Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


nagrody w konkursach

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-503/12-2/AG
  Czy w sytuacji, kiedy w oparciu w szczegółowo określony regulamin, zatwierdzony uprzednio przez Zarząd, Wnioskodawca przyznawałby swoim zawodnikom klubowym oraz trenerom nagrody, kilka razy do roku, po zakończonej rundzie lub sezonie, lub po zakończonych etapach rozgrywek, bądź zakończonych rozgrywkach w innych systemach współzawodnictwa, jak w szczególności Puchar Polski lub Liga Mistrzów, a ich konkretna wysokość uzależniona byłaby od trzech czynników: - od całościowej wartości nagrody dla wszystkich zawodników klubowych oraz trenerów za określony system współzawodnictwa, - od miejsca zajętego przez klub po zakończonej rundzie lub sezonie, lub po zakończonych etapach rozgrywek lub zakończonych rozgrywkach w innych systemach współzawodnictwa, jak w szczególności Puchar Polski lub Liga Mistrzów, - od współczynnika udziału w nagrodzie za określony system współzawodnictwa, ustalonego uprzednio w regulaminie, odmiennego dla każdego zawodnika oraz trenera - prawidłowym będzie przyjęcie, że nagrody te, w sytuacji, kiedy ich wartość przekroczy 760 zł, będą podlegały w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-531/12/MK
  Czy w przypadku, gdy jednorazowa wartość wygranych w loterii nie przekracza kwoty 2.280 zł. Spółka na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego 10% podatku i uiszczenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-530/12/MK
  Czy w analizowanym stanie faktycznym, w przypadku, gdy jednorazowa wartość nagród wydawanych w ramach konkursów nie będzie przekraczała kwoty 760 zł Spółka, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wygranej lub nagrody i uiszczenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-529/12/MK
  Czy Spółka będąc ekonomicznym fundatorem nagród (ponosząc ostateczny koszt tych nagród) wydawanych uczestnikom konkursów i loterii zobowiązana jest jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wygranej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT oraz uiszczenia tej kwoty na rachunek właściwego organu podatkowego?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-325/12-2/ASZ
  Czy nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 760,00 zł wręczane uczestnikom konkursów z zakresu bhp w rolnictwie, organizowanych przez Wnioskodawcę i podległe Placówki Terenowe są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-608/12-2/RD
  Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych przez Agencje z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług marketingowych, w tym w części obejmującej wartość wydawanych w ramach świadczonych usług nagród?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/10/MCA/11/PK-94
  opodatkowanie wygranych w konkursach ogłaszanych na stronach internetowych
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-155/12-2/JL
  Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy, od wydatków udokumentowanych fakturą VAT dotyczących nabywanych przez Zleceniobiorcę towarów, przekazywanych następnie nieodpłatnie beneficjentom, bowiem Wnioskodawca nie nabywa prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, a ta część kwoty wynagrodzenia stanowi w istocie zapłatę przez Wnioskodawcę (jako podmiot trzeci) za dostawę towarów dokonaną przez Zleceniobiorcę na rzecz klientów.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-83/07/12-S/ISN
  Nieodpłatne przekazanie nagrody w konkursie.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1107/11/ASz
  opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród w konkursach dla słuchaczy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-597/11/ASz
  Co, w przypadku nabycia nagrody za cenę uwzględniającą przyznany rabat, należy przyjąć za podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych: wartość nagrody rzeczowej po uwzględnieniu rabatu (tj. wartość wynikającą z faktury zakupu nagrody), czy wartość wyjściową, cennikową, przed rabatem?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-371/11/MM
  Zakres opodatkowania wylosowanych nagród.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-307/11-2/MK
  Zastosowanie zwolnienia od opodatkowania nagród przyznawanych w konkursach organizowanych przez Wnioskodawcę.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-758/08/11-S/SJ
  Nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych w ramach organizowanego konkursu, stanowić będzie dostawę towarów i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-945/10/BJ
  Jakie są skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego przed upływem pół roku od daty jego wygrania?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-862/10/AL
  Czy istnieje: 1. Konieczność opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania pracownikom nagród w ramach konkursu? 2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup nagród? 3. Konieczności udokumentowania wydania nagród pracownikom fakturą wewnętrzną?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-698/10/BD
  Czy nagrody przewidziane w akcji promocyjnej, organizowanej i ogłaszanej wyłącznie za pośrednictwem ogólnie dostępnych stron internetowych, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł są objęte zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-631/10/BD
  1. Czy zasadne będzie wystawianie PIT-8C czy PIT-8AR. 2. Czy obowiązek wystawienia PIT-8C albo naliczenia, pobrania, wpłacenia podatku oraz wystawienia PIT-8AR spoczywa na wnioskodawcy czy na zlecającym zorganizowanie konkursów?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-652/10/MM
  Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży samochodu, który wygrał w loterii?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-599/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego przed upływem pół roku od daty jego wygrania?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-573/10/ASz
  W jakiej wysokości od nagród należny jest podatek?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-563/10/BD
  Czy wypłaconą osobie fizycznej nagrodę pieniężną uzyskaną w drodze konkursu, organizowanego przez spółdzielnię, której jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł można traktować jako przychód korzystający ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-516/10/BD
  Czy nagrody rzeczowe, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, wydawane przez wnioskodawcę w konkursach ogłaszanych w środkach masowego przekazu, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-191/10/MK
  W jaki sposób należy opodatkować wartość nagród rzeczowych otrzymanych przez pracowników w związku z konkursem organizowanym przez pracodawcę?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-144/10/DP
  Od jakiej kwoty należy uiścić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży samochodu?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-74/10-2/MG
  opodatkowanie wartości zagranicznych wycieczek stanowiących nagrodę z tytułu uczestnictwa w promocji skierowanej do pełnomocników handlowych zatrudnionych w punktach bezpośredniej sprzedaży
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-105/10/PSZ
  Czy zakup alkoholu, który zostanie przeznaczony:a) na nagrody dla uczestników konkursów, zawodów,b) do bezpośredniego spożycia przez uczestników imprezy w trakcie jej trwania,będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-16/10/AD
  Opodatkowanie wygranej w loterii promocyjnej.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1530/09/EJ
  opodatkowanie czynności wydania nagród zwycięzcom konkursów oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych zwycięzcom konkursów
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-785/09/BJ
  1. Czy kwoty wypłacanych nagród sportowych z tytułu wygranych w konkursach zawodnikom zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną – przedmiotem umowy jest profesjonalne uprawianie kolarstwa jako zawodnik klubu sportowego – powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (w wysokości 18%) czy też podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10%? 2. Czy kwoty wypłacanych nagród sportowych z tytułu wygranych w konkursach zawodnikom zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną łączącym stanowiska administracyjne, zarządcze, związane z dystrybucją sprzętu sportowego ze stanowiskiem zawodnika klubu sportowego – powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (w wysokości 18%) czy też podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10%?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-916/09-2/DS
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu zaliczek na poczet zakupu nagrody głównej oraz pozostałych nagród w ramach loterii X trwającej zarówno w roku 2008, jak i w roku 2009 stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia, czy też wydatki z tego tytułu powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do długości okresu w danym roku w związku z czasem trwania loterii Program Fachowiec zarówno w roku 2008, jak i 2009?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-922/09/NG
  Czy zgodnie z wyżej przedstawionym stanem faktycznym, w przypadku sprzedaży auta o wartości 134.550,00 zł za kwotę mniejszą od wymienionej przed upływem 6 miesięcy należy wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT), w rubryce "inne przychody" jako "przychód" umieścić kwotę otrzymaną ze sprzedaży auta, a w jako "koszty uzyskania przychodu" kwotę 134,550,00zł, jeżeli zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie zapłacił organizator loterii, będący fundatorem nagrody?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-739/09/BK
  W zakresie skutków podatkowych otrzymania nagrody rzeczowej za wyniki w sprzedaży przez podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-722/09/BJ
  Czy prawidłowym będzie opodatkowanie nagród uzyskanych przez zawodników i trenerów według zasad określonych w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1012/09/PC
  Czy poniesione wydatki na zakup wycieczek (wyjazdów promocyjno - szkoleniowych) dla kontrahentów można potraktować jako koszty uzyskania przychodu?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-698/09-4/AM
  Czy wobec zorganizowania konkursu dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-655/09/ASz
  opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród w konkursach dla słuchaczy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-893/09/ASz
  opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród w konkursach dla słuchaczy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-771/09-2/JL
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów przekazywanych w ramach działalności reklamowej. Skoro zatem Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów wykorzystywanych do czynności o charakterze reklamowym, tym samym uzasadnionym jest stwierdzenie, iż nieodpłatne przekazanie towarów w ramach ww. czynności podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-819/09/JT
  W jaki sposób wnioskodawca powinien rozliczyć sprzedaż wygranego samochodu jeżeli sprzeda go przed upływem 6 miesięcy od jego odbioru? Jaką kwotę powinien ująć jako koszt, a która jako przychód?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-820/09/JT
  W jaki sposób wnioskodawca powinien rozliczyć sprzedaż wygranego samochodu jeżeli sprzeda go przed upływem 6 miesięcy?Jaką kwotę powinien ująć jako koszt, a którą jako przychód?Cena takiego samochodu w salonie to 117 000,00 zł. Czy taką kwotę wnioskodawca powinien przyjąć jako koszt uzyskania przychodu?Jeżeli sprzeda ww. samochód poniżej ceny rynkowej – czy wystąpi u wnioskodawcy dochód ze sprzedaży tego samochodu.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-807/09/JT
  W jaki sposób ma wnioskodawca rozliczyć sprzedaż tego samochodu nie znając jego wartości zakupu, jeżeli sprzeda go przed upływem sześciu miesięcy? W jaki sposób ma wykazać te kwoty w zeznaniu rocznym za 2009r.?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-806/09/JT
  Czy jeżeli wnioskodawczyni sprzeda samochód wygrany w konkursie sms przed upływem sześciu miesięcy od daty odbioru poniżej ceny, wartości nagrody, to czy będzie musiała zapłacić podatek dochodowy i rozliczyć tą sprzedaż w zeznaniu rocznym i w jaki sposób powinna to zrobić?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-755/09-2/ES
  1. Czy w opisanej sytuacji na organizatorze konkursu emitowanego (ogłaszanego) w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) ciąży obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku, gdy zwycięzca uzyskuje przychód w postaci nagrody, której jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł? 2. Czy będzie tu miało zastosowanie zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy konkurs nie jest współorganizowany przez środki masowego przekazu?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-551/09-4/ES
  Czy nagrody o jednorazowej wartości nie większej niż 760 zł, uzyskiwane przez grających w organizowanych przez firmę konkursach, które wspierają sprzedaż (sprzedaż premiową), mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli konkursy te są organizowane i ogłaszane za pośrednictwem stron internetowych?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-604/09/IB
  Czy nagrody rzeczowe do kwoty 760 zł wręczane laureatom i uczestnikom konkursów wiedzy z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym, tj. rolnikom oraz uczniom wiejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także uczniom średnich szkół rolniczych, organizowanych przez Wnioskodawcę oraz podległe placówki terenowe są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-508/09/AŻ
  Na jakich zasadach należy opodatkować nagrody pieniężne, które zostaną przyznane uczestnikom konkursu?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-674/09-2/AK
  Czy od wypłacanych nagród rzeczowych, których jednostkowa wartość nie przekracza 760 złotych, należy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% i sporządzać deklarację PIT-8A?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-332/09-2/DS
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu: a) zaliczek na poczet usług, które dopiero miały być świadczone,b) wynagrodzenia za wykonywane na bieżąco usługi przez kontrahenta, c) zwrotu poniesionych przez kontrahenta wydatków na zakup nagród w loterii,stanowią dla Wnioskodawcy koszt w dacie jego poniesienia, czy też wydatki ponoszone w związku z umową, powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do długości okresu w danym roku, w związku z czasem trwania loterii, zarówno w roku 2008 jak i 2009?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4-415-343/08-4/PJ
  1. Czy w związku z brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik nie był zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku od wartości Nagrody, co oznacza, że Nagroda nie powinna stanowić przychodu z innych źródeł? 2. Jeżeli XX był zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku od wartości Nagrody, w jaki sposób powinna być opodatkowana taka nagroda, tj. co będzie stanowiło podstawę opodatkowania oraz kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z Nagrodą?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-376/09/EA
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród (zarówno rzeczowych jak i w formie nieodpłatnego świadczenia usług) najlepszym graczom biorącym udział w Grze I. oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-454/09/JT
  Czy jeżeli wnioskodawczyni sprzeda samochody wygrane w konkursach sms przed upływem sześciu miesięcy poniżej ceny, wartości nagrody, to czy będzie musiała zapłacić podatek dochodowy i rozliczyć je w zeznaniu rocznym i w jaki sposób powinna to zrobić?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-475/09/AZb
  obowiązku ewidencjonowania nieodpłatnego przekazania nagród rzeczowych (aparaty telefoniczne, odtwarzacze MP, kompaktowe odtwarzacze wideo) przy pomocy kasy fiskalnej
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-242/09/TK
  Czy nagrody rzeczowe wręczane uczestnikom konkursów z zakresu BHP w rolnictwie, organizowane przez odział KRUS, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-237/09/TK
  W jaki sposób opodatkować przychody uzyskane przez zawodników klubowych i ich trenerów w związku z przyznaniem nagród przez klub sportowy z tytułu zajęcia pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w klasyfikacji drużyn piłkarskich po zakończeniu rundy lub sezonu piłkarskiego?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-27/09/TK
  W jaki sposób opodatkować przychody uzyskane przez zawodników klubowych i ich trenerów w związku z przyznaniem nagród przez klub sportowy z tytułu wygrania konkretnego meczu piłkarskiego lub uzyskania wyniku remisowego?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-281/08-2/JF
  Konieczność opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z przedsiębiorstwem przez Spółkę będącą podatnikiem VAT, któremu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynika z tego, że podatnik występuje w tym przepadku de facto w roli ostatecznego konsumenta i tym samym powinien on ponieść ciężar podatku VAT. Jedną z fundamentalnych cech podatku VAT jest bowiem opodatkowanie ostatecznej konsumpcji. Zatem, ekonomiczny ciężar tego podatku spoczywa na ostatecznym konsumencie, w tym przypadku na Spółce. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż nieodpłatne przekazanie zwycięzcom konkursów nagród rzeczowych, przy nabyciu których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego uznaje się za dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zatem, Spółka ma obowiązek opodatkować nieodpłatne przekazanie tych towarów podatkiem od towarów i usług.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1/09/UH
  Czy przekazanie nieodpłatnie nagród zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej oraz przekazanie nieodpłatnie gadżetów reklamowych, wyrobów (towarów) rodzi obowiązek w podatku VAT jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie nagród i gadżetów a przekazane nagrody, gadżety, wyroby (towarów) nie stanowią prezentów o małej wartości w myśl ustawy o VAT?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-8/09/ICz
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania nagród dla klientów.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-977/09/UH
  Czy przekazywanie nagród sportowych uczestnikom zawodów i imprez sportowych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1169/08/LŻ
  Czy przekazanie nieodpłatnie nagród oraz przekazanie nieodpłatnie gadżetów reklamowych rodzi obowiązek w podatku VAT
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1613/08/AS
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem (nagrody w konkursach).Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów przekazanych nieodpłatnie słuchaczom.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1/09/AS
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem (nagrody w konkursach). Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów przekazanych nieodpłatnie słuchaczom.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1186/08-4/AG
  Czy na Wnioskodawcy, z tytułu wydania nagród w ramach Loterii, w sytuacji, gdy wygrana w Loterii przypadnie osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), w wyniku dokonanego przez taką osobę zakupu produktów objętych Loterią w ramach prowadzonej przez taką osobę działalności gospodarczej, ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1204/08-4/AK
  Nagrody w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie.. winny być opodatkowane 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a organizator konkursu jako płatnik zobowiązany jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-758/08-5/SJ
  Nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych w ramach organizowanego konkursu, stanowić będzie dostawę towarów i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-793/08-2/MN
  Opodatkowanie nieodpłatnie przekazanego samochodu, będącego nagrodą w konkursie.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1160/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania nagród otrzymanych w konkursie -jest prawidłowe.W dniu 04.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-440/08-2/AK
  Czy nagrody rzeczowe wręczane uczestnikom konkursów z zakresu bhp w rolnictwie, organizowanych przez Oddział KRUS są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-712/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Teatru, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania nagród wypłacanych zwycięzcom Festiwalu -jest nieprawidłowe.W dniu 9 lipca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-482/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 26 maj 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-695/08-6/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych przez sprzedawców w ramach promocyjnej sprzedaży -jest nieprawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-310/08-5/ISN
  Nieodpłatne przekazanie wyrobów własnych i towarów nabytych.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-353/08-2/HW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego, opodatkowania i przyznawania nagród rzeczowych.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-207/08-3/MC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-568/08-2/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród dla uczestników konkursów organizowanych za pośrednictwem strony internetowej o wartości nieprzekraczającej 760 zł -jest nieprawidłowe.W dniu 31.03.2008 r. ...
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-521/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2008 r. (data wpływu 19.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży samochodu wygranego w konkursie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie -jest prawidłowe.W dniu 19.03.2008 r. zo ...
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-323/08/HK
  W jaki sposób należy opodatkować wartość nagród rzeczowych otrzymanych przez pracownika w związku z konkursem organizowanym przez płatnika? W jaki sposób należy opodatkować wartość nagród rzeczowych otrzymanych przez osobę nie będącą pracownikiem wnioskodawcy, a jedynie pracownikiem spółek zależnych od wnioskodawcy, które wykonują czynności na terenie zakładów produkcyjnych należących do wnioskodawcy?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-143/08/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania nagród -jest prawidłowe.W dniu 14 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 11 i 25 kwietnia 2004 r.) o udzielenie pisemnej ...
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-572/07/ASz
  Czy od wypłaconych nagród pieniężnych należy pobrać podatek dochodowy w formie ryczałtu jako wygrane w konkursie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy czy też należy potraktować za przychód ze stosunku pracy i opodatkować na zasadach ogólnych?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-561/07/BD
  Czy portal internetowy jest środkiem masowego przekazu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68, a w konsekwencji czy nagrody o wartości nie przekraczającej 760 zł uzyskane przez zwycięzców w konkursach organizowanych i ogłaszanych na stronach portalu korzystają ze zwolnienia przedmiotowego zawartego we wskazanym artykule?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-540/07/MCZ
  Czy należy ma zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy od wygrania tego samochodu w konkursie?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-437/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura- 26 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania nagród otrzymanych przez pracowników wnioskodawcy -jest nieprawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o ...
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-401/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 19 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wartości nagród wręczanych uczestnikom konkursów -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007r. wpłyn ...
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-456/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 roku (data wpływu 2.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród przyznanych uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe w olimpiadach przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 2 ...
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-83/07-2/ISN
  Nieodpłatne przekazanie nagrody w konkursie.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-596/07-3/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku , przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 03 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej czynności nieodpłatnego przekazania towarów -jest prawidłowe.W dniu 30 listopada 2007 r. został złożony ww. wniose ...
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-596/07-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku., przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 03 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów -jest prawidłowe.W dniu 30 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-215/07-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2007 r. (data wpływu 03.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży samochodu wygranego w konkursie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie -jest prawidłowe.W dniu 3 października 20 ...
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-115/07/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 17 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania przez spółkę cywilną (wspólników tejże spółki) dochodów w związku z przyznaną nagrodą z tytułu udziału w Festiwalu Kabaretó ...
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-216/07-3/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2007 r. (data wpływu 28.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wydania nagród w formie bonów towarowych z tytułu wygranych w zawodach regatowych -jest prawidłowe.W dniu 28.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-50d/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Towarzystwa, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007 roku (data wpływu 26 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków obejmujących koszty wyżywienia i zakwaterowania poniesionych w związku ...
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-236B/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących przekazywania upominków o wartości wyższej niż prezenty o małej wartości osobom fizycznym -jest prawidłowe.W dniu 3 września ...
 94. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-29/07/Z/AR
  Czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymane przez uczniów nagrody Miasta Poznania za osiągnięcia w nauce?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-132/07/JB/1
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów: 1.wydatki na nabycie przedmiotów opatrzonych logo Spółki, przekazywanych kontrahentom Spółki, ich klientom, wykonawcom robót budowlanych i architektom, 2.wydatki na refundację części albo całości kosztów poniesionychprzez jej kontrahentów na: a) udział w targach branżowych, na których wystawiają oni produkty swoichdostawców, w tym Spółki,b) przygotowanie i druk gazetek reklamowych zawierających ofertę handlową dostawców, w tym Spółki,c) przygotowanie, druk i kolportaż wśród swoich klientów ulotek zawierających reklamę Spółki i informację o jej produktach,d) nabycie plandek samochodowych, kalendarzy i innych materiałów reklamowych zawierających loga dostawców, w tym Spółki,e) zakup nagród dla swoich klientów, przekazywanych w ramach programulojalnościowego za nabycie produktów dostawców, w tym Spółki, 3.wydatki na nabycie banerów, flag, stojaków i modeli suchej zaprawy z logo Spółki przekazywanych kontrahentom Spółki, 4.wydatki poniesione na dofinansowanie różnego rodzaju imprez (zawodówsportowych, konferencji branżowych, targów specjalistycznych) w zamian za wyeksponowanie na nich logo Spółki, 5.wydatki na nabycie kwiatów i artykułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura, 6.wydatki na nabycie prezentów t.j.: alkohol, słodycze, karnety, kwiaty, perfumy, torby nie oznaczone logo Spółki przekazywane przedstawicielom odbiorców, gościom Spółki, itp., 7.wydatki na organizację szkoleń wyjazdowych dla obecnych kontrahentów Spółki, 8.wydatki Spółki na nabycie napojów z przeznaczeniem do spożycia przez jej pracowników,
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/59/07/MJ
  Czy wartość otrzymanych przez uczestników konkursu nagród stanowi przychód z innych źródeł, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu według 10% stawki określonej w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku przekroczenia kwoty wolnej wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt 68?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/98/2007
  Czy wydatki na prezenty dla pacjentów mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/64/07/MJ
  Do jakiego źródła przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych powinna być zakwalifikowana otrzymana przez zwycięzcę kwota pieniężna stanowiąca nagrodę w konkursie? Czy Bank jako organizator konkursu wypłacający nagrody pieniężne zobowiązany będzie do potrącenia 10% ryczałtowanego podatku od nagród w konkursie (zgodnie z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychód z tego tytułu powinien zostać opodatkowany samodzielnie przez zwycięzcę na zasadach właściwych dla założonej przez niego działalności gospodarczej?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-284/07/MF
  Czy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (czy są to koszty reprezentacji) ma zastosowanie w stosunku do wydatków na: upominki (dodatki) dla prenumeratorów za zaprenumerowanie miesięcznika "MM", którego wydawcą jest Spółka; upominki dla stałych kontrahentów (zlecających zamieszczenie reklamy w "MM") podczas akcji promocyjnych; organizację spotkań (konferencji, imprez), w szczególności na wynajęcie pomieszczeń, catering, nagrody?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-26/07/PK
  Czy wydatki ponoszone na organizację konkursów dla agentów stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy koszty te winny być rozliczane w dacie ich poniesienia?
 101. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-84/07
  Czy nagrody otrzymane w wyniku rozstrzygnięcia "Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji zespołu obiektów powięziennych przy ulicy Zamkowej w Kielcach na Galerię Współczesnej Sztuki Użytkowej, Warsztaty Rękodzieła Artystycznego i Muzeum Pamięci Narodowej" należy uznać jako przychód z wygranych w grach i konkursach, do którego ma zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 10% podatek zryczałtowany?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-45/07
  Czy Spółka ma obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% podatku od wygranej w organizowanym przez Spółkę konkursie, ogłaszanym w prasie regionalnej?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-9/07/IW
  Czy nagroda dla firm podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-28/07
  Pytanie: Czy od nagród przyznanych w tak zorganizowanym konkursie Spółka - jako organizator konkursu powinna pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości przyznanej nagrody oraz czy podatek zryczałtowany powinien być pobierany również w przypadku, gdy osobą nagrodzoną w konkursie byłaby osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?
 105. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-4/07/MZ
  Czy podanie w trakcie audycji radiowej określonych informacji o podmiocie fundującym nagrodę na potrzeby danego konkursu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-12/07
  Czy wygrana o wartości 950 zł w konkursie fotograficznym, zorganizowanym przez pracodawcę dla pracowników zakładu na najładniejsze zdjęcie z wakacji, ogłoszonym na łamach gazetki zakładowej, podlega opodatkowaniu i w jakiej wysokości?
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-2/07/JK2
  Czy należy złożyć deklarację PIT, w jakiej wysokości winien być odprowadzony podatek?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-58/07/PAWA
  Czy wartość nagród rzeczowych przekazywanych przez Spółkę laureatom Konkursów, w ramach wykonywanej na zlecenie klienta kompleksowej usługi reklamowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-11/07/AP
  Zdaniem Spółki skoro nabycie nagród, a następnie ich przekazanie jest elementem usługi organizacji konkursu z wykorzystaniem połączeń telefonicznych, to przekazanie tych towarów nie stanowi odrębnej od w/w usługi czynności podlegającej opodatkowaniu w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/PDF/415-21/07/ML
  Spółka ma wątpliwości, czy uzyskane przez zwycięzców konkursu nagrody rzeczowe o jednorazowej wartości 649 zł. oraz 40 zł. są wolne od podatku dochodowego w świetle art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, a w konsekwencji czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konkurs organizowany jest poprzez internet.
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-19/07/PK
  1.Czy na podmiocie wydającym nagrody w konkursach ciąży obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?2.Jeśli tak to w którym momencie (nagrody wydawane są na raty)?3.Czy jeśli konkurs promuje inny podmiot to nagrody korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a updof?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/89/06/07
  Czy w związku z przekazaniem nagrody zwycięzcy konkursu płatnik winien sporządzić PIT-8A i zapłacić podatek w wysokości 10%, czy też należy sporządzić informację PIT-8C a podatek zapłaci osoba otrzymująca wygraną w zeznaniu rocznym?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/443-47/HM/06
  Czy podlega opodatkowaniu przekazanie nagród w konkursach organizowanych przez powiat, jeżeli powiat organizując te konkursy wykonuje zadania nałożone na powiat ustawowo?
 114. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/005-1102/06/JO
  Czy nagroda o wartości poniżej 760 zł przyznana w konkursie organizowanym i emitowanym na stronie internetowej jest objęta zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającym z art.21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-107/06/PK
  Czy wydawanie nagród w konkursach pracownikom innego podmiotu powodują konieczność poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-682/06/SAPI
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy powstania (po stronie Spółki) obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu wydania przez nią nagrody zwycięzcy konkursu.
 117. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-55/06/3
  Jak należy opodatkowywać przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-1/13911/2006
  Czy wartość jednorazowej wygranej nie przekraczającej kwoty 760 zł w konkursie organizowanym za pośrednictwem sieci Internet korzystać będzie ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-415/20/2006
  W jaki sposób zastosować przepisy prawa podatkowego dotyczące zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 i pkt 115 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagród wręczanych uczestnikom konkursów z zakresu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym ?
 120. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/32/06
  K. prowadzi szkolenia, pogadanki połączone z konkursami wiedzy z zakresu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla: rolników podczas ich szkoleń, rolników biorących udział w konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", rolników uczestniczących w masowych imprezach (targach rolnych, dożynkach itp.), uczniów średnich szkół rolniczych, a także dzieci z wiejskich i gminnych szkół podstawowych i gimnazjów (konkursy rysunkowe, konkursy wiedzy). Uczestnicy i laureaci konkursów otrzymują nagrody nieprzekraczające kwoty 760 zł. Dzieci w szkołach i gimnazjach otrzymują nagrody o wartości kilku złotych (np. kredki, długopisy, piłki itp.). Czy od wypłacanych nagród należy pobierać 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy i sporządzać deklaracje PIT-8A?
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-341a/06/KR
  Czy na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących od dnia 1.09.2006r. Strona ma obowiązek rejestracji przy użyciu kasy, nieodpłatnie wydawanych osobom fizycznym (osobom obcym jak i pracownikom) towarów i usług, tj. wycieczki, płyty CD i DVD z nagraniami, zegarki, barometry, ubiory sportowe - stanowiących nagrody w związku z wygraną w konkursie
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/711/148/2006/HZ
  1.Czy Bank ma prawo w deklaracji za m-c czerwiec 2006r. odliczyć 60% z zapłaconegopodatku VAT z tytułu zakupu samochodu osobowego?2.Czy przez czynność opodatkowaną rozumiemy czynność reklamy i w związku z tympodatek naliczony przy nabyciu tych towarów nie może być odliczony, bowiem art. 86ust. 1 stanowi, że podatnik może odliczyć VAT tylko w zakresie w jakim towaryi usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanej?3.Czy przez czynność opodatkowaną rozumiemy to, że przy przekazaniu samochodu -nagrody Bank naliczy i odprowadzi podatek należny w 2007r. i w związku z tym Bankma prawo do odliczenia w 2006r. podatku naliczonego przy zakupie samochodu?
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-184/292/06/AG
  Pytanie dotyczy zasad opodatkowania wygranych /nagród w konkursie.
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-184a/292/06/AG
  Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania wygranych/nagród w różnych konkursach organiowanych w ramach tej samej imprezy.
 125. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/67/06
  W ramach prowadzonej działalności Spółka przekazuje słuchaczom w ramach audycji na antenie radiowej lub w trakcie organizowanych imprez plenerowych, z tytułu udziału w różnego rodzaju konkursach nagrody, materiały reklamowe (np. koszulki, płyty z logo radia), których nie można zaliczyć ani do drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, ani do prezentów o małej wartości i próbek. W tym stanie faktycznym, Jednostka zwróciła się o wyjaśnienie, czy w stosunku do towarów o których mowa powyżej, co do których radio odliczyło część podatku naliczonego, w przypadku ich przekazania np. na antenie radiowej czy też w trakcie imprez plenerowych (a więc na cele związane z prowadzoną działalnością), należy naliczyć podatek należny?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-16/06/HG
  Czy poniesione koszty zakupu nagród w celu przeprowadzenia konkursu należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie wydania ich osobom nagrodzonym, czy w momencie uzyskania przychodu w związku z którym poniesiony został koszt (wykonanie etapu usługi lub moment uzyskania zapłaty za zrealizowany etap usługi, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US. PB-I-415/57/06
  Czy od nagród rzeczowych wręczanych uczestnikom i laureatom konkursów z zakresu wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym należy naliczać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KD/415-46/06
  Czy strona, w świetle zapisów art. 21 ust. pkt 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, słusznie pobrała od wypłaconych zawodnikom nagród za udział w konkursie sportowym podatek dochodowy od osób fizycznych.
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-62/2/06/ML
  - czy Spółka jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz do sporządzenia i złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-8A w odniesieniu do nagród wydanych w loteriach zarówno konsultantom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i takiej działalności nie prowadzącym? - czy Spółka jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz do sporządzenia i złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-8A w odniesieniu do nagród wydanych w konkursach zarówno konsultantom prowadzącym działalność gospodarczą jak i takiej działalności nie prowadzącym? - czy nagrody wydane we wszelkiego rodzaju konkursach, których wartość nie przekracza kwoty 100 zł są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 130. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NS/PD-2/41171-7/06
  1. Czy od wygranej rzeczowej otrzymanej w 2006 r. (telefon Nokia 1600) w konkursie nr 48 z 2005 r. "Super Expressu" o wartości podanej przez Gazetę na kwotę 488 zł. ma zostać odprowadzony podatek?2. Czy istnieje obowiązek wystawiania co roku informacji PIT-11/8B przez Powiatowe Urzędy Pracy dla osób zarejestrowanych - "bezrobotnych długotrwale" a nie otrzymujących już żadnych świadczeń i czy informacje te nie powinny być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej, a nie - wypisane "ręcznie"?
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/415-8/300/48704/06/MW
  Spółka jawna zwróciła się z zapytaniem, czy jako płatnik zobowiązana jest do pobrania zryczatowanego 10% podatku dochodowego od nagród przyznanych uczestnikom organizowanych przez siebie akcji promocyjnych dla osób fizycznych zatrudnionych w punktach sprzedaży.
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/33/06
  Czy nagrody laureatów konkursów o wartości nieprzekraczającej 760,00 zł korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-42/06
  Czy nagroda pieniężna za zajęcie I miejsca w konkursie na opracowanie dokumentacji projektowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/624/89/2006/SK
  Czy jest to sprzedaż premiowa i czy sprzedaż ta nie spowoduje negatywnych konsekwencji w podatku VAT tj. czy od sprzedaży towaru za symboliczną cenę udokumentowanej fakturą VAT, naliczamy VAT od wartości podanej na fakturze -1 zł , czy też od cen rynkowych ?
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/85/06/JB
  Czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wydatkowanych na fundowane nagrody pieniężne dla zwycieżców konkursu w zamian za promowanie i reklamowanie usług Spółki przez organizatora konkursu?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-54/2006/LŚ
  Podatnik zamierza podjąć współpracę z zagranicznym wydawcą książek do nauki języków obcych. Do zadań podatnika wynikających z umowy będzie należeć projektowanie i realizowanie na rzecz usługobiorcy kompleksowych kampanii reklamowych. Spółka, zobowiązuje się do m.in. budowania wizerunku marki, organizowania prezentacji produktów, przeprowadzania sondaży konsumenckich, organizowania imprez promocyjnych, udziału w targach i wystawach, kreacji i produkcji materiałów reklamowych, opracowywania i współorganizowania sprzedaży premiowanej, organizowania konkursów i loterii. W ramach umowy wnioskodawca będzie organizować akcje promocyjne, programy lojalnościowe i motywacyjne oraz konkursy i loterie, w których przekazywane będą nagrody. W tym celu podatnik zakupi towary, które następnie będą przekazywane na rzecz zwycięzców konkursów czy uczestników programów lojalnościowych i akcji promocyjnych. W związku z powyższym, podatnik zapytuje czy przekazanie w/w towarów, w ramach świadczonej przez wnioskodawcę usługi reklamowej, stanowi integralną część tej usługi, a w konsekwencji czy nie jest przekazaniem towarów bez wynagrodzenia stanowiącym opodatkowaną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przekazanie przez podatnika towarów w ramach świadczonej usługi reklamowej stanowi część tej usługi i opodatkowane jest podatkiem VAT jako element kalkulacyjny podstawy opodatkowania usługi reklamowej. W związku z tym przekazanie nagród nie jest przekazaniem towarów bez wynagrodzenia stanowiącym opodatkowaną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-143/06/GW
  Co stanowi podstawę opodatkowania przekazanej w konkursie nagrody rzeczowej (samochód)?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06
  Podatnik organizuje plebiscyt na najlepszego i najpopularniejszego sportowca minionego roku na łamach gazety. Ponosi okreslone koszty związane z organizacją konkursu i nagrodami, które otrzymują zwycięzcy i wylosowani czytelnicy, którzy nadesłali kupony. Jak należy rozliczyć podatek od towarów i usług ?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-67/2006/LŚ
  Wnioskodawca zajmuje się świadczeniem usług reklamowych i promocyjnych. W ramach prowadzonej działalności Spółka organizuje różnego rodzaju imprezy, konkursy, loterie promocyjne, w trakcie których przekazuje podarunki, upominki i nagrody. Są to zarówno przedmioty o małej jak i o znacznej wartości np. samochody osobowe. Przedmioty te są nabywane przez Spółkę a następnie wręczane przez nią lub przez zleceniodawcę usługi. Zdarza się także, że to zleceniodawca usługi nabywa te przedmioty, a wnioskodawca jedynie dokonuje fizycznego ich wręczenia. W związku z powyższym podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania opisanych czynności podatkiem od towarów i usług.Zdaniem wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie, w ramach wykonywanych na zlecenie kontrahentów umów, nagród i wygranych nie będzie stanowiło odrębnego przedmiotu opodatkowania w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Przekazanie w/w przedmiotów stanowi bowiem realizację zawartej umowy ze zleceniodawcą i jest jednym z elementów odpłatnego świadczenia usługi przez Spółkę na rzecz swoich kontrahentów. Ponadto Spółka uważa, że samo fizyczne wręczenie nagrody, uprzednio nabytej przez zleceniodawcę usługi, nie będzie powodowała po stronie wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Wnioskodawca stoi także na stanowisku, że będzie miał na zasadach ogólnych, prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie nagród.
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/4407-005-12/06
  - dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nagrody otrzymanej w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy centrum sportowo-rekreacyjnego.
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-82/128/06/AG
  Czy dochody z tytułu wygranej w konkursie - opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym - nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych?
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-25/2006
  Firma nasza wygrała samochód osobowy FIAT Seicento w loterii zorganizowanej przez dostawcę w ramach konkursu dla firm dystrybucyjnych, które zajmują się oferowaniem i sprzedawaniem jej produktów. Wygrany samochód Spółka zamierzawykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. Samochód będzie wprowadzony na środki trwałe Spółki celem dokonywania odpisów amortyzacyjnych w koszty działalności. Czy powinniśmy zapłacić podatek 10% zryczałtowany od wartości nagrody.
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-38/06
  Czy wygrana w konkursie, w którym przyznanie nagrody uzaleznione będzie od spełnienia dodatkowego warunku, np. udzielenia prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie, będzie podlegała przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych ?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/72/PDII/415-43/06
  1. Czy prawidłowo zastosowano art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrano zaliczkę w wysokości 19% i sporządzono Informacje PIT-8B? 2. Czy wypłatę wyróżnienia z tytułu udziału w konkursie na opracowanie koncepcji pomnika "Homo-homini Nowy Jork 11.09.2001 r. należy uznać za przychód z praw autorskich zgodnie z art. 18 z uwzględnieniem art. 22 ust. 3 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-4/1/PIT/06
  Czy Spółka ma obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% podatku od wygranej w organizowanym przez Spółkę konkursie?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-4/2/PIT/06
  Czy mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wygrane w konkursach organizowanych przez Spółkę bądź inny podmiot na zlecenie Spółki, ogłaszanych w środkach masowego przekazu (prasa, radio i telewizja, internet)?
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-4/1/PIT/06
  Czy Spółka ma obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% podatku od wygranej w organizowanym przez Spółkę konkursie?
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/06/06/MJ/I
  Opodatkowanie nagród rzeczowych wygranych w konkursie przez pracowników Spółki.
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/06/06/MJ/III
  Opodatkowanie nagród rzeczowych wygranych w konkursie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą wykonujące usługi na podstawie umów zleceń zawartych ze Spółką oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zwane "sprzedawcami" świadczące usługi na rzecz Partnerów Spółki na podstawie umów cywilnych.
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/06/06/MJ/II
  Opodatkowanie nagród rzeczowych wygranych w konkursie przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej wykonujące świadczenia na podstawie umów zleceń zawartych ze Spółką oraz osoby fizyczne zwane "Sprzedawcami" świadczące pracę na rzecz Partnerów Spółki na podstawie umów o pracę.
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/2/415-52/05/13320
  Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród w konkursie zorganizowanym dla zespołów pracowników nie będących pracownikami wnioskodawcy, którzy w największym stopniu przyczynili się do rozwoju dystrybucji bezpośredniej produktów wnioskodawcy?
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-346- 51/06/AW
  Czy wydatki poniesione na organizację Konkursu oraz na nabycie nagród oraz wygranych przez laureatów Konkursu, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz czy w/w wydatki zgodnie z regułą określoną w art. 15 ust. 4 ustawy o CIT powinno się potrącić chwili poniesienia.
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-217-1-2/06
  czy w stosunku do towarów , co do których Radio odliczyło część podatku naliczonego , w przypadku ich przekazania np. na antenie radiowej czy też w trakcie imprez plenerowych (a więc na cele związane z prowadzoną działalnością ) , należy naliczyć podatek należny ?
 154. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/4117/i-077/MP/05
  Czy nagrody pieniężne przyznane zawodnikom za wygrane zawody sportowe korzystają ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. pkt 68 ustawy o pdof w 2005 r.?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-44/06/SS
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nagród przekazywanych laureatom konkursu. W szczególności Spółka zwraca się o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania w przedmiotowej sprawie przepisów art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/9/PDII/2/2006
  Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji zbycia samochodu wygranego w konkursie ?
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-224/CIT/05
  Czy zakup nagród rzeczowych dla sprzedawców można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-55-1/MM/05/06
  Pytanie w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z nagrodami przyznawanymi w ramach prowadzonej przez Bank Loterii Promocyjnej.
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415-69/05
  Czy stanowi przychód podlegajacy opodatkowaniu wysokość nagrody otrzymanej w konkursie organizowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy dla Polski?
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-506/05/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność wydawniczą. Celem uatrakcyjnienia swoich wydawnictw Strona do gazet i czasopism dołącza nieodpłatnie różnego rodzaju dodatki (gadżety), których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 5 zł., jak również nieodpłatnie przekazuje nagrody rzeczowe zwycięzcom konkursów o wartość nie przekraczającej 100 zł w roku podatkowym, bądź też nieodpłatnie przekazuje różnego rodzaju drukowane materiały reklamowe i informacyjne. Wydatki związane z ww. czynnościami stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, że mimo, iż przekazanie tych towarów na podstawie art. 7 ust. 2 i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to przysługuje Jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich nabycie. Zdaniem Strony wydatki na nieodpłatnie wydawane gadżety, nagrody w konkursach i drukowane materiały reklamowe i informacyjne są bezpośrednio związane z opodatkowanymi czynnościami Strony. W swoim stanowisku Strona zaznaczyła, iż przedstawiona sytuacja nie dotyczy kategori wydatków wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy.
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US.VII/423/2197/12/05
  Czy całość wydatków poniesionych na zorganizowanie promocji produktów skierowanej do pracowników konkretnego klienta (apteki, hurtowni) stanowi koszt uzyskania przychodu?
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-41/2005
  Czy występuje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób posiadających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w związku z wygraną w konkursie?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-118/13/05
  Czy od nagród wydawanych w konkursie zorganizowanym przez podatnika należy odprowadzić podatek VAT ?
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-718/05/IS
  Pytanie podatnika dotyczy odliczania podatku VAT z faktur otrzymanych od sponsora za ufundowane nagrody.
 165. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/122/05
  Czy wygrane rzeczowe w konkursie na najlepszego kierowcę Spółki, przekazane laureatom, stanowią przekazanie towarów na ich potrzeby osobiste, czy też związane są z prowadzoną przez Spółkę działalnością i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-47/05
  Czy nagrody rzeczowe do wysokości 760,00 zł wygrane przez funkcjonariuszy biorących udział w zawodach sportowych organizowanych przez Dyrektora Jednostki podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-25/MM/05
  Pytanie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nagród otrzymanych przez sprzedawców w ramach promocyjnej sprzedaży.
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-233/TZ(1)-265/05/AB
  Czy otrzymana nagroda jest świadczeniem nieodpłatnym, i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zatem ani Spółka, ani organizator nie mają obowiązku odprowadzać podatku VAT związanego z tą nagrodą?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-173/05/AS
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagrody o wartości do 760,00 zł przyznawane w konkursach ogłaszanych w internecie?
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PBOF/423/202/P/GA
  Dotyczy obowiązku wystawienia prawa wystawienia informacji o przychodach z i innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-27/05/RS
  Czy otrzymanie nagrody pieniężnej za udział w konkursie rodzi obowiązek opodatkowania podatkiem VAT?
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/42/05
  Czy za "cenę nabycia" stanowiącą podstawę opodatkowania czynności wydania nagród należy przyjąć wartość netto towarów?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-21/GJ/05
  Czy nagroda wygrana w konkursie zorganizowanym dla sprzedawców T. S.A. podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-494/2005/JJ
  Spółka uważa, że w tej sytuacji nie jest zobowiązana do naliczenia podatku należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania towarów i usług.
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-22/05
  Czy nagroda uzyskana w konkursie organizowanym na terytorium Islandii podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-25/05
  Czy podmiot wypłacający nagrodę zwycięzcy konkursu jest zobowiązany jest do sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.40RPŁ/4115/50/2005
  Czy nagrody zdobyte w zawodach wędkarskich można traktować jako nagrody zdobyte w konkursie sportowym, które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają ze zwolnienia od poboru podatku do kwoty nagrody nie przekraczającej 760, 00 zł. ?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/52a/05/PP/1
  Czy wartość nagród w konkursie zorganizowanym przez Spółkę, otrzymanych przez pracowników w postaci wycieczek stanowi dla w/w pracowników przychód ze stosunku pracy i zostanie opodatkowana zgodnie z zasadami opodatkowania wynagrodzeń pracowników?
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/52a/05/PP/2
  Czy w przypadku nagród, dla osób prowadzących działalność gospodarczą - Spółka ma obowiązek przekazać każdemu podatnikowi pisemną informację o wysokości osiągniętego przychodu (wartości wycieczki)?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-12/05/MS/50465
  Czy przekazanie towarów bez wynagrodzenia niespełniających definicji prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych bądź próbek, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.06.2005 r. tj. po zmianach (art. 7), wprowadzonych ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) ?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/52/2005/IW
  Czy podatek VAT od zakupionej nagrody podlega odliczeniu?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/24/2005
  Czy Urząd Patentowy RP był obowiązany do sporządzenia i przekazania Panu jako podatnikowi informacji o dochodzie według ustalonego wzoru, na podstawie której złożyłby Pan zeznanie podatkowe za 2004 rok, wykazując w nim przychód z tytułu wygranej nagrody w konkursie naukowym jako przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym, a tym samym skorzystałby Pan z prawa zwrotu zapłaconego podatku z powodu osiągnięcia dochodu w wysokości nie powodującej zapłaty podatku ?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-142/142/05/PK
  Czy wydatki związane z nagrodami/premiami: bonami pieniężnymi, nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi dla pracowników Punktów sprzedaży w zamian za zamówienie w imieniu Punktu określonej liczby produktów oraz poprawną odpowiedź na pytania o produkty lub umieszczenie na regale produktów zgodnie z wytycznymi Spółki są jej kosztami uzyskania przychodów?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/42/DP-II/4110-429/05
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wartość wygranego samochodu przyjętą do ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego przy sprzedaży tego samochodu przed upływem pół roku?
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/186/190/05/JK
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagrody o wartości do 760 zł. przyznawane w konkursach ogłaszanych przez środki masowego przekazu(prasa, radio, telewizja)?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/186/19/05/JK/2
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagroda o wartości do 100 zł. przyznana we wszelkiego rodzaju konkursach?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/52/05/MJ
  Czy wypłacone pracownikom nagrody stanowią dla zwycięzców konkursu przychody z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, i czy w związku z tym faktem Spółka do końca lutego 2006r. przekaże każdemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika "Informację o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych" - PIT-8C?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-33/05
  Czy wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla trenerów i zawodników oraz nagrody w dziedzinie kultury i nauki należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez stosowania kosztów uzyskania przychodów ?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1/139/2005
  Jakim kosztem dla firmy są nagrody wręczane na organizowanych przez nią zawodach sportowych, gdzie w ramach pobieranej odpłatności za usługę tj. zorganizowanie imprezy firma jest zobowiązana do ufundowania nagród rzeczowych i pieniężnych, dla jej uczestników?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/05
  Podatnik prowadzi działalność w zakresie organizowania akcji promocyjnych na zlecenie różnych firm, zgodnie z indywidualnym regulaminem.W ramach takiej akcji organizator wydaje nagrody osobom spełniającym warunki ustalone w regulaminie. Zlecający ponosi koszt organizacyjne, łącznie z zakupem nagród. Zdaniem podatnika, wydanie przez niego nagród w imieniu zlecającego akcję promocyjną, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD V/415-2/05
  Czy nagrody do wysokości 760 zł dla laureatów konkursu plastycznego i fotograficznego są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-41/2005/
  Czy nagrody wypłacone przez Spółkę uczestnikom kursu stanowią przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych, tj. przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy i mieszczą się w zakresie przychodów zdefiniowanych jako "nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 ustawy?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-60-III/05
  W konkursie organizowanym przez szkołę językową wygrała Pani nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł. Przy wręczaniu nagrody podpisała Pani oświadczenie, w którym zobowiązała się do uiszczenia należnego od nagrody podatku. Pomimo podpisania ww. zobowiązania i chęci uiszczenia podatku, uważa Pani, iż podatek od tej nagrody powinien uiścić organizator konkursu.
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/415-7/05
  Czy wartość otrzymanych nagród podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/05
  Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji zbycia samochodu wygranego w konkursie?
 196. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/6/TŁ/05
  Jednostka zwróciła się do Urzędu Skarbowego w Prudniku z następującymi pytaniami:1. Czy przy obciążaniu pracownika za prywatne rozmowy telefoniczne powadzone z aparatu służbowego należy wystawić faktury indywidualne dla każdego pracownika, czy też wystarczające jest wystawienie jednej zbiorczej faktury wewnętrznej na koniec miesiąca? Zaznaczono przy tym, że pracownicy wpłacają należność za rozmowy telefoniczne na druku ścisłego zarachowania kwitariusz k-103. Zdaniem Podatnika możliwe jest zarówno wystawienie faktury dla pracownika, jak i wystawienie jednej zbiorczej faktury wewnętrznej, uwzględniając wszystkie wpłaty za rozmowy telefoniczne brutto i nie naliczając podatku należnego i nie odliczając podatku naliczonego.2. Czy czynności polegające na odpłatnym udostępnianiu oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach organizowanych przetargów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Podatnika wydanie takich dokumentów jest dostawa towarów i w związku z tym podlega opodatkowaniu podstawowa stawka podatku VAT.3. Czy wkłady niepieniężne (aport) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego podlegają ustawie o VAT? Podatnik stoi na stanowisku, iż czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.4. Czy przekazanie nagrody rzeczowej o wartości przekraczającej 50 zł zwycięzcom konkursów podlega opodatkowaniu VAT w przypadku, gdy Jednostka nie odlicza podatku naliczonego od zakupionych towarów przeznaczonych na nagrody? Zdaniem podatnika, skoro przekazywanie nagród nie jest związane z działalnością Urzędu Gminy, to Jednostkanie może obniżać podatku naliczonego, a fakturę wewnętrzna wystawić należy bez podatku VAT.
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIPP/443/9/2005
  czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług czynności przekazania nagród dla uczestników konkursów.
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBN/415/4/2005/SJ
  Czy wygraną nagrodę pieniężną w teleturnieju "Najsłabsze Ogniwo", organizowanym przez telewizję TVN oraz zapłacony od niej podatek należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2004r.?
 199. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0007/05
  Czy do kosztów sprzedaży tego samochodu następującej przed upływem 6 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym odebrana zostanie nagroda, zaliczyć należy: pierwotną cenę rynkową samochodu (cenę dealera), 10% pierwotnej ceny rynkowej samochodu (ceny dealera) - czyli kwotę wpłaconą jako podatek ryczałtowy, czy też żadną ze wskazanych kwot?
 200. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/9/05
  Czy firma powinna opodatkować podatkiem VAT wartość nagród przekazanych w konkursie organizowanym na zlecenie kontrahenta?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415-3/1131/05
  Stowarzyszenie zamierza zorganizować międzynarodowy turniej tenisa ziemnego z określoną pulą nagród. Wysokość nagrody uzależniona jest zajetego miejsca w turnieju. Czy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku wypłacania nagród uczestnikom organizowanego turnieju.
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WA/415-0024/05
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu przed upływem sześciu miesięcy od momentu jego wygrania w konkursie będzie podlegał opodatkowaniu?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415-1-3/MM/04/05
  Czy wygrana w konkursie przez osobę prawną podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych?
 204. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/423-15/04
  Czy wydatek poniesiony na nabycie towarów stanowiących nagrody fundowane klientom powinien stanowić koszt uzyskania przychodów spółki ograniczony limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 205. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-366/04/BK
  Czy nagrody pieniężne w konkursie architektonicznym podlegają opodatkowaniu VAT?
 206. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/DPF/415-114/2004/ML
  Pytanie Spółki odnosi się do obowiązku poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od w/w wygranych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 207. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-567/2004
  Jak opodatkować wygraną w konkursie na opracowanie logo firmy, która wypłacona została z chwilą podpisania umowy o przeniesienie praw autorskich dzieła?
 208. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-46/04
  Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród rzeczowych o wartości 1.200 zł każda przyznanych zwycięzcom VIII Turnieju Rycerskiego, tj. wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym, terminu odprowadzenia podatku oraz wskazania na kim ciąży obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku.
 209. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/DPF/415/96/2004/PP
  Pytanie Spółki dotyczy obowiązku poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagród przyznawanych przez Spółkę uczestnikom programu promocyjnego.
 210. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/GV/I/443-195/04/MP
  Spółka w ramach realizowanej umowy zobowiązana jest do zorganizowania na zlecenie klienta imprezy masowe. W zakresie tych umów spółka zobowiązana została do zakupu nagród, głównie sprzęt sportowy i komputerowy, który następnie przekazywany jest zwycięzcom poszczególnych konkursów i imprez. Po zrealizowaniu poszczególnych czynności Spółka wystawia swojemu zleceniodawcy fakturę za wykonanie zlecenia. Do tej pory spółka odliczała podatek VAT naliczony i następnie podatek odprowadzała na podstawie wystawianej faktury wewnętrznej. W ocenie spółki taki sposób dokumentowania powyższej transakcji powoduje, iż podatek VAT odprowadzony został podwójnie, raz na podstawie faktury wewnętrznej, raz w fakturze wystawianej klientowi/zleceniodawcy. Spółka prosi o weryfikację powyższej sytuacji zarówno na gruncie przepisów obowiązujących przed 1 maja 2004 r., jak i po tej dacie.
 211. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-137,138/04
  Jednostka w ramach reprezentowania i promowania województwa wręcza nagrody, upominki, gadżety, kwiaty - organizatorom, uczestnikom i laureatom - pytanie Jednostki dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyżej wymienionych czynności.
 212. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-156/04
  Urząd Miasta realizuje zadania publiczne zgodnie z ustawą z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym i pyta czy zadania takie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ? Ponadto czy podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dot. zakupu materiałów wykorzystywanych do realizacji zadań, o których mowa wyżej podlega odliczeniu?
 213. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/343/04
  Powiat w zakresie wykonywania zadań własnych nałożonych odrębnymi przepisami organizuje lub jest współorganizatorem imprez sportowych, kulturalnych itp.; jako nagrody rzeczowe na tego typu imprezy jednostka zakupuje statuetki, dyplomy, plecaki itp. Czy przekazanie takich nagród nieodpłatnie opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług?
 214. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.II.415/39/04
  Stowarzyszenia i jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego organizują konkursy i zawody sportowe na terenie miasta. Prezydent Miasta, jako współfinansujący te przedsięwzięcia, wręcza uczestnikom, którzy nie są pracownikami Urzędu Miejskiego, nagrody i upominki (książki, akcesoria, sportowe, puchary, sprzęt RTV). Powyższe nagrody rzeczowe finansowane są z budżetu Gminy w ramach zadań własnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 142, poz. 1591). Czy wartość nagród przekazywanych przez Prezydenta Miasta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 215. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-139/04
  Czy podlegają opodatkowaniu przekazywanie nagród rzeczowych podczas konkursów organizowanych przez bibliotekę publiczną w ramach jej zadań statutowych, tj. w ramach zaspokajania potrzeb oświatowych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury ?
 216. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD II 415/92/04
  W jaki sposób opodatkowane są nagrody pieniężne dla osób niepełnosprawnych, uczestników międzynarodowego turnieju w tenisie na wózkach?
 217. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/51/2004/VAT
  1. Czy dotacja z Urzędu Miasta na bieżącą działalność Ośrodka Kultury (służąca całej działalności statutowej) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i przy odliczaniu częściowym podatku nie wlicza się jej do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 7 ustawy o VAT?2. Czy wszystkie niżej wymienione usługi przez nas świadczone są opodatkowane stawką 7%? W świetle opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi świadczone przez naszą instytucję kultury: prowadzenie kół zainteresowań, zespołów artystycznych, zajęć Klubu Seniora, zajęć Uniwersytetu III Wieku, przeprowadzanie imprez artystycznych i ich współorganizacja, wstęp na koncerty, spektakle, odczyty, imprezy estradowe z udziałem artystów, wyświetlanie filmów, współorganizacja imprez masowych, plenerowych, festynów, pikników - zostały sklasyfikowane do PKWiU 92.32.10-00.00 jako "Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych".3. Czy podlegają opodatkowaniu stawką 7% organizowane przez nas wyjazdy dzieci i młodzieży na festiwale, konkursy, warsztaty artystyczne, które sklasyfikowano w grupie PKWiU 55.23.11-00.00 jako "Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci"?4. Czy organizowane przez nas kursy dla instruktorów i nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej zostały sklasyfikowane w grupie PKWiU 80.42.20-00.00 jako "Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" są zwolnione od VAT?5. Czy usługi koncertowe świadczone przez nasze zespoły artystyczne (PKWiU 92.31.21.00) są zwolnione od VAT?6. Czy mamy odprowadzać VAT od bezpłatnie wydawanych biletów na imprezy kulturalne np. dzieciom z domów dziecka?7. Czy mamy odprowadzać VAT od nagród wręczanych przez naszą instytucję kultury w organizowanych przez nas konkursach artystycznych? Czy powinniśmy odprowadzać VAT od otrzymanych przez nas darowizn rzeczowych od sponsorów (np. słodycze, napoje, drobne upominki) w czasie organizowanych przez nas imprez?
 218. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/DPF/415/75/04/ML
  Pytanie spółki dotyczy poboru podatku od nagród wygranych w konkursach i nagród związanych ze sprzedażą premiową, otrzymywanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 219. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-110/04
  W jaki sposób należy rozumieć sformułowanie "wartość wygranych" zawarte w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 220. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: FB/005A-670/ET/04
  Do jakich żródeł przychodu należy zakwalifikować wypłacone w roku 2004 nagrody dziennikarzom, laureatom "Konkursu dla dziennikarzy poruszających problematykę prawną". oraz na jakich zasadach opodatkować kwoty przyszłych nagród?
 221. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-30/04
  Czy nagrody przewidziane w ramach II Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 222. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423/53/04
  Czy przyznane pracownikowi wynagrodzenie za opracowanie projektu racjonalizatorskiego lub wynalazczego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 18 i 22 ust. 9 ustawy? Czy przyznana pracownikowi nagroda w ramach organizowanych wśród pracowników konkursów, stanowi przychód na podstawie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!