Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


opodatkowanie łączne małżonków

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-539/12/RS
  Możliwość łącznego opodatkowania małżonków.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-174/12-4/ASZ
  Czy wobec przedstawionego stanu Wnioskodawca może dokonać rozliczenia wspólnego z małżonką, dochodów za 2011 r.?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1081/11-2/IM
  Czy w zaistniałej sytuacji, mimo złożonego w dniu 19.01.2011 r. zawiadomienia o wyborze opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym, tj. wg stawki 19%, która była zawieszona zlikwidowana w 2011 r. (czyli nie była prowadzona), i zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, Wnioskodawca ma prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem za rok 2011 zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-534/11-5/JK2
  Czy w latach podatkowych, w których Wnioskodawca ma zawieszoną działalność gospodarczą przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia pozostałych dochodów (opodatkowanych na zasadach ogólnych) wspólnie z małżonką?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-854/10-2/JB
  Możliwość wspólnego opodatkowania małżonków w przypadku utraty przez jednego z nich w trakcie roku podatkowego prawa do opodatkowania tzw. podatkiem liniowym.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-860/10-2/AP
  Czy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków za 2010 r. w przypadku, gdy żona uzyskuje przychody z najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-680/09-2/JS
  możliwość łącznego opodatkowania małżonków, za rok podatkowy w którym jeden z małżonków zmarł
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-715/09-4/ES
  Czy Urząd Skarbowy słusznie polecił Wnioskodawcy korektę wspólnego rozliczenia?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-655/09/BK
  Wspólne opodatkowanie małżonków.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-772/09-2/TW
  Czy Wnioskodawca może rozliczyć się wspólnie z małżonką, jeżeli w roku podatkowym wykazał stratę (PIT-36) z działalności gospodarczej i nie uzyskiwał dochodów z innych źródeł?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-547b/09/HD
  Czy Wnioskodawca ma możliwość łącznego opodatkowania w 2008 i 2009 roku wraz z małżonkiem?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-465/09/WRz
  Czy można złożyć zeznanie podatkowe łącznie z małżonką w sytuacji zaprzestania działalności gospodarczej , z które dochody były opodatkowane podatkiem liniowym ?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-387/09/TK
  Czy wnioskodawczyni może łącznie ze współmałżonkiem rozliczyć się za 2008 rok?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-352/09/PSZ
  Wspólne rozliczenia małżonków.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4-415-228/09-4/PJ
  Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do składania rocznego rozliczenia podatkowego (zeznania podatkowego) za zmarłego męża za 2008 rok.Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r., wspólnie ze zmarłym małżonkiem.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-86/09/MM
  Czy małżonkowie mogą wybrać wspólny sposób opodatkowania swoich dochodów za lata 2006, 2007 i 2008?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-19/09/HK
  W jaki sposób rozliczyć dochody z pracy najemnej w Wielkiej Brytanii oraz dochody osiągnięte w 2008r. w Polsce?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-45/09-2/AA
  Czy wobec przedstawionych faktów prawidłowe jest wspólne rozliczanie się małżonków wg progresywnej skali podatkowej za 2008 rok?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-5/09/HD
  Czy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej w całym roku 2008, możliwe jest dokonanie opodatkowania łącznie z małżonką na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-46/09-4/MT
  wnioskodawca nie może skorzystać z możliwości preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków. Bez znaczenia pozostaje rezultat finansowy prowadzonej działalności. Niezależnie od tego, czy podatnik, który wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, w danym roku podatkowym uzyskał dochód, czy też nie, to za ten rok nie może skorzystać ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Rozstrzygające znaczenie dla utraty opodatkowania ma bowiem sam fakt podlegania regulacjom zawartym w art. 30c ww. ustawy.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1588/08/BJ
  Czy w sytuacji uzyskania dochodów z pracy w Polsce oraz dochodów z tytułu pobytu służbowego w Malezji zastosowana w zeznaniu metoda wyłączenia z progresją jest prawidłowa?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1162/08-2/EC
  Czy w związku z przedstawionym możliwym stanem przyszłym (polegającym na nie osiągnięciu w roku podatkowym dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla której złożono deklarację opodatkowania według art. 30c i spełnieniu przez oboje współmałżonków wszystkich pozostałych wymagań ustanowionych w art. 6 ust.2) przeprowadzony wywód dotyczący możliwości wspólnego rozliczania się małżonków wg zasad określonych w art. 6 ust. 2 poczynając od słów "w tym przypadku" jest prawidłowy?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-920/08/CJS (KAN-4927/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 14 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 14 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udziele ...
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-197/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 12 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 12 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-162/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków -jest nieprawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-254/08/ASz
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoba złożyła oświadczenie o wspólnym rozliczeniu dochodów ze współmałżonkiem, powinna mieć odprowadzony podatek dochodowy według wyższej skali podatkowej do Urzędu Skarbowego?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-153/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu do tut. organu 5 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia zysków giełdowych -jest nieprawidłowe.W dniu 5 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-214/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości łącznego opodatkowania małżonków -jest nieprawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-517/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia skutków podatkowych sądowego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną -jest prawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. zo ...
 30. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 883/07
  Wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-67/07-3/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.07.2007r. (data wpływu 09.07.2007r.), uzupełnionego w dniu 13.08.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z gruntem -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 05.07.2007r. (data stempla pocztowego) został złożony w/w ...
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/415-6/07/DD
  Dotyczy opodatkowania dochodów za rok 2006 łącznie z małżonką, na podstawie art.6 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-60/I/07/BG
  Czy osobę zagraniczną zamieszkałą w Polsce (która w Polsce założyła rodzinę, posiada kartę czasowego pobytu) przy zatrudnieniu na umowę o dzieło należy rozliczać jak cudzoziemca wystawiając informację IFT-1R, czy jak polskiego obywatela oraz czy przysługuje takiej osobie prawo do wspólnego z małżonkiem opodatkowania
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I.US.I-415-18/07
  Czy wobec wspólnego rozliczania się małżonków przysługuje im prawo do odliczenia ulgi za wyszkolenie uczniów, przyznanej decyzją Organu podatkowego jednemu z małżonków w sytuacji gdy obydwoje osiągnęli dochód, jak również w sytuacji gdy dochód osiągnie tylko małżonek, który nie nabył prawa do ulgi "uczniowskiej"?
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/4111-1/415-24/07/DI
  Możliwość wspólnego opodatkowania małżonków z innych dochodów gdy jedno z nich jest podatnikiem karty podatkowej
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-2/07/EW
  Czy za 2006 rok Podatnik mógłby rozliczyć się z podatku dochodowego od uzyskanych przez Podatnika i małżonkę przychodów zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ?
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-7/7/07/21380
  Czy można uznać, iż w sposób zbyteczny opodatkowano działalność gospodarczą i czy w związku z tym można złożyć zeznanie podatkowe za rok 2006 wspólnie z małżonką?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-37/07/AZ
  Czy przysługuje Podatniczce za 2006r. wspólne rozliczenie z mężem (pozostawanie w związku małżeńskim od 10 lat, między małżonkami istnieje wspólność majątkowa).?
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-11/07
  Czy mogę rozliczyć się za 2006r. wspólnie ze zmarłym w lutym 2007r. małżonkiem i czy mogę odliczyć od dochodu męża wydatki na cele rehabilitacyjne związane z jego dojazdami na zabiegi rehabilitacyjne?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-05/65/Z/K/07
  Dotyczy możliwości odliczenia ulgi uczniowskiej od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikajacego ze wspólnego zeznania podatkowego małzonków.
 41. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/54/06/JC
  Czy podatnik, wobec nie osiągnięcia w 2006 roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla której wybrał Pan opodatkowanie podatkiem liniowym - 19%, ma prawo skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania łącznie z żoną?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/164/2006
  Czy w związku z niżej opisanym stanem faktycznym mam prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego za rok 1999 i 2000 oraz uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-3/BA/1017/07
  Czy w przypadku Podatnika uzyskującego dochody z tytułu udziału w spółce osobowej prawa holenderskiego, po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwe jest wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, pod warunkiem, że nie zajdą przesłanki wymienione w ust. 8 tego artykułu.
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-01/03/07
  Czy istnieje możliwość łącznego opodatkowania z małżonkiem, jeżeli podatnik jest obywatelem Ukrainy zamieszkałym i pracującym w Polsce ?
 45. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4150/37/06
  Czy małżonkowie mają obecnie prawo do dokonania odliczeń i korzystania z ulgi odsetkowej oraz czy w przypadku męża należy uznać, iż korzystał on z tzw. "dużej ulgi budowlanej."
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.I/415/5/GM/06
  Czy mogę za rok podatkowy 2006 rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w sytuacji gdy małżonek ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w formie ryczałtu, która przez cały 2006 rok była zawieszona ?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/DC/250/06
  Czy mogę rozliczyć kwotę zasiłku chorobowego w rozliczeniu wspólnym ze współmałżonkiem?
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-18/06
  Czy istnieja możliwość wspólnego opodatkowania małżonków za lata 2001-2003 w sytuacji, gdy jedno z nich opodatkowane jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-66/06
  Czy w przypadku utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opodatkowania podatkiem liniowym podatnik bedzie miał prawo do wspólnego opodatkowania z małżonkiem?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/415/IP-120/06/EW
  Jaką kwotę powinnam wykazać w oświadczeniu o sprzedaży nieruchomości zakupionej na zasadzie współwłasności majątkowej?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-66-325/06/ZDB
  Czy rozliczyłam się prawidłowo składając 2 zeznania podatkowe za 2005r. jeżeli wybrałam na rok 2005 opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w formie podatku liniowego w wysokości 19 % podstawy obliczenia podatku oraz w roku 2005 osiągnęłam również dochody ze stosunku pracy i złożyłam odrębne zeznanie PIT-37 wraz z małżonkiem, który nie uzyskał w 2005r. żadnych przychodów ?
 52. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/38/06/JC
  Czy wobec nie osiągania w latach 2002-2004 przychodów z "zawieszonej" działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej, Podatnik ma prawo składać zeznanie roczne wspólnie z żoną?
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-4/06/MJ
  Czy wobec faktycznego zaprzestania działalności gospodarczej od początku 2005 roku, w świetle obowiązującego prawa, mamy prawo do wspólnego małżeńskiego rozliczenia podatku za 2005 rok?
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-23/P/06
  Czy wybranie opodatkowania dochodów z najmu w sposób zryczałtowany uniemożliwia wspólne rozliczenie podatnika właściciela lokalu ze współmałżonkiem?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-30-06
  -Czy sprzedaż jednego lub dwóch lokali w budynku mieszkalnym stanowiącymwspółwłasność, budowanym na wynajem, skutkuje utratą ulgi podatkowej na pozostałe lokale, jeżeli doliczone zostaną do dochodu kwoty uprzednio odliczone z tytułu ulgi na wynajem, -Czy nadal istnieje obowiązek zwiększenia podstawy o 10% za każdy rok podatkowy, brakujący do upływu dziesięcioletniego okresu, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku. -Czy zwrot ulgi jest liczony proporcjonalnie do ilości mieszkań czy do ilości metrów kwadratowych sprzedawanego mieszkania, -Czy doliczając do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności uprzednio odliczone kwoty należy złożyć oddzielny PIT-37 (podatnik wybrał opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wg liniowej 19% stawki) i czy można skorzystać z zasady rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. -Czy dochód ze sprzedaży mieszkań podlega opodatkowaniu tylko 10% zryczałtowanym podatkiem podatkiem, czy też podlega doliczeniu do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż.
 56. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-13/06/3
  Pytanie podatnika dotyczy zeznania o wysokosci wspólnych dochodów małżonków
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415-75/06
  Czy można złożyć po 30 kwietnia roku podatkowego korektę zeznania - wspólne zeznanie małżeńskie (rozliczenie ze zmarłym małżonkiem), w przypadku gdy minął ustawowy termin do wyboru wspólnego rozliczenia?
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/106/98/2006
  Czy w przypadku łącznego opodatkowania małżonków strata poniesiona przez jednego z małżonków w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej obniża dochód do opodatkowania osiągnięty przez małżonka z tytułu umowy o pracę?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/406/97/2006
  Czy w opisanym stanie faktycznym istnieje możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-119/EK
  Czy małżonka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa może podpisać w moim imieniu zeznania podatkowe za lata 2006-2007 ?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US VI-1/415-5/3/06
  Czy przysługuje mi prawo pomniejszenia dochodu w 2005 r. o wartość poniesionych kosztów odsetek od kredytu na nabycie nieruchomości?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/85/2006
  - Czy dochody uzyskane przez małżonka, który prowadził w roku 2005 pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i jednocześnie osiągał dochody ze stosunku pracy, mogą być rozliczone we wspólnym zeznaniu rocznym, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 powyższej ustawy ?- Czy za prawidłowe, należy uznać: a. rozliczenie dochodów uzyskanych przez małżonka z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36L ? b. połączenie dochodów uzyskanych ze stosunku pracy z dochodami małżonka nie prowadzącego pozarolniczej działalności gospodarczej i wykazanie ich we wspólnym zeznaniu podatkowym PIT-37 ?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-26/06
  Czy podatnik może dochody za rok 2006 rozliczyć wspólnie z małżonką gdy wybrał do 20 stycznia 2006 zryczałtowaną formę opodatkowania a w trakcie roku podatkowego osiągnął przychody z działalności, która została wyłączona z ryczałtu?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/10/06
  Czy podatnik może za 2005 r. rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w sytuacji gdy 28.12.2005 r. Sąd Okręgowy orzekł rozwód, a wyrok stał się prawomocny 19.01.2006 r.?
 65. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/14/06/WM
  dot. wybór formy opodatkowania - podatek liniowy i wspólne rozliczenie się małżonków
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIPDG/415/310/77/06
  Czy podatnik opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który zarejestrował w urzędzie dzialalność ,ale jej nie rozpoczął może za lata 2003-2005 rozliczyć się współnie z mężem z pozostałych dochodów?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-103A/156/06/AZ
  Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym i uzyskując dochody ze stosunku pracy podatnik może dokonać rozliczenia wspólnego z małżonkiem?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-70/06/RC
  Czy ustalając w 2005 r. dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Podatnik miał prawo pomniejszyć go o składki opłacone na własne ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie małżonki, a obliczony podatek o własne składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie żony
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 53 / 129a/45 / 06 / KSz
  czy podatnicy mogą rozliczyć sie wspólnie z dochodów osiągniętych w 2005 roku z tytułu wynagrodzenia za pracę i świadczenia rentowego, w sytuacji gdy oboje są wspólnikami w spółce cywilnej i jako formę opodatkowania przychodów z tego tytułu wybrali podatek liniowy i złożyli dwa PIT-y 36L?
 70. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 688/05
  1. Wyrazem przyjętej przez skład orzekający interpretacji art. 52 K.r.o. jest chociażby orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 1994 r., sygn. akt III AUr 101/04 (OSA 1994/9/74), w którym stwierdzono, że "proces, który w konsekwencji prowadzi do zniesienia wspólności ustawowej trwać musi przez określony czas, zaś powody, które ostatecznie prowadzą do takiego rozstrzygnięcia muszą narastać". Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lutego 1995 r, sygn. akt III CRN 7/95 (Lex nr 50585), stwierdzając, że "nie samo zaciągnięcie długu, nawet znacznego, lecz dopiero zaciągnięcie takiego długu, który nie był usprawiedliwiony interesem rodziny kwalifikuje zachowanie pozwanego małżonka jako naganne i przy istnieniu niepomyślnych prognoz co do tego aby małżonek ten powstrzymał się w przyszłości od tego rodzaju zachowania, spełnia warunki do uznania zaciągnięcia długu za ważny powód w rozumieniu art. 52 K.r.o." 2. Z powyższych wywodów wynika zdaniem Sądu odwoławczego, iż orzeczenie znoszące wspólność majątkową pomiędzy małżonkami obejmuje swoim zakresem okres co najmniej od daty w nim wskazanej do daty wydania orzeczenia, i w tym czasie stan prawny, tym wyrokiem ustanowiony, nie mógł ulec zmianie. W szczególności nie można go było zmienić umową zawartą między małżonkami (art. 47 K.r.o.).
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/72/61/2006
  Czy będzie Pani miała prawo do skorzystania z możliwości wspólnego z mężem rozliczenia w podatku dochodowym za rok 2006?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-22/06/EK
  Czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, z której uzyskane dochody opodatkowane są 19% podatkiem liniowym oraz uzyskując dochody ze stosunku pracy, mam prawo do wspólnego rozliczenia z małżonką, korzystając z ulg i odliczeń?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/28/EB/06
  1.Czy posiadając orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje prawo do odliczenia od dochodu zakupionej w 2005r. kompletnej leczniczej pościeli rehabilitacyjno -profilaktycznej? 2.Czy wydatki poniesione przez małżonka w 2005r. na zakup podkładów i materacy leczniczo - rehabilitacyjnych oraz pościeli rozgrzewającej można obecnie odliczyć rozliczając nieżyjącego małżonka? 3.Czy dokonane w 2004 roku wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy, można odliczyć łącznie z wydatkami na ten cel w roku 2005? 4.Czy dokonywane dobrowolne wpłaty w biurze Koła Radia Maryja na dowody "kasa przyjmie", można zaliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego?
 74. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/4117-0019/06/3
  dot. możliwości możliwości łącznego opodatkowania małżonków za 2005r. w sytuacji, gdy jeden z małżonków wybrał opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
 75. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FB/005-316/RS/06
  Czy możliwe jest wspólne opodatkowanie małżonków w sytuacji przywrócenia wspólności majątkowej w trakcie roku podatkowego?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-10/06
  Czy odliczenie dotyczącego kosztów za internet może doonać małżone, na tórego wystawione są faktury, we wspólnym rozliczeniu podatkowym? Czy podstawą odliczenia może być duplikat faktury VAT?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG I/415/184/06/MP
  Podatnik do dnia 31.08.2005r. osiągał dochody z tytułu umowy zlecenie oraz umowy o pracę. W dniu 01.09.2005r. rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybrał opodatkowanie wg liniowej stawki 19%. W złożonym wniosku Podatnik występuje z zapytaniem, czy dochody osiągnięte do końca sierpnia 2005r. może opodatkować wspólnie z małżonką.
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/11/AP/06
  Pytanie dotyczy możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych w 2005 roku wspólnie z małżonkiem.Zdaniem wnioskodawcy przysługuje jej prawo do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok wspólnie z mężem, gdyż wyrok sądu orzekający rozwód uprawomocnił się dopiero w 2006 roku.
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/5/24/06
  Możliwości odliczenia od podatku dochodowego opłat za internet, w sytuacji gdy zarejestrowanym użytkownikiem jest żona, na którą wystawiane są faktury.
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-Df/415/47/DW/06
  Pytanie dotyczy preferencyjnego rozliczenia dochodów za 2005r jako osobie samotnie wychowującej dziecko.
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0033/06
  Czy struktura wydatków mieszkaniowych poniesionych w roku 2005 upoważnia do zaznaczenia w załączniku PIT/D w sekcji C1 pozycji 45, 46 i 47? Czy małżonka i podatnik mają prawo do zsumowania poniesionych kosztów modernizacji i wpłat na fundusz remontowy jako kwoty wydatków poniesionych w 2005 w poz. 51 załącznika PIT/D? W jaki sposób ustalić należy podział kwoty do odliczenia od podatku w poz. 59 i 60 załącznika PIT/D?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/06
  Czy w zeznaniu o wysokości dochodów uzyskanych w 2005 r. przysługuje prawo złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie z małżonką?
 83. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-4117/3-0009/2006
  Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem za 2005 rok w sytuacji, gdy między małżonkami istniała rozdzielność majątkowa w okresie od stycznia do listopada 2005 roku, a w ostatnim miesiącu roku podatkowego przywrócono ustrój wspólności majątkowej?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/21/AL/06
  Dotyczy możliwości odliczenia ulgi uczniowskiej od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającego ze wspólnego zeznania podatkowego małżonków.
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-169/05/RS
  Czy odrębne wpisy małżonków do ewidencji działalności gospodarczej spowodują konsekwencje podatkowe w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy małżonkowie nadal wspólnie prowadzić będą dotychczasową działalność gospodarczą, nie zawierając jednak umowy spółki cywilnej?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-8/06
  Czy przychody ze świadczeń pielęgnacyjnych są zwolnione od podatku dochodowego? Czy w związku z otrzymywaniem tych świadczeń istnieje możliwość wspólnego rozliczenia rocznego wraz z mężem?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-415-9-06-SM
  Na jakich zasadach powinien rozliczyć się podatnik, składający odrębne zeznanie za 2005 rok i korzystający z ulgi remontowej, jeżeli do końca 2004 r. rozliczał się wspólnie z małżonkiem?
 88. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4117/IN-5/USŁ-W/06/JF
  Czy po 1 stycznia 2006r. małżonkowie prowadzący wspólnie działalność gospodarczą mogą zachować dotychczasowy sposób rozliczania dochodów osiąganych z tego przedsiębiorstwa (tzn. obliczać i deklarować podatek dochodowy od osób fizycznych u każdego z małżonków od połowy dochodu osiąganego z prowadzenia tego przedsiębiorstwa), jeżeli nadal będą prowadzić je wspólnie, bez zmiany formy prawnej ?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-61/2005
  Czy istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania (wspólnie z małżonkiem) w przypadku jego śmierci w roku podatkowym 2005 oraz skorzystania z ulgi remontowo-modernizacyjnej w przypadku, gdy faktury dotyczące wydatków mieszkaniowych zostały wystawione na imię i nazwisko męża (przed jego śmiercią)?
 90. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/1/06/JC
  dot. możliwości wspólnego rozliczania się małżonków w sytuacji, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-5/2006
  Czy istnieje możliwość rozliczenia dochodów uzyskanych w 2005 roku w oparciu o przepis art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy mąż podatniczki zmarł 05.01.2005r. i podatniczka składając zeznanie podatkowe za 2004 r. skorzystała z preferencyjnego rozliczenia dochodów małżonków zgodnie z art.6a ust.1 pkt 2 w/w ustawy?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-02/108/BDŚ/06
  Czy prawo do ulgi mieszkaniowej z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, pierwotnie nabytej przez Pana przysługuje również małżonce, w przypadku gdy małżeństwo zostało zawarte po 01.01.2002r. oraz czy możliwe jest zastosowanie tej ulgi we wspólnym rozliczeniu rocznym za 2005r?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-50/BJ/05
  Czy podatnik może złożyć wspólne zeznanie podatkowe wraz z małżonkiem oraz odliczyć odrębnie od dochodów swoich i odrębnie od dochodów współmałżonka wydatki z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne?Czy wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005 wydatki rehabilitacyjne poniesione na zakup lekarstw przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności ?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/415/25/06
  Czy przywrócenie wspólności majątkowej przed zakończeniem roku podatkowego, daje możliwość złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie małżonków za rok podatkowy 2005?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDFII-415/6/2006
  Czy istnieje możliwość wspólnego opodatkowania małżonków jeżeli jeden z nich jest obcokrajowcem posiadającym kartę pobytu na terenie Polski i przebywa na jej terenie ?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/5/6/06
  Czy wysokość opłacanych na mocy porozumienia z pracodawcą składek na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu osiągniętego w Niemczech można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych we wspólnym zeznaniu podatkowym z małżonką za rok 2004?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/227/2005/PD II/415-79/05
  Czy w opisanym stanie faktycznym mogę rozliczyć sie wspólnie z mężem za 2005 rok ?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF-415/68/LUG/05
  Czy wspólne rozliczenie się małżonków za 2006 r. możliwe jest jedynie w przypadku trwania przez cały rok podatkowy wspólności majątkowej między małżonkami?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/06
  Czy mając prawo do ulgi nabytej z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w banku prowadzącym kasę mieszkaniową podatnik może skorzystać ze wspólnego opodatkowania, określonego w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z mażłonką nie korzystającą wcześniej z odliczeń dot. dużej ulgi mieszkaniowej?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/06
  Jakie są zasady opodatkowania podatkiem VAT prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonków po dniu 1 stycznia 2006 r.?.
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/98/05
  Jakie są skutki w podatku VAT po przekształceniu podmiotu małżeńskiego z NIP-em wiodącym żony w jednoosobową firmę prowadzoną przez męża ?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-15/05
  W miesiącu październiku 2005r. zmarła żona podatnika, która była na jego wyłącznym utrzymaniu . Między małżonkami istniała współność majątkowa. Czy w tym przypadku przysługuje podatnikowi wspólne opodatkowanie za 2005r ?
 103. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4117/IN-3/USŁ-W/06/MM
  Czy wybierając sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c updof i nie osiągając w roku podatkowym dochodu możliwe jest rozliczenie podatku na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 (tj. łączne opodatkowanie dochodów małżonków) ?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PDF/415/100/05
  - dotyczy łącznego opodatkowania małżonków i złożenia zeznania PIT-36 za rok 2005
 105. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/47/05/JC
  dot. możliwości wspólnego opodatkowania małżonków w sytuacji, gdy jeden z nich korzysta z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jednolitą stawką 19%.
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I - 415 - 143 - VI/05
  Pytanie podatniczki brzmi, czy w przedstawionym stanie faktycznym może złożyć wspólnie z mężem roczne zeznanie podatkowe?
 107. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/55/05/WM
  dot. nieuzyskiwania przychodów z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego i możliwości wspólnego opodatkowania małżonków
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDM/4150-28/05/06/EO
  Czy małżonkowie mogą dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r., jeżeli jeden z nich uzyskuje przychody zwolnione z podatku dochodowego?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/1/06
  Czy przysługuje prawo do wspólnego opodatkowania za 2005 r. małżonkom, którzy zawarli związek małżeński 1.01.2005 r.?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-34/05
  W jaki sposób podatniczka ma rozliczyć osiągnięty w 2005 r. dochód - wspólnie z mężem czy indywidualnie - w przypadku toczącego się postępowania rozwodowego? Czy w sytuacji, gdy mąż nie wyrazi zgody na wspólne zeznanie podatkowe, pytająca może poniesione w 2005 r. wydatki na budowę domu rozliczyć w załączniku PIT/D dołączonym do swojego zeznania rocznego?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VIII/443-2652/120/05
  Podatnik prosi o określenie " czy w tym przypadku, gdy prowadzenie naszej działalności w dotychczasowej formie nie jest możliwe to czy w przypadku spółki cywilnej wystarczy sporządzenie umowy Spółki cywilnej (...) i złożenie NIP-2 dla spółki cywilnej, wyrejestrowanie z VAT-u (VAT-Z) męża".
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/463/Z/k/05
  Czy z uwagi na nie osiągnięcie przychodu (dochodu) i nie zastosowanie do niego stawki (art. 30c) przysługuje prawo do wspólnego (wraz z małzonką) opodatkowania osiagnietych w 2005r dochodów z innych źródeł ?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/38/05
  ,,Od dwóch lat wraz z mężem prowadzę działalność gospodarczą jako spółką małżeńską. Rozliczamy się z tej działalności na podstawie książki przychodów i rozchodów każdy deklaracją PIT -5 L i jesteśmy płatnikami VAT-u jako. 1 października br. otworzyłam Agencję Usługową. Obie działalności mają ten sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pomimo że Agencję Usługową prowadzę tylko na własne nazwisko...... Czy automatycznie z działalności Agencji Usługowej (...) jestem płatnikiem VAT-u?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDM/4150-24/05/OE
  Czy wydatki na kursy medyczne-opłaty kursowe,opłaty za płatne praktyki,koszty dojazdów, noclegów i wyżywienia-stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 115. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/38/05/AG
  dot. zawieszenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego a możliwości skorzystania z prawa do wspólnego opodatkowania małżonków
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-49/03/05
  Czy mogę dokonać rozliczenia osiągniętych przeze mnie w roku 2004 dochodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście łącznie z dochodami żony z tytułu wynagrodzenia, w sytuacji gdy w roku podatkowym uzyskiwałem również dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, które rozliczyłem odrębnym zeznaniem (PIT-36L)?
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-141/311/05/AS
  Podatnicy przed zawarciem związku małżeńskiego korzystali z odliczeń od podatku ulgi mieszkaniowej w ramach przysługujących im osobnych limitów. Odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku, za lata w których osobno dokonywali rozliczeń. Po zawarciu małżeństwa, w wyniku kumulacji przysługujących odliczeń, nastąpiło przekroczenie limitu przysługującego małzeństwu. Czy w związku z zasadą praw nabytych podatnicy mogą skorzystać z odliczenia pozostałej ulgi w pełnej wysokości
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415/33/2005
  Czy możliwe jest złożenie wspólnego zeznania za 2005 rok w przypadku kiedy podatnik od miesiąca maja 2003 roku nie osiągnął żadnych przychodów z działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-15/05/AD
  Czy możliwe jest wspólne opodatkowanie małżonków w sytuacji, gdy do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-153/05/RL
  Czy będę mógł dokonać wspólnego rozliczenia z żoną z tytułu dochodów uzyskanych w 2005 roku?
 121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0383/04
  1. Czy po zlikwidowaniu działalności gospodarczej niewykorzystaną kwotę ulgi za wyszkolenie uczniów przyznanej w zryczałtowanym podatku dochodowym można odliczyć od podatku dochodowego opłacanego na zasadach ogólnych? 2. Czy w przedstawionej sytuacji za rok 2003 Podatniczce przysługuje prawo wspólnego opodatkowania swoich dochodów z dochodami męża?
 122. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/WD/4117/1/17/157/05/GR
  Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej łącznego opodatkowania małżonków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2004.
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDO/415-55/05
  Czy osoba uzyskująca przychody na podstawie kontraktu menadżerskiego może skorzystać ze wspólnego rozliczenia wraz z małżonkiem nie prowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 124. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/4117/i-22/05/G
  Czy podatniczka może rozliczyć się, jako osoba samotnie wychowująca dzieci, wspólnie ze swoją całkowicie ubezwłasnowolnioną siostrą której jest opiekunem prawnym?
 125. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-43/USZ/2005/PM
  Czy przysługuje prawo do wspólnego rozliczenia małżonkom, którzy do grudnia roku podatkowego mieli rozdzelność majątkową?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-26/VII/2005
  Czy obywatelowi Ukrainy mającemu miejsce zamieszkania od 2003 roku i osiągającemu dochody z tytułu zatrudnienia i wykonywania pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje prawo do wspólnego rozliczenia z małżonką oraz jaki jest status podatkowy tego podanika?
 127. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-34/05
  Czy małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie jeżeli przez cały rok podatkowy byli małżeństwem a wspólność majątkową zawarli przed dniem złożenia zeznania podatkowego?
 128. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4151-20/05
  Jakie skutki podatkowe spowoduje zastąpienie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej firmy małżeńskiej dwoma odrębnymi wpisami małżonków ?
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-19/2005
  Czy podatniczce przysługiwało prawo do wspólnego, wraz z małżonkiem opodatkowania dochodów za lata 2001-2004? Wnioskodawczyni w latach 1999-2000 prowadziała działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 12 stycznia 2000 r. działalność zawiesiała i od tego czasu nie osiągała z tego źródła żadnych dochodów. 31 marca 2005 r. działalność tą wyrejestrowała.
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/FRI/415/26/05/PM
  Czy możliwe jest wspolne rozliczenie wraz z żoną za rok 2004 podatku dochodowego, jeżeli został złożony w sądzie pozew o rozwód, ale nie odbyła się sprawa rozwodowa i nie ma wyroku w tej sprawie?
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111/415-0039/I/25436/05
  Czy podatniczka może opodatkować dochody 2004r. wspólnie z mężem w sytuacji przyznania jej na mocy wyroku sądowego alimentów?
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/43/2005/IW
  Podatnik zapytuje: w związku z koniecznością "rozpisania" wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr ..... firmy małżeńskiej ....... ( posługującej się numerem NIP żony) na dwa odrębne wpisy małżonków jakie będą skutki w podatku od towarów i usług?. Czy po dokonaniu dwóch odrębnych wpisów do ewidencji działalności nie będą to dwa różne podmioty i czy zachowana będzie ciągłość podmiotu gospodarczego firmy małżeńskiej ....... ?
 133. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-443/57/05
  Czy prowadząc działalność gospodarczą na imię obojga małżonków po przekształceniu wpisu w dwa odrębne małżonkowie mogą kontynuować dotychczasowy sposób rozliczania?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4111-59/05
  Czy mając zgłoszoną działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, z tytułu której nie uzyskałem przychodu, z uwagi na jej zawieszenie, mogę skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem w latach 2002 - 2004?
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/406/16/2527/AK/05
  Wraz z mężem złożyliśmy zeznanie roczne za 2004r. Mąż w 2004r. oprócz dochodów w Polsce uzyskał dochody z tytułu pracy w Hiszpanii. W złożonym wspólnie zeznaniu wykazaliśmy jedynie dochody osiagnięte w Polsce. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji: - Czy należy skorygować złozone zeznanie, na jakim formularzu winny być rozliczone te dochody i w której pozycji.- Czy dochody te należy wykazać w walucie w jakiej zostały wypłacone czy też w przeliczeniu na złotówki, jeżeli w przeliczeniu to po jakim kursie z jakiego dnia.- Na podstawie jakiego dokumentu należy wykazać te dochody, o jaki dokument należy starać się u pracodawcy.- Czy ww. dokument powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  W mojej ocenie nie powinniśmy wykazywać dochodów osiegniętych przez męża w Hiszpanii w zeznaniu podatkowym za 2004r. składanym w Urzędzie ponieważ w Hiszpanii został zapłacony od nich podatek, a istnieją przepisy mówiące o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 136. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/i/4117-3/MP/05
  Czy osoba zamężna może rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci w 2004 r.?
 137. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-4117/I-3/05
  Czy możliwe jest łączne opodatkowanie małżonków za 2004r. w sytuacji gdy jedno z nich opodatkowane jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjinowanych, przy czy, działalność gospodarcza od 2003r. została zawieszona, a z dniem 10.10.2004r. zlikwidowana?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/20/2005
  Czy można złożyć korekty zeznań za 2002 i 2003 r. związanych z chęcią wspólnego opodatkowania?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-19/05
  Czy małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe za rok 2004, jeżeli przez cały rok pozostawali w związku małżeńskim, rozdzielność majątkowa została zniesiona 04.12.2004r. i w dacie składania zeznania podatkowego za rok 2004 pozostają we wspólnocie majatkowej.
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-98/TZ-32/05/MJ
  Czy w dalszym ciągu całościowym podatnikiem podatku VAT będzie dotychczas zarejestrowany małżonek a numerem NIP na potrzeby podatku VAT dotychczasowy numer NIP?
 141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-0050/9/03
  dotyczy możliwości wspólnego rozliczenia małżononków w sytuacji, gdy wspólność majątkowa nie istniała między małżonkami przez cały rok podatkowy
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/21/05
  Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej i związanego z tym faktycznego nieosiągania przeze mnie przychodów z tej działalności mogę rozliczyć się w podatku dochodowego na ogólnych zasadach za rok 2004 wspoólnie z małżonką?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/9/05/DP
  Czy małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe o osiągniętych dochodach za 2004 rok w przypadku, gdy jeden z małżonków w 2001 roku zgłosił zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej na czas nieokreślony?
 144. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/005-1-215/04
  Czy przywrócenie wspólności majątkowej przed zakończeniem roku podatkowego, lecz przed złożeniem zeznania podatkowego, daje możliwość złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie małżonków za rok podatkowy 2004?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/2005
  1. Czy w okresie 1999-2001 miałby prawo zgodnie z przepisami podatkowymi rozliczać podatek dochodowy wspólnie z małżonką? 2. Czy w tym samym okresie rozliczając podatek dochodowy miałby prawo do odpisania kwot pomniejszających podatek?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415/1/7/05
  Czy istnieje możliwość wspólnego opodatkowania za rok podatkowy 2005 w sytuacji, gdy związek małżeński z obywatelem Egiptu zawarto w 2004 r.?
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 415/1/7/05
  Czy istnieje możliwość wspólnego opodatkowania za rok podatkowy 2005 w sytuacji, gdy związek małżeński z obywatelem Egiptu zawarto w 2004 r.?
 148. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1137/04
  Czy podatniczka może za 2004r. rozliczyć się wspólnie z mężem i odliczyć poniesione wy-datki na cele rehabilitacyjne?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-IA-415/5/05
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż do dnia 28.06.2004 r. zamieszkiwał w Polsce i w tym okresie uzyskał dochody z umowy o pracę oraz umowy zlecenia, a także prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie oraz w spółce cywilnej. Od czerwca w Polsce uzyskał przychody z najmu gabinetu objętego ewidencją środków trwałych oraz przychody z tytułu udziału w spółce, w której posiada udziały w wysokości 50 %. W dniu 29.06.2004 r. podatnik uzyskał kartę stałego pobytu w Niemczech i od tej daty do chwili obecnej tam zamieszkuje. Z dniem 01.07.2004 r. został zatrudniony na umowę o pracę w Niemczech i pracuje tam nadal. Nie podlega żadnemu ubezpieczeniu w Polsce. Czy w związku z powyższym za rok 2004 podatnik: 1. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinien uzyskane w Niemczech dochody opodatkować w Niemczech, a dochody ze stosunku pracy, umowy zlecenia i dochody z działalności gospodarczej uzyskane w Polsce powinien wykazać w PIT-36 i opodatkować w Polsce? 2. Czy w takiej sytuacji podadtnik nie ma prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-11/05
  "Czy istnieje możliwość skorzystania ze wspólnego opodatkowania dochodów z umowy o pracę osiągniętych przez małżonków w 2004 roku w sytuacji, gdy jedno z nich prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według 19-proc. stawki podatku (podatek liniowy)"
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/8/2005
  Czy po dokonaniu odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej możliwa jest kontynuacja działalności gospodarczej z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego i prowadzenia rozliczeń podatkowych - m.in. skadanie deklaracji podatkowych VAT-7 z numerem NIP współmałżonka będącego podatnikiem VAT ?
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DDz-415-7/05
  Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w formie podatku liniowego wg stawki 19% zg. z art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można łączyć dochody z innych źródeł z dochodami współmałżonka oraz korzystać z odliczeń z tytułu ulgi remontowo-modernizacyjnej?
 153. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-G/415-2/05/Z
  Czy możliwe jest wspólne opodatkowanie małżonków w sytuacji gdy Podatnik poinformował o zawieszeniu działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewiencjonowanych?
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-8/2005
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku VAT będzie miało wystąpienie i zaprzestanie działalności gospodarczej małżonka z dotychczas prowadzonej działalności na imię obojga małżonków. Stan faktyczny. Od roku 1991 wspólnie z małżonką prowadzimy działalność gospodarczą bez zawierania umowy spółki, na imię obojga małżonków, posiadając jeden wpis w ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest mąż na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Firma prowadzi księgi rachunkowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w ten sposób, że osiągnięty przychód i poniesione koszty ze źródła przychodu, dzielimy po połowie i rozliczamy zgodnie z art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych-stosowne oświadczenia z dnia 20.01.2004 r. W okresie wspólnego prowadzenia działalności korzystaliśmy z ulg i premii inwestycyjnej. W najbliższym okresie jeden z małżonków-żona-zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności, a całość prowadzenia przejmuje drugi z małżonków-mąż, bez żadnych ograniczeń, czy likwidacji w dotychczas prowadzonej działalności. Takie zachowanie wymusza również art. 68 ustawy z dnia 02.07.2004r-przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a dotyczący likwidacji wspólnych wpisów w ewidencji działalności gospodarczej. Stanowisko podatnika w sprawie. W związku z tym, że działalność gospodarcza dotychczas prowadzona na imię obojga małżonków w żadnym razie nie ulega likwidacji bądź innym uszczupleniem, uważamy:-zarejestrowanym podatnikiem VAT jest jak i pozostanie jeden z małżonków-mąż. W związku z tym drugi małżonek nie będzie zobowiązany do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i rozliczenia jego skutków wynikających z art. 14 ustawy o VAT,-dotychczasowy podatnik w podatku dochodowym osób fizycznych-małżonek ustępujący-zobowiązany będzie do powiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o zaprzestaniu prowadzenia działalności, bez konieczności sporządzania remanentu likwidacyjnego i ustalania zobowiązania podatkowego z tego tytułu,-nabyte i odliczone ulgi i premie inwestycyjne-końcowe rozliczenie za 2003r nie ulegają żadnym ograniczeniom po wystąpieniu drugiego małżonka.
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/415/6/2005
  Czy małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie za 2004 r. w sytuacji, gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, a drugi nie uzyskał żadnych dochodów, a ponadto mają inne miejsca zamieszkania?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-9/VII/2005
  Czy będę mogła skorzystać ze wspólnego opodatkowania małżonków z podatku dochodowego od osóbfizycznych za 2004 rok?
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDM/4150-12/05
  Czy można skorzystać z prawa małżonków do wspólnego rozliczenia podatku dochodowego w przypadku "zawieszenia" działalności opodatkowanej ryczłtem i jej likwidacji w dniu 12 stycznia roku podatkowego?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-7/VII/2005
  Czy będę mogła za 2004 rok rozliczyć się z małżonkiem z tytułu dochodów, które osiągneliśmy z tytułu umowy o pracę?
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1/B-415-5/05
  Czy składając wspólne zeznanie roczne możemy odliczyć w całości darowiznę na cele kultu religijnego udokumentowaną bankowym dowodem wpłaty, na którym figurują dane tylko jednego z małżonków?
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-12/05
  #61623; czy powstał obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości należy zapłacić ten podatek, oraz#61623; na jakim rodzaju formularza podatkowego dotyczącego rozliczenia rocznego należy wykazać uzyskany dochód z odpłatnego zbycia dnia 18 grudnia 2004 roku samochodu osobowego za kwotę 3.500,- złotych, nabytego przez podatniczkę dnia 26 czerwca 2004 roku w formie darowizny od syna - określonej na kwotę 5.000,- złotych, jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie w formie darowizny i jakie należy złożyć załączniki do zeznania za rok 2004?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDM/4150-5/05
  Czy możliwe jest rozliczenie za 2004 r. dochodów wspólnie z małżonką w sytuacji uzyskiwania dochodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym?
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0024/05

  Czy w sytuacji gdy:
  - podatnik był zatrudniony w 2004r. na podstawie umowy o pracę,
  - małżonka podatnika w 2004r. również uzyskiwała dochody z tytułu umowy o pracę,
  - w trakcie 2004r. podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i z tytułu tej działalności wybrał opodatkowanie podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatkiem liniowym wg stawki 19%),
  podatnik może wraz z małżonką złożyć wspólne zeznanie podatkowe za 2004r. uwzględniając w nim wyłącznie dochody z tytułu zawartych umów o pracę żony i podatnika?
 163. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US/PD/415-03/05
  Czy w okresie od 1998 do 2001 r. istniało prawo umożliwiające wnioskodawcy wspólne rozliczenie podatku od osób fizycznych z małżonką? Czy istniały i istnieją jakiekolwiek okoliczności, które by tego prawa wnioskodawcy pozbawiły, a jeżeli tak to jakie?
 164. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/0090/1/43/2005
  Czy rozliczając się za 2004 r. wspólnie ze zmarłym w 2004 r. mężem, Podatniczka będzie mogła skorzystać z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne poniesionych przez męża tj, leków i zakupu urządzeń ułatwiających czynności życiowe?
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS-PB-I-415/8/05
  Czy w związku z planowanym w pierwszym kwartale 2005 r. zniesieniem małżeńskiej wspólności majątkowej przy zachowaniu związku małżeńskiego będę miała prawo do wspólnego rozliczenia się z mężem z tytułu dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych (w chwili składania zeznania podatkowego PIT-37 za 2004 r. między małżonkami będzie istniała wspólność majątkowa)?
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD/415/9/2005
  Czy podatnik może dokonać w 2004 roku łącznego opodatkowania dochodów wraz z dochodami żony, w sytuacji gdy przez cały 2004 rok prowadzona działalność gospodarcza, opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym była zawieszona ?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-3/05
  Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za 2004r. wspólnie z małżonkiem, który zmarł w 2004r.?
 168. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1273/04
  Czy w przedstawionej sytuacji w odniesieniu do dochodów innych niż osiągane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej istnieje możliwość wspólnego opodatkowania z małżonką?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF1/415-25/53/05
  Pytanie dotyczy możliwości opodatkowania na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodów małżonków pozostających przez cały rok 2004 w związku małżeńskim w sytuacji, gdy wspólność majątkowa nie trwała cały rok.
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0003/05
  Dotyczy sposobu ustalenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie przez oboje małżonków.
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U USB I-2/415-5/05
  Czy w sytuacji, gdy małżonkowie podpisali w trakcie roku podatkowego (w m-cu XI) intercyzę mogą skorzystać z łącznego rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.?
 172. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0955/04
  Czy w związku z wydanym w dniu 4 maja 2004r. orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego podatniczka za 2003r. może rozliczyć się wspólnie z mężem?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/411 /7048/25486/2005
  Czy składajc zeznanie podatkowe za 2004 r. lub lata następne i rozliczając się wspólnie z małżonkiem będę mogła odliczać ulgę uczniowską? Zaznaczam, że w 2004 roku nie osiągnęłam żadnych dochodów, gdyż nigdzie nie pracuję.
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/07/05
  Czy podatniczka ma prawo do łącznego opodatkowania małżonków po ponownym wstąpieniu w związek małżeński?
 175. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPD/411/15245/21161/2005
  Czy nie prowadząc działalności gospodarczej, uzyskując za rok 2004 jedynie dochody z zasiłku dla bezrobotnych - mogę skorzystać z odliczenia od podatku ustalonego od wspólnych dochodów mażonków, kwoty niewykorzystanej za lata poprzednie ulgi uczniowskiej? Rozliczenia dokonujemy wspólnie z małżonkiem, który osiąga dochody ze stosunku pracy oraz z działalnośći gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych.
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-3/05
  Dotyczy możliwości opodatkowania dochodów wspólnie z żoną w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004r.
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/PP/443/4/2005/EK
  Jaki jest zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej na nazwisko obu małżonków na działalność gospodarczą prowadzoną przez jednego z nich, który do chwili obecnej nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i czy będzie to skutkować powstaniem obowiązku podatkowego jak przy zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu dla małżonka, pod którego numerem NIP zarejestrowana była dotychczas przedmiotowa działalność dla celów podatku VAT.
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-5a/I/05
  Czy w przypadku toczącego się postępowania rozwodowego małżonkowie mogą skorzystać z prawa wspólnego opodatkowania dochodów?
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-2/05
  Czy podatniczka może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, jeżeli samotnie wychowuje małoletniego syna oraz pełnoletnią, uczącą się córkę, pobierającą rentę po zmarłym ojcu i uzyskującą niewielkie dochody z tytułu umowy zlecenia? Czy podatniczka musi rozliczyć dochody męża zmarłego w kwietniu 2004 r., uzyskane w I kwartale 2004r.?
 180. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB-415/1/DD/05
  Czy mogę rozliczyć się z osiągniętych w 2004 roku dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci małoletnie (skorzystać z preferencyjnego opodatkowania), jeżeli osobą samotną, tj. wdową byłam tylko przez dwa ostatnie miesiące 2004 roku - mąż zmarł 8 listopada 2004 roku. Ponadto spełniam pozostałe warunki określone ustawą z dnia 26 lipca 19191r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.Jestem matką małoletniego dziecka - syn ukończył 17 lat, wychowuję go samotnie. Źródło moich dochodów w całym 2004 roku to tylko wynagrodzenie ze stosunku pracy i jednej umowy zlecenia, nie uzyskałam żadnych dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany.Syn nie uzyskuje żadnych dochodów, nawet wolnych od podatku, nie ma po ojcu renty rodzinnej (mąż nie był ubezpieczony, nie miał uprawnień do emerytury - renty, a tym samym dzieci do renty rodzinnej).W związku z powyższym uważam, że spełniam warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogę rozliczyć się z osiągniętych w 2004r. dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci małoletnie, czyli skorzystać z preferencyjnego opodatkowania - zapłacić podatek w podwójnej wysokości obliczony od połowy moich dochodów.Czy stanowisko moje jest słuszne?
 181. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB.III/410/1/MN/05
  1) Opodatkowanie dochodów z tytułu renty szwajcarskiej otrzymywanej od 01.11.04r w Polsce, będącej jedynym źródłem dochodu. 2) Możliwość wspólnego opodatkowania ze współmałżonką nie osiągającą żadnych dochodów. 3) Właściwość organu w sprawie rozliczenia dochodów.
 182. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZG/4150/2/MWO/05
  Czy podatniczka może za 2004 rok opodatkować się wspólnie z małżonkiem, który zmarł w trakcie roku podatkowego?
 183. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/GF/VII/art.14a/54/05
  Możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków w świetle przepisów obowiązujących w 2005 r.
 184. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/15/2004
  Czy możliwe jest wspólne opodatkowanie dochodów małżonków za rok 2004, w przypadku śmierci żony w roku podatkowym oraz dokonania odliczeń wydatków związanych z jej dowozem na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne?
 185. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415/10/04
  W 2005 r. zamierzam wynająć mieszkanie, którego jestem właścicielem. Uzyskany z tego tytułu przychód będę rozliczał w formie zryczałtowanej, poprzez złożenie odpowiedniego PIT-u jaki będzie obowiązywał w 2005 r. W związku z powyższym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania: 1. czy w takim przypadku będę mógł dokonać za 2005 rok rozliczenia wspólnie z małżonką poprzez złożenie odpowiedniego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (np.: PIT-37) korzystając jednocześnie z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na remont mieszkania, 2. jakie dokumenty muszę złożyć w Urzędzie Skarbowym w związku z wynajmem mieszkania. Nadmieniam, że nie prowadzę działalności gospodarczej.
 186. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415-230 / 04 / KSz
  czy podatnik może dokonać w 2004 roku łącznego opodatkowania dochodów wraz z dochodami żony, w sytuacji gdy od 1999 roku ma zawieszoną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i od tego czasu nie uzyskiwał żadnych dochodów z tej działalności ?
 187. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBII/OO5-38/BZ/04
  Czy małżonkowie mając ustanowioną rozdzielność majątkową do sierpnia 2004 r. mogą wspólnie złożyć zeznanie za 2004 r.?
 188. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/GF/I/XI/49/04
  Podatnicy pytają czy każdemu z małżonków osiągających przychody z tytułu najmu lokalu przysługuje ryczałt w wysokości 8,5% do wysokości limitu tj. 18.274,00 zł.
 189. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/294/04/PDII/415-52/04
  Jaką stawkę podatkową należy zastosować przy przekroczeniu pierwszego przedziału skali, gdy podatnik złoży oświadczenie płatnikowi o zamiarze łącznego opodatkowania z małżonkiem ?
 190. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0813/04
  Czy zmiana formy opodatkowania dokonana w dniu 2 lipca 2004r. umożliwi podatnikowi opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2004r. i w latach następnych - wspólnie z żoną? Czy zrzeczenie z opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnik będzie musiał składać w każdym roku podatkowym (jeśli tak, to na jakich formularzach)?
 191. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0788/04
  Czy podatniczce przysługuje prawo opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem, jeśli w 2004r. poniesie stratę z prowadzonej działalności gospodarczej?
 192. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB III-1/415/S-92/EC/04
  Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 2004 roku przysługuje Pani prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej za 2000r.i rozliczenia się za w/w rok wspólnie z małżonkiem zmarłym w trakcie roku podatkowego.l
 193. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12-PDF/415-72/04
  Czy żona może w swoim zeznaniu rocznym odliczyć kwotę wynikającą ze wspólnego rozliczenia razem z mężem, która została do odliczenia w latach następnych? Wydatek dotyczył wkładu budowlanego do sółdzielni mieszkaniowej. Obecnie małżonkowie nie są razem, ale też nie mają orzeczonej separacji, wspólność majątkowa nie jest zniesiona - formalnie są małżeństwem.
 194. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI/443-180/MM/04
  " Czy przy zawieszonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych ,można za 2004 r rozliczać się wspólnie z mężem ?"
 195. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415/66/04
  Możliwość łącznego opodatkowania z konkubentem.
 196. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/ 18 /2004
  Czy po zarejestrowaniu się każdego ze współmałżonków jako prowadzącego działalność gospodarczą z uwzględnieniem ciągłości, bedzie możliwe rozliczenie dochodu na dwie osoby - współmałżonków, przy założeniu, że istnieje między nimi wspólność majątkowa w trybie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego? Podatnicy podali, iż prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 30.07.2001r. wydanego przez Urząd Miejski oraz, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 02.07.2004r - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) zostali wezwani na podstawie art. 68 ust. 1 powołanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez organ ewidencyjny do złożenia wniosku o zmianę wspólnego wpisu.W związku z tym planują złożyć wnioski w których podatniczka pozostanie pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym, natomiast podatnik wystąpi o nadanie nowego numeru wraz z adnotacją, o której mowa w art. 68 ust. 2 w/w ustawy - zachowanie ciągłości. Podatnicy podali również, iż nie planują zawierania umowy spółki cywilnej i nadal będą wspólnie prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisów wprowadzających. Zdaniem podatników praktycznie nic nie ulegnie zmianie, za wyjątkiem zmiany wpisów do ewidencji, które zamiast jednego numeru będą zawierały dwa numery ewidencyjne - osobne dla każdego współmałżonka.
 197. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDF/415/21/2004
  Czy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej (ryczałt ewidencjonowany), przysługuje wspólne opodatkownie z mężem za 2003r.?
 198. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/110/04
  Czy małżonkowie mogą złożyć wspólnie zeznanie podatkowe za 2003 r., jeżeli mają zgłoszoną działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, z której nie uzyskali przychodów?
 199. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1199/04/JP/703
  Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest zastosowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie rejestracji i wystawiania faktur VAT przez małżonków jako współwłaścicieli nieruchomości, uzyskujących przychody z tytułu jej wynajmu.
 200. Wyrok składu 5 sędziów TK, sygnatura: K 8/03
  Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz.1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim pozbawia prawa do określenia wysokości podatku łącznie od sumy dochodów małżonków, między którymi istniała wspólność majątkowa: a) podatnika, który zawarł związek małżeński przed początkiem roku podatkowego, a którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego; b) podatnika, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego nie złożywszy wspólnego zeznania rocznego, jest niezgodny z art. 2, art. 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!