Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


opłata manipulacyjna

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-948/11/AK
  Czy czynsz inicjalny, opłatę za wycenę i opłatę manipulacyjną przy stosowaniu "uproszczonej" metody ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych Wnioskodawca mógł odnieść w koszty jednorazowo w dacie wystawienia dokumentów?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-753/08/11-S/AK
  Czy opłatę wstępną, czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opłatę manipulacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia czy proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu operacyjnego?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-51/08/11-S/WM
  Czy zapłacony czynsz zerowy i opłata manipulacyjna są kosztem uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-216/11-2/ES
  Koszty uzyskania przychodów.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1488/10/CzP
  Czy dochód Spółdzielni uzyskany na gruncie związanym z poborem opłaty za prawo do zawarcia umowy najmu, jest dochodem zwolnionym w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1339/10/PC
  Czy przy tak zawartych umowach leasingu operacyjnego należy jednakowo traktować pierwsze opłaty wynikające z zawartych umów (w pierwszym przypadku jest to pierwsza rata wynagrodzenia, a w drugim przypadku jest to czynsz zerowy) jako formę czynszu inicjalnego i rozliczać je proporcjonalnie w ciężar kosztów uzyskania przychodu przez cały okres trwania danej umowy leasingu operacyjnego?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1341/10/PC
  Czy opłata manipulacyjna, która w obu przypadkach jest tak samo nazywana i stanowi znikomą wartość przedmiotu leasingu powinna być rozliczana proporcjonalnie w ciężar kosztów uzyskania przychodu przez cały okres trwania danej umowy leasingu operacyjnego?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-664/10/IG
  Czy opłatę wstępną, czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opłatę manipulacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia czy proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu operacyjnego?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-456/10/AK
  Czy w razie zbycia nieruchomości przez Wnioskodawcę po 12 miesiącach zameldowania w niej będzie mógł skorzystać z ulgi, o jakiej mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-410/10/AB
  skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-169c/10/MR
  Zaliczenie do kosztów czynszu zerowego, czynszu inicjalnego, opłaty manipulacyjnej.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-78/10/JS
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając czynsz nr "0" jednorazowo do kosztów w momencie jego poniesienia tj. w miesiącu grudniu 2009 r. z uwagi na fakt, iż czynsz nr "0" stanowi opłatę za pierwszy miesiąc korzystania ze sprzętu? Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając poniesioną opłatę manipulacyjną proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy leasingowej z uwagi na to, iż opłata ta odnosi się do wartości przedmiotu leasingu w całym okresie korzystania ze sprzętu?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-43/10/AK
  Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia opłatę wstępną - część kapitałową, która stanowi pierwszą ratę wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu na podstawie art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-45/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-43/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-42/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-44/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-847/09/AK
  Czy kosztem uzyskania przychodów spółki są opłaty leasingowe ponoszone przez spółkę w podstawowym okresie trwania umowy leasingowej, w tym opłata wstępna w momencie ich poniesienia?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-808/09/AK
  Czy prawidłowym jest zaliczenie koszty jednorazowo całej wstępnej opłaty leasingowej przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów metodą kasową?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-931/09/AK
  Kiedy należy ująć w PKPiR pierwszą opłatę leasingową?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-595/09-5/MK
  w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych przez podatnika (spadkobiercę) w drodze dziedziczenia kosztami uzyskania przychodów będą opłaty manipulacyjne poniesione przez podatnika (spadkobiercę) natomiast nie można uznać za koszt uzyskania przychodu wydatków na nabycie tych jednostek uczestnictwa oraz opłat manipulacyjnych poniesionych przez spadkodawcę.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-762/09/AK
  Czy Wnioskodawca powinien zaksięgować dwie faktury w koszty w miesiącu ich otrzymania, czy rozłożyć je w ratach takich, jak trwa umowa leasingowa?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-711/09/AK
  Czy czynsz zerowy oraz opłata manipulacyjna mogą być zaliczone przez wspólników spółki jawnej - podatników podatku dochodowego od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo z dniem ich poniesienia, czy też powinny być rozliczone proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasing?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-911/09/PC
  Czy kwotę opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 EUR i pierwszej raty leasingowej w wysokości 7.750 EUR, których zapłata była warunkiem przekazania maszyny należy uznać jako koszt pośredni, który powinien być rozliczany w czasie trwania umowy (czyli przez 36 miesięcy)?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-645/09/AK
  Czy opłata manipulacyjna i czynsz inicjalny winny być rozliczane proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasingu (36 miesięcy), czy można opłaty zaliczyć w koszty jednorazowo?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-635/09/AP
  Czy w świetle art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uregulowaną opłatę wstępną w kwocie 594.659,15 zł netto należy rozliczać w czasie proporcjonalnie do okresu trwania umowy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-487/09-4/TW
  Czy wspólnik spółki ustalając swój dochód podlegający opodatkowaniu może w grudniu 2008 r. uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku całą kwotę wydatkowaną na pokrycie kosztów opłaty manipulacyjnej i czynszu zerowego, czy też jednak wartość tych usług powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy leasingu operacyjnego? Czy kwota odpowiadająca wartości czynszu inicjalnego w przedmiotowej sprawie stanowi element warunkujący zawarcie umowy, a przez to powinna być uwzględniana w kosztach proporcjonalnie do upływu okresu obowiązywania umowy, czy może należy odmówić jej takiego charakteru i uznać za koszt grudnia 2008 r.?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-486/09-4/TW
  Czy wspólnik spółki ustalając swój dochód podlegający opodatkowaniu może w grudniu 2008 r. uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku całą kwotę wydatkowaną na pokrycie kosztów opłaty manipulacyjnej i czynszu zerowego, czy też jednak wartość tych usług powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy leasingu operacyjnego? Czy kwota odpowiadająca wartości czynszu inicjalnego w przedmiotowej sprawie stanowi element warunkujący zawarcie umowy, a przez to powinna być uwzględniana w kosztach proporcjonalnie do upływu okresu obowiązywania umowy, czy może należy odmówić jej takiego charakteru i uznać za koszt grudnia 2008 r.?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-488/09-2/TW
  Czy czynsz inicjalny oraz opłatę manipulacyjną można jednorazowo zaksięgować w koszty uzyskania przychodu zgodnie z datą wystawienia faktury VAT?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-260/09-4/MC
  Czy koszty kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania wynagrodzenia, w tym suma odsetek od kwoty kredytu, prowizja banku, opłaty manipulacyjne i inne koszty związane bezpośrednio z zaciągnięciem kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-206/09/ESZ
  momentu i sposobu zaliczenia czynszu inicjalnego, opłaty zerowej i opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-36/09/AP
  W którym momencie opłatę manipulacyjną, czynsz inicjalny oraz czynsz "0" będą dla Spółki podatkowym kosztem uzyskania przychodu?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-22/09-4/AI
  Czy podatek VAT naliczony z faktury dokumentującej naliczoną prowizję oraz opłatę manipulacyjną podlega odliczeniu w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-21/09-2/MC
  Czy koszty prowizji oraz opłaty manipulacyjnej za bony zakupione dla pracowników stanowić będą koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-931/08/ESZ
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną w momencie poniesienia wydatku?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-752/08/PSZ
  Czy czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opłata manipulacyjna winny być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jednorazowo w momencie poniesienia, czy też winny być rozliczone proporcjonalnie w okresie trwania umowy?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-901/08/ESZ
  Czy czynsz zerowy, opłatę manipulacyjną oraz pierwsza ratę można zaliczyć do kosztów uzyskana przychodów w miesiącu wystawienia faktury, czy też należy te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-745/08-7/KS
  Czy kwoty zapłaconych opłat dotyczących opłaty manipulacyjnej, przedpłaty na poczet pierwszej raty a także pierwszej raty, która w znaczący sposób odbiegać będzie wysokością od wartości pozostałych rat, stanowić będą koszt podatkowy w całości w momencie ich poniesienia czy też powinny być rozliczane proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej, której dotyczą?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-850/08/PP
  Czy spółka mając powyższe na uwadze powinna w obu przypadkach - kwotę czynszu inicjalnego oraz w wypadku maszyny - kwotę przedpłaty jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-619/08/HD
  Czy "czynsz zerowy" oraz opłatę manipulacyjną należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie ich poniesienia, czy też należy uwzględniać je w kosztach proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1358/08/GJ
  W zakresie innych niż raty wydatków związanych z eksploatacją samochodów również późniejsze uzupełnienie umowy o elementy dające prawo Podatnikowi do uznania od tego momentu umowy za umowę leasingu, nie upoważnia Podatnika do zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych w okresie, w którym nie może być uznana za podatkową umowę leasingu
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-735/08/AW
  Opłata manipulacyjna, będąca formą odszkodowania pobieranego z tytułu rezygnacji z pobytu w hotelu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-1172/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2008r. (data wpływu 11.08.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - uznania czynszu inicjalnego za koszt należący do kategorii kosztów innych niż b ...
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-830/08-8/JK
  Czynsz zerowy i opłata manipulacyjna są kosztami pośrednimi. Ww. opłat nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż są one na ogół uiszczane jednorazowo, przed wydaniem przedmiotu leasingu, a ich zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Czynsz zerowy i opłata manipulacyjna, pomimo że ponoszone są jednorazowo, to dotyczą ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony. Tak więc zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy czynsz zerowy i opłata manipulacyjna podlegają rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczy, tj. okresu trwania umowy leasingu.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-408/08/AK
  Umowa leasingu operacyjnego.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-447/08/NG (KAN-5433/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 28 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 18 sierpnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego w dacie jego poniesienia -jest ...
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-703/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2008r. (data wpływu 05.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 05.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-215/08/NG (KAN-2860/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura 18 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego w dacie jego poniesienia -jest nieprawidłowe.W dniu 18 marca 2008 ...
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-149/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez pełnomocnika , przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 29 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-10/08/RM
  W związku z zawartymi umowami leasingu operacyjnego podatnik pyta czy wynikający z umowy leasingu czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie poniesienia, czy proporcjonalnie do długości umowy leasingu.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-266/07-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7.10.2007 r. (data wpływu 16.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z wykupienia certyfikatów inwestycyjnych nabytych w drodze spadku -jest prawidłowe.W dniu 16.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-188b/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007r. (data wpływu 12 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za rezygnację z zamówionego zabiegu kosmetycznego -jest prawidłowe.W dniu 12 października 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-188c/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007r. (data wpływu 12 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za zmniejszenie wartości zamówienia -jest prawidłowe.W dniu 12 października 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-173/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 01 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu czynszu inicjalnego, czynszu zerowego i opłaty manipulacyjnej wynikających z zawartej u ...
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-185/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego, czynszu zerowego i opłaty manipulacyjnej z tytułu zawarcia umowy leasingu -jest nieprawidłow ...
 56. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Rz 662/07
  Obowiązujące od dnia 1 maja 2004r. przepisy prawa celnego nie przewidują dokonania wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej a skoro nie była ona długiem celnym, to w tym przypadku nie ma zastosowania przepis art. 28 cyt. ustawy - Przepisy wprowadzające..... nakazujące stosowanie przepisów dotychczasowych do długu celnego powstałego przed wymienioną wyżej datą.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-26/070-2/GZ
  Czy kwota w wysokości 30 zł pobierana przez Spółkę tytułem kosztów manipulacyjnych, pełniąca funkcję rekompensaty poniesionych wydatków takich jak: opłaty bankowe lub pocztowe od przelewów, koszty druków, korespondencji oraz obsługi administracyjno - biurowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US/415-36/07/AD
  Wnioskodawca zwraca się z pytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów i wykazania w księdze podatkowej wydatków dotyczących czynszu inicjalnego, czynszu zerowego oraz opłaty manipulacyjnej?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPD-406/01/NO-07/07
  1.Czy wynikającą z umowy leasingu operacyjnego opłatę wstępną, opłatę manipulacyjną, czynsz "0" można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 22 ust. 4 w związku z ust. 6b ustawy o pdof, który obowiązuje od dnia 01.01.2007r., czy tez rozliczyć w czasie? 2.Czy depozyt gwarancyjny (wartość końcowa przedmiotu leasingu) po którym korzystający, po upływie podstawowego okresu umowy, ma prawo nabyć ten przedmiot (w ramach tzw. opcji sprzedaży) wpływa na sumę opłat, o których mowa w art 23b ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiadających co najmniej wartości początkowej środków trwałych? 3.Czy wydatki poniesione przez korzystającego, związane z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu operacyjnego i uruchomieniem maszyny (przyłącza instalacyjne) są kosztami uzyskania przychodów i czy należy je ująć w dacie ich poniesienia - wystawienia faktury? Czy też wydatki te należy traktować jako inwestycje w obcym środku trwałym? 4. Czy przysługuje korzystającemu prawo odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy wynikający z faktur Vat dokumentujących opłatę wstępną, opłatę manipulacyjną, czynsz "0", poszczególne raty leasingowe oraz koszty przyłącza maszyny? 5.Czy prawidłowo rozliczyłem transakcję wynikającą z umowy przelewu wierzytelności i mowy zawartej z dostawca w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej zadatku za maszynę?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-38/07/KB
  Czy poniesiony wydatek związany z opłata wstepną i manipulacyjną z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego winien zostać zaliczony jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie wystawienia faktury?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/8-2/07
  Czy całą kwotę poniesionej opłaty wstępnej i manipulacyjnej możemy zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w 2007r.?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0045/07/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy koszty czynszu inicjalnego, czynszu zerowego oraz opłaty manipulacyjnej jako koszty pośrednie powinny zostać rozliczone w czasie trwania umowy leasingowej, który wynosi trzy lata, czy też jako koszty bezpośrednie stanowią w całości koszt podatkowy w momencie zarachowania kosztu.
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/17/A/07/W738
  1.Czy czynsz inicjalny i opłatę manipulacyjną związane z leasingiem operacyjnym na samochód osobowy można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia? 2. Czy opłacone przez leasingobiorcę ubezpieczenie samochodu osobowego (OC i AC) mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-106/06
  1. Czy odkupienie nabytych w drodze spadkobrania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w wyniku odkupienia przez fundusz inwestycyjny otwarty jednostek uczestnictwa, nabytych przez uczestnika w wyniku spadkobrania, do kosztów uzyskania przychodów zaliczona będzie mogła być jedynie kwota pobranej przez fundusz ewentualnej opłaty manipulacyjnej?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/77/AN/06
  Czy n/w wydatki, tj.: • opłata wstępna (w jej części odsetkowej) i opłata manipulacyjna, • wydatki na opłacone świadczenia publiczno-prawne z tytułu w/w nieruchomości (podatek od nieruchomości i inne opłaty), • koszty ubezpieczenia budynków, koszty eksploatacji, wydatki na remonty budynków, konserwację itp., • część odsetkowa opłaty leasingowej (raty) oraz odpisy amortyzacyjne od budynków jako środków trwałych stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-28/06/AD
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej opłatę manipulacyjną za wznowienie leasingu?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/25/1/06
  W jaki sposób powinna być opodatkowana kwota 0,20zł doliczana do każdego sprzedanego przez kierowcę w autobusie biletu?
 68. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 555/06
  Skoro spisanie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego traktowane jest przez prawodawcę za czynność egzekucyjną, a jej przeprowadzenie w sposób niewątpliwy związany jest ze stosowaniem środków egzekucyjnych to tym samym pozostaje z nimi w ścisłym związku nawet, gdy do bezpośredniego zastosowania środków egzekucyjnych nie doszło. W rezultacie tego, gdy jej podjęciu towarzyszyła realizacja dyspozycji art. 64 § 9 pkt 11 u.p.e.a. strona obciążona kosztami postępowania egzekucyjnego zobowiązana jest do uiszczenia także opłaty manipulacyjnej za spisanie protokołu
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/36/BT/2006
  W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi polegającej na pobieraniu wszelkich opłat z tytułu rejestracji samochodu oraz wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie powyżej czynności .
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-41/06/SG/2
  Czy wpływy z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zapisach na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych stanowią przychód Spółki przejmującej i mają wpływ na ustalenie jej podstawy opodatkowania.
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I/415/27/06
  Czy opłatę manipulacyjną zapłaconą w dniu wydania przedmiotu leasingu przez "korzystającego", która zgodnie z umową leasingu nie jest wliczana do wartości początkowej przedmiotu leasingu, stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/4150-10/05
  Czy opłatę manipulacyjną poniesioną na rzecz leasingodawcy z tytułu utraty samochodu dostawczego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-13/05
  Czy właściwe jest działanie podatnika polegające na zaliczaniu do przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych wartości zakupionych wierzytelności z tytułu opłat manipulacyjnych z chwilą ich nabycia zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o pdop?
 74. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB 1 / 421 -51 /05
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktury wystawionej przez Firmę Leasingową na pozostałe raty leasingowe na samochód, który uległ kasacji. Faktura wystawiona jest na "Opłate manipulacyjną" do umowy leasingowej.
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-71/05/110927/05
  Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury VAT dokumentującej opłatę manipulacyjną?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-31/158a/32/05/BB
  Kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty manipulacyjnej i czynszu inicjalnego w pełnej wysokości w momencie ich poniesienia.
 77. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2462/04/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy pobierana opłata manipulacyjna za rozpatrzenie wniosku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 78. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/35/2004
  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów art. 23 a - 23 l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.). Stan faktyczny: w dniu 08.10.2004 r. zawarłem umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu był samochód ciężarowy marki PEUGEOT, który wykorzystywany jest w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na czas oznaczony to jest do 08.10.2007 r. Moje stanowisko w sprawie: uważam, że zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu zawarta umowa leasingu spełnia następujące warunki: została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawnesuma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. I dlatego poniesione przeze mnie opłaty w podstawowym okresie trwania umowy w tym czynsz inicjalny i opłata manipulacyjna mogą być zaliczone w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Pytanie: proszę o udzielenie informacji w sprawie zasad zaliczania opłaty wstępnej z tytułu umowy leasingu operacyjnego w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
 79. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1817/04/CIP
  Jaką stawką podatku powinna być opodatkowana ww. opłata w przypadku sprzedaży przez agenta biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług "Stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do: usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym". Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 "Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1". Załącznik nr 3 w pozycji 148 wymienia przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie, symbol PKWiU 62.10.10. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi zostały sklasyfikowane do grupowania 63.30.12 - usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów. Wobec powyższego, zdaniem Podatnika, opłata manipulacyjna za wystawienie biletu lotniczego na przeloty międzynarodowe, powinna być opodatkowana 0 % stawką podatku od towarów i usług, natomiast opłata manipulacyjna za wystawienie biletów lotniczych na przeloty krajowe 7 % stawką podatku od towarów i usług.
 80. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1010/03
  Czy w świetle przytoczonych powyżej faktów - opłatę manipulacyjną oraz opłatę leasingową spółka może zaliczyć w koszty podatkowe roku podatkowego kończącego się w dniu 30.09.2003r.?
 81. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB5/MC-0465-1105/00
  Odpowiadając na pismo z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje. Z literalnego brzmienia art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), należałoby wnosić, iż wydatkami podlegającymi odliczeniu są wyłącznie oszczędności systematycznie gromadzone na imiennym rachunku oszczędnościowo-kredytowym. Nie podlegają natomiast odliczeniu wydatki inne niż oszczędności, tj. opłaty manipulacyjne oraz prowizje. Jednakże - jak wynika z informacji uzyskanych w ostatnim czasie od Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - w praktyce klienci kas mieszkaniowych dokonując wpłat na imienny rachunek oszczędnościowo-kredytowy nie wnoszą osob ...
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!