Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


odsetki za zwłokę

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-628/12/MU
  opodatkowanie spłaty związanej z działem spadku oraz odsetek od nieterminowej wypłaty
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-317/11-6/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09/11-S-4/MM
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po dniu 01 stycznia 2009 r. w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniu za lata wcześniejsze, Spółka ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% do zaległości podatkowych ujawnionych w złożonym zeznaniu korygującym?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09/11-S-5/MM
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po dniu 01 stycznia 2009 r. w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniu za lata wcześniejsze, Spółka ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% do zaległości podatkowych ujawnionych w złożonym zeznaniu korygującym?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1110/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania zapłaconych odsetek ustawowych.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1110/10-3/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania zapłaconych odsetek ustawowych.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1110/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania zapłaconych odsetek ustawowych.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1110/10-3/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania zapłaconych odsetek ustawowych.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-741/10-4/MC
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa postąpiła prawidłowo odprowadzając podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu wnoszonych zaliczek od właścicieli lokali użytkowych? 2. Czy rozumowanie właściciela lokalu użytkowego, że kwoty otrzymywane od niego podlegają zwolnieniu na podst. art. 17 ust. 1 pkt 44, należy uznać za prawidłowe?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-788/10-2/AS
  Czy z tytułu zapłaconych przez płatnika składek i odsetek za zwłokę powstanie przychód po stronie ubezpieczonego w sytuacji, kiedy ubezpieczony nie zwróci należności płatnikowi?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1113/10/CzP
  Czy uiszczane przez Spółkę odsetki od nieterminowej zapłaty na podstawie obowiązujących umów bądź bezpośrednio w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego stanowią dla Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP i art. 16 ust 1 pkt 11 ustawy o PDOP koszty uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-228/10-4/JB
  1. Czy w opisanej sytuacji naliczone ( nieujęte w kosztach podatkowych) odsetki nie są po ich umorzeniu przychodem podatkowym ? 2. Czy zwolnienie dłużnika z obowiązku zwrotu kosztów postępowania sądowego nie jest traktowane jako umorzenie zobowiązania?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-403/10/MM
  Czy kwota uzyskana od współwłasności budynku - zasądzona wyrokiem sądu z 2009 r. tytułem zwrotu części poniesionych wydatków na wymianę dachu oraz odsetki za zwłokę - podlega zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-312/10-2/AS
  opodatkowanie otrzymywanych zaległych alimentów od byłego męża
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-370/10-2/AM
  Należy stwierdzić, iż o ile zmiana udziałów w zysku z mocą wsteczną jest działaniem prawnie dopuszczalnym to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do skorygowania zaliczek wstecz, ponieważ zaliczki te na ówczesny czas były liczone prawidłowo.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-188/10-4/MG
  Odszkodowanie, jakie Wnioskodawca uzyskał na mocy wyroku Sądu Cywilnego w wysokości 8.000 zł, tj. w wysokości wartości utraconych obrazów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrócone na rzecz Wnioskodawcy koszty postępowania sądowego i komorniczego nie stanowią przysporzenia po stronie Wnioskodawcy i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast wypłacone odsetki za zwłokę stanowią przysporzenie w majątku Wnioskodawcy, a tym samym przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, który Wnioskodawca zobowiązany był wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanym za rok 2009 w wierszu "Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7".
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-297/10-2/JS
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży działki
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-223/10/BK
  Opodatkowanie odsetek za opóźnienie w zapłacie kwoty należnej z tytułu podziału majątku wspólnego wskutek ustania małżeńskiej wspólności ustawowej.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-80/10-2/GJ
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po 1 stycznia 2009r. , w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniach za lata wcześniejsze, Bank ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% od zaległości podatkowych ujawnionych w zeznaniu korygującym w odniesieniu do całości okresu naliczania odsetek od zaległości, także w sytuacji w której początek biegu tego okresu rozpoczął się przed 1 stycznia 2009r.?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-493/09/MT
  Czy zapłata podatku przez pracowników (podatników), prowadząca do wygaśnięcia ich zobowiązań podatkowych, skutkuje również wygaśnięciem zobowiązania płatnika (Wnioskodawcy) z tytułu obliczania, pobierania i wpłaty zaliczek na podatek?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-708/09-2/JB
  Odsetki karne za opóźnienia w płatnościach przez faktoranta na rzecz Banku nie stanowią wypłaty wynagrodzenia za świadczenie usług faktoringu, mają one bowiem charakter sankcyjny i jako takie nie mieszczą się w katalogu czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT i nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-498/09-2/AG
  Odsetki od nieuiszczonej w terminie zaliczki na podatek dochodowy winny być naliczane od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do dnia złożenia zeznania rocznego. Po zakończeniu roku obliczeniowego nie dokonuje się wymiaru zaliczek, ponieważ obowiązek podatkowy ulega skonkretyzowaniu w zobowiązaniu podatkowym za cały ten okres na poczet którego zaliczki były pobierane (tu rok podatkowy), a zatem brak jest uzasadnienia do naliczania odsetek od zaliczek za okres krótszy niż do dnia złożenia zeznania.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-321c/09/AM
  Czy przychody z tytułu odsetek za zwłokę w opłatach za zaległy czynsz od lokali mieszkalnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-587/09-2/AK
  1. Czy wypłata zasądzonych na rzecz pracownika lub byłego pracownika odsetek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy zasądzoną należnością główną będzie odszkodowanie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych a nie wynagrodzenie? 2. Jeśli wypłata odsetek, o których mowa w poprzednim pytaniu podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to czy na płatniku będzie ciążył obowiązek pobrania od tych odsetek zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-588/09-2/AK
  1. Czy płatnik słusznie uznał, że wypłacone odsetki od odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu na rzecz byłego pracownika nie korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy płatnik słusznie postąpił dokonując potrącenia zaliczki na podatek od wypłaty odsetek, czy też powinien był wypłacić byłemu pracownikowi odsetki w kwocie brutto tj. 2805,00 zł bez pobierania zaliczki na podatek, a następnie przekazać byłemu pracownikowi "Informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych" - PIT-8C?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/172/MNX/08/449
  dot. zwolnienia przychodów z odsetek z rachunku bieżącego i odsetek od nieterminowych płatności z pdop jak przychodów z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-316/09-2/MG
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie podwyższone o kwoty odsetek naliczonych od dnia 4 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty (tj. odpowiednio 4 i 5 marca 2009 r.) w wysokości łącznej 1.133.437 zł i 46 gr, z tytułu szkody rzeczywiście poniesionej (damnum emergens), w całości korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-331/09-4/MK
  umorzenie odsetek karnych – PIT 8C
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-317/09/PH
  "Czy naliczone przez wierzyciela odsetki za zwłokę z chwilą ich wpłaty przez dłużnika mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?"
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09-7/MM
  Czy w przypadku dokonania przez Spółkę po dniu 01 stycznia 2009 r. korekty zaliczek na podatek dochodowy - za lata do 31.12.2008 r., jak również za lata następne, co do których nie ma obowiązku składania deklaracji, Spółka ma prawo zastosować do powstałej zaległości w zaliczkach obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09-4/MM
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po dniu 01 stycznia 2009 r. w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniu za lata wcześniejsze, Spółka ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% do zaległości podatkowych ujawnionych w złożonym zeznaniu korygującym?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09-6/MM
  Czy w przypadku dokonania przez Spółkę po dniu 01 stycznia 2009 r. korekty zaliczek na podatek dochodowy - za lata do 31.12.2008 r., jak również za lata następne, co do których nie ma obowiązku składania deklaracji, Spółka ma prawo zastosować do powstałej zaległości w zaliczkach obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09-5/MM
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po dniu 01 stycznia 2009 r. w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniu za lata wcześniejsze, Spółka ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% do zaległości podatkowych ujawnionych w złożonym zeznaniu korygującym?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-81/09/MT
  Czy odsetki płacone na rzecz udziałowca z tytułu opóźnień w płatnościach związanych z nabyciem towarów lub usług podlegać będą ograniczeniom wynikającym z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przepisy dotyczące tzw. "niedostatecznej kapitalizacji")?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-127/09-4/JG
  Czy Wspólnota ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego odsetek ustawowych za zwłokę od opłat eksploatacyjnych, od lokali użytkowych własnościowych, które zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/287/KWW/08/PK-919
  Czy przychody finansowe polegające na naliczaniu odsetek od nieterminowych płatności, związanych z zaliczkami na utrzymanie nieruchomości wspólnej, Funduszu Remontowego i opłat za media, są przychodami z gospodarki zasobami mieszkalnymi, podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44, z założeniem, że uzyskane środki zostaną przeznaczone na gospodarkę zasobem mieszkaniowym?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-772/08-4/ŁM
  Czy Spółdzielnia powinna w podatku dochodowym od osób prawnych przyjąć koszty umorzonych odsetek do podstawy opodatkowania jako koszty nieuzasadnione?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1162/08/AM
  Czy zastaw skarbowy ustanowiony w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych zabezpiecza wierzytelności w takim zakresie w jakim zostały one określone w rejestrze zastawów skarbowych. Zatem zastaw skarbowy zabezpiecza odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w takim zakresie w jakim te odsetki zostały objęte zastawem skarbowym poprzez wpis w rejestrze zastawów skarbowych. Jeżeli w rejestrze zastawów nie wskazano, iż zabezpieczeniu podlegają odsetki za zwłokę, to zastaw skarbowy zabezpiecza jedynie należność główną w takim zakresie w jakim została ona określona w rejestrze zastawów skarbowych. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
 39. Interpretacja ogólna, sygnatura: PK4/8012/18/LJO/09/58
  1. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. 2. Zasady wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1497/08-2/JG
  Czy w świetle przypisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonany przez kontrahenta zwrot wydatków za zapłacenie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych, będzie stanowił dla "P" spółka z o.o. przychód do opodatkowania?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/305/SOH/08/PK-975/08
  Czy otrzymane odsetki od nieuregulowanych w terminie opłat za użytkowanie lokali stanowiących zasoby mieszkaniowe Spółdzielni, należy zaliczyć do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/306/SOH/08/PK-989/08
  Czy pobierane przez Spółdzielnię odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności opłat eksploatacyjnych stanowią dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku od osób prawnych i czy dochód ten będzie zwolniony z podatku dochodowego pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1380/08-3/MG
  Opodatkowanie ustawowych odsetek za zwłokę wypłacanych przez pracodawcę z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-489d/08/DK
  Czy odsetki za zwłokę w opłatach za zaległy czynsz od lokali mieszkalnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-767/08/JS
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych odsetek tytułem dopłat do zaniżonych wynagrodzeń i zasiłków chorobowych.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-485/08-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 07.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 07 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1042/08-7/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2008 r. (data wpływu 11.07.2008 r.) oraz piśmie z dnia 16.09.2008 r. (data nadania 18.09.2008 r. data wpływu 22.09.2008 r.) uzupełniającym stan faktyczny na wezwanie IPPB2/415-1042/08-3/AK z dnia 11.09.2008 r. (data nadania 11.09.2008 r., data doręczenia 15.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku ...
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-278/08-4/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 09.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów -jest prawidłowe.W dniu 05 maja 2008 r. Wspólnota Mieszkaniowa złożyła do Izby Skarbowej w Zielonej Górze Ośrodek Zami ...
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-605/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.04.2008r. (data wpływu 11.04.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 11 kwietnia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawn ...
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-610/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.04.2008r. (data wpływu 14.04.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawn ...
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-109/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek -jest prawidłowe.W dniu 11 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-111/08/DK
  Czy odsetki ustawowe za zwłokę w uiszczaniu opłat eksploatacyjnych wymaganych za lokale mieszkalne, garaże, miejsca postojowe, lokale użytkowe oraz odsetki otrzymane od wolnych środków obrotowych lokowanych na bankowych lokatach terminowych a przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (fundusz remontowy) są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych i stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-15/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty umorzonych odsetek karnych z tytułu umowy o kredyt -jest nieprawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek Pani o udzielenie pisemnej interp ...
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-48/08-2/DS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów odsetek od odszkodowania niestanowiącego kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dni ...
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-42/08-2/MM
  Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody z tytułu odsetek za opóźnienie w regulowaniu opłat i czynszów za lokale mieszkalne są dochodami uzyskanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w związku z tym wolne od podatku dochodowego?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-40/08-4/MM
  Czy dochody wspólnoty takie, jak: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych, odsetki od bieżących zaległości właścicieli - zapłacone lub tylko naliczone, otrzymane odszkodowania OC (regres) za szkodę na nieruchomości, zwrot kosztów sądowych i komorniczych z windykacji właścicieli, otrzymane środki pieniężne z tytułu reklam na budynku lub wynajmu części wspólnych właścicielom są związane z gospodarką mieszkaniową. Czy jest to działalność gospodarcza?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-244/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi odsetek ustawowych z tytułu nieterminowego uiszczania przez członków Spółdzielni opłat związanych ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-291/07-2/HS
  Czy odsetki otrzymane z tytułu nieterminowego uregulowania opłat za użytkowanie mieszkania, przychody z tytułu zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego chodnikiem na rzecz Gminy W., a także zapłacone przez Spółdzielnię Mieszkaniową odsetki od spłacanego kredytu na remonty, modernizacje budynków mieszkalnych (pozycje standardowo umieszczane w pozycjach przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne) dotyczą gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czy też innej działalności nie związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-23/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych -jest prawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-406/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 19 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wypłaconej pracownikowi odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia wraz z odsetkami -jest prawidłowe.W dniu 19 listopad ...
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-207/07-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 06.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych - jest nieprawidłowe.W dniu 06 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 27 listopada 2007 r. (data w ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-550/07-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodów uzyskanych przez Spółdzielnię z odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat za lokale mieszkalne - jest nieprawidłowe.W dniu 10.12.2007 r., zo ...
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-241/07/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 8 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania korekty przychodów o zwróconą prowizję (zaewidencjonowaną jako przychody należne), koszty sądowe i odsetki za zwłokę -jest niepr ...
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-663/07/ENB
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 roku (data wpływu 3 grudnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania odszkodowania przyznanego na podstawie wyroku sądowego oraz wypłaconych odsetek -jest prawidłowe.W dniu 3 grudnia 2007 rok ...
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-152/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych -jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-201/07-2/ESz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007r. (data wpływu 07.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku wypłaconej dywidendy -jest nieprawidłowe.W dniu 07.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-17b/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego do osiąganych dochodów z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności opłat eksploatacyjnych - jest nieprawidłow ...
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-261/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Organu 21 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaległych opłat eksploatacyjnych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami zastępstwa procesowego -jest ...
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-423/21/2007
  1. Czy ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta dochód Wspólnoty Mieszkaniowej osiągnięty z tytułu:a) odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali indywidualnych, uiszczanych przez właścicieli lokali we Wspólnocie na podstawie art. 481Kodeksu cywilnego, b) otrzymanych wpłat w związku z użytkowaniem części nieruchomości wspólnej, takich jak komórki, przez właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej oraz z tytułu najmu komórek na rzecz lokatorów lokali komunalnych i lokatorów lokali Skarbu Państwa? 2. W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym i wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty/ przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych /CIT-8/, w sytuacji gdy Wspólnota jednocześnie uzyskuje dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym i dochody korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VII/25/2007
  Czy podlegają opodatkowaniu dochody osiągnięte z odsetek ustawowych pobieranych z racji nieterminowego wnoszenia opłat za lokale mieszkalne?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-15/PO-I/423/8/07/JK
  czy od 1 stycznia 2007 r. wspólnota mieszkaniowa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od dochodów:z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat wspólnoty,z tytułu odsetek płaconych przez właścicieli indywidualnych za nieterminowe wpłaty należności, w przypadku gdy nie prowadzi innej działalności niż zarządzanie nieruchomością i w przypadku gdy prowadzi inną działalność np. wynajem powierzchni reklamowej.
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2-423-3/07
  Spółdzielnia Mieszkaniowa pobiera odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkaniowe i lokale użytkowe. Czy odsetki ustawowe za nieterminowe opłacanie czynszu pobierane przez Spółdzielnię od użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych podlegają opodatkowaniu?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423//23-A/07
  - Czy do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można zakwalifikować odsetki za zwłokę uiszczane przez mieszkańców, odsetki od lokat bankowych, dochody z wynajmu lokali użytkowych oraz dochody z eksploatacji garaży przez mieszkańców ?- Czy do kosztów uzyskania przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można zakwalifikować koszty prowadzenia windykacji należności, których źródłem są czynsze mieszkalne oraz opłaty za eksploatację lokali mieszkalnych ?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-5/07
  Czy przychody uzyskane z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty należności od najemców lokali użytkowych Spółdzielni stanowią przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/BJ/07
  Komornik jako płatnik zwrócił się z pytaniem, czy wierzytelności wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w .......... z dnia ........... 2004 roku , tj. czy zasądzone przez sąd na rzecz żony zmarłego pracownika oraz jej małoletnich jednorazowe świadczenia w zamian miesięcznych rent wyrównawczych i odszkodowania podlegają opodatkowaniu i w związku z tym komornik jest obowiązany do obliczenia i poboru podatku ?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-205/07/AK
  Spółdzielnia mieszkaniowa wnosi o interpretację w zakresie kwalifikacji: 1. Przychodów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44: (-) przychody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, (-) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, (-) z tytułu zmiany statusu lokalu lokatorskiego na własnościowy, (-) z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali mieszkalnych. 2. Kosztów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej: (-) koszty ogłoszeń o najmie lokali użytkowych w budynku mieszkalnym oraz o najmie lokali niemieszkalnych w budynku niemieszkalnym, (-) koszty życzeń świątecznych zamieszczonych w prasie, (-) organizacji Zebrania Przedstawicieli Członków (obiad) i Rady Nadzorczej (napoje, kanapki), (-) spotkań okolicznościowych, integracyjnych pracowników z Rada Nadzorczą i Zarządem, np. z okazji Wigilii (poczęstunek), (-) konserwacji budynków mieszkalnych, w których są lokale użytkowe posiadające spółdzielcze prawa, lokale użytkowe w najmie, (-) koszty wynagrodzeń pracowników, (-) materiałów biurowych, (-) działalności społeczno-wychowawczej, (-) eksploatacji dróg, chodników, (-) monitoringu budynków, (-) sprzątania budynków i terenu, (-) wywozu nieczystości, (-) koszty PFRON, (-) amortyzacji, obsługi prawnej, prowizji bankowych, ubezpieczenia majątkowego, telefonów, kosztów BHP, prenumeraty.
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/74/07/GS
  Czy Sąd zobowiązany jest naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych odsetek za zwłokę ?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/423-19/07
  1. Czy dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia Wspólnoty mieszkaniowej pod urządzenia wymiennikowi ciepła w budynku będą stanowić dla wspólnoty mieszkaniowej dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych będą objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych. 2. Czy uzyskane odsetki z tytułu utworzonych lokat, których źródłem są wpłacone przez właścicieli zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy należy traktować jako dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 3. Czy wpłacone przez właścicieli odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i fundusz i wydatkowane na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/12/4/2007/IW
  Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste po 01.05.2004r. zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-35/07
  Czy Spółka ma obowiązek wystawiania PIT-8C w związku wypłatą odsetek za nieterminowe oddanie lokali mieszkalnych?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-80/07
  Czy kwota odsetek, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, będzie stanowiła przychód podatkowy Wnioskującej z momentem zapłacenia ich przez spółkę X?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-425/5/07
  Czy odsetki bankowe od wolnych środków obrotowych (w tym wkładów mieszkaniowych budowlanych i udziałów członkowskich) oraz odsetki ustawowe za zwłokę od uiszczonych opłat ekspoloatacyjnych wymaganych za lokale zajmowane na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego bądź garażu wydatkowane na utrzymanie zasobów mieszkniowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają zwolnieniu od opodatkowania.
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1444/ND/14/2/2007
  Czy są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są przychody spółdzielni mieszkaniowej z tytułu gospodarki lokalami posiadajacymi status spółdzielczego wlasnościowego prawa do lokalu , odsetek od zaległości z tytułu czynszu, odsetek od lokat na rachunkach bankowych .
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-126/07/KUKM
  Czy w przypadku, gdy Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - jako podatnik, którego celem statutowym jest działalność ochrony zdrowia - obowiązany jest do zapłaty podatku od dochodu w części nieprzeznaczonej na cele statutowe, lecz nie osiąga dochodu podatkowego, jest zobowiązany naliczyć podatek dochodowy od wydatków na cele niestatutowe jako inne zobowiązania podatkowe, a jeśli tak, to czy powinien rozliczyć podatek w CIT-8 za 2006 r. częściowo jako zaliczkę, a częściowo jako inne zobowiązanie podatkowe?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-27/07
  Czy odsetki ustawowe za zwłokę w uiszczeniu opłat ekspoloatacyjnych wymaganych za lokale zajmowane na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz garażu lub prawa odrębnej wlasności lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz garażu otrzymane przez Spółdzielnię a przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-28/07
  Czy odsetki ustawowe za zwłokę w uiszczeniu opłat za wynajmowane lokale użytkowe, pomieszczenia wspólnego użytku, powierzchnię zewnetrzną budynków otrzymanych przez Spółdzielnię a przeznaczonych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440RPŁ/415/53012/2007
  Czy sąd jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i czy jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy bądź zryczłtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od odsetek za zwłokę od wypłaconych odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego byty Państwa Polskiego oraz wypłaconych odszkodowań i zdośćuczynień na rzecz osób niesłusznie skazanych , niesłusznie tymczasowo aresztowanych lub niesłusznie zatrzymanycch na podstawie art.552 i 554 kpk ?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-1/415/6/2007
  Zapytanie Wspólnoty dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu otrzymanych odsetek od właścicieli indywidualnych za nieterminowe wpłaty należności.
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-4223/118/07/AG
  Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego dochodów Spółdzielni uzyskiwanych z odsetek od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych za użytkowanie lokali użytkowych - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/3/07
  Czy oprocentowanie wolnych środków obrotowych (w tym wkładów mieszkaniowych i udziałów członkowskich) znajdujących się na rachunkach i lokatach bankowych oraz odsetki ustawowe za zwłokę w uiszczaniu opłat eksploatacyjnych przez użytkowników lokali wydatkowane na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w rozumieniu art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o pdop podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawych ?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-60/06/EF
  Czy odsetki płacone przez polskich dłużników w związku z umową kompleksowego zarzadzania płynnością finansową nie podlegają przepisom o niedostatecznej kapitalizacji?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-6/07
  Czy zasądzone i wyegzekwowane w 2006 roku przez komornika od zleceniodawcy zaległe wynagrodzenie w kwocie netto wraz z ustawowymi odsetkami (liczonymi od daty zapłaty wynikającej z zawartej umowy do dnia faktycznej zapłaty) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy jednak należy wykazać otrzymaną kwotę w zeznaniu podatkowym za 2006 rok?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-391/06/AK
  Czy odsetki za opóźnienie w zapłacie zobowiązania handlowego są kosztem uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty na rzecz "U P H BV"? Spółka nabyła czas reklamowy emitowany na antenie programów telewizyjnych od "W TV BV". "W TV BV" została przejęta przez "W TV II BV". Spółka nie uregulowała w terminie należności za czas reklamowy. Umowa z "W TV BV" nie określała zasad naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie należności. "U P H BV" nabyła od "W TV II BV" przedmiotową wierzytelność. "U P H BV" zawrze ze Spółką porozumienie określające zasady spłaty należności głównej zobowiązania i naliczania odsetek z tytułu opóźnionej zapłaty. Odsetki naliczone zostaną od daty wymagalności poszczególnych należności za zakupiony czas reklamowy.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-12/07/10428
  Spółka zwraca się z zapytaniem jakie są - dla wierzyciela - skutki umorzenia, anulowania lub jakiegokolwiek innego odstąpienia od dochodzenia odsetek za zwłokę z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-520/576/BDŚ/06
  Czy otrzymane od ojca zaległe alimenty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę będa podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 96. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/14/06
  Podatnikowi przyznano świadczenie przedemerytalne. W 2006 r. dokonano jego wypłaty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Czy Powiatowy Urząd Pracy powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od odsetek i czy odsetki te podatnik musi wykazać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za 2006 r.?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-22/06/OF
  1. Czy wypłacone odsetki z tytułu nieterminowej spłaty odsetek (tj. odsetki karne o charakterze odszkodowawczym) należy uznać za odsetki od pożyczki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 2. Czy przychód z kapitałów pieniężnych będą stanowiły wyłącznie odsetki faktycznie otrzymane przez pożyczkodawcę. 3. Czy status podmiotu dokonującego wypłaty odsetek od pożyczki (poza pożyczkami udzielanymi jako przedmiot działalności gospodarczej), pozostaje bez wpływu na formę i stawkę opodatkowania przychodu z uzyskanych odsetek, tzn. zryczałtowany podatek 19% jest taki sam bez względu na to czy odsetki wypłaca podmiot gospodarczy czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. 4. Czy w sytuacji spłaty odsetek przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, należny zryczałtowany podatek dochodowy wykazuje się w zeznaniu rocznym oraz w załączniku PIT-X?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF/291-398/BD/06
  1/Czy odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty przychodów wykonawcom umów zlecenia i umów o dzieło podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 2/Czy w takiej sytuacji zleceniodawca obowiązany jest obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od tych odsetek oraz jaki rodzaj dokumentacji obowiązany jest sporządzić i przekazać zleceniobiorcy .
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/165-2/Z/K/06
  Czy podlegają opodatkowaniu odsetki od wyegzekwowanego przez Komornika Sądowego zaległego wynagrodzenia ?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-34/06
  Czy na podstawie wyroku sądowego i dowodu wpłaty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu należność główną, odsetki za zwłokę oraz koszty sądowe?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/98/06/AG
  Jaki jest termin przekazania na konto Urzędu Skarbowego odsetek naliczonych w związku z zaliczeniem do środków trwałych składników majątku, których wartość uprzednio w całości zaliczono do kosztów uzyskania przychodu oraz czy istnieje obowiązek wykazania kwoty tych odsetek w deklaracji CIT-2, na podstawie art. 16e ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-66/06/38059
  W jaki sposób należy opodatkować odsetki naliczone z tytułu nie wypłaconej w terminie dywidendy?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-35/8/06/AK
  Czy odsetki od nieterminowo regulowanych należności podlegają opodatkowaniu VAT?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/25/06
  Czy płatnik ma obowiązek naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconej kwoty odsetek ustawowych należnych od nieterminowej wypłaty świadczenia przedemerytalnego?
 105. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 509/05
  1. Skarżąca, zarzut obrazy art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej zakwalifikowała jako zarzut naruszenia prawa materialnego. Tymczasem przepisami prawnomaterialnymi są przepisy regulujące bezpośrednio stosunki prawnopodatkowe (określają zachowanie podmiotów) oraz roszczenia wynikające z tych stosunków (nakładają obowiązki i przyznają prawa lub uprawnienia), natomiast normy instrumentalne, które określają drogę i sposób dochodzenia uprawnień czy też indywidualizowania bądź egzekwowania obowiązków wynikających z norm materialnoprawnych, są przepisami procesowymi. Z uwagi na wskazaną wcześniej treść, za przepis mający taki właśnie charakter, należy uznać art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania ostatecznej decyzji administracyjnej. 2. W pierwszej kolejności należało jednak odnieść się do zarzutów natury procesowej, ponieważ ich zasadność mogłaby czynić zbyteczną ocenę zarzutów naruszenia prawa materialnego.
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/19/EC/06
  Czy wydatki poniesione przez Szpital na opłaty sądowe i odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych i składek ZUS można traktować jak dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop?
 107. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 151/05
  1. Określenie wysokości odsetek za zwłokę w odrębnej decyzji, jak to miało miejsce w rozpatrywanej sprawie, nie może być uznane za naruszenie wskazanego przepisu art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej. 2. Strona składająca skargę kasacyjną w rozpoznawanej sprawie w ogóle nie wykazała jednak tak rozumianej przesłanki res iudicata, gdyż nie wskazała, aby przed wydaniem wyroku - w przedmiocie odsetek od zaległości w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do lipca 2001 r. w stosunku do strony skarżącej wydany został już prawomocny wyrok sądu administracyjnego. 3. Autor skargi kasacyjnej nie wykazał zaistnienia zawisłości sprawy kiedy miało mieć miejsce wszczęcie przed sądem administracyjnym postępowania w tej samej sprawie, ani też nie wykazał tożsamości spraw, w stosunku do których formułowany był ten zarzut.
 108. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 369/05
  1. Odsetki mają charakter akcesoryjny, są ściśle powiązane z należnością główną w ten sposób, że ich istnienie jest uzależnione od funkcjonowania należności głównej. Charakter akcesoryjny świadczenia z tytułu odsetek nie pozwala na oderwanie go od należności głównej. W prawie podatkowym odsetki są konsekwencją zaistnienia zaległości podatkowej i dopóki ona istnienie dopóty istnieją również odsetki od niej. Rekapitulując, podstawą określenia odsetek jest m. in. wysokość zaległości podatkowej. 2. Określenie wysokości zaległości podatkowej i odsetek winno nastąpić w jednej decyzji. 3. Wydanie jednak odrębnej decyzji określającej wysokość odsetek nie naruszyło prawa. Zakwestionowano podstawę wyliczenia odsetek, czego konsekwencją jest konieczność ponownego określenia wysokości tych odsetek.
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDFD/415-46a/05
  Czy odsetki związane z nieterminową wypłatą odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-564/05/AM
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona nabywa przysługujące jej klientom od ich dłużników wierzytelności pieniężne, wynikające z zawartych przez nich umów ( sprzedaży, o świadczenie usług itp.) zarówno bez prawa do regresu, jak i z prawem do regresu. Z tego tytułu pobiera wynagrodzenie w formie prowizji, stanowiącej ustalony procent nominalnej wartości nabywanej wierzytelności. Ponadto wypłacając klientowi kwotę odpowiadającą wartości wierzytelności, pomniejsza ją o dodatkowe wynagrodzenie ? dyskonto, które jest kalkulowane jako odsetki liczone od nominalnej wartości wierzytelności za okres od nabycia wierzytelności do terminu jej płatności. Dodatkowo, w przypadku zwłoki w spłacie wierzytelności, Stronie przysługują odsetki za okres od daty upływu terminu płatności do daty faktycznej zapłaty. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22 % podlega ww. prowizja, natomiast dyskonto oraz ewentualne odsetki są zwolnione od podatku od towarów i usług. Zdaniem Strony dyskonto i odsetki stanowiące wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi polegającej na finansowaniu klienta w ramach umowy dyskonta wierzytelności są zwolnione od podatku od towarów i usług, natomiast prowizja stanowiąca wynagrodzenie za pozostałe usługi świadczone w ramach ww. umowy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.
 111. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 208/05
  Z przepisów art. 53 § 3 i § 4 ordynacji podatkowej, w ich brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2003 r., nie da się wyprowadzić wniosku, że obowiązek zapłaty odsetek od zaległości podatkowej, której wysokość określona została decyzją właściwego organu, wynika z odpowiedniej decyzji tego organu naliczającej te odsetki. Stanowiąc w art. 53 § 1 ordynacji podatkowej o obowiązku naliczania odsetek od zaległości, ustawodawca używa wprawdzie określenia mogącego wskazywać wyłącznie na czynność o charakterze rachunkowym ("naliczane są"), nie może jednak nasuwać wątpliwości teza, iż czynność ta (naliczanie) jest konkretyzacją obowiązku zapłaty odsetek, która to zapłata winna nastąpić, jak wymaga tego przepis art. 55 ordynacji podatkowej, bez oczekiwania na aktywność organu podatkowego. Powinność zapłaty odsetek wynika z samego prawa, a nie z decyzji administracyjnej.
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/P/415-0049/05/AP
  Czy podlegają opodatkowaniu wypłacone w 2005r., zasądzone wyrokiem sądowym, kwoty z tytułu zadośćuczynienia oraz renty wyrównawczej wraz z ustawowymi odsetkami?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-21-2005-KW
  Czy odsetki zasądzone przez Sąd wraz z odszkodowaniem z tytułu używania now-how stanowią koszt uzyskania przychodów?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. I. PB/423-21/05
  Czy kosztem uzyskania przychodów spółki są wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaległości w zobowiązaniu w podatku od towarów i usług, których obowiązek zapłaty wyniknął z decyzji organu podatkowego o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe osoby trzeciej?
 115. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2252/04
  Z uwagi na związanie Sądu kasacyjnego granicami skargi kasacyjnej Sąd nie może rozpatrzyć najważniejszego zarzutu skarżącego zgłoszonego w toku postępowania i rozwiniętego w uzasadnieniu skargi kasacyjnej tj. wydania bez podstawy prawnej odrębnej decyzji podatkowej w sprawie odsetek. Aby Sąd miał możliwość merytorycznego rozpatrzenia tego zarzutu" skarżący powinien powołując się na naruszenie przepisów postępowania wskazać na art. 145 § 1 pkt 2 i § 2 u.p.p.s.a. w zw. z art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBN/415/11/2005/AK
  Czy podlega opodatkowaniu dochód uzyskany z tytułu zwrotu należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę?
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-32/PD/05
  Czy należy potrącić i w jakiej wysokości podatek dochodowy od osób fizycznych emerytowi, byłemu nauczycielowi, od wypłacanego w formie dodatku mieszkaniowego pełnego zwrotu czynszu wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/31/2005
  Czy odsetki za zwłokę w zapłacie należności otrzymane przez kontrahenta są obrotem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług ?
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/362/Z/K/05
  Czy otrzymane odsetki od należności przeterminowanych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-16/05
  Czy skapitalizowane odsetki z tytułu nieterminowych wypłat nagród rocznych (13-ta pensja) wolne są od podatku dochodowego ?
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-31/GC/2005
  Jakie są podatkowe skutki rezygnacji z należnych Spółce odsetek ustawowych ?
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/13/2005/ER
  Naliczanie odsetek za zwłokę od kwot zaległości w podatku VAT po dniu otrzymania weryfikacji Izby Skarbowej do dnia wpłaty zaległości podatkowej, czy też w myśl art. 14 § 3 w zwiazku z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r. nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek bez względu na termin uiszczenia kwoty wynikającej z należności głównej.
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/7/2005
  1. Czy kara pieniężna w postaci odsetek z tytułu zwłoki spowodowanej nieterminowym wykonaniem projektu jest kosztem uzyskania przychodu? 2. Czy powyższej kary, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów?
 124. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1820/04
  Podnoszenie w skardze kasacyjnej zarzutów sprowadzających się w istocie do kwestionowania wydanej w innej sprawie decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej, wykracza poza zakres przedmiotowy rozstrzygnięcia zapadłego w niniejszej sprawie i pozostaje bez wpływu na dokonaną przez Sąd I instancji ocenę zgodności z prawem decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę.
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP-423/10/2005
  Zakwalifikowania naliczonych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zapłat za dzierżawę nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta Bielska-Białej - jako zobowiązań budżetowych.
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/28/05
  - Czy podlegają opodatkowniu zasądzone wyrokiem Sądu odsetki od świadczeń: zadośćuczynienia, odszkodowania i renty? - Czy podlegają naliczeniu odsetki za zwłokę z tytułu nieuiszczenia podatku dochodowego za rok 2003 w ustawowym terminie, w sytuacji wystawienia przez płatnika błędnej informacji PIT-SC i jej skorygowania dopiero w I/2005 roku?
 127. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/22/05
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle z dnia 17.03.2005 r. (znak: PD-415/7/05) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, odmawia zmiany ww. postanowienia. W dniu 7.02.2005 r. wpłynął do Urzędu Skarbowego w Jaśle pani wniosek o udzielenie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. We wniosku podała pani, że wyrokiem Sądu Okręgowego w K. zostały zasądzone od Z. "G." w J. na rzecz spadkobierców odsetki od wynagrodzeń zmarłego męża Józefa ...
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MOP/415-9/P/05
  Dot. pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od zaległego wynagrodzenia oraz skapitalizowanych odsetek.
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/35/2/05
  dotyczy opodatkowania zasądzonej przez sąd należności z tytułu tzw. "ustawy 203" wraz z ustawowymi odsetkami
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII-4433-34/05
  Czy wraz z korektą należy dokonać zapłaty podatku VAT wraz z odsetkami, oraz czy do złożonych deklaracji korygujących można złożyć jedno pismo wyjaśniające?
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDC / 415 / 25 / LUG / 05
  Czy podmiot, któremu udzielono pożyczki jest zobowiązany, przy jej zwrocie, do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od zapłaconych pożyczkodawcy odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia tj. pożyczki?
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PII/423-5/05
  Czy zapłacona kara umowna w postaci odsetek umownych z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych stanowi koszt uzyskania przychodu?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005-11/415/11/05
  Czy istnieje obowiązek zaliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów podlegających opodatkowaniu wartości należnych odsetek za zwłokę od zobowiązań po przedawnieniu się roszczeń o odsetki.
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-13/VII/2005
  Czy słusznie zostały naliczone przez urząd skarbowy i zapłacone przeze mnie odsetki od zaległości podatkowej wynikającej ze skorygowanego zeznania o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2003?
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/05
  Czy odsetki za zwłokę w zapłacie nalezności, otrzymane od kontrahenta są obrotem ?.
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-8/05
  Czy odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń m. in. z tytułu stosunku pracy są wolne od podatku dochodowego ?
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KD-415-3a/05
  Czy wypłacane odsetki za zwłokę z tytułu opóźnionej wypłaty odszkodowań wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu odszkodowań nie objętych zwolnieniem od ww. podatku, a także z tytułu wypłaty innych należności pieniężnych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu.
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 /137-1/ 05 /MS
  Czy przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2-7 ustawy o podatku od towarów i usług, trzeba uwzględniać naliczone kontrahentom odsetki z tytułu opóźnień w płatnościach?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/420-7/05
  Spółka prosi o interpretację przepisów w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zasądzonych dopłat za wieczyste użytkowanie gruntów lata 1998-2003, w łącznej kwocie 21.649,14 zł. Zgodnie z wyrokiem sądowym zapłaty dokonano w 2004 r. Wobec istnienia sporu, co do wysokości tej opłaty (kwota 21.649,14 zł stanowi równowartość różnicy pomiędzy wysokością opłaty ustalonej w ugodzie sądowej a opłatą uiszczaną w latach 1998-2003) wskazana suma nie została ujęta w kosztach uzyskania przychodów. Obowiązek jej zapłaty powstał dopiero w roku 2004, na skutek zawarcia ugody w dniu 28.01.2004 r. W ocenie Spółki opisany stan rzeczy daje podstawę do wliczenia w/w kwoty w koszty uzyskania przychodów w roku 2004, a ponadto wliczenia w koszty uzyskania przychodów za rok 2005 odsetek ustawowych, o których mowa w ugodzie.
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/3/05
  Czy odsetki karne naliczone leasingobiorcom z tytułu nieterminowej zapłaty rat leasingowych należy fakturować jako usługi finansowe zwolnione z podatku od towarów i usług? Czy podczas ustalania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług odsetki te należy traktować jako sprzedaż zwolnioną?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/5/2005/ER
  W dniu 12.08.2004 r. Podatnik złożył zapytanie w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odsetek otrzymywanych od kontrahentów z tytułu nieterminowego regulowania przez nich należności pieniężnych oraz odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na bieżących rachunkach bankowych oraz depozytach bankowych podatnika. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik zajmuje się handlem artykułami i dodatkami spożywczymi, podkreślając jednocześnie, iż do zakresu prowadzonej przez niego działalności nie należy udzielanie kredytów konsumenckich oraz osiąganie zysków z lokowanego kapitału. Nieterminowa spłata należności przez kontrahenta skutkuje obciążeniem go przez podatnika kwotą odsetek, który w tym celu wystawia tzw. noty odsetkowe. Ponadto Podatnik nabywa prawo do kwot odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na bieżących rachunkach bankowych oraz depozytach bankowych. Wobec faktu, iż w/w kwoty odsetek stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnik zwrócił się z zapytaniem jak winny być one potraktowane z punktu widzenia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przedstawiając własne stanowisko w sprawie, iż przedmiotowy przychów z tytułu odsetek nie jest objęty podatkiem VAT, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 nie stanowi on zapłaty za towar, jak również nie jest świadczeniem za wykonaną usługę.
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: usia/415/2/2005
  Czy otrzymane odsetki budżetowe w wyniku uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym podlegają opodatkowaniu i czy należy wykazać je w zeznaniu podatkowym za 2004 r.?
 143. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-220/2557/04/308
  Płatnik będący osobą prawną wypłaca zaległe wynagrodzenia członkom rady nadzorczej wraz z odsetkami za zwłokę. Czy odsetki są zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b) lub pkt 95 ustawy o podatku dochodowym ?
 144. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-191/13/04
  Opodatkowanie czynności w zakresie monitoringu i egzekucji wierzytelności, które powstały w wyniku pośrednictwa w udzielaniu kredytów, opodatkowanie odsetek za zwłokę od ww. wierzytelności.
 145. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPD.III-423/11/04
  Czy zapłacone odsetki od składek na ZUS uregulowanych po terminie płatności należy zaksięgować jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów pod datą otrzymania od ZUS pisemnego raportu rozliczenia wpłat dokonanych w 2004 r. ?
 146. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/335/2004PD II/415-58/04
  Który rodzaj podatku należy odprowadzić od zasądzonej odprawy rentowej należnej spadkobiercom zmarłej pracownicy ?
 147. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS. I/423/113/2004
  dotyczy skutków podatkowych umorzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań przez podmiot posiadający udziały w kapitale spółki korzystającej z umorzenia
 148. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/102/2004
  Czy zasądzone wyrokiem sądu, a wypłacone przez były zakład pracy odsetki ustawowe od przedawnionego wynagrodzenia z tytułu stosowania pracowniczego wynalazku korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 149. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/101/2004
  Czy zasądzone wyrokiem sądu i wypłacone przez zakład pracy na rzecz byłych pracowników twórców wzoru użytkowego "odsetki od odsetek" z tytułu nieterminowego wynagrodzenia z ww. tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 150. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/TK/423-13/2004
  Czy umorzona kwota zaległych składek ZUS (w procesie restrukturyzacji) stanowi przychód dla celów podatkowych, a także - czy stanowią koszt uzyskania przychodu: odsetki od zaległych składek ZUS nie podlegających restrukturyzacji oraz opłata prolongacyjna ustalone układem ratalnym po uprzedn im umorzeniu składek.
 151. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/443/97/GG/04
  1."Czy uzyskany dochód (zaległe wynagrodzenie wypłacone na podstawie prawomocnego wyroku sądu) należy opodatkować dopiero w zeznaniu rocznym, czy w ciągu roku wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy?" 2. "Czy opodatkowane są wypłacone odsetki za zwłokę?" 3. "Czy nalezy zastosować koszty uzyskania przychodu?"
 152. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-111/2004
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty odprawy pieniężnej, wypłacone byłemu pracownikowi?
 153. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.V-443/59/04
  Jak należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej naliczanie odsetek karnych od zobowiązań przeterminowanych?
 154. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/04
  Zapytanie dotyczy opodatkowania w 2004 r. zaległego zasiłku przedemerytalnego, należnego za 2003 r., a wypłaconego wraz z odsetkami w 2004 r.
 155. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0563/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym renta uzupełniająca wypłacana wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 156. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/80/2004
  Czy wypłata odsetek od wynagrodzenia za stosowanie wynalazku na rzecz spadkobierców po zmarłym byłym pracowniku - emerycie zobowiązuje zakład pracy do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 157. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/79/2004
  dotyczy "obowiązku ustalenia zobowiązania podatkowego od kwot wydatkowanych na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy, z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 202 z 2003 r.)"
 158. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RP824-1/509/04
  Pytanie podatnika dotyczy: 1. Okresów nie naliczania odsetek za zwłokę w przypadku doręczenia decyzji organu podatkowego po upływie trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania podatkowego, 2.Sytuacji wykazania przez podatnika w deklaracji VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy kwoty większej niż wysokość zobowiązania w podatku VAT ustalonego ( określonego )przez organ podatkowy i naliczania odsetek za zwłokę od zmniejszonej kwoty do przeniesienia, gdy decyzja organu podatkowego została wydana po upływie trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania podatkowego.
 159. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/21/PDII/18/2004
  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) w związku ze złożonym w dniu 03.03.2004 r., a uzupełnionym w dniach: 16.03.2004 r., 30.03.2004 r. i 31.03.2004 r. (daty wpływu pism do urzędu) zapytaniem w sprawie opodatkowania otrzymanych odsetek z tytułu zwrotu kwot wpłaconych na budowę mieszkania od developera w związku z nie wywiązaniem się sprzedającego z zawartej umowy informuje, że:Instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje art. 481 Kodeksu Cywilnego, który stanowi: "jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może zażądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwe ...
 160. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/04
  Czy zaległe wynagrodzenie za projekt wynalazczy przyznane przez sąd oraz odsetki od tego wynagrodzenia będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 161. Wyrok SN, sygnatura: III RN 58/01
  Zarówno pod rządami ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.), jak i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w podatku od towarów i usług nalicza się odsetki od nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jako od zaległości podatkowych.
 162. Wyrok SN, sygnatura: III RN 111/99
  Wobec ustawowej konstrukcji samoobliczenia przez podatnika podatku od towarów i usług, kwota nienależnie otrzymanego zwrotu podatku na podstawie przedstawionego przez podatnika rozliczenia oznacza, iż zobowiązanie podatkowe nie zostało uiszczone w terminie w należytej wysokości stając się w konsekwencji zaległością podatkowa, od której pobiera się odsetki za zwłokę.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!