Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


odliczenie od dochodu

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-239/12-2/ŁM
  Czy biorąc pod uwagę okoliczność, iż Spółka uzyskała Pozytywną Opinię jednostki naukowej, Spółka prawidłowo skorzystała w zeznaniu podatkowym składanym za 2011 r. z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w tym roku podatkowym, w którym licencja na System Informatyczny została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych omówionych wyżej wydatków na nabycie i wdrożenie Systemu Informatycznego (w tym kosztów licencji i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-689/12-2/IŚ
  w zakresie skutków związanych z utratą praw do ulgi (nabytej w latach wcześniejszych) z tytułu odliczeń od dochodu nakładów na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-637/12-2/JK3
  Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej - opłacenie przewodników osób niewidomych z I lub II gr. inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczanych do I gr. inwalidztwa w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł ?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-509/12-4/AKr
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca ma prawo, aby ubiegać się o ulgę z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na budowę budynku mieszkalnego?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-434/12-4/JR
  Czy używanie samochodu osobowego dla potrzeb dowożenia dziecka na zabiegi - zajęcia rehabilitacyjne do wyżej wymienionych placówek, podlega odliczeniu od dochodu w granicach limitu i czy można stosować stawkę za kilometr z tzw. "kilometrówki" stosownie do Rozporządzenia stosownego Ministra? Czy można uwzględniać wyjazdy do Prywatnej Poradni P. ?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-419/12-4JR
  Czy Wnioskodawczyni poprzez złożenie w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, może dokonać od dochodu za rok 2009 odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2009 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz równocześnie odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2007 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., które to odsetki nie zostały odliczone przez Nią w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia, natomiast czy po dokonaniu wyżej wymienionych odliczeń od dochodu może również - gdyż spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługuje Jej ulga za pełny rok podatkowy - w zeznaniu za rok 2009 dokonać odliczenia od podatku ulgi na dziecko w kwocie nie większej od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej - maksymalnie 1.112,04 zł?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-419/12-5/JR
  Czy Wnioskodawczyni poprzez złożenie w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, może dokonać od dochodu za rok 2009 odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2009 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz równocześnie odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2007 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., które to odsetki nie zostały odliczone przez Nią w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia, natomiast czy po dokonaniu wyżej wymienionych odliczeń od dochodu może również - gdyż spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługuje Jej ulga za pełny rok podatkowy - w zeznaniu za rok 2009 dokonać odliczenia od podatku ulgi na dziecko w kwocie nie większej od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej - maksymalnie 1.112,04 zł?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-568/12/MCZ
  ulga rehabilitacyjna – zmiana mieszkania
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-562/12/MCZ
  ulga rehabilitacyjna – datowanie ustalenia stopnia niepełnosprawności
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-438/12-4/JK2
  Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku za rok 2011 zapłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-182/12-5/MF
  Pyt. 1 Czy Szpital będący Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oblicza dochód/stratę podatkowa uwzględniając wszystkie przychody i wszystkie koszty, czy też powinien stosować zasadę określoną w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyłączyć przy ustalaniu dochodu/straty przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz przypadające na nie koszty uzyskania przychodów i czy w związku z tym, strata wynikająca z nadwyżki kosztów uzyskania przychodu nad przychodami podlega rozliczeniu z dochodem będącym różnicą między przychodami a kosztami uzyskania przychodów? Pyt. 4 Które ze źródeł przychodów wymienionych poniżej należy uwzględnić przy wyliczaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a które są przychodami ze źródeł, gdzie dochód podlega zwolnieniu i których zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 oraz ust. 4 ww. ustawy nie uwzględnia się przy wyliczaniu dochodu/straty. Źródła przychodów:- działalność lecznicza,- usługi dodatkowe typu najem pomieszczeń, usługi, kuchni,- przychody finansowe, odsetki,- przychody operacyjne typu odszkodowania, kary umowne.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-182/12-4/MF
  Pyt. 1 Czy Szpital będący Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oblicza dochód/stratę podatkowa uwzględniając wszystkie przychody i wszystkie koszty, czy też powinien stosować zasadę określoną w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wyłączyć przy ustalaniu dochodu/straty przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz przypadające na nie koszty uzyskania przychodów i czy w związku z tym, strata wynikająca z nadwyżki kosztów uzyskania przychodu nad przychodami podlega rozliczeniu z dochodem będącym różnicą między przychodami a kosztami uzyskania przychodów? Pyt. 4 Które ze źródeł przychodów wymienionych poniżej należy uwzględnić przy wyliczaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a które są przychodami ze źródeł, gdzie dochód podlega zwolnieniu i których zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 oraz ust. 4 ww. ustawy nie uwzględnia się przy wyliczaniu dochodu/straty. Źródła przychodów:- działalność lecznicza,- usługi dodatkowe typu najem pomieszczeń, usługi, kuchni,- przychody finansowe, odsetki,- przychody operacyjne typu odszkodowania, kary umowne.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-182/12-6/MF
  Czy przychody przeznaczone na działalność związaną z ochroną zdrowia są przychodami podatkowymi wskazanymi w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a koszty kosztami podatkowymi, zgodnie z zasadą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-182/12-7/MF
  Czy przychody przeznaczone na działalność związaną z ochroną zdrowia są przychodami podatkowymi wskazanymi w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a koszty kosztami podatkowymi, zgodnie z zasadą z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-633/12/KB
  skutki podatkowe refundacji składek ZUS
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-113/09/12-S/ES
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w sierpniu 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-506/12/MM
  Czy faktury wg. ceny brutto na materiały budowlane, które zostały uwzględnione w zeznaniu za 2011 r. jako odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej (remont mieszkania w celu przystosowania do niepełnosprawności) Wnioskodawczyni może załączyć do wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-400/12-4/MP
  Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-483/12/MM
  Zakres możliwości dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-248/12/PS
  W zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy w związku z nabyciem licencji (nowe technologie).
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-423/12/CzP
  Powstała więc wątpliwość dotycząca możliwości odliczenia od dochodu wartości przekazanej darowizny nawet w przypadku jej 100 % lub częściowej amortyzacji. Czy Akademia może odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych darowiznę środka trwałego według jego wartości rynkowej - przekazaną na organizacje pożytku publicznego jakim jest Fundacja (spełniająca warunki określone w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie) - w sytuacji, gdy środek trwały jest w 100 % zamortyzowany?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-447/12/MM
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć rachunki na terapię logopedyczną, socjoterapeutyczną i integrację sensoryczną?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-436/12/RS
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na operację przeprowadzoną w listopadzie 2010 r. w szpitalu?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-233/12/PS
  W zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy w związku z nabyciem licencji (nowe technologie).
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-425/12/MCZ
  ulga rehabilitacyjna – remont i modernizacja łazienki
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-415/12-4/JK3
  Stwierdzić należy, iż brak jest możliwości do dokonania odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na używanie samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy, w związku z dojazdami na leczenie (wykonanie badań, konsultacja medyczna i odbiór leku). Wskazać bowiem należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy nie została spełniona przesłanka uprawniająca do skorzystania z rzeczonej ulgi, o której mowa w ww. art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przedmiotowe przejazdy nie są związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-657/12/MCZ
  ulga rehabilitacyjna - używanie samochodu
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-366/12/MM
  Ulga rehabilitacyjna - użyczanie samochodu osobowego na dojazd na zabiegi niepełnosprawnego dziecka
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-273/12-2/TS
  Czy Wnioskodawca może odliczyć, w ranach ulgi rehabilitacyjnej, wydatki na zakup komputera dla niepełnosprawnej córki ?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-360/12/MZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w związku z upośledzeniem narządu wzroku, będącego następstwem wieloletniej cukrzycy, może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup pompy insulinowej oraz sprzętu potrzebnego do jej użytkowania, takiego jak wkłucia podskórne, pojemniki na insulinę, podskórne sensory glikemii?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-111/12-2/MF
  Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia od dochodu starty z lat ubiegłych w najbliższych kolejno po sobie następujących latach z zastrzeżeniem, iż wysokość odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50%?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-330/12-2/JK
  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca uzyskał prawo własności lokalu mieszkalnego na mocy umowy darowizny jednakże dopiero w 2010 roku. Zatem nie spełnia wszystkich warunków określonych przepisami art. 26b ww. ustawy, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowego odliczenia.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-220/12-2/AKr
  Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zał. PIT/O do PIT-37 zakupione urządzenie o nazwie orbitrek jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych w poz. PIT/O część B poz. 3 ?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-173/12-4/KK
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup kabiny prysznicowej i brodzika ?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-100/12-3/KJ
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie Licencji wraz z kosztami wdrożenia powiększającymi wartość początkową Licencji poniesionymi (zapłaconymi) w latach 2010-2011 w wysokości 50% wartości tych wydatków, jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-100/12-2/KJ
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie Licencji wraz z kosztami wdrożenia powiększającymi wartość początkową Licencji poniesionymi (zapłaconymi) w latach 2010-2011 w wysokości 50% wartości tych wydatków, jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-270/12/IG
  Czy w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2011 rok można rozliczyć fakturę za protezę do wysokości zapłaconego podatku, a różnicę kwoty przenieść do rozliczenia na następne lata? Czy też należy rozliczyć tylko do wysokości zapłaconego podatku, a reszta "przepadnie" ponieważ Wnioskodawczyni nie zarabia rocznie wystarczająco dużo aby jednorazowo w roku podatkowym rozliczyć całą kwotę poniesionego wydatku?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-166/12-4/MP
  Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na adaptację budynku mieszkalnego polegającego na wymianie okien, które są w szczególny sposób przystosowane dla Wnioskodawcy jako osoby niepełnosprawnej, wymianie parapetów oraz wymianie i poszerzeniu otworu w drzwiach zewnętrznych do budynku mieszkalnego, zlikwidowaniu progu, wyrównaniu podłogi, jeżeli w rzeczywistości są przystosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności Wnioskodawcy mogą zostać zaliczone do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-104/12-4/AKr
  1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczania odsetek od całej wartości kredytu, tj. od kwoty 130.000,00 zł (wynikającej z umowy kredytowej i podpisanego do niej Aneksu), czy tylko od pierwotnej kwoty kredytu 80.000,00 zł? 2. Czy prawo odliczania odsetek przysługuje Wnioskodawcy do upływu terminu spłaty zadłużenia określonego w umowie kredytowej na dzień 1 lutego 2018 r., czy to prawo przysługuje Wnioskodawcy do 31 grudnia 2027 r., gdyż zgodnie z podpisanym 20 czerwca 2007 r. aneksem do umowy kredytowej został wydłużony okres spłaty zadłużenia do 2038 r?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-325/11-2/MF
  Czy strata podatkowa Wnioskodawcy powstała w 2009 r. i 2010 r. będzie mogła zostać rozliczona, na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodem niepodlegającym zwolnieniu z opodatkowania na podstawie Zezwolenia, uzyskanym przez Spółkę w 2012 r. i w latach następnych (strata z 2009 r. najpóźniej do 2014 r. i strata z 2010 r. najpóźniej do 2015 r.) z działalności opodatkowanej?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-810/11-2/AKr
  Czy wydatek na ww. zabieg operacyjny usunięcia "zaćmionej soczewki", nierefundowany ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i który nie został zwrócony w jakiejkolwiek innej formie będzie można odliczyć w rozliczeniu rocznym za 2011 r., tj. wykazać w PIT/O w poz. "wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych"?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-538/11-2/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie odliczenia strat na działalności zwolnionej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz ustalenia podstawy opodatkowania na działalności strefowej oraz wysokości pomocy publicznej.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1061/11-2/ES
  Czy powyższa darowizna podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy dochód z którego Wnioskodawca dokonał przedmiotowej darowizny uzyskał z pozarolniczejdziałalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej(jawnej), a jako osoba fizyczna wybrał opodatkowanie uzyskiwanego w spółce dochodu, zgodnie z art. 9a ust. 2, w sposób i na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-827/11/AA
  Czy zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł odliczyć potrącone w 2011 r. składki na FUS w łącznej kwocie 46.482,00 zł w zeznaniu podatkowym PIT za 2011 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2011 r.?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-633/11-4/AK
  Czy kwoty rachunków wystawionych przez Klinikę, Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodów w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-624/11-2/AK
  Czy będąc osobą niepełnosprawną Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2011 r. kwoty poniesionej na zabieg wszczepienia implantu sztucznej soczewki do oka, obejmującej koszt sztucznej soczewki, jako wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne, związanego z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych na podstawie art. 26 ust. 1 i ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-795/11/MCZ
  Czy koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-588/11/DP
  Zadano pytanie sprowadzające się do kwestii możliwości odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu uzyskanego w 2010 roku.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-551/11-4/JS
  darowizna na cele kultu religijnego
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-730/11/AK
  Skutki podatkowe zniesienia współwłasności nieruchomości i ustanowienia odrębnej własności lokali w 2011r. a następnie sprzedaży lokalu w 2011r.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-487/11-4/JK2
  Czy kwoty przelanych darowizn skutkują obniżeniem opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym (przy czym Wnioskodawca ma świadomość przeznaczenia jakiejś części Jego darowizny na kształcenie swojego dziecka)?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-514/11-2/SP
  Możliwość odliczenia od dochodu pracowniczej części obowiązkowych niemieckich składek zapłaconych w danym roku podatkowym.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-433/11-5/JK2
  Czy Wnioskodawczyni może i ma prawo skorygować w 2011 roku zeznania podatkowe za lata korzystania z kredytu (korzystania z ulgi podatkowej) od 2006 roku do 2009 roku i czy wtedy będzie przysługiwało Jej prawo do pomniejszenia przychodu o kredyt spłacony po sprzedaży?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-210/11-4/AKr
  Czy wydatki na zakup opatrunków hydrożelowych mogą być uznane za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: za wydatki na zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-73/11-5/KJ
  Czy Wnioskodawca przekazując na rzecz Fundacji udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynków na podstawie umowy darowizny z przeznaczeniem ww. nieruchomości na realizację celów określonych w Statucie Fundacji, tj. prowadzenie działalności oświatowej oraz działalności kulturalnej ma prawo do odliczenia od osiągniętego dochodu w roku dokonania darowizny wartości tej darowizny (do wysokości 10% dochodu), zgodnie z postanowieniem art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74 poz. 397 ze zm.)?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-440/11-3/AM
  możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-442/11-3/AM
  Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-438/11-3/AM
  możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-443/11-3/AM
  możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-437/11-3/AM
  możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-444/11-3/AM
  możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-441/11-3/AM
  możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-439/11-3/AM
  możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-523/11/MCZ
  Czy wnioskodawca mający na utrzymaniu niepełnosprawną córkę może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista oraz na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-510/11/ŚS
  Czy wobec faktu, że bez takiego pomieszczenia terapia dializą otrzewnową zaleconą przez lekarza byłaby niemożliwa wnioskodawczyni ma prawo odliczyć na cele rehabilitacyjne kwotę przeznaczoną na wykonanie pomieszczenia do dializ (w tym przypadku łazienki)?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-75/11-4/IR
  Czy Wnioskodawca przekazując na rzecz Fundacji nieruchomość na podstawie umowy darowizny z przeznaczeniem w/w nieruchomości na realizację celów określonych w Statucie Fundacji, tj. prowadzenie działalności oświatowej oraz działalności kulturalnej ma prawo do odliczenia od osiągniętego dochodu w roku dokonania darowizny wartości tej darowizny, zgodnie z postanowieniem art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397)
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-443/11-2/MP
  Odliczeniu od podstawy obliczenia podatku w kolejnych latach podatkowych będą podlegać wyłącznie odsetki od kredytu (zaciągniętego na podstawie umowy z 2002 r.) do wysokości limitu 189.000 zł. Nie ma znaczenia, że Wnioskodawczyni dokonała częściowej spłaty kredytu w wysokości 100.000 zł i że wartość zadłużenia się zmniejszyła, ponieważ limit określa się na rok zakończenia inwestycji i dotyczy on całego kredytu, a nie pozostałej do spłacenia kwoty zadłużenia. Kredyt udzielony Wnioskodawczyni przekroczył 189.000 zł, tym samym nie ma Ona prawa do odliczania w pełnej wysokości zapłaconych odsetek w żadnym roku podatkowym. Ustalony zaś limit obowiązuje Wnioskodawczynię przez wszystkie lata, w których będzie korzystać z ulgi odsetkowej i jest niezmienny.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-601/11-2/AJ
  Czy wydatki na operację Wnioskodawczyni może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-499/11/ŚS
  Dlaczego ulga podatkowa jest tylko dla korzystających z rehabilitacji, a nie dla wszystkich niepełnosprawnych?Co mają zrobić osoby takie jak wnioskodawczyni i jej mąż, którzy potrzebują samochód na codzień by egzystować?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-74/11-2/IR
  Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Wnioskodawcę dochód wynikający z otrzymania na podstawie umowy darowizny udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynków, w przypadku, jeśli darowana nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Wnioskodawcy tj. działalność oświatową i kulturalną zgodnie z celami określonymi w postanowieniu § 3 ust. 3.3 i 3.4 Statutu Fundacji.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-551/11-4/TR
  Odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu (ulga odsetkowa) – art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-444/11/AA
  Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym PIT-37 kwoty wpłaconej na rzecz FUS i w jakiej wysokości? Czy istnieje możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-37 kwoty wpłaconej do ZUS tytułem przekroczenia dochodu z pracy dodatkowej 70% średniej krajowej i w jakiej wysokości?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-201/11-4/ASZ
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, dopłatę (zamiast przeróbki) za automatyczną skrzynię biegów, jako przystosowanie samochodu do swojego stanu zdrowia stwierdzonego medycznie?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-481/11/CJS
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi odsetkowej o kredytu zaciągniętego w latach 2002-2006 i dokonać korekty zeznań za lata 2008, 2009 i 2010 i uwzględnić tylko odsetki od dnia 26 maja 2006r. czyli od rat, które zostały zapłacone po okresie uwzględnionym do zeznania na wydatkowanie przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości z dnia 25 maja 2006r.?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-289/11-4/JK
  Ulga rehabilitacyjna
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-113/09/11-S/ES
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w xx sierpnia 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-5/11-7/MF
  Czy dokonanie przez Kółko Rolnicze na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej darowizny środków pieniężnych, uzyskanych z tytułu sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych w związku z likwidacją Kółka Rolniczego, przeznaczonych na rozbudowę remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-202/11-4/LS
  Możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-240/11-2/JS
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni osiągająca dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną nie może odliczyć od uzyskanego z tego tytułu dochodu darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą i tym samym pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-266/11/GR
  Wnioskodawca nie dysponuje fakturami potwierdzającymi poniesienie przez Niego wydatków na użytkowanie sieci Internet, co uniemożliwia Wnioskodawcy uwzględnienie w rozliczeniu za 2010 r. ulgi z tego tytułu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-201/11-2/JK
  Wydatki związane z dojazdem taksówką do Palcówek Narodowego Funduszu Zdrowia nie podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-190/11-4/MP
  Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-28/11-3/ŁM
  Czy w sytuacji potwierdzenia przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484), iż wymienione we wniosku wartości niematerialne i prawne stanowią nowe technologie w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Bank będzie uprawniony do skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na ich nabycie poprzez dokonanie korekt odpowiednich deklaracji CIT-8?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-28/11-2/ŁM
  Czy w sytuacji potwierdzenia przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484), iż wymienione we wniosku wartości niematerialne i prawne stanowią nowe technologie w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Bank będzie uprawniony do skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na ich nabycie poprzez dokonanie korekt odpowiednich deklaracji CIT-8?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-60/11-2/AM
  Czy Spółka ma prawo do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem czy będzie mogła skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi oprogramowanie SAP?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/11-2/EK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi System?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/11-3/EK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi System?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-962/10-4/JS
  Możliwość odliczenia od dochodu tytułem ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup maty rehabilitacyjnej poniesionego przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-960/10-6/LS
  Możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1163/10-6/ES
  Możliwość korzystania z ulgi odsetkowej.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-946/10-4/LS
  We wspólnym zeznaniu podatkowym za 2010 r. przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania całość odsetek od kredytu na mieszkanie zapłaconych do dnia 31 grudnia 2010 r.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-926/10-5/LS
  należy stwierdzić, iż zakup pościeli rozgrzewającej nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, bowiem nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od dochodu w ramach preferencji przewidzianej art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-952/10-2/JK
  Czy Wnioskodawca, jako opiekun prawny syna może odliczyć od dochodu za 2010 r. kwotę, którą dopłaca za pobyt syna w Zakładzie Opiekuńczym?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-938/10-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni, jako osoba niepełnosprawna, ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2010 rok - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatków poniesionych na zakup laptopa?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1356/10-4/AO
  Czy ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali na rzecz dotychczasowych współwłaścicieli nie zmieni daty rozpoczęcia naliczania 10-cio letniego okresu, po którym Wnioskodawca może sprzedać mieszkanie bez konieczności zwrotu ulgi podatkowej uzyskanej w czasie budowy lokali?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1116/10/WM
  Czy ulga odsetkowa przysługuje Wnioskodawcy od całej kwoty kredytu, czy tylko od kwoty kredytu wynikającej z pierwotnej umowy (przed podpisaniem aneksu do umowy kredytowej)?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1315/10-2/WM
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, kwota nadpłaty w podatku PIT za 2008 r. zwrócona przez Pracownika spółce XX w czerwcu 2010 r., stanowiąca uprzednio – jako świadczenie z tytułu PIT – część przychodu Pracownika, który został opodatkowany podatkiem PIT, będzie mogła zostać odliczona od dochodu Pracownika podlegającego opodatkowaniu w Polsce za rok podatkowy 2010 jako zwrot świadczenia pobranego nienależnie w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-306/10-3/MC
  1. Czy Spółka ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, przy założeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 18b ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłącznie w odniesieniu do dochodów osiąganych przez Jednostki prowadzące działalność poza Strefą? 2. Jeśli tak, to czy przedstawiony przez Spółkę podział kosztów zakupu licencji i wdrożenia SAP przypadających na Jednostki poza Strefą w oparciu o kryterium miejsca wykonywania pracy przez pracowników Spółki (odpowiednio Zakład Produkcyjny lub Jednostki poza Strefą) jest prawidłowy?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-306/10-2/MC
  1. Czy Spółka ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, przy założeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 18b ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłącznie w odniesieniu do dochodów osiąganych przez Jednostki prowadzące działalność poza Strefą? 2. Jeśli tak, to czy przedstawiony przez Spółkę podział kosztów zakupu licencji i wdrożenia SAP przypadających na Jednostki poza Strefą w oparciu o kryterium miejsca wykonywania pracy przez pracowników Spółki (odpowiednio Zakład Produkcyjny lub Jednostki poza Strefą) jest prawidłowy?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-909/10-2/SP
  Możliwość odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-908/10-2/SP
  Możliwość odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-907/10-2/SP
  Możliwość odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1063/10-2/MS
  Odliczanie od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-738/10-4/AM
  Jak oszacować wartość darowizny podlegającej odliczeniu od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Kiedy - (w którym roku podatkowym) Wydawnictwo ma prawo odliczyć od dochodu wartość przekazanej na rzecz Fundacji darowizny? Jak oszacować koszt darowizny podlegający wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-996/10/MU
  Odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej opłat za pobyt w ośrodku opiekuńczo – pielęgnacyjnym.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-777/10-5/AM
  W przypadku potwierdzenia stanowiska Spółki w zakresie uznania licencji za WNIP, Spółka wnosi o potwierdzenie, że w razie spełnienia przez nią dodatkowych warunków o których mowa w art. 18b Ustawy CIT, będzie uprawniona do skorzystania z odliczenia na nabycie nowych technologii?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-858/10-2/EK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii oraz możliwości skorygowania złożonego zeznania.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-955/10/MM
  Czy w sytuacji opisanej powyżej, zwolnieniem będzie objęta kwota 4.200 zł. (tj. 6% dochodu Wnioskodawczyni), czy też cała kwota 5.100 zł, którą w 2010 roku Wnioskodawczyni planowała przeznaczyć na cele kultu religijnego (dokonując przelewu ze swojego konta bankowego i wskazując, iż darowizna przekazywana zostanie na cele kultu religijnego)?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-726/10-4/LS
  Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-940/10-2/AK
  Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając dyspozycję zawartą w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, iż nie przysługuje Wnioskodawczyni prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego. Podkreślenia wymaga również fakt, że uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego było przywilejem, z którego podatnicy mogli skorzystać jedynie w ściśle określonych przez ustawodawcę warunkach. Niedopełnienie natomiast któregokolwiek z tych warunków skutkuje brakiem możliwości korzystania z przedmiotowego odliczenia.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-791/10-2/MM
  Czy w opisanej sytuacji w związku cofnięciem zezwolenia i związanym z tym obowiązkiem zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych istnieje podstawa do uwzględnienia w myśl art. 7 ust. 5 o podatku dochodowym od osób prawnych straty powstałej w związku z wykonywaniem działalności na terenie SSE (w okresie obowiązywania zezwolenia) przy ustalaniu dochodu za następne lata podatkowe (po cofnięciu zezwolenia)?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-704/10-4/LS
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie może skorzystać z odliczenia od dochodu odsetek w ramach "ulgi odsetkowej" z tytułu zaciągnięcia kredytu na zakup budynku mieszkalnego, bowiem w przeszłości korzystała z odliczeń, w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej, wykazywanej we wspólnym zeznaniu małżonków.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-718/10-4/JK
  Należy stwierdzić, iż trzyletni okres trwania inwestycji, o którym mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku, w którym przeniesiono na Wnioskodawcę pozwolenie na budowę, a więc od końca 2005 r. Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej z tytułu sfinansowania inwestycji mieszkaniowej mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z budową budynku mieszkalnego (art. 26b ust. 1 pkt 1), jednakże prowadzoną dopiero na podstawie przeniesienia na Wnioskodawcę i jego żonę pozwolenia na budowę. Odliczeniu będą podlegały jedynie odsetki od tej części kredytu, która była przeznaczona na dokończenie budowy prowadzonej na podstawie przeniesionego na Wnioskodawcę i Jego żonę pozwolenia na budowę. Wnioskodawca nie może dokonać jednorazowego odliczenia wszystkich zapłaconych odsetek od kredytu w dowolnym roku podatkowym.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-755/10/MCZ
  Czy koszty zabiegu operacyjnego oka można zaliczyć do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych niepełnosprawnego dziecka?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-750/10/ŚS
  Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zakup specjalistycznych igieł do portu naczyniowego (a także sprzętu umożliwiającego infuzję jak korki, wężyki, strzykawki, rękawiczki) dla dziecka chorego na hemofilię, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, w ramach wydatków wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-780/10-3/AK
  Możliwość odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-789/10/BK
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną przekazaną na konto Gminy dla powodzian?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-784/10-2/MK
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu planowanej sprzedaży wierzytelności.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-705/10-4/ES
  Opodatkowanie dochodu ze zbycia nieruchomości.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-640/10-4/JS
  możliwość odliczenia od dochodu tytułem ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup zestawu rehabilitacyjnego poniesionego przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-114/10-4/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji podatkowej prac badawczo – rozwojowych nabytych od Spółki powiązanej i przeprowadzonych przez Spółkę oraz odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-661/10/MCZ
  Czy osoba z orzeczoną III grupa inwalidztwa może zaliczyć zakup łóżka ortopedyczno-rehabilitacyjnego jako wydatek na cele rehabilitacyjne i potraktować je jako indywidualny sprzęt niezbędny w rehabilitacji i ułatwiający wykonywanie czynności życiowych?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-816/10/CJS
  Czy możliwe jest skorzystanie z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup nowego lokalu mieszkalnego oraz na nabycie miejsca postojowego?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-530/10-2/LS
  Możliwość odliczenia odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz na spłatę współwłaściciela mieszkania.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-684/10-4/MS1
  Prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu w ramach tzw. ulgi odsetkowej.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-74/10-3/MC
  Czy wydatki poniesione na zakup wiedzy technologicznej usprawniającej procesy gospodarcze w Spółce, lecz nie mającej wpływu na produkt Spółki (miedź i inne metale) stanowią wydatki na zakup nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu posiadania przez Spółkę potwierdzenia ich innowacyjnego charakteru oraz stosowania ich w świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat przez odpowiednią, niezależną jednostkę naukową, wskazaną w ustawie o zasadach finansowania nauki?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-74/10-2/MC
  Czy wydatki poniesione na zakup wiedzy technologicznej usprawniającej procesy gospodarcze w Spółce, lecz nie mającej wpływu na produkt Spółki (miedź i inne metale) stanowią wydatki na zakup nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu posiadania przez Spółkę potwierdzenia ich innowacyjnego charakteru oraz stosowania ich w świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat przez odpowiednią, niezależną jednostkę naukową, wskazaną w ustawie o zasadach finansowania nauki?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-683/10-4/AK
  Czy zgodnie z art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 roku, podatnik uzyskał i zachował prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2003 roku na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego (w nowo wybudowanym budynku w wykonywaniu działalności gospodarczej) w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w ramach tzw. praw nabytych, gdy zawarł umowę kredytową w 2003 roku na ww. cel, a nie odliczył odsetek w zeznaniach podatkowych do 31 grudnia 2006 roku? Czy podatnik może skorzystać z ulgi odsetkowej za lata poprzednie przez złożenie korekt zeznań podatkowych?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-560/10/RS
  Sposób odliczenia wydatków w ramach ulgi na budowę mieszkań pod wynajem.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-485/10-2/MP
  W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca uzyskał prawo własności lokalu mieszkalnego na mocy darowizny dopiero w 2010 roku. Zatem nie spełnia wszystkich warunków określonych przepisami art. 26b ww. ustawy, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowego odliczenia. Tym samym należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie w ramach ulgi odsetkowej.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-550/10/BK
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą na podstawie KP?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-447/10-4/JK
  Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-635/10-4/AP
  Ulga rehabilitacyjna
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-457/10/MM
  Czy koszt operacji może zostać odliczony od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-501/10/ŚS
  Ulga rehabilitacyjna na zakup leku.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-421a/10/PSZ
  1. Czy kwota odliczenia środków pieniężnych wydatkowanych na dostosowanie samochodu do potrzeb wynikających z inwalidztwa jest kwotą limitowaną? Czy np. wydana kwota ok. 48.000 zł na dostosowanie samochodu do inwalidztwa, w autoryzowanej firmie motoryzacyjnej dla tego typu samochodu potwierdzona fakturą może być przez Urząd Skarbowy limitowana? 2. Jak należy odliczyć kwotę wydaną na dostosowanie samochodu do swoich potrzeb wynikających z inwalidztwa, skoro przy wspólnym rozliczeniu z żoną, podatek wynosi ok. 3.000 zł? Czy kwotę tę można odliczać przez kolejnych pięć lat? 3. Czy dowody pobytu w sanatorium i karty zabiegów stanowią dla Wnioskodawcy wystarczającą podstawę do odliczenia od dochodu ryczałtu w wysokości 2.280?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-113/09/10-S/ES
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w xx sierpnia 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-438/10/RS
  Możliwość odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-432/10/ŚS
  Ulga rehabilitacyjna na zakup leków i suplementów
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-417/10/MU
  Możliwość odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na modernizację centralnego ogrzewania.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-319/10-4/MP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia odsetek zapłaconych od kwoty kredytu, podwyższonej aneksem, do wysokości limitu, który w 2009 r. wynosił 243 460 zł.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-448/10-2/MR
  Wnioskodawca zwrócił ulgę na zasadach określonych przez ustawodawcę. Należy więc przyjąć, że Wnioskodawca z ulgi tej nie skorzystał, bowiem poniósł finansowe konsekwencje związane z zapłaceniem w 1999 r. niższego podatku. Zatem nie dochodzi w tym stanie faktycznym do spełnienia dyspozycji art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując w związku z przedstawioną sytuacją dotyczącą odliczenia od podatku kwoty związanej z zakupem działki budowlanej a następnie zwrotem tej kwoty po sprzedaży działki Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania ulgi odsetkowej w związku z kredytem zaciągniętym w 2006 r. na zakup mieszkania, przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z art. 26b ust. 2 ww. ustawy.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-378a/10/MM
  1. Czy stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni i jej małżonkowi przysługuje prawo odliczenia od podstawy obliczenia podatku faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu, który został udzielony na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych? 2. Czy słuszne jest stanowisko, że wartość odliczenia spłaconych odsetek może zostać obliczona proporcjonalnie od wartości udzielonego kredytu, z wyłączeniem nieruchomości gruntowej przyjętej przez organ podatkowy w wydanej decyzji orzekającej o zobowiązaniu w podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. od kwoty 62.900 zł (80.000 zł -17.100 zł).
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-345a/10/MM
  Czy Wnioskodawca prawidłowo wykazał w zeznaniu podatkowym kwotę 2.280 zł jako odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym dowozem niepełnosprawnej córki na zabiegi rehabilitacyjne?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-422/10/ASz
  Czy kwoty wydane na zakup baterii lub naprawę aparatu słuchowego można odliczyć od podatku?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-304/10-6/JS
  odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-323/10-2/AK
  możliwość dokonywania odliczeń od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-403/10/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z zakupem łóżka "CERAGEM"?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-316/10-2/JS
  Odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-327/10/JG
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi odsetkowej?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-547/10/ŚS
  Ulga rehabilitacyjna na zakup leków
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-249/10/ŚS
  Zwrot nienależnego świadczenia
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-231/10-4/SP
  Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, ze łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi. Reasumując, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-415/10-3/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-283/10/MM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze, że jedna z osób zaciągających kredyt nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem budynku mieszkalnego, na zakup którego został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, a środki na spłatę tego kredytu były dokonywane przez tę osobę, lecz w całości pochodziły od właścicieli tego budynku (osób chcących skorzystać z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej)?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/107/MCA/10/PK-565
  Czy wnioskodawca może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek na zakup baterii do implantu ślimakowego?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/108/MCA/10/DD-431
  Czy wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu za rok 2009 wydatki poniesione na zakup – aparatów słuchowych oraz baterii do aparatów i środków konserwujących?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-284/10/MM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze, że jedna z osób zaciągających kredyt nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem budynku mieszkalnego, na zakup którego został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, a środki na spłatę tego kredytu były dokonywane przez tę osobę, lecz w całości pochodziły od właścicieli tego budynku (osób chcących skorzystać z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej)?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-343/10/ŚS
  Czy wydatek poniesiony na zakup zestawu do bramy garażowej oraz zestawu do bramy wjazdowej można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-287/10/ŚS
  Czy dowóz samochodem osobowym niepełnosprawnego dziecka m.in. na basen spełnia warunki do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-317/10/MM
  Czy wydatki poniesione na zakup wyrobów z dzianin wełnianych podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-202/10-4/JK
  Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, iż warunkiem wystarczającym, aby móc odliczyć ulgę prorodzinną, jest utrzymywanie w roku podatkowym pełnoletniego dziecka, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni może odliczyć ulgę prorodzinną za 2009 r. z tytułu opieki nad niepełnosprawną córką, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie przesłanki wymagane do jej zastosowania.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-199/10/BK
  Zasady odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne osoby zaliczonej do trzeciej grupy inwalidztwa.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-239/10/MM
  Czy opłaty ponoszone na wykup abonamentu na pływanie na ogólnodostępnym basenie, udokumentowane fakturami VAT – przez osobę niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-198/10-2/JC
  Czy przy założeniu spełnienia pozostałych warunków określonych w odpowiednich przepisach, uwzględniając przedstawiony stan faktyczny, Wnioskodawcy przysługuje ulga odsetkowa w związku ze spłacaniem przez Podatnika kredytu mieszkaniowego, biorąc pod uwagę fakt, iż Wnioskodawca nie przystąpił do umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego w roku 2008 w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz fakt, iż stał się właścicielem przedmiotowego lokalu na mocy umowy darowizny dokonanej w 2009 roku przez rodziców w formie aktu notarialnego (przeniesienie na Wnioskodawcę własności lokalu mieszkalnego), z takim skutkiem, że jedynym właścicielem nieruchomości jest Podatnik?Czy w zeznaniu za 2009 r. Wnioskodawca może odliczyć od podstawy obliczenia podatku zapłacone przez Podatnika odsetki od kredytu mieszkaniowego za lata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009? Jeśli nie, za jakie lata można dokonać odliczenia przy założeniu, że Wnioskodawcy przysługuje ulga odsetkowa?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-200/10/MM
  Czy Wnioskodawca w ramach ulgi rehabilitacyjnej - w zeznaniu rocznym - może dokonać odliczenia wydatków na zakupu urządzenia czyszcząco-filtrującego?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-181/10/BK
  Zasady odliczenia wydatków poniesionych na opłacenie przewodników osób niewidomych grupy inwalidztwa.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-181/10-2/MP
  prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-191/10-2/JS
  należy stwierdzić, iż zakup przez Wnioskodawczynię pościeli rehabilitacyjnej nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-170/10-2/JS
  możliwość dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-162/10-2/MP
  możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-97/10/AŻ
  Czy poniesione przez wnioskodawcę wydatki w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych wobec niego, tj. kwota 3.820,00 zł za pobyt w Stowarzyszeniu, kwota 2.150,00 zł za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym oraz kwota 7.000,00 zł za pobyt w Domu Rodzinnym stanowią wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji mogą pomniejszyć uzyskany w roku podatkowym 2009 dochód przed opodatkowaniem? Jeśli tak to czy wydatki wskazane powyżej, będą pomniejszać uzyskany w roku podatkowym 2009 dochód przed opodatkowaniem w całości czy tylko w części?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-236/10/MM
  Ustalenie limitu odsetek podlegających odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej w przypadku gdy kredyt wypłacany jest w transzach.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-237/10/MM
  Ustalenie limitu odsetek podlegających odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej w okresie gdy wartość zadłużenia wobec banku będzie niższa niż 189.000 zł.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-166/10/MM
  Czy Wnioskodawca może odliczać w ramach ulgi odsetkowej odsetki od drugiego kredytu zaciągniętego wspólnie z żoną, na zakup nowego mieszkania, które zakupione zostało na rynku pierwotnym i które zaspokaja jego potrzeby mieszkaniowe oraz spełnia warunki niezbędne dla przedmiotowej ulgi?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-145/10-2/JS
  możliwość odliczenia od dochodu tytułem ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-114/10/IL
  Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia od dochodu ulgi rehabilitacyjnej, jeśli tak to jakie dokumenty należy posiadać w razie ewentualnej kontroli?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-96/10-4/SP
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia od dochodu w Polsce składek na fundusz emerytalny w USA (social security).
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-142/10-3/JS
  odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem niepełnosprawnego dziecka na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-52/10/ŚS
  Wpłata na konto bankowe
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-407/10/JP
  możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług w ramach realizowanego działania 4.3.1 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-65a/10/MM
  Czy Wnioskodawczyni, rozliczając się indywidualnie może skorzystać z ulgi odsetkowej i po raz pierwszy odliczyć połowę odsetek ze spłaconego kredytu z lat 2007, 2008 i 2009 (miesiące od stycznia do marca) połowę, którą według oświadczenia woli przekazywała małżonkowi i która stanowi faktycznie poniesione przez Nią wydatki?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-100/10/BK
  Odliczenie od dochodu wydatku poniesionego na zakup łóżka medycznego przez osobę niepełnosprawną w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-28/10-2/GC
  Czy Spółka spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi system komputerowy typu x?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-31/10-2/JG
  Czy Spółka spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej jaką stanowi system komputerowy typu x?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-856/09-4/JK2
  możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-145/10-2/RS
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni nie może odliczyć od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu, gdyż nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. zakończenie inwestycji dot. budynku mieszkalnego nastąpiło po upływie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1014/09/MM
  Czy w świetle art. 26b ust. 4 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca, który w zeznaniu rocznym rozlicza się wraz z małżonką może odliczyć od dochodu całość wydatków poniesionych przez dwie rodziny na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę wspólnego domu?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-823/09-2/MP
  odliczenie od dochodu darowizny przekazanej na cele kultu religijnego
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-686/08/09-8/S/AK
  możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych do austriackiego systemu ubezpieczeń społecznych
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-705/09-9/JK2
  PIT - w zakresie odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na rzecz kultu religijnego
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-710/09-4/JS
  możliwość dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/107/MCA/09/PK-507
  Ulga odsetkowa - mozliwość korzystania z ulgi podatkowej przez Wnioskodawczynię oraz zakres odliczania odsetek (wysokość i termin).
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-67/10/JD
  Czy w celu odliczenia wydatków na nabycie nowych technologii Spółka ma prawo skorygowania złożonego zeznania CIT-8 za rok podatkowy trwający od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1284/09/JD
  Czy poniesione wydatki na nabycie licencji na korzystanie z Modelu Prekonfigurowanego (uznanego jako innowacyjny na podstawie opinii wydanej przez niezależną od podatnika jednostkę naukową) dają Spółce prawo do skorzystania z ulgi z tytułu nabycia nowychtechnologii - zgodnie z art. 18b ustawy o podatku od osób prawnych
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-771/09-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu:a)ponoszenia opłat za pobyt z ŚDS,b)używania samochodu osobowego, będącego Jej współwłasnością, w celu codziennego dowożenia na zajęcia w ŚDS?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-787/09/MZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej wnioskodawca może, jako osoba niepełnosprawna odliczyć od dochodu wydatki w kwocie 630zł poniesione na zakup okularów korekcyjnych?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-996/09-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-761/09/ASz
  Czy zakupiony na raty materac wnioskodawczyni może odliczyć przy rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2009r.?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-765b/09/AD
  Czy zapłacone w 2007 r. składki na ubezpieczenia społeczne i inne podatnika dotyczące 2006 r. można było odliczyć od dochodu za 2007 r.?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-839/09-2/GC
  Moment wdrożenia systemu komputerowego a wprowadzenie go do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.Możliwość zastosowania ulgi na nowe technologie do wniesionych wcześniej zaliczek na ten program w dwa lata przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-784/09/ASz
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z zakupem samochodu osobowego używanego na zabiegi rehabilitacyjne? Czy wnioskodawca musi udokumentować używanie samochodu na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-723/09/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na: przebudowę łazienki, wybudowanie podejścia do domu i wokół domu z kostki betonowej, turnus rehabilitacyjny oraz zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia w prywatnych gabinetach na basenie i klubie fitness?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-635/09-4/JS
  ulga rehabilitacyjna na zakup komputera
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-733/09/MCz
  Czy podatnik mający na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne związane z jego odpłatnym przelotem samolotem i pobytem zagranicą w sanatorium oraz korzystaniem z zabiegów rehabilitacyjnych?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-529b/09/MT
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia od dochodu darowizny przekazanej jedynemu udziałowcowi - Fundacji na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
 207. Postanowienie NSA, sygnatura: II FZ 522/09
  Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o MSSE, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia w podatku CIT tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia w/w warunków określonych w zezwoleniu
  Uzasadnienie
  Postanowieniem z 24 września 2009 r., III SA/Wa 1547/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał sprawę ze skargi Firmy O. S.A. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 21 maja 2009 r., Nr DD5/8213/17/DZQ/09/PK-818, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych do rozpoznania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. W uzasadnieniu sąd wskazał, że pismem z 7 sierpnia 2009 r. Firma O. S.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 21 maja 2009 r. z zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawa została zarejestrowana w WSA w Warszawie pod sygn. akt III SA/Wa 1547/09, lecz nie wyznaczono dla niej terminu rozprawy. W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny powołując się między innymi na § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016, dalej rozporządzenie) wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie jest sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy. Z uwagi na fakt, że skarżąca ma siedzibę w D. (Woj. Podkarpackie) - zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652, ze zm.) – właściwym miejscowo do rozpoznania ww. skargi będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Jednocześnie sąd wskazał, iż dla prawidłowości przekazania sprawy do rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie ma znaczenia fakt, iż przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna wydana na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) lecz zmiana tej interpretacji, w podstawie prawnej, której wskazano art. 14e o.p. Zdaniem sądu § 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje, iż przekazaniu podlegają sprawy z zakresu działania ministra właściwego do spraw publicznych dotyczące wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b o.p. Brzmienie tego przepisu zdaniem sądu wskazuje, iż przekazaniu do właściwych miejscowo wojewódzkich sądów administracyjnych podlegają wszystkie sprawy związane z wydaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b o.p. Są to zatem zarówno sprawy ze skarg na interpretacje wydane na podstawie art. 14e o.p. czy też sprawy ze skarg na postanowienia o pozostawianiu wniosków o wydanie interpretacji bez rozpoznania. Przepis § 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje więc w ocenie sądu pierwszej instancji pewną kategorie spraw podlegającą przekazaniu – nie odnosi się on natomiast wyłącznie do jednego rodzaju rozstrzygnięcia podejmowanego w ramach tej kategorii spraw. Zdaniem sądu powyższa interpretacja jest zgodna z celem wydania rozporządzenia, którym było przekazanie wszystkich spraw związanych z wydaniem interpretacji indywidualnej sądom właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania lub siedziby strony skarżącej. W zażaleniu na powyższe postanowienie Minister Finansów zaskarżył je w całości, zarzucając mu naruszenie § 1 pkt 1 rozporządzenia w zw. z art. 14b i art. 14e o.p. poprzez błędną ich wykładnię i ustalenie, iż przekazaniu podlegają wszystkie sprawy związane z wydawaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, zarówno sprawy ze skargi na interpretacje indywidualne wydane na podstawie art. 14b o.p. i ze skarg na zmiany interpretacji wydanych na podstawie art. 14e o.p. W związku z tak postawionym zarzutem wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i zasądzenie na rzecz Ministra Finansów kosztów sądowych. W odpowiedzi na zażalenie spółka wniosła o jego oddalenie, popierając stanowisko zajęte przez sąd pierwszej instancji w zaskarżonym postanowieniu.
  Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
  Zażalenie zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z treści § 1 pkt 1 rozporządzenia rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b o.p., przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżącą zamieszkuje lub ma siedzibę. Art. 14b o.p. stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Natomiast art. 14e o.p. stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmieniać wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonana przez sąd pierwszej instancji wykładnia § 1 pkt 1 rozporządzenia była nieprawidłowa. Należy zauważyć, że wykładnia językowa powyższego przepisu wskazuje przede wszystkim, że dotyczy on tylko interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b o.p. Treść tego przepisu nie nawiązuje do kwestii związanych ze zmianą interpretacji indywidualnej, ani tym bardziej ogólnej. Zdaniem sądu treść § 1 pkt 1 rozporządzenia nie daje zatem żadnych podstaw do przyjęcia na gruncie wykładni językowej, że ma on zastosowanie do art. 14e o.p. Tym bardziej, że czym innym w świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa jest wydanie interpretacji a czym innym jej zmiana. Ponadto w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego brak jest w treści § 1 pkt 1 rozporządzenia sformułowań uprawniających do zastosowania wykładni rozszerzającej. Słusznie w zażaleniu podnosi Minister Finansów, że możliwe byłoby rozpoznanie spraw dotyczących zmian wydanych w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego przez wojewódzkie sądy administracyjne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedzibę skarżącego, gdyby ustawodawca w przywołanym rozporządzeniu posłużył się ogólnym zakresem spraw związanych z wydawaniem w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca w przepisie kompetencyjnym wyraźnie ograniczył rozpoznawanie spraw do wydawanych indywidualnych interpretacji wskazanych w art. 14b o.p. Wbrew stanowisku wojewódzkiego sądu administracyjnego zawartego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia § 1 pkt 1 rozporządzenia nie wskazuje ogólnie na kategorie spraw lecz w zdecydowany sposób je uszczegóławia. Skoro ustawodawca jednoznacznie stwierdził, iż komentowany przepis dotyczy spraw wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b o.p., to tym samym jednoznacznie wyłączył spod kognicji wojewódzkich sądów administracyjnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skarżącego sprawy dotyczące zmian interpretacji, o których mowa w art. 14e o.p. Poza tym gdyby intencją prawodawcy było rozszerzenie katalogu spraw, które mogą być przekazane to w wydanym rozporządzeniu albo by wskazał bezpośrednio na art. 14e o.p. albo zastosowałby inną konstrukcje przepisu, umożliwiającą zakwalifikowanie także zmian interpretacji do spraw podlegających przekazaniu. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego także wykładnia celowościowa wskazuje, że przepis ten dotyczy wyłącznie regulacji z art. 14b o.p. Odmienne są bowiem tryby wydawania decyzji z art. 14b i art. 14e o.p. Art. 14b § 6 stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 122, poz. 770 ze zm.) upoważnia się Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie do wydawania, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, interpretacji indywidualnych. A zatem w zakresie art. 14b o.p. organem właściwym do wydania decyzji w imieniu Ministra Finansów są inne organy podatkowe. Dlatego też na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 120 ze zm., dalej: p.p.s.a.) Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydał rozporządzenie z 28 sierpnia 2008 r., mające na celu zapewnienie prawidłowego toku rozpoznawania spraw w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b o.p. W tym zakresie należy zgodzić się z prezentowaną wykładnią celowością spornego przepisu rozporządzenia, że miał on doprowadzić do ułatwienia prowadzenia spraw podatnikom, jak i zapewnienia ekonomiki postępowania w zakresie wydawanych przez odpowiednich dyrektorów izb skarbowych na podstawie art. 14b o.p. interpretacji indywidualnych. Jednakże wykładnia ta nie może odnosić się do trybu z art. 14e o.p. Zgodnie z tym przepisem właściwym do zmiany interpretacji ogólnej lub indywidualnej jest tylko Minister Finansów, który nie może tej kompetencji przekazać innemu organowi podatkowemu. Żaden bowiem przepis w tym zakresie mu na to nie pozwala. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wprowadzenie tego typu regulacji co do zmiany interpretacji ogólnej i indywidualnej, w sytuacji gdy Minister Finansów stwierdził jej nieprawidłowość uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wskazuje na chęć zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w tym względzie. Należy bowiem zauważyć, że w takiej sytuacji, gdy zmiany interpretacji na podstawie art. 14e o.p. dokonuje Minister Finansów i zmiana ta zostanie zaskarżona, to na podstawie art. 13 § 2 p.p.s.a. właściwym do rozpoznania tej skargi będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zmiany bowiem dokonuje Minister Finansów i to on jest organem, którego rozstrzygnięcie jest zaskarżane w drodze skargi do sądu administracyjnego, a nie tak jak w przypadku interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b odpowiedni dyrektor izby skarbowej, działający na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. W tej sytuacji w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznawanie spraw z zakresu art. 14e o.p. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie będzie miało kluczowe znaczenie. Takie bowiem rozwiązanie ma na celu zapewnienie jednolitości orzecznictwa w tak istotnych sprawach. Jednocześnie Sąd z przytoczonych wyżej względów nie podzielił poglądu prezentowanego w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 października 2009 r. (I FZ 232/09, niepubl.). Mając powyższe na uwadze, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zmiana właściwości sądów administracyjnych, o której mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia nie dotyczy spraw z zakresu zmiany interpretacji indywidualnej dokonanej w trybie art. 14e o.p. W konsekwencji uznać należy, że nieprawidłowo sąd pierwszej instancji przekazał sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. W rozpatrywanej sprawie odstąpiono od zasądzenia na rzecz Ministra Finansów zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, gdyż przepisy art. 203 i 204 p.p.s.a. jednoznacznie wiążą zwrot kosztów postępowania z zaskarżeniem wyroku, a nie postanowienia. ReferencjeDD5/8213/17/DZQ/09/PK-818, interpretacja indywidualna
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-573/09-2/AK
  Możliwość odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-688/09/MCZ
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z dowożeniem osoby niepełnosprawnej na operacje i zabiegi rehabilitacyjne?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-734b/09/ENB
  Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie netto.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-734a/09/ENB
  Zwrot nienależnych świadczeń o kwocie brutto - czy Wniskodawca winien dokonać korekty dokumentów.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-829/09-4/ES
  1) Czy Wnioskodawca może od swojego dochodu odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne związane z pobytem w Centrum Rehabilitacyjno–Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej? 2) Dlaczego w sytuacji, jeżeli Zainteresowany ma zapewnione usługi rehabilitacyjne w ramach opłaty – 70% dochodu netto za pobyt w Centrum Rehabilitacyjno–Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w porównaniu z tożsamymi usługami wykonywanymi w ZOL-m (Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym), te drugie podatnik może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, te pierwsze nie?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-667/09/MCZ
  Którą grupę inwalidzką, I czy II posiada wnioskodawczyni w świetle przepisów prawa podatkowego?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-901/09MW
  Czy prawo do ulgi rehabilitacyjnej, tj. do odliczenia zryczałtowanej kwoty 2.280 zł z tytułu używania samochodu osobowego na konieczny dowóz dziecka na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne ma każdy z rodziców, tj. zarówno matka jak i ojciec, jako współwłaściciele samochodu osobowego, sprawujący opiekę i łożący na utrzymanie niepełnosprawnego syna, który nie ukończył 16 roku życia i nie osiąga żadnych dochodów?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-815/09-2/WM
  Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć koszty tej adaptacji w całości lub w części od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-674a/09/IB
  Czy art. 26b uchylony przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1588) zmieniającej ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r. zezwala na skorzystanie z odliczenia wszystkich odsetek uiszczonych od kredytu zaciągniętego do końca 2006 r. w przypadku nabycia na rynku pierwotnym odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej czy tylko od części kredytu przypadającej na samą odrębną własność lokalu bez udziału w nieruchomości wspólnej?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-676/09/BK
  Odliczenie wydatków na remont w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-826/09/JG
  Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-581/09-4/AM
  Czy po dokonaniu darowizny na syna Wnioskodawca będzie mógł jako kredytobiorca i osoba faktycznie spłacająca kredyt korzystać dalej z ulgi odsetkowej ?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-838/09/MM
  Czy można w 2008r. odliczyć od dochodu niepełną kwotę odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej tak aby można było skorzystać z pełnej ulgi prorodzinnej, a pozostałą część odsetek odliczyć w następnym roku podatkowym?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-615/09/ASz
  Czy wnioskodawczyni może dokonać odliczenia kosztów zakupu kompletu leczniczo-rehabilitacyjnego?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-616/09/ASz
  Czy wnioskodawca może dokonać odliczenia kosztów zakupu kompletu leczniczo-rehabilitacyjnego?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-597/09-2/DS
  Czy w stanie faktycznym przedstawionym powyżej, Spółka ma prawo odliczyć od dochodu osiągniętego w 2009 roku wartość darowanej nieruchomości (z uwzględnieniem ograniczeń procentowych wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-795/09/JG
  Czy ustanowienie w 2009r. odrębnej własności lokali, oddanych do użytkowania w 1998r. a następnie ich sprzedaż, spowoduje utratę prawa do ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem i czy sprzedaż ta podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-758/09-2/JK
  Czy darowizna dokonana na konto Stowarzyszenia może podlegać odliczeniu jako darowizna przekazana na wspieranie inicjatywy społecznej w zakresie zaopatrzenia terenu wsi w wodę i kanalizę na podstawie art.26 ust.1, pkto 9 lit.a.?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-788/09/CJS
  czy kwoty odliczone od dochodu w ramach ulgi na wynajem podlegają doliczeniu do dochodu podatnika w miesiącu sprzedaży działki i opodatkowaniu według skali podatkowej?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-787/09/CJS
  czy kwoty odliczone od dochodu w ramach ulgi na wynajem podlegają doliczeniu do dochodu podatnika w miesiącu sprzedaży działki i opodatkowaniu według skali podatkowej?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-607/09/AŻ
  W jaki sposób można odliczyć wydatki związane z kosztami rehabilitacji, kosztami zakupu niezbędnych leków i środków medycznych?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-759/09/HS
  Czy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatek na zakup łóżka leczniczego CERAGEM w kwocie 9980 zł, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego, podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-733/09-2/WM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga odsetkowa i od kiedy ma prawo do dokonania odliczeń?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-726/09/MW
  Czy wnioskodawczyni uzyskała prawo do ulgi odsetkowej?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-518/09-2/JG
  Czy darowizny przekazane w formie pieniężnej za pomocą rachunku bankowego na rzecz Klubu Sportowego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.)?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-573/09/TK
  Jakie rodzaje kosztów - wobec braku wykładni jednoznacznie określającej koszty związane z opłacaniem przewodnika - można zgodnie z prawem uznać za koszty opłacania przewodnika, które nie wymagają udokumentowania przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej, odnosząc się szczególnie do zastrzeżeń zawartych w opisie stanu faktycznego w pkt 1-3?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-559/09/TK
  Czy materiały użyte do budowy tego pomieszczenia wraz z wyposażeniem można odliczyć od dochodu w załączniku PIT-O?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-577/09/BK
  Odliczenie od dochodu wydatku poniesionego na zakup łóżka medycznego przez osobę niepełnosprawną w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-444/09-4/JS
  ulga rehabilitacyjna na zakup laptopa, drukarki, naprawę tego sprzętu oraz papier i tusz
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-346/09/MK
  Czy spółka miała prawa rozliczyć stratę z działalności strefowej poniesioną w ubiegłych latach z dochodem podatkowym z działalności strefowej wykazanym w zeznaniu CIT-8 za 2008 rok?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-549/09/MCZ
  1. Czy inwalida I grupy powinien udokumentować dojazd swoim samochodem na rehabilitację? 2. Czy wydatki poniesione za pobyt w sanatorium mogą być powiększone o koszty pobytu opiekuna (koszt noclegów i wyżywienia)?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-665/09/HS
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-538/09/MU
  Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup łóżka rehabilitacyjnego.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-727/09/JG
  Czy ulga odsetkowa przysługuje z tytułu budowy budynku mieszkalnego czy z tytułu zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego czy też z obydwu ww. tytułów łącznie? Od jakiego momentu można korzystać z ww. ulg, czy od momentu zawarcia umowy kredytu, czy od momentu umowy sprzedaży, czy też od momentu przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-503/09/MK
  1. Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości na zakup działki budowlanej w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. podlega zwolnieniu z podatku dochodowego jako wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości na spłatę części kredytu mieszkaniowego może pozbawić Państwa uprawnienia do korzystania z ulgi odsetkowej co do części kredytu, która nie zostanie spłacona?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-467/09-2/AM
  Od jakiego punktu czasowego należy liczyć 10-letni okres karencji? 2. Jak długo trwa faktycznie 10-letni okres karencji? 3. Biorąc poci uwagę poprzednie dwa pytania, kiedy mogę sprzedać w/w lokal mieszkalny (dokładna data) bez konieczności zwracania odliczeń wydatków od dochodu, czyli bez konieczności zwrotu tzw. ulgi podatkowej dla mieszkań na wynajem którą można było wykorzystać w okresie 1992-1999 roku?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-504/09/MK
  Ustalenie prawa do odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-620/09/AK
  Z jakich przepisów wynika, że do 2000r. wnioskodawca miał prawo odpisywać od dochodu płacone na rzecz byłej żony alimenty zasądzone na postawie wyroku sądowego oraz z jakich, że od 2001r. alimenty nie podlegały już odpisowi od dochodu?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-396/09-4/JG
  Czy rozliczenie przez Wnioskodawcę w roku 2008 straty poniesionej w roku 2004, z zachowaniem zasady wynikającej z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest prawidłowe?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-582/09-2/WM
  Czy podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na zakup opatrunku na oko - "wilgotnej komory"?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-659/09-2/JK
  Czy Wnioskodawczyni, w związku ze sprzedażą w 2009 lub 2010 r. jednego z lokali straci prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie będzie zobowiązana doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-564/09-2/JK
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w 2009 lub 2010 r. budynku (w stanie nie ukońcoznym i nie oddanym do użytkowania) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-378/09-2/ŁM
  Czy w opisanym stanie Spółka, po spełnieniu warunków określonych w zezwoleniu, a co za tym idzie, po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego: - będzie zwolniona od podatku dochodowego od dnia uzyskania zezwolenia? - będzie mogła dokonać korekty złożonego zeznania podatkowego / zeznań podatkowych - w zakresie wynikającym z nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego - za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w zezwoleniu?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-469/09/MM
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi podatkowej, określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-448/09-4/ES
  Czy Wnioskodawca może (pomimo rozliczenia jednego miesiąca podatkiem liniowym) za okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, rozliczanego na podstawie formularza PIT-37 dokonać odliczeń od dochodu z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej w miejscu zamieszkania i skorzystać z ulgi na dzieci?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-463/09/JG
  Czy kwoty odliczone od dochodu w ramach ulgi na wynajem podlegają doliczeniu do dochodu podatnika w miesiącu sprzedaży działki i opodatkowaniu według skali podatkowej?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-484/09-5/AJ
  Czy podatek od otrzymywanej emerytury może być podstawą i wielkością wspomnianej ulgi oraz w jakim trybie Wnioskodawczyni może odliczenia dokonać?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-528/09/AM
  Czy na skutek utraty przez podatnika prawa do zwolnienia w razie cofnięcia zezwolenia oraz dokonania przez niego zapłaty podatku za cały okres korzystania z przedmiotowego zwolnienia, istnieje podstawa do uwzględnienia straty powstałej w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na terenie strefy przy ustalaniu dochodu za następne lata podatkowe.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-503/09/JG
  W jaki sposób należy wyliczyć wartość odsetek podlegających odliczeniu od podatku dochodowego?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-341/09-6/PJ
  Czy może Wnioskodawca odliczyć całość odsetek od kredytu od swojego dochodu?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4-415-369/09-2/PJ
  Czy może Wnioskodawczyni skorzystać z odpisu od dochodu z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne w wysokości 2.280 zł, poprzez korektę do PIT - 37 za rok 2006, 2007 i 2008?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4-415-359/09-4/PJ
  Poniesione przez Wnioskodawczynię w 2008 r. wydatki na korzystanie z samochodu ciężarowego dla potrzeb związanych z przewozem osoby pozostającej na utrzymaniu na zabiegi rehabilitacyjne nie podlegają odliczeniu od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Korzystanie z samochodu zarejestrowanego jako ciężarowy, pozbawia Wnioskodawczynię prawa do ulgi określonej w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-351/09-4/PJ
  W świetle powołanych przepisów prawa i przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, iż prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, stosownie do art. 27f ww. ustawy, przysługuje w przypadku pozytywnego spełnienia wszystkich przesłanek nakreślonych powołanymi przepisami. W przypadku Wnioskodawcy nie został spełniony warunek dotyczący wychowywania dziecka. Kilkugodzinny okres życia dziecka, pozbawił Wnioskodawcę możliwości spełnienia tego warunku.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-444/09-6/MK
  Czy Wnioskodawczyni w przedstawionej sytuacji może odliczyć w ramach ulgi odsetkowej odsetki od kredytu zaciągniętego na przebudowę i adaptację części niemieszkalnej na cele mieszkalne?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-328/09-4/HS
  Czy można zastosować art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odliczyć ulgę na nowe technologie?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-499/09/MW
  Czy posiadanie aktu notarialnego – umowa sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości, umowa podziału nieruchomości do korzystania i pełnomocnictwa (zawarta w 2008r.) uprawnia wnioskodawcę do skorzystania z ulgi odsetkowej w roku 2008r., czy też może posiadanie aktu notarialnego – umowa zniesienia współwłasności i umowa sprzedaży (zawarta w 2009r.)?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-328/09-4/PJ
  o ile wszystkie przesłanki wynikające z powołanych przepisów zostały spełnione, prawo do zastosowania ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym za rok 2008 r. przysługuje Wnioskodawczyni, zarówno z tytułu zakupu pieca gazowego wraz ze zbiornikiem wodnym z hydraulicznym oprzyrządowaniem (po pomniejszeniu o zwróconą kwotę podatku od towarów i usług), jak również z tytułu zakupu materaca z włóknami kokosowymi.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-489/09/JG
  Czy wnioskodawca wraz z żoną w rozliczeniu podatkowym za 2008r. mógł uwzględnić do odliczenia kwotę odsetek w wysokości 10.296,30 zł, przyjmując wartość udziału mieszkania w ogólnej kwocie kredytu jako 100%?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-419/09-4/ES
  Ulga rehabilitacyjna - wydatki na usługi medyczne (iniekcja leku do oka).
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-383/09/MCZ
  Czy inwalida I grupy może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie własnego samochodu osobowego do przewozu rehabilitanta w celu wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w swoim domu?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-351/09/MCZ
  Czy wnioskodawcy, który posiada na utrzymaniu niepełnosprawną żonę przysługuje uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych za jej pobyt w Domu Emeryta?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-455/09/MM
  Ustalenie limitu odsetek podlegających odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej w przypadku gdy kredyt wypłacany jest w transzach oraz w okresie gdy wartość zadłużenia wobec banku będzie niższa niż 189.000 zł?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-339/09/HK
  Czy wnioskodawczyni może dokonać korekty zeznania podatkowego za 2008r. z uwzględnieniem zwróconego w 2009r. nienależnego świadczenia?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-346/09/MK
  Czy możliwe jest skorzystanie w rozliczeniu rocznym za 2008r. z ulgi na nowe technologie?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-302/09-2/PJ
  Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pomniejszania podstawy obliczenia podatku o faktycznie poniesione wydatki w roku podatkowym na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-407/09-2/ES
  1. Czy w związku z powyższym tę część kosztów zakupu samochodu, którą poniosła Wnioskodawczyni osobiście może odliczyć od dochodu? 2. Czy ww. wydatek można traktować jako wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-572/09/EJ
  prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu polegającego na budowie wodociągu
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-265/09-4/ŁM
  1) Czy ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będą korzystać dochody uzyskane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki określone w zezwoleniu, czy też obowiązek wypełnienia warunków określonych w zezwoleniu należy traktować jedynie jako "warunek zawieszający" możliwość korzystania, do momentu spełnienia tych warunków, ze zwolnienia dochodów osiągniętych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w okresie od dnia uzyskania zezwolenia ? 2) Czy ze zwolnienia podatkowego będą korzystać dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia, czy też wyłącznie dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy po dacie realizacji warunków określonych w zezwoleniu?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-370/09-2/WM
  Czy Wnioskodawczyni będzie miała prawo w zaznaniu za 2008 r. i w latach następnych odliczyć w ramach tzw. ulgi odsetkowej odsetki zapłacone w latach 2004-2007, jeżeli akt notarialny przenoszący własność lokalu był podpisany w 2006 r., a z uwagi na niskie dochody Zainteresowana nie dokonywała odliczeń zapłaconych odsetek w latach wcześniejszych? Kredyt został całkowicie spłacony w sierpniu 2007 r.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-358/09-2/TR
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu za 2007 r., 2008 r. i w następnych latach?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-412/09/JG
  W jakiej wartości można odliczyć od dochodu odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe, w sytuacji gdy nie jest znana wartość udziału w gruncie.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-320/09/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatek poniesiony na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-318/09/TK
  Czy wnioskodawcy przysługuje odliczenie od dochodu kwoty 2.280 zł za korzystanie z samochodu na dojazd na rehabilitację i leczenie?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-79/09-4/AF
  ulga rehabilitacyjna:Czy Wnioskodawczyni może odpisać od dochodu 2.280 zł? Jeśli część tej kwoty to jak ją wyliczyć? 2. zakup domu: Jeśli Urząd Skarbowy dostanie akt notarialny na zakup nieruchomości - w jakim terminie ma się ustosunkować do wartości tej nieruchomości? Jeśli Wnioskodawczyni zwróci się pisemnie do Urzędu Skarbowego o ustosunkowanie się do wartości nieruchomości zawartej w akcie notarialnym to czy ma on obowiązek ocenić tą wartość i w jakim terminie? Czy do wyceny wartości nieruchomości można brać tylko rzeczoznawcę wskazanego przez Urząd Skarbowy jeśli się kwestionuje zawyżoną wycenę przez Urząd Skarbowy? 3. wypożyczenie konta bankowegoCzy Urząd Skarbowy zaakceptuje stan faktyczny, że Wnioskodawczyni wypożycza konto córce, a pieniądze są córki - czy Wnioskodawczyni ma zgłosić to jako darowiznę?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-221/09-4/AF
  1. ulga rehabilitacyjna: Czy Wnioskodawczyni może odpisać od dochodu 2.280 zł? Jeśli część tej kwoty to jak ją wyliczyć? 2. zakup domu:Jeśli Urząd Skarbowy dostanie akt notarialny na zakup nieruchomości - w jakim terminie ma się ustosunkować do wartości tej nieruchomości? Jeśli Wnioskodawczyni zwróci się pisemnie do Urzędu Skarbowego o ustosunkowanie się do wartości nieruchomości zawartej w akcie notarialnym to czy ma on obowiązek ocenić tą wartość i w jakim terminie? Czy do wyceny wartości nieruchomości można brać tylko rzeczoznawcę wskazanego przez Urząd Skarbowy jeśli się kwestionuje zawyżoną wycenę przez Urząd Skarbowy? 3. wypożyczenie konta bankowegoCzy Urząd Skarbowy zaakceptuje stan faktyczny, że Wnioskodawczyni wypożycza konto córce, a pieniądze są córki - czy Wnioskodawczyni ma zgłosić to jako darowiznę?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-408/09/JG
  Jaką kwotę należy wpisać w formularzu PIT-2K w poz. 37 za 2008r.?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-342/09-4/WM
  Od jakiej daty Wnioskodawczyni nabywa prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu poniesionego wydatku ww. opisanej sytuacji, tj. od daty wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (21 października 2008 r.), czy od daty ustalenia stopnia niepełnosprawności (05 sierpnia 2008 r.)?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-380/09/JG
  Czy wnioskodawca pomimo przystąpienia do kredytu jego żony był i jest w dalszym ciągu uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej określonej w art. 26b w odniesieniu do całości kwot wpłaconych przez niego z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, którego jest obecnie współwłaścicielem?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-330/09-2/JK
  Czy zwrot części Świadczenia z tytułu PIT przez Pracownika na rzecz pracodawcy XXX, będącej równowartością nadpłaty niemieckiego podatku za 2006 r. przyznanej Pracownikowi przez urząd skarbowy w Niemczech i zwróconej pracodawcy (XXX) w grudniu 2008 r., może podlegać odliczeniu od dochodu Pracownika podlegającego opodatkowaniu w Polsce za 2008 r. jako zwrot świadczenia pobranego nienależnie w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku PIT? Czy właściwe jest przyjęcie, iż ww. zwrot Świadczenia z tytułu PIT miał miejsce w dacie otrzymania nadpłaty Niemieckiego Podatku przez niemieckiego pracodawcę - XXX (tj. 18 grudnia 2008 r.), a w konsekwencji, czy właściwe jest przeliczenie kwoty ww. zwrotu z waluty obcej (euro) na złote polskie dla celów ww. odliczenia od dochodu według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w tym dniu?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-196/09-4/JK
  o ile wszystkie warunki wynikające z powołanych przepisów ustawy zostały spełnione, wydatki poniesione jako odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, podlegają odliczeniu od dochodu w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-286/09/MCZ
  Czy podatnik będący osobą niepełnosprawną może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na podawanie leku X w formie iniekcji do wnętrza oka jako wydatki na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze, w tym wydatki poniesione na te zabiegi przed datą uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-335/09/BK
  Odliczenie wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-278/09/TK
  Czy wnioskodawca może odliczyć od dochodu koszt zakupu urządzenia do masażu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-113/09-4/ES
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w xx sierpnia 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-267/09/MK
  Czy możliwe jest odliczenie przez mieszkańców na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanej na rzecz Gminy darowizny w związku z budową sieci kanalizacyjnej lub przekazanie tej darowizny na zasadach określonych w art. 45c ustawy?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-257/09-4/JK2
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu zakup ciśnieniomierza oraz sprzętu rehabilitacyjnego - pościeli wełnianej?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-345/09/HS
  Czy można odliczyć w rocznym zeznaniu ulgę rehabilitacyjną w wysokości 2280 zł z racji dojazdu na rehabilitację?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-349/09-2/AK
  Jakiego rodzaju dokumenty są wymagane do potwierdzenia przekazania darowizny do odliczenia jej od PIT za 2008 rok oraz o uzasadnienie odnoszącego się do konkretnych przepisów?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-346/09/ENB
  Czy po refinansowaniu kredytu mieszkaniowego przez "P." w 2008 roku, przedstawione wyliczenie ulgi odsetkowej jest prawidłowe?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-258/09-2/ES
  1.Czy zapłacone przez Wnioskodawcę w Niemczech składki na ubezpieczenie społeczne będą mogły być odliczone od dochodu opodatkowanego w Polsce? 2.Czy zapłacone w Niemczech składki na ubezpieczenie zdrowotne Zainteresowany będzie mógł odliczać od podatku płaconego w Polsce?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-268/09-2/AJ
  Czy ww. zakupy kwalifikują się do wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych i odliczeniu od dochodu?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-233/09/TK
  Czy osoba z I grupą inwalidzką może odliczyć kwotę 2.280 zł od podstawy wymiaru podatku za 2008 rok?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-239/09/TK
  Czy można skorzystać z prawa do odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych na zakup pieca węglowego i modernizację kotłowni przez osoby niepełnosprawne?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-242/09-2/JK2
  Czy Wnioskodawca może odliczać od dochodu odsetki od jednego, a następnie drugiego kredytu mieszkaniowego? Reasumując stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy kredyt mieszkaniowy, zaciągnięty został przez Pana do końca 2006 roku, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych oraz zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nabył Pan prawo do odliczania od dochodu - w ramach tzw. ulgi odsetkowej - spłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego. Należy jednak pamiętać, że odsetki mogą być odliczane od tej części kredytu, która nie przekracza limitu.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-245/09-2/JK2
  1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na małoletnią córkę (1 rok), z którą Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł mimo tego, że przestanie być właścicielem, odliczać ulgę odsetkową co roku z racji kredytu?2. Czy w związku z przeniesieniem na małoletnią córkę własności nieruchomości, w związku z którą Wnioskodawca spłaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, będzie mógł do końca spłaty kredytu (do 2027 r.) odliczać ulgę odsetkową? Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca spełnił wszystkie warunki wymienione w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nabył prawo do ulgi, to prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu przysługuje do upływu terminu spłaty wynikającego z umowy o kredyt, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2027 r.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-224/09-2/MO
  Czy w 2009 r. Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać z wcześniej nabytej ulgi odsetkowej i odliczać od dochodu spłacone odsetki od swojego kredytu w2009 r. i latach następnych? Czy zmieniając formę opodatkowania w 2008 r.utraciła prawo do ulgi odsetkowej?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-163/09-5/AK
  Zmiana systemu ogrzewania tj. likwidacja pieca z otwartą komorą ognia na ogrzewanie z sieci miejskiej zapewnia warunki do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej oraz zapewnia jej bezpieczeństwo.Poniesione nakłady należy uznać za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-225/09/ENB
  Czy Wnioskodawcy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje prawo do odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-152/09-2/SP
  Możliwość dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-193/09/TK
  Czy można skorzystać z prawa do odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne - na opłacenie przewodnika-opiekuna osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa bez konieczności udokumentowania wydatków zgodnie z art. 26 ust 7a pkt 7 i ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości 2.280 zł?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8213/17/DZQ/09/PK-818
  Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o MSSE, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia w podatku CIT tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia w/w warunków określonych w zezwoleniu Wniosek ORD-IN3 MB
  Zmiana interpretacji indywidualnej
  Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 12 czerwca 2008 r. przez Dyrektora Izy Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej Nr IBPB3/423-214/08/AM w ten sposób, iż uznaje, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych CIT-8 oraz informacji CIT-8/0 za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w zezwoleniu- jest nieprawidłowe.
  UZASADNIENIE
  W dniu 18 marca 2008 r. wpłynął do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych CIT-8 oraz informacji CIT-8/O za okres od dnia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie sse do dnia spełnienia warunków określonych w tym zezwoleniu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca Firma O. S.A. prowadzi w swoim zakładzie na terenie D. działalność gospodarczą w branży produkcji ogumienia dla środków transportu (działalność podstawowa). Spółka uzyskała 27 lutego 2008 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "(…)" (dalej: sse). W ramach planowanej inwestycji Spółka zamierza dokonać określonych wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnić nowych pracowników (co stanowi warunki zapisane w zezwoleniu). W związku z inwestycją zostaną zakupione maszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów oferowanych przez Spółkę. Zgodnie z zamierzeniami Spółki, warunki zapisane w zezwoleniu zostaną spełnione najpóźniej do końca 2011 r. Stan prawny w momencie rozpoczęcia starań Spółki o objęcie terenu inwestycji obszarem sse wskazywał, iż przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwolnienia z podatku na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r, Nr 54, poz. 654 z późn. zm, dalej: updop) począwszy od miesiąca w którym poniósł pierwsze wydatki inwestycyjne (lub pierwsze koszty pracy). W trakcie prac nad nowelizacją rozporządzenia o sse, która sankcjonowałaby włączenie obszaru inwestycji Spółki w obręb sse, zmieniono jednakże niektóre zasady korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiana dotyczyła w szczególności przedsiębiorstw, prowadzących już działalność gospodarczą, która miałaby być kontynuowana w ramach sse. Zmiana polegała na rozszerzeniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 26, poz. 163 z późn. zm., dalej rozporządzenie o sse) o ust. 2a przyznający przedsiębiorcom, których zakład obejmowany jest obszarem sse (a więc m.in. Wnioskodawcy) prawo do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dopiero po wypełnieniu warunków zapisanych w zezwoleniu. Zgodnie z brzmieniem przepisu, zwolnienie obejmuje jednak okres od dnia uzyskania zezwolenia do wyczerpania dopuszczalnego limitu pomocy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków określonych w zezwoleniu. Korekta polegałaby na złożeniu za poszczególne lata podatkowe informacji CIT-8/O o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, w których zostanie wykazana kwota wolnych od opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie sse. Następnie kwota ta wykazana zostanie jako odliczenie podatku w korekcie zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W ocenie Spółki, pomimo faktu, iż prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, Spółka nabędzie dopiero wraz ze spełnieniem warunków zapisanych w zezwoleniu (t.j. po poniesieniu wydatków inwestycyjnych i osiągnięciu poziomu zatrudnienia określonego w zezwoleniu), to zwolnienie będzie obejmowało cały okres od dnia otrzymania zezwolenia do momentu wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że po nabyciu prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogła dokonać korekty złożonych, zgodnie z art. 27 updop, deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków określonych w zezwoleniu. W związku z faktem, iż przepis § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse dotyczy prawa do zwolnienia podatkowego, w ocenie Spółki należy odwołać się do przepisów ustanawiających prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku przedsiębiorców strefowych, a więc do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 274, dalej jako: ustawa o sse). Należy tu zatem w szczególności rozpatrzyć art. 17 ust. 1 punkt 34 updop, zgodnie z którym zwolnione od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy. Art. 16 ust. 1 ustawy o sse stanowi natomiast, iż podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. W świetle powyższego, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej regulowane jest w szczególności zapisami updop. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r. (sygn. akt I SA/Rz 671/07), w którym sąd stwierdza, że "w świetle (...) przepisu art. 17 ust. I pkt 34 updop podatnik korzysta ze zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse. Art. 17 ust. 5 updop reguluje kwestię utraty prawa do zwolnienia podatkowego, stanowiąc, iż następuje ono w razie cofnięcia zezwolenia strefowego. Zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o sse, zezwolenie może być cofnięte, jeżeli przedsiębiorca: zaprzestał prowadzenia działalności, na którą posiadał zezwolenie, rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu lub nie usunął uchybień stwierdzonych w wyznaczonym terminie". W konsekwencji biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz art. 16 ust. 1 ustawy o sse, dochody Spółki z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia będą co do zasady, zwolnione z podatku dochodowego do wysokości dopuszczalnej pomocy publicznej już od dnia uzyskania zezwolenia. W przypadku norm regulujących prawą lub obowiązki jednostki, wykładnia językowa jest wykładnią, która powinna być stosowana w pierwszej kolejności (porównaj: L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2006, s. 173 - "W państwach demokratycznych wykładnia językowa i znaczenie literalne zajmują niewątpliwie pozycję uprzywilejowaną wobec wykładni systemowej i funkcjonalnej mimo wzrastającego znaczenia tej ostatniej. Można nawet powiedzieć, iż interpretacje tekstów prawnych w krajach naszego kręgu cywilizacyjnego opiera się za zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej i zasadzie pomocniczości wykładni systemowej i funkcjonalnej."). Dlatego też, w przypadku interpretacji uregulowań prawnych dotyczących zwolnień podatkowych należy literalnie interpretować przepisy określające zasady korzystania ze zwolnień podatkowych. W konsekwencji, analizując przedmiotowe przepisy updop, jak również rozporządzenia o sse, Wnioskodawca wysuwa wniosek, iż po spełnieniu określonych warunków (w tym przypadku zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych), Spółka nabędzie prawo do ulg podatkowych. Tym samym, Spółka będzie miała prawo do dokonania korekt z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres od dnia wydania zezwolenia na działalność w sse do dnia spełnienia w/w warunków. Powyższa zasada interpretacji przepisów prawa, została również potwierdzona przez Ministra Finansów (w zakresie odnoszącym się bezpośrednio do zwolnień podatkowych) w piśmie z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. PB4/KA-8213-32l-25/06), w którym czytamy "(...) zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową". Zgodnie zatem z § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Spółka zwraca szczególną uwagę na drugą część tego przepisu. W ocenie Spółki, nie ma możliwości, aby "miesiąc następujący po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu" wystąpił w innym przedziale czasu niż "w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej". Dzieje się tak, ponieważ z jednej strony nie ma praktycznej możliwości wypełnienia warunków zezwolenia przed jego uzyskaniem, z drugiej natomiast wyczerpanie pomocy regionalnej nie może nastąpić szybciej niż spełnienie warunków zezwolenia, co de facto upoważnia przedsiębiorcę do korzystania z pomocy regionalnej. W ocenie Spółki, mając na uwadze zasadę racjonalności postępowania ustawodawcy, należy wykluczyć, iż powtórzył on swój zapis i dwa razy określił ten sam przedział czasowy. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, zapisy umieszczone w 6 ust. 2a rozporządzenia o sse wskazują na dwie okoliczności warunkujące wykorzystanie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych:
  - z jednej strony prawodawca stanowi, że "zwolnienia (...) przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu (...)"- z drugiej natomiast wskazuje, iż "zwolnienia (...) przysługują (...) w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej".Z powyższego przepisu § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse jednoznacznie wynika, iż:
  - dotyczy on wyłącznie ściśle określonej grupy przedsiębiorców,- prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przedsiębiorcy ci uzyskują po wypełnieniu warunków zezwolenia,- okres obowiązywania zwolnienia rozpoczyna się od dnia uzyskania zezwolenia.Podsumowując Spółka stwierdza, iż przepis § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse warunkuje co prawda przyznanie prawa do korzystania z pomocy publicznej wypełnieniem warunków opisanych w otrzymanym zezwoleniu, w żadnym jednak wypadku (i) nie odbiera Spółce prawa wynikającego z updop do uznania za zwolnione z opodatkowania dochodów z działalności strefowej osiągniętych od dnia uzyskania zezwolenia oraz (i) prawa do złożenia korekty deklaracji CIT za okres od dnia uzyskania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków. W świetle powyższego, w ocenie Spółki, niedopuszczalna jest (w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz art. 16 ustawy o sse) zawężająca interpretacja § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, która zakładałaby, że za pewien okres (tj. od dnia uzyskania zezwolenia do momentu spełnienia warunków zezwolenia) przedsiębiorca mający ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sse traciłby prawo do zwolnienia podatkowego. W ocenie Spółki, rozporządzenie jako akt prawny niższego rzędu nie może odbierać prawa do zwolnienia, ponieważ jak wskazano powyżej regulowane jest ono ustawami o pdop i o sse. Zgodnie z updop, utrata prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych może nastąpić jedynie w przypadku naruszenia przepisów ustawy o sse oraz cofnięcia zezwolenia. Same przesłanki do cofnięcia zezwolenia zostały enumeratywnie wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy o sse i tylko naruszenie powyższych warunków pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle powyższego, żaden przepis aktu prawnego w randze rozporządzenia, nie może kreować dodatkowej sytuacji (oprócz tych przewidzianych w ustawie o sse), w której podatnik mógłby ostatecznie utracić prawo do zwolnienia lub prawo to zostałoby ograniczone na pewien okres (tu: od dnia zezwolenia do dnia spełnienia jego warunków). Spółka zaznacza, iż takie działanie byłoby sprzeczne z art. 217 Konstytucji RP, w którym stwierdza się, iż "Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". Rozumienie takie potwierdzone zostało m.in. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r. (sygn. SK 22/03), w którym stwierdza on, iż "Tylko ustawa może nakładać na obywateli i inne podmioty prawa, nowe obowiązki formalne (...). Tym hardziej, tylko w ustawie mogą być ustanowione nowe ciężary materialne, polegające na odbieraniu kontrahentom prawa (...)". W ocenie Spółki sytuacja taka potwierdza wnioski przedstawione powyżej. W ocenie Spółki, co do zasady, działalność prawodawcza powinna być działalnością celową, to znaczy służyć realizacji określonych celów. Dlatego wydaje się oczywiste, iż cele te należy uwzględnić również interpretując akty prawne. Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia o sse z dnia 24 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 182, poz. 1299), a także analogicznych nowelizacji rozporządzeń dotyczących innych stref, celem wprowadzenia § 6 ust. 2a do rozporządzenia o sse, jest doprowadzenie do wyrównania szans podatników, którzy uzyskali zezwolenie w związku z realizacją nowej inwestycji od podstaw (greenfieid) oraz podatników, którzy uzyskali zezwolenie w związku z realizacją inwestycji w ramach już funkcjonującego zakładu (brownfield). Zdaniem Spółki, prawodawca ocenił, iż podatnicy realizujący inwestycje typu greenfieid (nowa inwestycja) posiadają gorszą pozycję konkurencyjną. Dzieje się tak dlatego, że w zdecydowanej większości przypadków dochód, który podlegałby opodatkowaniu uzyskują one dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego, co opóźnia moment rozpoczęcia wykorzystywania pomocy publicznej. Inwestycje typu brownfield (zakłady istniejące) umożliwiają tymczasem jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej i korzystanie z pomocy publicznej, stawiając realizujących je podatników w lepszej pozycji konkurencyjnej np. poprzez zwiększenie płynności finansowej. Według Spółki, w zamyśle prawodawcy należało zatem wprowadzić przepis, który opóźniłby wykorzystanie pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa realizujące na terenie specjalnych stref ekonomicznych inwestycje typu brownfield. Spółka zaznacza jednak, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia o sse istnieje możliwość, aby inwestor realizujący inwestycję greenfield korzystał z pomocy publicznej jeszcze przed wypełnieniem warunków zezwolenia (zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia o sse, taki inwestor może korzystać ze zwolnienia od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne bez względu na wypełnienie przez niego warunków zezwolenia). Taka sytuacja ma na przykład miejsce w przypadku, kiedy w ramach przetargu kupuje on grunt na terenie sse, budując jednocześnie swój kredyt podatkowy. W takim przypadku, o ile podatnik osiągnie odpowiednie dochody, może zacząć korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych przed wypełnieniem warunków zezwolenia. Dlatego też, w ocenie Spółki, Wnioskodawca-X., jako inwestor brownfield, ma prawo do dokonania korekt rozliczeń podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków. W innym bowiem przypadku doszłoby do rażącego naruszenia zasady równości podmiotów gospodarczych względem prawa. Skoro bowiem zarówno podatnicy realizujący inwestycje typu brownfield (w tym Wnioskodawca), jak i podatnicy realizujący inwestycje typu greenfield spełnili warunki umożliwiające inwestycję na terenie sse i uzyskali zezwolenie, w ocenie Spółki nie istnieją podstawy do dyskryminowania podatników realizujących inwestycje typu brownfield w postaci opóźnienia momentu skorzystania z przysługuj ącego im prawa. Gdyby bowiem założyć, iż inwestor taki (tj. brownfield) może rozpocząć korzystanie z pomocy publicznej dopiero po wypełnieniu zapisów zezwolenia to, przy założeniu odpowiednio długiego cyklu inwestycyjnego (np. kilka lat w przypadku skomplikowanych maszyn produkcyjnych) istnieje realne ryzyko, że inwestor nie zdążyłby wykorzystać przysługującego mu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, w ramach dostępnego limitu pomocy publicznej, przed wygaśnięciem okresu obowiązywania strefy. Istniałaby również uzasadniona obawa o ekonomiczną wykonalność strefowych inwestycji typu brownfield. Spółka zauważa, iż w żadnym wypadku nie istnieje zagrożenie wykorzystania wyższej wartości pomocy w wyniku wcześniejszego rozpoczęcia korzystania z niej, gdyż wysokość pomocy, do której uprawniona jest Spółka działająca na terenie sse ograniczona jest zawsze limitem maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej właściwej dla danego regionu, zgodnie z 5 rozporządzenia o sse oraz art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (OJ L 302/29). Według Spółki, należy zatem uznać, że w przedstawionej powyżej sytuacji zamiast do wyrównania szans doszłoby do powstania zdecydowanie nierównego traktowania podmiotów gospodarczych, co jak należy sądzić, nie było przecież celem ustawodawcy. W ocenie Spółki interpretacja przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia o sse nie pozostawia żadnych wątpliwości. Zarówno wykładnia językowa, jak również systemowa i celowościowa wskazują, iż pomimo tego, że prawo do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskane zostanie przez Wnioskodawcę dopiero po spełnieniu warunków zezwolenia, to okres obowiązywania tego prawa rozpoczyna się wraz z uzyskaniem przez Spółkę zezwolenia. W ocenie Wnioskodawcy w praktyce oznacza to, iż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki zezwolenia, uzyska możliwość skorygowania złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia jego warunków tj. najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. W ramach tej korekty Spółka złoży za poszczególne lata podatkowe informację CIT-8/0 o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, w których zostanie wykazana kwota wolnych od opodatkowania dochodów uzyskanych przez Spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie sse, a następnie wykaże tę kwotę jako kwotę odliczenia podatku w korekcie zeznania CIT-8 za poszczególne lata podatkowe. W dniu 12 czerwca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wydał dla firmy O. S.A. interpretację indywidualną Nr IBPB3/423-2 1 4/08/AM, w której stwierdził, iż stanowisko Spółki wyrażone we wniosku z dnia 18 marca 2008 r., jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie. W ocenie Ministra Finansów nie można uznać za prawidłowe stanowiska Spółki wyrażonego we wniosku z dnia 7 marca 2008 r., potwierdzonego w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej z dnia 12 czerwca 2008 r. Nr IBPB3/423-214/08/AM. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34) updop wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast z ust. 4 art. 17 updop wynika, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Z treści ww. cytowanych przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 updop wynika, iż warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy, na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne. Minister Finansów zauważa, iż nie można dokonywać interpretacji przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34) updop w oderwaniu od przepisów regulujących funkcjonowanie sse. Stosownie do 4 ust. 1 rozporządzenia o sse pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi pomoc regionalną z tytułu: - kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych odpowiednio w 7, lub- tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.W myśl § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia o sse zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 ust. 6. Z kolei z § 6 ust. 2a (dodanego rozporządzeniem z dnia 24 września 2007 r. (Dz.U.07.182.1299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2007 r., wynika, iż w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia od podatku dochodowego, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego Spółka prowadzi w swoim zakładzie działalność gospodarczą w branży produkcji ogumienia dla środków transportu (działalność podstawowa). W dniu 27 lutego 2008 r. Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalność gospodarczej na terenie mieleckiej sse. W ramach planowanej inwestycji Spółka zamierza dokonać określonych wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnić nowych pracowników (co stanowi warunki zapisane w zezwoleniu). W związku z inwestycją zostaną zakupione maszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów oferowanych przez Spółkę. Zgodnie z zamierzeniami Spółki, warunki zapisane w zezwoleniu zostaną spełnione najpóźniej do końca 2011 r. Z powołanych wyżej przepisów rozporządzenia w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wynika zatem, iż przedsiębiorcy którego zakład objęto strefą, zwolnienie podatkowe przysługuje dopiero od miesiąca następującego po miesiącu,w którym zrealizował w pełni warunki zezwolenia, tj. osiągnął zarówno poziom inwestycji, jak też poziom zatrudnienia, określony w zezwoleniu. Z gramatycznej wykładni ww. przepisu wynika zatem jednoznacznie, iż moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych odroczony został do czasu spełnienia warunków przewidzianych w zezwoleniu. Przepis ten nie daje zatem podstaw do zwolnienia przez przedsiębiorcę dochodu do opodatkowania już w momencie rozpoczęcia inwestycji. Podkreślić należy bowiem, iż celem wprowadzenia przepisu § 6 ust. 2a ww. rozporządzenia było zbliżenie warunków korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję na terenie funkcjonującego zakładu do przedsiębiorcy realizującego inwestycję od podstaw. Objęcie statusem sse już działających zakładów i wydanie zezwolenia na produkcję wyrobu o tej samej klasyfikacji PKWiU, co wcześniej produkowany, tworzy takim inwestorom korzystniejsze warunki działania, ponieważ mogą szybciej wykorzystać należną pomoc, niż w przypadku inwestycji realizowanej od podstaw. Wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez już działające firmy, jest uzasadnione ponieważ są to duże kosztowo projekty wprowadzające innowacyjne technologie, a więc takie, które w znaczącym stopniu wpływają na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Nie można zatem się zgodzić ze stanowiskiem Spółki, iż podatnicy realizujący inwestycję typu brownfield są dyskryminowani poprzez opóźnienie momentu skorzystania z przysługuj ącego im prawa do korzystania z pomocy publicznej. Minister Finansów podkreśla, że zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania. W związku z tym przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Zatem pomimo faktu, iż zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych będzie obejmowało dochód uzyskany przez Spółkę z działalności objętej zezwoleniem, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, nie oznacza jednak, że Spółka ma prawo do złożenia korekty CIT-8 i CIT-8/O za okres od dnia otrzymania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w tym zezwoleniu. Spółka bowiem prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych nabędzie dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym w pełni zrealizuje warunki zezwolenia (tj. od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia określony w zezwoleniu). W tym stanie faktycznym i prawnym Minister Finansów stwierdził, że interpretacja indywidualna wydana w dniu 12 czerwca 2008 r. przez Dyrektora Izy Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej Nr IBPB3/423- 21 4/08/AM, jest nieprawidłowa. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy). PowrótDrukujWyszukiwarka
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-193/09/NG
  Czy wnioskodawca może w zeznaniu rocznym rozliczyć w całości kwotę 2280 zł bez rachunków za przejazdy na leczenie sanatoryjne, na dojazdy do lekarzy specjalistów i zabiegi rehabilitacyjne? Czy wnioskodawca ma możliwość odliczenia wydatków na zakup anteny telewizyjnej i telewizora, opłaty za zakup aparatu telefonicznego głośnomówiącego, słuchawek o wysokiej głośności do odbioru głosu z telewizora, zakup peruki na głowę, wymianę protez zębowych, w razie potrzeby wózka inwalidzkiego o napędzie mechanicznym?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-183/09-4/JK2
  możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-191/09-2/WM
  Czy istnieje możliwość dokonania korekty zeznań podatkowych za lata 2001 i 2002 lub zwrotu odliczenia od podatku dokonanego w latach 2001-2003 i skorzystania z ulgi odsetkowej po zmianie przepisów prawa podatkowego za 2008 rok?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-230/09-4/WM
  Możliwość skorzystania w całości z odliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu, w przypadku gdy Wnioskodawca jest współkredytobiorcą zaciągniętego kredytu i sam dokonuje spłaty zadłużenia (w tym odsetek od kredytu).
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-128a/09/RS
  Odliczenie od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup łóżka będącego sprzętem rehabilitacyjnym.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-180/09/BK
  Ulga rehabilitacyjna - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-167/09/TK
  Czy osoba z orzeczoną I grupą inwalidzką z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych do kwoty w limitowanej wysokości 2.280 zł?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-132/09-2/JK
  Wnioskodawczyni prosi o informację czy może odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej komputer wraz z oprogramowaniem dla syna o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją ruchu 05R?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-91/09-4/JK
  Wśród wydatków, których poniesienie uprawnia do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej nie ma wydatków na leczenie i diagnostykę dziecka za granicą. Należy w tym miejscu nadmienić, iż ulgi podatkowe (w tym ulga rehabilitacyjna) są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące ich zakresu winny być interpretowane ściśle, nie rozszerzająco. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz prawny należy stwierdzić, iż brak jest podstaw prawnych do odliczenia od dochodu – jako wydatku na cele rehabilitacyjne – kosztów związanych z leczeniem i diagnostyką dziecka zagranicą.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-153/09/JG
  W jakiej proporcji można odliczyć odsetki od kredytu refinansującego poprzedni kredyt jeżeli część kredytu została przeznaczona na spłatę wcześniejszego kredytu a część na pokrycie pozostałych kosztów związanych z budową domu?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-143/09-3/JK
  Zastosowanie ulgi odsetkowej.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-107/09/IB
  1) Czy świadczenia z tytułu niezdolności do pracy AOW/WAO otrzymywane z Holandii w latach 2005-2008 podlegają opodatkowaniu w Polsce? 2) Czy można odliczyć w Polsce składki na ubezpieczenia w Holandii?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-73/09-4/JK
  Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-133/09-2/AJ
  Czy darowizna pieniężna na rzecz fundacji budującej szpital korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-90/09/TK
  Czy w pełnej wysokości można odliczyć od dochodu kwotę za zakupiony materac rehabilitacyjny?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-146/09/TK
  Czy koszt zużycia energii elektrycznej potrzebnej do działania urządzenia - koncentratora tlenu, można zaliczyć do wydatków ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną na cele rehabilitacyjne?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-74/09-5/ES
  Wydatki na cele rehabilitacyjne (koszty zabudowy podestów i części schodów).
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-121/09-4/DS
  Czy taka darowizna podlega odliczeniu od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-89/09-4/JK
  Ulga rehabilitacyjna. Pobyt w sanatorium.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-77/09-2/PJ
  Wnioskodawca w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2008, o ile wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z przedmiotowej ulgi zostały spełnione, może po raz pierwszy, skorzystać z prawa do tzw. "ulgi odsetkowej".
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-95/09/RS
  1. Czy istnieje możliwość odliczenia wydatków z rachunku wystawionego w dniu 16 lutego 2008 r. za pobyt i leczenie? 2. Czy istnieje możliwość odliczenia biletów Intercity z miejscówką oraz na pociąg pośpieszny z miejscem sypialnym?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-104/09/JG
  Czy udokumentowanie poniesionych wydatków z tytułu odsetek od kredytu zaświadczeniem Banku, że raty odsetkowe spłacane były z rachunku należącego do wnioskodawcy i jego żony będzie podstawą do odliczenia przez wnioskodawcę pełnych zapłaconych odsetek?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-86/09/BK
  Odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na opłacenie przewodników
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-110/09/TK
  Czy można skorzystać z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych w 2008r. na podstawie wystawionych rachunków za rehabilitację, operację i pobyt w szpitalu na terenie Niemiec?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-106/09/BD
  Czy z tytułu darowizny przekazanej na rachunek bankowy Rady Rodziców szkoły i przedszkola przysługuje prawo do odliczenia od dochodu tej darowizny na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-85/09/BK
  Ulga prorodzinna.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-78/09/TK
  Czy wydatek poniesiony w 2008 roku na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup materaca rehabilitacyjnego można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-58/09-4/WM
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-47/09/TK
  Czy wydatek poniesiony na zakup łóżka do rehabilitacji oraz leków może być odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej za 2008 rok?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-50/09/TK
  Czy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup samochodu osobowego combi w ramach programu PFRON "Sprawny dojazd"?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-55/09/MCZ
  Czy w rozliczeniu podatkowym za 2008r. osoba niepełnosprawna może dokonać odliczenia wydatku poniesionego na endoprotezy kolanowe wraz z zabiegiem?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-31/09-2/MO
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo do: 1. zrobienia korekty zeznania podatkowego za rok 2007 i odliczenia odsetek zapłaconych z tytułu kredytu hipotecznego w B Banku S.A. w 2007 r. albo odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2008 ulgi odsetkowej, obejmującej odsetki zapłacone w B Banku S.A. w 2007 r. 2. odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2008 ulgi odsetkowej, obejmującej odsetki zapłacone w B Banku S.A. w 2008 r. z tytułu przedmiotowego kredytu?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-11/09/AK
  Czy w przypadku nabycia przez wnioskodawcę i jego żonę w drodze darowizny w 2004r. nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę, wydanym na dotychczasowego inwestora w 1986r. i przeniesionym na wnioskodawcę wraz z małżonka w 2004r., trzyletni termin winien być liczony od daty przeniesienia na wnioskodawcę i jego żonę pozwolenia na budowę, a więc od końca 2004r.?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-8/09/TK
  Czy można kwotę dopłaty wynikającą z zakupu fabrycznie nowego samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów wykazać w zeznaniu podatkowym jako wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione na przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-16/09-2/HS
  1. W przypadku połączenia się spółek w drodze przejęcia V. Sp. z o.o., Spółka przejmująca nie straci dotychczasowych uprawnień wynikających z zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE oraz w szczególności zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Istnieje możliwość rozliczenia strat powstałych w związku z działalnością na terenie SSE, poniesionych po dniu uzyskania Zezwolenia, z dochodem wygenerowanym na działalności strefowej? 3. W przypadku niepotwierdzenia stanowiska wskazanego w pkt 2, Spółka ma wątpliwości dotyczące sposobu rozliczania poziomu pomocy publicznej. W szczególności Spółka prosi o potwierdzenie, iż ustalając wielkość wykorzystanej na dany moment pomocy publicznej będzie ona miała możliwość uwzględnienia straty w kalkulacji wartości wykorzystanej na dany moment pomocy publicznej?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-162/08/TK
  Czy wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia 2.280 zł od dochodu z tytułu korzystania z samochodu oraz czy może odliczyć od dochodu 2.280 zł za rehabilitację?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-154/08/MCZ
  Czy wydatek na zakup łóżka leczniczego CERAGEM –E, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości wynikającej z dowodu zakupu?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1/09/CJS
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi odsetkowej, odsetki od kredytu zaciągniętego 2007r. na refinansowanie kredytu hipotecznego zaciągniętego na realizacje własnych celów mieszkaniowych?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-2/09-4/ES
  Możliwość skorzystania w całości z odliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu w 2006 r. w kontekście kiedy Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem nieruchomości, współkredytobiorcą zaciągniętego kredytu i współposiadaczem konta bankowego obsługujące spłatę zadłużenia (w tym odsetki od kredytu).
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-24/09-4/JK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów Wnioskodawczyni ma prawo dokonać odpisu od dochodów kosztu wszczepienia implantu oraz koszty rehabilitacji w zeznaniu podatkowym za 2008 r.?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-799/08-2/ES
  1) Czy, za rok 2008, 2009, itd. w ramach wspólności majątkowej małżonków, poprzez pisemne złożenie oświadczenia Wnioskodawca będzie mógł sam rozliczać odsetki od kredytu wziętego na cele mieszkaniowe w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26b? Jeśli tak, to czy takie oświadczenie będzie zobowiązany składać co rok? Czy wprowadzenie mieszkania do wspólności małżeńskiej będzie miało istotne znaczenie? 2) Mimo tego, iż Zainteresowany wraz z małżonką są współwłaścicielami oraz współkredytobiorcami (w 50%), kredyt spłacany jest wyłącznie przez Niego. Czy w takim przypadku, posiadając zaświadczenie z banku o wysokości zapłaconych odsetek za rok 2007 i 2006 oraz informacji, że kredyt jest spłacany z konta, którego Wnioskodawca jest jedynym właścicielem upoważniło Go do odliczenia całości zapłaconych odsetek, jednak nie większych niż określa to art. 26b w deklaracji za rok 2007?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-140/08/TK
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie własnego samochodu osobowego związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w 2008 roku?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-150/09/TK
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej w 2008 roku?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-774/08/HD
  1. Ile lat należy przechowywać dokumenty księgowe dotyczące lat, w których została odliczona strata od dochodu z lat ubiegłych? 2. Czy strata z lat ubiegłych powoduje przedłużenie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-179/08-6/PJ
  W celu skorzystania z ulgi przysługującej na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej zgodnie z art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezbędne jest wyodrębnienie z wartości inwestycji mieszkaniowej, udziału w części wspólnej - gruncie.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-129/08/MCZ
  Czy wydatek na zakup łóżka leczniczego CERAGEM –E, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości wynikającej z dowodu zakupu?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-805/08-2/ŁM
  1) Czy istnieje możliwość rozliczenia strat powstałych w związku z działalnością na terenie strefy, poniesionych po dniu uzyskania Zezwolenia, z dochodem wygenerowanym na działalności strefowej? 2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, Spółka ma wątpliwości dotyczące sposobu rozliczania poziomu pomocy publicznej. W szczególności Spółka prosi o potwierdzenie, iż ustalając wielkość wykorzystanej na dany moment pomocy będzie miała możliwość uwzględnienia straty w kalkulacji wartości pomocy publicznej w maksymalnej możliwej wartości?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-107/08/MCZ
  Czy wydatki poniesione na: zakup i montaż materiałów do likwidacji progów w mieszkaniu, zakup pieca gazowego, wykonanie nowej łazienki i w.c., zakup i instalację pieca c.o. i paneli podłogowych mogą być uznane za wydatki ułatwiające wykonywanie czynności życiowych podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną ?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-176/08-4/JK
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu zakupy silnika do łodzi wiosłowej i fotela masującego kręgosłup?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-93/08/TK
  Czy wydatki w kwocie 2.280 zł poniesione na używanie własnego samochodu osobowego związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (przejazdy do szpitali na zabiegi rehabilitacyjne - pobyt stały, po skierowania na zabiegi i w celu ustalenia terminu zabiegów) wnioskodawca może odliczyć od dochodu (przychodu) za rok podatkowy 2008?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1286/08-5/ES
  Czy płacona dodatkowo składka w KRUS ponad składkę opłaconą przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej przez wspólnika spółki cywilnej jest kosztem uzyskania przychodów działalności gospodarczej i może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów spółki cywilnej czy też jest odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne, które może być uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-87/08/TK
  Czy w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidztwa, a drugi z nich ma na współutrzymaniu niepełnosprawne dziecko zaliczone do I grupy inwalidztwa osiągającego dochody do kwoty 9.180 zł, to czy każdy z nich może odliczyć ulgę rehabilitacyjną z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) małżonków, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-107/08-4/SP
  Wnioskodawca poniósł w 2008 r. wydatki za pobyt na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej jak i na Oddziale Rehabilitacji z rehabilitacją leczniczą stałą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w L. Jest osobą w stosunku do której, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono stopień niepełnosprawności. Mając na uwadze ww. przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2008 r. za pobyt na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej jak i na Oddziale Rehabilitacji z rehabilitacją leczniczą stałą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w L., bowiem ww. zakłady - jak wynika z informacji zawartych we wniosku - są zakładami wymienionymi w pkt 6 ust. 7a art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-87/08/CJS
  Czy wnioskodawca w przypadku zakupu budynku mieszkalnego w budowie (stan surowy zamknięty) będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi odsetkowej?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-701/08-4/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-134/08-4/JK
  Która wersja opłaty celem odpisu kwoty istotnie poniesionych wydatków na Internet, tj. do kwoty 760 zł dla każdego z małżonków za rok jest właściwa i która wersja odliczania opłaty za Internet jest właściwa, tzn. a)czy każde z małżonków płaci osobno, tylko za siebie, np. co drugi miesiąc lub przez 6 miesięcy w roku w sposób ciągły, czy b)Wnioskodawca płaci comiesięczne faktury z własnego konta w Banku, pilnując aby na stałym zleceniu zapłaty widniał napis, iż dotyczy opłaty za Internet Jerzego i Anny J.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-710/08-2/MK
  Ulga odsetkowa
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-42/08/TK
  Czy wnioskodawczyni może w łącznym rozliczeniu rocznym za 2008r. i lata następne wraz z mężem będącym osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa dokonać odpisu ulgi rehabilitacyjnej w kwocie 2 x 2.280 zł z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej oraz z tytułu wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej, którym to przewodnikiem byłaby sama wnioskodawczyni
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-697/08-2/WM
  Odliczenie od dochodu - darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz prawnej osoby kościelnej.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-993/08/MK
  Uchylenie pozwolenia na budowę, a prawo do ulgi odsetkowej.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/08-4/AA
  Czy w związku z dotychczasowym użytkowaniem całej nieruchomości w 100% tylko na działalność gospodarczą na nazwisko Wnioskodawcy i zakupem na obojga małżonków powstał przychód u żony i w działalności Wnioskodawcy z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/08-6/AA
  Czy jeżeli przepisy szczegółowe dotyczące karty podatkowej nie stanowią inaczej, Wnioskodawca będzie mógł wybrać zasady opodatkowania od 1 stycznia 2009 r. w formie karty podatkowej?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-589a/08/DK
  Czy Spółka ma prawo do zwolnienia części dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od momentu uzyskania Zezwolenia, w ten sposób, że po osiągnięciu odpowiedniej wielkości wydatków i wielkości zatrudnienia będzie miała prawo do zwrotu podatku dochodowego za okres od uzyskania Zezwolenia?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-952/08/MO
  1. Czy w deklaracjach CIT-8 i CIT-8/O Spółka wykazuje prawidłową kwotę dotacji tj. do wysokości osiągniętego dochodu, czy też Spółka może wykazywać jako dochód wolny w danym roku, kwotę otrzymanej dotacji budżetowej? 2. Jeżeli Spółka powinna wykazywać jako dochód wolny pełną kwotę otrzymanej dotacji budżetowej, to czy nadwyżka dochodu wolnego nad dochodem podatkowym będzie stanowiła dla Spółki stratę podatkową, o którą zgodnie z art. 7 ust. 5 Spółka obniży dochód podatkowy w kolejnych latach np. za rok 2007 poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1664/08/HK
  Wnioskodawca w 2007r. zawarł umowę o pracę z firmą zagraniczną. Zgodnie z postanowieniami tej umowy pracę wykonuje na terenie Polski. Czy, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczając ww. dochód ze stosunku pracy, wnioskodawca może odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 (tj. określone zarówno w lit. a) i b) tego punktu)?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1628/08/BD
  Czy wydatki związane z remontem oraz zakupem łóżka z materacem H3 mającym na celu ułatwienie wykonywania czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-620/08-2/MK
  Czy podatnicy składający zeznanie podatkowe w którym wykazali odliczenie z tytułu koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi lecznico-rehabilitacyjne są zobowiązani z uwagi na treść art. 26 ust. 7c do dokumentowania korzystania z zabiegów.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-14/08-2/PJ
  Wnioskodawca opłacający samodzielnie składki na ubezpieczenie społeczne ( emerytalne, rentowe ) może pomniejszyć podstawę opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok 2008 ( PIT - 37 ) w myśl art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o składki na ubezpieczenie społeczne ( emerytalne i rentowe ), wynikające z ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-922/08/MM
  1. Czy Wnioskodawczyni może - razem z mężem - w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględnić do odliczenia 74% wartości odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na podstawie zaświadczenia z banku? (74% wskazuje udział wartości lokalu mieszkalnego w całkowitej kwocie zaciągniętego kredytu hipotecznego)? 2. Czy odliczenia można dokonać po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym za rok 2008, z uwzględnieniem również odsetek zapłaconych w roku 2006 i 2007? 3. Czy na możliwość odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego wspólnie z małżonkiem w roku 2006, na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ma wpływ fakt, że mąż Wnioskodawczyni dysponuje prawem do innego lokalu mieszkalnego, który nabył w drodze darowizny (zawartej z rodzicami w październiku 2005 roku), tj. czy "ulga odsetkowa" przysługuje jedynie osobom, które zaciągnęły kredyt na swoje pierwsze mieszkanie?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-569/08-4/ES
  Prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w kontekście odliczeń od dochodu oraz od podatku w przeszłości w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej (starej).
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1551/08/MCZ
  Czy zakup pompy insulinowej oraz zakup leków i sprzętu potrzebnego do jej prawidłowego działania będę mogła odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym? Jeżeli tak, to w jaki sposób, w jakiej wysokości i jakie dokumenty muszę posiadać na potwierdzenie zakupu?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1666/08/MM
  Skorzystanie w 1997r. z ulgi mieszkaniowej pozbawia prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1442/08/MCZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do drugiej grupy inwalidztwa, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, można uznać koszty przejazdu na niezbędne w stosowanej terapii litem badania poziomu litu w surowicy krwi?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-513/08-3/HS
  Czy płatności, które Spółka dokonała w 2007 r. mogą być potraktowane jako zaliczka na zakup oprogramowania?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-513/08-2/HS
  Czy Spółce przysługuje prawo wynikające z przepisu art. 18b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. prawo do odliczenia związanego z nabyciem nowej technologii w wysokości 30% wydatków oraz czy kwota wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii dotyczy zakupów oprogramowania czy też wszystkich kosztów związanych z nabyciem nowej technologii (zakup oprogramowania plus koszty wdrożenia)?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-805/08/MM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia (z zachowaniem ustawowego limitu) wydatków na spłatę odsetek od drugiego kredytu, zaciągniętego w roku 2006, przeznaczonego w całości na zakup nowego lokalu mieszkalnego?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-761/08/IL
  Czy zapłacone w Niemczech przez oddelegowanych pracowników składki na ubezpieczenie społeczne mogą być odliczone od dochodu: - przy ustalaniu podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok (zapłacone do 30.11.2008) - przy ustalaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (zapłacone do 30.11.2008) - przy ustalaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (zapłacone po 30.10.2008)?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-810/08/MM
  Czy powstaną konsekwencje podatkowe, w sytuacji gdy część wydatków na zakup gruntu została odliczona od dochodu w zeznaniu za rok 1999 w ramach ulgi na zakup gruntu pod wynajem, a następnie, tj. w roku 2005 i 2008 grunt ten został przekazany synowi w formie darowizny?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-485/08-2/ES
  Ulga odsetkowa - mozliwość korzystania z ulgi podatkowej przez Wnioskodawczynię oraz zakres odliczania odsetek (wysokość i termin).
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-754/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2008 roku (data wpływu 25 lipca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 25 lipca 2008 r ...
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1295/08/CJS
  Czy wnioskodawczyni przysługuje tzw. ulga odsetkowa w przypadku zakupu od dewelopera budynku mieszkalnego w budowie?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-448/08-2/ES
  Ulga odsetkowa w zakresie spłaty odsetek od zwiększonego kredytu mieszkaniowego na podstawie aneksu do umowy kredytowej z 2005 r.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-752/08/MM
  Czy w sytuacji zakończenia budowy domu letniskowego Wnioskodawca nabył prawo do odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-701/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -jest prawidłowe,jednakże na innych warunkach niż przedstawione we wniosku.W dniu 7 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-715/08-6/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej (pytanie 5 i 6 wniosku), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/ ...
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-950/08-4/JS
  możliwość dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-833/08-2/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 21.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi z tytułu wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet -jest nieprawidłowe.W dniu 21.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1088/08/MCZ (KAN-5948/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana T.Ł. przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 13 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną wydatku poniesionego na zakup pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej -jest n ...
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1074/08/MCZ (KAN-5817/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani J.P. przedstawione we wniosku z dnia 02 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 10 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w przyszłości na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną związanych z:
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-685/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 2 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu przeznaczonego na cele mieszkaniowe -jest prawidłowe,o ile zostaną spełnione określone poniżej warunki.W dniu 2 lipca 2 ...
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-727/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008 r. (data wpływu 24.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 24.06.2008 r. został złożony, ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczące ...
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-610/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, przed upływem pięciu lat od jego zakupu oraz możliwości dalszego korzystania z odliczeń od dochodu ...
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1035/08/MCZ (KAN-5589/06/08)
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R.M. przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 02 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w przyszłości przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną -jest nieprawidłoweW dniu 02 czerwca 2008r. ...
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-388/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu - 28 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości korzystania z tzw. ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 28 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-950/08/MCZ (KAN-4990/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 16 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzenia pracownika będącego w podróżach służbowych w Wielkiej Brytanii przez okres dłuższy niż 183 dni w okresie 12 miesięcy danego roku ...
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-677/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.06.2008 r. (data wpływu 11.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy z tytułu otrzymanego z zagranicy wynagrodzenia za pracę:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-292/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Opieki Zdrowotnej, przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 15 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-327/08/DZ
  Czy w związku z tym, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki (Oddział w W.) objęta została granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej w związku z realizacją nowej inwestycji (tj. fabryki mebli), dochód/strata Oddziału z tytułu działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej podlegają opodatkowaniu / rozliczeniu na zasadach ogólnych aż do końca miesiąca, w którym Spółka jednocześnie poniesie wydatki inwestycyjne i osiągnie poziom zatrudnienia określony w Zezwoleniu?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-351/08-2/MK
  Czy Wnioskodawca jako osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna 1 grupa inwalidzka), ma prawo do odliczenia poniesionego wydatku w kwocie 18 550,00 zł od dochodu z tytułu zakupu ww. specjalnie dostosowanego samochodu osobowego jako indywidualnego sprzętu, urządzenia, czy też narzędzia technicznego niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub może z innego tytułu?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-839/08/MK
  1. Jakie są skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych darowania całości lub części prawa wieczystego użytkowania gruntu z budowanymi na nim budynkami mieszkalno-usługowymi, w których część mieszkalna nie została oddana do użytkowania? 2. Jakie są skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych darowania kilku lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalno-usługowych, których budowa została zakończona i oddana do użytkowania?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-246/08-4/HS
  1. Czy Instytut powinien opodatkować dochód z działalności gospodarczej, w sytuacji gdy ponosi stratę na całości działalności i działalności statutowej? 2. Czy Instytut może dochód z działalności gospodarczej przeznaczyć na działalność statutową bez opodatkowania go?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-790/08/MCZ (KAN- 4196/04/08)
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A.W. przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 24 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną wydatku poniesionego na zabieg operacyjny -jest nieprawidłowe.W dniu 24 kwi ...
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-310/08-4/TW
  Zastosowanie ulgi odsetkowej.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-686/08-2/AZ
  brak jest podstaw do odliczenia od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych na podstawie przepisów wewnętrznych innych państw. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż opłacenie składek na terenie Austrii w oparciu o obowiązujące w tym państwie przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego, nie może stanowić podstawy do odliczenia takiego wydatku w oparciu o przepis art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej w Polsce, gdyż nie wynika to ani z treści tego przepisu, jak również z powołanej wyżej umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii.
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIII/415-16a/2005
  Czy podatnik w 2004 mógł odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny w kwocie przewyższającej 350 zł, na rzecz następujących instytucji: Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Diecezjalne Stowarzyszenie Świętowojciechowa Rodzina Misyjna, Stowarzyszenie Dzieło Ks. Cz. Białka?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-525/08/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-480/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 1.04.2008 r. (data wpływu 23.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania odliczenia odsetek od kredytu w ramach tzw. "ulgi odsetkowej" -jest nieprawidłowe.W dniu 23.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-748/08/CJS (KAN-3936/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 17 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest prawidłowe.W dniu ...
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-670/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu - 18 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 18 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-714/08/CJS (KAN-3763/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 14 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest nieprawidłowe.W dni ...
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-657/08-2/SR
  Ulga odsetkowa
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-272/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-409/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -jest nieprawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 20 czerwca 2008 r., o ...
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-259/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 4 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-198/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008 r. (data wpływu 28 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o całość składek na ubezpieczenie społeczne oraz obniżenia podatku o całość składek zdrowotnych odprowadzanych do Polski od dochodó ...
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-642/08/CJS (KAN-3353/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 01 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlanego przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest nieprawidłowe ...
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-639/08/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup kompletu pościeli rozgrzewającej?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-487/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11.04.2008 r. (data wpływu 24.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet -jest nieprawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-540/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2008 r. (data wpływu 08.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego -jest nieprawidłowe.W dniu 08.05.2008 r. został złożony, ww. wniosek o udzielenie p ...
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-240/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania straty podatkowej -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-253/08/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, rozpatrując Pani wniosek z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę części ulgi z tytułu szkolenia uczniów w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej przez spadkobiercę -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietn ...
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-212/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-197/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 12 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 12 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-310/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani J. S., przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -jest nieprawidłowe.W dniu 18.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-283/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-124/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 12 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną -jest nieprawidłowe.W dniu 12 lutego 200 ...
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-187/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 12 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód do opodatkowania, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy ...
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-382/08/MCZ (KAN-1846/02/08)
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B.F. przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura 22 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne przez podatnika mającego na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne -jest nieprawidłowe.W dniu 2 ...
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-186/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 12 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia odsetek od kredytu w ramach tzw. "ulgi odsetkowej" -jest nieprawidłowe.W dniu 12 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-262/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- reha ...
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-74/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu - 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne -jest nieprawidłowe.W dniu 23 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-147/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2008 r. (data wpływu 22.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach tzw. "ulgi odsetkowej" -jest prawidłowe.W dniu 22.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-160/08/MCZ
  Czy wydatek na zakup łóżka leczniczego CERAGEM-E w części sfinansowanej przez podatnika podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-48/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 15 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne przez podatnika b ...
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-85/08-5/MC
  1. Czy dokonanie opisanej darowizny skutkuje koniecznością ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu lub korekty kosztów uzyskania przychodów, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?2. Czy wartość darowizny podlega odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-52/08-2/ES
  Ulga rehabilitacyjna - wydatki poniesione na zabieg okulistyczny.
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-57/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 18 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-44/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 11 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-38/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2008 r. (data wpływu 09.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kredytu -jest prawidłowe.W dniu 09.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-71/08-2/HS
  Czy przy ustalaniu wielkości wykorzystanej pomocy publicznej, zgodnie z przepisem § 4 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.), Spółka ma prawo do uwzględnienia strat z działalności objętej otrzymanym zezwoleniem?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-36/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 08.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu za 2007 r. zwróconej kwoty przyznanej w 2006 r. tytułem odprawy i ekwiwalentu za urlop -jest nieprawidłoweW dniu 08.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-77/08-4/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków na zakup wkłuć do pomp insulinowych -jest prawidłowe.W dniu 21.01.2008 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z ...
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-60/08-2/MM
  Czy możliwe jest rozliczenie strat powstałych w związku z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, prowadzoną na podstawie zezwolenia, poniesionych po uzyskaniu zezwolenia, z dochodem wygenerowanym na działalności strefowej? W przypadku potwierdzenia takiej możliwości - czy przy ustalaniu dochodu zwolnionego Spółka powinna w pierwszej kolejności odliczyć dopuszczalną część straty poniesionej na działalności zwolnionej w latach wcześniejszych i tak ustalony dochód (po odliczeniu straty) powinien podlegać zwolnieniu z opodatkowania?
 451. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 230/07
  1. Nie sposób stawiać organom podatkowym zarzut naruszenia przepisów regulujących postępowanie wyjaśniające w sytuacji braku dostatecznie aktywnego działania samej strony (jej pełnomocnika) i troski o ochronę własnych interesów, albowiem to podmiot, który wyprowadza z pewnego twierdzenia korzyści prawne, powinien wykazać ich zasadność, przedkładając np. stosowne dowody dla udokumentowania jakiegoś faktu. 2. Różnice kursowe jako wielkość wpływająca na wysokość kosztów uzyskania przychodów, mogą być ustalone dopiero z chwilą faktycznego poniesienia kosztu w walutach obcych. W sytuacji gdy koszt jeszcze nie został poniesiony, wyliczanie dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania różnic kursowych jest bezprzedmiotowe.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-18/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2008 r. (data wpływu 7.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie utraty uprawnienia do ulgi odsetkowej w związku z wynajęciem mieszkania -jest prawidłowe.W dniu 7.01.2008 r. został złożony, ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-57/08-2/HS
  1) Czy możliwe jest rozliczenie strat powstałych w związku z działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, prowadzoną na podstawie zezwolenia, poniesionych po uzyskaniu zezwolenia, z dochodem wygenerowanym na działalności strefowej?2) W przypadku potwierdzenia takiej możliwości - czy przy ustalaniu dochodu zwolnionego Spółka powinna w pierwszej kolejności odliczyć dopuszczalną część straty poniesionej na działalności zwolnionej w latach wcześniejszych i tak ustalony dochód(po odliczeniu straty) powinien podlegać opodatkowaniu?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-393/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest:
  - w części dotyczącej zwolnienia ...
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-360/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 03 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest prawidłowe.W dniu 03 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-693/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego oraz w zakresie prawa do tzw. "ulgi odsetkowej" oraz dotyczącej przepisó ...
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-450/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 28 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlanego przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest niep ...
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-459/07-4/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23.11.2007 r. (data wpływu 28.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej - jest:-prawidłowe- w części ustalenia: osoby uprawnionej do dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach u ...
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/11/15/2007
  Czy można odliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego od osoby, która nie wybudowała tego budynku w ramach wykonywania działalności gospodarczej?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-268/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 22.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odliczeń od dochodu- jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-269/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 22.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie utraty prawa do zwolnienia przedmiotowego- jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-270/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 22.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenie podstawy opodatkowania- jest nieprawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-705/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie utraty prawa do zwolnienia z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-413/07/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 21 listopada 2007r.) uzupełnionym w dniu 19 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu udokumentowania przekazanej na cele kultu religijnego darowizny pieniężnej -jest prawidłowe.W dni ...
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-298/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu darowizn przekazanych przez osoby prawne na budowę kościoła -jest prawidłowe.W dniu 20 listopa ...
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-237/07-2/HS
  1. Czy odpisy amortyzacyjne od środka trwałego stanowić będą w pełnej wysokości koszt podatkowy?2. Czy w zakresie prawa do zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych zastosowanie znajdzie przepis o tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" wskazany w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-234/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05 listopada 2007 r. (data wpływu 13.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie darowizny pieniężnej przekazanej fundacji -jest nieprawidłowe.W dniu 13.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-505/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 9 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego -jest nieprawidłowe .W dniu 9 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-227/07-2/HS
  Czy strata z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia (tzw. strata na działalności zwolnionej) poniesiona przez Spółkę w roku podatkowym zakończonym 31 marca 2007 r. będzie mogła zostać odliczona od dochodów podlegających zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jakie Spółka oczekuje uzyskać w przyszłych okresach podatkowych, a zatem czy ww. strata będzie mogła zostać uwzględniona w kalkulacji pomocy publicznej podlegającej wykorzystaniu przez Spółkę w przyszłych okresach podatkowych?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-209/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 02 listopada 2007 r. ( data wpływu 09.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego otrzymanej darowizny -jest nieprawidłowe.W dniu 09.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-354/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. D. przedstawione we wniosku z dnia 06 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 08 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną związanych z:
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-324/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007 r. (data wpływu 02.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od podatku wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w ramach tzw. ulgi o ...
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-352/07-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5.11.2007 r. (data wpływu 8.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatku na zakup leków- jest nieprawidłowe.W dniu 8.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-244/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 02.10.2007 r. (data wpływu 04.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków na zakup wkłuć do pomp insulinowych -jest prawidłowe.W dniu 04.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-285/07-3/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu 3 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie nabytych na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gmin ...
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-141/07-4/ES
  Odliczenie od dochodu - darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz prawnej osoby kościelnej.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-131/07-5/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03.09.2007 r. (data wpływu 06.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 06 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-129/07/MCZ
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 6 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną -jest prawidłowe.W dniu 6 września 20 ...
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-249/07-2/JB
  Czy dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce może być pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne wpłacane do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-148/07-3/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia --.--.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczania na początku każdego roku podstawy opodatkowania i należnego podatku za poprzedni rok podatkowy -jest nieprawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-94/07/MCZ
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 23 sierpnia 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 15 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:1) możliwości odliczenia od dochodu wydatków:Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-41/07-3/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 r. (data wpływu 2 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia dochodu o straty, które wystąpiły w latach, kiedy Spółka działała w specjalnej strefie ekonomicznej do dnia cofnięcia zezwolenia -jest prawidłowe.W dniu 2 sierpnia ...
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-29/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki E. S., przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 30 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczania i wykazywania w PIT-11 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oddelegowanych do pracy za granicę -jest prawidłowe.W dniu ...
 483. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPB-2.35-415003-31/07
  Czy przeniesienie kredytu do innego banku będzie miało wpływ na nabyte już prawo do ulgi odsetkowej?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-21/07/RS
  Czy podmiot gospodarczy przekazując darowiznę na rzecz Wyższej Uczelni niepublicznej na realizację jej celów statutowych może odliczyć tę darowiznę od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-122/07-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.08.2007 r. (data wpływu 3.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne -jest nieprawidłowe.W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/121/2007
  Proszę o rozstrzygnięcie w przedmiotowym stanie faktycznym, wątpliwości dotyczących momentu odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek na ubezpieczenie społeczne.
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-93/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 r. (data wpływu 8 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej usta ...
 488. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Bk 412/07
  Aby możliwe było rozliczenie strat z lat poprzednich, koniecznym jest uzyskanie w kolejnych latach dochodu w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ust. o pod. doch. od osób prawnych. Zwiększenie podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 6a w/w ustawy (w brzmieniu obow. do 1.01.1999 r.) nie stanowi ani przychodu podatnika ani kosztu jego uzyskania, w związku z powyższym nie ma wpływu na wysokość dochodu, od którego podatnik miałby możliwość odliczania ewentualnych strat z lat poprzednich.
 489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/415-89/125a/86/07/BB
  Składki zapłacone do ZUS w maju 2007r., a dotyczące okresu 12/2005-03/2007.
 490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-42/07
  Czy wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie domu jednorodzinnego podlegają odliczeniu stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-30/07
  Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej polegającej na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych w związku z wykorzytywaniem samochodu osobowego dla potrzeb dowozu żony na chemioterapię w sytuacji, kiedy jedynie małżonek figuruje w dowodzie rejestracyjnym?
 492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-3/2007
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 02.07.2007r. uzupełnionego 18.07.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.Wnioskiem z dnia 25.06.2007 r. (data wpływu do tut. organu 02.07.2007 r.) uzupełnionym dnia 18.07.2007 r. Jednostka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia straty z działalności gospodar ...
 493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-109/I/07/BG
  W jaki sposób należy ustalić wysokość kwoty odsetek przypadających do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym w sytuacji, gdy wysokość kredytu zaciągniętego na potrzeby mieszkaniowe przewyższa kwotę 189.000 zł?
 494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-5/MG/07
  Czy Jednostka może dokonać odliczenia darowizny w postaci usługi remontowej tj. remontu pieca centralnego ogrzewania o wartości brutto 6.514,60 zł przekazanego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr ............, od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2006r.?
 495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-29/07
  Czy korzystanie z "multipakietu tp" mieści się w pojęciu "użytkowania sieci internet", a tym samym, czy poniesione z tego tytułu wydatki (opłata ryczałtowa i opłata za wykonane rozmowy telefonii internetowej) stanowią podlegają odliczeniu od dochodu?
 496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423//23-A/07
  - Czy do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można zakwalifikować odsetki za zwłokę uiszczane przez mieszkańców, odsetki od lokat bankowych, dochody z wynajmu lokali użytkowych oraz dochody z eksploatacji garaży przez mieszkańców ?- Czy do kosztów uzyskania przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można zakwalifikować koszty prowadzenia windykacji należności, których źródłem są czynsze mieszkalne oraz opłaty za eksploatację lokali mieszkalnych ?
 497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/23-B/07
  Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolna od podatku dochodowego jest otrzymana na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych refundacja uzasadnionych kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków ?
 498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423//23-A/07
  - Czy do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można zakwalifikować odsetki za zwłokę uiszczane przez mieszkańców, odsetki od lokat bankowych, dochody z wynajmu lokali użytkowych oraz dochody z eksploatacji garaży przez mieszkańców ?- Czy do kosztów uzyskania przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można zakwalifikować koszty prowadzenia windykacji należności, których źródłem są czynsze mieszkalne oraz opłaty za eksploatację lokali mieszkalnych ?
 499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/24/07
  - Czy dochód uzyskiwany przez Spółkę z działalności produkcyjnej, w czasie gdy maszyny będą czasowo umieszczone w lokalizacji nieobjętej SSE, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?- Czy z racji prowadzenia działalności produkcyjnej poza terenem SSE Spółka powinna organizacyjnie wydzielić oddział pozastrefowy, dla którego prowadzone powinny być oddzielne księgi rachunkowe ? Jeżeli tak, czy należy dokonać rejestracji oddziału lub czy wystarczy samo wyodrębnienie poprzez prowadzenie oddzielnych ksiąg rachunkowych ?
 500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-12/07
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych może korzystać z tzw. "ulgi odsetkowej i odliczać od podstawy obliczenia podatku odsetki od kredytu wpłacane do banku w 2006 roku oraz złożyć korektę zeznania podatkowego za 2006 roku?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-10/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2007r. (data wpływu 16.07.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprostowania sprawozdania finansowego i żądania zwrotu nadpłaconego i nienależnego świadczenia -jest prawidłowe.W dniu 16.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-104422/III/2007
  czy możemy skorzystać z ulgi odsetkowej z tytułu ponoszonych kosztów na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na dokończenie budowy w przypadku, kiedy inwestycja nie została zakończona i nie nastąpiło zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, zwiazanych z zakończeniem budowy budynku mieszkalnego?
 503. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/42181-0002/07/AB
  W jakiej wysokości może odliczyć stratę podatkową zeznaną w CIT-8 za 2004 r. : czy w wysokości wykazanej w pozycji 35 części D , czy też stratę powiększoną o dochody wolne, wykazaną w pozycji 44 części E zeznania ?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-4/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2007r. (data wpływu 12.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych od dochodu uzyskanego z pracy najemnej wykonywanej za granicą- jest prawidłowe.W dniu 12.07.2007r. został złożony ww. wnios ...
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-36/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01.08.2007r. (data wpływu 03.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na zakup samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej- jest nieprawidłowe.W dniu 03.08.2007r. został złożony ww. wniosek ...
 506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415-26/07
  Czy nastąpi utrata prawa do ulgi odsetkowej w sytuacji posiadania domu nabytego w drodze darowizny, zamieszkania w nowym mieszkaniu kredytowanym dopiero w chwili nabycia prawa do tego mieszkania, a w przyszłości wynajmowania tego mieszkania osobom trzecim?
 507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-35/07
  Czy dwie osoby nie pozostające w związku małżeńskim mogą, każda z nich oddzielnie, skorzystać z odliczenia poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup jednego lokalu mieszkalnego?
 508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-30/07/BK
  Czy podatnik będąc osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup specjalistycznej bielizny oraz wydawnictw o chorobie i sposobach leczenia ?
 509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/415-7/07/DD
  Dotyczy odliczeń od dochodów w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne.
 510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD/415-40/07
  Czy Podatniczka ma prawo skorzystać z ulgi na internet w sytuacji, gdy na fakturze widnieje nazwisko Podatniczki i jej córki?
 511. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-38/07/L
  Kiedy powinno nastąpić zakończenie budowy w oparciu o przepisy prawa budowlanego, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi odsetkowej w myśl przepisów ustawy pdof?
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446/PDI/415-11/07/BK
  Jak można skorzystać z ulgi odsetkowej od zaciągniętego kredytu skoro związek małżeński został zawarty w dniu 02.12.2006 r. i za rok podatkowy nie rozliczała się wspólnie. Ponadto działka na której wybudowano budynek mieszkalny jest własnością strony, a wszystkie decyzje wystawione są tylko na stronę .Jednak kredyt zaciągneli wspólnie z ówczesnym narzeczonym obecnie mężem i przez pewien czas kredyt spłacany był przez narzeczonego, ponieważ podatniczka nie osiągała zadnych dochodów ?
 513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-75/07/JB
  Czy darowizna pieniężna na rzecz Klubu Sportowego, będącego stowarzyszeniem, którego celem jest upowszechnianie i popularyzacja sportu, stanowi darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a tym samym podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-27/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2007 r. (data wpływu 16 lipca 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wykonanie inwestycji budowy placów zabaw dla dz ...
 515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-16/07
  W maju 2006 r. Podatnik zawarł umowę kredytową z bankiem na kupno mieszkania, którego budowa rozpoczęła się w kwietniu 2006 r. Do podpisania aktu notarialnego (własności), który Podatnik spodziewa się podpisać we wrześniu 2007 r. będzie płacił wyłącznie odsetki od kredytu. Czy w takiej sytuacji Podatnik powinien wypełnić PIT-D w zeznaniu za rok 2006, wpisując zapłacone odsetki do odliczenia, czy też dopiero w kolejnym zeznaniu za rok 2007 wpisać odsetki zapłacone w latach 2006-2007 z uwagi na uzyskanie własności mieszkania dopiero w roku 2007?
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-32/07
  Czy podatnik ma prawo odliczyć koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy za 12 miesięcy/praca cały rok/ w sytuacji, gdy płatnik wykazał w PIT-11/8B za 11 miesięcy/zmiana terminu wypłaty/?
 517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-97/07
  Czy Podatniczce w stosunku do której orzeczono II grupę inwalidztwa, przysługuje odliczenie od dochodu z tytułu ulgi rehabilitacyjnej?
 518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-19/07
  Czy podatnik nabywa w latach 2007 r. - 2027 r. prawo do ulgi odsetkowej, w sytuacji przeniesienia na podatnika w roku 2006 pozwolenia na nadbudowę budynku mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem w części stanowiącej nadbudowę, przy planowanym zakończeniu inwestycji w 2027 roku i uzyskaniu w 2006 roku kredytu mieszkaniowego na realizację nadbudowy?
 519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-314/07/FW
  Czy wydatki poniesione na zakup monitora - telewizora dla niepełnosprawnego syna podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
 520. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0040/07
  Czy podatnik może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatek związany z zakupem gazowego pieca centralnego ogrzewania?
 521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-45/07/DC
  Czy brak potwierdzenia korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych pozbawia prawa do ulgi z tytułu dojazdu na rehabilitację własnym samochodem?
 522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-17/AG/07
  Dotyczy możliwości odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych na rehabilitację kuzynki.
 523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD II/415/1/76/07
  Czy Podatnik, który ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecka może odliczyć zakup roweru jako wydatki na cele rehabilitacyne?
 524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-89/07
  Czy Podatnik ma prawo do odliczenia od dochodu, w ramach ulgi odsetkowej, 1/3 wysokości spłaconych odsetek od kredytu, jeżeli kredyt udzielono trzem osobom?
 525. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-60/07/BCz
  Czy można odliczyć od podstawy opodatkowania za 2006r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesionych na zakup roweru?
 526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-20/07
  Czy wydatki poniesione na spłątę odsetek od udzielonego kredytu hipotecznego, w części przypadającej na kwotę kredytu przeznaczonego na dokończenie budowy domu mieszkalnego podlegają odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2006r. ?
 527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DF-II/406-4/2007
  Czy podatnik może skorzystać z ulgi odsetkowej, jezeli kredyt przeznaczony został na dokończenie budowy domu jednorodzinnego?
 528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-81093/VII/2007
  czy wydatki związane z zakupem aparatu słuchowego oraz baterii do tego aparatu mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-84/I/07/BC
  Czy podatnikowi będzie przysługiwała ulga odsetkowa w sytuacji gdy zaciągnie następny kredyt na spłatę aktualnego kredytu z uwagi na korzystniejsze warunki kredytowe?
 530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-28/07
  Jakie wymogi muszą byś spełnione aby odsetki od kredytu zaciągniętego na rozbudowę nieruchomości, która jest własnością rodziców, można było odliczyć od dochodu?
 531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/71/2007/PD II/415-8/07
  Czy podatnik może skorzystać z "ulgi odsetkowej" z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od całego kredytu po zakończeniu budowy domu mieszkalnego ?
 532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-23/07
  Czy przysługuje skorzystanie z ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet w telefonie komórkowym?
 533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415/4111-68/07/BS
  Czy mogę odliczyć wydatki na działalność klubu sportowego w którym mój syn trenuje piłkę nożną?
 534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-IV/415-4/07
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej moge odliczyć od uzyskanego dochodu w roku?
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/423-2/KD/07
  W jakiej wysokości można odliczyć stratę podatkową, czy w wysokości wykazanej w części D zeznania CIT-8, tj. przed odjęciem dochodów wolnych od podatku, czy stratę powiększoną o dochody wolne, wykazane w części E zeznania CIT-8 ?
 536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-81/07
  Czy w zeznaniu podatkowym za 2006r. (bądź w roku następnym) można odliczyć od dochodu wydatki na spłatę odsetek od kredytu na budowę budynku mieszkalnego oraz w jakiej wysokości? Czy odliczeniu podlega wydatek na spłatę odsetek od kredytu na zakup działki budowlanej?
 537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-57/2007
  Możliwość odliczenia wydatków poniesionych na odpłatne wizyty u lekarzy specjalistów jako wydatków na cele rehabilitacyjne
 538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-59/2007
  Możliwość odliczenia przez osobę niepełnosprawną poniesionych wydatków na zakup leków, kul, laski oraz zabiegi rehabilitacyjne nie posiadając dokumentów potwierdzających ich poniesienie
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-86/07
  Czy przysługuje odliczenie z tyt. spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego po podpisaniu aktu notarialnego na zrefinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego
 540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-30-07
  Czy w przypadku podpisania umowy kredytowej w 2006 roku i pierwszej transzy kredytu przelanej na konto dewelopera w drugim kwartale 2007 roku umożliwiają nabycie prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej?
 541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-17/07
  Czy w rozliczeniu rocznym 2006 można skorzystać z ulgi odsetkowej jeśli akt notarialny o ustanowieniu odrębnej własności lokalu zostanie podpisany dopiero w 2007r. i czy przysługuj odliczenie całości zapłaconych odsetek czy w1/3?
 542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-24/07
  Czy zakup sprzętu do masażu kręgosłupa mogę odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-57/07/RL/01
  Podatnik zwraca się z prośbą o pełną wykładnię prawną uzasadniającą zakwestionowanie zaliczenia powyższych składek jako odliczenie od dochodu.
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-12/AG/07
  Dotyczy możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek od części kredytu przeznaczonego na remont i prace wykończeniowe budynku niemieszkalnego.
 545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-48/07/AS
  Czy prawidłowe jest pomniejszenie dochodu o składki na ubezpieczenie społeczne oraz odliczenie od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 546. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0025/07
  Czy małżonkowie używając samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność małżonków, do przewozu niepełnosprawnego syna na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne posiadają jeden czy dwa limity odliczenia?
 547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-21/07/MM
  W kwietniu 2006r. zakupiliśmy dom w stanie surowym otwartym. Przeniesienie pozwolenia na budowę nastąpiło w czerwcu 2006r. W sierpniu 2006r. została zawarta umowa o kredyt mieszkaniowy z PKO BP z przeznaczeniem sfinansowania kosztów dokończenia budowy domu. W maju 2007r. zamierzamy wystąpić o pozwolenie na użytkowanie budynku i po dopełnieniu formalności zamieszkać . Czy zapłacone w 2006r. odsetki od kredytu należało odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2006r.?
 548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-1/415-18/07
  W jakiej wysokości można odliczyć od dochodu odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe, w sytuacji gdy nie jest znana wartość udziału w gruncie oraz gdy część kredytu wykorzystano na zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym?
 549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-14/AG/07
  Dotyczy możliwości odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci internet.
 550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/7/07/ES
  Czy możemy z mężem skorzystać z ulgi odsetkowej, w przypadku zaciągnięcia kredytu budowlanego z przeznaczeniem na dokończenie budowy budynku mieszkalnego?
 551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07
  Dotyczy odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną, w zakresie używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
 552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415-12/07/AK
  Czy podatnik będący osobą niepełnosprawną może w rozliczeniu za 2006r odliczyć od dochodu koszt pobytu swojej córki na turnusie rehabilitacyjnym?
 553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-16/07
  Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może w ramach ulg rehabilitacyjnych odliczyć wydatki na zakup baterii do aparatów słuchowych?
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/415-13/07
  Jestem zaliczony do osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 05-R (schorzenie kręgosłupa). Czy w związku z tym mam możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na: - zakup lampy na światło spolaryzowane ( Bioptron ) - zakup przyrządu do masażu ( hand massager ) - odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i na leczeniu w zakładzie uzdrowiskowym wraz z kosztami dojazdu autobusami.
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.1/423/4/07
  1.Czy do zasobów mieszkaniowych zalicza się wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne /w tym wbudowane i wolno stojące lokale handlowo - usługowe i garaże/, jak też związane z nimi grunty znajdujące się w ewidencji księgowej spółdzielni i mające odzwierciedlenie w funduszu wkładów mieszkaniowych i wkładów budowlanych? 2.Czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni, należy naliczać od wszystkich budynków i lokali? 3.Czy przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu, od lokat i rachunku bankowego oraz odsetki od wykonawcy za zwłokę w wykonaniu przedmiotowej umowy są przedmiotem opodatkowania?
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415-13/07
  Prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlano - hipotecznego na cele budowlane.
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/11/14/2007
  Czy możliwe jest skorzystanie z ulgi odsetkowej przez Podatniczkę w przypadku, gdy akt notarialny sporządzony jest na jej Syna?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-21/07
  Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej poniesionych wydatków w 2006 r. na budowę budynku mieszkalnego, w związku z kontynuacją rozpoczętej w 1996 r. inwestycji budowlanej?
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-22/07A
  Pytanie brzmi, czy przedłożone dokumenty takie jak orzeczenie o niepełnosprawności, decyzja o przyznaniu renty socjalnej, zaświadczenie lekarski o stałym ciągłym leczeniu od 2003 roku, dowód rejestracyjny samochodu osobowego, dowód opłaty OC, dowód opłaty za przegląd techniczny w danym roku, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania ze sprzętu ortopedycznego stanowią podstawę w pełni uprawiającą do skorzystania z ulgi na rehabilitacje w kwocie 2.280,00 zł. za 2006 rok i lata następne.
 560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-24-07
  Czy przysługuje prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego w październiku 2003 roku za zakup od Spółdzielni Mieszkaniowej lokalu, który znajduje się w bloku mieszkalnym, celem jego adaptacji na lokal mieszkalny?
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-5/415-010/07
  Czy mam prawo do zwiększenia o 19% podatku odliczeń od dochodu z tytułu dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń emerytalnych
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 14 / 55a/15 / 07 / KSz
  dotyczy możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku z tytułu zabiegu operacyjnego
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/112/Z/K/07
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu przekazanej rzeczy /lekarstwo/ w formie darowizny na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej ?
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-74/07
  Czy podatnikowi przysługuje w zeznaniu za 2006 rok odliczenie z tytułu spłaty odsetek od kredytu w przypadku, gdy inwestor zgłosił zawiadomienie o zakończeniu inwestycji 27.12.2006 r., a organ właściwy stwierdził, przyjęcie obiektu do użytkowania, zawiadomienia z dnia 19.01.2007 r.?
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-55/07/RL
  Czy Podatniczka może odliczyć poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne dla swojej mamy od podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych? Jako " osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika" czy z uprawnienia przewidzianego przedmiotowym przepisem może skorzystać podatnik, którego osoba niepełnosprawna jest rodzicem i z którym pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, w sytuacji, gdy jednocześnie osoba niepełnosprawna rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych ze swoim małżonkiem i niezależnie od wydatków poniesionych przez podatnika, na którego utrzymaniu pozostaje również poniosła osobiście jako podatnik - osoba niepełnosprawna wydatki na cele rehabilitacyjne.
 566. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 140/07
  Zarówno na etapie postępowania wywołanego wniesieniem zażalenia, jak i na etapie kontroli sądowej wydanego w wyniku tego postępowania rozstrzygnięcia, kontroli podlega prawidłowość wyjaśnienia treści przepisów w odniesieniu do zadanego pytania. Nie jest więc możliwe po rozpoznaniu wniosku o interpretację przez organ pierwszej instancji dalsze jego uzupełnienie, bądź doprecyzowanie. Aby skorzystać z odliczenia od dochodu na podstawie art. 26 ust 1 pkt 6 u.p d f. zakupiony sprzęt, urządzenia czy narzędzia techniczne powinny cechować ich indywidualne przeznaczenie i niezbędność w rehabilitacji oraz ułatwienie wyłącznie osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności życiowych.
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415/05/07
  Czy w przypadku zaciągniętego kredytu na zakup lokalu mieszkalnego oraz jego wykończenie, właściwe będzie odliczenie od dochodu wydatków na spłatę odsetek, jedynie w tej częsci, która dotyczy zakupu mieszkania?
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-415/17/2007
  Czy odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny przekazane na rzecz wszystkich osób fizycznych, czy też może tylko na rzecz osób fizycznych prowadzących działaność gospodarczą?
 569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/6/2007
  dotyczy możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415-36/07
  Czy odsetki zapłacone od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona w 2001 roku (data otrzymania pozwolenia na użytkowanie) podlega odliczeniu od dochodu?
 571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-III-415/10/07
  Czy dziadkowie, nie mający prawa do opieki nad niepełnosprawnym wnukiem, mają prawo do odliczenia od swojego dochodu wydatek na zakup pompy insulinowej, w części niesfinansowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie?
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/415-5/07
  dotyczy możliwości odliczenia od dochodu za 2006 r. składek na ubezpieczenie społeczne uiszczonych w 2006 r. za okresy wcześniejsze i od podatku za 2006 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-218/07/FW
  Czy w ramach ulgi na spłatę odsetek od kredytu można odliczyć wydatki na budowę budynku mieszkalnego w przypadku, gdy budynek nie został zgłoszony do użytkowania, a prace budowlane zostały zakończone w ciągu trzech lat od wydania pozwolenia na budowę oraz dwóch lat od uzyskania kredytu hipotecznego?
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/07
  dotyczy prawa skorzystania z odliczenia od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii, w związku z zakupem przez Panią drukarki wielkoformatowej Ploter Roland SP 540 V.
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDF/415-26/07
  Czy można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na zakup leków?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.PD-2/415/9/360/2007
  1. Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego Podatnik przedstawia pytanie: a. czy w sytuacji podpisania umowy kredytowej z bankiem na zakup lokalu mieszkalnego w 2006 r., a następnie w roku 2007 r. podpisania umowy notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności i sprzedaży lokalu będzie mógł odliczyć odsetki zapłacone w 2006 i 2007 r. w zeznaniu podatkowym za rok 2007 ?
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-56/07
  Czy podatnicy mogą odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek poniesiony na zakup łóżka rehabilitacyjnego do masażu?
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/07
  Czy z tytułu wydatków ponoszonych na "osobistego asystenta" niepełnosprawnej nieletniej córki, matka może skorzystać z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej do wysokości 2.280 zł w 2007 roku?
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  Czy odliczenie od dochodu w rocznym zenaniu podatkowym odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w banku ......... przeznaczonego na remont i modernizację budynku mieszkalnego nabytego po 1/2 części poprzez spadek/darowiznę jest prawidłowe?
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DL/D/143/07/224/BŁ
  Czy można kontynuować odliczanie odsetek od kredytu zaciągniętego, w celu refinansowania wcześniej zaciągniętego kredytu w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb / IB / 415 - 10 / 13/34a / 07 / KSz
  dotyczy tzw. ulgi odsetkowej, tj. czy termin zakończenia inwestycji odnosi się do zakończenia robót i zgłoszenia gotowości obiektu do użytkowania?, czy też może należy go rozumieć jako datę złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy?; czy w przypadku, gdy roboty budowlane zostały zakończone we wrześniu 2006 roku (co potwierdza wpis w dzienniku budowy) i jest to jednocześnie data zgłoszenia gotowości obiektu do użytkowania, można stosować ulgę odsetkową?
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-25/07
  Czy można odliczyć w zeznaniu rocznym od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne i od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone do ZUS od dochodów uzyskanych w Niemczech?
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII-415/10-1/25/07
  Czy od dochodu można odliczyć wpłaty dokonywane tytułem "adopcji na odległość"?
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/07
  Czy w związku z otrzymaniem zwrotu wkładu mieszkaniowego ze spółdzielni mieszkaniowej z uwagi na rezygnację z mieszkania lokatorskiego w 2006 r. należy kwotę zwróconego wkładu opodatkować poprzez doliczenie do dochodu w sytuacji, kiedy wcześniej dokonywane były odliczenia od dochodu wniesionego wkładu w zeznaniach rocznych w latach 1999-2001?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/2/07/MK
  Odliczenie wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na przebudowę budynku mieszkalnego.
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-39/I/07/BG
  Czy w związku z zakupem w kredycie lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia od podatku kwoty spłacocych odsetek od zaciągniętego kredytu?
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415-38/07
  Czy można odliczyć od dochodu odsetki od kredytu wykorzystywanego na zakup mieszkania wraz z udziałem w gruncie, w sytuacji gdy została wyszczególniona wartość udziału w gruncie?
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-4/07
  Dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2006r. wydatków poniesionych na zakup pościeli rehabilitacyjno-leczniczej, opasek uciskowych na stawy kończyn i gorsetu Jevetta.
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-11/07
  W jaki sposób ustalić wysokość podlegających odliczeniu od dochodu odsetek od kredytu, jeżeli kredyt jest wyższy niż limit (189000 zł)?
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-17-374/07/ZDB
  Czy odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne syna jako osoby współpracującej stanowią koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa, natomiast na ubezpieczenie zdrowotne syna, podlegają odliczeniu od rocznego podatku wyliczonego od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej przedsiębiorcy na druku PIT 36L ?
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-2-3/07/MDK
  1) Czy w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku 2006, istnieje możliwość złożenia przez drugiego z małżonków wniosku o łączne opodatkowanie dochodów uzyskanych w tym roku podatkowym? 2) Czy w przypadku śmierci, w trakcie roku podatkowego, małżonka ponoszącego do dnia śmierci wydatki z tytułu zakupu leków oraz używania samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (ulga rehabilitacyjna), drugiemu z małżonków rozliczającemu się za tenże rok podatkowy w trybie art.6a ust.1 pkt 1, ust.2, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje prawo do odliczenia tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej w pełniej wysokości tj. z pominięciem innych spadkobierców?
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/3/07
  Czy można odliczyć w zeznaniu rocznym jako wydatki rehabilitacyjne dojazd na zabiegi rehabilitacyjne dla obojga małżonków?
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-8/07
  Czy leki zakupione za granicą można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-14/07
  Czy wydatek związany z zakupem pompy insulinowej dla niepełnoletniej córki, która ma orzeczenie o niepełnosprawności można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-6/07
  Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na zapewnienie sobie we własnym zakresie zakwaterowania i wyżywienia w związku z uzyskanym skierowaniem z NFZ na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym można odliczyć od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne ?
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-6A/07
  Czy wydatki stanowiące koszt przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i koszt leczenia uzdrowiskowego, poniesione przez osobę niepełnosprawną można odliczyć od dochodu w ramach wydatków poniesionych na rehabilitację ?
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-152/07/FW
  Czy wykup korytarza stanowiącego część klatki schodowej i zwiększającego powierzchnię użytkową mieszkania oraz odliczenie 19% kwoty od podatku w ramach tzw.,,dużej ulgi budowlanej" może stanowić przeszkodę w skorzystaniu z ulgi odsetkowej?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-15/07
  Czy wydatki poniesione na spłątę odsetek od kredytu mieszkaniowego można odliczyć w pełnej wysokości, czy tylko w 2/3 kwoty spłąconych odsetek ?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-10/07/WŁ
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki rehabilitacyjne poniesione na zakup laptopa?
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/415-4/2007
  Czy podatnik może w zeznaniu za 2006 r. odliczyć od przychodu poniesione w tym roku wydatki na budowę domu zgodnie z posiadanymi rachunkami ?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-08/03/07
  Czy poniesione wydatki związane z likwidacją barier architektonicznych podlegają odliczeniu od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne ?
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-51/07/RC
  Czy w rozliczeniu podatkowym za 2006 rok oraz lata następne Podatniczka ma prawo do odliczenia w trybie art.26b ust.1, ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym, faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetak od kredytu udzielonego jej na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z zakupem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz garażem?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 9 / 27a/12 / 07 / KSz
  dotyczy mozliwości skorzystania z ulgi odsetkowej w sytuacji poniesienia przez podatnika wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na zakup od dewelopera domu w budowie
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-2/07
  Czy spadkobiercy kontynuującemu działalność gospodarczą spadkodawcy, przysługuje prawo do odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych wykazanych w zeznaniach podatkowych w latach ubiegłych przez spadkodawcę, z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ?
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1C/415-44/06
  Czy postnik może skorzystać z ulgi na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy nadbudowę budynku mieszkalnego rozpoczął w 2004 r.?
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1C/415-45/06
  Czy podatnik może skorzystać z ulgi na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy nadbudowę budynku mieszkalnego rozpoczął w 2004 r.?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/27/07
  Czy osobie niepełnosprawnej posuadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności narządu ruchu, wymagającej zabiegów rehabilitacyjnych związanych z podłączeniem do węzła sanitarnego np. hydroterapii, przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów podłączebnia budynku mieszkalnego do przyłącza kanalizacyjnego, w tym kosztów dokumentacji, materiałów i robocizny ?
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/PIA/07
  Czy można odliczać odsetki od zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego do przebudowy?
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-44/06
  Czy Podatniczka nabywa prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej określonej w art. 26 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo, że uruchomienie kredytu nastąpi dopiero w styczniu 2007 r.?
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-11/07
  Jak zakwalifikować środki przekazywane jako darowizny dla domów dziecka prowadzonych przez podmioty publiczne i niepubliczne, to znaczy, czy zaliczać jedo kosztów uzyskania przychodu, czy teżdo darowiznpodlegających odliczeniu od dochodu.
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-168/EK/06
  Czy wydatki związane z zakupem podwyższonych szafek w kuchni wraz z montażem można odliczyć w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne ?
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-2/07
  Czy przysługuje ulga odsetkowa w przypadku gdy podatnik wraz z żoną nabył nieruchomość objętą pozwoleniem na budowę wydanym 23.06.2000 r. na dotychczasowego inwestora i przeniesionym na aktualnego właściciela 29.04.2004 r.?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII.415/8/18/07
  Czy przekazana darowizna na rzecz Wojskowego Koła Lowieckiego może zostać odliczona od podstawy opodatkowania podatkiem dochdowym od osób fizycznych?
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415-6/07
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu wydatku na zakup w dniu 17.03.2006r. leków dla chorej córki, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności przyznane zostało od dnia 31.03.2006 r.?
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-5/07
  Czy podatnik w roku 2006 może odliczyć od dochodów kwoty wynikające z faktur vat wystawionych za korzystanie z usług internetu poprzez modemy komórkowe?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/24/Z/K/07
  Czy można odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne opłacane dobrowolnie przez podatnika po ustaniu zatrudnienia aż do czasu nowego zatrudnienia jako kontynuacja ?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07/R3
  Czy można odliczyć od podstawy obliczenia podatku poniesione wydatki na spłatę odsetek od kredytu w przypadku przeniesienia przez rodziców uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego i korzystania przez rodziców z ulgi mieszkaniowej z tyt. oszczędzania w kasie mieszkaniowej?
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-150-IV/06
  - dotyczy: 1. nabycia prawa do ulgi odsetkowej, 2. możliwości odliczenia odsetki od ustawowo określonej kwoty kredytu 189.000 zł, 3. możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli okres spłaty kredytu wynosi 30 lat, 4. konieczności określenia wartości gruntu, gdy kwota kredytu stanowi 76% wartości rynkowej nieruchomości określonej przez bank?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/1/17/1/2006
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnikowi przysługuje prawo skorzystania z ulgi podatkowej polegającej na odliczeniu odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania na rynku pierwotnym.
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/11/07
  Czy mogę w zeznaniu składanym wspólnie z żoną, która jest na moim utrzymaniu odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione z tytułu używania samochodu osobowego na dojazd na rehabilitację w wysokości 2.280,00 zł za siebie i 2.280,00 zł za żonę, obydwoje posiadamy II grupę inwalidzką.
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-2/07
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej na zakup mieszkania?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-45/06
  dotyczy kwestii nabycia prawa do ulgi odsetkowej mimo braku pozwolenia na budowę.
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/452-98/1/06
  We wniosku strona pyta czy płacąc podatek od przychodów z działalności gospodarczej może odliczyć koszty składek na ubezpieczenie społeczne.
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-1/07
  - dotyczy możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu.
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-58/06
  Czy można skozystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z przeznaczeniem kwoty otrzymanej od fundacji na cele rehabilitacyjne?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-40/06/3/RSD
  Czy podatnikowi przysługuje ulga podatkowa (ulga na spłatę odsetek od kredytu) jeżeli zaciągnięty kredyt hipoteczny został przeznaczony na dokończenie budowy budynku mieszkalnego?
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/4111/415/2/2007
  Pytanie dotyczy odliczenia od dochodu odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/215/2006/PD II/415-76/06
  Czy podatnik może odliczyć od dochodu za 2006 r. poniesione wydatki na rehabilitację osoby, która ukończyła 18 lat w 2006 r., dla której podatnik wraz z żoną stanowi rodzinę zastępczą ?
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-59/06
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego za lata 2003-2006 można odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2006 ?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-90/06/AK
  Czy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi podatkowej dotyczącej odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) z tytułu zaciągniętego w 2006 roku kredytu bankowego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w sytuacji, gdy w 1997 roku Podatnik skorzystał z odliczeń mieszkaniowych, które do końca 2001 roku przewidywała ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VI/2/2007
  Jak rozliczyć zapłacone i następnie zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne?
 632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/415-0081/06/07
  1/ Czy odsetki płacone od kredytu będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2/ Czy aby móc kontynuować odliczenia z tytułu wydatków na spłatę odsetek w latach następnych, kredyt musi zostać uruchomiony do końca 2006r.? 3/ Od kiedy będzie można zacząć odliczać zapłacone odsetki od kredytu i czy odsetki zapłacone przed sporządzeniem aktu notarialnego o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, ale dotyczące danego roku podatkowego będą podlegały odliczeniu?
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-53/06
  Czy darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła przekraczająca limit określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać odliczona w pełnej wysokości? Jakie dane powinno zawierać sprawozdanie osoby obdarowanej?
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-92/06/R3
  Czy poniesione wydatki na zakup i utrzymanie pompy insulinowej mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 635. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-136/06/ICh
  czy opisane darowizny na rzecz Sp. z o. o. "N" mogą być odliczane od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Podatnika darowizny na rzecz "N", dokonywane przez niego za pośrednictwem przelewów bankowych, mogą być odliczane od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415-1/07/MJ
  Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Podatnika w skierowanym do Urzędu Skarbowego wniosku w miesiącu lipcu 2006r. przeszedł on operację stawu biodrowego. W związku z powyższym do chwili obecnej chodzi o kuli. Podatnik posiada rachunek dokumentujący koszt przebytej operacji. W przedmiotowym wniosku Podatnik pyta, czy z uwagi na obecną niepełnosprawność mógłby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym za 2006r., a wątpliwości Podatnika dotyczą możliwości odliczenia wydatku poniesionego na sfinansowanie przebytej operacji. Zdaniem Podatnika może on skorzystać z odliczenia tego wydatku w zeznaniu podatkowym za 2006r.
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-2/07
  Czy podatnik może skorzystać z ulgi odsetkowej na zakup mieszkania od developera, w części sfinansowany kredytem hipotecznym?
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/Nl/LF/II/4111-153/06/JS
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odliczyć wydatek na zakup aparatu słuchowego?
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-54-06
  Czy mając na utrzymaniu dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ze względu na wzroku - stopień znaczny (tzn. prawnie jest uznane za osobę niewidomą) można w ramach wydatków rehabilitacyjnych odliczyć od dochodu ponoszone wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego Państwa własność, a oddzielnie wydatki z tytułu opłacania przewodnika syna oraz z tytułu utrzymania psa?
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/164/2006
  Czy w związku z niżej opisanym stanem faktycznym mam prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego za rok 1999 i 2000 oraz uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-9/06/07/DC
  Czy podatnik może odliczyć od dochodu wydatki tytułem spłaty odsetek od kredytu?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-71-2/06
  Małżonkowie, miedzy którymi istnieje wspólność majątkowa zaciągnęli kredyt na budowę budynku mieszkalnego. Obecnie jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą korzystając z opodatkowania podatkiem dochodowym liniowym według stawki 19% i nie może skorzystać z odliczenia ulgi odsetkowej. Czy drugi małżonek rozliczający dochody na zasadach ogólnych ma prawo do odliczenia pełnej ulgi odsetkowej, a nie tylko jej połowy?
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-29/BJ/06
  Czy podatnik może złożyć za 2006 rok wspólne zeznanie podatkowe wraz z małżonką oraz odliczyć od swoich dochodów wydatki z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne niepełnosprawnego syna w kwocie 2.280 zł ?
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-104/06
  Czy istnieje możliwość rozłożenia do odliczenia od dochodu w latach następnych dokonanej w 2005 r. zwrotu kwoty niesłusznie pobranych świadczeń aby uzyskać pełen zwrot podatku?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/412-24/06
  Czy zakup urządzenia rehabilitacyjnego do światłoterapii może zostać w całości lub części odliczony od dochodu z uwagi na ukończenie przez podatnika 70 lat życia i stan zdrowia w sytuacji, gdy brak jest orzeczenia o niepełnosprawności?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-54/06
  - dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowegow ramach ulgi odsetkowej w 2008r.
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-47/06
  Czy zasiłek na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 82 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179 poz. 1750 ze zm.) jest dochodem zwolnionym z podatku w myśl prawa podatkowego?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-62/06/07
  Czy zakupioną lampę do światłoterapii BIO-V3002 mogę odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 649. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4150/37/06
  Czy małżonkowie mają obecnie prawo do dokonania odliczeń i korzystania z ulgi odsetkowej oraz czy w przypadku męża należy uznać, iż korzystał on z tzw. "dużej ulgi budowlanej."
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-51/06
  Czy kredyt udzielony to taki, co do którego została podpisana umowa, czy taki który został uruchomiony (wypłcono środki)?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-9/06
  Od jakiej kwoty można odliczyć ulgę odsetkową, jakie należy spełnić warunki, by ubiegać się o ulgę odsetkową oraz czy należy oddać w roku bieżącym część domu do użytkowania i czy dokonać odbioru technicznego domu?
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-123/2006
  Czy osoba niepełnosprawna ma prawo do odliczenia - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatków poniesionych na zakup komputera i monitora?
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-40/06D30
  Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatki związane z używaniem samochodu osobowego oraz wydatki poniesione na zakup leków, w przypadku, gdy podatnik posiada orzeczenie zaliczające go do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-406/8/06
  W jaki sposób ustalić wysokość podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi odsetkowej, odsetek od kredytów mieszkaniowych?
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/303/Z/K/06
  - W jakiej wysokości przysługuje mi prawo odliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu, jeżeli do marca 2006 r. z rachunku rodziców dokonywane były spłaty rat kredytu mieszkaniowego ?- Czy przysługuje mi prawo odliczenia odsetek, jeżeli od kwietnia 2006 jestem jedynym właścicielem rachunku, z którego są dokonywane spłaty kredytu ?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-6/06/DC
  Czy podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu za 2006r. ulgi odsetkowej oraz prawa do jej kontynuowania?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-40/06
  Jestem pensjonariuszem Domu Pomocy Społecznej. Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - jednostce państwowej, jak i za wszelkie świadczenia pensjonariusze ponoszą pełną odpłatność z otrzymywanej renty lub emerytury niekiedy w wysokości 100% tego świadczenia, a często nie starcza na opłatę otrzymywanych świadczeń. Czy Dom Pomocy Społecznej winien wystawić dla swoich pensjonariuszy rachunki za świadczenie usługi ( w ograniczeniu do usług zawartych w ustawie ) aby pensjonariusze mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Zapytanie dotyczy zakresu zawartego w ust. 7a w całości, ponieważ mimo wyjątku dla punktów 7, 8 i 14 niektóre urzędy żądają udokumentowania wydatków co rodzi innego rodzaju skutki, np. darowizny.
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-38/06/3/RSD
  Czy datą uzyskania pozwolenia na budowę w myśl art. 26b ust. 2 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dzień, w którym: - została wydana (sporządzona) decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę, - decyzja została dostarczona adresatowi - decyzja uprawomocniła się ?
 659. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-13/06
  - dotyczy odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek zapłaconych od kredytu mieszkaniowego, udzielonego na budowę budynku mieszkalnego
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-40/06
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego można odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2006r.?
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/291/06
  Czy podatnik, który w latach 2003-2004 korzystał z ulgi odsetkowej, złoży korekty zeznań podatkowych za te lata i dokona zwrotu kwot odliczonych od dochodu z w/w tytułu wraz z odsetkami, nabywa prawa do ulgi odsetkowej w związku ze spłatą następnego kredytu?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-44/06
  Czy podatnik nabędzie prawo do ulgi odsetkowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych gdy umowa kredytowa z bankiem zostanie przez niego podpisana przed 31.12.2006 roku ?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/17/06
  Dotyczy odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na rzecz klubów sportowych.
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-27/06
  Zapytanie dotyczy możliwości odliczenia od dochodu poniesionych wydatków na spłatę odsetek od nowego kredytu udzielonego w części na zrefinansowanie wcześniej zaciągniętego kredytu na budowę domu , w części zaś na dokończenie budowy .W dniu 05.08. 2003 roku zgodnie ze złożonym wnioskiem otrzymaliśmy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego .W dniu 31.10.2003 roku zawarliśmy z Bankiem Pekao S.A. umowę kredytu budowlano - hipotecznego DOM w wys.30.000,00 zł .Zgodnie z 2 powyższej umowy kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego .W dniu 12.07.2005 roku zawarliśmy z Bankiem PKO BP S.A. umowę kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny. Zgodnie z 2 tej umowy bank zobowiązał się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w kwocie 40.550,00 CHF na finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego oraz spłatę kredytu budowlano-hipotecznego DOM udzielonego przez Bank PeKaO SA I Oddział w xxx w dniu 31.10.2003 roku , z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.W dniu zawarcia umowy Bank PKO S.A.Oddział w xxx w oświadczeniu dokonał zapisu :"według stanu na dzień 12.07.2005 roku bank postawił do dyspozycji kredyt w kwocie 40.550 CHF , z czego:1)kwota przeznaczona na sfinansowanie kosztów budowy domu wynosi 75.414,90 zł ,2)kwota przeznaczona na spłatę kredytu budowlanego wynosi 28.585,10 zł ".Własne stanowisko w sprawie : należy nam się ulga podatkowa od nowo zaciągniętego kredytu , jako że w całości jest on przeznaczony na budowę domu .
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/MB/06
  Czy po spełnieniu warunków zawartych w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) będę mogła skorzystać z ulgi odsetkowej ?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/55/06
  Czy podpisując w grudniu 2006 r. umowę o kredyt na budowę budynku mieszkalnego Strona nabywa prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu?
 667. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0079/06
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na zakup bramy wjazdowej?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDb-415/15/06
  Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne, mając prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy można odliczyć od dochodu wydatki na dojazdy własnym samochodem na dializy do szpitala, do wysokości określonej w ustawie?
 669. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II/41171-0020/06
  Dotyczy kwestii możliwości odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne wpłaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PO/423/4/EK/2006
  Jakie wymogi powinien spełniać dokument potwierdzający innowacyjność technologii, uprawniający podatnika do skorzystania z odliczenia na podstawie art. 18b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/297/Z/K/06
  Na mocy wyroku sądu została przywrócona do pracy i podjeła zatrudnienie osoba, z którą wcześniej rozwiązano umowę o pracę. Osobie tej została wypłacona odprawa, która w chwili obecnej jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Czy istnieje mozliwosć korekty PIT-11 za 2005r. oraz PIT-4.
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-141/06/EK
  Czy ma Pan prawo do rozliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2006 kwoty 800,00zł. z tytułu opłacenia sztucznej soczewki ocznej, po usunięciu zaćmy z prawego oka, w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-29/06
  Czy wydatek poniesiony na zakup lampy leczniczej przez osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa uprawnia ją do odliczenia w/w wydatku od dochodu ?
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-59/VII/2006
  Czy jeżeli podpiszę umowę z bankiem na kredytowanie drugiej transzy kwoty zawartej w umowie z deweloperem jeszcze w 2006 r. (uruchomienie kredytu, a tym samym przekazanie środków finansowych z banku na konto dewelopera nastąpi w 2007r.) zachowam prawo do korzystania z tzw. ulgi odsetkowej, czyli możliwości pomniejszenia dochodu o odsetki od kredytu, a co za tym idzie - do dokonania stosownego rozliczenia zapłaconych odsetek po podpisaniu aktu notarialnego?
 675. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/4117-1-148/06
  - dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/95/06
  Czy w przypadku wspólnego rozliczania się współmałżonków istnieje możliwość odpisu poniesionych wydatków od dochodu i przez to pomniejszenie podstawy do opodatkowania w zeznaniu rocznym oraz czy dowód wpłaty KP jest wystarczającym dokumentem, na podstawie którego można dokonać przedmiotowych odpisów?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDP/423-233/P/296/06/MB/121375
  Czy w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo do rozliczenia niesłusznie potrąconego i przekazanego przez greckiego kontrahenta podatku?
 678. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/005-1021/06/GT
  Czy darowizna na rzecz Radia Maryja podlega odliczeniu od dochodu na postawie art. 26 ust. 1 pkt 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/253/Z/K/06
  Czy przysługiwać będzie ulga odsetkowa od zaciągniętego kredytu na cele mieszkaniowe, jeżeli umowa z firmą developerską jest z 2006r. a odbiór lokalu nastąpi w 2007r. ?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-707/06/FW
  Czy zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwocie netto jest możliwy w oparciu o obowiązujące przepisy oraz czy istnieje możliwość odzyskania przez podatnika części podatku wpłaconego na podstawie zeznania za 2005 rok od zwróconego pracodawcy świadczenia w kwocie netto?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-31/06
  - dotyczy opodatkowania dochodów z działalności prowadzonej w Wielkiej Brytani oraz odliczenie z tytułu tej działalności składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-II-415/1/31/2006
  Czy nowy pracodawca może złożyć korekty dokumentów za okres prowadzenia działalności przez poprzedniego płatnika i czy należy korygować deklaracje PIT-4 i informację PIT-11 oraz za jaki okres, w przypadku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w kwocie netto przez byłego pracownika.
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-57/RBO/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego oraz kwot przeznaczonych na zakup leków przez osobę zakwalifikowaną do lekkiego stopnia niepełnosprawności?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-39/06/79097
  Czy w związku z dokonanym podziałem przez wydzielenie Spółka zachowa prawo do obniżenia dochodu za lata podatkowe po dokonaniu podziału o wysokość nierozliczonych strat podatkowych poniesionych przed dniem podziału, tj. w latach podatkowych 2003 i 2006 przy ograniczeniach wynikających z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-163/06/AZ
  Czy mężowi we wspólnym zeznaniu rocznym przysługuje odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w związku z poniesionymi wydatkami na cele rehabilitacyjne?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-21/06
  Czy podatnikowi realizującemu inwestycję, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, mającą na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika i członków jego rodziny, polegającą na budowie budynku mieszkalnego rekreacyjnego całorocznego wypoczynku, w którym zamierza on wraz z rodziną zamieszkać na stałe i będzie tam zameldowany, (na sfinansowanie której zostanie udzielony kredyt z banku przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego do udzielania kredytów, a z umowy kredytowej będzie wynikało, że dotyczy on inwestycji, związanej z budową przedmiotowego budynku rekreacyjnego całorocznego wypoczynku), przy spelnieniu pozostałych warunków wynikajacych z art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje, po zakończeniu inwestycji, prawo do odliczenia od dochodu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie tej inwestycji ?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415/41/06
  Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym zakupił specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, partnerami oraz marketingiem i sprzedażą (uprawnienia doknow-howobjęte tajemnicą), a także innowacyjne oprogramowanie do sprzedaży identyfikacji wizualnej przez Internet, na co posiada opinię o innowacyjności wydane przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Zakup został częściowo dofinansowany ze środków UE ZPORR. Czy zgodnie z art. 26c ust. 5, 7, 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje mu odliczenie od dochodu w rozliczeniu rocznym 2006, 50 % części wydatków sfinansowanych wyłącznie z własnych środków (poza dofinansowaniem ZPOR)?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-232/295/06/PK
  Jaki dokument o statusie obdarowanego zawiera zapis pozwalający Spółce zakwalifikować jednostkę obdarowaną jako spełniającą warunek do odliczenia darowizny(organizacja pozarządowa, osoby prawne i jednostki działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego).
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/23-7/MG/06
  Czy Jednostka może dokonać odliczenia darowizny w postaci miału przekazanego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2005 i w 2006r.? orazCzy Spółka przekazując darowiznę musi uzyskać w ciagu dwóch lat sprawozdanie od Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, o jej przeznaczeniu na swoją działalność, jeżeli dokanane zostanie odliczenie tejże darowizny od dochodu w granicach 10% limitu?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-6/06
  Czy można odliczyć od podstawy opodatkowania 50 % składki zapłaconej na ubezpieczenie społeczne rolników, jeśli ta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej opłacana jest w podwójnej wysokości?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-53/VII/2006
  Czy darowizna na rzecz Rady Rodziców została odliczona w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za 2005 zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PDFN/415/12/2006/AS
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej inwalida I grupy może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/33/3/06, NP-415/33/4/06
  Czy darowizna na cel charytatywno-opiekuńczy przekazana w 2006 roku przez podatnika (osobę fizyczną) na rzecz ww Ośrodka podlega w całości (bez limitu) wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 694. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1141/05
  W tym stanie faktycznym sąd stwierdził, że skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie, z uwagi na brak wystarczających podstaw. Żaden z podniesionych w skardze zarzutów nie zasługuje na uwzględnienie, w tym brak: rachunku uproszczonego nr 5/0/98, postępowania dowodowego na okoliczność poniesienia oraz że IS wydała decyzję z naruszeniem art. 200 § 1 Op.
 695. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/2/1/06/EW
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego współwłasność Podatnika dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-55/06
  Odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne związane z zakupem lekarstw.
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/195/06
  Czy jest możliwe korzystanie z odliczeń od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę letniskową?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-201/06
  Czy podatnicy mają prawo do odliczenia - w ramach ulgi odsetkowej - całej kwoty odsetek w sytuacji, gdy odsetki w całości przelewane są z konta podatniczki, natomiast z zaświadczenia wystawionego przez bank wynika, że odsetki spłacają wszyscy kredytobiorcy (podatnicy i ich rodzice)?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DF-II/406-2/2006
  Kto ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w sytuacji, gdy podatnik i jego syn zamieszkują wspólnie i wspólnie korzystają z Internetu, a faktury za usługi sieci Internet wystawiane są na nazwisko podatnika i syna?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-150/232/06/AG
  Czy kwota spłaconych w danym roku podatkowym odsetek z tytułu spłaty zaciagniętego kredytu mieszkaniowego powinna zostać odliczona w całościod dochodu tylko przez podatniczkę, czy też powinna zostać równomiernie podzielona pomiędzy troje kredytobiorców?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/60/1/2006/MJ
  dotyczy odliczenia odsetek od kredytu hipotecznegoz przeznaczeniem na zakup na rynku pierwotnym budynku mieszkalnego w stanie surowym
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/60/2/2006/MJ
  dotyczy odliczenia odsetek od kredytu hipotecznegoz przeznaczeniem na zakup na rynku pierwotnym budynku mieszkalnego w stanie surowym wraz z gruntem
 703. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/1/9/06/EG
  Czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS upoważnia do skorzystania w 2005r. z odliczenia wydatków na cele rechabilitacyjne - ryczałt 2280 zł i wydatków na leki - ponad 100zł miesięcznie.
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-123/I/06/ES
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na leki, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz używanie samochodu osobowego?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/100/06/JR
  Czy wartość nieumorzonej inwestycji w obcym środku trwałym (likwidowany punkt kasowy)przekazanej jako darowizna na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej można odliczyć od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-77/06/KK/1
  Czy w związku z utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej strata podatkowa Strony stanowiąca kwotę zapłaconych odsetek od pożyczki podlegać będzie odliczeniu od dochodu wygenerowanego przez Spółkę X.
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-128/06/4
  Dotyczy dokumentów uprawniających do odliczenia od dochodu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów podranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu.
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-128/06/1
  Dotyczy odliczania od dochodu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu
 709. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-70/06/KK
  Czy przepisy podatkowe zezwalają na odliczenie straty ustalonej na podstawie innych obowiązujących dokumentów rozliczeniowych, np. obowiązującego firmę sprawozdania budżetowego RB-30 za 2001rok
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-110/06/BS
  Czy można na podstawie art.26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zeznaniu PIT-37 oprócz składek potrąconych przez płatnika i wykazanych w PIT-11 odliczyć od dochodu również te składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/40/06
  Dotyczy sposobu udokumentowania wydatków z tytułu opłacenia przewodników oraz z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne.
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XIV/415/9/06
  Dotyczy odliczenia od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków na zakup pościeli rehabilitacyjnej oraz maty do hydromasażu.
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/131a/06/02/RL
  Czy mogę odliczyć ulgę z tytułu dowozu dziecka na zabiegi rehabilitacyjne prywatnym samochodem oraz czy mogę odliczyć koszty prywatnych zabiegów rehabilitacyjnych i wizyt w gabinetach specjalistycznych?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-127/06
  Czy odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega kwota 280zł. w związku z ponoszonymi wydatkami związanymi z używaniem samochodu stanowiącego własność żony w związku z dojazdem do lekarzy na badania i zabiegi
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/217/Z/K/06
  Czy posiadając dokumenty stwierdzające poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne przysługuje zwrot całej wydatkowanej kwoty, czy wyłącznie kwota nadpłaty wynikająca ze złożonego zeznania podatkowego ?
 716. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/17/06
  dotyczy wysokości przysługującego odliczenia z tytułu użytkowania sieci Internet w przypadku, gdy faktura zapłacona w roku 2005 dotyczy lat 2005 i 2006
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/423-0005/06
  Czy darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlega odliczeniu od dochodu w spółce z o.o. w pełnej wysokości?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/423-0006/06
  Czy słuszne jest stanowisko, że przekazana na rzecz Parafii wierzytelność będzie darowizną, a odliczeniu podlega kwota należna spółce z tytułu wierzytelności wraz z odsetkami a nie kwota zapłacona przy jej zakupie?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/183/Z/K/06
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione na cele rehablilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu ?
 720. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0833/05
  Czy podatnik może od dochodu osiągniętego w Irlandii odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacone w Polsce?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-37-06
  Czy osobie zaliczonej do I grupy inwalidztwa, u której stwierdzono na trwale całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji z ogólnego stanu zdrowia i wzroku, do tej pory pobierającą rentę, a otrzymującą obecnie emeryturę na podstawie wydanej przez ZUS decyzji o przekwalifikowaniu renty na to świadczenie, będzie przysługiwało nadal prawo do odliczania od dochodów ponoszonych wydatków na cele rehabilitacyjne?
 722. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-24/06
  Czy przysługuje ulga odsetkowa w przypadku gdy pierwotne pozwolenie na budowę otrzymał w 1999 r. deweloper, który nie wywiązał się z inwestycji w zakładanym terminie, sprzedał ją, a w dniu 25.11.2004 r. uprawomocniło się pozwolenie na budowę wystawione na nazwisko podatników składających wniosek?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15PO-II-415/14/06/KD
  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj.Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 czerwca 2006roku, dotyczącego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnymp o s t a n a w i auznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie odliczenia od dochodu za 2005rok w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup komputera dla córki, który jest niezbędny w rehabilitacji oraz ułatwia wykonanie czynności życiowych w związku z posiadaną przez córkę niepełnosprawnością jako prawidłow ...
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-17/06
  Czy przysługuje mi ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę budynku jednorodzinnego. W kwietniu 2005 roku kupiłam od prywatnego inwestora działkę z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego (dom w stanie surowym). Zakup sfinansowałam za pomocą kredytu hipotecznego zaciagniętego w Banku PKO BP na nabycie działki oraz rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego w kwocie 125000 zł. Dodatkowo na dokończenie budowy domu jednorodzinego Bank udzielił mi kredyt hipoteczny w wysokości 115000 zł.Poprzedni właściciel nieruchomości miał pozwolenie na budowę wydane w 2000 roku. Jako nowy inwestor wystąpiłam do Starostwa Powiatowego o wydanie nowego pozwolenia na budowe na moje nazwisko. Takie pozwolenie uzyskałam 11 maja 2005 roku. W listopadzie 2005 roku zakończyłam inwestycję i zawiadomiłam Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy. Czy za 2005 rok przysługuje mi ulga odsetkowa?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/14/AG/06
  Czy podpisanie umowy kredytowej w roku 2001, należy rozumieć jako "udzielenie" tego kredytu w dacie podpisania umowy czy też można przyjąć, że kredyt został udzielony w momencie przekazania pierwszej transzy, tj. już w roku 2002?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-34/06
  Czy mogę odliczyć od dochodu zakup sprzętu i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 727. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-47/06/K
  Jak należy liczyć 3 letni termin na zakończenie inwestycji w przypadku wydania decyzji o pozwolenie na budowę?
 728. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pd-3/41170-40/06/K
  Jak należy liczyć 3 letni termin na zakończenie inwestycji w przypadku wydania decyzji o pozwolenie na budowę?
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/57/15/18/2006
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem od developera w całości stanowią podstawę do odliczenia?
 730. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-I/415/Z/14A/06/EP
  Czy można odliczyć od dochodu, wykazanego we wspólnym z małżonką zeznaniu rocznym za 2005 rok wydatki na rehabilitację - za pobyt żony w Domu Pomocy Społeczne?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-70/06/RC
  Czy ustalając w 2005 r. dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Podatnik miał prawo pomniejszyć go o składki opłacone na własne ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie małżonki, a obliczony podatek o własne składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie żony
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-30-06
  Czy podlega odliczeniu wydatek związany z zakupem koncentratora tlenowego poniesiony przez osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa?
 733. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0502/05
  Czy można odliczyć od dochodu za 2004 r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione z tytułu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym za siebie i opiekuna?
 734. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0037/06
  Czy podatnikom przysługuje prawo do odliczenia od dochodów wydatków ponoszonych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego w sytuacji zawarcia umowy użyczenia na przedmiotowy lokal?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/ 415/7/ 2006
  Czy wydatki poniesione w 2005 roku na spłatę zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 roku kredytów na budownictwo mieszkaniowe podlegają odliczeniu w zeznaniu podatkowym za 2005 rok.
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/14/4/06
  Czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-20/06/JK2
  Czy poniesiony wydatek może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/40/2/06
  dotyczy odliczenia od dochodu odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-105/I/06/KB
  Czy wydatek związany ze spłatą odsetek od kredytu może być odliczony od dochodu w przypadku korzystania w latach wcześniejszych z odliczeń w ramach dużej ulgi mieszkaniowej lub czy zakup lokalu mieszkalnego w 2005 roku jest przedmiotem ulgi jako kontynuacja tzw. dużej ulgi budowlanej?
 740. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-33/US/2006/AA
  Dotyczy wydatków ponoszonych przez osobę niepełnosprawną.
 741. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-2.35-4150-36/06/P
  Czy w ramach ulgi na rehabilitację, osoba zaliczona do pierwszej grupy inwalidów, może odliczyć od dochodu wydatek poniesiony na naprawę samochodu.
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-152/197/06/RM
  Czy podlega odliczeniu od dochodu darowizna przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w sferze pożytku publicznego lub organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego w celu pomocy ofiarom katastrofy budowlanej, która zgodnie z umową ma być przekazana przez obdarowanego na rzecz wskazanych przez darczyńcę osób fizycznych i w określonej formie (polecenie)?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/06
  Czy osoba posiadająca orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o niepełnosprawności może dokonywać odliczeń od podatku dochodowego z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem czynności życiowych ?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/141/Z/K/06
  Czy w ramach ulgi odsetkowej można odliczyć od dochodu odsetki od ponoszonych wydatków na spłetę rat kredytu jeżeli w wyniku podziału majątku podatnik zrzekł się praw do budynku mieszkalnego ?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/13/10701/06
  Czy można odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2005r. na operację wszczepienia protezy stawu biodrowego oraz inne wydatki związane z pobytem w szpitalu
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-100/I/06/ES
  Czy w zeznaniu za 2005 r. można dokonać odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego zakupionego w stanie surowym otwartym?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-45/III/2006
  Czy mogę odliczyć za 2005r. ulgę za internet , jeżeli tak to w jakiej wysokości ?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-39/06
  Dotyczy możliwości dalszego korzystania z ulgi odsetkowej z tytułu spłty odsetek od kredytu, zaciągniętego na spłatę kredytu hipotecznego?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-23/06
  Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można odliczyć od dochodu zakup lampy "BIOPTRON PRO" ?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/15/06/MJ
  Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym z dniem 01.01.2006r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał z urzędu zmiany dotychczasowego świadczenia Podatnika z tytułu renty inwalidzkiej na świadczenie z tytułu emerytury. Podatnik otrzymał informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z której wynika, że mimo wyżej opisanej zmiany świadczenia przyznane mu orzeczenie komisji lekarskiej o niezdolności do pracy pozostaje w mocy przez okres, na jaki zostało przyznane, tj. w przypadku Podatnika na stałe. Wobec powyższego Podatnik pyta, czy jako osoba niepełnosprawna w przedstawonym stanie faktycznym może korzystać z ulg rehabilitacyjnych w 2006r.
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/31/2006
  Czy przysługuje odliczenie od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatków ponoszonych przez Panią jako osobę niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidztwa z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego Pani współwłasność dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/6166/05/2006
  Czy podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalno-usługowego w sytuacji gdy pozwolenie na budowę budynku udzielone zostało w roku 1989, następnie w roku 2003 została wydana decyzja o wznowieniu robót budowlanych, natomiast zakończenie inwestycji nastąpiło w 2005 roku.
 753. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 856/05
  W związku z zarzutami skargi kasacyjnej co do błędnej wykładni i zastosowaniaart. 26a ust. 3 pkt 2 u.p.d.of, należy podkreślić, że z wykładni językowej tego przepisu wynika, iż "odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają faktycznie poniesione wydatki na: (...) zakup, budowę a także rozbudowę będących własnością podatnika budynków i lokali (,..)". Pojęcie "będących" własnością podatnika budynków i lokali odnosić należy z uwagi na użycie w przepisie łącznika "a także" nie tylko w odniesieniu do zwrotu "rozbudowę" ale również do zwrotu "budowę". Oznacza to, że rozpoczynając budowę budynku podatnik powinien posiadać tytuł własności (współwłasności, użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego) nieruchomości, na której będzie budował budynek (lokal). Na taką wykładnię tego przepisu wskazuje także wykładnia historyczna.
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-94/06
  Dotyczy możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej.
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-50/06
  Stan faktyczny: Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, iż prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą. Opłaca Pani składki na ubezpieczenie społeczne do KRUS. Od drugiego kwartału 2004 roku obowiązana jest Pani płacić składki na ubezpieczenie społeczne w podwójnej wysokości. Pytanie wnioskodawcy: Czy mam prawo odliczyć od dochodu tę część składki na ubezpieczenie społeczne płacone do KRUS, którą byłam zmuszona płacić w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/12/06
  dotyczy odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na budowę budynku mieszkalnego.
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/423/03/06
  Zakład Opieki Zdrowotnej jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za rok 2004 Zakład poniósł stratę, natomiast za rok 2005 wystapił dochod podatkowy. Przy ustalaniu dochodu za 2005r. stanowiącego podstawę opodatkowania, Zakład obniżył jego część o dochód wolny od podatku, która przeznaczył na realizację swoich zadań statutowych.Od pozostałej kwoty dochodu podlegajacej opodatkowaniu na warunkach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Zakład odliczył część straty podatkowej za 2004r. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/415/13D/06/TK
  Czy zawarcie umowy w innym banku, której celem byłoby "refinansowanie kredytu na finansowanie inwestycji prowadzonej przez D. SA na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych" będzie wystarczająca przesłanką do zachowania przysługującej ulgi odsetkowej.
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/13/2006
  Czy można odliczyć od dochodu wypłacane na rzecz małżonki alimenty, czy organ rentowy powinien pomniejszyć pobierane zaliczki na podatek o kwotę płaconych alimentów ?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/18/2006
  Czy przysługiwać będzie prawo do korzystania z odliczenia z tytułu wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w przypadku, gdy złożone zostanie korygujące zeznanie podatkowe za 1997 r., bez uwzględnienia wydatków z tytułu "dużej ulgi budowlanej" i zwrócona zostanie nadpłata podatku?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-28/06/LUG
  Czy podatnik ma prawo odliczyć od dochodu wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-53/06/EK
  Czy od dochodu uzyskanego w 2005r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych może Pan odliczyć stratę z 2004r.?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/28/EB/06
  1.Czy posiadając orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje prawo do odliczenia od dochodu zakupionej w 2005r. kompletnej leczniczej pościeli rehabilitacyjno -profilaktycznej? 2.Czy wydatki poniesione przez małżonka w 2005r. na zakup podkładów i materacy leczniczo - rehabilitacyjnych oraz pościeli rozgrzewającej można obecnie odliczyć rozliczając nieżyjącego małżonka? 3.Czy dokonane w 2004 roku wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy, można odliczyć łącznie z wydatkami na ten cel w roku 2005? 4.Czy dokonywane dobrowolne wpłaty w biurze Koła Radia Maryja na dowody "kasa przyjmie", można zaliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-18/06
  Czy wydatki poniesione na zakup komputera dla niepełnosprawnej córki można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP 1/423-62/152/06/DP
  Czy Spółka może dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania wartości darowizny przekazanej na szpital nie będący organizacją pozarządową - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/8-3/06
  Czy podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu za 2005 r. w ramach tzw. ulgi odsetkowej wydatki poniesione w latach 2003-2005 na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w banku na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-71/06/R1
  Na podstawie jakiego dowodu abonenci mogą dokonywać odliczeń wydatków od dochodu z tytułu używania sieci internet?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/22/06
  Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości oraz dokończenie budowy domu jednorodzinnego ?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-69/06/R1
  Czy można w 2006 r. korzystać z wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych całości wartości darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz kościelnych osób prawnych prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/17/MK/06
  Dotyczy możliwości skorzystania z odliczeń wydatków związanych z uzupełnieniem wkładu budowlanego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej.
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-46/06/R1
  Czy wynajmując mieszkanie firmie, na cele mieszkaniowe jej pracowników, podatnik nie utraci prawa do ulgi w formie odliczeń od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o co najmniej pięciu lokalach przeznaczonych na wynajem?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-55/06/1
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek można odliczyć w częściach równych w przypadku gdy kredytobiorcami są małżeństwo i członek rodziny
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-55/06/4
  Jaką kwotę odsetek należy zamieścić w oświadczeniu Pit-2K w przypadku gdy kredytobiorcami są małżeństwo i członek rodziny
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-55/06/2
  Ile należy złożyć oświadczen PIT - 2K w przypadku, gdy kredytobiorcami są małżeństwo i członek rodziny?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/8/06, US.III-415/9/06, US.III-415/10/06, US.III-415/11/06, US.III-415/12/06, US.III-415/13/06
  Czy wspólnik spółki ma prawo odliczyć od dochodu z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym (nieobjętej zezwoleniem na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej) kwotę zapłaconych składek z tytułu własnego obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego wynikających z najniższej podstawy ustalania stawek?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-31/06/EK
  Czy darowizny przekazane w roku 2006 na kościelną działalność charytatywną-opiekuńczą za pokwitowaniem odbioru podlegają w całości wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/169/DJW/06
  czy podatnik może od podatku za rok 2005 odliczyć krew, którą oddał honorowo.
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415/15/06
  Czy w związku z nabyciem prawa do ulgi odsetkowej przysługuje odliczanie owych odsetek od dochodu w trakcie roku, w składanych deklaracjach PIT-5 za następne lata ?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/16/06
  Czy wydatki na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego przeznaczonego (zgodnie z zapisem w umowie o przyznanie w/w kredytu) na "pokrycie części kosztów prac wykończeniowych domu mieszkalnego położonego na działce gruntu..." podlegają odliczeniu od dochodu w ramach tzw. ulgi odsetkowej ?
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 14 / 2006
  Podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidów i jest właścicielem samochodu osobowego. W 2005 roku w/w korzystał z zabiegów leczniczo- rehabilitacyjnych, na które to zabiegi dojeżdżał do Ciechocińka, Kołobrzegu. Na potwierdzenie pobytu w placówkach leczniocz - rehabilitacyjnych podatnik nie posiada żadnego dokumentu, nie ma rówznież skierowania od lekarza zalecającego takie zabiegi. Pytanie dotyczy mozliwości skorzystania w zeznaniu podatkowym za 2005 rok z ulgi na dojazdy na cele rehabilitacyjne.
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-27/VII/2006
  Czy mam prawo skorzystać z nowo wprowadzonego przepisu dotyczącego ulgi z tytułu użytkowania internetu w lokalu będącym miejscem mojego zamieszkania ?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-8/06
  W dniu 21 marca 2005r. aktem notarialnym zakupiłem od firmy nowo wybudowany lokal mieszkalny wraz z logią i garażem podziemnym. Łączna kwota inwestycji wyniosła 272.931,42zł. w tym cena za lokal mieszkalny 201.175,11zł, cena za udział w gruncie w kwocie 41.268,86zł cena za miejsce garażowe w kwocie 30.268,86zł. Kredyt na sfinansowanie inwestycji został udzielony przez bank w walucie obcej - we frankach szwajcarskich w kwocie 110.367,00CHF. Wysokość kredytu w złotych nie jest podana w umowie. Według jakiego kursu należy ustalić wysokość kredytu? W związku z faktem, że wartość samego kredytu mieszkalnego przekracza maksymalną kwotę ustaloną zgodnie z treścią art 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W jaki sposób obliczyć proporcję odsetek możliwych do odliczenia ?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFD1-415/20/06
  Dotyczy odliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy dotyczących osoby współpracującej.
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/406/38/06
  Na kogo powinien być wystawiony rachunek na pobyt męża w zakłądzie opiekuńczo-leczniczym, żeby móc odliczyć od dochodu za rok 2006? Jeżeli rachunek będzie wystawiony na męża, a mąż umrze w ciągu roku 2006 czy nastąpi zwrot podatku?
 785. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OF/415-0027/06
  Czy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej związanej z budową budynku letniskowego oraz prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych?
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/25/06
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego ?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-15/06
  W 2004 r. podatnik wraz z wpółwłaścicielką nieruchomości - jako inwestorzy - zawarli umowę kredytową z bankiem PEKAO S.A. na sfinansowanie budowy domu mieszkalnego. Inwestycja ta została zakończona w 2005 r. Wykorzystując uprawnienia ustawowe podatnik wystąpił o tzw. ulgę odsetkową. Z umowy z bankiem nie wynika, w jakiej wysokości każdy z inwestorów pozostaje udziałowcem - kredytobiorcą w przyznanym kredycie hipotecznym. Umowa została podpisana przez dwóch kredytobiorców, którzy stali się dłużnikami solidarnymi. W związku z powyższym uzyskano zaświadczenie z banku o zapłaconych odsetkach. Na podstawie umowy ustnej między stronami przyjęto zasadę, iż zarówno raty kapitałowe jak i odsetki spłaca podatnik. Współwłaścicielka nieruchomości w zamian poczyniła inne nakłady na budowaną inwestycję mieszkaniową. W w/w sprawie zaświadczenie jest wystawione na dwoje kredytobiorców. Czy współwłaściciele nieruchomości ( którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych - bez wskazania udziałów w kredycie ) w częściach równych mogą w dowolnych proporcjach odliczać zapłacone odsetki, w zależności od wewnętrznej umowy między inwestorami i rzeczywistego obciążenia odsetkami w danym okresie podatkowym jednego z nich lub wybranych inwestorów? Czy też nie ma tutaj znaczenia rzeczywiste obciążenie spłatą odsetek przez inwestora w danym okresie podatkowym, i stosuje się a contrario przepisy dotyczące małżonków ( dowolne proporcje przy korzystaniu z tej ulgi)?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/120/DJW/06
  Czy można dokonać stosownych odliczeń z tytułu dostępu do sieci Internet za rok podatkowy 2005.
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-10/06
  Czy odliczenie dotyczącego kosztów za internet może doonać małżone, na tórego wystawione są faktury, we wspólnym rozliczeniu podatkowym? Czy podstawą odliczenia może być duplikat faktury VAT?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-11/06/JM
  Czy można odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup aparatów słuchowych przed datą otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności?
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-78/06/RL/02
  Czy odliczenie z tytułu faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego bezpośrednio podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych przysługuje za 2005, czy za 2006 rok ?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/06
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków związanych z dokonanymi opłatami za pobyt matki w Domu Pomocy Społecznej jako wydatków na cele rehabilitacyjne ?
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/06
  Jakie dokumenty winien posiadać podatnik aby mógł skorzystać z odliczenia 1) na używanie prywatnego samochodu dla potrzeb związanych z przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, 2) na zakup leków zażywanych stale i okresowo?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/13/06
  Czy nabędę prawo do ulgi odsetkowej, jeśli dokonam korekty zeznania podatkowego za 2001r., w którym odliczyłam wydatki z tyt. oszczędzania w kasie mieszkaniowej ?Czy zaległość podatkową powstałą po dokonaniu tejże korekty będę mogła pokryć nadpłatą powstałą z tyt. korzystania z odliczeń w ramach w/w ulgi ?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-33/06/R1
  Czy podatnik, prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej opodatkowaną na zasadach ogólnych i w firmie jednoosobowej opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, może odliczać od przychodu zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz od zryczałtowanego podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, a nie dokonywać tych odliczeń odpowiednio od dochodu i podatku dochodowego?
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/21/42/2006
  Zapytanie dotyczy możliwości dalszego korzystania z ulgi odsetkowej z tytułu spłaty odsetek od kredytu, zaciągniętego na spłatę kredytu hipotecznego.
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/DF/415/40/2006
  Będąc osobą niepełnosprawną ( III grupa inwalidzka 1998r.) z wadą wzroku- duża krótkowzroczność obu oczu - mogę zakup okularów odliczyć od dochodu?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-4/06
  Czy podatnik może odliczyć w ramach ulgi z tytułu użytkowania internetu zakup modemu?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/23/06
  Czy można dokonać odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup aparatu słuchowego w maju 2005r. przy wydanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności w dniu 28.10.2005r. ze stwierdzoną niepełnosprawnością od miesiąca września 2004r. ?
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-415-21-06-AK
  Czy można odliczyć od dochodu odsetki od zaciągniętego w 2006 r. kredytu na budowę domu w sytuacji skorzystania, w latach poprzednich, z odliczenia z tytułu wniesienia wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej? Czy można skorzystać ze zwrotu różnicy podatku VAT na materiały budowlane zakupione w 2005 i 2006 roku na budowę budynku mieszkalnego?
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-22/03/06
  Czy mogę w roku 2005 skorzystać z odliczenia od dochodu z tytułu tzw. "ulgi odsetkowej" ?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3-415/13/06/AS
  Czy ulga odsetkowa obowiązuje do momentu całkowitej spłaty kredytu bez względu na zmianę przepisów prawa?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3-415/13/06/AS
  Czy ulga odsetkowa przysługuje na wykończenie lokalu mieszkaniowego?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3-415/13/06/AS
  Czy ulga odsetkowa perzysługuje osobie, która nie jest zameldowana w zakupionym lokalu?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-9/06
  Czy w zeznaniu rocznym za 2005 rok mogę odliczyć od dochodu spłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w 2004 roku na budowę budynku mieszkalnego, jeżeli w zeznaniu za 1996 rok dokonałem odliczenia wartości zakupu w 1996 roku działki budowlanej w ramach "dużej ulgi budowlanej".
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/4111/415/0007/06
  Czy w świetle art. 21 ust. 2a, biorąc pod uwagę zamiar skorzystania z ulgi odsetkowej w roku 2007, tj. od rozliczenia za rok 2006, przeznaczenie w 2006 r. wszystkich środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na dokończenie budowy oraz częściową spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu pozwoli na niezapłacenie 10% podatku od zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty zakupu? Czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na cele wymienione powyżej i tym samym niezapłacenie 10% podatku od zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty zakupu, pozwoli na korzystanie w pełni z ulgi odsetkowej i odliczanie 19% odsetek zapłaconych od części kredytu nie przekraczającej 189.000.00 zł?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-64/06/RL/02
  Podatnicy są właścicielami samochodu, którym dziecko dowożone jest na rehabilitację. Czy z tego tytułu przysługuje odliczenie na cele rehabilitacyjne?
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-1/06/AB
  W 2005 r. prowadziłem działalność gospodarczą i rozliczałem się na zasadach ogólnych. Działalność zakończyłem z dn. 31.12.2005 r. W m-cu styczniu 2006 r. zapłaciłem składki ZUS za grudzień 2005 r. oraz opłaciłem fakturę za telefon za grudzień 2005 r. Czy powyższe koszty mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu grudniu 2005 r., pomimo tego, że były zapłacone w styczniu 2006 roku?
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3-415/6a/06/DJ
  Czy wydatki na szczepionkę można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/415/6b/06/DJ
  Czy wydatki na analizę moczu można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-53/I/06
  Czy darowizna na rzecz publicznego zakładu opieki zdrowotnej podlega odliczeniu od dochodu, w wysokości dokonanej darowizny w granicach 6% dochodu?
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-21/06/PG
  Czy używanie użyczonego samochodu osobowego uprawnia do skorzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/3/06
  Czy składki członkowskie i opłaty wpisowe wnoszone przez członków stowarzyszenia, prowadzącego działalność polegającą na zapewnieniu swoim członkom możliwości odbioru programów telewizyjnych w sieci kablowej, podlegają w świetle ustawy z dnia 15.02.1992 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-9/06
  Czy podatnik może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych przez podatnika z tyt. użytkowania sieci Internet w przypadku nie posiadania faktur VAT wystawionych na własne nazwisko?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIII/415-11/2006
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na zakup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem w sytuacji, gdy podatnik nie posiada informacji o wartości gruntu?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pd-2/415/59/06
  Czy Podatniczka ma prawo do preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w sytuacji, gdy jej pełnoletni, studiujący, niepełnosprawny syn otrzymuje rentę rodzinną i zasiłek pielęgnacyjny?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-26/06
  Mozliwość odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, lampy do światłoterapii BIO-V 3002.
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-25/06/25410
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, w jakiej wysokości może odliczyć przedmiotową stratę, czy w wysokości wykazanej w części D zeznania CIT-8, t. j. przed odjęciem dochodów wolnych od podatku, czy stratę powiększoną o dochody wolne, wykazane w części E zaznania CIT-8.
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/41/PDII/415-24/06
  Czy mąż ma prawo połączyć wydatki na zakup leków swoich i żony i odliczyć od swojego dochodu sumę wydatków stanowiących różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. ?
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/01/2006
  Czy można odliczyć od podstawy obliczenia podatku odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości mieszkalnej, refinansowanie zaliczki oraz dokończenie budowy budynku mieszkalnego ?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPF-415-1/06/4111/P/i/8/JK/06
  Od jakiego momentu przysługuje prawo do odliczania z tytułu tzw. ulgi odsetkowej? Czy jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu to z odliczenia może korzystać tylko jeden z małżonków?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.31/DF/415/182/2006
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy zmieniając bank w którym został zaciągnięty kredyt za zakup strychu i jego adaptację na cele mieszkalne ,na inny bank w którym został zaciągniety kredyt na spłatę pierwszego kredytu , nadal przysługuje odliczenie od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu na podstawie art.26b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-1/06
  Czy istnieje możłiwość odliczenia od dochodu kosztów poniesionych na zakup lekarstwa?
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/33/PDII/415-22/06
  Czy istnieje możliwość skorzystania z odliczenia od dochodu z tyt. darowizny ?
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-5/06
  Czy wydatek poniesiony w 2005r. przez osobę niepełnosprawną na zakup urządzenia TERMOMIX podlega odliczeniu od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym jako wydatek na cele rehabilitacyjne ?
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-17/06
  Czy wydatki poniesione przez osobe niepełnosprawną na: przejazdy taksówkami i innymi samochodami osobowymi, pomoc w pracach domowych można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym jako wydatki na cele rehabilitacyjne?
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-10/06/WL
  Czy można odliczyć od dochodu wydatki na internet, udokumentowane fakturami wystawionymi na podatnika, które faktycznie poniosła inna osoba zameldowana w lokalu mieszkalnym podatnika, dokonując płatności przez internet z własnego konta?
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/06
  Czy darowizna pieniężna przekazana kościelnej osobie prawnej z przeznaczeniem na działalność charytatywno-opiekuńczą na podstawie dowodu kasowego KP podlega odliczeniu od dochodu na podstawie powyższego dokumentu?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/21/AL/06
  Dotyczy możliwości odliczenia ulgi uczniowskiej od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającego ze wspólnego zeznania podatkowego małżonków.
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0182/1/05/AP
  Jak rozliczyć stratę podatkową za 2002 rok w sytuacji, gdy Spółka prowadziła działalność w specjalnej strefie ekonomicznej i poza nią?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/22/06
  Czy można odliczyć od dochodu do opodatkowania zakup sprzętu komputerowego jako wydatku rehabilitacyjnego w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością dziecka?
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-19/06
  Czy wprowadzenie od dnia 1 marca 2005 r. 22% stawki podatku VAT na usługi internetowe powoduje, iż w ramach ulgi w podatku dochodowym z tytułu użytkowania sieci Internet można odliczyć tylko wydatki za dziesięć miesięcy 2005 r.?
 833. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 534/05
  1. Niezależnie od tej kwestii formalnej należy zauważyć, że sad administracyjny nie dokonuje ustaleń faktycznych, nie przeprowadza dowodów (poza dowodami z dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 106 § 2 u.p.p.s.a.), ocenia natomiast legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy (art. 133 § 1 u.p.p.s.a). 2. W odniesieniu do darowizn na inne cele niż kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe co decyduje w konsekwencji także o tym. że zgodnie z zasadą lex specjalis derogat legi generali darowizny na kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza, podlegają wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez konieczności spełnienia przesłanek z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.f., a warunkiem ich zastosowania jest wyłącznie spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 55 ust. 7 ustawy kościelnej. W szczególności kościelna osoba prawna ma obowiązek przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńcza.
 834. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 533/05
  W wypadku wspólnego prawa własności do gruntu należy uwzględnić udział we współwłasności nieruchomości obejmującej grunt i jego części składowe, w tym budynek mieszkalny.
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD/415-2/2006
  Czy można odliczyć od podatku wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet?
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD IA /415-1/06
  Pytanie podatnika dotyczy sposobu odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36 za lata 2002, 2003 i 2004.
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-19/06
  Jak rozliczyć zwrot do jednostki nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/BJ/06
  Czy podatnik posiadający orzeczenie I grupy inwalidztwa z tytułu narządu wzroku i ponoszący koszty na opłacenie przewodnika może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na opłacenie przewodnika osoby niewidomej ?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/2 415/2/06
  Czy mogę odliczyć od dochodu odsetki od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie kosztów nabycia lokalu mieszkalnego wspólnie z córką, jeżeli spłaty kredytu dokonała córka z własnego konta, a ja zasiliłam w tym celu jej konto ?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/8/06/MJ
  Podatnik pyta, czy w sytuacji, gdy jego dziecko jest niepełnosprawne od urodzenia, tj. od 2005r. i w tym właśnie roku poniósł wydatki w związku z używaniem własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem dziecka niepełnosprawnego na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne, a w wydanym w 2006r. orzeczeniu o niepełnosprawności stwierdzono, iż niepełnosprawność dziecka datuje się od urodzenia może dokonać odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005r. poniesionych z tego tytułu wydatków w kwocie nieprzekraczającej 2.280,00zł. w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415?0014/06
  Czy wydatki poniesione w 2005r. przez podatnika na zakup komputera dla niepełnosprawnej córki podlegają odliczeniu od dochodu?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/64/06
  1. Czy klub sportowy spełnia wymogi określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, konieczne dla możliwości skorzystania przez darczyńców z tzw. ulgi sportowej? 2. Co należy zaliczyć do kategorii "wydatków na działalność klubów sportowych"? 3. W jaki sposób należy dokumentować (ewidencjonować) wpłaty dokonane z wyżej powołanych tytułów?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-251/06/FD
  Jak ustalić kwotę przychodu osiągniętego ze stosunku pracy z zagranicy bez pośrednictwa płatnika i jak wyliczyć podstawę obliczenia wysokości podatku?
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/11/06
  Czy można dokonać odliczenia od uzyskanego w 2005r. dochodu kwoty zwróconej prowizji z tytułu umowy zlecenia zawartej w 1999r. na mocy orzeczenia Sądu Rejonowego ?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-10/06
  1) Czy Bank X słusznie odmówił wystawienia zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek z tytułu udzielonego kredytu mieszkaniowego po przeliczeniu na złote polskie według kursu obowiązującego w danym dniu - w przypadku okresu, w którym odsetki wyrażone były w CHF, 2) Czy zostanie dotrzymany wymagany okres 3- letni zakończenia inwestycji w sytuacji gdy pozwolenie na budowę nosi datę 20.01.2003 r., a budowę podatniczka zamierza zakończyć w I kwartale 2006 roku, 3) Czy zmiana banku wpływa na możliwość korzystania z ulgi odsetkowej (przeniesiono kredyt do innego banku zwiększając jednocześnie jego kwotę, która została przekazana na konto podatniczki oraz zrefinansowano kredyt w Banku - całkowite rozliczenie międzybankowe - czy od tego momentu zapłacone odsetki również podlegają odliczeniu).
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-12/III/2006
  Czy przysługuje mi odliczenie od dochodu całości wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu ( za lata 2004, 2005 ), czy tylko jakiejś ich części ?
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-13/06/MW
  Czy wydatek poniesiony na zakup łóżka w przypadku gdy posiadam I grupę inwalidztwa podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/30/2006/PD II/415-12/06
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogę odliczyć zakup kompletu pościeli rehabilitacyjnej w skład której wchodzi materac rehabilitacyjny, kołdra i poduszka ?
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-10/III/2006
  Czy dwie obce sobie osoby, które nabyły w roku 2005 na współwłasność nowo wybudowany dom rodzinny w zabudowie szeregowej, mogą - każda z nich oddzielnie - skorzystać z odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych w roku podatkowym na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na zakup w/w domu do wysokości odsetek przypadających od kredytu w kwocie nieprzekraczającej kwoty wyliczonej zgodnie z art. 26 b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz 176 z poźn. zm.) t.j. za rok 2005 kwoty 189 000,00 zł - więc nie na zasadzie każda z nich po połowie ulgi czyli do wysokości odsetek przypadających od kredytu w kwocie nieprzekraczającej 94 500,00 zł?
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/06/R1
  Czy wystawiając abonentom fakturę VAT za korzystanie z usług internetowych należy wystawić ją na adres zameldowania danego klienta, czy na adres jego zamieszkania, który jest równocześnie adresem świadczenia usług internetowych ?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-12/03/06
  Czy spłacone przeze mnie w latach 2004-2005 odsetki od kredytu mieszkaniowego będą podlegały odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2005 ?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DL-II-415-IX/31/3/06
  Czy podatnik może dokonać odliczenia od dochodów wydatków poniesionych w 2005r. w związku z odpłatnym pobytem w specjalistycznym zakładzie rehabilitacji nie posiadając orzeczenia o rehabilitacji.
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB-415/2/2006
  Czy możliwe jest skorzystanie z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w sytuacji, gdy umowa przedwstępna kupna lokalu mieszkalnego została zawarta z developerem w lutym 2005 r. a umowa przenosząca własność lokalu będzie zawarta czerwcu 2006 r.?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-11-3/06
  czy istnieje możliwość odliczenia odsetek od kredytu na zakup mieszkania, jeśli nie posiada się aktu notarialnego?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/415-10/06
  Z jakich ulg można skorzystać w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup i rozbudowę budynku mieszkalnego?
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/1/PDII/415-1/06
  Czy wydatek na zakup zestawu Biotron i aparatu do masażu można odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym jako zakup sprzętu niezbędnego do leczenia i rehabilitacji ?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/7/MK/06
  Czy wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne na rzecz budowy pomnika Jana Pawła II mogą być zaklasyfikowane jako darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą, bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podaytku dochodowym od os. fizycznych?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-118/05
  Pytanie podatnika czy od tak ustalonego dochodu można odliczyć straty podatkowe z lat ubiegłych według zasad wynikających z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy też dochód ten należy opodatkować.
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-10-3/06
  Czy spłacane odsetki od wykorzystanych transz kredytu zaciciągniętego w 2005 roku na budowę domu jednorodzinnego można odliczyć od dochodu uzyskanego w 2005 roku.
 860. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 310/05
  Dysponowanie cudzym prawem własności przez podmiot niebędący adresatem zgodnej z prawem decyzji budowlanej uniemożliwiło zastosowanie ulgi podatkowej wpisanej w art. 26 ust.1 pkt 5 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowił o uldze podatkowej z tytułu wydatków na rozbudowę i nadbudowę budynku na cele mieszkalne, natomiast, jak to już podniesiono , ochrona i pomoc Państwa przysługiwać może tylko tym działaniom podatników , które są zgodne z obowiązującym prawem. Stanowisko organów podatkowych i Sądu l instancji, że skarżący nie mogli zasadnie skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu budowy, rozbudowy, nadbudowy budynku mieszkalnego nie narusza więc prawa.
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/46/PDII/415-10/06
  Czy zakup takiego urządzenia podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-65/05/MC
  Czy korzystając z internetu, który jest zainstalowany w mieszkaniu stanowiącym własność Podatnika, ale w którym nie jest zameldowany, podatnik może skorzystać z odliczenia wydatków za usługi internetowe od dochodu?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFNII/415-7/EG/06
  Czy jest możliwe odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatków na operację zaćmy oczu?
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/1/MS/06
  Czy opisany stan faktyczny według wnioskodawcy uprawnia do skorzystania z przedmiotowego odliczenia bowiem:posiada I grupę inwalidztwa z niepełnosprawnością narządów ruchu,korzystał z pomocy osób drugich.
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/3-423/1/06
  Czy darowizna przekazana przez Spółkę na rzecz Stowarzyszenia prowadzącego diałalność z zakresu pożytku publicznego rozliczona bezpośrednio z zobowiąznia Spółki może być odliczona od dochodu?
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-68-05
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa związane z zakupem w Stanach Zjednoczonych suplementów diety zmniejszających objawy choroby ?
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-50/BJ/05
  Czy podatnik może złożyć wspólne zeznanie podatkowe wraz z małżonkiem oraz odliczyć odrębnie od dochodów swoich i odrębnie od dochodów współmałżonka wydatki z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne?Czy wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005 wydatki rehabilitacyjne poniesione na zakup lekarstw przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności ?
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-10/06
  - dotyczy możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne w 2005 r.
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-9/06
  Czy podatnik może skorzystać z odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakończenie budowy budynku mieszkalnego?
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-1/06
  Czy w zeznaniu rocznym za 2005 rok mogę odliczyć spłacone odsetki od zaciągniętego kredytu, jeżeli lokal mieszkalny został przekazany przez developera w grudniu 2005 roku, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego?
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-23/06/AR
  Czy mogę dokonać odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków w pełnej wysokości od uzyskanego w 2005 roku dochodu z tytułu renty chorobowej?
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/94/05
  Od którego momentu należy liczyć trzyletni okres zakończenia prowadzonej inwestycji aby skorzystać z ulgi związanej ze spłatą odsetek od udzielonego przez uprawniony podmiot kredytu na sfinansowanie prowadzonej budowy domu?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-12/06
  Czy pisemne pokwitowanie przekazania gotówki na rzecz parafii oraz przelewy bankowe potwierdzające przekazanie kwoty na rzecz misji w Afryce są wystarczającym dokumentem do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przekazanych kwot w świetle art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDN/415-2/Int-6/2006
  Czy można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych przez firmę do pracy za granicę ?
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-4/06
  Czy zapłacone w 2004 r. odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę domu mogą być odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w sytuacji, gdy zakończenie budowy miało miejsce w 2005 r.?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/412/31/2006
  Czy od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/466/Z/K/05
  Czy wydatki na zakup mieszkania wraz z kosztem projektu zamiennego podlegają odliczeniu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PG-2-415-46/05/06
  Dotyczy możliwości odliczania od dochodu zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne.
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/3/06/MJ
  Podatnik będący osobą niepełnosprawną pyta o możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego za 2003r. w celu dokonania odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup baterii do aparatów słuchowych w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-144/05/A
  Czy kwota darowizny przekazanej kościelnej osobie prawnej prowadzącej Dom Pomocy Społecznej podlega odliczaniu od dochodu w pełnej wysokości?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-144/05
  Czy potwierdzenie wpłaty oraz przeznaczenia darowizny będzie wystarczającym dokumentem do skorzystania z odliczenia od dochodu przekazanej darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-94/05/06
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w całości od podstawy opodatkowania kwoty dokonanej w 2005 r. darowizny na działalność charytatywno ? opiekuńczą kościelnych osób prawnych?
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-42/2005
  Czy Podatniczka posiadająca orzeczenie I-grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w 2005r. z tytułu poniesionych wydatków na zakup leków?
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-2/I/06
  Czy można odliczyć od podatku koszt zakupu aparatu słuchowego i części niezbędnych do jego funkcjonowania tj. wkładki i baterii?
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-60/05/06
  Czy zmniejszenie się w następstwie powstania odrębnej własności nowego lokalu mieszkalnego, udziału we własności części budynku i urządzeń , które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali i prawie użytkowania wieczystego gruntu skutkować będzie utratą ulgi z tytułu budowy domu z mieszkaniami na wynajem, z której skorzystano na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-25/05
  Podatniczka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym odliczenia od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatków poniesionych na zakup lekarstw.
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/2006
  Czy wydatki na zakup zakup pasków do glukometru, jednorazowych lancetów i jednorazowych igieł do wstrzykiwacza insuliny, ponoszone w związku z chorobą 6-letniej córki, posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, podlegają odliczeniu od dochodu.
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/42/2005
  Czy wydatki na zakup insuliny, ponoszone w związku z chorobą 6-letniej córki, posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, podlegają odliczeniu od dochodu.
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/421 /WD/423/128/05/JL
  Czy może odliczyć od dochodu jako darowiznę na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, póz. 873 ze zm) zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 19992 o podatku dochodowym od osób prawnych i czy wymagane jest złożenie dodatkowej dokumentacji dot. przekazanej darowizny łącznie z zał. CIT-8/0 do deklaracji CIT-8 za 2005r.
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/2/DJW/06
  Czy przysługują Podatniczce ulgi na leki, rehabilitację i inne wydatki z tym związane jak przejazdy, sanatorium.
 891. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 148/05
  Z gramatycznej wykładni powołanego przepisu wynika, iż aby uzyskać prawo do odliczenia od dochodu z tytuły budowy własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem należy najpierw zakupić działkę pod budowę tego budynku.
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/1/2006
  Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT dla osoby fizycznej na wykonanie usługi remontowej w lokalu mieszkalnym na adres wykonania usługi, a nie na adres zameldowania, który jest jednocześnie adresem zamieszkania podatniczki oraz czy faktura wystawiona na adres miejsca wykonania usługi ogranicza prawo osoby nabywającej usługę remontową do ujęcia jej w uldze remontowej.
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/461/Z/K/05
  Jestem pod stałą opieką lekarzy spejalistów, posiadam inwalidzką kartę parkingową. W związku z częstymi wizytami u lekarzy specjalistów i w szpitalu korzystam z samochodu osobowego Wobec powyższego czy korzystajac z odliczeń na wydatki związane z dojazdami na niezbędne zabiegi muszę przedkładać dodatkowe dokumenty.
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/40/05
  W 2005 roku podatnik zakupił od dewelopera nowo wybudowane mieszkanie wraz z garażem. Na zakup mieszkania zaciągnięty został kredyt. Na początku 2005 roku kredyt został częściowo spłacony środkami zgromadzonymi w Kasie Mieszkaniowej w latach 2001-2004. Czy w 2005 roku możliwe będzie odliczenie od dochodu odsetek zapłaconych od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania?
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-17/06
  Czy przy sprzedaży budynku objętego uprzednio ulgą inwestycyjną wartość jego nabycia pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych (wartość netto) będzie stanowić koszty uzyskania przychodów ?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/415/100/05
  Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w latach 1996 i 1997 poniósł Pan wydatki w związku z zakupem mieszkania, równocześnie korzystał Pan z odliczeń od dochodu i od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej. Przedmiotowe mieszkanie nabył Pan na własność Aktem Notarialnym w dn. 18.12.2002 r. Obecnie zamierza Pan sprzedać mieszkanie, którego zakup był podstawą dokonania ww. odliczeń. 1. Czy sprzedaż tego mieszkania spowoduje konieczność zwrotu kwot ulg mieszkaniowych odliczonych od dochodu i podatku w latach 1996 i 1997? 2. Czy w przypadku gdyby istniała konieczność zwrotu ulg mieszkaniowych z lat 1996-1997 - zakup innego mieszkania spowoduje, że zwroty nie będą konieczne? 3. Czy okres 10-letniej karencji, w trakcie której ograniczane było prawo do sprzedaży lub zmiany przeznaczenia lokalu, dotyczył tylko mieszkań na wynajem i nie dotyczył mieszkań na cele własne?
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415-125/05/MG
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu udokumentowanego wydatku , poniesionego na udział w turnusie rehabilitacyjnym przewodnika osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu , zaliczonej do I grupy inwalidztwa.
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/365/DJW/06
  Czy podatnik spłatę pożyczki powinien odliczać od dochodu rocznego.
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/23/GJ/05
  Czy mając orzeczony lekki stopień niepełnosprawności można odpisać od podatku w 2005 roku wydatek na zakup okularów?
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-183/391/05/AS
  Czy z odliczenia z ulgi odsetkowej, o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą skorzystać osoby, które faktycznie dokonują spłaty odsetek od kredytu, ustalając przy tym dowolny podział procentowy wysokości odsetek przypadających na każdą z nich, w sytuacji gdy lokal mieszkalny został zakupiony na zasadach współwłasności przez osoby nie będące małżeństwem
 901. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-76/IUSŁ-B/2005/AA
  Dotyczy wydatków ponoszonych przez osoby niepełnosprawne.
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/103/EW/05
  Czy darowizna przekazana przez Spółkę na rzecz Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" przy Spółce tytułem ufundowania tablicy upamiętniającej 25-lecie powstania NSZZ "Solidarność" nie podlega odliczeniu od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-135-III/05
  Czy poniesione wydatki na zakup materaca i poduszki "ortopedyczne" podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej i jakie powinno się posiadać dowody na udokumentowanie poniesionych wydatków?
 904. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-94/13/05
  Czy można odliczyć od dochodu darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościelnych osób prawnych, w przypadku, gdy na udokumentowanie dokonania tej darowiznypodatnik posiada jedynie pokwitowanie jej odbioru?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/432/DJW/05
  Czy częściowy zwrot wkładu nie będzie stanowił przychodu, który powinno się wykazać w zeznaniu rocznym.
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-168/369/05/AS
  Czy poniesione wydatki na zakup urządzeń niezbędnych do rehabilitacji można odliczyć od dochodu w myśl art. 26 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane po ponieniesiu tych wydatków
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-64/05
  - dotyczy zasad odliczenia, od dochodu przed opodatkowaniem, odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na kupno mieszkania.
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II/PDF/415/101/2005
  Zwiększona składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest odliczeniem w całości od podstawy opodatkowania.
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/63/2005
  Czy w celu udokumentowania i odliczenia darowizny rzeczowej właściwym dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny rzeczowej na rzecz organizacji pożytku publicznego jest umowa zawarta pomiędzy stronami, w której strony określą wartość darowizny?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/36/05
  Czy możliwe będzie korzystanie z ulgi odsetkowej w 2005 roku oraz w latach kolejnych z tytułu spłaty odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na spłatę kredytu budowlano-hipotecznego otrzymanego w 2003 roku na zakup mieszkania od dewelopera?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/76/05
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet udokumentowanych fakturą VAT, za którą zapłata następuje przelewem ?
 912. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-91/13/05
  Czy wydatki na zakup centralnego odkurzacza zainstalowanego w domu przez osobę niepełnosprawną dają podstawę do odliczeń od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AP/423-291/EP/05
  Czy można odliczyć od dochodu osiągniętego ze sprzedaży pozostałego majątku Spółdzielni, strat powstałych przed postawieniem jej w stan likwidacji jak i w czasie likwidacji.?
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/191/2005/PDII/415-62/05
  Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne można odliczyć wydatki poniesione w 2005 r. na operację zaćmy ?
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD I/415-47/05
  Czy osoba fizyczna ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym całej kwoty darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych w 2005 roku?
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/36/05
  Czy można odliczyć od dochodu jako wydatek rehabilitacyjny kwotę 1.214,90 zł dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego, który ułatwia wykonanie czynności życiowych w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością?
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDM/415-8/05/MW
  Czy można skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej "Bioptron" oraz aparatu do mierzenia ciśnienia?
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-82/315A/100/05/BB
  Czy podatnicy mają prawo do odliczenia od dochodu w 2005 roku opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczenia w koszty uzyskania przychodów w 2005 roku opłaconych składek na Fundusz Pracy?
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF2/415-4/8/05-IT
  Czy dokonując rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2005, będzie można skorzystać z ulgi odsetkowej dotyczącej umowy o udzielenie złotowego mieszkaniowego kredytu budowlano - hipotecznego zawartej z Bankiem S.A. w dniu 19.08.2004 r. oraz umowy o udzielenie złotowego mieszkaniowego kredytu hipotecznego zawartej dnia 19.08.2005 r.?
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-86/13/05
  Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na operację usunięcia zaćmy oka podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 149/PDF/413-i-36/05/JS
  Czy darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego podlegają odliczeniu od dochodu przed jego opodatkowaniem w wysokości nielimitowanej?
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/62/2005
  Czy wydatki poniesione w grudniu 2004 r. jako przedpłata za roczny ( 01-12.2005 r.)abonament dostępu do internetu może być odliczony od dochodu uzyskanego w 2005r.?
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-167/366/05/AS
  Czy małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową, którzy zakupili wspólnie lokal mieszkalny, mogą niezależnie korzystać z ulgi odsetkowej w świetle art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/23/05
  Czy otrzymana pomoc finansowa - umorzona pożyczka z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na zakup środka transportu niezbędnego w rehabilitacji - wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz czy inwalida I grupy inwalidzkiej może odliczyć od dochodu za 2005 r. ulgę rehabilitacyjną z tytułu poniesinych wydatków na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-40/05
  Czy podatnicy, posiadający orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy orzeczonej na okres trwały mogą odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych koszty używania własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznymi przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2403-PDF-75-05
  Czy darczyńca Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego jest uprawniony do skorzystania z odliczenia od dochodu dokonanej darowizny?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-37/05/JS
  Czy w 2005 roku można odliczyć od dochodu przed jego opodatkowaniem darowiznę na cele kultu religijnego?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II.415/6/05
  Zwraca się Pani o wyjaśnienie, czy przy składaniu zeznania podatkowego PIT-37 za 2004 rok miała Pani prawo skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne z tytułu wydatków na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność syna dla potrzeb związanych z przewozem Pani na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/53/05
  Czy osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramch ulgi rehabilitacyjnej poniesionych wydatków na zakup komputera (wraz z monitorem, drukarką oraz programem LEX) ?
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-31/05
  Czy podatniczce przysługuje prawo odliczenia od dochodów za 2005 r. wydatków na rehabilitację związanych z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne samochodem osobowym stanowiącym własność syna, bądź zięcia?
 931. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4151-69/05
  Jaka jest możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne i odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika zatrudnionego przez polskie przedsiębiorstwo w Niemczech ?
 932. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-67/IIUSŁ-B/2005/PM
  Dotyczy możliwości skorzystania z ulgi w postaci odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego, w sytuacji zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego.
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PDI-4111/150/2005/AJ
  Czy wpłata dokonana tytułem darowizny na cele kultu religijnego - przekazana Społecznemu Komitetowi Budowy Kaplicy będzie podlegała odliczeniu od dochodu w zeznaniu za 2005 rok?
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/373/DJW/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w listopadzie 2002 roku wraz z mężem zakupiła Pani lokal mieszkalny na podstawie umowy przyrzeczenia sprzedaży z firmą developerską. Na mieszkanie wzięli Państwo z banku kredyt hipoteczny na 20 lat. W maju 2005 roku sporządzony został akt notarialny ustanawiający dla Państwa odrębną własność lokalu mieszkalnego.Stoi Pani na stanowisku, iż posiadając akt notarialny i rozliczając się w 2006 roku za 2005 rok będzie mogła odliczyć wszystkie odsetki wstecz do listopada 2002 roku włącznie.
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-143/313/05/AS
  Czy w przypadku kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez małżonków wspólnie z rodzicami, przysługuje prawo do tej ulgi małżonkom w sytuacji, gdy spłata odsetek następuje z rachunku bankowego rodziców
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-139/306/05/AS
  Czy darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania w pełnej wysokości, bez ograniczeń zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/415-0051/05
  Czy można odliczyć od dochodu wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym w 2000r.?
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/157/2005/PDII/415-51/05
  Czy podatnik i jego partnerka po przeniesieniu na nich własności lokalu będą mogli oboje skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu w zeznaniu rocznym za 2006 rok?
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/38/3/05
  Czy ponoszone przez osobę niepełnosprawną (osobę po mastektomii piersi) wydatki na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 940. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-58/2005
  Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu wydatki poniesione na leki homeopatyczne zlecone przez "licencjonowanego lekarza medycyny niekonwencjonalnej"?
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/342/DJW/05
  Zadaje Pan pytania:#61623; kogo należy poinformować o zamiarze sprzedaży#61623; kiedy i jakie formalności muszą być wykonane#61623; jaką część uzyskanej ulgi podatkowej zwrócić do Urzędu Skarbowego#61623; czy powoduje różnicę w wielkości zwracanego podatku sprzedaż mieszkania na początku lub pod koniec przyszłego roku.
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-137/302/05/AS
  Czy z tytułu darowizny przekazanej na rachunek bankowy Rady Rodziców L.O. przysługuje prawo do odliczenia od dochodu do opodatkowania wartości tej darowizny w myśl art. 26 ust.1 pkt 9 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 943. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-29/05/z
  Czy podatnik prawidłowo w rocznym zeznaniu podatkowym za 2004r. odliczył od dochodu równowartość swoich usług medycznych świadczonych na rzecz Przychodni Onkologicznej jako darowiznę poczynioną na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą w sytuacji, gdy jego usługi medyczne zostały wycenione przez ww. Parafię i ich wartość potwierdzona została stosownym zaświadczeniem?
 944. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-106/05/p
  Czy obydwoje małżonkowie mogą skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu wydatków ponoszonych przez użytkowników sieci internetowej, określonej w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy faktura za usługę wystawiona została na imię i nazwisko jednego z nich?
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/05
  Z jakich odliczeń ma prawo skorzystać związku z przedstawioną wyżej sytuacją, a jednocześnie stoi na stanowisku że przysługuje jej uprawnienie do ulgi na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność rodziców, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem dzieci na zabiegi i rehabilitację?
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-45/05/MS
  Czy pracownik powinien rozliczyć się ze zwrotu wynagrodzenia nienależnie pobranego w latach 2004-2005 w zeznaniu podatkowym za 2005r., w którym zwrot nienależnie pobranego świadczenia wykaże jako odliczenie?
 947. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/423-0076/05
  Czy darowizna przekazana przez osobę prawną na rzecz rady rodziców podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 53 / 291a/59 / 05 / KSz
  dotyczy zwrotu nienależnie pobranej renty
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/38/05/JL
  Czy można odliczyć od dochodu - w ramach ulgi na rehabilitację - wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na zakup leków ?
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-45/WC/05
  dotyczy zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie odliczania od dochodu darowizn na zasadach określonych w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 951. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/05
  Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dot. niepełnosprawności narządu ruchu stanowi dokument uprawniający do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na opłacenie przewodników w 2004 r.?
 952. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/05
  Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dot. niepełnosprawności narządu ruchu stanowi dokument uprawniający do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na opłacenie przewodników w 2003 r.?
 953. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/05
  Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dot. niepełnosprawności narządu ruchu stanowi dokument uprawniający do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na opłacenie przewodników w latach 2001-2002 ?
 954. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/05
  Czy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dot. niepełnosprawności narządu ruchu stanowi dokument uprawniający do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na opłacenie przewodników w 2000 r. ?
 955. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/9/05
  Czy trzyletni termin zakończenia inwestycji, od zachowania którego uzależniona jest możliwość skorzystania z ulgi określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym podatnik uzyskał na swoje nazwisko pozwolenie na budowę budynku na cele mieszkalne?
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-51/05
  Czy podlegają odliczeniu od odchodu odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na sfinasowanie zakupu - od osoby fizycznej - rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego?
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/6/9/05
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu osobowego do potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne można uwzględnić koszty przejazdu dziecka na badania krwi - stanowiące bazę do ustalenia odpowiedniej diety, jak również dojazdy dziecka na wizyty u lekarza i dietetyczki?
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-35/JG/05
  dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie obniżenia dochodu osiągniętego za 2004r. o wysokość straty podatkowej z lat ubiegłych, nie więcej niż 50% kwoty straty
 959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-35/05
  Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej określonej w art.26 b obecnie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku złożenia korygujących zeznań podatkowych za lata 2000-2004, w których nie zostaną wykazane wydatki mieszkaniowe objęte "dużą ulgą budowlaną" określone w art.27a, ust.1 pkt b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku?
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUSPDII/2/406/16/2005
  Czy można skorzystać z ulgi odsetkowej w sytuacji zaciągnięcia nowego kredytu na spłatę poprzedniego kredytu mieszkaniowego na zdecydowanie korzystniejszych warunkach finansowych?
 961. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-47/2005
  Czy wpłata na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych dokonana w celu zwolnienia się z obowiązku zwrotu nienależnie pobranych przez emeryta (rencistę) świadczeń, podlega odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem?
 962. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/7/05
  dotyczy możliwości odliczenia od dochodu uzyskanego przez podatnika za 2004 r. (i lata następne) wydatków na dojazdy żony na zabiegi lecznicze, w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej do wysokości 2.280 zł
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-415/18/2005
  W celu zakupu lokalu mieszkalnego podatnik zaciągnął kredyt hipoteczny. Ze względu na wysokie odsetki planuje pan zaciągnięcie kolejnego kredytu w innym banku w celu zmniejszenia obciążenia finansowego związanego z odsetkami. Czy zmiana kredytodawcy nie spowoduje utraty prawa do ulgi odsetkowej?
 964. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/30/05/MJ
  Podatnik będący osobą niepełnosprawną z tytułu narządu wzroku pyta o możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego za 2004r. w celu dokonania odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2004r. na zakup komputera, który ułatwia mu wykonywanie czynności życiowych.
 965. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/84/PDI-423/10/2005
  Czy kwota otrzymanej dotacji powinna być odpisana od przychodu ogółem czy też od dochodu do opodatkowania?
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/415-32/05
  Czy można odliczyć od dochodu wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego?
 967. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FB/005-467/JO/05
  Wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie skorzystania z odliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przed zawarciem związku małżeńskiego.
 968. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/36/05
  Czy można odliczyć za rok 2004 wydatki na cele rehabilitacyjne w wysokości 2.280 zł związane z dowozem własnym samochodem pozostającego na utrzymaniu syna z ustaloną I grupą inwalidztwa, który urodził się w dniu 06 kwietnia 1988 r. na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne?
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/180/P/05/DW
  Jakie dokumenty powinno się uzyskać w celu potwierdzenia prawidłowości odliczenia darowizn na rzecz podmiotów wskazanych pod literą A i B:A. - organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 i nast. Ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,B. - cele określone w art. 4 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i na rzecz organizacji pozarządowych (określonych art. 3 ust.2 i 3 ustawy j.w.) prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 w/w ustawy, ale nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ustawy j.w.?
 970. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-7/05
  Czy Podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej: - "używania samochodu osobowego" stanowiącego Pana własność w związku z przejazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne "w kwocie nieprzekraczającej 2.280 zł"? - odliczenia od podstawy obliczenia podatku odpłatności za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego?
 971. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0113/05
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym ma prawo do kontynuowania odliczeń ponoszonych wydatków z tytułu budowy domu w ramach "dużej ulgi budowlanej"?
 972. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I /415-20/05
  W 1996 r., małżonkowie rozpoczęli budowę domu i prowadzili ją wspólnie do grudnia 1998 r. W tym okresie oboje rozliczali się wspólnie i korzystali z ulgi budowlanej w związku z realizowaną budową. Według zeznań znajdujących się w tutejszym urzędzie za lata 1995 - 1997 małżonkowie złożyli wspólne zeznania odliczając od dochodu wydatki mieszkaniowe. W miesiącu grudniu 1998 r. małżonkowie uzyskali rozwód i w wyniku podziału majątku działka oraz dom w budowie przeszły na własność byłego męża. W 2004 r. podatniczka rozpoczęła budowę innego domu, w związku z tym faktem wystąpiła z zapytaniem: czy przysługuje jej niewykorzystana część tamtej ulgi budowlanej (na starych zasadach), czy ulga w nowej formie (odsetkowa)?
 973. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111/415-0047/40210/05
  Czy darowizna (towarów) przekazana na rzecz parafii rzymsko-katolickiej na kościelną działalności charytatywno-opiekuńczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania w pełnej wysokości ?
 974. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415-29/05/BA
  Czy wypłatę na rzecz spółdzielni mieszkaniowej można traktować jako darowiznę i odliczyć ją jako wpłatę na rzecz organizacji pożytku punlicznego?
 975. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-18/05
  Czy posiadając rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przyznanej przez ZUS można wydatki związane z używaniem samochodu osobowego na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/415-74/67141/05
  Czy dokumentem stwierdzającym poniesione koszty związane z użytkowaniem sieci internet jest wyciąg z konta bankowego, z którego podatnik dokonuje comiesięcznie przelewu na rachunek świadczeniodawcy?
 977. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/319/MJ/05
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 12 grudnia 2002r. zawarła Pani umowę kredytową z bankiem z przeznaczeniem na budowę mieszkania przez developera. Budowa została zakończona w 2003r. Odbiór mieszkania protokołem odbioru lokalu nastąpił dnia 12 stycznia 2004r., natomiast akt notarialny został sporządzony dnia 1 kwietnia 2005r. 1 stycznia 2005r. zawarła Pani nową umowę o kredyt hipoteczny z innym bankiem, a cel kredytu został oznaczony jako: przeznaczenie środków z kredytu na refinansowanie kredytu hipotecznego udzielonego przez poprzedni bank. Zmiana kredytu oznacz dla Pani niższe raty i niższe odsetki do spłacenia.Zdaniem Pani w opisanej sytuacji, mogła Pani skorzystać z "ulgi odsetkowej" w zeznaniu rocznym za 2004r. odpisując od dochodu spłacone odsetki w latach 2002 - 2004, a ponadto zmiana banku nie spowoduje utraty prawa do w/w ulgi .
 978. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-15/05
  Zwracam się z prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie czy przysługuje mi prawo odliczenia odsetek z pobranymi opłatami od kredytu udzielonego mi na zakup mieszkania od Ministerstwa Szkolnictwa (Akademii Rolniczej), które to mieszkanie kupiłam w drodze przetargu w 2004 r. bank PKO - BP udzielajac mi kredytu na zakup mieszkania - przelał gotówkę kredytu na konto Akademii Rolniczej dnia 2004.08.20 aktem notarialnym kupiłam mieszkanie własnościowe w drodze przetargu w kwietniu 2004 roku od osoby prawnej Akademia Rolnicza, za które zapłaciłam kwotę 36.200,00 zł przy czym 3.000, 00 zł wpłaciłam wadium w kwietniu 2004 roku ze środków własnych i 33.200,00 zł dokonał przelewu PKO BP S.A z tytułu pobranego przeze mnie kredytu 37.000,00 zł z PKO BP S.A na podstawie zawartej umowy kredytu WŁASNY KĄT " hipoteczny " z dn.2004.06.30.
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO3/415/80/05/DP
  Czy dochód wykazany w PIT-11 jest zgodny z kwotą jaka wpływa na rachunek bankowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 980. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/37/2005
  Czy dla celów złożenia rocznego zeznania podatkowego przez osobę fizyczną, która ponosi wydatki z tytułu używania sieci Internet, wystarczającym dowodem poniesienia wydatku z tego tytułu jest wydruk komputerowy potwierdzający dokonanie elektronicznego przelewu tytułem opłaty za internet wraz z załączoną do niego fakturą VAT wystawioną na nazwisko podatnika ?
 981. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-105/05
  Czy jako osoba niepełnosprawna może odliczyć zakup samochodu osobowego od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 982. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2015/04
  W sytuacji, kiedy podatnik z zamiarem uczestniczenia w budowie jednego budynku z lokalami na wynajem nabywał udział w działce przeznaczonej pod budowę więcej niż jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego bądź pod budowę takiego budynku (budynków) i innych obiektów, odniesienie ulgi do udziału we współwłasności gruntu w nieuzasadniony sposób ograniczyłoby uprawnienia takiego podatnika, a tym samym "zmusiło" do finansowania - na płaszczyźnie rozstrzygnięć podatkowych - budowy budynków (obiektów), do których nie zamierzali rościć żadnych praw i było sprzeczne ze wskazanym celem ulgi.
 983. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.415/13/05
  Czy możliwe będzie korzystanie z ulgi odsetkowej w przypadku korzystania w 2001r. z dużej ulgi budowlanej, jednoczesnie składając korektę zezania podatkowego za 2001r. i zwracając podatek dochodowy.
 984. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/Fb/005-161/ET/05
  DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa (j .t . Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu zażalenia z 03marca 2005 r.. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa -Mokotów z dnia 18 lutego 2005 r.Nr 1433/NG/GF/III/art.l4a/zap.5/52/05wydane w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu isposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie PaniKatarzyny K. W dniu 08.01.2005 r. wystąpiła Pani do Naczelnika Urzędu SkarbowegoWarszawa ? Mokotów z wnioskiem o udzielenie interpretacji , co dostosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osóbfizycznych w zakresie sposobu dokumentowania darowizn przekazywanychkościelnym osobom prawnym ...
 985. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD-2/415-21/05
  Czy można skorzystać z ulgi odsetkowej na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2003 roku na zakup budynku mieszkalnego, którego budowa została zakończona przez spółdzielnię mieszkaniową w 2001 roku.
 986. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-11/05
  Czy składki opłacone przez pracodawcę na ubezpieczenie emerytalne w ramach pracowniczego programu emerytalnego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym?
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/277A/MJ/05
  Czy wpłaty dotyczące opłat za internet dokumentowane wyciągami z banku będą stanowiły podstawę odliczenia od dochodu?
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426-PD-415/27b/05
  W miesiącu kwietniu 2004r. zakupiłam udział w grunciepod budowę bloku. Następnie w maju w dwóch transzach przekazałam inwestorowi pieniądze z kredytu na kupno mieszkania. Przewidywane odebranie mieszkania w miesiącu lipcu 2005r., a przewidywanie zamieszkanie do końca 2005r. Czy w powyższej sytuacji nabrałam prawa do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu za 2004r., a jeśli nie to czy odsetki od kredytu za rok 2004 mogą byc odliczone w roku 2006 łącznie z odsetkami przysługującymi mi do odliczenia za 2005r. Akt notarialny będzie sporządzony po odebraniu mieszkania.
 989. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426-PD-415/27a/05
  W miesiącu kwietniu 2004r. zakupiłam udział w gruncie pod budowę bloku. Następnie w maju w dwóch transzach przekazałam inwestorowi pieniądze z kredytu na kupno mieszkania. Przewidywane odebranie mieszkania w miesiącu lipcu 2005r., a przewidywanie zamieszkanie do końca 2005r. Czy w powyższej sytuacji nabrałam prawa do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu za 2004r., a jeśli nie to czy odsetki od kredytu za rok 2004 mogą byc odliczone w roku 2006 łącznie z odsetkami przysługującymi mi do odliczenia za 2005r. Akt notarialny będzie sporządzony po odebraniu mieszkania.
 990. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/15/05
  Czy w związku z uchwałą Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2005r., małżonkowie ,,X" mają prawo w zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok 2004, odliczyć od dochodu w całości (bez limitu) darowizny przekazane na ,,na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą " ?
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/266/1/Z/K/05
  Czy zakup wody mineralnej w związku chorobą kamicy nerkowej podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 992. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/266/2/Z/K/05
  Czy poniesione wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, tj. obuwia zdrowotnego, przedmioty pomocnicze łagodzące dolegliwości kończyn podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 993. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/11/05
  Czy będąc osobą niepłenosprawną, zaliczoną do II grupy inwalidztwa, przysługuje mi możliwość odliczenia od dochodu kwoty 2.280 zł z tytułu dojazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, samochodem stanowiącym własność syna, bądź kolegi ?
 994. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-415/120/04
  dotyczy odliczenia wydatku na zakup pościeli w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 995. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PD/415-28/05
  W 2004r. zakupiłem lokal mieszkalny, a wydatek ten sfinansowany był m.in. kredytem hipotecznym zaciągniętym w baknu. Umowa kredytowa była zawarta przez mnie i żonę oraz jej rodziców. Kredyt w całości przeznaczyliśmy na zakup mieszkania i my go spłacamy, akt notarialny wystawioy jest na mnie i żonę. Czy mogę zapłacone odsetki od kredytu w całości odliczać od dochodu ?
 996. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIII/415-19/2005
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki poniesione na: 1.przystosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności samochodu osobowego nabytego w formie leasingu 2.dojazdy tym samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/28/2005
  Czy mam prawo, po oddaniu domu do użytkowania w ciągu 3 lat, odliczyć całość spłaconych przeze mnie odsetek od kredytu hipotecznego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych związanych z budową ?
 998. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-55/05/DW
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu za 2004 rok darowizn udokumentowanych bankowymi dowodami wpłat, a przekazanych na cele kultu religijnego i działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych?
 999. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-63/05/DW
  Czy możliwym jest skorzystanie z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu udzielonego na zakup nowej nieruchomości budowlanej podatnikom i ich córce w sytuacji, gdy zaświadczenie z banku o wysokości spłaconych odsetek wystawione jest bez wskazania udziału, w jakim kredytobiorcy uczestniczą w spłacie kredytu?
 1000. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII-415/1/15/1/2005
  Czy spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowej, na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego od developera, ktory powstał w ramach przebudowy z lokalu użytkowego na mieszkalny, można odliczyć od dochodu.
 1001. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DR/415-0007/05
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki z tytułu używania na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne samochodu ciężarowego, będącego środkiem trwałym w działalności gospodarczej żony?
 1002. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/7/05/int
  Osoba niepełnosprawna o znacznym stopniu niepełnosprawności (porusza się na wózku inwalidzkim) pyta czy może odliczyć od dochodu w ramach odliczeń na cele rehabilitacyjne wydatki na wyłożenie kostką brukową przy budynku mieszkalnym dojazdu do windy, do bramy i furtki ?
 1003. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I1/415/88/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia w zeznaniu za rok 2003 odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania?
 1004. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/35-2/05
  dotyczy odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn pieniężnych
 1005. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-F/415/20/2005
  Czy mogę odliczyć od przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji koszty zaciągnięcia kredytu na ich zakup (tj. prowizję pobieraną przez bank z tytułu rozpatrzenia wniosku o kredyt oraz należne odsetki) w przypadku, gdy kwota kredytu nie została wykorzystana na zakup akcji?
 1006. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-47/05/DW
  dot. możliwości dokonania odliczenia od dochodu osiągniętego w 2004 r. indywidualnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne tj. emerytalne i rentowe, w tym składki za grudzień 2003 r. (opłaconej w styczniu 2004 r.), której podatnik nie odliczył w zeznaniu podatkowym za 2003 r.
 1007. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-28-05-AG
  Czy podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi, z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego w przypadku skorygowania zeznań podatkowych za lata korzystania z ulgi z tytułu zakupu gruntu pod budowę oraz uregulowania za te lata zobowiązań w podatku dochodowym wraz z odsetkami za zwłokę i po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1008. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-31/69/05
  Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. zakupił od developera lokal mieszkalny. Zakupu tego lokalu dokonał z majątku odrębnego zawierając z developerem stosowną umowę w formie aktu notarialnego. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwanej dalej "ustawą" - podatnik w zeznaniu podatkowym za 2003 r. nie skorzystał z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Od 1 stycznia 2004 r. uległ zmianie wskazany wyżej przepis art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy, w związku z czym odsetki od kredytu spłacone w 2004 r. zostały przez podatnika odliczone w zeznaniu podatkowym za ten rok. Podatnik ma jednakże wątpliwości, czy spełnia wszystkie warunki niezbędne do skorzystan ...
 1009. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/31/05
  dotyczy: odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwot darowizn przekazanych na rzecz organizacji nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
 1010. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-17/05
  Czy wydatek poniesiony na zakup wełnianej pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 1011. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD4151/29/10/05
  Czy w rozliczeniu rocznym za 2004 rok i następne lata obowiązuje limit odliczeń z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą w wysokości 350,00 zł czy też można odliczyć całą kwotę ?
 1012. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-1.32.4230-1/05
  Czy przekazane przez Spółkę na rzecz Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową", środki finansowe podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosownie do treści tego przepisu obowiązującego w 2004 r.?
 1013. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/237/Z/K/05
  Czy poniesione wydatki na zakup materiałów opatrunkowych podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 1014. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/22/05/MJ
  Podatnicy pytają o możliwość skorzystania z odliczenia od dochodu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w 2003r. na remont pomieszczenia kuchennego w lokalu mieszkalnym zakupionym na wtórnym rynku w 2003r.
 1015. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/246/Z/K/05
  Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną (II -ga grupa inwalidztwa po mastektomii) na zakup automatycznej pralki i robota kuchennego, mozna uznać za wydatki na cele rehabilitacyjne niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiajace wykonywanie czynności życiowych?
 1016. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/412-24/VII/2005
  czy podatnik opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może pomniejszyć swój dochód do opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na kościelną działalność opiekuńczo - charytatywną, zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej?
 1017. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/4a/05, IS.I/2-4150/4b/05, IS.I/2-4150/4c/05
  dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynajmu lokali odpisów amortyzacyjnych od wartości budynku, którego podatnicy są współwłaścicielami, w sytuacji, gdy wcześniej współwłaściciele korzystali z ulgi z tytułu budowy budynków na wynajem - zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1018. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/14/2005
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem o wysokość odliczenia w roku 2004 wydatków rehabilitacyjnych, w związku z "poniesieniem wydatkywanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej", przy orzeczonej niepełnosprawności do miesiąca września 2004 roku.
 1019. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/423-10/05
  Czy można odliczyć od dochodu w 2004r. przekazane darowizny środków pieniężnych na rzecz organizcji nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego ?
 1020. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI/44/10/2005
  Podatnik przekazał w formie gotówkowej na rzecz kościelnej osoby prawnej darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Za każdą przekazaną darowiznę otrzymał pokwitowanie odbioru wystawione przez obdarowanego. Ponadto, po wydatkowaniu całości kwot darowizny na w/w działalność kościelna osoba prawna przedstawi podatnikowi stosowne sprawozdanie. W związku z powyższym podatnik prosi o udzielenie informacji, czy może odliczyć darowizny w pełnej wysokości bez udokumentowania ich dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
 1021. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-35/03/05
  Czy osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi dot. "opłacenia przewodnika", jeżeli korzystała z pomocy córki i sąsiadów, a osobom tym nie płaciła pieniędzy ?
 1022. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/33/2005
  Czy darowizna przekazana przez osobę fizyczną na rzecz organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego i nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego podlega odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem ?
 1023. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/34/2005
  Czy darowizna przekazana przez osobę fizyczną (prowadzącą i nie prowadzącą działalności gospodarczej) na cele kultu religijnego na rzecz osoby prawnej podlega odliczeniu od dochodu tej osoby przed opodatkowaniem ?
 1024. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-23/VII/2005
  Czy mogę złożyć korektę zeznania podatkowego za 2003 rok i odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione w 2003 roku przez mojego męża, który zmarł w trakcie roku podatkowego 2003.
 1025. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/415-16/05
  Czy wydatki poniesione przez Podatnika będącego osobą niepełnosprawną związane z przejazdami, samochodem nie będącym własnością Podatnika, pociągiem lub autobusem do szpitala na badania lekarskie podlegają odliczeniu od dochodu za 2004r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej w przypadku braku dokumentów stwierdzających ich poniesienie ?
 1026. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-58/05/34044
  Pytanie podatnika dotyczy odliczenia od dochodu darowizn na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1027. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-26/05
  Czy przekazana darowizna sprzętu fotograficznego na rzecz publicznej szkoły podstawowej podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2004 rok ?
 1028. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pf-2/415/156/05
  Czy małżonkowie składający odrębne zeznania podatkowe, mogą dokonać odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu na zakup lokalu mieszkalnego - od dochodu jednego z małżonków?
 1029. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-0016/05/BM
  Jak ustalić wartość darowizny rzeczowej odliczanej od dochodu w świetle art. 18 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1030. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI-ZO/415-18/05
  Czy posiadając orzeczenie resortowej komisji lekarskiej, w którym zakwalifikowano podatnika do II grupy inwalidzkiej jako osobę niezdolną do pracy w resorcie oraz posiadającą ograniczoną zdolnośc do pracy poza resortem można skorzytsać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania pojazdu osobowego na dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 1031. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-14/05
  Czy podatnicy mogą odliczyć w pełnej wysokości odsetki od kredytu udzielonego kilku kredytobiorcom na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych tj. budowy budynku mieszkalnego?
 1032. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/14/05
  Czy podlegają odliczeniu odsetki od kredytu zaciągniętego w 2002 roku na zakup nowego lokalu mieszkalnego od spółki, która wybudowała go w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ?
 1033. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/24/05
  Możliwość skorzystania z odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego na "rynku wtórnym".
 1034. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/7/05/ES
  Czy strata osiągnięta na akcjach spółki , która po ogłoszeniu upadłości została wycofana z obrotu giełdowego może pomniejszyć dochód z inwestycji kapitałowych ?
 1035. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-28/III/2005
  Czy mogę odpisać od dochodu w moim zeznaniu PIT-37 za 2004r wpłaty na rzecz Rady Rodziców.
 1036. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF1/415-37/93/05/AS
  Czy podatnik może dokonać w 2004r. odliczenia od dochodu w ramach ulgi odsetkowej z tytułu budowy domu zakończonej faktycznie w 2004 r. na podstawie zawiadomienia z XII/2004r. jeżeli zaświadczenie organu budowlanego o niewnoszeniu zastrzeżeń do zakończonej budowy zostało wydane w I/2005r.?
 1037. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/31/05
  Czy jeden z małżonków może korzystać z odliczenia wydatków za korzystanie z sieci internetu w sytuacji wystawienia f-ry VAT na imię drugiego małżonka?
 1038. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-55/05/GS/1
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu wydatków poniesionych w 2004r. na kontynuację budowy rozpoczętej w 1993r.
 1039. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-396/05/FW
  Czy całość zapłaconych odsetek od kredytu może wykazać w swoim rozliczeniu rocznym jeden ze współmałżonków czy oboje w wysokości po 50% zapłaconych odsetek?
 1040. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.I/415/16/05
  dotyczy możliwości odliczenia od dochodu darowizny w pełnej wysokości na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze
 1041. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/WD/4117/1/11/94/05/EP
  Czy w ramach tzw."dużej ulgi budowlanej" Podatnik może odliczyć wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego jako wydatki poniesione na budowę domu ( kontynuacja od 1994r.).
 1042. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/30/05/MS/1
  Czy Spółka może skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 UPDOP w przypadku darowizn dokonywanych na rzecz stowarzyszeń i fundacji będących organizacjami pozarządowymi, które wykonują czynności pożytku publicznego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego ale nie są organizacją pożytku publicznego lub też wpis do KRS o tym, że są organizacją pożytku publicznego uzyskały w terminie późniejszym od terminu dokonania darowizny przez Spółkę
 1043. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-30/05/MS/3
  Czy Spółka może skorzystać z art. 18 ust. 1 UPDOP w przypadku dokonywania darowizn na rzecz Domu Dziecka, którego organem zalozycielskim jest jednostka samorządowa?
 1044. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415/10/2005
  Od jakiej daty rozpoczyna bieg 3 letni termin zakończenia budowy, czy od daty wydania pozwolenia na budowę, czy od daty w której decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę stała się ostateczna?
 1045. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415/064/05
  Czy wobec zakończenia inwestycji budowlanej w 2003r. podatnicy mają prawo w 2004r. skorzystać z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej wydatków poniesionych w latach 2002 - 2004 na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego?
 1046. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDW/415-12/05/HP
  Czy wydatki z tytułu dojazdu męża na zabiegi rehabilitacyjne samochodem stanowiącym własność małżonka podatniczka może odliczyć od dochodów uzyskanych w 2004r.?
 1047. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIPD/423/3/2005
  Czy darowizna na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej może być odliczona od dochodu?
 1048. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/415-14/05
  Czy wobec zakończenia inwestycji budowlanej w 2004r. podatnik ma prawo już w 2004r. skorzystać z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej?
 1049. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-15/VII/2005
  Czy będę mogła skorzystać z ulgi za używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne mojego męża będącego osobą niepełnosprawną i z jakich ulg może skorzystać osoba niepełnosprawna?
 1050. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-16-05
  Czy podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego wydatki na spłatę odsetek i kredytu udzielonego przez spółdzielnię mieszkaniową w związku z zawarciem umowy o ustanowieniu własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 1051. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I - 415 - 45 - IV/05
  Czy Podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej: - "używania samochodu osobowego" stanowiącego Pana własność w związku z przejazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne "w kwocie nieprzekraczającej 2.280 zł"? - odliczenia od podstawy obliczenia podatku odpłatności za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego?
 1052. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-047/05
  Czy wydatki na zakup okularów i szkieł okularowych oraz z tyt. dojazdów środkami komunikacji miejskiej lub taksówkami na zabiegi lecznicze można odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 1053. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1771/04
  Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ogólna kwota odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na budowę stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego z lokalami na wynajem nie może przekroczyć limitu określonego przepisem i liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem osobom nie zaliczanym do I grupy podatkowej, przy czym kwota odliczeń ustalana jest proporcjonalnie do udziału we współwłasności.
 1054. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 26 / 102a/22 / 05 / KSz
  czy odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach tzw. ulgi odsetkowej podlegają wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w banku na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, jak i odsetki od kredytu zaciągniętego następnie w tym samym banku na sfinansowanie tej samej inwestycji polegającej na dokończeniu budowy budynku mieszkalnego ?; czy odliczeniu od podstawy opodatkowania w 2005 roku i w latach następnych w ramach tzw. ulgi odsetkowej podlegać będą odsetki spłacone od tej części kredytu, która przeznaczona została na dokończenie budowy domu ?
 1055. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-12-05-AK
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na terapię psychologiczną i opiekę psychiatryczną dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, posiadającego Orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wad fizycznych?
 1056. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/120/05
  Jaką część zapłaconych odsetek mogą odliczyć od dochodu małżonkowie, gdy kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych został zaciągnięty wspólnie z matką podatnika?
 1057. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/120a/05
  Czy małżonkowie mają prawo do ulgi odsetkowej, gdy kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych został zaciągnięty wspólnie z matką, która korzystała z odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej ?
 1058. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1722/04
  1. Wnosząca skargę kasacyjną nie wskazała jakie przepisy postępowania ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały naruszone. Dla skutecznego sformułowania zarzutu ich naruszenia przez Sąd nie jest wystarczające wskazanie na przepisy Ordynacji podatkowej. Sąd administracyjny nie stosuje bowiem bezpośrednio przepisów tej ustawy. W świetle treści art. 145 §2 u.p.p.s.a. w sprawach na decyzje i postanowienia z zakresu postępowania podatkowego sąd I instancji uwzględniając skargę na te decyzje i postanowienia uwzględnia przepisy regulujące postępowanie, w którym wydano zaskarżoną decyzję lub postanowienie, a więc w analizowanym przypadku przepisy Ordynacji podatkowej. 2. Autor skargi kasacyjnej wskazując na uchybienia przepisom prawa materialnego nie skonkretyzował sposobu w jaki uchybienie to nastąpiło. Nie wystarczy bowiem podnieść, że naruszenie prawa materialnego polegało na błędnej jego wykładni lub niewłaściwym zastosowaniu. Wnoszący skargę kasacyjną powinien wykazać czy i w jaki sposób dokonano błędnej wykładni oraz na czym polegało niewłaściwe zastosowanie wskazanych przez niego przepisów prawa i czy miała miejsce zarówno błędna wykładnia, czy tylko niewłaściwe ich zastosowanie. Tymczasem takich informacji brak w treści skargi kasacyjnej.
 1059. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-17/05
  Czy osoba zagraniczna może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej od przychodu ewidencjonowanego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem, wydatki za korzystanie w Polsce z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego?
 1060. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-24/05
  Czy jeżeli umowa kredytowa (kredyt na budowę domu podatników) została zawarta dla czterech kredytobiorców (podatników i jego rodziców), przy czym kredyt spłacany jest wyłącznie przez podatników, podatnikom przysługuje ulga z tytułu spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na cel mieszkaniowy w pełnej wysokości?
 1061. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/27/05
  dotyczy możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zabieg operacyjny oczu w ramach ulgi z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną.
 1062. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-17/05/DW
  dot. sposobu odliczenia wydatku na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności w przypadku sfinansowania wydatku w części przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w części przez podatnika środkami pochodzącymi z udzielonego mu kredytu bankowego.
 1063. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/8/05
  Czy w świetle przepisów art. 26 ust. 1 pkt 2a oraz art. 30c uopdof, jako wspólnik spółki jawnej prawidłowo odlicza od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne na podstawie następujących dokumentów: przelew spółki dowodzący zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, ale wszystkich ubezpieczonych oraz imienny raport miesięczny o należnych składkach (druk ZUS PRCX) stanowiący część składkową deklaracji rozliczeniowej Spółki (druk ZUS PDRA). Z druku ZUS PRCX wynika wprost kwota należnej, przypadającej na podatnika składki, ale fakt jej zapłaty potwierdza tylko przelew ogólny Spółki.
 1064. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 1631/04
  Gramatyczna wykładnia przepisu - art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - który ma w takim przypadku zastosowanie nie pozwala na inny wniosek niż tylko ten, że prawo do ulgi każdego ze współwłaścicieli tego budynku w ogólnej kwocie odliczeń przypadających na ten budynek (ust. 2 art. 26) ustala się proporcjonalnie do udziału we współwłasności budynku.
 1065. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/22/05/JL
  Czy spłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w roku 2003 na dokończenie budowy budynku mieszkalnego podlegają odliczeniu.
 1066. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/415-5-2/05
  Strona zapytuje czy ma prawo odliczyć od swojego dochodu i podatku spłacane wg układu ratalnego zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka strony.
 1067. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/21/05
  Czy w ramach wydatków rehabilitacyjnych można odliczyć wydatki na zakup ciśnieniomierza?
 1068. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF1/415-40/94/05/AS
  W jakiej wysokości podatnik może skorzystać z ulgi odsetkowej w przypadku współwłasności rachunku bankowego z którego następowały spłaty kredytu i odsetek?
 1069. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-29/05
  Posiada Pan Orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS stwierdzające częściową, trwałą niezdolność do pracy z tytułu niezdolności częściowej narządu ruchu, powstałą w związku z chorobą zawodową oraz decyzję stwierdzającą chorobę zawodową wraz z wpisem określającym procentowy uszczerbek na zdrowiu.W roku 2004 zakupił Pan pościel wełnianą."Czy wydatek poniesiony na zakup pościeli rehabilitacyjnej podlega odliczeniu od dochodu?"
 1070. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-23-05
  Czy podlega odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego wydatek ponoszony z tytułu użytkowania wyłącznie do prywatnych potrzeb, w miejscu zamieszkania (mieszkanie służbowe wynajmowane na podstawie umowy najmu), sieci internet na podstawie faktury wystawionej przez pracodawcę za korzystanie dla celów prywatnych z telefonu i łącza internetowego, który to z kolei był ociążony fakturą zbiorczą od podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie TP S. A.?
 1071. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0047/05/AP
  Czy uprawnienie Spółki do obniżenia podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych jest uzależnione dodatkowo od posiadania przez Spółkę dokumentów lub innych dowodów potwierdzających fakt, że darowane środki zostały rzeczywiście przez obdarowanego wykorzystane na cel określony w umowie darowizny? Czy wystarczające jest posiadanie oświadczenia obdarowanego o zobowiązaniu się do wykorzystania tych środków na cele określone w umowie?
 1072. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/413/10/2005
  Rozliczenie roczne w przypadku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia emerytalnego.
 1073. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/6/05
  Czy będę mogła zgodnie z art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) odliczyć od dochodu odsetki od kredytu otrzymanego z banku na zakup i remont pomieszczenia gospodarczego, które zostanie adoptowane na cele mieszkalne i połączone z obecnym mieszkaniem.
 1074. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0042/2/05/AP
  Bank zamierza przekazać darowizny na rzecz klubów sportowych m.in. uczniowskich, działających jako stowarzyszenia. Czy podatnik będzie mógł odliczyć te darowizny - w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu - od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1075. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0042/3/05/AP
  Bank zamierza przekazać darowizny na rzecz koła gospodyń wiejskich. Czy będzie mógł odliczyć te darowizny - w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu - od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1076. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/17/05
  Czy w zeznaniu podatkowym za 2004 r. w ramach ulgi odsetkowej można odliczyć wydatki poniesione w 2004 r. na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w marcu 2004 r. w Banku B.P.H. na nabycie w 2004 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w nowo wybudowanym budynku wielorodzinnym, którego budowa została zakończona 28-12-2001 r.?
 1077. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-22/III/2005
  Czy pieniądze przekazane przez ABK należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym za 2004r. jako dochód?
 1078. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-285/05/FW
  Czy Podatniczka ma prawo do dokonania odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu w zeznaniu rocznym za 2004r. w przypadku, gdy umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu i umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego otrzymała w 2005r.?
 1079. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDW/415-6/05/HP
  Czy może skorzystać z odliczenia od podstawy obliczenia podatku poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziale w gruncie?
 1080. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/14/05
  Czy można odliczyć od dochodu zapłaconą składkę członkowską do Okręgowej i Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa?
 1081. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-33/05
  Czy roboty budowlano - montażowe polegające na wyprodkowaniu okien i drzwi oraz ich zamontowaniu, wykonywanie nieodpłatne, podlegają odliczeniu od dochodu jako darowaizny na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1082. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415/39/05/BS
  Czy mąż będący osobą niepełnosprawną, mający na utrzymaniu niepełnosprawną żonę może odliczyć 2 x 2280 zł z tytułu używania własnego samochodu na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne?
 1083. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-30/05/MGA
  Podatnik pyta o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów darowizny przekazanej na rzecz Szpitala Psychiatrycznego na Ukrainie
 1084. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/18/2005
  Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania dotyczące zeznania podatkowego za 2004 rok. Nasz syn jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. W roku podatkowym 2004 osiągnął 18 lat (02.08.2004 roku), posiada też umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Od 02.08. 2004 roku pobiera rentę socjalną. Własnego samochodu nie posiada. Jako małżonkowie rozliczamy się wspólnie i posiadamy samochód osobowy. Nasze pytania są następujące: 1. czy możemy odliczyć od dochodu kwotę 2.280 zł z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby związane z koniecznym przejazdem syna na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne? 2. Czy syn powinien złożyć zeznanie podatkowe (rentę socjalną pobiera od 02.08.2004 roku) jeżeli nie będzie korzystał z żadnych odliczeń a w PIT-40 A otrzymanym od organu rentowego jest informacja, że zaliczka na podatek pobrana i odprowadzona do urzędu skarbowego wynosi 0,00 zł?
 1085. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423/57/2005
  Czy darowizny przekazane na rzecz Szkół Podstawowych i Ochotniczych Straży Pożarnych podlegają odliczeniu od dochodu ?
 1086. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB - 17 / 81a/19 / 05 / KSz
  czy w sytuacji, gdy podatnik korzystał z ulgi mieszkaniowej związanej z wniesieniem wkładu budowlanego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przysługuje mu odliczenie z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągnietego na zakup lokalu mieszkalnego od developera ?
 1087. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-47-VI/05
  Czy z w związku z używaniem własnego samochodu można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
 1088. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-18/05
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej ponoszenie zwiększonych wydatków na zużycie energii elektrycznej, zasilającej koncentrator tlenu, można odliczyć jako wydatek na cele rehabilitacyjne?
 1089. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-8/2005
  Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia .... 2005 roku wniesionego przez A, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia ... 2005 roku Nr ewid. stwierdzające nieprawidłowość stanowiska dotyczącego możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia postanowienie organu I instancji. W dniu ... 2005 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia ... 2005 roku. Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. pismach wynika, że podatniczka w czerwcu 2003 roku kupiła na rynku ...
 1090. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415-5/05BA
  Czy można odliczyć od dochodu składki z tytułu dodatkowego ubezpieczenia rentowego i wypadkowego, opłacone w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych?
 1091. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI 2/415/81/2005
  Podatnik jest osobą niepełnosprawną posiadającą stosowne orzeczenie lekarskie. W roku podatkowym 2005 nabył konia wierzchowego w drodze kupna z przeznaczeniem do zabiegów hippoterapii. W bieżącym roku, podatkowym Podatnik ponosi również wydatki związane z jego utrzymaniem, jak np.: opłata za stanowisko w stajni, pasza, badania , weterynaryjne itp. Czy w przedstawionym stanie faktycznym poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne są podstawą do odliczenia ich od dochodu na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 6) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1092. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-26/03/05
  Czy w zeznaniu podatkowym za 2004 r. mogę odliczyć od dochodu w ramach wydatków rehabilitacyjnych kwotę 2.280 zł. z tyt. "opłacenia opiekuna" syna - inwalidy w stopniu znacznym (pozostającego na moim utrzymaniu), wymagającego opieki osoby drugiej, w sytuacji gdy: - wydatki te nie są udokumentowane dowodami ich poniesienia - przyczyną niepełnosprawności syna wskazaną w orzeczeniu o niepełnosprawności jest choroba psychiczna - znaczne upośledzenie umysłowe syna uniemożliwia mu samodzielne, logiczne kierowanie jego narządem ruchu
 1093. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-059/05
  Czy darowizna przekazana przez osobę fizyczną na rzecz Rady Rodziców działającej przy szkole publicznej podlega odliczeniu od dochodu ?
 1094. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP. I 413/09/05/P
  Czy można odliczyć od dochodu całą kwotę nienależnie pobranego, a następnie zwróconego świadczenia - zasiłku dla bezrobotnych?
 1095. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-15/MM/05
  Czy przychody z tytułu wynagrodzeń po odliczeniu składek na powszechne ubezpieczenie społeczne stanowią podstawę opodatkowania?
 1096. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415/037/05
  Czy może skorzystać z odliczenia od podstawy obliczenia podatku poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego?
 1097. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-7/05
  Czy można skorzystać za 2004r. z odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania od osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej w zakresie budowy domów?
 1098. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4-415/76/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym kosztów poniesionych na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla córki posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności?
 1099. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/1/11/6/05
  Czy mając orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym (dawniej II grupa) na narząd ruch można odliczyć od podatku za rok 2004 zakup podkładu terapeutycznego o symbolu SWW/PKWiU 17.40.11.
 1100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4/423/5/JM/05
  Czy od dochodu osiągniętego w 2005 r. można odliczyć straty z lat ubiegłych wykazane w części D zeznania CIT-8, czy straty powiększone o dochody wolne na podstawie art. 17 ust. 1 w części E zeznania CIT-8?
 1101. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I 3/4114/IN-4/US/2005/MK
  Dotyczy odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 1102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/8/2005
  dotyczy możliwości odliczania od dochodu dobrowolnych składek na ubezpieczenia emerytalne (tzw. III filar)
 1103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-24/03/05
  Czy w zeznaniu podatkowym za 2004 r. mogę odliczyć od dochodu spłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, jeżeli moja żona przez zawarciem związku małżeńskiego korzystała z tzw. "dużej ulgi budowlanej"?
 1104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/005/15/05
  Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.Czy mogę odliczyć wydatek na zakup aparatu słuchowego?
 1105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/1.415-6/2005
  Czy można odliczyć część odsetek zapłaconych w 2004 r. od zaciągniętego kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na zakup rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego oraz dokończenie tej inwestycji?
 1106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-283/05/FD
  Czy podatnik utraci prawo do ulgi z tytułu budowy budynku z lokalami na wynajem w sytuacji jeżeli na skutek rozwodu i podziału majątku podatnik przekaże byłej żonie swoje udziały w prawie własności tych lokali?
 1107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415-44/05/02/RL
  Czy przysługuje odliczenie od dochodu ulgi z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w przypadku korzystania w latach 1998-2003 z odliczenia od podatku z tytułu oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej?
 1108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/12/3/05
  Czy matka mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (syna w wieku 4 lat), może ponoszone wydatki na cele rehabilitacyjne związane z pobytem syna na turnusie rehabilitacyjnym, zabiegami hipoterapii odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, w przypadku kiedy powyższe wydatki dokumentowane są rachunkami wystawionymi na matkę?
 1109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/13/61/05
  Czy wydatki poniesione na zakup sprzętu AGD w postaci pralki automatycznej oraz urządzenia wielofunkcyjnego TM-21, który to sprzęt posiada programatory oznaczone alfabetem Brajla w części sfinansowanej osobiście można odliczyć od dochodu w ramach wydatków rehabilitacyjnych?
 1110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-13/05
  Czy można w ramach ulgi z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe odliczyć wydatki na spłatę odsetek od kredytu, jeżeli umowa kredytowa z bankiem zawarta została przez podatnika, jego żonę i rodziców podatnika? Kredyt wraz z odsetkami spłacany jest wyłącznie przez podatnika i jego małżonkę, z nimi też spółdzielnia mieszkaniowa zawarła umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 1111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-34/2005
  Czy darowizna nieruchomości przekazana w 2004 r. na szpital podlega odliczeniu od dochodu?
 1112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-28/05
  Czy podatnikowi, który nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, przysługuje prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne w tym na używanie samochodu osobowego na dojazdy na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne w wysokości 2.280 zł?
 1113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-1/415-7/05
  Czy wypłacone alimenty na rzecz żony pomniejszają podstawę opodatkowania.
 1114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/133/MJ/05
  Czy w opisanej sytuacji cała kwota przekazanej darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze podlega odliczeniu w pełnej wysokości?
 1115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-33/05
  Czy składkę płaconą na fundusz emerytalny (tak zwany III filar) można odliczyć od dochodu jako składkę zapłaconą w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne?
 1116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/6/05/SŁ
  Czy na podstawie posiadanej dokumentacji o niepełnosprawności można odliczyć wydatki na zakup leków ?
 1117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415-22/2005
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości wraz z budynkiem mieszkalnym od osoby fizycznej podlegają odliczeniu od dochodu?
 1118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-4/05/AJ
  Czy podatnik może skorzystać z odliczenia od podstawy obliczenia podatku poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy budynku mieszkalnego?
 1119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/RI/415/10/05/PM
  Czy w zakresie dokonanych w 2004r. rzeczowych darwowizn na rzecz kościelnej osoby prawnej na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez tą kościelną osobę prawna mam prawo dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania w faktycznie poniesionej wysokości a w zakresie darowizn dokonanych na rzecz kościelnej osoby prawnej na cele kultu religijnego w wysokości nie wyższej niż 350 zł, czy też łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn zarówno na działalność charytatywno-opiekuńczą jaki i na celekultu rekigijnego nie może przekroczyć kwoty 350 zł?
 1120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/4111/415-0012/I/6296/05
  Czy wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione na zakup leków i łóżka rehabilitacyjnego z niezbędnym oprzyrządowaniem podlegają odliczeniu od dochodu w 2004r. tj. przed dniem uzyskania orzeczenia o zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidów, przy czym do chwili orzeczenia pierwszej grupy podatnik posiadał orzeczoną trzecią grupę w związku ze służbą wojskową i ogólnego stanu zdrowia ?
 1121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/05
  Czy może przy składaniu zeznania podatkowego PIT-37 za 2004 rok skorzystać z ulgi na cele rehabilitacyjne z tytułu wydatków na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność syna dla potrzeb związanych z przewozem Jej na zabiegi rehabilitacyjne?
 1122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-4/05
  Czy darowizny przekazane w 2004 roku na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1/B-415-5/05
  Czy składając wspólne zeznanie roczne możemy odliczyć w całości darowiznę na cele kultu religijnego udokumentowaną bankowym dowodem wpłaty, na którym figurują dane tylko jednego z małżonków?
 1124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-53-6/P/05
  Spółdzielnia mieszkaniowa założyła własną, wewnętrzną sieć informatyczną i podłączyła ją do internetu, zawierając stosowną umowę z dostawcą usług internetowych. Opłaty za korzystanie z dostępu do internetu są jednym ze składników czynszu pobieranego przez spółdzielnię mieszkaniową. Czy faktura VAT z tytułu poniesionego wydatku na korzystanie z internetu wystawiona przez spółdzielnię będzie uprawniała do odliczenia od dochodu?
 1125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO2/415-45/05/MG
  Czy w zeznaniu podatkowym za 2004 rok przysługuje prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na zakup pościeli antyalergicznej i antyreumatycznej?
 1126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4/ 415/20/05
  Czy przysługuje prawo do skorzystania z odliczeń od dochodu na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji biorąc pod uwagę fakt, iż skorzystano z odliczeń od podatku w ramach tzw. "dużej ulgi budowlanej" z tyt. wydatków poniesionych na wniesienie wkładu mieszkaniowego, który nie z winy podatnika zostanie mu zwrócony w 2006?
 1127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-1/415-6/05
  W sprawie możliwości odliczenia od dochodu darowizny na rzecz Kuratorium Oświaty w rocznym zeznaniu za 2004 r
 1128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF 411-415/5/05
  Czy z racji poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne dwojga dzieci przysługuje do odliczenia podwójna kwota limitu ?
 1129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI/15/10/2005
  Podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do pierwszej grupy inwalidów, a żona zaliczona jest do drugiej grupy inwalidów. W związku z powyższym ponoszą wydatki na zakup leków i inne wydatki związane z leczeniem, w tym dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Podatnik nie posiada własnego samochodu lecz korzysta z pojazdów państwowych i samochodów stanowiących własność rodziny lub znajomych. Podatnik prosi o udzielenie informacji, czy ponoszone z tego tytułu koszty może odliczyć od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne.
 1130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I -3/415/6/2005
  Czy opłacane składki z tytułu kapitałowego ubezpieczenia na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym ... podlegają odliczeniu od dochodu w roku 2002, 2003 i w 2004 r.
 1131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-19/03/05
  Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2004 mogę odliczyć od dochodu kwotę 350 zł z tytułu "darowizny na Radio Maryja" ?
 1132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-9/05
  Czy możliwe jest skorzystanie w 2004r. z odliczeń od dochodu z tytułu darowizny, w związku z bezpłatnym oddaniem krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa?
 1133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-1/05
  Czy inwalida II grupy może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu zakupu samochodu osobowego zakupionego z pożyczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ?
 1134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/53/05/DW
  Czy w świetle zmienionych przepisów art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych darowizny z przeznaczeniem na zakup kompletów strojów piłkarskich dla zawodników klubu podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania ?Czy obdarowany musi wykazać się wpisem do rejestru jako organizacja pożytku publicznego, aby można było dokonać odliczenia przekazanej darowizny?
 1135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 11 / 62a/13 / 05 / KSz
  Czy podatnikowi przysługuje odliczenie od dochodu wydatków poniesionych w 2004 i w 2005 roku na cele rehabilitacyjne z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, z tytułu zakupu wydawnictw i materiałów szkoleniowych, sosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz na zakup leków ?
 1136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-11/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu kosztów partycypacji, poniesionych przy budowie budynku wielorodzinnego, należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego?
 1137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-PE/005/9-1/PD/05
  Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2004 można dokonać odliczenia wydatków poniesionych w 2004 roku na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2002 roku?
 1138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-7/05
  Czy możliwa byłaby korekta zeznania podatkowego za 2001 r. i zwrot ulgi, a następnie skorzystanie z nowej ulgi dla budujących w postaci odliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego?
 1139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDII-415/2/05
  Czy darowizna wpłacana na konto Palotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Warszawie w ramach "Adopcji Serca" jest darowizną bezlimitową ?
 1140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-8/415-I/8/05
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na przystosowanie działki ( ogródek działkowy ) dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 1141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D1/415/91/05
  Proszę o udzielenie wyjaśnienia, czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nadal podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania darowizny przekazane przez krwiodawców na cele ochrony zdrowia - równowartość honorowo oddanej krwi przez krwiodawcę. Chodzi o rozliczenie się z podatku dochodowego przez krwiodawców za 2004 r. Dotychczas honorowi krwiodawcy mogli dokonywać tego rodzaju odliczeń od podatku. Jestem honorowym krwiodawcą i dlatego proszę o udzielenie wyjaśnienia.
 1142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/2/4110/25/05
  Zamierzam dokonać wpłaty na konto Fundacji na rzecz Rozwoju Dydaktyki i Nauki Filii Akademii Świętokrzyskiej w P. Fundacja ta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Ł. pod nr x. Fundacja na dzień dzisiejszy nie jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego, prowadzić będzie jednak działalność na rzecz rozwoju nauki. Czy w związku z brakiem statusu instytucji pożytku publicznego osoby fizyczne i prawne dokonujące wpłat na rzecz fundacji będą mogły dokonywać odliczeń od dochodu?
 1143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/005/10/05
  Czy opłaty ponoszone przez osobę niepełnosprawną, związane z utrzymaniem stanowiska garażowego dla wózka inwalidzkiego, uprawniają do skorzystania z odliczeń na cele rehabilitacyjne - ułatwiające wykonywanie czynności życiowych?
 1144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-13/05
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu kwoty poniesionych w 2004 roku wydatków na cele rehabilitacyjne oraz na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez osobę niepełnosprawną - zaliczona do II grupy inwalidztwa, , jeżeli wydatki te związane są z opłaceniem koniecznego przewozu przez tę osobę na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne innym pojazdem niż karetką transportu sanitarnego, bez posiadania dowodów poniesienia tych wydatków, oraz z opłaceniem przewodnika dla tej osoby - jako osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do II grupy inwalidztwa, bez posiadania dowodów poniesienia tych wydatków ?
 1145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-0038/05
  Czy wydatki na zakup wełnianego kompletu terapii magnetycznej (kołdra, poduszka, przykrycie) z wkładem magnetycznym można odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na rehabilitację?
 1146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/3-423/2/05
  Czy darowizna na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego podlega odliczeniu od dochodu?
 1147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/10/05
  Czy podatnik w roku 2005 i w latach następnych może skorzystać wspólnie z żoną z ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w sytuacji, gdy będąc kawalalerem, korzystał w latach 1996 do 1998 z "dużej ulgi budowlanej"?
 1148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-16/05
  W jaki sposób wykazać w załączniku PIT-O (dołączonego do zeznania PIT-37 za 2004 r.) darowiznę na cele kultu religijnego oraz darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą?
 1149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBN/415/2/2005/ZP
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek na zakup lampy BIOPTRON ?
 1150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/05
  Czy można odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2004 roku przez osobę niepełnosprawną na używanie samochodu dla potrzeb związanych z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w przypadku, gdy osoba ta posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane w 2005 roku, w którym stwierdzono, iż niepełnosprawność datuje się od roku 2001?
 1151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI-JS/415-11/05
  Czy poniesione w latach 2001-2003 wydatki z tytułu używania własnego samochodu osobowego na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - gdy orzeczenie o niepełnosprawności od urodzenia uzyskano w 2004r. - podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 1152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/9/05/Sza
  Podatnik pyta o możliwość odliczenia od dochodu wydatku za zakup komputera w ramach ulgi rehabilitacyjnej w sytuacji, gdy część tego wydatku sfinansował MOPS, a część poniósł Podatnik.
 1153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-7-05
  Czy wspólnie poniesione wydatki za opłatę usług dostępu do internetu może odliczyć małżonek we wspólnym zeznaniu podatkowym w podwójnej wysokości przysługującego limitu wykorzystując limit swój i żony?
 1154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-10/05/JS
  Czy inwalida II grupy dojeżdzający własnym samochodem do lekarzy, na badania, rehabilitację-ma prawo do odliczenia od dochodu ryczałtu 2280zł?
 1155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415/036/05
  Czy podatniczka może skorzystać z odliczenia od podstawy obliczenia podatku poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego od developera?
 1156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDO-415/13/2005/1
  Czy w związku z zakupem gruntu w celu wybudowania domu jednorodzinnego można odliczyć od dochodu odsetki od zaciągniętego kredytu hipotecznego zapłacone w 2004r.?
 1157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PD/415/9/05
  Od miesiąca stycznia 2004r. rozpoczęłam spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie wkładu na zakup nowego mieszkania. W miesiącu sierpniu 2004r. zostały przekazane klucze do mieszkania, a akt notarialny zostanie podpisany w miesiącu marcu 2005r. Czy mogę zapłacone odsetki odliczyć od dochodu za 2004r. w zeznaniu rocznym?0
 1158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/5/05
  Czy można skorzystać z ulgi odsetkowej w związku z zaciągnięciem kredytów na budowę budynku mieszkalnego?
 1159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/RI/415/6/05/PM
  Czy wpłaty przeznanczone na budowę drogi wiejskiej dokonane przelewem na konto Społecznego Komitetu można odliczyć od dochodu w ramach odliczeń z tytułu darowizny?
 1160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-4-415/14/05
  Czy współwłaściciel mieszkania, spłacający kredyt w swoim własnym imieniu i w imieniu córki może sam dokonać odliczenia odsetek od powyższego kredytu, biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację życiową ?
 1161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/RI/415/6/05/PM
  Czy w ramach odliczenia z tytułu darowizn można odliczyć wpłaty na Społeczny Komitet z przeznaczeniem na budowę drogi wiejskiej?
 1162. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/0090/1/43/2005
  Czy rozliczając się za 2004 r. wspólnie ze zmarłym w 2004 r. mężem, Podatniczka będzie mogła skorzystać z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne poniesionych przez męża tj, leków i zakupu urządzeń ułatwiających czynności życiowe?
 1163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-5/05
  Czy można odliczyć od dochodu jako wydatek rehabilitacyjny zakup sprzętu komputerowego, który ułatwia wykonywanie czynności życiowych w związku z posiadaną niepełnosprawnością (ograniczy bariery w komunikowaniu się)?
 1164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-09/MB/05
  Prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągnietego na refinansowanie i finansowanie wkładu budowlanego.
 1165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426PD-415/4/05
  Zakupiłem wózek inwalidzki, czy mogę ten wydatek odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Uważam, że mogę odliczyć poniesiony wydatek.
 1166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-9/05
  Czy renta inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidztwa, jest dochodem, o którym mowa w art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz 176 ze zm.)?
 1167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/40/2005/PDII/415-5/05
  Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne mogę odliczyć wydatki poniesione na zakup płynu oraz tabletek do przechowywania soczewek kontaktowych ?
 1168. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-16/8/05
  czy istnieje możliwość odliczenia w zeznaniu PIT-37 za rok 2004 opłaconych przez podatnika w miesiącu styczniu i lutym 2004 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składek na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiące grudzień 2003 i styczeń 2004, w sytuacji gdy składki te nie zostały odliczone w zeznaniu PIT-28 za rok 2004.
 1169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-4/05
  Czy podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której dochód w roku podatkowym nie przekracza kwoty 9.120 zł, może w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne odliczyć od dochodu wydatki związane z jej dowozem własnym samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 1170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/3/05
  Czy przychody uzyskane z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce z o.o. winny być uwzględnione przy wyliczeniu proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3-7 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-3/05
  Czy wpłaty na organizację Uczniowski Klub Sportowy w Chodzieży można traktować jako wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, gdy w/w klub działa w oparciu o wpis do rejestru prowadzonego przez Starostę chodzieskiego ?
 1172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-17/05/GS/1
  Możliwość skorzystania z odliczenia od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 1173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/1/415-06/05
  Czy poniesione przez podatnika wydatki na zakup endoprotezy, odpłatności za przeprowadzony zabieg wstawienia endoprotezy oraz na zakup aparatu do autotransfuzji niezbędnego w trakcie zabiegu podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 1174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/413-3/05
  Czy zakup komputera dla córki, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności można uznać i odliczyć jako wydatek na cele rehabilitacyjne?
 1175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDF/413-i-9/05/AG
  Czy wystarczającym dowodem potwierdzającym niepełnosprawność i umożliwiającym skorzystanie z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne związane z dowozem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne własnym samochodem, ojca żony który jest na Państwa utrzymaniu, ale razem nie zamieszkuje, jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności?
 1176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-3/05
  Czy w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu niedosłuchu obustronnego ustalonego od dnia 07-10-2004r. można - w ramach ulgi podatkowej na cele rehabilitacyjne - odliczyć od dochodu wydatek z dnia 22-09-2004r. związany z zakupem aparatu słuchowego za kwotę 4.066,00 zł.
 1177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/6/05
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą ma możliwość odliczenia odpowiednio od dochodu i podatku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne żony będącej osobą współpracującą, która nie osiąga żadnych dochodów? Małżonkowie mają rozdzielność majątkową i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
 1178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/58/WD/423/25/05/TC
  Pytanie podatnika dotyczy: możliwości zakwalifikowania do darowizn odliczanych od dochodu przed opodatkowaniem przekazanych w roku 2004 i przekazanych w roku bieżącym dla kół myśliwskich z pokwitowaniem i udokumentowanych fakturą VAT odpadów użytecznych powstałych w wyniku odczyszczenia zbóż stanowiących surowiec do produkcji pasz.
 1179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/415/5/05
  W 2004 roku przekazałam część moich rocznych przychodów w formie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz jednej z parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Kwota, którą przekazałam, wielokrotnie przewyższa 350 zł. Jednocześnie zaznaczam, że dysponuję lub będę dysponować następującymi dokumentami : potwierdzeniem przelewu kwoty darowizny, pokwitowaniem odbioru darowizny przez kościelną osobę prawną oraz pisemnym sprawozdaniem o przeznaczeniu przedmiotowej darowizny na tę działalnosć. Czy w wyżej opisanym przypadku będą miały zastosowanie ogólne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też - jako lex specialis - przepisy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego uprawniające mnie do odliczenia całej kwoty przekazanej darowizny?
 1180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-4/05
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatniczka jest matką niepełnosprawnej córki, która pozostaje na utrzymaniu rodziców. W stosunku do córki orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności (co odpowiada II grupie inwalidztwa zgodnie z art.26 ust.7f pkt 2 lit"b" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . Niepełnosprawność córki spowodowana jest chorobą psychiczną. Córka leczy się u psychiatry oraz u psychoterapeuty. Rachunki na zakup leków wystawiane są na ojca osoby niepełnosprawnej. Podatnik wnosi o udzielenie informacji, na kogo powinny być wystawiane faktury na zakup leków, na podstawie jakich dokumentów można odpisać wydatki na używanie własnego samochodu dla potrzeb związanych z dowozem córki na wizyty u psychologa.
 1181. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSD-1/005/2-19/05/WK
  Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu składki wpłaconej przez Spółkę z.o.o. na rzecz klubu sportowego - organizacji pozarządowej?
 1182. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-24/05/wk
  Pytanie podatnika dotyczy: 1. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerwy na pokrycie wymagalnej należności, której nieściągalność została uprawdopodobniona, 2. odliczenia od dochodu darowizny dokonanej na rzecz rady rodziców oraz uczniowskiego klubu sportowego.
 1183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UCP.I/4110-2/11/05
  Czy można odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione w 2004r. przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika na utrzymaniu którego pozostają osoby niepełnosprawne?
 1184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0017/05/AP
  Spółka przekazała darowiznę w formie rzeczowej na rzecz szkoły publicznej prowadzonej przez Gminę. Czy podatnik będzie mógł odliczyć tę darowiznę - w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu - od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 4 / 44a/8 / 05 / KSz
  Czy podatnik nabędzie prawo do odliczenia całości odsetek od kredytu zaciągniętego wspólnie z rodzicami na zaspokojenie swoich własnych potrzeb mieszkaniowych ?
 1186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-014/05
  Podatnik w 2004r. zakupił mieszkanie od osoby fizycznej, która była członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej. Na zakup lokalu mieszkalnego został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy w Banku. Czy podatnik może skorzystać z odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego?
 1187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-145/05/FD
  Czy zaległe za 2003r. składki na własne ubezpieczenie społeczne zapłacone w 2004r. podatnik może odliczyć od dochodu za 2004r.?
 1188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415/016/A/05
  Czy w przypadku, jeżeli okres realizacji inwestycji trwał przez okres około 6 lat z uwagi na zmianę inwestora realizującego inwestycję podatnicy mają prawo odliczyć od podstawy opodatkowania poniesione wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego?
 1189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/05
  Czy dokonaną wpłatę w 2000 r. na budowę kanalizacji w (...), można odliczyć od dochodu jako darowiznę?
 1190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/05/R1
  Jaki dowód stanowi podstawę do odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci internet?
 1191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-2/05
  Czy przysługuje odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na cele naukowe na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą przekazano w formie przelewu bankowego w 2004 roku dla Fundacji ?
 1192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-5/05
  Czy darowizna na cele kultu religijnego podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania ?
 1193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/121/05
  Jaką wysokość kredytu przyjąć jako podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu korzystania z ulgi odsetkowej?
 1194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-1/05
  dotyczy możliwości zmniejszenia podatku należnego z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego
 1195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-4/05
  Czy organizacja, na rzecz której dokonano darowizny musi posiadać status organizacji pożytku publicznego ?
 1196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/1/05
  Czy mogę pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone skadki na ubezpieczenie społeczne oraz zryczałtowany podatek dochodowy o składkę zdrowotną w wysokości 7,75%? Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i opłacam zryczałtowany podatek dochodowy od osiągniętych przychodów. Moim zdaniem mam prawo do takich odliczeń.
 1197. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-1/05
  Możliwość odliczenia od dochodu za 2004 rok spłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego w banku na zakup od dewelopera lokalu mieszkalnego.
 1198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IIPDF/415- 3 /2005
  Czy odliczenia wydatków z tytułu użytkowania sieci internet może dokonać każdy z małżonków po 760 zł w przypadku, gdy faktura telefoniczna dokumentująca ten wydatek wystawiona została na imiona męża i żony zamieszkujących pod jednym adresem? Czy do wydatków ponoszonych na użytkowanie sieci można zaliczyć również koszty związane z serwisem i obsługą techniczną sieci, w szczególności rozbudową i modernizacją?
 1199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/18/Z/K/05
  Czy osoba będąca emerytem policyjnym, a jednocześnie zaliczona do II grupy inwalidów z uwagi na wykonywaną pracę może dokonać odliczeń na rehabilitacje w związku z używaniem własnego samochodu na dojazdy na zabiegi i do lekarza.
 1200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/28/2/Z/K/05
  Czy można dokonać odliczeń w ramach ulgi na rehabilitacje wydatków poniesionych na zakup leków przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawnosci?
 1201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/28/1/Z/K/05
  Czy można dokonać odliczenia na rehabilitacje wydatków poniesionych na zakup urządzenia do kapieli dokonanego przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności?
 1202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/005/6/Z/K/05
  Prosimy o przedstawienie stanowiska w kwestii ulgi pozwalającej odliczyć za 2004r. od dochodu wydatki poniesione na spłatę kredytu mieszkaniowego.
 1203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/6/PDII/415/2/2005
  Czy po zmianie kredytodawcy z jednego banku na drugi można w dalszym ciągu korzystać z ulgi odsetkowej, zakładajac, iż nowy kredyt zostanie zaciągnięty tylko i wyłącznie na spłatę pierwotnego kredytu mieszkaniowego?
 1204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-1/05.D.P.
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsetki od kredytu hipotecznego udzielonego podatnikowi w roku 2003 na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego; budowa została zakończona w roku 2004, a podatnik nie korzystał z odliczeń od dochodu i podatku wydatków poniesionych w ramach tzw."dużej ulgi budowlanej"?
 1205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN II/415-118/05/DW
  dot. odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 1206. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1203/04
  Czy w takiej sytuacji podatniczka może odpisać od dochodu wydatki poniesione z tytułu po-krywania świadczenia alimentacyjnego na rzecz wnuczki?
 1207. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-9/05
  Czy darowizna przekazana na rzecz Biblioteki Publicznej w 2004 r. podlega odliczeniu od dochodu na podstawie art.26 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1208. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US21/AD/3261/25/2004/208
  Czy w złożonym zeznaniu małżonków przysługuje odliczenie od dochodu łącznego , niepokrytych dochodem wydatków na budowę budynku na wynajem w przypadku ponoszenia nakładów przez jednego ze współmałżonków.
 1209. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/5/05
  Podatniczka jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy podatniczka ma prawo odliczyć wydatki poniesione na zakup leku, jeżeli nie jest w posiadaniu dokumentów stwierdzajacych ich poniesienie ?
 1210. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.Ra.WD/4117/5/114/185/EW/04/05
  Pytanie dotyczy możliwości skorzystania przez Podatników z ulgi na spłatę odsetek od kredytu przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowych.
 1211. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-36/2CF/415/IP-117/04/JB
  1. W którym roku przysługuje mi odliczenie z tytułu zakupu wełny mineralnej dokumentowanego fakturą wystawioną w dniu 30.12.2003 r., jeżeli płatność za tę fakturę nastąpiła w styczniu 2004r.? 2. W którym roku przysługuje mi odliczenie z tytułu zakupu materiełów budowlanych na raty, w przypadku, gdy faktura z zakup materiałów wystawiona została w lipcu 2003 roku, a okres spłat za fakturę rozłożony jest na 12 miesięcy?
 1212. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/84/MW/04
  Zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303), którego treść zmieniono z dniem 01.04.2004 r. poprzez nadanie nowego brzmienia: "Do czasu uzyskania przez banki spółdzielcze zwiększenia sumy funduszy własnych do równowartości 1.000 000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok osiągnięcia wymaganego progu kapitałowego, banki spółdzielcze odliczają od kwoty należnego podatku dochodowego od osób prawnych kwotę równą kwocie dochodu jaki uzyskałby z nabycia, za kwotę odpowiadającą ich funduszom podstawowym, 52-tygodniowych bonów skarbowych" oraz zmianę ust.2, w którym pierwsze zdanie otrzymało brzmienie: "Odliczenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy banków spółdzielczych, które:..."Wątpliwości Banku budzi zastosowanie w/w zmiany w zakresie sposobu odliczenia od podatku w roku 2005 za rok 2004, ponieważ ustawa weszła w życie w dniu 01.05.2004 r., a sposób określenia odliczenia podatku uwarunkowany jest od 52 - tygodniowych bonów skarbowych, oprocentowanych w skali rocznej. Powstają zatem pytania: 1)czy możliwe jest dokonanie odliczenia od kwoty podatku należnego za 2004 r. kwoty rocznego dochodu przypadającej na ostatnie 8 miesięcy 2004 r. ? Jeżeli miałaby to być tylko część dochodu, to jakie należy przyjąć zasady do ustalenia tej kwoty ? 2) na jaki dzień należy przyjąć stan funduszy podstawowych stanowiących podstawę ustalenia możliwego dochodu z nabycia 52- tygodniowych bonów skarbowych ? Czy należy brać pod uwagę stan funduszy podstawowych na koniec 2004 r., czy też na koniec kwietnia 2004 r., tj. przed wejściem w życie ustawy o zmianie...? 3) czy należy brać pod uwagę stan funduszy podstawowych netto czy też brutto ? 4) czy zaliczki na poczet podatku dochodowego odprowadzane w 2004 r.mogą być pomniejszone o kwotę zwolnienia z podatku, o którym mowa w w/w ustawie ?
 1213. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I.2.415/27/04
  Czy można od podstawy obliczenia podatku dochodowego odliczyć w zeznaniu rocznym za 2004 rok faktycznie poniesione w roku podatkowym 2004 wydatki na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego pobranego na budowę domu letniskowego zgodnie z ustawą podatku dochodowego od osób fizycznych art. 26 b ?
 1214. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/384/JŁ/180/04
  Czy w oparciu o przepis art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2003r. Spółka mogła odliczyć od dochodu kwoty wydatkowane na rzecz Stowarzyszeń ,,A" i ,,B", o których mowa w zapytaniu.
 1215. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/i15/1139/287/04
  Osoba niepełnosprawna ruchowo zainstalowała przy swoim domu dźwig umożliwiający wyjeżdżanie wózkiem inwalidzkim z domu. Czy poniesione przez nią wydatki na ten cel mogą być odliczone i w jakiej formie?
 1216. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/343/PDII/67/2004
  Czy jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych?
 1217. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP1-848/ID/04
  Czy spółka, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, może odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na rzecz Fundacji?
 1218. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IPE/005/83/2004
  Czy odliczeniu od dochodu za 2004 r. podlegają wydatki na budowę budynku mieszkalnego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, do których nabył on prawo do odliczenia przed 1 stycznia 1997 r.? Przedmiotem odliczenia jest zakup na raty usługi montażu systemu alarmowego.
 1219. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DM-423/3/04
  Czy darowizna na rzecz szkoły publicznej, która nie posiada wpisu do KRS jako organizacja pożytku publicznego, ale spełnia cele oświatowe i edukacyjne, podlega odliczeniu od dochodu osób prawnych na podstawie art. 18 pkt 1 ppkt 1 na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1220. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-60/04
  Czy zakup telewizora przez osobę niepełnosprawną jest wydatkiem poniesionym na cele rechabilitacyjne?
 1221. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-62/04
  Czy wpłaty dokonane przelewem na Radę Rodziców Szkoły mogą być dokonane przelewem bankowym w ramach odliczenia darowizny?
 1222. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-43-04
  Czy przekazana darowizna na wspieranie kościelnej działalności charytatywno - opiekuńczej, pomniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1223. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-31/5/04
  Pracownicy otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków własnych oraz funduszu Phare. W związku z powyższym powstaje wątpliwość, czy odliczeniu od dochodu i od podatku podlega odpowiednio składka na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, obliczona tylko do tej części wynagrodzenia, która podlega opodatkowaniu.
 1224. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/2/412-1908/2004
  Oboje z żoną jesteśmy inwalidami narządu ruchu-o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W naszym domu jednorodzinnym została wyłożona kostka brukowa na tarasie, zjeżdzie z tarasu, wokół domu, podjeździe do garażu. Uważam, że będę mógł odliczyć poniesione wydatki jako ulgę rehabilitacyjną.
 1225. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-780/2004/L
  Czy w przypadku notarialnego przepisania na córkę lokalu mieszkalnego wybudowanego z przeznaczeniem na wynajem, spowoduje to utratę ulgi z tytułu budowy na wynajem?
 1226. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P.I-423/2/2004
  Zgodnie z umową zawartą z Radą Rodziców przy Gminazjum w N, nasza firma przekazuje miesięcznie określoną kwotę na konto Rady Rodziców z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie stypendium konkretnego ucznia. Kwota ta jest przekazywana przez Radę Rodziców owemu uczniowi w formie rzeczowej, jaką uzna za konieczną w danym okresie, biorąc pod uwagę sytuację materialną ucznia i jego rodziny. Powołując się na § 16 pkt 5 Statutu Gminazjum w N., który mówi, że " w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, z dzialalności własnej (imprezy organizowane przez Radę Rodziców), darowizn oraz innych źródeł " oraz Regulamin Rady Rodziców a także w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1) uważamy ,że przedmiotowa darowizna spełnia wymagania art. 18 ust. 1 p. 1 odnośnie darowizny, którą może odliczyć od dochodu do wysokości nie przekraczającej 10 % dochodu.
 1227. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-IB-415/23/04
  Podatnicy dokonali zakupu (potwierdzonego aktem notarialnym) budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym. W dniu 17.11.2003 r. Starostwo Powiatowe przeniosło na pytających pozwolenie na budowę wydane na poprzednich właścicieli w dniu 22.03.1999 r. Pytający oświadczyli, że na zakup nieruchomości oraz na dokończenie budowy domu uzyskali z banku PKO B.P. SA kredyt mieszkaniowy "Własny Kąt" - spłata 20 lat, z wpisem w hipotekę nieruchomości. Następnie rozpoczęli prace budowlane w celu dokończenia budowy domu . Po zakończeniu budowy dokonano odbioru technicznego instalacji i budynku. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27.04.2004 r. uzyskali pozwolenie na zasiedlenie i użytkowanie domu. Podatnicy pytają czy spełniają wymogi przepisów ustawy o podatku dochodowym i prawa do odliczenia odsetek od kredytu wykorzystanego na zakup rozpoczętej budowy i zakup materiałów budowlanych na jej dokończenie.
 1228. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP_423_113-04AZ-130-04
  Czy stowarzyszenie (uczniowski klub sportowy) realizujące cele z zakresu pożytku publicznego może przyjmować darowizny od osób prawnych i fizycznych?
 1229. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/70/WE/04
  Czy darowizny na rzecz niżej wymienionych organizacji podlegają odliczeniu od dochodu? 1 Kuratorium Oświaty - Kulturalno-oświatowy: przegląd zespołów tanecznych, turniej szachowy, prezentacja młodzieżowych orkiestr dętych 2 Podlaska Rada Olimpijska - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: bal dla uczestników olimpiady 3 Społeczny Komitet Akcji Pomóż im - Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych: organizacja kolonii rehabilitacyjnych 4 Uczniowski Klub Bokserski - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: nagrody w turnieju 5 TENT A Ćwikła i Wspólnicy Sp.J. - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: Międzynarodowe zawody balonowe 6 Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych - Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości: Obchody Dnia Weterana 7 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - Związany z ratownictwem i ochroną ludności
 1230. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/376/JŁ/185/04
  Czy możliwe jest dokonanie odliczenia od dochodu osiągnietego przez Spółkę w roku 2004 darowizn przekazanych na rzecz jednostek - organizacji pozarzadowych, nienależacych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, które nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego.
 1231. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/PD/160/04/AS
  Podatniczka posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w dniu 14 lipca 2004 roku. Zaliczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały i orzeczenie wydano na stałe z ustaleniem daty od dnia 21 maja 2004 roku. Czy przedstawione orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uprawnia do odpisania od dochodu kosztów rehabilitacji?
 1232. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423/86/04
  Czy można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych darowiznę przekazaną na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ?
 1233. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB.3.46-415/277/2004
  Czy osoby fizyczne dokonujące wpłat na rachunek bankowy fundacji nie wpisanej na listę instytucji pożytku publicznego, ale prowadzącą działalność pro-społeczną na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa obywatelskiego, obejmującą m.in. działalność: edukacyjną, informacyjną, kulturalną, integracyjną oraz ochronę dziedzictwa narodowego i cywilizacyjnego, mogą dokonać odliczenia do kwoty 350zł od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1234. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/415/102/2004
  1. Czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. darowizny przekazanej na konto parafii rzymsko-katolickiej w kwocie 24.000 zł.? 2. Czy koszt zakupu figury będącej przedmiotem darowizny na cele kultu religijnego po przeliczeniu Euro na polskie Złote będę mógł odliczyć z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r.?
 1235. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP_423_113_04AZ_130_04
  Czy stowarzyszenie realizujące cele z zakresu pożytku publicznego, a nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego może przyjmować darowizny od osób fizycznych?
 1236. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-39/04
  Czy podlegają odliczeniu wydatki na zakup lampy do światłoterapii, mającej zastosowanie w leczenia schorzenia stawów wynikającego z orzeczenia o niepełnosprawności?
 1237. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-415-55-04-LG
  Czy osoba niepełnosprawna - inwalida I grupy może odliczyć od dochodu za 2004 r. zakup samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 1238. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1039/04
  Czy w przedstawionej sytuacji podatnikowi przysługuje ulga z tytułu spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na cel mieszkaniowy?
 1239. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDF/415/68/2004
  Czy inwalida I grupy ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na zakup leków (miesięcznie ok. 200 zł, wydatki udokumentowane fakturami) oraz odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych udokumentowanych fakturami, ponadto czy osoba pobierająca emeryturę będąca po operacji, będzie mogła odliczyć poniesiony wydatek na zakup przyrządu niezbędnego do rehabilitacji?
 1240. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPd-3/415-20/2004
  Czy spadkobiercy kontynuującemu działalność gospodarczą spadkodawcy, przysługuje prawo do odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych wykazanych w zeznaniach podatkowych w latach ubiegłych przez spadkodawcę, z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
 1241. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-26a/04
  Czy stratę ze sprzedanych na giełdzie akcji można odliczyć od dochodu ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o.? Czy prowizja i odsetki od kredytu na zakup akcji oraz prowizja maklerska od zakupionych i sprzedanych akcji na giełdzie w tym samym roku podatkowym stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1242. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I-415-174-VI/04
  Czy kwota darowizny przekazana przez osobę fizyczną na rzecz Towarzystwa "P.", wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych oraz na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego, nie mającego statusu organizacji pożytku publicznego, działającego przy Szkole Podstawowej może być odliczona w zeznaniu rocznym za 2004r. ?
 1243. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-1/415/49/2004
  Jestem inwalidą I gr. Inwalidztwo dotyczy schorzenia narządu ruchu. Z uwagi na utrudnienie wykonania zgięcia w stawach biodrowych i kolanowych proszę o wyjaśnienie czy mogę odliczyć: 1. podwyższony stołek barowy, 2. podwyższony materac 5 funkcyjny, 3. koszty korzystania z samochodu zarejestrowanego na męża (dojazdy na badania i kontrole w szpitalu) i w jakiej wysokości? W jaki sposób mogę odliczać wydatki z tytułu zakupu koniecznych leków?
 1244. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD II 413/355/04
  Czy w rozliczeniu za 2004 r. osoba fizyczna może odliczyć od swojego dochodu kwotę darowizny dokonanej na rzecz, działającej przy szkole rady rodziców?
 1245. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-47/04
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego można odliczyć tytułem ulgi odsetkowej?
 1246. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DN/005/51/04
  Czy należy zwrócić ulgę z tytułu zakupu działki pod budowę budynku mieszkalnego, z której skorzystano w 1995r., jeżeli w 2004r. nastąpiło zniesienie współwłasności nieruchomości? Czy podatnik, który począwszy od 1995r. do dnia oddania do użytkowania budynku mieszkalnego korzystał z ulgi na budowę i zamierza darować ten budynek córce w 2004r, powinien dokonać zwrotu ulgi?
 1247. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415/792/2004
  Wobec nasuwających się wątpliwości w przedmiocie korzystania z dużej ulgi budowlanej proszę o wyjaśnienie: W dniu 09.07.2003 r. złożyłem korektę zeznania podatkowego za rok 2002, z którego wynika, że nie korzystałem z odliczenia z tytułu dużej ulgi budowlanej. Korekta ta spowodowała powstanie zaległości podatkowej, którą wraz z odsetkami uregulowałem. Nadmieniam, że w skorygowanym zeznaniu za rok 2002 sprostowałem również odliczenie ulgi, jakie dokonałem w zeznaniu za 2001 r. w wysokości 1900 zł. W związku z tym uważam, że nie korzystałem z odliczenia od podatku z tyt. ulgi budowlanej co wynika ze skorygowanego zeznania podatkowego za rok 2002. W 2002 zaciągnąłem kredyt bankowy na zakup mieszkania i dokonałem odliczenia odsetek bankowych za rok 2003 do czego uprawnia mnie przepis art. 26b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Moim zdaniem dokonane odliczenie jest prawidłowe jednak proszę o wyjaśnienie w tej sprawie Urząd Skarbowy. W dniu 16.11.2004 r. podatnik złożył dodatkowe wyjaśnienie: W zeznaniu za 2001 r. dokonałem odliczenia wydatków mieszkaniowych przeznaczonych na wkład budowlany w wys. 1900,00 zł, następnie wkład ten przeniosłem w 2002 r. do innego inwestora (SM), co spowodowało utratę prawa do ulgi budowlanej. Z tego powodu musiałem skorygować zeznanie podatkowe za 2002 r. dokonując doliczenia odliczonej kwoty 1900,00zł (poz. 183 korekty dekl. PIT-36/2002). Przedstawiając powyższe uważam, że nie korzystałem z odliczenia od dochodu i podatku w latach 1992-2001 (dużej ulgi budowlanej), dlatego też przysługuje mi prawo do odliczenia ulgi odsetkowej od zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. W dniu 18.11.2004 r. wpłynęły dodatkowe wyjaśnienia: W nawiązaniu do pisma z dnia 16.11.2004 r. informuję, że w roku 1996 zakupiłem działkę budowlaną i odliczyłem od dochodu kwotę 7000,00 zł.
 1248. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.Ia/2/410/44-OP/2004
  Czy koszty zatrudnienia pracownika w charakterze pomocy przy rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych mogą być traktowane jako odliczenie od dochodu związane z wydatkami poniesionymi na rehabilitację osób niepełnosprawnych? Koszty zatrudnienia tegoż pracownika nie będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przez płatnika.
 1249. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I SA/Lu 304/03
  Kwoty wydatkowane przez skarżącego z otrzymanej emerytury są z zasady opodatkowane u osób, na rzecz których skarżący dokonuje wypłat, jako przychody tych osób, co nie oznacza, że przychód skarżącego opodatkowany jest wielokrotnie.
 1250. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/IPdg2/415/428/20/2004
  Zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację przepisów podatku dochodowego w następującej sprawie. Mąż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług murarskich i swoje przychody opodatkowuje w ramach kart podatkowej. Ja pracuję z mężem jako osoba współpracująca. Mimo, że z uzyskanych przychodów rozlicza - się tylko mąż ( US w Mińsku Mazowieckim ) to z tytułu ubezpieczenia społecznego oboje jesteśmy zobowiązani do opłacana obowiązkowych składek ZUS, z których tylko składka zdrowotna zarówno moja jak i męża jest możliwa do odliczenia od comiesięcznego zobowiązania podatkowego. Od czerwca br. prywatnie wynajmuję mieszkanie ( odrębna moja własność ) na cele mieszkalne i z tego tytułu rozliczam się na zasadach ogólnych wypełniając PIT 5 i płacąc podatek wyliczony zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uważam, że rozliczając się na zasadach ogólnych mam możliwość od wyliczonego dochodu odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, których zapłacenie wynika z mojej współpracy z mężem w ramach jego działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym nie ogranicza mi tego prawa, mimo, że obowiązek ich płacenia wynika z innego tytułu. Skoro wysokość zapłaconych składek nie ma wpływu na zobowiązanie podatkowe wynikające z Karty podatkowej ( tylko mogę potrącić składkę zdrowotną) to mogę tego dokonać przy obliczaniu dochodu do opodatkowania od innych zobowiązań rozliczanych, czy na zasadach ogólnych, czy w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W moim przypadku byłoby to pomniejszenie dochodu wynikającego z osiąganych przychodów z tytułu najmu. Uprzejmie proszę o informację, czy mój tok rozumowania jest zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 1251. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-1/415-33/04
  Czy dokonując w 2004 r. darowizny na rzecz budowy kościoła podatnik ma prawo do odliczenia całej kwoty darowizny od podstawy opodatkowania?
 1252. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP-3/423-347/MG/ 04
  Towarzystwo zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem, czy można odliczyć od dochodu darowizny pieniężne przekazane na rzecz fundacji prowadzącej działalność publiczną i społecznie użyteczną, która nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego.
 1253. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24-2150/415/50/2004
  Pytanie dotyczy możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych znajdujących się na elektronicznych nośnikach typu CD i DVD (ksiązki, gazety itp.), przez Podatnika będącego osobą niewidomą, zaliczoną do pierwszej grupy inwalidztwa. Zdaniem Podatnika wydatki te podlegają odliczeniu jako wydatki na cele rehabilitacyjne
 1254. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-415/1-6/2004
  Zwracam się z zapytaniem czy mam prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego, zaciągniętego w banku ...... na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Lokal mieszkalny zostal zakupiony we wrześniu 2004 r. od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, a transakcja zostata udokumentowana umową w formie aktu notarialnego. Firma budująca uzyskała pozwolenie na budowę w dniu (..).11.1999 r. i wybudowała budynek, który w stanie surowym został sprzedany firmie sprzedającej, na którą to w dniu (..).05.2002 r. nastapiło przeniesienie pozwolenia na budowę. W dniu (..).05.2003 r. firmie sprzedającej zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego. Czy skorzystanie z odliczeń od dochodu z tytułu spłaty odsetek od kredytu wyklucza możliwość odliczeń od podatku z tytutu wydatków na remont i modernizację z których korzystam na podstawie umowy użyczenia? Nadmienię rownież, że wcześniej nie korzystałem z tzw. "dużej ulgi budowlanej".
 1255. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/423-369/04
  Czy darowizna przekazana na rzecz fundacji będzie podlegała odliczeniu od dochodu w myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1256. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-415/52/2004
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu działając na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2004r. nr 157/Ż/2004 informuje: Zgodnie z art. 9 ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r., o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, leżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie na ...
 1257. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0894/04
  Czy wydatki związane z przewozem osoby niepełnosprawnej własnym samochodem na zabiegi dializy podlegają odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem ?
 1258. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423/77/04
  Czy można odliczyć od dochodu darowizny przekazane na rzecz szkół publicznych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kościołów oraz innych jednostek działających w ramach kościołów i związków wyznaniowych ?
 1259. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0783/04
  Czy powyższe wydatki związane dojazdami na zabiegi rehabilitacyjno - lecznicze podlegają odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem ?
 1260. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-DPD2/230/235/2004/RCH
  Jak winna być udokumentowana darowizna na cele statutowe Fundacji SA ,czy na dokumencie potwierdzającym wpłatę lub w umowie winien być określony konkretny cel, na który dokonywana jest darowizna.
 1261. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24/2150/415/46/2004
  dotyczy możliwości odliczenia od dochodu w 2004r. wydatków na rehabilitację dziecka, która była przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 1262. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/83/04
  Czy można odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę, ktorą podatnik chce przekazać na rzecz Fundacji, która jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej ?
 1263. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/005/73/2004
  Zostałem zaliczony przez komisję ZUS do umiarkowanego stopnia niepłnosprawności (dawna druga grupa inwalidzka). Czy wydatki poniesione na zakup leków będą podlegały odliczeniu od dochodu za 2004r.?
 1264. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO.415/126/04/AM
  Podatnik posiada orzeczenie o II grupie inwalidzkiej przyznanej na stałe między innymi w związku ze schorzeniem narządów ruchu. W br. kupił nowy pojazd, który ułatwia mu wykonywanie czynności życiowych. Czy za rok bieżący będzie mógł obniżyć podstawę obliczenia podatku dochodowego poprzez odliczenie od dochodu wydatków związanych z zakupem nowego samochodu?
 1265. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-361/04
  Czy odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wpłacone w 2004 r. na konto zakładu pracy, w związku z wyegzekwowaniem przez komornika zaległych wynagrodzeń ze stosunku pracy? Jak należy udokumentować wpłatę w/w składek?
 1266. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI-412/1585/2004
  - Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne (jestem inwalidą I grupy) mogę odliczyć w 2004 r. od swojego dochodu kwotę 2 280 zł z tytułu używania własnego samochodu na niezbędne zbiegi leczniczo-rehabilitacyje?- Czy moja siostra, na utrzymaniu której pozostaję (mój dochód w 2004 r. nie przekroczy kwoty 9 120 zł) będzie mogła odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na adaptację mieszkania do potrzeb wynikających z mojej niepełnosprawności, jeżeli rachunki wystawione zostały na moje nazwisko?
 1267. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/INT/51/AGR/04
  Pytanie podatnika dotyczy składania korekt deklaracji oraz prawa do odliczenia wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego.
 1268. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/415-157/1864/04/308
  Podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z zaleceniem stosowania środków ortopedycznych wg potrzeb. Czy podatnik ma prawo odliczyć wydatki poniesione na zakup leków i przedmiotów ortopedycznych oraz na używanie własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi lecznicze i częste wizyty u lekarza i badania lekarskie ?
 1269. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1-415-28-2004-KW
  Czy podatnik, który korzystał z ulgi na wynajem, sprzeda udziały ze współwłasności w 2004 r. będzie zobowiązany tylko do doliczenia uprzednio odliczonych kwot bez obowiązku zwiększenia ich o 10% za każdy rok kalendarzowy, brakujący do upływu 10 lat?
 1270. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26-PD-415/58/04
  W jakiej wysokości mogę odliczyć przekazaną darowiznę na cele kultu religijnego?
 1271. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII-423/5/04
  Czy podatnik, w sytuacji gdy za lata 1999-2003 wykazał straty podatkowe, może obniżyć dochód za 2004 r. o 50% straty za 1999 r. (jednostka jest zakładem pracy chronionej) ?
 1272. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0622/04
  Czy przekazanie w 2004r. darowizny na rzecz klubu sportowego przez osobę fizyczną w wy-sokości 350 zł rocznie na cele rozwoju sportu podlega odliczeniu od dochodu?
 1273. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/34/2004
  Czy wydatek na obowiązkową składkę ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osoby współpracującej (męża) można odliczyć odpowiednio od dochodu i od podatku żony prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym lub zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?
 1274. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3-423-17-04
  Czy istnieje możliwość odliczenia straty z lat poprzednich przy dzialalności statutowej i gospodarczej polegającej na sprzedaży ciepła innym odbiorcom.
 1275. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1/005-1-139/04
  W sprawie odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego.
 1276. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 501/04
  Skoro bowiem jedyną podstawą normatywną do ustalenia istoty umowy renty stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, to również przy zastosowaniu art. 26 ust. 1 pkt.1 wymienionej ustawy, umowę tę należy pojmować w sposób i w granicach wyznaczonych przez te przepisy.
 1277. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF1/415-1633/04
  W 2003r. na podstawie aktu notarialnego podatnik dokonał zakupu od developera lokalu mieszkalnego oraz udziału w działkach gruntu, na których posadowiony jest budynek. W celu częściowego sfinansowania zakupu lokalu mieszkalnego, na podstawie umowy zawartej w 2003r. z bankiem zaciągnął kredyt hipoteczny w wysokości nie przekraczającej kwoty limitu tzw. dużej ulgi budowlanej. Pozostała kwota wydatków związana z zakupem lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie została sfinansowana ze środków własnych.Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia realnie zapłaconych odsetek od kredytu w pełnej wysokości?
 1278. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-A-1/415-50/B.Sz./04
  W 1996r. zrealizowany został cel mieszkaniowy (wniesiony wkład budowlany). W roku 2001 rozpoczęto gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej na podstawie zawartej umowy o kredyt kontraktowy (okres oszczędzania wynosi 60 miesiecy i zakończy się 31.10.2006r.) Czy w ramach nie wykorzystanego limitu można skorzystać z praw nabytych do ulgi budowlanej na inny cel niż poprzednio zrealizowana inwestycja, tj. na na nabycie działki i budowę domu jednorodzinnego.
 1279. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/DF1/415-1635/04
  Osoba niepełnosprawna z przyznanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, polegającym na braku pełnej sprawności lewej ręki po amputacji piersi i usunięciu węzłów chłonnych. Czy w ramach ulgi na rehabilitację może odliczyć wydatki poniesione na dopłatę do protezy piersi, na zakup specjalnego biustonosza do protezy aby móc z niej korzystać, na zakup pralki automatycznej (nie wolno prać ręcznie), na wymianę starego okna, którego nie może ww. osoba otworzyć ani zamknąć jedną ręką.
 1280. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423/7/04
  Czy dochody zakładu budżetowego - realizującego zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji, administrowania obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz tworzenia warunków dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych - są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1281. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD1/413-1/04
  Czy z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne osobie mającej na utrzymaniu dwie osoby, przysługuje limit odliczeń w podwójnej wysokości ?
 1282. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26-PD-415-47/04
  Czy posiadając III grupę inwalidzką mogę odliczać od dochodu wydatki na zakup leków oraz czy obowiązany jestem do posiadania zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania określonych leków?
 1283. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MB/410/14/4
  Czy podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu za 2004 rok pełną wartość darowizn przekazanych kościołowi parafialnemu na cele charytatywno-opiekuńcze?
 1284. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-415/148/04
  Czy podatnik, który wybrał podatek liniowy może odliczać od dochodu za 2004 rok darowizny na cele charytatywne dla CARITAS w pełnej wysokości?
 1285. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.XVII/415/53/04
  dotyczy skutków wycofania wkładu do spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa do odliczania wydatków w ramach tzw. ulgi odsetkowej
 1286. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/FO3/415-62/04/MG
  1) Czy jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny dokonanej na cele kultu religijnego oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez parafię Kościoła Ewangielicko-Augsburskiego? 2) Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na masaż leczniczy, konsultacje lekarskie w przychodni leczniczo-rehabilitacyjnej, adaptację mieszkania dostosowującą je do ograniczonych możliwości poruszania się? 3) Czy dokonanie wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej zrealizuje cel systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej?
 1287. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB 5/IMD-033-227-1247/02
  1. W przypadku wyodrębnienia własności lokali mieszkalnych, przy jednoczesnym zachowaniu współwłasności innych części budynku, przed upływem terminu wynikającego z art. 26 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. przed upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu) nie dochodzi do zbycia udziału. Dla zachowania prawa do ulgi wyodrębniony lokal musi być jednak w dalszym ciągu, aż do upływu wymaganego okresu, przeznaczony na wynajem i muszą być spełnione pozostałe warunki. W konsekwencji w tym przypadku nie występuje przesłanka utraty prawa do ulgi, określona w art. 26 ust. 10 ww. ustawy. 2. Okoliczność zawarcia w umowie postanowień określających umiejscowienie i cechy lokalu (np. położenie, powierzchnię, liczbę izb itp.), którego własność będzie wyodrębniona po zakończeniu inwestycji, nie może stanowić podstawy utraty prawa do omawianej ulgi. Tym bardziej, że jak wyjaśniono powyżej, po ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego właściciel tego lokalu ma nadal udział w nieruchomości wspólnej, jako prawo związane z własnością lokalu. Ustanowienie zaś odrębnej własności lokalu nie jest tożsame ze zbyciem udziału we współwłasności. 3. Wydatki na zakup ułamkowego udziału w działce pod budowę ww. budynku mieszczą się w dyspozycji art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji podlegają odliczeniu od dochodu, w ramach limitu obliczonego dla danej inwestycji.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!