik z 5% prawem do udziału w zyskach, odpisy amortyzacyjne, których przedmiotem są budynki i budowle oraz zapłacony podatek od nieruchomości będą stanowiły koszt uzyskania przychodów przystępującego wspólnika ?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-50/07-2/AMN
  Czy po przystąpieniu do spółki nowych wspólników odpisy amortyzacyjne, których przedmiotem są budynki i budowle oraz zapłacony podatek od nieruchomości będą stanowiły koszt uzyskania przychodów wszystkich wspólników?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-57/07-2/AMN
  Czy po przystąpieniu do spółki jako wspólnik z 5% prawem do udziału w zyskach, odpisy amortyzacyjne, których przedmiotem są budynki i budowle oraz zapłacony podatek od nieruchomości będą stanowiły koszt uzyskania przychodów przystępującego wspólnika ?
 219. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II GSK 124/04
  Wszczęcie postępowania na wniosek strony może nastąpić wówczas, gdy zawarte we wniosku żądanie dotyczy sprawy indywidualnej załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, wniosek został złożony przez legitymowany podmiot będący strona postępowania, odpowiada wymogom formalnym i procesowym, a organ do którego został złożony jest właściwy w sprawie. Spełnienie powyższych przesłanek jest przedmiotem oceny przez organ do którego wniosek został złożony. W tym miejscu należy także podkreślić, że zarówno w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody (Dz. U. Nr 282, poz. 2804), jak i w późniejszym rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 lutego 2006 roku w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz. U. Nr 33, poz. 229) ustawodawca wprowadził zasadę, iż właściwy wojewoda do którego kierowany jest wniosek od gminy o zwrot utraconych dochodów sprawdza prawidłowość tego wniosku jedynie pod względem rachunkowym i formalnym, a następnie w określonym terminie jest zobowiązany do przekazania na rachunek budżetu gminy kwoty środków odpowiadających wysokości utraconych dochodów. Oznacza to, iż uprawnienia organu administracji publicznej zostały ograniczone do kontroli pod względem rachunkowym i formalnym, a nie do merytorycznego rozstrzygania o przyznaniu lub odmowie przyznania określonego prawa do zwrotu utraconych dochodów.
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/104/07/MJS
  Prawidłowość rozwiązania przyjętego przez Spółkę, polegającego na obciążeniu (w drodze wystawienia faktury VAT) właściciela majątku (Miasta) równowartością podatku od nieruchomości, w związku z przekazaniem temu właścicielowi do modernizacji majątku użytkowanego przez Spółkę na podstawie umowy poddzierżawy, zawartej z innym podmiotem (dzierżawcą) oraz ewentualnie momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn-RK-3110/01/07
  Podatnik wywodzi, iż z treści art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a zwłaszcza z użytego w tym przepisie sformułowania "w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości" wynika, że formularz deklaracji na podatek od nieruchomości powinien służyć do prawidłowego wymiaru i poboru podatku. . xxxxxx z uwagi na dużą ilość składanych deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości jest zainteresowana unifikacją tychże formularzy polegająca na tym, że xxxxxx opracowałaby takie formularze, które uwzględniałby możliwie najszerszy zakres danych określonych przez gminy wobec których jest ona podatnikiem.
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DEN.I.4-3110/35/07
  1. Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji zgodny z układem graficznym określonym przez radę gminy. 2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określone przez radę gminy we wzorze formularza nie wypełnia dyspozycji art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o której mowa w pkt. 1? 3. Przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości sporządzone w sposób niezgodny ze wzorami formularzy określonych przez radę gminy?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FII3110-2/34/2007
  1. Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art.6 ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy , przesyłanym później przez organ podatkowy , czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ? 2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery ksiąg wieczystych , nazwę sądu , numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycję przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ? 3.Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku , w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości , a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy.
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KP. 3110/44/2007/83
  Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisieart. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy, oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez radę gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierającej większy zakres danych niż określony przez radę gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sadu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewiduje konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierającej wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez radę gminy?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RFN 3110/42/P/07
  1. Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych/ w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji /replikę/ zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?. 2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych , nazwę sądu , numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD, lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?. 3. Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy?.
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. 3110-2/07
  1.czy wyrażenie "sporządzone na formularzy wg ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do deklaracji na podatku od nieruchomości oznaczoną formułą deklaracji zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy? 2.Czy założenie informacji i deklaracji zawierających większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy wypełnia dyspozycję art. 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy? 3.Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji i deklaracji w sposób niezgodny ze wzorami formularzy określonymi przez Radę Gminy?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fin3110-1/2007
  Dotyczy rodzaju stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/8/07
  Czy stanowi koszt uzyskania przychodu podatek od nieruchomości oraz opłata związana z wieczystym użytkowaniem gruntu, na którym jest prowadzona inwestycja związana z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-105/07/MK/2
  1.czy w przypadku następujących kosztów:- podatku od nieruchomości,- opłat za użytkowanie wieczyste, - opłat eksploatacyjnych (min. ubezpieczenie i ochrona obiektu, usługi telekomunikacyjne, media),winny one zostać rozpoznane jako koszt podatkowy Spółki w danym okresie, tj. w miesiącu osiągnięcia jednorazowego przychodu z tytułu najmu części nieruchomości, natomiastrozpoznanie pozostałej części kosztów dla celów pdop winno nastąpić w momencie, w którym zrealizują się przychody ze sprzedaży inwestycji, 2. czy w przypadku kosztów podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy nabycia nieruchomości oraz od pożyczek na sfinansowanie projektu deweloperskiego Spółka powinna odroczyć moment rozpoznania ww. kosztów dla celów pdop do momentu, w którym zrealizują się przychody ze sprzedaży inwestycji?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110/-2/2007
  1. Czy wyrażenie:" sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru" , użyte w art..6 ust.9 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości oznacza formularz( replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez radę gminy ,przesyłamy później przez organ podatkowy, czy formularz zawierających dane dotyczące podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości -jak to stanowi art.6 ust.13 tej ustawy? 2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez radę gminy, obejmujący przykładowo numery ksiąg wieczystych, nazwę sądu ,numery działek ,adres położenia nieruchomości ,KRS, Regon, PKD lub wysokość rat miesięcznych podatku od nieruchomości wypełnia dyspozycja art.6 ust.9 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 3. Czy przepisy prawa podatkowego i praw karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez radę gminy?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF 3101-17/2117/2007
  1. Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłany później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 3. Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.II.3110 5 - S- /07
  czy podlegaja opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nabyte działki.
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN V 3110/1-1/2007
  1. Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przezRadę Gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 3. Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy?
 234. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fp-31016/P/14/2007
  Dotyczy art. 6 ust.9 pkt 1 oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zgodnie z którym:· każdy formularz deklaracji na podatek od nieruchomości pozwalający na prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości, zawierający jednocześnie zakres danych określonych przez Radę Gminy na dany rok jest formularzem, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,· za składanie takiej deklaracji nie grożą żadne konsekwencje (sankcje) wynikające z przepisów prawa podatkowego.
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110-1I29/2007
  Obowiazek składania deklaracji na podatek od nieruchomości.
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn3110/I/9/07
  Dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisu art.6 ust. 9 pkt1 i ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych .
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.0154/1/07
  Czy za wynajęty plac położony na gruntach Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym, podatnikiem podatku od nieruchomości jest użytkownik wieczysty?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/p.3110-7-47/2007
  1) Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 2) Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierających większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycję przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 3) Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierających wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy?
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.II.3102-11/07
  1.Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art.6 ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art.6 ust.13 cyt. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 2.Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art.6 ust.9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 3.Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FP.VI.3110/5/1-1/07
  1. Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, .czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD lub wysokośćmiesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycje przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 3. Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy?
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.423/3/07
  Czy zapłacony podatek od nieruchomości do dnia przekazania budynku do użytkowania stanowi nakład inwestycyjny na ten budynek, a tym samym zwiększa jego wartość początkową ?
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn3119/1/2007
  1. Czy wyrażenie "sporządzenie na formularzu wg ustalonego wzoru" użyte w art.6 ust.9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od odniesienia do deklaracji na podatek od nieruchomości oznacza formularz ( replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez radę gminy, przesłany później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiary i poboru podatku od nieruchomości - jak to stanowi art.6 ust.13 tej ustawy? 2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez radę gminy, obejmujący przykładowo numery ksiąg wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adres położenia nieruchomości, KRS, Regon, PKD lub wysokość rat miesięcznych podatku od nieruchomości wypełnia dyspozycję art.6 ust.9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 3. Czy przepisy prawa podatkowego i praw karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacjo o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zastały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez radę gminy?
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BF-P.31100-130/07
  Zdaniem podatnika każdy formularz deklaracji na podatek od nieruchomości pozwalający na prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości zawierający jednocześnie zakres danych określonych przez Radę Gminy na danych rok jest formularzem , o którym mowa w art.6 ust.9 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ze względu na dużą ilość składanych formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości w różnych gminach, .... zainteresowana jest unifikacją tych formularzy. Unifikacja deklaracji zdaniem ... polegałaby na przygotowaniu takich formularzy, które uwzględniałyby możliwie najszerszy zakres danych określanych przez gminy, wobec których .... jest podatnikiem podatku od nieruchomości .
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1/07/CJS/KAN-17/07/07
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkania - jest prawidłowe. W dniu 04 lipca 2007 r. został złożo ...
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/63/SP/13/07
  Według przedstawionego we wniosku stanu faktycznego podatnik złożył zapytania czy:1) pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wniesiona w dniu notarialnego zawarcia umowy użytkowania wieczystego, stanowiąca 25% ustalonej ceny gruntu i potwierdzona fakturą VAT jest kosztem uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia proporcjonalnie do powierzchni gruntu, na którym zlokalizowane będą obiekty służące działalności gospodarczej, tj. w wysokości 60,24%?2) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości gruntowej można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów czy też zwiększają one wartość początkową budowanego na tym gruncie obiektu?
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.P.3110-7/07/IP
  Czy podatek od nieruchomości został naliczony prawidłowo.
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.01.1.SS.0717-12/06/07
  Czy armatura sieci domowej wytworzona przez .... S.A. stanowi materiał budowlany w rozumieniu uchwały Rady Miasta Krakowa nr XCIV/957/05 z dnia 23.11.2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIRF 31100/1/02/07
  Czy do mieszkania, które nie straciło swojego mieszkalnego charakteru, wykorzystywanego również w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinny być zastosowane stawki podatku od nieruchomości dla budynku mieszkalnego - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.II.1/5/3110/J/74/2007
  Czy można składać deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości na formularzach innych niż obowiązujące na terenie danej gminy za nieprawidłowe?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pod.II.31102-91/2007
  Czy istnieje możliwość sporządzania deklaracji podatkowych na formularzach innych niż ustalone na terenie gminy.
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PL.II.0550-11/07
  - dotyczy stosowania art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-47-426/07/ZDB
  Na podstawie jakiego dokumentu można zaksięgować opłatę podatku od nieruchomości uiszczoną syndykowi przez najemców?
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN/AP/3110/6/2007
  Wzór deklaracji.
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/70/2007
  Czy firma (Spółka jawna) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w roku 2006 i 2007, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,płacone za nieruchomość zakupioną przez firmę na potrzeby działalności gospodarczej, ale dotychczas nie używanej w tym celu (trwają prace remontowe, które umożliwią prowadzenie działalności - siedziba firmy znajduje się w innym miejscu) ?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FBP.050-3/07
  formularz deklaracji na podatek od nieruchomości
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-23/07
  Czy naliczać podatek VAT od składnika czynszu jakim jest podatek od nieruchomości ?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPiOL.I.3110-P/258/17/07
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości grunty i torowiska tramwajowe wraz z siecią trakcyjną i kablami zasilającymi trakcję, związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu ?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR/423-50/07/AB
  Czy zapłacony podatek od nieruchomości w firmie developerskiej należy potraktować jako koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia, tj. w 2007r., czy też podatek ten podwyższa wartość wytwarzanych lokali mieszkalnych i będzie kosztem uzyskania przychodów w momencie sprzedaży tych mieszkań.
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FnII.3262/ES/16/2007
  Czy linie światłowodowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.0550-1-2/07
  Czy najemcy są podatnikami podatku od nieruchomości z tytułu zawartej ze Skarbem Państwa-Nadleśnictwem umowy najmu?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SK-Fn.3110-1-57/2007
  Czy w myśl art. 2 ust 3 pkt 4 ustawy nie podlegają opodatkowaniu położone w pasach drogowych dróg publicznych gruntów i torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną i kablami zasilającymi trakcję, stanowiące własność Spółki, związane z zabezpieczeniem i obsługą ruchu?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. 0550-1-1/07
  Czy dzierżawcy są podatnikami podatku od nieruchomości z tytułu zawartej z X. umowy dzierżawy?
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WF.III.31100-8/07
  1. Czy kontenery posadowione na fundamentach należy traktować jako budowle?2. Czy kontenery posadowione na bloczkach betonowych należy traktować jako budowle?3. Czy w przypadku uznania, że kontenery są budowlami, należy opłacać podatek od nieruchomości tylko od wartości fundamentów, czy też od wartości samych kontenerów?4. Czy w przypadku uznania, że kontenery są budowami, należy opłacać podatek od nieruchomości od wartości fundamentów i od wartości kontenera, traktowanych jako jedna budowla?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/423-4/07
  Czy koszty podatku od nieruchomości jak też opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu stanowią koszt uzyskania z chwilą ich poniesienia nie zwiększając wartości początkowej środka trwałego?
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/11/07
  Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości i czynszu dzierżawnego ponoszonych w związku z nabyciem przez osobę fizyczną prawa wieczystego użytkowania działki gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, które ujęto w ewidencji środków trwałych ?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-33/07/UK
  Czy w przedstawionej sytuacji prawidłowy jest sposób rozliczania z najemcami z tytułu podatku od nieruchomości poprzez nienaliczanie podatku VAT.
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-9/07
  Czy należy do podstawy opodatkowania z tytułu najmu włączyć podatek od nieruchomości i w całości opodatkować te opłaty podatkiem VAT, czy też można zastosować wariant polegający na wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem VAT podatku od nieruchomości i ujmowania go na fakturze VAT jako osobną pozycję z dopiskiem "nie podlegający opodatkowaniu" ?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FBP.0550-2/07
  Czy grunty i torowiska tramwajowe wraz z siecią trakcyjną i kablami zasilającymi trakcję, położone w pasach drogowych dróg publicznych, stanowiące własność Spółki, związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/1/415-0009/07
  Czy podatek od nieruchomości dzierżawionego na potrzeby działalności gospodzarczej lokalu (stałówka) stanowi koszt uzyskania przychodów dzierżawiącego?
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn 3110/01/26/07
  Czy spółka cywilna jest podmiotem podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy wspólnicy tej spółki są wpisani w księdze wieczystej jako współwłaściciele nieruchomości na zasadach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej i nieruchomość ta jest wykorzystywana w prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej.
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/31/2007
  Czy w przypadku umowy najmu podatek od nieruchomości podlegający odrębnemu rozliczeniu zgodnie z zapisem w umowie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-21/07/MJ
  Spółdzielnia na podstawie art. 41 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług naliczyła podatek V A T według stawki 22 % od wszystkich składników opłaty związanej z eksploatacją i utrzymaniem boksu garażowego, natomiast członek spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do boksu garażowego jest zdania, że pobierany przez Spółdzielnię podatek VAT od podatku od nieruchomości jest niezgodny z ustawą o V A T. Spółdzielnia uważa, iż opisana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem V A T w wysokości 22 % jako opłata w całości. Czy zastosowane rozwiązanie jest prawidłowe?
 273. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS-I/2-4231/3/07
  Dot. momentu zaliczania do kosztów podatku od nieruchomości zapłaconego po terminie.
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PiO 31191-20/17a/07
  Czy najemca może zostać zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości.
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-12/07/AB
  Czy opisane wydatki, jako pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami (koszty okołozakładowe), podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FnII/07
  Dotyczy podatku od nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych( Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FIN-0550/1/2007
  Czy kontenery (tymczasowe obiekty budowlane) są budowlami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/1A/07/MK
  Czy wystąpi podatek od dochodu ze zbycia nieruchomośc w przypadku sprzedaży nieruchomosci po dwunastomiesiecznym okresie zameldowania od daty nabycia, a także daty od jakiej nalezy liczyć dwunastomiesięczny okres zameldowania, tj. od daty zgonu, czy od daty sprawy spadkowej?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/1/07/MK
  Pytanie dotyczy rodzaju i wysokości podatku z tytułu sprzedazy mieszkania po upływie jednego miesiąca, dwóch miesiecy lub trzech miesiecy od daty nabycia.
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr: 3110/12/07
  Czy dzierżawca użytków rolnych i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, prowadzący na tych gruntach działalność gospodarczą (wyciągi i trasy narciarskie), powinien w sezonie zimowym płacić podatek od nieruchomości jak za grunty związane z działalnością gospodarczą zaś w sezonie letnim podatek rolny zgodnie z klasyfikacją zawartą w ewidencji gruntów?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.III.OP-3110/1687/07
  1. Czy kontenery posadowione na fundamentach należy traktować jako budowle? 2. Czy kontenery posadowione na bloczkach betonowych należy traktować jako budowle? 3. Czy w przypadku uznania, że kontenery są budowlami, należy opłacać podatek od nieruchomości tylko od wartości fundamentów, czy też od wartości samych kontenerów? 4. Czy w przypadku uznania, że kontenery są budowlami, należy opłacać podatek od nieruchomości od wartości fundamentów i od wartości kontenera, traktowanych jako jedna budowla?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.II3110/69/3/07
  Czy z uwagi na fakt ujęcia działek gruntu w ewidencji gruntów jako gruntów rolnych oraz nie zajmowania ich na prowadzenie działalności gospodarczej, przedmiotowa nieruchomość powinna być opodatkowana podatkiem rolnym?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WKP.RWP.SS.3110-3-432/07
  Czy drogi i chodniki służące do dojazdu i dojścia do budynków mieszkalnych oraz garaży i pawilonów handlowych czy też parkingów na terenie spółdzielni podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ?
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110-9/13/2007
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania nieruchomości będących w trwałym zarządzie
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/16/07
  Czy wydatki poniesione przez dzierżawcę nieruchomości na opłacenie podatku od nieruchomości, udokumentowane pokwitowaniem wystawionym na nazwisko właściciela nieruchomości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/10/07
  Czy wydatki poniesione przez dzierżawcę nieruchomości na spłatę zaległości w podatku od nieruchomości powstałych przed dniem zawarcia umowy dzierżawy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 287. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PL-833/35/07/IP/346
  Odpowiadając na pismo z dnia 9 marca br. znak: Bp.II.3125/6/2007, w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, Ministerstwo Finansów wyjaśnia: Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ustawa ...
 288. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO/Cz/413/702/07
  Czy osoba będąca retencjonistą nieruchomości Skarbu Państwa jest zobowiązana do świadczenia podatku od nieruchomości?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-12/17/07
  Czy podatek od nieruchomości należny do Urzędu Gminy stanowi przychód podatniczki.
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FnII.3262?ES/4/2007
  Czy nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe, podlegają na mocy art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.I.0550/1/07
  Czy w związku z nowelizacją przepisu art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązującą od 1.01.2007 r. od latarni oświetleniowych (budowli), znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych służących zabezpieczeniu ruchu, Zakład winien opłacać podatek od nieruchomości od roku 2007 ?
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-1/07/RM
  Jak rozliczać ponoszone przez Spółkę działającą w specjalnej strefie ekonomicznej (faza inwestycji, Spółka nie prowadzi działalności i nie potrafi określić, czy będzie prowadzić tylko działalność, z której uzyskany dochód będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych) ogólne koszty zarządzania związane z działalnością Spółki, tj. ochrony, prowadzenia księgowości, podatku od nieruchomości, najmu siedziby Spółki poza specjalną strefą ekonomiczną, w przypadku gdy Spółka jest na etapie budowy, nie wykazuje przychodów ze sprzedaży i nie może rozliczać kosztów proporcją? Czy wszystkie koszty ogólne są kosztami kwalifikowanymi, tj. związanymi z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej ?
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-148/2006/LŚ
  Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy stanowisko Spółdzielni w sprawie naliczania podatku VAT w przypadku podatku od nieruchomości dotyczącego garaży jest słuszne. Spółdzielnia posiada garaże zabudowane przez członków Spółdzielni na terenie Spółdzielni. Spółdzielnia odprowadza od garaży podatek od nieruchomości. Wnioskodawca obciąża następnie dzierżawiących garaże podatkiem od nieruchomości w wysokości obowiązującej w danym roku (w skład opłaty za dzierżawę wchodzi podatek od nieruchomości i od tej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 22%. Dzierżawcy garaży chcą, aby w przyszłości wydzielić z opłaty dzierżawnej podatek od nieruchomości i naliczać VAT od opłaty dzierżawnej natomiast od wydzielonego podatku od nieruchomości nie naliczać podatku VAT. Według Spółdzielni, podatek od nieruchomości jest składnikiem opłaty za garaż i od niej powinno się naliczać podatek VAT.
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-03/2007/LŚ
  Spółka jest poddzierżawcą gruntu, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Właściciel obciążył kosztami podatku od nieruchomości dzierżawcę gruntu za okres od 01.01.2001r. Do 30.09.2006r. naliczając jednocześnie podatek VAT. Dzierżawca zakwestionował zasadność opodatkowania podatku od nieruchomości podatkiem VAT przez właściciela. Spółdzielnia Mieszkaniowa stoi na stanowisku, iż w/w obciążenie jest zasadne. W związku z powyższym dzierżawca wystąpił do wnioskodawcy o zapłatę podatku od nieruchomości naliczając jednocześnie podatek VAT. Zgodnie z zawartą umową Spółka jest zobowiązana do ponoszenia kosztów podatków lokalnych. Podatnik pyta, czy faktura obejmująca koszty związane z podatkiem od nieruchomości została prawidłowo wystawiona, a jeśli tak to czy podatek VAT podlega zwrotowi. Zdaniem wnioskodawcy nie ma podstaw aby naliczać podatek VAT od podatku od nieruchomości.
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-148/2006/LŚ
  Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy stanowisko Spółdzielni w sprawie naliczania podatku VAT w przypadku podatku od nieruchomości dotyczącego garaży jest słuszne. Spółdzielnia posiada garaże zabudowane przez członków Spółdzielni na terenie Spółdzielni. Spółdzielnia odprowadza od garaży podatek od nieruchomości. Wnioskodawca obciąża następnie dzierżawiących garaże podatkiem od nieruchomości w wysokości obowiązującej w danym roku (w skład opłaty za dzierżawę wchodzi podatek od nieruchomości i od tej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 22%. Dzierżawcy garaży chcą, aby w przyszłości wydzielić z opłaty dzierżawnej podatek od nieruchomości i naliczać VAT od opłaty dzierżawnej natomiast od wydzielonego podatku od nieruchomości nie naliczać podatku VAT. Według Spółdzielni, podatek od nieruchomości jest składnikiem opłaty za garaż i od niej powinno się naliczać podatek VAT.
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-03/2007/LŚ
  Spółka jest poddzierżawcą gruntu, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Właściciel obciążył kosztami podatku od nieruchomości dzierżawcę gruntu za okres od 01.01.2001r. Do 30.09.2006r. naliczając jednocześnie podatek VAT. Dzierżawca zakwestionował zasadność opodatkowania podatku od nieruchomości podatkiem VAT przez właściciela. Spółdzielnia Mieszkaniowa stoi na stanowisku, iż w/w obciążenie jest zasadne. W związku z powyższym dzierżawca wystąpił do wnioskodawcy o zapłatę podatku od nieruchomości naliczając jednocześnie podatek VAT. Zgodnie z zawartą umową Spółka jest zobowiązana do ponoszenia kosztów podatków lokalnych. Podatnik pyta, czy faktura obejmująca koszty związane z podatkiem od nieruchomości została prawidłowo wystawiona, a jeśli tak to czy podatek VAT podlega zwrotowi. Zdaniem wnioskodawcy nie ma podstaw aby naliczać podatek VAT od podatku od nieruchomości.
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-02/2007/LŚ
  Spółka jest dzierżawcą gruntu, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Umowa dzierżawy została zawarta w 1995 roku na okres 25 lat. W latach 2001 - 2006 podatnik składał deklarację i opłacał podatek od nieruchomości. W wyniku przeprowadzonej kontroli we wrześniu przez Urząd Miasta, stwierdzono że podatek od nieruchomości powinien opłacać właściciel gruntu czyli Spółdzielnia, a nie wnioskodawca będący dzierżawcą gruntu. Wobec powyższego Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła fakturę, na której oprócz kwoty za dzierżawę terenu znalazła się kwota dotycząca eksploatacji i podatku od nieruchomości, obciążona 22% podatkiem VAT. W umowie dzierżawy zawartej między wnioskodawcą a Spółdzielnią widnieje zapis dotyczący obowiązku ponoszenia przez dzierżawcę ponoszenia kosztów eksploatacji w tym także obciążenia publiczno i cywilnoprawne. W świetle powyższego wnioskodawca pyta, czy przy tak skonstruowanej umowie prawidłowym jest naliczenie przez Spółdzielnię podatku VAT od podatku od nieruchomości za okres 2001 - 2006r. Spółka stoi na stanowisku, że stanowisko Spółdzielni jest błędne i nie należy doliczać podatku VAT w przypadku w/w opłat.
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-03/2007/LŚ
  Spółka jest poddzierżawcą gruntu, którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. Właściciel obciążył kosztami podatku od nieruchomości dzierżawcę gruntu za okres od 01.01.2001r. Do 30.09.2006r. naliczając jednocześnie podatek VAT. Dzierżawca zakwestionował zasadność opodatkowania podatku od nieruchomości podatkiem VAT przez właściciela. Spółdzielnia Mieszkaniowa stoi na stanowisku, iż w/w obciążenie jest zasadne. W związku z powyższym dzierżawca wystąpił do wnioskodawcy o zapłatę podatku od nieruchomości naliczając jednocześnie podatek VAT. Zgodnie z zawartą umową Spółka jest zobowiązana do ponoszenia kosztów podatków lokalnych. Podatnik pyta, czy faktura obejmująca koszty związane z podatkiem od nieruchomości została prawidłowo wystawiona, a jeśli tak to czy podatek VAT podlega zwrotowi. Zdaniem wnioskodawcy nie ma podstaw aby naliczać podatek VAT od podatku od nieruchomości.
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-29/07/AJ
  Czy część raty leasingowej (leasing operacyjny), dotycząca wieczystego użytkowania gruntu jest kosztem uzyskania przychodu? Czy opłaty dotyczące leasingowanej nieruchomości refakturowane zgodnie z umową przez leasingodawcę na Spółkę (podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) są takimi kosztami? Spółka sprzedała firmie leasingowej prawo wieczystego użytkowania gruntu z budynkiem hali wystawienniczej i zawarła z tą firmą umowę leasingu operacyjnego z art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka otrzymuje od tej firmy faktury VAT na czynsz leasingowy. Część raty leasingowej odnosi się do prawa do korzystania z budynku hali wystawienniczej, część - prawa do korzystania z gruntu.
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. IV. 0717-I-7/06/07
  Czy podatek od nieruchomości - od zwiększonej powierzchni użytkowej budynków oraz od wzrostu wartości budowli wskutek ich modernizacji, winien być ustalony w następnym roku podatkowym, po roku, w którym zakończono modernizację na podstawie wartości początkowej ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego w przypadku budowli lub powierzchni użytkowej w przypadku budynków?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.II.3110 5-1/07
  nieruchomości lub ich części będące w posiadaniu Zakładu .......... posiadającego status jednostki budżetowej zajęte do prowadzonej przez Zakład działalności statutowej i nie podnajmowane innym podmiotom, prowadzącym działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek jak od gruntów, budynków lub ich części pozostałych.
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/07
  Czy sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, innej niż budowlana lub przeznaczonej pod zabudowę, jest zwolniona z podatku od towarów i usług?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DKP.I.3119-86/07
  Czy w ciągu roku podatkowego podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości podlega zmianom.
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.II.3110/1/76/2007
  POSTANOWIENIEPrezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 165a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 roku. DZ.D.Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2007 roku (data wpływu do organu podatkowego 18.06.2007 roku) w sprawie wydania interpretacji przepisów w zakresie składania deklaracji na podatek od nieruchomościpostanawia1. Udzielić na wniosek podatnika interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:- Uznać za nieprawidłowe stanowisko podatnika wyrażone we wniosku z dnia 12.06.2007 roku sprowadzające się do twierdzenia, iż w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych formularz dęklaracji na podatek od nie ...
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/29/06/07/MB
  Czy podatek od nieruchomości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ?
 306. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-137/06/EŻ
  dot. momentu uznania za koszt podatkowy, wydatków z tytułu m.in dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF.I.415.03.07
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy prawidłowo postąpi w przypadku zaliczenia umorzonych zaległości w podatku od nieruchomości do przychodów 2007r.?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-IV-3118-3/2007
  Czy podatek od nieruchomości wydzierżawionych przez zakład podmiotom gospodarczym winny uiszczać te podmioty jako posiadacze nieruchomości Skarbu Państwa czy też Zakład jako wydzierżawiający na podstawie art.3 ust.4 pkt a ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2006r Nr 121 poz. 844/ ?
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: GF.RM.3110-17/07(147/06)
  Czy obowiązek podatkowy w zakresie podatku od posadowionych na dzierżawionym gruncie budowli spoczywa na spółce, innymi słowy czy turbiny wiatrowe należy traktować jako elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki i w związku z powyższym uznać Spółkę jako ich właściciela, jako podatnika?
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB II.3110/1/52/2007
  w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej .
 311. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO/Cz/400/19/07
  1. Czy internaty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844) jako budynki mieszkalne? 2. Czy budowle związane z prowadzeniem działalności internatowej: sieci kanalizacyjne i przyłącza sieci kanalizacyjnej, za pomocą których odprowadzane są ścieki oraz wody opadowe, oraz sieci energetyczne, za pomocą których dostarczana jest energia elektryczna, jak również drogi i place utwardzone, parkingi utwardzone itp., znajdujące się na działkach, na których usytuowane są budynki internatowe i służące mieszkańcom internatów podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DKP.I.3110.5-13/07
  Czy modernizacja budowli lub ich części dokonana w danym roku podatkowym będzie miała wpływ na podatek od nieruchomości dopiero w dniu 1 stycznia roku następnego?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-47/06
  Czy zobowiązania wobec ZUS zapłacone za lata ubiegłe oraz podatek od nieruchomości będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie ich fizycznej zapłaty ?
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPiOL-III-6/JKO/07
  Czy drogi wraz z gruntami na których się znajdują podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POD.3110-2/07
  Czy chwila przeniesienia własności niezabudowanej nieruchomości, na podstawie umowy, w której nie zaznaczono, w jakim momencie i w jaki sposób nastąpi wydanie nieruchomości nabywcy jest tożsama z chwilą objęcia tejże nieruchomości w posiadanie samoistne przez nabywcę i jako taka powoduje powstanie po stronie właściciela obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/III/443-64/06
  Czy Wnioskodawca jest obowiązany do dokonania korekt deklaracji VAT-7, w sytuacji gdy odliczył podatek naliczony z faktur VAT za najem pomieszczeń, w których oprócz czynszu uwzględniony był podatek od nieruchomości i podatek gruntowy, podczas gdy z umowy najmu nie wynika obowiązek zapłaty tych podatków przez wynajmującego?
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.PIOL.3110-1-8-i/2006
  Dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FBP.0550-1/07
  1. Czy Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem od nieruchomości - budowli oczyszczalni ścieków w okresie umowy użyczenia? 2. Czy w przypadku wystąpienia obowiązku podatkowego opisanego w pkt 1 obowiązek ten nastąpi od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zaistniało to zdarzenie albo od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęto eksploatację oczyszczalni na podstawie umowy użyczenia?
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/120/06
  Czy zaległy podatek od nieruchomości zapłacony w roku bieżącym czy też w ratach w roku następnym, stanowił będzie koszt uzyskania przychodów okresu, w którym dokona zapłaty?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/35/06
  Czy u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe niezapłacony w 2006 roku podatek od nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu roku, którego dotyczy, tj. roku 2006?
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/4231/11/06
  Czy wydatki poniesione we wrześniu 2006r. na uiszczenie należnego podatku od nieruchomości za lata 2001 - 2005 można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2006?
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/06
  Czy roczne opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości związany z tymi gruntami stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w momencie ich poniesienia?
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/178/06/AG
  Czy wydatki z tytułu podatku od zabudowanej nieruchomości gruntowej są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.IV 0717-I-5/06
  Czy deklaracja na podatek od nieruchomości w zakresie budowli (schody, rampa) winna być sporządzona do dnia 15 października 2006 r., w której budowlę (wybudowaną na gruncie stanowiącym własność gminy) wykazać należy jako odrębny przedmiot opodatkowania, gdy obiekt budowlany stanowi współwłasność (po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną)?
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. IV. 0717-I-4/06
  Czy Spółka Jawna X. wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami obiektu budowlanego nietrwale związanego z gruntem (tj. schodów i rampy) zobowiązana jest do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) na rok 2006?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-13/06
  Firma zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej zaliczenia do właściwego roku podatkowego kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości za 2005 rok zapłaconym w dniu 13-02-2006r., w związku z decyzją z dnia 20-01-2006r. odmawiającą umorzenia w/w podatku (księgi rachunkowe).
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/731/KDO/423/6/06/JŻ
  - czy zapłacony podatek od nieruchomości ( gruntu) przeznaczonego do działalności gospodarczej będzie kosztem uzyskania przychodu , jeżeli na tym gruncie nie wybudowano jeszcze budynku handlowego?albo- czy kwota podatku od nieruchomości podwyższać będzie wartość gruntu do chwili przekazania gruntu i budynku na środki trwałe.
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RPO 3110/22/P/P/06
  Pytanie podatnika dotyczy wskazania momentu od którego należy uwzględnić w podstawie opodatkowania podatku od nieruchomości zwiększoną wartość zmodernizowanych budowli.
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-10/06
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć podatek od nieruchomości w sytuacji kiedy właścicielem owej nieruchomości jest współmałżonek. Nieruchomość ta należy bowiem do majątku odrębnego współmałżonka.
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.III.3110/Np/4553/2006
  Wysokość stawki podatku od nieruchomości dla budynków wykorzystywanych przez gospodarstwo pomocnicze na podstawie umowy użyczenia.
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-102/06
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług winno się zastosować przy obciążaniu podatkiem od nieruchomości najemcy lokalu w oparciu o ustalenia zawartej umowy?
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-60/06
  Czy Spółka może doliczyć podatek VAT z faktury, w której został on naliczony od podatku od nieruchomości i czy podatek od nieruchomości stanowi przedmiot opodatkowania w podatku VAT ?
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/251/06
  Czy umorzona kwota czynszu stanowi dochód najemcy? Czy podlega opodatkowaniu umorzona kwota podatków i opłat lokalnych?Czy gmina powinna wystawić PIT11/8B i wykazać dochód z w/w tytułów?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-3/06/U
  Czy w okresie obowiązywania umowy użyczenia płacony przez użyczającego podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu użytkowania wieczystego od nieruchomości gruntowej będą stanowiły jego koszt uzyskania przychodu?
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.JM.3110/11/03/06
  1. Czy podatnikiem podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Ł jest Komendant Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w S, czy też Gospodarstwo Pomocnicze w S Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP? 2. Czy powierzchnie nieruchomości wykorzystywane do celów statutowych OHP i jednocześnie sporadycznie i krótkookresowo wynajmowane osobom trzecim na tzw. imprezy okolicznościowe należy zakwalifikować do powierzchni zajętych na działalność gospodarczą.
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110-9/47/2006
  Dotyczy zastosowania właściwej stawki podatku od nieruchomości za powierzchnię użytkową szpitala zajętą przez utworzony na terenie Zakładu Karnego prowadzący działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych osadzonym.
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PII/423-12/06
  Czy w świetle art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć: - stratę powstałą w zwiąku z rozbiórką nie w pełni umorzonych środków trwałych, - koszt rozbiórki, - podatek od nieruchomości, - amortyzację pozostałych obiektów?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/311/JS/06
  Zadajecie Państwo pytanie czy kwota uzyskana ze sprzedaży domu będzie zwolniona z podatku jeżeli została przeznaczona na zakup przez Panią XXX -małżonkę (za zgodą męża) działki przeznaczonej pod zabudowę usługową?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-3110/OPJ/45/2006
  Czy podstawa opodatkowania budowli w roku, w którym dokonano modernizacji w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości pozostaje bez zmian?
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-35/06
  Czy naliczony i zapłacony podatek od nieruchomości przed przyjęciem do użytkowania budynków i budowli można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w monencie zapłaty?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FI.3110-6-1-2/06
  czy wyłączenie z przewidzianego uchwałą zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności handlowej (§ 2 pkt 1 uchwały "z wyłączeniem handlu") dotyczy każdego rodzaju handlu, w tym także części opisanej działalności Spółki, czy też wyłącznie handlu detalicznego i konsumenckiego, odbywającego się fizycznie na terenie nieruchomości poprzez ekspozycję towaru, jego oglądanie i kupowanie przez klientów.
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/309/JS/06
  Jak się liczy pięcioletni okres - dotyczy to zbycia domu. W przypadku nabycia gruntu i wybudowania na nim budynku, 5 letni okres powinien być liczony od końca roku w którym podatnik nabył grunt, czy od końca roku w którym zakończono budowę domu?
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-5/06/AZ
  Czy możliwe jest zaliczenie (w takiej części w jakiej pozostaje powierzchnia pokoju przeznaczonego na działalność gospodarczą w powierzchni całego lokalu mieszkalnego) do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków: • za wodę i wywóz nieczystości, • na podatek od nieruchomości, • energię, • odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie nieruchomości • inne koszty dotyczące całej nieruchomości w części przypadającej na przedmiotowy lokal.
 344. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42190/I/4/MC/06
  Pytannie w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2005 r. zapłaconego zaległego podatku od nieruchomości za lata 2003-2004.
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FP.IX.3110/5/1-4/06
  Jaką stawkę podatku od nieruchomości należy zastosować do opodatkowania budynków koszarowych?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn-3110-1/14/2006
  Co bierzemy pod uwagę przy obliczaniu powierzchni użytkowej budynku?
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DKP.I.0717-64/06
  Czy drogi i parkingi podlegają podatkowi od nieruchomości?
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FI.3110-6-1-3/06
  Co należy rozumieć przez podjęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę po raz pierwszy na obszarze strefy aktywności gospodarczej" (§ 2 pkt 2a) uchwały), tj. od kiedy przysługuje zwolnienie od podatku - czy od rozpoczęcia przez spółkę działań remontowych na nieruchomości, z którym połączone będzie stosowne zwiększenie zatrudnienia (zgodnie z pkt c), czy też dopiero od rozpoczęcia przez spółkę na terenie nieruchomości prowadzenia głównej działalności zarobkowej, tj. od przeniesienia do budynku biurowego biura zarządu, pracowników administracyjnych i księgowych oraz pracowników działu handlowego.
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.II3110 5-4/06
  Czy obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku powierzchni stanowiących własność uczelni, a wynajmowanych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło faktyczne rozpoczęcie najmu zgodnie z umową.
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/113/2006
  Czy będzie kosztem uzyskania przychodów podatek od nieruchomości, w sytuacji gdy nieruchomość wykorzystywana jest przez wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli fakt ten został zgłoszony do Urzędu Miasta ......., a w umowach użyczenia będzie klauzula, że podatek od nieruchomości w części przypadającej na działalność gospodarczą odprowadzać będzie biorący w używanie nieruchomość ?
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO 3110/265/06
  Czy podatkiem od nieruchomości są objęte drogi wewnątrzzakładowe oraz chodniki?
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.N-0550/7/06
  Zwiększenie wartości budowli w wyniku modernizacji dokonanej w trakcie roku podatkowego wywołuje zmianę wysokości podatku od nieruchomości dopiero od 1 stycznia następnego roku.
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. 3110/6/1/06
  Nabyto nieruchomości składające się z działek oraz budynku do prowadzenia działalności gospodarczej posadowionego na tych działkach. Czy podatek od nieruchomości od gruntów należy liczyć od całej powierzchni wg stawki za grunty związanych z prowadzeniem działalności? Czy podatek od nieruchomości od gruntów należy liczyć od powierzchni znajdującej się pod halą i w otoczeniu hali wg stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności, natomiast pozostałą powierzchnię wg stawki dla pozostałych gruntów?
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.N-0550/6/06
  Aby stwierdzić czy obiekt budowlany typu wimer jest budynkiem czy też budowlą należałoby dokonać oględzin, lub powołać biegłego w celu sporządzenia opinii.
 355. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/423-89/006/Int./DP
  Czy wydatki na utrzymanie nieruchomości (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości), która nie jest wykorzystywana w działalności, jest natomiast przeznaczona do sprzedaży, stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia ?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KP.3110-2/14/2006
  Jaką stawkę podatku od nieruchomości należy zastosować do opodatkowania budynków koszarowych?
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-103/163a/78/06/BB
  kwestia dotycząca zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na utrzymanie nieruchomości, stanowiącej własność jednego ze wspólników
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB-3110/JP/117/06
  - dotyczy powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. nr 121 poz. 844, art. 6 pkt. 3) od zmodernizowanych budowli.
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FI.3110-6-1-1/06
  Czy budynki lub ich części, które są przeznaczone na zakwaterowanie zbiorowe żołnierzy oraz pomieszczenia funkcjonalnie z nimi związane, takie jak świetlice, jadalnie, szatnie na odzież i sprzęt żołnierzy, suszarnie odzieży, umywalnie, WC, itp., należy traktować jako części budynków mieszkalnych.
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.311-1/06
  Czy wydatki na ulepszenie w trakcie roku podatkowego powodują zwiększenie podstawy podatku i wymiaru podatku w danym roku podatkowym, czy na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego.
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO.I.W/IP-3110/8/06
  Pytanie podatnika dotyczy powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości po stronie posiadacza samoistnego oraz okoliczności dokonania odpowiednich korekt w deklaracjach
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB II.3110/2006
  Wyliczenia powierzchni użytkowej budynku dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/80/2006/AK
  1. Sposób rozliczania podatku od nieruchomości i wykonywaniu usług polegających na "refakturowaniu" dla zarządu infrastruktury kosztów za korzystanie przez wojskową komisją lekarską z mediów (energii elektrycznej, wody, odprowadzania wody, centralnego ogrzewania). 2. Dokumentowanie wykonywanych usług polegających na technicznym utrzymaniu nieruchomości.
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-17/06/64353
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości od gruntu, który obecnie nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO-205/G/06
  W sprawie kwalifikacji nieruchomości zajętych bezpośrednio na zakwaterowanie żołnierzy dla celów złożenia deklaracji podatkowych.
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0039/06
  W jaki sposób należy refundować podatek rolny oraz podatek od nieruchomości przy zawartej umowie dzierżawy?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN3104/POST/1/2006
  Dotyczy obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości - od budowli w postaci linii energetycznych posadowionych na gruntach będących własnością Skarbu Państwa a znajdujacych się w zarządzie xxxxxxxxxx - ciąży na zarządcy, czy też na właścicieli tych budowli?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-174/249/06/DP
  Spółka wnosi o interpretację art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 updop w przedmiocie właściwego ustalenia momentu zaliczenia do kup opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-174/248/06/DP
  Spółka wnosi o interpretację art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 updop w przedmiocie właściwego ustalenia momentu zaliczenia do kup opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 423/14/2006
  Spółka nabyła nieruchomość i prawo wieczystego użytkowania gruntów związanych z tą nieruchomością. Zgodnie z uchwałą zarządu nieruchomość ta przeznaczona jest do zbycia. W związku z posiadaniem nieruchomości Spółka ponosi koszty jej utrzymania tj. podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, ochrona mienia, ubezpieczenia majatkowe, zużycie energii elektryycznej. Spółka pyta czy ponoszone koszty mają związek z osiąganymi przychodami z najmu i powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia,czy też sa to koszty bezpośrednio związane z inwestycją w nieruchomości i powinny być kosztem podatkowym w momencie sprzedaży tej nieruchomości ?
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/423-0009/06
  Czy podatek od nieruchomości nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.II-3110/1-44/06
  Dotyczy zwiększenia podstawy podatku i wymiaru podatku.
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FPO 3210-2-12/06
  Czy podwyższenie podatku od zmodernizowanych w trakcie roku podatkowego gazociągów i innych budowli w sytuacji gdy nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykorzystania powinna nastąpić z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaistniało wymienione zdarzenie?
 374. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: LK-833/90/AP/06/345
  Odpowiadając na pismo z dnia 04.05.2006 r., znak: SKF.2.3110-67/06, dotyczące podatku od nieruchomości - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 3 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach niemających osobowości prawnej, które są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego lub jest posiadaniem bez tytułu ...
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: brak
  Czy obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości - od budowli w postaci linii energetycznych posadowionych na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, a znajdujących się w zarządzie PGL Lasy Państwowe- ciąży na Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe", czy też na właścicielu tych budowli?
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-21/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości?
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-14/06
  Z wniosku wynika, że spółka przejęła do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwo pańtswowe. Podatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonał wyliczenia podatku od nieruchomości za 2005 r. i ujął go w księgach 2005 r. Płatności ostatniej raty podatku od nieruchomości dokonano w styczniu 2006 r. ujęto w księgach rachunkowych 2005 r., a zapłacono w 2006 r. W związku z przejęciem przedsiębiorstwa państowego do odpłatnego korzystania spółka zobowiązana jest, po zakończeniu każdego kwartału, zapłacić oprócz raty opłatę pdodatkową. Za IV wartał 2005 r. opłata została naliczona i ujęta w księgach 2005 r. Zapłata opłaty dodatkowej nastąpiła w styczniu 2006 r. Spółka zwróciła się z zapytaniem czy w/w wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2005 r.
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MK/443-24/06
  Czy ponoszone przez najemcę , zgodnie z umową oprócz czynszu opłaty dotyczące przede wszystkim podatku od nieruchomosci, ubezpieczenie budynku podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WF.A.K.-3110/In-01/2006/13302
  Czy przy niezmienionym sposobie wykorzystywania gazociągów, zmiana opodatkowania przedmiotowych budowli skutkuje z dniem 1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono ich modernizację, czy od następnego miesiąca?
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.IV 0717-I-3/06
  Kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli (schody i rampa) oraz części gruntu stanowiącego własność Gminy zajętego przez przedmiotowe budowle.
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TD/423-7/06
  Czy podatek od nieruchomości, wykorzystywanych dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jest kosztem uzyskania przychodów?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP-423/7/06
  Czy podatek od nieruchomości i ubezpieczenie nieruchomości dotyczących nieruchomości będących w trakcie modernizacji i przebudowy zwiększają wartość początkową środka trwałego, czy stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP-423/6/06
  Czy podatek od nieruchomości i ubezpieczenie nieruchomości należy zakwalifikować do wydatków związanych z zakupioną nieruchomością i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z chwilą sprzedaży tej nieruchomości, czy w momencie ich poniesienia?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-7a/06
  Czy podatek od nieruchomości oraz inne wydatki związane z utrzymaniem zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów stanowią koszty uzyskania przychodów?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F.3110-II/489/06
  Czy obowiązek podatkowy w przypadku modernizowanych budowli powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończono modernizację czy od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zwiększenie wartości?
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/20/06
  Podatnik osiąga przychody z tytułu najmu nieruchomości i rozlicza sie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Czy wartość podatku od nieruchomości odrowadzanego przez najemcę stanowi przychód, który należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F.3110/1/2006
  Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od zmodernizowanych budowli.
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-415/1/119/06
  Czy wydatki poniesione w 2006 r. związane z podatkiwm od nieruchomości za 2004 rok i 2005, zapłacone w drodze zajęcia wierzytelności, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2006 r.?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-80/06/MS/67477
  Czy czynność obciążenia kontrahentów podatkiem od nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/555/52/06/HZ
  Czy prawidłowym jest wystawianie noty obciążeniowej na koszty podatku od nieruchomości.
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-28/2006
  Czy opłacony do 15 każdego miesiąca podatek od nieruchomości będzie stanowił dla Jednostki koszt uzyskania przychodów ?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-55/06/40473
  Pytanie podatnika poniesionych kosztów podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiących koszt uzyskania w podatku dochodowym od osób prawnych.
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB 3119/183/06/MM
  Czy istnieje obowiązek podatkowy przy nie zmienionym sposobie wykorzystywania gazociągów będących budowlami powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku w którym zakończono jej modernizację?
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.II.31105-3/06
  Powierzchnia nieruchomości będąca w posiadaniu Podatnika, mającego status zakładu pracy chronionej, wynajmowana na rzecz podmiotu trzeciego, nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-9/06
  Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponioszonych w związku z wykorzystywaniem na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości użytkowej, tj.: podatku od nieruchomości, wpłat do wspólnoty mieszkaniowej kwot związanych z funduszem remontowym oraz dotyczących części wspólnej, wpłat związanych z zarządzaniem pobieranych przez wspólnotę mieszkaniową? Czy można wprowadzić przedmiotowe nieruchomości do ewidencji środków trwałych i w związku z tym zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn 3110/99/2006
  Czy obowiązek podatkowy przy nie zmienionym sposobie wykorzystywania gazociągów itp. budowli w przypadku ich modernizacji, skutkuje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono jej modernizację?
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: GFB-3113/52/2006
  Czy obowiązek podatkowy w przypadku modernizacji budowli powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończono modernizację, czy od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zwiększenie wartości ?
 398. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO/450/1593/06
  Czy posiadane przez Spółke z o.o. nabrzeża, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, określonemu w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na mocy którego zwolnione od tego podatku są budowle infrastruktury portowej i zajęte pod nie grunty?
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 31106/1/2006
  Czy przy nie zmienionym sposobie wykorzystywania gazociągów, zmiana opodatkowania przedmiotowych budowli skutkuje z dniem 1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono modernizację?
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn-II-31180/1/2006
  Od jakiego momentu powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych od zmodernizowanych budowli?
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FP.0550-1/06
  Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.III-3110/Np/2937/2006
  Wysokość stawki podatku od nieruchomości za lokal mieszkalny i przynależny do niego garaż wynajmowane na cele mieszkalne osobie fizycznej.
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WBM.III-3110/R-312/5/06
  Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od zmodernizowanych w ciągu roku podatkowego budowli, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, przy niezmienionym sposobie ich wykorzystywania.
 404. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/0005/06
  Czy prawidłowo wystawiona jest faktura za dzierżawę terenu, zawierająca dwa składniki rozliczeń, tj. podatek od nieruchomości oraz czynsz dzierżawny - do obu pozycji doliczany jest podatek VAT?Czy bezpośredni płatnik podatku od nieruchomości może wystawić fakturę na podatek od nieruchomości z doliczonym podatkiem VAT?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FNP.311OF-1/06
  1. Czy Spółka, która znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu obowiązana jest stosować do celów przedmiotowego podatku stawki takie, jak przy prowadzeniu normalnej działalności gospodarczej? 2. Czy w świetle przepisów ustawy - budynek administracyjno-biurowy, będący siedzibą Spółki jest budynkiem służącym działalności gospodarczej? 3. Czy w aspekcie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - podstawą opodatkowania budowli jest zawsze jej tzw. wartość początkowa, stanowiąca podstawę naliczania amortyzacji, nawet po dokonaniu ostatniego odpisu amortyzacyjnego, czy też w przypadku jej pełnego zamortyzowania stosuje się przepisy art. 4 ust. 5 i 6? 4.Czy w przypadku możliwości zastosowania art. 4 ust. 5 i 6 Spółka ma prawo samodzielnie ustalić wartość rynkową budowli, czy też zobligowana jest do powołania rzeczoznawcy?
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423/3/06
  Czy ponoszone przez Spółkę koszty stałe związane z posiadanym tytułem prawnym do nieruchomości, takie jak: podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie, podatek rolny, koszty zabezpieczenia nieruchomości i utrzymania porządku stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych, a jeżeli tak to czy mogą być ujawniane jako koszt podatkowy w momencie ich poniesienia ?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO 3119-I/22/2006
  Czy właścicielka posiadanych domków letniskowych powinna być podatnikiem podatku od nieruchomości mimo, że są one wybudowane na gruntach wydzierżawionych od Spółki Akcyjnej?
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/507/WD/423/17/06/EG
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości od środków trwałych nieprzydatnych technologicznie - modernizowanych i w przyszłości podlegających modernizacji oraz od środków trwałych przewidzianych do likwidacji.
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI. OF.-406/9/6/2006
  Czy wydatki poniesione tytułem podatku od nieruchomości za 2006 r. oraz opłaty za prenumeratę czasopism na 2006 r. stanowią koszty uzyskania przychodów roku podatkowego, którego dotyczą, proporcjonalnie do upływu czasu, jakiego dotyczą w wysokości 1/12 miesięcznie, czy stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?
 410. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: LK-833-32/MS/06/117
  Odpowiadając na pismo z dnia 8 lutego 2006 r., znak: FN 3101/4/06, dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) - Ministerstwo Finansów wyjaśnia. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za grunty, budynku i budowle związane z `prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a jakże gramów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. W ...
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/I Pdg1/423/ZS/41/06
  Czy zapłacony podatek od nieruchomości za budenek - środek trwały stanowiący własność spółki, nie oddany jeszcze do użytkowania, obciąża koszty działalności bieżącej czy koszty inwestycji?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PD41/415/112/09/06
  Czy można zalicyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości i ubezpieczenie majątku firmy ?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FnNr 3110/II/3/12P/06
  Dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania się za budowle (sieci cieplnej i kotłowni) - będące własnością Spółdzielni, która dostarcza ciepło na potrzeby mieszkaniowe oraz częściowo dla innych odbiorców.
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.N0550/3/2006
  Czy droga objęta jest podatkiem od nieruchomości?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.N0550-2/06
  Czy działki nr ...... położone w Jastrzębiu Zdroju, będące własnością Parafii ....... są zwolnione od podatku od nieruchomości.
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/P/6/2006
  W 2003 r. Spółka z o.o. nabyła nieruchomość, czy przy sprzedaż w 2006 roku przedmiotowej nieruchomości wystąpi zryczałtowany 10% podatek dochodowy.
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PiO31191-1-8b/06
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w sytuacji zakończenia modyfikacji infrastruktury zewnętrznej?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/423/1/23/06
  Czy podatek od nieruchomości w części dotyczącej gruntu niezabudowanego jest wydatkiem zwiększającym wartość gruntu, a w części dotyczącej gruntu na którym wybudowany jest remontowany budynek, z przeznaczeniem mieszkań w tym budynku zlokalizowanych do sprzedaży, jest wydatkiem zaliczanym do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży tych mieszkań ?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.31191-1/06
  Dotyczy udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości udziałów w działkach położonych w mieście, stanowiących drogi dojazdowe wewnętrzne.
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-5/06
  - dotyczy obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w związku z udzieloną Podatnikowi ulgą w spłacie zobowiązań podatkowych.
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-13/06
  Moment zaliczenia do kosztów wydatków na energię elektryczną i podatek od nieruchomości
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/2006
  Podatnik jest współwłaścicielem lokalu użytkowego z rodzicami oraz prowadzi działalność gospodarczą na swoim udziale -25 m2 i na 25m2 użyczonych bezpłatnie od rodziców, ponosi wydatki związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, gaz, ogrzewaniem użyczonej części lokalu oraz podatek od nieruchomości dotyczący tej części. Na wyżej wymienione wydatki wystawiane są na nazwisko Podatnika faktury VAT, a na podatek od nieruchomości pokwitowania (decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości przy ul. Kościuszki 53 od budynku związanego z działalnością gospodarczą o pow. 50 m2 oraz grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą o pow. 68 m2 wystawiona jest również na nazwisko )Podatnika. Wątpliwość Podatnika budzi to, czy w związku z bezpłatnym użyczeniem części lokalu można wliczać w koszty działalności wydatki za zużytą energię elektryczną, za gaz na ogrzewanie tej części lokalu jak również związane z podatkiem od nieruchomości?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.III.OP-3110/1687/2007
  Czy o wartości budowli, od której dokonywane sa odpisy amortyzacyjne stanowi jej cena nabycia lub koszty poniesione na jej wytworzenie, przebudowę, rozbudowę lub modernizację, a aktualizacja wyceny nie może mieć wpływu na określenie wartości początkowej środka trwałego niezbędne do ustalenia podstawy opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości?
 424. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB 3-IP-8213-21/06-181
  w związku z otrzymanym do wiadomości pismem Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 16 grudnia 2005 r., Nr (...), w sprawie zaliczenia do kosztów podatkowych podatku od nieruchomości, przedstawiam stanowisko w tej kwestii.Jak wynika z pisma oraz z załączonych dodatkowo pism Naczelników Urzędów Skarbowych w Kielcach, Kołobrzegu oraz Siemianowicach Śląskich, wątpliwości dotyczą daty zaliczania do kosztów podatkowych zaległego podatku od nieruchomości.Kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) są zarówno koszty, które pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z przychodami podatkowymi, jak również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, jednak ich poniesienie jest racjonalne i niezb ...
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO.I.PIn-31101/02/06
  Czy lokale znajdujące się w zasobach Spółdzielni X użyczone na potrzeby Stowarzyszenia Y podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 426. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr Rep. 51/PP-l 72006
  Czy gospodarstwo pomocnicze prowadząc działalność socjalną (wczasy, kolonie i obozy dla dzieci, i inne formy wypoczynku) winno deklarować podatek od nieruchomości według stawek jakie obowiazują przy prowadzeniu działalności gospodarczej?
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-248/CIT/05
  Czy Spółka mająca Status Zakładu Pracy Chronionej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony, ale nie zapłacony podatek od nieruchomości oraz zaliczkę na podatek dochodowy za pracowników, przekazywane na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443 -8/06
  Czy w sytuacji, gdy firma podpisała umowę najmu lokalu na cele użytkowe z klauzulą, iż najemca będzie obciążony podatkiem od nieruchomości w formie noty księgowej, a podatek ten nie stanowi elementu ceny czynszu (nie jest zatem wykazywany w fakturze VAT za czynsz)- prawidłowo jest rozliczany podatek od nieruchomości?- powinna być wystawiona faktura VAT, a podatek od nieruchomości powinien być ujęty w cenie czynszu?
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F.III.3127/1/2006
  Czy zapisy art 7 ust 1 pkt 5 ostawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nt 9 poz 84 z pożn.zm.) zwalniają od podatku od nieruchomości stowarzyszenia statutowej działaności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, zwalniają od podatku od nieruchomości również podmioty powołane przez to stowarzyszenie do realizacji tego celu?
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.1-415/14/05/EB
  Czy w przypadku nieodpłatnego uzytkowania nieruchomości wniesionej w formie udziałów do spółki cywilnej można uznać za koszty uzyskania przychodów odpisy amortyacyjne od ww. nieruchomości oraz podatek od nieruchomości ?
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.IV 0717-I-9/05
  Czy Stowarzyszenie nieposiadające statutu organizacji pożytku publicznego obejmujące opieką terapeutyczną i pedagogiczną dzieci niepełnosprawne ruchowo może ubiegać się o zwolnienie z opłacania podatku od nieruchomości za lokal dzierżawiony od Zarządu Mienia Komunalnego na podstawie art. 7 ust 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/146/05/JR
  Czy wydatki z tytułu podatku od nieruchomości gruntowej oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu są kosztem uzyskania przychodów od momentu nabycia gruntu na podstawie aktu notarialnego ?
 433. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr Rep. 908/P/2005
  Czy nieruchomości nabyte w 2005r. które nie mogą być ze względów technicznych wykorzystywane do prowadzenia działalności gosopodarczej są opodatkowane podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki przewidzianej dla gruntów i budynków pozostałych?
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/37/KA
  Czy prawidłowe jest postępowanie polegające na obciążeniu ajenta stawką 22% za wszystkie wyszczególnione elementy umowy (czynsz, centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości itd.), czy też należało włączyć opłatę z tytułu podatku od nieruchomości i zarządu terenem do wartości czynszu i opodatkować według stawki 22%, natomiast pozostałe składniki odpłatności refakturować na ajenta według stawek wynikających z pierwotnie wystawionych faktur dla Wnioskodawcy?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-2/05
  1. Czy opłaty wnoszone z tytułu wieczystego użytkowania gruntu stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, czy też podwyższają wartość obiektów, które będą budowane. Jeżeli podwyższają wartość środków trwałych, to w jakim okresie czasu? 2. Czy podatek od nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia, czy też podwyższa wartość budynków i budowli. Jeżeli podwyższa wrtość środków trwałych, to w jakim okresie czasu?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.IV 0717-I-13/05/065
  Czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości?
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG PS/415/427/ 93 / 17 /06
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym zwraca się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji czy wobec faktu nabycia nowego lokalu mieszkalnego w okresie dwóch lat od daty sprzedaży i spłaty części kredytu zaciągniętego na ten lokal będzie Pani zwolniona z zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu uzyskanego ze sprzedaży, choćby akt notarialny nabycia lokalu sporządzony był w terminie późniejszym.
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PORWp 31103/10/06
  Opodatkowanie nieruchomości
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN- 3011/10027/1/06
  Czy Spółka winna płacić podatek od gruntów zajętych pod wyłączoną ze względów technicznych oczyszczalnię ścieków ( wyłączenie trwałe) ?
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN-3011/10027/3/O5
  Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od własnych budowli wydzierżawionych innemu podmiotowi gospodarczemu, kiedy w umowie pomiędzy wydzierżawiającym, a dzierżawcą zaznaczono, że za przedmiot dzierżawy, dzierżawca będzie płacił podatek do Urzędu Gminy we Włodawie oraz składał deklarację ?
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.III.3110/Np/5044/2005
  Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości za lokale użytkowe i garaże będące przedmiotem najmu ?
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-35/05
  Czy w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu budynku można wliczyć wydatki takie jak: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, koszty remontu budynku, koszty budowy ogrodzenia oraz zjazdu do pawilonu wprowadzić do ewidencji środków trwałych prywatny samochód osobowy i amortyzować go oraz czy można zaliczyć do wydatków wszelkie koszty związane z jego eksploatacją?
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-87/313c/99/05/BB
  Czy podatnicy mają prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego 2005 od dnia 1 lipca 2005r. podatek od nieruchomości, która nie jest wynajmowana, ani też w chwili obecnej nie jest wykorzystywana przez spółkę jawną przy prowadzeniu działalności gospodarczej, gdyż budynki oraz część posesji jest porządkowana celem przygotowaniai ch do wynajmu dla potencjalnych najemców?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG PS/415/427/ 84 /14 /05
  Czy przesłanki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spełniają : 1. spłaty rat kredytu ( kapitał + odsetki ) wpłacane do banku przez okres 2 lat licząc od daty sprzedaży lokalu mieszkalnego w Piasecznie, 2. dodatkowe wpłaty a konto kredytu ( poza ustalonymi miesięcznymi ratami kredytowymi), 3. faktury z tytułu prac wykończeniowych w zakupionym budynku mieszkalnym.
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN-II-3110-6/26/05
  Dotyczy prawidłowego klasyfikowania budynków koszarowych dla potrzeb podatku od nieruchomości.
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-47/21/05
  Czy można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów z najmu całą kwotę amortyzacji i podatku od nieruchomości odnoszącego sie do całego budynku przeznaczonego na wynajem w sytuacji, gdy jeden z lokali w chwili obecnej nie jest wynajmowany?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN-3110/19-3/05
  Czy lokale i budynki przeznaczone na zakwaterowanie żołnierzy (kwatery internatowe, internaty) położone poza terenem koszar podlegają opodatkowaniu stawką podatku od nieruchomości właściwą dla budynków mieszkalnych.
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-458/05/PD
  Czy do wartości faktury wystawianej najemcy na comiesięczną ratę podatku od nieruchomości zasadne jest doliczanie 22% VAT?
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG PS/415/427/95/18 /05
  Czy zawarta przez Pana XXXw dniu 05.10.2005r. umowa przeniesienia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w celu zawarcia z miastem stołecznym Warszawą umowy najmu lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-33/2005
  - Czy kwoty otrzymane jako zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości oddanej do używania na potrzeby działalności gospodarczej stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym?- Czy kwota zapłacona tytułem podatku od nieruchomości za bydynek i grunt oddany do używania na potrzeby prowadzonej działności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodu?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.11.3110/13/2005
  Zdaniem podatnika jego nieruchomości położone przy ul. ? i ?, nabyte w 2005 roku nie mogą być ze względów technicznych wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zatem winny być do nich stosowane stawki podatku od nieruchomości jak dla gruntów i budynków pozostałych.
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 13 PD 415-11/2005
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy podatek od nieruchomości z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnej będzie kosztem uzyskania przychodu dla każdego wspólnika spółki jawnej.
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.III.3110/Np/4430/2005
  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych przez gospodarstwa pomocnicze.
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.III.3110/Np/3896/2005
  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wykorzystywanych przez gospodarstwa pomocnicze.
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WSB.I.31107/7/2005
  Zdaniem Spółki, w opisanym przypadku na mocy art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty stanowiące działki nr x oraz x w Płocku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.IV 0717-I-11/05
  Czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg. najwyższych stawek podlega część nieruchomości będącej w posiadaniu przedsiębiorcy, a niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej?
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-175/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT przychód Gminy z tytułu podatku rolnego, leśbego, od nieruchomości, za posiadanie psa, od środków transportu ?
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN-3110/19/05
  Czy budynki mieszkalne położone poza terenem koszar podlegają opodatkowaniu stawką podatku od nieruchomości właściwą dla budynków mieszkalnych.
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-48/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości oraz podatku od wynagrodzeń przez Zakład Pracy Chronionej w przypadku nie przekazywania ich na wyodrębniony rachunek bankowy z powodu kłoptów finansowych?
 460. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO-571/G/05
  W sprawie prawa do zwolnienia w podatku od nieruchomości przy zakupie nieruchomości i poziomu zatrudnienienia
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III_2/443-170/05/GB
  Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą wraz z synem w formie spółki cywilnej w zakresie handlu stacjonarno-detalicznego artykułami medycznymi opodatkowanych według stawki 7% i 22%. W dniu 9 czerwca 2005r. na podstawie faktury VAT odkupiła wraz z mężem lokal od Urzędu Miasta, na cele prowadzonej wraz z synem działalności gospodarczej. Podatniczka stwierdza, że ponieważ "zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 10 zwolnienie od podatku VAT nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe, zbywający naliczył do faktur podatek VAT w wysokości 22%". Z uwagi na fakt, iż prowadzi działalność gospodarczą w w/w lokalu od 2000r. na podstawie umowy najmu i wykupując obecnie lokal "powinnam przyjąć lokal na stan środków trwałych w firmie o wartości netto i odliczyć naliczony podatek".
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MOP/415-20/05 PBB1/423-991/05
  Dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zaliczenia do przychodów z działalności Firmy środków pomocy publicznej w formie umorzenia podatku od nieruchomości,
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/4111/415/0029/05
  Czy przychód z wydzierżawienia gruntu uzyskany przez właściciela-wspólnika spółki jawnej jest jednocześnie kosztem uzyskania przychodu dla wszystkich wspólników spółki? Czy podatek od nieruchomości byłby dla spółki jawnej kosztem uzyskania przychodu w sytuacji, gdyby w umowie dzierżawy zapisano, że obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości ciąży na spółce?
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FFP.3110-1/Int./05
  Czy podlegają zwalnieniu od podatku od nieruchomości budowle kolejowe, stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy - wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/29/05
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu w sklepie: - znajdującym się w budynku będącym własnością ojca Podatniczki, - wybudowanym przez niego na gruncie będącym z kolei własnością ciotecznej babki POdatniczki i za jej zgodą, - oddanym Podatniczce następnie przez jej ojca do bezpłatnego używania (umowa użyczenia) i ponosząc w związku z tym wydatki na: - utrzymanie budynku w należytym stanie, - opłacenie podatku od nieruchomości (sklep i teren do niego przynależny), - media zużywane w sklepie (energia, woda, kanalizacja), Podatniczka ma prawo zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej przeze nią w tym budynku dziiałalności?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/346/2005/art.14a
  W którym roku należy zaewidencjonować i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomosci za lata 2003 i 2004 okreslony decyzją przez Urząd Gminy w 2005r.
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/66/2/2005/IW
  Czy powyższa zamiana podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle obowiązujących przepisów?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-80/05/EN
  Podatnik jest właścicielem własnościowego spółdzielczego lokalu użytkowego. W przyszłości chce wynająć ten lokal osobie fizycznej lub prawnej. Jaka winna być zastosowana stawka podatku VAT za wynajem lokalu użytkowego (zwłaszcza na podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów)?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO.I.PIn-31101/10/2005
  Czy Podatnik XXX ZPCH będący właścicielem budynku z lokalami użytkowymi oraz prawem wieczystego użytkowania gruntu , na którym jest posadowiony ten budynek, może płacić podatek od nieruchomości według stawek preferencyjnych za powierzchnię wynajmowaną podmiotowi P. Czy Podatnik XXX ZPCH będzie mógł dokonać korekty deklaracji podatku od nieruchomości za okres od dnia 1 kwietnia 2000 r. (tj. od dnia wynajęcia tej powierzchni zgodnie z umową najmu (do 31 grudnia 2005 r. w części wynajmowanej).
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FKI31100-2687/05
  Czy najemcy są podatnikami podatku od nieruchomości z tytułu zawartej z XXXX sp.z o.o. umowy najmu?
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-13/05
  Czy Spółka mająca status Zkładu Pracy Chronionej , może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony a nie zapłacony podatek od nieruchomości oraz zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników , które to podatki są przekazywane na ZFRON oraz PFRON
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/104/05/JB
  Czy zaprezentowane postępowanie odnośnie zaliczania ponoszonych kosztów uzyskania przychodów, a tym samym ustalenie dochodu do opodatkowania jest słuszne?
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DB.III-3110/1361/05/U
  Czy w związku z dokonaniem nowej inwestycji i wzrostem zatrudnienia będzie przysługiwało zwolnienie, o którym mowa w § 3 uchwały Rady Miejskiej w XXXX?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.II-3110/59/4/2005/MD
  Czy budowle kolejowe które podatnik posiada i którymi zarządza oraz zajęte pod nie grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości?
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-114-47/GK/05
  Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż posiada własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawia co miesiąc na rzecz Podatniczki fakturę VAT z tytułu kosztów eksploatacji ww. lokalu użytkowego, ogrzewania, zużycia wody oraz szyldu. Strona informuje, iż na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego wynajmuje przedmiotowy lokal na cele związane z prowadzą działalnością gastronomiczną. Podatniczka wskazuje, iż zgodnie z § 5 ww. umowy najmu oraz aneksem nr 2 do tej umowy z tytułu najmu powyższego lokalu użytkowego przysługuje jej czynsz miesięczny w wysokości powiększony o podatek od towarów i usług według stawki 22 % oraz zwrot ponoszonych przez nią kosztów ogrzewania lokalu, zużycia wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, porządkowania terenu i umieszczania reklamy na zewnątrz budynku. Spóldzielnia wystawia co miesiąc fakturę VAT, w której obciąża najemcę czynszem z tytułu najmu przedmiotowego lokalu użytkowego oraz refakturuje koszty opłat za centralne ogrzewanie lokalu, dostawę ciepłej i zimnej wody oraz umieszczanie reklamy na zewnątrz budynku. Czy w związku z powyższym wydatki z tytułu eksploatacji posiadanego lokalu użytkowego może rozliczyć w składanych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7 jako nabycie usług pozostałych?
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F.III.3127/2/2005
  Opodatkowanie budynku i gruntu w konsekwencji przekazania nieruchomości w użytkowanie
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/19/05
  Czy można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu od wynajmowanych w części nieruchomości ?
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-272/05/BM
  dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynszu z tytuły dzierżawy wraz z kosztami opłat z tytułu użytkowania wieczystego i innych opłat i podatków związnych z przedmiotem dzierżawy, w tym kosztem podatku od nieruchomości.
 479. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1220/04
  1. Czy Spółka postępuje prawidłowo naliczając odsetki od otrzymanej części pożyczki w koszty działalności finansowej bieżącego roku, a w momencie zapłaty uznając je za koszty uzyskania przychodu? 2. Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając uiszczany podatek od nieruchomości (za grunt i budynki do czasu ich wyburzenia) oraz opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu za koszty podatkowe w momencie ich poniesienia?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FK 3110/38/05
  Dotyczy opodatkowania gruntów posiadanych przez podatnika-przedsiębiorcę i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r Nr 9 poz.84 ze zm.)
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-123/05
  Czy kwota stanowiąca równowartość podatku od nieruchomości, ustalona proporcjonalnie do całkowitej powierzchni budynku, jaką obciążany jest przez Sąd najemca lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pd i/415-33/05
  Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli od daty zakupu lokalu mieszkalnego do daty sprzedaży minęło 5 lat ?
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-122/05/BKJ - 45484
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z refaktury dotyczącej podatku od nieruchomości
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POD.3110-5/17/05
  Dotyczy sposobu kwalifikacji nieruchomości (obiekt sportowy, ale nie zadaszony) do stawki podatku od nieruchomości.
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-7/05
  Czy zwrócona w 2005r. nadpłata w podatku od nieruchomości za lata 2000-2003, który był zaliczony w poczet kosztów uzyskania przychodów stanowi przychód spółki z o.o.?
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF2/415-90/05
  Czy sprzedaż 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie umów zawartych z byłym mężem o podział majątku wspólnego podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FNII3110/5-3/05
  Jaki jest zakres i sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości kotłowni zlokalizowanej na działkach XX i XX -znajdującej się aktualnie w adaptacji polegającej na przebudowie obiektu ze zmianą i przebudową dachu (tj. dodatkowe otwory i świetliki) oraz elewacji zewnętrznej (montaż okien, drzwi wejściowych itp.) i nie wykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej.
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PB-1/423/14/2005
  Pismem z dnia 09.06.2005r. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Urząd Gminy umorzył w 2004r. Podatnikowi odsetki za zwłokę należne w związku z zapłaceniem po terminie płatności podatku od nieruchomości. Na tle opisanego stanu faktycznego wnioskodawca formułuje stanowisko, iż umorzone odsetki za zwłokę od przedmiotowej zaległości nie są zaliczone do przychodów należnych w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naliczone odsetki nie były bowiem nigdy zarachowane w księgach jako pomniejszające dochód podlegający opodatkowaniu. Zatem, zdaniem Podatnika, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osó ...
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WFN/P/3110/64/2005
  Czy nabyty przez Spółkę z o.o. grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako grunt orny, na którym Spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym czy podatkiem od nieruchomości?
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB 3110/14-3/2005
  Czy w przypadku wydzierżawienia osobie prywatnej nieruchomości położonych w pasie rozdzielającym autostrady i przeznaczonych na budowę autostrady - ma ona obowiązek uiszczać podatek od nieruchomości?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB 3110/14-1/2005
  Czy od nieruchomości położonych w pasie rozdzielającym autostrady i przeznaczonych na budowę autostrady należy uiszczać podatek od nieruchomości na mocy art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 9, poz. 84), czy nieruchomości te podlegają bezwzględnemu wyłączeniu z obowiązku opodatkowania na mocy art. 22 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB 3110/14-2/2005
  Czy w przypadku nieruchomości położonych w pasie rozdzielającym autostrady i przeznaczonych na budowę autostrady ? dla celów ustalenia podatku od nieruchomości ma znaczenie fakt prowadzenia na nich działalności gospodarczej.
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG PS/415/427/52/8/05
  Czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, w stosunku do którego korzystała Pani z możliwości odliczania od podstawy obliczenia podatku faktycznie zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na jego nabycie, powoduje powstanie obowiązku podatkowego o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy PIT i konieczność zapłaty podatku w wys. 10% przychodu, jeśli uzyskane z tego tytułu przychody zostaną przeznaczone na wybudowanie budynku mieszkalnego w celu zaspokojenia Pani potrzeb mieszkaniowych ?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/6-3/05
  Czy zasadnym jest "doliczanie" do przychodów z najmu podatku od nieruchomości opłaconego przez najemcę na podstawie zawartej umowy najmu.
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/15a/05/ES
  Podatniczka, która nabyła w całości za kredyt bankowy w 2003 r. nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowym i wydzierżawia w/w powierzchnię magazynową jako osoba fizyczna zwróciła się z zapytaniem czy podatek od w/w nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu.
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/66/05
  Czy jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej wydatków związanych z podatkiem od nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego za część nieruchomości, użytkowanej na podstawie umowy użyczenia?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-77/1/CIT/05
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przepisów art. 15 ust. 1, Spółka postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości?
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-77/2/CIT/05
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przepisów art. 15 ust. 4 tej ustawy, Spółka postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości, w rozliczeniu za okresy, za które płacony jest ten podatek?
 499. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: LK-833/05/IP/BM6-7577
  Odpowiadając na pismo z dnia 9 czerwca 2005 r. nr (...) w sprawie terminów płatności podatku od nieruchomości, Ministerstwo Finansów wyjaśnia: Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) podatek od nieruchomości na rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Należy również zauważyć, iż stosownie do treści art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), co do zasady, termin płatności podatku ...
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPO.I.PIn-31101/9/2005
  Czy momentem obciążenia podatkiem od nieruchomości dla lokali usługowych nie powinna być data wydania dla tych lokali indywidualnych pozwoleń na użytkowanie?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/12/2005
  dotyczy kwalifikowania wydatków z tytułu prac remontowych wykonywanych w budynku zajmowanym na podstawie umowy dzierżawy oraz bieżących kosztów eksploatacyjnych związanych z tą nieruchomością
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WPiW I 3110-17/2/05
  Czy spoczywa obowiązek w podatku od nieruchomości w stosunku do części budynku oddanego w trwały zarząd.
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EP/3110/2/05
  Do jakiej kategorii należy zakwalifikować budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, nie związany z gruntem, oraz jaką stawkę stosować do naliczenia podatku od nieruchomości czy od budowli czy od budynku.
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SK.POL 3110-17-37/05
  Dotyczy ustalenia wysokości podatku od nieruchomości położonej w obrębie R., bedącej własnością Podatnika-Spółki
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/86/PDII/23/2005
  Czy należy odprowadzić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do garażu ?
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-58/CIT/05
  Czy koszty podatku od nieruchomości, dotyczącego nieruchomości wyłączonej z działalności produkcyjnej oraz przeznaczonej do sprzedaży, stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/134/05
  CZY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODLEGA WYŁĄCZENIU Z PODSTAWY OPODATKOWANIA PRZY ŚWIADCZENIU USŁUGI DZIERŻAWY ?
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EP/3110./1-1/05
  Czy w części budynku zajętego przez podatnika należy stosować stawkę podatku od nieruchomożcie od 1m#178; powirzchni użytkowej w wysokości 5,65 zł., czy stawkę w wysokości 1,75 zł.
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-144/05/TK
  Czy podatek od nieruchomości stanowi zawsze część kwoty należnej z tytułu najmu, niezależnie od faktu wyodrębnienia go z czynszu?
 510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PP/443/3/JC/05
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna stosować 22% stawkę podatku od towarów i usług od podatku od nieruchomości stanowiącego składnik czynszu w wystawionych fakturach VAT dla lokali użytkowych?
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZF/415-4/4/2005
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości faktur wystawionych na właścicieli nieruchomości, dotyczących podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu.
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG PS/415/427/37/7/05
  Czy w przypadku sprzedaży w przyszłości mieszkania nabytego w drodze darowizny, powstanie obowiązek w zryczałtowanym 10% podatku dochodowym od osób fizycznych?
 513. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO/PL/770/05
  Prezydent Miasta Radomia udzielił interpretacji przepisu art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych na wniosek "S" Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w R. stwierdzając, że spółka posiadająca status ZPCh w odniesieniu do budynków będących własnością spółki i przez nią użytkowanych, a wybudowanych na gruncie osoby fizycznej nie jest podatnikiem i z tego względu nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od tych obiektów.
 514. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: LK-833/KD/05/290
  Odpowiadając na pismo z dnia 20 kwietnia 2005 r., znak: (...) w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i budowle nowo wybudowane bądź zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup - w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia "zmodernizowane", wymienionego w powołanym przepisie. Wyjaśnienia tego pojęcia należy zatem szukać w innych aktach prawnych l ...
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/63/PDI/423/17/2005
  Czy zapłata w 2005 roku podatku od nieruchomości za lata 2003-2004 stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w roku poniesienia, tj. w roku 2005 ?
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/63/PDI/423/17/2005
  Czy zapłata w 2005 roku podatku od nieruchomości za lata 2003-2004 stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w roku poniesienia, tj. w roku 2005 ?
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SKO/413/P/05
  Zażalenie Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. na postanowienie Burmistrza Sulęcina wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania.
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/415/A/22,23-1/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, koszty związane z zakupem i utrzymaniem gruntu, prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę siedziby i hali produkcyjnej firmy (gdzie prawa te zostaną nabyte z majątku wspólnego małżonków)?Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wybudowanych na zakupionym wspólnie z żoną gruncie w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez męża?
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-102-91/05/AF
  Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.II.31104-25/05
  Czy tymczasowe obiekty budowlane będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/05
  Dotyczy wliczenia poddzierżawcy udziału w amortyzacji i podatku od nieruchomości do całości opłaty czynszowej, jako stanowiącej podstawę obliczenia podatku należnego.
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF2/415-20/05
  Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu przed upływem 5 lat od nabycia podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz czy podlega zwolnieniuod 10% zryczałtowanego podatku dochodowego sprzedaż w 2005 roku prawa własności budynku mieszkalnego nabytego w 1999r. na warunkach społdzielczego własnościowego prawa do w/w budynku?
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/423-0003/05
  Czy podatek od nieruchomości zapłacony do Urzędu Miasta stanowi koszt uzyskania przychodów w przypadku, gdy na gruncie tym nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a jedynie rozpoczęto inwestycję?
 524. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: LK-833/PP/05/BM6-605
  Odpowiadając na pismo z dnia 12 stycznia 2005 r. znak: (...) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, jak również ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) nie zawierają definicji "budynku mieszkalnego". Należy jednak zauważyć, że stosownie do art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartogr ...
 525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN-Ł-3113/9/2005
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości instalacji i zbiorników na gaz płynny oddanych w najem.
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-423/3/4211/P/i/1/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów roku 2004 można zaliczyć podatek od nieruchomości jeżeli nie był on uiszczony w tym roku podatkowym?
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FFW 31100a/19/05
  Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej, której najemcą jest Stowarzyszenie prowadzące działalność statutową wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania. - Czy w tej sytuacji będę mógł skorzystać ze zwolnienia w podatku od nieruchomości ?- Czy w/w nieruchomość będzie traktowana jako związana z prowadzoną działalnością gospodarczą ?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FBII3110/1/32/2005
  1.Czy jeżeli nieruchomość lub jej część jest zajęta na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego to podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych? 2.Czy jeżeli grunty albo budynki lub ich części są zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego to podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg niższej preferencyjnej stawce określonej przez radę gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (czyli tzw. stawki jak od gruntów i budynków pozostałych)? 3. Czy jeżeli organizacja pożytku publicznego posiada status stowarzyszenia działającego wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu i zajmuje nieruchomości lub ich części na powyższą odpłatną działalność statutową, która nie spełnia jednak kryteriów działalności gospodarczej, to nieruchomość ta nie podlega opodatkowaniu, lecz korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 4. Jeżeli odpłatna działalność pożytku publicznego stanowi działalność gospodarczą w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie tej działalności podlegają opodatkowaniu wg stawki jak za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ustalonej w myśl przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FK 3110/99/05
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli (kanalizacji teletechnicznej i przewodów światłowodowych znajdujących się w tej kanalizacji) związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/55/28/05/AG
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług jest obowiązek opodatkowania podatkiem VAT podatku od nieruchomości, którym obciążany jest dzierżawca ośrodka wypoczynkowego?
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II-443/36-27/05
  Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania obu działek została dokonana jednym aktem notarialnym, przy czym cena dotyczy zbycia prawa użytkowania wieczystego obu działek - nie wyszczególniono wartości każdej z nich stanowi prawo do zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT.
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PORWp31103/242/05
  Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w części dotyczącej budynku oraz budowli restauracji XXXXX posadowionych na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym YYYYY i dzierżawie XXXXX sp. z o.o?
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/13/TB/05
  Ustalenie zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii dotyczącej włączenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu, amortyzacji, podatku od nieruchomości oraz innych opłat bieżących dotyczących nieruchomości.
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415/4/05, I US.I/415/4a/05
  1. Czy opłaty za dzierżawę gruntu i podatek od nieruchomości są kosztami podlegającymi odliczeniu w przypadku najmu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym? 2. Czy kwota 4.000 euro przysługuje każdemu z małżonków, jeżeli umowa najmu sporządzona jest na oboje małżonków, którzy rozliczają się osobno i pozostają we wspólności majątkowej? 3. Czy kwota najmu podniesiona o wskaźnik inflacji za rok ubiegły podlega opodatkowaniu? 4. Jakich odliczeń podatnik może dokonać przy opłacaniu podatku od najmu lokalu w formie ryczałtu?
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415-2/05
  Czy z podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży powyższej nieruchomości, powstałej z połączenia nabytych w różnych okresach działek, można wyłączyć wartość otrzymaną ze zbycia działek , dla których minął okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie .
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DB.III-3110/1024/05/U
  Czy zastosowanie stawki podatku określonej w § 1 pkt. 5 d Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVII/1183/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, jest właściwe w obowiązującym stanie prawnym w roku 2005?
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/6/5/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z wynajmu lokali zaliczyć można koszty obsługi, utrzymania i wyposażenia całego budynku włącznie z terenem działki, na której budynek jest wybudowany (np. odśnieżanie, sprzątanie, zieleń na działce) oraz kosztów podatku od nieruchomości?
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/005-0016/05
  czy właściciel nieruchomości przy refakturowaniu kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości rozliczanych odrębnie od wartości czynszu, powinien wystawić fakturę VAT czy udokumentować to zdarzenie za pomocą noty księgowej.
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fp-31014/P/05
  Dotyczy nie podlegania opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości posiadanych przez podatnika gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem Lz-ŁVIz, nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej .
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.III.3105/3/2005
  Czy Celowy Związek Gmin działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.31100-10044/05
  Jaki podatek będzie płaciła Spółka z o.o. B. w momencie, gdy wydzierżawiła nieruchomość innej spółce prowadzącej tą samą działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej?
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PORWp31103/828/04
  1.Czy bedące własnością XXXX S.A. przewody światłowodowe nie mieszczą się w definicji budowli zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.) i w konsekwencji nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? 2.Czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlega kanalizacja posiadana przez spółkę 3. W konsekwencji ,czy podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości powinna zostać ustalona jako wartość kanalizacji posiadanej przez Spółkę pomniejszona o wartość przewodów światłowodowych znajdujących się w tej kanalizacji?
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-7/05
  Czy podatek od nieruchomości za 2004r. płacony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej należy zaliczyć do kosztów 2004 na podstawie składanej deklaracji do Wydziału Finansowego bez względu na datę jego zapłaty, czy też w tym przypadku obowiązuje zasada zawarta w art. 22 ust. 4 ustawy
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn-V-3110/P28/2005
  Dot. stawek podatku od nieruchomości określonych w Uchwale Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/05/IWN
  Z przedłożonego wniosku wynika, iż Spółka zalicza do wydatków związanych z budową fabryki ogół kosztów ponoszonych na budowę takich jak wartość zużytych materiałów, robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego, maszyn, urządzeń, środków transportu, koszty ogrzewania, projektów technicznych, dokumentacji, ekspertyz, opinii, robót instalacyjnych, wynagrodzeń nadzoru inwestycyjnego itp. Do kosztów wytworzenia budowanej fabryki Spółka zalicza ponoszone w okresie realizacji inwestycji koszty przygotowania do produkcji takie jak, koszty naboru pracowników produkcyjnych, koszty delegacji, szkolenia oraz wynagrodzeń i składek ZUS tych pracowników uznając, iż są to koszty pośrednie związane z realizowaną inwestycją. Spółka ponosi również wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, które od czasu oddania fabryki do eksploatacji zalicza do wydatków na wytworzenie środka trwałego. Spółka nie zalicza do kosztów wytworzenia fabryki kosztów ogólnego zarządu, odnosząc te wydatki bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.W związku z powyższym Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ww. wydatki związane z inwestycją (budowa fabryki)zalicza się do wartości początkowej środka trwałego.
 546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3110/1/2005
  Dotyczy obowiązku podatkowego w zakresie nieruchomości dzierżawionych na podstawie umowy od nadleśnictwa.
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-52-29/05
  Czy w przypadku zaprzestania prowadzenie działalności gospodarczej podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-4/415/05
  Czy zapłacony podatek od nieruchomości dot. części lokalu wynajmowanej na działalność gospodarczą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? (Dochody z najmu opodatkowano na zasadach ogólnych).
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.N0550/1/2005
  Czy XXXXX sp.z o.o.jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości za budowle (zbiorniki na gaz płynny) oddane przez nią w najem innym przedsiębiorcom?
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/05/TK
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług refakturowanie na biorącego w użyczenie nieruchomość należności z tytułu zużytych mediów oraz podatków od nieruchomości i leśnego?
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110-1/J/2005
  Zastosowanie obniżonej stawki podatku od nieruchomości.
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 423-1-05 BA
  Jednostka, zajmująca się budową i sprzedażą gotowych lokali mieszkalnych pyta czy podatek od nieruchomości płacony od działek, które w danym momencie nie są użytkowane, jest bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu i powinien być księgowany w koszty podatkowe, roku za który jest płacony, czy też powinien podwyższać wartość przyszłej inwestycji związanej z daną działką i stawać się kosztem dopiero w momencie oddania inwestycji do użytkowania poprzez amortyzację względnie kosztem własnym sprzedaży w momencie sprzedaży nieruchomości.
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F. 0550-1-2005
  Na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, w zakresie gruntu sklasyfikowanego w rejestrze gruntów jako użytek rolny, będącego przedmiotem umowy dzierżawy, zawartej pomiędzy osobami fizycznymi na cele prowadzonej działalności gospodarczej (wyciąg narciarski) - na właścicielu nieruchomości, czy na posiadaczu zależnym?
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD412/96/05/1
  na podstawie art. 14 a ustawy a dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz, 926 z póź. zm. zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie : Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą . W 2004 roku zakupiłam grunty z przeznaczeniem na budowę stacji paliw , które przyjęłam na stan środków trwałych w dniu ich zakupu . Zaciągnęłam z firmy kredyt na ich zakup i płacę od niego odsetki . Czy zapłacone odsetki i podatek od nieruchomości stanowią koszt uzyskania przychodu w mojej firmie ? Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania zezwolenia na budowę stacji paliw.
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.415/4/23/05
  Czy podatek od nieruchomości zapłacony w 2004 roku - a należny za lata 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 stanowić będzie koszt uzyskania przychodu roku podatkowego 2004?
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/21/2005
  Sposób dokumentowania i naliczania podatku VAT od pobieranego od najemcy podatku od nieruchomości
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DB.III.3110/877/05/U
  Czy w związku z powstaniem nowego obiektu obowiązek podatkowy dotyczący tego obiektu powstaje od następnego roku, po roku, w którym nastąpiło wydanie decyzji o oddaniu do użytkowania ?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/7/05
  Czy w przypadku refakturowania kwoty podatku od nieruchomości w związku z wynajmem lokalu podatnik stosuje zwolnienie z VAT podatku od nieruchomości?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FK. II.0717/16/2005
  dot. sposobu składania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, oraz kwestii ustalania podstawy opodatkowania w przypadku kiedy przedmiot opodatkowania jest we współwłasności dwóch podmiotów będących osobami prawnymi
 560. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/68/04
  W jaki sposób naliczać podatek od towarów i usług w wysokości 22% od opłaty eksploatacyjnej dla lokali niemieszkalnych użytkowych na zasadzie własnościowego prawa do lokalu, w skład której wchodzą: opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i podatek od nieruchomości?
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/452/2005/D.Sz.
  dotyczy naliczania podatku od towarów i usług przez Spółdzielnię Mieszkaniową od różnego rodzaju opłat
 562. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FN 3110/68/MS/2005
  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli.
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SN3110/P/2/05
  Dotyczy ustalenia na kim ciąży obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm. )- właściciel nieruchomości jednostka samorządu terytorialnego, użytkownik nieruchomości osobs prawna ( wpis ewidencji geodezji - użytkownik ), użytkownik zawiera umowę najmu pomieszczenia z osobą Y do prowadzenia działalności gospodarczej.
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-18/05
  Wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, dotyczących opodatkowania podatkiem VAT należności z tytułu podatku od nieruchomości w przypadku wynajmowania lokali użytkowych.
 565. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/39/04
  1. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali lub na rzecz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, za które pobierane są opłaty, zdodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a dotyczące opłat za użytkowanie garaży i lokali użytkowych? 2. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, podatku od nieruchomości oraz na fundusz remontowy garaży?
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN-pn 3110-4/05
  zy jest zobowiązany do zapłaty podatku od budowli tj. zbiorników na gaz płynny będących elementem instalacji zbiornikowych oddanych innym przedsiębiorcą w posiadanie zależne (najem).
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN-pn 3110-3/05
  Czy przewody światłowodowe będące jego własnością podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako "budowle".
 568. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: WPiW I 3110-17/1/05
  dot. ustalenia czy Spółka ... jest podatnikiem podatku od nieruchomości od budowli przekazanych w najem innemu przedsiębiorcy (interpretacja art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.)
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/22/2005
  Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmuje lokale użytkowe osobom trzecim na podstawie umowy najmu za odpłatnością. Wystawiając faktury za najem lokalu specyfikuje wszystkie tytuły opłat i nalicza podatek: czynsz najmu + VAT 22%, równowartość podatku od nieruchomości + VAT 22%, zużycie wody+ VAT 7%, wywóz śmieci + VAT 7%, centralne ogrzewanie + VAT 22%. Spółdzielnia pyta czy taka forma umowy oraz stawki podatku są prawidłowe oraz czy najemca będący podatnikiem VAT ma prawo odliczyć podatek naliczony od wszystkich w/w pozycji?
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM.II.3110-20/05
  Proszę o przedstawienie jednoznacznej wykładni stawki podatku od nieruchomości na rok 2005 od budynków, w których świadczone są usługi weterynaryjne.
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110-9/9/2005
  Dotyczy opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektu budowlanego.
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FBII.3122-1/2005
  1. Czy w przypadku gdy osoba dokonująca sprzedaży na targowisku jest jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości od budowli (kiosku) i ustawia (składuje, magazynuje, eksponuje) towar wokół kiosku, w tym również pod jego dachem który zabezpiecza towar przed czynnikami atmosferycznymi, w ten sposób, że zajmuje on dodatkową powierzchnie, powinna uiszczać opłatę targową za 1m#178; zajmowanej w ten sposób powierzchni zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XLII1482/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso? 2. Jeżeli osoba prowadząca handel w przedmiotowych kioskach, nie jest jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości od tęgo przedmiotu opodatkowania, opłacie targowej będzie podlegała również sprzedaż dokonywana w kiosku?
 573. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/87/2005/MG
  Dotyczący określenia prawidłowego wystawiania faktur za comiesięczne opłaty za eksploatację lokali spółdzielczych dla członków spółdzielni.
 574. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/395/04
  Czy podatnik ma prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych od leasingodawcy faktur na zwrot podatku od nieruchomości?
 575. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/43/04
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości od budynków, w których podatnik prowadzi zakład pracy chronionej
 576. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Fp-31014/K/33/04
  W swoim wniosku Z(...) zwraca się z zapytaniem, czy do najemców nieruchomości, będących w użytkowaniu Z(...), znajduje zastosowanie przepis art. 3, ust. 1 pkt 4a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych czyli czy najemcy ci są podatnikami podatku od nieruchomości z tytułu zawartej z Z(...) umowy najmu.
 577. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: WPiW I 3110-1/4/04
  dot. rozstrzygnięcia czy jednostka organizacyjna ... - Delegatura w Toruniu jest podatnikiem podatku od nieruchomości (interpretacja art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. nr 9 poz. 84 z późn. zm.)
 578. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FN-D-0550-3/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości dla nabywcy - spółki z o.o., która we wrześniu 2004r. nabyła nieruchomość w skład, której wchodzi również część nowo wybudowanego budynku oddanego do użytku w 2004r., jeszcze przez poprzedniego właściciela.
 579. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FN-D-0550-3/04
  Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w sytuacji gdy bocznica kolejowa będąca współwłasnością dwóch spółek przebiega przez nieruchomości (grunty) należące do kilku właścicieli?
 580. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: WF-II-3102/41-K/04
  Według jakich stawek należy opodatkować nowo wybudowane budynki mieszkalne i grunty pod tymi budynkami będące w posiadaniu przedsiębiorcy?
 581. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-245/04
  1. Czy w świetle obowiązujących przepisów usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (usługi związane ze sportem i rekreacją) świadczone przez zakład budżetowy są zwolnione z podatku VAT - PKWiU ex 92 załącznik nr 4 ustawy o podatku VAT?2. Czy umorzenie podatku od nieruchomości podlega 22% stawce podatku VAT?
 582. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/ 186 /2004
  Czy słusznie postępujemy nie wystawiając dzierżawcy dzierżawiącemu od nas stację paliw faktur VAT za opłaty podatku od nieruchomości i podatku za wyłączenie nieruchomości z użytkowania rolniczego? Naszym zdaniem podatki nie są towarem ani też usługą.
 583. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/91/2004/VAT
  Na fakturze VAT wystawionej przez spółdzielnię mieszkaniową wymieniono jako jedną z pozycji podatek gruntowy i naliczono z tego tytułu podatek od towarów i usług. Fakturę wystawiono w związku z użytkowaniem lokalu - spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej. Czy podatek VAT naliczany wprost od samej kwoty podatku od nieruchomości jest zasadny prawnie?
 584. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/184/04
  Czy podatek od nieruchomości który jest elementem usługi związanej z umową dzierżawy powinien być opodatkowany podatkiem VAT. Oprócz czynszu dzierżawca zwracać będzie wydzierżawiającemu część opłat związanych z przedmiotem dzierżawy w wysokości proporcjonalnej do powierzchni dzierżawionej nieruchomości. Koszty te obejmują w szczególności podatek od nieruchomości , opłaty z tytułu służebności przechodu i przejazdu, koszty eksploatacji drogi dojazdowej itp..
 585. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/99/2004
  Czy od opłat naliczanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową z tytułu podatków: od nieruchomości i gruntowego nalicza się podatek od towarów i usług w wysokości 22% ?
 586. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-77/05/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna naliczać podatek VAT od: - wkładu budowlanego na mieszkania i lokale użytkowe, naliczonego przed 01.05.2004r. a wpłaconego po tym okresie, - podatku od nieruchomości lokali użytkowych, - zaległości dotyczących lokali użytkowych nie wpłaconych do 01.05.2004r.
 587. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UEP-4321/PCC/2/04
  Czy umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z posadowionymi na nich budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość zawarta pomiędzy syndykiem masy upadłości a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą za cenę, w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego, wartość naniesień oraz podatek od nieruchomości wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od towarów i usług?
 588. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: F II 3110b/15/04
  Czy budynki przeznaczone na zakwaterowanie wojsk tzw. budynki koszarowe - powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?
 589. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Pd I-31103/00105/04
  Czy w przypadku zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, własności posadowionych na nim budynków i budowli oraz szeregu maszyn i urządzeń od zadłużonego przedsiębiorstwa znajdującego się w stanie likwidacji, na nabywcy ciążyć będzie solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe zbywcy zgodnie z art. 112 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)?
 590. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III US DPN 4/415/37/74/2004
  Czy należny 10 % zryczałtowany podatek od sprzedaży nieruchomości może być uiszczony ulgą mieszkaniową przysługującą do odliczenia w latach następnych.
 591. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-1/413/26/04/EL
  Czy wobec spłaty zadłużenia wobec banku istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku od sprzedaży nieruchomości od kwoty będącej różnicą między ceną sprzedaży, a kwotą spłaconego kredytu ?
 592. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-177/04
  Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega refakturowany na najemcę podatek od nieruchomości ?Kto jest obowiązany do wystawiania faktur VAT ?
 593. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązek opodatkowania podatkiem VAT podatek od nieruchomości, którym obciążany jest najemca lokalu?
 594. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązek opodatkowania podatkiem VAT podatku od nieruchomości, którym obciążany jest najemca lokalu?
 595. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: WPiW I 3110-1/3/04
  dot. rozstrzygnięcia sposobu opodatkowania nowo nabytego przez przedsiębiorcę gruntu - podatkiem od nieruchomości lub rolnym (interpretacja art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. nr 9 poz. 84 z późn. zm.)
 596. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-61/04
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości - garażu używanego dla samochodu, będącego środkiem trwałym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 597. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/486/246/04
  Podatnik zwraca się o wyjaśnienie czy podatek od nieruchomości (wchodzący w skład opłat za użytkowanie garażu - obok opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy) zapłacony na rzecz Urzędu Gminy a następnie refakturowany na członków spółdzielni mieszkaniowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 598. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/04
  Czy podatek od nieruchomości za lokale użytkowe w spółdzielni mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 599. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1640/2004/D.Sz.
  Dotyczy zakwalifikowania podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie do podstawy opodatkowania kosztów eksploatacyjnych pobieranych przez spółdzielnie mieszkaniową.
 600. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: LK-1601/LP/03/PP
  Odpowiadając na pismo z dnia 23 czerwca 2003 r., znak: (...) w sprawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz na pisma z dnia 17 czerwca 2003 r., znak: (...) i z dnia 3 października 2003 r. o tej samej sygnaturze, w sprawie dotyczącej wyjaśnień przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy Prawo upadłościowe - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynk ...
 601. Uchwała składu 5 sędziów NSA, sygnatura: FPK 5/01
  Przepis art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) pozwala na procentowe określenie części budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna - w celu ustalenia jej wartości.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!