Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


nabycie udziałów

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-475/12-2/AG
  w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania majątku likwidacyjnego
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-486/12-2/AG
  Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad kosztem nabycia udziałów E, tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E? Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie aportu (wymiany udziałów) dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów E w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom E w zamian za udziały E, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-319/12-4/AF
  Zakres skutków podatkowych nabycia własności udziałów w formie wkładu niepieniężnego i związanej z nim zmiany umowy spółki.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-617/12/JD
  Czy w wariancie II utworzenia Spółki SPV kosztem uzyskania przychodu Spółki Spin-off z tytułu objęcia udziałów w Spółce SPV poprzez wniesienie aportem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wniesionych uprzednio przez Uniwersytet do Wnioskodawcy, a następnie przez Wnioskodawcę do Spółki Spin-off, będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu, przyjęta przez Spółkę Spin-off w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-616/12/JD
  Czy przychód Spółki Spin-off z tytułu objęcia udziałów w Spółce SPV poprzez wniesienie aportem wyników badań naukowych i prac rozwojowych wniesionych uprzednio przez Uniwersytet do Wnioskodawcy, a następnie przez Wnioskodawcę do Spółki Spin-off, będzie równy wartości nominalnej obejmowanych udziałów?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-560/12/MO
  Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 Ustawy CIT, organ podatkowy jest uprawniony do ustalenia przychodu Spółki w innej wysokości niż nominalna wartość udziałów spółki X przekazanych na rzecz Spółki, w sytuacji, gdy wkład jest wyceniony według wartości rynkowej i częściowo jest odniesiony na kapitał zakładowy a częściowo na kapitał zapasowy?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-462/12/BK
  Czy w związku ze sprzedażą mieszkania będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-383a/12/BK
  Obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży garażu, w sytuacji przeznaczenia całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-291/12/AW
  Czy nabycie przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia, za wynagrodzeniem ustalonym przez wspólników poniżej wartości nominalnej umarzanych udziałów, spowoduje po stronie Spółki powstanie jakiegokolwiek przychodu/dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-206/12/AK
  Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki poniesione na zakup usług doradczych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wnioskującej Spółki ?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-526/12-2/MS
  W związku z tym, że zbyciu uległy wszystkie elementy nieruchomości tj. lokal mieszkalny, udział w części wspólnej budynku, w którym ten lokal się znajduje, oraz prawo użytkowania wieczystego części gruntu, na którym budynek jest posadowiony, z którym jest nierozerwalnie związany, Wnioskodawczyni ma następujące pytanie:Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy za sprzedane wraz z lokalem mieszkalnym prawo do wieczystej dzierżawy części gruntu na którym budynek jest posadowiony?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-187/12-2/DP
  Czy w wyniku opisanej transakcji Spółka osiągnie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o CIT?Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów znajdują zastosowanie regulacje dotyczące cen transferowych, o których mowa wart, 9a oraz 11 ustawy o CIT?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-389/12-2/AK
  Należy stwierdzić, iż w każdej z opisanych we wniosku sytuacji do ustalenia przychodu Wnioskodawczyni z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-100/12-2/DP
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Nabywcę na sfinansowanie wkładu pieniężnego służącego objęciu udziałów w kapitale Wnioskodawcy będą mogły po dniu połączenia stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Nabywcę na sfinansowanie wkładu pieniężnego służącego objęciu udziałów w kapitale Wnioskodawcy będą mogły po dniu połączenia stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie ich kapitalizacji?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-23/12-2/TS
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, w przypadku wniesienia akcji/udziałów Spółek, jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, ze względu na cele związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci akcji/udziałów Spółek?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-25/12-2/TS
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, w przypadku wniesienia akcji/udziałów Spółek, jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, ze względu na cele związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci akcji/udziałów Spółek?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-997/11-2/JK
  Czy umorzenie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów za wynagrodzeniem udziałów, u wspólnika, którego udziały nie zostaną umorzone dojdzie do powstania przychodu?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-948/11-2/JK
  Czy umorzenie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów za wynagrodzeniem udziałów, u wspólnika, którego udziały nie zostaną umorzone dojdzie do powstania przychodu?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-408/11-3/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z objęciem akcji.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-37/11-2/MF
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-311/11-4/AG
  Przychód i koszty uzyskania przychodów.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-303/11-4/JB
  Nieodpłatne nabycie przez Spółkę własnych udziałów posiadanych przez jedynego udziałowca w celu ich umorzenia, a następnie ich umorzenie nie spowoduje po stronie Spółki powstania przychodu dochodu podlegającego opodatkowaniu.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-309/11-4/AG
  Czy wolne od podatku dochodowego będą zwrócone dopłaty, których firma A. nie wnosiła a nabyła do nich prawo w związku z zakupem udziałów od poprzedniego wspólnika?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-302/11-2/ES
  Zwolnienie przedmiotowe.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-217/11-2/MK
  stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki holdingowej mającej siedzibę na Cyprze jako podmiotu wymienionego w załączniku Nr 3 ustawy wkładu niepieniężnego w postaci 100% akcji spółki akcyjnej mającej siedzibę na terytorium RP, w przypadku, gdy spółka holdingowa cypryjska uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której akcje będą nabyte, wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-95/11-6/JB
  Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym nabyciem własnych udziałów w celu umorzenia, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego do pierwotnej wysokości.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-89/11-2/EK
  Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę od innej spółki z Grupy w celu nabycia udziałów w Spółce Holdingowej stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-168/11-2/MS
  Przy wniesieniu do spółki cypryjskiej będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci posiadanych przez Wnioskodawcę akcji/udziałów, przychodem Wnioskodawcy będzie nominalna wartość objętych udziałów.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-159/07-5/11/S/AG
  Czy zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, Spółce przysługuje prawo do zaliczenia jako koszt uzyskania przychodu odsetek od pożyczki zaciągniętej i wydatkowanej na zakup udziałów?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1927/10/SD
  Czy przeniesienie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych na rzecz wspólnika, którego udziały są umarzane tytułem wynagrodzenia, powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-68/11-3/MG
  na skutek wniesienia do spółki cypryjskiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy spółka cypryjska uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której dotyczą udziały polskie lub spółka cypryjska posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której dotyczą udziały polskie zwiększy ilość udziałów w tej spółce, wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-16/11-6/MS1
  W przedmiotowym przypadku nabycie udziałów w prawie wieczystego użytkowania gruntów oraz własności zlokalizowanych na gruncie budynków nastąpiło w 1985 r., a to oznacza, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w ogóle nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-29/11-3/AS
  Wniesienie za zgodą Wnioskodawcy przez małżonka aportem do Spółki Cypryjskiej 2, udziałów posiadanych w Spółce Cypryjskiej 1, w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie stroną czynności prawnej obejmującej wniesienie wkładu i nabycie udziałów w zamian, a jego całkowity udział ograniczy się do ewentualnego wyrażenia zgody nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1056/10-4/AK
  Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży w 2009 r. udziału w nieruchomości nie będzie stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem sprzedaż ww. nieruchomości została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto. Natomiast odsetki wypłacone na podstawie wyroku sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1052/10-2/MG
  Przy wniesieniu do spółki cypryjskiej będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci posiadanych przez Wnioskodawcę akcji, w przypadku, gdy wartość rynkowa akcji będzie wyższa od nominalnej wartości objętych w zamian udziałów, przychodem Wnioskodawcy będzie nominalna wartość objętych udziałów.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1792/10/JD
  Czy poniesione przez Spółkę opisane wyżej wydatki (usługi doradcze, prawne, badanie "due dilligence", delegacje) związane z planowanym nabyciem pakietu kontrolnego akcji innej spółki mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4d w związku z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) czyli w momencie ich poniesienia (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1793/10/JD
  Czy poniesione przez Spółkę opisane wyżej wydatki (usługi doradcze, prawne, badanie "due dilligence", delegacje) związane z planowanym nabyciem pakietu kontrolnego akcji innej spółki mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4d w związku z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) czyli w momencie ich poniesienia w sytuacji gdy Spółka nie dokona nabycia wspomnianych akcji (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) ?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1291/10-2/ISz
  Prawo do odliczenia usług związanych z transakcją nabycia udziałów w innej spółce.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1068/10-4/MS1
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi w kamienicy nabytemu w drodze darowizny w 1989 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu ze względu na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi w kamienicy nabytemu w drodze spadku w 2000 r. nie będzie podlegał opodatkowaniu ze względu na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,Pprzychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w wyniku ponownego ustanowienia odrębnej własności w 2006 r., ponad udział, który Wnioskodawczyni uprzednio posiadała będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-853/10-4/JB
  Czy z właściwym uwzględnieniem przepisów dotyczących cienkiej kapitalizacji (Art 16 ust. 1 pkt 60 Updop) odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę od jej jedynego udziałowca i przeznaczonej na nabycie udziałów w Spółce Córce mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1000/10/IL
  Czy nieruchomości sprzedane przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się ugody sądowej o podziale majątku wspólnego małżeńskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak to co jest kosztem uzyskania przychodów?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-436/10-2/AF
  W przypadku, gdy planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-915/10-2/AK
  Czy wartość nabytych przez Wnioskodawcę w wykonaniu umowy darowizny udziałów będzie przychodem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, i konsekwentnie otrzymanie udziałów w drodze darowizny nie będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej "podatek PIT") także wówczas, gdy do darowizny będzie miało zastosowanie zwolnienie od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przewidziane w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) - dalej "Ustawa PSiD?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-712/10-2/JG
  Czy Spółka, nabywając w sposób opisany w stanie faktycznym, część własnych udziałów bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia i dokonując obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w celu pokrycia strat z lat ubiegłych, powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach podatku dochodowego od osób prawnych?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-760/10-2/DP
  Czy z właściwym uwzględnieniem przepisów dotyczących cienkiej kapitalizacji (Art 16 ust 1 pkt 60 Updop) odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę od jej jedynego udziałowca i przeznaczonej na nabycie udziałów S. PL mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-919/10-2/MK1
  Czy w związku z rozliczeniem wartości udziałów w spółce E. B.V. nabytych nieodpłatnie przez pracowników E. Sp. z o.o., na Spółce będzie ciążył obowiązek wynikający z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-919/10-3/MK1
  Czy w odniesieniu do rozliczenia opcji na nabycie udziałów w spółce E. B.V., w przypadku zaistnienia dodatniej różnicy pomiędzy ceną historyczną a aktualną ceną rynkową w dniu nabycia udziałów, na Spółce będzie ciążył obowiązek wynikający z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-26/11/BG
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę od "Spółki M" na nabycie pakietu akcji Przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-25/11/BG
  w zakresie zaliczenia odsetek od pożyczki zaciągniętej na nabycie pakietu akcji Przedsiębiorstwa do "wydatków na nabycie akcji w spółce", o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółki w chwili ich zapłacenia
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1271/10/BG
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę od "Spółki M" na nabycie pakietu akcji Przedsiębiorstwa na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-424/10-4/MZ
  należy stwierdzić, iż nabycie przez Spółkę udziałów własnych od udziałowca za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia jako szczególny rodzaj umowy, niewymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-412/08/10-9/S/ES
  Wniesienie wkładu niepieniężnego o określonej wartości (umowa spółki komandytowej powinna zawierać oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość - art. 105 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych) jako takie nie może być jednocześnie uznane za zwrotne otrzymanie przychodu w wysokości właśnie wartości tegoż wnoszonego wkładu. To na wkład o określonej wartości wnoszony jest aport niepieniężny mający go stanowić. Osoba wnosząca taki wkład w postaci akcji spółki akcyjnej wyzbywa się tych akcji, ale nie otrzymuje za niego zapłaty, lecz jedynie "przekształca" go na wkład, którym uczestniczy w spółce komandytowej. Wartość wnoszonych akcji staje się wartością wkładu w spółce komandytowej, według którego uczestniczy on między innymi w zyskach i stratach tej spółki.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-724/10-2/JB
  Czy w przypadku umorzenia części posiadanych udziałów w spółce z o.o., bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-946/10-2/MS
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku nabycia odziedziczonych udziałów, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmujące udział w nieruchomości nabyty w marcu 2007 r. przysługujące podatniczce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie miało zastosowanie do całej nieruchomości gruntowej, tj. zarówno gruntu jak i jego części składowej w postaci budynku?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-368/10-2/MZ
  PCC - w zakresie umowy zakupu udziałów
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-497/10/MT
  Czy nieodpłatne nabycie własnych udziałów w celu ich umorzenia nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-725/10-2/JS
  Sprzedaż udziału w przedmiotowej nieruchomości zwróconej na podstawie decyzji Prezydenta miasta w związku z art. 7 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 26 października 1945 roku, nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również wówczas, gdy sprzedaż ta zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zwrot. Dlatego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od przedmiotowej sprzedaży udziału w nieruchomości.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-459a/10/MT
  Czy przekazanie udziałowcom składników majątkowych jako wynagrodzenia za umorzenie udziałów spowoduje powstanie przychodu po stronie Spółki?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-695/10-4/EB
  Czy zgodnie treścią alt. 16 ust. 1 punkt 10) lit a) oraz art. 16 ust. 1 punkt 11) updop, w związku z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8) updop, Spółce przysługiwać będzie prawo do zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu odsetek od Pożyczek zaciągniętych i wydatkowanych na nabycie udziałów w S
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-694/10-4/EB
  CIT - zakresie momentu zaliczenia odsetek od pożyczek zaciągniętych i wydatkowanych na nabycie udziałów spółki z grupy, do kosztów uzyskania przychodów
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1105/10/MS
  Czy przedstawiona powyżej czynność nabycia przez Spółkę udziałów własnych Spółki od wspólnika celem ich umorzenia za wynagrodzeniem spowoduje powstanie dla Spółki przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-206/10/MZ
  Czy zawarcie przez Spółkę z o.o. umowy nabycia własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-704/10-3/JG
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osób fizycznych celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-623/10-2/JG
  Czy dobrowolne umorzenie własnych udziałów bez wynagrodzenia za zgodą udziałowców, zgodnie z art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powoduje powstanie dochodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-613/10-2/MM
  Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że w przypadku sprzedaży przez Spółkę udziałów w L. wydatki w wysokości 9.664.898,16 zł, poniesione na nabycie tych udziałów stanowić będą dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-672/10-4/AS
  W przypadku wniesienia do spółki z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej aportu, którego wartość rynkowa przekracza wartość nominalną objętych udziałów w kapitale zakładowym spółki z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej, przychodem Wnioskodawczyni będzie nominalna wartość objętych udziałów w kapitale zakładowym spółki z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-880/10/SD
  Czy wypłacone odsetki od pożyczek udzielonych Spółce stanowią dla niej koszty uzyskania przychodu?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-467/10-2/JB
  Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP) spowoduje po stronie Spółki wydanie majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego udziałowca?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-468/10-4/JB
  CIT - w zakresie powstania przychodów i kosztów podatkowych w sytuacji nabycia/zbycia certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wkład w postaci akcji/udziałów spółek kapitałowych.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-403/10-3/IŚ
  CIT - w zakresie sprecyzowania momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych związanych z nabyciem udziałów w spółce z o.o.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-403/10-2/IŚ
  CIT - w zakresie sprecyzowania momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych związanych z nabyciem udziałów w spółce z o.o.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-831/10/JD
  Czy zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawartych umów sprzedaży udziałów w wyniku których Spółka nabyła udziały innych podmiotów w celu utworzenia jednego podmiotu prowadzącego działalność jako jeden podatnik będzie kosztem uzyskania przychodów w momencie jego zapłaty?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-544/10-5/MG
  Opodatkowanie dochodu z tytułu podziału majątku likwidowanej Spółki.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-474/10-3/EK
  1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich spłaty? 2. Czy w przypadku gdy umowa pożyczki przewidywać będzie kapitalizację odsetek, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK, będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-474/10-2/EK
  1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich spłaty? 2. Czy w przypadku gdy umowa pożyczki przewidywać będzie kapitalizację odsetek, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK, będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-675/10/MMa/
  Czy sprzedaż części nieruchomości nabytej w drodze spadku podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-512/10-2/MG
  należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-441/10-2/KS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu udziałów w spółce luksemburskiej w momencie zapłaty.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-441/10-3/KS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu bankowego lub pożyczki zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu udziałów w spółce luksemburskiej w momencie ich kapitalizacji.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-445/10/TK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów m.in. Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może obniżyć przychód z tytułu sprzedaży nabytych w części w drodze spadku po zmarłym mężu akcji o koszty uzyskania przychodów w postaci wydatków na ich nabycie i zapłaconych prowizji bankowych przy nabyciu, które zostały poniesione wspólnie przez Wnioskodawcę i małżonka jeszcze przed śmiercią małżonka?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-497/10-2/ES
  zwolnienie przedmiotowe
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-391/10-2/MC
  Czy w związku z nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów przez Spółkę, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-278/10-4/IŚ
  CIT w zakresie:- możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki udzielonej w Euro przez spółkę francuską na zakup udziałów "spółki córki", która następnie została przejęta przez Wnioskodawcę;- określenia momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych związanych ze spłatą przedmiotowej pożyczki - na moment spłaty kapitału.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-603/10/MO
  Czy poniesione przez Spółkę w/w koszty związane z objęciem udziałów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w momencie ich poniesienia? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-346/10-2/EK
  1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich spłaty? 2. Czy w przypadku gdy umowa pożyczki przewidywać będzie kapitalizację odsetek, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK, będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-346/10-3/EK
  1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich spłaty? 2. Czy w przypadku gdy umowa pożyczki przewidywać będzie kapitalizację odsetek, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK, będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-563/10/AP
  Czy poniesione przez Spółkę koszty wyceny majątku związane z wniesieniem aportu do spółki celem podniesienia kapitału będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm., określana dalej skrótem "ustawa o CIT") w momencie ich poniesienia?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-562/10/AP
  Czy poniesione przez Spółkę koszty wyceny majątku związane z wniesieniem aportu do nowej spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm., określana dalej skrótem "ustawa o CIT") w momencie ich poniesienia?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-417/10/AK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z o.o. do spółki osobowej (komandytowej) spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-82/10/MZ
  Czy zawarcie przez Spółkę z o.o. umowy nabycia własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzeni podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-537/10/JD
  Czy powstała w drodze umowy z dnia 15 września 2009 roku podatkowa grupa kapitałowa jest w rozumieniu art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnikiem rozpoczynającym działalność i w związku z tym może w pierwszym roku podatkowym odprowadzić zaliczki kwartalne?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-80/10/MCZ
  Czy darowizna udziałów w spółce z o.o. dokonana przez ojca na rzecz córki w formie aktu notarialnego będzie wolne od podatku od spadków i darowizn?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-81/10/MCZ
  Czy darowizna udziałów w spółce z o.o. dokonana przez ojca na rzecz syna w formie aktu notarialnego będzie wolne od podatku od spadków i darowizn?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-807/10/SD
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osób fizycznych celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-806/10/MO
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osób fizycznych celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4 )
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-808/10/SD
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osób fizycznych celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4 )
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-511/10/SD
  Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólników będących osobami fizycznymi, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 )
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-521/10/MO
  Czy objęcie przez Spółkę udziałów/akcji w spółce kapitałowej po wartości nominalnej, która jest niższa aniżeli wartość obejmowanych udziałów/akcji wynikająca z wyceny majątku spółki kapitałowej, spowoduje powstanie po stronie Spółki dochodu, w momencie objęcia udziałów/akcji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-505/10/SD
  Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólników będących osobami fizycznymi, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3 )
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-460/10-2/RS
  określenie daty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, przyznanego na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu oraz w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia ww. prawa użytkowania wieczystego.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-294/10-2/JB
  powstanie przychodu w związku ze sprzedażą wyodrębnionych z części wspólnej lokali.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-280/10-2/DS
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, w celu wyeliminowania wątpliwości co do zasad opodatkowania na gruncie obowiązujących przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku udzielenia Spółce pożyczki przez SpK, Spółka pragnie potwierdzić jej rozumienie odpowiednich przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich spłaty? 2. Czy w przypadku gdy umowa pożyczki przewidywać będzie kapitalizację odsetek, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK, będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-280/10-3/DS
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, w celu wyeliminowania wątpliwości co do zasad opodatkowania na gruncie obowiązujących przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku udzielenia Spółce pożyczki przez SpK, Spółka pragnie potwierdzić jej rozumienie odpowiednich przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich spłaty? 2. Czy w przypadku gdy umowa pożyczki przewidywać będzie kapitalizację odsetek, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK, będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-280/10-2/DS
  Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, w celu wyeliminowania wątpliwości co do zasad opodatkowania na gruncie obowiązujących przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku udzielenia Spółce pożyczki przez SpK, Spółka pragnie potwierdzić jej rozumienie odpowiednich przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich spłaty? 2. Czy w przypadku gdy umowa pożyczki przewidywać będzie kapitalizację odsetek, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce przez SpK, będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-183/10-2/MC
  Czy kwota podatku od czynności cywilnoprawnych, zapłaconego w związku z nabyciem udziałów w Spółce, będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów pośrednio związanym z przychodem i potrącanym, zgodnie z art. 15 ust. 4 pdop, w chwili jego poniesienia?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-259/10-2/JG
  Czy dobrowolne umorzenie własnych udziałów bez wynagrodzenia za zgodą wspólników zgodnie z art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu u Spółki, której udziały podlegają umorzeniu?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-185/10/TK
  Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz innych wspólników udziałów w Spółce objętych w drodze spadku oraz darowizny, w związku z panującą między Wnioskodawcą a małżonkiem współwłasnością majątkową, kosztem zbycia tych udziałów będą wydatki (w tym wydatki na podatki związane z nabyciem udziałów) poniesione przez męża Wnioskodawcy ze wspólnego majątku na objęcie tych udziałów?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-128/10-4/AM
  należy stwierdzić, iż zbycie na rzecz byłej żony udziału w lokalu mieszkalnym w wyniku zniesienia współwłasności nie stanowi przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie pięcioletniego terminu od nabycia tego udziału.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-115/10-3/MK
  Należy stwierdzić, iż nabycie w drodze spadku jest nabyciem nieodpłatnym, zatem przychód uzyskany z tytułu zbycia tych udziałów będzie równy dochodowi. Ponieważ uregulowania zawarte w treści art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie, wydatki poniesione przez ojca Wnioskodawcy na objęcie tych udziałów, w części przypadającej na Wnioskodawcę, stosownie do udziału w spadku, tj. w #188;, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów przez Wnioskodawcę.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-62/10/AK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie przez Wnioskodawcę przysługujących mu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na własność do spółki osobowej, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-63/10/AK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie przez Wnioskodawcę przysługujących mu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na własność do spółki osobowej, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-62/10/AK
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie przez Wnioskodawcę przysługujących mu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na własność do spółki osobowej, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-35/10-6/JG
  1. Jakie obowiązki po stronie Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wywoła opisane umorzenie udziałów posiadanych przez osobę fizyczną? 2. Czy umorzenie udziałów, nabytych uprzednio w tym celu, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, prowadzi do powstania przychodu u Wnioskodawcy lub po stronie pozostałych wspólników?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-14/10-4/AG
  CIT - konsekwencje wydania akcji (udziałów) Spółki Kapitałowej na rzecz B. jako zapłaty za nabyte w celu umorzenia udziały własne
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-233/10-5/JG
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę akcji należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych akcji, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-69/10-2/AP
  Czy podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu udziałów, a także prowizja oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów będą kosztem uzyskania przychodów w momencie zapłaty czy w momencie sprzedaży Spółek?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-43/10-4/AO
  Czy w wyniku umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, po cenie równej wartości nominalnej lub bez wynagrodzenia, u Spółki powstanie dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-738/09-5/MG
  obowiązki Spółki jako płatnika podatku dochodowego z tytułu umorzenia udziałów należących do osób fizycznych przeprowadzonego za wynagrodzeniem
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-369/10/AK
  Czy różnice kursowe powstałe w dacie faktycznej zapłaty ceny za nabyte udziały Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie 2)
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1581/09/AK
  Czy wskazane przez Wnioskodawcę wydatki związane z nabyciem udziałów i akcji może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia? (pytanie 1)
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-793b/09/PS
  Dotyczy możliwości powstania dochodu w związku z nabyciem akcji należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1466/09/MO
  Czy odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Wnioskodawcę na nabycie udziałów w spółce stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-848/09-2/JB
  Które z wyżej wymienionych kategorii kosztów można zakwalifikować jako bezpośrednie koszty uzyskania przychodu w momencie zbycia udziałów SEC?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-292/09/AŻ
  1. Czy wnioskodawca – jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonująca zakupu od wspólnika własnych udziałów celem ich dobrowolnego umorzenia za zgoda wspólnika – w trybie art. 199 Kodeksu spółek handlowych – jest objęta z tego tytułu obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych? 2. Czy ww. czynność podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-39/09/AK
  Czy spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych przez nią udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-898/09-4/EK
  1. Czy nabycie przez spółkę udziałów w szczególnym trybie zmierzającym do ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeśli tak, to w jakiej wysokości? 2. Czy umorzenie udziałów przez Spółkę w drodze obniżenia kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Jeśli tak, to według jakiej stawki?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-210/09-4/WS
  1. Czy nabycie przez Spółkę udziałów w takim szczególnym trybie zmierzającym do ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? 2. Czy umorzenie udziałów przez Spółkę w drodze obniżenia kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Jeśli tak, to według jakiej stawki?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-588/09-13/MB
  Czy Spółka powinna rozpoznać odsetki od pożyczki I kredytu na nabycie udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty I kapitalizacji, zarówno przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, po jej utworzeniu (gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT), jak i po utracie przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT, a w okresie gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, uwzględniać powyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu odsetek zapłaconych I skapitalizowanych w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika CIT - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-636/09-2/PD
  Czy nabycie przez Spółkę własnych udziałów w celu dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia dla udziałowca skutkuje dla Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości wartości umorzonych dobrowolnie udziałów?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-637/09-2/PD
  Czy nabycie przez Spółkę własnych udziałów w celu dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia dla udziałowca skutkuje dla Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości wartości umorzonych dobrowolnie udziałów?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-638/09-2/PD
  Czy nabycie przez Spółkę własnych udziałów w celu dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia dla udziałowca skutkuje dla Spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości wartości umorzonych dobrowolnie udziałów?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-592/09-13/MB
  9) Czy Spółka powinna rozpoznać odsetki od pożyczki I kredytu na nabycie udziałów (akcji) Spółki Zależnej (Spółek Zależnych) jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty I kapitalizacji, zarówno przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, po jej utworzeniu (gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT), jak i po utracie przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika CIT, a w okresie gdy Podatkowa Grupa Kapitałowa będzie posiadała status podatnika CIT, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, uwzględniać powyższe koszty uzyskania przychodów z tytułu odsetek zapłaconych I skapitalizowanych w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej i posiadania przez nią statusu podatnika CIT - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-523/09/AW
  Czy zrealizowane ujemne różnice kursowe powstałe przy spłacie zobowiązania za zakupione udziały są podatkowym kosztem uzyskania przychodu w momencie zapłaty zobowiązania, czy dopiero w momencie zbycia tych udziałów?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-837/09-2/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z nabyciem udziałów w spółce
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1070/09/AM
  Czy zapłacone odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie udziałów w innym podmiocie wpływają na dochód zwolniony z tytułu działalności na terenie SSE? Czy też odsetki te nie dotyczą działalności określonej w zezwoleniu i w efekcie wpływają jedynie na określenie dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-252/09/MZ
  Czy zawarcie przez Spółkę z o.o. umowy nabycia własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-494/09/MK
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, kwota brutto skapitalizowanych odsetek jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodów, zgodniez art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w dacie ich kapitalizacji, mimo braku spłaty pożyczki i odsetek?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-663/09-4/ER
  1. Czy odsetki od obligacji wyemitowanych w celu spłaty części starego długu pozyskanego na objęcie majątku służącego do prowadzenia działalności gospodarczej mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty (poniesienia) na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP)? 2. Czy w przypadku, gdy zapłata odsetek od obligacji wyemitowanych przez Wnioskodawcę w celu refinansowania części starego długu zaciągniętego na nabycie udziałów odbywa się poprzez potrącenie zobowiązań Wnioskodawcy z należnościami Wnioskodawcy z tytułu zapłaty za obligacje, są one kosztem uzyskania przychodów?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-628/09-2/ES
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem z tytułu objęcia przez spółkę komandytową udziałów i akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości będzie zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nominalna wartość wydanych udziałów/akcji w spółce kapitałowej?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-628/09-4/ES
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca powinien rozliczyć dochód z tytułu objęcia przez spółkę komandytową udziałów/akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości na formularzu PIT-38, który zostanie złożony w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym transakcja będzie miała miejsce?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-629/09-2/ES
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem z tytułu objęcia przez spółkę komandytową udziałów i akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości będzie zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nominalna wartość wydanych udziałów/akcji w spółce kapitałowej?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-629/09-3/ES
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym koszt uzyskania przychodu z tytułu objęcia przez spółkę komandytową udziałów/akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości powinien zostaćustalony na zasadach określonych w art. 22 ust. 1e pkt 1 oraz ust. 1iustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?,
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-628/09-3/ES
  1.Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem z tytułu objęcia przez spółkę komandytową udziałów i akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości będzie zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nominalna wartość wydanych udziałów/akcji w spółce kapitałowej?,2.Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym koszt uzyskania przychodu z tytułu objęcia przez spółkę komandytową udziałów/akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości powinien zostać ustalony na zasadach określonych w art. 22 ust. 1e pkt 1 oraz ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?,3.Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca powinien rozliczyć dochód z tytułu objęcia przez spółkę komandytową udziałów/akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości na formularzu PIT-38, który zostanie złożony w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym transakcja będzie miała miejsce?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-630/09/IK
  opodatkowanie przekazania wspólnikowi spółki jawnej przedsiębiorstwa tej spółki w związku z rozwiązaniem i likwidacją spółki
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-692/09-2/AO
  Czy w wyniku opisanego zdarzenia przyszłego po stronie udziałowca (będącego osobą prawną) zbywającego nieodpłatnie na rzecz Spółki udziały w jej kapitale, celem umorzenia, powstanie przychód i czy w związku z tym Spółka będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia, jako płatnik, podatku dochodowego (podatku u źródła)?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-693/09-2/DS
  Czy w wyniku opisanego zdarzenia przyszłego po stronie wspólnika (będącego osobą prawną) pozostającego w Spółce (tj. po stronie R(…) Group B.V.) powstanie przychód do opodatkowania (z tytułu udziału w zysku osób prawnych) i czy w związku z tym Spółka będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia, jako płatnik, podatku u źródła?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-688/09-3/AO
  Czy w wyniku opisanego zdarzenia przyszłego po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-581/09-7/MG
  obowiązki podatkowe Spółki z tytułu odpłatnego nabycia udziałów od udziałowca będącego osobą fizyczną, w celu ich umorzenia
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-629/09-4/ES
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca powinien rozliczyć dochód z tytułu objęcia przez spółkę komandytową udziałów/akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości na formularzu PIT-38, który zostanie złożony w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym transakcja będzie miała miejsce?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-655/09-2/MC
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia części posiadanych przez Nią udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-626/09-2/HS
  Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez Spółkę Nabywającą udziałów w Spółce Zbywanej będzie wartość nominalna udziałów wyemitowanych w zamian za wniesienie do Spółki udziałów w Spółce Zbywanej?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-525/09-4/ER
  Czy w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, co w konsekwencji oznacza zakończenie roku podatkowego tej spółki, na spółce przejmującej ciąży obowiązek złożenia zeznania spółki przejmowanej o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym i zapłaty wynikającego z niego podatku, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej "updop")? Czy spółka przejmująca do końca swojego roku podatkowego może wpłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, obliczone na podstawie zeznania podatkowego, które złożyła w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata? W jakiej wysokości powinna opłacać podatek dochodowy spółka przejmująca w następnym, po połączeniu spółek, roku podatkowym?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-554/09-6/PD
  Jakie obowiązki podatkowe po stronie Spółki wywoła odpłatnie nabycie udziałów od osoby fizycznej, w celu ich umorzenia?Czy umorzenie udziałów, nabytych uprzednio w tym celu, z czystego zysku (zysk zgromadzony na kapitale zapasowym z lat ubiegłych oraz zysk roku bieżącego), albo umorzenie takich udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego, prowadzi do powstania przychodu w Spółce lub po stronie udziałowców?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-601/09-3/JG
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę akcji należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych akcji, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-600/09-3/JG
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę akcji należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych akcji, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-600/09-2/JG
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę akcji należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych akcji, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-490/09-4/MG
  opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-619/09/BK
  w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej prowizji przygotowawczej oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów w spółce z o.o.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-620/09/BK
  w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej prowizji przygotowawczej oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów w spółce z o.o.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-845/09/AM
  - zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych powstałych w związku z nabyciem lub objęciem udziałów (akcji) w momencie ich realizacji, - niewystąpienia różnic kursowych w sytuacji gdy płatność miała miejsce przed objęciem lub nabyciem udziałów (akcji),- kurs waluty przyjęty do przeliczenia różnic kursowych powstałych w związku z nabyciem lub objęciem udziałów (akcji).
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/423-1229/09/AM
  Zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych powstałych w związku z zakupem przedmiotu aportu w momencie ich realizacji.Kurs waluty przyjęty do przeliczania różnic kursowych powstałych w związku z zakupem przedmiotu aportu.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-561/09-4/EK
  Czy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku ze sprzedażą udziałów spółki z o.o. za cenę poniżej ich wartości, Spółka jest uprawniona do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów kwoty odpowiadającej nominalnej wartości zbywanych odpłatnie udziałów, która odpowiada wydatkom na nabycie udziałów w spółce?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-815/09/AM
  Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z objęciem udziałów / akcji takie jak koszty usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego i wyceny oraz koszty odsetek od obligacji wyemitowanych w celu pozyskania środków finansowych na objęcie akcji mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 4d (koszty doradztwa) oraz art. 15 ust. 4d w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT (koszty finansowe)?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-530/09-2/MC
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia części posiadanych przez Nią udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-484/09-3/JG
  Czy w związku z nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów przez Spółkę, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-685/09/SD
  Czy Spółdzielnia w przypadku umorzenia części posiadanych przez nią udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-465/09-3/JG
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-462/09-3/KS
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-359/09-2/KS
  Czy Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, powinien rozpoznać przychód do opodatkowania tym podatkiem, w tym w szczególności z tytułu otrzymania świadczenia nieodpłatnego, w związku z nieodpłatnym nabyciem własnych udziałów w celu ich umorzenia - w trybie art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-358/09-2/KS
  Czy wzrost wartości udziałów przypadających Wnioskodawcy, będący następstwem nieodpłatnego umorzenia udziałów dotychczasowego, większościowego wspólnika, należy zakwalifikować jako przychód Wnioskodawcy z udziału w zyskach osób prawnych oraz opodatkować go zgodnie z zasadami opodatkowania takich zysków?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-280/09-5/JB
  W Spółce powstanie przychód podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia praw do nieruchomości w wysokości rynkowej tych praw, a jednocześnie odpowiadającej wartości wynagrodzenia przeznaczonego do wypłaty.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-322/09-2/KS
  1. Czy Spółka, jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku, w związku z przeprowadzeniem umorzenia własnych udziałów bez wynagrodzenia w trybie określonym przez art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych? 2. Czy Spółka, jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku, w związku z przeprowadzeniem przymusowego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem u wspólników?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-322/09-3/KS
  1. Czy Spółka, jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku, w związku z przeprowadzeniem umorzenia własnych udziałów bez wynagrodzenia w trybie określonym przez art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych? 2. Czy Spółka, jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku, w związku z przeprowadzeniem przymusowego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem u wspólników?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-233/09-5/MS
  Nabycie 100% udziałów danej spółki kapitałowej, a następnie przejęcie tej spółki nie daje podstaw do uznania, ze nastąpiło nabycie przedsiębiorstwa w drodze kupna, a tym samym że Wnioskodawca może ustalić wartość początkową firmy i dokonywać od niej odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-309/09-3/MC
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia części posiadanych przez Nią udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-282/09-2/JG
  Wskazanie w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, że wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) lub innych papierów wartościowych są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, oznacza, że dla celów podatkowych koszt ten należy rozpoznać w momencie odpłatnego zbycia tych papierów wartościowych. Skoro ustawodawca w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazuje, kiedy wydatek na nabycie papierów wartościowych należy uznać za koszt uzyskania przychodów, który należy uwzględnić przy rozliczeniach podatkowych, to do tych rozliczeń nie można stosować "średniej ceny ważonej" - choćby ustawa o rachunkowości dopuszczała możliwość takiej wyceny.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-274/09/RSz
  - czy prawidłowe będzie stosowanie przy sprzedaży domu wraz z wpisanym w bryłę budynku garażem oraz działką stawki podatku VAT w wysokości 7%,- czy prawidłowe będzie stosowanie przy sprzedaży dla właścicieli domów udziałów w drodze osiedlowej stawki podatku VAT w wysokości 7%
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-417/09/IB
  1. Czy spłata części należącej do byłego męża stanowi wydatek na cele wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z podatku, jeśli po spłacie na rzecz byłego męża w okresie do dwóch lat od momentu sprzedaży otrzyma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-288/09-2/MM
  W jaki sposób spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku zaistnienia transakcji zbycia udziałów w spółce z o.o., objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-366/09/CzP
  Czy w związku z transakcją przejęcia Zadłużenia w zamian za akcje nie powstanie po stronie Podatnika przychód w podatku dochodowym od osób prawnych?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-250/09-2/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów należących do osoby fizycznej celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-215/09-3/JG
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-168/09-4/KK
  1. Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie ich zapłaty (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop), do czasu całkowitej spłaty pożyczki?2. Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie ich ewentualnej kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop)?3. Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w chwili zapłaty lub kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop) również jeżeli po nabyciu udziałów nastąpi połączenie Spółki ze Spółką zależną?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-194/09-2/JB
  CIT w zakresie skutków podatkowych dotyczących nabycia własnych udziałów w celu ich umorzenia, oraz ich umorzenia
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-165/09-3/DS
  Czy oprócz podatku od czynności cywilnoprawnych wystąpi podatek dochodowy w Spółce jako kupujący?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-135/09/AW
  Czy poniesione przez Spółkę wydatki związane z planowaną transakcją nabycia znaku towarowego i udziałów w spółce węgierskiej stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-252/09/CzP
  Czy koszty związane z pożyczką zaciągnięta na potrzeby wskazanej wyżej transakcji, w szczególności takie jak odsetki od kwoty pożyczki, prowizja stanowić będą koszty uzyskane przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w momencie ich zapłaty?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423W-76/09/CzP
  Czy koszty związane z usługą pośrednika, który zajął się wyszukiwaniem pożyczkodawcy, przygotowaniem formalności i negocjacją umowy pożyczkowej, o której mowa powyżej stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-146/09-2/JB
  Czy Spółka nabywając własne udziały, bez wynagrodzenia, w celu ich umorzenia osiągnęła z tego tytułu przychód do opodatkowania?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-531/09/PP
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym, w Spółce powstała wątpliwość odnośnie momentu ujęcia kwoty skapitalizowanych odsetek w kosztach uzyskania przychodów. Wobec powyższego Spółka zwraca się do Ministra Finansów o potwierdzenie, że skapitalizowane odsetki od pożyczki należy rozpoznać w kosztach uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-532/09/PP
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym, w Spółce powstała wątpliwość odnośnie obowiązku pobrania podatku dochodowego z tytułu uzyskanych przez nierezydenta, przychodów ze skapitalizowanych odsetek od pożyczki.Wobec powyższego Spółka zwraca się do Ministra Finansów o potwierdzenie, że w momencie dokonania kapitalizacji odsetek po stronie Spółki powstaje obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu uzyskanych przez nierezydentów na terytorium Polski przychodów z odsetek (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3).
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-305/09/PP
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym, w Spółce powstała wątpliwość odnośnie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek zaciągniętych na nabycie udziałów. Wobec powyższego Spółka zwraca się do Ministra Finansów o potwierdzenie, że odsetek od umowy pożyczki finansującej nabycie udziałów nie należy zaliczać do "wydatków na objęcie lub nabycie udziałów", o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, a tym samym, że przedmiotowe odsetki stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-206/09/PC
  1. W którym momencie prowizje pobraną przez bank oraz odsetki od tego kredytu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy w momencie ich zapłaty, czy też dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-147/09-2/JG
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-116/09/BG
  Czy odsetki od pożyczki lub kredytu zaciągniętego przez Spółkę na zakup akcji w "Spółce A" będą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-61/09-2/JB
  skutki podatkowe dotyczących nabycia własnych udziałów w celu ich umorzenia oraz umorzenia tych udziałów
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-3/09/NG
  Czy do wynagrodzenia wypłaconego wspólnikowi tytułem odpłatnego zbycia udziałów na rzecz wnioskodawcy, w celu umorzenia tych udziałów ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego zgodnie z zapisem art. 22 pkt 4 ustawy z o podatku dochodowym od osób prawnych?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-103/09-3/HS
  Czy w zaistniałym stanie, powstałe różnice kursowe dotyczące nabycia akcji spółki P, rozpoznane bilansowo jako różnice kursowe w 2008 r., dla celów podatkowych stanowią koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-103/09-2/HS
  Czy w zaistniałym stanie, powstałe różnice kursowe dotyczące nabycia akcji spółki P, rozpoznane bilansowo jako różnice kursowe w 2008 r., dla celów podatkowych stanowią koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-32/09/TK
  Czy zawarcie umowy darowizny spowoduje konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-90/09-3/JF
  Czy przekazanie w toku postępowania likwidacyjnego majątku Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-50/09-4/KS
  Jeżeli w przyszłości obdarowana chciałaby, aby jej udziały (lub ich część) zostały umorzone nieodpłatnie - to, czy Spółka, nabywając własne udziały bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia osiąga z tego tytułu przychód lub dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-24/09-2/KS
  Czy dobrowolne umorzenie własnych udziałów bez wynagrodzenia, za zgodą udziałowców, zgodnie z art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu u Spółki?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-13/09-2/ISN
  Opodatkowanie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości - dostawa towaru.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1158/08/MO
  Czy, w związku ze spełnieniem warunków wynikających ze zwolnienia wprowadzonego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ("CIT"), Wnioskodawca ma obowiązek pobrania CIT z tytułu wypłaty na rzecz Spółki X wynagrodzenia za nabycie udziałów w celu ich umorzenia?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-248/09/CzP
  "Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Holdingowej objętych częściowo za gotówkę a częściowo (w wysokości podwyższenia wartości nominalnej) w zamian za wkład niepieniężny w postaci Akcji koszt uzyskania przychodów Spółki na dzień zbycia udziałów będzie ustalany jako suma:1) wydatków na objęcie udziałów (nabycie pierwotne) Spółki Holdingowej oraz (2) wartości odpowiadającej zwiększeniu wartości nominalnej posiadanych udziałów Spółki Holdingowej w wynika aportu Akcji?"
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-25/09-5/JG
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-4/08/AK
  Czy różnica pomiędzy wartością nominalną a wartością wynagrodzenia należnego udziałowcom z tytułu odsprzedaży udziałów w celu umorzenia stanowi przychód spółki?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-663a/08/MT
  1. Czy zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki oraz odsetki od tej umowy do dnia nabycia udziałów powinny powiększyć cenę ich nabycia, czy też wydatki te powinny obciążyć bieżące koszty uzyskania przychodów w okresie poniesienia wydatku? 2. Czy zapłacone odsetki od przedmiotowej umowy pożyczki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w okresie zapłaty? 3. Czy takie koszty kredytu bankowego, jak prowizja powinny zwiększyć wartość nabytych udziałów, czy też należałoby je odnieść bezpośrednio w koszty Spółki? 4. Czy koszty odsetek od przedmiotowego kredytu będą stanowić koszt uzyskania przychodów w okresie zapłaty?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-663b/08/MT
  Czy powstałe różnice kursowe związane z zapłatą za udziały powinny wpłynąć na wartość udziałów, czy też należałoby je odnieść bezpośrednio w koszty, bądź przychody finansowe w okresie powstania tych różnic?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-810/082/HS
  Czy wynik na transakcjach forward (w sytuacji Spółki poniesiona strata), Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania zapłaty do banku kwoty rozliczenia z tytułu transakcji Forward (tj. że kwota poniesionej straty w kwocie 5.352.000 PLN stanowi po stronie Spółki koszt podatkowy)?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-150/08/IL
  Czy nabycie przez Spółkę udziałów własnych za wynagrodzeniem celem ich umorzenia jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-791/08-4/MC
  Czy odsetki od zaciągniętego kredytu oraz prowizja bankowa przygotowawcza kredyt stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich faktycznej zapłaty, czy też zwiększają wartość nabytych akcji?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-815/08-3/KS
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-812/08-3/JG
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1614/08-2/ER
  Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 updop), czy dopiero w momencie zbycia udziałów?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-816/08-3/EK
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-814/08-3/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-813/08-3/MC
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1672/08-2/AG
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca był uprawniony do rozpoznania odsetek zapłaconych do M za koszt uzyskania przychodów w momencie spłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez M? Czy w przypadku zaistnienia opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie, co do zasady, uprawniony do rozpoznawania odsetek związanych z pożyczką udzieloną przez A za koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty tych odsetek, przy założeniu, że do tych odsetek nie będą miały zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji? Czy w przypadku zaistnienia opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie, co do zasady, w dalszym ciągu uprawniony do rozpoznawania odsetek związanych z pożyczką udzieloną przez A za koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty tych odsetek po zamknięciu likwidacji K, przy założeniu, że do tych odsetek nie będą miały zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-702/08/AW
  Czy Spółka, jako podatnik w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku, w związku z przeprowadzeniem umorzenia własnych udziałów bez wynagrodzenia w trybie określonym przez art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-976/08/CzP
  "Czy opisany powyżej sposób rozliczenia kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami jest prawidłowy?"
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-983/08/PC
  Czy odsetki od zaciągniętej pożyczki na zakup udziałów w Sp. z o.o., bez względu na to czy będzie to pożyczka z Grupy, czy z banku, będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji? (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 updop)?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1492/08-2/AG
  Należy rozdzielić konsekwencje dokonanej przez wnioskodawcę czynności przejęcia długu za wynagrodzeniem w wysokości przedstawionej we wniosku od nabycia przez niego własności udziałów w IP K sp. z o.o. W przypadku zaciągnięcia kredyt lub pożyczki na zakup tych udziałów niewątpliwie odsetki z nim związane byłby kosztem uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty/kapitalizacji, jako koszty finansowania nabycia tego rodzaju aktywów. Natomiast przejęte przez wnioskodawcę zobowiązania wynikające z przejętych przez niego pożyczek/kredytów zaciągniętych pierwotnie przez inny podmiot, nie stanowią kredytów/pożyczek na nabycie tych udziałów. Tym samym brak jest również związku pomiędzy przedmiotowymi wydatkami w postaci odsetek od pożyczek udzielonych przez podmioty z grupy I i kredytu udzielonego przez podmiot trzeci, przejętych przez Wnioskodawcę od lP I (France) S.A.S. w drodze zawarcia umów o przejęcie długów, oraz odsetek od Kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę kredytu bankowego przejętego przez Wnioskodawcę od lP l (France) S.A.S., a potencjalnym przychodem Spółki z udziałów.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-5/08/TK
  Czy jeżeli zostanie złożone właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe w terminie jednego miesiąca od powstania obowiązku podatkowego z tytułu ww. darowizny będzie można korzystać z całkowitego zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-702/08-2/MM
  Czy odsetki od pożyczki, z tytułu której Wnioskodawca stanie się dłużnikiem na podstawie umowy przejęcia długu, będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a nie w momencie zbycia udziałów w W(…) (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy) nabytych przez Wnioskodawcę, przy jednoczesnym przejęciu wspomnianego długu?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-701/08-2/MM
  Czy w związku z transakcją przejęcia Długu "w zamian" za udziały powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-593/08/MK
  Czy zgodnie z naszym stanowiskiem, na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, Spółdzielnia w przypadku umorzenia części posiadanych przez nią udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie artykułu 199 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów, zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-125/08-2/JS
  Czy w odniesieniu do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, na podstawie przepisu art. 24 ust. 3 w zw. z ust. 1 lit. b) Traktatu, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych o 10% tzw. podatku u źródła wynikającego z Traktatu, który byłby pobrany na Cyprze na podstawie art. 10 Traktatu?
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1472/08-2/JB
  Czy w świetle przepisów art.10 ust.1 oraz art.12 ust.4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla Spółki, która nabywa udziały w celu ich umorzenia powstaje przychód podatkowy?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-97/08-2/MK
  Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez rodzica dla swojego dziecka.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-600/08-3/DS
  Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólników będących osobami fizycznymi, jedynym wspólnikiem Spółki pozostanie osoba prawna?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-555/08-2/EK
  Czy koszty związane z pożyczką zaciąganą na potrzeby wskazanej powyżej transakcji zakupu udziałów spółki norweskiej, w szczególności takie jak odsetki od kwoty tej pożyczki, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie zapłaty lub dacie kapitalizacji?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-554/08-2/DS
  Czy koszty związane z kredytem zaciąganym za potrzeby wskazanej powyżej transakcji zakupu udziałów spółki norweskiej, w szczególności takie jak odsetki od kredytu czy prowizje za rozpatrzenie wniosku lub udzielenie kredytu, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie zapłaty lub w dacie kapitalizacji?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-498/08-3/EK
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-489/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 08.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych z tytułu umorzenia udziałów własnych -jest prawidłowe.W dniu 08 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1167/08-2/MG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym podstawą naliczenia ww. zryczałtowanego podatku dochodowego jest cała wartość majątku otrzymanego przez udziałowca, w związku z likwidacją Spółki, czy też podstawą naliczenia tego podatku jest wartość określonego wyżej majątku, pomniejszona o wydatki poniesione na objęcie lub nabycie udziałów?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-412/08/MT
  Czy wydatki na nabycie akcji w spółce (badania due diligence, usługi doradcze i prawne, itp.) mogą być kosztem podatkowym w momencie ich poniesienia, tj. 2008 r.?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-477/08-5/MC
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-479/08-3/MC
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-478/08-3/MC
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-534/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do BKIP w Płocku - 28.07.2008 r., data wpływu do BKIP w Lesznie - 01.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 28 lipca 2008 r. Spółka złożyła do Biura Krajowej Informa ...
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-670/08/AK
  Czy w analizowanym stanie faktycznym znajdzie zastosowanie przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, zgodnie z którym przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, niezależnie od faktu, iż cena emisyjna obejmowanych udziałów jest wyższa niż ich wartość nominalna?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415/1043/08-4/AF
  Czy dochód ze spółki S…. lub S…. z siedzibą w Luksemburgu, jaki Wnioskodawczyni osiągnie w formie dywidendy, będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce? Czy w przypadku likwidacji spółki S… lub S… z siedzibą w Luksemburgu wypłata zysków likwidacyjnych (tj. wypłata majątku w związku z likwidacją spółki) na rzecz Wnioskodawczyni, jako udziałowca (akcjonariusza) spółki S… lub S…., będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-447/08-2/MM
  Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z nabyciem udziałów oraz koszty obsługi prawnej, a także koszty doradztwa poniesione na etapie podejmowania decyzji o zakupie udziałów, stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-447/08-3/MM
  Czy prowizje, odsetki i ujemne różnice kursowe od zaciągniętego kredytu bankowego na zakup udziałów w momencie ich poniesienia będą stanowić koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-426/08-3/EK
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-430/08-3/EK
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-427/08-3/EK
  Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów wspólników będących osobami fizycznymi, jedynymi wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne (osoba prawna)?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-420/08-3/KS
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-419/08-3/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 04.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia -jest prawidłowe.W dniu 04 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-418/08-3/KS
  Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów wspólników będących osobami fizycznymi celem ich umorzenia, albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-422/08-3/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 04.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia -jest prawidłowe.W dniu 04 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-421/08-3/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 04.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia -jest prawidłowe.W dniu 04 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-119/08/MZ
  Czy nabycie udziałów własnych przez Spółkę z o.o. w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-509/08/AB (KAN-6573/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej zapłaconych odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup udziałów ...
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-393/08-4/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 26.08.2008 r ...
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-926/08-4/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.06.2008r. (data wpływu 18 czerwca 2008r.) uzupełnionym na wezwanie Nr IP-PB3-423-926/08-2/KB z dnia 23 lipca 2008r. (data wpływu 31.07.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008r. wpłynął wniosek o ...
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-928/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.06.2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 20 czerwca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osó ...
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-733/08-7/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.05.2008 r. (data wpływu do Biura KIP 13.05.2008 r.) uzupełnionego na wezwanie nr IP-PB3-423-733/08-3/AG z dnia 08.07.2008r. (data doręczenia 28.07.2008r.) pismem z dnia 29.07.2008r. (data wpływu 04.08.2008r.) oraz na wezwanie nr IP-PB3-423-733/08-5/AG z dnia 06.08.2008r. (data doręczenia 08.08.2008r.) pismem z dnia 13.08.2008r. (data wpływu 18.08.2008r ...
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-696/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wypłaconej Pośrednikowi prowizji z tytułu realizacji zawartej umowy pośrednictwa z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. -jest prawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. ...
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-365/08/PSZ
  Czy wniesienie przez wspólnika do spółki komandytowej finansowych aktywów trwałych w postaci posiadanych udziałów/akcji spółek kapitałowych, dokonane po cenach rynkowych, skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-295/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i budowli na rzecz udziałowca tytułem wynagrodzenia za umarzane udzi ...
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-593/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S Z, przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu wniesienia nieruchomości w postaci wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-595/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani E. Z., przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu wniesienia nieruchomości w postaci wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-868/08/MZ (KAN-4648/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 06 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 12 i 17 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz związanym z nimi prawem do zwrotu dopła ...
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-411/08/KB
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze wniesienia w 2000r do ww. spółki przedsiębiorstwa spółki cywilnej, w której wnioskodawca był wspólnikiem.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-594/08-2/EC
  Czy wniesienie przez Spółkę komandytową 1 do Spółki komandytowej 2 nieruchomości, tytułem wkładu niepieniężnego, wiąże się z powstaniem po stronie wspólników Spółki komandytowej 1 przychodu do opodatkowania, a jeśli tak, to w jaki sposób i na jakiej podstawie normatywnej powinien zostać ustalony dochód do opodatkowania po ich stronie?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-289/08-2/HS
  Czy koszty związane z pożyczką zaciąganą na potrzeby wskazanej powyżej transakcji, w szczególności takie jak odsetki od kwoty pożyczki, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie zapłaty lub w dacie kapitalizacji?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-288/08-2/HS
  Czy koszty związane z kredytem zaciąganym na potrzeby wskazanej powyżej transakcji, w szczególności takie jak odsetki od kredytu czy prowizje za rozpatrzenie wniosku lub udzielenie kredytu, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie zapłaty lub w dacie kapitalizacji?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-91/08/MZ (KAN-4728/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 08 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sposobu opodatkowania nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia -jest prawidłowe.W dniu 08 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-273/08-2/MM
  Czy dobrowolne umorzenie własnych udziałów bez wynagrodzenia, za zgodą Wspólników zgodnie z art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych będzie skutkować powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu po stronie Spółki?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-28/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana , przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania umowy darowizny udziałów w spółce jawnej -jest prawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423W-47/08-3/BN
  W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 30.06.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 10 czerwca 2008 r. znak ILPB3/423-172/08-4/MM, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie przedmiotu wniosku.W dniu 30 czerwca 2008 r. (data nadania w Urzędzie Poczta Polska ...
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-312/08/IG
  Czy wniesienie udziałów w sp. z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-412/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7.04.2008 r. (data wpływu 9.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia akcji spółki akcyjnej do spółki komandytowej:
  - w zakresie sk ...
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-461/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana X przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie nabycia udziałów w innej spółce z o.o. -jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-502/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2008r. (data wpływu 20.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku umorzenia części udziałów posiadanych w spółce z o.o, bez wypłaty wynagrodzenia, na moment umarzania tych udziałów Spółdzielnia powinna zaliczać poniesi ...
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-347/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2008 r. (data wpływu 14.03.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej -jest nieprawidłowe.W dniu 14.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-175/08-2/EN
  Czy Spółce przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów opisanych w stanie faktycznym, poniesionych w związku z nabyciem udziałów?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-135/08-2/EK
  Czy wydatki związane z nabyciem udziałów/akcji w innych podmiotach, mogą być kosztem podatkowym w momencie ich poniesienia?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-103/08/BG
  Czy odsetki od zaciągniętej pożyczki, jakie Spółka zapłaci na rzecz "Spółki C" przed połączeniem z "Spółką B" będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-352/08/BG
  Czy odsetki od zaciągniętej pożyczki, jakie Spółka zapłaci na rzecz "Spółki C" po połączeniu z "Spółką B" będą stanowić koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-260/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2008r. (data wpływu 08.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia -jest prawidłowe.W dniu 08.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-39/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w przypadku łączenia spółek kapitałowych (łączenie przez przejęcie), tj. prawidłowości sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabycia u ...
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-44/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego nabycia udziałów przez wspólnika spółki jawnej -jest nieprawidłowe.W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-185/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce, której majątek składa się w przeważającej części z nieruchomości przez rezydenta Belgii- jest prawidłowe.W dniu 28.01.2 ...
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-179/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008r. (data wpływu 22.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych umorzenia udziałów -jest prawidłowe.W dniu 22.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-180/08-3/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008r. (data wpływu 22.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych umorzenia udziałów -jest prawidłowe.W dniu 22.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-14/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2007 r. (data wpływu 04.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku przekazania informacji PIT - 8C właściwym organom podatkowym oraz podatnikowi -jest prawidłowe.W dniu 04.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-13/08/AP
  Czy kwota prowizji bankowej z tytułu udzielonej gwarancji jest kosztem uzyskania przychodu w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy może kwota prowizji bankowej jest wydatkiem związanym z nabyciem akcji firmy "H" i zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy stanie się kosztem uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-135/08-2/SM
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia udziału w spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie ...
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-53/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007r. (data wpływu 24.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, czy w wyniku nabycia przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia nieodpłatnie, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy oraz, czy Spółka będzie miała obowi ...
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-228/07/MK
  1. Czy Spółka nabywając własne udziały bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia osiąga z tego tytułu przychód do opodatkowania? 2. Jakie skutki podatkowe powstają u wspólników pozostających w Spółce w związku z nieodpłatnym przez nią nabyciem udziałów w celu ich umorzenia - czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego zobowiązana będzie do pobrania podatku (zaliczki na podatek) dochodowy od osób prawnych?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-546/07-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2007 r.), uzupełnione w dniu 18 lutego 2008 r. o wypis z KRS oraz w dniu 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o pismo zawierające wyczerpujący opis stanu faktycznego, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-548/07-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2007 r.), uzupełnione w dniu 18 lutego 2008 r. o wypis z KRS oraz w dniu 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o pismo zawierające wyczerpujący opis stanu faktycznego, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-549/07-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2007 r.), uzupełnione w dniu 18 lutego 2008 r. o wypis z KRS oraz w dniu 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o pismo zawierające wyczerpujący opis stanu faktycznego, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-545/07-4/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2007 r.), uzupełnione w dniu 18 lutego 2008 r. o wypis z KRS oraz w dniu 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o pismo zawierające wyczerpujący opis stanu faktycznego, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie za ...
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-553/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 23.11.2007r (data wpływu 10.12.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnego nabycia udziału w nieruchomości gruntowej -jest prawidłowe.W dniu 10.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-293/07-3/EK
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na doradztwo prawne i finansowe związane z planowanym nabyciem udziałów w innym podmiocie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-370/07/AM
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia netto za usługę pośrednictwa ...
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-145/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. zaliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od wynagrodzenia za usługę pośrednictwa w nabyciu udziałów do kosztów uzyskania przychodu w mom ...
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-264/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 02 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w momencie ic ...
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-375/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.09.2007r.(data wpływu 23.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że w wyniku nabycia przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia nieodpłatnie oraz za wynagrodzeniem, po stronie Spółki nie powstanie przychód podatkowy -jest prawidłowe.W ...
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-297/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku umorzenia części udziałów posiadanych w spółce z o.o, bez wypłaty wynagrodzenia, na moment umarzania tych udziałów Spółdzielnia powinna zaliczać ponies ...
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-449/07/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 31 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wkładu niepieniężnego wniesionego przez osobę fizyczną do spółki osobowej oraz zwolnienia od podatku dochodowego zwrotu wkładu wniesionego do ...
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-62/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 27 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki, kredytu bankowego zaciągniętych na nabycie udziałów w innej spółce kapitałowejjest prawidłowe ...
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-450/07/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 31 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wkładu niepieniężnego wniesionego przez osobę fizyczną do spółki osobowej oraz zwolnienia od podatku dochodowego zwrotu wkładu wniesionego do ...
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-159/07-2/AG
  zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zaciągniętej i wydatkowanej na zakup udziałów zarówno przed jak i po połączeniu ze spółką, w której nabyte zostaną udziały, momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zaciągniętej i wydatkowanej na zakup udziałów, zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-181/07-3/GZ
  Pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wydatków poniesionych w toku planowania i przygotowywania transakcji nabycia akcji innego podmiotu.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/436-21/07/DK
  Czy czynność nabycia udziałów w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-170/07-2/MŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.09.2007r. (data wpływu 05.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowego rozliczenia kosztów uzyskania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 05.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-37/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji i odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie udziałów w innej spółce z o.o. -jest prawidłowe.W dniu 3 sie ...
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-113/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007 r. (data wpływu 30.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 30 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczące ...
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD423-5/07
  Czy zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm./ w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółce przysługuje prawo do zaliczenia jako koszt uzyskania przychodu odsetek od pożyczek zaciągniętych i wydatkowanych na zakup udziałów/ akcji w polskich spółkach: 1/ w momencie zapłaty lub kapitalizacji tych odsetek aż do całkowitej spłaty zadłużenia, niezależnie od tego, czy po dokonaniu zakupu zostanie dokonane połączenie Spółki z podmiotem, którego udziały/akcje zostały nabyte czy też połączenie takie nie nastąpi; 2/ a w przypadku dokonania takiego połączenia, Spółka lub podmiot przejmujący (w zależności od wybranej formy połączenia) jest uprawniona do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu odsetek od pożyczek w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji takżepo dokonaniu przedmiotowego połączenia.
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/986/KDO/423/81/07/BC
  1.Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zakupu udziałów spółki z o.o, która została przejęta przez pożyczkobiorcę w wyniku połączenia przez przejęcie stanowią koszt uzyskania przychodów dla pożyczkobiorcy w momencie zapłaty ( kapitalizacji ) tych odsetek; 2.Czy różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zakupu udziałów spółki z o.o, która została przejęta przez pożyczkobiorcę w wyniku połączenia przez przejęcie, stanowią koszt uzyskania przychodów dla pożyczkobiorcy w momencie spłaty kapitału pożyczki ?
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-96/07/KK
  Czy podatek VAT naliczony związany z zakupami Spółki, której jedynym przedmiotem działalności jest nabywanie, posiadanie oraz ewentualna sprzedaż udziałów innych spółek, a także udzielanie im pożyczek, stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 11 / 2007
  Czy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, który ciąży na wspólnikach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzielonej, w związku z podziałem i objęciem - otrzymaniem udziałów w nowo zawiązanych spółkach ?
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/BJ/07
  Czy po nabyciu własnych udziałów w celu ich umorzenia, zarówno dla Spółki jak i dla pozostających w niej wspólników, skutki podatkowe nie powinny wystąpić ?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-294/07/AK
  Czy zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 punkt 10) lit a) oraz art. 16 ust. 1 punkt 11) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8) tej ustawy, Spółce przysługuje prawo do zaliczenia jako koszt uzyskania przychodu odsetek od Pożyczki zaciągniętej i wydatkowanej na zakup udziałów w podmiocie X:- w momencie zapłaty lub kapitalizacji tych odsetek aż do całkowitej spłaty zadłużenia, niezależnie od tego, czy po dokonaniu zakupu zostanie dokonane połączenie Spółki z podmiotem, którego udziały zostały nabyte czy też połączenie takie nie nastąpi,- a w przypadku dokonania takiego połączenia, Wnioskodawca lub podmiot X (w zależności od wybranej formy połączenia) jest uprawniona do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu odsetek od pożyczki w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji także po dokonaniu przedmiotowego połączenia.
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-48/07/PS
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z usługami doradztwa prawnego i finansowego z uwagi na możliwość zakupu udziałów innej spółki?
 322. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-55/07/KO
  1) Czy poniesione przez Spółkę wydatki, związane z nabyciem udziałów/akcji w innym podmiocie gospodarczym, w części, w której są niezbędne i w sposób bezpośredni łączą się z nabyciem (takie jak np. opłata notarialna czy opłaty administracyjne związane z obrotem giełdowym) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia? 3) Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z nabyciem akcji bądź udziałów stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia? 4)Czy w przypadku zaawansowanych struktur inwestycyjnych, w których Spółka nabywa akcje/udziały w interesujących ją spółkach poprzez podmioty zależne, Spółka ma prawo do uznania wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów/akcji (tj. wydatków o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej) na rzecz podmiotów zależnych za koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich poniesienia przez Spółkę?
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/968/KDO/423/71/07/WSz
  Czy w związku z wniesieniem przez spółkę S.A wkładu niepieniężnego, do polskiej spółki kapitałowej, którego przedmiotem jest ponad 50% akcji (z prawem głosu) w polskiej spółce akcyjnej, w spółce S.A powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce, do której aport jest wnoszony?
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/07
  Czy zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 oraz art.24 ust.5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym przez podatniczkę dochodem z umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny jest nadwyżka wynagrodzenia (przychodu) otrzymanego z tytułu umorzenia tych udziałów nad kosztami uzyskania przychodu w wysokości nie przekraczającej rynkowej wartości udziałów z dnia nabycia spadku lub darowizny?
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-274/07/MF
  1. Czy odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę, która została przeznaczona na sfinansowanie nabycia udziałów w innych spółkach mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, zarówno w okresie przed połączeniem, jak i po połączeniu Spółki i tych spółek?2. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przez Spółkę od transakcji nabycia udziałów w innych spółkach może zostać wliczony do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego zapłaty?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-61/07/MK
  Czy wydatki na nabycie przez Bank udziałów, w tym wydatki poniesione na objęcie nowych udziałów w drodze konwersji, będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia tych udziałów w przypadku gdy Bank poniósł stratę na sprzedaży tych udziałów.
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415-90/07/KW
  Czy zobowiązani będziemy - ja i moja żona, do zapłaty zryczałtowanego - dziesięcioprocentowego podatku dochodowego, w wypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu, wraz z budynkiem posadowionym na tym gruncie?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMO/436-16/07/61688/2007
  Czy od nabycia przez spółkę od udziałowców (pracowników) udziału w celu ich umorzenia należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i w jakiej wysokości, jeżeli tak to która ze stron powinna go zapłacić i jaką sporządzić deklarację podatkową?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/415-21/07
  Czy należności uzyskane z tytułu przelwu wierzytelności, przysługujących w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o. podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dichodowym w wysokości 19% czy opodatkowaniu według skali podatkowej okreslonej w art. 27 ust. 1 ustawy o pdof - po zastosowaniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości ceny nabycia udziałów spółki z o.o.?
 330. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/005-144/07/ICh
  Pytanie Spółki dotyczyło potwierdzenia, że: 1)w dacie poniesienia, określonej w art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszt uzyskania przychodów: wydatki związane z zaciągnięciem kredytu na zakup Udziałów (prowizja przygotowawcza), wydatki na sporządzenie aktu notarialnego - umowy kupna Udziałów, wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych należny od umowy kupna Udziałów, który zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych obciąża Spółkę, wydatki związane z wyjazdem do miejsca zawarcia transakcji i wydatki na wycenę majątku uzasadniającą wycenę Udziałów, 2) wydatki na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie Udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki w dacie ich faktycznej zapłaty, 3)wydatki odpowiadające cenie kupionych Udziałów będą kosztem uzyskania przychodów w dacie zbycia tych Udziałów.
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-180/07/MK
  Czy tzw. dobrowolne umorzenie własnych udziałów bez wynagrodzenia powoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu u Spółki dokonującej umorzenia? Spółka planuje nabyć od udziałowców udziały własne w celu ich dobrowolnego umorzenia. Umorzenie udziałów zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 199 § 3 kodeksu spółek handlowych, bez wypłaty wynagrodzenia, na co udziałowcy wyrazili zgodę. Umorzenie udziałów zostanie dokonane przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, a kwota środków pieniężnych wynikająca z obniżenia kapitału zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy.
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-155/07/RM
  Jakie skutki dla Spółki ma obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze dobrowolnego umorzenia udziałów w celu pokrycia straty bilansowej z lat ubiegłych, jeżeli za zgodą wspólnika umorzenie następuje bez wynagrodzenia zgodnie z art. 199 K.s.h.? Spółka powstała w 2001 r. na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego, kapitał zakładowy w większości pokrył aport w formie części majątku przedsiębiorstwa, m. in. środków trwałych, jak też wkład pieniężny.
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD7/033-115/KS/07/MB7-6788
  czy zyski ze sprzedaży dokonywanej po l stycznia 2006 r. przez Wnioskodawcę nabytych w 2005 r. udziałów w polskiej spółce podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 13 ust. 2 umowy polsko-austriackiej czy też w niniejszym przypadku zastosowanie znalazłyby przepisy umowy z 1974 r. (które nie przewidywały opodatkowania takich zysków w Polsce).
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-16/07
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziałów należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-127/07/KM
  1. Czy w przypadku udzielenia pożyczki Spółce przez Spółkę Z, do takiej pożyczki będą miały zastosowanie przepisy o cienkiej kapitalizacji zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dopłaty wniesione do Spółki należy traktować na użytek wyżej wymienionych przepisów o cienkiej kapitalizacji jako składnik kapitału zakładowego, czy też jako zobowiązanie wobec udziałowca, który udzielił pożyczki (tj. Spółka X), czy też wniesione dopłaty nie są ani jednym, ani drugim?3. Czy zapłacone przez Spółkę odsetki od Pożyczki, udzielnej Spółce przez Spółkę X, będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodów z chwilą ich zapłaty, tj. na zasadzie art. 16 ust. 1 pkt 11 CIT (a contrario), czy też staną się kosztem uzyskania przychodów dopiero z chwilą odpłatnego zbycia (np. sprzedaży) przez Spółkę udziałów w Spółce U, tj. na zasadzie art. 16 ust. 1 pkt 8 CIT?
 336. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-15/07/EŻ
  dot. określenia wysokości przychodu i kosztu jego uzyskania, z tytułu objęcia udziałów w "T-S" Sp. z o. o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności . Spółka objęła udziały w podwyższonym o kwotę 26.134.000 zł kapitale zakładowym "T-S" Sp. z o. o. Przedmiotowe udziały pokryte zostały wkładem niepieniężnym ( aportem) w postaci własnych wierzytelności Spółki w stosunku do "T-S". Wierzytelności wniesione tytułem aportu stanowiły:- wierzytelności z tytułu pożyczek oraz roszczeń regresowych związanych ze spłaceniem przez Spółkę za "T-S" zobowiązań tego podmiotu na łączną kwotę 23.417.332,36 zł,- wierzytelności z tytułu odsetek od wskazanej kwoty na łączną kwotę 2.716.667,64 zł. Spółka stwierdza, że wydatki kreujące przedmiotowe wierzytelności nie były przez nią rozpatrywane jako koszty uzyskania przychodów.W ramach rozliczenia podatkowego opisanej transakcji , Spółka w przyjętym rachunku podatkowym wykazała wyłącznie przychód-tożsamy z dochodem, związany z objęciem udziałów pokrytych wierzytelnościami z tytułu odsetek w kwocie 2.716.667,64 zł , za całkowicie neutralne podatkowo uznając udziały objęte w zamian za kapitał wnoszonych wierzytelności.
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-113/07/KUKM
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego przez Spółkę na zakup udziałów/akcji przejmowanych spółek są kosztem uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji zarówno przed połączeniem z przejmowanym podmiotem, jak i po? Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przez Spółkę w związku z ww. zakupem będzie kosztem uzyskania przychodów w momencie jego zapłaty?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-94/07/AJ
  Czy nabywając własne udziały bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia osiąga z tego tytułu przychód do opodatkowania?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-45/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów w Spółce będzie ona miała obowiązek pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych od wspólników pozostających w Spółce, jak również od wspólników, którzych udziały sa umarzane bez wynagrodzenia?
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-9/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów w Spółce nie będzie ona miała obowiązku pobierać podatku dochodowego od osób prawnych od wspólników pozostających w Spółce?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-45/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów w Spółce będzie ona miała obowiązek pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych od wspólników pozostających w Spółce, jak również od wspólników, którzych udziały sa umarzane bez wynagrodzenia?
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-9/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów w Spółce nie będzie ona miała obowiązku pobierać podatku dochodowego od osób prawnych od wspólników pozostających w Spółce?
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP/117/BD/07
  Czy w Spólce powstaje przychód w postaci nominalnej wartości udziałów objętych w innych spółce w przypadku zamiany udziałów ?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-46/07/AK
  Czy Spółka nabywając nieodpłatnie własne udziały bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia, bez obniżania kapitału zakładowego Spółki, osiąga przychód do opodatkowania? Czy odpowiedź na powyższe pytanie ulegnie zmianie w przypadku zmiany umowy Spółki przez pozostających w Spółce wspólników w ten sposób, że wartość nominalna ich udziałów zostanie podwyższona tak, by suma wartości nominalnych wszystkich udziałów była równa wysokości kapitału zakładowego Spółki?
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-14/07/SJ
  Czy umowa sprzedaży udziałów w spółce szwajcarskiej zawarta w Szwajcarii ze spółką portugalską podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-1/07
  Czy wydatki poniesione przez spółkę jawną na nabycie udziałów w spółce z o.o., w stosunku do której stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego będą stanowić koszt uzyskania przychodów ?
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/2/07
  Dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia, kosztów "due diligence", kosztów doradztwa finansowego, usług prawnych i doradczych w przypadku zaniechania nabycia udziałów innej spółki.
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-200/06/JB
  1. Czy odsetki od kredytu przejętego przez Spółkę M. od BV. należy ujmować bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, zarówno w okresie przed połączeniem, jak i po połączeniu ze Spółką W.2.Czy przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów Spółki M. należy odpowiednio korygować o wartości różnic kursowych powstałych na spłacie kredytu przejętego od BV., zarówno w okresie przed połączeniem, jak i po połączeniu ze Spółką W.
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/436-1/07
  Czy zawarta umowa sprzedaży udziałów posiadanych w Spółce "B" z siedzibą w Europie, na rzecz Spółki "B" z siedzibą w Azji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-387/06/AJ
  Czy do nabycia przez Spółkę własnych udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia znajduje zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-2/14a/07/GM
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT?
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-2/2007
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego paliwami. Podatnik zamierza wnieść w formie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (środki trwałe, inwestycje, urządzenia a także przejęci zostaną pracownicy). Czy wkład niepieniężny spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-153/06/MB
  Czy poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie usług doradczych związanych z zakupem udziałów spółki Y Sp. z o.o. stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie ich poniesienia.
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-385/06/AK
  Jakie konsekwencje podatkowe dla Spółki mają przedstawione we wniosku operacje gospodarcze?
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-309/06/RM
  Czy przy przejęciu spółek w 100% zależnych od Spółki metodą nabycia, gdy księgi handlowe spółek przejmowanych zostaną zamknięte: 1) koszty nabycia ponad wartość nominalną udziałów będą kosztem uzyskania przychodów dla Przejmującej na dzień prawomocnego zarejestrowania połączenia? 2) koszty konsolidacji: usługi doradcze, prawne i koszty aktów notarialnych będą kosztem uzyskania przychodów w okresie ich poniesienia? 3) deklaracje podatkowe dotyczące przejętych jednostek po połączeniu, będą podpisane przez Zarząd Spółki i złożone w tutejszym Urzędzie Skarbowym?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-135/06/MB
  Czy w związku z likwidacją i przekazaniem Y Sp. z o.o., jedynemu udziałowcowi, X Sp. z o.o. całego majątku, po stronie X Sp. z o.o. powstanie przychód podlegajacy opodatkowaniu.
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-131/06/AB
  Czy odsetki od pożyczki finansującej zakup udziałów w spółkach przejmowanych stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie zapłaty lub kapitalizacji oraz w którym momencie różnice kursowe powstające przy spłacie pożyczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Podatnika.
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-127/06/AB/2
  Czy w związku z faktem wniesienia do nowej spółki zobowiazania w walucie obcej wynikającego z umowy kredytowej dojdzie do realizacji dla celów podatkowych ujemnych róznic kursowych narosłych na tym zobowiązaniu.
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-121/06/SG
  Pytanie dotyczy potwierdzenia, że odsetki od kredytu zaciągniętego na refinansowanie zakupu udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-34/MG/06
  - dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów spłaty kredytu przeznaczonego na zakup udziałów w spółce przejmowanej.
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/107/06/MK/1
  Pytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych tworzonych na ekspozycje związane z emisją bonów korporacyjnych, nabywanych bezpośrednio od emitenta.
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-240-305/06/KM
  Czy dokonując rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od ceny określonej w umowie (za zbycie udziałów), Spółka dokonała nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-149/06
  Czy wartość udziałów w X Sp. z o.o., objętych w zamian za aport w postaci udziałów w Spółce Y, będzie stanowiła przychód podatkowy dla Wnioskodawcy na dzień objęcia tych udziałów?Czy u Wnioskodawcy wystąpi dochód z tytułu nabycia udziałów X Sp. z o.o.?
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-23/06/PM
  Czy umowa sprzedaży udziałów podlega PCC czy VAT?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-43-436/1/06
  Czy możliwe jest przeniesienie ulgi spowodowane wyższą koniecznością życiową w sytuacji, gdy nabyty zostanie udział w nieruchomości.
 366. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-2/06/OD
  Czy przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie do następujących wydatków na nabycie udziałów: "due diligence", dodatkowe wynagrodzenie dla firmy doradczej wynikające z prowadzenia transakcji, prowizje bankowe związane z zaciągnięciem kredytu na zakup udziałów oraz z utworzeniem rachunku bankowego Escrow, opłaty za wypisy dokumentów sądowych, koszty ustanowienia zabezpieczenia udzielonego kredytu?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/RDP/4211/72/BS/2006
  Czy odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Sp. z o. o. "A" na nabycie udziałów w Sp. z o. o. "B" mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich zapłaty, zarówno w okresie przed połączeniem, jak i po połączeniu obu spółek?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-338/389/BDŚ/06
  Czy wydatkowanie środków wycofanych z kasy mieszkaniowej po zakończeniu okresu systematycznego oszczędzania na zakup udziałów w prawie własności domu nie spowoduje utraty ulgi podatkowej?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DP/4211/BS/69/2006
  Czy odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego, przeznaczonego na zakup udziałów w Sp. z o. o. "Y", w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji będą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z 15.02.1992r.. o podatku dochodowym od osób prawnych; oraz że do odsetek nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym odsetki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, potrącanych w momencie zbycia udziałów.
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-120-226/06/AJ
  Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 i art. 15 ust. 1k ustawy jest kosztem uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów wartość objętych udziałów w spółce za wkłady pieniężne (objęcie udziałów powstałych w wyniku podwyższania kapitału zakładowego) i niepieniężne w postaci wierzytelności od spółki, której udziały nabyto, z tytułu udzielonej pożyczki i należności handlowych oraz wierzytelności z tytułu sprzedanych tej spółce udziałów innej spółki?
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-120-225/06/AJ
  Czy jest kosztem uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów wartość sprzedanych udziałów w spółce z o.o. na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 i art. 15 ust. 1k ustawy w przypadku sprzedaży udziałów za cenę niższą niż ich wartość wynikająca z ksiąg Spółki i wartość nominalna w związku ze złą kondycją finansową spółki, której udziały sprzedano? Udziały zostały nabyte w 2000 r. za długi tej spółki - opłacone przez kompensatę z jej zobowiązaniami wobec Podatnika.
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-127/179/06/MC
  Czy przedmiotem aportu-Oddziału Spółki, wniesionego przez Spółkę, jest zorganizowana część jej przedsiębiorstwa, jeżeli Oddział był jednostką samodzielnie sporządzającą bilans, a do realizacji jego zadań przeznaczono organizacyjnie i finansowo wyodrębnioną część przedsiębiorstwa Spółki-zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania? Czy udziały, objęte przez Spółkę w zamian za ten wkład, nie są przychodem?
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-151-171/06/AJ
  W sprawie wątpliwości co do treści wydanego postanowienia Nr 1472/ROP1/423-31-113/06/AJ z dnia 13.04.2006 r. poprzez sprecyzowanie przedstwionego przez organ stanowiska dotyczącego sposobu ustalenia wydatków na nabycie udziałów.
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/8/2006
  Czy wniesienie przez podatnika udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu na dzień wniesienia tego wkładu, a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie ?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/8a/2006
  Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka komandytowa wniesie te udziały do innej spółki kapitałowej (tj. posiadającej osobowość prawną), jako wkład niepieniężny (aport), w celu objęcia udziałów w tej spółce, to kosztem uzyskania przychodu dla spółki komandytowej (a dokładnie podatnika jako jej wspólnika) z tytułu objęcia tych udziałów będzie wartość udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wniesionych uprzednio przez podatnika do spółki komandytowej i określona w akcie notarialnym, którym wprowadzono do spółki komandytowej dodatkowe wkłady ?
 376. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 124/06
  1. Błędne zastosowanie przepisów materialnoprawnych każdorazowo pozostaje w ścisłym związku z ustaleniami stanu faktycznego sprawy. Oznacza to brak możliwości skutecznego powoływania się na zarzut niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, o ile równocześnie nie zostaną zakwestionowane ustalenia faktyczne, na których oparto skarżone rozstrzygnięcie. 2. Gwarancja bankowa, o której mowa w art. 80-82 ustawy Prawo bankowe stanowi samodzielne zobowiązanie banku podejmowane na zlecenie klienta. Udzielając gwarancji bank zobowiązuje się, że zgodnie z treścią gwarancji, zaspokoić przyjmującego gwarancję beneficjenta, jeżeli zleceniodawca nie wywiąże się wobec niego z umownych zobowiązań. Innymi słowy, jeżeli umowa nie zostanie przez zleceniodawcę gwarancji wykonana, to bank wypłaci beneficjentowi określoną kwotę pieniężną. Powyższa kwota stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Wydatki na nabycie udziałów w spółce kapitałowej mają charakter inwestycyjny. Oznacza to, że ich poniesienie przez podatnika nie ma charakteru kosztów podatkowych, gdyż ich poniesienie nie ma związku z uzyskaniem przychodu. Zasadna jest więc konkluzja WSA, że skoro wydatki na zakup udziałów nie stanowią kosztów uzyskania przychodu to nie stanowią ich tym bardziej koszty obsługi prawnej związanej z tą transakcją.
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-11/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w wyniku łączenia spółek?
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-13/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w zamian za wierzytelności jakie przysługiwały udziałowcom od poprzedniego właściciela udziałów?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-12/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w wyniku likwidacji związku spółdzielni w którym byli zrzeszeni udziałowcy.
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-13/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w zamian za wierzytelności jakie przysługiwały udziałowcom od poprzedniego właściciela udziałów?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/74-37/2006/AO
  Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na obrocie udziałami, tj. na nabyciu na własny rachunek udziałów i akcji spółek kapitałowych w celu ich dalszej odsprzedaży.
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-72/148/06/DP
  Czy różnice kursowe powstające przy spłacie kredytu zaciągniętego na zakup udziałów będą stanowiły koszt uzyskania przychoduw momencie spłaty poszczególnych rat kredytu (zarówno przed, jak i po połączeniu)?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP 1/423-70/146/06/DP
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w spółce stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie zapłaty lub kapitalizacji?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-71/147/06/DP
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w B? płacone już po dokonaniu połączenia obydwu spółek będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie zapłaty lub kapitalizacji?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-65-140/06/AJ
  Czy wydatkowanie środków w walutach obcych pochodzących z kredytu na zapłatę ceny za udziały w spółce, w tym samym dniu, w którym zostały one przelane na rachunek "escrow", spowoduje powstanie różnic kursowych od środków własnych w walutach obcych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. art. 12 ust. 2a oraz art. 15 ust. 1a)?
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP 1/423-37/141/06/DP
  W którym momencie Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na przedinwestycyjny przegląd due diligence (VDD)?
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 0090/1/12/18/06
  W bieżącym roku Podatnik planuje budowę domu jednorodzinnego, w którym część pomieszczeń będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, a konkretnie na biuro projektowe. Dodatkowo planuje zakup współwłasności w drodze prowadzącej do budynku, która ułatwi dojazd do nieruchomości dla potencjalnych klientów firmy.Zdaniem Wnioskodawcy jest on uprawniony do odliczenia całości podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup udziału w drodze.
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-31-113/06/AJ
  Spółka wnosi o o wyjaśnienie, jak ustalić kwotę wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie udziałów w Spółce YYY, które stanowić będą koszt uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży, bądź też będą pomniejszały przychód w przypadku ewentualnej likwidacji Spółki YYY?
 389. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/Pd-4230Z-17/06/ER
  możliwości zaliczenia przez Podatnika do kosztów podatkowych straty wynikającej z kosztów poniesionych na nabycie ( objęcie) udziałów w spółce ?A? w części przekraczającej wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją tej spółki.
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/17/06/MK
  Czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu odsetek od kredytów zaciągniętych na zakup udziałów w momencie wystąpienia przychodów, np. z dywidendy
 391. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-2/06/KST
  dot. sposobu ustalenia kosztów przy zbyciu udziałów
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMO/436-17/2005/SM
  Czy przekazanie przez Spółkę oznaczonej kwoty pieniężnej spółce X w celu nabycia przez tę spółkę udziałów w spółce Y podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 393. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-006-518/05/JP
  Pytanie Spółki dotyczyło wyceny zakupionych ( środkami z kredytytu inwestycyjnego w walucie obcej ) udziałów bez kosztów prowizji bankowej od kredytu oraz zrealizowanych różnic kursowych, które zakwalifikowała do podatkowych kosztów finansowych.
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/05
  Czy kwota dopłat wniesionych do spółki z o.o. jest kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów spółce?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-281/CIT/05
  Czy wydatki takie jak delegacje, audyt, doradztwo prawne lub podatkowe, ponoszone w celu nabycia udziałów w obcej jednostce, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMO/436-20/05/UM/1390
  Czy nabycie udziałów w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-93/05/93094
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w toku negocjacji prowadzonych w sprawie zakupu udziałów w innej spółce oraz wydatków związanych z pozyskiwaniem zleceń inwestycyjnych, które jednak nie doszły do skutku ?
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-736/05/SS
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego od importu usług związanych z nabyciem 100% udziałów w innej spółce.
 399. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-104/05/IJ
  dot. potwierdzenia stanowiska podatnika, zgodnie z którym odsetki od kredytu na zakup udziałów są kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia aż do całkowitej spłaty zadłużenia pomimo likwidacji spółki, w której udziały zostały nabyte za środki uzyskane z tego kredytu.
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/436-7/MS/05
  - Dotyczy opodatkowania podatkiem PCC nabycia akcji i udziałów innych Spółek.
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-200/05
  1. Czy z chwilą zakupu udziałów w Spółce od Syndyka, w deklaracjach VAT - 7 należy uwzględnić stare zaszłości ? 2. Czy do chwili faktycznego rozpoczęcia działalności produkcyjnej wykazywać stany zerowe w ww. deklaracjach ?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-269/288/05/MC
  Spółka pyta czy kwota zwiększająca pierwotną wartość nabytych udziałów wynikającą z zawartego aneksu do umowy zwiększy ich wartość czy też będzie zaliczona dok.u.p. Odnośnie odsetek związanych z płatnością w ratach Spółka uważa natomiast, że staną się one kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia (zapłaty).
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-269/287 /05/MC
  Spółka pyta o możliwości oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zbadanie kondycji finansowej firmy, której udziały nabywa, kosztów prowizji, opłat bankowch, obsługi prawnej, opłaty skarbowej i opłaty notarialnej oraz podateku od czynności cywilnoprawnych związane z tą transkacją.
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-307- 262 /05/AJ
  Spółka wnosi o wyjaśnienie, czy odsetki od pożyczki lub kredytu zaciągniętego przez nią na nabycie udziałów w spółce mającej siedzibę na terytorium Polski będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty zarówno w okresie przed połączeniem spółek, jak i po ich połączeniu.
 405. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-423Z-84/05/ER
  Podatnik zamierza sprzedać swoje udziały po cenie uwzględniającej wydatki poniesione na objęcie udziałów i wydatki związane z wniesieniem dopłat stosownie do postanowień art. 177-179 KSH oraz dodatkowo uzgodnionej przez strony wielkości. Zdaniem podatnika kosztem uzyskania przychódów, na tej transakcji będzie kwota wydatkowana na nabycie udziałów wraz z wniesionymi dopłatami.
 406. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0076/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek związany z opłaceniem pośrednictwa biura maklerskiego w sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za aport przedsiębiorstwa spółki cywilnej?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-38/05
  Czy od sprzedanych udziałów spółce z o.o w celu ich umorzenia pobiera się podatek zryczałtowany bez pomniejszania przychodów o koszty nabycia udziałów?
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-43/ER/05
  dotyczy: możliwości uznania wierzytelności z tytułu sprzedanych wyrobów wraz z odsetkami za zwłokę za wkład niepieniężny oraz opodatkowania odsetek za nieterminowe płatności, które zwiększą wartość udziałów za wkład niepieniężny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0074/05
  Czy od wartości udziałów będących równowartością wniesionego aportu w formie przedsiębiorstwa spółki cywilnej udziałowcy zapłacą podatek dochodowy od osób fizycznych?
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO 415-9/2005
  Czy nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 199 ustawy Kodeks spółek handlowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-193/202/05/MC
  Czy umorzenie w drodze nabycia przez spółkę bez wynagrodzenia za zgodą wspólników udziałów w spółce z o.o., nabytych za aport maszyn i urządzeń, spowoduje skutki podatkowe dla Spółki Akcyjnej jako udziałowca?
 412. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/3-4230/7/05
  Czy dochody uczelni przeznaczone na nabycie, w drodze kupna od osób trzecich, udziałów w dwóch spółkach z o.o. mogą być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-68/27960/05/223115/124/124/CzW
  Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturze VAT, dokumentującej nabycie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności związanego z nim budynku?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!