Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


podatek należny

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-682/12-2/EK
  Jeżeli Wnioskodawca dokona zbycia wierzytelności na rzecz osoby trzeciej, otrzymując z tego tytułu część jej wartości, a wierzytelność ta uprzednio została objęta korektą podatku należnego (jako wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona), będzie miał obowiązek dokonania zwiększenia podatku należnego w części uzyskanej ze sprzedaży wierzytelności w myśl art. 89a ust. 4 ustawy o VAT.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1318/09/12-9/S/BS/MP
  W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dysponował informacjami, które będzie mógł zaprezentować właściwym organom podatkowym, z których będzie można wywieść, że kontrahent – nabywca - zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej faktyczny przebieg zdarzeń gospodarczych oraz podejmował próby otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, spełniony zostanie wymóg z art. 29 ust. 4a ustawy i będzie On uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej za dany okres, w którym uzyska stosowne informacje. W tym celu dopuszczalne są wszelkie formy, które będą jednoznacznie potwierdzały, że Wnioskodawca dochował należytej staranności aby upewnić się, że kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią, oraz że przedmiotowa transakcja została faktycznie zrealizowana na warunkach określonych w danej korekcie faktury.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-540/12-5/KW
  Prawo do dokonania korekty podatku należnego, wystawienia faktur korygujących i dokonania korekty w prowadzonej ewidencji fiskalnej oraz okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekty podatku należnego wynikającego z ewidencji fiskalnej i faktur korygujących.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-540/12-4/KW
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wstępu na Pływalnię oraz dzierżawy pomieszczeń na terenie tego obiektu.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-540/12-5/KW
  Prawo do dokonania korekty podatku należnego, wystawienia faktur korygujących i dokonania korekty w prowadzonej ewidencji fiskalnej oraz okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekty podatku należnego wynikającego z ewidencji fiskalnej i faktur korygujących.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-540/12-4/KW
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wstępu na Pływalnię oraz dzierżawy pomieszczeń na terenie tego obiektu.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-504/12-2/MW
  prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków mieszanych przy zastosowaniu proporcji oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystywaniem wydatków mieszanych w pewnej części do zdarzeń spoza zakresu VAT
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-504/12-3/MW
  prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków mieszanych przy zastosowaniu proporcji oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystywaniem wydatków mieszanych w pewnej części do zdarzeń spoza zakresu VAT
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-503/12-2/IZ
  Wnioskodawca nie ma prawa do dokonania korekty deklaracji podatkowej VAT-7 w podatku należnym za miesiąc lipiec 2007 r. z tytułu wykonania usługi polegającej na pośrednictwie przy sprzedaży nieruchomości.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-494/12-4/MN
  Opodatkowanie usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych – art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-785/11/12-S/EK
  Rezygnacja z uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez osoby fizyczne – zakres należytej staranności przy próbie doręczenia.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-759/10/12-S/KM
  Czy dopuszczalna jest korekta podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy wobec podatnika-dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe, a podatnik-wierzyciel zgłosił swoją wierzytelność do masy upadłości w kwocie brutto? Kto jest zobowiązany do dokonania korekty deklaracji w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wobec podatnika - dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe, obejmujące likwidację majątku?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-212/10/12-5/S/AS
  W rozliczeniu za który miesiąc Spółka winna wykazać podatek należny wynikający z faktur korygujących wystawionych w związku ze zmianą cen przy sprzedaży krajowej i WDT, jeżeli podwyższenie kwot należnych Spółce następuje już po wystawieniu faktur w związku z nowymi zdarzeniami, których przewidzenie nie jest możliwe w momencie wystawiania faktur pierwotnych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-340/12-2/IZ
  W ocenie tut. Organu, Wnioskodawca może w związku z udokumentowaniem świadczonej usług zarówno fakturą VAT jak i zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej, mimo nieposiadanie oryginału paragonu, dokonać obniżenia obrotu i kwot podatku należnego wynikającego ewidencji prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej. Wnioskodawca bowiem w celu udokumentowania okoliczności powodującej korektę obrotu wynikającego z ewidencji sprzedaży prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej zamierza uzyskać od kontrahentów potwierdzenia, których członków klubu dotyczyła sprzedaży usług udokumentowana fakturą. Wydruk z wewnętrznego systemu do obsługi klubu fitness T będzie stanowił dowód zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i posłuży jako podstawa do korekty sprzedaży błędnie zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-104/12-4/DS
  Czy w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę dywidendy na rzecz SKS, Wnioskodawca będzie miał prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 26 ust. 1c w związku z art. 22 ust. 4 – 4b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-748/10/12-S/HW
  1. Czy spadkobierca będący osoba fizyczna prowadząc działalność gospodarczą i czynnym podatnikiem VAT może skorzystać na mocy art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług z tzw. "ulgi na złe długi" dotyczącej korekty podatku VAT należnego od nieściągalnych wierzytelności spadkodawcy, który był osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą poprzez dokonanie korekty podatku VAT należnego w deklaracji VAT 7 dotyczącej swojej działalności gospodarczej? 2. Czy na możliwość korekty podatku należnego w tej sytuacji ma wpływ zmiana nazwy, zarządu, adresu i udziałowców spółki będącej dłużnikiem spadkodawcy jeśli spółka ta nadal jest czynnym podatnikiem o tym samym numerze NIP?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-140/12-2/JD
  1) Czy Spółka w prawidłowym momencie dokonała obniżenia podstawy opodatkowania wynikającego z wystawienia wewnętrznych faktur korygujących, tj. czy prawidłowym było obniżenie podstawy opodatkowania w rozliczeniu za IV kwartał 2011 r.? 2) Czy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu powstałej różnicy kwot podatku należnego, wynikającej z korekty rozliczeń podatku od towarów i usług w momencie faktycznego otrzymania zwrotu tego podatku i w związku z tym nie powinien korygować wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnionych w rozliczeniach podatku dochodowego odpowiednio za lata 2005 i 2006?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-139/12-2/JD
  Czy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu powstałej różnicy kwot podatku należnego, wynikającej z korekty rozliczeń podatku od towarów i usług w momencie faktycznego otrzymania zwrotu tego podatku i w związku z tym nie powinien korygować wysokości kosztów uzyskania przychodów uwzględnionych w rozliczeniach podatku dochodowego odpowiednio za lata 2007 - 2010?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-210/12-2/AS
  Agencja postąpiła prawidłowo pobierając podatek od wypłacanej przez nią nagrody pieniężnej w konkursie. Wykonując usługę przeprowadzenia konkursu w momencie wypłaty nagrody Agencja winna wykonać obowiązek płatnika z tego tytułu działając na rzecz kontrahenta – Zleceniodawcy.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-213/12-2/AS
  Jeżeli wykonywana przez Wnioskodawcę praca na stanowisku projektanta jest czynnością twórczą o niepowtarzalnym charakterze oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uznać, że do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, zgodnie z kartą pracy, mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1644/11-2/EK
  Prawo do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego po śmierci kontrahenta.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-940/11-4/AS
  W sytuacji gdy pracodawca ponosi koszty abonamentu za świadczenia medyczne z medycyny pracy i profilaktyki niezbędnej ze względu na warunki pracy ponoszone koszty przez pracodawcę nie stanowią podstawy do naliczania podatku dochodowego pracowników
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1582/11-2/AP
  Czy wobec zaistniałych zmian Dłużnik i Wnioskodawca nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 32 ustawy na dzień dokonania dostawy i w dniu dokonania korekty w związku z art. 89a? Czy fakt, iż Dłużnik i Wnioskodawca byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 32 ustawy przed datą realizacji dostaw, wyłącza prawo do skorzystania z korekty podatku należnego określonej w art. 89a ustawy?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-857/11-4/IG
  Czy Wnioskodawca może w oparciu o art. 89a ustawy VAT skorygować należny podatek VAT: 1. Od całości niezapłaconej przez dłużnika kwoty? 2. Tylko od równowartości 15% wartości faktury stanowiącej udział własny? 3. Wnioskodawca nie może skorygować żadnej kwoty podatku VAT traktując, że wierzytelność została zbyta.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-920/11-3/EC
  2. Czy odzyskany przez Spółkę w trybie art. 89a ust. 1 ptu należny podatek od towarów i usług od tzw. wierzytelności nieściągalnych stanowi dla podatnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który to przychód Spółka jest zobowiązana zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako pozostały przychód pod datą skutecznego złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług za dany miesiąc rozliczeniowy, w którym strona dokonała korekty podatku należnego?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1117/11/KO
  w zakresie: - korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 ma miesiąc wrzesień 2011r. w związku z otrzymaniem faktur korygujących w tym miesiącu - rozliczenia podatku należnego i naliczonego wynikającego z wystawionych faktur wewnętrznych w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2011r. - uznania, iż proces korekt nie spowoduje wystąpienia różnicy podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2011r., a w miesiącu wrześniu 2011r. wystąpi zmniejszenie podatku naliczonego do odliczenia.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1288/09/11-S/AW
  Czy kwoty wynikające z korekt faktur sprzedażowych pomniejszają obrót, jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego, w rozliczeniu za miesiąc sporządzenia/wystawienia faktury korygującej niezależnie od tego, czy odbiorca potwierdził jej odbiór, czy też takiego potwierdzenia nie uzyskano?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1433/11-2/EK
  Korekta podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1323/11-4/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację ronda.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1323/11-5/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania usług.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1066/11/BG
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: - poniesionych wydatków na zakup kawy, herbaty, soków, słodyczy na potrzeby sekretariatu (poczęstunek dla pracowników, kontrahentów), - poniesionych wydatków na zakup kwiatów przekazywanych kontrahentom, - podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dotyczącej ww. zakupów, - podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury wewnętrznej w przypadku przekazania kwiatów na potrzeby reprezentacji, - podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury wewnętrznej w przypadku przekazania zakupów na potrzeby sekretariatu.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-928/11-2/AS
  W związku z planowanym objęciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości rynkowej wyższej niż ich wartość nominalna w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości – działki gruntu z przeznaczeniem różnicy na kapitał zapasowy spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów spółki, objętych za wniesiony aport w postaci nieruchomości.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1408/11-3/ISZ
  Możliwość dokonania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku VAT, jeżeli wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-807/11-4/AS
  W związku z realizacją opcji na akcje w ramach programu opcyjnego SOP po stronie uczestników powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, co skutkuje tym, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika. W przypadku realizacji programu poprzez nieodpłatne nabycie akcji przez uczestników Programu na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika w przypadku poniesienia kosztów uczestnictwa za swoich pracowników przez Spółkę polską. Wydatki takie będą stanowiły dla pracowników przychody ze stosunku pracy.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1178/11-2/AW
  Podatek od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia faktur korygujących sprzedaż, bez posiadania potwierdzenia odbioru tych faktur.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-950/11/WM
  Zakres skutków podatkowych odzyskania należnego podatku od towarów i usług.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-950/11-2/JK
  Przychód z tytułu umorzenia (wykupu) akcji lub innych tytułów uczestnictwa przez Fundusz SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, o ile na gruncie prawa luksemburskiego przychód taki jest zrównany z wpływami z akcji.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1302/10/11-S/MN
  Zwolnienie od podatku usług organizacji szkoleń – PKWiU 80.42.20-00.00 oraz art. 88 ust. 3a pkt 2.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1117/11-2/MPe
  w zakresie rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów przez podatnika korzystającego z usług agencji celnej reprezentującej podatnika na podstawie przedstawicielstwa bezpośredniego
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1278/11/AZb
  nieodpłatne udostępnienie związkom zawodowym sali konferencyjnej na spotkanie związkowe
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-6/MM
  1. Czy w stanie faktycznym nr 3 wydatki poniesione na zakup drukowanych materiałów reklamowych informacyjnych oraz prezentów małej wartości i próbek wydawanych nieodpłatnie na rzecz kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki? 2. Czy w stanie faktycznym nr 5 przy nieodpłatnym przekazywaniu kontrahentom drobnych upominków, nie posiadających logo Spółki, Spółka może zaliczyć poniesione wydatki w wartości netto do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie ich poniesienia a naliczony podatek należny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-5/MM
  Czy w stanie faktycznym nr 2 Spółka może zaliczyć poniesione wydatki netto do kosztów uzyskania przychodów a podatek należny naliczony na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-10/MM
  Czy w stanie faktycznym nr 8 wydatki związane z zakupem i wyprodukowaniem towarów -wydawanych kontrahentom w celach reklamowych są kosztami uzyskania przychodów a w razie obowiązku naliczenia podatku należnego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług czy taki podatek należny będzie kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-7/MM
  Czy w stanie faktycznym nr 4 przy założeniu, że przekazanie nieodpłatne innych materiałów reklamowych (nie będących drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podatek należny naliczony przez Spółkę na podstawie art. 7 ust. 2 będzie kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a same wydatki netto (bez VAT) na nabycie takich innych materiałów reklamowych będą kosztem uzyskania przychodów?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-8/MM
  Czy w stanie faktycznym nr 6 przy nieodpłatnym przekazywaniu pracownikowi nabytych wcześniej towarów na cele osobiste pracownika Spółki, innych niż towary co do których istnieje wynikający z przepisów bhp obowiązek ich dostarczenia pracownikowi przez pracodawcę, Spółka może zaliczyć poniesione wydatki netto do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie ich poniesienia oraz czy naliczony podatek należny może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-7/MM
  Czy w stanie faktycznym nr 4 przy założeniu, że przekazanie nieodpłatne innych materiałów reklamowych (nie będących drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podatek należny naliczony przez Spółkę na podstawie art. 7 ust. 2 będzie kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a same wydatki netto (bez VAT) na nabycie takich innych materiałów reklamowych będą kosztem uzyskania przychodów?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/11-8/MM
  Czy w stanie faktycznym nr 6 przy nieodpłatnym przekazywaniu pracownikowi nabytych wcześniej towarów na cele osobiste pracownika Spółki, innych niż towary co do których istnieje wynikający z przepisów bhp obowiązek ich dostarczenia pracownikowi przez pracodawcę, Spółka może zaliczyć poniesione wydatki netto do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie ich poniesienia oraz czy naliczony podatek należny może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1154/11-9/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania pracownikom na cele osobiste nabytych wcześniej towarów.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1154/11-10/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zużycia przez Spółkę własnych wyrobów oraz zakupionych towarów na potrzeby remontów i inwestycji.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1154/11-7/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania: - nieodpłatnego przekazania innych materiałów reklamowych, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, przekraczają 10 zł, - nieodpłatnego przekazania innych materiałów reklamowych, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1154/11-8/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania drobnych upominków, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, przekraczają 10 zł, oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania drobnych upominków, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1154/11-6/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz kontrahentów i potencjalnych kontrahentów: - drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych oraz prezentów o małej wartości, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł, a także próbek, - prezentów o małej wartości, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, przekraczają 10 zł.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1154/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabytych towarów (artykułów spożywczych) spożywanych w trakcie spotkań w restauracjach.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1154/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zużycia zakupionych artykułów spożywczych.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1154/11-11/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania zakupionych lub wyprodukowanych przez Spółkę towarów (próbek) na potrzeby reklamy.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1154/11-12/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania wyrobów, towarów, ekspozytorów do kontrahenta na terytorium Unii Europejskiej lub do kontrahenta poza terytorium Unii Europejskiej.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1031/11-2/KAN
  prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-773/11-2/AS
  Przychód z tytułu umorzenia (wykupu) akcji lub innych tytułów uczestnictwa przez Fundusz SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, o ile na gruncie prawa luksemburskiego przychód taki jest zrównany z wpływami z akcji.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-747/11-2/AS
  Dochód z tytułu umorzenia (wykupu) akcji (innych tytułów uczestnictwa) w luksemburskim funduszu inwestycyjnym działającym w reżimie SICAV-SIF, o ile prawo luksemburskie zrównuje ww. dochody z wpływami z akcji, będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 10 ust. 1 i ust. 3 Konwencji.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-747/11-3/AS
  Dochód, który osiągnie Wnioskodawca w wyniku likwidacji mającego siedzibę w Luksemburgu funduszu SIF SICAV, nie został objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Konwencji regulujących jasno określone kategorie dochodów. Zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Konwencji i podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-398/11-2/JS
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1031/11-2/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego wykorzystywania samochodu na cele prywatne.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1031/11-3/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego wykorzystywania samochodu na cele prywatne.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-672/11-2/AS
  W przypadku poniesienia kosztów przez Spółkę polską (pracodawcę) za pracownika z tytułu udziału w Programie Akcyjnym wydatki takie stanowią dla pracownika przychody ze stosunku pracy w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika akcji spółki szwajcarskiej. Pracodawca ma obowiązek doliczyć tę wartość do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-885/11-5/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-248/11-4/KS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w ramach uczestnictwa w Konsorcjum oraz braku obowiązku rozpoznawania skutków podziału rozliczeń międzyokresowych Konsorcjum.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-894/11-2/EN
  Czy w świetle obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. stanu prawnego oraz po zmianach wprowadzonych od 1 kwietnia 2011 r., Spółka może dokonywać pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług przekazywanych nieodpłatnie związkom zawodowym w ramach podpisanych umów i czy tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-820/11-2/AKr
  Odzyskanie podatku VAT – parafia
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-678/11-4/AW
  Uznanie za obrót, udokumentowanie i opodatkowanie otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych i w postaci wkładu własnego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-785/11/EK
  Spółka nie może zrezygnować z uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktur korygujących od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-15/11-4/MD
  Czy podatek należny od przekazanych nieodpłatnie wyrobów i towarów handlowych w formie gratisu stanowi koszt uzyskania przychodu?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-888/11-2/IGo
  Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania i skorygowania należnego podatku VAT w miesiącu wystawienia faktury korygującej pomimo braku potwierdzenia jej odbioru.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-159/11-2/IG
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu "…".
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-412/11-2/JM
  Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur, związanych z realizacją inwestycji polegającej na wybudowaniu chodnika wokół zabytkowego kościoła. Poniesione wydatki nie służą, bowiem do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-961/09/11-8/S/BS
  Obowiązek zwrotu podatku naliczonego oraz obowiązek zapłaty podatku należnego
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-642/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Gminie gruntów należących do Spółki wraz z poczynionymi na nich nakładami
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-489/11-4/EK
  obowiązek dokonania zwiększenia podatku VAT należnego w związku ze zbyciem wierzytelności odpisanej uprzednio jako nieściągalna
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-483/11-4/AS
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie faktur dokumentujących nabycie paliwa do napędu samochodów, które zostały nabyte przed 31 grudnia 2010 r.;
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-623/11-2/JF
  wierzytelność, którą Wnioskodawca uznaje za nieściągalną nie jest wierzytelnością, o której mowa w art. 89a ustawy. Wobec tego Wnioskodawca nie ma prawa dokonania korekty podatku należnego Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-310/11-4/JF
  Doręczenie w trybie zastępczym zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego należy uznać za skuteczne, zatem Spółka ma prawo do dokonania korekty podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-51/11-4/ŁM
  Czy w zaistniałej sytuacji, na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółce przysługuje prawo do wpłacania w roku 2011 zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w korekcie zeznania CIT złożonego w roku 2010?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-206/11-2/AS
  fakt wystawienia faktury korygującej nie jest wystarczający by Wnioskodawca mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-308/11-2/TW
  Czy Gmina i Miasto ma możliwość odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wyżej wymienionej inwestycji od podatku należnego lub ubiegać sie o jego zwrot?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-107/11-3/JK
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-471/11-5/IGo
  Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem centrum miejscowości i rozbudową ścieżki rowerowej".
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-109/11-5/AD
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących oraz ustalania obowiązku podatkowego w przypadku korekt faktur VAT dotyczących inwestycji budowlanych dofinansowywanych z Funduszy Unijnych.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-132/11-4/AS
  Kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego do wysokości wniesionego w 1999 r. do spółdzielni mieszkaniowej wkładu jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 powyższej ustawy, natomiast nadwyżka pomiędzy uzyskanym przychodem z tytułu zwróconego wkładu mieszkaniowego, a wniesionym wkładem stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-693/09/11-S/DM
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych w konkursach.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-532/09/11-S/DM
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych w konkursach.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2040/10-5/BA
  1. Czy wypłacane przez Spółkę kwoty (zależne od obrotu produktami Spółki - ilości/wartości nabywanych produktów Spółki) za określone świadczenia na jej rzecz stanowią świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym. 2. Nabywca towarów powinien udokumentować obciążenie fakturą VAT, w związku z czym. 3. Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1116/10-2/EC
  PIT - w zakresie skutków podatkowych zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1222/10-4/LK
  możliwość dokonania korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1103/10-2/EC
  PIT - w zakresie skutków podatkowych zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1249/10/KM
  Czy Wnioskodawca (jako dłużnik) po otrzymaniu zawiadomienia o dokonaniu korekty przez wierzycieli jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-74/11-4/KOM
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup nieruchomości niezabudowanej.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-128/11/JP
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (działanie 4.2 PROW 2007-2013)
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-129/11/JP
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1226/10-4/MP
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia motocykla oraz paliwa do niego.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1950/10-4/MN
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania? Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej zarobkowe, nie jest czynnym podatnikiem VAT.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-3/11-2/PG
  Posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korekty przez nabywcę.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-287a/09/11-S/DM
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1174/10-4/JF
  faktura korygująca zwiększająca obrót i kwotę podatku należnego winna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej dostawy, kwota na fakturze korygującej wykazana w walucie obcej powinna zostać przeliczona według tego samego kursu, co kwota z faktury pierwotnej (korygowanej)
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1821/10-4/JK
  1. Czy Spółka spełnia warunki określone w art. 89a ustawy o VAT, do skorygowania podatku należnego o podatek VAT, który - jako kwota zatrzymana w wysokości 772.171,38 zł - nie został zapłacony przez Dłużnika do dnia dzisiejszego, podczas gdy termin wymagalności upłynął w dniu 1 maja 2009 r. lub: "(…) o podatek VAT, w wysokości kwoty zatrzymanej odpowiadającej ogólnej kwocie podatku VAT z faktur wystawionych w latach 2007 i 2008"? 2. Od jakiej daty należy liczyć dwuletni termin, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT - czy od daty wystawienia faktury końcowej, tj. od dnia 1 kwietnia 2009 r. czy od dat faktur pierwotnych, wystawianych w latach 2007 i 2008?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-4/MN
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-6/MN
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-4/MN
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-5/MN
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-6/MN
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-5/MN
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1085/10-4/JF
  Zainteresowany wystawiając fakturę korektę do faktur wewnętrznych będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1214/10-4/AW
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków sfinansowanych środkami otrzymanymi z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie brutto?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-885/10-2/GC
  Czy przepisy art. 12 ust. 1 pkt 4f w zw. z. art. 12 ust. 4 pkt 6 i art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że Spółka w związku z wystawieniem korekt faktur wewnętrznych, skutkujących zmniejszeniem podatku VAT należnego, który został uprzednio zaliczony przez Nią do kosztów uzyskania przychodów, będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego w dacie złożenia deklaracji VAT-7, w której zostaną uwzględnione przez Spółkę te korekty?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1766/10-4/MN
  Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnie przekazywanych towarów na cele reprezentacji i reklamy.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1091/10/KM
  Czy Wnioskodawca (jako wierzyciel w upadłości likwidacyjnej) może wobec dłużnika, będącego również w upadłości likwidacyjnej, po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dokonać korekty podatku należnego?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1009/10/EA
  Rzetelne umieszczanie na fakturach przez Wnioskodawcę naklejek określających rzeczywistą datę otrzymania faktur przez Wnioskodawcę czyni zadość wymogom określonym w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-15/1/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-14/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-13/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-11/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-10/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-9/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-5/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-6/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-7/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-6/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-7/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-8/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-9/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-8/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-4/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-5/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-4/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1220/10/AF
  1. Czy dopuszczalne jest zastosowanie art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy nabyty wewnątrzwspólnotowo sprzęt RTG będzie wykorzystywany do kontroli, tj. czynności mieszczących się w ramach usług z zakresu administracji publicznej, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ww. ustawy (wymienionych w załączniku nr 4 pod poz. 6)? 2. Czy w przypadku, gdy brak jest możliwości zastosowania art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy, Wnioskodawca, jako państwowa jednostka budżetowa, zwolniony jest z obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego przeznaczonego do kontroli?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-224/10-2/DS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-223/10-2/ŁM
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-225/10-2/MC
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-220/10-2/ŁM
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-222/10-2/MC
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-221/10-2/DS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1053/10-2/AK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-862/10/AL
  Czy istnieje: 1. Konieczność opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania pracownikom nagród w ramach konkursu? 2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup nagród? 3. Konieczności udokumentowania wydania nagród pracownikom fakturą wewnętrzną?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1081/10-4/AP
  Czy w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Spółce będzie przysługiwało prawo dokonania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a za okres rozliczeniowy październik 2010, zakładając że zostaną spełnione następujące warunki: wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1 art. 89a, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, oraz dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, tj. do dnia 29 października 2010, nie ureguluje należności w jakiejkolwiek formie, jeżeli w stosunku do dłużnika Spółki po wykonaniu na jego rzecz usługi remontu i po wystawieniu faktur sprzedaży, wszczęto postępowanie upadłościowe likwidacyjne?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1020/10-2/PR
  Rozliczenie podatku należnego, a także korygowanie faktur VAT w okresie przed i po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-18/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-19/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-18/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-17/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-16/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-15/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-16/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-15/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-14/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-13/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-12/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-8/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-7/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-9/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-8/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-5/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-7/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-11/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-12/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-11/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-10/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-9/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-20/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-19/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-20/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-21/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-4/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-5/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-27/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-757/10-2/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu nadpłaconego podatku należnego i określenia momentu jego powstania.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPPB3/423-757/10-3/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu nadpłaconego podatku należnego i określenia momentu jego powstania.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-27/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-26/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-24/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-25/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-26/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-22/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-23/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-24/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-23/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-21/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-22/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-903/10/PH
  Stan prawny od dnia 1 marca 2009r. do dnia 31 sierpnia 2010r., 1. Czy podatnik tj. Wnioskodawca, który jest producentem piwa, ma możliwość odliczania akcyzy zapłaconej w cenie nabycia energii elektrycznej od akcyzy płaconej przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży piwa? 2. Czy zatem podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży piwa o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia energii elektrycznej zużytej na wyprodukowanie piwa? 3. Czy Wnioskodawca powinien prowadzić dodatkową ewidencję wyrobów akcyzowych (energii) zużytej przy produkcji piwa? 4. Od kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-685/10/PH
  W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 28 lutego 2009r 1. Czy podatnik tj. Wnioskodawca, który jest producentem piwa, ma możliwość odliczania akcyzy zapłaconej w cenie nabycia energii elektrycznej od akcyzy płaconej przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży piwa? 2. Czy zatem podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży piwa o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia energii elektrycznej zużytej na wyprodukowanie piwa? 3. Czy Wnioskodawca powinien prowadzić dodatkową ewidencję wyrobów akcyzowych (energii) zużytej przy produkcji piwa? 4. Od kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-914/10/PH
  Stan prawny obowiązujący od dnia 1 września 2010r.: 1. Czy podatnik tj. Wnioskodawca, który jest producentem piwa, ma możliwość odliczania akcyzy zapłaconej w cenie nabycia energii elektrycznej od akcyzy płaconej przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży piwa? 2. Czy zatem podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży piwa o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia energii elektrycznej zużytej na wyprodukowanie piwa? 3. Czy Wnioskodawca powinien prowadzić dodatkową ewidencję wyrobów akcyzowych (energii) zużytej przy produkcji piwa? 4. Od kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-685/10/PH
  W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 28 lutego 2009r 1. Czy podatnik tj. Wnioskodawca, który jest producentem piwa, ma możliwość odliczania akcyzy zapłaconej w cenie nabycia energii elektrycznej od akcyzy płaconej przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży piwa? 2. Czy zatem podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży piwa o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia energii elektrycznej zużytej na wyprodukowanie piwa? 3. Czy Wnioskodawca powinien prowadzić dodatkową ewidencję wyrobów akcyzowych (energii) zużytej przy produkcji piwa? 4. Od kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1441/10-4/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług reklamowych związanych z organizacją imprezy organizowanej w ramach zadań własnych gminy na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-584/10-4/DG
  Czy w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu uprawnione jest pomniejszenie podatku o wartość podatku zapłaconego za granicą nie w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym powstał dany przychód i został potrącony/zapłacony podatek ale za najbliższy następujący po tym roku rok podatkowy, w którym osiągnięty został dochód i obliczony należny podatek dochodowy?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-961/10-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury korygującej.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-640/10-4/AK
  zapłata otrzymana od klienta w zamian za wydanie voucherów stanowi zaliczkę w rozumieniu Ustawy o VAT; wymiana vouchera na bilet przez posiadacza vouchera jest neutralna dla celów podatku VAT z uwagi na fakt, iż podatek należny został wykazany przez Spółkę wcześniej w związku z zaliczkowym rozliczeniem transakcji
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-702/10/WN
  konsekwencje podatkowych związanych z nabyciem prawa majątkowego w postaci nakładów inwestycyjnych
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-740/10-3/MM
  okoliczności wystawiania wewnętrznych faktur korygujących oraz wskazanie właściwego okresu rozliczeniowego w jakim należy rozliczyć podatek należny wynikający ze skorygowanych faktur wewnętrznych
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-749/10/LSz
  do obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących dotyczących pomyłki w cenie lub w ilości towaru, bez otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1051/10/LSz
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących dotyczących zwrotu towaru, bez otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1052/10/LSz
  Prawo prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących dotyczących udzielenia upustu, bez otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-919/10-2/AP
  Czy możliwa jest korekta podatku VAT należnego, w sytuacji gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego w momencie dokonywania korekty, natomiast nie był w trakcie postępowania upadłościowego na dzień dokonywania dostawy towarów?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1311/10-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych – przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-653/10-4/EK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu nadpłaconego podatku należnego oraz określenia momentu jego powstania.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-673/10/LSz
  Czy istnieje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących (obniżających podatek VAT należny) w rozliczeniu za okres, w którym to faktury te zostały wystawione, pomimo faktu nie posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta i jeżeli wartość podatku VAT na fakturze korygującej jest równa lub mniejsza od opłaty za list polecony za zwrotnym potwierdzeniem?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-759a/10/KM
  Kto jest zobowiązany do dokonania korekty deklaracji w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wobec podatnika - dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe, obejmujące likwidację majątku?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-825/10-4/AW
  1) Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej, w rozliczeniu za miesiąc wystawienia tej faktury korygującej? 2) Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie zbiorczej faktury korygującej?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-737/10-4/JF
  W przypadku świadczenia usługi transportu osób, to usługodawca (przewoźnik) jest obowiązany do rozliczenia podatku należnego.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-903/10/BG
  Czy Spółka korygując wartość sprzedaży "in minus", "in plus" niepodatkowo dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, o korektę VAT należnego, zachowuje się prawidłowo?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-685/10-4/JF
  Wnioskodawca posiada prawo do korekty podatku należnego dotyczącego wierzytelności nieściągalnych na podstawie art. 89a
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-527/10-4/RR
  1) Czy i jaki skutek na stosowanie art. 89a ma wniesienie sprawy do sądu przeciwko dłużnikowi o zapłatę należności przez wierzyciela, przed upływem terminu z art. 89a ust. 1a ustawy, tj. 180 dni? 2) Czy w sytuacji, gdyby wierzyciele lub dłużnik wnieśli wniosek o ogłoszenie upadłości - a miałoby to miejsce po dokonaniu świadczenia usług ale przed planowanym dokonaniem korekty podatku należnego - podatnik traci uprawnienia do skorzystania z ulgi na złe długi? 3) Czy w deklaracji VAT-7 dokonując opisywanej korekty podatku należnego należy również skorygować podstawę opodatkowania czy tylko kwotę podatku należnego? 4) Czy w sytuacji zapłaty lub częściowej zapłaty przez dłużnika za przedmiotowe usługi, podatnik również powinien zawiadomić na piśmie US o dokonywanych na bieżąco cofnięciach przeprowadzonej wcześniej korekty? 5) Czy w przypadku nieodebrania przez dłużnika, którym jest spółka z o.o., zawiadomienia o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT przesłanego za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wierzyciel może dokonać korekty podatku należnego, a jeśli nie, to jakie czynności dodatkowe powinien wykonać?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-481/10/IK
  Czy Spółka ma prawo dokonać obniżenia podatku należnego za okres w którym wystawiła fakturę korygującą bez uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-550/10-2/KOM
  Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, Sprzedaż biżuterii sztucznej platerowanej metalem szlachetnym
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-610/10/AJ
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tyt. wystawiania faktur korygujących.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-684/10-2/IB
  VAT - w zakresie prawa do obniżenia kwoty podaku należnego bez obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-391/10-2/IZ
  Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta uniemożliwia Zainteresowanemu obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-573/10-4/MP
  Spółka nie jest uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktur korygujących w przypadku, gdy nie posiada potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-525/10/KM
  Czy Wnioskodawca - po dokonaniu korekty deklaracji za miesiąc listopad 2009 r., w której przedwcześnie uwzględnił wartość podatku należnego, wynikającego z niezapłaconych w 2007 r. faktur - miał prawo złożyć korektę deklaracji za miesiąc grudzień 2009 r., bowiem najwcześniej za ten miesiąc miał prawo do wykazania podatku należnego z niezapłaconych faktur?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-583/10/BJ
  Brak prawa do odliczenia przez Stowarzyszenie podatku VAT.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-529/10-2/MG
  Czy realizując projekt dofinansowany ze środków EFRROW oraz środków budżetu państwa w ramach PROW 2007-2013 Wnioskodawcy jako osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i nie będącego płatnikiem VAT przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. projektu?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-436/10-4/AP
  W zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i skorygowania należnego podatku w miesiącu wystawienia faktury korygującej w przypadku, gdy kontrahent nie potwierdził odbioru tej faktury.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-469/09-4/SAP/KOM
  Rozliczenie podwyższonej kwoty obrotu i należnego podatku VAT powstałego na skutek wystawienia faktury korygującej oraz ustalenia kursu waluty do przeliczenia podwyższonej kwoty obrotu i podatku VAT należnego
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-477/09-6/MS/KOM
  przeliczania kursu walut oraz korekta zwiększająca podatek należny
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-2/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-3/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-6/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-5/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-4/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-5/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-4/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/10-7/AW
  Podwyższenie i obniżenie podatku należnego oraz wystawianie zbiorczej faktury korygującej.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-329/10/RSz
  czy Wnioskodawca ma zwrócić do urzędu skarbowego podatek VAT tylko od jednej zapłaconej przez kontrahenta faktury, czy od wszystkich trzech faktur
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-562/10/MS
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot zafakturowanych opakowań Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy nie uzyskał on potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-241/10/MS
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej udzielenie rabatu na sprzedane towary (obniżenie ceny) Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy nie uzyskał on potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-563/10/MS
  Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej sprostowanie pomyłki w cenie lub ilości sprzedanego towaru Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została taka faktura, także wówczas, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy nie uzyskał on potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta (nabywcę towarów)?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-441/10-2/AW
  Odliczenie podatku naliczonego.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-198/10-2/IG
  1. W jaki sposób skorygować zeszłoroczną sprzedaż w kontekście jej zwolnienia z podatku VAT i odzyskać podatek nadpłacony?- odnośnie sprzedaży udokumentowanej fakturami VAT?- odnośnie sprzedaży udokumentowanej dowodami wewnętrznymi sprzedaży i dowodami wewnętrznymi otrzymanych zaliczek?2. Jak skorygować podatek VAT naliczony?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-254/10-2/MT
  skutki podatkowe otrzymania dotacji
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-271a/10/KM
  1. Czy zbycie wierzytelności przez Wnioskodawcę będzie powodowało konieczność zwiększenia podatku należnego uprzednio skorygowanego na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, do wysokości sprzed korekty? 2. Czy zbycie wierzytelności przez Wnioskodawcę będzie powodowało konieczność zwiększenia podatku należnego uprzednio skorygowanego na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, w części objętej kwotą uzyskaną ze sprzedaży wierzytelności?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-161/10/AL
  Czy istnieje możliwość uwzględnienia korekty faktury VAT i dokonania obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym faktura korygująca zostanie wystawiona, niezależnie od tego kiedy i czy w ogóle Wnioskodawca uzyska potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-550/10/EJ
  brak obowiązku zapłaty podatku należnego błędnie zarejestrowanego przez kasę rejestrującą
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-168/10-2/AO
  prawo do obliczania podatku należnego według metody "uproszczonej"
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-137/07-11/BM/KOM
  VAT - w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia i braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-255/10-2/JK
  opodatkowanie dochodów z tytułu wypłaty dywidendy w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-52/10-2/AS
  opodatkowanie nagród przewidzianych w konkursie
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-35/10-4/AF
  Należy stwierdzić, iż pożyczka udzielona Spółce przez jej udziałowca w dniu 08.05.2008 r. nie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych lecz podlegała opodatkowaniu jako zmiana umowy spółki zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem naliczony i wpłacony podatek od czynności cywilnoprawnych był podatkiem należnym. Należy wskazać, iż w powyższej sprawie nie ma możliwości zastosowania art. 9 pkt 10 lit. h) w brzmieniu obowiązującym od 01.05.2004 r. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnej, z uwagi na fakt, iż powyższy przepis został uchylony z dniem 01.01.2007 r. na mocy art. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), ponieważ ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę pożyczki w dniu 08.05.2008 r. W związku z powyższym Organ wydając interpretację indywidualną zobowiązany jest więc do zastosowania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy pożyczki.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-53/10-2/MZ
  opodatkowanie umowy pożyczki udzielonej przez udziałowca w 2008 r.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-28/10-3/BS
  Prawa do zwrotu na rachunek bankowy podatnika kwoty podatku naliczonego, który w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie stanowił równowartość ujemnego podatku należnego
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-2/10-5/MK
  opodatkowanie przychodów osób zatrudnionych na kontraktach menadżerskich
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-2/10-4/MK
  opodatkowanie przychodów osób zatrudnionych na kontraktach menadżerskich
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-83/10-3/AW
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-996/09-5/PD
  przychód Wnioskodawcy z tytułu otrzymania kwoty podatku VAT należnego w związku z wniesieniem przez niego wkładu niepieniężnego do Spółki Komandytowo-Akcyjnej
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-175/10-4/EK
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, Spółka może pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-245/10-2/EK
  Brak prawa do obniżenia obrotu i kwoty podatku należnego wynikającego z wystawionych faktur korygujących w dacie ich wystawienia, przy braku otrzymania potwierdzenia odbioru przez nabywcę towarów, faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy opodatkowania określonej w fakturze pierwotnej.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-846/09-4/PS
  Czy P., w związku z wystawieniem wewnętrznych faktur korygujących i zmniejszeniem kwoty podatku VAT należnego, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodu, ma prawo do rozpoznania przychodu w podatku CIT z tytułu jego zwrotu w dacie dokonania zwrotu przez Urząd Skarbowy/ w dacie wydania decyzji przez Urząd?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1037/08-10-S1/AK
  1) Czy Wnioskodawca z tytułu wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej, powinien wystawić Gminie fakturę VAT zawierającą 22% stawkę podatku od towarów i usług, czy też notę księgową? 2) Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego wykazanego w deklaracji VAT-7 o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług służących wykonywaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-53/10-2/MR
  sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu dywidendy w spółce cypryjskiej
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-96/10-2/BD
  1. Czy w świetle art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług otrzymana dotacja na realizację projektu stanowić będzie obrót opodatkowany? 2. Czy w związku z tym Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania pełnego podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacja projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (Działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013).
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-902/09/BWo
  Czy wyżej opisany zakup nowych lokali mieszkalnych przez Spółkę zajmującą się kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek (wyłącznie z zamiarem i w celu dalszej odprzedaży) stanowił pierwsze zasiedlenie, o którym mowa w art. 2 pkt 14? Czy Spółka należnie obniżyła podatek należny o podatek naliczony VAT, który wystąpił przy zakupie nowej powierzchni mieszkaniowej? Czy Spółka należnie obliczała i odprowadzała podatek należny VAT przy transakcjach sprzedaży przedmiotowych lokali mieszkalnych, czy też powinna była dokonywać dostaw przedmiotowych lokali mieszkalnych ze stawką VAT zwolniony? Czy aktualnie sprzedając (po 2 latach od zakupu) pozostałe do zbycia lokale mieszkalne w przypadku prawa do zastosowania stawki VAT zwolnionej Spółka może na bieżąco (stosownie do art. 91 ust. 7 i ust. 7b-7d) skorygować odliczony w 2007r. podatek naliczony, jaki wystąpił przy zakupie obecnie sprzedawanych lokali, czy też Spółka winna sporządzić korektę deklaracji VAT za marzec 2007r. i wyeliminować z tej deklaracji podatek naliczony VAT, który wystąpił przy zakupie zarówno sprzedanych już jak i obecnie sprzedawanych lokali mieszkalnych? W sytuacji jeżeli Spółce przysługuje w przedmiotowej sprawie prawo do skorygowania VAT-u należnego z zastosowaniem stawki zwolnionej, czy korekta taka może odbyć się wyłącznie na podstawie faktur korygujących (oczywiście potwierdzonych przez poszczególnych odbiorców) – zakładając, że kwota sprzedaży brutto nie ulegnie zmianie?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1745/09-2/SJ
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z wybudowaniem budynku wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych – przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-7/MN
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-770/09-3/GJ
  1. Czy umorzenie akcji SKA w zamian za wynagrodzenie w gotówce powoduje po stronie akcjonariusza powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy z tytułu dywidendy wypłaconej przez SKA na rzecz Spółki należny jest podatek dochodowy od osób prawnych?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1086/09/AJ
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1746/09-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z wybudowaniem budynku wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych – przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-798/09-2/MS
  Czy wniesienie przez Spółkę znaku towarowego jako wkładu niepieniężnego do SpK spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku zapłaty PDOP z tytułu dokonania tej czynności?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1420/09-2/KG
  Czy możliwe jest odzyskanie przez Gminę kwoty podatku od towarów i usług z tytułu zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-867/09-2/AG
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów oraz koszt utylizacji ?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1183/09-4/MP
  W przypadku dostawy towarów (sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego) warunkiem bezwzględnym, dającym prawo do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania (kwoty podatku należnego) jest fakt posiadania przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta nabywcę towaru. Wnioskodawca nie musi natomiast posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej do faktury dokumentującej świadczone przez niego usługi telekomunikacyjne
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-788/09-2/MS
  Czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 Ustawy o CIT podatek VAT wykazany przez Spółkę na fakturze VAT dokumentującej aport Znaków Towarowych, zapłacony przez Spółkę Osobową przelewem bankowym do Spółki, będzie stanowił podatek VAT należny dla Spółki i tym samym otrzymana przez Spółkę zapłata na pokrycie podatku nie będzie stanowiła przychodu podatkowego dla A.?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-695/09-2/PJ
  1. Czy w sytuacji, gdy Spółka wykazała VAT należny w wysokości wyższej, niż była zobowiązana (wskutek błędnego zastosowania przepisów) oraz nie odliczała podatku naliczonego VAT, zaś kwoty wykazanego VAT należnego oraz nieodliczonego VAT naliczonego, zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez rozpoznanie kwot efektywnie "odzyskanego" podatku VAT (np. w formie zwrotu nadpłaty w podatku VAT) jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów? 2. W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca - czy Spółka powinna rozpoznać kwoty efektywnie "odzyskanego" podatku VAT, jako przychód podatkowy?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1625/09-2/BA
  Czy czynność wniesienia aportu do Sy w postaci nieruchomości będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT i konsekwentnie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych (według stawek VAT przewidzianych dla przedmiotu aportu), przez co w rezultacie Spółka zobowiązana będzie do udokumentowania omawianej transakcji sprzedaży fakturą VAT, wystawioną na rzecz Sy?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1625/09-4/BA
  Czy Sy uprawniona będzie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej transakcję wniesienia do Sy przedmiotu aportu (tj. dostawę towarów przez Spółkę)?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1625/09-3/BA
  Czy podstawą opodatkowania VAT czynności wniesienia aportem nieruchomości (traktowanej dla potrzeb VAT jako odpłatnej dostawy towarów) będzie zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT kwota należna z tytułu dokonania aportu przez Spółkę (obejmująca całość świadczenia należnego od Sy, tj. wartość wnoszonego aportu wraz z podatkiem VAT), pomniejszona o kwotę należnego podatku?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1625/09-4/BA
  Czy Sy uprawniona będzie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej transakcję wniesienia do Sy przedmiotu aportu (tj. dostawę towarów przez Spółkę)?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1225/09-2/LK
  Czy podatek VAT w opisanym przypadku, dotyczący zakupów robót i usług, finansowanych w ramach projektów unijnych i następnie ich wykorzystania, w sposób wyżej opisany, podlega odliczeniu?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-638/09-2/AS
  Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych winna być ustalona zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaty stypendiów dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika oraz dla zawodników posiadających licencję zawodnika, dla osób fizycznych zrzeszonych w klubach sportowych oraz nie zrzeszonym w klubie sportowym.Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych winna być ustalona zgodnie z 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów i studentów.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-961/09-5/BS
  Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT dokumentującej zakup przedmiotowych maszyn i urządzeń z uwagi na fakt, iż nie została spełniona podstawowa przesłanka o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. nigdy ww. maszyny i urządzenia nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1290/09-4/BD
  Opodatkowanie, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku naliczonego – wniesienie aportem praw do znaków towarowych przez spółkę z o.o. do spółki osobowej.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1290/09-3/BD
  Opodatkowanie, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku naliczonego – wniesienie aportem praw do znaków towarowych przez spółkę z o.o. do spółki osobowej.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1290/09-4/BD
  Opodatkowanie, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku naliczonego – wniesienie aportem praw do znaków towarowych przez spółkę z o.o. do spółki osobowej.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1290/09-5/BD
  Opodatkowanie, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku naliczonego – wniesienie aportem praw do znaków towarowych przez spółkę z o.o. do spółki osobowej.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1177/09/LSz
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy"
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1191/09-2/LK
  Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług w ramach realizacji projektu finansowanego dotacją pochodzącą ze środków unijnych?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1248/09-4/KG
  Czy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej formy uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, tj.: 1) wyciąg bankowy, 2) potwierdzenie odbioru przesłane pocztą elektroniczną, 3) potwierdzenie sald, 4) odesłanie do Spółki oryginału faktury bez akceptacji, 5) notatka służbowa pracownika Spółki z przeprowadzonej rozmowy, będą wypełniały "warunek posiadania" potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę określony w art. 29 ust 4a ustawy o VAT?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1233/09-5/KG
  Kiedy powstaje prawo do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w spółce komandytowej?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1233/09-4/KG
  Czy w związku z wniesieniem aportem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do spółki komandytowej, opodatkowanych podatkiem VAT w spółce wnoszącej aport, spółce osobowej, do której aport został wniesiony, będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego zawartego w otrzymanej fakturze?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-734/09-6/MK1
  skutki podatkowe umowy przewłaszczenia
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1017/09-2/BS
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem przedmiotowych usług, na podstawie faktur VAT otrzymanych od kontrahentów
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1009/09-5/BS
  Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przed otrzymaniem towaru i przed dokonaniem zapłaty, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokona zapłaty kwot wynikających z tych faktur.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1213/09-4/KG
  Sposób rozliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z eksploatacja budynku.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1164/09-5/KG
  Możliwość odzyskania podatku VAT.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1241/09-5/KG
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1175/09-4/KG
  Prawo do doliczenia podatku naliczonego związanego z realizacja projektu.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1214/09-4/AT
  Czy Powiat w zakresie realizacji inwestycji p.n. "Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu (…)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx na lata 2007-2013 wykonując określone ustawą o samorządzie powiatowym zadanie zgodne z art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - a w związku z tym czy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego w fakturach za roboty i zakupy związane z realizacją ww. inwestycji?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1035/09-4/IK
  Czy konieczne jest wystawienie faktury korygującej, jak ona powinna wyglądać, czy konieczne jest podpisanie faktury korygującej przez klienta? Jak odliczyć podatek należny, w którym miesiącu go zaksięgować?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-871/09-4/MPe
  Czy Spółce rozliczającej się metodą kwartalną przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z otrzymanych faktur - gdy towar zostaje dosłany w następnym okresie rozliczeniowym oraz w przypadku późniejszej niż data otrzymania faktury VAT kwalifikacji środka trwałego - w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – kwartałach, jeżeli podatnik nie dokonał takiego odliczenia w okresie otrzymania dokumentu ?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1126/09-4/KG
  Możliwość odzyskania podatku VAT.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-879/09-4/IG
  Czy w celu zmniejszenia kwoty podatku należnego wykazanego na fakturze VAT w części skorygowanej fakturą korygującą konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej, a tym samym czy Spółka może ujmować faktury korygujące zmniejszające podatek należny VAT w rejestrach VAT i w deklaracjach podatkowych za okresy rozliczeniowe w których wystawiono te faktury?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-538/09-2/MB
  CIT - w zakresie skutków prawnopodatkowych zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodu oraz momentu rozpoznania przychodu odpowiadającego zwróconej nadpłacie podatku od towarów i usług
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1238/09-2/ISN
  Udokumentowanie przyznanego rabatu.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1108/09-2/KG
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług sfinansowanych dotacją.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1067/09-4/KOM
  Czy posiadanie przez jednostkę potwierdzenia dostarczenia przesyłki przez kuriera ( w formie raportu doręczeń od firmy kurierskiej) oraz przesłanie drogą elektroniczną faktury korygującej jest wystarczającym dowodem potwierdzającym odbiór faktury korygującej, dającym jednostce prawo do obniżenia podatku należnego o podatek VAT z faktury korygującej, która została dostarczona w sposób opisany powyżej?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-730/09/AP
  Czy wypłacane premie pieniężne podlegają opodatkowaniu, czy też stanowią podstawę do pomniejszenia kwot podatku należnego u sprzedawcy towarów.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-896/09-4/JL
  Spółdzielni będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu działki , będzie również przysługiwać prawo do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1138/09-4/KG
  Czy Gmina będzie miała możliwość prawną odzyskania podatku naliczonego dotyczącego realizowanego projektu?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1131/09-4/MT
  Możliwość odzyskania podatku VAT.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1036/09-2/KG
  Czy Wnioskodawca może dokonać proporcjonalnego odliczenia podatku VAT od zakupów inwestycyjnych z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia jaka część ponoszonych kosztów związanych z inwestycją przypada w poszczególnych budynkach na działalność opodatkowaną, zwolnioną i nieopodatkowaną?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1120/09-3/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem jachtu motorowego i silnika do tego jachtu.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1120/09-4/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem jachtu motorowego i silnika do tego jachtu.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-735/09-4/JF
  Czy Spółka ma prawo do odzyskania podatku VAT zapłaconego z tytułu świadczonych usług dłużnikowi, za które nie otrzymała zapłaty poprzez dokonanie korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres wrzesień 2009 r.?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-844/09/DM
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1074/09-2/BP
  Czy czynność wniesienia aportu w postaci znaku towarowego będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT i w konsekwencji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, przez co w rezultacie Spółka zobowiązana będzie do udokumentowania omawianej transakcji sprzedaży jedną fakturą VAT wystawioną na rzecz SpK?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1074/09-5/BP
  Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, SpK uprawniona będzie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z wystawionej przez Spółkę faktury VAT, dokumentującej transakcję wniesienia do SpK przedmiotu aportu (tj. świadczenie usług przez Spółkę)?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1074/09-6/BP
  Czy sprzedaż znaku towarowego, na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej mającego siedzibę w innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT w Polsce?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1074/09-7/BP
  Czy w przypadku zbycia znaku towarowego, na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej mającego siedzibę w innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej, SpK będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z wystawionej przez Spółkę faktury VAT, dokumentującej transakcję wniesienia do SpK przedmiotu aportu (tj. świadczenie usług)?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1074/09-3/BP
  2. Czy podstawą opodatkowania VAT czynności wniesienia aportem znaku towarowego (traktowanej dla potrzeb VAT jako odpłatne świadczenie usług) będzie zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, kwota należna z tytułu dokonania aportu przez Spółkę (obejmująca całość świadczenia należnego od SpK, tj. wartość wnoszonego aportu wraz z podatkiem VAT), pomniejszona o kwotę należnego podatku?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1037/09-4/KG
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją przez Akademię inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-817/09-4/BS
  dotyczy braku możliwości obniżenia obrotu na podstawie wystawionych faktur korygujących w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1260/09-2/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z rezygnacją z rozszerzenia działalności podlegającej opodatkowaniu.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1175/09-4/MN
  Odliczenie przez Spółkę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej naprawę powypadkową samochodu należącego do współwłaściciela spółki.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1002/09-3/KG
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego z kosztami poniesionymi na realizację inwestycji w ramach zadań publicznych powiatu.
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-923/09-2/PW
  Czy doręczenie zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1, będzie skuteczne również w przypadku, jeśli dłużnik faktycznie zawiadomienia nie odbierze, a spełnione zostaną przesłanki doręczenia zastępczego, o którym mowa w art. 150 Ordynacji Podatkowej?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-879/09/MS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej transakcję wniesienia aportu
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-767/09-4/KG
  jest uzasadnienia dla konieczności dokonania korekty przedmiotowych faktur
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1196/09-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu osobowego wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych – przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-609/09/BW
  1. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo wystawiając wewnętrzne faktury korygujące dotyczące opodatkowania przekazania bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem ? 2. Czy Wnioskodawca postąpił właściwie rozliczając przedmiotowe wewnętrzne faktury korygujące, dotyczące korekty opodatkowania podatkiem VAT przekazania przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, w miesiącu wystawienia wewnętrznych faktur korygujących?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1225/09-6/AK
  Odzyskanie podatku VAT – budowa przedszkola
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1164/09-2/MN
  Ustalenie, czy otrzymana od kontrahenta prowizja za świadczenie usługi jest kwotą brutto, czy też kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-592/09-2/MC
  Czy w związku z dokonaniem przez Spółkę korekt deklaracji VAT, w których wykazała podatek VAT należny w zawyżonej wysokości, kwoty przysługującego Spółce zwrotu nadpłaty podatku VAT lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, Spółka powinna wykazać jako przychody podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w momencie zaliczenia na poczet bieżących zobowiązań podatkowych?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1005/09-2/EWW
  Moment obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1040/09-2/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towaru, dokumentujących kaucję za opakowania zwrotne
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1031/09-4/MN
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z wybudowaniem budynku wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych – przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-693/09/DM
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-911/09-6/KG
  1. Czy działania związane z realizacją projektu są zwolnione od podatku od towarów i usług? 2. Czy w związku z realizacją przedmiotowego projektu Uczelni przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy VAT jest wydatkiem kwalifikowanym w projekcie?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-821/09-4/ASZ
  Aby podatnik mógł skorygować rozliczenie podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy muszą być spełnione łącznie. Podkreślenia wymaga fakt, że warunek, aby nabywca (dłużnik) nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji należy odnieść wyłącznie do daty dostawy towaru lub świadczenia usługi stosownie do wyżej cyt. art. 89a ust. 2 pkt 1, natomiast w chwili dokonania korekty dłużnik oraz wierzyciel muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni stosownie do wyżej cyt. art. 89a ust. 2 pkt 3.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-690/09/MN
  W związku z faktem, iż kwota należna wynikająca z wystawionej faktury (wyliczona wg kursu z dnia wystawienia faktury) nie odpowiada rzeczywistej należnej kwocie wynagrodzenia (wyliczonej wg kursu z dnia przekazania środków przez inwestora), wynikającej z zawartej umowy, Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej uwzględniającej zmianę ceny (należnej kwoty za świadczone usługi).
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1179/09-2/ISN
  Czy spółka będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę rozpoznanego podatku należnego od importu usług?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1179/09-3/ISN
  Czy spółka będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę rozpoznanego podatku należnego od importu usług?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-706/09/MS
  dokumentowanie udzielenia kontrahentowi rabatu albo zaistnienia innej okoliczności stanowiącej podstawę do skorygowania in minus obrotu i podatku należnego oraz w zakresie uwzględnienia faktur korygujących w rozliczeniach VAT po spełnieniu wymogu uzyskania potwierdzenia ich odbioru przez nabywcę.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-970/09-2/AD
  Czy w opisanym przypadku nakłady inwestycyjne spełniają definicję "świadczenia usług" a ich odsprzedaż stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, które należy udokumentować fakturą VAT oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu sprzedaży nakładów inwestycyjnych?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/4521-45/09-2/KT
  Rozliczanie faktur korygujących zwiększających podatek należny, wyrażonych w walutach obcych, z uwzględnieniem przyczyny korekty.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-946/09-4/EN
  Czy zakupiony przez Zainteresowanego samochód może być sklasyfikowany jako samochód ciężarowy, a tym samym przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa do jego napędu?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-739/09-4/JB
  Moment obniżenia podatny opodatkowania i podatku należnego na podstawie faktur korygujących
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-739/09-5/JB
  Moment obniżenia podatny opodatkowania i podatku należnego na podstawie faktur korygujących
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-642/09-4/JL
  Prawidłowe ujmowanie faktur korygujących w odpowiednich deklaracjach.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-688/09-4/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie stanowiące zachętę do zawarcia umowy najmu
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-624/09/MN
  Spółka będzie uprawniona do anulowania wystawionych faktur korygujących nie wprowadzonych do obrotu prawnego, gdyż posiada oryginały i kopie tych faktur.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-752/09-2/SAP
  1.Czy zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego (zawiadomienia) wysłanego przez Spółkę za pośrednictwem Poczty Polskiej będzie stanowiło potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorzystania przez Spółkę z ulgi na złe długi w dacie, która będzie wynikała z tego potwierdzenia? 2.Czy w przypadku wysyłki przez Spółkę zawiadomienia o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi do 20. dnia drugiego miesiąca kwartału, Spółka będzie uprawniony do dokonania korekty należnego podatku VAT w rozliczeniu za kwartał wysyłki zawiadomienia?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-449/09-2/AS
  Nabycie akcji spółki w ramach planu na preferencyjnych warunkach przez uczestników programu w części finansowanej przez pracodawcę - skutkuje powstaniem przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników, w wysokości wartości upustu, czyli różnicy pomiędzy ceną rynkową akcji z dnia ich nabycia a odpłatnością ponoszoną przez pracowników.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-404/09-3/DG
  1. Czy w sytuacji, gdy Spółka wykazała VAT należny w wysokości wyższej niż była zobowiązana wykazać (wskutek błędnego zastosowania przepisów) oraz zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów kwoty wykazanego VAT należnego, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt b ustawy o POOP poprzez rozpoznanie kwot efektywnie odzyskanego podatku VAT (np. w formie zwrotu nadpłaty w podatku VAT, bądź odpowiedniego obniżenia bieżącego zobowiązania z tytułu VAT) jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów? 2. W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy Spółka powinna rozpoznać kwoty efektywnie "odzyskanego" podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami (np. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, otrzymania zwrotu nadpłaty w podatku VAT), a nie np. w momencie złożenia wniosku o nadpłatę.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-831/09-3/KG
  Czy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projektu Miasto nie będzie miało możliwości odzyskania podatku VAT, tj. czy podatek VAT powinien być kosztem kwalifikowanym?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-511/09/IK
  Faktury korygujące wartość sprzedaży: Rozliczenie faktur korygujących podwyższających podstawę opodatkowania i podatek należny. Rozliczenie faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania i podatek należny
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-799/09-2/AK
  Możliwość odzyskania podatku VAT przy realizacji projektu – zakup samochodu gaśniczo-ratowniczego
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-522/09-2/KT
  Odliczenie i korekta podatku naliczonego w odniesieniu do nieruchomości nabywanych w celu odsprzedaży w ramach pierwszego zasiedlenia.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-748/09-2/SAP
  Czy Spółka może skorzystać z ulgi na złe długi w stosunku do wierzytelności, które powstały w 2007 i 2008 r.?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-527a/09/EŁ
  Odprowadzenie podatku należnego wraz z odsetkami od opłat uiszczonych w związku ze zrealizowaną inwestycją budowy wodociągu, początkowo oddaną w bezpłatne używanie, a następnie w używanie odpłatne.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-803/09-3/SJ
  Czy można obniżyć obrót na podstawie wystawionych faktur korygujących w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej bez potrzeby posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-803/09-2/SJ
  Czy można obniżyć obrót na podstawie wystawionych faktur korygujących w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej bez potrzeby posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-660/09/AL
  Czy istnieje prawo do obniżenia obrotu i kwoty podatku należnego wynikającego z wystawionych faktur korygujących w dacie ich wystawienia, przy braku otrzymania potwierdzenia odbioru przez nabywcę towarów, faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy opodatkowania określonej w fakturze pierwotnej?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-440/09-3/MM
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w szczególności w przypadku niewystawienia faktur korygujących Spółka ma prawo do korekty przychodu, o kwotę podatku należnego?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-875/09/ES
  odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z budową garaży na autobusy, wystawionych od dnia 1 grudnia 2008r. oraz w zakresie dokonania korekt deklaracji podatkowych
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-532/09/DM
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych w konkursach.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-625/09-2/BS
  Dot. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Politechnikę w związku z realizacją projektu inwestycyjnego ze środków unijnych
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-741/09-2/PR
  określenie momentu obniżenia podatku należnego na skutek wystawienia wewnętrznej faktury korygującej
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-658/09-4/PR
  określenie momentu powstawania obowiązku podatkowego w związku z otrzymaniem zaliczki na poczet wykonania usług oraz możliwości dokonania korekty podatku w związku z rezygnacją z nabycia usług
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-695/09-3/AK
  Czy w związku z przedmiotową inwestycją Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług związanych z wniesionym aportem?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-487/09-5/HS
  1.Jeżeli Zakład wystawi w 2009 r. faktury korygujące, a dotyczące zawyżonych opłat za energię elektryczną za lata ubiegłe, to czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów za te lata i sporządzić korekty deklaracji CIT-8? 2.Czy Spółka zobowiązana będzie do naliczenia i zapłaty odsetek zwłoki?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-684/09-2/AD
  Jaka kwota będzie podstawą opodatkowania podatkiem VAT - czy będzie to kwota nabycia pomniejszona o podatek VAT, czy kwota, za którą podatnik sprzeda swoje towary kontrahentom, pomniejszona o podatek VAT?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-863/09/AZ
  prawo podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-425a/09/AD
  Możliwość stosowania uproszczonej metody obliczania podatku należnego.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-754/09-2/KG
  Możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu polegającego na termomodernizacji budynków szpitala realizowanego ze środków unijnych
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-710/09-2/KG
  Czy Wnioskodawcy będzie miał prawo do zwrotu w jakikolwiek sposób podatku VAT naliczonego przy zakupach dokonywanych dla potrzeb realizacji ww. projektu badawczego, w szczególności czy Uniwersytetowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jak również prawo do zwrotu podatku naliczonego, o którym mowa w rozdziale 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) tj. dotyczącego zakupów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-683/09-4/ISN
  Sposób potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-631/09-2/KG
  Czy Gminie realizującej ww. projekt będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-713/09/EJ
  Brak obowiązku zapłaty podatku należnego błędnie zarejestrowanego przez kasę rejestrującą
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-548/09-7/AA
  Czy faktury korygujące sprzedaż dotyczącą 2008 r., wystawione w 2009 r. korygują przychód netto 2008 r., czy przychód netto 2009 r.?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-548/09-6/AA
  Czy podatek należny VAT (niezapłacony przez dłużnika) można uznać za koszt uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w sytuacji kiedy wierzytelność będąca podatkiem VAT niezapłaconym przez gminę w części stanowiącej 15%ową różnicę pomiędzy stawką 7% a 22%; a) jest nieściągalna od dłużnika, gminy (wyrok sądowy z dn. 03.03.2009), b) nie można jej skorygować w myśl art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż gmina nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-433/09/WN
  ustalenie czy nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1468/08-8/S/JF
  nie stanowi przeszkody do obniżenia przez Spółkę wysokości podatku należnego o wartość tego podatku wynikającą ze skorygowanej faktury VAT już w rozliczeniu za miesiąc, w którym korekta faktury została wystawiona.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-716/08-9/S/MP
  Uprawnienie do skorygowania faktur wewnętrznych nie jest ograniczone jakimkolwiek terminem.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-535/08-11/S/AK/JB
  W przedstawionym stanie faktycznym sfałszowane przez pracownika faktury nie dokumentują sprzedaży, tym samym nie generują obrotu, w związku z czym nie powinny być uwzględnione w rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy oryginał faktury VAT posiada wyłącznie Kontrahent, koniecznym będzie wystawienie faktur VAT dokumentujących poszczególne transakcje według cen jakie stosuje do określonych towarów Spółka. W sytuacji natomiast gdy dokument będący w posiadaniu Spółki różni się treścią od dokumentów posiadanych przez Kontrahentów, co z kolei zostało spowodowane zmianą ceny przez fałszującego faktury pracownika. nie można jednakże zgodzić się ze Spółką, że właściwym sposobem prawidłowego rozliczenia podatku należnego będzie wystawienie przez nią duplikatów faktur.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-827/09-3/AK
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego zawartego w zakupach materiałów i usług niezbędnych w celu realizacji projektu finansowanego ze środków UE "Wdrożenie nowoczesnych narzędzi ICT w firmie w celu wprowadzenia sprzedaży on-line"?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-611/09-3/AK
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wykonywanych robót budowlanych i dostaw związanych z budową sali gimnastycznej z zapleczem?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-588/09-3/AK
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług kontaktowanych w projekcie?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-279/09/WN
  dokumentowania wypłaconej premii pieniężnej
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-563/09-2/IZ
  w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-385/09-2/JF
  Czy w opisanej powyżej sytuacji Spółka powinna:1) wystawić faktury korygujące do wewnętrznych faktur VAT?2) w oparciu o wystawione faktury korygujące dokonać korekt tych deklaracji VAT-7, w których wykazany został nienależny podatek VAT od nieodpłatnych przekazań na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i złożyć wnioski o stwierdzenie nadpłaty w poszczególnych miesiącach w trybie art. 75 § 2 ust. 1 lit. b) oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej?3) wystawione faktury korygujące ująć w miesiącu ich wystawienia w rozliczeniach i deklaracji VAT za tenże miesiąc (tj. "na bieżąco")?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-657/09-2/KK
  Czy kwotę zrealizowanej bez podstawy prawnej przez dłużnika gwarancji bankowej należy zaliczyć na poczet zwiększenia zobowiązania dłużnika z tytułu wystawionej przez podatnika faktury VAT i powiększyć o tę kwotę podstawę dokonania korekty z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-325/09/RM
  Czy vat należny wykazany w fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazanie towarów na degustacje stanowi koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 43 b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-200/09-2/DG
  Czy Spółce przysługuje prawo zaliczenia nieodliczonego zryczałtowanego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-316/09/EŁ
  Prawo do skorygowania podatku należnego, wynikającego z niesłusznie wystawionej faktury VAT.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-339/09/BS
  Podatek należny wynikający z faktury korygującej, podwyższającej wynagrodzenie powinien być wykazany w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-505/09-4/KG
  Czy Wnioskodawca - zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług do rozliczeń podatkowych VAT w zakresie umów cywilnoprawnych zawieranych przez Prezydenta Miasta - dla realizacji projektu inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "Budowa sal (…) "?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-93/09/MZ
  Czy uiszczona przez podatnika, będącego spółką kapitałową, w 2007r. kwota podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielonej mu przez jego wspólnika pożyczki stanowi nadpłatę ww. podatku podlegającą zwrotowi na zasadach określonych w rozdziale 9 ("Nadpłata") Działu III ("Zobowiązania") ustawy Ordynacja podatkowa?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-434/09-3/AK
  Czy odnosząc się do projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-473/09-2/BM
  termin rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podatek należny oraz kursu waluty obcej stosowanego do przeliczenia na złote polskie wartości przedmiotowej faktury.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-243/09-3/DS
  Czy w przypadku, gdy Spółka ma obowiązek wystawienia faktury, podatek należny wykazany w tej fakturze stanowi koszty uzyskania działalności Spółki?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-508/09-2/MK
  Odzyskanie podatku VAT – budowa przedszkola.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-479/09-2/AK
  Odliczenie podatku VAT przy realizacji projektu – budowa drogi
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-478/09-3/KG
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT z tytułu kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Budowa (...)"?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-418/09-2/MS
  w zakresie zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego oraz uzyskania przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego przez wierzyciela w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-526/09/AZ
  Podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy ww. środków trwałych nie będzie związany z czynnościami opodatkowanymi, tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-289/09/AL
  Czy istnieje prawo do zmniejszenia obrotu opodatkowanego podatkiem VAT za miesiąc, w którym została wystawiona faktura korygująca, pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-623/09/AZ
  Nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ będą wykorzystywane w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-360/09-2/IM
  Czy podatek od towarów i usług wykazany na fakturze dotyczącej materiału zakupionego i zamontowanego w Holandii jest kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-430/09-3/AK
  Odzyskanie podatku VAT przy realizacji projektu – droga gminna i droga powiatowa
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-399/09-2/AK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego–inwestycja po zakończeniu zostanie wniesiona aportem.
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-444/09-2/KG
  Czy Gmina będzie miała możliwość prawną odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wyżej wymienionej inwestycji od podatku należnego lub ubiegać się o jego zwrot?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-315/09/AL
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupów towarów i usług związanych z eksploatacją samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności gospodarczej? Czy istnieje możliwość złożenia korekty rozliczonego podatku VAT za miesiące od listopada 2008r. do kwietnia 2009r.?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-443/09-2/AK
  Czy Gmina będzie miała możliwość prawną odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wyżej wymienionej inwestycji od podatku należnego lub ubiegać się o jego zwrot?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-416/09-2/AK
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT z tytułu kosztów poniesionych w związku z realizacją przedmiotowego projektu?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-472/09/JP
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem nowej aparatury medycznej oraz modernizacją Ośrodka
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-326/09-6/AK
  Możliwość odzyskania podatku VAT przy realizacji projektu – wymiana sieci wodociągowej
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-300/09-4/AD
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie naliczając podatku należnego od wydawanych towarów z logo spółki?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-272/09/AL
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami dokonanymi na potrzeby prowadzonej działalności?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-436/09/IK
  Obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-377/09-3/KG
  Czy Gmina może ubiegać się o zwrot podatku VAT, który zostanie naliczony w nabytych towarach i usługach (zaliczonych u podatnika do środków trwałych), dotyczących adaptacji budynku przeznaczonego na bibliotekę i świetlicę wiejską?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-208/09-4/IG
  wystawienie faktury na oboje małżonków będzie uprawniało do możliwości odliczenia VAT?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-382/09-9/KG
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przez Gminę inwestycji, która następnie zostanie nieodpłatnie przekazana w użytkowanie zakładowi budżetowemu Gminy.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-314/09-3/AK
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę projektu dofinansowanego ze środków europejskich
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-265/09-4/AK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę projektu dofinansowanego ze środków europejskich
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-309/09-3/AK
  Możliwość odzyskania podatku VAT przy realizacji projektu – informatyzacja
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-311/09-3/KG
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przez Akademię inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-336/09-2/MM
  świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające wyłącznie na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej - sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.30.15 - "usługi przeglądów technicznych pozostałe", niezależnie od tego w jakich obiektach są wykonywane podlegają opodatkowaniu stawką 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-132/09/DK
  Czy Spółka, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-280/09-3/KG
  Czy w związku z nabyciem od Dewelopera gruntu z przynależnym do niego budynkiem sklepu i ewentualnie budowlami (np. parkingiem) lub budynku sklepu i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu, Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przez Dewelopera z tytułu przedmiotowej transakcji, włączając w to faktury zaliczkowe?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-274/09-6/KG
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przez Miasto projektu inwestycyjnego.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/033-33/ORK/09/PK-449
  Dotyczy: możliwości wpłacania na pdop zaliczki formie uproszczonej.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-111b/09/AD
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z wniesieniem aportu?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-155/09/MS
  Czy jeżeli Spółka będzie uprawniona do potraktowania podatku VAT wykazanego w fakturach zakupu paliwa do pojazdów, z których korzystała na podstawie umów leasingu, jako podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego, kwoty podatku naliczonego od zakupu paliwa będą mogły być potraktowane jako przychód Spółki dopiero w momencie zwrotu (zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych) podatku VAT?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-261/09-2/AI
  Uwzględnienie faktury korygującej w deklaracji podatkowej
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-42/09-7/AS
  Stypendium pobierane w Komisji Europejskiej w 2008 roku nie jest dochodem w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.Istnieje natomiast możliwość pomniejszenia osiągniętego przychodu z tytułu przedmiotowego stypendium o kwotę stanowiącą równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-133/09-2/DS
  Czy w 2009 roku Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z przewidzianej w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwości wpłacania zaliczek w formie uproszczonej, tj. w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w rubryce 54 deklaracji CIT-8 za 2007 rok złożonej w roku 2008.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-91/09-2/JG
  Czy Spółka, w związku z wystawieniem faktur korygujących i zmniejszeniem kwoty VAT należnego, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodu, zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w podatku CIT? Jeżeli tak, to czy przychód ten należy rozpoznać w wysokości kwoty obniżenia podatku należnego wynikającego z faktury korygującej (bez względu na to, czy Spółka wykaże w deklaracji VAT składanej za okres, w którym rozliczy faktury korygujące, nadwyżkę VAT należnego do wpłaty, czy też nadwyżkę VAT naliczonego — do zwrotu lub do przeniesienia).
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-250/09-2/AK
  Czy Wnioskodawcy realizując Inwestycję przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-107/09-4/EK
  Czy Spółka ma prawo do korekty przychodu o wyliczoną w decyzji organu podatkowego kwotę należnego podatku VAT, bez konieczności wystawiania faktur korygujących?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-107/09-5/EK
  Czy Spółka ma prawo do korekty przychodu o wyliczoną w decyzji organu podatkowego kwotę należnego podatku VAT, bez konieczności wystawiania faktur korygujących?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-139/09-2/KG
  Czy w świetle obowiązujących zmian w prawie, począwszy od 1 grudnia 2008 r., Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji inwestycji gminnej, która zostanie wniesiona aportem do spółki gminnej.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-59/09-2/MŚ
  czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w przypadku gdy nie jest ona uprawniona do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-35/09-4AS
  Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze spadkodawcy w drodze dziedziczenia, podstawa opodatkowania, wypłaty dokonywanej na podstawie art. 111 ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach na rzecz osoby uposażonej, wypłaty środków pieniężnych na żądanie osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem uczestnika, wypłaty środków pieniężnych na rzecz małżonka osoby zmarłej będącej w ustawowej wspólności majątkowej.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: LPB3/423-71/09-4/MC
  Czy w związku z wykazaniem w polu 52 zeznania CIT-8 podatku należnego, Spółka może skorzystać z uproszczonej metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-133/09-2/AK
  Możliwość odzyskania podatku VAT przy realizacji projektu - remont świetlicy wiejskiej
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-42a/09/DK
  Czy w przypadku wynagrodzenia za prawa autorskie Spółka będzie zobowiązana (odpowiednio do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z zastosowaniem stawki tego podatku przewidzianej w art. 12 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przyjmując za podstawę obliczenia kwoty tego podatku wartość netto Wynagrodzenia za prawa autorskie (bez podatku należnego VAT) wykazaną na fakturze VAT wystawionej przez "S.", czy też wartość brutto Wynagrodzenia za prawa autorskie (uwzględniającą kwotę podatku należnego VAT) wykazaną na fakturze VAT wystawionej przez "S."?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-229/09-3/AK
  Możliwość odzyskania podatku VAT przy realizacji projektu - budowa gminnej obwodnicy
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-97/09-2/TW
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta, Spółka może pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-228/09-2/AK
  Możliwość odzyskania podatku VAT przy realizacji projektu - budowa dróg gminnych
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-96/09-4/LK
  Którą datę należy przyjąć przy wykupie mieszkania? Czy podatek należy zapłacić od sprzedaży mieszkania czy też od wykupu drugiego mieszkania i w jakiej wysokości 19% czy 2%?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-198/09-3/AK
  Możliwość odzyskania podatku VAT przy realizacji projektu - budowa kanalizacji sanitarnej
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-96/09-4/AK
  Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało uprawnienie do zwrotu, bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT, podatku naliczonego zapłaconego wykonawcom, którzy na podstawie zawartej umowy wykonują tę inwestycję i wystawiają w związku z tym Miastu faktury VAT zawierające ten podatek?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-167/09-2/AK
  Możliwość odzyskania podatku VAT przy realizacji projektu - przebudowa drogi gminnej
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-26/09-2/AS
  Dokonanie sprzedaży w dniu 01.10.2008 r. mieszkania stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nabył Pan wraz z żoną to mieszkania nie minął okres pięciu lat, o którym mówi ten przepis.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-164/09-2/AK
  Możliwość odzyskania podatku VAT przy realizacji projektu - budowa drogi gminnej
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-130/09-4/AK
  Możliwość odzyskania podatku VAT przy realizacji projektu - budowa drogi gminnej
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-51/09-2/MC
  Czy w przypadku opodatkowywania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem i jednocześnie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów, podatek należny z tytułu przekazania tych towarów będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-51/09-3/MC
  Czy w przypadku opodatkowywania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem i jednocześnie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów, podatek należny z tytułu przekazania tych towarów będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-178/09-4/AK
  Czy Wnioskodawca realizując inwestycję pn. "Budowa..." ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o faktury zakupu?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-76/09-3/AK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-42/09-2/JB
  Obniżenie obrotu i kwoty podatku należnego dokonywane jest na podstawie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w rozliczeniu za miesiąc (lub kwartał), w którym:1) nabywca otrzymał fakturę korygującą - jeżeli potwierdzenie odbioru korekty sprzedawca otrzyma przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za ten okres,2) sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej - jeżeli potwierdzenie to sprzedawca otrzyma po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-66/09-2/AK
  Czy Wnioskodawca w myśl art. 86 ustawy ma prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. "Zagospodarowanie (…)"?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-94/09-2/ISN
  Obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1641/08-2/AS
  Spełnienie warunków do skorzystania z ulgi należy postrzegać jako warunki ściśle związane z osobą zmarłego "nieprzechodzące na spadkobierców, co oznacza, że okres 10-letni wyznaczony przez ustawodawcę jako warunek skorzystania z ulgi nie dotyczy spadkobierców.
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-286/08-2/MB
  Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży ZCP, w tym wierzytelności wchodzących w jej skład, są dla Spółki nominalne kwoty wierzytelności, tj. obejmujące również części wynikające z obowiązku wykazania podatku należnego od towarów i usług?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1714/08-2/KK
  Czy w sytuacji, gdy Spółka obciążyła się podatkiem VAT należnym w związku z wydaniem Uczestnikom nagród w ramach opisanej akcji promocyjno-reklamowej, to ma prawo do zaliczenia takiego podatku VAT należnego do kosztów uzyskania przychodów?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-45/09-2/AD
  Czy premia pieniężna wypłacona z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotu może być uznana za czynność, która stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Ponadto Spółka ma wątpliwości czy jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez odbiorców, w celu udokumentowania usługi świadczonej w zamian za przyznane wynagrodzenie na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-45/09-3/AD
  Czy premia pieniężna wypłacona z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotu może być uznana za czynność, która stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Ponadto Spółka ma wątpliwości czy jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez odbiorców, w celu udokumentowania usługi świadczonej w zamian za przyznane wynagrodzenie na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1166/08-2/JK
  Czy Zainteresowany miał obowiązek wyrazić podatek VAT w PLN w każdej fakturze, dla wszystkich dostaw rozliczanych zaliczką i czy w związku z tym, że kurs EURO w chwili dostawy był wyższy niż w chwili otrzymania zaliczki, zaniżył on należny podatek VAT?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1997/08-5/JL
  W przedmiotowej sprawie cena siarki płynnej uzależniona jest od procentowej różnicy wynikającej z porównania średnich arytmetycznych cen siarki płynnej z notowań za wrzesień 2008 roku do średniej arytmetycznej ceny siarki płynnej z notowań za wrzesień 2007 r. publikowanych przez F. Cena ta może ulec zwiększeniu lub obniżeniu. W rozpatrywanej sytuacji cena siarki uległa podwyższeniu. Wiąże się to z koniecznością wystawienia faktury korygującej, skutkującej podwyższeniem w stosunku do faktury pierwotnej, wartości obrotu i kwoty podatku należnego. W rozpatrywanej sprawie Spółki obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 4 ww. ustawy - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Faktury korygujące powinny być rozliczane w okresie rozliczeniowym, w którym powstał ów obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej sprzedaży, bez względu na przyczynę dokonanej korekty.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1136/08-4/EN
  Czy faktura korygująca z dnia 4 września 2008 r. do FV sprzedaży z dnia 1 lutego 2007 r. jest wystawiona prawidłowo? Czy kupujący miał prawo odmówić przyjęcia korekty? Co należy zrobić w przypadku, kiedy brakuje podpisu odbiorcy korekty, a korekta jest wystawiona zasadnie i prawidłowo?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1055/08-2/AG
  Czy w przypadku leasingu samochodu osobowego VAT od rat leasingowych w części nie podlegającej odliczeniu od podatku należnego jako podatek naliczony może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1836/08/BM
  Ustalenia w jaki sposób w przypadku kradzieży towarów należy rozliczyć zapłacony podatek należny ujęty w deklaracji VAT-7 oraz czy odliczony podatek VAT przy zakupie przedmiotowych towarów nie podlega korekcie.
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1148/08-2/ISN
  Udokumentowanie przyznanego rabatu.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1129/08-2/AD
  Czy premia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w otrzymanych fakturach dokumentujących premie pieniężne (bonusy)?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1854/08-4/AS
  prawidłowość określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury korygującej dotyczącej podwyższenia ceny
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-12/09/DG
  W którym miesiącu oraz na podstawie jakich dokumentów Spółka ma prawo do skorygowaniu podatku, który został naliczony i wykazany w deklaracji VAT-7 odpowiednio za m-ce marzec i maj 2008r., w opisanym powyżej stanie faktycznym?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-802/08-6/MC
  1. Czy Spółka jest uprawniona na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zaliczenia do swoich kosztów uzyskania przychodów kwoty podatku VAT naliczonego, który na mocy przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu od kwoty podatku VAT należnego Spółki? 2. Czy Spółka ma prawo na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46b tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zaliczenia do swoich kosztów uzyskania przychodów kwoty podatku VAT należnego od dokonywanych przez Spółkę nieodpłatnych przekazań w celu reprezentacji i reklamy?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-802/08-5/MC
  1. Czy Spółka jest uprawniona na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zaliczenia do swoich kosztów uzyskania przychodów kwoty podatku VAT naliczonego, który na mocy przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu od kwoty podatku VAT należnego Spółki? 2. Czy Spółka ma prawo na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46b tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zaliczenia do swoich kosztów uzyskania przychodów kwoty podatku VAT należnego od dokonywanych przez Spółkę nieodpłatnych przekazań w celu reprezentacji i reklamy?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-214/08-2/JS
  W latach 2004 - 2007 Wnioskodawczyni posiadała w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy. Zatem należy uznać, że w ww. okresie nie podlegała w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawczyni nie posiadając w tym okresie miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegała obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1128/08-2/AK
  Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-803/08-2/MC
  1. Czy w sytuacji, gdy Spółka wykazała VAT należny w wysokości wyższej, niż była zobowiązana (wskutek błędnego zastosowania przepisów) oraz nie odliczała podatku naliczonego VAT, zaś kwoty wykazanego VAT należnego oraz nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez rozpoznanie kwot efektywnie "odzyskanego" podatku VAT (np. w formie zwrotu nadpłaty w podatku VAT) jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów? 2. W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy Spółka powinna rozpoznać kwoty efektywnie "odzyskanego" podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami (np. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, otrzymania zwrotu nadpłaty w podatku VAT, otrzymania zwrotu zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), a nie np. w momencie złożenia wniosku o nadpłatę czy wniosku o zwrot zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-803/08-3/MC
  1. Czy w sytuacji, gdy Spółka wykazała VAT należny w wysokości wyższej, niż była zobowiązana (wskutek błędnego zastosowania przepisów) oraz nie odliczała podatku naliczonego VAT, zaś kwoty wykazanego VAT należnego oraz nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez rozpoznanie kwot efektywnie "odzyskanego" podatku VAT (np. w formie zwrotu nadpłaty w podatku VAT) jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów? 2. W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy Spółka powinna rozpoznać kwoty efektywnie "odzyskanego" podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami (np. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, otrzymania zwrotu nadpłaty w podatku VAT, otrzymania zwrotu zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym), a nie np. w momencie złożenia wniosku o nadpłatę czy wniosku o zwrot zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1749/08-2/MS
  Zakres obowiązku korygowania podatku należnego.
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1104b/08/DM
  Możliwość stosowania uproszczonej metody obliczania podatku należnego.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1104a/08/DM
  Możliwość stosowania uproszczonej metody obliczania podatku należnego.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1778/08-2/KOM
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu części i paliwa do samochodów będących towarami handlowymi.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1689/08-2/IK
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług wykonywanych przez spółkę na podstawie umowy, jest państwo, w którym nabywca usługi posiada siedzibę, tj. w przedmiotowym stanie faktycznym - Austria w konsekwencji, przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1096/08-4/AK
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w trybie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku przekazania zrealizowanej inwestycji aportem lub nieodpłatnego przekazania lub na podstawie umowy dzierżawy Spółce Sp. z o.o. (czy można uznać VAT za koszt kwalifikowany)?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1096/08-3/AK
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w trybie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku przekazania zrealizowanej inwestycji aportem lub nieodpłatnego przekazania lub na podstawie umowy dzierżawy Spółce K(…) Sp. z o.o. (czy można uznać VAT za koszt kwalifikowany)?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1096/08-2/AK
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w trybie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku przekazania zrealizowanej inwestycji aportem lub nieodpłatnego przekazania lub na podstawie umowy dzierżawy Spółce K(…) Sp. z o.o. (czy można uznać VAT za koszt kwalifikowany)?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1918/08-3/AK
  obrotem, w rozumieniu art. 29 ust. 1, może być wynagrodzenie wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego pomniejszone o należny podatek VAT (wg stawki 22%)
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1080/08-3/AI
  Kiedy winien zostać rozliczony podatek VAT należny wynikający z korekty wystawionej do niesłusznie wygenerowanej refaktury (dokumentującej czynność już wcześniej refakturowaną)?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-223/08-2/MW
  Czy kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie kwota VAT naliczonego, który nie pomniejszy VAT należnego, od faktur dokumentujących wydatki na cele związane z reprezentacją?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1043/08-3/EN
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na planowaną inwestycję?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1037/08-2/AK
  1) Czy Wnioskodawca z tytułu wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej, powinien wystawić Gminie fakturę VAT zawierającą 22% stawkę podatku od towarów i usług, czy też notę księgową? 2) Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego wykazanego w deklaracji VAT-7 o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług służących wykonywaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1046/08-2/BD
  Korekta sprzedaży i podatku należnego w przypadku podwyższenia ceny po wystawieniu faktury.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-158/08-2/PS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, iż w przypadku poniesienia strat lub ustalonego mniejszego podatku należnego w rozliczeniu za dany rok podatkowy (CIT- 8), prawo do odliczenia podatku zapłaconego zagranicą przysługuje w rozliczeniu za rok następny, w którym ustalona jest wysokość podatku należnego, dająca możliwość odliczenia podatku zapłaconego za granicą?
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-18/09-2/JK
  Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% wartości dywidendy oraz wartości odsetek, które stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-228/08-2/JK
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-983/08-2/AD
  Czy i z jaką datą Wnioskodawca uzyskuje prawo do obniżenia obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej w przypadku wysłania jej listem poleconym, która pomimo dwukrotnego awizowania przez Pocztę nie została odebrana?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-955/08-5/AD
  1. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wystawionej korekty faktury VAT, na podstawie podpisanego przez odbiorcę zwrotnego potwierdzenia odbioru nadania listu poleconego? 2. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do kontrahenta pisma wzywającego do potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy kontrahent pomimo wcześniejszych monitów telefonicznych nie potwierdził odbioru faktury korygującej?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-955/08-4/AD
  1. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wystawionej korekty faktury VAT, na podstawie podpisanego przez odbiorcę zwrotnego potwierdzenia odbioru nadania listu poleconego? 2. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do kontrahenta pisma wzywającego do potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy kontrahent pomimo wcześniejszych monitów telefonicznych nie potwierdził odbioru faktury korygującej?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-955/08-6/AD
  1. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wystawionej korekty faktury VAT, na podstawie podpisanego przez odbiorcę zwrotnego potwierdzenia odbioru nadania listu poleconego? 2. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do kontrahenta pisma wzywającego do potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy kontrahent pomimo wcześniejszych monitów telefonicznych nie potwierdził odbioru faktury korygującej?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-955/08-7/AD
  1. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wystawionej korekty faktury VAT, na podstawie podpisanego przez odbiorcę zwrotnego potwierdzenia odbioru nadania listu poleconego? 2. Czy Spółka może pomniejszyć podatek należny z tytułu zmniejszenia należnej kwoty za wykonaną usługę od kontrahenta na podstawie wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do kontrahenta pisma wzywającego do potwierdzenia odbioru faktury korygującej w sytuacji, gdy kontrahent pomimo wcześniejszych monitów telefonicznych nie potwierdził odbioru faktury korygującej?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/423-664/08-3/MC
  Czy należny VAT od wydatków na reprezentację Spółka może ujmować do kosztów uzyskania przychodów?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-667/08-2/MC
  Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek VAT należny z tytułu przekazania towarów na cele reprezentacji jest kosztem uzyskania przychodów, jeżeli nabyte towary zostały przekazane jak wspomniano na cele reprezentacji i opodatkowane zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatkiem VAT?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1929/08-3/JB
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi w okresie od 01.06.2005r.
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1929/08-2/JB
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi w okresie od 01.05.2004 do 31.05.2005r
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1929/08-4/JB
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.05.2004r
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1938/08-2/JB
  Ustalony w umowie rabat, przyporządkowany do konkretnych dostaw stanowi podstawę do wystawienia faktury korygującej. Wystawiona faktura korygująca uprawnia do obniżenia podatku należnego, przy zachowaniu warunków określonych w art. 29 ust. 4a ustawy.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1918/08-2/AK
  prawidłowym jest wystawienie faktury korygującej pomniejszającej wartość faktury o błędnie doliczony podatek VAT i przyjęcie tym samym, iż w ramach wynagrodzenia zawiera się już podatek VAT
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1879/08-2/JB
  Zredukowanie wierzytelności o uzgodnioną kwotę w wyniku zawartego układu zatwierdzonego przez sąd rejonowy, nie stanowi rabatu określonego w art. 29 ust. 4 ustawy i nie uprawnia do obniżenia kwoty podatku należnego
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-1471/08-3/JB
  Czy umorzone wierzytelności stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodówCzy w przypadku, gdy Spółka umorzy dłużnikowi część wierzytelności do wysokości wartości netto należności, natomiast nie umorzy tej części wierzytelności, która odpowiada podatkowi VAT należnemu z tytułu zrealizowanej przez Spółkę sprzedaży, będącej źródłem powstania wierzytelności, to czy cała umorzona część wierzytelności mogłaby zostać uznana za podatkowy koszt uzyskania przychodów spółki?Czy do umorzenia wierzytelności z tytułu sprzedaży leków będą miały zastosowanie przepisy o cenach transferowych, zgodnie z art.9a oraz art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-1471/08-2/JB
  CIT - w zakresie ustalenia, czy do umorzenia wierzytelności z tytułu sprzedaży leków będą miały zastosowanie przepisy o cenach transferowych (art.9a oraz art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-881/08-5/AD
  Czy Spółce, na podstawie faktur VAT wystawionych przez odbiorców dokumentujących otrzymanie od Wnioskodawcy premii pieniężnych, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz zwrot podatku?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1468/08-2/KR
  Czy ponosząc wydatki na nabycie towarów i usług, które nie mogą być w wartości netto bez podatku VAT zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności ponosząc koszty na cele reprezentacji, Bankowi przysługuje uprawnienie do zaliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu tego rodzaju towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli nie przysługuje mu uprawnienie do pomniejszenia podatku VAT należnego o ten podatek naliczony?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-935/08-4/AW
  Czy Gminna Biblioteka Publiczna będzie miała możliwość w wyniku rozliczeń podatkowych do bezpośredniego, bądź pośredniego odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w cenach towarów i usług nabytych w związku z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1508/08-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur VAT wystawionych przez beneficjentów dokumentujących premie pieniężne
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1376/08/JP
  opodatkowanie sprzedaży nieruchomości oraz udziałów w nieruchomości
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1579/08/EA
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1335/08-2/KR
  Czy istnieje możliwość uznania za koszty uzyskania przychodu podatku VAT naliczonego od refakturowanych następnie kosztów, o który, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego.
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1512/08-2/AS
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących realizacji inwestycji
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1282/08-2/MG
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, który stanowiłby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1245/08/MS
  okoliczności i konsekwencje wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż usługi najmu budynku biurowego
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1324a/08-2/MK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodu jest podatek naliczony od towarów i usług przy nabyciu towarów i usług związanych z reprezentacją Spółki?Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodu jest podatek należny od towarów i usług wykazany w fakturze wewnętrznej dokumentującej przekazanie towarów i produktów na cele reprezentacji?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-780/08/AP
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku ze zwrotem towaru oraz konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-768/08/AK
  Jaka kwota jest podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości, w skład której wchodzi grunt wraz z garażem?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-780/08/AP
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku ze zwrotem towaru oraz konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1324b/08-2/MK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodu jest podatek naliczony od towarów i usług przy nabyciu towarów i usług związanych z reprezentacją Spółki? Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodu jest podatek należny od towarów i usług wykazany w fakturze wewnętrznej dokumentującej przekazanie towarów i produktów na cele reprezentacji?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1355/08/EA
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-774/08/AK
  Czy prawidłowe jest rozliczanie faktury korygującej w miesiącu jej wystawienia (na bieżąco), w przypadku gdy faktura pierwotna została wystawiona prawidłowo, a konieczność wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek należny spowodowana była okolicznościami, które zaistniały już po dokonaniu sprzedaży - wystawieniu pierwotnej faktury VAT i kontrahent wyraża zgodę na zwiększenie ceny towaru?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-821/08-3/KG
  Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premię pieniężną.
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1464/08-2/AS
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących realizacji inwestycji
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1556/08-4/JB
  Obniżenie podatku należnego w związku z wystawieniem faktury korygującej i anulowaniem faktur VAT.
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1265/08-2/BM
  obniżenie podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-465/08-2/HS
  1. Jaka jest podstawa naliczania zaliczek na poczet wpłat z zysku należnych od Spółki za okres od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 30 września 2008 r. (pierwszy okres rozliczeniowy Spółki z tytułu zaliczek na poczet wpłat z zysku), tj. czy podstawą będzie zysk osiągnięty od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., czy też zysk osiągnięty w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., mimo, że Spółka uzyskała status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa od dnia 21 maja 2008 r.? 2. W jaki sposób Spółka powinna ustalić podstawę do wyliczenia zaliczki na poczet wpłat z zysku, w sytuacji gdy zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczane są na zasadach uproszczonych zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-465/08-3/HS
  1. Jaka jest podstawa do wyliczenia wpłat z zysku należnych od Spółki za 2008 r., w sytuacji gdy Spółka nabywa i traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku obrotowego 2008? 2. Czy zaliczki na poczet wpłat z zysku uiszczane od zysku osiągniętego w okresie, w którym Spółka nie miała statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa będą stanowiły nadpłatę w rozumieniu art. 72 Ordynacji podatkowej oraz czy Spółka będzie się mogła ubiegać o zwrot nadpłaty z tytułu wpłat z zysku w trybie przepisów Ordynacji podatkowej?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-668/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
  - opodatkowania wydatków związanych ze zorganizowaniem imprezy integracyjno -okol ...
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1424/08-2/IZ
  Stronie przysługuje prawo do skorygowania deklaracji podatkowych i obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, na podstawie ww. art. 86 ust. 13 ustawy.
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1209/08/MS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Bezzwrotna pomoc zagraniczna dla zadań inwestycyjnych MSP - wpływ na determinanty zatrudnienia".
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1468/08-4/JF
  otrzymana na poczet zamówienia kwota podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie ma prawnej możliwości wystawienia faktury korygującej
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-603/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.) przesłanym zgodnie z właściwością przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku uzupełnionym pismem z dnia 30 września i 6 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania na podstawie art. 89a ...
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-679/08-2/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. (data wpływu 8 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanego projektu -jest nieprawidłowe.W dniu 8 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1051/08-2/IK
  rozliczenie usług wykonywanych przez Spółkę jako podatnik zgodnie z art. 17 ust. 1 punkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku kiedy opodatkowane zakupy były wykorzystywane nie tylko w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu lecz w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu dodatkowo poddanych opodatkowaniu przez osobę wykonującą te czynności. Możliwość rozliczenia kwoty podatku naliczonego wykazanego w otrzymanych fakturach, jeżeli zakupy mają związek z usługami podlegającymi opodatkowaniu w Polsce, jednak nie poddanymi opodatkowaniu w Polsce przez Spółkę a przez ich nabywcę lub w ogóle nie podlegającymi opodatkowaniu w Polsce.
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1041/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008r. (data wpływu 30 czerwca 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usługw zakresie opodatkowania środków finansowych otrzymanych na realizację projektu przez państwową uczelnię wyższą -jest prawidłowe,w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwo ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1172/08/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2008r. (data wpływu 14 sierpnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2008r. (data wpływu 23 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanego projektu pn. "Przebudowa infrastruktury sportowej base ...
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-973/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:- -opodatkowania wynagrodzeń osób zatrudnionych, biorących bezpośredni udział w realizacji p ...
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-577/08/UH (KAN-6121/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008r. (data wpływu 18 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2008r. (data wpływu 18 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji, gdy spółce przysługuje prawo do zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego ...
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-569/08/ICz
  Prawo do zwrotu na rachunek bankowy podatnika kwoty podatku naliczonego, który w przedstawionym stanie faktycznym jest równowartością ujemnego podatku należnego.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1279/08/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2008r. (data wpływu 2 września 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu -jest prawidłowe.W dniu 2 września 2008r. wpłynął ww. wniosek, ...
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-582/08-2/BP
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług (w tym promocję projektu), urządzeń, sprzętu oraz robót budowlanych realizowanych w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa Muzeum X" finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Gminy W(…)?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-498/08/AM (KAN-6034/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2008 r. (data wpływu tut. do BKIP 17 czerwca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 21 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - możliw ...
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1063/08-4/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008 r. (data wpływu 03.06.2008 r.) uzupełniony pismem z dnia 01.07.2008 r. (data wpływu 11.07.2008 r.) oraz pismem z dnia 28.08.2008 r. (data wpływu 01.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczania kwoty podatku należnego wykazanego na paragon ...
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-540/08-7/AT
  Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony od dokonywanych zakupów (z wyjątkiem usług gastronomicznych)?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-540/08-6/AT
  Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek naliczony od dokonywanych zakupów (z wyjątkiem usług gastronomicznych)?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-981/08/LSz (KAN-6954/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008r. (data wpływu 9 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 sierpnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Budowa odcinka obwodnicy północnej aglomeracji - etap III"-j ...
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1117/08-4/JL
  W badanej sprawie termin płatności za usługę upływa 21-go dnia drugiego miesiąca okresu rozliczeniowego i w tym właśnie momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej. Podatek VAT należny wynikający z faktury korygującej, podwyższającej wynagrodzenie za świadczone usługi przesyłania w oparciu o dane rzeczywiste za dany okres rozliczeniowy - powinien być wykazany w deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży i w którym wystawiona została faktura pierwotna.
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/08-4/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.C., przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorygowania deklaracji VAT-7 -jest nieprawidłowe.W dniu 23 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-518/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. w likwidacji, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 20 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 20 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-299/08-5/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych w 2009 r. -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony p ...
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-299/08-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych w 2008 r. -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pism ...
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-748/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z faktu łączenia się spółek-jest nieprawidłoweW dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-420/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 8 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania prowizji za pośrednictwo w sprzedaży -jest prawidłowe.W dniu 8 maja 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-842/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu 23 maja 2008r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania faktur korygującychjest prawidłowe.W dniu 23 maja 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usł ...
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-851/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez nabywców w przypadku, gdy dostawy towarów realizowane są przez Spółkę zarejestrowaną dla ce ...
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-406/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 6 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu rozliczenia podwyższonego podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 6 maja 2008 r. wpłynął wniosek o u ...
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-797/08-2/MK
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełniania obowiązków płatnika z tytułu wykonywanych czynności z zakresu organizacji, prowadzenia i obsługi programu emisji obligacji -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. ...
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-710/08/RSz
  czy kwoty pochodzące z dotacji i darowizn podlegają opodatkowaniu
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-921/08/LSz (KAN-6450/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008r. (data wpływu 26 czerwca 2008r.), uzupełnionego pismem z dnia 15 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących budowy krytej pływalni -jest prawidłowe.W dniu 26 czerwca 2008r. wpłynął ...
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-710/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22.04.2008 r. (data wpływu 24.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 24.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1098/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 09.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1008/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 26.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-971/08-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT nie mając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta-jest nieprawidłowe.W dniu 19.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-951/08/LSz (KAN-6766/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008r. (data wpływu 4 lipiec 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pod nazwą "Kształtowanie centrum wsi" -jest prawidłowe. ...
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-610/08-5/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 9 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 17 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług -jest prawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008 ...
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-635/08/LSz (KAN-4178/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu - Starostwa Powiatowego, przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008r. (data wpływu 23 kwietnia 2008r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu pn. "Europejskie Spotkania Folklorystyczne ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-930/08/LSz (KAN-4178/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu - Starostwa Powiatowego, przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008r. (data wpływu 23 kwietnia 2008r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu -jest prawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008r. ...
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-546/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki S. A., przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.), uzupełnionego pismem z dnia 27.06.2008 r. (data wpływu 30.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełniania obowiązków płatnika z tytułu czynności z zakresu obsługi emisji dłużnych papierów wartościowych-jest ...
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-183/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należnego podatku od towarów i usług przy zakupie towarów na cele reprezentacji -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. ...
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-289/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. (data wpływu 28 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty zapłaconego podatku należnego z tytułu sprzedaży samochodów używanych -jest prawidłowe.W dniu 28 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-541/08-3/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008r. (data wpływu 28 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania oraz sposobu rozliczania importu usług -jest nieprawidłowe.W dniu 28 marca 2008 r. został złażony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-535/08-4/AK
  Skoro towar został skradziony z magazynu Spółki przez byłego pracownika, a następnie sprzedany przez niego stałym kontrahentom Spółki bądź też nieznanym Wnioskodawcy odbiorcom, dokumenty wystawione przez byłego pracownika nie stanowią faktur w rozumieniu art. 106 ust. 1 cyt. ustawy, gdyż nie zostały wystawione przez podatnika, o którym mowa w art. 15. Wnioskodawca winien wystawić faktury VAT w oparciu o art. 106 ust. 1 cyt. ustawy i przepisy rozporządzenia.
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-584/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008r. (data wpływu 03 kwietnia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia terminu odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez kontrahenta -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-602/08/PK (KAN-3915/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 maja 2008r. (data wpływy 11 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wni ...
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-690/08-4/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, stanowiącego część wspólną przynależną do lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W d ...
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-194b/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należnego podatku od towarów i usług -jest prawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-510/08/LSz (KAN - 3147/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008r. (data wpływu 26 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu "Polsko -czeska współpraca sportowa" współfinansowanego z Europejskiego ...
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-517/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. "Firma Handlowa Marpol", przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 17 marzec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty obrotu i podatku należnego z transakcji rejestrowanych przy użyciu kasy rejestrującej -jest prawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-324/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwot podatku należnego bez posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustanowionych ...
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-364/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 04 marca 2008r. (data wpływu 10 marca 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawidłowe.W dniu 10 marca 2008. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-423/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29.02.2008 r. (data wpływu 05.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia przez spółdzielnię mieszkaniową niespłaconych rat wkładu budowlanego -jest nieprawidłowe.W dniu 05.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-253/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu 11 marca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 marca i 21 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania na podstawie art. 89a korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności -jest nieprawidłowe.W dniu ...
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-229/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 6 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 6 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-269/08-3/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.B., przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu: 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem lokali mieszkalnych zaliczanych do środków trwałych -jest nieprawidłowe.W dniu 4 marca 2008 r. zosta ...
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-269/08-2/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.B., przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu: 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem lokali mieszkalnych nie zaliczanych do środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 4 marca 2008 r. zost ...
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-413/08-4/AS
  Wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwoty wypłacane, nie bezpośrednio od agencji rządowych, lecz za pośrednictwem beneficjentów pomocy, którzy otrzymali środki pochodzące z budżetu państwa na realizację projektów od agencji rządowych, podlegają opodatkowaniu.
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-477/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedszkola, przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008 r. (data wpływu 03.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości kart prezentowych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 03.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-123/08/MK
  Czy będzie można uznać kwotę podatku wynikająca z przedmiotowych faktur za koszt uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy Spółka otrzymując fakturę VAT z tytułu udzielenia premii pieniężnej nie będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż w świetle obowiązujących przepisów podatkowych nabycie prawa do premii nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-716/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki., przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu do wystawienia faktur korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-308/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 15.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwróconych pracownikowi w roku bieżącym składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych, dokonanych w wyniku decyz ...
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-551/08-3/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008r. (data wpływu 31 marca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, z garażami oraz lokali użytkowych -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów pra ...
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-811/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania oraz odliczenia premii pieniężnej -jest nieprawidłowe.W dniu 28.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-320/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008 r. (data wpływu 19.02.2008 r.), uzupełnionego pismem z dnia 16.05.2008 r. (data wpływu 21.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 19.02.2008 r. został złożony ww. ...
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-220B/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-220A/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-301/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008r. (data wpływu 25 lutego 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu powstania obowiązku podatkowego dla należności licencyjnych -jest prawidłowe.W dniu 25 lutego 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-318/08/AS
  Czy zwrot środka trwałego udokumentowany fakturą korygującą ma taki sam skutek podatkowy jak sprzedaż środka trwałego w świetle art. 90 i art. 91 ustawy o VAT.
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-126/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko K., przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 5 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wpłaty zaliczek w formie uproszczonej -jest nieprawidłowe.W dniu 5 marca 2008 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-102/08/PP
  Czy spółka prawidłowo nieodliczony podatek VAT zalicza do kosztów uzyskania przychodów?
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-288/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2008r. (data wpływu 12 lutego 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości podatku należnego w związku z wyliczeniem kwoty zaliczek w formie uproszczonej -jest prawidłowe.W dniu 12 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywid ...
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-138/08-2/MN
  Ustalenie proporcji obrotu w związku z usługami zwolnionymi i opodatkowanymi, świadczonymi przez placówkę edukacyjną.
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-223/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 05 lutego 2008 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z pośrednictwem finansowym -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-115/08-3/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów - jest:
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-74/08/AB
  prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na budowę nowych mieszkań
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-76/08/WN
  Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych ze świadczeniem usług reklamowych i promocyjnych na rzecz kontrahenta z Irlandii.
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-103/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.A. reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy obliczenia wpłaty z zysku -jest prawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-102/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.A. reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia obowiązków związanych z utratą statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa -jest prawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ...
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-103/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.A. reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy obliczenia wpłaty z zysku -jest prawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-107/08-3/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. wni ...
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-121/08-2/AT
  Czy w związku z wydatkami poniesionymi na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego następującego w drodze emisji nowych akcji w związku z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych , tj. wydatkami na opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, giełdowe, wydatki związane z obsługą prawną i podatkową, koszty sporządzenia oraz dystrybucji prospektu emisyjnego, Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-184/08/LSz
  Odliczenie VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pod nazwą "Uzyskanie uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi, szansą zatrudnienia dla osób odchodzących z rolnictwa, w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy".
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-82/08-4/AT
  Czy z tytułu poniesionych wydatków wskazanych w stanie faktycznym Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących ich poniesienie?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-132/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008r. (data wpływu 30 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania rabatów/bonusów -jest nieprawidłowe.W dniu 30 stycznia 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-90/08-2/KG
  Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premię pieniężną.
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-99/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułów, w szczególności pomijanie końcówek kwot podatku VAT o wart ...
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-123/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008r. (data wpływu 25 stycznia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych -jest prawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-119/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008r. (data wpływu 25 stycznia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnychjest nieprawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-302/08-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy X przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu 14 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego- jest prawidłowe.W dniu 14 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-301/08-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy X przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu 14 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego- jest prawidłowe.W dniu 14 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-95/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z zakupem sprzętu oświetleniowego, gastronomicznego oraz monitorującego dla potrzeb T.C Kulturalno-Szkole ...
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-101/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułów -jest prawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008r. został złożony w ...
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-5/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z: 1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-6/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z:1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-2/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z: 1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-6/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z:1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-2/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z: 1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-4/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z: 1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-3/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z: 1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-107/08/BG
  1. W którym momencie i w jakiej wysokości podatnik uzyskuje przychód związany z w/w transakcją? 2. Czy kwoty płacone na rzecz podmiotu faktycznie wykonującego usługę hotelową stanowią koszt uzyskania przychodu i w którym momencie należy ująć ten koszt w księgach?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-701/07-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług -jest nieprawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-214/08-2/MP
  Przepis art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż kwoty, o które zmniejsza się obrót muszą zostać udokumentowane. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie spełnia powyższej przesłanki i nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego. Stosownie do zapisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, które stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-471/07-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Muzeum, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT -jest prawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-111/08-4/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego z faktury VAT z tytułu premii pieniężnej -jest prawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-715/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 04 grudnia 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z wykorzystaniem samolotu do celów prowadzonej działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 10 g ...
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-275/07-5/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007 r. (data wpływu 23.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych w 2008 r. -jest nieprawidłowe.W dniu 23.11.2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 26 ...
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-58/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2007r. (data wpływu 14 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorygowania podatku należnego z tytułu sprzedaży eksportowej -jest prawidłowe.W dniu 8 stycznia 2008r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-220/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-256/07-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością M. M., przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania przez Spółkę z uproszczonej formy wpłacania zaliczek miesięcznych w 2008 r.- jest prawidłowe.W dniu 19.11.2007 r. ...
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-658/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu 30 listopada 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu wniesienia należności aportem do przedsiębiorstwa -jest nieprawidłowe.W dniu 30 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o ...
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-667/07/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) uzupełnionym kolejno pismami z dnia 18 grudnia 2007 r. i 8 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty faktury VAT oraz zapłaconego podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 3 grudnia 2007 r. zost ...
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-27/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31.12.2007r. (data wpływu 03.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazania podatku należnego od wartości przekazanej nagrody -jest nieprawidłowe.W dniu 03.01.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-674/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących -jest nieprawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-143/07-2/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za remont elewacji budynku - siedziba muzeum. Muzeum prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną.
 651. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-19/07/MZ
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszających obrót obniżają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 652. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-30/07/MZ
  Strona wniosła o udzielnie informacji, w jaki sposób, według stanu prawnego obowiązującego od 1.06.2005 r., Spółka powinna rozliczać podatek od towarów i usług w odniesieniu do towarów wytwarzanych inną metodą niż poligraficzna, załączanych przez nią do sprzedawanych czasopism.
 653. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-19/07/MZ
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszających obrót obniżają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta.
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-656/07-2/IZ
  Wskazany wyżej przepis jednoznacznie określa, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do skorygowania (obniżenia) kwoty podatku od towarów i usług.
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-104/07-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni "X" S.A przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007 r. (data wpływu 25 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia proporcji obrotu w związku z przychodami abonamentowymi i pozaabonamentowymi, oraz obniżenia podatku należnego o pod ...
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-351/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03.11.2007 r. (data wpływu 06.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do dokonanych odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na zakup gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 06.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-339/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem lokali mieszkalnych -jest nieprawidłowe.W dniu 22 października 200 ...
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-408/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007r. uzupełnionym pismem z dnia 15 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektów edukacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. wpłynął ww. wniosek ...
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-407/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007r., uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji budowy nowego wodociągu -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007r. wpłynął ww. wniosek uzupełni ...
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-376/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r., uzupełnionym pismem z dnia 9 stycznia 2008r. oraz z dnia 15 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu ...
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-331/07-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego w X przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 19 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-619/07-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007r. (data wpływu 21 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania udostępniania dekoderów służących do odbioru telewizji kablowej -jest prawidłowe.W dniu 21 listopada 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-375/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r., uzupełnionym pismem z dnia 9 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków uni ...
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-496/07-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 08 października 2007r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi drukowania książek oraz ich wywozu poza terytorium kraju -jest nieprawidłowe.W dniu 22 października 2007r. został złożony w/w wniosek (data w ...
 665. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 340/07
  Każde nieodpłatne przekazanie poza przedsiębiorstwo podatnika, dających prawo do odliczenia podatku towarów nabytych w ramach jego przedsiębiorstwa, na cele konsumpcyjne innych osób, czyli cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu zarówno wtedy, gdy czynność ta nie ma żadnego związku z działalnością przedsiębiorstwa podatnika, nie służąc mu w jakikolwiek sposób (np. przekazywanie towarów na cele osobiste płatnika, jego pracowników i wszelkie inne podobne prywatne darowizny) oraz gdy realizowana jest w związku z tą działalnością stanowiąc fragment zadań przediębiorstwa (np. przekazanie innym podmiotom towarów w celach reprezentacji i reklamy, sponsoringu, jako nagrody przyz sprzedaży premiowej itp.), za wyjtkiem przypadków przekazywania prezentów o małej wartości i próbek.
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-470/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 09 października 2007r. (data wpływu 18 października 2007r., uzupełniony pismem z dnia 19 grudnia 2007r. (data wpływu 24 grudnia 2007r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawidłowe. ...
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-402/07-5/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007r. (data wpływu 05 października 2007r., uzupełniony pismem z dnia 04 grudnia 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawidłowe.W dn ...
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-402/07-6/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007r. (data wpływu 05 października 2007r., uzupełniony pismem z dnia 04 grudnia 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawidłowe.W dn ...
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-402/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007r. (data wpływu 05 października 2007r., uzupełniony pismem z dnia 04 grudnia 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawidłowe.W dn ...
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-114/07/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej "Zajazd K", przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu 28 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 6 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wniesienia przedsiębiorstwa spółki cywilnej w formie aportu do spółki jawnej -jest p ...
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-42/07/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09 października 2007 roku (data wpływu 17.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia obrotu o kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 17 października 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej ...
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-249/07-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego w B., przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007 r. (data wpływu 19 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego- jest prawidłowe.W dniu 19 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-607/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu 12 listopada 2007 r., uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym -jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pi ...
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-395/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007r. (data wpływu 05 października 2007r., uzupełniony pismem z dnia 31 października 2007r. (data wpływu 31 października 2007r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawi ...
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-412/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 01 października 2007r. (data wpływu 11 października 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawidłowe.W dniu 11 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-411/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 01 października 2007r. (data wpływu 11 października 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawidłowe.W dniu 11 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-414/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 01 października 2007r. (data wpływu 11 października 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawidłowe.W dniu 11 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-413/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 01 października 2007r. (data wpływu 11 października 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawidłowe.W dniu 11 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-410/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 01 października 2007r. (data wpływu 11 października 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu -jest prawidłowe.W dniu 11 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 680. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 1516/07
  Skoro otrzymana przez skarżącą kwota czynszu jest inna od tej, na jaką opiewa faktura pierwotna, tj. nie opiewa na całą znaną w dacie jej wystawienia kwotę świadczenia należnego od nabywcy, tym samym zawiera pomyłkę w cenie. Wystawienie w takiej sytuacji faktury korygującej nie kreuje nowej sytuacji, lecz stwierdza stan jaki powinien być widoczny na fakturze pierwotnej. Skarżąca powinna była zatem skorygować rejestr sprzedaży oraz deklarację za okres w którym powstał obowiązek podatkowy, który to obowiązek z uwagi na popełniony błąd nie w pełni został zrealizowany w terminie wynikającym z art. art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT. Wystawienie faktury korygującej w tym przypadku doprowadza zatem stan zobowiązania podatkowego do prawidłowego poziomu.
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-369/07/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu 24 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją programu "Wsparcie stypendialne uczniów z Gminy K. ...
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-43/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007r. (data wpływu 9 sierpnia 2007r.), uzupełnionym dnia 5 września 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne -jest nieprawidłoweW dniu 9 września 2007r. został złożony ww. ...
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-101/07-3/MK
  Czy nabycie przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością zwolnioną z podatku od towarów i usług? Czy w sytuacji nabycia przedsiębiorstwa w sposób wymieniony wyżej na nabywcy spoczywać będą obowiązki podatkowe z tego tytułu (art. 91 ustway o VAT)?
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-114/07-03/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06 sierpnia 2007r. (data wpływu 17 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 października 2007r.; o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wpływu na podatek VAT udziału w systemie cash pooling -jest prawidłowe.W dniu 17 sierpnia 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpret ...
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-124/07-03/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06 sierpnia 2007r. (data wpływu 17 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 09 października 2007r.; o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wpływu na podatek VAT udziału w systemie cash pooling -jest prawidłowe.W dniu 17 sierpnia 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpret ...
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-123/07-03/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06 sierpnia 2007r. (data wpływu 17 sierpnia 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 października 2007r.; o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wpływu na podatek VAT udziału w systemie cash pooling -jest prawidłowe.W dniu 17 sierpnia 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpreta ...
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-49/07/PC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorygowania deklaracji za 2004 roku-jest nieprawidłowe.W dniu 30 lipca 2007 r. do Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sos ...
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-169/07-4/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 07.09.2007r. (data wpływu 11.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia obrotu oraz kwot podatku należnego nie mając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta -jest nieprawidłowe.W dniu 07.09.2007r. został złożony ww. wnio ...
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-294/07-03/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007r. (data wpływu 19 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług przy dostawie maki sojowej teksturowanej sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 15.89.14-90 -jest prawidłowe.W dniu 19 września 2007r. wpłynął wniosek Spółki ...
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-223/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 17 października 2007 r. i z dnia 23 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktur korygującyc ...
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-66/07-4/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko T Sp. z o.o. w W, przedstawione we wniosku z dnia 27.07.2007r. (data wpływu 03.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej -jest nieprawidłoweW dniu 03.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 692. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 771/07
  Jednorazowy charakter świadczenia leasingobiorcy powoduje, ze spłata przez skarżącego po utracie pojazdu pozostałych rat leasingowych oraz innych należności wynikających z zawartej umowy leasingu stanowi nadal wynagrodzenie leasingodawcy (art. 7091k.c.) z tytułu sprzedaży usługi.Późniejsza utrata przedmiotu leasingu i w efekcie zaprzestanie wykorzystywania przedmiotu leasingu do działalności opodatkowanej, z powodów pozostających poza kontrolą skarżącego, nie może prowadzić do utraty prawa do odliczenia podatku VAT.
 693. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 1316/07
  Art. 12 ust. 4 pkt 9 u o.p.d.o.p. wyklucza możliwość zaliczenia należnego podatku od towarów i usług do przychodów podatkowych. W przypadku jednak błędnego zastosowania stawki przez podatnika i następnie prawidłowego wyliczenia podatku należnego przez organ podatkowy w ostatecznych decyzjach, podatnik powinien skorygować przychód w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. zmniejszyć przychody w podatku dochodowym o kwotę należnego VAT. W przypadku określenia wysokości należnego VAT, kwota należna z tytułu sprzedaży jest to kwota brutto (z VAT-em ) a podatek należy oblicza się stosując tzw. rachunek "w stu" zatem konieczna jest korekta, gdyż w przeciwnym razie opodatkowano by dochód którego podatnik nigdy nie osiągnął.
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-40/07-2/MC
  Czy Spółdzielnia ma prawo ustalić zaliczki na podatek dochodowy w 2008 r. w oparciu o podatek należny wynikający z zeznania ostatecznego za 2007 r.?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-45/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2007 r. (data wpływu 26.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia przez bank odsetek od kredytu konsumpcyjnego -jest nieprawidłowe.W dniu 26.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-48/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2007 r. (data wpływu 27.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia przez bank odsetek od kredytu konsumpcyjnego -jest nieprawidłowe.W dniu 27.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-89/07-02/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05 sierpnia 2007r. (data wpływu 10 sierpnia 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowaniem podatkiem VAT sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę, nabytych w drodze darowizny w 2000r. wydzielonych z części gospodarstwa rolnego -jest nieprawidłowe.W dniu 10 ...
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-139/07-02/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007r. (data wpływu 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek, nabytych w drodze spadku w 1970 roku -jest prawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007r. wpłynął wniosek Strony o udzielenie pisemnej i ...
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-365/07-1/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.09.2007r. (data wpływu 18.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT w całości lub w części -jest prawidłowe.W dniu 15.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-132/07-04/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007r. (data wpływu do BKIP 20 sierpnia 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 września 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu usług związanych z podwyższeniem kapitału z ...
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-137/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007r. (data wpływu 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/443-19/07
  W jaki sposób dokonać korekty podatku należnego w przypadku nienależnie opodatkowanych opłat z tytułu użytkowania wieczystego?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/984/KDO/423/83/07/W.Sz.
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym sprawy, Spółka wnosi o potwierdzenie, że dopuszczalne są dwa następujące rozwiązania:od przekaznych lub zużytych przez podatnika towarów lub świadczonych usług na potrzebyreprezentacji Spółka odlicza podatek VAT z faktur zakupowych, następnie opodatkowuje przekazanie fakturą wewnętrzną wykazując podatek należny, podatek VAT należny jest kosztem uzyskania przychodu,od przekaznych lub zużytych przez podatnika towarów lub świadczonych usług na potrzeby reprezentacji Spółka nie odlicza podatku VAT z faktur zakupowych, następnie nie opodatkowuje przekazania fakturą wewnętrzną i nie wykazuje podatku VAT należnego.
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/67/07/BO
  Czy spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej z tytułu zarządzania strefą ekonomiczną?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-76/07/MT
  Kiedy należy rozliczyć fakturę korygującą, wystawienie której nie wpływa na zmianę podatku należnego, gdyż dotyczy sprzedaży zwolnionej z opodatkowania bądź podlegającej opodatkowaniu stawką 0%
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-53a/07
  Czy w przypadku opodatkowywania nieodpłatnego przekazanie towarów na cele reprezentacji i jednocześnie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów, podatek należny z tytułu przekazania towarów będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/72/07
  Dot. uproszczonej formy wpłacania zaliczek w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8.
 708. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-II/4407/14-11/07/EO
  1/ Czy w myśl ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystanych do wytworzenia kanalizacji deszczowej?2/ Czy w myśl w/w ustawy o VAT nieodpłatne przekazanie kanalizacji deszczowej podlega opodatkowaniu?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-0018/07/BG
  Czy otrzymany zwrot nadpłaconego podatku VAT wynikającego ze złożonych korekt deklaracji VAT7 nie stanowi dla Wspólnoty Mieszkaniowej przychodu, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r., o PDOP.
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-92/07/AW
  INTERPRETACJA INDYWIDUALN ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT z tytułu nabycia towarów i usług związanych ze świ ...
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-106/07-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01 sierpnia 2007r. (data wpływu 16 sierpnia 2007r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT obowiązującej przy sprzedaży produktu sklasyfikowanego przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych pod symbolem PKWiU 15.89.14-90.99 -jest prawidłowe.W ...
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/16/2007/IPP
  1. Czy Starostwo Powiatowe w X może wystąpić o zwrot niesłusznie zapłaconego podatku VAT z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste w latach 2004- 006? Jakie powinno podjąć w tym celu działania ?2. Czy Starostwo Powiatowe w X może wystąpić o zwrot niesłusznie zapłaconego podatku VAT z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste w 2007 roku ? Jakie powinno podjąć w tym celu działania ?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/61/2007/JZ
  Czy spółka może wystawić wewnętrzne faktury korygujące oraz dokonać zmniejszenia podatku należnego poprzez skorygowanie deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, w których wykazany był podatek należny w związku z nieprawidłową kwalifikacją kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną jednostkową, stosowaną do pozostałej części towaru, a ceną za pierwszy egzemplarz produktu jako wartość nieodpłatnej dostawy oraz za jaki okres ma być złożona korekta deklaracji?
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-11/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2007 r. (data wpływu 11 lipca 2007 r.) uzupełnionego w dniu 11 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług przeładunku kontenerów świadczonych na terenie portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym -jest prawidłowe.W d ...
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-64/07-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów - stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.07.2007r. (data wpływu 05.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania faktur VAT korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 05.07.2007r. (04.07.2007r. data stempla pocztowego ) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE/PP/443-0/07/8
  Strona zwróciła się z zapytaniem o możliwość odliczenia zryczałtowanego podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT RR wystawionych dla rolników ryczałtowych za nabywane produkty rolne . Podatnik ma wątpliwość czy w oparciu o art.116 ust. 8 ust.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług i przedstawiony stan faktyczny ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktur VAT RR pomniejszony o składkę członkowską, o pieniądze na cesje oraz za kary narzucone na plantatora za ponadlimitowe dostawy ?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-247/256/BDŚ/06
  - Czy opisana usługa może być traktowana jako bezpośrednio związana z organizacją eksportu towarów w rozumieniu prawa podatkowego, a więc opodatkowana stawką VAT 0%
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-33/07
  W jakim terminie podlega rozliczeniu faktura korygująca podwyższająca podatek należny, wystawiona na skutek okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-47-426/07/ZDB
  Na podstawie jakiego dokumentu można zaksięgować opłatę podatku od nieruchomości uiszczoną syndykowi przez najemców?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-59/07/AB
  1.Czy Podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt nabycia i wysyłki kartek świątecznych opatrzonych logo Spółki i hasłem wysłanych kontrahentom Spółki. 2.Czy wysłanie kontrahentom takich kartek świątecznych kwalifikuje się do uznania za działanie związane z reklamą Spółki, a w związku z tym, czy podatek VAT należny od nieodpłatnego przekazania kartek będzie stanowił koszt uzyskania przychodów Spółki?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-313/07/RM
  1. Czy jest kosztem podatkowym w 2006 r. podatek VAT należny, naliczony od przekazania towarów na cele reprezentacji niepublicznej i reklamy, która przekroczyła limit z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy podatek naliczony od importu usług z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, wymienionego w załączniku nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług, jest kosztem uzyskania przychodów? 3. Czy jest kosztem uzyskania przychodów podatek VAT należny w sytuacji, gdy kontrahent Spółki odmawia potwierdzenia otrzymania korekty faktury?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-174/07/RM
  1. Czy jest kosztem uzyskania przychodów podatek VAT naliczony wynikający z faktury, co do której termin uprawniający do odliczenia podatku VAT minął (księgowość dostała fakturę po terminie)? 2. Czy jest kosztem podatkowym w 2006 r. podatek naliczony przy nabyciu wydatków związanych z reprezentacją i reklamą niepubliczną, nie zaliczonych do kosztów podatkowych w związku z przekroczeniem limitu? 4. Czy wydatki ponoszone na reprezentację są kosztem nie stanowiącym kosztów uzyskania przychodów w kwocie brutto - wraz z naliczonym podatkiem od towarów oraz czy w takim wypadku nie należy naliczać podatku od towarów i usług należnego od przekazania towarów na cele reprezentacji?
 723. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-19/07/MZ
  Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku wystawienia faktur korygujących dotyczących czynszu za najem korekta obrotu w podatku od towarów i usług ma skutek na dzień wystawienia faktury korygującej.
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-82/07
  Zdaniem Podatnika, w przedmiotowym stanie faktycznym znajduje zastosowanie art. 89 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Z zastosowania natomiast ww. regulacji wynikają skutki w postaci Jego uprawnienia do korekty podatku należnego, jeżeli w ciągu 28 dni od daty pierwszego awizowania przesyłki zaadresowanej na aktualny adres dłużnika wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym dłużnik nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie. Zdaniem Podatnika, w ww. stanie faktycznym korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy następujący po miesiącu, w którym nastąpiło pierwsze awizowanie przesyłki wysłanej na adres dłużnika wykazany w KRS a data pierwszego awizowania przesyłki jest datą zawiadomienia, o którym mowa w art. 89 a ust. 2 pkt 6 ww. ustawy.
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-85523/07/AS
  Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu zwróconej zaliczki?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-51/22/07
  Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT samochodu ciężarowego w przypadku jego sprzedaży bądź w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23-1-GK/07
  Spółka dokonuje zakupu różnego rodzaju gadżetów w postaci kalendarzy, kubków, długopisów, polarów itp., których cena jednostkowa zakupu przekracza 5 zł. Spółka umieszcza swoje logo na ww. towarach i rozdaje je klientom jak i potencjalnym klientom Spółki. Spółka zadała pytanie, czy jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie powyższych towarów, oraz czy nieodpłatne przekazanie tych towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44-1-GK/07
  Spółka dokonuje zakupu artykułów spożywczych oraz napojów ( kawa herbata, ciastka itp.). Towary te są następnie zużywane podczas zebrań wewnętrznych. Spółka zadała pytanie, czy jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie powyższych towarów, oraz czy zużycie tych towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23-1-GK/07
  Spółka dokonuje zakupu różnego rodzaju gadżetów w postaci kalendarzy, kubków, długopisów, polarów itp., których cena jednostkowa zakupu przekracza 5 zł. Spółka umieszcza swoje logo na ww. towarach i rozdaje je klientom jak i potencjalnym klientom Spółki. Spółka zadała pytanie, czy jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie powyższych towarów, oraz czy nieodpłatne przekazanie tych towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43-1-GK/07
  Spółka dokonuje zakupu artykułów spożywczych oraz napojów (w tym również alkoholowych). Towary te są następnie nieodpłatnie przekazywane gościom tj. obecnym jak i potencjalnym klientom na stoisku firmowym podczas targów. Spółka zadała pytanie czy jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie powyższych towarów, oraz czy nieodpłatne przekazanie tych towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44-1-GK/07
  Spółka dokonuje zakupu artykułów spożywczych oraz napojów ( kawa herbata, ciastka itp.). Towary te są następnie zużywane podczas zebrań wewnętrznych. Spółka zadała pytanie, czy jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie powyższych towarów, oraz czy zużycie tych towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-10/07/IW
  Pytanie dot. sprzedaży lokali przez spółkę cywilną dla wspólników tej spółki.
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/07
  Sposób opodatkowania podatkiem VAT dostawy poszczególnych nieruchomości.
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-173/07/KM
  Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki, powiększone o należny podatek naliczony zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, na nabycie towarów o niewielkiej wartości, np. termometr, spinki do włosów, portfel, przekazywanych ostatecznym nabywcom produktów Spółki (klientom aptek) jako upominki (gratis) przy zakupie towaru Spółki? Spółka sprzedaje produkty lecznicze, suplementy diety i kosmetyki hurtowniom farmaceutycznym, które odsprzedają je aptekom.
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/39/07
  Strona prosi o udzielnie pisemnej interpretacji stosowania prawa podatkowego w następującym zakresie:-jak postąpić w przypadku wydania towarów na cele reprezentacji (od 2007 roku nie stanowią już kosztów uzyskania przychodów) ?- czy w związku z brzmieniem art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT w chwili ponoszenia wydatków na cele reprezentacji ma możliwość wyboru: odliczyć podatek naliczony, a w efekcie opodatkować wydanie prezentu lub też nie odliczać VAT naliczonego i nie opodatkowywać wydania prezentu ?
 736. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/006-934/06/WD
  dotyczy ustalenia wysokości przychodu oraz daty wykazania korekty przychodu , w sytuacji korekty deklaracji VAT-7 w związku z otrzymaniem dokumentów potwierdzających wywóz towarów z terytorium Polski i dostarczenie na terytorium innego państwa członkowskiego. Zdaniem Spółki , w przypadku braku dokumentów umożliwiających zastosowanie stawki 0% zarówno w WDT jak i eksporcie towarów , jeżeli podatnik musi zastosować stawkę krajową , to podatek VAT liczyć należy "metodą w stu" , a więc przyjmując , że jest już zawarty w żądanej cenie. Metodę "od stu" należy zdaniem Spółki stosować , gdy z zawartych umów wynika prawo podatnika do podwyższenia ceny towaru o kwotę podatku w razie nie dostarczenia wymaganych dokumentów , lub gdy w umowie z kontrahentem umówiona cena jest określona jako cena netto. Zastosowanie metody "w stu" determinuje również wysokość przychodów. Zgodnie z art.12 ust.4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , do przychodów nie zalicza się podatku należnego od towarów i usług.Dokonanie korekty deklaracji VAT-7 w sytuacji gdy podatnik otrzymał dowody uprawniające do skorzystania z 0% stawki podatku VAT wpływa na zwiększenie przychodów w rozumieniu ustawy o CIT w miesiącu , w którym dowody te Spółka otrzymała.
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-26-386/07/ZDB
  Czy poniesiony należny podatek od czynności dokonanej przez udziałowca Spółki, który aktem notarialnym podwyższył kapitał zakładowy, pokrywając go wkładem niepieniężnym (aport), winno się uwzględnić w deklaracji na zaliczkę miesięczną od osób prawnych CIT-2, czy w zeznaniu rocznym CIT-8 ?
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0078/07/AK
  Podatnik ma wątpliwości, czy podatek VAT naliczony od towarów zakupionych na cele reprezentacji niestanowiących kosztu uzyskania przychodu na podstawie art.16 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może stanowić koszt uzyskania przychodu na podstawie art.16 ust.1 pkt 46 lit.a) - drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0044/07/AK
  Podatnik ma wątpliwości, czy w momencie przekazania z magazynu w 2007 roku na cele reprezentacji towarów zakuponych w 2006 roku i wystawienia faktury wewnętrznej z VAT należnym będzie miał zastosowanie art.16 ust.1 pkt 46 lit.b) - drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwalający na zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów VAT należnego.
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-27/07/EF
  Czy w sytuacji braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego Spółka może traktować ten podatek jako koszt uzyskania przychodów?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/33/07
  Czy przekazanie wyprodukowanych lub zakupionych przez Spółkę towarów jako upominki, gdy koszt ich wytworzenia lub cena nabycia przekracza 5 zł., powoduje, że podatek naliczony VAT przy nabyciu towarów i usług związanych z produkcją tych upominków może zostać odliczony jeśli przekazanie towarów zostanie przez Spółkę opodatkowane podatkiem należnym?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/07
  W jakim terminie i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. na rzecz innego podmiotu mającego siedzibę za granicą?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/07/1
  Czy opłaty za wieczyste użytkowanie ustalone przed 01.05.2004r. nie zawierają w sobie podatku należnego ani też nie powinny być o ten podatek powiększone?
 744. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 969/05
  Prawo unijne jest bezpośrednio skuteczne, co oznacza, że norma europejska jest źródłem praw i obowiązków dla państw członkowskich i ich obywateli. Nawet wówczas, gdy dany przepis jest adresowany do państwa, osoba fizyczna czy osoba prawna może powoływać się na jego bezpośrednią skuteczność. Czynność polegająca na odpłatnym oddaniu nieruchomości Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związków w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT z 2004 roku. konsekwencją stanowiska, że oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów będzie stwierdzenie, że w przypadku gdy taka czynność nastąpiła w przed dniem 1 maja 2004 r. nie podlega ona obecnie, podatkowi od towarów i usług.
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-96/07/RM
  Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 litera b tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek VAT należny z tytułu przekazania towarów na cele reprezentacji jest kosztem uzyskania przychodów, jeżeli nabyte towary zostały przekazane na cele reprezentacji i opodatkowane zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług? Spółdzielnia jest producentem produktów farmaceutycznych i kosmetyków, kupuje słodycze, artykuły spożywcze, kawę i herbatę jako prezenty na spotkania w aptekach, hurtowniach, z lekarzami i pielęgniarkami. Zakupywane też są i wręczane kontrahentom jako prezenty lub nagrody kosze świąteczne (z produktami spożywczymi) i alkohol.
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-8/1/07/US
  Czy postąpiono prawidłowo ujmując VAT należny w deklaracji VAT-7 spółki BBI Wrocław za grudzień 2006r. i nie wykazując tych kwot w deklaracji VAT-7 WPRD S.A. za grudzień 2006r.? Czy z uwagi na termin płatności faktur na usługi budowlane to spółka WPRD S.A. powinna wskazane faktury ująć w swojej deklaracji VAT-7 za grudzień?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-14/07/TS
  dot. momentu wystawienia faktury korygujacej plantatorom , którzy są czynnymi podatnikami VAT, bądż rolnikami ryczałtowymi i ujecia jej w deklaracji VAT-7
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP-443/11/07
  1) Czy w miesiącu marcu 2007r. spółka cywilna może wystawić fakturę VAT na sprzedaż środków trwałych dla nowo powstałej firmy? 2) Czy dokonując sprzedaży auta na fakturę VAT podatnik narazi się na zwrot podatku VAT do Urzędu Skarbowego w formie gotówkowej? 3) Czy po dokonaniu odczytu i wymianie modułu w kasie fiskalnej spółka cywilna może sprzedać kasę fiskalną?
 749. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 256/06
  w przypadku świadczenia usług na rzecz innych gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, bądź jednostek budżetowych będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług od świadczonych usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Przy czym podkreślić należy, że korzystanie ze zwolnienia nie ma charakteru fakultatywnego, co oznacza, ze skarżący nie może opodatkować usług świadczonych na rzecz podmiotów wymienionych w interpretowanym przepisie według stawek określonych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/17/07/AG
  Czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma obowiązek stosowania wyodrębnionych ewidencji przychodów i kosztów - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. w celu określenia: 1. dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2. dochodów z innej działalności gospodarczej w tym z usług najmu lokali niemieszkalnych
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-4/07/AB
  Czy podatek naliczony od towarów i usług jest w całości jego kosztem uzyskania przychodów ?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-87/07/CHYK
  Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi czy w chwili obecnej jest obowiązana do naliczenia podatku VAT, według obowiązującej stawki, od wpłat dokonanych przez Syndyka, na poczet zakupu lokali?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-22-23884/07
  Jak należy postąpić w przypadku, gdy nastąpiło przekroczenie limitu 0,25% przychodów-na koszty reprezentacji i reklamy niepublicznej, czy można odliczyć podatek naliczony oraz czy istnieje obowiązek naliczyć podatek należny.
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-2/07
  Czy uchwała ma zastosowanie do gruntów Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym przed 1 maja 2004r. i należy doliczyć podatek VAT, niepewność dotyczy sytuacji, w której zmienił się korzystający z gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste przed 1 maja 2004r., ponieważ wątpliwe jest czy uchwała NSA odnosi się także do nowego użytkownika i czy powinien on płacić podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o VAT obowiązującej od 1 maja 2004r.
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-69/07/KUKM
  Czy zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wydatków na reprezentację spółki (m. in. usług gastronomicznych i hotelowych) w kwocie netto (bez podatku VAT wliczonego w cenę nabytych towarów i usług), czy też w kwocie brutto (obejmującej ten podatek VAT zawarty w tej cenie)?
 756. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-7/07/ZO
  czy wydatek z tytułu przekazania syndykowi masy upadłości kwoty pieniężnej niezbędnej na zapłatę przez dłużnika należnego podatku VAT, który w ocenie syndyka jest wydatkiem na utrzymanie mienia, do którego pokrycia wierzyciel jest zobowiązany na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, może rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży przejętego zabezpieczenia.
 757. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/4407-005-2/07
  - dotyczy prawidłowości określenia nabywców w fakturze VAT wystawionej przez Urząd Miejski w Kętrzynie, dokumentującej nabycie nieruchomości.
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-170/06/ASZ-20574
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej dokumentów koniecznych do zastosowania preferencyjnej stawki 0 % w eksporcie jest prawidłowe.
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/015/07
  Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom lub kontrahentom upominków , przy nabyciu których nie odliczono podatku naliczonego podlega opodatkowaniu?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-84/06
  Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-68/07/AP
  Czy miesięczna zaliczka w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, to 1/12 kwoty podatku obliczona od dochodu przed odliczeniem straty z lat ubiegłych, czy po odliczeniu straty z lat ubiegłych?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/07/KR
  Czy środki finansowe otrzymane w ramach realizacji projektu "Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny" podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a podatek VAT od zakupów finansowanych z tych środków podlega odliczeniu w takim zakresie w jakim służą one działalności opodatkowanej?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-3/07
  Czy może dokonać korekty podateku należnego w deklaracji za okres rozliczeniowy następujący po miesiącu, w którym dłużnik otrzymał zawiadomienie o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnej?
 764. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-138/06/KO
  czy w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku wyliczenia podatku VAT na podstawie rachunku "w stu" tj. od wartości brutto wykazanej na fakturze nie ma konieczności dokonania korekty zmniejszającej przychody o podatek należny wyliczony rachunkiem "w stu" w dacie powstania obowiązku podatkowego od niepotwierdzonych dostaw eksportowych oraz wewnątrzwspólnotowych, a następnie zwiększenia przychodów o ten podatek w przypadku potwierdzenia omówionych dostaw.
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/2006
  W jakiej wysokości powinien być odliczany podatek od towarów i usług zawarty w kupowanych materiałach i usługach w trakcie prowadzonej budowy budynku usługowo -mieszkalnego.Po zakończeniu inwestycji planuję całość budynku wprowadzić do ewidencji środków trwałych i przeznaczyć zarówno na potrzeby własnej działalności jak i też częściowo na wynajem .Obecnie nie jestem w stanie określić czy część mieszkalna budynku będzie wynajmowana na cele mieszkaniowe czy też będzie wynajmowana na inne cele
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/20/07/AG
  dotyczy możliwości wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-88/2006
  dotyczy prawa do dokonania korekty deklaracji VAT-7 pomniejszając podstawę opodatkowania i podatek należny z tytułu FV dokumentującej sprzedaż, za którą nie zapłacono
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-55/74547/06/AZ
  - Czy istnieje obowiązek wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej?- Czy przyjęty przez Wnioskodawcę sposób obliczania kwoty podatku należnego na podstawie art. 85 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jest prawidłowy?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-65/06
  Czy należy opodatkowywać VAT nieodpłatnie przekazane dla kontrahentów upominki i gadżety reklamowe o wartości jednostkowej przekraczającej 5 zł. i odliczać VAT naliczony przy ich nabyciu, czy też nie opodatkowywać VAT i nie odliczać VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup w/w towarów ?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.VII/423/1705/8/06
  1. Czy koszt premii (wartość nabycia) w postaci butelki wina wydanej zgodnie z regulaminem promocyjnym i koszt wydanych nagród rzeczowych (innych niż sprzedawany towar) stanowić będzie dla Spółki koszt podatkowy. 2. Czy kwota podatku VAT należnego od wydanych towarów w związku ze sprzedażą promocyjną, wyliczoną od wartości nabycia w fakturze wewnętrznej, stanowić będzie dla Spółki koszt podatkowy.
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46/06
  Czy można dokonać w całości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu środków trwałych i wyposażenia, które w części zostało pokryte uzyskaną dotacją pochodzącą z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-731/06/PLU
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia miesiąca, w którym powinna dokonać korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży. Spółka stoi na stanowisku, iż korekta powinna być dokonana w sierpniu 2005r., tj. w miesiącu otrzymania postanowienia zmieniającego nieprawidłowe dane w zgłoszeniu celnym SAD.
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-45a/06
  Czy sprzedaż części działek (prawa wieczystego użytkowania gruntów) przez osoby fizyczne powoduje obowiązek w zakresie opodatkowania tych transakcji podatkiem od towarów i usług?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB -2/415-2/07
  Czy można zaliczyć zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi wierzytelności na poczet należnego podatku dochodowego jaki w przyszłych latach ma zostać uiszczony przez podatnika ?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-127/2/06/ŁK
  Czy ma prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z produkcją płyt DVD?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US-II-443/97/1/2006
  Wątpliwości Jednostki dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania drewna opałowego na podstawie umowy darowizny.
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-68/06/96375
  Czy w przypadku braku kompletu dokumentów na okoliczność zastosowania stawki 0% w rozliczeniu za dany miesiąc w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową podatnik powinien pomniejszyć przychód ze sprzedaży oraz dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o należny podatek VAT?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-184/06/MG
  Czy prowadzona działalność w zakresie naprawy i wyrobu przedmiotów ze złota i srebra z powierzonego materiału nie wymaga ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrujacej ?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-44/HM/06
  Możliwość skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy imporcie usług.
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/2203/2006/ADB
  Czy podatek zawarty w wewnętrznej fakturze z tytułu importu usług jest dla Spółki podatkiem naliczonym do odliczenia?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-125B/06/BB/ŁK
  czy niezależnie od tego, czy Zbywca był uprawniony do zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, fakt uregulowania przez Spółkę kwoty wykazanej w fakturze uprawnia ją do obniżenia kwoty podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej przedmiotową transakcję?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-48/06
  Jak powinny być ujmowane w deklaracji PIT-5L przychody wynikające z faktur korygujących, jeżeli przyczyną korekty nie jest naprawa błędu lecz podwyższenie ceny sprzedaży tj. okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-32/06
  W jaki sposób podatnik dokonujący sprzedaży towarów podróżnym TAX-FREE powinien korygować podatek należny, gdy dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium wspólnoty otrzyma po złożeniu deklaracji podatkowej za dany miesiąc. Czy powinien to uczynić w miesiącu sprzedaży towarów podróżnemu, czy też w miesiącu otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towarów ?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/34/2006/IPP
  Prosimy udzielenie informacji czy gmina będąc płatnikiem ( podatnikiem ) podatku VAT może skorzystać z przepisu art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie zwrotu podatku należnego VAT od należności, których nie można wyegzekwować od dłużnika.
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/92/MKB
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT wystawionej przed dniem rejestracji.
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/47/06/AA
  Pytanie dotyczy: 1.pomniejszenia podatku vat należnego o podatek vat naliczony z otrzymanych faktur telekomunikacyjnych i za media (prąd, wodę, gaz, ścieki i śmieci) w odpowiedniej propoprcji.2.pomniejszenia podatku vat vależnego o podatek vat naliczony z otrzymywanych faktur za naprawę oraz części zamienne do mojego samochodu w przypadku uszkodzeń w trakcie codziennej eksploatacji.
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/06
  Czy sprzedaż oddziału przedsiębiorstwa dokonywana przez spółkę z o. o. wyłączona jest z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług , czy też podlega opodatkowaniu jako sprzedaż składników majątkowych ?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-85/06
  Czy pytający ma prawo dokonania korekty podatku należnego poprzez jego umniejszenie w części obejmującej wyłudzenie towaru w drodze przestępstwa?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-178/06
  Czy zapłacony wystawcy rachunku podatek od wartości dodanej jest dla Niej kosztem uzyskania przychodów?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-274/28539/06/DP
  Czy koszty organizacji akcji wsparcia sprzedaży będącej konkursem polegającym na współzawodnictwie w osiągnięciu przez sprzedawców klienta Spółki jak największej sprzedaży towarów zakupionych u organizatora konkursu są w całości kosztami uzyskania przychodu? Czy podatek należny VAT od przekazanej nagrody rzeczowej w ramach tego konkursu jest kosztem uzyskania przychodu?
 791. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/67/06
  W ramach prowadzonej działalności Spółka przekazuje słuchaczom w ramach audycji na antenie radiowej lub w trakcie organizowanych imprez plenerowych, z tytułu udziału w różnego rodzaju konkursach nagrody, materiały reklamowe (np. koszulki, płyty z logo radia), których nie można zaliczyć ani do drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, ani do prezentów o małej wartości i próbek. W tym stanie faktycznym, Jednostka zwróciła się o wyjaśnienie, czy w stosunku do towarów o których mowa powyżej, co do których radio odliczyło część podatku naliczonego, w przypadku ich przekazania np. na antenie radiowej czy też w trakcie imprez plenerowych (a więc na cele związane z prowadzoną działalnością), należy naliczyć podatek należny?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 443/45/06/PP
  Jakie formy potwierdzenia faktur korygujących zmniejszających obrót oraz podatek należny są prawidłowe?
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/49/06
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektów finansowanych dotacjami?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VIII/443-25/06
  Czy zasadne jest od dochodzenie potrąconego w akcie notarialnym podatku należnego, czy też należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 w zakresie zmniejszenia podatku należnego?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-116/06/74962
  Czy słuszne jest stanowisko podatnika oceniające, że czynność związana z przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w zamian za odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - jako odpłatnie świadczona usługa, a za moment wykonania usługi przyjmuje moment uprawomocnienia się decyzji organu administracyjnego, zaś podstawę opodatkowania stanowi kwota przekazana przez gminę pomniejszona o kwotę należnego podatku?
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/60/129/2006
  Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury VAT, w której nazwa kontrahenta podana jest "bez użycia w cudzysłowie nazwy"?
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-129/06/74494
  Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 60 % kwoty podatku z każdej faktury, po wyczerpaniu limitu kwoty 6.000 zł, czy też może jednorazowo na podstawie pierwszych faktur nie uwzględniając 60 % kwoty podatku naliczonego wykorzytać limit 6.000 zł?
 798. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 186/06
  Samo posiadanie faktury stwierdzającej nabycie usług nie jest wystarczającym warunkiem do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy VAT. Z przepisu art. 19 ust. 3a ustawy VAT wynika, bowiem ze niezbędne jest również faktyczne wykonanie usługi. Użyte w art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy VAT pojęcie "rozliczenie za miesiąc" oraz zwrot "w miesiącu" (art. 19 ust. 3a) nie może wpłynąć na zmianę przedstawionego poglądu. Uprawnienie skarżącego do obniżenia podatku należnego mogło być zrealizowane "nie wcześniej" niż rozliczeniu za miesiąc w którym otrzymał fakturę i w którym wykonano usługę. "Miesiącem rozliczenia" w rozumieniu art. 19 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 3a ustawy o VAT był miesiąc, w którym podatnik otrzymał zarówno fakturę jak i otrzymał towar lub wykonano usługę
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-181/14a/06/KC
  Jak /jaką stawką podatku/ powinny być opodatkowane pobierane czynsze za garaż?
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-127/06/PPA
  Możliwość dokonania korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych faktur.
 801. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/870/06
  Czy nieuznawanie przez usługobiorcę w części lub w całości zobowiązania wynikającego z przyjętej faktury VAT, wyklucza możliwość podatkowego rozliczenia takiej faktury, tj. odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/06/JKA
  Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęła uchwałę onieodpłatnym przekazaniu prawa użytkowania wieczystego działki- gruntu niezabudowanegona rzecz Ogródków Działkowych z przeznaczeniem na działalność rolniczą. Czy ma ona obowiązek od ww. czynności odprowadzić podatek należny?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-21/06
  Czy można zastosować przepisy ustawy o VAT w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnych ?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-203/12077/06/MK
  Czy można wybrać uproszczony system wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym: 01.07.2006 r. - 30.06.2007 r.? Spółka w latach podatkowych: 01.07.2004 r. - 30.06.2005 r. i 01.07.2003 r. - 30.06.2004 r. oraz poprzednio korzystała z zaniechania poboru podatku na podstawie decyzji Ministra Finansów z 1993 r. i w CIT-8 nie wykazywała podatku do zapłaty, bo od podatku należnego odliczała ulgę przyznaną na podstawie tej decyzji.
 805. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1112/05
  1. Nie może zatem budzić wątpliwości, że w skardze kasacyjnej strona zakwestionowała wyłącznie ustalenia faktyczne, na których oparto wydanie decyzji podatkowej i które Sąd pierwszej instancji uznał za prawidłowe i wystarczające. Jednocześnie trzeba podkreślić, że ustaleń faktycznych nie sposób zakwestionować poprzez zarzut naruszenia prawa materialnego. 2. Naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie, zwane błędem subsumcji, polega na wadliwym przyjęciu, że ustalony stan faktyczny błędnie uznano za odpowiadający stanowi hipotetycznemu przewidzianemu w normie prawnej. Punktem wyjścia takiej oceny musi być jednak zawsze, niewadliwie ustalony i skutecznie nie zakwestionowany, stan faktyczny. 3. W przypadku zaś, gdy strona skarżąca kwestionuje w skardze kasacyjnej prawidłowość ustaleń faktycznych, uznanych przez sąd pierwszej instancji za właściwie ustaloną podstawę faktyczną ostatecznej decyzji podatkowej, a jednocześnie nie stawia zarzutu naruszenia prawa procesowego, nieskutecznym staje się jej zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie.
 806. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1111/05
  Należy stwierdzić, że skoro w sprawie nie zakwestionowano ustaleń stanu faktycznego sprawy, a więc ustalenia, że wystawca kwestionowanej faktury nie dysponuje jej kopią, to tym samym nieuzasadniony jest zarzut naruszenia przepisu § 50 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.) poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, z uwagi na wadliwie - zdaniem strony skarżącej - poczynione ustalenia faktyczne.
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.V-443/17/06
  Zapytanie podatnika dotyczy rozliczenia faktur korygujących sprzedaż wody w prawidłowym okresie rozliczeniowym.
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/ 12 /06
  Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących zakupu paliwa silnikowego, wykorzystywanego do samochodu Volksvagen Transporter 2.4 D, który jest samochodem ciężarowym spełniającym warunki określone w ustawie o VAT, pomimo dostarczenia kopii zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów ale nie jak wskazano w art. 86 ust. 5 a w terminie 14 dni lecz w terminie 17 dni od jego wydania?
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1434/PV/443-106/06/AG
  dot. kwestii obowiązku odprowadzenia podatku należnego od remanentu likwidacyjnego.
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-468/06/SZK
  1. Czy faktura za wykonną usługę powinna być wystawiona w miesiącu kiedy wykonała usługę i poniosła koszty czy w miesiącu następnym po odbiorze, na podstawie protokołu odbiorczego? 2. Kiedy ma zostać wpłacony podatek należny wynikający z tej faktury?
 811. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB2/4407/I/0002/2006
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionej usługi zakwalifikowanej do reklamy limitowanej w sytuacji, kiedy przekroczony jest limit 0,25% przychodów
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-82/06/JB
  1.Czy przyjęty przez Spółkę sposób obliczania podatku dochodowego PGK "X" oraz zaliczek na ten podatek jest prawidłowy, 2.Czy od kwoty podatku dochodowego PGK "X" można dokonać odliczeń, o których mowa w art.20 i art.23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( w szczególności czy od podatku PGK "X" można odliczyć podatek zapłacony przez spółki wchodzące w skład PGK "X" w obcym państwie oraz podatek zapłacony przez spółki wchodzące w skład PGK"X"od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP)?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/423-18/06
  czy do ustalenia wysokości limitu , o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka winna przjmować wydatki bez uwzględnienia zawartego w nich podatku naliczonego, czy też wydatek wraz z podatkiem VAT
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP 1/423-164/233/06/DP
  Czy VAT należny z tytułu wydanych nagród premiowych jest kosztem uzyskania przychodu?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-39/06
  Czy w razie braku opodatkowania należności z tytułu bezumownego korzystania z narzędzi - Podatnik powinien skorygować kwotę podatku należnego poprzez anulowanie wystawionej wcześniej faktury VAT z tego tytułu i dokonać korekty deklaracji VAT-7 w której wykazał kwotę podatku należnego?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-51/06/KH/52245
  Jak prawidłowo rozliczyć fakturę w przypadku gdy Spółka otrzymuje od swego kontrahenta zaliczki na poczet wykonywanych usług, a cena uzgodniona na fakturze jest niższa od kwoty pobranej zaliczki?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/80/2006/PP/443/49/2006
  Czy prawidłowo dokonano obliczenia podatku od towarów i usług dokonując korekty deklaracji VAT-7 ?
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405upp-443/12/2006/og
  Czy od zakupionych usług noclegowych dla pracowników na terenie Niemiec należy naliczyć podatek należny i udokumentować ten fakt fakturą wewnętrzną? Czy podatnik powinien sporządzić fakturę wewnętrzną odnośnie podatku VAT należnego i naliczonego, przy zakupie części zamiennych oraz usług związanych ze sporadyczną naprawą autobusów na terenie Niemiec i czy rachunki zagraniczne powinny być tłumaczone na język polski?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-90/06/AM
  Prowadzę działalność gospodarczą, której przedmiotem jest przygotowywanie i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych ( catering), oraz bary, stołówki, restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Wykonuję też usługi budowlane i transportowe. Ze względu na niskie obroty na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie mam obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Czy do obliczenia podatku należnego w związku z przygotowaniem i dostarczaniem żywności dla odbiorców zewnętrznych mogę dokonać podziału sprzedaży towarów w danym okresie rozliczeniowym w proporcji wynikającej z udokumentowanych zakupów towarów, czy też należy zastosować przy tej sprzedaży stawkę podatku 7%.Uważam, że naliczenia podatku należnego od ujętej w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej powinienem dokonać na podstawie struktury zakupów.
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/06
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku naliczonego, który będzie zawarty w cenach nabywanych przez Gminę towarów i usług związanych z planowaną inwestycją pod nazwą "Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości X", która będzie realizowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2006-2007"?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/41/06
  Czy usługę pośrednictwa w dostawie towarów z Polski na Słowację należy potraktować jako import usług, udokumentować fakturą wewnętrzną oraz naliczyć podatek należny, który jednocześnie stanowi podatek naliczony?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/225/KA
  Czy nieodpłatne przekazanie potencjalnemu klientowi kilku sztuk produktów w celu uzyskania zamówienia za ten towar i współpracy z klientem stanowi czynność opodatkowaną w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/220/KA
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wystawienia faktury korygującej zwiększającej kwotę obrotu i podatku należnego?
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-19/HM/06
  Czy instytucja kultury ma obowiązek stosować proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego.
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/63/2006/PD II/415-27/06
  Czy możliwe jest zmniejszenie o 1% podatku dokonując wpłat na konto Stowarzyszenia X, wpisując w tytule płatności "na leczenie X Y" bez wskazania na dowodzie wpłaty "1% podatku ?
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-37/06/KK/2
  - czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2005 roku podatek naliczony, którego zasadność odliczenia zakwestionował w swoich decyzjach Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, - czy stanowi koszt uzyskania przychodów wyliczony w decyzjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie podatek należny od importu usług związanych ze sprzedażą w wolnym obszarze celnym.
 827. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 885/05
  Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonał prawidłowej wykładni art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i nie nadał jego brzmieniu niewłaściwego znaczenia. Przepis ten wiązał prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z nabyciem towaru lub usługi od innego podatnika. System ten ? jak wielokrotnie podkreślono w orzecznictwie i w literaturze ? miał na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej i gwarantował, że ta działalność jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że podlega temu podatkowi. Prawo do odliczenia nie obejmowało jednak podatku, który podlegał zapłacie wyłącznie dlatego, że został wykazany w fakturze, która dokumentowała czynność, która nie została w rzeczywistości zrealizowana. Faktura taka nie dokumentowała działalności gospodarczej, gdyż za taką "działalność" nie sposób uznać procederu polegającego na produkowaniu "pustych faktur". Zgodnie zaś z art. 19 ust. 1 powołanej ustawy, prawo do obniżenia podatku należnego dotyczy jedynie podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jeżeli odbiorca faktury nie nabył towaru (usługi) ? a tak się dzieje przy otrzymaniu faktury stwierdzającej sprzedaż, która w rzeczywistości nie nastąpiła ? nie można odliczyć podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze. Faktura, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, nie dokumentując legalnego (zgodnego z prawem) obrotu, jest bezskuteczna prawnie i w związku z tym nie może wywołać żadnych skutków podatkowych u jej wystawcy ani u odbiorcy. Zakaz odliczenia podatku naliczonego w "pustej" fakturze można było zatem wyprowadzić wprost z przepisu ustawy ? art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Określenie w 54 ust. 4 pkt 5 lit. a/ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.1997 r. przypadku w którym faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane, nie stanowiła podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, miało znaczenie prewencyjne i miało czynić z góry nieopłacalnymi próby wyłudzenia w ten sposób zwrotu podatku VAT. Przepis ten w żaden sposób nie ograniczał zasady wyrażonej w wymienionym art. 19 ust. 1 lecz był jej wyrazem.
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06
  Jaką stawką podatkową należy opodatkować usługę polegającą na wykonaniu zbiornika na gnojowicę oraz płyt obornikowych ?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/Int-20/06
  Czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma obowiązek naliczyć należny podatek VAT obciążąjąc z tytułu najmu lokali użytkowych na podstawie umowy cywilnoprawnej?.
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/Int-19/06
  Czy zakład gospodarki Mieszkaniowej ma obowiązek naliczyć należny podatek VAT z tytułu obciążenia swoich najemców w celu partycypacji poniesionych kosztów do wspólnoty mieszkaniowej?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DP/4211/51/BS/2006
  Czy wartość podatku naliczonego o który nie został obniżony podatek należny z tytułu użytkowania przez spółkę samochodów, na podstawie zawartych przed 1 maja 2004r. umów najmu, nie zarejestrowanych we właściwym urzędzie skarbowym w terminie określonym w art. 154 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług można, na podstawie art. 15 ust. 4 oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznać za koszt uzyskania przychodów ?
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/108/06/MJS
  Wniosek dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla dostawy urządzeń grzewczych.
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/61/06/MJS
  Wniosek dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla usług instalacyjnych urządzeń grzewczych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 ? 58A/06/BB
  Możliwości dokonania zwrotu na rachunek bankowy wykazanej wcześniej przez Podatnika w deklaracji VAT-7 za 11/2004r nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc za nieprawidłowe.
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-17/06/KH/38524
  W jakiej wysokości można odliczyć podatek naliczony w momencie przedłużenia okresu trwania umów leasingu samochodów osobowych i ciężarowych podnajmowanych przez spółkę?
 836. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.II/2-4430/285/05
  Spółka dokonuje zakupu na rzecz pracowników biletów do kina, teatru, na koncerty, itp. oraz opłaca uczestnictwo w zajęciach sportowych, takich jak aerobik, basen i inne. Wydatki te finansowane są w 50% ze środków ZFŚS, a w pozostałej części przez pracowników korzystających z przedmiotowych usług. Zapytanie Podatnika dotyczy kwestii opodatkowania opisanych czynności oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD/415-12/2006
  Czy możliwe jest odliczenie od podatku w ramach praw nabytych do ulgi budowlanej, wydatków poniesionych w 2005 r. na zapłatę należnego podatku VAT od wkładu budowlanego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej?
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9-1-BS/06
  Moment ującia faktur korygujących powodujących podwyższenie podatku należnego.
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/46/2006
  Czy wymieniony sposób stosowania przepisów jest prawidłowy?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06
  Czy dokonując korekty deklaracji VAT-7, w której pierwotnie nie wykazano nabycia wewnątrzwspólnotowego, należy wykazać podatek należny i naliczony z tego tytułu ?
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-8/06/RK
  Podatniczka pyta czy należy odprowadzać podatek VAT od towarów, które zostały zużyte na własne potrzeby, na przykład potrzeby konsumpcyjne? Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-6/06/RK
  Podatniczka pyta: "Czy sprzedaż artykułów rolnych (VAT 3%) bez wystawiania faktury (mam obowiązek wystawiać faktury, gdy ktoś tego zażąda, nie w każdym wypadku) w moim gospodarstwie rolnym muszę uwzględnić w ewidencji sprzedaży? Jeżeli tak, to czy muszę sprzedaż nieudokumentowaną wpisywać do ewidencji codziennie, czy na przykład raz w miesiącu? Czy od tej sprzedaży muszę odliczać podatek należny? A może obowiązuje mnie kasa fiskalna?" Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-87/14a/06/KC
  Czy fakturując usługi związane z obsługą ładunków w porcie morskim w Gdyni jako spedytor możemy stosować 0% stawkę podatku na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 i 17 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43-1-1/06
  Czy wniesienie do spółki prawa handlowego w formie aportu wkładów niepieniężnych w postaci środka trwałego podlega zwolnieniu od opodatkowania?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDE/443-41-21/06
  Spółka w ramach wykonywanej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży eksportowej swoich wyrobów, w związku z tym zdarza się sytuacja, iż w momencie sporządzania deklaracji za dany miesiąc w Spółce nie ma SAD-u eksportowego. W związku z powyższym Spółka cenę traktuje jako kwotę brutto i wylicza VAT należny metodą "w stu".
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDE/443-41-22/06
  Spółka w ramach wykonywanej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw swoich wyrobów, w związku z tym zdarzają się sytuacje, iż w momencie sporządzania deklaracji za dany miesiąc w Spółce nie ma dokumentacji potwierdzającej WDT. Czy Spółka w prawidłowy sposób cenę traktuje jako kwotę brutto i wylicza VAT należny metodą "w stu".
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-70 c/06/MŻ
  Czy wcześniejsze rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego i rozliczenie podatku należnego nie rodzi sankcji w myśl art. 109 ust. 7 pkt 2 ustawy ustawy o podatku od towarów i usług,
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-9/06/MS
  Czy należny podatek VAT, naliczony przez Spółkę zgodnie z przepisem art. 7 w/w ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 1.06.2005r., w tym VAT od przekazań wymienionych powyżej, stanowił koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/8/2006
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy używanych samochodów osobowych, jak i innych, w terminach o których mowa w art. 86 ust. 10-15 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-77/14a/06/KC
  Czy w niniejszej sytuacji przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu motocykli?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/443-1/06
  Czy kwota brutto w wysokości 43.059,61 zł powinna być wyksięgowana ze sprzedaży netto?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-3/06/KH/25860
  Czy w sytuacji niepewności co do posiadania przez dostawę statusu podatnika unijnego, spółka ma prawo uznać transakcję za wewnątrzwspólnotowe nabycie?
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-71/14a/06/KC
  Czy można przypisać wystawione faktury VAT na nową Spółkę jako rachunki?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443-1/06
  Czy podatnik ma prawo skorygować podatek należny w przypadku należności, które zostały umorzone w wyniku ugody restrukturyzacyjnej.
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4403-95/EM/06
  dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii skorygowania należnego podatku od towarów i usług z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-1/06
  Czy podatek VAT w przypadku importu towarów handlowych, wykazany w dokumencie celnym podlega odliczeniu od podatku należnego w deklaracji podatkowej za dany miesiąc?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/527/159/05
  Podatnik wskazał, iż w odniesieniu do przedstawianego stanu faktycznego jego wątpliwości dotyczą terminu i momentu dokonania korekty kwoty podatku należnego i naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-129/13/05
  Dotyczy: opodatkowania wg stawki 22% podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu wraz ze znajdującym się na nim budynkiem usługowo-handlowym oraz podmiotu, który wykaże podatek należny z tytułu sprzedaży gruntu w deklaracji VAT-7.
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/2-406/5/2006/INT
  Od ponad pół roku córka przebywa w Wielkiej Brytanii z zamiarem pozostania tam na stałe. Jej miejscem zameldowania jest C. Na terytorium Anglii zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę przez zagranicznego pracodawcę, który ma siedzibę w Anglii - za jaki okres należy złożyć rozliczenie podatku (t. j. za okres od stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.)? w Anglii obowiązje inny okres rozliczeniowy, - w jakim terminie należy złożyć PIT-36 i opłacić różnicę należnego podatku? - czy przy rozliczeniu podatku na formularzu PIT-36 i opłacić różnicę należnego podatku? - czy przy rozliczeniu podatku na formularzu PIT-36 można uwzględnić ulgę w wyskości 30 diet t. j. 960 funtów? w jaki sposób należy przeliczyć należny podatek z waluty obcej na złotówki? - czy przezliczenia należy dokonać według obowiązującego w NBP kursu funta na dzień złożenia rozliczenia czy też na dzień pozostawienia do dyspozycji przychodu - wynagrodzenia? - w jaki sposób należy postąpić przy dokonywaniu przeliczeń w sytauacji gdy przez 6 miesięcy ubiegłego roku wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy wypłacane było na podstawie wręczanego przez pracodawcę czeku, a wpozostałym okresie na rachunek bankowy w Anglii?
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/443-6/I/06
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczonych usług transportowych i kiedy należy rozliczyć wynikający z nich podatek należny?
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-181/05
  Czy podatnikowi przysługuje zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w sytuacji kiedy przez kilka miesięcy podatnik nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu, natomiast podatek naliczony do odliczenia wynika w jego przypadku z dokonanych zakupów?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-44/14a/06/KC
  Czy w ramach swojej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna mogę prowadzić dwie metody obliczania VAT. Fakt ten ma znaczenie z punktu widzenia kupującego oraz czy jest to sprzedaż dzieła sztuki, jego najem lub też usługa doradztwa marketingowego.
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US II/443/121/05
  Czy usługi budowlane mogą zostać ujmowane do rozliczenia podatku od towarów i usług wcześniej niż 30 dnia od wykonania usługi mimo, iż nie otrzymano całości lub części zapłaty?
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/441/WD/423/137/05/TC
  Pytanie podatnika dotyczy potwierdzenia prawidłowości na gruncie przepisów podatku dochodowego od osób prawnych, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości VAT należny od towarów przekazywanych w ramach sprzedaży premiowej towarów.
 865. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/126/05
  Czy firma, która kupuje w krajach wspólnoty od zarejestrowanych podatników VAT UE używane pojazdy samochodowe, które nie są przez nią rejestrowane i służą dalszej odsprzedaży na terenie Polski, zobowiązana jest do rozliczenia podatku należnego od nabytych w ramach WNT używanych pojazdów samochodowych - do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży pojazdu tj. na podstawie przepisów art.103 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 866. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-118/05/Z/03
  Czy podmiot ma prawo do zwrotu podatku naliczonego?
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-94/2/05
  Czy podlega podatkowi od towarów i usług produkcja w radiu audio przewodnika po zabytkach miasta na płytach CD z przeznaczeniem jako wyposażenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta dla turystów?
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-87/05
  Czy czynności wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego w stosunku do działek wydzielonych pod drogi publiczne za odszkodowaniem w postaci prawa własności niezabudowanych działek oraz ustanowienia prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości?
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-47/05
  Czy w związku z nabyciem od osoby fizycznej urządzenia do ugniatania śniegu (ratraka)można uznać, iż zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie i czy powyższy zakup można potraktować jako krajowy zakup towarów?
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/57/05/2
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych oraz zakupu materiałów budowlanych będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT budowlanych będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT budowlanych będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w cenie nabytych materiałów budowlanych i usług zapłaconego w cenie nabytych materiałów budowlanych i usług zapłaconego w cenie nabytych materiałów budolawanych w sytuacji gdy sprzedaż remontowanej nieruchomości będzie zwolniona z VAT?
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-118/13/05
  Czy od nagród wydawanych w konkursie zorganizowanym przez podatnika należy odprowadzić podatek VAT ?
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-718/05/IS
  Pytanie podatnika dotyczy odliczania podatku VAT z faktur otrzymanych od sponsora za ufundowane nagrody.
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-92/05
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług czynności sprzedaży działki wraz z położonymi na niej budynkami i budowlami, jeżeli nieruchomości wybudowane były przed 1993 r., a w 2002 r. podatnik dokonał powiększenia wartości budynków przekraczającego 30% wartości początkowej posiadając prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków? Czy w zakresie przedmiotowej sprzedaży ma zastosowanie obowiązek wynikający z art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący korekty podatku naliczonego?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-91/05
  Czy zgodnie z art. 109 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług w celu udokumentowania terminu wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy wystarczy prowadzić ewidencję przyprowadzenia pojazdu do naprawy i odebrania przez pracownika kontrahenta pojazdu już naprawionego zawierającą:- datę przyjazdu pojazdu,- markę pojazdu,- nr rejestracyjny pojazdu, - nr nadwozia pojazdu- datę wyjazdu pojazdu.
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-79/05/KH/89099
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-405/IV/2005/JD
  Kiedy Podatnik ma prawo dokonać korekty podatku należnego?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-51-1/MM/05
  Czy podatek należny VAT związany z wydatkami, ponoszonymi w ramach prowadzonej promocji, polegającej na przyznawaniu nagród, w przypadku sprzedaży określonych towarów objętych promocją sprzedawcom zatrudnionym u kontrahentów, stanowi koszt uzyskania przychodu?
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-461/05/JP
  W deklaracji za jaki okres należy wykazać fakturę korygującą zwiększającą kwotę VAT należnego do zapłaty?
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-197/05/WN-71892
  Jaki jest termin rozliczenia w deklaracji VAT-7 podatku należnego oraz naliczonego wynikającego z reklamacji w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uznanych przez dostawcę notą kredytową?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-80/05
  Czy podatnik, przy spełnieniu warunków z art. 89a ustawy z dnia 11.03. 2004 r. o podatku od towarów i usług, ma prawo do skorygowania podatku należnego z tytułu wykonanych usług na terytorium kraju, w przypadku wierzytelności odpisanej jako niesciągalna?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-101/05/KH 85316
  Czy przewidziany w umowie "rabat" powinien być udokumentowany fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę, czy też jako czynność podlegającą opodatkowaniu VAT u Podatnika fakturą VAT wystawioną przez odbiorcę?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/1-71/1A/96/05
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej transakcję, która miała miejsce przed dniem dokonania przez niego rejestracji ?
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-428/05/AS
  W którym kraju (w Polsce czy w Niemczech) są opodatkowane wykonywane przez Spółkę usługi pośrednictwa w sytuacji, gdy niemiecki kontrahent, zarejestrowany w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług podaje Spółce niemiecki, a nie polski numer identyfikacji podatkowej oraz, czy w związku z tym Spółka powinna wykazywać podatek należny VAT na wystawianej fakturze, czy też uwzględniając na fakturze niemiecki numer identyfikacji podatkowej, powinna wystawiać fakturę na kwotę wynagrodzenia netto, bez uwzględniania podatku VAT.
 884. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 204/05
  1. Zrealizowanie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wymaga z jednej strony spełnienia sformalizowanych czynności, a z drugiej strony musi dotyczyć transakcji, które miały miejsce w rzeczywistości i w takim rozmiarze jaki wynika z treści dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia podatku. 2. Przesłanki nieważności czynności prawnych w wyniku sprzeczności z ustawą lub zasadmi współżycia społecznego albo mających na celu obejście ustawy(art. 58kc) oraz przesłanki składanych dla pozoru oświadczeń woli (art.83kc) nie muszą się wzajemnie wykluczać, albowiem pojęcie obejścia prawa i pozorności są sobie znaczeniowo bliskie i niejednokrotnie się pokrywają. 3. Skoro miała miejsce sprzedaż towarów własnych w ilościach w jakich została ujęta sprzedaż w deklaracjach VAT-7 to podstawa prawna rozstrzygnięcia w postaci art. 33 ust. 1 obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) odpowiada prawu.
 885. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/E/4227-6/05
  Czy proporcją sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem należy rozliczyć wyłącznie kwotę podatku naliczonego związanego jednocześnie ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną, czy też całość kwoty podatku naliczonego, niezależnie czy kwota podatku naliczonego jest związana: wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną, ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną, wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną?
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/77/05
  Czy korekty podatku VAT należnego o której mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym wykazano sprzedaż jako opodatkowaną według stawki krajowej, czy w rozliczeniu za miesiąc, w którym do podatnika wpłynął dokument potwierdzający dokonanie wywozu?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/58/05
  Zapytanie dotyczy miejsca opodatkowania wykonywanych przez Podatnika usług i przysługującego mu prawa do odliczenia podatku naliczonego z nimi związanego.
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-66/KH/80551/05
  Według jakiej stawki należy opodatkować usługi transportowe zlecone specjalistycznym firmom transportowym, mając na celu dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów?
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/X/13/2005
  Sąd jako płatnik jest obowiązany do poboru zaliczek od dokonywanych wypłat należności adwokatom i radcom prawnym za świadczone przez nich usługi obrony z urzędu. Wysokość wynagrodzenia jest ustalona w postanowieniu sądu. Niektórzy z adwokatów są podatnikami VAT i do postanowienia wystawiają fakturę VAT określającą kwotę brutto, należny podatek VAT oraz kwotę netto. Czy podstawą naliczenia 20% kosztów uzyskania przychodu oraz 19% zaliczki jest przychód netto wynikający z faktury VAT czy też przychód brutto określony w postanowieniu sądu?
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/194/253/05
  Podatnik sformułował zapytanie, czy od nieodpłatnie otrzymanych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego próbek powinien obliczyć podatek należny i podatek naliczony. Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik dokonuje odpłatnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (środków chemicznych do produkcji farb) od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej. W ramach tych nabyć Podatnik otrzymuje nieodpłatnie niewielkie ilości próbek tych środków (na podstawie faktury pro forma), które następnie również nieodpłatnie przekazuje swoim potencjalnym klientom (odbiorcom). Wątpliwości Podatnika dotyczą ewentualnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tych właśnie nieodpłatnie otrzymanych próbek w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, a w szczególności czy Podatnik powinien od tych nabyć obliczyć podatek należny i podatek naliczony. Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne nabycie towarów (próbek) od kontrahentów z Unii Europejskiej, nie podlega w naszym kraju opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443-14/NO21/05
  Przedstawiony we wniosku stan faktyczny: W dniu 24.06.2005r. został uszkodzony samochód ciężarowy marki Mercedes Sprinter, będący składnikiem majątkowym firmy przez osobę trzecią, sprawcę uszkodzenia. Jest to uszkodzenie mechaniczne powstałe w wyniku podnoszenia pojazdu wózkiem widłowym przez sprawcę. Zdarzenie zostało zgłoszone do Powiatowej Komendy Policji. W dniu 30.06.2005r. doszło do ugody w wyniku której sprawca zobowiązał się do wpłaty odszkodowania (pokrycia kosztów naprawy) i w dniu 01.07.2005r. odszkodowanie to wypłacił. Pytania wnioskodawcy:1.Czy otrzymane odszkodowanie od ugody zawartej ze sprawcą uszkodzenia samochodu będącego składnikiem majątku firmy stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług czy podlega opodatkowaniu? 2.Czy mam prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy fakturach dokumentujących usunięcie skutków uszkodzenia pojazdu?
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-50/05/KH/77275
  Czy Podatnik ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o wartość przejętych towarów na podstawie faktury korygującej VAT, wystawionej zgodnie z protokołem policji, dokumentującej odzyskanie części wydanych towarów, bez potwierdzenia odbioru tych faktur przez kontrahenta?
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2065/2005/ADB
  Czy od dopłaty do leków potraktowanej jako darowizna lub wydatki na cele reklamy niepublicznej należy odprowadzić podatek należny?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3-443-68-05-TZ-73805
  Czy można odliczyć naliczony podatek VAT od faktur podatnika, który nie był zobowiązany do wystawienia faktur VAT, a wystawiał takie faktury i nie skorygował tych faktur po uzyskaniu z właściwego urzędu skarbowego wyjaśnienia w tej sprawie?
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/ 65 /05
  Czy mam możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z kosztami uzyskania przychodów od zakupionego telewizora przeznaczonego do pomieszczenia dyspozytora radio-taxi?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-216- 243/05/AW
  Oddział prosi o potwierdzenie iż w rezultacie zmiany wartości należnego podatku VAT wykazanego na fakturach VAT wystawionych przez Oddział nie powstają różnice kursowe w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o p.d.o.p., w związku z czym powstała różnica nie stanowi przychodu ani kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o p.d.o.p.
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP.443/50/2005
  Czy słuszne jest nasze stanowisko odnośnie przepisów w zakresie nabywanych przez podatnika towarów i usług na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i przekazywanych na rzecz pracowników, iż nie można odliczać podatku VAT od zakupów z ZFŚS (np.. zakup opału dla pracowników) i nie należy naliczać podatku VAT od nieodpłatnego przekazania takich świadczeń?
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/180/05/MJ
  Wniosek dotyczy ewidencjonowania sprzedaży eksportowej dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej.
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-58/05/70236
  Wątpliwości Podatnika budzi kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w kwocie netto (bez VAT) w sytuacji odliczenia tego podatku na podstawie odrębnych przepisów.
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-361/05/EŁ
  Pytanie podatnika-dotyczy sposobu rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podatek należny.
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-52/05/KH/66137
  Podatnik w m-cu maju 2004 r. zakupił samochód osobowy Renault Thalia i skorzystał z prawa pełnego odliczenia podatku, gdyż samochód przeznaczony był do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu. Podatnik prowadzi działalność w zakresie sprzedaży samochodów nowych i używanych jak również wynajmu. Ponieważ po rocznym okresie dzzierżawy samochodu podatnik zdecydował się prolongować umowę najmu, łączny okres użytkowania przekroczył 12 m-cy i wnioskodawca uznał, w tym stanie sprawy, że obowiązany jest skorygować uprzednio odliczony podatek od zakupionego samochodu.Czy to stanowisko odnoszące się do konieczności skorygowania uprzednio odliczonego podatku od zakupu samochodu będącego przedmiotem umowy najmu jest prawidłowe?.
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/153/05/MJS
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi związane z eksportem towarów ?
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-160/14a/05/KC
  Czy stosując szczególną procedurę dotyczącą towarów używanych, mogę dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokumentu SAD?
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85/05
  Czy w świetle art. 89 a i 89 b ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów dokonanych na rzecz odbiorcy, co do którego toczy się postępowanie upadłościowe i zachodzi uzasadnione podejrzenie nieściągalności należności, oraz jakimi dokumentami w przedstawionej sytuacji należy uprawdopodobnić nieściągalność przysługujących podatnikowi należności w celu zastosowania art. 89 a i 89 b ustawy?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-379a/05/AM
  W którym miesiącu należy odprowadzić podatek należny wynikający z faktur za czynsz i media oraz czy należy dokonać korekt deklaracji VAT-7 za poszczególne okresy?
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-379b/05/AM
  Czy Spółka ma prawo dp obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych za dostawę meiów oraz czy powinna dokonać korekty deklaracji VAT-7 za poszczególne okresy?
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443 - 36 - 2005
  Czy w związku z usługą polegającą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy której Podatnik wykorzystuje własne materiały budowlane można zastosować stawkę 7% oraz czy Podatnik może ubiegać się o zwrot różnicy podatku, która powstała w wyniku zakupu materiałów budowlanych według stawki 22% i zastosowania jednolitej stawki dla wykonanych usług w wysokości 7%?
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443-79/05/KW
  Zakup towaru przez Podatnika następuje od osoby fizycznej z Luksemburga nie prowadzącej działalności gospodarczej i nie mającej nr identyfikacyjnego VAT UE. Następnie towar zostaje sprowadzony do Polski i sprzedany na rynku krajowym. Na rachunku otrzymanym od sprzedawcy z Luksemburga jest jedna cena brutto. Jak należy postępować z naliczaniem i odliczaniem podatku VAT?
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443-80/05/KW
  Czy naliczać VAT przy sprzedaży w Polsce towaru zakupionego od osoby fizycznej z Luksemburga?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-22/05/KH/58953
  Czy zmiana przeznaczenia wykorzystania budynku mieszkalnego dokonana bądź w trakcie realizacji inwestycji, bądź bezpośrednio po jej zakończeniu (ze sprzedaży na wynajem) powodować będzie konieczność korekty podatku odliczonego w okresach wcześniejszych, czy też w trybie art. 91 ust. 5-7 w związku z ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia budowlanego budynku?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/140/217/05
  Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ale przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w swojej dokumentacji nie posiada dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju. W konsekwencji opodatkowuje powyższą sprzedaż stawką podatku VAT obowiązującą dla danej sprzedaży na terytorium kraju. Zapytanie Spółki dotyczy sposobu wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w deklaracji podatkowej VAT-7, w sytuacji, gdy nie posiada wyżej wymienionych dowodów i opodatkowuje taką dostawę krajową stawką podatku od towarów i usług. Spółka ma wątpliwości czy powyższą dostawę należy wykazać jako dostawę na terytorium kraju i opodatkować podatkiem VAT ze stawką właściwą dla dostawy krajowej, czy też wykazać taką sprzedaż jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w pozycji 28 deklaracji VAT-7, a podatek należny w pozycji 27. Spółka ma również wątpliwości co do sposobu obliczenia podatku należnego z tytułu dokonania takiej dostawy. Zdaniem Spółki powyższą transakcję należy wykazać jako dostawę na terytorium kraju i opodatkować podatkiem VAT ze stawką właściwą dla dostawy krajowej. W opinii Spółki podatek należny od takiej dostawy należy obliczyć ?metodą rachunku w stu?.
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-50/2/05
  Według jakich stawek podatku od towarów i usług opodatkowane są beciki do chrztu,beciki - rożki, kapki do chrztu, szatki oraz czapeczki?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSII/443/59/05
  Czy podatek VAT od nakładów inwestycyjnych związanych z rozbudową budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, powodujący nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym może być wykazany w poz. 53 deklaracji VAT-7 do zwrotu za poszczególne miesiące, w wysokości powiększonej o 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określone w art. 41 ust. 1 w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia?
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 214 / 05 /ŁG
  Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Spółka nie dokonuje odliczenia podatku naliczonego od tej części zakupionego oleju, która stanowi wartość nadmiernego ubytku w towarze. Spółka zwraca się o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego przez nią sposobu rozliczeń.
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 215 / 05 /ŁG
  Spółka pyta, czy od wystawionej przez dostawcę w dniu 02.05.2005r. faktury dotyczącej wzrostu cen za nabyte od niego komponenty w okresie I - IV 2005r. za pośrednictwem składu konsygnacyjnego, powinna wykazać podatek należny i naliczony w deklaracji za maj 2005r.?
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/122/2005/JZ
  Podatnik zwrócił się z pytaniem o określenie podstawy opodatkowania i należnego podatku z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/199/05/MJA
  Wniosek dotyczy podstawy opodatkowania czynności nabycia wierzytelności po cenie niższej od wartości nominalnej w celu jej ściągnięcia lub dalszej odsprzedaży.
 918. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP3-443-5-05-KH-55361
  Spółka umieściła kolejno dwa ogłoszenia w prasie, za które otrzymała od wydawcy faktury VAT. Ogłoszenia dotyczyły sprzedaży tych samych środków trwałych w formie aukcji, przy czym 25% tych środków podlegało przy sprzedaży opodatkowaniu stwką VAT 22%, pozostałe 75% korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 43, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami). Cena za ogłoszenie prasowe nie była uzależniona od ilości środków trwałych, których sprzedaż podlegała ogłoszeniu. Rezultat w postaci sfinalizowania sprzedaży przyniosło drugie z kolei ogłoszenie, przy czym w ogólnej kwocie przychodów ze sprzedaży tych środków trwałych sprzedaż opodatkowana stanowiła 18,44% a sprzedaż zwolniona 82,56%. Przedmiot zapytania dotyczy ustalenia:- w jaki sposób należy rozliczyć podatek VAT naliczony wynikający z faktur za ogłoszenia?- czy należy zastosować proporcję, która wynika z ilości towarów, których sprzedaż podlega opodatkowaniu do ilości towarów których sprzedaż jest zwolniona z podatku, tj. odliczeniu podlegać będzie 25% podatku naliczonego wynikającego z f-r wystawionych przez wydawcę gazety?- czy właściwą jest proporca wynikająca z udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem zrealizowanej w stosunku do tych konkretnych towarów?- czy mają w tym przypadku zastosowanie przepisy o częściowym odliczeniu podatku VAT w oparciu o proporcję ustaloną na podstawie art. 90, ust. 2 - 7 ustawy o PTU?
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-202-190/05/SZM
  Czy wartość nieodpłatnego świadczenia - udostępnienie samochodu służbowego (zaliczonego do środków trwałych firmy i w leasingu operacyjnym) na potrzeby prywatne pracowników - doliczona do wynagrodzenia brutto jest kosztem uzyskania przychodu Spółki? Czy należny VAT jest takim kosztem? Nieodpłatne świadczenie stanowi przychód pracownika.
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-280/05/BZ
  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawarła umowę na roboty budowlane polegające na rozbiórce i porządkowaniu terenu. W umowie zastrzeżono, iż walutą kontraktu jest EURO a wszystkie kwoty należne rozliczane będą w złotych polskich. Zapłata za świadczone usługi nastąpi na podstawie faktury, ale przeliczenie EURO na walutę krajową nastąpi na podstawie średniego kursu NBP opublikowanego w dniu dokonania płatności. Po zakończonych robotach, w dniu 31.12.2004r., spisano protokół wykonanych robót wraz z wyceną wykonywanych prac w EURO - walucie kontraktu. Tego samego dnia Spółka wystawiła fakturę w polskich złotych, stosując średni kurs EURO ogłoszony w tym dniu przez NBP. Z uwagi jednak na postanowienia umowy kwota przypadająca do zapłaty będzie, jak przewiduje Spółka, niższa od kwoty uwidocznionej na fakturze.W związku z powyższym Spółka zwróciła się z pytaniem czy należny podatek VAT określony na fakturze i wykazany w deklaracji należy pomniejszyć, czy jest on już podatkiem ostatecznym a różnicę powstałą w związku z płatnością należy odnieść tylko na przychody Spółki?
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/44321/05/KM/54613
  Czy podatnik może złożyć korektę deklaracji podatkowej i złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w sytuacji, gdy odprowadził podatek należny od czynności w stosunku, do której obowiązek podatkowy powstał dużo później?
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/05
  Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane usługi remontowo-budowlane w obiekcie: Dom Pomocy Społecznej (PKOB 1130)? Jednostka nie posiada całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a ponad połowa powierzchni użytkowej jest przeznaczona na cele mieszkalne?
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/56/2005/AM
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla obrotu nieruchomościami przez Spółkę - dewelopera, tj.: od sprzedaży gruntu i budynków mieszkalnych oraz budowli trwale związanych z tym gruntem, od sprzedaży udziału we współwłasności gruntu przeznaczonego na wewnętrzne drogi dojazdowe oraz w zakresie wystawiania faktur VAT korygujących obniżających stawke podatku należnego ze stawki 22% do stawki 7% od zaliczek pobranych na zakup ww. gruntów.
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/181/05
  Podatnik ma wątpliwości czy nabycie poniżej wskazanych usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy będzie można dokonać rozliczenia podatku należnego z naliczonym.
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP.443/40/2005
  W związku z bonifikatą (50%) od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania przysługującą osobom, które wystąpią ze stosownym wnioskiem na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) wystawiono w miesiącu kwietniu faktury korygujące do faktur za użytkowanie wieczyste wystawionych w miesiącu marcu. Wystawione faktury korygujące stanowią podstawę do obniżenia kwoty podatku w miesiącu kwietniu (na podstawie § 19 ust. 4 rptu Dz. U. z 2004 r. Nr 97 poz. 971 z późn. zm.) i nie zachodzi konieczność korygowania deklaracji za miesiąc marzec.W miesiącu listopadzie wystawiono faktury korygujące do faktur wystawionych w miesiącu wrześniu z uwagi na błędnie zastosowaną stawkę VAT. Stawkę zwolnioną skorygowano na stawkę 22%, co spowodowało zwiększenie podatku należnego. Dokonano więc korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień i odprowadzono należny podatek wraz z odsetkami.Czy nasze stanowisko dotyczące rozliczania faktur korygujących jest prawidłowe?
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-4/05/KH/50740
  Czy istnieje mozliwość zastosowania stawki VAT 0% dla WWD, dokonanej na rzecz nabywcy jeżeli Podatnik posiada nastepujące dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy; kopię faktury, specyfikacje towarów, dokument nadania wraz z wydrukiem ze strony internetowej przewożnika potwierdzającego doreczenie przesyłki, korespondencję handlową (zamówienie nabywcy) ?.
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-34/BR/05
  W jakiej walucie winna być wyrażona na fakturze kwota podatku VAT?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP/443-16/05/EM
  Czy faktury dokumentujące uiszczenie opłat za użytkowanie wieczyste winny być wystawiane przez Powiat oraz czy należny podatek od towarów i usług wynikający z tych faktur ma odprowadzać Powiat jako osoba prawna czy Starostwo jako jednostka organizacyjna ?.
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-2/05/KH/47780
  Na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło połączenie spółek "Spółka A" spółka przejmująca i "Spółka B" przyjęta. Z dniem połączenia spółek spółka przejmująca -Wnioskodawca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej wykreślonej jednocześnie z rejestru przedsiębiorców. Przedmiot zapytania sprawdza się do określenia sposobu rozliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę po połączeniu się z inną spółką oraz deklarowania podatku VAT w ostatnim niepelnym miesiącu kalendarzowym przez spółkę przyjętą?
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-79/05
  1) Czy podatek ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem usług promocyjnych i marketingowych ?., 2) Czy podlega opodatkowaniu zakup ww. usługi promocyjnych i marketingowych i w związku z tym czy nalezy wystawic fakturę wewnętrzną ?.
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80/05
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem usług "bonus od obrotu" ?., czy podlega opodatkowaniu zakup ww. usługi "bonus od obrotu" i w związkuz z tym należy wystawić fakturę wewnętrzną ?
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-105/14a/05/KC
  Dotyczy rozliczenia w deklaracji VAT-7 podatku od wewnatrzwspólnotowego nabycia środka transportu.
 933. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1462/04
  1. Sąd pierwszej instancji oddalając skargę C SA na powyższą decyzję nie odniósł się do zarzutu skargi o wydaniu przedmiotowej decyzji z naruszeniem art. 233 § 1 pkt 1 lit. a Ordynacjipodatkowej. Ponadto, w skardze sądowoadministracyjnej C SA wskazywała, że organ odwoławczy w sentencji decyzji rozstrzygnął o "nadwyżce podatku należnego nad naliczonym", których to terminów nie zna ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Również ten zarzut, jak wynika z uzasadnienia wyroku, pozostał poza oceną Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 2. W skardze sądowoadministracyjnej strona podnosiła też, że Izba Skarbowa w Szczecinie naruszyła przepis art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej w zakresie rozbieżnych kwot przyjętych do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony pomiędzy Inspektorem Kontroli Skarbowej, a Izbą Skarbową w Szczecinie bez należytego uzasadnienia. Sąd pierwszej instancji nie odniósł się w uzasadnieniu wyroku do tego zarzutu.
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-25/164c/37/05/BB
  Czy wartość brutto paczek świątecznych wydanych pracownikom oraz naliczona z tego tytułu składka ZUS stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/05
  czy należy opodatkować podatkiem VAT otrzymane odszkodowanie? zakupując samochód ciężarowy na fakturę odliczono podatek naliczony, czy w związku z jego kradzieżą należy zwrócić odliczony podatek, w jakiej kwocie i w jakim terminie?
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-46-97/05/ZDB
  Sprzedałam w 2004r. akcje pracownicze otrzymane z zakładu pracy przed 2004r, czy powinnam zapłacić podatek dochodowy ?
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P25/05/MB
  Czy po opłaceniu w miesiącu lutym 2005r. należnego podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu oraz po wydaniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zaświadczenia potwierdzającego fakt uiszczenia tego podatku (VAT - 25) powinien skorygować deklarację VAT - 7 miesiąc lipiec 2004r. w poz. 37 poprzez wykazanie tam kwoty zapłaconego podatku VAT zgodnie z zaświadczeniem VAT - 25.
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/235/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest Spółka budowlaną, która zatrudnia pracowników na otwartej przestrzeni. W związku z powyższym Spółka zobowiązana jest do wydawania pracownikom posiłków na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Z uwagi na rodzaj wykonywanej przez pracowników pracy w przeważającej części na budowach w terenie z dala od siedziby Spółki oraz ze względów organizacyjnych zakupowane są konserwy mięsne, które wydawane są pracownikom zamiennie za gorące posiłki. Spółka wystąpiła z zapytaniem, czy przysługuje jej prawo do odliczania podatku naliczonego VAT od zakupionych konserw mięsnych, przekazanych pracownikom jako posiłki profilaktyczne? Na tle takich okoliczności Strona formuje stanowisko, iż Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupu konserw mięsnych ze względu na fakt, iż nie są usługami gastronomicznymi, nabyte są w hurtowni jako produkty, wydawane są w stanie nieprzetworzonym, są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią koszty uzyskania przychodu oraz zakup ich stanowi realizację przez pracodawcę obowiązków nałożonych odpowiednimi przepisami prawa.
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/74/95/05
  Prawo do odliczenia podatku należnego z tytułu importu usług oraz wykazywanie go w deklaracji VAT-7 w polu D.2. pkt 2.
 940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-71a/05/KP
  Podatnik zadał pytanie czy ma obowiązek naliczyć VAT należny od zakupu towarów handlowych ze Szwajcarii.
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-61/CIT/05
  Czy w sytuacji, gdyby nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów klientom oraz potencjalnym klientom, w ramach organizowanych przez Nią akcji promocyjnych, rodziło obowiązek naliczania podatku należnego VAT, to podatek ten będzie stanowił dla koszt podatkowy?
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-62/CIT/05
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w sytuacji gdyby pod rządami ustawy o VAT, tj. do dnia 30.04.2004r. przekazanie premii rzeczowych (nagród) podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, należny podatek VAT od powyższych przekazań będzie stanowił dla Spółki koszt podatkowy?
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0039/05/AK
  Czy jeśli z woli podatnika, podatek należny z tytułu importu usług, nie stanowił podatku naliczonego, gdyż nie obniżył ogólnej kwoty podatku należnego, zasadnym jest zaliczenie tegoż podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów?
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/1-50/1A/67/05
  Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że prowadzi gospodarstwo rolne, jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupił nieruchomości rolne od Agencji Nieruchomości Rolnych. W skład nieruchomości wchodzą grunty rolne, orne na które Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań i działań gminy wymienione są one jako teren użytków rolnych, pojedyncza zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Studium nie przewiduje zmiany przeznaczenia działki. Podatnik nabył przedmiotowe grunty jako opodatkowane stawką 22%.Podatnik dodatkowo wyjaśnił, że grunty zakupione od Agencji Rynku Rolnego to grunty orne przeznaczone na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, w celu prowadzenia na nich działalności rolniczej. Wnioskodawca, który jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, uważa że przysługuje Mu prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych dla udokumentowania sprzedaży gruntu.
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-141/2/05/GW
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia (zwrotu) w Polsce podatku naliczonego W Niemczech z tytułu importu towarów z magazynu w Hamburgu?
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 2/443-145/05/KH/37303
  Spółka w praktyce handlowej z siecią hipermarketów spotyka się z praktykami odmowy podpisywania przez nich faktur korygujących wystawianych przez Podatnika na skutek zwrotu części wcześniejszej dostawy towarów na podstawie podpisanego przez przedstawiciela hipermarketu dokumentu zwrotu.Jakie działania ma podjąć sprzedawca ( korygując wartość dostawy) w zakresie obniżenia podatku należnego ?
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/99/142/05
  Czy wystąpi brak prawa odliczenia naliczonego podatku VAT w zakresie, w jakim nakłady na projekt doradczy nie są związane z realizacją czynności opodatkowanych.
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/05
  Czy możliwym jest obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT otrzymanej na potwierdzenie zakupu sprzętu medycznego, pomimo iż ma on być współfinansowany z dotacji odpowiadającej 50 % ceny jego wartości netto ?
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/30/2/05/ZM
  Czy odstąpienie od wykonania umów przedwstępnych na zasadach określonych w przepisie § 39 Prawa upadłościowego daje podstawę do wystawienia faktury korygującej oraz korekty podatku należnego?
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/148/05/AP
  Pytanie dotyczy prawa podatnika do rezygnacji z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz z prowadzenia ewidencji zakupów.
 951. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/006-30/04/PP, 1401/VO/006-1006/04/PP
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wkład budowlany zapłacony przez członka spółdzielni po 1 maja 2004r.
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP.443/8/2005
  dotyczy: obowiązku obliczania i wykazywania na fakturze podatku należnego z tytułu świadczenia w kraju usług windykacyjnych na rzecz kontrahenta z Holandii.
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/30/C/2005/BK
  Czy można odliczyć podatek naliczony, gdy na fakturze widnieje inny adres, oraz czy należy opodatkować sprzedaż produktów rolnych i usług rolniczych w przypadku prowadzenia działalnoci rolniczej, będąc podatnikiem VAT?
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/05
  Czy w przypadku otrzymania w styczniu 2005 r. faktury VAT wystawionej w grudniu 2004 r. dokumentującej zapłatę zaliczki oraz dopłatę za zakup stacji LPG, gdzie prawo do rozporządzania towarem nastapiło w styczniu 2005 r. natomiast zgłoszenie VAT-R zostało złozone w lutym 2005 r. istniej możliwość odliczenia VAT ?.
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-III-440PZ/50/05
  dotyczy obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-35/O/05
  Czy zmiana rejestracji tj. w przypadku gdy małżonkowie prowadzący wspólną działalność gospodarczą muszą uzyskać dwa oddzielne wpisy do ewidencji gminnej, spowoduje konieczność likwidacji firmy oraz obowiązek sporządzenia spisu z natury i opodatkowanie towarów, które nie zostały sprzedane przed przekształceniem?
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-16/05
  Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi remont, przebudowa, konserwacja pojazdu wodnego "poduszkowca".
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-16/05
  Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi remont, przebudowa, konserwacja pojazdu wodnego "poduszkowca".
 959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-137/05/KH/31446
  Czy zamiana nieruchomosci i dostawa nieruchomości odbywająca się w oparciu o regulacje ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega regulacji ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-97/82/05/AF
  Pytanie Podatnika dotyczy potwierdzenia jego stanowiska, iż w związku z bezskutecznością egzekucji, może on zaliczyć w/w, nieuregulowaną przez dłużnika kwotę, objętą postanowieniem komornika, do swoich kosztów uzyskania przychodów.
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0021/2/05/AK
  Czy w przypadku przekroczenia limitu wydatków na cele reprezentacji i reklamy spółka nie ma prawa do obniżenia podatku VAT o podatek naliczony zawarty w tym wydatku?
 962. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-72/IV/2005/JW
  Czy przed fizycznym otrzymaniem zaliczki istnieje obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-133/05/KH/30388
  Zagraniczny kontrahent swiadczy na rzecz Podatnika usługi, które podlegają opodatkowaniu w Polsce przez nabywcę na zasadzie importu usług. Zdarza się, że zagraniczny usługodawca usług opodatkowanych w Polsce nie wystawia faktury dokumentującej wykonanie usług w ciągu 7 - dni od daty ich wykonania. W którym momencie w takim przypadku powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?
 964. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1746/04
  Regulacje zawarte w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszą się do nabywcy towarów i usług, któremu przyznają prawo do rozliczenia podatku jaki sam zapłacił przy nabyciu towarów i usług (podatku naliczonego). Nie odnoszą się one zatem do sprzedaży towarów i usług w związku z czym nie można było wyprowadzić z nich jakichkolwiek wniosków co do dopuszczalności zasad korygowania wysokości podatku należnego przez sprzedawcę.
 965. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTII/006-638/04/BM/RŻ
  Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania nielegalnego poboru enrgii elektrycznej.
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0021/1/05/AK
  Czy ustalając wysokość limitu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, winna przyjmować wydatki bez uwzględnienia zawartego w nich podatku naliczonego, czy też wydatek wraz z podatkiem VAT?
 967. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-117/05/KH/28085
  Jakie są warunki zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług dla transakcji wydania kontrahentowi zagranicznemu odlewów surowych, które wywożone są z kraju dopiero po obróbce dokonanej przez inne podmioty?
 968. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-107/05/KH/28351
  Spółdzielnia Mieszkaniowa za czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługuje prawo do lokali mieszkalnych oraz właścicieli nie ędących członkami spółdzielni pobiera opłaty zgodnie z art. 4 ust.1, 2, 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.Opłaty te dzieli na dwie grupy, a to: 1) opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji, króre zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT są zwolnione od podatku od towarów i usług. 2) opłaty za media (co.,woda i kanalizacja, wywóz nieczystości ), poprzez refakturę z właściwą stawką VAT.Podatek należny z tytułu refundowania Spółdzielnia odprowadza do urzędu skarbowego przy równoczesnym odliczeniu podatku naliczonego z tytułu ich zakupu. W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane nadpłaty za media, podlegające odsprzedaży na rzecz członków Spółdzielni ?
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-126/05/KH/28711
  Podatnik dokonywał w ciągu roku obrotowego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od kontrahenta z UE. Dostawca zarejestrowany w kraju członkowskim UE, innym niż Polska, udzielił Podatnikowi premii pieniężnej w wysokości 2 % obrotu. Czy premia ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy podatek VAT należy obliczyć tzw. "rachunkiem w stu " od wartości otrzymanej premii pieniężnej ?
 970. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-116/05/KH/28057
  Podatnik dokonuje zakupów ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ma podstawie faktur VAT. Czy podatek VAT od ww. zakupu ma prawo odliczyć od podatku należnego, czy też stosować się do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?
 971. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-6/HM/05
  Czy w świetle przepisów nowej ustawy, wydatki sfinansowane ze środków funduszu socjalnego i obciążające działalność socjalną pracodawcy powodują obowiązek naliczenia należnego podatku VAT z tytułu świadczenia na rzecz pracowników zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy o VAT?
 972. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP-443/VAT/3/2005
  Czy w świetle obowiązujących przepisów, podatniczka zobowiązana jest do sporządzenia remanentu dla potrzeb podatku od towarów i usług, po śmierci swego męża, który prowadził indywidualną działalność gospodarczą i zapłaty podatku należnego z tego tytułu?
 973. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/05
  Czy wadliwa formalnie faktura VAT otrzymana wraz z zakupionym towarem w miesiącu styczniu 2005 r. daje prawo do obniżenia podatku należnego o zawarty w niej podatek naliczony?
 974. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/05
  Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego przy pobieraniu opłat za użytkowanie wieczyste.
 975. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-43/17f/17/05/MKS
  - czy podatnik po 1 maja 2004r. ma prawo pomniejszyć podatek należny za dany okres rozliczeniowy o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej dostawę towarów przez klienta z tytułu zawartej po 1 maja 2004r. umowy komisu?
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/96/05
  Czy od przekazania w formie darowizny linii oświetleniowej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego Gmina jest obowiazana naliczyć podatek VAT?
 977. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/05
  Czy w sytuacji kosztów poniesionych przez współwłaścicieli kamienicy w związku z najmem tej nieruchomości faktura kosztowa może być wystawiona na jednego ze współwłaściciela a nastepnie każdy ze współwłaścicieli dokonywałby odliczenia VAT w wysokości przypadającej na niego udziału w tej nieruchomosci ?.
 978. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-I/13/06
  Zagadnienie świadczenia usług serwisowych w kooperacji z kontrahentami czeskimi i słowackimi do maszyn zainstalowanych na terenie Polski w świetle dokumentowania świadczonych usług orwaz obowiązku podatkowego w podatku naleznym
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/1/05/AJ
  Czy podatnikowi ma prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z wykonywanymi usługami organizacji handlu, w szczególności zakupu bonów/talonów obiadowych i żywieniowych.
 980. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/05
  Czy umowa użyczenia polegająca na przekazaniu przez Nadleśnictwo na czas nieokreślony części działek leśnych Starostwu, na których wybuduje ono wiaty dla turystów podlegać będzie opodatkowaniu podtakiem VAT ?.
 981. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/46/2005
  Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, z związku z prowadzona działalnoscią socjalną na rzecz pracowników, gdy wydatki na tę działalność finansowane są ze środków ZFSŚ.
 982. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-21/26/05
  Dotyczy obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i ujęcia w nim podatku należnego od samochodu używanego do prowadzonej działalności w przypadku zmiany rodzaju działalności gospodarczej.
 983. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-27/05/KH/14679
  Spółka nabywa zboże od kontrahentów z innych państw Wspólnoty zidentyfikowanych dla celów rozliczenia podatku VAT. Występują przypadki niedoborów zboża, stwierdzone z chwilą jego nabycia. Podatnik - nabywca towaru obciąża kontrahenta kosztami w formie wystawionej noty obciążeniowej za stwierdzony niedobór. Jakie działania winien w związku z stwierdzeniem niedoboru w dostawie podjąć nabywca towarów ?.
 984. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-93/05/AL/20232
  Czy czynność nieodpłatnego wydania katalogów oraz toreb foliowych, w które pakowane są katalogi powoduje obowiązek rozliczenia podatku należnego?
 985. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.2/443/9/2005
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dotyczących zakupu towarów i usług oraz sprzętu w ramach realizowanej inwestycji.
 986. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-82/05/KH/19864
  Czy można odliczyć podatek naliczony związany z finansowaniem przez Spółkę z zakładowego funduszu socjalnego usług gastronomicznych, kolonii dla dzieci pracowników, itp.?
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-35/05/KH/17688
  Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż produktów olejowych oraz części zamiennych do samochodów. W ramach tej działalności Podatnik dokonuje miedzy innymi nabycia towarów w krajach UE, następnie towary te są sprzedawane bezpośrednio klientom spoza UE. Towary te są transportowane z kraju nabycia UE do firmy spoza UEW z pominięciem obszaru Polski. Cała obsługa sprzedaży towarów prowadzona jest przez biuro handlowe mieszczące się w Krakowie. Czy Podatnik nabywa prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony, który zawarty jest w nabywanych towarach i usługach ponoszonych w związku z utrzymaniem biura na terenie Polski, gdzie jest siedziba firmy?
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-86/05/KH/17700
  Czy podatnik nabywa prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony, który jest zawarty w nabywanych towarach i usługach ponoszonych w związku z utrzymaniem biura na terenie Polski gdzie jest siedziba firmy, oraz czy wydatki te podlegają rozliczeniu wg. proporcji o której mowa w art. 90, ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 989. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472 /ROP? 3/423 - 2/05/GAM
  czy podatek należny VAT z tytułu importu usług stanowi bezpośredni koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 46 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też powiększa wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej i staje się kosztem uzyskania przychodów poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne.
 990. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-77/05/KH/18904
  Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z usługą budowlaną, wykonywaną poza terytorium RP, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami?
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP?3/423-2-1/05/GAM
  czy dla inwestycji rozpoczętych przed 01.05.2004 r. a związanych z wartością niematerialną i prawną oddanych do używania po 01.05.2004 r. do usług zakupionych przed 01.05.2004 r. stosuje się przepisy obowiązujące w dacie zakupu usługi i interpretację organu pod. z dnia 09.02.2004 r., czy też przepisy nowe opisane we wniosku?
 992. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-27/79a/64/05/MKS
  Czy Spółka ma prawo dokonać korekty podatku należnego za IV kwartał 2004r. o podatek należny w kwocie 54,34 zł w deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2004r. oraz czy podatnikowi służy prawo ustalenia, iż przedmiotowa dostawa towarów dla podróżnego w kwocie 247,00 zł może być wykazana w deklaracji podatkowej za IV kwartał 2004r., iż jest ona opodatkowana stawką podatkową 0%, czy też Spółka powinna dokonać korekty deklaracji VAT-7K za III kwartał 2004r. wskazując, iż dostawa towarów jest opodatkowana stawką 0% i wnosić do organu podatkowego o zwrot nadpłaconego podatku należnego w kwocie 54,00 zł?
 993. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26a/05
  Czy ustalenie należnego podatku od towarów i usług rachunkiem "w stu" od kwoty przekazanych dopłat jest prawidłowe?
 994. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/15/PP2/443/5/2005
  W dniu 10.01.2005 r. został zakupiony od niemieckiego przedsiębiorcy samochód ciężarowy, który ma być zarejestrowany na terytorium kraju. Transakcja została udokumentowana fakturą, gdzie wyszczególniono wartość netto i podatek 16%. Podatniczka zwróciła się z zapytaniem, czy prawidłowo zakwalifikowała zakup w/w auta jako nabycie wewnątrzwspólnotowe ? W jakich pozycjach deklaracji VAT-7 należy ująć w/w nabycie ? W jaki sposób ująć w/w nabycie w informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów VAT-UE w przypadku, gdy nie jest znany numer identyfikacyjny kontrahenta dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, tzn. poprzedzonego kodem kraju DE ?
 995. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPD/005-14/05
  Jakie warunki powinna spełniać osoba prawna, aby mogła w 2005 r. wpłacać zaliczki miesięczne w formie uproszczonej w oparciu o dane wykazane w zeznaniu za rok podatkowy 2003?
 996. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-89/05/KH/15253
  Spółka przekazuje swoim kontrahentom i klientom nieodpłatnie katalogi, ulotki zawierające ofertę produktów i towarów. Ulotki te są również rozprowadzane w gazetach. Zawierają one treści reklamowe przez co stanowią zachętę dla kontrahenta, by korzystał z oferty, a więc przekazanie ich ma bezpośredni związek z prowadzoną przez Podatnika działalnością. Wydatki, które poniesiono na zakup powyższych materiałów promocyjnych są związane z zakupem projektu, wykonaniem zdjęć, drukiem. Czy w przypadku tych zakupów Spółka korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego i opodatkowuje przekazanie tych towarów na cele reprezentacji i reklamy?
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-7/590/05
  Czy można odliczyć od podatku należnego podatek VAT naliczony od zakupionego środka trwałego, którego koszt nabycia zostanie sfinansowany dotacją? Czy otrzymaną dotację na ten cel należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?
 998. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-22/05
  Podatnik zapytuje kiedy uwzględnić w deklaracji VAT-7 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów po stronie podatku należnego i naliczonego?
 999. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-26/05/KH/14825
  Czy wniesienie w formie aportu środków trwałych podlegających amortyzacji do spółki prawa handlowego powoduje konsekwencje w postaci korygowania podatku naliczonego?
 1000. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-83/05/KH/13314
  W jaki sposób należy ustalić kwotę podatku od towarów i usług związaną ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną?
 1001. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/11/PP2/443/2/2005
  Czy należy traktować jako nabycie wewnątrzwspólnotowe sytuację, w której nabywcą jest podatnik "unijny" a dostawcą jest podatnik podatku od wartości dodanej ("nie unijny") z Niemiec oraz czy w takim przypadku kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowiłaby dla nabywcy kwotę podatku naliczonego?
 1002. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPD-005/01/05
  Czy podatek należny VAT od otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dopłat z tytułu stosowania obowiązkowych ulg w przewozach pasażerskich stanowi dla Przedsiębiorstwa koszt uzyskania przychodów?
 1003. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 0090/1/3/29/05
  Z przedmiotowego pisma wynika, że w dniu 26 stycznia 2005 r. sprzedała Pani pawilon handlowy, uprzednio wynajmowany na cele działalności gospodarczej a tym samym zaprzestała Pani wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zaistniały Fakt został zgłoszony Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki. W trakcie prowadzonej działalności nabyła Pani samochód ciężarowy i uzyskała zwrot podatku VAT z tytułu jego nabycia w wysokości 11.586 zł. W związku z likwidacją działalności wątpliwości Pani dotyczą wysokości podatku należnego od środka trwałego - samochodu ciężarowego, jaka powinna być wykazana w remanencie likwidacyjnym i odprowadzona do urzędu. Pani zdaniem, wysokość podatku należnego jak i wartość samochodu powinna być wyliczona według aktualnej wartości, która wynosi 49.600 zł, w tym podatku VAT w kwocie 8.942 zł - taką wartość przyjęto w oparciu o tabelę "Informatora Rynkowego EUROTAX".
 1004. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-72/05/KH/10818
  Podatnik nabywa posiłki profilaktyczne i wydaje je pracownikom. Jest zobligowany do tych świadczeń na podstawie przepisów kodesu pracy i bhp. Czy jest uprawniony do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu w/w posiłków?
 1005. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PE/PP/443-1/05/1
  Jaki podatek od towarów i usług należy uiścić od działalności polegającej na udzielaniu korepetycji w zakresie matematyki i fizyki na poziomie szkoły podstawowej, średniej i wyższej?
 1006. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-65/05/KH/10217
  Czy transakcja polegać będzie na zbyciu większości aktywów Spółki, tzn. : nieruchomości położonych na terenie dwóch miejsc prowadzenia działalności, maszyn i urządzeń, wybranych znaków towarowych, receptury i dokumentacji technicznej, zapasów surowców i materiałów, wyrobów gotowych, produkcji w toku (transakcja obejmuje także przekazanie pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy) stanowi sprzedaż przedsiębiorstwa i czy podlega wykazaniu w deklaracji VAT czy jest czynnością podlegająca podatkowi od czynności cywilnoprawnych ?.
 1007. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-238/04
  Czy w przypadku uznania przekazania materiałów informacyjnych i reklamowych za czynność opodatkowaną, to należny podatek od towarów i usług mógłby zostać uznany za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1008. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/2005
  Czy maksymalne stawki za usługi taxi uchwalone przez Radę Miasta Krakowa można traktować jak stawki netto i doliczyć do nich 3% podatek VAT?
 1009. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-60/05/KH/8367
  Spółka w ramach organizowanych kursów na antenie radiowej przekazała nagrody rzeczowe zwycięzcom konkursów. Jaka jest podstawa opodatkowania przy rozliczaniu podatku należnego od przekazywanych nieodpłatnie towarów, czy jest to cena nabycia netto czy brutto?
 1010. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-40/05/KH/6454
  Czy fakt zbycia wybranych składników majątki Spółki będzie zbyciem przedsiębiorstwa i czy w przypadku takiej transakcji bedzie miał zastosowanie art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 1011. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/6/JM/04
  1) Czy podatek należny VAT od otrzymywanej dotacji jest przychodem i kosztem uzyskania przychodów? 2) Czy do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych właściwym jest przyjęcie kwoty netto otrzymanej dotacji?
 1012. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-171/2004
  Czy otrzymana dotacja do zakupu usług przewozowych podlega opodatkowaniu VAT?
 1013. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-516/04
  Podatnik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego odliczania podatku VAT, oraz naliczania podatku VAT z rachunku wewnętrznego od zakupów z przeznaczeniem do konsumpcji w miejscu pracy przez pracowników Spółki
 1014. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/336/69/2005
  Jakie są zasady zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług ?
 1015. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/16/2005/ADB
  Dotyczy prawidłowości skorygowania podatku należnego po zmianie stawki podatku z 7% na 22%.
 1016. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/5/2005
  Czy faktury zakupu pochodzące z krajów Unii Europejskiej ujmuje się w fakturach wewnętrznych i deklaracji VAT-7, w przypadku: - faktury wystawionej przez kontrahenta z Niemiec za serwis dotyczący obsługi systemem informatycznego słuzącego do podglądu zamówień klienta ? - faktury wystawionej przez kontrahenta z Finlandii za usługę promową na trasie pomiędzy portem w Estonii a portem w Finlandii ? - faktury wystawionej przez kontrahenta z Holandii za sprzedaż części do wózka widłowego ? - faktury wystawionej przez kontrahenta z Holandii za leasing naczep specjalistycznych do przewozu szkła ? - faktury wystawionej przez kontrahenta "E" ze Słowacji za paliwo tankowane do samochodów będących w drodze do klienta w krajach Unii ?
 1017. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-8/04
  Czy kwota należnego podatku od towarów i usług, wyliczonego od wartości otrzymanej dotacji przedmiotowej, stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1018. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB III/415/K-103/MN/04
  1 /. Kto jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu osiągnięcia dochodu ze sprzedaży akcji na rzecz spółki ZPS BIAFORM SA w celu ich umorzenia.2 /. W jakiej wysokości jest naliczany podatek dochodowy ze sprzedaży akcji w celu umorzenia .
 1019. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/177/2004
  1/ czy usługi polegające na zakupie egzaminów komputerowych, dostarczanych elektronicznie przez firmę będącą podatnikiem podatku od towarów i usług i pochodzącą z terytorium państwa członkowskiego - można traktować odrębnie od usług edukacyjnych ? 2/ czy podatek należny od importu usług, o których mowa powyżej - jest podatkiem naliczonym, który ma wpływ na podatek naliczony za dany okres rozliczeniowy ?
 1020. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2546/04/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego istniała konieczność sporządzenia protokołu dotyczącego proporcji wyliczonej szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego. Zdaniem podatnika nie był on zobowiązany do sporządzenia ww. protokołu.
 1021. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-63/05/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy nieodpłatne przekazanie przedmiotów innym jednostkom budżetowym podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 1022. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-288/04/MS
  - Czy w przypadku, gdy po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 13 oraz art. 41 ust. 9 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług następuje korekta deklaracji VAT-7 polegająca na zwiększeniu sprzedaży opodatkowanej stawkę VAT 0% i jednocześnie zmniejszeniu sprzedaży opodatkowanej stawką krajową - Podatnik ma prawo do wykazania wyższej niż w pierwotnej deklaracji kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu (art. 87 ustawy) ?- 2. Czy w przypadku dokonania przez Podatnika korekty podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy - istnieje jednocześnie możliwość zwiększenia w tej skorygowanej deklaracji kwoty podatku do zwrotu wykazywanego na podstawie art. 87 ustawy ?- Czy po złożeniu korekty deklaracji VAT-7 termin do dokonania zwrotu wykazanego pierwotnie do zwrotu podatku biegnie od daty złożenia pierwotnej deklaracji ?
 1023. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-289/04/MS
  Czy czynności wykonywane na podstawie umowy menedżerskiej przez członka zarządu Spółki, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?
 1024. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/PP/443-28/2004
  Czy przy wystawianiu faktur VAT za sprzedaż ciepła jednostkom budżetowym należy uwzględniać podatek należny VAT z racji świadczenia usług w relacji - gospodarstwo pomocnicze, a inna jednostka budżetowa?
 1025. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2455/04/CIP/01
  1) Podatnik z tytułu sprzedaży nowych samochodów osobowych i ciężarowych na rzecz kontrahentów z Unii wystawił we wrześniu 2004r. faktury VAT ze stawką podatku VAT 0%. Czy powinien stosować przepisy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług ? Zdaniem Podatnika - tak. 2) Co zrobić w sytuacji, gdy dostawa nie dojdzie do skutku przed 25.10.2004r. tj. terminem do złożenia deklaracji za wrzesień? Czy w tej sytuacji należy naliczyć 22% VAT od wystawionych faktur sprzedaży wewnątrzwspólnotowej, jeżeli tak to czy od kwoty jaką zapłaci kontrahent niemiecki, czy też potraktować tę kwotę brutto i zapłacić VAT od tak wyliczonej podstawy? Czy po wywiezieniu towaru przez kontrahenta niemieckiego należy skorygować faktury i ponownie wystawić ze stawką 0%? Zdaniem Podatnika: w/w sprzedaż nie podlega opodatkowaniu stawka 22%, ponieważ dostawa nastąpi z opóźnieniem z winy odbiorcy unijnego. 3) Czy w stosunku do zaliczek otrzymanych od kontrahentów ze Wspólnoty należy stosować przepisy art. 19 ust.11 i 20 lub art.20 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Podatnika - nie. 4) Kontrahent zapłacił za w/w towar w październiku. Czy Podatnikowi przepadnie zwrot podatku VAT od zakupu sprzedanych i nie wywiezionych do Unii samochodów? Zdaniem Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia podatku do wniosku o zwrot VAT za październik, tzn. w następnym okresie rozliczeniowym. 5) Czy słuszne jest stanowisko Podatnika, że ma prawo do zwrotu podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług od zakupu samochodów sprzedanych kontrahentowi z Unii, w terminie 60 dni bez względu na to czy w/w faktury zakupu zostały zapłacone czy nie i czy Podatnik ma prawo zwrócić się o skrócenie terminu zwrotu do 25 dni od konkretnej części faktury, która została zapłacona do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ? 6) Czy w przypadku gdy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym jest niższa niż podatek naliczony w danym miesiącu wynikający z faktur zakupu samochodów ciężarowych lub osobowych sprzedawanych do krajów Unii, Podatnik ma prawo żądać zwrotu różnicy (na którą nie starczyło nadwyżki VAT naliczonego ogółem) w następnym miesiącu? W ocenie Podatnika powinien mieć możliwość doliczenia przedmiotowej kwoty do wniosku o zwrot VAT w następnym miesiącu tj. październiku. 7) Czy Podatnikowi przysługuje skrócenie terminu zwrotu różnicy podatku ze 180 do 60 dni w stosunku do: - kwoty wynikającej z pomnożenia 22% obrotu wynikającego ze sprzedaży do krajów Wspólnoty nowych samochodów, ponieważ jest on opodatkowany stawką VAT 0% ? - kwoty VAT wynikającej z faktur, które zostały przez nas zapłacone do dnia złożenia deklaracji VAT-7 ?
 1026. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2377/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z pytaniem, czy w przypadku zaginięcia oryginału karty 3 dokumentu SAD może dokonać korekty podatku należnego w oparciu o potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię SAD 3 potwierdzającą wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Zdaniem Podatnika w przypadku zaginięcia oryginału karty 3 dokumentu SAD ma prawo dokonać korekty podatku należnego w oparciu o otrzymaną a potwierdzoną przez urząd celny wyprowadzenia za zgodność z oryginałem kopię dokumentu SAD 3, bowiem art. 41 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) nie określa wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.
 1027. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-IB-415/24/2004
  W 2001 roku prowadzona była współpraca z kontrahentem, posiadającym gospodarstwo rolne. W związku ze sprzedażą na rzecz ww. kontrahenta suszarni do zboża w dniu 10.07.2001 r. została wystawiona faktura VAT. W październiku 2001 r., w związku z uznaną reklamacją z tytułu dużej awaryjności maszyny, konieczne stało się wystawienie korekty do powyższej faktury. W związku z tym w dniu 24.10.2001 roku wystawiono korektę na niższą kwotę. Korekta ta została przesłana do kontrahenta celem jej podpisania, jednakże- wbrew jego twierdzeniom - nie została odesłana do podatnika. W związku z tym, przy rozliczeniach podatkowych jako podstawę naliczenia podatku przyjęto pierwotną należność, co znacznie zwiększyło wysokość podatku dochodowego, przy uwzględnieniu progu podatkowego. Podatnik formułuje pytania: 1) czy możliwe jest wystawienie w chwili obecnej ponownej korekty do faktury VAT z roku 2001 roku i jej prawidłowe zaksięgowanie po podpisaniu przez kontrahenta? 2) czy w oparciu o taką dokumentację można następnie dokonać korekty podatku dochodowego za 2001 rok - zmniejszając wysokość zobowiązania podatkowego, na podstawie której Urząd Skarbowy dokona zwrotu kwoty zawyżonego podatku?
 1028. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/46/JK/04
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w odniesieniu do opłat abonamentowych, związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną?
 1029. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/04
  Firma świadczy usługi dotyczące m. in. wykonania centralnego ogrzewania, przyłączy, wymiany armatury białej itp. Czy stosowana stawka w wysokości 7% od całości robót montażowych jest prawidłowa?
 1030. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-G/415-29/2004
  Jako podatnik VAT prowadzę sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. W myśl nowych przepisów mam prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony proporcjonalnie na podstawie kwoty bazowej za 2003r. czy odliczając 70% podatku naliczonego mogę nie odliczony podatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym? Czy mogę dokonać korekty kosztów z datą 31.12.2004, jeżeli deklarację VAT-7 za m-c grudzień 2004 składam do 25.01.2005?
 1031. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2296/04/CIP/01
  Podatnik pyta czy powinien zarejestrować się jako podatnik VAT UE, czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z nabycia materiałów i usług niezbędnych do wykonania usługi. Zdaniem Podatnika nie ma obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT UE i zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o o kwotę podatku naliczonego wynikającego z nabycia materiałów i usług niezbędnych do wykonania usługi.
 1032. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/37/2004/ER
  Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego we wniosku Podatnik dokonał sprzedaży zabawki, która w tym celu została uprzednio sprowadzona na zamówienie klienta. Transakcja sprzedaży została zaewidencjonowana przy pomocy kasy rejestrującej, a kupującemu został wydany paragon, na którym widniała uiszczona przez niego kwota. Po pewnym czasie klient zgłosił sprzedawcy reklamację zakupionej zabawki nie przedstawiając jednakże paragonu jej zakupu. Ponieważ Podatnik pamiętał okoliczności zakupu przedmiotowego towaru, osobę kupującego, jak również z uwagi na fakt że była to jedyna tego rodzaju zabawka sprzedana przez Podatnika, zgłoszona reklamacja pomimo braku paragonu została przyjęta. Podatnik dokonał zwrotu zabawki do dystrybutora. Z uwagi na fakt, iż ani jej naprawa, ani wymiana na inny egzemplarz nie były możliwe dystrybutor wystawił Podatnikowi fakturę korygującą dokumentującą zwrot towaru. Wobec powyższego Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość pomniejszenia obrotu i podatku należnego w przypadku zwrotu towaru, w sytuacji gdy oryginał paragonu nie został zwrócony.
 1033. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-372/04/JM
  Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami. W ramach tej działalności zakupuje samochody osobowe służące do jazd próbnych oraz jako samochody zastępcze, które są z założenia w ciągu roku odsprzedawane. Przedmiotowe samochody są zakwalifikowane do majątku obrotowego firmy, jako towar handlowy. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu w/w samochodów ?
 1034. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443-22/KZ/2004
  Rozliczenie sprzedaży i ponownego zakupu samochodu ciężarowego w ramach zwrotu reklamacyjnego na podstawie ugody zawartej pomiędzy stronami w deklaracji VAT-7.
 1035. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-97/04/AM
  Kiedy powstaje prawi do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z importem usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz w jakim terminie następuje zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika ?
 1036. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58/04
  Czy w roku 2005 należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustalonych przed 1 maja 2004 r., płaconych przez użytkowników wieczystych raz w roku przez cały okres użytkowania wieczystego gruntów?
 1037. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-140/04
  Podatnik w ramach działalności nabył od holenderskiej firmy licencje na użytkowanie programów komputerowych z opcją instalowania w okresie trwania umowy licencji najnowszych wersji oprogramowania systemowego. Najnowsza wersja programu jest przesyłana drogą internetową i potwierdzana fakturą. W związku z powyższym czy podatnik z tytułu przedmiotowej usługi powinien zapłacić podatek VAT należny w miejscu gdzie nabywca posiada siedzibę - tj w Polsce?
 1038. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/WM/10/2004
  Czy pieniądze pochodzące ze składek pracowników innych nadleśnictw z przeznaczeniem na koszty leczenia i rehabilitacji pracownika, które wpłynęły na konto Nadleśnictwa w odpowiedzi na apel podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem od spadków i darowizn?
 1039. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/440/67/04/AR
  Jakie są zasady opodatkowania premii pieniężnej otrzymanej od dostawcy za zrealizowanie zakupów powyżej kwoty określonej w umowie. Kto i w jaki sposób powinien udokumentować udzielą premię?
 1040. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/55/DM/04
  Ustalenie wartości początkowej środka trwałego - samochodu używanego przed nabyciem na podstawie umowy leasingu operacyjnego, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku nabycia w/w samochodu.
 1041. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2536/2004/MG
  Podatnik zwrócił się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy podatnik będący wyłącznie podatnikiem VAT UE w deklaracji VAT-8 wykazuje tylko podatek należny, który powstał z tyt. wewnątrzwspólnotwego nabycia towarów? 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów? 3. Kiedy powinna być wystawiana faktura wewnętrzna?
 1042. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49/171/04
  Który okres dokonanych zakupów będzie stanowił podstawę do obliczenia struktury zakupu?Podatnik od dnia 07.09.2004r. ewidencjonuje obroty za pomocą kasy fiskalnej, a w okresie od 01.09.2004r. do 06.09.2004r. prowwadził ewidencję sprzedaży "ręcznie"".
 1043. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/128/BT/2004
  Pytanie podatnika dotyczy korekty podatku należnego związanego z fakturą korygującą.
 1044. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/76/2004
  Czy w myśl przepisów art.7 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług należy traktować jako dostawę towarów i w związku z tym opodatkować podatkiem od towarów i usług następujące czynności: a) wydanie pracownikom w ramach prowadzonej działalności: cukru, herbaty, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania oraz ręczników, na podstawie ustanowionego w oparciu o odrębne przepisy regulaminu i protokołu, b) wydanie pracownikom odzieży roboczej oraz napojów chłodzących, na podstawie odrębnych przepisów, c) spożywanie kawy, napojów chłodzących i słodyczy podczas spotkań zarządu spółki z: pracownikami, radą zarządu, zgromadzeniem wspólników oraz z kontrahentami?
 1045. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-446/2309/04
  Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na zakup paliwa do samochodu ciężarowego, sprowadzonego z zagranicy, na który nie posiada świadectwa homologacji ?
 1046. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-42/IK/04
  - dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki podatku należnego od nagród wydanych bezpłatnie klientom sklepów, którzy dokonali określonego rodzaju zakupów, jak również nagród wydanych właścicielom sklepów posiadających w swojej ofercie produkty Spółki.
 1047. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/IPdg2/4110/428/18/2004
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych słusznie zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów podatek należny VAT od: - produktów i materiałów wydanych na reklamę i reprezentację (reklama limitowana) - produktów i materiałów wydanych na promocję (reklama nielimitowana) - produktów i materiałów wydanych w ramach sprzedaży premiowej, - materiałów pomocniczych do sprzedaży (reklamówki, standy, foldery)Do wniosku dołączono umowę dystrybucyjną dot. sprzedaży kosmetyków - oferta handlowa Prodcent. Umowa ta określa m.in. zasady sprzedaży produktów Producenta przez Dystrybutora i zakres działalności promocyjno - reklamowej.
 1048. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1864/05/CIP/01
  Podatnik zwraca się z następującymi pytaniami: Ad. I 1) Czy w związku z nabyciem materiałów pokonferencyjnych miał on obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną ? 2) Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego? W ocenie Podatnika nabycie towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zatem na mocy art. 106 ust. 7 ustawy należy wystawić fakturę wewnętrzną. Ponadto zdaniem Podatnika na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Ad. II 1) Czy w związku z dokonaniem importu usług od kontrahenta ze Szwecji miał on obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną ? 2) Czy obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej powstanie wg zasad ogólnych określonych w art. 19 ust. 4 ustawy, czy też na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy? 3) Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego? Zdaniem Podatnika na mocy art. 2 pkt 9 ustawy przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca, a usługi świadczone są przez podatników posiadających siedzibę poza terytorium kraju. W ocenie Podatnika nabycie od kontrahenta ze Szwecji usługi polegającej na wynajęciu wyposażenia stoiska targowego stanowi import usług. Zatem ma on obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy. Zdaniem Podatnika obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego na fakturze. Kwotę podatku należnego należy wykazać w deklaracji VAT-7 za lipiec 2004r. Ponadto zdaniem Podatnika na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ad. III 1) Czy czynności wynikające z umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną z Czech należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną? 2) Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego? W ocenie Podatnika definicja zawarta w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wskazuje, iż podatnikami są m.in. osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę poza terytorium kraju. Zdaniem Podatnika usługi świadczone przez kontrahenta z Czech należy traktować jako import usług i opodatkować je podatkiem należnym dokonując jednocześnie odliczenia podatku naliczonego. Ponadto Podatnik zapytuje: 1) Jaką wartość należy przyjąć jako podstawę do naliczenia podatku należnego wynikającego z faktur wewnętrznych potwierdzających przekazanie prezentów kontrahentom?
 1049. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/43/AZ/04
  Wysokość stawki VAT na sprzedaż gazety lokalnej.
 1050. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/255/04/EN
  Czy w działalności usługowej i w gastronomii można skorzystać z uproszczonej metody ustalania kwoty podatku należnego?
 1051. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-125/2004
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług remontu instalacji centralnego ogrzewania wykonywanych w kościele ?
 1052. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1573/04/CIP/01
  Ad I : Podatnik zwraca się z prośbą o prawidłowe określenie miejsca opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego, w przypadku obciążania go kosztami za przejazd pracownika z firmy zagranicznej na rozmowy z potencjalnym klientem. Zdaniem podatnika w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z oddelegowaniem personelu w rozumieniu art. 27 ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Miejscem opodatkowania w/w usługi będzie zatem Polska, a obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury w dniu 25.05.2004r. Podatek należny, a także podatek naliczony - zgodnie z art. 86 ust.2 pkt 4 oraz ust. 10 pkt 2 przywołanej ustawy - powinien być rozliczony w deklaracji za maj 2004r. Ad II : Podatnik zwraca się z prośbą o prawidłowe określenie miejsca opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu obniżenia podatku należnego w odniesieniu do wyżej opisanej sytuacji. W ocenie Podatnika miejscem opodatkowania w/w usługi transportowej będzie Polska (w myśl art.15 ust.4 c ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - zwanej dalej ustawą z dnia 08.01.1993r. - podstawę opodatkowania towarów w imporcie powiększa się m.in. o koszty transportu). Moment powstania obowiązku podatkowego to zdaniem Podatnika najpóźniej dzień 16.04.2004r.tj. 30 dni od wykonania usługi (art. 6 ust. 8b pkt 2 lit. "a" ustawy z dnia 08.01.1993r.). Podatek naliczony związany z przedmiotową transakcją Podatnik może odliczyć w deklaracji za maj 2004r. - art. 162 ust.4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 5353 ze zm.).
 1053. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1524/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą o VAT, sprzedaż w/w nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 i 6. Jednocześnie Podatnik zapytuje, czy także sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu będzie w opisanej sytuacji korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).Zdaniem Podatnika zarówno sprzedaż nieruchomości jak i sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu będzie podlegała zwolnieniu na podstawie powołanych wyżej przepisów.
 1054. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/58/2004
  Czy premia pieniężna uzyskana od kontrahenta i potwierdzona notą uznaniową podlega podatkowi VAT, tzn. czy istnieje obowiązek wystawienia stosownej faktury i odprowadzenia podatku należnego od przyznanej premii. W jaki sposób odprowadzać podatek VAT od obrotu detalicznego lekami w części przypadającej na refundację.
 1055. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-043/04
  Podatnik zwraca się z zapytaniem: 1.czy wpłaty na konto Spółdzielni dokonane przez jej członków na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni będą opodatkowane podatkiem należnym? 2.czy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących remont budynku Spółdzielni, który finansowany jest z tych środków?
 1056. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/39/04/KH
  Czy istnieje możliwość zwiększenia naliczonego podatku od towarów i usług o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionej soli i wynikającego z faktur otrzymanych w kwietniu, a następnie uregulowanych w maju?
 1057. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/584/04/PS
  Czy będzie kosztem uzyskania przychodów należny VAT, naliczany zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od przekazań nagród, upominków, gratisów na rzecz nabywców towarów w zależności od dokonania zakupów o określonej wartości oraz naliczany od przekazań materiałów informacyjnych i dołączonych upominków do sprzedanych towarów?
 1058. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPP/443-106/04
  Możliwość odliczenia zryczałtowanego podatku od towarów i usług wynikającego z faktur VAT RR wystawionych dla rolników ryczałtowych za nabywane produkty rolne.
 1059. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR-005/153/04
  Czy kwota dotacji otrzymywanej z PFRON na inwestycję w szpitalu, powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług?.
 1060. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-203/04
  Czy może zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia kamery termowizyjnej, która będzie wykorzystywana do celów medycznych i pozamedycznych ?
 1061. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-37/ZP/443-105/04/KO
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w następujących przypadkach:- gdy firma jest dostawcą złomu metali nieżelaznych (towar jest dostarczony i zafakturowany w dniu 15.05.2004r., zapłata należności w dniu 01.07.2004r.)- gdy firma jest odbiorcą zakupionego złomu metali nieżelaznych, których dostawa nastąpiła 15.05.2004r., natomiast zapłata w dniu 01.07.2004r.?
 1062. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-86-2-GK/04
  Informacja w zakresie powstania obowiązku podatkowego i stawki podatku VAT dla otrzymanych zaliczek dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 1063. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR-005/111/04
  Czy darowizna samochodu przez urząd gminy dla komendy policji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?.
 1064. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: pp-2/443/76/2004
  W związku z wątpliwościami dotyczacymi stosowania art 90 ust VAT spóldzielnia zwraca się o zajecie stanowiska w sprawie zaliczenia do obrotów za rok 2003 sprzedazy nie objetej ustawa VAT w celu wyliczenia wskażnika do częściowego odliczenia podatku naliczonego. W mysl ustawy art 90 ust 3 ustawy VAT ustala się jako udzial rocznego obrotu z tytułu obniżenia kwoty podatku naleznego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynnności w związku z którym przysługuje prawo do obnizenia kwoty podatku należnego , oraz czynności w związku z którymi podatnikowi nie przysluguje takie prawo. W 2003r. opłaty za lokale nie były objete ustawa o Vat czyli w myśl art.90 ust 3 w/w ustawy sprzedaż można zaliczyć do czynności w związku z którymi nie przysługiwalao prawo do odliczenia podatku.
 1065. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/2004
  1. Czy, jeśli spółka dokonuje zakupu usług obcych w celu dowozu pracowników do i z pracy (świadczenie to wynika z układu zbiorowego pracy), to można przyjąć, że dofinansowanie do biletów pracowniczych przez zakład w wysokości 60% jest przekazaniem usługi związanej z prowadzoną działalnością i nie podlega obowiązkowi VAT ? 2. Czy usługi medyczne zakupione dla pracowników, które nie są przewidziane przepisami prawa pracy są przekazaniem usługi nie związanej z prowadzoną działalnością i podlegają obowiązkowi VAT ? 3. Czy zakupy związane z reprezentacją i reklamą (kawa, herbata, soki, ciastka), w sytuacji, jeżeli podatek VAT został odliczony, należy opodatkować podatkiem VAT ? 4. Czy podatek należny stanowi koszt uzyskania przychodu ? 5. Czy usługi medyczne zakupione dla pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu ?
 1066. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1201/04/CIP/01
  Podatnik odnosi się do art. 90 ust. 1 ustawy o VAT dotyczącego częściowego odliczenia podatku. Zdaniem podatnika bieżące rozliczenia bazują na danych zeszłorocznych, natomiast "nowa" ustawa o VAT nie wspomina, jaka procedura obowiązuje podatników rozpoczynających działalność. Podatnik wnosi o określenie procedury jaka obowiązuje go jako podatnika rozpoczynającego działalność.
 1067. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-96/04
  Czy należy opodatkować podatkiem VAT otrzymaną od dostawcy premię pieniężną (bonus) ?.
 1068. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/29/04/KH
  Jakie stawki podatku VAT należy stosować w sytuacji wydania towarów na podstawie umowy komisy między komitentem a komisantem jeżeli przedmiotem wydania jest towar przeznaczony na eksport oraz czy prawo do zastosowania stawki 0 % VAT ma zarówno komisant jak i komitent ?.
 1069. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-90-2-GK/04
  1.Jaką stawkę podatku należy stosować w przypadku wysyłki, do kontrahenta Niemieckiego, wyrobów gotowych przed upływem 30 dni od dnia wykonania usługi, a jaką w przypadku gdy wysyłka jest dokonywana po upływie 30 dni od dnia wykonania usługi?2.Jaką datę należy przyjąć za datę wykonania usługi w przypadku wysyłki półproduktów? Czy datę wystawienia zlecenia sprzedaży przez kontrahenta czy też datę przekazania towaru z magazynu półproduktów do magazynu wyrobów gotowych?
 1070. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443/V-391/04
  Czy po 1 maja 2004r. sprowadzony z zagranicy używany samochód będzie opodatkowany stawką 22% VAT.
 1071. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/1144/04
  Czy dotacje otrzymane z gminy przez Starostwo Powiatowe, mające na celu współfinansowanie budowy i remontów dróg publicznych będą wliczane do obrotu?
 1072. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443/51/MK/2004
  Zapytanie dot. obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu poczynionej inwestycji (budowa szaletów) rozpoczętej w 2004 roku, a oddanej do użytku w maju 2004 roku. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed dniem 01.05.2004r. usługi szaletów publicznych były zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, w związku z czym VAT od zakupów związanych z inwestycją nie podlegał odliczeniu, ponieważ były one związane w całości ze sprzedażą zwolnioną. W myśl przepisów obowiązujących po 01.05.2004r. usługi powyższe podlegają opodatkowaniu stawką 7%. W związku z powyższym pytanie brzmi: czy w drodze korekty można odliczyć podatek VAT z faktur dotyczących zakupów inwestycyjnych, gdy okazało się, że zgodnie z ustawą z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług inwestycja służyć będzie w całości usługom opodatkowanym stawką 7%.
 1073. Wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: K 24/03
  1. Art. 32a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym(Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.),dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmianiającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy(Dz. U. Nr 213, poz. 1803),jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. § 48 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym(Dz. U. Nr 27, poz. 268, Nr 46, poz. 438, Nr 155, poz. 1290 i Nr 216, poz. 1828 oraz z 2003 r. Nr 115, poz. 1079, Nr 152, poz. 1483, Nr 158, poz. 1534 i Nr 224, poz. 2229)jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji. 3. Niezgodność z Konstytucją przepisów wskazanych w punktach 1 i 2 nie stanowi podstawy zwrotu podatku określonego w ostatecznej decyzji organów podatkowych lub uiszczonego w wyniku ich zastosowania.
 1074. Wyrok składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FSA 3/03
  1.Działania podmiotu gospodarczego podlegające na eksporcie produkowanego przez siebie sprzętu komputerowego(z zastosowaniem obowiązującej w eksporcie 0% stawki podatku VAT) za granicę w celu uzyskania finalnego zwolnienia przedmiotowego tych towarów przy ponownym ich przywozie określonego w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie można kwalifikować jako działania mającego na celu obejście prawa podatkowego. 2.Decyzje organów podatkowych odmawiające stronie prawa do zastosowania 0% stawki VAT przy legalnym eksporcie produkowanego przez nią sprzęty komputerowego za granicę wydane zostały z naruszeniem przepisów art. 18 ust. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przez nieuzasadnioną ocenę działań podejmowanych przez stronę skarżącego jako mających na celu obejście przepisów prawa podatkowego w sytuacji wyraźnie przedmiotowego charakteru zwolnienia określonego tym przepisem. 3.Nie można znaleźć jakichkolwiek racjonalnych argumentów usprawiedliwiających zwolnienie od podatku jedynie towarów importowanych, wyprodukowanych za granicą przy jednoczesnym wykluczeniu takiego zwolnienia przy imporcie identycznych rodzajowo towarów wyprodukowanych w Polsce. Oznaczałoby to bowiem, że korzystanie z określonego przywileju podatkowego uzależnione jest nie tyle od spełnienia obiektywnych przesłanek określonego w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym prawnopodatkowego stanu faktycznego (import określonej kategorii towarów dla określonej kategorii podmiotów i określonych celów), lecz od arbitralnego i nie znajdującego oparcia w przepisach ustawy kryterium kraju pochodzenia towaru.
 1075. Wyrok SN, sygnatura: III RN 92/01
  1. Jeżeli kwalifikacja stosunków prawnych w aspekcie zastosowania prawa podatkowego wymaga analizy stosunków cywilnoprawnych łączących określone podmioty, to należy dokonać wykładni oświadczeń woli w celu ustalenia rzeczywistego charakteru łączącego określone podmioty stosunku prawnego, przy czym zgodnie z art. 65 § 2 k.c. należy raczej badać zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu, a w szczególności na nazwie urnowy nadanej przez strony. 2. Nabycie przez podatnika urządzeń do wytwarzania detali do produkcji towarów objętych sprzedażą opodatkowaną jest związane z tą sprzedażą również w przypadku, gdy podatnik pozostając właścicielem nabytych urządzeń, przekazuje je na określony czas kooperantowi wykorzystującemu je wyłącznie do wytwarzania dla podatnika detali do sprzedaży opodatkowanej.
 1076. Wyrok SN, sygnatura: III RN 91/01
  Nabycie urządzeń do wytwarzania detali do produkcji towarów objętych sprzedażą opodatkowaną jest związane z tą sprzedażą w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), uprawniającego do zmnieia podatku naliczonego, także w przypadku, gdy podatnik pozostając właścicielem, przekazuje nieodpłatnie nabyte urządzenia na określony czas kooperantowi wytwarzającemu dla podatnika detale do sprzedaży opodatkowanej.
 1077. Wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: SK 23/01
  Art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn(Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, Nr 34, poz. 209, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64)jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 oraz z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 1078. Wyrok składu 3 sędziów TK, sygnatura: SK 16/00
  1. § 35 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym(Dz. U. Nr 133, poz. 688; zm.: z 1995 r. Nr 41, poz. 212)rozumiany w ten sposób, że nie ma zastosowania do sytuacji, w której wystawca faktury lub faktury korygującej uwzględnił wykazaną w niej sprzedaż i podatek należny w deklaracji dla podatku od towarów i usług, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 64, art. 84, art. 92 i nie jest niezgodny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. § 54 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym(Dz. U. Nr 154, poz. 797; zm.: z 1996 r. Nr 107, poz. 506, Nr 157, poz. 805; z 1997 r. Nr 61, poz. 389)jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 64, art. 84, art. 92 i nie jest niezgodny z art. 217 Konstytucji.
 1079. Wyrok SN, sygnatura: III RN 152/98
  Przewidziana w art. 20 ust. 2 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym możliwość zmniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odnosi się tylko do tej części działalności podatnika, dokonującego jednocześnie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku, która jest opodatkowana. W konsekwencji należy stwierdzić, że z przepisu art. 20 ust. 2 ustawy wynika, iż przewidziane w tym przepisie uprawnienie do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną nie przysługuje, jeżeli towary nie były przeznaczone przez podatnika do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
 1080. Uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 7/98
  Naruszenie przez podatnika obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50) powoduje, że na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy traci on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług tylko do tej części obrotu, która podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 1081. Wyrok SN, sygnatura: III RN 77/98
  Określone w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia w zakresie podatku należnego o podatek naliczony dotyczą wyłącznie podatników, którzy dokonują sprzedaży towarów opodatkowanych i towarów zwolnionych od podatku.
 1082. Wyrok SN, sygnatura: III RN 17/98
  Na podstawie § 73 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797 ze zm.) od podatku od towarów i usług zwolnione zostały prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze, które związane są ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Oznacza to, że sposób w jaki strony ukształtują umowne prawa i obowiązki pozostawiony został ich autonomicznej decyzji i brak jest podstaw dla dokonywania przez organy podatkowe oceny, czy i w jakim stopniu strona umowy zobowiązana do wykonywania określonych usług, za które pobiera prowizję, ponosi ryzyko w związku z wykonywaniem swoich zobowiązań.
 1083. Wyrok SN, sygnatura: III RN 113/97
  1. O dacie przyznania kupującemu rabatu przez sprzedawcę decyduje treść zobowiązania wynikająca z umowy sprzedaży. 2. Pomniejszenie obrotu ustalonego dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT o kwotę przyznanego rabatu w drodze wystawienia faktury korygującej dopuszczalne jest w ciągu roku od dnia wydania towaru, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 15 ust. 2 zdanie ostatnie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). 3. Podatnik, który nie obniżył należnego podatku o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę lub w miesiącu następnym traci uprawnienie do dokonania korekty rozliczenia po wszczęciu postępowania podatkowego przez organy skarbowe.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!