Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


nota obciążająca

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-275/12/LG
  Powiadamianie naczelnika urzędu celnego o określonej szacunkowej ilości nielegalnie pobranej energii elektrycznej
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-424/12-2/IR
  Udokumentowanie otrzymanego bonusu.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-399/12-2/IR
  Działania (zachowanie) Wnioskodawcy, o których mowa we wniosku, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy, uznać należy za usługę świadczoną odpłatnie (poza świadczeniem usługi gospodarowania odpadami) i w związku z tym podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-22/12-3/12-S/PM
  W jakim terminie dokonana płatność z tytułu "premii za przystąpienie do projektu B. 2011" powinna zostać zaliczona do kosztów podatkowych?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-651/11-5/JN
  Obniżenie obrotu na podstawie noty obciążeniowej.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-310/11-3/PM
  Czy kara umowna, o której mowa w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, jest kosztem uzyskania przychodu w momencie ujęcia noty obciążeniowej w księgach rachunkowych, czy też w momencie zapłaty?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-310/11-2/PM
  Czy Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów opisane powyżej kary umowne naliczone przez Inwestora z tytułu opóźnienia w odbiorze całości robót budowlanych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1169/11-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-329/11-4/IR
  Przyznanie i wypłacenie przez Wnioskodawcę premii nabywcom towarów, w związku z osiągnięciem przez nich określonego poziomu dokonywanych zakupów w danym okresie rozliczeniowym (roku) nie stanowi odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wypłacona premia pieniężna stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw w danym okresie rozliczeniowym zmniejszający podstawę opodatkowania.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-242/11-4/IR
  W pierwszej z opisanych sytuacji - premia pieniężna otrzymana za uzyskanie pewnego pułapu obrotów stanowiła wynagrodzenie za realizowane usługi. Samo przekroczenie określonej wartości zakupów towarów handlowych nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i otrzymana w takim przypadku premia pieniężna jest czynnością niepodlegającą u Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem premia otrzymywana przez Wnioskodawcę, stanowiąca rabat obniżający wartość nabyć dokonanych w określonym przedziale czasowym i zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy zmniejszająca podstawę opodatkowania – na podstawie wyżej cytowanego § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia, obliguje dostawcę udzielającego premii do wystawienia faktury korygującej. W związku z tym, w przedstawionym stanie faktycznym, wystawiona przez Wnioskodawcę nota księgowa nie jest właściwym dowodem dla udokumentowania premii pieniężnej otrzymanej przez Wnioskodawcę. W drugiej z opisanych sytuacji - wypłacane Wnioskodawcy wynagrodzenie w związku ze świadczeniem określonych usług na rzecz producenta (dostawcy) stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wobec tego winno być udokumentowane fakturą VAT, wystawioną przez Zainteresowanego w oparciu o ww. przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-455/11-2/PK1
  Czy otrzymana nota obciążeniowa będzie stanowiła dla Spółki koszt podatkowy w momencie zapłaty noty (przyjmując, że Spółka nie otrzyma odszkodowania od ubezpieczyciela)?Czy otrzymana nota obciążeniowa będzie stanowiła dla Spółki koszt podatkowy w momencie zapłaty noty (przyjmując, że Spółka otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela) a otrzymane ubezpieczenie będzie stanowiło przychód podatkowy?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-165/11-4/IR
  Nie ma zatem podstaw, aby uznać, że - w tak przedstawionych okolicznościach - bonus otrzymany za uzyskanie pewnego pułapu obrotów stanowił wynagrodzenie za realizowane usługi. Brak jest bowiem takich działań Wnioskodawcy, które byłyby czynnościami dodatkowymi, do jakich byłby zobligowany postanowieniami wynikającymi z zawartej umowy. Samo przekroczenie określonej wartości zakupów towarów handlowych oraz terminowe regulowanie zobowiązań nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i otrzymany w takim przypadku bonus pieniężny jest czynnością niepodlegającą u Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy więc stwierdzić, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę bonusu nie rodzi u niego obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług. Bonus pieniężny otrzymywany przez Wnioskodawcę, stanowiący rabat obniżający wartość nabyć dokonanych w określonym przedziale czasowym i zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy zmniejszający podstawę opodatkowania – na podstawie wyżej cytowanego § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia, obligują dostawcę udzielającego bonusu do wystawienia faktury korygującej. W związku z tym, w przedstawionym stanie faktycznym, wystawiona przez Wnioskodawcę nota księgowa nie jest właściwym dowodem dla udokumentowania bonusu pieniężnego otrzymanego przez Wnioskodawcę.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-445/11/ICz
  Udokumentowanie poniesionych kosztów w związku z usunięciem usterek i wad wynikających z nienależytego wykonania umowy.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/10/MQR/11/806
  Obowiązek podatkowy i udokumentowanie przekazanej dotacji w ramach konsorcjum
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-20/11-2/KS
  Czy premia pieniężna stanowi koszt podatkowy bezpośrednio związany z uzyskanymi przychodami na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-709/10/AW
  Czy podatnik postępuje prawidłowo wystawiając noty obciążeniowe w przypadku żądania od podwykonawców zwrotu kosztów usunięcia usterek i wad przez osoby trzecie na podstawie przepisów umowy, czy też powinien udokumentować ten fakt fakturą VAT?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443/S-475/09-9/AW
  Warunkiem obniżenia przez Wnioskodawcę podatku należnego z tytułu udzielonego kontrahentowi rabatu będzie wystawienie faktury korygującej oraz posiadanie przez niego potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1268/08-4/KCH/KOM
  VAT - opodatkowanie premii pieniężnych oraz sposób dokumentowania ich wypłacania
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-699/10/SD
  Czy nota obciążeniowa powinna być przychodem spółki macierzystej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)? Jeżeli tak to z jaką datą (wystawienia noty obciążeniowej czy wpływu na rachunek bądź wpłaty do kasy) (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)? Czy koszty związane z finansowaniem działań spółki macierzystej na rzecz oddziału niemieckiego ujęte w nocie obciążeniowej są kosztem uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-384/10-3/AK
  zobowiązanie kontrahenta wynikające z zawartej umowy do działań marketingowych, sporządzania sprawozdań, wdrażania wspólnej strategii działania i współpracy, utrzymywania określonych umową stanów magazynowych produktów Spółki stanowi świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i w konsekwencji jest opodatkowane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy podatkiem od towarów i usług;podatek od towarów i usług wykazany w fakturze otrzymanej od kontrahenta, dokumentującej premię pieniężną jest dla Wnioskodawcy podatkiem naliczonym
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-231/10/PK
  dokumentowania otrzymanej rekompensaty od Skarbu Państwa
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-157/10-6/DG
  CIT - w zakresie ustalania rozliczeń przychodów i kosztów realizacji kontraktu pomiędzy Liderem a partnerami konsorcjum
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-416/10/AK
  Czy w przypadku gdy premia pieniężna nie jest opodatkowana podatkiem VAT i udokumentowana jest notą uznaniową kiedy powstaje przychód? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6 zdarzenie przyszłe)
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-411/10/AK
  Czy w przypadku gdy premia pieniężna nie jest opodatkowana podatkiem VAT i udokumentowana jest notą uznaniową kiedy powstaje przychód? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6 stan faktyczny)
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1184/09-4/MM
  otrzymywane przez Wnioskodawcę premie pieniężne nie są w żaden sposób związane z uzyskaniem przez kontrahentów świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie można uznać zrealizowanie przez Wnioskodawcę określonej wielkości obrotu w określonych terminach oraz dokonywanie terminowych płatności. Premia przyznana Wnioskodawcy stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami – zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT – zmniejszający podstawę opodatkowania.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1359/09-4/ISz
  W zakresie prawa do odliczania podatku VAT z faktur za wypłaconą kontrahentowi premię pieniężną dokumentującą:- bonus warunkowy– spółka winna pomniejszyć wartościowo obrót.- bonus bezwarunkowy – na rzecz Spółki kontrahenci świadczyli usługi, a zatem Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących ten rodzaj bonusu..
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-613/09-2/AJ
  1.Czy ww. płatności wypłacane na rzecz kontrahentów Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów ?2.Czy prawidłowe jest klasyfikowanie dokonywanych na rzecz kontrahentów płatności, o których mowa w pkt. 1 (bonus obrotowy), jako kosztów bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodu ?3.Czy prawidłowe jest klasyfikowanie opisanych płatności na rzecz Odbiorców (poza bonusami, premiami) jako pośrednie koszty uzyskania przychodu ?4.Czy prawidłowe jest uznanie za koszty pośrednie wydatków zaksięgowanych na podstawie otrzymanych w ciągu roku not obciążeniowych i faktur, dla których umowy przewidują roczny okres rozliczenia ?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-711/09/KO
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wystawienie noty obciążeniowej na całość kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z brakiem jakości dostarczanych materiałów jest prawidłowe?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-613/09-2/KS
  Czy nieumorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt podatkowy? Czy wystawiona nota obciążeniowa stanowi przychód podatkowy?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-440/09/RSz
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży karty prezentowej.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-194/09/MK
  Czy koszty dotyczące wyrządzonych szkód powstałych podczas transportu towarów (samochody) należy traktować jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-487/09-2/MR
  Czy Wnioskodawca, który poniósł koszty w związku z usunięciem wad przedmiotu umowy we własnym zakresie powinien wystawić Podwykonawcy fakturę VAT czy też obciążyć go notą obciążeniową tytułem odszkodowania za wyrządzoną szkodę?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-251/09-4/MC
  Czy kary umowne naliczone podatnikowi na podstawie zawartej umowy dostawy stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 16 ust. 1 pkt 22 tej ustawy?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-342/09/EJ
  Wnioskodawca otrzymujący premię nie świadczy na rzecz dostawy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem czynność ta u niego nie podlega opodatkowaniu i nie powinna być dokumentowana fakturą VAT.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-66/09-2/JK
  Czy Spółka prawidłowo postępuje wystawiając noty obciążeniowe za opłaty związane z dostarczaniem do lokalu mieszkalnego wody, ciepła itp. dla najemcy lokalu traktując tę czynność jako zwrot wyłożonych środków pieniężnych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-19/09-2/GJ
  Czy kara umowna nałożona przez Zleceniodawcę, udokumentowaną notą obciążeniową wydaną 27 sierpnia 2007r., wypłacona Zleceniodawcy z tytułu niedotrzymania terminu umownego zakończenia montażu konstrukcji stalowej, może stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-16/09-2/GZ
  Zwrot kosztów naprawy gwarancyjnej, w tym zużytych części jako czynność nie podlegająca opodatkowaniu
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-260/08-3/MŚ
  Czy poniesiona przez Spółkę kara umowna wynikająca z ustaleń audytu ekstrapolacyjnego (udokumentowana notą obciążeniową) może stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-204/08-2/RK
  nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż wypłata określonej z góry kwoty na pokrycie kosztów prac wykończeniowych poczynionych w obcym środku trwałym nie stanowi usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym powinna być dokumentowana notą obciążeniową.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1649/08-2/AS
  opodatkowanie wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy liderem a partnerami konsorcjum
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-977/08-2/JK
  Zasadność wystawiania faktury.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1513/08-2/KB
  Skoro Spółka wydatków poniesionych na zapłatę not stanowiących efekt wadliwości dostarczonego towaru nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, to również wydatki zwrócone przez pracowników Spółki na podstawie not wystawianych na tychże pracowników, nie będą stanowiły przychodów podatkowych. Tym samym stanowisko Spółki jest prawidłowe.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-176/08-2/AJ
  Czy poprawne jest ujęcie not obciążeniowych za bonusy dotyczące 2007 r. w kosztach rachunkowych 2008 r. oraz kosztach uzyskania przychodu w miesiącu ich otrzymania, tj. w październiku 2008 r. ?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-8/08-4/JF
  Czy Agencja może ujmować w ewidencji sprzedaży VAT kwoty obrotu opodatkowanego stawką 0 %, 22 % oraz kwotę podatku VAT na podstawie zbiorczej miesięcznej noty obciążeniowej wystawionej na oba rodzaje sprzedaży?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-78/08-2/DG
  Z uwagi na specyfikę rozliczeń dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a C, jeżeli księgi podatkowe prowadzone są w sposób rzetelny (dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty) oraz niewadliwy (wprowadzenie kompletnie i poprawnie wszystkich zakwalifikowanych do zaksięgowania dowodów księgowych) można uznać wystawiane zbiorcze noty obciążeniowe za podstawę do zaksięgowania wykazanych w niej kwot jako przychodów należnych.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-41/08-2/JF
  Czy w okolicznościach przedstawionych w stanie faktycznym prawidłowe jest dokumentowanie różnic inwentaryzacyjnych, powstałych z winy partnera, notami księgowymi?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-743/08/JS
  w zakresie możliwości zaliczenia kary za brak pełnej realizacji dostaw do kosztów uzyskania przychodów
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-581/08-2/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania dostawy -jest nieprawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-322/08/AM (KAN-4201/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 lutego 2008 r. (data wpływu tut. do BKIP 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów faktury obciążeniowej za koszty badania rynku (m.in. koszty hoteli, przejazdów, paliwa, konsum ...
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-693/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu 21 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania bonusów - premii pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-644/08/WN (KAN-3828/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka Jawna X, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008r. (data wpływu 15 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zasadności wystawienia faktury na zwrot kosztów oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową zapłatą za wierzytelności objęte umową -jest prawidłowe.W dniu 15 kwietnia 2008r. wp ...
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-236/08/JJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymywanych premii pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 6 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisem ...
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-140/08/TK
  Czy poniesione koszty, w wysokości określonej "notą obciążeniową" są kosztem uzyskania przychodu i czy otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej jest przychodem podatkowym?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-91/08/JJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 22 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania otrzymywanych premii pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pi ...
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-66/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2007 r. (data wpływu 27.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 27.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-189/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008r. (data wpływu 04 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 04 lutego 2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-168/07-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie różnic kursowych- jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 58. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/216/07
  1) Czy otrzymywane przez wnioskodawcę premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz dostawcy towarów i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w przypadku zmiany interpretacji organów podatkowych (…) Wnioskodawca powinien dokonać korekt wcześniejszych rozliczeń? 3. Czy premie pieniężne mogą być dokumentowane notami księgowymi uznaniowymi lub obciążeniowmi?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-244/07-2/MC
  Czy w związku z weryfikacją dokonaną przez sąd wielkości należnych kar umownych i zmniejszeniem kar umownych należnych dla X, różnica czyli wartość nienależnie naliczonych kar umownych wraz z odsetkami, stanowi aktualnie koszt uzyskania przychodu dla Y?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-802/08/AP
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów podatkowych należy zaliczyć całą wartość naliczonych kar umownych, to jest 1.022.235,43 zł, czy jedynie kwotę, która została skompensowana ze zobowiązaniem wobec tego kontrahenta, to jest 209.261,14 zł?
 61. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/215/07
  1. Czy otrzymywane przez wnioskodawcę premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz dostawcy towarów i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w przypadku zmiany interpretacji organów podatkowych (…) Wnioskodawca powinien dokonać korekt wcześniejszych rozliczeń?3. Czy premie pieniężne mogą być dokumentowane notami księgowymi uznaniowymi lub obciążeniowymi?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-546/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.11.2007 r. (data wpływu 21.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego od przekazanej dotacji -jest prawidłowe.W dniu 19.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-449/07-3/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 08.10.2007r. (data wpływu 15.10.2007 r.), uzupełnione pismem z dnia 05.12.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zastosowania odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług przy refakturowaniu kosztów -jest nieprawidłowe.W dniu 15.10.2007r. został złożony w/w wniosek, uzupełniony pismem z dnia 05.1 ...
 64. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/229/07
  Prawidłowość obciążenia dostawcy wadliwych rur metalowych poniesionymi kosztami w związku z demontażem i ponownym wykonaniem instalacji przeciwpożarowej u kontrahenta, poprzez wystawienie noty obciążeniowej zamiast faktury VAT.
 65. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4230-9/07
  Dot. zaliczenia do przychodów w rachunku podatkowym - w dacie otrzymania zapłaty - zwróconych Podatnikowi na podstawie noty obciążeniowej wydatków, które poniósł w związku z wymianą "wadliwych rur".
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-74/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko CK i S przedstawione we wniosku z dnia 09 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 17 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów podróży osobie niebędącej prac ...
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-185/07-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007r. (data wpływu 30 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykonania usługi naprawy uszkodzonego systemu alarmowego -jest prawidłowe.W dniu 30 sierpnia 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-110376/07/AS
  1.Czy czynność wystawienia przez spółkę noty odsetkowej obciążającej kontrahenta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2.Jakim dokumentem księgowym należy udokumentować czynność wystawienia noty odsetkowej?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0104/07/AP
  Podatnik ma wątpliwość, czy ugoda stanowi podstawę do dokonania korekty przychodów roku 2006 o kwotę 75.000,00 zł, czy też przychodów roku 2005?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-31/07
  1. Czy właściwie postępujemy wystawiając noty księgowe tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego za miesiąc luty, marzec i kwiecień 2007r w wysokości 180,00 zł za każdy miesiąc oraz z tytułu rozliczenia opłat eksploatacyjnych za miesiąc luty, marzec 2007 r. w kwocie 136,96 zł ? 2. Czy właściwie postępujemy wystawiając w dniu 30.04.2007r fakturę sprzedaży z datą sprzedaży 30.04.2007r tytułem rozliczenia opłat eksploatacyjnych za miesiąc styczeń 2007r w wysokości 68,47 zł, zaliczając ją do przychodów podatkowych miesiąca kwietnia 2007r. Czy prawidłowo postąpiliśmy wystawiając fakturę sprzedaży; czy powinniśmy wystawić notę księgową tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu ?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-3/07
  Wnioskodawca pyta, czy postępuje słusznie i zgodnie z przepisami prawa, zaprzestając wystawiania faktur i naliczania podatku VAT w momencie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego ?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423/22/07/MK
  Czy poniesiony wydatek w imieniu klienta stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki, a zwrócona kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-369/06/AK
  Czy zmiany kursu waluty, w której wyrażone są raty płacone przez kontrahenta wpływają w jakikolwiek sposób na rozliczenia podatkowe Spółki z tytułu realizacji umów leasingu finansowego denominowanego w walucie obcej?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/182/06/AG
  Czy w świetle art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty dopłat dla pracowników, wynikające z not obciążeniowych, zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w odpowiednim momencie ?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-66/06
  a) Czy obciążenie przez Spółkę zarówno krajowego dostawcy materiałów (jak i z innego państwa z UE) kosztami złej jakości materiałów (skalkulowanymi w oparciu o łączne koszty sortowania, złomowania wadliwych wyrobów, koszty wymiany uszkodzonego oprzyrządowania oraz inne koszty spowodowane dostawą złej jakości materiałów) jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? b) Czy wystarczające jest udokumentowanie otrzymanego zwrotu poniesionych kosztów w postaci "Noty księgowej - uznaniowej" wystawionej przez dostawcę krajowego? c) Czy w przypadku otrzymania od dostawcy wewnątrzwspólnotowego, dokumentu o nazwie "CREDIT NOTE" wystawionego na ujemną kwotę w walucie EURO, w wysokości uzgodnionej z dostawcą z tytułu kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z otrzymaniem materiału złej jakości, należy wystawić fakturę wewnętrzną korygującą i ujmować tę fakturę w deklaracjach VAT-7, i VAT UE?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0180/06/AKL
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy wystawienie i wysłanie do kontrahenta noty obciązeniowej dotyczącej odszkodowania za niezrealizowanie kontraktu jest podstawą do wykazania w deklaracji CIT-2 przychodu na podstawie art. 12 ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/35/2006/IPP
  Czy wystawiając notę księgową na poniesione koszty usługi transportu, świadczonej przez firmę wynajętą postąpiliśmy słusznie?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/383/DJW/06
  1. Czy otrzymane odszkodowanie od kontrahenta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.2. Czy dla udokumentowania odszkodowania można wystawic notę obciążeniową, którą dokumentuje się czynności nie podlegające opodatkowaniu?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-105/06/EW
  Czy notę obciąeniową za wyrządzoną szkodę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1445/PP44/443/2/2006
  POSTANOWIENIENa podstawie art. 216 oraz 14a §1,§4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ustawy Dz.U. z 2005 Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem Spółki z o.o. w likwidacji w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żurominie stwierdza, iż stanowisko Spółki wyrażone we wniosku z dnia 31.05.2006r. jest prawidłowe.Pismem z dnia 31.05.2006 r. spółka zo.o. w likwidacji zwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji w następującej sprawie: -czy otrzymane odszkodowanie od kontrahenta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.- czy dla udokumentowania odszkodowania można wystawić notę obciążeniową, którą dokumentuje się cz ...
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PDF/415/62/06
  - dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów not obciążających za ponadnormatywne zużycie paliwa.
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/22/2006/IPP
  Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za prywatne rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez pracowników. Czy można zastosować jedną fakturę wewnętrzną i podpiąć pod nią zestawienie osób ( z podziałem netto, brutto, VAT ) czy trzeba osobno na każdą osobę wystawiać fakturę VAT ?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US II-443/80/2006
  Czy świadczenie przez Jednostkę odpłatnych usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT na rzecz podatnika podatku VAT winno być udokumentowane fakturą VAT czy notą obciążeniową?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0027/06/AK
  Podatnik ma wątpliwość, czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka na podstawie zawartego Porozumienia i otrzymanej noty obciążeniewej ma prawo zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII-443/4/ST/06
  Czy na pozostałe, niezbędne leki w oddziałach Szpitala (stwierdzone protokołami inwentaryzacyjnymi i rozliczone w cenach zaewidencjonowanych) należy wystawić fakturę VAT, czy notę księgową obciążeniową dla innego szpitala?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 423/1/MD/06
  Czy zapłacony czynsz (w kwocie netto) za m-c listopad 2005r. będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Spółki?Czy wystawione na Spółkę noty obciążające z tytułu nieprawnego korzystania z wynajmowanego lokalu będą stanowiły dla niej koszt uzyskania przychodu?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443 -8/06
  Czy w sytuacji, gdy firma podpisała umowę najmu lokalu na cele użytkowe z klauzulą, iż najemca będzie obciążony podatkiem od nieruchomości w formie noty księgowej, a podatek ten nie stanowi elementu ceny czynszu (nie jest zatem wykazywany w fakturze VAT za czynsz)- prawidłowo jest rozliczany podatek od nieruchomości?- powinna być wystawiona faktura VAT, a podatek od nieruchomości powinien być ujęty w cenie czynszu?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-2/2006
  1. Czy prawidłowy jest sposób polegają na wystawianiu not obciążeniowych dla firm współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych w przypadku braku rozliczenia się tych firm z powierzonych im towarów handlowych i pozorowanego dostarczenia towarów powierzonych przez Spółkę tym firmom do kontrahenta ? 2. Czy prawidłowy jest sposób polegający na naliczaniu podatku należnego VAT od kwoty obciążeń za braki towarów handlowych wobec firm świadczących dla Spółki usługi (dysponujących powierzonym towarem) ?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-23/2006
  1. Czy prawidłowy jest sposób polegają na wystawianiu not obciążeniowych dla firm współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych w przypadkach braku rozliczenia się tych firm z powierzonych im towarów handlowych i pozorowanego dostarczenia towarów powierzonych przez Spółkę tym firmom do kontrahenta ? 2. Czy kary za nie dotrzymanie warunków umowy udokumentowane notą obciążeniową stanowią przychód Spółki ? 3. Czy pozorowane dostarczenie towaru do kontrahenta udokumentowane fakturami stanowi przychód ze sprzedaży, w przypadku gdy towar ten powierzony został firmie współpracującej ze Spółką i firma ta z tytułu braku towaru obciążona została jego wartością ? 4. Czy nie należy opodatkować podatkiem dochodowym różnicy pomiędzy kwotą brutto noty obciążeniowej (wg cen sprzedaży) a wartością netto brakujących towarów (wg cen zakupu) ?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-2/2006
  1. Czy prawidłowy jest sposób polegają na wystawianiu not obciążeniowych dla firm współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych w przypadku braku rozliczenia się tych firm z powierzonych im towarów handlowych i pozorowanego dostarczenia towarów powierzonych przez Spółkę tym firmom do kontrahenta ? 2. Czy prawidłowy jest sposób polegający na naliczaniu podatku należnego VAT od kwoty obciążeń za braki towarów handlowych wobec firm świadczących dla Spółki usługi (dysponujących powierzonym towarem) ?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-23/2006
  1. Czy prawidłowy jest sposób polegają na wystawianiu not obciążeniowych dla firm współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych w przypadkach braku rozliczenia się tych firm z powierzonych im towarów handlowych i pozorowanego dostarczenia towarów powierzonych przez Spółkę tym firmom do kontrahenta ? 2. Czy kary za nie dotrzymanie warunków umowy udokumentowane notą obciążeniową stanowią przychód Spółki ? 3. Czy pozorowane dostarczenie towaru do kontrahenta udokumentowane fakturami stanowi przychód ze sprzedaży, w przypadku gdy towar ten powierzony został firmie współpracującej ze Spółką i firma ta z tytułu braku towaru obciążona została jego wartością ? 4. Czy nie należy opodatkować podatkiem dochodowym różnicy pomiędzy kwotą brutto noty obciążeniowej (wg cen sprzedaży) a wartością netto brakujących towarów (wg cen zakupu) ?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/44367/05/P/67/05
  - czy w przypadku, gdy dostawca towaru na zwrócony wyrób sporządza Spółce korektę faktury zakupu materiałów, Spółka prawidłowo postępuje obciążając dostawcę materiału poniesionymi kosztami przez Spółkę na podstawie faktur VAT z zastosowaniem 22 % podatku VAT ?- czy też poniesionymi kosztami należy obciążyć dostawcę jako odszkodowanie za poniesione przez Spółkę koszty, rozliczone Notą Księgową bez naliczania podatku VAT ?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/337/232/2005/GW
  Czy Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury obciążającej za koszty poniesione w celu naprawy własnego towaru, który został uszkodzony podczas przechowywania przez firmę zewnętrzną, czy też Spółka może wystawić notę obciążeniową z tytułu poniesionych kosztów związanych z naprawą uszkodzonego towaru?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-185/05/KW-69376
  pytanie podatnika dotyczy obowiązku korygowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku wystawienia przez kontrahentów z Unii not uznaniowych bądź obciążeniowych związanych z procentowymi bonusami, reklamacjami (jakościowymi i ilościowymi) oraz pomyłkami w cenie a także zwrotem towarów bedacych przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-83/05/KK
  Czy na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może nie zaliczać do przychodów podatkowych przychodów z tytułu wystawienia noty odszkodowawczej uznaniowej na przewoźnika.
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-224/TZ(1)-224/05/AB
  Podatnik zapytuje czy postępuje prawidłowo obciążając przewoźników kosztami paliwa zużytego w trakcie świadczenia usług transportowych poza terytorium kraju na podstawie faktury VAT (jaki ewentualnie inny dokument powinien wystawić) oraz czy dla przewoźników podatek naliczony w wystawionych przez jednostkę fakturach VAT stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-167/05/KC
  Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, Strona powinna wystawić fakturę VAT czy notę obciążeniową, w celu otrzymania refundacji?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-58/05/TZ/64647
  Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: Spółka podpisała umowę konsorcjum na wykonanie robót budowlano-montażowych. Zgodnie z podpisaną umową liderem konsorcjum jest Spółka, a udział w konsorcjum wynosi 50%. Utworzone konsorcjum nie posiada osobowości prawnej. Spółka jako lider konsorcjum podpisała umowę z inwestorem i podwykonawcami. Przychody i koszty budowy zaewidencjonowane zostały w księgach Spółki. Po wykonaniu robót wypracowany został zysk, który zgodnie z umową konsorcjum należy podzielić po 50% pomiędzy partnerów konsorcjum - Spółka powinna zostać obciążona przez partnera konsorcjum. Zdaniem Spółki powinna ona zostać obciążona notą księgową bez naliczania podatku VAT.
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/110/1/2005
  1) Czy prawidłowym jest rozwiązanie polegające na wystawieniu not obciążeniowych i naliczaniu VAT należnego w przypadku, gdy występuje różnica pomiędzy wartością prasy dostarczonej przez dostawcę a sprzedanej przez osobę prowadzącą kiosk ? 2) Czy nie jest prawidłowym potraktowanie tego zdarzenia jako sprzedaży, która powina być udokumentowana fakturą VAT i ujęta w rejestrze sprzedaży, a nie potraktowanie tego zdarzenia jako różnicy inwentaryzacyjnej ?
 100. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: A1-P-Int/4408/7/05
  Czy zasadne jest dokumentowanie przez Wspólnotę Lokalową fakturami VAT zaliczek wniesionych przez właścicieli lokali (którzy prowadzą w tych lokalach działalność gospodarczą i są uprawnieni do otrzymywania faktur VAT) na pokrycie kosztów utrzymania poszczególnych lokali i części wspólnej nieruchomości. Zaliczki te są partycypacją w kosztach utrzymania rachunku bankowego Wspólnoty, prowadzenia zarządu nieruchomością wspólną, sprzątania części wspólnej, ochrony nieruchomości oraz w kosztach dotyczących korzystania z mediów.
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-25/05/HK/48777
  Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego zarejestrowany jako podatnik podatku VAT w Polsce wystawiąjąc notę obciążeniową za koszty zarządzania dla jednostki macierzystej mającej siedzibę w Niemczech winien tę czynność opodatkować podatkiem od towarów i usług. Wg US w łodzi czynność ta mieści się w grupowaniu PKWiU 74.14.1 "Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/20/2005/VAT
  Podatnik jest przewoźnikiem krajowym i międzynarodowym towarów i ponosi koszty w postaci zakupu paliwa, które jest rozliczane według norm obowiązujących w przedsiębiorstwie. Kierowcy są rozliczani z ilości zużytego paliwa według tych norm. Za ilość paliwa zużytego ponad normę obciążani są kierowcy, którym powierzono paliwo. Czy obciążając kierowców z tytułu zużycia paliwa ponad obowiązujące normy należy wystawić fakturę VAT czy notę księgową?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423/4/05
  Czy zaksięgowanie rachunku wystawionego przez kontrahenta niemieckiego jest dla podatnika kosztem uzyskania przychodów?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/102/WD/423/42/05/ES
  Czy należy refakturować wykonane w sierpniu 2004r. prace naprawcze na Spółkę z o.o. AAA oraz rozliczyć tak powstałą należność z kwotami zatrzymanej kaucji gwarancyjnej i wykazać przychody w miesiącu wystawienia faktury VAT ("refaktura")?Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto faktur za refakturowne prace naprawcze w dacie wystawienia faktury na spółkę AAA Sp. z o.o?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/37/05
  - Czy nie uznaje się za podatnika podatku od towarów i usług nadleśnictwa w zakresie wykonywania powierzonych czynności nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa?
  - Czy nadleśnictwo jest uprawnione do wystawienia faktur VAT korygujących do faktur dokumentujących wykonanie usług nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, sklasyfikowanych jako "Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna"?
  - Czy rozliczanie wykonywanej usługi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach może następować na podstawie not obciążeniowych?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-135/83/05/AF
  Czy świadczenia na rzecz pracowników występujące w zw. z przyznaną ulgą w opłacie za energię elektryczną, można uznać za k.u.p. Spółki w momencie otrzymania not obciążeniowych od zakładów energetycznych. czy naliczenie i odprowadzenie zaliczek na p.d.o.f. od w/w świadczeń, powinno nastąpić również w momencie otrzymania tychże not.
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-87-85/05/AJ
  Czy w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za noty księgowe wystawione zleceniobiorcy i zaksięgowane w 2004 r. z tytułu poniesionej szkody przez zleceniodawcę (dopłaconej różnicy w cenie), zapłacona cześć będzie przychodem podatkowym 2004 r., natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/11/05
  Czy nota obciążeniowa wystawiona przez zleceniodawcę usługi transportowej w 2003 roku z tytułu uszkodzenia towaru w trakcie wypadku drogowego, który miał miejsce w 2003 roku, powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wykonawcy usługi transportowej w roku 2003 czy w 2004 roku, kiedy to nastąpiło uznanie noty przez podatnika i jej kompensata z wierzytelnościami podatnika, a także przyznanie i wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela na jego rzecz?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/9/3/05
  Czy wypłacone przez najemcę odszkodowanie za skradziony sprzęt budowlany, będący własnością wynajmującego, stanowi u najemcy (jako wypłacającego odszkodowanie) koszt uzyskania przychodów- jaki dokument księgowy jest podstawą do zaksięgowania powyższego wydatku?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/19/05
  Czy wystawiając jedną fakturę korygującą na kwotowy rabat potransakcyjny i rabat dodatkowy postępujemy prawidłowo, a przyznany rabat spełnia warunki do zmniejszenia obrotu zgodnie z art. 29 ust. 4 Ustawy o VAT.
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-51-1-1/05
  Refakturowanie kosztów za media przez Wspólnotę Lokalową.
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-41/05/MI/19181
  Czy dokonana przez macierzystą firmę z Austrii refundacja kosztów poniesionych przez Spółkę z tytułu niewykorzystanych mocy produkcyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-47/31/05/AF
  Czy odsetki bankowe od zaliczki, wypłaconej Spółce-wykonawcy kontraktu na poczet realizowanych dostaw, "przechowywane" na rachunku bankowym, nie stanowią przychodów? Zaliczkę wypłacono 3 dni od otrzymania przez kontrahenta gwarancji bankowej na jej zwrot. Koszty wystawienia gwarancji ponosi wykonawca. Czy nie stanowią one kosztów uzyskania?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/16/80/2005
  Czy prawidłową formą udokumentowania przestoju spowodowanego z winy zleceniobiorcy w związku z wykonywaniem transportu drogowego jest nota obciążeniowa?
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/17/81/2005
  Czy czynności polegające na obciążeniu zlecającego wykonanie usługi transportu drogowego towarów karą za przetrzymywanie taboru można uznać za usługi pomocnicze do usług transportowych wymienione w art. 27 ust. 2 pkt. 3 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-21/05
  Czy w przypadku nałożenia kary umownej powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/26/DM/05
  Udokumentowanie ubytków naturalnych.
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1.443/15/05
  Stan faktyczny: Spółka zorganizowała konkurs sprzedaży premiowej "Czekoladowa promocja". Uczestnikami konkursu są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym handlem wyrobami cukierniczymi i słodyczami, działające na terytorium Polski. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest - zgodnie z Regulaminem sprzedaży premiowej "Czekoladowa promocja" z dnia 12.01.2005 r. - zakupienie minimum Czekoladowych Zestawów. Minimum określane jest według przynależności hurtowni dojednej z trzech grup nabywców. Kryterium hurtowni do odpowiedniej grupy jest jej miesięczna sprzedaż ze stycznia 2004 r., w przypadku jej braku jest nią średnia miesięczna sprzedaż. W przypadku wystąpienia zakupów zestawów w takich samych ilościach przez różnych uczestników o przyznaniu premii decydować będą płatności. Premię otrzyma uczestnik, który w dniu zakończenia konkursu będzie posiadał najmniejsze opóźnienia w płatnościach. Nagrodami są kupony premiowe o określonej wartości. Kupony przeznaczone są wyjazd w dowolnie wybrane miejsce zakupione w jednym z krajowych biur podróży. Dopuszcza się również kuponu w postaci gotówki. (pkt 6 regulaminu). Pytanie: Pytanie dotyczy opodatkowania ustawą o podatku od towarów i usług przekazanych kuponów premiowych, które następnie zostaną zamienione na pieniądze oraz sposobu udokumentowania przekazanych premii.
 119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/83/WE/04
  Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wykonującym usługi spedycji w wewnątrzwspólnotowym transporcie towarów oraz międzynarodowym transporcie towarów. Zakres świadczonych przez Spółkę jako podatnika VAT usług spedycji obejmuje czynności do których odwołują się przepisy art. 794 do 804 Kodeksu cywilnego, a są to m.in.: - wybór firm przewozowych stosownie do zakresu przejętego zlecenia na obsługę spedycyjną ładunku powierzonego przez jego nadawcę lub odbiorcę, - korzystanie z usług przewoźników jako podwykonawców świadczących usługi przewozowe będące częścią składową usługi spedycji, - udzielanie niezbędnych instrukcji podwykonawcom o sposobie wykonania poszczególnych zleconych im usług, - załatwianie i wystawianie dokumentów niezbędnych dla towaru przekazanego do obsługi spedycyjnej, - regulowanie niektórych należności przypisanych do towaru w imieniu jego nadawcy lub odbiorcy, - kontrolowanie procesu przewozu, awizowanie samochodów w miejscu załadunku i rozładunku, - stały kontakt ze zleceniodawcą i informowanie go o wszystkich problemach i nieprzewidzianych sytuacjach, które mają miejsce w trakcie transportu. Niejednokrotnie samochody wykonujące powierzone przez Spółkę przewozy z winy nadawcy (lub odbiorcy) towaru przez kilka dni oczekują na załadunek (lub rozładunek). Z tytułu przestoju samochodu przewoźnik obciąża Spółkę notą. Spółka wystawia identyczną notę swojemu zleceniodawcy. Czy zapłata za notę będzie upoważniała Spółkę do zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów oraz czy jednocześnie zapłata przez zleceniodawcę na rzecz Spółki będzie stanowiła u jej przychód do opodatkowania?
 120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/82/WE/04
  Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wykonującym usługi spedycji w wewnątrzwspólnotowym transporcie towarów oraz międzynarodowym transporcie towarów. Usługi te realizuje zlecając wykonanie przewozów innym przewoźnikom (podwykonawcom). Zdarzają się przypadki, że towar jest dostarczany do miejsca przeznaczenia w stanie uszkodzonym lub też odbiorca towaru stwierdza wystąpienie braków. Z tytułu poniesionych strat (brak towaru lub jego uszkodzenie) zleceniodawca obciąża Spółkę notą. Spółka wystawia identyczną notę podwykonawcy. Czy zapłata za notę będzie upoważniała Spółkę do zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów, a jednocześnie czy zapłata przez podwykonawcę będzie stanowiła przychód do opodatkowania?
 121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB/OP423/5/2004
  Pytanie podatnika dotyczy realizowania obowiązku dokumentowania rozliczeń przy zakupie ciepła od jednostki budżetowej (noty księgowe, rachunki)
 122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.17/PG-I/415/149/IT/04/17
  Sposób wystawiania noty księgowej przez Zarzad Wspólnoty Mieszkaniowej
 123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/137/04
  Pytanie: Powołując się na art. 14 a § 1 Ordynacji Podatkowej prosimy o opinię odnośnie sposobu rozliczenia w zakresie podatku VAT nabywanych przez naszą Spółkę od europejskiego kontrahentausług polegających na wyszukiwaniu kontrahentów. Nadmieniamy, że zleceniobiorca nie zawiera umów w naszym imieniu aniich nie akceptuje, a zamówienia wpływają bezpośredniodo naszej firmy. Od wykonującego usługęotrzymujemy noty obciążeniowe za każdą zrealizowaną dostawę.
 124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-005U-742/04/JP
  Czy Podatnik krajowy, wypłacając odszkodowanie w imieniu spółki matki-rezydenta norweskiego na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, może wystawić notę obciążającą na spółkę matkę, faktycznie zobowiązaną do wypłaty, i ująć ją tylko rozrachunkowo, nie wykazując przychodów i kosztów z tego tytułu?
 125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/423/17/2004
  Czy wydatek dokonany tylko na podstawie zawartej umowy i wystawionej na jej podstawie noty księgowej może być uznany za koszt uzyskania przychodów?
 126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2443/125/04
  Stan faktyczny: Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (mrożonek), których transport odbywa się na specjalnych europaletach. Odbiorcą mrożonek jest najczęściej kontrahent zagraniczny mający swoją siedzibę na terytorium wspólnoty, będący podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Transport towarów wykonywany jest przez nabywcę lub na jego rzecz czyli przez spedytora, najczęściej zagranicznego.Zgodnie z określonymi zasadami współpracy przewoźnik lub nabywca (w zależności od podmiotu wykonującego transport) odbierając towar powinien posiadać ze sobą komplet europalet.Niestety, nie zawsze się tak dzieje. Niekiedy przewoźnik nie przywozi ze sobą wystarczającej ich ilości. W takiej sytuacji A jest zmuszony wypożyczyć temu przewoźnikowi odpowiednie europalety, z zaznaczeniem iż mają zostać zwrócone w ciągu 14 dni. Gdyż nie jest możliwe przewożenie towaru bez europalet ze względu na załadunek mechaniczny i odpowiednie warunki transportu. Co istotne, Spółka nie pobiera z tego tytułu kaucji jak również nie posiada żadnej umowy pisemnej określającej zasady zwrotu palet, potwierdzając ten fakt dokumentem WZ, na którym składa podpis kierowca reprezentujący danego przewoźnika.W przypadku gdy, dane palety nie zostaną zwrócone w ciągu około 30 dni od dnia ich wydania, wystawiona zostaje nota obciążającą przewoźnika za nie zwrócone europalety. W przypadku gdy przewoźnik jednak zwróci europalety po wystawieniu takiej noty obciążającej, wystawiana jest wtedy przez A korekta czyli nota uznaniowa. Pytanie: Czy prawidłowo dokumentujemy powyższe czynności wystawiając za nie zwrócone europalety notę obciążeniową, nie traktując palet jak towaru handlowego i nie wystawiając faktury VAT?
 127. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PV/443-27/04
  Jakie dokumenty należy wystawić pracownikom starostwa za przeprowadzone przez nich prywatne rozmowy telefoniczne z aparatów służbowych Starostwa?
 128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2331/240/MM/04
  Z treści zapytania wynika, że Spółka nabywa od krajowych i zagranicznych kontrahentów surowce i materiały, wykorzystywane do produkcji określonych wyrobów. W ograniczonej części przypadków, nabywane materiały produkcyjne nie spełniają jednak wymogów jakościowych, bądź dostarczane są niezgodnie ze złożonymi przez spółkę specyfikacjami. W przypadku dostaw złej jakości, spółka odsyła niepełnowartościowe produkty obciążając dostawców kosztami za dostarczenie towarów złej jakości. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą opodatkowania otrzymywanych przez spółkę świadczeń finansowych dotyczących zwrotu kosztów dostaw złej jakości i ich dokumentowania.
 129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1566/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje: czy nadal istnieją faktury VAT refakturujące koszty; czy refakturowanie kosztów należy dokumentować za pomocą noty obciążeniowej w wartości netto poniesionych kosztów.
 130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-48/04
  Czy wynikająca z noty obciążającej należność na pokrycie wynikających ze spisu z natury braków w towarze może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej?
 131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1065/04/CIP/01
  I Podatnik zwraca się z zapytaniem czy od 1 maja 2004r. wszelkie wydatki finansowane z przedmiotowego funduszu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu przedmiotowych towarów i usług. Zdaniem Podatnika, w związku z brakiem w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach wykonawczych stosownych zwolnień, wszystkie tego typu wydatki podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. II Podatnik zapytuje czy w świetle obowiązujących od 1 maja 2004r. przepisów można nadal stosować opisane wyżej rozwiązanie. Zdaniem Podatnika możliwy jest obrót paletami bez umieszczania ich wartości wraz ze sprzedawanym towarem na fakturze bądź bez pobierania kaucji. III Podatnik zapytuje czy w świetle obowiązujących od 01.05.2004r. przepisów o podatku od towarów i usług, nota księgowa obciążająca przewoźnika wartością netto niedoboru lub szkody będzie prawidłowym dokumentem na podstawie którego Podatnik będzie mógł żądać zwrotu wartości utraconych towarów. Zdaniem Podatnika, niedobory nie mieszczą się w pojęciu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnym świadczeniu usług o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w związku z powyższym nie podlegają opodatkowaniu oraz nie wymagają udokumentowania fakturą VAT. IV Podatnik zapytuje czy zgodnie z treścią obecnie obowiązującej ustawy o VAT przedmiotowa premia będzie podlegała opodatkowaniu. Zdaniem Podatnika, pieniądz nie mieści się w pojęciu towaru lub usługi według obowiązujących przepisów podatkowych. Ponadto powyższa transakcja nie jest sklasyfikowana w PKWiU i w związku z tym nie ma możliwości zakwalifikowania jej jako usługi oraz udokumentowania jej fakturą VAT wraz z naliczeniem podatku.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!