Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-778/12-4/JC
  Czy udzielenie przez Spółkę na rzecz N. gwarancji/poręczenia spłaty zobowiązań Agenta wynikających z uczestnictwa w Systemie oraz otrzymanie przez Spółkę od Agenta gwarancji/poręczenia spłaty zobowiązań Spółki wynikających z uczestnictwa w Systemie będzie neutralne dla Spółki na gruncie CIT, tj. Spółka nie będzie zobowiązana z tego tytułu rozpoznać przychodu, ani kosztu podatkowego?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-616/12-2/GJ
  Czy po zmianie korzystającego (zmianie podmiotowej umowy leasingu operacyjnego po stronie korzystającego), Spółka powinna nadal traktować podatkowo zawartą umowę jako umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17b ust. 1 updop, pomimo, że na moment zmiany korzystającego okres pozostający do zakończenia umowy leasingu będzie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, i w konsekwencji: czy jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, Spółka przeniesie na nowego korzystającego własność środków trwałych będących przedmiotem tej umowy za cenę określoną w umowie leasingu (cena wykupu), która nie będzie niższa od ich hipotetycznej wartości netto (ale może odbiegać od ich wartości rynkowej), to przychodem ze sprzedaży środków trwałych będzie ich wartość wyrażona w cenie sprzedaży (cenie wykupu), a kosztem uzyskania przychodów rzeczywista wartość netto tych środków trwałych, zgodnie z art. 17c updop?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-399/12-4/PS
  Czy Uposiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju? Czy Ujest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium kraju?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-165/12/MK
  Czy w przypadku obciążenia X kosztami udziału pracownika w programie, X będzie mogła zaliczyć wydatki związane z programem do kosztów uzyskania przychodów?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-262/11-4/MM
  Czy ewentualne rozwiązanie PGK / utrata przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych odniesie skutek wsteczny w postaci konieczności weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych Spółki za okres funkcjonowania PGK (tj. czy wystąpi konieczność dokonania korekt zeznań podatkowych Spółki za okres funkcjonowania PGK)?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-262/11-5/MM
  Czy dywidenda otrzymana przez Spółkę od Spółek Zależnych/wypłacona Udziałowcowi w okresie funkcjonowania PGK i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-189/11-2/MC
  1. Czy oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych może być złożone z rocznym wyprzedzeniem? 2. Czy oświadczenie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych może być złożone jednocześnie z pismem o wyborze formy uproszczonej w roku poprzednim? 3. Czy oświadczenie Spółki z dnia 15 lutego 2010 roku, zgodnie z którym w roku 2010 podatnik wybrał uproszczoną formę wpłaty zaliczek - na zasadach określonych w art. 25 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może być traktowane jako rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w latach następnych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-304/08/11-S1/KS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatków poniesionych na koszty ogólne działalności, tj. doradztwo finansowe i prawne, strategiczne, księgowe, PR, na promocję, reklamę i budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w mediach oraz wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, tj. usługi związane z doradztwem w zakresie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do publicznego obrotu na rynku regulowanym, usługi domu maklerskiego, koszty związane z emisją publiczną akcji, druk i dystrybucja prospektu emisyjnego, opłata wpisowa zapłacona na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na badanie sprawozdania finansowego na potrzeby prospektu emisyjnego, na podwyższenie kapitału zakładowego (koszty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz koszty organizacji spotkań roboczych z doradcami.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-304/08/11-S/KS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatków poniesionych na koszty ogólne działalności, tj. doradztwo finansowe i prawne, strategiczne, księgowe, PR, na promocję, reklamę i budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w mediach oraz wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, tj. usługi związane z doradztwem w zakresie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do publicznego obrotu na rynku regulowanym, usługi domu maklerskiego, koszty związane z emisją publiczną akcji, druk i dystrybucja prospektu emisyjnego, opłata wpisowa zapłacona na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na badanie sprawozdania finansowego na potrzeby prospektu emisyjnego, na podwyższenie kapitału zakładowego (koszty notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz koszty organizacji spotkań roboczych z doradcami.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-265/08/11-S/KS
  Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatku poniesionego na koszty ogólne działalności, tj. obsługę prawną oraz wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialnej i opłaty skarbowej.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-151/11-2/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji wspólnotowego znaku towarowego.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-347/11-2/AS
  metoda ustalenia limitu odliczenia podatku zapłaconego u źródła w sytuacji kumulacji dochodów
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-172/11-2/KS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wpływu na przychód Spółki przejęcia Jej długów przez inną spółkę.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-797/08/11-14/S/PS
  Czy udzielenie licencji przez kontrahentów posiadających siedziby w krajach, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego na używanie programu komputerowego z prawem do udzielania sublicencji za odpowiednią opłatą lub bez takiego prawa będzie skutkowało obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego u źródła tj. na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 roku, Nr 50, poz. 64) z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2. tej ustawy w świetle postanowień art. 12 przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku ?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-006/11-4/DS
  Czy Spółka jest powiązana ze spółką Sp. z o.o. w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-165/11-4/AG
  Czy spółka prawidłowo określa przychód oraz koszt uzyskania przychodu dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-886/10-3/MC
  Czy wspólnota winna odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od czynszów pobieranych od najemców tych lokali ( usytuowanych na strychu w części wspólnej).
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-894/10-8/JG
  Czy w świetle przepisu art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w opisanym stanie faktycznym, czynsz dzierżawny za lata 2005 - 2009 może być uznany za podatkowy koszt uzyskania przychodu w roku 2010 - po uwzględnieniu okoliczności, że w latach 2005 - 2009 zgodnie z umową stron czynsz ten nie był wymagalny, jeden z dwóch Wydzierżawiających będących osobami fizycznymi nie wystawiał żadnych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania Dzierżawcy do zapłaty czynszu, natomiast drugi wystawia faktury VAT jedynie w związku ze zgłoszeniem się jako czynny podatnik podatku VAT oraz zgodnie z wolą Stron rozliczenie i zapłata z tytułu tego czynszu ma nastąpić dopiero w chwili zaistnienia określonego zdarzenia, które nastąpi pod koniec 2010 r. (ukończenia wszystkich prac remontowo - adaptacyjnych)?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-847/10-4/GC
  Czy środki finansowe, z opisanych powyżej źródeł, powinny być traktowane jako źródło przychodu Wspólnoty Mieszkaniowej, które pomniejszone o koszty (środki finansowe przeznaczane są na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi Wspólnoty) stanowią podstawę opodatkowania ?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-245/10-4/DS
  Czy w związku z przekształceniem dokonywanym na wyżej opisanych zasadach powstaną jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie wspólników przekształcanej spółki, stających się odpowiednio komplementariuszami albo akcjonariuszami spółki komandytowo – akcyjnej, dla których spółka będzie występowała w roli płatnika?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-536c/10/AM
  Czy w przypadku obliczania przychodów i kosztów Zakładu w Finlandii dla określenia podstawy podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce należy się kierować przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-771/10-3/GC
  Czy wniesienie przez Spółkę nieruchomości gruntowej niezabudowanej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej nie będzie skutkowało dla Spółki powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-771/10-4/GC
  Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości gruntowej, wniesionej uprzednio przez Spółkę tytułem wkładu, przychodem podatkowym dla Spółki będzie odpowiadająca udziałowi w zyskach spółki komandytowej część kwoty wynagrodzenia określonej w umowie przenoszącej prawo własności przedmiotowej nieruchomości (zgodnie z proporcjami podanymi w stanie faktycznym, 1/3 całkowitego przychodu (kwoty należnej spółce osobowej) z tytułu tej transakcji)?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-771/10-5/GC
  Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionej do tej spółki przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy jest odpowiadająca udziałowi w zyskach spółki komandytowej część wydatków poniesionych na nabycie tej nieruchomości (zgodnie z proporcjami podanymi w stanie faktycznym, 1/3 kosztów nabycia nieruchomości przez Wnioskodawcę)?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-376/10/MK
  Czy od sprzedaży budynku kotłowni należy zapłacić podatek dochodowy, skoro dochód został przeznaczony uchwałą walnego zgromadzenia na fundusz remontowy, a w poprzednich latach Spółdzielnia uzyskiwała straty z działalności?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-785/10/BG
  Czy powyżej opisaną transakcję należy opodatkować w Polsce zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 jako przychody nierezydentów z praw autorskich lub praw pokrewnych czy traktować jako zyski przedsiębiorstwa belgijskiego i nie opodatkowywać pdop na terytorium Polski?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-68/10-2/MC
  Czy w kontekście przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych istnieje możliwość zrezygnowania z archiwizacji papierowej kopii faktury sprzedaży, które to przechowywane byłyby w siedzibie firmy tylko w pliku PDF z możliwością natychmiastowego wydruku w razie potrzeby?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-424/10-4/AJ
  1. Czy na tle przedstawionego wyżej stanu faktycznego zasadne jest twierdzenie, że przychód ze zbycia lokat w drodze wykupienia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich wykupienia i umorzenia, wypłacany na rzecz Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu w Polsce ? 2. Czy w związku z możliwością likwidacji Funduszu i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy zasadne jest twierdzenie, że tego rodzaju przychód nie podlega opodatkowaniu w Polsce ?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-271/10-4/AS
  Czy dotacja udzielona Spółce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (Działanie 8.1 PO IG) jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym w trybie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-289/10-4/AM
  Czy kwota wynagrodzenia otrzymana przez Fundację korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-399/10-2/EK
  1.Czy wniesienie (zwiększenie) wkładu w postaci gotówki do spółki komandytowej powoduje powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, a jeśli tak, to jaki jest koszt uzyskania tego przychodu (wartość gotówki)? 2. Czy wniesienie (zwiększenie) wkładu w postaci rzeczy lub prawa majątkowego do spółki komandytowej powoduje powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, a jeśli tak, to jaki jest koszt uzyskania tego przychodu (wartość księgowa na dzień wnoszenia / cena zakupu / koszt wytworzenia)?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-399/10-4/EK
  Czy sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej (lub ich części) przez Spółkę powoduje powstanie po Jej stronie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym, a jeśli tak, to jaki jest koszt jego uzyskania, w szczególności, czy kosztem uzyskania przychodu może być wartość gotówki / wartość księgowa na dzień wnoszenia / cena zakupu / koszt wytworzenia – w zależności od rodzaju wkładu i jakie ma w tym zakresie znaczenie ewentualność powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym w okolicznościach pyt. nr 1 i nr 2?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-10/10/NG
  Czy dywidendy wypłacane do wnioskodawcy przez Spółkę z o.o., w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez wnioskodawcę PGK, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-179/10-2/PS
  Czy Spółka, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty VAT należnego, zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu wystawienia faktury korygującej, w kwocie odpowiadającej skorygowanemu podatkowi VAT?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-198/10-2/KS
  Czy wniesienie opisanego w stanie faktycznym wkładu niepieniężnego skutkuje powstaniem przychodu po stronie Spółki, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-931/09-4/EŻ
  jeżeli Wspólnota uzyskuje przychody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na powyższych rachunkach, a przedmiotowe odsetki są związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, tj. ich źródłem są wpływy z opłat (zaliczek) wnoszonych przez członków Wspólnoty bądź z innych tytułów związanych z ww. lokalami mieszkalnymi i innymi pomieszczeniami do nich przynależnymi, stanowiącymi zasoby mieszkaniowe, to otrzymane środki z tego tytułu będą miały wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-73/10-2/EŻ
  Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane ze źródła, jakim jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi, mogą być wolne od podatku, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Pod pojęciem "utrzymania" tych zasobów należy przy tym rozumieć zachowanie ich w stanie należytym, niezmienionym, niepogorszonym. Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1b w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przesłankę przeznaczenia dochodu na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych uważa się za spełnioną także w przypadku przeznaczenia go na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli służą one bezpośrednio realizacji tego celu.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-21/10-2/GJ
  odnośnie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z ubezpieczeniem ITP
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-36/10-6/MB
  CIT-moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zaniechaną inwestycję
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1001/09-4/AG
  1) Czy odsetki od Pożyczek 2009 zaciągniętych przez Spółkę będą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji? 2) W którym momencie ewentualne ujemne różnice kursowe powstające przy spłacie Pożyczek 2009 będą stanowiły koszt uzyskania przychodów T.?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-132/10-3/KS
  Jak należy określić dochód do opodatkowania osiągnięty przez Spółkę w przypadku sprzedaży przez spółkę komandytową Środków trwałych, a w szczególności, jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment uzyskania przychodów z ich zbycia?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-132/10-2/KS
  W jaki sposób należy ustalić w księgach spółki komandytowej wartość początkową Środków trwałych wniesionych przez Spółkę, jako wkład niepieniężny do spółki komandytowej?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-132/10-3/KS
  Jak należy określić dochód do opodatkowania osiągnięty przez Spółkę w przypadku sprzedaży przez spółkę komandytową Środków trwałych, a w szczególności, jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment uzyskania przychodów z ich zbycia?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-946/09-6/JB
  zastosowanie art.20 i art.22 ustawy, w odniesieniu do wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-929/09-6/EŻ
  Czy dochód Spółdzielni uzyskany z przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego z skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, który to dochód Spółdzielnia przeznacza na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych oraz na pokrycie strat z lat ubiegłych, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/10-2/MC
  Czy udzielone nieodpłatnie poręczenia / zabezpieczenia kredytów przez głównego akcjonariusza Spółki oraz przez spółki zależne stanowią przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-996/09-2/PD
  przychód z tytułu wniesienia do spółki osobowej wkładu niepieniężnego
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-984/09-2/JG
  CIT - w zakresie ustalenia wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 15 ust. 1k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-932/09-4/EŻ
  CIT - zwolnienie przedmiotowe
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1129/09-6/KS
  Czy w przypadku ewentualnej sprzedaży przez Spółkę Komandytową nieruchomości wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego dochodem Spółki, jako wspólnika Spółki Komandytowej, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, będzie różnica pomiędzy przypadającą na Spółkę częścią przychodu ze sprzedaży, a odpowiednią częścią kosztów uzyskania przychodów, tj. wartości początkowej nieruchomości przyjętej w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Spółkę Komandytową pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1129/09-4/KS
  Czy w wyniku wniesienia nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Komandytowej po stronie Spółki powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-802/09-2/AJ
  skoro ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki z tytułu nabycia licencji (zarówno element wynagrodzenia wypłacany kontrahentowi, jak i kwoty wpłacany do urzędu skarbowego tytułem podatku źródłowego) są wydatkami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodu i nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT - to w całości powinny stanowić koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych Spółki.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-877/09-2/GJ
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym nr 1 wydatki z tytułu dostawy dodatkowych Nowych Urządzeń, szkoleń i prac budowlanych objęte porozumieniem, na rzecz M. stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki? 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym nr 2, wydatki z tytułu dostawy dodatkowej aparatury i gwarancji, objęte ugodą pozasądową zawartą ze Szpitalem, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki? 3. Czy w przedstawionym stanie faktycznym nr 3, wydatki z tytułu dostawy osłon radiologicznych oraz dodatkowych elementów klimatyzacji poniesione na podstawie ugody sądowej zawartej ze Szpitalem W. stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1097/09-2/KS
  Czy połączenie polegające na przejęciu przez Spółkę spółki SpK będzie skutkować powstaniem jakiegokolwiek przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w zakresie wartości majątku SpK przejętego przez Spółkę wskutek połączenia?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1097/09-3/KS
  Czy wniesienie przez Spółkę Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do SO spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonania tej czynności?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1097/09-2/KS
  Czy połączenie polegające na przejęciu przez Spółkę spółki SpK będzie skutkować powstaniem jakiegokolwiek przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w zakresie wartości majątku SpK przejętego przez Spółkę wskutek połączenia?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-770/09-3/GJ
  1. Czy umorzenie akcji SKA w zamian za wynagrodzenie w gotówce powoduje po stronie akcjonariusza powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?2. Czy z tytułu dywidendy wypłaconej przez SKA na rzecz Spółki należny jest podatek dochodowy od osób prawnych?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-983/09-4/KS
  Czy wniesienie przez Spółkę znaku towarowego jako wkładu niepieniężnego do SpK spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonania tej czynności?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-983/09-7/KS
  1. W jaki sposób powinien zostać ustalony dochód (przychód i koszt) w przypadku późniejszej ewentualnej sprzedaży przez SpK wniesionego do niej znaku towarowego, w szczególności, w jaki sposób powinny zostać w takim przypadku ustalone koszty uzyskania przychodu? 2. Czy przy zbyciu znaku towarowego przez SpK, w przypadku gdyby nie stanowił on wartości niematerialnej i prawnej, kosztem uzyskania przychodu Spółki (jako wspólnika SpK) ze zbycia znaku towarowego będzie wartość znaku towarowego określona w umowie spółki SpK / uchwale aportowej, pomniejszona o odliczalny podatek VAT, jeśli wystąpił tj. wartość netto), nie wyższa jednak niż wartość rynkowa tego znaku towarowego z dnia wniesienia wkładu?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-983/09-6/KS
  1. W jaki sposób powinien zostać ustalony dochód (przychód i koszt) w przypadku późniejszej ewentualnej sprzedaży przez SpK wniesionego do niej znaku towarowego, w szczególności, w jaki sposób powinny zostać w takim przypadku ustalone koszty uzyskania przychodu? 2. Czy przy zbyciu znaku towarowego przez SpK, w przypadku gdyby nie stanowił on wartości niematerialnej i prawnej, kosztem uzyskania przychodu Spółki (jako wspólnika SpK) ze zbycia znaku towarowego będzie wartość znaku towarowego określona w umowie spółki SpK / uchwale aportowej, pomniejszona o odliczalny podatek VAT, jeśli wystąpił tj. wartość netto), nie wyższa jednak niż wartość rynkowa tego znaku towarowego z dnia wniesienia wkładu?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-983/09-7/KS
  1. W jaki sposób powinien zostać ustalony dochód (przychód i koszt) w przypadku późniejszej ewentualnej sprzedaży przez SpK wniesionego do niej znaku towarowego, w szczególności, w jaki sposób powinny zostać w takim przypadku ustalone koszty uzyskania przychodu? 2. Czy przy zbyciu znaku towarowego przez SpK, w przypadku gdyby nie stanowił on wartości niematerialnej i prawnej, kosztem uzyskania przychodu Spółki (jako wspólnika SpK) ze zbycia znaku towarowego będzie wartość znaku towarowego określona w umowie spółki SpK / uchwale aportowej, pomniejszona o odliczalny podatek VAT, jeśli wystąpił tj. wartość netto), nie wyższa jednak niż wartość rynkowa tego znaku towarowego z dnia wniesienia wkładu?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-796/09-2/MS
  1. Czy czynność wniesienia aportu do Spółki Osobowej w postaci znaku towarowego będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 Ustawy o VAT i konsekwentnie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, przez co w rezultacie Spółka zobowiązana będzie do udokumentowania omawianej transakcji fakturą VAT wystawioną na rzecz Spółki Osobowej?2. Jak należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu wniesienia aportem znaku towarowego?3. Czy Spółka Osobowa, do której zostanie wniesiony wkład niepieniężny będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z przedmiotowym aportem?4. Czy wartość podatku VAT określona na fakturze wystawionej przez Spółkę na rzecz Spółki Osobowej w związku z transakcją aportu, która zostanie wypłacona przez Spółkę Osobową na rzecz Spółki będzie neutralna z perspektywy rozliczeń Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych (tj. nie będzie stanowiła przychodu ani kosztu uzyskania przychodów)?5. Czy wniesienie przez Spółkę znaku towarowego tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-996/09-3/GC
  Określenie kursu faktycznie zastosowanego
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-510/08/09-S-2/ŁM
  Czy koszty ponoszone, zgodnie z umową najmu lokalu użytkowego numer (…) z dnia 27.10.2006 r., na rzecz najemcy: Urzędu Miasta, równe co do wartości naliczonemu podatkowi VAT od czynszu dzierżawnego, dokumentowane przez wynajmującego notą obciążeniową stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-903/09-5/GC
  Czy ustalona strukturą podstawa (netto) do odliczenia podatku od towarów i usług jest kosztem w wysokości ustalonego netto w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-942/09-2/KS
  Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wniesienie przez Wnioskodawcę Nieruchomości do Spółki Osobowej tytułem wkładu niepieniężnego spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-900/09-8/MC
  1. Czy wydatki, jakie w związku z organizacją szkolenia poniosła Spółka na noclegi klientów, ich transport na terenie Poznania oraz na wyżywienie (catering) można uznać za koszty uzyskania przychodów? 2. Czy wydatki związane z organizowaniem szkoleń wyjazdowych dla klientów, do fabryki znajdującej się w Niemczech można uznać za koszty uzyskania przychodów?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-900/09-7/MC
  1. Czy wydatki, jakie w związku z organizacją szkolenia poniosła Spółka na noclegi klientów, ich transport na terenie Poznania oraz na wyżywienie (catering) można uznać za koszty uzyskania przychodów? 2. Czy wydatki związane z organizowaniem szkoleń wyjazdowych dla klientów, do fabryki znajdującej się w Niemczech można uznać za koszty uzyskania przychodów?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-900/09-8/MC
  1. Czy wydatki, jakie w związku z organizacją szkolenia poniosła Spółka na noclegi klientów, ich transport na terenie Poznania oraz na wyżywienie (catering) można uznać za koszty uzyskania przychodów? 2. Czy wydatki związane z organizowaniem szkoleń wyjazdowych dla klientów, do fabryki znajdującej się w Niemczech można uznać za koszty uzyskania przychodów?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-858/09-4/GC
  Tylko prawidłowe, zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, naliczenie podatku VAT, spełnia przesłanki art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wówczas Wnioskodawca ma możliwość zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-897/09-2/ŁM
  1. Czy Spółka ma prawo jednorazowo w dacie poniesienia zaliczyć wydatki poniesione na zrealizowanie filmu reklamowego do kosztów uzyskania przychodów z wyjątkiem nabytych, wyszczególnionych w umowie odrębnych praw majątkowych do zrealizowanego filmu? 2. Czy licencja na korzystanie z filmu może korzystać z prawa do amortyzacji na podstawie art. 16m ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako licencja na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych tj. 24 miesiące, czy też na podstawie art. 16m ust. 1 pkt 4 jako od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych tj. 60 miesięcy?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-902/09-2/GC
  Czy prawidłowym jest wybór metody wyceny przychodów i różnic kursowych, powstałych od otrzymanej dywidendy, na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-895/09-2/KS
  1. Czy w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej powstanie dla Spółki przychód zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy przychodem Spółki będzie różnica pomiędzy wartością księgową netto majątku trwałego, stanowiącego przedmiot aportu a jego wartością rynkową, czyli tą, po której Spółka wniesie do spółki komandytowej aport?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5-8211-63/DZQ/09/DD-1165
  Jak należy określić dochód do opodatkowania osiągnięty przez Spółkę w przypadku sprzedaży przez spółkę osobową obiektów (lokali mieszkaniowych, powierzchni komercyjnych i garaży) wybudowanych na wniesionej do niej uprzednio aportem Nieruchomości, a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment uzyskania przychodów z ich zbycia?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-867/09-2/GC
  Czy przychody i koszty uzyskania przychodów związane z administrowaniem nieruchomościami, stanowiącymi majątek własny Gminy, obejmującym najem i dzierżawę składników majątku Gminy należy uwzględnić przy obliczaniu zaliczek oraz wypełnianiu zeznania podatkowego, w przychodach I kosztach Zakładu budżetowego – administratora.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-847/09-3/GC
  Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę jawną po Jej przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-862/09-2/DS
  Czy dokonując rocznych rozliczeń podatkowych Wnioskodawca ma postępować tak jak dotychczas, tj. sporządzać jedno sprawozdanie finansowe jako Stowarzyszenie i jedno zeznanie CIT 8 i CIT8/O, czy powinien sporządzać dwa sprawozdania finansowe i składać np. dwie deklaracje CIT 8 - jedna dla Stowarzyszenia, a druga dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum ?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-846/09-2/GC
  Czy wydatki wynikające z umowy o porozumieniu w zakresie o zabezpieczenia zobowiązań kontrahentów są kosztem uzyskania przychodów?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-839/09-2/GC
  Moment wdrożenia systemu komputerowego a wprowadzenie go do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.Możliwość zastosowania ulgi na nowe technologie do wniesionych wcześniej zaliczek na ten program w dwa lata przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-592/09-2/MB
  Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa - jako podatnik CIT - będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek CIT?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-821/09-2/GC
  Zakwalifikowanie kosztów budowy przyłącza elektrycznego do środków trwałych Przedsiębiorstwa.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/09-5/GC
  Możliwość odniesienia, do kosztów lub przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatkowych różnic kursowych zastosowanych przy przeliczaniu podatku od towarów i usług.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-804/09-5/GC
  Koszty nabycia oraz wdrożenia systemu komputerowego stanowią wartość niematerialną i prawną w momencie wprowadzenia systemu komputerowego do rejestru wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-804/09-4/GC
  Koszty nabycia oraz wdrożenia systemu komputerowego stanowią wartość niematerialną i prawną w momencie wprowadzenia systemu komputerowego do rejestru wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-804/09-6/GC
  Koszty nabycia oraz wdrożenia systemu komputerowego stanowią wartość niematerialną i prawną w momencie wprowadzenia systemu komputerowego do rejestru wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-768/09-2/GC
  Zaliczenia do przychodów zwróconego podatku od towarów i usług na podstawie dokonanej korekty deklaracji VAT-7.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-772/09-2/KS
  W przedstawionym powyżej stanie faktycznym, Spółka wnosi o potwierdzenie, że wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej Znaków nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-744/09-2/GC
  Czy podatek dochodowy od osób prawnych od faktur za wykonane przez polską firmę usługi przygotowanie dokumentacji do pozyskania pozwolenia na budowę zakładu oczyszczalni ścieków, zmiana projektu zakładu oczyszczania ścieków, rysunki wykonawcze oczyszczalni ścieków projekt instalacji tłocznej ścieków, powinien być odprowadzony w Polsce.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-721/09-3/KS
  Jak należy określić dochód do opodatkowania osiągnięty przez Spółkę w przypadku sprzedaży przez spółkę osobową obiektów (lokali mieszkaniowych, powierzchni komercyjnych i garaży) wybudowanych na wniesionej do niej uprzednio aportem Nieruchomości, a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment uzyskania przychodów z ich zbycia?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-740/09-3/DS
  Czy udzielone przez udziałowca lub inne osoby trzecie zabezpieczenia kredytów udzielonych Spółce, stanowią dla Niej przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy osoby te nie otrzymają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-561/09-4/AJ
  CIT - w zakresie skutków podatkowych sprzedaży towarów po preferencyjnej cenie
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-648/09-8/AG
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie Spółki rozliczonego metodą łączenia udziałów - na dzień połączenia nie zostaną zamknięte księgi rachunkowe Spółki - na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 w zw. z 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ust 6 oraz art. 12 ust 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 27 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Wnioskodawca (następca prawny Spółki) nie będzie zobowiązany do złożenia zeznania rocznego w imieniu Spółki - odrębnego od zeznania rocznego Wnioskodawcy - za rok podatkowy trwający od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia połączenia?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-648/09-7/AG
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku określonym w pytaniu 3 - na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 3 pkt 4 w zw. z ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu (raty) w roku połączenia tj. 2009 r., Wnioskodawca (i) będzie mógł uwzględnić ewentualną stratę podatkową Spółki powstałą w roku połączenia, (ii) będzie mógł uwzględnić własną stratę podatkową z lat poprzednich, oraz (iii) nie będzie mógł uwzględnić straty podatkowej Spółki z lat poprzednich?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-648/09-6/AG
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie Spółki - rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i na dzień połączenia nie będą zamykane księgi rachunkowe Spółki - na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 6 oraz art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody koszty podatkowe osiągnięte przez Spółkę w roku połączenia, tj. w 2009 r. do dnia połączenia powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę ?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-648/09-4/AG
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku połączenia przez przejęcie Spółki, dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-520/09-5/AG
  Czy do odsetek przekazywanych i otrzymywanych przez Spółkę w ramach Umowy Cashpoolingu stosuje się art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i czy w związku z tym Spółka jest zobligowana do przygotowania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ww. ustawy?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-520/09-4/AG
  Czy do odsetek należnych od Spółki na rzecz V. T. i odliczanych przez V. T. z rachunków pomocniczych w ramach przedstawionej w stanie faktycznym Umowy Cashpoolingu oraz GMAC mają zastosowanie ograniczenia określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-514/09-4/AG
  Czy do odsetek należnych od Spółki na rzecz V. T. i odliczanych przez V. T. z rachunków pomocniczych w ramach przedstawionej w stanie faktycznym Umowy Cashpoolingu oraz GMAC mają zastosowanie ograniczenia określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-516/09-2/AG
  CIT - w zakresie umorzenia udziałów
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-518/09-4/DG
  CIT - w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do kwot otrzymanych w ramach projektu badawczego
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-555/09-2/PS
  CIT - w zakresie art. 5 konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-561/09-2/GJ
  W ocenie organu podatkowego w Spółce powstanie przychód podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych w wysokości wartości rynkowej Linii Wschodnich, a jednocześnie odpowiadającej wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-651/09-2/GC
  Czy Szpital może zakwalifikować do kosztów działalności statutowej zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych koszty delegacji krajowych i zagranicznych zatrudnionych pracowników, celem udziału ich w organizowanych przez różne instytucje sympozjach, konferencjach naukowych, zjazdach, szkoleniach i innych tego typu zgromadzeniach?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-502/09-2/JG
  W zakresie skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku uzyskania zwrotu nadpłaty podatku VAT na skutek dokonania korekty naliczonego podatku VAT, dotyczącego zakupu paliwa do samochodów
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-527/09-2/PS
  Czy prowadzenie magazynu na terytorium Polski we wspomniany wyżej sposób będzie skutkować powstaniem w Polsce "zakładu" Spółki w rozumieniu art. 5 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej "Umowa"), i w konsekwencji z koniecznością rozliczania w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 7 Umowy?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-592/09-2/MC
  Czy w związku z dokonaniem przez Spółkę korekt deklaracji VAT, w których wykazała podatek VAT należny w zawyżonej wysokości, kwoty przysługującego Spółce zwrotu nadpłaty podatku VAT lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, Spółka powinna wykazać jako przychody podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w momencie zaliczenia na poczet bieżących zobowiązań podatkowych?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-411/09/DK
  Od jakiej daty Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie dla Spółki organem podatkowym właściwym miejscowo rzeczowo między innymi w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz identyfikacji podatkowej, do którego to organu podatkowego Spółka będzie zobowiązana składać deklaracje dotyczące opisanych powyżej zobowiązań podatkowych oraz zgłoszenia aktualizacyjne w zakresie identyfikacji podatkowej?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-555/09-5/KS
  W jaki sposób należy ustalić dochód Spółki w przypadku ewentualnej sprzedaży przez spółkę komandytową nieruchomości lub jej części wniesionej uprzednio do tej spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-555/09-4/KS
  Czy wniesienie przez Spółkę nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej będzie skutkowało powstaniem dla niej przychodu?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-555/09-5/KS
  W jaki sposób należy ustalić dochód Spółki w przypadku ewentualnej sprzedaży przez spółkę komandytową nieruchomości lub jej części wniesionej uprzednio do tej spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-507/09-4/MC
  Czy mimo podwyższenia dochodu do opodatkowania o kwotę przekazanych darowizn, Spółka powinna odrębnie obliczyć i zapłacić podatek od przekazanych w latach 2006, 2007, 2008 darowizn?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-370/09-4/KK
  Czy dodatkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ponad odpisy obligatoryjne i fakultatywne, o których mowa w art. 5 ustawy o ZFŚS stanowią koszty uzyskania przychodów?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-797/09-2/BD
  Czy związek zawodowy powinien posiadać NIP?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-12/09/NG
  Czy dywidendy wypłacane do wnioskodawcy przez Spółkę S.A., w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez wnioskodawcę PGK, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-449/08/09-S/MC
  Czy poniesione wydatki w związku z organizacją szkolenia będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-436/09-2/JG
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa winna prowadzić dwie osobne księgi rachunkowe, jedną dotyczącą opłat za części wspólne, drugą dotyczącą lokali właścicieli nieruchomości oraz czy sprawozdanie finansowe może zawierać łączne dane?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-403/09-2/MC
  Czy podstawę naliczenia wpłat z zysku stanowi zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy uwzględniający aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/033-15/MZO/09/PK-89
  Aby dochód korzystał z przedmiotowego zwolnienia (art. 17 ust. 1 pkt 43 updop) musi być wydatkowany na cele o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz w roku podatkowym. Istotny jest zatem nie tylko cel, ale także okres w którym nastąpi wydatkowanie. Przy czym przez rok podatkowy, należy rozumieć rok podatkowy w którym osiągnięto dochód objęty zwolnieniem.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/226/MNX/08/PK-624
  Czy uzyskiwane odsetki od zaległości czynszowych i innych opłat eksploatacyjnych należy kwalifikować do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?Czy do dochodów uzyskiwanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi należy zaliczyć dochody uzyskiwane z zasobów mieszkaniowych Wspólnot administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/218/MNX/08/PK-195
  Czy wymienione rodzaje dochodów zalicza się do gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w związku z tym będą one zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-247/09-4/JB
  Jeżeli podatnik nie zaliczy odpisu aktualizującego wartość należności w odpowiednim roku podatkowym (w którym spełnione zostały oba ww. warunki, tj. uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i utworzenia rachunkowego odpisu aktualizującego), to aby zaliczyć odpis aktualizujący wartość należności, której nieściągalność został uprawdopodobniona, do kosztów podatkowych, będzie musiał dokonać odpowiedniej korekty zeznania rocznego.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-529/09-2/IM
  Wobec opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca ma pytanie dotyczące prawidłowości stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w swojej indywidualnej sprawie. Chodzi o sukcesję uniwersalną, tj. wstąpienie przez nowo utworzoną Spółkę z o.o. we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe Spółki Jawnej - czy w opisanej sytuacji wystąpi jakikolwiek obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-225/09-5/AJ
  W konsekwencji prawnopodatkowy stan faktyczny, będący przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, nie mieści się w dyspozycji normy prawnej określonej w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - odnoszącej się do dochodów (przychodów) uzyskanych przed 1.01.2008 r. Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa Spółdzielnia (posiadając udział niższy niż określony w przepisach), nie mogła odliczyć podatku od dywidend za 2007 r. wypłaconych w 2008 r. w rozliczeniu rocznym podatku CIT-8 za 2008 r. na podstawie przepisów przejściowych.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-294/09-2/KS
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, udostępnienie Wnioskodawcy lokomotyw przez Kontrahenta na podstawie Umowy, skutkuje otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które stanowi przychód po stronie Wnioskodawcy?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-270/09-5/KS
  W jaki sposób należy ustalać przychód i koszty Spółki, jako wspólnika spółki jawnej (bądź komandytariusza w spółce komandytowej) z tytułu działalności w spółce jawnej (bądź komandytowej), a w szczególności jak należy ustalać przychód i koszty Spółki w przypadku sprzedaży nieruchomości, uprzednio wniesionej do spółki osobowej w postaci wkładu niepieniężnego?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-270/09-6/KS
  W przypadku gdyby nowozawiązana spółka jawna (bądź komandytowa) przynosiła stratę, czy, i ewentualnie w jaki sposób, Spółka mogłaby rozliczać stratę podatkową z tytułu działalności w spółce jawnej (bądź komandytowej)?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-270/09-4/KS
  Czy wniesienie przez Spółkę nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do nowo zawiązanej spółki jawnej (bądź komandytowej) będzie skutkowało powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych dla Spółki?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-270/09-8/KS
  W przypadku ewentualnej likwidacji spółki jawnej (bądź komandytowej), czy powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury i czy od sporządzonego spisu z natury Spółka, jako osoba prawna będąca wspólnikiem spółki osobowej, będzie miała obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego wg zasad określonych w art. 24 ust. 3, art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-270/09-7/KS
  W przypadku ewentualnej likwidacji spółki jawnej (bądź komandytowej), czy i na jakich zasadach, majątek otrzymany przez Spółkę przypadający Spółce jako wspólnikowi (bądź komandytariuszowi) spółki jawnej (bądź komandytowej) podlega opodatkowaniu?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-199/09-2/AJ
  Czy wypłata wynagrodzenia podmiotowi szwajcarskiemu w związku ze świadczeniem przezeń wymienionych usług wymaga od Spółki dokonania potrącenia i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych ?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-263/09-2/KS
  Czy przyłącza wodno - kanalizacyjne, o których mowa w opisie stanu faktycznego, stanowią środek trwały Spółki i w konsekwencji wydatki poniesione na wybudowanie tych przyłączy przez Spółkę staną się Jej kosztami podatkowymi poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-257/09-4/DS
  1. Czy prowizję od kredytu w rachunku bieżącym można rozliczyć jednorazowo w momencie poniesienia, czy należy ją rozliczać w czasie przez okres 2 lat? 2. Czy prowizję od kredytu oborowego zaciągniętego na okres 7 lat można rozliczyć jednorazowo w momencie poniesienia, czy należy ją rozliczać w czasie przez okres 7 lat?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-242/09-4/MC
  Czy koszty poniesione na organizację konkursu, czyli m.in. ogłoszenia w prasie, ogłoszenia wywieszone na uczelniach, nagrody pieniężne przekazane laureatom konkursu, zakup nagród rzeczowych, itp. Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-229/09-6/MC
  Czy zwrot spółce akcyjnej w całości lub w części wkładów niepieniężnych, wniesionych do spółki komandytowej, podlega wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatnika w oparciu o wyłączenie przewidziane w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w części odpowiadającej wartości wkładu?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-231/09-2/MC
  Czy w świetle zapisu art. 17 ust. 1 oraz 1b przeznaczenie zysku na cele statutowe – utworzenie funduszu zapasowego (inwestycyjnego) w celu nabycia środka trwałego służącego wypracowaniu zysku, który w całości przeznaczony zostanie na cele statutowe, spełnia warunki zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-158/09-3/AJ
  1. Czy Spółka jest zobowiązana do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce z tytułu działalności Oddziału oraz do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej będącej podatnikiem w Polsce ? 2. Czy Spółka jest zobowiązana do rozliczania podatku dochodowego w Polsce z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki komandytowej za przejęcie odpowiedzialności i pełnienie funkcji zarządczych ?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-219/09-4/MC
  1.Czy sformułowanie zawarte w zawiadomieniu o stosowaniu metody uproszczonej wpłacania zaliczek na podatek dochodowy: "Niniejszym zawiadamiam, że w roku 2008 będziemy stosować uproszczoną metodę (…)" należy traktować jako oświadczenie obejmujące jeden rok podatkowy? 2.Czy przepis art. 25 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy również sytuacji, gdy podatnik wyraźnie określa za jaki rok będzie rozliczał się uproszczoną metodą?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-204/09-2/MC
  Kiedy poniesiony wydatek w związku z opłatą dotyczącą dodatkowo przydzielonej kwoty produkcji cukru uiszczoną w dniu 28 lutego 2008 r. należy ująć jako koszt podatkowy?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8213/9/DZQ/09/PK-1324/08
  Czy w związku ze złożeniem Naczelnikowi Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. zawiadomienia informującego o zmianie roku podatkowego na rok kalendarzowy, zmiana roku podatkowego Spółki jest skuteczna od dnia 1 czerwca 2008 r., a tym samym obecny rok podatkowy Spółki trwa od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., a lata następne od 1 stycznia do 31 grudnia?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-211/09-3/DS
  Czy prawidłowym jest określenie przychodów, w tym z tytułu umów najmu oraz kosztów, w tym również z tytułu amortyzowania rozbudowanej części centrum handlowo-kulturalnego poprzez przypisanie spółce przekształcanej przychodów oraz kosztów proporcjonalnie do okresu funkcjonowania Spółki w ostatnim miesiącu, gdy nastąpiło przekształcenie formy prawnej?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-201/09-2/MC
  Czy wydatki poniesione na opracowanie wniosku o dotacje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poniesione zgodnie z zawartą umową z firmą doradczą stanowią koszt uzyskania przychodu?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-164/09-2/KS
  Czy zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych koszty wytworzenia wyrobów gotowych w wysokości przekraczającej poziom wynikający z wyliczenia uwzględniającego normalny poziom zdolności produkcyjnych stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich zaliczenia w koszty, czy w dacie sprzedaży wyrobów, których dotyczą?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-165/09-3/DS
  Czy oprócz podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpi podatek dochodowy w Spółce jako kupujący?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-155/09-2/EK
  Z jakim dniem po stronie Spółki z o.o. powstają przychody i koszty uzyskania przychodów związane z uczestnictwem kapitałowym tej Spółki w spółce komandytowej – czy następuje to z chwilą każdej operacji gospodarczej, na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, czy też na koniec roku kalendarzowego?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-206/07/09-S/MC
  1. Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są ponoszone przez Spółkę wydatki związane ze zorganizowaniem imprezy? 2. Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki związane z nabyciem gadżetów reklamowych z logo Spółki, nieodpłatnie przekazywanych na rzecz uczestników imprezy mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów? 3. Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są wydatki związane z organizacją sesji fotograficznej, z której zdjęcia zamieszczono w sklepach w celu promowania marki oraz wykorzystano do wyprodukowania kalendarzy?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-234/09-6/MC
  Czy poniesione przez Spółkę wydatki z prowadzoną działalnością gospodarczą poniesione na produkcję alkoholu przekazanego na reklamę (degustacje) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-145/09-2/EK
  Czy otrzymywane wpłaty od klientów Spółki na poczet zapłaty zobowiązań wobec Leasingodawcy oraz wypłaty w tej samej kwocie do Leasingodawcy stanowią odpowiednio przychód i koszt podatkowy?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-158/09-3/EK
  Czy powstałe w wyniku kompensat dodatnie oraz ujemne różnice stanowią różnice kursowe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-114/09-5/MC
  1. Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z nabywaniem następnie przekazywanych towarów reklamowych? 2. Czy dla zaliczenia ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (a zatem traktowania - ich jako wydatki reklamowe) istotna jest wartość jednostkowa przekazywanych towarów reklamowych, a jeżeli tak, jaka jest górna granica wartości takich towarów, aby możliwe było zaliczenie ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (np. aby nie uznać ich charakteru za reprezentacyjny)?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-133/09-2/DS
  Czy w 2009 roku Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z przewidzianej w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwości wpłacania zaliczek w formie uproszczonej, tj. w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w rubryce 54 deklaracji CIT-8 za 2007 rok złożonej w roku 2008.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-120/09-3/KS
  Czy opisane w stanie faktycznym wydatki związana z wejściem na rynek New Connect Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: LPB3/423-71/09-4/MC
  Czy w związku z wykazaniem w polu 52 zeznania CIT-8 podatku należnego, Spółka może skorzystać z uproszczonej metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-62/09-2/MC
  1. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych, którego zapłaty dokonuje Spółka od nabycia akcji/udziałów winien stanowić koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia? 2. Czy częściowy zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, który otrzymuje Spółka - jako nabywca od podmiotu zbywającego akcje winien być rozpoznany w Spółce w dacie jego otrzymania (kasowo) jako przychód podatkowy?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-62/09-3/MC
  1. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych, którego zapłaty dokonuje Spółka od nabycia akcji/udziałów winien stanowić koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia? 2. Czy częściowy zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, który otrzymuje Spółka - jako nabywca od podmiotu zbywającego akcje winien być rozpoznany w Spółce w dacie jego otrzymania (kasowo) jako przychód podatkowy?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-34/09-3/MC
  Czy wydatki na gadżety reklamowe przekazywane kontrahentom oraz potencjalnym klientom opatrzone logo firmy lub produktu do kwoty 100 zł brutto mogą stanowić koszt podatkowy Spółki z uwagi na to, iż są to wydatki na reklamę, a nie reprezentację?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-34/09-2/MC
  Czy wydatki na gadżety reklamowe przekazywane kontrahentom oraz potencjalnym klientom opatrzone logo firmy lub produktu do kwoty 100 zł brutto mogą stanowić koszt podatkowy Spółki z uwagi na to, iż są to wydatki na reklamę, a nie reprezentację?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-26/09-2/MM
  Czy od dochodu zakładu budżetowego Wnioskodawca wykonujący wyłącznie zadania z zakresu dostarczania wody, odprowadzania ścieków i nadzór nad cmentarzami komunalnymi należy odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-28/09-2/HS
  Czy dochody ze sprzedaży działek korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-28/09-3/HS
  Czy dochody ze sprzedaży działek korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1691/08-2/GJ
  W przedmiotowej sprawie podatki stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem podatku dochodowego ( art. 16 ust. 1 pkt 15 ustawy ) oraz podatku od towarów i usług ( art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy) są kosztem uzyskania przychodów, o ile uiszczenie ich pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskiwanymi przychodami. Jeżeli w przedmiotowej sprawie zostanie uiszczony przez Podatnika podatek dochodowy od osób prawnych lub podatek od towarów i usług wyłączony przez ustawodawcę z mocy prawa z kosztów uzyskania przychodów i niezaliczony do kosztów podatkowych Podatnika, druga przesłanka zastosowania przepisu art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy również zostanie spełniona.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-850/08-2/ŁM
  W jakim momencie Spółdzielnia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek od nieruchomości?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-841/08-5/HS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia przychodów, kosztów ich uzyskania oraz dochodów uzyskanych na moment przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1043/08-5/IM
  1. Czy przychody osiągnięte przez Spółkę Jawną w okresie od 01 stycznia 2009 r. do dnia przekształcenia (kwiecień - maj 2009 r.) będą, na zasadzie ciągłości, stanowiły przychody spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2009, czy też zaistnieje konieczność wyodrębnienia przychodów dotyczących Spółki Jawnej i ich odrębnego zarachowania dla celów podatkowych oraz analogiczne wyodrębnienie przychodów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? 2. Czy koszty poniesione przez Spółkę Jawną w okresie od 01 stycznia 2009 r. do dnia przekształcenia (kwiecień - maj 2009 r.) będą na zasadzie ciągłości, stanowiły koszty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2009, i będą rozliczone dla celów podatkowych w zeznaniu rocznym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2009, czy też należy zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności z przepisem ust. 5 i 5a - d wyodrębnić koszty dotyczące przychodów Spółki Jawnej? 3. Czy dochód osiągnięty przez Spółkę Jawną do dnia przekształcenia w spółkę kapitałową, od którego Wspólnicy spółki jawnej zapłacili na podatek dochodowy od osób fizycznych, z racji przekształcenia Spółki Jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, kontynuującą działalność gospodarczą Spółki Jawnej, stanie się z mocy samego prawa dochodem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień przekształcenia, podlegającym obowiązkowi zapłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych i jednocześnie z datą przekształcenia przestanie być dochodem spółki jawnej, a co za tym idzie dochodem wspólników w granicach uczestniczenia poszczególnych wspólników w dochodzie spółki jawnej, od którego to dochodu Wspólnicy uiścili zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/08-4/MC
  Czy w opisanym przypadku znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczący przychodów z nieodpłatnych świadczeń?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1613/08-4/EŻ
  CIT- w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomiczne
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-787/08-2/DS
  Czy na mocy obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zwłaszcza art. 12 ww. ustawy przychody ze sprzedaży usług przechowywania zasobów archiwalnych powinny być rozliczone w czasie stosownie do okresu przechowywania dokumentów?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-759/08-2/MC
  Czy wartość opracowania koncepcji, modernizacji źródła i systemu ciepłowniczego miasta P. Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-739/08-4/MC
  Czy rokiem podatkowym będzie okres od 01 stycznia 2008 r. do 06 lutego 2008 r.?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-746/08-3/KS
  1. Czy dochód, jaki uzyska Spółdzielnia z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy przeznaczenie tego dochodu oraz jego wydatkowanie na cele określone w art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych? 3. Czy moment uzyskania przychodu podatkowego powstanie z chwilą uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku? 4. Czy z chwilą faktycznej sprzedaży, tj. podpisania aktu notarialnego?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-706/08-2/MC
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki: 1. na nabycie przedmiotów przekazywanych kontrahentom, potencjalny m klientom Spółki: - opatrzonych tylko logo Spółki, - opatrzonych tylko marką wyrobu sprzedawanego przez Spółkę, - opatrzonych marką wyrobu sprzedawanego przez Spółkę wraz z elementami wartościującymi, reklamującymi dany wyrób, grupę wyrobów. 2. na reklamę w prasie zawierającą tylko logo i nazwę Spółki lub tylko markę wyrobu sprzedawanego przez Spółkę .
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-603/08/DK
  Czy wydatki na zakup przedstawionych towarów i usług mogą być zaliczone przez Spółdzielnię do kosztów uzyskania przychodów?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-687/08-2/MC
  Czy zawiadomienie urzędu skarbowego w dniu 29.04.2008 r. jest skuteczne i wypełnia wymogi art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ten sposób, że: 1. bieżącym rokiem podatkowym jest okres od 01.04.2008 r. do 31.12.2009 r., 2. kolejne lata podatkowe obejmować będą okresy 12 miesięcy od 1 stycznia danego roku do 31 grudnia danego roku?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-681/08-2/DS
  Spółka wnosi o potwierdzenie, czy na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego, wypłacane przez Spółkę na rzecz podmiotu zagranicznego wynagrodzenie z tytułu nabywanych usług weryfikacji próbek odzieży mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, a w szczególności w pkt 2a tego przepisu?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-642/08-4/EK
  Czy Gminna Biblioteka Publiczna, która w ramach statutowej działalności w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej będzie bezpłatnie udostępniała społeczności lokalnej zmodernizowaną świetlicę wraz z wyposażeniem oraz placem zabaw będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-676/08-3/DS
  Czy w świetle opisanego stanu faktycznego wykonywane badania jakościowe, techniczne, certyfikacji wykonywane przez kontrahenta zagranicznego mieszczą się w katalogu przychodów określonych w art. 21 ust. 1?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423W-89/08-2/BN
  Czy koszty finansowania lub współfinansowania szkoleń pracowników i egzaminów potwierdzających zdobytą przez nich wiedzę, ponoszone przez Wnioskodawcę, stanowią dla Niego koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423W-90/08-2/BN
  Czy koszty finansowania lub współfinansowania szkoleń pracowników i egzaminów potwierdzających zdobytą przez nich wiedzę, ponoszone przez Wnioskodawcę, stanowią dla Niego koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/16/SRG/08/PK-805
  1Czy odsetki od kredytu/pożyczki zaciągniętej przez M. na nabycie udziałów w Spółce A będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty (lub kapitalizacji)? 2.Czy odsetki od kredytu bankowego/pożyczek wewnątrzgrupowych przejętych przez M. od Spółki A będą kosztem uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/357/SOH/08/PK-954/08
  rezerwy celowe tworzone przez banki a przychód podlegający opodatkowaniu
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/149/SOH/08/PK-228
  Fakt obniżenia wartości przedsiębiorstwa w roku 2007 (w kolejnym okresie rozliczeniowym), stanowi odrębne zdarzenie gospodarcze, które aktualizuje się po dokonaniu wyceny. A zatem pierwotnie zadeklarowana kwota przychodu należnego w danym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym moment wyceny, pozostaje kwotą należną w tym okresie rozliczeniowym.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/254/MDA/08/PK-456/08
  dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont zakupionej nieruchomości
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/26/SBC/08/BMI9-378
  Czy strata poniesiona z działalności opodatkowanej ma wpływ na ustalenie limitu zaniechania poboru podatku dochodowego z działalności objętej decyzją Ministra Finansów (działalności zwolnionej)?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/25/DZQ/08/939
  Czy Spółka, przy ustalaniu dochodu objętego zaniechaniem poboru podatku, w pierwszej kolejności miała prawo do rozliczenia strat z lat poprzednich a dopiero następnie - o ile po rozliczeniu straty wykazywany był dochód z tytułu działalności objętej zaniechaniem poboru podatku - winno było nastąpić wyliczenie podatku i zaniechanie jego poboru?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/224/JQP/08/PK-618
  Czy dochód Spółdzielni z tytułu zapłaconych odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty opłat od lokali mieszkalnych przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/7/KQZ/08/PK-276
  wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa nie podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, lecz dopiero w momencie ich odkupienia albo umorzenia. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe certyfikaty inwestycyjne Spółka zamierza nabyć w formie wniesienia do funduszu inwestycyjnego akcji, to w przypadku ich sprzedaży koszt nabycia tych certyfikatów inwestycyjnych należy ustalić na podstawie wydatków faktycznie poniesionych na nabycie lub objęcie akcji wniesionych do funduszu, którymi opłacono certyfikaty
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-623/08-2/KS
  W którym momencie powinien zostać rozpoznany przez Spółkę przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych: - czy w momencie otrzymania każdej wpłaty? - czy w momencie wystawienia każdej faktury VAT? - czy w momencie przekazania nabywcy nieruchomości? - czy w momencie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego? - czy w innym momencie niż te wskazane powyżej, a jeżeli tak, to w jakim?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/8/ZDA/08/PK-257
  Rozliczanie różnic kursowych.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-605/08-4/KS
  Czy koszty jakie zostaną poniesione przez Spółkę, związane z podniesieniem kapitału i emisją akcji w drodze emisji publicznej oraz niepublicznej, przygotowaniem do dopuszczenia emitowanych akcji do publicznego obrotu na giełdzie oraz za pełnienie funkcji oferującego a polegające na pośrednictwie w proponowaniu nabycia lub w zbywaniu tych akcji stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-605/08-5/KS
  Czy koszty jakie zostaną poniesione przez Spółkę, związane z podniesieniem kapitału i emisją akcji w drodze emisji publicznej oraz niepublicznej, przygotowaniem do dopuszczenia emitowanych akcji do publicznego obrotu na giełdzie oraz za pełnienie funkcji oferującego a polegające na pośrednictwie w proponowaniu nabycia lub w zbywaniu tych akcji stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-552/08-2/MC
  Czy koszty z tytułu roszczeń, ponoszone przez Spółkę na podstawie umowy (tj. związane z obsługą roszczeń w wysokości nie przekraczającej kwoty franszyzy redukcyjnej) o naprawę szkód (na osobie lub na mieniu) poniesionych przez klientów w trakcie pobytu na terenie obiektów handlowych, Spółka można uznać za jej koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-560/08-5/KS
  Czy przychód, jaki Wspólnota uzyska ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczenia suszarni wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej z przeznaczeniem tych powierzchni na adaptacje przez ich nabywców na cele mieszkalne, jest objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia tego dochodu na fundusz remontowy Wspólnoty?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-558/08-2/KS
  Czy przedmiotowe wydatki, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-546/08-2/KS
  Czy podwyższona o 500% opłata, wynikająca z przepisu art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska, uiszczana w przypadku braku wymaganego pozwolenia na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowi koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-510/08-7/ŁM
  Czy nagrody pieniężne przyznane laureatkom konkursu xxxx stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-465/08/MK
  Czy "koszty pozyskania i obsługi kredytu", tj. prowizja bankowa, opłata na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz odsetki od zaciągniętego kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy stanowią koszty uzyskania przychodu?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-510/08-5/ŁM
  Czy koszty ponoszone, zgodnie z umową najmu lokalu użytkowego numer (…)/2006 z dnia 27.10.2006 r., na rzecz najemcy: Urzędu Miasta, równe co do wartości naliczonemu podatkowi VAT od czynszu dzierżawnego, dokumentowane przez wynajmującego notą obciążeniową stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-17/08-2/AS
  Należności wypłacane przez Wnioskodawcę będącego polską spółką akcyjną osobom prawnym będącym rezydentami podatkowymi Niemiec jako właścicielom praw autorskich do oprogramowania - w ramach zbiorowej licencji zakupionej przez Spółkę od właścicieli praw do oprogramowania, w zamian za udzielenie polskiej Spółce licencji upoważniającej do dokonania szeregu instalacji na pojedynczych jednostkach komputerowych, stanowią należności licencyjne
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-516/08-4/EK
  Czy na koniec roku 2007 Spółka posiada zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych do wysokości faktycznie zgromadzonego kapitału 5.400.000 PLN, co stanowi 2.280.331,60 EUR, czy do wysokości zgromadzonego kapitału przeliczonego wg średniego rocznego kursu walut, tj. 8.626.266,48 PLN (kurs EUR 3,7829)?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-489d/08/DK
  Czy odsetki za zwłokę w opłatach za zaległy czynsz od lokali mieszkalnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-493/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej przedstawione we wniosku z dnia 06 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-495/08-2/ŁM
  Czy poniesione przez Spółkę wydatki na przygotowanie wniosku o dotację będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie danego okresu, również w sytuacji, gdy dotacja nie zostanie przyznana z przyczyn niezależnych od Spółki?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1194/08-2/KB
  Otrzymywane przez Spółkę opłaty z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej, wiążące się z przypadkami nielegalnego poboru energii elektrycznej, mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opłaty te nie są wynikiem działalności zarobkowej, natomiast uzyskiwane ich przez Spółkę zachodzi w przypadku określonych zdarzeń, których Spółka nie jest w stanie zaplanować, jak również nie ma wpływu na ich wystąpienie. W związku z powyższym, w niniejszej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc Spółka rozpozna przychód z tytułu opłat mających związek z nielegalnym poborem energii elektrycznej, z chwilą faktycznego ich otrzymania.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-485/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 07.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 07 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1219/08-4/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.08.2008r. (data wpływu 11.08.2008r.) uzupełnione pismem (data nadania 17.10.2008r., data wpływu 20.10.2008r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 14.10.2008r. Nr IPPB2/415-1176/08-2/SP, IPPB3/423-1219/08-2/MW (data doręczenia 16.10.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osó ...
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1268/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01.08.2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek -jest prawidłowe.W dniu 4.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1176/08-2/JB
  Czy w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wypłata dywidendy niepieniężnej, w przypadku gdy taką formę dywidendy przewiduje uchwała Zgromadzenia Wspólników, nie będzie skutkować dla Spółki powstaniem przychodu w rozumieniu art. 12 ust.1 ustawy o PDOP?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-465/08-3/HS
  1. Jaka jest podstawa do wyliczenia wpłat z zysku należnych od Spółki za 2008 r., w sytuacji gdy Spółka nabywa i traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku obrotowego 2008? 2. Czy zaliczki na poczet wpłat z zysku uiszczane od zysku osiągniętego w okresie, w którym Spółka nie miała statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa będą stanowiły nadpłatę w rozumieniu art. 72 Ordynacji podatkowej oraz czy Spółka będzie się mogła ubiegać o zwrot nadpłaty z tytułu wpłat z zysku w trybie przepisów Ordynacji podatkowej?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-465/08-2/HS
  1. Jaka jest podstawa naliczania zaliczek na poczet wpłat z zysku należnych od Spółki za okres od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 30 września 2008 r. (pierwszy okres rozliczeniowy Spółki z tytułu zaliczek na poczet wpłat z zysku), tj. czy podstawą będzie zysk osiągnięty od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., czy też zysk osiągnięty w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., mimo, że Spółka uzyskała status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa od dnia 21 maja 2008 r.? 2. W jaki sposób Spółka powinna ustalić podstawę do wyliczenia zaliczki na poczet wpłat z zysku, w sytuacji gdy zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczane są na zasadach uproszczonych zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-464/08-2/MC
  Czy przekazanie do konsumpcji klientom art. spożywczych stanowi koszt uzyskania przychodu?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-450/08-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2008 r. (data wpływu 14.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją prezentacji fabrykijest prawidłowe.W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony w ...
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-449/08-4/MC
  Czy poniesione wydatki w związku z organizacją szkolenia będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 212. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PP-II/4210-2/08/ZO
  Czy w sytuacji zaciągniętej u spółki holenderskiej, pożyczki Spółka jest uprawniona do uznania za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych całości płatności związanej z korzystaniem z kapitału udostępnionego przez pożyczkodawcę, w tym również dodatkowego elementu kosztowego o równowartości podatku u źródła, którego ciężar poniesienia spoczywa zgodnie z umowami pożyczek na Spółce.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-445/08-3/KS
  Czy dochód ze sprzedaży gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-440/08-2/MC
  Czy Spółka będzie miała prawo, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok, przechowywać faktury zakupowe za okres sprawozdania w formie zapisu elektronicznego (w formie skanu faktury) dla potrzeb kontroli rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-439/08-2/MC
  Czy Spółka będzie miała prawo, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok, przechowywać faktury sprzedażowe za okres sprawozdania w formie zapisu elektronicznego (w formie skanu faktury) dla potrzeb kontroli rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-444/08-4/MC
  Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym nie będzie miał do niej zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-402/08-4/MC
  Czy Urząd Gminy jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-336/08-5/DS
  Ponieważ rozporządzenie z dnia 11 lutego 1997 roku w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 1997 r. Nr 29, poz. 158 ze zm.) zawiera odesłanie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 157, poz. 792), które zostało uchylone powstaje wątpliwość, czy W(…) S.A. z siedzibą w P(…) mogą korzystać z ulgi w wypłatach z zysku na rzecz budżetu państwa?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-414/08-4/KS
  Czy nieczynna kotłownia węglowa, o której mowa w przedmiotowej sprawie, wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym jej sprzedaż jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-413/08-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 02.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 02 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-392/08-4/MC
  Jak rozdzielić przychody oraz koszty uzyskania przychodów dotyczące okresu, w którym nastąpiło przekształcenie (zmiana formy prawnej) pomiędzy Spółkę z o.o. a wspólników spółki komandytowo-akcyjnej z punktu widzenia regulacji podatku dochodowego?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-398/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-386/08-2/KS
  Czy wymienione wydatki mające wpływ na rozwój działalności Spółki i w konsekwencji na wysokość uzyskiwanych przychodów, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-345/08-4/MC
  1. Czy w oparciu o zwolnienie określone w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody uzyskiwane przez spółkę X., z tytułu odsetek wypłacanych przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Czy Wnioskodawca jest uprawniony, w oparciu o zwolnienie określone w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do zaniechania poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rzecz spółki X?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-346/08-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 04 czerwca 2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania -jest nieprawidłowe.W dniu 09 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z ...
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-364/08-2/MC
  Czy koszty zakupu wyżej wskazanych artykułów spożywczych na użytek spotkań z kontrahentami stanowią koszt uzyskania przychodu, w szczególności nie mieszcząc się w zakresie wyłączenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-364/08-3/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-364/08-4/MC
  Czy koszty zakupu wyżej wskazanych artykułów spożywczych na użytek pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu, w szczególności nie mieszcząc się w zakresie wyłączenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-364/08-3/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-374/08-2/KS
  W którym momencie należy rozpoznać przychód ze sprzedaży lokali. W dniu wpłaty środków, wystawienia faktury zaliczkowej, protokołu odbioru czy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-365/08-4/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 01 wr ...
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-339/08-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04 czerwca 2008 r. (data wpływu 05.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 05 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 01.09.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 233. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PP-II/4210-1/08/GZ
  Strona jest polską spółką z siedzibą w W. Spółka należy do francuskiej grupy inwestującej w nieruchomości. Grupa ta nabyła w Polsce w 2005r. udziały w spółkach będących właścicielami centrów handlowych. Spółka jest właścicielem centrum handlowo - rozrywkowego. W dniu 01 marca 2001r. Spółka zawarła z zagranicznym bankiem Y, umowę pożyczki m.in. na sfinansowanie budowy centrum handlowo - rozrywkowego. Pożyczka została udzielona Spółce w dolarach amerykańskich i w euro i wypłacona w 2 transzach. W lipcu 2005r. Spółka zawarła ze spółką francuską X, z siedzibą w P. - umowę pożyczki. Na mocy tej umowy X S.A. udzieliła Spółce pożyczki w EUR. Spółka część tej kwoty przeznaczyła na spłatę pożyczki udzielonej przez bank Y i poleciła X S.A. przelać określoną kwotę w EUR bezpośrednio na rachunek banku Y (w imieniu i na zlecenie Spółki). Pozostałą część Spółka poleciła X S.A. przelać na swój rachunek bankowy i przeznaczyła na bieżącą działalność operacyjną. Na dzień spłaty pożyczki zaciągniętej od banku Y Spółka rozpoznała różnice kursowe. Dla obliczenia wysokości zrealizowanych różnic kursowych Spółka zastosowała średnie kursy Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP).Spółka zwróciła się o potwierdzenie, że:1) w opisanej sytuacji Spółka postąpiła prawidłowo rozpoznając różnice kursowe na zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki zawartej z bakiem Y;2) Spółka prawidłowo zastosowała, dla obliczenia wartości zrealizowanych różnic kursowych, średni kurs NBP z dnia zapłaty zobowiązania względem banku Y.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-416/08-7/KS
  Czy Spółka może traktować przedmiotowe wydatki jako koszt uzyskania przychodu?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-416/08-6/KS
  Czy Spółka może traktować przedmiotowe wydatki jako koszt uzyskania przychodu?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-320/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu 28.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 28 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-322/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu 29.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-865/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.06.2008r. (data wpływu do BKIP 06.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 22 ust.4 w związku z art. 22 ust.4 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 06.06.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/5/SBC/08/PK-276
  Zmiana Interpretacji IndywidualnejNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 28 lutego 2008 r., Nr IP-PB3-423-526/07-2/JB przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko A. S.A przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej skutków podatkowych wniesienia papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne jest nieprawidłowe.We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego A. SA (dalej: Spółka) przedstawiła następujące zdarzenie przyszłe.Spółka do f ...
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-480/08-5/MK
  Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wynika w jakim momencie należy uzyskać certyfikat rezydencji, co oznacza, iż można go uzyskać po dokonaniu płatności pod warunkiem jednak że płatnik wykaże, iż podatnik, na rzecz którego dokonano płatności był rezydentem podatkowym innego państwa w dniu dokonania płatności. Certyfikat taki ma służyć przede wszystkim płatnikowi, od jego posiadania zależy czy Spółka ma prawo zastosować stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy podkreślić również, że to na płatniku ciąży obowiązek wykazania, że podatnik, na rzecz którego dokonał płatności był rezydentem podatkowym innego państwa w dniu dokonania płatności
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-309/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala Klinicznego przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 21.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 21 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-824/08-4/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 31.05.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie określenia momentu powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 09.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-299/08-5/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych w 2009 r. -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony p ...
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-299/08-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych w 2008 r. -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pism ...
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-302/08-3/DS
  Spółka wnosi o potwierdzenie, czy w przedstawionym stanie faktycznym, wypłacane przez Spółkę na rzecz podmiotu zagranicznego wynagrodzenie z tytułu nabywanych usług weryfikacji próbek odzieży mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności pkt 2a tego przepisu?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-296/08-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 16.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych- jest -prawidłowe- w zakresie wydatków na organizację konferencji, -nieprawidłowe- w zakresie wydatków na organizację gali, -prawidłowe- w zakresie nieodliczonego naliczonego pod ...
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-284/08-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodówjest -prawidłowe w części dotyczącej pytania nr 1 i 2, -bezprzedmiotowe w części dotyczącej pytania nr 3.W dniu 12 m ...
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-266/08-2/KS
  Czy podatek naliczony od wydatków na reprezentację, którego spółka nie może obniżyć od kwoty podatku należnego, może być kosztem uzyskania przychodu?
 249. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PP-I/4210-1/08/SP
  Czy w świetle postanowień art.15 ust.4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów (dot. wydatków na zakup towarów i usług, takich jak materiały biurowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, które wykorzystywane są w ogólnej działalności i stanowią koszty pośrednie) jest dzień, w którym faktycznie dokonano zaksięgowania na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) lub innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), czy też dzień, pod którym dany dokument został zaksięgowany (ujęty).
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-260/08-3/MC
  Czy otrzymane środki, zaliczane są do przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-238/08-4/MC
  Czy wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy promującej realizowaną inwestycję oraz na zakup (wynajem) billboardów, broszurek, folderów reklamowych, reklamujących Spółkę oraz realizowaną inwestycję będą stanowić koszty pośrednie Spółki w dacie ich poniesienia?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-318/08/NG (KAN-4012/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 21 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie prawidłowego udokumentowania wydatków poniesionych na rzecz podwykonawców (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) -jest prawidłowe.W ...
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/216/SOH/08/PK-602/08
  Zmiana Interpretacji IndywidualnejNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 17 grudnia 2007 r., Nr IP-PB3/423-192/07-4/AG przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej z siedzibą w W. przy ul. P. (dalej: Wspólnota) przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych przez Wspólnotę - stwierdzając, iż jest ona nieprawidłowa w zakresie nieuznania za przychody związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi odsetek od dł ...
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/217/SOH/08/PK-600/08
  Zmiana Interpretacji IndywidualnejNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 26 listopada 2007 r., Nr IP-PB3/423-111/07-2/AG przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, uznającą za nieprawidłowe stanowisko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej "M.’ w L. (dalej: Spółdzielnia) przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych przez Spółdzielnię - stwierdzając, iż jest ona:
  - niep ...
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/182/MNX/08/489
  Zmiana Interpretacji IndywidualnejNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 25 lutego 2008 r. Nr ILPB3/423-243/07-4/MC przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, uznającą za nieprawidłowe stanowisko P. Sp. z o.o. z siedzibą w P. (NIP: (...)), przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez TBS stwierdzając, iż jest nieprawidłowa.We wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, P. ...
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/6/SRG/08/PK-276
  Zmiana Interpretacji IndywidualnejNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 28 listopada 2007 r., nr IBPB 3/423-87/07/BG przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, uznającą za prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych wniesienia do funduszu inwestycyjnego papierów wartościowych - stwierdzając, iż wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oraz stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku są nieprawidłowe.Wniosek Domu Maklerskiego (...) z dnia 28 s ...
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-228/08-3/MC
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego (w tym w szczególności przyjętej przez Spółkę strategii marketingowej na kolejne lata) oraz brzmienia wydanej przez Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w P., należy przyjąć, że dla potrzeb rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatki na zakup upominków zawierających logo Spółki, których przekazywanie przez Spółkę ma na celu promocję marki oraz utrwalenia oznaczenia firmy w pamięci aktualnych oraz przyszłych nabywców, zachęcając ich w konsekwencji do nabywania produktów Spółki?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-228/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej Ax Wx przedstawione we wniosku z dnia 07.04.2008 r. (data wpływu 15.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 15 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-207/08-3/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-586/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2008r. (data wpływu 02.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz funkcjonowania Rady Programowej i jej członków -jest prawidłowe.W dniu 02.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-481/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 28 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia czy planowane zbycie środków trwałych Banku będzie stanowiło zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o których mowa w art. 4a pkt 3 i pkt 4 tej ustawy -jest pr ...
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-554/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-590/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.03.2008r. (data wpływu 03.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 03.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-237/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 roku (data wpływu 21 kwietnia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 tej ustawy w związku z połączeniem podmiotów metodą ...
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-512/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2008r. (data wpływu 23.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania art.38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 23.03.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku do ...
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-461/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana X przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nabycia udziałów w innej spółce z o.o. -jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-519/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 25.03.2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-515/08-2/ER
  Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku CIT, w związku z planowanym zniesieniem denominacji Pożyczek (denominowanych w EURO) zaciągniętych przez Spółkę powstanie dla Spółki obowiązek rozpoznania przychodów albo kosztów, w szczególności z tytułu różnic kursowych wynikających:1.ze zniesienia denominowania Pożyczek,2.ze spłaty ww Pożyczek (w złotych polskich)
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-184/08-3/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17.06.2008 r., o ud ...
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-445/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2008r. (data wpływu 25.03.2008r.), uzupełnione pismem z dnia 11.06.2008r. (fax - data wpływu 11.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasady obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość strat podatkowych poniesionych w latach 2003-2004 -jest prawidłowe. ...
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-453/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przychody z prowizji wynikające z faktur podlegają opodatkowaniu w Polsce -jest prawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-392/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13.02.2008r. (data wpływu 29.02.2008r.), uzupełnionego o pełnomocnictwo na podstawie wezwania z dnia 13.05.2008r. Nr IP-PB3-423-392/08-2/JB, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dobrowolne umorzenie akcji posiadanych przez R... w I... bez wynagro ...
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-457/08-02/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia "XX", przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-459/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatk ...
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-153/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-146/08-4/MC
  1. Czy w związku ze zmianą brzmienia art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 roku, dotyczącą zasad zarachowania przychodów należnych do określonych miesięcy i lat podatkowych, postępowanie Spółki dotyczące kwalifikowania przychodów ze sprzedaży biletów okresowych, opisane w powyższym stanie faktycznym, jest zgodne z prawem po dniu 1 stycznia 2007 roku?2. Czy wartość przychodów pozyskanych w grudniu 2007 roku, a dotyczących sprzedaży "nowych" wyższych nominałów biletowych (jednorazowych i okresowych) winna być zaliczona do przychodów należnych grudnia 2007 roku, czy okresów na które faktycznie obowiązywały sprzedane bilety, tj. stycznia 2008 i miesięcy następnych?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-148/08-3/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2008 r. (data wpływu 22.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-148/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2008 r. (data wpływu 22.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-137/08-3/MC
  W którym miesiącu powstaje przychód do opodatkowania w zakresie sprzedaży biletów miesięcznych, czy w miesiącu grudniu 2007 r. czy też w styczniu 2008 r.?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-139/08-3/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 21.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 21 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 16.05.2008 r. (data wpływu) - o udzielenie ...
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-141/08-4/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia Hodowców (...), przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2008 r. (data wpływu 22 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 03 kwietnia 2008 r. (data wpływu) - ...
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-121/08-2/DS
  Czy podatek dochodowy od przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności o charakterze ciągłym, wykonywanej przez dłuższy okres, polegającej na archiwizacji dokumentów może być rozliczony w czasie, proporcjonalnie do przychodów osiągniętych z tytułu częściowego wykonania usługi w danym okresie?
 283. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/005-577/07/KS
  Podatnik zwrócił się z prośbą o potwierdzenie, że w przedstawionym stanie faktycznym, stosowana przez Spółkę zasada rozliczania z podmiotami powiązanymi, na rzecz których Spółka świadczy usługi marketingowe, oparta na metodzie ustalania wynagrodzenia "koszt plus" pozwala, aby wszystkie wydatki ponoszone przez Spółkę w związku ze świadczonymi usługami i uwzględniane w bazie kosztowej stanowiły jej koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -ze względu na bezpośredni związek z faktycznie uzyskiwanym przychodem w postaci wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług marketingowych oraz, że do wydatków uwzględnianych w wynagrodzeniu za usługi marketingowe nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-120/08-3/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta i Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 06.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia podmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 06 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony o dodatkową opłatę wniesioną w dniu 14.04.2008 r. - o udzie ...
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-122/08-2/MC
  1. Czy z tytułu wypłat na rzecz japońskiego kontrahenta na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego? 2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1 - w jakiej wysokości (przy zastosowaniu której stawki) i w jakich terminach Wnioskodawca winien pobrać ten podatek?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-192/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2008r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu z tytułu udziału w spółce nie będącej osobą prawną -jest nieprawidłowe.W dniu 04.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-494/07-4/JG
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 7 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 10 marca 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 lutego 2008 r. Nr IP-PB3-423-494/07-2/JG doręczonej 25 lutego 2008 r., złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.Wnioskiem z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) A Sp. z o. o. zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny:Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji wyro ...
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-181/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.01.2008r. (data wpływu 22.01.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uznania opłat poniesionych na podwyższenie kapitału zakładowego za koszty uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepi ...
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-75/08-4/MC
  Czy wydatki poniesione na nabycie gadżetów firmowych w postaci długopisów, piór, smyczy, kalendarzy, czapek, portfeli, latarek itp. opatrzonych logo Spółki przeznaczonych do nieodpłatnego rozprowadzenia wśród kontrahentów i kooperantów stanowią koszt uzyskania przychodów jako wydatki związane z reklamą?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-74/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Kółek Rolniczych, przedstawione we wniosku z dnia 07 stycznia 2008 r. (data wpływu 10.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy nabyciu nieruchomości gruntowej przez Spółdzielnię w drodze zasiedzenia -jest nieprawidłowe.W dniu 10 stycznia ...
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8213/43/ZDA/08/PK-54
  Zmiana Interpretacji IndywidualnejNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 21 listopada 2007 r., Nr IP-PB3-423-69/07-4/MS przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, stwierdzając, iż jest ona nieprawidłowa, oraz, że stanowisko (...) Leasing Polska S.A. przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, w zakresie zasad opodatkowania dochodu ze sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku zmiany pierwotnie określonego okresu trwania umowy, jest prawidłowe.Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku (...) Leasing Polska S.A. (dalej: Spółka) z dnia 7 sie ...
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/55/SOH/08/PK-181
  Zmiana Interpretacji IndywidualnejNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 14 grudnia 2007 r., Nr IB PB 3/423-174/07-2/MŚ przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, uznającą za nieprawidłowe stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek dyskontowych oraz opłat i prowizji bankowych dotyczących emitowanych obligacji w celu pozyskania środków finansowych na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem jego lokali na sprzedaż- s ...
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-58/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji im. X, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2007 r. (data wpływu 02.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych- jest prawidłowe.W dniu 02 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-51/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 28 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 28 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-29/08-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu - 17.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu przedawnionego- jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12.03.2008 r., o udzielenie pisemnej inter ...
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-6/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z:1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-5/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z: 1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-2/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z: 1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-6/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z:1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-2/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z: 1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-4/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z: 1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-44/08-3/MC
  Czy na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów: - są ponoszone przez Spółkę wydatki związane z: 1) organizowaniem dla kontrahentów szkoleń/konferencji o charakterze instruktażowym, dotyczących kwestii technicznych oferowanych towarów (funkcjonowanie, użytkowanie, serwis, etc.); 2) zapraszaniem kontrahentów Spółki na targi branżowe oraz wyjazdy, w trakcie których prezentowane są fabryki X w Niemczech - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc.; 3) nieodpłatnym przekazywaniem kontrahentom gadżetów (towarów takich jak kalendarze, długopisy, portfele, kubki, etc.) opatrzonych w logo Spółki - tj. wydatki na nabycie gadżetów oraz opatrzenie ich w logo Spółki; 4) organizowaniem wewnętrznych/nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Spółki oraz osób trzecich świadczących na rzecz Spółki usługi pośrednictwa sprzedaży, w zakresie kwestii handlowych (nowowprowadzone towary do asortymentu, techniki sprzedaży, obsługa klienta, implementacja innych wytycznych polityki handlowej Spółki, etc.) - tj. wydatki organizacyjne, przejazd, nocleg, wyżywienie, etc. - związany z wydatkami/przekazaniami/zużyciem na reprezentację nieodliczony naliczony VAT lub naliczony należny VAT.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8213/542/SBC/07/PK-305
  Zmiana Interpretacji IndywidualnejNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 26 września 2007 r., Nr IBPB 3/423-26/07/MS przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, uznającą za prawidłowe stanowisko Banku przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów strat w środkach pieniężnych, powstałych na skutek wyłudzenia kredytu - stwierdzając, iż jest ona nieprawidłowa.Wniosek (...) Bank S.A. z dnia 26 lipca 2007 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa p ...
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-39/08-2/MC
  Czy naliczane comiesięcznie przez Spółkę opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za składowanie odpadów, jako koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich zarachowania na podstawie dowodu wewnętrznego?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-41/08-3/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 21.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 21 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17.03.2008 r., ...
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-23/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 17.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą ...
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-8/08-4/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007r. (data wpływu 13 grudnia 2007r.) uzupełnionego doręczonym pełnomocnictwem na wezwanie Nr IP-PB3-423-8/08-2/KB z dnia 26 lutego 2008r. (data wpływu 06.03.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zmiany roku podatkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 13 gru ...
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-6/08-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 04 grudnia 2007 r. (data wpływu 07.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 07 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27.02.2008 r. (data w ...
 309. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów podatników (np. spółdzielni mieszkaniowych) prowadzących gospodarkę zasobami mieszkaniowymi - art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-517/07-4/AG
  Czy w opisanej sytuacji regulowania zobowiązań wynikających z faktur w walutach obcych, otrzymanych przez X PLdodatnie różnice kursowe występujące pomiędzy kwotą poniesionych kosztów przeliczonych na złote polskie według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, a kwotą wynikającą z otrzymanych faktur przeliczoną po kursie używanym w systemie nettingowym, powiększają przychody X PL podlegające opodatkowaniu, a ujemne różnice kursowe powstające w analogiczny sposób powiększają dla celów podatkowych koszty uzyskania przychodów X PL? czy do obliczania wspomnianych różnic kursowych prawidłowym jest stosowanie rynkowego kursu z dnia Process Date (dnia w którym zlecenie X PL zapłaty określonej faktury jest przetworzone w celu jego ujęcia w systemie nettingowym)?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-541/07-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu w związku ze sprzedażą akcji poniżej ich wartości nominalnej -jest nieprawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-535/07-2/GJ
  Wypłata dywidendy nie jest wydatkiem umożliwiającym powstanie źródła przychodu. Nie jest też związana z utrzymaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodów. Tym samym dywidenda nie stanowi kosztu podatkowego w spółce wypłacającej. Pozyskanie środków na wypłatę dywidendy ma bezpośredni związek z czystym zyskiem, podlegającym podziałowi. Oznacza to, że dotyczy tej części osiągniętego dochodu, która pozostanie po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, również wydatki związane z kredytem zaciągniętym na wypłatę dywidendy w postaci odsetek, prowizji i innych opłat, jako związane z kategorią wydatków nie będących kosztami uzyskania przychodów, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-526/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2007r. (data wpływu 03.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w następującym zakresie, czy wniesienie do funduszu inwestycyjnego udziałów/papierów wartościowych w zamian za wydanie certyfikatów inwestycyjnych funduszu jest zdarzeniem podatkowym, które skutkuje ...
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-275/07-5/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007 r. (data wpływu 23.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych w 2008 r. -jest nieprawidłowe.W dniu 23.11.2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 26 ...
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-535/07-2/GJ
  Wypłata dywidendy nie jest wydatkiem umożliwiającym powstanie źródła przychodu. Nie jest też związana z utrzymaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodów. Tym samym dywidenda nie stanowi kosztu podatkowego w spółce wypłacającej. Pozyskanie środków na wypłatę dywidendy ma bezpośredni związek z czystym zyskiem, podlegającym podziałowi. Oznacza to, że dotyczy tej części osiągniętego dochodu, która pozostanie po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, również wydatki związane z kredytem zaciągniętym na wypłatę dywidendy w postaci odsetek, prowizji i innych opłat, jako związane z kategorią wydatków nie będących kosztami uzyskania przychodów, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-238/07-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki P Oddział w Polsce przedstawione we wniosku z dnia 07 listopada 2007 r. (data wpływu 15.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 15 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 07.12.2007 r. ...
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-16/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 roku, w celu wyceny i amortyzacji otrzymanych wkładem niepienięż ...
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-222/07-4/MC
  1. Czy całość kosztów zorganizowanych spotkań szkoleniowo-reklamowych tj. wynajem sali ze sprzętem, zaproszenia, materiały biurowe (notesy, długopisy, metrówki), noclegi, wyżywienie, parkingi i inne usługi dodatkowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 2. Do jakiej grupy kosztów należy zaliczyć wydawanie gadżetów - czy będą to materiały reklamowe w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów czy działania reprezentacyjne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Czy prawidłowo jest kwalifikowane bezpłatne wydanie towarów handlowych na cele reklamy jako koszty uzyskania przychodów?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-286/07-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala Specjalistycznego przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-503/07-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem aportu -jest nieprawidłowe.W dniu 26.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-511/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.11.2007r (data wpływu 28.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym oraz związanego z nią podatku od towarów i usług -jest prawidłowe.W dniu 28.11.2007r. został złożony ww. wnios ...
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-513/07-2/KUKM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 29 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-501/07-2/EM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 26.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-506/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.11.2007r.(data wpływu 26.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia przychodu firmy o wartość udzielonych rabatów -jest nieprawidłowe.W dniu 26.11.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-495/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 22 listopada 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie przychodów i kosztów podatkowych-jest nieprawidłowe.W dniu 22 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku d ...
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-497/07-5/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16.11.2007r. (data wpływu 23.11.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie odpisów amortyzacyjnych (pytanie nr 3) -jest prawidłowe.W dniu 23 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego ...
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-489/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 22.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania dochodu po stronie spółki przejmującej (pytanie nr 3) -jest prawidłowe.W dniu 22.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-494/07-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup specjalistycznych narzędzi - jest nieprawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-489/07-3/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 22.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu po stronie spółki dzielonej (pytanie nr 2) -jest prawidłowe.W dniu 22.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-493/07-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów faktur wystawionych w marcu 2007 r. -jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-184/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej wypłacanej rezydentowi czeskiemu -jest prawidłowe.W dniu 3 grudn ...
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-184a/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych Skarbowi Państwa -jest prawidłowe.W dniu 3 ...
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-512/07-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007r. (data wpływu 29 listopada 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych- jest nieprawidłowe.W dniu 29 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej p ...
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-263/07-3/MC
  Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie wydatki przedstawione w stanie faktycznym związane z nabyciem udziałów w innej jednostce, mogą być odnoszone w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-210/07-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością F. z dnia 30.10.2007 r. (data wpływu 06.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłaty adiacenckiej- jest prawidłowe.W dniu 06.11.2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 23.01.2008 r. (dat ...
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-520/07-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.11.2007 r. (data wpływu 30.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczania przez spółkę przejmującą strat własnych z lat ubiegłych -jest prawidłowe.W dniu 30.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-477/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.11.2007r. (data wpływu 20.11.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z odstąpienia, przed upływem trzech lat, od stosowania metody ustalania różnic kursowych zgodnie z ustawą o rachunkowości -jest nieprawidłowe.W dniu 20.11.2007r ...
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-256/07-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością M. M., przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania przez Spółkę z uproszczonej formy wpłacania zaliczek miesięcznych w 2008 r.- jest prawidłowe.W dniu 19.11.2007 r. ...
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-466/07-3/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem aportem przedsiębiorstwa -jest nieprawidłowe.W dniu 19.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-472/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.), uzupełnionego w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17.01.2008 r., pismem z dnia 23.01.2008 r. (wpływ 28.01.2008 r.) - w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych zwrotu wniesionych przez wspólnika dopłat do spółki (pyt ...
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-471/07-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007r. (data wpływu 19.11.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów usługi cateringowej -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej ...
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-472/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.), uzupełnionego w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17.01.2008 r., pismem z dnia 23.01.2008 r. (wpływ 28.01.2008 r.) - w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych zwrotu wniesionych przez wspólnika dopłat do spółki (pyt ...
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-244/07-2/MC
  Czy w związku z weryfikacją dokonaną przez sąd wielkości należnych kar umownych i zmniejszeniem kar umownych należnych dla X, różnica czyli wartość nienależnie naliczonych kar umownych wraz z odsetkami, stanowi aktualnie koszt uzyskania przychodu dla Y?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-239/07-3/MC
  Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione na zakup towarów z umieszczonym na nich logo przedsiębiorstwa (np. maskotki, smycze, długopisy, kalendarze, kubki, podkładki, koszulki, kartki świąteczne) będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
 345. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD7/0682/68/ZDA/08/1464/07
  Postanowienia umowy z dnia 7 czerwca 1988 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65) nie mają zastosowania do Hong Kongu. Zgodnie z prawem chińskim Hong Kong ma własną niezależną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach podatkowych.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-235/07-2/MC
  Czy ponoszone wydatki na:1) zakup kwiatów ciętych, służących do wystroju pomieszczeń Spółki tj. recepcji, gabinetów oraz zakup dekoracji w postaci choinek, lampek, stroików, bombek, pisanek, a także zakup usług dekoratorskich z okazji świąt, w celu udekorowania budynku i pomieszczeń Spółki,2) zakup usług cateringowych, artykułów spożywczych oraz koszty występów artystycznych, które to wydatki ponoszone są przy okazji organizacji imprez o charakterze reklamowym, promocyjnym, czy też przy okazji organizacji targów, wystaw czy sympozjów, w których uczestniczy Spółka, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie ich poniesienia?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-470-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X S.A., przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 15.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 15.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-440/07-2/EM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.10.2007 r. (data wpływu 16.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia przychodu firmy o udzielone bonifikaty -jest nieprawidłowe.W dniu 16.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-498/07-2/JG
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-439/07-2/EM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r.(data wpływu 16.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 16.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-460/07-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.11.2007 r. (data wpływu 16.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 16.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-454/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2007r. (data wpływu 15.11.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki aportem spełniającym wymogi art. 55 1 ustawy Kodeks cywilny -jest prawidłowe.W ...
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-514/07-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodów uzyskanych przez Wspólnotę z wynajmu części wspólnych -jest nieprawidłowe.W dniu 29.11.2007 r., został złożony wniosek o udzielenie pisemne ...
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-507/07-3/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2007r (data wpływu 27.11.2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 07.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów "wstępnej" raty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 27.11.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-483/07-4/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zarządu Użytkowników Parkingu przedstawione we wniosku z dnia 19.11.2007 r. (data wpływu 21.11.2007 r.), oraz piśmie z dnia 25.01.2007 r., uzupełniającym stan faktyczny na wezwanie nr IP-PB3-423-483/07-2/ER z dn. 15.01.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania działalności podatkiem dochodowym od osób prawnych -jest prawidłowe.W dni ...
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-450/07-2/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 06 listopada 2007r. (data wpływu 12.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych, -jest nieprawidłowe.W dniu 12.11.2007r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423/499/07-2/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 22.11. 2007r. /data wpływu 26.11.2007r./ o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych CIT-8, jednostek budżetowych zwolnionych podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o p ...
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-500/07-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodów uzyskanych przez Wspólnotę z odsetek od zaległości w czynszach -jest nieprawidłowe.W dniu 26.11.2007 r., został złożony wniosek o udzieleni ...
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-453/07-2/EM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.11.2007 r. (data wpływu 14.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 14.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-213/07-2/MC
  1. Czy wydatki poniesione na opracowanie mapy numerycznej terenu, na którym zlokalizowana jest firma oraz pas terenu przyległego do zakładu S.A., która to następnie została przekazana do Starostwa Powiatowego w X stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu?2. Czy wydatki, o których mowa w pkt 1 nie będące kosztami bezpośrednimi powinny być zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych potrącone w dacie ich poniesienia, czyli w dacie ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych, która jest równoznaczna z datą określoną na fakturze dokumentującej zakup mapy numerycznej?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-430/07-2/KUKM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) o podatku dochodowym od osób prawnych -jest prawidłowe.W dniu 5 listopada 2007 r. zosta ...
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-428/07-3/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 05 listopada 2007r.) wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych -jest nieprawidłowe.W dniu 05 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku ...
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-206/07-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. reprezentowanej przez Panią S. M.-W., Pana K.K., przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2007 r. (data wpływu 02.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych - jest:
  - nieprawidłowe w ...
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-411/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.10.2007 r. (data wpływu 31.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad ustalenia wartości początkowej innych, niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, składników majątkowych przedsiębiorstwa otrzymanych w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu ...
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-194/07-2/HS
  1. Czy koszty poniesione przez Spółkę w związku z realizacją Planu stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy Spółka powinna rozpoznać wydatki związane z obsługą Planu jako koszty uzyskania przychodów dopiero z chwilą upływu okresu restrykcyjnego w wysokości wydatków poniesionych w trakcie tego okresu pomniejszonych o ewentualne zwroty kosztów Planu dotyczących tego okresu? 3. Czy wypłaty dokonywane na rzecz Spółki w związku z realizacją Planu podlegają podatkowi u źródła w Polsce w świetle art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią podpisaną w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-192/07-2/MC
  Czy wydatki na nabycie upominków (gadżetów) opatrzonych logo firmy stanowią koszty uzyskania przychodów jako wydatki związane z reklamą?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-401/07-3/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki P Polska Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2007r. (data wpływu 29.10.2007r.), uzupełnionym na wezwanie Nr IP-PB3-423-401/07-02/IK z dnia 11 stycznia 2008 r. pismem z dnia 23.01.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 3 i 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawn ...
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-398/07-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prac remontowo-adaptacyjnych -jest nieprawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-243/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dywidendyjest prawidłowe.W dniu 26 października 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udziel ...
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-406/07-2/JB
  Czy z chwilą podjęcia ostatecznej decyzji o zaniechaniu dalszego wdrażania systemów informatycznych (podjęcia uchwały Zarządu w tym zakresie), Spółka uprawniona będzie do zaliczenia wydatków związanych z ich wdrożeniem do kosztów uzyskania przychodu ?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-438/07-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 14.11.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od nabytego środka trwałego -jest prawidłowe.W dniu 14 listopada 2007 r. został złożony ww. w ...
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-227/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości:- zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenie oddelegowanego członka rady nadzorcze ...
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-352/07-2/KUKM
  Agencja będzie mogła zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia opłatę adiacencką wynikającą z decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze na mocy dyspozycji przepisu art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-338/07-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007 r. (data wpływu 16.10.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodów uzyskanych przez Wspólnotę z odsetek od zaległości w czynszach, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynajmu dachu-jest nieprawidło ...
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-219/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:- zwolnienia od podatku dochodu przeznaczonego na cele statutowejest prawidłowe,- udokumentowania wydatków poniesionych n ...
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-158/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X Obuwie reprezentowanej przez Pełnomocników - Panów P.Ch. i A.M., przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007 r. (data wpływu 11.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 11 października ...
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-294/07-3/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.), uzupełnionym na wezwanie Nr IP-PB3-423-294/07-02/IK z dnia 5 grudnia 2007r. pismem z dnia 17 grudnia 2007r. (data wpływu: 19.12.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 3 i 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób pr ...
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-307/07-2/KUKM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru podatku zryczałtowanego -jest prawidłowe.W dniu 8 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-191/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 02 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania w części dotyczącej zaliczenia do niej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji O ...
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-125/07-4/GJ
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 29.11.2007r. (data wpływu 03.12.2007r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 13 listopada 2007r. znak IP-PB3-423-125/07-2/GJ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.Wnioskiem z dnia 23 sierpnia 2007r. Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przedstawiając stan faktyczny:Spółka ponosząc wydatki na cele reprezentacyjne , na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje do nich obniżenia k ...
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-308/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup gadżetów z logo firmy -jest nieprawidłowe.W dniu 08.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILB3/423-139/07-2/MC
  Czy koszty zakupu ubiorów opatrzonych nazwami marek produktów Spółki, które to ubiory przekazywane są kontrahentom lub ich pracownikom z przeznaczeniem dla osób wykonujących prace budowlane, stanowią koszty reklamy i mogą być przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 383. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0039/07/SMA
  Dotyczy kwestii zakwalifikowania przekazanych do jednostki macierzystej przez zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze towarów i materiałów, do kosztów uzyskania przychodów, pomimo nie uzyskania z tego tytułu przychodów.
 384. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-53/07
  Czy wypłacone przez Spółkę - na skutek przekształcenia podmiotu - byłym wspólnikom kwoty odpowiadającej wartość udziałów zgodnie z art. 565 k.s.h. tj. Na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia stanowią dla Jednostki koszty uzyskania przychodów?
 385. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0038/07/KB
  Dotyczy zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności Wspólnoty należnych od właściciela lokalu użytkowego z tytułu zaległych wpłat na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.
 386. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0037/07/KB
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania zwracanych członkom spółdzielni części zaliczek za media.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-215/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2007 r. (data wpływu 17.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wartości początkowej, umorzenia oraz stawek amortyzacji podatkowej środków trwałych przejętych w wyniku połączenia spółek w świetle sukcesji generalnej -jest prawidłowe.W dniu 17 wrześ ...
 388. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0036/07/AB
  Dotyczy kosztów uzyskania przychodów.
 389. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/42181-0009/07/PK
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wartości, przekazanych przez Jednostkę różnym osobom, prezentów.
 390. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0035/07/AB
  Dotyczy faktycznie zastosowanego kursu waluty do przeliczenia wartości otrzymanej na walutowy rachunek bankowy należności w walucie obcej.
 391. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0032/07/KB
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów, wydatki na zakup materiałów promocyjnych , m.in. w postaci: 1. kalendarza trójdzielnego z logo oraz informacja na temat siedziby, strony internetowej, numerów telefonów oraz krótka informacja na temat rodzaju sprzedawanych produktów, 2. kalendarza planszowego z logo oraz informacja na temat siedziby, strony internetowej , numerów telefonów, 3. terminarza w twardej okładce z logo oraz informacja na temat siedziby, strony internetowej , numerów telefonów, 4. bloczków do zapisywania informacji z logo oraz informacje na temat siedziby, strony internetowej , numerów telefonów, 5. cukierków z logo oraz informacja na temat strony internetowej?
 392. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0031/07/AB
  We wniosku Jednostka zwróciła się m.in. o wyjaśnienie, czy stanowią koszty uzyskania przychodów: 1) wydatki z tytułu zakupu kalendarzy i różnych gadżetów ( koszulki, polary, kubki, kalkulatory), na których umieszcza się logo firmy i rozdaje kontrahentom na targach oraz podczas spotkań handlowych, 2) wydatki z tytułu zakupu artykułów spożywczych i napojów (w tym również alkoholowych) i poczęstunku gości odwiedzających stoisko firmowe na targach.
 393. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0033/07/KB
  Dotyczy daty powstania przychodu, w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych .
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-96/07-2/MC
  Czy dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 395. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0029/07/SMA
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów: - wydatki na szkolenia organizowane dla pracowników Oddziałów, na które składają się koszty zatrudnienia wykładowców, przygotowania materiałów szkoleniowych, zakwaterowania i wyżywienia, - wydatki na napoje i drobny poczęstunek udostępniany pracownikom w trakcie trwania szkolenia oraz w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej? Zakupu napojów oraz artykułów spożywczych stanowiących poczęstunek dokonuje samodzielnie Jednostka.
 396. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PP-II/4210-2/07/EŻ
  Czy Bank jako spółka przejmująca, powstała w wyniku podziału przez wydzielenie, zorganizowaną część przedsiębiorstwa X, wstępuje w obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 kwot przychodów, kosztów ich uzyskania i dochodu pozostających w związku z przydzielonymi Bankowi w planie podziału, składnikami majątku banku X za cały rok podatkowy 2007 oraz kwoty zaliczek na podatek zapłacony przez bank X od tej części dochodu?
 397. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 150/07
  Jeżeli środki transportu wykorzystywane są przez Kasę Krajową w jej działalności niezarobkowej, uregulowanej przepisami o s.k.o.k, to nie podlegają one amortyzacji z uwagi na treść art. 16 a ust. 1 updop i koszty z tego tytułu nie powiększają dochodu. Jeżeli natomiast Kasa Krajowa wykorzystuje środki transportu w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to co prawda podlegają one amortyzacji, jednakże dochód w ten sposób uzyskany nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodwego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 33 updop, bowiem zwolnienie to dotyczy tylko dochodu z działalności niezarobkowej.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-116/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2007r. ( data wpływu 20.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych usług gastronomicznych i cateringowych -jest prawidłowe.W dniu 20.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-109/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 21.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 21.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-61/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 roku (data wpływu 27 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika spółki jawnej w związku z odpłatnym zbyciem przez tą spółkę nieruch ...
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-92/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007 r. (data wpływu 17.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia własnej straty podatkowej -jest prawidłowe.W dniu 17.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-93/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007 r. (data wpływu 17.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu połączenia-jest prawidłowe.W dniu 17.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-95/07-2/AG
  ITERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007 r. (data wpływu 17.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku złożenia zeznania rocznego -jest prawidłowe.W dniu 17.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-90/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r. -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-86/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r. -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-90/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r. -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-83/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r. -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-85/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r. -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-87/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r. -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-89/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r. -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-91/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r. -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-84/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r. -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-88/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r. -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-176/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2007r (data wpływu 05.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym -jest nieprawidłowe.W dniu 05.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-65/07-6/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania wydatków na zakup organizacji koncertu w koszty uzyskania przychodów jako wydatki na reklamę -jest nieprawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-65/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie wyłączenia z przychodów środków przeksięgowanych z funduszu Rady Nadzorczej na fundusz zasobowy -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-65/07-5/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie wyłączenia z przychodów wpłat członków Banku na fundusze zwrotne -jest nieprawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-69/07-4/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) - uzupełnionego na wezwanie nr IP-PB3-423-69/07-2/MS pismem z dnia 19.10.2007 r. (data wpływu 23.10.2007 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad ustalania dochodu z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu korzystającemu w s ...
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-69/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) - uzupełnionego na wezwanie nr IP-PB3-423-69/07-2/MS pismem z dnia 19.10.2007 r. (data wpływu 23.10.2007 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad ustalania dochodu z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu korzystającemu w s ...
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-38/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad zwolnienia dochodu uzyskanego przez Szpital na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy -jest prawidłowe.W dniu 19 września 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-60/07-2/MC
  Czy dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-53/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 3 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z dywidendy wypłaconej jej udziałowcowi, będącemu osobą fizyczną -jest prawidłowe.W dniu 3 października 2007 r. (data wpływu) został złożo ...
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-34/07-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "C.", przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2007 r. (data wpływu 07.08.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania prowadzonej przez Spółkę działalności do działalności rolniczej- jest nieprawidłowe.W dniu 07.08.2007 r. został złożony ...
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-39/07-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej "N.", przedstawione we wniosku z dnia 03.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych- jest prawidłowe.W dniu 13.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 425. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/42181-0004/07/SMA
  Dotyczy powstania przychodu podatkowego z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli w związku z umową odnowienia zobowiązania określoną w art. 506 KC.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-33/07-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej D. F. G., przedstawione we wniosku z dnia 02.08.2007 r. (data wpływu 06.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dniu 06.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 427. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0027/07/KMA
  Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych środków pomocowych otrzymanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-40/07-2/MC
  Czy Spółdzielnia ma prawo ustalić zaliczki na podatek dochodowy w 2008 r. w oparciu o podatek należny wynikający z zeznania ostatecznego za 2007 r.?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-67/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2007r (data wpływu 13.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 13.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-39/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2007 r. (data wpływu 31.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodów- jest nieprawidłowe.W dniu 31.07.2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony w dniu 14.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 431. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0026/07/KB
  Dotyczy opodatkowania niektórych przychodów Wspólnoty Mieszkaniowej w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz opodatkowania członków Wspólnoty na podstawie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-58/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 r. (data wpływu 8 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości rolnej -jest prawidłowe.W dniu 08.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 433. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0025/07/PK
  Dotyczy zwolnienia dochodów spółdzielni mieszkaniowych z podatku dochodowego od osób prawnych.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-33/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.07.2007 r. (data wpływu 30.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 30.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-36/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2007 r. (data wpływu 30.07.2007 r.) - uzupełnionego na wezwanie nr IP-PB3-423-36/07-2/AG pismem z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie umowy leasingu -jest nieprawidłowe.W dniu 30.07.2007 r. został złożony ww. wniose ...
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-36/07-5/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2007 r. (data wpływu 30.07.2007 r.) - uzupełnionego na wezwanie nr IP-PB3-423-36/07-2/AG pismem z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie umowy wieczystego użytkowania gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 30.07.2007 r. zos ...
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-45/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2007 r. (data wpływu 03.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie leasingu -jest prawidłowe.W dniu 03.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego ...
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-44/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Budżetowego, przedstawione we wniosku z dnia 31.07.2007r. (data wpływu 03.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania do osiąganych dochodów zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 03.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-9/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2007r. (data wpływu 11.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od prawnych w zakresie podmiotu i przedmiotu opodatkowania-jest prawidłowe.W dniu 11.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-4/07
  Czy przychody z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ,a uzyskany z tego źródła dochód podlega zwolnieniu z podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-21/07-2/MC
  Czy przychód z tytułu działalności deweloperskiej powstanie w momencie poszczególnych wpłat zaliczkowych czy w momencie przeniesienia własności lokalu w formie podpisania aktu notarialnego?
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-47/MC/07
  Zgodnie z umową w Spółce przebywał wietnamski inżynier spawalnik w celu zapoznania się ze specyfiką produkcji i wymaganiami jakie muszą spełniać kandydaci do pracy. Wietnamski inżynier będzie odpowiedzialny za weryfikację umiejętności kandydatów do pracy. Spółka była zobowiązana do pokrycia jego kosztów przejazdu i zakwaterowania. Czy wymienione wyżej wydatki będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów ?
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-48/MC/07
  Czy wystawione przez Spółkę w bieżącym okresie, jeszcze przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za okres poprzedni, faktury korygujące dokumentujące udzielone przez Spółkę rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje dot. zdarzeń zaistniałych w poprzednim okresie rozliczeniowym powinny korygować przychody Spółki osiągnięte w okresie poprzednim ?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-44/MC/07
  Czy wpływy ze sprzedaży biletów miesięcznych, na podstawie art. 12 ust. 3c i w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinny być przez Spółke uznane za przychody w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego ?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-45/MC/07
  Czy zarówno otrzymane przez Spółkę faktury korygujące, jak też zrealizowane skonto w okresie bieżącym, ale przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za okres poprzedni, dot. przy tym zdarzeń mających miejsce w okresie poprzednim - przy założeniu, że ma to miejsce przed upływem terminu określonego do złożenia zeznania rocznego za okres poprzedni - należy skorygować koszty podatkowe okresu poprzedniego?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-41/TP/07
  Czy wynagrodzenie wypłacone udziałowcowi za pełnienie funkcji członka zarządu stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?
 447. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1088/06
  Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę kasacyjną stwierdził, iż w rozpatrywanej sprawie nie miało miejsce błędne ustalenie stanu faktycznego przez organy podatkowe, przyjęte następnie przez Sąd Administracyjny I instancji. W związku z tym NSA uznał za zgodny z prawem wyrok Sądu I instancji w przedmiocie zaniżenia przez Spółkę przychodu wynikającego z wniesienia przez jednego ze wspólników dobrowolnej dopłaty do kapitału Spółki wbrew przepisom kodeksu spółek handlowych oraz zaniżenia przychodu o kwotę otrzymanego przez Spółkę odszkodowania za skradziony samochód, które stanowiło środki pieniężne podatnika podlegające opodatkowaniu. Dlatego w tej sprawie nie stwierdzono naruszenia prawa materialnego w postaci art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-165/07
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy prawidłowo postępuje kwalifikując otrzymaną dotację jako dochód zwolniony, a część odpisów amortyzacyjnych nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodów?
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40/MC/07
  Czy utworzenie grupy instalacji i przeniesienie uprawnień do emisji do zarządcy grupy nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ani kosztów uzyskania przychodów?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-38/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2007 r. (data wpływu 24.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia dochodu o wysokość strat poniesionych przez przedsiębiorstwa połączone -jest prawidłowe.W dniu 24.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-25/07-3/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2007 r. (data wpływu 20 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dywidendy przekazywanej zagranicznemu akcjonariuszowi, uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2007 r. -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 20 lipca 2007 r ...
 452. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0024/07/EP
  We wniosku Jednostka zwróciła się o wyjaśnienie czy stanowią koszty uzyskania przychodów : 1. wydatki z tytułu zakupu kawy, herbaty oraz słodyczy udokumentowane fakturami Vat, opłacane ze środków bieżących, które są serwowane na posiedzeniach Rad Osiedla, Rady Nadzorczej, poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej, zebraniu przedstawicieli, w których udział biorą członkowie tych organów Spółdzielni, jak i Zarząd Spółdzielni oraz pracownicy, 2. wydatki z tytułu zakupu kawy, herbaty oraz słodyczy udokumentowane fakturami Vat, opłacane ze środków bieżących, które są serwowane na posiedzeniach Zarządu Spółdzielni?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-49/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych jako podatników podatku dochodowego od osób prawnych -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 6 sierpnia 2007 r. został złożony ...
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/423-10/07
  Czy Fundacja, jako otrzymująca darowizny, ma obowiązek składać informację CIT-D jako załącznik do zeznania CIT-8 i wykazać tylko kwotę ogółem otrzymanych darowizn - poz. 23 CIT-D (w przypadku gdy jednorazowa darowizna nie przekracza 15.000,00 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy nie przekroczyła 35.000,00 zł)?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-118/07/76804
  Czy kary pieniężne nałożone decyzją administracyjną przez UOKiK z tytułu nadużywania pozycji dominującej na rynku przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej są kosztem uzyskania przychodu? Czy kary pieniężne nałożone przez URE za niepełne wywiązanie się z obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii są kosztem uzyskania przychodu?
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-121/07/77152
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wszystkie opisane we wniosku Spółki form aktywności marketingowo - reklamowej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/415/39/07/AM
  czy od 1 września 2007r. sp. z o.o. ma prawo do kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, na zasadach określonych w art. 25 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-13-1/07
  Czy osiągnięcie przyszłych zysków z udziału podatnika w spółkach osobowych będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zwolnione z opodatkowania przyszłych dywidendy z udziału w spółce kapitałowej?
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pO-ii/423/45/mb/07
  Czy Spółka prawidłowo rozlicza różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości ze skutkiem dla celów rozliczeń podatkowych?
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-79/07/PK
  Czy przekształcenie sp. z o.o. w spółkę komandytową spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od jej obecnych udziałowców?
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-28/07/PK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na organizacje imprez integracyjnych dla pracowników?
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-52/07
  Podatnik zwrócił się m. innymi z zapytaniem czy wartość początkowa wchodzących w skład wnoszonego do spółki z o.o. ... w formie wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa ... Spółka z o.o., środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby przewidzianej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawych ich amortyzacji winna być ustalona przez podatnika, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na dzień wniesienia aportu z ograniczeniem górnej wysokości wartości początkowej, którą stanowi wartość rynkowa poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-51/07
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w stosunku do Spółki ma zastosowanie przepis art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji do 31 grudnia 2007 r. nie mają zastosowania przepisy art. 1 ustawy nowelizujące m. in. art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-31/07
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w sytuacji opisanej przez Spółkę pierwszy rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się w drugiej połowie 2006 roku zakończy się 31.12.2007 roku?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D.3/423-15/07
  Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w art. 17 ust. 1 pkt 44 dotyczącym zwolnienia od podatku dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prosi o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie definicji zasobu mieszkaniowego spółdzielni.
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-3/2007
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 02.07.2007r. uzupełnionego 18.07.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.Wnioskiem z dnia 25.06.2007 r. (data wpływu do tut. organu 02.07.2007 r.) uzupełnionym dnia 18.07.2007 r. Jednostka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia straty z działalności gospodar ...
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/423/1/45/07
  Czy środki finansowe uzyskane przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu odszkodowania od zakładu ubezpieczeń będące konsekwencją uprzedniego ubezpieczenia nieruchomości wspólnej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/415-11/07/DD
  Czy wspólnota prawidłowo kwalifikuje jako przychody podatkowe-zaliczki z tytułu utrzymania kosztów zarządu nieruchomością wspólną?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/415-12/07/DD
  czy wspólnota prawidłowo kwalifikuje jako przychody podatkowe-zaliczki z tytułu kosztów utrzymania indywidualnych lokali?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-8/07
  Czy wszystkie wydatki związane ze szkoleniem stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/8/07/JK
  czy od 1 stycznia 2007 r. wspólnota mieszkaniowa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od dochodów:z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat wspólnoty,z tytułu odsetek płaconych przez właścicieli indywidualnych za nieterminowe wpłaty należności, w przypadku gdy nie prowadzi innej działalności niż zarządzanie nieruchomością i w przypadku gdy prowadzi inną działalność np. wynajem powierzchni reklamowej.
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-37/TP/07
  W jaki sposób można można rozliczyć stratę w latach następnych w przypadku ogłoszenia upadłości w połowie roku podatkowego?
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/52/MB/07
  W jakim momencie powstaje przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wykonaniem usług ciągłych?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-27/07/PK
  Czy w przypadku braku możliwości ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej dla celów amortyzacji, wydatki periodyczne dotyczące opłat za korzystanie z oprogramowania oraz wydatki wdrożeniowe (bez względu na to czy zostały poniesione przed czy po przekazaniu oprogramowania do używania) powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Banku w dacie ich poniesienia?
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-4/07
  Czy przychody ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie przepisu art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm.)?
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/973/KDO/423/77/07/EK
  Dotyczy daty potrącenia kosztu związanego z zakupem usługi zamieszczenia reklamy firmy Spółka z o. o. w napisach końcowych filmu pod roboczym tytułem "XX - wybitny inżynier budowy mostów w Stanach Zjednoczonych".
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-106/07/73955
  Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest określenia zakresu czynności wykonywanych przez Spółdzielnię, w stosunku do których przysługuje zwolnienie z podatku na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 478. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 795/06
  Zgodnie z art. 193 § 3 p.p.s.a. skarga kasacyjna podlega rozpoznaniu w granicach skargi kasacyjne. Oznacza to, że Sąd jest związany podniesionymi w skardze kasacyjnej zarzutami determinującymi zakres kontroli zaskarżonego orzeczenia.
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-127/07/74294
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wniesienie oddziału aportem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 480. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/42181-0006/07/SMA
  Dotyczy zastosowania w indywidualnej sprawie podatnika przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst. Jednolity Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty od czynności cywilnoprawnych dokonanych w związku z dokonaną konwersja na kapitał zakładowy pożyczek od udziałowców .
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-29/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2007 r. (data wpływu 25 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zaciągniętych pożyczek i innych opłat związanych z otrzymaniem kredytu -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 25 lipc ...
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/JK/7/07
  Czy spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku w związku z przeprowadzeniem umorzenia bez wynagrodzenia w trybie art. 199 § 3 K.s.h. przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony fundusz celowy - fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy ?
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-35/MM/07
  Czy w wyniku podziału Jednostki można kontynuować odpisy amortyzacyjne oraz metodę amortyzacji?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-17/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2007r. (data wpływu 23.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nabycia praw do uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy na podstawie art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 23.07.2007r. został z ...
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-54/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania darowizny przekazanej pomiędzy SP ZOZ -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 06 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/4230-4/07
  Czy koszt uzyskania przychodu wydatków dotyczących opłaty manipulacyjnej oraz czynszu inicjalnego wynikających z zawartej umowy leasingowej samochodu osobowego można w całości zaksięgować w chwili ich poniesienia (na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-13/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2007 r. (data wpływu 16 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zaciągniętych pożyczek i innych opłat związanych z otrzymaniem pożyczek -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 16 lipca 2007 r ...
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-114/07/72890
  Podatnik zwrócił się z następującymi pytaniami: - czy w przypadku, gdy Spółka chce wystawić fakturę przed wykonaniem usług rozliczanych jednorazowo, a wykonywanych przez czas ustalony w umowie i faktura może być wystawiona dopiero po otrzymaniu należności przychód powstanie w dacie wystawienia faktury (np. faktura wystawiona za serwis z góry za dwa lata), - czy dla usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych (np. co kwartał przez okres 3 lat) faktura dokumentująca sprzedaż usługi będzie wystawiana do 7 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego, przychód powstanie na koniec okresu określonego w umowie (tu: na koniec kwartału).
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-5/MG/07
  Czy Jednostka może dokonać odliczenia darowizny w postaci usługi remontowej tj. remontu pieca centralnego ogrzewania o wartości brutto 6.514,60 zł przekazanego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr ............, od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2006r.?
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-1/07
  Czy koszty poniesione w celu rejestracji i ubezpieczeń OC zakupionych przez Podatnika za granicą pojazdów powypadkowych w celu och odsprzedania będą kosztem uzyskania przychodu?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423-36/2/07
  Czy koszt uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez inwestora certyfikatów inwestycyjnych opłaconych wkładem w postaci udziałów, stanowią historyczne wydatki poniesione na objęcie lub nabycie w/w udziałów?
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423-36/1/07
  Czy zbycie przez inwestora certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym opłaconych wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w innych jednostkach podlega opodatkowaniu na zasadach analogicznych jak zbycie innych papierów wartościowych?
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-19/07
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tyt. wynajmu w/w pomieszczeń przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Czy opłaty naliczane za dodatkowy punkt świetlny należy wykazać w deklaracji CIT-8 jako przychód a poniesione z tego tytułu wydatki jako koszt podatkowy.
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-21/07
  Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się z zapytaniem czy: 1/ - budynki mieszkalne z wyposażeniem, - budynki niemieszkalne - urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się w/w budynki, - budowle sportowe stanowiące własność Spółdzielni należą do "zasobów mieszkaniowych" Spółdzielni 2/ wszystkie koszty związane z utrzymaniem w/w budynków i urządzeń oraz uzyskane z nich przychody stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/4230-7/07
  Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania przychodów ze sprzedaży biletów miesięcznych.
 496. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0020/07/PK
  Dotyczy opodatkowania odsetek od nieterminowych płatności dokonywanych przez użytkowników lokali mieszkalnych oraz użytkowych, w tym garaży i miejsc postojowych oraz opodatkowania odsetek od wolnych środków lokowanych na bankowych lokatach terminowych.
 497. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0019/07/PK
  Dotyczy kwestii zaliczenia do zasobów gospodarki mieszkaniowej Spółdzielni wszystkich środków trwałych stanowiących jej własność, oraz uznania że dochody z gospodarowania nimi są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 498. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0021/07/KMA
  Dotyczy odnoszenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uiszczanych za pracowników Spółki składek na rzecz samorządu zawodowego i składek ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej.
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/423-4-1/07/DD
  Czy nadwyżki dla indywidualnych właścicieli, które powstają po rozliczeniu roku obrotowego z tyt. przychodów i kosztów gospodarowania zasobem mieszkaniowym rozliczone na poczet bieżących opłat z tyt. zaliczek na koszty utrzymania zarządu nieruchomością wspólną oraz świadczeń lokali, są zwolnione w myśl art.17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/423-4-2/07/DD
  Czy nadwyżki dla indywidualnych właścicieli, które powstają po rozliczeniu roku obrotowego z tyt. przychodów i kosztów gospodarowania zasobem mieszkaniowym, zwrócone bezpośrednio właścicielom lokali, są zwolnione w myśl art.17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-16/07
  Czy Spółdzielnia w przypadku umorzenia części posiadanych przez nią udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umorzenia tych udziałów, zaliczyć poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-32/AK/07
  Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od urządzeń, które zostały zakupione w celu dalszej odsprzedazy, jednakże przez pierwsze co najmniej 12 miesięcy są dzierżawione innym podmiotom?
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-3/07
  Wspólnota Mieszkaniowa otrzymuje od Zakładu Energetycznego zapłatę za zajmowanie pomieszczenia na potrzeby stacji ... . Uzyskane w ten sposób środki w całości przeznacza na fundusz remontowy. Czy wyżej wymienione wpłaty są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 504. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/42181-0002/07/AB
  W jakiej wysokości może odliczyć stratę podatkową zeznaną w CIT-8 za 2004 r. : czy w wysokości wykazanej w pozycji 35 części D , czy też stratę powiększoną o dochody wolne, wykazaną w pozycji 44 części E zeznania ?
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-25/07
  Czy cesja prawa do kwoty partycypacyjnej z partycypanta na najemcę ma wpływ na podatek dochodowy?
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423-13-1-07
  CZY KOSZTY TEJ OBSŁUGI SĄ KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU?
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-4/07/AN
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu otrzymanego z tytułu dzierżawy pomieszczenia na stację transformatorową przedsiębiorstwa energetycznego.
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/423-1/07/DD
  Dotyczy zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i prowadzeniem działalności administracyjnej.
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/423-7/07
  Co znaczy faktycznie zastosowany kurs?Czy zastosowanie przez Spółdzielnię kursu sprzedaży lub kupna banku, a w przypadku zapłaty zobowiązania z własnego rachunku walutowego kursu według metody FIFO, jest w świetle przepisów podatkowych prawidłowe?
 510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-137/07/67666
  Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcia kwestii czy dochody z lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych (należności otrzymanych od członków Spółdzielni) stanowią dochód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego?
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-143/07/67670
  Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii czy dochody uzyskiwane z tytułu odsetek za zwłokę pobieranych od członków Spółdzielni w związku z nieterminowym regulowaniem należności stanowią dochód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego?
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1402ND/005-4/2007/JW
  Czy sprzedaż działki będącej własnością OSP i przeznaczenie tych środków na rozbudowę wodociągu i budowę drogi jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-30-TP/07
  Ponieważ przepisy w zakresie stosowania kursu z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z brzmieniem § 37 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług są rozbieżne, Spółka uważa, że zastosowanie kursu waluty niezgodnego z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przestaje mieć znaczenie, ponieważ z chwilą zapłaty kurs z dnia poniesienia kosztu będzie i tak korygowany o różnice kursowe powstałe między dniem zarachowania kosztu, a dniem faktycznego poniesienia wydatku.
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-4/415/57/07
  Zakres stosowania art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów poniesionych przez założyciela szkoły z tytułu wydatków poniesionych przez na założenie i reklamę szkoły oraz zakup środka trwałego.
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-2/07/2
  Dotyczy kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia certyfikatów inwestycyjnych.
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-2/07/1
  Dotyczy określenia przychodów w momencie zbycia certyfikatów inwestycyjnych.
 517. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0018/07/I/1/AB
  Dotyczy możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu likwidacji elementów linii produkcyjnej stanowiącej towar handlowy.
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/423-6/07
  Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług obcych w związku z tworzeniem w roku 2006 i 2007 programów - portali internetowych.
 519. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR/4218-27/BP/07
  Podatnik ma wątpliwości, czy postępuje prawidłowo, zaliczając całość wydatków związanych z nabyciem materiałów reklamowych do kosztów uzyskania przychodów, czy też powinien te koszty w całości lub w części wyłączyć jako koszty reprezentacji.
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/161/07/AMU
  Wątpliwości Spółdzielni dotyczą kwestii czy udostępnianie przez nią pomieszczeń służących odpowiedniemu zabezpieczeniu i użytkowaniu urządzeń ciepłowniczych, wyłącznie na potrzeby Spółdzielni będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 521. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0017/07/KMA
  Czy służące do jazd testowych samochody powinny być wprowadzane do ewidencji środków trwałych, jeśli okres ich użytkowania przekroczy rok?
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-21/07/PK
  Czy części przedsiębiorstwa zorganizowane w odrębne jednostki organizacyjne (zakłady) stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D.3/423-7/07
  Spółka występuje z zapytaniem w sprawie dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi tj. sprzedaży lokalu nabytego w drodze licytacji za długi właściciela i przeznaczenie uzyskanych środków na ocieplenie budynku.
 524. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0015/07/I/KB
  Dotyczy sprawy zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów dofinansowania do studiów licencjackich.
 525. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0014/07/AB
  Czy prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych działalność gospodarcza pożytku publicznego zwolniona jest od podatku dochodowego od osób prawnych?
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-24/07/PK
  Czy koszty z tytułu prowizji pośredników ubezpieczeniowych powinny być na podstawie obecnego brzmienia art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych i w związku z tym rozliczane na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych tj. być potrącane w tym okresie, w którym został osiągnięty przychód z tytułu składki?
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-28/07
  Podatnik zwrócił się m. in. z zapytaniem czy kwoty odszkodowań otrzymanych przez Spółdzielnię w zamian za utrudnienia związane z wykonywaniem w/w robót oraz za pogorszenie otoczenia mieszkaniowego są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-27/07
  Podatnik zwrócił się m. in. z zapytaniem czy przychody z oddania w drodze przetargu lokalu do korzystania na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu w części w jakiej stanowią nadwyżkę nad kwotą przeznaczoną na pokrycie wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-41/07
  Podatnik zwrócił się m. in. z zapytaniem czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez właścicieli korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-38/07
  Podatnik zwrócił się m. in. z zapytaniem czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tyt. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym z wpłacanych przez członków wspólnoty zaliczek dot. lokali mieszkalnych w przypadku przeznaczenia ich na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40/07
  Podatnik zwrócił się m. in. z zapytaniem czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu odsetek od lokat bankowych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-39/07
  odatnik zwrócił się m. in. z zapytaniem czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tyt. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym z wpłacanych zaliczek oraz przychodów z innej działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-2/07/OP
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) otrzymane wpłaty od osób fizycznych na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego stanowią przychód podatkowy?
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423-34/07
  Spółka zawarła umowę na użytkowanie maszyny i samochodu w leasingu operacyjnym. Na podstawie zawartej umowy Leasingodawca wystawił fakturę z tytułu opłaty wstępnej i prowizji. W jakim momencie należy wydatek ten zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tj. czy w dacie jej poniesienia, czy też proporcjonalnie do czasu trwania kilkuletniej umowy leasingowej ?
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-15/07/PK
  Czy zaliczenie po dniu 31.12.2006r. rezerw celowych będących podstawą pomniejszenia zobowiązania podatkowego do kosztów uzyskania przychodów, niezwiązane z ich dotworzeniem lub rozwiązaniem powinno być uznane za neutralne dla zastosowania prawa do pomniejszenia zobowiązania podatkowego?
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-7/07
  Czy Spółka może obniżyć podaną w wykazie stawke amortyzacyjną dla sieci kanalizacyjnej np. do 1 % w stosunku rocznym i czy jest określona dolna granica obniżenia stawki?
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/423-4/07
  Co ta są dochody Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów?
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-220/234/BDŚ/07
  Czy wysokość udzielonych bonifikaty przy sprzedaży refundowanych leków na receptę należy uznać za koszt nie stanowiący kosztu uzyskania przychodów?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-227/232/BDŚ/07
  Czy pieniądze uzyskane z zorganizowanej przez Szkołę aukcji i loterii będą stanowiły dla Szkoły przychód, od którego należy zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
 540. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR-4218-20/WM/07/I
  Czy: 1) zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali we Wspólnocie na poczet pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (w tym przychody z funduszu remontowego) są przychodami w podatku dochodowym od osób prawnych, a koszty utrzymania nieruchomości wspólnej są kosztami uzyskania przychodu, 2) zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali we Wspólnocie na poczet pokrycia kosztów indywidualnych lokali są przychodami w podatku dochodowym od osób prawnych, a koszty indywidualnych lokali są kosztami uzyskania przychodu, 3) dochodem jest wyłącznie różnica pomiędzy przychodami z tytułu wynajmu części nieruchomości wspólnej i przychodami z wpłaconych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania lokali indywidualnych, a kosztami poniesionymi w związku z wynajmem części wspólnej oraz kosztami ściągania nieterminowych wpłat.
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-24/MC/07
  Czy odpis na fundusz remontowy tworzony na lokale stanowiące własność członków, osób niebędących członkami stanowi koszt uzyskania przychodów?
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423-6/MG/07
  - Dotyczy zwolnienia z opodatkowania wypłaty dywidendy.
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423-3-07-LW
  Spółdzielnia posiada własną sieć radiowo-telewizyjną , za pośednictwem której prowadzi reemisję programów telewizyjnych. Reemisja prowadzona jest wyłącznie dla mieszkańców Spółdzieln. Z tego tytułu Spółdzielnia pobiera opłatę miesięczną od każdego lokalu mieszkalnego łącznie z opłatą eksploatacyjną. Koszty i przychody z powyższych wpłat są rozliczane łącznie z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Czy dochody z tych opłat podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-95/07/55992
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy koszt usługi wynikający z faktury firmy maklerskiej dotyczący wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2006 r. stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-25/MM/07
  Czy wydatki na dokształcanie pracowników spełniają warunki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i pozwalają na ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów bez względu na to, czy podmiot szkolący posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych albo akredytację kuratorium oświaty?
 546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-29/07/EF
  Czy zwrot nadwyżki wpłaconych zaliczek przez właścicieli lokali jest objęte dyspozycją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 (dla dochodów osiągniętych od początku roku 2007) oraz dyspozycją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4m (w wersji obowiąązującej przed 1 stycznia 2007 roku i dotyczącą dochodów osiągniętych w roku 2006)?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-05/07/MW
  1) Czy wydatki związane z regresami zakładów ubezpieczeń zwracających się do Spółdzielni Mieszkaniowej o zwrot wypłaconych odszkodowań, można uznać za koszt uzyskania przychodu, skoro nie są one wymienione w katalogu kosztów nie stanowiących koszty uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)?2) Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czy są to koszty związane z inną działalnością gospodarczą?
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-1/415/16/2007/JM
  Zapytanie Wspólnoty dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów dotyczących zwrotu kosztów oświetlenia zabudowanych korytarzy na klatkach schodowych.
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/JK/4/07
  czy w związku z faktem sfinansowania spółdzielczych zasobów mieszkaniowych (lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, lokali administracji osiedlowych, lokali przeznaczonych na działalność społeczno-wychowawczą) funduszami własnymi spółdzielni należy je umarzać w ciężar tych funduszy oraz dokonywać odpisów na fundusz remontowy w ciężar kosztów działalności operacyjnej ?
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/30/MB/07
  W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przekazaniem do nowej spółki aportu niepieniężnego?
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-11-2/07
  CZY ZAKOŃCZONIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO I WYDANIE POSATNOWIENIA, Z KTÓREGO WYNIKA FAKT BRAKU MAJĄTKU DŁUŻNIKA,STANOWI OKOLICZNOŚĆ UPRAWDOPODOBNIENIA NIEŚCIĄGALNOŚCI WIERZYTELNOŚCI?
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-8/07
  PEŁNOMOCNIK WSPÓLNOTY WNOSI O INTERPRETACJĘ PRZEPISÓW PODATKOWYCH W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI STOSOWANIA PRZEPISÓW ART.17 UST.1 PKT 44 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PARAWNYCH.
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423-5/MG/07
  - Dotyczy zaliczenia do przychodów umorzonego zobowiązania z tytułu dywidendy, odsetek i kosztów procesu.
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pdp-423-9-07
  CZY MOŻNA PRZYJAC , ŻE KURS BANKOWY TO FAKTYCZNIE ZASTOSOWANY KURS WALUTY?
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-153/07/83854
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy wartość odsetek wypłacanych pool leaderowi powiększać będzie łączną kwotę zadłużenia, o której mowa w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pkt 10 wniosku).
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-13/07
  Czy dochody Fundacji są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-126/07/KUKM
  Czy w przypadku, gdy Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - jako podatnik, którego celem statutowym jest działalność ochrony zdrowia - obowiązany jest do zapłaty podatku od dochodu w części nieprzeznaczonej na cele statutowe, lecz nie osiąga dochodu podatkowego, jest zobowiązany naliczyć podatek dochodowy od wydatków na cele niestatutowe jako inne zobowiązania podatkowe, a jeśli tak, to czy powinien rozliczyć podatek w CIT-8 za 2006 r. częściowo jako zaliczkę, a częściowo jako inne zobowiązanie podatkowe?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-7/07
  Czy zakup użytkowania wieczystego działki położonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej można zaliczyć do wydatków inwestycyjnych?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/JK/5/07
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z wynajmu boksów garazowych?
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/07
  Jakie podatki będzie uiszczać uczelnia w związku z odpłatnym udostępnieniem części powierzchni budynku szkoły? Czy usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu przez Uczelnię część powierzchni budynku szkoły (sale wykładowe i sale komputerowe) innym podmiotom, których działalnością jest także edukacja i kształcenie, może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych?
 561. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 845/06
  Wyrażona w orzeczeniu NSA ocena prawna i wskazania wiążą WSA oraz organ, którego działanie było przedmiotem zaskarżenia.
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-P/423-1/07
  Czy przychód uzyskany na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 (wyliczony w sposób statystycznyna podstawie cen rynkowych stosowanych przy wynajmie terenu) jest przychodem uzyskanym z gospodarki mieszkaniowej, zaś koszty poniesione na jego utrzymaniesą kosztami gospodarowania zasobem mieszkaniowym, a uzyskany dochód jest zwolnionyz podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/914/KDO/423/44/07/EK
  Czy opłata za zarządzanie Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych dla Domu Maklerskiego na postawie umowy zawartej ze spółką jest kosztem podatkowym spółki w momencie jej poniesienia?
 564. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0010/07/KMA
  Dotyczy stosowania przepisów art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą komplementariuszem spółki komandytowej.
 565. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/42181-0001/07/KMA
  Dotyczy zaliczenia na podstawie art. 15 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.), do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych wokół zakładów Spółki.
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/4/07/BK
  Z treści złożonego pisma wynika, że właściciele nieruchomości tworzący Wspólnotę Mieszkaniową zamierzają sprzedać lokal mieszkalny powstały w wyniku adaptacji strychu ( część wspólna nieruchomości ) osobie trzeciej oraz przenieść na jej rzecz część udziału w nieruchomości wspólnej oraz gruncie. Sprzedaż oraz przeniesienie udziałów dokonane będzie na podstawie aktu notarialnego, a przychody pozyskane ze sprzedaży przeznaczone będą na pokrycie kosztów remontów nieruchomości wspólnej. Zdaniem Wspólnoty Mieszkaniowej dochód uzyskany ze sprzedaży części wspólnej nieruchomości i przeniesienia udziałów w świetle art. 17 pkt.44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i na ten cel będzie spożytkowany.
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-2/2007
  Czy przychody i koszty Jednostki związane z wynajmem lokalu użytkowego i piwnic dla telewizji kablowej są dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych przychodami i kosztami gospodarki zasobami meszkaniowymi, a tym samym czy dochody osiągnięte z tego tytułu są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych o ile zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów ?
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/26/BŚ/07
  Czy podatek zapłacony na Białorusi od odsetek z tytułu pożyczki, a potrącony przez pożyczkobiorcę oraz dochód uzyskany na terytorium Białorusi z tytułu odsetek, Spółka powinien rozliczyć dopiero w rocznym rozliczeniu dochodu i podatku dochodowego za rok 2007?
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/25/BŚ/07
  1) Jaki kurs powinien zastosować Podatnik, przy przeliczeniu potrąconego przez białoruską spółkę podatku na złoty polski, aby odliczyć zapłacony w obcym państwie podatek od podatku dochodowego obliczonego od łącznej sumy dochodów uzyskanych przez Podatnika ? 2) Jaki kurs powinien zastosować Podatnik przy obliczeniu przychodu uzyskanego na Białorusi z tytułu odsetek od pożyczki?
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-5/07
  Czy wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej wypłacone nieobecnemu członkowi Rady na posiedzeniu Rady będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej przez Spółdzielnię działalności?
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-77/07/48604
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy kwota stanowiąca częściowy zwrot udziałów będzie podlegała zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%?
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-72/07/47856
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup prezentów dla kontrahentów w ramach sprzedaży premiowej.
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-71/07/47855
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup kwiatów doniczkowych i ciętych.
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-10/07
  W jaki sposób podzielić koszty dotyczące wynajmowanych budynków (mieszkania i lokale użytkowe) do działalności opodatkowanej i zwolnionej?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/423-9/07
  Czy otrzymane zaliczki na poczet budowy są przychodem podatkowym, czy datą powstania przychodu jest dzień podpisania aktu notarialnego, czy data protokołu zdawczo-odbiorczego, czy wniesione w wysokości 100% zaliczki na poczet ceny mieszkania należy traktować jako uregulowanie należności w rozumieniu art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy, czy datą powstania przychodu jest data wydania rzeczy, czy dzień podpisania aktu notarialnego w sytuacji, gdy doszło do wydania mieszkania w grudniu 2006 r., a akt notarialny zostanie sporządzony w 2007 r .
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-26-386/07/ZDB
  Czy poniesiony należny podatek od czynności dokonanej przez udziałowca Spółki, który aktem notarialnym podwyższył kapitał zakładowy, pokrywając go wkładem niepieniężnym (aport), winno się uwzględnić w deklaracji na zaliczkę miesięczną od osób prawnych CIT-2, czy w zeznaniu rocznym CIT-8 ?
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-56/07/46964
  Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest ustalenie daty powstania przychodu z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i zasad jego wyceny w podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy wydanie towaru miało miejsce w grudniu 2006 r., zaś faktury dotyczące w/w wydania zostały wystawione w styczniu 2007 r.
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/423/2/07
  dotyczykosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat leasingowych w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu operacyjnego
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-13/07/INT-37/32114/37214/2007
  Czy wydatki poniesione na generalny remont zamortyzowanych środków trwałych, bez którego musiałyby ulec kasacji można zakwalifikować jako wydatki poniesione na podwyższenie jego wartości w związku z wydłużeniem czasu użytkowania o 7 lat stosując odpowiednie stawki amortyzacyjne?.
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423-8/07
  Dotyczy ujęcia całej zawartości polisy jako kosztu podatkowego w miesiącu jej wystawienia.
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D.3/423-4/07
  Spółka występuje z zapytaniem w sprawie momentu powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/423/3/07/JSz
  W jaki sposób należy określić wartość przychodu z działalności pozarolniczej w związku z niespełnieniem warunku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/3/07/BK
  Pracodawca organizuje spotkanie okolicznościowe (obiad lub inną formę) dla wszystkich pracowników z okazji święta branżowego energetyków zwanego ".............". Podatnik pyta, czy tego typu wydatki na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000r Dz. U z Nr 54, poz. 654 ze zm ) stanowią koszty uzyskania przychodów?
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-14/MM/07
  Faktury za okres rozliczeniowy grudzień 2006 roku wystawiono 02 i 04 stycznia 2007 r. z terminem płatności styczeń 2007 rok. Czy przychód z tych faktur jako należny Spółka winna zaewidencjonowałć do przychodów dotyczących 2007 r.?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-13/AK/07
  Czy otrzymana pomoc jest dotacją, lub pomocą bezzwrotną mieszczącą się w kategorii zwolnień wynikających z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-49/07/45060
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów ubezpieczenia i napraw związanych z samochodami demonstracyjnymi i prezentacyjnymi wykorzystywanymi na podstawie umowy leasingu finansowego?
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-4/07
  Czy koszt studiów podyplomowych częściowo dofinansowanych przez Spółdzielnię będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej przez zakład działalności
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423-5/07
  Sp. z o.o. w upadłości jest jednoosobową spółką kapitałową, której jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna. Postanowieniem sądu z dniem 10 kwietnia 2007 r. zakończone zostało postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Spółki. Ze sprzedaży majątku pozostała nadwyżka likwidacyjna, która przypadnie jedynemu udziałowcowi Spółki. Kwota ta jest znacznie niższa od kwoty pieniężnej wniesionej przez udziałowca na pokrycie udziałów. Czy w opisanej we wniosku sytuacji znajdują zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D.3/423-10/07
  Spółka występuje z zapytaniem w sprawie przyporządkowania kosztów uzyskania przychodów do osiąganych przychodów.
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD423-2/07
  Czy środki wydatkowane przez Spółkę na zakup "umundurowania" oraz wypłacone w formie ekwiwalentu pieniężnego na zakup obuwia służbowego są wydatkami na reprezentację Spółki i podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od 01 stycznia 2007 r.?
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-11/07
  Czy u współników spółki z o.o., którzy na dzień przekształcenia staną się wspólnikami spółki jawnej, powstanie na dzień przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną (przychód) dochód opodatkowany podatkiem dochodowym, wynikajacy z niepodzielonych zysków spółki z o.o. i czy w związku z tym spółka z o.o. jako płatnik będzie zobowiązana do pobrania podatku?.
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-12/07
  Skutki przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/15/AN/07
  Czy koszty uczestnictwa w targach należy uznać za koszty reklamy, stanowiące w całości koszty uzyskania przychodów?
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-19/AK/07
  Czy wydatki na dzierżawę i obsługę dystrybutora wody stanowią koszty uzyskania przychodów.
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-12/07
  Czy powstaną różnice kursowe w związku z zaciągnięciem kredytu w walucie obcej, które wpływają na koszty uzyskania przychodów - w stanie prawnym obowiązującym do 1 stycznia 2007 roku?
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-2/07/LW
  Czy środki wypłacone członkom Wspólnoty, pochodzące ze sprzedaży drewna, pozyskanego ze ścinki ich lasów, podlegają opodatkowaniu?
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-11/MM/07
  Czy przychody uzyskane z opłat za korzystanie z usług ośrodków Spółka w całości przeznaczając na zwiększenie ZFŚS nie traktuje ich jako przychody podlegające opodatkowaniu?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-12/MM/07
  Czy koszty utrzymania ośrodków w niewielkim stopniu pokrywane przezśrodkami ZFŚS stanowią koszty uzyskania przychodów?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-15/AK/07
  Czy wszystkie koszty poniesione na podwyższenie kapitału zakładowego powinny być uznane za koszty uzyskania przychodu?
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-10/ER/07
  - Dotyczy ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży złomu stanowiącego odpady produkcyjne.
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-9/MM/07
  Czy wydatki poniesione na wyżywienie pracowników odbywających podróż służbową stanowią w całości koszty uzyskania przychodów Spółki
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-10/MM/07
  Czy wydatki poniesione w związku z prowadzonymi przez Spółkę postępowaniami sądowymi wiążą się z ochroną interesów prawnych Firmy, a więc stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki.
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/2007
  Zakład A zajmujący się rehabilitacją zawodową oraz działalnością usługowo-produkcyjną otrzymuje dotacje z PFRON w 75% na pokrycie kosztów działalności, a wypracowane przez siebie 25% zgodnie ze statutem ma obowiązek przekazywać na rehabilitację. Zdaniem Jednostki uzyskane z tego tytułu dochody są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 21 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423-6/07
  Czy spełniając kryteria małego podatnika Spółka posiada prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej licencji na w/w oprogramowanie w obecnym roku podatkowym?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1A/2007
  Zakład A zajmujący się rehabilitacją zawodową oraz działalnością usługowo-produkcyjną otrzymuje dotacje z PFRON w 75% na pokrycie kosztów działalności, a wypracowane przez siebie 25% zgodnie ze statutem ma obowiązek przekazywać na rehabilitację. Zdaniem Jednostki przysługuje jej zwolnienie ze składania miesięcznych deklaracji CIT-2.
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-2/MG/07
  Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz, czy otrzymana pomoc stanowi przychód z działalności pozarolniczej brany pod uwagę przy obliczaniu struktury udziałów przychodów z poszczególnych rodzajów produkcji w ogólnej kwocie przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-18/07
  Pytanie podatnika w jaki sposób nalezy opodatkować dotacje uzyskane ze srodków unijnych ?
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/423-2/886/07
  Publiczna szkoła podstawowa zwróciła się z zapytaniem, jakie powinna podjąć działania aby funkcjonowanie sklepiku szkolnego toczyło sie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa podatkowego.
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-10/07
  Pytanie podatnika W którym momencie należy zaliczyć do przychodów podatkowych wartość otrzymanej premii pieniężnej (bonusu) z tytułu dokonanych zakupów u dostawców lub wielkości sprzedaży na rzecz odbiorców ?.
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/423/1/07/JSz
  Czy wniesienie aportem do spółki kapitałowej środków trwałych rodzi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-4/AB/07
  - Dotyczy możliwości przekazania pracownikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B drogą elektroniczną.
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-11/07
  Czy wydatki na remonty pieców podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, tj. w momencie ich poniesienia, czy też powinny być rozłożone w czasie, w przypadku gdy Spółka nie jest w stanie ustalić długości okresu, którego te wydatki dotyczą ?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-8/MM/07
  Czy koszty związane z remontami pieców są potrącane w całości w dacie ich poniesienia?
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-7/MM/07
  Czy koszty związane z remontami pieców są potrącane w całości w dacie ich poniesienia?
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-16/TP/07
  Kiedy Spółka może zaliczyć wydatek na zakup samochodu do kosztów uzyskania przychodu?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-28/TP/07
  Jaką kwotę wydatku na zakup samochodu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zakupu samochodu osobowego do używania w okresie krótszym niż rok z zamiarem jego późniejszej odsprzedaży?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-27/TP/07
  Czy w przypadku sprzedaży samochodu używanego należy ustalić cenę sprzedaży równą cenie rynkowej?
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/21-I/07
  Jakie elementy wchodzą w skład gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni mieszkaniowej?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/21-II/07
  Czy dochody uzyskane z lokali użytkowych w tym garaży, miejsc postojowych jak również ze zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów, których spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem, winny być uznane za wolne od podatku dochodowego?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/21-V/07
  Czy stratę z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można łączyć z dochodem z pozostałej działalności i dochód opodatkować na zasadach ogólnych?
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/21-IV/07
  Czy wynajem ścian budynków na reklamy różnych firm, jak również odpłatne udostępnianie gruntów w ramach dzierżawy innym przedsiębiorstwom stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/BJ/07
  Czy do wynagrodzenia za wykorzystanie projektu racjonalizatorskiego należało zastosować koszty uzyskania przychodu wynikające ze stosunku pracy, ponieważ wypłata w/w wynagrodzenia nie wiązała się z zawarciem umowy przenoszącej prawo własności tego projektu?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UA I-1/415/6/2007
  Zapytanie Wspólnoty dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu otrzymanych odszkodowań dotyczących szkód powstałych w części wspólnej budynku.
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-1/415/6/2007
  Zapytanie Wspólnoty dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu pożytków nieruchomości wspólnej takich jak wynajem pomieszczeń w części wspólnej mieszkańcom.
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-1/415/6/2007
  Zapytanie Wspólnoty dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu pożytków nieruchomości wspólnej takich jak wynajem pomieszczeń w części wspólnej podmiotom zewnętrznym.
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-1/415/6/2007
  Zapytanie Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu pożytków nieruchomości wspólnej takich jak wynajem powierzchni reklamowej.
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-1/415/6/2007
  Zapytanie Wspólnoty dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu otrzymanych odsetek od właścicieli indywidualnych za nieterminowe wpłaty należności.
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-1/415/6/2007
  Zapytanie Wspólnoty dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu otrzymanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-23/07/36739
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy z uwagi na fakt, że przepisy z zakresu podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, w stanie prawnym od 01.01.2007 r., przewidują inny moment do przeliczenia wartości faktur na złote, może jako ekspert "dać priorytet dla VAT-u" i przeliczać kwoty wyrażone w walucie obcej wg bieżącego kursu średniego na dzień wystawienia faktur, zaś do należności i zobowiązań pozostających na saldzie zastosować metodę przeliczenia walut wynikających na saldzie zastosować metodę przeliczenia walut wynikających z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TD/423-2/07
  Czy wydatki na rehabilitację pracownika będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TD/423-01/07
  Czy anulowanie zadatku w przypadku odstąpienia od sprzedaży nieruchomości i przeznaczenie środków na poczet czynszu i kaucję, będzie skutkowało dla Spółdzielni powstaniem przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/DP/415-3/07/MK
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dochody Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskiwane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innej działalności gospodarczej?.
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-7/07
  Czy fakt złożenia kwoty kaucji przez Przystępującego oraz ewentualnego zaspokojenia się Spółki z tej kaucji wywiera skutek w zakresie opodatkowania Podatnika podatkiem dochodowym?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-8/07
  Jaki skutek w zakresie podatku dochodowego wywołuje dla Podatnika zawarcie umowy o przewłaszczeniu na zabezpieczenie?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDA/423-2/07
  Jaki skutek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych wywołuje dla podatnika fakt zawarcia umowy o przystąpieniu do długu pomiędzy nim oraz dotychczasowym dłużnikiem i Przystępującym do długu?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-16/07
  Czy stratę podatkową za rok 2006 TBS Sp. z o.o. będzie mógł rozliczać w 2007r. z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/425-29/17a/14/07/BB
  Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku CIT wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana płacić podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 roku?
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-50/07/34454
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy do rozliczenia różnic kursowych, dotyczących zakupu towarów i usług w walutach obcych, należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu czy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury walutowej przez kontrahenta zagranicznego?
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-35/07/34452
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na upominki, gadżety z naniesionym logo firmy.
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-36/07/34453
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wyżywienie w trakcie szkoleń zorganizowanych przez podatnika.
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-3/AK/07
  Spółka ma wątpliwości, jak prawidłowo należy określić moment powstania przychodu w następujących sytuacjach: • wystawienie faktury w dniu 31.12.2006 za energię elektryczną i cieplną, sprzedaną w m-cu grudniu 2006r. z terminem płatności w roku 2007, • wystawienie w m-cu styczniu 2007r. faktury za energię elektryczną i cieplną, sprzedaną w m-cu grudniu, z terminem płatności w roku 2007, • zafakturowanie w m-cu grudniu 2006r. oraz m-cu styczniu 2007 usług najmu, dzierżawy, leasingu za m-c grudzień 2006r., z terminem płatności w roku 2007.
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-33/07/33699
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup usługi najmu, a faktur wystawionych po wykreśleniu wystawcy z KRS-u.
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-1/07/AN
  Zwolnienie dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opodatkowanie dochodów z tytułu innej działalności, niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-8/07/DW
  Czy wydatki ponoszone na imprezy integracyjne pracowników oraz spotkania biznesowe pracowników stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy CIT?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/3/2007/AF
  - Które przychody i koszty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są przychodami i kosztami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi ?- Czy dochody uzyskiwane przez Spółdzielnię m.in. z oprocentowania z tytułu nieterminowych wpłat, z reklam na ścianach budynków, dzierżawy gruntów, wynajmu garaży wolnostojących, lokowania przejściowo wolnych środków, najmu lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowe, dzierżawy powierzchni dachów - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-24/07/32732
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem wg jakiego kursu winien przeliczać wartość przychodów z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz kosztów z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli te wartości wyrażone są w walucie obcej.
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-1/07
  Czy nadwyżka powstała pomiędzy zaliczkami wpłaconymi przez właścicieli lokali na koszty remontów a poniesionymi wydatkami na te cele jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych ?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-3/07/DW
  Czy koszty z tytułu należnego reasekuratorom udziału w składce wynikającego z zawartych umów reasekuracji proporcjonalnej powinny być na podstawie obecnego brzmienia art.15 ust.4 ustawy CIT zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-12/07/INT-27
  Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody spoza gospodarki mieszkaniowej mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, czy też nie?.
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-5/07/INT-13
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych?.
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-7/07/INT-22
  Czy zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali we wspólnocie na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz kosztów utrzymania lokali idywidualnych (mediów) na mocy art. 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) są przychodami, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a koszty utzymania nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania lokali indywidualnych (media), o których mowa w art. 14 cyt. ustawy o własności lokali są kosztami uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 i następnych cyt. ustawy o podatku dochodowym od osóbprawnych?.
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-9/07/INT-24
  Czy wpłaty na fundusz remontowy w wysokości pzekraczającej koszty remontów są przychodem zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od oób prawnych?.
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-7/07/INT-22
  Czy zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali we wspólnocie na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz kosztów utrzymania lokali idywidualnych (mediów) na mocy art. 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) są przychodami, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a koszty utzymania nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania lokali indywidualnych (media), o których mowa w art. 14 cyt. ustawy o własności lokali są kosztami uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 i następnych cyt. ustawy o podatku dochodowym od osóbprawnych?.
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-10/07/INT-25
  Czy do gospodarki zasobami mieszkaniowymi w realiach Wspólnot Mieszkaniowych można zaliczyć lokale użytkowe, jeżeli znajdują się w budynku mieszkalnym (czyli takim, w którym więcej niż połowa powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkaniowe?.
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-11/07/INT-26
  Czy właściwym podziałem we Wspólnocie Mieszkaniowej jest podział przedstawiony przez Wspólnotę?.
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-8/07/INT-23
  Czy dochodem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest różnica pomiędzy przychodami z tytułu wynajmu części nieruchomości wspólnej i przychodami z wpłaconych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek na koszty utzymania nieruchomości wspólnej i koszty utrzymania lokali indywidualnych a kosztami poniesionymi w związku z wynajmem części nieuchomości współnej oraz kosztami ściągania nieterminowych wpłat?.
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-20/TW/07
  Czy wydatki w postaci kosztów doradztwa prawnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także uiszczonych stosownych opłat notarialnych i sądowych stanowią koszt uzyskania przychodów, ponieważ wiążą się z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami, jak również nie zostały wskazane przez ustawodawcę w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-2/AK/07
  Czy wydatki na rzecz świadczeń o charakterze medycznym poniesione na rzecz pracowników, jeżeli zachodzi związek pomiędzy ich poniesieniem, a osiągnięciem przychodów lub zabezpieczeniem czy zachowaniem źródeł przychodów, niezależnie od tego, czy są wykonywane w kraju czy za granicą, stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości?
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOP-59/86/AM/07
  Czy budynek wolnostojący będący przedmiotem zapytania mieści się w pojęciu "gospodarka zasobami mieszkaniowymi" ?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-7/07
  Pytanie podatnika Czy wydatki na napoje ze względów profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych stanowią koszty uzyskania przychodu?
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-2/07
  Pytanie podatnika 1) interpretacji przepisu art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dot. definicji "gospodarki zasobami mieszkaniowymi w spółdzielniach mieszkaniowych,2) co należy rozumieć przez pojęcie "przychodów i kosztów tej gospodarki do potrzeb ustalania dochodu podlegającego podatkowi CIT.
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/DP/415/2/07/MK
  Czy są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych dochody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu opłat czynszowych od lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz garaży?.
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/DP/415-1/07/MK
  Czy są zwolnienione z podatku dochodowego dochody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z odsetek naliczonych z tytułu lokaty terminowej założonej ze środków pieniężnych uzyskanych z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi i przeznaczonymi na cele utrzymania tych zasobów?.
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-51/AK/06
  Podatnik pyta, czy z tytułu wynagrodzenia za zbycie udziałów na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy ma zastosowanie w sytuacji, gdy zbywca udziałów w dacie zawarcia umowy zbycia, a nie w dacie płatności kolejnych rat, spełnia warunki zwolnienia.
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-423/2/2007
  - Czy dochody uzyskane przez wspólnoty z tytułu opłat za teren pod dodatkową komórką lub garażem, postawionych przez właścicieli lub lokatorów danej posesji na terenie wspólnoty, które wspólnota wykorzystywała na utrzymanie tych zasobów są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych od 01.01.2007 r. ?- Czy dochody uzyskane z reklamy zawieszonej na budynku wspólnoty, które zgodnie z uchwałą wspólnoty przeznaczone są na zwiększenie funduszu remontowego wspólnoty są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych od 01.01.2007 r. ?- Czy dochody z dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym przeznaczone na zwiększenie wysokości funduszu remontowego wspólnoty zgodnie z uchwałą wspólnoty są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych od 01.01.2007 r. ?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/853/KDO/423/5/07/W.Sz.
  czy wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2006 roku przekazane drogą elektroniczną, które pracownicy otrzymali w miesiącu styczniu 2007 roku stanowią koszty uzyskania przychodów 2006 czy też 2007 roku, oraz czy kwota nie przeksięgowanych przez bank wynagrodzeń na konta pracowników w miesiącu grudniu 2006 roku może zostać dowodem wewnętrznym zaewidencjonowana w ciężar kosztów uzyskania przychodów 2007 roku, a także czy koszty delegacji z tytułu podróży służbowych odbytach przez pracowników w 2006 roku, częściowo wypłacone w 2007 roku mieszczą się w katalogu wypłat świadczeń zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy stanowią koszty uzyskania przychodów 2006 roku,
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423-4/2007/1
  Czy dla celów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Spółdzielnia Mieszkaniowa słusznie zalicza do zasobów mieszkaniowych wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne oraz urządzenia powyżej wymienione, a w związku z tym nie nalicza amortyzacji tylko umorzenie w ciężar funduszy?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423-4/2007/2
  Czy tworzony przez Spółdzielnię fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni jest prawidłowo naliczany od wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-50/MM/06
  Czy Spółka może akceptować kwoty wynikające z faktur wystawionych na podmiot przejęty jako koszty uzyskania przychodów pod warunkiem otrzymania potwierdzonej przez wystawcę faktury noty korygującej dotyczącej błędnej faktury, zmieniającej odbiorcę na prawidłowego ?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USII/423/8/2007
  Czy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wprowadzającą opodatkowanie dochodów wspólnot mieszkaniowych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 - istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wspólnoty poniesionych na: - remont elewacji zewnętrznej w tym ocieplenie budynku, - modernizcję instalacji wewnętrznych w budynku (instalacja grzewcza, wodno - kanalizacyjna, gazowa, elektryczna), - ubezpieczenia budynku, - wynagrodzenia z tytułu zarzadzania lub administrowania nieruchomością.
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/423/79/06/07/JSz
  Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do wybudowanych obiektów budowlanych: centrum handlowego, hali spożywvczo - przemysłowej oraz hali warzywnej, posiadających konstrukcję stalową, ścianki zbudowane z samonośnych płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, posadowionych na fundamentach betonowych ?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-1-2/07
  SPÓŁKA PYTA O ZASTOSOWANIE ART.112 PAR.1 PKT.3 USATWY ORDYNACJA PODATKOWA W ZWIAZKU Z ART.120 PAR.3 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI ,CZY NABYWCA NIERUCHOMOŚCI ODPOWIADA ZA ZALEGŁOŚCI UPADŁEGO W TYM ZAKRESIE W JAKIM NIE ZOSTANĄ ONE ZASPOKOJONE Z FUNDUSZY MASY UPADŁOŚCI?
 673. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 2/07
  Stosownie do treści art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Związek przyczynowy występować musi pomiędzy poniesionym kosztem a przychodem osiągniętym lub zamierzonym. Wydatek Spółek przjmowanych związany z konsolidacją nie był nakierowany na osiągnięcie przychodu u tych Spółek. Wydatki te służyły zakończeniu ich tytu prawnego, a nie osiąganiu przez nie przychodu.
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-9/07
  P O S T A N O W I E NI ENa podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wnioskach skierowanych do:1. Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego,2. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu,3. Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie,4. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach,5. Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie,6.Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowieo udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 06.02.2007r. (data wpływu do Urzędu 12.02.2006r.) spółka zwróciła się z wnioski ...
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD423-10a/06
  Czy prawidłowo ujęto do przychodu wartości gruntów przekazanych gminie oraz wartości gruntów nabytych od gminy? Spółka uważa, że grunty wymienione w akcie notarialnym wycenione zostały w wartości brutto.
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-48/AK/06
  Spółka pyta, czy wydatki dotyczące organizowania szkoleń, a co za tym idzie zapewnienie uczestnikom: lotniczego lub samochodowego przewozu w obie strony, miejsc noclegowych, wyżywienia, pakietu szkoleń - są pośrednio ponoszone w celu osiągnięcia przez Spółkę przychodu i w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych , będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423-2/2007
  Dotyczy określenia momentu powstania przychodu w związku z otrzymaniem przez beneficjenta bezzwrotnej pomocy środków na realizację świadczonych usług w projekcie "z góry" w formie transz zaliczkowych na podstawie zatwierdzonego harmonogramu płatności stanowiącego załącznik do umowy?
 678. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0003/07/PK
  Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu stanowiącego równowartość należności wynikających z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z innej działalności, odpisanych w koszty rachunkowe jako nieściągalne lub przedawnione, wraz z dotyczącym ich podatkiem od towarów i usług .
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-1/07
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup wyposażenia na które uzyskano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy ?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-21/07/22566
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wadium w wysokości 490.000 zł. zwrócone w 2006 r. na podstawie wyroku sądowego, winno pomniejszyć przychód podatkowy roku 2006, czy też należy złożyć korektę zeznania CIT-8 za 2002 r., w którym to zeznaniu w/w kwota została zaliczona do przychodu podatkowego?
 681. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-4270-0002/07/SMA
  Dotyczy obowiązku ustalenia przychodu z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych, w związku z przekazaniem jednostce nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie oraz oddanie na podstawie umowy użyczenia lokali i pomieszczeń gospodarczych, w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.).
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-81/06
  Czy do zasobów mieszkaniowych zalicza się wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne (w tym wbudowane i wolnostojące lokale handlowo - usługowe), jak i związane z nimi grunty oraz prawo wieczystego użytkowania znajdujące się w ewidencji księgowej spółdzielni i mających odzwierciedlenie w funduszu udziałowym, wkładów mieszkaniowych i wkładów budowlanych?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/824/KDO/423/45/06/EK
  Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. pobranie nieodpłatnie udostępnionych w sieci internetowej programów użytkowych nie jest nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-3/07
  1.Czy jest prawidłowe ujmowanie po stronie kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy a po stronie przychodów wpływów z gminy na bieżące utrzymanie budynków ?2. Czy zakład budżetowy zarządzający na podstawie statutu stanowiącymi własność gminy komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, upoważniony do zawierania umów najmu lokali, pobierania należnych właścicielowi czynszów oraz prowadzenia ich ewidencji w sposób pozwalający na ustalenie wielkości pobranych kwot i wierzytelności właściciela, powinien zaliczyć pobierany czynsz z najmu lokali przekazywany następnie na konto właściciela, do swoich przychodów?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFD1-423/7a/07
  Czy sprzedaż nieruchomości, ujętej w ewidencji środków trwałych i wchodzącej w skład masy upadłości, dokonana przez syndyka masy upadłości - jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-2/07/BLG
  Czy w roku następującym po po pierwszym roku podatkowym, w którym nabyte zespoły komputerowe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i w którym dokonano odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30%, podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest pierwotna wartość początkowa nabytych zespołów komputerowych, nie pomniejszona o 30% odpis dokonany w pierwszym roku podatkowym ?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/423-11/KD/06
  Czy otrzymana kwota z tytułu pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych nie jest nie zaliczana do przychodów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ? oraz - czy kwota otrzymanej pomocy nie jest zwolniona przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych ?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-7/07
  - Czy strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego powiązana z wytworzeniem w to miejsce nowego środka trwałego może zwiększać wartość początkową nowo wytworzonego środka trwałego?- Czy do wartości początkowej środka trwałego można zaliczyć koszty bankowe w związku z prowadzeniem odrębnych rachunków bankowych dla inwestycji ?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-6/07
  1. Dochody zakładu gospodarki mieszkaniowej czyli samorządowej jednostki organizacyjnej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z innych dochodów (lokale użytkowe i tereny zielone) w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44?,2. Czy należy prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych ( w tym terenów zielonych) i odprowadzać należne zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób prawnych od innych dochodów?,3. Czy wyliczenie kosztów uzyskania przychodów - kosztów zarządu do obiektów kwalifikowanych jako mieszkalne i użytkowe można przyjąc dowolnie i rozliczać wg klucza podziałowego do 1 m2, czy proporcjonalnie w strukturze sprzedaży?.
 690. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Lu 82/07
  Nie można podzielić zapatrywania organów skarbowych utrzymujących, że skoro do przychodów nie zalicza się przychodów uzyskanych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej to poniesione koszty związane z doradztwem prawnym i finansowym, przygotowania prospektu emisyjnego, koszty oferowania papierów wartościowych, kampanii medialnej oraz opłaty notarialne, sądowe i giełdowe nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu o jakim jest mowa w art.12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bowiem przychodami , z którymi wiążą się poniesione wydatki nie są kwoty przekazane na kapitał, lecz przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej finansowane tym kapitałem. Będzie zatem możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę w związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego jeśli wykaże ona związek tych wydatków z jej przychodami uzyskiwanymi z działalności gospodarczej. Podkreślić przy tym należy, że związek ten nie musi być bezpośredni.
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/87/PJ/06
  Kiedy, w sytuacji zlecenia wysłania towaru nabywcy, powstaje po stronie Spółki przychód ze sprzedaży tego towaru w podatku dochodowym od osób prawnych?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOP-13/26/AM/07
  Czy z tytułu nieodpłatnego użyczenia sprzętu informatycznego (komputer wraz z akcesoriami i oprogramowaniem - środek trwały) w ramach przedmiotowego programu powstanie nieodpłatne świadczenie rodzące na Szkole obowiązek podatkowy z tytułu zwiększenia przychodu ?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-47/AK/06
  Jak należy postępować przy sporządzaniu deklaracji CIT-8 dla dokonania odliczenia darowizny, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy przy jednoczesnym wystąpieniu dochodów wolnych i zwolnionych od podatków ?
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD423-9A/06
  W jakim momencie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z podróżami służbowymi?
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/54-2/06/DD
  Czy wydatki ponoszone w związku z eksportem towarów stanowią koszty uzyskania przychodu?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/54-1/06/DD
  Czy refundacja wywozowa do eksportu produktów rolnych jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/88/AMK/06
  Czy łączna podatkowa wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Spółce, gdzie nie wystąpiła dodatnia wartość firmy stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością nominalną wydanych udziałów a wartością składników majątkowych nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406-53/06/07
  Czy są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych przychody spółdzielni mieszkaniowej z tytułu opłat czynszowych od lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, funduszu remontowego, odsetek od zaległości czynszowych i lokat bankowych oraz sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przy przenoszeniu tego prawa na członka spółdzielni właściciela boksu garażowego na tym gruncie?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/07
  Czy wydatki firmy na opłacenie składek podstawowych zgodnie z umową pracowniczego programu emerytalnego zawartą z PZU S.A. stanowią koszty uzyskania przychodu wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0004/07
  Czy koszty i przychody związane z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną realizowaną przez spółdzielnię mieszkaniową w ramach funkcjonowania klubu osiedlowego należy zakwalifikować do gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czy do działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu zgodnie z art.17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/423-1/36/07
  Czy lokale użytkowe na prawach najmu znajdujące się w budynkach wielorodzinnych mieszkaniowych jak i w budynkach wolnostojących oraz grunty dzierżawione mieszczą się w kategoriach zasobów mieszkaniowych? Czy wolne okresowo środki ulokowane na lokatach terminowych a uzyskany dochód przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-14/06
  Jakie obowiązki od 01.01.2007 roku dla wspólnoty mieszkaniowej wynikają z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/77/AN/06
  Czy n/w wydatki, tj.: • opłata wstępna (w jej części odsetkowej) i opłata manipulacyjna, • wydatki na opłacone świadczenia publiczno-prawne z tytułu w/w nieruchomości (podatek od nieruchomości i inne opłaty), • koszty ubezpieczenia budynków, koszty eksploatacji, wydatki na remonty budynków, konserwację itp., • część odsetkowa opłaty leasingowej (raty) oraz odpisy amortyzacyjne od budynków jako środków trwałych stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki?
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/443/84/BŚ/06
  Czy opłaty parkingowe oraz opłaty za korzystanie z płatnych autostrad ponoszonych przez pracowników Spółdzielni podczas odbywania podróży służbowych samochodem nie będącym własnością pracodawcy przy założeniu, że opłaty te nie są wkalkulowane w wysokość stosowanej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu lecz kwalifikowane do innych kosztów związanych z odbytą podróżą służbową, stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/188/06 PDI-423/20/06
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na opracowanie analiz konultingowych, związanych z prywatyzacją stanowią koszt uzyskania przychodów?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/423-1/07
  Czy działalność Spółdzielni Uczniowskiej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-1/07
  1. Czy wydatki tytułem zwrotu kosztów dojazdu na treningi sportowe i wypłacone diety sportowcom, którzy otrzymują stypendia zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art.21 ust.1 pkt.40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są kosztem uzyskania przychodów dla Klubu w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych ? 2. Czy zwrot kosztów dojazdu na treningi sportowe i wypłacone diety sportowcom-amatorom, którzy nie otrzymują żadnych wynagrodzeń, są kosztem uzyskania przychodów dla Klubu w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych ? 3.Czy zwrot kosztów dojazdu na treningi sportowe i wypłacone diety sportowcom-amatorom, którzy posiadają dochody z tyt.zatrudnienia lub wykonywanej działalności gospodarczej, są kosztem uzyskania przychodów dla Klubu w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych
 708. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1698/06
  O ile w prawie cywilnym nie ma świadczenia bez świadczącego, o tyle w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest istotne, kto świadczył, ani czy w ogóle działanie innego podmiotu było źródłem przysporzenia majątkowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 omawianej ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Właśnie ta zasada stanowi podstawę do odmiennego od cywilistycznego rozumienia pojęcia "świadczenie" na gruncie omawianej ustawy. Skoro bowiem nie jest ważne źródło przychodów lecz sam fakt osiągnięcia dochodu, to tym bardziej nie jest ważne, czy osiągnięty dochód był następstwem działania (zaniechania) innej osoby, czy też nie.
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-1/07
  Stosowanie uproszczonej formy zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/12/Int-104/06
  Jakie skutki w podatku dochodowym od osób prawnych przyniesie nieodpłatne przekazanie budynku wraz z działką, którą spółdzielnia musi zwrócić, zgodnie z wyrokiem Sądu, prawowitym właścicielom. Przekazanie budynku nastąpi w zamian za zrzeczenie się przez właścicieli praw do odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu?.
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-4/06
  Czy gminna biblioteka publiczna jest zobowiązana do składania zeznań podatkowych CIT-8?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-1/Int-3/07
  Jakie skutki w podatku dochodowym od osób prawnych przyniesie nieodpłatne przekazanie budynku wraz z działką, którą spółdzielnia musi zwrócić, zgodnie z wyrokiem sądu, prawowitym właścicielom. Przekazanie budynku nastąpi w zamian za zrzeczenie się przez właścicieli praw do odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu?.
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-45/AK/07
  Problematyka dzielenia i łączenia się Spółek w swietle art. Ordynacji podatkowej.
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-44/AK/07
  Spółka pyta o definicję ustawową zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/20/07/AG
  dotyczy możliwości wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415-2/07
  Spółdzielnia zwróciła się z pytaniem , czy w świetle dotychczasowego rozumienia w znanym orzecznictwie pojęcia zasoby mieszkaniowe możliwe będzie korzystanie ze zwolnienia określonego w art.17 ust.1 pkt 44 w dotychczasowym zakresie .
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/12/06/21
  Czy Spółka będzie mogła zaliczyć wartość zapasów potrzebną do utrzymania ciągłości produkcji do kosztów uzyskania przychodu już w roku ich poniesienia?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-II/423-1/07
  Czy zwrot części zatrzymanego zadatku przez Spółkę na rzecz kontrahenta na podstawie ugody sądowej, upoważnia Wnioskodawcę do obniżenia przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych; a jeśli tak czy obniżenia przychodu należy dokonać w deklaracji CIT-2 składanej za miesiąc lipiec 2006 roku.
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-II/423-2/06
  Czy w opisanym stanie faktycznym wartością początkową środka trwałego - nieruchomości składającej się z działki nr ... oraz udziału we współwłasności działki nr ... lub działki powstałej z jej podziału o pow. ok. 1 ha pozostawać będzie wartość oznaczona przez wspólników spółki nie wyższa niż wartość rynkowa wkładu (aportu).
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOP-551/580/AM/07
  Czy zasób mieszkaniowy to:1. wszystkie budynki mieszkalne wraz z garażami na I kondygnacji budynku (w tym wbudowane w budynki mieszkalne i wolnostojące lokale handlowo-usługowe), jak też urządzenie i uzbrojenie terenu, na którym budynki się znajdują, takie jak przewody sieci wodno-kanalizacyjnej, budowle komunikacyjne, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu oraz inne budowle, takie jak latarnie oświetleniowe i ogrodzenia,2. czy też to tylko same lokale mieszkalne, a garaże i lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne nie zaliczają się do zasobu mieszkaniowego ?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/425-1/262a/122/06/BB
  Czy obowiązek składania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego spoczywa wyłącznie na:- Towarzystwie ..., które obejmowałyby całość, tj. Towarzystwo ... i Hospicja,- w rozbiciu na utworzone w ramach stowarzyszenia jednostki organizacyjne - Hospicja,- czy też każdy posiadacz NIP należący do Stowarzyszenia, obowiązany jest do składania odrębnych sprawozdań finansowych?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DP/423/337-20/07/HK
  Czy opisane usługi serwisowania oprogramowania mieszczą się w zakresie świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 723. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/4270-0001/08/PK
  Dotyczy zgodnego z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm./, rozliczenia rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabywanych przez Spółkę.
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/423-9/06
  Czy określona w umowie kupna-sprzedaży między Spółką a Powiatem, cena znacznie odbiegająca od rynkowej, może stanowić podstawę opodatkowania, czy też za podstawę opodatkowania powinna być przyjęta wartość rynkowa?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/JK/1/07
  czy spółka z o.o. jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych winna dokonać rozliczenia tego podatku w związku z umorzeniem bez wynagrodzenia części swoich udziałów, jeżeli umorzenie to przeprowadzone zostanie bez konieczności obniżania kapitału zakładowego?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/JK/2/07
  czy do kosztów uzyskania przychodów powinna Spółdzielnia Inwalidów zaliczyć - w przypadku umorzenia bez wynagrodzenia części posiadanych przez nią udziałów w spółce z o.o. - wydatki poniesione na nabycie tych udziałów?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-71/06/4517
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesionych na organizację spotkania świątecznego dla pracowników Spółki w całości sfinansowane ze środków obrotowych mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RDP/4211/3490/2007
  Czy Fundacja jako osoba prawna, czerpiąca dochody korzystając wyłącznie z własnego majątku, nie będąca przedsiębiorcą gdyż nie prowadzi we własnym imieniu działalności gospodarczej winna sporządzać sprawozdanie finansowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej?
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-43/MM/06
  Czy w przypadku ponoszenia przez Spółkę wydatków związanych z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników Spółki, można uznać je za koszty uzyskania przychodów.
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-42/MM/06
  Czy zakup licencji powoduje powstania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, a jeżeli tak, to w takim przypadku czy Spółka jako płatnik jest obowiązana do pobrania i odprowadzenia podatku oraz do sporządzenia i przesłania urzędowi skarbowemu deklaracji o pobranym podatku (CIT-10)?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/67/AŚ/06
  Czy: a) zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem, b) diety za czas podróży i uczestnictwa w posiedzeniu zarządu, nie więcej jednak, niż dwa pełne dni, c) zwrot kosztów noclegu, d) ekwiwalent pieniężny z uczestnictwo w posiedzeniach zarządu w wysokości stanowiącej równowartość 225 EURO według średniego kursu NBP z dnia odbycia posiedzenia zarządu stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDII/005/1/GC/07
  Czy w wypadku zmiany umowy użytkowania wieczystego poprzez nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy właściciela nieruchomości , wydzielonej w celu umożliwienia bezpośredniego dostępu do boiska - działki, rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/70/AN/06
  Czy kosztem uzyskania przychodu Spółki w danym miesiącu są pełne koszty zakupu energii elektrycznej, czy też Spółka powinna wyodrębnić "czyste", tj. wynikające z faktur nabycia koszty zakupu energii elektrycznej i rozliczać proporcjonalnie do przypadającej w danym miesiącu sprzedaży oraz czy przedstawiona w stanie faktycznym metoda odnoszenia kosztów zakupu energii do przychodu ze sprzedaży przy zastosowaniu wskaźnika rozliczeń wyliczonego na podstawie wymienionych parametrów jest prawidłowa i może być przez Spółkę stosowana?
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-61/06/1234
  Podatnik zwrócił sie z pytaniem czy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma prawo zaliczyć poniesione wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki wraz z rodzinami, sfinansowane ze środków obrotowych?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-14/06
  Czy koszty sporządzenia aktu notarialnego i inne opłaty towarzyszące np. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa poniesione w związku z aportem spółki jawnej do spółki z o.o. oraz podwyższeniem kapitału zakładowego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu spółki z o.o. w myśl art. 15 updof?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-12/06
  Czy wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi na spółkę jawną przed dniem aportu do spółki z o.o., a otrzymane parę tygodni po dokonaniu aportu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o.?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-13/06
  Czy wydatki z tytułu składek ZUS i listy płac dotyczące spółki jawnej, które zapłaciła spółka z o.o. (po dokonaniu aportu) są kosztem uzyskania przychodu spółki z o.o.?
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-46/AK/06
  Czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi , o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40-3/MM/06
  Czy wydatki na objęcie, nabycie zbywanych udziałów na rzecz Spółki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w związku z nieodpłatnym charakterem zbycia?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40-2/MM/06
  Czy w przypadku zbycia udziałów na rzecz spółki "X", w której Jednostka jest udziałowcem celem ich umorzenia bez wypłaty przez nią wynagrodzenia nie wystąpi przychód zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-40-1/MM/06
  Czy w przypadku nabycia własnych udziałów celem ich umorzenia, bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólnika dokonującego zbycia, nie powstanie przychód po stronie Spółki?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-56/ER/06
  - zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na czynsz najmu powierzchni nieruchomości od Spółki komandytowej, w której Spółka z o.o. jest komandytariuszem.
 743. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: DD6-8213-438/WK/06/339/391
  W związku z pismami w sprawie nowelizacji przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zdefiniowania użytego w tym przepisie określenia "zasoby mieszkaniowe i gospodarka zasobami mieszkaniowymi", przedstawiam wyjaśnienia w tej kwestii.Zgodnie z przepisem art. ł7 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami miesz ...
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-39-1/AK/06
  Czy różnice kursowe powstałe z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej należy alokować do wartości początkowej w/w środków trwałych bazując na zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości ?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-39-2/AK/06
  Czy w wartości początkowej w/w środków trwałych należy uwzględnić odsetki od pożyczki inwestycyjnej, które zostały naliczone do dnia oddania tych środków do używania, przy czym - ze względu na zaciągniecie pożyczki w kilku transzach ?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/167/06/JB
  Czy w wyniku zapłaty dokonanej w walucie euro za fakturę wystawioną przez Spółkę zagranicznemu kontrahentowi, na której wyszczególniona została kwota należności w polskich złotych oraz w walucie obcej przeliczona wg kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia faktury powstaną różnice kursowe wpływające na wysokość przychodów w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/178/06/AG
  Czy wydatki z tytułu podatku od zabudowanej nieruchomości gruntowej są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-274/P/356/06/WS/133043
  Czy zapłata zobowiązania z tytułu odsetek dokonywana przez Spółkę w ratach zgodnie z umową o restrukturyzację zobowiązań pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza wchodzące w skład restrukturyzowanych zobowiązań płacone przez Spółkę w ratach stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki w dacie poniesienia?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-61/06
  Czy może Spółka zaliczyć ponoszone na rzecz X Sp. z o.o. wydatki do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji występowania powiązań, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), jako ponoszonych w celu uzyskania przychodów, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/4/BK/06
  Zakład budżetowy pyta, czy miesięczne naliczenia umorzenia środków trwałych przekazanych odpłatnie przez Gminę w trwały zarząd będzie stanowiło koszty uzyskania przychodów Zakładu.
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-51/06
  Czy wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla emerytów, rencistów, osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz wdów (wdowców) i sierot, którzy pobierają rentę po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-58/06
  Pytanie podatnika Czy odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO oraz składki na ubezpieczenie samochodu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO, będą kosztem uzyskania przychodu dla celu podatku dochodowego od osób prawnych?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-66/06
  Pytanie podatnika Czy może Spółka zaliczyć ponoszone na rzecz X Sp. z o.o. wydatki do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji występowania powiązań, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), jako ponoszonych w celu uzyskania przychodów, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/TW/06
  Czy w momencie otrzymania bonu towarowego u otrzymującego powstaje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-36/MM/06
  Czy odsetki od zobowiązań przewidziane do konwersji na akcje Spółki stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie faktycznej konwersji zobowiązań tj. w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, gdyż można je wówczas uznać jako faktycznie zapłacone.
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-8/06
  Czy stowarzyszenie po dokonaniu wpłaty na konto fundacji, która zajmuje się zbiórką pieniędzy na zakup bioprotez dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym powinno zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych ?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/RDP/4211/AB/116/2006
  Czy prawidłowo nie zaliczono do przychodów podatkowych otrzymanej dywidendy oraz czy prawidłowo o kwotę pobranego przez płatnika podatku pomniejszono podatek należny?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/174/06/AG
  Pytanie dotyczy obowiązku sporządzenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych na skutek przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną.
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1431/PP/423-1712/2006/BP
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-35/MM/06
  Czy dofinansowanie przez Spółkę przebudowanej drogi gminnej, z której Spółka w intensywny sposób korzysta prowadząc działalność gospodarczą będzie stanowić dla niej koszty uzyskania przychodu z chwilą poniesienia wydatk?.
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-55/06
  Czy spółdzielnia w przypadku umorzenia części udziałów bez wypłaty wynagrodzenia na moment umorzenia udziałów winna uznać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów za koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, ponieważ przez ich nieodpłatne zbycie spółdzielnia nie uzyskała z tego tytułu przychodu?
 762. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4272-0003/06/SMA
  Dotyczy ustalenia dla celów amortyzacji podatkowej wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do Spółki w aporcie jako przedsiębiorstwo.
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-33/MM/06
  Czy w przypadku ponoszenia przez Spółkę wydatków związanych z działalnością nowo powstałej spółki komandytowej, w której Spółka występuje jako komplementariusz nie stanowią dla Spółki kosztów uzyskania przychodów do momentu uzyskania przez spółkę komandytową przychodów ze sprzedaży?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-66/IB/06
  - dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie rodzaju dokumentów na podstawie których firma powinna kwalifikować wynajmowane pojazdy do samochodów osobowych bądź ciężarowych.
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP423/4/MD/06
  Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych różnicy w cenie powstałej między ceną sprzedaży wyrobów gastronomicznych, a ich ceną promocyjną.
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-48/06
  Pytanie podatnika Czy Spółka postąpi prawidłowo uznając za datę powstania przychodu dzień, w którym otrzymała środki pieniężne od banku z tytułu zawarcia transakcji tj. 19 lipca 2006 r. ( w wysokości - 25.000.000,00 zł)? Czy firma postąpi prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów w dacie otrzymania przychodu koszty stanowiące łączną kwotę przyszłych kwartalnych płatności na rzecz banku (10 lat), obliczonych od wartości kwoty nominału wg minimalnej stopy procentowej, która wynosi 2,3% w stosunku rocznym tj. 28.750.000,00 zł? Ponadto, czy jednostka postąpi prawidłowo zarachowując w dacie zapłaty należnej bankowi płatności do kosztów różnicę, wynikającą z wyższej stopy procentowej niż minimalna stopa procentowa określona w umowie?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-56/06/92455
  Podatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym składania deklaracji CIT-2 i CIT-8 w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-48/06
  Pytanie podatnika Czy Spółka postąpi prawidłowo uznając za datę powstania przychodu dzień, w którym otrzymała środki pieniężne od banku z tytułu zawarcia transakcji tj. 19 lipca 2006 r. ( w wysokości - 25.000.000,00 zł)? Czy firma postąpi prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów w dacie otrzymania przychodu koszty stanowiące łączną kwotę przyszłych kwartalnych płatności na rzecz banku (10 lat), obliczonych od wartości kwoty nominału wg minimalnej stopy procentowej, która wynosi 2,3% w stosunku rocznym tj. 28.750.000,00 zł? Ponadto, czy jednostka postąpi prawidłowo zarachowując w dacie zapłaty należnej bankowi płatności do kosztów różnicę, wynikającą z wyższej stopy procentowej niż minimalna stopa procentowa określona w umowie?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/JK/6/06
  Czy nieodpłatne użyczenie sieci wodociągowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. przez gminę jest wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 770. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-22/06/Z
  Czy w przypadku wzajemnego potrącenia należności przez podmiot polski i zagraniczny ma zastosowanie art. 26, w związku z art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedno Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a Spółka zobowiązana jest pobrać 20% podatek od kwoty potrącenia, wynikającej ze zobowiązania wobec podmiotu zagranicznego?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-42/ER/06
  - dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów polisy wykupionej przez firmę ubezpieczając pracowników w trakcie podróży służbowej.
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-59/06
  Pytanie podatnika Czy będą podlegały zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w Polsce w/w przychody osiągnięte przez zagranicznych rezydentów według art.21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art.29 ust.1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/164/06/AG
  Czy ustalenie przez organ podatkowy ceny nieruchomości wyższej, niż cena za którą została ona sprzedana ma wpływ na wymiar podatku dochodowego od osób prawnych ?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII 423/22/1/2006
  Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik uzyska przychód wynikający z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej a pozostającej spółką prawa handlowego?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII 423/22/2/2006
  Czy wnisienie wkładu wg. aktalnej wartości rynkowej spowoduje przychód podatnika?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/106/2006 PDI/423/7/2006
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu programu ubezpieczeniowego na życie z funduszem kapitałowym ?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-43/06
  Pytanie podatnika Czy naliczone przez kontrahenta odsetki od pożyczki po dniu przyjęcia środka trwałego do używania (tj. naliczone 31 grudnia 2006 r. i zapłacone przez Spółkę w styczniu 2007 r.) mają wpływ na ustalenie wartości początkowej środka trwałego przyjmowanego do używania w sierpniu 2006 r., czy też stanowić będą koszt bieżącego okresu w momencie ich zapłaty (w ujęciu kasowym będą w całości kosztem uzyskania przychodów w styczniu 2007 r.)?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-44/06
  Czy niezrealizowane do dnia przyjęcia środka trwałego do używania różnice kursowe od zobowiązania dewizowego mają wpływ na ustalenie wartości początkowej środka trwałego? A jeśli tak, to w jaki sposób (pomiędzy jakimi kursami: kupna, sprzedaży, średni NBP) należy te różnice ustalić, w związku z brakiem stosownych precyzyjnych uregulowań w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w tym zakresie?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-32/MM/06
  Czy zwrot wydatków poniesionych przez pracowników w ramach podróży służbowej, związanych z wykupem opłat parkingowych i opłat za przejazd płatnymi autostradami stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/23/06
  Czy wydatki na zakup paliwa, materiałów biurowych, kart telefonicznych, drobnych narzędzi, opłaty za przejazd autostradami, mostami oraz opłaty pocztowe udokumentowane paragonami mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/137/06/AT
  Dotyczy określenia wysokości pomocyde minimis przysługującejbankowi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.).
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-33/06
  Czy zaliczki wpłacone przez członków wspólnot mieszkaniowych na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej są przychodami, a koszty utrzymania nieruchomości wspólnej stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/31/MM/06
  Czy refundacja opłat związanych z wydaniem, wznowieniem lub wymianą kart kierowcy stanowić będzie dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-41/06
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup paliwa i innych wydatków obciążających Spółkę, zgodnie z warunkami umowy najmu samochodu związanej ze zleceniem świadczenia usług transportowych.
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-40/06
  Zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-181/06
  Czy podstawą naliczenia wpłaty z zysku jest zysk brutto pomniejszony o podatek obliczony na podstawie danych wynikających z ksiąg, czy podatek zarachowany w wysokości zapłaconych zaliczek?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-46/06/82774
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym terminu złożenia zeznania CIT-8 w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 0P/423/11/Int-72/06
  1. W jakiej wysokości należy przyjąć podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu przeniesienia własności nieruchomości celem zwolnienia z długu, skoro przeniesienie własności nastąpiło w zamian za zwolnienie z długu w kwocie 4.956.699,91 zł, a zbyta nieruchomość obciążona była ponadto długiem w wysokości 2.738.639,96 zł (w tym odsetki wyliczone na dzień poprzedzajacy zbycie)?.2. Czy zobowiązania związane z wyżej wymienioną nieruchomością, któe dodatkowo przeszły na jej nabywcę w kwocie 2.738.639,96 zł spółka powinna zadeklarować jako pozostałe przychody operacyjne, czy też nie stanowią one przychodu w rozumieniu ustawy o podatki dochodowym od osób prawnych?.
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/46/AŚ/06
  Czy nominalna wartość udziałów otrzymana w zamian za opisany w stanie faktycznym wkład niepieniężny nie będzie stanowiła przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, gdyż przedmiotowa transakcja stanowi aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/679/WD/423/81/06/EK
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka wnosi o potwierdzenie, że opisana transakcja, tj. wniesienie aportem do spółki prawa handlowego (kapitałowej) oddziału samodzielnie sporządzającego bilans, stanowiącego zorganizowany zespół składników wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej.
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOP-389/472/AM/06
  Czy Spółka słusznie przyjęła, iż otrzymana dotacja z PHARE została wyłączona z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a koszty amortyzacji w części pokrytej dotacją zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów oraz czy słusznie przyjęto, iż w opisanym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-170/06
  Spółka skierowała do organu podatkowego zapytanie, czy zasadne jest zaprzestanie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od wskazanych we wniosku środków trwałych (trwale wycofanych z użytkowania) oraz czy Spółka prawidłowo podchodzi do dokonania korekt rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w opisanym zakresie?
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40DP/423/ZM/85/2006
  Czy w przypadku otrzymania faktury od brytyjskiej firmy za usługę reklamową ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na polską spółkę obowiązek obliczenia, potracenia i odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu uzyskanych na terytorium RP przychodów przez podatników o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/415/JK/5/06
  czy od wynagrodzenia za udostępnienie gruntu Wspólnoty na działalność handlową winien być odprowadzony podatek? Jeżeli tak, to czy można odprowadzać go raz na koniec roku kalendarzowego ?
 795. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/423-0162/05
  Czy umowa leasingu, której przedmiotem jest prawo wieczystego użytkowania gruntu jest umową o której mowa w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-8/06/AN
  Czy rezygnacja wierzyciela zzasądzonych odsetek od niezapłaconych należności(zawarta w formie oświadczenia stron) bedzie stanowiła podstawę do obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych - czy będzie stanowiła przychód?
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-30/GC/2006
  Czy udzielenie darowizny Fundacji mającej na celu ochronę oraz rekonstrukcję,budynków, budowli, obiektów kościelnych i klasztornych w Górze Swiętej Anny można potraktować jako darowizne przeznaczoną na cele kultu religijnego ?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/RDP/4211/82/BS/2006
  Czy od kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów m.in. wpłat na PFRON Spółdzielnia winna naliczać i odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych, w przypadku, gdy w danym okresie sprawozdawczym poniosła stratę?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/148/06 PDI-423/17/06
  Moment zaliczenia do przychodu oraz możliwość uznania za dochód wolny od podatku części umorzonej pożyczki udzielonej na sfinansowanie nabycia środka trwałego.
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TD/423-9/06
  Czy od wypłaconych udziałowcom środków pieniężnych uzyskanych z podziału majątku likwidowanej spółki należy potrącić podatek dochodowy?
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SP-423/18b/2006
  Spółka zwróciła się zapytaniem czy do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone wydatki poniesione na podstawie decyzji w sprawie zobowiązania podatkowego od zakupionej działki z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 60 zł. w podatku od czynności cywilnoprawnych.
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I423/18a/2006
  Spółka zwróciła się zapytaniem czy do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone wydatki poniesione na podstawie postanowienia na podstawie którego zapłacono 500zł kosztów opinii biegłego przy wycenie nieruchomości działki wraz z budynkiem które to nieruchomości spółka nabyła. Powyższe koszty ustalone zostały postanowieniem wydanym w oparciu o art. 269 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z podwyższeniem wartości dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych.
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-207/P/272/06/WS/104875
  1) czy Spółka jest uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia świadectw pochodzenia w roku, którego te koszty dotyczą, tj. w roku, w którym rozpoznano przychody ze sprzedaży energii elektrycznej do końcowego odbiorcy?,2) czy koszty z tytułu umorzenia świadectw pochodzenia mogą być rozpoznane jako koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym rozpoznano przychody podatkowe ze sprzedaży energii do odbiorcy końcowego, nawet jeśli świadectwa te zostały przedstawione do umorzenia Prezesowi URE w pierwszym kwartale kolejnego roku kalendarzowego, a więc na dzień złożenia zeznania Spółka nie dokonała formalnego umorzenia, ale była w stanie zarachować odpowiednio koszty umorzonych świadectw pochodzenia?,3) czy koszty z tytułu umorzenia świadectw pochodzenia mogą być rozpoznane jako koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu w miesiącu, w którym rozpoznano przychody podatkowe ze sprzedaży energii do odbiorcy końcowego, nawet jeśli świadectwa te zostały przedstawione do formalnego umorzenia Prezesowi URE w pierwszym kwartale kolejnego roku kalendarzowego, a więc na dzień kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej deklaracji CIT-2) Spółka nie dokonała formalnego umorzenia, ale była w stanie zarachować odpowiednio koszty umarzanych świadectw pochodzenia?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-249/P/271/06/WS/104869
  1) czy opłata zastępcza, o której mowa w art. 9a ust. 2 ustawy Prawo Energetyczne może stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki?,2) czy koszty z tytułu opłaty zastępczej mogą być rozpoznane w roku, którego te koszty dotyczą, tj. w roku, w którym nastąpiła sprzedaż energii do odbiorcy końcowego?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: : PSUS/PB-R I-PDP/423-250/P/269/06/WS/104866
  1. czy wniesiona opłata, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o handlu EA, nie stanowi odpłatności za przyznane uprawnienia?2. czy wniesiona opłata, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o handlu EA, jako opłata o charakterze administracyjnym związana pośrednio z uzyskiwanymi przychodami, stanowi koszt podatkowy w momencie poniesienia?3. czy jako moment poniesienia należy uznać moment, w którym powstaje zobowiązanie do zapłaty określonego wydatku, tj. data przyznania uprawnień tu: 30 grudnia 2005r. (czyli koszt podatkowy Spółki roku 2005/2006)?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-208/P/270/06/WS/104868
  Czy powstaje przychód podatkowy z tytułu pierwotnego przydzielenia Spółce uprawnień do emisji na pierwszy okres rozliczeniowy, obejmujący lata 2005 - 2007?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/23-7/MG/06
  Czy Jednostka może dokonać odliczenia darowizny w postaci miału przekazanego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2005 i w 2006r.? orazCzy Spółka przekazując darowiznę musi uzyskać w ciagu dwóch lat sprawozdanie od Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, o jej przeznaczeniu na swoją działalność, jeżeli dokanane zostanie odliczenie tejże darowizny od dochodu w granicach 10% limitu?
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-28/GC/2006
  Czy czynności takie jak: wynagrodzenie notariusza, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata sadowa, związane z podniesieniem kapitału zakładowego, mają związek z przychodami Spółki i stanowią koszty uzyskania przychodów?
 809. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/427-1/06/3
  Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych roku 2005 wartości odpisów aktualizujących wartość należności tworzonych w księgach roku 2005 na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem faktu, że uprawdopodobnienie nieściągalności miało miejsce w 2004 roku.
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD/423-3/2006
  określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych od przychodów uzyskanych z przejęcia przez Organizację Odzysku obowiązku odzysku i recyklingu od przedsiębiorców
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-37/GC/2006
  Czy zakup oprogramowania od osoby zagranicznej bez możliwości dalszej odsprzedaży stanowi przychód z praw autorskich lub praw pokrewnych i zachodzi potrzeba odwołania się do umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu?
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0015/06
  Czy Spółka miała prawo do nienaliczenia podatku dochodowego od osób prawnych od transzy dofinansowania otrzymanej w ramach SPO?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-159/06
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na wykonanie infrastruktury technicznej, którą Spółka zobowiązana jest przekazać na rzecz zakładu energetycznego bez wynagrodzenia pieniężnego z tego tytułu, lecz w zamian za możliwość otrzymania dostaw energii elektrycznej, są kosztami uzyskania przychodów Spółki? Jeśli tak, to w jakim momencie wydatki te powinno zaliczyć się do kosztów uzyskania przychodów?
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-42/06/73486
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym sposobu rozliczania transakcji zakupu i odsprzedaży paliwa między podmiotami powiązanymi?
 815. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/427-2/06/3
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatek poniesiony przez Rafinerię Czechowice S.A. na przebudowę drogi publicznej w związku z przyczynianiem się do jej nadmiernego zużycia będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-4/06/AN
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodównierozliczonej części wydatków poniesionych na modernizacjęw przypadku sprzedaży lokalu.
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-0821-109-SR/06/1248
  W jakiej wysokości należy pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy na rzecz udziałowca będącego rezydentem w Republice Czeskiej ?
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII 423/19/2006
  Czy otrzymana dotacja (grant) na podstawie umowy grantu na działanie nr ../.../..../ zawartej pomiędzy Spółką a Komisją Wspólnot Europejskich jest przychodem od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-P2/06/KF
  Czy właściwe jest stosowanie przepsów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do rady rodziców?
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-40/06/71632
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy koszty związane ze zorganizowaniem imprezy dla swoich pracowników z okazji 15 - lecia założenia firmy można sfinansować ze środków obrotowych Spałki i zaliczyć do kosztów podatkowych?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-257-278/06/AJ
  Czy całkowite lub częściowe anulowanie not odsetkowych lub odstąpienie od naliczania odsetek, związanych z należnościami Spółki (odsetek dotyczących odbiorców) albo związanych z zobowiązaniami Spółki (krajowymi i zagranicznymi) wiąże się z wystąpieniem przychodu podatkowego po stronie Spółki?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-99-SR/06/3351
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz firmy Y, z siedzibą w Belgii; jeżeli tak, to czy w przedmiotowej sprawie jest zobowiązana do odprowadzenia tego podatku i w jakiej wysokości oraz czy na wnioskodacy ciąży jakikolwiek obowiązek informacyjny względem urzędu skarbowego jako na płatniku dochodów firmy Y.
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423/199/P/246/06/WS/93115 IPB2/423-192/06
  Czy można zaliczyć skradziony towar, niepotwierdzony protokołem policyjnym, jako koszt podatkowy?
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-34/06
  Pytanie podatnika 1. czy wydatki ponoszone przez podatnika na budowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, do której nie posiada żadnego tytułu prawnego, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego dostępu do budowanego przez tego podatnika centrum handlowo-usługowego, stanowią dlań bezpośredni koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia; oraz alternatywnie 2. czy w przypadku uznania przez tutejszy organ, iż opisane wydatki nie stanowią bezpośredniego kosztu uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, winny one być traktowane jako wydatki na budowle na cudzym gruncie i zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/50/EF/06
  ? Czy prawidłowo postępuje strona zaliczając odpowiednio do przychodów finansowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych (różnice kursowe dodatnie) oraz do kosztów uzyskania przychodu (różnice kursowe ujemne) różnice kursowe, które powstają w związku z odsprzedażą dla banków walut obcych zgromadzonych przez Spółkę na rachunkach walutowych, a które to waluty zostały uzyskane przez spółkę ze sprzedaży towarów handlowych na terenie Unii Europejskiej? ? Czy prawidłowo postępuje strona nie zaliczając odpowiednio do przychodów finansowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych (różnice kursowe dodatnie) oraz kosztów uzyskania przychodu (różnice kursowe ujemne) różnic kursowych, które powstają w związku z odsprzedażą dla kantorów wymiany walut obcych zgromadzonych przez spółkę na rachunkach bankowych, a które to waluty są kantorom sprzedawane bezpośrednio z rachunku walutowego lub też pobierane gotówką do kasy spółki a następnie odsprzedawane dla kantoru jako gotówka posiadana przez spółkę w kasie?
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-P/423-1/06
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy dotacja otrzymana z budżetu Państwa z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej jest dochodem wolnym od podatku.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TW/423-2/BM/06
  Jaką stawkę odpisu amortyzacyjnego powinna zastosować Spółka dla dudynku wybudowanego z własnych środków, zakupionego przed laty jako inwestycję rozpoczętą i usytuowanego na działce nie będącej własnością Spółki ?
 828. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: DD6-8213-8/06/DZ/412
  Wynagrodzenia otrzymane przez beneficjentów ostatecznych (pracowników) stanowią przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których płatnik jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 32 tej ustawy.
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-II/423-1/06/BA
  Czy koszt współorganizowania seminarium - konferencji należy uznać za koszt reklamy niepublicznej limitowanej
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-36/06
  Pytanie podatnika Czy pierwsza rata leasingowa może zostać jednorazowo uznana w ciężar wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-84/06/MS/2
  Czy w stanie faktycznym nieodpłatne przekazanie dokumentacji projektowo- technicznej przez osoby fizyczne lub komitety społeczne na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-5/1/MG/06
  Czy Jednostka może przychody za ciepło zapłacone przed terminem tj. z faktur z miesiąca XII 2005, z terminem płatności na styczeń 2006r., zapłacone w grudniu 2005r. zaliczyć do przychodów podatkowych roku 2005 przyporządkowując im odpowiednio koszty bezpośrednie zgodnie z udziałem procentowym sprzedaży za ciepło zapłacone w grudniu 2005r. (usługa wykonana w grudniu 2005r.) do sprzedaży za ciepło ogółem w miesiącu grudniu 2005r.?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-6/MG/06
  Czy otrzymanie darowizny w formie środków trwałych stanowi przychód w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a dokonane odpisy amortyzacyjne od tych darowizn stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy otrzymanie darowizny w formie gotówki oraz materiałów medycznych (np.leków) stanowi przychód oraz czy ich zużycie stanowi koszt uzyskania przychodów?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-5/06/AN
  Zaliczenie do przychodów otrzymanego odszkodowania z tytułu zamiany posiadanych akcji uprzywilejowanych na akcje zwykłe.
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-2/06/AN
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przeprowadzenie okresowych badań profilaktycznych pracowników.
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-6/06/AN
  Zaliczenie do przychodów kwoty otrzymanej w wyniku odpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki.
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-25/GC/2006
  Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, moment potrącenia kosztów stałych wytworzenia energii, następuje w chwili ich poniesienia oraz, czy zasadne jest potrącanie kosztów zmiennych w określonym miesiącu w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody podatkowe danego miesiąca, do wartości sprzedaży ogółem w rozumieniu prawa bilansowego?
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-37/06
  W jaki sposób powinna ustalić stratę stanowiącą koszt uzyskania przychodu w związku ze zbyciem wierzytelności, która nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu w związku z brakiem uprawdopodobnienia lub udokumentowania jej nieściągalności. Spółka wnosi również o udzielenie informacji, w jaki sposób powinna ustalić przychód w związku ze zbyciem wierzytelności zaliczonej już do kosztów uzyskania przychodu w wyniku uprawdopodobnienia lub udokumentowania jej nieściągalności.
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-1/05/65250
  Podatnik zwrócił sie z pytaniem czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione w związku z wyprodukowaniem wyrobów, jeśli z powodu wad jakościowych wyroby te nie mogły zostać sprzedane jako produkty gotowe i w związku z tym podlegały zniszczeniu, a następnie sprzedaży, jako makulatura?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-26/06/65256
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy wydatki związane ze zorganizowaniem spotkania jubileuszowego dla pracowniów Spółki, sfniansowane ze środków obrotowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-27/06/65261
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy wydatki związane ze zorganizowaniem pikniku kulturalno- sportowego dla pracowników Spółki i ich rodzin, sfinansowane ze środków obrotowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473//601/WD/423/53/06/EG
  Czy możliwe jest otrzymanie płatności za faktury w walucie EUR i przeliczenie jej na złotówki oraz czy z tego tytułu powstaną różnice kursowe.
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-29/06
  Czy odpisanie w koszty zrzeczonego prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z własnością budowli na nich usytuowanych stanowi koszt uzyskania przychodów ?
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-28/06
  Czy zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z własnością budowli na nich usytuowanych stanowi przychód podatkowy ?
 845. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: DD5-8213-110/AK/06/1728
  w związku z pismem Nr (...) w sprawie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów składek członkowskich opłacanych przez pracodawcę za swoich pracowników z tytułu ich przynależności do izby inżynierów budownictwa, składek członkowskich w Urzędzie Patentowym w Polsce i Urzędzie Patentu Europejskiego, poniżej przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii.W obowiązującym do końca 1994 r. art. 16 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwanej "updop") ustawodawca uzależniał możliwość zaliczenia wydatków ponoszonych na rzecz pracowników do kosztów podatkowych, od tego, czy obowiązek ich poniesienia przez pracodawcę wynikał z ustaw lub innych aktów prawnych.Z dniem 1 stycznia 1995 r. przepis ten został uchylony i od tej daty do kosztów uzyskani ...
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-21-2/MM/06
  Czy w przypadku ponoszenia przez Spółkę wydatków związanych z organizacją wspólnych imprez integracyjnych dla pracowników Spółki oraz jej obecnych lub potencjalnych kontrahentów można uznać za koszty uzyskania przychodów w ramach limitu przewidzianego na wydatki dotyczące reprezentacji.
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFP/423-1/06
  - Czy nieodpłatna praca osób pozbawionych wolności na rzecz Spółki jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które należy wycenić wg wynagrodzenia należnego za taką pracę i zaliczyć w przychody podatkowe Jednostki ?
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-28/IB/06
  dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych sprzedaży nieruchomości, w skład której wchodzą: las i nieużytki, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie pod budowę drogi krajowej.
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/423-0009/06
  Czy podatek od nieruchomości nie stanowi kosztu uzyskania przychodu?
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-II-S/423/1/06
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla zakupionej przez spółkę kamienicy?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-29/06
  Pytanie podatnika Czy koszty poniesione przez Spółkę z tytułu uregulowania zobowiązania związanego z bezumownym korzystaniem z gruntu są kosztami podatkowymi?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-26-2/GC/2006
  Czy przydział uprawnień do emisji gazów cieplarnianych prowadzi do powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-26-1/GC/2006
  Czy otrzymane uprawnienia związane z limitem emisji gazów cieplarnianych należy kwalifikować jako wartości niematerialne i prawne, podlegające amortyzacji podatkowej?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/423-1/06
  Czy darowizna przekazana na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w celu zakupienia przez nią samochodu strażackiego, podlega opodatkowaniu: 1. podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2. podatkiem od darowizn, 3. podatkiem od czynności cywilno-prawnych, 4. opłatą skarbową oraz jak powinno być udokumentowane przekazanie tej darowizny?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-423/4/06
  Spółka Akcyjna zamierza przekształcić się w ciągu roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zamykając księgi na ostatni dzień swojej działalności w roku 2006. W powyższym stanie sprawy spółka ma wątpliwości w jakich terminach i za jaki okres należy złożyć ostatnią deklarację CIT-2 i zeznanie CIT-8 obejmujące ostatni okres jej działalności przed przekształceniem.
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-423/5/2006
  Publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi swoją działalność w nieruchomościach, które są własnością organu założycielskiego tj. samorządu województwa. Zarząd województwa przekazał zakładowi opieki zdrowotnej nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie. Zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty ubezpieczenia nieruchomości. Czy zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek ustalać przychód z tytułu częściowo nieodpłatnych świadczeń zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych na zasadach określonych w art. 12 ust. 6a i ust. 6 pkt 3 ustawy?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-23/GC/2006
  Czy w okresie, kiedy środki trwałe znajdujące się w starej wytwórni betonu nie będą używane, można je amortyzować i wartość amortyzacji zaliczać w koszty uzyskania przychodów ?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-26/06
  Pytanie podatnika czy przeniesione z danej placówki handlowej środki trwałe, które zostaną zmagazynowane do czasu ich ponownego wykorzystania w nowych lokalizacjach handlowych, będą mogły być amortyzowane na dotychczasowych zasadach oraz czy ich amortyzacja stanowić będzie koszt uzyskania przychodu?
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-24/06
  Pytanie podatnika Czy wydatek poniesiony na organizację imprezy integracyjnej ? sfinansowany ze środków obrotowych firmy ? może stanowić koszt uzyskania przychodów?
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/10/Int-47/06
  Podatnik wystawił fakturę w grudniu 2005 r., za usługi o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 12 ust. 3d pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której określił termin płatności w miesiącu styczniu 2006 r. W związku z uzyskanym przychodem (z późniejszym terminem płatności) poniósł w grudniu 2005 r. określone koszty.Czy ustalony koszt sprzedaży od przychodów z późniejszym terminem płatności zwiększa koszt roku 2006?.
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/9/Int-46/06
  Czy przychody rozliczone zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. data wystawienia faktury grudzień 2005 r., termin płatności styczen 2006 r. zwiększają przychody roku 2006?.
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB II 423/13/2006
  Czy zrealizowane różnice kursowe od spłaty rat kredytu na zakup gruntu pod budowę budynku komercyjnego, a którego kwota jest wyrażona w EUR są kosztami uzyskania przychodu (przychodami stanowiącymi podstawę opodatkowania) w opisanym we wniosku przypadku?
 863. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/I/7/MC/06
  Dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodu różnic kursowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.) powstałych w związku z zawartymi kontraktami terminowymi.
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-22/06
  Czy w związku z dokonywaną sprzedażą energii elektrycznej produkowanej ze źródeł od?nawialnych należy przychód podatkowy rozpoznać zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt l updop, a koszty uzyskania tego przychodu ustalić poprzez pomnożenie kwoty kosztów wytworzenia ww. energii w rachunku miesięcznym przez wskaźnik udziału ceny sprzedaży l kWh energii w łącznej cenie sprzedaży l kWh energii i l kWh określonej dla świadectwa pochodzenia
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB4-6/033-173-SR/06-514
  Czy płatności z tytułu licencji na korzystanie z oprogramowania są wolne od zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nierezydentów w Polsce (podatku u źródła)
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/425-84/112a/51/06/BB
  prawidłowość postępowania dotyczącego określenia przychodu do opodatkowania z tytułu sprzedaży części nieruchomości jako różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a wartością netto środków trwałych przyjętą dla potrzeb amortyzacji
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-7/06
  Czy uzyskaną dopłatę z budżetu gminy należy traktować zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jako wolną od podatku do końca 2006 r. - "dotacje" otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach?
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-11/ER/06
  - Dotyczy sposobu opodatkowania usług związanych z opracowaniem przez firmę, nie mającą w Polsce siedziby, algorytmów automatycznego sterowania tłoczni gazu.
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-423/5/2006
  Spółka w latach 2002-2004 r. dokonywała zakupu tkaniny z importu. Urząd Celny dokonał odprawy celnej, naliczył zobowiązanie celne oraz podatek VAT. Zobowiązania te Spółka uregulowała. W 2006 r. Urząd Celny dokonał korekty zobowiązania celnego oraz podatku VAT. Izba Celna wydała decyzję nakazującą zapłacenie skorygowanego długu celnego w kwocie 36.074,10 zł oraz podatku VAT w kwocie 7.936,00 zł. W związku z powyższym Strona prosi o udzielenie pisemnej interpretacji, czy poniesione koszty z tytułu zapłaty skorygowanego długu celnego w kwocie 36.074,10 zł może zaksięgować w koszty roku 2006 r.
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-423/4/2006
  Spółka w 2003 r. prowadziła inwestycje w obcym środku trwałym, polegające na adaptacji pomieszczenia na cele działalności gospodarczej. Inwestycja została zakończona w grudniu 2003 r., a od stycznia 2004 r. podlegała amortyzacji. Za wykonane prace podatnik otrzymał fakturę VAT. Ze względu na podejrzenie zawyżenia kosztów prac budowlanych, Spółka zwróciła się do wykonawcy o sporządzenie kosztorysu za wykonane prace, jednocześnie wstrzymując zapłatę części wynagrodzenia. Wykonawca podał Spółkę do Sądu o nieuregulowanie przez nią zobowiązania. W 2005 r. Sąd wydał wyrok korzystny dla Spółki - koszt prac został przez usługodawcę zawyżony. W 2006 r. firma budowlana wystawiła na rzecz Spółki korektę faktury VAT wystawionej w 2003 r. za wykonane prace budowlane. W związku z powyższym Strona prosi o udzielenie pisemnej interpretacji, czy powinna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w momencie otrzymania wyroku, czyli w 2005 r. Podatnik reprezentuje stanowisko, iż o kwotę netto wynikającą z faktury korygującej wystawionej do faktury VAT z 2003 r. powinny być pomniejszone koszty uzyskania przychodu w momencie otrzymania wyroku sądowego, czyli w 2005 r.
 871. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-61/06/ER
  czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od opodatkowania są obowiązkowe wpłaty na PFRON.
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/30/AN/06
  Czy w przypadku rozłożenia płatności Spółki na raty przez okres 2 lat po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia w postaci kredytowania działalności Spółki bez odsetek?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-21/06
  Pytanie podatnika czy poniesione koszty związane z opracowaniem ww. Koncepcji należy zakwalifikować jako koszty prac rozwojowych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , czy też uznać je za koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia ??.
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-23/06
  Pytanie podatnika Czy otrzymane przez Spółkę (Partnera Projektu) za pośrednictwem Partnera Wiodącego (Sachsem Wasser Gmbh) środki finansowe pochodzące z bezzwrotnej pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zmian.), a poniesione koszty zrefundowane z ww. środków zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 nie są kosztami uzyskania przychodu w momencie wpływu ww. środków?
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-16/GC/2006
  Spółka zwróciła się z pytanim, czy koszty, które spółka poniesie na wyposażenie doradców oraz stała opłata za usługę telekomunikacyjną udokumentowane fekturą będą stanowić koszt uzyskania przychodów spółki ?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/7/Int-34/06
  Czy przyjęcie przez gminę faktury wystawionej przez byłego dzierżawcę nieruchomości (stanowiącej własność gminy) z tytułu poniesionych przez dzierzawcę nakładów na remont i modernizację wydzierżawionego budynku oraz zawarcie stosownej ugody skutkować bęzie zwiększeniem wartości początkowej środka trwałego?.
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-127/CIT/06
  Czy w związku z wykorzystaniem gwarancji bankowej powstanie dla Wnioskodawcy przychód, a w konsekwencji obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób prawnych, tj. czy z uwagi na niedokonanie zapłaty za otrzymany towar i wygaśnięcie długu wobec dostawy wskutek zapłaty ceny przez podmiot trzeci, nie powstanie przychód podatkowy po stronie Wnioskującej?
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-101/CIT/06
  Wobec faktu, że nie istnieje umowa o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu pomiędzy RP a Watykanem, czy wypłacający należności licencyjne z tytułu autorskich praw majątkowych beneficjentowi (pomiotowi zagranicznemu) z siedzibą w Watykanie, zobowiązany jest, jako płatnik, do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20%?
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-14/GC/2006
  Czy dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymana za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, a związku z tym, czy koszty związane z jej wykorzystaniem nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-12.2/GC/2006
  Czy wyłączeniu podlega kwota kosztów uzyskania przychodu w przypadku otrzymania dopłaty (refundacje wywozowe) za eksport cukru, który nie może być sprzedany na rynku unijnym, wypłacone Spółce ze środków unijnych przez Agencję Rynku Rolnego.
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-12.1/GC/2006
  Czy dopłaty (refundacje wywozowe) za eksport cukru, który nie może być sprzedany na rynku unijnym, wypłacane Spółce ze środków unijnych przez Agencję Rynku Rolnego są dopłatami bezpośrednimi przekazywanymi producentom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych .
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-32/06
  kiedy nabyte prawa można zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu:- w momencie nabycia praw (w wysokości kwoty nabytych praw), niezależnie od dokonanychpłatności, stopniowo do wysokości odpisów amortyzacyjnych/wykorzystania, sprzedaży, umorzenia niewykorzystanych praw.
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-7/ER/06
  - dotyczy zaliczenia do przychodów dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonej na realizację projektu "Mentor multimedialny - zawód przyszłości" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-20/PW/06
  Pytanie dotyczy wierzytelności zarachowanych jako przychody, a następnie po umorzeniu postępowania wgzekucyjnego wobec stwierdzenina bezskuteczności egzekucji uznanych jako koszty uzyskania przychodu.
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/39/06/JB
  - Jakim rygorom podlega wydatkowanie przez prowadzących zakłady pracy chronionej do których ma zastosowanie wyrok Trybunału Kontytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. (sygn. akt K 45/01) środków pochodzących ze zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących pomoc publiczną, do których podmioty te nabyły prawo przed 1 maja 2004 r. zaś otrzymały je po tej dacie ?- Czy środki te mogą być wydatkowane aż do wyczerpania zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) i przepisami rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 22 ze zm.) a wydatkowanie tych środków powinno się odbywać bez ograniczeń wynikających, bądź wprowadzonych w związku z obowiązującymi po 1 maja 2004 r. normami wspólnotowymi w tym zakresie ?
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-18/06
  Pytanie podatnika czy podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów dla celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych częściowo spisane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych koszty prac rozwojowych zaktywowane w długookresowych międzyokresowych rozliczeniach czynnych.
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-49/06/KK/45587
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy usługi ubezpieczenia majątku za które Spółka dokonuje płatności podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o pdop mieszczą się w katalogu wymienionym w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-38/06/KK/45583
  Podatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym sporządzania informacji ORD-W1 o wynagrodzeniach wypłacanych przze nierezydenta osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie usług.
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/423-0002/06
  Do jakiego okresu sprawozdawczego należy zaliczyć skutki rocznej korekty podatku VAT naliczonego w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-11/PW/06
  Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych ze zleceniem (umowa o dzieło) osobie nie zatrudnionej w Spółce, opracowania materiałów w zakresie słownictwa i konstrukcji gramatycznej oraz tematyki zagadnień biznesu w jęz. angielskim? Tematyka materiałów obejmuje słownictwo ściśle związane z profilem produkcji Spółki, a opracowane materiały będą wykorzystywane przez pracownika Spółki (zagraniczne kontakty z odbiorcami wyrobów i dostawcami materiałów do produkcji).
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-8/06/PK
  Czy do zwolnienia o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT wystarczy żeby udział w kapitale spółki wypłacającej był pośredni?
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/I Pdg1/423/ZS/33/06
  Czy pływalnia jako gospodarstwo pomocnicze utworzone przy jednostce budżetowej - szkole jest zwolniona z obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/532/WD/423/28/06/ES
  Pytania zawarte we wniosku dotyczą: 1.Możliwości zaliczenia przez przedstawiciela handlowego (przedsiębiorcę) do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem udostępnionych muw ramach umowy współpracy urządzeń, w tym w szczególności: wydatków na paliwo, części zamiennych, naprawy samochodu - zarówno w granicach limitu podlegającego zwrotowi przez spółkę, jak i ponad ten limit. 2. Możliwości rozliczania zwracanych przedstawicielowi (przedsiębiorcy) wydatków związanych z używaniem udostępnionego sprzętu poprzez wskazywanie w fakturach wystawianych przez stacje paliw, sklepy, warsztaty naprawcze, itp.) mieszczących się w granicach limitu, podlegającego zwrotowi - jako nabywcy Spółki XXNatomiast w przypadku wydatków przekraczających uzgodniony limit - zdaniem spółki - właściwym jest wystawianie faktur bezpośrednio na przedstawiciela handlowego, który ma możliwość zaliczenia w/w wydatków, z uwzględnieniem art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, póz. 176 z późn. zmn.) do kosztów uzyskania przychodów.; 3. Uznania, iż w przypadku, gdy ponoszone przez przedstawiciela wydatki (zarówno te zwracane następnie przez spółkę, jak i przekraczające limit i nie podlegające zwrotowi) dokumentowane są fakturami VAT wystawionymi na zleceniodawcę, tj. Spółkę XX, to - ponoszone przez przedstawiciela wydatki, w części nie podlegającej zwrotowi, nie są podlegającym opodatkowaniu przychodem Spółki XX; 4. Uznania, iż zaliczenie przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów zwróconych przedstawicielowi handlowemu (będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego w celu świadczenia usług na rzecz spółki jest możliwe wyłącznie w przypadku prowadzenia przez Spółkę ewidencji przebiegu pojazdu (art. 16 ust. l pkt. 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, póz. 654 ze zmn., dalej updop), potwierdzoną przez Spółkę na koniec każdego miesiąca art. 16 ust. 5 updop).
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII423/11/2006
  Czy otrzymna dotacja na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pt. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-12/06
  Pytanie podatnika Jaki wpływ na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych ma opisane zdarzenie? Czy powstała różnica kursowa wpływa na zmniejszenie przychodów?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/2-1/06a
  CZY UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE OD WALUTY SPRZEDANEJ W KANTORZE ,STANOWIĄ KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODÓW?
 897. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-42190/I/2/MC/06
  Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie o wyjaśnienie czy wydatki wynikające z faktury VAT dotyczącej usług reklamowych za grudzień 2004 roku, otrzymanej w styczniu 2005 roku, należy zaliczyć do kosztów podatkowych 2005 roku.
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-7/PW/06
  Pytanie dotyczy opodatkowania odszkodowania otrzymanego w sytuacji kiedy w wyniku pozaru uległ zniszczeniu obiekt stanowiący środek trwały w trakcie modernizacji.
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-9/GC/2006
  Pytanie Spółki w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji, w której na skutek przeniesienia sald, spółki wykazujące salda ujemne stają się dłużnikami innych spółek.
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/520/WD/423/23/06/ES
  Czy Spółka może w roku następnym zaliczyć równowartość netto odpisu aktualizującego należność do przychodów podatkowych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość netto wierzytelności uznanej za nieściągalną zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25a?
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4-6/ML-033-0448-70-2023/05
  czy wypłacane dywidendy przez społke polską na rzecz udziałowca, społki KG z siedzibą w Niemczech będą opodatkowane podatkiem dochodowym ?
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-4/MG/06
  Czy działalność w zakresie skupu powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym i kto będzie podatnikiem? Jakie ewentualne inne obowiązki ciążą na Radzie Sołeckiej lub gminie w zakresie rozliczeń i informacji przesyłanych do Urzędu Skarbowego?
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/903/2006/ADB
  Czy stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną stawką 22% i 0%. Czy może, skoro wszystkie dochody są związane działalnością statutową czyli zwolnioną od podatku dochodowego stowarzyszenie nie powinno być podatnikiem podatku od towarów i usług.
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DP/423/93-4/06/GE
  Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy za 1999r. wykazany w rozliczeniu rocznym CIT-8 w kwocie 176.091,00zł można potraktować jako przychód umorzony nie podlegający opodatkowaniu?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/6/Int-27/06
  Czy wypłacone świadczenia tj. premia za IV kwartał 2005 r. , "13 - tka" za 2005 r. oraz składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek od wynagrodzeń za grudzień 2005 r. bilansowo zaksięgowane w 2005 r., a wypłacone w 2006 r. należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych?.
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-17/MM/06
  Pytanie w sprawie metody wyliczenia wysokości kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych przy zastosowaniu uproszczonej formy uiszczania zaliczek.
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-10/GC/2006
  Pytanie dotyczące zwolnienia zagranicznego udziałowca Spółki ze zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-10/06
  Pytanie podatnika czy do przedstawianego stanu faktycznego znajdą zastosowanie polskie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji w odniesieniu do odsetek płaconych przez polskie spółki, będące dłużnikami.
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-6/PW/06
  Wpływ zwiększenia rabatu udzielonego kontrahentowi na wysokość przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0007/06
  Czy udzielona pożyczka stanowi sprzedaż usług i jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/549/WD/423/38/06/BC
  1. Czy składniki majątkowe (aktywa i pasywa) przedstawione w piśmie, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku, przeznaczone do wydzielenia do nowozawiązywanej spółki z o. o. A stanowią w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP zorganizowaną część przedsiębiorstwa 2. Czy składniki majątkowe (aktywa i pasywa), szczegółowo opisane wzałączniku nr 2 do niniejszego wniosku, przeznaczone do wydzielenia do nowozawiązywanej spółki z o. o. B stanowią w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP zorganizowaną część przedsiębiorstwa 3. Czy składniki majątkowe (aktywa i pasywa), szczegółowo opisane w dalszejczęści wniosku, pozostałe w Spółce i po jej podziale stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP 4. Czy podział Spółki przez wydzielenie dwóch nowozawiązywanych spółek zograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w p. l i 2 powyżej i w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osóbprawnych w chwili wydzielenia
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-6/06
  Pytanie podatnika Czy wydatek za przygotowanie wniosku przez firmę doradczą o dotację z funduszy strukturalnych będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-443/1/06
  dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z umową o zatrudnieniu członka zarządu i wspólnika w jednej osobie na podstawie umowy zlecenia. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu.
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/I Pdg1/423/ZS/39/06
  Czy dochody uzyskiwane z działalności stowarzyszenia prowadzącego lokalną telewizję kablową objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych?
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-4/GC/2006
  Czy zbiór składników materialnych (m.in. budynki, środki trwałe) i niematerialnych, prawnych w tym zobowiązań związanych z działalnością Zakładu (wykonującego czynności remontowe i serwisowe w eksploatowanych przez Spółkę urządzeniach technicznych), wniesiony aportem do nowou-tworzonego podmiotu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/4230-06/438/06
  Zapytanie spółki dotyczy momentu uzyskania przychodu ze zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w okresie IV kw.2005r. zarachowanych bilansowo do roku 2005.
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4-6/SR-033-096-64-180/06
  czy spółka komandytowa, której wnioskodawca jest wspólnikiem, stanowi zakład w rozumieniu Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD/41/415/103/7/06
  Czy kwota wpłacona na PEFRON podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/4230-05/606/06
  Czy w zakładzie budżetowym dochód podatkowy wynikający z tego,że wynagrodzenia za grudzień 2005 wypłacone zostały w styczniu 2006r. i nie stanowią kosztu uzyskania przychodu - jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-2/MG/06
  Czy dochody Jednostki wolne są od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 4a lit.a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodwym od osób prawnych (tekst jednolity; Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm.) i czy w tym zakresie nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, jak również składania miesięcznych deklaracji o wysokości dochodu (straty) i wpłacania zaliczek na podatek?
 921. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB4/KA-8213-321-25/06
  Przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie, wątpliwości dotyczących daty uznania poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków za wydatki inwestycyjne, od wielkości których zależy wysokość pomocy publicznej, przysługującej temu przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: ustawa o SSE) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-39/06/KK/27022
  Podatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym sposobu rozliczenia wpłat z zysku w przypadku utraty przez Spółkę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/5/Int-13/06
  Czy zasadnym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwot brutto wynikających z faktur, które były w latach poprzednich zaliczane do przychodu spółki i od których został zapłacony podatek VAT należny, a które nie zostały zapłacone?.
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/2/ŚA/06
  Czy należy odprowadzić podatek od refundacji kosztów wyposażenia otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy ?
 925. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-42181/I/2/AB/06
  Jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy można uznać, iż na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest Ona zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych.
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-3/06/MS
  Czy wydatki z tytułu wypłacanych pośrednikom ubezpieczeniowym prowizji akwizycyjnych powinny na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych tj. być potrącane w roku, którego dotyczą ?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/423-2/06
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów różnice kursowe od spłaconej wierzytelności w walucie obcej? Czy podlegają opodatkowaniu różnice kursowe powstałe z kontraktu forward zabezpieczającego te wierzytelności?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-1/06
  Pytanie podatnika czy amortyzacja liczona zgodnie z postanowieniami art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym bez obniżki, o której mowa w ust. 5 będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów za rok 2005?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/4/Int-4/06
  Czy sprzedaż działki przez osobę prawną podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?.
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-3/ER/06
  dotyczy zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku wystawienia osobom prawnym informacji o kwocie umorzonej zaległości czynszowej wraz z odsetkami.
 931. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB3-IP-8213-2/694/06
  Odpowiadając na pismo z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie opodatkowania przedawnionych wierzytelności (udziałów) w spółdzielni mieszkaniowej, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Ministerstwo Finansów podziela stanowisko Izby Skarbowej, że przedawniane zobowiązanie z tytułu niezwróconych przez spółdzielnię udziałów nie może być zaliczone do funduszu udziałowego, gdyż nie spełnia ono wymogów określanych w art. 78 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze (nie stanowiło wpłat członków odpisów z podziału czystej nadwyżki lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach). Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) wartość przedawnionych zobowiązań stanowi zatem przychód Spółdzielni.Na podstawie jednak obowiązu ...
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-3-2/GC/2006
  Pytanie w sprawie terminów deklarowania i wpłat dochodów uzyskanych z tytułu udziałów w spółce jawnej.
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-3-1/GC/2006
  Jakie są skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki jawnej przedsiębiorstwa spółki z o.o.?
 934. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NS/PD-1/42181-1/06
  Czy cały wydatek na promocje w wartości brutto, tj. łącznie z należnym podatkiem VAT, stanowi koszt uzyskania przychodów ?
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-129/05
  Pytanie podatnika Kiedy Spółka może zaliczyć wartość bonów towarowych do kosztów uzyskania przychodu?
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDp/423-2/2006/EH
  czy koszty podróży slużbowych nalezy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodow w miesiącu wypłacenia lub postawienia ich do dyspozycji
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-3/06
  Pytanie podatnika Faktury korygujące sprzedaż 2004r. a wystawione w 2005r. dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia przychodów. Faktury korygujące -zwiększające przychody-wystawiane są między innymi z tytułu:- podwyższenia ceny po transakcji sprzedaży.Faktury korygujące -zmniejszające przychody -wystawiane są z różnych przyczyn, takich jak:- zwrot wyrobów,- obniżenia ceny transakcji sprzedaży?Jaki jest moment powstania przychodu podatkowego z tytułu powyższych korekt?
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/432-1/06
  W którym momencie Spółka powinna rozpoznać z przedmiotowego tytułu przychód podatkowy w świetle ustawy o podatku dochodwym od osób prawnych?
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-128/05
  Pytanie podatnika Jak należy rozliczyć poniesione koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rozprowadzenia wody, gospodarowania ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów aby można je było uznać za koszty uzyskania przychodów danego miesiąca lub roku podatkowego.
 940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/2/BK/06
  Spółka z o.o. posiadająca jedynego udziałowca - gminę; wykonuje zwykły zarząd nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych odpłatnie na podstawie umów ze wspólnotami. Czy jej dochody, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U Nr 54 z 2000, poz. 654 ze zm) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 941. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB3/GM-8213-12/06/144
  W przypadku, gdy określone świadczenia (m.in. przekazanie praw) są z założenia bezpłatne dla wszystkich podatników, a nie jednostkowym przypadkiem stosowanym w stosunku do indywidualnego podmiotu, to wówczas nie należy ustalać w związku z zaistnieniem takiego zdarzenia przychodów podatkowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 942. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB 3-IP-8213-21/06-181
  w związku z otrzymanym do wiadomości pismem Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 16 grudnia 2005 r., Nr (...), w sprawie zaliczenia do kosztów podatkowych podatku od nieruchomości, przedstawiam stanowisko w tej kwestii.Jak wynika z pisma oraz z załączonych dodatkowo pism Naczelników Urzędów Skarbowych w Kielcach, Kołobrzegu oraz Siemianowicach Śląskich, wątpliwości dotyczą daty zaliczania do kosztów podatkowych zaległego podatku od nieruchomości.Kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) są zarówno koszty, które pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z przychodami podatkowymi, jak również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, jednak ich poniesienie jest racjonalne i niezb ...
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-12/06/KK/19546
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przekazanie środków na rachunek powierniczy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w pdop.
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 423/1/MD/06
  Czy zapłacony czynsz (w kwocie netto) za m-c listopad 2005r. będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Spółki?Czy wystawione na Spółkę noty obciążające z tytułu nieprawnego korzystania z wynajmowanego lokalu będą stanowiły dla niej koszt uzyskania przychodu?
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-88/PW/05/06
  Spółka dokonała zakupu inwestycyjnego w postaci budynku mieszkalnego, który nie będzie wykorzystywany dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, a w przyszłości Spółka planuje jego odsprzedanie. Budynek wraz z gruntem został ujęty przez Spółkę w księgach jako nieruchomość inwestycyjna w cenie nabycia i nie jest amortyzowany. Spółka ponosi jednak koszty utrzymania budynku. Czy wydatki te należy uznać podatkowo w chwili ich ponoszenia?
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/122/AK/05
  1) Czy straty poniesione z tytułu operacji finansowych, z tytułu przeprowadzonych transakcji dewizowych objętych umową z GFT stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) W jakim okresie (miesiącu) należy wykazać stratę w deklaracji podatkowej? 3) Jak wycenić stratę dla celów podatkowych w przeliczeniu na walutę polską? 4) Czy przychodem z transakcji jest wartość końcowa transakcji, tj ilość dewiz przeliczona na PLN, czy też tylko wynik faktyczny stanowiący różnicę pomiędzy wartością dewiz na początku i po zakończeniu operacji, którą to kwotę GFT przekaże na nasz rachunek?
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/8/AK/06
  Czy w świetle z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie utraty zaliczki, która uprzednio nie była zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, powstaje z tego tytułu przychód?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII-423/2/BR/05
  Czy wymiana instalacji centralnego ogrzewania z koksowego na gazowe w budynku mieszkalnym nalezy potraktować jako wydatek remontowy, czy tez wydatek tego rodzaju jest ulepszeniem środka trwałego?
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-69/AB/05
  - dotyczy ustalenia dochodu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z powstaniem różnic kursowych
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-118/05
  Pytanie podatnika czy od tak ustalonego dochodu można odliczyć straty podatkowe z lat ubiegłych według zasad wynikających z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy też dochód ten należy opodatkować.
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/16/05
  Czy wynagrodzenia uzyskane z tytułu zatrudnienia w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, bezpośrednio przy realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy - Program Inicjatywy Wspólnotowej są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-84/PW/05/06
  Czy Spółka przejmująca stanie się następcą prawnym w rozumieniu art. 93 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, czy oznacza to, że Spółka przejmująca będzie miała prawo do kontynuacji rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych prowadzonych uprzednio przez Spółkę przejmowaną?
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB6/033-01-1272/05/IDy
  Czy Szwajcaria nakłada obowiązek pobierania podatku u źródła od należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów mających siedzibę w Polsce, a tym samym czy polskie podmioty są obowiązane do pobierania podatku u źródła w przypadku uiszczania należności licencyjnych na rzecz podmiotów szwajcarskich?
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.15/PO-I/423/13/06/JK
  czy w zakładzie pracy chronionej finansowana z PFRON i z Budżetu Państwa ulga w opłacaniu składek na ubezpiecznie społeczne powinna być zaliczona do przychodów, czy o tę kwotę zmniejszyć należy koszt uzyskania przychodu ?
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/8/BK/05
  Jednostka realizuje zadania związane z kulturą i sportem. Uzyskuje przychody z: dotacji z Urzędu Miasta xxxxxx, sprzedaży biletów do kina, na halę sportową i basen kąpielowy ,przychody z nagłośnień i naświetleń imprez oraz przychody z najmu pomieszczeń. Czy nieodpłatne użyczenie świetlic wiejskich przeznaczonych na działalność kulturalną stanowi dochód instytucji kultury i czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-116/05
  Pytanie podatnika Jak przedmiotowe wydatki podatnik winien ująć dla potrzeb ustalenia prawidłowej wysokości podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym?Czy wydatki poniesione przez podatnika na współfinansowanie badań technicznych tego typu urządzeń można potraktować jako koszty uzyskania przychodów?
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-123/05
  Pytanie podatnika Czy wydatki poniesione przez Bank na odnowienie elewacji i pokrycia dachu na budynku biurowym wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu jako wydatki na remont czy też wydatki te są modernizacją środka trwałego i zwiększają jego wartość do odpisów amortyzacyjnych?
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423/9/2005
  Czy czynsz dzierżawy nieruchomości, która poddana zostaje nakładom kwalifikowanym do inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt uzyskania przychodów poprzez zaliczenie do kosztów operacyjnych, czy też stanowi składnik nakładów inwestycyjnych tworzących wartość początkową inwestycji?
 959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-1/MG/06
  Czy istnieje obowiązek ustalenia przychodu w przypadku nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele społecznie użytecznie?
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/123/EW/05
  Czy wadium, które zostało zatrzymane przez zamawiającego wskutek odmowy zawarcia umowy na wykonanie inwestycji przez wybranego kontrahenta, tj. Spółkę, jest dla niego kosztem uzyskania przychodu?
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-11/MG/05
  Czy w przypadku zawarcia umowy wzajemnej o nieodpłatnym świadczeniu powstanie przychód a tym samym powstanie obowiązek płacenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przez Parafię?
 962. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-250/05/ŁK
  dot. podpisywania przez pełnomocnika deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-R, VAT-Z, CIT-2.
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/423-2/3610/06
  Do jakiej kategorii przychodów zaliczyć przychody uzyskane ze sprzedaży kwoty mlecznej i uzyskane odszkodowanie za skierowane sztuki bydła do uboju z konieczności , czy należy je wykazać w deklaracji CIT?
 964. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-111/05
  Pytanie podatnika Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do sposobu wypełniania WZS-1K deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku. Spółka zwróciła się z zapytaniem: Jak w przypadku, gdy wysokość wpłat z zysku w rachunku narastającym jest zmienna, ustalić wysokość należnych zaliczek za poprzednie kwartały?
 965. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-113/05
  Pytanie podatnika czy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka winna zaliczyć w/w usługi jako koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów, gdyż zostały poniesione w celu zainwestowania środków Jednostki w inną spółkę i w konsekwencji miało to zwiększyć przychody Jednostki?
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 0P/423/2/Int-127/06
  Czy badania naukowe jako wydatki związane z bieżącą eksploatacją i produkcją stanowią koszt uzyskania przychodu?.
 967. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 0P/423/1/Int-122/06
  Czy słusznym jest zaliczenie do kosztu uzyskania przychodu roku 2002 wydatków i wykazanie ich w bilansie 2005 roku jako błędu podstawowego?.
 968. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42181/I/23/MC/05
  Dotyczy prawa stosowania indywidualnej stawki amortyzacji w przypadku ulepszenia środka trwałego, który został uprzednio całkowicie zamortyzowany.
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-77-1/GC/05/06
  Pytanie dotyczące zaliczania bez ograniczeń do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących zagranicznego Przedstawicielstwa Spółki.
 970. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-77-2/GC/05/06
  Pytanie dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych przez zagraniczne Przedstawicielstwo Spółki.
 971. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-77-3/GC/05/06
  Pytanie dotyczące opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności, wypłacanych podmiotom z Federacji Rosyjskiej za kupowane od nich usługi.
 972. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42181/I/25/MC/05
  Dotyczy możliwości zaliczenia wydatków na nabycie wierzytelności oraz innych związanych z tą transakcją wydatków do ceny nabycia przedsiębiorstwa.
 973. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42181/I/24/MC/05
  Dotyczy wpływu wartości przejętych wraz z nabytym przedsiębiorstwem zobowiązań na ustalenie wartości początkowej firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 974. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-42190/I/1/MC/06
  Spółka zwróciła się o wyjaśnienie, czy wydatki ponoszone na realizację Umowy o wspólną promocję "Znaku Towarowego" będą stanowiły dla niej koszt uzyskania przychodu.
 975. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-117/05
  Pytanie podatnika Czy zaliczka na wewnątrzwspólnotową dostawę samochodów nie jest przychodem dla celów podatkowych?
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD4230-1/06
  Jakie koszty związane z obsługą kredytu zaciągniętego na pokrycie umorzenia udziałów /odsetki od kredytu, prowizja za udzielenie kredytu, opłaty za zaświadczenia, podatek PCC, koszty wpisu do hipoteki i ustanowienia zastawu/ stanowią koszty uzyskania przychodów?
 977. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-42190/16/AB/05
  Dotyczy możliwości ubiegania się przez Jednostkę o zwolnienie z podatku dochodowego w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 978. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-83/05/KK/5439
  Podatnik zwrócił z zapytaniem czy w przypadu wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu korzystający nie musi dokonywać korektu kosztów poniesionych z tytułu opłat leasingowych?
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/111/EF/05
  Czy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie z długu w związku z przejęciem własności nieruchomości stanowi przesłankę zakwalifikowania wartości części wierzytelności nie spłaconej w formie pieniężnej przez dłużnika do przychodów podatkowych ?
 980. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-108/05
  Pytanie podatnika czy kwota odszkodowania w wysokości 26.445,00 zł oraz odsetki w wysokości 4.439,68 zł wypłacone tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę są kosztami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".
 981. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-110/05
  Pytanie podatnika 1) W którym momencie wygaśnie obowiązek podatkowy wynikający z art. 2 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i w jaki sposób należy dokonać rozliczenia należnych wpłat z zysku po utracie przez Spółkę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa?2) W jakim terminie Spółka powinna dokonać rozliczenia wpłat z zysku za kwartał trwający od 01.10.2005r. do 31.l2.2005r.?3) Czy Spółka powinna dokonać rozliczenia rocznego wpłat z zysku, jeśli tak to w jakim terminie, czy razem z deklaracją kwartalną (WZS-IK) za kwartał, w którym utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, czy dopiero po zatwierdzeniu wyników rocznych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?4) Jaki przedział czasowy należy wpisać na deklaracji WZS-lK, czy pełny kwartał od 01.10.2005r. do 31.l2.2005r., czy datą krańcową powinien być dzień utraty przez Spółkę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa np. od 01.10.2005r. do 04.11.2005r. ?5) Jaką wysokość podatku dochodowego od osób prawnych należy przyjąć do deklaracji WZS-1R, czy rzeczywiste, wpłacone prze Spółkę zaliczki uproszczone, czy też podatek dochodowy wyliczony na podstawie faktycznych przychodów i kosztów uzyskania przychodów?
 982. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423/7/MD/05
  Czy składki członkowskie organizacji pozarządowej pożytku publicznego zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych?
 983. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD2/423-260-111/05
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych rodzi nabycie w drodze zasiedzenia własność udziału w nieruchomości.
 984. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/107/EW/05
  Czy poniesione przez Spółkę wydatki na szczepienia ochronne od chorób tropikalnych dla pracownika wysłanego w delegację do Tajlandii, jako koszty związane z podróżą służbową pracownika, stanowią koszty uzyskania przychodów podatnika, o ile poniesienie tych wydatków było niezbędne do wyjazdu w celach służbowych i pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z przychodem podatkowym.
 985. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/7/BK/06
  Czy opłaty za korzystanie ze środowiska:za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,za pobór wód,za wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza stanwią koszty uzyskania i w którym momenie.
 986. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 423/2/2006
  Pytanie w sprawie nie podlegania podatkowi dochodowemu od osób prawnych wartości nieodpłatnych świadczeń związanych z przekazaniem przez Miasto Y kanałów sanitarnych w nieodpłatny zarząd lub używanie na podstawie umowy użytkowania.
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/388/WD/423/117/05/MW
  Czy ewidencja przebiegu pojazdów jest konieczna, aby zaliczyć koszty związane z wydzierżawionymi samochodami do kosztów uzyskania przychodów?
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-55-1/MM/05/06
  Pytanie w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z nagrodami przyznawanymi w ramach prowadzonej przez Bank Loterii Promocyjnej.
 989. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB-3/MD-8213-318/2005-43/2006
  1. Wydatki na działalność innego podmiotu (w tym przypadku klubu sportowego) nie mogą być potraktowane jako koszty podatkowe poniesione w celu osiągnięcia "własnych" przychodów, tj. przychodów podatnika ponoszącego te wydatki. 2. Odliczenie wydatków na działalność klubów sportowych nie może być uznane jako zwiększenie istniejącego limitu odliczenia darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (10% i 6% odpowiednio w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych), ponieważ odrębne odliczenie na działalność niektórych klubów sportowych nie jest tożsame z zakresem odliczenia darowizn na cele upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 3. Aby podatnik mógł skorzystać z odliczenia, klub sportowy, będący osobą prawną, musi posiadać licencję sportową oraz skupiać co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów. Kwestie licencji klubu sportowego, przyznawanej przez właściwy polski związek sportowy, zostały uregulowane w art. 6 ustawy o sporcie kwalifikowanym.
 990. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-100/05
  Pytanie podatnika W jaki sposób w świetle obowiązującego prawa podatkowego, zakwalifikować dodatkowe zobowiązania wynikające z Aktu Notarialnego zamiany działek (uzbrojenie i wyłożenie kostką brukową działki podlegającej zamianie)?
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-9/MG/05
  Czy Spółka prawidłowo postąpiła ustalając w zeznaniu CIT-8 za rok 2004 koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do przychodów przyporządkowanych do 2004r. oraz przychodów zgodnie z terminem płatności przyporządkowanych do 2005r? Czy w związku z tym, że nie ma mozliwości powiązania poniesionych kosztów uzyskania przychodów dotyczących wywozu i unieszkodliwiania odpadów z konkretnymi przychodami zaliczonymi zgodnie z terminem płatności faktury do roku 2005 należy te koszty zaliczyć do roku podatkowego 2004 ?
 992. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-53-1/MM/05
  Pytanie w sprawie skutków podatkowych w przypadku nieodpłatnego użyczenia sieci kanalizacyjnej dokonanego przez Gminę X (mającej 100% udziału w Spółce) na rzecz Spółki ?
 993. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-53-2/MM/05
  Pytanie w sprawie skutków podatkowych w przypadku nieodpłatnego użyczenia sieci kanalizacyjnej dokonanego przez Spółkę na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Y ?
 994. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-56/ER/05
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z imiennych rachunków poniesionych przez osobę nie będącą pracownikiem Spółki w związku z odbyciem zagranicznej podróży służbowej.
 995. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-55/ER/05
  dotyczy zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie uzyskania pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej za 2004r. w kwocie 182.430 zł.
 996. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-60/ER/05
  - dotyczy rozliczenia kaucji za niezwrócone opakowania zwrotne.
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-423-6-05-MS
  Czy zaliczka w wysokości 45% kwoty badania sprawozdania finansowego można uznać za koszt miesiąca grudnia 2005 r., czy będzie ona kosztem w 2005 r.?
 998. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-57/ER/05
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wynikających z imiennych rachunków poniesionych przez osobę będącą pracownikiem Spółki w związku z odbyciem zagranicznej podróży służbowej.
 999. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP 423/5/2005
  Jak prawidłowo ustalić kwotę amortyzacji stanowiącą koszt uzyskania przychodów Spółki ?
 1000. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/103/EW/05
  Czy darowizna przekazana przez Spółkę na rzecz Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" przy Spółce tytułem ufundowania tablicy upamiętniającej 25-lecie powstania NSZZ "Solidarność" nie podlega odliczeniu od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 1001. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42190/15/MC/05
  Dotyczy możliwości sprostowania błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych, oraz w związku z tym, korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie i deklaracji za rok bieżący, czyli za okresy, w których miało to miejsce.
 1002. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-80/GC/05
  Pytanie dotyczące wysokości stawki amortyzacyjnej dla bankomatów.
 1003. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB 3-8213-300/DZ/05/1894/DZ/05
  odpowiadając na pismo z dnia 2 grudnia 2005 r. zawierające zapytanie, czy dochody z dopłat do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14b updop, czy art. 17 ust. 1 pkt 23 updop, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii.Prezes Agencji Rynku Rolnego na podstawie art. 32 pkt 2 lit. c ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, przyznaje, na wnioski przetwórców, w drodze decyzji dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym.Dopłaty do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym finansowane są ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji ...
 1004. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/99/IK/05
  W sytuacji, gdy do przychodów podatkowych zaliczono wartość sprzedaży robót na podstawie wystawionej faktury a następnie faktura ta została anulowana, bowiem sprzedaż nie miała miejsca i faktura nie została wprowadzona do obrotu gospodarczego, to zmniejszenie tych przychodów (po rozstrzygnięciu sporu sądowego co do kwoty należnej) następuje w rozliczeniu za okres, w którym należność wynikająca z wystawionej faktury zaliczona została do przychodów podatkowych. Czy w przypadku rozstrzygnięcia sporu na niekorzyść Spółki, istnieje możliwość anulowania wystawionej faktury i wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 1005. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/100/EW/05
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nagrody rzeczowe i gratisy są kosztem uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, czy też podlegają limitowi jako wydatki na reklamę limitowaną?
 1006. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-75/GC/05
  Czy operacje związane z nieodpłatnym przekazaniem Gminie gruntu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?
 1007. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/3/ŚA/05
  Jakie będą skutki w podatkach dochodowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla wnoszących aport i otrzymującej aport spółki z o.o.?
 1008. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42181/22/MC/05
  Dotyczy możliwości sprostowania błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz w związku z tym korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie i deklaracji za rok bieżący, czyli za okresy, w których miało to miejsce.
 1009. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4211-05/05
  Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki, który nie jest zatrudniony na umowę o pracę, ani w żadnej innej formie, a jedynie powołany umową Spółki jest kosztem uzyskania przychodu?
 1010. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-58/JG/05
  dotyczy objęcia zwolnieniem przedmiotowym w podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu odpowiadającego wydatkom na sfinansowanie podatku od nieruchomości i wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 1011. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII423/24/2005
  Czy wydatki, które nie zostały uznane za kwalifikowalne, a zostały poniesione w celu zapewnienia prawidłowej obsługi projektu i są poniesione na rzecz przychodu, (czyli przyznanej dotacji) i w celu zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodu i nie zostały sfinansowane z pieniędzy z przyznanej bezzwrotnej pomocy stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1012. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/119/05/AG
  Czy Spółka ma obowiązek złożenia korekt informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (wzór CIT -ST) na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy a dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1013. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/98/IK/05
  Czy wydanie mieszkania do użytkowania właścicielom na podstawie protokołu odbioru robót i wystawionej, na jego podstawie, faktury sprzedaży, bez zachowania formy szczególnej sprzedaży w postaci aktu notarialnego nie rodzi obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 1014. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/6/BK/05
  Czy obniżenie kapitału zakładowego skutkuje u Spółki powstaniem przychodu, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a co za tym idzie ustaleniem podatku dochodowego?
 1015. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-10/MG/05
  Czy zgodnie z art.17 ust.1b ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wydatkami poniesionymi na uiszczenie wpłat na PFRON można rozliczyć dochód przeznaczony na cele statutowe, a tym samym, czy wydatki poniesione na wpłaty, na PFRON są wolne od opodatkowania?
 1016. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0119/05/AP
  Czy rok podatkowy rozpoczęty w dniu 01.01.2005 r. zakończy się w dniu 30.06.2006 r., czy też zakończył się w dniu 30.06.2005 r.?
 1017. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-51-1/MM/05
  Czy podatek należny VAT związany z wydatkami, ponoszonymi w ramach prowadzonej promocji, polegającej na przyznawaniu nagród, w przypadku sprzedaży określonych towarów objętych promocją sprzedawcom zatrudnionym u kontrahentów, stanowi koszt uzyskania przychodu?
 1018. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-51/MM/05
  Pytanie w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową .
 1019. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-52/GC/2005
  Pytanie w sprawie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących aktywów przejętych przez Bank w zamian za zadłużenie kredytowe.
 1020. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42190/J/12/BA/05
  Dotyczy kwestii kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej w miesiącu kwietniu, którego wynikający z faktury VAT termin płatności przypadał na miesiąc następny, tj. miesiąc maj. Wnioskodawca wskazał, iż podobne wątpliwości w sprawie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pojawiają się także w sytuacji faktur otrzymywanych analogicznie za wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz za usługi telefoniczne.
 1021. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/I Pdg1/423/11/05
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2005r. Fundacja nabyła obligacje Skarbu Państwa, które zamierza wnieść jako aport do kapitałowej spółki prawa handlowego. Wątpliwości Fundacji dotyczą następujących kwestii:czy przysługuje jej prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku o którym mowa w przepisie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku:1). nabycia przez Fundację obligacji Skarbu Państwa,2). wniesienia przez Fundację obligacji jako aport do spółki kapitałowej.
 1022. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/87/EW/05
  Czy korekty kosztów, z tytułu otrzymania dofinansowania za rok 2004, należy dokonać w roku 2005, czy też należy skorygować odpowiednie okresy roku 2004?
 1023. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/119/EW/05
  Czy koszt zakupu usług od podmiotu, który na jej zlecenie organizuje i przeprowadza loterię promocyjną jest kosztem uzyskania przychodu podatnika na zasadach ogólnych, wyżej opisanej usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu loterii promocyjnej jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, tj. w pełnej wysokości, bez uwzględniania ograniczenia określonego w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1024. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/86/EW/05
  Czy otrzymane, w ramach funduszy Unii Europejskiej, dofinansowanie rodzi konieczność opodatkowania go (dofinansowania) podatkiem dochodowym?
 1025. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-48/PW/05
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych z likwidacją budynków.
 1026. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/19/MC/05
  Dotyczy prawa zaliczenia zobowiązania cywilno-prawnego zasądzonego wyrokiem sądu do kosztów podatkowych Spółki.
 1027. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/95/IK/05
  Czy wierzytelność uprzednio zarachowana jako przychód należny, a której nieściągalność została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego - bez konieczności stosowania dodatkowo art. 508 Kodeksu cywilnego, tj. dodatkowym oświadczeniem wierzyciela skierowanym do dłużnika, że wierzyciel zwalnia go z długu i oświadczeniem dłużnika skierowanym do wierzyciela, że zwolnienie przyjmuje, stanowi koszt uzyskania przychodu?
 1028. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-59/05/KK/86467
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy koszty z tytułu usług za które faktura została wystawiona i otrzymana w 2005 r. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2005 r. jako koszty, których zarachowanie nie było możliwe w 2004 r.
 1029. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/84/BŚ/05
  Czy wpłaty na poczet finansowania działalności Komitetu Technicznego do spraw wyrobów spirytusowych stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1030. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/I PDG1/423/63/AT/05
  Podatnik pyta, czy do celów podatkowych może posługiwać się kserokopiami faktur i rachunków, lub ich kserokopiami poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz jaki podmiot może udzielić takiego poświadczenia.
 1031. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-20-2005-KW
  W jakim momencie odszkodowanie zasądzone przez Sąd z tytułu używania know-how stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1032. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-21-2005-KW
  Czy odsetki zasądzone przez Sąd wraz z odszkodowaniem z tytułu używania now-how stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1033. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII423/22/2005
  Umowa pożyczki została zaciągnięta w złotych polskich, poprzez postawienie do dyspozycji Spółki kwoty w złotych, będącą równowartością określonej kwoty EURO i spłata pożyczki nastąpiła w złotych wg. kursu EURO z dnia spłaty. W wyniku spłaty pożyczki powstały wg. Spółki "statystycznie naliczone dodatnie różnice kursowe" Czy zatem w/w "statystycznie naliczone dodatnie różnice kursowe" są neutralne podatkowo i nie mają wpływu na wynik podatkowy tzn. nie korygują kosztów uzyskania przychodów jak również nie są przychodami podatkowymi.
 1034. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0109/05/AP
  Czy dla celów podatkowych przychód z tytułu świadczenia usług kompleksowej uprawy pól powstanie w momencie wystawienia faktury?
 1035. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-8/MG/05
  Czy zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodwymod osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wydatki poniesione na wymiane pokrycia dachowego w całości można zakwalifikować jako remont, a tym samym zaliczyć je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy też w części dotyczącej dobudowy dachu nalezy uznać je za ulepszenie środka trwałego i obciążyć koszty poprzez odpisy amortyzacyjne?
 1036. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-6/MG/05
  Czy w związku ze zmianą interpretacji przez Izbę Skarbową podatnik zobligowany jest do złożenia korekty zeznania CIT-8
 1037. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-41/MM/05
  Zapytanie w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą premiową polegającą na uatrakcyjnieniu zakupu danych wyrobów Spółki (atrakcyjne opakowanie, koszty związane z dostawą zakupionego towaru do domu lub siedziby odbiorcy itp.) .
 1038. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/82/AK/05
  Czy w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpiła strata, wydatki poniesione na wpłaty na PFRON i zapłatę odsetek od zobowiązań budżetowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1039. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-45/PW/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku, przeznaczonego do czasowego zamieszkania pracowników i ewentualnych gości, zlokalizowanego poza terenem zakładu, który wykorzystuje go na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności?
 1040. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-9/05
  Jak stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej powinno dokumentować fakt sprzedaży podmiotom gospodarczym prac wykonanych przez uczestników grupowej terapii zajęciowej?
 1041. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-47/GC/2005
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wydatków z tytułu zapłaty czynszu za dzierżawę programu komputerowego?
 1042. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-46/GC/2005
  Jaka będzie wysokość stawki według, której - jako płatnik - Spółka powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od przekazywanego niemieckiej spółce czynszu za dzierżawę programu komputerowego?
 1043. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423.81/EW/05
  Cz wydatki poniesione prze Spółkę w związku z ogłoszeniem stanowiącym ofertę prywatyzacyjnąą koszty uzyskania przychodów Podatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1044. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-51/MG/05
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - wydatków związanych z zapłatą za udzielone Spółce przez inne podmioty poręczenia z tytułu zaciąganych przez nią kredytów i pożyczek oraz zaliczenia do przychodów - otrzymanych przez Spółkę wynagrodzeń za poręczenia zobowiązań innym podmiotom.
 1045. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB3-8213-255/WK/05/1505
  Szanowna Pani Dyrektor, w związku z wątpliwościami dotyczącymi zaliczania wydatków poniesionych na zakup wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, przedstawiam poniżej stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie.Z treści pisma wynika, że problem ten dotyczy proporcjonalnego rozliczania kosztów uzyskania przychodów przez podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się obrotem wierzytelnościami nabytymi uprzednio od innych podmiotów.W przypadku nabycia przez podatników wierzytelności od innych podmiotów, przychodem podatkowym będzie wyegzekwowana od dłużnika kwota pieniężna bądź kwota uzyskana z dalszej jej sprzedaży (art. 12 ust. 1 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - updop).Jeżeli natomiast chodzi o koszty uzyskania przychodów, ...
 1046. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/25/2005
  Zarachowania do kosztów uzyskania przychodów wartości zafakturowanych usług medycznych w 2005 roku przez szpital, które zostały wykonane w latach 2003 - 2004.
 1047. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-4/05
  Czy Spółka powinna zaliczyć czynsz jako swój przychód i zapłacić podatek dochodowy, pomimo że wszystkie pieniądze z tytułu czynszu przekazuje na konto gminy , która zleca Spółce pobieranie czynszów za lokale mieszkalne stanowiące w całości własność Gminy oraz lokale stanowiące własność Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, czy winien to być przychód Gminy?Czy Spółka powinna wykazywać czynsz za lokale mieszkalne jako swój przychód i zaliczać w koszty uzyskania przychodów zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną i zaliczki na fundusz remontowy księgowane na podstawie rachunków otrzymywanych od wspólnot mieszkaniowych?
 1048. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-43/PW/05
  Pytanie w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z utylizacją odpadów poprodukcyjnych.
 1049. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/I/MC/05
  Dotyczy stosowania art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 pkt 2 lit. a umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90).
 1050. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-43/ER/05
  dotyczy: możliwości uznania wierzytelności z tytułu sprzedanych wyrobów wraz z odsetkami za zwłokę za wkład niepieniężny oraz opodatkowania odsetek za nieterminowe płatności, które zwiększą wartość udziałów za wkład niepieniężny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1051. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/94/AN/05
  Czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym powiększa wartość początkową przyjmowaną na potrzeby amortyzacji środka trwałego, czy też stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1052. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-42-3/GC/2005
  Pytanie dotyczące podstawy amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa.
 1053. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/114/05/AG
  - Czy prawidłowe jest zwolnienie z opodatkowania umorzonej pożyczki, jako świadczenia nieodpłatnego, otrzymanego na pokrycie kosztów związanych z budową środków trwałych?- Czy odpisy z tytułu zużycia środków trwałych na blokach 5 i 6, czy na blokach 7 i 9 nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1054. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42190/J/9/BA/05
  Dotyczy kwestii kwalifikacji wydatków związanych z uczestnictwem w targach i imprezach wystawienniczych do kosztów uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r., nr 54, poz. 954 ze zm.).
 1055. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US II-453-5-05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby pracodawcy?
 1056. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-37/AB/05
  dotyczy zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów potrącanych przez banki pośredniczące od dokonanych przez kontrahentów zagranicznych zapłat.
 1057. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD/423-82/05/MS
  czy prawidlowe jest złożenie korekt zeznań WZP dopiero po uprawomocnieniu się decyzji, II instancji, określających wysokosć zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych
 1058. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-423-4-05-AP
  Czy wydatki związane z uzyskaniem certyfikatów zgodności i certyfikatów uprawniających do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa stanowić będą koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy należy je rozliczać w koszty podatkowe w okresie 3 lat? Czy koszty badań naukowych poniesione w celu uzyskania certyfikatów będą kosztem w momencie ich poniesienia, czy należy je rozliczać w koszty podatkowe również w okresie 3 lat?
 1059. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PD/423-10/05
  Czy sprzedaż nieruchomości przez Stowarzyszenie przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, zaś po upływie tego okresu sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania?
 1060. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-74/GC/2005
  Pytanie dotyczące momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu otrzymanego odszkodowania.
 1061. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-45/05/KK/74796
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w sytuacji nowo powstałej spółki przechodzi większa część pracowników oraz zostaje sprzedana tylko cześć majątku, mamy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 1062. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-46/05/KK/74793
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy odprawy pracownicze oraz odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia refundowane przez niego oraz spółkę X dla spółki Y mogą być uznane dla Wnioskodawcy i spółki X jako koszt uzyskania przychodów.
 1063. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS/CiWD/423/Z/2/05/HW
  Czy wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek składania decklaracji podatkowej CIT?
 1064. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-72/PW/05
  Pytanie w sprawie zastosowania prawidłowej metody potrącania kosztów podatkowych dotyczących rekultywacji osadników ziemi bielącej .
 1065. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423/25/2005
  Czy nieodliczony podatek naliczony od towarów i usług VAT z faktur dokumentujących zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, napoje, alkohol) oraz drobnych upominków dla kontahentów (kwiaty) z przeznaczeniem na cele reprezentacji i reklamy (jako poczęstunek podczas wizyt), związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 1066. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-70/GC/05
  Pytanie dotyczące uznania niemieckiej spółki komandytowej za osobę prawną.
 1067. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-67/PW/05
  Pytanie w sprawie prawidłowego zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodu osobowego niestanowiącego składnika majątku Spółki .
 1068. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-69/GC/2005
  Pytanie dotyczące stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1069. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-71/MM/05
  Pytanie dotyczy uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z organizacją spotkań integracyjnych dla pracowników, w przypadku kiedy Spółka nie miała obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 1070. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/I/27/05
  Czy koszty związane z wywozem nadmiaru ziemi, gruzu oraz humusu składowego tymczasowo, a pochodzącego m. in. z wykopów związanych z usuwaniem awarii na sieci wod- kan. stanowią koszty uzyskania przychodu w dniu ich poniesienia?
 1071. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/I Pdg1/423/49/MT/2005
  Czy różnica pomiędzy wartością aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa a sumą kosztów poniesionych na zakup lub wytworzenie poszczególnych jej składników powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1072. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/423 -1 /2782/05
  Czy mozna wliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów , wypłacone na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej?
 1073. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/72/EW/05
  Czy wydatek poniesiony na zakup pakietu usług oferowanych przez Business Centre Club można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1074. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/5/BK/05
  Pytanie podatnika: Z treści złożonego pisma wynika, że Jednostka została utworzona na podstawie decyzji (uchwały) Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu jako gospodarstwo pomocnicze jednostki oświatowej. Prowadzona działalność gospodarcza polega na obróbce metali. W związku z powyższym jednostka pyta, czy jako gospodarstwo pomocnicze ma obowiązek składnia zeznania podatkowego CIT-8. Zdaniem jednostki, jako gospodarstwo pomocnicze podległe placówce oświatowej nie ma, zgodnie z art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych jak również składania deklaracji CIT-8.
 1075. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/181/P/05/AG
  W świetle obowiązujących od 01.01.2004r. zmian niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pytanie Spółki sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii prawidłowego rozliczenia kosztów uzyskania przychodu należnego w przypadku dostaw energii elektrycznej i ciepła (art. 12 ust. 3d tej ustawy).
 1076. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/67/AK/05
  Czy w związku z tym, że na dzień 06.09.2003 r. i w trakcie 2004 r. Bank nie posiadał kapitałów własnych na poziomie określonym w art. 172 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, może skorzystać z pomocy de mimimis za rok podatkowy 2004 r., w wysokości określonej w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim, pomimo tego, iż na dzień 31.12.2004 r. wartość tych kapitałów przekroczyła równowartość 1.000.000 euro?
 1077. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-66/GC/2005
  Czy można zaliczyć wprost do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na remont zabytkowej kamienicy ?
 1078. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-6/05
  Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 można uznać za działalność statutową Uczelni wsparcie finansowe udzielane przez Uczelnię instytucjom, których przedmiotem działalności są badania naukowe, edukacja, działalność wydawnicza i upowszechnianie kultury narodowej, jeżeli takie wsparcie jest. m.in. celem statutowym Uczelni i tym samym uprawnia Uczelnię do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.
 1079. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/20/2005
  Spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną sprzętu medycznego i w związku z tym zakupuje towary od spółki cywilnej, której właściciel jest jednocześnie udziałowcem spółki z o.o. Czy transakcje pomiędzy podmiotami w/w należy tratować jako transakcje z firmami powiązanymi z obowiązkiem tworzenia dokumentacji podatkowej, czy dokumentację tę sporządza sprzedający czy kupujący oraz czy usługi transportowe oraz usługi promocji sprzętu medycznego świadczone na podstawie zawartych umów współpracy o charakterze ciągłym, których jednorazowo wartość na podstawie wystawionych faktur nie przekracza kwoty określonej w art. 9a, ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega obowiązkowi tworzenia dokumentacji podatkowej?
 1080. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-64/PW/05
  Zapytanie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnej oraz odsetek.
 1081. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/85/05/JB
  - Czy przychód z tytułu przekazanego długu powinien zostać wykazany w miesiącu/roku, w którym podpisana została umowa przejęcia długu, czy też w miesiącu /roku, w którym doręczone zostało pismo Dyrektora Izby Skarbowej?- Czy podatek od przekazanego przez Spółkę w 2004r. długu powinien zostać zapłacony w odniesieniu do przychodów za 2004r., a więc rok w którym nastąpiło zdarzenie skutkujace zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej koniecznością zapłacenia podatku dochodowego, czy też należy uwzglednić podatek w rozliczeniu za 2005 r. czy za 2006 r.?
 1082. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-2/05
  Czy wydatek za opracowanie wniosku o wsparcie finansowe jednego z programów unijnych będzie stanowić składnik ceny nabycia środka trwałego i czy fakt nie otrzymania dotacji zmienia pierwotną interpretacje Urzędu?
 1083. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/19/2005
  Czy spółka ma obowiązek sporządzać dokumentację podatkową z podmiotami powiązanymi, czy transakcje liczy się jako każdorazową transakcję zgodnie z art. 9a, ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też z danego okresu oraz czy w/w dokumentację ma obowiązek sporządzać sprzedający czy kupujący?
 1084. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-63/GC/05
  Czy zwolnione są z podatku dochodowego wypłacone niemieckiemu akcjonariuszowi odsetki od udzielonej pożyczki oraz należności licencyjne ?
 1085. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-62/GC/05
  Czy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego dochody z dywidendy wypłacanej niemieckiemu akcjonariuszowi ?
 1086. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-63/PW/05
  Pytanie w sprawie dotyczącej wierzytelności objętej układem ratalnym.
 1087. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII423/21/2005
  Czy cele statutowe stowarzyszenia, mieszczące się w pojęciu działań na rzecz ochrony zdrowia, wchodzą w zakres przedmiotowy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i dochody uzyskiwane z tej działalności są zwolnione od podatku?
 1088. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-40/ER/05
  dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania zysku netto Spółki za 2004r. przeznaczonego na fundusz rezerwowy (zapasowy).
 1089. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/I/15/BA/05
  dotyczącej powstawania różnic kursowych przy potrącaniu wzajemnych wierzytelności określonych w walutach obcych, w związku z treścią art. 12 ust. 3 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000, Nr 54, poz. 954 ze zm.).
 1090. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/I/16/MC/05
  Dotyczy prawa do amortyzacji dla celów podatkowych osadników ziemnych służących gromadzeniu odpadów poprodukcyjnych (np. żużel ziemi bielącej) i zaliczania odpisów od tych środków do kosztów uzyskania przychodu.
 1091. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-60/GC/2005
  Czy dodatnie różnice kursowe przy spłacie pożyczki denominowanej stanowią przychody Spółki ?
 1092. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-58-2/PW/05
  Czy udostępnienie składników majątku dla celów ekspozycji Znaku Towarowego stanowi nieodpłatne świadczenie na rzecz Spółki ?
 1093. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/I/24/05
  Czy koszty związane z wyceną wartości rynkowej sieci kanalizacyjnej, która zostanie przekazana spółce w formie aportu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia, czy podwyższyć wartość początkową środka trwałego?
 1094. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/4/BK/05
  Z treści złożonego pisma wynika, że Jednostka jest zakładem budżetowym, którego organem założycielskim jest Rada Gminy. Jako zakład budżetowy realizuje zadania własne gminy określone w ustawie o zbiorowym odprowadzaniu ścieków i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Działalnością podstawową zakładu jest zgodnie ze statutem odprowadzanie i czyszczenie ścieków. W związku z powyższym Zakład pyta, czy przepis art.17 ust.1 pkt.4 stawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000r Dz.Uz Nr 54, poz. 654 ze zm) ma zastosowanie do zakładów budżetowych.
 1095. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 13 PD 415-9/2005
  Podatnik zwrócil się z pytaniem czy wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zagranicznych którzy uzyskali pozwolenie na pracę ponoszone przez spółkę zoo z udziałem kapitału zagranicznego mającą swoją siedzibę w Polsce mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu spółki.
 1096. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-16-2005-GB
  Czy w przypadku sprzedaży samochodu osobowego jako towaru używanego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pierwotnie odliczoną, a w miesiącu sprzedaży tego samochodu zwróconą (poprzez rozliczenie w deklaracji VAT) kwotę podatku VAT?
 1097. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/23/2005 PBB1/423-892/05
  Zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych w związku z nabyciem używanych środków trwałych po zakończeniu umowy leasingu.
 1098. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/83/PDI-423/9/2005
  Czy niodpłatnie przyjęte odpady należy zaliczyć do przychodów, czy też do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów?
 1099. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/84/PDI-423/10/2005
  Czy kwota otrzymanej dotacji powinna być odpisana od przychodu ogółem czy też od dochodu do opodatkowania?
 1100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/58/IK/05
  Czy zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym zapłacona składka z tytułu ubezpieczenia inwestycji w Rosji stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu i czy, w myśl art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym, Spółka ma prawo rozpoznać taki koszt w roku podatkowym, którego dotyczy zapłacona składka?
 1101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDP/423-4/05/DJ
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu wynajmu autobusu w celu dowożenia pracowników do pracy i z pracy.
 1102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/180/P/05/DW
  Jakie dokumenty powinno się uzyskać w celu potwierdzenia prawidłowości odliczenia darowizn na rzecz podmiotów wskazanych pod literą A i B:A. - organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 i nast. Ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,B. - cele określone w art. 4 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i na rzecz organizacji pozarządowych (określonych art. 3 ust.2 i 3 ustawy j.w.) prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 w/w ustawy, ale nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ustawy j.w.?
 1103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-40/PW/2005
  W jakim przypadku nakłada się na jednostkę obowiązek składania deklaracji CIT-ST i CIT-ST/A?
 1104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-01/05/MW
  Komunalny Związek Gmin powołany przez dwie gminy X i Y, które wniosły do niego swój majątek utworzył spółkę z o.o., w której udziały pokrył wkładem pieniężnym i niepieniężnym. Obecnie Komunalny Związek Gmin ? jako jedyny udziałowiec ? zamierza przekazać w drodze darowizny 95% posiadanych udziałów w spółce z o.o. gminom X i Y. Czy takie zbycie udziałów będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-383/46/JB/05
  w jakim momencie powstaje przychód w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonywanych usług ?
 1106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/139/P/05/AG
  Czy przychód z tytułu wystawienia faktur kwartalnie z terminem płatności na ostatni dzień kwartału tj. po wykonaniu usługi, powstanie dopiero w trzecim miesiącu kwartału?;Czy przychód ten należy zaliczać w 1/3 wystawionych faktur do każdego miesiąca kwartału?
 1107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/60/05/JB
  Czy uzyskane dopłaty bezpośrednie stanowią przychody Spółki podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy należy je wyłączyć w całości z przychodów?
 1108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV-423/PDOP-447/39/US/05
  Czy kwota dotacji uzyskana przez podatnika związana z realizacją projektu pn. "Podlaskie Centrum ..." jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423/3/KS/05
  Jaki jest prawidłowy sposób rozliczenia pomocy finansowej udzielonej przez ARiMR ze środków budżetowych, jeśli została otrzymana na pokrycie kosztów działalności dotyczących poprzedniego roku podatkowego (nieznaczna część zwróconych kosztów dotyczyła lat 2002 i 2003), a koszty te stanowiły koszty uzyskania przychodu?
 1110. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42181/I/14/MC/05
  Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych przez Spółkę wydatków. W 2004r. Spółka dokonywała skupu nasion rzepaku od rolników ryczałtowych i wystawiała faktury VAT-RR. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy podatek naliczony od towarów i usług, pod warunkiem zapłaty należności w terminie14 dni od dnia zakupu (art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.). W pewnej liczbie transakcji spółka nie wywiązała się w tym terminie z obowiązku zapłaty, w związku z czym nie mogła związanego z tymi transakcjami naliczonego podatku od towarów i usług rozliczyć z podatkiem należnym.
 1111. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42190/5/MC/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli odbiorca dokona płatności 29.12.2004r., faktura zostanie wystawiona 31.12.2004r., w której termin płatności określono na dzień 21 stycznia 2005r.?
 1112. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42190/7/MC/05
  Określenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem dozownika.
 1113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/423-11/05
  Czy podatnik dla oceny podatkowych skutków wysokości kwoty zakupu urządzenia ma zastosować przepisy art. 17a pkt 6 i art. 17c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-31/05
  Czy spółka z o.o. jako płatnik składek na ubezpieczenie zdrowotne jedynego udziałowca, ma prawo do odliczenia tego wydatku w zeznaniu rocznym CIT-8?
 1115. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB3-MD-8213-192/05/SP-1827
  odnosząc się do kwestii kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów, jednocześnie przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.Jak rozumiem podatnik dokonał inwestycji w obcym środku trwałym, którego był najemcą i przyczyną powstania niezamortyzowanej części tej inwestycji było rozwiązanie umowy najmu przed jej zakończeniem przez jedną ze stron umowy. Po wygaśnięciu umowy podatnik nie miał już możliwości dalszego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ponieważ nie użytkował tej inwestycji do celów własnej działalności gospodarczej.W świetle obowiązującego stanu prawnego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) przewidują amortyz ...
 1116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/423-10/05
  Czy prawidłowo ujęto: w kosztach uzyskania przychodów - wynagrodzenia za pracę - do okresu, którego dotyczą, natomiast otrzymaną refundację w/w kosztu do przychodów firmy z chwilą otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe?
 1117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/I/21/05
  Czy koszty poniesione przez spółkę na uszczelnienie sieci wodociągowej winny być traktowane jako koszty remontu, czy też jako koszty modernizacji tej sieci ?
 1118. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42181/I/13/MC/05
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków stanowiących zwrot innemu podmiotowi poniesionych przez niego kosztów z tytułu umów leasingowych, których następnie Spółka stała się stroną.
 1119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/51/BŚ/05
  Czy w roku 2005 statystycznie należy wydzielić koszty pośrednie jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy wniosek o dotację został złożony w roku 2004 i dotacje zostały przyznane w roku 2004, ale wpływ środków pomocowych miał miejsce w roku 2005 i do przychodów został zarachowany również w 2005 r.?
 1120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/60/IK/05
  Czy Spółka wykonując usługę spedycji, polegającą na organizacji przewozu, przewozie i dostarczeniu towarów do odbiorcy i kończącą się przekazaniem kompletu właściwych dokumentów, dokumentów CMR i innych właściwie potwierdzonych dokumentów może ją uznać za zakończoną w momencie skompletowania niezbędnej dokumentacji i przekazania jej zleceniodawcy, tj. otrzymania od przewoźników wyżej wymienionych dokumentów?
 1121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/61/BŚ/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku wydatki udokumentowane duplikatem faktury z 2004 roku wystawionym w 2005 roku?
 1122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-7/05
  Czy zwrócona w 2005r. nadpłata w podatku od nieruchomości za lata 2000-2003, który był zaliczony w poczet kosztów uzyskania przychodów stanowi przychód spółki z o.o.?
 1123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII423/13/1/2005
  Czy Klub Sportowy jako podatnik wypłacający wynagrodzenie podmiotowi (osobie prawnej) posiadającemu siedzibę w Serbii za udzielenie upoważnienia do korzystania z wizerunku koszykarki i komercyjnego wykorzystania wizerunku, zobowiązany jest potrącić podatek dochodowy u źródła z tytułu jego wypłaty?
 1124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/4231/12/2005
  Czy dochód uzyskany przez związek zawodowy z tytułu darowizny zestawu komputerowego, wykorzystywanego przez ten związek w działalności statutowej, jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/14/05
  Czy pożyczki otrzymywane przez spółkę z o.o. od głównego udziałowca spółki na zakup gruntu inwestycyjnego stanowią przychód spółki?
 1126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/56/BŚ/05
  Czy kwota należna od Pani S z tytułu rozliczenia nakładów jest przychodem?
 1127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/57/BŚ/05
  Czy są kosztem uzyskania przychodu niezamortyzowne kwoty: 1)nabytego od Spółki Akcyjnej prawa do rozliczenia nakładów, 2)nakładów poniesionych przez Spółkę?
 1128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/42/AN/05
  Czy w związku z opóźnieniem wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółka uzyska przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
 1129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/3/423-6/05/57134
  Zapytanie spółki dotyczyło: ustalenia czy kosztem uzyskania przychodów jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy wypłacone udziałowcowi i zarazem jedynemu zarządcy oraz finansowane przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne.
 1130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/12-1/05
  CZY WOLNE OD PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ,NA PODSTAWIE ART.17 UST.1 PKT 1 SĄ DOCHODY Z TYTUŁU SPZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ?
 1131. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42190/J/4/KB/05
  Czy dopłaty bezpośrednie, stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1132. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/423/1/KS/05
  Czy istnieje możliwość zaliczenia nieodliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów ?
 1133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/39/AN/05
  Czy kosztem sprzedaży całej nieruchomości będą koszty poniesione do 2001 r., zaksięgowane na inwestycje w budowie i koszty związane z jej utrzymaniem i zabezpieczeniem od 2002 r. do dnia sprzedaży, księgowane w pozostałe koszty operacyjne bieżącego roku i w latach 2002-2004 wraz z podatkiem VAT?
 1134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-3/05
  - W którym miesiącu stanowią koszt uzyskania przychodów koszty zaliczane do kosztów ogólnozakładowych związane z funkcjonowaniem całej Spółki , które nie można w sposób bezpośredni powiązać z konkretnym jednostkowym przychodem związanym z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów ?- W którym miesiącu stanowią koszt uzyskania przychodów koszty zaliczane do kosztów wydziałowych związane z funkcjonowaniem całej Spółki , które nie można w sposób bezpośredni powiązać z konkretnym jednostkowym przychodem związanym z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów ?- W którym miesiącu stanowią koszt uzyskania przychodów koszty związane z funkcjonowaniem wydziałów pomocniczych , które nie można w sposób bezpośredni powiązać z konkretnym jednostkowym przychodem związanym z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów ?- W którym miesiącu stanowią koszt uzyskania przychodów koszty związane z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów takie jak:a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia,b) amortyzacja naliczana miesięcznie od samochodów i sprzętu służących wyłącznie usługom wywozu i unieszkodliwiania odpadów,c) zużycie części zamiennych do śmieciarek , obce usługi remontowe dotyczące sprzętu wykorzystywanego wyłącznie przy usługach wywozu i unieszkodliwiania odpadów , w przypadku gdy nie można w sposób funkcjonalny powiązać poniesionego kosztu z konkretnym jednostkowym przychodem , tzn. nie zachodzi określona jednostajna możliwa do uchwycenia i wyliczenia zależność poniesionego kosztu z przychodem jednostkowym,d) paliwo zużyte do śmieciarek jak również paliwo zużyte do sprzętu na składowisku , gdy nie zachodzi określona jednostajna możliwa do uchwycenia i wyliczenia zależność poniesionego kosztu z przychodem ,e) podatek od nieruchomości naliczany miesięcznie od obiektów składowiska ?
 1135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/423-10/05
  Czy należy naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych od wartości netto nabytej slużebności gruntowej, t. j. od kwoty 12.000 zł?
 1136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-37/GC/2005
  Czy podlegają zwolnieniu zagraniczni udziałowcy Spółki ze zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ?
 1137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS IPD1/2-423/12/2005
  Dotyczy obowiązku składania: deklaracji zaliczkowych CIT-2, zeznań rocznych CIT-8 oraz sprawozdań finansowych przez podmiot wobec, którego umorzono postępowanie upadłościowe.
 1138. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB 3/1007-8213-163/HS/05
  Odpowiadając na pismo z dnia 15 czerwca 2005 r., znak: (...) przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych: Problem (...) dotyczy uznania za koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych, przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej od Skarbu Państwa, nieruchomości i składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych. Na podstawie zawartej w dniu 22 stycznia 1999 r. umowy użytkowania - Skarb Państwa, stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, przekazał w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży nieruchomości wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Nieruchomości te przekazan ...
 1139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/67/05/AG
  Czy Spółka ma obowiązek składania informacji CIT-ST na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-36/MM/05
  W jaki sposób i w jakiej wysokości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zakupu licencji na korzystanie z patentu intelektualnego z potrzebnym oprogramowaniem i sprzętowym kluczem zabezpieczającym ?
 1141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-31/GC/2005
  Jakie są podatkowe skutki rezygnacji z należnych Spółce odsetek ustawowych ?
 1142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-6/05
  Czy gmina posiada możliwość odzyskania na gruncie przepisów ustawy z dnia 5 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm.) naliczonego podatku od towarów i usług?
 1143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-29/GC/2005
  W jaki sposób rozliczyć zaliczkę otrzymaną w walucie obcej i w jaki sposób ustalić różnice kursowe ?
 1144. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB-3-979/8213-159/WK/05
  Szanowna Pani Dyrektor,W związku z pismem z dnia 10 czerwca w sprawie interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 57 oraz pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii: Z obowiązującego od 1 stycznia 2005 r. brzmienia przepisów art. 16 ust. 1 pkt 57 oraz pkt 57a updop wyraźnie wynika, że kosztami podatkowymi są dopiero wynagrodzenia (składki) zapłacone. Oznacza to, że należności te mogą być zaliczone do kosztów miesiąca, w którym zostały wypłacone bądź postawione do dyspozycji. Bez znaczenia jest zatem miesiąc, którego one dotyczą. Warunkiem niewystarczającym do uznania ich za koszt podatkowy jest zatem samo ich zarachowanie. Wobec wyraźnego określenia, w wyżej wymienionym przepisie, daty zaliczania do kosztów podatko ...
 1145. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/J/11/KB/05
  Czy z dniem w którym dokonano zbycia akcji w przypadku jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, powołując się na art. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792) ustał obowiązek dokonywania wpłat z zysku
 1146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/423-9/2005
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów odsetki od wykorzystanych po 01.01.2005 r. transz pożyczki uzyskanej od 100% udziałowca spółki, której wysokość przekracza trzykrotność kapitału zakładowego?
 1147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/27/AN/05
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo, przyjmując bezpłatnie maszyny jako własność firmy angielskiej, a jako przychód podatkowy - sprzedaż wykładzin dla właściciela tych maszyn?
 1148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/8/2005
  Opodatkowanie nadwyżki wydatków na reklamę prowadzonej w sposób niepubliczny ponad limit 0,25% przychodu.
 1149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS IPD1/2-423/7/2005
  Czy wypłacona małżonkowi zmarłego pracownika odprawa pośmiertna, stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty?
 1150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/13/2005
  Czy podatnikowi będącemu Stowarzyszeniem, nie prowadzącemu działności gospodarczej i przeznaczającemu dochody w całości na realizację celów statutowych, przysługuje zwolnienie z obowiązku składania deklaracji CIT-2 o wysokości dochodu (straty).
 1151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423 / 6 / 2005
  Zaliczenie poniesionych wydatków w zakresie przygotowania ogólnodostępnych informatorów oraz ogłoszeń prasowych zawierających niezbędne dane dotyczące zasad przyjęcia na studia, do kosztów pozostałej działalności statutowej.
 1152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-109/05/MP/1
  Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Spółkę i wyodrębniony z jej struktur, świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia, jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ?
 1153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II.423/3/05
  Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się urządzaniem i prowadzeniem gier na automatach o niskich wygranych. Automaty te wstawiane są do lokali rozmieszczonych na terenie całej Polski. Z właścicielami lokali Spółka podpisuje umowy na najem powierzchni. Automaty hazardowe są zaliczane do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, a stawka amortyzacyjna wynosi 20 %. Pytanie Spółki brzmi: Czy używanie automatów hazardowych w lokalach, które znajdują się na terenie gmin wymienionych w wykazie powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 110, poz. 1264 ze zm.), uprawnia Spółkę do stosowania w stosunku do tych automatów stawek amortyzacyjnych podanych w Wykazie podwyższonych przy zastosowaniu współczynnika 3,0 na zasadach określonych w art. 16k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/24/AN/05
  Czy w rozumieniu normy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi koszt uzyskania przychodu wartość nagród jubileuszowych, należnych pracownikom Spółki z o.o. przyjętym do Spółki S.A. w trybie art. 23#185; Kodeksu Pracy, na mocy uchwały Zarządu Spółi S.A., które są wypłacane przez Spółkę S.A. za pośrednictwem Spółki z o.o., jako zwiększone wynagrodzenie należne Spółki z o.o. od Spółki S.A. z tytułu świadczonych usług o kwoty nagród należnych w danym miesiącu?
 1155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB II 423/13/2/2005
  Czy Klub Sportowy jako podatnik wypłacający wynagrodzenie podmiotowi (osobie prawnej) posiadającemu siedzibę w Stanach Zjednoczonych za udzielenie upoważnienia do korzystania z wizerunku koszykarki i komercyjnego wykorzystania wizerunku, zobowiązany jest potrącić podatek dochodowy u źródła z tytułu jego wypłaty ?
 1156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-6/05
  Czy regresy otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych dotyczące szkód spowodowanych z winy spółdzielni mieszkaniowej stanowią koszt uzyskania przychodu ?
 1157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-29/MM/05
  Czy przychody z dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze zalicza się do przychodów wyłączonych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 1158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-28/GC/2005
  Jaka jest możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont budynku będącego obiektem zabytkowym ?
 1159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-27/GC/2005
  Opodatkowanie majątku pozostałego po likwidacji Spółki, który zostanie zwrócony zagranicznemu udziałowcowi.
 1160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-24/GC/2005
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę powstałą w wyniku sprzedaży wierzytelności po cenie niższej od nominalnej ?
 1161. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/J/10/EP/05
  Dotyczy kwestii momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne .
 1162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-2A/05
  Czy Jednostka może w całości wykazać dochód jako zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też powinna pomniejszyć dochód zwolniony o kwoty wynikające z kosztów egzekucyjnych i odsetek budżetowych i wykazać je jako podstawę opodatkowania?
 1163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/46/05/JB
  Czy straty w środkach obrotowych poniesione przez Spółkę mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-24/05/GH
  Płatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym możliwości złożenia przez spółkę korekty deklaracji CIT-10 i wniosku o stwierdzenie nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłacanych należności licencyjnych (za korzystanie z autorskich praw majątkowych) oraz sposobu jej zwrotu poprzez możliwość rozliczenia z podatkiem od kolejnych wypłat z tytułu umowy licencyjnej.
 1165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-65/05/GH
  Czy płatnik winien dokonać poboru podatku od przychodów z tytułu wypłacanych należności licencyjnych (za korzystanie z autorskich praw majątkowych) od rezydenta podatkowego USA, w sytuacji kiedy certyfikat amerykański dla grupy podatkowej "XX Inc." nie wskazywał wprost na to, że należy do niej "XY Group" ?
 1166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-23-2/GC/2005
  Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków, zwracanych zagranicznym firmom świadczącym usługi przedstawicielskie na rzecz Spółki.
 1167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-23-1/GC/2005
  Opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłat, przekazywanych firmom mającym siedzibę w Rosji i Estonii, za świadczone przez nie umowy przedstawicielskie.
 1168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/19/MW/05
  Jaki dzień należy przyjąć jako ostateczny do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz jaki okres winien być przyjęty do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 1169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/81/P/JK
  Czy pierwszy rok podatkowy po zmianie może rozpocząć się 01.06.2005r. i trwać do 31.05.2006 r. i w jakim terminie należy powiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy? W takim przypadku ostatni rok podatkowy przed zmianą obejmowałby 5 miesięcy od 01.01.2005r. do 31.05.2005r. Czy też rok 2005 należy zamknąć jak dotychczas 31 grudnia 2005r., a pierwszy rok podatkowy po zmianie trwałby od 01.01.2006r. do 31.05.2007r. ?
 1170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-22/MM/05
  W jaki sposób określić wysokości zaliczek w formie uproszczonej na podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przejęcia (połączenia z innym Bankiem) ?
 1171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZF/415-5/7/2005
  Dotyczy kwestii, czy kara pieniężna będzie przychodem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-72/CIT/05
  Czy obowiązujące od 1 stycznia 2005r. zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ma zastosowanie do wypłaconej w 2005r. dywidendy, przysługującej wspólnikowi za 2003r.?
 1173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/54/AK/05
  Czy wykazana kwota ulgi podatkowej jest należna Bankowi w ramach pomocy de minimis ?
 1174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/I/18/05
  Czy w Spółce powstanie przychód z tytułu zawarcia umowy użyczenia oraz zrzeczenia się czynszu za lokal dozorcy w świetle podatku dochodowego od osób prawnych, a jeżeli tak, czy będzie korzystał on ze zwolnienia jako wydatkowany na cele statutowe ?
 1175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/1BP/423/Int.24/2005
  Czy Związek .........., który jest podatnikiem przedmiotowo zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt. 4 i ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.) powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych przedwanione nieściągalne należności?
 1176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/I/13/05
  Czy umowa wzajemna o inkaso należności pieniężnych zawarta pomiędzy wnioskodawcą, a spółką "X" daje podstawy do ustalenia dla stron umowy, dochodu na zasadzie art.11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AP/423/108/05/EP
  W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym przeciwko deweloperom z tytułu wad budowlanych budynku , właściciele scedowali przysługujące im roszczenia odszkodowawcze na wspólnotę. Wspólnota reprezentowana przez zarząd na podstawie przelewu praw będzie dochodzić od deweloperów usunięcia wad lub zadośćuczynienia. Czy taka umowa przelewu praw na wspólnotę rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych?
 1178. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/2/EP/05
  Dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek dyskontowych od weksla własnego złożonego przez wierzyciela w banku do dyskonta przed terminem jego płatności.
 1179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-20/PW/2005
  W jakiej wysokości dokonujemy poboru zryczałtowanego podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych?
 1180. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005/10/AB/05
  Pytanie nr 1 dotyczy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w kwestii rozliczenia przychodów i kosztów podatkowych na przełomie lat 2004/2005 przy sprzedaży energii cieplnej. Pytanie nr 2 dotyczy podatku od towarów i usług - w sprawie umieszczania na fakturach za dostawę energii cieplnej terminu płatności oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.
 1181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII-423/1/AN/05
  Spółka wystawiła fakturę potwierdzając dokonaną przez Zleceniodawcę wpłatę zaliczki na poczet przyszłej usługi w związku z którą została sporządzona i podpisana umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Spółką. Zapłata zaliczki nastąpiła przed wykonaniem usługi i jakiejkolwiek jej części, co powoduje, iż dla Spółki nie powstał jeszcze przychód. Zdaniem Spółki - na podstawie art. 12 ust. 3,4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - datą powstania przychodu będzie moment wykonania usługi wynikającej z zawartej umowy.
 1182. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1723/04
  1. Sąd pierwszej instancji ustalił, że skarżący w dniu 6 kwietnia 2000 r. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 rok w oparciu o skorygowane przez podatnika zeznanie CIT-8. W tej sytuacji Sąd poddał ocenie prawidłowość zastosowania przez organy podatkowe przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sąd administracyjny nie stwierdził naruszeń mających w sprawie zastosowanie przepisów art. 7, ust. 1, 2 i 3, art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 58 oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. W rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy pieniądze otrzymane przez skarżącego tytułem dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze stanowiły przychód. Z mocy przepisu art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy w 1999 roku przychody uzyskane z tytułu przedmiotowych dopłat, były wolne od podatku i na podstawie art. 7 ust. 3 nie były one uwzględniane przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.
 1183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/INT/3/BK/05
  Podatnik wnosi o wydanie opinii, czy związku z wypowiedzeniem umowy o zarząd zasobem mieszkalnym oraz przekazaniem xxxx sald należności i zobowiązań , przekazane należności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 1184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-5/MG/05
  Czy kościelna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą (apteka) podlega obowiązkowi rozliczeń z Urzędem Skarbowym jak również przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11-2/MM/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty dotyczącej zbycia praw do umów leasingowych a stanowiące równowartość rat leasingowych poniesionych przez dotychczasowego leasingobiorcę ?
 1186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11-2/MM/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty dotyczącej zbycia praw do umów leasingowych a stanowiące równowartość rat leasingowych poniesionych przez dotychczasowego leasingobiorcę ?
 1187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/18/2005
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie z dochodu po opodatkowaniu?
 1188. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-42181/J/7/EP/05
  Czy nieoprocentowane pożyczki udzielane przez Spółkę są świadczeniami nieodpłatnymi na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 1189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-11-2005-GB
  Czy w przypadku odstąpienia od umowy sprzedazy środków trwałych będących przedmiotem leasingu, Podatnik (finansujący) może dokonywać amortyzacji podatkowej w okresie od dnia zawarcia umowy sprzedaży do momentu od jej odstąpienia i zaliczać naliczane za ten ores odpisy w koszty uzyskania przychodów? - Od jakiej wartości początkowej należy dokonywać tych odpisów? - Jaki należy przyjąć okres i stawkę amortyzacji?
 1190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/18/EF/05
  Do którego urzędu skarbowego Spółka będzie zobowiązana złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r.
 1191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-56/05/GH
  Podatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym możliwości uznania za przychód podlegający opodatkowaniu zwrotu wydatków poniesionych uprzednio na nabycie środków trwałych dokonywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych SAPARD.
 1192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-33/CIT/05
  Kiedy Spółka uzyska przychód z tytułu otrzymanych zaliczek, zarówno w sytuacji, gdy faktura zaliczkowa opiewała na całą kwotę brutto należności, jak i gdy stanowiła jedynie część należności?
 1193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-18/PW/05
  Zastosowanie prawidłowej metody ustalania okresu, w którym należy potrącić koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 1194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-34/CIT/05
  Jaki jest moment uznania wydatków z tytułu zapłaconych zaliczek, wynikających z faktur zaliczkowych, do kosztów uzyskania przychodu, zarówno w sytuacji, kiedy Wnioskodawca płaci zaliczkę w wysokości całej kwoty brutto zobowiązania, jak i w przypadku, gdy faktura zaliczkowa opiewa na część zobowiązania?
 1195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/11/2005
  Czy wydatki sfinansowane z otrzymanej przez Podatnika dotacji od jednostki samorządu terytorialnego stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/13/2005
  Czy otrzymana przez Podatnika dotacja od jednostki samorządu terytorialnego podlega opodatkowaniu?
 1197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/12/2005
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek od towarów i usług od wydatków sfinansowanych z otrzymanej przez Podatnika dotacji?
 1198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/10/2005
  Czy dotacja otrzymana przez Podatnika od jednostki samorządu terytorialnego stanowi przychód podatkowy?
 1199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/423-5/05/DN
  Czy dochód uzuskany z tyt. nieodpłatnego świadczenia pracy przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
 1200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/423-6/05/DN
  Czy nieodpłatne świadczenie pracy przez właściciela lokalu z tytułu zaległości czynszowych nie podlega opodatkowaniu.
 1201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/423-7/05/DN
  Czy nieodpłatne świadczenie pracy na rzecz wspólnoty przez właściciela lokalu z tytułu zaległości czynszowych winno być wykazane w zeznaniu CIT - 8 w pozycji przychody.
 1202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/12/2005
  Spółka zajmująca się głównie sprzedażą, serwisem i przeglądami urzadzeń fiskalnych w celu skrócenia czasu dojazdu do klienta zakupiła motocykl, który będzie wykorzystywany w okresie od wiosny do jesieni. Czy postępowanie Spółki jest słuszne jeżeli koszty związane z użytkownaiem motocykla oraz amortyzacja w okresie użytkowania środka trwałego zaliczane są przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów?
 1203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/10/05
  Czy pobiera się 19% podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy wspólnikom Spółki od tej części dochodu, który został uzyskany z działalności rolniczej?
 1204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-22C/MJM/05
  Czy organizacja międzynarodowa UN Relief Works Agency for Palestinian Refugees In the Near East, tj. Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?
 1205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-29/05/GH
  Podatnik zwrócił się z pytaniem dot. możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie środków trwałych o wartości 3.500, - zł lub dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych amortyzowanych w czasie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli później wydatki te będą w części zwracane przez agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych SAPARD.
 1206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/62/WD/423/27/05/TW
  Dotyczy opodatkowania odsetek od pożyczki udzielonej przez Spółkę Akcyjną Spółce komandytowej zarejestrowanej w Niemczech, w której Spółka Akcyjna jest komandytariuszem
 1207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD2/423/21/2005
  wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów w m-cu dokonania wypłaty wynagrodzenia składek na ZUS , tylko w części, która jest finansowana ze środków pracodawcy
 1208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP 423/3/2005
  Czy ubrania robocze zakupione i wydane przez Koło Łowieckie członkom tego Koła będą kosztem uzyskania przychodów przy wyliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych?
 1209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-2/1/MG/05
  Czy odpisy z tytułu zużycia środka trwałego (wewnętrzna instalacja w szkole) pokryte umorzoną pożyczką nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i czy w związku z powyższym należy dokonać korekty amortyzacji za okres od grudnia 2003 do maja 2004 w miesiącu czerwcu 2004?
 1210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-2/MG/05
  Czy umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 71.900 zł stanowi przychód podatkowy zwolniony od opodatkowania na podstawie art.17 ust.1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-3/MG/05
  czy dokonanie nieodpłatnego przyłączenia do sieci cieplnej nowego odbiorcy rodzi konsekwencje podatkowe m.in. w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy przyłaczenie to odbywa się nieodpłatnie na wniosek odbiorcy
 1212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-2/2/MG/05
  czy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego (sieci cieplne), na które zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią koszt uzyskania przychodów
 1213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP/423-1/05/
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez gminę podatku VATw ramach podatku dochodowego od osób prawnych?
 1214. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/II-1/423-35/05/TP
  - Czy nieodpłatna cesja wierzytelności na rzecz spółki Y dokonana na podstawie umowy cesji przez spółkę X podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czy też powstanie obowiazek uiszczenia podatku VAT? - Czy przejęcie długu przez spółkę Y od spółki X na podstawie umowy przejęcia długu, spowoduje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie spółki X, a więc przekazujacej swój dług o wartości nominalnej większej niż wartość wierzytelności objętych cesją?- Czy umowa przejęcia długu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych i w jakiej wysokości?
 1215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-3/05/AG
  Czy właściwy jest stosowany przez Podatnika sposób dokumentowania zakupów dokonywanych u rolnika sprzedającego własne produkty a nie posiadającego konta bankowego poprzez wystawianie faktury VAT RR, naliczanie 5% podatku ryczałtowego bez możliwości odliczenia go jako podatku naliczonego oraz czy w takiej sytuacji nie odliczony podatek ryczałtowy jest kosztem uzyskania przychodu Spółki z o.o.?
 1216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/I/10/2005
  Spółka zwróciła się z zapytaniem w jaki sposób zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na usługi doradcze, bezpośrednio oddziałujące na działalność podatnika, związane z oceną stanu infrastruktury informatycznej, wskazaniem wymagań wobec systemu oraz propozycji jego rozbudowy?
 1217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/29/05/AB
  Czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za parking i przejazd autostradą poniesionych przez pracowników Spółki, w związku odbywaną podróżą służbową własnym środkiem transportu.
 1218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.423-5/7/05
  W jaki sposób należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu tzw. usług ciągłych?
 1219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-15/PW/05
  Ujęcie od strony podatku dochodowego od osób prawnych różnic kursowych związanych z dokonywanymi transakcjami handlowymi z kontrahentami zagranicznymi, na skutek realizowania wzajemnych rozliczeń finansowych w postaci kompensat.
 1220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/PP/4210/370/2005
  Czy Stowarzyszenie , które w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych , zarządza częściami wspólnymi jak basen i parking wielopoziomowy-stanowiącymi odrębne nieruchomości , korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 1221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/7/05/DD
  Na podstawie umowy Grupa Producentów otrzymała pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Wymieniona umowa znajduje swoje oparcie w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz.983 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 z późn. zm.). Na jej podstawie zapytujący otrzymuje pomoc finansową w wysokości 5% w pierwszym, i 4% w drugim roku prowadzenia działalności od osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży produktów zakupionych od członków spółdzielni.Przedmiotowa pomoc dotyczy faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez grupę wydatków związanych z jej założeniem i prowadzeniem działalności administracyjnej. Zdaniem wnioskodawcy opisana wyżej pomoc finansowa podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 1222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/2/2005
  Czy podatek naliczony VAT w części , w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku naliczonego do odliczenia zgodnie z art.91 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi przychód miesiaca stycznia 2005r., czy też przychód miesiąca grudnia 2004r.?
 1223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/22/02/AB/2
  czy Spółka prawidłowo określa moment zaliczenia kosztów z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w 2004r.
 1224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/22/05/AB/1
  czy Spółka prawidłowo określa moment uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz z pozostałych przychodów za 2004 r.
 1225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/32/2005/EC/2
  Czy diety z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu spółki wypłacane osobie fizycznej -wspólnikowi, będącemu jednocześnie członkiem dwuosobowego zarządu spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/47/P/05/AG
  Czy w przypadku otrzymania faktury VAT jednostka może odliczyć podatek naliczony, jeżeli nie - czy może kwotę faktury zaliczyć w podatkowe koszty uzyskania przychodu w wartości brutto?
 1227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP.423/1/2005
  Czy zasady naliczania odsetek od transakcji, dla których strony przewidziały dłuższy termin zapłaty, niż 30 dni, zgodnie z warunkami art. 5-7 ustwy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323) są obojętne dla przepisów podatkowych, czy też kształtują zasady podatkowe poprzez określenie przychodów podatników?
 1228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/11/05/UK
  Czy podjęcie działalności przez Spółkę poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej w przypadku wykorzystania obiektu w działalności pomocniczej (pomieszczenie garażowe) w odniesieniu do działalnosci podstawowej objętej zwolnieniem strefowym lub w przypadku wykorzystania obiektu w działalności wykraczajacej poza zezwolenie(dzierżawa obiektu) zobowiązuje podatnika do stosowania zasady określonej w § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej?
 1229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/13/05/ABM
  Czy wyodrębnienie organizacyjne, o którym mowa w § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej strefy ekonomicznej wymaga dokonania zgłoszenia nowej działalności w ramach odrębnego podmiotu czy też może oznaczać takie zorganizowanie podmiotu podatnika aby na podstawie danych prowadzonej ewidencji księgowo-podatkowej było możliwe ustalenie przychodów i kosztów a w konsekwencji dochodu i zwolnienia z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy?
 1230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-5/ER/05
  - dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłacanych przez Spółkę rat leasingowych w przypadku wynajmu leasingowanych samochodów ciężarowych, a także ustalenia przychodów Spółki z tytułu czynszu najmu na poziomie raty leasingowej powiększonej o związane z tym inne koszty.
 1231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/05
  Czy od zaniechanej inwestycji (wydatku nie stanowiącego kosztu uzyskania przychodu) Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
 1232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-4/05
  Spółka zapytuje w jaki sposób rozliczyć w czasie koszty poniesione z tytułu korzystania z usług notarialnych polegających na sporządzeniu w dniu 30.12.2004 r. (faktura z dnia 07.01.2005 r.) aktu notarialnego w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego?
 1233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/I/3/2005
  Czy koszt nabycia sztandaru służącego do reklamowania działalności spółki i jej publicznego reprezentowania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 1234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/I/5/2005
  Czy wydatki poniesione na opracowania o charakterze studialnym nie związane z konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 1235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-2/05
  Z dniem 01.01.2005 roku podatnik przejął majątek innego podmiotu w związku z jego likwidacją. W związku z tym podatnik pyta, który zakład (przejmowany czy przejmujący) powinien zaliczyć do przychodów kwoty pieniężne należne od usługobiorców z tytułu świadczenia na ich rzecz usług komunalnych w miesiącu grudniu 2004 roku, jeżeli termin płatności przypada na styczeń 2005 roku.
 1236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/10/05/GP
  Czy okres, w którym firma prowadziła w Polsce sprzedaż w ramach magazynu należy rozliczyć z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w naszym kraju, według obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy też w Czechach, w miejscu gdzie mieści się siedziba firmy?
 1237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/3/BŚ/05
  Czy wypłacone dla Skarbu Państwa z tytułu umorzenia akcji (nabycia w celu umorzenia) wynagrodzenie ponad wartość nominalną akcji będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów Spółki?
 1238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-423/2/05
  Jak prawidłowo przypisać do danego okresu koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem?
 1239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1.1-423-2/05
  Czy w 2005 r. i 2006 r. dochody wspólnot mieszkaniowych korzystają nadal ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4m.
 1240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/4/05
  Dotyczy zakresu i miejsca składania zeznania rocznego CIT-8 oraz sprawozdania finansowego za 2004 r. dla podmiotu będącego kościelną osobą prawną oraz wyodrębnionych organizacyjnie i księgowo jednostek.
 1241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/78/WD/423/32/05/ES
  Czy ta wartość wynagrodzeń, która nie jest wypłacana bezpośrednio pracownikowi, tylko potrącana w formie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w miesiącu dokonania wypłaty pracownikowi, niezależnie od miesiąca dokonania wpłat na rachunek ZUS oraz właściwego urzędu skarbowego?
 1242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/4/05/JŁ
  Czy do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 z dnia 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zalicza się koszty zakupu paliwa przez importera w celu utworzenia zapasów obowiązkowych paliw, o których mowa w art. 16 i art. 19d ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach paliw (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 197 ze zm.).
 1243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 13 PD/415-2/2005
  Możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. wierzytelności niezapłaconej przez zmarłego dłuznika bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego i komorniczego.
 1244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/4/2005/RCh
  czy zapłacony przez Spółkę (potrącony przez płatnika) podatek od otrzymanych dywidend Spółka może odliczyć od kwoty podatku w jakimkolwiek roku podatkowym, w którym po raz pierwszy od zapłaty podatku od dywidend wykaże podatek dochodowy od osób prawnych
 1245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-2/05/GH
  Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku wniesienia całości lub części udziału w spółce z siedzibą na Ukrainie (zwanej dalej X) aportem do polskiej spółki w zamian za objęcie akcji lub udziałów. Jak wynika ze stanu faktycznego spółka jest udziałowcem w X posiadającym 99% kapitału zakładowego X. Spółka obejmując udział pokryła go w części wkładem gotówkowym, a w części wkładem niepieniężnym (maszyny i urządzenia).
 1246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-1A/05
  Czy otrzymane przez Spółkę płatności bezpośrednie do gruntów rolnych są przychodem z działalności rolniczej roku 2004 r. ?
 1247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/30/05/AG
  W jaki sposób prawidłowo wyliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, które w 2005 r. będą wpłacane w formie uproszczonej, bez obowiązku składania miesięcznych deklaracji CIT-2 - na podstawie uprawnień wynikających z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-423-8-2005-KW
  Kiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość faktury z tytułu rozliczenia usług telekomunikacyjnych?
 1249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-9-2005-KW
  W jakim momencie wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę, oraz składka na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-10-2005-KW
  W jakim momencie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pokrywane przez pracownika oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-423-6-2005-KW
  W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należności wypłacane pracownikom z tytułu delegacji służbowych?
 1252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-3-2005-KW
  Kiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość wynikającą z faktury, wystawionej za częściowe wykonanie usługi?
 1253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/19/WD/423/14/05/JL
  Interpretacjia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie rozliczeń dla celów podatkowych różnic kursowych powstałych przy spłacie pożyczki walutowej zaciągniętej na bieżącą działalność
 1254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-25-033-415/1/2005
  Pytanie dotyczy ustalania podstawy opodatkowania i rozliczania straty z lat ubiegłych oraz zalicznia do przychodów składek czlonkowskich.
 1255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/3/05
  Czy spółka miała prawo zmienić i zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla zakupionych używanych środków trwałych w latach ubiegłych z 2,5% na 10% na podstawie art.16j ust.1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.423-3/5/05
  Przedmiotem działalności Spółki jest usługowe rozprowadzanie wody i ścieków oraz świadczenie usług w tym zakresie mieszkańcom miasta. W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2004 r. dotyczących art. 12 ust. 3d - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - za datę powstania przychodu z tytułu dostaw m.in. rozprowadzania wody i gospodarki ściekami uważa się wynikający z faktury termni płatności. Zmiana ta spowodowała powstanie przychodów podatkowych w terminie innym niż ujęcie bilansowe. Jest to różnica o charakterze przejściowym. Zgodnie z powyższym w 2004 r. przychód ustalany byłby na podstawie 11 m-cy, gdyż przychody z grudnia zostaną przesunięte na m-c styczeń 2005 r., podczas gdy koszty będą obejmowały 12 m-cy. W związku z powyższym zdaniem Spółki należy przesuwać koszty do przesuwanych przychodów. Uczynić to należy jedynie przez rozliczenie kosztów proporcjonalnie do uzyskanych przychodów. W kosztach rozliczanych proporcją nie byłoby kosztów zarządu, które podlegają rozliczeniu w dacie ich powstania. W związku z powyższym, czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie rozliczenie kosztów będzie prawidłowe?
 1257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB II 423/3/2005
  Czy wpłaty na fundusz remontowy pobierane od członków wspólnoty mieszkaniowej na podstawie ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali powinny być ujmowane w zeznaniu podatkowym CIT-8 jako przychód?
 1258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/2/WD/423/2/05/JL
  Czy zmiana od 1 stycznia 2005r ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ma zastosowanie do wynagrodzeń za pracę i składek ZUS za grudzień 2004r, wypłaconych w styczniu i lutym 2005r. ?
 1259. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-6-1/GC/04/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki jak: wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty zakupu surowców i opakowań oraz inne koszty pośrednie związane z próbami, ponoszonymi w związku z przeprowadzanymi próbami produkcyjnymi.
 1260. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-7-2/GC/2004
  W jakim momencie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z odwołaniem weksla?
 1261. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-6-2/GC/04/05
  Jak powinna rozliczyć kosztowo w podatku dochodowym od osób prawnych odsetki od pożyczki otrzymanej co do zasady na sfinansowanie wydatków w ramach Projektu F., jeżeli z pożyczki tej finansowane są również bieżące wydatki nie związane z projektem?
 1262. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423-3/MM/04/05
  Czy spółka komandytowa która posiada oddziały na terenie Polski, gdzie udziałowcami są osoby fizyczne będące obywatelami Niemiec oraz Niemiecka Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1263. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-9-1/GC/04/05
  Jak w zależności od zastosowanego kursu walut realizują się powstałe różnice kursowe?
 1264. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-9-2/GC/04/05
  jak należy określić moment powstania przychodu z tytułu realizowanej usługi w zakresie kierowania i nadzoru nad budową określonego odcinka autostrady i po jakim kursie należy dokonać przeliczenia kwoty przychodu w przypadky wystawiania faktór w walucie EURO?
 1265. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD423-11-1/GC/04/05
  Czy udokumentowany wydatek związany z zakupem biletu parkingowego w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie faktury może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?
 1266. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-11-2/GC/04/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem kwiatów, z anonsami prasowymi takimi jak nekrologi, w przypadku zgonu pracowników, kontrahentów i ich osób bliskich?
 1267. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-4-1/PW/04/05
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo do rozpoznania zrealizowanych różnic kursowych przy spłacie Pożyczek jako kosztu podatkowego?
 1268. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 423-8-/PW/04/05
  Czy wcześniejsze zakończenie umowy leasingu, przed upływem wymaganego okresu stanowiącego 40% normatywnego okresu amortyzacji może skutkować pozbawieniem prawa do zaliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 17b. ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 Nr 54 poz. 654 ze zm.)?
 1269. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-14-/PW/05
  Zastosowanie stawek amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych dla nowo zakupionych środków trwałych.
 1270. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-12-1/MS/04/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, koszty ubezpieczenia majątku Spółki w momencie ich poniesienia?
 1271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/6/2005
  -dotyczy zmiany roku podatkowego na podstawie podjętej uchwały i zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie przed dokonaniem zmiany umowy spółki w zakresie zmiany roku podatkowego zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą.
 1272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415(2)05
  Czy spółka akcyjna jako osoba prawna, zgodnie ze statutem prowadząca działalność w zakresie ochrony zdrowia może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podst. art.17 ust.1 pkt 4 ustwy o podatku doch. od osób prawnych.
 1273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB II 423/2/2005
  Czy od stycznia 2005 r. wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest składać deklaracje CIT-2?
 1274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/2/2005
  Czy przychody wspólnoty mieszkaniowej z tytułu odsetek bankowych, które są w całości przeznaczone na pokrycie kosztów statutowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1275. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-2/PW/04/05
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym nabycie części aktywów Spółki S.A. może być traktowane jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 1276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4211/005-02/05
  Dom Pomocy Społecznej zwrócił się z zapytaniem, czy jako jednostka budżetowa samorządu terytorialnego ma obowiązek składać deklaracje i zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych.
 1277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-10/GC/04/05
  Jak prawidłowo przypisać koszty podatkowe do przychodów danego okresu?
 1278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-1/MG/05
  Zwolnienie przedmiotowe Spółki świadczącej usługi w zakresie ochrony zdrowia.
 1279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-2-2005-GB
  Czy wartość komisyjnie zlikwidowanych towarów handlowych (zepsutych lub przeterminowanych) pozostałych po zlikwidowanej działalności gastronomicznej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1280. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-005/103/SMA/04
  Dotyczy zastosowania prawidłowej stawki podatku w stosunku do należności licencyjnych wypłacanych podatnikom, o których mowa w art. 3 ust 2 ww. ustawy.
 1281. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-435/04/WK
  Czy polski podmiot (osoba prawna) ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy - art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dokonując wypłaty należności za usługi polegające na pozyskiwaniu kontrahentów wykonane przez rosyjską firmę na terenie WNP?
 1282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415-1-3/MM/04/05
  Czy wygrana w konkursie przez osobę prawną podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?
 1283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-5/GC/04/05
  Czy od samochodów "DEMO" w okresie ich eksploatacji Spółka może naliczać amortyzację i czy stanowi ona koszt uzyskania przychodów?
 1284. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD/P/423-01/KK/04/05
  Czy wypłacone na podstawie układu zbiorowego Spółdzielni świadczenia urlopowe stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-1/05
  Czy gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w systemie podatku dochodowego od osób prawnych?
 1286. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/385/JB/181/04/05
  Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych, faktury zakupu od kontrahentów otrzymane przez Spółkę drogą elektroniczną w tzw. plikach PDF, od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - z krajów należących również do Unii Europejskiej, noszące znamiona oryginalnych lecz nie zawierające podpisów wystawców faktur mogą być podstawą do uznania poniesionych wydatków z tytułu zakupu jako koszty uzyskania przychodów ?
 1287. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: V/II-4/0052-13/04
  Jak wyliczyć wartość pomocy publicznej (edn), w przypadku ulgi w formie zwolnienia podatkowego, udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w specjalnej strefie ekonomicznej?
 1288. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-2/05
  Czy pomoc finansowa otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa jest wolna od podatku?
 1289. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.I/423-8/04
  Stowarzyszenie jest osobą prawną i działa przez ustanowione w statucie organy. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne zawodowo zajmujące się przewozem osób transportem samochodowym. W związku z tym Stowarzyszenie otrzymało propozycje od firm handlowo - usługowych, aby zareklamować ich działalność wożąc na samochodach reklamy tych firm. Niektóre firmy oferują, że będą płacić za usługę niewielkie symboliczne kwoty. Stowarzyszenie zapytuje: 1) Czy nieodpłatne świadczenie usług reklamowych skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego Stowarzyszenia w podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy w przypadku gdy za reklamę umieszczoną na samochodach Stowarzyszenie otrzyma kwotę 100,00 zł miesięcznie, ma obowiązek wystawić rachunek lub inny dokument (KP - kasa przyjmie) oraz odprowadzić podatek dochodowy w przypadku, gdy kwota ta zostanie przeznaczona na bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia ?
 1290. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-38/GC/2004
  Czy pozostałe po zakończeniu likwidacji Spółki z o.o. środki pieniężne w postaci kapitałów zakładowego i zapasowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1291. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/DP/423/134A/1/2004
  Kiedy powstaje przychód należny w przypadku sprzedaży energii cieplnej ?
 1292. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-33/MM/04
  Czy w sytuacji potwierdzenia przez dłużnika przyjęcia umorzenia długu, zarachowanego uprzednio do przychodów należnych, cała kwota wierzytelności (wraz z podatkiem VAT) może stanowić koszt uzyskania przychodów?
 1293. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423-11/04
  Zapytanie dotyczy zakresu stosowania przepisów: ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z zakupem dla pracowników odzieży ochronnej oraz wypłatą ekwiwalentu za pranie tej odzieży.
 1294. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/8/04
  Czy kwota należnego francuskiego podatku od towarów i usług stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 1295. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.7PB-423/3/04/11
  Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się o udzielenie informacji w następującej kwestii : czy amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do użytkowania przez Gminę stanowi przychód oraz koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
 1296. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-30/04
  - dotyczy sposobu prowadzenia dokumentacji podatkowej dla operatorów telewizji kablowej od dnia 1 stycznia 2005 roku.
 1297. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/155/2004
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej wydatki poniesione na doradztwo w zakresie badania przedsiębiorstwa oraz konsultacje w toku negocjowania umowy nabycia akcji tego przedsiębiorstwa?
 1298. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/US/10/04
  Z treści złożonych pism wynika, że Spółka zawarła umowę pożyczki z podmiotem mającym siedzibę w Holandii (spółką holenderską). Z tytułu umowy pożyczki Spółka wypłaciła w październiku 2004r podmiotowi holenderskiemu odsetki. Podmiot holenderski dostarczył Spółce oryginał certyfikatu rezydencji. Kopia certyfikatu wraz oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza przysięgłego została przedłożona tutejszemu organowi podatkowemu. Spółka potrąciła z wypłaconych odsetek 5 % zryczałtowany podatek, który wykazała w deklaracji CIT-10 i przelała na konto. Spółka pyta czy to postępowanie takie jest prawidłowe.
 1299. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I.1./415/19/04
  Czy Spółka w 2005 roku może wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu za rok podatkowy 2002/2003?
 1300. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/22/2004
  Określenie momentu zaliczenia do przychodów zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej będącej przedmiotem dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 1301. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-423/12/04
  Jak należy ustalić datę powstania przychodu należnego w podatku dochodowym od osób prawnych przy rozliczeniach dostaw energii cieplnej, jeżeli na fakturze z grudnia 2004 r. nie był określony termin płatności? Terminy płatności określone są w umowie z odbiorcą.
 1302. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/376/JŁ/185/04
  Czy możliwe jest dokonanie odliczenia od dochodu osiągnietego przez Spółkę w roku 2004 darowizn przekazanych na rzecz jednostek - organizacji pozarzadowych, nienależacych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, które nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego.
 1303. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423/93/04
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych nabytego prawa do używania znaku towarowego i sposobu zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu
 1304. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/76/MW/04
  W 2004 r. Spółka jako członek Spółdzielni wystąpiła z pisemnym wnioskiem o częściowy zwrot wkładu w kwocie xxx zł. Zwrot części wkładu lub całości przewiduje statut Spółdzielni. Zgodnie z postanowieniem "umowy wkładu" zwrot wkładu członkowi Spółdzielni może nastąpić: 1) w gotówce w wartości nominalnej z daty wniesienia wkładu, 2) poprzez przeniesienie własności. Wyboru formy zwrotu wkładu dokonuje Spółdzielnia. Częściowy zwrot wkładu w wysokości xxx zł, zgodnie z wyborem Spółdzielni nastąpił w formie gotówki na rachunek Spółki. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, gdy Spółka otrzymuje zwrot wkładu niepieniężnego w formie gotówki winna wykazać przychód w kwocie xxx zł ?
 1305. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/73/MW/04
  Spółka posiada koncesje ważne do 30 września 2008 r. na: -wytwarzanie ciepła, -przesyłanie i dystrybucję ciepła, -obrót ciepłem. Na przestrzeni roku 2004 podatek dochodowy od osób prawnych Spółka płaci zaliczkowo zgodnie z procedurą uproszczoną. Wątpliwości podatnika dotyczą momentu powstania przychodu podatkowego za 2004 r. i miesiąc styczeń 2005 r. z tytułu dostaw ciepła oraz zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu za rok 2004 i miesiąc styczeń 2005 r.
 1306. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-135-1/GW/04
  Gmina zwraca się z pytaniem dotyczącym możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i w podatku dochodowym od osób prawnych .
 1307. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/7/04
  Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów utworzone przez nią odpisy aktualizujące wartość należności uznanej za nieściągalną?
 1308. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415(20)04
  Czy wynagrodzenie ze stosunku pracy za styczeń 2005r. postawione do dyspozycji do dnia 10 lutego 2005r. będzie kosztem uzyskania przychodu miesiąca stycznia 2005r. Spółki.
 1309. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/US/9/04
  Pytanie podatnika: Spółka nabyła w miesiącu czerwcu 2004r wierzytelności wchodzące w skład masy upadłościowej xxxxxxxx. Należności te zostały wycenione przez rzeczoznawcę wg. wartości rynkowej i w tej wartości wprowadzone do ksiąg Spółki. Po nabyciu tych wierzytelności Spółka rozpoczęła starania o wyegzekwowanie należnych kwot. W związku z powyższym Spółka wnosi udzielenie informacji dotyczącej metody i momentu ustalenia dochodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu otrzymania spłat nabytych przez Spółkę wierzytelności.
 1310. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415(15)04
  Czy przychód uzyskany przez Radę Szkoły z organizacji balu sylwestrowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Rady.
 1311. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-443/102/2004
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż Towarzystwo jest spółką z o.o. ze 100 % udziałem Gminy. W chwili założenia ww. spółki wniesiony był wkład gotówkowy oraz aport w postaci gruntu (przeznaczonych pod zabudowę). Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o zbyciu jednej z działek, uprzednio wniesionej jako aport. W związku z powyższym podatnik ma wątpliwości, czy: 1. Sprzedaż ww. gruntu w świetle przepisów o podatku VAT będzie podlegało temu podatkowi? 2. Przychód uzyskany przez TBS sp. z o.o. ze sprzedaży działki gruntu wniesionej uprzednio do TBS w formie aportu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1312. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/130/BT/2004
  Pytanie dotyczy możliwości odzyskania przez Gminę podatku od towarów i usług.
 1313. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/11/2004
  Czy koszt przekształcenia i wyłączenia gruntu rolnego z przeznaczeniem pod eksploatację surowców mineralnycha a także koszt badań i prac poniesione w celu poszerzenia istniejącej bazy surowcowej zasobów kamienia należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznego poniesienia ?
 1314. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/US/8/04
  Pytanie podatnika dotyczy: 1. Opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych należności licencyjnych wypłacanych w Polsce osobie zagranicznej 2. Zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych z tytułu pobierania opłat za usługi telewizji kablowej.
 1315. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/67/MW/04
  1) Czy należy sporządzać deklaracje podatkowe PIT-8B z tytułu opodatkowania oprocentowania wkładów członkowskich udziałowców Banku Spółdzielczego ? 2) Czy oprocentowanie udziału (dywidenda) Urzędu Gminy podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 6 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1316. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/43/JK/04
  I. Podatek od towarów i usług: - czy odnośnie zakupionej licencji od firmy z Wielkiej Brytanii na nadawanie programu satelitarnego: - należy dokonać rejestracji jako podatnik VAT UE? - kiedy powstaje obowiązek podatkowy od powyższych usług? - w jakim terminie winniśmy go rozliczyć?II. Podatek dochodowy od osób prawnych.- - czy od zakupu tej samej licencji spółdzielnia winna odprowadzić podatek dochodowy- w wysokości ryczałtowej 10% ?
 1317. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB(423-14)04
  Podatnik przeznacza dochody na cele statutowe (ochrona zdrowia). Czy wydatki z tytułu wpłat na PFRON podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1318. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-5/04
  Jaki sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów należy przyjąć z tytułu sprzedaży usług komunalnych tj. rozprowadzania wody, gospodarowania ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów?
 1319. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/326/JB/152/04
  - Czy Spółka pokrywając z własnych środków składki obowiązkowego ubezpieczenia zarządców nieruchomości, w przypadku gdy polisa wystawiona jest na zarządcę nieruchomości zatrudnionego na umowę o pracę w Spółce będzie mogła taki wydatek zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?- Czy dla pracownika wystąpi przychód z tego tytułu?
 1320. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/413/06/04
  Zapytanie podatnika dotyczy możliwości zarachowania w koszty wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowanaq
 1321. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-44/ER/04
  - dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego przy dokonywaniu odpisów aktualizujących należności.
 1322. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIMUS.WD/423/92/04
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na naprawy pogwarancyjne.
 1323. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/423/617/EG/04
  Czy dzierżawa gruntów rolnych w związku z brakiem zapłaty czynszu przez okres pierwszych dwóch lat trwania umowy posiada w tym okresie cechy nieodpłatnego świadczenia, które stanowi przychód do opodatkowania?
 1324. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/14/03
  Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość towarów jako darowizn na rzecz Stowarzyszenia prowadzącego działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 1325. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-423/11/04
  Czy odpisy i zwiększenie naliczone z ZFŚS za dany rok, nie przekazane w 100 % na rachunek bankowy w terminie do 30 września, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 1326. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423-31/GC/2004
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane ze zwrotem poniesionego przez pracownika, który odbył podróż służbową prywatnym samochodem, kosztu parkingu?
 1327. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-8/PPM/443-30/04
  Czy na podstawie przysądzenia postanowieniem sądu rejonowego Spółka może przyjąć nieruchomości na stan środków trwałych i zgodnie z art.16 h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jeśli tak, to czy spółka powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i według jakiej stawki?
 1328. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423-31/GC/2004
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane ze zwrotem poniesionego przez pracownika, który odbył podróż służbową prywatnym samochodem, kosztu parkingu?
 1329. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-8/PPM/443-30/04
  Czy na podstawie przysądzenia postanowieniem sądu rejonowego Spółka może przyjąć nieruchomości na stan środków trwałych i zgodnie z art.16 h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jeśli tak, to czy spółka powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i według jakiej stawki?
 1330. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIMUS.WD/423/85/2004
  Informacja w sprawie kursu walut stosowanego przy wystawianiu faktury w EURO.
 1331. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423-9/04
  Zapytanie dotyczy wykładni przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z chwilą zbycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości i otrzymania środków finansowych na pokrycie postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego.
 1332. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-11/MG/04
  Nieodpłatne przejęcie sieci cieplnej i węzła cieplnego a zwolnienie przedmiotowe Wspólnoty Mieszkaniowej. Nieodpłatne przekazanie otrzymanych środków trwałych na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej bez utraty prawa do zwolnienia przedmiotowego.
 1333. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIMUS.WD/423/76/2004
  Czy w świetle art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotowa darowizna na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu, Kanalizacji i Gazu będzie dawała prawo do odliczenia od dochodu.
 1334. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/127/2004
  Czy koszt rozbiórki zbiornika nie będącego środkiem trwałym na terenie oczyszczalni ścieków jest kosztem uzyskania przychodu?
 1335. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-9/MG/04
  Czy będzie opodatkowany przychód z tytułu nieodpłatnego użytkowania pomieszczenia, w którym znajduje się wymiennik ciepła?
 1336. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-10/MG/04
  Umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychodem wolnym od podatku.
 1337. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PO I-423/J.Sz./1/04
  Czy do przychodu wykazywanego w deklaracji CIT przez Spółdzielnię "Handlowiec" należy wliczać kwoty wpłacane przez członków - jako zaliczki na poczet regulowanych przez Spółdzielnię miesięcznych opłat za wodę i ścieki, wywóz nieczystości, energię cieplną, elektryczną oraz pozostałe koszty związane z eksploatacja obiektu, w którym większość lokali stanowi już wyodrębnioną własność jej członków?
 1338. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423/15/2004/GB
  Czy po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych nieruchomości (lokalu niemieszkalnego) wniesionego do spółki aportem istnieje możliwość zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej do 1%?
 1339. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIMUS.WD/423/81/04
  Czy otrzymany przez Szpital spadek po osobie fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od spadków i darowizn?
 1340. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423-7/04/MZ
  Jednostka przystąpiła do przebudowy istniejącego węzła cieplnego.
 1341. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/423/6/2004
  Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt. 1. Z powyższego wynika, że odpisy aktualizujące wartość należności, dokonywane na mocy art. 35 b ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) w określonych warunkach tzn. jeżeli dotyczą przychodów należnych oraz ...
 1342. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-40/AB/04
  - dotyczy możliwości zmiany roku podatkowego bez zawiadamiania o tej zmianie organu podatkowego.
 1343. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423/71/04
  Czy zaliczka otrzymana na poczet późniejszej sprzedaży towaru stanowi przychód w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie wystawienia faktury zaliczkowej czy w dacie wystawienia faktury końcowej ?
 1344. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423-3/04
  1/Czy poniesione przez Spółkę koszty zastępstwa procesowego, koszty obsługi prawnej, koszty złożenia apelacji oraz koszty sądowe stanowią koszty związane z bieżącą działalnością podmiotu, czy też koszty te zwiększają nakłady inwestycyjne?.2/Jeżeli powyższe koszty dotycza działalności bieżącej podmiotu, to czy stanowią koszty uzyskania przychodu?.
 1345. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423-6/04/MW
  Czy podlega obowiązkowi składania zeznań CIT-8 Rada Rodziców, działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, skupiająca osoby fizyczne wpłacające dobrowolne składki na rzecz szkoły ?
 1346. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV/443-70/04
  1.Czy świadczenie usług zgodnie ze statutem Zakładu Komunalnego polegających na: utrzymaniu czystości ulic, chodników , placów, zieleńców oraz zimowe oczyszczanie, budowie i konserwacji dróg i ulic w mieście i gminie, eksploatacji wodociągu i instalacji sanitarnej w mieście i wodociągów wiejskich, utrzymaniu, remontów i konserwacji budynków stanowiących własność gminy, eksploatacji i utrzymaniu miejsko-gminnych wysypisk śmieci, nadzorze nad utrzymaniem nieczynnego cmentarza żydowskiego, nadzorze nad czystością posesji prywatnych, państwowych i spółdzielczych, nadzorze nad targowicą i kąpieliskiem, zarządzie innym majątkiem gminnym, organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych, wywozie nieczystości płynnych i stałych z nieruchomości stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy, dowozie dzieci do szkół, usługach transportowych, budowlanych i innych, innej działalności na rzecz użyteczności publicznej i potrzeby gminy - podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ? 2.Czy świadczenie działalności statutowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1347. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-619/04/WD
  W bieżącym roku zamierzam założyć spółkę z o.o. Przedmiotem jej działania będzie skup używanych palet drewnianych od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w celu ich dalszej odsprzedaży. Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości zamierzam zezwolić na udokumentowanie operacji zakupu za pomocą tzw. kontrolki zakupów, tj. dokumentu zawierającego następujące dane: liczbę porządkową, datę transakcji, nazwę towaru, ilość skupionych palet, wartość jednostkową, zapłaconą kwotę, imię i nazwisko osoby dokonującej zakupu (bez spisywania danych identyfikacyjnych sprzedawcy). Podstawą do ujęcia w księgach miałoby być sporządzone w oparciu o kontrolkę zakupów miesięczne zestawienie zbiorcze. Taka forma dokumentowania zakupu palet dotyczyć by miała sytuacji, gdyby wartość jednorazowej transakcji nie przekraczała kwoty 1.000zł. Czy udokumentowanie zakupu używanych palet drewnianych (skupowanych w celu ich dalszej odsprzedaży) od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, bez danych osobowych sprzedawcy (imię, nazwisko, NIP, adres zamieszkania) kontrolką zakupów, stanowi wystarczające udokumentowanie poniesionego wydatku i jest podstawą do zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodu? Czy miesięczne zestawienie sporządzone w oparciu o tzw. kontrolkę zakupów może stanowić podstawę do zapisu w księgach rachunkowych? Czy ten sposób udokumentowania poniesionych kosztów za pomocą miesięcznego zestawienia może być stosowany w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 1348. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423/13/2004/GB
  Czy odsetki od wnoszonych przez członków Spółdzielni wkładów budowlanych stanowią ich własność i winny być dopisane do tych wkładów, czy może należy je traktować jako należność spółdzielni?
 1349. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/12/AS/04
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zwrotnych pożyczek udzielanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową swoim członkom.
 1350. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD1/423/175/2004/SP
  Spółka wystąpiła o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących kwestiach: 1. Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki skapitalizowanych na mocy zawartego z wierzycielem porozumienia w sprawie restrukturyzacji; 2. Obowiązku pobrania przez Spółkę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od uzyskanych przez podmiot rosyjski dochodów z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług reklamowych i prawnych; 3. Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za ostatni miesiąc roku podatkowego oraz premii za wyniki osiągnięte w tym roku, wypłaconych pracownikowi w pierwszym miesiącu następnego roku podatkowego;
 1351. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/5/04
  Czy kwoty wpłacane przez pracowników z tytułu używania służbowych telefonów komórkowych do celów prywatnych pomniejszają koszty uzyskania przychodów przez firmę ?
 1352. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PDOP/6/04/MP
  W październiku 2003 roku została wniesiona aportem do spółki z o.o. nieruchomość zabudowana (obiekt handlowo-usługowy, nowo rozbudowany), w 100 % gotowy do eksploatacji. Obiekt nie posiada odbioru nadzoru budowlanego w związku z przebudową i zmianą sposobu użytkowania ( komplet dokumentacji został złożony w czerwcu 2004 roku). Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne związane z tą nieruchomością za listopad i grudzień 2003 roku (spółka osiągała już przychód bezpośrednio związany z tą nieruchomością). Wartość nieruchomości wg wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę wynosiła przed przebudową ok. 187.538 zł (w tym grunt ok. 101.591 zł), po rozbudowie i zmianie przeznaczenia wartość okrerślono na 835.080 zł. Czy data oddania do użytkowania środka trwałego - nieruchomości zabudowanej może być określona protokołem wewnętrznym podpisanym np. przez kierownika budowy? Jakie dokumenty potwierdzają "oddanie do użytkowania" obiektu handlowo-usługowego oraz od jakiej kwoty należy liczyć odpisy amortyzacyjne za listopad i grudzień 2003 roku?
 1353. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ ZP / 3 / 04
  Spółka zajmuje się ochroną osób i mienia. Posiada siedzibę w Warszawie a obecnie otwiera biuro w Bydgoszczy. Aktualnie spółka jest w trakcie finalizacji kontraktu, w zakresie którego usługi świadczone będą poza miastami gdzie firma posiada biura. Czy spółka ma obowiązek załączyć do deklaracji CIT-2 informację o wysokości należnych gminom udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT-ST i wykazywać na nich tylko gminy, gdzie ma otwarte biuro, czy wszystkie miejsca gdzie fizycznie ochrania obiekty?
 1354. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-005/32/KB/04
  Jednostka prowadzi działalność, z której dochody w całości podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Część uzyskanych dochodów Jednostka przekazuje na działalność statutową udziałowca, będącego organizacją działającą w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Czy w tej sytuacji ma zastosowanie regulacja zawarta w art. 15 ust. 2 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotycząca proporcjonalnego rozliczania kosztów.
 1355. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.1416/PD/423/1/04
  Czy opłacona składka na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1356. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423-29/MS/04
  Czy wydatek poniesiony na przebudowę drogi gminnej spółka może odnieść bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, czy też wydatek ten powinna zakwalifikować jako inwestycję w obcym środku trwałym i dokonywać odpisów amortyzacyjnych?
 1357. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12.PDP-423/4/04
  Czy wynagrodzenie jednego udziałowca spółki z o.o. z tytułu pełnienia funkcji prezesa będzie kosztem uzyskania przychodu?
 1358. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-1/MG/04
  Modernizacja środków trwałych, w tym jednego całkowicie zamortyzowanego oraz sposób ujęcia tych wydatków przez Spółkę (czy powiększenie wartości środków trwałych wiąże się z ich likwidacją).
 1359. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-554/04/IJ
  Wątpliwości Spółki dotyczą zaliczenia przez nią kosztu najmu lokalu przed uruchomieniem placówki do inwestycji w obcym środku trwałym.
 1360. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-563/04/ER
  Czy mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu różnice kursowe powstałe w wyniku kompensaty należności dotyczących wpłat na poczet kapitału ze zobowiązaniami z tytułu dostaw towarów?
 1361. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-8/MG/04
  Uznanie wierzytelnoścvi za nieściągalną. Moment zaliczenia odpisu aktualizującego wartość należności w ciężar kosztów uzyskania przychodu.
 1362. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPD2/423/123/04/EC
  Kiedy należy rozliczać przychody należne z tytułu umowy najmu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych.
 1363. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-2/MG/04
  Data powstania przychodu w przypadku rozliczeń z tytułu dostaw energii cieplnej i gazu; sposób podziału kosztów (np. ogólnozakładowych) z tytułu ww. dostaw oraz roczne ujęcie przychodów i kosztów w deklaracji podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych.
 1364. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/780/2004/RD
  Czy jednorazowa sprzedaż przez parafię będącą kościelną osobę prawną, która nie prowadzi działalności gospodarczej nieruchomości rolnej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dochodowym od osób prawnych ?
 1365. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 369/04
  1. Nieodpłatne świadczenie w rozumieniu wskazanego przepisu obejmuje nie tylko użyczenie rzeczy, ale korzystanie z cudzych praw w ogóle. 2. Jeśli Spółka nie dysponowała fizycznie określoną kwotą pieniędzy w momencie powstania zobowiązania wobec udziałowca to z faktu, że ten nie dochodził należnej wypłaty wynikała dla Spółki oczywista korzyść w postaci nieodpłatnego świadczenia. Spółka nie musiała bowiem wycofywać środków wniesionych przez udziałowca z przedsięwzięć, w których zostały ulokowane ani zaciągnąć pożyczki na wypłatę, co pozwoliło jej uniknąć kosztów w postaci odsetek (od ewentualnej pożyczki). Równowartość takich właśnie kosztów, ustalona przez organy podatkowe na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym...., była nieodpłatnym świadczeniem zwiększającym przychód Spółki, wynikającym z pozostawienia w jej dyspozycji równowartości umorzonych udziałów.
 1366. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/13/2004
  Czy wydatki zwiazane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz odpisy amortyzacyjne od zakupionej nieruchomości stanowią koszty uzyskania przychodu w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży i umowy przeniesienia własności przez kupującego?
 1367. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1 MUS-1471/DPD2/423/153/04/EC
  Kiedy uznaje się za koszt uzyskania przychodu koszty zakupu energii elektrycznej i jej przesyłu oraz pozostałe koszty np: koszty wynagrodzeń pracowników i pozostałe koszty ogólnozakładowe.
 1368. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/576/04/AW
  W jaki sposób w sytuacji, gdy nie jest możliwe utworzenie celowej spółki osobowej należy zdefiniować wzajemne relacje administracyjno - rozliczeniowe pomiędzy partnerami realizującymi wspólne przedsięwzięcie aby było to zgodne zarówno z przepisami o VAT jak i normą zawartą w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1369. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/4/04
  Czy wydatki poniesione na zakup gazu płynnego w celu wymaganego względami technicznymi sprawdzenia poprawności montażu, a także prawidłowego funcjonowania samochodowej instalacji gazowej i jej rozruchu mogą być zaliczone przez podmiot dokonujący montażu instalacji do kosztów uzysania przychodów?
 1370. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS/1471/DPD2/423/143/04/MS
  dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu z tytułu świadczenia usług finansowanych częściowo ze środków bezzwrotnej pomocowy Unii Europejskiej.
 1371. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-005/22/BA
  Jednostka zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach o interpretację przepisów ustawy z dnia 15. 02. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 954 ze zm.) w zakresie dochodów uzyskiwanych przez wspólnotę mieszkaniową składającą się z lokali użytkowych.
 1372. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS/DPF/415/49/04/PP
  Pytanie Spółki przedstawia się następująco: "czy ponoszone przez pracowników podczas delegacji służbowych koszty opłat parkingowych oraz opłaty za przejazd płatnymi autostradami są kosztami uzyskania dla Spółki oraz czy korzystają ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?"
 1373. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/4/04
  Jakie konsekwencje wystąpią w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia w formie aportu do spółki z o.o przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną oraz czy nowo powstała spółka z o.o może odliczyć stratę wniesionego przedsiębiorstwa?
 1374. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB 3-93-MD-8214-10/02
  Koszty infrastruktury technicznej w budownictwie mieszkaniowym.
 1375. Wyrok SN, sygnatura: III RN 156/01
  1. Zwrot kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego stanowiącego własność udziałowca (akcjonariusza) spółki i zarazem członka jej zarządu nie był "wydatkiem na jego rzecz" w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1999 r.). 2. Kwota świadczeń dokonanych przez spółkę z o.o. na rzecz jej udziałowców, niebędących pracownikami tej spółki, z tytułu korzystania przez spółkę z prywatnych samochodów udziałowców stanowi dla spółki koszty uzyskania przychodu.
 1376. Wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: K 45/01
  1. Art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim zmienia zasady wyliczania kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi na rzecz zakładu pracy chronionej, przed upływem trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r.(Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001)jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach. 2. Art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. Nr 95, poz. 1101)w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r.(Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001),uprawnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 tegoż artykułu powołanej wyżej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r., jest niezgodny z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy - w zaufaniu do dotychczasowych przepisów - rozpoczęli realizację długookresowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach.
 1377. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB3/GM-8214-127/02
  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu korzystania, w trakcie postępowania podatkowego i sądowego, z pomocy wyspecjalizowanych firm doradczych, uprzejmie wyjaśniam co następuje: Podatnicy w trakcie kontroli podatkowych (skarbowych) oraz związanych z nimi postępowań, jak również postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym często korzystają z pomocy firm doradczych (prawniczych). Pomoc ta może być oparta na stałej współpracy związanej z bieżącą obsługą danego podatnika, jak również na korzystaniu z tej pomocy w trakcie konkretnego postępowania.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. ) w art. 15 ust. 1 stanowi, że koszt ...
 1378. Wyrok SN, sygnatura: III RN 86/01
  Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie jest udzielenie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieoprocentowanej pożyczki przez jej wspólników, lecz korzystanie przez spółkę z pożyczonych pieniędzy w danym roku podatkowym, następującym po roku, w którym udzielono pożyczki.
 1379. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB 5/RM-0602-61-15513/01
  Przepis art. 52b, wprowadzony w celu zapobieżenia ewentualnej ucieczce polskiego kapitału za granicę, ma zastosowanie do kwot przekazywanych za granicę w ramach obrotu kapitałowego, związanych z inwestycjami bezpośrednimi i portfelowymi.
 1380. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB3/GM-8214-99/01
  1. Wydatki na koncesję często są utożsamiane z wartościami niematerialnymi i prawnymi, co tym samym wiązałoby się z obowiązkiem rozliczania poniesionych wydatków z tego tytułu, poprzez dokonywanie przez podatników odpisów amortyzacyjnych. Mając jednak na uwadze postanowienia ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) brak jest podstaw prawnych do zaliczenia opłat za udzieloną koncesję do wartości niematerialnych i prawnych. W art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio w art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wśród wymienionych w tych przepisach wartości niematerialnych i prawnych brak jest koncesji, dlatego też powyższe stwierdzenie o braku podstaw do zaliczenia do tych wartości koncesji należy uznać za w pełni uzasadnione. Tym samym od koncesji nie mogą być dokonywane odpisy amortyzacyjne, które stanowiłyby koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ww. ustaw o podatku dochodowym. 2. Opłaty za udzieloną koncesję wiążą się z prowadzoną przez podatników koncesjonowaną działalnością. Tym samym wydatki na uzyskanie koncesji (opłaty koncesyjne) są związane z przychodami uzyskiwanymi przez podatników z koncesjonowanej działalności. Nie można ich jednak powiązać z przychodem konkretnego roku podatkowego. A zatem ponoszone przez podatników opłaty z tytułu koncesji, zgodnie z ww. art. 15 ust. 1 podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. W sytuacji jednorazowego poniesienia wydatku na koncesję, wydatek ten w pełnej wysokości stanowi koszt uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym został faktycznie poniesiony. Natomiast w przypadku, gdy opłaty koncesyjne płacone są w ratach, do kosztów uzyskania przychodów może zostać zaliczona tylko faktycznie zapłacona w danym roku rata opłaty za udzieloną koncesję.
 1381. Uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 3/00
  Zawarcie pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem jej zarządu, będącym zarazem udziałowcem spółki, umowy o pracę z naruszeniem art. 203 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) daje podstawę do uznania, że członek zarządu spółki nie jest jej pracownikiem, i powoduje wyłączenie faktycznie wypłaconego wynagrodzenia z kosztów uzyskania przychodów spółki na podstawie art.16 ust. l pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 1995 r.
 1382. Uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 4/00
  Zawarcie pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem jej zarządu, będącym zarazem udziałowcem spółki, umowy o pracę z naruszeniem art. 203 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) daje podstawę do uznania, że członek zarządu spółki nie jest jej pracownikiem, i powoduje wyłączenie faktycznie wypłaconego wynagrodzenia z kosztów uzyskania przychodów spółki na podstawie art.16 ust. l pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 1995 r.
 1383. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB 3-97/722-8/WK/00
  Odpowiadając na pismo z dnia 7 stycznia 2000 r. Nr IS 1-2/7321-1/2000 Ministerstwo Finansów informuje, że: 1. W myśl przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, póz. 887) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu posterowania w sprawie rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz. U. Nr 165, póz. 1197) - płatnik składek uwzględnia w imiennym raporcie miesięcznym oraz w deklaracji rozliczeniowej należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich stanowiących podstawę wymiaru składek wypłat wynagrodzeń dokonany ...
 1384. Wyrok SN, sygnatura: III RN 31/99
  Korzystanie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z czystego zysku, który stosownie do art. 191 KH przypadał wspólnikom, stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 1995 r. Wartością tego świadczenia były odsetki, które spółka musiałaby zapłacić, gdyby chciała pozyskać na rynku kapitał w tej samej kwocie.
 1385. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB2/AŁ-0059/99
  Za dzień uzyskania przychodu, w przypadku dopłat do leków lub materiałów medycznych, uznaje się dzień, w którym właściciel apteki uzyskał refundację.
 1386. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB4/AK-802-552/98
  Przepisy zawarte w art. 1 pkt 12 lit. a) tiret 17 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do odsetek wynikających z umów pożyczek i kredytów, jeżeli zawarcie takiej umowy i określenie wysokości tych odsetek nastąpiło przed dniem wejścia w życie przepisów powołanej ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1999 r. Wspomniane przepisy mają więc zastosowanie do odsetek wynikających z odpowiednich umów zawartych po dniu 31 grudnia 1998 r.
 1387. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB3-JW/722-254/2878/98
  Nie odbiega znacznie bez uzasadnionej przyczyny od ceny rynkowej taka cena zbycia składnika majątkowego używanego uprzednio na podstawie umowy leasingu (lub innej umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy - umowy szczególnej) trwającej przez okres co najmniej 12 miesięcy która nie jest niższa niż jego zaktualizowana wartość początkowa, pomniejszona o wysokość odpisów amortyzacyjnych liczonych metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika 3 w okresie, w którym przedmiot umowy leasingu był zaliczony do składników majątku leasingodawcy. Dla ustalenia granicznej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, należy brać pod uwagę zaktualizowaną - zgodnie z odrębnymi przepisami, wydanymi przez Ministra Finansów na podstawie przepisów art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o pdop (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) oraz art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o pdof (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) - wartość początkową w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zbywcy w dniu zbycia danego składnika majątkowego oraz stawkę odpisów amortyzacyjnych wynikającą z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik do aktualnie obowiązującego rozporządzenia wydanego na podstawie wyżej powołanych przepisów i zasady stosowania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną - wynikającą z tego rozporządzenia. (...) Powyższy algorytm obliczenia ceny zbycia nieodbiegającej znacznie bez uzasadnionej przyczyny od ceny rynkowej, ma zastosowanie niezależnie od faktycznie przyjętych przez zbywcę stawek i metod amortyzacji przedmiotu umowy dla potrzeb ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.(...)podobne ustalenia dotyczą osoby nabywcy, a wcześniejszego użytkownika (leasingobiorcy). Jeżeli spełnione byłyby wyżej wymienione warunki umowy szczególnej i umowy przenoszącej własność, fakt nabycia ich przedmiotu po cenie nieodbiegającej poza określone wyżej granice od cen stosowanych w obrocie przez inne podmioty nie powinien być poczytywany w żadnej mierze za świadczący o próbie obchodzenia przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co miałoby prowadzić do odmiennej od przyjętej przez strony kwalifikacji umowy, i do traktowania jej, jako tego rodzaju umowy szczególnej, w czasie trwania której prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługiwałoby użytkownikowi (leasingobiorcy).(...) Powyższe ustalenia nie ograniczają organów podatkowych w ocenie zastosowanej przez strony umowy kupna-sprzedaży ceny, jeżeli indywidualny charakter sprawy uzasadnia jej poziom niższy od tak określonego.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!