Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


obowiązek płatnika

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-520/12-2/KSU
  Czy z tytułu korzystania przez pracowników z przewozów pracowniczych w opisanym powyżej zakresie Wnioskodawca powinien rozpoznawać po stronie pracowników przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-708/12-5/AK
  Brak jest podstaw do zakwalifikowania wartości tuszy dzika udostępnionej do wykupu przez Koło Łowieckie myśliwemu jako przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zasady wykupu tuszy dzika po cenie preferencyjnej są stosowane według jednolitych reguł wobec wszystkich myśliwych.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-738/12-2/MK
  zakresie obowiązków płatnika związanych z zawarciem i rozliczeniem przez pracowników oraz członków zarządu Spółki Kontraktów Terminowych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-773/12-3/MK
  W przedmiotowej sprawie wypracowany w bieżącym roku zysk spółki z o.o. w dniu jej przekształcenia w spółkę komandytową odpowiada pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Spółka komandytowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do przekazania płatnikowi kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-774/12-2/MK
  W przedmiotowej sprawie wypracowany w bieżącym roku zysk spółki z o.o. w dniu jej przekształcenia w spółkę komandytową odpowiada pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Spółka komandytowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do przekazania płatnikowi kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-724/12-3/MP
  Czy opisane wynagrodzenia wypłacane przez Instytut na rzecz osób pracujących przy realizacji Projektu (zarówno osobom aktualnie zatrudnionym jak i planowanych do zatrudnienia), a pochodzące ze środków Projektu, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych? Jakie obowiązki spoczywają bądź będą spoczywać na Instytucie w związku z wypłatą opisanych w stanie faktycznym wynagrodzeń, pochodzących ze środków Projektu?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-576/12-2/TS
  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z wypłacanym wynagrodzeniem na rzecz Podatnika z tytułu umorzenia udziałów (przymusowego lub automatycznego) posiadanych przez Podatnika (które to udziały Podatnik uzyskał w drodze darowizny) powinna obliczyć i odprowadzić podatek przyjmując, że dochodem z umorzenia udziałów (przymusowego lub automatycznego) otrzymanych przez Podatnika na podstawie umowy darowizny, jest dochód faktycznie przez tego Podatnika uzyskany pomniejszony o koszty uzyskania przychodu ustalone w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód taki stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez Podatnika a wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w drodze darowizny?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-731/12-2/MK
  zakresie obowiązków płatnika związanych z zawarciem i rozliczeniem przez pracowników oraz członków zarządu Spółki Kontraktów Terminowych.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-728/12-3/MK
  Zakres powstania po stronie wspólników przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w związku z podziałem spółki przez wydzielenie oraz wynikających z tego faktu obowiązków Spółki jako płatnika.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-491/12-2/DS
  Czy Wnioskodawca (płatnik - Urząd Miasta) ma obowiązek, na podstawie art. 41 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez radnych z tytułu udziału w szkoleniach oraz od przyznanego limitu na korzystanie z telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-736/12-2/MG
  Czy Spółka - Bank powiernik, jako podmiot prowadzący indywidualne rachunki, na których zapisywane są zagraniczne papiery wartościowe nabyte przez klientów polskiego Podmiotu Zarządzającego papierami wartościowymi, będących polskimi rezydentami, jest płatnikiem podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy o PIT z tytułu dywidend, w przypadku, kiedy Spółka otrzymuje od Emitenta (podmiotu zagranicznego) za pośrednictwem zagranicznej Izby rozliczeniowej kwoty należne z tytułu dywidend na rzecz klientów Zarządzającego a następnie dokonuje czynności pośrednictwa skutkujące przelewem środków należnych z tytułu dywidend klientom Podmiotu zarządzającego?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-861/12-4/AS
  Po stronie Udziałowca w związku z przekształceniem Spółki z o.o., w spółkę komandytową nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w sytuacji, kiedy w Spółce z o.o. nie ma kapitałów zapasowych lub rezerwowych, a zyski Spółki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego lub na pokrycie straty z lat ubiegłych.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-860/12-4/AS
  Po stronie Udziałowca w związku z przekształceniem Spółki z o.o., w spółkę komandytową nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w sytuacji, kiedy w Spółce z o.o. nie ma kapitałów zapasowych lub rezerwowych, a zyski Spółki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego lub na pokrycie straty z lat ubiegłych.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-784/12-2/MK
  Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłacając na rzecz Akcjonariuszy dochody z tytułu umorzenia przymusowego akcji nabytych w drodze darowizny, powinna w świetle art. 24 ust. 5d updof obliczyć i odprowadzić podatek, przyjmując, że dochód danego Akcjonariusza stanowi przychód z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie wynagrodzenie wypłaconego przez Spółkę za umorzone akcje) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości rynkowej umarzanych akcji z dnia ich nabycia przez Akcjonariusza w drodze darowizny?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-726/12-3/MG
  Zakres ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z umorzeniem przymusowym lub automatycznym udziałów w spółce z o.o., nabytych przez udziałowca w drodze darowizny.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-679/12-4/MK
  Przekazanie w formie darowizny zysku na rzecz Trustu, u osób działających w imieniu T nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za dokonaną darowiznę. Spółka nie jest zobowiązana do poboru podatku. Natomiast dokonując wypłat należności z tytułu dywidendy i innych udziałów w zyskach osób prawnych, na rzecz Trustees spółka będzie zobowiązana do pobierania i przekazania zgodnie z właściwością zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-716/12-2/MG
  Zakres powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-532/12-4/SP
  W związku z wypłatą przez Wnioskodawcę pieniędzy w zamian za kupony Nadawcom będącym osobami fizycznymi, którzy przedmiotowych usług nie świadczą w ramach działalności gospodarczej, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzania i przekazywania tym osobom i właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-8C, bez obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu. W przypadku wypłaty pieniędzy w zamian za kupony osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzania i przekazywania użytkownikom platformy elektronicznej oraz urzędom skarbowym imiennych informacji o wysokości przychodów tych osób. Natomiast wartość wydanych kuponów przyznawanych Nadawcom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej jak i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach konkursu będzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Użytkownik platformy elektronicznej będzie obowiązany wpłacić płatnikowi (Wnioskodawcy) kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem nagrody.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-910/12-2/MS
  Przychody biegłych, wykonywane na zlecenie Prokuratury należy zaliczyć do źródła jakim jest działalność wykonywana osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na fakt, czy biegły prowadzi i w jakim zakresie pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie ma tu znaczenia czy prokurator w postępowaniu powołuje biegłego z imienia i nazwiska czy jako firmę. W związku z tym Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-719/12-4/AS
  W przypadku przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów nabytych przez osoby fizyczne w drodze darowizny, Spółka jako płatnik obliczając podatek dochodowy od osób fizycznych należny od udziałowców, będących osobami fizycznymi uwzględni przy ustalaniu podstawy opodatkowania koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia otrzymania darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-831/12/MO
  Czy na SKA ciążą obowiązki płatnika tj. czy SKA zobowiązana będzie do pobrania podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Spółki wynagrodzenia za akcje nabyte celem umorzenia (zakładając, że Spółka wykaże z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-857/12-2/JB
  Stwierdzić należy, iż przepisy prawa podatkowego w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nadają spółce osobowej statusu podatnika. Rozliczenie podatku dochodowego w przypadku spółek osobowych spoczywa na jej udziałowcach (wspólnikach), będących podatnikami podatku dochodowego z tytułu uzyskiwanych dochodów w ramach posiadanego udziału w spółce osobowej.W związku z powyższym, dokonując wypłaty dywidendy lub odsetek od obligacji na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej, w której wspólnikami są osoby fizyczne, Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do poboru 19% podatku zryczałtowanego.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-968/12/MZa
  W jaki sposób spółka jako płatnik powinna ustalić dochód podlegający opodatkowaniu i w jakiej wysokości powinien zostać pobrany zryczałtowany podatek w przypadku uzyskania przez udziałowca wynagrodzenia z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymanych w drodze darowizny?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-632/12-4/AK
  Wnioskodawca działając jako płatnik postąpi prawidłowo jeśli od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za umorzone udziały pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od podstawy opodatkowania równej nadwyżce przychodu z wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-375/12-4/KSU
  1)Czy naliczanie 12-miesięcznego okresu pobytu należy rozpocząć od dnia 25 maja 2010 r. (dzień wejścia w życie konwencji), czy od dnia 1 stycznia 2011 r. (dzień, od którego obowiązuje konwencja zgodnie z wykazem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Ministerstwa Finansów, w myśl art. 28 ust. 2-3)? 2)Czy Firma prawidłowo pobrała i odprowadziła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pracy najemnej w Norwegii w roku 2011, nie uwzględniając w rozliczeniu dni pobytu z 2010 r.? 3)Czy, jeżeli okres pobytu w każdym 12-miesięcznym okresie przekroczy 183 dni, Firma nie powinna pobierać w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych na terytorium Norwegii w rozumieniu art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-576/12-2/JK3
  Zakres skutków podatkowych zapłaty wynagrodzenia za udostępnienie powierzchni reklamowych na stronach internetowych przez Partnerów nieprowadzących działalności gospodarczej.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-903/11/12-S/TW
  Spółka wnosi o potwierdzenie, iż wartość zaległej składki na ubezpieczenie społeczne (część pracownika) odprowadzonej przez Spółkę w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, nie stanowi dla zawodników dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT, a w związku z tym Spółka nie ma obowiązku pobrać zaliczki na PIT w odniesieniu do odprowadzonej zaległej składki na ubezpieczenie społeczne (część pracownika).
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/44/ILG/11/PK-338
  opodatkowanie świadczeń socjalnych
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-376/12-4/ASZ
  1) Czy w przypadku pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spółka jest zobowiązana doliczyć do przychodu pracownika, wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania, a miejscem wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji, czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu? 2) Czy ustalenie przychodu ze stosunku pracy z tytułu innego nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającego na wykorzystaniu przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych, w przypadku Wnioskodawcy może nastąpić – w oparciu o art. 11 ust. 2a pkt 1) ww. ustawy, tj. z uwzględnieniem cen najmu lub leasingu pojazdu stosowanych przez Wnioskodawcę w transakcjach z innymi odbiorami zawieranych w zakresie działalności gospodarczej Wnioskodawcy – ustalonych według stawki za kilometr, powiększonych o koszty eksploatacji pojazdu obciążające odbiorców Wnioskodawcy zgodnie z opisanym stanem faktycznym, a także z uwzględnieniem średniej liczby przejechanych kilometrów dla odpowiedniego modelu pojazdu?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-618/12/RS
  zwrot pracownikom dodatkowych kosztów w postaci opłat za parkingi i autostrady związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej prywatnego samochodu
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-558/12-6/MK
  Wartość świadczeń związanych z uczestnictwem w konferencjach związanych z promocją i reklamą spółki w części gastronomiczno-rozrywkowej stanowić będzie dla zaproszonych pracowników klientów i potencjalnych klientów przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust.1 pkt 68a ww. ustawy. W konsekwencji na Spółce będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla uczestników konferencji nie będących pracownikami Spółki zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-731/12/AD
  Obowiązki płatnika związane z wypłatą wynagrodzenia na rzecz radcy prawnego.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-323/12-6/MD
  1)Czy wnioskująca Spółka (zleceniodawca) będzie miała obowiązek podatkowy, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do studenta z Ukrainy, który będzie wykonywał czynności w Polsce w oparciu o umowę zlecenie zawartą z wnioskującą spółką, a którego uzyskiwany z tego tytułu dochód nie będzie przekraczać kwoty niezbędnej na własne utrzymanie, naukę lub praktykę i czy w związku z powyższym ta spółka będzie obowiązana do odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawarcia z tym studentem umowy zlecenie? 2)Czy wnioskująca Spółka (zleceniodawca) będzie miała obowiązek podatkowy, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do studenta z Ukrainy, który będzie wykonywał czynności w Polsce w oparciu o umowę zlecenie zawartą z wnioskującą spółką, a którego uzyskiwany z tego tytułu dochód będzie przekraczać kwotę niezbędną na własne utrzymanie, naukę lub praktykę i czy w związku z powyższym ta spółka będzie obowiązana do odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego w Polsce zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawarcia z tym studentem umowy zlecenie, a to w odniesieniu do nadwyżki otrzymywanego przez niego od wnioskującej spółki wynagrodzenia ponad kwotę niezbędna ma jego własne utrzymanie, naukę lub praktykę?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-587/12-4/AS
  Reasumując, w związku z udziałem osób uprawnionych do wystawiania recept w wyjeździe do fabryki zleceniodawcy Spółka (Wnioskodawca) będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci sfinansowania kosztów (przejazdy, zakwaterowania) uczestnika w wyjeździe do fabryki.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-506/12-4/MP
  Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w związku z realizacją 7 Programu Ramowego oraz obowiązków płatnika.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-506/12-5/MP
  Zakres zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w związku z realizacją 7 Programu Ramowego oraz obowiązków płatnika
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-382/12-2/ASZ
  Czy świadczenia nieodpłatne finansowane z ZFŚS w zakresie organizowanych spotkań integracyjnych poprzedzonych zebraniem Zarządu Spółki z załogą Wnioskodawca, jako płatnik, powinien uznać za przychód pracowników i przychód z innych źródeł dla gości zaproszonych (niebędących pracownikami Spółki) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym powinien naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-379/12-2/ASZ
  Czy wydatki na sfinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników w imprezie sportowej należy uznać jako świadczenie na rzecz pracowników i w związku z powyższym będą one stanowić dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, a na Spółce będzie ciążył obowiązek płatnika z tego tytułu?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-382/12-3/ASZ
  Czy wydatki które poniesie Spółka (na rzecz firmy organizującej imprezę) finansowane z ZFŚS, Wnioskodawca, jako płatnik powinien uznać za przychód i doliczyć do przychodu danego pracownika z uwzględnieniem liczby członków rodziny tego pracownika i w związku z tym odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-406/12-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania oraz przekazywania poszkodowanemu, na rzecz którego jest wypłacana rekompensata/odszkodowanie oraz Urzędowi Skarbowemu właściwemu dla poszkodowanego, informacji PIT-8C, tj. informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-549/12-5/MK
  Należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy Bank podejmie decyzję o sposobie opodatkowania lub decyzję o zwolnieniu z opodatkowania danego świadczenia emerytalno - rentowego pochodzącego z zagranicy na podstawie pisemnego oświadczenia podatnika dotyczącego miejsca rezydencji podatkowej, wówczas Bank nie poniesie odpowiedzialności płatnika wynikającą z przepisów Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej będzie zawierało nieprawdę, bądź stan faktyczny zawarty w oświadczeniu ulegnie zmianie, a Bank nie zostanie o tym poinformowany."
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-474/12-5/AM
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca w ogóle nie uzyska wymaganego oświadczenia, Wnioskodawca działając jako płatnik na podstawie art. 41 Ustawy PDOF i art. 26 Ustawy PDOP powinien obliczyć, pobrać oraz wpłacić do organu podatkowego podatek na zasadach "ogólnych", tj. bez uwzględnienia ewentualnych preferencji podatkowych dostępnych pod warunkiem spełnienia przesłanek, których dotyczy treść oświadczenia?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-475/12-4/AM
  Czy na podstawie art. 41 Ustawy PDOF i art. 26 Ustawy PDOP Wnioskodawca nie będzie pełnił funkcji płatnika podatku dochodowego w stosunku do należności wypłacanych z rachunku zbiorczego, za pośrednictwem posiadacza tego rachunku, na rzecz osoby uprawnionej będącej spółką osobową, która zgodnie z przepisami prawa podatkowego danego państwa nie jest traktowana jak osoba prawna i nie podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów (nie-podatnik)?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-604/12-2/AK
  Usługi świadczone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na rzecz Wnioskodawcy – wykonywane w ramach tej działalności – stanowić będą przychody z prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-650/12/AD
  Czy uczelnia będzie zobowiązana do potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaty nagrody imiennej?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-546/12-2/AK
  Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród przyznawanych przez Spółkę.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-309/12-4/KSU
  Czy jako płatnik podatku dochodowego Wnioskodawca musi odprowadzić podatek od ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1605/08/12-6/S/AS
  Koszt związany z zawarciem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla członków organu Spółki oraz pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń, powstaje w momencie zapłacenia składki (wykupienia polisy ubezpieczeniowej). Wartość pieniężną tego świadczenia stanowi cena zapłaconej składki w proporcji przypadającej na poszczególnych uprawnionych członków organu Spółki oraz pracowników Spółki.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-336/12-2/ASZ
  Przy wypłacie sędziemu wynagrodzenia, z którym podpisana została umowa zlecenie, gdy kwota należności określona w jednej delegacji nie przekracza 200 zł, należy stosować przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przy wypłacie sędziemu wynagrodzenia, gdy kwota należności określona w jednej delegacji przekracza 200 zł, należy stosować przepis art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-541/12-2/MG
  w zakresie obowiązków Spółki, jako płatnika z tytułu nieodpłatnego objęcia (nabycia) lub nabycia na preferencyjnych warunkach przez pracowników Spólki akcji z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-483/12-2/MP
  Czy zwrot kosztów opłaty za studia oraz kosztów związanych z zagraniczną podróżą w celu uczestnictwa w obowiązkowych wykładach związanych ze studiami, który ma zostać dokonany na rzecz Pracownika (na podstawie wcześniejszych ustaleń dokonanych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem) po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-473/12-4/AM
  Czy w powyższej sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji pozwalających mu na ustalenie podstawy opodatkowania w kwocie innej, niż kwota brutto wypłaty dokonywanej z rachunku zbiorczego, Wnioskodawca, działając jako płatnik na podstawie art. 41 Ustawy PDOF i art. 26 Ustawy PDOP, powinien obliczyć, pobrać oraz wpłacić do organu podatkowego podatek na zasadach określonych w art. 30a ust. 2a Ustawy PDOF i art. 26 ust. 2a Ustawy PDOP, tj. od łącznej kwoty wypłat należności dokonywanych na rzecz podatników anonimowych, z podziałem na podatników będących osobami fizycznymi oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-471/12-2/AM
  Czy w świetle przepisów art. 26 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b Ustawy PDOP, w związku z brzmieniem art. 21 ust. 1 Ustawy PDOP, Wnioskodawca nie będzie, jako płatnik, zobowiązany do poboru podatku dochodowego w odniesieniu do:-wypłat z tytułu dyskonta od papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez niego rachunkach zbiorczych, wyemitowanych przez Skarb Państwa - na rzecz podatników ujawnionych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy PDOP;-wypłat z tytułu dyskonta od papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez niego rachunkach zbiorczych - na rzecz podatników anonimowych, podlegających na podstawie Ustawy o PDOP opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-537/12/AA
  1. Czy umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym odsetek) stanowi dla świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeśli świadczenia te stanowią przychód, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów z innych źródeł na druku PIT-8C dla każdej strony, która skorzystała z ulgi umorzenia wyżej wymienionych należności?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-536/12/AA
  1. Czy umorzenie nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych (w tym odsetek) stanowi dla świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeśli świadczenia te stanowią przychód, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów z innych źródeł na druku PIT-8C dla każdej strony, która skorzystała z ulgi umorzenia wyżej wymienionych należności?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-538/12/AA
  1. Czy umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (w tym odsetek) stanowi dla świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeśli świadczenia te stanowią przychód, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania informacji o wysokości przychodów z innych źródeł na druku PIT-8C dla każdej strony, która skorzystała z ulgi umorzenia wyżej wymienionych należności?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-316/12-3/DS
  Czy w odniesieniu do wpływających na rachunki klientów świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność płatnika wynikającą z Ordynacji podatkowej?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-316/12-2/DS
  Czy w odniesieniu do wpływających na rachunki klientów świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność płatnika wynikającą z Ordynacji podatkowej?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-151/12-8/MC
  Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego będzie mogła zastosować 5% stawkę podatkową (a od 1 lipca 2013 r. zwolnienie spod opodatkowania) w zakresie opodatkowania przychodów Lidera określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które Lider osiągnie w ramach systemu cash poolingu, jeżeli Lider przedstawi certyfikat rezydencji, w którego treści nie będzie wskazania co do okresu jego ważności, a stan faktyczny (rezydencja podatkowa) w nim określony nie uległ zmianie?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-530/12/MK
  Czy w analizowanym stanie faktycznym, w przypadku, gdy jednorazowa wartość nagród wydawanych w ramach konkursów nie będzie przekraczała kwoty 760 zł Spółka, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wygranej lub nagrody i uiszczenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-531/12/MK
  Czy w przypadku, gdy jednorazowa wartość wygranych w loterii nie przekracza kwoty 2.280 zł. Spółka na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego 10% podatku i uiszczenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-529/12/MK
  Czy Spółka będąc ekonomicznym fundatorem nagród (ponosząc ostateczny koszt tych nagród) wydawanych uczestnikom konkursów i loterii zobowiązana jest jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wygranej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT oraz uiszczenia tej kwoty na rachunek właściwego organu podatkowego?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-561/12-2/AS
  Wypracowany w ubiegłych latach zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał (fundusz) rezerwowy Spółki odpowiada pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną lub komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-562/12-2/AS
  Wypracowany w ubiegłych latach zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał (fundusz) rezerwowy Spółki odpowiada pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną lub komandytową, równowartość niepodzielonych zysków spowoduje u Wnioskodawcy powstanie zobowiązania, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-535/12-3/MS
  na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy opodatkować opisane przez Spółkę wygrane. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas do jej przychodu należy - stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-325/12-2/ASZ
  Czy nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 760,00 zł wręczane uczestnikom konkursów z zakresu bhp w rolnictwie, organizowanych przez Wnioskodawcę i podległe Placówki Terenowe są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-523/12/AK
  Czy spłata Wierzytelności (tj. naliczonych odsetek), którą Wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz Spółki jako nowego wierzyciela, będzie podlegać regulacji art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w efekcie czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tej płatności? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-292/12-4/ASZ
  Czy stosownie do art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 12 ust. 1-3 ww. ustawy oraz art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa – Wnioskodawca, będący zakładem pracy i płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które jako pracownicy Wnioskodawcy uzyskują przychody ze stosunku pracy ma obowiązek prawny obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od przychodów swoich pracowników uzyskanych z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci wartości uczestnictwa w zabawie choinkowej, sfinansowanej w całości przez Wnioskodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości wyłączającej zastosowanie w danym roku podatkowym zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-381/12-4/MP
  1. Czy pracownikom, którym powierzono pojazdy służbowe, należy doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym na trasie: miejsce parkowania – siedziba Wnioskodawcy oraz, czy Wnioskodawca z tego tytułu powinien wystąpić w roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy przychód pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu do celów prywatnych stanowi wartość rynkowa odpowiadająca kwocie najmu za wypożyczenie samochodu, ustalona w oparciu o zebrane oferty, z wyłączeniem czasu wykorzystania samochodu służbowego dla celów służbowych? 3 .Czy Spółka prawidłowo ustaliła przychód biorąc pod uwagę tylko czas wykorzystywania samochodu do celów prywatnych, w oparciu o przedstawioną kalkulację?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-480/12-2/MP
  Czy przejazd pracownika samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem parkowania a miejscem pracy stanowi nieodpłatne świadczenie, i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-461/12-2/MP
  Należy stwierdzić, że wartość przedmiotowego świadczenia otrzymanego przez pracownika w postaci zapewnienia dowozu do pracy i z pracy, w części finansowanej przez pracodawcę, będzie stanowić jego przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji więc Wnioskodawca, jako płatnik, ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-473/12/IB
  Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może nie pobierać zaliczki na podatek od pierwszego dnia pobytu pracownika poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli pracownik oświadczy, że jego planowany pobyt poza granicami kraju przekroczy 183 dni oraz pracodawca przewiduje okresy zatrudnienia pracowników (na podstawie zawartych kontraktów) dłuższe niż 183 dni?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-488/12-2/AJ
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty należności za użytkowanie technologii informatycznej udostępnionej Wnioskodawcy przez spółkę I.?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-467/12/BD
  Czy Spółka jako organizator konkursu będzie zobowiązana pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-269/12-8/KO
  Czy prokurator zlecający wykonanie ekspertyzy kryminalistycznej ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy przy wypłacie wynagrodzenia za jej sporządzenie?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-269/12-6/KO
  1) Czy uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przychody za wykonanie ekspertyz kryminalistycznych na rzecz Prokuratury należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? 2) Czy przychody te należy udokumentować rachunkami wystawionymi w ramach prowadzonej firmy, wykazywać je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i uwzględniać przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-269/12-7/KO
  1) Czy uzyskiwane przez Wnioskodawczynię w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przychody za wykonanie ekspertyz kryminalistycznych na rzecz Prokuratury należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? 2) Czy przychody te należy udokumentować rachunkami wystawionymi w ramach prowadzonej firmy, wykazywać je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i uwzględniać przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-466/12-4/AK
  Czy na dzień uzyskania warrantu u Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), dalej: "ustawa o PIT"?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-463/12-4/MS1
  Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-465/12-4/AK
  Należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-479/12-4/AK
  należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/12-4/AK
  Należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-479/12-4/AK
  należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-475/12-4/MS1
  Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/12-4/AK
  Należy uznać, iż w momencie przyznania wskazanych we wniosku warrantów niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-481/12-4/MS1
  Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-393/12-6/MG
  W związku z wypłatą przychodów (dochodów) od Papierów wartościowych rejestrowanych na Rachunkach papierów wartościowych, prowadzonych na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych ciąża na Wnioskodawcy obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego na analogicznych zasadach jak przed 1 stycznia 2012 r.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-476/12-4/MS1
  Brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w momencie przyznania Uczestnikom Programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych, nie wystąpi przychód z nieodpłatnych świadczeń.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-576/12-2/MS
  uzyskiwane przez trenerów przychody stanowią przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Zatem na wnioskodawcy jako płatniku spoczywa obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z 41 ust. 1 ww. ustawy.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-451/12-2/MK
  Skutki podatkowe z tytułu nieodpłatnego otrzymania przez pracowników Wnioskodawcy akcji spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych nie rodzą po stronie Spółki zatrudniającej pracowników obowiązków płatnika, o których mowa w art. 31 ustawy podatkowej, ani obowiązków informacyjnych wynikających z przepisu art. 42c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-553/12-2/ES
  stwierdzić należy, iż opisane przez Spółkę nagrody należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas od jej przychodu należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-300/12-4/MP
  Czy należy wykazać cyt. "w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu ujętego w PIT - 8C jako odszkodowanie i odprawa netto"?Czy komornik nie powinien sam odprowadzić ten podatek, a Wnioskodawczyni przysłać informację PIT - 11? Jaka powinna być linia postępowania w takim przypadku? Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku przeformułowała pytania i postawiła następujące pytanie: Czy jako płatnik powinna, wykazać w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r., przychód opisany przez komornika w PIT-8C jako odszkodowanie i odprawa netto?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/376/KZU/2012/PK-1431
  określenie daty przychodu z tytułu dywidendy osobie fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-547/12-7/RS
  Na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek pobrania i odprowadzenia do właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych od nagród (wygranych) uzyskanych przez laureatów przedmiotowego konkursu będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającym osobowości prawnej.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-494/12-2/IF
  W związku z wypłaconymi należności na rzecz osób fizycznych świadczących usługi zarządcze, na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika określone przepisami art. 41 i 42 ustawy, w związku z czym Wnioskodawca jest obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-273/12-4/DS
  Czy wartość wykonanych usług (przygotowanie do transportu, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest), które finansowane będą przez osoby fizyczne z uzyskanej z budżetu Gminy dotacji celowej składającej się w głównej mierze ze środków pozyskanych przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Gminę informacji PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Gmina nie będzie miała obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-619/12-2/ES
  Czy w przypadku wyodrębnienia na własność lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych, będących jednocześnie najemcami lokali oraz stronami w umowach w sprawie partycypacji w kosztach budowy, i zaliczenia zwaloryzowanych partycypacji w całości na poczet cen sprzedaży lokali, spółka winna wykazać poszczególnym osobom fizycznym kwoty waloryzacji jako przychód z innych źródeł w informacji PIT-8C czy też kwoty zwaloryzowanych partycypacji będą przychodami z praw majątkowych (z uwzględnieniem kosztu uzyskania tego przychodu - nominalnej kwoty wpłaconej partycypacji), od których spółka winna potrącić i odprowadzić na rachunek Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy osób fizycznych na zasadach ogólnych wystawiając PIT-11?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-387/12-2/AJ
  Czy na Wnioskodawcy ciążyłby obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy CIT, w związku z dokonaniem wypłaty należności za wykonane usługi na rzecz podmiotu chińskiego ?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-385/12/AA
  Czy renta rodzinna z Włoch wypłacana z dwóch sektorów, tj. : INPS i INPDAP (pracownik państwowy) podlega opodatkowaniu w Polsce?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-349/12-4/JK3
  opodatkowanie diet dla członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu za udział w posiedzeniu.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-375/12/MM
  Zakres obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika związanych ze sfinansowaniem dla pracowników imprezy integracyjnej.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-396/12-2/AS
  Wypracowany w ubiegłych latach zysk Spółki osiągnięty przed dniem 1 stycznia 2009 r. przekazany na kapitał zapasowy lub inny fundusz Spółki odpowiada pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-244/12/AM
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia za opisane powyżej usługi na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-361/12/MO
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek przekazywanych na rzecz FTO posiadającego nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-345/12/MO
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek przekazywanych na rzecz FTO posiadającego nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-323/12/SD
  Czy konwersja wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczek na kapitał zakładowy z przelaniem tzw. agio na kapitał zapasowy, będzie wiązała się z powstaniem dla spółki portugalskiej wnoszącej wkład niepieniężny przychodu na terytorium Polski z tytułu odsetek, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca obowiązany będzie do poboru i odprowadzenia podatku u źródła z tego tytułu.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-307/12/MU
  Sposób opodatkowania należności wypłacanych biegłym tłumaczom, mediatorom, kuratorom i adwokatom w postępowania sądowym.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-319/12-2/JK2
  Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie jest obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-405/09/12-S/DS
  Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu IT Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-349/12/WM
  Czy do przeniesienia na wspólników własności nieruchomości likwidowanej Spółki można przyjąć wartość, według której wspólnicy wnosili tę nieruchomość do Spółki, czy też konieczne jest ustalenie aktualnej rynkowej wartości tej nieruchomości (poprzez wycenę biegłego) i w zależności od tej rynkowej wartości, jeżeli wartość ta będzie wyższa, Spółka jako płatnik powinna pobrać od wspólników zryczałtowany podatek od osób fizycznych przewidziany w art. 31 a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-104/12-4/DS
  Czy w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę dywidendy na rzecz SKS, Wnioskodawca będzie miał prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 26 ust. 1c w związku z art. 22 ust. 4 – 4b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-162/12-4/ASZ
  1) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela przekracza powierzchnię 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela przekracza powierzchnię 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, które zostały oddane przez właściciela w posiadanie zależne osobie posiadającej i prowadzącej gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-162/12-5/ASZ
  1) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela nie przekracza powierzchni 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, które zostały oddane przez właściciela w posiadanie zależne osobie posiadającej i prowadzącej gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy przychody uzyskane przez właściciela nieruchomości od Wnioskodawcy z tytułu odszkodowania za szkody w pożytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach) wynikłe z wykonania robót związanych z budową, przebudową, remontem lub wykonaniem innych robót budowlanych dotyczących napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów w posiadaniu właściciela nie przekracza powierzchni 1 hektara lub 1 hektara przeliczeniowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-270/12/MM
  Sposób opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych członkom Rady Stowarzyszenia.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-96/12-4/ŁM
  Czy w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę dywidendy na rzecz SKS, Wnioskodawca będzie miał prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 26 ust. 1c w związku z art. 22 ust. 4 - 4b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-438/12/MM
  Automatyczne umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny – obowiązki płatnika.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-437/12/MM
  Przymusowe umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny – obowiązki płatnika
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-84/12-5/MF
  Czy w związku z zastosowaniem do dochodów uzyskanych w wyniku podziału przez Wnioskodawcę zwolnienia wskazanego w art. 22 ustawy, po stronie Wnioskodawcy lub którejkolwiek z nowo zawiązanych spółek powstał obowiązek złożenia do urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rocznej deklaracji sporządzonej według ustalonego wzoru, o którym mowa w art. 26a ustawy?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-84/12-4/MF
  Czy w przedstawionych powyżej okolicznościach Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu, iż Wnioskodawca będzie w sposób nieprzerwany posiadał co najmniej 10% udziałów w kapitale każdej z nowo zawiązanych spółek przez okres co najmniej dwóch lat od dnia podziału, a tym samym spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1125/08/12-S/MM
  Zakres opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-180/12-2/ASZ
  1) Czy kwota umorzenia stanowi przychód podatnika podatku rolnego lub podatku od nieruchomości w postaci nieodpłatnego świadczenia, od którego należy uiścić podatek dochodowy? 2) Czy w związku z tym Gmina, jako płatnik, powinna wystawiać druki PIT-8C i przekazywać je do właściwego Urzędu Skarbowego?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-129/12-2/DP
  Czy wskutek planowanego przekształcenia Spółki w SKA, na SKA będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia CIT od dochodu (przychodu) FIZ z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-311/12-2/MS1
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo wypełniła swoje obowiązki jako płatnika uwzględniając w składanej deklaracji PIT-4R za 2011 r. kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników przejętych w trybie art. 23(1) § 1 Kodeksu pracy również za okres poprzedzający ich przejęcie?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-288/12-3/KSU
  Czy poniesione przez Gminę koszty związane z funkcjonowaniem organu Gminy, jakim jest Rada Gminy, polegające na pokryciu szkoleń Rady Gminy można uznać za przychód poszczególnych radnych wchodzących w skład tego organu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-228/12-2/MG
  w zakresie opodatkowania świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-287/12-2/AK
  Czy dom pomocy jest zobowiązany do naliczania, pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku i sporządzania deklaracji PIT 8AR?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-172/12-2/MK
  1. Czy świadczenie dodatkowe uzyskiwane przez Uczestnika będącego osobą fizyczną na podstawie umowy z Funduszem, będzie stanowiło przychód kwalifikowany do źródła "kapitały pieniężne" i opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych obliczanym w dniu wypłaty odrębnie od wartości każdego świadczenia dodatkowego wynikającego z każdej z umów zawartych z daną osobą fizyczną?2. Czy płatnikiem pdof z tego tytułu będzie Fundusz?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-169/12-4/MK
  1. Czy świadczenie dodatkowe uzyskiwane przez Uczestnika będącego osobą fizyczną na podstawie umowy z Funduszem, będzie stanowiło przychód kwalifikowany do źródła "kapitały pieniężne" i opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych obliczanym w dniu wypłaty odrębnie od wartości każdego świadczenia dodatkowego wynikającego z każdej z umów zawartych z daną osobą fizyczną?2. Czy płatnikiem pdof z tego tytułu będzie Fundusz?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-78/08/S-12/ENB
  Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-210/12-2/AS
  Agencja postąpiła prawidłowo pobierając podatek od wypłacanej przez nią nagrody pieniężnej w konkursie. Wykonując usługę przeprowadzenia konkursu w momencie wypłaty nagrody Agencja winna wykonać obowiązek płatnika z tego tytułu działając na rzecz kontrahenta – Zleceniodawcy.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-151/12-4/MP
  1.Czy Gmina udzielając osobom fizycznym pomocy w formie nieodpłatnego świadczenia finansowanego ze środków jednostki samorządu terytorialnego pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zmianami?2.Czy wypłata takiego świadczenia wiąże się z wystawieniem PIT-8C przez płatnika świadczenia –Gminę?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-214/12-2/KO
  Czy zaliczka należna na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być odprowadzana od całości wypłaconego pracownikowi (beneficjentowi ostatecznemu) wynagrodzenia?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-176/12-2/MS1
  W przedmiotowej sprawie wypracowany zysk spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy odpowiada pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej H. w H. - Spółka osobowa, równowartość niepodzielonych zysków stanowić będzie u Wnioskodawcy dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Tym samym spółka osobowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4c ww. ustawy.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1031/11-4/LS
  Czy wartość poniesionych przez Spółkę wydatków w związku z organizacją spotkań o charakterze informacyjno - integracyjnym stanowi dla pracowników przychód z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-309/11-4/ASZ
  1) Czy umorzona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy Wnioskodawca, jako płatnik ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C i kto ma być adresatem tej informacji?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-294/11-6/MD
  1) Jak właściwie wykazać powyższe świadczenie w informacji PIT dla obecnych, byłych pracowników oraz uprawnionych członków rodzin zmarłych pracowników Spółki E., jednocześnie czy to na Spółce E. ciąży obowiązek przygotowania takiej informacji? 2) Jak rozliczyć pracowników, którzy złożą PIT-12, a osiągnęli również przychód z przedmiotowej rekompensaty, czy w tym wypadku Wnioskodawca wykazuje wymienione świadczenie w PIT-40 w pozycji "inne źródła"?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-294/11-5/MD
  1) Jak właściwie wykazać powyższe świadczenie w informacji PIT dla obecnych, byłych pracowników oraz uprawnionych członków rodzin zmarłych pracowników Spółki E., jednocześnie czy to na Spółce E. ciąży obowiązek przygotowania takiej informacji? 2) Jak rozliczyć pracowników, którzy złożą PIT-12, a osiągnęli również przychód z przedmiotowej rekompensaty, czy w tym wypadku Wnioskodawca wykazuje wymienione świadczenie w PIT-40 w pozycji "inne źródła"?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-294/11-4/MD
  Kwoty wypłaconych przez Wnioskodawcę rekompensat stanowią przychód po stronie osób je otrzymujących w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ("inne źródła").
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-328/11-2/ASZ
  1) Czy płatnik w przypadku dokonania w roku 2011 wpłaty zarówno zaległych za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, jak i bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne powinien odliczyć powyższe składki wyłącznie od podatku dochodowego za 2011 r.? 2)Czy kwotę zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, a zapłaconą w 2011 r., płatnik może odliczyć od podatku dochodowego za 2011 r. w takiej samej wysokości w jakiej mógłby ją odliczyć gdyby zostały one zapłacone w terminie?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-322/11-6/PM
  Czy w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego należy wystawić osobom prawnym korzystającym z wyżej wymienionych dotacji na podstawie umowy cywilnoprawnej CIT- 8?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-293/11-4/ASZ
  Czy wypłacane przez Spółkę odszkodowanie stanowi przychód po stronie osób je otrzymujących, a co za tym idzie, czy istnieje po stronie Spółki obowiązek wystawiania PIT-8C?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-375/11-2/KSU(
  Czy obowiązek wynikający z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy osób prawnych, będących stroną umowy cywilnoprawnej, przedmiotem której jest zakup akcji innego podmiotu?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-990/11/HK
  Czy wypłata wartości rynkowej lokalu (prawa do lokalu), w części przekraczającej wniesiony wkład budowlany do Spółdzielni, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, stanowi dla osoby otrzymującej wypłatę przychód, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego Spółdzielnia zobowiązana byłaby do sporządzenia informacji PIT-8C?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-308/11-2/ASZ
  Czy dla małżonki zmarłego pracownika, umorzona część pożyczki stanowi przychód, a Wnioskodawca z racji tego, że małżonka zmarłego jest jednocześnie Jego pracownikiem, przejęła dług i wystąpiła do Wnioskodawcy (pracodawcy) o jego częściowe umorzenie (zgodnie z zapisami regulaminu ZFŚS), winien naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-385/11-3/KSU
  Spółdzielnia wystawiła informację PIT-8C. Wykazaną w informacji, w części D, kwotę przychodu w wysokości 208.832,11 zł obliczono, jako różnicę wartości rynkowej lokalu oraz wniesionego wkładu mieszkaniowego w nominale przy pierwszym zasiedleniu, spłaconych w nominale kredytu lokatorskiego oraz umorzenia kredytu w części przypadającej na ten lokal (208.944,00 zł - 111,89 zł). Czy postępowanie Spółdzielni w tym zakresie było prawidłowe ?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-385/11-2/KSU
  Spółdzielnia wystawiła informację PIT-8C. Wykazaną w informacji w części D, kwotę przychodu w wysokości 159.956,81 zł obliczono, jako różnicę wartości rynkowej lokalu oraz wpłaconej przez członka Spółdzielni w momencie uzyskania przydziału zaliczki na wkład mieszkaniowy, w nominale, oraz wszystkich wniesionych przez niego w nominale środków na spłatę kredytu wraz z odsetkami (231.000,00 zł - 71.043,19 zł ). Czy postępowanie Spółdzielni w tym zakresie było prawidłowe?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-282/11-4/ASZ
  Czy wartość zwracanych w 2011 r. przez zleceniobiorców płatnika kwot nienależnie wypłaconych na ich rzecz świadczeń (w związku z przekwalifikowaniem umów o dzieło na umowy zlecenia i związanym z tym obowiązkiem pomniejszenia umówionych wynagrodzeń z tych umów o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) należy odliczyć od obecnie ustalonego przez płatnika dochodu, będącego podstawą naliczenia zaliczek na podatek dochodowy wraz z pobranym podatkiem (zaliczką)?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-282/11-5/ASZ
  Czy wartość zwracanych w 2011 r. przez zleceniobiorców płatnika kwot nienależnie wypłaconych na ich rzecz świadczeń (w związku z przekwalifikowaniem umów o dzieło na umowy zlecenia i związanym z tym obowiązkiem pomniejszenia umówionych wynagrodzeń z tych umów o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) należy odliczyć od obecnie ustalonego przez płatnika dochodu, będącego podstawą naliczenia zaliczek na podatek dochodowy wraz z pobranym podatkiem (zaliczką)?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-890/11-4/JK2
  Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie jest obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-890/11-5/JK2
  Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie będą służyć osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane będą w ramach realizacji zadań służbowych - nie będą stanowiły nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie będzie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie będzie obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-255/11-4/DS
  Czy wartość wykonanych usług (przygotowanie do transportu, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest), które finansowane będą przez osoby fizyczne z uzyskanej z budżetu Miasta dotacji celowej (składającej się w głównej mierze ze środków pozyskanych przez Miasto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Miasta), stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Wnioskodawcę druku PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-313/11-2/KO
  Czy złożone przez biegłego sądowego prowadzącego działalność gospodarczą oświadczenie, że wykonywana przez niego praca związana z przygotowaniem opinii wchodzi w zakres tej działalności, zwalnia płatnika, czyli Prokuraturę, od poboru zaliczki od należności za wykonaną opinię i w związku z tym nie ma znaczenia, czy prokurator w postępowaniu powołuje go jako biegłego z imienia i nazwiska, czy jako firmę?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-327/11-2/KO
  Czy powołanie biegłego postanowieniem o zasięgnięciu opinii jako firmy, a nie z imienia i nazwiska oraz złożenie przez niego oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, że wykonywana przez niego praca związana z przygotowaniem opinii wchodzi w zakres tej działalności, zwalnia płatnika, czyli Prokuraturę, od poboru zaliczki?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-267/11-4/MD
  Wnioskodawca jako przejmujący pracodawca, po zakończeniu roku podatkowego 2010, winien złożyć właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy 2010.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-274/11-4/ASZ
  1)Czy należność z tytułu rozliczenia wartości rynkowej lokalu w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa postawiona do dyspozycji osobom uprawnionym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? A jeśli tak, to: 2)Jaka wartość jest przychodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu ww. ustawy? 3)Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa, w powyższym przypadku powinna wystawić informację PIT-8C i jaką ewentualnie wartość w tej informacji należy wykazać?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-287/11-2/KJ
  Czy Spółka, występując jako płatnik (w związku z prawem do zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy), była zobowiązana w przedstawionym stanie faktycznym do poboru – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy oraz jego wpłaty na podstawie art. 26 ust. 3 tej ustawy?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1100/11/AK
  Czy w okolicznościach zaistniałego stanu faktycznego, świadczenie Wnioskodawcy polegające na ponoszeniu kosztów dowozu zatrudnionych pracowników skutkuje powstaniem u tych pracowników przychodu ze stosunku pracy, w konsekwencji czego Wnioskodawca będzie pełnił w ww. zakresie rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-911/11/MK
  Czy przychody uzyskane przez przedsiębiorcę na podstawie zawartej ze Spółką w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej umowy o zarządzanie, będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście czy przychodami z działalności gospodarczej?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-906/11-5/AK
  Czy w związku z wyznaczeniem miejsca garażowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania pracownika oraz w związku z dojazdami pracownika z miejsca garażowania samochodu do miejsc wykonywania obowiązków pracowniczych, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do ustalania pracownikom z tego tytułu przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa)?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1111/11/AK
  Czy od kwoty z tytułu umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym odsetki) otrzymane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub obowiązek wystawienia PIT-8C?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-7/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Kuby, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - po przekroczeniu okresu pobytu 183 dni podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy? A może należy opodatkować otrzymany dochód od początku okresu przebywania na terytorium Polski na zasadach ogólnych, gdy płatnik nie otrzymał certyfikatu rezydencji od podatnika. A jeśli w 2012 r. płatnik otrzyma certyfikat rezydencji od podatnika, to dochód będzie opodatkowany przez cały okres pobytu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-5/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Egiptu, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia – w okresie przebywania w Polsce do 183 dni jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, a po przekroczeniu pobytu 183 dni w roku podatkowym, wynagrodzenie należy opodatkować na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, czy należy opodatkować na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-4/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Gruzji, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - jest zwolniony z opodatkowania w Polsce przez okres do dwóch lat?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-5/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Egiptu, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia – w okresie przebywania w Polsce do 183 dni jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, a po przekroczeniu pobytu 183 dni w roku podatkowym, wynagrodzenie należy opodatkować na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, czy należy opodatkować na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-8/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Kuby, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - po przekroczeniu okresu pobytu 183 dni podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy? A może należy opodatkować otrzymany dochód od początku okresu przebywania na terytorium Polski na zasadach ogólnych, gdy płatnik nie otrzymał certyfikatu rezydencji od podatnika. A jeśli w 2012 r. płatnik otrzyma certyfikat rezydencji od podatnika, to dochód będzie opodatkowany przez cały okres pobytu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-7/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Kuby, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - po przekroczeniu okresu pobytu 183 dni podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy? A może należy opodatkować otrzymany dochód od początku okresu przebywania na terytorium Polski na zasadach ogólnych, gdy płatnik nie otrzymał certyfikatu rezydencji od podatnika. A jeśli w 2012 r. płatnik otrzyma certyfikat rezydencji od podatnika, to dochód będzie opodatkowany przez cały okres pobytu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-6/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Kuby, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - przez okres 3 miesięcy - podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-8/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Kuby, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - po przekroczeniu okresu pobytu 183 dni podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy? A może należy opodatkować otrzymany dochód od początku okresu przebywania na terytorium Polski na zasadach ogólnych, gdy płatnik nie otrzymał certyfikatu rezydencji od podatnika. A jeśli w 2012 r. płatnik otrzyma certyfikat rezydencji od podatnika, to dochód będzie opodatkowany przez cały okres pobytu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-231/11-4/DS
  Czy dochód jaki uzyskuje w Polsce naukowiec z Gruzji, zatrudniony do prowadzenia prac naukowo-badawczych w celu realizacji programu badawczego na podstawie umowy zlecenia - jest zwolniony z opodatkowania w Polsce przez okres do dwóch lat?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-894/11-5/MG
  W zakresie powstania po stronie pracowników Spółki przychodu ze stosunku pracy z tytułu wprowadzenia systemu komputerowego uprawniającego do zamawiania i rozliczania dodatkowych świadczeń pozapłacowych poprzez zasilenie indywidualnego konta oraz obowiązków Spółki jako płatnika podatku dochodowego
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-244/11-2/DS
  Czy cała wartość ww. nagród rzeczowych współfinansowanych ze środków przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego "…", wręczonych dzieciom biorącym udział w konkursie plastycznym i fotograficznym zorganizowanym przez Wnioskodawcę jako Instytucję Wdrażającą, w ramach akcji promocyjno-informacyjnej, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), i czy w związku z tym na Wnioskodawcy ciążą obowiązki, o których mowa w art. 42a powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1197/11/BG
  dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: - ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę opłaty za oprogramowanie, nagrania i aktualizacje muzyczne oraz usługi w ramach serwisu muzycznego stanowić będą należności licencyjne, w rozumieniu w art. 12 polsko - holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, - obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty ww. należności holenderskiemu rezydentowi podatkowemu.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-891/11-2/MK1
  W przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, Spółka jako płatnik podatku obowiązana będzie dokonać poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego przez udziałowca dochodu stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za umorzone udziały nad kosztami uzyskania przychodów w wysokości wartości umarzanych udziałów, ustalonej na dzień nabycia darowizny.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-854/11/BD
  Czy Wnioskodawca prawidłowo weryfikuje dokumenty stanowiące podstawę do uwzględnienia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wnioskodawca słusznie nie uwzględnia w przypadku biegłych sądowych zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy w stosunku do przyznanych im kwot stanowiących zwrot innych poniesionych kosztów?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-855/11/BD
  Czy wnioskodawca prawidłowo dokonuje naliczenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od należności mediatorów, którym wypłaca ryczałt za doręczenie wezwań lub pism?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-849/11/AŻ
  opodatkowanie wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników oddelegowanych do pracy na terenie Włoch
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-196/11-4/DS
  Czy należy opodatkować dofinansowanie jakie otrzymał użytkownik (osoba fizyczna) z Gminy na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zakup kompostowników i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-196/11-5/DS
  Czy należy opodatkować dofinansowanie jakie otrzymał użytkownik (osoba fizyczna) z Gminy na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zakup kompostowników i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-196/11-6/DS
  Czy należy opodatkować dofinansowanie jakie otrzymał użytkownik (osoba fizyczna) z Gminy na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zakup kompostowników i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1372/11/AK
  Czy w przypadku zawarcia umowy z dostawcą z Indii Spółka będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku na podstawie art. 26 ust. 1 updop (podatek u źródła) w związku z uiszczaniem opłat z tytułu subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz danych? (pytanie przedstawione we wniosku jako drugie)
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-814/11-2/JK2
  Czy w przypadku gdy pracownicy korzystają z samochodów służbowych na potrzeby wykonywanej pracy, w tym przemieszczając się pojazdami z miejsca ich garażowania (parkowania) w okolicach swojego miejsca zamieszkania, do miejsca, w których będą wykonywali pracę uzyskują z tego tytułu przychód podatkowy, który musiałby być uwzględniony przez Spółkę (jako płatnika) przy wyznaczaniu zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-177/11-5/ASZ
  Czy Wnioskodawca, jest zobowiązany, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, którym wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za energię elektryczną?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-254/11-3/DS
  Czy wartość wykonanych usług - odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, które finansowane będą dotacją, realizowanych przez Gminę w ramach programu finansowanego z budżetu państwa, dla osób fizycznych (indywidualnych mieszkańców Gminy), stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujący obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Gminę druku PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-582/11-3/JR
  Czy Spółka z o.o. jako płatnik jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału wspólników (osób fizycznych) w zyskach osób prawnych?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-786/11-2/MP
  Czy przedstawiony powyżej zamiar Wnioskodawcy co do zasad rozliczania wynagrodzeń wypłacanych sędziom sportowym oraz komisarzom technicznym za obsługę zawodów w koszykówce jest prawidłowy?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-814/11/AA
  Czy zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wypłaconych przez Urząd Miasta nauczycielom nie związanym stosunkiem pracy ani umową cywilnoprawną jest prawidłowe?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-744/11-3/MP
  Czy na podstawie wystawionej przez jednostkę edukacyjną imiennej faktury VAT na pracownika, a nie na Wnioskodawcę (pracodawcę), pracownikowi można zastosować zwolnienie przedmiotowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-893/11-2/MS1
  Usługa polegająca na sfinansowaniu przez Wnioskodawcę osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy usług w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, ze środków pochodzących wyłącznie z budżetu państwa, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia osobom fizycznym otrzymującym nieodpłatne świadczenie informacji PIT-8C.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-809/11/MCZ
  Czy płatnik realizujący czeki z tytułu kanadyjskiej emerytury osobie zamieszkałej w Polsce jest obowiązany do poboru podatku?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-195/11-4/DS
  Czy wartość wykonanych usług, obejmujących odbiór, transport i utylizację wyrobów (eternitu) zawierających azbest, realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach rządowego programu, dla osób fizycznych (indywidualnych mieszkańców Gminy), stanowić będzie dla tych osób nieodpłatnie świadczenie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Gminę druków PIT-8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1144/11/SD
  Czy w świetle umowy zawartej pomiędzy W a Kolegium, Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-765/11-2/MK1
  Obowiązki informacyjne z tytułu zawarcia kontraktu terminowego.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-948/11-2/AS
  Wygrane uzyskane przez zwycięzców konkursów, tj. przez pracowników spółki, zleceniobiorców, pracowników kontrahentów, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz rolników należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-807/11-4/AS
  W związku z realizacją opcji na akcje w ramach programu opcyjnego SOP po stronie uczestników powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, co skutkuje tym, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika. W przypadku realizacji programu poprzez nieodpłatne nabycie akcji przez uczestników Programu na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika w przypadku poniesienia kosztów uczestnictwa za swoich pracowników przez Spółkę polską. Wydatki takie będą stanowiły dla pracowników przychody ze stosunku pracy.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-869/11-2/AS
  Opisane przez Spółkę wygrane uzyskane przez zwycięzców konkursów, tj. przez pracowników spółki, zleceniobiorców, pracowników kontrahentów oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-812/11-2/MK1
  W związku z planowanym przekształceniem spółki w handlową spółkę osobową po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek określony w art. 42 ust. 1 w zw. z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1117/11-6/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracownika oraz w zakresie opodatkowania przychodów pracownika, na którego rzecz została przeniesiona suma zgromadzonego kapitału.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1117/11-5/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pracownika oraz w zakresie opodatkowania przychodów pracownika, na którego rzecz została przeniesiona suma zgromadzonego kapitału.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-794/11/ASz
  1. Czy należało odprowadzić podatek od wypłaconej zaległej i bieżącej diety? 2. Czy ze zwolnienia od podatku korzystają kwoty dotyczące danego miesiąca czy kwoty wypłacone w danym miesiącu?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-802/11/ENB
  Czy kwoty wypłacanych świadczeń pomocy materialnej dla studentów – udzielanej w formie finansowej ze środków własnych Powiatu na podstawie przedmiotowej uchwały, podjętej na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 173a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości, oraz czy Powiat w związku z ich wypłatą ma obowiązek sporządzania informacji o wysokości wypłaconego świadczenia?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-980/11-7/AA
  Czy dodatki spisowe i nagrody wypłacane osobom oddelegowanym do prac spisowych można zaliczyć do przychodów z pracy, czy działalności wykonywanej osobiście, odnośnie powszechnego spisu ludności i mieszkań NSP 2011?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-897/11/HD
  W jaki sposób powinna zostać obliczona przez płatnika, tj. Spółkę z o.o., podstawa opodatkowania w przypadku wypłaty podatnikowi (osobie fizycznej) wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów nabytych przez podatnika wcześniej w drodze darowizny?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-756/11/MK
  Jakie są skutki podatkowe uregulowania przez płatnika za byłego pracownika niepobranych wcześniej składek na ubezpieczenia społeczne?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1046/11-2/AMN
  Czy Wnioskodawca, działając jako płatnik, postąpi prawidłowo jeśli od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za umarzane udziały pobierze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od podstawy opodatkowania równej nadwyżce przychodu z wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości rynkowej wartości umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-684/11-4/AK
  Obowiązki płatnika tj. sporządzenia deklaracji PIT-11 i PIT-4R w związku z przekształceniem się Wnioskodawcy.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-123/11-4/DS
  Czy dofinansowanie z budżetu Gminy całości kosztów poniesionych przez użytkownika (osobę fizyczną), w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy, stanowiące dla osoby fizycznej przychód, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych, wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym, płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT- 8C?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-744/11/BJ
  Czy opłacane przez Klub wpisowe i zwrot kosztów przejazdu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-762/11-4/AK
  Obowiązki płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń radcom prawnym i adwokatom.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-659/11-4/SP
  Nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową. W związku z tym nagrody te nie są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, a Wnioskodawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania informacji PIT–8C.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-739/11/BJ
  Skutki podatkowe umorzenia (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-873/11/BJ
  Skutki podatkowe umorzenia (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-874/11/BJ
  Skutki podatkowe umorzenia (wraz z odsetkami) należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-872/11/BJ
  Skutki podatkowe umorzenia (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-724/11-2/MG
  W wyniku połączenia przez przejęcie spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą, u udziałowców nie powstanie dochód do opodatkowania z tytułu wystąpienia niepodzielonego zysku w spółce przejmowanej, a tym samym Spółka, jako płatnik nie będzie zobligowana do poboru od udziałowców podatku dochodowego od wartość niepodzielonego zysku w spółce przejmowanej.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-657/11-2/JS
  Czy pomimo brzmienia art. 41 ust. 4 Ustawy o PDOF obowiązki płatnika wynikające z tego przepisu, w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, nie będą ciążyć na Wnioskodawcy?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-715/11/HK
  Czy otrzymane - na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego w związku z treścią art. 300 Kodeksu pracy - odszkodowanie jest, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-960/11-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot wkładów (wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały z podziału nadwyżki bilansowej), które w dniu przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stają się wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-960/11-3/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej przez członka spółdzielni pracy nieuczestniczącego w przekształconej ze spółdzielni spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-914/11/BG
  w zakresie obowiązku poboru i odprowadzenia podatku u źródła przez płatnika z tytułu umowy pośrednictwa handlowego
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-716/11-2/MG
  W przypadku przymusowego umorzenia udziałów w spółce z o.o. nabytych w drodze darowizny, Spółka jako płatnik podatku obowiązana będzie dokonać poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego wynagrodzenia za umorzone udziały nad kosztami uzyskania przychodów w wysokości wartości umarzanych udziałów, ustalonej na dzień nabycia darowizny.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-129/11-2/ASZ
  Czy nieuregulowanie przez posiadacza rachunku kwot zaległych opłat i prowizji za prowadzenie rachunku zobowiązuje Bank do wystawienia informacji PIT-8C w przypadku umorzenia powyższych zaległości?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-134/11-2/KJ
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że po planowanym przekształceniu Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu (przychodu) Funduszu z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-137/11-2/KJ
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że po planowanym przekształceniu Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu (przychodu) Funduszu z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-648/11-4/EC
  Czy w związku z organizowanymi konkursami na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-672/11-2/AS
  W przypadku poniesienia kosztów przez Spółkę polską (pracodawcę) za pracownika z tytułu udziału w Programie Akcyjnym wydatki takie stanowią dla pracownika przychody ze stosunku pracy w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika akcji spółki szwajcarskiej. Pracodawca ma obowiązek doliczyć tę wartość do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-752/11/BG
  w zakresie ustalenia czy opłaty ponoszone przez Spółkę za oprogramowanie komputerowe na rzecz holenderskich dostawców stanowią należności licencyjne i w związku z tym czy Spółka powinna potrącać podatek u źródła od tych płatności
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-637/11/MU
  Zakwalifikowanie do źródła przychodów dodatku spisowego i nagrody spisowej przyznanych członkom Gminnego Biura Spisowego, będących pracownikami Urzędu Miejskiego.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-493/11-4/MP
  1. Czy wartość świadczenia jakie otrzyma mieszkaniec Gminy na zadanie z dotacji celowej w ramach "Programu oczyszczania kraju z Azbestu na lata 2009-2032" jest zwolniona z podatku? 2. Jeżeli tak, to czy należy wystawiać zaświadczenie o pomocy publicznej oraz PIT - 8C?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-300/11-4/AKr
  Czy w przypadku umorzenia przez Wnioskodawcę nałożonej kary administracyjnej, za usunięcie drzew bez zezwolenia, wartość tej kary wraz z odsetkami stanowić będzie przychód z innych źródeł strony, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawić PIT-8C?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-545/11-2/SP
  Obowiązki Spółki jako płatnika w Polsce od dochodów pracownika oddelegowanego do pracy we Francji.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-627/11-2/MS1
  Nagrody przekazane przez Wnioskodawcę osobom zatrudnionym w działach sprzedaży kredytów u poszczególnych dealerów, które wygrają konkurs organizowany przez Wnioskodawcę w całości będą podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym i nie będą podlegały zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-311/11-2/MP
  Czy, w wyrażeniu zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mieści się wyłącznie wynagrodzenie netto wraz z zaliczką na podatek dochodowy, czy też, również składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, czyli całe wynagrodzenie brutto? W jakiej kwocie, pracownik powinien zwrócić nienależnie pobrane wynagrodzenie: brutto kwotę 1.741,06 zł, czy netto kwotę 1.231,16 zł, powiększoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 154 zł, łącznie kwotę 1.367,06 zł?Czy zwrócone przez ZUS nadpłacone przez pracownika składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 238,69 zł i zdrowotne w kwocie 135,21 zł, należy doliczyć w miesiącu zwrotu do uzyskanych przez pracownika przychodów ze stosunku pracy i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?Czy i na podstawie jakiego dokumentu, pracownik powinien doliczyć w zeznaniu rocznym odliczoną od podatku w roku poprzednim składkę na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% w kwocie 116,43 zł?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-389/11-2/KR
  Czy prawidłowa jest interpretacja, że płatnik w opisanym przypadku nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-258/11-2/MD
  1.Czy od przychodu za szkolenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej Komisji) należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?Jeśli tak, to:2.Jak pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych skoro członek Komisji nie dostaje z tytułu udziału w szkoleniu żadnych środków pieniężnych? Czy ma on wpłacić zaliczkę z własnych środków do kasy lub na konto gminy?3.W jakiej wysokości zastosować koszty uzyskania przychodu?4.Na jakim druku PIT i w której pozycji tej informacji należy wykazać przychód z tytułu szkolenia członka Komisji?5.Czy prawidłowo Urząd Gminy nie ujmuje przychodu z tytułu szkolenia, jeżeli członkiem Komisji jest pracownik Urzędu Gminy?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-575/11/BG
  Czy usługi testowania oprogramowania należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jego rzecz usługi testowania oprogramowania podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-60/11-4/KJ
  Czy na Spółce, jako płatniku, ciąży obowiązek poboru podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty Udziałowcowi wynagrodzenia za dobrowolnie umorzone udziały?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-569/11/BG
  Czy przychody z tytułu odpłatnego zbycia autorskich praw majątkowych na rzecz Wnioskodawcy, uzyskiwane przez osoby prawne z siedzibą w Wielkiej Brytanii, prowadzące tam działalność gospodarczą, stanowią zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7 ust. 1 Konwencji zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych sporządzonej w Londynie w dniu 20 lipca 2006 r. a zatem nie podlegają w Polsce opodatkowaniu?(pytanie oznaczone we wniosku jako I)
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-491/11/MU
  Obowiązki płatnika dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez pracownika.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-195/11-2/AKr
  1.Czy w związku z przejęciem zakładu pracy w trybie art. 23#185; Kodeksu Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia pracownikom informacji PIT-11 za cały rok 2011, czy tylko za okres od przejęcia pracowników do końca 2011 roku, a za pozostały okres obowiązek ten ciąży na PPH?2.Czy w deklaracji PIT-4R za rok 2011 Wnioskodawca ma wykazać zapłacone zaliczki łącznie z przejętymi pracownikami za cały rok, czy tylko za okres od przejęcia pracowników do końca 2011 roku, a za pozostały okres obowiązek ten ciąży na PPH?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-501/11/RS
  Obowiązek poboru zaliczek na podatek od wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-680/11-4/AG
  1. Czy wydatki na rzecz pracowników, takie jak: kawa, herbata, mleczko do kawy, ciastka będą stanowić ich przychód ze stosunku pracy i czy należy je opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy spółka w związku z tym powinna naliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-515/11/HK
  Czy wartość przyznanego pracownikowi dofinansowania do wycieczki sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest świadczeniem zwolnionym z opodatkowania do kwoty nieprzekraczającej 380 zł w roku podatkowym?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-516/11/HK
  Czy kwota kosztów opłaty za studia zwracana pracownikowi korzysta ze zwolnienia podatkowego określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-523/11/BG
  w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów uzyskiwanych przez Udziałowca na terytorium Polski z tytułu świadczenia usług zarządzania i pomocy technicznej na rzecz Spółki
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-671/11-2/AO
  Czy kwota części prowizji bankowej i opłaty przygotowawczej, która wcześniej została pobrana, a następnie zwrócona, stanowi kwotę rabatu w cenie udzielonej pożyczki i nie stanowi przychodu dla Zapraszającego?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-671/11-3/AO
  Czy kwota części prowizji bankowej i opłaty przygotowawczej, która wcześniej została pobrana, a następnie zwrócona, stanowi kwotę rabatu w cenie udzielonej pożyczki i nie stanowi przychodu dla Zaproszonego?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-653/11-4/AG
  Czy wypłacone członkom gminnego biura spisowego dodatki należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy, czy przyjąć, że jest to przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307ze zm.)?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-651/11-3/IM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-528/11-2/EC
  Na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy opodatkować opisane przez Spółkę wygrane. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas do jej przychodu należy – stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-576/11-2/AS
  Wypełnianie obowiązków płatnika z tytułu uruchomienia dla swoich pracowników programu sportowo-rekreacyjnego.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-82/11-4/GG
  Jakie świadczenia dla uczniów wypłacane przez Szkołę są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, a które do kwoty 3.800 zł rocznie i czy Wnioskodawca ma obowiązek składania informacji na druku PIT-8C, do Urzędu Skarbowego o wypłacanych a nieopodatkowanych świadczeniach?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-391/11/MZ
  Czy wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółdzielni, niebędących jej pracownikami, wypłacane im na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za udział w posiedzeniach, w kwocie 150 zł za jedno posiedzenie, w przypadku, gdy uchwała ta określa wprost ww. kwotę, może zostać opodatkowane 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, bez pomniejszania o koszty jego uzyskania?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-471/11-2/ES
  Uzyskiwane przez sędziów lub trenerów przychody stanowią przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Zatem na wnioskodawcy jako płatniku spoczywa obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z 41 ust. 1 ww. ustawy.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-337/11-4/SP
  Obowiązki płatnika w związku ze zwracaniem i pokrywaniem kosztów podróży i zakwaterowania dla członka Zarządu mającego miejsce zamieszkania w Niemczech.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-426/11/BG
  w zakresie obowiązku pobrania podatku na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od wypłaty wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym usługi edycji wstępnej na rzecz Spółki
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-351/11-3/JK2
  Środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-362/11-4/MG
  Obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu nabycia akcji od akcjonariusza mniejszościowego, zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową sprzedaży akcji.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-120/11-2/AKr
  1.Czy wartość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które obciążają ubezpieczonego a zostały zapłacone w całości przez płatnika, który odstąpił od dochodzenia zwrotu kosztów tych składek od ubezpieczonego, stanowi dochód ubezpieczonego z tytułu podatku dochodowego cd osób fizycznych? 2.Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć dochód, o którym mowa w pytaniu 1?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-120/11-3/AKr
  1.Czy w sytuacji, gdy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które obciążają ubezpieczonego a zostały zapłacone w całości przez płatnika, który odstąpił od dochodzenia zwrotu kosztów tych składek od ubezpieczonego płatnik miał obowiązek sporządzić i przesłać informację PIT-11?2.Kto (podatnik czy płatnik) zobowiązany jest/był w opisanym stanie faktycznym zapłacić podatek od dochodu, o którym mowa w pytaniu 1?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-120/11-2/AKr
  1.Czy wartość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które obciążają ubezpieczonego a zostały zapłacone w całości przez płatnika, który odstąpił od dochodzenia zwrotu kosztów tych składek od ubezpieczonego, stanowi dochód ubezpieczonego z tytułu podatku dochodowego cd osób fizycznych? 2.Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć dochód, o którym mowa w pytaniu 1?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-412/11/MK
  Czy utworzony przez spółkę oddział będzie posiadał status płatnika?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-600/11-3/AGr
  1. Czy zaliczki PIT pobrane przez dotychczasowych pracodawców od dochodów pracowników przejętych przez nowego pracodawcę w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy przed tym przejęciem w trakcie roku podatkowego powinny być ujęte w deklaracji PIT - 11 sporządzonej przez nowego - przejmującego pracodawcę? 2. Czy zaliczki PIT pobrane przez dotychczasowych pracodawców od dochodów pracowników przejętych przez nowego pracodawcę w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy przed tym przejęciem w trakcie roku podatkowe powinny być ujęte w deklaracji PIT-4R sporządzonej przez nowego -przejmującego pracodawcę?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-371/11/MM
  Zakres opodatkowania wylosowanych nagród.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-466/11-4/MG
  Obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu częściowego sfinansowania kosztów udziału pracowników w szkoleniu.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-333/11-4/JS
  Opodatkowanie należności wypłaconych z tytułu umowy o dzieło i związanych z tym faktem obowiązków płatnika.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-51/11-4/MF
  Kwalifikowanie wydatków Spółki związanych z uczestnictwem zespołu pracowników Spółki w branżowym turnieju piłki nożnej do przychodów pracowników.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-244/11-4/SP
  Obowiązki płatnika w związku z oddelegowaniem pracownika do Austrii.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-238/11-4/MP
  Mieszkańcy Gminy otrzymują od Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie w postaci sfinansowania usług usunięcia wyrobów azbestowych. Wartość tychże nieodpłatnych świadczeń stanowi dla nich przychód podatkowy w rozumieniu powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednakże, jako że finansowany jest z Gminy – jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w treści tegoż przepisu, w tym warunku dotyczącego dokonywania ww. świadczenia w ramach programów rządowych. W takiej sytuacji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-89/11-4/ŁM
  Czy istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia zapłaconego Kancelarii Prawnej /osobie prawnej/ z siedzibą w Niemczech za usługi wykonane w tym państwie?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-263/11-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku u źródła w wysokości 20% od wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu przez obywatela Niemiec w polskiej Spółce.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-263/11-3/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia członka zarządu – obywatela Niemiec w przypadku przedstawienia płatnikowi certyfikatu rezydencji podatkowej.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-263/11-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku u źródła w wysokości 20% od wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu przez obywatela Niemiec w polskiej Spółce.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-263/11-3/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia członka zarządu – obywatela Niemiec w przypadku przedstawienia płatnikowi certyfikatu rezydencji podatkowej.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1057/08/11-14/S/SP
  Zbyciu akcji nie towarzyszy zamiar przeniesienia ich własności na rzecz Spółki, czy w ogóle na rzecz jakiegokolwiek skonkretyzowanego podmiotu. Nabywca pozostaje bowiem nieujawniony wobec zbywcy. Wobec powyższego, w takim przypadku nie można mówić o dokonaniu przez akcjonariuszy zbycia akcji na rzecz spółki celem umorzenia tych akcji, gdyż jak wskazano powyżej nieujawniony pozostaje zarówno nabywca akcji, jak i cel nabycia tych akcji. Przychód uzyskany przez akcjonariuszy z tytułu zbycia akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską, należy traktować jako przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, który podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, mając na uwadze stan faktyczny oraz przytoczone powyżej przepisy, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w sytuacji nabycia akcji własnych na giełdzie (w celu umorzenia), na spółce nie ciążą obowiązki płatnika
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-285/11-4/AP
  Czy wartość wykonanej usługi, czyli odbiór, transport i utylizacja azbestu przez Gminę dla indywidualnych osób fizycznych będzie stanowić dla nich nieodpłatne świadczenie i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Gmina dofinansowując to zadanie zobowiązana jest do sporządzenia rocznych informacji o wysokości przychodu?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-271/11-2/MK
  Opodatkowanie przychodu z tytułu wręczenia nagród książkowych dla sołtysów w związku z zakończeniem kadencji oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-260/11-4/MG
  Obowiązki Spółki, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty udziałowcowi kolejnej raty wynagrodzenia za zbyte udziały na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-215/11-2/MK
  Obowiązki płatnika w związku z usługami tłumaczeniowymi i usługami lokalizacji świadczonymi przez zagraniczne osoby fizyczne.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-190/11/MM
  Czy otrzymywany ryczałt z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Izby Inżynierów Budownictwa jest zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-247/11-2/SP
  Opodatkowanie kwoty zasądzonej przez Sąd.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-203/11/AK
  Czy w przypadku zawarcia umowy licencyjnej pomiędzy Spółką a SpK, Spółka będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła od pełnej kwoty należności licencyjnych wypłacanych na rzecz SpK?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-140/11-4/TW
  Czy Spółka, działając jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zobowiązana pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z finansowaniem kosztów uczestnictwa jej pracowników w obowiązkowych spotkaniach motywacyjno-integracyjnych organizowanych przez Grupę X?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-109/11/MZ
  Czy stanowią przychód radnego Województwa koszty szkolenia, udziału w seminariach i konferencjach oraz koszty korzystania z telefonu komórkowego i samochodu służbowego, opłacane z budżetu Województwa? Czy do zwrotu kosztów podróży służbowej radnego - zarówno krajowej jak i zagranicznej ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-153/11-4/MK
  Skutki podatkowe związane z podziałem spółki przez wydzielenie oraz wynikających z tego faktu obowiązków płatnika ciążących na spółce.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-124/11-2/MP
  Zwolnienia z opodatkowania dofinansowania do studiów/studiów podyplomowych/ kursów/szkoleń na podstawie nowych i starych przepisów.
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-91/11-4/SP
  Opodatkowanie wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy we Francji i w Belgii.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-75/11-3/MP
  Wobec powyższego, wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika uzupełniającego wiedzę i umiejętności za zgodą pracodawcy, począwszy od daty zatrudnienia, poprzez okres pozostawania w stosunku pracy, będzie korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wartość dofinansowania jakie pracownik otrzyma od pracodawcy, jako refundację poniesionych przez niego kosztów nauki przed datą zatrudnienia nie będzie korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 90 podatku dochodowego od osób fizycznych.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-72/11-2/SP
  Odpowiedzialność płatnika ponoszonej przez Bank wynikającej z Ordynacji podatkowej.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-93/11-8/AO
  Czy czynności Wnioskodawczyni opisane powyżej są poprawne jako płatnika podatku PIT poprzez sporządzenie korekt deklaracji PIT-11 i PIT-4R za lata 2007, 2008, 2009 tak, aby wykazać kwoty zaliczek na podatek z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-67/11-2/SP
  Obowiązki płatnika w związku z zatrudnieniem obcokrajowca na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-45/11-2/MP
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia, pobrania zaliczki na podatek dochodowy pracownika od kwoty, którą Wnioskodawca zapłaci za odbycie aplikacji adwokackiej przez pracownika oraz czy kwota zapłacona przez Wnioskodawcę na pokrycie kosztów aplikacji adwokackiej pracownika stanowi dochód pracownika zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy i z tego tytułu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczenia i pobrania od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy pracownika?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-1062/10/BJ
  Czy organ będzie zobowiązany wystawić stronie, której umorzy zaległości, informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1054/10-6/MK
  Brak obowiązku płatnika w sytuacji otrzymania przez pracowników w ramach programu motywacyjnego bezpłatnych akcji oraz ich późniejszego zbycia.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-993/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe wypłaty pierwszej raty odszkodowania po terminie ustalonym w zawartej z pracownikiem umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-966/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 16 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005r. Nr 86, poz. 732) w związku z art. 41 i 47 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 nr 1 poz.7 ze zm.) - należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5% na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, stanowią dla dłużnika alimentacyjnego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka obowiązek sporządzenia i wydania klientowi PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1036/10-4/MG
  Ustalenie, czy na bankach, czy na emitencie będą ciążyły obowiązki informacyjne wynikające z przepisu art. 42c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obowiązek sporządzenia i przekazania informacji IFT-3/IFT-3R.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-969/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1 poz. 7 ze zm.) - należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy, stanowią dla dłużnika alimentacyjnego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka obowiązek sporządzenia i wydania klientowi PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-968/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1 poz. 7 ze zm.) - należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy, stanowią dla dłużnika alimentacyjnego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka obowiązek sporządzenia i wydania klientowi PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-967/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzeniana podstawie art. 23 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2009 nr 1 poz. 7 ze zm.) - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeńz funduszu alimentacyjnego wypłacone osobie uprawnionej, stanowią dla świadczeniobiorcyprzychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka obowiązek sporządzenia i wydania klientowi PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-965/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.) - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązek sporządzenia i wydania PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-964/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.) - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązek sporządzenia i wydania PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-963/10/AŻ
  Czy kwoty (należność główna i odsetki) z tytułu umorzenia na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.) - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym powstaje dla Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązek sporządzenia i wydania PIT-8C potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-962/10/AŻ
  Czy kwoty umorzenia/odstąpienia od żądania zwrotu na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 nr 175 poz. 1362 ze zm.) - wydatków na udzielone świadczenia oraz z tytułu opłat określonych w ustawie, a także z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej otrzymanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-996/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/7/KDJ/11/PK-51
  1. Czy wypłacone przez Sąd zasądzone odszkodowania są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Sąd jest płatnikiem podatku dochodowego? 3. Jaki jest obowiązek Sądu w zakresie sporządzania i wydawania informacji o wysokości przychodów?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1378/10-2/TW
  Spółka wnosi o potwierdzenie, iż wartość zaległej składki na ubezpieczenie społeczne (część pracownika) odprowadzonej przez Spółkę w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, nie stanowi dla zawodników dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT, a w związku z tym Spółka nie ma obowiązku pobrać zaliczki na PIT w odniesieniu do odprowadzonej zaległej składki na ubezpieczenie społeczne (część pracownika).
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-958/10/HK
  Czy kwota udzielonej zwrotnej, nieoprocentowanej pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1091/10/MM
  1. Czy wartość udzielonej pracownikowi pożyczki na preferencyjnych warunkach stanowi przysporzenie majątkowe dla tego pracownika (stanowi przychód pracownika) i czy należy od niego odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? 2. Czy przychodem będzie wartość odsetek, których pracownik nie zapłacił (uwzględniając średnią ich wysokość proponowaną przez banki?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1090/10/MM
  Zakres zwolnienia z opodatkowania ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów kursów i badań psychotechnicznych osoby skierowanej do Niego na staż.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-13/11/ŚS
  Czy dofinansowanie z budżetu Gminy całości kosztów poniesionych przez użytkownika (osobę fizyczną) w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy, stanowiące dla osoby fizycznej przychód, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-155/11/AŻ
  Czy w przypadku gdy w Spółdzielni nie wystąpi dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy Spółdzielnia, jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że opłata pracy w produkcji pozarolniczej była wypłacana i zaliczona zostanie w koszty uzyskania przychodów.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-933/10/AŻ
  Czy w przypadku gdy w Spółdzielni nie wystąpi dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy Spółdzielnia, jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że opłata pracy w produkcji pozarolniczej była wypłacana i zaliczona zostanie w koszty uzyskania przychodów.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1049/10-4/AS
  Po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca winien dokonać rocznego obliczenia podatku według ustalonego wzoru PIT-40, o ile pracownik złoży w określonym terminie oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru PIT-12 oraz informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy według wzoru PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy i przekazać podatnikowi oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-914/10/MCZ
  Który naczelnik urzędu skarbowego będzie właściwy do przesłania informacji IFT-1R o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez cudzoziemców wykonujących działalność osobiście?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-915/10/MCZ
  Który naczelnik urzędu skarbowego będzie właściwy do przesłania informacji PIT-11 o dochodach uzyskanych przez cudzoziemców zatrudnionych na umowę o pracę?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-933/10-4/AS
  Dochód uzyskany przez osobę fizyczną uczestniczącą w Programie polegającym na nagradzaniu uczestników za nabycie określonej liczby jednostek uczestnictwa lub utrzymywanie inwestycji przez określony czas stanowi przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych i podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, określonym w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-858/10-4/SP
  Opodatkowanie w Polsce wynagrodzenia nauczyciela akademickiego (obywatela Słowacji).
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-869/10-4/SP
  Ustalenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego dla przesłania przez płatnika informacji IFT-1R oraz PIT-11 dotyczących dochodów cudzoziemców.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-996/10-2/MS1
  Klienci nie będą zawierać z Wnioskodawcą umów sprzedaży, a co za tym idzie nie będziemy mieć wówczas do czynienia ze sprzedażą premiową. Zatem nagrody przyznane przez Wnioskodawcę nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową, w związku z tym nagrody te nie są objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1074/10-2/EC
  Skutki podatkowe zwolnienia z długu.
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-988/10-2/KS
  Nie można więc podzielić poglądu Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi obowiązek przewidziany w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegający na przesłaniu podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imiennych informacji wg ustalonego wzoru. Ze względu na treść powoływanych przepisów art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 42 ust. 6 powoływanej ustawy stwierdzić bowiem należy, iż Spółka jako płatnik jest zobowiązana przesłać zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (IFT-1/IFT-1R). Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny uznać należy, iż Spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana do naliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych należności za świadczone przez zleceniobiorcę usługi prawne, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak jak wskazano powyżej z innych względów niż podane przez Wnioskodawcę. W związku z tym stanowisko zaprezentowane z złożonym wniosku należało uznać za nieprawidłowe.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-970/10-2/MK1
  W zakresie obowiązków płatnika do wykazania kosztów uzyskania przychodów w informacji PIT-8C
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-881/10/BJ
  Opodatkowanie umorzonej pożyczki w związku ze śmiercią pracownika.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-880/10/BJ
  Czy od umorzonej zmarłemu byłemu pracownikowi (emerytowi) pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1058/10-2/ES
  Uzyskiwane przez sędziów przychody stanowią przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Zatem na wnioskodawcy jako płatniku spoczywa obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z 41 ust. 1 ww. ustawy. Złożone przez sędziów oświadczenia, iż wykonywane przez nich czynności na rzecz wnioskodawcy dokonywane są w ramach działalności gospodarczej nie wywierają zatem - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – skutków w postaci zwolnienia wnioskodawcy z obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz sędziów.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-901/10-4/MK
  Podział Wnioskodawcy i utworzenie nowej Spółdzielni w oparciu o część majątku Wnioskodawcy będzie skutkował powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie członków nowej Spółdzielni, tylko w przypadku powstania nadwyżki pomiędzy nominalną wartością udziałów/wkładów objętych w nowej Spółdzielni nad wartością nominalną udziałów wkładów posiadanych w Spółdzielni w takim przypadku nowa Spółdzielnia będzie zobowiązana, jako płatnik, do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku dochodowego. W sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów/wkładów otrzymanych przez członków nowej Spółdzielni będzie odpowiadać wartości nominalnej udziałów/wkładów posiadanych w Spółdzielni dochód nie wystąpi i na nowej Spółdzielni nie będą ciążyć obowiązki płatnika.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-931/10-4/MK1
  Świadczenia dodatkowe przyznane w związku z nabyciem i posiadaniem w określonym czasie jednostek uczestnictwa funduszu stanowią przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych i w konsekwencji dochód z tego źródła podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem tego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy będzie wypłacający czyli fundusz inwestycyjny. Opodatkowanie świadczeń dodatkowych winno nastąpić w momencie ich przyznania uczestnikowi.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-856/10-4/MM
  Czy od kwoty wypłaconego zobowiązania Spółka powinna potrącać zryczałtowany podatek dochodowy i z jaka stawką?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-964/10-4/RS
  wydawanie przez Spółkę wyrobów ciastkarskich na rzecz osób fizycznych – w sytuacji gdy jednorazowa jej wartość nie przekroczy 200,00 zł – stanowić będzie świadczenie związane z promocją lub reklamą zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie Spółki z tytułu dokonywania ww. świadczeń zaliczanych do innych źródeł (art. 20) nie będą ciążyć obowiązki wynikające z dyspozycji art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania rocznych informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały przedmiotowe świadczenie.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-873/10/HK
  1. Czy umożliwienie nieodpłatnego użytkowania komputera wraz z Internetem oraz nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego będzie przychodem dla uczestnika projektu realizowanego w ramach programu 2. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka? 3. Czy ww. nieodpłatne świadczenia, mieszczą się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wobec powyższego istnieje obowiązek sporządzania dla uczestników programu informacji PIT-8C?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1110/10/WRz
  Czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek i złożenia informacji na formularzu PIT-38a z tyt. przekazania nieodpłatnie świadczeń osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-925/10-5/MK
  dokonywane przez Spółkę przepływy pieniężne w wyniku przywracania treści dokonanych przez Bank operacji na zleceniach Klientów, nie powodujące dodatkowego przysporzenia majątkowego po stronie Klienta, nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a jedynie działanie o charakterze restytucyjnym tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki związane z wystawieniem i przesłaniem Klientom oraz właściwemu dla nich urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-925/10-4/MK
  dokonywane przez Spółkę przepływy pieniężne w wyniku przywracania treści dokonanych przez Bank operacji na zleceniach Klientów, nie powodujące dodatkowego przysporzenia majątkowego po stronie Klienta, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a jedynie działanie o charakterze restytucyjnym tym samym na Spółce nie ciążą obowiązki związane z wystawieniem i przesłaniem Klientom oraz właściwemu dla nich urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1458/10/MO
  Czy w przypadku zawarcia umowy licencyjnej pomiędzy Spółką a SpK, Spółka będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła od pełnej kwoty należności licencyjnych wypłacanych na rzecz SpK?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-919/10-3/MK1
  Czy w odniesieniu do rozliczenia opcji na nabycie udziałów w spółce E. B.V., w przypadku zaistnienia dodatniej różnicy pomiędzy ceną historyczną a aktualną ceną rynkową w dniu nabycia udziałów, na Spółce będzie ciążył obowiązek wynikający z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-919/10-2/MK1
  Czy w związku z rozliczeniem wartości udziałów w spółce E. B.V. nabytych nieodpłatnie przez pracowników E. Sp. z o.o., na Spółce będzie ciążył obowiązek wynikający z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-872/10-4/MG
  Obowiązki płatnika z tytułu uczestnictwa wybranych kierowników sklepów w programie udziału partycypacyjnego w wartości dodanej V.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-791/10-4/MP
  Wnioskodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Wielkiej Brytanii w sytuacji, kiedy nie występuje w roli pracodawcy wypłacającego te wynagrodzenia albo jeśli są one ponoszone przez zakład, który pracodawca – Wnioskodawca posiada w Wielkiej Brytanii. Jednakże w poz. 39 informacji PIT-11 płatnik jest zobowiązany wykazać dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, uzyskany przez pracownika za pracę w Wielkiej Brytanii.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-846/10-5/MK
  Obowiązki płatnika w przypadku otrzymania przez pracowników w ramach programu motywacyjnego pakietu bezpłatnych akcji w sytuacji gdy koszty programu są ponoszone przez Spółkę kapitałową mającą siedzibę za granicą.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-835/10/BJ
  Czy umorzone dłużnikowi alimentacyjnemu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (powiększonych o 5%) i/lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym odsetki) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zobowiązując gminę do wystawienia informacji PIT-8C?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-834/10/BJ
  Czy kwoty z tytułu umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym odsetki) oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym odsetki) stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji obligujący gminę do sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, wobec których zastosowano umorzenie?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-808/10-2/JK
  Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie nauczycieli oddelegowanych z Niemiec będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania w Polsce z tytułu nauczania przez okres nieprzekraczający 2 lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu, pod warunkiem, że wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu w Niemczech. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia uzyskanego przez tych nauczycieli, natomiast będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek wystawienia i przekazania informacji PIT-11. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji ORD-U.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-916/10-2/AS
  Należy stwierdzić, że Spółka w związku z przekazywaniem świadczeń Pracownikom ma obowiązek naliczać w miesiącu przekazania tych świadczeń zryczałtowane koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-245/10-4/DS
  Czy w związku z przekształceniem dokonywanym na wyżej opisanych zasadach powstaną jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie wspólników przekształcanej spółki, stających się odpowiednio komplementariuszami albo akcjonariuszami spółki komandytowo – akcyjnej, dla których spółka będzie występowała w roli płatnika?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1109/10/MW
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia, otrzymanych w drodze darowizny.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1059/10/MM
  Czy w przypadku, gdy dochodzi do zbycia, na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych, akcji na rzecz Spółki celem ich umorzenia, zbywca (sprzedający akcje, które nabywa Spółka) uzyskuje dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz czy na spółce ciążą obowiązki płatnika?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-796/10/HK
  Czy zatrudniając obywatela Ukrainy na podstawie umowy zlecenia, który złoży zleceniodawcy oświadczenie, iż centrum jego interesów życiowych znajduje się w Polsce oraz poprosi zleceniodawcę o wystąpienie o nadanie NIP do właściwego wg jego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego, można rozliczać podatek w taki sam sposób jak w przypadku obywateli Polski?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-794/10-2/JK
  Obowiązki płatnika, w związku z usługami tłumaczeniowymi i usługami lokalizacji świadczonymi przez zagraniczne osoby fizyczne.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-816/10/BD
  Czy pracownik naukowy Instytutu może złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, w którym zgłosi 100% swojego wynagrodzenia do ustalenia 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich, jednocześnie prosząc urząd skarbowy o wysłanie do Dyrekcji Instytutu pisma o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z powyższym, a nie według zarządzenia Dyrektora?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-220/10-2/ŁM
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-222/10-2/MC
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-225/10-2/MC
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-224/10-2/DS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-221/10-2/DS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz ks dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, Wnioskodawca zobowiązany będzie, jako płatnik, do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku należnego od ks z tytułu otrzymanych przychodów w sytuacji, gdy ks będzie posiadać co najmniej 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy, zaś okres 2 letniego posiadania udziałów w kapitale Wnioskodawcy spełniony będzie na moment wypłaty albo po wypłacie?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-908/10/MM
  Czy wartość zakupionych artykułów spożywczych na zorganizowaną imprezę kulturalno - rozrywkową z zabawą i konkursami dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin stanowi ich przychód, o którym mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo, że nie można ustalić wartości świadczenia przypadającej na daną osobę?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-217/10-2/ŁM
  Czy zyski ze świadczonych przez koreańską firmę usług inżynieryjnych należy uznać za zyski przedsiębiorstwa w świetle art. 7 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu jako niepodlegające opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie czy spółka nie jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-900/10/HK
  Czy umorzenie należności z tytułu najmu lokalu stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu i czy wnioskodawca jest zobligowany do pobrania zaliczki na podatek i do sporządzenia informacji PIT-8C?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-778/10/HK
  Czy umorzenie należności z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu i czy wnioskodawca jest zobligowany do pobrania zaliczki na podatek i do sporządzenia informacji PIT-8C?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-895/10-5/AM
  zwrot ryczałtowych kosztów pozyskania i transportu zwierzyny wypłacana myśliwemu podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym Wnioskodawca ma obowiązek na podstawie art. 42a ww. ustawy wystawić informację o przychodach z innych źródeł PIT-8C.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-885/10/MM
  1. Czy wypłata zwaloryzowanego wkładu partycypanta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy Spółka będzie miała obowiązek pobrania zaliczek na ten podatek?3. Czy Spółka będzie miała obowiązek wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-11 lub PIT-8C)?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-995/10-3/MT
  Czy istnieje obowiązek comiesięcznego wpłacania przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-917/10-2/MK
  Czy Bank zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconej oszczędzającemu dywidendy od papierów wartościowych zgromadzonych na IKE?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-793/10/HK
  Czy wartość umorzonej kwoty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-649/10-4/AS
  1) Co będzie przychodem Spółki prowadzącej Portal w sposób opisany w stanie faktycznym? 2) Czy na Spółce będą ciążyły obowiązki jako płatnika?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-838/10-2/MK
  W związku z tym, że opisane we wniosku nagrody będą przyznawane z tytułu udziału w konkursie z dziedziny sztuki, skierowanym do osób będących pracownikami oddziałów Wnioskodawcy oraz pracowników spółek zależnych i ich wysokość nie przekroczy kwoty 760 zł, korzystają zatem ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Spółce nie będzie ciążył obowiązek naliczania, pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od wydanych nagród.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-801/10/MZ
  Czy pokrycie osobom fizycznym z budżetu Gminy kosztów wywozu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy - stanowiące dla osoby fizycznej przychód, mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-816/10-4/MK1
  Spółka nie miała obowiązku obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia i opłaceniem składki od osób objętych umową.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-773/10-2/JS
  Skoro Wnioskodawczyni zamieszkuje w Polsce oraz centrum interesów osobistych Wnioskodawczyni jest w Polsce, to otrzymywane przez nią z Włoch dochody z tytułu renty po zmarłym mężu podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, czyli nie podlegają opodatkowaniu we Włoszech. Oznacza to, iż nie powstaje podwójne opodatkowanie tego dochodu. Zatem w tej sytuacji płatnik (bank) w Polsce powinien od tych należności pieniężnych pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-859/10-7/MK
  dla osób, które nie wyjechały do akcji ratowniczej a zostały ubezpieczone, kwota ubezpieczenia przypadająca na każdego ubezpieczonego powinna zostać doliczona do pozostałych przychodów w celu ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-817/10-4/MK1
  Spółka nie miała obowiązku obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia i opłaceniem składki od osób objętych umową.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-818/10-4/MG
  obowiązki płatnika w związku z zawarciem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej .
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-831/10-3/MG
  Należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż w związku z przymusowym wykupem akcji akcjonariuszy mniejszościowych będących osobami fizycznymi, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek sporządzenia i przesłania podatnikom (osobom fizycznym) oraz właściwym urzędom skarbowym imiennych informacji (PIT-8C) o wysokości osiągniętego dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy podatkowej, w oparciu o przepis art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-831/10-2/MG
  Należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż w związku z przymusowym wykupem akcji akcjonariuszy mniejszościowych będących osobami fizycznymi, po stronie Spółki nie powstał obowiązek sporządzenia i przesłania podatnikom (osobom fizycznym) oraz właściwym urzędom skarbowym imiennych informacji (PIT-8C) o wysokości osiągniętego dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy podatkowej, w oparciu o przepis art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/1/415-757/10/HK
  Czy wartość świadczeń przyznanych przez wnioskodawcę jako pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia) i wykształcenia ogólnego pracowników, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z całości lub części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-684/10-4/MP
  Prawidłowe ustalenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz możliwości korzystania z dowolnego rachunku należącego do pracodawcy.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-809/10-3/MK1
  W związku z planowanym umorzeniem udziałów, Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wspólników będących osobami fizycznymi pozostających w spółce z tytułu wzrostu wartości nominalnej udziałów w spółce.
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-682/10-4/MP
  należy stwierdzić, iż świadczenia pomocy materialnej wypłacane na podstawie art. 90d ust. 1 i 2 pkt 1, art. 90m ust. 1 i art. 90n ust. 1 ustawy o systemie oświaty są świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatników. W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8S. Wypłacane stypendia szkolne są w całości zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy.
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-718/10/HK
  Jakie są skutki podatkowe uregulowania przez płatnika nieprawidłowo wcześniej pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? W jaki sposób należy sporządzić deklaracje PIT-11 za rok podatkowy w którym uregulowano ww. składki?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-736/10/ŚS
  Czy karta przedpłacona stanowi świadczenie pieniężne w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1129/10/BG
  w zakresie ustalenia czy wypłacone wynagrodzenie dla niemieckiego udziałowca Spółki dotyczące kosztów audytu w szczególności raport audytora, doradztwo i opłaty na rzecz instytucji finansujących podlegają obowiązkowi opodatkowania "u źródła" na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/122/CRS/10/PK-620
  Czy wydatki ponoszone przez wnioskodawcę na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników i osób pozostających z wnioskodawcą w stałym stosunku zlecenia (adwokatów i radców prawnych) będą stanowić koszt uzyskania przychodu? Czy dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne wykupione przez wnioskodawcę na rzecz członków rodzin jego pracowników i członków rodzin osób pozostających z nim w stałym stosunku zlecenia (adwokatów) będzie stanowić przychód pracowników i zleceniobiorców (adwokatów)? Czy wydatki ponoszone przez wnioskodawcę na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne członków rodzin pracowników i członków rodzin osób pozostających z wnioskodawcą w stałym stosunku zlecenia (adwokatów) będą stanowić koszt uzyskania przychodu? Czy wydatki ponoszone przez wnioskodawcę na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników i zleceniobiorców (adwokatów) stanowić będą dla tych osób przychód?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-766/10-2/MK
  obowiązki płatnika w związku z finansowaniem kosztów indywidualnych i ogólnych związanych z udziałem w spotkaniach związkowych, członków organizacji związków zawodowych będących jednocześnie pracownikami Wnioskodawcy i kolektorami fizycznymi zatrudnionymi na warunkach umowy zlecenia
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1464/10/BG
  Czy w związku z należnościami wypłacanymi na rzecz podmiotu będącego niemieckim rezydentem podatkowym za korzystanie z oprogramowania komputerowego, Spółka, jako płatnik ma obowiązek potrącić zryczałtowany podatek dochodowych od osób prawnych?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1100/10/BG
  Czy w związku z należnościami wypłacanymi na rzecz podmiotu będącego niemieckim rezydentem podatkowym za korzystanie z oprogramowania komputerowego, Spółka, jako płatnik ma obowiązek potrącić zryczałtowany podatek dochodowych od osób prawnych?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-667/10-4/SP
  Należy stwierdzić, iż Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego ani do składania informacji lub deklaracji podatkowych, w związku z wydawaniem nagród w ramach Akcji Promocyjnej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-650/10-4/MP
  Należy stwierdzić, że jeżeli Fundusz Emerytalny Posłów do Parlamentu Europejskiego, z którego Klienci Wnioskodawcy otrzymują świadczenia emerytalne jest istotnie pracowniczym programem emerytalnym w rozumieniu ww. dyrektywy unijnej, to wówczas otrzymane przez posłów i byłych posłów świadczenia podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania na podstawie powołanego art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast, gdyby wymieniony fundusz emerytalny nie był pracowniczym programem emerytalnym to otrzymane świadczenia z tytułu uzupełniającego (dobrowolnego) systemu emerytalnego, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca, jako płatnik, nie jest zobowiązany do pobrania na mocy art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-675/10-2/JK
  Należy stwierdzić, iż przekazanie nieodpłatnego świadczenia w jednorazowej wartości nie przekraczającej 200 zł, związane bezpośrednio z realizacją akcji promocyjnej osobom fizycznym nie będącym pracownikami Banku lub osobom nie pozostającym z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym, stanowi nieodpłatne świadczenie w myśl art. 20 ust. 1 ustawy, które korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przekazanie nieodpłatnego świadczenia osobom będącym pracownikami Banku, stanowi dla tych osób przychód ze stosunku pracy określony w art. 12 ust. 1 ustawy, a dla osób pozostających z Bankiem w stosunku cywilnoprawnym wartość świadczenia jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście wskazanej w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w tych przypadkach Bank jest zobowiązany jako płatnik do naliczenia, pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-709/10/HK
  Jakie są skutki podatkowe po stronie płatnika w związku z przekazaniem fotografom opłat licencyjnych?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-706/10/BD
  Czy kwota odszkodowania za okres obowiązywania zakazu konkurencji przyznana na podstawie ugody sądowej zawartej z byłym pracodawcą w sądzie Rejonowym jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-734/10-4/MK
  Brak obowiązków płatnika w sytuacji otrzymania przez pracowników w ramach programu motywacyjnego bezpłatnych akcji.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-752/10-2/MK
  wypłata na rzecz klienta odpowiedniej kwoty pieniężnej mającej na celu naprawienie szkody na dzień jej otrzymania skutkuje powstaniem po stronie klienta przysporzenia majątkowego w postaci przychodu o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co skutkuje tym, że na Spółce ciążą obowiązki związane z wystawieniem i przesłaniem klientom Banku, którzy otrzymali przedmiotowe odszkodowanie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PlT-8C.
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-130/10-3/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-733/10-2/MK1
  Czy wykonując obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa nabytych przez uczestnika w drodze dziedziczenia, Fundusz oblicza podatek od podstawy opodatkowania ustalonej jako różnica należnego uczestnikowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia jednostek i wartości tej jednostki w momencie jej nabycia w drodze dziedziczenia?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-660/10-2/KS
  Czy w przypadku wypłaty na rzecz Udziałowca wynagrodzenia za umorzenie udziałów Spółka będzie miała prawo zastosować zwolnienie z podatku u źródła, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-660/10-3/KS
  Czy umorzenie własnych udziałów za wynagrodzeniem w opisanym zdarzeniu, rodzi dla Spółki inne skutki w podatku dochodowym od osób prawnych niż opisane w pytaniu 1 (tj. inne niż potencjalny obowiązek poboru podatku u źródła w przypadku braku możliwości zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-666/10
  Jakie są skutki podatkowe niepotrącenia przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i niepobrania składek na ubezpieczenie zdrowotne od nagród i dodatków wypłaconych pracownikom w 2009r.?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-867/10/MK
  Czy sfinansowane w 2010r. z własnych środków płatnika niepotrącone składki na ubezpieczenie społeczne i niepobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne od nagród i dodatków wypłaconych w 2009r. należy byłym pracownikom zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy w 2010r.?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-868/10/MK
  Czy płatnik w informacji PIT-11 za 2010r. powinien wykazać byłym pracownikom zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-869/10/MK
  Czy płatnik może pomniejszyć wpłatę na konto właściwego urzędu skarbowego (np. przelewem) kwotę pobranych zaliczek na podatek od dochodu pracowników i byłych pracowników o nazwaną przez siebie "sumę zaliczek na minus"?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-675/10/HK
  Czy wypłacane stypendium szkoleniowe i stażowe otrzymywane przez osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-723/10-2/AS
  Należy stwierdzić, iż wspólnota mieszkaniowa przy dokonywaniu wypłaty członkom zarządu wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie ma obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Natomiast wspólnota mieszkaniowa nie jest obowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-752/10/ENB
  Czy w sytuacji wypłaty stypendium za dwa miesiące jednocześnie, należy pobrać podatek dochodowy?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-947/10/BG
  w zakresie zasadności poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych przez polską Spółkę podmiotowi belgijskiemu z tytułu czynszu dzierżawy środka transportu (autobus) przy zastosowaniu 5 % stawki podatku
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-671/10-2/AK
  Należy stwierdzić, iż honoraria z tytułu praw autorskich wypłacone spadkobiercom stanowią przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik dokonujący wypłaty zobowiązany jest na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy do pobrania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9, oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy twórcom z tytułu korzystania z praw autorskich przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Z powołanego przepisu wynika, że ustawodawca wiąże ściśle koszty uzyskania przychodów z twórcą danego utworu, nie można więc przyjąć, iż przechodzą one na spadkobiercę. W związku z powyższym płatnik dokonując wypłaty honorarium z tytułu praw autorskich spadkobiercy autora, pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% bez pomniejszenia jej o koszty uzyskania przychodu.
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-653/10/HK
  Czy poniesiony przez Spółkę koszt udziału pracownika w imprezie integracyjnej będzie jego przychodem ze stosunku pracy zgodnie z ogólną regułą wynikającą z art. 12 ust. 1 w powiązaniu z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-645/10/HK
  Czy wnioskodawca w prawidłowy sposób oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji, gdy w ciągu miesiąca wypłaca w różnych terminach poszczególne składniki wynagrodzenia?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-970/10/BG
  Spółka zwraca się z pytaniem czy na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. 2003r. Nr 216, poz. 2120.), należności sublicencyjne wypłacane przez Wnioskodawcę do Licencjodawcy z tytułu prawa do korzystania ze znaku towarowego i towarzyszących praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości pięciu procent kwoty brutto w przypadku posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji podatkowej Licencjodawcy?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-15/10/AK
  Czy wyczerpuje warunek zwolnienia, określony w art. 22 ust. 4 pkt 3 updop, posiadanie ponad 10% udziałów na podstawie umowy użytkowania na udziałach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wnioskodawcy) nieprzerwanie przez okres dwóch lat?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-638/10-4/MG
  Możliwość wzięcia udziału w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez pracodawcę, tj. w spotkaniu integracyjnym odbywającym się w miejscu atrakcyjnym turystycznie, obejmującym część integracyjno – rozrywkową oraz część związaną z obowiązkami pracowniczymi, a także w spotkaniu typowo integracyjnym, prowadzi do powstania po stronie pracowników przychodu z nieodpłatnych świadczeń podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który należy zakwalifikować do przychodu ze stosunku pracy, w konsekwencji czego na Spółce spoczywają obowiązki płatnika w przedmiocie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od uzyskanych przez pracowników przychodów.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-938/10/BG
  w zakresie opodatkowania dodatkowych opłat związanych z nieterminowym regulowaniem przez Spółkę zobowiązań handlowych w związku z art. 11 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-638/10/HK
  Czy wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są określone w regulaminie świadczeń socjalnych świadczenia rzeczowe w postaci karnetów sportowych, które Spółka zakupuje dla pracowników oraz następujące świadczenia pieniężne: - dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez pracowników we własnym zakresie, - opłata za żłobek lub przedszkole dla dzieci pracowników, - dofinansowanie biletów do kina lub teatru –o łącznej wartości nieprzekraczającej 380 zł w skali roku podatkowego.
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-638/10/RS
  Przychody ze stosunku pracy oraz ujęcie ich w informacji PIT-11.
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-807/10/MW
  1. W jaki sposób wnioskodawca jest obowiązany, jako płatnik, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ustalić dochód do opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskany przez wspólników z tytułu umorzenia za wynagrodzeniem udziałów uprzednio nabytych w drodze darowizny, a w szczególności koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia tych udziałów? 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do składania jakichkolwiek deklaracji lub informacji podatkowych w tym zakresie?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-578/09/MK
  Czy umorzenie zadłużenia jest dla członka Spółdzielni przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia powinna wystawić PIT-8C?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-785/10/BG
  Czy powyżej opisaną transakcję należy opodatkować w Polsce zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 jako przychody nierezydentów z praw autorskich lub praw pokrewnych czy traktować jako zyski przedsiębiorstwa belgijskiego i nie opodatkowywać pdop na terytorium Polski?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-610/10/HK
  Czy różnica między oprocentowaniem pożyczki udzielonej pracownikowi ze środków obrotowych na podstawie zawartej umowy a oprocentowaniem podobnych kredytów bankowych stanowi przychód ze stosunku pracy, o którego należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-372/10-4/AS
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie jest w stanie określić dokładnego miejsca wykonywania czynności służbowych przez Przedstawicieli (Koordynatorów) w ramach umowy o pracę, ciąży na nim obowiązek składania formularza CIT-ST?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-583/10/HK
  Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej od renty rodzinnej z Kanady?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-590/10/HK
  Czy podlegają opodatkowaniu świadczenia uzyskane przez pracowników, emerytów i rencistów tytułem ogniska zorganizowanego przez zakład pracy?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-589/10/HK
  Czy podlegają opodatkowaniu świadczenia w postaci wycieczki sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-590/10/HK
  Czy podlegają opodatkowaniu świadczenia uzyskane przez pracowników, emerytów i rencistów tytułem ogniska zorganizowanego przez zakład pracy?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-587/10/HK
  Czy podlegają opodatkowaniu świadczenia uzyskane przez pracowników w związku z dofinansowaniem wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz świadczenia uzyskane przez byłych pracowników (emerytów i rencistów) w związku z pomocą materialną "na Święta"?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-588/10/HK
  Czy istnieje możliwość zwolnienia z opodatkowania świadczeń urlopowych nauczycieli sfinansowanych z funduszu świadczeń socjalnych?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-589/10/HK
  Czy podlegają opodatkowaniu świadczenia w postaci wycieczki sfinansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-841/10-2/AMN
  Czy środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.3, w postaci stypendium szkoleniowego lub stażowego korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca l991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-568/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-356/10-7/LS
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-530/10-2/MK
  Czy ewentualne przysporzenie majątkowe, uzyskane przez Uczestników P. z tytułu realizacji uprawnień wynikających z udziału w P., powinno być zakwalifikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu w momencie faktycznej realizacji praw wynikających z przyporządkowanych im jednostek SAR lub RSU, i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 12, poz. 176 z późn. zm.)?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-644/10/ASz
  W jaki sposób wnioskodawca powinien rozliczyć wartośc kwoty głównej z tytułu ugody sądowej wypłaconej na rzecz powoda oraz wartość zapłaconego podatku przez wnioskodawcę?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-547/10-4/KS
  Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż świadczone przez rolników usługi na rzecz Spółki nie mogą być zakwalifikowane do przychodów z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymywane przez rolników wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług na podstawie umów o dzieło zakwalifikować należy do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika przewidziane przez ustawodawcę m.in. w art. 41 ust. 1 powoływanej ustawy dotyczące obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu świadczonych usług tuczu zwierząt przez rolników.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-660/10/ŁCz
  1. Czy w momencie obejmowania akcji przez beneficjentów w wyniku realizacji opcji, w Spółce nieprawidłowo rozpoznawany jest przychód pracowników i byłych pracowników z tytułu stosunku pracy? 2. Czy od tak ustalonego przychodu niesłusznie pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej oraz nienależnie obliczana jest i odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, wobec czego Spółka nieprawidłowo wykonywała funkcje płatnika?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-561/10/ASz
  Czy podlega opodatkowaniu odszkodowanie wypłacone pracownikowi za rozwiązanie umowy o pracę?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-542/10/MU
  Skutki podatkowe postawienia przez organ zatrudnienia do dyspozycji bezrobotnego świadczenia z Funduszu Pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-532/10/BD
  Czy w 2010r. wynagrodzenie za pracę w ramach realizacji celu projektu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach 7 Programu Ramowego będzie wolne od podatku dochodowego?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-491/10-3/MK
  obowiązki płatnika w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych nieodpłatnie akcji zagranicznej spółki kapitałowej
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-491/10-2/MK
  opodatkowanie przychodu z tytułu otrzymanych przez pracowników spółki polskiej nieodpłatnie akcji zagranicznej spółki kapitałowej w ramach Globalnego Programu Motywacyjnego i związanych z powyższym obowiązków płatnika.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-525/10/BD
  Czy zwrócone pracownikowi w 2009r. składki na ubezpieczenie zdrowotne winny być wykazane w zeznaniu podatkowym?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-545/10-4/ES
  obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-473/10/BK
  Opodatkowanie napiwków.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-475/10/BK
  Opodatkowanie napiwków.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-479/10/MM
  Obowiązki płatnika i wykazywanie dochodów w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-668/08/10-S/DP
  Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 1069 z dnia 30 października 2008 roku) – wynagrodzenia te korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-429/10-5/AK
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-466/10/RS
  Obowiązki płatnika i wykazywanie dochodów w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-469/10/RS
  Obowiązki płatnika i wykazywanie dochodów w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-467/10/RS
  Obowiązki płatnika i wykazywanie dochodów w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-463/10/MU
  Obowiązki płatnika i wykazywanie dochodów w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-459/10/MM
  Czy kwoty napiwków pracodawca miał obowiązek wykazać w informacjach PIT-11, a jeżeli tego nie zrobił, czy Wnioskodawczyni była zobowiązana uwzględnić je w zeznaniu rocznym?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-465/10/RS
  Obowiązki płatnika i wykazywanie dochodów w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-468/10/RS
  Obowiązki płatnika i wykazywanie dochodów w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-464/10/RS
  Obowiązki płatnika i wykazywanie dochodów w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-492/10/MCZ
  Czy stosownie do art. 31 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób płatnik (kasyno), dokonując wypłaty napiwków pracownikom, powinien odprowadzać od nich zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a informacje takie przekazać podatnikowi w PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach od wynagrodzenia uznając je (napiwki) za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-496/10/ASz
  Jeżeli płatnik (kasyno) nie zawarł w informacji PIT-11 przychodu uzyskanego z podziału napiwków, nie pobrał i nie odprowadził zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a podatnik (pracownik kasyna) składając zeznanie roczne o osiągniętych dochodach (PIT-36) wykazał szacunkowe przychody z tytułu otrzymanych napiwków i odprowadził od nich podatek, to czy zapłacony przez podatnika podatek należy uznać za nadpłatę podatku, do którego zobowiązany był płatnik czyli kasyno?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-427/10-6/MT
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-575/10/CJS
  Czy dochód otrzymany z lokaty bankowej, na której zgromadzono środki ze sprzedaży drewna, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, po dokonaniu podziału dochodu z tytułu oprocentowania lokat pomiędzy członków wspólnoty będących współwłaścicielami środków ze sprzedaży drewna i czy spółka zarządzająca będzie tu płatnikiem działając w imieniu i na rzecz wymienionych członków wspólnoty?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-396/10/PSZ
  Czy zapłatę czynszu i czesnego należy uznać za przychód zawodniczki i dokonać opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-439/10/RS
  Obowiązki płatnika i wykazywanie dochodów w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-465/10-4/MK1
  Obowiązki płatnika od wypłat w związku z oferowanymi produktami ubezpieczeniowymi.
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-433/10/TJ
  Obowiązki podatnika i płatnika - napiwki.
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-456/10/BJ
  Czy stosownie do brzmienia art. 26a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa wnioskodawczyni jest zobowiązana do wykazania dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę w rozliczeniu rocznym PIT, jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone, czy też w świetle art. 20 ust. 1 ww. ustawy w zw. z art. 42a uzyskane napiwki płatnik może uznać za przychody z innych źródeł i wystawić z tego tytułu PIT-8C bez wskazywania wysokości odprowadzonych na rzecz fiskusa zaliczek podatkowych?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-455/10/BJ
  Czy stosownie do art. 31 i art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik (kasyno), dokonując wypłaty napiwków pracownikom, powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazać podatnikowi imienne informacje PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach od wynagrodzeń uznając je za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-324/10-4/AS
  Obowiązki płatnika związane z inwestowaniem przez osoby fizyczne w 3-letnie strukturalne certyfikaty depozytowe
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-412/10/MK
  Jakie są obowiązków płatnika w związku ze zmianą zawartych od 01 lutego 2007r. do 31 marca 2010r. umów cywilnoprawnych na umowy o pracę?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-374/10-5/LS
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-373/10-5/LS
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/10-5/AS
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-392/10-5/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-382/10-4/LS
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-386/10-4/LS
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-375/10-5/MR
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-426/10-5/MR
  Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-392/10-5/MR
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-378/10-4/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-381/10-5/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-383/10-4/AK
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-372/10-5/AK
  Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-385/10-5/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-387/10-5/LS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-364/10-4/MK
  wypełnianie obowiązków płatnika z tytułu wykonywanych czynności z zakresu organizacji, prowadzenia i obsługi programu emisji obligacji.
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-333/10-5/MK
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-377/10-5/JS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-416/10/BJ
  Czy opisany sposób wypełnienia informacji P1T-8S jest prawidłowy?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-409/10/BJ
  Czy stosownie do art. 31 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik (kasyno) dokonując wypłaty napiwków pracownikom, powinien odprowadzić od nich zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazać podatnikowi imienne informacje PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach od wynagrodzeń uznając je za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy, czy też w świetle art. 20 ust. 1 w związku z art. 42a ww. ustawy uzyskane napiwki płatnik może uznać za przychody z innych źródeł i wystawić z tego tytułu informację PIT-8C bez wskazania wysokości odprowadzonych na rzecz urzędu skarbowego zaliczek podatkowych?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-410/10/BJ
  Czy stosownie do art. 26a § 1 oraz art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a za niepobrany podatek odpowiada płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 ww. Ordynacji podatkowej?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-443/10-5/RS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-390/10/BD
  Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo stosując od wypłaconego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe koszty uzyskania przychodu, umieszczając je następnie w sumie kosztów za 2009r. w deklaracji PIT-11 mimo, że w momencie wypłaty nie łączył już wnioskodawcy stosunek pracy z byłym pracownikiem?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-439/10-5/EC
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-445/10-5/EC
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-282/10-2/MK
  Obowiązki płatnika w związku z finansowaniem kosztów indywidualnych i ogólnych związanych z udziałem w spotkaniach związkowych, członków organizacji związków zawodowych będących jednocześnie pracownikami Wnioskodawcy.
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-305/10/ASz
  W jaki sposób wnioskodawca może prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2009?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/78/KDJ/08/PK-527
  Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/83/MCA/08/PK-525
  Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-360/10/ASz
  Czy wypłacona kwota ugody jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-451/10-4/KS
  Należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-451/10-5/KS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-450/10-5/RS
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-361/10/HK
  Czy wartość świadczeń medycznych w części finansowanej przez zakład pracy stanowi dla pracowników przychód podatkowy, który należy uwzględniać w podstawie obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-347/10/BJ
  Czy stosownie do art. 31 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik (kasyno) dokonując wypłaty napiwków powinien odprowadzić od nich zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz informację taką przekazać w PIT-11
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-449/10-5/AM
  niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-442/10-5/AM
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/77/KDJ/08/PK-528
  Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/84/MCA/08/PK-526
  Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-359/10-2/TW
  Czy kwota opłacanych przez Wnioskodawcę składek z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie stanowiła dla osób ubezpieczonych (byłych i obecnych członków zarządu i rady nadzorczej lub prokurentów) przychód z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych tą ustawą?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-360/10-2/TW
  Czy kwota opłacanych przez Wnioskodawcę składek z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie stanowiła dla osób ubezpieczonych (byłych i obecnych członków zarządu i rady nadzorczej lub prokurentów) przychód z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych tą ustawą?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/130/DZI/08/PK-1286
  W przypadku zakupu przez pracodawcę świadczeń medycznych uprawniających poszczególnych pracowników i ich dzieci do skorzystania ze świadczeń, do których pracodawca nie jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa pracy, to ta wartość stanowi przychód ze stosunku pracy.
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-372/10/BD
  Czy kwota główna wraz z odsetkami za otrzymane poprzez egzekucję wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe podlega opodatkowaniu? Na jakim formularzu PIT, i w której pozycji rozliczyć ewentualny podatek nie posiadając PIT-11? Czy wypłacona kwota ogólna stanowi wynagrodzenie czy odszkodowanie za przepracowane godziny nadliczbowe?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-349/10/HK
  Czy dochód wypłacany - na podstawie umowy o pracę - przez polskiego pracodawcę z tytułu oddelegowania do pracy na terenie Francji jest dochodem opodatkowanym w Polsce czy we Francji? Czy pracodawca winien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od ww. wynagrodzenia? Czy w związku z oddelegowaniem do pracy we Francji wnioskodawca ma prawo obliczyć podatek stosując metodę wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-335/10/BJ
  Czy jeżeli Spółka wypłaci wskazane opłaty dodatkowe pracownikowi, który je poniósł będąc w podróży służbowej, czy będzie to dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-162/10/PS
  Możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez uczelnię niepubliczną.
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-108/10/MT
  Jakie obowiązki ciążą na Spółce w związku z przekazaniem wspólnikom będącym osobami prawnymi środków do produkcji rolnej w ramach realizacji ich prawa do udziału w jej zyskach? Czy Spółka będzie zwolniona od obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 26 ust. 1a w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 49 tej ustawy?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-332/10/MZ
  Czy możliwe jest wystawienie dwóch osobnych informacji PIT-8C, przeznaczonych dla podatnika i jego małżonki, z wykazanym w nich po połowie przychodem z tytułu otrzymanego dofinansowania, w sytuacji, gdy umowa o dofinansowanie została zawarta wyłącznie z podatnikiem i tylko jemu świadczenie to zostało wypłacone?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-220/10-3/AK
  Czy pobranie przez Wnioskodawcę i wpłacenie w formie zaliczki podatku dochodowego od wartości świadczeń przekazanych pracownikom w formie kart podarunkowych w grudniu 2009 r., bez uwzględnienia zwolnienia w odniesieniu do kwoty 380 zł., skutkowało powstaniem nadpłaty, a jeśli tak to komu przysługuje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-200/10-4/MK
  obowiązek dokonania rocznego obliczenia podatku oraz sporządzenia informacji PIT-11 w związku z przejęciem pracowników przez nowego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-170/10-4/MK
  skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną i wynikające z tego tytułu obowiązki płatnika
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-219/10-4/KS
  przychód uzyskany z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej zaliczyć należy do źródła określonego w art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych. Przy czym, mając na względzie cyt. wyżej art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, opodatkowaniu podlega nadwyżka wartości ustalonego udziału kapitałowego ponad wartość wniesionego wkładu. Nie ma przy tym znaczenia wcześniejsze opodatkowanie dochodów uzyskanych w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki przez jej wspólników, gdyż jest to odrębne od pozarolniczej działalności gospodarczej źródło przychodów. Jednocześnie na spółce jako na płatniku z tytułu wypłaty udziału kapitałowego wspólnikowi występującemu ze spółki ciążą obowiązki określone w art. 41 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-81c/10/MT
  Czy w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-194/10/ENB
  Czy Wnioskodawca działając jako płatnik powinien naliczyć, pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty wypłaconych odsetek umownych stosownie do treści art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-191/10-2/AS
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego.
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-192/10-2/MR
  opodatkowanie przychodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego.
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-111/10-2/IŚ
  CIT - w zakresie określenia obowiązków płatnika z tytułu usług maintenance, nabywanych od podmiotów zagranicznych
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-122/10-4/MR
  twierdzić należy, iż Wnioskodawca jako płatnik, jest obowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od stawianych do dyspozycji mieszkańców Domu, odsetek od depozytu przechowywanego na rachunku sum depozytowych. Odsetki od środków mieszkańców przechowywanych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej, nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-214/10/HD
  1. Czy do wyliczenia podatku od umów cywilnoprawnych ze stawką godzinową, w sytuacji gdy wynagrodzenie miesięczne nie przekroczy kwoty 200 zł, powinny być zastosowane przepisy art. 30 ust. 1 pkt 5a, czy art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w opisanej sytuacji należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, czy zaliczkę na podatek dochodowy?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-94/10-4/MK
  zwrot na rzecz płatnika kwoty wypłaconej z tytułu nienależnego wynagrodzenia powinien zostać dokonany przez pracownika w kwocie brutto. Otrzymany zwrot świadczenia w roku następnym w kwocie netto, nie powoduje konieczność skorygowania deklaracji PIT-4R za 2009 rok.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-159/10/ASz
  Co wnioskodawca jako pracownik powinien zrobić w sytuacji, w której płatnik (kasyno) wystawi roczne rozliczenie przychodów ze stosunku pracy w informacji PIT-11 bez uwzględnienia przychodów z napiwków (czyli sprzecznie do treści art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), a przychód z tytułu napiwków przedstawi w niewłaściwej (według wnioskodawcy) informacji PIT-8C ?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-156/10/BJ
  Czy stosownie do art. 31 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik (kasyno) dokonując wypłaty napiwków pracownikom powinien odprowadzić od nich zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych uznając je (napiwki) za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy i wystawić PIT-11 a nie PIT-8C?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-157/10/BJ
  Co wnioskodawczyni powinna zrobić w sytuacji, w której płatnik (kasyno) wystawi roczne rozliczenie przychodów ze stosunku pracy w informacji PIT-11 bez uwzględnienia przychodów z napiwków (czyli sprzecznie do treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a przychód z tytułu napiwków przedstawi w niewłaściwej (według wnioskodawczyni) informacji PIT-8C ?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-93/10-5/MG
  zobowiązanie do wykazania dochodów z napiwków w zeznaniu rocznym w sytuacji, gdy płatnik nie pobrał zaliczki na podatek.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-158/10/ASz
  Czy stosownie do art. 31 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr14, poz.176 z późn. zm.) płatnik (kasyno) dokonując wypłaty napiwków powinien odprowadzić od nich zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych uznając napiwki za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy i wystawić PIT-11, a nie PIT-8C?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-119/10/HK
  Czy zakup i wręczenie przez pracodawcę pracownikom medali okolicznościowych, celem uhonorowania ich za wieloletni staż pracy, stanowi dla tych pracowników przychód?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-206/10/MO
  Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca rezydencji podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-83/10/BK
  Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-37/10/MM
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółdzielnia Mieszkaniowa była zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-124/10-2/EC
  należności za wyceny sporządzane przez biegłego sądowego na zlecenie sądów stanowią dla biegłego przychód z działalności wykonywanej osobiście, od wypłaty których na sądzie ciążą obowiązki płatnika.
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-150/10/BG
  w zakresie ustalenia czy usługę sporządzenia projektu Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy instalacji przez firmę belgijską należy zakwalifikować do usług doradczych lub usług o podobnych charakterze o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-149/10/BG
  w zakresie ustalenia czy usługę sporządzenia raportu przez kontrahenta niemieckiego należy zakwalifikować do usług doradczych lub usług o podobnych charakterze o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-150/10/BG
  w zakresie ustalenia czy usługę sporządzenia projektu Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy instalacji przez firmę belgijską należy zakwalifikować do usług doradczych lub usług o podobnych charakterze o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-536/10/BG
  w zakresie zwolnienia z poboru podatku dochodowego usługi projektu Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy instalacji przez firmę belgijską na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 7 umowy polsko-belgijskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-149/10/BG
  w zakresie ustalenia czy usługę sporządzenia raportu przez kontrahenta niemieckiego należy zakwalifikować do usług doradczych lub usług o podobnych charakterze o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-23/10-3/MK
  opodatkowanie przychodu z tytułu udziału w kongresie lekarzy/farmaceutów zatrudnionych na warunkach umowy o dzieło w sytuacji gdy Spółka sama finansuje bezpośrednio koszty związane z ich udziałem oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-23/10-2/MK
  opodatkowanie przychodu z tytułu udziału w kongresie lekarzy/farmaceutów zatrudnionych na warunkach umowy o dzieło w sytuacji gdy Spółka sama finansuje bezpośrednio koszty związane z ich udziałem oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-136/10-2/AMN
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem akcji Spółka zobowiazana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-136/10-3/AMN
  Czy umorzenie akcji w Spółce za wynagrodzeniem spowoduje po stronie Spółki obowiązek poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiedzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji?
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/4160-10/10
  Czy w przypadku zakupu przez Spółkę akcji własnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach realizacji przyjętego przez władze Spółki programu ich umorzenia, w sytuacji, gdy zbywca składając biuru maklerskiemu zlecenie zbycia akcji Spółki nie posiada wiedzy zarówno co do faktu, kto będzie nabywcą jego akcji, ani też w jakim celu je nabywa, na Spółce ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 14 ust. 4 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-976/09/AŻ
  Czy Instytut jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek przekazać pracownikom i urzędowi skarbowemu informacje PIT 11 oraz dokonać ewentualnego rocznego obliczenia podatku za pracowników byłego Ośrodka za okres całego 2009r. z uwzględnieniem przychodów osiągniętych do dnia poprzedzającego połączenie?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-781/09-4/MK
  Spółka dokonując wypłaty zleceniobiorcy świadczenia chorobowego nie ma obowiązku pomniejszać jego wysokości o koszty uzyskania przychodu oraz dokonać poboru zaliczki na podatek dochodowy. Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę przysługującego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego z tytułu ubezpieczenia społecznego Spółka wykaże w informacji podatkowej PIT-8C. Natomiast w przypadku potrącenia z zasiłku chorobowego u zleceniobiorcy kosztów uzyskania przychodów i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, Spółka w sporządzonej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) wykaże wszystkie zaliczki pobrane w ciągu roku, łącznie z zaliczkami pobranymi od świadczenia chorobowego.
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-960/09-4/AG
  obowiązki płatnika związane z przekazywaniem nagród w ramach konkursu
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-784/09-3/AS
  opodatkowanie dochodu z tytułu składek ubezpieczeniowych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-777/09-2/AS
  wypełnianie obowiązków płatnika
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1003/09/AD
  Czy prawidłowym jest, opodatkowanie - przychodów zatrudnionych cudzoziemców z Ukrainy i Mongolii na podstawie umów o dzieło – zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodu, którzy to przebywają w Polsce powyżej 183 dni (art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1105/09-7/KS
  1) Jaką kwotę traktować jako kwotę przychodu z tytułu odsetek w zeznaniu rocznym za rok 2008? 2) Czy ustalając dochód do opodatkowania w roku 2008 Wnioskodawca będący Pożyczkodawcą może od podatku dochodowego wyliczonego od całości swoich dochodów (uwzględniającym otrzymane odsetki) odliczyć całość podatku, który został zapłacony w Czechach, mimo, że przekracza to kwotę podatku wyliczonego od faktycznie uzyskanych odsetek z tytułu pożyczek, który można było pobrać zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/43/KDJ/10/179
  W związku umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub zaliczki alimentacyjnej (w tym odsetek) świadczeniobiorcy uzyskują przychód zwolniony od opodatkowania, wobec czego na Ośrodku Pomocy Społecznej nie spoczywa obowiązek wystawienia informacji PIT – 8C z tego tytułu
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-941/09/HK
  Czy ekwiwalent pieniężny wypłacony raz na trzy lata pracownikom dozoru stanowić będzie dla nich dochód wolny od podatku dochodowego, wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-254/10/HK
  Czy ekwiwalent pieniężny wypłacony raz na trzy lata pracownikom dozoru stanowić będzie dla nich dochód wolny od podatku dochodowego, wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-941/09/HK
  Czy ekwiwalent pieniężny wypłacony raz na trzy lata pracownikom dozoru stanowić będzie dla nich dochód wolny od podatku dochodowego, wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/44/KDJ/10/PK-751
  Czy umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, na mocy ustaw o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej jest "innym źródłem przychodu", osoby której dokonano umorzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w związku z umorzeniem nienależnie pobranego świadczenia powstaje dla Wnioskodawcy jako płatnika obowiązek sporządzenia i wydania klientowi, któremu umorzono nienależnie pobrane świadczenia dokumentu PIT-11 potwierdzającego uzyskanie przychodu?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-819/09-4/MP
  opodatkowanie kwoty pieniężnej wypłaconej pracownikowi z tytułu nienależnej nagrody jubileuszowej
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1340/09-2/TW
  Czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić i przekazać podatnikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonuje zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej z zysku Spółdzielni (nie z funduszu remontowego) dla członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali (lokatorskie i własnościowe) oraz członków spółdzielni posiadających odrębną własność?
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-939/09/AŻ
  Jakie obowiązki płatnika spoczywają na wnioskodawcy nieprowadzącym działalności gospodarczej, który w ramach umowy o dzieło (zlecenia) zleci innej osobie wykonanie strony www?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-760/09-2/AK
  zwolnienie od podatku dochodowego przyznawanych uczniom zasiłków szkolnych i stypendiów
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1102/09-8/MM
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat wynagrodzenia na rzecz Banku z tytułu usług świadczonych w związku z funkcjonowaniem Systemu?
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-744/09-2/AS
  Z uwagi na fakt, iż treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy nie uzależnia kwestii zwolnienia od podatku od wysokości wypłacanego świadczenia, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-901/09/AŻ
  Czy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia próśb organ będzie zobowiązany wystawić stronie, której umorzy ww. zaległości, informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-981/09/MU
  Dofinansowanie z funduszu socjalnego, byłym pracownikom (emerytom i rencistom) części kosztów wycieczki organizowanej przez pracodawcę.
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-688/09-4/AS
  Z tytułu odsetek naliczanych przez bank co kwartał, bank, jako płatnik na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobiera i odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy, bez udziału podatnika. Z tytułu zdeponowania papierów dłużnych stosownie do treści art. 30b ust. 1 ww. ustawy, Podatnik będzie zobowiązany do złożenia w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym depozyt zostanie wycofany i zbyte papiery dłużne zeznania, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty na formularzu PIT-38.
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-707/09-2/AS
  Koszty zakupu wyjazdu do Meksyku dla pracownika – Dyrektora Spółki, który uczestniczył w wyjeździe w ramach delegacji służbowej, stanowią dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy. Jednak przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy, o ile pracownik, Dyrektor Spółki odbywał podróż służbową.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-708/09-2/AS
  Koszty zakupu wyjazdu do Meksyku dla pracowników Spółki, którzy uczestniczyli w wyjeździe w ramach delegacji służbowej stanowią dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy. Natomiast, przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile pracownicy odbywali podróż służbową.
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-681/09-2/AS
  Dopóki przy danej wypłacie nie zostanie wyczerpana cała suma wpłaconych przekazanych na fundusz składek dopóty nie wystąpi dochód do opodatkowania w przedstawionym w stanie faktycznym produkcie ubezpieczeniowym i obowiązek pobrania ubezpieczonemu zryczałtowanego podatku z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej.
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-755/09-2/JK
  opodatkowanie świadczeń na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej w postaci sfinansowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-651/09-4/AS
  W przypadku wypłacania wynagrodzenia Administratorowi nie będącego pracownikiem Wnioskodawcy, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1003/09-6/EK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wypłacane przez Spółkę podmiotom zagranicznym wynagrodzenie z tytułu usług pośrednictwa mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności w pkt 2a ww. artykułu?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-725/09-4/SP
  Czy Urząd Gminy jako płatnik stypendiów i zasiłków szkolnych jest obowiązany do sporządzenia PIT-8S? Czy wypłacane przez Urząd Gminy stypendia i zasiłki szkolne są zwolnione z opodatkowania i czy zwolnienie jest ograniczone kwotą 380,00 zł?
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-669/09-2/AS
  Kwotę zwróconych składek za rok 1999 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem pracodawcy, Wnioskodawca jako płatnik, winien doliczyć do wynagrodzenia i do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w miesiącu zwrotu i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-662/09-2/MK
  zasad opodatkowania wynagrodzenia pracownika będącego rezydentem podatkowym Litwy wykonującego pracę na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii zatrudnionego przez Wnioskodawcę w ramach umowy o pracę oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-833/09/AŻ
  Czy zwrotna pomoc w postaci nieoprocentowanej pożyczki na cele mieszkaniowe udzielonej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych umorzonej wskutek śmierci osoby uprawnionej stanowi przychód dla jej współmałżonka lub innych spadkobierców, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rodzi po stronie spółki obowiązki określone w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-864/09/MM
  Czy wartość zapconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1272/09/BG
  Czy usługi lokalizacji grafiki należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p., a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jej rzecz usługi lokalizacji grafiki podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-817/09/HK
  Czy należności, wypłacone pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy-mechanika, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-647/09-2/AS
  Wartość nienależnie wypłaconej (bez podstawy prawnej) Pracownikowi kwoty pieniężnej, stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy.
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-797/09-4/EC
  PIT - w zakresie obowiązków płatnika w związku z umorzeniem osobom fizycznym wierzytelności z tytułu umów leasingu
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-636/09-2/MK
  Nabycie nieodpłatnie akcji Spółki zagranicznej będącej udziałowcem Wnioskodawcy w ramach planu premiowego przez pracowników Wnioskodawcy finansowane przez pracodawcę – skutkuje powstaniem przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników. W konsekwencji na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika zgodnie z treścią ww. art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zbycie przedmiotowych akcji skutkuje powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym w związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciążą i nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4.
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-788/09/BD
  Czy powinien zostać odprowadzony podatek dochodowy od zawartej umowy-zlecenia przez wnioskodawczynię jako płatnik, czy przez zleceniobiorcę-osobę sprzątającą?
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-789/09/HK
  Czy wypłacone świadczenie – rekompensata z tytułu nieobjęcia prawem do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki - będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy zarówno wobec osób aktualnie pozostających w stosunku pracy ze Spółką jak i tych, które przeszły w międzyczasie na rentę lub emeryturę?
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-776/09/ASz
  Czy kwota przekazana wnioskodawcy na pokrycie kosztów produkcji filmu, jest przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy podlega obowiązkowi odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1068/09-2/AK
  Czy świadczenia socjalne tj. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla dzieci, które pobierają rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem zadań służbowych opodatkowana jest 18% podatkiem?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1067/09-2/TW
  Czy wartość opłacanego przez Spółkę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków jej zarządu, a także zarządów spółek, których jest jedynym bądź większościowym udziałowcem – wykupionego jako ubezpieczenie członków tego organu, ale bez przypisania ubezpieczenia konkretnym osobom – powoduje powstanie dla tych osób przychodu do opodatkowania, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-566b/09/MT
  Czy w przypadku, gdy dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych korzystają ze zwolnienia, płatnik ma obowiązek sporządzenia informacji CIT-7 i deklaracji CIT-6R?
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-566a/09/MT
  Czy w związku z przeznaczeniem dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego oraz wypłatą dywidendy Spółka powinna pobrać od wspólnika będącego osobą prawną, posiadającego udziały krócej niż dwa lata, zryczałtowany podatek dochodowy?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-859/09-4/KS
  Czy wartość nagrody przekazanej szkole (będącej jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) powoduje powstanie dla tej szkoły przychodu podatkowego w rozumieniu art. 12 tej ustawy i czy zaktualizują się obowiązki Spółki, jako płatnika w związku z wydaniem nagrody szkole?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-777/09/MK
  Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowego zakwalifikowania przez płatnika dodatku za udział w pracach Zarządu Spółki wypłacanego zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę Prezesowi Zarządu Spółki?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-879/09-4/JG
  Czy mikroprzedsiębiorstwa (małe, jedno lub kilku osobowe firmy) doliczające szkolenie do przychodu będą same wypełniały formularz CIT, czy Urząd Miasta jako organizator i jednocześnie płatnik szkolenia jest zobowiązany ten formularz wypełnić?
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-740/09/BJ
  Czy kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odstąpienie od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej stanowi przychód z innych źródeł skutkujący obowiązkiem wystawienia informacji o jego osiągnięciu na druku PIT-8C?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-722/09-2/AS
  W przypadku zwrotu nienależnie otrzymanej nagrody, pracownik zobowiązany jest do zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia w kwocie brutto. Otrzymany zwrot świadczenia w roku następnym w kwocie netto, nie powoduje konieczność skorygowania deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R za 2008 rok.
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-590/09-4/MG
  PIT - w zakresie ustalenia płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dywidendy wypłacanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1549/09/AM
  czy Spółka na obowiązek jako płatnik pobrać podatek z tytułu wypłaty wynagrodzenia za tzw. "umorzenie dobrowolne"?
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/78/KDJ/09/PK-542
  Czy kwota wypłacona z tytułu wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych (przez użytkowników tych lokali), jest podstawą do wystawienia PIT-8C, jako przychód z innych źródeł?
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1045/09-4/AG
  Czy w razie udziału w Programie Lojalnościowym jako Użytkowników osób niepełnoletnich konsekwencje podatkowe otrzymania przez takie osoby nagród będą odnosiły się do tych osób bezpośrednio, czy Spółka będzie miała obowiązek uwzględnić niepełnoletnie osoby w dokumentach przesyłanych do organów podatkowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-570/09-4/MG
  Interpretacja w zakresie obligatoryjnego obowiązku zamieszczania przez płatnika danych identyfikacyjnych podatnika na formularzach IFT-1/IFT-1R.
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-32/09/MW
  Czy w związku ze spełnieniem warunków wynikających ze zwolnienia wskazanego w art. 22 ust. 4 i kolejne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wnioskodawca będzie miał obowiązek pobrania jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty na rzecz Spółki z o.o. wynagrodzenia za tzw. "umorzenie dobrowolne"?
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1548/09/AM
  Czy Spółka na obowiązek jako płatnik pobrać podatek z tytułu wypłaty wynagrodzenia za tzw. "umorzenie dobrowolne"
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-738/09/HK
  Czy - zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wnioskodawca właściwie postępuje nie wystawiając informacji PIT-8C dla osób fizycznych, posiadających gospodarstwo rolne, otrzymujących odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności inwestycyjnej (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) oraz odszkodowań za szkody powstałe w wyniku usuwania awarii powstałych na sieci firmy?
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-34/09/MW
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem akcji należących do Spółki z o.o. po stronie tejże Spółki oraz po stronie akcjonariusza pozostającego w spółce powstanie dochód z udziału w zyskach osób prawnych, a co za tym idzie czy wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych?
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-796a/09/IB
  Czy Spółka może pobierać zaliczki na podatek dochodowy i odprowadzać je do urzędu skarbowego w Polsce nawet jeśli pobyt pracownika za granicą przekroczy 183 dni podczas 12 – miesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym?
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-634/08/09-S/MM
  Czy w przypadku zakupu przez Spółkę akcji własnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach realizacji przyjętego przez władze Spółki programu ich umorzenia, w sytuacji, gdy zbywca składając biuru maklerskiemu zlecenie zbycia akcji Spółki nie posiada wiedzy zarówno co do faktu, kto będzie nabywcą jego akcji, ani też w jakim celu je nabywa, na Spółce ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 14 ust. 4 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-720/09/MK
  Czy płatnik ma obowiązek sporządzenia korekt deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za 2007r. i 2008r. w przypadku nie naliczenia w tych latach składek społecznych z umów zlecenia?Czy płatnik ma obowiązek wystawienia bieżących informacji PIT-11 w związku z uregulowaniem zaległych składek w 2009r.?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-985/09-4/TW
  Czy za rok 2009 Spółdzielnia winna sporządzać PIT-8C za refundację części kosztów wymienionej stolarki okiennej?
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-648/09-2/JK2
  Czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, stanowiący zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika lub siedziby podatnika dla celów podatkowych, który jest wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie wskazany w nim stan faktyczny (nie ulegnie zmianie rezydencja podatkowa podatnika zagranicznego)?
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-744/09-2/ES
  Czy przychód, który Wnioskodawca osiągnie z działalności syndyka - wypłacony przez upadłego powinien być zaliczony do przychodów z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowany podatkiem dochodowym wg skali, a następnie wykazanym w PIT-11 wystawionym przez upadłego?
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-597/09-4/MK
  obowiązki płatnika związane z wydawaniem nagród w związku z organizowaniem konkursów dla osób nie będących pracownikami Wnioskodawcy
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1004/09/BG
  Czy zakup programu komputerowego od firmy będącej producentem tego programu z siedzibą na Litwie, w związku z art. 12 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 stycznia 1994 r., podlega opodatkowaniu 10 % podatkiem od należności licencyjnych o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1495/09/BG
  W zakresie obowiązku opodatkowania przez Wnioskodawcę na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem dochodowym należności wypłacanych na rzecz firmy litewskiej.
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-578/09-4/MK
  opodatkowanie przychodu z tytułu otrzymywanych diet przez członków Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz innych adwokatów, którym powierzono pełnienie funkcji społecznych na rzecz adwokatury i wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1077/09-5/AG
  Czy pracownicy zatrudnieni przez Wnioskodawcę kierujący pojazdami służbowymi, powinni mieć szkolenie doliczone do przychodu, czy można uznać, że szkolenie związane jest z podniesieniem kwalifikacji pracowników Wnioskodawcy?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1077/09-4/AG
  W związku ze zleceniem przeprowadzenia ww. szkoleń zewnętrznej firmie, możliwe jest wystawienie deklaracji PIT przez wykonawcę (z numerem NIP zewnętrznej firmie realizującej szkolenie na zlecenie Wnioskodawcy), czy deklaracje muszą zawierać NIP organizatora i płatnika szkoleń, czyli Wnioskodawcy?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-968/09-5/TW
  1. Czy przychodem po stronie osoby korzystającej z abonamentów medycznych jest jedynie wartość rzeczywiście otrzymanej pomocy medycznej, a nie koszt samego abonamentu? 2. Czy świadczenia medyczne wynikające z abonamentów stanowią przychód po stronie członkarodziny pracownika czy samego pracownika? 3. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawiać PIT – 8C dla członków rodziny pracownika z tytułu przychodów o których mowa w pyt. 3?
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1025/09-2/AMN
  Czy jest konieczne odprowadzenie podatku od kwoty 900 zł, która była sumą kwot za trzy miesiące?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-564/09-5/MG
  obowiązki płatnika podatku dochodowego wynikające z przekazania osobom fizycznym dodatkowych jednostek uczestnictwa w celu naprawienia popełnionych przez Spółkę błędów.
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-883/09-2/WM
  Który z podmiotów, Organizator czy Pracodawca, rozumiany jako zakład pracy osoby uprawnionej, pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przekazania świadczeń na rzecz osób uprawnionych (w ramach wspólnej działalności socjalnej prowadzonej na podstawie umowy dopuszczonej przepisami ustawy o ZFŚS)?
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-883/09-3/WM
  Który z podmiotów, Organizator czy Pracodawca, rozumiany jako zakład pracy osoby uprawnionej, pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przekazania świadczeń na rzecz osób uprawnionych (w ramach wspólnej działalności socjalnej prowadzonej na podstawie umowy dopuszczonej przepisami ustawy o ZFŚS)?
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-967/09-2/TW
  Czy wysokość składki opłacanej przez Spółkę za wyżej wymienionych: - stanowi przychód ze stosunku pracy?, - stanowi nieodpłatne świadczenie? Czy też dla celów podatkowych za podstawę opodatkowania uznaje się wartość polisy? W jakim stopniu należy kwoty te przypisać konkretnym osobom? Jak potraktować te wartości w przypadku zmiany składu osobowego w trakcie trwania polisy na wymienionych stanowiskach?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1051/09/BG
  Czy opłaty przekazywane przez Spółkę na rzecz "Spółki C", będącej rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych, jako wynagrodzenie za korzystanie z oprogramowania stanowią należności licencyjne w rozumieniu umowy polsko - amerykańskiej, i w konsekwencji Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 21 ustawy o CIT oraz w art. 13 umowy polsko-amerykańskiej?
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-730/09/ASz
  Czy osobie fizycznej nie będącej pracownikiem urzędu gminy (radni i inni), a która jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy wystawić deklarację PIT-8AR oraz nie wykazać jego dochodu w informacji rocznej PIT-11, natomiast dla osoby będącej pracownikiem urzędu i zarazem będącej członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stosować deklarację PIT-4R oraz wykazać dochód w informacji rocznej PIT-11?
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-629/09-2/LK
  Czy Sąd Okręgowy w Warszawie dokonując płatności wynagrodzeń biegłym powinien pełnić rolę płatnika, a zatem pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2009 r., sygn. akt I FPS 3/08 stwierdzającej, że czynności wykonywane przez biegłego w postępowaniu sądowym, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i nie dotyczy ich wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy?
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-493/09/MT
  Czy zapłata podatku przez pracowników (podatników), prowadząca do wygaśnięcia ich zobowiązań podatkowych, skutkuje również wygaśnięciem zobowiązania płatnika (Wnioskodawcy) z tytułu obliczania, pobierania i wpłaty zaliczek na podatek?
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-703/09/MK
  Jak płatnik powinien prawidłowo rozliczyć pracowników w 2009r. w przypadku gdy nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w latach 1999-2001?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-861/09/MK
  Jak płatnik w 2009r. powinien prawidłowo rozliczyć byłego pracownika w przypadku, gdy nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w latach 1999-2001?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-691/09/BJ
  1. Czy w przypadku opisanym we wniosku nastąpi konieczność korekty złożonej informacji PIT-8S za 2009r. w części dotyczącej wypłaty za miesiące wrzesień-grudzień 2009r. i ujęcia kwot dotyczących wypłaconych w tym okresie stypendium w rozliczeniu rocznym za 2010r.? 2. Czy też płatnik wystawia drugą informację PIT-8S za 2009r. do końca lutego 2011r. za miesiące wrzesień - grudzień 2009r. i podatnik rozlicza dodatkowo wystawiony PIT-8S za rok 2009 (wrzesień – grudzień) z rozliczeniem za 2010 rok?
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1057/08/09-11/S/SP
  Obowiązek płatnika w przypadku skupu akcji w celu umorzenia za pośrednictwem domów maklerskich.
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-871/09/HS
  Umorzenie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-725/09/MU
  Obowiązek sporządzania informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 w związku z przejęciem pracowników przez nowego pracodawcę w trybie art. 231Kodeksu pracy.
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-687/09/HK
  Czy w przypadku wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dotyczących wynagrodzenia pracowników za lata poprzednie i rok bieżący, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia korekt deklaracji PIT-4, PIT-4R lub PIT-11? Czy w zaistniałej sytuacji pracownicy wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia korekt zeznań podatkowych za ww. lata?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-860/09/CJS
  Czy w świetle zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21 – zwrot kosztów używania w podróży służbowej przez pracownika samochodu wynajętego bez kierowcy na podstawie przedłożonych do rozliczenia rachunków powinien być traktowany analogicznie jak zwrot kosztów używania przez pracownika w podróży służbowej samochodu prywatnego?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-691/09-2/MM
  Czy po przekształceniu w spółkę osobową (spółkę komandytowo – akcyjną) Spółka będzie zobowiązana wpłacić, jako płatnik, podatek z tytułu dochodu (przychodu) funduszu z udziału w zyskach osób prawnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w związku z występowaniem w spółce niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia?
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-911/09-2/TW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym zakup przez Wnioskodawcę dodatkowego pakietu usług medycznych na rzecz zatrudnianych u Wnioskodawcy pracowników skutkować będzie powstaniem u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany byłby pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-693/09-2/DS
  Czy w wyniku opisanego zdarzenia przyszłego po stronie wspólnika (będącego osobą prawną) pozostającego w Spółce (tj. po stronie R(…) Group B.V.) powstanie przychód do opodatkowania (z tytułu udziału w zysku osób prawnych) i czy w związku z tym Spółka będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia, jako płatnik, podatku u źródła?
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-690/09-2/MM
  Czy w związku z wypłatą przez spółkę komandytowo – akcyjną na rzecz udziałowca zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, spółka komandytowo – akcyjna będzie zobowiązana jako płatnik pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek z tytułu dochodu osiąganego przez fundusz (jako akcjonariusz udziałowca)?
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-899/09-2/TW
  Czy umorzenie należności głównej wraz z naliczonymi odsetkami, prowizjami i opłatami stanowi przychód kredytobiorcy/pożyczkobiorcy i w konsekwencji będzie się ono wiązało z koniecznością wystawienia przez Bank informacji PIT-8C?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-956/09/BG
  Czy usługi tworzenia grafik należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 tej ustawy, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jej rzecz usługi tworzenia grafik podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-518/09-4/JK2
  Czy w stosunku do przychodów (lub ich części) z tytułu pełnienia służby przez żołnierzy zawodowych wykonujących obowiązki na stanowiskach wykładowców akademickich należy stosować koszty uzyskania przychodu inne niż określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-849/09/HS
  Czy wartość pozaobowiązkowych świadczeń medycznych stawianych do dyspozycji pracowników stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-854/09-4/TW
  Czy przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ma zastosowanie do przychodów opisanych w rubryce 54 niniejszego wniosku?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-717/09/PS
  Jak opodatkować przychód zleceniobiorcy, który za dany miesiąc nie przekracza kwoty 200 zł, jeżeli umowa nie określa konkretnej kwoty wynagrodzenia miesięcznego, a jedynie stawkę za godzinę pracy?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-653/09/HK
  Czy wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy bezpośrednio realizujących cele projektu w ramach 7 Programu Ramowego, w części dotyczącej wynagrodzeń za zadania wykonane na rzecz projektu i opłacone ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1155/09-3/AMN
  Czy w przypadku zapłaty należności z tytułu użytkowania programów komputerowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Niemczech konieczne jest pobranie przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego?
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-648/09/BJ
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi pośrednictwa handlowego?
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-584/09-5/MC
  Czy w przypadku zapłaty należności z tytułu użytkowania programów komputerowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Niemczech konieczne jest pobranie przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-649/09/BJ
  Czy Spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi pośrednictwa handlowego?
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1303/09/BG
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi pośrednictwa handlowego?
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1302/09/BG
  Czy zapłacony przez Spółkę podatek u źródła jest kosztem uzyskania przychodu?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-919/09/BG
  Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wypłaty wynagrodzenia za usługi pośrednictwa handlowego?
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-530/09-4/AS
  Posiadanie przez płatnika certyfikatu rezydencji określonego podmiotu wraz z uzyskanymi od tego podmiotu w kolejnych latach podatkowych oświadczeniami złożonymi w formie pisemnej lub mailowej, stanowi podstawę uznania, iż płatnik jest w posiadaniu aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej tego podmiotu.
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-834/09-4/TW
  Czy ustalona proporcjonalnie wartość ubezpieczenia stanowi dodatkowy przychód do opodatkowania dla poszczególnych osób organu Spółki?
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-820/09-4/AMN
  Czy rozliczenie wypłaconych stypendiów można dokonać w PIT-11, który pozwoli na przedstawienie wszystkich potrzebnych informacji , w tym o pobranej i zapłaconej do ZUS składce na ubezpieczenie zdrowotne, a uczestnikowi pobierającemu stypendium, na wykazanie wszystkich informacji w zeznaniu rocznym?
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-820/09-5/AMN
  Czy rozliczenie wypłaconych stypendiów można dokonać w PIT-11, który pozwoli na przedstawienie wszystkich potrzebnych informacji , w tym o pobranej i zapłaconej do ZUS składce na ubezpieczenie zdrowotne, a uczestnikowi pobierającemu stypendium, na wykazanie wszystkich informacji w zeznaniu rocznym?
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/09-4/AK
  Czy biorąc pod uwagę, iż całość kosztów poniesionych przez podatnika jest refakturowanych na podmiot będący pracodawcą osób, za które poniesione są koszty podróży - świadczenia w naturze na ich rzecz, korzystają z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić poszczególnym osobom, które skorzystały ze świadczenia deklarację roczną PIT - 8C (lub inną) wskazując wartość świadczenia jako przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-493/09-2/AK
  Czy po stronie osób uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, na rzecz których Spółki wykupiły takie ubezpieczenie, powstaje przychód?
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/09-4/AK
  Czy biorąc pod uwagę, iż całość kosztów poniesionych przez podatnika jest refakturowanych na podmiot będący pracodawcą osób, za które poniesione są koszty podróży - świadczenia w naturze na ich rzecz, korzystają z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić poszczególnym osobom, które skorzystały ze świadczenia deklarację roczną PIT - 8C (lub inną) wskazując wartość świadczenia jako przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-493/09-2/AK
  Czy po stronie osób uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, na rzecz których Spółki wykupiły takie ubezpieczenie, powstaje przychód?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/09-5/AK
  Czy biorąc pod uwagę, iż całość kosztów poniesionych przez podatnika jest refakturowanych na podmiot będący pracodawcą osób, za które poniesione są koszty podróży - świadczenia w naturze na ich rzecz, korzystają z przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić poszczególnym osobom, które skorzystały ze świadczenia deklarację roczną PIT - 8C (lub inną) wskazując wartość świadczenia jako przychód o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-623/09/BJ
  Czy w związku z tym, że datki te przekazywane były osobie będącej pracownikiem, wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do przekazania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-888/09-3/AMN
  Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym związanym z wykupieniem polisy OC dla Członków Zarządu, koszt opłacenia przez Spółkę składki z tytułu zawartej bezimiennej umowy ubezpieczenia stanowi przychód dla Członków Zarządu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-888/09-2/AMN
  Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym związanym z wykupieniem polisy OC dla Członków Zarządu, koszt opłacenia przez Spółkę składki z tytułu zawartej bezimiennej umowy ubezpieczenia stanowi przychód dla Członków Zarządu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-470/09-4/AK
  Czy potrącając podatek dochodowy od przychodu powstałego w związku ze zwrotem składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe płatnik powinien zastosować kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek w myśl przepisu art. 27b ust. 2 updof według stawki procentowej jaka obowiązywała w miesiącu, którego dotyczyła korekta, czy też stosując stawkę procentową składki zdrowotnej obowiązującej w miesiącu, w którym nastąpi zwrot ubezpieczonemu z tego tytułu?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-649/09/MU
  Zwrot radnym kosztów szkolenia.
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-626/09/MU
  Opodatkowanie wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika.
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-627/09/MU
  Opodatkowanie świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku oraz wystawienie informacji PIT-11.
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-822/09/BG
  Czy usługi przysięgłych tłumaczeń pisemnych należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1-2 tej ustawy, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jego rzecz usługi pisemnego tłumaczenia przysięgłego podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub nie pobrać podatku?
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-590/09/BJ
  Czy w opisanej sytuacji Klub ma prawo traktować zawodnika jako podmiot gospodarczy ponieważ prowadzi działalność gospodarczą na uprawianie sportu, czy też działalność sportowa jest wyłączona z przedmiotowego zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-789/09-4/TW
  1. Czy w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 17 marca 2009 r. sygnatura DD3/033/33/KDJ/09/209 stwierdzającej, że "zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, przychodu podlegającego opodatkowaniu", na Spółdzielni nadal ciąży obowiązek sporządzania informacji o uzyskanych przychodach dla osób uzyskujących wypłaty w danym roku? 2. Czy interpretacja ta dotyczy również członków Spółdzielni posiadających prawo odrębnej własności?
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/09-4/EC
  opodatkowania nagrody uzyskanej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 w związku z ww. przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej.
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-454/09-4/AS
  Jeżeli mamy do czynienia z podróżą służbową, to kwoty zwróconych pracownikowi wydatków związanych z podróżą służbową wynikających z przedstawionej przez pracownika faktury lub rachunku, czyli koszty całodziennego wyżywienia podczas podróży służbowej podlegać będą zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, iż Spółka sama finansuje bezpośrednio koszty całodziennego wyżywienia pracownika a pracownikowi przebywającym w podróży służbowej nie są wypłacane diety.
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-729/09-2/ES
  Czy wartość składek - wartość ryczałtu obejmującego mieszczące się w pakiecie świadczenia zdrowotnego o wartości niesprecyzowanej, jakie Wnioskodawca będzie uiszczać, zostanie zaliczona do przychodu pracowników zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-580/09/HK
  Czy przejęcie majątku Spółki w trybie art. 66 Kodeksu spółek handlowych powoduje, że dotychczasowym pracownikom Spółki powinny zostać wystawione informacje PIT-11 pomimo faktu, iż wnioskodawca dalej będzie zatrudniał tych pracowników na podstawie umowy o pracę?
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-584/09/HK
  Bank wypłacający emerytury i renty zagraniczne dokona reorganizacji swej struktury w taki sposób, że płatnikiem podatku dochodowego od tych świadczeń stanie się centrala banku w miejsce jego oddziałów. Czy za rok podatkowy, w którym nastąpi ta reorganizacja centrala banku może sporządzić roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40), informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), uwzględniające dochody uzyskane przez podatników w całym roku podatkowym?
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-735/09/HK
  Czy wnioskodawca jest płatnikiem zobowiązanym do poboru zaliczek na podatek dochodowy z tytułu spłaty dokonanej na rzecz wspólnika występującego ze spółki?
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-781/09/BG
  Czy usługi świadczone przez Spółkę (wstępu na imprezy kulturalno-rozrywkowe, sportowe i inne wykonywane przez osoby prawne) należy zakwalifikować do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2 i wobec tego w momencie wypłaty należności organizatorowi zagranicznemu Spółka powinna pobierać 20% podatek (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1 )?
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1156/09/BG
  Czy w świetle przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, w której nie są wyodrębnione dochody artystów i sportowców, dochody z tytułu organizacji koncertów na terenie Polski należy zakwalifikować do zysków z działalności gospodarczej (art. 8), przy założeniu, że podmiot amerykański nie prowadzi na terenie Polski działalności poprzez położony tu zakład? Czy jeśli dochody zostaną zakwalifikowane w ten sposób, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje opodatkowanie takich dochodów tylko w Umawiającym się państwie (czyli Stanach Zjednoczonych), niezbędny jest certyfikat rezydencji potwierdzający rezydencję podatkową dla celów podatku dochodowego podmiotu amerykańskiego aby uniknąć poboru podatku w Polsce? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-781/09/BG
  Czy usługi świadczone przez Spółkę (wstępu na imprezy kulturalno-rozrywkowe, sportowe i inne wykonywane przez osoby prawne) należy zakwalifikować do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2 i wobec tego w momencie wypłaty należności organizatorowi zagranicznemu Spółka powinna pobierać 20% podatek (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1 )?
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1157/09/BG
  Czy w świetle przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Republiką Czeską, gdzie w art. 17 zostały wymienione dochody artystów i sportowców jako opodatkowane w drugim umawiającym się państwie (czyli w Polsce), podatek dochodowy winien być pobrany w pełnej wysokości niezależnie od posiadanego certyfikatu rezydencji?
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1156/09/BG
  Czy w świetle przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, w której nie są wyodrębnione dochody artystów i sportowców, dochody z tytułu organizacji koncertów na terenie Polski należy zakwalifikować do zysków z działalności gospodarczej (art. 8), przy założeniu, że podmiot amerykański nie prowadzi na terenie Polski działalności poprzez położony tu zakład? Czy jeśli dochody zostaną zakwalifikowane w ten sposób, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje opodatkowanie takich dochodów tylko w Umawiającym się państwie (czyli Stanach Zjednoczonych), niezbędny jest certyfikat rezydencji potwierdzający rezydencję podatkową dla celów podatku dochodowego podmiotu amerykańskiego aby uniknąć poboru podatku w Polsce? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-794/09-4/AMN
  Czy dochód jaki uzyskiwać będą pracownicy Instytutu realizujący zadania w ramach projektu, a który finansowany będzie ze środków uzyskanych przez Instytut w ramach dotacji, korzystał będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-581/09/ASz
  Kto powinien zapłacić podatek? Pracodawca, po wypłaceniu pełnej kwoty odszkodowania (5000,00 zł), czy też wnioskodawczyni w zeznaniu rocznym według skali podatkowej?
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-450/09-4/MG
  Opodatkowanie przychodu dłużnika powstałego z tytułu zwolnienia z długu w zakresie dotyczącym należności ubocznych, w postaci odsetek karnych oraz obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-771/09-4/AK
  Czy przychody z tytułu zawartych umów zlecenia: 1. z osobami posiadającymi wizę typu D-08 na 180 dni należy opodatkować w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu? 2. z osobami posiadającymi kartę czasowego pobytu na okres 1 roku, które nie udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsca zamieszkania dla celów podatkowych należy opodatkować w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu?
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-572/09/HK
  Czy pracownicy wnioskodawcy wykonujący pracę kierowcy w transporcie krajowym i międzynarodowym mają prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do wypłacanych im diet oraz innych należności związanych z odbywanymi podróżami na podstawie wystawionych poleceń wyjazdu służbowego?
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-546/09-4/MM
  Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z art. 4 ust. 4 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania od dochodu i od majątku zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z dnia 14 maja 2003 r., Spółka może zastosować przy wypłacaniu należności licencyjnej stawkę podatku wynikającą z ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i czy w tym przypadku musi uzyskać certyfikat rezydencji od GmbH Co.KG będącej Licencjodawcą, czy też od każdego ze wspólników GmbH Co. KG z osobna, lub też od wszystkich ww. podmiotów, czyli zarówno od GmbH Co.KG jak i jej wspólników?
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-439/09-4/AS
  Pracownicy Spółki otrzymują przychód podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci finansowanych przez Spółkę usług medycznych, wykraczających poza zakres medycyny pracy. W wypadku wprowadzenia nieznacznej odpłatności pracowników, przychód powstaje w części finansowanej przez Spółkę.
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-566/09/HK
  Czy wydanie przez wnioskodawcę bonów towarowych - uprawniających do skorzystania z usług biura podróży - powoduje po jego stronie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C za rok, w którym wręczono bony? Czy po stronie osób fizycznych, którym te bony będą wręczane, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie w roku otrzymania bonu, czy też w roku skorzystania z usługi biura podróży?
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-564/09/HK
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2009r. dokonał zwrotu nienależnie pobranych składek - od wynagrodzenia pracowników - na konto wnioskodawcy jako płatnika. W związku z tym istnieje konieczność dokonania dopłaty do podatku za 2007r. i 2008r. Czy wnioskodawca powinien kwoty zwróconej składki zdrowotnej wypłacić pracownikowi, a kwotę zwrotu doliczyć do podatku za 2009r.? Czy jest obowiązany do korekty PIT-4 za lata ubiegłe (2007r., 2008r.)?
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-758/09/BG
  Czy usługi weryfikacji i ewentualnej korekty skompilowanych zdań/zwrotów należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jego rzecz usługi weryfikacji i ewentualnej korekty skompilowanych zdań/zwrotów podatek dochodowy w wysokości 20% przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-569/09/DP
  Czy Wnioskodawca w korekcie do zeznania rocznego PIT-37 może do przychodu uzyskanego z tytułu udostępnienia środku transportu zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-470/09-2/MP
  Wartość dodatkowego świadczenia medycznego dla pracownika i członków jego rodziny, niezwiązanego z medycyną pracy, którego na mocy odrębnych przepisów Spółka nie jest zobowiązana ponosić, stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, a pracodawca ma obowiązek doliczyć go do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych.Fakt skorzystania lub nie skorzystania przez pracownia w danym miesiącu z usługi, pozostaje bez wpływu na sposób opodatkowania przedmiotowych świadczeń.
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-744/09-2/TW
  Czy w związku z wydaniem przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej sygnatura DD3/033/33/KDJ/09/209 w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do refundacji otrzymywanych z tytułu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej, otrzymany od spółdzielni zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez właścicieli lokali mieszkalnych nie stanowi dla tych osób przychodu podlegającego opodatkowaniu i tym samym Spółdzielnia nie ma obowiązku wystawiać PITu-8C?
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-731/09/BG
  Czy nabywane przez Wnioskodawcę usługi podwykonawców posiadających siedzibę dla celów podatkowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na sprawdzeniu poprawności językowej tekstu po zakończonym procesie jego składu i formatowania, należą do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop, a tym samym niepobranie zryczałtowanego podatku od osób prawnych lub pobranie go w wysokości wynikającej z umowy międzynarodowej wymaga udokumentowania dla celów podatkowych miejsca siedziby podwykonawcy uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji zgodnie z art. 21 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-486/09-4/MC
  Czy należności wypłacane firmie niemieckiej za licencję i wsparcie techniczne do zakupionego oprogramowania komputerowego podlegają zgodnie z przepisami opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 5%?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-730/09/BG
  Czy nabywane przez Wnioskodawcę usługi podwykonawców posiadających siedzibę dla celów podatkowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na kontroli poprawności i korekcie wykonanego wcześniej składu i formatowania tekstów (DTP QA), należą do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o pdop), a tym samym niepobranie zryczałtowanego podatku od osób prawnych lub pobranie go w wysokości wynikającej z umowy międzynarodowej wymaga udokumentowania dla celów podatkowych miejsca siedziby podwykonawcy uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji zgodnie z art. 21 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy o pdop?
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-445/09-2/MG
  Ustalenie obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłacanych odsetek od rachunków bankowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz odsetek i dyskonta od certyfikatów depozytowych oraz innych dłużnych papierów wartościowych wypłacanych osobom fizycznym nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium RP.
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-552/09/HK
  Czy wynagrodzenia wypłacane przez wnioskodawcę osobom fizycznym realizującym cel projektu FAIR w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-714/09/BG
  Czy zasadnym jest pobieranie podatku zgodnie z art. 21 od firmy zagranicznej skoro firma ta wykonuje wyłącznie czynności pośrednika, która to czynność nie jest expresis verbis wymieniona w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-718/09/BG
  Czy usługi tworzenia słownika terminologicznego należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jego rzecz usługi tworzenia słownika terminologicznego podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-720/09/BG
  Czy usługi doradztwa terminologicznego należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jej rzecz usługi doradztwa terminologicznego podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-719/09/BG
  Czy usługi korekty tekstu lub tłumaczenia połączonego z korektą tekstów należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jej rzecz korekty tekstu lub tłumaczenia połączonego z korektą tekstów podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-493/09-5/EC
  PIT - w zakresie obowiązków płatnika w związku z podziałem Sp. z o.o. przez wydzielenie
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-489/09-5/EC
  PIT - w zakresie obowiązków płatnika w związku z podziałem Sp. z o.o. przez wydzielenie
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-544/09/MU
  Opodatkowanie należności wypłacanych członkom rady nadzorczej.
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-673/09/CJS
  Co należy zrobić z odesłanymi (niepodjętymi) informacjami PIT-11?
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-532/09/MK
  Czy wypłacane wynagrodzenia pozaetatowym członkom Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Kiedy płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pozaetatowym członkom Samorządowego Kolegium Odwoławczego wynagrodzeń?
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-674/09/NG
  W jaki sposób należy opodatkować wypłacona dywidendę, tj. czy podstawą do naliczenia zryczałtowanego podatku w wysokości 19% powinna być kwota wypłaconej udziałowcowi dywidendy netto?
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-711/09-2/AMN
  Czy w związku ze stanem faktycznym, w świetle którego brak jest możliwości ustalenia wartości usług medycznych faktycznie wykorzystanych przez pracowników, wartość finansowanych przez Spółkę świadczeń medycznych udostępnianych nieodpłatnie pracownikom nie powinna być przez Spółkę dodawana do wynagrodzenia pracowników ani traktowana jako element podstawy do kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-670/09/BG
  Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku - z odpowiednio w zależności od siedziby kontrahenta zagranicznego – (i) art. 12 Umowy z Czechami, (ii) art. 12 Umowy z Wielką Brytanią z 1976 r. (w zakresie wypłat dokonywanych do końca obowiązywania tej umowy), (iii) art. 12 Umowy z Wielką Brytanią z 2006 r. (w zakresie wypłat dokonanych od dnia wejścia w życie odpowiednich postanowień tej umowy), (iv) oraz art. 12 Umowy z Włochami, Spółka ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego od łącznej sumy dochodów - kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Czechach, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech, przy założeniu, że kwota odliczenia nie przekroczy tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1 zdarzenie przyszłe)
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-511/09/ASz
  Czy wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji PIT-11 oraz korekty PIT-4R?
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1040/09/BG
  Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 2, oraz art. 26 ust. 1 w związku z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z - odpowiednio w zależności od siedziby kontrahenta zagranicznego: - art. 12 Umowy z Wielką Brytanią z 1976 r. (w zakresie wypłat dokonywanych do końca obowiązywania tej umowy), - art. 12 Umowy z Wielką Brytanią z 2006 r. (w zakresie wypłat dokonanych od dnia wejścia w życie odpowiednich postanowień tej umowy), - oraz art. 12 Umowy z Niemcami z 2003 r. (w zakresie wypłat dokonanych od dnia wejścia w życie odpowiednich postanowień tej umowy), Spółka powinna pobierać podatek "u źródła" od kwoty faktycznej wypłaty, tj. kwoty należności pomniejszonej o prowizję pobieraną przez Spółkę? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2 – zdarzenie przyszłe)
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1041/09/BG
  Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 21 ust. 2, oraz art. 26 ust. 1 w związku z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku z - odpowiednio w zależności od siedziby kontrahenta zagranicznego - art. 12 Umowy z Wielką Brytanią z 1976 r. (w zakresie wypłat dokonywanych do końca obowiązywania tej umowy), - art. 12 Umowy z Wielką Brytanią z 2006 r. (w zakresie wypłat dokonanych od dnia wejścia w życie odpowiednich postanowień tej umowy), - oraz art. 12 Umowy z Niemcami z 2003 r. (w zakresie wypłat dokonanych od dnia wejścia w życie odpowiednich postanowień tej umowy), Spółka powinna pobierać podatek "u źródła" od kwoty faktycznej wypłaty, tj. kwoty należności pomniejszonej o prowizję pobieraną przez Spółkę? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2- stan faktyczny)
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1042/09/BG
  Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku - z odpowiednio w zależności od siedziby kontrahenta zagranicznego: -art. 12 Umowy z Czechami, -art. 12 Umowy z Wielką Brytanią z 1976 r. (w zakresie wypłat dokonywanych do końca obowiązywania tej umowy), -art. 12 Umowy z Wielką Brytanią z 2006 r. (w zakresie wypłat dokonanych od dnia wejścia w życie odpowiednich postanowień tej umowy), -oraz art. 12 Umowy z Włochami, Spółka ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego od łącznej sumy dochodów - kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Czechach, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech, przy założeniu, że kwota odliczenia nie przekroczy tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1- stan faktyczny)
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-626/09-2/AJ
  Czy umorzona z chwilą śmierci pożyczkobiorcy - pracownika, emeryta lub rencisty z mocy przepisów regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS niespłacona część pożyczki udzielonej z tego Funduszu stanowi przychód spadkobierców pożyczkobiorcy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o wysokości którego Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić informację PIT-8C?
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-706/09/BG
  Czy usługi tłumaczeń pisemnych należą do "świadczeń o podobnym charakterze" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub innych świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy Wnioskodawca winien pobierać od wynagrodzeń wypłacanych osobom prawnym świadczącym na jego rzecz usługi tłumaczeniowe podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodu, chyba że osoba prawna udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce siedziby (zarządu) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych i wówczas Wnioskodawca może zastosować stawki wynikające z umowy międzynarodowej lub niepobrać podatku?
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-507/09/BD
  Czy płatnik dokonując wypłaty stypendiów jednorazowo za kilka miesięcy winien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-506/09/BD
  Jak wnioskodawca ma wypełnić PIT-8S dla studentów otrzymujących stypendia?
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-505/09/BD
  Czy wnioskodawca ma obowiązek wystawiania imiennych informacji o wysokości wypłaconych stypendiów PIT-8S zarówno studentom, którzy złożyli oświadczenie PIT-2C jak również dla tych, którzy tego oświadczenia nie złożyli?
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-598/09-4/JG
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo stosując zwolnienie i nie pobierając zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od pożyczki.
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-674/09-2/AK
  Czy od wypłacanych nagród rzeczowych, których jednostkowa wartość nie przekracza 760 złotych, należy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% i sporządzać deklarację PIT-8A?
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-488/09/ASz
  Czy zleceniobiorcy zatrudnieni w latach 2002-2006 uzyskali przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku opłacenia za nich składki FUS?
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-636/09/ASz
  Czy zleceniobiorcy zatrudnieni w latach 2002-2006 uzyskali przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku opłacenia za nich składki FUS?
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-491/09/BD
  Czy wartość bezpłatnego wyżywienia i równoważnika pieniężnego w zamian tego wyżywienia przyznanego żołnierzowi zawodowemu stanowi przychód podlegający podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-492/09/MCZ
  Czy obywatele Ukrainy zatrudnieni w Polsce na umowę zlecenie, których okres przebywania na terytorium Polski nie przekroczył 183 dni w roku podatkowym i którzy nie przedstawili płatnikowi ukraińskiego certyfikatu rezydencji podatkowej muszą posiadać numeru identyfikacji podatkowej nadany w Polsce ?
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-543/09/MM
  Czy w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego inkasentowi, będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Urząd powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy i postępować zgodnie ze wskazaniami art. 41 i 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-406/09-4/DS
  Czy Spółka wypłacając wynagrodzenie za należności licencyjne, spółce duńskiej winna zastosować postanowienia wynikające z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem Konwencji między Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej 6 grudnia 2001 r. i pobrać 5% podatku – zgodnie z art. 12 ust. 2 Konwencji? Zdaniem Spółki, w art. 12 ust. 3 Konwencji, w definicji należności licencyjnych, nie są wymienione oprogramowania komputerów i programy komputerowe.
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-404/09-4/DS
  Czy od wypłaconych świadczeń należy pobrać i przekazać podatek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-602/09-4/TW
  Czy otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii (ze środków funduszu remontowego spółdzielni) dla osób mających prawo odrębnej własności lokalu w budynku stanowiącym własność spółdzielni bądź przez nią zarządzanym – stanowi podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek sporządzać i przekazywać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli dokonuje z funduszu remontowego Spółdzielni, zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży, instalacji elektrycznej oraz remontu loggii dla osób mających spółdzielcze prawa (lokatorskie i własnościowe) do lokali oraz prawo odrębnej własności lokalu w budynkach stanowiących własność spółdzielni bądź przez nią zarządzanych?
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-405/09-4/DS
  Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu IT Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-556/09-4/JK
  W jaki sposób firma powinna obliczać podatek dochodowy od umów zleceń z obywatelami Ukrainy którzy będą przebywać w Polsce zarówno powyżej jak i poniżej 183 dnbi w roku podatkowym.
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-556/09-5/JK
  W jaki sposób firma powinna obliczać podatek dochodowy od umów zleceń z obywatelami Ukrainy którzy będą przebywać w Polsce zarówno powyżej jak i poniżej 183 dni w roku podatkowym.
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-544/09/MS
  Czy w związku z nabyciem od wspólników Spółki udziałów w celu umorzenia będą zachodziły przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-613/09-2/TW
  Czy zapłacone składki w momencie zapłaty stanowią przychód pracownika zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-457/09/MK
  Czy pokrywane przez Gminę koszty dowozu i ubezpieczenia niepełnoletnich piłkarzy są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-615/09-2/AMN
  Czy w związku z powyższym jest obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników Wnioskodawcy zatrudnionych na umowę zlecenie do realizacji zadań związanych z projektem w części pochodzącej ze środków Unii Europejskiej?
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-454/09/TK
  Czy wydatkowanie środków z funduszu remontowego będzie stanowiło przychód z "innych źródeł" dla: –lokatora, który nie wniósł wkładu budowlanego i posiada lokatorskie prawo do lokalu, –lokatora, który wniósł wkład budowlany i posiada własnościowe prawo do lokalu, –lokatora, który wniósł wkład budowlany i posiada odrębną własność lokalu, –lokatora, który nie wniósł wkładu budowlanego i posiada odrębną własność lokalu,korzystającego z efektów przeprowadzonego remontu i tym samym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia powinna wystawić informację podatkową PIT-8C o uzyskanych przychodach?
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-482/09/HK
  Czy wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a wykonujących czynności związane z programami finansowanymi ze środków bezzwrotnej pomocy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-463/09/HK
  Czy płatnik dokonując wypłaty stypendiów jednorazowo za kilka miesięcy winien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-584/09-4/TW
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest podstaw do uznania, że przychodem osób fizycznych – pracowników Spółki – w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ryczałtowa opłata za abonament medyczny ponoszona przez Spółkę?
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-565/09-4/TW
  Czy Wnioskodawca będąc płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych powinien pobierać od wynagrodzeń jednostkowych wypłacanych na podstawie poszczególnych postanowień, których jednostkowa wartość lub suma w dacie ich wypłaty dla jednego biegłego, adwokata, ławnika nie przekroczy 200 zł podatek ryczałtowy w wysokości 18%, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w przypadku gdy suma – łączna wartość wynagrodzenia dla jednego biegłego, adwokata lub ławnika – w danym miesiącu przekroczy kwotę 200 zł należy naliczyć podatek według skali podatkowej z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów?
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-442/09/HK
  Wnioskodawca na podstawie umów cywilnoprawnych zajmuje się obsługą Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych. Czy na podstawie ww. umów jest możliwym scedowanie obowiązków płatnika na inny podmiot?
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-445/09/HK
  Czy pracodawca może zaprzestać pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników pracujących i odprowadzających podatki w Holandii? Jeśli może zaprzestać pobierania zaliczek, to czy może to zrobić od pierwszego dnia pobytu pracownika w Holandii, czy dopiero po 183 dniach? Czy płatnik powinien sporządzać informacje o dochodach PIT-11, gdy odstąpi od poboru zaliczek na podatek dochodowy w Polsce?
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-616/09/AK
  Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowe będzie zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w celu pobrania podatku od przychodów uzyskiwanych w Polsce przez zagraniczne osoby fizyczne z tytułu przeniesienia praw licencyjnych do nagrania i kopiowania występów artystycznych właściwej ze względu na potwierdzoną świadectwem rezydencji siedzibę (miejsce zamieszkania) agencji, gdy: agencja udziela licencji w imieniu artystów, agencja udziela licencji w imieniu własnym?
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-444/09/TK
  Czy Spółdzielnia ma obowiązek sporządzenia korekt informacji podatkowej PIT-8C, w związku ze zwrotem przez Spółdzielnię Mieszkaniową wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej.
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-593/09-3/AG
  Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy obywatela belgijskiego, a nie Wnioskodawcy (tzn. zaliczki na podatek winien płacić obywatel belgijski)?
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-440/09/BJ
  Czy wartość bezpłatnego wyżywienia i równoważnika pieniężnego w zamian tego wyżywienia przyznanego żołnierzowi zawodowemu stanowi przychód podlegający podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-433/09/HK
  Czy otrzymane z zakładu górniczego odszkodowanie korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-439/09/PSZ
  Świadczenia na rzecz spółki przez jej wspólnika prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-367/09-3/SP
  Opodatkowanie świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników i ich członków rodzin.
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-403/09/TK
  Czy wybierając z odszkodowania córki, tj. z konta bankowego założonego na imię i nazwisko wnioskodawczyni środki finansowe na zabezpieczenie wyjazdu (opłacenie środków transportu, kosztu oprotezowania, utrzymanie w trakcie oprotezowania, koszty rehabilitacji) musi zapłacić podatek? Czy od dopisanych odsetek do kwoty odszkodowania na koncie bankowym należy odprowadzić podatek?
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-402/09/TK
  Czy za przelanie środków finansowych z jednego banku do drugiego trzeba zapłacić podatek?
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-403/09/TK
  Czy wybierając z odszkodowania córki, tj. z konta bankowego założonego na imię i nazwisko wnioskodawczyni środki finansowe na zabezpieczenie wyjazdu (opłacenie środków transportu, kosztu oprotezowania, utrzymanie w trakcie oprotezowania, koszty rehabilitacji) musi zapłacić podatek? Czy od dopisanych odsetek do kwoty odszkodowania na koncie bankowym należy odprowadzić podatek?
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-464/09/HK
  Czy wynagrodzenia wypłacane przez wnioskodawcę osobom fizycznym realizującym cel projektu M. w ramach 6. Programu Ramowego badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-419/09/AD
  Na jakich zasadach z tytułu umowy najmu należy odprowadzić należy podatek i na jakim druku deklaracji?
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-482/09-3/JK
  Dlaczego Wnioskodawca płaci co rok 19% podatek od udziałów w sytuacji, gdy tych udziałów nie można sprzedać, kupić, można tylko wycofać, o ile bank nie ponosi strat?
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-423/09/HK
  Czy przy wypłacie wynagrodzenia, które ma zostać wypłacone na podstawie orzeczenia sądu opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej, płatnik winien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy należy wykazać ww. wynagrodzenie w deklaracji PIT-8B lub PIT-8C?
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-355/09-6/ŁM
  Czy z tytułu wypłaty przez Spółkę ww. prowizji na rzecz Pośrednika ciąży na Spółce obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zwłaszcza pkt 2a tego przepisu?
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-566/09/AK
  Ustalenie kursu, według którego należy przeliczać przychody z tytułu dywidend wypłacanych w walutach obcych.
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-540/09-2/AMN
  Czy w świetle obowiązujących przepisów Urząd Miejski wypłacając świadczenia pieniężne oraz świadczenia rzeczowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na mocy ww. porozumienia winien wystawić PIT-4R, PIT-8A oraz PIT-11 dla pracowników jednostki organizacyjnej X?
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-545/09-5/IM
  1) Czy w momencie nieodpłatnego umorzenia akcji przez akcjonariuszy w spółce akcyjnej, powstanie przychód podatkowy dla akcjonariuszy tej spółki? 2) Czy w momencie nieodpłatnego umorzenia akcji spółki akcyjnej w spółce komandytowo-akcyjnej powstanie przychód podatkowy dla wspólników spółki komandytowo-akcyjnej – osób fizycznych?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-545/09-6/IM
  1) Czy w momencie nieodpłatnego umorzenia akcji przez akcjonariuszy w spółce akcyjnej, powstanie przychód podatkowy dla akcjonariuszy tej spółki?- 2) Czy w momencie nieodpłatnego umorzenia akcji spółki akcyjnej w spółce komandytowo-akcyjnej powstanie przychód podatkowy dla wspólników spółki komandytowo-akcyjnej – osób fizycznych?
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-491/09-2/JK
  Czy we wskazanym stanie faktycznym Spółka może naliczać pracownikowi 50% koszty uzyskania przychodów za okres pracy twórczej na podstawie umowy o pracę oraz prowadzonej ewidencji czasu pracy twórczej?
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-540/09/CJS
  Czy dokonywanie przez Spółkę opłat za aplikację radcowska stanowi przychód pracownika skutkujący obowiązkiem pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-538/09-2/IM
  Czy w przypadku wypłaty dywidendy podmiotowi, na rzecz którego zostało ustanowione prawo użytkowania na udziałach (tj. użytkownikowi udziałów) powstanie w Spółce obowiązek poboru podatku jako płatnik i sporządzenia rocznej deklaracji PIT-8AR?
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-538/09-3/IM
  Czy w przypadku wypłaty dywidendy podmiotowi, na rzecz którego zostało ustanowione prawo użytkowania na udziałach (tj. użytkownikowi udziałów) powstanie w Spółce obowiązek poboru podatku jako płatnik i sporządzenia rocznej deklaracji PIT-8AR?
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-599/09-2/JK
  Czy zatrudniony przez Spółkę pracownik, będący rezydentem Litwy, który wykonuje pracę wyłącznie poza granicami Polski - na Litwie, podlega opodatkowaniu w Polsce?
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-599/09-3/JK
  Czy zatrudniony przez Spółkę pracownik, będący rezydentem Łotwy, który wykonuje pracę wyłącznie poza granicami Polski - na Łotwie, podlega opodatkowaniu w Polsce?
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-528/09-3/AMN
  Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-331/09-3/KS
  1. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadząca wyłącznie działalność statutową jest zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty zapłaconych odsetek budżetowych? 2. Czy wynagrodzenia pracowników za m-c grudzień 2008 oraz składki ZUS (pracodawcy) stanowią koszty uzyskania przychodów miesiąca grudnia 2008?
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-302/09-4/MM
  1. Czy wypłata zysku wypracowanego przez poprzednika prawnego Spółki nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła) w Polsce, a Spółka nie jest obowiązana do pobrania tego podatku? 2. Czy wypłaty kwot pochodzących z kapitału zapasowego podmiotu, z którego przekształcenia powstała Spółka w jej obecnej formie nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła) w Polsce, a Spółka nie będzie obowiązana do pobrania tego podatku?
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-302/09-5/MM
  Czy przyszłe wypłaty zysku Spółki na rzecz wspólników nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła) w Polsce, a Spółka nie będzie obowiązana do pobrania tego podatku?
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-392/09/BJ
  Czy w świetle przepisów wartość bezpłatnego wyżywienia otrzymywanego przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostce bojowej stanowi przychód podlegający podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-539/09-2/AMN
  Czy wartość bezpłatnego wyżywienia otrzymywana przez żołnierzy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w świetle zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 11a, czy też podlega opodatkowaniu?
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-524/09-2/TW
  Czy kwota zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej (ujęta w PIT-8C) stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-350/09-4/JS
  Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego wydatki związane z opłaceniem polisy OC przez ubezpieczającego - Spółkę dla niezidentyfikowanych (nie wskazanych z imienia i nazwiska) przyszłych, byłych i obecnych członków zarządu, członków rady nadzorczej stanowią dla nich przychody ze stosunku pracy lub przychody z działalności wykonywanej osobiście podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to w jakiej wysokości należy takowy przychód ustalić?
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-602/09/MK
  Czy płatnik ma obowiązek złożenia korekt informacji PIT-11/8B za 2006r. w przypadku nie naliczenia w 2006r. składek zdrowotnych z umów zlecenia?
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-600/09/MK
  Czy zwrócone w 2009r. pracownikowi składki na ubezpieczenie zdrowotne płatnik dolicza do wynagrodzenia pracownika za 2009r.?
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-601/09/MK
  Czy płatnik ma obowiązek złożenia korekty deklaracji PIT-4 za 2006r. w przypadku nie naliczenia w 2006r. składek zdrowotnych z umów zlecenia?
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-602/09/MK
  Czy płatnik ma obowiązek złożenia korekt informacji PIT-11/8B za 2006r. w przypadku nie naliczenia w 2006r. składek zdrowotnych z umów zlecenia?
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-600/09/MK
  Czy zwrócone w 2009r. pracownikowi składki na ubezpieczenie zdrowotne płatnik dolicza do wynagrodzenia pracownika za 2009r.?
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-390/09/MK
  Czy zwrócone w 2009r. pracownikowi składki na ubezpieczenie społeczne płatnik dolicza do wynagrodzenia pracownika za 2009r.?
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-393/09/HK
  W jakiej wysokości Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno zastosować koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzeń dla pozaetatowych członków Kolegium za 2009r.?
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-353/09/MM
  Jak należy opodatkować kwotę uzyskaną z tytułu przymusowego wykupu w roku 2005 akcji małżonka, który zmarł w roku 2007, tj. czy należało wliczyć ją do masy spadkowej i opodatkować podatkiem od spadków i darowizn, czy też należało uwzględnić ją w zeznaniu rocznym PIT-38 i opłacić 19% podatek dochodowy?
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-372/09
  Czy zakład pracy był zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 o osiągniętych dochodach na podstawie wyroku sądowego z tytułu wypłaconych zaległych wynagrodzeń?
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-497/09-4/IM
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo uwzględniając stratę ze zbycia papierów wartościowych jako stratę z prowadzonej działalności gospodarczej i wykazując jako stratę Spółki?
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-497/09-5/IM
  Czy biuro maklerskie postąpiło prawidłowo wystawiając PIT-8C skoro umowę podpisało ze spółką, a nie imiennie z osobami fizycznym?
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-506/09-2/TW
  Czy zwrot kosztów przez wynajmującego wymiany stolarki okiennej w domu pracowniczym, które to koszty zostały poniesione przez najemców, stanowi dla najemców przychód podlegający opodatkowaniu?
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-364/09-4/LK
  1. Czy w związku z wypłatą dywidendy akcjonariuszom Spółka SA, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak i osoby prawne, na Spółce SA ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych?2. Jeżeli na Spółce SA ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, bądź podatku dochodowego od osób prawnych, to jakiego rodzaju dokumenty (deklaracje, informacje) jest on obowiązany przekazać akcjonariuszom, którzy otrzymali dywidendę oraz jakie dokumenty jest on obowiązany przesłać do właściwego urzędu skarbowego?
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-80/08/09-9/S/SP
  Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w sytuacji umorzenia należności za pobyt osoby fizycznej w Izbie Wytrzeźwień.
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-414/09-3/AJ
  PIT - dot. uzyskanie przychodu z tytułu uczestnictwa lekarzy i pielęgniarek w organizowanych przez Spółkę spotkaniach marketingowych i promocyjnych, połączonych z możliwością sprawdzenia produktu.
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-327/09/BD
  Czy składka opłacana przez wnioskodawcę za lata 2007 i 2008 na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowiła będzie przychód dla ubezpieczonych osób?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-561/09/BD
  Czy składka opłacana przez wnioskodawcę za lata 2007 i 2008 na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowiła będzie przychód dla ubezpieczonych osób?
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-544/09/MCZ
  Jak powinno wyglądać rozliczenie podatkowe zatrudnionego przez polską spółkę czeskiego pracownika mieszkającego na stałe w Czechach i wykonującego pracę w miejscu zamieszkania?Czy pracodawca polski ma obowiązki płatnika wynikające z zawartej umowy o pracę w stosunku do ww. pracownika?W jaki sposób należy rozliczyć diety z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych?
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-324/09/ASz
  Czy opłata konferencyjna za udział w seminarium, na które wnioskodawca został delegowany i reprezentował swoją uczelnię jest jego przychodem?
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-491/09-2/AK
  Czy stosownie do art. 31 i art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik (kasyno), dokonując wypłaty napiwków pracownikom, powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazać podatnikowi imienne informacje PIT-11 czy też w świetle art. 20 ust. 1 ww. ustawy w zw. z art. 42a uzyskane napiwki płatnik może uznać za przychody z innych źródeł i wystawić z tego tytułu PIT-8C bez wskazywania wysokości odprowadzonych na rzecz fiskusa zaliczek podatkowych.
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-398/09/ENB
  1. Czy prawidłowe jest potrącenie podatku dochodowego od wynagrodzenia należnego, wypłaconego po dacie zgonu pracownika? 2. Czy prawidłowe jest wystawienie informacji PIT-11 dla osób dziedziczących? 3. Czy płatnika obowiązuje również późniejszy akt notarialny – umowa działu spadku i podział majątku?
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-254/09-4/AS
  Środki pieniężne w postaci napiwków adresowane imiennie do określonego pracownika restauracji trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik, ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia pozostaje w tym wypadku to, że pracownicy sami dokonają podziału otrzymanych napiwków.W sytuacji, kiedy pracownicy kasyna gry z otrzymanych bezpośrednio od klientów napiwków tworzyć będą przez miesiąc pulę, a pracodawca przyjmuje gromadzone w ten sposób pieniądze na przechowanie, z otrzymanych przez wszystkich pracowników kasyna gry napiwków w danym miesiącu pula, dzielona będzie przez jednego z pracowników wg przyjętych przez tych pracowników zasad, mimo, iż Wnioskodawca nie będzie ani ustalał, ani ingerował w zasady podziału napiwków stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy. Odróżnić od powyższego stanu faktycznego należy natomiast okoliczność, kiedy pracownik bezpośrednio od klienta (bez pośrednictwa pracodawcy) otrzymałby napiwek. Wówczas ich wypłaty nie dokonuje pracodawca. Tylko wtedy wartości tych napiwków nie można zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy, napiwki te stanowią bowiem przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ww. ustawy.
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-459/09-2/TW
  Czy w przypadku obciążenia prawa własności udziałów w spółce kapitałowej prawem użytkowania na rzecz osób fizycznych (użytkowników udziałów) Spółka jest zobowiązana sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać tym użytkownikom udziałów oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania użytkowników udziałów?
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-459/09-3/TW
  Czy w przypadku obciążenia prawa własności udziałów w spółce kapitałowej prawem użytkowania na rzecz osób fizycznych (użytkowników udziałów) Spółka jest zobowiązana sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać tym użytkownikom udziałów oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania użytkowników udziałów?
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-462/09-2/AG
  1. Czy osoby fizyczne biorące udział w szkoleniu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej PIT (PIT-8C), czy będą zwolnione? 2. Czy mikroprzedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, ewentualnie kilkuosobowe, niewielkie firmy posiadające 1-2 pojazdy osobowe lub dostawcze), biorący udział w szkoleniu będą podlegali opodatkowaniu oraz czy wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej?
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-462/09-3/AG
  1. Czy osoby fizyczne biorące udział w szkoleniu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej PIT (PIT-8C), czy będą zwolnione? 2. Czy mikroprzedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, ewentualnie kilkuosobowe, niewielkie firmy posiadające 1-2 pojazdy osobowe lub dostawcze), biorący udział w szkoleniu będą podlegali opodatkowaniu oraz czy wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej?
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-452/09-3/AMN
  Czy na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki podatkowe w związku z realizacją Planów, a w szczególności czy jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu: a) przyznania Opcji Uczestnikom, b) odsetek uzyskanych przez Uczestników z tytułu środków gromadzonych na Rachunku Bankowym, c) wygaśnięcia w przyszłości Opcji bez jej realizacji, d) realizacji w przyszłości Opcji i związanej z tym wypłaty pieniężnej na rzecz Uczestników?
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-452/09-2/AMN
  Czy na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki podatkowe w związku z realizacją Planów, a w szczególności czy jest zobowiązana do występowania w charakterze płatnika oraz do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu: a) przyznania Opcji Uczestnikom, b) odsetek uzyskanych przez Uczestników z tytułu środków gromadzonych na Rachunku Bankowym, c) wygaśnięcia w przyszłości Opcji bez jej realizacji, d) realizacji w przyszłości Opcji i związanej z tym wypłaty pieniężnej na rzecz Uczestników?
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-440/09-2/AK
  Czy Gmina Miejska winna jest wystawić PIT-8C osobom fizycznym i prawnym z tytułu umorzeń cywilnoprawnych ?
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-439/09-2/TW
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa prawidłowo postąpiła wystawiając PIT-8C i czy przychód wykazany w powyższej deklaracji podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym PIT-36 i w związku z powyższym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-349/09-2/JK2
  Czy składka ubezpieczenia OC stanowi przychód dla członka zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli ubezpieczenie i kwota składki nie jest przypisana konkretnej osobie z nazwiska i imienia?
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-438/09-3/AK
  Czy z tytułu objęcia pracownika systemem prywatnych świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę w ramach abonamentu wraz z opłatą dodatkową w przypadku wykorzystania przez pracowników objętych opieką ryczałtowej wartości świadczeń, powstaje po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy w postaci świadczeń w naturze bądź innych świadczeń nieodpłatnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy uwzględnieniu, że wartość ryczałtu jest zależna od liczby pracowników, a wynagrodzenia dodatkowego dla lecznicy naliczonego przy przekroczeniu ryczałtu nie można przypisać poszczególnym pracownikom?
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-248/09-4/MM
  Czy w przypadku konwersji (zamiany) zobowiązań z tytułu licencji na umowę pożyczki z tym kontrahentem (który tym samym zostanie pożyczkodawcą dla Spółki) Spółka jest również zobowiązana potrącić podatek dochodowy od osób prawnych?
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-306/09/BJ
  Który organ, tj. sąd czy też komornik sądowy jest adresatem art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na kim spoczywa obowiązek płatnika podatku przewidzianego w art. 30a ww. ustawy, jak również na kim spoczywa obowiązek w zakresie sprawozdawczości podatkowej wynikającej z art. 42 ust. 1a oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-390/09/CJS
  Czy wyceny sporządzane przez biegłego sądowego na zlecenia komornika sądowego stanowią działalność wykonywaną osobiście, a co za tym idzie konieczność pobrania przez komornika i odprowadzenia z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-301/09/BD
  Kto obowiązany jest do sporządzenia informacji o dochodach PIT-11 w związku z przejęciem pracowników przez nowego pracodawcę w trybie art. 231Kodeksu pracy?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-396/09/TK
  Wartość posiłków oraz równoważnik pieniężny w zamian za to wyżywienie przysługujący żołnierzom zawodowym, który nie wynika z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-392/09-2/IM
  1. Czy zwrócone radnym koszty szkolenia korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy należność z tytułu podróży służbowej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy? 3. Jak obliczyć podatek dochodowy, gdy zostanie przekroczona kwota wolna 2.280,00 zł?
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-371/09-2/TW
  Czy składki na polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej członków zarządu stanowią dla tych osób przychód opodatkowany podatkiem dochodowym?
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-370/09-2/AK
  1. Czy u pracowników Spółki powstanie nieodpłatne świadczenie w związku z zawarciem przez Spółkę umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pracowników? 2. Czy Spółka powinna doliczać do przychodów pracownika z tytułu umowy o pracę wartość takiego nieodpłatnego świadczenia (jeśli tak to w jakiej wysokości?), nawet jeśli pracownik faktycznie nie skorzystał z usług medycznych w danym miesiącu?
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-369/09-2/AK
  1. Czy opłacanie przez Spółkę świadczeń medycznych ryczałtem dla pracowników Spółki będzie wiązało się z uzyskiwaniem przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia po stronie pracowników? 2. Czy opłacanie przez Spółkę świadczeń medycznych ryczałtem dla rodzin pracowników Spółki będzie wiązało się z uzyskiwaniem przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia po stronie pracowników?
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-489/09/BD
  Czy zwrot kosztów dojazdu można zwolnić z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy tą należność można zwolnić z opodatkowania do wysokości kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-281/09-2/SP
  Opodatkowanie wartości bezpłatnego wyżywienia i równoważnika pieniężnego w zamian tego wyżywienia przyznanego żołnierzowi zawodowemu.
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-348/09-2/AA
  Czy umorzenie zadłużenia z tytułu zaległych opłat czynszowych stanowiło dla dłużnika przychód z innych źródeł? Czy należało wystawić PIT-8C?
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-230/09/BK
  Zakres możliwości uznania przychodów ze świadczenia przez radcę prawnego pomocy prawnej z urzędu na zlecenie sądu za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-335/09-4/AK
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę związane z opłacaniem składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu, zatrudnionych na umowę o pracę, będą stanowić dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-328/09-3/AK
  Czy wartość świadczenia poniesionego przez pracodawcę na rzecz pracownika na podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych w ramach aplikacji radcowskiej jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-304/09-4/TW
  Czy wydatki w przypadku otrzymania przez członka spółdzielni częściowego zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej w lokalu w postaci ulgi w składkach na fundusz remontowy, kwota otrzymanego zwrotu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako taki stanowi podstawę dla Wnioskodawcy do wystawienia PIT-8C?
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-223/09/BJ
  1. W jaki sposób firma powinna obliczać podatek dochodowy od umów zleceń z obcokrajowcami, jeżeli w momencie rozpoczęcia zlecenia nie wie, jak długo obcokrajowiec pozostanie w Polsce i będzie wykonywał to zlecenie?2. Czy firma powinna złożyć korektę deklaracji za rok 2008, jeżeli wszyscy pracownicy byli rozliczani według zasad ogólnych?
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-211/09-4/SP
  Opodatkowanie w Polsce wynagrodzeń nauczycieli z Hiszpanii
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-260/09/CJS
  Czy zakupione przez pracodawcę świadczenia medyczne dla pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych?
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-286/09-4/TW
  Czy otrzymana refundacja ze Spółdzielni przez Jej członka z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-215/09-2/SP
  Opodatkowanie dodatku za rozłąkę wypłaconego żołnierzowi zawodowemu
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-322/09-2/SP
  Prawidłowość wystawienia informacji PIT-11.
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-285/09-2/TW
  1. Czy Wnioskodawca w przypadku odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej zobowiązany jest do wystawiania informacji PIT - 8C? 2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić klientowi informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C w sytuacji umorzenia świadczeń (zaliczki alimentacyjnej) podlegających zwrotowi przez dłużnika alimentacyjnego?
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-282/09-4/TW
  Umorzenie należności czynszowych.
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-189/09-4/MC
  Czy opisana usługa należy do kategorii przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym należy od przekazanej zapłaty potracić podatek "u źródła", o którym mowa w tym przepisie i czy Spółka powinna ją wykazać w informacji IFT-2R?
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-282/09-4/AG
  Przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do wypłat dokonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz biegłych sądowych, tłumacz, kuratorów i adwokatów. W konsekwencji, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-291/09-2/AMN
  Czy komornik sadowy jest zobowiązany, jako płatnik, do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów biegłego sądowego, któremu, zgodnie z przepisami, w toku czynności egzekucyjnych zlecił wykonanie prac – sporządzenie wyceny przedmiotu licytacji egzekucyjnej, przy założeniu, że biegły równocześnie prowadzi działalność gospodarczą o tym samym profilu (wycena nieruchomości i ruchomości na zlecenie osób i firm)?
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-174/09/HD
  Czy w zeznaniu PIT-38 można samemu rozliczyć stratę z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych na podstawie zaświadczenia o powstałych stratach?
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-215/09/JG
  W jaki sposób rozliczyć wynagrodzenie należne pracownikowi i jak odprowadzić zaliczkę na podatek od tego wynagrodzenia do urzędu skarbowego skoro wnioskodawca nie otrzymał od zleceniobiorcy rachunku za wykonane prace?
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-174/09/HD
  Czy w zeznaniu PIT-38 można samemu rozliczyć stratę z tytułu zbycia certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych na podstawie zaświadczenia o powstałych stratach?
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-483/09-2/JK
  Obowiązek przekazywania przez ZUS jako płatnika podatku dochodowego od emerytury do urzędu skarbowego.
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-286/09/BG
  Czy z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz "Spółki N" za usługi świadczone na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest pobrać i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego podatek u źródła w Polsce?
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-184/09/MK
  Czy dodatek za rozłąkę wypłacany na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od osób fizycznych ?
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-275/09-4/AK
  Czy można zastosować do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez tych pracowników koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z korzystaniem przez tych pracowników z praw autorskich jako twórców oprogramowania ? Jeżeli tak to jakie warunki powinna spełnić Spółka oraz pracownicy korzystający z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów?
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-89/09-4/AZ
  dochody nierezydenta z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium USA nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a zatem Spółka nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce i wypłacania kwoty wynagrodzenia brutto.
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-186/09/BD
  W jaki sposób można odzyskać podatek, który został zapłacony w trakcie finansowania pensji ze środków 6 Programu Ramowego jednakże w okresie 6 miesięcy wypłacane przez płatnika z własnych środków?
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-227/09-2/JK
  Czy Spółka ma obowiązek pobrania podatku i odprowadzenia go do urzędu skarbowego w momencie otrzymania akcji przez pracownika?
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-171/09/BD
  Czy stypendia przekazywane uczniom w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013 są zwolnione z podatku od osób fizycznych?
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-225/09-2/TW
  Czy zapewnienie przez Spółkę przedmiotowych świadczeń medycznych skutkuje powstaniem przychodu po stronie pracowników Spółki w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy Spółka nie jest w stanie ustalić wartości świadczenia przypadającego na poszczególnych pracowników i ich najbliższą rodzinę oraz na kandydatów do pracy?
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-62/09-4/AS
  Przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-161/09/ASz
  Czy prawidłowym jest zastosowanie do rozliczenia wynagrodzeń lekarzy weterynarii wykonujących czynności na podstawie umowy zlecenia art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-276/09/BJ
  Jak wnioskodawca ma wypełnić PIT-8S dla ucznia otrzymującego stypendium?
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-238/09-4/AMN
  1. Jaka jest prawidłowa procedura odprowadzania podatku od umów zleceń zawartych z Obywatelami Ukrainy? 2. Czy Wnioskodawca ma zobowiązania sprawozdawcze związane z odprowadzeniem podatku od umów zleceń dla tych osób? 3. Dla kogo ma być przygotowana informacja o dochodach i w jakim terminie?
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-103/09-4/JK
  W związku z powyższym Spółka zwraca się z pytaniem, czy jest ona zwolniona z obowiązku doliczania kwot ponoszonych przez nią opłat za aplikacje swoich pracowników do przychodu tychże pracowników z uwagi na zwolnienie tych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-137/09-4/JK
  Opodatkowanie odprawy emerytalnej otrzymanej na podstawie ugody, oraz opodatkowanie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-323/09-2/AS
  Zapomogi wypłacone ze środków pochodzących z budżetu państwa w związku z zaistniałym w 2008 roku zdarzeniem losowym, w całości podlegają zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-128/09/HK
  Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę z tytułu realizacji projektu stypendialnego "M" w ramach 6. Programu Ramowego badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 lub art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/09-2/HS
  Czy Wnioskodawca powinien pobierać od M… podatek w wysokości 10% od należności przekazywanych, wg zawartej z nią umowy, za licencję przedstawień operowych pokazywanych szerokiej polskiej publiczności za wykupionymi biletami wstępu?
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/09-3/HS
  Jeżeli M… na żądanie Wnioskodawcy, nie prześle nowego certyfikatu za 2009 r. przed pierwszą wypłatą w 2009 r., to czy Wnioskodawca powinien pobrać i odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego 20% zryczałtowany podatek mając już dwa certyfikaty – za 2007 r. i 2008 r. i pismo, żądanie o przesłanie nowego za 2009 r.?
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-139/09/ASZ
  Czy w stosunku do należności osób wymienionych w art. 13 pkt 5-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) tj. ławników, biegłych, tłumaczy, mediatorów, kuratorów nieznanego z miejsca pobytu, adwokatów oraz lekarzy sądowych, których suma należności nie przekracza w ciągu miesiąca kwoty 200 zł winno się stosować przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 30 ust. 5a ustawy), czy też naliczać podatek na podstawie dotychczasowych przepisów wynikających z art. 27 ustawy?
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-149/09/JT
  Jak opodatkować wypłacane biegłym sądowym i ławnikom wynagrodzenia w związku z dodaniem z dniem 01 stycznia 2009r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30 ust. 1 pkt 5a?
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-125/09-2/PJ
  Czy należny jest zwrot podatku dochodowego w wysokości 1.748 zł zapłaconego od sumy odszkodowania 8.730 zł, zasądzonego przez Sąd w wyniku zawartej ugody z pracodawcą?
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-199/09-4/AK
  1. Czy uwzględnić przy przeliczaniu listy płac prawidłowe koszty uzyskania przychodu? 2. Czy pozostawić bez zmian naliczone koszty uzyskania przychodu w latach od października 2002 roku - sierpnia 2008 roku?
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-166/09/ENB
  Opodatkowanie wynagrodzenia i innych należności wypłaconych po śmierci pracownika.
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-150/09/CJS
  czy prawidłowym jest zastosowanie do rozliczenia wynagrodzeń biegłych sądowych, ławników czy też adwokatów wykonujących czynności z urzędu na podstawie art. 30 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r.?
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-148/09/CJS
  czy prawidłowym jest zastosowanie do rozliczenia wynagrodzeń osobom wykonującym czynności z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 30 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r.?
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-190/09-2/TW
  Czy wartość świadczeń zdrowotnych wynikających z przedmiotowej umowy będzie stanowiła dla pracowników Spółki przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-210/09-2/AMN
  Czy poprawna jest interpretacja Spółki, że nie powstają po jej stronie obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż nie jest w stanie stwierdzić, u których pracowników mógł potencjalnie powstać przychód podlegający opodatkowaniu?
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-137/09-4/MM
  Czy słuszne jest uznanie, że usługa, polegająca na wydrukowaniu broszury, ściślej: na wykonaniu opracowania graficznego, przygotowaniu do druku, wydrukowaniu i dostarczeniu broszury na wskazany adres, należy do kategorii usług reklamowych, a zatem chcąc uniknąć 20% podatku trzeba było pobrać od firmy niemieckiej certyfikat rezydencji?
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-137/09/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu w 2009r. przez płatnika nieprawidłowo pobranych w 2005r. i 2006r. składek na ubezpieczenia zdrowotne?
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-144/09-4/AK
  1. Czy zrobione korekty płac za lata ubiegłe należy rozliczyć w miesiącu zrobienia korekty, czy poprzez skorygowanie lat ubiegłych? 2. Czy prawidłowo pomniejszono zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (o korekty – nadpłata) za miesiąc październik 2008 r. o powstałą nadpłatę lat ubiegłych?
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-168/09/HD
  Czy wydając opinię dla sądu, prokuratury w konkretnej sprawie – jako biegły sądowy, czyli osiągając przychód z czynności wykonywanych osobiście, a nie przychód z działalności gospodarczej – traci się prawo do opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-3/09/NG
  Czy do wynagrodzenia wypłaconego wspólnikowi tytułem odpłatnego zbycia udziałów na rzecz wnioskodawcy, w celu umorzenia tych udziałów ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego zgodnie z zapisem art. 22 pkt 4 ustawy z o podatku dochodowym od osób prawnych?
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-154/09-4/AK
  Czy w przypadku, gdy ławnik w danym miesiącu nabył prawo do rekompensat w łącznej kwocie niższej niż 200 zł pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu ?
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-160/09-3/AMN
  Czy pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty korzysta ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy płatnik w/w stypendiów ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8S?
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-141/09-2/TW
  Czy refundacja kosztów wymiany okien członkom Spółdzielni i osobom nie będącym jej członkami wypłacana przez Spółdzielnię mieszkaniową z funduszu remontowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-100/09/RS
  Zwolnienie z opodatkowania wartości otrzymanych produktów leczniczych weterynaryjnych lub wyrobów medycznych niezbędnych do wykonania zleconych czynności.
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-78/09/IB
  W którym miesiącu rozliczeniowym w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia należnego za dany miesiąc, ale wypłaconego do 10 dnia miesiąca następnego roku podatkowego 2009 płatnik będzie zobowiązany do naliczenia oraz potrącenia należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-72/09/IB
  Od którego miesiąca rozliczeniowego roku podatkowego 2009, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia należnego za dany miesiąc ale wypłaconego do 10 dnia miesiąca następnego roku podatkowego 2009, będzie płatnik zobowiązany do naliczenia oraz potrącenia od należnego wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-71/09/IB
  Od którego miesiąca rozliczeniowego roku podatkowego 2009, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia należnego za dany miesiąc ale wypłaconego do 10 dnia miesiąca następnego roku podatkowego 2009, będzie płatnik zobowiązany do naliczenia oraz potrącenia od należnego wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-79/09/BD
  Czy wypłacając stypendia socjalne płatnik powinien sporządzać informację o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S za 2008r?
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-117/09-2/TW
  Czy w związku z zakwestionowaniem wykonania umów zleceń i pozbawieniem Spółki prawa do zaliczenia wydatków z tym związanych do kosztów uzyskania przychodów, Spółka ma prawo do skorygowania wcześniej odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-86/09/MK
  1. Czy pracownik, który za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem, a jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, ma prawo do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy od wypłaconego po ustaniu stosunku pracy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop płatnik – były pracodawca obowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy?
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415W-13/09/BJ
  Czy w świetle przepisów wartość bezpłatnego wyżywienia oraz równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie otrzymywane przez żołnierzy zawodowych w dniach pełnienia całodobowej służby dyżurnej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-51/09-3/JK
  Czy od wynagrodzeń biegłych, tłumaczy lub innych specjalistów powołanych na mocy postanowienia w przypadku rachunków do wysokości 200 zł należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 5a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-70/09/BJ
  Czy w przypadku, gdy osoba trzecia otrzymała wynagrodzenie za wykonaną usługę od zleceniobiorcy wnioskodawcy, należy takie przychody wykazać w deklaracjach rocznych PIT-11?
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-64/09/BD
  Czy w rozliczeniu rocznym powinny być zawarte dochody jakie zawarł pracodawca w PIT-11 uwzględniając w nim również kwotę wypłaconego w 2008r. przez pracodawcę na podstawie wyroku sądowego wnioskodawczyni wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za ubiegłe lata?
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-98/09-2/AMN
  Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów do części przychodu uzyskanego w ramach umowy o pracę z tytułu korzystania (rozporządzania) prawami autorskimi i jakie w warunki należy spełnić dla zastosowania ww. kosztów?
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-56/09-2/ES
  Na podstawie jakich dokumentów Zainteresowana powinna dokonać ostatecznego rozliczenia podatku dochodowego za styczeń i luty 2008?
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-363/09/NG
  Czy Gmina ma obowiązek sporządzać informacje według ustalonego wzoru PIT-8C o wysokości osiągniętego przychodu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego po roku, w którym nastąpiło umorzenie zadłużenia z tytułu czynszu mieszkalnego oraz odsetek?
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-63/09/NG
  Czy Gmina ma obowiązek sporządzać informacje według ustalonego wzoru PIT-8C o wysokości osiągniętego przychodu w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego po roku, w którym nastąpiło umorzenie zadłużenia z tytułu czynszu mieszkalnego oraz odsetek?
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-38/09-4/AK
  1. Czy należy uznać za przychód pracownika i zaliczyć do podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne od "deputatu węglowego" i "dodatku komunikacyjnego", w części która powinna być potrącona z wynagrodzenia pracowników a zapłacona została przez pracodawcę na podstawie wyroku sądowego? 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze prosimy o wyjaśnienie: a) czy obowiązek podatkowy powstał dopiero po uprawomocnieniu się decyzji wymierzającej zapłatę składek, czy może już w momencie ich zapłaty jeśli miała ona miejsce przed uprawomocnieniem się decyzji? b) w jaki sposób dokonać korekty - czy należy skorygować wszystkie deklaracje PIT-4 i PIT-11 za te lata oraz wykazać w nim otrzymane przez pracownika świadczenie i składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w wysokości 7.75%? Czy osoba, która otrzyma poprawiony PIT-11, też musi dokonać korekty swoich zeznań podatkowych za lata 1999-2005? c) w jaki sposób dokonać rozliczenia byłych pracowników, z którymi nasza Spółka nie ma już kontaktu?
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-39/09-2/WM
  Czy Sąd Okręgowy jako płatnik, mający obowiązek dokonania niezwłocznej wypłaty biegłego zgodnie z postanowieniem sądu, ma dokonać wypłaty kwoty 447,28 zł brutto jedynie po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-55/09-2/MM
  Czy dla określenia momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzeń i składek ZUS należnych za grudzień 2008 r., a zapłaconych z zachowaniem wymaganych prawem terminów w styczniu 2009 r. należy zastosować przepisy art. 15 ust. 4g i ust. 4h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. i w związku z powyższym czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2008 r.: 1) wynagrodzenia należne za grudzień 2008 r. wypłacone pracownikom 05 stycznia 2009 r. oraz 2) składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez podatnika oraz składki na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od tych wynagrodzeń, jeśli zostaną opłacone przez podatnika do 15 stycznia 2009 r.?
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-55/09-3/MM
  Czy dla określenia momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzeń i składek ZUS należnych za grudzień 2008 r., a zapłaconych z zachowaniem wymaganych prawem terminów w styczniu 2009 r. należy zastosować przepisy art. 15 ust. 4g i ust. 4h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. i w związku z powyższym czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2008 r.: 1) wynagrodzenia należne za grudzień 2008 r. wypłacone pracownikom 05 stycznia 2009 r. oraz 2) składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez podatnika oraz składki na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od tych wynagrodzeń, jeśli zostaną opłacone przez podatnika do 15 stycznia 2009 r.?
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-63/09-2/AMN
  Do jakiego źródła przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych należy zaliczyć wypłacone przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Sponsorowanego usług? Jakie obowiązki podatkowe z tytułu płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych będą ciążyły na Spółce w związku z wypłatą wynagrodzenia?
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-58/09-2/AK
  Czy koszt szkolenia radnego Rady Miasta z racji pełnienia obowiązków społecznych stanowi dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiście, jeśli tak, to czy przychód ten jest opodatkowany, czy też zwolniony z opodatkowania oraz czy radnemu Urząd Miasta powinien wówczas pobrać zaliczkę i wystawić PIT?
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-72/09-2/AMN
  Czy płatnik ma prawo do skorygowania pobranych od pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości zakupionych pracownikom abonamentów medycznych i zwrócenia zaliczek pracownikom?
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-41/09-2/AMN
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym koszt związany z wykupieniem polisy OC dla członków organów Spółki (Spółki zależnej) oraz jej pracowników (pracowników Spółki zależnej) będzie stanowił dla wskazanych osób dodatkowy przychód ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-112/08/TK
  Czy wartość świadczeń medycznych otrzymywanych i stawianych do dyspozycji pracowników Banku stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-3/09/MK
  Jakie są skutki podatkowe umorzenia przez płatnika należnych ale nie pobranych z wynagrodzenia pracownika składek na ubezpieczenie społeczne?
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1647/08-2/AZ
  Czy stosownie do treści art 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od opodatkowania są opłaty za aplikacje radcowskie, czy też należy pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od opłaty za ww. aplikacje?
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-86/09-4/AK
  Czy płatnik to jest Urząd Miasta i Gminy ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8S o wysokości wypłacanej uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty i uchwały Rady Miejskiej finansowanej ze środków budżetu państwa?
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-20/09/HK
  Jak prawidłowo należy wykazać diety w deklaracji PIT-R, w miesiącu wypłaty czy w miesiącu za który są należne?
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1625/08-5/AS
  Pracodawca wypłacając po ustaniu zatrudnienia, należności ze stosunku pracy, z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, na podstawie zawartej ugody sądowej, jest obowiązany obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-159/08/MW
  Skutki podatkowe realizacji praw wynikających z tytułu udziału pracowników w planie motywacyjnym.
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-164/08/HK
  Czy zwrot za przejechane podczas podróży służbowej kilometry prywatnym samochodem obejmuje wszystkie koszty (w tym np. opłaty parkingowe, za przejazd autostradą), tzn. czy stawka za 1 km użycia prywatnego samochodu obejmuje wszelkie koszty tego użycia, czy też koszty inne niż paliwo stanowią odrębny tytuł do rozliczenia kosztów podróży, a zwrot tych kosztów jest niezależny od kosztów za przejechane kilometry? Czy dodatkowe koszty użycia są dla pracownika zwolnione z opodatkowania?
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-158/08/MM
  Skutki podatkowych realizacji uprawnień wynikających z udziału w planie motywacyjnym pracowników banku.
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1125/08/PS
  Czy wartość dowozu pracowników na podstawie faktur za paliwo z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem stanowi przychód pracownika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1631/08-2/AZ
  Spółdzielnia od wypłaconej członkom z nadwyżki bilansowej kwoty czystego zysku jest zobowiązana do pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Dochodów (przychodów) opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz kwot tego podatku członkowie spółdzielni nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych, bowiem obowiązek poboru podatku spoczywa na spółdzielniach. Jednocześnie za słusznością dwukrotnego doprowadzenia podatku przemawia fakt, iż podatek winien być pobrany zarówno od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości jak również od wypłaconej kwoty z czystego zysku nadwyżki bilansowej członkom spółdzielni.
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1046/08-2/TW
  Czy świadczenia medyczne stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym Wnioskodawca powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1047/08-2/TW
  Czy świadczenia medyczne stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym Wnioskodawca powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-147/08/HK
  Czy otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wywołuje skutki podatkowe?
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1593/08-4/AS
  Wartość dodatkowego świadczenia medycznego niezwiązanego z medycyną pracy, którego na mocy odrębnych przepisów Spółka nie jest zobowiązana ponosić, opłaconego za pracownika, pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1619/08-2/AS
  Składka ubezpieczeniowa płacona przez ubezpieczającego na ubezpieczenie członków zarządu, prokurentów i innych pracowników, stanowić będzie przychód ww. osób i z tego tytułu na ubezpieczającym ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1158/08/MO
  Czy, w związku ze spełnieniem warunków wynikających ze zwolnienia wprowadzonego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ("CIT"), Wnioskodawca ma obowiązek pobrania CIT z tytułu wypłaty na rzecz Spółki X wynagrodzenia za nabycie udziałów w celu ich umorzenia?
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-3/09-2/AK
  Czy: I. zachodzi obowiązek wystawienia przez byłego pracodawcę: 1) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) pracownikom przejętym przez Wnioskodawcę wraz z przedsiębiorstwem (zakładem pracy) na podstawie art. 231 Kodeksu pracy oraz 2) sporządzenia i złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) tych pracowników - za okres przed przejęciem pracowników Wnioskodawcy, to jest od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r.; a za okres po przejęciu pracowników (od dnia 1 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.) obowiązek taki ciąży na nowym pracodawcy - Wnioskodawcy.; Czy też: II. Informacje (PIT-11) i deklaracje (PIT-4R) dotyczące pracowników przejętych wraz z przedsiębiorstwem powinien sporządzić i złożyć wyłącznie aktualny pracodawca - Wnioskodawca za cały okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.?
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1630/08-2/LK
  Czy w świetle tak opisanego stanu faktycznego, wskutek zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i umowy sprzedaży z dnia 3 czerwca 1997 r. (Rep. A ….) doszło do nabycia prawa użytkowania wieczystego już w 1997 roku, i czy w związku z tym upłynął już 5 letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-140/08/MM
  Czy dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową akcji nabywanych przez uczestników PZAP 2008 a zapłaconą przez nich kwotą nie będzie stanowiła przychodu ze stosunku pracy a Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-19/09-4/PJ
  Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu zawartej umowy nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB/3423-1161/08-10/JB
  Na mocy art.14o ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym w przypadku, niewydania interpretacji w terminie 3 miesięcy, uznaje się że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, został wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie, w dniu 15.10.2008r. doszło do wydania tzw. "milczącej interpretacji", potwierdzającej prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Z uwagi na uznanie zarzutów wezwania, w części dotyczącej naruszenia terminu wydania interpretacji, określonego w art. 14d ustawy Ordynacja podatkowa, bezprzedmiotowa staje się ocena zarzutu naruszenia przepisów prawa materialnego, w szczególności art. 26 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1603/08-2/AS
  Zawarciem przez pracodawcę umowy ubezpieczenia, na podstawie której krąg ubezpieczonych zarówno w momencie jej zawarcia, jak i w trakcie trwania okresu podstawowego ubezpieczenia oraz okresu dodatkowego jest otwarty i zmienny, a ponadto brak jest możliwości identyfikacji z imienia i nazwiska osób ubezpieczonych, nie powoduje uzyskanie przez ubezpieczonych, przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1605/08-3/AS
  Koszt związany z zawarciem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla członków organu Spółki oraz pracownika Spółki stanowi dla tych osób przychód podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1028/08-2/AK
  Czy utworzony przez Spółkę oddział będzie posiadał status płatnika zobowiązanego do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych w oddziale i odprowadzania tych zaliczek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę oddziału oraz składania do tego organu stosownych deklaracji podatkowych PIT-4R bądź innych, przewidzianych prawem?
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-780/08-2/JK
  Czy przychody z kapitałów pieniężnych w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące dywidendy z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność rolniczą podsatwową oraz działalność pozarolniczą w formie gorzelni - obejmują łączną kwotę dywidendy przypadającej na każdy udział, czy też kwotę dywidendy po zmniejszeniu jej o dochód z działalności rolniczej (stosownie do przepisów art. 10 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), tj. kwotę dywidendy dotyczącą dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej spółki?
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-127/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe finansowania przez Starostwo Powiatowe udziału radnych w szkoleniach?
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-126/08/BJ
  Czy na gruncie obecnych uwarunkowań prawnych różnica pomiędzy wartością rynkową, z której następuje rozliczenie a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego stanowi przysporzenie majątkowe dla osoby uprawnionej oraz czy powstały dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym rodzi dla spółdzielni obowiązek ujawnienia go w informacji PIT 8C?
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1135/08/AD
  Opodatkowanie jako przychód ze stosunku pracy składek OC za pracowników.
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-122/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe finansowania przez Urząd Miejski udziału radnych w kursach i szkoleniach?
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1129/08/BG
  Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni powinna odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu osiąganych przez podmiot zagraniczny przychodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-806/08-4/MM
  Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot słoweński z tytułu wynajmu maszyn Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła? A co za tym idzie czy w powyższej sprawie ma zastosowanie art. 12 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym Spółka zobowiązana jest do pobrania podatku u źródła w wysokości 10% kwoty brutto należnej od Spółki na rzecz zagranicznego podmiotu czy art. 7 umowy, zgodnie z którym nie istnieje obowiązek do pobrania podatku u źródła od przychodów uzyskiwanych przez słoweńską Spółkę?
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-118/08/BJ
  1. Czy Jednostka Wojskowa występująca jako płatnik w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może stosować wobec żołnierzy i pracowników zwiększone koszty uzyskania przychodów w związku z zamieszkiwaniem podatników poza miejscowością, w której znajduje się jednostka? 2. Czy jednocześnie wartość świadczenia z tytułu bezpłatnych przejazdów stanowi przychód podatnika?
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1583/08-4/AS
  Spółka jako płatnik nie jest zobowiązana do doliczania do przychodów pracowników, członków zarządu i rady nadzorczej składek na ubezpieczenie z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia opisanej w przedstawionym stanie faktycznym.
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1577/08-2/AZ
  Czy prawo do korzystania ze świadczeń nieobowiązkowych, zapewnione przez Spółkę swoim pracownikom poprzez opłacenie tych świadczeń w formie stawki ryczałtowej, niezależnie od tego, czy pracownik z tych świadczeń faktycznie korzystał, nie powoduje powstania po ich stronie przychodu podatkowego i czy w związku z tym na Spółce nie ciąży obowiązek uwzględnienia wartości tych świadczeń w podstawie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych od pracowników?
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-54/08-5/MO
  Wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z opłacaniem przez pracodawcę kosztów kształcenia w ramach aplikacji radcowskiej, stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże z uwagi na zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90 pracodawca nie jest obowiązany do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-52/08-4/JK
  Wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z opłacaniem przez pracodawcę kosztów kształcenia w ramach aplikacji radcowskiej, stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże z uwagi na zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90 pracodawca nie jest obowiązany do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1571/08-2/AS
  Dochody z tytułu praw wdowich od United Nation joint Staff Pension Fund (Organizacji Narodów Zjednoczonych Fundusz Emerytalny) nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-53/08-4/JK
  Wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z opłacaniem przez pracodawcę kosztów kształcenia w ramach aplikacji radcowskiej, stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże z uwagi na zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90 pracodawca nie jest obowiązany do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-976/08-2/TW
  Czy od przychodów z tytułu odsetek wypłacanych na rzecz nierezydentów, którzy nie przedłożyli certyfikatu rezydencji, Wnioskodawca jako płatnik powinien obliczać, pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości wskazanej w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, tj. 20% przychodu, czy może wg stawki 19% przychodu, uregulowanej w art. 30a ust. 1 ustawy o PIT?
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-971/08-4/AK
  Zgodnie z załącznikiem 38 w sprawie kas rejestracyjnych 100% wpłat za najem wpływa na konto za pośrednictwem banku lub poczty co zwalnia Wnioskodawcę z rejestracji na kasie fiskalnej, ale czy zwolnienie to również dotyczy braku obowiązku wystawienia faktur VAT dla najemców? Czy dla każdego umorzenia wierzytelności głównej i odsetek należy wystawić PIT-8C?
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1565/08-2/AS
  Pracodawca wypłacając po ustaniu zatrudnienia, należności ze stosunku pracy, z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, zasądzonych ugodą sądową, jest obowiązany obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-3/08/MW
  Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub rezerwowym a pochodzących z agio emisyjnego oraz wypracowanego zysku a także środków, które nie pochodzą z zysków spółki.
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-100/08/MW
  Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub rezerwowym a pochodzących z agio emisyjnego oraz wypracowanego zysku a także środków, które nie pochodzą z zysków spółki.
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-94/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe pokrycia przez płatnika za pracownika, jak również za zmarłego pracownika, dodatkowo naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe?
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-102/08/MK
  Kto obowiązany jest do sporządzenia informacji o dochodach PIT-11 w związku z przejęciem pracowników przez nowego pracodawcę w trybie art. 23#61446; Kodeksu pracy?
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1529/08-4/MK
  Zakupu przez pracodawcę usług medycznych uprawniających poszczególnych pracowników do skorzystania ze świadczeń nie wchodzących z zakres medycyny pracy oraz innych kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki ich pracy, wartość ich stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wyodrębnienia kwoty, która przypada na świadczenia, do których ponoszenia jest zobowiązany, jako pracodawca i wyłączenia jej z przychodu pracownika.
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1528/08-4/MG
  Czy oferowanie pracownikom przez Spółkę pakietu medycznego stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy od wartości pakietu opieki medycznej sfinansowanego pracownikowi przez Spółkę, Spółka jako płatnik powinna odprowadzać za pracownika zaliczkę z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1527/08-4/AZ
  Czy oferowanie pracownikom przez Spółkę pakietu medycznego stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy od wartości pakietu opieki medycznej sfinansowanego pracownikowi przez Spółkę, Spółka jako płatnik powinna odprowadzać za pracownika zaliczkę z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-989/08-3/AMN
  1. Czy kwota umorzonych częściowo odsetek karnych stanowić będzie przychód kredytobiorców z innych źródeł, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. W przypadku, gdy umorzone częściowo odsetki karne stanowić będą przychód dłużników, to w jaki sposób kwotę tego przychodu rozdzielić pomiędzy kredytobiorców zważywszy, że pozostają oni w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej?
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-143/09/HK
  Czy pracodawca będzie zwolniony z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji, gdy będzie wysyłał pracowników w podróże służbowe do Bułgarii a przewidywany z góry czas pobytu danego pracownika w takiej podróży przekroczy 183 dni?
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-100/08/HK
  Czy dochody osiągane przez pracowników z tytułu faktycznego wykonywania pracy na terenie Bułgarii wypłacane przez Spółkę są zwolnione z opodatkowania w Polsce, zgodnie z art. 24 w związku z art. 15 umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, w związku z faktem, iż podróże służbowe odbywane przez pracowników trwają dłużej niż 183 dni w trakcie dwunastomiesięcznego okresu?
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-73/08/MM
  Czy w związku z wykupem akcji własnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w celu ich umorzenia na spółce ciążą obowiązki płatnika?
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1548/08-2/MG
  Czy zasadnym jest pobranie i odprowadzenie przez Spółkę podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości zwracanych pracownikowi części kosztów nauki na aplikacji radcowskiej?
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1547/08-4/AZ
  Czy Spółka zobowiązana jest do obliczenia, pobrania i zapłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu pracownika, z tytułu przyznanego abonamentu na korzystnie z bezpłatnych świadczeń medycznych (wartość tzw. karty rodzinnej), przyznanego pracownikowi, a z którego może korzystać również członek jego rodziny ?
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-767/08-2/MM
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty związane z wynagrodzeniem pracowniczym i składki społeczne (pracownicze) nieopłacone przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej - wniesionej aportem do Spółki?
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1130/08/TJ
  Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki i transfer pracowników - obowiązki płatnika.
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-963/08-4/AMN
  Czy Spółdzielnia słusznie wystawiła dłużnikowi PIT-8C?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/102/KDJ/08/PK-291
  Czy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do sytuacji opłacania kosztów aplikacji radcowskiej odbywanej przez osobę zatrudnioną w kancelarii radcy prawnego?
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-80/08/HK
  Wnioskodawca zatrudnia pracowników i deleguje ich do Holandii w celu realizacji kontraktów zawartych pomiędzy jego firmą a firmami holenderskimi. Zdarza się, że pracownicy przebywają tam dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, jednakże ich centrum życiowe i gospodarcze umiejscowione jest w Polsce. Który kraj jest właściwy do poboru zaliczek na podatek dochodowy od pracowników, Polska czy Holandia?
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1536/08-2/AS
  Za rok 2007, w sytuacji gdy podatnik nie poinformował płatnika w odpowiednim terminie, że nie jest rezydentem polskim, a rezydentem Czech, przekwalifikowując dochód osoby fizycznej wykonującej umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich wyjaśnienia zaistniałej sytuacji powinien dokonać podatnik poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego i ewentualnej dopłaty podatku.
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-75/08/CJS
  Czy przychód uzyskany przez pracownika w związku ze zwrotem kosztu zakupu okularów jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-84/08/BJ
  Czy do dodatku za rozłąkę wypłacanego żołnierzom zawodowym na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 oraz § 7a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 28 maja 2004r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe, właściwym jest zastosowanie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-718/09/HK
  Czy zwolnienie do kwoty 380 zł dotyczy oprócz świadczeń rzeczowych także świadczeń pieniężnych otrzymywanych w ramach substytutu za świadczenie rzeczowe, czy dotyczy to wszystkich świadczeń pieniężnych, nie objętych innymi zwolnieniami takich jak np. dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, dopłaty do innych form wypoczynku: ognisko, wycieczka itp.? W związku z powyższym czy podatek należy odprowadzić do urzędu skarbowego od kwoty przyznanego świadczenia pomniejszonej o wartość zwolnioną 380 zł, jeśli jest to dofinansowanie do "wczasów pod gruszą"?
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1062/08/IB
  Czy naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w oparciu o art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-634/08/MM
  Czy w przypadku zakupu przez Spółkę akcji własnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach realizacji przyjętego przez władze Spółki programu ich umorzenia, w sytuacji, gdy zbywca składając biuru maklerskiemu zlecenie zbycia akcji Spółki nie posiada wiedzy zarówno co do faktu, kto będzie nabywcą jego akcji, ani też w jakim celu je nabywa, na Spółce ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 14 ust. 4 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1488/08-4/AK
  1.Jakie są obowiązki płatnika w przypadku zwrotu w 2008 r. składek społecznych i podatku dochodowego nadpłaconych w okresie 2002 - 2005 r. pracownikom zatrudnionym i byłym pracownikom?2.W tym przypadku, kto powinien zwrócić się do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku: Płatnik czy Podatnik ?3.Jak należy wykazać różnicę nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych w PIT- 4 ?
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-74/08/BJ
  Czy w sytuacji, gdy przyznane stypendyście stypendium przekroczy kwotę 380 zł miesięcznie, podatek powinien być potrącany tylko od części stypendium stanowiącej wkład własny, czy dodatkowo również od części pochodzącej z budżetu państwa, a stanowiącej dotację rozwojową?
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-668/08/DP
  Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. Akt II FSK 1069 z dnia 30 października 2008 roku) - wynagrodzenia te korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego?
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1510/08-2/AS
  Koszty pakietu profilaktycznej opieki medycznej ponoszony przez Spółkę za jednego pracownika z tytułu profilaktycznych świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują Spółkę przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw nie stanowi przychodu pracownika, - a dotyczących świadczeń dodatkowej opieki medycznej ponoszone przez Spółkę za jednego pracownika i koszty pakietów medycznych ponoszone przez Spółkę za członków rodziny pracownika z tytułu świadczeń zdrowotnych, które nie wynikają z przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw, stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy.
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-922/08-3/TW
  1. Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów firmy ubezpieczenie pracowników i właściciela? 2. Czy właściciel firmy, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć w koszty inne polisy na zdrowie (np. ubezpieczenie od poważnych zachorowań, od pobytu w szpitalu, wypadkowe)?
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-922/08-4/TW
  Czy kwota wydatkowana na ubezpieczenie pracownika będzie stanowić jego dochód do opodatkowania?
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1512/08-4/MK
  Czy w opisanej powyżej sytuacji Spółka ma obowiązek doliczać do dochodu pracownika hipotetyczną wartość świadczeń medycznych (tzw. abonamentów medycznych) i czy miesięczna wartość tych świadczeń stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-724/08-4/MC
  Czy usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez firmę zagraniczną na terenie Białorusi podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym przepisem Spółka ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek od przychodów?
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1494/08-2/AS
  Objęcie ochroną ubezpieczeniową szeroko pojętego i zróżnicowanego grona Ubezpieczonych, w skład którego w określonym zakresie wchodzi także sama Spółka, nie jest możliwe precyzyjne przypisanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej uzyskanej przez każdego Ubezpieczonego.
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-63/08/BJ
  Czy wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy zlecenia przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-56/08/BD
  Czy wyceny sporządzane przez biegłego sądowego na zlecenie komornika sądowego stanowią pozarolniczą działalność gospodarczą biegłego, czy też stanowią działalność wykonywana osobiście?
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1650/08-4/AS
  Jeżeli Spółka zawrze z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej z tytułu szkód wyrządzonych działaniem w związku ze sprawowaną przez nich funkcją, to składka opłacona przez Spółkę stanowić będzie przychód członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-49/08/MK
  Jakie są skutki podatkowe finansowania przez Urząd Miasta udziału radnych w szkoleniach indywidualnych i grupowych, konferencjach, seminariach?
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1444/08-5/AS
  Wartość dodatkowego świadczenia medycznego (wykraczającego poza zakres świadczeń wynikających z medycyny pracy), opłaconego za pracownika, pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu.
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1050/08/ENB
  Czy w sytuacji przejęcia mieszkania na podst. art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia powinna wystawić nabywcy PIT-8C?
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-11/08/HK
  Czy otrzymany przez pracowników - zgodnie z podpisanym "Porozumieniem w sprawie rozliczania składek na grupowe ubezpieczenie opłacanych z uposażenia (wynagrodzenia funkcjonariuszy celnych) pracowników" - zwrot części składek, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-842/08/BK
  Czy sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia biegłego sądowego będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, a określonego w prawomocnym postanowieniu sądu, prokuratury, policji należy obliczać od wartości netto, to jest po odliczeniu 22% podatku VAT od wartości wskazanej w postanowieniu o przyznaniu wynagrodzenia, czy od wartości brutto to jest całości wynagrodzenia określonego w postanowieniu, co prowadzić będzie do podwójnego opodatkowania tej samej kwoty (zapłaty podatku dochodowego od wartości podatku VAT)?
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-890/08-5/IM
  Czy w sprawozdaniu rocznym PIT-4R należy wykazywać zapłacone zaliczki i liczbę pracowników łącznie z przejętymi pracownikami za okres września do grudnia 2008 r., czy za cały rok 2008 żądając od poprzedniego podatnika PIT-4 dla tej grupy osób za okres zatrudnienia tj. od stycznia do sierpnia 2008 r.?
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-890/08-4/IM
  Czy w zaistniałym przypadku ma zastosowanie art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym czy przejmująca od 1 września 2008 r. spółka z o.o. wystawia przyjętym pracownikom PIT-11 za cały rok 2008 czy tylko za okres przejęcia tj. od września do grudnia 2008 r.?
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-693/08-2/WM
  Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę w myśl przepisów art. 23 par. 1 Kodeksu pracy.
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-694/08-2/WM
  Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę w myśl przepisów art. 23 par. 1 Kodeksu pracy.
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-695/08-2/WM
  Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę w myśl przepisów art. 23 par. 1 Kodeksu pracy.
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-880/08/BK
  w zakresie możliwości uznania za pozarolniczą działalność gospodarczą czynności wynikających z zawartej umowy o współpracę oraz obowiązków płatnika w tym zakresie
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-27/08/MK
  Czy na jednostce umarzającej osobom fizycznym kwoty z tytułu należności cywilnoprawnych stanowiących dochody budżetowe ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-24/08/BD
  Czy składka płacona przez Spółkę z tytułu zawarcia umowy OC powinna stanowić przychód poszczególnych członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów i innych pracowników?
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-869/08-4/AMN
  Czy w związku z objęciem członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z pełnieniem funkcji w tych organach, którego koszty ponosi Spółka, istnieje z tego tytułu obowiązek rozpoznania przychodów po stronie ubezpieczonych ww. członków organów Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w związku z tym czy Spółka jest zobowiązana jako płatnik obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy z tego tytułu?
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1471/08-2/AS
  W przypadku zakupu przez pracodawcę świadczeń medycznych uprawniających poszczególnych pracowników i ich rodziny do skorzystania ze świadczeń, ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy.
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-998/08/PS
  Czy otrzymując z USA sumy mniejsze niż wynika to z przyznanych Wnioskodawczyni świadczeń (opłaty manipulacyjne Banków) w rozliczeniu podatku za rok 2008 powinna wykazać tyle ile dostała do Banku - taki był Jej dochód.
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-852/08-4/TW
  Czy przeniesienie własności lokalu na mocy przepisów art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych byłego mieszkania zakładowego zajmowanego na podstawie umowy najmu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według ceny rynkowej określonej na podstawie wpływających do Spółdzielni aktów notarialnych?
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1450/08-2/AS
  Ponoszone przez pracodawcę koszty noclegu pracowników w hotelu korzystają ze zwolnienia od podatku i nie stanowią przychodu pracowników.
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-971/08/ENB
  Czy wynagrodzenia pracowników pracujących przy realizacji projektu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w części, w której są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki?
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-22/08/MM
  W którym państwie powinny być opodatkowane dochody udziałowca, który przeniósł swój ośrodek życia do Szwecji, z tytułu otrzymanej dywidendy wypłaconej w związku z posiadaniem udziałów w polskiej spółce: w Polsce czy w Szwecji?
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1442/08-2/MK
  Czy w kontekście zaprezentowanego zdarzenia przyszłego powstanie u Wnioskodawcy obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z opłacaniem przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników ogólnej i ryczałtowej składki ubezpieczeniowej.
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-663/08-2/WM
  Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-53/08-2/JK
  Pokrycie kosztów aplikacji radcowskiej nie stanowi świadczenia przyznanego pracownikowi zgodnie z odrębnymi przepisami w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz jest dobrowolnym świadczeniem pracodawcy nie wynikającym z przepisów regulujących obowiązki pracodawcy w związku z podjęciem nauki przez pracownika.
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-52/08-2/JK
  Pokrycie kosztów aplikacji radcowskiej nie stanowi świadczenia przyznanego pracownikowi zgodnie z odrębnymi przepisami w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz jest dobrowolnym świadczeniem pracodawcy nie wynikającym z przepisów regulujących obowiązki pracodawcy w związku z podjęciem nauki przez pracownika.
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1436/08-2/MK
  Spółka prosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do kwestii dotyczącej źródła przychodu oraz momentu jego powstania po stronie członków zarządu N… W… Polska w przypadku nabycia akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium kraju na preferencyjnych warunkach oraz o potwierdzenie, że w powyższym przypadku nie ciążą na niej obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 lub inne obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1658/08/HK
  W 2008r. została zawarta umowa o zlecenie świadczenia usług eksportowych pomiędzy firmą z Indii (wykonawcą) a agencją pośrednictwa pracy, w której to wykonawca zobowiązał się, że na zlecenie agencji będzie świadczył na rzecz przedsiębiorcy polskiego (zleceniodawcy) usługi eksportowe. Czy właściwym jest nie pobieranie przez agencję pośrednictwa pracy zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-950/08/IB
  W jaki sposób (na jakich drukach, w jakim terminie) należy sporządzić korektę? Jak rozliczyć nadpłatę zaliczki na podatek dochodowy za minione lata? Czy nadpłata zostanie odesłana przez właściwy urząd skarbowy na konto Wnioskodawcy - płatnika, czy też należy pomniejszyć wpłacane zaliczki z bieżącego roku o powstałą różnicę?
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-544b/08/AM
  1. Czy w sytuacji, gdy należności nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy podatkowej, Spółka ma obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji jako warunek nie potrącenia podatku "u źródła"? 2. Czy w sytuacji, gdy należności nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy podatkowej i Spółka nie potrąciła podatku "u źródła", Wnioskodawca ma obowiązek wysłać do urzędu skarbowego informację IFT-2R?
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1642/08/BD
  Czy składki płacone przez Spółkę z tytułu zawarcia umowy OC, powinny stanowić przychód poszczególnych członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów?
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-811/08-2/RP
  Czy wydatki na pokrycie kosztów usług zdrowotnych świadczonych na rzecz pracowników w ramach umowy zawartej z X stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-895/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-893/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-892/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-896/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-894/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-822/08-2/RP
  Czy wykupienie abonamentu medycznego dla pracowników staje się dla nich przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-842/08-2/RP
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zaliczenia ryczałtowych abonamentów medycznych jako przychód pracownika ze stosunku pracy?
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-634/08-2/EK
  Czy wyczerpuje warunek określony w art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych posiadanie ponad 10% udziałów na podstawie umowy ustanowienia użytkowania na udziałach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-632/08-2/MM
  Czy w związku z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytowo - akcyjną w opisanym we wniosku przypadku powstanie dla wnioskującej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na dzień przekształcenia spółki, zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-631/08-4/HS
  1. Czy przekształcenie Spółki w spółkę komandytowo - akcyjną w opisanym we wniosku przypadku będzie powodowało dla jej wspólnika (tj. osoby prawnej - spółki z o. o.) powstanie przychodu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu udziału w zyskach osób prawnych? 2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 - czy na przekształcanej Spółce akcyjnej, bądź też spółce powstałej w wyniku przekształcenia, czyli na spółce komandytowo - akcyjnej, ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego z tego tytułu i w jaki sposób oraz w jakich terminach obowiązki te dana spółka miałaby wykonać?
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1633/08/BJ
  Czy wynagrodzenia i premie pracowników zatrudnionych do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-780/08-7/RP
  Czy koszt abonamentu dla właściciela oraz koszty pakietów w części dotyczącej rodziny pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy usługi takie stanowią przychód pracownika? Czy abonamenty zakupione dla pracowników nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tylko na podstawie umowy zlecenia oraz umów o świadczenie usług pracy tymczasowej stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-780/08-6/RP
  Czy koszt abonamentu dla właściciela oraz koszty pakietów w części dotyczącej rodziny pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy usługi takie stanowią przychód pracownika? Czy abonamenty zakupione dla pracowników nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tylko na podstawie umowy zlecenia oraz umów o świadczenie usług pracy tymczasowej stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-780/08-7/RP
  Czy koszt abonamentu dla właściciela oraz koszty pakietów w części dotyczącej rodziny pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy usługi takie stanowią przychód pracownika? Czy abonamenty zakupione dla pracowników nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tylko na podstawie umowy zlecenia oraz umów o świadczenie usług pracy tymczasowej stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1406/08-2/MG
  PIT - w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego przez osoby objęte grupowym ubezpieczeniem na życie oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika podatku dochodowego
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1431/08-2/MK
  Czy w wskutek zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i umowy sprzedaży z dnia 3 czerwca 1997 r. (Rep. A …) przez małżonka Wnioskodawczyni K. J., doszło do nabycia przez Wnioskodawczynię prawa użytkowania wieczystego już w 1997 roku, pomimo nie uwzględnienia tego faktu przy sporządzaniu aktu notarialnego oraz braku wpisu Wnioskodawczyni, jako współużytkownika wieczystego gruntu w Księdze Wieczystej (KW nr …) i czy w związku z tym upłynął już 5 letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-568/08/HD;ITPB3/423-700/08/AM
  1. Czy należy ustalić przychód twórcy i opodatkować wartość egzemplarzy autorskich podatkiem dochodowym? 2. W jaki sposób ustalić wartość przekazanych egzemplarzy autorskich? 3. Jak ustalić podatek dochodowy od osób zagranicznych (fizycznych i prawnych) z tytułu przekazania egzemplarzy autorskich?
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1404/08-2/AS
  Dochodem ubezpieczonego z tytułu umorzenia jednostek w związku z wykupem ubezpieczenia będzie różnica pomiędzy kwotą faktycznie wypłaconą ubezpieczonemu przez Towarzystwo, a sumą składek wpłaconych przez ubezpieczonego.
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1426/08-2/MK
  Czy koszt wynagrodzenia płatnego na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego przez Bank z tytułu zawartej Umowy skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u tych pracowników i - w konsekwencji - czy Bank powinien uwzględniać wartość takiego świadczenia w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-767/08-2/RP
  Czy usługi tego typu stanowią przychód dla pracownika?
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-774/08-4/TW
  Czy kwota wypłacona z tytułu wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych (przez użytkowników tych lokali), jest podstawą do wystawienia PIT-8C, jako przychód z innych źródeł?
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-776/08-2/RP
  Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym, wartość świadczeń medycznych, które oferowane są pracownikom stanowi ich przychód mimo, iż poszczególnym pracownikom nie można przypisać konkretnej kwoty przychodu uzyskanego z tego tytułu?
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1360/08-2/AZ
  1) Czy w świetle obowiązujących przepisów A…jako ewentualny płatnik powinna naliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego a podatnikowi wystawić PIT - 11 czy też wystawić informację na druku ORD - U? 2)Czy wynagrodzenie tej osoby podlega opodatkowaniu na terenie RP czy Austrii? 3)Czy A… zobowiązana jest do jakiegokolwiek obowiązku informacyjnego w przypadku gdy wynagrodzenie nie jest opodatkowane na terytorium RP a jeżeli tak to do jakiego?
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-593/08-4/MM
  Czy Spółka, która uregulowała zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przejęte aportem od X ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychody kwoty 19.433,75 zł (obejmującej część finansowaną przez płatnika składek)?
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-938/08/IL
  1. Czy wypłacany osobie trzeciej udział członkowski nie wchodzący do spadku, podlega opodatkowaniu? 2. Czy Bank jako płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy? 3. Czy zaliczka na podatek dochodowy winna być wyliczona zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po pomniejszeniu wypłacanego świadczenia o koszty uzyskania przychodu i składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy zastosowaniu najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 4. Czy koszty uzyskania przychodu powinny stanowić pomniejszenie przychodu i w jakiej wysokości?
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1310/08-4/JK
  Czy Oddziały zamiejscowe Zakładu, które do 30.06.2008 r. rozliczały się z PDOF lokalnie czyniły to prawidłowo?
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-934/08/ENB
  Czy wynagrodzenia osób zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę i umowy cywilnoprawne realizujących bezpośrednio projekt podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-563/08/HD
  Czy czynności pobierania opłaty uzdrowiskowej i przekazywania jej na rachunek bankowy Urzędu Miasta są usługami finansowymi, które wyłączają z możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Jeśli nie, to jakie to są usługi i jaka jest stawka zryczałtowanego podatku dla tych usług?
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1353/08-2/AS
  W przypadku zakupu przez pracodawcę usług wynikających z medycyny pracy oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem, niezbędnej z uwagi na warunki pracy świadczenia te, nie stanowią przychodu dla pracownika, o ile świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem jest niezbędne z uwagi na warunki pracy.
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-540/08/AK
  1. Czy opłata ryczałtowa za pracownika powinna być doliczona do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy ryczałt za członków rodzin powinien być doliczony do podstawy opodatkowania pracownika podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-752/08-4/RP
  Czy abonament medyczny płacony za pracownika ma być opodatkowany podatkiem dochodowym?
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1392/08-2/JS
  Abonament medyczny dotyczący nieobowiązkowych usług medycznych wykupiony przez Spółkę dla pracownika stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić wartość tego abonamentu w rozliczeniu przychodów pracownika i z tego tytułu odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1299/08-4/AS
  Uzyskany w 2008 r. dochód ze sprzedaży akcji pracowniczych nabytych przez pracowników Wnioskodawcy w 2000 r. nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 19 ustawy zmieniającej, w związku z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1343/08-2/SP
  Abonament medyczny dotyczący nieobowiązkowych usług medycznych wykupiony przez Spółkę dla pracownika i członków jego rodziny stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić wartość tego abonamentu w rozliczeniu przychodów pracownika i z tego tytułu odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1577/08/HK
  Czy od wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do Francji należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy przy założeniu, że zgodnie z umową o pracę pracownik ten pozostanie we Francji powyżej 183 dni? Czy powinna być składana roczna informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11? Jeżeli tak, to które składniki wynagrodzenia powinny być ujęte i w której pozycji? Czy pracownik powinien składać zeznanie roczne PIT-37 w Polsce czy rozliczać się z podatku dochodowego według francuskiego prawa podatkowego we Francji?
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1216/08-5/MG
  W przypadku, gdy zleceniodawca wyrazi zgodę na zwrot kosztów noclegu, stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit określony w rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej, uznając taki przypadek jako uzasadniony, wówczas zwrócona nadwyżka ponad limit, będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem prawidłowego ich udokumentowania.
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1215/08-7/MG
  PIT - dot. uzyskanie przychodu z tytułu uczestnictwa lekarzy i pielęgniarek w organizowanych przez Spółkę spotkaniach marketingowych i promocyjnych, połączonych z możliwością sprawdzenia produktu,
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1216/08-5/MG
  W przypadku, gdy zleceniodawca wyrazi zgodę na zwrot kosztów noclegu, stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit określony w rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej, uznając taki przypadek jako uzasadniony, wówczas zwrócona nadwyżka ponad limit, będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem prawidłowego ich udokumentowania.
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-733/08-2/RP
  Czy samo postawienie do dyspozycji pracownika możliwości korzystania ze świadczeń medycznych w ramach tzw. pakietów medycznych, stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w konsekwencji powstanie po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-731/08-2/RP
  Czy wartość świadczenia na rzecz pracownika jakim jest zakup przez firmę pakietu medycznego powinna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli nie, czy powinno się dokonać korekty podatku za lata ubiegłe i rok niejacy i w jaki sposób?
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1311/08-5/MG
  Czy w związku z organizacją ww. konkursu, nagrody wręczane najlepszym uczestnikom konkursu (laureatom) podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do którego płatnikiem jest Wnioskodawca (organizator konkursu), dokonujący wypłaty tych nagród?
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1522/08/MM
  Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek jako płatnik odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek od środków mieszkańców przechowywanych na rachunku depozytowym Domu Pomocy Społecznej?
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-54/08-2/MO
  Czy koszty szkolenia radcowskiego w ramach aplikacji radcowskiej organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, które zostaną pokryte przez pracodawcę, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1536/08/BJ
  Czy w stosunku do wynagrodzeń osób biorących bezpośredni udział realizacji projektu, finansowanych z bezzwrotnej pomocy otrzymanej bezpośrednio od Komisji Europejskiej będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1535/08/BJ
  Czy wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne, a wykonujących czynności związane z programami, współfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1683/08/MM
  Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek jako płatnik odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek od środków zmarłych mieszkańców przechowywanych na rachunku depozytowym Domu Pomocy Społecznej?
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-923/08/BK
  Koszty podróży służbowej poza granicami kraju.
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1523/08/HK
  Czy opłacenie przez wnioskodawcę abonamentu, na podstawie którego pracownik oraz osoby bliskie pracownikowi są uprawnione do korzystania z usług medycznych w ramach umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się wartość rzeczywiście skonsumowanych usług medycznych, czy wartość świadczenia uzyskanego przez pracownika i jego rodzinę, jakim jest sama możliwość skorzystania z takich usług? Czy w przypadku korzystania z abonamentu medycznego przez członków rodziny pracownika należy uznać, iż to pracownik uzyskał dochód podlegający opodatkowaniu?
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-717/08/BG
  Czy płatnik (Wnioskodawca) miał obowiązek potrącenia i odprowadzenia w imieniu odbiorcy przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%. Dokonując wpłaty sporządzono również deklaracji CIT-6R, którą przesłano do Urzędu Skarbowego i odbiorcy przychodów.
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1361/08-2/AS
  Oddział zatrudniający pracowników, gdy będzie wykonywał czynności płatnika, np. przy składaniu deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych winien posługiwać się własnym numerem identyfikacji podatkowej.
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-549/08-3/MM
  Spółka wnosi o wskazanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym, wypłacane przez nią podmiotom zagranicznym wynagrodzenie z tytułu usług pośrednictwa mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności w pkt 2a ww. artykułu?
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-549/08-2/MM
  Spółka wnosi o wskazanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym, wypłacane przez nią podmiotom zagranicznym wynagrodzenie z tytułu usług pośrednictwa mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności w pkt 2a ww. artykułu?
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-544/08-6/HS
  1. Czy dochody Spółki X z tytułu osiąganych odsetek od udzielonej pożyczki opodatkowane są w Polsce, w Niemczech czy w obu krajach? 2. W jakiej wysokości jest podatek z tytułu osiąganych odsetek na mocy ww. umowy pożyczki?
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-882a/08/IB
  Gdzie (w Polsce czy we Francji) i w jaki sposób należy rozliczyć i odprowadzić podatek od wynagrodzenia Pracownika, którego pobyt we Francji przedłużył się ponad 183 dni, a którego Agencja Pracy nie mogła przewidzieć z chwilą zatrudnienia tego pracownika?
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-878/08/PS
  1. Czy wynagrodzenie (odprawa) otrzymane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy stanowi dochód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy jako dochód ze stosunku pracy podlega opodatkowaniu? 2. Kto jest zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia (odprawy) uzyskanego ze stosunku pracy?
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-846/08-5/AG
  Czy na Banku jako poręczycielu kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej ciąży obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8C w związku z umorzeniem osobie fizycznej, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, zadłużenia z tytułu zapłaconego poręczenia? Czy, w przypadku gdy obowiązek taki istnieje, w deklaracji ujęty powinien być tylko kapitał, czy też kapitał wraz z odsetkami? Jeżeli z odsetkami, to tylko nieprzedawnionymi na dzień umorzenia, czy też wszystkimi odsetkami naliczonymi począwszy od dnia skutecznego wezwania dłużnika do zwrotu zapłaconego poręczenia aż do dnia umorzenia zobowiązania?
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-846/08-4/AG
  Czy na Bank jako poręczycielu kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej ciąży obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8C w związku z umorzeniem osobie fizycznej, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, zadłużenia z tytułu zapłaconego poręczenia? Czy, w przypadku gdy obowiązek taki istnieje, w deklaracji ujęty powinien być tylko kapitał, czy też kapitał wraz z odsetkami? Jeżeli z odsetkami, to tylko nieprzedawnionymi na dzień umorzenia, czy też wszystkimi odsetkami naliczonymi począwszy od dnia skutecznego wezwania dłużnika do zwrotu zapłaconego poręczenia aż do dnia umorzenia zobowiązania?
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-843/08/AD
  Opodatkowanie nadpłaconych składek ZUS przez płatnika.
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-846/08-6/AG
  Czy pożyczkodawca w przypadku umorzenia należności z tytułu udzielonej pożyczki wraz z wymaganymi odsetkami jest zobowiązany do wystawienia deklaracji PIT-8C zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i poręczyciela, dzieląc całą umorzoną kwotę na dwie równe części? Jeśli tak, to czy w przypadku umorzenia samych odsetek od nadpłaconej pożyczki, pożyczkodawca postępuje analogicznie, tzn. wystawia deklarację PIT-8C zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i poręczyciela na kwotę odsetek podzieloną na dwie równe części?
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-849/08/BK
  Czy umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz umorzenie dłużnikom alimentacyjnym wydatków na zaliczki alimentacyjne i wierzycielom alimentacyjnym nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz kwoty umorzonych odsetek objęte są zwolnieniem przedmiotowym (art. 21 ust. 1 pkt 8 i 79) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-742/08-4/AMN
  Czy w przypadku, gdy zlecenie Sądu kierowane jest na Firmę działającą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, specjalizującej się w wycenach nieruchomości i ruchomości, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej - niezależnie od tego, czy zlecenie współrealizuje osoba wpisana na listę biegłych sądowych, czy tylko inne osoby posiadające specjalistyczne uprawnienia branżowe, przyznane Firmie postanowieniem sądu wynagrodzenie za sporządzoną opinię w wysokości brutto, księgowość sądu powinna traktować jako działalność wykonywaną osobiście przez biegłego i potrącać z kwoty netto zaliczkę w wysokości 19% na podatek dochodowy od płac, po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów?
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1479/08/HK
  Czy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca tych samych pracowników na podstawie kilku krótkich umów o pracę (jeno- lub dwutygodniowych), może pracownikom wystawić po jednej deklaracji PIT-11 za cały rok (za wszystkie okresy zatrudnienia łącznie), czy też należy wystawiać informacje PIT-11 po zakończeniu każdej umowy?
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-664/08-2/RP
  Czy Dom Maklerski po uzyskaniu wiarygodnej informacji o śmierci klienta powinien wystawić informacje PIT-8C dla pełnomocnika działającego na rachunku klienta?
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-862/08/AD
  Czy zachodzi obowiązek wystawienia przez byłego pracodawcę informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 pracownikom przejmowanym wraz z częścią zakładu pracy na podstawie art. 231Kodeksu pracy przez innego pracodawcę?
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-694/08-2/AK
  Czy we wskazanym stanie faktycznym Spółka może naliczać pracownikowi 50% koszty uzyskania przychodów za okres pracy twórczej na podstawie umowy o pracę oraz prowadzonej ewidencji czasu pracy twórczej?
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1454/08/ASz
  Czy Urząd Gminy właściwie dokonał pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń (na rzecz osób, z którymi nie zawarto umowy o pracę), kwalifikując je jako przychody ze stosunku pracy?
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-507/08/PSZ
  Czy dofinansowanie przez pracodawcę szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-674/08-2/AMN
  Czy nagrodzonym studentom uczelnia powinna wystawić na koniec roku PIT-8C, nie potrącając podatku?
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-697/08-2/RP
  Czy wydatki Spółki z ww. stanowią przychód pracowników i podlegają opodatkowaniu PIT?
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1447/08/BD
  Czy składka opłacona z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej m.in. członków zarządu oraz prokurentów stanowi dla tych osób przychód?
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1677/08/BD
  Czy 50% koszty uzyskania przychodu mogą mieć zastosowanie do takich składników wynagrodzenia jak premie, nagrody i dodatek specjalny w części dotyczącej pracy twórczej konstruktorów?
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1678/08/BD
  Czy 50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie zarówno do wynagrodzenia konstruktora w momencie kiedy utwór ma postać nieukończoną jak i w momencie kiedy następuje zakończenie prac nad utworem oraz przyjęcie utworu przez pracodawcę?
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-647/08-3/AMN
  Jeśli zryczałtowany podatek dochodowy ma być pobrany przez Spółkę po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy Spółka ma ustalić poniesione przez wspólników koszty nabycia umorzonych udziałów na podstawie złożonego przez nich w tym zakresie oświadczenia?
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1239/08-2/AS
  W przypadku zakupu przez pracodawcę świadczeń medycznych uprawniających poszczególnych pracowników i ich dzieci do skorzystania ze świadczeń, do których pracodawca nie jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa pracy, to ta wartość stanowi przychód ze stosunku pracy.
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1446/08/BJ
  1. Jeżeli pracownik będzie przebywał w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dłużej niż 183 dni w okresie kolejnych 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, to czy wynagrodzenie tego pracownika będzie opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie? 2. Jak należy liczyć okres 183 dni pobytu pracownika w Zjednoczonym Królestwie, czy jest to 183 dni w danym roku kalendarzowym, czy w okresie kolejnych 12 miesięcy liczonych od daty przybycia pracownika do Zjednoczonego Królestwa? 3. Czy opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będzie podlegał dochód uzyskany za cały okres pobytu pracownika w Zjednoczonym Królestwie, a nie tylko dochód osiągnięty od przekroczenia, tj. od 184 dnia pobytu w ww. państwach?
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-514/08-3/ŁM
  Czy w związku z wykupem akcji własnych na giełdzie w celu ich umorzenia na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), oraz w art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-836/08/RS
  Opodatkowanie wynagrodzeń osób fizycznych realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-830/08/ENB
  Czy wyliczając wynagrodzenie zmarłego należy stosować koszty uzyskania przychodu i ulgę? W jakiej pozycji druku PIT-11 należy wstawić to wynagrodzenie? Czy podatek od tego wynagrodzenia podlega wpłacie na PFRON i ZFRON?
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1425/08/BD
  Czy płatnik dokonując wypłaty stypendiów jednorazowo za kilka miesięcy winna pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1223/08-2/SP
  Opodatkowanie składki Ubezpieczenia OC członków zarządu
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-644/08-2/AMN
  Czy w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w stosunku do tej części wynagrodzenia, która jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o twórczym charakterze) przenoszącym na rzecz pracodawcy prawa autorskie do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, płatnik może zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-645/08-2/RP
  Czy Dom Maklerski powinien wystawić informację PIT-8C dla klienta, który w danym roku podatkowym zmarł, wykazując w niej przychód z tytułu odpłatnego zbycia papierów oraz koszty jego uzyskania osiągnięte przez tego klienta w roku, w którym zmarł, jeśli środki uzyskane z tytułu tego zbycia zostały wypłacone przez klienta przed śmiercią lub weszły w skład masy spadkowej i zostały podzielone między spadkobierców?
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-660/08/MW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka zobowiązana będzie do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z tytułu wypłacanego Zleceniobiorcom wynagrodzenia za wykonane usługi?
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1426/08/MK
  Czy nienależnie wypłacane zatrudnionym na podstawie umowy o pracę pracownikom kwoty odpowiadające części składki na ubezpieczenie emerytalne pokrywane przez PFRON stanowią przychody ze stosunku pracy?
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1390/08/ASz
  Czy wynagrodzenie zmarłego zleceniobiorcy, wypłacone spadkobiercom należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1202/08-3/AS
  nabycie przez uczestników programu nieodpłatnie Akcji Dyskontowych i Akcji Dodatkowych włoskiej spółki w ramach ww. programu - skutkuje powstaniem przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika w zakresie pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również sporządzenia informacji o wysokości osiągniętych przychodów
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1382/08/BJ
  1. Czy jest możliwość naliczenia nauczycielce zaliczki na podatek dochodowyw wysokości 0,00 zł? 2. Czy w rozliczeniu rocznym PIT-11 wnioskodawca powinien wykazać potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne jeśli zaliczki na podatekdochodowy są zerowe?
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1366/08/BJ
  Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego w zakresie w jakim są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1229/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 07.08.2008 r. (data wpływu 18.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji opłacenia przez pracodawcę kosztów aplikacji radcowskiej odbywa ...
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-974/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18.08.2008 r. (data wpływu 25.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów na podstawie oświadczenia złożonego przez podatnika oraz wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej podatnika -jest ...
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-955/08-2/AM
  W wyniku przekształcenia wspólnicy spółki kapitałowej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu i na spółce z o. o. jako na płatniku nie ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu. Odnosząc się do kwestii prawa do kontynuowania przez Spółkę Komandytową dokonywania odpisów amortyzacyjnych z względnieniem zasad amortyzacji stosowanych do momentu przekształcenia przez Spółkę z o. o. należy wskazać, iż przepisy art. 22g ust. 12 i art. 22h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym nakazują kontynuację amortyzacji w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywany na podstawie przepisów Kodeksu Spółce Handlowych. Wartość początkową środków trwałych ustala się wówczas w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, a odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej.
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1296/08-4/AS
  obowiązek naliczenia podatku dochodowego od odsetek od sum depozytowych podatnikom, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatnikom, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-461b/08/DK
  Czy istnieje obowiązek dokumentacyjny wobec udziałowca (CIT-7 i CIT-10) i Urzędu Skarbowego (CIT-6R i IFT-2/IFT-2R) z tytułu wypłaty dywidendy, od której nie został pobrany podatek?
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1142/08-4/AS
  W przypadku nieodpłatnego przekazania akcji sfinansowanych przez podmiot będący akcjonariuszem Wnioskodawcy, powstanie przychód po stronie uprawnionych pracowników/członków zarządu przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-484/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 04 sierpnia 2008 r. (data wpływu 06.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1261/08/MK
  Czy umorzona po śmierci pracownika pożyczka stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-794/08/IB
  Jak należy interpretować art. 15 ust. 2 lit. b umowy z dnia 24 maja 1977 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1979 r. Nr 27 poz. 157), skoro polskie tłumaczenie odbiega od oryginalnej treści umowy sporządzonej w języku angielskim? Czy Spółka jako płatnik od wynagrodzeń wypłacanych tym pracownikom powinna odprowadzać zaliczkę w Polsce czy też w Norwegii?
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-803/08/AD
  Opodatkowanie przychodu i ustalenie obowiązków płatnika z tytułu dopłaty do oprocentowania kredytu udzielonej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-588/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Służby Dróg i Kolei przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest nieprawidłowe.W dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1336/08/MM
  Czy w przypadku, gdy dochodzi do zbycia, na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych, akcji na rzecz Spółki celem ich umorzenia, zbywca (sprzedający akcje, które nabywa Spółka) uzyskuje dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz czy na spółce ciążą obowiązki płatnika?
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-779/08/AD
  Zwrot nadpłaty przez płatnika wynikający z rozliczenia rocznego na formularzu PIT-40.
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-900/08/MM
  Czy od wypłacanego pracownikom socjalnym ryczałtu samochodowego należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też świadczenie to nie jest opodatkowane?
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-790/08/PS
  W jaki sposób Spółka powinna dokonywać rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z obydwu tytułów: tj. umowy o pracę i umowy powołania na członka zarządu?
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-562/08-5/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniach 11 i 17 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 25 ...
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1291/08/HK
  Czy umorzenie odsetek od nieterminowej wpłaty wkładu budowlanego powoduje konieczność wystawienia PIT-8C?
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-747/08/RS
  Pobór i obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz złożenie deklaracji podatkowych w odniesieniu do kwot wierzytelności z tyt. wynagrodzenia za pracę złożonych do depozytu sądowego.
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1292/08/BD
  Czy Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego?
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-469/08-2/ES
  1. Czy w przypadku, gdy Spółka nie pobierze od Wnioskodawcy jako udziałowca Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uznawanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód z udziału w zyskach osób prawnych i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za ten podatek? 2. Czy zatem w takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo wydać wobec Zainteresowanego i egzekwować decyzję, w której zostanie wymierzone zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem tego dochodu?
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-530/08-2/RP
  Czy objęcie pracowników i emerytów (byłych pracowników) spółki S.A. uprawnieniem do pakietu medycznego uznaje się za otrzymanie przychodu ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1287/08/HK
  Czy umorzenie pożyczki na zakup akcji byłym pracownikom stanowi przychód ze stosunku pracy, czy też z innych źródeł? Czy przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jakim obowiązkom podlega wnioskodawca jako pożyczkodawca i płatnik?
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-648/08/AM
  • obowiązki płatnika w podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wykupem notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji własnych celem umorzenia, • sposób obliczenia i pobrania podatku oraz sporządzenia stosownych informacji podatkowych.
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-462/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1083/08-2/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2008 r. (data wpływu 21.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy wypłacane w 2007 r. pracownikowi naukowemu wynagrodzenie finansowane w 66% ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 20 ...
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-727/08/PS
  Czy do przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanych z tytułu tworzenia programów komputerowych można stosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-961/08-6/MG
  ustalenie momentu dokonania korekty zaliczki na poczet podatku dochodowego, w wyniku dokonanej korekty naliczonego wynagrodzenia
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-421/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowego opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego z tytułu świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy usługodawca jest jednocześnie zatr ...
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1222/08/BJ
  1. Jaka jest prawidłowa procedura odprowadzania podatku od umów zleceń dla pracowników z Ukrainy? 2. Czy pracodawca ma jakieś zobowiązania sprawozdawcze związane z odprowadzaniem podatku od umów zleceń dla tych osób? 3. Dla kogo ma być przygotowana informacja o dochodach, w jakim terminie?
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-842/08-2/EC
  W związku z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka, która dokonała przymusowego wykupu akcji, będąca bezpośrednim nabywcą papierów wartościowych, w terminie do końca lutego następnego roku, powinna przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca jego zamieszkania - imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-8C).
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-515/08-5/AMN
  Czy Bank zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania kredytobiorcy informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C) i czy w przypadku występowania łącznie dwóch kredytobiorców zobowiązanych do spłaty kredytu solidarnie, Bank powinien przychód podzielić na dwóch kredytobiorców i dla każdego z nich wystawić oddzielną informację?
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-996/08-4/AS
  Wypłata nadwyżki bilansowej na rzecz członków Spółdzielni w dowolnej formie przewidzianej przez Prawo Spółdzielcze oraz Statut Spółdzielni stanowi dochód z tytułu udziału w zysku osoby prawnej dla członków Spółdzielni.
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1154/08/BJ
  1. Do jakiego urzędu skarbowego winien być odprowadzany podatek dochodowy od wynagrodzeń cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę o pracę?2. Do którego urzędu skarbowego winny być wysyłane informacje PIT-11 oraz prośby o zaświadczenia?3. Do jakiego urzędu skarbowego winien być odprowadzany podatek dochodowy od dochodów cudzoziemców zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich na umowę zlecenia lub o dzieło?4. Do którego urzędu skarbowego winny być wysyłane informacje IFT-1/IFT-1R oraz prośby o zaświadczenia?
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1009/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 30.06.2008 r. (data wpływu 02.07.2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28.07.2008 r. (data wpływu 31.07.2008 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-1009/08-2/AS z dnia 25.07.2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiówjest nieprawidłowe.W dniu 02.07 ...
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-598/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 8 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prowadzonej w trybie egzekucji sądowej budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa wieczystego użytkowania g ...
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-967/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.06.2008 r. (data wpływu 24.06.2008 r. ) oraz piśmie z dnia 29.09.2008 r. (data nadania 01.10.2008 r. data wpływu 02.10.2008 r.) uzupełniającym na wezwanie Nr IPPB2/415-967/08-2/SR z dnia 19.09.2008 r. (data nadania 22.09.2008 r., data doręczenia 24.09.2008 r, data wpływu zwrotnego potwierdzenia odbioru do BKIP w Płocku 06.10.2008 r.) o udzielenie pisemn ...
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1184/08/HK
  Czy przy ustalaniu wynagrodzenia dla zleceniobiorcy wnioskodawca może zastosować zwolnienie przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-876/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2008 r. (data wpływu 9 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki po śmierci pracownika -jest prawidłowe.W dniu 9 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-701/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -jest prawidłowe,jednakże na innych warunkach niż przedstawione we wniosku.W dniu 7 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-477/08-6/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu X, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniach 17 i 29 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie korekt zeznań rocznych -jest nieprawidłowe.W dniu 4 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-944/08-4/MG
  Czy Wnioskodawca funkcjonujący w dotychczasowej formie prawnej - zakład budżetowy, będzie zobligowany do wystawienia PIT-11 pracownikom za okres od początku roku do dnia przekształcenia Wnioskodawcy, tj. do dnia zarejestrowania spółki w KRS, czy też PIT-11 należy wystawić za cały rok kalendarzowy 2008.
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1152/08/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-11 -jest prawidłowe.W dniu 26 czerwca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1142/08/HK
  Czy Fundacja powinna potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nagród pieniężnych wypłaconych osobom chorym psychicznie za aktywne uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych na wyznaczonych stanowiskach pracy? Czy w tym przypadku można zastosować art. 21 ust. 1 pkt 107 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-456/08-5/AMN
  Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z opisaną sytuacją Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Z. uzna nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych i czy płatnikowi przysługuje prawo do korekty zeznań rocznych za 2006 i 2007 rok obu podatników oraz zwrot nadpłaty podatku dochodowego? W jakiej wysokości? (785% - EFS; 25% budżet państwa)
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-640/08/PS
  Czy odpowiednie zapisy w umowie o pracę pozwolą na zastosowanie przepisów dotyczących 50% kosztów uzyskania przychodu?
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1089/08/BJ (KAN-6022/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 16 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - sposobu opod ...
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-438/08-2/IM
  Czy w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w spółkę komandytową w przedstawionym przypadku, w stosunku do przyszłych wspólników tejże spółki komandytowej (osób fizycznych) -powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w szczególności przychód z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, co skutkowałoby obowiązkiem pobrania podatku przez spółkę przekształconą (spółkę komandytową) - płatnika podatku?
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-432/08-4/AK
  Czy osoby uprawnione do renty rodzinnej (współmałżonek, dzieci), które dziedziczą prawa majątkowe po zmarłym pracowniku (wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za urlop, odprawy, premie), uzyskują przychód również z tego tytułu? Czy zakład pracy powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od tego przychodu? Czy po zakończeniu roku podatkowego (2008) zakład pracy ma obowiązek wystawić informację PIT-8C o wysokości umorzonej kwoty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-429/08-4/AMN
  Czy Spółka ma obowiązek sporządzić PIT-8C w związku z umorzeniem odsetek od pożyczek?
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-744/08/MM
  Czy świadczenia medyczne będą stanowiły dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-644/08/IB
  Czy koszty zastępstwa procesowego, o których mowa w art. 224ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-663/08/MM
  Czy pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania nioprocentowanej pożyczki, traktując nie naliczone odsetki jako nieodpłatne świadczenie?
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-932/08-3/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 13.06.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 13.08.2008 r. (data wpływu 20.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodu pracowników i członków ich rodzin z tytułu przyznanego abonamentu usług medycznych -jest nieprawidło ...
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1000/08/BJ
  1. Czy wypłacany żołnierzom zawodowym przeniesionym służbowo dodatek za rozłąkę można zwolnić z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych? 2. Czy zwrot kosztów dojazdów można zwolnić z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy obie te należności można zwolnić z opodatkowania do wysokości kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie z innymi należnościami przysługującymi żołnierzowi za okres przeniesienia?
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-904/08-2/AF
  Czy z uwagi na fakt realizacji zawartej w dniu 27 listopada 2007 r. ze spółką medyczną umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników i członków rodzin pracowników Wnioskodawca, jako płatnik w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników, winien uwzględniać płacony ryczałt przy ustalaniu podstawy opodatkowania pracowników?
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-401/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest nieprawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1072/08/HK (KAN-5790/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 06 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki -jest nieprawidłowe.W dniu 06 czerwca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-392/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzania informacji PIT-11 dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego okres między rozwiązaniem umowy o pracę a ...
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-392/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzania informacji PIT-11 dla osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę-zlecenie -jest nieprawidłowe.W dniu 6 czerwca 2008 r. został złożony ww. wn ...
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-392/08-3/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzania informacji PIT-11 dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego okres między rozwiązaniem umowy o pracę a ...
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1051/08/HK
  Czy wynagrodzenie wnioskodawczyni wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej w związku z bezpośrednią realizacją zadań w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-399/08-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 4 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania umorzonych należności z tytułu najmu lokali osobom fizycznym nie prowadzącym działalno ...
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-399/08-5/AMN
  Czy dokonane umorzenie należności w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stanowi dla nich przychód z tyt. nieodpłatnych świadczeń i czy istnieje obowiązek wystawienia dla tych osób informacji PIT-8C?
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1034/08/HK (KAN-5588/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Cz. przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 02 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania wynagrodzenia wnioskodawcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, realizującego projekty europejskie w ramach 7. Programu Ramoweg ...
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1040/08/MK (KAN-5586/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani L.W., przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 02 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania umorzonych w 2007r. odsetek od kredytu bankowego -jest nieprawidłowe.W dniu 02 czerwca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udziele ...
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-918/08/HK
  Czy umorzone w 2007r. odsetki karne od kredytu bankowego należało opodatkować podatkiem dochodowym?
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-720/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu diet wypłaconych ławnikowi -jest nieprawidłowe.W dniu 23.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-375/08-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.), uzupełnionym w dniu 14 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 30 maja 2 ...
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-380/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty należności kontrahentowi pro ...
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-380/08-5/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty należności z tytułu umowy-zle ...
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-380/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty należności kontrahentowi pro ...
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-592b/08/IB
  Czy wynagrodzenia finansowane ze środków unijnych są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-592a/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczelni, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 28 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych -jest nieprawidłowe.W dniu 28 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-862/08-2/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.05.2008 r. (data wpływu 28.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości stosowania podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodów do wypłacanych w ramach stosunku pracy premii uznaniowych -jest nieprawidłowe.W dniu 28.05.2008 r. został złożony ww. wni ...
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1017/08/BD (KAN-5294/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz wnioskodawcy -jest nieprawidłowe.W dniu 26 maja 2008r. wpłyną ...
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-865/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec pracowników przejętych na skutek podziału innej spółki -jest prawidłowe.W dniu 26.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-866/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika odnośnie sporządzenia informacji PIT-11 w sytuacji podziału Spółki -jest prawidłowe.W dniu 26.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-606/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2008 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodu z tytułu składek na ubezpieczenie odprowadzonych przez zakład pracy -jest nieprawidłowe.W dniu 30 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-604/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia oraz przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie realizacji obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 29 maja 2008 ...
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-608/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników z pracy wykonywanej w Niemczech -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-366/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 27 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 27 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-372/08-2/AMN
  Czy prawidłowe jest stanowisko wyrażone w interpretacji art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-972/08/CJS
  Czy z tytułu wypłacanych pracownikom, na podstawie art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej, ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-619/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia odsetek od kredytu bankowego -jest nieprawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-374/08-2/AK
  Czy wobec połączenia spółek poprzez przejęcie drugiej spółki z o.o. przez Wnioskodawcę obowiązek sporządzenia i przesłania deklaracji PIT-11, zgodnie z art. 38 ust. Ib ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dnia zakończenia swojej działalności spoczywa na drugiej spółce z o. o. czy też na podstawie art. 42 ust. 3 o.p., w związku z przejęciem wszystkich praw i obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, deklaracje PIT-11 w stosunku do pracowników przejętej spółki wystawi na zasadach ogólnych, po zakończeniu roku podatkowego, Wnioskodawca?
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-829/08-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.05.2008 r. (data wpływu 20.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy do organu podatkowego w Polsce za okres pracy najemnej w Norwegii, o ile wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę no ...
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-846/08/BD (KAN-4525/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 05 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 25 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania stypendiów sportowych wypłacanych przez organ samorządowy dla uczniów i studentów powyżej 15-tego roku ży ...
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-964/08/BD (KAN-5044/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 19 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacenia przez Spółkę składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczeniowej -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. ...
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1371/08/BD (KAN-4525/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 05 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 25 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania stypendiów sportowych wypłacanych przez organ samorządowy stypendystom (osobom fiuczącym się powyżej 26 r ...
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1372/08/BD (KAN-4525/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 05 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 25 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania stypendiów dla studentów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną -jest praw ...
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-921/08/HK (KAN-4918/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani G. przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekt zeznań podatkowych za okres od 2004r. do 2007r. w związku z nienależnym pobraniem i odprowadzeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z ...
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-982/08/HK (KAN-5158/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania wynagrodzeń pracowników realizujących projekty europejskie w ramach 6. Programu Badań i Rozwoju Technicznego oraz w ramach Funduszu ...
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-851/08-2/AS
  W przypadku zakupu przez pracodawcę dodatkowych świadczeń medycznych na rzecz pracowników, wartość otrzymanych od pracodawcy świadczeń w zakresie usług medycznych stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-809/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 16.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w sytuacji nieodpłatnego nabycia przez pracowników akcji od szwedzkiej "spółki-matki" w ramach opracowanego programu:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-666/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.05.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki -jest prawidłowe.W dniu 09 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-603/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń w postaci sfinansowania przez pracodawcę konferencji mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych - jest prawidłowe.W dniu 23 maja 2 ...
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-377/08/BG (KAN-4701/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02 maja 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP w dniu 08 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązującego wzoru deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku roku podatkowego trwającego od ...
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-797/08-2/MK
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.05.2008 r. (data wpływu 12.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełniania obowiązków płatnika z tytułu wykonywanych czynności z zakresu organizacji, prowadzenia i obsługi programu emisji obligacji -jest prawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. ...
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-830/08/ASz (KAN-4426/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 29 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek -jest nieprawidłowe.W dniu 29 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-253/08-4/HS
  Czy w związku z przekształceniem spółki o.o. w spółkę komandytową z dniem przekształcenia zysk spółki z o.o. za rok 2007 zgromadzony na kapitale zapasowym oraz zysk wypracowany za rok 2008 do dnia przekształcenia, który Spółka zamierza także przeznaczyć na kapitał zapasowy staną się dla wspólników przekształcanej spółki z o.o. (którzy będą wspólnikami spółki komandytowej) dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, od którego Spółka zobowiązana byłaby pobrać, zgodnie z przepisami ustawy podatkowej, zryczałtowany podatek?
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-674/08/MK (KAN-3467/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 03 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 24 czerwca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia odsetek kapitałowych i odsetek za opóźnienie -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008r. wpły ...
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-713/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008 r. (data wpływu 25.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za przychody pracownika wartości wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu przewozu pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 25.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-759/08/MCZ (KAN-4077/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W.K. przedstawione we wniosku z dnia 08 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 21 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzenia pracowników kierowanych do pracy w Norwegii -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wnios ...
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-690/08-2/MK
  Czy Spółka, wykonując na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcję płatnika, w odniesieniu do wypłacanych w ramach wynagrodzenia premii (projektowych) związanych z przeniesienia praw autorskich w ramach stosunku pracy, winna obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 tj.: w wysokości 50% wypłacanych premii?
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-269/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonania badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta -je ...
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-269/08-3/AMN
  Czy kancelaria jako płatnik miała obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych mimo, iż biegły rewident nie wystawił rachunków i nie dokonał wpłaty gotówki, którą biegły rewident pobrał od badanych podmiotów i przywłaszczył?
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-270c/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 roku (data wpływu 6 maja 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania informacji IFT-R2 w przypadku gdy, usługi z tytułu których Spółka wypłaca należności nierezydentowi nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 tej us ...
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-270b/08/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 roku (data wpływu 6 maja 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji w związku z niepotrąceniem podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 tej ustawy -jest prawidłowe.W dniu 6 maja 2008 roku został z ...
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-472/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do części otrzymywanego wynagrodzenia ze stosunku pracy -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. wpłynął ...
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-691/08/BJ (KAN-3560/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 07 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzania informacji o dochodach PIT-11 w związku z przejęciem pracowników przez nowego pracodawcę w trybie art. 23#61446; Kodeksu pracy ...
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-595/08-2/AS
  INIERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2008 r. (data wpływu 04.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu wypłaty udziałów na rzecz udziałowców:
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-546/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki S. A., przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.), uzupełnionego pismem z dnia 27.06.2008 r. (data wpływu 30.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełniania obowiązków płatnika z tytułu czynności z zakresu obsługi emisji dłużnych papierów wartościowych-jest ...
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-663/08/BJ (KAN-3427/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej , przedstawione we wniosku z dnia 02 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 03 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 28 maja 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu na podstawie art. 48 ust. 1 usta ...
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-606/08-5/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 02.04.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 07.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-233/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego, przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-212/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wojskowego Biura Emerytalnego przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych wypłacanych emerytom, rencistom wojskowym i członkom ich rodzin oraz pobierającym wojskowe renty rodzinne:
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-310A/08/MD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 19 czerwca 2008 r.) oraz z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowan ...
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-310B/08/MD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 19 czerwca 2008 r.) oraz z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej ...
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2-415-602/08/MM
  Czy wynagrodzenie małżonka, wypłacone przez pracodawcę po jego śmierci podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, czy też podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-502/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzenia finansowanego ze środków 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej -jest prawidłowe,o ile wynag ...
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-498/08-5/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kasy Oszczędności, przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania pocztą 18.06.2008 r., data wpływu: e-mail 18.06.2008 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-498/08-2/IŚ z dnia 05.06.2008 r. (data nadania 06.06.2008 r., data doręczenia 12.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące ...
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-604/08/HK (KAN-3116/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki -jest nieprawidłowe.W dniu 26 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-203/08-4/RP
  Wnioskodawca ponosi koszty utrzymania zakładowej służby zdrowia niezależnie od ilości korzystających pracowników, sama zaś ilość korzystających wpływa na wysokość ponoszonych kosztów. Wnioskodawca potrafi zidentyfikować pracowników korzystających z usług medycznych ponieważ prowadzony jest rejestr. Czy po stronie pracownika mającego możliwość korzystania ze świadczeń medycznych Zakładowej Przychodni, powstaje przychód z tytułu świadczeń w naturze, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-303/08-4/HS
  Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie jakikolwiek przychód (dochód) do opodatkowania dla Spółki lub wspólników oraz czy powstaną jakiekolwiek obowiązki podatkowe dla spółek lub/i ich wspólników? Jeżeli tak, to w którym momencie te obowiązki powstaną?
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-385/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie naliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu umowy zlece ...
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-548/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w X..., przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu oraz obowiązku płatnika:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-569/08/HK (KAN-3012/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S. przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 21 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki -jest nieprawidłowe.W dniu 21 marca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-181/08-4/HS
  1. Czy w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę komandytową w opisanym we wniosku przypadku powstanie dla wspólnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w szczególności przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, w którym momencie przychód ten powstanie?3. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 - czy na spółce przekształconej ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego z tego tytułu i w jaki sposób oraz w jakich terminach obowiązki te spółka będzie miała wykonać?
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-391/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dokonującego świadczeń z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udz ...
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-202/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 5 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. ...
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-186/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-419/08-4/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.02.2008 r. (data wpływu 04.03.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku w zakresie brakującej opłaty z dnia 05.06.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 26.05.2008 r. Nr IPPB2/415-419/08-2/MG (data nadania 27.05.2008 r. data doręczenia 29.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyc ...
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2-415/581/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika ciążących na komorniku sadowym egzekwującym zaległe wynagrodzenie za pracę -jest prawidłowe.W dniu 21 maja 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-346/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełnienia przez płatnika informacji o dochodach, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy -jest nieprawidłowe.W d ...
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-437/08/HK (KAN-2263/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 4 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki lub kredytu -jest nieprawidłowe.W dniu 4 marca 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-468/08/HK
  Czy Spółka jako płatnik zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego zleceniobiorcy zasiłku?
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-243/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-432/08/HK
  Czy wartość umorzonych odsetek od udzielonego kredytu stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić należny podatek od umorzonej kwoty odsetek?
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-345/08-5/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2008 r. (data wpływu 22.02.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku w zakresie brakującego podpisu z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 05.05.2008 r. Nr IPPB2/415-345/08-2/MG (data nadania 06.05.2008 r. data doręczenia 09.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dot ...
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-462/08/BJ (KAN-2386/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 04 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 06 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymanej z budżetu gminy dotacji na wymianę instalacji grzewczych na ekologiczne źródła ciepła-jest prawidłowe.W dniu 06 marca 2008r. do tut. ...
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-146/08-4/RP
  Czy opłacanie przez Spółkę abonamentu medycznego stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie jest przychodem zwolnionym z tego podatku w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli opłacenie abonamentu medycznego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (o ile nie będzie przychodem zwolnionym), to w jaki sposób Spółka powinna ustalić podstawę opodatkowania, i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-372/08/RS
  Czy w sytuacji likwidacji i powstania nowego Kolegium z innym numerem NIP i Regon istnieje obowiązek sporządzenia PIT-11 i PIT-4R za cały rok 2008 także za podmiot, który nie istnieje?
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-389/08-2/MK
  Z przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji zdarzenia przyszłego nie wynika, by wypłacane przez Y środki pochodziły z bezzwrotnej pomocy od rządu państwa obcego (np. Wielkiej Brytanii), przyznającego Polsce bezzwrotne środki pomocowe w celu realizacji programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej., organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansowej. Jeżeli zatem otrzymane przez Wnioskodawcę dochody nie pochodzą od rządu państwa obcego, organizacji międzynarodowej ani od międzynarodowej instytucji finansowej, to do tych dochodów nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-341/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kolegium, przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2008 r. (data wpływu 21.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego i związanych z tym obowiązków płatnika -jest nieprawidłowe.W dniu 21.02.2008 r. został złożony ww. wnio ...
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-208/08/PS
  Jak ustala się dochód z tyrułu zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia?
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-139/08-6/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 01.04.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) oraz z dnia 24.04.2008 r. (data wpływu 25.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-124/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 18 ...
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-134/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 7 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia i obowiązków Spółki jako płatnika, związanych z wypłatą tego wynagrodzenia -jest ...
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-261/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od środków mieszkańców (depozytów) przechowywanych na rachunku bankowym domu pomocy społecznej- jest nieprawidłowe.W dniu 11.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-728/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2008 r. (data wpływu 30.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy na Litwie w 2007 r.- jest:
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-82/08/BJ (KAN-273/01/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczelni, przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 11 stycznia 2008r.), uzupełnionym w dniu 05 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów pobytu na sesjach uczestnikom studiów podyplomowych - jestnieprawidłowe.W dniu 11 stycznia ...
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-187/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 12 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód do opodatkowania, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy ...
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-303/08/BJ
  Czy rodziny emerytów i rencistów, które otrzymują świadczenia socjalne należy traktować w zakresie przepisów podatkowych tak jak rencistów i emerytów wychodząc z założenia, iż świadczenia socjalne dla emerytów mundurowych rozszerzają uprawnienia socjalne emerytów na ich rodziny?
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-279/08/HK
  Czy wartość umorzonej pożyczki po śmierci pracownika, stanowi podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód spadkobierców, a na zakładzie pracy zmarłego pracownika ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-273/08/BD
  Czy wnioskodawca powinien doliczyć do dochodu pracownika kwotę jaką uiścił za szkolenie i potrącić z tego tytułu podatek dochodowy, czy też świadczenia te korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-245/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2008 r. (data wpływu 06.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcęjest nieprawidłowe.W dniu 06.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-221/08/BJ
  Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka będzie zobowiązana do działania w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo do wystawienia informacji o przychodzie zgodnie z art. 42a ustawy?
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-142/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczenia podstawy opodatkowania w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy w Norwegii -jest prawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełnio ...
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-152/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008 r. (data wpływu 5 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dokonującego świadczeń z tytułu praw pokrewnych -jest prawidłowe, o ile czynności wykonywane w ramach umowy o dzieło stanowią przedmiot tych praw.W dniu 5 l ...
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-202/08/BD
  Czy wynagrodzenie prezesa/członka zarządu Spółki (będącego jednocześnie pracownikiem), osiągane z tytułu pełnienia funkcji członka (prezesa) zarządu, wykonywanej na podstawie aktu powołania jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku od osób fizycznych?
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-115/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dokonującego świadczeń z tytułu praw autorskich -jest prawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek Centrum o udzielenie pisemnej inter ...
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-102/08-4/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2008 r. (data wpływu 17.01.2008 r. ) oraz piśmie z dnia 09.04.2008 r. (data nadania 10.04.2008 r., data wpływu 15.04.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-102/08-2/SR z dnia 01.04.2008 r. (data nadania 01.04.2008 r., data doręczenia 03.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej pod ...
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-173/08/HK
  Czy kwotę umorzonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (wraz z odsetkami) należy traktować jako przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym czy na wnioskodawcy spoczywa obowiązek składania informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C)?
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-63/07-5/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2008 r. (data wpływu 18.01.2008 r.) oraz piśmie (data nadania 16.04.2008 r., data wpływu 21.04.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-63/08-2/AG z dnia 02.04.2008 r. (data nadania 03.04.2008 r., data doręczenia 09.04.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób ...
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-92/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu diet wypłaconych ławnikowi- jest nieprawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-209/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa Ubezpieczeń X. w Y, przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2008 r. (data wpływu 1.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu ze stosunku pracy od różnicy pomiędzy oprocentowaniem pożyczki ustalonym w umowie, a średnim oprocentowaniem pożyczek udzielanych przez banki -jest ...
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-95/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzeń finansowanych ze środków funduszu "T." -jest nieprawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-159/08/BJ
  1. Czy w przypadku przeniesienia na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych na pisemne żądanie najemcy, prawa własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku, będącym własnością spółdzielni mieszkaniowej, który to lokal przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, powstaje po stronie osoby, na rzecz której dokonano przeniesienia własności lokalu, przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkujący po stronie spółdzielni obowiązkiem wystawienia odpowiedniego druku PIT-8C? 2. Jeżeli odpowiedź na pyt. nr 1 jest twierdząca, to: a) W jaki sposób ustalić wysokość tego przychodu? b) Czy ustalony przychód należy pomniejszyć o nakłady konieczne, które zostały wpłacone przez najemcę zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-147/08/MK
  Czy w momencie wypłaty przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną na rzecz żony zmarłego członka spółdzielni zwaloryzowanych udziałów płatnik może odstąpić od potrącenia 19% zaliczki na podatek dochodowy?
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-149/08/BD
  Czy w zakresie otrzymanego dofinansowania (6355,80 zł) indywidualny użytkownik winien opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-145/08/BD
  Czy wymieniona dotacja wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, a tym samym nie istnieje obowiązek sporządzania przez gminę i wystawiania do urzędu skarbowego formularza PIT-8C?
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-122/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-125/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 30 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 3 kwietnia 2008 r. (data stempla pocztowego), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy z tytułu otrzymywaneg ...
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-67/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 22 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest nieprawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-252/08-4/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-39/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 16 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w momencie otrzymania akcji przez pracownika -jest nieprawidłowe.W dniu 16 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-124/08-3/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2008 r. (data wpływu 17.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy utworzony przez spółkę oddział będzie posiadał status płatnika zobowiązanego do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń zatrudnionych w oddziale ...
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-37/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2008 r. (data wpływu 15 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich -jest nieprawidłowe.W dniu 15 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek Pani o udziele ...
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-81/08-2/ŁM
  Czy spółka postępuje prawidłowo pobierając podatek dochodowy w wysokości 5%w momencie regulowania opłat licencyjnych na rzecz kontrahenta zagranicznego?
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-155/08/KB
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika względem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-156/08/KB
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika względem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-200/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. (data wpływu 31.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonania przez płatnika korekty kosztów uzyskania przychodu w informacji podatkowej PIT-11- jest prawidłowe.W dniu 31.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-64/08-2/SP
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot umorzonych należności cywilnoprawnych osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą .
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-88/08/BJ
  Czy świadczenie wnioskodawcy: a) ze środków własnych, b) ze środków Task Force na rzecz uczestników seminarium stanowi po stronie uczestników przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać udokumentowany przez wnioskodawcę, jako płatnika, informacją o wysokości osiągniętego przychodu złożoną na formularzu PIT-8C, przekazaną świadczeniobiorcy i właściwemu urzędowi skarbowemu, bez konieczności odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 42a?
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-92/08/HK
  Czy wypłacone przez spółdzielnię środki jako częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowią dla członka spółdzielni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w związku z tym spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-90/08/BJ
  1. Czy świadczenie wnioskodawcy w postaci dofinansowania do biletu lotniczego, transportu na lotnisko oraz ubezpieczenia stanowi po stronie uczestników seminarium przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać udokumentowany przez wnioskodawcę, jako płatnika, informacją o wysokości osiągniętego przychodu złożoną na formularzu PIT-8C, przekazaną świadczeniobiorcy i właściwemu urzędowi skarbowemu, bez konieczności odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 42a? 2. Czy świadczenie wnioskodawcy polegające na zapewnieniu opieki merytorycznej oraz tłumaczenia w trakcie seminarium stanowi po stronie uczestników seminarium przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy i winien on być udokumentowany na formularzu PIT-8C bez konieczności odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy?
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-68/08/HS
  Czy od wypłaconych odsetek od pożyczki należy potracić zryczałtowany 19% podatek na podstawie art.30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-52/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 -jest prawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-36/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 08.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu za 2007 r. zwróconej kwoty przyznanej w 2006 r. tytułem odprawy i ekwiwalentu za urlop -jest nieprawidłoweW dniu 08.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-21/08-2/AS
  Wartość umorzonych przez Bank wierzytelności składającej się z należności głównej oraz odsetek umownych wymagalnych na dzień umorzenia, stanowi przychód do opodatkowania i wymaga wystawienia przez Bank, informacji według ustalonego wzoru PIT-8C
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-43/08/BJ
  1. Czy wypłacone przez Sąd zasądzone odszkodowania są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Sąd jest płatnikiem podatku dochodowego? 3. Jaki jest obowiązek Sądu w zakresie sporządzania i wydawania informacji o wysokości przychodów?
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 2 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji podatkowej PIT-8C -jest prawidłowe.W dniu 2 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-540/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007 r. (data wpływu 31 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych-jest prawidłowe- w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną ,-jest nieprawidłowe- w zakresie obowiązków spółki jawnej jako pł ...
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-58/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -jest niep ...
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-76/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2008 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wypłatę pracownikom premii -jest prawidłowe.W dniu 11 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-28/08/BJ
  W jakiej formie powinna być prawidłowo przekazana informacja o korekcie i wyrównaniach pomiędzy podatkiem dochodowym a składką na ubezpieczenie zdrowotne mając na uwadze fakt, iż zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowią kwotę ujemną (zostały pomniejszone na rzecz odprowadzonego podatku dochodowego, który faktycznie przekazano w miesiącu październiku), a osoby te nie uzyskały żadnych dochodów w 2006r.?
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-37/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 roku (data wpływu 15 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prowadzonej w trybie egzekucji sądowej niezabudowanej nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 15 stycznia 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-100/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 roku (data wpływu 25 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego stypendiów wypłacanych na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego -jest prawidłowe.W dniu 25 s ...
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-748/07/JJ
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości składajacej się z działki zabudowanej i niezabudowanej przez komornika sądowego
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-639/07-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.12.2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych -jest prawidłowe.W dniu 24.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-598/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007 r. (data wpływu 24.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w roku 2005 i opodatkowania renty amerykańskiej po mężu w 2007 roku - jest
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-246/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Agencji, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat należności z tytułu praw autorskich -jest nieprawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony ww. wni ...
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-791/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Agencji, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat należności z tytułu praw autorskich -jest nieprawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony ww. ...
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-548/07/HK
  Czy wartość umorzonych odsetek ustawowych i karnych od udzielonego kredytu jest przychodem z "innych źródeł", o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-541/07-2/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 02.12.2007 r. (data wpływu 03.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz w zakresie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym -jest prawidłowe.W dniu 03.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-539/07/HK
  Czy zwrot kosztów podróży osobie nie będącej pracownikiem płatnika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-544/07/MK
  1. Czy należy uznać brak wpłaty na konto płatnika kwoty stanowiącej równowartość wyliczonej z tytułu świadczenia "niegotówkowego" zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wyliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jako przychód pracownika/byłego pracownika? 2. Czy w takiej sytuacji należy dokonać doliczenia kwoty, o której mowa wyżej do przychodu pracownika/byłego pracownika i wystawić PIT (który Nr 11, czy 8C), czy też nie doliczać do przychodu i nie dokonywać korekt PIT?
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-499/07-6/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.) oraz w piśmie z dnia 14.01.2008 r. (data nadania 15.01.2008 r., data wpływu 17.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-499/07-2/SR z dnia 07.01.2008 r. (data nadania 09.01.2008 r., data doręczenia 11.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczą ...
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-747/07/JJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 roku (data wpływu 27 grudnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prowadzonej w trybie egzekucji sądowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej -jest prawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pis ...
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-493/07/HK
  Czy umorzone w 2006r. odsetki karne od kredytu bankowego należało opodatkować podatkiem dochodowym?
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-320/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla osób, które otrzymały dofinansowanie (dotację) z budżetu gminy w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście ...
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-233/07-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 3 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-453/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura- 28 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty umorzonych należności czynszowych wraz z odsetkami - jestprawidłowe.W dniu 28 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o ...
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-407/07-4/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) oraz w piśmie z dnia 18.01.2008 r. (data nadania 19.01.2008 r., data wpływu 21.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-407/07-2/SR z dnia 07.01.2008 r. (data nadania 09.01.2008 r., data doręczenia 11.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej p ...
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-406/07-4/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) oraz w piśmie z dnia 18.01.2008 r. (data nadania 19.01.2008 r., data wpływu 21.01.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-406/07-2/SR z dnia 07.01.2008 r. (data nadania 09.01.2008 r., data doręczenia 11.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej p ...
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-416/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy Policji, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 21 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dokonującego wypłat biegłym sądowym, którzy wykonują opinie w postępowaniach przygotowawczych w sprawach karnych -jest prawidł ...
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-403/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta i Gminy przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 19 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania stypendium socjalnego wypłaconego uczniom -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007r. wpłynął do tut. ...
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-638/07/IB
  Czy od wypłacanej Wnioskodawcy renty zagranicznej i dodatków do tej renty powinien być pobierany w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-472/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.), uzupełnionego w odpowiedzi na wezwanie z dnia 17.01.2008 r., pismem z dnia 23.01.2008 r. (wpływ 28.01.2008 r.) - w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych zwrotu wniesionych przez wspólnika dopłat do spółki (pyt ...
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-188/07-2/RP
  Czy opłacanie usług medycznych kwotą zryczałtowaną (niezależną od ilości pacjentów i wykonanych usług medycznych) na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników i jeżeli tak, to w jaki sposób ustalić wysokość świadczenia dla poszczególnego pracownika?
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-371/07-4/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.11.2007 r. (data wpływu 13.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz rodziny zmarłego pracownika -jest nieprawidłowe.W dniu 13.11.2007 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-177/07-2/AMN
  Czy w przypadku wypłat stypendiów dla uczniów, które na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnienia od podatku, należy sporządzić informację PIT-8S?
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-607/07/ENB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego, przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 roku (data wpływu 26 listopada 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wystawiania informacji o wysokości wypłaconego stypendium -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-612/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczelni, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego obywatelowi Niemiec z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada ...
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-372/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki S. A., przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia informacji o dochodach według ustalonego druku PIT-11 w związku z przejęciem pracowników przez podmiot trzeci -jest prawidłowe.W dniu 12.11.2007 r. został złożony ww. wni ...
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-361/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko D. S.A., przedstawione we wniosku z dnia 05 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 09 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - sposobu opodatkowania opłaconych przez Spółkę ...
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-288/07-2/JK
  Opodatkowanie świadczeń uzyskiwanych przez pracowników z tytułu nieobowiązkowych świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę w formie ryczałtowej.
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-238/07/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko G. S.A., przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura - 9 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji wynagrodzeń wypłacanych z tytułu przedstawicielstwa handlowego wykonywanego poza granicami Polski i ewentualnych obowiązków płatnika z te ...
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-318/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 31 października 2007r.) uzupełnionym w dniu 28 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec pracownika wykonującego pracę w Czechach -jest nieprawidłowe.W dniu 31 października 2 ...
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-330/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 5 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia należności w postaci kwot nienależnie wypłaconych świadczeń oraz długu dłużnika alimentacyjnego -jest pr ...
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-516/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Biura, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania świadczenia wypłaconego zmarłemu, emerytowanemu pracownikowi -jest nieprawidłowe.W dniu 7 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-382/07-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu 12.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 12.11.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej p ...
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-589/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy we Włoszech -jest nieprawidłowe.W dniu 23 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-280/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko C. P. Spółkiz o.o. przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007r. (wpływ do tut. BKIP- 22 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2007r (wpływ dotut. BKIP - 27 listopada 2007r.) oraz pismem z dnia 7 grudnia 2007r. (wpływ do tut. BKIP- 31 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowegow części dotyczącej podatku dochodowego od ...
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-601/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - zasady opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego z tyt ...
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-274/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego X przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 19 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Norwegii -jest nieprawidłoweW dniu 19 październik ...
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-484/07/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 5.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie metody ustalania dochodów z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w związku z wykupem części jednostek funduszu -jest prawidłowe.W dniu 5 listo ...
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-26/08-2/AMN
  1) Kiedy należy podjąć uchwałę o wypłatę dywidendy ze zgromadzonego kapitału zapasowego?2) Jaki jest okres wypłaty dywidendy po uchwale zgromadzenia wspólników?3) Czy można podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w ratach?4) W jakim czasie należy odprowadzić podatek od wypłaty dywidendy?
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-561/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Norwegii -jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. ...
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-256/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń na rzecz członków zarządu i innych osób w postaci sfinansowania bezimiennego ubezpieczenia OC -jest nieprawidłowe.W dniu 12.10.2007 r. został złożony ww. wni ...
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-276/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 18.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych oraz polisy ubezpieczeniowej na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcę -jest nieprawidłowe.W dniu 18.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-282/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania polisy ubezpieczeniowej oraz świadczeń medycznych na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcę -jest nieprawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-471/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy D., przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C -jest prawidłowe.W dniu 7 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-228/07-2/PW
  Opodatkowanie wypłacanych przez sąd odszkodowań oraz odsetek od tych odszkodowań, zasądzonych prawomocnymi wyrokami na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych (Dz. U. z 1991 r. Nr 34, poz. 149 ze zm.) oraz na podstawie art. 552 Kodeksu postępowania karnego i art. 481 Kodeksu cywilnego.
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-211/07-4/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych -jest prawidłowe.W dniu 01.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-240/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 9 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Norwegii - jestnieprawidłoweW dniu 8 października 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. ...
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-256/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura- 15 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz dodatków ...
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-166/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007r. (data wpływu do tut .Biura 14 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego kwoty dofinansowania do studiów podyplomowych pracownikowi przez zakład pracy -jest nieprawidłowe.W dniu 14 września 200 ...
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-130/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej NXD, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 28.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce dywidendy wypłacanej na rzecz Funduszu z siedzibą w Luksemburgu -jest prawidłowe.W dniu 28 września 2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-201/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 26 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów pracowników z tytułu uczestnictwa w kursie językowym sfinansowanym przez pracodawcę -jest nieprawidłoweW dniu 26 września 2007r. wpłynął do tut. Bi ...
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-240/07-2/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 02.10.2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kompleksowej opieki medycznej w formie abonamentów pracowniczych -jest nieprawidłowe.W dniu 08.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 1340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-204/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 27 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego wartości świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pra ...
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-188/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do wynagrodzeń pracowników, którzy zostali przejęci w trybie art. 231Kodeksu pracy:- w części dotyczącej braku obowiązku wystawi ...
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-176/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko R. Spółka z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 18 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji m.in. przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania opłaconych przez Spółkę świadczeń zdrowotnych dla pracowników - jestnieprawidłowe.W dniu 18 września 2007r. wpłynął do tut. Biu ...
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-184/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S. Spółka z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania opłaconych przez Spółkę świadczeń medycznych dla pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 20 września 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. ...
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-115/07/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 17 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania przez spółkę cywilną (wspólników tejże spółki) dochodów w związku z przyznaną nagrodą z tytułu udziału w Festiwalu Kabaretó ...
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-158/07/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu oprocentowania udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej -jest nieprawidłowe.W dniu 20 września 2007 r. wpłynął do tut. organu ...
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-298/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów ze sprzedaży akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. -jest prawidłowe.W dniu 1 ...
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-161/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 13 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania udzielonego mieszkańcom z budżetu gminy dofinansowania do kosztów zakupu i instalacji nowego wysokosprawnego kotła- jestniep ...
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-155/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 12 września 2007r.) uzupełnionym w dniu 26 września 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Spółki -jest nieprawidło ...
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-252/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu oprocentowania udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej -jest nieprawidłowe.W dniu 20 września 2007 r. został złożony ww. wni ...
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-145/07-2/IŚ
  Polskie podmioty działające na rzecz zagranicznego funduszu inwestycyjnego a obowiązki płatnika w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-131/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP - 07 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia zwróconej składki rentowej do przychodu miesiąca, w którym nastąpi jej zwrot -jest prawidłowe.W dniu 07 września 2007r. wpłynął do tut. BKI ...
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-23/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 roku (data wpływu 24 września 2007 roku), uzupełnionym pismem z dnia 8 listopada 2007 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prowadzonej w trybie egzekucji sądowej nieruchomości składającej się z jednej działki zabudowanej i trz ...
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-128/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 6 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty stypendiów sportowych dla zawodników, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-2C -jest prawidłowe.W dniu 6 wrześni ...
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-127/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 03 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 06 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla pracownika świadczeń przyznanych mu przez pracodawcę na podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych -jest nieprawidłowe.W dniu 06 ...
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-279/07-2/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2007 r. (data wpływu 17.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego u źródła -jest prawidłowe.W dniu 17.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-136/07/KCz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki A. przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 7 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia jakie obowiązki spoczywają na spółce wypłacającej premię prywatyzacyjną pracownikom innej przejmowanej spółki -jest nieprawidłowe.W dniu ...
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-115/07-3/RL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31.08.2007 r. (data wpływu 04.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 04.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych ...
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-121/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 4 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów wypłacanych z tytułu odbywanego stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym jako po ...
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-119/07/CJS
  Czy od wypłaconych odsetek od pożyczki należy potrącić zryczałtowany 19% podatek na podstawie art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-214/07/CJS
  Czy świadczenia związane ze szkoleniem pracowników i kontrahentów-przedstawicieli podmiotów gospodarczych stanowią przychód dla tych osób, a jeżeli tak to w jaki sposób przychód ten wykazać?
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-164/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia --.2007 r. (data wpływu --.--.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania pobranych przez pracowników bonów na posiłki lub produkty, z których pracownicy mogą sporządzać posiłki -jest prawidłowe.W dniu --.--.2007 r. został złożony w ...
 1362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-177/07
  Czy od świadczenia rentowego otrzymywanego z Czech słusznie potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-172/b/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełnienia przez płatnika PIT-40A/11A -jest nieprawidłowe.W dniu 5 września 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-172/a/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych wypłacanych emerytom i rencistom wojskowym oraz członkom ich rodzin -jest prawidłowe.W dniu 5 września 2007 r. (data wpływu) ...
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-81/07/MCZ
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Republice Federalnej Niemiec, którym wynagrodzenie wypłaca zakład posiadany przez praco ...
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-85/07-2/JK
  Zwolnienie z pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-72/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2007 r. (data wpływu 16.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku realizacji opcji na akcje - jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-139/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów otrzymanych przez członków Spółdzielni w związku ze zwrotem ich udziałów i wkładów -jest nieprawidłowe.W dniu 27 sierp ...
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-69/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko H. sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 16 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez udziałowca zagranicznego przychodów z tytułu ...
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-74/07-4/AJ
  1. Czy wypłacane świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce?2. Jeżeli ww. świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, to w jaki sposób i za jaki okres podatkowy Wnioskodawczyni może zwrócić się o zwrot nadpłaconego podatku?
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-56/07-6/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko XXX, przedstawione we wniosku z dnia 31.07.2007 r. (data wpływu 06.08.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników realizujących projekt INNET finansowany z 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej -jest prawidłowe.W dniu 06.08.2007r. został złożony ww. wniosek, o udzi ...
 1372. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.I/2-4150/8/2007
  1. Czy uzyskane przez rolnika w taki sposób przychody podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych? Jeżeli tak, to: 2. Kto (Spółdzielnia czy rolnik) w takiej sytuacji jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych? 3. Jeśli płatnikiem jest rolnik, to jakie koszty może sobie potrącić czy koszty zryczałtowane, jeśli tak to w jakiej wysokości, czy koszty rzeczywiste i jak powinny być udokumentowane? 4. W którym momencie - przyjęcia osadu czy otrzymania środków pieniężnych - powstaje przychód rolnika?
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-53/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 3 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z dywidendy wypłaconej jej udziałowcowi, będącemu osobą fizyczną -jest prawidłowe.W dniu 3 października 2007 r. (data wpływu) został złożo ...
 1374. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-38/07/Z/MCY
  Czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika w przypadku wypłacania przychodów z tytułu zawarcia umowy agencyjnej?
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-66/07-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. G. przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007 r. (data wpływu 31 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanej- jest nieprawidłowe.W dniu 31 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-32/07-4/HS
  Wnioskodawca jest spółką komandytową i jest udziałowcem Spółki z o.o. Planowane jest przekształcenie tejże Spółki z o.o. w spółkę komandytową. Wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki z o.o. przystąpią do spółki przekształconej, w związku z tym przy przekształceniu Spółka nie będzie wypłacała ani nie postawi do dyspozycji żadnego ze wspólników żadnych kwot (dot. niepodzielonych zysków z lat ubiegłych będących na kapitale zapasowym).- Czy w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie dla wspólników Wnioskodawcy (osoby prawnej i osoby fizycznej) przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, w szczególności przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
  - W którym momencie przychód ten powstanie?
  - Czy na Spółce powstałej w wyniku przekształcenia albo na wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego?
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-30/07-2/HS
  W przedstawionym zdarzeniu przyszłym ma dojść do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Udziałowcem przekształcanej spółki z o.o. i jednocześnie komandytariuszem przekształconej spółki komandytowej jest spółka komandytowa, której komplementariuszem jest Wnioskodawca (osoba prawna, tj. spółka z o.o.). W spółce z o.o. pozostały niepodzielone zyski zaksięgowane na kapitale zapasowy oraz zysk roku bieżącego (umiejscowione w pasywach spółki). W wyniku przekształcenia wszystkie niepodzielone zyski spółki o.o. zostaną zaksięgowane na tzw. kontach rezerw w spółce komandytowej. Niepodzielone zyski nie zostaną wspólnikom spółki z o.o. wypłacone lub postawione im do dyspozycji. W związku z tym zadano następujące pytania:- Czy związku z przekształceniem Spółki z o.o. w spółkę komandytową w opisanym przypadku powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w szczególności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
  - W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1 powyżej - w którym momencie przychód ten powstanie?
  - W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1 powyżej - czy na spółce z o.o., spółce powstałej w wyniku jego przekształcenia albo na spółce komandytowej, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego z tego tytułu i w jaki sposób oraz w jakich terminach obowiązki te dana spółka miałaby wykonać?
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-31/07-2/HS
  W przedstawionym zdarzeniu przyszłym ma dojść do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Udziałowcem przekształcanej spółki z o.o. i jednocześnie komandytariuszem przekształconej spółki komandytowej jest spółka komandytowa, której komandytariuszem jest Wnioskodawca (osoba prawna, tj. spółka z o.o.). W spółce z o.o. pozostały niepodzielone zyski zaksięgowane na kapitale zapasowy oraz zysk roku bieżącego (umiejscowione w pasywach spółki). W wyniku przekształcenia wszystkie niepodzielone zyski spółki o.o. zostaną zaksięgowane na tzw. kontach rezerw w spółce komandytowej. Niepodzielone zyski nie zostaną wspólnikom spółki z o.o. wypłacone lub postawione im do dyspozycji. W związku z tym zadano następujące pytania:- Czy związku z przekształceniem Spółki z o.o. w spółkę komandytową w opisanym przypadku powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w szczególności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
  - W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie ad 1 powyżej, w którym momencie przychód ten powstanie?
  - W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie ad 1 powyżej - czy na spółce z o.o., spółce powstałej w wyniku jej przekształcenia albo na spółce komandytowej, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego z tego tytułu i w jaki sposób oraz w jakich terminach obowiązki te dana spółka miałaby wykonać?
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-76/07/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy na rzecz udziałowców będących osobami fizycz ...
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2007 r. (data wpływu 16.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z pobraniem 19% zryczałtowanego podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 16.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-70/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 roku (data wpływu 30 lipca 2007 roku) uzupełnionym pismami z dnia 7 sierpnia 2007 r. i 27 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prowadzonej w trybie egzekucji sądowej nieruchomości stanowiącej pawilon wielofunkcyjny wraz z ...
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-20/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 25 lipca 2007r.), uzupełnione pismem z dnia 16 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura w dniu 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odszkodowania wypłaconego z tytułu utraty po ...
 1383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/236/07/AG
  Dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r., dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.
 1384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-55/07
  Czy Spółka, wykonując na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcję płatnika w odniesieniu do wypłat wynagrodzenia z tytułu sprzedaży znaków towarowych na rzecz Zbywcy, traktując jego przychód jako uzyskany ze źródła przychodów określonego w art. 18, powinna także potrącić zaliczkę na podatek od wypłacanych przez bank Zbywcy odsetek, traktując je jako część wynagrodzenia (ceny) z tytułu sprzedaży znaków towarowych, czy może powinna potrącić podatek od odsetek na podstawie art. 41 ust. 4?
 1385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-21/07/PK
  Kto pełni obowiązki płatnika jeśli w przekazywaniu należności pośredniczy inny podmiot?
 1386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-77/07/PK
  Jak należy opodatkować kwoty wypłacane spadkobiercom po śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego?
 1387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449-2CF/413/IP-44/2007/EB
  Czy urząd może podjąć decyzję od odstąpienia od żądania korekty deklaracji PIT-53 za lata od 01.07.2002 do 31.05.2007r?
 1388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-52/07
  Czy niewypłacone do dnia wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS od tych wynagrodzeń Jednostka będzie mogła uznać za zapłacone i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 1389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/32/07/AG
  Dotyczy obowiązku sporządzania i przekazywania Urzędowi Skarbowemu oraz podatnikowi informacji o wypłaconym dofinansowaniu do stolarki okiennej (wzór PIT-8C) w świetle art. 42a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.)
 1390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-60/07
  W jaki sposób należy ustalić dochód do opodatkowania uzyskany przez Podatnika z tytułu zbycia udziałów na rzecz Spółki celem ich umorzenia?
 1391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 423/1/210/07/RJ
  Dotyczy obowiązku sporządzania informacji IFT-2/IFT-2R w przypadku wypłaty na rzecz niemieckich podmiotów należności z tytułów innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-79/07/PK
  Czy przekształcenie sp. z o.o. w spółkę komandytową spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od jej obecnych udziałowców?
 1393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-37/07
  Czy kwoty rekompensaty, diet i kosztów podróży należy wpisać w kolumnie "b" w informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich PIT - R? Czy informacje PIT - 11/8B i PIT - R sporządzone za lata 2005, 2006 winny być skorygowane ?
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-42/07-4/AP
  Spółka z o.o. zawarła z podmiotem mającym miejsce siedziby na terytorium Republiki Federalnej Niemiec umowę wynajmu hali namiotowej niezwiązanej trwałe z gruntem. Przeznaczeniem hali namiotowej jest wykorzystanie jej jako przenośnego pomieszczenia magazynowego i obecnie znajduje się ona na terytorium Polski, na terenie należącym do Spółki. Czy wynagrodzenie za wynajem hali magazynowej, które Spółka wypłaca niemieckiemu kontrahentowi, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników będących nierezydentami?
 1395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-85/07/PK
  Czy w przypadku przkeazywania przez spółkę-matkę świadczeń na rzecz Spółki ciążą na tej Spółce obowiązki płatnika?
 1396. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-57/07/ZO
  czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo postępuje zaliczając do kosztów uzyskania przychodu zapłacony podatek zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie został potrącony od należności wypłaconej zagranicznemu kontrahentowi (pyt. 1)
 1397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-125/07
  W oparciu o jakie przepisy należy ustalić wartość kwoty niestanowiącej przychodu podatkowego spółki z o.o. X, by Wnioskująca realizując obowiązki płatnika mogła prawidłowo wyliczyć kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (zbycie części udziału w celu umorzenia)?
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-59/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu, przedstawione we wniosku z dnia 09.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wypłatą odsetek za zwłokę od wypłaconych odszkodowań -jest prawidłowe.W dniu 13.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-22/07-4/AG
  Na podstawie art.14b §1 i §6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz §7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2007 r. (data wpływu 30.07.2007 r.), uzupełnionym w dniu 27.08.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych -jest prawidłowe.W dniu 30.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 1400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-86/07/PK
  Czy z tytułu uczestnictwa pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjnej powstał po styronie uczestnicków przychód?
 1401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-391/07/FW
  Czy wypłacone w 2006 roku wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku w związku ze zmianą źródła ich finansowania?
 1402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-74/07/PK
  Czy po zapłaceniu podatku za granicą spółka jako płatnika powinna odzyskać z urzędu skarbowego zapłacony w Polsce podatek (poprzez potrącenie z bieżących zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), aby móc zwrócić go pracownikowi?
 1403. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/4/2007
  Czy zwrot kosztów dojazdu i noclegów dla osób fizycznych nie będących pracownikami uczelni należy uznać za przychód z innych źródeł i wykazać w informacji PIT-8C (IFT-1)?
 1404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-II/423/56/EF/07
  Jakich formalności powinien dopełnić płatnik a jakich podatnik potrącając zaległą zaliczkę z tytułu renty zagranicznej na podatek dochodowy za miesiące maj - grudzień 2006 r. oraz styczeń - marzec 2007 r.?
 1405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/44/07/MJ
  Czy wartość świadczeń przyznanych pracownikowi w związku ze skierowaniem go na studia MBA odbywające się za granicą jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem, czy Spółka jest zobowiązana - jako płatnik - do poboru zaliczek na ten podatek zgodnie z art. 31 i następnymi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-28/07
  Czy świadczenia pieniężne otrzymane przez pracownika od pracodawcy w zakresie pokrycia kosztów za naukę na studiach doktoranckich stanowią przychód podlegający zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-7/07
  Dot. prawidłowości postępowania Sądu przy wypłacie odsetek od depozytów stanowiących własność osób prawnych wymienionych w art. 3 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-50/07
  Czy Spółka jako płatnik zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego zleceniobiorcy zasiłku?
 1409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/964/KDO/423/69/07/EK
  Czy w opisanej powyżej sytuacji skapitalizowane odsetki od pożyczki stanowiąw rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt uzyskania przychodu dla spółki z o. o.Czy obowiązek pobrania podatku u źródła powstaje w momencie kapitalizacji odsetek?
 1410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/10/07
  Czy od przyznawanych i wypłaconych na podstawie art. 90c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 7.09.1991 r., o systemie oświaty stypendiów i zasiłków szkolnych płatnik ma obowiązek sporządzać informację PIT-8S?
 1411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-49/07
  Czy płatnik może stosować pracownikom zamieszkałym poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, zwiększone koszty uzyskania przychodu, na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy zwrot kosztów dojazdu pracowników jest zaliczany do przychodów ze stosunku pracy?
 1412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-69/07
  Czy w sytuacji, gdy zatrudnieni przez Spółkę cudzoziemcy wykonują swoje obowiązki wynikające w umowy cywilnoprawnej (a także ewentualnie umowy o pracę), wówczas Spółka ma obowiązek odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych w ramach zawartych umów?
 1413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/40/2007/PP
  Czy zasądzona odprawa pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy Spółka w momencie wypłaty Pracownikowi odprawy pieniężnej w wysokości zasądzonej przez Sąd Pracy obowiązana jest potrącić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/20a/07/SŁ
  Czy u pracownika lub Członka Zarządu powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych ?
 1415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/22/07/SŁ
  Czy komornik sądowy jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochdowy w przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji prowadzonej pod nadzorem sądu, w postępowaniach wszczętych przed 5 lutym 2005r. - tj. przed nowelizacją art. 1035 kodeksu postepowania cywilnego ?
 1416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/131/07/JB
  dotyczy obowiązków płatnika związanych z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego ,,u źródła" od płatności na rzecz zagranicznej osoby prawnej z tytułu dzierżawy maszyn włókienniczych w świetle art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2005r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
 1417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-120/07/KR/PŁ
  Z treści stanu faktycznego i zawartego stanowiska wynika, że płatnik wnosi o potwierdzenie czy osoba będąca w ograniczonym obowiązku podatkowym posiadająca certyfikat rezydencji Ukrainy podlega opodatkowaniu z tytułu świadczonych usług menedżerskich wykonywanych na rzecz podmiotu polskiego tzw. zryczałtowanym podatkiem na zasadach określonych w art. 29 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-52/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2007 roku (data wpływu 25 lipca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prowadzonej w trybie egzekucji sądowej niezabudowanej nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 25 lipca 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 1419. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-49/07/ZO
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo postępuje zaliczając do kosztów uzyskania przychodu zapłacony podatek zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie został potrącony od należności wypłaconej zagranicznemu kontrahentowi (pyt. 1) oraz czy Spółka prawidłowo sporządza deklaracje IFT-2/IFT-2R informujące tego kontrahenta o uiszczonym podatku w Polsce w sytuacji, gdy Spółka płaci za kontrahenta zryczałtowany podatek z własnych środków (pyt. 2)?
 1420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-1/415-19/07/MP
  Czy Związek jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot zwrotów kosztów za paliwo oraz nadwyżki od limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej liub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju?
 1421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/99/07/LJ
  Czy w przypadku jeżeli w umowie o pracę wyodrębniono wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do projektów wytworzonych przez pracowników to w odniesieniu wynagrodzenia w tej wyodrębnionej części należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/34/2007/PP
  Czy wartość biletów do teatru zakupionych pracownikom przez Spółkę, sfinansowanych w całości z funduszu świadczeń socjalnych, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1423. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-20/07/Z/MCY
  Czy na spółce ciążą obowiązki płatnika w związku z realizacją programu motywacyjnego zorganizowanego dla zatrudnionych pracowników?
 1424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-27/07/WŁ
  Czy w związku z wypłacanymi pracownikom napiwkami na pracodawcy ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego ?
 1425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.II.415/15/07
  Czy wypłacone wynagrodzenie, po rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem, należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy i zastosowania do nich kosztów uzyskania przychodów?
 1426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-0046/07
  Czy na podstawie art. 12 i art. 42e ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna zostać pobrana zaliczka na podatek dochodowy od wypłaty przez Sąd wyegzekwowanych zaległych wynagrodzeń dal byłych pracowników Stoczni i czy przy obliczaniu zaliczki powinny być zastosowane koszty uzyskania przychodu, jak i ulga podatkowa?
 1427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-38/07
  1.Czy wypłacane ze środków PFRON stypendia za okres szkolenia, stażu i przygotowania zawodowego osobom niepełnosprawnym posiadającym status poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, stanowią dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2.Czy Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego jest obowiązany do naliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od ww. świadczeń oraz sporządzenia imiennych informacji o dochodach?
 1428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P2/415-25/07
  - czy dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w spółce przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, - czy z tytułu umowy-zlecenia płatnik pobierze zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy rozliczenia powinien dokonać sam podatnik, - czy przez osiągnięcie przychodu z tytułu umowy zlecenia podatnik straci możliwość korzystania z opodatkowania liniowego w wysokości 19 % (art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 1429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/33/07/AT
  Dotyczy zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkolenia pracowników z zakresu obejmującego elementy prawa cywilnego, prawa upadłościowego, układowego, zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing w przedsiębiorstwie, zagadnienia biznes planu, wyceny mienia przedsiębiorstwa, rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie, pomocy publicznej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
 1430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-36/07
  Czy oświadczenie nierezydenta oraz potwierdzenie zapłaty podatku w urzędzie skarbowym w Azerbejdżanie może zastąpić certyfikat rezydencji dla celów podatkowych, bowiem wysłany druk certyfikatu rezydencji stanowi problem do wypełnienia w tamtejszym urzędzie?
 1431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-24/07
  Czy ZUS prawidłowo pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych bez uwzględniania wspólnego opodatkowania małżonków oraz ulgi prorodzinnej?
 1432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-27/07
  Czy i w jaki sposób można dochodzić zwrotu podatku pobranego przez płatnika z tytułu transakcji sprzedaży akcji NFI Victoria w ramach oferty publicznej polegającej na skupie akcji przez ten Fundusz (umorzenie akcji)?
 1433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VII/423-2/07
  Czy Sąd powinien naliczać podatek dochodowy od osób prawnych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia, podatnikom: a) mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.), b) niemającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy.
 1434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ro-xv/415/pdof/309-233/BD/07
  Czy należności z tytułu projektu wynalzaczego płatne na rzecz spadkobierców ustawowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i na jakich zasadach?
 1435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-21/07
  Czy Zarząd Parkingu właściwie nalicza i odprowadza podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia ?
 1436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-34/07
  Czy wydatki poniesione ze środków obrotowych Podatnika na zorganizowanie imprezy okolicznościowo-integracyjnej, na zakup nagród w konkursach oraz bonów zakupowych dla pracowników, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-94/07/55817
  Czy płatnik może zastosować zwolnienie z poboru podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 26 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do wypłaty należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (przychody z praw autorskich), jeżeli podatnik informuje w certyfikacie rezydencji, że jest zwolniony od podatku od dochodów przeznaczonych na cele statutowe, tj. na cele wymienione w art. 17 ust. 1 w/w ustawy?
 1438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-6/07
  W jakiej wysokości należy obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych jednorazowo zaległych należnych za okres kilku lat wynagrodzeń w wysokości 117.486,61zł i 67.904,84zł ?
 1439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/923/13/07/JK
  Czy (....) lekarze (....) będą traktowani jak pracownicy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej i płatnikiem podatku od osób fizycznych będzie Szpital ( art. 31 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też będą mieli status przedsiębiorcy i będą rozliczali się we własnym zakresie?
 1440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-73/07/PK
  Czy w przypadku wypłacania wykładowcom należności z tytułu prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej na Uczelni ciążą obowiązki płatnika?
 1441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-71/07/PK
  Czy z tytułu sfinansowania pracownikowi szkolenia powstaje obowiązek pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-70/07/PK
  Czy w związku z dokonywaniem wypłat środków z tytułu inwestowania w Fundusz na rzecz inwestorów, Bank będzie zobowiązany do sporządzenia informacji o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Bank uznaje ponadto, iż będzie zobowiązany do sporządzenia informacji o której mowa w art. 42c tej ustawy.
 1443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-43/07
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, jak należy postąpić z informacjami rocznymi PIT-11 oraz PIT-4R, gdy dojdzie do połączenia dwóch spółek jawnych poprzez zawiązanie nowej spółki akcyjnej: 1/ czy należy podzielić wynagrodzenia pracowników tak, jakby były wypłacane w spółkach i za pierwszy okres -(podlegania pod spółkę jawną) sporządzić jeden PIT-11, a za drugi okres - (podlegania pod spółkę akcyjną) - sporządzić drugi PIT-11; czy też należy na koniec roku 2007 sporządzić jedno rozliczenie PIT-11?; 2/ czy za okres od stycznia 2007 r. do dnia rozwiązania spółki jawnej należy sporządzić PIT-4R cząstkowy, a następnie dla spółki akcyjnej od dnia zawiązania do grudnia 2007 r. PIT-4R cząstkowy; czy też spółka akcyjna winna wystawić jeden PIT-4R za cały rok dla spółki akcyjnej (w tym rozliczeniu będą ujęte dwie spółki jawne)?
 1444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-30/07
  Czy w świetle obowiązującego stanu prawnego od przychodów uzyskiwanych z pracy wykonywanej za granicą przez pracowników tymczasowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej w Polsce ze wskazaniem miejsca wykonywania pracy we Francji u pracodawcy użytkownika przysługuje zwolnienie z art.21 ust.1 pkt.20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące zastosowania zwolnienia w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy.
 1445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-18/07/MDK
  Czy pracodawca, ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodów wypłacanych pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością tego pracodawcy#8722; w sytuacji, kiedy wyjazdy tym samochodem (wyłącznie zamiejscowe) następują na podstawie wydanej przez pracodawcę delegacji, natomiast kwota zwrotu kosztów stanowi iloczyn przejechanych kilometrów oraz obowiązującej stawki za 1 km przebiegu, ustalony w oparciu o przepisy wydane przez właściwego ministra, zaś ilość przejechanych kilometrów wynika z prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu?
 1446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-83/07
  Wnioskujący zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w opisanym stanie faktycznym Spółka jako płatnik podatku ma obowiązek pobrania i odprowadzenia na konto właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych od zbywającego akcje, które Spółka nabywa w celu dobrowolnego umorzenia?
 1447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-67/07/PK
  Czy Spółka może zaprzestać poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych swoim pracownikom mieszkającym poza granicami Polski wynagrodzeń w momencie gdy pracownik przedłoży aktualny w danym roku certyfikat rezydencji?
 1448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-63/07/50562
  Zapytanie Spółki dotyczyło kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku transakcji barterowych z kontrahentami zagranicznymi, których przedmiotem są usługi udzielenia licencji na treść (artykuły prasowe) do serwisów w portalu Spółki w zamian za które Spółka świadczy usługi promocyjno-reklamowe.
 1449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-66/07/PK
  Czy częściowe sfinansowanie pracownikom okresowych biletów komunikacjji miejskiej powoduje powstanie u nich przychodu?
 1450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-17/07/PK
  Czy w celu skorzystania ze zwolnienia zawartego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT konieczne jest posiadanie certyfikatu rezydencji nawet jeśli podatnik ma siedzibę w Polsce?
 1451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US XV/415-15/07
  1) Czy Sąd powinien naliczać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia? 2) Czy Sąd powinien naliczać podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia wypłacanych osobom fizycznym, podatnikom niemającym na terenie Rzeczpospolitej Polski miejsca zamieszkania?
 1452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/18/07/AT
  Czy Spółka ma obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od należności wypłacanych spółce komandytowej za wykonywanie przez nią usług zarządzania i administrowania ?
 1453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-54/07/MM
  Czy z tytułu dochodów pracowników w postaci opcji i akcji przyznawanych przez spółkę-matkę
 1454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-57/07/MM
  Czy od wypłaty kwot wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z ustawowymi odsetkami zasądzonych wyrokiem sądu nalezy pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-11/07/PK
  Czy w celu skorzystania przez polską osobę prawną ze zwolnienia zawartego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT konieczne jest posiadanie przez nią certyfikatu rezydencji?
 1456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-65/07/PK
  Czy koszt usług medycznych opłacanych na rzecz pracowników przez pracodawcę w formie ryczałtu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u tych pracowników?
 1457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-59/07/PK
  Czy w wyniku połączenia oddziałów osoby prawnej powstaje obowiązek wystawienia przez te oddziały informacji PIT-11?
 1458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-68/07/PK
  czy wypłata refundacji za studia wieczorowe/zaoczne licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-51/07/PK
  Czy kursy, szkolenia i studia podyplomowe dofinansowane z EFS są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-60/07/PK
  Czy przychody z tytułu uczestnictwa we wszystkich rodzajach kształcenia są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to czy organizator szkolenia posiada akredytację czy też nie?
 1461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-55/07/PK
  Czy rok podatkowy jaki spółka wybrała dla potrzeb CIT ma znaczenie dla obowiązku skłądania deklaracji PIT-4?
 1462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-62/07/PK
  Jakie są skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych wykupienia na rzecz pracownika ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym?
 1463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDJ-415/6/07
  Czy wg stanu prawnego na dzień 18.12.2006 r. oraz na chwilę obecną Nadleśnictwo powinno, działając jako płatnik, pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu udzielanych pracownikom pożyczek na zakup samochodów (używanych także do celów służbowych) oprocentowanych na poziomie oprocentowania środków obrotowych Nadleśnictwa zgromadzonych na rachunku bieżącym?
 1464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-26/07
  1.Czy podlegają opodatkowaniu stypendia za okres odbywania stażu i przygotowania zawodowego wypłacone ze środków PFRON osobom niepełnosprawnym poszukującym pracy ? 2.Jeżeli ww stypendia podlegają opodatkowaniu, to czy Urząd Pracy ma prawo pobrać od tych świadczeń zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli jest płatnikiem obowiązanym do pobrania zaliczek miesięcznych od świadczeń wypłacanych tylko z Funduszu Pracy (art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? 3.Jaką informację o dochodach powinna otrzymać z Urzędu Pracy osoba niepełnosprawna otrzymująca stypendia z PFRON ?
 1465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/41/07/LJ
  Czy otrzymane w 2005 roku należne świadczenie niezrealizowane po zmarłym mężu winno być opodatkowane podatkiem od spadku, czy też podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-48/07/PK
  Czy od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego Spółka może pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłacać ww. zasiłki po potrąceniu podatku, po czym wykazywać je w informacji PIT-11?
 1467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-15/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem udziałów w celu umorzenia udziałowcy spółki uzyskają przychód podatkowy?
 1468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-56/07/PK
  Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółki giełdowe za pośrednictwem K. S.A. - ta spółka czy biura maklerskie?
 1469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-47/07/PK
  Czy w przypadku przekazania pracownikom kluczy elektronicznych uprawniających do pobierania kawy z automatu, nie jest możliwe do ustalenia faktyczne korzystanie z nich przez pracowników i w związku z tym nie powinno się przypisywać powyższej usługi pracownikowi jako świadczenia pracowniczego do opodatkowania?
 1470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/NR/442-01/07/DD
  Czy odszkodowanie wypłacone przez pracodawcę z tytułu nie wywiązania się z umowy o pracę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
 1471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-38/07/PK
  Czy udostępnienie pracownikom w czasie ich podróży służbowych mieszkania służbowego stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu?
 1472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-44/07/PK
  Czy kwota stanowiąca zwrot kosztów przeniesienia pracownika do pracy w innej miejscowości oraz kwota stanowiąca rekompensatę kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego w związku z przeniesieniem, do kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienia, jest wolna od podatku ?
 1473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-10/07/MB
  Czy przychody uzyskane przez ławnika uczestniczącego w rozpoznaniu spraw przed sądem podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego.
 1474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/415-1/ER/07
  - dotyczy poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconej dywidendy.
 1475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDP/423-16/07/IN
  Czy działalność jaką na własny rachunek prowadzą lekarze można nadal uznawać za pozarolniczą działalność gospodarczą, czy też w tym wypadku Spółka ma występować w charakterze płatnika?
 1476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-41/07/PK
  Czy jeśli miejsce pracy określone jest jako obszar to czy poruszanie się przez pracownika po tym obszraze można uznać za podróż służbową?
 1477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-12/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów spółka będzie miała obowiązek pobrania podatku dochodowego od wspólników?
 1478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-35/07/PK
  Czy w przypadku wypłaty z OFE na rzecz byłego współmałżonka zastosowanie ma przepis dotyczący podziału majątku wspólnego małżonków?
 1479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-37/07/PK
  Czy pracownikowi można uwzględniac 50% koszty uzyskania przychodu?
 1480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-33/07/PK
  Czy przekazywanie świadczeń kontarehntom i ich pracownikom rodzi po stronie przekazującego obowiązki płatnika bądź informacyjne?
 1481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-36/07/PK
  Czy zwrot kosztów podróży dla osób zaproszonych do programu telewizyjnego jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych przez rozporządzenie?
 1482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-34/07/PK
  Czy z tytułu pobierania podatku o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5 i pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Towarzystwo jest zobowiązane do wystawiania imiennych informacji o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1483. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/IN-15/US/2007/ACH
  Czy przy kompensacie wzajemnych należności płatnik powinien pobierać i odprowadzać - do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - zryczałtowany podatek dochodowy u źródła ?
 1484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-32/07/PK
  Opodatkowanie dochodów pracowników oddelegowanych do pracy poza Polskę
 1485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-5/07/PK
  Czy kapitalizacja odsetek skutkuje powstaniem obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?
 1486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-7/07/6/RSD
  1. Czy stypendia uchwalone przez Radę Powiatu oraz stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej przyznawane na podstawie ustawy o systemie oświaty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy stypendia wypłacone uczniom finansowane w części z Budżetu Państwa i w części z Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia odpowiednio z art. 21 ust. 1 pkt 40b i pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy w przypadku jednorazowych wypłat zaległych stypendiów przychodem jest kwota faktycznie wypłacona w miesiącu czy kwota stypendium przyznana za miesiąc?
 1487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-6/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem udziałów w celu umorzenia Spółka będzie miała obowiązek pobrać podatku dochodowego od osób prawnych od wspólnika pozostającego w Spółce.
 1488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-29/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem udziałów w celu umorzenia Spółka będzie miała obowiązek pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych od wspólnika pozostającego w Spółce?
 1489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-30/07/PK
  Czy dla ustalenia wysokości diet nalezy brać pod uwagę ilość dni faktycznego pobytu za granicą?
 1490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-26/07/PK
  Czy z tytułu wypłaty na rzecz ubezpieczonego sumy ubezpieczeniowej na Towarzystwie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-32/07
  Czy przekwalifikowanie wynagrodzeń przezesa Spółki oraz złożenie korygujących dekalracji PIT-4 jest prawidłowe ?
 1492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-25/07/PK
  Czy przeloty członków rodzin pracowników są przychodami pracowników?
 1493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-4/AB/07
  - Dotyczy możliwości przekazania pracownikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B drogą elektroniczną.
 1494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-38/07/37317
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym obowiązku składania deklaracji PIT-4 od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych w sytuacji gdy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 czerwca danego roku a kończy się 31 maja następnego roku?
 1495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-007/07/MZ
  Czy w związku ze zmianą definicji działalności gospodarczej obowiązującą od 01.01.2007 r., w przypadku umów z jednoosobowymi firmami, nie ciąży na Spółce obowiązek płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/07
  Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek jako płatnik zgodnie z treścią art. 41 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek od oszczędności w opisanym stanie faktycznym.
 1497. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS I/1/4151/8/2007
  1. czy "stypendium unijne", wypłacane przez Starostwo Powiatowe w części finansowanej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego bez ograniczenia kwoty, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2. czy Starostwo Powiatowe w odniesieniu do stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa może stosować zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 380 zł, 3. czy Starostwo Powiatowe jako płatnik sporządzając informację na druku PIT-8S w kolumnie "kwota wypłacona" ma wykazać tylko wysokość wypłaconego stypendium "w części finansowanej z budżetu państwa", 4. czy, jeżeli przyznane stypendyście miesięczne stypendium nie przekracza kwoty 380 zł, natomiast kwota wypłaconego stypendium za kilka miesięcy jednorazowo w jednym miesiącu przekroczy tę kwotę, płatnik jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-9/07-5/LSH
  Czy jako płatnik środków wypłaconych za wykonanie przez osoby bezrobotne prac społecznie użytecznych wobec których zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych byliśmy zobowiązani do sporządzenia informacji o wysokości przychodu PIT-8C?
 1499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/36/07/MP
  Czy realizując obowiązki płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy od pracowników należy posługiwać się NIP nadanym urzędowi, czy NIP nadanym gminie ?
 1500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-31/103/AM/07
  Kto jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zlecenia:1) wypłaconych w przedsiębiorstwie Pana XXX przed dniem wniesienia wkładu niepieniężnego,2) wypłaconych przez Spółkę za okres do dnia wniesienia wkładu niepieniężnego?
 1501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-15/07/BLG
  Czy odszkodowanie z tytułu wypowiedzneia umowy o pracę bez wypowiedzenia podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 1502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-4/07
  Czy jednostka samorządu terytorialnego, która wypłaca dla uczniów stypendia szkolne i zasiłki będące świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z rozdziałem 8 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1997 r. oraz podjętą uchwałą w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zobowiązany do składania deklaracji PIT-8S?
 1503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-12/07/PK
  Czy w przypadku przekazywania przez udziałowca spółki pracownikom spółki akcji i opcji na akcje na spółce ciążą obowiązki płatnika?
 1504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-2/07
  Czy Dom Pomocy Społecznej jest zobligowany do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek ze zgromadzonych (przez DPS na koncie bankowym) oszczędności pensjonariuszy?
 1505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-10/2007
  1. Jak mają wyglądać korekty zeznań za 2005 r. pracowników oddelegowanych do pracy w Norwegii w sytuacji, gdy wszystkie podatki od wynagrodzeń zostały zapłacone w Polsce, choć część z nich powinna być opodatkowana w Norwegii ? 2. Jak będzie wyglądać rozliczenie podatków w roku 2006, tj. w sytuacji, gdy pracownicy będą w Norwegii płacić podatki, czy płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy w Polsce, czy płatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty za miesiące za które pobierał podatek, ew. pracownicy rozliczą się na koniec roku z podatków składając PIT - 36 i otrzymają zwrot nadpłaconego podatku (na podstawie wystawionego przez płatnika PIT - 11, w którym dochód zostanie pomniejszony o wynagrodzenia opodatkowane w Norwegii) ? 3. Czy w sytuacji, gdy pracownik przebywał w danym miesiącu częściowo Norwegii, a częściowo w Polsce, to należy podzielić jego wynagrodzenie odpowiednio na podlegające opodatkowaniu w Norwegii i w Polsce ? 4. Czy od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w Norwegii ? 5. Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika mogą być potrącone od podatku, który zostanie zapłacony w Polsce z innych dochodów ? 6. Jeśli Spółka wpłaci żądany przez norweski urząd skarbowy podatek za pracowników, to czy powstaje u nich przychód podlegający opodatkowaniu ? 7. Jak ustalić koszty uzyskania przychodów od dochodów pracownika w sytuacjach: gdy pracownik przez część miesiąca osiągał dochody z pracy w Polsce oraz, gdy pracownik przez cały miesiąc pracował za granicą ? 8. W jakiej wysokości można uwzględnić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przy obliczaniu podatku dochodowego ? 9. Czy w danym przypadku pracodawca może nie potrącać pracownikowi podatku od norweskiej części dochodu ?
 1506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 7 / 11n/7 / 07 / KSz
  dotyczy obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zlecenia
 1507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/4/07/ES
  Prawidłowość przekazania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i składkach na ubezpieczenie od wynagrodzeń zatrudnianych pracowników -PIT-11
 1508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-19/07/PK
  1.Czy na podmiocie wydającym nagrody w konkursach ciąży obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?2.Jeśli tak to w którym momencie (nagrody wydawane są na raty)?3.Czy jeśli konkurs promuje inny podmiot to nagrody korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a updof?
 1509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-24/07/PK
  Czy opłacanie usług medycznych na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-11/07
  Czy od wypłaconego wynagrodzenia inkasentom na podstawie Uchwały Rady Miejskiej należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jak od umów cywilno - prawnych (umowa zlecenie), przy jednoczesnym zastosowaniu kosztów uzyskania przychodów ?
 1511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  Czy wypłacone przez spółdzielnię środki jako częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej stanowi dla członka spółdzielni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w związku z tym spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?
 1512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/X/5/2007
  Czy stypendia wypłacone uczniom finansowane w cześci z Budżetu Państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia odpowiednio z art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jak należy uwzględnić wypłacone stypendia w informacjach PIT-8S?
 1513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-8/07/PK
  Czy jeśli zagraniczna spółka-matka przekazuje pracownikom spółki-córki opcje na akcje to istnieje obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych po stronei spółki-córki?
 1514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/3/07/LJ
  1. Czy otrzymywane wynagrodzenie przez wspólnika spólki pełniącego funkcje członka zarządu należy traktować jako przychody z samodzielnej działalności?2. Czy koszty uzyskania przychodów powinny być odliczone w wysokości 108,50 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1302 zł?3. Czy podatek dochodowy należy pobierać w wysokości 19% należności, czy też stosować skalę podatkową obowiązującą w danym roku.
 1515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDM/415-2/07
  Czy należy złożyć deklarację CIT-6 w związku z podwyższeniem kapitału podstawowego?
 1516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-11/07/AS
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000r. Dz.U.nr 14, poz.176 ze zm.) i ma obowiązek honorować oświadczenia składane w tym trybie? Jeśli ma taki obowiązek to jakie dane powinny zawierać oświadczenia biegłych, tłumaczy i adwokatów i jak często powinni je składać.
 1517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/2/07/AG
  Dotyczy zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkolenia pracowników w formach pozaszkolnych (kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
 1518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-10/07/PK
  Czy w przytpadku gdy spółka matka przekazuje pracownikom spółki córki opcje na akcje to na spółce-córce ciążą obowiązki płatnika?
 1519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/6/07
  Czy w związku z umorzeniem pożyczki mieszkaniowej po śmierci dłużnika, którym był pracownik bądź były pracownik (emeryt), na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika?
 1520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/138/06
  Dot. korekty złożonych wcześniej deklaracji CIT-8 i CIT-8/O.
 1521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/07
  Czy wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego wykonywane na potrzeby sądu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą stanowi przychód z tej działalności?
 1522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-122/2/06
  Czy zleceniodawca jest zobowiązany do poboru zaliczek od wypłaconych nalezności z tytułu zawartych umów - zleceń, jeśli wykonywane usługi wchodzą w zakres działalności gospodarczej, prowadzonej przez zleceniobiorców?
 1523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/13/07/AG
  Dotyczy opodatkowania przychodów w postaci umorzonych odsetek od kredytu konsumpcyjnego udzielonego osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz obowiązku płatnika dotyczącego sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C.
 1524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/819/48/07/RC
  Czy nasza jednostka w wyniku zaistniałej sytuacji, powstałej z obciążenia jej przez jednostkę nadrzędną z siedzibą w Niemczech, za dokonywane w okresie od miesiąca lutego 2000 roku do miesiąca sierpnia 2005 roku dodatkowe składki ubezpieczeniowe płacone przez tę jednostkę nadrzędną na rzecz byłego naszego Pracownika Pana ... staje się według przepisów podatkowych płatnikiem podatku dochodowego i czy w związku z tym winna dokonać korekt deklaracji PIT-4 za podane okresy?Jak należy też postąpić odnośnie odsetek za nieterminowe zapłaty?
 1525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-128/06/PK
  Czy abonamenty medyczne dla zleceniobiorców podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 1526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-126/06/PK
  Czy od odszkodowania wypłaconego z tytułu zawartej ugody sądowej należy pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1527. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS-I/2-4231/21/06
  W jakim momencie należy pobrać i zapłacić zryczałtowany podatek, czy w momencie dokonania kapitalizacji odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot zagraniczny, pomimo, że nie następuje zapłata odsetek, czy też w momencie faktycznej zapłaty skapitalizowanych odsetek?
 1528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDP/423-7/07/IN
  Czy udzielenie pomocy (stypendiów) uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - obliguje płatnika do sporządzenia informacji o wysokości wypłaconego stypendium dla poszczególnych stypendystów wg wzoru PIT-8S?
 1529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01692/ZKK/06/869
  W którym państwie należy opodatkować dochody uzyskiwane przez pracowników oddelegowanych do pracy na terytorium Niemiec?
 1530. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/005-1281/AS/06
  Czy w związku z wykupem akcji własnych na Giełdzie w celu ich umorzenia na Spółce S.A. nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CF/413/IP-157/07/UO
  Czy w związku z terminową spłatą pożyczki przez Pożyczkobiorcę oraz wynikającym stąd zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Spółce od Pożyczkobiorcy na spółce nie ciąży obowiązek sporządzania informacji PIT-8C?
 1532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-10/07/AS
  Czy powinna ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychody uzyskane z tytułu wystawionych rachunków dla prokuratur, sądów, organów administracji państwowej, za wykonanie tłumaczeń zleconych przez te organy, oraz czy powinna skorygować przychody wykazane w podatkowej księdze i deklaracje miesięczne PIT-5L o rachunki wystawione dla sądów, prokuratur itp.
 1533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/39/06/JB
  Czy przy kompensacie wzajemnych należności Spółka powinna potrącić i odprowadzić do Urzędu Skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - podatek u źródła?
 1534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/5/07/AG
  Dotyczy uznania za przychód z innych źródeł - na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - przychodów w postaci książeczek mieszkaniowych z wkładem pieniężnym dla dzieci zmarłego pracownika, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i obowiązku płatnika dotyczącego sporządzenia informacji PIT-8C.
 1535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415-8/07
  Czy zwrot przez pracodawcę, na rachunek bankowy pracownika, składek na ubezpieczenie społeczne opłaconych przez pracownika w imieniu płatnika składek stanowi przychód pracownika?
 1536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-21/06/MDK
  Czy otrzymany w listopadzie 2005r. zadatek na poczet przyszłej umowy sprzedaży nieruchomości, stanowi przychód roku 2005, czy też jest to przychód osiągnięty w roku 2006, w sytuacji, kiedy umowa sprzedaży ostatecznie nie doszła do skutku, zaś obecnie na drodze sądowej toczy się sprawa o zwrot przedmiotowego zadatku?
 1537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-41/06/MDK
  1) Czy płatnik - Zespół Szkół ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodów wypłacanych z tytułu umów cywilno-prawnych zawartych z osobami fizycznymi, realizującymi projekt w ramach Programu Edukacyjnego"Leonardo da Vinci" poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, w sytuacji, kiedy środki pieniężne na wypłatę tychże świadczeń pochodzą w części z budżetu Komisji Europejskiej, zaś w części z budżetu szkoły? 2) Czy płatnik - Zespół Szkół ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodów wypłacanych z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą, która wykonuje czynności polegające na obsłudze finansowej Programu Edukacyjnego "Leonardo da Vinci" w sytuacji, gdy środki pieniężne na wypłatę tych świadczeń pochodzą w części z budżetu Komisji Europejskiej, zaś w części z budżetu szkoły?
 1538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-167/06/ŁK
  Kto odprowadza / sprzedawca czy nabywca/ do właściwego urzędu skarbowego podatek VAT od zrealizowanej usługi rekrutacyjnej, świadczonej między podmiotami z dwóch różnych państw UE?.
 1539. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-II/415-0248/06/SK
  Czy dofinansowanie do kosztów poniesionych przez użytkownika (osoba fizyczna), związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, stanowi przychód wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu? Czy wypłacający ma obowiązek sporządzić informację o wysokości przychodu?
 1540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49/06/HM
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymana pomoc finansowa na wspieranie grup producentów rolnych?
 1541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-103/06
  Czy z dniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową niepodzielony zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tzn. czy z dniem przekształcenia zysk ten staje się u wspólników przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu, od którego Spółka obowiązana jest pobrać, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 ustawy podatkowej, zryczałtowany podatek?
 1542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-6/8129/07
  Czy płatnik stypendium szkolnego, udzielanego na mocy art. 90d ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ma obowiązek sporządzania i składania do właściwego organu podatkowego informacji PIT-8S?
 1543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-3/07
  Czy wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawieranych z lekarzami weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Wterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w części wynagrodzenia podstawowego, zwrotu kosztów dojazdów prywatnymi samochodami osobowymi do miejsca wykonywania czynności i zużytych produktów leczniczych weterynaryjnych i materiałów medycznych i czy od w/w wynagrodzenia należy pobierać składkę na ubezpieczenie zdrowotne ?
 1544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/415/279/319/MZ/2006
  W jaki sposób sporządzić informację PIT - 8C w sytuacji umorzenia zobowiązań wobec małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa?
 1545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-3/07
  Czy przekazana przez Stowarzyszenie zapomoga losowa, ze środków celowych na pomoc ofiarom wypadków drogowych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Stowarzyszenie zobowiązane jest do pobrania zaliczki i wystawienia z tego tytułu informacji o wypłaconej kwocie i pobranej zaliczce (PIT-u)? Czy zakup lekarstw kosztownych na receptę i przekazanie ich poszkodowanemu w wypadku podlega opodatkowaniu podatkiem jw.?
 1546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-52/06
  Czy otrzymane bony towarowe przez pracowników z ZFŚS podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast bony otrzymane przez emerytów i rencistów byłego zakładu pracy korzystają ze zwolnienia od podatku?
 1547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-4/7919/07
  Czy stypendia socjalne wypłacane przez gminę zgodnie z ustawą o systemie oświaty korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 40 czy też z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-100/06,ZD/4060-101/06
  Czy w związku ze sprzedażą akcji zdeponowanych oraz akcji dodatkowych przez pracownika Wnioskującej-uczestnika Planu Bonus, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-99/06
  Czy przyznanie pracownikom Wnioskującej (uczestnikom Planu Bonus) dodatkowych bezpłatnych akcji przez firmę X Group PLC spowoduje, że Wnioskująca będzie zobowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości rynkowej akcji?
 1550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-6/07
  Czy oddziały osoby prawnej mogą pełnić funkcję płatnika i gdzie powinny składać deklaracje PIT-4.
 1551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/89/06/07
  Czy w związku z przekazaniem nagrody zwycięzcy konkursu płatnik winien sporządzić PIT-8A i zapłacić podatek w wysokości 10%, czy też należy sporządzić informację PIT-8C a podatek zapłaci osoba otrzymująca wygraną w zeznaniu rocznym?
 1552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-3/07
  Czy postępowanie płatnika czy komornika jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII-415/2/4/07
  Czy Sąd powinien naliczać zryczałtowany podatek dochdowy od osób fizycznych od oprocentowania sum depozytowych środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, przechowywanych na oprocentowanym rachunku bankowym i następnie zwracanych tym osobom wraz z odsetkami.
 1554. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4151/43/06
  dot. zwolnienia wynagrodzeń na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-122/06/PK
  Czy posiadając niepotwierdzone informacje o zgonie klienta Bank ma obowiązek pobierać podatek od środków zgromadzonych na jego rachunku i przesyłać informacje IFT?
 1556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: sd/415-77/06/07
  Czy wypłata wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego podlegją opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415-1/07
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych umowa zlecenie wykonywana bez wynagrodzenia w związku z odbywaniem praktyki zawodowej ?
 1558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-4/07
  Czy istnieje konieczność wystawiania informacji PIT-8S, osobom pobierających świadczenia korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDF-II/415-3/2007
  Czy komornik sądowy jest płatnikiem podatku dochodowego w przypadku zajęcia, na podstawie tytułu egzekucyjnego, równowartości sprzedanych akcji?
 1560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/36/06/JB
  Dotyczy bowiązku Spółki - emitenta dłużnych papierów wartościowych za pośrednictwem banku, jako płatnika do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
 1561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/192/06/JB
  Czy emitując za pośrednictwem banku dłużne papiery wartościowe na spółce ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?
 1562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IB/415-1/07
  Czy kwota zasądzonego adwokatowi wynarodzenia za pomoc prawną stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej
 1563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/35/06/JB
  Dotyczy sposobu poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po otrzymaniu decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zmieniającej postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków pochodzących z programów ramowych Unii Europejskiej w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
 1564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-117/06/PK
  Czy dopuszczalne jest regulowanie zobowiązań podatkowych przez pełnomocnika?
 1565. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-50/07
  Zapytanie Podatnika dotyczy obowiązków ciążących na płatniku w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca, który jest spółką komandytową z siedzibą w Austrii.
 1566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-116a/06/PK
  Czy stypendia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-116/06/PK
  Czy jeśli Spółka zawarła z organizacją międzynarodową umowę o wykonanie projektu i otrzymała na ten cel środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej to wynagrodzenia jej pracowników zatrudnionych przy tym projekcie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?
 1568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/423-07/06-07
  Czy Urząd Gminy prowadzący wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną w stosunku do osób zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach tj. szkołach i przedszkolu, może pełnić obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy z poszczególnych typów szkół zaliczki na podatek mają być odprowadzane pod odpowiednimi numerami NIP, czy też mogą być przekazywane zbiorczo na deklaracji PIT-4 jako Urząd Gminy? Jak powinien być wystawiany PIT11/8B w sytuacji gdy nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach?
 1569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-104/06/ML
  Czy w omawianym przypadku, w momencie przekazania przez Spółkę nagrody rzeczowej o wartości przekraczającej jednorazowo 760 zł w programie lojalnościowym na Spółce ciążą obowiązki płatnika określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/07
  Czy należy pobrać podatek dochodowy od wypłacanego stypendium, gdy wypłata obejmuje należności za pełny rok szkolny i przekracza kwotę 380,00 zł?
 1571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOF-516/572/AM/07
  W jaki sposób należy tego dokonać, czy wystarczy tylko pokwitowanie przez rolników, czy też należy zgłaszać to jako ich dochód do Urzędu Skarbowego ?
 1572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-77/06
  Czy umarzanie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub zaliczki alimentacyjnej (w tym odsetek) przez świadczeniobiorców stanowi przysporzenie majątkowe w postaci dodatkowego korzystania ze świadczeń opieki społecznej, a tym samym czy umorzone nienależnie pobrane świadczenia stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1C/415-34/06
  W jakim momencie spółka winna odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odpłatnego dobrowolnego umorzenia udziałów, jeżeli należność jest wypłacana w ratach?Jak należu ustalić podstawę opodatkowania pieniężnego?
 1574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-113/06/PK
  Czy wszystkie świadczenia dla pracownika na stanowisku prezesa zarządu podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 1575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.PB-I-415/10/07
  Czy wartość umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które to umorzenie nastąpiło po śmierci pracownika, jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w stosunku do małżonka lub innych spadkobierców tego pracownika?
 1576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-110/06/PK
  Czy z tytułu wydawania nagród w loterii audioteksowej ciążą na organizatorze obowiązki płatnika pdof?
 1577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-114/06/PK
  Czy jeśli Spółka zawarła z organizacją międzynarodową umowę o wykonanie projektu i otrzymała na ten cel środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej to wynagrodzenia jej pracowników zatrudnionych przy tym projekcie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?
 1578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-108/06/PK
  Czy z tytułu opłacania skłądki ubezpieczeniowej za członków zarządu i prokurentów ciążą na spółce obowiązki płatnika?
 1579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-76/GJ/06
  Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zatrudniająca pracowników ma obowiązek odprowadzania podatku od wynagrodzeń?
 1580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423-294/P/356/06/BM/135262
  Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia, czy ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C dotyczących kwot umorzonych osobom fizycznym należności cywilnoprawnych stanowiących dochody budżetowe, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń będących własnością miasta ... lub Skarbu Państwa?
 1581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/415/1/2006/GW
  czy wypłacona nagroda jubileuszowa zasadzona wyrokiem sądu a następnie po 10 dniach zwrócona na rachunek bankowy płatnika jest przychodem ze stosunku pracy w myśl art.10 ust.1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991r. (Dz.U. z 2000r. Nr 14 , poz.176 ze zm. )
 1582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-94/06/TM
  Czy Spółka jest zobowiązana przy dokonywaniu wypłat należności z tytułu "profesjonalnego wsparcia działalności zespołu agentów" do pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 1583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-93/06/TM
  Czy Spółka jest zobowiązana przy dokonywaniu wypłat należności z tytułu "profesjonalnego wsparcia działalności biura" do pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 1584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDM/425-4a/06/MW
  Czy stowarzyszenie powinno odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę oraz umów zlecenia, na potrzeby realizacji projektu "Pomysł na biznes - pomysłem na przyszłość" w sytuacji gdy wynagrodzenia wszystkich pracowników są w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego?
 1585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-415/43/06/AG
  pytanie dotyczy: właściwości rzeczowej i miejscowej organu podatkowego w przypadku nie spełniania przez Oddział Kopalni obowiązków płatnika wynikających z art. 38 i 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
 1586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-91/06/ML
  Czy spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (od dochodu wykupionych akcjonariuszy/ich następców).Czy w związku z przymusowym wykupem akcjonariuszy wnioskodawca ma obowiązek składania informacji PIT-8C, a jeżeli tak to w jaki sposób Spółka miałaby spełnić ten obowiązek odnośnie akjonariuszy, ktorych tożsamość nie jest mu znana i których należność została złożona w depozycie sądowym w przypadku gdy akcjonariusze: a) odbiorą cenę uiszczoną za akcje z depozytu sądowego; b) w ogóle nie odbiorą z depozytu sądowego ceny uiszczonej za akcje.
 1587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-36/06
  Czy prawidłowo został wystawiony przez płatnika PIT-11, informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, w której wpisano, iż dotyczy okresu od 01.04.2005r.- 30.04.2006r, w sytuacji, gdy wypłata została dokonana jednorazowo w dniu 30.06.2006r.?
 1588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/26/06/SŁ
  Czy podatnik zawierając umowę o dzieło z osobą fizyczną i realizując zobowiązanie wynikające z tych umów ze środków finansowych pochodzących z Polsko_amerykańskiej Fundacji Wolności ma obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochdowy od osób fizycznych?
 1589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-105/06/PK
  Czy jeśli Spółka zawarła z organizacją międzynarodową umowę o wykonanie projektu i otrzymała na ten cel środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej to wynagrodzenia jej pracowników zatrudnionych przy tym projekcie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?
 1590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01524/ZKK/06/532
  W którym kraju będzie opodatkowane wynagrodzenie pracowników Spółki oddelegowanych do pracy na terytorium Zjednoczonego Królestwa?
 1591. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/44071-17/06/MJ
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?
 1592. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/44071-16/06/MJ
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?
 1593. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/44071-17/06/MJ
  Czy komornik jest obowiązany jest do obliczania i poboru podatku od towarów i usług, czy też obowiązek ten spoczywa na Sądzie, który w niektórych przypadkach pełni rolę organu egzekucyjnego?
 1594. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0006/06/IS
  Czy zespół adwokacji ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków zespołu adwokackiego?
 1595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPZ/423/36/06/IK
  Czy Spółka występująca jako podmiot pośredniczący jedynie w procesie udostępnienia przychodu objętego obowiązkiem poboru podatku zryczałtowanego (agent emisji) jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek (dyskonta) z dłużnych papierów wartościowych ?
 1596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-74/06
  Kwestia odprowadzania pobranych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych na PFRON i ZFRON.
 1597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/814/45/06/RC/2
  Czy płatność okolicznościowa wypłacona (darowana) pracownikom Wnioskodawcy przez podmiot trzeci tj. przez rodzinę .... za pośrednictwem .... (jedynego udziałowca Wnioskodawcy oraz za pośrednictwem Wnioskodawcy), będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochód tych osób ze stosunku pracy z Wnioskodawcą, przez co Wnioskodawca będzie płatnikiem zaliczek na poczet podatku PIT w tym zakresie?
 1598. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: DD3-066-215/IMD/06/1281
  W związku z pismem z dnia 28 listopada 2006 r. Nr DG-1284/06 w sprawie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.Obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.). Na jej podstawie płatnikami tego podatku są miedzy innymi zakłady pracy (od przychodów ze stosunku pracy), zleceniodawcy (od przychodów z tytułu umowy zlecenia), jak i areszty śledcze oraz zakłady karne (od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym).Do poboru zaliczki na podatek są bowiem obowiązane:
  - osoby fizyc ...
 1599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-97/06/PK
  Czy na spółce ciążą obowiązki płatnika w przypadku gdy jej spółka-matka przekazuje pracownikom spółki świadczenia?
 1600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-4/415/98/2006
  Czy, w jakim trybie i za jaki okres można pobrać zryczałtowane wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu wypełniania obowiązku obliczania, pobrania i terminowego wpłacania zaliczek na podatek od wynagrodzeń? Czy w/w wynagrodzenie dla płatnika jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-100/06/PK
  Czy w zakresie obowiązków płatnika spółka przejmująca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółek przejętych?
 1602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-99/06/PK
  Czy w przypadku przejęcia spółek, spółka przejmująca ma obowiązek wystawić w ich imieniu deklaracje PIT-4 i CIT-10?
 1603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-27/06/PK
  Czy kapitalizacja odsetek jest równoznaczna z ich wypłatą w rzumieniu ustawy o CT?
 1604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423/244/13/EG/06
  Czy przekazanie do "C" majątku "A" pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli (tj. udziałów w "B"), na podstawie art. 286 § 1 i 2 KSH wiąże sie z koniecznością zapłaty przez Spółkę jako płatnika lub podatnika podatku dochodowego, a w szczególności tzw. podatku pobieranego u źródła z tytułu dochodów/przychodów, osiągniętych na terytorium RP przez "C".
 1605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-91/06/PK
  Czy z tytułu wyrównywania szkód powstałych w majątku uczestników w związku z zawinioną działalnością Towarzystwa ciąży na nim obowiązek poboru podatku PIT, ani obowiązek wystawiania deklaracji podatkowych?
 1606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2/415/32/06/AG
  Pytanie dotyczy zasad opodatkowania w Polsce dochodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium Szwecji na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423/1/3-1/06
  Czy w związku z wypłatą dywidendy przez Spółkę X na rzecz Spółki Y powstaje obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia przez Spółkę X, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?
 1608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-28/06/PK
  Czy w wyniku przekształćenia sp. z o.o. w S.A. powstanie dla udziałowców przychód w CIT?
 1609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-182/194/06/AG
  Pytanie dotyczy art. 72 § 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 1610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/23/2006
  Zapytanie dotyczy obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika od zwrotu kosztów dowożenia przez rodziców własnym transportem dzieci niepełnosprawnych do szkoły podstawowej specjalnej.
 1611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-87/06/PK
  Czy w związku z przekazaniem byłemu pracownikowi nadpłaty składek społecznych nalezy korygować PIT-11/8B za lata w których powstała ta nadpłata?
 1612. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-22/06/Z
  Czy w przypadku wzajemnego potrącenia należności przez podmiot polski i zagraniczny ma zastosowanie art. 26, w związku z art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedno Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a Spółka zobowiązana jest pobrać 20% podatek od kwoty potrącenia, wynikającej ze zobowiązania wobec podmiotu zagranicznego?
 1613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-95/06/PK
  czy postanowienie Naczelnika US w Pruszkowie prawidłowo interpretuje przepisy i czy Spółka ma obowiązek korygować informacje PIT-8B za lata ubiegłe, a jeśli tak to komu zostanie zwrócona nadpłata z wynikająca z tej korekty.
 1614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6-033-01382/mm/ZKK/06/252
  Czy jest możliwe zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce od samego początku trwania umowy o pracę w sytuacji, gdy pewne jest, że oddelegowany pracownik będzie świadczył pracę we Francji przez ponad rok?
 1615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/297/Z/K/06
  Na mocy wyroku sądu została przywrócona do pracy i podjeła zatrudnienie osoba, z którą wcześniej rozwiązano umowę o pracę. Osobie tej została wypłacona odprawa, która w chwili obecnej jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Czy istnieje mozliwosć korekty PIT-11 za 2005r. oraz PIT-4.
 1616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POV/415-28/06
  Na podstawie art. 90c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572) przyznaje świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Zdaniem wnioskodawcy w/w świadczenia zwolnione są z opodatkowania i w związku z tym płatnik nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8 S.
 1617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-88/06/PK
  Czy dochody pracowników i zleceniobiorców, w ramach umów zawartych z podmiotem otrzymującym bezzwrotną pomoc zagraniczną, realizujących bezpośrednio cel projektu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik zwolniona jest od pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDN/4150-8/06/EO
  1. Czy kwoty stypendiów socjalnych wypłacanych na podstawie art. 90d, art. 90m ust. 1 i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Uchwały nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta X z dnia 31.03.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej X korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?2. Czy jednostka w związku z wypłatą stypendiów ma obowiązek sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S?
 1619. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/418-7/06/3
  Czy dochody osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01297/mm/ZKK/06/57
  Gdzie należy opodatkować dochody z pracy najemnej pracownika Spółki oddelegowanego do pracy na terytorium NIemiec?
 1621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/251/06
  Czy umorzona kwota czynszu stanowi dochód najemcy? Czy podlega opodatkowaniu umorzona kwota podatków i opłat lokalnych?Czy gmina powinna wystawić PIT11/8B i wykazać dochód z w/w tytułów?
 1622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-73/06
  Który z pracodawców (poprzedni czy obecny) ma obowiązek wystawienia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B pracownikom przekazanym na podstawie art. 23 Kodeksu Pracy wraz z częścią zakładu pracy innemu pracodawcy?
 1623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-194/278/06/AZ
  Czy przychody wynikające z kontraktu menedżerskiego zawartego z osobą pełniącą jednocześnie funkcję członka zarządu stanowią zawsze przychody z działalności wykonywanej osobiście?
 1624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP/415-22/06
  Czy uzyskane przychody z wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło mają być kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, czy do pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1625. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3-4231-71/06
  Czy świadczenie polegające na pośrednictwie handlowym na rzecz podatnika przez podmiot nie mający siedziby ani zarządu na terytorium RP podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/7189/42/06
  Jakie skutki podatkowe rodzi refundacja przez pracodawcę opłaty poniesionej przez kierowcę z tytułu obowiazku posiadania przez niego karty kierowcy, zatrudnionego na umowę o pracę oraz dla kierowcy, który świadczy usługi transportowe na podstawie umowy - zlecenie? Jakie są skutki podatkowe w przypadku zwrotu przez kierowcę pracodawcy uprzednio zrefundowanej przez niego opłaty? Jakie są skutki podatkowe dla kierowcy w przypadku zwrotu uprzednio zrefundowanej opłaty przez pracodawcę?
 1627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01357-IK/06/17
  Czy zatrudniony przez Spółkę pracownik, będący rezydentem Litwy, który wykonuje pracę wyłącznie poza granicami Polski - na Litwie, podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/70/06
  Kwestia umorzenia spłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę.
 1629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/74/2/2006/AK
  Czy od dochodów z tytułu udziału w Funduszu uzyskanych przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą Fundusz powinien jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, czy też podatnik powienien rozliczyć się sam z podatku na zasadach jakie mają do niego zastosowanie jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?
 1630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-62/06
  Czy zwrot kosztów używania prywatnego pojazdu dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów, przy uwzględnieniu stawki za jeden kilometr przebiegu określonej w przepisach, jest przychodem wolnym od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/DP/415-7/06/IO
  Czy w przypadku uzyskania przychodu z tytułu umorzenia czynszu wraz z odsetkami przez najemców, osoby wstępujące w stosunek najmu lub spadkobierców najemców obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodu (PIT-8C) zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ciąży na administrującym zasobem mieszkaniowym - Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej?.
 1632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/PIA/06
  Czy płatnik postąpił prawidłowo wykazując w PIT-4 za lipiec 2006 zaliczkę na podatek od wynagrodzenia wypłaconego 10 sierpnia 2006, należnego za lipiec 2006?
 1633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/315/JS/06
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż otrzymuje Pan wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracodawcą irlandzkim. W związku z powyższym pyta Pan kto ma wykonywać obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i czy Pan jako zleceniob