Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


najem

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-499/12-5/MD
  Czy cała otrzymana kwota czynszu, wynikająca z umowy zawartej ze spółką cywilną, stanowi dla Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-499/12-6/MD
  Czy wydatek poniesiony przez spółkę na zapłatę kwoty czynszu, wynikającej z rachunku Wnioskodawczyni, stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki, czyli dla obu wspólników w proporcji odpowiadającej udziałowi w zyskach i stratach spółki?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-499/12-5/MD
  Czy cała otrzymana kwota czynszu, wynikająca z umowy zawartej ze spółką cywilną, stanowi dla Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1101/12-4/MS
  Wnioskodawczyni może samodzielnie opodatkować przychody z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 8,5% proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku tj. 50% pod warunkiem złożenia przez nią oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z najmu ww. lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-616/12-2/UNR
  Czy Spółka może skorzystać z pełnego odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych w sytuacji, gdy samochody te po nabyciu będą wynajmowane na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a po tym okresie przeznaczy je do dalszego wynajmu, jak również do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-891b/12/HD
  Opodatkowanie przychodów z najmu budynku zakupionego przez Wnioskodawcę samodzielnie 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie tych dochodów podatkiem liniowym.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-891a/12/HD
  Opodatkowanie przychodów z najmu budynku nabytego przez spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako jej wspólnika, 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie tych dochodów podatkiem liniowym.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-528/12-5/OS
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika. Stawka podatku od towarów i usług dla wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-528/12-6/OS
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika. Stawka podatku od towarów i usług dla wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-528/12-7/OS
  Opodatkowanie dostawy mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-528/12-8/OS
  Opodatkowanie dostawy mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-743/12-8/MM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługującego nowo utworzonej spółce komandytowo – akcyjnej z tytułu nabycia nieruchomości
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-475/12-4/AG
  Czy koszty eksploatacji mieszkania (opłaty ponoszonych za korzystania) opłacone przez Najemcę niezależnie od czynszu najmu stanowią podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-475/12-5/AG
  1.Czy kaucja, podlegająca zwrotowi po zakończeniu okresu najmu, stanowi przychód Wynajmującego do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym, w chwili jej otrzymania? 2.Czy wpłacona kaucja na zabezpieczenie roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy najmu potraktowana jako zwrot kosztów poniesionych strat w sytuacji, gdy zostanie przeznaczona na pokrycie szkód w związku z umową najmu, nie stanowi podstawy opodatkowania?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-651/12-7/AW
  W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na:-zakwaterowaniu w Bursie innych osób niebędących wychowankami Bursy (z wyżywieniem lub bez),-wynajmie pokoi.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-713/12-2/JL
  W sytuacji, gdy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności będzie oddawał nabywane samochody w użytkowanie innemu podmiotowi na mocy umowy najmu, leasingu lub umowy o podobnym charakterze, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, to będzie mógł dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupu tych konkretnych samochodów.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1009/12-5/AM
  uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z wynajmu składników majątku - ujętych w ewidencji środków trwałych - mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-492/12-2/MAP
  Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej z dniem 31 sierpnia 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-944/12/AJ
  Opodatkowanie najmu nieruchomości objętej wspólnotą małżeńską.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-943/12/AJ
  Sposób rozliczania usług najmu lokali mieszkalnych oraz zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-944/12/AJ
  Opodatkowanie najmu nieruchomości objętej wspólnotą małżeńską.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-943/12/AJ
  Sposób rozliczania usług najmu lokali mieszkalnych oraz zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-789/12/AM
  Czy obciążenie najemców kosztami energii elektrycznej, wody, gdy najemca nie ma bezpośrednio zawartych umów z dostawcami mediów, jest elementem usługi złożonej, prowadzącej do realizacji określonego celu – najmu lokalu mieszkalnego, dla której przewidziano zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-833/12-7/IF
  przychody z najmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego wycofanego z działalności gospodarczej stanowią źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-728/12-2/PR
  określenie współczynnika struktury sprzedaży w obrocie z tytułu odpłatnego zbycia mienia komunalnego oraz gruntów, a także oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-814/12-2/KG
  Wnioskodawca refakturując na najemców koszty usług z tytułu dostawy wody –nie ma prawa do zastosowania obniżonej 8 % stawki VAT w stosunku do tych mediów, gdyż koszty te ponoszone przez wynajmującego łącznie stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu powierzchni handlowych. Zatem stawką właściwą dla świadczonych usług, tj.: dla najmu powierzchni handlowych - będzie miała zastosowanie 23% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt. 1 ustawy o VAT.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-852/12-5/BH
  w odniesieniu do usług najmu lokali, w stosunku do których Wnioskodawczyni jest stroną umowy najmu, winna Ona, na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, wystawić faktury VAT na usługi najmu danych lokali oraz dokonać rozliczenia podatku VAT w deklaracji VAT-7. Z tytułu usług najmu lokali, w stosunku do których to lokali umowy najmu z najemcami zostaną podpisane przez małżonka Wnioskodawczyni nie będzie uważana za podatnika zobowiązanego do wystawienia faktur VAT i rozliczenia podatku VAT.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-499/12-8/OS
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wykupu (nabycia) samochodu osobowego celem przeznaczenia na wynajem oraz na inną działalność.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-499/12-4/OS
  Odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących opłaty wstępnej i opłaty manipulacyjnej od zawartej umowy leasingu samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na wynajem.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-499/12-5/OS
  prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na wynajem oraz od paliwa nabywanego do napędu tego samochodu
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-499/12-7/OS
  Brak obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego z faktur dokumentujących czynsz leasingowy w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany na potrzeby innej działalności gospodarczej.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-499/12-6/OS
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany na wynajem i na potrzeby innej działalności gospodarczej.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1035/12-2/MS
  przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu. Natomiast uiszczane przez najemcę należności, o których mowa we wniosku – skoro z umowy najmu wynika, że do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca – są wyłączone z podstawy opodatkowania.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-572/12-4/AW
  opodatkowanie i dokumentowanie sprzedaży lub najmu na cele mieszkalne lokalu mieszkalnego
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-809/12-2/KG
  zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT do świadczonych usług dzierżawy, montażu, demontażu oraz transportu rusztowań budowlanych oraz usług transportu i sprzedaży elementów niezwróconych lub uszkodzonych
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-774/12-3/IG
  Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanej fakturze, bowiem nabyta usługa będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, związanych ze świadczeniem usług najmu powierzchni znajdujących się w galerii handlowej.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-796/12-2/MM
  Zarządca nieruchomości podatnikiem podatku VAT
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-693/12-5/SP
  Czy kaucja zwrotna stanowi przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym i czy przychód można obniżyć o kwoty zwróconych kaucji?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-693/12-4/SP
  Czy otrzymane od najemców opłaty za zużyty gaz, energię elektryczną i wodę stanowią przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-729/12-2/DG
  W zakresie stawki podatku VAT dla usług dostawy mediów najemcom
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-999/12/ŁCz
  wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych w ramach tzw. najmu prywatnego
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-696/12-4/JK3
  Oświadczenie o zamiarze opodatkowania przychodu z najmu przez jednego z małżonków ryczałtem ewidencjonowanym, Wnioskodawczyni winna składać co roku.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-821/12/DP
  Czy w związku z uchyleniem art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zawarcia umowy bezpłatnego użytkowania budynku, u użyczającego (Wnioskodawcy) nie powstanie przychód do opodatkowania?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-728/12-3/RR
  Opodatkowanie kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia umowy najmu i prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wypłatę tej kwoty.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-457/12-2/KO
  Czy po likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawca może wynajmować wykorzystywane wcześniej składniki majątku w ramach tzw. najmu prywatnego i czy ten wynajem może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% przychodów z najmu?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-689/12-4/MP
  Zachowanie najemcy w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT uznać należy za usługę świadczoną odpłatnie i w związku z tym podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanej fakturze, bowiem nabyta usługa będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-814/12/AB
  Kwalifikacja przychodów z najmu osiąganych przez spółkę cywilną do właściwego źródła przychodów.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-545/12-2/MG
  Otrzymywane przez Wnioskodawcę od najemców lokali prowadzących działalność gospodarczą kwoty dotyczące podatku od nieruchomości oraz opłat za trwały zarząd, stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu lokali użytkowych.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-765/12/AK
  Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-616/12-4/MP
  Jeżeli umowy na dostawy mediów nie są zawierane bezpośrednio przez najemcę z dostawcą, wówczas kwoty należne z tytułu tych świadczeń pozostają w bezpośrednim związku z przedmiotem umowy najmu, stanowiąc część świadczonej usługi zasadniczej - do podstawy opodatkowania należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej tj. usługi najmu lokalu użytkowego w wysokości 23%.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-578/12-2/AS
  odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości – zakup samochodu
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-616/12-4/MP
  Jeżeli umowy na dostawy mediów nie są zawierane bezpośrednio przez najemcę z dostawcą, wówczas kwoty należne z tytułu tych świadczeń pozostają w bezpośrednim związku z przedmiotem umowy najmu, stanowiąc część świadczonej usługi zasadniczej - do podstawy opodatkowania należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej tj. usługi najmu lokalu użytkowego w wysokości 23%.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-685/12-3/EK
  Opodatkowanie kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia umowy najmu i prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wypłatę tej kwoty.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-612/12/RSz
  opodatkowanie usługi najmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-754/12/IG
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, bez względu na ilość lokali, które będą przedmiotem umowy najmu zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem, który wynajmie cały budynek wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust 1a oraz 12 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)?2. Czy w przypadku przychodów z najmu nieruchomości, mogą one być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów, w szczególności gdy przekroczą w danym roku równowartość w złotych kwoty 150 000 euro?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-753/12/IG
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, bez względu na ilość lokali, które będą przedmiotem umowy najmu zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem, który wynajmie cały budynek wraz ze znajdującymi się w nim lokalami, Wnioskodawca nie będzie uznany, za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a osiągane przychody z najmu będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust 1a oraz 12 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.)?2. Czy w przypadku przychodów z najmu nieruchomości, mogą one być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bez względu na wysokość osiąganych w roku podatkowym przychodów, w szczególności gdy przekroczą w danym roku równowartość w złotych kwoty 150 000 euro?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-682/12/AW
  Dostawa cateringu najemcom sal szkoleniowych.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-714/12/WM
  Czy wybór formy opodatkowania przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w ramach źródła przychodów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze lub według skali podatkowej w ramach powyższego źródła przychodów, czy też opodatkowania dochodów z tych umów według skali podatkowej w ramach źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, zależy wyłącznie od woli podatnika niezależnie od skali powyższych czynności, tj. ile powyższych umów zawrze podatnik, ani wysokości uzyskiwanych z tego tytułu przychodów?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-713/12/WM
  Czy wybór formy opodatkowania przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w ramach źródła przychodów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze lub według skali podatkowej w ramach powyższego źródła przychodów, czy też opodatkowania dochodów z tych umów według skali podatkowej w ramach źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, zależy wyłącznie od woli podatnika niezależnie od skali powyższych czynności, tj. ile powyższych umów zawrze podatnik, ani wysokości uzyskiwanych z tego tytułu przychodów?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-714/12/WM
  Czy wybór formy opodatkowania przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w ramach źródła przychodów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze lub według skali podatkowej w ramach powyższego źródła przychodów, czy też opodatkowania dochodów z tych umów według skali podatkowej w ramach źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, zależy wyłącznie od woli podatnika niezależnie od skali powyższych czynności, tj. ile powyższych umów zawrze podatnik, ani wysokości uzyskiwanych z tego tytułu przychodów?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-713/12/WM
  Czy wybór formy opodatkowania przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w ramach źródła przychodów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze lub według skali podatkowej w ramach powyższego źródła przychodów, czy też opodatkowania dochodów z tych umów według skali podatkowej w ramach źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, zależy wyłącznie od woli podatnika niezależnie od skali powyższych czynności, tj. ile powyższych umów zawrze podatnik, ani wysokości uzyskiwanych z tego tytułu przychodów?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-672/12/LSz
  Dotyczy ustalenia czy udostępnianie przez Gminę pomieszczeń, budynków na rzecz podmiotów trzecich na podstawie zawartych umów użyczenia stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT oraz w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania, stawki VAT i momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku ustalenia, że nieodpłatne udostępnienie nieruchomości do używania podmiotom trzecim stanowi odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT a także prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług na cele związane z utrzymaniem użyczanych lokali.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-414/12-6/UNR
  Czy Spółka, nie korzystając z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z zakupami energii cieplnej i wody, refakturując koszty zakupu ww. mediów, będzie miała prawo naliczyć podatek VAT należny na fakturach VAT wystawionych na rzecz osób prowadzących działalność w udostępnionym lokalu, przyjmując za podstawę obliczenia wartość brutto zakupu ww. mediów?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-448/12-2/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu przeznaczonego wyłącznie na cele wynajmu, dzierżawy, leasingu.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-450/12-2/UNR
  1. Czy w razie przeznaczenia samochodów osobowych wykorzystywanych pierwotnie przez "Klienta 1" do dotychczasowej działalności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów do wysokości wynikającej z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej? 2. Czy w razie przeznaczenia samochodów osobowych wykorzystywanych pierwotnie przez "Klienta 2" do dotychczasowej działalności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów do wysokości wynikającej z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-793/12/TS
  Stawki podatku za tzw. media.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-797/12/AJ
  Najem budynków/mieszkań podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-796/12/AJ
  Najem budynku/mieszkań podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-430/12-5/OS
  Stawka za media.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-543/12-2/MPe
  podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży różnych mediów na rzecz najemców
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-374/12-4/KO
  1.Co z przypadku Wnioskodawczyni będzie przychodem do opodatkowania (czy sam czynsz w wysokości 800 zł miesięcznie, czy również wszystkie opłaty eksploatacyjne płacone przez najemcę związane z użytkowaniem lokalu)? 2.Czy kaucja podlega w przypadku Wnioskodawczyni opodatkowaniu?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-676/12/AD
  Czy w związku z przekazaniem na rzecz pozostałych udziałowców kwot czynszu przysługujących im zgodnie z posiadanymi udziałami w lokalu, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązany jest pobrać zaliczkę oraz przekazać ją właściwemu urzędowi skarbowemu?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-727a/12/AT
  Zakres zastosowania właściwej stawki podatku na okoliczność odsprzedaży kosztów mediów na rzecz korzystających z lokali mieszkalnych i użytkowych w ramach umów wynajmu oraz bezpłatnego użyczenia tych lokali oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-527/12-4/IR
  Zastosowania stawki podatku VAT przy przeniesieniu kosztów mediów na najemców, prawidłowość prowadzonego rejestru zakupów oraz prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony dotyczący przeniesionych kosztów mediów.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-725/12/AJ
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców lokali.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-698/12-2/AO
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów, które następnie są refakturowane na firmy ubezpieczeniowe?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-651/12/MO
  Czy umowa zawarta z finansującym spełnia warunki umowy leasingu, tj. warunki określone w art. 17a pkt 1 oraz art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-707/12/TS
  Brak opodatkowania otrzymanego od najemcy odszkodowania.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-673/12-2/JB
  Zakres opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-511/12-2/AWa
  Czy, w świetle art. 90 ust. 5 ustawy o VAT, dla celów kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina powinna uwzględniać obrót z tytułu: a) odpłatnego zbycia mienia komunalnego (stanowiącego środki trwałe), takiego jak lokale mieszkalne, budynki etc., b) odpłatnego zbycia gruntów, c) oddania gruntów w użytkowanie wieczyste?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-627/12-2/JK
  prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz prawa do odliczenia podatku od nabywanego paliwa do wynajmowanego samochodu
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-575/12-2/KG
  opodatkowanie podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości zabudowanej
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-519/12-2/SP
  Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-719/12/MN
  opodatkowane udostępnianie pomieszczeń będących własnością województwa oraz rozliczanie mediów z tym związnych z tymi pomieszczeniami oraz częściami wspólnymi
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-516/12-2/AO
  Dot. stawki VAT właściwej dla opłat upoważniających do tankowania wody i poboru energii w postaci wykupionych impulsów na karcie jako elementów towarzyszących wykonaniu usługi zasadniczej – usługi postoju łodzi
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-692/12/IK
  Czy prawidłowym jest refakturowania tzw. "mediów" przez Wnioskodawcę przy zastosowaniu stawek podatku właściwych dla danej dostawy?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-346/12-2/AG
  Czy przyjęcie kwoty 988 zł od każdego metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania oraz powierzchni przynależnego pomieszczenia do tego mieszkania (piwnicy lub komórki) jako wartość początkową do odliczania amortyzacji jest prawidłowe?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-575/12-2/KB
  Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia, rat leasingu lub wynajmu samochodów osobowych przeznaczonych na wynajem
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-566b/12/WM
  1. Czy wynajmując lokal użytkowy w ramach zarządu majątkiem prywatnym (poza działalnością gospodarczą) Wnioskodawca winien stosować zasady amortyzacji środków trwałych (dla potrzeb określenia kosztów dla tego źródła przychodów), przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz stawki określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych? 2. Czy w przypadku lokalu użytkowego wynajmowanego w ramach zarządu majątkiem prywatnym kosztem tego najmu będą koszty utrzymania lokalu (jak podatek od nieruchomości, opłata za ciepło ), jak też koszty odsetek oraz różnic kursowych od kredytu zaciągniętego na ten cel? 3. Czy koszty wyposażenia lokalu użytkowego według wymagań najemcy długoterminowego (np. meble, telewizor, lodówka itp.) powinny powiększyć wartość początkową środka trwałego (lokalu użytkowego), czy też zostać zaliczone do bieżących kosztów zarządu majątkiem, związanych z uzyskiwanymi z tego źródła przychodami?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-566c/12/WM
  1. Czy istnieją przeszkody dla równoczesnego wynajmowania krótkoterminowego lokali mieszkalnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz lokalu użytkowego poza prowadzoną działalnością, w ramach zarządu majątkiem prywatnym? 2. Czy w przypadku najmu poza działalnością gospodarczą (w ramach zarządu majątkiem prywatnym) corocznie Wnioskodawca może wybrać metodę skali podatkowej lub ryczałt, a w przypadku najmu w ramach działalności opodatkowanie według skali lub liniowo?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-740/12-2/AM
  należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony został pod wynajem, jako związany z uzyskiwanym przez Wnioskodawczynie przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Należy jednakże zastrzec, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-197/12-4/GG
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu samochodów dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-197/12-3/GG
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu samochodów dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-310/12-4/AG
  Czy po zmianie umowy najmu zryczałtowany podatek dochodowy Wnioskodawca będzie musiał płacić od sumy czynszu i pobranych opłat za media?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-596/12-2/AM
  w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-609/12/TK
  Czy osoba fizyczna, która wycofała z ewidencji środków trwałych warsztat ślusarski, a następnie zlikwidowała działalność gospodarczą ma prawo do zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu najmu lokalu użytkowego?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-649/12/KT
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu osobowego przeznaczonego do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa służącego do jego napędu.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-491/12/KG
  - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, - ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw mediów tj. energii elektrycznej, gazu, ogrzewania oraz usług telekomunikacyjnych
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-720/12/ŁCz
  kwalifikacji przychodów z tytułu wynajmu nieruchomości i rzeczy ruchomych
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-602/12/DP
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w powyższej sytuacji: kwota czynszu czy cała kwota z wystawionego rachunku tzn. kwota czynszu i kwota kosztów utrzymania lokalu?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-601/12/DP
  Czy wynajem krótkotrwały mieszkania można rozliczyć jak typową długotrwałą umowę najmu stawką 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-656/12/JD
  Czy odzyskane nieruchomości bez względu na to czy tożsame czy będące rekompensatą w zamian za niemożliwość zwrotu własności będą stanowiły środek trwały Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W jaki sposób powinien podatnik ustalić wartość początkową tych środków trwałych na dzień odzyskania własności ?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-657/12/JD
  Czy wydatki poniesione na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych służących działalności komercyjnej sfinansowanie z wcześniej zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 4a dochodu, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych? Czy dochód, który z powrotem został przesunięty z działalności kultowej na działalność gospodarczą z przeznaczeniem na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych wykorzystywanych do świadczenia usług najmu, będzie podlegał opodatkowaniu?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-526/12/AW
  Dostawa mediów (zużycie wody, ścieków, wywóz nieczystości stałych) najemcom powierzchni lokali w budynkach użytkowych nie podlega refakturowaniu tylko jest elementem czynszu podlegającym opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi wynajmu.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-609/12-2/IF
  W przypadku najmu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione i udokumentowane wydatki z tytułu czynszu za najem samochodu - jednak wyłącznie do wysokości nie wyższej niż odpowiadająca kwocie wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-504/12-2/PS
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na czynsz najmu samochodów osobowych stanowią wydatki "z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika", o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 Ustawy o CIT?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-571/12-2/AM
  1. Czy koszty czynszu najmu nieruchomości będącej własnością prywatną wspólników spółki jawnej oraz koszty mediów i inne koszty eksploatacji wynajmowanej nieruchomości będą kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, a co za tym idzie będą dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów w wysokości proporcjonalnej do jej prawa do udziału w zysku spółki jawnej?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-571/12-3/AM
  2. Czy Wnioskodawca, w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu majątku prywatnego m.in. spółce jawnej, w której wspólnikami jest Wnioskodawca i jego małżonka, może skorzystać z formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, przy czym rozliczenia podatkowego będzie dokonywać małżonka Wnioskodawcy?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-387/12-4/AK
  Jaką stawkę podatku VAT przy zawieranych umowach najmu lokalu mieszkalnego od dodatkowych opłat za dostarczanie wody, opłaty licznika, odbioru nieczystości stałych, najmu budynku gospodarczego, najmu garażu?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-247/11-4/12-S/PM
  Czy opisanym stanie faktycznym strata w wysokości niezamortyzowanej części w obcych środkach trwałych stanowić będzie koszt uzyskania przychodów 2010 roku w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-323/12-4/JM
  Mimo likwidacji dotychczasowej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, świadczenie usług najmu budynku gospodarczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca po ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej jest podatnikiem kontynuującym działalność, zatem gdy przed dniem likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawca był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, również po ponownym podjęciu działalności jest nadal traktowany jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-494/12/BJ
  Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z odpracowywaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległych czynszów i czy z tego tytułu Wnioskodawca będzie płatnikiem powstałego w ten sposób podatku bez względu na miejsce wykonywania świadczenia przez dłużnika?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-339/11-3/12/S/MS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług odbioru ścieków, sprzątania i ochrony na rzecz najemców lokali za pomocą refaktur, bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi (towaru)?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-398/12-2/EK
  Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 2a, art. 30 ust. 3 ustawy o VAT w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (poz. 141 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), Spółka zasadnie wystawia oraz będzie nadal wystawiać w przyszłości faktury z tytułu obciążenia ND kosztami wywozu nieczystości oraz wody ze stawką obniżoną (7% do końca 2010 r., 8% poczynając od 2011 r.)?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-398/12-3/EK
  Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 2a, art. 30 ust. 3 ustawy o VAT w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (poz. 141 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), Spółka zasadnie wystawia oraz będzie nadal wystawiać w przyszłości faktury z tytułu obciążenia N. kosztami wywozu nieczystości oraz wody ze stawką obniżoną (7% do końca 2010 r., 8% poczynając od 2011 r.)?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-398/12-2/EK
  Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 2a, art. 30 ust. 3 ustawy o VAT w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (poz. 141 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), Spółka zasadnie wystawia oraz będzie nadal wystawiać w przyszłości faktury z tytułu obciążenia ND kosztami wywozu nieczystości oraz wody ze stawką obniżoną (7% do końca 2010 r., 8% poczynając od 2011 r.)?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-398/12-3/EK
  Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 2a, art. 30 ust. 3 ustawy o VAT w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (poz. 141 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), Spółka zasadnie wystawia oraz będzie nadal wystawiać w przyszłości faktury z tytułu obciążenia N. kosztami wywozu nieczystości oraz wody ze stawką obniżoną (7% do końca 2010 r., 8% poczynając od 2011 r.)?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-708/12/ŁCz
  ustalenie przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu najmu lokali użytkowych – czy przychodem będą opłaty eksploatacyjne uiszczane przez najemcę na rzecz wynajmującego czy tylko sama kwota czynszu
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-707/12/ŁCz
  możliwość zlikwidowania działalności w części dotyczącej najmu i rozpoczęcie wynajmu lokali użytkowych w ramach tzw. najmu prywatnego
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-529/12-3/DG
  W zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych wraz z miejscem postojowym.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-511/12-5/RD
  Otrzymana, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przewozu osób samochodem osobowym, kwota odszkodowania nie powinna być dokumentowana fakturą VAT.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-515c/12/AJ
  Sposób dokumentowania dokonywanych transakcji.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-515b/12/AJ
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-515c/12/AJ
  Sposób dokumentowania dokonywanych transakcji.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-515b/12/AJ
  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-571/12/PS
  Brak obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu samochodu dostawczego.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-435/11/AM
  Jaka stawka podatku VAT powinna obowiązywać przy refakturowaniu usług, opodatkowanych w fakturze pierwotnej 8% VAT w przypadku wody i wywozu nieczystości - obniżona czy podstawowa?"
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-470/12/AA
  Czy zwolnienie się dłużnika z obowiązku zapłaty czynszu (odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego) i opłat za media stanowi dla niego przychód oraz czy w związku z tym powstanie obowiązek pobrania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-462/12/LSz
  Refakturowanie usług takich jak zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i centralne ogrzewanie w przypadku wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-267b/12/PS
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wypłatą odstępnego stanowiącego rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-267a/12/PS
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powstałej straty w inwestycji w obcym środku trwałym.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-574/12/PSZ
  Czy od uzyskanych pieniędzy z dzierżawy należy odprowadzić podatek dochodowy?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-186/10/11-S/12-S/MK
  Czy koszty usług transportowych świadczonych przez firmę prowadzoną przez osobę będącą jednocześnie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na stanowisku prezesa zarządu mogą w całości stanowić koszty uzyskania przychodu, nawet jeśli przekraczają limit wydatków na ten cel określony w odrębnych przepisach?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567/12/WM
  Czy na gruncie przedstawionego stanu faktycznego sprawy Wnioskodawca będzie posiadał prawo do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5 % dochodów osiąganych z dzierżawy gruntów, a obowiązek podatkowy z tym związany, będzie powstawał za każdym razem przy dokonanej wpłacie od Dzierżawcy oraz nie będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-282/12-2/EŻ
  dochody uzyskane z tytułu najmu dodatkowych pomieszczeń mieszkańcom Wspólnoty, jako dochody pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczone na cele związane z utrzymaniem powierzchni wspólnej, objęte są zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-403/12-5/RR
  Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu wynajmu samochodów osobowych przy zastosowaniu kas rejestrujących
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-441/12-2/KG
  prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług najmu
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-446/12/BM
  Możliwość refakturowania kosztów mediów z zastosowaniem obowiązującej stawki VAT zgodnie z fakturą zakupową dla danej usługi.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-7/ALN
  Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu najmu lokali będących Jego własnością.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-6/ALN
  Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu najmu lokali będących Jego własnością.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-415/12/ESZ
  Czy przychody osiągane przez Wnioskodawczynię z najmu lokali w ww. kamienicy, w przypadającej na Nią części stanowią przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, czyli przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, a tym samym po spełnieniu odpowiednich warunków mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-416/12/ESZ
  Czy przychody osiągane przez Wnioskodawczynię z najmu lokali w ww. kamienicy, w przypadającej na Nią części stanowią przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, czyli przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, a tym samym po spełnieniu odpowiednich warunków mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-457/12/ZK
  Czy koszty dojazdu do kraju (do X), gdzie mieści się kamienica, w której wynajmuje lokale pod działalność gospodarczą i gdzie przynależy do US i UM, w postaci faktur za paliwo rozliczanych wg ewidencji przebiegu pojazdu - zgodnie ze stawkami za km, stanowią koszt uzyskania przychodu, o który może pomniejszyć swój przychód z czynszu?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-538/12-2/MS
  jeżeli umowa najmu przedmiotowej nieruchomości nie została zawarta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane z jej wynajmu mogą być przychodami ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychodów tych nie łączy się z przychodami uzyskiwanymi z tytułu najmu otrzymywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-538/12-3/MS
  przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile sprzedaż ta nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-492b/12/AW
  Stawka podatku obowiązująca do usług najmu świetlic wiejskich oraz odsprzedaży "mediów".
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-492a/12/AW
  Stawki podatku obowiązujące do usług najmu lokali użytkowych oraz odsprzedaży "mediów."
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-482/12-4/AM
  Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych darowanego lokalu mieszkalnego stanowić będzie wartość początkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie spełniony zostanie warunek wykorzystywania lokalu mieszkalnego przed jego nabyciem przez Wnioskodawczynię przez okres, co najmniej 60 miesięcy, a zatem Wnioskodawczyni przy jego amortyzacji może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, z tym, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Zatem w myśl powyższego, Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu wskazanego lokalu mieszkalnego odpisy amortyzacyjne w wysokości 10% rocznie.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-619/12-2/ES
  Czy w przypadku wyodrębnienia na własność lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych, będących jednocześnie najemcami lokali oraz stronami w umowach w sprawie partycypacji w kosztach budowy, i zaliczenia zwaloryzowanych partycypacji w całości na poczet cen sprzedaży lokali, spółka winna wykazać poszczególnym osobom fizycznym kwoty waloryzacji jako przychód z innych źródeł w informacji PIT-8C czy też kwoty zwaloryzowanych partycypacji będą przychodami z praw majątkowych (z uwzględnieniem kosztu uzyskania tego przychodu - nominalnej kwoty wpłaconej partycypacji), od których spółka winna potrącić i odprowadzić na rachunek Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy osób fizycznych na zasadach ogólnych wystawiając PIT-11?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-394/12/MM
  Opodatkowanie kwoty umorzonych zaległości czynszowych.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-302/12/BW
  Stawka podatku VAT dla usługi wynajmu mieszkania oraz dokumentowanie czynności wynajmu mieszkania.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-402/12-4/AO
  Dot. prawidłowej wysokość stawki podatku VAT dla rozliczania kosztów dostarczana wody na rzecz najemców lokali użytkowych
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-380/12-2/JL
  Pobierane przez Wnioskodawcę opłaty związane z udostępnieniem mediów najemcom lokali nie stanowią odrębnego od najmu świadczenia, zatem winny być opodatkowane tak jak usługa najmu. W przypadku najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-380/12-3/JL
  Ponoszone przez wynajmującego wydatki stanowią wraz z czynszem obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu świadczenia usług najmu na rzecz najemców. Należy przy tym wskazać, że usługi te opodatkowane będą według zasad właściwych dla świadczonych usług najmu lokali. W przypadku najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-252/12-4/KO
  Czy wydatki na remont budynku stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności mimo, iż zostają przedłożone do rozliczenia premii kompensacyjnej?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-380/12/AM
  Czy prawidłowo zastosowano stawkę VAT na media, traktując je odrębnie od usługi najmu lokalu mieszkalnego?"
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-379/12-4/IG
  Czy wnioskodawca refakturując usługi dostawy wody, energii elektrycznej, usuwania nieczystości i ogrzewania prawidłowo określa termin obowiązku podatkowego zgodnie z zapisami art. 19 ust. 13 pkt 1 pkt a, c? Czy Agencja refakturując:- usługi dostawy wody i usuwania nieczystości prawidłowo określa stawkę 8% zgodnie z zał. 3 poz. 140-144;- usługi dostawy energii elektrycznej i cieplnej prawidłowo określa stawkę 23% zgodnie z art. 41 ust. 1?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-455/12-2/IF
  Przychody z najmu nieruchomości Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, o ile złoży stosowne oświadczenie w przewidzianym przepisami terminie – o wyborze tej formy opodatkowania.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-393/12/AM
  Czy przyjęty przez Spółkę sposób fakturowania mediów swoim najemcom jest poprawny i zgodny z ustawą o VAT?"
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-340/11/AM
  Czy opisana sprzedaż w całości powinna być traktowana jako usługa najmu tj. czynsz oraz media zużywane w lokalach, w przypadku lokali mieszkalnych ze stawką zwolnioną a w przypadku lokali użytkowych ze stawką 23%?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-3/ALN
  Czy świadczenie usług najmu lokali użytkowych podlega opodatkowaniu stawką podstawową?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-4/ALN
  Czy świadczenie usług najmu lokali użytkowych podlega opodatkowaniu stawką podstawową?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-367/12/AM
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy refakturowaniu kosztów zużycia wody i ścieków?"
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-378/12-3/RR
  Stawki podatku VAT dla usług związanych z odprowadzaniem ścieków wraz z wywozem nieczystości w związku z najmem, dzierżawą lub użyczeniem lokali użytkowych.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-528/12/IK
  Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży lokalu użytkowego.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-538/12/EK
  Skoro budynek został wybudowany na potrzeby prywatne i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to jego sprzedaż w części, w jakiej nie był wynajmowany, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Sprzedaż pozostałej części będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-539/12/EK
  Skoro budynek został wybudowany na potrzeby prywatne i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to jego sprzedaż w części, w jakiej nie był wynajmowany, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Sprzedaż pozostałej części będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-538/12/EK
  Skoro budynek został wybudowany na potrzeby prywatne i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to jego sprzedaż w części, w jakiej nie był wynajmowany, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Sprzedaż pozostałej części będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-539/12/EK
  Skoro budynek został wybudowany na potrzeby prywatne i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to jego sprzedaż w części, w jakiej nie był wynajmowany, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Sprzedaż pozostałej części będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-517/12-2/RD
  Opodatkowanie nieruchomości , w tym budynków przeznaczonych do rozbiórki
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-365/12-2/AK
  Czy Bank prawidłowo klasyfikuje dla celów VAT odsprzedaż najemcom usług powszechnych jako czynność odrębną (osobną) od świadczenia usług najmu? Czy Bank prawidłowo opodatkowuje odsprzedaż usług powszechnych wg stawek właściwych dla świadczenia tych usług?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-425/12/MN
  opodatkowanie dostawy tzw. mediów związanych z najmem lokali mieszkalnych
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-543/12/ŁCz
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego mieszkania
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-328/12/KO
  Określenie stawki podatku dotyczącej opłat za media pobieranych w związku z zawartą umową najmu.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-384/12-5/MM
  1. Czy Wnioskodawca będzie zachowywać się prawidłowo, stosując różne stawki podatku VAT w stosunku do czynszu najmu oraz w stosunku do innych opłat związanych z eksploatacją lokalu?2. Czy opłaty eksploatacyjne (zmienne i stałe) oraz za zużycie wody, którymi Wnioskodawca obciążać będzie najemców powinny stanowić składnik czynszu z tytułu zawartych umów i całość powinna być traktowana jako jedna usługa opodatkowana stawką podatku VAT 23%, czy też będą mogły być opodatkowane oddzielnie od czynszu według stawek właściwych dla danej usługi?3. Czy Wnioskodawcę, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie można uznać za biorącego udział w świadczeniu usług związanych z eksploatacją i zaopatrzeniem w wodę lokali oddawanych w najem?4. Czy w świetle przepisów prawa podatkowego w zakres usługi najmu będą wchodzić również pobierane przez wynajmującego opłaty eksploatacyjne, których on sam nie będzie bezpośrednim dostawcą?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-384/12-4/MM
  w zakresie zastosowania właściwych stawek podatku VAT dla usługi najmu oraz usług związanych z eksploatacją lokalu i zaopatrzeniem w wodę, uznania Wnioskodawcy za świadczącego usługi związane z eksploatacją lokalu i zaopatrzeniem w wodę oraz określenia właściwych składników składających na świadczoną usługę najmu
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/12-5/NS
  Prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowane inwestycje w przypadku wydzierżawienia majątku spółce prawa handlowego.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-333/12-4/NS
  Prawo do zwrotu podatku naliczonego z faktur dokumentujących zrealizowane inwestycje w przypadku oddania majątku w dzierżawę podmiotowi prywatnemu.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-267/12-2/EŻ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z zakończeniem umów najmu lokali, w których Spółka poczyniła określone nakłady inwestycyjne, rozpoznane jako inwestycje w obcych środkach trwałych, Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tej części poniesionych nakładów, która nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów poprzez podatkowe odpisy amortyzacyjne, w momencie wykreślenia inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-518/12-2/JB
  Stwierdzić należy, iż środki pieniężne uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży #190; udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z takim samym udziałem we współwłasności garażu są podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu, określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c) i a). W związku z powyższym, podstawę obliczenia podatku z tytułu ww. sprzedaży należy określić w oparciu o przepis ww. art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2009 r.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-353/12-4/AO
  Czy Wnioskodawcy, jako czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług będzie przysługiwać prawo do odliczenia całego podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup lokalu użytkowego w sytuacji, gdy na fakturze oprócz danych podatnika znajdą się również dane jego małżonki, niebędącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-494/12/CJS
  Czy należności z tytułu opłat dodatkowych, do których zobowiązany jest zgodnie z zawartą umową najmu najemca stanowić będą przychód wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-238/12-2/ASZ
  Czy pokrywane przez najemcę koszty (poza czynszem) nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-425/12-2/AO
  Jaką stawkę winna Spółdzielnia stosować do refakturowania usług dodatkowych (mediów) dla swoich członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalów użytkowych?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-265/12-4/RG
  Czy inwestorowi – Miastu i Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących wyżej opisanej inwestycji w trakcie jej realizacji jak i po jej zakończeniu?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-416/12-2/KOM
  zwolnienia z opodatkowania czynności wynajmu lokalu na cele mieszkaniowe
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-359/12-2/KG
  Czy w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT, jaka występuje w przypadku wynajmowania/podnajmowania przez Spółkę lokali dla kolektorów prawnych Spółka ma prawo do odliczania podatku VAT naliczonego zawartego w otrzymanych fakturach VAT zakupowych związanych bezpośrednio z wynajmowanymi lokalami?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-345/12-4/KT
  Stawka podatku przy obciążaniu najemców lokali użytkowych kosztami mediów.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-405/09/12-S/DS
  Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu IT Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-151/12-6/UNR
  Wnioskodawca dla dostawy wody do lokali użytkowych użytkowanych na zasadach najmu zarówno tych wyposażonych w wodomierze jak i bez wodomierzy jest zobowiązany stosować 23% stawkę podatku VAT. Ta sama podstawowa stawka podatku znajdzie zastosowanie dla dostawy wody do lokali użytkowych wyposażonych w wodomierze zajmowanych na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-160/12-2/MS
  Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, że okresem rozliczeniowym dla przychodu uzyskiwanego tytułem czynszu uzupełniającego jest miesiąc następujący po miesiącu, za który czynsz jest należny?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-320/12-2/JK
  opodatkowanie mediów, którymi obciążani są najemcy lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-325/12/ZK
  Czy stawka amortyzacji właściwa dla lokali mieszkalnych (symbol KŚT 122) jest właściwa, w przypadku gdy mieszkanie jest w całości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-324/12/ZK
  Czy odsetki od kredytu można zaliczyć do koszty prowadzonej działalności gospodarczej?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-205/12-2/JM
  Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu lokali użytkowych, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-181/12-5/KSU
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacji i zmienić stawkę amortyzacji z dotychczasowej 2,5% w przypadku lokalu drugiego na większą, taką jak w przypadku lokalu pierwszego w wysokości 10%, w przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na wyodrębnioną własność?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-205/12-2/JM
  Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu lokali użytkowych, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 198. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD2/033/21/KOI/2012/DD-159
  moment powstania przychodu z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-195/12-2/BM
  Refakturowanie mediów dla najemców powierzchni użytkowych.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-239/12-2/MD
  Czy czynsz najmu, który będzie otrzymywał Wnioskodawca od Spółki, będąc jednocześnie wspólnikiem tej Spółki, będzie mógł opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-194/12-2/UNR
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi "odsprzedaży" energii elektrycznej oraz usługi sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i dostarczania energii cieplnej na rzecz najemców należy traktować jako usługę łączną, nierozerwalnie związaną z usługą najmu i do ich opodatkowania należy zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23% - w przypadku lokali użytkowych, oraz zwolnienie – w przypadku najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-187/12-2/JM
  Stawki podatku VAT w przypadku fakturowania i refakturowania kosztów mediów oraz potraktowania usług sprzedaży mediów jako usług odrębnych od usług najmu, dzierżawy, użyczenia, administrowania.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-274/12-2/PR
  stawka podatku VAT właściwa dla refakturowania na najemców kosztów usług dostarczania wody oraz ubezpieczenia nieruchomości oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania na najemcę usług dostarczania wody.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-350/12-2/KOM
  Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT przy obciążaniu najemców kosztami zużycia mediów
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-513/12/ZK
  Czy z chwilą wynajęcia lokalu (uzyskania przychodów z najmu), wydatki dotyczące bieżących opłat, jakie będzie ponosić, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów zarówno w czasie trwania najmu jak i w okresach gdy czasowo nie prowadzony będzie najem (w okresie poszukiwania najemcy)?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-512/12/ZK
  Czy nakłady (wydatki) poniesione na remont przed wynajęciem lokalu zwiększają jego wartość początkową, a co za tym idzie mogą znaleźć odzwierciedlenie w kosztach wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od powiększonej wartości początkowej? Czy koszty bieżących opłat (fundusz remontowy, zużycie wody, energia elektryczna, co., wywóz śmieci, koszty związane z zarządzaniem nieruchomością, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego), poniesione od daty nabycia do dnia wynajmowania zwiększają wartość początkową przedmiotowego lokalu, i mogą znaleźć odzwierciedlenie w kosztach wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od powiększonej wartości początkowej? Czy może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-179/12-2/UNR
  Wnioskodawca obciążając najemców powierzchni użytkowych opłatami z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków zobowiązany jest do zastosowania stawki właściwej dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawki podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-310/12/EB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym został oddany w najem.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-192/12-3/JM
  W analizowanym stanie faktycznym, wynajem przez Wnioskodawcę lokali na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-196/12-2/KSU
  Czy Wnioskodawca ma prawo do naliczenia indywidualnej stawki amortyzacji (przyspieszonej amortyzacji w wysokości 10% rocznie) od wartości zakupionego lokalu mieszalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem i aktualnie wynajmuje?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-174/12-2/JM
  Wnioskodawca postępuje nieprawidłowo traktując usługi sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz dostarczania energii cieplnej jako usługi odrębne od usługi najmu. Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-172/12-14/AW
  Świadczone przez bursę usługi zakwaterowania (z wyżywieniem lub bez) innych osób niebędących wychowankami Bursy podczas odbywających się warsztatów, przeglądów i spartakiad organizowanych przez placówki oświatowe, sklasyfikowane – jak wskazał Wnioskodawca - według PKWiU z 2008r. pod numerem 55.90.11.0, mieszczące się w grupowaniu 55 "Usługi związane z zakwaterowaniem", podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki obniżonej do wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z poz. nr 163 załącznika nr 3 oraz art. 146a ustawy.W przypadku usług polegających na wynajmie pokoi podmiotom gospodarczym, o ile wynajem spełnia definicję wynikającą z art. 659 § 1 ustawy Kodeks cywilny oraz jest dokonywany przez Wnioskodawcę na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, a usługi te nie stanowią usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, to podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-91/12-6/JM
  Wnioskodawca wystawiając faktury VAT za najem lokali nie będących lokalami mieszkalnymi prawidłowo stosuje stawkę podatku od towarów i usług 23% zarówno do czynszu jak i opłat eksploatacyjnych.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-91/12-7/JM
  Odnośnie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie cyt. wyżej art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy, zatem obowiązek podatkowy z tytułu opłat za najem lokali i pozostałych opłat eksploatacyjnych oraz opłat za środki czystości i higieny na potrzeby użytkownika obiektu powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego na fakturze VAT wystawionej przez Wnioskodawcę zgodnie z zawartą umową najmu.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-231/12/DP
  Czy dochody uzyskane z wynajmu mieszkania mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 2 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-228/12-2/EK
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na cele najmu.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-255/12-2/KOM
  prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług najmu i usług tłumaczeniowych
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-213/12/HD
  Czy poprawnie została przyjęta forma opodatkowania przedmiotu najmu zryczałtowanym?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-227/12/TK
  Czy jeżeli w okresie od podpisania umowy najmu – od 11 lipca 2012 r. do lutego 2012 r., tj. momentu podpisania aneksu wprowadzającego obowiązek comiesięcznego płacenia czynszu przez najemcę - Wnioskodawca nie pobierał żadnych opłat za najem, to nie miał obowiązku odprowadzania z tego tytułu podatku do urzędu skarbowego?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-209/12-2/AS
  Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla transakcji refakturowania na najemców opłat z tytułu usług - dostarczania wody, odprowadzania ścieków - czy taka jaka jest na fakturze pierwotnej 8 %, czy zwiększona przy refakturowaniu na najemców do 23%?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-160/12-5/AK
  Czy czynności polegające na wynajmowaniu lokali użytkowych oraz świadczeniu usług reklamowych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki tego podatku w wysokości 23%
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-173/12/IK
  opodatkowania usługi wynajmu nieruchomości znajdującej się w Polsce na rzecz podmiotu z Niemiec
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-191/12/WM
  1. Czy posiadając współwłasność, a nie wydzielony lokal, Wnioskodawczyni może odliczać koszty związane z amortyzacją? 2. Czy określenie wartości początkowej (udziału we współwłasności, a nie lokalu, czy budynku) na podstawie wskaźnika 988 zł za m#178; jest prawidłowe? 3. Czy stawka 1,5% wartości początkowej udziału we współwłasności dla potrzeb amortyzacji jest właściwa? 4. Czy sposób obliczania kosztu amortyzacji wskazany poniżej jest prawidłowy? 5. Czy sposób rozliczania się z US opisany poniżej jest właściwy (jeśli chodzi o rozliczenie roczne, przy maksymalnej kwocie przychodu 3091 zł i założeniach przytoczonych powyżej)?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-249/12-4/ES
  Czy strata odpowiadająca niezamortyzowanej części środka trwałego "inwestycje w obcych środkach trwałych spowodowana brakiem woli wynajmującego do przedłużenia mojej umowy najmu tego lokalu na dalszy okres użytkowania, a nie utratą przydatności gospodarczej tego lokalu na skutek zmiany działalności jest kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy?Ponieważ Wnioskodawca mógłby mieć z tego powodu konflikt z Urzędem Skarbowym w temacie interpretacji tego zapisu Wnioskodawca prosi o jednoznaczną indywidualną interpretację opisanego zdarzenia.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-172/12-6/AW
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż świadczone przez Bursę usługi wynajmu pomieszczeń Bursy – świetlic, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Do przedmiotowej usługi nie znajdą zastosowania preferencyjne stawki podatku VAT jak również zwolnienie z podatku od towarów i usług.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-184/12-2/AG
  Czy koszty związane z wynajęciem lokalu mieszkalnego Wnioskodawca może potraktować jako koszty uzyskania przychodu i księgować je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-107/12-5/JS
  w przypadku gdy Wnioskodawca świadczy usługi najmu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe, to na wystawianych fakturach dotyczących usługi najmu oraz opłat za energię elektryczną do oświetlenia korytarza, schodów, wejścia, podwórza oraz za wywóz śmieci, usługi wod-kan, konserwację domofonów winien zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-150/12-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości i gruntu opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-46/12-4/RR
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu świadczonej usługi najmu oraz określenia podstawy opodatkowania
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-24/12-2/PR
  zastosowanie właściwej stawki podatku obowiązującej przy obciążaniu najemców kosztami mediów
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-923/11-4/MP
  O możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków decyduje fatyczne poniesienie przez podatnika wydatków na spłatę odsetek od kredytu oraz innych kosztów kredytu wchodzących w skład opłacanej raty jak również posiadanie dokumentu, z którego wynika fakt ich poniesienia. W przedmiotowej spawie istotne znaczenia ma kto faktycznie dokonuje spłaty przedmiotowych odsetek oraz innych kosztów kredytu.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-766/11-4/MP
  Czy koszty związane z obsługą kredytu – czyli prowizja związana z przyznaniem kredytu oraz odsetki od kredytu Wnioskodawczyni, może ująć jako koszty uzyskania przychodu?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-24/12-4/JK2
  Czy ze świadczenia w miejsce odpracowania zaległych opłat za mieszkanie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1283/11/AK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związany z prowadzeniem działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-317/11-2/MF
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzać podatek z tytułu dzierżawy pomieszczenia na wymiennik grupowy ciepła, skoro jest to czynsz z dzierżawy pomieszczenia na wymiennik grupowy i jest to dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1549/11-2/KB
  Świadczenie usługi użyczenia lokalu użytkowego wraz ze świadczeniami dodatkowymi (dostawa wody, odbiór nieczystości, centralne ogrzewanie) stanowi jedną usługę, do podstawy opodatkowania której należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej tj. 23%.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1349/11-5/AO
  Dot. stawki podatku z tytułu obciążania najemców powierzchni komercyjnych kosztami zużycia wszystkich mediów, w tym usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży (refakturowania) mediów energii elektrycznej, energii cieplnej i usług telekomunikacyjnych oraz tzw. usług komunalnych (sprzedaży wody odprowadzenia ścieków) najemcom lokali użytkowych
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-336/11-3/MD
  Czy najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek czego dochody osiągane przez Wnioskodawcę tytułem najmu nieruchomości będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%, bez względu na limit osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów, o ile Wnioskodawca, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ww. ustawy, złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-336/11-4/MD
  Czy najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek czego dochody osiągane przez Wnioskodawcę tytułem najmu nieruchomości będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%, bez względu na limit osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów, o ile Wnioskodawca, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ww. ustawy, złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-336/11-3/MD
  Czy najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek czego dochody osiągane przez Wnioskodawcę tytułem najmu nieruchomości będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%, bez względu na limit osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów, o ile Wnioskodawca, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ww. ustawy, złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-336/11-2/MD
  Czy najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskutek czego dochody osiągane przez Wnioskodawcę tytułem najmu nieruchomości będą mogły zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 8,5%, bez względu na limit osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów, o ile Wnioskodawca, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 i 4 ww. ustawy, złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-103/11-2/OS
  Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować od 1 stycznia 2011 r. stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia usługi najmu – zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy. Natomiast w przypadku najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, znajdzie zastosowanie zwolnienie o którym w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-986/11-4/IG
  Czy otrzymane przez Spółkę odszkodowanie w formie pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które należy udokumentować fakturą VAT?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-358/11-2/DS
  Czy u najemców, bądź członków rodzin tych najemców (w związku z odpracowaniem zaległości czynszowych), powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a związku z tym, czy Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek poboru zaliczek i wystawienia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku podatkowym (PIT-11)?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1032/11-2/IG
  Czy przy sprzedaży (dostawie) tego lokalu Wnioskodawca powinien naliczyć podatek od towarów i usług, czy powinno się odstąpić od naliczania podatku należnego i skorzystać ze zwolnienia podatkowego z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1322/11-2/AO
  stawki podatku VAT właściwej dla transakcji refakturowania opłat z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków (PKWiU 36.00.30, PKWiU 37.00.11)?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-78/11-4/BM
  Stawka na media przy najmie nieruchomości o charakterze użytkowym.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-76/11-4/OS
  Reasumując, skoro usługa wynajmu domu będzie świadczona przez Wnioskodawcę na cele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wynajmującego, to Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. W kwestii odpowiedniego udokumentowania celu wynajmu nieruchomości wskazać należy, że winien on wynikać z wystawionej faktury ze wskazaną podstawą prawną zastosowania zwolnienia od podatku oraz z zawartej przez Wynajmującego umowy najmu na cele mieszkaniowe.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-76/11-5/OS
  Reasumując, w przypadku wynajmu nieruchomości firmie pośredniczącej, która dalej będzie podnajmować nieruchomość Wnioskodawcy w ramach własnej działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będzie posiadał prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy i na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy winien świadczoną usługę opodatkować według stawki 23%.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1665/11-2/EK
  Zwolnienie od podatku wynajmowanych pomieszczeń piwnicznych
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-699/11-4/KK
  Czy zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego po nabyciu na wynajem oraz spłata odsetek od kredytu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-699/11-5/KK
  Czy zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego po nabyciu na wynajem oraz spłata odsetek od kredytu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1082/11-4/EC
  Czy opłaty czynszu (za okres wypowiedzenia umowy), poniesione w okresie zawieszenia działalności są kosztem uzyskania przychodów?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1719/11-2/AP
  Czy Wnioskodawca może łącznie potraktować usługę odpłatnego udostępnienia lokalu oraz usługę odsprzedaży mediów i w całości opodatkować stawką podatku VAT właściwą dla odpłatnego udostępnienia lokalu?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1252/11/KO
  w zakresie opodatkowania dostaw mediów w związku z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-756/11-7/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących nabycia towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozprowadzeniu instalacji doprowadzającej ciepło wewnątrz lokali mieszkalnych, będących przedmiotem najmu, ponieważ poniesione nakłady będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1214/11/RSz
  opodatkowanie dostaw mediów oraz refakturowania mediów wynikających z faktur pierwotnych w związku z najmem pomieszczeń na cele użytkowe i mieszkalne
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1293/11-2/AO
  Czy po prawomocnym orzeczeniu sądu, który przyznaje np. cześć żądanego roszczenia (z wystawionej faktury za wynajem pojazdu) lub jeśli roszczenie Wnioskodawcy zostanie oddalone w całości i droga do dochodzenia roszczenia zostaje zamknięta, czy powinien dokonać korekty faktury VAT za wynajem pojazdu oraz zwrócić najemcy proporcjonalną część wpłaconego podatku VAT z faktury?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-689/11-4/KK
  Czy wymienione we wniosku wydatki związane z zawarciem aktu notarialnego, powinny być odliczone jako koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu ?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-77/11-4/OS
  Wnioskodawca obciążając najemców powierzchni użytkowych kosztami usług dostarczania, wody, wywóz nieczystości, ścieki będzie zobowiązany do zastosowania stawki właściwej dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawki podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-756/11-5/KW
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących nabycia towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na doprowadzeniu do budynków infrastruktury doprowadzającej ciepło, która następnie zostanie wniesiona w formie aportu do Spółki komunalnej.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-51/11-5/BM
  Stawka na media w przypadku gdy Gmina ma z najemcami i właścicielami lokali zawartą umowę na dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-51/11-4/BM
  Czy prawidłowe jest traktowanie usług w zakresie dostawy mediów jako odrębnych od usługi najmu i stawki na media.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-51/11-5/BM
  Stawka na media w przypadku gdy Gmina ma z najemcami i właścicielami lokali zawartą umowę na dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-51/11-4/BM
  Czy prawidłowe jest traktowanie usług w zakresie dostawy mediów jako odrębnych od usługi najmu i stawki na media.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-55/11-2/JM
  Wnioskodawca obciążając najemców powierzchni użytkowych opłatami z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków zobowiązany jest do zastosowania stawki właściwej dla usługi zasadniczej - usługi najmu, tj. stawki podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1205/11/ŁCz
  opodatkowanie najmu nieruchomości zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1569/11/LG
  Opodatkowanie właściwymi stawkami podatku usług najmu, zużytej wody, zużytej energii oraz wywozu nieczystości dotyczących wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1421/11-3/KC
  W zakresie rozpoznania importu usług najmu maszyn budowlanych oraz oddelegowania personelu
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-917/11-4/AK
  W sytuacji opodatkowania najmu lokali użytkowych stawką 23% VAT opłaty za media, jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-941/11-2/MK1
  Czy u najemców lub osób zajmujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, w związku z odpracowywaniem przez nich zaległości z tytułu opłat czynszowych, eksploatacyjnych oraz za bezumowne korzystanie z lokalu, a jeśli tak - czy Gmina jako płatnik zobowiązana będzie do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1022/11-4/EC
  Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony został pod wynajem, jako związane z uzyskiwanym przez Wnioskodawczynię przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Należy jednakże zastrzec, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone (od momentu przekazania lokalu do użytkowania – wynajmu) zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1166/11/RSz
  prawo do refakturowania mediów w ramach umowy najmu lokali użytkowych
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1164/11/PH
  zakresie określenia stawki podatku stosowanej przy usłudze najmu miejsc noclegowych
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1186/11/ABu
  Opodatkowanie dostawy mediów oraz fakturowanie mediów w związku z najmem lokalu mieszkalnego.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1182/11/AM
  "Czy Wnioskodawca refakturując wodę prawidłowo stosuje stawkę VAT 8%?"
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1585/11/EJ
  Refakturowanie kosztów mediów na najemcę lokalu.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-952/11-2/IF
  W związku z tym, iż przeznaczone do najmu prywatnego wybudowane lokale, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawcy – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-981/11-2/EC
  1) Jak ma wyglądać rozliczenie podatkowe za 2011 rok w przypadku opisanym powyżej i czy istnieje konieczność rozliczania przez Wnioskodawcę w Polsce przychodów osiąganych w Rosji, jeżeli tam posiada ośrodek interesów życiowych i przebywa ponad 183 dni roku (jeśli tak, to na jakich zasadach)? 2) Czy fakt ewentualnej przedterminowej spłaty kredytu bankowego w przyszłości, udzielonego na nabycie nieruchomości wiele lat przed wyjazdem na stale zagranicę, z tytułu wynajmu, której podatnik osiąga przychody w Polsce, zmieni status podatkowy Wnioskodawcy? 3) Czy ewentualne oszczędzanie środków pieniężnych, transferowanych w wyniku osiągania dochodów w Rosji na koncie / oprocentowanych lokatach w polskim banku zmieni status podatkowy Wnioskodawcy? Wnioskodawca podkreśla, że lokowanie w Polsce jest jedynie opcją, której realizacja w przyszłości uzależniona jest od interpretacji podatkowej Ministra Finansów.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1202/11-2/KOM
  Opodatkowanie jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia długoterminowej umowy najmu i prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wypłatę tej kwoty
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1376/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1376/11-5/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu lokalu.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-243/11-2/MD
  Dotyczy możliwości zmiany metody amortyzacji
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1442/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla kosztów, którymi obciążany jest najemca.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1306/11-2/AWa
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz korekty podatku VAT.
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1225/11-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-911/11-2/JB
  Jeśli dochód jest kwotą ujemną, czy należy uiścić podatek, a jeśli tak to w jaki sposób i ile on będzie wynosił?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1266/11-4/NS
  Stawka podatku dla dostawy mediów związanych z najmem lokali.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1285/11-4/KG
  Czy możliwe jest refakturowanie mediów, w sposób wskazany powyżej (tj. czy przy wystawianiu refaktury na podmiot trzeci za wodę lub wywóz nieczystości należy stosować stawkę podatku VAT właściwą dla usługi pierwotnej), czy też media stanowią składnik usługi głównej - tu: usługi najmu do celów prowadzonej działalności gospodarczej (stawka VAT 23%) i jako takie powinny być opodatkowane tą samą stawką VAT jak usługa główna?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1178/11-2/IM
  Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-644/11-2/JS
  Spółdzielnia będąc stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z dostawcami mediów (wody, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych) winna stosować stawkę podstawową tj. 23 % przy obciążaniu kosztami mediów następujące podmioty: najemców lokali użytkowych, członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali użytkowych, właścicieli lokali użytkowych niebędących członkami Spółdzielni.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPPP1/443-864/11-2/MS
  Otrzymywane przez Wnioskodawcę od najemców lokali użytkowych opłaty za zużytą wodę zarówno na podstawie wskazań podliczników jak i opłat ryczałtowych oraz opłat za wywóz śmieci, dotyczące lokali użytkowych, stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy i są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu tych lokali, tj. 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-2/11-4/ALN
  Czy zamiana stawki VAT jest obowiązkowa? Od jakiej daty obowiązuje zmiana stawki?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-223/11-3/MD
  1.Czy w trakcie roku podatkowego 2012 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, polegającą na wynajmie lokali użytkowych, może po zakończeniu działalności w trakcie tegoż roku 2012 wybrać opodatkowanie dochodów z najmu tych lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr. 144, poz. 930 ze zm.) i stosować do tego źródła przychodu od miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tego odrębnego źródła przychodu (stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stawkę 8.5%? 2.Jeśli tak, to w jakim terminie po zakończeniu działalności gospodarczej w 2012 r. Wnioskodawca ma zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zamiar wyboru opodatkowania dochodów z najmu lokali użytkowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr 144, poz. 930 ze zm.) aby móc do tych przychodów zastosować w tymże 2012 roku, stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8,5%?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-223/11-2/MD
  1.Czy w trakcie roku podatkowego 2012 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, polegającą na wynajmie lokali użytkowych, może po zakończeniu działalności w trakcie tegoż roku 2012 wybrać opodatkowanie dochodów z najmu tych lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr. 144, poz. 930 ze zm.) i stosować do tego źródła przychodu od miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tego odrębnego źródła przychodu (stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stawkę 8.5%? 2.Jeśli tak, to w jakim terminie po zakończeniu działalności gospodarczej w 2012 r. Wnioskodawca ma zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zamiar wyboru opodatkowania dochodów z najmu lokali użytkowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr 144, poz. 930 ze zm.) aby móc do tych przychodów zastosować w tymże 2012 roku, stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8,5%?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1457/11/EJ
  stawka VAT na usługi wynajmu nieruchomości mieszkalnej na cele niemieszkalne
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1456/11/EJ
  Stawka VAT na usługi wynajmu nieruchomości mieszkalnej na cele niemieszkalne.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-230/11-2/MD
  Czy Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć podatek dochodowy od dochodów z najmu kamienicy, stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5%?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-614/11-2/PM
  Skoro przedmiotem świadczenia jest usługa najmu lokali mieszkalnych, na cele mieszkaniowe oraz lokali użytkowych to Wnioskodawca powinien wystawiać najemcom lokalów faktury z właściwą stawką podatku, przewidzianą w ustawie dla tych czynności, przy czym podstawa opodatkowania winna obejmować wszystkie związane z najmem opłaty i koszty. W efekcie, dostawa ww. mediów w ramach świadczonej usługi najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z czynszem podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi najmu, tj. w przypadku najmu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe podlegają zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku najmu lokali użytkowych 23% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1237/11-6/JF
  Wynajem i udostępnienie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczenia na sklepik, wynajem powierzchni na automaty, sprzedaży biletów jednorazowych dla osób indywidualnych spoza szkoły podlegają opodatkowaniu stawką 23%.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1436/11-2/BS
  - Opodatkowanie dostawy energii elektrycznej w związku z najmem powierzchni biurowych oraz określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-872/11-2/IF
  W związku z tym, iż przeznaczone do wynajmu dwa lokale: mieszkalny oraz użytkowy, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-208/11-2/MD
  Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje Wnioskodawcy prawo do skorzystania w stosunku do przychodów z najmu ze zryczałtowanej formy opodatkowania, określonej w art. 6 ust. 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-974a/11/DP
  1. Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania przychodów z tytułu najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 8,5%? 2. Czy Wnioskodawca stosuje właściwą podstawę opodatkowania (wartość czynszu netto)?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1450/11/AJ
  Ewidencjonowanie zaliczek za pośrednictwem kas rejestrujących - obowiązek w momencie powstania obowiązku podatkowego.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1274/11-2/KB
  odpłatność za świadczenie usług na rzecz spółki, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomością
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-9/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do odzyskania zajętej nieruchomości oraz w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do uregulowania ujawnionego stanu.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-8/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do odzyskania zajętej nieruchomości oraz w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez tytułu prawnego, od momentu jego faktycznego zajęcia (z uwzględnieniem okresu przedawnienia) do momentu dowiedzenia się o tym fakcie przez Gminę w sytuacji, gdy Gmina zmierza do uregulowania ujawnionego stanu.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-6/KSU
  Czy po zakończeniu działalności gospodarczej i kontynuowaniu najmu jako odrębnego źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowania go na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zasady ustalania wartości przychodu pozostaną takie same, tzn. przychodem miesięcznym będzie kwota 15.000 zł, a pobrana wcześniej w ramach działalności gospodarczej przedpłata pozostanie podatkowo obojętna?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1370/11-2/AP
  Czy wystawiając dla Najemców faktury VAT, w związku z obciążeniem ich indywidualnym kosztem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Spółka ma prawo zastosować obniżoną stawkę VAT, tj. 8%?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-7/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-8/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-6/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-5/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1077/11/KO
  W zakresie opodatkowania dostaw mediów w związku z najmem mieszkań komunalnych oraz najmem lokali użytkowych.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-904/11-4/WS
  Prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem lokali mieszkalnych, następnie wynajmowanych.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1204/11-2/AW
  Opodatkowanie dostawy mediów na rzecz właścicieli praw i użytkowników lokali użytkowych.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1492/11/EJ
  refakturowanie kosztów mediów na najemcę lokalu
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1205/11-2/KG
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy mediów do lokalu mieszkalnego.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1232/11-2/BD
  Opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem lokali użytkowych.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-572/11-3/KW
  1. Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane opłaty, które są niezależne od właściciela za dodatkowe świadczenia tj. dostawa wody, odprowadzenie kanalizacji, w przypadku opodatkowania najmu lokali użytkowych stawką 23%? 2. Czy w sytuacji najmu lokalu mieszkalnego zwolnionego z podatku VAT (art. 43 ust.1 pkt. 36 ustawy) opłaty za dostawy: c.o. do lokali indywidualnych, energii elektrycznej w częściach wspólnych oraz dzierżawę pojemników (naliczone zgodnie z Uchwałą przez Wspólnotę Mieszkaniową nie będącą podatnikiem VAT) dotyczące niewykupionych komunalnych lokali mieszkalnych Zakład powinien opodatkować stawką właściwą dla tych dostaw?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-833/11/AA
  Czy u osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego w związku ze świadczeniem różnych czynności w zamian za wygaśnięcie zobowiązania z tytułu czynszu – powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? W związku z powyższym czy płatnik będzie miał obowiązek poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-832/11/AA
  Czy u najemców lokali w związku ze świadczeniem różnych czynności w zamian za wygaśnięcie zobowiązania z tytułu czynszu – powstanie przychód podlegający opodatkowaniu? W związku z powyższym czy płatnik będzie miał obowiązek poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1117/11/MS
  Czy dochód uzyskany z najmu pomieszczenia stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej pod stację ... jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-328/11-4/DS
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu po uzyskaniu wpływu gotówki na konto Spółdzielni Mieszkaniowej?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1234/11-2/JK
  zwolnienie od podatku świadczonych usług wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy po wyznaczonym terminie wydania nieruchomości.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez zawierania pisemnej umowy cywilnoprawnej.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez zawierania pisemnej umowy cywilnoprawnej.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-3/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy po wyznaczonym terminie wydania nieruchomości.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy bez zawierania pisemnej umowy cywilnoprawnej.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/11-3/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykorzystania nieruchomości Gminy po wyznaczonym terminie wydania nieruchomości.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-696/11-5/IG
  Czy stawka VAT w wysokości 23% za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w ramach usługi najmu jest stawką właściwą?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-247/11-3/PM
  Czy opisanym stanie faktycznym strata w wysokości niezamortyzowanej części w obcych środkach trwałych stanowić będzie koszt uzyskania przychodów 2010 roku w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-696/11-5/IG
  Czy stawka VAT w wysokości 23% za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w ramach usługi najmu jest stawką właściwą?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-860/11-8/AW
  Opodatkowanie podatkiem VAT bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1151/11-4/NS
  Opodatkowanie mediów związanych z najmem lokali.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-786/11-2/JB
  Jedynie określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawcy jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.. Natomiast otrzymane przez wynajmującego od najemcy należności z tytułu opłat związanych z eksploatacją udostępnionych do użytku mediów oraz czynszu do wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej - skoro do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca - nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-573/11-2/AW
  Świadczenie usługi najmu wraz ze świadczeniami dodatkowymi (woda, ścieki) stanowi jedną usługę, do podstawy opodatkowania której należy doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą do usługi zasadniczej (tj. usługi najmu). Zatem Wnioskodawca winien wystawiać podnajemcy lokalu użytkowego fakturę VAT ze stawką 23%, przy czym podstawa opodatkowania powinna obejmować wszystkie związane z tytułem najmu opłaty, tj. także za wodę i ścieki. W sytuacji opodatkowania najmu lokali użytkowych stawką 23% VAT opłaty za wodę oraz ścieki jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką. Jednocześnie należy zaznaczyć, że postanowienia umów najmu nie mogą determinować stawki podatku VAT.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-979/11/MW
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu wydatków związanych z posiadaniem i utrzymaniem lokalu w okresie, kiedy poszukiwany jest dla niego najemca
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-427/11-3/JG
  Czy koszt wynajmu 68% powierzchni nieruchomości i koszt refaktur 98% mediów są dla Spółki kosztami uzyskania przychodów?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1137/11-5/AW
  Zwolnienie od podatku usług świadczonych na rzecz członków Spółdzielni w związku z eksploatacją lokali mieszkalnych oraz opodatkowania podatkiem usług świadczonych na rzecz najemców lokali użytkowych.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1094/11/PC
  Czy ww. wydatki firma powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami czy stanowią one koszt wytworzenia środka trwałego?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-761/11-2/MW
  Czy w przypadku obciążenia najemców kosztami usług dostarczania wody, odprowadzania ścieków i odbierania odpadów właściwą stawką VAT będzie stawka 8%?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-3/KSU
  1) Czy możliwe jest zakończenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i kontynuowanie najmu na podstawie dotychczasowej umowy jako tzw. "najmu prywatnego", tj. jako odrębnego źródła przychodów? 2) Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy skuteczny będzie wybór opodatkowania "najmu prywatnego" w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 3) Czy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni może dokonać jeszcze w tym roku i stosować do przychodów uzyskanych w 2011 r. w okresie po zakończeniu działalności gospodarczej, czy wybór ten możliwy będzie dopiero w 2012 r., a do końca roku przychody z "najmu prywatnego" opodatkowane powinny być na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-4/KSU
  1)Czy możliwe jest zakończenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i kontynuowanie najmu na podstawie dotychczasowej umowy jako tzw. "najmu prywatnego", tj. jako odrębnego źródła przychodów? 2)Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy skuteczny będzie wybór opodatkowania "najmu prywatnego" w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 3)Czy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni może dokonać jeszcze w tym roku i stosować do przychodów uzyskanych w 2011 r. w okresie po zakończeniu działalności gospodarczej, czy wybór ten możliwy będzie dopiero w 2012 r., a do końca roku przychody z "najmu prywatnego" opodatkowane powinny być na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-490/11-4/PM
  Wnioskodawca powinien wystawiać najemcy lokalu fakturę z właściwą stawką podatku, przewidzianą w ustawie dla tejże czynności, przy czym podstawa opodatkowania winna obejmować wszystkie związane z najmem opłaty i koszty. W efekcie, dostawa energii cieplnej w ramach świadczonej usługi najmu lokali mieszkalnych wraz z czynszem podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi najmu, tj. w przypadku najmu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe podlegają zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-156/11-2/MD
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą opodatkowane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ryczałtem w wysokości 5,5%, czy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy, tj. ryczałtem w wysokości 8,5%?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-933/11/AD
  Czy wydatek związany z najmem samochodu osobowego niestanowiącego składnika majątku firmy (nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych), używanego na podstawie zawartej umowy najmu, może stanowić koszt uzyskania przychodów w całej wysokości wynikającej z wystawionej faktury VAT, czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu tego samochodu i zaliczać do kosztów podatkowych w ramach określonego limitu?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-614/11-4/RWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-965/11/ICz
  Czy postępowanie Wnioskodawcy jest prawidłowe, traktując odsprzedaż wody i ścieków oraz odpady komunalne jako usługę odrębną od najmu i opodatkowuje ją stawką 8 % .
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-150/11-2/DS
  Czy w myśl art. 11 ust. 1 lub art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenie wykonane w zamian zaległego czynszu pieniężnego, będzie stanowiło przychód najemcy lokalu podlegający opodatkowaniu?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1053/11/BG
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1058/11/PC
  Czy dochód, który uzyska Związek poprzez otrzymanie darowanej nieruchomości, będzie podlegał w całości zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli jedna z kondygnacji budynku zostanie przeznaczona na cele statutowe Związku, natomiast druga kondygnacja będzie przez Związek wynajmowana, a uzyskane z wynajmu zyski, również zostaną przeznaczone na cele statutowe Związku?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1245/11-4/AKr
  Czy Wnioskodawca czyni właściwie, traktując odsprzedaż mediów w przypadku ich refakturowania jako usługę odrębną od usługi najmu opodatkowując je według stawek VAT właściwych dla danego rodzaju świadczonej usługi w przypadku najemców rozliczanych na podstawie wskazań podliczników, a w pozostałych przypadkach jako element kompleksowej usługi najmu lokalu, dla której stosuje się podstawową stawkę podatku VAT?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1082/11-2/AA
  Czy od momentu zakończenia wynajmu nieruchomości dla uczelni, należy koszt amortyzacji uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, w obniżonej wysokości, to jest proporcjonalnie do pozostałej wynajmowanej powierzchni (pod działalność gastronomiczną)?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1072/11-2/MM
  Czy podatnik refakturując media na najemców ma prawo stosować stawki podatku VAT takie same, jakie są stosowane przez pierwotnych usługodawców, tzn. na energię i telefony 23%, wodę, ścieki i wywóz nieczystości 8%, a na podatek od nieruchomości wystawiać notę obciążeniową i ustalać obowiązek podatkowy w terminach płatności wynikających z umowy?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-520/11-2/JS
  stawka podatku VAT stosowana przy obciążaniu najemców lokali użytkowych kosztami ubezpieczenia, zużycia wody i odprowadzania ścieków
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-656/11-4/RG
  Czy do opłat za użytkowanie dodatkowych pomieszczeń Spółdzielnia prawidłowo zastosowała stawkę VAT w wysokości 23%, czy też czynności te winny być zwolnione od podatku od towarów i usług?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-520/11-2/JS
  stawka podatku VAT stosowana przy obciążaniu najemców lokali użytkowych kosztami ubezpieczenia, zużycia wody i odprowadzania ścieków
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-920/11/KO
  w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług najmu
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1215/11-4/ISZ
  opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem lokali
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-642/11-4/MS
  Czy spółdzielnia w odniesieniu do usługi najmu i opłat eksploatacyjnych winna stosować stawkę podstawową (obecnie 23%), natomiast do usług dostawy wody i odprowadzania ścieków – stawkę obniżoną – 8%? Czy też obydwie opłaty: za użytkowanie lokalu i dostawę wody oraz ścieki winny być opodatkowane wg stawki podstawowej 23%?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1106/11-2/BD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-888/11/HD
  Czy zakup kolejnego mieszkania i jego wynajem spowoduje, że uzyskiwane przychody z tytułu najmu trzech mieszkań stanowić będą źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 jej ustawy?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-762/11-3/MS
  przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty najmu. Natomiast otrzymane przez wynajmującego od najemcy należności z tytułu opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki i czynsz do spółdzielni - skoro do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca - nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1136/11-2/KAN
  opodatkowanie odsprzedaży usług
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1267/11/AZb
  opodatkowanie dostaw mediów, którymi Spółdzielnia obciąża najemców i dzierżawców
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1015/11-2/MM
  Opłaty ponoszone za dostawę wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzanie ścieków oraz ponoszone w związku z zawartą umową najmu, stanowią element składowy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi najmu. Tak więc przedmiotem świadczenia jest usługa najmu, natomiast opłaty za dostawę tzw. mediów należne wynajmującemu od najemcy stanowią część należności z tytułu usługi najmu. W konsekwencji ww. koszty ponoszone przez wynajmującego łącznie stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu i są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu, tj. stawką 23%.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-914/11/ŁCz
  podstawa ustalenia przychodu z tytułu wynajmu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-913/11/HS
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1133/11-6/JL
  Skoro wymienione wydatki - w części, w której są odsprzedawane najemcy - mają związek z czynnościami opodatkowanymi i Wnioskodawca ma możliwość określenia kwot podatku naliczonego związanych z tymi czynnościami, Wnioskodawcy przysługuje w takim zakresie prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z zakupem wskazanych mediów.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/30/SCP/11/PT-1237
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług stołówkowych świadczonych.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1133/11-5/JL
  W związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę na rzecz najemcy usług najmu, wystawiając fakturę VAT w związku z obciążaniem go indywidualnym kosztem ww. mediów, Biblioteka powinna stosować podstawową stawkę podatku VAT wynoszącą 23% .
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1122/11-2/SM
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi najmu nie będą korzystać z preferencyjnej stawki podatku
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-877/11/AM
  "Czy świadczenie przeniesienia dostawy towaru i świadczenia usług związanych z udostępnianiem mediów przez Wynajmującego Najemcom powinno być opodatkowane stawką VAT 8% w roku 2011, a 7% w roku 2010 zgodnie z stawkami, które obowiązują dostawców wody i dostawców odprowadzających ścieki? Czy w związku z powyższym obowiązek podatkowy powstanie odpowiednio tak jak dla usługi najmu w rozumieniu art. 19 ust 13 pkt 4? "
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-904/11/MW
  Kiedy dla współwłaścicieli kamienicy powstaje przychód z tytułu najmu, jeżeli zarząd kamienicą sprawuje ustanowiony prawomocnym postanowieniem Sądu przymusowy Zarządca Sądowy, który pobiera czynsz z najmu i wpłaca go na wyodrębniony rachunek bankowy i co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-916/11/AK
  Czy opłaty za użytkowanie lokalu oraz za media ponoszone przez najemcę i wpłacane na konto wynajmującego związane z przedmiotem najmu nie są składnikiem przychodu z najmu?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-942/11/WN
  stawka podatku przy refakturowaniu mediów (zimna woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) dla lokali użytkowych w najmie
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-713/11-2/IF
  sprzedając lokal niemieszkalny wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni uzyskała przychód z działalności gospodarczej. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 2 zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z tej transakcji należy ustalić jako różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.Tak ustalony dochód podlega opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-824/11/AD
  Czy podatnik może uznać czynsz z wynajmu pomieszczenia, którego jest współwłaścicielem do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1152/11-4/ISz
  stawka podatku VAT dla wynajmowanej nieruchomości
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-883/11/JG
  Czy przychody uzyskane z prywatnego wynajmu lokalu może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-345/11-4/AKr
  Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z odpracowaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległości czynszowych ?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-928/10/11-S/DM
  Czy Wspólnota prawidłowo wystawia faktury VAT z tytułu pobieranych opłat?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-309/11-2/JS
  Stawka podatku VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla odsprzedaży usług telekomunikacyjnych i dostawy materiałów medycznych oraz energii elektrycznej, usług wywozu odpadów gospodarczych czy medycznych, dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w związku z najmem/dzierżawą lokali.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-945/11-4/NS
  Stawka podatku dla kosztów zużycia wody związanych z najmem lokali.
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-807a/10/11-S/MN
  Dokumentowanie opłat za media na rzecz członków Wspólnoty oraz najemców części wspólnej nieruchomości.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-360/11-3/IG
  Czy dochody otrzymane z wynajmu tych pomieszczeń należy traktować jako uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-424/11-4/ALN
  Czy wystawiając fakturę najemcy za media stosować stawkę z faktury pierwotnej jaką otrzymujemy od dostawcy usługi czyli 8%? Media zużywane są na rzecz najemcy. Najemca nie musi korzystać z usług. Za czynsz stosowana jest stawka podstawowa 23%.
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-321/11-2/DS
  Czy świadczenie rzeczowe zastępujące płatność pieniężną, a w tym przypadku spłata długu poprzez odpracowanie go nie stanowi źródła przychodów, a zatem płatnik nie ma obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-755/11/MW
  Czy kwoty uzyskane z refakturowania usług zakupionych w celu ich dostarczenia najemcom stanowią przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów z najmu?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-888/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku stosowanej do opłat związanych z przenoszeniem na najemców kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-51/11-3/IB
  Stawka podatku dla kosztów, którymi obciążani są najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-168/11-4/PM
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów bieżącego okresu niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-168/11-5/PM
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów bieżącego okresu wartości kwoty odstępnego, która do tej pory nie została ujęta w kosztach podatkowych spółki?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-409/11-2/ALN
  Czy prawidłowym jest zastosowanie na odrębnie wystawionej fakturze VAT stawki VAT za odsprzedawaną wodę i odprowadzenie ścieków w wysokości 8 % w pozycji:a) opłaty ryczałtowej,b) opłaty według wskazań licznika?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-339/11-2/MS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług odbioru ścieków, sprzątania i ochrony na rzecz najemców lokali za pomocą refaktur, bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi (towaru)?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-344/11-2/MS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług odbioru ścieków, sprzątania i ochrony na rzecz najemców lokali za pomocą refaktur, bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi (towaru)?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-47/11-2/IB
  Stawka podatku VAT przy dostawie wody i odprowadzania ścieków refakturowanych na rzecz najemcy.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-46/11-2/IB
  Stawka podatku VAT przy dostawie wody i odprowadzania ścieków refakturowanych na rzecz najemcy.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-45/11-2/IB
  Stawka podatku VAT przy dostawie wody i odprowadzania ścieków refakturowanych na rzecz najemcy.
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-895/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania mediów.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-817/11-5/MP
  Czy można dokonywać na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, refakturowania kosztów niezależnych od wynajmującego (np. wody, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, energii elektrycznej), według stawek podatku VAT odpowiadającym poszczególnym rodzajom mediów?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-768/11-2/IM
  Czy w świetle art. 10 ust. pkt 3 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym osiągany przychód w ramach wynajmu pokoju stanowi źródło przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-400/11-2/AK
  Czy należności przekazane w całości na uregulowanie zużytych przez najemcę mediów i wywóz śmieci powinny powiększyć przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-494/11-2/GJ
  W zakresie kosztów podatkowych i obowiązków podatkowych w zakresie najmu samochodu z silnikiem elektrycznym oraz wyposażonym dodatkowo w silnik spalinowy
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-328/11-4/RG
  Czy refakturując opłaty za zużycie wody Spółka powinna zastosować stawkę VAT 8% przy wynajmie lokali użytkowych ? Spółka rozlicza podatek 23% od usług najmu.Od kiedy powinno się stosować ewentualnie inną stawkę VAT dla opłat za wodę?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-336/11-2/MD
  Czy sposób określenia kwoty podstawy opodatkowania (bez wliczania opłaty czynszu do Spółdzielni Mieszkaniowej oraz podatku od nieruchomości) jest prawidłowy?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-849/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wynajmu lokalu na cele mieszkalne.
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-88/11-4/KJ
  Czy dochody otrzymane z wynajmu pomieszczeń, które nie są przynależne należy traktować jako uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i jako takie nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-539/11/CzP
  "Czy należy dodatkowe pomieszczenia piwniczne wynajmowane osobom fizycznym – właścicielom mieszkań, z zaznaczeniem na cele piwniczne (bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej) opodatkować podatkiem CIT-8?"
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-6/11-8/IB
  prawo do odliczania podatku VAT od paliwa nabywanego do wynajmowanych samochodów w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. do końca 2012 r.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-6/11-9/IB
  prawo do odliczania podatku VAT od paliwa nabywanego do wynajmowanych samochodów w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-55/09/11-S/DK
  Czy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (kosztów podatkowych) niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-501/11/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z wynajęciem mieszkania
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-531/11-3/IŚ
  W którym momencie Spółka powinna rozpoznać, jako koszty uzyskania przychodów, koszty usług prawniczych?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-530/11-2/IŚ
  W którym momencie Spółka powinna rozpoznać, jako koszty uzyskania przychodów, koszty usług prawniczych?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-460/11-2/IŚ
  W którym momencie Spółka powinna rozpoznać, jako koszty uzyskania przychodów, koszty usług prawniczych?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-459/11-3/IŚ
  CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług prawniczych
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-458/11-2/IŚ
  CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług prawniczych
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-459/11-3/IŚ
  CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług prawniczych
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-458/11-2/IŚ
  CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług prawniczych
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-460/11-3/IŚ
  W którym momencie Spółka powinna rozpoznać, jako koszty uzyskania przychodów, koszty usług prawniczych?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-531/11-2/IŚ
  W którym momencie Spółka powinna rozpoznać, jako koszty uzyskania przychodów, koszty usług prawniczych?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-459/11-2/IŚ
  w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług prawniczych
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-458/11-3/IŚ
  CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług prawniczych
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-459/11-2/IŚ
  w zakresie określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług prawniczych
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-788/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących najem samochodu.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-551/11/GR
  Przychody z najmu lokali – ze względu na jego rozmiar, planowaną inwestycję budowy kolejnego budynku z lokalami przeznaczonymi pod wynajem – nie mogą stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając bowiem na uwadze profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonego najmu oraz fakt prowadzenia działalności na własny rachunek i ryzyko, należy stwierdzić, iż podejmowane przez Wnioskodawczynię czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonywany w tych warunkach najem uznaje się za działalność gospodarczą.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-549/11-4/AJ
  1. Czy jest możliwe indywidualne rozliczanie podatku przed US przez każdego ze współwłaścicieli? 2. Czy współwłaściciele mieszkający w lokalach a nie wyjmujący ich są zobowiązani do uiszczania podatku z tytułu wynajmu innych lokali przez innych współwłaścicieli?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-179/11-2/JS
  W sytuacji opodatkowania najmu lokali użytkowych stawką 23% VAT opłaty za energię, odprowadzanie ścieków jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-44/11-4/MD
  Czy oświadczenie Wnioskodawczyni o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest skuteczne w obliczu okoliczności opisanych powyżej?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-173/11-2/JS
  W sytuacji opodatkowania najmu lokali użytkowych stawką 23% VAT opłaty za energię, wodę, ścieki, wywóz nieczystości jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-179/11-2/JS
  W sytuacji opodatkowania najmu lokali użytkowych stawką 23% VAT opłaty za energię, odprowadzanie ścieków jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-173/11-2/JS
  W sytuacji opodatkowania najmu lokali użytkowych stawką 23% VAT opłaty za energię, wodę, ścieki, wywóz nieczystości jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-661/11-4/AG
  Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-614b/09/11-S/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, poprzez złożenie korekt deklaracji, z tytułu leasingu lub najmu samochodów.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-403/11-2/SP
  Od dnia wyjazdu z Polski i przeniesienia ośrodka interesów życiowych za granicę Wnioskodawczyni podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiągniętych na terytorium RP. Natomiast od dnia, gdy Wnioskodawczyni przeniesie swój ośrodek interesów życiowych do Polski, zmianie ulegnie jej miejsce zamieszkania, w związku z tym Wnioskodawczyni będzie w Polsce podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów). Zatem w przypadku powrotu do Polski, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłacenia podatku od dochodów uzyskanych w Gibraltarze w 2011 roku w czasie posiadania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Gibraltarze. Fakt podjęcia pracy w Polsce po powrocie do kraju nie wpłynie również na obowiązek opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych w Gibraltarze, o których mowa wyżej.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-736/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-344/11-4/ES
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-774/11-2/PR
  refakturowanie mediów na najemców oraz zastosowania właściwej stawki podatku i ustalenia obowiązku podatkowego
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-509/11-4/ISZ
  opodatkowanie jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia długoterminowej umowy najmu;
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-435/11/TK
  Czy przychody uzyskane z wpłat na rzecz właścicieli jako zadośćuczynienie finansowe zarówno od osób zajmujących to mieszkanie, jak i od gminy miejskiej są przychodem z najmu?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-299/11-6/KS
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat eksploatacyjnych - skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca – nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. W konsekwencji za miesiąc styczeń 2011 r. z tytuły najmu przychodem dla Wnioskodawczyni do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są tylko otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego).
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-624/11-4/MP
  1. Czy w przypadku wynajmu lokalu użytkowego, który najemca przeznacza sobie na cele mieszkalne, właściwe jest zastosowanie 22% stawki podatku VAT? 2. Czy właściciel lokalu prawidłowo naliczał stawkę podatku w wysokości 22% skoro wynajmował lokal użytkowy?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-482/11/BK
  w zakresie ustalenia źródła przychodów, do którego należy zaliczyć przychody ze zbycia środka trwałego (nieruchomości), użyczonego żonie Wnioskodawcy po zakończeniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-481/11/BK
  w zakresie ustalenia źródła przychodów, do którego należy zaliczyć przychody ze zbycia środka trwałego (nieruchomości) wydzierżawianego kontrahentom po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-630/11-2/JL
  Wnioskodawca winien wystawiać najemcom fakturę VAT ze stawką właściwą do usługi najmu lokalu użytkowego (23%), przy czym podstawa opodatkowania powinna obejmować wszystkie związane z tytułem najmu opłaty, tj. również opłaty za media.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-146/11-4/GC
  1. Czy dochody uzyskiwane przez Wspólnotę z wynajmu powierzchni wspólnej firmie – kwota: 224,90 zł miesięcznie, a przeznaczone na utrzymanie powierzchni wspólnej, czyli gospodarkę zasobem mieszkaniowym, mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44? 2. Czy kwota odsetek z lokaty może być także zwolniona z tego podatku?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-747/11/IK
  Czy przy obciążeniach właścicieli lokali użytkowych prowadzących działalność gospodarczą i posiadających NIP Wspólnota obowiązana jest wystawiać faktury
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-524/11-2/TW
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTP1/443-11/11-2/ALN
  Odsprzedaż wody jest opodatkowana stawką właściwą dla świadczonych usług najmu, tj.: w przypadku najmu lokali użytkowych, będzie miała zastosowanie 23% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTP1/443-11/11-3/ALN
  Odsprzedaż wody jest opodatkowana stawką właściwą dla świadczonych usług najmu, tj.: w przypadku najmu lokali użytkowych, będzie miała zastosowanie 23% stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-443/11-4/BS
  uznanie zwolnienia Najemcy z czynszu najmu za rabat oraz możliwość wystawienia faktur korygujących;
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-293/11-4/KS
  Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz sposobu ustalenia wartości początkowej nieruchomości.
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-559/11-2/JF
  Wnioskodawca może być podatnikiem z tytułu dostawy usługi najmu nieruchomości położonej w Polsce
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-335/11-3/MM
  Mając na uwadze wyżej przytoczone przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż usługa polegająca na udostępnianiu na podstawie umowy najmu Nieruchomości osobom fizycznym w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, mieści się w katalogu czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, a zatem jest zwolniona od podatku VAT. Z kolei usługa polegająca na udostępnieniu na podstawie umowy najmu Nieruchomości osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemających osobowości prawnej, a którym ustawa przyznaje zdolność prawną w celach użytkowych będzie opodatkowana stawką podstawową w wysokości 23%.
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-680/11/IK
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT czynności dokonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz właścicieli lokali biurowych?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-260/11-2/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stosowania stawki podatku przy sprzedaży posiłków łącznie z kosztami opakowania i dowozu.
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-465/11-4/AK
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz dokumentowania usług najmu, opłat za dostawę wody, wywóz nieczystości i centralne ogrzewanie oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-484/11-2/EK
  Opłaty za tzw. media ponoszone w związku z zawartą umową najmu nieruchomości stanowią element składowy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi w zakresie wynajmu nieruchomości i są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-281/11-2/IF
  Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-256/11-4/EC
  W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa, stwierdzić należy, iż w związku z tym, że Wnioskodawca w ustawowym terminie złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego, osiągnięte w 2011 r. mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymane kwoty czynszu miesięcznego, tj. 1.100.00 zł.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-27/11-2/KJ
  Czy nieumorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-457/11-2/EK
  Opłaty poniesione za dostawy wody i odprowadzenia ścieków ponoszone w związku z zawartą umową najmu powierzchni handlowej stanowią element składowy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi w zakresie wynajmu ww. nieruchomości i są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu.
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-331/11-2/AA
  Czy właściciel nieruchomości, który wynajmował je w działalności gospodarczej może w dowolnie wybranym momencie zakończyć tę działalność i wybrać najem prywatny rozliczany ryczałtem?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-419/11-2/AW
  Czy sprzedaż mieszkań i lokali usługowych korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-315/11-4/AO
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawczyni jako podatnik podatku od osób fizycznych, po zobowiązaniu bądź innym przymuszeniu zarządcy sądowego do przekazania na Jej rzecz należnych środków z posiadanego prawa własności w nieruchomości: a) winna dokonać korekty deklaracji za lata od 2006 do 2009 roku i być może 2010 roku, b) uiścić odsetki od nieterminowej zapłaty należnych zaliczek?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ilpp1/443-408/11-3/ns
  Stawka podatku przy odsprzedaży mediów związanych z najmem lokali mieszkalnych.
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-122/10/11-S/AMN
  W jaki sposób będzie opodatkowany przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz działki pod budowę tego budynku, od których odliczona była ulga, a ich zbycie nastąpiło przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wybudowanie budynku lub nabycie działki?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-521/11-2/KŁ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży lokali mieszkalnych.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-459/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy lokali.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-459/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczenia usług najmu lokali w celu krótkotrwałego zamieszkania.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-240/11-7/IF
  Opodatkowanie dochodów z najmu.
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-298/11/TK
  Czy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie się dłużnika z obowiązku zapłaty czynszu stanowi dla niego przychód oraz czy w związku z tym powstaje obowiązek pobrania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-323/11-2/MS1
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu, wybudowanego na cudzym gruncie.
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-219/11-2/ISN
  Czy wysokość podatku VAT za wodę wynosi 8%, czy 23% jak od usługi najmu?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-491/11-2/PR
  uznanie za podatnika podatku VAT osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości, sposobu dokumentowania oraz zastosowania właściwej stawki podatku
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-199/11-4/JB
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-291/11-2/JB
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-182/11/GR
  Co w opisanej sytuacji jest przychodem podlegającym opodatkowaniu: czy kwota czynszu wskazana w umowie najmu, czy kwota czynszu pomniejszona o opłatę przekazywaną do wspólnoty mieszkaniowej regulującą koszty eksploatacji lokalu w okresach najmu?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-339/11-4/EK
  Opodatkowanie usługi telekomunikacyjnej, zużycia energii elektrycznej, dostawy wody w związku z najmem w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz moment powstania obowiązku podatkowego do tych usług.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-189/11-4/KG
  sposób dokumentowania oraz wysokość stawek VAT przy odsprzedaży energii elektrycznej, usług komunalnych (woda, oprowadzanie ścieków), usług telekomunikacyjnych
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-573/11-4/BS
  Refakturowanie kosztów za wodę i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych;
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-150/11-4/AG
  Czy mogę powyższy najem rozliczać w formie ryczałtu ewidencjonowanego opodatkowanego stawką 8,5% jako najem osobisty a nie jako działalność gospodarczą?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-341/11-4/KAN
  Wynajem powierzchni na cele magazynowe
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-407/11/UH
  Określenie podstawy opodatkowania przy usłudze najmu wraz z dostarczanymi mediami.
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-110b/11/AT
  Czy w związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2011 r., zmian do ustawy o podatku VAT, Teatr prawidłowo zakwalifikował wskazane usługi związane z zakwaterowaniem studentów Studium, pracowników Teatru, pracowników Teatru M. oraz pozostałych osób zgodnie z PKWiU 2008 i zastosował prawidłowo nowe stawki podatku VAT?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-289/11-4/EK
  Stawka podatku przy odsprzedaży kosztów ponoszonych na zakup tzw."mediów" związanych z najmem lokalu użytkowego oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla odsprzedawanej usługi.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-4/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-5/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-4/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-5/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-171/11/MS
  Czy takie pomieszczenia powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-148/11/BK
  w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%, przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz możliwości indywidualnego rozliczenia ww. przychodów przez małżonka, który złoży oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-150/11/BK
  w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%, przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz możliwości indywidualnego rozliczenia ww. przychodów przez małżonka, który złoży oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-149/11/BK
  w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%, przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz możliwości indywidualnego rozliczenia ww. przychodów przez małżonka, który złoży oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-50/11-2/GC
  Czy czynsz najmu parkingu ponoszony przez Instytut będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Instytutu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-11/11-2/MP
  Czy przychody uzyskiwane z wynajmu mieszkań, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może rozliczać zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-164/11/ZK
  1. Czy przychody z nieruchomości zakupionej w ramach prowadzonej działalności i na cele jej prowadzenia i która to będzie środkiem trwałym, powinien rozliczać tak jak pozostałe dochody z prowadzonej działalności, tj. księga przychodów i rozchodów? 2. Czy przychody z wynajmu prywatnej nieruchomości może rozliczać w formie ryczałtu, jak dotąd już od kilku lat, gdyż te wynajmuje jako osoba fizyczna i nie amortyzuje ich zużycia, ani też nie odlicza żadnych kosztów związanych z ich remontami?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-196/11-4/EK
  Dokumentowanie opłat za media na rzecz członków Wspólnoty.
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-16/11-2/AK
  Czy opłaty za media (np. za wodę prąd) ponoszone przez najemcę związane z przedmiotem najmu są składnikiem przychodu Wynajmującego, jeśli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-109/11-4/AD
  Interpretaca przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy odsprzedaży kosztów ponoszonych na zakup wody związanych z najmem lokali użytkowych.
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-564/11-3/MS
  Stawka podatku dla usługi najmu części nieruchomości mieszkalnej na cele biurowe.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-54/11-2/AMN
  W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna opodatkować taki najem?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-564/11-3/MS
  Stawka podatku dla usługi najmu części nieruchomości mieszkalnej na cele biurowe.
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-70/11-2/AA
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu w wysokości 8,5% jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-57/11-2/NS
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla usług najmu dodatkowych pomieszczeń.
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-115/11-4/EC
  Czy opisany zakres korzystania z nieruchomości z uwzględnieniem planowanej inwestycji mającej na celu wybudowanie budynku z nowymi lokalami (bądź lokalem) pozwala na uznanie, iż po dokonaniu likwidacji działalności gospodarczej (wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej) nieruchomości te stanowić będą składniki majątkowe niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej?Czy Wnioskodawczyni może w dowolnym momencie roku zakończyć działalność gospodarczą "wynajem lokali" i przejść na rozliczenie przychodów na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (tzw. "najem prywatny")?Czy ze względu na treść przepisu art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) konieczne jest w sytuacji Wnioskodawczyni zawarcie nowych umów najmu?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-233/11-2/AW
  odliczenie 100% podatku VAT z faktur dokumentujących leasing samochodów przeznaczonych wyłącznie na cele najmu
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1304/10-4/BS
  opodatkowanie opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-309/11-4/EK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej "odstępne" za najem lokalu.
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-70/11-2/DG
  Czy ponoszone przez spółkę koszty związane z najmem mieszkania dla oddelegowanego, koszty mediów oraz koszty opieki medycznej będą dla spółki stanowić koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-71/11-2/DG
  Czy ponoszone przez spółkę koszty związane z najmem mieszkania dla oddelegowanego, koszty mediów oraz koszty opieki medycznej będą dla spółki stanowić koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1238/10-4/JF
  Spółka oddaje w najem powierzchnię biurową i magazynową świadczy usługę określoną w art. 8 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Miejscem świadczenia, jest miejsce położenia budynku. Obowiązek powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-21/11-4/EN
  1) Spółka wnosi o potwierdzenie poprawności stanowiska, że planowaną transakcję sprzedaży nieruchomości należy zakwalifikować na gruncie ustawy o VAT jako sprzedaż towarów zwolnioną z VAT z opcją wyboru opodatkowania właściwą stawką? 2) Spółka wnosi o potwierdzenie, że w przypadku skorzystania przez Strony z opcji opodatkowania VAT z zachowaniem warunków określonych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od transakcji?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-78/11-4/MP
  Świadczenie z tytułu dostawy energii, wody i odprowadzania ścieków nie stanowi odrębnej usługi, ale jest elementem pewnej całości, stanowiącej jedno świadczenie – usługę najmu, do której zastosować należy jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej (tj. usługi najmu). W przypadku najmu lokali użytkowych, zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy w wysokości 23%.
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-74/11/NG
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo amortyzowania budynku mieszkalnego indywidualną stawką amortyzacyjną w wysokości10%?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1140/10-4/MT
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu.
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1299/10-2/AP
  Czy wynagrodzenie należne Y od Spółki z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy stanowi odpłatność za świadczenie na rzecz X usługi podlegającej opodatkowaniu VAT? Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z Faktury otrzymanej od Y z tytułu Rekompensaty za przedterminowe rozwiązanie Umowy?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1840/10/MS
  Czy koszty Spółki ponoszone w celu nakłonienia nowego najemcy do wynajęcia powierzchni biurowej w budynkach należących do Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów, które są bezpośrednio związane z przychodem z najmu i powinny być rozpoznawane proporcjonalnie do okresu trwania danej umowy najmu?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1841/10/MS
  Czy koszty Spółki ponoszone w celu nakłonienia nowego najemcy do wynajęcia powierzchni biurowej w budynkach należących do Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów, które są bezpośrednio związane z przychodem z najmu i powinny być rozpoznawane proporcjonalnie do okresu trwania danej umowy najmu?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1126/10-3/KS
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%, będą otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast ponoszone przez wynajmującego należności z tytułu opłat za energię elektryczną, opłaty za wodę - skoro do ich ponoszenia zobowiązany będzie najemca – nie będą stanowić przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opłaty te bowiem nie mieszczą się w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też nie będą powodować przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-102/11-2/EK
  Opłaty za tzw. media, tj. koszty dostawy energii cieplnej, gazu, zimnej wody i odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości stałych, stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu, będą opodatkowane stawką właściwą dla świadczonej usługi najmu.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1246/10/RM
  Dot. momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zaliczek na poczet czynszu za wynajem lokali handlowych.
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1205/10-4/AS
  Obowiązek podatkowy z tytułu opłat związanych z zapewnieniem energii elektrycznej na potrzeby użytkownika podnajmowanej powierzchni biurowej.
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1923/10-6/SJ
  Na jakiej zasadzie opodatkowany będzie przedstawiony stan przyszły?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-333/10-2/MC
  Czy spółka polska, będąca najemcą urządzenia przemysłowego, postępuje prawidłowo nie naliczając i nie odprowadzając podatku, o którym mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1382/10-2/AO
  Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów w formie karty podatkowej.
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-256/11/HSt
  Czy wnioskodawca jest zobowiązany do comiesięcznego składania deklaracji PIT-5 uwzględniających przychody z najmu czy też powyższe przychody mogą zostać rozliczone dopiero w deklaracji rocznej PIT za 2011r. i lata następne?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1151/10/HSt
  Czy wnioskodawca jest zobowiązany do comiesięcznego składania deklaracji PIT-5 uwzględniających przychody z najmu czy też powyższe przychody mogą zostać rozliczone dopiero w deklaracji rocznej PIT za 2010r.?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1360/10-2/AGr
  1. Czy wspólnota mieszkaniowa powinna przekazać współwłaścicielom należne im przychody z najmu według udziałów jakie w tej działce posiadają, co wynika z zapisów w księdze wieczystej, a współwłaściciele jako indywidualni podatnicy winni te przychody wraz z innymi przychodami z najmu tej i innej nieruchomości sami opodatkować? 2. Czy wspólnota może opodatkować powyższe przychody, a następnie przekazać współwłaścicielom przekazać zysk netto niepodlegający dalszemu opodatkowaniu?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1202/10-4/AP
  Czy Uczelnia postępuje prawidłowo obciążając byłego Najemcę odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z lokalu poprzez wystawienie noty księgowej? Czy Uczelnia postępuje prawidłowo obciążając byłego Najemcę opłatami niezależnymi tzw. mediami (energia elektryczna, woda, energia cieplna, wywóz nieczystości) poprzez wystawienie faktury VAT?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1086/10-2/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni zgodnie, z którym spółka wynajmując lokal od komplementariuszy i ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1087/10-2/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni zgodnie, z którym spółka wynajmując lokal od komplementariuszy i ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1199/10/DM
  Dokumentowanie obciążenie najemcy lokalu użytkowego kosztami nieruchomości wspólnej oraz kosztami dotyczącymi poszczególnych lokali.
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-200/11/MM
  Czy wydatki na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowych ścian, której dotąd nie było w kamienicy mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1248/10-3/AW
  Czy Spółdzielnia prawidłowo zastosowała stawkę VAT w wysokości 22%, w przypadku dodatkowych pomieszczeń i punktów świetlnych, czy może jednak czynności te powinny być zwolnione od podatku VAT?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1809/10/EJ
  prawo do odliczenia w części podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1184/10/MN
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, dokumentującej obciążenie karą umowną za przedwczesne rozwiązanie umowy najmu?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-926/10-2/GC
  1. Czy korzystają ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Wspólnoty, wygospodarowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową z części wspólnej nieruchomości, jeżeli lokal ten wynajmowany jest osobie niebędącej Członkiem Wspólnoty, która prowadzi w nim działalność gospodarczą? 2. Czy korzystają ze zwolnienia opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wspólnoty, wygospodarowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową z części wspólnej nieruchomości, jeżeli lokal ten wynajmowany jest osobie niebędącej Członkiem Wspólnoty, która wynajmuje go na cele mieszkalne?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1335/10-2/TW
  Jaka kwota z tytułu umowy dzierżawy jest przychodem dla Wnioskodawczyni, od którego należy zapłacić należny podatek?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1216/10/AJ
  Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu pojazdów samochodowych przeznaczonych do dalszego wynajmu i zakupu paliwa do ich napędu.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1216/10/M
  Czy wydatki na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowych ścian, której dotąd nie było w kamienicy mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1215/10/MM
  Czy wydatki na prace remontowe, które zostały sfinansowane z przyznanej dotacji w sytuacji gdy przedmiotowa dotacja nie korzystała ze zwolnienia podatkowego, będą mogły zostać zaliczone jednorazowo w koszty?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1118/10/PSZ
  Czy możliwe będzie zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej nie wyższej niż 10% rocznie, przy uwzględnieniu faktu, że nabyty lokal był użytkowany przed zakupem przez okres powyżej 60 miesięcy, oraz że nabyty lokal dotychczas nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-743/10-4/MC
  CIT - w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i mediów
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-721/09/11-13/S/EC
  Czy w przypadku, gdy Spółka zaprzestanie najmu lub dzierżawy Nieruchomości mieszkalnych oraz nie będą one w inny sposób używane przez Spółkę, przy czym decyzja o rezygnacji z ich najmu lub używania będzie miała charakter trwały - a Nieruchomości te uprzednio były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych Spółki oraz są spełnione pozostałe warunki określone w art. 22a-22c updof - Nieruchomości tych nie należy już uznawać za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne Spółki i przekwalifikować na towary handlowe, a co za tym idzie, czy przychody ze sprzedaży takich przekwalifikowanych Nieruchomości będą zaliczane od źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, czyli z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy pdof, czy też z art. 10 ust. 3 ustawy o pdof?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1156/10-2/MS
  Przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1157/10-2/MS
  Przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1155/10-2/MS
  Przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1142/10-2/EC
  Czy Wnioskodawca może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. "prywatny" najem tych pięciu lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1143/10-2/EC
  Czy Wnioskodawca może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. "prywatny" najem tych pięciu lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1205/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem mieszkania, związanych z wykonywaniem usług poza miejscem zamieszkania
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1127/10-2/EC
  Czy wystarczające jest składanie zeznania PIT-28 tylko przez Wnioskodawczynię, czy też zeznanie PIT-28 powinien składać również jej mąż?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1161/10/BK
  w zakresie skutków podatkowych refakturowania opłat za media
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1248/10-4/AGr
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1170/10/ŁCz
  przeznaczenie uzyskanego przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na nabycie użytkowania wieczystego na którym posadowiony jest budynek mieszkalno-użytkowy przeznaczony do remontu
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-812/10-10/JG
  Czy dochody uzyskane z wynajmu miejsc postojowych znajdujących się na zewnątrz budynku uzyskane od właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych korzystają ze zwolnienia w myśl art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy podlegają opodatkowaniu?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1818/10-4/JKa
  Czy Spółdzielnia prawidłowo zastosowała stawkę VAT w wysokości 22% w przypadku wynajmu dodatkowych pomieszczeń, czy może jednak czynności te powinny być zwolnione od podatku VAT?
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1762/10-2/EN
  Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT wykazanej na fakturach dokumentujących opłaty z tytułu najmu krótkoterminowego samochodów zastępczych?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1205/10-7/WS
  1. Czy w przypadku ewentualnej sprzedaży ww. miejsca parkingowego i udziału w gruncie i części budynku Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy mimo upływu pięciu lat od darowizny? 2. Czy w przypadku ewentualnego najmu miejsca parkingowego osobie trzeciej Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek w formie ryczałtu jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej?
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1205/10-8/WS
  1. Czy w przypadku ewentualnej sprzedaży ww. miejsca parkingowego i udziału w gruncie i części budynku Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy mimo upływu pięciu lat od darowizny? 2. Czy w przypadku ewentualnego najmu miejsca parkingowego osobie trzeciej Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek w formie ryczałtu jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1205/10-7/WS
  1. Czy w przypadku ewentualnej sprzedaży ww. miejsca parkingowego i udziału w gruncie i części budynku Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy mimo upływu pięciu lat od darowizny? 2. Czy w przypadku ewentualnego najmu miejsca parkingowego osobie trzeciej Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek w formie ryczałtu jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-612/10/PS
  W zakresie ustalenia, czy przychód z tytułu uzyskanego czynszu dzierżawnego od gruntu rolnego stanowić może przychód z działalności rolniczej, do której zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się przepisów ustawy.
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-599/10/DK
  Czy w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie części majątku i przeniesienie jej na Spółkę Przejmującą Wnioskodawca uzyska przychód w wysokości - ustalonej na dzień podziału - nadwyżki nominalnej wartości akcji przydzielonych mu w Spółce Przejmującej nad kosztami nabycia lub objęcia akcji w Spółce Dzielonej?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1021a/10/AD
  Czy dochody osiągnięte z wynajmu osobom przebywającym na wypoczynku do 5 pokoi znajdujących się w budynkach mieszkalnych i położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-936/10-2/MT
  Przychód z wynajmu Nieruchomości na podstawie umowy najmu, zawartej nie w ramach działalności gospodarczej, będzie mógł podlegać opodatkowaniu 8,5% zryczałtowanym pdof, pod warunkiem, że Wnioskodawczyni złoży odpowiednie oświadczenie o wyborze takich zasad opodatkowania.
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1140/10-2/AP
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktur dokumentujących najem pomieszczeń oraz dokonania niezbędnych adaptacji tych pomieszczeń w sytuacji, gdy uiszczany w pierwszym okresie podnajmu czynsz przez Stowarzyszenie nie pokrywa w całości dokonanych wydatków? Czy Spółka będzie mogła w całości odliczyć podatek naliczony związany z budową budynku szkoły w sytuacji, gdy opłaty z tytułu wynajmu będą mniejsze od wartości faktycznej?
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1199/10-2/IM
  podaetu dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodów z najmu.
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-981/10-2/ES
  Możliwość opodatkowania najmu nieruchomości.
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1452/10/MS
  Czy na gruncie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP) i odpowiednich przepisów wykonawczych do wydatków z tytułu kosztów używania pojazdów niebędących własnością podatnika rozliczanych wg tzw. kilometrówki należy wliczać również wydatki na nabycie tytułu prawnego do korzystania z cudzego pojazdu (tj. wydatki na czynsz najmu cudzych pojazdów), czy też te ostatnie wydatki mogą zostać zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, tj. bez limitu?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1453/10/MS
  Czy na gruncie w/w przepisu ustawy PDOP prawidłowe jest stosowanie dla celów ewidencji przebiegu pojazdu najmowanego przez podatnika (najemcy) od osoby trzeciej (wynajmującego) stawki za km wyliczanej dla pojazdu do którego korzystania tytuł prawny ma pracownik (a nie pracodawca, podatnik), tj. stawki z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, czy też stawka ta (tj. górna granica wydatku, który może być zaliczony do podatkowych kosztów uzyskania przychodów) wynika z innych przepisów wykonawczych?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1132/10/ŁCz
  sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia praw partycypacyjnych do lokalu mieszkalnego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-60/11/SD
  Czy do limitu z ewidencji przebiegu pojazdu przyjmuje się tylko koszty paliwa, myjni, napraw itd. czy również koszty najmu samochodu?
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1771/10-2/JKa
  Czy zwracana Zainteresowanej przez najemcę kwota ubezpieczenia lokalu może być przez nią dokumentowana fakturą VAT jako sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług oraz czy "refaktura" kosztów dostarczanych najemcy mediów winna odbywać się według stawki VAT właściwej dla tych dostaw, czy też według stawki podatku VAT przewidzianej dla usługi najmu?
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1467/10/SD
  Czy wydatki związane z wynajmem i eksploatacją samochodu osobowego (koszty paliwa, parkingów, myjni, napraw) poniesione w celu realizacji zadań w trakcie odbywania zagranicznej podróży służbowej są kosztem uzyskania przychodu dla Spółki w pełnej wysokości, czy istnieje w tym przypadku obowiązek porównywania poniesionych wydatków do limitu przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w odrębnych przepisach ?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1087/10/ZK
  Czy może zmienić najem opodatkowany wg stawki 18% w najem prywatny (tzn. czy może zamknąć firmę i rozliczać się wg ryczałtu 8,5%)?
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-950/10-4/MT
  Stwierdzić należy, iż Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z posiadaniem i utrzymaniem 3 lokali (w tym lokalu w okresie, kiedy poszukiwany jest dla niego najemca).
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1075/10/ZK
  Czy możliwe będzie wynajmowanie posiadanych apartamentów w ramach tzw. najmu "prywatnego" i opodatkowanie całości przychodów przez Wnioskodawczynię (stosownie do złożonego oświadczenia), z dochowaniem wszelkich ww. formalności, ryczałtem 8,5%?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-991/10/AK
  Opodatkowanie przychodów z wynajmu mieszkań.
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-832/10-4/EK
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dodatkowe opłaty czynszowe będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1143/10-6/AGr
  Czy istnieje możliwość skorzystania z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę przychodów z dzierżawy działek 8,5% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1144/10-6/AGr
  Czy istnieje możliwość skorzystania z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę przychodów z dzierżawy działek 8,5% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-985b/10/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu lub najmu samochodów.
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1296/10/AK
  Czy koszty nabycia nieruchomości położonej poza K (poza specjalną strefą ekonomiczną) albo koszty jej wynajmu czy dzierżawy i koszty jej wyposażenia mogą stanowić wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną zgodnie z § 6 Rozporządzenia, o ile nieruchomość ta będzie służyła działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę w KPT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 10)
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1297/10/AK
  Czy wynajęcie nowego lokalu - w miejsce dotychczas zajmowanego (także na terenie K.) - lepiej przystosowanego do potrzeb działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę w specjalnej strefie ekonomicznej, w okresie trwania dotychczasowej umowy najmu, która zostanie wtedy rozwiązana, będzie umożliwiało zachowanie warunku dotyczącego minimalnego okresu najmu wymienionego w § 6 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia (tj. co najmniej 3 lata licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 11)
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1289/10/AK
  Czy do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną zgodnie z § 6 Rozporządzenia, przy spełnieniu warunków wynikających z postanowień tego przepisu, można zaliczyć koszty: 1) wynajmu pomieszczeń biurowych na terenie K., 2) nabycia środków trwałych stanowiących wyposażenie tych pomieszczeń (np. mebli), 3) nabycia innych środków trwałych związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę na terenie K. działalnością gospodarczą (np. komputery, samochody wykorzystywane na potrzeby handlowe wnioskodawcy m.in. spotkania z klientami oraz w związku z prowadzonymi projektami informatycznymi stanowiącymi przedmiot działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w tym spotkania statusowe, wdrożenia, usługi serwisowe, pozyskiwanie nowych kontrahentów etc), opłat leasingowych dotyczących korzystania z środków trwałych stanowiących własność innych podmiotów (samochody, komputery) z tym, że postanowienia umów leasingowych przewidują opcję a nie obowiązek wykupu tych urządzeń, 4) nabycia licencji na korzystanie z utworów lub programów komputerowych jak również koszty nabycia praw autorskich majątkowych do nich (chodzi o takie utwory i/lub programy, które będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jego bieżącej działalności w specjalnej strefie np. systemy komputerowe, programy narzędziowe, jak i takie, za pomocą których będzie on tworzył nowe programy lub świadczył usługi objęte zezwoleniem?(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1290/10/AK
  Czy wydatki na nową inwestycję w rozumieniu § 3 Rozporządzenia mogą być na bieżąco rozliczane w koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy, czy dopiero po zakończeniu inwestycji, w szczególności koszty najmu pomieszczeń biurowych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1041/10/BK
  w zakresie braku obowiązku kontynuowania amortyzacji środka trwałego w przypadku zmiany źródła przychodów oraz możliwości zastosowania do ponownej amortyzacji środka trwałego indywidualnej stawki amortyzacyjnej
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1120/10-4/EC
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany z tytułu dzierżawy składników majątkowych spółki jawnej, nie może stanowić przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem, dzierżawa, itp.), gdyż jest on przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto w związku z tym, że spółka jawna, w ramach dzierżawy składników majątku, będzie uzyskiwała przychód z najmu nieruchomości na własny rachunek, wyklucza to możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1267/10-2/MS
  Czy usługa najmu dodatkowych pomieszczeń znajdujących się w budynkach mieszkalnych na cele mieszkaniowe (piwnice, komórki) jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1260/10/EA
  Opodatkowanie sprzedaży udziałów w mieszkaniach.
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1648/10-2/ISN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1647/10-2/EWW
  Czy sprzedaż mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami garażowymi, podlega zwolnieniu od podatku VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-953/10/AD
  Czy w przyszłym roku podatkowym dla rozliczenia przychodu z najmu można skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem według stawki 8,5%?
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-952/10/AD
  Czy w przyszłym roku podatkowym dla rozliczenia przychodu z najmu można skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem według stawki 8,5%?
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-909/10-2/EC
  Stwierdzić należy, iż w związku z tym, że Wnioskodawczyni w ustawowym terminie złożyła pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu najmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego, osiągnięte po 01.01.2010 r., mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1650/10-2/EN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1649/10-2/MN
  Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkań oraz mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Mieszkania wykorzystywane były pod wynajem zwolniony od podatku, nie dokonano odliczenia podatku przy nabyciu nieruchomości, nie dokonywano ulepszeń. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-898/10-2/AM
  Wobec braku dowodów poniesienia wydatków na spłatę odsetek od kredytu i innych kosztów bankowych - Wnioskodawczyni nie przysługuje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-908/10-2/EC
  W związku z tym, że Wnioskodawca w ustawowym terminie złożył pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego, osiągnięte po 01.01.2010 r., mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1113/10-2/AG
  1. Czy odsetki, zapłacone od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu, stanowią koszt uzyskania przychodu w poszczególnych latach podatkowych (w których zostały zapłacone)? 2. Czy zapłaty rat kredytu w poszczególnych latach, przy zmianie kursu CHF w stosunku do kursu z dnia udzielenia kredytu, wiążą się z powstaniem przychodu lub kosztu na podstawie art. 14 ust 2 pkt 7g lit. b i art. 23 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1022/10/KB
  opodatkowanie przychodów z najmu
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/145/KZU/2010/PK-623
  Czy w opisanym przypadku Wnioskodawczyni wspólnie z mężem może skorzystać z opodatkowania wynajmu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5% od przychodu, ewentualnie 20% po przekroczeniu przychodu w wysokości 4 000 Euro?
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-980/10/BK
  w zakresie ustalenia źródła przychodów, do którego należy zaliczyć przychody uzyskane z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-915/10/PSZ
  1. Czy wycofując nieruchomości z ewidencji środków trwałych poniesie Pan jakieś koszty? 2. Czy można zmienić formę opodatkowania uzyskiwanych przychodów z podatku liniowego na zryczałtowany podatek dochodowy? 3. Czy występują ograniczenia w wysokości przychodu, przy zmianie formy opodatkowania?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-891/10-5/KS
  Czy podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej polegającej na najmie lokali mieszkalnych zobowiązany jest do składania deklaracji PIT-28/A? Czy złożenie takiego formularza oznacza automatyczne zakwalifikowanie dochodu jako przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?Czy aby uznać, że wynajmowanie lokali jest dokonywane w ramach działalności gospodarczej, muszą one stanowić wyłączną własność podatnika, czy też mogą być współwłasnością podatnika i innej osoby trzeciej? Czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu wynajmu jako działalności gospodarczej?
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1236/10/MS
  Czy w sytuacji, gdy Spółka zmuszona będzie do całkowitej, fizycznej likwidacji takiej zabudowy meblowej jej niezamortyzowana część stanowić będzie dla Spółki podatkowy koszt uzyskania przychodu w dacie likwidacji?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1433/10/AZ
  obowiązku opodatkowania świadczonych usług najmu, reklamy, udostępniania gruntów, najmu łodzi oraz sprzedaży środków trwałych
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1110/10-2/AP
  Czy sprzedaż nieruchomości będącej wcześniej przedmiotem dzierżawy, jako że nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na upływ okresu 5-letniego od momentu nabycia?
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1099/10-2/AG
  Czy Wnioskodawca ma prawo opodatkować 8,5% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychody z tytułu najmu kilkunastu lokali mieszkalnych, dwóch lokali użytkowych, których jest wyłącznym właścicielem oraz jednego lokalu użytkowego, którego jest współwłaścicielem udziału wynoszącego 1/4, zaś jeden z lokali użytkowych stanowiących własność Wnioskodawcy był wpisany do ewidencji środków trwałych, a od 1 stycznia 2010 r. nie jest wykorzystywany do działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1086/10-4/AK
  Przepisy prawa podatkowego w zakresie opodatkowania usług dodatkowych (pomocniczych) związanych z najmem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1042/10/KT
  Uznanie za podatnika z tytułu świadczenia usług najmu lokalu użytkowego podmiotu, który nabył ten lokal do majątku osobistego.
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1074/10-2/AMN
  Po jakiej dacie może sprzedać mieszkania będące przedmiotem wynajmu bez konieczności doliczania do dochodu uprzednio odliczonych kwot, o których mowa wart. 26 ust.1 punkt 10-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 2000 roku?
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1040/10/RS
  Stawka podatku dla usług wynajmu dźwigu.
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-949a/10/MN
  Podstawa opodatkowania najmu przy rozliczeniu nakładów.
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1042/10/KT
  Uznanie za podatnika z tytułu świadczenia usług najmu lokalu użytkowego podmiotu, który nabył ten lokal do majątku osobistego.
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-576/10/AW
  Czy pobierając od najemców kaucje, a następnie będąc w ich posiadaniu przez okres trwania umowy najmu winna uznać, iż uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach określonych tą ustawą?
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-935/10-2/JF
  Opłaty poniesione za dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz ubezpieczenia ponoszone w związku z zawartą umową najmu powierzchni handlowej (w tym pomieszczeń magazynowych i dodatkowych) oraz miejsc postojowych stanowią element składowy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi w zakresie wynajmu ww. nieruchomości i są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu.
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1020/10/MMa
  Czy kategoria innych nieodpłatnych świadczeń obejmuje dodatkowe opłaty (poza tzw. odstępnym), do których wnoszenia zobowiązani są najemcy? Czy opłaty dodatkowe (poza tzw. odstępnym) powodują jakiekolwiek przysporzenie majątkowe po stronie wynajmującego? Czy przychodem wynajmującego jest wyłącznie czynsz najmu, tzw. odstępne płatne przez najemców na rachunek bankowy wynajmującego?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-949/10-2/AM
  PIT - w zakresie możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1004/10-2/MS
  Wnioskodawca może w dowolnie przez siebie wybranym terminie zakończyć działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości, wówczas przychody uzyskiwane z tego tytułu będą stanowić źródło przychodu, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8,5%, pod warunkiem, złożenia w terminie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1045/10/MM
  Czy dochody uzyskiwane z wynajmu nieruchomości nie mającej pozwolenia na użytkowanie podlegają opodatkowaniu?
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-928/10/DM
  Czy Wspólnota prawidłowo wystawia faktury VAT z tytułu pobieranych opłat?
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-573/10/10-8/S/IB
  W przypadku, gdy po zakończeniu umowy najmu trwającej powyżej 6 miesięcy, gdy samochód będzie przeznaczony do dalszego wynajmu, ale będzie również wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem samochodów - np. do podróży służbowych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało odliczenie w 100% podatku naliczonego od rat leasingowych i od paliwa zakupywanego do napędu przedmiotowego samochodu osobowego.
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-871/10-2/KB
  1) Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego od rat leasingowych, w odniesieniu do samochodu osobowego, udostępnianego przez Spółkę kontrahentom w okresie 2 lat w związku z organizacją wydarzeń i imprez integracyjnych oraz szkoleniowych, a następnie będącego przez okres ponad 9 miesięcy przedmiotem długoterminowej umowy wynajmu?2) Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego od rat leasingowych, w przypadku samochodów osobowych, które Spółka planuje wykorzystywać zarówno do celów odpłatnego udostępniania kontrahentom w ramach organizowanych wydarzeń i imprez integracyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, jak i na cele wynajmu niezwiązanego z organizacją takich wydarzeń?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-934/10/ŁCz
  Ustalenia wartości początkowej nieruchomości i zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-871/10/DP
  Czy przychody uzyskiwane z wynajmu gruntu pod reklamę Wnioskodawca może opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1023/10/MW
  Czy prawidłowo postąpiono uznając, że najem wymienionych w opisie stanu faktycznego lokali nie jest działalnością gospodarczą, a uzyskane przychody traktowane są jako odrębne źródło przychodów - najem i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów z najmu?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-790/10-3/JB
  Stwierdzić należy, że przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-795/10-4/RS
  Otrzymana należność będzie stanowiła u Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, który podlega opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym została wypłacona, łącznie z innymi dochodami osiągniętymi w tym samym roku podatkowym, podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-854B/10/AK
  Czy Akcjonariusz ma prawo wyboru opodatkowania przychodu stawką liniową 19%?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-925/10/MW
  Czy w sytuacji otrzymania faktury rozliczeniowej za media wystawionej w danym roku podatkowym, która dotyczy częściowo rozliczenia za okres kilku miesięcy roku poprzedniego, częściowo za okres kilku miesięcy danego roku podatkowego, należy koszty zużycia mediów ująć w kosztach uzyskania przychodu jednego i drugiego roku w kwotach odpowiadających zużyciu w tych latach podatkowych?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-838b/10/JJ
  Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości czy tylko od części usługowej?
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-865/10/ZK
  Czy w świetle art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodne jest wynajmowanie kombajnu zbożowego, który jest zakupiony na gospodarstwo rolne i przyjęty do ewidencji środków trwałych prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego, do prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy przychody wynikające z zawartej umowy, będą przychodem osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-978/10-2/AGr
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie zarejestrowany jako czynny podatnik od towarów i usług, który nie jest przedsiębiorcą będzie miał prawo do objęcia uzyskanych przychodów z tytułu najmu lokalu usługowego ryczałtową stawką podatku PIT tj. 8,5%?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1420/10/EJ
  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług wynajmu mieszkania oraz pokoi w domu prywatnym
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-942/10/MMa
  Czy do przychodu z najmu dla celów ustalenia podstawy opodatkowania 8,5% podatkiem ryczałtowym od najmu wnioskodawca powinien wliczać opłaty za media, do płacenia których zgodnie z umową zobowiązany jest najemca?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-914/10/MMa
  Czy zgodne z przepisami prawa podatkowego będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu lokalu użytkowego, części wydatków poniesionych na konieczną wymianę pieca centralnego ogrzewania oraz wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów przypadających na utrzymanie źródła przychodu jakim jest najem lokalu użytkowego z wydatków poniesionych na cały budynek, poprzez ustalenie udziału lokalu użytkowego w proporcji jaka uwidoczniona jest w księdze wieczystej w wielkości 5453/10000? Udział lokalu mieszkalnego zgodnie z księga wieczystą wynosi 4547/10000 nieruchomości.
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-676/10/RSz
  1. jak Wspólnota (po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT) powinna fakturować i rozliczać tzw. media (energię elektryczną, centralne ogrzewanie, dostawę wody, wywóz nieczystości, itp.) dla właścicieli lokali użytkowych tej nieruchomości - osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność gospodarczą, 2. czy powinny to być faktury ze stawką 22% lub 7%, czy też ze stawką zwolnioną
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-586/10-4/MC
  Czy przychody uzyskiwane z odsetek od lokat terminowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych? 2)Czy przychody uzyskiwane z tytułu najmu pomieszczenia dla potrzeb stacji transformatorowej są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych? Czy przychody uzyskiwane z najmu pomieszczeń po maszynowniach dźwigowych są zwolnione z podatku od osób prawnych?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-807a/10/MN
  Dokumentowanie opłat za media na rzecz członków Wspólnoty oraz najemców części wspólnej nieruchomości.
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-665/10-2/SP
  Opodatkowanie nieodpłatnego udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych.
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-807/10/AB
  Czy w przypadku opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie zafakturowana wartość czynszowa, natomiast przychody wynikające z refaktur z tej podstawy będą wyłączone?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-748/10/AZb
  skoro umowa najmu lokalu zostanie zawarta przez jednego z małżonków (żonę Wnioskodawcy), podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu zawartej umowy najmu nie będzie Wnioskodawca
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-5/DS
  Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego i niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, a spełniających w Spółce po ich otrzymaniu wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a i 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne i jako takie rozpoznać w Spółce? W szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-2/DS
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi nie wprowadzając żadnego z otrzymanych składników majątkowych do własnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-6/DS
  Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa otrzymanego tytułem wkładu niepieniężnego, które na moment dokonania aportu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy oraz nie stanowią środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych po stronie Spółki?
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1300/10-3/EN
  W jaki sposób należy stosować limit 6.000 zł dla odliczenia podatku naliczonego wynikającego z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT w związku z użytkowaniem danego samochodu osobowego na podstawie kilku umów najmu?
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1300/10-2/EN
  W jaki sposób należy stosować limit 6.000 zł dla odliczenia podatku naliczonego wynikającego z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT w związku z użytkowaniem danego samochodu osobowego na podstawie kilku umów najmu?
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-4/DS
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątkowych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa, które nie zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) stanowić będą po stronie Spółki koszt uzyskania przychodu, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano aportu, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka wprowadzi je do własnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-3/DS
  Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo, wartość początkową składników majątkowych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa, które nie zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, stanowić będzie suma ich wartości rynkowej na moment otrzymania aportu w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-128/10-4/DS
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątkowych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa, które nie zostały wprowadzone przez Wnioskodawcę do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) stanowić będą po stronie Spółki koszt uzyskania przychodu, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano aportu, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka wprowadzi je do własnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-950/10-2/IM
  Czy prawidłowo Wnioskodawczyni rozlicza przychody z najmu jako najem prywatny stawką 8,5% ryczałtem ewidencjonowanym?
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1266/10-2/MN
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług dzierżawy.
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-805/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-490/10-4/MM
  Od chwili wejścia nieruchomości do masy upadłości Wnioskodawcy to syndyk jest uprawniony do władania nieruchomością, w tym do wystawiania faktur VAT najemcom i użytkownikom tej nieruchomości. Do czasu zakończenia postępowania upadłościowego (tj. bytu prawnego Wnioskodawcy), Zainteresowany legitymuje się podmiotowością podatkową – jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym w trakcie postępowania upadłościowego Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej, pomimo iż faktycznym dzierżycielem tej nieruchomości pozostaje syndyk.
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-644/10/GC
  Czy Wynagrodzenie oraz Wynagrodzenie Innych Usługodawców będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu potrącalny zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dacie jego poniesienia?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-499/10-2/JG
  CIT - możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę wartości ulepszeń poczynionych na Nieruchomości przez osobę trzecią
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-963/10/MS
  Czy nieumorzona część zlikwidowanych środków trwałych – inwestycji w obcym środku trwałym, będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1095/10/MM
  W jaki sposób ustalić wartość początkową nieruchomości, czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych według indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz czy obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych nie istnieje?
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-823/10/MM
  W jaki sposób wnioskodawca ma obliczać wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczący uzyskiwanych przychodów z najmu gdy jest współwłaścicielem nieruchomości?
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-947/10/BG
  w zakresie zasadności poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych przez polską Spółkę podmiotowi belgijskiemu z tytułu czynszu dzierżawy środka transportu (autobus) przy zastosowaniu 5 % stawki podatku
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-735/10/AK
  Czy po zamknięciu działalności gospodarczej i wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej z UM, Wnioskodawca może wynajmować mieszkania i rozliczać się podatkiem od wynajmu PIT 28 i ryczałtem w wysokości 8,5%?
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-802/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na wynajem pokoju w hotelu bądź mieszkania w trakcie pobytu służbowego poza miejscem zamieszkania?
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-842/10/MM
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca może stosować od stycznia 2010r. ryczałt w wysokości 8,5 procent?
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-713/10-2/AM
  Opodatkowanie przychodów z najmu.
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-617/10-3/MM
  Czy wynajęcie magazynu wraz z usługą magazynowania wyłącznie na potrzeby magazynowania surowców do produkcji objętej zezwoleniem strefowym jest działalnością strefową i stanowi koszt działalności strefowej?
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-939/10/AK
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z najmu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego mieszkania.
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-801/10/ŁCz
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego przed zawarciem umowy najmu
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-489/10/AB
  Opodatkowanie podatkiem VAT najmu pomieszczeń użytkowych
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-516/10/BWo
  obowiązek podatkowy w przypadku, gdy właściciel (nierezydent) odstąpi od zgłoszenia rejestracyjnego
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-614b/09/10-S/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, poprzez złożenie korekt deklaracji, z tytułu leasingu lub najmu samochodów.
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-644/10-3/KS
  Czy czynsz najmu oraz pozostałe opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, w tym podatki i opłaty za użytkowanie wieczyste, wynajmowanego i wykorzystywanego dla prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się w pełnym wymiarze (w 100%) do kosztów uzyskania przychodu najemcy prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na to, iż lokal wykorzystywany jest przez najemcę również dla celów mieszkaniowych?
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-644/10-2/KS
  Czy czynsz najmu oraz pozostałe opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, w tym podatki i opłaty za użytkowanie wieczyste, wynajmowanego i wykorzystywanego dla prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się w pełnym wymiarze (w 100%) do kosztów uzyskania przychodu najemcy prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na to, iż lokal wykorzystywany jest przez najemcę również dla celów mieszkaniowych?
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-668/10-5/RS
  Kwalifikacja przychodów z najmu osiąganych przez spółkę cywilną do właściwego źródła przychodów.
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-448/10-4/AO
  Kto podatnikiem VAT z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych pobieranych przez - jednostkę budżetową Gminy - będącą jednostką nadzoru i koordynacji działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-408/10-4/AS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków na rzecz funkcjonowania obligatoryjnego organu Rady Nadzorczej, w szczególności kosztów ponoszonych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem rozszerzonej funkcji nadzorczej, które nie mają charakteru osobowego
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-672/10/WM
  Czy Wnioskodawczyni prowadzić będzie najem prywatny, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%?
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-685/10/AK
  Czy dochody osoby prywatnej z najmu lokali znajdujących się w posiadanych przez Wnioskodawcę nieruchomościach mogą stanowić przychód z najmu opodatkowany na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych a nie z działalności?
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-692/10/TK
  Czy Wnioskodawczyni również jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od wynajmu? Czy Wnioskodawczyni może pozostać przy podatku zryczałtowanym 8,5%?
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-678a/10/TK
  Czy koszty ponoszone na utrzymanie mieszkania znajomych, w którym Państwo mieszkacie są kosztem uzyskania przychodu z wynajmu własnego mieszkania, a więc utworzenia źródła przychodu?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-772/10/MW
  Czy przychód stanowiący podstawę dochodu do opodatkowania powstanie dla współwłaścicieli w momencie postawienia do dyspozycji współwłaścicieli środków pieniężnych przez zarządcę na podstawie postanowienia sądowego?
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-662/10/TK
  Odsetki od kredytu na zakup mieszkania jako koszty uzyskania przychodów z najmu.
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-771/10/ŁCz
  Czy przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę z prywatnego wynajmu lokali na cele mieszkalne oraz lokali dla firm na cele związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-384/10-4/MB
  Czy Spółka przejmująca "hotel w budowie" oraz działający i przynoszący dochody parking pod częścią hotelową, w tym prawa autorskie do projektu budowlanego, wyposażenie, środki pieniężne, zobowiązania wynikające z utrzymania budynku, procesu inwestycyjnego, oraz prawa i obowiązki wynikające z ewentualnej umowy zawartej z operatorem hotelu, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy Spółka istniejąca zajmująca się sprzedażą apartamentów i miejsc garażowych oraz ich ewentualnym najmem, w której pozostają zobowiązania wynikające z utrzymania budynku w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w Spółce Dzielonej, w Spółce Przejmującej oraz u wspólników na okoliczność zamierzonego podziału przez wydzielenie? Czy w związku z podziałem Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, lub też obowiązek korekty po stronie Spółki dzielonej lub Spółki przejmującej? Czy w związku z podziałem S. Sp. z o.o. (Spółka dzielona) powstanie obowiązek podatkowy w Spółce przejmującej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-324/10-4/PS
  Czy wypłata w drugiej połowie 2013 r. czynszu za okres od dnia rozpoczęcia najmu w 2010 r. do dnia 30.06.2010 r. korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 3 i 4 ww. ustawy w zw. z art. 7 ustawy z dnia 18.11.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ?
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-594/10/AP
  Możliwość opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-593/10/AP
  Ustalenie źródła przychodów, do którego należy zaliczyć przychody uzyskiwane z najmu nieruchomości.
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-584/10/AP
  Możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości lokalowych.
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-655/10/KB
  moment dokonania korekty przychodu
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-575/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego w celu zakupu wynajmowanego mieszkania.
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-670/10-4/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-659/10-3/KŁ
  Czy źródłem przychodów uzyskiwanych w opisany sposób jest najem (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) i czy w związku z tym Wnioskodawczyni może opodatkować całość uzyskiwanych w ten sposób przychodów zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3a oraz ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-708/10/MW
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo amortyzowania budynku niemieszkalnego indywidualną stawką amortyzacyjną w wysokości 10%?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-789/10/MS
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu wynajmu samochodów osobowych dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników w trakcie zagranicznych podróży służbowych bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-638/10-3/NS
  W przypadku zawarcia umów najmu majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską tylko przez jednego z małżonków (Wnioskodawczynię), podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy będzie ten z małżonków, który dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu, tj. w przedmiotowej sprawie Zainteresowana. Tym samym Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do opodatkowywania całości obrotu uzyskanego z tytułu przedmiotowego najmu.
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-641/10/IK
  wystawianie faktur VAT na zaliczkę na utrzymanie części wspólnej i fundusz remontowy oraz faktury VAT za media
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-535/10/EŁ
  Prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego dokumentującej nabycie samochodu osobowego oraz nabycie paliw wykorzystywanych do jego napędu, służącego do celów najmu.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-573/10-3/IB
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości (100%) od rat leasingowych oraz od paliwa zakupywanego do napędu przedmiotowego samochodu w trakcie jego wyłącznego przeznaczenia na oddanie w odpłatne użytkowanie na okres powyżej 6 miesięcy.
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-573/10-4/IB
  W przypadku, gdy po zakończeniu umowy najmu trwającej powyżej 6 miesięcy, gdy samochód będzie przeznaczony do dalszego wynajmu, ale będzie również wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem samochodów - np. do podróży służbowych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało odliczenie w 60% podatku naliczonego od rat leasingowych do momentu osiągnięcia limitu 6.000 zł. na podstawie art. 86 ust. 7, natomiast od paliwa zakupywanego do napędu przedmiotowego samochodu osobowego nie będzie Mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3.
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-517/10/KM
  Czy prawidłowe jest odliczanie podatku VAT od zakupionych usług związanych z termomodernizacją zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku o towarów i usług, dokonując obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Czy prawidłowym jest refakturowanie kosztów usług związanych z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości na współwłaścicieli, tj. sprzątanie, bieżącą konserwację nieruchomości, dozór, energię elektryczną części wspólnej itp. z zastosowaniem stawek VAT z faktur zakupu? Czy prawidłowym jest refakturowanie kosztów usług bezpośrednio związanych z utrzymaniem lokali użytkowych na współwłaścicieli na podstawie odczytów faktycznego zużycia mediów (np. centralne ogrzewanie, energia elektryczna itp.) z zastosowaniem stawek VAT z faktur zakupu? Czy prawidłowym jest ujmowanie w deklaracji VAT-7 zakupów związanych z termomodernizacją w pozycji "nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych"?
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-745/10/AK
  ustalenie, czy dochód z podnajmu pomieszczeń przeznaczony na cele statutowe czyli na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu będzie korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-351/10-4/MC
  koszty najmu samochodów osobowych powinny być uznane za koszty używania samochodów i zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki.
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-497/10/PSZ
  1. Czy odsetki od kredytu hipotecznego można traktować jako koszt uzyskania przychodu rozliczając dochód z wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych? 2. Czy koszt czynszu administracyjnego, który będzie płacony do Spółdzielni Mieszkaniowej będzie również kosztem uzyskania przychodu? 3. Czy wynajmowane mieszkanie należy ująć w ewidencji środków trwałych do celów amortyzacji?
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-499/10/WM
  Czy w latach ubiegłych i obecnie można zastosować do osiąganych przychodów z najmu, uznanego za wykonywany w ramach działalności gospodarczej, stawkę podatku liniowego w wysokości 19%, tak jak do pozostałej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-315b/10/DK
  1. Czy postępowanie Stowarzyszenia polegające na zawarciu umowy najmu i pobieraniu z tego tytułu czynszu jest prawidłowe? 2. Jakie zobowiązania podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ciążyć będą na Stowarzyszeniu i Związku? Czy oba te podmioty będą zobowiązane do: a) uwzględnienia w przychodach równowartości czynszu jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu pomieszczeń na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? b) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu z nieodpłatnego wynajmu?
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-497a/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu umowy leasingu samochodu osobowego.
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-451/10/RSz
  ustalenie stawki podatku dla czynszu najmu lokali użytkowych oraz opłat za zużycie wody i centralnego ogrzewania, rozliczenia podatku należnego, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zaliczkowych za media oraz prawidłowości ujmowania tych faktur w rejestrach VAT
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-467/10/PSZ
  Czy samodzielna działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika może być opodatkowana podatkiem liniowym (19%), biorąc pod uwagę to, iż druga działalność, prowadzona w spółce cywilnej, opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-469/10/PSZ
  Czy samodzielna działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika może być opodatkowana podatkiem liniowym (19%), biorąc pod uwagę to, iż druga działalność, prowadzona w spółce cywilnej, opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-466/10/PSZ
  Czy w związku z uzyskiwaniem dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu?
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-387/10-2/MC
  Czy przychód z odsetek od lokat bankowych związany z przechowywaniem kaucji mieszkaniowych winien być wolny od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 44?
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-468/10/PSZ
  Czy przychody uzyskiwane z najmu lokali mieszkalnych i usługowo-handlowych, będących Pana własnością, mogą być nadal opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-536/10-4/TW
  Czy w ten sposób rozliczone zużycie wody i ścieków i ten konkretny rachunek wystawiony na firmę Wnioskodawczyni ma obowiązek przyjąć do przychodów i opodatkować go stawką 8,5%?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-457/10/PSZ
  Czy prawidłowo stosowane były przepisy prawa podatkowego, uznając za źródło przychodów najem oraz opodatkowując te przychody ryczałtem jako tzw. najem prywatny tj. stawką 8,5 % do limitu przychodów 4000 euro i stawką 20% po przekroczeniu tego limitu?
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-452/10/PSZ
  Czy przy zastosowaniu formy "spółki cywilnej" źródłem przychodu dla wspólników, nie będących przedsiębiorcami, może być najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa (art. 10 ust. 1 pkt 6) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-453/10/PSZ
  1. Czy przy zastosowaniu formy "spółki cywilnej" źródłem przychodu dla wspólników, nie będących przedsiębiorcami, może być najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa (art. 10 ust. 1 pkt 6) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? 2. Czy prowadząc działalność polegającą na tzw. najmie prywatnym w ramach spółki cywilnej, możliwe jest jednoczesne uzyskiwanie przychodów w ramach równolegle prowadzonej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) sklasyfikowanej w Polskiej Działalności Gospodarczej (PKD 2007) w podklasie 68.20.Z (wynajem lub zarządzanie lokalami własnymi lub dzierżawionymi) i rozliczać tak jak działalność gospodarczą?
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-436/10/AJ
  Usługi zakwaterowania - kasa rejestrująca.
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-2/10-2/ŁM
  Czy Spółka będzie zobowiązana do skorygowania wartości wydatków kwalifikowanych dających prawo do wyliczenia kwoty wolnej od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o wartość tych środków trwałych, które zostaną oddane w najem?
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-636/10/MMa
  Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu stawką 8,5% jest cała kwota przychodu w momencie jego otrzymania, czy otrzymane kwoty przychodu należy pomniejszyć o wnoszone przez lokatorów opłaty za media – dostawę wody, wywóz śmieci i zużycie energii elektrycznej w częściach wspólnych budynku?
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-446/10/DP
  Czy niezależnie od ilości wynajmowanych mieszkań, przychody z tytułu najmu nawet 100 mieszkań uzyskiwane w sposób zorganizowany i ciągły nie będą stanowiły działalności gospodarczej, a do opodatkowania tych przychodów będzie można zastosować stawkę podatku zryczałtowanego 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-581/10-4/AG
  Czy Wnioskodawca może wymienione składniki wyposażenia zakupionej nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – wynajmu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącach poniesionych wydatków na podstawie art. 22, ust. 4 i ust. 6b oraz art. 22d, ust.1 ustawy o podatku od osób fizycznych?
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-237/10/PS
  W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy w związku z otrzymywanymi zaliczkami przez członka wspólnoty, którym jest deweloper – osoba prawna.
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-712/10/MS
  Czy wobec przedstawionych faktów stanowisko TBS w zakresie nieopodatkowywania dochodów z czynszu najmu garaży uzyskanych od najemców lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Towarzystwa, w związku z przeznaczeniem ich w całości na cele gospodarki mieszkaniowej jest słuszne?
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-318/10/PS
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz zawodnika zatrudnionego na umowę zlecenie (czynsz najmu mieszkania, czesne za studia).
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-426a/10/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu umowy leasingu samochodu ciężarowego.
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-551/10/MM
  Czy wskazany stan faktyczny uprawnia wnioskodawczynię osiągającą przychody z najmu do zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadzie art. 2 ust. 1a ustawy?
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-408/10-2/AO
  Dotyczy prawa odliczenia podatku VAT od zakupu lokali niemieszkalnych i wystąpienia do Urzędu Skarbowego o zwrot nadwyżki VAT naliczonego, od ich zakupu poprzez dokonanie korekt deklaracji podatkowych za okresy w których wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-333/10-4/AO
  Dotyczy zwolnienia wynajmu mieszkania wraz z miejscem parkingowym oraz braku obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-366/10/MR
  1. W jaki sposób Wnioskodawca będzie musiał rozliczać w Polsce dochody osiągane w Polsce (najem lokalu) i uzyskiwane z pracy w Belgii (praca najemna – marynarz)? 2. Czy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36) należało będzie wykazać wszystkie dochody (uzyskane w Polsce i w Belgii) i rozliczyć stosując metodę wskazania w art. 27 ust. 9 (tj. metodę proporcjonalnego odliczenia)? 3. Jak będzie wyglądało rozliczenie w przypadku, gdy dochody w Polsce z najmu lokalu będą opodatkowane w formie ryczałtu (PIT-28), czy Wnioskodawca będzie musiał je łączyć z dochodami uzyskiwanymi w Belgii?
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-388/10/DP
  Czy Wnioskodawca ma prawo opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychody z tytułu najmu prywatnego?
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-398a/10/TK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na remont całej kamienicy, t.j. koszty robocizny, materiałów, projektu budowlanego, przeglądów technicznych kamienicy oraz ubezpieczenia w stosunku do całego budynku?
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-398b/10/TK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość odsetek od kredytu zaciągniętego na remont kamienicy oraz prowizji od wartości kredytu?
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-362/10/MM
  Czy urząd skarbowy postępuje prawidłowo, żądając od Wnioskodawczyni zapłaty podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-361/10/MM
  Czy w stosunku do Wnioskodawcy znajduje zastosowanie zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) oraz z art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-400/10-4/MT
  Stwierdzić należy, że zawarcie przez Wnioskodawcę umowy podnajmu lokalu, w którym prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza i osiąganie z tego tytułu przychodów, które ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza do źródła przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza - wyłączy go z możliwości korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. Art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania. Przychód z wynajmu składników majątku jest bowiem przychodem z działalności gospodarczej, a nie przychodem z najmu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-201/10/PS
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku z tytułu wynagrodzenia dla dzierżawcy za zrzeczenie się prawa dzierżawy nieruchomości.
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-414/10-2/KŁ
  Czy Wnioskodawca właściwie wybrała formę i stawkę opodatkowania?
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-415/10-2/KŁ
  Czy Wnioskodawca właściwie wybrała formę i stawkę opodatkowania?
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-334/10/AD
  Możliwość wystawienie jednej wspólnej faktury przez odrębnych podatników podatku od towarów i usług.
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-372/10/ZK
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym przychody Wnioskodawczyni z tytułu najmu budynku sklepu wielobranżowego uznać należy za przychody z działalności gospodarczej, czy też należy je zakwalifikować jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-362/10/AT
  Czy można zastosować taką zasadę ewidencji wartości sprzedaży usług najmu i wystawiać jedną wspólną fakturę.
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-450/10-2/KŁ
  Czy w świetle przepisów podlega zwolnieniu z podatku wynajem do pięciu pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym położonym na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym składającym się z gruntów rolnych położonych w województwie X (2 ha 29 arów) oraz w województwie Y (26 arów) z tym zaznaczeniem, że budynek mieszkalny jest posadowiony w województwie Y?
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-325/10/EA
  prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup skutera wodnego
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-561/10/EA
  prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup lokali mieszkalnych
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-295/10-5/BS
  Zatytułowanie dokumentu przenoszącego koszty energii i telefonu na najemcę.
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-357/10-2/BS
  Czynsz najmu, jak i należność z tytułu dodatkowych opłat, składają się na wynagrodzenie z tytułu świadczonej przez Spółkę kompleksowej usługi najmu powierzchni (lokalu handlowego), należy rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu opłat eksploatacyjnych w momencie zastrzeżonym dla usług najmu.
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-350/10/NG
  Czy w przypadku zawarcia przez wnioskodawczynię umowy spółki cywilnej z drugim współużytkownikiem wieczystym i współwłaścicielem, celem której to spółki cywilnej będzie oddanie do odpłatnego korzystania prawa użytkowania wieczystego, budynku i budowli na rzecz Spółki, przychody wnioskodawczyni z tytułu umowy osiągane za pośrednictwem spółki cywilnej będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 2 ust 1a o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-351/10/NG
  Czy wnioskodawca będzie mógł opodatkować przychody w postaci czynszu wypłacanego na podstawie powyższej umowy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%, o którym mowa w art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-352/10/NG
  Czy w przypadku wyboru przez wnioskodawcę opodatkowywania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z czynszu, opodatkowaniu ryczałtem podlegać będzie jedynie część przychodów z czynszu ustalona proporcjonalnie do udziału we współwłasności budynku, budowli oraz prawie użytkowania wieczystego gruntów przypadających na wnioskodawcę?
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-353/10/NG
  Czy Czy w przypadku wyboru przez wnioskodawcę opodatkowywania przychodów z czynszu wypłacanego na podstawie powyższej umowy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dalej "zpdof"), opodatkowaniu podlegać będzie całość czynszu wypłacanego na podstawie umowy, czy też jedynie część czynszu nie stanowiąca spłaty wartość budynku i budowli, a więc tzw. część odsetkowa?
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-354/10/NG
  Czy w przypadku zawarcia przez wnioskodawcę umowy spółki cywilnej z drugim współużytkownikiem wieczystym i współwłaścicielem, celem której to spółki cywilnej będzie oddanie do odpłatnego korzystania prawa użytkowania wieczystego, budynku i budowli na rzecz Spółki, przychody wnioskodawcy z tytułu umowy osiągane za pośrednictwem spółki cywilnej będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 2 ust 1a o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-349/10/NG
  w przypadku wyboru przez wnioskodawczynię opodatkowywania przychodów z czynszu wypłacanego na podstawie powyższej umowy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), opodatkowaniu podlegać będzie całość czynszu wypłacanego na podstawie umowy, czy też jedynie część czynszu nie stanowiąca spłaty wartość budynku i budowli, a więc tzw. część odsetkowa?
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-350/10/NG
  Czy w przypadku zawarcia przez wnioskodawczynię umowy spółki cywilnej z drugim współużytkownikiem wieczystym i współwłaścicielem, celem której to spółki cywilnej będzie oddanie do odpłatnego korzystania prawa użytkowania wieczystego, budynku i budowli na rzecz Spółki, przychody wnioskodawczyni z tytułu umowy osiągane za pośrednictwem spółki cywilnej będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 2 ust 1a o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-347/10/NG
  Czy w przypadku wyboru przez wnioskodawczynię opodatkowywania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z czynszu, opodatkowaniu ryczałtem podlegać będzie jedynie część przychodów z czynszu ustalona proporcjonalnie do udziału we współwłasności budynku, budowli oraz prawie użytkowania wieczystego gruntów przypadających na wnioskodawczynię?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-374/10-2/TW
  Czy prawidłowo postępuje Wnioskodawca opodatkowując przychody z najmu nieruchomości usytuowanej przy ul. X, będącej w 1/2 Jego majątkiem prywatnym, nie wprowadzonym do ewidencji działalności gospodarczej, zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)?
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-484/10-4/AD
  Czy Wnioskodawca sprzedając przedmiotową nieruchomość powinna naliczyć 22% VAT, czy też można zastosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10?
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-279/10-4/EK
  Czy w momencie zakończenia umów najmu oraz zmiany lokalizacji bądź zaprzestania działalności w danej lokalizacji bez podejmowania nowej, dla Spółki niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie koszt uzyskania przychodów?
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-348/10/AP
  Czy wynajem użytkownikom lokali mieszkalnych dodatkowych pomieszczeń znajdujących się w budynkach mieszkalnych spółdzielni na cele mieszkaniowe, typu: suszarnia, pralnia, zabudowa korytarza, druga piwnica itp., niestanowiących części składowych ani przynależnych do lokali mieszkalnych, jest zwolniony z opodatkowania na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-302/10/AJ
  Opodatkowanie usług zakwaterowania i wyżywienia.
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-446/10/AP
  Czy Spółka powinna naliczać amortyzację od dzierżawionych obiektów i urządzeń? Czy amortyzacja ta będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-316/10/MN
  W przypadku, gdy Wnioskodawca występuje w imieniu gminy, będącej członkiem wspólnoty mieszkaniowej, która jest stroną umów o dostawę mediów, ww. wydatki są świadczeniem należnym wynajmującego z tytułu umowy najmu lokali, a nie z tytułu odsprzedaży mediów, czy przeniesienia na najemców kosztów z mediami związanych.
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-223/10-5/AM
  możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu garażu
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-290/10-2/KS
  uznać należy, iż otrzymana kwota czynszu w wysokości 1000 zł wynikająca z zawartej umowy najmu ze Spółką cywilną, stanowi dla Wnioskodawcy przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przychód ten stanowi odrębne od pozarolniczej działalności gospodarczej źródło przychód, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie w zakresie określenia wysokości tego przychodu nie ma zastosowania art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-264/10/DP
  Czy Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej, może w ramach najmu prywatnego świadczyć usługi krótkotrwałego zakwaterowania w czterech należących do Niego lokalach mieszkalnych w zakresie, tzw. czystego najmu, tzn. nie świadcząc jednocześnie żadnych usług dodatkowych charakterystycznych dla działalności hotelowej typu sprzątanie mieszkań, zmiana pościeli, organizacji recepcji, wyżywienia, wypoczynku, itp.?
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-268/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej wydatków poniesionych na modernizację nieruchomości lokalowej, używanej na potrzeby tej działalności na podstawie umowy najmu.
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-300/10-4/EC
  Stwierdzić należy, iż w stanie faktycznym opisanym we wniosku przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości stanowiących własność wnioskodawcy może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości (lokali usługowo-handlowych oraz lokali mieszkalnych), osiągnięte po 01.01.2010 r., mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów.
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-286/10/BS
  Brak możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w okresie od października 2002 roku do 2008 roku ze względu na fakt, iż z tytułu wykonywanych czynności wystawiano faktury VAT i rozliczano podatek w składanych deklaracjach VAT-7.
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-368/10/MM
  Czy koszt remontu ścian nośnych może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu lokalu handlowego?
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-234/10-2/MM
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu przedmiotowej nieruchomości w pełnej wysokości przeznaczonej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz przeznaczonej na wynajem na cele inne niż mieszkalne.
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-370/10/MMa
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji, kwota czynszu czy razem kwota czynszu i opłat zwykłych?
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-309/10/MM
  Sposób ustalenia wartości początkowej budynku handlowo-usługowego oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej?
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-273a/10/MN
  Dokonując odsprzedaży towarów i usług obcych – tzw. mediów, Wnioskodawca winien je opodatkować wg stawek właściwych.
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-273b/10/MN
  O ile umowa najmu (dzierżawy) nie zawiera terminów płatności za odsprzedaż "mediów", a terminy zapłaty wynikają jedynie z faktur VAT, to obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ustalonymi terminami płatności zawartymi w przedmiotowych fakturach.
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-306/10-2/TW
  Czy refakturowane koszty opłat eksploatacyjnych i inne koszty obciążające wynajmowaną nieruchomość stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne?
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-180b/10/DK
  Czy kwota odstępnego płacona przez Spółkę w związku z przejęciem praw i obowiązków wynikających z umowy najmu nieruchomości celem realizacji inwestycji na tej nieruchomości powinna zostać uwzględniona w wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym?
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-256/10/PSZ
  Czy dzierżawa gruntów rolnych na cele działalności rolniczej wraz z prezentacją pracy maszyn rolniczych stanowi dla wydzierżawiającego, będącego osobą fizyczną źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodem od osób fizycznych?
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-183a/10/AW
  Miejsce świadczenia i opodatkowania usług wynajmu żurawi samojezdnych-terenowych, gąsienicowych wraz z obsługą operatorską oraz sposobu ich dokumentowania.
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-117/10-4/AS
  opodatkowanie dochodów z najmu.
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-267/10-2/EC
  Czy w związku ze zmianą przepisów podatkowych dotyczących ryczałtu od najmu nieruchomości (ustawa z dnia 17.12.2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 3 - 2010 poz. 13 - art. 3) mogę od stycznia 2010 r. skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania dochodów z dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 8,5% bez limitu przychodu?
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-192/10/MR
  1. Czy zawarcie cesji umowy leasingu operacyjnego / finansowego po zmianie stron tegoż leasingu na gruncie przepisów podatkowych skutkuje wstąpieniem nowego korzystającego w uprawnienia pierwotnego leasingobiorcy? 2. Czy po zawarciu cesji umowy leasingu operacyjnego / finansowego nowy korzystający będzie miał możliwość zaliczenia pozostałych do zapłaty rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów?
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-244/10-2/KG
  refakturowanie energii elektrycznej i usług komunalnych oraz moment powstania obowiązku podatkowego
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-233/10/HD
  Czy dochód uzyskiwany z tytułu wynajmu pokoi gościnnych jest zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-152/10-4/AM
  mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni może opodatkować uzyskane przychody z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8,5%, pod warunkiem, złożenia w terminie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-216/10/MW
  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychód uzyskany z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do majątku osobistego wnioskodawcy może być traktowany jako przychód z tytułu umowy najmu zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-217/10/MW
  Czy przychód uzyskany z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie mógł być opodatkowany w formie ryczałtu zgodnie z art. 6 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-105/10-3/MK
  opodatkowanie nieodpłatnego udostępnienia pracownikom samochodów służbowych do korzystania w sprawach prywatnych.
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-218/10-4/MP
  Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu przedmiotowej nieruchomości.
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-142/10/AŻ
  Czy w związku z ponad dziesięcioletnim opóźnieniem rozliczenia dochodów z nieruchomości (1995r.-2000r.) – niezawinionym przez współwłaścicielkę i wypłaconych dopiero po wyroku sądowym – podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak – to jakie należy zastosować skale podatkowe i co dokładnie podlegać będzie opodatkowaniu tj. należność podstawowa, zwrot kosztów procesu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, naliczone odsetki?
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-194/10/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług krótkotrwałego zakwaterowania.
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-243/10-2/JB
  Stwierdzić należy, że źródłem przychodu, w stosunku do którego przez cały rok podatkowy obowiązuje raz wybrana forma opodatkowania jest najem, a nie każda zawarta umowa czy wynajmowana nieruchomość oddzielnie. Oznacza to, że wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, obowiązywać będzie w stosunku do przychodów osiągniętych z najmu wszystkich nieruchomości, do czasu zgłoszenia zmiany formy opodatkowania lub zaprzestania uzyskiwania przychodów. Zmiana formy opodatkowania może nastąpić dopiero od początku 2011 r. po złożeniu oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania.
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-203/10/HD
  Czy otrzymany rachunek za noclegi w Niemczech można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-179/10/ESZ
  skutki podatkowe wynajmu nieruchomości.
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-97c/10/AT
  Czy w odniesieniu do budowanych w ramach projektu obiektów kubaturowych parku (inkubatora technologicznego i centrum technologicznego) wraz z ich wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, istnieje możliwość odzyskania przez Miasto podatku od towarów i usług w trakcie realizacji tych inwestycji w przypadku, gdy: - będą one przekazane w trwały zarząd jednostce organizacyjnej podległej Miastu w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z wymogami rozdziału 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a następnie będą przez tą jednostkę wynajmowane pomieszczenia wraz z wyposażeniem dla przedsiębiorców; - zostanie powierzone, na podstawie § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, prowadzenie działalności określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie czynności określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 tej ustawy, na podstawie umowy zawartej z Miastem?
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-138/10-7/AG
  zasady opodatkowania przychodów z najmu.
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-145/10/DP
  1. Czy wydatki poniesione w ramach przeprowadzonego remontu przystosowującego mieszkanie do wynajmu są kosztami uzyskania przychodu i mogą być odliczone od przychodu z wynajmu w zeznaniu rocznym od osób fizycznych PIT za 2009 r. ? 2. Czy koszty poniesione na dwa mieszkania wynajmowane podlegają zsumowaniu i odjęciu od zsumowanych przychodów z obu mieszkań?
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-189/10/MMa
  Jak opodatkować przychody z najmu mieszkania?
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-147/10/PSZ
  Czy prawidłowo ustalono wartość wieczystego użytkowania gruntu, przyjmując za wartość wymienioną w akcie notarialnym wartość pierwszej opłaty rocznej?
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-153/10/DP
  Czy należy złożyć oświadczenie, iż przychody z najmu w roku podatkowym opodatkowane będą w całości przez jednego z małżonków?
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-74/10-2/EŻ
  1. Czy wymienione w poz. 54 opłaty uiszczane przez Spółdzielnię dotyczące opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, wywóz nieczystości oraz energię elektryczną, w części dotyczącej lokali użytkowych, można w całości traktować jako koszt uzyskania przychodu z tytułu najmu lokali użytkowych i uwzględnić je przy obliczeniu dochodu z tej działalności za lata 2007, 2008, 2009 oraz następne?2. Czy opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatek od nieruchomości mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu lokali użytkowych, proporcjonalnie do udziału powierzchni tych lokali do całkowitej powierzchni budynku?
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-166/10/AP
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, rozliczając z najemcą wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu opłaty eksploatacyjnej za lokal oraz funduszu remontowego, jak również podatek od nieruchomości, poprzez dodanie tych pozycji do faktury VAT i opodatkowując je stawką 22% VAT?
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-116/10/TJ
  Opodatkowanie świadczenia alimentacyjnego.
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-102/10/HD
  Czy przychody najmu prywatnego mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według jednolitej stawki 8,5%?
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-101/10/HD
  Czy przychody najmu prywatnego mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według jednolitej stawki 8,5%?
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-136/10/ESZ
  skutki podatkowe dzierżawy nieruchomości.
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-104/10/WM
  Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu najmu mieszkania, będą odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-86a/10/PSZ
  Czy odpis amortyzacyjny od wprowadzonych do ewidencji środków trwałych mieszkań jest kosztem uzyskania przychodu?
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-97/10/ZK
  Czy przychód z najmu prywatnej nieruchomości (tj. nie wpisanej do ewidencji środków trwałych) może opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 2 ust. 1a ustawy o ryczałcie?
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-405/10/ZK
  Czy w przypadku sprzedaży prywatnej nieruchomości, przychód z tej sprzedaży opodatkowany będzie na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-131/10/BK
  w zakresie skutków podatkowych wynajmu nieruchomości
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-93/10-8/AG
  W przedmiotowej sprawie koszty leasingu (opłaty leasingowe) nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z najmu. Zatem stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-113/10/BK
  W zakresie skutków podatkowych wynajmu nieruchomości
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-144/10/MMa
  Czy wybór metody rozliczania się z uzyskiwanego przychodu osiąganego z najmu na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego jest prawidłowy?
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-149/10/HD
  1. Czy w opisanej sytuacji prawidłowym jest niezłożenie pisemnego oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów przez Wnioskodawcę? 2. Czy prawidłowym jest rozliczenie całości przychodów zgodnie z wybraną zryczałtowaną formą opodatkowania tylko przez Wnioskodawcę, tj. właściciela wynajmowanej nieruchomości, stanowiącej odrębny majątek?
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-96/10/TK
  Czy Wnioskodawca, wynajmując jeden lokal będący jego własnością, może opodatkować uzyskane przychody z najmu lokalu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-75/10-4/MM
  Czy dostawa budynku produkcyjno - magazynowo-biurowego przy ul. C oraz ul. Z w L wchodzącego do masy upadłości Wnioskodawcy w upadłości likwidacyjnej w L jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zmianami)?
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-63/10/KB
  opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych z prowadzenia hotelu dla koni oraz najmu składników majątku wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-142/10-2/JL
  Wydanie przez Spółkę (poczynionych w trakcie umowy o zastępstwo inwestycyjne oraz umowy dzierżawy) nakładów inwestycyjnych w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji będzie opodatkowane przy zastosowaniu stawki 22%. Ponadto, zbycie zabudowanej nieruchomości przez IICP (po rozwiązaniu umowy dzierżawy) podlega opodatkowaniu 22% VAT, a Spółka będzie mieć prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi przez nią na nabycie gruntu wraz ze znajdującymi się na nim budynkami.
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-107/10/LŻ
  Określenie czy dostawa mediów na rzecz najemców gminnych lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych stanowi świadczenie pomocnicze do usługi najmu, a tym samym powinna stanowić razem z najmem jedną podstawę opodatkowania, a w konsekwencji opodatkowane jedną stawką VAT
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-69/10/AW
  Czy dochody otrzymane z wynajmu pomieszczeń należy traktować jako uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i po przeznaczeniu ich na utrzymanie tych zasobów traktować jako zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawych?
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-96/10-2/JB
  określenie źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-264/10-2/EK
  Opodatkowanie opłaty z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu.
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1/10-4/AM
  określenie źródła przychodów z tytułu: odsetek od lokat bankowych, z odsetek od pożyczek udzielanych różnym podmiotom, sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, sprzedaży akcji i innych papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach prawa handlowego, z uczestnictwa w różnych funduszach inwestycyjnych.
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-6b/10/PSZ
  Czy przy wynajmie lokalu użytkowego w ramach tak zwanego prywatnego najmu – odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu?
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-34/10-3/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie w przedstawionym stanie faktycznym należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-30/10/AT
  Czy Wnioskodawczyni może zastosować zasadę ewidencji wartości sprzedaży usług najmu i wystawić jedną wspólną fakturę?
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-9a/10/PS
  Dtyczy gospodarki zasobami mieszkaniowymi (najem części nieruchomości wspólnej – korytarz - przedpokój).
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-9b/10/PS
  Dotyczy gospodarki zasobami mieszkaniowymi (najem części nieruchomości wspólnej – korytarz - przedpokój).
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1249/09-4/KG
  otrzymana przez Wnioskodawcę kwota rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy najmu przed upływem pierwotnie ustalonego terminu oraz otrzymane odszkodowanie z tytułu zużycia ścian i podłóg należy traktować jako wynagrodzenie za świadczoną usługę, które to podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 22%. Wnioskodawca winien wystawić fakturę VAT wskazując jako podstawę opodatkowania kwotę należną pomniejszoną o podatek. Płatność otrzymana od Najemcy stanowi wynagrodzenie za świadczone usługi w kwocie brutto tj. zawierające podatek VAT należny.
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-70/10-2/JB
  PIT - w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-980/09-2/KS
  1. Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania oraz jego używania, stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą? 2. Czy wydatki na zakup strojów sportowych stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą? 3. Czy wydatki na zakup suplementów diety stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą?
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-54/10-2/ES
  skutki podatkowe zawarcia umowy w formie aktu notarialnego na mocy którego wypłacone zostało jednorazowe odszkodowanie za: rozwiązanie stosunku najmu, koszty przeprowadzki i koszty opróżnienia lokalu
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-852/09-2/AS
  określenie momentu poniesienia kosztu uzyskania przychodów w sytuacji, gdy faktury dokumentujące obiór usług świadczonych w roku podatkowym 2008, których koszty są związane pośrednio z uzyskiwanym przychodem, Spółka otrzymała w styczniu 2009 r., a ujęte zostały w księgach rachunkowych w roku 2008
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-54/10-2/ES
  skutki podatkowe zawarcia umowy w formie aktu notarialnego na mocy którego wypłacone zostało jednorazowe odszkodowanie za: rozwiązanie stosunku najmu, koszty przeprowadzki i koszty opróżnienia lokalu
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1111/09/KT
  Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-14/10-2/ES
  koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127/10/MN
  Skoro nabyte towary i usługi (media) związane są ze sprzedażą opodatkowaną, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy ich nabyciu przysługuje na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż nie występują przesłanki ograniczające to prawo, wynikające z art. 88 cyt. ustawy.
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1500/09/AP
  Czy zwrot nakładów w związku z rozwiązaniem umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodów dla Spółki?
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1349/11-4/AO
  Dot. obciążania Współwłaścicieli kosztami usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży (refakturowania) mediów energii elektrycznej, energii cieplnej i usług telekomunikacyjnych oraz tzw. usług komunalnych (sprzedaży wody odprowadzenia ścieków) Współwłaścicielom
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1475/09-4/AK
  Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując stawkę 22% w przypadku obciążenia kosztami, które nie podlegają w normalnym obrocie VAT (koszty płac z narzutami, podatek od nieruchomości , ubezpieczenie mienia) i stosując stawkę podstawową z tytułu obciążenia podmiotu współpracującego 50% udziałem w zysku wypracowanym na użytkowanym obiekcie pomimo błędów formalnych w umowie, ale uwzględniając stan faktyczny i rzeczywisty zamiar stron?
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-958/09/HD
  Czy w 2010 r. od uzyskiwanych przychodów z najmu – spółce z o.o., w której wnioskodawca jest udziałowcem – istnieje prawo do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1153/09-6/MP
  Podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu zawartej umowy najmu nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej jest każdy z małżonków w swojej części. Obliczając limit wartości sprzedaży opodatkowanej do zwolnienia podmiotowego, Wnioskodawca winien uwzględnić 50% należności uzyskanych z tytułu najmu. Podatnicy zwolnieni podmiotowo (art. 113 ust. 1 ustawy) lub przedmiotowo (art. 43 ust. 1 ustawy), nie są ani uprawnieni, ani też zobowiązani do wystawiania faktur VAT z naliczonym podatkiem.
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1063/09/AJ
  Czy suma kwot podatku w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć 60% kwoty podatku naliczonego czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanej fakturą oraz nie może przekroczyć 6.000 zł?
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1153/09-6/MP
  Podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu zawartej umowy najmu nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej jest każdy z małżonków w swojej części. Obliczając limit wartości sprzedaży opodatkowanej do zwolnienia podmiotowego, Wnioskodawca winien uwzględnić 50% należności uzyskanych z tytułu najmu. Podatnicy zwolnieni podmiotowo (art. 113 ust. 1 ustawy) lub przedmiotowo (art. 43 ust. 1 ustawy), nie są ani uprawnieni, ani też zobowiązani do wystawiania faktur VAT z naliczonym podatkiem.
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1175/09-2/KG
  Korekty podatku naliczonego Wnioskodawca winien dokonać w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana.
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-39/10-2/JB
  Czy przychody uzyskane z najmu Wnioskodawca może rozliczyć w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy należy to zrobić w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy?
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1267/09-2/MP
  Usługa wynajmu naczepy od kontrahenta niemieckiego nie stanowi dla Wnioskodawcy importu usług i zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy winna być opodatkowana w miejscu, gdzie usługodawca posiada siedzibę , stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania .
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1745/09-2/SJ
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z wybudowaniem budynku wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych – przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego.
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-2/10-2/EC
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji, kwota czynszu czy cała kwota po dodaniu kwoty czynszu i zwykłych kosztów?
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-914/09-4/EC
  Czy w opisanym przypadku Wnioskodawczyni wspólnie z mężem może skorzystać z opodatkowania wynajmu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5% od przychodu, ewentualnie 20 % po przekroczeniu przychodu w wysokości 4 000 Euro?
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1128/09/MMa
  Czy zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki poniesione przez wnioskodawczynię na modernizację instalacji ciepłowniczej i likwidację pieców węglowych (w ramach umowy o dofinansowanie inwestycji) będą stanowiły koszt uzyskania przychodu związany z otrzymanym na ten cel dofinansowaniem.
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-859/AB
  Opodatkowanie kwoty odszkodowania wypłaconego przez gminę z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie eksmitowanej
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1263/09-2/TW
  1. Jaka kwota będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym – czy będzie to sama opłata za wynajem, czy tez opłata za wynajem powiększona o koszt mediów i opłat dla zarządcy nieruchomości? 2. Czy wpływ na wysokość przychodu do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie miał fakt przyjmowania opłat za media i zarządzanie nieruchomością od najemcy oraz pokrywania rachunków osobiście przez wynajmującego w sytuacji, gdy w umowie najemca zobowiąże się do ich pokrywania?
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1157/09/JJ
  Czy dostarczanie, do indywidualnych lokali wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej mediów (woda, ciepło, etc.) nabywanych przez Wspólnotę, może być traktowane jako sprzedaż w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i być jako takie refakturowane przez Wspólnotę na każdego z właścicieli, w części dotyczącej utrzymania jego lokalu?
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-779b/09/AW
  Czy wspólnota mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od czynszu za najem części wspólnych nieruchomości, jeżeli dochód z tego tytułu będzie w całości przeznaczony na remont części wspólnych nieruchomości?
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-779a/09/AW
  Czy wspólnota mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od czynszu za najem części wspólnych nieruchomości, jeżeli dochód z tego tytułu jest w całości przeznaczony na remont części wspólnych nieruchomości?
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-32/10-2/LK
  Czy Wnioskodawczyni wynajmując firmie (Spółce z o.o.) lokale mieszkalne na własny rachunek z przeznaczeniem tylko na cele mieszkalne dla pracowników może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego zgodnie z załącznikiem 4 poz. 4 Ex 70.20.11. PKWiU do ustawy o podatku od towarów i usług?
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/322/KWW/08/PK-940
  1) Czy ww. dochody zalicza się do gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w związku z tym będą one zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2) Czy odpis na fundusz remontowy tworzony na lokale użytkowe jest kosztem uzyskania przychodu z wynajmu tychże lokali i dotyczy działalności opodatkowanej Spółdzielni?3) Czy tworzone odpisy aktualizujące na należności dotyczące opłat eksploatacyjnych od lokali mieszkaniowych są kosztem uzyskania przychodu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, działalności zwolnionej Spółdzielni?4) Jeżeli odpis aktualizujący dotyczący lokali mieszkaniowych nie jest udokumentowany w sposób określony w art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to nie stanowi on kosztu uzyskania przychodu gospodarki zasobami mieszkaniowymi?5) Czy dochód z otrzymanych odsetek dotyczących nieterminowych wpłat z tytułu modernizacji budynków mieszkalnych jest dochodem gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1134/09-4/KG
  określone przez Wnioskodawcę wynagrodzenie za korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT.
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-965/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu najmu środka trwałego?
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-710/09/PS
  Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (najem arkad i obowiązek podatkowy).
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-730/09/DK
  Jak Wnioskodawca powinien traktować zapłatę czynszu dokonywaną na rzecz firmy litewskiej, czy jako należności licencyjne w rozumieniu art. 12 ust. 3 Umowy, w związku z tym pobierać 10% podatek "u źródła", czy jako przychody litewskiego kontrahenta podlegające opodatkowaniu według zasad wyrażonych w art. 7 Umowy, w związku z tym nie podlegające opodatkowaniu w Polsce?
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1220/09/DM
  Obciążenie najemców lokali kosztami związanymi z utrzymaniem lokali mieszkalnych i dostawą mediów.
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1746/09-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z wybudowaniem budynku wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych – przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-966/09/AJ
  Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-682b/09/DK
  Kiedy powstaje przychód z tytułu odszkodowania (naliczonego przez Nadleśnictwo w wysokości czynszu) należnego od osoby (byłego pracownika) zajmującej lokal mieszkalny i budynek gospodarczy bez tytułu prawnego?
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-682a/09/DK
  1. Czy zgodnie z obowiązującymi, od dnia 1 stycznia 2009 roku, zmianami w podatku od osób prawnych (wykreślenie art. 13 wspomnianej ustawy) w Nadleśnictwie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego (bezpłatnego) udostępnienia przez trzy miesiące mieszkania? Jeżeli tak to na jakiej podstawie?
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-11/10-2/AW
  opodatkowanie kwoty odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1080/09-2/KC
  w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za wyrażenie zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu i prawa do odliczenia z faktury dokumentującej tę czynność
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1079/09-2/MPe
  VAT - w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za wyrażenie zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu z Wynajmującym oraz rezygnacji z dochodzenia wszystkich ewentualnych roszczeń wynikających z wcześniejszego zakończenia umowy najmu
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1034/09/AK
  Czy warunkiem koniecznym jest amortyzacja środka trwałego (mieszkania), aby zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z wynajmu część raty, którą stanowią odsetki płacone co miesiąc od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania? Czy w przedmiotowym przypadku można przyjąć dowolną indywidualną stawkę amortyzacyjną od O do 10%? Czy w przedmiotowym przypadku po rozpoczęciu amortyzacji stawką np. X% istnieje możliwość zmiany po kilku latach tej stawki? Czy wnioskodawca może zastosować metodę wzrastających odpisów amortyzacyjnych środka trwałego? Czy prawidłowe są składniki wartości początkowej?
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1198/09/SD
  Czy Umowa powinna być klasyfikowana jako nabycie przez Spółkę poszczególnych składników majątku Spółki S, czy też opisana transakcja powinna być klasyfikowana jako nabycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki S?
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1145/09-3/TW
  Czy przychodem wynajmującego jest cała kwota otrzymana od najemcy, łącznie z zaliczką na media oraz opłatami czynszowo – eksploatacyjnymi, czy też opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem podlega wynagrodzenie wnioskodawcy bez części czynszowo – eksploatacyjnej?
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-881/09-4/MT
  Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu w przypadku Wnioskodawczyni jest kwota 700 zł (czyli opłata za najem w wysokości 1200 zł pomniejszona o kwotę 500 zł przekazywana przez Wnioskodawczynię do Wspólnoty Mieszkaniowej jako koszt utrzymania lokalu)?
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-863/09-4/MT
  Czy przychodem osiąganym z najmu przez wynajmującego w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest wyłącznie suma pieniędzy przekazywana wynajmującemu przez najemcę tytułem czynszu za najem rozumianego jako wynagrodzenie za oddanie lokalu do używania, czy także - oprócz powyższego - suma odpowiadająca opłatom ponoszonym przez najemcę (z umowy wynika, iż to on - za pośrednictwem wynajmującego - jest zobowiązany do ich ponoszenia), związanym z przedmiotem najmu, w szczególności takim jak: czynsz uiszczany we wspólnocie mieszkaniowej ustalany ryczałtowo, jak również opłaty za energię elektryczną, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy?
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-865/09/WN
  Skutki podatkowe ciążące na Wnioskodawcy, wynikające ze świadczenia usług najmu środków transportu pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębną działalność gospodarczą.
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-940/09-2/KG
  obowiązek wystawienia faktur istnieje pod warunkiem zgłoszenia żądania przez najemcę.Pobierane przez Wnioskodawcę od najemcy opłaty za media są ściśle związane z usługą najmu i podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla usługi najmu, tj. usługa ta podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług - zastosowanie znajdą przepisy art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 4 załącznik nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-853/09/TK
  Czy koszt wynajęcia mieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy (kancelaria komornika) stanowi koszt uzyskania przychodu?
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-858/09/WN
  stawka podatku VAT na usługi polegające na odpłatnym udostępnianiu basenu (wraz z ratownikiem) grupom dzieci
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-831/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku związanego z zakupem samochodu osobowego?
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-977/09-2/IG
  Czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w celu ulepszenia środka trwałego w rozumieniu art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarowi usług?
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-867/09-2/GC
  Czy przychody i koszty uzyskania przychodów związane z administrowaniem nieruchomościami, stanowiącymi majątek własny Gminy, obejmującym najem i dzierżawę składników majątku Gminy należy uwzględnić przy obliczaniu zaliczek oraz wypełnianiu zeznania podatkowego, w przychodach I kosztach Zakładu budżetowego – administratora.
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1177/09-4/AK
  Opodatkowanie usług wynajmu gminnych lokali mieszkalnych.
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-971/09/MM
  Możliwość zaliczenia do kosztu uzyskania przychodów z najmu kosztów związanych ze zniesieniem współwłasności wynajmowanej kamienicy.
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-970/09/MM
  Możliwość zaliczenia do kosztu uzyskania przychodów z najmu kosztów związanych ze zniesieniem współwłasności wynajmowanej kamienicy.
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-778/09/PH
  Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że lokal wynajmowany przez najemcę przeznaczony jest na potrzeby mieszkaniowe pracowników, a najemca nie prowadzi w nim biura ani żadnej formy działalności gospodarczej podatnik stoi na stanowisku, iż prawidłowo wykazuje na wystawionych przez siebie fakturach stawkę zw.
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1199/09-2/AG
  Czy przychodem osiąganym z najmu przez wynajmującego, w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest wyłącznie suma pieniędzy wręczana wynajmującemu przez najemcę tytułem czynszu za najem, rozumiana jako wynagrodzenie za oddanie lokalu do używania, czy także – oprócz powyższego – suma odpowiadająca opłatom ponoszonym przez najemcę (z umowy wynika, że to on jest zobowiązany do ich ponoszenia) związanych z przedmiotem najmu, w szczególności takim jak: czynsz uiszczany wspólnocie mieszkaniowej jak również opłaty, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy, np. opłaty za energię elektryczną?
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1418/09-2/MN
  Wystawianie faktur VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tylko w systemie komputerowym i drukowanie oryginału i kopii faktury tylko na żądanie nabywcy.
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1051/09-3/AK
  Czy poniesione opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu stanowią koszt uzyskania przychodów?
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/09-6/DS
  Czy Spółka dobrze interpretuje przepisy oraz orzecznictwo i tezy postawione w interpretacjach w indywidualnych sprawach w podobnych stanach faktycznych, określające że strata w wysokości nieumorzonej części wartości początkowej powstała w wyniku likwidacji fizycznej lub poprzez wykreślenie z ewidencji na moment sprzedaży lub wydania wydzierżawiającemu (właścicielowi) środków trwałych własnych i inwestycji w obcych obiektach stanowi koszt uzyskania przychodów w sytuacji likwidacji Spółki?
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/09-5/DS
  Czy Spółka poprawnie interpretuje przepisy prawa podatkowego, co do możliwości dokonywania stanowiącej koszt uzyskania przychodów amortyzacji podatkowej w czasie po zaprzestaniu używania środków trwałych a poprzedzającym ogłoszenie likwidacji Spółki i nie później niż do miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana sprzedaż, likwidacja fizyczna lub likwidacja poprzez wykreślenie z ewidencji w innych okolicznościach (tj. wydanie inwestycji w obcym obiekcie bez jej fizycznej dezintegracji)?
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/09-6/DS
  Czy Spółka dobrze interpretuje przepisy oraz orzecznictwo i tezy postawione w interpretacjach w indywidualnych sprawach w podobnych stanach faktycznych, określające że strata w wysokości nieumorzonej części wartości początkowej powstała w wyniku likwidacji fizycznej lub poprzez wykreślenie z ewidencji na moment sprzedaży lub wydania wydzierżawiającemu (właścicielowi) środków trwałych własnych i inwestycji w obcych obiektach stanowi koszt uzyskania przychodów w sytuacji likwidacji Spółki?
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/09-5/DS
  Czy Spółka poprawnie interpretuje przepisy prawa podatkowego, co do możliwości dokonywania stanowiącej koszt uzyskania przychodów amortyzacji podatkowej w czasie po zaprzestaniu używania środków trwałych a poprzedzającym ogłoszenie likwidacji Spółki i nie później niż do miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana sprzedaż, likwidacja fizyczna lub likwidacja poprzez wykreślenie z ewidencji w innych okolicznościach (tj. wydanie inwestycji w obcym obiekcie bez jej fizycznej dezintegracji)?
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-838/09-4/ŁM
  Czy wynajęcie w całości albo w części środka trwałego (linii produkcyjnej), z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione przez Wnioskodawcę na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uwzględniając sytuację, w której zostanie on przeniesiony poza terytorium Polski, pozostaje bez wpływu na zakres zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-721/09-7/AG
  skutki podatkowe zaprzestania umowy najmu lub dzierżawy
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-747/09-2/ES
  Czy dzierżawa budynku warsztatowego i gruntu dojazdowego nie wyłączy przychodów Wnioskodawcy z zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i umożliwi kontynuację opodatkowania w tej formie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt3 lit. i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-780/09/BW
  Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca podatnikiem VAT, Wnioskodawca może w ramach świadczenia usług najmu wystawiać faktury VAT i rozliczać podatek należny i naliczony jako wynajmujący?
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-142/08/MK
  Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie tylko część ceny sprzedaży lokalu objęta zwolnieniem z podatku VAT i czy dla celów obliczenia i poboru podatku w zawieranych aktach notarialnych Spółka powinna podać szczegółowe informacje dotyczące pobranych zaliczek opodatkowanych podatkiem VAT?
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-532/09/MK
  Czy Spółka musi traktować niezamortyzowaną część budowli jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów czy korygować amortyzację na okres trwania umowy dzierżawy czy może odpisać w koszty w dniu zakończenia umowy?
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-731a/09/TK
  Czy w istniejącym stanie własnościowym Wnioskodawczyni powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty należne siostrzeńcom z tytułu udostępnienia ich udziałów w nieruchomościach, traktując te wydatki jako koszt pozyskania kapitału tzn. koszt nabycia uprawnień do korzystania z praw siostrzeńców do majątku wspólnego?
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-731b/09/TK
  Czy od wypłaconych kwot siostrzeńcom z ww. tytułu Wnioskodawczyni powinna pobrać podatek dochodowy jak od przychodów z praw majątkowych?
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-820/09-2/KS
  Czy czynsz z tytułu najmu zapłacony przez Spółkę za okres do rozwiązania umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-915/09-4/AP
  Czy, w opisanym stanie faktycznym, obowiązek podatkowy z tytułu pobranych opłat eksploatacyjnych będzie powstawał na takich samych zasadach jak z tytułu pobranego przez Spółkę czynszu najmu?
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-915/09-5/AP
  Czy w przypadku, gdy wartość rzeczywistej opłaty eksploatacyjnej za dany rok kalendarzowy okresu najmu (obliczonej po zakończeniu roku kalendarzowego) będzie niższa / wyższa od szacunkowej opłaty eksploatacyjnej, to Spółka może rozliczyć to poprzez wystawienie jednej faktury korygującej?
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8211/13/ZSD/09/PK-447
  Czy kwota zapłacona przez Bank dotychczasowym najemcom lokali użytkowych powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów: jednorazowo w dacie poniesienia kosztu, czy proporcjonalnie do okresu obowiązywania umów najmu lokali użytkowych?
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-771/09/KB
  Możliwość opodatkowania przez jednego z małżonków dochodów z najmu nieruchomości, stanowiącej współwłasność obojga małżonków.
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-984/09-2/AK
  Opodatkowanie przychodów z najmu. Czy należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy można potraktować jako odrębne źródło?
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-999/09-2/AK
  Opodatkowanie przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-754/09/ŁC
  opodatkowanie odszkodowania naliczonego za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-671/09-3/AM
  Problem polega na tym jak rozliczać podatek dochodowy od tych dwóch działalności, z których jedna jest obracaniem cudzymi środkami zgodnie z postanowieniem sądowym, druga własną "normalną" działalnością? Nie mogę tego sumować, są to w pewnym sensie dwa odrębne podmioty.
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-546/09/DK
  Czy Spółka w sytuacji wydzierżawienia jednego ze środkó w trwałych (linii technologicznej) zachowa prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w wartości całych nakładów inwestycyjnych jakie zostały poniesione zgodnie z zezwoleniem?
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-957/09/EA
  Brak podstaw do opodatkowania odszkodowania w wysokości czynszu i opłat za media (woda, centralne ogrzewanie).
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-598/09-4/PJ
  Czy wartość niezamortyzowanych nakładów, które pozostawiono w opuszczonych halach mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-600/09-4/JK
  1. Czy według opisanej sytuacji Wnioskodawczyni musi zapłacić jakiś podatek? 2. Kiedy mija termin rozliczenia się z Urzędem Skarbowym? 3. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni nie będzie musiała rozliczać się Urzędem Skarbowym, musi złożyć deklarację?
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-759/09-2/MT
  Czy od 1 stycznia 2010 r. Wnioskodawczyni może przychód z najmu drugiego lokalu (spółdzielczego własnościowego) rozliczać w formie ryczałtu na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, natomiast przychód z najmu pierwszego mieszkania (odrębna własność) nadal rozliczać na zasadach ogólnych?
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-890/09/MW
  Czy podlega opodatkowaniu zwaloryzowana kwota kaucji zabezpieczającej wypłacona wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu?
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1079/09-2/BP
  Czy w związku z otrzymaną jednorazową kwotą stanowiącą zachętę do zawarcia długoterminowej umowy najmu, Spółka prawidłowo nie naliczyła podatku od towarów i usług oraz wystawiła notę obciążeniową na rzecz Wynajmującego?
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-815/09/RS
  Opodatkowanie otrzymanego wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-993/09-2/AMN
  Czy dochody z najmu nieruchomości nie będącej składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą, traktując je jako przychody nie związane z jej prowadzeniem, można opodatkować na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-763/09-2/EC
  Czy dochody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, natomiast dochody z najmu prywatnego mieszkania nie związanego z działalnością gospodarczą w formie ryczałtu?
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-817/09/AT
  1. Czy usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących członkami Wspólnoty, będą stanowiły obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy czynności pokrycia przez członków Wspólnoty kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów związanych ze zużyciem mediów w poszczególnych wyodrębnionych lokalach, stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-745/09/AB
  Opodatkowanie kwoty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy najmu.
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/09-2/AMN
  Czy w przypadku rozliczania się jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej mogę odliczać odsetki od kredytu jako koszt wynajmu mieszkania?
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-565/09-2/AJ
  Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, w przypadku dokonywania przez spółkę płatności za oddane jej w najem urządzenia, których odbiorcą będzie spółka z siedzibą w Niemczech powstaje obowiązek poboru podatku u źródła w wysokości 5 % ?
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-670/09-4/MT
  Czy wynajmując lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni ma obowiązek uiszczać podatek od całej kwoty najmu (2000 zł), która to kwota zawiera również kwotę 304 zł czynszu wpłacanego do wspólnoty Mieszkaniowej przez Wnioskodawczynię, czy też Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć kwotę 304 zł od kwoty 2000 zł i uiścić podatek tylko od kwoty 1696 zł, jako że kwota 304 zł nie stanowi przychodu tylko koszt utrzymania lokalu?
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-625/09-7/JB
  Otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu, jak i otrzymane należności od najemcy z tytułu opłat do Wspólnoty Mieszkaniowej stanowią u Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jednocześnie podkreślić należy, iż w przypadku wyboru opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie, podstawą opodatkowania jest przychód z najmu, a nie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania.
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-898/09-2/MP
  dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną w sytuacji, gdy nabywane dobro stanowi współwłasność małżeńską.
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1119/09-3/SJ
  1. Kiedy rejestrować na drukarce fiskalnej obrót – na początku miesiąca, ponieważ płatność jest do 10 każdego miesiąca, czy po wprowadzeniu wszystkich korekt jakie powstaną w trakcie miesiąca, czyli na koniec każdego miesiąca? 2. Czy najemca będzie mógł w dalszym ciągu dokonywać opłat z tytułu najmu lokalu na podstawie książeczki i podanego przez administratora wymiaru, a administrator co miesiąc zarejestruje na drukarce fiskalnej wymiar każdego najemcy? 3. Czy administrator jest zobowiązany każdorazowo dostarczyć najemcy paragon fiskalny? 4. Jak udokumentować nadpłaty wynikające z rozliczenia zaliczek i kosztów skoro urządzenie fiskalne nie przyjmuje korekt minusowych – zmniejszających wymiar? 5. Jak zaewidencjonować korekty z rocznego rozliczenia skoro nie ma możliwości wprowadzenia ich w grudniu a korekty nadpłat mogą dotyczyć wymiaru grudniowego i listopadowego?
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-806/09/BK
  W zakresie skutków podatkowych wynajmu w latach 2005-2007 nieruchomości mieszkalnych.
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-679/09/KB
  możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej czynszu
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-918/09/KB
  możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej czynszu
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-828/09/MN
  Czynsz podlega zwolnieniu od podatku, natomiast dostawa mediów winna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla danego rodzaju towaru lub usługi, gdyż - jak wskazano we wniosku - lokator (najemca) obok czynszu (wynagrodzenia za najem lokalu mieszkalnego) zobowiązany jest do odrębnego ponoszenia kosztów związanych z mediami.
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-686/09/AK
  1. Czy dzierżawa zalicza się do przychodów opodatkowanych? >br>2. Czy wydzierżawienie gruntów na cele rolne jest działalnością gospodarczą? 3. Czy istnieje obowiązek podatkowy?
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-693/09/MK
  Obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C w związku z umorzeniem osobom fizycznym należności z tytułu odsetek ustawowych.
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-824/09/DM
  Opodatkowanie czynności wynajmu nieruchomości na cele niemieszkaniowe wykonywanej odrębnie przez małżonków oraz prawo do zwolnienia podmiotowego.
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-890/09-2/AA
  Czy czynsz najmu płacony przez spółkę jawną żonie Podatnika z tytułu najmu lokalu mieszkalnego będzie stanowił dla podatnika koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki?
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-889/09-2/AA
  Czy podatniczka może opodatkować przychody z najmu lokalu mieszkalnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% i 20% na podstawie art. 6 ust. 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku?
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1260/09-2/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z rezygnacją z rozszerzenia działalności podlegającej opodatkowaniu.
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-957/09-2/AMN
  Czy dochód z najmu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, może być opodatkowany na zasadach ogólnych, natomiast przychody z najmu prywatnego domu oraz mieszkania, nie związane z działalnością gospodarczą, w formie ryczałtu?
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701/09/TK
  Czy można samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych najmu prywatnego i czy odpisy amortyzacyjne dokonane od jego wartości początkowej, jego ubezpieczenie oraz naprawy i przeglądy okresowe będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu prywatnego, czy też wydatki związane z jego eksploatacją należy rozliczać na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu do wysokości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach?
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-614b/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, poprzez złożenie korekt deklaracji, z tytułu leasingu lub najmu samochodów.
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-663a/09/AF
  Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących płatności dotyczących zawartych umów leasingu przedmiotowych samochodów?
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-615a/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu lub najmu samochodów.
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-765/09/MN
  Usługi najmu miejsc na reklamę m.in. na ścianach budynku, dachu i holu świadczone przez Wspólnotę na rzecz jej członków, będąc czynnościami wykraczającymi poza zakres obowiązkowego zarządu określonego w ustawie o własności lokali, stanowią czynności opodatkowane w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i winny być udokumentowane fakturami VAT, gdyż usługi te będą świadczone na rzecz podmiotów. gospodarczych.
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1113/09-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu lokalu mieszkalnego.
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-577/09/IK
  Sposób dokumentowania obciążenia najemców lokali kosztami za tzw. media.
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-588/09-2/KS
  Czy kosztem przy najmie mieszkania kupionego na kredyt są płacone odsetki od tego kredytu?
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-725/09/MM
  Skutki podatkowe uzyskiwania dochodów z najmu kamienicy, która znajduje się w rozliczeniu Zarządu Budynków Komunalnych.
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-733/09/AT
  Czy spółka z o.o., jest uprawniona do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na całą kwotę należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, stanowiących sumę czynszu i wszelkich opłat ponoszonych przez najemców na rzecz wynajmującego w związku z korzystaniem z lokali mieszkalnych?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-455/09-3/AJ
  1.Czy w sytuacji rozwiązania umowy (najmu lub dzierżawy) nierentownego salonu gier, na podstawie której to umowy użytkowano środek trwały, przed zakończeniem pełnego okresu amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, niezamortyzowaną część inwestycji Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych ? 2.Czy Spółka prawidłowo zalicza do kosztów podatkowych zaniechaną ze względów ekonomicznych inwestycję w obcym środku trwałym, co do której dokonała likwidacji ?
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-617/09/PSZ
  1. Kiedy (z jakim momentem) powstaje przychód z tytułu czynszu otrzymywanego przez Spółkę z tytułu umowy najmu? 2. Czy - w podanym wyżej przykładzie - powstaje w odniesieniu do całej należnej za dany okres rozliczeniowy kwoty czynszu najmu (32.744 zł 97 gr) w danym miesiącu rozliczeniowym (w kwietniu), czy też powstaje w wysokości odpowiadającej racie płatności czynszu w poszczególnych miesiącach za które rata powinna być zapłacona? 3. Jak udokumentować przychód, jeżeli zasadnym jest stanowisko, że powstaje on w całości należnej kwoty czynszu za dany miesiąc już w miesiącu rozliczeniowym (bez uwzględnienia że czynsz będzie płatny w ratach)? 4. Czy prawidłowym działaniem jest, aby na podstawie faktury VAT wystawionej dla tej części czynszu która będzie płatna zgodnie z terminem rat najemca zaliczył sobie wydatki związane z zapłatą, drugiej i trzeciej raty czynszu w koszty uzyskania przychodu, podczas gdy Spółka przychód związany z tą drugą i trzecią ratą czynszu wykazała już wcześniej na podstawie noty obciążeniowej wystawionej w miesiącu rozliczeniowym, za który czynsz był należny zgodnie z umową najmu?
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-909/09-4/TW
  Czy przychód z tytułu podnajmu wyżej opisanego jest przychodem z działalności gospodarczej?
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-571/09-2/DS
  Czy nieumorzoną wartość nakładów inwestycyjnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich sprzedaży?
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-793/09/HS
  Czy uzyskując przychody z najmu zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązuje wnioskodawczynię limit 150 000 euro (art. 6 ust 4 ww. ustawy) i czy po przekroczeniu powyższego limitu ma ona opłacać podatek na zasadach ogólnych?
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-794/09/HS
  Czy uzyskując przychody z najmu zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązuje wnioskodawcę limit 150 000 euro (art. 6 ust 4 ww. ustawy) i czy po przekroczeniu powyższego limitu ma on opłacać podatek na zasadach ogólnych?
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-702/09/HD
  Czy można opodatkować wynajem pokoi gościnnych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% przychodów, jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartości 4.000 euro?
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-694/09/AT
  Czy możliwe jest wystawienie więcej niż jednej faktury VAT dokumentującej należność z tytułu czynszu najmu za dany okres rozliczeniowy.
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-595/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu okresowego najmu domku letniskowego?
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-129/09-4/MK
  Podatek od spadków i darowizn w zakresie określenia podstawy opodatkowania.
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-624/09/MM
  Czy Wnioskodawca prawidłowo opłaca 8,5% zryczałtowany podatek dochodowy od całej kwoty przychodu uzyskiwanego co miesiąc z tytułu najmu, tj. od kwoty 800 zł, czy też powinien opłacać ten podatek od kwoty 487 zł 83 gr, tj. przychodu pomniejszonego o opłacany podatek od nieruchomości?
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-543/09-4/MT
  Czy kwota otrzymanego zwrotu pomniejsza początkową wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych i jednocześnie kwota zwrotu nie stanowi przychodu? Czy pozostała kwota nakładów inwestycyjnych podlega amortyzacji, jako inwestycja w obcych środkach trwałych"?
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-551/09/LŻ
  Opodatkowanie czynności najmu lokalu mieszkalnego.
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-590/09/PSZ
  Czy prawidłowo wystawiane były faktury VAT dla żony, a wartość netto odnoszona była do przychodu?
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-745/09/AK
  Czy raty leasingowe określone w umowie leasingu operacyjnego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu z najmu?
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1146/09-2/AK
  Czy w analizowanym stanie faktycznym Spółka może odliczyć w całości podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących czynsz najmu przedmiotowego samochodu oraz czy może odliczyć w całości podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki na nabycie paliwa do tego samochodu?
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-533/09-4/EK
  1. W przypadku gdyby Podatnik zawarł z właścicielami nieruchomości porozumienie, na podstawie którego dokonane zostaną wzajemne rozliczenia z tytułu poczynionych przez Podatnika nakładów na ww. nieruchomości (za zapłatą przez właścicieli nieruchomości określonej kwoty na rzecz Podatnika), to czy wartość niezamortyzowanych nakładów będzie stanowić dla Podatnika koszt uzyskania przychodów, z uwagi na zapis art. 16 ust. l pkt l lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeżeli, zdaniem organu podatkowego, nie dojdzie do odpłatnego zbycia środków trwałych (w przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w pytaniu nr 1), to czy dojdzie do likwidacji środka trwałego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Jeżeli (w sytuacji określonej w pytaniu l i 2), zdaniem organu podatkowego, wartość niezamortyzowanych nakładów nie stanowi dla Podatnika kosztów uzyskania przychodów (gdyż nie dojdzie ani do odpłatnego zbycia, jak i do likwidacji środka trwałego), to czy otrzymana przez Podatnika zapłata z tytułu przekazania nakładów będzie stanowić dla Podatnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?4. Czy wartość niezamortyzowanych nakładów będzie stanowić dla Podatnika koszt uzyskania przychodów, z uwagi na zapis art. 16 ust. l pkt l lit.b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , w sytuacji gdyby Podatnik zawarł z właścicielami nieruchomości porozumienie, na podstawie którego właściciele nieruchomości zatrzymają nieodpłatnie poczynione przez Podatnika nakłady na nieruchomości?
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-533/09-7/EK
  Czy w przypadku gdy umowa najmu nieruchomości nie zostanie rozwiązana, a Podatnik nie będzie przedmiotowej nieruchomości wykorzystywał w celu prowadzenia działalności gospodarczej podejmując jednocześnie starania w celu znalezienia podnajemców , to czy Podatnik będzie miał prawo do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od poczynionych nakładów na nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów?
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-533/09-8/EK
  Czy w przypadku gdy umowa najmu nieruchomości nie zostanie rozwiązana, a Podatnik nie będzie przedmiotowej nieruchomości wykorzystywał w celu prowadzenia działalności gospodarczej, podejmując jednocześnie starania w celu znalezienia podnajemców, to czy Podatnik będzie miał prawo do zaliczenia płaconego czynszu najmu do kosztów uzyskania przychodów?
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-533/09-9/EK
  Czy Podatnik będzie mógł zaliczyć całość wydatków ponoszonych na czynsz najmu oraz odpisów amortyzacyjnych od poczynionych nakładów na nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku gdy umowa najmu nieruchomości nie zostanie rozwiązana, a Podatnik odda część wynajmowanej nieruchomości w podnajem osobie trzeciej?
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-533/09-8/EK
  Czy w przypadku gdy umowa najmu nieruchomości nie zostanie rozwiązana, a Podatnik nie będzie przedmiotowej nieruchomości wykorzystywał w celu prowadzenia działalności gospodarczej, podejmując jednocześnie starania w celu znalezienia podnajemców, to czy Podatnik będzie miał prawo do zaliczenia płaconego czynszu najmu do kosztów uzyskania przychodów?
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-580/09/AF
  Czy konieczne jest rozliczenie faktury VAT?
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-532/09-2/DS
  Czy w związku z tym, iż Spółka rozwiązała umowę najmu hali w celu wynajęcia większej hali, w związku z planowanym rozwojem Firmy – zwiększenia produkcji, zatrudnienia, przychodów ze sprzedaży – może Ona wypłacone odszkodowanie w wysokości sześciomiesięcznego czynszu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-569/09-2/EC
  Czy odsetki kredytowe mogę wliczyć w koszty uzyskania przychodu?
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-495/09-2/PJ
  Odsetki skapitalizowane, tak jak u wierzyciela są przychodem w dacie kapitalizacji, tak drugostronnie, u dłużnika są kosztem uzyskania przychodów w każdorazowej dacie ich kapitalizacji, dokonanej zgodnie z warunkami umów zawieranych przez kontrahentów. Reasumując, na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów należy stwierdzić, iż dzień kapitalizacji odsetek z tytułu zawartych umów pożyczki, będzie dniem, na który należy rozpoznać moment poniesienia kosztów uzyskania przychodu.
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-484/09-2/EŻ
  1. Co do których osiąganych - pozostałych przychodów, ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, z tyt. umów dzierżawy, jeśli środki finansowe zostają przeznaczone na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, a najemcą jest: - osoba fizyczna (członek wspólnoty),- osoba prawna - członek wspólnoty (posiadający akt notarialny zakupu lokalu użytkowego),- osoba trzecia? 2. Czy opłaty (przychody) z tyt. najmu miejsc postojowych dokonywane przez właścicieli lokali mieszkalnych, bądź właścicieli lokali użytkowych (jedni i drudzy to członkowie wspólnoty), mieszczą się w definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego i funkcjonalnego korzystania z nich przez członków? Wtedy dochody uzyskane z tego tytułu powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-408/09/DK
  Jaka jest data powstania przychodu z tytułu dzierżawy gruntu i budynków gospodarczych na cele rolne?
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-960/09-4/AK
  Czy od najmu lokalu Wnioskodawczyni ma obowiązek wystawić faktury VAT i płacić ten dodatek czy może korzystać ze zwolnienia z VAT?
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-508/09-2/DS
  1. Czy wartość niezamortyzowanych nakładów stanowi dla Podatnika koszt uzyskania przychodów, z uwagi na zapis art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeżeli, zdaniem organu podatkowego, nie doszło do odpłatnego zbycia środków trwałych, to czy doszło do likwidacji środka trwałego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Jeżeli, zdaniem organu podatkowego, wartość niezamortyzowanych nakładów nie stanowi dla Podatnika kosztów uzyskania przychodów (gdyż nie doszło ani do odpłatnego zbycia, jak i do likwidacji środka trwałego), to czy otrzymana przez Podatnika zapłata z tytułu przekazania nakładów stanowi dla Podatnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-526/09-2/ES
  Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz zamierza okazjonalnie wynajmować pokoje lub cały domek w okresie, gdy nie korzysta z niego wraz z rodziną. Ponadto Wnioskodawca wraz z żoną wynajmują jedno mieszkanie i odprowadzają z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy. Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca może zakwalifikować przychody z najmu do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychody te po spełnieniu warunków określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-459/09-2/JG
  CIT - kosztów uzyskania przychodów, jako kosztów bezpośrednio związanych z nową inwestycją
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-570a/09/AW
  Sposób rozliczenia obrotu z najmu lokali użytkowych stanowiących współwłasność małżeńską.
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-728/09-4/MP
  Określone przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie faktur VAT.
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-374/09-4/AJ
  CIT - w zakresie opodatkowania "u źródła" należności wypłacanych niemieckiemu rezydentowi podatkowemu za najem kontenerów
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-656/09-4/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. opodatkowanie przychodów z najmu.
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-570/09/HD
  Czy w momencie aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o najem lokali, przychód z tytułu najmu prywatnego mieszkania należy wykazywać jako przychód z działalności gospodarczej?
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-533/09/AF
  Czy faktura VAT z tytułu dzierżawy nieruchomości powinna zostać wystawiona przez Wnioskodawcę odrębnie?
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-823/09-2/AK
  Stawka podatku VAT – PKWiU 92.61.10-00.00
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-741/09-2/AA
  Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 3% z działalności handlowej i 8,5% z podnajmu boksu handlowego?
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-521/09-2/EC
  Czy dzierżawa gospodarstwa rolnego na cele działalności rolniczej stanowi dla wydzierżawiającego będącego osobą fizyczną źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-771/09-5/KG
  Czy Zakład może naliczyć opłaty za media w kwotach rachunków, jakie otrzymuje od wspólnot mieszkaniowych ze zwolnioną stawką VAT dla najemców gminnych lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych?
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-545/09/HK
  Pod czyim nazwiskiem winny być składane deklaracje PIT-4R: sądowego zarządcy nieruchomości czy współwłaścicieli tej nieruchomości?
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-724/09-2/AA
  Czy wynajmujący jest zobowiązany doliczyć od 2007 roku, do podstawy opodatkowania ryczałtem, kwot pochodzących z refaktur za wodę i gaz?
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-520/09-2/JF
  W przypadku umów najmu zawieranych z Najemcami, zakładającymi a priori możliwości dalszego podnajmu lokali na rzecz osób trzecich w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w tym zakresie, stanowi usługę w zakresie wynajmowania/dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele inne niż mieszkaniowe (PKWiU 70.20.11), która stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: "ustawa o VAT") podlega opodatkowaniu 22% stawką VAT.
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-521/09-2/KT
  Opodatkowanie najmu lokali o charakterze mieszkalnym na cele inne niż mieszkaniowe.
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-662/09/JT
  Jaki jest właściwy rodzaj inwestycji, który został dokonany przez wnioskodawcę względem formularza podatkowego PIT-2K pole 31 (rodzaj inwestycji) oraz kiedy może on dokonać pierwszego odliczenia odsetek od kredytu na ww. inwestycję? Czy w poz. 32 PIT-2K wnioskodawca ma podać łącznie wydatki na całą inwestycję czy tylko kwotę z faktury zakupu nieruchomości od dewelopera? Jaką kwotę kredytu ma wnioskodawca umieścić w poz. 37 zeznania PIT-2K, jeśli kredyt udzielony był w kwocie wyższej niż kwota zakupu nieruchomości od dewelopera ponieważ był jeszcze udzielony na wykończenie przedmiotowego budynku (czy w tej rubryce ma wpisać tylko tę kwotę, która finansowała zakup ww. nieruchomości czy kwotę z rachunku bankowego środków w sumie przekazanych przez bank całości kredytu)?
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-589/09/MK
  Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w zamian za prawo najmu lokalu mieszkalnego.
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-722/09/PP
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, prawidłowo dokonuje kwalifikacji garaży wg następującego kryterium: a. garaże z odrębną własnością i garaże z własnościowym prawem - do działalności podstawowej (gospodarka zasobem mieszkaniowym), gdzie dochód, po spełnieniu warunków ustawowych, jest zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym, b. garaże w najmie - do działalności pozostałej, opodatkowanej na zasadach ogólnych, (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1054/09/PP
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, prawidłowo kwalifikuje kwestię odpisy na fundusz remontowy w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 - art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym, a to: a. garaże wbudowane w budynki mieszkalne - odpis na fundusz remontowy stanowi koszt uzyskania przychodu, a wartość faktycznych remontów z konta księgowego - Fundusz remontowy pozostaje neutralna podatkowo, b. wolnostojące ciągi garażowe (niemieszkalny charakter) - odpis na fundusz remontowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, zaś kosztem uzyskania przychodu jest wartość faktycznych remontów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-894/09-3/BD
  Prawo do zwrotu podatku VAT
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-511/09-2/KG
  Czy w okresie najmu można zastosować zwolnienie od podatku a w momencie przeniesienia własności stawkę 7% gdyż obie czynności będą dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia?
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-626/09/AB
  Opodatkowanie należności uiszczanej w związku z nabyciem w drodze przetargu prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-652/09/MS
  Czy nieodpłatne świadczenie na rzecz członków organu zarządzającego Spółki, pełniących swe funkcje na podstawie powołania można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu tej Spółki?
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-477/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z rat leasingowych samochodu ciężarowego.
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-475/09/AP
  Możliwość uznania za przychód z prowadzonej działalności gospodarczej należności otrzymanych od małżonki z tytułu zawartej umowy najmu samochodów ciężarowych.
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-519/09-2/MT
  Czy wniesienie przez Wnioskodawczynię Nieruchomości tytułem wkładu do SK będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego w pdof po stronie Wnioskodawczyni? Jaką wartość Wnioskodawczyni powinna przyjąć jako koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia Nieruchomości przez SK?
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-315/09/PS
  Dotyczy ewidencjonowania przychodów i kosztów uzyskania przychodów dotyczących gospodarowania zasobami mieszkaniowymi przez administratora tych zasobów.
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-668/09-4/MN
  Korekta faktur wystawionych za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-629/09/HS
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez wierzyciela na uregulowanie należności za przeprowadzenie egzekucji komorniczej dokonanej celem wprowadzenia właścicieli (wierzyciela) w posiadanie majątku stanowiącego ich źródło przychodów?
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-630/09/HS
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez wierzyciela na uregulowanie należności za przeprowadzenie egzekucji komorniczej dokonanej celem wprowadzenia właścicieli (wierzyciela) w posiadanie majątku stanowiącego ich źródło przychodów?
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-405/09-4/DS
  Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu IT Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-532/09/MM
  Czy opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega kwota uzyskiwana od najemcy z tytułu najmu, tj. 800 zł, czy również wydatki związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego opłacane przez najemcę, takie jak: czynsz, energia elektryczna, gaz, telewizja kablowa oraz internet?
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-723/09/JT
  Czy przychodem z najmu osiągniętym przez wynajmującego w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest wyłącznie kwota uiszczana przez najemcę tytułem czynszu najmu, rozumianego jako wynagrodzenie za oddanie lokalu do użytkowania, czy także otrzymana przez wynajmującego od najemcy kwota odpowiadająca ponoszonym przez najemcę wydatkom związanym z eksploatacją mieszkania takich jak np. opłaty uiszczane do spółdzielni mieszkaniowej, opłaty za wodę, energię elektryczna , gaz itp. W sytuacji gdy najemca w umowie został zobowiązany do ponoszenia takich wydatków?
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-598/09/AK
  Czy w przypadku zawarcia przez współwłaścicieli lokalu mieszkalnego umowy o podział do korzystania (umowy quoad usum) i zawarcia przez wnioskodawczynię oraz jej męża umowy najmu lokalu jako wynajmujących, z której to wynika, że samodzielnie korzystają i pobierają pożytki z wynajmu tego lokalu i tylko wnioskodawczyni wraz z mężem opodatkowuje całą kwotę przychodu - to czy wszystkie koszty związane z utrzymaniem lokalu będą stanowiły dla wnioskodawczyni podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-602/09-2/JB
  Umowa najmu na cele niemieszkalne, zawarta przez obydwoje małżonków powoduje, ze każdy z nich jest podatnikiem VAT w swojej części. Obliczając limit wartości sprzedaży opodatkowanej do zwolnienia podmiotowego, należy uwzględnić 50% należności uzyskanej z tyt. najmu przez Wnioskodawcę.
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-441/09/WRz
  Czy poszerzenie działalności gospodarczej o najem lokali w budynku użytkowanym w działalności gospodarczej wyłącza opodatkowanie przychodów z tej działalności ryczałtem ewidencjonowanym?
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-399/09-2/JG
  Czy czynsz najmu oraz koszty utrzymania lokalu płacone za okres adaptacji lokalu (kolejnego miejsca prowadzenia działalności) stanowić będą koszt uzyskania przychodu bieżącego okresu, czy też zwiększać będą wartość inwestycji w obcym środku trwałym w opisanym powyżej stanie faktycznym?
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-625/09/MM
  Zasady prawidłowego rozliczania przychodu z najmu.
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-487/09-5/HS
  1.Jeżeli Zakład wystawi w 2009 r. faktury korygujące, a dotyczące zawyżonych opłat za energię elektryczną za lata ubiegłe, to czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów za te lata i sporządzić korekty deklaracji CIT-8? 2.Czy Spółka zobowiązana będzie do naliczenia i zapłaty odsetek zwłoki?
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/238/KWW/08/PK-643
  Czy uzyskane dochody ze sprzedaży lub najmu lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu w budowanych przez spółdzielnię budynkach, jeżeli zostaną przeznaczone na cele związane z zasobami mieszkaniowymi (m. in. remonty, bieżące opłaty eksploatacyjne) będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-422/09-5/JG
  Czy przychody z tytułu wynajmu właścicielom danej nieruchomości pomieszczeń wspólnych znajdujących się w piwnicy budynku - zasób mieszkaniowy - podlegają opodatkowaniu?
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-689/09-2/AK
  Stawka podatku VAT – wynajem Sali gimnastycznej – PKWiU 92.61.10-00.00
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-324/09-7/IF
  całość przychodów pochodzących z najmu przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni może rozliczać sama, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-424a/09/AF
  Czy można odliczyć 100% podatku naliczonego z faktur dotyczących leasingu, zakupu i najmu samochodów osobowych?
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-445/09-4/KS
  Gdzie Wnioskodawca ma zapłacić podatek za dochód z najmu mieszkania w Polsce, czy w Belgii?
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-758/09-2/AI
  Czy podatek VAT z refaktury nie powinien być pomniejszony o podatek VAT z faktury głównej, w tej samej wysokości jak podatek VAT z refaktury, gdyż dotyczył on części przypadającej na zużycie najemcy?
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-612/09-2/AA
  Czy czynsz najmu za okres od 05.2009.do 06.2009 płacony zgodnie z umową najmu za starą (dotychczasową) lokalizację można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu mimo nie prowadzenia tam de facto działalności, a przeprowadzenie prac służących przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego?
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-758/09-2/AI
  Czy podatek VAT z refaktury nie powinien być pomniejszony o podatek VAT z faktury głównej, w tej samej wysokości jak podatek VAT z refaktury, gdyż dotyczył on części przypadającej na zużycie najemcy?
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-472/09/PSZ
  1. Czy utrata opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym nastąpi z dniem podpisania umowy, czy też z dniem otrzymania zapłaty? 2. Czy podatkową księgę przychodów i rozchodów należy założyć z datą podpisania umowy, czy też z dniem otrzymania zapłaty? 3. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć PIT-28 za okres ryczałtu i PIT-36 za okres po utracie prawa do rozliczenia się zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-413c/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów osobowych?
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-590/09-2/AA
  Czy jeśli małżonka Wnioskodawcy wynajęła piętro pod działalność gospodarczą to czy z chwilą osiągnięcia przez Nią dochodu z najmu Zainteresowany traci prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej?
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-493/09/TJ
  Koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-454/09/PSZ
  Czy odsetki od zaciągniętego kredytu hipotecznego przeznaczonego na nabycie mieszkania, które będzie przedmiotem najmu, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji gdy mieszkanie nie będzie środkiem trwałym, a przychód z najmu potwierdzony będzie fakturą VAT?
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-631/09/MW
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez wierzyciela na uregulowanie należności za przeprowadzenie egzekucji komorniczej dokonanej celem wprowadzenia właścicieli (wierzyciela) w posiadanie majątku stanowiącego ich źródło przychodów?
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-632/09/MW
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez wierzyciela na uregulowanie należności za przeprowadzenie egzekucji komorniczej dokonanej celem wprowadzenia właścicieli (wierzyciela) w posiadanie majątku stanowiącego ich źródło przychodów?
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-450/09/BK
  Rozliczenie oraz dokumentowanie usług najmu.
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-400/09/AP
  Moment powstania przychodu z tytułu przedpłaty na poczet czynszu za najem hal produkcyjnych.
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-562/09-2/AMN
  Czy sprzedaż lokali w budynku mieszkalnym będzie przychodem z prowadzonej wcześniej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej lub prowadzonej obecnie działalności w formie spółki jawnej zawiązanej w dniu 3 marca 2005 roku, do której przedmiotowe nieruchomości zostały wniesione do nieodpłatnego używania?
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-562/09-3/AMN
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego wcześniej przez Wnioskodawcę zamieszkałego, a później wynajętego firmie będzie przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej?
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-563/09-3/AMN
  1. Czy przelane przez Wnioskodawczynię i jej męża środki z konta nieruchomości na brata męża (zgodnie z zapisem w akcie notarialnym) można zaliczyć do kosztów? 2. Czy umniejszy to ewentualny dochód do opodatkowania z nieruchomości?
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-563/09-2/AMN
  Czy w rozliczeniu PIT za 2009 r. i późniejszych latach można w przypadku nadwyżki przychodów nad kosztami umniejszyć dochód o połowę wysokości strat wykazanych w 5 latach poprzednich?
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-382c/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zw. z leasingiem lub najmem samochodów osobowych?
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-419/09/HD
  Czy dochód z tytułu wynajmu trzech pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym położonym na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym - na podstawie zawartej umowy najmu z firmą, w celu zakwaterowania jej pracowników - jest wolny od podatku dochodowego?
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/210/MNX/08/PK-464
  Spółdzielnia wnosi o potwierdzenie stanowiska w sprawie zaliczenia wymienionych dochodów Spółdzielni do dochodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 oraz dochodów opodatkowanych tym podatkiem.
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-444/09-2/DS
  Czy czynsz najmu oraz opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, gaz, woda, wywóz śmieci, ochrona, monitoring ppoż.) ponoszone w obcym środku trwałym w trakcie trwania prac adaptacyjnych powinny być klasyfikowane przez Bank jako koszt uzyskania przychodu, czy też powinny zostać zaliczone do wartości początkowej inwestycji, podlegającej następnie amortyzacji?
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-726/09-2/AI
  Czy można refakturować przez wynajmującego na najemcę usługę dostarczania energii elektrycznej, chociaż nie każdy podmiot może te usługi świadczyć (bo wymagane są stosowne uprawnienia)?
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-599/09-4/AP
  Czy z racji sprawowania przez Wnioskującą zarządu nieruchomością wspólną, przysługuje Jej prawo rozliczania całego VAT z faktur zakupowych dotyczących najmu?
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-369/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należności uiszczanych w okresie bezumownej dzierżawy nieruchomości oraz zastosowania w ww. zakresie art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-578/09-4/BD
  Ustalanie wysokości obrotu dla potrzeb podatku VAT w przypadku wynajmu nieruchomości przez małżonków w sytuacji gdy umowy najmu są podpisywane przez nich osobno.
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-547/09/CJS
  Czy wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od lokalu mieszkalnego nie stanowiącego jego własności a używanego do celów najmu prywatnego?
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-543/09/JG
  Czy jeżeli wnioskodawczyni kupi samochód, czy może go amortyzować, odpisać od przychodu i czy musi prowadzić książkę środków trwałych?
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-395/09/LŻ
  Możliwość skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-289/09/DK
  Czy płacąc kontrahentowi zagranicznemu należność wraz z zagranicznym podatkiem od wartości dodanej za wynajem środka transportu - postawą opodatkowania jest kwota brutto należności wraz z podatkiem od wartość dodanej, czy kwota netto za faktury?
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-545/09/CJS
  Czy wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów udokumentowane koszty remontu zalanego lokalu mieszkalnego, który wynajmuje przy jednoczesnym otrzymaniu z tego samego tytułu odszkodowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-374/09-2/MPe
  Reasumując, pobierane przez Wnioskodawcę od najemców opłaty za zużytą wodę oraz odprowadzone ścieki, są ściśle związane z usługą najmu i podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla świadczonych usług najmu
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-651/09-3/ISN
  Nie narusza przepisów podatkowych wystawianie faktur przez zarządcę.
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-529/09-2/MT
  Czy kwota odszkodowania, która ma został zapłacona przez Sp. z o.o. (Najemca) na Przedsiębiorstwa S.A. (Wynajmujący) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-530/09-2/MT
  Czy kwota odszkodowania, która ma został zapłacona przez Sp. z o.o. (Najemca) na Przedsiębiorstwa S.A. (Wynajmujący) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 i w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-622/09-2/AI
  Czy w przypadku wydzierżawiania nieruchomości służącej do prowadzenia działalności gospodarczej można refakturować podatek od nieruchomości nie naliczając podatku VAT, czy należy dodać wartość podatku od nieruchomości do wartości netto czynszu i opodatkować całość 22% stawką podatku VAT?
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-523/09/AP
  Czy Ośrodek ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu pełnej kwoty poniesionych kosztów związanych z wynajmowanymi pojazdami czyli wydatków na wynajem oraz wydatków eksploatacyjnych, paliwo itp. i czy koszty te będą stanowiły koszt uzyskania (podatkowy) przychodu Ośrodka niezależnie od faktu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla każdego poszczególnego samochodu? Czy jeżeli powyższe koszty nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu podatkowo to czy będą miały wpływ na wysokość podatku dochodowego?
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-771/09-2/MN
  Świadczenie usług nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, będących składnikiem majątku przedsiębiorstwa, przy nabyciu których Zainteresowanemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, niezwiązane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem.
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-370/09/KO
  Czy w świetle art. 9 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym Spółka jest podatnikiem podatku akcyzowego?
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-834/09/BG
  Czy taki wydatek (reklama najemców będącymi akcjonariuszami) jest ograniczony art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-481/09/BG
  Czy taki wydatek (reklama najemców nie będących akcjonariuszami) można uznać za koszt uzyskania przychodów?(pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-354/09/IK
  Dokumentowanie kosztów związanych z wynajmem lokalu użytkowego
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-334b/09/EŁ
  Wysokość stawki podatku dla usług najmu gruntu nieleśnego i nierolniczego.
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-531/09-2/AI
  1) Czy prawidłowo Bank nalicza 7% podatku VAT od ryczałtu za wodę i ścieki płaconego przez lokatora? 2) Czy od ryczałtu za centralne ogrzewanie płaconego przez współwłaściciela (właściciela lokalu) należy doliczać podatek VAT? Jeżeli tak to jaką stawkę zastosować? 3) Czy od opłaty za wynajem należy naliczać podatek VAT? Jeżeli tak, to jaką stawkę zastosować?
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-435/09/CJS
  Czy zwrot kosztów prac adaptacyjnych poczynionych w wynajmowanym pomieszczeniu strychowym stanowi przychód z innych źródeł?
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-519/09-3/MT
  Jaką wartość Wnioskodawczyni powinna przyjąć jako koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia Nieruchomości przez SK?
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-288/09/ESZ
  sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego z wynajmu składników majątku nie związanych z działalnością gospodarczą
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-493/09-2/AA
  Czy Wnioskodawczyni i jej mąż mają prawo do 8,5% stawki podatku od przychodów stanowiących równowartość 4000 euro, od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodu?
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-550/09-3/MR
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę udostępnienia obiektu sportowego na cele sportowe podmiotom statutowo prowadzącym działalność sportową?
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-380/09-3/KG
  Wnioskodawca przekraczając wartość sprzedaży usług w kwocie 50.000 zł był zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-298/09/WRz
  Czy można opłacać ryczałt od przychodów z najmu składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej?
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-325/09-6/SM
  podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i jej zużycia na cele własne (biurowe)
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-325/09-7/SM
  rozliczenie podatku akcyzowego z tytułu refakturowania energii elektrycznej (nabytej z podatkiem akcyzowym)
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-325/09-6/SM
  podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i jej zużycia na cele własne (biurowe)
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-274/09/IK
  Podstawa opodatkowania z tytułu transakcji na kontraktach terminowych, instrumentach pochodnych typu forward.
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-278/09/PSZ
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów czynszu najmu, odpisów amortyzacyjnych, podatku od środków transportu, ubezpieczenia, paliwa, bieżących napraw, wydatków związanych z zatrudnieniem kierowców.
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-254/09/ZK
  - Czy wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo dokonując odpisu amortyzacyjnego metodą uproszczoną (art. 22g pkt 10) wynajmowanego lokalu?- Jeżeli mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą uproszczoną, a została wprowadzona w błąd przez Biuro podatkowe, to czy może dokonać korekty amortyzacyjnej dokumentów podatkowych (podatku dochodowego) od dnia zawarcia umowy najmu?- Czy ma prawo do amortyzacji wyodrębnionego lokalu na pierwszym piętrze, którego kapitalnego remontu dokonała bez żadnych odliczeń, choć dokonywany remont był przeprowadzony w celu wynajęcia ww. lokalu, a który oczekuje na wynajem
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-271/09/AF
  Czy po stronie wynajmującego (męża) wystąpi podatek należny, a po stronie najemcy (żona) podatek naliczony?
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-395/09/JT
  Czy wynajmując innej osobie dzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy lokal za dokładnie taką sama wysokość czynszu, jaką przekazuje wnioskodawca właścicielowi lokalu, jest on zobowiązany do uiszczenia jakiegoś podatku? Czy fakt podnajmu należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym?
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-195a/09/MK
  Czy Zakład przy wyliczeniu zaliczek na podatek od osób prawnych oraz w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok 2007 i następnym powinien ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem składnikami majątkowymi Gminy Miasta, obejmujące najem i dzierżawę tych składników i do przychodów własnych zaliczyć przychody z tytułu świadczonej działalności w powyższym zakresie?
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-457/09-3/TW
  Czy ze świadczenia w miejsce odpracowania zaległych opłat za mieszkanie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-246/09-5/DS
  1. Czy z najmu tego pomieszczenia wpływy, które przeznaczamy na poprawę stanu budynku, podlegają opodatkowaniu do Urzędu Skarbowego (czego dokonujemy)? 2. Czy dochody te możemy zaliczyć do dochodów zwolnionych od podatku CIT? 3. Czy dochody z tego wynajmu możemy zaliczyć do dochodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych?
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-332/09-2/MK
  Czy limit przychodów z najmu, który wynosi 4 000 euro dotyczy każdego z małżonków, czy też limit ten liczy się łącznie na obojga małżonków?
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-226/09-2/GJ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka może, po podpisaniu aneksu, skorzystać i od jakiego momentu ( za cały okres umowy najmu, czy tylko od daty podpisania aneksu ) i wliczyć w koszty uzyskania przychodów płacony czynsz najmu i pełne koszty eksploatacji samochodu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy pdop?
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-241/09-4/HD
  Czy z tytułu użyczenia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca miał i nadal ma prawo do opłacania 8,5% zryczałtowanego podatku od opłat eksploatacyjnych?
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-379/09-2/KG
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z zakupów dokonywanych w celu przygotowania i wyposażenia placówki partnerskiej.
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-232/09/TK
  Koszty poniesione na wykończenie oraz wyposażenie lokalu mieszkalnego stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu – przy czym wydatki poniesione na adaptację zwiększają wartość początkową środka trwałego (wraz z kosztami aktu notarialnego), natomiast wyposażenie, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów bezpośrednio lub poprzez odpisy amortyzacyjne.
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-244/09/PSZ
  Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na wynajem.
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-377/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu nieruchomości, kwoty zasądzonej na rzecz skarbu państwa przez sąd tytułem zwrotu poczynionych na ww. nieruchomość nakładów oraz odsetek od ww. nakładów
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-363/09-4/BD
  Dokumentowanie i rozliczanie czynszu związanego z wynajmem lokali mieszkalnych.
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-363/09-5/BD
  Dokumentowanie i rozliczanie czynszu związanego z wynajmem lokali mieszkalnych.
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-370/09-2/JL
  Wynagrodzenie wypłacane najemcy tytułem zwrotu części kosztów robót wykończeniowych należy zaklasyfikować jako wynagrodzenie za usługę rozumianą jako świadczenie najemcy na rzecz Spółki. Spółka ma prawo obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturze otrzymanej od najemcy dokumentującej wynagrodzenie.
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-84/09-2/AF
  W związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym Spółka wnosi o potwierdzenie, że:Zespół składników majątkowych podlegających planowanej sprzedaży Hipermarketu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji opisana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Jednocześnie obowiązek korekty podatku naliczanego VAT, odliczonego przez Spółkę, przejdzie na Nabywcę zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład Hipermarketu Spółka będzie uprawniona do rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wyboru opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej sprzedaży Hipermarketu, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, planowana transakcja sprzedaży Hipermarketu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdzie podatnikiem będzie Nabywca. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 i opodatkowania przez Spółkę podatkiem VAT planowanej transakcji sprzedaży Hipermarketu, transakcja sprzedaży Hipermarketu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-82/09-2/AF
  Wybór przez Spółkę opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji sprzedaży Hipermarketu (zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT), na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC wyłącza opodatkowanie sprzedaży Hipermarketu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-320/09/CJS
  Czy po śmierci właścicieli kamienicy przychody uzyskiwane przez spadkobierców jeszcze przed wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z tytułu najmu lokali powinny zostać opodatkowane przez zarządcę przedmiotowej nieruchomości?
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-262/09/EŁ
  Sposób odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych na potrzeby realizacji projektu kluczowego.
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-367/09-2/AD
  Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), wprowadzającą usługi organizowania targów do art. 27 ust. 2 pkt 3a, w zakresie miejsca świadczenia usługi, należy odstąpić od stosowania art. 19 ust. 13 pkt 4 w zakresie ustalania terminu obowiązku podatkowego dla usługi najmu powierzchni wystawienniczej?
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-211/09/ŁW
  opodatkowanie odsprzedaży zakupionej energii elektrycznej przez podmiot nie posiadający koncesji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-274/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzzyskiwanych z tytułu dzierżawy gruntu.
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-209/09-2/MT
  Czy dochody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, natomiast dochody z najmu prywatnego mieszkania nie związanego z działalnością gospodarczą w formie ryczałtu?
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-194/09/LŻ
  Obowiązek podatkowy w przypadku, gdy właściciel (nierezydent) odstąpi od zgłoszenia rejestracyjnego
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-221/09/AZb
  W związku z umową najmu lokalu Wnioskodawca obowiązany będzie do wliczenia do podstawy opodatkowania nie tylko kwot czynszu, lecz również pozostałych kwot związanych z utrzymaniem lokalu (media), a ponoszonych przez najemcę w związku z postanowieniami zawartej umowy, oraz uwzględnienia ww. kwot w wystawionych fakturach VAT.
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/214/KWW/JQP/08/PK-605
  Zastosowanie do osiąganych dochodów zwolnienia przedmiotowego
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-162/09-2/ES
  Czy w opisanej sytuacji można przyjąć wynajmowane budynki na środki trwałe i dokonywać odpisów amortyzacyjnych w koszty podatkowe?, W jakiej wysokości przyjąć wartość początkową środków trwałych?
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-211/09/EŁ
  Sposób dokumentowania obciążenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych kosztami za tzw. "media".
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-439/09-4/GZ
  Stawka na sprzedaż praw i przejęcie przez nabywcę obowiązków wynikających z umów najmu lokali użytkowych.
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-233/09/MS
  Czu usługi najmu pomieszczeń na cele gastronomiczne podalegaja opodatkowaniu 22% stawka podatku VAT?
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-327/09-3/JK
  Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2009 r. przy świadczeniu usług w zakresie wynajmowania pomieszczeń przedszkolnych na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, pod warunkiem dokumentowania tej czynności fakturą – jeśli wcześniej utraci zwolnienie podmiotowe, tj. przekroczy obrót 40.000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-327/09-4/JK
  Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2009 r. przy sprzedaży posiłków przygotowywanych przez stołówkę w przedszkolu dzieciom i nauczycielom własnego przedszkola – jeśli wcześniej utraci zwolnienie podmiotowe, tj. przekroczy obrót 40.000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-240/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z kulturą
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-216/09/ZK
  Czy w ramach uzyskiwanych przychodów z najmu i dzierżawy można rozliczyć zakup środka trwałego w postaci samochodu osobowego, który będzie służył tym przychodom? Czy w związku z powyższym odpisy amortyzacyjne i koszty eksploatacyjne będą kosztem uzyskania przychodu?
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-210/09/KB
  obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-105/09-4/MR
  Czy transakcja jednorazowej sprzedaży nieruchomości gruntowej podlega obowiązkowi zapłaty podatku VAT?
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-168/09/RS
  Prawo do zastosowania zwolnienia usług najmu pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkaniowe (PKWiU 70.20.11)
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-288/09-6/AI
  Jakimi stawkami podatku od towarów i usług powinny zostać opodatkowane poszczególne czynności, tj. usługi polegające na: - wynajmie sal w podległych świetlicach, - organizacji pozaszkolnych zajęć gimnastycznych, plastycznych i tanecznych dla dzieci, - sprzedaży kart wędkarskich zezwalających na amatorski połów ryb na podległych akwenach, - organizacji zawodów szachowych, za które pobierane są opłaty za uczestnictwo, - sprzedaży wejściówek na kąpielisko?
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-353/09-2/AD
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłacenie wynagrodzenia dla Najemców w postaci "incentive fee"?
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-224/09/AZ
  korzystając ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 pkt 2 w powiązaniu z poz. 15 załącznika Wnioskodawca nie może odstąpić od dokumentowania świadczonych usług fakturami VAT.
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-401/09-2/AW
  stawka podatku dla wynajmu kortów tenisowych dla osób (fizycznych lub prawnych) na cele nie związane ze sportem (np. wynajem na imprezę rozrywkową sesję zdjęciową itp.)
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-257/09-4/AA
  Jak Wnioskodawca powinien się rozliczyć przy takich wpłatach w rozliczeniu rocznym? Jaką kwotę od wynajmu wykazać w rozliczeniu rocznym?
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-240/09-2/EN
  Czy Wnioskodawca może skorzystać – na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510) – ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2009 r. z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i podatku należnego od usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na rachunek własny osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej przy użyciu kasy rejestrującej oraz nie ewidencjonowania tychże usług w całym zakresie fakturą VAT?
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-177/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z wynajmem mieszkania
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-154/09/AZb
  Czy prawidłowe jest zastosowanie przez wynajmującego zwolnienia z podatku od towarów i usług przy wynajmie pomieszczeń, lokali dla Urzędu Miasta na przeprowadzenie czynności poboru?
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-100d/09/MT
  Czy ponoszone przez Spółkę koszty najmu i koszty użytkowania nieruchomości, za okres od dnia wniesienia aportu, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-186/09/KO
  Czy wynajmujący musi opodatkować usługę najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne stawką 22% podatku VAT czy powinien zastosować przepisy art. 43 ustawy o VAT i traktować tą usługę jako zwolnioną?
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-171/09-2/ES
  Opodatkowanie kwoty, którą Wnioskodawca otrzyma z tytułu zrzeczenia się tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (na podstawie umowy o najem) w związku z rozbiórką budynku mieszkalnego, w którym mieści się ww. lokal.
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-310/09/EA
  Opodatkowanie właściwą stawką podatku usług wykonywanych przez Szpital w ramach umowy zawartej ze sponsorem.
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-159/09/MM
  Czy podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym powinien być przychód z najmu pomniejszony o kwotę wpłaconą do spółdzielni mieszkaniowej, a jeśli tak, to czy możliwe jest odzyskanie nadpłaconego podatku płaconego od całości przychodu z najmu?
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-234/09/MS
  Czy jest kosztem uzyskania przychodów amortyzacja maszyn znajdujących się poza przedsiębiorstwem i przekazanych nieodpłatnie do użytkowania klientom?
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-117/09-4/KS
  Czy kwota limitu 4.000 euro dotyczy obojga małżonków?Czy każdemu z nas przysługuje oddzielny limit?
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-116/09-4/KS
  Czy kwota limitu 4.000 euro dotyczy obojga małżonków?Czy każdemu z nas przysługuje oddzielny limit?
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-214/09-4/ISN
  Opodatkowanie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości - dostawa towaru, dzierżawa i najem - pierwsze zasiedlenie, podstawa opodatkowania, zwolnienie od podatku.
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-174/09-2/AG
  Czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w definicji zawartej w art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym ma prawo do opodatkowania dochodów z tej działalności na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 19% stawką podatku liniowego?
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-204/09-2/AG
  Czy prawidłowo określono przychód i moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-195/09/MO
  Czy przychody z tytułu udziału Spółki w SPK (w tym obejmujące czynsz z tytułu wynajmu Nieruchomości) i koszty uzyskania przychodów z tytułu udziału Spółki w SPK (w tym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych podlegających amortyzacji tj. budynków i budowli stanowiących własność SPK posadowionych na gruncie znajdującym się w użytkowaniu wieczystym SPK) alokowane proporcjonalnie do udziału Spółki w zysku SPK łączą się z innymi przychodami i kosztami uzyskania przychodów Spółki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-478/09/MO
  Czy Spółka ma prawo rozpoznawać ponoszone wydatki z tytułu czynszu najmu na rzecz SPK jako koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy updop (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-143/09/MM
  Czy dopuszczalnym jest zmiana ustalania wartości początkowej z metody uproszczonej opisanej w art. 22g ust. 1 pkt 10 na metodę opisaną w art. 22g ust. 1 pkt 8 lub na metodę opisaną w art. 22g ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-78/09-2/AS
  Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowi przychód z innych źródeł.
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-131/09-2/EC
  Czy wystawiane przeze mnie refaktury za opłaty eksploatacyjne (dotyczące działalności najemcy) stanowią mój przychód/dochód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-189/09-4/AA
  Czy wynajem lokalu mieszkalnego na terenie współwłasności majątkowej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, pozbawia Wnioskodawcę tej formy opodatkowania?
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-151/09-2/MT
  Od jakiej kwoty przychodów małżonek opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie opłacać ryczałt od najmu w wysokości 20 %, w sytuacji gdy współmałżonek opłaca podatek dochodowy od połowy przychodów z tego samego najmu na zasadach ogólnych?
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-113/09/AB
  opodatkowania należności uiszczanej w związku z nabyciem w drodze przetargu prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-71/09-2/ES
  ustalenie wartości odzyskanego środka trwałego
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-152/09/HD
  Czy fakt, że małoletnie dziecko (5 lat) uzyskuje przychód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (małoletnie dziecko jest jedynym właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu), który opodatkowany jest w sposób przewidziany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uniemożliwia rodzicowi tego dziecka skorzystanie z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-248/09-2/KS
  Rodzic którego dziecko uzyska przychody opodatkowane na zasadach przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych nie traci prawa do ulgi prorodzinnej
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-155/09-2/AG
  1. Czy koszty podatku od nieruchomości, czynszu dla wspólnoty i inne stałe opłaty związane z przedmiotem tytułu najmu (kiosk, grunt) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, pomniejszające przychód z tytułu najmu pierwszego lokalu, tj. lokalu handlowego, którego najem trwa od stycznia 2008 roku?
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-152/09/HD
  Czy fakt, że małoletnie dziecko (5 lat) uzyskuje przychód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (małoletnie dziecko jest jedynym właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu), który opodatkowany jest w sposób przewidziany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uniemożliwia rodzicowi tego dziecka skorzystanie z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-90/09/AK
  Od jakiej wartości powinien być naliczany ryczałt za wynajem: od czynszu najmu, czyli od kwoty 750 zł, czy także od opłaty za media, czyli od kwoty 1300 zł (750+550)?
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-118/09/ES
  Stawka podatku dla udostępniania obiektów sportowych - lodowiska lub boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na podstawie umów udostępniania.
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-98/09/UH
  opodatkowania czynności sprzedaży udziału w nieruchomości
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-154/09-2/MN
  Obowiązek rejestrowania obrotu z tytułu wynajmu lokali komunalnych za pomocą kasy rejestrującej, przez spółkę zarządzającą nieruchomościami w imieniu gminy.
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-107/09/DK
  Czy w przypadku wniesienia przez podatnika do spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551Kodeksu cywilnego, obejmującego wszelkie składniki materialne i niematerialne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa przy czym nieruchomości zostaną udostępnione spółce na podstawie stosunku umownego, a nie w formie prawa własności spółka otrzymująca aport wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika, zgodnie przepisem art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej?
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-100/09/MM
  Czy wartość początkową lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku można ustalić według cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji?
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423W-21/09-2/BN
  Czy dochód osiągnięty z gospodarowania zasobem mieszkaniowym (przychody z czynszów minus koszty bieżącej eksploatacji) przeznaczony na spłatę kredytu związanego z nabyciem istniejącego środka trwałego (budynku mieszkalnego) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-66/09-2/JK
  Czy Spółka prawidłowo postępuje wystawiając noty obciążeniowe za opłaty związane z dostarczaniem do lokalu mieszkalnego wody, ciepła itp. dla najemcy lokalu traktując tę czynność jako zwrot wyłożonych środków pieniężnych?
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-300/09/KB
  Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, stanowiącego środek trwały w prowadzonej przez Spółkę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-406/09/MO
  Czy i w jakiej części czynsz najmu płacony na rzecz spółki komandytowej (w której wnioskodawca będzie (komplementariuszem) będzie jednocześnie przychodem wnioskodawcy z udziału w tej spółce? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)?
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-75/09/MO
  Czy wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz opłacany spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem jako komplementariusz (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-51/09/KB
  możliwość zaliczenia do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w zakresie wynajmu nieruchomości pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów i kosztów związanych z wynajmem lokalu mieszkalnego
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-65/09/AZb
  Jeśli miejsce zamieszkania Wnioskodawcy faktycznie znajduje się na terytorium RP, to w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania wyłączenia ze zwolnienia określone w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, w szczególności wynikające z ust. 13 pkt 3 ww. przepisu
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-55/09/DK
  Czy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (kosztów podatkowych) niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady?
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-73/09/MM
  Rozliczenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z najmu nieruchomości stanowiącej współwłasność wnioskodawczyni.
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-34/09/MM
  Czy wydatki poniesione w związku z najmem lokalu mieszkalnego, stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu najmu?
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-237/09/AK
  Czy wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od samochodu używanego do celów najmu prywatnego?
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-56/09/AF
  Czy kwota podatku od towarów i usług określona na fakturze dotyczącej odstępnego za najem lokalu użytkowego może być jednorazowo odliczona w dacie otrzymania faktury?
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-88/09/BS
  Możliwość korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z nieprzekroczeniem obrotu z najmu obligującego do opodatkowania i świadczeniem usług zwolnionych.
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-70/09/AB
  Czy podstawą opodatkowania podatkiem VAT za dostawę ciepła odbiorcy jest cała kwota kosztu najmu pomieszczenia węzła cieplnego ustalona w umowie najmu.
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-63/09/HD
  Czy ulegnie zmianie forma opodatkowania prowadzonej przez Wnioskodawcę praktyki lekarskiej (karta podatkowa) w sytuacji, gdy małżonka zajmuje część lokalu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a między małżonkami istnieje wspólność majątkowa?
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-96/09/AK
  Możliwość zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu z najmu spłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-153/09-4/ISN
  Stawka podatku dla usług sklasyfikowanych w Pkwiu 92.61.10-00.00.
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-141/09-2/MN
  Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania w zamian za wypowiedzenie umowy. Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych.
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-121/09-2/ISN
  Opodatkowanie podatkiem VAT podatku od nieruchomości i opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-71/09/HD
  Czy wpisanie budynku z lokalami na wynajem do ewidencji środków trwałych, prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, na który udzielona była ulga podatkowa, spowoduje utratę tej ulgi i obowiązek jej zwrotu?
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-66/09-2/MS
  miejsca świadczenia usług najmu maszyn
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-14/09/AJ
  Fakturowanie usług najmu i doręczanie faktur.
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-35/09-2/JG
  Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-73/09-2/AA
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo wskazuje kwotę przychodów w wysokości 1330 zł miesięcznie podlegającą opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czy jednak również należy zaliczać do przychodów z tytułu najmu opłaty za eksploatację i utrzymanie lokalu, zużycie ciepłej wody i zimnej wody, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania ponoszone przez najemcę?
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-20/09/LŻ
  Czy zaliczki na dostawę mediów stanowią obrót własny oraz czy podlegają opodatkowaniu.
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-43/09-2/DS
  Czy nieumorzona wartość zaliczonych do inwestycji w obcym środku trwałym nakładów stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki - w przypadku gdy firma, która wynajmuje Spółce pomieszczenia zgodzi się na zakup poczynionych nakładów?2. W przypadku, gdy spółka, która wynajmuje pomieszczenia nie zgodzi się na zakup poczynionych nakładów to czy nieumorzona wartość stanowić może koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-34/09-4/AA
  Czy w związku z planowaną w terminie do 31 marca 2010 r. budową parkingu przed lokalem przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej, bądź jego wynajmowanie na prowadzenie działalności gospodarczej Wnioskodawca ma prawo zaliczyć koszt budowy tego parkingu jako koszt uzyskania przychodów w latach 2009-2010?
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-90/09-2/AP
  Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy na mocy Aneksu stanowi odpłatność za świadczenie usług przez Wnioskodawcę i powinno być powiększone o podatek VAT?
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-74/09-2/AŻ
  Czy w przypadku wyboru różnych form opodatkowania przychodów z najmu Wnioskodawca może skorzystać z limitu 4000 euro w odniesieniu do swojej części przychodu?
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-39/09-2/AA
  Czy w stanie faktycznym opisanym straciło moc oświadczenie składane do dnia 20 stycznia o opodatkowaniu przychodów z najmu tylko u jednego małżonka z tytułu umowy zawartej po zawarciu umowy o podziale majątku i czy przychody osiągnięte w tym roku podatkowym powinny być rozliczone w następujący sposób: do zawarcia umowy o podział majątku mąż, przychody z drugiej umowy zawartej po podziale majątku właściciel.
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-73/09-4/MT
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast otrzymane przez podatnika od najemcy należności z tytułu opłat do Wspólnoty Mieszkaniowej nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, że najemca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-171/09/KG
  Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z remontem budynku, w którym są wynajmowane lokale na podstawie umów cywilnoprawnych.
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1147/08/MN
  Reasumując, do obliczenia wartości sprzedaży opodatkowanej - limitu, o którym mowa 113 ust. 1 ustawa o podatku od towarów i usług, uprawniającej do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług winna Pani wliczać obrót z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych oraz odsprzedaży mediów w postaci ogrzewania, energii elektrycznej dot. oświetlenia klatki schodowej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, wywozu ścieków.
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1827/08/AL
  1. Czy istnieje możliwość wystawienia jednej wspólnej faktury dokumentującej usługę najmu z wyszczególnieniem wszystkich usługodawców. 2. Czy istnieje możliwość rozliczania podatku od towarów i usług z najmu nieruchomości będącej współwłasnością czterech osób fizycznych poprzez sporządzanie, jednej deklaracji VAT na imię Pana "X" jako wyłącznego podatnika podatku VAT z całości zafakturowanego przychodu?
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-16b/09/MN
  Nie ma podstaw do wystawienia przez Wydzierżawiającego faktury korygującej, zmniejszającej obrót i kwotę należnego podatku na podstawie zawartej umowy w sprawie ratalnej spłaty zobowiązania, gdyż obowiązek podatkowy po stronie dzierżawcy z tytułu świadczenia usług dzierżawy powstał w dniu, w którym upłynął termin płatności określony w umowie dzierżawy i pierwotna faktura została wystawiona prawidłowo.
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1827/08/AL
  1. Czy istnieje możliwość wystawienia jednej wspólnej faktury dokumentującej usługę najmu z wyszczególnieniem wszystkich usługodawców. 2. Czy istnieje możliwość rozliczania podatku od towarów i usług z najmu nieruchomości będącej współwłasnością czterech osób fizycznych poprzez sporządzanie, jednej deklaracji VAT na imię Pana "X" jako wyłącznego podatnika podatku VAT z całości zafakturowanego przychodu?
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-16a/09/MN
  Obowiązek podatkowy po stronie dzierżawcy z tytułu świadczenia usług dzierżawy powstał w dniu, w którym upłynął termin płatności określony w umowie dzierżawy, natomiast odroczenie terminu zapłaty na podstawie odrębnej umowy nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1827/08/AL
  1. Czy istnieje możliwość wystawienia jednej wspólnej faktury dokumentującej usługę najmu z wyszczególnieniem wszystkich usługodawców. 2. Czy istnieje możliwość rozliczania podatku od towarów i usług z najmu nieruchomości będącej współwłasnością czterech osób fizycznych poprzez sporządzanie, jednej deklaracji VAT na imię Pana "X" jako wyłącznego podatnika podatku VAT z całości zafakturowanego przychodu?
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-18/09-2/AA
  Czy Wnioskodawca postępuje słusznie zaliczając odsetki od kredytów hipotecznych oraz inne opłaty do kosztów uzyskania przychodów z najmu lokali zakupionych z tych kredytów?
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-20/08-2/AŻ
  W przedmiotowej sprawie przychody uzyskiwane przez Pana z tytułu dzierżawy części gruntów rolnych pod elektrownie wiatrowe tj. na cele nierolnicze stanowią źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-31/09/PSZ
  Opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości, w sytuacji gdy nieruchomość należy do majątku odrębnego jednego z małżonków.
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1166/08/AP
  Czy jednorazową opłatę za udostępnienie na zasadach wyłączności sieci punktów gier Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo w dacie jej poniesienia, czy należy tą opłatę rozłożyć proporcjonalnie na cały okres trwania oddzielnie podpisanych umów najmu lokali (umowy zawierane są na czas nieokreślony)?
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-236/09/ES
  stawka podatku dla usług wynajmu hali sportowej, sali konferencyjnej na podstawie umowy najmu całości lub części obiektu na czas określony klubom sportowym, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-238/09/ES
  stawka podatku dla wynajmu hali sportowej, polegającym na udostępnieniu obiektu, na zasadzie wykupienia wstępu (poprzez zakup np. biletu wstępu, karnetu), klubom sportowym, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich uczniów, pracowników, członków w celu wykorzystania go zgodnie z charakterem obiektu oraz udostępnianie ściany wspinaczkowej
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-42/09/AK
  Kto może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, tzn. który z podatników - współwłaścicieli, np. zakup kosiarki do trawy całego terenu? Oraz jak rozliczać inne koszty wspólne? Oryginał faktury kosztowej może być tylko jeden, a zakup jest wspólny.
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-798/08/PSZ
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2008-2009, kwoty zapłaconego podatku od nieruchomości, który dotyczył lat 2004-2007?
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-9/09/PSZ
  Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu podlegać będzie opodatkowaniu z tytułu najmu, czy też z innych źródeł?
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-177/08/JSz
  Czy odsetki od kredytu związane z rozbudową budynku handlowego ,przeznaczonego na wynajem do dnia przekazania go do użytkowania zwiększają jego wartość początkową, natomiast po tym dniu będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1421/08-4/AŻ
  Czy przychodem z najmu jest kwota czynszu czy kwota czynszu powiększona o opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, czynsz do spółdzielni mieszkaniowej oraz koszty podatku od nieruchomości?
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-799/08-3/ES
  1) Czy koszt czynszu do zarządcy będzie również kosztem uzyskania przychodu? Czy kwota opłat regulowanych przez Wnioskodawcę (właściciela) a ponoszonych faktycznie przez najemcę jest również dla Niego przychodem? 2) Czy w ramach wspólności małżeńskiej poprzez złożenie stosownego oświadczenia Zainteresowany będzie mógł rozliczać w całości przychody z tytułu najmu za 2008 r.? Czy wprowadzenie mieszkania do wspólności małżeńskiej będzie miało istotne znaczenie? 3) Jeżeli kosztem uzyskania przychodu będzie również amortyzacja mieszkania, które Wnioskodawca z żoną wynajmują, to czy w przypadku sprzedaży mieszkania podatek naliczony będzie różnicą przychodu osiągniętego ze sprzedaży tego lokalu a kwota zakupu(istniejąca na umowie kupna) mieszkania?
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1169/08/PC
  Czy poniesione wydatki wyżej wymienione stanowią w całości koszty uzyskania przychodów, zwłaszcza najem samochodu osobowego wykorzystywanego przez pracowników Spółki w związku z odbywaniem przez nich zagranicznej podróży służbowej ?
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1148/08-3/MT
  Czy słuszne jest dalsze wystawianie faktur za czynsz za lokal użytkowy, wywóz i składowanie nieczystości stałych, dzierżawę kontenera w przypadku gdy jest wypowiedziana umowa najmu, Gmina posiada prawomocny wyrok sądowy, a najemca w dalszym ciągu zajmuje lokal i nie uiszcza należności, czy też może należałoby wystawiać noty księgowe na odszkodowanie? Jeżeli należy wystawić noty księgowe z tytułu odszkodowania za korzystanie z lokalu użytkowego to czy noty należy wystawić od momentu rozwiązania umowy najmu, czy od momentu uprawomocnienia się wyroku sądowego?
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1148/08-2/MT
  Czy słuszne jest dalsze wystawianie faktur za czynsz za lokal użytkowy, wywóz i składowanie nieczystości stałych, dzierżawę kontenera w przypadku gdy jest wypowiedziana umowa najmu, Gmina posiada prawomocny wyrok sądowy, a najemca w dalszym ciągu zajmuje lokal i nie uiszcza należności, czy też może należałoby wystawiać noty księgowe na odszkodowanie? Jeżeli należy wystawić noty księgowe z tytułu odszkodowania za korzystanie z lokalu użytkowego to czy noty należy wystawić od momentu rozwiązania umowy najmu, czy od momentu uprawomocnienia się wyroku sądowego?
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-152/08/CJS
  W jaki sposób opodatkować przychód uzyskany z najmu komina wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego należącego do osoby fizycznej będącej rolnikiem?
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1069/08/EŁ
  1. Czy należy odprowadzić podatek od całej wpłaty na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy? 2. Czy odprowadzić podatek za jeden miesiąc, zgodnie z terminem płatności określonym w umowie, w celu uniknięcia zaległości podatkowych zgodnie z art. 52 ustawy Ordynacja podatkowa?
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-155/08/AK
  Czy w przypadku rozliczania się jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wnioskodawca może odliczać odsetki od kredytu, jako koszt wynajmu mieszkania w przypadku gdy żona wnioskodawcy rozlicza przychody z najmu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1114/08/AD
  Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodów umów najmu
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1362/08-2/ES
  Czy rozliczając się z podatku na zasadach ogólnych Wnioskodawca może do kosztu uzyskania przychodu z wynajmu mieszkania za dany m-c wliczyć miesięczne kwoty amortyzacji lokalu, garażu i mebli i w tym celu wprowadzić je do ewidencji z wartością początkową jako ceną nabycia i amortyzować lokal wg stawki 1,5%, garaż wg stawki 4,5%, a meble wg stawki 20?
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-29/09-4/KS
  PIT - w zakresie możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-806/08-4/MM
  Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot słoweński z tytułu wynajmu maszyn Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła? A co za tym idzie czy w powyższej sprawie ma zastosowanie art. 12 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym Spółka zobowiązana jest do pobrania podatku u źródła w wysokości 10% kwoty brutto należnej od Spółki na rzecz zagranicznego podmiotu czy art. 7 umowy, zgodnie z którym nie istnieje obowiązek do pobrania podatku u źródła od przychodów uzyskiwanych przez słoweńską Spółkę?
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-133/08/AK
  Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki eksploatacyjne oraz wydatki na remonty związane z najmem wykonywanym na własny rachunek (nie jako działalność gospodarcza)? Czy z datą wystawienia faktury przez kontrahenta, czy w dacie faktycznego poniesienia wydatku (zapłaconych pieniędzy)?
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-117/09-2/AK
  W świetle zacytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wnioskodawczyni świadczy usługi najmu, które to usługi podlegają regułom ustawy o podatku od towarów i usług, co czyni ją z mocy ustawy podatnikiem od towarów i usług. Wobec powyższego warunek zawarty w art. 4 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym znajduje zastosowanie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, a zatem wnioskodawczyni nie może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup niektórych materiałów budowlanych.
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1391/08-2/JB
  Które z w/w kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę, w związku z zakupem, utrzymaniem i najmem nieruchomości mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów w przypadku rozliczania przychodów z najmu na zasadach ogólnych?
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-753/08-4/ES
  Opodatkowanie kwoty na zakup mieszkania otrzymanej przez Wnioskodawcę z tytułu zrzeczenia się tytułu prawnego do lokalu, wynikającego z umowy o najem lokalu mieszkalnego.
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-9/09-2/IF
  opodatkowanie przychodów z najmu przez małżonków (limit4.000 €)
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1004/08-2/AA
  Czy Wnioskodawczyni powinna składać w urzędzie zeznanie PIT-28, czy też wystarczające są zeznania PIT-28 składane co rok przez męża?
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-749/08/HD
  Czy istnieje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie sprzętu i innych artykułów - celem przekazania ich szkołom, jako uiszczenie należności za wynajem sal edukacyjnych - w związku z przeprowadzanymi kursami edukacyjnymi, stanowiącymi podstawowe źródło przychodu Spółki?
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-63/09-4/EK
  Czy, jeżeli Spółka odda zakupiony lokal w najem osobie fizycznej będzie mogła kontynuować odpisy amortyzacyjne?
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1840/08/AZb
  Czy prawidłowo przychody z tytułu najmu uzyskiwane przez Wnioskodawcę są udokumentowane wystawianym przez Wnioskodawcę rachunkiem?
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-968/08-4/AG
  Czy Wnioskodawca i Jego żona mają prawo do 8,5% stawki podatku do przychodów stanowiących równowartość 4000 Euro, od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów?
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1882/08/EA
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez wynajmującego.
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1044/08/MS
  Czy umożliwienie odbioru oryginału faktury w siedzibie Spółki, jest zgodne z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów, dla których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-247/08-2/PS
  Czy opłata płacona z tytułu przedmiotowej umowy będzie przychodem podatkowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tj. z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy?
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-732/08/PSZ
  Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na wynajem.
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1667/08/AL
  Czy istnieje konieczność odprowadzenia podatku od towarów i usług od otrzymanejkwoty czynszu oraz wystawienia przez syndyka faktury VAT?
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1432/08-3/IF
  Czy płacone przez najemcę opłaty za media: prąd, gaz i wodę stanowią dla Wnioskodawcy przychód w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zwiększają podstawę opodatkowania?
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1049/08/ICz
  Obowiązek ewidencjonowania obrotu z tytułu wynajmu mieszkań dla osób fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli usługi te nie będą dokumentowane fakturą VAT.
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-695/08/PSZ
  Czy wydatki związane z dobudowaniem piętra mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, czy też winny być ujmowane w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych?
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1699/08-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-56/08/JT
  Czy przychód z najmu jest prawidłowo opodatkowany, gdy stroną umowy najmu jest tylko jeden małżonek, a nieruchomość należy do majątku wspólnego małżonków?
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-674/08/HD
  1. Czy poniesione wydatki na: noclegi (faktury za hotele), przejazdy (bilety kolejowe, autobusowe, paliwo do samochodu) oraz diety (nie przekraczające wartości diet ustalonych odrębnymi przepisami dla pracowników) - stanowią koszty uzyskania przychodów? 2. Czy poniesione miesięczne opłaty czynszu najmu samochodu, na podstawie zawartej umowy, stanowią koszty uzyskania przychodu ewidencjonowane w poz. 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też będą kosztem rozliczanym na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu? 3. Czy poniesione wydatki za najem mieszkania oraz diety za czas pobytu w miejscu świadczenia usług, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1081/08-2/MT
  Czy dopłaty do różnicy czynszu najmu lokalu mieszkalnego dokonywane przez Gminę Miasto X podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 - PKWiU 70.20.11?
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-860/08/IK
  Opodatkowania odszkodowania
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-750/08-4/EK
  Czy wydatki poniesione zgodnie z Umową na rzecz Kupującego jako pokrycie przychodów z tytułu najmu na określonym poziomie będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1032/08-4/GZ
  Wyrównanie strat przy najmie.
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-754/08-3/DS
  Pytanie dotyczy zaliczenia do przychodów powyższego zdarzenia, to znaczy czy w tym konkretnym przypadku będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 3a (zaliczenie do przychodów jednorazowo w momencie uregulowania należności), czy też art. 12 ust. 3c (przychód rozliczany w czasie w poszczególnych miesiącach w okresie obowiązywania umowy) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-99/09/MS
  Czy Spółka ma prawo rozpoznawać ponoszone wydatki z tytułu czynszu najmu na rzecz spółki komandytowej jako koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-683/08/AK
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego mieszkania stanowią koszt uzyskania przychodu?
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-204/08-2/RK
  nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż wypłata określonej z góry kwoty na pokrycie kosztów prac wykończeniowych poczynionych w obcym środku trwałym nie stanowi usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym powinna być dokumentowana notą obciążeniową.
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-982/08-4/MR
  1. Czy w przypadku nabycia przez Spółkę na odrębną własność lokalu mieszkalnego, który ma być przedmiotem najmu - zgodnie z zakresem prowadzonej przez Spółkę działalności - czy możliwe będzie odliczenie podatku VAT zawartego w cenie nabytego lokalu? 2. Czy Spółka będzie mogła odliczyć podatek VAT zawierający się w cenie zakupionego lokalu mieszkalnego, w którym będzie urządzone biuro Spółki?
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-982/08-5/MR
  1. Czy w przypadku nabycia przez Spółkę na odrębną własność lokalu mieszkalnego, który ma być przedmiotem najmu - zgodnie z zakresem prowadzonej przez Spółkę działalności - czy możliwe będzie odliczenie podatku VAT zawartego w cenie nabytego lokalu? 2. Czy Spółka będzie mogła odliczyć podatek VAT zawierający się w cenie zakupionego lokalu mieszkalnego, w którym będzie urządzone biuro Spółki?
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-150/08-2/RK
  O ile w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym przedmiotem wkładu (dokonanego etapami), będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55#185; Kodeksu cywilnego, to biorąc pod uwagę powołane przepisy, przekazanie likwidowanego przedsiębiorstwa do spółki holdingowej wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem oraz nie wiąże się dla Wnioskodawcy jako wnoszącego z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących skład tego przedsiębiorstwa. Nakłada jednak na nabywcę, jako beneficjenta praw i obowiązków zbywcy - obowiązek dokonywania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, do których zobowiązany byłby zbywca przedsiębiorstwa, co wynika z art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1006a/08/AT
  Czy w związku ze sprzedażą do całości transakcji należy zastosować zwolnienie przedmiotowe (art. 43 ust. 1 pkt 2), pomimo że cena garażu wynosi 0 zł oraz czy do gruntu, który jest trwale związany z garażem też należy zastosować zwolnienie przedmiotowe?
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1037/08/BS
  Najem wyczerpuje definicję działalności gospodarczej, w związku z czym obroty z najmu lokali należy łączyć z obrotami z działalności gospodarczej.
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1006a/08/AT
  Czy w związku ze sprzedażą do całości transakcji należy zastosować zwolnienie przedmiotowe (art. 43 ust. 1 pkt 2), pomimo że cena garażu wynosi 0 zł oraz czy do gruntu, który jest trwale związany z garażem też należy zastosować zwolnienie przedmiotowe?
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-651/08/PS
  Czy dochód z najmu pomieszczeń stanowiących część wspólną budynku mieszkalnego można traktować jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zastosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1006a/08/AT
  Czy w związku ze sprzedażą do całości transakcji należy zastosować zwolnienie przedmiotowe (art. 43 ust. 1 pkt 2), pomimo że cena garażu wynosi 0 zł oraz czy do gruntu, który jest trwale związany z garażem też należy zastosować zwolnienie przedmiotowe?
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-630a/08/MT
  Czy w roku podatkowym 2008 oraz w następnych latach podatkowych, pomimo nieprowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opisane powyżej stałe wydatki miesięczne związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, które to wydatki będą w przyszłości częściowo finansowane z darowizn uzyskiwanych od wspólników, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednio w roku podatkowym 2008 oraz w następnych latach podatkowych?
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1700/08/AW
  Czynność przekazywania środków pieniężnych należnych za najem centrum konferencyjnego
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1998/08-2/IG
  Czy spółka powinna wystawić faktury sprzedaży z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego za poszczególne miesiące począwszy od 18.06.2007 r. do 19.02.2008 r., podając jako datę wystawienia faktury bieżącą datę a datę sprzedaży ostatni dzień okresu rozliczeniowego, za który jest wystawiana faktura i dokonać korekty deklaracji VAT odprowadzając podatek należny wraz z odsetkami?
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-979/08/MD
  Moment powstania obowiązku podatkowego właściwego dla usług udostępnienia zewnętrznej powierzchni pojazdów (autobusów) dla potrzeb reklamy.
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1568/08-2/JG
  Czy czynsz z tytułu najmu lokalu dotyczący okresu adaptacji stanowić będzie koszt uzyskania przychodu bieżącego okresu, czy też będzie zwiększać wartość inwestycji w obcym środku trwałym? Czy wszelkie opłaty eksploatacyjne wynikające z faktur dotyczących okresu do dnia przekazania lokalu do użytkowania zwiększają wartość nakładów inwestycyjnych, czy należy zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia? Czy opłaty reklamowe wynikające z zawartej umowy najmu należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów danego okresu, czy też zakwalifikować do inwestycji w obcym środku trwałym? Czy opłaty marketingowe za uroczyste otwarcie Centrum Handlowego stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia?
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-971a/08/MN
  Czy można uznać, że w przypadku osób zajmujących lokale lokatorskie (np. rodzina zmarłego członka) nie będących członkami z powodu trwania procedury prawnej nabywania uprawnień do wkładu mieszkaniowego i zajmowania lokalu po poprzednim uprawnionym Spółdzielnia (choć bez umowy ale zgodnie z przepisami do czasu ustanowienia członkowstwa następcy prawnego) świadczy usługę najmu (PKWiU 70.20.11) tego lokalu i przychody z tego tytułu (niezależnie czy są wyszczególnione, czy skumulowane w jednej pozycji) korzystają ze zwolnienia z podatku od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do tej ustawy?
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-33/08/MZ
  Czy uzyskując przychody z tytułu najmu prowadzonego poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty zakupu samochodu osobowego oraz wydatki związane z eksploatacją ww. samochodu używanego w celu dojazdu do przedmiotu najmu?
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-994/08-2/AK
  Czy jako osoby fizyczne na swoich NIP-ach powinniśmy płacić VAT od 1 kwietnia 2008 r.?
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1558/08-4/EŻ
  Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała koszty do kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz czy prawidłowo przypisała koszty do właściwego roku podatkowego - koszty udokumentowane fakturami wystawionymi w 2008r. za usługi wykonane w 2007r. typu usługi łączności, najem, energia zostały zaliczone do kosztów podatkowych roku 2008.
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-980/08/KM
  Prawo do korzystania ze zwolnienia usług najmu lokalu mieszkalnego.
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2020/08-2/JB
  Opodatkowanie usług najmu wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak opłaty za media, podatek od nieruchomości.
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-831/08/BK
  w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconych zaliczek na poczet czynszu dzierżawnego udokumentowanych fakturami VAT
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1499/08-2/JG
  Czy przychody z tytułu czynszu najmu za okres od 18.06.2007 r. do 31.12.2007 r .wynikające z wystawionych faktur sprzedaży zaliczyć do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych roku 2007 i dokonać korekty zeznania podatkowego C1T-8? Czy zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego należność czynszową brutto potraktować jako odszkodowanie i zaliczyć do przychodów podatkowych w dacie otrzymania zapłaty, czy w dacie wyroku sądowego?
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-10/08/ASz
  Czy osoba wynajmująca sporadycznie pokoje turystom ma obowiązek założyć działalność gospodarczą?
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-667/08/AW
  Czy zapłacony czynsz w okresie adaptacji lokalu Bank może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, a w przypadku gdy koszty te przekroczą rok podatkowy i nie będzie możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu?
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-600b/08/MT
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące wynajęcia mieszkania, na potrzeby zakwaterowania obligatariuszy (aktualnych i potencjalnych) podczas ich wizyt związanych z emisją obligacji?
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-573/08/MT
  Czy będą kosztem uzyskania przychodów: - miesięczne odpisy amortyzacyjne lokalu mieszkalnego, - miesięczne odpisy amortyzacyjne wyposażenia, - koszty poniesione na zakup niskocennych drobnych przedmiotów w miesiącu przyjęcia w ewidencji księgowej "Inwestycji długoterminowej" - lokalu mieszkalnego, - koszty związane z posiadaniem i utrzymaniem nieruchomości inwestycyjnej (tj. podatek od nieruchomości, opłaty za energię, gaz)?
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-815/08/KB
  możliwość oraz sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z otrzymywanymi fakturami VAT za najem lokalu oraz wydatków poniesionych na jego adaptację
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1836/08-6/JL
  Wnioskodawca będzie zobowiązany do wliczenia do limitu zwolnienia, o którym mowa w wyżej powołanym art. 113 ust. 1 ustawy, wartości refakturowanych kosztów mediów, czynszu do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty. Jak bowiem wspomniano wyżej, refakturowanie dla potrzeb podatku od towarów i usług jest świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 cyt. ustawy. Zatem dokonując refakturowania, wnioskodawca świadczy usługę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - opodatkowaną tym podatkiem.
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1836/08-5/JL
  Wnioskodawca prawidłowo określił termin wystawienia refaktury za media. Termin płatności w podanym przez wnioskodawcę przykładzie upływa z dniem 10.01.2009 r. Faktura za media ma datę wystawienia 10.12 2008 r. Uwzględniając powyższe przepisy należy uznać, że w podanym przykładzie refaktura powinna być wystawiona najwcześniej 10.12 2008 r., a najpóźniej z dniem 10.01.2009 r. (z chwilą powstania obowiązku podatkowego) - na co słusznie wskazał wnioskodawca.
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1699/08/AZb
  czynności najmu lokali na cele inne niż mieszkaniowe, wykonywane przez Wnioskodawcę jako Stronę umowy najmu, będącego podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, stanowią odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca świadczone przez siebie usługi najmu winien dokumentować fakturami VAT.
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1023/08-3/BD
  Czy opłata za bezumowne korzystanie z gruntu naliczana w wysokości 200% stawki czynszu najmu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jako odszkodowanie za bezumowne korzystanie, nie podlega przepisom ustawy o VAT, a fakt jej otrzymania nie należy dokumentować fakturą VAT?
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1023/08-2/BD
  Czy opłata za bezumowne korzystanie z gruntu naliczana w wysokości 200% stawki czynszu najmu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jako odszkodowanie za bezumowne korzystanie, nie podlega przepisom ustawy o VAT, a fakt jej otrzymania nie należy dokumentować fakturą VAT?
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-39/08/NG
  Czy kosztem uzyskania przychodu z najmu jest rata kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania będącego przedmiotem umowy najmu? Czy odsetki od ww. kredytu są kosztem uzyskania przychodu z tytułu najmu?
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-593/08/IG
  Czy kaucja stanowi koszty uzyskania przychodu - w momencie wpłaty, a w momencie zwrotu - wyksięgowanie z kosztów?
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1660/08/MM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będzie zwolniony z opodatkowania jeżeli zostanie przeznaczony na cele mieszkaniowe?
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1185/08-2/IF
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast otrzymane przez podatnika od najemcy należności z tytułu opłat do spółdzielni mieszkaniowej jak i opłaty eksploatacyjne (media, Internet, energia elektryczna, woda ciepła i zimna) nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, iż z umowy wynika, iż to najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1/09/KB
  określenia momentu powstania przychodu z tytułu zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na adaptację lokalu przez jego właściciela
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-895/08/AJ
  Dokumentowanie usług wynajmowania nieruchomości na własny rachunek.
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-904/08-4/JK
  1. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku za najem pracowników oraz za usługę pośrednictwa? Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 2. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku dla usługi związanej z nieruchomością? 3. Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 4. Czy prawidłowe jest przenoszenie kosztu notą księgową?
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-904/08-6/JK
  1. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku za najem pracowników oraz za usługę pośrednictwa? Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 2. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku dla usługi związanej z nieruchomością? 3. Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 4. Czy prawidłowe jest przenoszenie kosztu notą księgową?
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-904/08-5/JK
  1. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku za najem pracowników oraz za usługę pośrednictwa? Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 2. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku dla usługi związanej z nieruchomością? 3. Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 4. Czy prawidłowe jest przenoszenie kosztu notą księgową?
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-904/08-6/JK
  1. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku za najem pracowników oraz za usługę pośrednictwa? Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 2. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku dla usługi związanej z nieruchomością? 3. Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 4. Czy prawidłowe jest przenoszenie kosztu notą księgową?
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-943/08-2/AI
  Czy przekształcenie lokatorskiego prawa nabytego po 1 maja 2004 r. oraz najmu w prawo odrębnej własności korzysta w roku 2008 ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-640/08-5/MM
  Jeżeli zostanie przekazany w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest spółdzielnia, cały budynek, który wcześniej był wynajmowany na działalność gospodarczą i wyłącznie umarzany w ciężar funduszu zasobowego, to czy w świetle przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych kosztem uzyskania dochodu z tytułu objęcia udziałów może być pozostała, nieumorzona wartość budynku, czy też cała wartość początkowa budynku?
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-808/08-4/AA
  Opodatkowanie dochodów z najmu?
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-985/08/AP
  Opodatkowanie przychodu z nieodpłatnego użyczenia lokalu córce dla celów prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-640/08-4/MM
  Czy od wartości budynków, w którym lokale są wynajmowane na działalność gospodarczą można naliczać amortyzację, która w świetle ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów (art. 16a ust. 1) z najmu lokali użytkowych?
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1631/08/ASz
  Czy kwota jednorazowego odszkodowania wynikająca z porozumienia zmieniającego umowę najmu w wysokości odpowiadającej kosztorysowi remontowemu jest zwolniona z podatku dochodowego?
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1635/08/BJ
  Kiedy dla współwłaścicieli kamienicy powstanie przychód z tytułu najmu, jeżeli zarząd nad kamienicą sprawuje ustanowiony prawomocnym postanowieniem sądu przymusowy zarządca sądowy, który pobiera czynsz z najmu i wpłaca je na wyodrębniony rachunek bankowy? 13)
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1467/08-2/KR
  Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Spółki opłaty za najem samochodu (opłaty czynszowej) jest ograniczone do wysokości limitu wyznaczonego przez comiesięczną ewidencję przebiegu pojazdu?
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-570/08/DK
  1. Czy wynajęcie obcego magazynu do składowania wyrobów poza terenem strefy ekonomicznej może być potraktowane jako częściowe przeniesienie działalności i jakie mogą być tego konsekwencje podatkowe? 2. Czy jest to tylko usługa obca jak wiele innych usług wykonywanych przez obce podmioty stanowiąca składnik kosztów strefowych?
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1651/08/AZb
  świadczenie przez Wnioskodawcę prowadzącego działalność gospodarczą objętą podatkiem VAT (podatnik VAT czynny), usług najmu budynku na rzecz podmiotu również prowadzącego działalność objętą podatkiem VAT (podatnik VAT czynny), należy dokumentować fakturami VAT
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD6/8213/230/MNX/08/PK-621
  Wynagrodzenie dla Wspólnoty w postaci ww odsetek nie stanowi przychodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a ewentualny dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Należy bowiem przypomnieć, że dla zwolnienia z podatku istotny jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód, ale również źródło pochodzenia tego dochodu.
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-646/08-2/MK
  Czy zawarcie porozumienia z drugim współwłaścicielem nieruchomości na mocy którego Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z całości nieruchomości, zawierania umów najmu, pobierania czynszu i ponoszenia jej kosztów eksploatacji będzie uprawniało Go do naliczania przychodów otrzymywanych z tytułu najmu całej nieruchomości jako przychody Zainteresowanego z wyłączeniem przychodów u drugiego współwłaściciela Jego matki, a więc czy obowiązek podatkowy będzie spoczywał wyłącznie na Nim?
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-785/08-3/AG
  Czy przychodem podatkowym z tytułu dzierżawy będzie dla Wnioskodawcy całość opłat ponoszonych przez dzierżawcę (a więc również opłacane przez dzierżawcę: podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), czy jedynie kwoty, które są przez Wnioskodawcę faktycznie otrzymane (a więc kwota czynszu za dzierżawę gruntu)?
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-785/08-2/AG
  Czy przychód z tytułu dzierżawy gruntu Wnioskodawca powinien traktować jako przychód z działalności gospodarczej, czy jako przychód z tytułu dzierżawy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1175/08-2/AM
  Czy przekroczenie wysokości 150.000 euro z tytułu najmu prywatnego podlega art. 8 ust. 6 i 7 ustawy o zryczałtowanym podatku.
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-772/08-2/AG
  Czy w przypadku opodatkowania dochodów z najmu na zasadach ogólnych można uznać za koszt uzyskania przychodu: - odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przeznaczonego na wynajem, - podatek od nieruchomości, - czynsz administracyjny, płacone przez Wnioskodawczynię za wynajmowane mieszkanie ze środków uzyskanych z tytułu najmu?
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-908/08/ICz
  Opodatkowanie i udokumentowanie czynności wykonanych na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1426/08-3/MK
  Czy małżonkowie mają prawo w miesiącu wystąpienia sprzedaży opodatkowanej wystąpić o zwrot bezpośredni nadwyżki VAT naliczonego od zakupu lokalu nad należnym z tytułu wykonywania usługi najmu na cele niemieszkalne w terminie preferencyjnym to jest 60 dni?
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1166/08-2/EC
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego udzielonego osobie fizycznej, ale przeznaczonego na zapłatę za nieruchomość, która będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-579/08/HD
  1. Czy istnieje możliwość, w myśl art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla lokalu mieszkalnego? 2. Czy w przypadku stosowania indywidualnej stawki amortyzacji lokalu mieszkalnego, w myśl art. 22n ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy prowadzić ewidencję, albo wykaz środków trwałych?
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1154/08-2/AM
  Czy w sytuacji przekazywania byłemu współwłaścicielowi kamienicy całego dochodu z najmu wystąpi po stronie wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro on tego dochodu nie będzie miał - będzie on w końcowym rozliczeniu stanowił 0 zł ?
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1573/08/BJ
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem do momentu oddania lokalu do użytkowania podnoszą wartość lokalu (do celów amortyzacji), a od momentu najmu stanowią koszt uzyskania przychodu?
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1572/08/BJ
  Czy zakup mebli do lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem dokonany przed podpisaniem umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu z tegoż najmu? Przychody z najmu będą rozliczane na zasadach ogólnych.
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-829/08-2/EWW
  W świetle ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca posiada już status podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, wskazaną w art. 15 ust. 2 ustawy, z tytułu dzierżawy przedmiotowej działki. Zatem, jej dostawa, nie będzie stanowić sprzedaży majątku osobistego lecz majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Zgodnie z przedstawionymi wyżej przepisami ustawy, dokonywanie dostaw nieruchomości w sposób ciągły i w celach zarobkowych spełnia definicję działalności gospodarczej, a przedmiot tych dostaw - grunt, jest towarem w pojęciu ustawy. Okoliczności sprawy wskazują, iż Zainteresowany dokonał już dwukrotnie sprzedaży nieruchomości, a w chwili obecnej ma zamiar dokonać dostawy kolejnej, przeznaczonej pod zabudowę. Świadczy to o zamiarze częstotliwego, powtarzalnego wykonywania tych czynności. Zaznaczyć przy tym należy, że o kwestii częstotliwości wykonywanej czynności nie decyduje czasookres jej wykonywania (tydzień, miesiąc, rok), ani też ilość dokonanych transakcji, tylko fakt powtarzalności określonych działań.
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-755/08-2/AG
  Czy przychód z najmu przedmiotu odrębnego majątku winien podlegać w całości opodatkowaniu 8,5% oraz, czy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składa wyłącznie właściciel majątku odrębnego (tj. mąż)?
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1348/08-2/ECH
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wspólnota może określić wysokość kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych stosując zapisy art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym? Czy przychody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności właścicieli (przeznaczone na bieżące utrzymanie nieruchomości) podlegają opodatkowaniu? Czy przychody z tytułu najmu powierzchni piwnicznych właścicielom lokali (przeznaczone na bieżące utrzymanie nieruchomości) podlegają opodatkowaniu? Czy wypłacona kwota odszkodowania przeznaczona na pokrycie kosztu usunięcia szkody podlega opodatkowaniu? Czy powstała nadwyżka wpłaconych zaliczek (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym) nad kosztami, zwrócona właścicielom na koniec roku obrotowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-973/08/PP
  Czy dochód pochodzący z wynajmu dodatkowego pomieszczenia przylegającego do lokalu mieszkalnego, wygospodarowanego z zabudowanej części korytarza, przeznaczonego na potrzeby mieszkalne, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli dochód pochodzący z tego źródła przychodu jest przeznaczony na cele gospodarki zasobami mieszkaniowymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1086/08/PP
  Czy dochód pochodzący z wynajmowania dodatkowego pomieszczenia gospodarczego (drugiej piwnicy), przeznaczonego na cele gospodarstwa domowego w budynku mieszkalnym, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli dochód z tego źródła przychodu przeznaczony jest na cele gospodarki zasobami mieszkaniowymi? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)?
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-505/08/IG
  Czy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania dochodów z tytułu działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli żona rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej w budynku wprowadzonym do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy?
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1678/08-4/AP
  Czy po dniu 1 listopada 2008 r. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ewidencjonowania obrotu z tytułu najmu lokali za pośrednictwem kasy fiskalnej w sytuacji, gdy obrót z tego tytułu dokumentowany będzie rachunkami, wystawianymi na podstawie art. 87-90 Ordynacji podatkowej?
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1678/08-5/AP
  Czy współwłaściciele kamienicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT mogą wystawić jeden wspólny rachunek dla określonego najemcy?
 1321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN-II-3110-1/74/P/08
  Czy najemca, dzierżawca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zyskuje status podatnika podatku od nieruchomości w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 lit "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-1697/08-3/BS
  Dotyczy obowiązku ewidencjonowania po dniu 01 listopada 2008 r. obrotu z tytułu najmu lokali za pośrednictwem kasy fiskalnej w sytuacji, gdy obrót z tego tytułu dokumentowany będzie rachunkami, wystawianymi na podstawie art. 87-90 Ordynacji podatkowej
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-533/08-3/EK
  1) Czy, pomimo czasowego nieużywania nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy bądź sprzedaży, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych dokonywane odpisy amortyzacyjne? 2) Czy odpisy amortyzacyjne od budowli i budynków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów mogą być uznane za koszty w momencie zbycia lub przekazania tych nieruchomości w najem czy dzierżawę bądź sprzedaży?
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-533/08-4/EK
  1) Czy, pomimo czasowego nieużywania nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy bądź sprzedaży, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych dokonywane odpisy amortyzacyjne? 2) Czy odpisy amortyzacyjne od budowli i budynków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów mogą być uznane za koszty w momencie zbycia lub przekazania tych nieruchomości w najem czy dzierżawę bądź sprzedaży?
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-533/08-3/EK
  1) Czy, pomimo czasowego nieużywania nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy bądź sprzedaży, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych dokonywane odpisy amortyzacyjne? 2) Czy odpisy amortyzacyjne od budowli i budynków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów mogą być uznane za koszty w momencie zbycia lub przekazania tych nieruchomości w najem czy dzierżawę bądź sprzedaży?
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-976/08/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-816c/08/RS
  Jaką stawkę VAT należy zastosować na świadczone usługi najmu lokali na cele niemieszkaniowe o symbolu PKWiU 70.20.12-00?
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1500/08/BJ
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez wierzyciela na uregulowanie należności za przeprowadzenie egzekucji komorniczej dokonanej celem wprowadzenia właścicieli (wierzyciela) w posiadanie majątku stanowiącego ich źródło przychodów?
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1042/08-4/MO
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłatę podatku od nieruchomości za budynek oraz grunty pod działalność gospodarczą?
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1431/08/BJ
  1. Jakie podatki i w jakiej wysokości wnioskodawczyni będzie zobowiązana uiszczać z tytułu wynajmu nieruchomości w Polsce? 2. Czy będzie zobowiązana wykazywać swoje dochody z pracy w Niemczech przy opodatkowaniu dochodów z tytułu wynajmu w Polsce? 3. Jakie formalności i w jakich terminach musi załatwiać w urzędzie skarbowym (czy podatki płaci się miesięcznie/kwartalnie/rocznie, jakie druki muszą być używane oraz w jakiej formie musi prowadzić księgowość)?
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-813/08/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31.12.2008 r. z uwagi na wartość obrotu.
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1146/08-4/ECH
  Czy uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z najmu pomieszczeń wg. opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (poz. 50 formularza ORD-IN) można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód przeznaczony na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym potraktować jako wolny od podatku dochodowego?
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-995/08-2/IF
  Wnioskodawca może zaliczyć wydatki dotyczące modernizacji do kosztów uzyskania przychodów w części przypadającej na mieszkania wynajmowane - bezpośrednio albo pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne w zależności od charakteru tych wydatków i tego, w jaki sposób została ustalona wartość początkowa środka trwałego. Przy czym wykazanie związku poniesionych wydatków z osiągnięciem przychodów spoczywa na podatniku.
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-957/08-6/AI
  Czy można zastosować zasadę refakturowania na pokrycie kosztów za wieczyste użytkowanie gruntów, dotyczące lokali użytkowych i garaży z właściwą dla siebie stawką (prawo użytkowania wieczystego dla części gruntów zostało ustanowione przed 1 maja 2004 r. - brak VAT, dla pozostałej części gruntów po 1 maja 2004 r. - 22% stawki VAT?
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-957/08-5/AI
  Czy można zastosować zasadę refakturowania na pokrycie kosztów za wieczyste użytkowanie gruntów, dotyczące lokali użytkowych i garaży z właściwą dla siebie stawką (prawo użytkowania wieczystego dla części gruntów zostało ustanowione przed 1 maja 2004 r. - brak VAT, dla pozostałej części gruntów po 1 maja 2004 r. - 22% stawki VAT?
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1359/08-2/MS
  VAT - w zakresie najmu nieruchomości
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1509/08/MM
  Odsetki od kredytu na zakup i remont mieszkania, przeznaczonego na wynajem do dnia przekazania mieszkania do użytkowania zwiększają jego wartość początkową, natomiast po tym dniu będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1311/08/ES
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot w związku z realizacją zadania pod nazwą: "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń WODIIP w celu podniesienia standardu bazy doskonalenia nauczycieli oraz utworzenia centrum nowych technologii dla wzrostu jakości usług edukacyjnych".
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1487/08/ASz
  Czy do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w przedmiotowej nieruchomości stosować się będzie zasady określone dla przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy zasady określone dla przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007r. ?
 1340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1004/08-2/AM
  Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w racjonalnym związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1005/08-2/AM
  kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w racjonalnym związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1337/08-3/AZ
  Z wyjaśnień nadesłanych przez Wnioskodawcę wynika, iż jego zapytanie dotyczy możliwości skorzystania z rozliczania podatku dochodowego - ryczałtowego 8,5% w roku 2008 i 2009 ?
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-979/08-4/IF
  1.Czy z tytułu najmu na Wnioskodawcy ciąży obowiązek podatkowy?2.Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca może ubiegać się o zniżkę tego podatku?3.Czy w przypadku braku możliwości zwolnienia od podatku, Wnioskodawca może skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania?
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1264/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1263/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1260/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1264/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1259/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1265/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1258/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1261/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-783/08/ICz
  Czy usługi najmu lokali użytkowych oraz powierzchni reklamowych korzystają ze zwolnienia wyrażonego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jeżeli są świadczone przez organizację pożytku publicznego.
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1009/08-02/JB
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu zamierzonego najmu lokalu mieszkalnego odsetki płacone od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem najmu?
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1477/08/MM
  Czy poniesione wydatki na wykończenie budynku stanowiącego własność syna będą stanowiły za inwestycję w obcym środku trwałym oraz będą mogły być zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z najmu poprzez odpisy amortyzacyjne?
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1266/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1262/08-4/AG
  Czy kwoty wypłacone przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą koszty uzyskania przychodu? Czy kwoty otrzymane przez Spółkę w ramach mechanizmu korygującego opisanego w stanie faktycznym stanowić będą przychody podatkowe Spółki?
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-999/08-2/ES
  Strona w ciągu roku podatkowego 2008 obowiązana jest wpłacać miesięczne zaliczki zgodnie z art. 44 ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-740a/08/MS
  Czy przy sprzedaży usług związanych z udostępnieniem obiektów sportowych klubom sportowym, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich pracowników w celu wykorzystania go zgodnie z charakterem obiektów można zastosować 7% stawkę podatku?
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-999/08-2/ES
  Strona w ciągu roku podatkowego 2008 obowiązana jest wpłacać miesięczne zaliczki zgodnie z art. 44 ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-740b/08/MS
  Czy przy sprzedaży usług związanych z organizowaniem wspinaczki rekreacyjnej na ścianie wspinaczkowej można stosować 7% stawkę podatku?
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-765/08/IK
  Usługi związane z kulturą korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 1362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1170/08-2/ECH
  Czy w przypadku dokonania przez najemcę wpłaty czynszu za 12 miesięcy z góry do ustalenia przychodu podatkowego należy zastosować art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przychód przyporządkować proporcjonalnie do poszczególnych miesięcy, których dotyczy czynsz płatny z góry?
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1171/08-4/ECH
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa przy wyliczaniu dochodu do opodatkowania może obniżać przychody z tytułu najmu elewacji pod reklamy i z tytułu najmu dachu pod antenę telefonii komórkowej wszystkimi kosztami wspólnymi wynikającymi z gospodarki zasobem mieszkaniowym obliczonymi zgodnie z art. 15 ust 2 i 2a ustawy o p.d.o.p.? W szczególności czy te przychody do opodatkowania można obniżać kosztami sprzątania części wspólnej, kosztami konserwacji budynku, kosztami remontów (innych niż remonty dachu i elewacji), kosztami administrowania budynkiem? Koszty do obniżenia przychodu byłyby wyliczane zgodnie z art. 15 ust 2 i 2a ustawy o p.d.o.p.
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-463d/08/PS
  Czy wolne od podatku są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym, lokat terminowych, oraz odsetki pobierane od członków wspólnoty z tytułu nieterminowego regulowania należności, jeżeli wszystkie ww. przychody są przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz czy wolne od podatku są przychody z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych, jeśli również przeznaczone są na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1494/08-4/JF
  wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-735/08-4/GZ
  Odliczenie podatku VAT od najmu lokalu i usługi bezgotówkowego zaopatrzenia w czasie.
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-816/08/WN
  opodatkowanie sprzedaży udziałów w nieruchomości
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1180/08/AZb
  możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup działki przed dniem rejestracji do podatku VAT poprzez przywrócenie terminu do sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 113 ust. 5 ustawy
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1214/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2008r. (data wpływu 28.08.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie w zakresie opodatkowania u źródła należności licencyjnych wypłacanych z tytułu najmu urządzeń przemysłowych -jest nieprawidłowe.W dniu 28.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1111/08/AL
  Czy istnieje możliwości wykazania w deklaracji VAT-7 łącznie przychodów z najmu wraz z przychodami osiąganymi z działalności w ramach spółki cywilnej?
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-487/08-4/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 07.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 07 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 24.1 ...
 1372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-997/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko C reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana K, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podmiotu opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 04.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-892/08-2/EC
  PIT - w zakresie prawidłowości zakwalifikowania faktur wystawianych za "opłaty eksploatacyjne" jako miesięczny przychód z działalności gospodarczej
 1374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-572/08/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008r. (data wpływu 6 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwoty otrzymanej od obecnego najemcy tytułem kosztów poniesionych przez Wynajmującego związanych z relokacją poprzedniego najemcy -jest niepra ...
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-892/08-3/EC
  Opłaty eksploatacyjne należą do tzw. kosztów pośrednich, których nie można w sposób bezpośredni przypisać do konkretnego przychodu. A zatem, jeśli Wnioskodawca ewidencjonuje koszty uzyskania przychodów wg zasady opisanej powyżej, w myśl art. 22 ust. 5c należy je rozliczać proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić iż moment zaliczenia wydatków z tytułu "opłat eksploatacyjnych" do kosztów uzyskania przychodów zależy od sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz okresu którego dotyczą.
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-819/08-4/AŻ
  wydatki poniesione z tytułu umowy zlecenia zawartej w 2005 r., której przedmiotem było doradztwo prawne związane z uregulowaniem stanu prawnego wynajętej w 2007 r. nieruchomości nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z najmu, nawet, jeżeli faktura dokumentująca wynagrodzenie za powyższe została wystawiona w 2008 r
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1305/08-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku przedstawione we wniosku z dnia 13.07.2008 r. (data wpływu 01.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych ponoszonych w obcym środku trwałym -jest prawidłowe.W dniu 01.08.2008 r. został zło ...
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-376/08/AK
  Ryczałt i umowa najmu, dzierżawy, poddzierżawy itp.
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-472/08-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 29.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania środków gromadzonych na rachunku bankowym -jest prawidłowe.W dniu 29 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 15 października 2008 r ...
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-691/08/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31.12.2008.
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-679/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:- ustalenia miejsca świadczenia usług wynajmu stoisk na targach i wystawach -jest ...
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-733/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu sali sportowej -jest nieprawidłowe.W dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-733/08-3/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących , przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat medialnych za które obciążane jest przedszkole -jest nieprawidłowe.W dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 1384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1426/08-4/SM
  sprzedaż działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej (najem) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 1385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1166/08-2/ECH
  Czy uzyskany od wskazanych inwestorów dochód, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a jeżeli tak to czy dochód ten wolny jest od podatku dochodowego od osób pranych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. z p6źn. zm.)? Czy przyszłe i ewentualne dochody uzyskiwane z wynajmu lokali użytkowych powstałych w wyniku modernizacji budynku podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a jeżeli tak to czy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych z mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000r. z późn. zm.) ?
 1386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-483/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest prawidłowe.W dniu 25 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 1387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-672/08/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31.12.2008 r.
 1388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1184/08-4/MS
  rejestracja w podatku od towarów i usług
 1389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-526/08-2/RP
  Czy zakup przez podatnika nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.) uprawnia podatnika do odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie tej inwestycji, jeśli podatnik zakupił tę nieruchomość w celu zaspokojenia swoich własnych potrzeb mieszkaniowych, jakie powstaną w przyszłości w razie wypowiedzenia mu umowy najmu lokalu mieszkalnego, w którym podatnik aktualnie zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe?
 1390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-804/08-6/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2008 r. (data wpływu 14.07.2008 r.) oraz pismach: z dnia 01.10.2008 r. (data wpływu 03.10.2008 r.) i 10.10.2008 r. (data wpływu 14.10.2008 r. ) uzupełniającymi braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-804/08-2/JK z dnia 19.09.2008 r. wpływu o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób ...
 1391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-662/08/MN
  Usługi najmu lokali mieszkalnych, w skład których wchodzi czynsz i inne opłaty, sklasyfikowanych w PKWiU 70.20.11 korzystają ze zwolnienia od podatku.
 1392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-416/08/AW;ITPB1/415-414/08/MR
  Czy podatek dochodowy z tytułu najmu lokali użytkowych - w części będącej własnością osób, które przekształciły mieszkania na odrębną własność - powinna naliczać i odprowadzać Spółdzielnia, czy właściciele lokali przekształconych?
 1393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1155/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008r. (data wpływu 17 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Kancelarię Adwokacką za doradztwo prawne związane z uregulowaniem stanu prawnego wynajmowanej nieruchomości -jest nieprawidłowe.W d ...
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-701/08-4/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu: 14 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu: 10 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad wystawiania faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego ...
 1395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-453/08-4/ŁM
  Czy wystawiona przez Wynajmującego faktura nr (…) z dnia 25.06.2008 r. jest prawidłowa i czy pozwala Spółce zaliczyć czynsz do kosztów uzyskania przychodu za m-c 06.2008 r. oraz odliczyć podatek VAT naliczony w deklaracji za m-c 06.2008 r.?
 1396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-701/08-4/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu: 14 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu: 10 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad wystawiania faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego ...
 1397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-661/08-2/MN
  Sprzedaż nieruchomości gruntowej. Wnioskodawca jest współwłaścicielem działki, czynnym podatnikiem VAT z tytułu wynajmu lokali, grunt jest wynajmowany podmiotowi gospodarczemu jako parking.
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-708/08-5/AT
  Czy taka forma (zgodna z zawartą umową) obciążania najemcy jest dopuszczalna oraz czy zastosowane stawki podatku VAT są prawidłowe oraz czy najemca będący podatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo odliczyć naliczony podatek?
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1140/08-2/ECH
  Czy X w K w 2007 roku oraz 2008 i latach następnych przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz rocznej deklaracji CIT-8, powinien ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem nieruchomościami z zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy Miasto K?
 1400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-902/08-2/EC
  Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast otrzymane przez podatnika od najemcy należności z tytułu opłat do spółdzielni mieszkaniowej jak i opłaty eksploatacyjne nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, że najemca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
 1401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1798/08-2/PR
  opodatkowanie świadczenia usług związanego z rozwiązaniem umowy najmu za wynagrodzeniem.
 1402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-495/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ... przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 24 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu -jest nieprawidłowe.W dniu 10 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 1403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1012/08/AL
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu?
 1404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1348/08-4/MP
  W sytuacji, kiedy nabywca usługi do dnia terminu płatności określonego w umowie nie dokona zapłaty czynszu, obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług powstanie wraz z upływem terminu płatności, który został określony w umowie, niezależnie od tego kiedy wystawiona zostanie faktura z tego tytułu. Jeżeli natomiast nabywca dokonał zapłaty czynszu w miesiącu wcześniejszym niż miesiąc, na który wg umowy przypada termin płatności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania zapłaty ( art. 19 ust. 13 pkt. 4 ustawy). Zgodnie z § 15 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, jednakże nie wcześniej niż 30. dnia przed jego powstaniem.
 1405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1017/08-2/MK
  Czy z tytułu czerpnia pożytków z nieruchomości powierzonych w zarząd u Wnioskodawcy wystąpi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-859/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008r. (data wpływu 05.05.2008r.), uzupełnione w dniu 14.07.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz terminu wystawienia faktury -jest nieprawidłowe.W dniu 05.05.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-394a/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 1408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-394b/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 1409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-408/08-5/ŁM
  Czy Spółka o specyficznym profilu działalności, zajmująca się wyłącznie dzierżawą i obrotem maszynami może uznać, że z chwilą rozwiązania ostatniej umowy dzierżawy nie zaprzestaje jednak "działalności, w której te maszyny były używane" w rozumieniu art. 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i rozpoznawać amortyzację parku maszynowego jako koszt podatkowy? Spółka zajmie się sprzedażą przedmiotowych maszyn, co również odpowiada profilowi działalności gospodarczej Spółki.
 1410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-408/08-3/ŁM
  Czy koszt amortyzacji maszyn i urządzeń w stosunku do których rozwiązana została umowa dzierżawy oraz wobec faktu, że Spółka prowadziła nadal działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pozostałych maszyn i urządzeń oraz obrocie maszynami i urządzeniami stanowić będzie koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 6 w związku z art. 16a ust. 1 oraz 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-407/08-2/ŁM
  Czy koszty takie jak:1) amortyzacja budynków i budowli, 2) podatek od nieruchomości, 3) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ponoszone w związku z posiadaniem nieruchomości, które ze względu na rozwiązanie umów dzierżawy nie są w chwili obecnej przedmiotem dzierżawy (nieruchomości zlokalizowane w A, B, C oraz częściowo w D) stanowią koszt uzyskania przychodu spółki stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: "Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1" oraz stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: "Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16"?
 1412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1055/08/AZb
  czynności najmu (gdy umowę najmu podpisała żona Wnioskodawcy), nie podlegają opodatkowaniu u Wnioskodawcy, ponieważ nie jest on podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT z tytułu tych czynności.
 1413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-526/08/BK
  Czy w przypadku zawarcia przez współwłaścicieli budynku umowy o podział do korzystania (quoad usum) i zawarcia przez jednego ze współwłaścicieli umowy najmu lokalu, z którego może on samodzielnie korzystać (zgodnie z umowa quoad usum), czynsz najmu stanowi przychód wyłącznie tego ze współwłaścicieli, który zawarł umowę najmu i tylko on obowiązany jest do uiszczenia podatku dochodowego z tego tytułu, czy też zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - czynsz najmu takiego lokalu traktowany winien być jako przychód z rzeczy wspólnej i dzielić się między wszystkich współwłaścicieli proporcjonalnie do ich udziału w zysku?
 1414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-715/08-4/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodów (pytanie 1 i 2 wniosku), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.) złożonym n ...
 1415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-715/08-5/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji mieszkania będącego przedmiotem najmu (pytanie 3 i 4 wniosku), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.) złożonym na wezwanie N ...
 1416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-715/08-7/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustalenia prawa do zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (pytanie 7 i 8 wniosku), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.) złożonym na wezwani ...
 1417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1216/08/LSz
  Określenie stawki podatku VAT dla usług wynajmu lokali mieszkalnych - PKWiU 70.20.11.
 1418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-815/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2008 r. (data wpływu 18.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu przez małżonków -jest nieprawidłowe.W dniu 18.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 1419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-443/08/IK
  Faktura VAT z tytułu najmu, w skład której wchodzą opłaty za media.
 1420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-568/08/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie aktualności złożonego zgłoszenia VAT-R na potrzeby podatku od towarów i usług -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 r. złożono wniosek o udzielenie p ...
 1421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-493/08/ZK (KAN-6293/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani G., przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 24 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości:- rezygnacji - w trakcie roku podatkowe ...
 1422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-892/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.06.2008r. (data wpływu 23.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania:Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-557/08-2/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu 18 czerwiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wynajmu:- wózka widłowego samobieżnego podnośni ...
 1423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-400/08-8/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku (data wpływu do Biura KIP w Lesznie - 10 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 28 lipca 2008 r., 6 sierpnia 2008 r., 20 sierpnia 2008 r. oraz 10 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów -jest prawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008 r. został złożony ww. ...
 1424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-362a/08/PSZ
  Czy Wnioskodawczyni może, od 1 sierpnia 2008 r. zarejestrować działalność gospodarczą - najem nieruchomości, tylko na siebie i wybrać do rozliczenia wszystkich przychodów i kosztów najmu, zasady ogólne i podatek liniowy, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-707/08-5/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16.06.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest prawidłowe.W dniu 19.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 1426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1118/08-5/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki S.A., przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008r. (data wpływu 12.06.2008r.) uzupełnionym w dniu 21.07.2008r. na wezwanie z dnia 04.07.2008r., znak IPPP1/443-1118/08-2/GD (doręczone w dniu 09.07.2008r.) oraz w dniu 13.08.2008r. na wezwanie z dnia 31.07.2008r., znak IPPP1/443-1118/08-3/GD (doręczone w dniu 04.08.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 1427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-731/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest:
  - prawidłowew części dotyczącej określenia przychodów i kosztów z działalności gospodarczej w zakresi ...
 1428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-330/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wn ...
 1429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-465/08/WRz (KAN-5772/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. A. przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 6 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia terminu do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przychodów z najmu -jest nieprawidłowe.W dniu 6 czerwca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ...
 1430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-308/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 3 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 3 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-534/08-3/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 27 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 sierpnia 2008 r. (data wpływu 5 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynszu związanego z wynajmem lokali -jest prawidłowe.W dniu 27 maja 2008 r. został złożony ...
 1432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1341/08/MM (KAN-6497/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 27 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania od najemcy kwoty pieniędzy tytułem adaptacji lokalu użytkowego do celów najmu -jest nieprawidłowe.W dniu 27 czerwca 2008r. d ...
 1433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-413/08/WRz
  Czy można w opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zarówno od przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej jak i przychodów uzyskiwanych w ramach wynajmu pokoi?
 1434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-492/08/EJ
  warunkiem pełnego odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz od zakupu paliwa jest aby pojazd był przeznaczony wyłącznie do odpłatnego używania na podstawie umowy np. najmu, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
 1435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1067/08-2/JL
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku w części dotyczącej lokalu mieszkalnego, gdyż będzie on wykorzystywany do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT.
 1436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-984/08/MM (KAN-5122/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:- w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego zwrotu kosztów remontu i adaptacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe,- w zakresie zwolnienia z opodatkowania ...
 1437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-846/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2008r. (data wpływu 06.06.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu -jest nieprawidłowe.W dniu 6 czerwca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od o ...
 1438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-953/08/MM
  Czy zwrot kosztów remontu i prac adaptacyjnych poczynionych w wynajmowanym mieszkaniu w lokalu w latach 1993-2007 może być traktowany jako przychód będący źródłem dochodu podlegającym opodatkowaniu?
 1439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1102/08-5/GD
  usług najmu lokali na cele użytkowe - wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania (siedziby) w Polsce.
 1440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-725/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie w zakresie opodatkowania u źródła należności licencyjnych wypłacanych z tytułu najmu urządzeń przemysłowych (rusztowania) -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-729/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania u źródła należności licencyjnych wypłacanych z tytułu najmu urządzeń przemysłowych (kontenery biurowe, socjalne i sanitarne) -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 1442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-728/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania u źródła należności licencyjnych wypłacanych z tytułu najmu urządzenia przemysłowego (teleskopowy, przejezdny podest ruchomy) -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 1443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-725/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie w zakresie opodatkowania u źródła należności licencyjnych wypłacanych z tytułu najmu urządzeń przemysłowych (rusztowania) -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-724/08-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008r. (data wpływu 12.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania u źródła należności licencyjnych wypłacanych z tytułu najmu urządzeń przemysłowych (pompy, nagrzewnice oraz inne podobne urządzenia) -jest nieprawidłowe.W dniu 12.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-386/08/UH
  Czy Wnioskodawca mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, w latach 2003-2007?
 1446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-333/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008 r. (data wpływu 14 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu najmu -jest prawidłowe.W dniu 14 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 1447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-715/08/AZb (KAN-4748/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008r. (data wpływu 9 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2008r. (data wpływu 23 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wynajmu lokalu oraz prawa do zwolnienia podmiotowego -je ...
 1448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-379/08/WRz (KAN-4590/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.Ł, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 5 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu lokalu mieszkalnego uzyska ...
 1449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-331/08/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 17 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 1450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-761/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2008r. (data wpływu 20.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów -jest prawidłowe.W dniu 20.05.2008r. został złożony ww. wniose ...
 1451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-438/08/WN (KAN-4768/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko pani XY, przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008r. (data wpływu 9 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na wynajmie lokalu -jest nieprawidłowe.W dniu 9 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-369/08/WRz (KAN-4386/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, P.K. przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia (data wpływu do tut. Biura 29 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia przyznanej "ulgi uczniowskiej" od podatku opłacanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu -jest prawidłowe ...
 1453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-381/08-2/JK
  Opodatkowanie dochodu z najmu lokalu na cele użytkowe.
 1454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-333/08/AK
  Czy wydatki poniesione na wynajem samochodu za granicą w związku z podróżą służbową pracowników poza granicami kraju Spółka może w pełnej wysokości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
 1455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-295/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2008 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów z najmu dobudowanej części budynku wykorzystywanego na potrzeby działalno ...
 1456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-241/08-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dokonywanych odpisów amortyzacyjnych - jest:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-383/08-3/ECH
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 11.06.2008 r. (data stempla pocztowego 12.06.2008 r., data wpływu 16.06.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 27.05.2008 r. znak IP-PB3-423-383/08-2/ECH doręczonej 29.05.2008 r., złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa stwierdzono, że istnieją podstawy do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Nr IP-PB3-423-383/08-2/ECH.Wn ...
 1457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-132/08/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 13 maja 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym -jest prawidłowe.W dniu 13 maja 2008 r. został złożony wniosek o wydanie i ...
 1458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-412/08-3/AT
  Czy Spółka postępuje słusznie opodatkowując wykazaną w fakturze opłatę za wieczyste użytkowanie według stawki 22%, chociaż według najemcy właściwe jest obciążenie go notą księgową z tytułu poniesionej opłaty za wieczyste użytkowanie bez naliczania podatku VAT?
 1459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-263/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących czynszu za wynajem obiektu podczas jego rozbudowy -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. wpłynął do ...
 1460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-722/08/MM (KAN-3778/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 14 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu najmu -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-297/08/AP
  Czy Spółka postąpi prawidłowo, rozliczając ewidencję przebiegu pojazdu, dla samochodu wynajętego w Niemczech, przyjmując stawkę ryczałtu za kilometr taką jak w Polsce?
 1462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-545/08/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele nierolnicze -jest prawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 1463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-725/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2008r. (data wpływu 28.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania z tytułu cesji umowy -jest prawidłowe.W dniu 28.04.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej pod ...
 1464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-460/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2008 r. (data wpływu 21.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 21.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 1465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-252/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji kosztu wynajęcia mieszkania do kosztu uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-624/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 02.04.2008r. (data wpływu 14.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 14.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 1467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-444/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 09.04.2008 r. (data wpływu 15.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - powstania przychodu z tytułu najmu -jest prawidłowe,- wpłacanych zaliczek na podatek do ...
 1468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-384/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla współwłaścicieli nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 1469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1194/08-2/MP
  Wypłacana współwłaścicielom posiadającym mniejsze udziały w nieruchomości kwota ugody sądowej jest "korzyścią" uzyskiwaną przez nich z tytułu świadczenia usług najmu lokali. Jeżeli świadczone usługi wynajmu lokali mieszkalnych sklasyfikowane zostały pod symbolem PKWiU ex 70.20.11, a lokale nie są wynajmowane na cele inne niż mieszkaniowe, wówczas korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. Usługi wynajmu lokali użytkowych nie zostały uwzględnione w wykazie usług zwolnionych od podatku, zatem obrót z tytułu najmu lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu stawką podstawową 22%.
 1470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-210/08-4/AK
  1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien dokonać skorygowania wydatków na budowę domu, rozliczonych w ramach ulgi budowlanej? 2. Czy Wnioskodawca powinien zwrócić nadpłaty podatku dochodowego wykazywane w zeznaniach podatkowych?
 1471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3/423-466/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. (data wpływu 27.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 27 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 1472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-192/08-3/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie utraty prawa do zwolnienia podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 30 maja 2008 r. o ...
 1473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-192/08-4/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie utraty prawa do zwolnienia podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 30 maja 2008 r. o ...
 1474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-227/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodów Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o ...
 1475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-482/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 16 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 1476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-223/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu - 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-530/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008r. (data wpływu 31.03.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od os ...
 1478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-491/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2008r. (data wpływu 17.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu rozliczenia kosztów w działalności polegającej na wynajmie powierzchni w centrach handlowych -jest nieprawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji i ...
 1479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-471/08/AL
  Dotyczy możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług nabyte w związku z realizacją projektu pn.: "Poprawa jakości usług medycznych oferowanych przez ZOZ w J."
 1480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-216/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 11 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z najmem (ponoszonych w okresie wypowiedzenia umowy) -jest prawidłowe.W dniu 11 kwietnia 20 ...
 1481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-597/08-4/MP
  Podatnikami podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług najmu lokali w zarządzanej nieruchomości są współwłaściciele tej nieruchomości a nie osoba zarządzająca ich majątkiem. Współwłaściciele obowiązani są prowadzić indywidualnie rozliczenie podatku z budżetem. Jednocześnie ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną w stosunku do wielkości udziałów w nieruchomości.
 1482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-256/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Zakład we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 12 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku, stosowanej do usług najmu sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno-sportowe -jest prawidłowe.W dniu 12 marca 2008 r. zosta ...
 1483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-200/08/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, rozpatrując Pani wniosek z dnia 28 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.), uzupełniony w dniach 6 i 23 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych z tytułu najmu -jest nieprawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-155/08-4/AG
  Jaką wartość początkową mieszkania należy przyjąć do celów amortyzacji przy rozliczaniu się od najmu na zasadach ogólnych?
 1485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-174/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 21 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kwot naliczonych najemcom i dzierżawcom gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych, którymi zarządza Wn ...
 1486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-120/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 03 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku uwzględniania w zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych oraz w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku d ...
 1487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-168/08/RM
  W związku z otrzymaniem w dniu 07 lutego 2008 r. faktury na kwotę 50.000 zl (I rata wpłaty) wnioskodawca pyta czy ww. fakturę może zaksięgować w koszty w pełnej wysokości jednorazowo w kolumnie 14 Księgi Przychodów i Rozchodów.
 1488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-139/08-5/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu wynajmu lokalu ...
 1489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-145/08-2/ŁM
  Czy przychód uzyskiwany przez XTBS z czynszu najmu i przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego przez XTBS w Banku X ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, przeznaczonego w całości na finansowanie tzw. części kwalifikowanej inwestycji (obejmującej wyłącznie mieszkania, nie obejmującej lokali użytkowych) objęty jest zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 w związku z ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-385/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.02.2008r. (data wpływu 27.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 27.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 1491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-159/08/AP
  Czy dochód osiągnięty z najmu mieszkań jest wolny od podatku, pod warunkiem przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych?
 1492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-107/08/KB
  sposób opodatkowania przychodów z wynajmu synowi części lokalu apteki, w której wraz z nim wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą oraz sposobu ich udokumentowania
 1493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-187/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodów Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy -jest nieprawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o ud ...
 1494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-322/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2008r. (data wpływu 19 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania najmu lokalu -jest nieprawidłowe.W dniu 19 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 1495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-119/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu z najmu spłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego i amortyzacji -jest prawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 r. został ...
 1496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-188/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad zwolnienia od podatku dochodów Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy -jest nieprawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o ud ...
 1497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-139/08/WRz
  Czy wartość podatku od nieruchomości stanowi przychód opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 1498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-142/08/RM
  Czy wartość podatku od nieruchomości odprowadzonego przez firmę na konto urzędu miasta stanowi u niej koszt uzyskania przychodu skoro nie jest ustawowo zobowiązana do płacenia podatku?
 1499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-88/08/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 04 lutego 2008 r.) uzupełnione pismami z dnia 1 lutego 2008 r. (data wpływu 04 lutego 2008 r.) oraz z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatneg ...
 1500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-221/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) oraz w piśmie z dnia 25.03.2008 r. (data nadania 26.03.2008 r.) uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/415-221/08-2/JK z dnia 20.03.2008 r. (data doręczenia 21.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyska ...
 1501. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/0009/08
  Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-137/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 8 lutego 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych (zastępczych) i służących do celów najmu oraz odliczenia podatku naliczonego przy naby ...
 1503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-160/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 5 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest nieprawidłowe.W dniu 5 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 1504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-105/08/TK
  Czy dochody uzyskiwane z najmu mogę rozliczać u siebie w całości, o czym stosownym pismem powiadomiłam Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. do 20 stycznia 2008r. (art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 1505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-114/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu okresowego najmu pokoi?
 1506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-154/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) oraz piśmie z dnia 14.04.2008 r. (data nadania 15.04.2008 r., data wpływu 18.04.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-154/08-2/JB z dnia 04.04.2008 r. (data nadania 04.04.2008 r., data doręczenia 08.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku doc ...
 1507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-103/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyłączenia z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w przypadku uzyskania w ramach działalności gospodarczej p ...
 1508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-60/08-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przyłącze kanalizacji sanitarnej -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony w ...
 1509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-76/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 22 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów osobowych przeznaczonych do wykonywania usług najmu -jest prawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 r. został zł ...
 1510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-163/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2008r. (data wpływu 21.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 21.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 1511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-359/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu ustalenia obrotów dla celów podatku VAT z tytułu świadczenia usług najmu przez małżonków -jest prawidłowe.W dniu 25.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 1512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-248/08-4/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu przez małżonków- jest nieprawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 1513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-115/08/MM
  Czy w sytuacji, gdy lokal przeznaczony na wynajem nie przynosi przychodu z powodu czasowego braku najemcy amortyzacja naliczana od jego wartości stanowi koszt uzyskania przychodów u wynajmującego?
 1514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-103/08-3/ES
  Opodatkowania opłaty za korzystanie z lokalu wnoszonej przez najemcę osobie upoważnionej przez właścicieli (obywateli amerykańskich z miejscem zamieszkania w USA) lokali mieszkalnych.
 1515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-128/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 01.02.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu wynajmu lokalu-jest prawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 1516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-95/08/MM
  Jaki procent poniesionych wydatków na remont i ulepszenie wynajmowanej kamienicy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów oraz czy w sytuacji udostępnienia mieszkania robotnikom przeprowadzającym remont istnieje obowiązek zapłaty podatku tak jak w przypadku użyczenia mieszkania?
 1517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-64/08-2/SP
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot umorzonych należności cywilnoprawnych osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą .
 1518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-79/08-5/DS
  1) Czy przychody Wspólnoty Mieszkaniowej pochodzące z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali indywidualnych uiszczanych przez właścicieli lokali są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?2) Czy dochody uzyskane z tytułu prawa indywidualnego użytkowania części nieruchomości wspólnej tj. komórki przez właściciela lokalu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-79/08-4/DS
  1) Czy przychody Wspólnoty Mieszkaniowej pochodzące z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali indywidualnych uiszczanych przez właścicieli lokali są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?2) Czy dochody uzyskane z tytułu prawa indywidualnego użytkowania części nieruchomości wspólnej tj. komórki przez właściciela lokalu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-22/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 17.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodu z tytułu najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz jego wysokości -j ...
 1521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-124/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2008 r. (data wpływu 07.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ewidencjonowania przychodów i kosztów z tytułu zarządzania nieruchomością wspólną -jest nieprawidłowe.W dniu 07.01.2008 r., został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-46/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych w roku 2008 przez małżonków z najmu lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wn ...
 1523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-102/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 22 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym -jest nieprawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 1524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-49/08-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Administracji Budynków Komunalnych, przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2007 r. (data wpływu: 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynszu związanego z wynajmem lokali mieszkalnych- jest nieprawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-48/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A. P. przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z działalności gospodarczej- jest prawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 1526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-24/08/MM
  Czy wydatki poniesione w związku z nabyciem nieruchomości (odsetki od kredytu, opłaty notarialne i sądowe, prowizja dla pośrednika nieruchomości), adaptacją i remontem mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z wynajmem.
 1527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-31/08-4/BD
  Dokumentowanie usługi najmu na rzecz Spółki z o.o. w upadłości.
 1528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-364/07/MW
  Czy wnioskodawczyni może opodatkować dochody z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, jeśli jednocześnie osiąga dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz stosunku pracy?
 1529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-42/08-2/MM
  Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody z tytułu odsetek za opóźnienie w regulowaniu opłat i czynszów za lokale mieszkalne są dochodami uzyskanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w związku z tym wolne od podatku dochodowego?
 1530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-30/08-2/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 04.01.2008 r. (data wpływu 09.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z tego podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 9.01.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od ...
 1531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-11/08/AK
  Czy w wyniku cesji umowy leasingu samochodu osobowego Wnioskodawca, jako Spółka wstępująca w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy, może zaliczać raty leasingowe, wynikające z umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? Wnioskodawca zaznacza, że do końca umowy leasingu pozostało od dnia cesji 12 miesięcy, a więc nie jest spełniony warunek okresu minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji.
 1532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-15/08-4/ŁM
  Czy dochody uzyskane przez wspólnoty mieszkaniowe z wynajmu pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej na cele gospodarstwa domowego, a więc niezwiązane z działalnością gospodarczą, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku gdy najemcy wnoszą opłaty: 1) w wysokości pokrywającej koszty utrzymania tych pomieszczeń, 2) w wysokości pokrywającej koszty utrzymania tych pomieszczeń oraz dodatkowo uwzględniające zysk.
 1533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-375/07/ICz
  prawidłowość refakturowania opłat za media na najemców lokali gminnych.
 1534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-785/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z najmu lokali mieszkalnych, stanowiących jeden z przedmiotów zabezpieczenia w toczącym się postępowaniu spadkowym -jest prawidłowe.W d ...
 1535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-295/07-4/ŁM
  Czy opłaty za wynajem samochodów osobowych na potrzeby podróży służbowych pracowników Spółki podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki w pełnej wysokości, tzn. czy właściwe jest stanowisko, iż opłaty te nie mieszczą się w zakresie pojęciowym art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i pkt 51 ustawy o podatku CIT i nie podlegają limitowaniu do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w odrębnych przepisach?
 1536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-754/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 roku (data wpływu 18 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym: dochodów z działalności rolniczej, dochodów z tytułu wydzierżawienia przez spółkę komandytową gospodarstwa rolnego lub jego składnik ...
 1537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-757/07/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 roku (data wpływu 18 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym: dochodów z działalności rolniczej, dochodów z tytułu wydzierżawienia przez spółkę komandytową gospodarstwa roln ...
 1538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-3/08-6/DS
  Czy dochody Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu czynszu najmu części nieruchomości wspólnej są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych jako dochody uzyskane z działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej, a przeznaczone na utrzymanie tych zasobów?
 1539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-603/07/AL
  Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących najem samochodów od osób trzecich
 1540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-18/08-3/BD
  Bezumowne świadczenie jako usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, sposób dokumentowania.
 1541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-32/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007 r. (data wpływu 19.12.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodów uzyskanych przez Spółdzielnię ze sprzedaży lub najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - jest nieprawidłowe. W dniu 19 ...
 1542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-693/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego oraz w zakresie prawa do tzw. "ulgi odsetkowej" oraz dotyczącej przepisó ...
 1543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-673/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 8 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ewentualnych konsekwencji, jakie mogą zaistnieć w przypadku wynajmu części mieszkalnej budynku, który wznoszony był przy wykorzystaniu tzw. dużej ulgi budowlanej -jest ...
 1544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-670/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 4 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży -jest nieprawidłowe.W dniu 4 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 1545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-284/07-2/ŁM
  Czy Spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym w związku z zakończeniem umowy najmu?
 1546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-472/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu najmu -jest nieprawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 1547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-215/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usługi najmu lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej do ...
 1548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-208/07-5/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej P.B. "K.-B." K. N., A. N., przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) uzupełnionym w dniu 12 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przeznaczenia na wynajem lokali mieszkalnych będących towarem handlowym- jest ...
 1549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-697/07/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynszu pobieranego od najemcy za lokal mieszkalny -jest nieprawidłowe.W dniu 11 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-713/07/IL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z przebudową budynku mieszkalnego na budynek pensjonatowo-mies ...
 1551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-207/07-4/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 06.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych - jest nieprawidłowe.W dniu 06 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 27 listopada 2007 r. (data w ...
 1552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-421/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D. przedstawione we wniosku (data wpływu do tut. Biura 21 listopada 2007r.), uzupełnionym w dniu 24 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z najmu kamienicy wydatków związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości oraz kosztów r ...
 1553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-374/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 06.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych
  - w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe,- ...
 1554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-288/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 07 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu pomieszczenia piwnicznego pod kotłowni ...
 1555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-287/07/AP/KAN-2090/07
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 06 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji uzyskiwanych dochodów jako zwolnionych z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku doch ...
 1556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-677/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 6 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  - jest nieprawidłowew z ...
 1557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-570/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych kwot uzyskanych z tytułu najmu lokali użytkowych -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożo ...
 1558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-298/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu 9 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu najmu nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 9 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 1559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-245/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 26 października 2007 r.) uzupełnionym 27 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę -jest nieprawidłowe. ...
 1560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-348/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani P. przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 06 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest nieprawidłowe.W dniu 06 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 1561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-590/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 23.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i wysokości stawki ryczałtu -jest prawidłowe.W dniu 23 listopa ...
 1562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-731/07/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej -jest nieprawidłow ...
 1563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-347/07-7/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego oraz zaliczenia wydatków na remont, roz ...
 1564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-232/07-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. B., przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konieczności okazania, przy zgłoszeniu do opodatkowania przychodu z najmu lokalu mieszkalnego, tytułu prawnego do przedmiotowego lokalu- jest prawidłow ...
 1565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-344/07-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Z. N. S. Sp. z o.o. w likwidacji przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007 r. (data wpływu: 24 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odprowadzania podatku VAT z tytułu świadczonych usług najmu powierzchni hal produkcyjnych i magazynów- jest nieprawidłowe.W dniu 24 październi ...
 1566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-388/07/DP
  1. Czy przychody uzyskane z tytułu sprzedazy lokali i wynajmu lokalu będą opodatkowane na zasadach ogólnych - podatek liniowy? 2. Czy wydatki związane z budową nieruchomości, zakupem gruntu w tym odsetki od kredytu na zakup gruntu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu pośrednio czy bezpośrednio?
 1567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-568/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu 12 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wartości sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług -jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007r. został złożony wniosek o ...
 1568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-285/07-5/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot umorzonego czynszu, odsetek od nieterminowych płatności oraz odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ...
 1569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-285/07-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot umorzonego czynszu, odsetek od nieterminowych płatności oraz odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar ...
 1570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-197/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani R., przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 22 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i wysokości odliczania od uiszczanego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dobrowolnie opłacanych składek na ubezpieczen ...
 1571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/07-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.10.2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 12.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 1572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/07-5/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.10.2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 12.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...
 1573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-523/07-2/AZ
  Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy nieruchomości
 1574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-312/07-2/BD
  Czy przedstawione w opisie "Zdarzenia przyszłe" rozliczenia, jakie zamierzamy wprowadzić od dnia 1 stycznia 2008 r. w zakresie podatku od towarów i usług VAT z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących 100% własność Gminy Miejskiej administrowanych przez Spółkę będą prawidłowe?
 1575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-169/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 08 października 2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów -jest:Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-98/07/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. M. przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 5 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na wynajem pokoju, związanych ...
 1576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-532/07/JJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT bezumownego korzystania z lokalu użytkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 15 października 2007 r. został zł ...
 1577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-229/07-2/ESz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2007roku (data wpływu 27 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2007 wydatków związanych z najmem lokali na podstawie duplikatów faktur VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 27 września ...
 1578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-407/07/MM
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego w celu zakupu mieszkania przeznaczonego na wynajem stanowią koszt uzyskania przychodu?
 1579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-135/07/WN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana XY, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007r. (data wpływu 21 września 2007r.) uzupełnione pismem z dnia 14 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie najmu stoiska na targach zorganizowanych na terenie Niemiec -jest prawidłowe.W dniu 21 września 2007r. wpłynął ww. wniosek (uzupełnione pismem ...
 1580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-122/07/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej opodatkowania całości dochodu uzyskiwanego z wynajmu nieruchomości mieszkalnych, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, jako dochodu z prowadzon ...
 1581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-281/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12.10.2007 r. (data wpływu 17.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu -jest prawidłowe.W dniu 17.10.2007 r., został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 1582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-291/07-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18.10.2007 r. (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z wynajmu nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wg stawki 8,5% -jest nieprawidł ...
 1583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-251/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 20.09.2007 r. (data wpływu 25.09.2007 r.) uzupełnionego na wezwanie z dnia 26.11.2007 r. Nr IP-PB3-423-251/07-2/AG pismami z dnia 04.12.2007r. (wpływ 05.12.2007 r. i 10.12.2007 r.)- o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmioto ...
 1584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-141/07/DK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zakład powinien w 2007 r. i w latach następnych przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz rocznej deklaracji CIT-8 ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy?
 1585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-190/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2007 r. (data wpływu 21.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup wyposażenia -jest prawidłowe.W dniu 21.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 1586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-100/07/ICz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2007r. (data wpływu 12 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości opodatkowania usług najmu wraz z kosztami dodatkowymi obejmującymi koszty administracyjne, świadczeń dodatkowych, opłat eksploatacyjnych oraz należności za media -jest ...
 1587. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/423-0004/07/Z
  Czy zaliczane do przychodów finansowych odsetki płacone przez użytkowników lokali mieszkalnych i najemców lokali użytkowych za nieterminowe wpłaty czynszów są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-214/c/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 12 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów z najmu lokali -jest prawidłowe.W dniu 12 września 2007 r ...
 1589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-215/c/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 12 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów z najmu lokali -jest prawidłowe.W dniu 12 września 2007 r ...
 1590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-226/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego w przypadku świadczenia usługi najmu prywatnego mieszkania na cele mieszkaniowe -jest prawidłowe.W dniu 31 sierpnia 2007 r. został złożony ...
 1591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-176/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.09.2007 r. (data wpływu 14.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest prawidłowe.W dniu 26.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 1592. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0070/07
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik w zeznaniu jest zobowiązany doliczyć dochody małoletniego dziecka?
 1593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-192/07-4/IK
  Podatnik nie ma obowiązku do naliczenia podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług charteru (tzw. time charter) środków transportu (statków, jachtów, barek rzecznych) oraz ma prawo, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju
 1594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-35/07/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 3 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie :
  - uznania poniesionych wydatków z ...
 1595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-103/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.08.2007 r. (data wpływu 27.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 27.08.2007r. został złożony ww. wnio ...
 1596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-42/07-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 07 sierpnia 2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 13 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-34/07-4/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "C.", przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2007 r. (data wpływu 07.08.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zakwalifikowania prowadzonej przez Spółkę działalności do działalności rolniczej- jest nieprawidłowe.W dniu 07.08.2007 r. został złożony ...
 1598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-39/07-2/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej "N.", przedstawione we wniosku z dnia 03.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych- jest prawidłowe.W dniu 13.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-178/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 06.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodu z wynajmu miejsc postojowych wg stawki 8,5% -jest prawidłowe.W dniu 06 września 2007 r ...
 1600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-93/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20.08.2007 r. (data wpływu 23.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu -jest prawidłowe.W dniu 23.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 1601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-38/07/MK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zakład powinien w 2007 r. i w latach następnych przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz rocznej deklaracji CIT-8 ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy?
 1602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-84/07-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2007 r. (data wpływu 21.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 21.08.2007r. został złożony ww. wniosek o ...
 1603. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0966/07
  Czy dochody z tytułu najmu w Polsce lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-149/07/AW
  Czy Podatnik utraci prawo do opodatkowania od 1 stycznia 2008 r. przychodów osiąganych z tytułu najmu w przypadku przekroczenia przychodu w 2007 r. w kwocie 150.000 euro?
 1605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/07-4/MC
  Czy dochód Spółdzielni Kółek Rolniczych z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości od jednego z kółek będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-58/07/S/III-118598
  czy mogę uznać za koszty uzyskania przychodu z najmu opłaty notarialne, jak podatek od spadków i darowizn, opłaty sądowej od wniosku o wpis oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, założenia hipoteki za odzyskany grunt?czy roczne opłaty za dzierżawę wieczystą gruntu można uznać za koszty uzyskania przychodów z najmu?czy przywrócenie ogrodzenia działki 500m2 można uznać za koszty uzyskania z najmu?
 1607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-80a/301/07/DG
  Czy podatnik, który wynajmuje mieszkanie ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od spółdzielczego wasnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 1608. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-33/Z/MCG
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym odszkodowanie wypłacone w zamian za zrzeczenie się praw i roszczeń wynikających z umowy najmu oraz praw do poczynionych w tym lokalu nakładów?
 1609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-38/07
  Czy prawidłowo obliczana jest wartość stawki amortyzacyjnej w oparciu o przyjętą wartość wynikającą z pomnożenia ilości metrów kwadratowych wynajmowanej powierzchni przez 988,00 zł, czy można z dniem 1 stycznia 2008 roku "przejść na odpisy amortyzacyjne liczone od wartości lokali, kto może ustalić wartość wynajmowanego lokalu - czy tylko uprawniony rzeczoznawca czy może to być osoba mająca wiedzę w tym zakresie przez porównanie z wartościami podobnych lokali, podobnie usytuowanych w najbliższej okolicy.
 1610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415-28/07/i-39/AS
  Czy od kwoty przychodu można odliczać kwotę odsetek zapłąconych od kredytu bankowego na zakup nieruchomości pod wynajem od chwili kupna nieruchomości (czyli również w okresie remontu i w czasie poszukiwań wynajmującego przez agencję pośrednictwa)?
 1611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-67/07-4/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2007 r. (data wpływu 14.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19% -jest prawidłowe.W dniu 14.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 1612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2-415-2/07
  Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskuje dochody z wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu.Czy podatkiem dochodowym od osób prawnych opodatkowany będzie dochód uzyskany z tytułu wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu?
 1613. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0058/07
  Czy opłaty za media przekazywane przez najemców na rzecz wynajmującego wraz z czynszem zaliczane są do przychodu z najmu?
 1614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-284/07/MF
  Czy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (czy są to koszty reprezentacji) ma zastosowanie w stosunku do wydatków na: upominki (dodatki) dla prenumeratorów za zaprenumerowanie miesięcznika "MM", którego wydawcą jest Spółka; upominki dla stałych kontrahentów (zlecających zamieszczenie reklamy w "MM") podczas akcji promocyjnych; organizację spotkań (konferencji, imprez), w szczególności na wynajęcie pomieszczeń, catering, nagrody?
 1615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-136/07/AB
  Czy wydatki na prace aranżacyjne mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.
 1616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-284/07/MF
  Czy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (czy są to koszty reprezentacji) ma zastosowanie w stosunku do wydatków na: upominki (dodatki) dla prenumeratorów za zaprenumerowanie miesięcznika "MM", którego wydawcą jest Spółka; upominki dla stałych kontrahentów (zlecających zamieszczenie reklamy w "MM") podczas akcji promocyjnych; organizację spotkań (konferencji, imprez), w szczególności na wynajęcie pomieszczeń, catering, nagrody?
 1617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-48/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2007 r. ( data wpływu 23 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usługi najmu, gdy ...
 1618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-139/07
  Czy koszty dzierżawy budynków, w których znajdują się zlikwidowane środki trwałe, przeznaczone do sprzedaży i złomowania (proces ten już trwa), a związane z zakończoną w minionym roku produkcją ciepła, można traktować jako podatkowy koszt uzyskania przychodu?
 1619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/593/62/2007BD
  Jaką stawką Spółdzielnia Mieszkaniowa winna opodatkować wywóz nieczystości i zuzycie wody w sytuacji wydzierżawienia nieruchomości członkowi Spółdzielni ?
 1620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-34/07
  Czy można podzielić dochód z najmu lokalu należącego do majątku odrębnego jednego z małżonków pomiędzy małżonkami między którymi istnieje wspólność majątkowa.
 1621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-230/1/07
  Pytanie podatnika dotyczyło momentu wykazania kwoty prowizji pośrednika w kosztach podatkowych.
 1622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1.423/2c/2007
  Czy do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można zakwalifikować dochody za wynajem za dodatkową opłatą niektórym członkom Spółdzielni dodatkowych piwnic znajdujących się w budynkach mieszkalnych ?
 1623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-91/07/JB
  Czy w przedstawionej sytuacji należy amortyzować i zaliczać do kosztów uzyskania przychodu jedynie wartość amortyzacji przypadającej na trzy wynajmowane lokale, ustalając ich wartość początkową jako procentowy udział w wartości początkowej całości budynku (ok. 536830,03 zł), które generują przychód z działalności w postaci czynszu, przy jednoczesnym pominięciu amortyzacji reszty budynku.
 1624. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/4407-005-9/07
  - w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie sposobu wystawiania faktury VAT dokumentującej należność z tytułu najmu, w skład której wchodzi czynsz oraz koszty eksploatacyjne.
 1625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/VAT/443/BAW22441/897/07/MS
  Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaległego czynszu za najem lokalu użytkoweg, uzyskanego jednorazowo za okres kilku miesięcy przez Gminę, spadkobiercę lokalu.
 1626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-3/07
  Czy przychody uzyskane z tytułu najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Spółdzielni stanowią przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-4/07
  Czy przychody uzyskane z tytułu najmu lokali użytkowych znajdujących się w pawilonach wolnostojących stanowiących zasób mieszkaniowy Spółdzielni stanowią przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-5/07
  Czy przychody uzyskane z tytułu odsetek za nieterminowe zapłaty należności od najemców lokali użytkowych Spółdzielni stanowią przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-13/07
  Czy przychody uzyskane z tytułu najmu innemu podmiotowi bazy remontowo - budowlanej, w skład której wchodzi sprzęt, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz budynki, stanowią przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/90/78/07
  Czy podatnik VAT wynajmujący lokal mieszkalny na cele prowadzenia działalności jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT najemcy?
 1631. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/44071-19/07/IW
  Wątpliwość podatniczki dotyczyła kwestii, czy jako zarządca nieruchomości będąc zarazem jej współwłaścicielem, pobierając z tego tytułu należny czynsz dzierżawny za wszystkich współwłaścicieli, traci Pani zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług po przekroczeniu 10.000 euro łącznego przychodu, w związku z czym stanie się Pani płatnikiem podatku VAT, - (tak jak to wykazała kontrola dot. przychodów uzyskiwanych przez Pani męża prowadzona przez Urząd), czy po opodatkowania uzyskanego przychodu VAT-em, pozostały dochód winna Pani przekazać współwłaścicielom, czy każdemu ze współwłaścicieli przysługuje oddzielny limit 10.000 euro?
 1632. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/44071-18/07/IW
  Czy zawarcie umowy najmu lub dzierżawy wspólnego majątku tylko przez żonę, skutkuje tym, że po przekroczeniu limitu 10.000 euro wspólnego przychodu, żona staje się podatnikiem podatku VAT, pomimo że do 20 stycznia małżonkowie złożyli oświadczenia o opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i oddzielnie w ciągu roku dokonywali wpłat należnego podatku?
 1633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-3/07
  Czy zaliczki potrącane na fundusz remontowy i na koszty zarządu pomniejszają przychód, należy do wykazania w rozliczeniu podatkowym, uzyskiwany z tytułu najmu lokali użytkowych?
 1634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-205/07/AK
  Spółdzielnia mieszkaniowa wnosi o interpretację w zakresie kwalifikacji: 1. Przychodów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44: (-) przychody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, (-) z tytułu najmu lokali mieszkalnych, (-) z tytułu zmiany statusu lokalu lokatorskiego na własnościowy, (-) z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali mieszkalnych. 2. Kosztów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej: (-) koszty ogłoszeń o najmie lokali użytkowych w budynku mieszkalnym oraz o najmie lokali niemieszkalnych w budynku niemieszkalnym, (-) koszty życzeń świątecznych zamieszczonych w prasie, (-) organizacji Zebrania Przedstawicieli Członków (obiad) i Rady Nadzorczej (napoje, kanapki), (-) spotkań okolicznościowych, integracyjnych pracowników z Rada Nadzorczą i Zarządem, np. z okazji Wigilii (poczęstunek), (-) konserwacji budynków mieszkalnych, w których są lokale użytkowe posiadające spółdzielcze prawa, lokale użytkowe w najmie, (-) koszty wynagrodzeń pracowników, (-) materiałów biurowych, (-) działalności społeczno-wychowawczej, (-) eksploatacji dróg, chodników, (-) monitoringu budynków, (-) sprzątania budynków i terenu, (-) wywozu nieczystości, (-) koszty PFRON, (-) amortyzacji, obsługi prawnej, prowizji bankowych, ubezpieczenia majątkowego, telefonów, kosztów BHP, prenumeraty.
 1635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-320/07/AK
  Spółdzielnia mieszkaniowa wnosi o interpretację w zakresie kwalifikacji: 1. Przychodów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44: (-) przychody z opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z opłat za media od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody na pokrycie kosztów statutowej działalności społeczno-wychowawczej z tytułu różnych wpłat, np. za zajęcia dzieci, za ogniska, imprezy, wpływy z Urzędu Gminy na pokrycie kosztów imprez, opłaty wnoszone przy ustanawianiu praw do lokali mieszkalnych i użytkowych, (-) przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych posiadających spółdzielcze prawa do lokali lub własność odrębną, w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu opłat za zaświadczenia o wartości lokali, wystawiane dla użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych, posiadających spółdzielcze prawa do lokali, (-) z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z tytułu wolnych środków otrzymanych w wyniku różnicy cen, np. w przypadku eksmisji (zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego) a ustanowienie nowego prawa wg ceny rynkowej, (-) przychody z odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali użytkowych w najmie. 2. Kosztów ogłoszeń o sprzedaży praw do lokali niemieszkalnych w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej.
 1636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-72/07/MMS
  Podatnik prosi o zajęcie stanowiska, czy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w nieruchomości przy ul. Y, której właścicielką jest w 5/16 części, ma obowiązek wykazywać tę sprzedaż co miesiąc w deklaracji VAT-7 ?
 1637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-2/07-1/HS
  Czy w świetle postanowień art. 112, art. 114 w związku z art. 107, art. 108, art. 109 ustawy - Ordynacja podatkowa, na Wnioskodawcę może być przeniesiona odpowiedzialność z tytułu zaległości podatkowych jego kontrahenta, z którym równocześnie Wnioskodawcę łączy umowa dzierżawy obiektu, w którym prowadzona była działalność produkcyjna, w sytuacji gdy:1. wnioskodawca w zwróconym przez dzierżawcę obiekcie podejmie taką samą produkcję, a nadto2. wnioskodawca zatrudni na zasadzie porozumienia między zakładami dotychczasowych pracowników kontrahenta?
 1638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/07
  Czy do rozliczenia podatku od towarów i usług (korzystania ze zwolnienia od podatku) z tytułu najmu lokalu będącego współwłasnością małżeńską zobowiązany (uprawniony) jest jeden małżonek czy oboje małżonkowie?
 1639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-18/07
  Czy podatnik miał obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia do urzędu skarbowego, zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ze względu na istnienie wspólności majątkowej o rozliczeniu się z najmu tylko przez jedno z małżonków podczas gdy najem jest przedmiotem działalności gospodarczej?
 1640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III.PP.443/12/07
  Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług wykorzystanych do remontu lokali przeznaczonych pod wynajem dla osób prowadzących działalność gospodarczą otrzymanych przed datą rejestracji ?
 1641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-95/07
  Czy umowę świadczenia usług wraz z szczegółową umową najmu, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, można traktować jako umowę leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-60/07/JB
  Czy zaliczając do kosztów podatkowych wydatki związane z korzystaniem z samochodów używanych na podstawie najmu, jest ona zobowiązana do prowadzenia ewidencji pojazdów oraz, czy do przedmiotowych wydatków będzie miał zastosowanie limit stanowiący iloczyn liczby kilometrów faktycznego przebiegu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu?
 1643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/25/07/G.Z.
  Czy jeśli wspólnota mieszkaniowa podnajmuje ścianę swojego budynku pod reklamę musi zapłacić od uzyskanej kwoty podatek dochodowy ?
 1644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/26/07/G.Z.
  Czy jeśli wspólnota mieszkaniowa posiada dodatkowe piwnice i chciałaby je wynająć współwłaścicielom musi zapłacić podatek dochodowy?
 1645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/25/07/G.Z.
  Czy jeśli wspólnota mieszkaniowa podnajmuje ścianę swojego budynku pod reklamę musi zapłacić od uzyskanej kwoty podatek dochodowy ?
 1646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/26/07/G.Z.
  Czy jeśli wspólnota mieszkaniowa posiada dodatkowe piwnice i chciałaby je wynająć współwłaścicielom musi zapłacić podatek dochodowy?
 1647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/27/07/G.Z.
  Czy jeśli jeden ze współwłaścicieli podnajmuje pomieszczenie strychowe (które kiedyś było mieszkaniem) na pracownię plastyczną i płaci jedynie za powierzchnię wg obowiązujących stawek plus media, to czy należy zapłacić podatek dochodowy ?
 1648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/8/2007
  Posiadam lokal, który na podstawie umowy najmu udostępniam zięciowi na prowadzenie działalności gospodarczej (przychody z najmu opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym). Obecnie postanowiłam zmienić umowę najmu na umowę użyczenia, wraz z zobowiązaniem do opłaty podatku od nieruchomości od udostępnionej powierzchni. W związku z powyższym, czy w takim wypadku wystąpi u mnie przychód obliczony zgodnie z art. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ?
 1649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/22/07
  Czy mimo nie podpisania umowy najmu przez osobę faktycznie zamieszkałą w mieszkaniu podatnika, przez okres jej bezumownego tam zamieszkania, otrzymane pieniądze za najem można traktować jako przychód z najmu i przed jego opodatkowaniem odjąć poniesione koszty eksploatacji mieszkania ?
 1650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN-28/07/AK
  Dotyczy sprawy zwrotu podatku naliczonego z faktury za najem samochodu osobowego.
 1651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-74/I/07/BG
  Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem przy opodatkowaniu dochodów z najmu w formie karty podatkowej?
 1652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-41/161/07/AZ
  Czy wybierając jako formę opodatkowania przychodów z tytułu najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnczka będzie miała nadal prawo do rozliczania się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci ?
 1653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-PB-415-39/07/325/MPM
  Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatkow poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji związanej z zakupem lokalu mieszklanego?
 1654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1480/07AK
  Dotyczy interpretacji art. 10,14,16 ustawy o poadatku dochodowym od osób fizycznych
 1655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DR/415-0003/07
  Czy przychodu z udziału w programie w ramach, którego wynajmuje się powierzchnię swojej strony internetowej, można zaliczyć do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze i opodatkować na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 1656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-42-07-a
  Jak opodatkowane są przychody uzyskane przez małżonków z tytułu najmu lokalu?
 1657. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 829/06
  1. W skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie prawa materialnego art. 26 ust. 3 u.p.d.o.f. przez "błędne przyjęcie", że w rozumieniu tego przepisu tylko część wydatków poniesionych w 2000 r. przez Bożenę i Dariusza S w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej stanowiła wydatki na budowę stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali na wynajem. 2. Zarzut ten ze względu na treść uzasadnienia skargi kasacyjnej należało zgodnie z wymogami art. 174 pkt 1 i art. 176 p.p.s.a. zakwalifikować jako błędną wykładnię przepisu art. 26 ust. 3 u.p.d.o.f. W treści uzasadnienia skargi kasacyjnej zakwestionowano bowiem wykładnię tego przepisu przyjętą przez Sąd pierwszej instancji w takim zakresie, w jakim odwołując się do wykładni systemowej wskazano na przyjęcie kryterium współwłasności gruntu do określenia udziału we wspólnej inwestycji. W ocenie strony skarżącej obliczenie wysokości części ulgi przysługującej każdemu z uprawnionych podatników powinno opierać się na odniesieniu ogólnego limitu ulgi do wysokości udziałów we współwłasności wszystkich współwłaścicieli w budynkach w których znajdowały się lokale przeznaczone na wynajem. 3. Proporcjonalnego udziału we współwłasności" powinno być jednolite w przypadku budowy na gruncie stanowiącym współwłasność jak i na gruncie oddalonym we współużytkowanie. Przyjęcie odmiennej wykładni prowadziłoby do niezamierzonego przez ustawodawcę uprzywilejowania tych podatników, którzy budowę budynku mieszkaniowego wielorodzinnego prowadzili na gruncie oddanym im w użytkowanie wieczyste w stosunku do tych podatników, którzy nabyli grunt na własność. 4. "Udział we współwłasności", o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.d.o.f. w związku z treścią art. 26 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 tej ustawy należy odnosić się do udziału we współwłasności budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a nie udziału we współwłasności gruntu, na którym budowa ta jest prowadzona.
 1658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/21P/07/TA
  Czy wynajem lokalu mieszkalnego, stanowiącego współwłasność małżeńską może być opodatkowany podatkiem dochodowym wyłącznie przez jednego małżonka?
 1659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-66/07
  Pytanie Spółki dotyczy właściwego momentu zaliczenia w ciężar koszów uzyskania przychodu, kosztów pośrednictwa w znalezieniu najemcy budynku oraz kosztów ponoszonych w związku z zawieraniem umów na najem budowanej nieruchomości.
 1660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-20/07
  Czy mogę uzyskiwane przychody z tytułu najmu opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-27/2007
  Nabyty prywatnie lokal mieszkalnego będzie wynajmowany przedsiebiorcy, który będzie wynajmował tenże apartament osobom trzecim- turystom, w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Ponadto prowadząc działalność gospodarczą - jako osoba fizyczna opodatkowana podatkiem liniowym będę wynajmował ww. lokal jednakże nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie jako składnik prywatnego majatku. Czy w związku z powyższym dochody z najmu będą stanowiły odrębne źródło przychodów nie związane z prowadzoną działalnością ?
 1662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.0550-1-2/07
  Czy najemcy są podatnikami podatku od nieruchomości z tytułu zawartej ze Skarbem Państwa-Nadleśnictwem umowy najmu?
 1663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/VP/443-96/07/EC
  Dotyczy zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług najmu pomieszczeń.
 1664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/07
  1) Czy mąż Podatniczki jako osoba fizyczna także powinien zgłosić się do urzędu jako podatnik VAT. 2) Czy najemcom mieszkań - osobom fizycznym także powinna Podatniczka naliczać podatek VAT z tytułu najmu i wystawiać faktury VAT, 3) Czy małżeństwo musi rozliczać się z tytułu najmu co miesiąc ? Czy na oddzielnych drukach czy wspólnie ?
 1665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-52/07
  Czy przychód z tyt. najmu można pomniejszyć o czynsz zapłacony przez wynajmującego na rzecz spółdzielni?
 1666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VIII/402/873/2007/MJ
  Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku rejestracji działalności gospodarczej w przypadku zarządzania nieruchomością, której jest współwłaścicielem. Jak podaje w złożonym wniosku nie pobiera od współwłaścicieli nieruchomości wynagrodzenia za wykonywanie swoich czynności.
 1667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-38/07/PK
  Czy udostępnienie pracownikom w czasie ich podróży służbowych mieszkania służbowego stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu?
 1668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-76/07
  Czy dochody z najmu wspólnej własnosci może rozliczać tylko jeden z małżonków?
 1669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-239/176/JS/07
  Czy istnieje możliwość rozliczania sie wg przedstawionego sposobu z podatków, bez konieczności rejestracji działalności w Urzędzie Gminy?
 1670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D1/423-21/07
  Czy Spółka właściwie określa miesiąc kwiecień, w którym zalicza do przychodów podatkowych przychód z faktury sprzedaży, dotyczący rozliczenia kwartalnego opłat eksploatacyjnych za pierwszy kwartał 2007 roku ?
 1671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DR/415-0004/07
  Czy najem zalicza się do źródeł dochodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-16/2007
  Czy niezapłacony przychód z tytułu najmu lokalu mieszkalnego jest przychodem w rozumieniu podatku dochodowego ?
 1673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/11/2007/VAT
  Czy ww. najem lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 1674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-9/WS/07
  Dotyczy możliwości skorzystania z indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 1675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-9/07
  Czy należy do podstawy opodatkowania z tytułu najmu włączyć podatek od nieruchomości i w całości opodatkować te opłaty podatkiem VAT, czy też można zastosować wariant polegający na wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem VAT podatku od nieruchomości i ujmowania go na fakturze VAT jako osobną pozycję z dopiskiem "nie podlegający opodatkowaniu" ?
 1676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB2/415/3D/07/ES
  Z tytułu osiąganych w roku 2006 przychodów z najmu, opłacam podatek w formie ryczałtu. Natomiast od nowego roku zamierzam przejść na zasady ogólne. W mojej opinii, rezygnując z ryczałtu będę obowiązany do składania rocznego zeznania podatkowego a także odprowadzania w terminie do 20 następnego miesiąca, zaliczek na podatek.
 1677. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4150/2/2007
  Dot. opodatkowania przychodów z najmu części nieruchomości przez współwłaścicieli, którzy zawarli umowę regulującą sposób korzystania z tej nieruchomości przez każdego z nich.
 1678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-25/114/07/AZ
  Czy prawo do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5% do kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro dotyczy odrębnie każdego ze współwłaścicieli, czy też obojga?
 1679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.I/415-21/07
  Czy podatnik uzyskując przychód z dzierżawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie traci prawa do opodatkowania podatkiem liniowym z całości dochodów tj. z działalności podstawowej, jak również z tytułu dzierżawy?
 1680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1-8/07
  Czy jest mozliwość zawarcia umowy najmu gabinetu wykorzystywanego do działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej?
 1681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-0113/JG/07/MB7-1302
  Jak opodatkować dochody rezydentów Irlandii z tytułu najmu nieruchomności w Polsce?
 1682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/423- 6/07
  Do którego okresu rozliczeniowego Wspólnota Mieszkaniowa winna ująć przychód z tytułu wynajmu ściany wynikający z umowy zawartej na czas od 28.12.2006 r. do 28.12.2007 r.?
 1683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415-16/07/AK
  Dot. zaliczenia przychodów z najmu do źródeł przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-9/07
  Czy wydatki poniesione z tytułu remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu czy też poprzez odpisy amortyzacyjne jako inwestycja w obcym środku trwałym?
 1685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-50377/III/2007
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania pod wynajem stanowią koszt uzyskania przychodu i czy prawidłowe jest rozliczenie kwoty odsetek według faktycznego comiesięcznego naliczenia przez bank i przeliczenia na PLN?
 1686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-7/07
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że córka podatniczki na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w dniu 17.05.2006 r. w formie aktu notarialnego upoważniła ją do dysponowania mieszkaniem stanowiącym własność córki. Przedmiotowe pełnomocnictwo obejmuje również wynajmowanie powyższego mieszkania osobom trzecim oraz czerpanie z tego tytułu korzyści finansowych. W związku z planowanym przez podatniczkę wynajmem powyższego lokalu mieszkalnego zwraca się z pytaniem czy może opodatkować przedmiotowy przychód w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 1687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-8/07
  Czy kwoty wynikające z wystawionych przeze mnie rachunków (refaktur) najemcy za pobór energii elektrycznej stanowią kwoty zwiększające przychód z najmu do opodatkowania w formie ryczałtu, jeśli z umowy najmu wynika, że najemca obok czynszu ponosi także koszty energii elektrycznej, które wykorzystuje wyłącznie na własne potrzeby?
 1688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-25/MR/II/07
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z najmu wydatki dotyczące zamiany nieruchomości?
 1689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-1/415/6/2007
  Zapytanie Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu pożytków nieruchomości wspólnej takich jak wynajem powierzchni reklamowej.
 1690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9-1-GK/07
  Czy opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/22/07
  Dot. możliwości zaliczenia do kosztów nieumorzonej części inwestycji w obcym środku trwałym.
 1692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-39729/07/FD
  Czy podatnik ma prawo do pomniejszania podatku od przychodów z najmu lokali użytkowych, będących jego własnością, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej na podstawie indywidualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia?
 1693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/4/90/2007
  Czy przychody z działalności gospodarczej oraz z tytułu najmu lokali należy łączyć dla celów podatkowych VAT?
 1694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-22/07/KZ
  Czy przychody z najmu lokali użytkowych będących własnością spółdzielni mieszkaniowej (zlokalizowane w budynkach mieszkalnych) przeznaczone w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych są wyłączone z podatku dochodowego od osób prawnych?
 1695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-11/07/SG
  W piśmie Podatnik pyta czy prawidłowe jest stanowisko dotyczące wystawiania faktur z tytułu najmu lokalu.
 1696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-14/07/UK
  Czy obrót z tytułu najmu w/w lokalu na cele mieszkalne jest zwolniony z podatku od towarów i usług ?
 1697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/BP/07
  Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT przychodów uzyskiwanych z najmu lokali użytkowych.
 1698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/07/1
  Czy podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących rat leasingowych z tytułu używania samochodu kempingowego o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonego w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy ?
 1699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-42/07/MK
  Czy w świetle zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i Prawie farmaceutycznym są kosztami uzyskania przychodów wydatki na reklamę produktów leczniczych w rozumieniu art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, ponoszone przez Spółkę będącą częścią koncernu farmaceutycznego, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie umów zawartych z dostawcami leków z Grupy AZ świadczy usługi reklamy w celu zwiększenia zapotrzebowania na produkty lecznicze sprzedawane przez nich na rynku polskim? W zamian za usługi otrzymuje zgodnie z umowamia wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym w związku z ich wykonywaniem - wszelkie koszty ponoszone w związku z usługami są zwracane w ramach wynagrodzenia.
 1700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-59/07/AK
  Kiedy powstaje przychód podatkowy z abonamentu za usługi telewizji kablowej i dostępu do internetu, jeżeli opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub "Mój Rachunek" jest wystawiana z góry przed końcem przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1a)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z abonamentu telefonicznego, jeżeli opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub "Mój Rachunek" jest wystawiana z góry przed końcem przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1b)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu połączeń telefonicznych wykonanych przez abonentów w sytuacji, gdy opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub "Mój Rachunek" jest wystawiany z dołu po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1c)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu połączeń międzysieciowych (przychód interconnect), jeżeli dla tych rozliczeń przyjęto okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącem kalendarzowym, ale na dzień zamknięcia ksiąg nie jest znana ostateczna wartość wynagrodzenia i faktura jest wystawiana w miesiącu następującym po zakończeniu okresu rozliczeniowego (pytanie 1d)? Kiedy powstał przychód podatkowy z tytułu połączeń telefonicznych wykonanych przez abonentów w grudniu 2006 r., a zafakturowanych w 2007 r., dla których termin płatności przypada po 1 stycznia 2007 (pytanie 1e)? Co znaczą pojęcia "koszty bezpośrednio związane z przychodami" i "koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami"? Według jakiego kryterium rozróżniać wydatki celem zaliczenia ich odpowiednio do kosztów bezpośrednich i pośrednich (pytanie 2)?
 1701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-25/07
  Jestem współwłaścicielem i na mocy upoważnienia pozostałych współwłaścicieli zarządcą nieruchomości. Zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i Gminą ... otrzymałem w 2006 roku dotację celową na wykonanie prac konserwatorskich. Pytanie brzmi, czy udzielona dotacja celowa jest przychodem z najmu wszystkich właścicieli proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości. Zdaniem Pana tak.
 1702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/6/2007
  Czy w 2007 roku przysługuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanie podatkiem liniowym przy równoczesnym opodatkowaniu przychodów z najmu budynku mieszkalnego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-2/07
  Czy realizacja zapisów umowy zawartej między Gminą a Spółką mówiących i tym, że wpływy uzyskiwane z najmu lokali użytkowych gromadzone na odrębnym rachunku bankowym dysponowanym przez Spółkę ale stanowiącym dochód Gminy jest podstawą do zwolnienia tego dochodu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-36536/07/FD
  Czy przychody uzyskane z tytułu najmu gruntu pod tablicę reklamową podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 8,5% przychodu, czy też stanowią przychody zaliczane do grupy 74.4 PKWiU- ,,usługi reklamowe"" i podlegają wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem?
 1705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-19/07/GW
  Czy świadczenie Spółki polegające na wyrażeniu zgody na wstąpienie w istniejące umowy najmu jako Wynajmujący z dniem 17 listopada i znoszenie stanu niemożności ubiegania się o zapłatę ze strony najemców powinno zostać uznane za świadczenie usług w rozumieniu ustawy VAT, podlegające opodatkowaniu 22% VAT?
 1706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-3/20/07/AZ
  Czy podatnik może zastosować dla wynajmowanego budynku indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 5% rocznie jego wartości początkowej, zgodnie z art. 22j ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12-1/07
  Kto powinien odprowadzić należny podatek VAT z tytułu przychodów uzyskanych z najmu lokali w przypadku zajęcia wierzytelności na ww. lokalach przez komornika sądowego?
 1708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-10/2007
  Zapytanie o sposób przyporządkowania uzyskanego dochodu z najmu środka trwałego - budynku do odpowiedniego roku podatnowego.
 1709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-2/07/JB
  Czy dochody uzyskiwane z najmu lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy przeznaczone są na fundusz remontowy spółdzielni, z którego finansowane są wydatki remontowe dotyczące zasobów mieszkaniowych ?
 1710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/28/07
  Czy do progu przychodów obniżonego do 150.000 euro, obowiązującego od 01.01.2008 r., uprawniającego do korzystania z ryczałtu należy wliczyć przychody uzyskane w 2007 r. z prowadzonej działalności gospodarczej, czy przychody osiągnięte z działalności gospodarczej i z najmu łącznie ?
 1711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-11/07/MZ
  Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć: amortyzację budynku, ubezpieczenie budynku, opłatę za wieczyste użytkowanie budynku, podatek od nieruchomości oraz opłaty za gaz?
 1712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-9/07/MZ
  Czy płacąc podatki na zasadach ogólnych, udokumentowane umową kredytową z bankiem odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania będącego przedmiotem najmu, będą stanowić koszt uzyskania przychodu w ich pełnej wysokości?
 1713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-93/06
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu najmu lokalu użytkowego nie związanego z działalnością gospodarczą mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?
 1714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-7/07/MK
  Czy rachunki-refundacja Udziałowcowi kosztów wynagrodzenia prezesa zarządu Spółki są kosztami uzyskania przychodów Spółki po ich zapłaceniu? Czy rachunki-refundacja Udziałowcowi kosztów wynajmu mieszkania służbowego w Warszawie, zamieszkałego przez prezesa zarządu Spółki, są takimi kosztami? Jedynym udziałowcem Spółki jest spółka z kapitałem niemieckim. Udziałowiec oddelegował swojego pracownika-obywatela niemieckiego, zamieszkałego na stałe i zameldowanego w Berlinie, do pełnienia funkcji prezesa zarządu Spółki na podstawie kontraktu menadżerskiego obejmującego rok kalendarzowy, każdorazowo odnawianego na kolejny rok, zawartego między Udziałowcem a swoim pracownikiem. Prezes otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z listą płac Udziałowca, który potrąca i opłaca składki na ubezpieczenie pracownika zgodnie z listą płac. Udziałowiec wynajmuje mieszkanie w Warszawie z przeznaczeniem na pobyt swoich pracowników podczas delegacji w Warszawie. Udziałowiec uchwalił, że Spółka będzie obciążana rachunkami miesięcznymi z tytułu kosztów najmu mieszkania w Warszawie i kosztami wynagrodzenia prezesa zarządu z zachowaniem dotychczasowej formy, tj. wynagrodzenie prezesa figuruje na liście płac Udziałowca, który opłaca składki ?
 1715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/07/R1
  Jakie dokumenty należy dołączyć do zeznania rocznego składanego za rok podatkowy w Polsce, osiągając w Polsce przychody z tytułu najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w przypadku równoczesnego podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii?
 1716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-29/07/AM
  Czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatna zamiana mieszkań.
 1717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/2007
  Czy będę zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług od środków trwałych wyłączonych przeze mnie z produkcji a następnie wynajętych innemu podmiotowi gospodarczemu
 1718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-208/06/JB
  Czy wydatki poniesione na rzecz załogi wynajętych samolotów, opłaty lotniskowe oraz wydatki związane z techniczną obsługą samolotów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/06
  - dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu.
 1720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/5-A/07
  Czy w toku prowadzenia postępowania upadłosciowego spółka akcyjna może - na podstawie art. 16f updop - amortyzować wynajmowane lub wydzierżawiane środki trwałe ?
 1721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF2/415-34596/VII/2007
  czy w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia przez synów, że zrzekają się korzyści z tytułu najmu mieszkania, którego są współwłaścicielami, na rzecz matki - matka może być jedyną osobą na której ciążyć będzie obowiązek odprowadzania podatku z tego tytułu?
 1722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/19/07
  Czy umorzenie najemcom lokali mieszkalnych (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej), na podstawie uchwały Rady Miejskiej, wierzytelności piniężne przysługujące wynajmującemu (czynsz, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, opłaty za media, odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty oraz koszty sądowe i koszty upomnień) stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/12/07
  Czy istnieje możliwość pomniejszenia przychodów z najmu opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym o opłaty związane z przedmiotem najmu w sytuacji gdy w umowie określono ogólną kwotę czynszu obejmującą także wszelkie koszty związane z przedmiotem najmu ponoszone przez wynajmującego ?
 1724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/20/07
  Jakie są skutki podatkowe w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla najemnców lokali mieszkalnych (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), których zadłużenia wobec wynajmującego są przejmowane przez inne osoby fizyczne ?
 1725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/4/07
  Dot. uznania, że przychód ze sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej oraz usług najmu i dzierżawy wykonanych w grudniu 2006 r. na podstawie faktury wystawionej w styczniu 2007 r. stanowił będzie przychód w miesiącu w którym zgodnie z umową przypadał termin płatności.
 1726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-173/1/06/ŁK/BB
  Strona wnosi o udzielenie informacji odnośnie obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług najmu lokalu znajdującego się w Polsce.
 1727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-24/07
  Czy możliwe jest opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, a przychody z najmu lokali użytkowych niebędących składnikami majątku firmy przy zastosowaniu skali podatkowej ?
 1728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-33/07/KM
  Spółka użytkuje samochody osobowe dla celów prowadzonej działalności na podstawie umów najmu, które zostały zawarte na okres 3 lat a suma ustalonych w nich opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Wątpliwości Spółki budzi kwestia uznania w/w umowy jako umowy, o której mowa w art. 17a pkt 1 updop, i w związku z tym braku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu zaliczania w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z ich eksploatacją (art. 16 ust. 3b).
 1729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-75/06
  Czy wypłata wynagrodzenia dla kluczowych najemców za zawarcie z nimi umów najmu stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wynagrodzenia za tę usługę ?
 1730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DZ/415/19/WL/2007
  Czy udokumentowane wydatki związane z wynajmowanym lokalem mieszkalnym jak: czynsz do spółdzielni mieszkaniowej, opłaty za RTV można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przy opodatkowaniu przychodów uzyskiwanych z najmu lokalu miszkalnego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych ?
 1731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/50a/06/2007
  Czy dochody uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z najmu składników wpisanych do ewidencji środków trwałych można opodatkować podatkiem liniowym tak jak inne dochody?
 1732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-103/06
  Czy osoba fizyczna wynajmująca lokale o charakterze mieszkalnym i użytkowym, korzystająca ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, może wystawiać najemcom rachunki?
 1733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDF/415/14/07/HC/06
  Czy przychody z najmu mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych , w przypadku gdy najem jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika ?
 1734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-1/07/RM
  Jak rozliczać ponoszone przez Spółkę działającą w specjalnej strefie ekonomicznej (faza inwestycji, Spółka nie prowadzi działalności i nie potrafi określić, czy będzie prowadzić tylko działalność, z której uzyskany dochód będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych) ogólne koszty zarządzania związane z działalnością Spółki, tj. ochrony, prowadzenia księgowości, podatku od nieruchomości, najmu siedziby Spółki poza specjalną strefą ekonomiczną, w przypadku gdy Spółka jest na etapie budowy, nie wykazuje przychodów ze sprzedaży i nie może rozliczać kosztów proporcją? Czy wszystkie koszty ogólne są kosztami kwalifikowanymi, tj. związanymi z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej ?
 1735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I U SI-2/415-13/07
  Podatnik zamierza prowadzić dz. gosp. w zakresie produkcji i płacić podatek dochodowy w formie ryczałtu przy zastosowaniu stawki 5,5%. Zamierza również wynająć na gabinet lekarski część mieszkania położonego poza X. W tym zakresie także zamierza opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu wg stawki 8,5%. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że prowadzenie dz.gosp. w X i wynajem lokalu poza X nie mają żadnego związku i można w obydu przypadkach oplacać podatek dochodowy w formie ryczałtu, ze stawką odpowiednio 5,5% i 8,5%.
 1736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-6/07/17180
  Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kwot partycypacji uzyskanych przez Spółkę, jest nieprawidłowe
 1737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR2/443-452/06/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.
 1738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-172/06/JK
  Czy stawka podatku VAT za wynajem sali widowiskowej (scena, widownia) z przynależnymi pomieszczeniami wynosi 22 % niezależnie od statusu podmiotu, który wynajmuje pomieszczenie i niezależnie od celu, któremu służy wynajęta sala?
 1739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/04/07
  Czy istnieje możliwość opłacania - po likwidacji działalności polegającej między innymi na wynajmie pomieszczeń - podatku dochodowego w formie zasad ogólnych z tytułu najmu pomieszczeń i placu na maszt firmie telekomunikacyjnej w sytuacji gdy z tytułu tej działalności podatek był opłacany w formie zasad ogólnych, w części pomieszczeń prowadzona była uprzednio działalność gospodarcza, a część pomieszczeń była uprzednio przedmiotem najmu w ramach działalności gospodarczej, przy jednoczesnym opłacaniu z tytułu najmu przez żonę zryczałtowanego podatku dochodowego ?
 1740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/1416/PD/415/9/06/MZ
  1.czy prace takie jak wykończenie podłóg (położenie płytek ceramicznych, wykładzin dywanowych, wykładzin PCV), zakup i montaż schodów wewnętrznych, drzwi wewnętrznych, urządzeń sanitarnych wraz z armaturą, malowanie ścian - można zaliczyć do prac wykończeniowych, a koszt poniesiony na ich wykonanie podniesie wartość mieszkania ?2.Czy zakup i montaż szafy wnękowej, kuchenki elektrycznej oraz zlewozmywaka wraz z armaturą można zaliczyć do prac remontowo-modernizacyjnych 3.Czy wydatki poniesione z ww. tytułu można wliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu, jeśli ich wartość nie przekroczyła razem 3.500 zł ?4.Czy koszty poniesione na zakup rolet i kinkietów montowanych przy pomocy kołków rozporowych w ścianie można wliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu, jeśli ich wartość jednostkowa na zakup i montaż nie przekroczyła 3.500 zł ?5.Czy koszty poniesione na prowizję bankową, ubezpieczenie do czasu ustanowienia hipoteki, ubezpieczenie na życie wymagane przez bank do zawarcia umowy o kredyt, ubezpieczenie lokalu od zdarzeń losowych - do momentu oddania lokalu przez dewelopera do używania podniosą jego wartość ?6.Czy koszty poniesione na ubezpieczenie na życie z chwilą wynajęcia lokalu można wliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu ?7.Czy koszty poniesione na podpisanie aktu notarialnego mogą podnieść wartość już amortyzowanego lokalu, wprowadzonego od 1.12.2006 roku do wykazu środków trwałych ?
 1741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/4111-7/415-2/07/DO/JT/2007
  Czy odszkodowanie przyznane właścicielowi lokalu mieszkalnego na podstawie wyroku sądu z tytułu nidostarczenia przez gminę lokalu socjalnego eksmitowanemu najemcy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 1742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-14/06/07
  Czy podatnikiem podatku od towarów i usług, w sytuacji opodatkowania całości dochodów przez jednego z małżonków będzie również ten małżonek od całości obrotu z najmu czy też oboje małżonkowie od połowy obrotu z najmu każdy?
 1743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446/PP/443/9/06/IT/07
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących wynajmowanego lokalu na cele działalności gospodarczej.
 1744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446/PP/443/8/06/IT/07
  Czy osiąganie przychodu z najmu lokalu na cele działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wystawiania faktur VAT ze stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22 %?
 1745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-48/06
  Czy można opłacać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z najmu budynku mieszkalnego niebędącego składnikiem majątku prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym ?
 1746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/4111/415/0041/06
  Czy lokale mieszkalne po zakończeniu budowy można ująć w ewidencji środków trwałych i czy odpisy amortyzacyjne będą kosztem uzyskania przychodu?
 1747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-247/06
  Czy Spółka zobowiązana jest do opodatkowania przychodów z tytułu udostępnionych pomieszczeń (nieruchomości) zleceniobiorcy, w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zbiorowego żywienia?
 1748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/74/06/07/JS
  dotyczy opodatkowania przychodu z najmu lokalu użytkowego stanowiącego wspólność majątkową zryczałtowanym podatkiem dochodowym przez męża.
 1749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-57/2006
  Jak ustalić wartość początkową oraz stawkę amortyzacyjną lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem najmu.
 1750. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB1/449-10/06/I
  Czy czynności najmu lokalu użytkowego (stanowiącego współwłasność ustawową), w sytuacji gdy umowę najmu tego lokalu podpisała tylko żona wnioskodawcy, nie podlegają opodatkowaniu u wnioskodawcy?
 1751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/2/2/07
  1. Czy w 2007r. Jest Pan zobowiązany do comiesięcznego wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pomimo że nie będzie Pan uzyskiwać co miesiąc przychodów z najmu, czy też obowiązek zapłaty tego podatku wystąpi dopiero po faktycznym uzyskaniu przychodu, czyli w terminie do 20 stycznia 2008r.?2. Czy w przypadku zmiany postanowień umowy najmu ( w zakresie obowiązku płatności czynszu raz w roku) istnieje obowiązek informowania o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego?
 1752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ULP-II/415-22/06/BA/MM
  Czy czynsz najmu za okres prowadzenia prac adaptacyjnych realizowanych w najętym lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia?
 1753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/133-6/2007
  Czy wpłaty dokonywane przez najemcę tytułem zaliczek na opłaty eksploatacyjne należy zaliczyć do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-150/06/KŁ
  Czy rozliczenie nakładów ulepszających pomiędzy wynajmującym a najemcą jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1755. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Kr 915/06
  Wynajem przez Spółdzielnię Mieszkaniową dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkaniowych (garderoby, spiżarnie, piwnice) jest wynajem na cele mieszkaniowe tj. usługą zwolnioną od VAT.
 1756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/009/07
  Zapytanie dotyczy miejsca opodatkowania usług wynajmu wagonów od kontrahenta z Ukrainy.
 1757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/456/3/07EL
  Czy w przypadku, gdy nabył samochody osobowe, przeznaczone wyłącznie na wynajem przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, w drodze tzw. leasingu finansowego (tj. zawarta przez Podatnika umowa leasingu samochodów osobowych spełnia warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług), będzie miał prawo do 100 % odliczenia podatku naliczonego od czynszu lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą ?
 1758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-34/07/FW
  Czy należne za rok 2001 świadczenia na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego wypłacone w roku 2006 podlegają opodatkowaniu?
 1759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-9/06/BA/9465
  Jednostka pyta o skutki podatkowe opisanej powyżej sytuacji dla wynajmującego.
 1760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-3/07/BA/9469
  Jednostka pyta czy w opisanej powyżej sytuacji ma zastosowanie art 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/545/5/07/WO
  Czy ma Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych, gdy przedmiotem działalności jest oddawanie odpłatne tych samochodów na podstawie umów najmu, a te samochody są przez Pana przeznaczone wyłącznie na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy ?
 1762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/423-18/06/GB
  Czy odszkodowanie wypłacone najemcy w celu zrekompensowania strat w majątku powstałych na skutek zdarzenia losowego, które miało miejsce w wynajmowanym budynku, można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów?
 1763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-68/06/GW
  Jestem właścicielka wynajmowanego mieszkania, które z uwagi na moją niepełnoletność wynajmowane było przez matkę jako mojego opiekuna prawnego. W maju 2006 uzyskałam pełnoletność, a tym samym stałam się wynajmującym. Oświadczenie o zryczałtowanej formie opodatkowania złożyłam w dniu 1 sierpnia 2006 roku, wskazując jako datę uzyskania pierwszego przychodu - 1 września 2006 roku. Moje pytanie dotyczy opodatkowania uzyskanych przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym. W mojej opinii mam prawo do opodatkowania uzyskanych z w/w tytułu przychodów ryczałtem ewidencjonowanym, bowiem oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania złożone zostało w terminie.
 1764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF.I.415.67.06
  Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem, czy ma prawo do pomniejszenia przychodu do opodatkowania o kwoty dotyczące wydatków związanych z zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody?
 1765. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Kr 155/06
  Wynajem przez Spółdzielnię Mieszkaniową dodatkowych pomieszczeń w budynkach mieszkaniowych (garderoby, spiżarnie, piwnice) jest wynajem na cele mieszkaniowe tj. usługą zwolnioną od VAT.
 1766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-63/06/07
  Czy osiągane w 2007r. dochody z najmu samochodu mogę opodatkować na zasadach ogólnych?
 1767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-35/06
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan wspólnikiem spółki cywilnej, która uzyskuje przychody z tytułu wynajmu nieruchomości opodatkowane w formie zasad ogólnych. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej widnieje wpis 70.20 Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek. Ponadto prowadzi Pan indywidualnie działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Wspólnie z żoną posiadacie nieruchomość, która jak Pan stwierdził, nie jest majątkiem firmy, nie stanowi i nigdy nie była środkiem trwałym. Do 31.12.2005 r. cała powierzchnia przedmiotowego budynku była wykorzystywana przez Pana do prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast od 01.01.2006 r. zmniejszył wykorzystywaną powierzchnię a pozostałą część postanowił Pan wraz z żoną wynająć osobie, która w tym lokalu prowadzi działalność gospodarczą. Z przedstawionych przez Pana decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2005 r. i 2006 r. wynika jednak, że przedmiotowy budynek w całości związany był z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym zwraca się Pan z pytaniami: - czy wynajem przedmiotowej nieruchomości spowoduje utratę możliwości opodatkowania przychodów ze swej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, - czy przychody z tytułu wynajmu przedmiotowej nieruchomości mogą być opodatkowane 8,5 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 1768. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/147/05
  Czy świadczone przez spółdzielnię mieszkaniową usługi wynajmowania pomieszczeń dodatkowych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność spółdzielni podlegają zwolnieniu czy opodatkowaniu 22 % podatku VAT?
 1769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/III/443-64/06
  Czy Wnioskodawca jest obowiązany do dokonania korekt deklaracji VAT-7, w sytuacji gdy odliczył podatek naliczony z faktur VAT za najem pomieszczeń, w których oprócz czynszu uwzględniony był podatek od nieruchomości i podatek gruntowy, podczas gdy z umowy najmu nie wynika obowiązek zapłaty tych podatków przez wynajmującego?
 1770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-22/06
  Czy dochód z dzierżawy gruntu rolnego na cele działalności rolniczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 1771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/73/06/JSz
  Jak powinno prawidłowo przebiegać fakturowanie sprzedaży usług najmu, sporządzanie deklaracji VAT oraz rozliczenie przychodu do podatku dochodowego na dwóch współwłaścicieli ?
 1772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-55/06/1367/07
  Czy w przedstawionym stanem faktycznym koszty związane z likwidacją sklepów, tj. wartość nieumorzonych środków trwałych, pomniejszone o wartość ewentualnego odzysku, gdy likwidacja sklepu spowodowana jest utratą przydatności gospodarczej, jako nierentownego punktu sprzedaży, można uznać za koszty uzyskania przychodów?
 1773. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-20/06
  Czy stanowi koszt uzyskania przychodów zaległy czynsz dzierżawny wraz z przynależnymi odsetkami, zapłacony na podstawie umowy dzierżawy za inny podmiot gospodarczy w zamian za uzyskanie prawa do dzierżawy tego obiektu?
 1774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/66/06/IW
  Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku wynajmu członkom spółdzielni dodatkowych pomieszczeń - piwnic?
 1775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-149/06/R1
  Czy wartość czynszu wynikająca z umowy (niezapłacona) będzie stanowiła przychód z nieodpłatnych świadczeń?
 1776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/42b/2006
  Czy przychody z najmu części lokalu będącego środkiem trwałym należy zaliczyć do przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19% (PIT-5L)?
 1777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSPDFD1/415/61/2006
  "Czy mieszkanie użyczone na podstawie umowy użyczenia do używania właścicielowi firmy wynajmującej to mieszkanie osobie trzeciej w ramach prowadzonej przez właściciela firmy działalności gospodarczej jest /i obowiązkowo musi być/ środkiem trwałym tej firmy wpisanym do ewidencji środków trwałych firmy"? "Czy ewentualna sprzedaż tegoż mieszkania przez właściciela mieszkania rodzi obowiązek ujęcia po stronie przychodów firmy wartości sprzedaży tegoż mieszkania w celu jej opodatkowania w ramach działalności firmy?
 1778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-64/VII/2006
  Czy rozliczona w księdze przychodów i rozchodów składka na fundusz pracy której płatnikiem jest jeden ze wspólników, oraz zapłacony przez spółkę czynsz za najem lokalu, którego właścicielem jest jeden ze wspólników będą stanowiły koszt uzyskania przychodów u wszystkich wspólników spółki cywilnej, stosownie do udziałów w zyskach i stratach?
 1779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-56/ER/06
  - zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na czynsz najmu powierzchni nieruchomości od Spółki komandytowej, w której Spółka z o.o. jest komandytariuszem.
 1780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/77/06
  Czy opłaty czynszu z tytułu najmu lokalu za miesiące, w których działalność gospodarcza nie była już w tym lokalu faktycznie wykonywana, są kosztami uzyskania przychodu ?
 1781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0153/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich ponoszenia?
 1782. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0056/06/3
  Czy uzyskując przychody ze źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof podatnik może zaliczyc do kosztów uzyskania przychodów koszty ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu osobowego używanego w celu dojazdu do przedmiotu najmu?
 1783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-80/06
  dot: opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości stanowiących współwłasność.
 1784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49-3/DB/06
  dotyczy: stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usługi najmu, gdzie czynsz otrzymywany z tego tytułu corocznie nie przekracza kwoty zwolnienia.
 1785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-80/06
  Dotyczy opodatkowania przychodów z najmu nieruchomościami stanowiących współwłasność podatnika.
 1786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-31/06/1
  POSTANOWIENIENa podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r Dz.U.Nr 8, poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) reprezentowanego przez radcę prawnego (...), z dnia 17.10.2006r (data wpływu do urzędu -19.10.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie likwidacji działalności gospodarczej, której składnikami majątkowymi są nieruchomości zaś zakresem działalności gospodarczej jest najem składników majątku na własny rachunek.stwierdzam, że:stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na własne imię i nazwisko w zakresie piekarstwa, cukiernictwa, handlu ...
 1787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-153/06/R1
  Czy część wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz śmieci, oraz koszty przeprowadzonych remontów, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z najmu tej neruchomości?
 1788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IV-406/23/2006/VAT
  Spółdzielnia mieszkaniowa w latach 2003/2004 wybudowała budynek mieszkalny, wielorodzinny. Koszt budowy został poniesiony i sfinansowany częściowo po 01.05.2004 r , a więc wkłady budowlane wniesione po tej dacie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług w stawce podatkowej 7%, a spółdzielni przysługiwało, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jeden z lokali mieszkalnych został zasiedlony w dniu 09.02.2005 r na podstawie umowy najmu. W chwili obecnej spółdzielnia rozważa możliwość rozwiązania umowy najmu z najemcą oraz ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rzecz innego podmiotu, niż dotychczasowy najemca. Pytanie podatnika dotyczy tego, czy ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w takim stanie faktycznym korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-55/06
  Wynajmuję lokal mieszkalny od 01.09.2006r. Jako formę rozliczania podatku dochodowego wybrałam ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z umową najmu i aneksem do umowy najemca płaci czynsz za najem w wys. 1350zł, natomiast ja z tej kwoty opłacam czynsz i fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej.Czy za przychód z najmu opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym należy traktować całą kwotę otrzymywaną od najemcy tj. 1350zł?
 1790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-40/06
  Czy z najmu dwóch mieszkań Podatnik może rozliczyć się sumując oba dochody i oba koszty najmu.
 1791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-38/06
  Dotyczy zastosowania 10 letniej amortyzacji lokalu usytuowanego w A, wybudowanego na początku XX wieku i w B wybudowanego w latach 50-tych XX wieku.
 1792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/06
  1. Czy obroty uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy należy łączyć z obrotami z działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich w celu ustalenia limitu kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług? 2. Czy do limitu zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy uwzględnić uzyskiwane obroty z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie z przypadającej na Panią części z tytułu najmu i dzierżawy, czy też do limitu zwolnienia należy uwzględnić łączny obrót uzyskiwany z tego tytułu przez wszystkich współwłaścicieli poszczególnych przedmiotów najmu i dzierżawy?
 1793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/06
  1. Czy czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanej działalności transportowej ma obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących współwławsność wielu podmiotów i w związku z tym powinien na tę część należności wystawiać faktury VAT oraz czy fakt ten powoduje obowiązek rozliczania podatku od należności z najmu i dzierżawy przez wszystkich współwłaścicieli, jako że uzyskiwany jest obrót ze współwłasności jednej rzeczy? 2. W związku z tym, czy powinien wystawiać jedną fakturę wraz z małżonką za wynajem lokalu i dzierżawę?
 1794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-33/06D30
  Czy opłaty związane z wynajęciem mieszkań w każdej z miejscowości, w której spółka cywilna posiada oddziały, w celu zapewnienia noclegów wspólnikom spółki oraz pracownikom spółki odbywającym w danej miejscowości szkolenia można uznać za koszty uzyskania przychodów spółki?
 1795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1445/PP/44/443/3/2006
  czy faktury VAT są prawidłowo wystawiane na rzecz ww. jednostek, a w szczególności czy jednostka budżetowa właściwie nalicza 22% podatek od świadczonej usługi dla podmiotów określonych w pkt 1-3 i czy jednostka właściwie zwalnia jednostkę wymienioną w pkt 4 z podatku od towarów i usług?
 1796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415/i-73/06/AS
  Czy w związku z całkowitym przeniesieniem centrum interesów życiowych z Polski do Austrii oraz wyjazdem z Polski podlega podatnik ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
 1797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-286/06/JD
  Czy wynagrodzenie otrzymane przez Podatnika, z tytułu odstąpienia praw do najmowanego lokalu, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-177/288/06/AZ
  Czy przychody z wynajmu uzyskane po zgłoszeniu działalności w powyższym zakresie do ewidencji działalności gospodarczej i założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, można traktować jako przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-9/06
  Czy zastosowanie preferencyjnych stawek najmu w inkubatorze dla nowopowstałych firm nie narazi Fundacji na konsekwencje podatkowe z tego tytułu?
 1800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-97/06/RK/1
  Czy, czynność wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe można traktować jako zwolnioną z podatku VAT?
 1801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/51/06/IW
  Czy obciążeń za media najemców powinno dokonywać się w wartościach brutto, nie wydzielając VAT?
 1802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/436-0012/06/JU
  Czy wynagrodzenie, które uzyska spółka z tytułu odstąpienia praw do najmowanego lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 1803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-270/06/JD
  Czy dopuszczalne jest refakturowanie kosztów najmu pomieszczeń na odbiorcę ciepła?
 1804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-102/06
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług winno się zastosować przy obciążaniu podatkiem od nieruchomości najemcy lokalu w oparciu o ustalenia zawartej umowy?
 1805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-37/06
  Czy słuszne będzie wprowadzenie przez współmałżonków do ewidencji środków trwałych w wynajem na własne nazwisko lokalu, który wcześniej był amortyzowany w działalności gospodarczej prowadzonej przez męża i ponowna jego amortyzacja?
 1806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-36/06
  Czy słuszne będzie wprowadzenie przez współmałżonków do ewidencji środków trwałych w wynajmie na własne nazwiska lokalu, który wcześniej był amortyzowany w działalności gospodarczej prowadzonej przez męża i ponowna jego amortyzacja?
 1807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-33/06
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z najmu nieruchomości koszty usług prawnych dotyczących roszczeń pomiędzy współwłaścicielami?
 1808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-180/06
  - czy Podatnik powinien dokonać korekty podatku VAT z tytułu importu usług z tytułu najmu naczep, który naliczał do dnia 30 czerwca 2006 r.?,- w jaki sposób ma postępować Spółka w przypadku, gdy po 1 lipca 2006 r. nadal otrzymuje od kontrahentów z Austrii faktury dotyczące najmu naczep w kwocie netto (bez podatku)?
 1809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/38/06
  Czy usługi wynajmowania mieszkania na cele mieszkaniowe podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 1810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-120/06/AW/ŁK
  Przewoźnik kwestionuje wartość twierdząc, że Spółka powinna skorygować w/w wystawioną fakturę, skorygować deklarację za okres sprzedaży, a jego obciążyć wartością netto. Strona jednak nie zgadza się z tym, uważając że sprzedaży dokonała i ma obowiązek zapłacić podatek należny od wydanego z magazynu towaru.
 1811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-DB/4111/415/340/48b/06
  Czy możliwe jest jednoczesne osiąganie dochodów z najmu lokali w ramach działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym - 19% i osiąganie dochodów z najmu innych lokali - nie w ramach działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych?
 1812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CG/412/i-46/06/EW
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w banku X przeznaczonego na spłatę poprzednio zaciągniętego kredytu w banku Y służącego sfinansowaniu zakupu lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem są kosztem uzyskania przychodu?
 1813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/51/1/2006/IW
  Kto powinien wykazywać w deklaracji VAT, jako sprzedaż usług zwolnionych, Urząd Miasta czy Miejski Zakład Usług Komunalnych?
 1814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/29/06/IJ
  Czy w koszty najmu mogą zostać zaliczone odpisy amortyzacyjne wg stawki 10 % od wartości początkowej ustalonej od wartości rynkowej budynku przypadającej na część mieszkalną?
 1815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/31/06/IJ
  Czy w koszty najmu mogą być zaliczone odpisy amortyzacyjne od części mieszkalnej budynku, od wartości początkowej pomniejszonej o wydatki zwrócone od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej?
 1816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I 415/62/06
  Czy w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu lokali dla potrzeb obliczenia zaliczki na podatek dochodowy istotna jest data wystawienia faktury, czy też otrzymania należności
 1817. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0071/06
  Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z odpracowaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległych czynszów?
 1818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/28/06/IJ
  Czy ewentualny wynajem lokalu mieszkalnego (stanowiącego współwłasność małżeńską) może być opodatkowany podatkiem dochodowym wyłącznie przez żonę na zasadach ogólnych w ramach przepisu art. 10 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-56.1-309/06/ZDB
  Czy w przypadku zaliczenia przychodów uzyskanych z najmu nieruchomości do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód ten należy wykazywać w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5 w łącznej kwocie z przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej ?
 1820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-56-309/06/ZDB
  Czy osiągnięty przychód z najmu jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej czy stanowi odrębne źródło przychodu na mocy art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-42/06/GW
  Uzyskuje dochody z tytułu najmu, opodatkowane na zasadach ogólnych. Przychody oraz poniesione z w/w tytułu koszty ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Z uwagi na zły stan techniczny elewacji wynajmowanego budynku, zamierzam przeprowadzić prace remontowe. Zakres tych prac, oprócz odbicia starej elewacji, napraw, zabezpieczeń, demontażu i innych tego typu prac, obejmuje także położenie 5 cm warstwy styropianu w celu zabezpieczenia murów przed dalszym murszeniem oraz wyrównania ubytków w murze. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy zaliczenia w/w wydatków do remontu, a co z tym związane - całości poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. W mojej opinii, zamierzone prace można zakwalifikować jako remont i w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
 1822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-56.2-309/06/ZDB
  Czy w celach rozliczenia działalności w skład której wchodzi również najem nieruchomości rodzi obowiązek łączenia w/w przychodów w jednego rodzaju ewidencji podatkowej obejmującej: podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, ewidencję przebiegu i kosztów eksploatacji prywatnego samochodu do celów prowadzonej działalności ?
 1823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-24/06/DW
  Czy likwidacja nie w pełni umorzonych środków trwałych w postaci inwestycji w obcych obiektach (wynajmowanych lokalach biurowych ) stanowi dla Spółki stratę, która w myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 15 ust.1 ustawy podatkowej oraz w myśl art.16 ust.1 pkt 5 ustawy podatkowej, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 1824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.E.I.34/10/2006
  Opodatkowanie przychodów z najmu mieszkania stanowiącego wspólną własność małżonków, między którymi istnieje odrębność majątkowa, terminy oraz dokumenty potrzebne do rozliczenia się z podatku w przypadku wynajęcia mieszkania przez osob fizyczną.
 1825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO ?XV/443/VAT-388/487/RF/06
  Czy ma Pan prawo za miesiące rozliczeniowe lipiec i sierpień roku podatkowego 2006 pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z wynajmem lokalu użytkowego w ....., które to wydatki dotyczą kosztów najmu lokalu w trakcie jego remontu?
 1826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-266/28538/06/DP
  Czy wydatki na organizację imprezy informacyjno-integracyjnej dla pracowników Spółki, nie pochodzące z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, są dla niej kosztem uzyskania przychodów? Z uwagi na brak odpowiednio dużych pomieszczeń w siedzibie, wynajęte zostaną sale w miejscach użyteczności publicznej w Warszawie.
 1827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-54-2/06
  Spółka cywilna zakupiła od Skarbu Państwa nieruchomość-pawilon handlowy, który w ramach prowadzonej działalności goispodarczej wynajmuje innym podmiotom gospodarczym, prowadzącym działalność gospodarczą. Przedmiotowy pawilon został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowany. Z uwagi na fakt, iż obiekt ten wymagał niezbędnych remontów, do chwili obecnej spółka cywilna dokonała wymiany witryn i w dalszych planach zamierza ocieplić budynek oraz przeprowadzić naprawę dachu. Wartość tych prac spółka cywilna szacuje na około 50.000 zł i jej zdaniem czynności te traktowane powinny być jako prace remontowe polegające na odtworzeniu i przywróceniu stanu pierwotnego, ponadto zdaniem spólki stanowić będą koszt uzyskania przychodu.
 1828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1 415/100b/06/EB
  Czy otrzymana kaucja skutkuje powstaniem obowiązku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-23/P/06
  Czy wybranie opodatkowania dochodów z najmu w sposób zryczałtowany uniemożliwia wspólne rozliczenie podatnika właściciela lokalu ze współmałżonkiem?
 1830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DR/415-0022/06
  Czy w przypadku najmu lokalu, do czynszu powinno doliczać się opłaty eksploatacyjne
 1831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-17/06
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego, dotyczące części przeznaczonej na działalność gospodarczą, w zakresie najmu i dzierżawy powierzchni handlowo-usługowej / obliczone proporcjonalnie/ stanowić będą koszt uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/59/06
  Czy całość przychodów i kosztów z najmu nieruchomości stanowiącej prywatny majątek współwłaścicieli można rozliczyć jako przychód z najmu przez jednego z nich ?
 1833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/59A/06
  Czy całość przychodów i całość kosztów z najmu nieruchomości stanowiącej prywatny majątek współwłaścicieli można rozliczyć jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z nich ?
 1834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/59/06
  Czy całość przychodów i kosztów z najmu nieruchomości stanowiącej prywatny majątek współwłaścicieli można rozliczyć jako przychód z najmu przez jednego z nich ?
 1835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-97/06/AS
  Czy przychód otrzymywany z tytułu udostępnienia sąsiadowi miejsca do garażowania samochodu podlega opodatkowaniu?
 1836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-44/2006
  Dot. prawidłowości zastosowanej w 2006 r. metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych od lokalu w budynku wybudowanym w ramach ulgi na wynajem.
 1837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-42/06
  Czy zapłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu?
 1838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1402/NP/077/6/inf/MP/2006
  Czy przysługuje nam prawo do odliczenia w całości, czy częściowe odliczenie podatku naliczonego od zakupionych okien, elementów ogrodzenia i wymiany instalacji elektryczne oraz ich montażu.
 1839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/19/06
  Zgodnie z zawartymi umowami koszty eksploatacji dotyczące energii elektrycznej i gazu przenoszone są na najemcę na podstawie tzw. refaktur, które są sporządzane na podstawie dokumentów źródłowych wystawianych przez poszczególnych dostawców mediów, z tym ze energia elektryczna rozliczana jest na podstawie faktycznego zużycia wykazanego licznikiem zainstalowanym do pomiaru pomieszczenia zajmowanego przez najemcę, natomiast gaz rozliczany jest procentowo wg. zajmowanej powierzchni. Podatnik nadmienia, iż do powyższych opłat nie dolicza żadnych dodatkowych dopłat z tytułu eksploatacji. W związku z powyższym wnioskodawca występuje z zapytaniem, czy jest zobowiązany doliczać do podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym powyższe przychody.
 1840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FN.II3110 5-4/06
  Czy obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku powierzchni stanowiących własność uczelni, a wynajmowanych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło faktyczne rozpoczęcie najmu zgodnie z umową.
 1841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-97/06/ŁK/1
  Strona wnosi o wyjaśnienie czy " odpłatne udostępnienie przez Wspólnotę elewacji budynku na tablicę informacyjną lub reklamę, której właścicielem jest osoba lub podmiot należący do Wspólnoty Mieszkaniowej jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług"?
 1842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-36/06
  Czy po przekroczeniu kwoty przychodu w wysokości 10.000 euro, uzyskiwanego z tytułu najmu na cele mieszkaniowe, Strona staje się podatnikiem podatku od towarów i usług ?
 1843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/235/Z/K/06
  Czy wynagrodzenie małżonka będzie kosztem uzyskania przychodu dla pozostałych współwłaścicieli nieruchomości uzyskujących przychody z tytułu najmu ?
 1844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IXX-005/222/Z/K/2006
  Czy sprzedaż udziału przysługujący w części nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? Zdaniem podatniczki przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości jest zwolniony z podatku, z uwagi na to, że od daty zakupu minęło 5 lat ?
 1845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/41/06
  Dotyczy skutków podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bonifukaty w czynszu najmu udzielonej najemcom lokali mieszkalnych (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej) na podstawie uchwały Rady Miejskiej.
 1846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-97/06/ŁK/2
  Strona wnosi o wyjaśnienie czy " odpłatne korzystanie na zasadzie wynajmu z lokalu użytkowego, stanowiącego nieruchomość wspólną przez członka Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowi obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług"?
 1847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-35-06
  Czy będąc współwłaścicielem budynku mieszkalnego wielorodzinnego można zawiązać spółkę cywilną i dochody uzyskiwane z najmu wykazywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym ?
 1848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-31/06/69971
  Czy świadczenie przez Spółkę, za pomocą budynku wzniesionego na nieruchomości, która to nieruchomość znajduje się na terenie SSE, oraz za pomocą ruchomości zlokalizowanych w budynku, usług najmu, dzierżawy itp. wyposażonych pomieszczeń, które to usługi nie mogą być objęte zezwoleniem, jest podstawą do ograniczania w jakimkolwiek zakresie traktowania wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie nieruchomości, nabycie ruchomości oraz na wybudowanie budynku jako wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w rozumieniu § 6 w związku z § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, będących podstawą do wyliczenia dopuszczalnej wielkości zwolnienia podatkowego z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-415-11098-12/06
  Czy zapłacić za zmarłego męża zryczałtowany podatek od przychodu z najmu i czy złożyć za niego zeznanie?
 1850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-50-3/2006
  Kwestia opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu najmu lokalu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 1851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-58/06
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wyposażenim lokalu mieszkalnego w kwocie poniżej 3500 zł.
 1852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-44/06/141950
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z najmu można zaliczyć wydatek poniesiony na zakup i wykonanie instalacji solarów słonecznych w budynku mieszkalnym, który w częci jest wynajmowany ?
 1853. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0011/06/3
  Czy dochód z tytułu najmu współwłasności mieszkania opodatkowuje się osobno u każdego ze współwłaścicieli czy tylko u tego współwłaściciela, który na mocy pisemnego porozumienia włada mieszkaniem, ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem i dochód z najmu jest jego wyłączną włąsnością?
 1854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-415-43-06-ED
  Czy w okresie, gdy lokal mieszkalny przeznaczony na wynajem nie jest przedmiotem najmu, koszty ponoszone na jego utrzymanie stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-101/06/R1
  Czy faktury dotyczące remontu kapitalnego wynajmowanego lokalu wystawione w miesiącach luty i marzec mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodów za kwiecień 2006 r. (w delaracji Pit-5) oraz czy odpisy amortyzacyjne za okres I-IV 2006 r. mogą być zaliczone do kosztów w delaracji Pit-5 za IV 2006 r.?
 1856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/41/BT/2006
  W sprawie braku obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej z tytułu sprzedaży usług najmu oraz usług edukacyjnych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej .
 1857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/122/PDI/415-18/06
  Czy można zastosować podwyższoną stawkę amortyzacji dla wynajmowanego lokalu użytkowego ?
 1858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/53/06
  Czy ZCK, będący zakł