Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


nakłady

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-562/12-5/JL
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zdemontowanych urządzeń oraz korekty podatku, w przypadku ich sprzedaży oraz fizycznej utylizacji
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-713/12-2/AO
  Sprzedaż lub aport Budynku oraz Elementów dodatkowych wybudowanych (w trakcie budowy) przez Wnioskodawcę na dzierżawionym gruncie, wraz z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy gruntu, na którym posadowiono budynki lub budowle będzie stanowić dostawę towarów czy świadczenie usług w rozumieniu Ustawy o VAT
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-412/12-4/BM
  Wniesienie apotem nakładów Miasta do Spółki Miasta.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-550/12-2/AS
  opodatkowanie zwrotu nakładów inwestycyjnych, ustalenie podstawy opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-739/12-4/MM
  zwolnienie od podatku VAT dostawy budynku
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-537/12-5/RR/AK
  opodatkowania sprzedaży gruntu wraz z budynkami oraz obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego przy wybudowaniu budynków i ich ulepszeniu
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-639/12-4/IG
  1. Czy sprzedaż nakładów inwestycyjnych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktury dokumentującej sprzedaż nakładów inwestycyjnych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-732/12-2/BH
  Rozliczenie nakładów należy traktować jako świadczenie usługi i udokumentować fakturą
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-700/12/AK
  Opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej oraz korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-590a/12/MD
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości (lokali), które mają być wynajmowane na cele inne niż mieszkalne
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-550b/12/AD
  Czy koszty inwestycji, poniesione w czasie budowy budynku IJ, kiedy budynek był środkiem trwałym, w części wykorzystanej do nadbudowy dwóch mieszkań (np. połowę kosztów fundamentów itp.) należy obciążyć podatkiem dochodowym i uwzględnić w PIT-37?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-701/12/MMa
  Zakładając cenę sprzedaży w wysokości niespłaconego kredytu tj. 3,5 mln zł czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości na rzecz spółki będzie kwota pierwotnej ceny zakupu nieruchomości powiększona o kredyt, który zostanie spłacony bezpośrednio po przeniesieniu własności nieruchomości? Czy podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-700/12/MMa
  Zakładając cenę sprzedaży w wysokości niespłaconego kredytu tj. 3,5 mln zł czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości na rzecz spółki będzie kwota pierwotnej ceny zakupu nieruchomości powiększona o kredyt, który zostanie spłacony bezpośrednio po przeniesieniu własności nieruchomości? Czy podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-705/12/MMa
  Zakładając cenę sprzedaży w wysokości niespłaconego kredytu tj. 3,5 mln zł czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości na rzecz spółki będzie kwota pierwotnej ceny zakupu nieruchomości powiększona o kredyt, który zostanie spłacony bezpośrednio po przeniesieniu własności nieruchomości? Czy podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-424/12-4/KOM
  prawo do odliczenia podatku VAT przy ponoszeniu nakładów na nieruchomość oraz wydatków związanych z jej nabyciem oraz zwolnienie z opodatkowania sprzedaży lokali
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-233/07/12-S/MK
  Czy rozliczenie nakładów poniesionych przez Spółkę na ulepszenie dzierżawionej nieruchomości podlega ustawie o podatku VAT?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-579/12/EK
  Opodatkowanie czynności zamiany działki zabudowanej.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-286/12-2/EŻ
  Czy zdemontowaną części inwestycji w obcym środku można uznać za faktyczną likwidację nakładów inwestycyjnych i w związku z powyższym wartość ustaloną na podstawie kosztorysów powykonawczych i nie pokrytą dotychczas w postaci odpisów amortyzacyjnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-502a/12/TK
  Czy nakłady poniesione na adaptację lokalu Wnioskodawca może rozliczyć w okresie 5-ciu lat?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-506/12-3/SJ
  Czy Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowaną inwestycję pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej … " w 100% wysokości?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-506/12-4/SJ
  Czy Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowaną inwestycję pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej … " w 100% wysokości?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-267/12-2/EŻ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z zakończeniem umów najmu lokali, w których Spółka poczyniła określone nakłady inwestycyjne, rozpoznane jako inwestycje w obcych środkach trwałych, Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tej części poniesionych nakładów, która nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów poprzez podatkowe odpisy amortyzacyjne, w momencie wykreślenia inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-131/12/AŻ
  w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy nabyciu tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1633/09/12-S/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego od nakładów w postaci inwestycji w obcym środku trwałym.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-152/12/DK
  Zakres rozliczenia wydatków poniesionych na remont dachu budynku będącego środkiem trwałym.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-290/12-4/MP
  Oddanie przez Leasingodawcę inwestycji w obcych środkach trwałych do użytkowania przez Wnioskodawcę na podstawie umowy leasingu finansowego należy traktować jako świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia przedmiotu leasingu.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1207/11/DP
  Czy Wnioskodawca może pomniejszyć przychód z odpłatnego zbycia o koszty obliczone z aktu notarialnego proporcjonalnie do wielkości sprzedaży nieruchomości (działki) oraz o wkład własny (swoją pracę i materiał) obliczony według cen rynkowych?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1644/11/LG
  Opodatkowanie sprzedaży działek wraz z rozpoczęta inwestycją budowlaną
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1645/11/LG
  Opodatkowanie stawką 23% rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1646/11/LG
  Opodatkowanie stawką 8% rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1647/11/LG
  Opodatkowanie stawką 8% rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1367/11-2AS
  termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi dzierżawy oraz refakturowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych na rzecz wydzierżawiającego
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-335/11-4/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej poniesionych przez Spółkę nakładów i stawki amortyzacji podatkowej.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1029/11/UH
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług cateringowych
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1072/11/CzP
  "Czy Spółdzielnia powinna skorygować cenę nabycia w przypadku, gdy w drugim toczącym się postępowaniu sądowym zostanie zasądzona cena wyższa lub niższa, niż przyjęta do wyceny? /pytanie wymienione we wniosku jako 2/?"
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1071/11/CzP
  "Czy Spółdzielnia postąpi prawidłowo ujawniając nakłady w ewidencji środków trwałych wg ceny nabycia? /pytanie wymienione we wniosku jako 1/Do ceny nabycia należy naliczyć cenę zaproponowaną przez Spółdzielnię w piśmie z dnia 26 lutego 2009 r., w którym określono wartość nakładów Pani X. na kwotę 188.364,00 zł. Na tę samą kwotę zostały też wytoczone przez Pani X sprawy o zwrot poniesionych nakładów. Kwotę tę należy podwyższyć o już zapłacone odsetki, oraz o należne odsetki naliczone do dnia przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych. W cenie nabycia należy też ująć poniesione do dnia przyjęcia środka koszty postępowań sądowych, koszty zastępstwa. "
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-753/11/ŁCz
  zbycie udziału w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu poprzez w drodze zastosowania normy z art. 453 Kodeksu cywilnego
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-780/11/MS
  Prawo do odliczenia (środki trwałe) - poprzez korektę.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-967/11/EJ
  brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na modernizacji zakładu opieki zdrowotnej
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-535/11-5/RS
  Czy zakup kabiny dla palaczy, która będzie ustawiona w wynajmowanym obiekcie, stanowi inwestycję w obcych środkach trwałych?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-535/11-4/RS
  1. Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika? 2. Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb klientów lokalu gastronomicznego stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-535/11-5/RS
  Czy zakup kabiny dla palaczy, która będzie ustawiona w wynajmowanym obiekcie, stanowi inwestycję w obcych środkach trwałych?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-535/11-4/RS
  1. Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika? 2. Czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb klientów lokalu gastronomicznego stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-783/11-2/SJ
  Czy nieodpłatne świadczenie na rzecz Gminy polegające na przekazaniu efektów prac związanych z budową infrastruktury technicznej, jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-783/11-3/SJ
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT przy nabyciu usług związanych z budową infrastruktury technicznej objętych następczym nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Gminy?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-359/11-3/JK
  Skutki podatkowe zwrotu poniesionych przez osobę fizyczną nakładów na wybudowanie sieci kanalizacyjno-wodociągowej.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-315/11-4/LS
  Wartość nakładów poniesionych na budowę garażu przez Wnioskodawczynię w wysokości 12.518 zł nie będzie stanowiła dla Niej przysporzenia majątkowego, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pod warunkiem, że otrzymana wartość pieniężna z tego tytułu jest jedynie zwrotem kosztów poniesionych na wybudowanie garażu.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-321/11-4/MP
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-347/11-4/MP
  Skutki podatkowe z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na wybudowanie garażu oraz wystawienia korekty PIT-8C.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-325/11-5/ES
  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-521/11/ASz
  opodatkowanie sprzedaży budynku handlowo-usługowego, nakładów na budynek garażowo-magazynowy, działki, ogrodzenia, kostki brukowej i asfaltu.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-331/11-2/LS
  Rozliczenie wzajemnego nakładów poniesionych na budowę garażu.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-146/11-4/KR
  Czy wydatki poniesione na budowę domu udokumentowane fakturami wystawionymi na męża Wnioskodawczyni stanowią koszt pomniejszający podstawę opodatkowania przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-522/11-2/SJ
  Czy z tytułu kosztów poniesionych na zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla awaryjnego zasilania., będzie przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku VAT?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-256/11-2/AK
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę garażu.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1633/09/11-S/MR
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym korekty podatku naliczonego od nakładów w obcym środku trwałym.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-171/11/KG
  Nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-871/10-2/PS
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę powstałą w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonej IOST w sytuacji rozliczenia nakładów pomiędzy Spółką a wydzierżawiającym?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1243/10-5/AS
  korekta podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych w miesiącu likwidacji środka trwałego
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1934/10-4/SJ
  Czy Zainteresowany prawidłowo dokonał odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykonanie infrastruktury w postaci nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej dojazd do gospodarstwa?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1934/10-5/SJ
  Czy nie wystąpi obowiązek opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania infrastruktury na rzecz Gminy?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1934/10-4/SJ
  Czy Zainteresowany prawidłowo dokonał odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykonanie infrastruktury w postaci nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej stanowiącej dojazd do gospodarstwa?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1934/10-5/SJ
  Czy nie wystąpi obowiązek opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania infrastruktury na rzecz Gminy?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1934/10-6/SJ
  Czy nie wystąpi obowiązek korekty podatku naliczonego po dokonaniu czynności niepodlegającej opodatkowaniu, tj. po przekazaniu nieodpłatnym infrastruktury drogowej?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-961/10-3/KG
  obowiązek korekty podatku odliczonego od niezamortyzowanej części inwestycji w obcych środkach trwałych
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1260/10-4/AW
  Czy Wnioskodawca prawidłowo ustalił obowiązek opodatkowania opisanej transakcji 22% podatkiem VAT?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1861/10-3/AD
  1. Jak należy opodatkować sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w związku ze sprzedażą przedmiotowych budynków należy skorygować odliczony VAT od nakładów poniesionych na modernizację tych budynków? 3. Jak należy opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego aportem w zamian za udziały (bez podatku VAT) w sytuacji, gdy część nieruchomości znajdujących się na tym gruncie będzie zwolniona z opodatkowania a część będzie opodatkowana według stawki 22%?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1861/10-2/AD
  1. Jak należy opodatkować sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w związku ze sprzedażą przedmiotowych budynków należy skorygować odliczony VAT od nakładów poniesionych na modernizację tych budynków? 3. Jak należy opodatkować sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego aportem w zamian za udziały (bez podatku VAT) w sytuacji, gdy część nieruchomości znajdujących się na tym gruncie będzie zwolniona z opodatkowania a część będzie opodatkowana według stawki 22%?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1068/10/ENB
  Czy wobec dokonanej przez Wnioskodawczynię spłaty zobowiązania zaciągniętego przez osobę trzecią, które to zobowiązanie obciążało rzeczowo (hipoteka) nieruchomość w chwili jej nabycia w drodze darowizny, wartość dokonanej spłaty, która zwiększa wartość nieruchomości stanowi, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-460/10-2/AF
  Nabycie nieruchomości w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przy czym, jeżeli czysta wartość nieruchomości nabytej w wyniku zniesienia współwłasności przez Wnioskodawczynię odpowiadać będzie wartości udziału przysługującego przed zniesieniem współwłasności, lub nie przekroczy kwoty wolnej od podatku w III grupie podatkowej, tj. 4.902 zł, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn. Natomiast, jeżeli kwota wolna zostanie przekroczona, wówczas Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1163/10-5/AW
  Czy Spółdzielnia do dostawy ww. nieruchomość ma obowiązek do wartości ustalonej w operacie szacunkowym naliczyć podatek VAT i w jakiej stawce?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1163/10-4/AW
  Czy Spółdzielnia do dostawy ww. nieruchomość ma obowiązek do wartości ustalonej w operacie szacunkowym naliczyć podatek VAT i w jakiej stawce?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1163/10-5/AW
  Czy Spółdzielnia do dostawy ww. nieruchomość ma obowiązek do wartości ustalonej w operacie szacunkowym naliczyć podatek VAT i w jakiej stawce?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1119/10/MM
  Skutki podatkowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal powstały w wyniku adaptacji strychu.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-677/10-2/DG
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zaniechaną inwestycję.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-923/10/MS
  Czy Spółdzielnia prawidłowo określiła obowiązek podatkowy, dokonując jednorazowego zafakturowania obliczonego czynszu od dobudowanej części obiektu?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-932/10/LS
  Opodatkowanie sprzedaży nakładów inwestycyjnych dokonanych na nieruchomości zabudowanej.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1100/10-2/AW
  rozliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-713/10/IK
  opodatkowanie zbycia poniesionych nakładów inwestycyjnych
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-952/10/MS
  Czy inwestycja w obcym środku trwałym stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-949a/10/MN
  Podstawa opodatkowania najmu przy rozliczeniu nakładów.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1167/10/JD
  Czy przychód otrzymany ze sprzedaży obiektu socjalnego (nie pełniącego od kilku lat takiej funkcji) jest przychodem Spółki opodatkowanym na zasadach ogólnych, czy też powinien zasilić konto Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-702/10/WN
  konsekwencje podatkowych związanych z nabyciem prawa majątkowego w postaci nakładów inwestycyjnych
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-842/10/MMa
  Czy sprzedaż przez wnioskodawczynię #189; gruntu wraz z #189; domu i infrastruktury drugiemu współwłaścicielowi spowoduje wykazanie przez wnioskodawczynię przychodu w wysokości #189; wartości domu i infrastruktury dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy sprzedaż przez wnioskodawczynię #189; gruntu wraz z #189; domu i infrastruktury drugiemu ze współwłaścicieli bez uwzględnienia wartości #189; domu i infrastruktury w cenie sprzedaży #189; gruntu będzie skutkowała koniecznością wykazania przez wnioskodawczynię przychodu z tytułu nieodpłatnego nabycia nakładów w wysokości #189; wartości domu i infrastruktury?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-711/10/AL
  Czy zakup #189; gruntu wraz z #189; domu i infrastruktury od drugiego ze współwłaścicieli spowoduje konieczność opodatkowania VAT #189; wartości domu i infrastruktury?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-712/10/AL
  Czy sprzedaż #189; gruntu wraz z #189; domu i infrastruktury drugiemu ze współwłaścicieli spowoduje konieczność uwzględnienia w podstawie opodatkowania VAT #189; wartości domu i infrastruktury?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-858/10/MW
  Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nakładów poniesionych na budowę garażu.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-777/10-4/ISz
  Wycofanie pawilonu handlowego ze spółki cywilnej.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-777/10-2/JF
  Odpłatne przekazanie części poniesionych nakładów inwestycyjnych (zwrot części kosztów) należy uznać za opodatkowane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 8 ust. 1. Natomiast nieodpłatne przekazanie poniesionych nakładów ze względu na związek z prowadzonym przedsiębiorstwem będzie nieodpłatnym świadczeniem usług, które nie podlega opodatkowaniu. Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego związanego z przedmiotową inwestycją.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-399/10-7/GJ
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, współpraca Uczelni i Spółki nie będzie powodowała dla Uczelni konieczności rozpoznania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, współpraca Uczelni i Spółki w ramach wspólnego przedsięwzięcia nie spowoduje dla Uczelni powstania obowiązku podatkowego w świetle regulacji ustawy o podatku od towarów i usług?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-502/10-7/RR
  Sprzedaż rozpoczętej inwestycji budowy budynku biurowego, która nie będzie przez nabywcę kontynuowana
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-454/10/KO
  Czy Spółka postąpi prawidłowo wystawiając Gminie fakturę VAT na nakłady poniesione na dzierżawioną nieruchomość i traktując rozliczenie nakładów jako świadczenie usługi na rzecz Gminy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług obciążonej podatkiem VAT w wysokości 22%?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-714/10-2/MP
  Nakłady na ulepszenie powinny być traktowane na cele korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust 2 uptu jako zakup odrębnego środka trwałego.Bez względu na wartość wydatków ponoszonych na ulepszenie wnip po przyjęciu wnip do używania, w każdym przypadku podlegają one jednorazowej korekcie wynikającej z art. 91 ust. 1 uptu.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-611/10-5/MS1
  Czy w świetle przytoczonych faktów kwota, którą Wnioskodawca wydał na fizyczne postawienie garażu (12.518 zł) jest przychodem Wnioskodawcy i czy powinie on ją ująć w PIT-37 za 2010 r.?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-677/10/DM
  Odpłatna czynność zwrotu nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem ulepszeń na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-437/10/AT
  1. Czy sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych jest dostawą towaru, czy też jest świadczeniem usług? 2. Czy sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości w częściach ułamkowych jest opodatkowana podatkiem VAT, a jeśli tak to w jakiej stawce, czy też jest z tego podatku zwolniona? 3. Jeśli sprzedaż udziałów uznana zostanie za dostawę towaru, to czy będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT? 4. Czy jest to pierwsze zasiedlenie i jak obliczyć okres korzystania z ulepszeń budynku, czy biegnie on od momentu wykorzystania odrębnie każdych z ulepszeń, czy też narastająco? 5. Czy w przypadku opodatkowania transakcji podatkiem VAT stawka podatku jest taka sama dla gruntu i budynku?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-425/10/EŁ
  Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą na niej budową budynku wielomieszkaniowego.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-152/10-6/AF
  opodatkowanie umowy pożyczki
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-684/10/EJ
  spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nakładach poniesionych na remont drogi powiatowej
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-526/10/DM
  1. Czy zwrot nakładów na nieruchomość w kwocie odpowiadającej wartości nakładów będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług według 22% stawki podatku? 2. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-407/10-2/JC
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia nieruchomości można zaliczyć opisane wydatki poniesione i udokumentowane, związane z zaciągnięciem kredytu na zakup lokalu wymienione w punkcie 1, tj. prowizję od umowy, ubezpieczenie kredytu, opłaty za kontrole budowy, odsetki od kredytu, opłatę za wydanie zaświadczenia o zadłużeniu?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-350/10-2/JC
  1. Czy koszty związane z pozyskaniem pieniądza na nabycie zbywanego mieszkania, w tym różnice w kursie waluty, w jakiej kredyt został zaciągnięty, występujące w trakcie spłaty całkowitej kredytu stanowią koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego mieszkania? 2. Czy różnice kursowe, które powstały po zaciągnięciu kredytu na kupno mieszkania, są uwzględniane w kosztach podatkowych przy sprzedaży tego mieszkania? 3. Co w ww. przypadku jest źródłem przychodu?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-479/10/Bwo
  Czy sprzedaż przedmiotowej działki stanowi odpłatną dostawę towarów? Czy rozliczenie nakładów stanowi odpłatną dostawę towarów lub świadczenie usług?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-237/10/ICz
  Czy spółdzielnia, która nie jest właścicielem gruntu i trwale związanego z tym gruntem budynku, tylko ich samoistnym posiadaczem dokona sprzedaży nieruchomości, czy w tym przypadku przedmiotem sprzedaży będą nakłady poniesione przez spółdzielnię na tę nieruchomość?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-825/08-11/S/MPe
  Stanowisko Wnioskodawcy mówiące, że Spółka nie jest zobowiązana do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 6 ustawy, w związku ze sprzedażą Oddziału, gdyż zbycie Oddziału należy uznać za zbycie przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy lub alternatywnie jeżeli przyjąć, że Oddział nie stanowi przedsiębiorstwa, zbycie składników majątkowych wykorzystywanych uprzednio do działalności opodatkowanej nie może - na gruncie Dyrektywy VAT - ograniczać prawa do odliczenia podatku naliczonego Spółki na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, który pozostaje w oczywistej sprzeczności z Dyrektywą VAT, należało uznać za nieprawidłowe.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-825/08-10/S/MPe
  Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury z dnia 14 stycznia 2008r. wystawionej przez K., gdyż zbycie Oddziału należy uznać za zbycie przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy lub alternatywnie jeżeli przyjąć, że Oddział nie stanowi przedsiębiorstwa, zbycie składników majątkowych wykorzystywanych uprzednio do działalności opodatkowanej nie może - na gruncie Dyrektywy VAT - ograniczać prawa do odliczenia podatku naliczonego Spółki na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, który pozostaje w oczywistej sprzeczności z Dyrektywą VAT, należało uznać za nieprawidłowe.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-279/10-4/EK
  Czy w momencie zakończenia umów najmu oraz zmiany lokalizacji bądź zaprzestania działalności w danej lokalizacji bez podejmowania nowej, dla Spółki niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie koszt uzyskania przychodów?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-275/10/AK
  Nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej, w tej części, w której sieć ta zlokalizowana jest na terenie własnym Spółki, oraz na działce, której jest współwłaścicielem (w części przypadającej na jej udział), spełnia przesłanki wynikające z art. 7 ust. 2 ustawy, a zatem jako przekazanie na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-155/10-5/MS
  przepis § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie przewiduje możliwości uznania wydatków na nabycie elementów składowych do posiadanych linii produkcyjnych, o których mowa we wniosku za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-244/10/AJ
  Zwolnienie od podatku wniesienia do spółki prawa handlowego aportu nieruchomości zabudowanych.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-311/10/AB
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz stawka podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem po rozwiązaniu umowy dzierżawy i przejęciu nakładów
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-131/10/KM
  Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym poniesione nakłady stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym będą objęte wieloletnią korektą podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ustawy i Wnioskodawca ma prawo do odliczenia 3/5 podatku naliczonego od zakupu materiałów i towarów, które stanowiły przedmiotową inwestycję w obcym środku trwałym?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-340/10/AW
  Czy darowizna nieruchomości, przy nabyciu której nie odliczono podatku VAT rodzi konsekwencje w podatku od towarów i usług?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-32/10/AD
  Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-273/10/ICz
  Prawidłowość opodatkowania, w tym ustalenie podstawy opodatkowania, czynności wniesienia do Spółki komandytowej wkładu niepieniężnego, której przedmiotem będą, opisane we wniosku, nieruchomości a także prawo wieczystego gruntu i ponoszone nakłady na rozpoczętą inwestycję
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-196/10/PH
  "Czy w związku z poniesionymi w latach 2000-2002 nakładami na modernizację budynku biurowego i wiaty w wysokości nie przekraczającej 10% wartości początkowej tych budynków, od których to nakładów modernizacyjnych VAT został odliczony, przy sprzedaży całej nieruchomości będzie konieczna korekta odliczonego VAT i w jakiej wysokości?"
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-807/09-2/DG
  1. Czy Spółka w momencie sporządzenia Głównego Protokołu Likwidacyjnego uprawniona jest do zaliczenia nakładów poniesionych do dnia 16 stycznia 2009 r., tj. dnia wydania przez Zarząd oświadczenia o zaniechaniu inwestycji P. do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ("ustawa CIT") w odniesieniu do nakładów o wartości intelektualnej (m.in. usługi techniczne, inżynieryjne, montażowe, projektowe, geodezyjne) i niematerialnej? 2. Czy Spółka w momencie sporządzenia Głównego Protokołu Likwidacyjnego uprawniona jest do zaliczenia nakładów poniesionych po dniu 16 stycznia 2009 r., tj. dniu wydania przez zarząd oświadczenia o zaniechaniu inwestycji P., nie później jednak niż do dnia sporządzenia i zaakceptowania Głównego Protokołu Likwidacyjnego do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy CIT w odniesieniu do nakładów o wartości intelektualnej (m.in. usługi techniczne, inżynieryjne, montażowe, projektowe, geodezyjne) i niematerialnej? 3. Czy Spółka w momencie sporządzania poszczególnych Jednostkowych Protokołów Likwidacyjnych w miarę rozliczania poszczególnych umów, których kontynuacja uzasadniona jest rachunkiem ekonomicznym, uprawniona będzie do zaliczenia nakładów poniesionych po dniu sporządzenia Głównego Protokołu Likwidacyjnego w grudniu 2009 r. do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy CIT w odniesieniu do nakładów o wartości intelektualnej (m.in. usługi techniczne, inżynieryjne, montażowe, projektowe, geodezyjne) i niematerialnej? 4. W którym momencie Spółka uprawniona jest do zaliczenia nakładów poniesionych w związku z zaniechaną inwestycją do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy CIT w odniesieniu do nakładów, których efekty przybierają postać fizyczną (głównie zakupione urządzenia i materiały) i nadają się do fizycznej likwidacji lub zbycia? 5. W którym momencie w opisanym stanie faktycznym Spółka uprawniona jest do zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy CIT zapłaconych odsetek od pożyczki zaciągniętej na realizację projektu P.? 6. W którym momencie Spółka uprawniona jest do zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na gruncie CIT kar umownych zapłaconych kontrahentom w ramach rozwiązywania umów związanych z realizacją projektu P.? 7. W którym momencie Spółka powinna ustalać podatkowe różnice kursowe powstałe w związku z rozliczeniami wynikającymi z realizacji projektu P., a wynikające ze spłaty zaciągniętej pożyczki oraz wykonania zobowiązań wynikających z umów, na podstawie których Spółka kupowała usługi i towary w ramach realizacji projektu P.?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-883/09/ŁW
  Opodatkowanie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zwrot nakładów.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1633/09-5/MR
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z rozwiązaniem ze Spółką umów najmu lokali użytkowych, Spółka postąpiła prawidłowo dokonując w rozliczeniu za miesiąc, w którym utraciła prawo do lokalu, jednorazowej korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z poniesionymi na te lokale nakładami w postaci inwestycji w obce środki trwałe? 2. Zakładając, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy Spółka postąpiła prawidłowo obliczając "pozostały okres korekty", tj. przy założeniu, że należy odjąć ilość pełnych lat użytkowania inwestycji w obcym środku trwałym od terminu dziesięcioletniego? 3. Czy w przypadku, gdy nakłady zostały poniesione przed dniem 1 maja 2004 r., Spółka była zobowiązana do dokonania korekty na podstawie art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czy też ze względu na treść art. 163 ust. 2 ustawy o podatku VAT nie była do tego zobowiązana? 4. Czy w przypadku uznania, że w opisanej sytuacji Spółka nie miała obowiązku dokonać korekty odliczeń lub że wadliwie obliczyła "pozostały okres korekty", należy skorygować każdą z deklaracji VAT-7, w której wykazano korektę w nieprawidłowej wysokości czy też można korektę taką rozliczyć na bieżąco?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1633/09-4/MR
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z rozwiązaniem ze Spółką umów najmu lokali użytkowych, Spółka postąpiła prawidłowo dokonując w rozliczeniu za miesiąc, w którym utraciła prawo do lokalu, jednorazowej korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z poniesionymi na te lokale nakładami w postaci inwestycji w obce środki trwałe? 2. Zakładając, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy Spółka postąpiła prawidłowo obliczając "pozostały okres korekty", tj. przy założeniu, że należy odjąć ilość pełnych lat użytkowania inwestycji w obcym środku trwałym od terminu dziesięcioletniego? 3. Czy w przypadku, gdy nakłady zostały poniesione przed dniem 1 maja 2004 r., Spółka była zobowiązana do dokonania korekty na podstawie art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czy też ze względu na treść art. 163 ust. 2 ustawy o podatku VAT nie była do tego zobowiązana? 4. Czy w przypadku uznania, że w opisanej sytuacji Spółka nie miała obowiązku dokonać korekty odliczeń lub że wadliwie obliczyła "pozostały okres korekty", należy skorygować każdą z deklaracji VAT-7, w której wykazano korektę w nieprawidłowej wysokości czy też można korektę taką rozliczyć na bieżąco?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1633/09-5/MR
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z rozwiązaniem ze Spółką umów najmu lokali użytkowych, Spółka postąpiła prawidłowo dokonując w rozliczeniu za miesiąc, w którym utraciła prawo do lokalu, jednorazowej korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z poniesionymi na te lokale nakładami w postaci inwestycji w obce środki trwałe? 2. Zakładając, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy Spółka postąpiła prawidłowo obliczając "pozostały okres korekty", tj. przy założeniu, że należy odjąć ilość pełnych lat użytkowania inwestycji w obcym środku trwałym od terminu dziesięcioletniego? 3. Czy w przypadku, gdy nakłady zostały poniesione przed dniem 1 maja 2004 r., Spółka była zobowiązana do dokonania korekty na podstawie art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czy też ze względu na treść art. 163 ust. 2 ustawy o podatku VAT nie była do tego zobowiązana? 4. Czy w przypadku uznania, że w opisanej sytuacji Spółka nie miała obowiązku dokonać korekty odliczeń lub że wadliwie obliczyła "pozostały okres korekty", należy skorygować każdą z deklaracji VAT-7, w której wykazano korektę w nieprawidłowej wysokości czy też można korektę taką rozliczyć na bieżąco?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-925/09/AB
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z inwestycją w obcym środku trwałym
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-901/09-4/ES
  PIT - w zakresie amortyzacji
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-971/09-4/KB
  Po zakończeniu i odbiorze inwestycja ta zostanie przekazana nieodpłatnie na rzecz GDDKiA. Ponadto, w swoim stanowisku Wnioskodawca wskazał, iż poniesione nakłady mają ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą generując dodatkowe przychody. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1014/09-4/PR
  opodatkowanie inwestycji w obcym środku trwałym w momencie likwidacji spółki jawnej
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1004/09-2/AP
  Jaką stawkę VAT (7% czy 22%) Wnioskująca powinna zastosować wystawiając fakturę wewnętrzną za poczynione nakłady inwestycyjne?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-979/09-4/BS
  Na czynność zwrotu nakładów poniesionych na wybudowanie budynku na cudzym gruncie ustawodawca nie przewidział preferencji w postaci zastosowania stawki obniżonej, ani zwolnienia z podatku, to czynność ta opodatkowana jest 22% stawką.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-807/09/UH
  opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-977/09-2/IG
  Czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w celu ulepszenia środka trwałego w rozumieniu art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarowi usług?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1330/09-4/MN
  Opodatkowanie rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości obcej, wystawianie faktury i możliwość odliczenia podatku naliczonego przez właściciela nieruchomości.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1330/09-6/MN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości wraz z budynkiem, wybudowanym przez kupującego nieruchomość (poniesione nakłady zostały ze sprzedającym rozliczone) – zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia – Wnioskodawca nie ma możliwości wybrania opodatkowania.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1330/09-5/MN
  Podstawa opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej (grunt + budynki). Możliwość zastosowania 99% rabatu.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1330/09-4/MN
  Opodatkowanie rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości obcej, wystawianie faktury i możliwość odliczenia podatku naliczonego przez właściciela nieruchomości.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1063/09/AP
  Czy jest możliwość zwiększenia wartości początkowej środków trwałych (budowli, budynków, urządzeń) o wartość poniesionych na koniec procesu inwestycyjnego (tj. nie znanych w momencie wnoszenia aportu) kosztów pośrednich, jak np. inżyniera kontraktu, pomocy technicznej itp.?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1553/09/AP
  Jeżeli Spółka ponosiła (niezależnie od inwestycji Gminy na majątku Spółki) inne nakłady na wytworzone przez Gminę budynki, budowle i urządzenia, to czy wartość otrzymanych od Gminy środków trwałych można zwiększyć o wartość nakładów poczynionych przez Spółkę?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-931/09/AT
  Czy od wartości przekazanej nieodpłatnie infrastruktury Spółka zobowiązana będzie naliczyć i odprowadzić podatek VAT?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/09-5/DS
  Czy Spółka poprawnie interpretuje przepisy prawa podatkowego, co do możliwości dokonywania stanowiącej koszt uzyskania przychodów amortyzacji podatkowej w czasie po zaprzestaniu używania środków trwałych a poprzedzającym ogłoszenie likwidacji Spółki i nie później niż do miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana sprzedaż, likwidacja fizyczna lub likwidacja poprzez wykreślenie z ewidencji w innych okolicznościach (tj. wydanie inwestycji w obcym obiekcie bez jej fizycznej dezintegracji)?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/09-6/DS
  Czy Spółka dobrze interpretuje przepisy oraz orzecznictwo i tezy postawione w interpretacjach w indywidualnych sprawach w podobnych stanach faktycznych, określające że strata w wysokości nieumorzonej części wartości początkowej powstała w wyniku likwidacji fizycznej lub poprzez wykreślenie z ewidencji na moment sprzedaży lub wydania wydzierżawiającemu (właścicielowi) środków trwałych własnych i inwestycji w obcych obiektach stanowi koszt uzyskania przychodów w sytuacji likwidacji Spółki?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-739d/09/AJ
  Stawka podatku obowiązująca przy dostawie gruntu, na którym dzierżawca posadowił budynek pawilonu.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-687/09/BWo
  Czy zwrot przez Spółkę nakładów w świetle znowelizowanych przepisów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dot. zwrotu poniesionych nakładów przez Gminę)? Na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku zwrotu poniesionych nakładów przez Gminę? Czy Spółce przysługuje prawo odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zwrot poniesionych nakładów przez Gminę? Jeżeli zwrot poniesionych nakładów przez Gminę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to czy podatek będzie naliczany od wartości brutto poniesionych nakładów (od wartości brutto wierzytelności Gminy), czy od wartości netto, tj. od kosztów poczynionych na nieruchomości spółki pomniejszonych o odliczony podatek VAT? Czy jeżeli R. będzie się starało o zwrot podatku od towarów i usług na rachunek bankowy (jeśli zostanie wykazana nadwyżka podatku naliczonego nad należnym), to czy po spełnieniu warunku, że wszystkie faktury wykazane do zwrotu w deklaracji zostaną zapłacone, będzie mogło skorzystać ze skróconego terminu zwrotu, tj. 25 dni?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-913/09/KO
  Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 1, 2 i 4 ustawy o podatku VAT?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-888/09/EA
  Skutki wniesienia aportu do spółki kapitałowej w podatku od towarów i usług.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-758/09-2/EK
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca, dokonując kalkulacji maksymalnej kwoty zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest uprawniony do zaliczenia do kosztów inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ceny nabycia środka trwałego w dacie poniesienia kosztu w znaczeniu memoriałowym, czyli w dacie zarachowania Ceny nabycia w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego, tj. Umowy lub faktury? 2. W przypadku, gdy według Dyrektora tut. Izby Skarbowej uwzględnianie wydatków na nabycie środków trwałych przy kalkulacji limitu maksymalnej pomocy publicznej powinno mieć miejsce w oparciu o metodę kasową, tj. z chwilą ich faktycznego poniesienia, to czy Wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia wszystkie dotychczas zapłacone raty Ceny nabycia w dacie faktycznej zapłaty na rzecz sprzedawcy raty płatnej po otrzymaniu przez Wnioskodawcę środka trwałego (wraz z tą ratą), natomiast ostatnią ratę, płatną po weryfikacji prawidłowego działania środka trwałego – w późniejszym okresie, tj. w dacie jej faktycznej zapłaty na rzecz sprzedawcy, po sporządzeniu przez Spółkę tzw. Ostatecznego Protokołu Akceptacji?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-879/09/DM
  Korekta naliczonego podatku od towarów i usług.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-740/09/AD
  Czy spłata kredytu, odsetek od kredytu oraz opłata za wcześniejszą spłatę kredytu stanowią koszty uzyskania przyhcodu w przypadku sprzedaży nieruchomości?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-744/09-5/IG
  Czy podatek naliczony wynikający z faktury, która będzie wystawiona przez N Polska S A z tytułu sprzedaży opisanego powyżej budynku nie będzie podlegał u Wnioskodawcy odliczeniu od podatku należnego na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-773/09-2/JK
  Zwrot nakładów poniesionych przez Skarb Państwa na naprawę budynku ze zniszczeń wojennych, które ma otrzymać na mocy planowanej ugody Wnioskodawca należy potraktować jako formę wynagrodzenia za świadczenie usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy według stawki podstawowej 22%.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-925/09-4/AG
  Czy prezentowany sposób rozliczenia wydatków modernizacyjnych i ich refakturowanie na drugiego podatnika (w 50%) jest prawidłowe? Czy poprawne jest rozliczenie wydatków modernizacyjnych u pierwszego podatnika jako zwiększenie w 50% wartości środka trwałego - lokalu?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-647/09/UH
  Czy jako były wspólnik, Wnioskodawca musi złożyć w Urzędzie Skarbowym remanent likwidacyjny, skorygować VAT od zakupionych środków trwałych i obrotowych oraz zapłacić podatek od towarów i usług?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1122/09/MS
  Czy nieodpłatne przekazanie na rzecz Gmin i Powiatu nakładów na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej niezbędnej do realizacji inwestycji w zakresie Farmy Wiatrowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-831/09/MS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z budową i przebudową należącej do jednostek samorządu terytorialnego infrastruktury drogowej niezbędnej do realizacji przez Wnioskodawcę inwestycji w zakresie Farmy Wiatrowej
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-980/09-4/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-749/09/DM
  Korekta odliczonego podatku naliczonego związanego z poniesionymi nakładami na ulepszenia środków trwałych.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-719/09-6/IZ
  zwrot nakładów na ulepszenie budynku należącego do wynajmującego należy traktować jako wynagrodzenie za wyświadczoną usługę, która stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-633/09/AP
  Prawidłowa kwalifikacja wydatków poniesionych przez Spółkę na budowę wjazdu i wyjazdu do nieruchomości gruntowej, na której zostanie wybudowana siedziba firmy, usytuowanych na drodze niebędącej własnością Spółki.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-778/09-2/TR
  Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-620/09/AD
  W związku z zawarciem umowy dzierżawy torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą Urzędowi Miejskiemu, jako nieuprawnionemu do otrzymywania faktur VAT nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-970/09-2/AD
  Czy w opisanym przypadku nakłady inwestycyjne spełniają definicję "świadczenia usług" a ich odsprzedaż stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, które należy udokumentować fakturą VAT oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu sprzedaży nakładów inwestycyjnych?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-547/09/ZK
  Czy poniesione nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych oraz wartość nieruchomości (wg ceny nabycia) można ująć w koszty uzyskania przychodów w dniu zbycia nieruchomości?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-508/09-2/DS
  1. Czy wartość niezamortyzowanych nakładów stanowi dla Podatnika koszt uzyskania przychodów, z uwagi na zapis art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeżeli, zdaniem organu podatkowego, nie doszło do odpłatnego zbycia środków trwałych, to czy doszło do likwidacji środka trwałego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Jeżeli, zdaniem organu podatkowego, wartość niezamortyzowanych nakładów nie stanowi dla Podatnika kosztów uzyskania przychodów (gdyż nie doszło ani do odpłatnego zbycia, jak i do likwidacji środka trwałego), to czy otrzymana przez Podatnika zapłata z tytułu przekazania nakładów stanowi dla Podatnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-794/09-4/MT
  Czy w związku z dokonaniem zwrotu nakładów, jakie Wnioskodawca poczynił na przedmiotowej nieruchomości, kwota zwrotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-473/09-2/GJ
  1.Czy biorąc pod uwagę treść art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych dopuszczalne jest ustalenie ceny sprzedaży działki gruntu i budynku biurowego posadowionego na tej działce na poziomie ceny rynkowej gruntu i niezamortyzowanej wartości nakładów na wybudowanie budynku wynikającej z ksiąg Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca - kupujący jest właścicielem nakładów poniesionych na wybudowanie tego budynku i nakłady te są przez niego amortyzowane i odzwierciedlone w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych? 2.Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, fakt, że Wnioskodawca - kupujący jest właścicielem nakładów poniesionych na wybudowanie budynku może być uznany za uzasadnioną przyczynę, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzasadniającą ustalenie ceny sprzedaży gruntu i budynku na tym gruncie na poziomie ceny rynkowej gruntu i niezamortyzowanej wartości nakładów na wybudowanie budynku wynikającej z ksiąg Wnioskodawcy ? 3.Czy ustalenie ceny sprzedaży w sposób przedstawiony w pyt. 2 będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 4.Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1 i 2 uzasadnione jest , aby wartość początkowa budynku , jaki nabędzie Wnioskodawca pozostała na tym samym poziomie co wartość amortyzowanych przez Wnioskodawcę nakładów na wybudowanie kupionego budynku ( z uwzględnieniem dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych), czyli, aby pozostała ona na tym samym poziomie nie wpływając tym samym na wielkość kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu amortyzacji?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-606/09/AD
  Czy poniesione nakłady finansowe w kwocie 30.000 zł na adaptację mieszkania ze stanu deweloperskiego do stanu "pod klucz" może Pan zaliczyć do kosztów?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-647/09-2/JK
  Ustalenie wartości poniesionych nakładów.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-316/09-4/IŚ
  Spółka - przy zachowaniu ogólnych reguł kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w tym odnośnie właściwego ich udokumentowania – może dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zaliczyć do kosztów podatkowych nakłady inwestycyjne związane z wybudowaniem odcinka sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do zespołu zabudowy realizowanego przez Spółkę, który to odcinek sieci zostanie nieodpłatnie bądź częściowo nieodpłatnie przekazany na rzecz gminnej spółki. Bez znaczenia w sprawie pozostaje okoliczność na czyim gruncie przedmiotowa inwestycja będzie realizowana.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-614/09-4/ES
  1)Czy wynagrodzenie za odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Gminie stanowi dla podatnika przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2)Czy osobie fizycznej Gmina ma obowiązek wystawić PIT-8C? 3)Czy osobie fizycznej z wynagrodzenia za przekazane urządzenia Gminie należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-505/09/WM
  W jaki sposób należy odnieść wysokość poniesionych kosztów na budowę domu jednorodzinnego poniesionych w latach 1972–1978 do poziomu cen na koniec roku 2008, w celu ustalenia rzeczywistej kwoty dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 2009 r. nakładów poniesionych przed 30 laty?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-353/09-2/JG
  Czy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej "ustawą o CIT"), począwszy od 1 stycznia 2009 roku: poniesione nakłady na adaptację pozyskanego lokalu, nakłady na budowę nowej stacji bazowej (środka trwałego) po podjęciu decyzji o zaniechaniu inwestycji i wprowadzeniu stosownej informacji do ksiąg, stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie likwidacji inwestycji na podstawie art. 15 ust. 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-418/09/ŁC
  opodatkowanie przeniesienia nakładów uczynionych przez dzierżawcę na rzecz właściciela nieruchomości
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-269/09-2/AJ
  1. Czy otrzymany częściowy zwrot poniesionych nakładów na inwestycję w przypadku przeniesienia własności będzie stanowił przychód podatkowy dla Spółki i kiedy powinno nastąpić rozpoznanie tegoż przychodu ? Czy w związku z wystąpieniem takiego stanu faktycznego Spółka jest zobowiązana do skorygowania wartości początkowej środka trwałego do wysokości przypadającego jej udziału we własności środka trwałego ? Czy wydatki na konserwację, bieżące utrzymanie, naprawy, remonty środka trwałego do których spółka będzie zobowiązana na mocy umowy najmu stanowić będą koszty uzyskania przychodu ?2. Czy otrzymany częściowy zwrot poniesionych nakładów na inwestycję, w sytuacji, gdy nie dochodzi do przeniesienia własności środka trwałego na wynajmującego obliguje spółkę do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych w wysokości odpowiadającej wartości otrzymanego zwrotu ? Czy jednocześnie otrzymany zwrot nie będzie dla Spółki stanowił przychodu do opodatkowania ?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-428b/09/BK
  Czy jeżeli transakcja sprzedaży linii technologicznej MP-I (maszyn i urządzeń wchodzących w jej skład) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, to następstwem tego Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty w zakresie odliczonego w związku z ulepszeniem/modernizacją zbywanego środka trwałego podatku od towarów i usług i w jaki sposób jej dokonać?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-500/09-2/ES
  1) Czy w związku z poniesionymi w latach 2003-2007 nakładami związanymi z rozpoczętą w 2003 r. inwestycją, polegającą na budowie domu jednorodzinnego, przysługuje Wnioskodawcy prawo do kontynuowania tzw. dużej ulgi mieszkaniowej, obowiązującej do końca 2001 r., do której Wnioskodawca nabył prawa w 2001 r. z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego? 2) Czy zapłacone w latach 2004-2007 odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2003 r. na budowę domu jednorodzinnego podlegają odliczeniu od dochodu w ramach tzw. ulgi odsetkowej?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-736/08/09-S/MN
  Istnieje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem, remontem, budową i modernizacją budynków, które mają być przedmiotem aportu w miesiącu dokonania tej czynności.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-485/09/ES
  opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-460/09/AW
  Dostawa nieruchomości budowlanej dokonywana przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 22%
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-612/09-3/AW
  zbycie nakładów poniesionych na ulepszenie rzeczy najętej
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-377/09/EŁ
  Stawka podatku przy sprzedaży nieruchomości na rzecz jej dzierżawcy, gdy ponosił on nakłady na budowę budynku.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-221/09-2/GJ
  Czy zrealizowanie nakładów inwestycyjnych ( wybudowanie budynku ) przez Województwo na gruncie w użytkowaniu wieczystym Spółki , stanowi dla niej przychód zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-377/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu nieruchomości, kwoty zasądzonej na rzecz skarbu państwa przez sąd tytułem zwrotu poczynionych na ww. nieruchomość nakładów oraz odsetek od ww. nakładów
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-447/09-3/AW
  Czy sprzedaż nakładów poniesionych przez P w związku z wybudowaniem budynków i budowli, stanowiących łącznie kompleks ośrodka wypoczynkowego, posadowionego na wynajmowanym od Skarbu Państwa gruncie, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT stanowi dostawę towarów (art. 7 ust. 1) czy usługę (art. 8 ust. 1)?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-206/09-6/JS
  Czy kwota w wysokości 8872 PLN, poniesiona przez nabywcę na wybudowanie budynku garażowego, traktowana winna być jako dochód i jako taki podlegać opodatkowaniu?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-218/09/AW
  Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT i jego korekta w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-571/09/AW
  Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT i jego korekta w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-230/09-4/IZ
  obowiązek opodatkowania wyświadczonej usługi powstał po stronie podatnika podatku od towarów i usług jakim jest Wnioskodawca, zwrot nakładów do wysokości niezamortyzowanej - przyznanego przez sąd odszkodowania - współwłaścicielom Spółki po jej likwidacji i wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego nie będzie rodził obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-121/09-2/DG
  Czy przychody uzyskane na podstawie Aneksu (stanowiące de facto przychody ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych i inwestycji w obcym środku trwałym) powinny stanowić przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Spółki? Czy inwestycje w obcym środku trwałym w części niezamortyzowanej powinny stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-147/09/AJ
  Czy powstaje obowiązek korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedanymi inwestycjami?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-207/09-2/IM
  Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środków trwałych na dzień oddania ich do używania w wyżej wykazanej sytuacji, tj. w przypadku otrzymania przez SKA wkładu w postaci przedsiębiorstwa obejmującego rozpoczętą inwestycję i jej późniejszego ukończenia przez SKA (w szczególności poprzez ponoszenie dodatkowych nakładów inwestycyjnych)?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-208/09-2/IM
  Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środków trwałych na dzień oddania ich do używania w wyżej wykazanej sytuacji, tj. w przypadku otrzymania przez SKA wkładu w postaci przedsiębiorstwa obejmującego rozpoczętą inwestycję i jej późniejszego ukończenia przez SKA (w szczególności poprzez ponoszenie dodatkowych nakładów inwestycyjnych)?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-207/09-2/IM
  Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środków trwałych na dzień oddania ich do używania w wyżej wykazanej sytuacji, tj. w przypadku otrzymania przez SKA wkładu w postaci przedsiębiorstwa obejmującego rozpoczętą inwestycję i jej późniejszego ukończenia przez SKA (w szczególności poprzez ponoszenie dodatkowych nakładów inwestycyjnych)?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-206/09-2/IM
  Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środków trwałych na dzień oddania ich do używania w wyżej wykazanej sytuacji, tj. w przypadku otrzymania przez SKA wkładu w postaci przedsiębiorstwa obejmującego rozpoczętą inwestycję i jej późniejszego ukończenia przez SKA (w szczególności poprzez ponoszenie dodatkowych nakładów inwestycyjnych)?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-142/09/IB
  Czy w świetle przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystąpił przychód ponieważ zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i nastąpiło zbycie praw do domu jednorodzinnego (formalnie nadal w budowie) w spółdzielni mieszkaniowej, którego budowa została zatrzymana w 1978 r., a zatem w terminie dłuższym niż pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wybudowanie?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-147/09-5/AG
  Czy w związku z tym, że nieruchomości na których poniesiono nakłady i które Wnioskodawczyni używa w działalności gospodarczej, powinna zwiększyć wartość środków trwałych o równowartość nakładów?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-115/09-2/JK
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupów na modernizację. Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości - modernizacja ponad 30% wartości od której odliczono podatek naliczony, budynek wykorzystywany do czynności opodatkowanych ponad 5 lat. Korekta podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-115/09-3/JK
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupów na modernizację. Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości - modernizacja ponad 30% wartości od której odliczono podatek naliczony, budynek wykorzystywany do czynności opodatkowanych ponad 5 lat. Korekta podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-115/09-4/JK
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupów na modernizację. Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości – modernizacja ponad 30% wartości od której odliczono podatek naliczony, budynek wykorzystywany do czynności opodatkowanych ponad 5 lat. Korekta podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-74/09/HS
  Sposób opodatkowania wypłaconej byłemu właścicielowi należności z tytułu poniesionych nakładów na prace remontowe w zabudowaniach mieszkalno-gospodarczych.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-141/09-2/MN
  Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania w zamian za wypowiedzenie umowy. Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-50/09/HS
  Koszty uzyskania przychodu poniesione na wytworzenie lokalu mieszkalnego
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-35/09/HS
  Koszty uzyskania przychodu poniesione na wytworzenie lokalu mieszkalnego.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-71/09-4/AG
  Czy istnieje możliwość skrócenia okresu amortyzacji kosztów przebudowy do rozsądnego okresu, pomimo, że Wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu, a tylko najemcą?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-17/09-3/AD
  Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy infrastruktury drogowej budowanej przez Spółkę na gruncie należącym do Gminy podlega opodatkowaniu VAT jako świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT? Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją infrastruktury drogowej przekazanej następnie nieodpłatnie na rzecz Gminy w związku z realizowaną inwestycją budowlaną?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-17/09-2/AD
  Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy infrastruktury drogowej budowanej przez Spółkę na gruncie należącym do Gminy podlega opodatkowaniu VAT jako świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT? Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją infrastruktury drogowej przekazanej następnie nieodpłatnie na rzecz Gminy w związku z realizowaną inwestycją budowlaną?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-17/09-3/AD
  Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy infrastruktury drogowej budowanej przez Spółkę na gruncie należącym do Gminy podlega opodatkowaniu VAT jako świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT? Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją infrastruktury drogowej przekazanej następnie nieodpłatnie na rzecz Gminy w związku z realizowaną inwestycją budowlaną?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-12/09/UH
  likwidacja działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej oraz kontynuacja działalności w formie jednoosobowego przedsiębiorcy
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-108/09-4/MN
  Opodatkowanie sprzedaży nakładów inwestycyjnych przez dzierżawcę oraz odliczenie podatku naliczonego przez właściciela nieruchomości wynikającego z faktury dokumentującej tą sprzedaż.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1778/08/AZb
  nieodpłatne przeniesienie prawa własności kotłowni nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według 22% stawki podatku
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-794/08-2/ES
  Czy jako podatnik na którym ciąży 19% obowiązek podatkowy od sprzedaży nieruchomości w 2008 r., zakupionej 2007 r. ma prawo do odliczenia od kwoty sprzedaży nieruchomości:1) kwoty zakupu gruntu,2) kwoty wynikającej z faktur za towar przeznaczony na budowę budynku mieszkalnego,3) kwotę kredytu udzielonego w końcowej fazie budowy przeznaczonego na zagospodarowanie terenu oraz wykończenia budynku, który to został spłacony ze środków pochodzących ze sprzedaży tej nieruchomości, przelewem w rozliczeniach pomiędzy Wnioskodawcą a kupującymi - co zostało opisane w akcie notarialnym,4) kwoty sprzedaży części wyposażenia (mebli, sprzętu RTV) opisanej w załączniku do umowy sprzedaży z wyodrębnioną kwotą ich wartości?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1025/08-4/AG
  W jaki sposób powinna być opodatkowana przedmiotowa sprzedaż w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1568/08-2/AZ
  Czy w świetle Ordynacji Podatkowej wobec przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości 19% osiągniętego dochodu, również od ww. kwoty 26.500,00 zł?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1033/08/EŁ
  Stawka podatku przy sprzedaży pawilonu handlowego wraz z gruntem.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1104/08-3/MK
  Nakłady inwestycyjne a obowiązek - z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT - wykazanie w spisie z natury towarów.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1104/08-2/MK
  Nakłady inwestycyjne a obowiązek - z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT - wykazanie w spisie z natury towarów.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1736/08-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie objęcia wieloletnią korektą podatku naliczonego VAT nakładów poniesionych na obce środki trwałe (w tym nieruchomości
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1698/08-2/MS
  Jak zostanie ustalony dochód V, osiągnięty w wyniku sprzedaży akcji w Spółce Komandytowo-akcyjnej objętych w zamian za aport w postaci prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z poniesionymi nakładami?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-859/08/IK
  opodatkowanie zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1043/08-4/BP
  Sprzedaż nakładów poniesionych przez najemcę na rzecz najętą.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-810/08/ŁW
  zastosowanie stawki podatku VAT przy oddaniu w użytkowanie wieczyste wraz z jednoczesnym zbyciem budynków, budowli oraz nakładów budowlanych
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-590b/08/MT
  Czy przy sprzedaży środków trwałych oraz środków trwałych w budowie wartość niezamortyzowana i koszt niezakończonej inwestycji pomniejsza dochód ze sprzedaży?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-989/08/JJ
  Czy sprzedaż nakładów inwestycyjnych powinna być traktowana jako dostawa towarów i w związku z powyższym powinna być zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1273/08-4/JB
  przedmiotowych wydatków (na chodnik i na przyłącze) nie można uznać za wydatki poniesione na wytworzenie własnego środka trwałego, jak i inwestycji w obcym środku trwałym. Wydatki te stanowią w Firmie Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia, stosownie do art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-996/08/UH
  Czy od nakładów inwestycyjnych dotyczących i związanych z przychodami zwolnionymi Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1494/08-2/JG
  Czy koszty związane z ulepszeniami dróg będących własnością podmiotów trzecich stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też powinny podlegać odpisom amortyzacyjnym poprzez zwiększenie wartości początkowej modernizowanego kanału lub jako odrębne inwestycje w obcych środkach trwałych ?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1369/08-2/JG
  Inwestycje w obcych środkach trwałych mogą być amortyzowane wg indywidualnych stawek, o czym stanowi art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy. Według opinii Spółki prawidłowe jest stanowisko przyjmujące stawkę amortyzacyjną dla przedmiotowych nakładów inwestycyjnych w wysokości 10% i możliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-757/08-2/AA
  W jaki sposób wprowadzić ww. nieruchomość jako środek trwały spółki cywilnej? Jak ustalić wartość początkową środka trwałego jeżeli od jego nabycia upłynęło kilka lat oraz poczyniono znaczne nakłady inwestycyjne, przez co wzrosła jego wartość początkowa?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-901/08-2/HW
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazani infrastruktury drogowej.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-829/08-3/BP
  Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących rozliczenie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie budynków i budowli na dzierżawionym gruncie.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-829/08-2/BP
  Uznanie dostawy nieruchomości zabudowanych za działalność gospodarczą.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-830/08-3/MK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT rozliczającej poniesione przez Dzierżawcę nakłady.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-768/08/AK
  Jaka kwota jest podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości, w skład której wchodzi grunt wraz z garażem?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1184/08-4/JG
  Czy wydatki poniesione przez P w wyniku przejęcia od P S.A. zobowiązań dotyczących tych nakładów, które nie były na moment przejęcia długu ani poniesione, ani sfinansowane przez P S.A., powinny być kapitalizowane do wartości początkowej Inwestycji B jako nakłady na wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? W jaki sposób należy rozliczyć wydatki poniesione przez P w wyniku przejęcia od P S.A. zobowiązań dotyczących tych nakładów, które na moment przejęcia długu były poniesione przez P S.A. na podstawie faktur, lecz nie były sfinansowane przez P S.A.? Czy odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej Inwestycji B, która odpowiada nakładom poniesionym przez P i zwróconym Spółce przez P S.A., powinny być - w myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy CIT - wyłączone z kosztów uzyskania przychodów P? Czy otrzymane przez P od P S.A. wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy przejęcia długu w części w jakiej stanowi zwrot wydatków niezaliczonych przez P do kosztów uzyskania przychodów, nie jest przychodem podatkowym?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1139/08/LSz
  Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży gruntów wraz z poczynionymi nakładami inwestycyjnymi przez firmę.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-758/08/AW
  Zwrot nakładów poczynionych w obcym środku trwałym podlega opodatkowaniu podatkiem odd towarów i usług.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-736/08/MN
  Istnieje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem,remontem, budową i modernizacją budynków, które mają być przedmiotem aportu w miesiącu dokonania tej czynności.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1318/08-4/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do bieżącego odliczania podatku naliczonego od poniesionych nakładów związanych z inwestycją długoterminową.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1100/08/LSz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z dokumentów zakupu dokumentujących poniesione nakłady inwestycyjne.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1467/08-2/IZ
  Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT, podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez kontrahenta, dokumentującej dostawę budynku, a przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie znajduje zastosowania w opisanym stanie faktycznym?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-668/08/MD
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku do sprzedaży budynku oraz obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego związanego z poniesionymi nakładami na jego modernizację.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-657/08/AP
  1. Czy Wnioskodawca powinien domagać się od Starostwa faktury VAT? 2. Czy Starostwo może odmówić wystawienia przedmiotowej faktury?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-513/08/AŚ
  Ustalenie podstawy opodatkowania przy zamianie nieruchomości
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-636/08/EJ
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT dokumentujących poniesienie wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku salonu meblowego
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-638/08-2/KG
  Stawka podatku dla zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nakładów poniesionych na rozpoczętą inwestycję.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-587B/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca oraz z dnia 2 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia kwoty brutto i stawki podatku z tytułu przekazania wybudowanej kanalizacji sanitarnej -jest nieprawidłowe.W dni ...
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-587A/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca oraz z dnia 2 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu udokumentowania odpłatnego przekazania wybudowanej kanalizacji sanitarnej -jest nieprawidłowe.W dniu 4 lipca 2008 ...
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-893/08-4/AF
  Czy zwrócone przez MPWiK nakłady inwestycyjne z tytułu wybudowania przez prywatnego inwestora przewodu wodociągowego na dostawę wody miejskiej należy opodatkować w zeznaniu rocznym? Jeżeli tak, to jakim podatkiem i jak ustalić kwotę do opodatkowania, jeżeli Wnioskodawczyni nie posiada wszystkich rachunków na nakłady inwestycyjne na budowę przewodu wodociągowego?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-591/08-2/KG
  Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT lub ewentualny jego zwrot w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-354/08/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 26 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 26 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-820/08/AL
  Czy istnieje możliwość zastosowania 7% stawki VAT przy sprzedaży gruntu z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego? Czy istnieje konieczność ujęcia w deklaracji VAT-7 podatku z tytułu sprzedaży gruntu, na którym została rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego łącznie z rozliczeniem podatku od towarów i usług z działalności gospodarczej? Czy podlega opodatkowaniu 22% stawką VAT dostawa prawa współwłasności niezabudowanych działek jednej osobie i w jednym dniu?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-310/08-2/ŁM
  Czy poniesione wydatki w okresie 2004 roku, stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu, ze względu na okoliczność spełnienia przesłanek zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, to jest: - są związane z prowadzona przez podatnika działalnością gospodarczą, - zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, - pozostają w pośrednim związku z osiąganymi przez Spółkę przychodami podatkowymi, -gdyż poniesienie opisanych wydatków umożliwiło Spółce nie poniesienie istotnych sankcji karnych wynikających z niedotrzymania obowiązku prawnego związanego z wymogami określonymi przez konserwatora zabytków?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-496/08-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 15 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-931/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania wydatków dotyczących remontu kanałów rewizyjnych do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1034/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30.04.2008 r. (data wpływu 30.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania -jest nieprawidłowe.W dniu 30.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-400/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.), uzupełnione pismami z dnia 3 i 23 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej modernizowanej na koszt wydzierżawiającego -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. złoż ...
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-435/08-2/MK
  Podstawa opodatkowania przy sprzedaży dzierżawionej nieruchomości zabudowanej budynkiem przez dzierżawcę. Kwestia opodatkowania rozliczonych nakładów.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-753/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2008 r. (data wpływu 18 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z przekazaniem nieruchomości na cele osobiste -jest nieprawidłowe.W dniu 18 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1097/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do zwrotu podatku z tytułu nabytych nakładów inwestycyjnych -jest prawidłowe.W dniu 09.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w ...
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-660/08-4/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.04.2008 r. (data wpływu 17.04.2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 11.06.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku dostawy nieruchomości zabudowanych -jest prawidłowe.W dniu 17 kwietnia 2008 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-825/08-3/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych -jest nieprawidłowe.W dniu 28.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-569/08-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu 03 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, nie poddanych ulepszeniu - jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008r. został złożony w/ ...
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-881/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 08.05.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie dostawy lokali użytkowych -jest prawidłowe.W dniu 08.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku ...
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-292/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu w dniu 19 maja 2008 r. o opis stanu faktycznego i własne stanowisko w sprawie, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 13 lutego 20 ...
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-365/08-5/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 4 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu: 13 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach i wydatkach inwestycyjnych związanych z budową "Obiektu X" -jest p ...
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-365/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 4 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu: 13 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach i wydatkach inwestycyjnych związanych z budową "Obiektu X" -jest pr ...
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-349/08/KO
  Czy Spółka jest zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych poczynionych na modernizację budynków i budowli posadowionych na przedmiotowych działkach?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-152/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 roku (data wpływu 18 lutego 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu przeniesienia przez dzierżawcę na rzecz wydzierżawiającego własności nakładów poczynionych na cudzej rzeczy oraz wartości, na jaką winna opiewać faktura do ...
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-107/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poprawnego zakwalifikowania poniesionych nakładów inwestycyjnych na wykonanie fundamentów i zainstalowanie kolumn (korpusów) pod zakupione z importu maszyny energetyczne ...
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-217/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwiększenia wartości początkowej środka trwałego -jest nieprawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-96/08-3/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08 stycznia 2008r. (data wpływu 10 stycznia 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych -jest prawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodo ...
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-129/08-1/KB
  Moment zapłaty pozostałej części ceny nabycia środka trwałego, będzie momentem, w którym podatnik będzie mógł zaliczyć wpłaconą zaliczkę do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, oczywiście z zachowaniem pozostałych warunków określonych w wymienionym powyżej rozporządzeniu Rady Ministrów
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-738/07-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007r. (data wpływu 18 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy budynków stale z gruntem związanych, w sytuacji dokonania nakładów inwestycyjnych na ulepszenie w wysokości powyżej 30% wartości p ...
 270. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-43/07/EN/PV-I
  Czy przysługuje Stronie prawo do obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania bez wynagrodzenia nakładów inwestycyjnych na nieruchomości niestanowiącej Jej własności?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-262A/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 roku (data wpływu 10 grudnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku z przekazaniem nieruchomości na cele osobiste -jest nieprawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-522/07-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2007 r. (data wpływu 3.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 3.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-389/07/NG
  Czy przychód uzyskany z tytułu zwrotu przez najemcę kosztów dokonanych przez Spółdzielnię nakładów koniecznych, przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym znajduje się ten lokal stanowi przychód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-487/07-5/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2007 r. (data wpływu 18.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży tzw. naniesień -jest nieprawidłowe.W dniu 18.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-646B/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 10 grudnia 2007 r., 18 grudnia 2007 r., 8 stycznia 2008 r. oraz 14 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego związa ...
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-160/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-426/07-4/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 02 listopada 2007r.) wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych-jest nieprawidłowe.W dniu 02 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku d ...
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-426/07-3/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu 02 listopada 2007r.) wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie specjalnych stref ekonomicznych-jest nieprawidłowe.W dniu 02 listopada 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku d ...
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-388/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2007 r. (data wpływu 16.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na budowę drogi dojazdowej do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 16.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-53/07/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu 25 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur VAT w związku z dostawą hali widowiskowo - sportowej -jest nieprawidłowe.W dniu 25 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-231/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia kosztów podatnika związanych z zakupem prawa do wykorzystania "koncepcji marketingowej" -jest nieprawidłowe.W dniu 08.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-390/07-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawca przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z prawem użytkowania wieczystego, zabudowanej budynkiem produkcyjno - usługowym, w sytuacji dokonania nakładów inwestycyjnych na ulepszen ...
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-14/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007 roku (data wpływu 24 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług dzierżawy, w sytuacji gdy na poczet czynszu zaliczane są nakłady na remont ponoszone przez dzierżawcę -jest nieprawidłowe.W ...
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-422/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 05 października 2007r. (data wpływu 11 października 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu usług związanych z remontem P. -jest prawidłowe.W dniu 11 października 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacj ...
 285. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1292/07
  Wszystkie dowody zgromadzone w aktach sprawy, poddane ocenie w zaskarżonej do sądu decyzji, wskazywały bowiem jednoznacznie, że skarżący dokonał gruntownej przebudowy, rekonstrukcji i modernizacji nabytego budynku, adaptując go pod kątem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczy o tym wartość nabycia budynku, łączna wartość nakładów na adaptację (tak nazwano rodzaj robót "w koncepcji") oraz rozmiar i rodzaj nakładów. W stanie faktycznym sprawy roboty, które co do zasady mogą być zaliczone do robót o charakterze remontowym (np. tynkarskie, malarskie, kafelkarskie) stanowiły tylko uzupełnienie, wykończenie przeprowadzonych prac adaptacyjnych, związanych m.in. z nowymi rozwiązaniami funkcjonalnymi obiektu, połączonymi z jego przebudową, wymianą instalacji, okien itp. Skoro w sposób oczywisty istota wydatków poczynionych przez skarżącego polegała na ulepszeniu obiektu, a nie ma wyremontowaniu w celu przystosowania go do potrzeb działalności, zbędne było powoływanie biegłego dla oceny charakteru robót. Potrzeba taka zachodziłaby, gdyby istniały uzasadnione wątpliwości w tym zakresie, powodujące trudności w zakwalifikowaniu nakładów do ulepszających środek trwały lub tylko przywracających mu właściwości pierwotne (oczywiście z zastosowaniem bieżącej wiedzy technicznej i materiałów budowlanych).
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-390/07-3/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawca przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z prawem użytkowania wieczystego, zabudowanej budynkiem produkcyjno - usługowym, w sytuacji dokonania nakładów inwe ...
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-70/07/BW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007r. (data wpływu 28 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismem z 24 października 2007r. (data wpływu 31 października2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania zwracanych przez najemców nakładów koniecznych (o których mowa w art. 4 ...
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-203/07-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.09.2007 r. (data wpływu 24.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na budowę drogi dojazdowej do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 24.09.2007 r. został złożony przez YYY Pan X i Z Spółka Jawna ww. ...
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-86/CP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu uzyskanego z tytułu wpłaconych przez najemców przy przenoszeniu loka ...
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-88/07-6/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu w momencie zbycia przez Spółkę środków trwałych w budowie otrzymanych w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-90/07-6/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu w momencie zbycia przez Spółkę środków trwałych w budowie otrzymanych w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-91/07-6/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu w momencie zbycia przez Spółkę środków trwałych w budowie otrzymanych w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-83/07-6/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu w momencie zbycia przez Spółkę środków trwałych w budowie otrzymanych w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-89/07-6/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu w momencie zbycia przez Spółkę środków trwałych w budowie otrzymanych w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-87/07-6/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu w momencie zbycia przez Spółkę środków trwałych w budowie otrzymanych w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-84/07-6/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu w momencie zbycia przez Spółkę środków trwałych w budowie otrzymanych w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-86/07-6/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu w momencie zbycia przez Spółkę środków trwałych w budowie otrzymanych w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-85/07-6/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2007r. (data wpływu 16.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu w momencie zbycia przez Spółkę środków trwałych w budowie otrzymanych w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-136/07/AB
  Czy wydatki na prace aranżacyjne mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/184/07/AG
  dotyczy ustalenia stawki amortyzacyjnej dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych na podstawie art. 16j ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) od własnego środka trwałego, który wcześniej był środkiem dzierżawionym.
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.423/3/07
  Czy zapłacony podatek od nieruchomości do dnia przekazania budynku do użytkowania stanowi nakład inwestycyjny na ten budynek, a tym samym zwiększa jego wartość początkową ?
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-28/07
  Czy poniesione nakłady (zwiększające wartość początkową środków trwałych) na modernizację, ulepszenie, adaptację, rozbudowę, przebudowę środków trwałych przejętych przez Spółkę do odpłatnego korzystania, do czasu przeniesienia na Spółkę własności przedmiotu umowy powinny być kwalifikowane do inwestycji w obcych środkach trwałych i amortyzowane w sposób właściwy dla tych składników, tj. za pomocą indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-80/07/JB
  Czy kryterium wysokości poniesionych na w/w cel nakładów przewyższających wartość budynku, może stanowić jedyną przesłankę do zakwestionowania kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki remontowe?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-63/07/EW
  Czy nakłady budowlane zwrócone poprzedniemu najemcy na podstawie faktury VAT mogą zostać zaliczone w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-21/07
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa w rozumieniu przepisów w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winna zapłacić podatek dochodowy od części wspólnej nieruchomości oddanej do adaptacji na lokal mieszkalny w zamian za wykonanie robót remontowych budynku wspólnoty?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/07
  Pytanie dotyczy sposobu rozliczania w deklaracji dla podatku od towarów i usług nakładów inwestycyjnych związanych z rozbudową budynku przeznaczonego pod wynajem, a mianowicie: czy inwesując w rozbudowę firmy można dokonać w deklaracji dla podatku VAT rozliczeń w zakresie kwot podatku naliczonego VAT wynikających z faktury? Czy można kumulować i w jakim okresie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne miesiące rozliczeniowe?
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/9/129/2007
  Czy z powodu fakturowania przez pierwsze 65 miesięcy czynszu w niższej wysokości tj. 4.500 zł tytułem zwrotu za poniesione nakłady, powstanie przychód u wynajmującego w podatku od towarów i usług od różnicy tj. 10.000 zł czyli przychodu otrzymywanego po 65 miesiącu a 4.500 zł czyli przychodu otrzymywanego w okresie pierwszych 65 miesięcy?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/7/127/2007
  Czy powstanie przychód u wynajmującego z tytułu prowadzenia prac adaptacyjnych przez najemcę, tj. w okresie kiedy obowiązuje zgodnie z umową najmu czynsz w wysokości 4.500 zł?
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/8/128/2007
  W jakiej wysokości powstanie przychód u wynajmującego z tytułu prowadzenia prac adaptacyjnych przez najemcę, tj. w okresie kiedy obowiązuje zgodnie z umową najmu czynsz w wysokości 4.500 zł?
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-150/07/RM
  Czy likwidacja części nabytych wraz z nieruchomością nakładów - inwestycji rozpoczętej przez dotychczasowego właściciela - oraz niewykorzystanie niektórych ze składników dokumentacji technicznej i prawnej nie będzie inwestycją zaniechaną w związku z faktem, że Spółdzielnia zamierza na nabytej nieruchomości zrealizować zupełnie inne zadanie gospodarcze niż rozpoczął aktualny właściciel? Czy wydatki na nabycie wraz z nieruchomością: nakładów związanych z budową budynku fabrycznego, które zostaną zlikwidowane w procesie inwestycyjnym, jak też koszty poniesione na ich likwidację i koszty niewykorzystanej dokumentacji są kosztem wytworzenia nowej inwestycji zgodnie z art. 16g ust. 4?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-196/07/RM
  Czy wydatki na nabycie wraz z nieruchomością: nakładów związanych z budową budynku fabrycznego, które zostaną zlikwidowane w procesie inwestycyjnym, w wyniku którego powstanie osiedle mieszkaniowe, jak też koszty poniesione na ich likwidację i koszty niewykorzystanej dokumentacji są kosztem wytworzenia nowej inwestycji na podstawie art. 16g ust. 4?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-28/07
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy będzie miał prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek wynikający z wystawionej przez dzierżawcę faktury VAT, skoro dokona zbycia gruntu zabudowanego budynkiem i opodatkuje całą wartość dostaw?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-28/07/40356
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wnioskodawcę w związku z funkcjonowaniem powołanej "Jednostki Realizującej Projekt" - jest nieprawidłowe.
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-122/07/KUKM
  Czy środki przekazane podwykonawcy w postaci poniesionych bezpośrednio przez Spółkę kosztów (nakładów rzeczowych) na modernizację placów zabaw są kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, tj. ujęcia kosztu w księgach rachunkowych (zaksięgowania) na podstawie otrzymanej od podwykonawcy faktury? Spółka jest organizatorem programu, którego celem jest m.in. kompleksowa modernizacja 10 istniejących, ogólnodostępnych, zaniedbanych placów zabaw w zamian za zamontowanie tablicy reklamowo-informacyjnej Spółki na minimum 2 lat od dnia odbioru zmodernizowanego placu zabaw.
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  Czy wydatki poniesione na wykonanie zjazdu z drogi krajowej, modernizację i przebudowę drogi gminnej można zaliczać bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu?
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-14/2007/HZ
  Czy dokonywanie przez Spółkę bez wynagrodzenia opisanych powyżej nakładów inwestycyjnych na nieruchomości niestanowiące własności Spółki jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania bez wynagrodzenia opisanych powyżej nakładów inwestycyjnych na nieruchomości niestanowiące własności Spółki? .
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-14/07/KK
  Pytanie dotyczy sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wybudowanej na składowisku odpadów nowej kwatery, w przypadku przejęcia nieruchomości pod składowiskiem od gminy w formie użyczenia na okres 20 lat.
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III/443-3/07
  Czy po przekazaniu krytej pływalni w zarząd jednostce organizacyjnej Gminy prowadzonej w formie jednostki budżetowej Gmina będzie nadal miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych na budowę tej pływalni?
 319. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3-4231-10/07
  Jak kwalifikować nakłady na inwestycje w nową infrastrukturę firmy poniesione na terenie strefy, gdy z infrastruktury tej korzysta się również przy wytwarzaniu produktów, których produkcję rozpoczęto po ustanowieniu strefy? Czy taka inwestycja ma wpływ na uznanie przychodów ze sprzedaży produktów wytwarzanych poza strefą za przychody uzyskane w strefie ?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/335/26539/06
  Wątpliwości podatnika dotyczą potwierdzenia, czy zbycie poczynionych na dzierżawionym gruncie nakładów inwestycyjnych powinno zostać udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez zbywcę tych nakładów jako zbycie usług (odpłatne zbycie prawa) oraz wskazania właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla tej transakcji.
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-206/06/JB
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że miała prawo do amortyzowania inwestycji w obcych środkach trwałych i uznania w/w odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków remontowych za koszty uzyskania przychodów, również przed zawarciem umowy użyczenia.
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415-5/07
  Dot. zaliczenia nakładów na adaptację pomieszczeń dla celów prowadzonej działalności gospodarczej do inwestycji obcym środku trwałym, oraz zaliczenia do bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu opłat za wynajem lokalu, które zostały poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. IV. 0717-I-7/06/07
  Czy podatek od nieruchomości - od zwiększonej powierzchni użytkowej budynków oraz od wzrostu wartości budowli wskutek ich modernizacji, winien być ustalony w następnym roku podatkowym, po roku, w którym zakończono modernizację na podstawie wartości początkowej ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego w przypadku budowli lub powierzchni użytkowej w przypadku budynków?
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/DD1/415/42/06/07/TA
  Dotyczy możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu spłaty odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego w Banku na zakup nieruchomości w budowie.
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/32/06/07/SŁ
  Czy w sytuacji posiadania aktu notarialnego na nabycie nieruchomości, która następnie była modernizowana można przyjąć wartość poczatkową wg wyceny biegłego? Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną ?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-191/06/AB
  Spółka wnosi o potwierdzenie, iż opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, nakłady poniesione na wysiedlenie lokatorów budynku mieszkalnego, wypłacone jako odszkodowanie oraz koszty nabycia usługi obcej (projektu architektonicznego) nie stanowią wydatków na ulepszenie środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/186/06/JB
  Czy słuszne będzie uznanie całości nakładów inwestycyjnych, które zostaną poniesione po dniu rozszerzenia obszaru ŁSSE za wydatki kwalifikowane uprawniające do skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnień podatkowych ?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/185/06/JB
  Czy słuszny jest zastosowany klucz podziału nakładów inwestycyjnych w ramach nowej inwestycji związanej z budową budynku biurowego na nakłady inwestycyjne ponoszone na terenie Strefy (które stanowią wydatki kwalifikowane uprawniające do skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnień podatkowych) oraz na nakłady inwestycyjne ponoszone poza terenem Strefy (które nie stanowią wydatków kwalifikowanych uprawniających do skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnień podatkowych)?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/187/06/JB
  - Jakie warunki muszą spełnić nakłady inwestycyjne poniesione na nabycie lub wytworzenie składników majątku aby stać się wydatkami kwalifikowanymi uprawniającymi do skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnień podatkowych? - Czy składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł spełniają wymagania definicji środków trwałych?- Czy sposób amortyzowania powyższych składników majątku należących do podatnika (bądź, w przypadku składników majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł, uznania ich jednorazowo jako koszt uzyskania przychodów) ma wpływ na uznanie wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie tych składników majątku za wydatki kwalifikujące się do skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnień podatkowych ?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/186/06/JB
  Czy słuszne będzie uznanie całości nakładów inwestycyjnych, które zostaną poniesione po dniu rozszerzenia obszaru ŁSSE za wydatki kwalifikowane uprawniające do skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnień podatkowych ?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/187/06/JB
  - Jakie warunki muszą spełnić nakłady inwestycyjne poniesione na nabycie lub wytworzenie składników majątku aby stać się wydatkami kwalifikowanymi uprawniającymi do skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnień podatkowych? - Czy składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł spełniają wymagania definicji środków trwałych?- Czy sposób amortyzowania powyższych składników majątku należących do podatnika (bądź, w przypadku składników majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł, uznania ich jednorazowo jako koszt uzyskania przychodów) ma wpływ na uznanie wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie tych składników majątku za wydatki kwalifikujące się do skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnień podatkowych ?
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VII-415-136-VII/06
  Cz sprzedaż grobowca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-67-3/06
  W dniu 25 września 2006r. spółka cywilna nabyła prawo wieczystego użytkowania działki i prawo własności budynku na współwłasnośc łączną jako wspólnicy spółki cywiklnej z zamiarem wykorzystania w działalności gospodarczej. na działce miał powstać nowoczesny warsztat. Spółka z własnych funduszy dokonywała wydatków inwestycyjnych mających na celu przystosowanie budynku do zamierzonych przez wspólników celów jeszcze przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwaych. Nieruchomośc nie była amortyzowana. Ewidencja prowadzona była jako inwestycja w toku. Od faktur dokumentujących nabycie towarów i usług była na bieżąco odliczana wartość podatku VAT, a wartość netto miała zwiększyć wartość środka trwałego po oddaniu inwestycji. Czy w związku z powyższym wydatki na nabycie nieruchomości oraz nakłady inwestycyjne będa stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży ww. nieruchomości.
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-319/06/MK
  Czy prawidłowo zwiększono wartość początkową środka trwałego (zespół energetyczno-wiatrowy z Grupy 3 KŚT), przyjętego do użytkowania w marcu 2006 r., o poniesione w maju 2006 r. nakłady na ulepszenie i od czerwca 2006 r. naliczano amortyzację od zwiększonej na skutek ulepszenia wartości początkowej środka trwałego, przy stosowanej "degresywnej metodzie" amortyzacji z art. 16k?
 335. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/109/06
  Czy mogę kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym po zakupie środka trwałego, w którym zrealizowano inwestycję - według metody i zasad stosowanych przed nabyciem środka trwałego? Czy nieumorzoną wartość inwestycji w obcym środku trwałym należy odpisać w pozostałe koszty operacyjne, które będą stanowiły koszt bilansowy natomiast nie będą stanowiły kosztu podatkowego?
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/147/06/MB/3
  Czy Strona ma prawo do amortyzowania inwestycji w obcych środkach trwałych i uznania odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów - w tym m.in. w przypadku, gdy inwestycja została dokonana przez inny podmiot, a następnie nieodpłatnie przekazana Spółce.
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/147/06/MB/4
  Czy Strona ma prawo do amortyzowania budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie i uznania ww. odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów - w tym m.in. w przypadku, gdy budynek, czy też budowla została wybudowana przez inny podmiot, a następnie nieodpłatnie przekazana.
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/147/06/MB/2
  Czy Strona ma prawo do (i) amortyzowania środków trwałych nie będących własnością X, a wprowadzonych do ewidencji w okresie kiedy obowiązujące wówczas przepisy dawały możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz (ii) uznawania ww. odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów do momentu całkowitego umorzenia danego środka trwałego (bez względu na zmiany w przepisach dotyczących amortyzacji) zgodnie z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych.
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-24/06/DW
  Czy likwidacja nie w pełni umorzonych środków trwałych w postaci inwestycji w obcych obiektach (wynajmowanych lokalach biurowych ) stanowi dla Spółki stratę, która w myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 15 ust.1 ustawy podatkowej oraz w myśl art.16 ust.1 pkt 5 ustawy podatkowej, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-107/06/AZ-68599
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej zakup opracowania dokumentacji projektowej oraz z faktury zaliczkowej na poczet prac budowlanych.
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/34/06
  Jak należy odliczyć podatek naliczony w przypadku nakładów na rozbudowę budynku, w którym będą wykonywane usługi opodatkowane i zwolnione?
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-248/309/06/DP
  Czy dotacje z funduszy unijnych nie podlegają zwolnieniom od podatku dochodowego, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 21 i 41? Spółka uzyskała trzy promesy otrzymania dotacji z Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" z tytułu następujących przedsięwzięć: dofinansowanie zakupu środków trwałych, dofinansowanie kosztów dotyczących uzyskania certyfikatu jakości ISO, pokrycie części kosztów uczestnictwa w targach międzynarodowych, które miały miejsce w marcu 2006 r.
 343. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/4407-123/06
  W jaki sposób należy dokonać korekty VAT odliczonego przy nakładach ulepszeniowych dotyczących nieruchomości w przypadku posiadania faktur o różnej wartości i czy korekta ma być roczna czy dokonywana w ciągu 10 lat?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/06
  Podatnik otrzymał pomoc finansową na dostosowanie gospodarstwa rolnego do standardów UE. Jego zdaniem, podatek VAT od ponoszonych nakładów podlega odliczeniu, a otrzymane dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/638/WD/423/68/06/TC
  Czy udział w kosztach przebudowy drogi publicznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne jako budowla na cudzym gruncie?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/436-3/2006/PCC
  Czy spisany protokół nosi znamiona umowy sprzedaży?
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-163/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług transakcja nieodpłatnego przeniesienia prawa własności budynków, będąca skutkiem wcześniejszej umowy sprzedaży nakładów na grunt w postaci budynków w stanie surowym.
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PMiCC/430/7/06/KZ
  Czy umowa sprzedaży prawa uzytkowania wieczystego gruntu, zabudowanego budynkami podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (przeniesienie prawa własności budynków na zasadzie nieodpłatnej)?
 349. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/42180-66/06
  Czy dokonany zwrot nakładów na budowę pawilonu handlowego, Spółka może amortyzować podatkowo, czy też kwotę zwrotu nakładów należy traktować jak opłatę za wynajem na czas nieokreśłony?
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-77/06/AB
  Czy w przypadku zakupu przedsiębiorstwa wartość przejętych inwestycji w obcych środkach trwałych, ujętych w ewidencji środków trwałych zbywcy, stanowi u nabywcy samodzielny środek trwały (inwestycję w obcym środku trwałym), czy też nie jest takim środkiem trwałym).
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-80/06/AB
  Czy zapłacona drugiej spółce kwota (netto), tytułem wynagrodzenia za poniesione nakłady, stanowić będzie dla Podatnika koszt uzyskania przychodów?
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/217/438/06
  Spółka ma wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia w całości kwoty naliczonego podatku od towarów i usług związanego z poniesieniem nakładów inwestycyjnych.
 353. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/21/06/JC
  dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego przez żonę ze sprzedaży nakładów poniesionych na budowę budynku mieszkalnego, wzniesionego na gruncie należącym do majątku odrębnego męża
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP?1/423?130/218/06/RM
  Jak ustalić przychód z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków i budowli w trybie art. 231§ 2 Kodeksu cywilnego w związku z wybudowaniem przez dzierżawcę na działce hali o wartości znacznie przewyższającej wartość gruntu? Czy przychód wynosi ustalone wynagrodzenie?
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-102E/152/06/AZ
  Czy podatnik uprawniony jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w wysokości ustalonej od wartości początkowej budynku w kwocie wymienionej w akcie notarialnym, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej budynku, przy czym do wartości początkowej budynku wymienionej w akcie notarialnym wliczona zostanie udokumentowana wartość nakładów trwałych, które zwiększyły wartość użytkową budynku i uczyniły go zdatnym do użytku?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/7/AZ/06
  Czy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących poniesienie nakładów inwestycyjnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym przez rolnika posiadającego status czynnego podatnika VAT ?
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/4111/415/0029/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z nakładami poniesionymi na adaptację poddasza na cele mieszkaniowe będzie podlegać opodatkowaniu?
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-418/06/FW
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany ze sprzedaży nakładów poniesionych na budowę garażu w zeznaniu rocznym za 2006 rok?
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/06
  Czy przekazanie przez Powiat nieodpłatnie na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego części nowego budynku podlega podatkowi VAT, jeżeli Powiat nie korzystał z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPO/436/4/2006/AK
  Czy podstawą obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych powinna być cena nabycia udziału w nieruchomości uwzględniająca wcześniej poniesione przez kupującego nakłady?
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-4/06/15432
  Pytanie podatnika dotyczy obowiązku składania informacji SSE-M oraz SSE-R na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188 poz. 1840 z późn.zm.).
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-2/06
  Czy darowizna matce udziału w nakładach na budowę pawilonu handlowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-115/05/KK
  Pytanie dotyczy potwierdzenia sposobu ujęcia w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych zwrotu wartości nakładów inwestycyjnych dokonanego na rzecz spółki przez wydzierżawiającego oraz nakładów inwestycyjnych związanych z centrum handlowo ? usługowym oraz stacją paliw poniesionych przez spółkę, a nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-604a/05/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż transakcja dotycząca zwrotu wartości nakładów inwestycyjnych przez wydzierżawiającego na rzecz Strony (dzierżawcy) będąca następstwem przedterminowego rozwiązania umowy dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-604c/05/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez poddzierżawcę, dokumentującej zwrot nakładów inwestycyjnych jako związany ze sprzedażą opodatkowaną w postaci sprzedaży nieruchomości.
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0161/05/AP
  Czy wydatek na opłatę za przyłącze do sieci elektroenergetycznej stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, czy też zwiększa wartość początkową budowanych środków trwałych?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/411/WD/423/124/05/ES
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach inwestycji polegającej na współfinansowaniu budowy drogi dojazdowej do siedziby Spółki stanowią koszt w zakresie podatku dochodowego, a jeśli tak to czy powinny być ujęte: jako koszt uzyskania przychodu bezpośrednio w dacie ich poniesienia; jako inwestycje w obcym środku trwałym i w konsekwencji zaliczone w sposób pośredni tj. poprzez amortyzację, jako budowle na obcym gruncie i w konsekwencji ujęte poprzez amortyzację?Czy z punktu widzenia możliwości i sposobu zaliczenia ponoszonych przez Spółkę kosztów ma znaczenie kto pełni rolę podmiotu odpowiedzialnego za wykonawstwo robót?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-550/3/05/IK
  Czy sprzedaż zabudowanej nieruchomości, na której poczyniono nakłady inwestycyjne dotyczące budowy centrum handlowo-usługowego oraz stacji paliw podlega opodatkowaniu według stawki VAT 22%?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-551/2/05/JP
  Czy Spółce przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług służących powstaniu infrastruktury?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-129/05/KK
  Czy koszty zaniechanej inwestycji stanowią koszty uzyskania przychodów?
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-521/2/05/IK
  Czy przekazanie praw do Inwestycji w formie nieodpłatnego rozliczenia nakładów poniesionych przez Spółkę w obcym środku trwałym będzie podlegało opodatkowaniu VAT?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423-24/176/60669/05/KPS
  Czy wydatki poniesione na montaż nowego aparatu Rtg oraz na przystosowanie pracowni , której zainstalowano aparat zwiększą wartość początkową budynku, czy można je traktować jako wydatki na remont i rozliczać w czasie równolegle w okresie amortyzacji urządzenia?
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/35/2005
  Jako wspólnicy spółki cywilnej rozpoczęliśmy budowę budynku usługowego mieszkalnego (tylko takie budynki można budować w tej części miasta zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Nie planujemy jednak wykorzystywać części budynku na własne cele mieszkaniowe, lecz w całości na działalność gospodarczą. W związku z tym, czy możemy odliczyć podatek VAT od całości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Naszym zdaniem tak.
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-64/05
  Zapytanie w sprawie możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości.
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-48498B/05/7854/160/123/mk
  Czy ograniczenia wynikające z art. 43 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług maja zastosowanie do wydatków na ulepszenie środka trwałego poniesionych przed 26 marca 2002 r.?
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415/29/05, I US.I/415/30/05
  Czy słuszne jest potraktowanie nakładów na adaptację lokalu jako inwestycji w obcym środku trwałym i - z uwagi na łączną wartość nakładów wynoszącą mniej niż 3.500 zł - dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, natomiast comiesięczne wnoszenie wkładu budowlanego do spółdzielni uznanie jako "odrębnej" inwestycji polegającej na finansowaniu ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, która to inwestycja po wniesieniu pełnego wkładu, powiększona o inne koszty (np. ww. wpisowe) stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości początkowej środka trwałego?
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-350a/05/AM
  Czy nakłady inwestycyjne (np. modernizacja) zwiększające wartość nieruchomości po 1 maja 2004r. należy traktować jako oddzielny element korekty, a co za tym idzie okres korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy tylko tych nakładów i biegnie od daty oddania ich do użytku, oraz że prawo do korekty dotyczy zarówno podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z nabyciem towarów i usług przed 1.05.2004r. jak i po tej dacie, jeżeli zostały one wliczone do wartości tych środków trwałych po 1.05.2004r., które są wykorzystywane do działalności opodatkowanej lub zostaną sprzedane?
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.1-415-20/05
  Czy nakłady inwestycyjne poniesione w 2003 r. w budynku będącym własnością podatnika, przed utworzeniem spółki cywilnej winny być zaliczone do składników majątku przedsiębiorstwa i wliczone do wartości aportu wniesionego do Spółki.
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/18/2005/MB
  CZY WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO ORAZ OPŁATA ZA PRZYŁĄCZE DO SIECI ENERGETYCZNEJ POWINNY BYĆ W MOMENCIE ICH PONIESIENIA ZALICZONE DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW?
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I A/2/415/7-IP/2005
  Czy podatnik postąpił prawidłowo płacąc zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych tylko od wartości poniesionych przez spółkę nakładów na modernizację budynków i to od takiej części, jaka po jego przystąpieniu do spółki przypadała na niego?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-109/74374/05
  Czy podlega zwolnieniu dostawa budynku w sytuacji gdy nakłady na jego ulepszenie przewyższyły wartość początkową tego budynku, ale budynek ten użytkowany był przez okres dłuższy niż 5 lat?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/56/BŚ/05
  Czy kwota należna od Pani S z tytułu rozliczenia nakładów jest przychodem?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/436/3/EW/05
  Czy kwota należna Spółce z o.o. od Pani S z tytułu rozliczenia nakładów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 384. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4150/7/05
  Czy w sytuacji, gdy pomiędzy stronami umowy dzierżawy nie dochodzi do rozliczeń z tytułu nakładów poniesionych przez dzierżawcę, wystąpi podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, świadczenie dzierżawcy na jego rzecz z tytułu poniesionych nakładów?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/203/ 05 /AD
  W związku z powyższym stanem faktycznym Spółka zwróciła się z zapytaniem: 1. Czy przeniesienie posiadania budynków (wpisanych do ewidencji środków trwałych Spółki) wzniesionych na cudzym gruncie, właścicielowi tego gruntu, jest odpłatną dostawą towaru w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przy założeniu, że właściciel gruntu (dotychczasowy wynajmujący), zwraca najemcy równowartość tychże budynków w postaci rozliczenia nakładów? Czy w związku z powyższym Spółka jest obowiązana wystawić właścicielowi gruntu fakturę VAT obejmującą sprzedaż środka trwałego z uwzględnieniem podatku należnego od tej transakcji? Zdaniem Spółki taka okoliczność nie będzie miała miejsca, ponieważ wskutek rozwiązania umowy najmu powstaje po stronie Spółki jedynie roszczenie o zwrot poniesionych nakładów, a więc Spółka nie dysponowała towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, dlatego też nie mogła dokonać jego dostawy. 2. Czy przeniesienie, w wyniku rozwiązania umów najmu nieruchomości, na właściciela (zwrot) gruntu zabudowanego obiektem budowlanym, zrealizowanym przez Spółkę, stanowi odpłatne świadczenie usługi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co rodziłoby konsekwencje analogiczne do tych, o których mowa w pytaniu 1 zdanie drugie?Zdaniem Spółki taka okoliczność również nie będzie miała miejsca, ponieważ Spółka zrealizowała obiekty na gruncie wynajmującego na własne potrzeby gospodarcze, nie w ramach kontraktu obejmującego wykonanie takich usług na rzecz wynajmującego. Nie jest to również, według Spółki, przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 3. Przy założeniu, że wyżej opisane czynności nie będą rodziły powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, Spółka zwraca się z zapytaniem: czy jest obowiązana dokonać korekty podatku naliczonego ujętego w fakturach związanych z poniesionymi przez Spółkę nakładami na wybudowanie budynków na wydzierżawionym gruncie, przy założeniu, że Spółka dokonywała odliczeń podatku naliczonego przy realizacji inwestycji, która została zakończona w 1995r., 1999r., a odliczeń dokonywano od 1993r.? 4. Jakim zatem tytułem księgowym Spółka winna obciążyć wynajmującego z tytułu rozliczenia nakładów przez nią poniesionych na nieruchomości wynajmującego?
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-18/AB/05
  - dotyczy zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przełożenie kabla średniego napięcia zasilającego w energię Spółkę sąsiadującą z wnioskodawcą.
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-2/415-06/02
  Czy okresowe zwolnienie lokatora z koniecznosci opłacania czynszu, w związku z poniesionymi przez niego nakładami na remont lokalu mieszkalnego należącego do gminy, stanowi dla lokatora dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/48/05
  Czy z tytułu sprzedaży budynku używanego należy naliczyć i odprowadzić VAT w wysokości 22% od wartości budynku oraz od wartości gruntu na którym usytuowany jest budynek (w trakcie użytkowania nieruchomości dokonano modernizacji budynku przekraczającej 30% wartości początkowej obiektu)?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/16/05
  Czy Gmina ma prawo odliczyć podatek VAT od nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania o nazwie "Budynek rekreacyjny dla obsługi zalewu w miejscowości R."
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-325/2005/PS
  Czy zwrot nakładów ulepszających stanowi od 1 maja 2004 r. świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?. Czy Spółka powinna w takiej sytuacji wystawić fakturę VAT, której wartość odpowiadać będzie rynkowej cenie nakładów poniesionych na leasingowanym gruncie?. Czy rozliczenie finansowe pomiędzy stronami, związane ze zwrotem nakładów poniesionych przez Spółkę pozostanie bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z nakładami inwestycyjnymi.
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-326/2005/PS
  Czy zwrot nakładów ulepszających stanowi od 1 maja 2004 r. świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?. Czy Spółka powinna w takiej sytuacji wystawić fakturę VAT, której wartość odpowiadać będzie rynkowej cenie nakładów poniesionych na leasingowanym gruncie?. Czy rozliczenie finansowe pomiędzy stronami, związane ze zwrotem nakładów poniesionych przez Spółkę pozostanie jej zdaniem bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z nakładami inwestycyjnymi?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-325/2005/PS
  Czy zwrot nakładów ulepszających stanowi od 1 maja 2004 r. świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?. Czy Spółka powinna w takiej sytuacji wystawić fakturę VAT, której wartość odpowiadać będzie rynkowej cenie nakładów poniesionych na leasingowanym gruncie?. Czy rozliczenie finansowe pomiędzy stronami, związane ze zwrotem nakładów poniesionych przez Spółkę pozostanie bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z nakładami inwestycyjnymi.
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-91-122/05/AJ
  Czy wynajmujący może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zwrot niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym (przebudowy dokonanej za zgodą wynajmującego) dokonany zgodnie z umową najmu na rzecz najemcy po rozwiązaniu tej umowy zawartej na czes nieokreślony w kwocie ustalonej w porozumieniu?
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-19/05/JM
  Czy podatnik może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatek związany z nabyciem prawa do nakładów inwestycyjnych poczynionych na budowę lokalu użytkowego < boksu> znajdującego się w Domu Handlowym?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-24/05
  Czy odpłatne przeniesienie nakładów poczynionych na gruncie osoby, na którą przenosi się te nakłady oraz na gruncie innej osoby, w przypadku, gdy nakłady te są nierozerwalnie połączone, podlega opodatkowaniu w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-6/415/05
  Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży pawilonu handlowego wybudowanego na gruncie dzierżawionym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PU/I-2/05-28129
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości uznania nakładów na halę produkcyjną wybudowaną przez wnioskodawcę na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która następnie została wynajęta innemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy, wchodzą w zakres kosztów inwestycji, które uznaje się za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną, od których przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego.
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/21/2/05
  dotyczy obowiązku składania przez spółkę informacji SSE-M o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz o rozliczeniu pomocy publicznej na inwestycje i rozliczenia SSE-R podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/8/05
  Czy Gmina może w całości dokonywać odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji?
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-94/81/05/PK
  Jak rozliczyć w Spółce zwrot przez właściciela gruntu nakładów (inwestycje w obcych środkach trwałych, podlegające amortyzacji u leasingobiorcy) poniesionych przez Spółkę w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem była nieruchomość składająca się z działki, wybudowanych na niej budynków i budowli, maszyn?
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-125/05/KH/28778
  Spółka "B" w latach 90 - tych nabyła używane nieruchomości; budynki, budowle, grunty, które nie były opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W toku eksploatacji tych nieruchomości poniesiono nakłady na ich ulepszenie w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej, a Spółka "B" skorzystała z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tego tytułu. W 2001 r. Spółka "B" została przejęta przez Spółkę "A" (w ciągu ostatnich 5 - ciu lat przedmiotowe nieruchomości nie były jednakże modernizowane). Czy w związku ze sprzedażą przedmiotowych nieruchomości przez Spółkę "A" należy zastosować art. 43 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwolnienia od podatku od towarów i usług nie stosuje się do dostawy towarów używanych, jeżeli w trakcie użytkowania wydatki ponoszone na ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-68/79/05/PS
  Czy nie w pełni umorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym, polegająca na adaptacji pomieszczeń do potrzeb spółki w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy na wynajem tych pomieszczeń stanowi koszt uzyskania przychodu?
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-37/IV/2005/MS
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy sprzedaż gazetek reklamowych podmiotowi dokonującemu ich dalszej dystrybucji należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika przedmiotowa sprzedaż stanowi dla niego dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-31/IV/2005/JW
  Czy zatrzymanie przez wydzierżawiającego ulepszeń dokonanych przez Dzierżawcę w przedmiocie dzierżawy w dniu zawarcia umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu 22% podatkiem VAT?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO IV-423/2/2005
  1. Czy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego (częściowo nieodpłatnego) świadczenia w przypadku nabycia przez spółkę własności dzierżawionej nieruchomości przed upływem terminu obowiązywania umowy dzierżawy, jeżeli pomiędzy spółką a dotychczasowym właścicielem nie dochodzi do rozliczeń z tytułu nakładów poniesionych przez spółkę na nabywaną nieruchomość gruntową (budynku i budowli wzniesionych na dzierżawionym gruncie), a cena sprzedaży nieruchomości nie uwzględnia wartości nakładów poniesionych przez spółkę? 2. Czy w przypadku nabycia przez spółkę własności dzierżawionej nieruchomości i wygaśnięcia przysługującego spółce prawa dzierżawy nieruchomości na skutek nabycia przez spółkę własności dzierżawionej nieruchomości, spółka ma prawo kontynuować amortyzację nakładów poniesionych przez spółkę na nabywaną nieruchomość gruntową (budynku i budowli wzniesionych na dzierżawionym gruncie (według dotychczasowych zasad)? 3. W przypadku uznania, że sposób amortyzacji nakładów poniesionych przez spółkę na nabywaną nieruchomość ulega zmianie na skutek zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości, czy spółka ma prawo amortyzować budynki i budowle (nakłady) od ich wartości rynkowej według zasad, o których mowa w art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/85/05/JJ
  Pytanie podatnika sprowadza się do udzielenia odpowiedzi, czy remonty średnie i kapitalne dzierżawionego przez Spółkę majątku, rozliczane przez Strony w formie zmniejszenia czynszu dzierżawnego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/14/1/05
  uzupełnić
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/14/2/05
  uzupełnić
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/15/1/05
  uzupełnić
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/14/1/05
  uzupełnić
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/10/05
  dotyczy rozliczenia kosztów inwestycji - budowy budynków
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/15/2/05
  uzupełnić
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-25/1/05
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy dostawa towarów używanych (nieruchomości) będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT w sytuacji, gdy na towary te poczynione zostały nakłady w zakresie i na warunkach spełniających przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - przy czym nakłady te nie zostały poczynione przez podatnika dokonującego dostawy, lecz przez najemcę?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-32/05/DC
  Czy sprzedając nieruchomość wraz z gruntem Podatnik korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/27/2005
  Czy sprzedaż budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu korzysta ze zwolnienia z podatku VAT ?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WM/436/1/S/2005
  Czy powstał obowiązek zapłacenia podatku od spadku po zmarłym, gdzie Spadkodawca ... zawarł ze wspólnotą mieszkaniową umowę, na mocy której zobowiązał się do dokonania adaptacji strychu oraz remontu dachu i klatki schodowej. W zamian za przeprowadzenie remontu dachu i klatki schodowej wspólnota zobowiązała się do przeniesienia na spadkodawcę własności lokalu powstałego na skutek remontu strychu. Do dnia śmierci spadkodawca poczynił nakłady, do których się zobowiązał, jednakże nie została przeniesiona na niego własność powstałego lokalu.
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-175/2005/MK
  Pytanie Podatnika dotyczy okresu korekty, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku inwestycji w obcym środku trwałym.
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-4/411-2/415/05
  Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży pawilonu handlowego wybudowanego na gruncie dzierżawionym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/4431-10/201168/124/05
  Czy rozliczenia dokonywane pomiędzy wynajmującym i najemcą, z tytułu nakładów poczynionych przez najemcę przed 2004 r. na remont kamienicy, są opodatkowne podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/GP/423/58/05/AG
  Pytanie podatnika brzmi: czy opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznych można zaliczyć w całej wysokości bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu w momencie otrzymania faktury VAT , a nie w wartość środka trwałego w budowie, przez co opłaty te stawałyby się kosztem w momencie amortyzacji środka trwałego po jego przyjęciu do użytkowania?
 421. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2663/2004/D.Sz.
  Dotyczy obowiązku podatkowego z tytułu przekazania nakładów inwestycyjnych oraz obowiązku wystawienia faktur VAT na poczet nabywców mieszkań.
 422. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/423/593/TB/AJ/04
  Spółka sformułowała następujące pytania: 1. Czy może wzniesione na dzierżawionym gruncie budynki i budowle przyjąć jako środki trwałe (inwestycje na obcym gruncie) w wartości początkowej wynikającej z ksiąg Spółki B? 2. Czy wartość nakładów poniesionych na przebudowę obiektów powinna zwiększać wartość początkową przejętych budynków i budowli (inwestycji na obcym gruncie)? 3. Czy prawo do żądania od Spółki C zwrotu nakładów nabytych od Spółki B w wysokości 926.347,07 zł stanowiącej różnicę pomiędzy wartością budynków i budowli a ceną wynikającą z umowy przelewu praw i obowiązków - można traktować jako koszt uzyskania przychodu i zaliczyć w koszty podatkowe roku, w którym został poniesiony wydatek?
 423. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0553/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione na nabycie tego pawilonu mogą być jednorazowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 424. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/2/413-18/04/AK
  Czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości sprzedaż prawa majątkowego, tj. nakładów w postaci budynku-baraku?
 425. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/225/2004
  dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży budynków i budowli będących częściami składowymi gruntu (w stosunku do którego przysługuje podatnikowi prawo wieczystego użytkowania) w przypadku, gdy poniesione zostały dodatkowe nakłady finansowe stanowiące 8 % wartości początkowej budynku, oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji tego rodzaju
 426. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-23/04
  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie prowadzę gospodarstwo rolne, na terenie którego buduję dom mieszkalny. Część powierzchni użytkowej tegoż domu - trzy pokoje , łazienka i wc - planuję przeznaczyć na wynajem w ramach prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego . W związku z tym zamierzam poszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o usługi krótkotrwałego zakwaterowania w gospodarstwie wiejskim ( gospodarstwo agroturystyczne ). W tej sytuacji poczynione zakupy inwestycyjne : 1) w zakresie podatku od towarów i usług - będą rozliczane w comiesięcznych dekla-racjach VAT- 7 ; 2) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - zostaną rozliczone po zakończonej inwestycji . Pytanie brzmi : - czy opisany wyżej sposób postępowania jest prawidłowy ?
 427. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIMUS.WD/423/63/04
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na utwardzenie drogi gminnej.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!