Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


pobór podatku

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1012/12-2/EC
  Nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich ani do przekazania praw do używania praw autorskich Wnioskodawcy. Zatem płatności dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta z siedzibą w USA nie są objęte dyspozycją art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że podmiot polski dokonujący wypłaty takich należności nie jest obowiązany do potrącenia od nich zryczałtowanego podatku dochodowego. W takiej sytuacji, dochód podmiotu amerykańskiego w postaci wynagrodzenia, jakie otrzyma z tytułu dystrybucji oprogramowania komputerowego, należy kwalifikować jako "zyski przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 8 umowy polsko-amerykańskiej.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-700/12-2/PS
  w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-514/12-5/AK
  Czy dochód z akcji objętych (po 31 grudnia 2003 r.) w ramach realizacji praw poboru akcji wynikających z posiadania akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. jest objęty podatkiem dochodowym?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-598/12-2/PS
  Czy w opisanym stanie faktycznym, w przypadku wypłaty dywidendy przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki cypryjskiej (nowego akcjonariusza), powstanie obowiązek pobrania przez Wnioskodawcę jako płatnika podatku u źródła od dywidendy?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-246/12-4/IR
  Czy prawidłowe będzie postępowanie Teatru, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: - art. 17 ust. 2 i 3 Niemcynie dokona potrącenia podatku ryczałtowego od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z teatru z Niemiec w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji - art. 17 ust. 2 Rosjadokona potrącenia ryczałtowego podatku dochodowego w wysokości 20% od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z teatru z Rosji ?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-246/12-5/IR
  Czy prawidłowe będzie postępowanie Teatru, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: - art. 17 ust. 2 i 3 Niemcynie dokona potrącenia podatku ryczałtowego od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z teatru z Niemiec w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji - art. 17 ust. 2 Rosjadokona potrącenia ryczałtowego podatku dochodowego w wysokości 20% od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z teatru z Rosji ?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-534/12-2/PS
  Czy Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrać podatek dochodowy od osób prawnych w imieniu zagranicznego kontrahenta z tytułu zakupionych od niego licencji zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), dalej: "ustawa o CIT" oraz w świetle postanowień właściwej umowy międzynarodowej?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-245/12-2/IR
  Czy prawidłowe będzie postępowanie Wnioskodawcy, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: - art. 16 ust. 2 i 3 Wielka Brytania,- art. 16 ust. 2 i 3 i art. 7 Finlandia nie dokona potrącenia podatku ryczałtowego od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z: - Teatru w Wielkiej Brytanii - w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji,- Teatru w Finlandii - w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji ?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-245/12-3/IR
  Czy prawidłowe będzie postępowanie Wnioskodawcy, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: - art. 16 ust. 2 i 3 Wielka Brytania,- art. 16 ust. 2 i 3 i art. 7 Finlandia nie dokona potrącenia podatku ryczałtowego od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z: - Teatru w Wielkiej Brytanii - w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji,- Teatru w Finlandii - w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji ?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-245/12-2/IR
  Czy prawidłowe będzie postępowanie Wnioskodawcy, który w myśl przepisów art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: - art. 16 ust. 2 i 3 Wielka Brytania,- art. 16 ust. 2 i 3 i art. 7 Finlandia nie dokona potrącenia podatku ryczałtowego od kwoty brutto umowy, potwierdzonej wystawioną fakturą z: - Teatru w Wielkiej Brytanii - w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji,- Teatru w Finlandii - w przypadku aktualnego certyfikatu rezydencji ?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-523/12-2/PS
  Czy biorąc pod uwagę uregulowania zawarte w Umowie licencyjnej jak również w Umowie pośrednictwa, Spółka będzie zobowiązana do pobierania i przekazywania podatku dochodowego z tytułu uzyskiwanych przez M należności licencyjnych,w związku z przekazywaniem do A Należności licencyjnych od podmiotów dystrybucyjnych należących do Grupy A?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-509b/11/12-S/DK
  Czy w analizowanym stanie faktycznym, zostaną spełnione warunki do objęcia wypłaty wynagrodzenia za nabyte w celu umorzenia akcje, zwolnieniem z 19% podatku dochodowego – na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-676/12/BG
  w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, dotyczących roku podatkowego, w którym otrzymano dotyczącą go notę kredytową, a które nie zostały zapłacone
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-682/12/BG
  w zakresie m.in. obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, które nie zostały zapłacone
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-677/12/BG
  w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, dotyczących roku podatkowego następującego po roku podatkowym (i w latach następnych), w którym otrzymano notę kredytową, a które nie zostały zapłacone
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-678/12/BG
  w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, które nie zostały zapłacone
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-680/12/BG
  w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, dotyczących roku podatkowego, w którym otrzymano dotyczącą go notę kredytową, a które nie zostały zapłacone
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-681/12/BG
  w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, dotyczących roku podatkowego następującego po roku podatkowym (i w latach następnych), w którym otrzymano notę kredytową, a które nie zostały zapłacone
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-678/12/BG
  w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, które nie zostały zapłacone
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-681/12/BG
  w zakresie obowiązku pobrania i wpłaty podatku u źródła od wartości faktur otrzymanych od Spółki X, dotyczących roku podatkowego następującego po roku podatkowym (i w latach następnych), w którym otrzymano notę kredytową, a które nie zostały zapłacone
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-207/09/12-16/S/PS
  Czy wypłata dywidendy wspólnikowi-spółce akcyjnej z siedzibą Szwajcarii w opisanym stanie faktycznym będzie rodziła obowiązek pobrania przez Spółkę jako płatnika -jakiegokolwiek podatku dochodowego?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-151/12-7/MC
  Czy w związku z zapłatą przez Spółkę na rzecz Lidera należnych odsetek z tytułu zawartych umów systemu cash poolingu, powstanie obowiązek zapłaty i w jakiej wysokości podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a na Spółce będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego, o których mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-151/12-8/MC
  Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego będzie mogła zastosować 5% stawkę podatkową (a od 1 lipca 2013 r. zwolnienie spod opodatkowania) w zakresie opodatkowania przychodów Lidera określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które Lider osiągnie w ramach systemu cash poolingu, jeżeli Lider przedstawi certyfikat rezydencji, w którego treści nie będzie wskazania co do okresu jego ważności, a stan faktyczny (rezydencja podatkowa) w nim określony nie uległ zmianie?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-523/12/AK
  Czy spłata Wierzytelności (tj. naliczonych odsetek), którą Wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz Spółki jako nowego wierzyciela, będzie podlegać regulacji art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w efekcie czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tej płatności? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-508/12-2/PS
  Czy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności - w tym odsetek - na pokrycie podwyższonego kapitału Spółki, po stronie Spółki powstał obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (podatku u źródła)?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-535/12/BG
  w zakresie ustalenia czy usługa wdrożenia oprogramowania komputerowego podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/12-12/DS
  Jak długo zachowuje ważność certyfikat rezydencji, biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca może otrzymać potwierdzenie od autorów o niezmienności ich miejsca zamieszkania do celów podatkowych? Jaki kształt powinno mieć to potwierdzenie, biorąc po uwagę, że w każdym następnym roku Wnioskodawca będzie miał możliwość współpracy z tymi autorami? Czy Wnioskodawca musi mieć certyfikaty rezydencji na każdy rok wypłaty należności licencyjnych, czy wystarczą inne potwierdzenia o niezmienności stanu faktycznego?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-388/12-2/AS
  : skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:#9679; środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)#9679; środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) #9679; środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-300/12-4/MP
  Czy należy wykazać cyt. "w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu ujętego w PIT - 8C jako odszkodowanie i odprawa netto"?Czy komornik nie powinien sam odprowadzić ten podatek, a Wnioskodawczyni przysłać informację PIT - 11? Jaka powinna być linia postępowania w takim przypadku? Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku przeformułowała pytania i postawiła następujące pytanie: Czy jako płatnik powinna, wykazać w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r., przychód opisany przez komornika w PIT-8C jako odszkodowanie i odprawa netto?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-444/12/MO
  Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, gdy kontrahent Spółki, który nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Polski i wykonuje na jej rzecz usługę reklamową poza terytorium Polski, Spółka nie powinna zastosować w stosunku do niego poboru podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski? Jak również w tym przypadku nie ma obowiązku pobierania certyfikatu rezydencji od klienta?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-756/12/MO
  Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, gdy kontrahent Spółki, który nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Polski i wykonuje na jej rzecz usługę reklamową poza terytorium Polski, Spółka nie powinna zastosować w stosunku do niego poboru podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski? Jak również w tym przypadku nie ma obowiązku pobierania certyfikatu rezydencji od klienta?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-283/12-2/DP
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości przekazanego Bankowi majątku likwidacyjnego?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-330/12/BG
  1. Czy Spółka ma prawo odliczyć potrącony przez kontrahenta zagranicznego podatek u źródła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok, w którym nastąpiło potrącenie podatku u źródła?2. Czy Spółka może odliczyć pełną wysokość potrąconego podatku, czy powinna go obliczyć od zysku pomiędzy przychodami a kosztami na projekcie dotyczącym danego kontrahenta?3. Według jakiego kursu walut przeliczyć na polskie złote kwotę potrąconego podatku u źródła?4. W jakiej deklaracji i w której pozycji Spółka winna wykazać kwotę podatku u źródła podlegającą odliczeniu?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-361/12/MO
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek przekazywanych na rzecz FTO posiadającego nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-529/12/MM
  Czy w razie braku poboru podatku przez płatnika z tytułu umorzenia udziałów, na podatniku będzie ciążył obowiązek wykazania podatku do zapłaty w deklaracji i jego zapłaty?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-263/12-4/PS
  Czy przychód Udziałowca z tytułu wynagrodzenia za zbycie przez Udziałowca udziałów w M na rzecz Wnioskodawcy w celu ich umorzenia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce, oraz, w związku z powyższym, czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą na rzecz Udziałowca wynagrodzenia z tytułu ww. transakcji?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-423/12-4/PS
  Czy przychód Udziałowca z tytułu wynagrodzenia za zbycie przez Udziałowca udziałów w V na rzecz Wnioskodawcy w celu ich umorzenia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce, oraz, w związku z powyższym, czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą na rzecz Udziałowca wynagrodzenia z tytułu ww. transakcji?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-713/12/AP
  Czy spłata Wierzytelności (tj. naliczonych odsetek), którą Wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz Spółki Z (w szczególności poprzez wykonanie datio in solutum), będzie podlegać regulacji art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w efekcie czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tej płatności?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-334/12-2/PS
  Czy Spółka jako płatnik ma obowiązek pobrać podatek dochodowy od osób prawnych w imieniu zagranicznego kontrahenta z tytułu zakupionych od niego licencji zgodnie z art. 21 ust. 1w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), dalej: "ustawa o CIT" oraz w świetle art. 12 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r., dalej: "umowa"?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-345/12/MO
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek przekazywanych na rzecz FTO posiadającego nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-125/12-3/KJ
  Czy Spółka obowiązana była potrącić podatek u źródła od wynagrodzenia za wartości niematerialne i prawne w postaci umów z klientami, w które wstąpiła oraz listy klientów, którą zakupiła, zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 umowy między Rzecząpospolita Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-234/12-2/DG
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wypłacane przez Wnioskodawcę odsetki na rzecz Pożyczkodawcy nie będą - na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 updop oraz art. 11 ust. 1 Konwencji - podlegały opodatkowaniu w Polsce, a w konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rzecz Pożyczkodawcy i wpłacenia kwoty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-84/12-5/MF
  Czy w związku z zastosowaniem do dochodów uzyskanych w wyniku podziału przez Wnioskodawcę zwolnienia wskazanego w art. 22 ustawy, po stronie Wnioskodawcy lub którejkolwiek z nowo zawiązanych spółek powstał obowiązek złożenia do urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rocznej deklaracji sporządzonej według ustalonego wzoru, o którym mowa w art. 26a ustawy?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-158/12-2/AG
  CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-129/12-2/DP
  Czy wskutek planowanego przekształcenia Spółki w SKA, na SKA będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia CIT od dochodu (przychodu) FIZ z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-146/12-2/MC
  należy uznać, iż Spółka uzyskująca dochód (przychód) z tytułu dywidendy jest zwolniona w tym zakresie z podatku dochodowego od osób prawnych ponieważ spełni warunki określone w art. 22 jeżeli nie zbędzie udziałów w okresie do 09.09.2013r. Tym samym Spółka wypłacająca dywidendę nie będzie zobowiązana jako płatnik do naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku z tytułu wypłaconej dywidendy.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-114/12-2/AJ
  Czy Spółka powinna potrącać podatek źródłowy od należności wypłacanych kontrahentom mającym siedzibę na terytorium Niemiec za prawa do transmisji (retransmisji) wydarzeń sportowych we własnych kanałach telewizyjnych ?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-74/12-2/DP
  1. Czy na Spółce, jako płatniku, będzie ciążył obowiązek poboru podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty udziałowcowi wynagrodzenia za dobrowolnie umorzone udziały?2. Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów G. Plc. za wynagrodzeniem, które może być ustalone w kwocie niższej niż ich wartość rynkowa, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?3. Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów G. Plc. za wynagrodzeniem, które może być ustalone w kwocie niższej niż ich wartość rynkowa, wobec Spółki będzie miał zastosowanie art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: ustawa o PDOP) lub art. 11 ustawy o PDOP, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację, o której mowa w art. 9a ustawy o PDOP?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-321/11-4/IR
  Czy Wnioskodawca obowiązany będzie pobrać i wpłacić podatek dochodowy od dochodu jaki uzyska udziałowiec z tytułu otrzymania akcji lub środków pieniężnych pochodzących ze spieniężenia (sprzedaży) akcji Wnioskodawcy?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-321/11-3/IR
  Czy Wnioskodawca obowiązany będzie pobrać i wpłacić podatek dochodowy od dochodu jaki uzyska udziałowiec z tytułu otrzymania akcji lub środków pieniężnych pochodzących ze spieniężenia (sprzedaży) akcji Wnioskodawcy?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1197/11/BG
  dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: - ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę opłaty za oprogramowanie, nagrania i aktualizacje muzyczne oraz usługi w ramach serwisu muzycznego stanowić będą należności licencyjne, w rozumieniu w art. 12 polsko - holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, - obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty ww. należności holenderskiemu rezydentowi podatkowemu.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1144/11/SD
  Czy w świetle umowy zawartej pomiędzy W a Kolegium, Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-342/11-6/DS
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-342/11-5/DS
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-914/11/BG
  w zakresie obowiązku poboru i odprowadzenia podatku u źródła przez płatnika z tytułu umowy pośrednictwa handlowego
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-134/11-2/KJ
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że po planowanym przekształceniu Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu (przychodu) Funduszu z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-137/11-2/KJ
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że po planowanym przekształceniu Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu (przychodu) Funduszu z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-286/11-9/JG
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rzecz podmiotu zarządzającego oraz sporządzenia informacji IFT-2R.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-752/11/BG
  w zakresie ustalenia czy opłaty ponoszone przez Spółkę za oprogramowanie komputerowe na rzecz holenderskich dostawców stanowią należności licencyjne i w związku z tym czy Spółka powinna potrącać podatek u źródła od tych płatności
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-195/11-2/AKr
  1.Czy w związku z przejęciem zakładu pracy w trybie art. 23#185; Kodeksu Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia pracownikom informacji PIT-11 za cały rok 2011, czy tylko za okres od przejęcia pracowników do końca 2011 roku, a za pozostały okres obowiązek ten ciąży na PPH?2.Czy w deklaracji PIT-4R za rok 2011 Wnioskodawca ma wykazać zapłacone zaliczki łącznie z przejętymi pracownikami za cały rok, czy tylko za okres od przejęcia pracowników do końca 2011 roku, a za pozostały okres obowiązek ten ciąży na PPH?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-501/11/RS
  Obowiązek poboru zaliczek na podatek od wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-505/11-5/JC
  Czy odsetki płatne w ramach transakcji przez podatnika w związku z potencjalnym saldem ujemnym są - w świetle postanowień art. 11 ust. 3 lit. c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec (DTT) - zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. podatkiem u źródła), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-341/11-4/JC
  Czy odsetki wypłacane Spółce Holenderskiej mogą być opodatkowane stawką podatku u źródła w wysokości 5% zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską i Holandią?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-119/11-3/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłacanej Agencji Nieruchomości Rolnych.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-331/11-2/DG
  CIT - uznania wyodrębnionego Oddziału Handlowego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-89/11-4/ŁM
  Czy istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia zapłaconego Kancelarii Prawnej /osobie prawnej/ z siedzibą w Niemczech za usługi wykonane w tym państwie?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-189/11-2/AJ
  CIT - w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej Usług Tłumaczeniowych i Usług Lokalizacji
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-333/10-2/MC
  Czy spółka polska, będąca najemcą urządzenia przemysłowego, postępuje prawidłowo nie naliczając i nie odprowadzając podatku, o którym mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-803/10-3/JC
  Czy w przypadku, gdy wypłaty odsetek w ramach cash-poolingu dokonuje Bank na rzecz uczestnika nie będącego polskim rezydentem podatkowym, Wnioskodawca wykazujący ujemny stan konta w okresie rozliczeniowym jest zobowiązany do poboru podatku u źródła od dochodu z tytułu odsetek osiągniętych przez tego uczestnika nierezydenta?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-936/10-2/MM
  Czy w przypadku ubruttowienia kwoty płaconych przez Spółkę odsetek (w związku z mechanizmem gross-up) kwota, o którą powiększona zostanie kwota odsetek płatnych w taki sposób, aby kwota odsetek netto należna bankowi po potrąceniu podatku była równa kwocie odsetek należnych w przypadku braku podatku w Polsce, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-937/10-2/MM
  1. Czy odsetki wypłacane właściwemu Bankowi zarządzającemu na podstawie zawartej przez Spółkę umowy Cash Poolingu podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Spółka prosi o potwierdzenie, którą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania należy zastosować dla opodatkowania odsetek wypłacanych przez Spółkę?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1652/10/AP
  Czy opłata za wpis na listę użytkowników numerów VID, którą prowadzi organizacja U. podlega obowiązkowi pobrania i odprowadzenia podatku u źródła jak od należności licencyjnej?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1893/10-2/AK
  Czy przekazanie wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego całości majątku spółki pozostałego po spłacie (zabezpieczeniu wierzycieli będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług)?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-312/10-5/ŁM
  Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od wartości przekazanego na rzecz jedynego udziałowca Spółki - X majątku w związku z likwidacją Spółki?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-155/11/AŻ
  Czy w przypadku gdy w Spółdzielni nie wystąpi dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy Spółdzielnia, jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że opłata pracy w produkcji pozarolniczej była wypłacana i zaliczona zostanie w koszty uzyskania przychodów.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-933/10/AŻ
  Czy w przypadku gdy w Spółdzielni nie wystąpi dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy Spółdzielnia, jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że opłata pracy w produkcji pozarolniczej była wypłacana i zaliczona zostanie w koszty uzyskania przychodów.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-745/10-2/JC
  1. Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, w związku z wypłacanymi w ramach tej umowy odsetkami, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła. 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, ewentualny podatek u źródła będzie obliczany i płacony na podstawie finalnej miesięcznej kalkulacji odsetek.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-743/10-2/JC
  1. Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, w związku z wypłacanymi w ramach tej umowy odsetkami, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła. 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, ewentualny podatek u źródła będzie obliczany i płacony na podstawie finalnej miesięcznej kalkulacji odsetek.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-747/10-2/JC
  1. Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, w związku z wypłacanymi w ramach tej umowy odsetkami, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła. 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, ewentualny podatek u źródła będzie obliczany i płacony na podstawie finalnej miesięcznej kalkulacji odsetek.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-752/10-2/JC
  1. Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, w związku z wypłacanymi w ramach tej umowy odsetkami, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku u źródła. 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że na gruncie opisanej umowy cash poolingu, ewentualny podatek u źródła będzie obliczany i płacony na podstawie finalnej miesięcznej kalkulacji odsetek.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-269/10-4/MC
  1. Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie pobierając podatku od odsetek i nie składając informacji do urzędu skarbowego? 2. Czy w świetle nowej umowy i polskich przepisów podatkowych Spółka winna sporządzić odpowiednie deklaracje i informacje oraz odprowadzić zaległy podatek z odsetkami za spóźnienie? 3. Czy Spółka winna wówczas zastosować podatek 20 czy 5%? 4. Czy od takiego kontrahenta, z którym Spółka współpracuje już od 8 lat należy domagać się certyfikatu rezydencji?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-319/10-4/MC
  1. Czy Spółka winna złożyć informacje IFT2 i IFT2R za cały okres obowiązywania pożyczki, tj. od 2003 r. do dzisiaj? 2. Czy Spółka winna pobierać podatek w wysokości 5% od odsetek od pożyczki od firmy i wystawić zalegle deklaracje CIT-10R za cały okres od 2005 r. do dzisiaj?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-856/10-4/MM
  Czy od kwoty wypłaconego zobowiązania Spółka powinna potrącać zryczałtowany podatek dochodowy i z jaka stawką?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-756/10-2/AS
  CIT - w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy w ramach podatkowej grupy kapitałowej.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-772/10-5/JC
  Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych na rzecz Uczestników systemu cash pool, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 UPDOP?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-772/10-4/JC
  Czy w świetle polsko-fińskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Helsinkach dnia 08.06.2009 r. Cash Pool Lidera należy uznać za osobę uprawnioną do odsetek (tzw. "beneficial owner").
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1458/10/MO
  Czy w przypadku zawarcia umowy licencyjnej pomiędzy Spółką a SpK, Spółka będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła od pełnej kwoty należności licencyjnych wypłacanych na rzecz SpK?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-616b/10/DK
  Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych na rzecz Uczestników systemu cash pool, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-254/10-7/MC
  Ppodatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rachunek pool leadera.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-254/10-8/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność pool leadera.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-718/10-3/JC
  Czy do opodatkowania odsetek płaconych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego od 1 stycznia 2011 r. zastosowanie będzie miał art. 11 Konwencji, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie 5%?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-633/10-4/JB
  Czy Spółka zobowiązana będzie do pobrania, jako płatnik, podatku od niepodzielonych zysków, związku z przekształceniem Spółki w SKA?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-255/10-7/DS
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-255/10-8/DS
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-212/10-2/ŁM
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wydania majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego wspólnika Spółki.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-197/10-4/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z zawartą umową cash - poolingu.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1130/10/BG
  w zakresie opodatkowania przychodów cypryjskiego rezydenta podatkowego uzyskanych w wyniku wykupienia (umorzenia) certyfikatów inwestycyjnych polskiego zamkniętego funduszu inwestycyjnego i obowiązku poboru podatku "u źródła" z tytułu dokonanych wypłat
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1707/10/BG
  W zakresie opodatkowania przychodów cypryjskiego rezydenta podatkowego uzyskanych w wyniku likwidacji polskiego zamkniętego funduszu inwestycyjnego i obowiązku poboru podatku "u źródła" z tytułu dokonanych wypłat.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-494/08/10-S/AM
  1. Czy Wnioskodawca powinien pobrać, jako płatnik, podatek z tytułu wykupu własnych akcji w celu ich umorzenia, dokonanego na Giełdzie Papierów Wartościowych? 2. W jaki sposób należy obliczyć, pobrać oraz wpłacić podatek z tytułu wykupu własnych akcji w celu ich umorzenia, dokonanego na Giełdzie Papierów Wartościowych?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1129/10/BG
  w zakresie ustalenia czy wypłacone wynagrodzenie dla niemieckiego udziałowca Spółki dotyczące kosztów audytu w szczególności raport audytora, doradztwo i opłaty na rzecz instytucji finansujących podlegają obowiązkowi opodatkowania "u źródła" na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1140/10/BG
  Czy część wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług faktoringowych obejmująca koszty finansowania płacone przez Spółkę na rzecz Faktora podlega podatkowi u źródła w Polsce?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-130/10-3/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-548/10-4/JC
  Czy Spółka, w związku z wydawaniem nagród w ramach Akcji Promocyjnej, staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych? Czy na Spółce ciąży obowiązek składania informacji lub deklaracji podatkowych, w związku z przekazywaniem nagród Uczestnikom lub wyznaczonym przez nich osobom fizycznym, bądź prawnym?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-499/10-2/PS
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym nr 1, w sytuacji, gdy usługi, o których mowa w stanie faktycznym, wykonywane są poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej RP) przez usługodawcę mającego siedzibę poza terytorium RP, w kraju, który nie zawarł z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody usługodawcy podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji Spółka ma obowiązek na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT pobrać jako płatnik zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaty wynagrodzenia dokonywanej na rzecz zagranicznego usługodawcy?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-650/10-5/MM
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-650/10-6/MM
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-970/10/BG
  Spółka zwraca się z pytaniem czy na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. 2003r. Nr 216, poz. 2120.), należności sublicencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę do Licencjodawcy z tytułu prawa do korzystania ze znaku towarowego i towarzyszących praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości pięciu procent kwoty brutto w przypadku posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji podatkowej Licencjodawcy?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-648/10/MCZ
  Czy zapłata dostawcom zagranicznym mającym siedziby w USA za faktury dokumentujące zakup oprogramowania komputerowego wraz z licencją na korzystanie z niego z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży w Polsce (bez prawa do kopiowania, powielania, modyfikowania, publicznego rozpowszechniania itp.), podlega w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 29 ustawy?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-951/10/MO
  Czy część wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług faktoringowych obejmująca koszty finansowania płacone przez Spółkę na rzecz Faktora podlega podatkowi u źródła w Polsce?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-357/10/MT
  Czy wskazane we wniosku różnice kursowe powstające w związku z wypłatą należności licencyjnych w walucie obcej i obowiązkiem poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat, stanowią tzw. podatkowe różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-938/10/BG
  w zakresie opodatkowania dodatkowych opłat związanych z nieterminowym regulowaniem przez Spółkę zobowiązań handlowych w związku z art. 11 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1282/10/AP
  Czy Spółka może odliczyć zapłacony w Senegalu zryczałtowany podatek od podatku dochodowego od osób prawnych w rozliczeniu za rok podatkowy?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-861/10/AP
  Czy Spółka może odliczyć zapłacony w Senegalu zryczałtowany podatek od podatku dochodowego od osób prawnych w rozliczeniu za rok podatkowy?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-829/10/AP
  Czy Spółka podlega obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz art. 12 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku to jest obowiązkowi poboru i wpłaty do urzędu skarbowego podatku od należności licencyjnych?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-567/10-6/KS
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-567/10-5/KS
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-444/10-8/JC
  Czy w przypadku, wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obciążać?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-444/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-562/10-6/JG
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-445/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-445/10-8/JC
  Czy w przypadku, wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obciążać?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-562/10-5/JG
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-438/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-438/10-8/JC
  Czy w przypadku, wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obciążać?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-437/10-8/JC
  Czy w przypadku, wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obciążać?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-437/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-439/10-8/JC
  Czy w przypadku, wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obciążać?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-439/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-441/10-8/JC
  Czy w przypadku, wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obciążać?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-441/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-440/10-8/JC
  Czy w przypadku, wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obciążać?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-440/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-442/10-8/JC
  Czy w przypadku, wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obciążać?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-442/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-443/10-8/JC
  Czy w przypadku, wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obciążać?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-443/10-7/JC
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko-belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-18/10-5/ŁM
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-18/10-6/ŁM
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-785/10/BG
  Czy powyżej opisaną transakcję należy opodatkować w Polsce zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 jako przychody nierezydentów z praw autorskich lub praw pokrewnych czy traktować jako zyski przedsiębiorstwa belgijskiego i nie opodatkowywać pdop na terytorium Polski?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-18/10-6/ŁM
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-17/10-5/DS
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-17/10-6/DS
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-17/10-5/DS
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-37/10-5/MC
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-37/10-6/MC
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-330d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-354d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-329d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-16/10-6/DS
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-16/10-5/DS
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-16/10-6/DS
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-561/10-6/JG
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-561/10-5/JG
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-566/10-5/MM
  Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-566/10-6/MM
  Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-64/10-2/DS
  1. Czy do odsetek należnych od Spółki na rzecz Banku i pobieranych przez Bank z rachunku Spółki w ramach przedstawionej w stanie faktycznym Umowy cashpoolingu mają zastosowanie ograniczenia określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy od odsetek należnych od Spółki na rzecz Banku i pobieranych przez Bank z rachunku Spółki, Spółka jest zobligowana do pobrania podatku u źródła? 3. Czy do odsetek przekazywanych / otrzymywanych przez Spółkę w ramach Umowy Cashpoolingu stosuje się art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i czy w związku z tym Spółka jest zobligowana do przygotowania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-64/10-3/DS
  1. Czy do odsetek należnych od Spółki na rzecz Banku i pobieranych przez Bank z rachunku Spółki w ramach przedstawionej w stanie faktycznym Umowy cashpoolingu mają zastosowanie ograniczenia określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2.. Czy od odsetek należnych od Spółki na rzecz Banku i pobieranych przez Bank z rachunku Spółki, Spółka jest zobligowana do pobrania podatku u źródła? 3. Czy do odsetek przekazywanych / otrzymywanych przez Spółkę w ramach Umowy Cashpoolingu stosuje się art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i czy w związku z tym Spółka jest zobligowana do przygotowania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-64/10-4/DS
  1. Czy do odsetek należnych od Spółki na rzecz Banku i pobieranych przez Bank z rachunku Spółki w ramach przedstawionej w stanie faktycznym Umowy cashpoolingu mają zastosowanie ograniczenia określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy od odsetek należnych od Spółki na rzecz Banku i pobieranych przez Bank z rachunku Spółki, Spółka jest zobligowana do pobrania podatku u źródła? 3. Czy do odsetek przekazywanych / otrzymywanych przez Spółkę w ramach Umowy Cashpoolingu stosuje się art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i czy w związku z tym Spółka jest zobligowana do przygotowania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-436/10-8/JC
  Czy w przypadku, wypłaty (kapitalizacji) odsetek naliczonych na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obciążać?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-446/10-4/JC
  1. Czy przepisy określone w art. 11 i art. 9a ustawy o PDOP nie mają zastosowanie do Cash Poolingu?2. Czy odsetki płacone przez Oddział na rzecz Banku w ramach Cash Poolingu nie podlegają przepisom o niedostatecznej kapitalizacji przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP?3. Czy odsetki płacone przez Oddział na rzecz Banku w ramach Cash Poolingu objęte są zwolnieniem z podatku u źródła na podstawie art. 11 ust. 3 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r.?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-313d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-311d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-310d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-312d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-474/10-4/JK
  opodatkowanie równoważnika pieniężnego otrzymanego przez żołnierza zawodowego w zamian za wyżywienie
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-314d/10/DK
  Czy Pool Leader jako agent rozliczeniowy w ramach struktury cash poolingu jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-302/10-4/PS
  Czy Spółka ma obowiązek pobierania podatku u źródła z tytułu dokonywania na rzecz na rzecz podmiotu zagranicznego opłat za użytkowanie MFACT?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-392/10-2/GC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego na rzecz zagranicznego kontrahenta.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-392/10-3/GC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego na rzecz zagranicznego kontrahenta.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-390/10/BD
  Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo stosując od wypłaconego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe koszty uzyskania przychodu, umieszczając je następnie w sumie kosztów za 2009r. w deklaracji PIT-11 mimo, że w momencie wypłaty nie łączył już wnioskodawcy stosunek pracy z byłym pracownikiem?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-164a/10/MK
  Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Norwegią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie 0% (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT)?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-372/10/BD
  Czy kwota główna wraz z odsetkami za otrzymane poprzez egzekucję wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe podlega opodatkowaniu? Na jakim formularzu PIT, i w której pozycji rozliczyć ewentualny podatek nie posiadając PIT-11? Czy wypłacona kwota ogólna stanowi wynagrodzenie czy odszkodowanie za przepracowane godziny nadliczbowe?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-179h/10/DK
  Czy w świetle Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku wypłaty przez Spółkę odsetek w ramach opisanego stanu faktycznego w związku z ujemnym udziałem Spółki w saldzie Rachunku Głównego, zastosowanie ma art. 11 ust. 1 Konwencji, w związku z czym Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-111/10-2/IŚ
  CIT - w zakresie określenia obowiązków płatnika z tytułu usług maintenance, nabywanych od podmiotów zagranicznych
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-81/10-4/PS
  Czy zakup oprogramowania zobowiązuje Wnioskodawcę do pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty za zamówione oprogramowanie od firmy mającej siedzibę w Holandii ?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-90/10-4/SP
  należy stwierdzić, iż odszkodowania wypłacone przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów Kodeksu pracy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem Wnioskodawca pobrał nienależną zaliczkę na podatek dochodowy.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-110/10-2/DS
  Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca rezydencji podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-1/10/HS
  Zastosowanie zwolnienia od należności wypłacanych z tytułu umarzanych udziałów w przypadku otrzymania certyfikatu rezydencji wydanego po dniu wypłaty należności z tytułu umorzenia udziałów, ale potwierdzającego stan na dzień wypłaty tych należności.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-2/10/HS
  Czy do każdej kolejnej wypłaty raty należności z tytułu umorzenia udziałów niezbędny będzie nowy certyfikat określający przedział czasowy, w którym mieścić się będzie data kolejnych rat, czy też przy braku zmiany adresu siedziby udziałowca P. Sp. z o.o. wystarczającym będzie certyfikat uzyskany dla potwierdzenia rezydencji podatkowej na terytorium RP, obejmujący datę wypłaty pierwszej raty należności z tytułu umorzenia?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1102/09-6/MM
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rzecz Agenta?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1102/09-8/MM
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat wynagrodzenia na rzecz Banku z tytułu usług świadczonych w związku z funkcjonowaniem Systemu?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-981/09/MU
  Dofinansowanie z funduszu socjalnego, byłym pracownikom (emerytom i rencistom) części kosztów wycieczki organizowanej przez pracodawcę.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-730/09/DK
  Jak Wnioskodawca powinien traktować zapłatę czynszu dokonywaną na rzecz firmy litewskiej, czy jako należności licencyjne w rozumieniu art. 12 ust. 3 Umowy, w związku z tym pobierać 10% podatek "u źródła", czy jako przychody litewskiego kontrahenta podlegające opodatkowaniu według zasad wyrażonych w art. 7 Umowy, w związku z tym nie podlegające opodatkowaniu w Polsce?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1003/09-6/EK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wypłacane przez Spółkę podmiotom zagranicznym wynagrodzenie z tytułu usług pośrednictwa mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności w pkt 2a ww. artykułu?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-663/09/AM
  Czy istnieje możliwość odzyskania w urzędzie skarbowym zapłaconego podatku przez kontrahenta niemieckiego?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-121/10/MS
  Czy wypłacane kwoty (zwrot kosztów poniesionych pierwotnie przez Spółkę A jak i wynagrodzenie z tytułu "korzystania z kapitału") na rzecz Spółki A podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych na terytorium Polski?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-566a/09/MT
  Czy w związku z przeznaczeniem dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wypłatą dywidendy Spółka powinna pobrać od wspólnika będącego osobą prawną, posiadającego udziały krócej niż dwa lata, zryczałtowany podatek dochodowy?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-956/09-4/JB
  Czy otrzymanie certyfikatów rezydencji od wspólników spółki T LLP uprawnia wnioskującą do pobrania podatku dochodowego od opłaty licencyjnej według stawki 5%?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-810/09-4/MC
  Czy odsetki płatne w ramach transakcji przez podatnika w związku z potencjalnym saldem ujemnym są - w świetle postanowień art. 11 ust. 3 lit. c) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec - zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, tzw. podatkiem u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-671/09-5/ER
  CIT - w zakresie zwolnienia z podatku u źródła odsetek wypłaconych w ramach sytemu cash pooling, w świetle postanowień art. 11 ust. 3 lit. e) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską, a Republiką Federalną Niemiec
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582c/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu cypryjskiego z tytułu wynajmu pracowników
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582d/09/DK
  Podatek dochodowyo od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu duńskiego z tytułu wynajmu pracowników.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582b/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu duńskiego z tytułu wynajmu środków transportu.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-582a/09/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami na rzecz podmiotu cypryjskiego z tytułu wynajmu środków transportu.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-823/09-5/JG
  Czy z uwagi na fakt, że wspólnikiem Spółki jest Miasto P., wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce na rzecz Miasta P. będzie zwolniona od podatku i tym samym Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do jego poboru?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-611/09-2/PS
  Czy na Funduszu będzie ciążył obowiązek poboru podatku od wypłat dokonywanych na rzecz Sp. z o.o. CY
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-800/09-2/MC
  Czy w świetle art. 12 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 22 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania (Dz. U. z dnia 24 listopada 1989 r. Nr 62, poz. 374 - w dalszej części Umowa o unikaniu) Wnioskodawca zobowiązany jest do obliczania, pobierania i odprowadzania podatku u źródła z tytułu wypłaty na rzecz osoby prawnej z siedzibą we Włoszech czynszu najmu wózków widłowych?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-494/08/09-S/AM
  1. Czy Wnioskodawca powinien pobrać, jako płatnik, podatek z tytułu wykupu własnych akcji w celu ich umorzenia, dokonanego na Giełdzie Papierów Wartościowych? 2. W jaki sposób należy obliczyć, pobrać oraz wpłacić podatek z tytułu wykupu własnych akcji w celu ich umorzenia, dokonanego na Giełdzie Papierów Wartościowych?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-761/09-2/MM
  Czy odsetki wypłacane przez Spółkę w związku z przystąpieniem do nienazwanej umowy typu cash – pooling polegającej na zarządzaniu płynnością finansową, będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko – brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, o ile Spółka uzyska certyfikat rezydencji Agenta?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-723/09/MM
  Czy mechanizm codziennego naliczania i kapitalizacji odsetek – nie przekraczających 2,49 zł dziennie – naliczanych od terminowej lokaty oszczędnościowej, pozwalający poprzez zasadę zaokrągleń na uniknięcie podatku zryczałtowanego od dochodów kapitałowych jest zgodny z przepisami prawa podatkowego?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1032/09/BG
  Czy odsetki wypłacane przez Spółkę w związku z przystąpieniem do nienazwanej umowy typu cash pooling polegającej na zarządzaniu płynnością finansową, będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, o ile Spółka uzyska certyfikat rezydencji Agenta?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-493/09/MT
  Czy zapłata podatku przez pracowników (podatników), prowadząca do wygaśnięcia ich zobowiązań podatkowych, skutkuje również wygaśnięciem zobowiązania płatnika (Wnioskodawcy) z tytułu obliczania, pobierania i wpłaty zaliczek na podatek?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-729/09-2/ŁM
  Czy kwoty uiszczane przez Wnioskodawcę na rzecz wydawców posiadających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za publikowane na ich łamach materiały naukowe przygotowane przez pracowników Wnioskodawcy są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT-10, tzw. należności licencyjne, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-567/09-2/PD
  1. Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: UPDOP) przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 (i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu) o których mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP)?2. Czy przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu wykupienia certyfikatów będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Spółkę?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-477b/09/MT
  Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem własnych udziałów bez wynagrodzenia, za zgodą wspólników, Spółka jako płatnik będzie miała obowiązek poboru podatku dochodowego od wspólników spółki osobowej, pozostającej - w wyniku umorzenia – jej jedynym udziałowcem?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-477a/09/MT
  Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem własnych udziałów bez wynagrodzenia, za zgodą wspólników, Spółka jako płatnik będzie miała obowiązek poboru podatku dochodowego od wspólnika, którego udziały są umarzane?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-477b/09/MT
  Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem własnych udziałów bez wynagrodzenia, za zgodą wspólników, Spółka jako płatnik będzie miała obowiązek poboru podatku dochodowego od wspólników spółki osobowej, pozostającej - w wyniku umorzenia – jej jedynym udziałowcem?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-725/09/MU
  Obowiązek sporządzania informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 w związku z przejęciem pracowników przez nowego pracodawcę w trybie art. 231Kodeksu pracy.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-562/09-2/PD
  1.Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: UPDOP) przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 (i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu) o których mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP)?2.Czy przychód z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?3.Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Spółkę?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-568/09-2/PD
  1. Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: UPDOP) przychód Spółki z tytułu wypłat stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 (i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu) o których mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP)? 2. Czy przychód z tytułu wypłat stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO? 3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Spółkę?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-562/09-2/PD
  1.Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: UPDOP) przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 (i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu) o których mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP)?2.Czy przychód z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?3.Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Spółkę?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-568/09-2/PD
  1. Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: UPDOP) przychód Spółki z tytułu wypłat stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 (i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu) o których mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP)? 2. Czy przychód z tytułu wypłat stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO? 3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Spółkę?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-562/09-2/PD
  1.Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: UPDOP) przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 (i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu) o których mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP)?2.Czy przychód z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?3.Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Spółkę?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-691/09-2/MM
  Czy po przekształceniu w spółkę osobową (spółkę komandytowo – akcyjną) Spółka będzie zobowiązana wpłacić, jako płatnik, podatek z tytułu dochodu (przychodu) funduszu z udziału w zyskach osób prawnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w związku z występowaniem w spółce niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-690/09-2/MM
  Czy w związku z wypłatą przez spółkę komandytowo – akcyjną na rzecz udziałowca zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, spółka komandytowo – akcyjna będzie zobowiązana jako płatnik pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek z tytułu dochodu osiąganego przez fundusz (jako akcjonariusz udziałowca)?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-438/09/AM
  Czy Spółka ma obowiązek pobrać i odprowadzić podatek u źródła w Polsce?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-679/09-6/DS
  Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a (wstawić kraj siedziby Pool Leadera) w sprawie unikania Podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie ...%. (art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych )?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-678/09-3/DS
  Czy odsetki płacone przez Spółkę na rzecz Pool Leadera będą podlegały pod ograniczenia wynikające z przepisów o cienkiej kapitalizacji oraz czy zadłużenie Spółki powstałe z tytułu uczestnictwa w systemie cash-poolingu będzie uwzględniane przy wyliczaniu wartości zadłużenia, o której mowa w przepisach o cienkiej kapitalizacji?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-678/09-4/DS
  Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Szwecją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie "zwolniony", (art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-679/09-6/DS
  Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a (wstawić kraj siedziby Pool Leadera) w sprawie unikania Podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie ...%. (art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych )?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-679/09-5/DS
  Czy odsetki płacone przez Spółkę na rzecz Pool Leadera będą podlegały pod ograniczenia wynikające z przepisów o cienkiej kapitalizacji oraz czy zadłużenie Spółki powstałe z tytułu uczestnictwa w systemie cash-poolingu będzie uwzględniane przy wyliczaniu wartości zadłużenia, o której mowa w przepisach o cienkiej kapitalizacji?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1155/09-3/AMN
  Czy w przypadku zapłaty należności z tytułu użytkowania programów komputerowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Niemczech konieczne jest pobranie przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-915/09/BG
  Czy na Banku nie ciążą obowiązki płatnika związane z pobraniem i odprowadzeniem do polskiego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego - tzw. podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-584/09-5/MC
  Czy w przypadku zapłaty należności z tytułu użytkowania programów komputerowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Niemczech konieczne jest pobranie przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-596/09-5/DS
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązana uiścić podatek u źródła?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-576/09-2/MC
  Czy wypłaty Spółki na rzecz spółki matki z tytułu dywidend będą zwolnione z podatku u źródła zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wypłaty Spółki na rzecz spółek gibraltarskich z tytułu odsetek, praw autorskich oraz know - how będą podlegać opodatkowaniu stawką 5% w okresie do 30 czerwca 2013 r. i zwolnione z podatku u źródła od 1 lipca 2013 r., zgodnie z art. 21 ust. 3 tej ustawy?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-626/09/MU
  Opodatkowanie wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-407/09-4/PS
  1) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki austriackiej z tytułu udzielonej Wnioskodawcy gwarancji bankowej? 2) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki austriackiej z tytułu udzielenia licencji na użytkowanie programu komputerowego SAP?3) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki austriackiej, spółki niemieckiej i spółki duńskiej z tytułu otrzymanych usług doradczych?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-522/09-5/ŁM
  Czy brak certyfikatu rezydencji na dzień wypłaty dywidendy – obliguje polskiego płatnika dywidendy na rzecz spółki zagranicznej – do pobrania podatku dochodowego zgodnie z powołanymi powyżej przepisami?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-546/09-4/MM
  Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z art. 4 ust. 4 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania od dochodu i od majątku zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z dnia 14 maja 2003 r., Spółka może zastosować przy wypłacaniu należności licencyjnej stawkę podatku wynikającą z ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i czy w tym przypadku musi uzyskać certyfikat rezydencji od GmbH Co.KG będącej Licencjodawcą, czy też od każdego ze wspólników GmbH Co. KG z osobna, lub też od wszystkich ww. podmiotów, czyli zarówno od GmbH Co.KG jak i jej wspólników?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-755/09/AM
  Czy w świetle polsko-szwedzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Cash Pool Lidera należy uznać za osobę uprawnioną do odsetek (tzw. "beneficial owner")? Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę odsetek w ramach opisanego stanu faktycznego w związku z korzystaniem z możliwości zaciągnięcia salda debetowego w Rachunku Transakcyjnym, zastosowanie ma art. 11 ust. 1 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, w związku z czym nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-754/09/AM
  Czy w świetle polsko-szwedzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Cash Pool Lidera należy uznać za osobę uprawnioną do odsetek (tzw. "beneficial owner")? Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę odsetek w ramach opisanego stanu faktycznego w związku z korzystaniem z możliwości zaciągnięcia salda debetowego w Rachunku Transakcyjnym, zastosowanie ma art. 11 ust. 1 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, w związku z czym nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-486/09-4/MC
  Czy należności wypłacane firmie niemieckiej za licencję i wsparcie techniczne do zakupionego oprogramowania komputerowego podlegają zgodnie z przepisami opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 5%?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-708/09/BG
  Czy spółka powinna pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1097/09/BG
  Czy spółka powinna pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-469/09-2/MM
  1. Czy w świetle polsko - szwedzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Cash Pool Lidera należy uznać za osobę uprawnioną do odsetek (tzw. "beneficial owner")? 2. Czy w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę odsetek w ramach opisanego stanu faktycznego w związku z korzystaniem z możliwości zaciągnięcia salda debetowego w Rachunku Transakcyjnym, zastosowanie ma art. 11 ust. 1 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, w związku z czym nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-242/09-2/MS
  podwyższenie kapitału zakładowego Spółki stanowiło zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmianę umowy spółki i podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem notariusz właściwie pobrał podatek. W związku z tym, podatek od czynności cywilnoprawnych pobrany od podwyższenia kapitału zakładowego nie stanowi nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-544/09/MU
  Opodatkowanie należności wypłacanych członkom rady nadzorczej.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-598/09-4/JG
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo stosując zwolnienie i nie pobierając zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od pożyczki.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-605/09-3/ES
  Czy uchwałę walnego zgromadzenia Izby ustalającą należności dla członków Rad Powiatowych można uznać za "umowę zawartą z osobą niebędącą pracownikiem płatnika", w rozumieniu przepisu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy z tego tytułu płatnik powinien odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%, czy też płatnik przy obliczeniu tego podatku powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-406/09-4/DS
  Czy Spółka wypłacając wynagrodzenie za należności licencyjne, spółce duńskiej winna zastosować postanowienia wynikające z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem Konwencji między Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej 6 grudnia 2001 r. i pobrać 5% podatku – zgodnie z art. 12 ust. 2 Konwencji? Zdaniem Spółki, w art. 12 ust. 3 Konwencji, w definicji należności licencyjnych, nie są wymienione oprogramowania komputerów i programy komputerowe.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-404/09-4/DS
  Czy od wypłaconych świadczeń należy pobrać i przekazać podatek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-285/09-3/JG
  Wnioskodawca, na którym w razie jego likwidacji będzie na podstawie art. 26 ciążył ewentualny obowiązek, jako płatnika, pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego zwraca się z zapytaniami, czy w przypadku likwidacji Wnioskodawcy i wydania do wspólników Wnioskodawcy jako majątku likwidacyjnego udziałów w spółce zależnej E: 1) Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 3 do przychodów M B.V. podlegających opodatkowaniu w Polsce nie zaliczy się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia udziałów w likwidowanej spółce (Wnioskodawcy);Kosztem nabycia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 będzie dla M BW. nominalna wartość udziałów jakie spółka wyda w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci udziałów Wnioskodawcy. 2) Majątek likwidacyjny w postaci udziałów w spółce zależnej E wydanych NBV oraz D Inc. Sp. z o.o. będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 22 ust. 4?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-387/09-2/JB
  3. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 4. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-388/09-2/JB
  1. Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących osoby fizycznej, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy umorzenie udziałów w Spółce za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów, spowoduje po stronie Spółki obowiązek do poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów? 3. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 4. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-390/09-2/JB
  1. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 2. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-389/09-2/JB
  1. Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących osoby fizycznej, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy umorzenie udziałów w Spółce za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów, spowoduje po stronie Spółki obowiązek do poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów? 3. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 4. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-388/09-2/JB
  1. Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących osoby fizycznej, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy umorzenie udziałów w Spółce za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów, spowoduje po stronie Spółki obowiązek do poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów? 3. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 4. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-389/09-2/JB
  1. Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących osoby fizycznej, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy umorzenie udziałów w Spółce za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów, spowoduje po stronie Spółki obowiązek do poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów? 3. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 4. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-531/09-4/ES
  Czy w związku z faktem otrzymywania przez czterech członków Rady Nadzorczej wynagrodzenia w wysokości 200,00 zł (dwieście zł) miesięcznie, Spółka powinna zastosować w celu obliczenia podatku dochodowego art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - czyli obliczyć zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-387/09-4/ŁM
  1. Czy od wypłaconych spółce-matce odsetek należy pobrać podatek źródła zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czy wypłata odsetek podlega zwolnieniu w oparciu o art. 21 ust. 3 ww. ustawy? 2. Czy w przypadku zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 3 ww. ustawy, należy opodatkować te przychody w oparciu o przepisy art. 11 umowy z dnia 14 maja 2003 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90)?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-386/09-2/JB
  CIT - w zakresie skutków podatkowych dotyczących nabycia własnych udziałów w celu ich umorzenia, oraz ich umorzenia
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-585/09/BG
  Czy od płatności dokonywanych na rzecz kontrahentów zagranicznych należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-920/09/MO
  Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Norwegią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie 0% (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dalej UPDOP) (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) ?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-340/09-4/EK
  Czy w przypadku zorganizowania nieodpłatnego szkolenia lub wycieczki częściowo odpłatnej dla członków Związku, których koszty takie jak: usługi pobytowe, autokarowe, wykładowcy, zostaną pokryte z utworzonego funduszu specjalnego, który powstał z podziału zysku za rok 2007, Związek winien będzie odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych i przekazać dla Spółdzielni informację CIT-7?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-402/09/TK
  Czy za przelanie środków finansowych z jednego banku do drugiego trzeba zapłacić podatek?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-403/09/TK
  Czy wybierając z odszkodowania córki, tj. z konta bankowego założonego na imię i nazwisko wnioskodawczyni środki finansowe na zabezpieczenie wyjazdu (opłacenie środków transportu, kosztu oprotezowania, utrzymanie w trakcie oprotezowania, koszty rehabilitacji) musi zapłacić podatek? Czy od dopisanych odsetek do kwoty odszkodowania na koncie bankowym należy odprowadzić podatek?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-881/09/MO
  Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Norwegią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie 0% (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dalej UPDOP) (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-342/09-2/DS
  Czy w rozumieniu art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane dokumenty są certyfikatem rezydencji?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-289/09/DK
  Czy płacąc kontrahentowi zagranicznemu należność wraz z zagranicznym podatkiem od wartości dodanej za wynajem środka transportu - postawą opodatkowania jest kwota brutto należności wraz z podatkiem od wartość dodanej, czy kwota netto za faktury?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-254d/09/DK
  Czy odsetki wypłacane przez "P." do "V." będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 5% wynikającej z polsko-duńskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pod warunkiem posiadania przez Spółkę certyfikatu duńskiej rezydencji podatkowej "V."?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-505/09/BG
  Czy od należności z tytułu zawartych umów factoringu wynikających z faktur wystawianych przez faktora z Włoch i przez faktora z Niemiec podatnik powinien pobierać podatek u źródła zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 11 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Włochami oraz pomiędzy Polską a Niemcami?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-273b/09/DK
  Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego zdarzenia przyszłego zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Norwegią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie 0% (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-241b/09/DK
  Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego zdarzenia przyszłego zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Norwegią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie 0% (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-207/09-7/PS
  Czy wypłata dywidendy wspólnikowi-spółce akcyjnej z siedzibą Szwajcarii w opisanym stanie faktycznym będzie rodziła obowiązek pobrania przez Spółkę jako płatnika - jakiegokolwiek podatku dochodowego?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-242b/09/DK
  Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego zdarzenia przyszłego zastosowanie ma art. 11 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Norwegią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, w efekcie czego stawka podatku u źródła wynosić będzie 0% (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-288/09/DK
  Czy w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od przychodów, o którym mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, płacąc kontrahentowi zagranicznemu należność z tytułu leasingu finansowego, Wnioskodawca powinien uwzględniać całą należność z tytułu leasingu - ratę kapitałową i odsetki czy tylko odsetki?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-349/09/BJ
  Czy bank prawidłowo pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od świadczenia stanowiącego wyrównanie renty zagranicznej do najniższej polskiej renty?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-247/09-7/MM
  Czy Spółka powinna pobrać podatek u źródła w związku z wypłatami na rzecz Z oraz A i czy mając certyfikat rezydencji ma prawo zastosować stawkę podatku z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-252/09-2/ŁM
  Czy poprawne będzie opodatkowanie odsetek należnych pożyczkodawcy według stawki 5%, zgodnie z niżej przytoczonymi przepisami prawa?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-248/09-4/MM
  Czy w przypadku konwersji (zamiany) zobowiązań z tytułu licencji na umowę pożyczki z tym kontrahentem (który tym samym zostanie pożyczkodawcą dla Spółki) Spółka jest również zobowiązana potrącić podatek dochodowy od osób prawnych?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-389/09/BG
  Czy usługa wdrożenia oprogramowania komputerowego będzie zgodnie z brzmieniem art. 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 21 czerwca 1989 r. oraz art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegać opodatkowaniu w Polsce tzw. podatkiem u źródła w wysokości 20%?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-653/09/BG
  Czy w świetle art. 12 umowy z dnia 28 czerwca 1996 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 1998 Nr 35, poz. 198) - określanej dalej jako "umowa polsko - słoweńska") oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w dniu dokonania wypłaty wynagrodzenia należnego kontrahentowi ze Słowenii z tytułu opłaty licencyjnej za oprogramowanie Spółka powinna potrącać i odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy?(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-301/09/BG
  Czy w świetle art. 12 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) - określanej dalej jako "umowa polsko - niemiecka") oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w dniu dokonania wypłaty wynagrodzenia należnego kontrahentowi Republiki Federalnej Niemiec z tytułu opłaty licencyjnej za oprogramowanie Spółka powinna potrącać i odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy.(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-655/09/BG
  Czy w świetle art. 12 konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z roku 2006 Nr 26 poz. 193) - określanej dalej jako "umowa polsko - szwedzka") oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późno zm.), w dniu dokonania wypłaty wynagrodzenia należnego kontrahentowi ze Szwecji z tytułu opłaty licencyjnej za oprogramowanie Spółka powinna potrącać i odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 4)
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-654/09/BG
  Czy w świetle art. 12 konwencji z 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006r. Nr 250, poz. 1840) - określanej dalej jako "konwencja" oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w dniu dokonania wypłaty wynagrodzenia należnego kontrahentowi Wielkiej Brytanii z tytułu opłaty licencyjnej za oprogramowanie Spółka powinna potrącać i odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy. (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 3)
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-210/09-3/MC
  Czy otrzymując certyfikat rezydencji w terminie późniejszym Spółka właściwie zastosuje stawkę 5%?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-189/09-4/MC
  Czy opisana usługa należy do kategorii przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym należy od przekazanej zapłaty potracić podatek "u źródła", o którym mowa w tym przepisie i czy Spółka powinna ją wykazać w informacji IFT-2R?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-194/09-2/JB
  CIT w zakresie skutków podatkowych dotyczących nabycia własnych udziałów w celu ich umorzenia, oraz ich umorzenia
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-137/09-4/MM
  Czy słuszne jest uznanie, że usługa, polegająca na wydrukowaniu broszury, ściślej: na wykonaniu opracowania graficznego, przygotowaniu do druku, wydrukowaniu i dostarczeniu broszury na wskazany adres, należy do kategorii usług reklamowych, a zatem chcąc uniknąć 20% podatku trzeba było pobrać od firmy niemieckiej certyfikat rezydencji?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-78/09/IB
  W którym miesiącu rozliczeniowym w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia należnego za dany miesiąc, ale wypłaconego do 10 dnia miesiąca następnego roku podatkowego 2009 płatnik będzie zobowiązany do naliczenia oraz potrącenia należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-71/09/IB
  Od którego miesiąca rozliczeniowego roku podatkowego 2009, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia należnego za dany miesiąc ale wypłaconego do 10 dnia miesiąca następnego roku podatkowego 2009, będzie płatnik zobowiązany do naliczenia oraz potrącenia od należnego wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-72/09/IB
  Od którego miesiąca rozliczeniowego roku podatkowego 2009, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia należnego za dany miesiąc ale wypłaconego do 10 dnia miesiąca następnego roku podatkowego 2009, będzie płatnik zobowiązany do naliczenia oraz potrącenia od należnego wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-66/09/MM
  Czy wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej należy pomniejszyć o podatek dochodowy od osób fizycznych?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-42a/09/DK
  Czy w przypadku wynagrodzenia za prawa autorskie Spółka będzie zobowiązana (odpowiednio do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z zastosowaniem stawki tego podatku przewidzianej w art. 12 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przyjmując za podstawę obliczenia kwoty tego podatku wartość netto Wynagrodzenia za prawa autorskie (bez podatku należnego VAT) wykazaną na fakturze VAT wystawionej przez "S.", czy też wartość brutto Wynagrodzenia za prawa autorskie (uwzględniającą kwotę podatku należnego VAT) wykazaną na fakturze VAT wystawionej przez "S."?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-41b/09/DK
  Czy wynagrodzenie za projekt usługi będzie stanowić przychód "S." osiągany w ramach wykonywanej przez "S." działalności gospodarczej, do którego będzie miał zastosowanie przepis art. 7 powołanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i czy w konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy na Spółce będą spoczywały obowiązki określone w art. 26 ust. 1, wobec tego że wynagrodzenie za projekt i usługi nie będzie stanowiło dla "S." przychodu, o którym mowa w art. 21 ust. 1, a tym samym ww. wynagrodzenie nie będzie należnością licencyjną w rozumieniu art. 12 ust. 4 umowy?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-41a/09/DK
  Czy wypłacając wynagrodzenie za prawa autorskie Spółka będzie zobowiązana (odpowiednio do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pobrać zryczałtowany podatek dochodowy i czy Spółka będzie mogła zastosować stawkę tego podatku przewidzianą w art. 12 ust. 2 ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-56/09-2/ES
  Na podstawie jakich dokumentów Zainteresowana powinna dokonać ostatecznego rozliczenia podatku dochodowego za styczeń i luty 2008?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-755b/08/DK
  Czy usługa podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od przychodów?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-785/08-2/ES
  1) Czy od wynagrodzeń oddelegowanych na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. Wnioskodawca powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od chwili wyjazdu do momentu przekroczenia 183 dni pobytu w Niemczech? 2) Czy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami, jeśli miną 183 dni pobytu licząc od dnia wyjazdu, tj. od 1 października 2008 r. Wnioskodawca powinien zaniechać obliczania i poboru tych zaliczek?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-758/08-4/ES
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją, spowodowaną interpretacją Izby Skarbowej, Wnioskodawca może skorygować zeznanie podatkowe za lata 2006-2007 i odzyskać nadpłaconą różnicę pomiędzy 10% a 19% stawką podatkową?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-806/08-4/MM
  Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot słoweński z tytułu wynajmu maszyn Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła? A co za tym idzie czy w powyższej sprawie ma zastosowanie art. 12 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym Spółka zobowiązana jest do pobrania podatku u źródła w wysokości 10% kwoty brutto należnej od Spółki na rzecz zagranicznego podmiotu czy art. 7 umowy, zgodnie z którym nie istnieje obowiązek do pobrania podatku u źródła od przychodów uzyskiwanych przez słoweńską Spółkę?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-453/08-2/MZ
  Czy pobrany przez notariusza na mocy art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy PCC podatek był podatkiem nienależnym, z uwagi na fakt, że powołane przepisy ustawy PCC są niezgodne z art. 7 ust. 1 Dyrektywy z dnia 17 lipca 1969 roku dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału <69/335/EWG - dalej: "Dyrektywa 69/335") obowiązującym w momencie podwyższenia kapitału zakładowego, a w związku z tym, na podstawie art. 73 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej powstała nadpłata w PCC?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-692b/08/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do należności licencyjnych opłaty inicjacyjnej.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-692a/08/DK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do należności licencyjnych opłat z tytułu zakupu urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-758/08-3/HS
  1. Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy …-CashSweep nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji, tj. nie ma do nich zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki wypłacane w ramach Umowy ..-CashSweep przez Spółkę na rzecz Y AG podlegają w Polsce podatkowi u źródła zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? 3. Jeśli Spółka stosuje podatkową metodę obliczania różnic kursowych (tzn. na podstawie przepisu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), to w ramach Umowy …-CashSweep przenoszenie salda pomiędzy rachunkiem prowadzonym w X, a rachunkiem prowadzonym w … AG jak i pomiędzy rachunkiem prowadzonym w … AG, a Rachunkiem Agenta nie spowoduje powstania różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-749/08-3/EK
  1. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w konsorcjach utworzonych dla potrzeb spełnienia wymogów rozporządzenia REACH Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 5 ust. 2, czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w ww. konsorcjach Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami w momencie ich poniesienia? 3. Czy z tytułu wpłat dokonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz konsorcjów, na Spółce ciążą obowiązki wynikające z art. 26 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym również obowiązek pozyskania certyfikatu rezydencji?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-749/08-2/EK
  1. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w konsorcjach utworzonych dla potrzeb spełnienia wymogów rozporządzenia REACH Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 5 ust. 2, czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w ww. konsorcjach Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami w momencie ich poniesienia? 3. Czy z tytułu wpłat dokonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz konsorcjów, na Spółce ciążą obowiązki wynikające z art. 26 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym również obowiązek pozyskania certyfikatu rezydencji?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-749/08-3/EK
  1. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w konsorcjach utworzonych dla potrzeb spełnienia wymogów rozporządzenia REACH Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 5 ust. 2, czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy ponoszone koszty z tytułu uczestnictwa w ww. konsorcjach Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami w momencie ich poniesienia? 3. Czy z tytułu wpłat dokonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz konsorcjów, na Spółce ciążą obowiązki wynikające z art. 26 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym również obowiązek pozyskania certyfikatu rezydencji?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-724/08-4/MC
  Czy usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez firmę zagraniczną na terenie Białorusi podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym przepisem Spółka ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek od przychodów?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-727/08-2/DS
  W świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego Spółka wnosi o potwierdzenie, że: 1) odsetki wypłacane w ramach Umowy (…) nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji, tj. nie ma do nich zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 2) odsetki wypłacane w ramach Umowy (…) przez Spółkę na rzecz XX podlegają w Polsce podatkowi u źródła zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;3) jeśli Spółka stosuje podatkową metodę obliczania różnic kursowych (tzn. na podstawie przepisu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), to w ramach Umowy (…) przenoszenie salda pomiędzy rachunkiem prowadzonym w Dyyy, a rachunkiem prowadzonym w DxxxG jak i pomiędzy rachunkiem prowadzonym w DxxxG, a Rachunkiem Agenta nie spowoduje powstania różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1019/08/PP
  Czy Spółka, której udziały w 99,8% należą do Gminy Miejskiej była zobowiązana pobrać podatek dochodowy od zysku osób prawnych, pomniejszając o wartość podatku wypłatę dywidendy oraz czy w przypadku braku konieczności pobrania podatku dochodowego od osób prawnych od dywidendy wypłacanej jednostce samorządu terytorialnego, Spółka jest zobowiązana do sporządzania deklaracji CIT?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-89/08-4/JS
  Czy w roku 2009, gdy pracownik za granicą przebywać będzie do 30.04.2009 r. spółka jako płatnik powinna pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-880/08/BK
  w zakresie możliwości uznania za pozarolniczą działalność gospodarczą czynności wynikających z zawartej umowy o współpracę oraz obowiązków płatnika w tym zakresie
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-833/08-2/RP
  Czy w kontekście zaprezentowanego zdarzenia przyszłego powstanie u wnioskodawcy obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego osób fizycznych, określony w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z opłacaniem przez wnioskodawcę na rzecz pracowników ogólnej i ryczałtowej składki ubezpieczeniowej?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-636/08-3/DS
  Czy, jeżeli Spółka posiada jeden bądź kilka certyfikatów rezydencji (oryginałów) wydanych w roku 2008 i latach wcześniejszych dla poszczególnych kontrahentów i Spółka uzyska od tych podmiotów w następnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, iż dane wynikające z tych certyfikatów nie uległy zmianie, będzie mogła uznać, że spełniony jest warunek, o którym mowa odpowiednio w art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. że jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji tych podmiotów ?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/26/SBC/08/BMI9-378
  Czy strata poniesiona z działalności opodatkowanej ma wpływ na ustalenie limitu zaniechania poboru podatku dochodowego z działalności objętej decyzją Ministra Finansów (działalności zwolnionej)?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1406/08-2/MG
  PIT - w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego przez osoby objęte grupowym ubezpieczeniem na życie oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika podatku dochodowego
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-60/08-2/PS
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, nabywana usługa nie mieści się w zakresie usług wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54, poz. 654).
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-600/08-4/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-624/08-5/MM
  Czy jeżeli, będąc w posiadaniu oryginału obecnie wydanego certyfikatu rezydencji wspomnianych powyżej podmiotów, Spółka uzyska od takiego podmiotu w następnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, iż dane wynikające z owego certyfikatu nie uległy zmianie to będzie mogła ona uznać, że spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. że Spółka jest w posiadaniu aktualnego certyfikatu rezydencji owego podmiotu i tym samym może zastosować stawkę podatku określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-624/08-4/MM
  Czy jeżeli, będąc w posiadaniu oryginału obecnie wydanego certyfikatu rezydencji wspomnianych powyżej podmiotów, Spółka uzyska od takiego podmiotu w następnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, iż dane wynikające z owego certyfikatu nie uległy zmianie to będzie mogła ona uznać, że spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. że Spółka jest w posiadaniu aktualnego certyfikatu rezydencji owego podmiotu i tym samym może zastosować stawkę podatku określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-494/08/AM
  Czy Wnioskodawca powinien pobrać, jako płatnik, podatek z tytułu wykupu własnych akcji w celu ich umorzenia, dokonanego na GPW?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-549/08-3/MM
  Spółka wnosi o wskazanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym, wypłacane przez nią podmiotom zagranicznym wynagrodzenie z tytułu usług pośrednictwa mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności w pkt 2a ww. artykułu?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-549/08-2/MM
  Spółka wnosi o wskazanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym, wypłacane przez nią podmiotom zagranicznym wynagrodzenie z tytułu usług pośrednictwa mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności w pkt 2a ww. artykułu?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-544/08-6/HS
  1. Czy dochody Spółki X z tytułu osiąganych odsetek od udzielonej pożyczki opodatkowane są w Polsce, w Niemczech czy w obu krajach? 2. W jakiej wysokości jest podatek z tytułu osiąganych odsetek na mocy ww. umowy pożyczki?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-35/08-2/MW
  Czy Spółka ma obowiązek odprowadzania podatku zryczałtowanego u źródła od w/w należności licencyjnych?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-707/08-2/AG
  Czy Spółka dokonała prawidłowej klasyfikacji przychodów prokurenta do przychodów z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i, co za tym idzie, nie ma obowiązku potrącenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-480e/08/PS
  Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych przez Spółkę na rzecz spółki X "kwotę dochodu zwolnionego z opodatkowania", o której mowa w opisie do pola nr 42, części D.4 formularza IFT-2R stanowi kwota brutto odsetek rozliczanych każdorazowo po zakończeniu każdego okresu i otrzymanych przez spółkę X?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-480d/08/PS
  Czy odsetki wypłacane przez Spółkę na rzecz spółki X będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: "podatkiem u źródła") w przypadku posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji podatkowej spółki X?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-481d/08/PS
  Czy odsetki wypłacane przez Spółkę na rzecz spółki X będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: "podatkiem u źródła") w przypadku posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji podatkowej spółki X?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-481e/08/PS
  Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych przez Spółkę na rzecz spółki X "kwotę dochodu zwolnionego z opodatkowania", o której mowa w opisie do pola nr 42, części D.4 formularza IFT-2R stanowi kwota brutto odsetek rozliczanych każdorazowo po zakończeniu każdego okresu i otrzymanych przez spółkę X?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-707/08-5/MC
  1. Czy odsetki wypłacane przez Byyy na rzecz B(…) będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku posiadania przez Byyy certyfikatu rezydencji podatkowej B(…) w Belgii? 2. Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych przez Byyy na rzecz B(…) "kwotę dochodu zwolnionego z opodatkowania", o której mowa w opisie do pola nr 42, części D.4 formularza IFT-2R, stanowi kwota brutto odsetek rozliczanych każdorazowo po zakończeniu każdego okresu i otrzymanych przez B(…)?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-526/08-5/MC
  1. Czy odsetki wypłacane przez ZZ na rzecz WW będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku posiadania przez ZZ certyfikatu rezydencji podatkowej WW w Belgii? 2. Czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych przez ZZ na rzecz WW "kwotę dochodu zwolnionego z opodatkowania", o której mowa w opisie do pola nr 42, części D.4 formularza IFT-2R, stanowi kwota brutto odsetek rozliczanych każdorazowo po zakończeniu każdego okresu i otrzymanych przez WW?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1676/08/HS
  Odpowiedzialność płatnika za obliczenie i pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów z tytułu umorzenia udziałów.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-498/08-2/EK
  Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólników będących osobami fizycznymi, jedynymi wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne (osoba prawna)?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-464/08/DK
  Czy przychody z tytułu świadczenia usług analizy wiatrów na terenie przyszłej lokalizacji elektrowni wiatrakowych, uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmy niemieckie nie mające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządu ani siedziby, objęte są zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1390/08/ASz
  Czy wynagrodzenie zmarłego zleceniobiorcy, wypłacone spadkobiercom należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-738/08/PC
  Czy należy ustalać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku zwracanego majątku wspólnikowi (gminie) w związku z likwidacją Spółki?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1239/08-2/MS
  Czy na podstawie art. 93a § 1 w zw. z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej - spółce komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o. przysługuje prawo do rozliczenia podatku naliczonego VAT z podatkiem należnym VAT przysługujące uprzednio przekształconej spółce z o.o.? Czy na podstawie - odpowiednio art. 24 ust. 5 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT oraz art. 10 ust. 1 oraz art. 22 ust 1 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT - przekształcenie spółki z o.o. (posiadającej niewypłacone zyski z lat ubiegłych, oraz-najprawdopodobniej - zysk w roku, w którym nastąpi przekształcenie) w spółkę komandytową jest czynnością nie powodującą powstania u wspólnika spółki z o.o. (będącego - odpowiednio - osobą fizyczną lub osobą prawna) - dochodu (przychodu) z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, co oznacza, iż na spółce z o.o. nie ciąży - jako na płatniku - obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu? Czy prawidłowe jest stanowisko, iż na podstawie - odpowiednio - art. 22g ust. 12 w zw. z art. 22h ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 16g ust. 9 i ust. 18 oraz art. 16h ust 3 ustawy o CIT - spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia spółki z o.o. powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tak jakby przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową nie miało miejsca?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-461a/08/DK
  Czy dywidenda wypłacona udziałowcom jest zwolniona z podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-461b/08/DK
  Czy istnieje obowiązek dokumentacyjny wobec udziałowca (CIT-7 i CIT-10) i Urzędu Skarbowego (CIT-6R i IFT-2/IFT-2R) z tytułu wypłaty dywidendy, od której nie został pobrany podatek?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1675/08/HS
  Odpowiedzialność płatnika za obliczenie i pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów z tytułu umorzenia akcji.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-418b/08/DK
  Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu lub umowy najmu statku z podmiotem z siedzibą w Islandii, należności za prawo do używania statku będą opodatkowane w Polsce podatkiem nieprzekraczającym 10% kwoty należności brutto?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-871/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2008 r. (data wpływu 31.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przekazywania środków na Fundusz Aktywności -jest nieprawidłowe.W dniu 31.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1055/08-4/PS
  Czy Spółka będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła od wypłacanych na rzecz Pożyczkodawcy odsetek oraz zaliczek na poczet spłaty odsetek od Pożyczki, jako, że wypłaty te stanowią "inny dochód" w rozumieniu art. 22 Polsko Holenderskiej UPO i nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce ?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-471/08-2/EK
  1) Czy w omawianej sytuacji zastosowanie znajdzie Polsko-Brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania? 2) Czy odsetki wypłacane przez X na rzecz Y nie będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: "podatkiem u źródła") pod warunkiem posiadania przez X certyfikatu rezydencji Y? 3) Czy w omawianej sytuacji "kwotę dochodu zwolnionego z opodatkowania", o której mowa w opisie do pola nr 39, części D.4 formularza IFT-2R stanowi kwota brutto odsetek rozliczanych każdorazowo po zakończeniu każdego miesiąca i otrzymanych przez X?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1286/08-2/AJ
  Czy w związku z zamierzonym przekształceniem spółki z o. o. w spółkę komandytową, w rezultacie którego wkłady wspólników spółki komandytowej będą równe kapitałowi zakładowemu spółki z o.o., a niepodzielony zysk, kapitał zapasowy i rezerwowy spółki z o.o. nie podwyższające wkładów zostaną przeniesione na kapitał zapasowy spółki komandytowej powstanie po stronie przekształcanej spółki z o.o. obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od wspólnika będącego osobą prawną ?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-431/08/PS
  Czy Spółka ma obowiązek jako płatnik (art. 26 ust. 1 ustawy) pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat, tj. od wypłaconych odsetek od pożyczki udzielonej przez podmiot zagraniczny, w wysokości 20% (art. 21 ust. 1 ustawy)?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-462/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1310/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 01 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych umorzenia udziałów dla wspólnika (osoby prawnej) pozostającego w Spółce oraz obowiązku pobrania przez Spółkę podatku dochodowego od osób pra ...
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-421/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowego opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego z tytułu świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy usługodawca jest jednocześnie zatr ...
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1213/08-2/PS
  Czy w przypadku posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji wydanego przez amerykańskie władze podatkowe, potwierdzającego, że w dniu wypłaty wynagrodzenia Kontrahent był podatkowym rezydentem USA, wynagrodzenie wypłacane na rzecz Kontrahenta podlega opodatkowaniu w Polsce, a zatem czy Spółka jest zobowiązana do poboru podatku u źródła ?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1053/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 24.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 7 i 12 Konwencji z dnia 2 września 1991 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 22, poz. 92 ...
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1327/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.07.2008r. (data wpływu 16.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową -jest prawidłowe.W dniu 16.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1050/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 01.07.2008r. (data wpływu 07.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 7 i 12 konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatk ...
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-590/08/PP
  Czy urzędy skarbowe płatników dywidendy mają prawo żądać okazania ważnego certyfikatu wystawionego w tym samym dniu co wypłata dywidendy jako warunek konieczny do skorzystania z prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1051/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 30.06.2008r. (data wpływu 08.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 7 konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 ...
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-964/08-6/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 17.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) oraz piśmie z dnia 22.07.2008 r. (data nadania 22.07.2008 r. data wpływu 25.07.2008 r.) uzupełniającym na wezwanie Nr IPPB2/415-964/08-2/AK z dnia 08.07.2008 r. (data nadania 09.07.2008 r., data doręczenia 21.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego ...
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-832/08/AM
  Obowiązek pobrania w Polsce podatku u źródła z tytułu wypłaconego dyskonta od obligacji
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-403/08-4/DS
  1. Czy dla uczestników cash poolingu nie będących bankiem przychodem są kwoty odsetek otrzymanych w związku z udziałem w cash poolingu, a kosztem uzyskania przychodu wydatki poniesione z tytułu zapłaconych odsetek oraz prowizja zapłacona bankowi za świadczenie usługi cash poolingu, natomiast pozostałe środki finansowe przelewane pomiędzy uczestnikami cash poolingu nie będącymi bankiem, nie stanowią dla tych uczestników przychodów, ani kosztów ich uzyskania. 2. Czy w przypadku, gdy wypłata odsetek w ramach cash poolingu dokonywana jest na rzecz posiadacza salda dodatniego, nie będącego polskim rezydentem podatkowym, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od dochodu z tytułu odsetek osiąganego przez tego nierezydenta w wyniku uczestnictwa w cash poolingu, zobowiązany jest bank oferujący usługę cash poolingu, czy też posiadacz ujemny, od którego odsetki przysługują posiadaczowi dodatniemu. 3. Czy w stosunku do odsetek wypłacanych przez uczestnika cash poolingu będącego posiadaczem salda ujemnego, uczestnikowi cash poolingu będącemu posiadaczem salda dodatniego, znajdują zastosowanie ograniczenia w zakresie uznawania odsetek za koszty uzyskania przychodu, wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji zawartych w art. 16 ust. l pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-965/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008 r. (data wpływu 24.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie 0obowiązku poboru podatku od wypłaty dokonanej na rzecz osób fizycznych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym - jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-986/08-3/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008r. (data wpływu 24.06.2008r.) uzupełnione, na podstawie wezwania, o dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego, przy piśmie z dnia 10.09.2008r. (data wpływu 15.09.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że na Funduszu nie cią ...
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-844/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 09.06.2008r. (data wpływu 18.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 7 i 12 konwencji z dnia 19 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od do ...
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-839/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.) oraz w piśmie z dnia 04.09.2008 r. (data nadania 04.09.2008 r., data wpływu 08.09.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 27.08.2008 r. Nr IP-PB3-423-839/08-2/PS (data nadania 27.08.2008 r., data doręczenia 01.09.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-952/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych likwidacji spółki -jest prawidłowe.W dniu 23.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-951/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania majątku likwidacyjnego spółki- jest prawidłowe.W dniu 23.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-843/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2008r. (data wpływu 16.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 12 umowy z dnia 21 czerwca 1985 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od ...
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-413/08-5/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wojskowego Biura Emerytalnego, przedstawiony we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 21 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest nieprawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-838/08-4/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2008r. (data wpływu 03.06.2008r.) oraz w piśmie z dnia 12.08.2008 r. (data nadania 14.08.2008 r., data wpływu 18.08.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 08.08.2008 r. Nr IP-PB3-423-838/08-2/PS (data nadania 08.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 11 Umowy dnia 14 m ...
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-834/08-2/MB
  Czy w przypadku wypłaty z tytułu odkupu jednostek uczestnictwa na rzecz uczestnika będącego spółką osobowa w której wspólnikami są osoba fizyczna i osoba prawna, podatnikami są wspólnicy spółki osobowej a Fundusz jest zwolniony z poboru podatku od wspólnika będącego osobą prawną.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-734/08/AK
  Czy odsetki przekazywane do niemieckiej instytucji finansowej są opodatkowane na terenie RP? Czy przedstawione przez tę instytucję zaświadczenie jest wystarczające aby uznać ww. odsetki za niepodlegające opodatkowaniu na terytorium RP, a tę instytucję za instytucję pomocy rządowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-463/08/AK
  Jaką stawką są opodatkowane spłaty odsetek od pożyczki od właściciela? Czy wszystkie spłaty odsetek mogą być opodatkowane stawką 5% ze względu na fakt iż spółka niemiecka posiada 100% udziałów od początku istnienia Spółki?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-871/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2008r. (data wpływu do BKIP 09.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w następującym zakresie, tj:- Czy Spółka jako płatnik ma prawo do nie pobrania podat ...
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-718/08-3/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008r. (data wpływu 09.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy podatek dochodowy pobrany i zapłacony w roku 2005 i 2006 w USA, który z powodu straty w tych latach nie został odliczony od polskiego podatku dochodowego, można odliczyć od polski ...
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-687/08-3/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.05.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z obowiązku pobrania podatku z tytułu wypłaconej udziałowcowi dywidendy -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-579/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X S.A. reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią A K-P przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 30 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dokonywanych płatności na rzecz kontrahentów zagranicznyc ...
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-776/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008r. (data wpływu 26.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w następującym zakresie, czy w wyniku nabycia przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia nieodpłatnie, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy oraz, czy Spółka będzie miała obowi ...
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-270c/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 roku (data wpływu 6 maja 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania informacji IFT-R2 w przypadku gdy, usługi z tytułu których Spółka wypłaca należności nierezydentowi nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 tej us ...
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-270b/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 roku (data wpływu 6 maja 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji w związku z niepotrąceniem podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 tej ustawy -jest prawidłowe.W dniu 6 maja 2008 roku został z ...
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-234/08-4/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podwyższenia wartości nominalnej udziałów -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 21 maja 2008 r. (data wpływu) - o u ...
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-580/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 07 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z zapłatą wykazanych we wniosku kwot na rzecz Wykonawcy Zagranicznego, Spółka będzie zobowiązana jako płat ...
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-498/08-5/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kasy Oszczędności, przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania pocztą 18.06.2008 r., data wpływu: e-mail 18.06.2008 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-498/08-2/IŚ z dnia 05.06.2008 r. (data nadania 06.06.2008 r., data doręczenia 12.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące ...
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2-415/581/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika ciążących na komorniku sadowym egzekwującym zaległe wynagrodzenie za pracę -jest prawidłowe.W dniu 21 maja 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-304/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008r. (data wpływu 25.02.2008r.), uzupełnionego na podstawie wezwania o pełnomocnictwo przy piśmie z dnia 14.05.2008r. (data wpływu 19.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że odsetki płacone przez Spółkę od pożyczki udzielonej ...
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-205/08/MO (KAN-2562/3/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 11 marca 2008 r.), uzupełnionym faksem w dniu 20 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. opodatkowania wypłaconej wspólnikowi dywidendy -jest prawidłowe.W dniu 11 marca 2008 r. wp ...
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-377/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 19.02.2008r. (data wpływu 26.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 7 i 12 Umowy z dnia 13 listopada 1995 r., między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U ...
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-297/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2008r. (data wpływu 14.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 11 umowy z dnia 13 listopada 1995 r., między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1 ...
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-230/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.12.2007r. (data wpływu 28.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia strat podatkowych za lata 1998-2006 -jest prawidłowe.W dniu 28.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-190/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.01.2008 r. (data wpływu 01.02.2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji -jest prawidłowe.W dniu 1 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego o ...
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-180/08-3/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008r. (data wpływu 22.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych umorzenia udziałów -jest prawidłowe.W dniu 22.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-52/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.12.2007r. (data wpływu 24.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wykupywaniem przez Fundusz, reprezentowany przez Spółkę, certyfikatów inwestycyjnych od uczestników, Fundusz będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i wyp ...
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-53/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007r. (data wpływu 24.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, czy w wyniku nabycia przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia nieodpłatnie, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy oraz, czy Spółka będzie miała obowi ...
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-47/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2007 r. (data wpływu 21.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie źródła przychodów w przypadku gdy:
  - zyski z lat ubiegłych znajdujące się na kapitale zapa ...
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-18/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu odsetek od nieterminowej wypłaty dywidendy -jest prawidłowe.W dniu 17.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 385. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/OF-II/415-10/07/GT
  Czy dokonując przekazania klientowi pożytków z przewłaszczonych na rzecz Banku papierów wartościowych, Bank jest zobligowany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-448/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 27 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sfinansowanych przez wnioskodawcę dla osób wykonujących pracę na umowę zlecenia czy o dzieło kosztów szkoleń z zakresu bhp, badań lekarskic ...
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-504/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2007r. (data wpływu 26.11.2007r.) udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie przepisów konwencji z dnia 21 czerwca 1991r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu -jest prawidł ...
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-184a/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych Skarbowi Państwa -jest prawidłowe.W dniu 3 ...
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-184/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej wypłacanej rezydentowi czeskiemu -jest prawidłowe.W dniu 3 grudn ...
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-468/07-3/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonywanych za usługi odbioru i naprawy uszkodzonych palet jako usług wymienionych w art. 21 ust. ...
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-382/07-2/IK
  stosownie do treści art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozważanych Umów, Bank dokonując wypłat odsetek od papierów wartościowych o których mowa we wniosku, nabytych przez banki z siedzibą w Austrii, Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 % tych odsetek. W przypadku zaś wypłat odsetek od ww. papierów wartościowych na rzecz banku będącego rezydentem Irlandii należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy według 10% stawki. Natomiast, dokonując wypłat odsetek od przedmiotowych papierów wartościowych, wyłączając odsetki od obligacji Skarbu Państwa oraz bonów skarbowych, na rzecz banku z siedzibą w Holandii należy zastosować do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych 5% stawkę.
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-129/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 roku (data wpływu 29 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku tonażowego w zakresie możliwości korzystania przez Spółkę z opodatkowania podatkiem tonażowym -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 roku zos ...
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-349/07-2/IK
  Stosownie do treści art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umowy polsko - węgierskiej, Wnioskodawca, dokonując wypłat odsetek i dyskonta od papierów wartościowych o których mowa we wniosku, nabytych przez węgierskie fundusze inwestycyjne, jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10 % tych odsetek.
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-307/07-2/KUKM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru podatku zryczałtowanego -jest prawidłowe.W dniu 8 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-213/07-03/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2007 r. (data wpływu 11.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 26 ust. 1 ustawy oraz art. 11 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Austrią z dnia 2 października 1974r., uzupełnionym na wezwanie organu wydającego int ...
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-255/07-2/IK
  Czy w związku z nabyciem przez Spółkę od Producenta z siedzibą w USA egzemplarzy oprogramowania wraz z licencją dla użytkowników końcowych, gdy Spółka nie uzyskuje w ramach tych transakcji jakichkolwiek praw do użytkowania z tych programów, wnioskodawca ma obowiązek poboru podatku u źródła od płatności dokonywanych na rzecz tego podmiotu
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-101/JD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 31 sierpień 2007 r.) uzupełnionym w dniu 2 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - wypłacan ...
 398. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBP/4218-005-7/07
  - w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przedmiocie obowiązku podatkowego dotyczącego konwersji pożyczki na obligacje w drodze nowacji.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-85/07-2/JK
  Zwolnienie z pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-12/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.07.2007 r. (data wpływu 13.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru podatku zryczałtowanego -jest prawidłowe.W dniu 13.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 401. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BFII/415-121/07/DP
  Czy świadczenia przyznane przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423-16/MG/07
  - w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przedmiocie obowiązku podatkowego dotyczącego konwersji pożyczki na obligacje w drodze nowacji.
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-117/07/KR/PŁ
  Czy Domy Pomocy Społecznej zobowiązane są na podstawie art. 30a ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) do pobierania 19% podatku od zgromadzonych środków depozytowych ?
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-86/07/PK
  Czy z tytułu uczestnictwa pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjnej powstał po styronie uczestnicków przychód?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-120/07/KR/PŁ
  Z treści stanu faktycznego i zawartego stanowiska wynika, że płatnik wnosi o potwierdzenie czy osoba będąca w ograniczonym obowiązku podatkowym posiadająca certyfikat rezydencji Ukrainy podlega opodatkowaniu z tytułu świadczonych usług menedżerskich wykonywanych na rzecz podmiotu polskiego tzw. zryczałtowanym podatkiem na zasadach określonych w art. 29 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-DPB-415/11/07
  Czy wypłacając należność za umorzony udział zmarłego wspólnika dla spadkobiercy należało potrącić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.II.415/15/07
  Czy wypłacone wynagrodzenie, po rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem, należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy i zastosowania do nich kosztów uzyskania przychodów?
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-39/07
  Czy zakład pracy, w którym pracownik złożył w trakcie roku podatkowego (po wypłaceniu już z tego stosunku pracy kilku wynagrodzeń) oświadczenie PIT-2 o stosowanie umniejszeń jego zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może dokonywać tych zmniejszeń, jeżeli pracownik zwrócił się z taką prośbą po zakończeniu stosunku pracy z zakładem, który wskazał jako właściwy do stosowania tego zmniejszenia?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-18/07
  Czy od przyznanych nagród płatnik zobowiązany jest pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10%?
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-21/07
  Czy Zarząd Parkingu właściwie nalicza i odprowadza podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia ?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-73/07/PK
  Czy w przypadku wypłacania wykładowcom należności z tytułu prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej na Uczelni ciążą obowiązki płatnika?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP-443-22/07
  Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia w wysokości 10% za usługę wykonaną na rzecz Urzędu Miasta, a dotyczącą poboru podatku za posiadanie psa
 413. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-53/07/BCz
  Czy w przypadku częściowej wypłaty z lokaty terminowej Bank jako płatnik powinien pobrać podatek od dochodu z tytułu odsetek ?
 414. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0023/07
  Czy będąc małym podatnikiem i wpłacając zaliczki kwartalne na podatek dochodowy można zastosować uproszczoną metodę ich wpłacania?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-13/07
  Czy certyfikat rezydencji wystawiony przez organ podatkowy państwa kontrahenta w grudniu 2006 roku będzie zwalniał Spółkę z obowiązku pobrania podatku u źródła, w przypadku płatności na rzecz zagranicznego kontrahenta w kolejnych miesiącach 2007 roku (tj. od stycznia do grudnia 2007 roku)?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/2007
  Wnioskodawca zwrócił się o wyjaśnienie wystawiania informacji PIT-11 dla pracowników Biblioteki. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Urząd ...... zawarł umowę z Ośrodkiem ........, Zespołem Szkół, Biblioteką o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej. Wszystkie jednostki przekazują środki funduszu socjalnego na wspólne konto w Urzędzie ....... Z tego konta finansowane są różne formy wypoczynku, udzielanie pożyczek, organizowanie imprez okolicznościowych oraz talony z okazji świąt. W przypadku gdy wartość tych świadczeń otrzymanych przez pracownika przekroczy kwotę 380 zł, Urząd .... sporządza informację PIT-11 dla pracowników wszystkich ww instytucji, klasyfikując powyższe świadczenia jako świadczenia ze stosunku pracy. Umowy o pracę z pracownikami tychże instytucji zawierają kierownicy poszczególnych jednostek.
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-19/07/PK
  1.Czy na podmiocie wydającym nagrody w konkursach ciąży obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?2.Jeśli tak to w którym momencie (nagrody wydawane są na raty)?3.Czy jeśli konkurs promuje inny podmiot to nagrody korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a updof?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-24/07/PK
  Czy opłacanie usług medycznych na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/890/3/07/JK/3
  Czy zgodnie z artykułem 41 oraz 42 ustawy o PIT Spółdzielnia będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 % dochodu uzyskanego przez członków Spółdzielni?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/X/5/2007
  Czy stypendia wypłacone uczniom finansowane w cześci z Budżetu Państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia odpowiednio z art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jak należy uwzględnić wypłacone stypendia w informacjach PIT-8S?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-8/07/PK
  Czy jeśli zagraniczna spółka-matka przekazuje pracownikom spółki-córki opcje na akcje to istnieje obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych po stronei spółki-córki?
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-11/07/PK
  Czy kwota ryczałtu za świadczenia maedyczne po odjęciu kosztów obowiązkowej medycyny pracy (badań wstępnych, okresowych, po 30 dniach nieobecności w pracy) powinna być dodawana do przychodu każdego pracownika i opodatkowana?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-13/07/PK
  Czy przychody kierowców z tytułu wypłacanych dodatków za podróż poza stałym miejscem pracy będą zwolnione od opodatkowania jako należności za czas podróży w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-11/07/PK
  Czy kwota ryczałtu za świadczenia maedyczne po odjęciu kosztów obowiązkowej medycyny pracy (badań wstępnych, okresowych, po 30 dniach nieobecności w pracy) powinna być dodawana do przychodu każdego pracownika i opodatkowana?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-13/07/PK
  Czy przychody kierowców z tytułu wypłacanych dodatków za podróż poza stałym miejscem pracy będą zwolnione od opodatkowania jako należności za czas podróży w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-8/07/PK
  Czy jeśli zagraniczna spółka-matka przekazuje pracownikom spółki-córki opcje na akcje to istnieje obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych po stronei spółki-córki?
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDM/415-2/07
  Czy należy złożyć deklarację CIT-6 w związku z podwyższeniem kapitału podstawowego?
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-10/07/PK
  Czy w przytpadku gdy spółka matka przekazuje pracownikom spółki córki opcje na akcje to na spółce-córce ciążą obowiązki płatnika?
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-11-365/07/ZDB
  Czy świadczenie alimentacyjne na rzecz byłej żony podlega opodatkowaniu ? Proszę o określenie sposobu regulacji podatku z tytułu otrzymania alimentów w 2005r.
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-423-2/07
  Jednostka zwróciła się z zapytaniem, czy zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego należy ustalić w oparciu o zeznanie podatkowe za rok 2005.
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-128/06/PK
  Czy abonamenty medyczne dla zleceniobiorców podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-126/06/PK
  Czy od odszkodowania wypłaconego z tytułu zawartej ugody sądowej należy pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-128/06/PK
  Czy abonamenty medyczne dla zleceniobiorców podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-126/06/PK
  Czy od odszkodowania wypłaconego z tytułu zawartej ugody sądowej należy pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-9/07/PK
  Czy diety i zwrot kosztów wypłacane pracownikom - maszynistom kolejowym korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof ?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-1/07
  Czy z emerytury pobieranej z USA za 2007 r. i dalsze lata winien być potrącany podatek od dochodów od osób fizycznych?
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-258/06
  W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, Wnioskujący zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jako Płatnik ma obowiązek pobrać i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego podatek dochodowy od osób prawnych od zbywającego akcje, które nabywa w celu dobrowolnego umorzenia?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-41/06/MDK
  1) Czy płatnik - Zespół Szkół ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodów wypłacanych z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych z osobami fizycznymi, realizującymi projekt w ramach Programu Edukacyjnego"Leonardo da Vinci" poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, w sytuacji, kiedy środki pieniężne na wypłatę tychże świadczeń pochodzą w części z budżetu Komisji Europejskiej, zaś w części z budżetu szkoły? 2) Czy płatnik - Zespół Szkół ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodów wypłacanych z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą, która wykonuje czynności polegające na obsłudze finansowej Programu Edukacyjnego "Leonardo da Vinci" w sytuacji, gdy środki pieniężne na wypłatę tych świadczeń pochodzą w części z budżetu Komisji Europejskiej, zaś w części z budżetu szkoły?
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-21/06/MDK
  Czy otrzymany w listopadzie 2005r. zadatek na poczet przyszłej umowy sprzedaży nieruchomości, stanowi przychód roku 2005, czy też jest to przychód osiągnięty w roku 2006, w sytuacji, kiedy umowa sprzedaży ostatecznie nie doszła do skutku, zaś obecnie na drodze sądowej toczy się sprawa o zwrot przedmiotowego zadatku?
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-89/06
  Czy płatnik, będący zakładem pracy chronionej, kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zwrotu kosztów używania samochodu będącego jego własnością dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych przekazuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.DF/411-198/MK/07
  Czy dochód powstały z odsetek bonów skarbowych emitowanych przez resort finansów,nabytych w 2003r. podlegał opodatkowaniu w formie zryczałtowanej czy też był zwolniony z jakiegokolwiek opodatkowania.
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-33/06
  Zapytanie w zakresie obowiązku komornika sądowego w zakresie odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wysokości tej zaliczki. Wnioskodawca jest komornikiem sądowym, który egzekwuje od dłużnika (pracodawcy) na rzecz wierzyciela (pracownika) kwoty z tytułu wynagrodzenia za pracę i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Podatniczka uzyskała wyrok Sądu Rejonowego Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18.09.2006 roku, w którym zasądzona została kwota netto 2.834,32 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Wnioskodawczyni nadmienia, że egzekwuje należności zgodnie z wyrokiem sądowym i nie ma prawa zmienić jego treści. Zgodnie z treścią wyroku sądowego, na rzecz wierzyciela zasądzono roszczenie netto.
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-85/06/AS
  Płatnik pyta, czy od przyznanego za wykonaną opinię wynagrodzenia biegłego, wypłaconego na podstawie postanowienia Sądu żonie i 2 synom po 1/3 części, Sąd jako płatnik podatku dochodowego jest zwolniony z odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy?
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-139/06/SG/2
  Czy Spółka, w przypadku korzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy uprawniona jest do uwzględniania odliczenia zryczałtowanego podatku od otrzymanej dywidendy w równych miesięcznych częściach przy miesięcznych płatnościach zaliczek począwszy od miesiąca następującego po dacie wypłaty dywidendy.
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-L/415/12/06
  Czy zasadne było pobranie przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od różnicy, która powstała pomiędzy ceną rynkową brutto samochodu ustaloną przez rzeczoznawę, a faktyczną ceną zapłaconą przez pracownika, który kupił ten samochód na aukcji zorganizowanej przez pracodawcę?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DF-II/406-4/2006
  Czy podatek dochodowy od świadczenia integracyjnego, wypłacanego na podstawie art.15 ust.1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, winien być pomniejszony o kwotę ulgę podatkowej? Czy rozliczenia beneficjentów na koniec roku dokonuje Centrum Integracji Społecznej czy Powiatowy Urząd Pracy?
 447. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/44071-17/06/MJ
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?
 448. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/44071-16/06/MJ
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?
 449. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/44071-17/06/MJ
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-38/06
  - W jakiej wysokości płatnik winien naliczyć koszty uzyskania przychodu od umowy zlecenie?- W jakiej wysokości płatnik winien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od umowy zlecenie ?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/23/2006
  Zapytanie dotyczy obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika od zwrotu kosztów dowożenia przez rodziców własnym transportem dzieci niepełnosprawnych do szkoły podstawowej specjalnej.
 452. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-22/06/Z
  Czy w przypadku wzajemnego potrącenia należności przez podmiot polski i zagraniczny ma zastosowanie art. 26, w związku z art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedno Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a Spółka zobowiązana jest pobrać 20% podatek od kwoty potrącenia, wynikającej ze zobowiązania wobec podmiotu zagranicznego?
 453. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3-4231-71/06
  Czy świadczenie polegające na pośrednictwie handlowym na rzecz podatnika przez podmiot nie mający siedziby ani zarządu na terytorium RP podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-56/06
  Czy usługa pośrednictwa w dostawie towarów świadczona przez węgierską firmę na terytorium Węgier podlega opodatkowaniu wg. art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy Spółka powinna pobrać zryczałtowany podatek 20% jak od uslug o charakterze niematerialnym ?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/143/2006/PD II/415-58/06
  W jakiej wysokości i na jakich warunkach należy pobrać podatek od zapomóg, od częściowej refundacji kosztów leczenia oraz od dopłat do wypoczynku dla emerytów i rencistów oraz dla wdów pobierających renty rodzinne ?
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/665/WD/423/74/06/JL
  Jak powinno wyglądać opodatkowanie odsetek należnych holenderskiemu pożyczkodawcy na gruncie polskiego prawa podatkowego.
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-48/06
  Wnioskująca prosi o potwierdzenie Jej stanowiska, iż: a) z tytułu przyznania opcji uczestnikowi Planu, Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz b) z tytułu realizacji opcji przez uczestnika Planu, Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz c) w związku z ewentualnym dochodem uzyskanym przez uczestnika Planu w wyniku zbycia przez tego uczestnika akcji otrzymanych w realizacji opcji, Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
 458. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-141/06
  1. Jaką zasadę powinno się zastosować przy obliczaniu przekroczenia 183 dni pobytu w Belgii ? 2. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc, który nastąpi po przekroczeniu 183 dnia pobytu, a część czasu w tym miesiącu pracownik będzie przebywał w Polsce ?
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KD/415-46/06
  Czy strona, w świetle zapisów art. 21 ust. pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, słusznie pobrała od wypłaconych zawodnikom nagród za udział w konkursie sportowym podatek dochodowy od osób fizycznych.
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-22/06
  Kto jest płatnikiem w zakresie wypłaty wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji prezesa zarządu czy spółka na rzecz, której świadczono usługi czy też spółka wypłacająca należności za te usługi?
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-46/06
  Czy w związku z przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wystąpi kiedykolwiek obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zysków zatrzymanych w ramach kapitałów własnych spółki komandytowej wypracowanych przez Spółkę z o.o. przed zmianą formy prawnej oraz czy w takim przypadku Spółka jako płatnik będzie obowiązana do poboru takiego podatku?
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XIV/415/14/06
  Dotyczy sposobu rozliczania dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywanych czynności syndyka.
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-20/06/PK
  Czy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej ciążą na niej obowiązki płatnika pdop?
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0025/06/EW
  W jaki sposób należy opodatkować odsetki z lokaty terminowej założonej w dniu 30.11.2001 r. przewidującej miesięczną kapitalizację odsetek?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-40/06
  Czy świadczenie polegające na pośrednictwie handlowym na rzecz podatnika przez podmiot nie mający siedziby ani zarządu na terytorium RP podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/131/86/TB/06
  Czy przekazanie do Spółki A Holdings majątku Spółki B pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli, na podstawie art. 286 § 1 KSH, wiąże się z koniecznością zapłaty przez Spółkę jako płatnika lub podatnika podatku dochodowego, a w szczególności tzw. podatku pobieranego u źródła z tytułu dochodów/przychodów, osiągniętych na terytorium Polski przez Spółkę A Holdings?
 467. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-25/USŁ/2006/FM
  Dotyczy obowiązu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty zapłaconej przez Wojewodę Dolnośląskiego, tytułem uregulowania wierzytelność wynikającej z umowy cesji - kompensaty.
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-33/06/PK
  Jak w przypadku gdy spółka matka przekuje pracownikom spółki córki akcje i opcje na akcje określić moment powstania przychodu?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/17/06
  Czy od wynagrodzeń w części refundowanych ze środków Unii Europejskiej (70%) należy naliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/51/JG/06
  Dotyczy zasadności pobierania przez w/w płatnika zaliczek na podatek od dochodów z tytułu wynagrodzenia za pracę współfinansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych ISPA.
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-65/CIT/06
  1) Jakie obowiązki ma Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych (po sprzedaży całego majątku Spółki) z tytułu wypłaty udziałowcowi zagranicznemu (duńska osoba prawna z duńskim certyfikatem rezydencji podatkowej), pozostałego z likwidacji majątku (gotówki)? 2) Czy Spółka jako płatnik może - przed ustaleniem obowiązku podatkowego na zasadach z pkt 1 - dokonać zwrotu dopłat do kapitału zakładowego, tj. umniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wniesionych dopłat, oraz czy może również z podstawy opodatkowania wyłączyć wartość opłaconego i wniesionego przez wspólnika kapitału zakładowego?
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417PD/415/318/06/SM
  Czy uznana wyrokiem Sądu premia uznaniowa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jaki dokument należy sporządzić PIT-11 czy PIT-8C?
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-30/06/PK
  Czy z tytułu przekazywania osobom fizycznym przychodów z zagranicznych papierów wartościowych ciążą na Banku obowiązki płatnika?
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-9/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w zamian za wkład niepieniężny?
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-13/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w zamian za wierzytelności jakie przysługiwały udziałowcom od poprzedniego właściciela udziałów?
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-11/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w wyniku łączenia spółek?
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-13/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w zamian za wierzytelności jakie przysługiwały udziałowcom od poprzedniego właściciela udziałów?
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-12/06
  Decyzją z dnia 17.10.2005r. została przyznana przez Ministerstwo Obrony Narodowej pomoc na przekwalifikowanie w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej. Warunkiem przelania przyznanej kwoty na konto podmiotu prowadzącego przekwalifikowanie, było dokonanie wpłaty dziesięciu procent tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego. Przedmiotowa kwota została wpłacona na konto Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w dniu 30.11.2005r. W 2006r. Wojewódzki Sztab Wojskowy wystawił informację PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2005r. wpisując w poz. 32 "art.30 ust.1 pkt4 rekonwersja" oraz w poz. 33 kwotę 2719,40zł. Odnosząc powyższy stan faktyczny do regulacji prawnej zawartej w przepisach prawa podatkowego przedstawiono następujące stanowisko cyt: -"Według mnie płatnik wystawił niepotrzebnie PIT-8C skoro przychód był opodatkowany ryczałtem i należny podatek został zapłacony."
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-28/06/PK
  Czy w przypadku przekazywania prezentów pracownikom kontrahentów można zastosować zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-67/CIT/06
  Czy w przypadku uregulowania zobowiązania Spółki wobec podmiotu austriackiego w drodze kompensaty (potrącenia) z wierzytelnością, przysługującą Spółce od tego podmiotu, istnieje obowiązek Spółki jako płatnika do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty regulowanej w ten sposób należności, a zatem czy w przedstawionym stanie faktycznym znajdzie zastosowanie przepis art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-46/06/AS
  Przedstawiając powyższe Wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku o interpretację przepisów prawa, w zakresie opodatkowania zakupu ręczników, mydeł, herbaty i papieru toaletowego dla pracowników - czy powinien odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w wysokości 19%?
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-41/125/06/DP
  Kiedy powstaje obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego CIT-10 od odsetek od pożyczki? W momencie dokonania faktycznej wypłaty odsetek czy ich kapitalizacji?
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-6/CIT/06
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób określić należy przychód dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłat dokonywanych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy należność wypłacana jest w gotówce/przelewem bankowym, a w jaki sposób w przypadku skompensowania wzajemnych należności?
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-19-237/06/ZDB
  Jako Zakład Pracy Chronionej również zatrudniamy osoby pełnosprawne, które zostały oddelegowane (z prac biurowych) do fizycznych, tj. odśnieżania terenu zakładu. Ponieważ temperatura spadła , a warunki były uciążliwe wydano posiłki regeneracyjne. Czy wartość tych posiłków jest wolna od podatku dochodowego osób fizycznych ?
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/3/06
  Czy zasądzone kwoty odszkodowania oraz odprawy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i wnioskodawca jako płatnik nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż należności te nie są wymienione wśród wyłączeń z katalogu zwolnień opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40 RPŁ/415/14/2006
  Czy przy ustalaniu stawki podatkowej właściwej dla obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy sumować dochody uzyskane przez pracownika w nowej spółce z dochodami uzyskanymi u sprzedawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 40 RPŁ/415/12/2006
  Czy w przypadku dokonania w danym miesiącu dwóch wypłat wynagrodzenia ( przez sprzedawcę i nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa), do ustalenia dochodu do opodatkowania miesięczne koszty uzyskania przychodów może zastosować tylko jeden z podmiotów?
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 40 RPŁ/415/11/2006
  Czy w przypadku dokonania w danym miesiącu dwóch wypłat wynagrodzenia ( przez sprzedawcę i nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa ) do ustalenia zaliczki na podatek 1/12 kwoty wolnej ( w przypadku posiadania stosownego oświadczenia ) może potrącić tylko jeden z podmiotów ?
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40 RPŁ/415/13/2006
  Czy przy ustalaniu stawki podatkowej właściwej dla obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy uwzględnić oświadczenia pracowników w rozumieniu art. 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złożone sprzedawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-1/06/JS1
  Czy pracownik chcąc skorzystać z uprawnienia określonego w art. 32 ust. 1a ustawy winien składać płatnikowi każdego roku oświadczenie?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0071/05/AP
  Czy Bank jako pośrednik w procesie uzyskiwania przez uczestników zagranicznego funduszu inwestycyjnego dochodów związanych z udziałem w tym funduszu ma obowiązek podatkowy jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego?
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/143/05/JB
  Czy w związku z zakupem usług wymienionych we wniosku od podmiotów niemających siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej należy od ich przychodów pobrać zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zryczałtowany podatek w wysokości 20% ?
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/B/415-1/06
  Czy należy pobrać podatek dochodowy od wartości dofinansowania z ZFŚS do zakupionego biletu wstępu (karnetu) na pływalnię?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/26/05/SŁ
  Czy od dofinansowania do wycieczki dziecka byłego pracownika należy pobrać 10 % zryczałtowany podatek dochdowy, czy 19% podatek dochodowy ?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/6/HG/06
  czy istnieje obowiązek poboru zaliczek na podatek od wypłaconego wynagrodzenia członkom zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i obowiązek składania deklaracji na zaliczki miesięczne ?
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-124/05/MG
  Czy przychód z tytułu emerytury zagranicznej wypłacanej za pośrednictwem banku, winien być pomniejszony o pobraną przez ten bank prowizję związaną z obsługą rachunku?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-3/06/MCz
  Od jakiej kwoty wynagrodzenia adwokata za pomoc prawną świadczoną z urzędu: brutto (z podatkiem VAT), czy netto (bez VAT) należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19%?
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-72/2005
  Obowiązek potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od wypłacanych jednorazowo zaległych stypendiów szkolnych dla uczniów.
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/406-39/6196/JM/05
  Spółka zatrudnia pracowników na etatach piłkarzy i szkoleniowców. Pracownicy poza wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę uzyskują również dochody z tytułu działalności sportowej, o której mowa w art. 13 pkt 2 (kontrakty, nagrody za wyniki sportowe).Spółka zwróciła się z pytaniem: - czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych właściwejest zastosowanie skali podatkowej tylko do dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, czy skala ta również dotyczy dochodów, o których mowa w art. 13 pkt 2. Zdaniem podatnika nie należy różnych tytułów przychodów łączyć przy wyliczeniu zaliczkina podatek według skali podatkowej.
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-86/05/MS
  Jak należy ustalać dyskonto przy wykupie obligacji nabytych wcześniej w drodze spadku lub darowizny?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-22/05
  Sąd jako płatnik wystąpił z zapytaniem: 1. Czy należności wypłacane ławnikom sądowym na podstawie art. 172 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2.Czy Sąd jako płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych rekompensat? Stan faktyczny: Sąd zgodnie z art. 172 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wypłaca ławnikom sądowym rekompensatę pieniężną za czas pełnienia obowiązków ławnika w sądzie. Rekompensata określona jest w wymiarze 3% kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sadowego (Dz.U. Nr 110, poz. 1255 z późn.zm). Rekompensata ta przyznawana jest ławnikom za jeden dzień i nie zależy od ilości spraw rozpoznawanych z udziałem ławnika. Własne stanowisko w sprawie: W ocenie sądu rekompensaty wypłacane ławnikom sądowym na podstawie art. 172 § 3 i 4 ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości 2.280 ,00 zł. Stanowią one bowiem w istocie dietę za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich jakim jest niewątpliwie funkcja ławnika sądowego. W związku z tym w ocenie Sądu płatnik nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-13/05
  Czy umorzenie, z uwagi na śmierć emeryta, pożyczki z ZFŚS dotyczącej wykupu mieszkania należy przyjąć jako dochód i odprowadzić należny podatek, jaki wystawić PIT i na kogo?
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/74/05
  Czy wynagrodzenia pracowników spółdzielni za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej można zakwalifikować do przychodów z innych źródeł?
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-70/05/PK
  Czy w związku z korektą wynagrodzenia za chorobę za 2004r. dokonaną w 2005r. należy korygować PIT-11 za 2004r.?
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/14/2005
  Czy sąd występujący jako płatnik dokonujący wypłat wynagrodzeń adwokatom świadczącym pomoc prawną w sprawach karnych i cywilnych, obowiązany jest do poboru podatku od kwoty brutto czyli kwoty należnej wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, czy od kwoty pomniejszonej o podatek VAT?
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0047/05/AP
  Czy zapomoga z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznana pracownikowi na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka korzysta ze zwolnienia z opodatkowania stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/X/13/2005
  Sąd jako płatnik jest obowiązany do poboru zaliczek od dokonywanych wypłat należności adwokatom i radcom prawnym za świadczone przez nich usługi obrony z urzędu. Wysokość wynagrodzenia jest ustalona w postanowieniu sądu. Niektórzy z adwokatów są podatnikami VAT i do postanowienia wystawiają fakturę VAT określającą kwotę brutto, należny podatek VAT oraz kwotę netto. Czy podstawą naliczenia 20% kosztów uzyskania przychodu oraz 19% zaliczki jest przychód netto wynikający z faktury VAT czy też przychód brutto określony w postanowieniu sądu?
 508. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0054/05
  Czy od kwot wypłacanych polskim uczestnikom funduszu w związku z umorzeniem ich tytułów uczestnictwa lub w związku z innymi przysługującymi im od funduszu świadczeniami na spółce ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego?
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-48/05
  Czy przychody uzyskiwane przez pracownika z pomocy finansowanej ze środków Unii Europejskiej mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 510. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D-415-68/05
  Czy przyznana pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium, na podstawie art. 90m ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stanowi podstawę do wydania PIT-8S? Czy osoba chcąca być zwolniona z podatku dochodowego musi złożyć oświadczenie na druku PIT-2C? Czyje dane winny znajdować się w części A oświadczenia, a czyje w PIT-8S? Według płatnika w obu przypadkach winny być to dane ucznia.
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-95/05/DW
  Czy Komenda Policji jako płatnik powinna pobrać w ciągu roku podatkowego zaliczkę na podatek dochodowy od umorzonej w tym samym roku pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe udzielonej funkcjonariuszowi Policji?
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426PD/415/39/05
  Czy komornik zobowiązany jest do odprowadzania 19% podatku od osób fizycznych od kwoty zasądzonej jako należność główna wynikająca ze stosunku pracy, czy również od odsetek zasądzonych od należności głównej?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/71/05/JB
  Czy na Spółce jako płatniku ciąży wskazany w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku u źródła od odsetek wypłacanych pożyczkodawcy w 2005 r. oraz odprowadzania go do właściwego organu podatkowego?
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/317/Z/K/05
  Czy urzędy gmin mają obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych świadczeń za wykonywaną usługę wyceny nieruchomości (umowa zlecenie), czy też zaliczki na podatek dochodowy winny zostać odprowadzone bez pośrednictwa płatnika.
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/33/05/DD
  Dotyczy świadczeń pieniężnych otrzymywanych na podstawie odrębnych ustaw przez żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze stałej służby.
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-41/05
  - dotyczy opodatkowania nagrody w formie wycieczki zagranicznej przekazanej pracownikowi w sytuacji gdy pracodawca nie poniósł żadnych kosztów związanych z wyjazdem pracownika
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/51/05/SG
  Pytanie dotyczy potwierdzenia metody wyliczenia wysokości kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych przy zastosowaniu uproszczonej formy uiszczania zaliczek.
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/14/05/SŁ
  Czy przychód upadłego pracującego za wynagrodzeniem na podstawie postanowienia sądu jest przychodem o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co skutkuje obowiązkiem poboru zaliczek na podatek dochodowy ?
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-115/05
  Czy wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty miejscowej jest zwolnione z podatku VAT na podstawie par. 8 ust. 1 pkt 13 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. ?.
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415-46/05
  Czy pracodawca może zlecić wykonanie usługi firmie opodatkowanej w formie karty podatkowej w przypadku, gdy przedsiębiorca jest równocześnie pracownikiem?
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0064/05/AP
  Czy należności z tytułu czynszu dzierżawy urządzenia przemysłowego wypłacane przez polską spółkę dla podmiotu mającego siedzibę w Belgii podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym przy zastosowaniu 5% stawki?
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-101/CIT/05
  Czy w świetle postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, Wnioskodawca obowiązany jest, od wynagrodzenia za świadczenie usługi faktoringu, pobierać jako płatnik podatek u źródła?
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-39/05
  Sposób poboru podatku od byłych żołnierzy zawodowych, którzy korzystają z pomocy przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, opłata kursów, należności za przejazd, noclegi.
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/32/2005
  Czy osoba fizyczna będzie zobowiązana do poboru podatku od wypłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej od zagranicznej osoby prawnej?
 525. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0022/05
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczenia pieniężne i rzeczowe na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym?
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-18/05
  Pytanie podatnika dotyczy poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów osiąganych przez pracowników spółki na terenie Niemiec.
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-580/05/FW
  Czy spółka, mająca siedzibę w Polsce, zatrudniająca na podstawie umowy o pracę obywatela Litwy, który zamieszkuje na Litwie i pracę świadczy wyłącznie na terytorium Republiki Litewskiej, jest zobowiązana - jako płatnik - do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanego temu pracownikowi wynagrodzenia ze stosunku pracy ?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P I/3/415-36/05
  1. Czy od świadczenia realizowanego z ZFŚS na rzecz byłego pracownika pobierającego obecnie świadczenie przedemerytalne należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy? 2. Czy w przypadku istnienia obowiązku podatkowego podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego?
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/X/8/2005
  Czy należy pobrać zaliczkę na podatek od jednorazowo wypłaconej kwoty zaległego stypendium?
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-415/64/05/DS
  Czy opłacone przez pracodawcę za pracownika składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa, stanowią dla pracownika przychód do opodatkowania?
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1/B-415-11/05
  Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia adwokatów za obronę z urzędu?
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/Po/16/2005
  Czy w sytuacji kiedy uczeń pobiera "wynagrodzenie za praktyczne przyuczenie do zawodu" cała kwota pobieranego przez niego stypendium szkolnego będzie podlegała opodatkowaniu.
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/Po/15/2005
  Czy należy potrącić podatek dochodowy od wypłaconej kwoty powyżej 380 zł, jeżeli wypłata przyznanego stypendium następuje łącznie za kilka miesięcy.
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/Po/14/2005
  W jaki sposób i od czyich dochodów należy pobrać podatek dochodowy w przypadku przekroczenia w danym miesiącu kwoty 380 zł, skoro dziecko nie jest podatnikiem.
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-49/CIT/05
  Spółka postanowiła część zysku za 4 miesiące, która przypada wspólnikowi niemieckiemu, spełniającemu warunki wynikające z treści art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przed wypłatą umniejszyć o 5 % podatek na podstawie umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 18 grudnia 1972r. Natomiast część zysku wypracowanego w okresie od 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. (obliczonego jako różnica między zyskiem netto za cały rok 2004r. oraz ustalonym zyskiem netto za 4 miesiące 2004r.), przypadającą wymienionemu wspólnikowi niemieckiemu, Wnioskująca postanowiła wypłacić w całości, tj. bez pomniejszenia o podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy przedstawiony sposób postępowania przy wypłacie dywidendy wspólnikowi niemieckiemu jest prawidłowy?
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UCP.I/4110-64/05
  Czy wartość nagród rzeczowych przyznanych przez Urząd Gminy z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/7-2/05
  Czy przychód pracowników zakładu pracy chronionej z tytułu otrzymania talonów finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi dla nich przychód z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym i czy w konsekwencji podatek (zaliczka na podatek) pobrany od tych talonów, należy zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazać na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych?
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/19/2005
  Zarejestrowałem wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości opodatkowanej podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Czynności wyceny nieruchomości wykonuję między iinnymi jako biegły sądowy wystawiając powierzającym mi je do wykonania sądom faktury, w których stwierdzam, że udokumentowane w ten sposób usługi są przedmiotem mojej działalności gospodarczej, a wynikające z nich przychody ewidencjonuję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jeden z sądów w 2004r. przyjmował początkowo te faktury bez zastrzeżeń, ale wypłacał mi moje należności potrącając przy wypłacie zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku przesłał mi informację PIT 8B. Czy w tej sytuacji mam prawo uważać wypłacone przez sąd należności za moje przychody z działalności gospodarczej, a potrącanie przez sąd przy dokonywaniu mi wypłat, zaliczek na podatek dochodowy - za działanie nieprawidłowe?
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-20/PW/2005
  W jakiej wysokości dokonujemy poboru zryczałtowanego podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych?
 540. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4218-0001/05
  Wątpliwości Wnioskodawcy budziła okoliczność, czy w świetle art. 12 umowy z 14.05.2003r. między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005r. Nr 12, poz. 90) jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do budżetu 5% zryczałtowanego podatku dochodowego od wpłaty dokonanej w 2005r. na podstawie faktury z 31.12.2004r. dotyczącej należności licencyjnych za miesiąc grudzień 2004r. Zdaniem Spółki taki obowiązek na niej nie będzie ciążył, gdyż zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm) przychód powstał w dniu wystawienia faktury, tj. w dniu 31.12.2004r. jako przychód związany z działalnością gospodarczą, a więc nie ma tu zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-22A/MJM/05
  Czy organizacja międzynarodowa Food Agriculture Organization of the United Nations, tj. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 i 22 updop (m. in. odsetki od depozytów) nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-22C/MJM/05
  Czy organizacja międzynarodowa UN Relief Works Agency for Palestinian Refugees In the Near East, tj. Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-22B/MJM/05
  Czy organizacja międzynarodowa International Fund for Agricultural Development, tj. Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 i 22 updop (m. in. odsetki od depozytów) nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawn.?
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/24/34/05
  Czy czynności poboru opłaty miejscowej przez inkasentów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/1/05
  Czy jednostka winna w 2004 r. potrącić podatek od wypłaconego stypendium w sytuacji, gdy student nie złożył oświadczenia PIT-2C ?
 546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBN/PŁ/415-3/05
  Czy zgodne z prawem jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych należności wypłaconych na podstawie wyroku sądowego w zamian za niewypłacone świadczenie z tytułu tzw. "Karty Hutnika" ?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/2/05/TG
  Według jakiej stawki Spółka jako płatnik podatku dochodowego od oób prawnych zobowiązana jest pobrać i wpłacić zryczałtowany podatek dochodowy od odsetek, które będą wypłacone pożyczkodawcy, którego siedziba jest w Republice Korei?
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ RPŁ/415 ? 7 /ZIA/05
  Czy obowiązek płatnika w zakresie odprowadzenia podatku należnego spoczywa na Banku A, który realizując dyspozycję płatniczą otrzymaną od zagranicznego organu rentowo-emerytalnego, dokonuje wypłaty świadczenia, poprzez wystawienie krajowego polecenia przelewu do BANKU, który prowadzi rachunki odbiorców tych świadczeń, czy na BANKU?
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/119/Z/K/05
  Po śmierci prokuratora w stanie spoczynku pobierającego uposażenie, w związku z otrzymanym postanowieniem sądu o nabyciu prawa do masy spadkowej przez 3 osoby w 1/3 dla każdej z nich zostanie wypłacone uposażenie - żonie zmarłego, której ustalono prawo do renty rodzinnej i córkom. czy w/w świdaczenia należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMO/436-5/05/UM/25 251
  Która ze stron umowy jest odpowiedzialna za obliczenie i pobór podatku od czynności cywilnoprawnych?
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/9/2005
  Czy po otrzymaniu od płatnika (sądu) informacji PIT 8B z której wynika, że płatnik ten pobrał zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych mi należności należało skorygować zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów według których przychody wynikające z informacji płatnika zaliczone były dotychczas przeze mnie do przychodów ze sprzedaży usług geodezyjnych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0001/05/ELC
  Zdaniem Sądu organ błędnie zebrał i rozpatrzył materiał dowodowy, a zaskarżona decyzja nie została uzasadniona prawidłowo w zakresie ustalenia stanu faktycznego i prawnego.
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-4321-1/2005
  Czy podstawą opłaty jest wartość przedsiębiorstwa, czy poszczególnych składników sprzedawanej firmy?
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/8/05/HT/6
  Czy zapisy zawarte w art. 29 umowy zawartej pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania wpływają na wysokość podatku, jaką powinien pobierać Bank, czy też dotyczą wyłącznie sytuacji, w której wobec nie przedstawienia przez klienta certyfikatu rezydencji podatek został mu pobrany wg stawki krajowej, a zapis zawarty w art. 29 potwierdza tylko prawo klienta do ubiegania się o zwrot tego podatku w polskim urzędzie skarbowym ?
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/33/5/3/05
  Spółka do dnia 09-12-2004 r. włącznie posiadała status pracy chronionej. W tym też dniu wypłaciła wynagrodzenia pracownikom za miesiąc listopad 2004 r., zgodnie z regulaminem wynagradzania. Czy w przedstawionej sytuacji pobraną zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń należy przekazać odpowiednio na PFRON i ZFRON, czy też w całości do właściwego urzędu skarbowego?
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/03/2005/RCh
  Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania potrącenia podatku na podstawie art. 21 i art. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r nr 54, poz. 654 ze zm.), od płatności na rzecz Spółki X z tytułu odsetek od pożyczki z 2001r oraz z tytułu nowej pożyczki.
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/8/05/HT/3
  Czy Bank, mając wiarygodne informacje o kraju podatkowej rezydencji klienta oraz mając pewność otrzymania jego certyfikatu rezydencji w krótkim okresie, a nie dysponując nim na dzień wypłaty odsetek (wpłaty podatku do urzędu skarbowego), może pobrać podatek według stawki przewidzianej umową polsko-niemiecką, czy też obowiązany jest w takiej sytuacji pobrać podatek wg stawki krajowej? Czy w przypadku późniejszego otrzymania takiego certyfikatu, potwierdzającego rezydencję podatkową klienta w okresie, w którym nastąpiła wypłata przychodów odsetkowych, w stosunku do Banku, jako płatnika, powstanie zaległość podatkowa z tytułu pobrania podatku według niższej stawki przewidzianej przez umowę międzynarodową?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/8/05/HT/1
  Czy Bank, nie mając na dzień wypłaty odsetek certyfikatu rezydencji klienta, lecz otrzymując taki certyfikat przed upływem terminu wpłaty podatku do urzędu skarbowego, może zastosować stawkę wynikającą z umowy polsko-niemieckiej, czy obowiązany jest do dokonania wpłaty do urzędu skarbowego podatku według stawki krajowej?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/121/Z/K/05
  Trzech pracowników w związku z odbyciem podróży do Chin zostało zaszczepionych przeciwko żółtaczce, wydatek został poniesiony przez pracodawcę. Czy w/w świadczenie stanowi przychód pracownika opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 560. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I 3/4150/16/05/MK
  Czy Bank zwracając klientowi - osobie fizycznej nie prowdzącej działalności gospodarczej kwotę kaucji stanowiącą zabezpieczenie wierzytelności wraz z wynagrodzeniem (odsetkami) jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu powyższego wynagrodzenia (odsetek)?
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-52-41/05/AJ
  Czy kapitalizacja odsetek jest równoznaczna z ich zapłatą w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy powoduje powstanie po stronie pożyczkobiorcy obowiązków płatnika, w rozumieniu art. 26 ust. 1 w zakresie poboru u źródła zryczałtowanego podatku dochodowego?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423/36/05/MP
  Jak i gdzie powinny zostać opodatkowane przychody z likwidacji spółki zależnej z siedzibą w Niemczech (należności z tytułu pożyczek udzielonych polskim podmiotom, które zostaną przejęte przez Podatnika, należności od Podatnika, które zostaną umorzone, gotówka) biorąc pod uwagę umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z 14.05.2003 r.?
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415-3/1131/05
  Stowarzyszenie zamierza zorganizować międzynarodowy turniej tenisa ziemnego z określoną pulą nagród. Wysokość nagrody uzależniona jest zajetego miejsca w turnieju. Czy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku wypłacania nagród uczestnikom organizowanego turnieju.
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-3/05/KAR
  Czy nagrody i środki pieniężne na pokrycie m. in. kosztów dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne i na Pracowniczy Program Emerytalny, przekazane pracownikom na urlopach bezpłatnych, są przychodami ze stosunku pracy podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczeniu z urzędem zgodnie z art. 38 updof?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0016/2/05/AK
  Spółka jest zobowiązana do zapłaty należności licencyjnych na rzecz niemieckiej osoby prawnej. Podmiot zagraniczny dokona potrącenia (kompensaty) swojej wierzytelności z tytułu należności licencyjnych za miesiąc styczeń 2005r. z wierzytelnością polskiej Spółki. Czy na Spółce będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia do budżetu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?
 566. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-8/05/GH
  Pytanie uczelni dotyczy kwestii, czy finansowanie składek członkowskich za pracowników uczelni z tytułu przynależności od różnych organizacji krajowych i międzynarodowych stanowi w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód podlegający opodatkowaniu.
 567. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-52/04
  Jak należy rozliczać dochody z najmu lokali?
 568. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-265/04
  Czy Oddział osoby prawnej, będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, winien odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby, oraz czy prawidłowym jest posługiwanie się dwoma numerami identyfikacji podatkowej (NIP) ?
 569. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/30/04/SŁ
  Czy od otrzymanego świadczenia w postaci zasiłku chorobowego (odszkodowania) z tytułu niezdolności do pracy za okres choroby, pochodzacego z Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Niemczech, bank realizujący zlecenie ma prawo pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 570. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-441/04/WK
  Czy od należności wypłaconych przez spółkę z o.o. na podstawie ustnej umowy o świadczenie usług obywatelowi włoskiemu (pełniącemu funkcję wiceprezesa zarządu spółki) należy pobrać podatek dochodowy ?
 571. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-203-VI/04
  1. Jak traktować ryczałt przysługujący mediatorowi za doręczenie wezwań i innych pism w postępowaniu mediacyjnym? 2. Czy kwota ta stanowi zwrot kosztów ponoszonych przez mediatora, czy też jest jego dochodem, od którego należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 572. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/005/94/2004
  W związku z zatrudnieniem na zasadzie umowy o pracę obywatela Libanu na stałe zamieszkującego w Arabii Saudyjskiej, z obowiązkiem świadczenia pracy handlowca poza terytorium Polski (w Arabii Saudyjskiej) prosimy o udzielenie odpowiedzi czy pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fiyzycznych od wypłaty wynagrodzeń należnych w/w pracownikowi dokonuje się potrącenia 1/12 kwoty wolnej od podatku oraz kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 573. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-39/04
  Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zasad stosowania kosztów uzyskania przychodu po ustaniu zatrudnienia w następujących przypadkach: - Czy należy stosować koszty uzyskania przychodu z wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego po ustaniu zatrudnienia?- Czy koszty uzyskania przychodu powinny być stosowane przy wypłacie ekwiwalentu za urlop po ustaniu zatrudnienia?- Czy koszty uzyskania przychodu powinny być stosowane przy wypłatach z funduszu socjalnego np. świadczenie urlopowe nauczyciela po ustaniu zatrudnienia ?
 574. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-48/04
  Czy składki płacone obligatoryjnie przez spółkę na PFRON mogą być odliczone w deklaracji PIT-4?
 575. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-77/2004
  Sposób opodatkowania nagród pieniężnych uzyskanych za udział w turnieju tenisowym jak również w jakiej wysokości pobrać podatek od wypłacanych kwot za uczestnictwo w turnieju.
 576. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/146/04/GH
  Pytanie Uczelni dotyczy kwestii, czy finansowanie przewodu habilitacyjnego byłego pracownika stanowi w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód podlegający opodatkowaniu (czy jest to przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 updof), i czy w związku z tym należy wykazać wartość tego świadczenia w informacji PIT-8C, na podstawie art. 42 a updof.
 577. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/28/04/AW
  Czy gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej powinno pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat dla rolników kwoty zwrotu kosztów poniesionych w związku ze zbieraniem przez rolników danych rachunkowych dla potrzeb polskiego FADN, jeśli z rolnikiem nie wiąże jednostki żadna umowa cywilnoprawna i czy należy sporządzić PIT-8C?
 578. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E005-1-157/04
  w sprawie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonywanych usług weterynaryjnych dotyczących szczepień ochronnych.
 579. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-45/04
  Jak należy opodatkować przychody z tytułu umowy zlecenia zawartej z firmą zagraniczną z siedzibą w Niemczech przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce?
 580. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/4/2004/MP
  Na jakiej podstawie prawnej mam potracać kwotę wolna od podatku z dochodu jaki przynosi mi wynajem lokali ? Jestem osobą zatrudnioną w ramach stosunku pracy i kwota wolna od podatku potrącana jest przez mojego pracodawcę z wynagrodzenia za pracę. Potrącenie kwoty wolnej od podatku dwukrotnie uważam za niezgodne z obowiązującymi przepisami.
 581. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDE-415-26/04
  Dotyczy wystawionych PIT-11A dla członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w ... pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
 582. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPŁ/423-60/MM/04
  Podatni pyta o wskazania organu podatkowego właściwego dla oddziału (centrali podlegającej pod zasięg działania wyspecjalizowanego urzędu skarbowego) do dokonywania rozliczeń w związku z wypłacanymi przez ten oddział wynagrodzeniami.
 583. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US PP-443/104/04
  Czy menedżer zatrudniony przez Spółkę X Sp. z o.o. na kontrakcie menedżerskim (prowadzący własną działalność gospodarczą), który wystawia faktury VAT za usługę zarządzania przedsiębiorstwem może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT z chwilą wejścia nowej ustawy o podatku od towarów i usług (zgodnie z rop. Min. Fin. Z dnia 27. 04. 2004r.)? Czy Spółka postępuje właściwie zaliczając kontrakty menedżerskie do działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i pobierając od wynagrodzenia podatek w wysokości 19% pomniejszony o koszty uzyskania przychodów przysługujące menedżerom?
 584. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPF/415/IP-27/2004/PP
  Pytanie płatnika dotyczy obowiązku naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od rekompensat za oddaną krew obejmujących cenę krwi, koszty posiłków regenaracyjnych, dojazdy, kompleksowe badania lekarskie itp. i sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!