Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


osoby fizyczne

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-691/12-2/GJ
  Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, stanowiącej substytut świadczenia pieniężnego, może powodować u Wnioskodawcy (Spółki) powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-718/11-4/PS
  Czy pobierane przez Wnioskodawcę opłaty od klientów i przekazywane następnie Kontrahentowi podlegają, zgodnie z art. 13 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 3 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, opodatkowaniu podatkiem u źródła jako należności licencyjne?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1082/12-2/EC
  Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-779/12-3/RR
  Wniesienie do spółki otrzymanego w drodze darowizny udziału w przedsiębiorstwie w zamian za udziały tej spółki nie podlega uregulowaniom ustawy VAT, gdyż stanowi on korzystanie z prawa dysponowania prywatną własnością osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1056/12-2/ES
  Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów taką część stanowiących koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, znajdujących się w ewidencji Spółki, która odpowiada udziałowi Wnioskodawcy w zysku Spółki ustalonemu zgodnie z postanowieniami umowy Spółki?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1057/12-2/ES
  Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w Spółce należy określić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przewidzianego dla Wnioskodawcy w umowie Spółki, niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników do Spółki?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1055/12-2/ES
  Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w Spółce należy określić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki przewidzianego dla Wnioskodawcy w umowie Spółki, niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników do Spółki?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1078/12-2/EC
  Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1082/12-2/EC
  Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1075/12-2/EC
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-719/12-2/JN
  Brak obowiązku złożenia "spisu z natury" w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz brak obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT z tego tytułu.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-945/12-2/ES
  Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować. Wobec tego stanowisko wnioskodawcy, z którego wynika, że akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy ze środków własnych z kapitału zapasowego dochodzi do podwyższenia wartości nominalnej posiadanych akcji należy uznać za prawidłowe. W pozostałej części dotyczącej przypadku przekazania środków własnych z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy, gdy dochodzi do emisji nowych akcji, stanowisko wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-952/12-2/ES
  Należy zauważyć, iż wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków własnych na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-953/12-2/EC
  Czy Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1010/12-2/JB
  należy, iż wartość początkową nieruchomości gruntowych nabytych w drodze darowizny Wnioskodawca powinien ustalić w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozpatrywanym przypadku będzie to wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-492/12-2/MAP
  Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej z dniem 31 sierpnia 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-970/12-2/KS
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład w Konwencji między Rzeczypospolitą Polską, a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110 poz. 527) (dalej "Umowa")?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-923/12-2/JB
  uwzględniając szczególny charakter akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz fakt, że uzyskuje on przychód w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w ustalonym dniu dywidendy, dla celów obliczenia podstawy opodatkowania, przychodu tego (w wysokości otrzymanej dywidendy) nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania, z uwagi na to, iż jak wskazano powyżej wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą spółki zostały już uwzględnione, przy obliczaniu dzielonego zysku spółki komandytowo-akcyjnej.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1244/12-2/IF
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowe wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę nie stanowią po stronie zleceniobiorcy oraz po stronie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przychodu z innych źródeł, stanowią dla nich przychód z działalności gospodarczej, zatem Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C dla tych podmiotów.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-911/12-4/KS
  Od momentu przeniesienia ośrodka interesów życiowych za granicę, tzn. od stycznia 2012 r., o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny, również za kolejne lata podatkowe Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Oznacza to, że w Polsce od stycznia 2012 r. podlega opodatkowaniu z tytułu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej za pomocą położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu w rozumieniu art. 7 ust. 1 w związku z art. 5 umowy polsko-francuskiej.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1086/12-2/KS
  Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1083/12-2/KS
  Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności udziałów Spółki Cypryjskiej w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-635/12-4/KS
  Przedmiotowe przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię mającą miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii z tytułu przeniesienia praw autorskich w związku z wykonaniem prac graficznych i projektowych na rzecz kontrahenta z Polski, w ramach prowadzonej tam działalności gospodarczej nie będą podlegać w Polsce opodatkowaniu, o ile Wnioskodawczyni dostarczy certyfikat rezydencji brytyjskiej. W konsekwencji od uzyskanego przez Wnioskodawczynię przychodu z tytułu odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych, polski kontrahent nie będzie zobowiązany do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-641/12-6/KS
  stwierdzić należy, iż dobrowolne umorzenie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych akcji, spowoduje powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji. W przypadku uzyskania dochodu z tytułu zbycia na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej akcji powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej ze środków własnych, w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem,
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-813/12-2/AM
  mając na względzie powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Słowacji na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-813/12-3/AM
  mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz powołane przepisy prawne , należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-929/12/KG
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem warsztatów folklorystycznych.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/443-763b/12/AK
  Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego, uzasadnione będzie przyjęcie przez wnioskodawcę za chwilę powstania przychodu (dochodu) ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej dnia podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku między wspólników spółki, a tym samym powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągniętego dochodu ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jedynie za miesiąc, w którym doszło do podjęcia ww. uchwały?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-763a/12/AK
  Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego, uzasadnione będzie przyjęcie przez wnioskodawcę za chwilę powstania przychodu (dochodu) ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej dnia podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku między wspólników spółki, a tym samym powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągniętego dochodu ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jedynie za miesiąc, w którym doszło do podjęcia ww. uchwały?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/443-763b/12/AK
  Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego, uzasadnione będzie przyjęcie przez wnioskodawcę za chwilę powstania przychodu (dochodu) ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej dnia podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku między wspólników spółki, a tym samym powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągniętego dochodu ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jedynie za miesiąc, w którym doszło do podjęcia ww. uchwały?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-763a/12/AK
  Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego, uzasadnione będzie przyjęcie przez wnioskodawcę za chwilę powstania przychodu (dochodu) ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej dnia podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku między wspólników spółki, a tym samym powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągniętego dochodu ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jedynie za miesiąc, w którym doszło do podjęcia ww. uchwały?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-764a/12/AK
  Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego, uzasadnione będzie przyjęcie przez wnioskodawcę za chwilę powstania przychodu (dochodu) ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej dnia podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku między wspólników spółki, a tym samym powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągniętego dochodu ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jedynie za miesiąc, w którym doszło do podjęcia uchwały?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-764b/12/AK
  Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego, uzasadnione będzie przyjęcie przez wnioskodawcę za chwilę powstania przychodu (dochodu) ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza z tytułu udziału w zysku w spółce komandytowo-akcyjnej dnia podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku między wspólników spółki, a tym samym powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągniętego dochodu ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza jedynie za miesiąc, w którym doszło do podjęcia uchwały?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-774/12-2/KS
  1. Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją? 2. Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją? 3. Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski? 4. Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-769/12-2/KS
  w zakresie uznania za zakład prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej oraz sposobu opodatkowania uzyskanych dochodów
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-771/12-2/KS
  Mając na uwadze opis działalności, która będzie prowadzona przez Spółkę, czy Spółka stanowi dla Wnioskodawcy zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją?Czy dywidenda lub zaliczki na dywidendę otrzymane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej przynależą do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?Czy do dochodów uzyskiwanych przez zakład z tytułu wypłaty dywidendy lub zaliczek na dywidendę zastosowanie znajduje art. 24 ust 1 lit. a) Umowy ze Słowacją co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?Czy transfer środków z zysku Spółki mającej siedzibę na Słowacji do wspólników nie rodzi skutków w polskim podatku dochodowym?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-822/12-3/KS
  W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki nie będącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-820/12-3/KS
  W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-811/12-3/AM
  mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz powołane przepisy prawne , należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-820/12-3/KS
  W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-821/12-3/KS
  W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-822/12-3/KS
  W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki nie będącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-821/12-3/KS
  W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-820/12-2/KS
  Dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Słowacji na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-699/12-2/KS
  powyższe, dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej". Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-702/12-2/KS
  dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej". Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-701/12-2/KS
  .3 ust.1, art.27 ust.8, art.8 ust.1Istota interpretacji: Reasumując powyższe, dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej". Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-702/12-2/KS
  dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko — cypryjskiej". Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-580/12-2/PR
  Planowane przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie neutralne w zakresie podatku od towarów i usług.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-845/12-2/ES
  Czy odpowiednia część Wynagrodzenia wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia? Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednią część Wynagrodzenia Wspólnika, wynikającą z zasad podziału zysku w Spółce? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia Wspólnika?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-834/12-3/ES
  Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-845/12-2/ES
  Czy odpowiednia część Wynagrodzenia wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia? Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednią część Wynagrodzenia Wspólnika, wynikającą z zasad podziału zysku w Spółce? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia Wspólnika?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-719/12-2/KOM
  obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez podmiot zagraniczny
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-729/12-2/ES
  wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-724/12-2/ES
  Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditná spoločnosť mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-727/12-2/ES
  Czy aport udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w zagranicznej spółce kapitałowej do Spółki jako pokrycie jego wkładu niepieniężnego w Spółce jest neutralny z perspektywy podatku dochodowego w Polsce (tj. nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania)?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-569/12-4/MK
  W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem przez Wnioskodawcę i pozostałych udziałowców będących osobami fizycznymi wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce z o.o. do innej Spółki z o.o. skutkującego nabyciem 99,75% praw głosów w spółce, której udziały były przedmiotem aportu
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-668/12-2/KS
  Czy Spółka stanowi zakład w rozumieniu Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej, czyli niezależnie od wysokości osiąganych dochodów, wymiaru zatrudnienia oraz zakresu prowadzonej działalności (przedmiotu prowadzonej działalności) w ramach Spółki przez wspólników?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/372/KZU/2012/PK-1421
  określenie źródła przychodu i powstanie obowiązku podatkowego z tytułu dywidendy akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej, będącemu osobą fizyczną
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-564/12-2/KOM
  sposób skorygowania błędu w otrzymanej fakturze w nazwie i numerze NIP nabywcy
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-498/12-7/KOM
  obowiązek wystawiania faktury VAT marża przy sprzedaży samochodu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz obowiązek rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-604/12-4/MM
  obowiązku dokonywania korekt podatku naliczonego spoczywającego na podmiocie powstałym w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-527/12-4/ES
  przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursu będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Stan taki będzie istniał bez względu na to czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej (nagrody), uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas od wartości nagrody (wygranej) należy - stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy - pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/136/505/WCX/12/PT-640
  zasadność składania wniosku VAT-24 i wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia VAT-25 w sytuacji zakupu samochodu osobowego na terytorium państwa trzeciego
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-756/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-753/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-756/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-753/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-755/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-758/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-754/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-757/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-508/12-2/IR
  W związku z planowanym przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca nie będzie wykonywać czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem nie będzie obowiązany do naliczenia podatku VAT od przekształcanego majątku.Referencje
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-468/12/HD
  1. Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy niespokrewnionymi osobami fizycznymi, spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od Wnioskodawczyni zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek? 2. Jeżeli konieczne jest zapłacenie podatku, to jak się go rozlicza (kiedy, w jakiej wysokości, w jakim dokumencie)? Jak wówczas nalicza się oprocentowanie?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/323/KZU/2011/PK-1665
  skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-948/12-2/ES
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-130/12-2/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-553/07/12-5/S/ASi/KOM
  Czy sprzedaż działek wydzielonych z gruntów rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT pomimo, że sprzedaży dokonują osoby fizyczne z prywatnego majątku nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1232/08/12-4/S/ASi/KOM
  Skoro opis przedstawiony w sprawie przez Wnioskodawcę nie wskazuje na takie formy jego aktywności w zbywaniu posiadanych nieruchomości, które wykraczałyby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, to nie można go uznać za podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu art.15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-154/12-4/SP
  Skutki podatkowe wypłaty dywidendy osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Serbii.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-164/12-4/MK
  1. Czy w przypadku przyznania uczestnikom PPE opisanej w stanie faktycznym premii inwestycyjnej wystąpi po ich stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a TFI pełnić powinno w tym zakresie funkcję płatnika? 2. Czy uzyskane przez uczestnika PPE w formie premii inwestycyjnej środki będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej updof), a TFI pełnić powinno w tym zakresie funkcję płatnika? 3. Czy w przypadku, gdy Towarzystwo prowadzi PPI, a wpłaty do funduszu inwestycyjnego w związku z PPI dokonywane są przez pracodawcę działającego w formie spółki kapitałowej i w konsekwencji jednostki uczestnictwa w ramach realizacji PPI nabywane są na rachunek tego pracodawcy, z tytułu przyznania uczestnikowi premii inwestycyjnej na Towarzystwie będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki związane z ewentualnym opodatkowaniem premii inwestycyjnej, a w tym pełnienie funkcji płatnika? 4. Czy w przypadku, gdy Towarzystwo prowadzi PPI a wpłaty do funduszu inwestycyjnego w związku z PPI dokonywane są przez pracodawcę działającego w formie spółki kapitałowej w imieniu i na rzecz pracownika (pracowników) i w konsekwencji jednostki uczestnictwa w ramach realizacji PPI nabywane są na rachunek tego pracownika (pracowników) przyznana uczestnikowi premia inwestycyjna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a TFI będzie w tym zakresie pełnić funkcję płatnika? 5. Czy w przypadku nabycia, o którym mowa w Pytaniu 4, przez Towarzystwo w ramach wypłaty premii inwestycyjnej dodatkowych jednostek uczestnictwa wydatek ten stanowić będzie koszt uzyskania przychodu przy późniejszym ich umorzeniu?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-150/12-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości i gruntu opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1276/11-4/JO/AO
  Dot. zwolnienia od podatku od towarów i usług wniesienia aportu w postaci Działki I i Działki II w zamian za objęcie udziałów w spółce
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1418/11-2/KC
  W zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu statku morskiego osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1183/11/ŁCz
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności darowizny udziałów oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1182/11/ŁCz
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności darowizny udziałów oraz w zakresie zastosowania art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-911/11-5/RG
  Czy faktury VAT stanowiące podstawę odliczenia ww. VAT muszą być wystawiane na PU , czy wystarczające jest wystawienie faktury imiennie na Pana, bez wskazywania nazwy jego działalności gospodarczej ?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-882/11-2/IG
  sprzedaż przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej udziału w nieruchomości zabudowanej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż nie spełnia wymogów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-223/11-3/MD
  1.Czy w trakcie roku podatkowego 2012 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, polegającą na wynajmie lokali użytkowych, może po zakończeniu działalności w trakcie tegoż roku 2012 wybrać opodatkowanie dochodów z najmu tych lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr. 144, poz. 930 ze zm.) i stosować do tego źródła przychodu od miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tego odrębnego źródła przychodu (stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stawkę 8.5%? 2.Jeśli tak, to w jakim terminie po zakończeniu działalności gospodarczej w 2012 r. Wnioskodawca ma zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zamiar wyboru opodatkowania dochodów z najmu lokali użytkowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr 144, poz. 930 ze zm.) aby móc do tych przychodów zastosować w tymże 2012 roku, stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8,5%?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-223/11-2/MD
  1.Czy w trakcie roku podatkowego 2012 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, polegającą na wynajmie lokali użytkowych, może po zakończeniu działalności w trakcie tegoż roku 2012 wybrać opodatkowanie dochodów z najmu tych lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr. 144, poz. 930 ze zm.) i stosować do tego źródła przychodu od miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tego odrębnego źródła przychodu (stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stawkę 8.5%? 2.Jeśli tak, to w jakim terminie po zakończeniu działalności gospodarczej w 2012 r. Wnioskodawca ma zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zamiar wyboru opodatkowania dochodów z najmu lokali użytkowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr 144, poz. 930 ze zm.) aby móc do tych przychodów zastosować w tymże 2012 roku, stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8,5%?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-173/11-4/KSU
  Czy do przedmiotowej transakcji konieczne jest przygotowanie przez podatnika dokumentacji cen transferowych?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-230/11-2/MD
  Czy Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć podatek dochodowy od dochodów z najmu kamienicy, stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5%?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-208/11-2/MD
  Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje Wnioskodawcy prawo do skorzystania w stosunku do przychodów z najmu ze zryczałtowanej formy opodatkowania, określonej w art. 6 ust. 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1138/11-6/JK
  VAT-25 w sytuacji zakupu samochodu osobowego na terytorium państwa trzeciego
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-6/KSU
  Czy po zakończeniu działalności gospodarczej i kontynuowaniu najmu jako odrębnego źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowania go na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zasady ustalania wartości przychodu pozostaną takie same, tzn. przychodem miesięcznym będzie kwota 15.000 zł, a pobrana wcześniej w ramach działalności gospodarczej przedpłata pozostanie podatkowo obojętna?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-4/KSU
  1)Czy możliwe jest zakończenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i kontynuowanie najmu na podstawie dotychczasowej umowy jako tzw. "najmu prywatnego", tj. jako odrębnego źródła przychodów? 2)Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy skuteczny będzie wybór opodatkowania "najmu prywatnego" w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 3)Czy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni może dokonać jeszcze w tym roku i stosować do przychodów uzyskanych w 2011 r. w okresie po zakończeniu działalności gospodarczej, czy wybór ten możliwy będzie dopiero w 2012 r., a do końca roku przychody z "najmu prywatnego" opodatkowane powinny być na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-3/KSU
  1) Czy możliwe jest zakończenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i kontynuowanie najmu na podstawie dotychczasowej umowy jako tzw. "najmu prywatnego", tj. jako odrębnego źródła przychodów? 2) Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy skuteczny będzie wybór opodatkowania "najmu prywatnego" w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 3) Czy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni może dokonać jeszcze w tym roku i stosować do przychodów uzyskanych w 2011 r. w okresie po zakończeniu działalności gospodarczej, czy wybór ten możliwy będzie dopiero w 2012 r., a do końca roku przychody z "najmu prywatnego" opodatkowane powinny być na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-519/11-2/IR
  W związku z planowanym przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca nie będzie wykonywać czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem nie będzie obowiązany do naliczenia podatku VAT od towarów własnej produkcji oraz towarów nabytych przez Zainteresowanego przed dokonaniem przekształcenia, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będą w posiadaniu Wnioskodawcy na dzień dokonania przedmiotowego przekształcenia.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-881/11/ŁCz
  obowiązki płatnika z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz spółki komandytowej
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1425/11-2/PR
  prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-50/11-4/KSU
  Jeżeli środki finansowe z zaciągniętych pożyczek zostały wydatkowane na zakup zakładu produkcyjnego wykorzystywanego w pozarolniczej działalności gospodarczej i pozostają w związku z uzyskiwanymi z tego źródła przychodami, a faktycznie zapłacone odsetki od pożyczek nie zwiększają kosztów inwestycji, to odsetki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje fakt, iż uzyskane pożyczki Wnioskodawca otrzymał jako osoba fizyczna a nie podmiot gospodarczy.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-432/11-2/JS
  Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego osobie fizycznej posiadającej gospodarstwo rolne
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-508/11-2/ES
  Sposób opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-590/11-2/AP
  Czy zbycie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółkach zależnych w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-374/11-2/EC
  Skutki podatkowe umorzenia pożyczek i odsetek od pożyczek powstałych po stronie pożyczkodawcy.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-412/11-2/EC
  Opodatkowanie przychodu z tytułu nie naliczonych odsetek, tj. od pożyczki nieoprocentowanej udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-103/11-2/DS
  1. Czy odsetki zapłacone zagranicznej osobie fizycznej przy spłacie pożyczki do wysokości kwoty naliczonych odsetek, o którą została zwiększona wartość początkowa środków trwałych w momencie oddania ich do używania, będą stanowić koszt uzyskania przychodów? 2. Czy odsetki zapłacone zagranicznej osobie fizycznej przy spłacie pożyczki naliczone za okres od dnia następującego po dniu oddania do używania środków trwałych do dnia, w którym osoba ta nabyła udziały w Spółce, będą stanowić w całości koszt uzyskania przychodów? 3. Czy odsetki zapłacone zagranicznej osobie fizycznej przy spłacie pożyczki naliczone za okres od dnia następującego po dniu, w którym osoba ta nabyła udziały w Spółce do dnia ich zapłaty, będą stanowić w całości koszt uzyskania przychodów? 4. Czy po udzieleniu pożyczki zmiana statusu pożyczkodawcy (zagranicznej osoby fizycznej), poprzez nabycie udziałów Spółki (pożyczkobiorcy), skutkuje koniecznością wyodrębnienia przez Spółkę w odpisach amortyzacyjnych części niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów, w odniesieniu do odpowiedniej wartości początkowej środka trwałego, na którą składały się odsetki naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-138/11-4/JK
  Skutki podatkowe otrzymania kwoty zasądzonej wyrokiem.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-170/11-6/SP
  Obowiązek podatkowy w Polsce
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-188/11-2/EC
  Czy w przypadku udzielania nieoprocentowanych pożyczek spółkom jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Wnioskodawca będzie musiał uznać za przychód, tytułem nieodpłatnego świadczenia, nienaliczone odsetki od udzielonych spółkom przez Wnioskodawcę pożyczek, w części, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach spółek? Pytanie dotyczy Wnioskodawcy jako wspólnika spółek (czyli pożyczkobiorcy w części, w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zyskach i stratach spółek), a nie jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-153/11-4/ES
  Możliwość opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki komandytowej podatkiem liniowym.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-132/11-4/SP
  Należy stwierdzić, iż w wyniku sprzedaży samochodu, o którym mowa we wniosku, przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia – wygranej w konkursie, u Wnioskodawcy nie wystąpił dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że cena uzyskana ze sprzedaży nie odbiega od wartości rynkowej. W wyniku ww. transakcji u Wnioskodawca wystąpiła strata ze sprzedaży, zatem nie ciąży na Nim obowiązek uiszczenia podatku z tego tytułu.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-177/11/HSt
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, zgodnie z którym jest on uprawniony do wyboru sposobu opodatkowania swoich przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-189/11/HSt
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, zgodnie z którym jest on uprawniony do wyboru sposobu opodatkowania swoich przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-190/11-2/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-178/11-2/ISz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem nieruchomości niezabudowanych.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-969/10-4/MG
  w zakresie skutków podatkowych nabycia na preferencyjnych warunkach w wykonaniu umowy opcji kupna akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej zawartej pomiędzy osobami fizycznymi.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-986/10-4/MG
  w zakresie skutków podatkowych nabycia na preferencyjnych warunkach w wykonaniu umowy opcji kupna akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej zawartej pomiędzy osobami fizycznymi.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1268/10/ŁCz
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji, kwota czynszu czy cała kwota po dodaniu kwoty czynszu i kosztów utrzymania lokalu tzw. mediów?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1165/10/TS
  Określenie nazwy sprzedawcy na fakturze VAT.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-930/10-4/MG
  w zakresie skutków podatkowych nabycia na preferencyjnych warunkach w wykonaniu umowy opcji kupna akcji w kapitale zakładowym spółka akcyjnej zawartej pomiędzy osobami fizycznymi
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1001/10-2/EC
  Czy z tytułu udzielenia nieoprocentowanych pożyczek przez spółkę Wnioskodawcy, jako osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Wnioskodawca osiągnął lub osiągnie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tytułem nieodpłatnego świadczenia? Pytanie dotyczy Wnioskodawcy zarówno jako pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1002/10-2/EC
  Czy z tytułu udzielenia nieoprocentowanych pożyczek przez spółkę Wnioskodawcy, jako osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Wnioskodawca osiągnął lub osiągnie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tytułem nieodpłatnego świadczenia? Pytanie dotyczy Wnioskodawcy zarówno jako pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1102/10-7/SM
  Treść wystawianych faktu VAT (dokumentujących sprzedaż oleju opałowego) na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (posługujących się nazwą firmy nie zawierającą nazwiska i imienia tej osoby)
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1770/10-3/AD
  Czy Spółka jest obowiązana do ewidencjonowania obrotu z tytułu usług telekomunikacyjnych na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1102/10-4/SM
  treść oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego składanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1066/10-4/SM
  Treść oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego składanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-696/10/AB
  Opodatkowanie czynności wniesienia nieruchomości tytułem wkładu do spółki cywilnej
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-775/10/ICz
  Czy planowane wniesienie zespołu składników przedsiębiorstwa do spółki komandytowej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-840/10-3/ES
  Skutki podatkowe wniesienia aportem nieruchomości do spółki osobowej.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-979/10-10/JK
  Obowiązek sporządzania informacji PIT-8C z tytułu wypłacania przez Spółkę rekompensat (odszkodowań) ponoszonych przez klientów Spółki kosztów związanych z reklamacją wyrobów oraz wydawania wyrobów wolnych od wad.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-979/10-9/JK
  Obowiązek sporządzania informacji PIT-8C z tytułu wypłacania przez Spółkę rekompensat (odszkodowań) ponoszonych przez klientów Spółki kosztów związanych z reklamacją wyrobów oraz wydawania wyrobów wolnych od wad.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-979/10-10/JK
  Obowiązek sporządzania informacji PIT-8C z tytułu wypłacania przez Spółkę rekompensat (odszkodowań) ponoszonych przez klientów Spółki kosztów związanych z reklamacją wyrobów oraz wydawania wyrobów wolnych od wad.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1011/10-2/JK
  Obowiązek sporządzania informacji PIT-8C z tytułu wypłacania przez Spółkę rekompensat (odszkodowań) ponoszonych przez klientów Spółki kosztów związanych z reklamacją wyrobów oraz wydawania wyrobów wolnych od wad.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/139/KDJ/10/PK-920
  zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych budownictwem mieszkaniowym w sytuacji braku podpisu małżonka na wniosku VZM - 1
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-921/10/MM
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji, kwota czynszu czy cała kwota po dodaniu kwoty czynszu i kosztów utrzymania lokalu?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-920/10/MM
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji, kwota czynszu czy cała kwota po dodaniu kwoty czynszu i kosztów utrzymania lokalu?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-2/DS
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi nie wprowadzając żadnego z otrzymanych składników majątkowych do własnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-5/DS
  Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego i niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, a spełniających w Spółce po ich otrzymaniu wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a i 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne i jako takie rozpoznać w Spółce? W szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-6/DS
  Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa otrzymanego tytułem wkładu niepieniężnego, które na moment dokonania aportu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy oraz nie stanowią środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych po stronie Spółki?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-4/DS
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątkowych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa, które nie zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) stanowić będą po stronie Spółki koszt uzyskania przychodu, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano aportu, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka wprowadzi je do własnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-3/DS
  Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo, wartość początkową składników majątkowych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa, które nie zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, stanowić będzie suma ich wartości rynkowej na moment otrzymania aportu w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-4/DS
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątkowych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa, które nie zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) stanowić będą po stronie Spółki koszt uzyskania przychodu, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano aportu, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka wprowadzi je do własnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-3/DS
  Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo, wartość początkową składników majątkowych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa, które nie zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, stanowić będzie suma ich wartości rynkowej na moment otrzymania aportu w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-895/10/ŁCz
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji, kwota czynszu czy cała kwota po dodaniu kwoty czynszu i kosztów utrzymania lokalu?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-896/10/ŁCz
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji, kwota czynszu czy cała kwota po dodaniu kwoty czynszu i kosztów utrzymania lokalu?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-790/10/TK
  Czy dochód do opodatkowania przy sprzedaży udziałów podmiotowi C przez osobę A stanowić będzie różnica między wartością darowizny otrzymanej przez osobę A od osoby B, a ceną uzyskaną przez osobę A ze sprzedaży udziałów osobie C?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-788/10/TK
  Czy dochód do opodatkowania przy sprzedaży udziałów podmiotowi C przez osobę A stanowić będzie różnica między wartością darowizny otrzymanej przez osobę A od osoby B, a ceną uzyskaną przez osobę A ze sprzedaży udziałów osobie C?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-86/10-2/ŁM
  Czy Spółka, będąca następcą prawnym, po dniu 31 marca 2010 r. ma prawo do uznania za koszt uzyskania przychodu, wydatków udokumentowanych w postaci faktur (które wpłynęły po dniu 31 marca), wystawionych na Firmę Przejętą, dotyczących okresu sprzed i po przejęciu?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-764/10-4/MP
  Planowana przez Wnioskodawcę czynność wniesienia aportem sześciu działek do spółki cywilnej stanowić będzie dostawę towaru, która w oparciu o regulację zawartą w art. 5 ust. 1 ww. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1095/10-2/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę Przejmującą z faktur wystawionych na Firmę Przejętą, w przypadku aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej prawa handlowego – spółki z o.o.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1198/10/KG
  Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-399/10-2/AS
  Czy dokonanie Darowizny lub Darowizn w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską własności Aktywów będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-615/10-2/KC
  Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży wysyłkowej z Niemiec i z Polski dla polskich klientów przy użyciu kas rejestrujących.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-598/10-4/AS
  Opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-938/10-2/BA
  Zainteresowany działając na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej z dnie 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem w zakresie stosowania przepisów ustaw z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa regionalnej sieci …".
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-497/10-2/MK
  sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-488/10-3/MS1
  Ustalenie przez akcjonariusza przychodu z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-507/10-4/JK
  Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zbycie przez wspólnika ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-474/10-2/RS
  Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-144/10/AW
  Czy w związku z przejęciem w drodze aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o. nastąpi sukcesja praw i obowiązków w stosunku do zobowiązań publicznoprawnych (podatek od towarów i usług, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych)?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-300/10-4/EC
  Stwierdzić należy, iż w stanie faktycznym opisanym we wniosku przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości stanowiących własność wnioskodawcy może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości (lokali usługowo-handlowych oraz lokali mieszkalnych), osiągnięte po 01.01.2010 r., mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-346/10-2/EC
  otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-285/10/AK
  Czy Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i powinna pobrać od nadwyżki wypłaconego udziału kapitałowego ponad wartość wniesionych wkładów w momencie wypłaty zaliczkę w wysokości 18%, tj. najniższej stawki określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-196/10-4/MK1
  wypłacane przez Spółkę świadczenia będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia w odniesieniu do tych świadczeń informacji, o której mowa w art. 42a ww. ustawy.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-69/10-4/AF
  opodatkowanie umowy pożyczki
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-135/10-4/MP
  zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w związku z realizacją 7 Programu Ramowego
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-261/10-2/AS
  Czy dokonanie Darowizny lub Darowizn w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Inwestycyjną własności Aktywów będzie rodziło obowiązek Spółki Inwestycyjnej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-260/10-2/AS
  Czy dokonanie Darowizny lub Darowizn w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Inwestycyjną własności Aktywów będzie rodziło obowiązek Spółki Inwestycyjnej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-112/10-4/AS
  Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Inwestycyjną na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Inwestycyjnej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-177/10-4/AS
  Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-112/10-4/AS
  Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Inwestycyjną na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Inwestycyjnej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-177/10-4/AS
  Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-94/10-5/MT
  • skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej • odliczenie od przychodu wkładu dodatkowego • możliwość odliczenia straty z przychodu uzyskanego z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-121/10-2/JB
  Przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym stanowi u Wnioskodawczyni otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast należności z tytułu opłat, do których zobowiązani są najemcy, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeśli z umowy wynika, że najemcy zobowiązani są do ich ponoszenia. Wnioskodawczyni może wystawiać najemcy rachunek na opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej i na opłaty na rzecz usługodawców, a regulowane przez najemcę w oparciu ten rachunek opłaty nie będą stanowić u Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-228/10-2/EC
  opodatkowanie przychodów z najmu.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-85/10-2/SP
  opodatkowanie w Polsce wynagrodzenia osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania we Włoszech oddelegowanej do pracy w Polsce przez swojego zagranicznego pracodawcę.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-70/10-3/AK
  zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych budownictwem mieszkaniowym w sytuacji braku podpisu małżonka na wniosku VZM - 1.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-25/10-6/AS
  opodatkowanie premii inwestycyjnych
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-25/10-4/AS
  opodatkowanie premii inwestycyjnych
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-25/10-5/AS
  opodatkowanie premii inwestycyjnych
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-57/10-4/JK
  obowiązki płatnika dotyczących rozliczenia dochodów za 2009 r.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-55/10-2/SP
  opodatkowanie odszkodowania wypłaconego osobie fizycznej posiadającej gospodarstwo rolne.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-22/10-8/MT
  możliwość uznania prowadzenia prac hodowlanych i badawczych nad nowymi środkami ochrony roślin/nawozami za działalność rolniczą
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-22/10-7/MT
  opodatkowanie przychodów z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-777/09-2/AS
  wypełnianie obowiązków płatnika
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-7/10-2/ES
  ustalenie wartości początkowej wytworzonego środka trwałego
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-738/09-4/MG
  obowiązek Spółki jako płatnika podatku dochodowego z tytułu umorzenia udziałów należących do osób fizycznych przeprowadzonego bez wynagrodzenia
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-21/10-3/MM
  Wnioskodawca, jako podatnik podatku od towarów i usług, prowadząc działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, winien na fakturach wskazywać adres zamieszkania. Poza tym nie ma przeszkód, aby poza obligatoryjnymi danymi faktura zawierała także inne informacje, m.in. o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo należy stwierdzić, iż bez znaczenia jest fakt, iż oba adresy (zarówno adres zamieszkania jak i adres prowadzenia działalności gospodarczej) zostały zgłoszone na odpowiednim formularzu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-856/09-2/AG
  opodatkowanie przychodów z tytułu najmu
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-684/09-2/AK
  opodatkowanie dochodów z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę z siedzibą na Cyprze
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-671/09-6/MG
  obowiązek sporządzania informacji PIT-8C z tytułu wypłacania przez Spółkę rekompensat (odszkodowań) ponoszonych przez klientów Spółki kosztów związanych z reklamacją wyrobów oraz wydawania wyrobów wolnych od wad w sytuacji, gdy reklamacja nie jest zasadna.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-671/09-5/MG
  obowiązek sporządzania informacji PIT-8C z tytułu wypłacania przez Spółkę rekompensat (odszkodowań) ponoszonych przez klientów Spółki kosztów związanych z reklamacją wyrobów oraz wydawania wyrobów wolnych od wad.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-788/09/BD
  Czy powinien zostać odprowadzony podatek dochodowy od zawartej umowy-zlecenia przez wnioskodawczynię jako płatnik, czy przez zleceniobiorcę-osobę sprzątającą?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-804/09-3/AS
  Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Inwestycyjną na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Inwestycyjnej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-805/09-3/AS
  Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1252/09-2/BD
  Prawidłowość wystawiania faktur VAT – adres na fakturze
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-547/09-6/MG
  skutki podatkowe po stronie Wnioskodawcy automatycznej zamiany jednostek francuskiego tymczasowego funduszu na jednostki istniejącego funduszu.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-547/09-7/MG
  skutki podatkowe umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu, nabyte w ramach specjalnego programu akcjonariatu pracowniczego w wariancie klasycznym i lewarowanym.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-547/09-4/MG
  skutki podatkowe subskrypcji akcji na preferencyjnych warunkach, tj. z 20% zniżką, spółki mającej siedzibę we Francji w ramach dwóch wariantów specjalnego programu akcjonariatu pracowniczego, tj. wariantu klasycznego oraz lewarowanego.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-564/09-5/MG
  obowiązki płatnika podatku dochodowego wynikające z przekazania osobom fizycznym dodatkowych jednostek uczestnictwa w celu naprawienia popełnionych przez Spółkę błędów.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-547/09-4/MG
  skutki podatkowe subskrypcji akcji na preferencyjnych warunkach, tj. z 20% zniżką, spółki mającej siedzibę we Francji w ramach dwóch wariantów specjalnego programu akcjonariatu pracowniczego, tj. wariantu klasycznego oraz lewarowanego.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-564/09-5/MG
  obowiązki płatnika podatku dochodowego wynikające z przekazania osobom fizycznym dodatkowych jednostek uczestnictwa w celu naprawienia popełnionych przez Spółkę błędów.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-547/09-5/MG
  skutki podatkowe przekazywania przez zagraniczną spółkę z siedzibą we Francji wartości dywidend do Funduszu w odniesieniu do wariantu klasycznego oraz wariantu lewarowanego.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-627/09-4/MK
  opodatkowanie przychodu osiągniętego w związku ze sprzedażą metali szlachetnych przez klienta będącego osobą fizyczną oraz obowiązków płatnika związanych z uzyskanym przychodem.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-563/09-2/MK
  skutki podatkowe związane z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia i za wynagrodzeniem w spółce kapitałowej mającej siedzibę na terenie jednego z państwa Unii Europejskiej
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-919/09/AL
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania ogólnych zasad opodatkowania przy dostawie pojazdu używanego i naliczenia na fakturze VAT 22% VAT od całej wartości pojazdu?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-587/09-2/AK
  zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-746/09/EŁ
  Opodatkowanie dostawy niezabudowanej działki przez komornika sądowego.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-560/09-4/MG
  zastosowanie normy przepisu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy podatkowej do przychodów wypłacanych osobom niebędącym pracownikami z tytułu zawieranych umów zlecenia w sytuacji, gdy wynagrodzenie zostało określone w umowie poprzez podanie stawki godzinowej.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-560/09-5/MG
  zastosowanie normy przepisu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy podatkowej do przychodów wypłacanych osobom niebędącym pracownikami z tytułu zawieranych umów zlecenia w sytuacji, gdy wynagrodzenie zostało określone w umowie poprzez podanie stawki godzinowej.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-560/09-4/MG
  zastosowanie normy przepisu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy podatkowej do przychodów wypłacanych osobom niebędącym pracownikami z tytułu zawieranych umów zlecenia w sytuacji, gdy wynagrodzenie zostało określone w umowie poprzez podanie stawki godzinowej.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-568/09-2/MK
  obowiązek opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zamiany gruntów rolnych.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1200/09-4/SJ
  Czy taki nagłówek tylko na jednej drukarce, jest zgodny z literą prawa?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-581/09-7/MG
  obowiązki podatkowe Spółki z tytułu odpłatnego nabycia udziałów od udziałowca będącego osobą fizyczną, w celu ich umorzenia
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-749/09/AZb
  Czy osoba, która po Wnioskodawcy przejmie gospodarstwo może kontynuować po nim opłacanie podatku VAT? Czy będzie zatrzymana ciągłość w byciu czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, pomimo że zmieni się właściciel?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-592/09/BK
  Opodatkowanie pożyczki niskoprocentowej.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-525/09/ESZ
  Przepisy ustawy o urzędach skarbowych i izbach skarbowych w zakresie ustalenia właściwości urzędu skarbowego
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-798/09-2/BP
  Czy prawidłowym było w sytuacji opisanej powyżej dokonanie odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie materiałów i usług zrealizowanych po dacie przekształcenia wystawionych na przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną i skorygowanych notą korygującą (zmiana danych nabywcy) zaakceptowaną przez sprzedawcę w formie odesłanej i podpisanej kopii noty lub w oparciu o zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki listowej poleconej?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-571/09/EŁ
  Opodatkowania dostawy niezabudowanej działki, przeznaczonej pod zabudowę.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-966/09-2/MN
  Opodatkowanie aportu niepieniężnego dokonanego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie będącą podatnikiem podatku VAT
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-444/09-2/AS2
  skutki podatkowe podziału Spółki przez wydzielenie jej majątku zgromadzonego na kapitale zapasowym w celu zawiązania nowej spółki
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-360a/09/DK
  Czy nabyte przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego wytworzone we własnym zakresie przez wnoszącego, oprogramowanie komputerowe (autorskie prawa majątkowe) stanowiące składnik majątkowy wnoszonego do Spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551Kodeksu cywilnego będzie mogło, jako wniesione do Spółki autorskie prawo majątkowe zostać zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych Spółki i być amortyzowane na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-360c/09/DK
  W jaki sposób ustalić wartość początkową wniesionego do Spółki w ramach przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551Kodeksu cywilnego oprogramowania komputerowego, biorąc pod uwagę, iż: - w wyniku wniesienia przedsiębiorstwa nie powstaje dodatnia wartość firmy, - wartość objętych udziałów równa jest wartości wniesionego do Spółki przedsiębiorstwa, - wnoszone w ramach przedsiębiorstwa oprogramowanie komputerowe nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego aport, - w związku z nabyciem tego oprogramowania nie występują dodatkowe koszty określone w art. 16g ust. 3 oraz 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-360d/09/DK
  W jaki sposób ustalić prawidłową cenę/wartość nabytego oprogramowania, biorąc pod uwagę, iż: - argumentacja Spółki przedstawiona w stanowisku nr 3 będzie uznana za prawidłową, - na rynku nie istnieje oprogramowanie, tego samego rodzaju i gatunku, - nie ma możliwości uzyskania opinii biegłego, gdyż w opinii spółki na rynku nie ma biegłych, posiadających specjalistyczną wiedzę, pozwalającą ustalić wartość rynkową tego rodzaju oprogramowania?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-360b/09/DK
  Czy odpisy amortyzacyjne od nabytego przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego, wytworzonego we własnym zakresie przez wnoszącego oprogramowania (autorskie prawo majątkowe) stanowiącego składnik majątkowy wnoszonego do Spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551Kodeksu cywilnego, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-829/09-4/SJ
  Czy Zainteresowana będzie miała możliwość odzyskania podatku VAT?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-490/09/EŁ
  Opodatkowania dostawy niezabudowanej działki, przeznaczonej pod zabudowę.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-387/09-2/JB
  3. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 4. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-390/09-2/JB
  1. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 2. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-388/09-2/JB
  1. Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących osoby fizycznej, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy umorzenie udziałów w Spółce za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów, spowoduje po stronie Spółki obowiązek do poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów? 3. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 4. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-390/09-2/JB
  1. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 2. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-389/09-2/JB
  1. Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących osoby fizycznej, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy umorzenie udziałów w Spółce za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów, spowoduje po stronie Spółki obowiązek do poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów? 3. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 4. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-388/09-2/JB
  1. Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących osoby fizycznej, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy umorzenie udziałów w Spółce za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów, spowoduje po stronie Spółki obowiązek do poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów? 3. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 4. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-389/09-2/JB
  1. Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących osoby fizycznej, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy umorzenie udziałów w Spółce za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów, spowoduje po stronie Spółki obowiązek do poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów? 3. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólnika będącego osobą fizyczną, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? 4. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-489/09/IK
  Jeżeli dostawa nie dotyczy działalności handlowej, lecz stanowi czynność w sferze rozporządzania majątkiem prywatnym wówczas przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-608/09-2/AA
  Czy zakup palet od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może być udokumentowany dowodem wewnętrznym sporządzonym przez ponoszącego wydatek?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-516/09/WM
  Czy wobec podpisanej umowy o pracę Wnioskodawca jako człowiek musi się stosować do ustaw podatkowych, tzn. czy jeżeli jako człowiek osiąga przychód zostaje opodatkowany?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-570/09-2/IM
  1) Czy organ podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych może przyjąć przychód ze sprzedaży udziału w wysokości wyższej niż ta, która wynika z umowy sprzedaży udziału? 2) Czy dla ustalenia dochodu ze zbycia udziału, przychód ze sprzedaży Udziału mogę pomniejszyć o wartość wniesionego wcześniej w formie udziału majątku? 3) Czy w związku ze sprzedażą udziału w Spółce obowiązany będę do ustalenia dochodu na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 4) Czy z uwagi na fakt nie wypłacenia udziału kapitałowego powstanie u Wnioskodawcy przychód na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-569/09-2/IM
  Czy z uwagi na fakt nie wypłacenia udziału kapitałowego, wspólnikowi sprzedającemu udział, powstanie u Wnioskodawcy przychód na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-568/09-2/IM
  Czy z uwagi na fakt nie wypłacenia udziału kapitałowego, wspólnikowi sprzedającemu udział, powstanie u Wnioskodawcy przychód na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-419/09/AD
  Na jakich zasadach z tytułu umowy najmu należy odprowadzić należy podatek i na jakim druku deklaracji?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-620/02/BD
  Prawidłowość wystawiania faktur VAT – adres na fakturze
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-322/09-2/KS
  1. Czy Spółka, jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku, w związku z przeprowadzeniem umorzenia własnych udziałów bez wynagrodzenia w trybie określonym przez art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych? 2. Czy Spółka, jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku, w związku z przeprowadzeniem przymusowego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem u wspólników?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-322/09-3/KS
  1. Czy Spółka, jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku, w związku z przeprowadzeniem umorzenia własnych udziałów bez wynagrodzenia w trybie określonym przez art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych? 2. Czy Spółka, jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku, w związku z przeprowadzeniem przymusowego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem u wspólników?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-375/09/LŻ
  czy odpłatne zbycie udziałów stanowi sprzedaż towarów lub usług
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-466/09/AL
  Czy Wnioskodawca może stosować zwolnienie od podatku na wynajem pomieszczeń dokonywany na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz stosować stawki VAT na wynajem pomieszczeń na rzecz innych podmiotów?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-632/09-2/JL
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczania podatku VAT naliczonego przy wydatkach związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-716/09-2/SJ
  Czy osoba fizyczna wnosząc przedmiotowy wkład do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jest wspólnikiem, dokonuje w ten sposób czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak, to czy ta osoba fizyczna, jest obowiązana wystawić z tego tytułu fakturę VAT dla Spółki?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-586/09-2/MN
  Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących. Zainteresowany wystawił faktury VAT na rzecz osób fizycznych (wynajem mieszkania na kwotę 19.200,00 zł i usługa wykonania podjazdu na kwotę netto 36.799,70 zł, faktura z dnia 24 listopada 2008 r.)
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-389/09-4/ES
  Zwrot VAT-u osobom fizycznym ponoszącym wydatki na budowę domu.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-293/09/MR
  Opodatkowanie umowy o pracę.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-250/MD
  Prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie usługi internetowej.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-349/09-2/AK
  Jakiego rodzaju dokumenty są wymagane do potwierdzenia przekazania darowizny do odliczenia jej od PIT za 2008 rok oraz o uzasadnienie odnoszącego się do konkretnych przepisów?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-485/09-5/IM
  Czy słuszne jest stanowisko osoby fizycznej, że finansowanie przez osobę fizyczną działalności konsorcjum realizowanej przez jego lidera nie stanowi pożyczki na rzecz Spółki z o.o.?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-485/09-4/IM
  Czy poprawne będzie dokonywanie podziału zysku w ramach konsorcjum przy pomocy noty księgowej ?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-200/09-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego z faktur otrzymywanych przez spółkę, wystawionych na przedsiębiorstwo osoby fizycznej, po dniu wniesienia aportem tego przedsiębiorstwa do spółki.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-103/09-2/AG
  Czy firma Wnioskodawcy i sanatorium powinny rozliczać się z podatków razem?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-43/09-2/KT
  Stanowisko Wnioskodawcy co do prawidłowości dokumentowania czynności z tytułu świadczenia usług najmu na cele użytkowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w postaci wystawiania faktur VAT z danymi jako osoby fizycznej, ze stawką podatku 22%, oraz wykazywania łącznie obrotu z tego tytułu w jednej deklaracji podatkowej VAT-7 należy uznać za prawidłowe. Natomiast stanowisko, iż świadczone usługi najmu nie są czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, należy uznać za nieprawidłowe.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-68/09-2/AS
  powstanie obowiązku podatkowego na terenie Polski z tytułu otrzymania przez malezyjską Spółkę darowizny lub darowizn w postaci pieniędzy i / lub innych aktywów, w szczególności udziałów / akcji spółek kapitałowych mających siedzibę na terenie Polski od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-71/09/HD
  Czy wpisanie budynku z lokalami na wynajem do ewidencji środków trwałych, prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, na który udzielona była ulga podatkowa, spowoduje utratę tej ulgi i obowiązek jej zwrotu?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-60/09/AB
  Wniesienie prawa użytkowania wieczystego działki, jako aportu, przez osobę fizyczną do spółki komandytowej.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-7b/09/DK
  Czy wartość początkowa środków trwałych, powstałych w związku z kontynuowaniem inwestycji przejętych przez Spółkę w wyniku aportu przedsiębiorstwa, winna być zwiększona do dnia przejęcia ich do używania, o wartość naliczonych odsetek za okres od dnia przejęcia zobowiązań wynikających z przejętych umów kredytów dotyczących tych inwestycji, a po dacie przyjęcia do używania stanowiłaby koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-7a/09/DK
  Czy koszty ponoszonych opłat bankowych z tytułu prowadzenia przejętych umów rachunków bankowych oraz koszty zapłaconych odsetek od przejętych kredytów w rachunku bieżącym, za okres od dnia przejęcia mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-11/09/RSz
  skutki podatkowe, dla Spółki Jawnej, w zakresie podatku VAT spowoduje wniesienie całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-801/08-2/ES
  Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwał zwrot podatku VAT mimo, że pozwolenie na budowę jest na imię ojca?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1044/08-3/AA
  Czy wartość darowizny netto stanowi przychód podatkowy, a przekazanie tej darowizny odbywa się tylko poprzez rozliczenie zakupu w naszych księgach i nie stanowi kosztu podatkowego?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1124/08-4/AD
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość (grunt+obiekt), która stanowi nieukończoną jeszcze inwestycję o przeznaczeniu mieszkaniowo-użytkowym (2/3 powierzchni budynku ma charakter mieszkaniowy) zobowiązany będzie do odprowadzenia podatku VAT według stawki liczonej dla budynków mieszkalnych ?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-712/08/AK
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego domu mieszkalnego stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-947/08-2/AA
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego i związane z nim koszty prowizji i innych opłat bankowych związanych z obsługą kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną w celu sfinansowania zakupu nieruchomości wraz z przynależnym jej gruntem będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym d osób fizycznych?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1783/08-2/PW
  Czy w świetle obowiązujących w Polsce przepisów ustawy o VAT, na Wnioskodawcy ciąży, jako osobie fizycznej nie będącej podatnikiem VAT, obowiązek zapłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1655/08/MS
  opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-987/08/MS
  Czy Spółka z o.o. spłacając przejęte zobowiązania będzie miała prawo do rozpoznawania różnic kursowych po stronie przychodów i kosztów podatkowych. Jeżeli tak to jaki kurs należy przyjąć do rozliczenia różnic kursowych - z dnia udzielenia kredytu, czy z dnia formalnego przejęcia długu przez Spółkę z o.o. tj. z dnia przepiania umowy kredytowej na Spółkę?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-697/08-2/WM
  Odliczenie od dochodu - darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz prawnej osoby kościelnej.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1616/08-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia przez firmę podatku VAT z faktur wystawionych na osobę fizyczną.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1863/08-5/MP
  Nabywca firmy , przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług winien złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Podstawowym kryterium identyfikującym osobę fizyczną jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest imię i nazwisko a nie nazwa firmy. Nie wyklucza to możliwości posługiwania się przez podatnika nazwą przedsiębiorstwa nabytego od Wnioskodawcy, która w myśl art. 55 Kc. wymieniona została jako jeden z elementów identyfikujących to przedsiębiorstwo. Nazwa przedsiębiorstwa winna zostać zgłoszona w składanych przez nabywcę dokumentach rejestracyjnych obok danych identyfikujących podatnika (imię i nazwisko, adres, NIP).
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-637/08-2/HS
  Powiązania między podmiotami oraz sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-560/08/DK
  Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, wniesionego jako wkład do spółki komandytowej, poniesione po dniu wniesienia w tym: różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika komplementariusza spółki komandytowej będącego osobą prawną?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-562/08/DK
  Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę – osobę fizyczną, wniesionego jako wkład do spółki komandytowej, poniesione przed dniem wniesienia, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą, będą po dniu wniesienia stanowiły koszty uzyskania przychodów będącego osobą prawną wspólnika spółki komandytowej w części, w jakiej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do dnia wniesienia?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-629/08/HD
  Czy prawidłowe jest obliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowej na podstawie zysku rachunkowego spółki, wynikającego z transakcji zbycia nieruchomości, stosownie do jego udziału w zyskach spółki?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-628/08/HD
  Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zbycie przez wspólnika ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-629/08/HD
  Czy prawidłowe jest obliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowej na podstawie zysku rachunkowego spółki, wynikającego z transakcji zbycia nieruchomości, stosownie do jego udziału w zyskach spółki?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-626/08/HD
  Czy prawidłowe jest obliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowej na podstawie zysku rachunkowego spółki, wynikającego z transakcji zbycia nieruchomości, stosownie do jego udziału w zyskach spółki?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-627/08/HD
  Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zbycie przez wspólnika ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1139/08-2/EC
  Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, wniesionego jako wkład do spółki komandytowej, poniesione po dniu wniesienia w tym różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe itp.będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika komandytariusza spółki komandytowej, będącego osobą fizyczną?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1367/08-4/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży gruntu.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1086/08-4/AM
  Należy wskazać, iż w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (osoba fizyczna lub osoba prawna) wartość otrzymanych bonów stanowi przychód z tej działalności - co wynika z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-717/08-2/AG
  Czy wydatki związane z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną, poniesione na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilno-prawnych przez spółkę komandytową przed dniem przekształcenia, stanowić będą koszty uzyskania przychodów wspólnika komandytariusza, będącego osobą fizyczną w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie ich poniesienia?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-719/08-2/AG
  Czy wydatki związane z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną, poniesione na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilno-prawnych przez spółkę komandytową przed dniem przekształcenia, stanowić będą koszty uzyskania przychodów wspólnika komandytariusza, będącego osobą fizyczną w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie ich poniesienia?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-718/08-2/AG
  Czy wydatki związane z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną, poniesione na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilno-prawnych przez spółkę komandytową przed dniem przekształcenia, stanowić będą koszty uzyskania przychodów wspólnika komandytariusza, będącego osobą fizyczną w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie ich poniesienia?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-720/08-2/AG
  Czy wydatki związane z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną, poniesione na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilno-prawnych przez spółkę komandytową przed dniem przekształcenia, stanowić będą koszty uzyskania przychodów wspólnika komandytariusza, będącego osobą fizyczną w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie ich poniesienia?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1392/08/MS
  opodatkowanie sprzedaży działki
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-755/08/BJ
  Czy sprzedaż działki wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1377/08/MS
  opodatkowania sprzedaży działki budowlanej
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-825/08/ICz
  Czy wnoszący przedsiębiorstwo ma obowiązek dokonać korekty zgodnie z art. 91 ustawy o VAT, czy też obowiązek ten przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1182/08-2/JG
  Czy wydatki poniesione na budowę drogi na części działki będącej własnością osoby fizycznej (dz. ew. 49/3, obręb 4-16-36; akt notarialny o ustanowieniu służebności), z której będą korzystać mieszkańcy okolicznych osiedli mieszkaniowych firma E. N Sp. z o.o. będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Jakie będą skutki podatkowe, jeśli nie będzie można zaliczyć budowy drogi na części działki będącej własnością osoby fizycznej, a w międzyczasie Urząd Dzielnicy wykupi lub przejmie za odszkodowaniem część działki ew. 49/3 z obrębu 4-16-36 przeznaczonej pod pas drogowy?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-577/08-2/AA
  Czy wspólne przedsięwzięcie polegające na prowadzeniu przedszkola niepublicznego przez dwie osoby fizyczne, w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też ksiąg rachunkowych, należy traktować zgodnie z art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1232/08-2/ASi
  wniosek dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu nabytego w drodze spadku.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1307/08/MM
  Czy objęcie przez spółkę zagraniczną udziałów w kapitale spółek krajowych, będące efektem podwyższania kapitałów w tych spółkach, rodzi dla wnioskodawcy jakiekolwiek konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o podatku od osób fizycznych?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1305/08/MM
  Czy objęcie przez spółkę zagraniczną udziałów w kapitale spółek krajowych, będące efektem podwyższania kapitałów w tych spółkach, rodzi dla wnioskodawcy jakiekolwiek konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o podatku od osób fizycznych?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1382/08-4/SM
  obowiązek prowadzenia ewidencji i składania deklaracji dla celów podatku VAT w przypadku utworzenia przez osobę fizyczną tzw. jednostki lokalnej
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1382/08-5/SM
  brak obowiązku ponownej rejestracji dla celów podatku VAT w przypadku utworzenia przez osobę fizyczną tzw. jednostki lokalnej
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-670/08/DM
  Jakie oznaczenie przedsiębiorcy - w świetle przedstawionego stanu faktycznego - winno znajdować się na fakturach VAT wystawianych przez Wnioskodawcę jako przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą objętą wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, w której w pozycji oznaczenie przedsiębiorcy wskazane zostały dwie różne nazwy działalności prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę, który może mieć tylko jedną firmę. W szczególności, czy na fakturach VAT wystawianych przez tego przedsiębiorcę w ramach przedmiotu działalności jednego z dwóch zakładów/oddziałów tego przedsiębiorcy oznaczonych różnymi nazwami można jako oznaczenie tego przedsiębiorcy wskazać nazwę tego zakładu, którego działalności dotyczy wystawiana faktura VAT, tj. czy na fakturach wystawianych w ramach działalności Zakładu Opieki prowadzonego w ramach działalności Wnioskodawcy jako oznaczenie tego przedsiębiorcy można wskazać Zakład Opieki?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-671a/08/DM
  Czy na fakturach, które będą wystawiane w związku ze świadczeniem usług w ramach działalności przyszłego Zakładu Opieki Zdrowotnej, należy oznaczać przedsiębiorcę zgodnie z oznaczeniem zawartym we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które zawierać będzie w nazwie Pani imię i nazwisko, czy też zgodnie z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę, w którym figurować będzie nazwa przyszłego Zakładu Opieki Zdrowotnej z pominięciem imienia i nazwiska?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-669/08/BJ
  Czy w związku ze sprzedażą działki budowlanej, która byłaby drugą sprzedaną działką w tym roku należy zapłacić podatek od towarów i usług?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-455/08-2/HS
  Czy spłatę odsetek od przyjętego w ramach wniesionego aportem przedsiębiorstwa (długu) Spółka będzie mogła w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1143/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008r. (data wpływu 18 lipca 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym, deklarowaną do przeniesienia na następny miesiąc przez zbywane przedsiębiorstwo upadłej spółdzielni mieszkaniowej - ...
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-490/08-2/AA
  W jaki sposób prawidłowo udokumentować skup palet od ludności, na podstawie jakiego dokumentu powinno się dokonać zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-6/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 3 lipiec 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 26 sierpień 2008 r.) oraz pismem z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 15 wrzesień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w zw ...
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-417/08-5/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 03.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 3 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 22.08.2008 r. (data wpływu 26.08.2008 r.) i z dni ...
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-8/JK
  1. ordynacji podatkowej - następstwo prawno-podatkowego. 2. uznanie aportu za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, 3. korekta podatku naliczonego w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa aportem 4. likwidacja działalności w związku z wniesieniem aportu
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-7/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 3 lipiec 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 26 sierpień 2008 r.) oraz pismem z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 15 wrzesień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie likwidacji działalności w związk ...
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-8/JK
  1. ordynacji podatkowej - następstwo prawno-podatkowego. 2. uznanie aportu za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, 3. korekta podatku naliczonego w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa aportem 4. likwidacja działalności w związku z wniesieniem aportu
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-7/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 3 lipiec 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 26 sierpień 2008 r.) oraz pismem z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 15 wrzesień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie likwidacji działalności w związk ...
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-6/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 3 lipiec 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 26 sierpień 2008 r.) oraz pismem z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 15 wrzesień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w zw ...
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-5/JK
  1. ordynacji podatkowej - następstwo prawno-podatkowego. 2. uznanie aportu za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, 3. korekta podatku naliczonego w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa aportem 4. likwidacja działalności w związku z wniesieniem aportu
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1179/08/MK
  Czy w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, można złożyć wniosek o zwrot niektórych wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego, jeżeli w budynku tym jeden z lokali przeznaczony zostanie na działalność gospodarczą?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-654/08/LŻ
  Obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług przy wniesieniu wkładu przez osobę fizyczną w formie udziału w prawie własności nieruchomości rolnej do spółki komandytowej.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-884/08/ASz (KAN-6503/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko .... Spółka Jawna, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008r. (data wpływu 27 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży eksportowej na rzecz osoby fizycznej przy zastosowaniu kasy rejestrującej -jest prawidłowe.W dniu 27 czerwca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzi ...
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-639/08-4/MT
  Czy usługa polegająca na udzieleniu przez Wnioskodawcę pożyczki w dniu 17 czerwca 2008 r. korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-395/08-4/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany zmniejszającej ustaloną wartość początkową nabytego przedsiębiorstwa -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-395/08-3/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany zwiększającej ustaloną wartość początkową nabytego przedsiębiorstwa -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-395/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nabytego przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-575/08/BJ
  Czy sprzedając działki muszę wystawić fakturę VAT łącznie z podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%, wykazać w rejestrze sprzedaży, deklaracji VAT i zapłacić podatek?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-65/07/08-S/ES
  Powstanie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółke osobową.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1001/08-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008r. (data wpływu 23 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek rolnych z majątku osobistego -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-88/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz synów -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-848/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008r. (data wpływu 12.06.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie okresu ważności certyfikatu rezydencji -jest prawidłowe.W dniu 12 czerwca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób ...
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-512/08/LŻ
  opodatkowanie sprzedawanych lokali mieszkalnych przez osobę fizyczną.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-831/08/AS (KAN-5630/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008r. (data wpływu 3 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nazwy sprzedawcy i nabywcy umieszczonej na fakturze -jest prawidłowe.W dniu 3 czerwca 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-252/08-4/HS
  Czy w przypadku wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę fizyczną przedmiotowych składników majątkowych, ich cena nabycia nie ma znaczenia, a osoba fizyczna sama lub za pomocą biegłego określa wartość składników majątkowych zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-402/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży działek -jest prawidłowe.W dniu 29 kwietnia 2008 r. został zł ...
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-431/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa Spółki do dysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym, wynikającą z deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy przed zakończeniem działalności osoby fizycznej, w ...
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-264/08-3/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-369/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.) i z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty w Polsce ...
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-330/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 25 czerwca i 14 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia ...
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-288/08/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, rozpatrując Pana wniosek z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczania przychodów, kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat oraz ulg wspólników spółki komandytowej, będących osobami fizycznymi, proporcjo ...
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-601/08/MS
  opodatkowanie sprzedaży działki
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-474/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 21 kwietna 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowanie 19% stawki podatku dochodowego w odniesieniu do przychodów wspólników spółki komandytowo-akcyjnej uzyskanych z działalności gospodarczej polegającej na ...
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-473/08-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 21 kwietna 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowanie 19% stawki podatku dochodowego w odniesieniu do przychodów wspólników spółki komandytowo-akcyjnej uzyskanych z działalności gospodarczej polegającej na ...
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-517/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podziału majątku likwidowanej spółki -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-385/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu umowy zlece ...
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-555/08/ES
  sprzedaż działek z majątku osobistego
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-330/08/MS
  opodatkowanie sprzedaży działki.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-331/08/MS
  opodatkowanie sprzedaży działki
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-55/08/AA (KAN-2308/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 04 marca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie sposobu opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz dzieci -jest prawidłowe.W dniu 05 marca 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-237/08/JCi
  Czy zakup i sprzedaż odrębnych lokali mieszkalnych, spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych zamieszkałych przez okres do 5 lat i poniżej 5 lat podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-99/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta i Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 6 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 6 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-37/08-5/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie potrącania kosztów w czasie oraz opodatkowania dochodów uzyskiwanych z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej uzupełnionym pismem z dnia 11 kwietnia 2008 (data wpływu 15 kwi ...
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-38/08-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie potrącania kosztów w czasie oraz opodatkowania dochodów uzyskiwanych z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej uzupełnionym pismem z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 15 ...
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-37/08-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie potrącania kosztów w czasie oraz opodatkowania dochodów uzyskiwanych z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej uzupełnionym pismem z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 15 ...
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-38/08-5/AŻ
  Czy w szczególności w związku ze wskazanym wyżej charakterem przedmiotowej spółki, wszelkie koszty uzyskania przychodu poniesione przez tę spółkę, zarówno w 2006 r. jak i w latach następnych, a wymienione w podanym powyżej stanie faktycznym, mogą zostać potrącone dopiero w roku podatkowym, w którym uzyskany zostanie przychód, tj. w 2008 r.? Z jakim momentem jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej wnioskodawca zobowiązany jest odprowadzać podatek (zaliczki na podatek) dochodowy od osób fizycznych w związku z dochodami uzyskiwanymi z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-582/07/MS
  opodatkowania sprzedaży działek
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-28/08/DK;ITPB1/415-21/08/MR
  Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę komandytową gruntu wniesionego aportem wartość tego wkładu niepieniężnego, ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego sprzed dnia wniesienia, będzie stanowić dla wspólników koszt uzyskania przychodów?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-137/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu budżetowego przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2008r. (data wpływu 14.01.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami, będących własnością osób fizycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 14.01.2008r. został złożony w ...
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-616/07-6/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.) oraz w pismach z dnia 28.01.2008 r. (data nadania 28.01.2008 r., data wpływu 30.01.2008 r.), 18.03.2008 r. (data nadania 20.03.2008 r., data wpływu 24.03.2008 r.) uzupełniających braki formalne na wezwania Nr IPPB2/415-616/07-2/SR z dnia 16.01.2008 r. (data nadania17.01.2008 r., data doręczenia 21.01.2008 r.), Nr I ...
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-80/07-4/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008r. (data wpływu 17 stycznia 2008r.), uzupełnionego pismem z dnia 14 marca 2008r. (data wpływu 18 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu- jest nieprawidłowe.W dniu 17 stycznia 2008r. został złożony w/w wniosek, uzupe ...
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-38/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2007 r. (data wpływu: 02 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek- jest nieprawidłowe.W dniu 02 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-583/07/MS
  opodatkowania sprzedaży działek
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-430/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 20.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia prawa do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym -jest prawidłowe.W dniu 20.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-195/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. A. B. przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu wykonania usługi finansowanej ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej- jest nieprawidłowe.W dniu 19 listo ...
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-47/07/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 25 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 25 października 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udziele ...
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-406/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Wandy K. przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007r. (data wpływu 5 listopada 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2008r. (data wpływu 29 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 5 listopada 200 ...
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-15/08/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sposobu opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz dziecka -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. do tut. Biura wpłynął w/w wniosek o udziele ...
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-54/07/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie sposobu opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz dziecka -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. do tut. Biura wpłynął w/w wniosek o udzielenie pis ...
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-553/07-3/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży gruntu.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-160/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 31 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przychodów uzyskanych ze środków pochodzących z Funduszu Spójności Unii Europejskiej -jest nieprawidłowe.W dniu 31 października 2007 r. został zło ...
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-352/07-2/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku VAT zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-11/08/AA
  Czy darowizna przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną na rzecz syna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-285/07-5/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot umorzonego czynszu, odsetek od nieterminowych płatności oraz odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ...
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-359/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Joachima P. przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007r. (data wpływu 17 października 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 17 października 2007r. wpłynął ww. wniosek ...
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-328/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007r. (data wpływu 12 października 2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 i 11 stycznia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej -jest prawidłowe.W dniu 12 października 2007r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pis ...
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-530/07-4/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki ............, przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku instalacji kas rejestrujących -jest prawidłowe.W dniu 16.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-283/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007r. (data wpływu 2 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2007r. (data wpływu 2 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej -jest prawidłowe.W dniu 2 października 2007r. wpłynął ww. wn ...
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-282/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007r. (data wpływu 2 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2007r. (data wpływu 2 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej -jest prawidłowe.W dniu 2 października 2007r. wpłynął ww. wn ...
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-191/07-2/JK
  Powstanie przychodu po stronie wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-147/07-4/AJ
  1. Czy przekształcenie spólki z o.o. w spółkę komandytową spowoduje powstanie po stronie Wnioskowdawcy (który stanie się wspólnikiem społki komandytowej), dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, w związku z tym, że wszelki majątek spólki przekształcanej stanie się w wyniku przekształcenia majątkiem społki przekształconej (komandytowej)?2. Czy wycofanie pieniędzy i innych składników majątku ze spólki komandytowej (w tym również ewentualnego przyrostu ytego majątku, jaki może nastąpić po przekształceniu i od którego Wnioskodawca opłaci wcześniej podatek PIT) do majątku Wnioskodawcy w związku z jego ustąpieniem ze spólki komandytowej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-236/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 17 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-141/07-4/ES
  Odliczenie od dochodu - darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz prawnej osoby kościelnej.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-134/07/MS (KAN-588/08/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007r. (data wpływu 31 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 27 listopada 2007r. oraz z dnia 29 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę -jest prawidłowe.W dniu 31 sierpnia ...
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-487/07-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007r. (data wpływu 15.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu -jest prawidłowe.W dniu 15.10.2007r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej p ...
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-110/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Marii J., przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007r. (data wpływu 22 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 22 sierpnia 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-114/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Z. M. przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007r. (data wpływu 23 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 23 sierpnia 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 384. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 880/06
  Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 04 września 2007r. (sygn. P 43/06) art. 109 ust. 5 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej określonej przez powołaną ustawę jako "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe albo przestępstwa skarbowe, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z wyroku powyższego należy wysunąć tezę, że dodatkowego zobowiązania podatkowego nie można ustalać wobec podatników będących osobami fizycznymi, bowiem w ich przypadku mogłoby to prowadzić, chociażby potencjalnie, do zakazanej przez art. 2 Konstytucji kumulacji odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-225/07/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku stosowania kas rejestrujących -jest prawidłowe.W dniu 31 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-65/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki B. P. SP. z o.o. Spółka komandytowa, przedstawione we wniosku z dnia 31. 07.2007 r. (data wpływu 06.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-139/07-02/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007r. (data wpływu 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek, nabytych w drodze spadku w 1970 roku -jest prawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007r. wpłynął wniosek Strony o udzielenie pisemnej i ...
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-187/1/07
  W związku z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, zrodziła się wątpliwość na jakich zasadach Spółka powinna traktować pod względem podatkowym koszty pośrednictwa agencji marketingowych oraz na jakich zasadach Wnioskująca powinna - w podatku dochodowym od osób prawnych - traktować płatność do agencji marketingowej z tytułu praw majątkowych, jak i prowizji agencji?
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/51/2007/PP
  Czy dokonując na rzecz klienta banku wypłaty bonusu, przekazywane środki pieniężne będą stanowiły przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a tej ustawy związane z promocją świadczeniodawcy. Czy powyższe zwolnienie dotyczy wszystkich klientów, także tych zatrudnionych w Banku?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pp/443-24/07
  Czy w świetle ustawy o podatku od podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu sprzedaż działek?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-31/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko firmy X SPÓŁKA JAWNA, reprezentowanej przez wspólnika, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2007r. (data wpływu 26.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umów pożyczki- jest nieprawidłowe.W dniu 26 lipca 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/440201-2/07
  Czy można rozliczyć zapłacony podatek VAT od zakupu materiałów budowlanych typu zakup i montaż trwale umiejscowionej szafy wnękowej i zabudowy (piekarnika elektrycznego, płyty grzewczej, zlewozmywaka, zmywarki i lodówki); zakup i montaż trwale umiejscowionej szafki łazienkowej wraz z umywalką.
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/07
  Czy istnieje obowiązek korekty podatku naliczonego odliczonego w momencie nabycia środków trwałych czy towarów wykorzystywanych tylko do czynności opodatkowanych z powodu przekazania w formie aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki prawa handlowego?
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB2/415/22/07/ES
  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W związku z tym prowadzę rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W lutym tego roku, w wyniku napadu, utraciłem między innymi karty płatnicze, w tym kartę rachunku formowego. Zanim bank zablokował rachunek bankowy, z konta bankowego złodzieje skradli ok. 10.000 złotych. W związku z powyższym moje pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów prowadzonej działalności skradzionej z rachunku bankowego kwoty. Moim zdaniem, mam do tego prawo.
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-24/29201/07/DP
  Czy sprzedaż osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej pojazdu, który używany był powyżej 6 miesięcy, będzie dla Spółki sprzedażą detaliczną oraz, czy przekroczenie w I półroczu 2007 roku kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, spowoduje obowiązek jej instalacji w drugim półroczu 2007r. ?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/07
  Czy sprzedaż działek budowlanych należących do majątku osobistego, który nie został nabyty w celu odsprzedaży i na potrzeby działalności gospodarczej, lecz na własne potrzeby podlega podatkowi od towarów i usług ?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/07
  Czy sprzedaż działki budowlanej, wydzielonej z nieruchomości nabytej uprzednio na cele rolnicze, której przeznaczenie następnie zmieniono podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/07
  Czy, składając wniosek VZM-1, można odpisać podatek VAT z materiałów budowlanych (bloczki betonowe, drut zbrojeniowy i beton z gruchy B-20) zużytych na budowę szamba przydomowego?
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15-1/PD/07
  Dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania przekazania przedsiębiorstwa osoby fizycznej na rzecz spółki osobowej.
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-7/07/IW
  Czy należy opodatkować podatkiem VAT sprzedaż nieruchomości, nie związanej z działalnością gospodarczą?
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/07
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż działek użytkowanych rolniczo i przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe ?
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/RM/436-8/07/73/PCC/EB
  Czy nabycie akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/07
  Czy podmiot dokonujący sprzedaży gruntu ze swego prywatnego majątku będzie zobowiązany zapłacić podatek od towarów i usług ?
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.PD-2/415/9/360/2007
  1. Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego Podatnik przedstawia pytanie: a. czy w sytuacji podpisania umowy kredytowej z bankiem na zakup lokalu mieszkalnego w 2006 r., a następnie w roku 2007 r. podpisania umowy notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności i sprzedaży lokalu będzie mógł odliczyć odsetki zapłacone w 2006 i 2007 r. w zeznaniu podatkowym za rok 2007 ?
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-6/07/SG
  W piśmie pyta Pani czy w świetle obowiązujących przepisów w zaistniałej sytuacji będzie Pani zobowiązana zapłacić podatek VAT od sprzedaży wymienionych działek . Pani zdaniem czynność ta nie podlega opoW piśmie pyta Panidatkowaniu podatkiem VAT , gdyż nie jest Pani przedsiębiorcą , sprzedaż nie miała charakteru działalności gospodarczej. , a uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczy Pani na budowę domu .
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-13/07/KC/BB
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy sprzedając przedmiotową nieruchomość zobowiązany będzie do zapłaty podatku VAT.
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.O/3110-24/07
  Dotyczy opodatkowania budynku wydzierżawianego osobie fizycznej na prowadzenie działalności gospodarczej, który to budynek wydzierżawiający zamierza przebudować i rozbudować na mocy udzielonego jej pozwolenia budowlanego i czy w danym przypadku znajduje zastosowanie art.6 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r.Nr 121,poz.844 ze zm.) ?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-1/02/07/MF
  Czy darowizna przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną na rzecz syna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZM/436-1/01/07/MO
  Czy darowizny przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną na rzecz syna podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/RM/436-7/07/45/PCC/EB
  Czy umowa zamiany nieruchomości na lokal mieszkalny, zawarta pomiędzy osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej a spółką z o.o., w sytuacji gdzy przedmioty tej transakcji są równej wartości, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP-824-1/477/2007
  Dotyczy zaliczenia kwoty zwrotu podatku od towarów i usług figurującej na koncie osoby fizycznej na poczet zaległości figurującej na koncie spółki jawnej.
 411. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-8/DP/07
  Czy Spółka powinna jako płatnik pobierać i wpłacać zaliczki na podatek od dochodów wypłacanych na podstawie opisanej we wniosku umowy zawartej z osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobowo działalność gospodarczą ?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/07
  Czy jest działalnością gospodarczą sprzedaż działek nabytych w formie darowizny od rodziców ?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/07
  Czy spółka z o.o. ma prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w deklaracji VAT-7 osoby fizycznej, w zwiazku z wniesieniem przedsiębiorstwa tej osoby do spólki z o.o.?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-4/436-1/07
  Czy od przekazanych w 2006 r. na moje konto osobiste przez osoby fizyczne środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.400 zł, w kwotach od 50 zł do 400 zł od jednej osoby oraz od kwoty 4.750 zł wpłaconej przez fundację, mam zapłacić podatek od darowizny i w jakiej wysokości?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/13/07/AG
  Dotyczy opodatkowania przychodów w postaci umorzonych odsetek od kredytu konsumpcyjnego udzielonego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz obowiązku płatnika dotyczącego sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C.
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/327/06
  Wnioskodawca zwraca się z następującymi pytaniami:1. czy zaliczkę na podatek dochodowy za ostatni miesiąc zmienionego roku podatkowego można przez analogię do art.44 ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjąć z miesiąca kwietnia i wpłacić do 20-go maja?2. czy zeznanie podatkowe można złożyć przez analogię do art.45 ust.1 w/w ustawy w terminie do 30-go września roku następnego po roku obliczeniowym?
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-209/06/MAS
  Dotyczy kwestii warunków oraz procedury umożliwiającej zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla dostaw towarów dokonywanych na rzecz członków Parlamentu Europejskiego i innych instytucji Unii Europejskiej
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63/06
  Podatnik wniósł zapytanie w przedmiocie prawa do obniżenia podatku należnego o kwoty wydatkowane na zakup kas rejestrujących przez Spółkę Akcyjną, do której jako osoba fizyczna zamierza wnieść aportem przedsiębiorstwo.
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/440201-1/07
  Czy zaliczenie środków wydatkowanych na wykończenie mieszkania do środków przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe nie pozbawia możliwości odzyskania różnicy VAT na podstawie deklaracji VAT
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-22/06
  Czy należy dokonać korekty podatku od towarów i usług od zapasów towarów wnoszonych przez firmę jednoosobową aportem do istniejącej spółki cywilnej ?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/01/2007/IPP
  1. Czy w przypadku ww. opisanego stanu faktycznego udzielenie pożyczki pieniężnej przeze mnie, jako podatnika podatku od towarów i usług, osobie fizycznej nie prowa- dzącej działalności gospodarczej, będzie podlegało przepisom ustawy o VAT i zgodnie z dyspozycją art.43 ust.1 pkt.1 ustawy o VAT, w związku z poz.3 załącznika nr 4 do tej ustawy, korzystać będzie ww. pożyczka ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?2. Czy ww. pożyczka, biorąc pod uwagę wyżej opisany stan faktyczny, nie będzie podle- gała podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności od czynności cywilnoprawnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 41, poz. 399 z późn. zm. ), który mówi, iż nie podlega- ją podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tyt. doko- nania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo wieczystego użytkowania wieczystego ?
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/345-169/2006/2007/AS
  Czy podatniczka jest zobowiązana do wykazania w deklaracji VAT-7 za 01/2006r. podatku należnego w wysokości ......... zł oraz do jego uiszczenia na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-153/06/10348
  Zapytanie Podatnika dotyczy rozstrzygnięcia czy cena uzyskana ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej stanowi dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej przychód z kapitałów pieniężnych oraz czy w konsekwencji na domach maklerskich, które w sytuacji zawierania transakcji na giełdzie towarowej są nabywcą ww. świadectw, spoczywa obowiązek wystawiania rocznych informacji podsumowujących transakcje zawarte przez osobę fizyczną na giełdzie towarowej?
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415/50/2006/IM
  Jakie są konsekwencje podatkowe zawierania umów o dzieło między osobami fizycznymi ?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62/07
  Czy podatnik ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego przy braku zameldowania?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/07/RB
  Dotyczy interpretacji przepisów prawa w zakresie wstąpienia Spółki jawnej we wszystkie prawa i obowiązki jednoosobowego przedsiębiorcy na podstawie art. 93a par. 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/107/06
  Wątpliwości jednostki (spółki jawnej) budzi prawo do korzystania z pełnego prawa odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe wynikające z umów zawieranych przez osobę fizyczną, która aportem wniosła do spółki swoje przedsiębiorstwo.
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-69/06
  1.Czy wnioskodawca jest osobą zagraniczną w rozumieniu polskiego prawa? 2.Czy w związku z przystąpieniem wnioskodawcy do ... Spółka jawna, spółka ta musi zmienić formę ewidencji na księgi handlowe? 3.Naczelnik którego urzędu skarbowego jest właściwy dla opodatkowania wnioskodawcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 4.Czy wnioskodawca podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/448-339/06/KR
  Strona wniosła o potwierdzenie stanowiska, iż przyjęty przez nią sposób dokumentowania zwrotów towaru - na podstawie oryginalnego paragonu fiskalnego dokumentującego daną sprzedaż oraz paragonu niefiskalnego dokumentującego zwrot gotówki klientowi i opisem na odwrocie - jest prawidłowy.
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EW/415-1/06
  Czy w przypadku uzyskania za 2005 r. przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przychodu natto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w wysokości 5.288,8 tyś. euro, nastąpi zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego w związku z art. 5 ust. 9b pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106 poz. 489 ze zm.)?
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/448-360/06/MA
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona wynajmowała lokal użytkowy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Zgodnie z warunkami zawartej umowy Strona wymówiła najemcy umowę ze skutkiem natychmiastowym z powodu zalegania przez niego z opłatami za czynsz, wyznaczając jednocześnie termin opuszczenia lokalu. Z uwagi na fakt, iż najemca nie opuścił lokalu w wyznaczonym terminie, do dnia dzisiejszego nadal prowadzi w nim działalność gospodarczą, Strona wystawia najemcy faktury VAT w dotychczasowej wysokości czynszu z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, opodatkowując je stawką 22%. Zdaniem Strony uzyskanego odszkodowania od osób zajmujących bezprawnie lokal nie można traktować ani jako dostawy towarów, ani świadczenia usług, a w konsekwencji jako czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 432. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB_1/4407-33/06/I
  Czy podlega opodatkowaniu dostawa działek budowlanych przez osobę fizyczną, nabytych w drodze darowizny?
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-92/06
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik ma obowiązek instalacji kasy rejestrującej?
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-74/2006
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy świadczone przez niego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usługi podlegają ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej.
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/74/2/2006/AK
  Czy od dochodów z tytułu udziału w Funduszu uzyskanych przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą Fundusz powinien jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, czy też podatnik powienien rozliczyć się sam z podatku na zasadach jakie mają do niego zastosowanie jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-13/06/KM
  Czy podmiot będący uprawnionym nabywcą w myśl art. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2006 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, może odsprzedawać wyroby z zastosowaniem zwolnienia poboru akcyzy osobom indywidualnym, które złożą oświadczenie? (np. rolnikom).
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-271/06/JW
  Czy w związku z transakcją sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Spółka powinna zakupić kasę rejestrującą?
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 65 / 198a/60 / 06 / KSz
  jakie obowiązki podatkowe ciążą na Spółce (w związku z ufundowaniem nagrody), wobec kontrahentów Spółki: osób fizycznych oraz osób prawnych - uczestników wycieczki?; czy inaczej, jak należy rozliczyć właścicieli firmy, delegowanych przez kontrahentów pracowników, czy dyrektorów spółek osób prawnych?
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-23/06
  Czy Spółka z o.o. ma prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającego z deklaracji podatkowej VAT-7 osoby fizycznej za ostatni okres rozliczeniowy przed zakończeniem działalności, w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa tej osoby fizycznej do tej Spółki z o.o.?
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1671/2006/ADB
  Czy czynności wykonane na podstawie umów o dzieło, w opisanym stanie faktycznym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-8/2006/ZK
  Czy Spółka Komandytowa, będąca podatnikiem podatku akcyzowego, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, będącego podatnikiem podatku akcyzowego, może rozliczyć kwotę nadwyżki podatku akcyzowego wykazanego w ostatniej, złożonej przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej, deklaracji oraz czy ma prawo do rozliczania w bieżących deklaracjach AKC-3 kwot akcyzy wynikających z bieżąco otrzymywanych dokumentów dotyczących transakcji dokonanych wcześniej przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej?
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-12/06
  Podatniczki wystąpiły z zapytaniem, czy umowa cywilnoprawna, mocą, której zostały przekazane uprawnienia do dysponowania grobem podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli tak to, jaką stawkę podatku należy zastosować.
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-149/06
  Czy otrzymane darowizny powinny być doliczone do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rocznym zeznaniu podatkowym
 444. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/809/06/MZ
  Czy wobec braku wskazania przez odbiorców jednego wspólnego adresu do korespondencji, podatnik może wysłać oryginał przedmiotowej faktury na adres jednego albo drugiego użytkownika wieczystego, według własnego wyboru?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443/17/06/AO 1021_POS_113_116_153
  Czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wystąpi obowiązek zakupu kasy fiskalnej ?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-77/06/AŁ
  Podatnik zapytuje czy sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność osoby fizycznej nie związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i nie stanowiącej wspólności małżeńskiej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 - 75/06/BB
  Strona zwraca się z zapytaniem, czy sprzedaż 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1327/2006/ES
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego?
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-162/06/MF
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje sprzedaży usług pocztowych stanowiących główny przedmiot jej działalności oraz innych towarów i usług, w tym: 1) nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi włącznie z licencją na użytkowanie), płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset video), dyskietek, kart pamięci, kartridży, 2)sprzętu telekomunikacyjnego, 3)części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3) tj. towarów wymienionych w § 4 pkt. 4, 5 lit. a) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Nabywcami wymienionych towarów są między innymi osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Jednocześnie Strona informuje, że jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, z uwagi na uzyskany w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu sprzedaży usług pocztowych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, w obrotach ogółem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wyższy niż 70%. W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie, iż od 1 września 2006 r. na podstawie w/w przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów będzie obowiązana do ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wyłącznie dostawy wymienionych w nich towarów, o których była wyżej mowa, w pozostałym zakresie będzie zaś nadal zwolniona z obowiązku ewidencjonowania.
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-22/06/KL
  Czy wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na obsługę biurową projektów wypłacane udziałowcowi spółki jako osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub wypłacane udziałowcowi spółki jako osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-48-282/06/ZDB
  Nabyłam razem z mężem nieruchomość, której budowa została rozpoczęta przez poprzedniego właściciela w roku 1989. Obecnie budowa trwa nadal, a ponieważ ma być zakończona w 2006r., został zaciągnięty kredyt na dokończenie budowy domu, a tym samym na przystosowanie tej nieruchomości na cele mieszkalne. Chcielibyśmy skorzystać z ulgi polegającej na odliczeniu od dochodu zapłaconych odsetek od tego kredytu. Czy mamy prawo do tej ulgi ?
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.423/4/2006
  Czy można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów wypłacone odsetki od pożyczek udzielonych spółce z o.o. przez wspólników krajowych przed dniem 01.01.2005 r. ?
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-91/06/MAS
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na sprzedaży nieruchomości składającej się z kilkunastu działek ewidencyjnych.
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/165/05/JB
  Czy w przypadku przeprowadzonej akcji promocyjnej, zwrot gotówki ostatecznemu klientowi powinien być kwalifikowany u Spółki dla celów CIT jako rabat finansowy wpływający, w momencie jego udzielenia, na zmniejszenie przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-152/197/06/RM
  Czy podlega odliczeniu od dochodu darowizna przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w sferze pożytku publicznego lub organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego w celu pomocy ofiarom katastrofy budowlanej, która zgodnie z umową ma być przekazana przez obdarowanego na rzecz wskazanych przez darczyńcę osób fizycznych i w określonej formie (polecenie)?
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0059/06/AK
  Podatnik ma wątpliwość, czy w związku z art. 9 ustawy z dnia 18.11.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustawy (Dz. U. Nr 254, poz. 2533), od 1 stycznia 2005 r. Spółka ma prawo zaliczania w koszty całości zapłaconych odsetek.
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/531/1/06/JK/5
  Jakie są zasady postępowania w przypadku wręczenia prezentu obywatelowi Polski i obcokrajowcowi?
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-13/06
  Kiedy powstanie dochód z tytułu wynajmu składnika majatku nie związanego z działalnością gospodarczą w przypadku ustanowienia przez Sąd zarządcy przymusowego?
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/92-40/2006/AO
  Pytanie dotyczy złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług i prawidłowości wystawiania faktur VAT przez osobę fizyczną.
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/134/KO/06
  Czy prawidłowe jest dla celów podatku dochodowego oraz VAT używanie zamiennie dwóch nazw dla działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną tzn. "X" lub "Y". - ................... na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, gdzie obydwie nazwy są zarejestrowane?
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/96/66/06
  Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur, wystawionych przez osobę fizyczną, nie będącą podatnikiem podatku VAT?
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-12/06
  Czy przyznanie statusu rezydenta wpłynie na możliwość rozliczania się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/06/1
  Wpływ sprzedaży samochodu, będącego środkiem trwałym firmy, osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na wysokość limitu obrotu obligującego do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-415-21-06-AK
  Czy można odliczyć od dochodu odsetki od zaciągniętego w 2006 r. kredytu na budowę domu w sytuacji skorzystania, w latach poprzednich, z odliczenia z tytułu wniesienia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej? Czy można skorzystać ze zwrotu różnicy podatku VAT na materiały budowlane zakupione w 2005 i 2006 roku na budowę budynku mieszkalnego?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436/03/06
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i ma zamiar podarować swojemu synowi samochód osobowy, który jest środkiem trwałym w jego firmie, a wartość rynkowa pojazdu wynosi 20.000 zł. Oświadcza również, że będzie to pierwsza darowizna na rzecz syna. Pytanie podatnika dotyczy sposobu naliczania podatku od darowizny. Jego zdaniem podatek od darowizny nie występuje.
 466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-312/06/FW
  Czy na szkole spoczywa obowiązek poboru podatku dochodowego od stypendium wypłacanego uczniowi ze środków przekazywanych przez osobę fizyczną w formie darowizny z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia wskazanego przez darczyńcę
 467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/06/60610/06
  W jaki sposób należy określić rok rozpoczęcia inwestycji oraz jaką formę ma mieć oświadczenie o zakresie remontu?
 468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-I-1/443-13/2006
  1. Czy kasy rejestrujące stosowane dotąd przez osobę fizyczną będą mogły być stosowane w nowo powstałej spółce akcyjnej, do której będą wniesione aportem. 2. Czy spółka akcyjna będzie mogła odliczyć od podatku należnego kwotę 50% ceny nowo zakupionych kas?
 469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-4/06
  Czy wniesienie przez wspólnika spółki cywilnej będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, do majątku tej spółki, samochodu osobowego sprowadzonego przez niego z terytorium Niemiec, z zamiarem wykorzystania pojazdu jedynie w celach prywatnych, nie wywiera skutków podatkowych w zakresie podatku VAT zarówno po stronie zbywcy jak i po stronie spółki?
 470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-2/06
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/119/KA
  Czy zasadne jest wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej?
 472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/350/2006/MJ
  Dotyczy prawidłowości rozliczenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej?
 473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/6/2006
  Czy podatnik, który w 2005 r. otrzymał od rodziców w drodze darowizny dom i dokonał prac remontowo - modernizacyjnych, może w 2006 r.wystąpić z wnioskiem o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych?.
 474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/PP/415/16/HG/06
  Czy zwolnione są z podatku dochodowego dochody uzyskane przez osoby fizyczne zatrudnione bezpośrednio przez Wnioskodawcę na potrzeby Projektu "Językowy pomost" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 tj. koordynatora programu, księgowej, specjalisty d/s administracyjnych, osoby, której zlecono opracowanie ogłoszeń informacyjnych, osoby, której zlecono opracowanie artykułów sponsorowanych, wykładowców zatrudnionych bezpośrednio przez wnioskodawcę?
 475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/440201-1/06
  Czy można rozliczyć zapłacony podatek VAT od zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym oraz od zakupu materiałów budowlanych typu farby, kleje, gładź tynkowa?
 476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-137/05
  Skutki udzielenia przez Wnioskodawcę, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, oprocentowanej pożyczki na rzecz pracodawcy.
 477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-X-443/14/06/JJJ
  Czy obrót realizowany na kasie rejestrującej Spółdzielni stanowi element obliczenia osiąganego obrotu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie sprzedaży. Pismami z dnia 20.01.2006r. i 1.02.2006r. Podatniczka złoży
 478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62/05/06
  Czy przez wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu należy rozumieć również dokonywanie nabycia towarów lub usług związanych z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi?
 479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-3/06
  Czy Wnioskujący otrzyma zwrot różnicy VAT za faktury zakupowe na materiały budowlane i wykończeniowe, które zakupił między 1 maja 2004 r. a 31 stycznia 2005 r. (data zakończenia budowy i odbioru budowlanego)?Czy korzystając z ulgi remontowej można ubiegać się o zwrot różnicy VAT (mieszkanie jest wynajmowane od zakładu pracy)?
 480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP/443-34/05
  Czy wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu do spółki z o.o. pozwala spółce z o.o. na skorzystanie z prawa do odliczenia kwot wydatkowanych przez spółkę z o.o. na zakup kas rejestrujących?
 481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/149/JB
  Czy są możliwości udzielania przez prokurenta osobom fizycznym pełnomocnictw do podpisywania deklaracji podatkowych CIT-2 w imieniu podatnika
 482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-II-415/1/24/2/2005/2006
  Kiedy i w jaki sposób można otrzymać zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych na rozbudowę, nadbudowę i remont budynku mieszkalnego, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką podatku w wysokości 22%?
 483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-133a/05/RS/2
  Podatniczka jest współwłaścicielką wraz z trzema innymi osobami kamienicy, w której znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe. Strona zamierza się zarejestrować jako podatnik VAT czynny. Czy wynajmując lokal mieszkalny we wspomnianym budynku osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej istnieje obowiązek wystawiania faktur VAT? Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana jest taka usługa?
 484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF/415/101/2005
  Zwiększona składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest odliczeniem w całości od podstawy opodatkowania.
 485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436-16/2005
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i ma zamiar podarować swojemu synowi zamortyzowany i wycofany z ewidencji środków trwałych samochodów osobowych o wartości 5000,00 zł oświadcza, że będzie to pierwsza darowizna na rzecz syna. Podatnik pyta, czy pomimo iż nie wystąpi obowiązek podatkowy należy zgłosić w Urzędzie fakt dokonania darowizny. Zdaniem podatnika - nie ma takiego obowiązku.
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/05
  Podatnik prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna wraz z żoną, jako osobą współpracującą. Następnie założył spółkę jawną, do której wniósł aportem całe przedsiębiorstwo w myśl art. 55. 1 kodeksu cywilnego. Jego zdaniem w tym pryzpadku nastąpi sukcesja podatkowa, nie wystąpią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-409/IV/2005/JD
  Czy realizowanie sprzedaży w opisany poniżej sposób narusza obowiązujące w zakresie kas fiskalnych przepisy?
 488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/279/374/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, w jaki sposób powinna być prowadzona ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku, gdy ze względu na wysokość obrotu Podatnik jest zwolniony podmiotowo z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-154-1/05
  Czy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumnetujących zakup towarów i usług na potrzeby inwestycyjne podatnika, jeśli pozwolenie budowlane zostało wydane na jego imię i nazwisko, a nie na nazwę firmy.
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-37/05
  Czy osoba fizyczna, która osiągnęła dochód w postaci udziału w zysku spółki komandytowej, będzie miała prawo opodatkować ten dochód wg stałej stawki 19%?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-37b/05
  Czy przychody uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej podatnik ma doliczyć do innych swoich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i wykazywać łącznie w deklaracjach PIT-5L, i razem opodatkować je podatkiem liniowym według stawki 19%?
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-20/05/RN
  Ze złożonego zapytania wynika, iż Państwo X prowadzili działalność gospodarczą na podstawie jednego wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - w formie spółki małżeńskiej. W związku z wejściem w życie art. 68 ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 z późn.zm.) zostali wezwani przez Burmistrza M-sta do zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, o nadanie drugiego numeru ewidencji działalności gospodarczej dla współmałżonka. W związku z tym postanowili założyć Spółkę Jawną. Pani X jako płatnik podatku VAT wniosła aportem do Spółki Jawnej byłe przedsiębiorstwo, w związku z powyższym uważają, że nie ma podatku VAT od remanentu likwidacyjnego a nowo powstała spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur, które wpłynęły do spółki a dotyczą osób fizycznych oraz spółka ma również prawo do ewentualnej nadpłaty z ostatniej deklaracji VAT-7 złożonej przez panią X. Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości wykonanych działań?
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/70/2005
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług umowy użyczenia zawarte przez Gminę zarówno z osobami fizycznymi jak i prawnymi?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/28/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów usług w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, partycypacja osób fizycznych w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których po wybudowaniu będą najemcami?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-154/05/AS
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacje z budżetu miasta udzielane osobom fizycznym z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone przy obiektach zabytkowych oraz czy gmina jako płatnik winna pobrać zaliczki na podatek oraz sporządzić informacje o wysokości uzyskanych przychodów według wzoru PIT-8B lub PIT-8C.
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/35/1-17/05
  Spółka zwraca się z zapytaniem w sprawie wystawiania faktur VAT dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług wyszukiwania osób i miejsc pracy.
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-69/05
  Czy za pomocą noty korygującej podatnik może dokonać zmiany na fakturze, która dotyczy nabywcy usługi?
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40/05/1
  Dokumentowanie obciążeń mieszkańców gminy opłatami z tytułu dostawy mediów (centralnego ogrzewania i ciepłej wody).
 499. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/60/05
  Czy należy uiścić podatek od towarów i usług z tytułu umowy darowizny ułamkowej części nieruchomości spisanej pomiędzy członkami rodziny, którzy są współwłaścicelami tejże nieruchomości? Nieruchomość ta jest wykorzystywana do działalności prowadzonej przez te osoby w formie spółki cywilnej.
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/59/05
  Z naszymi indywidualnymi odbiorcami (osobami fizycznymi) chcemy podpisywać umowy. W celu zachęcenia ich do kupowania w naszej firmie jak największej liczby towarów chcemy wprowadzić premie pieniężne, uzależnione od wielkości zakupów. Premie nie będą przypisywane do żadnej konkretnej dostawy. Czy powyższe świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z innych źródeł, od którego osoba wypłacająca nie jest obowiązana pobierać podatku? Czy wypłacając premię obowiązani jesteśmy do wystawienia na koniec roku informacji o wypłaconych świadczeniach (PIT-8C)?
 501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/19/105/05
  Czy wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło lub stosunku pracy osobom fizycznym zaangażowanym przy realizacji projektu "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej" w ramach programu operacyjnego " Program inicjatywy wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 " będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 od strony chronologii jego realizacji dzieli się na : Działanie 1, Działanie 2 i Działanie 3. Sfinansowanie projektu nastapi w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 25% z budżetu państwa. Zapytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych przy realizacji Działania 1 i Działania 2.
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/182-115/05/AP
  Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży nieruchomości rolnych, które mają zostać przekształcone w strefę mieszkaniową.
 503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/32/2005
  Czy osoba fizyczna będzie zobowiązana do poboru podatku od wypłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej od zagranicznej osoby prawnej?
 504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-51/05
  w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na sprzedaży przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą własnościowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
 505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-46/05
  Podatnik pyta, czy w przypadku gdy sprzedaż gruntu jest dokonywana przez osobę fizyczną a budynku mieszkalnego przez spółkę cywilną na rzecz jednego nabywcy i w tym samym momencie ? grunt i budynek opodatkowane są jedną stawką VAT w wysokości 7%. Podatnik wskazuje przy tym, że sprzedaż działek będzie miała charakter częstotliwy.
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDB/415-23/HZA/05
  Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Niemiec.
 507. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPO.5-436-4/05
  Spółka zamierza przekazać w drodze darowizny udziały w innej spółce na rzecz osób fizycznych. Według stanowiska Spółki, osoby te zobowiązane będą do zapłacenia podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zaliczane są one do trzeciej grupy podatkowej, wysokość podatku określana jest na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3, a kwota wolna wynika z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy. Natomiast do ustalenia podstawy opodatkowania stosuje się przepisy art. 8 ust. 1, 3, 4, i 5 ustawy.
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/144/57/KBU/05
  Czy wyłączenie ograniczeń wynikających z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji dotyczy również pożyczek udzielonych przez polskich udziałowców, będących osobami fizycznymi, podlegającymi w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 23/PP/443/1-15/A/05
  Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż dwaj wspólnicy spółki jawnej, która jest czynnym podatnikiem VAT, w 2000 r. zakupili prywatnie, jako osoby fizyczne, teren przemysłowy, który w roku 2003 przekształcono pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. W wyniku podziału powstało 26 działek, które będą sukcesywnie, w zależności od pozyskanych nabywców, sprzedawane. Czy udział w spółce jawnej może mieć związek z zamiarem sprzedaży tych działek, czy jest to odrębna czynność nie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdaniem Wnioskodawców udział w spółce jawnej nie ma żadnego związku ze sprzedażą przedmiotowych nieruchomości.
 510. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: VO/006-29/04/PP
  Jaka jest wysokość stawki podatku od towarów i usług na usługi weterynaryjne?
 511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WM/436/3/S/2005
  Sprawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nieruchomości zwróconej po uprzednim wywłaszczeniu.
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/05
  - udokumentowania sprzedaży spodów do obuwia kontrahentowi (osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) z Ukrainy.
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-50/05
  Jaki jest rodzaj i termin koniecznych do złożenia deklaracji podatkowych w związku ze sprzedażą części samochodowych na rzecz osób fizycznych z państw członkowskich nie zarejestrowanych dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych
 514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-23/05/KAR
  Czy od dywidend i dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa wypłacanych przez zagraniczny fundusz - Bank pełniąc funkcję agenta płatności - ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie tych należności polskim inwestorom, pobierać podatek dochodowy?
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/05
  Czy zakup palet od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej może być udokumentowany dowodem wewnętrznym sporządzonym przez ponoszącego wydatek ?
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415/11/05
  Czy statutowa działalność Fundacji (udzielanie wsparcia finansowego osobom fizycznym poprzez wypłacanie im kwot pieniężnych) jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do wypłacanych świadczeń pieniężnych, albo nie będąc płatnikiem tegoż podatku ma obowiązek sporządzenia informacji podatkowej o wypłacanych świadczeniach pienięznych?
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-10/05
  Czy spółka cywilna której udziałowcem jest zagraniczna osoba fizyczna, może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/47/50/05
  W złożonym wniosku Podatnik wskazuje, że zamierza zaciągnąć pożyczkę od osób fizycznych. Osoba udzielająca pożyczki jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Z posiadanych przez Spółkę informacji wynika, że osoba ta w sposób incydentalny zamierza ulokować wolne środki finansowe w formie pożyczki dla Podatnika. Wątpliwości Podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów osoby fizycznej, która udzieliła Spółce oprocentowanej pożyczki oraz obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego. Zdaniem Spółki odsetki wypłacone osobie fizycznej, która udzieliła pożyczki są usługą zwolnioną z podatku od towarów i usług.
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/05
  Czy dostawa lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu VAT?
 520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-4/MJM/05
  Wątpliwości Spółki budzi sposób opodatkowania wypłacanych odszkodowań oraz zakres obowiązków wynikających z funkcji płatnika w stosunku do dokonywanych wypłat odszkodowania.
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-311/06/FW
  Czy stypendium wypłacane uczniowi ze środków przekazywanych przez osobę fizyczną w formie darowizny z przeznaczeniem na stypendium dla wskazanego przez darczyńcę ucznia korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-01/05
  - dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w kwestii obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/44406/05/26/2005
  Czy w myśl art. 2 pkt 6 oraz art. 15 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r., jeżeli sprzedaż działek gruntowych (w planie zagospodarowania przestrzennego tereny te są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną) zostanie objęta podatkiem VAT, właściwym urzędem skarbowym do poboru tego podatku jest urząd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości, czy też urząd właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika?
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 0090/1/9-2/05/AP
  W celu poszerzenia źródeł finansowania Spółka z o. o. zamierza zawrzeć umowę pożyczki z osobą fizyczną - rezydentem RP, nie prowadzącą działalności gospodarczej w tym zakresie. Płatnik stoi na stanowisku, iż odsetki wypłacone osobie, która udzieliła pożyczki podlegają 20% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, nie łączą się z innymi dochodami, a wykazywane są na deklaracji PIT-8A.
 525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/df/410/88/2005/art.14a
  Z tyt. najmu segmentu opodatkowany jestem na zasadach ogólnych. Do miesiąca listopada 2004r najemca płacił mi czynsz, natomisat w miesiącu grudniu nie otrzymałem dochodu z w/w źródła. Czy w tej sytuacji powinienem uznać, że za miesiąc w którym nie otrzymałem zapłaty powstał u mnie przychód?
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-014/05
  Podatnik w 2004r. zakupił mieszkanie od osoby fizycznej, która była członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej. Na zakup lokalu mieszkalnego został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy w Banku. Czy podatnik może skorzystać z odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego?
 527. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-305/04
  Czy odszkodowania z tytułu wyrównania szkód powstałych w związku z zakładaniem i przeprowadzaniem na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazów oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, wypłacone na mocy zawartej z osobami fizycznymi ugody, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych?
 528. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1-443/VAT/108/2005/AO
  Czy sprzedaż sprzętu stomatologicznego przez Spółkę Jawną osobie fizycznej będącej współwłaścicielem nieruchomości, prowadzącej działąlność gospodarczą polegającą m.in na wynajmowaniu lokali, rozliczającej się według ksiąązki przychodów i rozchodów, będącej podatnikiem podatku VAT, jest traktowany jako sprzedaż osobie fizycznej czy jako sprzedaży przedsiębiorcy?
 529. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005w-990/04/JC
  Czy zamiana gruntów dokonana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Urząd Gminy, będący podatnikiem podatku VAT, a osobą fizyczną będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 530. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-2/05
  Czy sprzedaż przez podatnika podatku od towarów i usług samochodu ciężarowego nabytego na fakturę VAT - na cele prywatne - winna być udokumentowana fakturą VAT, czy też umową kupna-sprzedaży?
 531. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USVIII/443-93/04
  Czy wystawawiając i otrzymując faktury VAT osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może się posługiwać nazwą skróconą nie zawierającą jej imienia i nazwiska?
 532. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-72/RPŁ/423-148/04/JK
  Na jakim druku należy przesłać informację podatnikowi i urzędowi skarbowemu o wypłaconej dywidendzie osobie fizycznej. Obowiązujący druk informacji PIT-11/8B nie zawiera pozycji dotyczącej wypłaty dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz pobranego od nich zryczałtowanego podatku?.
 533. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I.1./415/20/04
  Oprócz prowadzonej działalności gospodarczej, podatnicy prowadzą najem lokali (nie wpisany do ewidencji działalności gospodarczej), czy każdy z podatników (wspolników) oddzielnie może korzystać z opodatkowania ryczałtem wg stawek 8,5% i 20% ?
 534. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/446-2625/04
  Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 535. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB.3.46-415/277/2004
  Czy osoby fizyczne dokonujące wpłat na rachunek bankowy fundacji nie wpisanej na listę instytucji pożytku publicznego, ale prowadzącą działalność pro-społeczną na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa obywatelskiego, obejmującą m.in. działalność: edukacyjną, informacyjną, kulturalną, integracyjną oraz ochronę dziedzictwa narodowego i cywilizacyjnego, mogą dokonać odliczenia do kwoty 350zł od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 536. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.PB-2/415/30/04
  Czy osoba fizyczna, posiadająca tylko obywatelstwo niemieckie i rozpoczynająca pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce, może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, czy ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?
 537. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/PDL/PŁ/415-13/2004
  Jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Zamierzam wydać płytę CD z piosenkami, które sam skomponowałem, nagraną z udziałem muzyków sesyjnych, przy współpracy aranżera. Będzie to czynność jednorazowa. Zamierzam zawrzeć z muzykami i aranżerem umowy o dzieło z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich na mnie. Czynność ta będzie miała charakter odpłatny. Czy na osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ciążą obowiązki płatnika względem innych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w przypadku zawarcia przez te osoby umowy o działo?
 538. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD II 413/355/04
  Czy w rozliczeniu za 2004 r. osoba fizyczna może odliczyć od swojego dochodu kwotę darowizny dokonanej na rzecz, działającej przy szkole rady rodziców?
 539. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV.434/87/04
  W dniu 5 maja 2004 r. nabyłam od babci w drodze darowizny własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Z uwagi, iż koszty utrzymania w/w mieszkania są bardzo duże zwracam się z zapytaniem:- Czy przy sprzedaży bądź zamianie w/w lokalu mieszkalnego wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych i w jakiej wysokości ?- W jakiej wysokości przedstawia się podatek od darowizny lokalu mieszkalnego dla osoby obcej zaliczanej do III grupy podatkowej ?
 540. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2152/04/CIP/09
  Czy sprzedaż przedmiotowej linii technologicznej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 541. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/005/0045/04
  W wystąpieniu podatnik zaprezentował własne stanowisko, zgodnie z którym opisana transakcja podlega "opłacie cywilno-prawnej przy notarialnym akcie sprzedaży," wnosząc o dokonanie "interpretacji przepisów podatkowych."
 542. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.43/PO/443/33/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze dziedzczenia przez osobę fizyczną nie prowadzącą dzialalności gospodarczej? Sprzedawca jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT z tytułu zawieranych umów najmu dotyczących innych nieruchomości.
 543. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NUPD/415/F/24/KR/2004
  Jak ewidencjonować przychód z najmu w przypadku gdy podatnik sam nie prowadzi działalności gospodarczej oraz jakie podatki płaci i jak je rozlicza.
 544. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1755/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje, jak należy udokumentować sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Według podatnika sprzedaż taką należy traktować jako sprzedaż niedokumentowaną, dla której należy wystawiać wewnętrzne dokumenty potwierdzające wpływ z danego okresu. Proponuje "Dzienne Zestawienia Sprzedaży", na których uwzględnia sprzedaż z danego dnia z wyszczególnieniem wartości sprzedaży netto, brutto i podatek VAT, a następnie przenosi wartości te do rejestru sprzedaży.
 545. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/06/151/2004
  Jak zakwalifikować pod względem podatku od towarów i usług czynność sprzedaży waluty obcej zawartą między wnoszącym zapytanie a osobą fizyczną (konsumentem)?
 546. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/005-0035/04
  W wystąpieniu zaprezentowano stanowisko, że w związku z faktem, iż planowana umowa sprzedaży, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w danej sytuacji wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych.
 547. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/06/140/2004
  Czy Spółce przysługuje zwolnienie z podatku od towarów i usług przy nabyciu nieruchomości?
 548. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1/005-1-139/04
  W sprawie odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego.
 549. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/PDL/PŁ/415-9/2004
  Wspólnota Mieszkaniowa zawarła z osobą fizyczną umowę o dzieło na wykonanie opracowania pt: "Audyt energetyczny budynku". Wykonawca wystawił rachunek za wykonanie działa, w którym przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy uwzględnił 50% normę kosztów uzyskania przychodu. Autor dzieła twierdzi, że wykonanie opracowania naukowego "Audyt energetyczny budynku" jest czynnością stanowiącą przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80 z 2000 r. poz. 904), w związku powyższym przysługują 50% koszty uzyskania przychodu. Naszym zdaniem sporządzenie audytu energetycznego nie jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc koszty uzyskania przychodu powinny zostać określone na poziomie 20%.
 550. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/20/04/TZ
  Czy podatek VAT z faktury otrzymanej przez Wnioskodawcę i dotyczącej zakupu usług świadczonych przez osobę fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarcza, a pozostającą równocześnie w stosunku pracy w naszej spółce, podlega odliczeniu i jest wykazywany w deklaracji VAT - 7 jako podatek naliczony?
 551. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/25/04
  Czy osoba fizyczna ma prawo żądać wystawienia faktury za dostawę energii cieplnej, wody oraz odprowadzanie ścieków od czynnego podatnika podatku VAT pośredniczącego w dostawie ww. mediów ?
 552. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US34/PV/443-181/04
  Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu o wartości 1.500.000 EURO, którą zamierzam w najbliższym czasie przeprowadzić jako czynność jednorazową będzie podstawą powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Nie prowadzę działalności gospodarczej, sprzedaż gruntów nie jest moim stałym zajęciem.
 553. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1769/2004/D.Sz.
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykupu gruntu przez miasto pod ulicę, za odszkodowaniem, o wartości rynkowej powyżej 10.000 euro.
 554. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26-PD-415/49/04
  Jestem inwalidą I grupy i mam trudności w poruszaniu się. Czy jako osoba fizyczna mogę zatrudnić na umowę o pracę pomoc domową?
 555. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1716/2004/D.Sz.
  Dotyczy opodatkowania sprzedaży towarów używanych nabytych w ramach umowy komisu od osoby fizycznej.
 556. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1697/2004/ADB
  Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy wystawiając fakturę VAT na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą należy wpisać imię i nazwisko nabywcy wraz z nazwą firmy, czy też umieszczanie imienia i nazwiska jest zbędne.
 557. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/62/04/KK
  Czy i kiedy powinienem rozpocząć ewidencjonowanie przychodów przy użyciu kasy rejestrującej, jeżeli prowadzę działalność polegającą na świadczeniu usług taksówkowych dal osób fizycznych prowadzących działalność i osób prawnych ?
 558. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/53/PDI/2004
  Czy istnieje możliwość podpisania umowy pomiędzy dwoma osobami fizycznymi na wykonanie określonej pracy z zakresu budownictwa ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!