Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-696/12-4/JK3
  Oświadczenie o zamiarze opodatkowania przychodu z najmu przez jednego z małżonków ryczałtem ewidencjonowanym, Wnioskodawczyni winna składać co roku.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-531/12/IG
  Czy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30 c ustawy (podatek liniowy), w sytuacji objęcia przez Niego stanowiska dyrektora ds. administracyjnych w szpitalu, w którym świadczy również usługi jako lekarz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-140/12-4/AG
  Czy przyjęta przez Wnioskodawczynię forma ryczałtu, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, w dalszym ciągu może być stosowana do prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej i czy jest to prawidłowa forma rozliczenia osiąganych przez Nią przychodów?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-140/12-5/AG
  Czy przyjęta przez Wnioskodawczynię forma ryczałtu, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, w dalszym ciągu może być stosowana do prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej i czy jest to prawidłowa forma rozliczenia osiąganych przez Nią przychodów?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-338/11-2/AG
  Czy brak we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej numeru PKD (52.29. C), pod którym wykonywana jest faktyczna działalność, wyłącza działalność Wnioskodawczyni z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-280/11-2/AG
  Czy w stosunku do uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług opisanych we wniosku przysługiwało Wnioskodawczyni i nadal przysługuje prawo do opodatkowania tych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-228/11-4/KSU
  Czy możliwe i aktualne jest zastosowanie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy wykonywaniu działalności gospodarczej w ramach PKWiU 52.29.C?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-534/11/ESZ
  Czy można rozliczać najem z obiektów będących własnością Wnioskodawcy i jego małżonki tylko On, posiadając upoważnienie żony?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-414/10-2/KŁ
  Czy Wnioskodawca właściwie wybrała formę i stawkę opodatkowania?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-415/10-2/KŁ
  Czy Wnioskodawca właściwie wybrała formę i stawkę opodatkowania?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-243/10-2/JB
  Stwierdzić należy, że źródłem przychodu, w stosunku do którego przez cały rok podatkowy obowiązuje raz wybrana forma opodatkowania jest najem, a nie każda zawarta umowa czy wynajmowana nieruchomość oddzielnie. Oznacza to, że wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, obowiązywać będzie w stosunku do przychodów osiągniętych z najmu wszystkich nieruchomości, do czasu zgłoszenia zmiany formy opodatkowania lub zaprzestania uzyskiwania przychodów. Zmiana formy opodatkowania może nastąpić dopiero od początku 2011 r. po złożeniu oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-189/10/MMa
  Jak opodatkować przychody z najmu mieszkania?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-759/09-2/MT
  Czy od 1 stycznia 2010 r. Wnioskodawczyni może przychód z najmu drugiego lokalu (spółdzielczego własnościowego) rozliczać w formie ryczałtu na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, natomiast przychód z najmu pierwszego mieszkania (odrębna własność) nadal rozliczać na zasadach ogólnych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-781/09/MW
  Czy wybór formy opodatkowania złożony przez wnioskodawczynię na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2008r. ma zastosowanie również w 2009r. zarówno do przychodów uzyskiwanych przez wnioskodawczynię jak i przez jej męża?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-264/09/AM
  Czy w związku z odpadnięciem przesłanki opodatkowania podatkiem tonażowym, jaką jest polska przynależność statku, przed upływem minimalnego okresu opodatkowania tym podatkiem wskazanego w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku tonażowym, podatnik traci uprawnienie do opodatkowania tym podatkiem z mocą wsteczną, tj. czy dochody opodatkowane przed dniem odpadnięcia tej przesłanki podatkiem tonażowym winny być opodatkowane na zasadach ogólnych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-182/09/BK
  Czy w roku 2009 zobowiązany jest prowadzić księgi rachunkowe, czy też podatkową księgę przychodów i rozchodów?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-183/08/MM
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym miał Pan prawo wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania podatkiem dochodowym dla nowo otwartej działalności gospodarczej w roku podatkowym 2008, po likwidacji w tym samym roku innej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-147/09/WRz
  Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej powinni opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych w tej samej formie (ryczałt ewidencjonowany)?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-186/09-2/TW
  Czy Wnioskodawca może w 2009 r. prowadzić działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jeżeli nie dokona sprzedaży części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów mechanicznych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-151/09-2/MT
  Od jakiej kwoty przychodów małżonek opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie opłacać ryczałt od najmu w wysokości 20 %, w sytuacji gdy współmałżonek opłaca podatek dochodowy od połowy przychodów z tego samego najmu na zasadach ogólnych?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-198/09-5/AG
  1. Jaką datę rozpoczęcia działalności należy przyjąć w zaistniałym stanie faktycznym jako właściwą do zarejestrowania się w Urzędzie Skarbowym jako osoba fizyczna prowadząca działalność: - 2 stycznia 2002 r., która jest wpisana we wpisie do ewidencji, - 1 lutego 2008 r., czyli datę zmian we wpisie do ewidencji i faktycznego podjęcia czynności związanych z prowadzeniem działalności, - 12 lutego 2008 r., czyli datę pierwszego przychodu? 2. Czy w zaistniałym stanie faktycznym, kiedy od 2002 do 2007 roku Wnioskodawca nie podjął czynności, nie złożył oświadczenia o wyborze formy opodatkowania oraz NIP I powinien rozliczyć się za te lata w formie podatku zryczałtowanego a w konsekwencji niezłożeni w terminie do 20 stycznia 2008 r. oświadczenia o wyborze podatku według stawki 19% na 2008 rok powinien rozliczyć się za 2008 rok w formie ryczałtu, czy jednak złożyć rozliczenie PIT-36L do 30 kwietnia 2009 r.?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-198/09-4/AG
  1. Jaką datę rozpoczęcia działalności należy przyjąć w zaistniałym stanie faktycznym jako właściwą do zarejestrowania się w Urzędzie Skarbowym jako osoba fizyczna prowadząca działalność: - 2 stycznia 2002 r., która jest wpisana we wpisie do ewidencji, - 1 lutego 2008 r., czyli datę zmian we wpisie do ewidencji i faktycznego podjęcia czynności związanych z prowadzeniem działalności, - 12 lutego 2008 r., czyli datę pierwszego przychodu? 2. Czy w zaistniałym stanie faktycznym, kiedy od 2002 do 2007 roku Wnioskodawca nie podjął czynności, nie złożył oświadczenia o wyborze formy opodatkowania oraz NIP I powinien rozliczyć się za te lata w formie podatku zryczałtowanego a w konsekwencji niezłożeni w terminie do 20 stycznia 2008 r. oświadczenia o wyborze podatku według stawki 19% na 2008 rok powinien rozliczyć się za 2008 rok w formie ryczałtu, czy jednak złożyć rozliczenie PIT-36L do 30 kwietnia 2009 r.?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-811/08/MM
  Czy rozpoczynając działalność gospodarczą w roku 2008 ponownie, podatnik ma prawo do wyboru formy opodatkowania i wyboru formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-15/09-2/AG
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z możliwości rozliczenia podatku dochodowego w stawce 19%, jeżeli ma podpisaną umowę o pracę z jednym z odbiorców swoich usług?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-739/08/WM
  Czy podatnik - spadkobierca kontynuujący działalność po ojcu, prowadzący wcześniej działalność gospodarczą na karcie podatkowej, może przejąć po ojcu jego formę opodatkowania - podatkiem liniowym?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-14/08-6/RK
  W sytuacji gdy umowę najmu lokali stanowiących wspólność małżeńską podpisał jeden z małżonków tj. żona Wnioskodawcy, wówczas Wnioskodawca z tego tytułu nie wykazuje obrotu w składanych przez siebie deklaracjach VAT-7, bowiem to żona z tytułu prowadzonej działalności w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT osiąga obrót.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1156/08-2/JB
  skoro Wnioskodawczyni będzie uzyskiwała przychody ze sprzedaży części i akcesorii do pojazdów mechanicznych oraz będzie uzyskiwała przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz kancelarii prawnej w celu odpłatnego zawierania umów w imieniu tej kancelarii, nie może dokonać wyboru sposobu opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1066/08-2/EC
  Obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie dają możliwości, aby podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych mogli dla siebie wybrać odmienne zasady opodatkowania. Z uwagi na fakt, iż w stanie faktycznym opisanym we wniosku, spółka cywilna w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 zadeklarowała opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych, co jest jednoznaczne z prowadzeniem przez spółkę cywilną podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w związku z tym, iż jeden ze wspólników spółki cywilnej w terminie wynikającym z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie złożył naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy to wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W powyższej sytuacji złożone przez jednego ze wspólników spółki cywilnej oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie wywołuje żadnych skutków prawnych
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-465/08/WRz (KAN-5772/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. A. przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 6 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia terminu do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przychodów z najmu -jest nieprawidłowe.W dniu 6 czerwca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ...
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-386/08/TK (KAN-4732/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D. przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 8 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zachowania prawa do opodatkowania tzw. podatkiem liniowym, przychodów uzyskiwanych przez wspólników spółki cywilnej z prowadzonej pozarol ...
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-379/08/WRz (KAN-4590/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.Ł, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 5 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu lokalu mieszkalnego uzyska ...
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-273/08-4/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 14 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania -jest nieprawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-161/08/AB
  Skutki podatkowe związane z objęciem w formie spadku udziałów w spółce jawnej.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-254/08/ASz
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoba złożyła oświadczenie o wspólnym rozliczeniu dochodów ze współmałżonkiem, powinna mieć odprowadzony podatek dochodowy według wyższej skali podatkowej do Urzędu Skarbowego?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-53/08-4/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2008 r. (data wpływu 16.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym przychodów komandytariusza -jest nieprawidłowe.W dniu 16.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-62/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.W dniu 18 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-50/08/NG
  Czy zapłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę u udziałowca Spółki, posiadające w momencie zapłaty odsetek 20% udziałów będą stanowiły koszt uzyskania przychodu spółki ?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-133/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-42/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. Z., przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie - 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania- jest prawidłowe.W dniu 28 grudnia 2007 r. Pan P. Z. złożył do Urzędu Skarbowego ...
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-270/07-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-269/07-2/AA
  Przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi. Planuje się przekształcić Spółkę z o.o. w spółkę jawną, której wspólnikami byliby dotychczasowy jedyny wspólnik Spółki z o.o. oraz jego małżonka. Małżonkowie posiadają wspólność majątkową. W momencie przekształcenia majątek Spółki z o.o. stanie się majątkiem spółki jawnej, która będzie prowadziła działalność tożsamą co do rodzaju i rozmiarów.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-129/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 roku (data wpływu 29 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku tonażowego w zakresie możliwości korzystania przez Spółkę z opodatkowania podatkiem tonażowym -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 roku zos ...
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-75/07/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Ć. przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skutecznego złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym przez wspólnik ...
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-93/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20.08.2007 r. (data wpływu 23.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest prawidłowe.W dniu 23.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-64/07
  Czy podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej, może pozostać na takiej samej formie opodatkowania jak w latach poprzednich w sytuacji, gdy do spółki cywilnej przystąpiła wspólniczka, która nie wybrała zryczałtowanej formy opodatkowania przed uzyskaniem pierwszego przychodu?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/100/2007
  - Czy w roku 2004, 2005, 2006 i 2007 z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych (symbol PKWiU - 01.41.12) mogłem i mogę opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?- Czy wykonywany przeze mnie rodzaj działalności gospodarczej może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z uwagi na fakt wejścia w życie z dniem 1 maja 2004r. rozporządzenia Rady ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)- Dz. U. z 2004r. Nr 89, poz. 844 ze zm. ?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415-33/07/i-41/EW
  Czy podatnik będzie mógł wybrać, zgodnie z art. 9a ust. 2 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanie dochodów uzyskanych w spółce według stawki 19%.
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/175/Z/K/07
  Czy w roku 2007 może rozliczać sie na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/07
  Czy składając w dniu 12 stycznia 2007r. oświadczenie o wyborze liniowej formy opodatkowania w postaci podatku liniowego 19% może w roku 2007 korzystać z tej formy opodatkowania podatkiem dochodowym?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-12/07
  Czy w latach 2006 i 2007 mogłem stosować opodatkowanie w formie liniowej (19%) do dochodu uzyskiwanego z indywidualnej działalności gospodarczej oraz z tytułu prawa do udziału w zysku spółki nie mającej osobowości prawnej?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/42/2007
  Proszę o wyjaśnienie i podanie podstawy prawnej, dlaczego przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania w roku 2005 i 2006 usług przewozowych wyłącznie na rzecz jednego podmiotu gospodarczego, tj. Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w ....... nie podlegały opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ?
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-6/07/INTERPRETACJA
  Czy w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisku pracownika administracyjnego, prowadząc działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu baru gastronomicznego mogę korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych według stawki 19%?
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/2007
  Wyjaśnienie kwestii w jaki sposób powinny być opodatkowane transakcje zawierane przez podmioty gospodarcze (spółki cywilne), w których wspólnikami są te same osoby (między innymi Pan). Oba podmioty są podatnikami podatku liniowego, zamierzają zawrzeć pomiędzy sobą umowę za wynajem lokalu, będącego własnością jednej ze spółek.
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-54/06
  Czy nie będzie kolidowała z prawem podatkowym zmiana formy opodatkowania przedmiotowej działalności z zasad ogólnych na zryczałtowany podatek dochodowy?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1140/DF1/415-20749/III/2007
  W sprawie wyboru formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych prowadzonej działalności gospodarczej.
 56. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 10/06
  Za niedopuszczalną wykładnię zmierzającą do wniosku, iż podatnicy, którzy zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, ponieważ nie podjęły działań określonych w tym przepisie, równocześnie, na podstawie art. 9 ust. 1 zd. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podlegają tej formie opodatkowania.
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-68/06/GW
  Jestem właścicielka wynajmowanego mieszkania, które z uwagi na moją niepełnoletność wynajmowane było przez matkę jako mojego opiekuna prawnego. W maju 2006 uzyskałam pełnoletność, a tym samym stałam się wynajmującym. Oświadczenie o zryczałtowanej formie opodatkowania złożyłam w dniu 1 sierpnia 2006 roku, wskazując jako datę uzyskania pierwszego przychodu - 1 września 2006 roku. Moje pytanie dotyczy opodatkowania uzyskanych przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym. W mojej opinii mam prawo do opodatkowania uzyskanych z w/w tytułu przychodów ryczałtem ewidencjonowanym, bowiem oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania złożone zostało w terminie.
 58. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/49/06/JC
  Czy złożenie oświadczenia o wyborze na 2006 rok opodatkowania liniowym podatkiem dochodowym przychodów z działalności gospodarczej nie pozbawia możliwości skorzystania z opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dziecko, jeżeli w roku podatkowym nie osiągnie się przychodu z tej działalności?
 59. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 37/06; II FSK 38/06
  Z dniem 1 stycznia 2003 r. wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niezależnie od reżimu podatkowego, któremu podlegały w 2002 r., zostały objęte regułą, zgodnie z którą opodatkowani zostali oni na zasadach ogólnych - wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że do dnia 20 stycznia 2003 r. Złożyli stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanego.
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-452/518/PL/06
  Czy będę mógł rozliczyć oba okresy działalności na jednym formularzu PIT-28 na koniec roku 2006?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CG/415/i-56/06/MŁ
  Czy na podstawie złożónego w 2005r. przez wnioskodawcę oświadczenia o formie opodatkowania można rozliczać dochody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19% w roku 2006 oraz w latach następnych?
 62. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/23/06
  dotyczy możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za cały 2006 r.
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-50-3/2006
  Kwestia opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu najmu lokalu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/85/2006
  - Czy dochody uzyskane przez małżonka, który prowadził w roku 2005 pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i jednocześnie osiągał dochody ze stosunku pracy, mogą być rozliczone we wspólnym zeznaniu rocznym, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 powyższej ustawy ?- Czy za prawidłowe, należy uznać: a. rozliczenie dochodów uzyskanych przez małżonka z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36L ? b. połączenie dochodów uzyskanych ze stosunku pracy z dochodami małżonka nie prowadzącego pozarolniczej działalności gospodarczej i wykazanie ich we wspólnym zeznaniu podatkowym PIT-37 ?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/205/2006/art.14a
  Zapytanie dotyczy możliwości wyboru formy opodatkowania na 2006r.
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/443-7/06
  Czy podatnik prowadzący wynajem garaży, może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu oraz nie płacić podatku VAT w sytuacji, gdy roczny przychód wynosi około 4.300zł? Czy całość przychodu z wynajmu nieruchomości, stanowiącej wspólność majątkową małżonków, może być opodatkowana przez jednego z nich?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415 -0059/06
  Czy przysługuje prawo rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO ?XV/415/PDOF-147/253/RF/06
  Czy jako wspólnik spółki jawnej Y z siedzibą w Z, od dnia 1 stycznia 2004 r., z uwagi na fakt złożenia oświadczenia dla organu podatkowego o treści określonej w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma Pan prawo od uzyskanego udziału w dochodach spółki jawnej opłacać podatek dochodowy wg stawki podatkowej w wysokości 19 %, określając jednocześnie jego wysokość oraz wysokość zaliczek w stosownych deklaracjach podatkowych i zeznaniu podatkowym ?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/10/06/GW
  Jestem lekarzem weterynarii i od roku 2000 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych. Nie prowadzę własnego zakładu weterynaryjnego, lecz świadczę usługi na rzecz innych przedsiębiorców na zasadzie umów o świadczenie usług. W latach 2000 - 2003 opłacałam podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg staki 3 %. Z uwagi na fakt, iż w dniu 31 stycznia 2004 roku wystawiłam pierwszy rachunek na rzecz innego przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami wchodzącej z dniem 1 stycznia 2004 roku w życie ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, utraciłam prawo do opodatkowania uzyskanych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym. Dlatego też uzyskane przeze mnie w latach 2004-2005 dochody z tytułu działalności gospodarczej opodatkowałam na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Moje pytanie dotyczy prawidłowości rozliczenia uzyskanych w latach 2004 - 2005 dochodów z działalności gospodarczej.
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/14/2006
  Czy można otrzymane od pracodawcy przychody, z tytułu wykonywania na jego rzecz, w ramach prowadzonej przez pracownika działalności gospodarczej, opodatkować na zasadach podatku liniowego (art. 30c), jeżeli zakres świadczonych przez pracownika usług w ramach w/w działalności jest inny niż czynności wykonywane w ramach umowy o pracę ?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-7/06
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wspólnikami Spółki Jawnej "A" są: - Pan X, - Pani Y, - Pani Z. Ponieważ Spółka Jawna za rok 2005 nie osiągnęła przychodów, które zgodnie z ustawą o rachunkowości obligują ją do prowadzenia ksiąg handlowych w roku 2006, w związku z powyższym dwóch wspólników złożyło w dniu 20.01.2006 r. do Urzędu Skarbowego pismo o przejściu na uproszczoną ewidencję, tj. podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy w związku z brakiem oświadczenia złożonego przez jednego ze wspólników Spółka Jawna może prowadzić w roku 2006 podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/5b/06/SS
  Posiadam dwa mieszkania, z których jedno jest już wynajmowane, a drugie - ma być dopiero wynajmowane. Dotychczasowe przychody z tytułu najmu opodatkowałam ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy uzyskane dochody z tytułu wynajmu tego drugiego mieszkania mogę opodatkować na zasadach ogólnych wg skali podatkowej?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-12/06
  Co należy zrobić by skutecznie dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiwm liniowym?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-10/06
  Czy uzyskiwanie w 2006 roku przychodów z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, będącego składnikiem majątku związanego z prowadzoną przez Panią pozarolniczą działalnością gospodarczą, (ujętego w ewidencji środków trwałych) - zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wraz z przychodami z działalności handlowej wyklucza możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rok 2006 ?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/06
  Czy w zeznaniu o wysokości dochodów uzyskanych w 2005 r. przysługuje prawo złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie z małżonką?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-1/06
  Podatnik pyta o sposób rozliczenia się za 2005r. i wybór formy opodatkowania na 2006r. w przypadku kiedy Naczelnik Urzędu Skarbowego określił decyzją zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznychza 2004r.- z uwagi na utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a zakres usług wykonywanych przez podatnika w roku 2005 i 2006 nie uległ zmianie.
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-3/III/2006
  Czy w związku z podjęciem w roku podatkowym 2005 r. samodzielnej działalności gospodarczej będę uprawniona na podstawie art. 9a w związku z art. 30C ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do skorzystania z opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006 r. 19% podatkiem liniowym?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/38/05
  Czy w roku 2005 mogę rozliczać się wg obowiązującej skali podatkowej, czy wg podatku liniowego ?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PDFD-406/51/2006
  1/ W jaki sposób i w jakim terminie należy prawidłowo zawiadomić urząd skarbowy o wyborze formy opodatkowania według 19% skali., 2/ Czy w przypadku, gdy w latach następujących po roku 2006, w którym podatnik dokona wyboru opodatkowania według 19% skali dalej będzie zamierzał stosować tę samą formę opodatkowania, należy ponownie zawiadamiać urząd skarbowy o wyborze formy opodatkowania,3/ Czy w przypadku zmiany formy opodatkowania z opodatkowania według skali na podatek liniowy od stycznia 2006r., będzie mógł odliczyć z dochodu osiągniętego za 2006 rok i lata następne, stratę z działalności gospodarczej, powstałą w latach poprzednich, kiedy rozliczał się na zasadach ogólnych ?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2CG/415/i-64/05/MŁ
  Czy podatnik może skorzystać z liniowej formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej skoro pierwszy przychód z tej działalności został osiągnięty przez spółkę komandytową po złożeniu oświadczenia o wyborzez formy opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/333/DJW/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w dniu 1 października 2004 roku zawarł Pan z wyższą uczelnią umowę wynajmu mieszkania. Jako formę opodatkowania wybrał Pan ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Złożył Pan w Urzędzie oświadczenie o wyborze jako formy opodatkowania ryczałtu. Jednak oświadczenie zaginęło. Nie posiada Pan kserokopii złożonego oświadczenia. Zadaje Pan pytanie czy pomimo zaistniałej sytuacji / braku złożonego dokumentu w Urzędzie oraz braku kserokopii/ można uznać za prawidłowe rozliczenie roczne dokonane na formularzu PIT -28.Stoi Pan na stanowisku, iż prawidłowe jest rozliczenie roczne na druku PIT - 28.
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/415/DD1/16/05
  Czy w roku 2006 mogę być opodatkowana podatkiem dochodowym wg 19 % stawki liniowej w przypadku gdy stosunek pracy rozwiązany zostanie z dniem 30.11.2005 r, a od dnia 01.12.2005 r. będę prowadzić Kancelarię Radcy Prawnego i świadczyć pomoc prawną podmiotom gospodarczym oraz usługi na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywające się jednak z czynnościami, które wykonywałam w ramach stosunku pracy.
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-96/05 PBB1/423-1017/05
  Czy jako prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatniczka rozpoczynając w trakcie 2005 roku działalność jako wspólnik nowo utworzonej spółki cywilnej, może dochody uzyskane z działalności tej spółki opodatkować na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów i skorzystać z wyboru podatku liniowego zgodnie z art. 30c?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415/13/05
  Czy działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku podatkowym 2005 może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-73/05/EC
  Czy jeżeli korekta zeznania dokonana została w marcu, Spółka jest zobowiązana do uwzględnienia zmian spowodowanych dokonaną korektą już przy wpłacie zaliczki, której termin płatności upływa w dniu 20 kwietnia.
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/17/2005
  Na jakiej formie opodatkowania w 2005 roku, po wznowieniu działalności gospodarczej powinien być podatnik, który rejestrując działalność w 1999 roku i zawieszając jej prowadzenie wybrał opodatkowanie na zasadach ogólnych?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/78/PDI/4115-21/2005
  Czy osoba fizyczna wynajmująca lokale poza działalnością gospodarczą może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i płacić z tego tytułu podatek zryczałtowany ?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF1_415-3_05-1
  Czy prawidłowym jest opłacanie ryczałtu od przychodów z najmu przez jednego z małżonków po jego pisemnym oświadczeniu o opodatkowaniu w całości przychodów z najmu?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/258/Z/K/05
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuję usługi kierowcy na rzecz byłego pracodawcy powierzonymi środkami transportu (tj. pojazdami o ładowności powyżej 2 ton). Rozliczam się na zasadach ogólnych, czy od 01.01.2006r. mogę zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i ile wynosiłby ryczałt z tyt. wykonywanych usług?
 90. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-25/05
  Czy jako osoba fizyczna - właściciel Zakładu Usługowo-Handlowego, dokonująca sprzedaży towarów (materiałów) spawalniczych na rzecz "X" Sp. z o.o., w której jest zatrudniony jako Prezes Zarządu, może skorzystać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według liniowej 19% stawki podatku ?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-105/05/MP/1
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy ma prawo potraktować złożone w dniu 20 stycznia 2004r. oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na podstawie art. 30c updof jako nieskuteczne i czy ma prawo opodatkować przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej od połowy 2004 roku na zasadach ogólnych ?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/54/33/05
  w jaki sposób należy dokonywać rozliczenia podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych za wynajmowane garaże?
 93. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0018/05
  Czy istnieją możliwości wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym w 2005r. Zdaniem podatnika, bez znaczenia jest fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w kwietniu 2003r. skoro pierwszy przychód/dochód z tej działalności został osiągnięty dopiero w styczniu 2005r. i w tym też dniu podatnik złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/22/2005
  Czy małoletnie dziecko uzyskujące dochody z najmu, od których podatek odprowadzają rodzice, może po uzyskaniu pełnoletności wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania tych przychodów ?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSBI-2/415/12/05
  Czy przychody z tytułu ustanowienia użytkowania gruntów mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w sytuacji, gdy pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania tych przychodów złożone zostanie po upływie terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-31/15/2005
  oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/20/PDI/4115-6/2005
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z opodatkowania według liniowej 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/7/3/05
  Czy oświadczenie złożone w dniu 27 stycznia 2005r. o rezygnacji z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w sytuacji, gdy w roku 2004 uzyskiwane przychody z najmu opodatkowane były w sposób zryczałtowany ma moc prawną?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/11/05
  Czy fakt, że jeden ze wspólników spółki cywilnej, który nie złożył oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania na zasadach określonych w przepisie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje utratę przez pozostałych wspólników prawa do rozliczania się według reżimu zakreślonego przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o 19-procentowej liniowej stawce podatku dochodowego (art. 30c ww. ustawy)?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/443/PDOF/169/81/AŁ/05
  Czy oświadczenie złożone 20 stycznia 2004r o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiąganych z najmu osobistego nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą jest skuteczne do rozliczania zryczaltowanym podatkiem dochodowym od przychodow osiąganych w 2005 roku?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.415/13/65/05
  Czy w roku podatkowym 2005 mogę korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku gdy w 2004 roku niezasadnie korzystałem z opodatkowania w tej formie, jednakże nie wiedziałem wcześniej o tym i taką informację powziąłem dopiero w 2005 roku, tj. w dniu kiedy otrzymałem postanowienie o wszczęciu postepowania podatkowego w sprawie określenia wysokości odsetek od należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2004 roku. Mając na uwadze zasadę kontynuacji wybranej formy opodatkowania nie składałem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na 2005 rok i nadal korzystam z tej formy opodatkowania. Czy postąpiłem prawidłowo? Nadmieniam, że prowadzę dzialalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie wykonywania usług weterynaryjnych.
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-89/56/05/PK
  Pytanie dotyczy sposobu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborzez przez podanika uproszczeonej formy wpłacania zaliczek.
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-03/05
  Czy podatnik prawidłowo stosuje do przychodów osiąganych z tytułu najmu obiektu magazynowego stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/21/05
  Czy mogę korzystać z opodatkowania według liniowej 19-procentowej stawki podatku dochodowego, w sytuacji, gdy w maju 2004 r. rozpocząłem działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii, pierwszą umowę na wykonanie usług podpisałem w dniu 13 maja 2004 r. , działalność zgłosiłem w brytyjskim urzędzie podatkowym w dniu 6 lipca 2004 r., a oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej przesłałem do urzędu skarbowego w Polsce w dniu 28 czerwca 2004 r., tj. przed uzyskaniem pierwszego przychodu, które nastąpiło 30 czerwca 2004 r.
 105. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/5/2005
  Czy przychody uzyskane w 2005 roku z tytułu najmu mieszkania, które nie jest składnikiem działalności gospodarczej i nie będzie wynajmowane do działalności gospodarczej, stanowić będą inne niż działalność gospodarcza źródło przychodu, które może być opodatkowane na zasadach ogólnych bądź w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D1/417/1/05
  Czy podatnik może wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, jeżeli sprzedaje swoje wyroby firmie, w której jest zatrudniony?
 107. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/1157/04
  Czy w trakcie roku podatkowego (w październiku) podatnik może zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne - bez poszerzania prowadzonej działalności o usługi, które wykluczą go z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/58/2004
  Czy osoba fizyczna rozpoczynając działalność gospodarczą - transport samochodowy towarowy do 2 ton ładowności ma prawo do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przy założeniu, że nie przekroczy określonego przepisami progu przychodu ? Od wyrejestrowania poprzedniej działalności nie minęły 3 lata.
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/56/06
  Czy podatnik, który w danym roku podatkowym wybrał formę opodatkowania podatkiem liniowym może po jego zakończeniu powrócić do formy opodatkowania według skali podatkowej ?
 110. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/i15/1138/281/04
  Czy istnieje obowiązek pisemnego zawiadamiania organu podatkowego na nowy rok o kontynuacji formy opodatkowania w ramach htórej opodatkowana była działalność w roku poprzednim ?
 111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-415-23-2004
  Podatnik pyta czy jest możliwe dokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2005r. na zasadach wynikających z art. 44 ust. 6b w powiązaniu z ust. 6h oraz 6i ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 112. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FA 005A-442/EU/04
  Czy przysługuje mi prawo do wyboru sposobu opodatkowania dochodów z wykonywania wolnego zawodu radcy prawnego w formie jednoosobowej kancelarii radcy prawnego na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej z moim byłym pracodawcą?
 113. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-2/415/27/04
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie związanym z ochroną ludzkiego zdrowia (symbol PKWiU 85.1), który przed zmianą ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym rozliczał się w formie ryczałtu ewidencjonowanego po zmianie ww. przepisów, musi złożyć pisemne oświadczenie, aby rozliczać się na zasadach ogólnych (PIT-5) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ?
 114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/32/2004
  W 2004 r. zlikwidowałem działalność gospodarczą prowadzoną na własne imię i nazwisko. Działalność opodatkowana była na zasadach ogólnych - podatkowa księga przychodów i rozchodów. W tym samym roku zamierzam ponownie rozpocząć działalność gospodarczą, w tym samym zakresie. Czy jako formę opodatkowania mogę wybrać ryczałt ewidencjonowany ?
 115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/ES/415-14/04
  1) Czy możliwa jest zmiana formy opodatkowania prowadzonej w trakcie roku podatkowego działalności gospodarczej? 2) Czy działalność gospodarcza w zakresie usług instalacyjnych ogólnobudowlanych, projektowania i nadzoru w budownictwie, prace kontrolno-pomiarowe oraz działalność w zakresie handlu artykułami przemysłowymi pochodzenia krajowego i zagranicznego może być opodatkowana w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego? 3) Jakie przepisy regulują wybór formy opodatkowania? 4) Dlaczego w sytuacji gdy podatnik prowadzący w 2003 r. działalność gospodarczą rozliczył się za ten rok wspólnie z małżonką, organ podatkowy nie wydał zaświadczenia o uzyskanych dochodach i należnym podatku dochodowym dotyczącego tylko prowadzonej przez męża działalności gospodarczej?
 116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-413/126/2004
  Czy można zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na zryczałtowany podatek dochodowy, według stawki 8,5% z tytułu przychodów osiąganych z tytułu umowy dzierżawy lokalu użytkowego?
 117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/18/2004
  Czy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym mogę po likwidacji w roku podatkowym 2004 działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych ponownie rozpocząć w tymże roku działalność działalność w tym samym lub podobnym zakresie i wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, jeżeli nie zachodzą przesłanki określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym? Uważam w tej sytuacji, że mam prawo do wyboru dla noworozpoczętej w roku podatkowym działalności opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDG-415/54/2004
  W jaki sposób w razie przystapienia do spółki jawnej można skorzystać z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym ?
 119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-35/III/2004
  Posiadam wpis do ewidencji działalności gospodarczej w którym wskazałem rozpoczęcie działalności gospodarczej w dniu 09.07.2004 r. Nowa Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa , że dane zawarte we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uznawane są za wiążące więc rozpoczęcie mojej działalności gospodarczej datowane miałoby być na 09.07.2004 r. i w tym terminie powinienem złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, bez względu czy uzyskałem już pierwszy przychód, czy nie. We wrześniu złożyłem w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychJednak do końca października nie uzyskam pierwszego przychodu. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pozwala mi złożyć takie oświadczenie do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej , nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Czy złożone przeze mnie oświadczenie o wyborze formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przed uzyskaniem pierwszego przychodu będzie ważne i nie będzie stało w sprzeczności z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej?
 120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DG-III-415-23/04
  Dotyczy miejsca opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu najmu nieruchomości położonej na terenie Polski z ewentualnym wskazaniem właściwego Urzędu Skarbowego - Pani zdaniem, zobowiązana jest do płacenia podatku dochodowego na terenie Austrii, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z osiąganiem dochodu z tytułu najmu oraz formy dokonywania rozliczenia dochodu uzyskiwanego z tytułu najmu nieruchomości.
 121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI 415/22/04/ZJ
  W świetle obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2003 roku podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej są zasady ogólne. Podatnik, który osiąga przychody podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym do wyboru tej formy winien zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku złożyć, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Oświadczenie to podatnik składa do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomia ...
 122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.31/DG/412/41/249/2004/WK
  Czy podatnik może skorzystać z liniowej formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli działalność rozpoczął przed złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, ale pierwszy przychód uzyskał następnego dnia po złożeniu w/w oświadczenia?
 123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/25/2004
  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, opodatkowaną wg skali podatkowej, którą mam zamiar wyrejestrować. Za jakiś czas - jeszcze w 2004 r. - chcę ponownie rozpocząć działalność gospdoarczą w tym samym zakresie. Czy jako formę opodatkowania nowo zarejestrowanej działalności mogę wybrać ryczałt ewidencjonowany?
 124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/413/51/04/BB
  1/ czy w przypadku wyboru opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19%, podatnik ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego ?; 2/ czy w przypadku wyboru podatku liniowego 19% podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku ulgi z tytułu szkolenia ucznia, nabytej w latach poprzednich?
 125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/87/2004
  Czy należy powiadamiać urząd skarbowy o przerwach w prowadzonej działalności gospodarczej, tj. o zawieszeniu i wznowieniu działalności ?
 126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-89/95/04
  Czy w trakcie roku podatkowego przysługuje prawo do wyboru opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym w wysokości 19%?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!