Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


podatek akcyzowy

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-150/12/JK
  W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia zobowiązania w podatku akcyzowym o wartość podatkowych znaków akcyzy prawidłowo naniesionych na opakowania wyrobów akcyzowych wyprodukowanych na zlecenie kontrahenta w pomieszczeniach składu podatkowego Spółki. Zgodzić się także należy, iż uprawnienie do obniżenia zobowiązania w akcyzie o wartość prawidłowo naniesionych znaków akcyzy powstało po powstaniu obowiązku podatkowego, czyli po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy na poprzednim etapie obrotu. Spółka jest uprawniona do uwzględnienia wartości znaków akcyzy w swojej deklaracji dla podatku akcyzowego za okres rozliczeniowy, w którym nałożyła te znaki na wyroby akcyzowe lub za okresy następne.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-149/12/JK
  Opodatkowanie wyrobów tytoniowych
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-148/12/JK
  Opodatkowanie wyrobów tytoniowych
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-146/12/JK
  Opodatkowanie akcyzą pojazdów typu quad.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-127/12-4/BJ
  Produkcja, z wykorzystaniem alkoholu całkowicie skażonego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93, wskazanych przez Wnioskodawcę produktów, to jest płynu do spryskiwaczy o kodzie CN 3820 00 00 oraz denaturatu o kodzie CN 2207 20 00 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy będzie korzystać ze zwolnienia od akcyzy.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-62/11/12-S/TK
  Podatek akcyzowy w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-145/12/JK
  Otrzymanie faktur korygujących sprzedaż samochodów osobowych pozostaje bez wpływu na sposób obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów osobowych.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-100/09/12-16/S/JK
  wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów oznaczonych kodem CN 2710 19 91 oraz CN 2710 11 21
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-143/12/JK
  Ważenie jest czynnością techniczną, jednym z etapów ustaleń faktycznych, które powinny mieć odzwierciedlenie w adnotacjach w prowadzonych przez Wnioskodawcę ewidencjach i dokumencie e-AD.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-144/12/JK
  Opodatkowanie wyrobów tytoniowych.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-733/12-2/JK
  sposób wystawiania dokumentu dostawy przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym węgla; korygowanie błędnie sporządzonego wykazu dokumentów dostawy;prowadzenie ewidencji przez pośredniczący podmiot węglowy;ubytki gdy węgiel jest w paczkach;umieszczanie na FV adnotacji, iż sprzedaż węgla podlega zwolnieniu;opodatkowanie rozdawania węgla podczas akcji promocyjnych
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-723/12-2/JK
  sposób wystawiania dokumentu dostawy węgla; ubytki;
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-141/12/JK
  Opodatkowanie olejów smarowych.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-298/12/LG
  Zakwalifikowanie liści tytoniu do wyrobów tytoniowych oraz opodatkowanie ich akcyzą
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-318/12/EK
  zwolnienie z opodatkowania liści tytoniu suszonego, nieodżyłowanego, zgniecionego i sprasowanego dla potrzeb transportu, nienadającego się do palenia bez przetworzenia
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-693/12-2/JK
  zwolnienie od akcyzy zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów napędzanych biogazem
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-754/12-4/JW
  Czy sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, używanego powyżej 1/2 roku, od którego nie odliczono podatku VAT, powoduje utratę prawa do zwolnienia z VAT ? Czy utrata prawa następuje z dniem sprzedaży samochodu osobowego, czy z dniem dokonania kolejnej sprzedaży opodatkowanej ?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-314/12/LG
  Czy sprzedaż całych liści tytoniu (nierozdrobionych i niepociętych) podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-771/12-2/JK
  uznanie produktu będącego wałkiem tytoniowym posiadającym filtry na obu końcach za jeden papieros
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-84/08/12-S/TW
  Czy Spółce z tytułu odprowadzenia podatku akcyzowego od ilości energii sprzedanej do dystrybutora od dnia 1 stycznia 2006 r. przysługuje zwrot nadpłaty podatku akcyzowego?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-127a/12/JK
  Opodatkowanie akcyzą zarejestrowanych samochodów osobowych.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-612/12-2/JK
  uznanie ciepłowni za zakład energochłonny, sposób obliczania udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej, art. 31a ust. 2 pkt 8 ustawy,
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-592/12-2/KB
  w zakresie uznania liści tytoniu za wyroby akcyzowe
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-591/12-2/JK
  Zwolnienie od akcyzy paliwa lotniczego sprzedawanego podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej - art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-231/12/EK
  opodatkowanie liści tytoniu nienadających się do palenia bez dalszego przetworzenia przemysłowego
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-226/12/PH
  w zakresie opodatkowania czynności rozlewu kosmetycznego spirytusu salicylowego zawierającego w swym składzie skażony alkohol etylowy
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-131/12/JK
  Opodatkowanie wyrobów tytoniowych.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-355/12/PH
  w zakresie opodatkowania czynności rozlewu kosmetycznego spirytusu salicylowego zawierającego w swym składzie skażony alkohol etylowy
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-522/12-2/RS
  1. Czy Spółka dokonując korekty wystawionych faktur na podstawie skorygowanych danych otrzymanych od OSD powinna korygować deklaracje podatkowe za poprzednie lata i rozliczenia podatkowe za poprzednie miesiące? Czy otrzymując od OSD dane do faktury ze znacznym opóźnieniem Spółka ma obowiązek rozliczać przychód z tego tytułu wstecz do okresu rozliczeniowego, którego dotyczą dane? 2. Czy podatek akcyzowy może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w chwili jego poniesienia tj. zaewidencjonowania kwoty obliczonego i wykazanego w deklaracji podatku akcyzowego - na koniec każdego miesiąca, za który składana jest deklaracja w podatku akcyzowym?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-310/12/PH
  w zakresie barwienia i znakowania
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-219/12/PH
  w zakresie barwienia i znakowania
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-98/12-2/KK
  Zmiana ceny nabycia samochodu osobowego dokonana po jego dostawie oraz otrzymanie faktur korygujących dokumentujących sprzedaż samochodów osobowych, w sytuacji opisanej we wniosku (nabycie samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją), pozostaje bez wpływu na sposób obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów osobowych, o którym mowa w art. 79 ustawy.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-550/12-2/JK
  opodatkowanie pyłu węglowego węgla brunatnego
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-213/12/EK
  opodatkowanie rozdrobnionych liści tytoniu nienadających się do palenia
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-303/12/PH
  w zakresie wpływu zmian w Nomenklaturze Scalonej CN na zakres opodatkowania wyrobów akcyzowych
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-202/12/PH
  W zakresie wpływu zmian w Nomenklaturze Scalonej CN na zakres opodatkowania wyrobów akcyzowych.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-450/12-2/JK
  możliwość rejestracji oddziału firmy zagranicznej jako pośredniczący podmiot węglowy
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AG2/8012/9/1/KWG/11/12/594
  stosowanie przepisów ustawy do masy aromatycznej do kominków i palenisk emitującej w wyniku spalania zapach, która składa się z tytoniu nieprzetworzonego (do 22%), syropu skrobiowego lub cukru inwertowanego (od 55% do 60%), aromatów owocowych, kwiatowych i spożywczych (od 6% do 9%), utrwalacza (0,17%), barwników (0,17%) oraz gliceryny spożywczej (do 20%)
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AG2/8012/8/CCA/12/606
  opodatkowanie podatkiem akcyzowym niedoborów olejów smarowych i olejów bazowych, oznaczonych kodami CN 2710 19 71 – 2710 19 99, powstających w trakcie magazynowania lub przemieszczania tych wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AG2/8012/6/CCA/12/605
  opodatkowanie podatkiem akcyzowym niedoborów olejów smarowych i olejów bazowych, oznaczonych kodami CN 2710 19 71 – 2710 19 99, powstających w trakcie magazynowania lub przemieszczania tych wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AG2/8012/7/CCA/12/607
  opodatkowanie podatkiem akcyzowym niedoborów olejów smarowych i olejów bazowych, oznaczonych kodami CN 2710 19 71 – 2710 19 99, powstających w trakcie magazynowania lub przemieszczania tych wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AG2/8012/4/CCA/12/596
  opodatkowanie podatkiem akcyzowym niedoborów olejów smarowych i olejów bazowych, oznaczonych kodami CN 2710 19 71 – 2710 19 99, powstających w trakcie magazynowania lub przemieszczania tych wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AG2/8012/9/2/KWG/11/12/595
  stosowanie przepisów ustawy do masy aromatycznej do kominków i palenisk emitującej w wyniku spalania zapach, która składa się z tytoniu jasnego nieprzetworzonego (15%), tytoniu jasnego (3%), tytoniu ciemnego (6%), syropu skrobiowego (od 55% do 60%), aromatów owocowych i kwiatowych spożywczych (od 6,5% do 8,5%), utrwalacza (0,17%), barwników spożywczych (0,17%), gliceryny spożywczej (9%)
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-105/12/JK
  Obrót wyrobami akcyzowymi z zastosowaniem stawki akcyzy w wysokości 0 zł.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-125/12/JK
  Opodatkowanie akcyzą świadczenia usługi demontażu samochodów osobowych przywiezionych z krajów UE.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-109/12/JK
  Prawo do zwolnienia od akcyzy w przypadku zmiany kontrahenta w toku przemieszczania wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-458/12-2/JK
  Obowiązek rejestracji oraz prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych w przypadku zakupu wyrobów węglowych CN 2701 po cenie zawierającej podatek akcyzowy
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-387/12-2/JK
  uznanie Wnioskodawcy za podmiot zobowiązany do zapłaty akcyzy od ubytków oleju opałowego
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-112/12/JK
  Opodatkowanie wyrobów tytoniowych.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-544/12-2/DG
  W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku ze sprzedażą używanego samochodu osobowego stanowiącego środek trwały.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-150/12/PH
  Ustalenie, czy wydanie wyrobów węglowych na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) oraz wdów, wdowców, sierot i innych osób, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej po pracownikach, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-143/12/PH
  Ustalenie, czy wydanie wyrobów węglowych na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) oraz wdów, wdowców, sierot i innych osób, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej po pracownikach, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-144/12/PH
  Ustalenie, czy wydanie wyrobów węglowych na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) oraz wdów, wdowców, sierot i innych osób, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej po pracownikach, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-143/12/PH
  Ustalenie, czy wydanie wyrobów węglowych na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) oraz wdów, wdowców, sierot i innych osób, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej po pracownikach, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-226/12-2/IG
  Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży samochodów osobowych stanowiących środki trwałe, w momencie ich sprzedaży traci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-63/12-5/BJ
  Produkcja płynu do spryskiwaczy, prowadzona na bazie alkoholu etylowego całkowicie skażonego wg Rozporządzenia Komisji WE Nr 3199/93 i zwolnionego od akcyzy na podstawie art. 30 ust.9 pkt 1 ustawy będzie mogła odbywać się poza składem podatkowym.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-274/12-2/JK
  wpływ zmiany w Nomenklaturze Scalonej CN na zakres opodatkowania wyrobów akcyzowych
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-554/12-2/JK
  zwolnienie od podatku alkoholu etylowego używanego do badań naukowych
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-258/12-2/JK
  Rozliczanie ewentualnych różnic pomiędzy obliczonym podatkiem a sumą wpłat dziennych wynikających z dokonywanych zaokrągleń
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-60/12/JK
  Stawki podatku na wyroby akcyzowe klasyfikowane do kodu CN 2901 10 przeznaczone do wykorzystania do produkcji farb, lakierów, rozpuszczalników, tworzyw sztucznych, wyrobów kosmetycznych oraz jako środek spieniający.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-52/11-2/BJ
  Jednoosobowa spółka kapitałowa (spółka przekształcona), która powstanie w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, nie przejmie wszelkich praw i obowiązków, wynikających z ustawy o podatku akcyzowym od przedsiębiorstwa przekształcanego.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-98/09/11-S/TW
  Podatek akcyzowy w zakresie ubytków wyrobów akcyzowych.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-241/11/JK
  Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych dla jednostki wojskowej.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-243/11/JK
  Opodatkowanie wyrobów węglowych nabytych przed 01.01.2012r., a zużywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej po 2 stycznia 2012r.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-236/11/JK
  Jednokrotność opodatkowania akcyzą w przypadku wyrobów węglowych.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-100/11-2/TK
  Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania nabycia koksu od pośredniczących podmiotów węglowych.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-100/11-3/TK
  Podatek akcyzowy w zakresie zwolnienia od akcyzy zużycia koksu.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-40/11-4/BJ
  W przypadku sprzedaży gęstwy drożdżowej przez Wnioskodawcę nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym oraz nie wystąpi obowiązek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1490/11-5/JK
  Zwolnienie węgla zużywanego w elektrociepłowniach i ciepłowniach objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS)
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1205/11/PH
  W zakresie opodatkowania energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1203/11/PH
  W zakresie opodatkowania energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-238/11/JK
  Opodatkowanie wyrobów węglowych - zwolnienia ETS.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-233/11/JK
  Prawo do zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych - system ETS.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE4/8012/1/JCD/2011/2012/273
  zasady nanoszenia znaków akcyzy
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE6/8012/6/IRZ/2012/272
  zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym transakcji kupna i sprzedaży energii elektrycznej przez dom maklerski na giełdzie towarowej
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-416/09/11-5/S/KB
  Czy transakcja dostawy (sprzedaż) energii elektrycznej dla podmiotu posiadającego co najmniej jedną z koncesji: na wytwarzanie, obrót, dystrybucję lub przesył energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne podlega w Spółce opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 nr 3 poz. 11; dalej: Ustawa o podatku akcyzowym lub ustawa akcyzowa)?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1412/11-2/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1333/11-2/KB
  Oznaczanie wyrobów tytoniowych znakami akcyzy
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1285/11-2/KB
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym liści tytoniu
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1359/11-2/JK
  Opodatkowanie akcyzą całych liści tytoniu
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1262/11-2/JK
  stosowanie zabezpieczenia przez właściciela wyrobów akcyzowych dokonującego wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-73/11-2/TK
  Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania tłuszczu utylizacyjnego o kodzie CN 1518 00 95 wykorzystywanego do celów opałowych.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-73/11-3/TK
  Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania tłuszczu utylizacyjnego o kodzie CN 1518 00 95 wykorzystywanego do celów opałowych.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-98/11-2/BJ
  Gaz w butlach sprzedawany przez Wnioskodawcę ludności do celów opałowych, jako wyrób akcyzowy zwolniony z akcyzy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym nie wypełnia dyspozycji art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b, gdyż nie stanowi towaru opodatkowanego akcyzą i w związku z tym dostawa gazu w butlach nie wyłącza uprawnienia do stosowania przez Wnioskodawcę podmiotowego zwolnienia z podatku VAT, wynikającego z art. 113 ust. 9 ustawy.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-333/11-4/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu zwrotu podatku akcyzowego.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-43/10/11-7/S/JK
  Możliwość obniżenia akcyzy na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy w przypadku zmiany maksymalnej ceny detalicznej
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1118/11-2/JK
  zwolnienie od podatku alkoholu etylowego używanego do badań naukowych
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-26/11-4/BJ
  Alkohol etylowy zawarty w kosmetyku jest wyrobem akcyzowym, natomiast zgodnie z art. 30 ust.9 pkt 2 oraz rozporządzeniem w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, nabycie wewnątrzwspólnotowe kosmetyku zawierającego alkohol podlega zwolnieniu z akcyzy.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-30/11-4/BJ
  Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w powiązaniu z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku akcyzowym alkohol etylowy o kodzie 2207 lub 2208 i o rzeczywistej mocy przekraczającej 1,2% objętości, zawarty w gęstwie drożdżowej jest wyrobem akcyzowym, natomiast kierując się wykładnią celowościową podczas interpretacji przepisów dyrektywy Rady 92/83/EWG oraz art. 7 ust. 4 dyrektywy 2008/118/WE nie podlega opodatkowaniu import gęstwy drożdżowej i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1095/11-2/JK
  Określenie właściwej stawki akcyzy dla Kontaminatu oraz obowiązek obciążenia go opłatą paliwową
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-25/11-4/IB
  Obowiązek a zarazem prawo produkowania i magazynowania wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, objęte dyspozycją art. 89 ust. 2 ww. ustawy, w składzie podatkowym.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-329/10/11-12/S/JK
  Obowiązek uzyskiwania oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-706/11/DG
  Opodatkowanie akcyzą wyrobu o kodzie 2905 12 00 (alkoholu izopropylowego)
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-142/11/ZG
  Zakup i sprzedaż wyrobu akcyzowego dokonywana na terytorium innego państwa członkowskiego bez fizycznego wprowadzania tego wyrobu na terytorium Polski, nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na terytorium kraju.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-46/11-3/TK
  Podatek akcyzowy w zakresie obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE2/8012/3/CCA/11/6586
  Czy Wnioskodawca jako sukcesor praw i obowiązków spółki przejmowanej, wstąpi we wszelkie prawa przysługujące dotychczas A. S.A. w zakresie podatku akcyzowego tj. stanie się stroną decyzji w zakresie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, przejmie numer akcyzowy nadany A. S.A., stanie się stroną wszelkich postępowań w zakresie podatku akcyzowego prowadzonych przez lub w stosunku do A. S.A., zobowiązana będzie do rozliczania podatku akcyzowego oraz składania deklaracji na podatek akcyzowy?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-124/11/JK
  W zdarzeniu przyszłym, dostawa paliwa żeglugowego w celu przeprowadzenia prób statku na morzu przez podmiot zużywający podlega zwolnieniu od akcyzy przy wypełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Ponadto, jak trafnie stwierdził Zainteresowany, paliwo żeglugowe powinno być dostarczone stoczni remontowej jako podmiotowi faktycznie zużywającemu przedmiotowe paliwo.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-116/11/JK
  Opisane w zdarzeniu przyszłym "papierosy ziołowe" nie podlegają akcyzie. Nie można jednakże zgodzić się z przyjętym przez Zainteresowanego w powyższej sytuacji kryterium braku w opisanym produkcie tytoniu. O braku opodatkowania akcyzą decyduje bowiem fakt, że przedmiotowe wyroby nie wypełniają wskazanych przesłanek, które decydują o uznaniu "papierosów ziołowych" za papierosy (wyroby tytoniowe) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Stwierdzić także należy, iż opisane produkty w przypadku, gdy nie zawierają tytoniu, ale wypełniają przesłanki określone w art. 98 ust. 2, 3 lub 5 ustawy traktuje się jako papierosy i tytoń do palenia, które podlegają akcyzie.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-119/11/JK
  Stanowisko Spółki, zgodnie z którym wyrób o kodzie CN 2710 19 99 przeznaczony co celów opałowych winien być opodatkowany stawką podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-617/11-2/SM
  stawka podatku dla węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 używanych do produkcji pianek poliuretanowych
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-36/11-2/TW
  Czy od niedoborów, tj. ubytków naturalnych oleju opałowego należy odprowadzić podatek akcyzowy we właściwej wysokości zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-34/11-3/TK
  Podatek akcyzowy w zakresie deklaracji podatkowych.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-101/11/ZG
  Zużywanie oleju w piecu w celu wytworzenia pary technologicznej zakwalifikować należy jako wykorzystywanie oleju opałowego do celów opałowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-384/11/DG
  Zakup i sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego bez fizycznego wprowadzania wyrobów na terytorium kraju
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-98/11/ZG
  Liście tytoniu nie mieszczą się w definicji wyrobów tytoniowych ze względu na sposób ich przetworzenia jak również przeznaczenie wyrobu.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-599/11-3/JK
  Obowiązek oznaczania znakami akcyzy cydru
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-357/11-2/JK
  Korekta faktury obniżająca ilość energii elektrycznej dostarczonej nabywcy końcowemu - akcyza
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-328/11-2/JK
  Czy ubytki powstałe w wyniku awarii przepustnicy mogą być uznane za powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-66/11/ZG
  Alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do jego skażenia na podstawie rozporządzenia Komisji WE nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-171/11-4/JK
  Ulga dla "małych browarów".Uznanie spółek za zależnie prawnie i ekonomicznie.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-38/10/11-S/TW
  W jaki sposób formalny i praktyczny ma nastąpić rozliczenie (faktyczna "konsumpcja" ulgi podatkowej) powstałej w ostatniej złożonej deklaracji za miesiąc luty 2009 r. nadwyżki wpłat do rozliczenia?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-20/11/ZG
  Wnioskodawca ma prawo do dokonywania wpisu ilości zużytego oleju do ewidencji raz w miesiącu. Natomiast datą zużycia wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie będzie data wpisu do ewidencji.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-34/08/11-S/TK
  Czy w opisanym przypadku przedmiotowe tłuszcze utylizacyjne, jako tłuszcze podlegające obowiązkowej utylizacji ze względu na ich wysoką szkodliwość dla środowiska podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-32/11/DG
  Uznanie za paliwo opałowe, w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, płynnego gazu – propanu o kodzie CN 2711 12 94 oraz 2711 12 11 w sytuacji gdy jest on wykorzystywany do wykonywania cięć gazowo-tlenowych oraz dokonania podgrzewań gazowych spawanych materiałów oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia z akcyzy przy takim wykorzystaniu gazu
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-33/11/DG
  uznanie za paliwo opałowe, w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, płynnego gazu – propanu o kodzie CN 2711 12 94 oraz 2711 12 11 wykorzystywanego do ogrzewania hal maszyn przy pomocy promienników gazowych oraz skorzystania ze zwolnienia z akcyzy przy takim wykorzystaniu gazu
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-32/11/DG
  Uznanie za paliwo opałowe, w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, płynnego gazu – propanu o kodzie CN 2711 12 94 oraz 2711 12 11 w sytuacji gdy jest on wykorzystywany do wykonywania cięć gazowo-tlenowych oraz dokonania podgrzewań gazowych spawanych materiałów oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia z akcyzy przy takim wykorzystaniu gazu
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1270/10-4/JK
  Czy oświadczenie o przeznaczeniu oleju opalowego na cele grzewcze może dotyczyć wszystkich zrealizowanych w miesiącu rozliczeniowym transakcji oraz czy dostatecznym dowodem przeznaczenia oleju opałowego na cele grzewcze jest oświadczenie przesłane do Spółki faksem lub drogą elektroniczną?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-1/11/ZG
  Oleje smarowe przeznaczone na cele inne niż opałowe lub napędowe są wyrobami akcyzowymi zarówno w świetle uregulowań wspólnotowych jak również krajowych i Polska jako państwo członkowskie ma możliwość efektywnego opodatkowania tych wyrobów akcyzą.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-198/10/ZG
  Dostawa oleju opałowego na rzecz przedsiębiorcy będącego osobą prawną, pod adres inny, niż wskazany w oświadczeniu adres, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze, nie powoduje złamania warunków zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-951/10/DG
  Opodatkowanie wyrobów energetycznych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99 przeznaczonych do celów opałowych
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-936/10/DG
  Zwolnienie z akcyzy, na podstawie § 9 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego wytworzonej energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-917/10/DG
  Czy zmiany w klasyfikacji odpowiadającej Nomenklaturze Scalonej powodują zmiany w opodatkowaniu wyrobów akcyzowy do mementu, w którym zmiany te nie zostaną uwzględnione w ustawie o podatku akcyzowym.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1163/10-2/KB
  Możliwość obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanego piwa o akcyzę zapłaconą od zużytych do jego wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-896/10/DG
  Czy opisany wyżej samochód ciężarowy podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym dotyczącym samochodów osobowych? Czy Wnioskodawca odpowiada finansowo możliwością obciążenia podatkiem akcyzowym wstecznie w przypadku kiedy nabywca po zarejestrowaniu dokona zmian w pojeździe przystosowujących go do przewozu większej ilości osób?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-912/10/DG
  Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej nabywanej zużywanej przez podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-183/10/ZG
  W ramach prowadzonej działalności produkcji, polegającej na rozlaniu do opakowań o różnych pojemnościach (z nabytego alkoholu etylowego całkowicie skażonego zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE 3199/93), uzyskał obligatoryjne zwolnienie z akcyzy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 1, nie jest zobowiązany do prowadzenia tej produkcji w składzie podatkowym.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-911/10/DG
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wyrób o kodzie CN 3814 00 90 nie zawierający w swoim składzie alkoholu etylowego oraz nie przeznaczony do celów napędowych lub opałowych
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1017/10/PH
  Czy w przypadku, gdy ze wskazanych powyżej dokumentów wynika, iż nabywane pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczać podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym? Czy w przypadku, gdy po zarejestrowaniu pojazdu niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym na wniosek właściciela tj. Wnioskodawcy w samochodzie takim zostaną dokonane zmiany w postaci umieszczenia dodatkowych siedzeń po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-895/10/PH
  W zakresie opodatkowania energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych, prawa do zwrotu akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w tych procesach oraz ustalenia organu podatkowego właściwego dla rozpatrzenia wniosku o zwrot akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej w nich zużywanej.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1111/10-2/KB
  Czy Wnioskodawca jako sukcesor praw i obowiązków spółki przejmowanej, wstąpi we wszelkie prawa przysługujące dotychczas A. S.A. w zakresie podatku akcyzowego tj. stanie się stroną decyzji w zakresie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, przejmie numer akcyzowy nadany A. S.A., stanie się stroną wszelkich postępowań w zakresie podatku akcyzowego prowadzonych przez lub w stosunku do A. S.A., zobowiązana będzie do rozliczania podatku akcyzowego oraz składania deklaracji na podatek akcyzowy?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1028/10-4/JK
  Opodatkowanie akcyzą zakupionej energii elektrycznej zużywanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej innej niż wytwarzanie energii elektrycznej.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-967/10/BWo
  Czy produkcja estrów kwasów karboksylowych musi odbywać się w składzie podatkowym
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-100/09/10-13/S/JK
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów oznaczonych kodem CN 2710 19 91 oraz CN 2710 11 21
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-174/10/ZG
  Określone normy zużycia alkoholu etylowego operują całkowitą ilością alkoholu zużytą przy produkcji tzn. alkoholem pozostającym w gotowym wyrobie, jak również alkoholem utraconym w procesie wynikającym z technologii produkcji, zatem na mocy art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy zwolnieniu podlega alkohol etylowy całkowicie zużyty w procesie produkcji czyli w ilości nieprzekraczającej dopuszczalnych norm zużycia określonych przez naczelnika urzędu celnego.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-175/10/ZG
  Oleje smarowe przeznaczone na cele inne niż opałowe lub napędowe są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zarówno w świetle uregulowań wspólnotowych jak również krajowych.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-9/11/DG
  Która ze Spółek powinna złożyć deklarację podatkową oraz uiścić podatek akcyzowy z rozliczeń alokowanych do G.?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-816/10/DG
  Która ze spółek zobowiązana będzie do zadeklarowania i zapłaty podatku akcyzowego z tytułu dostawy energii realizowanej przez spółkę dzieloną w zależności od tego, czy termin płatności za dostawę energii przypadał przed czy też w i po dniu podziału?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-9/11/DG
  Która ze Spółek powinna złożyć deklarację podatkową oraz uiścić podatek akcyzowy z rozliczeń alokowanych do G.?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-11/11/DG
  Czy Spółka Przejmująca powinna ująć w prowadzonej dla potrzeb podatku akcyzowego ewidencji energii elektrycznej energię z faktur wystawionych przez G., a rozliczanych w deklaracji podatkowej przez E.?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-12/11/DG
  Która ze spółek powinna ewidencjonować dla celów podatku akcyzowego faktury zakupowe otrzymane po zamknięciu ewidencji przez Spółkę Dzieloną, a dotyczące okresu sprzed dnia podziału?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-816/10/DG
  Która ze spółek zobowiązana będzie do zadeklarowania i zapłaty podatku akcyzowego z tytułu dostawy energii realizowanej przez spółkę dzieloną w zależności od tego, czy termin płatności za dostawę energii przypadał przed czy też w i po dniu podziału?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-13/11/DG
  Której ze spółek będzie przysługiwało prawo do zwolnienia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie przez E. świadectw pochodzenia energii, które będą przeniesione z G. na E. w wyniku planowanego wydzielenia?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-12/11/DG
  Która ze spółek powinna ewidencjonować dla celów podatku akcyzowego faktury zakupowe otrzymane po zamknięciu ewidencji przez Spółkę Dzieloną, a dotyczące okresu sprzed dnia podziału?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-10/11/DG
  Czy Spółka Dzielona powinna przekazać Wnioskodawcy prowadzoną dla potrzeb podatku akcyzowego ewidencję energii elektrycznej?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1/11/DG
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe środka do odmrażania o kodzie CN 3820 00 00 z zawartością alkoholu etylowego całkowicie skażonego, zgodnie z rozporządzeniem komisji 3199/93/WE
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1001/10-5/KB
  Czy zużycie alkoholu etylowego (skażonego) w składzie podatkowym do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi podlega zwolnieniu od akcyzy?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1069/10-4/KB
  Czy art. 78 ustawy ma zastosowanie do wyrobów oznaczonych kodem CN 2713 20 00, w przypadku gdy na terytorium państwa członkowskiego wyroby te nie podlegają opodatkowaniu akcyzą, a na terytorium kraju stosuje się do nich stawkę 0%, w związku z czym nie można mówić o nabyciu wyrobów z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-977/10-4/JK
  Czy Spółka prawidłowo postąpiła ustalając dzień wystawienia noty obciążeniowej dniem, od którego w terminie 7 dni powiadamia Urzędy Celne o podmiotach dokonujących nielegalnego poboru energii elektrycznej? Czy Spółka prawidłowo postępuje powiadamiając właściwych dla podatników (czyli osób/podmiotów dokonujących nielegalnego poboru energii elektrycznej) Naczelników Urzędów Celnych o podmiotach dokonujących nielegalnego poboru energii elektrycznej?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-787/10/PH
  Stan prawny od 01/09/2010 w zakresie zastosowania zwolnienia z akcyzy poprzez odliczenie (obniżenia/pomniejszenia) zobowiązania w podatku akcyzowym w deklaracji miesięcznej (w zaliczce dziennej) od piwa nie sprzedanego, od którego akcyza wcześniej została zapłacona, a piwo to stało się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-769/10/PH
  1. Czy jeżeli podatnik kupi w Polsce nierejestrowany wcześniej samochód który został zaimportowany z Niemiec jako pojazd przerobiony w Niemczech z osobowego na ciężarowy, posiadający niemiecki dowód rejestracyjny stwierdzający, że jest to samochód ciężarowy, to czy będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego? 2. Czy w sytuacji, importu takiego pojazdu po stronie polskiego dostawcy (importera) nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie podatnika? 3. Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, po stronie podatnika powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-986/10-2/JK
  Złożenie zabezpieczenia akcyzowego przez zarejestrowanego wysyłającego.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-118/10-2/TK
  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, masa aromatyczna do kominków i palenisk emitująca w wyniku spalenia zapach, składająca się min. z tytoniu, może być zaliczana do wyrobów tytoniowych - tytoniu do palenia) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3. poz. 11 ze zm.)?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-163/10/JK
  Uznać należy, że zgodnie z regułą określoną w art. 89 ust. 2 ustawy, stawka akcyzy dla wymienionych węglowodorów przeznaczonych do produkcji dezodorantu służącego do rozpylania substancji zapachowych, wynosi 0 zł. Ponadto, Wnioskodawca w zakresie sprzedaży wymienionych wyrobów nie będzie miał także obowiązku składania deklaracji podatkowej i zapłaty podatku akcyzowego.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-31/08/10-S/TW
  Wnioskodawca posiada skład podatkowy, w którym produkowany jest wyrób akcyzowy zharmonizowany o kodzie CN 3811 i symbolu PKWiU 24.66.32-90.00, do którego zalicza się preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do pozostałych cieczy stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne (inne niż preparaty przeciwstukowe i dodatki do olejów smarowych). W przypadku, gdy produkowany przez Wnioskodawcę wyrób przeznaczony będzie do celów opałowych należy zastosować jedną z dwóch wskazanych stawek. Przy czym zastosowanie stawki 232,00 zł/1.000 l uzależnione będzie od spełnienia powyższych warunków jak i tych, które zostały uregulowane w § 4 ust. 1 rozporządzenia. Jeśli wyrób nie spełnia wskazanych warunków i nie jest jednocześnie ciężkim olejem opałowym przeznaczonym na cele opałowe opodatkowany będzie stawką 60,00 zł/1.000 kg.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-910/10-2/KB
  Korekta faktury za energię elektryczną.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-902/10-2/JK
  W rozliczeniu, za który miesiąc Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego od energii wykazanej w fakturze korygującej zwiększającej lub zmniejszającej ilość dostarczonej nabywcy końcowemu energii elektrycznej?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-674/10/DG
  Czy w opisywanym stanie faktycznym można zastosować zwolnienie z akcyzy przewidziane w § 21 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228 z 2009rz póżn. zm.) i dokonać odliczenia (obniżenie/pomniejszenia) zobowiązania w podatku akcyzowym w deklaracji miesięcznej (w zaliczce dziennej) od piwa nie sprzedanego, od którego akcyza wcześniej została zapłacona, a piwo to stało się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-897/10-4/JK
  Stawka akcyzy na wyroby energetyczne CN 2710 1125, 2710 1121, 2901 1010 które nie będą stosowane jako paliwa opałowe, paliwa do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-687/10/DG
  Sprzedaż benzenu (CN 2902 20 00) i toluenu (CN 2902 30 00) do kontrahentów z innych państw UE nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności i może odbywać się na podstawie dokumentów handlowych.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-176/08/10-S/JK
  Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 18 sierpnia 2010 r. sygn. akt I GSK 1059/09 stwierdził, że zgodnie z art. 18a ust. 9 dyrektywy Rady 2003/96/WE, Polska powinna implementować regulacje wskazanych dyrektyw dotyczące opodatkowania energii elektrycznej do krajowego porządku prawnego do dnia 1 stycznia 2006 r. NSA wskazał przy tym, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie C-475/07 stwierdził, iż poprzez zaniechanie dostosowania od dnia 1 stycznia 2006 r. systemu opodatkowania energii elektrycznej do wymogów wynikających z art. 21 ust. 5 akapit pierwszy dyrektywy Rady 2003/96/WE, w zakresie określenia momentu, w którym podatek od energii elektrycznej staje się wymagalny, Rzeczpospolita Polska uchybiła obowiązkowi ciążącemu na niej z mocy tej dyrektywy. Przy zastosowaniu prowspólnotowej wykładni Sąd przyjął, że pod pojęciem sprzedaży energii elektrycznej, określonym w art. 6 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym mieści się pojęcie dostawy przez dystrybutora (redystrybutora), a moment wydania energii elektrycznej obejmuje moment jej dostawy przez dystrybutora (redystrybutora) finalnemu odbiorcy (konsumentowi). Nie podlega natomiast opodatkowaniu tym podatkiem, sprzedaż energii elektrycznej przez producenta dystrybutorowi. Tym samym Sąd stanął na stanowisku, że z brzmienia przepisów dyrektywy 2003/96/WE i dyrektywy 92/12/EWG wynika, że opodatkowaniu podlega sprzedaż energii elektrycznej na ostatnim etapie obrotu, tj. sprzedaż konsumentowi, zatem w sytuacji, gdy producent nie jest odbiorcą końcowym i nie sprzedaje energii bezpośrednio odbiorcy końcowemu, nie ciąży na nim obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-903/10/PH
  Stan prawny od dnia 1 marca 2009r. do dnia 31 sierpnia 2010r., 1. Czy podatnik tj. Wnioskodawca, który jest producentem piwa, ma możliwość odliczania akcyzy zapłaconej w cenie nabycia energii elektrycznej od akcyzy płaconej przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży piwa? 2. Czy zatem podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży piwa o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia energii elektrycznej zużytej na wyprodukowanie piwa? 3. Czy Wnioskodawca powinien prowadzić dodatkową ewidencję wyrobów akcyzowych (energii) zużytej przy produkcji piwa? 4. Od kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-685/10/PH
  W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 28 lutego 2009r 1. Czy podatnik tj. Wnioskodawca, który jest producentem piwa, ma możliwość odliczania akcyzy zapłaconej w cenie nabycia energii elektrycznej od akcyzy płaconej przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży piwa? 2. Czy zatem podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży piwa o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia energii elektrycznej zużytej na wyprodukowanie piwa? 3. Czy Wnioskodawca powinien prowadzić dodatkową ewidencję wyrobów akcyzowych (energii) zużytej przy produkcji piwa? 4. Od kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-903/10/PH
  Stan prawny od dnia 1 marca 2009r. do dnia 31 sierpnia 2010r., 1. Czy podatnik tj. Wnioskodawca, który jest producentem piwa, ma możliwość odliczania akcyzy zapłaconej w cenie nabycia energii elektrycznej od akcyzy płaconej przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży piwa? 2. Czy zatem podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży piwa o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia energii elektrycznej zużytej na wyprodukowanie piwa? 3. Czy Wnioskodawca powinien prowadzić dodatkową ewidencję wyrobów akcyzowych (energii) zużytej przy produkcji piwa? 4. Od kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-685/10/PH
  W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 28 lutego 2009r 1. Czy podatnik tj. Wnioskodawca, który jest producentem piwa, ma możliwość odliczania akcyzy zapłaconej w cenie nabycia energii elektrycznej od akcyzy płaconej przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży piwa? 2. Czy zatem podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży piwa o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia energii elektrycznej zużytej na wyprodukowanie piwa? 3. Czy Wnioskodawca powinien prowadzić dodatkową ewidencję wyrobów akcyzowych (energii) zużytej przy produkcji piwa? 4. Od kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-914/10/PH
  Stan prawny obowiązujący od dnia 1 września 2010r.: 1. Czy podatnik tj. Wnioskodawca, który jest producentem piwa, ma możliwość odliczania akcyzy zapłaconej w cenie nabycia energii elektrycznej od akcyzy płaconej przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży piwa? 2. Czy zatem podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży piwa o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia energii elektrycznej zużytej na wyprodukowanie piwa? 3. Czy Wnioskodawca powinien prowadzić dodatkową ewidencję wyrobów akcyzowych (energii) zużytej przy produkcji piwa? 4. Od kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-685/10/PH
  W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 28 lutego 2009r 1. Czy podatnik tj. Wnioskodawca, który jest producentem piwa, ma możliwość odliczania akcyzy zapłaconej w cenie nabycia energii elektrycznej od akcyzy płaconej przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży piwa? 2. Czy zatem podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży piwa o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabycia energii elektrycznej zużytej na wyprodukowanie piwa? 3. Czy Wnioskodawca powinien prowadzić dodatkową ewidencję wyrobów akcyzowych (energii) zużytej przy produkcji piwa? 4. Od kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-688/10/DG
  Opodatkowanie akcyzą i zasady obrotu wyrobu o kodzie CN 1518 przeznaczonego do celów opałowych lub napędowych oraz do celów innych niż opałowe lub napędowe.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-968/10-4/JK
  Zwolnienie alkoholu etylowego używanego przez Spółkę w procesie produkcji wyrobów niezawierających alkoholu na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-691/10/DG
  Czy w związku z nabyciem własności rzeczy ruchomej w drodze zawłaszczenia (art. 181 kc), potwierdzone stosownym orzeczeniem sądu, której poprzednim właścicielem był obywatel Ukrainy, powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego po stronie osoby, która nabyła własność rzeczy niczyjej?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-656/10/DG
  Nabycie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą i zwrot dokumentów potwierdzających odbiór wyrobów akcyzowych wysyłającemu.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-760/10-5/JK
  Katalizator o kodzie CN 3815 9090 w przypadku jego przeznaczenia na cele opałowe nie podlega opodatkowaniu akcyzą
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-606/10/DG
  Czy opisany wyżej samochód ciężarowy podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym dotyczącym samochodów osobowych? Czy Wnioskodawca odpowiada finansowo możliwością obciążenia podatkiem akcyzowym wstecznie w przypadku kiedy nabywca po zarejestrowaniu dokona zmian w pojeździe przystosowujących go do przewozu większej ilości osób?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-131a/10/ZG
  W opisanym przypadku występuje w pierwszym rzędzie produkcja wyrobów energetycznych będących w myśl ustawy paliwami silnikowymi. Przedmiotowa produkcja zgodnie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy będzie opodatkowana podatkiem akcyzowym.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-131c/10/ZG
  Zużycie energii elektrycznej, którą Wnioskodawca wyprodukował jest opodatkowane akcyzą.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-131a/10/ZG
  W opisanym przypadku występuje w pierwszym rzędzie produkcja wyrobów energetycznych będących w myśl ustawy paliwami silnikowymi. Przedmiotowa produkcja zgodnie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy będzie opodatkowana podatkiem akcyzowym.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-131b/10/ZG
  W opisanym przypadku występuje produkcja wyrobów energetycznych, która zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy musi odbywać się w składzie podatkowym.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-729/10-4/JK
  Zwolnienie alkoholu etylowego z akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-568/10/DG
  Obrót i opodatkowanie podatkiem akcyzowym aromatów spożywczych zawierających swym składzie alkohol etylowy powyżej 1,2% przeznaczonych do produkcji napojów bezalkoholowych.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-579/10/BWo
  opodatkowanie akcyzą samochodów ciężarowych o kodzie CN 8704
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-570/10/DG
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego i wyegzekwowanie tego podatku od urzędu celnego (oczywiście po uprzednim złożeniu stosownych dokumentów), biorąc pod uwagę iż Wnioskodawca nie jest podmiotem który dokonuje zapłaty podatku akcyzowego na terenie kraju, jak również nie nabywa tych wyrobów bezpośrednio od takiego podmiotu?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-552/100/DG
  Czy wskazane powyżej straty wyrobów akcyzowych powstające w toku produkcji wyrobów akcyzowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11., dalej: ustawa o podatku akcyzowym?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-800/100/DG
  Czy wskazane powyżej straty wyrobów akcyzowych powstające w związku z ich magazynowaniem bądź transportem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie ustawy o podatku akcyzowym? Czy, w związku w powyższym, otrzymanie dokumentu ADT z potwierdzeniem odbioru przez odbiorcę mniejszej ilości wyrobów niż wskazana przez wysyłającego nie powoduje obowiązku zapłaty akcyzy od ilości nieobjętej potwierdzeniem?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-552/100/DG
  Czy wskazane powyżej straty wyrobów akcyzowych powstające w toku produkcji wyrobów akcyzowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11., dalej: ustawa o podatku akcyzowym?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-800/100/DG
  Czy wskazane powyżej straty wyrobów akcyzowych powstające w związku z ich magazynowaniem bądź transportem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie ustawy o podatku akcyzowym? Czy, w związku w powyższym, otrzymanie dokumentu ADT z potwierdzeniem odbioru przez odbiorcę mniejszej ilości wyrobów niż wskazana przez wysyłającego nie powoduje obowiązku zapłaty akcyzy od ilości nieobjętej potwierdzeniem?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-539/10/BWo
  Czy produkcja estrów kwasów monokarboksylowych musi odbywać się w składzie podatkowym
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-512/10/DG
  Stawka akcyzy dla smoły koksowniczej o CN 2706 00 00 wykorzystywanej do celów opałowych.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-527/10/PH
  Czy po 1 marca 2009 roku sprzedaż niezarejestrowanego wcześniej na terenie kraju ambulansu drogowego, przerobionego z nabytego uprzednio na terenie kraju samochodu osobowego z zapłaconą akcyzą będzie podlegała podatkowi akcyzowemu po przerobieniu go na ambulans w celu dalszej sprzedaży? CN 8705 90 90
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1249/10/AP
  Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, prawidłowe jest zaliczenie podatku akcyzowego do kosztów uzyskania przychodów w chwili jego poniesienia, tj. zaewidencjonowania kwoty obliczonego przez Spółkę podatku akcyzowego w księgach rachunkowych Spółki na koniec każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek w podatku akcyzowym?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-936/10/AP
  Czy w przedstawionym opisie zaistniałego stanu faktycznego, prawidłowe jest zaliczenie podatku akcyzowego do kosztów uzyskania przychodów w chwili jego poniesienia, tj. zaewidencjonowania kwoty obliczonego przez Spółkę podatku akcyzowego w księgach rachunkowych Spółki na koniec każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek w podatku akcyzowym?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-396/10-5/PS
  Czy wydatki stanowiące zapłatę podatku akcyzowego stanowią koszty bezpośrednie czy też koszty pośrednie, a co za tym idzie czy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu okresu w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego (okres za który została złożona deklaracja AKC-4) czy też powyższe wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w chwili zapłaty podatku?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-482/10/DG
  Czy w opisywanym stanie faktycznym aromaty zawierające w swym składzie około 29% alkoholu etylowego i oznaczone kodem CN 33021090, nabywane wewnątrzwspólnotowo do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i zużywane do produkcji piwa spełniają definicję zawarte w § 3 ust 1 pkt 1 lit c oraz § 3 ust 1 pkt 1 lit d. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555 z 2010r.) i czy na podstawie ww. rozporządzenia aromaty wymagają obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego przy przyjęciu przesyłki (§ 45 ust 6 ww. rozporządzenia) jak również przy wysyłce (§ 42 ust 3 ww. rozporządzenia)?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-108/10/ZG
  Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym, nie będzie posiadał prawa do obniżenia akcyzy o wartość naniesionych znaków akcyzy.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-98/10/ZG
  Ubytki oleju bazowego (smarowego) klasyfikowanego do kodu CN 27101999, który nie jest określony w załączniku nr 2, powstałe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w czasie przewozu od kontrahenta do składu podatkowego Wnioskodawcy nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a ustawy, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-101b/10/JK
  Za czytelny podpis składającego oświadczenie można uznać napisany znak graficzny określonej osoby, wskazujący tę osobę, a więc przedstawiający nie tylko jej charakter pisma, ale i dane, które ją indywidualizują.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-101a/10/JK
  Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w dopuszczalny i wystarczający sposób określono w treści oświadczenia rodzaj urządzenia grzewczego poprzez odręczne podkreślenie rodzaju tego urządzenia wskazanego już w formularzu oświadczenia sporządzonego przez sprzedawcę oleju. W ocenie tutejszego organu, nabywca oleju opałowego nie musi własnoręczne wpisywać rodzaju urządzenia do formularza oświadczenia. Wystarczy zatem, że zawarcie informacji o rodzaju urządzenia grzewczego nastąpi poprzez podkreślenie istniejącego wyboru w treści wzoru oświadczenia przygotowanego przez sprzedawcę oleju.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-101b/10/JK
  Za czytelny podpis składającego oświadczenie można uznać napisany znak graficzny określonej osoby, wskazujący tę osobę, a więc przedstawiający nie tylko jej charakter pisma, ale i dane, które ją indywidualizują.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-97/10/ZG
  Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym, nie będzie posiadał prawa do obniżenia akcyzy o wartość naniesionych znaków akcyzy.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-561/10-4/SM
  Zwolnienie energii elektrycznej zużywanej w procesach mineralogicznych.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-456/10/PH
  Jaki moment jest decydujący dla ustalenia czy dany pojazd mechaniczny jest (lub nie) samochodem osobowym lub ciężarowym w rozumieniu ustawy akcyzowej? Czy grupa pojazdów, o których mowa w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu akcyzą? CN 8704 2139 i CN 8704 3139"
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-775/10-2/KB
  1. Czy w sytuacji opisanej powyżej, gdy z wyżej wymienionych dokumentów, tj. zagranicznej karty pojazdu, zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz badania z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wynika, że nabywany przez podatnika pojazd jest samochodem ciężarowym dwuosobowym to po stronie podatnika (importera) nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym? 2. Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń to po stronie podatnika (importera) powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE6/8012/30/KKU/10/3630
  Podmiot świadczący wymienione usługi pośrednictwa przy nabyciu bądź sprzedaży samochodu osobowego, nie jest podatnikiem podatku akcyzowego.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-87b/10/ZG
  W obecnym stanie prawnym biogaz o kodzie CN 2711 29 00, przeznaczony do celów opałowych, na mocy art. 163 ust. 3 ustawy objęty jest zwolnieniem od podatku akcyzowego.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-87a/10/ZG
  Energia elektryczna zużywana na potrzeby własne oczyszczalni ścieków w opisanym przypadku będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego określonego w treści § 9 rozporządzenia w sprawie zwolnień o podatku akcyzowego.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-87b/10/ZG
  W obecnym stanie prawnym biogaz o kodzie CN 2711 29 00, przeznaczony do celów opałowych, na mocy art. 163 ust. 3 ustawy objęty jest zwolnieniem od podatku akcyzowego.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-87c/10/ZG
  W opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie podlegał obowiązkowi rejestracji dla celów podatku akcyzowego w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-41/07/10-S/JK
  W uzasadnieniu orzeczenia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w sprawie nie ulega wątpliwości, że zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju, a obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu. Istota sporu, od której zależała ocena zasadności interpretacji, zasadzała się na tym, czy samochodem podlegającym w rozumieniu przepisów o akcyzie jest samochód w stanie oferowanym i sprzedawanym przez Spółkę, czy też łącznie z dodatkowym wyposażeniem, nabywanym przez klientów - w okolicznościach sprawy - jako towar odrębny, przesądzenie której to kwestii ma wpływ na przyjęcie podstawy opodatkowania.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-432/10-4/KB
  1. Czy użycie toluenu jako rozpuszczalnika do farb drukarskich oraz jego odzyskiwanie w toku procesu drukowania, a także oczyszczanie nie stanowi produkcji wyrobów energetycznych w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym? I w efekcie, nie musi odbywać się w składzie podatkowym? 2. Czy sprzedaż lub zwrot odzyskanego toluenu do kontrahentów z innych państw UE nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności i może odbywać się na podstawie dokumentów handlowych?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-446/10-2/JK
  Czy Spółka jest podatnikiem akcyzy od ubytków powstających w trakcie transportu wyrobów akcyzowych?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-571/10/DG
  Czy produkt o kodzie CN 3811 90 00 (KTS-F) z katalitycznego przerobu odpadów poliolefinowych z PE, PP PS, który nie podlega znakowaniu, a służy jako komponent (dodatek) do ciężkiego oleju opałowego, poprawiający parametry spalania spełnia m.in. ze względu na śladową zawartość siarki jest objęty zerową stawką akcyzy – zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym? Czy komponent KTS-F, który nie jest wymieniony w ustawie o podatku akcyzowym, należy uznać za paliwo opałowe i stosować do niego przepisy ustawy o podatku akcyzowym z związanych z nią rozporządzeń?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-358/10/DG
  Czy komponent KTS-F o kodzie CN 3811 90 00 stosowany do mieszania z ciężkim olejem opałowym jest zwolniony od akcyzy na podstawie § 10 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. (Dz.U. Nr 32, poz. 228)?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-343/10/DG
  Czy w myśl ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym obowiązującej od dnia 1 marca 2009r. podpałka do grilla wytwarzana z olejów średnich pozostałych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 29 podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według stawki zerowej?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-71/10/ZG
  W przypadku gdy przedmiotowa ewidencja zawiera elementy wskazane w zaprezentowanych przepisach, to nie ma obowiązku umieszczania danych poszczególnych odbiorców energii elektrycznej. Ponadto wskazuje się, iż wszelkie załączniki jednoznacznie odnoszące się do zapisów ewidencji należy zakwalifikować jako elementy prowadzonej ewidencji.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-70c/10/JK
  Brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych klasyfikowanych do kodu CN 2713 90 90 w przypadku ich oferowania i sprzedaży do celów opałowych.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-70b/10/JK
  W art. 89 ust. 1 ustawy zostały określone stawki akcyzy na wyroby energetyczne, które odnoszą się, między innymi, bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) lub oparte są na definicji paliw opałowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy. W związku z tym, że dla przedmiotowych wyrobów ustawodawca nie określił stawek akcyzy w oparciu o ich kody CN, należy, kierując się kryterium ich przeznaczenia, zastosować stawkę w wysokości określonej w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy tiret drugie, dla pozostałych paliw opałowych w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny – 64,00 zł/1000 kilogramów, przy spełnieniu warunków określonych w art. 89 ust. 5-15 ustawy.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-70a/10/JK
  Dla wyrobów energetycznych innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, jak to ma miejsce w opisanej we wniosku sytuacji, będzie miała zastosowanie stawka akcyzy w wysokości 0 zł.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-70c/10/JK
  Brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych klasyfikowanych do kodu CN 2713 90 90 w przypadku ich oferowania i sprzedaży do celów opałowych.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-247/10/BWo
  Czy przedstawiony sposób realizacji dostaw tj. bezpośrednio ze składu celnego do odbiorcy finalnego z pominięciem magazynu podatnika zadającego pytanie (działającego jako podmiot pośredniczący) jest zgodny z przepisami ustawy o podatku akcyzowym? Innymi słowy, czy taki sposób realizacji dostaw stoi na przeszkodzie do korzystania ze zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-295/10/PH
  Czy energia elektryczna wytworzona na Oczyszczalni Ścieków przez generatory a pochodząca z biogazu powstającego w procesie fermentacji tj. przeróbki osadów ściekowych i zużyta: -przez maszyny i urządzenia (pompy, mieszadła) do realizacji tego procesu tj. procesu fermentacji w którym powstaje biogaz, -przez urządzenia elektrowni biogazowej (chłodnie wentylatorowe, pompy), których praca jest konieczna do realizacji procesu produkcji energii elektrycznej,podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego określonego w art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym po spełnieniu warunków z § 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?"
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-441/10/PH
  Czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia określonego w treści § 9 rozporządzenia w zakresie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne prowadzonej przez Wnioskodawcę oczyszczalni ścieków?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-295/10/PH
  Czy energia elektryczna wytworzona na Oczyszczalni Ścieków przez generatory a pochodząca z biogazu powstającego w procesie fermentacji tj. przeróbki osadów ściekowych i zużyta: -przez maszyny i urządzenia (pompy, mieszadła) do realizacji tego procesu tj. procesu fermentacji w którym powstaje biogaz, -przez urządzenia elektrowni biogazowej (chłodnie wentylatorowe, pompy), których praca jest konieczna do realizacji procesu produkcji energii elektrycznej,podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego określonego w art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym po spełnieniu warunków z § 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?"
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-465/10-3/JK
  Czy Spółka będzie upoważniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego, o którym mowa w § 21 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w przypadku zniszczenia wyrobów tytoniowych?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-188/10/Bwo
  Czy zużywanie przez Wnioskodawcę olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99 stanowiących wyroby akcyzowe, które są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-285/10/DG
  W jaki sposób należy rozumieć pojęcie reklamacji zawarte w art. 83 ustawy o podatku akcyzowym? Jeżeli należy go rozumieć bardzo szeroko bez żadnych ograniczeń, to czy w świetle treści art. 83 ustawy reklamacją będzie zwrot piwa przeterminowanego od kontrahentów uznany przez podmiot prowadzący skład podatkowy?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-329/10-5/JK
  Czy Spółka ma obowiązek uzyskiwać oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-60/10/ZG
  W polu 7 dokumentu dostawy należy wpisać faktyczny adres odbioru wyrobów, czyli adres składu podatkowego.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-309/10-4/JK
  Sposób przechowywania oświadczeń wynikających z art. 89 ust. 5 ustawy akcyzowej w przypadku faktur wystawianych w formie elektronicznej.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-324/10-4/JK
  Czy niedobory wyrobów energetycznych powstałe przy przemieszczeniu wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie powinny podlegać opodatkowaniu akcyzą?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-395/10-3/KB
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, dla stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 20 Rozporządzenia w/s zwolnień wystarczające jest spełnienie warunków, o którym mowa w tym przepisie, a w szczególności czy nie jest konieczne spełnianie warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5 – 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11, ze zm., dalej: ustawa akcyzowa)?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-237/10/DG
  Czy wyprowadzenie wyprodukowanych wyrobów ze stawka 0 zł do magazynu znajdującego się poza obszarem składu podatkowego w związku z pomniejszeniem jego powierzchni (za uprzednim ujęciem w ewidencji ilościowo-wartościowej miejsca wyprowadzenia wraz z datą jej dokonania) zwolni firmę od ewidencjonowania sprzedaży ww. wyrobów z magazynu znajdującego się poza obszarem składu podatkowego?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-301/10-3/JK
  Czy ubytki występujące w trakcie procesu tłoczenia paliw rurociągiem dalekosiężnym mogą być uznane za powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-301/10-2/JK
  Czy ubytki występujące w trakcie procesu tłoczenia paliw rurociągiem dalekosiężnym mogą być uznane za powstałe wskutek zdarzenia losowego, siły wyższej lub innego zdarzenia wyłączającego bezprawność lub winę podatnika w rozumieniu przepisów prawa cywilnego?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-178/10/PH
  "Podatnik zakupi ropę naftową o symbolu PKWiU 11.10.10.10, kod CN 2409 00 od polskiego wytwórcy bez podatku akcyzowego. Dokona sprzedaży ww. produktu dla innego odbiorcy w pojemniku 20 l. Powyższą sprzedaż rejestruje w kasie fiskalnej, kupujący otrzymuje paragon. Czy sprzedaż ww. towaru w przedstawionej procedurze objęta będzie podatkiem akcyzowym?"
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-288/10-2/JK
  sposób prowadzenia ewidencji przyjęć i wydań gazów węglowodorowych w składzie podatkowym
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE5/8012/9/LIW/10/2735
  Spółka nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego od nabywanej energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby, lecz dystrybutor dostarczający energię.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-179/10/DG
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zwrotu akcyzy zapłaconej od wyżej opisanych wyrobów tytoniowych w oparciu o art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy biorąc pod uwagę, że Spółka spełniła przesłanki upoważniające ją do zastosowania zwolnienia wynikającego z § 21 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2009r. Nr 32, poz. 228)?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-53b/10/JK
  Przedmiotowe zwolnienie przysługuje w przypadku dostarczenia wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego. Z treści wniosku wynika również, iż Wnioskodawca jako podmiot zużywający zamierza wypełnić warunki zwolnienia przewidziane dla podmiotu zużywającego i określone w przepisach art. 32 ust. 5-13 ustawy.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-53a/10/JK
  Przedmiotowe zwolnienie przysługuje w przypadku dostarczenia wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego. Z treści wniosku wynika również, iż Wnioskodawca jako podmiot zużywający zamierza wypełnić warunki zwolnienia przewidziane dla podmiotu zużywającego i określone w przepisach art. 32 ust. 5-13 ustawy.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-221/10-4/JK
  Czy ubytki niezawinione przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?W jaki sposób udowodnić niezawiniony charakter ubytków?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-221/10-5/JK
  Czy ubytki niezawinione przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? W jaki sposób udowodnić niezawiniony charakter ubytków?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-143/10/BWo
  Czy produkowany przez Wnioskodawcę wyrób o kodzie CN 2920 9085 90 oferowany na sprzedaż jako dodatek podwyższający liczbę cetanową olejów napędowych skoro nie został wymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 może podlegać opodatkowaniu akcyzą ze stawką zero zł zgodnie z pkt 2 tego artykułu?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-255/10-2/AM
  ewidencjonowanie zakupów towarów handlowych
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-38/10/ZG
  Zgodnie z zasadą określoną w przepisie art. 104 ust. 6 ustawy, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego jest wartość celna pojazdu powiększona o należne cło, z uwzględnieniem prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-35/10/ZG
  W związku z nabyciem alkoholu od syndyka masy upadłości, Wnioskodawca nie jest zobligowany do odprowadzenia należnej akcyzy, która została zadeklarowana na wcześniejszym etapie obrotu.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE5/8012/4/EJQ/10/2081
  W przypadku produkcji energii elektrycznej sprzedawanej dystrybutorowi nie będącemu odbiorcą końcowym lub nabycia energii od dystrybutora w celu zużycia jej w ramach prowadzonej działalności związanej z produkcją energii jak również pozostałej działalności, Spółka nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż jest nabywcą końcowym. Natomiast podatnikiem podatku akcyzowego Spółka będzie tylko i wyłącznie w przypadku zużycia na potrzeby własnego przedsiębiorstwa wyprodukowanej przez siebie energii, z jednoczesnym zwolnieniem od podatku w przypadku zużycia jej w celu produkcji tej energii lub w celu podtrzymania tych procesów produkcyjnych mających miejsce w biogazowni.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-34/10/ZG
  W przedstawionym opisie stanu faktycznego Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego od sprzedanej energii elektrycznej, ponieważ nabywca przedmiotowej energii elektrycznej nie jest nabywcą końcowym w myśl art. 2 pkt 19 ustawy.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-106/10-4/JK
  Czy zbiorniki, z których nie jest dokonywane wydanie/sprzedaż wyrobów na rzecz odbiorców - dopuszczające jedynie wydania i przesunięcia wyrobów do innych własnych składów podatkowych podlegają prawnej kontroli metrologicznej
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-28/10/JK
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że energia elektryczna zużywana przez Wnioskodawcę jest produkowana w czterech generatorach o łącznej mocy znamionowej elektrycznej poniżej 1 MW. Ponadto, wyprodukowana energia elektryczna nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej oraz od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Wobec powyższego zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Spółki korzysta ze zwolnienia o którym mowa w § 9 cytowanego rozporządzenia.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE1/8012/2/RMP/10/2057
  1. Czy produkcja i zbycie przez Wnioskodawcę Oleju wykorzystywanego w procesach mineralogicznych (produkcja wapna) będzie opodatkowana podatkiem akcyzowym? 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany prowadzić produkcję Oleju w składzie podatkowym? 3. Czy nieopodatkowanie produkcji i zbycia Oleju podatkiem akcyzowym uzależnione będzie od spełnienia jakichkolwiek warunków koniecznych innych jak przeznaczenie Oleju do wykorzystania w procesach mineralogicznych?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE2/8012/4/CCA/10/2040
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 71-2710 19 99 powstałe w czasie produkcji innych wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 2 pkt 20 lit. a ustawy, nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE2/8012/5/CCA/10/2060
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 71-2710 19 99, które nie są określone w załączniku nr 2, powstałe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w czasie magazynowania lub przewozu nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE2/8012/6/CCA/10/2061
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 71-2710 19 99, które nie są określone w załączniku nr 2, powstałe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w czasie magazynowania lub przewozu nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/8012/2/FLL/10/2039
  należy wskazać, że przepis art. 30 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym upoważnia do zwolnienia od podatku akcyzowego w przypadku, jeśli wskutek zdarzenia losowego, siły wyższej lub innego zdarzenia wyłączającego bezprawność lub winę Podatnika, pomimo dochowania wszystkich środków należytej staranności, wykaże on zaistnienie okoliczności, w jakich powstał ubytek. Nie oznacza to jednak, że przepis ten odnosi się obligatoryjnie do wszystkich zdarzeń wskazanych we wniosku. Każda okoliczność czy zdarzenie w wyniku którego nastąpił ubytek paliwa, wymaga odrębnego postępowania dowodowego
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-87/10/BWo
  1. Czy produkcja estrów kwasów karboksylowych wymaga posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego?2. Czy dostawy surowca w postaci oleju fuzlowego wymagają posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-24/10/ZG
  Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia wyrobów akcyzowych wskazanych we wniosku w okresie braku ewidencji, wymaganej jako jednego z warunków zwolnienia od podatku akcyzowego wskazanego w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-25a/10/JK
  Stwierdzić należy, iż Spółka zamierzając skorzystać ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, będzie zobowiązana do napełniania (rozlewu) przedmiotowego wyrobu w składzie podatkowym. Warunek wykonania czynności rozlewu gazu płynnego do butli w składzie podatkowym wynika jednoznacznie z przepisu prawa.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-25b/10/JK
  Jakiego innego, niż skład podatkowy, środka nadzoru fiskalnego, o którym mowa w dyrektywie Rady 2003/96/WE oraz innych przepisach Spółka może skorzystać w celu uzyskania zwolnienia od akcyzy w opisanej sytuacji?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-76/10/BWo
  Zużycie energii do podtrzymania procesu produkcyjnego wytworzenia energii elektrycznej
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-79/09/10-S/ZG
  Oleje smarowe przeznaczone na cele inne niż opałowe lub napędowe są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zarówno w świetle uregulowań wspólnotowych jak również krajowych.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-12/10/ZG
  Pojazd przeznaczony do transportu towarów klasyfikowany do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu akcyzą z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tego pojazdu.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE5/8012/7/LIW/10/1886
  Spółka nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego od nabywanej energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby, lecz dystrybutor dostarczający energię.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-58/10-2/JK
  Zasady opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-33/10/BWo
  Czy po dniu 31 grudnia 2010 roku, wymagane będzie magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych wytwarzanych przez Spółkę, które nie są sprzedawane przez Spółkę z przeznaczeniem do celów opałowych, ani napędowych, ani jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, czy też opałowych, ani też jako surowiec do produkcji paliw lub domieszek do paliw, w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-190/10/BWo
  Czy po dniu 31 grudnia 2010r. wymagane będzie magazynowanie frakcji naftalenowej, przeznaczonej do sprzedaży jako surowiec do produkcji paliw, lub jako paliwo opałowe, w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-191/10/BWo
  Czy po dniu 31 grudnia 2010r. wymagane będzie magazynowanie wyrobów energetycznych, produkowanych przez Spółkę w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej, w sytuacji, gdy część tych wyrobów będzie sprzedawana jako surowiec do produkcji paliw?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-43/10-2/JK
  Czy Wnioskodawca będzie upoważniony do obniżenia kwoty akcyzy należnej z tytułu wyprowadzenia własnych wyrobów tytoniowych z nową maksymalną ceną detaliczną ze składu podatkowego B Polska o kwotę akcyzy zapłaconą uprzednio od wyrobów przyjmowanych do procesu "re-pricingu"?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-5/10-5/JK
  Czy wyroby akcyzowe, zwolnione od podatku akcyzowego na podstawie przepisu § 20 Rozporządzenia w sprawie zwolnień, są objęte stałym nadzorem podatkowym?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-281/10-2/JK
  Czy cydr objęty kodem CN 2206 00, stanowi niemusujący napój fermentowany, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-183/10/DG
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe olejów smarowych o kodach 2710 19 71 – 2710 19 99 z zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-123/10-3/JK
  Korekta faktury za energię elektryczną
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1196/09-2/JK
  Czy Spółka nie będąc składem podatkowym, zarejestrowanym, niezarejestrowanym handlowcem, podmiotem pośredniczącym może obracać wyrobami o kodach CN 2710 19 29; 2710 11 21, 2710 11 90 zarówno w kraju, jak i na terenie UE?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-959/09/BWo
  Czy zużycie nabywanej przez Spółkę energii elektrycznej na potrzeby własne powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym i obliguje ją do rozliczenia i odprowadzenia tego podatku?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-198/09/JK
  Spółka nie jest podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu odsprzedaży wyrobów akcyzowych, nabytych od swojego kontrahenta. W opisanym we wniosku stanie faktycznym akcyza od przedmiotowego paliwa została przez niego zadeklarowana, a następnie zapłacona w należnej wysokości.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1129/09-4/JK
  Korekta faktury za energię elektryczną
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-191/09/ZG
  Przepis art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, pozwala uzyskać pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego podmiotowi, który zajmuje się jedynie przeładowywaniem lub magazynowaniem wyrobów akcyzowych będących własnością innych podmiotów. Ponadto, przesłanka o której mowa w art. 48 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym będzie spełniona m.in. w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie magazynowego składu podatkowego zadeklaruje minimalny obrót wyrobami będącymi własnością innych podmiotów, które będą magazynowane i przeładowywane w tym składzie, na minimalnym poziomie ustanowionym ww. przepis ustawy o podatku akcyzowym.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/8012/10/FLL/10/541
  Czy ubytki paliw powstałe przy przemieszczeniu wyrobów zwolnionych z akcyzy ze składów podatkowych Spółki powinny podlegać opodatkowaniu akcyzą?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-176/09/ZG
  W przedstawionym opisie stanu faktycznego Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego od sprzedanej energii elektrycznej, ponieważ nabywca przedmiotowej energii elektrycznej nie jest nabywcą końcowym w myśl art. 2 pkt 19 ustawy.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE2/8012/8/CCA/09/10/470
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 81-2710 19 99, które nie są określone w załączniku nr 2 ustawy, powstałe w czasie przewozu nie mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 2 pkt 20 lit. a ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-982/09-2/JK
  W którym momencie należy odliczyć akcyzę zawartą w zakupionej energii elektrycznej od akcyzy płaconej za piwo?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-979/09-2/JK
  Czy nadmierne ubytki alkoholu etylowego powstałe podczas transportu podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-816/09/DG
  Czy Spółka, może kupić ze składu podatkowego i/lub od zarejestrowanego handlowca, i/lub od podmiotu pośredniczącego, mieszaniny substancji zapachowych stosowane do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętości mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości (powszechnie nazywane jako aromaty do artykułów spożywczych – dalej zwane AROMATAMI) w świetle art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym i korzystać ze zwolnienia bez obowiązku dostarczenia towaru za "dokumentem dostawy" i bez obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji innej niż wynikająca ze stosowania ustawy o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług – VAT?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-836/09/Bwo
  Czy Spółka, może kupić ze składu podatkowego i/lub od zarejestrowanego handlowca, i/lub od podmiotu pośredniczącego, mieszaniny substancji zapachowych stosowane do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętości mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości (powszechnie nazywane jako aromaty do artykułów spożywczych – dalej zwane AROMATAMI) w świetle art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym i korzystać ze zwolnienia bez obowiązku dostarczenia towaru za "dokumentem dostawy" i bez obowiązku prowadzenia ewidencji innej niż ewidencja wynikająca ze stosowania ustawy o podatku dochodowym i podatku od towarów i usług - VAT?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-168/09/JK
  Reasumując, w ocenie tutejszego organu, trafne jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż zgodnie z zasadą określoną w przepisie art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, podstawą opodatkowania będzie kwota jaką podatnik jest obowiązany za auto zapłacić. Natomiast przepisy art. 104 ust. 7-11 określają zasady i sposób określania podstawy opodatkowania w oparciu o średnią wartość rynkową samochodu osobowego przez uprawnione organy w sytuacjach, gdy ustalona w oparciu o art. 104 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy, podstawa opodatkowania bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-885/09-2/JK
  Czy czynności polegające na mieszaniu składników, stanowią produkcję alkoholu i muszą być wykonywane w składzie podatkowym?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-808/09-4/JK
  Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku akcyzowego o akcyzę zapłaconą od wyrobów reklamowanych, jeżeli ich ponowny przerób lub niszczenie odbywa się w innym składzie podatkowym podatnika niż skład, w którym te wyroby zostały wyprodukowane?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-908/09-2/KB
  Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka prawidłowo zastosuje stawkę akcyzy określoną w art. 89 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 164 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (dalej ustawa akcyzowa) z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), w szczególności czy obniżenie w wysokości 1,565 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych benzyn przysługuje od sumy objętości "czystego bioetanolu" czy też suma biokomponentów winna być rozpatrywana jako suma udziału bioetanolu w EETB i bioetanolu dodawanego odrębnie, każde do limitu wynikającego z przepisów jakościowych? Czy stawka z art. 89 ust. 1 pkt 3 przysługuje nawet w przypadku gdy suma biokomponentów przekracza 5% objętości?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-868/09-2/JK
  Zwolnienie alkoholu etylowego zawartego w Produktach nabywanych wewnątrzwspólnotowo.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-162/09/JK
  Należy zgodzić się z zawartą we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oceną Wnioskodawcy, iż zużywając energię elektryczną do celu określonego w art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, przy wypełnieniu warunków tego zwolnienia, posiada on prawo do korzystania ze zwolnienia od akcyzy.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-728/09/DG/
  W jaki sposób Wnioskodawca ma prowadzić ewidencję zużycia gazu, jeżeli z jednego zbiornika korzysta Wnioskodawca i P.?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-887/09-4/KB
  Czy sprzedaż na terenie kraju samochodów marki R. model T. przed ich rejestracją, nabytych najpierw wewnątrzwspólnotowo jako samochody ciężarowe spełniające kryteria kodu CN 8704, a następnie zabudowanych na terenie kraju do policyjnej wersji specjalizowanej — więźniarki, podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na gruncie przepisów ustawy o AKC?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-159a/09/ZG
  W opisanym przypadku nie wystąpi obowiązek rejestracji w zakresie podatku akcyzowego na mocy art. 16 ust. 1 ustawy, gdyż produkcja i sprzedaż energii elektrycznej podmiotom nie będącymi odbiorcami końcowymi nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w akcyzie na mocy art. 9 ust. 1 ustawy.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-159b/09/ZG
  W opisanej sytuacji nie będzie obowiązku prowadzenia ewidencji oraz składania oświadczeń wskazanych w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień, gdyż przytoczone warunki zwolnienia dotyczą art. 30 ust. 6 i 7 ustawy. Natomiast nie dotyczą one zwolnienia od podatku akcyzowego wskazanego w art. 30 ust. 1 ustawy.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-721/09/DG
  1. Czy wyprodukowany w składzie podatkowym Wnioskodawcy alkohol z zacierów własnych z dodatkiem zlewek alkoholowych może być sprzedawany do rektyfikacji lub odwodnienia z zachowaniem prawa do zwolnienia od akcyzy zakupionych zlewek alkoholowych? 2. Czy wyprodukowany przez Wnioskodawcę alkohol etylowy z zacierów własnych z dodatkiem zlewek alkoholowych nie zawierający pirydyny może być sprzedawany producentowi chemikalia samochodowych lub innemu podobnemu odbiorcy?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-752/09-4/JK
  Czy wyroby zwrócone do składu podatkowego mogą być magazynowane w składach podatkowych Spółki w tych samych zbiornikach, co wyroby objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE2/8012/6/KWG/09/9595
  Toluen jest wyrobem energetycznym, którego przetwarzanie jest produkcją wyrobów akcyzowych. W związku z faktem, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie będą miały zastosowania ustawowe wyłączenia dotyczące obowiązku produkcji w składzie podatkowym, przetwarzanie to może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-158/09/ZG
  Plastyfikator naftowy klasyfikowany do kodu CN 3812 20 90, nabywany z rafinerii jako wyrób nieakcyzowy, przeznaczony następnie jako dodatek lub domieszka do paliwa opałowego należy uznać za wyrób energetyczny. W konsekwencji podmiot, który dokona zmiany przeznaczenia staje się podatnikiem podatku akcyzowego.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-690/09/DG
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje, ubiegając się o korzystanie ze zwolnienia od podatku akcyzowego przy zakupie płynu hydraulicznego, a po uzyskaniu zwolnienia korzystać z niego (z tego prawa) przy zakupie płynu hydraulicznego używanego do uzupełnienia układów hydraulicznych w sprzedawanych urządzeniach?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-722/09-4/JK
  Czy użycie toluenu jako rozpuszczalnika do farb drukarskich oraz obowiązek jego odzyskiwania w toku procesu drukowania nie stanowi produkcji wyrobów energetycznych w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-857/09-4/KB
  Czy zakład budżetowy nieposiadający osobowości prawnej pragnący dokonywać obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie musi dokonać obowiązku przedmiotowej rejestracji jako podmiot zużywający we właściwym urzędzie celnym i spełniać wymagania określone w ustawie o podatku akcyzowym i rozporządzeniach wykonawczych?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-156/09/ZG
  W opisanym stanie faktycznym nie występują przesłanki do wydania decyzji ustalającej dopuszczalne normy zużycia, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-692/09-4/JK
  Opodatkowanie sprzedaży samochodów osobowych od których odliczono akcyzę
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-154/09/ZG
  Olej fuzlowy jest wyrobem energetycznym, który przeznaczony do celów opałowych jest paliwem opałowym, natomiast stawką właściwą dla opodatkowania akcyzą przedmiotowego wyrobu jest określona w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a tiret pierwsze ustawy, która wynosi 232 zł/1000 litrów.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-149/09/JK
  Papierosy oznaczone znakami akcyzy, które zostały naniesione na jednostkowe opakowania w roku 2008 r. bez naniesienia na nie legalizacyjnych znaków akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju po 30 czerwca 2009 r.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152e/09/JK
  W dokumencie ADT, zgodnie z treścią Not wyjaśniających dotyczących rubryki 7, wskazuje się odbiorcę przesyłki wyrobów akcyzowych uprawnionego do odbioru wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W opisanym zdarzeniu przyszłym w rubryce 7 powinny zostać podane dane dotyczące składu podatkowego, a nie właściciela wyrobów.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152f/09/JK
  Preparat chemiczny klasyfikowany do kodu CN 3824 90 97 służący do czyszczenia zbiorników okrętowych (bunkrów) oraz instalacji paliwowych z ciężkich osadów ropopochodnych bez ingerencji człowieka w zbiorniku oraz służący do konserwacji nie będzie podlegał opodatkowaniu akcyzą, w związku z czym nie ustanowiono zwolnienia od podatku akcyzowego.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152d/09/JK
  W celu zastosowania preferencyjnych stawek podatku akcyzowego właściwych dla paliw opałowych przeznaczonych do celów opałowych, powinno zostać złożone stosowne oświadczenie przez nabywcę wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152a/09/JK
  W przypadku, gdy Wnioskodawca dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw opałowych i zamierza skorzystać z preferencyjnych stawek podatku akcyzowego, to powinien złożyć oświadczenie, że nabywany wewnątrzwspólnotowo olej zostanie przeznaczony do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152b/09/JK
  Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nakładają obowiązek złożenia oświadczenia w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw przeznaczonych do celów opałowych. Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca nabywa oleje napędowe, które nie są przeznaczone do celów opałowych, zatem gdy nie będą one traktowane preferencyjnie, to w stosunku do tych wyrobów nie jest wymagane złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 89 ust. 11 ustawy.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152c/09/JK
  To na Wnioskodawcy, jako na prowadzącym skład podatkowy, będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z faktu nabycia wewnątrzwspólnotowego i wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego w procedurze zawieszenia pobory akcyzy, nawet w przypadku, gdy nie jest on właścicielem wprowadzanego do składu wyrobu.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-651/09/DG
  Czy Spółka będąca w posiadaniu papierosów oznaczonych podatkowymi znakami akcyzy według wzoru obowiązującego na podstawie ustawy z 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, które zostały naniesione na jednostkowe opakowania papierosów w roku 2008 może kontynuować ich sprzedaż na terenie kraju po 30 czerwca 2009 r. bez konieczności oznaczania tych papierosów legalizacyjnymi znakami akcyzy, w związku z faktem, iż termin ważności tych znaków akcyzy nie upłynął, a więc są one obowiązujące?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-150/09/JK
  Stawka akcyzy dla izobutanu klasyfikowanego do kodu CN 2901, przeznaczonego do produkcji pianek poliuretanowych oraz do stosowania w produkcji aerozoli, wynosi 0 zł.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-151/09/JK
  Spółka działając jako podmiot pośredniczący nie ma obowiązku żądania od podmiotu zużywającego dodatkowego dokumentu (oświadczenia) potwierdzającego przeznaczenie nabywanych wyrobów. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć takie oświadczenie w przypadku, gdy podmiot zużywający zamierza takie oświadczenie złożyć. Spółka korzystając ze zwolnienia od akcyzy powinna dochować należytej staranności wypełniając wszystkie warunki zwolnienia, w tym miedzy innymi, uzyskując potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-148a/09/JK
  W ramach procedury dostarczenia paliwa żeglugowego, jako wyrobu zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, nie jest możliwe wydanie tego wyrobu innemu odbiorcy niż wskazany w dokumencie dostawy. Wnioskodawca, w przypadku zwrotu części lub całości przesyłki wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie w celu zamknięcia procedury obrotu zwolnionym wyrobem i wypełnienia warunków umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia może wprowadzić przedmiotowe wyroby jako zwolnione od akcyzy do składu podatkowego, z którego zostały one wyprowadzone. Następnie, dokonując wysyłki przedmiotowych wyrobów do podmiotu uprawnionego, Spółka wystawia kolejny dokument dostawy zawierający faktyczne dane odbiorcy przemieszczanego wyrobu.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-148b/09/JK
  W przypadku zwrotu przedmiotowych wyrobów zwolnionych od akcyzy do składu podatkowego, z którego zostały wysłane, w stosunku do tych wyrobów nie powstaje ponownie obowiązek podatkowy w akcyzie na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy. Ponadto przepisy prawa podatkowego nie umożliwiają przyjęcia do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy, które opuściły tę procedurę.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-144/09/JK
  W obecnym stanie prawnym, biogaz wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej nie jest obciążony pozytywną stawką podatku akcyzowego, a fakt ten nie stanowi przeszkody do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy przy wypełnieniu pozostałych warunków określonych w § 9 w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-686/09-4/JK
  Czy Spółka ma obowiązek uzyskiwać oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-606/09/DG
  Czy począwszy od 1 marca 2009 roku, określając podstawę opodatkowania piw smakowych podatkiem akcyzowym, Spółka powinna przyjąć, w celu obliczenia stopni Plato, ekstrakt rzeczywisty ustalony dla piwa jasnego, stanowiącego komponent piwa smakowego, tj. nie uwzględniając wartości, o jaką ekstrakt ten został podwyższony wskutek dodania w procesie produkcyjnym syropów smakowych?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-605/09/DG
  Czy w okresie od 1 maja 2004 r. do 28 lutego 2009r. określając podstawę opodatkowania piw smakowych podatkiem akcyzowym, Spółka powinna przyjąć, w celu obliczenia stopni Plato, ekstrakt rzeczywisty ustalony dla piwa jasnego, stanowiącego komponent piwa smakowego, tj. nie uwzględniając wartości, o jaką ekstrakt ten został podwyższony wskutek dodania w procesie produkcyjnym syropów smakowych?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-629/09/DG
  Czy jest zgodne z przepisami stanowisko, że zmiana ceny nabycia (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia kwoty akcyzy od nabycia obniżającej akcyzę należną?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-620/09/DG
  Czy jest zgodne z przepisami stanowisko, że zmiana ceny nabycia (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia kwoty akcyzy od nabycia obniżającej akcyzę należną?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-850/09/DG
  Czy zmiana ceny sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia i kwoty akcyzy należnej?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-851/09/DG
  Czy zmiana ceny sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia i kwoty akcyzy należnej?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-129/09-2/TK
  1. Czy nabywany przez Spółkę alkohol etylowy całkowicie skażony wskazanymi przez jedno z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (również zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, m.in. w koncentracie płynu do spryskiwaczy) podlega bezwarunkowemu zwolnieniu od akcyzy? 2. Czy w związku z korzystaniem ze zwolnienia od akcyzy oraz produkcją wyrobów z wykorzystaniem alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w koncentracie płynu do spryskiwaczy, Spółka jest zobowiązana do spełniania wymogów natury administracyjnej wynikających z ustawy o podatku akcyzowym, takich jak prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem oraz składanie deklaracji podatkowych? 3. Czy produkcja wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, m.in. płynu do spryskiwaczy, odmrażaczy do zamków oraz odmrażaczy do szyb z wykorzystaniem alkoholu etylowego całkowicie skażonego, w tym zawartego w koncentracie płynu do spryskiwaczy musi odbywać się w składzie podatkowym? 4. Czy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym alkoholu etylowego skażonego wskazanymi przez jedno z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, m.in. w koncentracie płynu do spryskiwaczy, Spółka jest obowiązana spełniać wymogi określone w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE6/033/138/IRZ/09/9199
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym będzie traktowanie na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, w szczególności art. 80 ustawy, dostawy samochodów dokonywanej przez X na rzecz Spółki w sytuacji, gdy w wykonaniu tej dostawy są one wysyłane do innego kraju trzeciego, jako eksportu samochodów, a dostawy dokonywanej przez Spółkę na rzecz odbiorców finalnych jako pozostającej poza zakresem opodatkowania podatkiem akcyzowym?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-615/09/DG
  Czy zużycie wyrobów energetycznych do produkcji innych wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym Spółki nie podlega opodatkowaniu, w tym również, gdy wyroby te zostaną zużyte ramach procesów służących bezpośrednio produkcji wyrobów akcyzowych.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-844/09/DG
  Czy właściwy Naczelnik Urzędu Celnego nie ustala norm zużycia wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, tj. wyrobów niewymienionych w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym oraz nieprzeznaczonych do celów opałowych lub napędowych ani jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych lub napędowych w przypadku zużycia tych wyrobów do produkcji innych wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-615/09/DG
  Czy zużycie wyrobów energetycznych do produkcji innych wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym Spółki nie podlega opodatkowaniu, w tym również, gdy wyroby te zostaną zużyte ramach procesów służących bezpośrednio produkcji wyrobów akcyzowych.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-130/09-4/TW
  Czy umowa kupna "KAUFVERTRAG" od osoby fizycznej samochodu jest dokumentem niezbędnym w celu uiszczenia podatku akcyzowego?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-664/09/AJ
  Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatek akcyzowy jest składnikiem kwoty nabycia, czy może być tylko składnikiem marży?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-135/09-4/TW
  Przepisy prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-136/09/ZG
  Spółka w przedmiotowej sytuacji zużywając gaz ziemny zwolniony od podatku akcyzowego na mocy art. 163 ustawy, nie będzie zobowiązana do rejestracji w zakresie podatku akcyzowego.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-139a/09/ZG
  Spółka nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu sprzedanych wyrobów, uprzednio nabytych od syndyka. Podatek akcyzowy został zadeklarowany przez upadłego i tym samym w myśl art. 8 ust. 6 ustawy nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży opisanych we wniosku wyrobów.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-611/09/DG
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99 powstałe podczas produkcji wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z dyspozycja przepisu art. 2 pkt 20 lit. a ustawy, nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-808/09/DG
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99, które nie są określone w załączniku nr 2, powstałe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w czasie magazynowania lub przewozu nie mieszą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-810/09/DG
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99, które nie są określone w załączniku nr 2, powstałe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, nie mieszą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-809/09/DG
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99, które nie są określone w załączniku nr 2, powstałe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy podczas przewozu nie mieszą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-660/09-2/JK
  Czy produkty, towary oznaczone kodem CN 2710 19 29 są zwolnione z podatku akcyzowego?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-666/09-2/JK
  Opodatkowanie akcyzą przekazania tłuszczu utylizacyjnego i mączki mięsno-kostnej do dalszej utylizacji
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-634/09-4/JK
  obowiązek zapłaty podatku akcyzowego w momencie sprzedaży i wydania wyrobów alkoholowych z likwidowanego składu podatkowego
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-135/09/ZG
  Spółka nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego od nabywanej energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby, lecz dystrybutor dostarczający energię.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-134/09/JK
  W przypadku, opisanego we wniosku, paliwa opałowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 19 99 o gęstość w temperaturze 15°C (kg/m#179;) - powyżej 890 należy stosować stawkę podatku w wysokości 60,00 zł/1000 kilogramów.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/0812/6/JMX/09/8714
  W którym momencie winno być w odpowiedniej kwocie zwolnione zabezpieczenie generalne z uwagi na wydanie wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (wydanie do konsumpcji).
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-640/09-3/KB
  Sprzedaż energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu co najmniej jedną z koncesji: na obrót, dystrybucję lub przesył energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne nie podlega w Spółce opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jednakże opodatkowaniu podlega sprzedaż podmiotowi posiadającemu tylko koncesję na wytwarzanie z tego względu, iż koncesja ta w żadnym wypadku nie wiąże się z zakupem energii elektrycznej z zewnątrz i zużyciem tej energii na własne potrzeby.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-583/09/DG
  Czy przepis § 4 ust. 2 pkt 2b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy, pozwala na umieszczanie w ewidencji jedynie rodzaju i ilości opakowań wyrobów akcyzowych w przypadku braku posiadania numeru identyfikacyjnego unikalnego dla każdego opakowania olejów smarowych, olejów napędowych i nafty?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-587/09/DG
  W przypadku produkcji wyrobu o kodzie 3811 oraz sprzedawania produktu do dalszego zewnętrznego przerobu czy istnieje konieczność prowadzenia produkcji i sprzedaży w składzie podatkowym? W przypadku produkcji wyrobu o kodzie 3811 ale sprzedaży do celów grzewczych, czy taka działalność winna być prowadzona w składzie podatkowym? Wg jakiej stawki winna zostać opodatkowana podatkiem akcyzowym sprzedaż produktu wykorzystywanego do celów grzewczych?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-583/09/DG
  Czy przepis § 4 ust. 2 pkt 2b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy, pozwala na umieszczanie w ewidencji jedynie rodzaju i ilości opakowań wyrobów akcyzowych w przypadku braku posiadania numeru identyfikacyjnego unikalnego dla każdego opakowania olejów smarowych, olejów napędowych i nafty?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-593/09/DG
  1. Czy Wnioskodawca powinien prowadzić ewidencję rozchodów wyrobów z grupy CN 3403 19 99 (stawka 0zł.), tj. wyrobów zwolnionych od wszelkich należności celnych, w oparciu o podstawę prawną z § 12 ust. 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe? 2. Czy z rozporządzenia Ministra Finansów Dz. U. z 2009r. Nr 32, poz. 231 wynika obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowo – wartościowej rozchodów preparatów smarowych z grupy kodów CN 3403 19 99 (stawka akcyzy 0zł)?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB
  1) Czy w sytuacji, gdy z wyżej wskazanych dokumentów wynika, że nabywane przez Spółkę pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi po stronie polskiego dostawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie Spółki? 2) Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, na wniosek korzystającego zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, po stronie Spółki powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-132b/09/JK
  Podmiot pośredniczący wystawia dokument dostawy jedynie w przypadku: - importu przez niego wyrobów zwolnionych oraz - dostarczania przez niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego. W przypadku obrotu krajowego wyrobami akcyzowymi zwolnionymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i przy spełnieniu określonych warunków, potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy może dokonać osoba upoważniona przez przyłożenie pieczęci statku i złożenie podpisu, np. kapitan statku.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-132a/09/JK
  Wnioskodawca zamierza wykorzystywać dokument dostawy do transakcji związanych z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem. Zatem, są to czynności, dla których nie jest możliwe wystawienie dokumentu dostawy przez podmiot pośredniczący.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-132c/09/JK
  Wskazane wyroby nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, a także stosuje się do nich stawkę podatku w wysokości 0 zł. Zatem, w opisanym stanie faktycznym, nie są objęte dyspozycją przepisu art. 78 ust. 1 ustawy i nie ma konieczności wypełnienia określonych tam obowiązków, a w szczególności dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, składania deklaracji uproszczonej oraz prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-127/09/ZG
  W przedstawionym stanie faktycznym obrót, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, to kwota należna magazynującemu wyroby akcyzowe w składzie podatkowym prowadzonym przez Spółkę, z tytułu sprzedaży tych wyrobów magazynowanych w tym składzie.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-603/09-2/JK
  Podmiot zobowiązany do otrzymywania i oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych. Prawo do odzyskania zapłaconej przedpłaty akcyzy przy zakupie znaków akcyzy, w przypadku zwrotu, w ramach ustalonych norm, znaków akcyzy utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-130/09/ZG
  Skoro na podstawie art. 14 ust. 1 pkt c dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 roku sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. UE L 2003 Nr 283 poz. 51) paliwo do celów żeglugi na wodach terytorialnych Wspólnoty (włącznie z połowami), z wyłączeniem prywatnej żeglugi niehandlowej zostało zwolnione od akcyzy w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, to na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej również podlega ono zwolnieniu.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-594/09-2/MPe
  Czy urzędowe sprawdzenie podmiotu, o którym jest mowa w rozdziale 14 (§ 48-51) rozporządzenia w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego z 7 kwietnia 2004r. (z póź. zm. - dalej "rozporządzenie"), prowadzącego wyżej opisaną działalność, może być wykonane na wskazanej przez niego bunkierce, która będzie odbierać opisane wyżej wyroby akcyzowe w polskim porcie?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-123a/09/JK
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 71-2710 19 99 powstałe w czasie produkcji innych wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 2 pkt 20 lit. a ustawy, nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-123c/09/JK
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 81-2710 19 99, które nie są określone w załączniku nr 2 ustawy, powstałe w czasie przewozu nie mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 2 pkt 20 lit. a ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-123b/09/JK
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 71-2710 19 99, które nie są określone w załączniku nr 2, powstałe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w czasie magazynowania lub przewozu nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-123d/09/JK
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 71-2710 19 99, które nie są określone w załączniku nr 2, powstałe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w czasie magazynowania lub przewozu nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-123c/09/JK
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 81-2710 19 99, które nie są określone w załączniku nr 2 ustawy, powstałe w czasie przewozu nie mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 2 pkt 20 lit. a ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-123d/09/JK
  Ubytki wyrobów energetycznych objętych kodami CN 2710 19 71-2710 19 99, które nie są określone w załączniku nr 2, powstałe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w czasie magazynowania lub przewozu nie mieszczą się w dyspozycji art. 2 pkt 20 lit. a ustawy i nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-131/09/JK
  Należy zgodzić się z oceną Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym, że po uzyskaniu "zezwolenia wyprowadzenia", to na niej, a nie na prowadzącym skład podatkowy, będzie ciążył obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy powstanie z dniem wykonania czynności wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych. Zainteresowany będzie wówczas zobowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy na rachunek właściwej izby celnej. Spółka będzie również zobowiązana przestać kopię złożonej deklaracji podatkowej, w terminie trzech dni od dnia jej złożenia, do naczelnika urzędu celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-557/09/DG
  Zwolnienie z akcyzy aromatów i esencji owocowych zawierających w swoim składzie alkohol etylowy wykorzystywanych do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-696/09/DG
  W jakich ilościach można przewozić wyroby alkoholowe i tytoniowe bez podatku akcyzowego?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-124b/09/JK
  W opisanym stanie faktycznym podatnikiem akcyzy jest podmiot, który dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą polegającej na zużyciu energii elektrycznej pochodzącej z nielegalnego poboru. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty akcyzy będzie zużywający energię elektryczną.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-124a/09/JK
  W opisanym stanie faktycznym podatnikiem akcyzy jest podmiot, który dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą polegającej na zużyciu energii elektrycznej pochodzącej z nielegalnego poboru. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty akcyzy będzie zużywający energię elektryczną.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-124b/09/JK
  W opisanym stanie faktycznym podatnikiem akcyzy jest podmiot, który dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą polegającej na zużyciu energii elektrycznej pochodzącej z nielegalnego poboru. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty akcyzy będzie zużywający energię elektryczną.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-124a/09/JK
  W opisanym stanie faktycznym podatnikiem akcyzy jest podmiot, który dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą polegającej na zużyciu energii elektrycznej pochodzącej z nielegalnego poboru. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty akcyzy będzie zużywający energię elektryczną.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-121/09/ZG
  Czy produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby może korzystać ze zwolnienia z art. 30 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w elektrociepłowniach?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-515/09-4/JK
  Czy mechanik przyjmujący olej na stan jednostki, który dodatkowo rozlicza zużycie paliwa powinien rozliczać zużycie oleju w 15 stopniach Celsjusza czy też w temperaturze obserwowanej w chwili przyjęcia?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-553/09/DG
  Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca zobowiązany jest: 1. przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe; 2. potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym oraz wystawić do dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju; 3. bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w teminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego; 4. prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-512/09/DG
  1. Z jaką stawką akcyzy powinien zostać przyjęty na skład podatkowy wyrób akcyzowy o kodzie CN 2707 50 90, który przyjmowany jest do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i może być wykorzystany zarówno do produkcji dodatków do paliw silnikowych, dodatków do paliw opałowych, olejów smarowych oraz innych wyrobów akcyzowych (z wyłączeniem paliw) i nieakcyzowych? 2. Czy wyrób ten ma być wykazywany w informacjach o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, wymaganych art. 21 ust. 6, których wzory zostały ustalone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, a jeżeli tak to, w którym i w jakich pozycjach?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-640/09/DG
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym, czy sprzedaż samochodu ciężarowego marki F.D. Cargo Furgon doposażonego jako ambulans sanitarny powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym wynikającym z ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym oraz do jakiego kodu CN należy go zakwalifikować?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-522/09/DG
  1. Czy po oddaniu zniszczonego bioetanolu paliwowego B-80 do utylizacji uprawnionemu podmiotowi Wnioskodawca może odzyskać zapłacony podatek akcyzowy od zniszczonej ilości produktu? 2. Jeśli tak, to czy podatek ten odzyskać można dokonując korekty deklaracji AKC za maj 2004 r. czy na podstawie odrębnego wniosku?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-528/09-2/JK
  1. Na którym z podmiotów ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od zakupionej energii elektrycznej?2. Czy i w jaki sposób Spółka zakupując energię elektryczną od dystrybutora i zużywając ją na potrzeby własne będzie mogła skorzystać ze zwolnienia w myśl art. 30 ust 6 i ust 7 ustawy o podatku akcyzowym?3. W jaki sposób w prowadzonej w formie papierowej ewidencji energii elektrycznej powinna zostać ujęta zużywana na potrzeby własne zakupiona energia elektryczna?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-111/09-3/TW
  Alkohol etylowy zużywany do produkcji wyrobów klasyfikowanych do kodu CN ex 3302, tj. olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych oraz wyrobów objętych kodami CN 2106 90 20, 1302 19, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych.,
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-111/09-2/TW
  Alkohol etylowy zużywany do produkcji wyrobów klasyfikowanych do kodu CN ex 3302, tj. olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych oraz wyrobów objętych kodami CN 2106 90 20, 1302 19, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych.,
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-111/09-3/TW
  Alkohol etylowy zużywany do produkcji wyrobów klasyfikowanych do kodu CN ex 3302, tj. olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych oraz wyrobów objętych kodami CN 2106 90 20, 1302 19, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych.,
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-111/09-2/TW
  Alkohol etylowy zużywany do produkcji wyrobów klasyfikowanych do kodu CN ex 3302, tj. olejki eteryczne, mieszaniny substancji zapachowych oraz wyrobów objętych kodami CN 2106 90 20, 1302 19, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych.,
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-495/09/DG
  Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanego piwa o kwotę akcyzy zapłaconej od wyrobów akcyzowych zużytych w procesie produkcyjnym, zarówno tych zużytych bezpośrednio jak i tych zużywanych pośrednio do wyprodukowania piwa?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-504/09-2/KB
  Spółka ma wątpliwość czy nabycie wiśni w zalewie alkoholowej powinno nastąpić na uproszczonym dokumencie towarzyszącym (UDT), w procedurze zapłaconej akcyzy, o której mowa art. 78 ustawy o podatku akcyzowym, czy też powinno nastąpić w procedurze zawieszenia, o której mowa w art. 40 ust. 6 ustawy - procedurę zawieszenia akcyzy stosuje się na terytorium kraju, również do wyrobów alkoholowych objętych inną stawką akcyzy niż stawka "0", czy też Spółka może korzystać ze zwolnienia z akcyzy na podstawie artykułu 30 ust. 9 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym w stosunku do przedmiotowych nabyć?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-119/09/JK
  W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, są to wyroby wypełniające dyspozycję powołanego przepisu rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, którym przysługuje zwolnienie od akcyzy, gdyż: - przedmiotem zwolnienia będą węglowodory gazowe w stanie skroplonym klasyfikowane do kodu CN 2711 12 97 - wyroby akcyzowe będą rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym oraz- nie będą przeznaczone do użycia w pojazdach będących pojazdami samochodowymi.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-487/09-4/JK
  Czy podmiot musi ustalić dopuszczalne normy zużycia wyrobu akcyzowego - oleju emulgującego "J" CN 3403 19 99? Czy zgodnie z art. 16 ust 1 ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-537/09-2/JK
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony, na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym do zwolnienia od podatku akcyzowego?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-489/09/DG
  Czy importowany alkohol, aby być zwolnionym od akcyzy, może być skażony środkami dopuszczonymi do skażania wskazanymi przez dowolne państwo Wspólnoty Europejskiej wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93, czy tylko środkami podanymi przez Polskę?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-510/09-4/KB
  Czy alkohol etylowy zużywany w procesie wytwarzania wyrobu w statusie suplementu diety (przeznaczonego na eksport do kraju leżącego poza UE), identycznego z produktem wytwarzanym obecnie w statusie produktu leczniczego, będzie również podlegał zwolnieniu z podatku akcyzowego?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-98/09-2/TW
  1) Czy w firmie Wnioskodawcy mogą powstawać ubytki naturalne? 2) Czy ubytki naturalne powstałe w firmie będą opodatkowane podatkiem akcyzowym, jeśli tak to na jakiej podstawie? 3) Czy Zainteresowany powinien wystąpić do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego o ustalenie norm ubytków? 4) W jaki sposób powinna być prowadzona dokumentacja ubytków?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-485/09/MM
  Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego - Przedmiot opodatkowania
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-472/09/MM
  produkcja obrót parafiną ciekłą o kodzie CN 2710 19 85
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-475/09/MM
  import i odsprzedaż benzenu o kodzie CN 2902 20 00
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-473/09/MM
  import i odsprzedaż benzolu o kodzie CN 2707 10
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-478/09/DG
  1. Czy produkt "destylat wolnych kwasów tłuszczowych (CN3823 19 90)" sprowadzony z Niemiec staje się produktem akcyzowym w Polsce w momencie przeznaczenia na cele grzewcze? 2. Czy obowiązek sporządzania zestawień oświadczeń powstaje w momencie sprzedaży produktu "destylaty wolnych kwasów tłuszczowych (CN 3823 19 90)" na terenie Polski przy równoczesnym otrzymaniu oświadczenia od kupującego, że produkt ten będzie zużyty w celach grzewczych w całości lub częściowo?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-96/09-2/TW
  Czy zawarcie z nowym dostawcą pisemnej umowy na ww. warunkach oraz otrzymanie od dostawcy ww. dokumentów zwalnia Wnioskodawcę z ewentualnej odpowiedzialności na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku, gdy dostawca sprzeda Zainteresowanemu paliwa, od których na poprzednich etapach obrotu nie został odprowadzony podatek akcyzowy w należnej wysokości, o czym Wnioskodawca nie wiedział?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-502/09/MM
  Zwolnienie z akcyzy ciężkiego oleju opałowego o kodzie CN 2710 19 61 zużywanego do ogrzewania pieców w procesie produkcji cegły klinkierowej.
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-432/09-4/JK
  Czy w związku z wykonywaniem usługi konfekcjonowania Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego?Czy konfekcjonowanie musi odbywać się w składzie podatkowym?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-430/09-4/JK
  Czy zachodzi konieczność prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-93/09-2/TW
  Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy o podatku akcyzowym od dnia 1 marca 2009 r. Wnioskodawca był zobowiązany do rozliczeń wcześniej odliczonego podatku akcyzowego dotyczącego samochodów będących "na zapasie" w dniu 1 marca 2009 r.?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-110/09/ZG
  Spółka nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego od nabywanej energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby, lecz dystrybutor dostarczający energię.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-113/09/ZG
  Prawo do obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanego piwa o akcyzę zapłaconą od bezpośrednio użytych do jego wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych. Przedmiotowego obniżenia dokonuje poprzez wykazanie obliczonej kwoty pomniejszenia w polu 12 deklaracji AKC-4/C.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-471/09-2/JK
  1. Czy Wnioskodawca posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej jest nabywcą końcowym energii nabywanej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii? 2. Czy energia nabywana i zużywana na potrzeby związane z jej wytwarzaniem jest przedmiotem opodatkowania akcyzą? 3. Czy energia nabywana i zużywana na potrzeby związane z jej wytwarzaniem jest zwolniona od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-439/09-5/JK
  Czy podatek akcyzowy wykazany na korekcie podlega zmniejszeniu w dacie zakupu samochodu, którego dotyczy oraz czy występuje konieczność naliczenia odsetek za ten czas?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-86/09-3/TW
  Czy podatnik stosując w odpowiedniej rubryce dokumentu dostawy towarów zwolnionych od akcyzy oraz w rubryce "przeznaczenie" miesięcznych zestawień dokumentów dostawy, postępuje prawidłowo stosując następującą klauzulę: "Dostawa uprawnionemu podmiotowi zużywającemu towar zwolniony od akcyzy na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 32, poz. 228)"?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-442/09/DG
  Czy Spółka, może kupić ze składu podatkowego i/lub od zarejestrowanego handlowca, i/lub od podmiotu pośredniczącego, mieszaniny substancji zapachowych stosowane do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętości mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości (powszechnie nazywane jako aromaty do artykułów spożywczych – dalej zwane AROMATAMI) w świetle art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym i korzystać ze zwolnienia bez obowiązku dostarczenia towaru za "dokumentem dostawy" i bez obowiązku prowadzenia ewidencji?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-84/09-4/TW
  Czy obowiązkiem Zainteresowanego jest po dokonaniu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego dostarczenie wraz ze składaną deklaracja AKC-U oryginałów dokumentów sprowadzonego samochodu?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-455/09-2/JK
  Czy transakcja dostawy (sprzedaż) energii elektrycznej dla podmiotu posiadającego co najmniej jedną z koncesji: na wytwarzanie, obrót, dystrybucję lub przesył podlega w Spółce opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-472/09-3/KB
  Czy aromaty spożywcze zawierające alkohol etylowy są zwolnione z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 i przewożone są do odbiorcy dokumentem handlowym?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-478/09-2/KB
  Czy transakcja dostawy (sprzedaż) energii elektrycznej dla podmiotu posiadającego co najmniej jedną z koncesji: na wytwarzanie, obrót, dystrybucję lub przesył energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne podlega w Spółce opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 nr 3 poz. 11; dalej: Ustawa o podatku akcyzowym lub ustawa akcyzowa)?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-454/09-2/KB
  Sprzedaż energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu co najmniej jedną z koncesji: na obrót, dystrybucję lub przesył energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne nie podlega w Spółce opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jednakże opodatkowaniu podlega sprzedaż podmiotowi posiadającemu tylko koncesję na wytwarzanie, bez względu na to czy zużywa tę energię.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-472/09-4/KB
  Czy olejki eteryczne i mieszaniny substancji zapachowych do celów niespożywczych zawierające alkohol skażony są zwolnione z podatku akcyzowego i przemieszczają się dokumentem handlowym?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-472/09-3/KB
  Czy aromaty spożywcze zawierające alkohol etylowy są zwolnione z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 i przewożone są do odbiorcy dokumentem handlowym?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-427/09-2/KB
  Czy Firma obliczając kaloryczność gazu niezbędną do ustalenia kwoty akcyzy może w tym celu skorzystać z posiadanych certyfikatów jakości gazu pochodzących z dostaw znajdujących się w zbiornikach, wybierając przy tym certyfikat zawierający dane (parametry) o najwyższej kaloryczności gazu?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-413/09-2/JK
  Czy Spółka jest podatnikiem akcyzy od ubytków powstających w trakcie transportu wyrobów akcyzowych?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-383/09/DG
  1. Czy Wnioskodawca jako Zarejestrowany Handlowiec będzie musiał złożyć zabezpieczenie akcyzowe, jeżeli wyroby jakie będzie nabywał podlegają stawce 0? 2. Czy po nabyciu wewnątrzwspólnotowym benzyny specjalnej lub parafiny ciekłej jako Zarejestrowany Handlowiec, będzie musiał zapłacić podatek akcyzowy, jeżeli z tych wyrobów wyprodukuje rozpałkę do grilli i sprzeda ją w opakowaniach jednostkowych, bez uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu od nabywcy?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-356/09-4/AM
  W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca otrzymuje faktury korygujące z tytułu rabatów, upustów zmniejszających kwotę zakupu samochodów przeznaczonych do sprzedaży. Należy wskazać, iż koszty zakupu samochodów przeznaczonych do sprzedaży wraz z podatkiem akcyzowym stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwotna faktura została wystawiona prawidłowo, faktury korygujące wynikają z przyznanych rabatów, upustów, a zatem Wnioskodawca ma prawo do bieżącego tzn. w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał skorygowaną fakturę, uwzględnienia w rozliczeniach podatkowych, ustalając wysokość kosztów uzyskania przychodów, skutków tej korekty poprzez odpowiednie zmniejszenie tych kosztów.
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-417/09/DG
  Kto powinien udzielić podatnikowi informacji o wysokości zapłaconej akcyzy od nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz importu samochodów osobowych, które zostały zakupione po 1 marca 2009r. i następnie sprzedane do krajów unijnych? W jaki sposób składając wniosek o zwrot akcyzy należy ustalić jej wartość i tym samym spełnić wymogi przewidziane w art. 107 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym? Przedstawiając powyższe Wnioskodawca zwraca się z prośba o skazanie podmiotów zobowiązanych udzielić mu informacji o wysokości zapłaconej akcyzy oraz formie w jaki sposób winna być ona udostępniona?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-392/09-2/CS
  Sprzedaż energii elektrycznej podmiotowi, który posiada jedną lub więcej z koncesji na przesyłanie, obrót lub dystrybucję energii elektrycznej lecz nie posiada koncesji na wytwarzanie, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Spółce, niezależnie od tego czy nabywca przeznacza energię elektryczną do dalszej odsprzedaży, czy też zużywa ją na potrzeby własne, które to zużycie u tego nabywcy podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-103/09/ZG
  Spółka nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego od nabywanej energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby, lecz dystrybutor dostarczający energię.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-394/09/DG
  Czy opisane w stanie faktycznym oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 1941 wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych oraz nafty oznaczone kodem CN 2710 19 25, zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie, nie odebrane przez odbiorcę mogą zostać zwrócone do składów podatkowych Podatnika jako wyroby zwolnione z akcyzy tj. bez zapłaty podatku na podstawie dokumentu dostawy, na podstawie którego został uprzednio wyprowadzony ze składu podatkowego (dołączony do przemieszczanych wyrobów) do podmiotu zużywającego i pośredniczącego?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-100/09/ZG
  Prawo do obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanego piwa o akcyzę zapłaconą od bezpośrednio użytych do jego wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych. Przedmiotowego obniżenia dokonuje poprzez wykazanie obliczonej kwoty pomniejszenia w polu 12 deklaracji AKC-4/C.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-375/09-2/CS
  Czy przedstawiony przez Spółkę sposób obliczania objętości M, która stanowi bioetanol (47%) jest prawidłowy? Czy przedstawiony przez Spółkę sposób obliczania objętości M, która stanowi biometanol (36%) jest prawidłowy? Czy przedstawiony powyżej w pkt a-d sposób obliczenia ilości litrów biokomponentu w 15 stopniach Celsjusza zawartych w wyprowadzanym paliwie jest prawidłowy? Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia określonego w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie zwolnień od każdego litra biokomponentu, która to ilość jest określana w sposób przedstawiony w pkt. a-d powyżej, przy założeniu, że paliwa te spełniają wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-98/09/ZG
  W przypadku produkcji energii elektrycznej sprzedawanej dystrybutorowi nie będącemu odbiorcą końcowym lub nabycia energii od dystrybutora w celu zużycia jej w ramach prowadzonej działalności związanej z produkcją energii jak również pozostałej działalności, Spółka nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż jest nabywcą końcowym. Natomiast podatnikiem podatku akcyzowego Spółka będzie tylko i wyłącznie w przypadku zużycia na potrzeby własnego przedsiębiorstwa wyprodukowanej przez siebie energii, z jednoczesnym zwolnieniem od podatku w przypadku bezpośredniego zużycia jej w celu produkcji tej energii lub w celu podtrzymania tych procesów produkcyjnych mających miejsce w elektrowniach. W przypadku zużycia energii elektrycznej do funkcjonowania pozostałej części przedsiębiorstwa zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 ustawy nie ma zastosowania.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-436/09-2/KB
  1. Czy energia elektryczna wytworzona przez urządzenie zostanie uznana za energię elektryczną wytworzoną z odnawialnych źródeł energii i na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11) zostanie zwolniona od akcyzy? 2. Czy energia elektryczna wytworzona przez urządzenie wyposażone w generator o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczona do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą oraz zużyta na potrzeby własne jest na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) zwolniona od akcyzy?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-101/09/ZG
  W zakresie w jakim Wnioskodawca (czyli podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej) nabywa energię elektryczną i ją zużywa na własne potrzeby staje się nabywcą końcowym. Tym samym w tym zakresie nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-416/09-2/KB
  sprzedaż energii elektrycznej podmiotowi posiadającemu co najmniej jedną z koncesji: na wytwarzanie, obrót, dystrybucję lub przesył energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne nie podlega w Spółce opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, za wyjątkiem sprzedaży podmiotowi posiadającemu tylko koncesję na wytwarzanie i zużywającemu tę energię.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-74/09-2/TW
  Czy na gruncie ustawy o podatku akcyzowym dodatek do paliw silnikowych wytwarzany poprzez zmieszanie węglowodorów aromatycznych z kopolimerami etylenu-octanu winylu podlega opodatkowaniu akcyzą?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-438/09-4/KB
  W przedstawionym stanie faktycznym producent przedmiotowych wyrobów nie ma obowiązku prowadzenia składu podatkowego, składania zabezpieczenia akcyzowego, a także składania deklaracji podatkowych dla potrzeb podatku akcyzowego. Ponadto producent może, żądać od swoich kontrahentów oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów. W przypadku użycia alkoholu etylowego zwolnionego ze względu na przeznaczenie niezgodnie z tym przeznaczeniem lub gdy nie zostaną zachowane warunki uprawniające do tego zwolnienia powstanie obowiązek podatkowy.W przedstawionym stanie faktycznym nabywca przedmiotowych wyrobów nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wyrobów, składania deklaracji podatkowych, a także do rejestracji dla potrzeb akcyzy.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-568/09/DG
  Jakie warunki muszą być spełnione przez Spółkę przy przemieszczaniu olejów smarowych objętych zerową stawką akcyzy w sytuacjach wskazanych w pkt II lit. a-c stanu faktycznego?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-366/09/DG
  Czy opodatkowanie olejów smarowych, które nie są wykorzystywane na cele opałowe bądź napędowe, jako domieszki bądź, które nie są przeznaczone do wykorzystania, oferowane na sprzedaż lub wykorzystywane jako paliwo silnikowe, lub jako dodatek lub rozcieńczalnik do paliw silnikowych jest zgodne z prawem wspólnotowym?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-372/09-2/JK
  Czy Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego zgodnie z art. 24 ustawy o podatku akcyzowym? Czy Spółka będzie musiała dokonywać wpłat miesięcznych, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku akcyzowym?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-567/09/DG
  Jakie warunki muszą być spełnione przez Spółkę dla zastosowania zwolnienia określonego w § 10 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień w sytuacjach wskazanych w pkt I lit. a-c stanu faktycznego?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-71/09-2/TW
  1. Czy postępowanie kontrahenta w pierwszym z przedstawionych przypadków, jest prawidłowe i czy w związku z tym Wnioskodawca powinien dokonać korekty deklaracji podatku akcyzowego za luty 2009 r. oraz czy powinien dokonać zapłaty różnicy podatku akcyzowego wraz z odsetkami za zwłokę? 2. Czy postępowanie kontrahenta w drugim przypadku, jest prawidłowe i czy w związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonywania korekty deklaracji podatku akcyzowego za luty 2009 r.?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-369/09-2/JK
  Czy ubytki paliw powstałe przy przemieszczeniu wyrobów zwolnionych z akcyzy ze składów podatkowych Spółki powinny podlegać opodatkowaniu akcyzą?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-316/09/DG
  1. Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym w związku z zakupem i przetwarzaniem benzenu Wnioskodawca ma nadal obowiązek prowadzenia składu podatkowego. 2. Czy ze względu na zakup metanolu, który jest przetwarzany na wyrób nieakcyzowy i niewielkie ilości, które są sprzedawane Spółka musi posiadać skład podatkowy?3. Jeżeli Wnioskodawca nie będzie posiadał składu podatkowego to z jaką stawką akcyzy powinien kupować benzen? 4. Czy Spółka nie posiadając składu podatkowego nadal będzie mogła sprzedawać cykloheksan? 5. Jaką stawką powinien być obciążony cykloheksan? 6. Z jaką stawka Spółka powinna sprzedawać inne towary, które mogą być użyte jako paliwo lub dodatek do paliwa np. metanol zakupiony z akcyzą 0 zł lub ze stawka 1822zł/1000l frakol? 7. Jak dokumentować sprzedaż cykloheksanu, metanolu, frakolu? 8. Czy nabywca musi być zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i czy Wnioskodawca musi spełniać jakieś dodatkowe warunki aby sprzedawać wyroby/towary akcyzowe własne jak i zakupione np. czy żądać jakiś dokumentów/oświadczeń od nabywcy potwierdzających na jaki cel został zakupiony dany towar, czy należy wystawiać jakieś specjalne dokumenty?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-488/09/DG
  1. Czy w przypadku sprzedaży olejów opałowych, napędowych grzewczych osobie fizycznej (nabywcy) oświadczenie uprawniające do zastosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15, może być złożone przez członków rodziny posiadających dowód nabywcy lub jego kserokopię? 2. Czy na oświadczeniu od nabywcy stwierdzającym, iż wyroby przeznaczone są do celów opałowych uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15, nabywca, jako czytelny podpis może złożyć parafkę sygnowaną pieczęcią imienną? Czy pomimo pieczęci imiennej wymagany jest od nabywcy czytelny podpis?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-366/09-2/CS
  Jeżeli Spółka wystawiła faktury korygujące, zwiększające wartość usług, które odnoszą się do stanu faktycznego, który wystąpił w okresie obowiązywania ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, zastosowanie będzie miał ww. przepis art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 08 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-347/09-2/JK
  Czy prawidłowym działaniem będzie uzupełnianie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze wzglądu na ich przeznaczenie w zakresie dotyczącym zużycia wyrobu akcyzowego raz na koniec danego miesiąca kalendarzowego?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-365/09-2/CS
  W opisanej sytuacji nie jest wymagane prowadzenie składu podatkowego, posiadanie statusu zarejestrowanego handlowca bądź niezarejestrowanego handlowca, nie jest wymagane przemieszczenie aromatów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, czy składanie zabezpieczenia akcyzowego.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-335/09-2/JK
  Czy upływ terminu płatności wynikającego z umowy lub z faktury w tym blankietu prognozowego zawierającego informację o szacunkowej ilości sprzedanej energii powoduje powstanie obowiązku zapłaty akcyzy za miesiąc upływu tego terminu płatności?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-340/09/DG
  1. Czy podmioty zużywające (uprawnione na podstawie art. 32 ustawy o podatku akcyzowym) nie objęte stałym nadzorem podatkowym (nabywające towary korzystając z procedury zwolnienia) są zobowiązane dołączony (przy wysyłce zamówionego przez siebie towaru) dokument przewozu dostarczyć do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego celem potwierdzenia? 2. Czy w związku z brakiem potrzeby urzędowego potwierdzenia dokumentu dostawy oraz w związku z brakiem konieczności zgłaszania przez podmioty zużywające nabycia towarów (korzystając z procedury zwolnienia) koniecznym jest dołączanie przez skład podatkowy Wnioskodawcy do tego typu wysyłek zamówionych towarów dokumentu przewozu?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-468/09-2/CS
  Skoro Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu alkoholem etylowym całkowicie skażonym, wymienionym w art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym, nie ma obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-263/09-4/CS
  podatek akcyzowy w zakresie zastosowania przepisów ustawy odnośnie wyrobów pochodzących z odzysku odpadów zawierających alkohol etylowy
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-96/09/ZG
  Prawo do obniżenia kwoty akcyzy należnej od wyprodukowanego piwa o akcyzę zapłaconą od bezpośrednio użytych do jego wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych. Przedmiotowego obniżenia dokonuje poprzez wykazanie obliczonej kwoty pomniejszenia w polu 12 deklaracji AKC-4/C.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-428/09-4/MPe
  Nabywane przez Spółkę jako podmiot zużywający, mieszaniny zużywane wyłącznie do produkcji napojów bezalkoholowych, podlegają zwolnieniu od akcyzy i ich nabywanie nie powinno odbywać się poprzez składy podatkowe. Spółka nie jest też zobowiązana do prowadzenia dodatkowej ewidencji.
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-263/09-4/CS
  podatek akcyzowy w zakresie zastosowania przepisów ustawy odnośnie wyrobów pochodzących z odzysku odpadów zawierających alkohol etylowy
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-312/09/DG
  Czy w sytuacji przedstawionej w powyższym stanie faktycznym, samochody ciężarowe zakupione w transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez Spółkę, które to przed dokonaniem rejestracji na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zostałyby dostosowane do wymagań odbiorcy finalnego, a następnie sprzedane staną się przedmiotem obciążenia podatkiem akcyzowym na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-456/09-2/MPe
  Stawka podatku dla wyrobów o kodach CN 3403 99 90, CN 3403 19 99, CN 3403 99 10.
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-433/09-2/MPe
  stawki podatku oraz znakowanie i barwienie wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 19 25; CN 2710 19 29.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-92/09/ZG
  W przypadku produkcji energii elektrycznej sprzedawanej dystrybutorowi nie będącemu odbiorcą końcowym lub nabycia energii od dystrybutora w celu zużycia jej w ramach prowadzonej działalności związanej z produkcją energii jak również pozostałej działalności, Spółka nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż jest nabywcą końcowym. Natomiast podatnikiem podatku akcyzowego Spółka będzie tylko i wyłącznie w przypadku zużycia na potrzeby własnego przedsiębiorstwa wyprodukowanej przez siebie energii, z jednoczesnym zwolnieniem od podatku w przypadku zużycia jej w celu produkcji tej energii lub w celu podtrzymania tych procesów produkcyjnych mających miejsce w biogazowni.
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-319/09-2/CS
  Jeśli wysokość kwoty zabezpieczenia akcyzowego nie będzie pokrywać powstałej zaległości podatkowej, upoważniony organ może egzekwować tę zaległość od podmiotu, który złożył zabezpieczenie akcyzowe jak również z majątku Spółki.
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443W-31/09/DG
  Czy opisane w stanie faktycznym wyroby (produkt I oraz produkt II) winny być opodatkowane stawką akcyzy właściwą dla pozostałych paliw opałowych określoną w art. 89 ust. 1 pkt 15 tiret drugie ustawy w sytuacji gdy, sprzedaż tych wyrobów odbywać się będzie przy spełnieniu warunków określonych w art. 89 ust. 5-15 ustawy o podatku akcyzowym?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-295/09-5/JK
  Czy Wnioskodawca zobligowany jest do uiszczania opłaty akcyzowej od wykorzystanej na potrzeby własne (produkcja energii) energii?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-268/09-4/JK
  Czy Oddział dokonujący czynności nabycia wewnętrzwspólnotowego samochodów osobowych ma podstawy prawne do korygowania podstawy opodatkowania z tytułu rabatu potransakcyjnego?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-467/09-2/MPe
  w zakresie zwolnienia alkoholu etylowego skażonego skażalnikami właściwymi dla Łotwy
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-57/09-2/TW
  Czy w związku z nabyciem przedmiotowego rozcieńczalnika na Spółce ciąży obowiązek rejestracyjny przewidziany w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-45/09-4/TW
  Czy Wnioskodawca może wyrób w postaci rozcieńczalnika "X" o składzie: toluen 60% 2%, izopropanol 30% ± 2%, octan etylu 10% ± 2%, sprzedawać dalej podmiotom odsprzedającym tylko z zastosowaniem oświadczeń?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-350/09/DG
  Czy Wnioskodawca jest objęty dyspozycją art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) przez to w znaczeniu tego przepisu jego działalność w zakresie produkcji energii w skojarzeniu jest działalnością elektrociepłowni i w związku z tym energia elektryczna zużyta u Wnioskodawcy na potrzeby wytworzenia ciepła w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej jest zwolniona od podatku akcyzowego?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-302/09-2/JK
  Czy podatnikiem podatku akcyzowego jest dostawca energii dla podmiotu wynajmującego, pomimo, że wynajmujący energii nie zużywa sam a jej kosztami obciąża (refakturuje) podmiot posiadający koncesję na obrót?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-251/09-4/JK
  Czy powstanie u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu podatku akcyzowego w związku ze zużyciem energii elektrycznej?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-53/09-2/TW
  Czy tłuszcz zwierzęcy o kodach CN 1501-1506 wytwarzany przez Spółkę oraz zużywany przez nią bądź oferowany na sprzedaż dla celów opałowych od dnia 1 marca 2009 r. stanowi wyrób akcyzowy w rozumieniu nowej ustawy akcyzowej i w konsekwencji podlega opodatkowaniu akcyzą?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-84/09/JK
  W przypadku gdy Wnioskodawca - producent energii w małej elektrowni nie zużywa energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy, nie będzie obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-82/09/ZG
  W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku Wnioskodawcy nie wystąpi żadna ze wskazanych tam czynności będąca przedmiotem opodatkowania akcyzą, a producent energii w elektrowni, nabywający energię elektryczną do celu podtrzymywania procesów produkcyjnych, nie będzie obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-79/09/ZG
  Oleje smarowe przeznaczone na cele inne niż opałowe lub napędowe są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zarówno w świetle uregulowań wspólnotowych jak również krajowych.
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-78/09/JK
  Wnioskodawca jako podmiot zużywający wypełnia warunki zwolnienia przewidziane dla podmiotu zużywającego określone w przepisach art. 32 ust. 5-13 ustawy, czyli będzie prowadził ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz jest już podmiotem, który złożył zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego jako podmiot prowadzący działalność w zakresie wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy.
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-346/09/DG
  Czy Spółka jest zobowiązana do deklarowania i zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą i mających za przedmiot glicerynę techniczną wskazaną w stanie faktycznym i przeznaczoną na cele tam wskazane?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-308/09/DG
  Czy ujęcie w deklaracji za miesiąc kwiecień podatku akcyzowego od sprzedanej energii w miesiącu marcu jest prawidłowe?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-310/09/DG
  Czy w związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z podatku akcyzowego? Jeśli tak to jakie wymogi powinna spełniać?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-335/09/DG
  Czy cydr w puszkach lub butelkach (opakowaniach jednostkowych) nabywany wewnątrzwspólnotowo do składu podatkowego, który następnie jest sprzedawany i wyprowadzany ze składu podatkowego podlega obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-291/09/DG
  Czy w opisanym stanie faktycznym sposób rozlewu węglowodorów gazowych w stanie skroplonym do zbiorników zamontowanych na wózkach widłowych będzie traktowany jako rozlew węglowodorów gazowych do butli gazowych w składzie podatkowym w rozumieniu § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego i czy zbiorniki zamontowane w wózkach widłowych należy traktować jako butle gazowe w rozumieniu § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 23, poz. 228 z 2009r)?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-351/09/DG
  Czy zgodnie z art. 32 ust. 1 i 3 ustawy akcyzowej Spółka jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia od akcyzy w przypadku dostawy paliwa bezpośrednio ze zbiorników w magazynie Spółki działającej jako podmiot pośredniczący do podmiotu zużywającego (z uwzględnieniem pozostałych warunków stosowania zwolnienia) w sytuacji, gdy sprzedaż paliwa lotniczego odbywałaby się do pośrednika handlowego nie uczestniczącego w łańcuchu fizycznych dostaw paliwa?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-292/09-3/JK
  Czy Spółka powinna rozliczyć się z podatku akcyzowego zarówno od energii elektrycznej zakupionej i zużytej dla celów prowadzenia działalności podstawowej jak i zakupionej celem odsprzedaży odbiorcom końcowym?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-292/09-2/JK
  Czy Spółka powinna rozliczyć się z podatku akcyzowego zarówno od energii elektrycznej zakupionej i zużytej dla celów prowadzenia działalności podstawowej jak i zakupionej celem odsprzedaży odbiorcom końcowym?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-497/09/DG
  Czy interpretacja indywidualna Biura Informacji Podatkowej (IBPP3/443-80/08/DG z dnia 30 kwietnia 2008r. jest nadal obowiązująca w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r.?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-496/09/DG
  Czy produktami na bazie alkoholu skażonego, oznaczonymi kodem CN 2207 20 00 (zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2) nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, można dokonywać wymienionego w powyższym opisie obrotu bez konieczności rejestracji podmiotu (zgodnie z art. 16 przedmiotowej ustawy) oraz poza składem podatkowym?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-283/09/DG
  1. Czy rozcieńczalnikami i koncentratem płynu do spryskiwaczy, oznaczonymi kodem CN 3814 00 90 oraz 3820 00 00, można dokonywać wymienionego w powyższym opisie obrotu (zakup, modyfikacja, sprzedaż) bez konieczności rejestracji podmiotu (zgodnie z art. 16 przedmiotowej ustawy) oraz poza składem podatkowym? 2. Czy konieczność rejestracji podmiotu w przypadku obrotu rozcieńczalnikami i koncentratem płynu do spryskiwaczy (zakup, modyfikacja, sprzedaż), wiąże się również z obowiązkiem wniesienia zabezpieczenia akcyzowego, skoro wyrób jest zwolniony?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-282/09/DG
  1. Czy produktami na bazie alkoholu etylowego całkowicie skażonego wg rozp. UE nr 3199/93, oznaczonymi kodem CN 2207 20 00 (zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1,2), nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, można dokonywać wymienionego w powyższym opisie obrotu bez konieczności rejestracji podmiotu (zgodnie z art. 16 przedmiotowej ustawy) oraz poza składem podatkowym? 2. Czy konieczność rejestracji podmiotu w przypadku alkoholu całkowicie skażonego wg rozporządzenia UE nr 3199/93 wiąże się również z obowiązkiem wniesienia zabezpieczenia akcyzowego, skoro jest to wyrób zwolniony? 3. czy modyfikując alkohol całkowicie skażony wg rozporządzenia (WE) nr 3199/93 substancjami chemicznymi niebedącymi wyrobami akcyzowymi, można nadać powyższej mieszaninie dowolna nazwę handlową np. "Rozcieńczalnik XX" oraz zmienić kod CN z 2207 20 00 na 3814 00 90? 4. czy maksymalne normy ubytków ustalone dla alkoholu etylowego skażonego (zgodnie z Dz. U. nr 32 poz. 242, § 2 ust. 1 pkt 1) dotyczą również alkoholu całkowicie skażonego wg rozporządzenia (WE) nr 3199/99?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-283/09/DG
  1. Czy rozcieńczalnikami i koncentratem płynu do spryskiwaczy, oznaczonymi kodem CN 3814 00 90 oraz 3820 00 00, można dokonywać wymienionego w powyższym opisie obrotu (zakup, modyfikacja, sprzedaż) bez konieczności rejestracji podmiotu (zgodnie z art. 16 przedmiotowej ustawy) oraz poza składem podatkowym? 2. Czy konieczność rejestracji podmiotu w przypadku obrotu rozcieńczalnikami i koncentratem płynu do spryskiwaczy (zakup, modyfikacja, sprzedaż), wiąże się również z obowiązkiem wniesienia zabezpieczenia akcyzowego, skoro wyrób jest zwolniony?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-289/09/DG
  1. Który urząd Celny będzie właściwy w sprawie zwrotu przedmiotowej akcyzy?2. Jaki dokument należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który potwierdziłby wysokość zapłaconego podatku akcyzowego?3. Zważywszy na fakt, iż Wnioskodawca nie posiada faktury zakupu z wyodrębnioną kwotą akcyzy a Generalny Importer nie ma obowiązku w świetle obecnie obowiązujących przepisów podać wysokości tego podatku, poza tym kwota ta nie figuruje również na potwierdzeniu zapłaty podatku akcyzowego wydanym przez Urząd Celny, (Wnioskodawca nie zna wysokości zapłaconego podatku akcyzowego) w jaki sposób mamy określić kwotę akcyzy, o której zwrot występujemy?
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-284/09-2/JK
  Czy Spółka zużywająca gaz do napędu wózków widłowych zwolnionych z akcyzy na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-274/09-2/JK
  1. Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie kosmetyków wytworzonych z dodatkiem alkoholu skażonego bitrexem z kraju członkowskiego Unii Europejskiej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?2. Czy nabycie od producenta polskiego kosmetyków wytworzonych z dodatkiem alkoholu skażonego bitrexem, który to alkohol zakupił w kraju członkowskim Unii Europejskiej, gdzie bitrex jest dopuszczony do użytku - alkohol ten nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem akcyzowym?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-258/09-2/CS
  Jeżeli przedmiotowy produkt, w postaci masy aromatycznej, emitującej w wyniku spalania zapach, przeznaczonej do kominków i palenisk w celu odświeżania i odwaniania pomieszczeń - nie będzie się nadawał do bezpośredniej konsumpcji (do palenia), - w tej sytuacji nie będzie podlegał ustawie o podatku akcyzowym.
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-207/09-4/CS
  W przypadku samochodów, nabytych przed 1 marca 2009 r., gdzie kwota należnej akcyzy z tytułu zakupu samochodu osobowego została naliczona, jednakże równocześnie kwota ta została odliczona od kwoty podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów na terytorium kraju, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. W konsekwencji Wnioskodawca w odniesieniu do wspomnianych samochodów będzie zobowiązany do naliczenia podatku akcyzowego z tytułu ich późniejszej sprzedaży na terytorium kraju.
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-73/09/JK
  Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu wskazanych we wniosku czynności sprzedaży i nabycia zużywanej następnie energii elektrycznej, nie ma tym samym obowiązku rejestracji, składania deklaracji podatkowych, prowadzenia ewidencji zwolnionej od akcyzy energii elektrycznej oraz składania oświadczeń.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-277/09-2/MPe
  w przypadku samochodów, nabytych przed 1 marca 2009 r., zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. W konsekwencji Wnioskodawca w odniesieniu do przedmiotowych samochodów będzie zobowiązany do naliczenia podatku akcyzowego z tytułu ich późniejszej sprzedaży na terytorium kraju.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-267/09/DG
  Kto w imieniu nabywcy upoważniony jest do składania podpisu na oświadczeniu o przeznaczeniu olejów opałowych, napędowych grzewczych na cele opałowe? Czy ww. podpis musi być złożony przez właściciela lub osoby reprezentujące spółkę zgodnie z wpisem do KRS, czy też podpis ten może być złożony przez osoby odpowiedzialne za zużycie tych produktów np. kierownika, dyrektora lub innych pracowników firmy?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-83/09-2/TW
  Jaki jest zakres pojęć "zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej" i "zużycie tej energii w celu podtrzymywania tych procesów produkcyjnych", które są wymienione w art. 30 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-266/09/DG
  - Czy benzol jako wyrób energetyczny powinien mieć stawkę 0 złotych?- Czy przy zerowej stawce akcyzy występuje obowiązek obliczania i wpłacania akcyzy za dzienne okresy rozliczeniowe w terminach do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ubytek jeśli posiadamy decyzje o dopuszczalnych normach ubytku, a jeśli nie to czy w związku z tym Wnioskodawca jest zobligowany do składania miesięcznych deklaracji?- Czy konieczne jest nadal utrzymywanie generalnego zabezpieczenia akcyzowego?- Czy przemieszczanie benzolu w ramach stawki 0 zł pomiędzy składami podatkowymi w dostawach wewnątrzwspólnotowych i przemieszczeń na terytorium kraju może odbywać się za dokumentem ADT?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-250/09/DG
  Czy prawidłowe jest określanie różnic w masie towarów (ubytków lub nadwyżek) dla celów podatkowych bez uwzględniania błędów granicznych dopuszczalnych wag, jeżeli różnice te mieszczą się w granicach błędów granicznych dopuszczalnych wag nieautomatycznych wykorzystywanych przez Spółkę, a w konsekwencji czy możliwe jest powstanie w Spółce zobowiązań podatkowych na podstawie art. 5 ust 1 Uopa, jeżeli podstawą do określenia wysokości zobowiązań nie są faktyczne różnice masy towarów lecz różnice wynikające z nieuwzględniania w procesie ważenia dopuszczalnych błędów przyrządów pomiarowych związanych z ich klasą dokładności?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-206/09-4/JK
  Czy produkcja i sprzedaż aromatu owocowego, w którym zawartość alkoholu etylowego przekracza 1,2% jest zwolniona od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) bez dodatkowych warunków stosowania zwolnienia od akcyzy? Czy Spółka w związku ze zwolnieniem od akcyzy aromatu owocowego, w którym zawartość alkoholu etylowego przekracza 1,2% jest zobowiązana do produkcji tego aromatu w składzie podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11)?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-299/09/DG
  Czy świetle znowelizowanej ustawy akcyzowej zużycie lub dalsza sprzedaż przez Wnioskodawcę energii elektrycznej już opodatkowanej przez dystrybutora posiadającego koncesję, zakupionej od nabywcy końcowego, będzie wyłączona z opodatkowania?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-247/09-2/MPe
  Alkohol etylowy zawarty w aromatach służących do wytworzenia artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości jest zwolniony od podatku akcyzowego na podstawie ww. art. 30 ust. 9 pkt. 5.
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-252/09-2/SM
  określenie podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu powstania nadmiernych ubytków w czasie przemieszczania gazu płynnego LPG
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-241/09-2/CS
  Podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej jest podmiot będący nabywcą końcowym zużywający energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii nabywcy końcowemu.
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-250/09-2/KB
  W opisanym stanie faktycznym, przepis art. 16 ust. 1 ustawy nie znajduje zastosowania, co oznacza, że Spółka jest obowiązana przed dniem rozpoczęcia działalności w zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2 powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego, w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-381/09-4/KB
  Czy złote i srebrne żetony są wyrobami akcyzowymi?W jakiej wysokości i kiedy należałoby odprowadzić podatek akcyzowy?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-240/09-2/SM
  możliwość zastąpienia dokumentu dostawy własnym dokumentem, tj. kwitem bunkrowym
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-60c/09/ZG
  Sprzedawca oleju opałowego zamierzający zastosować stawkę właściwą dla oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych powinien uzyskać (otrzymać) prawidłowo sporządzone oświadczenie w chwili sprzedaży oleju. Oświadczenie spełniające wymogi formalne może zostać zawarte w fakturze wystawionej momencie sprzedaży.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-62/09/ZG
  Sprzedawca powinien uzyskać od nabywcy oświadczenie formie papierowej, które powinno zawierać czytelny podpis nabywcy. Tak uzyskane oświadczenie w oryginalnej postaci należy dołączyć do kopii faktury. W przypadku stosowania procedury uzyskiwania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów w sposób zaprezentowany we wniosku, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do stosowania stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b.
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-60a/09/ZG
  W świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym, podmiot sprzedający olej opałowy i zamierzający zastosować stawkę właściwą dla oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych powinien uzyskać od nabywcy oświadczenie które, w zakresie art. 89 ust. 6 pkt 5 ustawy, powinno zawierać czytelny podpis.
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-60b/09/ZG
  Złożenie oświadczenia w późniejszym terminie, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w akcyzie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy, bowiem sprzedający nie wypełni warunku uprawniającego do korzystania ze stawki preferencyjnej (nie będzie dysponował w momencie sprzedaży oświadczeniem o przeznaczeniu oleju do celów opałowych).
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-61/09/ZG
  Wnioskodawca będąc podmiotem pośredniczącym w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie jest zobowiązany do stosowania wszystkich warunków zwolnienia, wśród których znajduje się m.in. obowiązek wystawienia dokumentu dostawy oraz prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy z elementami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy.
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-224/09-2/JK
  Czy nielegalny pobór energii elektrycznej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jako zużycie energii elektrycznej?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-223/09-2/JK
  Czy nielegalny pobór energii elektrycznej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jako zużycie energii elektrycznej?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-32/09-3/TW
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji zużycia alkoholu etylowego całkowicie skazonego?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-201/09-2/CS
  Sprzedaż wyrobów akcyzowych - olejów opałowych i napędowych nabytych z importu przez Spółkę, jako uprawnionego nabywcę przed dniem 1 marca 2009 r. z przeznaczeniem na cele żeglugowe może być prowadzona po 1 marca 2009 r. na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do dnia 1 marca 2009 r. tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.).
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-364/09-2/KB
  Czy i w jaki sposób Spółka będąca producentem wyrobów akcyzowych (tj. piwa) może odliczyć akcyzę zawartą w zużytych do produkcji surowcach, materiałach np. energii elektrycznej, oleju opałowym itp.?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-26/09-2/TK
  Czy Wnioskodawca posiadający skład podatkowy, po wprowadzeniu alkoholu etylowego o kodach CN 2207 10 00, CN 2208 90 91 i CN 2208 90 99 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na teren składu podatkowego i wystawieniu nowych dokumentów ADT i WzS, na podstawie wykonanych czynności przyjęcia sposobem objętościowym w autocysternie, bez rozładunku tej cysterny może dokonać dalszej sprzedaży?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-408/09-2/KB
  Czy produkowane przez Spółkę produkty o kodzie CN 3811 90 00 0, nie wykorzystywane bezpośrednio do celów opałowych i napędowych:1. posiadają stawkę akcyzową 0 zł oraz2. nie podlegają procedurze zawieszenia akcyzy i nie wymagają dokumentów ADT w transporcie między składami podatkowymi?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-209/09-2/JK
  Czy przedmiotowe wyroby tytoniowe wykorzystywane do testów produkowanych przez firmę maszyn mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228)?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-177/09-5/CS
  Czy samochody I w wariantach i wersjach podanych powyżej nabywane wewnątrzwspólnotowo, niezarejestrowane na terytorium Polski są przedmiotem opodatkowania akcyzą?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-324/09-4/KB
  Jakie warunki musi spełnić podpis osoby podpisującej oświadczenie o przeznaczeniu oleju napędowego grzewczego nabywanego z przeznaczeniem do celów opałowych lub do dalszej sprzedaży z przeznaczeniem do celów opałowych, aby uznać go za czytelny podpis składającego oświadczenie, zgodnie z brzmieniem przepisów art. 89 ust. 6 pkt 5 oraz ust. 8 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym?Czy w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz podmiotów wymienionych w art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, można uznać za czytelny podpis osoby składającej oświadczenie (spełniający warunki przepisów art. 89 ust. 6 pkt 5 oraz ust. 8 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym), podpis składany przez taką osobę w sposób przez nią zwyczajowy, wraz z pieczęcią imienną tej osoby, wskazującą jej imię i nazwisko?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-249/09/DG
  1. Czy Wnioskodawca podlega obowiązkowi rejestracji jako podmiot zużywający w odniesieniu do surowca o kodzie CN 2711 13 97?2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenie szczegółowej ewidencji zużywania surowca CN 2711 13 97 oraz CN 2711 12 11? Jeśli tak to w jakiej formie i w jakim stopniu szczegółowości?3. Czy Wnioskodawca zobligowany jest do ustalenia norm zużycia surowca/surowców w porozumieniu z Urzędem Celnym? Jeśli tak to w jakiej formie?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-167/09-4/JK
  1. Co należy rozumieć przez akcyzę zapłaconą przy nabyciu towarów akcyzowych niezharrnonizowanych (samochodów osobowych), o której mowa w art. 79 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r.?2. Kiedy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (samochodów osobowych), związaną ze sprzedażą opodatkowaną?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-172/09-2/CS
  1. Co należy rozumieć przez akcyzę zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (samochodów osobowych), o której mowa w art. 79 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r.?2. Kiedy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (samochodów osobowych), związanej ze sprzedażą opodatkowaną ?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-168/09-2/JK
  Czy zakup na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zdekompletowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem na części sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym a także czy następnie sprzedaż tych części również podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-480/07-12/SM
  zwrot do producenta wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i prawo do pomniejszenia akcyzy o kwotę podatku od tych wyrobów
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-276/09/DG
  Czy podmiot dostarczający wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie ma obowiązek sprawdzić, czy podmiot zużywający prowadzi działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz czy uzyskał pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-421/09/DG
  Czy w stosunku do Samochodów nabytych przez Spółkę przed dniem 1 marca 2009, lecz przed tą datą nie sprzedanych na terytorium kraju (zostaną sprzedane po 1 marca 2009r.), zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-196/09/DG
  W jaki sposób winien zostać udokumentowany przez podmiot dostarczający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie stan wynikły na skutek wystąpienia sytuacji, gdy dostawa tych wyrobów nie zostanie zrealizowana zgodnie z danymi naniesionymi do dokumentu dostawy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu dostarczającego, w szczególności gdy: 1) podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej odmówi okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, 2) podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie nie okaże podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3, 3) ilość wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie naniesiona do dokumentu dostawy zgodnie z zamówieniem podmiotu zużywającego jest mniejsza od ilości tych wyrobów faktycznie przez podmiot zużywający odebranej?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-209/09/DG
  Czy Spółka może przyjąć jako podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu WNT Samochodów, nabytych od Kontrahenta, niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, cenę sprzedaży należną Kontrahentowi niemieckiemu określoną na fakturach / rachunkach wystawionych przez Kontrahenta, w sytuacji, gdy Spółka nie jest w stanie ustalić zadeklarowanej przez tegoż Kontrahenta wartości celnej z tytułu importu Samochodów z Japonii?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-15/09-2/TW
  Czy przekazanie przez Wnioskodawcę wyprodukowanych samochodów osobowych w ramach zawartej z wyspecjalizowanymi podmiotami z grupy producenta lub podmiotami trzecimi umów zlecenia na przeprowadzenia testów technicznych samochodów będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-151/09-2/CS
  AD.1 Gdy zostanie potwierdzony odbiór wyrobów akcyzowych na dokumencie ADT i przedstawiony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w celu opieczętowania urzędowymi pieczęciami, powyższe wyroby mogą zostać przemieszczone poza obszar "Miejsca Odbioru". AD.2 Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca lub niezarejestrowanego handlowca powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-151/09-3/CS
  AD.1 Wnioskodawca może zwrócić do dostawcy krajowego wycofany ze sprzedaży towar, lecz przed upływem terminu ważności znaków podatkowych. AD.2 W sytuacji, gdy towar jest wycofany z oferty przed upływem terminu ważności znaków podatkowych, przeznaczony ponownie do sprzedaży – może zostać zwieziony ze stoisk sklepowych w miejsce docelowe, w celu dokonania zbiorczego spisu i przedstawienia go w celu potwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-151/09-2/CS
  AD.1 Gdy zostanie potwierdzony odbiór wyrobów akcyzowych na dokumencie ADT i przedstawiony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w celu opieczętowania urzędowymi pieczęciami, powyższe wyroby mogą zostać przemieszczone poza obszar "Miejsca Odbioru". AD.2 Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca lub niezarejestrowanego handlowca powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-151/09-3/CS
  AD.1 Wnioskodawca może zwrócić do dostawcy krajowego wycofany ze sprzedaży towar, lecz przed upływem terminu ważności znaków podatkowych. AD.2 W sytuacji, gdy towar jest wycofany z oferty przed upływem terminu ważności znaków podatkowych, przeznaczony ponownie do sprzedaży – może zostać zwieziony ze stoisk sklepowych w miejsce docelowe, w celu dokonania zbiorczego spisu i przedstawienia go w celu potwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-156/09-3/CS
  AD.3 W przypadku, gdy nabywane wyroby są przeznaczone do własnych celów opałowych oraz do dalszej odsprzedaży, nabywca ma obowiązek dokonania określenia (odrębnie) ilości wyrobów przeznaczonych do tych celów. AD.5 Podpisem jest wyłącznie znak napisany, który w sposób czytelny wskazuje nazwisko osoby podpisującej. Pieczęć imienna osoby składającej podpis, może pełnić jedynie funkcję uzupełniającą.
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-16/09-2/TW
  Czy określana przez Spółkę cena sprzedaży wyprodukowanych samochodów osobowych na rzecz kontrahenta stanowi prawidłowo ustaloną podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu dokonywanej przez nią sprzedaży na terytorium kraju?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-222/09/DG
  Jakie stawki podatku akcyzowego są odpowiednie dla wyrobów akcyzowych ujętych w nomenklaturze scalonej CN o kodach wymienionych przez Spółkę?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-257/09/DG
  - Czy w przypadku zakupu i dalszej odsprzedaży wyrobów energetycznych Wnioskodawca może kupować te wyroby z nową stawką akcyzową (0%) bez dodatkowych formalności w postaci ustalenia "norm zużycia"?- Czy w przypadku zakupu wyrobów energetycznych przeznaczonych do produkcji innych odczynników chemicznych Wnioskodawca musi mieć określone "normy zużycia" mimo przeważający obrót (ponad 90%) służy do dalszej odsprzedaży?- Czy o obydwu przypadkach Wnioskodawca musi składać producentowi oświadczenia o stosowaniu tych wyrobów do celów innych niż napędowe i opałowe? Czy takie oświadczenia mogą być roczne czy do każdej dostawy? Czy odsprzedając dalej do hurtowni, odbiorcy wnioskodawcy winni składać powyższe oświadczenia?
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-11/09-2/TW
  Czy Wnioskodawca podlega obowiązkowi rejestracji?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-39/09/JK
  Podmiot produkujący energię elektryczną i zużywający część tej energii w produkcji oraz podtrzymywaniu procesów produkcyjnych energii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-37/09/JK
  Podmiot produkujący energię elektryczną i zużywający część tej energii w produkcji oraz podtrzymywaniu procesów produkcyjnych energii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-36/09/ZG
  Podmiot produkujący energię elektryczną i zużywający część tej energii w produkcji oraz podtrzymywaniu procesów produkcyjnych energii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-35/09/ZG
  Podmiot produkujący energię elektryczną i zużywający część tej energii w produkcji oraz podtrzymywaniu procesów produkcyjnych energii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-100/09-5/CS
  Czy T. i R. są wyrobami akcyzowymi w myśl ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? Czy w związku z nabyciem tych wyrobów przed 01.05.2004 r. u Spółki doszło do powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym ? Jeśli organ podatkowy uzna, że nabycie T. i R. było związane z powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym - w którym momencie doszło do powstania obowiązku podatkowego przed 01.05.2004 r. ? Czy i kiedy Spółka powinna zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego i czy powinna składać deklaracje podatkowe ?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-45/09/ZG
  Przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, nie precyzują podmiotu uprawnionego do wydania dokumentu potwierdzającego, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana. Jednak dokument ten należy załączyć każdorazowo do składanego wniosku o zwrot podatku.
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-158/09/DG
  Czy zgodnie z art. 47 ust. 1 cyt. ustawy o podatku akcyzowym należy przyjąć, że wyrób o nazwie B. i kodzie CN 2707 50 mimo, że posiada stawkę "0" to jego produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym? A może należy rozumieć, że skoro zapis w art. 47 ust. 1 o treści: "objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa" znajduje się po przecinku to dotyczy odrębnie i "produkcji wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy" i "wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy" skutkując tym samym zwolnieniem z obowiązku produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym? Jeżeli jednak nie ma zwolnienia, to czy na podstawie art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku akcyzowym produkując ww. wyrób poza składem podatkowym Spółka mogłaby skorzystać z przedpłat na produkcję B. z obowiązkiem składania zerowych deklaracji z tytułu przedpłat za okresy miesięczne?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/0812/1/FLL/09/2826
  objęcie obowiązkiem podatkowym i obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy suplementu diety (PKWiU 15.89.14-90.99)
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-236/09/DG
  Według jakiej stawki podatku akcyzowego Wnioskodawca ma opodatkować zużycie metanu wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej ?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-166/09-2/JK
  Czy Spółka jako lokalny wytwórca niewielkiej ilości energii elektrycznej spełnia przesłanki ustawowe do zakwalifikowania go jako podatnika w podatku akcyzowym - nabywcy końcowego energii elektrycznej?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-100/09-3/CS
  Czynnością która podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jest nabycie wewnatrzwspólnotowe. Przedstawione we wniosku oleje smarowe i benzyny specjalne są wyrobami akcyzowymi. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3, poz. 11 ), wyroby o kodzie CN 2710 11 21 są objęte stawką zerową, natomiast oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 91 mogą korzystać ze zwolnienia przy spełnieniu warunków, określonych w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Ponadto, aby Wnioskodawca mógł nabywać wewnątrzwspólnotowo wymienione we wniosku wyroby, musi spełniać określone procedury, dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych.
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-172/09/ŁW
  prawo do obniżenia kwoty akcyzy należnej o kwotę akcyzy zapłaconej od alkoholu etylowego zużytego do produkcji alkodrinków zareklamowanych i zwróconych przez kontrahenta w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-24/09/ZG
  Oleje smarowe przeznaczone na cele inne niż opałowe lub napędowe są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zarówno w świetle uregulowań wspólnotowych jak również krajowych.
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-167/09/IK
  nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu kempingowego
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-321/09/DG
  Czy właściwe jest uznanie, że ciężar udokumentowania prawa do nabywania energii elektrycznej bez akcyzy lub utraty tego prawa, spoczywa na nabywcy i sprzedawca nie powinien ponosić skutków podatkowych za działania na które nie ma wpływu bezpośredniego. Zmiana statusu nabywcy powinna nastąpić od najbliższego rozpoczynającego się umownego okresu rozliczeniowego. Dokonanie sprzedaży bez akcyzy przenosi ewentualny skutek podatkowy na nabywcę, zaś dokonanie sprzedaży z akcyzą podmiotowi nie będącemu nabywcą końcowym, uprawnia go (nabywającego) do zwrotu podatku?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-322/09/DG
  Czy w świetle brzmienia przepisu art. 162 ust. 1, 2 i 3 właściwe jest uznanie, że sprzedawca energii elektrycznej jest zobowiązany uwzględnić akcyzę należną za zakończony okres rozliczeniowy na wystawianej nabywcy końcowemu fakturze, z proporcjonalnym (w stosunku do faktycznego zużycia całkowitego) określeniem ilości energii elektrycznej odebranej w okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy akcyzowej?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-320/09/DG
  Czy w świetle brzmienia przepisu art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2009 roku, Nr 3, poz.11) właściwe jest uznanie, że umorzenie certyfikatów pochodzenia energii za źródeł odnawialnych powinno zostać tylko ujęte wartościowo w pozycji "Zwolnienia i obniżenia" deklaracji podatkowej AKC-4/H bez obowiązku wprowadzenia tego zdarzenia do ewidencji energii elektrycznej, o której mowa w art. 91 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym lub innego, odrębnego rejestru?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-319/09/DG
  Czy w świetle brzmienia przepisu art. 9 ust. 1 i 6 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym właściwe jest uznanie, że w przypadku nie zaewidencjonowanego u sprzedawcy poboru energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego (nielegalny pobór energii elektrycznej z sieci OSD lub kradzież energii) podatnikiem akcyzy nie jest Spółka z o. o., lecz nabywca końcowy lub OSD jako podmiot, który szacuje wielkość straty i dochodzi z tego tytułu odszkodowania?
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-127/09/DG
  1. Czy w świetle brzmienia przepisu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym właściwe jest uznanie, że jeżeli okres rozliczeniowy za energię elektryczną jest dłuższy niż 2 miesiące (np. 4 bez faktur prognozowych lub 6 miesięcy z dwumiesięcznymi fakturami prognozowymi - "zaliczkami"), to na potrzeby składania deklaracji nie należy szacować ilości energii i wartości akcyzy za okresy jednomiesięczne, lecz obliczać i wpłacać podatek akcyzowy po zaewidencjonowaniu sprzedaży w rejestrach podatku od towarów i usług VAT po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego (w tym okresu prognozowego)? 2. Czy właściwe jest uznanie, że jeżeli po zakończeniu umownego okresu rozliczeniowego udokumentowane zostanie odprowadzenie przez podatnika podatku akcyzowego od większej lub mniejszej ilości sprzedaży niż faktycznie dokonana w okresie rozliczeniowym (dodatnie lub ujemne saldo rozliczenia finansowego i ilościowego, będące skutkiem pobrania przez nabywcę końcowego w okresie rozliczeniowym większej lub mniejszej ilości energii elektrycznej niż ilości prognozowana, od której został odprowadzony podatek akcyzowy na podstawie blankietów prognozowych), to wielkość (MWh, kWh) i wartość (zł) zaniżona powinna zostać ujęta w ewidencji miesiąca sprzedaży (daty odczytu) z terminem płatności właściwym do terminu płatności faktury rozliczeniowej, a zawyżona (nadpłacony podatek akcyzowy) powinna obniżyć zobowiązanie podatkowe w terminie płatności właściwym dla daty wystawienia faktury rozliczeniowej.
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-150/09/DG
  Czy po 1 marca 2009 roku sprzedaż, nie zarejestrowanego wcześniej na terenie kraju ambulansu drogowego klasyfikowanego do kodu CN 8705, przerobionego z nabytego uprzednio na terenie kraju samochodu ciężarowego, będzie podlegała podatkowi akcyzowemu?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-169/09/DG
  Czy w przypadku nabycia energii elektrycznej w opisany wyżej sposób Wnioskodawca powinien być traktowany jako nabywca końcowy, czy też nie jest nabywcą końcowym przez co staje się podatnikiem podatku akcyzowego obowiązanym do złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego i zapłaty podatku?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-125/09/DG
  Który podmiot jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego od energii elektrycznej sprzedanej do odbiorcy końcowego w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne, jeżeli taki odbiorca końcowy posiada koncesję na obrót energią elektryczną, a zatem w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy podatku akcyzowym nie jest nabywcą końcowym?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-122/09/DG
  Czy w przypadku dokonywania wewnątrzwpólnotowego nabycia, a następnie sprzedaży krajowej olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71 – 2710 19 99, wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i opałowe, transakcje te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Polsce?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-42/09/CzP
  "Czy w przypadku, gdy Spółka z o. o. korzysta z poręczenia innej spółki, osoby fizycznej lub udziałowca, powstaje po jej stronie przychód podlegający opodatkowaniu?"
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-153/09-4/CS
  Jeśli nabywany przez Wnioskodawcę alkohol etylowy, wykorzystywany do czyszczenia zbiorników w procesie konfekcjonowania perfum będzie całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. ,przedmiotowy alkohol będzie mógł korzystać z bezwarunkowego zwolnienia, wynikającego z art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym.
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-259/08-4/MM
  Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych. Natomiast zgodnie z zapisem art. 86 ust. 3 ustawy paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2. Towary, jakie zamierza sprzedawać Wnioskodawca, nie klasyfikują się ani do wyrobów energetycznych, ani do paliw opałowych, bowiem nie mieszczą się one w definicji ustawowej w/w przepisów. Nie są również wymienione w załączniku nr 1 do w/w ustawy jako wyroby akcyzowe. Dlatego też w opinii tut. organu podatkowego wymienione we wniosku towary (osady i szlamy olejowe, gliceryna surowa, faza glicerynowa, gliceryna techniczna) klasyfikowane według kodu CN 1520 nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE2/8012/5/CCA/08/09/2111
  Spółka nie ma obowiązku naliczania i uiszczania akcyzy od nabywanych ze składu podatkowego biokomponentów stanowiących samoistne paliwo, od których akcyza została zapłacona przez ich producenta.
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-220/09/DG
  1. Czy przedmiotowy rozpuszczalnik należy traktować jako wyrób akcyzowy objęty zwolnieniem od akcyzy (zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz zapewnieniami dostawcy), czy raczej jako wyrób akcyzowy objęty zwolnieniem od akcyzy ze względu na jego przeznaczenie (zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy) oraz stosownymi rozporządzeniami MF wymienionymi powyżej? 2. Jakie dodatkowe dokumenty / oświadczenia będą wymagane przy zastosowaniu art. 30 ww. ustawy (np. oświadczenie dostawcy o składzie chemicznym rozpuszczalnika oraz o spełnianiu wymogów określonych Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 3199/93 dołączane do każdej dostawy, stosowne opinie Działu Technologii itp.)? 3. Czy w przypadku przedmiotowego rozpuszczalnika konieczne jest złożenie zgłoszenia rejestracyjnego do właściwego Urzędu Celnego przed rozpoczęciem procesu jego zamawiania od dostawcy zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 5 i 6 ww. ustawy oraz rozporządzenia MF? 4. Czy do każdej dostawy ww. rozpuszczalnika powinien być wystawiony dokument dostawy określony przepisami w/w ustawy (art. 32) oraz rozporządzenia MF? 5. Czy każda dostawa oraz każdy proces zużycia ww. rozpuszczalnika w procesie produkcji powinny być ewidencjonowane na zasadach określonych w przepisach ww. ustawy (art. 32 oraz rozporządzenia MF)?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-65/09/DG
  1. Czy Wnioskodawca jest (lub będzie od 01.03.2009r.) zobowiązany do odprowadzenie podatku akcyzowego w wysokości różnicy kwoty podatku obliczonego na podstawie rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008r. (Dz.U. nr 223, poz. 1471) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz.U. Nr 3, poz. 11) i kwoty podatku obliczonego na podstawie powołanej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, od alkoholu etylowego zakupionego od syndyka masy upadłości – w przypadku odsprzedaży tego alkoholu? 2. Czy zakupiony od syndyka masy upadłości alkohol podczas magazynowania w składzie podatkowym Wnioskodawcy będą obciążać zabezpieczenie akcyzowe, w kwocie będącej różnicą między podatkiem akcyzowym obliczonym na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie dotyczące stawek podatku akcyzowego oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. i podatkiem zapłaconym (określonym w decyzji Naczelnika Urzędu Celnego)? 3. Jakimi znakami akcyzy należy oznaczyć po 1 marca 2009r. napoje spirytusowe wyprodukowane z zakupionego od syndyka masy upadłości alkoholu etylowego, oraz alkohol etylowy zakupiony od syndyka masy upadłości, sprzedawany w beczkach odbiorcom nie korzystającym ze zwolnień z podatku akcyzowego?
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-239/09/DG
  1. Czy Wnioskodawca będzie od 1 marca 2009r. zobowiązany do odprowadzenie podatku akcyzowego w wysokości różnicy kwoty podatku obliczonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. (Dz.U. Nr 3, poz. 11) i kwoty podatku obliczonego na podstawie powołanej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, od alkoholu etylowego zakupionego od syndyka masy upadłości – w przypadku sprzedaży napojów spirytusowych wyprodukowanych wyłącznie z tego alkoholu? 2. Czy wyprodukowane po 1 marca 2009r. z zakupionego alkoholu etylowego zakupionego od syndyka masy upadłości napoje spirytusowe magazynowania w składzie podatkowym Wnioskodawcy będą obciążać zabezpieczenie akcyzowe, w kwocie będącej różnicą między podatkiem akcyzowym obliczonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. i podatkiem zapłaconym (określonym w decyzji Naczelnika Urzędu Celnego)?
 559. Interpretacja ogólna, sygnatura: AE6/033/13/IRZ/09/1772
  Podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, który dokupuje energię elektryczną i ją zużywa na własne potrzeby staje się nabywcą końcowym. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, a podatnikiem będzie podmiot, który sprzedaje energię elektryczną nabywcy końcowemu.
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-18c/09/ZG
  Toluen jest wyrobem energetycznym, którego przetwarzanie jest produkcją wyrobów akcyzowych. W związku z faktem, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie będą miały zastosowania ustawowe wyłączenia dotyczące obowiązku produkcji w składzie podatkowym, przetwarzanie to może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-18b/09/ZG
  W celu prawidłowego oszacowania kwoty zabezpieczenia akcyzowego dla wyrobu energetycznego podwójnego zastosowania jakim jest toluen należy przyjąć stawkę wyższą, która jest właściwą w przypadku użycia toluenu jako paliwo i wynosi 1822 zł/1000 litrów.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-18a/09/ZG
  Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy, w przypadku przeznaczenia toluenu jako paliwo silnikowe stawka wynosi 1822 zł/1000 litrów, natomiast w przypadku przeznaczenia wyrobu do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, zgodnie z ust. 2 tego przepisu stawka wynosi 0 zł.
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-194/09/DG
  Czy Wnioskodawca na podstawie art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, tj. będzie zobowiązany doliczać do ceny energii elektrycznej sprzedawanej spółkom z o.o. mającym siedzibę na ternie Zakładów jako nabywcom końcowym podatek akcyzowy, a następnie będzie zobowiązany odprowadzać podatek na rachunek właściwego organu podatkowego? Czy tak wykazana różnica, w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, między zakupem, a zużyciem (własne + sprzedaż) jest stratą powstałą w wyniku dystrybucji zwolnioną z akcyzy, czy też jest podlegającym opodatkowaniu zużyciem energii w związku z dystrybucją?
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-63/09/DG
  Czy Wnioskodawca na podstawie art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, tj. będzie zobowiązany doliczać do ceny energii elektrycznej sprzedawanej spółkom z o.o. mającym siedzibę na ternie Zakładów jako nabywcom końcowym podatek akcyzowy, a następnie będzie zobowiązany odprowadzać podatek na rachunek właściwego organu podatkowego?Czy tak wykazana różnica, w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, między zakupem, a zużyciem (własne + sprzedaż) jest stratą powstałą w wyniku dystrybucji zwolnioną z akcyzy, czy też jest podlegającym opodatkowaniu zużyciem energii w związku z dystrybucją?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-149/09/DG
  Czy po 1 marca 2009r. wykonywane usługi polegające na przerobieniu dostarczonego przez kontrahenta samochodu na ambulans drogowy będzie podlegało podatkowi akcyzowemu?
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-97/09/DG
  Czy samochód (ambulans) klasyfikowany do kodu CN 8705 podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-95/09/DG
  Jak stawką akcyzy w myśl zapisów art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym będzie od 1 marca 2009r. kupowany i zużywany przez Spółkę wyrób energetyczny o kodzie CN 2710 19 99?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-63/09/DG
  Czy Wnioskodawca na podstawie art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, będzie podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, tj. będzie zobowiązany doliczać do ceny energii elektrycznej sprzedawanej spółkom z o.o. mającym siedzibę na ternie Zakładów jako nabywcom końcowym podatek akcyzowy, a następnie będzie zobowiązany odprowadzać podatek na rachunek właściwego organu podatkowego?Czy tak wykazana różnica, w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, między zakupem, a zużyciem (własne + sprzedaż) jest stratą powstałą w wyniku dystrybucji zwolnioną z akcyzy, czy też jest podlegającym opodatkowaniu zużyciem energii w związku z dystrybucją?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-245/08-5/CS
  W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na nabywanych samochodach osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Przepisy dotyczące opodatkowania tych wyrobów nakładają w opisanej sytuacji obowiązek zapłaty należnego podatku. Jednakże Zainteresowany będzie miał prawo do zwrotu podatku w przypadku ich wywozu z kraju w ramach eksportu, zgodnie z przepisem art. 107 ust.1 ustawy.
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443/W-2/09-2/TK
  Czy Spółce z tytułu odprowadzenia podatku akcyzowego od ilości energii sprzedanej do dystrybutora od dnia 1 stycznia 2006 r. przysługuje zwrot nadpłaty podatku akcyzowego?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-3/09-2/TW
  Czy sprzedany biokomponent jest zwolniony z podatku akcyzowego i czy Wnioskodawca zobowiązany jest naliczać i zapłacić podatek akcyzowy od ubytków powstałych w transporcie sprzedanego biokomponentu (estru metylowego wyższego kwasu tłuszczowego traktowanego jako domieszka do paliwa), wprowadzonego do składu podatkowego Kupującego, w sytuacji kiedy biokomponenty są zwolnione z podatku akcyzowego?
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-255/08-3/SM
  Refakturowanie kosztów zakupu paliwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-63/09-2/MM
  wyroby akcyzowe zharmonizowane w tym smoła z węgla oznaczona kodem CN 2706 00 00 (które nie są wykorzystywane do celów napędowych, opałowych lub produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych) mogą być magazynowane w zbiornikach poza składem podatkowym pod warunkiem wypełnienia obowiązków wynikających z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-40/09-2/MM
  sprzedaż krajowa olejów smarowych oznaczonych kodami CN 2710 19 71 – 2710 19 99 oferowane i stosowane w innych celach niż opałowe czy napędowe podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na terytorium Polski.
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-91/08-4/TW
  Czy w przypadku dokonania odliczenia akcyzy wynikającej z faktury zakupu samochodu osobowego w deklaracji podatku akcyzowego i późniejszej rejestracji samochodu przez Wnioskodawcę po upływie daty założenia deklaracji za okres za który obniżono akcyzę, Spółka ma obowiązek dokonania korekty deklaracji za ten okres czy też dokonuje zmniejszenia obliczonej akcyzy w rozliczeniu za miesiąc rejestracji samochodu?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-56/09/DG
  Czy oleje smarowe i smary oznaczone kodami CN 2710 oraz 3403 19 wykorzystywane przez Spółkę dla innych celów niż opałowe i napędowe będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? Jaką stawkę akcyzy Spółka jest zobowiązana zastosować?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-39/09/IK
  podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym wyprodukowanego przez siebie automatu do gier zużywanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-121/09/IK
  Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od zmodernizowanych przez Wnioskodawcę automatów do gier zużywanych do celów prowadzonej działalności gospodarczej.
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-38/09/DG
  Czy w świetle obowiązujących przepisów Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zezwolenia na prowadzenie drugiego składu podatkowego?
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-49/09/DG
  Czy planowany import koncentratu płynu do spryskiwaczy o kodzie CN 3820 00 00 zwolniony będzie od podatku akcyzowego?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-120/09/DG
  Czy czynność wykorzystywania (art. 4 ust. 4 pkt. 9) i posiadania (art. 4 ust. 1 i ust. 2) wyprodukowanych samodzielnie wyprodukowanych samodzielnie automatów do gry, będących wyrobami niezharmonizowanymi, na potrzeby prowadzonej działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (Dz.U. z 2004r. Nr 29, poz. 257 ze zm.).
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-873/08/DG
  Czy odmierzona i zaewidencjonowana w opisany sposób ilość oleju napędowego zawierającego estry może służyć do określania zobowiązania akcyzowego związanego z wydaniem ze składu poza procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego towaru akcyzowego zharmonizowanego oraz odliczenia ulgi należną od dodanej ilości biokomponentów.
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-249/08/ZG
  Oleje smarowe przeznaczone na cele inne niż opałowe lub napędowe są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zarówno w świetle uregulowań wspólnotowych jak również krajowych. Ich nabycie wewnątrzwspólnotowe wiąże się z dokonaniem zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożeniem zabezpieczenia akcyzowego.
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-857/08/DG
  Czy w związku przeznaczeniem na cele opałowe szerokiej frakcji węglowodorów KTS-F o symbolu PKWiU 24.66.32-90.00 i kodzie CN 3811, Wnioskodawca z tego tytułu powinien zapłacić akcyzę w wysokości 60 zł za każdą tonę przeznaczoną na cele opałowe?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-856/08/ŁW
  opodatkowanie sprzedaży oleju opałowego ciężkiego do celów opałowych
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-244/08-3/SM
  stawka podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodu osobowego (pozbawionego silnika) przed pierwszą rejestracją
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-243/08-3/SM
  stawka podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego pozbawionego silnika
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-89/08-2/TW
  Miesięczne zestawienie oświadczeń.
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/423-88/08-2/TK
  Czy wykorzystywanie przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, automatów wyprodukowanych przez niego we własnym zakresie, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-86/08-3/TW
  Czy na Spółce w związku z przywozem ww. rozpuszczalnika, ciąży obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego?
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1102/08-2/MN
  Wnioskodawczyni nabyła w krajach trzecich samochody osobowe nie będące nowymi środkami transportu. Dostawca z kraju trzeciego nie pobiera od Zainteresowanej ani nie nalicza jej żadnych prowizji, kosztów opakowania, transportu czy ubezpieczenia, transport z kraju trzeciego na terytorium Niemiec wykonuje inny podmiot. Po nabyciu samochodów dokonuje ich importu na terytorium Niemiec, gdzie płaci cło i podatek VAT importowy. Następnie przemieszcza te samochody z na terytorium Polski, gdzie w oparciu o art. 11 ust. 1 ustawy VAT rozpoznaje WNT na terytorium Polski. Z tytułu przemieszczenia pojazdów na terytorium kraju, Zainteresowana zobowiązana jest zapłacić z tego tytułu podatek akcyzowy. Podstawa opodatkowania WNT.
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1282/08-2/EC
  Ponieważ wartość naliczonego podatku akcyzowego stanowi znaczny udział w kosztach firmy powstaje wątpliwość czy należy zaliczyć do kosztów sprzedaży i zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w akcyzie, czy doliczyć go do ceny wyrobu poprzez koszt wytworzenia, co pozwoli na zakwalifikowanie akcyzy do kosztów uzyskania przychodów z chwilą sprzedaży wyrobów?
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-161/08-2/CS
  W sytuacji, gdy podmiot od którego Wnioskodawca nabywa przedmiotowe wyroby akcyzowe zadeklarował lub też została określona kwota należnej akcyzy należy uznać, że dalszy obrót tymi wyrobami przez Spółkę nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż z przepisów art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym wynika, iż podatek ten ma charakter jednokrotnego opodatkowania.
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-162/08-2/CS
  Czy Zainteresowany może nabywać od dostawcy polskiego będącego składem podatkowym, albo innej firmy pośredniczącej w sprzedaży, uniwersalny rozcieńczalnik produkowany w kraju i dokonywać jego dalszej odsprzedaży ze stawką 0 zł (zero)?
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-242/08-2/CS
  Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania samochodu osobowego
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-159/08-2/MM
  Czy znaki akcyzy, pozostające u producenta zagranicznego po dokonaniu ich rozliczenia za daną partię produkcyjną, mogą pozostać u tego producenta po ich rozliczeniu (dłużej niż 3 miesiące od ich otrzymania) pod warunkiem, że będą wykorzystane na następne partie dostaw z zachowaniem 12 miesięcznego terminu ważności przewidzianego przez art. 107 ustawy?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-839/08/DG
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do składania zabezpieczenia finansowego w świetle zmian dotyczących zwolnień, w przypadku nabycia alkoholu etylowego oraz alkoholu zawartego w rozcieńczalnikach, rozpuszczalnikach oraz spryskiwaczach z zastosowaniem zwolnienia od podatku akcyzowego?
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-80/08-4/SM
  wykorzystanie skondensowanych przedgonów, otrzymywanych w procesie produkcji bioetanolu, jako paliwa do suszenia wywaru (produktu dodatkowego w przedmiotowym procesie produkcyjnym), służącego jako pasza dla zwierząt, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-79/08-4/SM
  wykorzystanie olejów fuzlowych, otrzymywanych w procesie produkcji bioetanolu, jako paliwa do suszenia wywaru (produktu dodatkowego w przedmiotowym procesie produkcyjnym), służącego jako pasza dla zwierząt, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-163/08-4/SM
  zwolnienie nabywanych wewnątrzwspólnotowo olejów smarowych
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-174/08-4/SM
  opodatkowanie olejów smarowych podatkiem akcyzowym na terytorium RP nie jest sprzeczne z przepisami UE
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-805/08/DG
  W jaki sposób Wnioskodawca może otrzymać zwrot lub odliczyć zapłacony przy imporcie aromatów podatek akcyzowy?
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-85/08-2/TW
  Wyroby będące przedmiotem wniosku (oleje smarowe oznaczone kodem CN od 2110 19 71 do 2710 19 99), są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, a zatem ich opodatkowanie akcyzą następuje w ramach zharmonizowanego systemu określonego w przepisach wspólnotowych.
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-797/08/DG
  Czy w opisanym stanie faktycznym, wypełnione zostały warunki zwolnienia od akcyzy aromatów spożywczych zawierających w swym składzie alkohol etylowy (CN 3302) zużytych do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o zawartości alkoholu nie przekraczającej 1,2% objętości (zużytych przez Spółkę do produkcji napojów nie będących wyrobami akcyzowymi), a w związku z czy procedura zawieszenia poboru akcyzy dla wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, została zakończona w sposób nie powodujący powstania obowiązku zapłaty akcyzy?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-841/08/IK
  Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od przebudowanych przez zleceniobiorcę automatów do gier zużywanych do celów prowadzonej działalności gospodarczej.
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-90/08-2/SM
  zasady obrotu olejami smarowymi
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-778/08/DG
  Czy wyroby o kodach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego mogą podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w tej formie, w jakiej przedmiotem opodatkowania czynią je przepisy polskiego systemu podatku akcyzowego?
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-82/08-4/TW
  Opodatkowanie olejów hartowniczych.
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-81/08-2/TK
  Czy w opisanym przypadku należy zapłacić podatek akcyzowy, jeśli tak to kto jest zobowiązany do jego zapłaty?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-80/08-4/TW
  Wyroby będące przedmiotem wniosku (oleje smarowe oznaczone kodem CN od 2110 19 71 do 2710 19 99), są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, a zatem ich opodatkowanie akcyzą następuje w ramach zharmonizowanego systemu określonego w przepisach wspólnotowych.
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-794/08/IK
  Pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego.
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-165/08-4/CS
  Przedmiotowy olej technologiczny o kodzie CN 2707 9999, przeznaczony na cele opałowe na mocy art. 62 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym jest wyrobem podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-77/08-2/TK
  Czy w opisanym przypadku Wnioskodawca otrzyma zwrot podatku akcyzowego w związku ze sprzedażą tego wyrobu?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-227a/08/ZG
  Niezamierzone mieszanie paliw silnikowych opisane przez Spółkę we wniosku jest produkcją paliw w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, w wyniku której powstanie obowiązek podatkowy od nowego wyrobu akcyzowego, z możliwością rozliczenia podatku akcyzowego zapłaconego od paliw będących przedmiotem wymieszania.
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE2/8012/4/CCA/08/09/22
  W niniejszej sprawie podstawową kwestią jest uznanie, czy przy wykonywaniu czynności polegających na lutowaniu, opalaniu i zgrzewaniu gaz propan-butan jest zużywany w celach opałowych. Ponieważ w przepisach akcyzowych pojęcie "celu opałowego" nie zostało zdefiniowane, należy w tym względzie posiłkować się potocznym rozumieniem tego określenia. Zgodnie np. ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) pojęcie "opał" oznacza "to czym się ogrzewa pomieszczenie, czym się pali w piecu, w kuchni itp.". Mały Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) definiuje "opał" jako "to czym się pali, materiał do opalania: drewno, węgiel, szczapy", natomiast "opałowy" oznacza "nadający się na opał, służący do palenia". Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w przypadku lutowania, opalania (nie w piecu, ale np. elementu z powłoki lakierniczej) i zgrzewania, gaz propan-butan nie jest wykorzystywany w celach stricte opałowych.W przypadku zatem gdy gaz propan-butan jest nabywany wewnątrzwspólnotowo w procedurze zapłaconej akcyzy i będzie przeznaczony do takich celów jak lutowanie, opalanie (nie w piecu, ale np. elementu z powłoki lakierniczej), zgrzewanie innych materiałów, nie podlega on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-228a/08/ZG
  Oleje smarowe przeznaczone na cele inne niż opałowe lub napędowe klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71-2710 19 99 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zrówno w świetle uregulowań wspólnotowych jak również krajowych. Ich nabycie wewnątrzwspólnotowe wiąże się z dokonaniem zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożeniem zabezpieczenia akcyzowego. Podatnik zobligowany będzie do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, lecz nie musi uzyskać zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec.
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-228c/08/ZG
  Oleje smarowe przeznaczone na cele inne niż opałowe lub napędowe klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 - 2710 19 99 sa wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zarówno w świetle uregulowań wspólnotowych jak również krajowych. Wnioskodawca może sprzedawać przedmiotowe oleje z możliwością zwolnienia od podatku akzyzowego na mocy § 13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, zarówno podmiotom uprawnionym jak i podmiotom dokonującym dalszej odsprzedaży , jednakże tylko w przypadku sprzedaży tego oleju dokonywanej ze skałdu podatkowego.
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-228b/08/ZG
  Oleje smarowe przeznaczone na cele inne niż opałowe lub napędowe klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 - 2710 19 99 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zarówno w swietle uregulowań wspólnotowych jak również krajowych. Ich przetwarzanie lub produkcja wiąże się z wykonywaniem tych czynności w składzie podatkowym. Ponadto podatnik zobligowany będzie do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/8013/FLL/09/6176
  Istota interpretacji: Produkcja i sprzedaż wyrobów o symbolu PKWiU 24.52, obciążenia podatkowe w podatku akcyzowym wytworzonych produktów.
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-710/08/ŁW
  obowiązek powiadomienia naczelnika urzędu celnego w trybie art. 32 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-75/08-2/TW
  Szczegółowo zagadnienie całkowitej denaturacji zostało natomiast uregulowane w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. L 288 z 23.11.93, s. 12) gdzie wskazano, odrębnie dla każdego z Państw Członkowskich, warunki takiej denaturacji.
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/8012/10/FLL/08/6175
  Produkcja i sprzedaż wyrobów o symbolu PKWiU 24.66.48-90.90, obciążenia podatkowe w podatku akcyzowym wytworzonych produktów.
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-224/08/ZG
  Opodatkowanie owoców zawierających w swym składzie alkohol etylowy.
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-716/08/IK
  opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprzedaży krajowej oleju smarowego w celu zużycia go do celów innych niż paliwa silnikowe lub paliwa do ogrzewania.
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-688/08/DG
  Czy istnieje możliwość wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy nabytych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz nakładania znaków akcyzy na te wyroby w magazynie tj. poza procesem produkcji? Czy w przypadku nakładania znaków akcyzy w składzie podatkowym prowadzącemu skład podatkowy przysługuje prawo do pomniejszenia zaliczek na podatek akcyzowy o wartość nałożonych znaków akcyzy? Czy można dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych polskimi znakami akcyzy z przeznaczeniem ich do sprzedaży na rynku krajowym?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1777/08-2/SM
  opodatkowanie olejów smarowych podatkiem akcyzowym na terytorium RP nie jest sprzeczne z przepisami UE
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-848/08/DG
  Czy można dokonać przemieszczania wyrobów nabytych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego do celnego w tzw. procedurze eksportowej (tj. zawieszony podatek akcyzowy i bez oznaczania znakami akcyzy)?
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-684/08/KO
  Czy na ten towar należy mieć skład podatkowy? Czy podatek akcyzowy zostanie nałożony i w jakiej wysokości? Czy należy zgłaszać przywóz takiego towaru? Czy zostaną a nałożone inne należności podatkowe?
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-71/08-2/TW
  Stwierdzić należy, iż samochody klasyfikowane do pozycji CN 8704 nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, a zatem samochód o kodzie CN 8704 21 31 nie jest wyrobem akcyzowym.
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-827/08/DG
  Czy możliwa jest dostawa wewnątrzwspólnotowa w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy innego państwa Wspólnoty Europejskiej?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-682/08/DG
  Czy możliwe jest oznaczanie znakami akcyzy wyrobów wyprodukowanych przez Wnioskodawcę, znajdujących się w magazynie składu podatkowego producenckiego (tj. poza tokiem produkcji)? Czy istnieje możliwość pomniejszania zaliczek na podatek akcyzowy o wartość nabytych znaków akcyzy?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-842/08/IK
  objęcie szczególnym nadzorem podatkowym oleju opalowego (PKWiU24.14.73-67.00, CN 2707 99 99).
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-826/08DG
  Czy można dokonać przemieszczenia wyprodukowanych wyrobów ze składu podatkowego do celnego w tzw. procedurze eksportowej (tj. zawieszony podatek akcyzowy i bez oznaczania znakami akcyzy)?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-681/08/IK
  objęcie obowiązkiem podatkowym oleju opalowego (PKWiU24.14.73-67.00, CN 2707 99 99).
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1018/08-2/IF
  Jak Wnioskodawczyni ma zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup samochodu oraz zapłaconą akcyzę, którą zapłaciła od danego samochodu?
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-661/08/DG
  1. Czy Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do zawarcia cywilnoprawnej umowy, najmu lub przechowywania towarów określonych w opisie zdarzenia przeszłego? 2. Czy w składzie podatkowym można przechowywać na podstawie takiej umowy towary innego podmiotu?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-73/08-3/TW
  Zauważyć należy, że w świetle szczególnej regulacji, jaką jest art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla potraktowania bioetanolu jako wypełniającego definicję paliwa silnikowego niezbędne jest stwierdzenie faktu jego wykorzystania w sposób określony w tym przepisie.
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-678/08/BWo
  Czy wewnatrzwspólnotowe nabycie przedmiotowego pojazdu, będzie skutkowało opodatkowaniem tego nabycia podatkiem akcyzowym?
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-802/08/DG
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami (po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków objętych przepisami §13 ust. 2a; 2b; 2c i 2e rozporządzenia ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przez wszystkie strony transakcji) możliwe jest korzystanie ze zwolnienia w przypadku zorganizowania sprzedaży olejów smarowych na cele objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego w sposób opisany w punkcie c i d?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-803/08/DG
  Czy możliwa jest sprzedaż olejów smarowych w składzie podatkowym - stan faktyczny b - kto w tej sytuacji będzie podatnikiem podatku akcyzowego?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-804/08/DG
  Czy możliwe jest dokonywanie wysyłki wyrobów objętych kodem CN 27101971-27101999 z pominięciem siedziby "pośrednika" do ostatecznego odbiorcy, gdzie zostanie potwierdzony odbiór wyrobów przez "pośrednika" na dokumencie ADT, a następnie wyroby te zostaną odsprzedane przez "pośrednika" podmiotowi, który będzie uprawnionym nabywcą?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-801/08/DG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka lub nabywca finalny może wystąpić o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego w sytuacji jeżeli finalny odbiorca zużyje przedmiotowe oleje smarowe na cele zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-818/08/DG
  Czy jeżeli produkt zostanie sklasyfikowany do kodu CN 2207 20 00 dopuszczony do wolnej sprzedaży na terenie Niemiec skażony zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 3199/93 za pomocą skażenia jakiegokolwiek państwa członkowskiego, podlega akcyzie w Polsce i z jaką stawką.
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-624/08/DG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nabywając wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe ma możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego w sytuacji bezpośredniej dostawy olejów smarowych od sprzedawcy z Unii Europejskiej do nabywców końcowych w kraju zużywających ww. oleje do celów objętych zwolnieniem? Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego w sytuacji odsprzedaży w kraju finalnemu odbiorcy zużywającemu oleje na cele objęte zwolnieniem od akcyzy? Czy w przedstawionym stanie faktycznym analizowana transakcja będzie odbywać się z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy?
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-612/08/DG
  Czy na ten towar należy mieć skład podatkowy? Czy podatek akcyzowy zostanie nałożony i w jakiej wysokości? Czy można sprowadzić do Polski środek zapobiegający zamarzaniu, który ma w swoim składzie alkohol etylowy skażony na podstawie substancji skażających innych niż polskie lecz zgodne z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 3199/93 z 22 listopada 1993r.?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-623/08/DG
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami (po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków objętych przepisami §13 ust. 2a; 2b; 2c i 2e rozporządzenia ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przez wszystkie strony transakcji) możliwe jest korzystanie ze zwolnienia w przypadku zorganizowania sprzedaży olejów smarowych na cele objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego w sposób opisany w punkcie a?
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-64/08-6/TW
  Czy wyrób pod nazwą: Koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych może zostać zaklasyfikowany do grupowania PKWiU 24.66.33-50.00 środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie i czy w związku z powyższym wyrób ten może być objęty przez Spółkę stawką 0% podatku akcyzowego na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym oraz § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z treścią pozycji nr 29 załącznika nr 1 oraz pozycji 24 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego?
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-800/08/DG
  Czy Wnioskodawca powinien dokumentować zużycie wyrobów przez uprawnionego nabywcę, o którym mowa w§ 13 ust. 1 pkt. 5? Jeżeli tak to jakimi dowodami i jak w dalszej kolejności powiadamiać urząd celny o możliwości zwolnienia zabezpieczenia? Czy jeżeli nie powstaje zobowiązanie Wnioskodawca jako podatnik jest zobowiązany składać deklaracje podatku akcyzowego?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-650/08/IK
  Czy w świetle wspólnotowych regulacji dotyczących podatku akcyzowego tj. art. 2 ust. 4 Dyrektywy Energetycznej, zarówno wewnątrzwspólnotowe nabycie (i dostawy), jak również krajowa sprzedaż olejów smarowych przeznaczonych do innych celów niż opałowe i napędowe, podlega opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym? Czy stosownie zaś do art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe (CN 2710 19 81, CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93, CN 2710 19 99) podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania zawartym w Dyrektywie Horyzontalnej
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1545/08-2/GD
  opodatkowanie olejów smarowych podatkiem akcyzowym na terytorium RP nie jest sprzeczne z przepisami UE
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-607/08/DG
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w przypadku opisanych w stanie faktycznym zużyć technologicznych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy (wyprodukowanych przez Spółkę w składzie podatkowym we własnym zakresie lub nabytych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy), zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 4 Ustawy o akcyzie, nie dochodzi do zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy i nie powstaje obowiązek zapłaty akcyzy o ile zużycie technologiczne służy produkcji opisanych wyżej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych? W szczególności, czy prawidłowa jest interpretacja, że art. 28 ust. 1 pkt 4 Ustawy o akcyzie, zgodnie z którą zapis tego artykułu, iż procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ulega zakończeniu w przypadkach gdy zużywany wyrób jest przeznaczony do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego dotyczy również zużyć technologicznych tj. zużyć na potrzeby instalacji produkujących wyroby akcyzowe zharmonizowane? 2. Czy w sytuacji gdy na instalacji, na której występuje zużycie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych Spółka produkuje wyroby akcyzowe zharmonizowane a jedynie efektem ubocznym pracy tej instalacji jest produkt uboczny - wyrób nieakcyzowy nie przeznaczony do sprzedaży ale do utylizacji na składzie Spółki (siarkowodór, PKWiU 24.13.14), - prawidłowe jest stanowisko Spółki, że całość zużyć technologicznych na takiej instalacji służy produkcji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych?
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-587/08/DG
  Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe i/lub krajowe oraz dostawy wewnątrzwspólnotowe i/lub krajowe realizowane przez Wnioskodawcę dla następujących produktów (uszlachetnionych na drodze procesów produkcyjnych u Wnioskodawcy , lub tylko na drodze dystrybucji)1. metanol 24.14.22-10.00 CN 290511 2. 1-butanol 24.14.22-30.00 CN 290513 3. 2-propanol 24.14.22-20.20 CN 290512 wiąże się z wypełnieniem jakichkolwiek formalności przez Wnioskodawcę związanych z przepisami akcyzowymi?
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-608/08/IK
  objęcie obowiązkiem podatkowym i obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy suplementu diety (PKWiU 15.89.14-90.99)
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-596/08/DG
  Czy wobec treści art.60 ust. 2 w z w. z ust. 1 tego artykułu ustawy o podatku akcyzowym oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, podmiot niebędący podatnikiem akcyzy w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku akcyzowym, ale dokonujący eksportu pośredniego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paliw płynnych), który dokonał zapłaty akcyzy za te wyroby na terytorium kraju w cenie ich nabycia od swojego dostawcy (przy czym kwota zapłaconej akcyzy wykazana została w osobnej pozycji na fakturze VA T wystawionej uprzednio dla eksportera z tytułu zakupu), uprawniony jest do żądania zwrotu wyżej wymienionego podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium kraju, na warunkach określonych w powołanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.04.2004r.?
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE 3/8012/1/FLL/08/5148
  Z uwagi na fakt, że olej opałowy został przeznaczony na inne cele niż opałowe, to należy stosować stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1.882 zł od 1.000 l właściwą dla produktów rafinacji ropy naftowej oraz frakcji benzynowych otrzymywanych z przerobu ropy naftowej, z wyłączeniem grupowania PKWiU 23.20.18, 23.20.2, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1530/08-5/GD
  opodatkowanie olejów smarowych podatkiem akcyzowym na terytorium RP nie jest sprzeczne z przepisami UE
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE 3/8012/8/FLL/08/5149
  Import i przetwarzanie koncentratu do spryskiwaczy, obciążenia podatkowe w podatku akcyzowym.
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/8012/2/FLL/08/5150
  dotyczy: stawki podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży perfum w butelkach z atomizarem/rozpylaczem
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1249/08-4/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu 8 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku składania deklaracji podatkowych -jest nieprawidłowe.W dniu 8 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1249/08-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu 8 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku składania deklaracji podatkowych -jest prawidłowe.W dniu 8 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1249/08-3/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu 8 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie składania deklaracji podatkowych -jest prawidłowe.W dniu 8 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1011/08/AM
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty podatku akcyzowego dotyczącego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych przez Spółkę P, zwracanego tej Spółce przez Wnioskodawcę, stanowią koszty uzyskania przychodów w okresie w którym uzyskano odpowiadające im przychody? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-666/08/AM
  Czy kwota podatku akcyzowego, którą Spółka jako wytwórca wyrobów tytoniowych i prowadzący skład podatkowy reguluje zgodnie z miesięczną deklaracją AKC-3 stanowi dla Spółki koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? Czy otrzymany od właściciela wyrobów zwrot zapłaconego podatku akcyzowego stanowi dla Spółki przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-667/08/AM
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty podatku akcyzowego: 1. dotyczącego wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych stanowią koszty uzyskania przychodów za okres, za który została sporządzona deklaracja AKC-3? 2. dotyczącego importu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych stanowią koszty uzyskania przychodów za okres, w którym ujęto w księgach rachunkowych Wnioskodawcy dokument SAD?(pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2)
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1273/08-2/PW
  Czy alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji ww. preparatu może korzystać ze zwolnienia od akcyzy?
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-574/08/DG
  Czy dokumentem uprawniającym do odliczenia akcyzy, w przypadku nabycia samochodów osobowych jest faktura zakupu z wyrażoną kwotą akcyzy, czy dowód zapłaty za ww. fakturę?
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE III/8012/7/FLL/08/5010
  ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 1 i 2, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), § 18 ust. 1 pkt 2a i ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.)Minister Finansów z urzędu zmienia interpretację indywidualnąz dnia 7 grudnia 2007 r. Nr IBPP3/443-97/07/KP/KAN-971/07 wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imie ...
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-58/08-4/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym samochodu kempingowego -jest prawidłowe.W dniu 24 lipca 20 ...
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-182/08/ZG
  W sytuacji, gdy producent paliw żeglugowych dokonuje sprzedaży kilku rodzajów paliw bezpośrednio podmiotom posiadającym jednostki pływające, następujące po sprzedaży zmieszanie opisanych we wniosku paliw, w celu obniżenia ich lepkości w rurze doprowadzającej do zbiornika jednostki pływającej, nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Ponadto paliwo dostarczane uprawnionemu nabywcy w sposób opisany we wniosku, jest zwolnione od podatku akcyzowego po spełnieniu warunków określonych w § 8 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-185/08/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 19 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy bioetanolu używanego jako samoistne paliwo -jest nieprawidłowe.W dniu 19 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o udziele ...
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1416/08-2/GD
  Akcyza - Opodatkowanie energii elektrycznej
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-56/08-4/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zniszczenia leków i ich półproduktów, do wytworzenia których został użyty alkohol etylowy nabyty w procedurze z ...
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-697/08/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008r. (data wpływu 15 lipca 2008r.) uzupełnionym pismem z 9 października 2008r. (data wpływu 9 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sukcesji praw i obowiązków Spółki Jawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego ...
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1123/08-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 09 lipca 2008r. (data wpływu 14 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego zużywanego do produkcji rozcieńczalników skażonego na zasadach łotewskich -jest prawidłowe.W dniu 14 lipca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-175/08/ZG
  W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych klasyfikowanych do pozycji taryfy celnej CN 2710 z przemieszczeniem ich w procedurze z zapłaconą akcyzą, podatnik winien dokonać czynności określonych w art. 55 ust. 1 ustawy, w tym m.in. w terminie 10 dni dokonać zapłaty podatku akcyzowego w wysokości obliczonej w złożonej deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443/W-12/08-4/TK
  Wskazane we wniosku pojazdy kempingowe (5 osobowe campery) są wyrobami akcyzowymi, a jako samochody osobowe podlegają zarówno w przypadku importu jak i sprzedaży w kraju podatkowi akcyzowemu.
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-458/08/DG
  Czy przedmiotowy bioetanol B 80 może być, bez uiszczania należnej od tego wyrobu akcyzy, zużyty przez Spółkę na terenie składu podatkowego poprzez wpompowanie go do ropy naftowej, a więc wyrobu akcyzowego zharmonizowanego oznaczonego symbolem PKWiU 11.10.10-10.12 celem jego przerobienia na instalacji DRW, wskutek czego - w wyniku szeregu czynności - powstanie ostatecznie wyrób akcyzowy zharmonizowany, tj. olej napędowy mieszczący się w grupowaniu PKWiU 23.20.?
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-500/08/BWo
  1. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy wynikający ze zużyciatakiego wyrobu? Wniosek ORD-IN506 kB
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008r. (data wpływu 10 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od wyprodukowanego przez siebie automatu do gier zużywanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.
  UZASADNIENIE
  W dniu 10 lipca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od wyprodukowanego przez siebie automatu do gier zużywanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca posiada zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych w kilku województwach Polski. W toku działalności zamierza na własny użytek, celem eksploatacji w lokalach objętych zezwoleniami, składać z zakupionych części automaty o niskie wygrane. W myśl art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowaniu akcyzą podlega produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Automaty hazardowe do tej kategorii nie należą, zatem ich produkcja nie podlega opodatkowaniu. Opodatkowaniu podlega również sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju (art. 4 ust. 1 pkt. 3). Za sprzedaż taką uważa się również ,,zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej", (art. 4 ust 2 pkt. 9). Przepis ten nakłada obowiązek podatkowy na podatnika, który zużył wyrób akcyzowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania: - W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy wynikający ze zużyciatakiego wyrobu... - Czy podstawę opodatkowania będzie stanowić wartość wyrobów przed, w trakcie,czy po jego zużyciu... Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku akcyzowym i przepisy wykonawcze nie dają odpowiedzi na powyższe pytania. Przepisy nakładają obowiązek podatkowy na podatnika, który zużył wyrób akcyzowy. Nie ma on zatem zastosowania do podatnika używającego wyrobu akcyzowego w sposób ciągły. Naszym zdaniem, ustawodawca posługując się formą czasu przeszłego dokonanego (zużycie) ograniczył stosowanie tego przepisu do wyrobów przeznaczonych do zużycia jednorazowego lub w krótkim okresie czasu. Należy zatem wnioskować, iż w myśl obowiązujących przepisów długotrwałe użytkowanie wyrobu akcyzowego na potrzeby prowadzonej działalności powoduje powstanie obowiązku podatkowego dopiero po całkowitym zużyciu tego wyrobu. Art. 4 ust. 3 ustawy o akcyzie stanowi: ,,Opodatkowaniu akcyzy podlega także nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości". Również ten przepis, naszym zdaniem, nie daje podstawy do objęcia obowiązkiem podatkowym podmiotu eksploatującego automat hazardowy, przez ten podmiot wyprodukowany. Przepis ten bowiem dotyczy sytuacji, w której podatnik nabywa lub posiada wyrób akcyzowy, od którego nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Należna wysokość akcyzy może wynikać jedynie z obowiązku podatkowego. Jeżeli nie ma takiego obowiązku, nie ma również mowy o należnej akcyzie. Zatem przepis art. 4 ust. 3 może dotyczyć jedynie sytuacji, w której powstał wobec wyrobu akcyzowego obowiązek podatkowy, lecz z jakichś przyczyn nie został dopełniony. Wówczas dopiero obowiązek ten przechodzi na nabywcę lub posiadacza takiego wyrobu akcyzowego. W żadnym razie, nie może więc obowiązek ten dotyczyć posiadacza wyrobu akcyzowego, wobec którego wcześniej przepisy nie przewidywały powstania takiego obowiązku. Zatem producent wyrobu akcyzowego niezharmonizowanego, wyrób taki posiadający i eksploatujący, obowiązkowi podatkowemu wynikającemu a art. 4 ust. 3 nie podlega. Brak w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym podatku akcyzowego przepisów nakładających obowiązek podatkowy dla producenta automatów hazardowych w związku z ich produkcją, posiadaniem czy eksploatowaniem. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie dopiero z chwilą całkowitego zużycia automatu. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji Naczelnika Urzędu Celnego nr 351OOO-PPA-91103-41/04 z dnia 11 października 2004r. Zdaniem Wnioskodawcy, należny podatek od zużytych automatów należy obliczać wg wartości na dzień ostatecznego zużycia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Automaty do gier należą do wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, które zostały ujęte w pozycji 62 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 22 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych podlegających akcyzie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy opodatkowaniu akcyzą podlegają: - produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych; - wyprowadzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego; - sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju; - eksport i import wyrobów akcyzowych. - nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa. Za sprzedaż wyrobów akcyzowych (ust. 2 ww. artykułu) na terytorium kraju uważa się również: - przekazanie lub zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby reprezentacji albo reklamy; - przekazanie przez podatnika wyrobów akcyzowych na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niegoniego pracowników;- zamianę wyrobów akcyzowych oraz wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za inne czynności podlegające opodatkowaniu; - wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za wierzytelności; - wydanie wyrobów akcyzowych w miejsce świadczenia pieniężnego; - darowiznę wyrobów akcyzowych; - wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za czynności niepodlegające opodatkowaniu; - świadczenie usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy; - zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej; - zużycie wyrobów akcyzowych niezgodne z ich przeznaczeniem, w przypadku gdy do wyrobów tych zastosowano zwolnienie lub obniżono stawki akcyzy. Przepis art. 4 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, iż opodatkowaniu akcyzą podlegają: produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego, sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, eksport i import wyrobów akcyzowych, nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa. Z powyższego wynika, iż produkcja wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, do których zaliczane są automaty do gier nie podlega opodatkowaniu akcyzą. W stanie przedstawionym przez Wnioskodawcę, czynnością, w związku z którą mogłoby dojść do opodatkowania akcyzą automatów do gier, jest sprzedaż rozumiana - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym - jako zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego pojęcie "zużyć" oznacza używając, wykończyć coś. Pojęcie zużycia definiowane jest jako definitywne wykorzystanie czegoś, zużycie w procesie używania. Zatem w przepisie tym mamy do czynienia z czynnością dokonaną. Dlatego też czynność wykorzystywania wyprodukowanych automatów do gry, będących wyrobami niezharmonizowanymi, na potrzeby prowadzonej działalności nie stanowi zużycia wyrobów akcyzowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy podatku akcyzowym. W związku z powyższym montowanie automatów do gier wykorzystywanych następnie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu akcyzą na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto w przedmiotowej sprawie zwrócić należy uwagę na przepis art. 4 ust. 3 ww. ustawy o podatku akcyzowym. W świetle tego przepisu nabycie lub posiadanie wyrobu podlega opodatkowaniu wówczas, jeżeli na wcześniejszym etapie nie została zapłacona akcyza lub została zapłacona w mniejszej wysokości niż należna. Oznacza to, iż aby opodatkować akcyzą nabycie lub posiadanie automatów do gier musiałby powstać w stosunku do tego wyrobu obowiązek podatkowy z tytułu innej czynności, np. produkcji, sprzedaży, importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego. W przedmiotowym opisie zdarzenia przyszłego w przypadku automatów do gier, obowiązek podatkowy z tytułu żadnej z czynności wymienionych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy nie powstanie. Podstawową cechą odróżniającą podatek akcyzowy od innych podatków pośrednich, w tym przede wszystkim od podatku VAT, jest jednofazowy charakter opodatkowania. Jednofazowość opodatkowania podatkiem akcyzowym przejawia się w tym, że akcyza powinna być płacona na pierwszym szczeblu obrotu, który dokonywany jest poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych lub też w ramach pierwszej transakcji sprzedaży w przypadku wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych. Konsekwentnie, każda następna transakcja, której przedmiotem będą wyroby akcyzowe, nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a podmiot dokonujący danej transakcji nie powinien być traktowany jako podatnik akcyzy. W rozpatrywanej sprawie produkcja wyrobu niezharmonizowanego nie podlega opodatkowaniu, zatem czynność wykorzystywania takich wyrobów przez producenta w procesie normalnej działalności gospodarczej również nie podlega opodatkowaniu. Opodatkowanie posiadania wyrobów akcyzowych, gdy od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości (art. 4 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym), dotyczy nieodprowadzenia podatku w sytuacjach wymienionych w art. 4 ust. 1 i ust. 2, a więc sytuacji, gdy posiadane wyroby akcyzowe nie były obciążone podatkiem akcyzowym na wcześniejszym etapie obrotu, chociaż powinny być obciążone, albo gdy na wcześniejszym etapie obrotu podatek akcyzowy został uiszczony w niższej wysokości, niż wynika to z przepisów. Nie obejmuje natomiast sytuacji posiadania wyrobu akcyzowego przez producenta w sytuacji, gdy produkcja takiego wyrobu z mocy ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Reasumując, wykorzystywanie wyprodukowanych przez siebie automatów do gier na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi czynności zużycia i nie podlega opodatkowaniu akcyzą na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 9 cyt. wyżej ustawy. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym również nie znajduje uzasadnienia zastosowanie art. 4 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym jak również nie występuje podstawa opodatkowania tym podatkiem z tytułu wykorzystywanie wyprodukowanych przez siebie automatów do gier na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać zanieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008r. W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała. PowrótDrukujWyszukiwarka
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-52/08-4/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie powstania zobowiązania podatkowego i złożenia zabezpieczenia akcyzowego -jest nieprawidłowe.W dniu 30 czerwca 2 ...
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-54/08-2/TK
  Czy wykorzystywanie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, automatów do gry wyprodukowanych we własnym zakresie przez Zainteresowanego, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-437/08/DG (KAN-6215)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2008r. (data wpływu 29 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie opodatkowania produktu o nazwie "mieszanina kwasów karboksylowych" (MKK), PKWiU 24.66.48-99.00, CN 3824 90 ...
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-440/08/DG
  Czy zakupując alkohol etylowy od Syndyka Masy Upadłości (Syndyk nie prowadzi składu podatkowego), na kupującym ciąży obowiązek uiszczenia akcyzy za: - alkohol etylowy nabyty celem wyprowadzenia z niego napojów spirytusowych oraz celem jego dalszej odsprzedaży w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub w cenie zawierającej pełną stawkę akcyzy? - za sprzedane napoje spirytusowe wyprodukowane z alkoholu zakupionego od Syndyka Masy Upadłości? - za sprzedany alkohol etylowy zakupiony od Syndyka Masy Upadłości?
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-633/08/DG
  Czy alkohol etylowy zakupiony od Syndyka Masy Upadłości, podczas magazynowania w składzie podatkowym Wnioskodawcy lub w trakcie jego przerobu oraz magazynowanie w składzie podatkowym Wnioskodawcy napojów spirytusowych wyprodukowane z tego alkoholu obciążać będą zabezpieczenie akcyzowe złożone w Urzędzie Celnym.
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-955/08-3/PW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym będzie traktowanie na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, w szczególności art. 80 ustawy, dostawy samochodów dokonywanej przez X na rzecz Spółki w sytuacji, gdy w wykonaniu tej dostawy są one wysyłane do innego kraju UE, jako wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów, a dostawy dokonywanej przez Spółkę na rzecz odbiorców finalnych jako pozostającej poza zakresem opodatkowania podatkiem akcyzowym?
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-424/08/DG (KAN-6003/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego w celu zużycia go do celów innych niż paliwa silnikowe lub paliwa do ogrzewania -jest nieprawidłowe.W dniu 16 czerwca 20 ...
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-969/08-2/KK
  W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z prośbą o potwierdzenie w jaki sposób możliwy będzie obrót zapasami po ogłoszeniu upadłości, czy zapasy będą obciążone akcyzą w chwili sprzedaży zakładu inwestorowi?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-632/08/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych do składu podatkowego, a następnie wyprowadzenia ich ze składu podatkowego z zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyz ...
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AEII/8012/3/1/GDC/08/3997
  ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w związku z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 - 5 i załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.).Minister Finansów z urzędu zmienia interpretację indywidualnąz dnia 15 stycznia 2008 r. znak: ILPP3/443-22/07-2/TK wy ...
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-602/08/DG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym będzie traktowanie na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, w szczególności art. 80 ustawy, dostawy samochodów dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta w sytuacji, gdy w wykonaniu tej dostawy są one dostarczane odbiorcy na terenie Polski, jako sprzedaży samochodów na terytorium kraju?
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-41/08-2/TW
  Stąd też o tym, czy przedmiotowy wyrób jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym nie decyduje okoliczność, że może on być kwalifikowany - w świetle ustawy o biokomponentach - do biokomponentów lecz to, czy wyrób produkowany przez Spółkę należy uznać za produkt w postaci paliwa silnikowego lub dodatku albo domieszki do tego paliwa, czy też za surowiec służący do produkcji tych wyrobów.
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-41/08-3/TW
  Stąd też o tym, czy przedmiotowy wyrób jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym nie decyduje okoliczność, że może on być kwalifikowany - w świetle ustawy o biokomponentach - do biokomponentów lecz to, czy wyrób produkowany przez Spółkę należy uznać za produkt w postaci paliwa silnikowego lub dodatku albo domieszki do tego paliwa, czy też za surowiec służący do produkcji tych wyrobów.
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-40/08-2/TW
  Stąd też o tym, czy nabywany olej rzepakowy jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym nie decyduje okoliczność, że może on być kwalifikowany - w świetle ustawy o biokomponentach - do biokomponentów lecz to, czy wyrób ten należy uznać za produkt w postaci paliwa silnikowego lub dodatku albo domieszki do tego paliwa, czy też jedynie za surowiec służący do produkcji tych wyrobów.
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-343/08/DG (KAN-4969/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008r. (data wpływu 15 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczania z kontrahentem podatku akcyzowego w drodze noty księgowej -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-578/08-4/GD
  przedmiotowy olej przeznaczony na cele opałowe nie podlega barwieniu i znakowaniu, i jest opodatkowany akcyzą według stawki w wysokości 60,00zł/1000kg. Z uwagi na powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza podstawy do uznania stanowiska Strony w zakresie obowiązku znakowania i barwienia oleju popirolitycznego oraz stawki akcyzy przy sprzedaży tego wyrobu, przedstawionego we wniosku o interpretację indywidualną z dnia 20.03.2008 r. za prawidłowe. Natomiast stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w zakresie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, przedstawione w interpretacji indywidualnej z dnia 25.06.2008r. znak IPPP1/443-578/08-2/GD pozostaje niezmienione
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-936/08-2/GD
  Czy w przypadku udzielenia rabatu potransakcyjnego możliwe jest skorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku akcyzowego należnego z tytułu pierwotnej sprzedaży samochodu poprzez złożenie korekty deklaracji akcyzowej?
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-39/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 8 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym wina przywożonego z terytorium państw trzecich -jest nieprawidłowe.W dniu 8 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-887/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2008 r. (data wpływu 9 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące praw i obowiązków następcy prawnego w zakresie kontynuowania działalności w ramach zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego wydanego przejętej Spółce -jest prawidłowe.W dniu 9 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE III/0812/4/FLL/08/3472
  ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJNa podstawie art. 14 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 72 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.), § 18 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 z późn zm.)Minister Finansów z urzędu zmienia interpretację indywidualnąz dnia 24 stycznia 2008 r. Nr ITPP3/443-102/07/WW wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów na wniosek Pana Mariana D. ul. (...) stwierdzając, że:- ...
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-36/08-2/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy tłuszczu zwierzęcego wykorzystywanego na cele opałowe -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-359/08/DG
  Czy sprzedaż wyrobu tj. oleju opałowego o kodzie CN 3824 90 98 i symbolu PKWiU 24.66.10-00.00 przeznaczonego na cele opałowe podlega barwieniu i znakowaniu?
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-534/08/DG
  Jaką stawkę podatku akcyzowego należy stosować przy sprzedaży oleju opałowego o kodzie CN 3824 90 98 i symbolu PKWiU 24.66.10-00.00 przeznaczonego na cele opałowe?
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-533/08/DG
  Czy produkcja oleju opałowego o kodzie CN 3824 90 98 i symbolu PKWiU 24.66.10-00.00 przeznaczonego na cele opałowe musi odbywać się w składzie podatkowym?
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-829/08-3/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008r. (data wpływu 28.04.2008r.), uzupełnionego w dniu 05.05.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie podstawy opodatkowania - jest prawidłowe.W dniu 28.04.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1016/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.05.2008r. (data wpływu 29.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opłaty paliwowej w zakresie objęcia opłatą paliwową biokomponentów dodawanych do oleju napędowego -jest prawidłowe.W dniu 29.05.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-34/08-2/TK
  Czy w opisanym przypadku przedmiotowe tłuszcze utylizacyjne, jako tłuszcze podlegające obowiązkowej utylizacji ze względu na ich wysoką szkodliwość dla środowiska podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-889/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej Xxxxx Yxx, przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2008 r. (data wpływu 09.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia właściwego urzędu celnego do którego powinno być złożone zawiadomienie o zmianie danych zawartych we wniosku na zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego -jest prawidłowe.W dniu ...
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-802/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.04.2008r. (data wpływu 24.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie oświadczeń o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego - jest prawidłowe.W dniu 24.04.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-802/08-3/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.04.2008r. (data wpływu 24.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie oświadczeń o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego-jest prawidłowe.W dniu 24.04.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/4440-3/08
  W związku ze skargą z dnia 12 maja 2008 roku (data wpływu 15.05.2008 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 19 lutego 2008 roku znak ITPP3/443-93/07/AO w sprawie powstania obowiązku podatkowego w związku z wykorzystaniem wyprodukowanych przez siebie automatów do gier o niskich wygranych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, doręczoną w dniu 26 lutego 2008 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z ...
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-305/08/DG (KAN-4586/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008r. (data wpływu 5 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od wyprodukowanego przez siebie automatu do gier zużywanego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008r. zo ...
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-662/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 roku (data wpływu 17.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia paliw silnikowych z dodatkiem biokomponentów -jest prawidłowe.W dniu 17 kwietnia 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-654/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r (data wpływu 16 kwietnia 2008r.), uzupełnionego pismem z dnia 17 czerwca 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie oleju opałowego zużywanego na cele opałowe -jest prawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek, uzupełnion ...
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-657/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r (data wpływu 16 kwietnia 2008r.), uzupełnionego pismem z dnia 17 czerwca 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie oleju opałowego zużywanego na cele opałowe -jest prawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek, uzupełnion ...
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-654/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r (data wpływu 16 kwietnia 2008r.), uzupełnionego pismem z dnia 17 czerwca 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie oleju opałowego zużywanego na cele opałowe -jest prawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek, uzupełnion ...
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-647/08/AZ
  zaliczenia zwrotu pod. akcyzowego na poczet zobowiązań podatkowych, dla których poboru właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-616/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące praw i obowiązków osoby prawnej powstałej w wyniku łączenia się spółek -jest prawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-32/08-2/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania sprzedaży oleju opałowego z instalacji pomiarowej na stacji paliw -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-561/08/MS
  zakresie zwolnienia z podatku akcyzowego wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-592/08-2/GD
  Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca stanie się podatnikiem podatku akcyzowego i czy będzie podlegał obowiązkowi rejestracji dla celów tego podatku?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-559/08-3/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2008r. (data wpływu 25.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zasad wystawiania faktur -jest prawidłowe.W dniu 25.03.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w ...
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-559/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2008r. (data wpływu 25.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży samochodów osobowych i obniżenia kwoty akcyzy należnej o kwotę akcyzy zapłaconej -jest nieprawidłowe.W dniu 25.03.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-72/08/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 26 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie dokumentowania obrotu gazem płynnym zwolnionym od akcyzy przez podmiot dokonujący jego odsprzedaży -jest nieprawidłowe.W dniu 26 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-221/08/DG (KAN-3264/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008r. (data wpływu 31 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie produkcji smoły koksowniczej i stosowania dla tego wyrobu odpowiedniej stawki podatku akcyzowego -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-226/08 (KAN-3348)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008r. (data wpływu 1 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zniszczenia znaków akcyzy oraz wyrobów gotowych w podmiocie zagranicznym -jest prawidłowe.W dniu 1 kwietnia 2008r. został złożony ww. o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-261/08/DG (KAN-3912/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania zwolnienia od podatku akcyzowego paliwa lotniczego przy jego odsprzedaży przez uprawnionego nabywcę -jest prawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-31/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 28 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych -jest nieprawidłowe.W dniu 28 marca 2008 r. Spółka z o.o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-26/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie podlegania akcyzie ciętych liści tytoniu -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443/W-6/08-2/TW
  Czy olej opałowy wykorzystywany do oczyszczenia odwiertów eksploatacyjnych ropnych i gazowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jeżeli tak to wg jakiej stawki?
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-63/08/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 12 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie momentu złożenia i obciążenia zabezpieczenia akcyzowego w związku z nabyciem wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą -jest prawidłowe.W dniu 12 marca 2008 r. został złożony wniosek o ...
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-174/08/DG
  Do której kategorii napojów alkoholowych, w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, należy zaliczyć produkt finalny o przedstawionym składzie?
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-398/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008r. (data wpływu 03.03.2008r.), uzupełniony w dniu 17.04.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym -jest prawidłowe.W dniu 03.03.2008r wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-129/08
  Termin zwrotu uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych tymi znakami do właściwego organu?
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-144/08-3/EK
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowią przychody z działalności rolniczej, czy pozarolniczej?
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-113/08/BWo
  Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-295/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B A, przedstawione we wniosku z dnia 11.02.2008r. (data wpływu 18.02.2008r.), wniosek został uzupełniony w dniu 31.03.2008r. (pismo z dnia 27.03.2008r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 21.03.2008r., znak IPPP1/443-295/08-2/GD, doręczone w dniu 25.03.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatk ...
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-20/08-4/TW
  W świetle przepisów art. 80 ust. 1 ustawy, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.Wnioskodawca nie powinien przy sprzedaży, opisanych we wniosku samochodów marki X klasyfikowanych do grupy PKWiU 34.10.41, naliczać podatku akcyzowego.
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-36/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 29 lutego 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 14 kwietnia 2008 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku składania deklaracji podatkowych AKC 3 -jest nieprawidłowe.W dniu 29 lutego 2008 roku złożony został ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-23/08-2/TW
  Brak jest obowiązku przekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego, miesięcznych zestawień oświadczeń wraz z ich kopiami.
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE III/033/13/FLL/08/2241
  Na podstawie art. 14 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 1, art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia interpretację indywidualną z dnia 5 grudnia 2007 r., sygnatura IP-PP2-443-285/07-2/MS wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów dla P. SA z siedzibą w W., ul. (...), (...) stwierdzając, że:- stanowisko Dyrektora Izby ...
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-80/08/DG
  1. Czy Wnioskodawca musi być zarejestrowanym handlowcem lub składem podatkowym żeby kupować koncentrat płynu do spryskiwaczy? 2. Czy dodanie do powyższego koncentratu wyrobów niezharmonizowanych (np. octanu butylu, octanu etylu, metoxypropanolu, octanu izopropyli, itp.) i stworzenie na ich bazie rozcieńczalników do farb, lakierów i klejów, środków myjących i odtłuszczających ma odbywać się w skaldzie podatkowym czy też poza nim?
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-14/08-2/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 5 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania zakupu łodzi -jest prawidłowe.W dniu 5 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-15/08-3/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko firmy, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania nabywanych na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych -jest nieprawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-126/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008r. (data wpływu 25 stycznia 2008r.), uzupełniony pismem z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu 18 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobu akcyzowego zharmonizowanego CN 3811 (PKWiU 24.66.32) -jest prawidłowe.W dniu 25 stycznia 2 ...
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-19/08-4/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 marca 2008 r. (data wpływu 1 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku akcyzowego -jest nieprawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-327/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R, przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008r. (data wpływu 21.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu kolekcjonerskiego -jest prawidłowe.W dniu 21.02.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-23/08/WW
  Czy podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego alkohol etylowy skażony według receptur skażania uznanych dla innych państw członkowskich, używany do produkcji rozpuszczalników, rozcieńczalników?
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-36/08/DG
  Czy Wnioskodawca nabywając gotowy produkt (rozcieńczalnik) wytworzony w Polsce z alkoholu etylowego skażonego przez podmiot trzeci w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnionych z podatku akcyzowego (Dz.U. L. 288 z 23.11.1993 str. 12 ze zm.) na terenie Łotwy, zwolniony będzie z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego?
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-12/08-2/TW
  Zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie kontrahent zagraniczny, nabył prawo rozporządzania samochodami osobowymi jak właściciel na terenie państwa członkowskiego. Tym samym dokonując przemieszczenia wyrobu akcyzowego na terytorium kraju - dysponując niniejszym prawem - wzbudza powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-13/08-2/TW
  Zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie kontrahent zagraniczny, nabył prawo rozporządzania samochodami osobowymi jak właściciel na terenie państwa członkowskiego. Tym samym dokonując przemieszczenia wyrobu akcyzowego na terytorium kraju - dysponując niniejszym prawem - wzbudza powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-11/08-2/TK
  Czy dla prowadzącego skład podatkowy magazynowy wymagany jest roczny obrót w wysokości 20 mln zł?
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-115/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008r. (data wpływu 25 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od akcyzy w zakresie opodatkowania sprzedaży oleju opałowego pełną stawką akcyzy -jest nieprawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-80/08-3/TK
  1. Czy po uprzednim zabarwieniu wyżej wymienionego wyrobu substancją typu Solvent Red oraz oznaczeniem go nieusuwalnym znacznikiem Solvent Yellow - w składzie podatkowym prowadzonym przez inny podmiot niż podatnik oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu może być on wprowadzony do obrotu (sprzedany) przez podatnika jako olej opałowy lekki z przeznaczeniem na cele opałowe?2. W którym momencie ciąży na podatniku obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od wyżej wymienionego wyrobu oraz jaką stawkę akcyzy należy w tym przypadku zastosować?
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-21/08
  Czy nabycie substancji ropopochodnej, niespełniającej wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, w celu zużycia jako jeden z surowców w procesach chemicznych produkcji paliw, podlega obowiązkowi zapłaty podatku akcyzowego na podstawie przepisów ustawy akcyzowej lub / i na podstawie przepisów dyrektywy energetycznej.
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-35/08
  Sposób postępowania w przypadku dalszej odsprzedaży wyrobu w postaci tłuszczu utylizacyjnego przeznaczonego do celów grzewczych w układzie: producent tłuszczu utylizacyjnego (nie płacący akcyzy) - Wnioskodawca oferujący tłuszcz utylizacyjny jako paliwo do ogrzewania (płatnik akcyzy) - odbiorca ostateczny.
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-13/08/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 roku (data wpływu 24 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu alkoholem etylowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy -jest prawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-10/08/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 roku (data wpływu 21 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu alkoholem etylowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy -jest prawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-7/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych- jest nieprawidłowe.W dniu 4 stycznia 2008 r. Spółka z o.o. złożyła do Urzędu Celnego w X wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-6/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki S.A. przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2007 r. (data wpływu 3 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie warunków dotyczących miejsca magazynowania propylenu w składzie podatkowym -jest prawidłowe.W dniu 3 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-75/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008r. (data wpływu 18.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie terminu złożenia deklaracji uproszczonej oraz zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia energii elektrycznej -jest prawidłowe.W dniu 18.01.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pis ...
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-3/08-4/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko firmy N. Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych- jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-126/07/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 roku (data wpływu 28 grudnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczące podatku akcyzowego w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku -jest prawidłowe.W dniu 28 grudnia 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-127/07/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007r. (data wpływu 31 grudnia 2007r.), uzupełnione pismami z dnia 7 i 10 marca 2008 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie czynności, jakie mogą być wykonywane w składzie podatkowym o charakterze produkcyjnym -jest prawidłowe.W dniu 31 grudnia 2007 roku złożył Pan ww. wni ...
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-775/07-2/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opłaty paliwowej w zakresie opodatkowania produkcji biopaliw opłatą paliwową -jest prawidłowe.W dniu 31.12.2007 r. wpłynął wniosek Pana X. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie ...
 764. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Rz 918/07
  Obowiązek podatkowy jest obowiązkiem zobiektywizowanym, określonym przez ustawę, przez co być zrealizowany w takiej wysokości, w jakiej określił go ustawodawca. Skoro organy działają "za podatnika" to muszą uwzględnić nie tylko jego obowiązki, ale i uprawnienia, aby ostateczne rozstrzygnięcie było zgodne z prawem.
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPB1/415-261/07-5/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 14 grudnia 2007 r.), uzupełnionym w dniach 9 stycznia 2008 r. i 18 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów wypłaconych przez Urząd Celny odsetek od nadpłaconego podatku akcyzowego -je ...
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-13/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłaconego podatku akcyzowego -jest prawidłowe.W dniu 10.12.2007 r. został złożony ...
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-301/07/DG
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym pojazdów typu Quad i skuterów śnieżnych.
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-126/08
  Dopuszczalna ilość papierosów zwolnionych z akcyzy przywożonych na terytorium kraju z Ukrainy w bagażu osobistym w zależności od miejsca zamieszkania.
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-85/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03 grudnia 2007 r. (data wpływu 05 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości odliczenia podatku akcyzowego od zakupionego wyrobu winiarskiego po jego ponownym rozlewie i ponownym nałożeniu znaków akcyzy w składzie podatkowym -jest nieprawidło ...
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-682/07-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2007r. (data wpływu 10.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie barwienia i znakowania oleju opałowego oraz stawek podatku akcyzowego -jest nieprawidłowe.W dniu 10.12.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-114/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku nr z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 11 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący poda ...
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-274/07/DG/KAN-2659/07
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007r. (data wpływu 4 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie możliwości stosowania zwolnienia od podatku akcyzowego w stosunku do oleju naftenowego o kodzie CN 2710 19 99 będącego własnością Kontrahenta, wykorzystywanego przez Spółkę w prow ...
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-303/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana H., przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 4 grudnia 2007r.), uzupełnionym w dniu 28 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu i momentu ujęcia w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów, podatku akcyzoweg ...
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-108/07/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 roku (data wpływu 03 grudnia 2007r.), uzupełnione w dniu 24 grudnia 2007 r. i 14 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zdefiniowania pojęcia "paliwa silnikowe" dla celów tego podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 29 listopada 2007 roku Departament ...
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-93/07/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 roku (data wpływu 21 listopada 2007 roku) uzupełnionym pismem z dnia 5 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z wykorzystaniem wyprodukowanych automatów do gier o niskich wygranych na ...
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-246/07/KP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie stawki podatku akcyzowego dla wyrobu sklasyfikowanego do symbolu PKWiU 24.66.33-50.00 -jest prawidłowe.W dniu 20 list ...
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-247/07/KP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży koncentratów i płynów do mycia i spryskiwania szyb i reflektorów samochodo ...
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-26/07-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-256/07/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie warunków zwolnienia z akcyzy ciężkiego oleju opałowego z zawartością siarki poniżej 1% - jestprawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-27/08/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007r. (data wpływu 2 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie danych zawartych w fakturach VAT dotyczących informacji o rodzaju i ilości biokomponentu zawartego w wyrobie gotowym -jest prawidłowe.W dniu 2 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek ...
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-26/08/DG
  Dokument WZ nie stanowi podstawy do stosowania, przez uprawniony podmiot produkujący paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów, zwolnienia z akcyzy na podstawie § 12 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 72, poz. 500 ze zm.)
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-28/08/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007r. (data wpływu 2 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obliczania wysokości wpłat za okresy dzienne w przypadku rozliczania zwolnienia z akcyzy na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolni ...
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-221/07/DG
  Mieszanie paliw ciekłych z zawartością biokomponentów w składzie podatkowym nie należącym do właściciela paliw należy traktować jako produkcję paliw. Korzystającym ze zwolnienia z akcyzy jest wyłącznie podmiot produkujący (w składzie podatkowym) paliwa silnikowe z zawartością biokomponentów. Warunkiem stosowania zwolnienia jest prowadzenie przez podmiot uprawniony dokumentacji technicznej wskazującej na sposób wytworzenia paliw ciekłych z zawartościa biokomponentów i zawartość w nich biokomponentów.
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-36/07-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie produkcji oleju rzepakowego w składzie podatkowym -jest prawidłowe.W dniu 30 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-204/07
  Istota interpretacji: Klasyfikacja dodatków do paliw, niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-189/07-1/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu 24 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania oleju opałowego -jest nieprawidłowe.W dniu 24 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-180/07/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007r. (data wpływu 18 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie banderolowania krajanki tytoniowej w transportowych jednostkowych opakowaniach kartonowych o wadze od 54 do 140kg -jest nieprawidłowe.W dniu 18 października 2007r. został złożony ww ...
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-182/07-1/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007r. (data wpływu 22 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie składania przez uprawnionego nabywcę deklaracji "zerowych" dla podatku akcyzowego -jest prawidłowe.W dniu 22 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-18/07-3/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko firmy B. POLSKA Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów o kodzie CN 3814 00 90 i kodzie CN 3824 90 98 -jest niepra ...
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-168/07-1/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007r. (data wpływu 15 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wydania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci olejów smarowych zwolnionych z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, w zamian za wierzytelność ...
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-319/07-3/MK
  czy produkt o podanych właściwościach podlega obowiązkowi znakowania i barwienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815 z późn. zm) oraz czy olej ten jest opodatkowany stawką podatku akcyzowego w wysokości 60 zł / 1000kg?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-296/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 5 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokumentacji potwierdzającej zapłatę akcyzy na terytorium kraju od wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych dostarczonych na terytorium państwa członkowskiego -jest prawidłowe.W dniu 27 ...
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-286/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r. (data wpływu 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku rejestracji -jest nieprawidłowe.W dniu 10 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-292/07-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 roku (data wpływu 19 września 2007 roku) uzupełnionym pismem z dnia 02 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym produktu Y sklasyfikowanego w ramach kodu ........... -jest nieprawidłowe.W dniu 19 września 200 ...
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-14/07-2/TW
  Rozważając kwestie związane z powstaniem zobowiązania podatkowego opierając się na założeniu racjonalności ustawodawcy stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe, co do którego powstał obowiązek podatkowy, oraz że obowiązek podatkowy może powstać tylko, gdy wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu czyli nabycie wewnątrzwspólnotowe.Natomiast w przypadku braku dowodów zakupu, które dokumentują transakcję pomiędzy dostawcą a nabywcą wewnątrzwspólnotowym przyjąć należy, iż zastosowanie znajduje art. 10 ust. 5 ustawy.
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-92/07/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej P przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007 r. (data wpływu 18 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania kwoty podatku akcyzowego, którą wytwórca wyrobów akcyzowych pobierze od właściciela tych wyrobów - jestprawidłowe.W dniu 18 września 2007 r. został złożony ww ...
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-269/07/KP
  Przetwarzanie koncentratu do spryskiwaczy na terenie składu podatkowego, obciążenia podatkowe w podatku akcyzowym wytworzonych produktów.
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-66/07/KP
  Przetwarzanie koncentratu do spryskiwaczy na terenie składu podatkowego, obciążenia podatkowe w podatku akcyzowym wytworzonych produktów.
 799. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1121/07
  Sprawa, której przedmiotem jest ocena prawna nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobu akcyzowego (w tym przypadku używanego samochodu) należy do kategorii spraw z "kwestią wspólnotową". Pojawienie się takiej kwestii oznacza, że element stanu faktycznego, bądź też jego całości regulowana jest przede wszystkim przez przepisy krajowe ale również przy jej ocenie znajdą zastosowanie przepisy prawa wspólnotowego dotyczące np. tak jak w tym przypadku zasady swobodnego przepływu towarów między państwami członkowskim
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-21/07-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007 r. (data wpływu 16 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania procedury zawieszonego poboru akcyzy oraz oznaczania znakami akcyzy -jest nieprawidłowe.W dniu 16 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-164/07-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.08.2007r. (data wpływu 10.09.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie -jest nieprawidłowe.W dniu 05.09.2007r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek ...
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-180/07-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko "A" sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 10.09.2007r. (data wpływu 12.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie działalności prowadzonej w składzie podatkowym -jest prawidłowe.W dniu 12.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-184/07-3/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki ., przedstawione we wniosku z dnia 10.09.2007r. (data wpływu 12.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie działalności prowadzonej w składzie podatkowym -jest prawidłowe.W dniu 12.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-17/07-3/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 4 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 17 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi- jest prawidłowe.W dniu 10 października 2007 r. ...
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-43/07-2/PK
  stanowisko Strony przedstawione we wniosku opierało się na błędnych założeniach, nieuwzględniających wszystkich mających w danej sytuacji zastosowanie przepisów prawa. Reasumując, w przypadku dokonania przez Stronę wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych i ich dalszej odsprzedaży, w tym przypadku eksportu, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej w terminie 5 dni, licząc od dnia wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz w tym terminie zapłaty podatku akcyzowego, zakładając oczywiście, że wcześniej przedmiotowy samochód (samochody) nie zostanie zarejestrowany.
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-171/07-3/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Oddziału Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007r. (data wpływu 11.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego wykazanego w deklaracji VAT-7 -jest prawidłowe.W dniu 6.09.2007r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-8/07-4/TK
  Określenie stawki podatku.
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-12/07-2/TW
  Wytwarzanie surowego oleju rzepakowego i oferowanie go jako surowca służącego innym firmom do wytworzenia biokomponentów nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Nie można bowiem przyjąć, że wytwórca takiego oleju decyduje o bezpośrednim przeznaczeniu oleju do celów napędowych. O takim celu decyduje dopiero producent biokomponentu.
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-8/07/IK
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007 r. (data wpływu 2 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie objęcia obowiązkiem podatkowym towaru o nazwie dicyklopentandien. (PKWiU 24.12 -15.43 i CN 2902 19 80) -jest nieprawidłowe.W dniu 2 sierpnia 2007 r. ...
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-PA-9106-16/07
  Czy podatnik posiadający zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego i stosowny wpis do rejestru wytwórców, który produkuje olej roślinny w części przeznaczony do sprzedaży na cele jadalne, a w części na cele przemysłowe (do produkcji biopaliw):1. jest zobowiązany dokonywać produkcji oleju jadalnego w składzie podatkowymi i czy całości produkcji podlegać będzie wymogom rozliczenia składu podatkowego? 2. czy możliwe jest produkowania oleju roślinnego z przeznaczeniem do produkcji biopaliw poza składem podatkowym, 3. czy od wyprodukowanego poza składem podatkowym oleju roślinnego przeznaczonego następnie na cele przemysłowe (do produkcji estrów) należy naliczać podatek akcyzowy i według jakich zasad i stawek.
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-20/07/DC
  Czy wykonywanie usługi montażu samochodów oraz - w tym samym cyklu produkcyjnym - usługi demontażu i doprowadzenie do powstania wyrobów finalnych (zestawów montażowych) podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym ?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-6/07-2/WT
  Według uregulowań art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu. Jak wynika z powyższego zastosowanie procedury zawieszenia akcyzy jest niezbędnym warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku. Tej z kolei zarejestrowany handlowiec dostarczając biopaliwo do wybranych flot nie może zastosować, co wyklucza tym samym zwolnienie niniejszych wyrobów z podatku akcyzowego
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-5/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06 lipca 2007r. (data wpływu 09 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie podstawy opodatkowania - jest prawidłowe.W dniu 09 lipca 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej p ...
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-28/07-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X w P przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2007r. (data wpływu 25.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prowadzenia składu podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 25.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku ak ...
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/2007
  Czy zgodnie z polskim prawem nalicza się podatek VAT od podatku akcyzowego - w przypadku gdy firma na potrzeby prowadzonej działalności zakupiła samochód osobowy, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, od kontrahenta niemieckiego jako wewnątrzwspolnotowe nabycie (od sprowadzonego samochodu zapłacono podatek akcyzowy w Urzędzie Celnym).
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-2/07-2/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana XXX, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2007 r. (data wpływu 24.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie terminu złożenia deklaracji podatkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 24.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-3/07-3/TK
  Wnioskodawca zamawia gaz xxx u pośrednika, który ten gaz nabywa od producentów na terenie Niemiec, Czech i Litwy. Pośrednik ten gaz odsprzedaje Wnioskodawcy jako dostawę krajową wystawiając Fakturę VAT w PLN. Wnioskodawca zakupiony gaz odbiera bezpośrednio od producentów na terenie Niemiec, Czech i Litwy własnym transportem ub pośrednik kieruje wagony kolejowe z gazem na adres Wnioskodawcy. Czy w opisanym przypadku Spółka dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-22/07/1002/EU
  Czy wydanie samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju w ramach umowy gwarancji lub rękojmi za wady podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-5/07/BS
  Zapytanie podatnika odnosi się do wyjaśnienia sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.) w zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Zdaniem wnioskodawcy wynika, iż podatkowi akcyzowemu podlegają samochody osobowe, natomiast na samochodzie zabytkowym nie ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.
 820. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 340000-WPA-9116-27/07
  Powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w sytuacji wykorzystania utylizacyjnego tłuszczu zwierzęcego jako paliwa do pieców wapienniczych.
 821. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 340000-WPA-9116-26/07
  1.Czy Spółka może pomniejszyć wpłaty dzienne podatku akcyzowego również o wartość banderol naniesionych na wyroby, które nie zostały sprzedane, lecz zniszczone pod nadzorem pracowników Szczególnego Nadzoru Podatkowego, łącznie z wyrobem?2.Czy konieczny jest dodatkowy protokół dla zniszczonych znaków akcyzy, pomimo że jest sporządzony protokół wylania, czyli opróżnienia opakowań jednostkowych?
 822. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 340000-WPA-9116-27/07
  Powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w sytuacji wykorzystania utylizacyjnego tłuszczu zwierzęcego jako paliwa do pieców wapienniczych.
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 412000-RPA-911-2/07/WS
  Czy sprzedaż samochodu osobowego przed pierwszą rejestracją w kraju, dokonywaną przez dilera na rzecz osoby zagranicznej, mającej miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, uprawnia sprzedawcę do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej w sytuacji, gdy nabywca odbiera zakupiony samochód w siedzibie sprzedawcy i samodzielnie dokonuje jego przemieszczenia poza granicę państwową RP ?
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-4/07/AL
  Czy Spółce, która nabywa energię elektryczną i wykorzystuje ją w celach określonych w § 3, ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 72 z 2006r., poz. 500 ze zm.) a także sprzedaje energię elektryczną pochodzącą z własnej produkcji, przysługuje prawo do obniżenia kwoty akcyzy o akcyzę zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych - energii elektrycznej, związaną ze sprzedażą opodatkowaną stosownie do art. 79 ustawy.
 825. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 719/06
  Celem wprowadzenia obowiązku uzyskiwania oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia (Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie podatku akcyzowego -Dz.U. nr 27, poz. 269 ze zm.) było umożliwienie kontroli nad obrotem tymi olejami, które mogły być wykorzystywane do innych celów niż opałowe. Wymóg uzyskiwania oświadczeń był jednym ze sposobów takiej kontroli, pozwalającym jednocześnie dokonać weryfikacji wykorzystania oleju. Dysponując danymi nabywcy organy podatkowe mogły stwierdzić czy olej nabyty na cele opałowe został faktycznie wykorzystany na te cele. Fikcyjne dane nabywcy uniemożliwiały jego identyfikację a tym samym ustalenie czy olej opałowy został wykorzystany na cele opałowe. Przyjęcie przez sprzedawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane nabywcy było zatem z uwagi na cel regulacji równoznaczne z jego brakiem.
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-2/07
  Czy wobec faktu, iż energia elektryczna wykorzystywana przez Spółkę w celach określonych §3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. 72/2006, Poz. 500 z późn. zm) jest nabywana od zewnętrznego dostawcy, przy założeniu że od tej energii uiszczono podatek akcyzowy, Spółka jest uprawniona do wystąpienia o zwrot uiszczonego podatku, czy też w powyższej sytuacji uprawnionym do wystąpienia o zwrot jest zewnętrzny dostawca energii.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-7/07
  Czy Spółka przy obrocie biopaliw może korzystać z ulgi w podatku akcyzowym, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-058/2/07/AW
  Wniosek podatnika dotyczył udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.).
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-058-4/07/DŁ
  Wątpliwości podatnika dotyczą możliwości składania jednego oświadczenia w przypadkach realizacji zamówienia w kilku wysyłkach (przy wystawieniu kilku faktur) oraz przechowywania tych oświadczeń.
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-3/07
  Czy firma w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów osobowych sprowadzanych z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju, prawidłowo oblicza podatek akcyzowy do zapłaty, przy zastosowaniu i interpretacji treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak w podanych we wniosku przykładach?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-2/07
  Czy firma w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów osobowych sprowadzanych z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju, prawidłowo oblicza podatek akcyzowy do zapłaty, przy zastosowaniu i interpretacji treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak w podanych we wniosku przykładach?
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/423-10/KD/06
  Czy z punktu widzenia prawa podatkowego, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest przychodem z działalności rolniczej ?
 833. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 300000-PA-91101-3/07
  Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Zamościu z dnia 10.11.2006r. nr 303000-PA-9106-23/06 w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXXX" Sp. z o.o.
 834. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 300000-PA-91101-1/07
  Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 22.11.2006r. nr 301000-PA-9103-29/06 w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXX" Sp. z o.o.
 835. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 300000-PA-91101-2/07
  Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 21.11.2006r. nr 301000-PA-9103-30/06WN w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXX" Sp. z o.o.
 836. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB_1/449-11/06/I
  Czy w sytuacji, w której następuje dostawa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i gdy kwota akcyzy nie jest pobierana, do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie wlicza się kwoty tego podatku?
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-47/06
  Czy produkt finalny (filtr kombinowany z segmentem krajanki tytoniowej) powstały w wyniku przedstawionych procesów powinien być traktowany jako wyrób akcyzowy zharmonizowany w postaci papierosów na podstawie przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących opodatkowania akcyzą?
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-31,32/06
  Czy podmiotowi nabywającemu paliwo ciekłe z 20 % dodatkiem biokomponentu od firmy ze Wspólnoty należy się zwolnienie podatkowe zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 72 poz. 500 z póżn. zm.) , w kwocie 2,20 zł od każdego litra biokomponentu użytego do produkcji zakupionego paliwa ciekłego.
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-91109-1/07
  Czy nabywając wewnątrzwspólnotowo, w procedurze zawieszonej akcyzy, biopaliwo ciekłe z zawartością biokomponentów powyżej 20% może na terenie składu podatkowego zmieszać go z olejem napędowym (również sprowadzonym w procedurze zawieszonej akcyzy) a wyprowadzając ze składu podatkowego produkt w postaci oleju napędowego z zawartością 20% biokomponentów (o zawartość siarki do 0,001%) może korzystać ze zwolnienia w wysokości 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw, określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego(tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku Nr 72, poz. 500)?
 840. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 340000-SPA-9116-113/06
  Czy w dalszym ciągu obowiązek zapłaty podatku akcyzowego ciąży na wytwórcach energii elektrycznej, mimo iż Dyrektywa 2003/96/WE przewiduje w tej kwestii odmienną regulację (stanowiąc, że obowiązek zapłaty podatku akcyzowego powstaje z chwilą dostawy energii elektrycznej do odbiorcy końcowego) od obecnie obowiązującej regulacji zawartej w ustawie o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r., w szczególności z uwzględnieniem faktu, iż Dyrektywa nie została implementowana na czas przez Polskę do wewnętrznego porządku prawnego i tym samym czy Urząd Celny podziela stanowisko podatnika stwierdzające, że producenci energii elektrycznej, z uwagi na nie implementowanie na czas Dyrektywy przez Polskę do wewnętrznego porządku prawnego w sposób odmienny określającej moment powstania obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, mogą nie płacić podatku akcyzowego od wyprodukowanej energii elektrycznej bez jakichkolwiek sankcji skarbowych z tego tytułu?
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-40/06
  Sposób obliczania podatku akcyzowego jako wartości zawartej w cenie sprzedaży, w przypadku sprzedaży na terenie kraju oraz w dostawie wewnątrzwspólnotowej.
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-37/06
  Jakie wymagania i jakie formalności musi spełnić spółka i/lub produkt aby w/w produkt mógł być importowany i wprowadzany na rynek w procedurze zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 447000-PA-9100I-12/06/9863/AF
  Czy gaz płynny - propan, butan oraz mieszanina propan-butan zakupione przez spółkę od podmiotu posiadającego status składu podatkowego lub od podmiotu, który korzysta ze składu podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej i odsprzedane do podmiotu zużywającego go na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych, korzystającego ze zwolnienia z akcyzy w związku ze spełnieniem warunków określonych w § 15 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z uwagi na zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w momencie wyprowadzenia ze składu podatkowego, może być przewożony przez podmiot zużywający gaz na cele inne, niż do napędu pojazdów samochodowych, bez administracyjnego dokumentu towarzyszącego?
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 447000-PA-9100I-13/06/9862/AF
  Czy gaz płynny - propan, butan oraz mieszanina propan-butan zakupione przez spółkę od podmiotu posiadającego status składu podatkowego lub od podmiotu, który korzysta za składu podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej i odsprzedawać go podmiotom zużywającym go na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych i korzystających ze zwolnienia z akcyzy w związku ze spełnieniem warunków określonych w § 15 ust. 2-4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z uwagi na zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, w momencie wyprowadzenia ze składu podatkowego, może być przewożony przez Spółkę bez administracyjnego dokumentu towarzyszącego?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-33/06/WN
  Strona ma zamiar dokonywać zakupu w procedurze zawieszonej akcyzy estru metylowego wyższego kwasu tłuszczowego na składzie podatkowym produkującym estry i przemieszczać je do składu produkcyjnego posiadającego koncesję na produkcję biopaliwa. Strona oświadczyła, iż posiada stosowne umowy na magazynowanie ww. produktów oraz na produkcję biopaliwa przez ten skład. Wymienione produkty w całym okresie produkcyjnym będą stanowić własność Strony. Następnie, Strona podniosła następujące kwestie:- momentu powstania obowiązku podatkowego,- kto będzie korzystającym z ulgi podatkowej,- kto będzie sprzedawcą biopaliwa,- kto będzie właścicielem komponentów użytych do produkcji biopaliwa.
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-PA-9106-30/06
  1. Czy import alkoholu etylowego korzysta ze zwolnienia od akcyzy na podstawie §18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r.w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego oraz czy warunki zawarte w ww. przepisie mają zastosowanie do importu zwolnionych od akcyzy towarów,2. Czy import zwolnionego od akcyzy alkoholu etylowego odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy stosownie do art. 26 ust. 3 z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm) tj. ze względu na przeznaczenie towaru czy też wymagane jest stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzenia składu akcyzowego stosownie do art. 26 ust.2 cyt. wyżej ustawy,3. Czy alkohol etylowy służący jako biokomponent do produkcji paliw płynnych korzysta ze zwolnienia od akcyzy na podstawie §12 ust.1 cyt. rozporządzenia oraz czy to zwolnienie ma zastosowanie również do importu alkoholu etylowego.
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-34/06
  1. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium kraju?2. Jaki jest prawidłowy sposób wypełnienia uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT) w przypadku, gdy odbiorcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot inny niż ich nabywca, jeżeli nabywca ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego?
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-32/06
  Czy jakiekolwiek skutki prawno-finansowe np. opłaty paliwowe i podatek akcyzowy ponosi nabywca, który sprzedaje olej napędowy XXX, do którego dodawany jest biokomponent - ester metylowy FAME - o symbolu PKWiU 23.20.15-00.10 o obniżonej akcyzie, od którego producent odprowadził zobowiązanie podatkowe czyli opłaty paliwowe i podatek akcyzowy?
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-29/06
  1. Jaka jest kwota przysługującego zwolnienia w podatku akcyzowym na nabywany wewnątrzwspólnotowo olej napędowy zawierający 20 % estrów metylowych kwasów tłuszczowych i 80% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych a siarki do 0,005% włącznie, objęty kodem CN 27101941, odpowiadający wymaganiom jakościowym dla biopaliw ciekłych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1182)?2. Jaka jest stawka podatku akcyzowego na ww. produkt? 3. Jaka jest stawka podatku akcyzowego na ww. produkt po zastosowaniu zwolnienia w podatku akcyzowym?4. Jaki jest sposób odliczenia przysługującego zwolnienia?
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-17/06/ACH
  1.Czy od paliwa, którego gęstość w temperaturze 15oC jest wyższa od 890 kg/m3, a po wykonaniu badań co do destylacji okaże się, że mniej niż 30% objętości paliwa destyluje przy 350 oC, stawka podatku akcyzowego wynosi 60,00 zł/1.000 kg i paliwo takie nie podlega obowiązkowi barwienia?2.Czy na Spółce ciąży obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w związku z faktem, iż podatek akcyzowy został już uiszczony w należnej wysokości z tytułu produkcji wyrobu akcyzowego przez producenta?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-30/06/WN
  Jaka kwota zwolnienia w podatku akcyzowym przysługuje na biodiesla objętego kodem CN 3824909999, który jest mieszaniną olejów napędowych zawierającą w masie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, służącą do napędu silników spalinowych, w których zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych będzie wynosiła powyżej 30%, a siarki do 0,005%. i od jakiej stawki podatku akcyzowego jest odliczana:- jeżeli produkt będzie zawierał 40% estrów metylowych kwasów tłuszczowych,- jeżeli produkt będzie zawierał 50% estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-27/06
  1. Czy Podatnik w przypadku sprzedaży olejów smarowych i olejów opałowych wytwarzanych z oleju silnikowego XXX klasyfikowanego do PKWiU 23.20.18-02.30 zakupionego od Agencji Rezerw Materiałowych, od którego akcyza została zapłacona, może na zasadzie § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2004 r., po spełnieniu warunków, o których mowa w § 9 tego rozporządzenia, obniżyć kwotę należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej przy sprzedaży przedmiotowego oleju XXX przeznaczonego do wytwarzania tych wyrobów.2. Czy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 1 Spółka może w bieżącej deklaracji podatkowej AKC-3 dokonać odliczenia podatku akcyzowego zawartego w zakupionych od ARM-u wyrobach akcyzowych zharmonizowanych?
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-28/06
  Jaka jest stawka podatku akcyzowego dla wyrobu akcyzowego zharmonizowanego (płyn do spryskiwaczy) klasyfikowanego jako PKWiU 24.66.33-50.00 - Środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-7/06
  1. Czy przedsiebiorca, nie będący zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, który nabył na terytorium Polski wyrób akcyzowy zharmonizowany (piwo), a w cenie nabycia tego wyrobu zawarta była akcyza, w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy tego wyrobu, jest uprawniony do zwrotu akcyzy uiszczonej w cenie nabycia?2. Czy dowodem dokumentującym zapłatę akcyzy w Polsce, w przypadku takiego przedsiębiorcy, jest dowód zapłaty za fakturę dokumentującą zakup tego towaru w Polsce?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-15-2/6
  Czy towar o nazwie fenol o symbolu PKWiU 24.14.24-24.10 jest wyrobem akcyzowym?
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-15-1/6
  Czy Zakłady mogą przyjąć oświadczenie na większą ilość, a kontrahent resztę towaru odbierze w następnym miesiącu, przy następnym zakupie oraz czy na zestawieniu oświadczeń składanym co miesiąc do Urzędu Celnego należy podać ilość z oświadczenia (większą) czy ilość faktycznie sprzedaną.
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-PA-9106-23/06
  Czy stawka podatku akcyzowego od 1000 litrów biopaliwa wytworzonego w 80% z oleju napędowego z zawartością siarki do 0,001%, a w 20% z estru metylowego wynosi 608,-zł ?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-29/06/2949/EU
  Czy produkcja wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czy jedynie ich sprzedaż?Czy produkcja wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych powinna odbywać się w składzie podatkowym?
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-25/06
  Czy prawidłowo ustaliliśmy, że w związku z art. 80 ust. 2 i 3 sprzedaż samochodów dla klientów posiadających siedziby (adresy zamieszkania) na terytorium Wspólnoty Europejskiej, pomimo zarejestrowania samochodu (w celu wywozu) będzie dostawą wewnątrzwspólnotową i nie będzie powstawał obowiązek podatkowy w akcyzie?
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-14A/2006/ZK
  Czy znajdujące się w składzie podatkowym paliwo, gdy zmienia właściciela po zawarciu umowy sprzedaży, nadal jest objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a co za tym idzie obowiązek zapłaty akcyzy nie powstaje, jeżeli jest ono w dalszym ciągu magazynowane w składzie podatkowym?
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-14B/2006/ZK
  Czy obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą wyprowadzenia towaru ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-14/06
  Czy zakup a następnie sprzedaż towar o nazwie dwucyklopentadien klasyfikowany wg Podatnika pod symbolem PKWiU 24.14.12-15.43 oraz posiadający kod CN 29021980 będzie obciążony podatkiem akcyzowym?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3520PA-911-5/06
  Czy wyrób broni palnej opodatkowany jest podatkiem akcyzowym i jaką stawką ? Jeśli istnieje na tę broń stawka obniżona 0%, to od kiedy ona obowiązuje ? Czy od momentu wprowadzenia stawki obniżonej broń palna myśliwska podlegała podatkowi akcyzowemu - od kiedy i z jaką stawką ?
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-10/06/AL
  Czy Spółka prawidłowo nalicza podatek akcyzowy od produkowanych napojów o nazwie "cydr o smaku gruszkowym" i "cydr o smaku brzoskwiniowym" w wysokości 136,00 zł/hl?
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-13/2/06/KL
  Stawka podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego Toyota Avensis Combi 2,0, rok produkcji 2005, pojemność silnika 1995 cm3
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-8/2006/ZK
  Czy Spółka Komandytowa, będąca podatnikiem podatku akcyzowego, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, będącego podatnikiem podatku akcyzowego, może rozliczyć kwotę nadwyżki podatku akcyzowego wykazanego w ostatniej, złożonej przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej, deklaracji oraz czy ma prawo do rozliczania w bieżących deklaracjach AKC-3 kwot akcyzy wynikających z bieżąco otrzymywanych dokumentów dotyczących transakcji dokonanych wcześniej przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej?
 867. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 360000-PA-9116-372/2006/IK
  Rodzaj i spobób nakładania znaków skarbowych akcyzy na opakowania jednostkowe na napoje fermentowane na bazie żyta bez udziału moszczu owocowego.
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3630-PA-INT-3/2006/JP
  Czy od sprzedaży towaru BIODIESEL 100% jako paliwo silnikowe wystąpi podatek należny, skoro jest to 100% biokomponent, a biokomponenty są zwolnione z podatku akcyzowego oraz czy jeżeli wystąpi podatek należny, to w jaki sposób powinno się naliczać wysokość podatku do zapłaty?
 869. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 35-WPA-9116-251/06
  1. Czy odpad, którego zdecydowaną zawartość stanowią butyleny, winien powstawać w składzie podatkowym i czy winien być objęty szczególnym nadzorem podatkowym w sytuacji, gdy nie jest on wprowadzany do obrotu, a podmiot posiadający zezwolenie na odbiór niebezpiecznych odpadów będzie gospodarował tym odpadem poprzez odzysk ? Czy konieczne jest w takiej sytuacji dokonanie stosownego zgłoszenia?2. Czy jeśli dany odpad nie musi powstawać w składzie podatkowym, to czy firma ma obowiązek spełnienia jakichś innych wymogów np. prowadzenia ewidencji?3. O ile wymieniony wyżej odpad podlega regulacjom akcyzowym, to czy zgodnie z §14 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (D.U. Nr 97, poz.966 ze zmianami), korzystałby ze zwolnienia z akcyzy?
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-20-1/06
  Czy w związku z obowiązkiem wynikającym z powołanego przepisu § 13 ust. 2c pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, ww. ewidencja ma być prowadzona dowolnie tj. ręcznie lub elektronicznie, bez zatwierdzania i opieczętowania przez Naczelnika Urzędu Celnego?
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-20-2/06
  Czy w związku z obowiązkiem wynikającym z powołanego przepisu § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, ww. ewidencja ma być prowadzona dowolnie tj. ręcznie lub elektronicznie, bez zatwierdzania i opieczętowania przez Naczelnika Urzędu Celnego?
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-13/06
  Czy wyroby - metanolan sodu oraz metanol (PKWiU 24.14.22-69.30, 24.14.22-1.00 są wyrobami podlegającymi podatkowi akcyzowemu?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-PA-050-10/06/TS
  Zapytanie dotyczy sposobu rozliczania ubytków olejów smarowych powstałych przy rozlewaniu w opakowania jednostkowe i ewentualnego naliczania i odprowadzania podatku akcyzowego od tych wielkości.
 874. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 35-WPA-9116-242/06
  Dokumenty uprawniające do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego z tytułu dokonanego eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-0630-61/05/AL
  Czy po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30.05.2005. zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 26.04.2004. (Dz.U. Nr 97 z 2004 r.) podmiot kupujący wyroby akcyzowe zharmonizowane określone z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) na oświadczenie może sprzedać ww. wyroby również na oświadczenie do podmiotu dokonującego dalszej odsprzedaży lub wykorzystującego ww. wyroby do produkcji?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-2/2006/PK
  Czy Strona właściwie ustala dzienne zaliczki podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pomniejszając dzienne zaliczki przy przyjęciu piwa z powrotem z handlu, jednocześnie zwiększając stan ilościowy wyrobów gotowych będących w procedurze zawieszenia akcyzy?
 877. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 320000-PA-9110-I-8/06/BK
  W treści swojego podania wnioskodawca poprosił o wyjaśnienie cyklu czasowego rozliczenia zgodności ilości gazu, wyprowadzonego ze składów podatkowych ze statusem gazu zwolnionego z podatku akcyzowego, z uzyskanymi od nabywców oświadczeniami o przeznaczeniu tego gazu.
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-12/06
  Czy produkcja i sprzedaż biokomponentów zwolniona jest z podatku akcyzowego".
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-22/06
  1. Czy producent paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003 roku o biokomponentach (Dz. U. Nr 1999, poz. 1934 ze zmianami) ma obowiązek nabywać biokomponenty z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z zastosowaniem Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego? 2. Czy producent estrów metylowych (PKWiU 24.66.48-90.10) dokonując sprzedaży (dostawy na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy) tych wyrobów jako biokomponenty lub samoistne paliwo silnikowe ma obowiązek przy ich wyprowadzaniu ze składu podatkowego do zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-340/IV/05/06/DP/JD
  Czy spółka ma prawo skorzystać z preferencji podatkowej w oparciu o art. 18 ust. 3 ustawy o VATiA?
 881. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 320000-PA-9110-I-10/06/MW
  1. Czy w przypadku udzielania rabatów, upustów po dokonaniu dostawy wyrobów oraz wystąpieniu innych przypadków, w których cena dostarczanego wyrobu uległa zmniejszeniu po dokonaniu dostawy wyrobów, bądź nastąpi zwrot wyrobów do dostawcy, możliwa będzie korekta podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym w świetle zapisów art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym. 2. Czy późniejsza dostawa zwróconych do dostawcy wyrobów akcyzowych, których zwrot nie stanowi podstawy do korekty kwoty akcyzy należnej do zapłaty, nie pociągnie za sobą obowiązku ponownej zapłaty podatku akcyzowego?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-12/06
  Czy niedobory i nadwyżki piwa ujawnione na podstawie inwentaryzacji miesięcznej winny być grupowane według rodzaju piwa (wg określonej zawartości ekstraktu w brzeczce podstawowej czyli stopnia Plato) oraz według rodzaju opakowania (butelka lub puszka), bez uwzględniania nazwy i pojemności opakowania. Czy od ustalonych w ten sposób niedoborów należy naliczyć podatek akcyzowy?
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-16/06
  Ile ewidencji banderol winna być zarejestrowane przez Spółkę?
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-13/06
  Czy przepisy w zakresie podatku akcyzowego (w szczególności w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego) dopuszczają możliwość przewożenia w jednej autocysternie gazu zwolnionego z akcyzy (do celów grzewczych) i gazu z zapłaconą akcyzą (do napędu pojazdów samochodowych)?
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-10/06
  1. Czy jako sprzedawca oleju opałowego jest zobowiązany do weryfikowania merytorycznego danych składanych przez kupujących olej opałowy tj. legitymowania kupujących z dowodu osobistego?2. Czy ma prawo odmowy sprzedaży oleju opałowego osobom które chcą kupić olej, a nie mają przy sobie dowodu tożsamości?3. Czy w razie nie kontrolowania dowodów tożsamości grozić będą jakieś niekorzystne konsekwencje podatkowe?
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-12-1/06
  Czy w myśl obowiązujących przepisów (po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków przewidzianych w przepisie par. 13 ust. 2a, 2b, 2c, 2e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przez obie strony transakcji) możliwe jest dokonywanie wysyłki wyrobów o kodzie PKWiU 23.20.18, z pominięciem siedziby "pośrednika" do ostatecznego odbiorcy, gdzie zostanie potwierdzony odbiór wyrobów przez "pośrednika" na dokumencie ADT, a następnie wyroby te zostana odsprzedane przez "pośrednika" osobie uprawnionej?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-6/06
  Czy może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w § 12 ust 1 pkt 1 i 2 rozporządzania Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przypadku, gdy biokomponent do produkcji biopaliwa zostanie zakupiony w ramach dostawy od producenta pochodzącego z kraju należącego do Unii Europejskiej i sprowadzony w procedurze zawieszenia akcyzy?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-8/06
  Czy nabywając wewnątrzwspólnotowo biopaliwa ciekłe będące mieszaniną oleju napędowego z biokomponentem: 1. może zastosować obniżona stawkę podatku akcyzowego tj.: 1 099,00 zł /1000 l dla oleju o zawartości siarki od 0,001% do 0,005% 1 048,00 zł/1000l dla oleju o zawartości siarki do 0,001%. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, załącznik nr 2. 2. może korzystać ze zwolnienia o którym mowa w § 12 ust 1 pkt 2 rozporządzania Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-8/06
  1. Na kim spoczywa obowiązek kontroli i weryfikacji spełnienia przez producenta biokomponentów wymogów ustawy z dnia 2 października 2003 roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.2. Czy stwierdzone post factum niespełnienie przez dostawcę biokomponentu któregoś z warunków jakie ustawa nakłada na producentów biokomponentów skutkować będzie utratą możliwości skorzystania przez naszą Firmę ze zwolnień akcyzowych .3. Jakie dokumenty powinien otrzymać od dostawcy biokomponentu przeznaczonego do produkcji biopaliwa aby zapewnić sobie prawo do skorzystania z w/w zwolnień.
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3520PA-911-3/06
  Jaka jest wysokość stawki podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju opałowego o kodzie taryfy celnej 27101961?
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-9/1/06/KL
  Czy w przypadku zakupu samochodu osobowego na terenie kraju Unii Europejskiej, bez przemieszczenia go na teren Rzeczpospolitej Polskiej Strona ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej oraz uiszczenia podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-11/06/KL
  Czy podatnik zobowiązany jest do składania comiesięcznych deklaracji dla podatku akcyzowego również w przypadku gdy w danym miesiącu nie powstał obowiązek podatkowy?
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-9/2/06/KL
  Czy istnieje obowiązek złożenia deklaracji oraz uiszczenia podatku akcyzowego w sytuacji, gdy samochody osobowe przemieszczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie w terminie 5 dni od dnia dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego sprzedane do innego kraju Unii Europejskiej lub w ramach eksportu?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-14/06
  Czy istnieje możliwość zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego wykorzystywanego w celu prowadzenia analiz i badań próbek wyrobu?
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1 415/6/2006
  W którym roku należy zarachować w koszty podatek akcyzowy od zakupionego w 2003r. oleju bazowego, jeżeli podatek ten został określony decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w 2004r. a ostateczne rozstrzygnięcie podjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w 2005r. ?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/3/06/KL
  Czy zwolnienie z akcyzy, określone w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym będzie realizowane poprzez zwrot zapłaconej akcyzy w trybie § 50a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego, czy też poprzez możliwość niepłacenia akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego w przypadku, kiedy samochody osobowe używane będą przedmiotem ww. nabycia i będą przedmiotem eksportu oraz czy w takim przypadku, warunkiem skorzystania z możliwości niepłacenia podatku z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest dostarczenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Celnego, potwierdzających dokonanie eksportu pojazdu?
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/1/06/KL
  Czy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych, które są przedmiotem eksportu istnieje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego (przy założeniu, iż na terytorium Polski samochody nie będą naprawiane lub też będą wykonywane tylko drobne naprawy niektórych uszkodzonych pojazdów)?
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/2/06/KL
  Czy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego z tytułu eksportu ww. samochodów osobowych, niezależnie od tego czy pojazdy te będą naprawiane na terytorium Polski?
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/3/06/KL
  Czy zwolnienie z akcyzy, określone w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym będzie realizowane poprzez zwrot zapłaconej akcyzy w trybie § 50a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego, czy też poprzez możliwość niepłacenia akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego w przypadku, kiedy samochody osobowe używane będą przedmiotem ww. nabycia i będą przedmiotem eksportu oraz czy w takim przypadku, warunkiem skorzystania z możliwości niepłacenia podatku z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest dostarczenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Celnego, potwierdzających dokonanie eksportu pojazdu?
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/7/06/KL
  Czy po nabyciu wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych używanych, w przypadku ich sprzedaży na eksport przed ich zarejestrowaniem na terytorium RP, na fakturze eksportowej dokumentującej sprzedaż powinna być wykazana stawka i kwota podatku akcyzowego?
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/6/06/KL
  Jakie warunki związane z podejmowaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym muszę spełnić, aby prowadzić działalność związaną z wewnątrzwspólnotowym nabyciem osobowych samochodów używanych oraz sprzedażą tychże samochodów na eksport bez dokonywania żadnych napraw tych samochodów lub też po dokonaniu drobnych napraw niektórych samochodów?
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/4/06/KL
  Czy w przypadku kiedy zwolnienie z akcyzy będzie realizowane poprzez zwrot zapłaconej akcyzy w trybie § 50a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w momencie ustalania podstawy do opodatkowania można do ceny nabycia samochodów zaliczyć podatek akcyzowy zapłacony w Polsce?
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/5/06/KL
  Czy podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego za dany miesiąc o kwotę zapłaconego podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych, kiedy może to uczynić i jakie warunki musi spełnić?Zdaniem podatnika, może On dokonać obniżenia kwoty podatku należnego za dany miesiąc o kwotę zapłaconego podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych, gdy do momentu złożenia deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzyma dokumenty potwierdzone przez właściwy urząd celny potwierdzające, że towary, od których podatnik uiścił akcyzę opuściły terytorium Polski.
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3520PA-911-1/06
  Czy estry metylowe stanowiące biokomponent przeznaczony do biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003roku o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (D. U. Nr 199, poz.1934 ze zmianami), podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (D.U. Nr 97, poz.966 ze zmianami) ?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/84/281/06
  Zapytanie Podatnika dotyczy obowiązku dokonania korekty kwoty podatku naliczonego za miesiące grudzień 2003 r. i luty 2004 r., w takiej wysokości, w jakiej w deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7 za powyższe miesiące, w kwocie podatku naliczonego ujęta została kwota akcyzy, zapłaconej przy imporcie benzyny lakierniczej do produkcji wyrobów lakierowych, w przypadku zbycia tej benzyny w stanie nieprzetworzonym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/415-6/06
  Sposób ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego stanowiącego towar handlowy oraz poprawnego sporządzenia spisu z natury w tym zakresie.
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-14/06
  Wnioskodawca opisując stan faktyczny stwierdził, iż zamierza prowadzić działalność polegającą na zakupie płynu do spryskiwaczy oraz koncentratu płynu do spryskiwaczy, które zawierają w swym składzie alkohol etylowy przekraczający 1,2% objętości. Towary te są objęte symbolem PKWiU 24.51.32-50.00. Preparaty te będą kupowane w opakowaniach po 1000 litrów i rozlewane do mniejszych opakowań o pojemności 1 i 5 litrów. W składzie wyrobów nie będą dokonywane żadne zmiany. Pytanie podatnika sprowadza się do kwestii, czy czynność rozlewania powyższych wyrobów akcyzowych powinna odbywać się w składzie podatkowym?
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-4/06
  Czy gaz ziemny wysokometanowy CNG w stanie gazowym o symbolu PKWiU 11.10.20-00.10 przeznaczony do zasilania pojazdów, sprzedawany na stacjach paliw jest objęty zerową stawką podatku akcyzowego?
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-3/06
  Czy słusznie podatnik przy nabywaniu towarów z Anglii, wymienionych we wniosku, dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów, składa deklaracje AKC-U oraz prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 447000-PA-9100I-2/06/1730/ZT
  Stawka akcyzy dla piwa w zależności od ilości piwa sprzedanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy.
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 313000-PA-055-34/06
  Czy wykorzystanie przez XXXXXX plastyfikatora PG-12 o symbolu PKWiU 24.66.46-40.00 na cele opałowe będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz jaka obowiązuje stawka podatku akcyzowego?
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-PA-9106-4/06
  Firma podpisała kontrakt w celu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz podmiotu gospodarczego mającego siedzibę na terytorium Słowacji. Kontrakt ten dotyczy sprzedaży energii elektrycznej pochodzenia krajowego celem dalszej odsprzedaży przez ?pośrednika? z siedzibą w Słowacji na rzecz innego polskiego podmiotu, który jest finalnym konsumentem tej energii. XXXXX S.A. i pozostałe podmioty biorące udział w transakcji są podatnikami VAT i posiadająca koncesję na obrót energią elektryczna. Zakupiona przez Firmę energia elektryczna pochodzi od wytwórców, spółek dystrybucyjnych czy też spółek zajmujących się jej obrotem, jest wprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) z którego to systemu ?XXXXX? S.A. ją otrzymuje przyjmując, iż należny podatek akcyzowy zapłacony został na wcześniejszym etapie obrotu przez podmioty do tego zobowiązane(wytwórca, importer). ?XXXXX? S.A. sprzedając energię elektryczną podmiotowi słowackiemu stosownie do przepisów ustawy o VAT wystawia fakturę sprzedaży VAT, następnie ?pośrednik? słowacki wystawia dokument sprzedaży na rzecz polskiego odbiorcy. W konsekwencji jednak energia elektryczna nie jest fizycznie przemieszczana z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego, ani przemieszczana z terytorium państwa członkowskiego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka ?XXXXX? S.A poprzez Operatorów Handlowo ? Technicznych dostarcza ją bezpośrednio do odbiorcy końcowego, który znajduje się na terytorium kraju.
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-5-1/06
  Czy istnieje możliwość importu gazu propan - butan, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i jego sprzeaży na terenie kraju, na zamówienie klienta posiadającego instalację grzewczą lub technologiczną, w przypadku, gdy podatnik nie posiada statusu składu podatkowego?
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-5-2/06
  Czy istnieje mozliwość dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej gazu płynnego propan - butan, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, do krajów członkowskich Unii Europejskiej, uprzednio importowanego z pominięciem składu podatkowego?
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-1/06
  Czy przy wyliczaniu ubytków magazynowych można grupować piwa według ich rodzaju i typu opakowania - czyli wg zawartości ekstraktu bez względu na nazwę handlową, sposób pakowania formy handlowej (puszka luz - puszka czteropak) i pojemności opakowania pod warunkiem, że będzie to jeden rodzaj opakowania np. puszka oraz co należy wliczyć w ubytki magazynowe ?
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-1/2006/PK
  Czy kupując olej opałowy do agregatów chłodniczo-grzewczych powstaje obowiązek podatkowy w akcyzie?
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-05/06
  Czy w przypadku dokonywania wewnatrzwspólnotowych nabyć podstawa opodatkowania obejmuje podatek akcyzowy, a w związku z tym czy podstawa opodatkowania wykazana na fakturze wewnętrznej rzeczywiście ma być powiększona o akcyzę płaconą w Polsce i tak wykazywana zarówno w deklaracji VAT jak i informacji podsumowującej?
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-79-1/05/KN
  Czy wyroby akcyzowe o kodzie CN 2008 30 19 ( o nazwie handlowej klementynki w likierze i zawartości alkoholu 13 % vol.) oraz wyroby akcyzowe o kodzie CN 2008 99 34 ( o nazwie handlowej kasztany w rumie i zawartości alkoholu 20 % vol.) podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy?
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-1/06
  1. Czy olej grzewczy jest paliwem silnikowym?2. Na jakiej podstawie prawnej Minister Finansów wydał rozporządzenie nakazujące gromadzić oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego?3. Na jakiej podstawie Minister Finansów podwyższył podatek akcyzowy na olej opałowy powyżej maksymalnej stawki określonej ustawą (art. 37 ust. 1 pkt 5)?4. Czy na sprzedaż oleju opałowego obowiązywała preferencyjna stawka akcyzy czy też olej opałowy był opodatkowany stawką właściwą dla tego produktu?5. Czy dla stwierdzenia zmiany przeznaczenia oleju opałowego wystarczy stwierdzenie wadliwości oświadczenia o jego przeznaczeniu lub nieprawidłowość danych nabywcy, który wprowadził w błąd sprzedawcę?6. Czy możliwość żądania okazania dowodu tożsamości oznacza konieczność, i jakie są dla nabywcy konsekwencje związane z podaniem nieprawdziwych danych przez nabywcę bez sprawdzenia jego dokumentu tożsamości?7. Czy podatnik posiadający oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego może być odpowiedzialny za ich rzetelność?8. Czy organ podatkowy powinien udowodnić zmianę przeznaczenia oleju opałowego, aby móc opodatkować olej opałowy stawką akcyzy właściwą dla oleju napędowego?9. Na jakiej podstawie prawnej funkcjonuje § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r.?10. Czy brak oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego może stanowić przesłankę do podwyższenia akcyzy określonej ustawą w kwocie 233 zł/m3 (art. 65 ustawy) do innej kwoty i jaka jest podstawa prawna takiego działania?11. Czy wadliwość oświadczeń może dawać prawo do opodatkowania sprzedaży oleju opałowego stawką akcyzy w wysokości wyższej niż 233 zł/m3?
 920. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 667/05
  Zbycie wyrobu akcyzowego w ramach umowy komisu przez komitenta za pośrednictwem komisanta nabywcy podlega na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatkowi akcyzowemu, który obciąża komitenta.
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-PA-050-3/06/WK
  "Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie nabywania nowych samochodów, będących towarami handlowymi od podmiotów gospodarczych działających w formie krajowych spółek z o.o., celem ich dalszej odsprzedaży zobowiązany jestem do zgłoszenia obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, składania deklaracji podatkowych oraz obliczania i zapłaty akcyzy w wysokości różnicy między akcyzą wykazaną w wystawionej dla mnie fakturze zakupu auta a akcyzą wykazaną w wystawianej fakturze z tytułu odsprzedaży pojazdów nowych, przed ich pierwszą rejestracją w kraju?"
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-103/05/9209/JKW
  Czy istnieje możliwość zwolnienia ubytków paliwa z podatku akcyzowego w związku z pobieraniem do badań kontrolnych laboratoryjnych próbek paliwa, które jest magazynowane przez okres 2-4 lat w składach podatkowych?
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-4-06
  Czy naliczony i wykazany w fakturze VAT podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją w kraju jest kosztem uzyskania przychodu w miesiącu dokonania sprzedaży ?
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-35/05/NG
  Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnatrzwspólnotowego samochodu osobowego.
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-2/06/KG
  Czy wykorzystanie oleju opałowego EL do podgrzania wody w myjce ciśnieniowej marki Karcher HDS 895M, która jest urządzeniem stacjonarnym, zasilanym elektrycznie (230V), służącym do mycia szalunków ciepłą lub zimną wodą (urządzenie to posiada zbiornik na paliwo, wymiennik ciepła do podgrzania wody, palnik o mocy 86KW do podgrzania wody, a jako paliwo do palnika producent w instrukcji obsługi, podaje olej opałowy EL lub olej napędowy), spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa podatkowego do opłacenia akcyzy w wysokości przewidzianej dla produktów wykorzystywanych do celów opałowych?
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3520PA-911-10/05
  Czy produkt odpadowy powstający w wyniku polimeryzacji przy produkcji kauczuków, którego zdecydowaną większość stanowi butylen, winien powstawać w składzie podatkowym?Czy gospodarka tym odpadem winna odbywać się przy zastosowaniu określonych procedur przewidzianych dla wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym?
 927. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 340000-WPA-9116-94/05/06
  Czy plombowanie przesyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wysyłanych w procedurze zawieszania akcyzy jest uzasadnione i czy nie ogranicza ono swobodnego przepływu towaru i czy organ podatkowy może odmówić wysyłki wyrobu akcyzowego z innym wyrobem nieakcyzowym w procedurze zawieszenia akcyzy tym samym środkiem transportu.
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-SN-9296-1/06
  W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku rozwózkowej sprzedaży piwa, czy powstaje on w momencie wyprowadzenia piwa ze składu podatkowego czy w momencie wystawienia faktury sprzedaży?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-3/06
  Prawidłowość obliczenia podatku akcyzowego od biopaliwa w przypadku wyprowadzenia poza teren składu podatkowego.
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-80/05/207/KN
  "Jak należy postąpić z rozliczeniem podatku akcyzowego w przypadku zwrotu sprzedanych wcześniej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych?"
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-79-2/05/215/KN
  Czy wyroby akcyzowe o kodzie CN 2008 30 19 ( o nazwie handlowej klementynki w likierze i zawartości alkoholu 13 % vol.) oraz wyroby o kodzie CN 2008 99 34 ( o nazwie handlowej kasztany w rumie i zawartości alkoholu 20 % vol.) są wyrobami akcyzowymi w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.)?
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-100/05/8611/MP/1
  Czy w związku z wniesieniem aportu w postaci całego przedsiębiorstwa Spółki w tym także zezwoleń i pozwoleń administracyjnych do nowopowstałej Spółki, Spółka ta stanie się podmiotem praw i obowiązków wynikających z wydanych przez Naczelnika Urzędu Celnego zezwoleń, tj. zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego?
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-8/05
  Czy firma będąc podatnikiem podatku akcyzowego zgodnie z treścią art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz sprzedając nabywany wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju, prawidłowo oblicza podatek akcyzowy do zapłaty, przy zastosowaniu i interpretacji treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, jak w podanych we wniosku przykładach?
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-9/05
  Czy firma będąc podatnikiem podatku akcyzowego zgodnie z treścią art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz sprzedając nabywany wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju, prawidłowo oblicza podatek akcyzowy do zapłaty, przy zastosowaniu i interpretacji treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, jak w podanych we wniosku przykładach?
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-2-2/06
  Czy sposób wyliczenia biokomponentu zawartego w paliwie ciekłym jest prawidłowy ?
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-2/06
  Prawidłowe obliczenie podatku akcyzowego od biopaliwa przy wyprowadzeniu poza teren składu podatkowego.
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-1/06
  Podatnik dokonał zakupu od dostawcy krajowego samochodu ciężarowego bez naliczonej na fakturze zakupu akcyzy. Następnie przed sprzedażą dokonano, zgodnie z zamówieniem, przeróbki przedmiotowego samochodu ułatwiającej wykorzystanie owego pojazdu jako karawanu. Czy powyższe czynności powodują powstanie obowiązku podatkowego?
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-9119-2/06/AW
  Czy Spółka prawidłowo interpretuje art. 19 ust. 4 i 5 ustawy o podatku akcyzowym dokonując odliczeń wartości banderol następnego dnia po ich nałożeniu na wyrób gotowy od wpłat dziennych przypadających do zapłaty w tym dniu?
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-19/05/06/PJ
  Czy z momentem fizycznego zużycia automatu do gier powstaje obowiązek zadeklarowania i zapłaty podatku akcyzowego.
 940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-4/06
  Wnioskodawca jest pośrednikiem w sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i zwraca się z zapytaniem czy w opisanych w postanowieniu sytuacjach powstaje wobec wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym?
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-56-1/05
  Czy na podmiocie dokonującym sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci olejów opałowych przeznaczonych do celów grzewczych, za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych, ciąży obowiązek przekazywania miesięcznych zestawień oświadczeń o przekazaniu wyrobów składanych przez nabywców tych wyrobów?
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-56-3/05
  Czy w przypadku gdy Spółka nie jest podatnikiem podatku akcyzowego dotyczą ją przepisy w zakresie podatku akcyzowego?
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 447000-PA-9110I-21/05/06/4709/ZT
  Czy podmiot dokonujacy sprzedaży wyrobów wymienionych w poz. 2 załącznika nr 1 lub w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obnizenia stawek podatku akcyzowego, zobowiązany jest do przekazywania do włąściwego naczelnika urzędu celnego miesięcznych zestawień oświadczeń pobieranych zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia?
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-55/05
  Czy Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w przepisie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz.966 ze zmianami) w sytuacji gdy do wytworzenia biokomponentów użyty został olej rzepakowy modyfikowany genetycznie sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ?
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-1/06
  Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może dokonywać obrotu towarowego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego towaru o nazwie benzen klasyfikowany pod numerami: PKWiU 24.14.12-23 oraz CN 29022000 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem dokumentu ADT, a następnie sprzedaży do odbiorcy posiadającego skład podatkowy produkcyjny, bez konieczności rejestrowania firmy jako podatnika akcyzy oraz bez posiadania zabezpieczenia finansowego
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-91/05/7432/MP
  Czy spółka zagraniczna posiadająca koncesję na obrót energią elektryczną na terenie Polski bez konieczności rejestracji w Polsce spółki zależnej może się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowych?
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-96/05/7899/GK
  Czy bio-diesel, który jest paliwem roślinnym wytworzonym z oleju rzepakowego 60 % wsadu, zużytych olejów roślinnych oraz kwasów tłuszczowych rzepakowych, należy zaliczyć do kategorii oleje napędowe z dodatkiem biokomponentów?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 313000-PA-055-1/06
  Proszę o potwierdzenie poprawności stanowiska:1) wytworzenie papierosów w składzie podatkowym nie powoduje zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy;2) sprzedaż papierosów znajdujących się w składzie podatkowym bez przemieszczenia ich poza teren składu podatkowego nie skutkuje zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-SNC-0707-6/06
  Czy płyn do spryskiwaczy samochodowych o kodzie PKWiU 24.66.33.50 może być konfekcjonowany poza składem podatkowym?
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-90/05/7387/GK
  Czy przeznaczenie na cele opałowe tłuszczu utylizacyjnego pochodzenia zwierzęcego, sklasyfikowanego do kodu PKWiU 15.41.11-90.40 jako tłuszczu i oleje zwierzęce, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym ?
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-89/05/7278/MP
  Rozliczanie podatku akcyzowego od produkcjibiopaliwa zudziałem eteru etylo-tert-butylowego (PKWiU:24.14.63-19.00) i bioetanolu (PKWiU: 15.92.12-00.10).
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-28/2/05/KL
  Czy podatnik ustalił w prawidłowej wysokości stawkę podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodu osobowego marki Toyota Highlander 3.0, rok prod. 2002, poj. silnika 2998 cm 3 w wysokości 30,20%?
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-28/3/05/KL
  Czy podatnik prawidłowo ustalił wysokość podatku akcyzowego należnego z tytułu sprzedaży w dniu 25.10.2005r. samochodu osobowego marki Toyota Highlander na kwotę 2041,00 zł?
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-28/05
  Czy istnieje możliewość dokonania importu na terytorium RP wina bez wcześniejszego oznaczenia znakami akcyzy ?
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-21/05/id
  Czy podmiot dokonujący sprzedaży wyrobów wymienionch w poz. 2 załącznika nr 1 lub w poz. 1 pkt 3 lit. B i lit. C załacznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia podatku akcyzowego; zobowiązany jest do przekazywania do właściwego naczelnika urzędu celnego miesięcznego zestawienia oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, jeżeli nie jest importerem ani nie dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. wyrobów?
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-25/05
  Czy podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo pomniejszenia podatku akcyzowego należnego z tytułu sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją, o którym mowa w art. 79 ustawy o akcyzie, już w momencie otrzymania faktury sprzedaży nabywanego samochodu osobowego?
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 446000-AP-0503-11/05/BR
  Rozliczenie nadwyżek i nadmiernych ubytków gazu owstałych w trakcie transportu gazu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 446000-AP-0503-12/05/BR
  Warunki zastosowania zwolnienia od akcyzy nabywanych wewnątrzwspólnotowo aromatów spozywczych z zawartością alkoholu etylowego, stosownie do par. 18 ust. 1b i 6 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.)
 959. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.1-4218/76/05 I
  Spółka przekazuje na potrzeby reprezentacji i reklamy własne wyroby. Koszt przekazanego na potrzeby reprezentacji i reklamy piwa ustala w wysokości rzeczywistego kosztu wytworzenia wyroby bez należnego podatku VAT i podatku akcyzowego. Czy właściwy jest sposób ustalenia kosztu przekazanego piwa na cele reprezentacji i reklamy. Jeżeli nie, to czy w wypadku zwrotu piwa z zapłaconą akcyzą stanowiącą koszt uzyskania przychodu w jednym okresie podatkowym, późniejsze wydanie go na cele reprezentacji i reklamy limitowanej w następnym okresie rodzi obowiązek składania korekty deklaracji podatku dochodowego.
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-86/05/6882/GK
  Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe napojów niskoalkoholowych otrzymywanych z przefermentowanego soku jabłkowego lub gruszkowego o zawartości alkoholu w gotowym produkcie na poziomie 4,5% objetości i charakteryzujących się nadcisnieniem wynoszącym od 1,5 do 2,5 bara, stanowią napoje fermentowane w rozumieniu art. 70 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ?
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/51/2005/IPP
  jak powinienem obliczać marżę, która opodatkowana jest podatkiem VAT i czy w cenę sprzedaży samochodu jest wkalkulowany podatek akcyzowy należny ( od sprzedaży ) ?
 962. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-PA-9106-22/05
  Strona dokonała sprzedaży samochodu osobowego za pośrednictwem komisu samochodowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju. Na kim będzie ciążył obowiązek złożenia deklaracji - na komitencie, czy na komisancie?
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-54/05
  ?Czy sprzedaż oleju opałowego ciężkiego przemieszczanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy składami podatkowymi tj. pomiędzy składem podatkowym, w którym podatnik dokona zakupu wyżej wymienionych wyrobów akcyzowych a składem podatkowym będącym klientem podatnika, rodzi po stronie podatnika jako pośrednika sprzedaży obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego??.
 964. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443 ? 190 /05/MF
  We wniosku z dnia 08.09.2005r. Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: ?Moja firma zajmuje się sprzedażą paliw płynnych i gazu. Kupując gaz ze składu podatkowego, faktura VAT, plus akcyza co daje kwotę brutto. Kupując gaz bezpośrednio od importera faktura wystawiana jest następująco: cena za tonę, plus akcyza, plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto. Różnica w wystawianiu faktur między dwoma sposobami wynika z naliczania podatku VAT, gdzie w pierwszym nie jest naliczany VAT od akcyzy, w drugim jest on naliczany. Moje obawy budzi sposób wystawiania faktur bez wyraźnego wyszczególnienia akcyzy na fakturze oraz z czego wynika różnica w naliczaniu podatku VAT?? W uzupełnieniu wniosku podatnik pisze, że ?Pytanie dotyczy: czy skład podatkowy (nasz dostawca gazu) może doliczać do ceny sprzedaży brutto płaconą przez siebie akcyzę, czy powinien doliczać ją do ceny sprzedaży netto i dopiero naliczać podatek vat?. Jednocześnie ?Z art.29 i 31 ustawy o podatku od towarów i usług jest cena nabycia, na którą składa się cena zakupu, cło, akcyza i inne opłaty, to wskazywałoby, że sprzedawca ? skład podatkowy powinien akcyzę ujmować w cenie netto, która stanowi podstawę naliczania podatku vat. Akcyza sama w sobie nie zawiera podatku vat więc nie można jej unettawiać. Moim zdaniem akcyza stanowi zawsze element kalkulacyjny ceny netto ? zgodnie z w/w przepisami, nie ma znaczenia czy sprzedawcą jest skład podatkowy, czy firma nie będąca składem podatkowym?.
 965. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-82/05/6427/EU
  Czy sprzedaż energii elektrycznej z elektrowni szczytowo-pompowych zużywających w procesie produkcji energię elektryczną objętą podatkiemn akcyzowym bądź z elektrowni wodnych, które niezależnie od typu i sposobu działania, nie wykorzystują w procesie wytwarzania spalania organicznych paliw kopalnych lub energia pochodzi ze źródeł odnawialnych była w całości objęta zwolnieniem od podatku akcyzowego w okresie od 26.03.2002 r. do 31.12.2003 r. ?
 966. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-359/05/1276/TK
  Czy ester metylowy wyższych kwasów tłuszczowych przeznaczony na cele paliwowe, oznaczony symbolem PKWiU 24.66.48-93.00 jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ?
 967. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116/05/358/1275/TK
  Czy wytwórca estru metylowego wyższych kwasów tłuszczowych sprzedawanego bezpośrednio posiadaczowi zakładowej stacji paliw, wyłącznie jako samoistne paliwo, jest podatnikiem podatku akcyzowego ?
 968. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-65/05/166/MG
  Czy należy opodatkować nadmierny ubytek spirytusu powstały w wyniku zastosowania korekty stanów spirytusu w związku z określeniem sposobu obliczania objętości spirytusu przy zastosowaniu zbiorników przemierzonych w temperaturze 20 °C określonych w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar Nr 188 z dnia 22 grudnia 1995r.?
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-33/05
  Obniżenie kwoty akcyzy należnej o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu samochodu osobowego związaną ze sprzedażą opodatkowaną, zgodnie z art. 79 ustawy o podatku akcyzowym.
 970. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 446000-AP-0503-10/05/PP
  Zakup benzyny specjalnej bez podatku akcyzowego.Szczególny nadzór podatkowy a nabywanie benzyny specjalnej na podstawie par. 16 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
 971. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-6/05
  Czy firma może korzystać z przepisu § 8c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30.07.2004r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego tj. obniżyć do wysokości należnej akcyzy kwotę od sprzedaży wyprodukowanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych o kwotę akcyzy zapłaconej od importu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zużytych do produkcji?
 972. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103/43/05
  Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobu zaklasyfikowanego do symbolu PKWiU 16.00.12-90.90 "tytoń przetworzony pozostały, osobno niewymieniony" w postaci bibuły papierosowej, wykonanej ze spreparowanego tytoniu, nasączonej aromatem, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 973. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/424/2005/Art.14a
  Prowadzę handel samochodami używanymi, m.in. sprowadzanymi z UE. Samochody kupowane są na faktury VAT marża. Czy podatek akcyzowy stanowi koszt uzyskania przychodu i czy w związku z tym powinienem wykazywać go po stronie kosztów w rub. 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy po stronie zakupu towarów w rub. 10 i uwzględniać go w rozliczeniu po stronie przychodu w rub. 7?
 974. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-42-1/05
  Czy podatnik nabywając wewnątrzwspólnotowo biokomponenty będzie mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zmianami)?
 975. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 446000-AP-0503-14/05/AP
  Czy istnieje obowiązek oznaczania znakami akcyzy wyrobów alkoholowych, sprzedawanych poza procedurą zawieszenia akcyzy ( z zapłaconym podatkiem akcyzowym) w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej.
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-63/05/160/KGL
  Czy podatnik może przyjąć gaz w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do swojego składu podatkowego produkcyjnego na podstawie karty 8 dokumentu SAD, w którym zgłaszającym jest importer gazu, a jako odbiorca zgłoszony jest podatnik prowadzący skład podatkowy ?
 977. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 35-WPA-9110-51/05
  Czy działalność polegająca na zakupie i sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zawierających w swym składzie alkohol etylowy skażony i podchloryn sodu (lub inne środki żrące bądź wybielające) podlega ustawie o podatku akcyzowym?
 978. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 35-WPA-9116-336/05
  Jakie konsekwencje rodzi zawieszenie działalności składu podatkowego do 3 lub ponad 3 miesiące? Czy będzie to skutkować traktowaniem znajdujących się w składzie towarów jako wyprowadzonych ze składu i obowiązkiem uiszczenia od nich podatku akcyzowego?
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-7/05
  Ponieważ energia ze źródeł odnawialnych jest zwolniona z akcyzy na podstawie art.23 ust. 3 ustawy z dnia 23.01.2004r.o podatku akcyzowym, to czy firma powinna się rejestrować jako podatnik podatku akcyzowego i składać deklaracje "zerowe" AKC-3/AKC-3zh oraz informacje AKC-3/H?
 980. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-35/05
  Czy sprzedając olej rzepakowy w hurcie i detalu w opakowaniach jednostkowych stanowiący tłuszcz roślinny, firma będzie obciążona podatkiem akcyzowym z tytułu sprzedanego oleju? Ponadto, czy sprzedając olej rzepakowy na stacji paliw za pomocą dystrybutora do zbiorników samochodowych, firma będzie zobowiązana do płacenia podatku akcyzowego z tytułu sprzedanego oleju?
 981. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-72/05/5381/GK
  Czy sprzedaż importowanych wód toaletowych w mniejszych ilościach, ale w takim samym opakowaniu i z takim samym przeznaczeniem, podlega ponownemu opodatkowaniu podatkiem akcyzowym ?
 982. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-73/05/5406/GK
  Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez firmę produktów wymienionych w par. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), firma będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego, jeżeli nie jest składem podatkowym ani nie korzysta ze składu podatkowego ?
 983. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 312000-OG-055-137/2005
  Jak należy rozliczyć w podatku akcyzowym korektę faktury zakupu samochodu osobowego w przypadku jeżeli podatnik rozliczył akcyzę, a następnie otrzymał fakturę korygującą na skutek udzielonego rabatu od sprzedawcy?
 984. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 312000-OG-055-138/2005
  Czy akcyzę zawartą w fakturach korygujących (rabatach) dotyczących samochodów demonstracyjnych (zarejestrowanych) należy brać pod uwagę przy rozliczaniu akcyzy skoro nie mamy prawa do obniżania kwoty akcyzy należnej o kwotę akcyzy zawartej w fakturach zakupu tych samochodów?
 985. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 312000-OG-055-135/2005
  Jeżeli podatnik w październiku 2004 roku zakupił samochód osobowy i w tym miesiącu dokonał odliczenia akcyzy wynikającej z jego faktury zakupu a następnie w lipcu 2005r. dokonał rejestracji tegoż samochodu, to czy ma obowiązek sporządzić korektę, a jeśli tak, to czy za miesiąc październik 2004r. (zmniejszającą akcyzę naliczoną) czy też można pomniejszyć akcyzę naliczoną o kwotę tej akcyzy w miesiącu rejestracji samochodu tj. w lipcu 2005r.?
 986. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-67/05/5163/GK
  Podział podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w świetle ustawy o podatku akcyzowym.
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-68/05/5163/GK
  Obniżenie kwoty akcyzy płaconej w związku ze sprzedażą krajową samochodów osobowych przez nowo utworzony podmiot w ramach podziału spółki, która dokonała nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. samochodów i zapłaciła należny podatek akcyzowy.
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-246-258/05/SZM
  Kiedy powstaje przychód w związku ze zwrotem nadpłaty podatku akcyzowego? Spółka od 1 maja 2004 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej importowała do Polski płynne esencje, traktując je jako wyroby akcyzowe. W związku z importem naliczano w zgłoszeniu podatek akcyzowy, który następnie stwierdzono, że był nienależny i wniesiono o stwierdzenie nadpłaty.
 989. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-246-259/05/SZM
  Czy w przypadku powstania nadpłaty podatku akcyzowego Spółka powinna zaliczyć zwrot nadpłaty podatku akcyzowego do przychodów podatkowych, czy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów za Okres Nadpłaty, obniżając w poszczególnych latach koszty o wartość podatku akcyzowego objętego wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty?
 990. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-66/05/169/KGL
  Czy nalewanie do cystern (samochodowych, kolejowych) na terminalu lub w bazach paliwowych należących do Podatnika, oleju opałowego prawidłowo oznaczonego i zabarwionego, przeznaczonego na cele opałowe, które odbywa się przy użyciu nalewaków zaopatrzonych w urządzenia pomiarowe, należy traktować jako sprzedaż za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych opodatkowaną według stawek akcyzy określonych w art. 65 ust. 1 a ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-62/05/159/KGL
  Wskazanie numeru składu podatkowego, który powinien byc wpisany w Rubryce 2 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.
 992. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 35-WPA-9116-343/05
  Mozliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego przepisami § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zmianami) w przypadku zniszczenia wyrobu.
 993. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-60/05/152/KGL
  Nabywanie wewnątrzwspólnotowe przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego na produkcję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych heksanu CN 2710 11 25 00 oraz 1-butenu CN 2901 23 100 w procedurze zawieszenia akcyzy i ospdrzedaż z wykorzystaniem zwolnienia od podatku akcyzowego uprawnionemu nabywcy.
 994. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-193/05/829/BM
  Przywóz, uszlachetnianie i powrotny wywóz wyrobu akcyzowego zharmonizowanego (bitumu naftowego) bez obowiązku dokumentowania przemieszczenia administracyjnymi dokumentami towarzyszącymi ADT.
 995. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-227/05/941/TK/AF
  Podatek akcyzowy dla wyprowadzanego poza teren składu podatkowego biopaliwa wyprodukowanego z 800 litrów oleju napędowego i 200 litrów estru metylowego.
 996. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-17/05
  Czy niżej wymienione wyroby, o wskazanych kodach CN podlegają obowiązkowi podatkowemu w podatku akcyzowym?Destix Med. - płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni - CN 3808 40 10;Destix Med. - chusteczki do dezynfekcji powierzchni - CN 3923 50 90;Ultradesmit - preparat do mycia i dezynfekcji instrumentów medycznych i endoskopów - CN 3808 40 90;Propano AF - preparat do dezynfekcji powierzchni - CN 3808 40 90;Esept - preparat do higienicznej dezynfekcji rąk - CN 3808 4 090;Desreson - płyn do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego - CN 3808 40 90;Sanibodex FF - płyn do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego - CN 3808 40 90;Esteer Spet - chusteczki do szybkiej dezynfekcji - CN 3808 40 90;Endes - środek do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących -CN 3808 40 90;Bohrtan - środek do mycia i dezynfekcji instrumentów obrotowych -CN 3808 40 90.
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-235/05/968/BM
  Czy firma dokonująca dostawy wewnątrzwspólnotowej ładunku paliwa transportem kombinowanym (środek transportu ulega zmianie na trasie między składem podatkowym producenta i finalnego odbiorcy) może w celu zmiany środka transportu dokonywać przeładunku bez uzycia składu podatkowego, tj. poza nim, np. w miejscu zweryfikowanym pod kątem szczególnego nadzoru podatkowego ?
 998. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-61/05/4217/GK
  Czy w przypadku nabycia samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją w kraju przez nabywcę z innego kraju członkowskiego i odebrania tego samochodu bezpośrednio z salonu dealera, można te sprzedaż potraktować jako dostawe wewnątrzwspólnotową w rozumieniu art. 77 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym ?
 999. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-54/05/4021/ID
  Uwzględnienie dopuszczalnych ubytków, które podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego przy zwalnianiu zabezpieczenia akcyzowego w przypadku, gdy ilość gazu płynnego wprowadzanego do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy okaże się mniejsza niż wskazana w dokumentach przewozowych.
 1000. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-22/05
  Czy spółka świadcząc usługi uszlachetniania (demontaż) samochodów osobowych na rzecz podmiotu z Niemiec, będzie zobowiązana do uiszczenia podatku akcyzowego z chwilą wwozu takiego samochodu osobowego na terytorium kraju ?
 1001. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-55/05/4054/ID
  Czy spółka ma obowiązek naliczyć podatek akcyzowy od dostawy wewnątrzwspólnotowej nowego środka tramsportu w przypadku wywozu towaru przez podatnika lub jego nabywcę, przy użyciu innego środka transportu ?
 1002. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-56/05/4055/ID
  Czy spółka ma obowiazek naliczyć podatek akcyzowy od dostawy wewnątrzwspólnotowej nowego środka tramsportu w przypadku wywozu towaru przy użyciu własnego środka transportu ?
 1003. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-57/05/4056/ID
  Czy spółka ma obowiazek naliczyć podatek akcyzowy od dostawy wewnątrzwspólnotowej nowego środka transportu w przypadku wywozu towaru przez nabywcę bez użycia innego środka transportu ?
 1004. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-59/05/4070/ID
  Obowiazek zapłaty nalicoznego podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów z krajów Unii Europejskiej, które w dniu ich otrzymania zostaja sprzedane i podlegają dostawie wewnątrzwspólnotowej.
 1005. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-57/05/130/KGL
  Przewożenie w jednej cysternie gazu zwolnionego z akcyzy do celów grzewczych oraz gazu z zapłaconą akcyzą do sprzedaży na stacjach autogaz, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.04.2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598 z późn. zm.).
 1006. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-254/IV/2005/JW
  Czy prawidłowe jest wyłączenie opłaty paliwowej z podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 1007. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341-RPA-911-2/05
  Czy zakup na terenie kraju członkowskiego samochodu osobowego od obywatela Białorusi jest dostawą wewnątrzwspólnotową?
 1008. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 554000-PA-9105-54/05/122/KGL
  Czy produkcja i sprzedaż biokomponentów w postaci estrów kwasów tłuszczowych jest zwolniona z podatku akcyzowego ?
 1009. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-55/05/123/KGL
  Czy produkcja biokomponentów (estrów kwasów tłuszczowych) jest zwolniona z wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do tych wyrobów ?
 1010. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-23/05/HM
  Czy spółka przejmująca może pomniejszyć swój należny podatek akcyzowy o nadwyżkę wpłat do rozliczenia wykazaną w deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-2/E za miesiąc sierpień 2003 r. w poz. 33 przejmowanej spółki ?
 1011. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-17/2/05/KG
  Czy właściwym jest postępowanie strony jako podatnika podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, który dokonując obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne oraz za okresy miesięczne, ewentualne różnice rozlicza w terminie złożenia deklaracji, tj. do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy?
 1012. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-17/1/05/KG
  Czy właściwe jest postępowanie strony jako podatnika podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, który zgodnie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) dokonuje zapłaty akcyzy za okresy dzienne, poprzez zaokrąglenie kwot zaliczki do pełnych złotych z pominięciem groszy oraz w deklaracji za okres miesięczny należny podatek akcyzowy oblicza w zaokrągleniu do pełnych złotych?
 1013. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-17/2/05/KG
  Czy właściwym jest postępowanie strony jako podatnika podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, który dokonując obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne oraz za okresy miesięczne, ewentualne różnice rozlicza w terminie złożenia deklaracji, tj. do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy?
 1014. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-17/1/05/KG
  Czy właściwe jest postępowanie strony jako podatnika podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, który zgodnie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) dokonuje zapłaty akcyzy za okresy dzienne, poprzez zaokrąglenie kwot zaliczki do pełnych złotych z pominięciem groszy oraz w deklaracji za okres miesięczny należny podatek akcyzowy oblicza w zaokrągleniu do pełnych złotych?
 1015. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/i/449/1/05
  Czy w przypadku sprzedaży wyrobu akcyzowego, objętego procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego, w okresie obowiązywania zawieszenia, podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie obejmuje kwot podatku akcyzowego?
 1016. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-20/05
  Czy importowany mentanot, sprzedawany nastepnie odbiorcy końcowemu, który wykorzystuje go do produkcji tworzyw sztucznych, jest wyrobem akcyzowym?
 1017. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-38/05
  Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350°C i któy to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m#179; nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia a także czy ten olej, spełniający wymogi Taryfy Celnej do kodu CN 2710 19 61 podlega stawce podatku akcyzowego w wysokości 60 zł/1000kg?
 1018. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-191/05/794/AF
  Czy dokonując dostawy wewnątrzwspólnotowej toluenu do podmiotu zagranicznego wykorzystującego ten wyrób do ptodukcji farb drukarskich Podatnik jest uprawniony do stosowania zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie par. 14 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.).
 1019. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 310000-PA-9116-42/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą od importu samochodu osobowego w sytuacji, gdy import nastąpił przed zarejestrowaniem się jako podatnik podatku akcyzowego, zaś sprzedaż samochodu przed jego rejestracją na terytorium kraju miałaby nastąpić już po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego?
 1020. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-21/05
  Czy wyprodukowana w elektrowni wodnej energia elektryczna podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 1021. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-48/05/3154/GK
  Czy w sytuacji mieszania oleju napedowego 9symbol PKWiU 23.20.15-50.10) z metyloestrem (biokomponent) zaklasyfikowanym do kodu CN 38249099 (symbol PKWiU 24.66.48-93.00), w wyniku którego powstanie produkt biodiesel (symbol PKWiU 23.20.15-50.10), w którym zawartość ww. biiokomponentu mieścic się będzie w przedziale od 10,5% do 20% objętości, możliwe będzie zastosowanie ulgi w podatku akcyzowym wg procentu zawartości biopaliwa w produkcie końcowym na podstawie par. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ?
 1022. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-47/05/3148/GK
  Czy spółka ma obowiązek powiadamiania urzędu celnego o nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych tj. toluenu i składania oświadczeń, że wyroby akcyzowe nie będą przeznaczone do celów napędowych lub opałowych lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych oraz czy w przyjmowaniu wyrobu akcyzowego zharmonizowanego zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie powinni uczestniczyć pracownicy urzędu celnego ?
 1023. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-46/05/2995/GK
  Czy fakt otrzymania oświadczenia, że zakupione aromaty spozywcze zostaną zużyte do celów, o których mowa w par. 18 ust. 1b rozorzadzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego jest wystarczający do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy ?
 1024. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-34/05
  Czy olej opałowy ciężki, którego mniej niż 30% destyluje przy 350°C i który to olej jednocześnie ma gęstość poniżej 890 kg/m3 nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia?
 1025. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3520PA-911-7/05
  1) Które klasyfikacje statystyczne należy stosować dla celów poboru podatku akcyzowego? Czy należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług obowiązującą do dnia 30 kwietnia 2004 roku, czy jednak Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, która weszła w życie dnia 1 maja 2005 roku? 2) Czy nabywany w kraju olej biały, wyprodukowany w innym kraju UE o kodzie CN 27101985 jest opodatkowany stawką 0%?
 1026. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-12/05/id
  Czy od przyjętych zaliczek na poczet sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją należy wykazywać na fakturach potwierdzających przyjęcie zaliczki podatek akcyzowy od otrzymanej kwoty zaliczki i w tym momencie uwzględnić w deklaracji podatku akcyzowego, czy w momencie sprzedaży samochodu od pełnej jego wartości?
 1027. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-15/05/DC
  Czy zakupione przez spółkę towary :05516/15.04.2005 środek powierzchniowo czynny o kodzie CN 3402 9090,05517/15.04.2005 preparat antykorozyjny o kodzie CN 3811 9000,80267379/8.04.2005 inhibitor korozji o kodzie CN 3403 1999podlegają akcyzie ?
 1028. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-11/05
  Czy podatnik ma prawo płacić bezpośrednio producentowi z ominięciem sprzedawcy krajowego?
 1029. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-13/2/05/KG
  Czy dokumentem uprawniającym do odliczenia akcyzy w przypadku nabycia samochodów osobowych może być faktura zakupu z wykazaną kwotą akcyzy (sam fakt jej posiadania), a nie dowód jej opłacenia?
 1030. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-13/1/05/KG
  Proszę o określenie momentu uprawniającego do skorzystania z prawa do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy wynikającą z faktur zakupu?
 1031. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 35-WPA-9116-188/05
  Czy jest zobowiązany do składania deklaracji AKC-U oraz zapłaty podatku akcyzowego przy nabycieu wewnątrzwspólnotowym skuterów śnieżnych?
 1032. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-14/05/id
  Na kim ciąży obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju samochodu osobowego za pośrednictwem komisu samochodowego?
 1033. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 310000-PA-9116-25/05
  Czy jest możliwe zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (alkoholi) ze składu podatkowego na terytorium Polski nabywcy posiadającemu status zarejestrowanego handlowca prowadzącego działalność w wolnym obszarze celnym na terytorium kraju?
 1034. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-45/05/2959/GK
  Ustalenie podstawy opodatkowania piwa w przypadku zakończenia działalności produkcyjnej w składzie podatkowym.
 1035. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-51/053663/ID
  Zwolnienie od akcyzy olejów smarowych i napędowych zużywanych na cele wskazane w par. 13 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
 1036. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 447000-PA-9100I-11/05/2042/ZT
  Stawka podatku akcyzowego przy produkcji i rozlewie w butelki szklane o poekmości 0,25 l, zamknięte kapslem metalowym, niemusujcego napoju fermentowanego o zawartości alkoholu 5,5% do 6% oraz produkcji i rozlewie w butelki szklane o pojemności 0,25 l, zamknięte kapslem metalowym, niemusującego alkoholizowanego napoju fermentowanego o zawartości alkoholu od 5,7% do 6%
 1037. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-SN-9296-7/05
  Czy jako sprzedawcy oleju opałowego "S" - (pozostałe) z zapłaconą akcyzą w wysokości 60 zł/1000 kg, musimy pobierać od swoich odbiorców oświadczenia w sprawie przeznaczenia oleju opałowego, zważając, że sprzedawać będziemy olej opałowy w opakowaniach jednostkowych na stacji paliw?2. Jeżeli dystrybutor z ww. olejem będzie się znajdował za stacją i będziemy z dniego wlewać do opakowań jednostkowych naszych klientów ten olej, to czy wówczas nie powstanie żaden obowiązek w podatku akcyzowym?3. Czy możemy dokonywać konfekcji do własnych opakowań jednostkowych oleju opałowego z dystrybutora znajdującego się poza terenem stacji i tak rozlany olej możemy sprzedawać, bez żadnych dodatkowych obowiązków?
 1038. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-38/05/2303/EU
  Zwolnienie od akcyzy ciężkiego oleju opałowego ze względu na jego przeznaczenie w oparciu o par. 10 i par. 11 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego i ustawę o podatku akcyzowym.
 1039. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-18/05
  Czy podatnik jest zobowiązany do naliczania tzw. wtórnej akcyzy po sprzedaży aut, wcześniej zarejestrowanych na polskich numerach tymczasowych?
 1040. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-33/05/71/KGL
  Art. 79 ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z póxn. zm.) jako podstawa obniżenia akcyzy związanej ze sprzedażą w kraju oraz z wewnątrzwspólnotową dostawą wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych.
 1041. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 353000-RPA-911-11/05
  Czy wyprodukowany na terenie zakładu komponent (półprodukt - mieszanina węglowodorów) może być przemieszczany w kraju do rafinerii na podstawie dokumentów handlowych?
 1042. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-12/2/05/KL
  Jakie stawki podatkowe podatku akcyzowego należy zastosować przy ustalaniu podatku akcyzowego należnego przy odsprzedaży na terenie kraju przed ich pierwszą rejestracją niżej wymienionych importowanych samochodów osobowych: czy winny być to stawki podatkowe jakie wynikają z poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.), tj. w zależności od pojemności silnika: 13,6 % lub 3,1 % czy też stawki w wysokości określonej przez organ celny w deklaracjach zgłoszeniowych, tj:- samochód osobowy marki Ford Focus, stawka podatkowa wynosi 3,1 %,- samochód osobowy marki Toyota Camry stawka podatkowa wynosi 10 %,- samochód osobowy marki Toyota, stawka podatkowa wynosi 25,6 %,- samochód osobowy marki Leksus, stawka podatkowa wynosi 37,6 %,- samochód osobowy marki Toyota, stawka podatkowa wynosi 37,6 %?
 1043. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-12/1/05/KL
  Czy odsprzedaż zaimportowanych samochodów osobowych, niezarejestrowanych na terytorium kraju przed dniem ich sprzedaży, pomimo zapłacenia akcyzy w dniu wwiezienia ich na terytorium kraju podlega opodatkowaniem podatkiem akcyzowym?
 1044. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-30/05/62/KGL
  Składanie zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pomiędzy składami podatkowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot dokonujący przewozu wyrobów akcyzowych.
 1045. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA9100I-35/05/2147/EU
  Okreslenie podmiotu, na którym ciąży obowiązek podatkowy z tytułu zużycia wyrobu akcyzowego lub z tytułu wykorzystania wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w procesie produkcji innych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym.
 1046. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-33/05/2145/EU
  Warunki zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i przemieszczaniu ich między składami podatkowymi na terenie Wspólnoty i Polski.
 1047. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 35-WPA-9116-133/05
  Czy istnieje możliwość korzystania ze zwolnienia określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami) w przypadku sprzedaży wyrobu akcyzowego zharmonizowanego dokonywanej z miejsca nie będącego składem podatkowym, do podmiotu będącego uprawnionym nabywcą zużywającym wyroby akcyzowe do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów?
 1048. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-14/05
  Jakim wymogom i obowiązkom z punktu widzenia przepisów akcyzowych podlegają transakcje nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży na terenie kraju preparatów higienicznych do nosa (PKWiU 24.52.19-90.39, CN 3307 90 00) oraz wg jakiej stawki akcyzy powinien być opodatkowany przedmiotowy towar?
 1049. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-6/05
  Czy podatnik, jako sprzedawca oleju opałowego S- (pozostałe) z zapłaconą akcyzą w wysokości 60 zł/1000 kg jest zobowiązany pobierać od swoich odbiorców oświadczenia w sprawie przeznaczenia oleju opałowego? Ponadto, jeżeli dystrybutor z ww. olejem będzie się znajdował na terenie stacji paliw a podatnik będzie z niego napełniał opakowania jednostkowe swoich klientów, czy w takiej sytuacji powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym? A także, czy podatnik ma możliwość konfekcjonowania do własnych opakowań jednostkowych oleju opałowego z dystrybutora znajdującego się na terenie stacji paliw i następnie jego odsprzedaży, bez powstania dodatkowego obowiązku podatkowego?
 1050. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 446000-AP-0503-8/05/AS
  Czy samochód kempingowy zaliczany jest do wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych ?
 1051. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-15/05
  Firma dostarcza ze swojego składu podatkowego gaz płynny propan-butan do celów grzewczych członkom byłej Spółdzielni Mieszkaniowej YYYYYYYY. Na terenie osiedla znajdują się 3 zbiorniki na gaz płynny należące do Spółki, a z nich instalacją rurociągową gaz dostarczany jest do mieszkań. Na dowodzie dostawy sporządzanym w momencie dokonywania dostawy gazu płynnego ze Spółki wszyscy mieszkańcy, z którymi Spółka ma podpisane umowy na dostawę gazu i którzy podłączeni są instalacją rurociągową do zbiorników, składają oświadczenie, wraz z podaniem ilości, rodzaju i typu posiadanych urządzeń grzewczych, że gaz płynny będzie zużyty do celów gospodarczych, grzewczych i nie będzie wykorzystywany do celów napędowych. Wystawianie faktur VAT odbywa się miesięcznie na podstawie odczytów liczników zamontowanych w mieszkaniach uprawnionych odbiorców, którzy do każdej faktury składają oświadczenie, że gaz nie został zużyty do celów napędowych.Czy stosowany sposób ewidencji i dokumentacji dostaw uprawnia do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego?
 1052. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-5/05
  Czy w przypadku zakupu oleju opałowego ciężkiego, nie barwionego, którego mniej niż 50% destyluje przy temperaturze 350°C z uiszczoną akcyzą celem dalszej odsprzedaży, na sprzedawcy ciąży obowiązek uzyskania od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu przedmiotowego produktu do celów grzewczych oraz nie należy prowadzić ewidencji nabywców tego oleju?
 1053. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100i-50/05/3574/JKW
  Czy z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego alkoholu etylowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy powstaje zobowiązanie w podatku akcyzowym ?
 1054. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-46/MGA/05
  Podatnik zwraca się z pytaniem, co oznacza pojęcie "cena nabycia" zawarte w art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Czy cena nabycia obejmuje także poniesione koszty wyremontowania samochodu, jego przeglądu technicznego, transportu, ubezpieczenia, zakupu paliwa i wartość akcyzy naliczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 1055. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-28/05/1847/JKW
  Możliwość obniżenia kwoty akcyzy należnej od sprzedaży wyprodukowanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów.
 1056. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-19/05
  Czy podatek akcyzowy od sprowadzonych samochodów stanowi koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności?
 1057. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 41000-PA-9100I-22/05/1224/GK
  Sosób rozliczania się podatnika z nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, tj. olei smarowych klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 83, CN 2710 19 93 oraz benzyn specjalnych (ekstrakcyjnych).
 1058. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 403000-PA-9110-70/2005
  Czy sprzedaż przed pierwszą rejestracją pojazdu samochodowegotypu quad zaklasyfikowanego przez stację diagnostyczną jako "pojazdsamochodowy inny" podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 1059. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-23/05/1467/EU
  Moment powstania obowiązku podatkowego w akcyzie z tytułu posiadania automatów do gier o niskich wygranych.
 1060. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-24/05/1468/EU
  Zakres i sposób ustalania podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu posiadania automatów do gier o niskich wygranych złożonych z części.
 1061. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-EK-055-73/05/KJ
  Proszę o interpretację stawki podatku akcyzowego gazu płynnego n-butanu o zawartości czystego składnika powyżej 98% przyjętej w momencie odprawy celnej.
 1062. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-40/05/2614/ID
  Czy fakt, że w procesie produkcji na terenie kraju paliwa ciekłego z zawartością biokomponentów zostaną użyte biokomponenty wytworzone poza terytporium kraju spowoduje utratę prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego ?
 1063. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-20/05/1192/ID
  Warunki zastosowania zmniejszenia kwoty akcyzy należnej przy sprzedaży i wyprowadzeniu ze składu podatkowego nabytuch wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy paliw ciekłych zawierających biokomponenty i biopaliw ciekłych zawierających biokomponenty, stosownie do par. 12 ust. 1 pt 2 rozporzadzenia MInistra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
 1064. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000PA-9100I-32/05/1912/ID
  Czy spółka musi składać w UC I w Warszawie miesięczne zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu benzenu otrzymanych od odbiorcy towaru, w sytuacji, gdy odbiorca ten składa ww. oświadczenia w UC w Krakowie ?
 1065. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-31/05/1911/ID
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy (sprzedaż surowca następuje przed jego dotarciem do składu podatkowego finalnego odbiorcy)spółka postępuje właściwie dokonując obrotu benzenem na zasadach zawieszenia poboru akcyzy bez zawarcia umowy najmu składu podatkowego u swego odbiorcy ?
 1066. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-10/05
  Czy stawka akcyzy od fermentowanych wyrobów wino-podobnych jest taka sama jak od innych wyrobów winiarskich produkowanych przez firmę?
 1067. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-19/05
  Czy dodatki do paliw PKWiU 24.66.32-90.00 które wniskodawca posiada, a które nie zostały ujęte w ewidencjach składu podatkowego, w przypadku ich sprzedaży na Słowację powinny być obciążone podatkiem akcyzowym?
 1068. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/73/2005
  Czy podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług zawiera w sobie kwotę zawieszonego podatku akcyzowego.
 1069. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 35-WPA-9116-106/05
  Czy proces mieszania wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w postaci paliwa z innymi wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, od których została zapłacona akcyza w kwocie równej lub wyższej niż kwota należnej akcyzy od ostatecznego wyrobu (paliwa) musi odbywać się w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 1070. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 432000-PA-055-59/2005/ZG
  Stanowisko - 1Alkohol etylowy zakupiony w procedurze zwieszenia poboru akcyzy, dodany do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych o jakich mowa w art. 69-71 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym w procesie produkcji w składzie podatkowym, nie jest opodatkowany podatkiem akcyzowym.Stanowisko - 2Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy dla alkoholu etylowego nabytego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, dodanego do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych o jakich mowa w art. 69-71 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym następuje z chwilą wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego.
 1071. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-12/05
  Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe oleju silnikowego i przekładniowego pochodzenia rzepakowego podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 1072. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-30/05/1904/EU
  Powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w przypadku przemieszczania gazu płynnego LPG w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy składami podatkowymi w Polsce.
 1073. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-8/05
  1. Czy przy sprzedaży oleju opałowego ciężkiego, konieczne jest odbieranie oświadczeń o jego przeznaczeniu? 2. Czy ciężki olej opałowy, który w temperaturze 350 stopni Celsjusza destyluje 43,0% mieści sie w kategorii "wyroby pozostałe" wymienione w załaczniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego?
 1074. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-13/05/923/ID
  Czy sos do potraw zawierający w swoim składzie 0,5% whisky, klasyfikowany do kodu CN 2103 90 90 i o symbolu PKWiU 15.87.12-70.90 jest towarem akcyzowym ?
 1075. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-13/05
  Czy napój alkoholowy "CYDR" zwolniony jest z obowiązku oznaczania znakami akcyzy?
 1076. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/3-423/7/05
  Jak ustalić wartość początkową samochodu sprowadzonego z zagranicznego zakładu Spółki?
 1077. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 44600-AP-0503-2/05
  Czy w świetle obowiązujących przepisów produkcja mieszanek bitumicznych opartych na naturalnym asfalcie lub naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, smole mineralnej, paku smołowym (symbol PKWiU 26.82.13) musi odbywac się w składzie podatkowym ?
 1078. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 446000-AP-0503-2/05
  Czy w świetle obowiazujących przepisów produkcja mieszanek bitumicznych opartych na naturalnym asfalcie lub naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, smole mineralnej, paku smołowym (symbol PKWiU 26.82.13) musi odbywac się w składzie podatkowym ?
 1079. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-22/38/KGL
  Przewożenie w jednej cysternie gazu zwolnionego w akcyzy do celów grzewczych oraz gazu z zapłaconą akcyzą do sprzedaży na stacjach autogazu w myśl przepisów rozporządzeniaq Ministra Finansów z dnia 07.04.2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
 1080. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-8/2/05/KG
  Czy w przypadku obrotu tj. nabywania i odsprzedawania m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna lakowa oraz mieszaniny tych produktów, firma nie ma obowiązku rejestracji w urzędzie celnym?
 1081. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-8/1/05/KG
  Czy zgodnie z brzmieniem § 13, 14, 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966) firma jest zwolniona od akcyzy na ww. produkty?
 1082. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-8/2/05/KG
  Czy w przypadku obrotu tj. nabywania i odsprzedawania m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna lakowa oraz mieszaniny tych produktów, firma nie ma obowiązku rejestracji w urzędzie celnym?
 1083. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-14/05/926/GK
  Powiadamianie naczelnika UC w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym, zakupem na terenie kraju, wyrobów zaklasyfikowanych do kodu CN 38140090, symbolu PKWiU 24.30.22-79.
 1084. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-9/05/523/GK
  Czy paliwo pzyjęte do składu podatkowego według parametrów uprawniających do zastosowania niższej stawki podatku akcyzowego, po jego zmieszaniu z paliwem odpowiadającym tym samym normom jakościowym, ale obciążonym wyższą stawką podatku akcyzowego, podlegaq wyższej stawce podatku akcyzowego ?
 1085. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-12/05/12/KGL
  Czy zawarcie ymowy leasingu dotyczącej samochodu osobowego zarejestrowanego w Niemczech, bez możliwości nabycia tego samochodu, powoduje powstanie obowiazku w zakresie podatku akcyzowego ?
 1086. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-6/05/6/KGL
  Czy podmiot produkujący wyroby nieakcyzowe z wyrobów akcyzowych zharmonizowanych musi prowadzić swoją działalność w składzie podatkowym ?
 1087. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-8/05/8/KGL
  Czy zarejestrowany handlowiec, który nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane wymienione w par. 16 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego i zużywa je do produkcji wyrobów nieakcyzowych, będzie objęty szczególnym nadzorem podatkowym ?
 1088. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000 RPA-0630-16/2005/PB
  Tabela stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i importowanych, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego ( Dz. U. nr 87, poz. 825 ze zm. ) określa wyroby według kodów CN, natomiast załącznik nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia określa wyroby według kodu PKWiU. Czy w świetle powyższego należy rozumieć, iż w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych kosmetyki sklasyfikowane pod symbolami PKWiU o numerach: 24.52.15-00, 24.52.19-90.60, 24.52.19-90.90 nie są objęte akcyzą?
 1089. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-4/05/3155/GK
  Zwolnienie od podatku akcyzowego na podstawie par. 17 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 96, poz. 966 zpóźn. zm.) sprzedaży wytworzonego produktu, o którym mowa w ww. przepisie.
 1090. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/62/Z/K/05
  W maju 2004r. nabyłem samochód osobowy w Niemczech, sprowadzajac go do kraju poniosłem dodatkowe koszty, na które posiadam rachunki, tj. podatek akcyzowy, przegląd techniczny samochodu, zaświadczenie dot. zwolnienia z podatku VAT, tłumaczenie dokumentów, opłata za tablice rejestracyjne, ubezpieczenie samochodu. Czy w/w wydatki stanowią koszty związane z zakupem samochodu.
 1091. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-15/05/20/KGL
  Czy magazynowanie wyrobów akcyzowych o symbolu PKWiU 23.20.18 i kodzie CN 2710 19 71-2710 19 99 w składzie podatkowym magazynowym i ich sprzedaż będzie podlegać szczególnemu nadzorowi podatkowemu ?
 1092. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-16/05/22/KGL
  Czy spółka może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w par. 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych o symbolu PKWiU 23.20.18 i kodzie CN 2710 19 71-2710 19 99 podmiotom, zuzywającym wyroby przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników ?
 1093. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-17/05/22/KGL
  Czy spółka może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w par. 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych o symbolu PKWiU 23.20.18 i kodzie CN 2710 19 71-2710 19 99 podmiotom, które dokonują odsprzedaży wyrobów dla podmiotów zużywających wyroby przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników ?
 1094. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-18/05/22/KGL
  Czy w chwili otrzymania od nabywcy (o którym mowa w par. 13 ust. 2b pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) o przeznaczeniu nabytych wyrobów zgodnie z par. 13 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia, zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym do spółki wygaśnie ?
 1095. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-13/05/18/KGL
  Czy spółka może magazynować wyroby o symbolu PKWiU 23.20.18 i kodzie CN 2710 19 71-2710 19 99 w cudzym składzie podatkowym (magazynowym) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?
 1096. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-14/05/19/KGL
  Czy spółka magazynując wyroby akcyzowe o symbolu PKWiU 23.20.18 i kodzie CN 2710 19 71-2710 19 99 w cudzym składzie podatkowym (magazynowym) będzie zobowiązana do złożenia zabezpieczenia akcyzowego ?
 1097. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-5/05/KGL
  Czy spółka jako zarejestrowany handlowiec może sprowadzić do cudzego składu podatkowego (magazynowego) wyroby o symbolu PKWiU 23.20.18 i kodzie CN 2710 19 71-2710 19 99 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?
 1098. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-5/05/5/KGL
  Czy spółka jako zarejetsrowany handlowiec może sproawadzic do cudzego składu podatkowego (magazynowego) wyroby o symbolu PKWiU 23.20.18 i kodzie CN 2710 19 71-2710 19 99 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?
 1099. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-35/05/AS
  Rozliczenie podatku dochodowego w kontekście naliczania do cen sprzedaży podatku akcyzowego.
 1100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 431000-PA-0504-32/05/AG
  W dniu 16.3.2005 r. do Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy wpłynął wniosek Podatnika bez numeru, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, ostatnio zmienionej Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623). Pytanie Podatnika postawione we wniosku brzmi:Wątpliwość Wnioskodawcy wzbudza konieczność zapłaty podatku akcyzowego od nabytego wewnątrzwspólnotowo pojazdu zabytkowego.Zaprezentowany przez Podatnika we wniosku stan faktyczny przedstawia się następująco:W dniu 12.12.2004 r. Wnioskodawca nabył pojazd SAAB 99l wyprodukowany w 1973 r. W swoim piśmie wskazał, iż jest to pojazd zabytkowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Jako dowód ...
 1101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 431000-PA-0504-5/05/DJ
  Firma .... w Bydgoszczy jest podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą ich rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz składa deklarację dla podatku akcyzowego AKC-3 wraz z informacją o podatku akcyzowym od samochodów osobowych AKC-3/E. W składanych deklaracjach za dany miesiąc rozliczeniowy podatnik w pozycji 8 "zwolnienia i pomniejszenia" informacji AKC-3/E wykazuje całą kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów osobowych w danym miesiącu. W zapytaniu Podatnik wyjaśnia, iż w jego przypadku chodzi o nabycie dokonywane od generalnego przedstawiciela danej marki samochodów na kraj.
 1102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 313000-PA-055-4-2/05
  Czy podmiot (zarejestrowany handlowiec) jedynie pośredniczący (organizujący przewóz towarów zharmonizowanych na warunkach FCA) w dostawie gazu z zastosowaniem ADT, ma obowiązek składania deklaracji dla podatku akcyzowego?
 1103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 372000-PA-055-2/05/KZ/KA
  W związku z brakiem podstawy prawnej w przepisach o podatku akcyzowym obowiązujących od 01 maja 2004r., nakazujących wpłaty podatku akcyzowego od dostaw wyrobów niezharmonizowanych do krajów wspólnoty prosimy o wskazanie podstawy prawnej oraz wyjaśnienie na jakiej podstawie musimy dokonywać wpłat podatku w przypadku posiadania w momencie składania deklaracji potwierdzenia dostawy towaru do odbiorcy unijnego. Naszym zdaniem o ile posiadamy potwierdzenie dostawy w momencie składania deklaracji nie mamy obowiązku dokonywania wpłat podatku akcyzowego jak również nie występujemy o zwrot w/w podatku.Według naszych ustaleń brak jest podstaw prawnych nakazujących dokonywania wpłat podatku akcyzowego od dostaw wewnątyrzwspólnotowych w przypadku posiadania potwierdzenia odbioru towaru akcyzowego niezharmonizowanego. Na mocy art. 77 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe niezharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju przysługuje na wniosek podmiotu zwrot akcyzy. Przepis ten jednoznacznie stanowi, iż powyższa norma ma zastosowanie w przypadku zapłaconej akcyzy. Nie dotyczy natomiast podatnika, który akcyzy nie zapłacił. W związku z powyższym prosimy o potraktowanie naszego zapytania jako sprawy pilnej. Jednocześnie informujemy, że w powyższej sprawie nie toczy się wobec nas postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.
 1104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-18/05/1095/ID
  Wsakazanie podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu dostawy paliw z usługowego skłądu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
 1105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-10/05/532/ID
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym produkowanych automatów wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 1106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-4/05/4/KGL
  Czy uszlachetnianie benzyny bezołowiowej 95 do standartu benzyny bezołowiowej 95 uniwersalnej ilością 0,035-01% dodatku potasowego w przypadku nabycia benzyny i dodatku z zapłaconą akcyzą podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 1107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-15/05/1092/ID
  Wskazanie podmiotu, na który powinien zostac wystawiony ADT w przypadku przemieszczania paliw w procedurzez zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej.
 1108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000PA-9100I-16/05/1093/ID
  Czy istnieje obowiazek wustawiania ADT w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym (bez ich przemieszczania poza skład) ?
 1109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-17/05/1094/ID
  Czy w przypadku sprzedaży paliwa silnikowego w usługowym składzie podatkowym bez jego przemieszczania poza skład, powstaje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego ?
 1110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-5/05/197/ID
  Powstanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego w przypadku przemiaszczenia paliw silnikowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej.
 1111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-6/2005/AD
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym energia elektrycznawyprodukowana i zużyta we własnym zakresie i na własne potrzeby - dowytwarzania sadz technicznych?
 1112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-2/05/HM
  Sposób dokumentaniwa dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharminizowanych w rozumieniu art. 77 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
 1113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9014-1/05/HM
  Obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów osobowych art. 80 ust.3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym
 1114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-1/05/1/KGL
  Czy preparaty do hiegieny intymnej o symbolu PKWiU 24.52.19-90.10 sprzedawane w kraju są objęte podatkiem akcyzowym ; stawka podatku akcyzowego.
 1115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-2/05/2/KGL
  Czy preparaty do higieny intymnej o symbolu PKWiU 24.52.19-0-.10 i kodzie CN 3307 9000 dostarczane wewnątrzwspólnotowo sa objęte podatkiem akcyzowym ; stawka podatku akcyzowego
 1116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-297/04
  Spółka nalicza przy sprzedaży należny podatek akcyzowy i odprowadza go do Urzędu Celnego zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym. Akcyza ta zwiększa cenę sprzedaży netto i od tej zwiększonej ceny obliczany jest podatek VAT. Cena netto, obejmująca także podatek akcyzowy, stanowi przychód do opodatkowania. Czy kwota akcyzy podlegająca wpłacie do Urzędu Celnego, a wynikająca z deklaracji AKC-3 stanowi dla Podatnika koszt uzyskania przychodu?
 1117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-PA-9106-2/05
  Czy w stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika w zapytaniu ubiegając się o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego właściwy byłby tryb przewidziany w § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zm.)?
 1118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-6/05/213/ID
  Możliwość sprzedaży paliwa lotniczego JET A-1 z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy
 1119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-055-1/05/KG
  Czy dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy, w przypadku nabycia samochodów osobowych na terytorium kraju przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu tymi samochodami może być faktura zakupu z wykazaną kwotą akcyzy, bez dokonania zapłaty za ww. samochód dostawcy?
 1120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-3/05/52/ID
  Czy podatnik jest zobowiazany do zapłaty opłaty paliwowej od ilości gazu zakupionego przed dniem 1 maja 2004 r., od którego zapłacił podatek akcyzowy ?
 1121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 371000-PA-0550-1/05
  Czy dla przyjętych kwot zaliczek na poczet sprzedaży samochodów osobowych ma zastosowanie przepis art. 6 ust. 2 oraz przepis art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), gdy dla udokumentowania przyjętej zaliczki została wystawiona faktura zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Należy mieć na uwadze także, iż w przypadku, gdy kwota przyjętej zaliczki lub zaliczek równa jest cenie sprzedawanego samochodu, podatnik VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury potwierdzającej wydanie samochodu nabywcy. W takich przypadkach może być wystawiona faktura dla celów rejestracji pojazdu z podaną zerową kwotą należności i podaniem numerów faktur zaliczkowych, nie ma takiego obowiązku.
 1122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-721/04
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie stanowiska w sprawie naliczania podatku akcyzowego.
 1123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-59/05
  Czy Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w przepisie § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w sytuacji gdy brak jest rozporządzenia wykonawczego określającego wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych?
 1124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 446000-AP-0503-1/05/RK
  Obliczanie podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży w kraju przed pierwszą rejestracją samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo - art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym
 1125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/106/04
  Czy zapłacony podatek akcyzowy przy zakupie samochodu, sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej, stanowi koszt uzyskania przychodu?
 1126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 43-WPA-054-43/04/WW
  Odpowiadając na pytanie Podatnika stwierdza się, iż zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, ostatnio zmienionego przez Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875) zwalnia się od akcyzy toluen w przypadku, gdy jest on zużywany do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych. Przepis ten w ust. 2 pkt 2, ust. 3 oraz ust. 4 określa jakie warunki musi spełnić nabywca wyrobu jakim jest toluen, by mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia. Tak więc musi on złożyć oświadczenie, że nabywany toluen, nie będzie przeznaczony do celów napędowych lub opałowych lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów napędowych. Oświadczenie powin ...
 1127. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 313000-PA-055-196/04
  Podatnik zwraca się z pytaniami w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zwolnionymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby tytoniowe przeznaczone do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu), dokumentowania ich przemieszczania. Ponadto podatnik wnosi o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących sprawach:Czy w przypadku magazynowania papierosów wyprodukowanych przez innych producentów, a zakupionych przez podatnika w celu przeprowadzenia badań (akcyza od tych papierosów została zapłacona przez producenta), po zamaskowaniu oznaczeń producenta (czynność dokonywana pod nadzorem podatkowym), wyroby te są przemieszczane poza skład podatkowy bez powstania obowiązku podatkowego?Czy oznaczanie znakami akcyzy właściwymi dla państwa odbiorcy nie jest traktowane jako oznaczanie znakami akcyzy, o której mówi ustawa o podatku akcyzowym w dziale IV?Czy wysyłanie próbek papierosów przeznaczonych do badań laboratoryjnych i jakościowych oznaczonych znakami akcyzy innymi niż polskie należy traktować jak próbki papierosów nieoznaczonych znakami akcyzy?Czy prawidłowe jest dokumentowanie przemieszczania próbek papierosów przeznaczonych do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu w oryginalnych opakowaniach, oznaczonych w procesie produkcyjnym znakami akcyzy (papierosy z regularnej produkcji), zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie tak jak w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (art. 27 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym) i uznanie oznaczenia znakami akcyzy za mniemające znaczenia prawnego, a w związku z tym wyłączenie stosowania art. 27 ust. 6 ustawy (potraktowanie takich próbek jak wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy), czy też dokumentowanie przemieszczenia tak jak w przypadku wyrobów z zapłaconą akcyzą - dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, zaś przemieszczanie na terytorium kraju bez dokumentacji?
 1128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 43-WPA-054-42/04/WW
  Odpowiadając na pytanie Podatnika stwierdza się, iż zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, ostatnio zmienionego przez Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875) zwalnia się od akcyzy sprzedaż ciężkiego oleju opałowego pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany w tym przypadku przez indywidualne gospodarstwa domowe. Nabywca, który chce skorzystać z przedmiotowego zwolnienia musi złożyć oświadczenie potwierdzające jego status oraz stwierdzające, że nabywany ciężki olej opałowy zostanie zużyty na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem. Przedmiotowe zwolnienie stosuje się do oleju, z którego mniej niż 50 % objętościowo destyluje przy temperaturze 350°C.Uprawnionym nabywcą ...
 1129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 43-WPA-054-54/04/AO
  W przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym zastosowanie ma § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35 poz. 311), który stanowi, że w przypadku paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu za miejsce magazynowania uznaje się zbiorniki naziemne i podziemne, podlegające prawnej kontroli metrologicznej na podstawie odrębnych przepisów. Powyżej zacytowany przepis oznacza, że jeżeli przedmiotowe zbiorniki i urządzenia pomiarowe zamontowane na tych zbiornikach są zalegalizowane przez Główny Urząd Miar to Naczelnik Urzędu Celnego uznaje te zbiorniki za miejsce magazynowania paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu celnego właściwy ...
 1130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 430000-WPA-054-67/04/WW
  Odpowiadając na pytanie Podatnika potwierdza się, iż zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, ostatnio zmienionej Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623), akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Natomiast obowiązek akcyzowy w omawianym przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego powstaje z chwilą rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (art. 80 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym). W przypadku przedstawionym przez Podatnika, zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, powstaje obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej do właściwego naczelnika urzęd ...
 1131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 43-WPA-054-54/AO
  Dyspozycja zawarta w § 16 ust. 5 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97 poz. 966 zmieniony Dz. U. Nr 181 poz. 1875 z 11 sierpnia 2004) nakłada obowiązek złożenia przez nabywcę oświadczenia, że nabywane wyroby nie będą przeznaczone do celów napędowych, opałowych, do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych. Przytoczony przepis nakłada obowiązek złożenia oświadczenia na nabywcę, który zużywa paliwa zwolnione ze względu na ich przeznaczenie. Z powyższej analizy wynika, że oświadczenie winien składać końcowy uprawniony nabywca zużywający wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie. Oświadczenie składa się sprzedającemu podmiotowi, który może być zarówno prowadzącym skład podatkowy jak i dokonującym ...
 1132. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-240/04
  Podatnik sprowadza zza granicy samochody używane, które przy sprzedaży opodatkowuje na zasadach art.120 ust.4 ustawy o ptu. Od nabycia samochodu uiszcza podatek akcyzowy. Zwraca się z zapytaniem, czy uiszczona akcyza wchodzi w skład "kwoty nabycia", o której mówi przepis art.120 ust.4 ww. ustawy. Wskazując na przepisy w zakresie podatku dochodowego Podatnik jest zdania, że zapłacona kwota podatku akcyzowego winna stanowić składnik "kwoty nabycia"
 1133. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-269/04/MS
  Czy w sytuacji przekazania na reprezentację i reklamę własnych wyrobów alkoholowych koszt wytworzenia, o którym mowa w dotyczącym podstawy opodatkowania art. 29 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, obejmuje podatek akcyzowy ?
 1134. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/22/2004
  Określenie momentu zaliczenia do przychodów zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej będącej przedmiotem dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 1135. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-055-53/04/JZ
  Czy podmiot nieprowadzący skład podatkowy i nie posiadający statusu zarejestrowanego handlowca czy też niezarejestrowanego handlowca, jako pośrednik, może korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy w przemieszczaniu paliw płynnych między składami podatkowymi?
 1136. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 402000-PA-910-235/2004
  Czy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają samochody, które w oryginalnym dowodzie rejestracyjnym określone zostały jako dostawcze lub ciężarowe?
 1137. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-37/04
  Czy wyrób, służący do rozruchu silników benzynowych w czasie niskich temperatur, o klasyfikacji producenta CN 38249099, który na terytorium Włoch jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym na terytorium kraju?
 1138. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PA-VI-03/109.8/04/1640
  W związku ze zgłoszonymi przez Izby Celne wątpliwościami związanymi z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.) oraz wydanych na tej podstawie rozporządzeń wykonawczych, nawiązując do pism z dnia 7 kwietnia br. Nr PA-VI-03/109/04/1424, z dnia 19 kwietnia br. Nr PA-VI-03/109.1/04/1640, z dnia 27 kwietnia br. Nr PA-VI-03/109.2/04/1640, z dnia 7 maja br. Nr PA-VI-03/109.3/04/1640, z dnia 13 maja br. Nr PA-VI-03/109.4/04/1640, z dnia 9 czerwca br. Nr PA-VI-03/109.5/04/1640, z dnia 24 czerwca br. Nr PA-VI-03/109.6/04/1640 oraz z dnia 27 października br. Nr PA-VI-03/109.7/04/1640 uprzejmie przedkładam dalsze wyjaśnienia dotyczące podniesionych kwestii. 1. Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie lub na ...
 1139. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-35/04/AL
  1a) Czy w okresie od maja 2003r. do 30 kwietnia 2004r. można było pomniejszyć akcyzę należną z tytułu sprzedaży samochodu o akcyzę naliczoną w rozliczeniu za miesiąc w którym był wystawiony dokument celny? 1b) Czy od 1 maja 2004r. można pomniejszyć akcyzę należną z tytułu sprzedaży samochodu o akcyzę naliczoną w rozliczeniu za miesiąc w którym był wystawiony dokument zakupu samochodu za granicą? 2) Czy prawidłowo interpretuję treść art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535)?
 1140. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 432000-PA-055-114/04/ZG
  1.Czy firmie handlowej dokonującej eksportu perfum poza Unię Europejską, przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej w cenie nabytego towaru, a jeżeli tak to w jaki sposób powinna to uczynić? Perfumy i wody toaletowe objęte symbolem PKWiU 24.52.11 są wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi umieszczonymi w załączniku nr 1 poz. 46 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 ze zm.) W przypadku dokonania eksportu poza obszar WE perfum z zapłaconą akcyzą na terytorium kraju, podmiotowi który spełni łącznie poniższe warunki przysługuje zwrot zapłaconego podatku akcyzowego zgodnie z treścią § 50a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97 poz. 966 ze zm.) Warunki, które łącznie musi spełnić podmiot w celu otrzymania ...
 1141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-29/04/BO
  Czy sprzedawca detaliczny gazu propan - butan jest zobowiązany do zapłaty opłaty paliwowej z tytułu sprzedaży w/w gazu po dniu 1 maja 2004r.?
 1142. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 431000-PA-0503-80/04/PW
  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ostatnio zmienionej Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) udziela się odpowiedzi na pytanie Podatnika, postawione w piśmie z dnia 10 listopada 2004 r., dotyczące potwierdzenia, czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów:-zakup i zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu oraz wykorzystywana do podtrzymywania tych procesów produkcyjnych jest energią zwolnioną od podatku akcyzowego na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietna 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, ostatnio zmienionego Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875)?;-jeśli Podatnik podlega temu z ...
 1143. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 431000-PA-0503-62/04/JC
  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ostatnio zmienionej Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) udziela się odpowiedzi na pytania Podatnika, postawione w pismach z dnia 24 września 2004 r. i 7 października 2004 r. Czy towar w postaci tytoniu o nazwie FLUE CURED VIRGINA jest wyrobem akcyzowym oraz czy podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? W załączeniu opakowanie 150 g towaru. Z informacji zawartych w piśmie Podatnika jednoznacznie wynika, iż towar dopuszczony do obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej jest surowym tytoniem o kodzie CN 2401 20 10, który nie został przerobiony i poddany zostaje jedynie konfekcjonowaniu i pakowaniu, natomiast w Polsce sprzedawany jest detalicznie w opakowaniach o masi ...
 1144. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-055-43/04/KM
  Czy wyroby akcyzowe zharmonizowane (oleje mineralne silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe oraz pozostałe oleje smarowe) oznaczone kodami CN 2710 19 81 0, 2710 19 83 0, 2710 19 87 0, 2710 19 99 0 podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym po wejściu Polski do Unii, czy też są z tego podatku zwolnione? Czy podatnik powinien składać deklarację AKC-3, jeżeli wcześniej składa deklarację uproszczoną AKC-U od nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 1145. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.DPD/42/415/28/04
  Czy podatek akcyzowy, który stanowi koszt uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą samochodów kupowanych w krajach Unii Europejskiej, ewidencjonuje się, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w pozycji zakup towarów.
 1146. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-31/04/ID
  Czy komis sprzedający samochód osobowy przejęty na podstawie umowy komisowej przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju, jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego i czy podatek ten obejmuje także marżę sprzedawcy?
 1147. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-26/04
  Czy można skorzystać ze zwolnienia od akcyzy przy zakupie ciężkiego oleju opałowego w oparciu o § 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolniń od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966) w przypadku używania go do produkcji energii cieplnej w procesie przetwarzania ziemniaków na susz?
 1148. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1867/04/CIP/05
  Podatnik zwraca się z zapytaniem: 1) Czy ma obowiązek uwzględnienia w podstawie opodatkowania podatkiem VAT kwoty podatku akcyzowego? 2) Czy w przypadku uwzględnienia kwoty akcyzy w podstawie opodatkowania, po uzyskaniu zwrotu akcyzy może wystawić fakturę korygującą na wartość otrzymanego zwrotu podatku, tj. zmniejszyć o kwotę uzyskanego zwrotu podstawę opodatkowania dla celów podatku VAT? W ocenie Podatnika na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, wydanie towarów na podstawie umowy komisu pomiędzy komitentem (Podatnikiem) a komisantem stanowi odpłatną dostawę towarów. Zdaniem Podatnika w świetle przepisu art. 2 pkt 10 ustawy o akcyzie powyższa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku akcyzowego. W opinii Podatnika, zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 20 ustawy, w przypadku dostawy towaru podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podstawą opodatkowania objęta jest również kwota tego podatku. Zatem kwota podatku akcyzowego powiększa podstawę opodatkowania i powinna być wykazana na fakturze. Ponadto w ocenie Podatnika w przypadku otrzymania zwrotu zapłaconego na terytorium kraju podatku akcyzowego ma on możliwość wystawienia faktury korygującej na rzecz komisanta.
 1149. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 402000-PA-910-130/2004
  Czy osoba posiadająca zaświadczenie wydane przez placówkę konsularną wymagane do zwolnienia od cła mienia przesiedlenia przed 1 maja 2004r. , która jednocześnie korzystała w państwie pobytu ze zwolnienia od podatku mogła wg nowych przepisów korzystać ze zwolnienia ? Czy dla takich przypadków przewidziano jakieś wyjątki?
 1150. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-37/04/LK
  Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, dokonywanego w celu dalszego eksportu wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu banderolami, przedmiotowe wyroby muszą być oznaczane banderolami a następnie pozbawiane tych banderol przed dokonaniem eksportu?
 1151. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 402000-PA-910-160/2004
  Jaką stawką akcyzy zostały obciążone produkty o nazwie Thermic L- CN 27101961 i Lubric Flash - CN 27101961, zaliczane do grupy olei opałowych ciężkich, w których zawartość siarki w masie nie przekracza 1%.
 1152. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-28/04
  Czy pomimo popełnienia wykroczenia skarbowego podatnik ma prawo do obniżenia należnej akcyzy z tytułu sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją o akcyzę zapłaconą przy jego nabyciu wewnątrzwspólnotowym lub imporcie?
 1153. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 402000-PA-910-96/2004
  Czy podmiot uprawniony do nabywania paliwa lotniczego do celów zwolnionych z podatku akcyzowego może dokonywać może dokonywać zakupu tego paliwa bezpośrednio u producenta i czy w przypadku takich zakupów konieczne jest objęcie naszej działalności szczególnym nadzorem podatkowym?
 1154. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-49/04/JS
  Podatnik zwrócił się z pytaniami, czy w rozumieniu ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów oleje smarowe, hydrauliczne itp z grupy o kodzie PKWiU 23.20.18 są paliwami silnikowymi do których stosuje zapisy § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego ( Dz. U. Nr 35, poz. 312 wraz z późniejszymi zmianami ) oraz czy konfekcjonowanie towarów akcyzowych zharmonizowanych jest w myśl przepisów prawa czynnością produkcyjną ?
 1155. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 303000-SN-9296-17/04
  W przypadku gdy podatnik wykorzysta do produkcji olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 i kodem CN 27101971-2710 19 99 zwolnionych z akcyzy, oleje bazowe importowane z kraju trzeciego; czy podatnik w odniesieniu do tych olejów bazowych zostanie zwolniony z akcyzy czy też będzie mógł skorzystać z procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego?
 1156. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-25/04
  Czy firma może zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97 poz.966) skorzystać ze zwolnienia od akcyzy oleju napędowego zużywanego w procesie produkcji energii elektrycznej?
 1157. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-12/2004
  Czy wyroby o kodach CN 2710 19 85 (olej biały mineralny), 2710 19 11 i 2710 19 15 oraz produkt CN 3820 00 00- koncentrat płynu do spryskiwaczy na bazie alkoholu etylowego przeznaczone do produkcji lub sprzedaży są zwolnione z akcyzy lub korzystają ze stawki 0% ?-czy ww. wyroby podlegają szczególnemu nadzorowi podatkowemu?-jakie ewentualnie inne obowiazki rodzi sprowadzenie ww. wyrobów?
 1158. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 371000-PA-0550-13/04/MD
  W przypadku, gdy firma niemiecka chce wprowadzić na rynek polski wyroby spirytusowe produkowane w Niemczech:1/ kto może zakupić znaki akcyzy dla wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i rozliczać się z podatku akcyzowego? Czy może to robić firma spedycyjna?2/ gdzie powinny być naklejane polskie znaki akcyzy?3/ gdzie mogą być przechowywane - składowane towary akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?W przypadku, gdy firma niemiecka chce wprowadzić na rynek polski wyroby tytoniowe produkowane w Niemczech:1/ jakie powinny być terminy płatności podatków akcyzowych?2/ czy papierosy mogą być składowane w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jaką procedurę zastosować w przypadku bezpośredniej dostawy papierosów od producenta do klienta?2/ czy może być nadrukowana cena papierosów na znaku akcyzowym?
 1159. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 431000-PA-0503-59/04/PW
  Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ostatnio zmienionej Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) przedstawiam odpowiedź na pytanie, postawione w piśmie z dnia 23 sierpnia 2004 r., czy korzystając ze zwolnienia od podatku akcyzowego, wynikającego z § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przy odsprzedaży zwolnionych olejów maszynowych kupujący też jest uprawniony do przedmiotowego zwolnienia? Jakie dokumenty należy dostarczyć producentowi olei przemysłowych przy korzystaniu ze zwolnienia od podatku akcyzowego i jakie dokumenty musi przedstawić nabywca tych olei jeśli nastąpi ich dalsza odsprzedaż? Odpowiadając na pytanie Podatnik ...
 1160. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/39/04/KH
  Czy istnieje możliwość zwiększenia naliczonego podatku od towarów i usług o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionej soli i wynikającego z faktur otrzymanych w kwietniu, a następnie uregulowanych w maju?
 1161. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-26/04
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami używanymi. Do sprzedaży towarów używanych stosuję opodatkowanie na zasadach marży. Czy do marży należy wliczyć podatek akcyzowy i łącznie opodatkować VAT, czy też zapłacona akcyza stanowi element ceny nabycia ?
 1162. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-910-387/04/TS
  Czy warunek zawarty w § 8 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r.w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz.966), zostanie spełniony w sytuacji, gdy nabycie nastąpi wyłącznie ze składu podatkowego na terytorium Polski?
 1163. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-34/04/JS
  Czy zarejestrowany handlowiec może nabywać wewnątrzwspólnotowo i przeznaczać do dalszej odsprzedaży wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione od podatku akcyzowego ( zwolnione w procedurze zawieszenia )? Czy zarejestrowany handlowiec zwolniony ze złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 44 ust. 1-3 ( ... ) może korzystać z tego zwolnienia nabywając wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione od podatku akcyzowego ( zwolnienie w procedurze zawieszenia )?
 1164. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9131-12/04/EFH
  Podatnik zamierza prowadzić działalność handlową opartą na sprzedaży alkoholu i papierosów skupowanych od podróżnych nabywających te towary w sklepach wolnocłowych. Ma zamiar uiszczać podatek akcyzowy od nabycia tych towarów.
 1165. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/57/1/2004
  Czy powstałą różnicę pomiędzy akcyzą naliczoną a należną można rozliczyć z podatkiem VAT ?
 1166. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/21/04/JŁ
  czy podatek od towarów i usług winien być zapłacony od ceny zakupu samochodu czy należy doliczyć zapłaconą akcyzę i dopiero wyliczyć należny podatek VAT.
 1167. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-39/04/WK
  Czy użyte w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966), pojęcie składu podatkowego dotyczy składu podatkowego krajowego oraz składu podatkowego położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii, zaś nabycie wyrobów zharmonizowanych w tych składach daje podstawę do zastosowania zawieszenia poboru akcyzy oraz dalsze zastosowanie zwolnienia z § 8 rozporządzenia? Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może być stosowane zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia?
 1168. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9141-29/04/ES
  W związku z rozpoczęciem nowej działalności polegającej na przetwarzaniu zużytych opon, odpadów z tworzyw sztucznych i gumy w oparciu o technologię polegającą na procesie priolizy z zastosowaniem odpowiedniego katalizatora, w wyniku której powstają nowe produkty nie występujące na rynku. Jednym z produktów jest olej szerokiej frakcji - zakwalifikowany do PKWiU 24.66.32-90.00- olej ten ma być przetwarzany w rafinerii jako dodatek do paliw. Czy olej ten dodawany w produkcji do olejów napędowych i benzyn silnikowych etylizowanych i nieetylizowanych upowaznia do skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego (§ 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966). Czy olej ten sprzedawany bezpośrednio rolnikom do przetwarzania płódów produkcji rolnej (np: ogrzewania szklarni i suszarnii...itp) bez podatku akcyzowego wymaga dodatkowej ewidencji i dokumentacji przekazywanej do urzędu celnego, aby zachować prawo do tego zwolnienia?
 1169. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-23/04/BS
  Moja firma prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie sprzedaży kosmetyków - preparatów do upiększania i makijażu oraz pielęgnacji (CN 3304), które zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym zostały zaliczone do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Kosmetyki te są sprowadzane z Niemiec w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego i następnie sprzedawane są odbiorcom na terenie kraju.Nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów akcyzowych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu akcyzą. W obowiązującym terminie od dnia otrzymania towarów akcyzowych niezharmonizowanych w Urzędzie Celnym w Lublinie złożona została deklaracja uproszczona AKC-U i zapłacony został należny podatek akcyzowy.Pytanie: Czy na podatniku dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w zakresie towarów akcyzowych niezharmonizowanych ciąży obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy oraz składania deklaracji podatkowych zgodnie z art. 18 ustawy?
 1170. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-23/04/BS
  Do 30 kwietnia 2004r. podatnicy nabywający wyroby, o których mowa w poz. 11, 12 i 14 załącznika nr 1 (m.in. oleje smarowe) oraz poz. 14, 15 i 16 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221/2003) obciążone podatkiem akcyzowym, z wyłączeniem paliw silnikowych, olejów opałowych oraz towarów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, mogli zwiększyć podatek naliczony, o którym była mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11/93 ze zm.), o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu tych towarów. Zwiększenie podatku naliczonego stosowało się, jeżeli nabyte wyroby przeznaczone były do wytworzenia przez podatnika innych towaró, z wyjątkiem wytworzenia paliw silnikowych, olejów opałowych oraz towarów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.Podstawą do odliczenia podatku akcyzowego była faktura dokumentująca zakup ww. towaru z wyodrębnioną kwotą podatku akcyzowego wystawiona przez podatnika podatku akcyzowego. Warunkiem odliczenia była również zapłata kwot podatku akcyzowego wynikających z faktur lub z dokumentów celnych.Podatnik korzystał z tego prawa do końca kwietnia. Nie odliczył jednak podatku akcyzowego w pełnej wysokości, z uwagi na brak zapłaty w momencie składania deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień.1. Jakie są obecnie możliwości odzyskania podatku akcyzowego za okres przed 1 maja 2004r.?2. Czy na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązujących od 1 maja 2004r. podatnicy mają prawo do odliczenia podatku akcyzowego od zakupionych olejów smarowych PKWiU 23.20, kod CN 2710 wykorzystywanych do ruchu maszyn w procesach produkcyjnych?
 1171. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-15/04
  Czy sprzedaż w kraju wyrobów akcyzowych zaliczonych do grupowania PKWiU 24.52.12 podlega opodatkowaniu akcyzą w sytuacji, gdy od wyrobów tych akcyza została zapłacona w należnej wysokości w przypadku dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedaży w kraju przez producenta?
 1172. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 3630-PA-0709-158/2004/LN
  Na podstawie art. 14 Ordynacji Podatkowej proszę o udzielenie pisemnego wyjaśnienia w sprawie:Prowadzę działalność w zakresie towarowy transport drogowy oraz sprzedaż pojazdów mechanicznych zarejestrowaną w Urzędzie Miasta XXXX w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem XXXX. Działalność prowadzę od 1 listopada 1995 r. Sprowadzam samochody głównie z zagranicy, ponieważ mam obligatoryjny 30-dniowy termin rejestracji, a nie jestem pewien, czy w tym okresie znajdę nabywcę na dany środek transportu, dokonuje jego rejestracji. Sama rejestracja nie dość, że ogranicza mnie czasowo, to jest dla mnie sporym wydatkiem. Wiem, że firmy działające w innych województwach, zajmujące się handlem samochodami, mogą dokonywać jedynie rejestracji tzw. czasowej. Nie wiem jednak czy rejestracja czasowa, zwalnia z obowiązku zapłaty akcyzy przy sprzedaży i czy jest równoznaczna z rejestracją stałą, a zatem nie są spełnione treści art. 80 ust. 2 pkt 1. Bardzo proszę o udzielenie wyjaśnienia w tej sprawie.
 1173. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-30/04/LK
  Czy jest możliwe zwolnienie z podatku akcyzowego oleju opałowego zużywanego w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu?
 1174. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-985/04/CIP/01
  W ocenie Podatnika może on, na podstawie § 62 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zmianami), stosować przy realizacji przedmiotowego projektu alternatywnie, według własnego wyboru, stawkę podatku 0% lub zwolnienie od tego podatku, natomiast podwykonawcy mają możliwość stosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku od towarów i usług.
 1175. Wyrok SN, sygnatura: III RN 33/02
  1. W art. 217 w związku z art. 84 Konstytucji RP sformułowana została w sposób kategoryczny zasada wyłączności regulacji ustawowej w odniesieniu do wszystkich konstytutywnych elementów konstrukcji prawnej stosunku prawnopodatkowego, które w tym ujęciu obejmują określenie: podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania, stawek podatkowych, zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku. 2. Sąd Najwyższy podjął rozstrzygnięcie w sprawie wyłącznie w oparciu o art. 35 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy o VAT, z pominięciem natomiast § 18 ust. 1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego z 1998 r., które uznał za oczywiście sprzeczne z art. 217 Konstytucji RP.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!