Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


miejsce świadczenia

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-817/12-4/KT
  Opodatkowanie usług zarządzania płynnością finansową (cash pooling).
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-518/12-6/S/SM
  Wnioskodawca będzie posiadał stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-749/12-4/SM
  opodatkowanie nabywanych usług dotyczących wsparcia w procesie zarządzania operacjami dokonywanymi przez posiadaczy kart kredytowych
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-730/12-2/KT
  Miejsce świadczenia usług oraz rozpoznanie importu usług nabywanych od zagranicznego kontrahenta.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-730/12-3/KT
  Miejsce świadczenia usług oraz rozpoznanie importu usług z tytułu nabycia biletów lotniczych.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-730/12-2/KT
  Miejsce świadczenia usług oraz rozpoznanie importu usług nabywanych od zagranicznego kontrahenta.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-730/12-3/KT
  Miejsce świadczenia usług oraz rozpoznanie importu usług z tytułu nabycia biletów lotniczych.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-737/12-2/SM
  stałe miejsce prowadzenia działalności i miejsce świadczenia nabywanych usług
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-599/12-4/IR
  Ustalenie miejsca opodatkowania świadczonych usług
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-941/12/AW
  Miejsce świadczenia i opodatkowania usługi wykonania ekspertyzy przyrodniczej oraz sposobu jej wykazania w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-696/12-2/KT
  Opodatkowanie transakcji zakupu parkomatów oraz usług serwisowych jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE, wystawianie faktur wewnętrznych i prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-744/12-2/KT
  Opodatkowanie usług zarządzania płynnością finansową (cash pooling).
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-555/12-6/IZ
  miejscem świadczenia powyższych usług przez Wnioskodawcę na rzecz nabywcy z USA jest miejsce, w którym podatnik – nabywca z USA będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium USA, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-640/12-4/KB
  Jaka stawka VAT będzie obowiązywać w przypadku usług świadczonych na rzecz podmiotów zagranicznych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-785/12/AK
  Miejsce świadczenia i opodatkowania usług montażu i instalacji regałów realizowanych w ramach usługi złożonej.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-596/12/IK
  Opodatkowanie dostawy towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej. Opodatkowanie dostawy towarów wraz z montażem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej. Opodatkowania dostawy towarów wraz z montażem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych poza terenem Unii Europejskiej.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-866/12/AP
  Miejsca świadczenia i opodatkowania usług polegających na instalacji (montażu) oraz serwisie turbin wiatrowych.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-863/12/AP
  Miejsca świadczenia usług montażu systemów klatkowych do hodowli zwierząt.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-577/12-4/KC
  w zakresie określenia miejsca świadczenia usług związanych z uczestnictwem pracowników naukowych w konferencjach
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-594/12-2/KC
  w zakresie określenia miejsca świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych oraz dostarczaniem informacji w okresie do 30 listopada 2008 r. oraz do 30 listopada 2009 r.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-603/12-2/SM
  stałe miejsce prowadzenia działalności i obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-702/12/RS
  Miejsce świadczenia dla usług spedycji.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-553/12-2/KC
  W zakresie zastosowania art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy do świadczonych usług oraz uznania oświadczenia kontrahenta za wystarczający dokument potwierdzający stawkę VAT dla przedmiotowych usług.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/200/680/WCH/12/PT-639
  opodatkowanie i dokumentowanie usługi dzierżawy specjalistycznej maszyny na Ukrainę
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-518/12/AD
  Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania usług budowlano-montażowych i usług montażu urządzeń i elementów reklamowych oraz sposobu ich udokumentowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-510/12-2/KC
  W zakresie uznania czynności wykonywanych przez Spółkę jako jedno kompleksowe świadczenie należące do kategorii dostawy z montażem
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-539/12-2/SM
  dostawa towarów z montażem i stałe miejsce prowadzenia działalności
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-189/12/PK
  rozliczenie podatku VAT przez podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-459/12-4/SM
  siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-389/12-4/KT
  Obowiązek rejestracji, wystawianie faktur, składanie deklaracji podatkowych, używanie numeru identyfikacji podatkowej, prawo do odliczenia i zwrotu podatku w związku ze świadczeniem usług na terytorium Polski.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-316/12-6/JN
  Miejsce świadczenia usług
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-299/12-8/KW
  Rozpoznanie importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-386/10/12-S/ISN
  Transakcja wprowadzenia towarów spoza Wspólnoty Europejskiej do portu i ich sprzedaż kontrahentowi spoza Wspólnoty Europejskiej przed zakończeniem procedury tranzytu oraz wprowadzeniem towarów na polski skład celny i dokonaniem ich ostatecznej odprawy celnej, a tym samym przed wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium RP, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-433/12-2/SM
  miejsce świadczenia usługi odpłatnego udostępniania możliwości uczestnictwa w konferencji lub szkoleniu
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-194/12-3/EWW
  Czy Wnioskodawca powinien wystawić fakturę firmie niemieckiej z podatkiem VAT, czy bez podatku VAT ale z adnotacją "Usługa nie podlega podatkowi VAT na terenie kraju"?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-518/12-3/SM
  stałe miejsce prowadzenia działalności
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-398/12-2/SM
  rozliczenie transakcji świadczonych na rzecz podatnika z siedzibą na Cyprze
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-354/12/PS
  Stawki podatku dla świadczonych usług oraz dostawy towarów.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-159/12/PK
  uznanie świadczonych usług za usługi ciągłe oraz możliwość dokumentowania wszystkich usług zrealizowanych w danym miesiącu za pomocą jednej zbiorczej faktury
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-337/12-2/MPe
  W zakresie określenia stawki podatku, miejsca świadczenia usług oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych i nabywanych usług transportu wykonanego poza terytorium Unii Europejskiej
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-334/12-2/LK
  Miejsce świadczenia dla nabycia usług magazynowych
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-337/12-2/MPe
  W zakresie określenia stawki podatku, miejsca świadczenia usług oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych i nabywanych usług transportu wykonanego poza terytorium Unii Europejskiej
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-229/12-6/JN
  Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług produkcyjnych w Okresie Przejściowym.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-229/12-5/JN
  Opodatkowanie podatkiem VAT zbycia aktywów niematerialnych.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-284/12/IK
  Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-234/12-4/KT
  Stałe miejsce prowadzenia działalności oraz miejsce opodatkowania dostawy towaru z montażem.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-281/12-4/MPe
  w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności oraz rozliczenia dostaw towarów
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-220/12-4/KT
  Skutki podatkowe zawarcia umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-253/12-2/KT
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług: wykrawania mięsa, mrożenia i przechowywania oraz obsługi biurowej.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-211/12-4/JF
  Miejscem świadczenia usług udzielania licencji na rzecz Ambasad RP będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy jest terytorium siedziby tych ambasad. Zatem usługi te podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w kraju świadczenia.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-460/12-2/JF
  kontrahent jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy VAT i tym samym miejscem opodatkowania przedmiotowych usług świadczonych przez Spółkę jest terytorium Litwy, tj. miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-182/12-5/JS
  miejsce opodatkowania dostawy stolarki okiennej wraz z montażem w budynku położonym w Niemczech
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-242/12-2/MPe
  W zakresie określenia miejsca świadczenia nabywanych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-382/12/AK
  Czy postępuje Pan prawidłowo naliczając krajowy podatek w stawce 23% do wykonanej usługi na rzecz holenderskiego podmiotu gospodarczego, czy powinien Pan potraktować tę czynność jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług i zastosować 0% stawkę podatku?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-248/12-2/PR
  Miejscem świadczenia wykonywanych przez Wnioskodawcę usług w zakresie produkcji filmów, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy - jest terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-238/12-3/SM
  w zakresie braku stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-173/12/IK
  opodatkowania usługi wynajmu nieruchomości znajdującej się w Polsce na rzecz podmiotu z Niemiec
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-51/12/PK
  Rozliczenie transakcji łańcuchowej.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-185/12/PK
  Określenie miejsca świadczenia usług wstępu na imprezy naukowe świadczonych dla niepodatników.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-425/12/ICz
  Czy usługi wykonywane przez Spółkę na rzecz E. F., za które Spółka uzyskuje wynagrodzenie (Servicing Fee), podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-427/12/ICz
  Czy kwoty należne uiszczane przez Spółkę w związku ze sprzedażą zwrotną Wierzytelności na rzecz Spółki powinny być opodatkowane VAT w Polsce jako import usług?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-77/12/PK
  Określenie miejsca świadczenia usług wstępu na imprezy naukowe świadczonych dla podatników.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-118/12-4/KW
  Miejsce świadczenia usług udzielania licencji na rzecz podatników i "nie podatników" z Unii Europejskiej oraz podatników i "niepodatników" spoza Unii Europejskiej.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-804/11-4/PR
  Miejscem świadczenia, w przypadku dostawy towarów wraz z montażem, jest miejsce, w którym towary te są instalowane lub montowane, należy stwierdzić, że miejscem opodatkowania tej specyficznej dostawy jest kraj, w którym nastąpiła instalacja maszyny.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1545/11-2/SM
  stałe miejsce prowadzenia działalności
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1215/11/PK
  uznanie transakcji objętej wnioskiem za eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowej oraz jej rozliczenia
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1499/11-2/SM
  opodatkowanie usługi transportu pasażerów jachtem żaglowym
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-890/11-4/JK2
  Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie służą osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie jest obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-890/11-5/JK2
  Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – o ile nie będą służyć osobistym celom pracowników lecz wykorzystywane będą w ramach realizacji zadań służbowych - nie będą stanowiły nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie będzie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy. Zatem Spółka nie będzie obowiązana do wystąpienia w roli płatnika podatku dochodowego w związku z dojazdami pracowników z miejsca parkowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1335/11/PK
  obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nabycia usługi budowlanej
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1334/11/PK
  określenia miejsca świadczenia usług budowlano-montażowych związanych z nieruchomościami
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1235/11/PK
  Określenia miejsca świadczenia usług budowlano-montażowych związanych z nieruchomościami.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1336/11/PK
  obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający faktur korygujących dokumentujących nabycia usługi budowlanej
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1442/11-4/MPe
  W zakresie rozliczania podatku VAT przez nabywców towarów
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-8/12/PK_s
  Określenia stawki podatku dla odsprzedaży biletów na imprezy masowe odbywające się poza granicami kraju w sytuacji gdy Spółka uzyskuje prowizję za odsprzedane bilety.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-7/12/PK_s
  Określenie stawki podatku dla odsprzedaży biletów na imprezy masowe odbywające się poza granicami kraju gdy odsprzedaż jest obciążana marżą w stosunku do ceny zakupu biletów.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-6/12/PK_s
  Obłożenie podatkiem VAT sprzedaży biletów na imprezy masowe odbywające się poza granicami kraju.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-747/11-2/EWW
  Czy postępowanie Spółki w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe, a jeśli nie to w jaki sposób ze względu na przepisy VAT potraktować części montowane przez serwis w ramach usługi naprawy auta poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1449/11-2/KC
  W zakresie uznania sprzedawanych Pakietów za świadczenie złożone, miejsca świadczenia oraz właściwej stawki
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1418/11-2/KC
  W zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu statku morskiego osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-697/11-4/AW
  W przypadku gdy Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie umowy z Wykonawcą do świadczenia usługi kształcenia na poziomie wyższym a Wykonawca dokonuje czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji tej usługi, to usługa kształcenia studentów ma charakter usługi podstawowej, zaś usługi świadczone przez podmiot zagraniczny należy traktować jako usługi pomocnicze. Zatem nabycie usług świadczonych przez zagranicznego kontrahenta nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, gdyż w związku z art. 43 ust. 17a, zwolnienie takie ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, ale w przypadku, gdy te usługi pomocnicze są dokonywane przez podmioty świadczące usługi podstawowe.Tym samym przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1224/11/PK
  określenie miejsca świadczenia usług polegających na modyfikacji linii produkcyjnej
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1125/11/PH
  w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia biletów lotniczych
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-643/11-5/KW
  uznanie dokonanej dostawy za transakcję łańcuchową, określenie miejsca opodatkowania zakupu towaru od firmy holenderskiej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dostawami towarów poza terytorium kraju, określenie miejsca opodatkowania dostawy towaru dla kontrahenta z Ukrainy
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1095/11/ICz
  Określenie miejsca świadczenia usług pośrednictwa w usługach krótkotrwałego zakwaterowania oraz w rezerwacji noclegów świadczonych dla podatników z Chorwacji.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-616/11-2/AW
  Miejscem świadczenia przedmiotowej usługi pozostającej w bezpośrednim związku z nieruchomością, tj. domem prywatnym zleceniodawcy położonym w Szwajcarii będzie miejsce położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e ustawy. Zatem przedmiotowa usługa winna być opodatkowana w Szwajcarii według przepisów obowiązujących w danym państwie.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1441/11/AF
  Stawki podatku obowiązujące dla usługi montażu wyposażenia technologicznego budynków inwentarskich.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1080/11/PK
  miejsce świadczenia usług związanych z uzyskaniem pozwolenia na przejazd samochodów o ponadnormatywnych rozmiarach
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1442/11/AF
  Stawki podatku obowiązujące dla usługi montażu wyposażenia technologicznego budynków inwentarskich.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1061/11/PH
  miejsca świadczenia usług transportowych wykonywanych poza terytorium kraju na rzecz podmiotów zagranicznych nie mających siedziby działalności lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, w zakresie rozpoznania powstania obowiązku podatkowego oraz określenia terminu ujęcia w deklaracji VAT-7 usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1291/11/IK
  ustalenie miejsca świadczenia usług
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1288/11/KO
  w zakresie opodatkowania świadczonych usług cateringowych
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1276/11/PK
  oddział świadcząc na terenie kraju usługi na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju obowiązany jest stosować przepisy polskiej ustawy, w szczególności stawki podatku obowiązujące zgodnie z polskim prawem
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1345/11/RS
  Stawka podatku dla rejsów z wędkarzami, z nurkami i wycieczkowych.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-602/11-4/EWW
  Miejsce świadczenia i import usług (opłata drogowa, usługi telefoniczne, usługi naprawy i holowania samochodów służbowych, usługi parkingowe, usługi wi-fi).
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-602/11-8/EWW
  Miejsce świadczenia i import usług (opłata drogowa, usługi telefoniczne, usługi naprawy i holowania samochodów służbowych, usługi parkingowe, usługi wi-fi).
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-602/11-5/EWW
  Miejsce świadczenia i import usług (opłata drogowa, usługi telefoniczne, usługi naprawy i holowania samochodów służbowych, usługi parkingowe, usługi wi-fi).
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-602/11-6/EWW
  Miejsce świadczenia i import usług (opłata drogowa, usługi telefoniczne, usługi naprawy i holowania samochodów służbowych, usługi parkingowe, usługi wi-fi).
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-494/11-4/IR
  Wnioskodawca będący usługobiorcą zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usługi edukacyjnej w zakresie nauki języka obcego zastosuje zwolnienia, na postawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o ile nie wystąpią wyłączenia z art. 43 ust. 17 ustawy. Należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy w imporcie usług z tytułu usług nauczania języków obcych powstaje z chwilą wykonania usług.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1043/11/PK
  określenia miejsca świadczenia usług magazynowania
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-602/11-7/EWW
  Miejsce świadczenia i import usług (opłata drogowa, usługi telefoniczne, usługi naprawy i holowania samochodów służbowych, usługi parkingowe, usługi wi-fi).
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1429/11/RS
  Zakres miejsca świadczenia i opodatkowania usług spedycji międzynarodowej.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1244/11/AP
  Stawki podatku obowiązujące przy świadczeniu usług budowlanych (wykończeniowych).
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-470/11-4/JN
  miejsce opodatkowania refakturowanych na spółkę niemiecką opłat za powierzchnię wystawienniczą, przygotowanie grafik targowych, wykonanie zabudowy stoiska oraz usług gastronomicznych i hotelowych
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-470/11-5/JN
  miejsce opodatkowania refakturowanych na spółkę niemiecką opłat za powierzchnię wystawienniczą, przygotowanie grafik targowych, wykonanie zabudowy stoiska oraz usług gastronomicznych i hotelowych
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-915/11/KO
  w zakresie określenia stałego miejsca prowadzenia działalności
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1222/11/AP
  Stawka podatku na sprzedaż biletu lotniczego na trasie przebigającej poza terytorium RP.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-956/11/PK
  określenia miejsca świadczenia usług serwisowych wraz z dostarczeniem części zamiennych
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-445/11-4/AW
  Miejscem świadczenia usługi budowlanej, polegającej na zabezpieczeniu wykopów ściankami szczelnymi pod fundament pod linię technologiczną w hali produkcyjnej, jako związanej z nieruchomością jest miejsce położenia nieruchomości, czyli Polska. W związku z powyższym, Wnioskodawca winien opodatkować przedmiotową usługę w Polsce według stawki dla niej właściwej.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1181/11/PK
  określenia miejsca świadczenia usług przewodnickich
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-857/11/IK
  ustalenie miejsca świadczenia usług
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-455/11-4/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie świadczenia usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-831/11-4/JF
  miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-774/11-4/JF
  Miejscem świadczenia usługi szkolenia świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz podatnika VAT UE z siedzibą we Francji, nie jest terytorium Polski, faktura winna zawierać dane wskazane w § 26
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-692/11-4/KC
  W zakresie określenia braku stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-768/11-4/KC
  W zakresie uznania usługi transportowej, świadczonej w ramach usługi turystycznej za okazjonalny przewóz osób autokarami zarejestrowanymi poza terytorium kraju.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-628/11-3/SM
  określenie miejsca świadczenia usług oraz danych nabywcy usług
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-557/11-5/SM
  rozliczenie podatku od towarów i usług przez nabywcę towarów i prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu kwoty nadwyżki
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-279/11-5/JKa
  Czy przy wystawieniu refaktury ww. kosztów na rzecz kontrahenta hiszpańskiego, Spółka poprawnie naliczyła podatek VAT? Zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-279/11-2/JKa
  Czy przy wystawieniu refaktury ww. kosztów na rzecz kontrahenta hiszpańskiego, Spółka poprawnie naliczyła podatek VAT? Zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-279/11-3/JKa
  Czy przy wystawieniu refaktury ww. kosztów na rzecz kontrahenta hiszpańskiego, Spółka poprawnie naliczyła podatek VAT? Zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-279/11-4/JKa
  Czy przy wystawieniu refaktury ww. kosztów na rzecz kontrahenta hiszpańskiego, Spółka poprawnie naliczyła podatek VAT? Zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-279/11-6/JKa
  Czy przy wystawieniu refaktury ww. kosztów na rzecz kontrahenta hiszpańskiego, Spółka poprawnie naliczyła podatek VAT? Zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-369/11/IK
  Czy w przypadku otrzymania przez Biuro faktury wystawionej przez zagraniczne agencje artystyczne reprezentujące zagranicznego artystę świadczącego usługi kulturalne na rzecz Biura prawidłowe jest rozliczenie przez Biuro takiej transakcji jako importu usług zwolnionych?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-559/11-2/JF
  Wnioskodawca może być podatnikiem z tytułu dostawy usługi najmu nieruchomości położonej w Polsce
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-366/11/AP
  Usługi magazynowania kontenerów opodatkowane są w miejscu ich wykonania.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-146/11-2/EWW
  Zwolnienie od podatku usług związanych ze sportem.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-364/11/KO
  Opodatkowanie usług księgowych świadczonych dla stałego miejsca prowadzenia działalności podmiotu zagranicznego w Polsce.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-428/11/RSz
  Wystawienie faktury bez naliczania podatku VAT dla polskiego kontrahenta za usługi budowlane świadczone na nieruchomości położonej w Szwecji.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-278/11-4/JKa
  Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia staży w żeglarstwie morskim.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-278/11-3/JKa
  Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług polegających na wynajmie jachtów.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-278/11-2/JKa
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-78/11-4/EWW
  Czy za wystawienie biletu Berlin-Londyn opłata transakcyjna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych stawą 23%?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-113/11-4/SM
  Uznanie świadczonych usług za związane z nieruchomościami
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-99/11/AP
  Miejsce świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-115/11-2/JF
  nabycie wierzytelności od podmiotu zagranicznego jest opodatkowane na terytorium kraju i nie podlega zwolnieniu od podatku.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-28/11-4/LK
  Rozliczenie podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem usług marketingowych na rzecz podatnika mającego siedzibę w Austrii niezidentyfikowanego na potrzeby podatku od wartości dodanej.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1238/10-4/JF
  Spółka oddaje w najem powierzchnię biurową i magazynową świadczy usługę określoną w art. 8 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Miejscem świadczenia, jest miejsce położenia budynku. Obowiązek powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-125/11/BWo
  Czy Oddział może odliczać naliczony podatek od towarów i usług, w sytuacji, gdy to Spółka opodatkowuje sprzedaż, a nie ten Oddział? W przypadku, gdy Oddział będzie mógł odliczać naliczony podatek od towarów i usług czy będzie mógł ubiegać się o zwrot kwoty naliczonego podatku od towarów i usług?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1279/10-2/IB
  Czy w odniesieniu do przedstawionych Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz SPV, miejscem świadczenia będzie państwo siedziby usługobiorcy - SPV tj. Irlandia, tym samym, przedmiotowe Usługi pozostaną poza zakresem opodatkowania polskim VAT, a Spółka jako usługodawca nie będzie zobowiązana do rozliczenia w kraju podatku VAT należnego z tytułu ich świadczenia, w świetle regulacji VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.?Czy obrót uzyskiwany przez Spółkę z tytułu świadczenia powyższych Usług na rzecz SPV jest po stronie Wnioskodawcy obrotem uprawniającym do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu dokonywanych zakupu towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-993/10/PK
  określenie skutków podatkowych w związku z cesją praw i obowiązków wynikających umowy koprodukcyjnej
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1276/10-2/JF
  Miejsce świadczenia i opodatkowania usługi turystyki - wycieczka turystów niemieckich na terytorium Polski
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1230/10-4/JF
  Nie podlegają opodatkowaniu w Polsce usługi świadczone w zamian za składki członkowskie przez Agencję, której członkowie otrzymują wyniki badań substancji chemicznej rejestrowanej w Europejskiej Agencji Chemikaliów.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1239/10/AF
  Zakres stawki podatku obowiązującej dla usługi obsługi portowej oraz odprawy celnej .
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1917/10-2/MN
  Cash-pooling: świadczenie usług i podstawa opodatkowania.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1179/10-4/IB
  Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT dla niemieckiej firmy w przypadkach: 1.wykonania szaf elektrycznych dla zakładu na terenie Polski. 2.montażu instalacji elektrycznej w zakładzie na terenie Polski. 3.serwisu urządzeń w zakładzie na terenie Polski.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-921/10/AB
  określenie miejsca świadczenia usług montażu konstrukcji stalowych i innych robót budowlanych związanych z nieruchomościami
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1166/10-2/IB
  Wnioskodawca dokonał rejestracji dla celów VAT-UE w związku z wykonywaniem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy. Wnioskodawca nie wykonywał innych czynności poza wymienionymi we wniosku. W związku tym, dokumentem jaki powinien On składać do Urzędu Skarbowego jest informacja podsumowująca (VAT-UE). Wnioskodawca nie ma obowiązku składania innych deklaracji.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1110/10-4/IB
  Czy w fakturze zaliczkowej (końcowej) wystawionej w 2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212 poz. 1337) można i należy wykazać fakturę zagraniczną z pobrania zaliczki w 2010 r. tj. kwotę netto i podatek od wartości dodanej?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1187/10/AP
  Usługi polegające na dostarczaniu robotników dla zagranicznego podmiotu opodatkowane są w kraju gdzie nabywca posiada siedzibę.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1130/10-4/IB
  W przedmiotowej sprawie dochodzi do świadczenia przez Wnioskodawcę usług transportu na rzecz kontrahenta, to o ile Wnioskodawca będzie dysponować dowodami, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy to będzie miał prawo do zastosowania dla świadczonej usługi preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-846/10/PK
  określenia miejsca świadczonych usług nagrań lektorskich lub dźwiękowych
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1801/10-2/ISN
  Czy należało w stosownym czasie, potraktować przedmiotową transakcję jako podlegającą ustawie VAT i wykazać import usług z tytułu zapłaty odsetek od pożyczek?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1111b/10/AF
  Zakres miejsca świadczenia usług marketingowych oraz uwzględnienia ich wartości przy wyliczaniu struktury sprzedaży.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1124/10/AF
  Czy opisana usługa jest usługą oddelegowania personelu i gdzie jest jej miejsce świadczenia?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1833/10-2/PG
  Wnioskodawca powinien wystawić za świadczone usługi fakturę VAT bez kwoty podatku ponieważ usługi te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1087/10/AD
  Usługi składowania nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1083d/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od podwykonawcy krajowego, za dostawę elementów budynku (np. konstrukcji stalowej) wraz z montażem w Rumunii.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1083c/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury za projekt techniczny dotyczący nieruchomości położonej za granicą.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1083d/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od podwykonawcy krajowego, za dostawę elementów budynku (np. konstrukcji stalowej) wraz z montażem w Rumunii.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1083a/MD
  Określenie charakteru czynności wykonywanej na rzecz nabywcy z innego kraju Unii Europejskiej (dostawa budynku wraz montażem).
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1083b/MD
  Uznanie wykonywanej czynności (dostawa budynku wraz montażem) za eksport towarów.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1083c/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury za projekt techniczny dotyczący nieruchomości położonej za granicą.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1018/10-4/KC
  Rozliczenie kosztów przesyłki kurierskiej, stanowiącej część świadczonej i nabywanej usługi badania oraz określenia momentu obowiązku podatkowego przy imporcie usług, oraz zastosowanie art. 28c dla określenia miejsca świadczenia.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-557/10/11-7/S/MPe
  Usługi informatyczne świadczone przez Spółkę posiadającą Oddział w Polsce będą opodatkowane w Polsce, a na podstawie art. 17 ust. 1a w zw. z ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT będzie polski kontrahent
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-753/10/PK
  określenie miejsca świadczonych usług ochrony mienia
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1027/10/PK
  określenie miejsca świadczonych usług telekomunikacyjnych
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-814/10/BW
  1. Jeżeli nabywcami wymienionych usług są wymienione w opisie stanu faktycznego podmioty zagraniczne to czy taka usługa podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT i czy podlega wykazaniu w informacji podsumowującej VAT-UE? 2. Czy usługi wykonywane na wymienionych w opisie stanu faktycznego maszynach, stanowiących przytwierdzone do podłoża linie produkcyjne lub istotne części linii produkcyjnych, należy traktować jak usługi związane z nieruchomościami i opodatkować w Polsce podstawową stawką podatku VAT? 3. Czy należy wystawić na kontrahenta zagranicznego, będącego zarejestrowanym w systemie VIES podatnikiem VAT-UE fakturę dokumentującą sprzedaż usług ? Jeżeli tak to z jaką stawką podatku VAT? 4. W jaki sposób i gdzie opodatkować usługę dalszej bieżącej naprawy lub konserwacji poszczególnych, drobnych elementów wspomnianych urządzeń, które stanowią ich części składowe lub przynależności? 5. Kiedy należy rozliczyć daną transakcję w deklaracji podatkowe- tzn. kiedy powstanie obowiązek podatkowy? (pytanie oznaczone we wniosku jako pytanie nr 6)
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1042/10-3/SM
  Ustalenia dotyczące stałego miejsca prowadzenia działalności i przerzucenia obowiązku rozliczenia podatku na nabywcę towarów.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1029/10-2/JF
  usługa polegająca na powstrzymaniu się od produkcji za wynagrodzeniem jest świadczona i opodatkowana poza terytorium kraju.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1038/10-2/SM
  Zasady rozliczenia świadczonych przez Spółkę usług doradztwa prawnego.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-8/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-6/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-7/PG
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-8/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-6/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-4/PG
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-5/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1039/10-2/JF
  Spółka działając jako członek konsorcjum realizuje dostawę instalacji i urządzeń stanowiących element wyposażenia baterii pieców koksowniczych wraz z ich zamontowaniem na rzecz Lidera jako podatnika zarejestrowanego na terytorium Czech winna rozpoznać dostawę z montażem określoną w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy podlegającą opodatkowaniu na terytorium Republiki Czeskiej i na zasadach tam określonych.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-879/10-4/SM
  Miejsce świadczenia wykonywanych na rzecz spółki usług.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1492/10-9/EWW
  Czy Spółka może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących zakupione usługi?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1492/10-8/EWW
  Czy Spółka może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących zakupione usługi?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1492/10-9/EWW
  Czy Spółka może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących zakupione usługi?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1492/10-8/EWW
  Czy Spółka może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących zakupione usługi?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1492/10-7/EWW
  Czy Spółka może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących zakupione usługi?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1492/10-6/EWW
  1. Czy refakturę należy wystawić w wartości netto, czy brutto lub jako NP? 2. Kiedy występuje obowiązek podatkowy w przypadku refaktur? 3. Czy wykazać tą refakturę w deklaracji VAT-7 i w informacji podsumowującej? 4. Czy Spółka może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących zakupione usługi?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1492/10-7/EWW
  Czy Spółka może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących zakupione usługi?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1492/10-4/EWW
  1. Czy refakturę należy wystawić w wartości netto, czy brutto lub jako NP? 2. Kiedy występuje obowiązek podatkowy w przypadku refaktur? 3. Czy wykazać tą refakturę w deklaracji VAT-7 i w informacji podsumowującej? 4. Czy Spółka może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących zakupione usługi?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1492/10-5/EWW
  1. Czy refakturę należy wystawić w wartości netto, czy brutto lub jako NP? 2. Kiedy występuje obowiązek podatkowy w przypadku refaktur? 3. Czy wykazać tą refakturę w deklaracji VAT-7 i w informacji podsumowującej? 4. Czy Spółka może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących zakupione usługi?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-839/10-4/MPe
  VAT - w zakresie określenia miejsca świadczenia usług pośrednictwa przy sprzedaży biletów wstępu na targi.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-714/10/RSz
  miejsce świadczenia usług dla opisanych we wniosku usług montażu urządzeń
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-721/10/RSz
  opodatkowanie podatkiem VAT w Polsce opłat faktoringowych płaconych przez Wnioskodawcę na rzecz Faktora z tytułu świadczonych usług faktoringowych
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-894/10-5/SM
  Miejsce świadczenia wykonywanych czynności.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-757/10/IK
  ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla fakturowania i deklarowania w deklaracji VAT-7 usług transportowych niepodlegających opodatkowaniu na terytorium Polski
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-636/10/PK
  opodatkowanie nabytych usług pośrednictwa
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-759/10-7/IB
  określenia charakteru, miejsca świadczenia i sposobu rozliczania wynagrodzenia z przedmiotowego programu marketingowego.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-851/10-2/SM
  Miejsce świadczenia wykonywanych czynności i treść wystawianych faktur VAT.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-792/10-2/JF
  Nabywca będący urzędem obsługującym organ władzy publicznej ma obowiązek opodatkowania przedmiotowej dostawy towarów wymienionej w art. 22 pkt 2 ustawy.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-798/10-4/IB
  W przedmiotowym stanie faktycznym opodatkowaniu w Polsce, stawką właściwą dla pasażerskiego transportu lądowego tj. 7%, podlegać będzie tylko ta część usługi transportu, która wykonana została na terytorium Polski. Pozostała część usługi, wykonana poza granicami RP nie będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-790/10-2/IB
  Czy transfer zawodnika (czasowy oraz definitywny) podlega opodatkowaniu VAT na terytorium Polski?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-594/10/BW
  1. Czy opłaty faktoringowe płacone przez Spółkę na rzecz Faktora z tytułu świadczonych usług faktoringowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce? 2. Jeśli tak, to czy Spółka będzie zobowiązana rozliczyć podatek należny od usług faktoringowych, gdzie podstawą opodatkowania będą opłaty faktoringowe i jednocześnie będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego od tych usług faktoringowych w kwocie równej temu podatkowi należnemu?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-782/10/IK
  zwolnienie z podatku VAT usług opieki społecznej świadczonych na terytorium kraju na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-523/10/BWo
  mejsce świadczenia usług
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-521/10/DG
  Czy Spółka prawidłowo określiła podstawę opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego dla zakupu maszyny z transportem? Czy pozostała część kosztów,tj.: nadzór nad montażem, próby technologiczne stanowią import usług i będą opodatkowane przez usługobiorcę?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu,
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-6/JKa
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-5/JKa
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu,
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-680/10-2/SM
  Ustalenie, czy Spółka będzie posiadać stałe miejsce prowadzenia działalności
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-693/10-4/JF
  Miejscem opodatkowania przedmiotowych usług świadczonych przez podmiot zagraniczny na rzecz Wnioskodawcy będzie terytorium kraju, a zobowiązanym do jej rozliczenia będzie Wnioskodawca – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Wnioskodawca zobowiązany będzie do opodatkowania importu przedmiotowych usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy według stawki podstawowej 22% i wykazania w deklaracji podatkowej VAT-7 w poz. 36 i 37. Podstawą opodatkowania importu tych usług będzie dyskonto – czyli różnica pomiędzy wartością nominalną wierzytelności, a wartością którą kontrahent zagraniczny zapłaci wierzycielowi pierwotnemu (Wnioskodawcy).
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-611/10/AP
  Usługi świadczone przy budowie nowych statków, opodatkowane są stawką 22%
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-612/10/AP
  Usługi świadczone przy budowie nowych statków, opodatkowane są stawką 22%.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-616/10-4/MPe
  W zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowej.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-638/10-2/SM
  Zasady rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług na rzecz lidera konsorcjum usług nadzoru prac budowlanych (brak stałego miejsca prowadzenia działalności).
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-540/10-4/KC
  W zakresie wymogu posiadania potwierdzenia faktury korygującej sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-644a/10/AT
  Czy pożyczka udzielona Spółce przez pożyczkodawcę, zwolniona będzie z opodatkowania podatkiem VAT w Polsce, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do tej ustawy?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-620/10-4/SM
  uregulowania dotyczące świadczenia usług opracowania studium wykonalności linii kolejowej dużych prędkości
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-471/10-8/LK
  Czy odpłatne świadczenie usług pośrednictwa finansowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg unormowań ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-622/10-2/JF
  Przekazanie nadwyżki środków finansowych Spółki z jej konta na konto Agenta oraz otrzymywanie odsetek z tego tytułu nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych VAT, wymienionych w art. 5 ustawy. Spółka, jako nabywca usługi, będzie zobowiązana do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu usług finansowych. Wartość wynagrodzenia z tytułu opłaty (prowizji) nie powinna być brana pod uwagę przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-557/10-4/MPe
  Oddział Wnioskodawcy poprzez wykorzystanie swoich zasobów ludzkich i technicznych oraz infrastruktury umożliwiającej zawieranie umów i zarządzanie danym projektem uczestniczy w świadczeniu usług informatycznych, brak zastosowania art. 17 ust. 1a ustawy.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-552/10-4/MPe
  W zakresie świadczenia usług polegających na udostępnieniu usługobiorcom możliwości wymieniania się przez nich plikami danych np. filmów, gier czy też muzyki oraz w zakresie nabywania usług dostępu do danych znajdujących się na serwerach podmiotów mających siedzibę poza Polską.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-641/10-5/IB
  Świadczenie usług produkcyjnych będzie opodatkowane w miejscu w którym usługobiorca posiada siedzibę. Brak personelu, infrastruktury technicznej oraz fakt zawierania umów sprzedaży przez Spółkę w Niemczech wskazuje na brak stałego miejsca prowadzenia działalności związanego z przedmiotową sprawą.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-3/EWW
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-4/EWW
  Podstawa opodatkowania.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-2/ISN
  Cash-pooling - świadczenie usług.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-3/ISN
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-4/ISN
  Podstawa opodatkowania.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-2/EWW
  Cash-pooling, świadczenie usług.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-3/EWW
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-2/EWW
  Cash-pooling, świadczenie usług.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-6/ISN
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-5/ISN
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-4/ISN
  Podstawa opodatkowania.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-985/10-5/ISN
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/10-6/EWW
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-6/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-2/PG
  Świadczenie usług.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-3/PG
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-2/PG
  Świadczenie usług.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-6/PG
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-4/PG
  Podstawa opodatkowania.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-5/PG
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-3/PG
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-4/PG
  Podstawa opodatkowania.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-2/PG
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-3/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-5/PG
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-6/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-4/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-5/PG
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-4/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-3/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-2/EWW
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-6/EWW
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-6/EWW
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-2/EWW
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-3/EWW
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-4/EWW
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-6/JKa
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-5/JKa
  Cash-pooling:stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-5/JKa
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-6/JKa
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-4/JKa
  Podstawa opodatkowania.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-5/JKa
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-3/JKa
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-4/JKa
  Podstawa opodatkowania.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-2/JKa
  Świadczenie usług.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-6/MN
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-5/MN
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-4/MN
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-3/MN
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-2/MN
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-647/10-4/MPe
  w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług pośrednictwa finansowego oraz wykazywanie obrotu przy ustalaniu proporcji sprzedaży, przy zakupie wymienionych przez Spółkę usług
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-499/10-8/IB
  Miejscem świadczenia usług wywozu gruzu z budowy prowadzonej na nieruchomości położonej w Szwecji będzie miejsce położenia przedmiotowej nieruchomości tj. terytorium Szwecji.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-499/10-6/IB
  Spółka ma obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu usług w stosunku do usług telekomunikacyjnych nabywanych w postaci kart prepaid przez pracowników Spółki w Szwecji do telefonów służbowych oraz nabywanych przez nich usług automyjni dla samochodów służbowych, pomimo, iż przedmiotowe usługi zostały udokumentowane innymi dokumentami niż faktura.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-467/10-4/KC
  miejsce świadczenia usługi magazynowej, świadczonej na rzecz podmiotów unijnych jak i spoza Unii Europejskiej, nabywanej jako usługa samoistna bądź wchodząca w skład pełnej usługi logistycznej.
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-409/10-6/JF
  Premia pieniężna otrzymywana przez Wnioskodawcę od kontrahenta ze Szwajcarii jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę, którą należy dokumentować fakturą VAT. Miejscem świadczenie tej usługi będzie Szwajcaria.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-640/10-2/MPe
  W zakresie określenia miejsca świadczenia dla świadczonych usług transportu.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-412/10-6/IB
  W zakresie sposobu wystawiania faktur za usługi księgowe świadczone dla przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-438/10-2/SM
  Spółka będzie posiadać stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-438/10-3/SM
  Opisane we wniosku usługi nie są usługami w zakresie nieruchomości.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-436/10-3/SM
  Opisane we wniosku usługi nie są usługami w zakresie nieruchomości
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-415/10/PK
  w przypadku dostawy towarów wraz z montażem miejscem opodatkowania będzie kraj członkowski w którym ma miejsce montaż, natomiast w sytuacji gdy montaż odbywa się poza terytorium Wspólnoty transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu w żadnym kraju Wspólnoty.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-304/10/IK
  uznanie transakcji za import usług oraz prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu importu usług
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-451/10-5/SM
  Opisane we wniosku usługi nie są usługami w zakresie nieruchomości.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-332/10/PH
  "Czy Wnioskodawca może nie naliczać podatku od towarów i usług w wysokości 22% jeśli kontrahent dostarczył Wnioskodawcy swoje oświadczenie, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę mają ruchomy charakter, ponieważ świadczone są na maszynach, które stanowią majątek ruchomy?"
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-260/10-6/MPe
  W zakresie otrzymanych i udzielonych pożyczek.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-370/10-2/MPe
  VAT - w zakresie rozliczenia nabywanych usług pośrednictwa w rezerwacji miejsc hotelowych
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-355/10-5/KC
  uznanie nabywanej usługi rzecznictwa interesów za usługę opodatkowaną na terytorium kraju przy jednoczesnym określeniu belgijskiego usługodawcy jako podatnika z tytułu innych świadczeń związanych z rzeczoną usługą
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-283/10/PK
  podatkowania podatkiem VAT i rozliczenia premii pieniężnych
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-354/10-4/KG/SM
  podatku dla usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-356/10-3/MPe
  W zakresie uznania świadczenia w postaci obsługi serwisowej linii produkcyjnych za usługę oraz miejsca świadczenia tych usług.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-494/10-4/MN
  Import usług nabywanych od firmy niemieckiej nie posiadającej siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113. Konieczność składania deklaracji VAT-9M, rejestracja jako vatowiec unijny, wpływ importu usług na kwot, o której mowa w art. 113.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-486/10-2/SJ
  1. Czy zaliczki tytułem udziału w targach "A" wniesione w 2010 roku przez kontrahentów zagranicznych mających siedzibę w państwie UE i będących podatnikami podatku od wartości dodanej, bądź zidentyfikowanych dla celów tego podatku, lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą mające siedzibę w państwie spoza UE, podlegają opodatkowaniu VAT? 2. W konsekwencji, czy faktury zaliczkowe potwierdzające wpłatę tych zaliczek winny zostać wystawione bez podatku VAT?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-174/10/PH
  "Czy Wnioskodawca postępuje właściwie wystawiając faktury dla kontrahentów na konwoje i postoje związane z transportem międzynarodowym stosując stawkę 0%? Czy dla transportów, odbywających się poza terenem Unii, nie przebiegającym w jakikolwiek sposób na terenie Unii, a także postojów i konwojów związanych z tym transportem można stosować stawkę VAT 0% na podstawie stawki art. 83 ust. 3? "
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-430/10/PH
  1. "Jak należy naliczać podatek VAT z tytułu importu usługi transportowej od podwykonawcy spoza Unii jeśli transport wykonywany jest na pozaunijnej trasie tj. kraj spoza Unii do kraju spoza Unii? 2. Czy od usług konwoju i postoju związanych z taką usługą transportową również należy naliczyć podatek VAT i według jakiej stawki? 3. Jaki należy przyjąć podatek VAT przy imporcie usługi transportu międzynarodowego oraz kosztów dodatkowych tj. konwojów i postojów jeżeli transport odbywa się na trasie kraj poza Unią Europejską do Polski, tj. transport towarów, które są do Polski importowane? 22%"
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-294/10/BW
  Czy otrzymane pieniądze od kontrahenta z Irlandii można potraktować jako wynagrodzenie za świadczenie usług i w stanie prawnym do 31 grudnia 2009r. podlegały one opodatkowaniu podatkiem VAT, a w stanie prawnym od dnia 1 stycznia 2010r. nie podlegają one opodatkowaniu?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-225/10/RSz
  czy usługa stałego pozostawania w gotowości do usunięcia ewentualnych powstałych awarii, ale tylko na terenie zakładu w Polsce, zlecona Wnioskodawcy przez włoską firmę, winna być opodatkowana stawką 22%, czy też nie podlega opodatkowaniu w Polsce
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-181/10/AB
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-155/10/IK
  ustalenie miejsca świadczenia usług graficznych
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-306/10/WN
  opodatkowanie usługi polegającej na składowaniu tkanin, świadczonej dla firmy duńskiej
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-344/10-2/LK
  należy stwierdzić, że świadczona przez Wnioskodawczynię usługa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, jednakże winna być wykazana w deklaracji VAT-7 poz. 21.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-328/10-2/MPe
  w zakresie miejsca świadczenia usług ekspercko - doradczych w dziedzinie badań klinicznych
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-246/10-4/KC
  prawidłowe opodatkowanie usług transportu międzynarodowego świadczonych na rzecz polskich kontrahentów.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-350/10-4/JF
  Świadczona przez Spółkę usługa produkcji na zlecenie oraz wymieniona usługa kompleksowa nie będą opodatkowane na terytorium kraju.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-218b/10/EŁ
  Opodatkowanie na terytorium Polski usług transportowych, wykonywanych dla kontrahenta unijnego.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-199b/10/AP
  Miejscem świadczenie usług dla kontrahenta z Norwegii jest miejsce, w którym posiada on siedzibę.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-266/10-4/JF
  stwierdzić należy, że ponieważ przedmiotowe usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca, będą świadczone na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, posiadającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego, zastosowanie znajdzie przepis art. art. 28b ust. 1 ustawy. Zatem miejscem świadczenia tych usług będzie terytorium wskazanego państwa trzeciego, tj. Rosji, Białorusi i Ukrainy.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-185a/AD
  Usługa najmu samochodów, firmie posiadającej siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Rosji, nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-163a/10/AP
  Usługi remontu, przebudowy i konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU 35.11, świadczone na rzecz armatora będącego podatnikiem z innego kraju UE, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-163c/10/AP
  Usługi remontu, przebudowy i konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU 35.11, świadczone na rzecz podatnika, posiadającego siedzibę w innym kraju UE, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-163b/10/AP
  Usługi remontu, przebudowy i konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU 35.11, świadczone na rzecz armatora niebędącego podatnikiem, posiadającego siedzibę poza terytorium UE, podlegają opodatkowaniu w Polsce wg stawki 0%.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-213/10-2/KG/SM
  miejsce opodatkowania w przypadku świadczenia usług pozyskiwania personelu
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-214/10-2/KG/SM
  stwierdzić należy, iż mamy w przedmiotowej sprawie do czynienia z przeniesieniem praw autorskich do fonogramu. Usługa ta jest świadczona dla spółki z innego kraju niż Polska, a zatem należy przyjąć, że nabywca spełnia definicję podatnika zawartą w art. 28a ustawy. Dla określenia miejsca świadczenia przedmiotowej usługi zastosowanie znajdzie art. 28b ust. 1 ustawy i miejscem świadczenia i opodatkowania tych usług nie jest terytorium Polski a kraj, w którym siedzibę ma zleceniodawca (unijny lub kraj trzeci).
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-161/10-4/KG/SM
  miejsce opodatkowania w przypadku świadczenia usług pozyskiwania personelu
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-192/10-2/KC
  obciążenie podatkiem VAT usługi wyprodukowania reklamowanego utworu audiowizualnego dla kontrahenta z Niemiec
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-132/10-7/KG
  Oddział Spółki nie będzie uznany za stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-118/10/ŁW
  miejsce świadczenia usług gwarancyjnych oraz sposobu dokumentowania świadczonych usług
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-102/10/PH
  "Czy po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) z dniem 1 stycznia 2010r. w dalszym ciągu obowiązek rozliczenia podatku VAT dotyczy strony fińskiej, zaś usługi Wnioskodawcy w zakresie wyżej opisanym, świadczone na rzecz Spółki nie podlegają opodatkowaniu w Polsce?"
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-225/10-5/IB
  Czy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (art. 28 b), dalej: "ustawa VAT", usługi dubbingowe świadczone przez Spółkę na rzecz zleceniodawcy z innego kraju niż Polska nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) w Polsce?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-168/10-3/KC
  miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i transportowych oraz brak obowiązku rejestracji podatkowej
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-34/10-2/MPe
  w zakresie opodatkowania usługi magazynowania ropy naftowej
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-71/10/AD
  Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania usług montażu wykonywanych w centrum handlowym na terenie Grecji.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-971/09/Bwo
  Czy fakt identyfikacji przedsiębiorcy mającego siedzibę w Izraelu, jako podatnika VAT czynnego w Polsce powoduje, że staje się on podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-185/10/Bwo
  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz przedsiębiorcy z Izraela są usługami opodatkowanymi a tym samym dającymi prawo do odliczenia zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-186/10/Bwo
  Gdzie nastąpi opodatkowanie usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik czynny VAT w Polsce mającego siedzibę w Izraelu?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-26/10-5/ISz
  Usługi pośrednictwa finansowego świadczone na rzecz podmiotu ze Szwajcarii opodatkowane będą w Szwajcarii, a zatem wlicza się je do proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3. Do tejże proporcji jednakże nie wlicza się importu usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez podmiot Szwajcarski.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-275/10-2/IB
  Czy usługa świadczona przez Wykonawcę z Wielkiej Brytanii będzie dla zamawiającego stanowiła import usług, a w konsekwencji Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1123b/09/AD
  Odliczenie i ubieganie się o zwrot podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług udzielania pożyczek na rzecz kontrahenta z Norwegii.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-77/10-2/LK
  Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy VAT miejscem świadczenia opisanych w stanie faktycznym usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę? Czy w przypadku, gdy usługę tę wykonuje podmiot, który nie posiada siedziby na terytorium Polski, wówczas właściwym do rozliczenia podatku od towarów i usług (dalej: "podatek VAT") z tytułu nabycia na terenie Polski usługi staje się Wnioskodawca, który w terminie do 31 grudnia 2009 r., jak i po tej dacie, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT w związku z pozycją nr 3 załącznika nr 4 do tej ustawy?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-172/10/ŁW
  rozpoznanie od nabywanych przez Wnioskodawcę usług zakwaterowania, usług restauracyjnych, usług edukacji, usług transportu pasażerów od podmiotów mających siedzibę na terytorium Wspólnoty jako importu usług w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009r.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-173/10/ŁW
  rozpoznanie od nabywanych przez Wnioskodawcę usług zakwaterowania, usług restauracyjnych, usług edukacji, usług transportu pasażerów od podmiotów mających siedzibę na terytorium Wspólnoty jako importu usług w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010r.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-37/10/PK
  określenia miejsca świadczenia usług inżynieryjnych (stan prawny od 1 stycznia 2010r.)
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-970/09/PK
  określenia miejsca świadczenia usług inżynieryjnych (stan prawny do 31 grudnia 2009r.)
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-11/10-2/KC
  nabycie usług pośrednictwa finansowego i prawidłowe ich opodatkowanie
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-10/10-2/KC
  nabycie usług pośrednictwa finansowego i prawidłowe ich opodatkowanie
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1358/09-2/AS
  Miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym, wykonywanych na terytorium Polski na rzecz Strony, jest miejsce gdzie Wnioskodawca posiada siedzibę i stosownie do art. 28b ustawy ww. usługi pozostają poza zakresem opodatkowania VAT w Polsce. Sam fakt zarejestrowania się podmiotu w Polsce dla potrzeb VAT nie jest równoznaczny z ustanowieniem stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1122/09/AJ
  Czy z faktury wystawionej na Wnioskodawcę można odliczyć podatek naliczony?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-5/10/AJ
  W jaki sposób należy uwzględnić sprzedaż usług budowlanych świadczonych poza granicami kraju w deklaracji VAT-7 w Polsce?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1316/09-6/AW
  rozliczenia umowy konsorcjum której uczestnikami są podmioty z innego niż Polska kraju UE
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1295/09-2/MP
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi, wykonywane na zlecenie kontrahenta z państwa UE posiadającego numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju. Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy, których nabycie pozostaje w związku ze świadczeniem tych usług.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1231/09-4/AW
  opodatkowanie importu usług finansowych
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1740/09-2/MN
  Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy Cash poolingu (import usług). Miejsce świadczenia, zwolnienie od podatku. Usługi świadczone na rzecz Wnioskodawcy przez podmiot z siedzibą w Niemczech oraz polski Bank.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-5/10-3/ISz
  usługi cash-poolingu świadczona dla Pool Leadera (podatnika) będą opodatkowane tam, gdzie Pool Leader posiada siedzibę. Jeżeli będzie to podatnik polski będą one opodatkowane stawką zw.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1199/09-2/AW
  transport międzynarodowy i usługi pomocnicze do usług transportowych
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1145/09-2/JB
  Miejsce świadczenia usług ekspercko-doradczych związanych z badaniami klinicznymi, w stanie prawnym obowiązującym zarówno przed jak i po 01.01.2010r.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1047/09-4/IG
  VAT - w zakresie nieopodatkowania podatkiem od towarów i usług w Polsce świadczonych usług finansowych
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-952/09-3/JF
  Czy w świetle art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 w zw. z art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku nabywania przez Wnioskodawcę usług finansowych opisanych w stanie faktycznym Wniosku od Agentów zarejestrowanych jako podatnicy podatku od wartości dodanej na Węgrzech Wnioskodawca powinien rozpoznać import usług?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-800/09/PK
  opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zaimportowanych na terenie UE oraz ustalenia miejsca świadczenia usług transportu oraz usług wspomagających i pomocniczych na rzecz transportu.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-871/09/PK
  Usługę kompleksową "w zakresie zarządzania i pomocy technicznej", którą nabywa Usługodawca należy zaklasyfikować do szeroko rozumianej usługi doradczej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania gdyż właśnie świadczenia o charakterze doradczym stanowią świadczenie zasadnicze w przedmiotowej usłudze. Nabycie ww. usługi jako wymienionej w art. 27 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 27 ust. 3 będzie opodatkowane w kraju usługobiorcy i nabycie to winno być rozpoznane jako import usług.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1157/09-2/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług finansowych polegających na uczestnictwie w cash-pooling’u
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-861/09/IK
  Określenie miejsca świadczenia usługi rozrywkowej.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1018/09/BW
  Czy w świetle obowiązujących w Polsce przepisów o podatku od towarów i usług Wnioskodawca może akceptować wystawione przez kontrahenta czeskiego faktury z 0% stawką VAT oraz czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczania podatku VAT należnego tak, jak to ma miejsce w przypadku importu usług?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-914/09/PK
  usługi pocztowe czy też inne usługi o podobnym charakterze nie zostały wymienione w ww. przepisie tym samym nabywając przedmiotową usługę Wnioskodawca nie dokona jej importu, gdyż miejscem świadczenia tej usługi, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, będzie kraj, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę i tam też usługa będzie opodatkowana. Tym samym nie zostanie tutaj spełniony warunek określony w art. 17 ust. 1 pkt 4 aby móc uznać, że doszło do importu usług.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-756/09/PK
  Sprzedaż i przekazanie przez spółkę niemiecką - spółce polskiej: listy klientów i znaków towarowych zarejestrowanych w Polsce przez poprzedniego właściciela.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-765/09/ŁW
  opodatkowanie wykonania i montażu platformy na samochodach dla nabywców unijnych posiadających NIP unijny
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1243/09-6/ISN
  Import usług finansowych- nabycie wierzytelności w celu jej windykacji we własnym zakresie.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1023/09/RSz
  Opodatkowanie opisanych we wniosku transakcji dotyczących remontu urządzeń oraz zastosowania kursów walut.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-832/09/AP
  Opodatkowanie usług pośrednictwa w transporcie towarów jest w kraju, który nadał nabywcy numer podany dla celów transakcji, według stawki właściwej w tym kraju.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1022/09/RSz
  opodatkowanie opisanych we wniosku transakcji dotyczących remontu urządzeń oraz zastosowania kursów walut
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-865/09/RS
  Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania oraz wysokości stawki podatku dla usług spedycji dotyczących transportu wykonanego poza terytorium UE.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1268/09-4/EWW
  Miejsce świadczenia i opodatkowanie usług finansowych.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-998/09-2/KOM
  Według jakiej stawki należy naliczyć podatek VAT od transaction fee, stanowiącej część składową usługi transportu lotniczego i usługę pomocniczą przy wystawianiu biletów lotniczych na trasach międzynarodowych i krajowych ?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1228/09-2/EWW
  Miejsce świadczenia usług pośrednictwa.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1186/09-4/ISN
  Usługi hotelowe – stawka podatku, miejsce świadczenia, prawo do odliczenia.(PKWiU 55.11.10-00.00 i 55.12.10-00.00).
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1074/09-2/BP
  Czy czynność wniesienia aportu w postaci znaku towarowego będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT i w konsekwencji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, przez co w rezultacie Spółka zobowiązana będzie do udokumentowania omawianej transakcji sprzedaży jedną fakturą VAT wystawioną na rzecz SpK?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1074/09-5/BP
  Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, SpK uprawniona będzie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z wystawionej przez Spółkę faktury VAT, dokumentującej transakcję wniesienia do SpK przedmiotu aportu (tj. świadczenie usług przez Spółkę)?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1074/09-6/BP
  Czy sprzedaż znaku towarowego, na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej mającego siedzibę w innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT w Polsce?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1074/09-7/BP
  Czy w przypadku zbycia znaku towarowego, na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej mającego siedzibę w innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej, SpK będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z wystawionej przez Spółkę faktury VAT, dokumentującej transakcję wniesienia do SpK przedmiotu aportu (tj. świadczenie usług)?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1074/09-3/BP
  2. Czy podstawą opodatkowania VAT czynności wniesienia aportem znaku towarowego (traktowanej dla potrzeb VAT jako odpłatne świadczenie usług) będzie zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, kwota należna z tytułu dokonania aportu przez Spółkę (obejmująca całość świadczenia należnego od SpK, tj. wartość wnoszonego aportu wraz z podatkiem VAT), pomniejszona o kwotę należnego podatku?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1074/09-4/BP
  Czy obowiązek podatkowy w VAT związany z czynnością wniesienia aportem znaku towarowego do SpK powstanie zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT, z uwzględnieniem art. 19 ust. 15 ustawy o VAT, tj. w momencie otrzymania przez Spółkę zapłaty za dokonaną czynność wniesienia wkładu, czyli:w stosunku do odpowiedniej części obejmującej wartość otrzymanych przez Spółkę udziałów w SpK w momencie złożenia przez Spółkę oświadczenia o wniesieniu wkładu do SpK oraz w odpowiedniej części z chwilą otrzymania pozostałej części zapłaty w wartości odpowiadającej kwocie VAT związanego z aportem?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-622/09/IK
  Czy przedmiotową dostawę można uznać za wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1199/09-4/EWW
  Miejsce świadczenia i opodatkowanie usług finansowych
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1199/09-3/EWW
  Miejsce świadczenia i opodatkowanie usług finansowych
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1333/09-2/ISN
  1. Czy, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, oraz czy w przypadku gdy usługę tą wykonuje podmiot, który nie posiada siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas właściwym do rozliczenia podatku VAT z tytułu nabycia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej usługi staje się Spółka, która korzysta w tym zakresie ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT? 2. Czy usługa świadczona przez systemy płatnicze Visa oraz MasterCard powinna być traktowana jako jedna usługa kompleksowa zwolniona od podatku VAT (w art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy o VAT), czy rozbita na poszczególne opłaty cząstkowe i opodatkowana według właściwych stawek VAT jako odrębne świadczenie?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-628/09/PK
  Określenia miejsca świadczenia usług tłumaczeń.
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-982/09-4/AN
  podatku od towarów i usług w zakresie importu usług
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-643/09/ICz
  Czy w związku z przystąpieniem do systemu cash-poolingu Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazywać import usług w Polsce płacąc na rzecz Pool Leadera wynagrodzenie za wykonane usługi oraz czy usługi świadczone w ramach systemu cash-poolingu opisane we wniosku podlegają opodatkowaniu VAT, czy są z VAT zwolnione.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-932/09-3/MT
  Czy kwoty przekazywane na rzecz Spółki przez UEFA za pośrednictwem PZPN związane z uczestnictwem Spółki w Pucharze UEFA, mają charakter darowizn i jako takie nie wiążą się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, ponieważ nie stanowią kwoty należnej z tytułu dostawy towaru, ani z tytułu świadczonej usługi?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-834/09-4/AS
  VAT - w zakresie opodatkowania transakcji budowy instalacji chemicznej
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-968/09-2/ASZ
  Czy, biorąc pod uwagę charakter usług (opisanych w stanie faktycznym), miejscem świadczenia wykonywanych przez Spółkę usług, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jest miejsce gdzie siedzibę posiada nabywca tych usług? Czy, biorąc pod uwagę charakter usług (opisanych w stanie faktycznym), Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia przedmiotowych usług?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1042/09-4/MN
  Czy w momencie przekroczenia obrotu, zgodnie z art. 113 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przy sprzedaży usług związanych z nieruchomościami i na ruchomym majątku rzeczowym, na terytorium Niemiec, Wnioskodawca miał obowiązek zarejestrowania się i wystawiania faktur w kraju jako czynny podatnik VAT?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-561/09/KO
  1. Czy podwykonawca (podmiot krajowy, wykonujący na zlecenie Wnioskodawcy usługę przewozu kabotażowego) powinien wystawiać dla Wnioskodawcy faktury z zastosowaniem stawki 22%? 2. Czy istnieją ograniczenia w ilości wykonywanych miesięcznie przewozów kabotażowych wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług? 3. Czy możliwe jest przeniesienie obowiązku podatkowego na zleceniodawcę, a jeśli tak, to na podstawie jakiego przepisu i jakiej adnotacji umieszczonej na fakturach (tj. według przepisów niemieckich z powołaniem na par. 13b UstG, tj. z przeniesieniem obowiązku podatkowego na nabywcę usługi) oraz czy przeniesienie obowiązku podatkowego jest zgodne z ustawą o podatku od towarów i usług? 4. Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć w wykonywaniu przewozów kabotażowych na terenie Niemiec, gdy zleceniodawcą i płatnikiem jest podmiot niemiecki? 5. Czy w przypadku wykonywania przewozów kabotażowych na terenie Niemiec jest konieczne zarejestrowanie firmy Wnioskodawcy i podwykonawcy jako płatnika niemieckiego podatku VAT?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-625/09/AW
  Rozliczenie transakcji dostawy - na warunkach Incoterms DAF - towarów nabytych uprzednio od podmiotów z państw trzecich, na rzecz odbiory krajowego, który dokonał odprawy celnej tych towarów.
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1020/09-4/MN
  Czy w momencie przekroczenia obrotu, zgodnie z art. 113 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przy sprzedaży usług związanych z nieruchomościami i na ruchomym majątku rzeczowym, na terytorium Niemiec, Wnioskodawca miał obowiązek zarejestrowania się i wystawiania faktur w kraju jako czynny podatnik VAT?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1027/09-2/EWW
  Miejsce świadczenia usług na terytorium Belgii.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-659/09/MN
  Miejscem świadczenia dla usług pośrednictwa jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy numer identyfikacji podatkowej. Wnioskodawca, jako pośrednik działający w imieniu i na rzecz kontrahenta szwedzkiego winien wystawić fakturę bez podatku z adnotacją, iż podatek rozlicza nabywca.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-937/09-2/ASZ
  VAT - w zakresie określenia czy Spółka nie jest obowiązana do wykazania i rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy towarów, lecz zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 ustawy o VAT, podatnikiem z tytułu przedmiotowej transakcji krajowej dostawy towarów jest polski kontrahent (nabywca)
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-582/09/AD
  Świadczenie usług w zakresie pozyskiwania i oddelegowania personelu, o ile są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium, innego niż Polska, kraju UE, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-966/09-4/ASZ
  Czy wynajem nieruchomości niemieszkalnych zagranicznemu kontrahentowi mającemu siedzibę w Wielkiej Brytanii jest opodatkowany 22% stawką VAT?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-703/09-4/PW
  VAT - w zakresie opodatkowania usługi wykonania scenografii teatralnej
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-919/09-2/EWW
  Miejsce świadczenia i opodatkowanie usług finansowych
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-701/09-4/SAP
  Czy kwota VAT z Formularza Ofertowego SIWZ powinna być rozliczona przez usługobiorcę czyli Powiatowy Zarząd Dróg, czy przez usługodawcę (czyli irlandzką firmę, jeżeli jest ona płatnikiem VAT w Irlandii)? Czy moja przyszła firma wystawiając fakturę VAT w celu uzyskania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (skończony i uzgodniony projekt) musi zapłacić podatek VAT w Polsce, czy też w Irlandii?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-811/09-4/EWW
  Usługi spedycji związane z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-866/09-2/EWW
  Miejsce świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-652/09-2/MS
  VAT - w zakresie miejsca świadczenia
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-631/09-2/MS
  w zakresie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-512/09/MN
  Wnioskodawca będzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu nabycia usług przedstawicielstwa handlowego stanowiących usługi niematerialne, o podobnym charakterze do usług doradczych, o ile podmiot litewski nie posiada siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju, w związku z czym będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-674/09-4/MN
  Forfaiting. Opodatkowanie odsetek naliczonych z tytułu udzielenia kredytu kupieckiego. Import usług ściągania długów – podstawa opodatkowania, stawka podatku, zwolnienie (forfaiting).
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-674/09-5/MN
  Forfaiting. Opodatkowanie odsetek naliczonych z tytułu udzielenia kredytu kupieckiego. Import usług ściągania długów – podstawa opodatkowania, stawka podatku, zwolnienie (forfaiting).
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-674/09-3/MN
  Forfaiting. Opodatkowanie odsetek naliczonych z tytułu udzielenia kredytu kupieckiego. Import usług ściągania długów – podstawa opodatkowania, stawka podatku, zwolnienie (forfaiting).
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-674/09-2/MN
  Forfaiting. Opodatkowanie odsetek naliczonych z tytułu udzielenia kredytu kupieckiego. Import usług ściągania długów – podstawa opodatkowania, stawka podatku, zwolnienie (forfaiting).
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-613/09-3/SAP
  VAT - w zakresie miejsca świadczenia usług finansowych, nabywanych od podmiotu zagranicznego
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-363a/09/MD
  Zasadność dokonania korekt deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej w związku ze zmianą kwalifikacji podatkowej wykonanych czynności, tj. uznania tych czynności – w miejsce rozpoznanej pierwotnie wewnątrzwspólnotowej dostawy – za dostawę, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-612/09-3/SAP
  Czy miejscem świadczenia opisanej usługi jest terytorium Niemiec, które wydały firmie z siedzibą w Niemczech, czyli nabywcy usługi świadczonej przez wnioskodawcę numer, pod którym nabywca ten jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w Niemczech?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-549/09-2/SAP
  1)Czy na fakturach wystawianych przez Spółkę z tytułu świadczonych usług rachunkowo-księgowych na rzecz Przedstawicielstwa powinno widnieć jako nabywca usług księgowych Przedstawicielstwo ze swoim adresem na terenie Polski, czy też nabywcą powinien być przedsiębiorca zagraniczny z siedzibą w Niemczech, który utworzył Przedstawicielstwo w Polsce? 2)Czy w/w faktury powinny zawierać podatek VAT 22%, czy też usługi te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 27 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-450/09/PK
  określenia miejsca świadczenia usług doradczych
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-359/09/IK
  Opodatkowanie transakcji dostawy koksu przemieszczanego z koksowni do składu na Słowacji wskazanego przez odbiorcę ze Słowacji.
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-551/09-5/ISN
  Opodatkowanie usług transportu na trasach: Belgia-Szwajcaria, Niemcy-Szwajcaria, Szwajcaria - Polska.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-536/09-2/BM
  Miejsce świadczenia usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-305/09/IK
  Miejsce świadczenia usług edukacyjnych w przypadku gdy część z niej świadczona jest w jednym państwie Unii Europejskiej, a część w drugim.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-517/09-3/SJ
  Czy w związku z charakterem przedmiotowych usług oraz siedzibą podmiotu nabywającego, miejsce świadczenia usług będzie przypadać zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o VAT - w kraju nabywcy?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-512/09-6/MN
  Opodatkowanie usług budowy stoisk targowych na terytorium Niemiec na rzecz firmy fińskiej, holenderskiej, austriackiej, ukraińskiej. Wykonanie banerów reklamowych.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-512/09-5/MN
  Opodatkowanie usług budowy stoisk targowych na terytorium Niemiec na rzecz firmy fińskiej, holenderskiej, austriackiej, ukraińskiej. Wykonanie banerów reklamowych.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-512/09-4/MN
  Opodatkowanie usług budowy stoisk targowych na terytorium Niemiec na rzecz firmy fińskiej, holenderskiej, austriackiej, ukraińskiej. Wykonanie banerów reklamowych.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-512/09-7/MN
  Opodatkowanie usług budowy stoisk targowych na terytorium Niemiec na rzecz firmy fińskiej, holenderskiej, austriackiej, ukraińskiej. Wykonanie banerów reklamowych.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-517/09-2/SJ
  Czy w związku z charakterem przedmiotowych usług oraz siedzibą podmiotu nabywającego, miejsce świadczenia usług będzie przypadać zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o VAT - w kraju nabywcy?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-473/09-4/GZ
  Spółka wykonuje usługi (dostawę towarów) na rzecz podmiotów krajowych, związane z targami i wystawami. Usługi są świadczone zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-408/09-2/SAP
  Czy przedstawiona powyżej usługa udostępnienia stoiska w miejscu zapewnionym przez Zleceniodawcę i z elementów dostarczonych przez Zleceniodawcę i własnych Spółki jest usługą na ruchomym majątku rzeczowym opodatkowaną zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d w miejscu gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-241/09/PK
  opodatkowanie środków finansowych otrzymanych od UEFA za udział zawodnika w rozgrywkach EURO 2008
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-410/09-6/EN
  Czy w przypadku wystawienia refaktury na japońskiego współinwestora, miejscem opodatkowania usług polegających na badaniu zasobności biogazowej składowisk komunalnych na wysypisku śmieci na Ukrainie jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, tj. Japonia?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-410/09-5/EN
  Czy w przypadku wystawienia refaktury na polski podmiot, miejscem opodatkowania usług polegających na badaniu zasobności biogazowej składowisk komunalnych na wysypisku śmieci na Ukrainie jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, tj. Polska?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-410/09-4/EN
  Czy miejscem opodatkowania usługi polegającej na badaniu zasobności biogazowej składowisk komunalnych na wysypisku śmieci na Ukrainie jest miejsce, gdzie znajduje się siedziba nabywcy usługi?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-409/09-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług organizacji konferencji.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-409/09-3/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-243/09/AW
  Miejsce świadczenia usług pomocniczych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych, mających siedzibę na terenie Wspólnoty.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-354/09/AJ
  Stawka podatku dla rozliczeń z polskim kontrahentem za usługi wykonane na nieruchomości położonej na terenie Szwecji.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-367/09-2/AD
  Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), wprowadzającą usługi organizowania targów do art. 27 ust. 2 pkt 3a, w zakresie miejsca świadczenia usługi, należy odstąpić od stosowania art. 19 ust. 13 pkt 4 w zakresie ustalania terminu obowiązku podatkowego dla usługi najmu powierzchni wystawienniczej?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-378/09-3/EWW
  Wnioskodawca rozpoznaje import usług, nie korzysta natomiast ze zwolnienia od podatku.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-446/09-3/AD
  Czy kwoty należne w ramach wyrównania marży (wyrównania faktycznie osiągniętego przez Wnioskodawcę zysku operacyjnego netto w stosunku do zysku założonego przez strony w Umowie): - otrzymane przez Spółkę od zagranicznego Dostawcy powinny być traktowane dla potrzeb VAT jako wynagrodzenie z tytułu usługi świadczonej przez nią na rzecz Dostawcy, dla której miejscem świadczenia (opodatkowania VAT) będzie terytorium Polski (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT), - wypłacone przez Spółkę na rzecz zagranicznego Dostawcy powinny być traktowane dla potrzeb VAT jako wynagrodzenie z tytułu usługi świadczonej przez Dostawcę na jej rzecz, dla której miejscem świadczenia będzie terytorium państwa, w którym dostawca posiada siedzibę (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT)?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-446/09-2/AD
  Czy kwoty należne w ramach wyrównania marży (wyrównania faktycznie osiągniętego przez Wnioskodawcę zysku operacyjnego netto w stosunku do zysku założonego przez strony w Umowie): - otrzymane przez Spółkę od zagranicznego Dostawcy powinny być traktowane dla potrzeb VAT jako wynagrodzenie z tytułu usługi świadczonej przez nią na rzecz Dostawcy, dla której miejscem świadczenia (opodatkowania VAT) będzie terytorium Polski (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT), - wypłacone przez Spółkę na rzecz zagranicznego Dostawcy powinny być traktowane dla potrzeb VAT jako wynagrodzenie z tytułu usługi świadczonej przez Dostawcę na jej rzecz, dla której miejscem świadczenia będzie terytorium państwa, w którym dostawca posiada siedzibę (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT)?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-378/09-3/EWW
  Wnioskodawca rozpoznaje import usług, nie korzysta natomiast ze zwolnienia od podatku.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-325/09-3/EWW
  Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż gdy Wnioskodawca świadczyć będzie usługi polegające na projektowaniu, przygotowaniu stoiska wystawienniczego, jego aranżacji i zabudowy na terytorium innych niż Polska krajów Unii Europejskiej, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, miejscem świadczenia przedmiotowych usług, a tym samym miejscem opodatkowania, będzie miejsce gdzie usługi są faktycznie świadczone, a więc poszczególne państwa UE.
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-322/09-2/AD
  Na terytorium jakiego kraju opodatkowana będzie usługa udostępnienia i montażu stoiska targowego znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej? Na terytorium jakiego kraju opodatkowana będzie usługa udostępnienia i montażu stoiska targowego znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-348/09-2/MS
  w zakresie miejsca świadczenia
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-377/09-3/MN
  Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez podmiot polski na rzecz spółki z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, w ramach sekurytyzacji (miejsce świadczenia usług).
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-214/09/BS
  Stawka VAT przy przeniesieniu praw autorskich do projektu architektonicznego.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-257/09-4/EN
  Czy podstawą opodatkowania importu usług transportowych jest wyłącznie wartość transportu drogowego do siedziby Zainteresowanego na terenie Polski?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-317/09-2/MS
  w zakresie miejsca świadczenia usług
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-161/09/AD
  Czy usługi czyszczenia stajni w Holandii są usługami świadczonymi na nieruchomości podlegającymi opodatkowaniu w kraju jej położenia, w związku z czym są usługami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-314/09-2/MS
  VAT w zakresie miejsca świadczenia usług
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-318/09-2/MS
  w zakresie miejsca świadczenia usług
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-316/09-2/MS
  w zakresie miejsca świadczenia usług
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-315/09-2/MS
  w zakresie miejsca świadczenia usług
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-156/09/PK
  określenia miejsca opodatkowania usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-313/09-2/MS
  w zakresie miejsca świadczenia
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-163/09-3/AK
  1. Gdzie w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług znajdować się będzie miejsce świadczenia opisanych w póz. 50 niniejszego wniosku usług wykonywanych przez wnioskodawcę i na jakiej podstawie prawnej (na podstawie którego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług) należy to miejsce ustalić? 2. Gdzie w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług znajdować się będzie miejsce świadczenia opisanych w póz. 50 niniejszego wniosku usług wykonywanych na rzecz wnioskodawcy przez jego podwykonawców i na jakiej podstawie prawnej (na podstawie którego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług) należy to miejsce ustalić?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-305/09-2/SJ
  Czy miejscem świadczenia usług koordynacji zakupów świadczonych przez podmiot zagraniczny posiadający siedzibę na terytorium UE, polegających na koordynacji negocjacji handlowych oraz cenowych z dostawcami, pozwalających na uzyskiwanie przez Spółkę korzystniejszych warunków cenowych w stosunku do negocjacji prowadzonych samodzielnie, zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny do grupowania statystycznego PKWIU 74.84.14-00.00, dla celów rozliczeń podatku VAT jest Polska (kraj siedziby nabywcy usługi) i czy w związku z tym Spółka jest podatnikiem VAT w takiej transakcji?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-119/09-4/JK
  Zastosowanie stawki 0% przy eksporcie pośrednim. Transakcja łańcuchowa.
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-143/09-2/ASi
  miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-192/09-2/JK
  Rejestracja jako podatnik podatku VAT czynny w przypadku świadczenia usług wyłącznie na ruchomym majątku rzeczowym w Norwegii (opodatkowanych w Norwegii).
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-142/09-4/MR
  1. Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje czynności związane z pozyskaniem akcjonariuszy dla firmy X jako usługę pośrednictwa w sprzedaży akcji, jeżeli następstwem tej czynności jest zakup i leasing samochodów, a następnie oddanie tych pojazdów w nieodpłatne użytkowanie akcjonariuszom? 2. Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, która fakturuje przedmiotową usługę jako sprzedaż zwolnioną?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-184/09/KO
  Czy podwykonawca wystawiający Wnioskodawcy fakturę powinien ją wystawić z VAT czy bez VAT? Jeśli z VAT to w jakiej walucie winien być wykazany VAT na fakturze?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-71/09/PK
  miejsce świadczenia usług polegającej na dystrybucji jednostek doładowawczych (zdrapek) uprawniających do skorzystania z usług telekomunikacyjnych
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-33/09/RSz
  1. uznania czy czynność udzielania pożyczek przez Wnioskodawcę dla podmiotów określonych w art. 27 ust. 3 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem należnym, a jeżeli tak to w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy, jaka jest stawka podatku VAT, 2. ustalenia, czy czynności udzielania przez Wnioskodawcę pożyczek w ramach działalności gospodarczej są usługą finansową, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT, 3. ustalenia, czy osiągając obroty z tyt. udzielania pożyczek na rzecz podmiotów wskazanych w art. 27 ust. 3 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT naliczonego od zakupów pozostających w bezpośrednim związku z obrotami z tyt. udzielania tych pożyczek oraz czy Wnioskodawca jest zobowiązany stosować zasady rozliczania podatku naliczonego strukturą sprzedaży, zgodnie z przepisem art. 90 ustawy VAT
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-66/09-2/MS
  miejsca świadczenia usług najmu maszyn
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-14/09-2/AK
  Czy w związku z zaksięgowaniem przez wnioskodawcę wystawionej faktury nr (…)/VAT/2007 i rozliczeniem podatkowym tej faktury oraz w związku z jej niezaksięgowaniem i zwrotem przez nabywcę można dokonać korekty f-ry?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-31/09-2/AK
  1. Czy czynność przemieszenia towarów z terytorium Polski do magazynu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT), w szczególności nie stanowi ono eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o V AT)? 2. Czy późniejsza sprzedaż towarów z magazynu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż miejsce dostawy znajdować się będzie poza Polską, tj. w państwie położenia magazynu? 3. Czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z towarami przemieszczanym z terytorium Polski na terytorium Państwa trzeciego, i następnie sprzedawanymi na terytorium tego Państwa trzeciego?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-31/09-3/AK
  1. Czy czynność przemieszenia towarów z terytorium Polski do magazynu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT), w szczególności nie stanowi ono eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o V AT)? 2. Czy późniejsza sprzedaż towarów z magazynu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż miejsce dostawy znajdować się będzie poza Polską, tj. w państwie położenia magazynu? 3. Czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z towarami przemieszczanym z terytorium Polski na terytorium Państwa trzeciego, i następnie sprzedawanymi na terytorium tego Państwa trzeciego?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-202/09-2/SAP
  Czy prawidłowe jest zastosowanie do kosztów transportu, którymi Spółka obciąża Kontrahenta, art. 28 ust. 3 ustawy - jako niepodlegające ustawie o podatku VAT i niewykazanie tej części całej transakcji w deklaracji VAT-7?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-33/09-4/EWW
  Zainteresowany nie jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku VAT z tytułu usług świadczonych na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Niemiec.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-25/09-3/EN
  Czy usługa transportu towarów dokonana przez firmę Niemiecką (przedstawiciela fiskalnego) z Niemiec do Polski stanowi dla Wnioskodawcy import usług transportowych czy powinna powiększać wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1856/08-4/MS
  VAT - w zakresie miejsca świadczenia
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1870/08-2/SAP
  Czy Spółka (tj. podmiot szwedzki posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności dla potrzeb podatku VAT w Polsce i zarejestrowany w Polsce na potrzeby podatku VAT) będzie zobowiązany do wykazania w deklaracjach VAT-7 składanych przez Oddział podatku VAT należnego z tytułu usług transgranicznego leasingu rzeczy ruchomych (innych niż środków transportu) świadczonych przez Spółkę w przedstawionym stanie faktycznym? Czy naliczony podatek VAT związany z zakupem rzeczy ruchomych będących przedmiotem leasingu powinien być potraktowany jako mający związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi VAT, opisanymi w stanie faktycznym, a w konsekwencji, czy Spółka jest uprawniony do odliczenia tego podatku naliczonego poprzez wykazanie go w deklaracjach VAT-7 składanych przez Oddział?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1160/08-3/TW
  Czy świadczenie przez Spółkę na rzecz Kontrahenta mającego siedzibę w Polsce i Zakład w Niemczech usługi polegającej na udostępnianiu za wynagrodzeniem personelu stanowi usługę dostarczania (oddelegowania) personelu, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług i jak prawidłowo zdefiniować miejsce świadczenia powyższej usługi od którego zależy gdzie będzie ona opodatkowana podatkiem VAT?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1158/08-2/AK
  Czy firmy podwykonawcze stosują prawidłową stawkę VAT na świadczone przez siebie usługi tj. 22% ?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1133/08/RSz
  1. Czy usługi marketingowe świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów unijnych (poza kontrahentami z siedzibą na terytorium Polski) mającymi status podatnika VAT czynnego zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnatrzwspólnotowych można traktować jako usługi z art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz2. Określenia czy obowiązek rozliczenia podatku VAT można przenieść na nabywcę usługi i na fakturze stosować stawkę VAT NP (czynności niepodlegające opodatkowaniu) wykazując wartość tej czynności w poz. 21 deklaracji VAT-7?
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1086/08/MD
  Opodatkowanie na terytorium kraju usług doradczych świadczonych na rzecz klienta brytyjskiego, które posiada polski NIP.
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-9/98/PK
  Klasyfikacji wykonywanych usług, ich opodatkowania oraz określenia miejsca świadczenia usług polegających na artystycznym przetwarzaniu komputerowo plików graficznych
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-96/09/PK
  Sprzedaży licencji oraz prawa do odliczenia podatku VAT
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1066a/08/MD
  Obowiązek rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz podstawy opodatkowania właściwej dla tej czynności.
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1066b/08/MD
  Stawka podatku właściwa dla sprzedaży ruchomości (maszyn) dokonywanej poza terytorium kraju.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1120/08/BW
  Czy opisany we wniosku zakup, fakturę z Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni powinna traktować jako import usług.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-10/09-2/MN
  Miejsce świadczenia usług kierowcy - wg zasady ogólnej.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1085/08-7/GZ
  Miejsce świadczenia przy usłudze polegającej negocjowaniem rabatów, czynnościach związanych z prognozowaniem kwot wypracowanych i oczekiwanych rabatów oraz ich poborem od dostawców, kontrolą statusu tych płatności oraz ich alokacją do spółek z Grupy - art. 27 ust. 1
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1085/08-6/GZ
  Miejsce świadczenia przy usłudze polegającej negocjowaniem rabatów, czynnościach związanych z prognozowaniem kwot wypracowanych i oczekiwanych rabatów oraz ich poborem od dostawców, kontrolą statusu tych płatności oraz ich alokacją do spółek z Grupy - art. 27 ust. 1
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-44/09/PK
  określenia miejsca świadczenia usług badawczo - rozwojowych
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-17/09/PK
  określenia miejsca świadczenia usług wynajmu rzeczy ruchomej
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-870/08/PK
  sposobu rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz usług transportu
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1060/08/AD
  Świadczenie usług reklamy na rzecz kontrahenta zagranicznego podlega opodatkowaniu w kraju, gdzie nabywca posiada siedzibę, tj. w Szwajcarii.
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-929b/08/MN
  W sytuacji, gdy podatek od towarów i usług nie został rozliczony przez dokonującego dostawy towaru wraz z instalacją lub montażem, na Spółce, jako nabywcy, będzie ciążył obowiązek opodatkowania przedmiotowych transakcji, zgodnia z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że kontrahenci są zarejestrowanymi podatnikami dla potrzeb podatku od towarów i usług w Polsce.
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-929c/08/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego (stanowiącego podatek należny od dostawy, dla której podatnikiem będzie Spółka) wystąpi zamiesiąc, w którym powstanie obowiązek podatkowy, tj. za miesiąc podpisania protokołu odbioru instalacji i przekazania do eksploatacji głównemu użytkownikowi, przy uwzględnieniu zaliczek. Ponadto jeżeli8 w tym terminie Spółka nie dokonała/nie dokona odliczenia, zgodnie z zapisem art. 86 ust. 11, ma/bedzie miała prawo do odliczenia tego podatku w okresie do 30 listopada 2008 r. - za następny okres rozliczeniowy, natomiast po tym okresie - za jeden z dwóch następujących okresów rozliczeniowych.
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-929d/08/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego (stanowiącego podatek należny od dostawy, dla której podatnikiem będzie Spółka) wystąpi za miesiąc, w którym powstanie obowiązek podatkowy, przy uwzględnieniu zaliczek. Ponadto, jeżeli w tym terminie Spółka nie dokonała/nie dokona odliczenia, zgodnie z zapisem art. 86 ust. 11, ma/będzie miała prao do odliczenia tego podatku w okresie do 30 listopada 2008 r. - za następny okres rozliczeniowy, natomiast po tym okresie - za jeden z dwóch następujących okresów rozliczeniowych.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1863/08-2/SAP
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym - na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Ubezpieczycieli podlegają zwolnieniu z podatku VAT? Czy w przypadku, gdy odbiorcą powyższych usług jest podatnik mający siedzibę w Unii Europejskiej, ale poza Polską, miejscem świadczenia opisanych usług jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego świadczone są te usługi.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1844/08-2/SAP
  Czy na podstawie art. 27 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do udokumentowania miejsca świadczenia usługi elektronicznej dla klientów (osób prywatnych) zamieszkałych poza Unią Europejską wystarczające będą następujące dowody: oświadczenie klienta, że ma miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej, numer IP komputera klienta, wskazujący miejsce geograficzne na świecie z którego klient korzysta z portalu oraz dane widniejące na przelewie kwoty wynagrodzenia za świadczenie usługi, wskazujące na miejsce zamieszkania poza Unią Europejską.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-933d/08/PS
  Opodatkowania nabywanych od kontrahenta z Niemiec usług najmu samochodu osobowego.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-933b/08/PS
  Miejsce świadczenia i opodatkowania usług szkoleniowych nabywanych od kontrahenta z Niemiec, związanych z aktualizacją receptur dokonywaną przez tego kontrahenta.
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-940/08/PS
  Zakwalifikowanie czynności wykonywanych na rzecz kontrahentów z krajów Wspólnoty, przy wykorzystaniu materiałów przez nich powierzonych.
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1630/08-4/SAP
  Czy Spółka może, wystawiając fakturę na podwyższone koszty spedycji, obciążyć Kontrahenta wartością usługi spedycyjnej wykonanej przez Spedytora podwyższoną o swoje nakłady, stosując przy tym stawkę VAT 0% i NP na koszt całej usługi, to znaczy koszty Spedytora zgodnie z jego fakturą oraz koszty dodatkowe rozładunku i załadunku?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1630/08-3/SAP
  Czy Spółka może, wystawiając fakturę na podwyższone koszty spedycji, obciążyć Kontrahenta wartością usługi spedycyjnej wykonanej przez Spedytora podwyższoną o swoje nakłady, stosując przy tym stawkę VAT 0% i NP na koszt całej usługi, to znaczy koszty Spedytora zgodnie z jego fakturą oraz koszty dodatkowe rozładunku i załadunku?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1579/08-2/MS
  w zakresie usług transportowych na terytorium UE oraz w zakresie usług transportu międzynarodowego
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1604/08-3/SAP
  Czy Spółka (w przypadku, gdy usługa jest świadczona na terytorium Rosji) może wystawić fakturę korygującą stawkę 22% na stawkę "nie podlega opodatkowaniu", zawierającą klauzulę, iż podatek VAT rozlicza nabywca usługi? Czy istnieje obowiązek jednorazowej rejestracji Spółki w Rosji na potrzeby podatku VAT (Spółka wykonała w Rosji tylko jedną usługę, i więcej takich usług nie ma zamiaru wykonywać)?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1604/08-2/SAP
  Czy usługa wymieniona w umowie podlega opodatkowaniu na terytorium Rosji czy na terytorium RP?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-950/08/MD
  Opodatkowanie usług organizacji stoisk targowych na targach odbywających się poza granicami kraju (na terytorium Wspólnoty) na rzecz odbiorców mających siedzibę w kraju.
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1485/08-4/SAP
  Czy prawidłowe jest wystawianie faktur z 22% podatkiem VAT dla Spółki zagranicznej?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1629/08-2/SAP
  Spółka podała Firmie w/w numer czy też go nie podała należy uznać, iż Spółka w swoim stanowisku podała nieprawidłową podstawę prawną. W przedmiotowej sprawie miejsce świadczenia przedmiotowych usług nie jest ustalane według przepisu art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz na podstawie przepisów art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) oraz art. 28 ust. 7 tej ustawy.
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1485/08-4/SAP
  Czy prawidłowe jest wystawianie faktur z 22% podatkiem VAT dla Spółki zagranicznej?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-851/08/PK
  miejsce świadczenia usług transportu towarów
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-784/08/PK
  miejsce świadczenia usług transportu towarów
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-961/08-2/AD
  1.Czy dla dostawy wewnątrzwspólnotowej realizowanej przez Wnioskodawcę dla kontrahenta K1 z kraju członkowskiego można zastosować stawkę 0%? 2. Czy zgromadzone przez Spółkę dokumenty, przedstawione w stanie faktycznym stanowią podstawę do zastosowania stawki 0%? 3. Czy w sytuacji braku oświadczenia Spedytora Zainteresowany może zastosować jako uzupełniające dowody wymienione w art. 42 ust. 11, w szczególności dowód zapłaty za towar, ewentualnie korespondencję lub zamówienie klienta?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-847/08/PK
  miejsce świadczenia usług transportu towarów
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-777/08/PK
  miejsce świadczenia usług transportu towarów
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-979/08-2/SJ
  Miejsce świadczenia wykonanej usługi wybudowania stoiska targowego (bez najmu powierzchni wystawienniczej) jest Polska i tym samym usługa ta podlega opodatkowaniu.
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-954/08-2/MR
  Czy usługi doradztwa podatkowego świadczone na rzecz podmiotu będącego podatnikiem VAT w Polsce, dokonującego w sposób częstotliwy odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju, ale nieposiadającego w Polsce siedziby, żadnego stałego zaplecza materialnego oraz personelu, są opodatkowane podatkiem VAT w Polsce?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-932/08-2/EWW
  Dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora), odpowiedzialnego za wywóz towaru z terytorium kraju, z których jednoznacznie ma wynikać, że towary te zostały dostarczone przez niego do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, nie zostały ograniczone przez ustawodawcę tylko do listu przewozowego. Jest to katalog otwarty, w którym zawierać może się każdy dokument, który będzie potwierdzać fakt powierzenia przewoźnikowi (spedytorowi) przewozu (spedycji) towaru, zgodnego ze specyfikacją i fakturą i dostarczenie go do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-914/08-4/EWW
  Świadczoną przez Wnioskodawcę usługę uznać należy za usługę pośrednictwa związaną bezpośrednio z dostawą towarów, o której mowa w art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy. Miejscem jej świadczenia jest miejsce dokonania dostawy towarów, a więc kraj, w którym znajdują się one w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Przedmiotowe usługi nie podlegają zatem opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podatkiem od towarów i usług, w wyniku czego faktura wystawiana przez Spółkę na rzecz kontrahenta niemieckiego nie będzie zawierała podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1505/08/AZ
  miejsce świadczenia usług komercyjnych
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-914/08/ASz
  miejsce świadczenia usług polegających na: wyszukiwaniu dostawców materiałów i towarów w Turcji przez firmę X z siedzibą w Turcji, prowadzeniu negocjacji z dostawcami w imieniu Zleceniodawcy X - z siedzibą w Polsce, prowadzeniu kontroli jakości zamówionych towarów w zakładach dostawców na terenie Turcji.
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1578/08-4/MS
  VAT zakresie miejsca świadczenia
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1559/08-2/PW
  pożyczka udzielona Wnioskodawcy, przez podatnika posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, stanowi import usługi finansowej, która na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest zwolniona na terenie Polski z opodatkowania VAT, pod warunkiem zaklasyfikowania jej w sekcji J dział 65 PKWiU jako czynności polegającej na udzielaniu pożyczek świadczonej poza systemem bankowym.
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-819b/08/AD
  Z jaką stawką należy wystawić fakturę VAT na rzecz firmy macierzystej z Litwy?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-819a/08/AD
  Gdzie powstanie obowiązek podatkowy?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-819b/08/AD
  Z jaką stawką należy wystawić fakturę VAT na rzecz firmy macierzystej z Litwy?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1483/08-2/PW
  Czy wykonywanie usług składania mebli na terenie Francji dla kontrahenta francuskiego jest zwolnione z podatku VAT w Polsce?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1596/08-4/RK
  miejsce świadczenia dla transakcji łańcuchowej
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-944/08-2/JK
  Usługa na rzeczowym majątku ruchomym. Miejsce świadczenia - opodatkowanie.
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1405/08-3/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi pośrednictwa dla kontrahenta ze Szwecji
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1457/08-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki VAT w fakturach wystawianych dla zagranicznych podmiotów gospodarczych.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-753a/08/AW
  Import usług transportowych, przechowywania, załadunku i przeładunku towarów; sposób dokumentowania importu ww. usług; obowiązek podatkowy z tytułu importu usług.
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-752a/08/EŁ
  Określenie miejsca dostawy towarów i opodatkowanie w przypadku transakcji łańcuchowych.
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-797/08-2/EN
  Czy w przypadku częściowego wynajęcia lokalu mieszkalnego, przy opłacaniu podwyższonego podatku od nieruchomości za część wynajętą na cele użytkowe, przez jego właściciela, nie zamieszkałego w RP, prowadzącego w miejscu zamieszkania działalność gospodarczą i opłacającego tam VAT, w RP należy się podatek VAT od kwoty czynszu z umowy najmu i w konsekwencji obowiązek wystawiania faktury VAT przez wynajmującego oraz w jaki sposób wynajmujący w takiej sytuacji powinien zgłosić i opłacać podatek VAT?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-646/08/PK
  opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zaimportowanych na terenie UE oraz ustalenia miejsca świadczenia usług transportu morskiego i usług wspomagających i pomocniczych na rzecz transportu
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1499/08-2/BM
  dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-648/08/AŚ
  Sprzedaż przez firmę polską towaru zakupionego w Chorwacji i bezpośrednio sprzedanego z Chorwacji do Korei Południowej
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-779/08-3/EWW
  Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy Cash polling’u (import usług). Miejsce świadczenia, zwolnienie od podatku, wpływ na proporcję.
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-779/08-2/EWW
  Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy Cash polling’u (import usług). Miejsce świadczenia, zwolnienie od podatku, wpływ na proporcję.
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-778/08-3/MN
  Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy Cash polling’u (import usług). Miejsce świadczenia, zwolnienie od podatku, wpływ na proporcję.
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-778/08-2/MN
  Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy Cash polling’u (import usług). Miejsce świadczenia, zwolnienie od podatku, wpływ na proporcję.
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-629/08/PK
  miejsce świadczenia usług pośrednictwa w zakresie wynajmu środków transportu
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1553/08-2/KK
  Czy na tle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka może w każdym przypadku rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu usług w dacie faktycznego wystawienia przez usługodawcę faktury odnoszącej się do danej usługi?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1390/08-2/PW
  VAT w zakresie opodatkowania usług cash poolingu świadczonych przez podmiot zagraniczny
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1568/08-2/AK
  usługi pośrednictwa świadczone przez Spółkę na rzecz Dostawcy opodatkowane będą poza terytorium Polski; świadczenie tej usługi nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-815/08-4/MN
  Wnioskodawca zamawia u kontrahenta z Chin wykonanie klawiatur foliowych. Kontrahent z Chin wykonuje narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia. Kosztami wytworzenia narzędzi obciąża Wnioskodawcę - wystawia fakturę na rzecz Zainteresowanego. Rozliczenie podatku VAT z tytułu wykonania przedmiotowych narzędzi.
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-719/08-4/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpień 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2008 r. (data wpływu 23 październik 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług -jest ...
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1375/08-4/SAP
  W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka powinna naliczyć podatek należny VAT?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-679/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:- ustalenia miejsca świadczenia usług wynajmu stoisk na targach i wystawach -jest ...
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-807/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 4 września 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu 24 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług montażu instalacji systemu przeciwpożarowego -jest prawidłowe.W dniu 4 września 20 ...
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1407/08-4/GD
  Czy miejscem opodatkowania usług nabywanych od francuskiej spółki jest terytorium Francji i w związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku rozpoznawania importu usług z tytułu ich zakupu?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1166/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008r. (data wpływu 21 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług pożyczek udzielanych zagranicznym pożyczkobiorcom -jest nieprawidłowe.W dniu 21 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-626/08/AD
  Czy w przypadku kiedy właściciel konia posiada nr VAT UE, to może wystawić fakturę ze stawką 0%, a przypadku gdy nim nie jest fakturę ze stawką 7%?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-656/08/RS
  Czy usługi polegające na zorganizowaniu transportu towarów pomiędzy krajami trzecimi oraz pomiędzy krajami trzecimi, a krajami Wspólnoty, gdy trasa nie przebiega przez terytorium kraju, można potraktować jako usługi nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce i czy w tej sytuacji należy wystawić fakturę VAT bez naliczenia podatku z adnotacją, że usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na postawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-647/08-2/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:- opodatkowania usług świadczonych dla odbiorców unijnych -jest prawidłowe,- prawa do odlic ...
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-616/08-2/SJ
  Miejsce świadczenia wykonanej usługi wybudowania stoiska targowego (bez najmu powierzchni wystawienniczej) jest Polska i tym samym usługa ta podlega opodatkowaniu.
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-556a/08/MD
  Stawka podatku w przypadku refakturowania kosztów nabywanych usług transportowych.
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-594/08-5/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia importu usług -jest nieprawidłowe.W dniu 27 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1455/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.07.2008 r. (data wpływu 31.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania, miejsca świadczenia oraz wykazania w deklaracji podatkowej usług informatycznych w zakresie oprogramowania świadczonych dla unijnych podatników -jest nieprawidłowe.W dniu 31.07. ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-978/08-4/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) oraz uzupełnionego pismem z dnia 27 sierpnia 2008r. (data wpływu 29 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-857/08/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej Z., przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2008r. (data wpływu 17 września 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazania importu usług na podstawie faktury wystawionej przez przedstawiciela podatkowego za usługę t ...
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-606/08/ICz
  Miejsce świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 2 i 11, przez polskiego podatnika na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego.
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-521/08/AP
  Wysatwianie faktur wewnętrznych w związku z rozpoznaniem importu usług oraz zwolnienie usług od podatku z uwagi na klasyfikację jako usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym.
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-954/08-5/PW
  Czy Spółka postępuje słusznie stosując stawkę 22%, czy też powinna być stosowana stawka 0%?
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-557/08-2/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu 18 czerwiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wynajmu:- wózka widłowego samobieżnego podnośni ...
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-429/08/AB (KAN-6086/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki K, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-926/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 09 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego za 2007 r. -jest prawidłowe.W dniu 13 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-492/08-3/JK
  Transport towarów (WUTT, międzynarodowy).
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1261/08-4/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008 r. (data wpływu 02.07.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanych z ich świadczeniem -jest prawidłowe.W dniu 02.07.2008 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pis ...
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-491/08-2/EWW
  Usługi sterylizacji świadczone na terytorium DE przez niemieckiego kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy będą stanowiły usługi na ruchomym majątku rzeczowym, przy czym z uwagi na fakt, iż po ich wykonaniu nie doszło do wywiezienia towarów z kraju, w którym usługi były świadczone, miejscem świadczenia, a co za tym idzie miejscem opodatkowania jest kraj, w którym usługi były faktycznie świadczone.
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-862/08-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 29.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia dostawy wraz z montażem agregatu do produkcji szkła na rzecz kontrahenta niemieckiego -jest nieprawidłowe.W dniu 29.05.2008 r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-953/08-4/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2008r. (data wpływu 16.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi spedycji międzynarodowej -jest prawidłowe.W dniu 16.06.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-882/08-2/PW
  Czy świadczone przez Spółkę usługi, które Spółka uznaje za usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji, są, na podstawie art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowane w państwie nabywcy usługi?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-425/08-4/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 12 maj 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ...
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-425/08-5/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 12 maj 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ...
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-412/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu 8 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym -jest prawidłowe.W dniu 8 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1144/08-5/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16.06.2008 r. (data wpływu 18.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wliczenia wartości świadczonych usług do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy -jest prawidłowe.W dniu 18.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1144/08-4/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16.06.2008 r. (data wpływu 18.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług oraz sposobu ich dokumentowania -jest nieprawidłowe.W dniu 18.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-368/08/KO
  1. Do jakiej kategorii czynności opodatkowanych ustawą o podatku od towarów i usług Spółka powinna zakwalifikować usługi wskazane powyżej w pkt 1-7, czy do usług na majątku ruchomym, czy też do badań i analiz technicznych? 2. Czy przedmiotowe usługi powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce? 3. Czy nabycie tych usług należy traktować jako import usług, co wymusza wystawianie przez spółkę faktur wewnętrznych?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-588/08/PK
  Miejsce świadczenia usług pośrednictwa w zakresie sprzedaży oprogramowania
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-943/08-4/AP
  Ustalenie miejsca świadczenia usług zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy o VAT
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443/W-44/08-2/SJ
  Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług udzielania licencji powstaje w momencie otrzymania całości zapłaty - zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT. W przypadku nabywanych przez Wnioskodawcę usług informatycznych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury - zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy.
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-381/08/ICz
  Czy w opisanym stanie faktycznym występuje czynność wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (płyt VCD) oraz czy ma miejsce import usług licencji?
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-263/08/BWo
  Czy usługi elektroniczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, w przypadku gdy są świadczone na rzecz kontrahenta ze Szwajcarii?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-259/08/BWo
  Czy wnioskodawca jest zwolniony z podatku VAT od świadczonych usług dla Gogle (kontrahent z USA)?
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-959/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki SP. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2008r. (data wpływu 16.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzupełnionym na wezwanie w dniu 07.07.2008r. dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usług, momentu powstania obowiązku podatkowego, sposobu przeliczania walut obcych oraz stawki podatku -jest prawidłowe.W dniu 16. ...
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-340/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 15 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług i ich dokumentowania -jest prawidłowe.W dniu 15 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-366/08-3/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług finansowych -jest nieprawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-366/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług finansowych -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-366/08-3/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług finansowych -jest nieprawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-366/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług finansowych -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-775/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.04.2008r. (data wpływu 22.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości posługiwania się numerem VAT-UE - jest nieprawidłowe.W dniu 22.04.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-308/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług sprzedaży biletów wstępu na mecze odbywające się poza terytorium kraju -jest prawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-308/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2008 r. (data wpływu 3 kwietnia 2008 r.), uzupełniony pismem z dnia 23 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazywania w deklaracji VAT-7 czynności dokonywanych na terenie innego państwa członkowskiego -jest nieprawidłowe.W dniu 3 kwietnia 2008 r. z ...
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-792/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-712/08/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008r. (data wpływu 24 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy Spółka nie jest obowiązana do wykazania i rozliczenia podatku VAT z tytułu dostawy towarów z instalacją i montażem, lecz zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, poda ...
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-669/08/PK (KAN-4355/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008r. (data wpływu 28 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca opodatkowania usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-491/08/PK (KAN-3084/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008r. (data wpływu 25 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania importu usług -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-575/08-5/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008r. (data wpływu 28 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dokonywanej dostawy -jest nieprawidłowe.W dniu 28 marca 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-226/08-3/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 6 marzec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obciążenia nowoprzystępujących do umowy podmiotów kosztami budowy platformy na postawie faktury VAT -jest prawidłowe.W dniu 6 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-347/08-2/BS
  dotyczy sposobu fakturowania dostaw towarów z instalacją z innych państw członkowskich
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-496/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008r. (data wpływu 14 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi transportu związanej z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 14 marca 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-425/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 (data wpływu 03 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie - opodatkowania usług elektronicznych -jest prawidłowe.W dniu 03 marca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-151/08-5/MN
  1. Krajowy podatnik VAT nabywa od spółki niemieckiej, nie zarejestrowanej dla potrzeb podatku VAT w Polsce, maszynę wraz z montażem, instalacją, próbnym uruchomieniem.2. Krajowy podatnik VAT nabywa od spółki niemieckiej, zarejestrowanej dla potrzeb podatku VAT w Polsce, maszynę wraz z montażem, instalacją, próbnym uruchomieniem.
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-151/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2008 r. (data wpływu 12 luty 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 22 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji spółki niemieckiej jako podatnika VAT w Polsce ...
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-150/08/EJ
  Miejscem świadczenia usług polegających na sprzedaży praw autorskich - licencji do materiałów filmowych i fotograficznych jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-311/08-5/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.02.2008 r. (data wpływu 19.02.2008 r.), uzupełnionego pismem z dnia 06.03.2008 r. (data wpływu 10.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania sprzedaży -jest prawidłowe.W dniu 19.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 06. ...
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-153/08-4/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 13 luty 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów w ramach umowy komisu do innego państwa Unii Europejskiej -jest prawidłowe.W ...
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-538/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 18.03.2008 r. (data wpływu 21.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania importu usług doradztwa -jest prawidłowe.W dniu 21.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-298/08-6/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008r. (data wpływu 18 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 18 lutego 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-84/08/BM
  czy należy zwiększyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o koszty składowania pszenicy i czy usługa ta powinna być opodatkowana w miejscu położenia nieruchomości
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-197/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008r. (data wpływu 04 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług organizacji konferencji oraz miejsca świadczenia -jest prawidłowe.W dniu 04 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-69/08/UH
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży przewoźnikowi paliwa zakupionego (zatankowanego) poza granicami kraju i wykorzystywanego do świadczenia usług transportowych oraz wysokość stawki podatku VAT
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-62/08/ASz
  Rozliczanie usługi wydzierżawiania przez Wnioskodawcę kontrahentowi niemieckiemu szalunków.
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-451/08-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2008 r. (data wpływu 10.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług pośrednictwa finansowego, świadczonych na rzecz podatnika mającego siedzibę w Niemczech -jest prawidłowe.W dniu 10.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pi ...
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-60/08/JCi
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży przewoźnikowi paliwa zakupionego (zatankowanego) poza granicami kraju i wykorzystywanego do świadczenia usług transportowych oraz wysokość stawki podatku VAT
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-353/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu 25 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania usług pośrednictwa -jest prawidłowe.W dniu 25 lutego 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-375/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008r. (data wpływu 29.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie importu usług -jest prawidłowe.W dniu 29.02.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej w podatku od towarów i usług w za ...
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-447/08-4/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2008r. (data wpływu 10.03.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa finansowego świadczonych na rzecz podatnika mającego siedzibę w Niemczech -jest prawidłowe.W dniu 10.03.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-60/08-6/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) oraz pismem z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności podlegającyc ...
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-453/08-04/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2008r. (data wpływu 10.03.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa finansowego świadczonych na rzecz podatnika mającego siedzibę w Niemczech -jest prawidłowe.W dniu 10.03.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-420/08-2/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2008r. (data wpływu 06.03.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów- jest nieprawidłowe.W dniu 06.03.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-8/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2007 r. (data wpływu 4 stycznia 2008 r.) uzupełnionym 6 i 25 lutego 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towaru z montażem -jest prawidłowe.W dniu 4 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-148/08-4/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 18.03.2008 r. (data wpływu 20.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług reklamy -jest nieprawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie p ...
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-141/08-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008r. (data wpływu 28 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług dotyczących nieruchomości położonych na Ukrainie -jest prawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-66/08-7/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 16.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia importu usług w deklaracji VAT-7 -jest nieprawidłowe.W dniu 16.01.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-66/08-6/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 16.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia importu usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usług prawnych, usług ubezpieczeniowych oraz finansowych w d ...
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-66/08-5/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 16.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia importu usług w deklaracji VAT-jest prawidłowe.W dniu 16.01.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-66/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 16.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia importu usług w deklaracji VAT-7 -jest prawidłowe.W dniu 16.01.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-66/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 16.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia importu usług w deklaracji VAT-7 -jest nieprawidłowe.W dniu 16.01.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-66/08-5/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 16.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia importu usług w deklaracji VAT-jest prawidłowe.W dniu 16.01.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-66/08-3/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008r. (data wpływu 16.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego i rozliczenia importu usług w deklaracji VAT-7 -jest prawidłowe.W dniu 16.01.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-210/08-4/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08 lutego 2008r. (data wpływu 11 lutego 2008r.) uzupełnione pismem z dnia 28 lutego 2008r. o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji oraz stawki podatku VATjest prawidłowe.W dniu 11 lutego ...
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-229/07-2/IM
  Miejsce świadczenia na rzecz kontrahenta unijnego usług pośrednictwa w dostarczaniu personelu.
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-366/07/BWo
  Czy usługi dostarczania informacji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, w przypadku gdy są świadczone na rzecz kontrahenta z USA?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-22/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.12.2007 r. (data wpływu 08.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów -jest prawidłowe.W dniu 08.01.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-754/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007r. (data wpływu 24 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług reklamy -jest prawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-4/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2007r. (data wpływu 3 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia wykonywanych usług -jest prawidłowe.W dniu 3 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-147/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..............., przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami oraz wypełniania deklaracji podatkowej -jest prawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-608/07-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług reklamy -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-719/07-3/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007r. (data wpływu 20.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług wynajmu lub dzierżawy pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi -jest prawidłowe.W dniu 17.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-719/07-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007r. (data wpływu 20.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług organizowania targów, wystaw i kongresów -jest prawidłowe.W dniu 17.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-130/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008r. (data wpływu 24.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług prawniczych -jest prawidłowe.W dniu 24.01.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-680/07-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007r. (data wpływu 10.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania usług, świadczonych na podstawie zawartej umowy nettingowej -jest prawidłowe.W dniu 06.12.2007r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-90/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług -jest prawidłowe.W dniu 18.01.2008 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-671/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007r. (data wpływu 12 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia usługi transportowej związanej z importem towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-155/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A. D., przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2007 r. (data wpływu 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji dla potrzeb ww. podatku- jest prawidłowe.W dniu 16 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-709/07-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2007r. (data wpływu 14.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odsprzedaży usługi -koszt na start -jest nieprawidłowe.W dniu 11.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-700/07-2/IG
  Czy, biorąc pod uwagę uzyskaną przez Spółkę klasyfikację statystyczną miejscem świadczenia wykonywanych przez Spółkę usług, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, jest miejsce gdzie siedzibę posiada nabywca tych usług? Czy, biorąc pod uwagę uzyskaną klasyfikację statystyczną Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia przedmiotowych usług?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-127/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana reprezentowanego przez Doradcę Podatkowego przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług -jest prawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-701/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007 r. (data wpływu 13.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług i prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 12.12.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-260/RSz/07
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007r. (data wpływu 5 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia usługi prowadzenia ewidencji środków trwałych przez podatnika niemieckiego na rzecz Spółki oraz rozlicze ...
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-699/07-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki., przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2007r. (data wpływu 13.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług prawniczych, rachunkowo - księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania oraz zasa ...
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-597/07-2/PW
  Czy wystawiając fakturę VAT za świadczenie usług - badania kliniczne - na rzecz jedynego udziałowca zagranicznego można przyjąć, iż miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, tj. Niemcy - usługa zostanie opodatkowana w kraju nabywcy?
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-586/07-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 27.11.2007r. (data wpływu 29.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz klientów z USA -jest prawidłowe.W dniu 27.11.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-69/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. J., przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007 r. (data wpływu 12 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług elektronicznych wykonywanych na terytorium państwa trzeciego- jest nieprawidłowe.W dniu 12 października 2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-91/07/MT
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ma dla Stowarzyszenia wykonanie umowy o świadczenie w miejsce wypełnienia (art. 453 Kodeksu cywilnego), której przedmiotem jest przeniesienie na rzecz wierzyciela - pożyczkodawcy prawa własności nieruchomości w zamian za złożenie przez niego oświadczenia o wygaśnięciu zobowiązania z tytułu umowy pożyczki i dopłatę pieniężną, jeśli uzyskany w ten sposób dochód zostanie przeznaczony na cele statutowe tego Stowarzyszenia?
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-46B/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 roku (data wpływu 1 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatku na prowizję otrzymywaną od kontrahenta niemieckiego z tytułu sprzedaży biletów na trasie Niemcy-Dania -jest nieprawidłowe.W dniu 1 października 2007 ...
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-155b/07/ASz (KAN-1070/09/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki A., przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007r. (data wpływu 27 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania dzierżawy lokomotyw spalinowo - hydraulicznych od słowackiego podatnika podatku od wartości dodanej -jest nieprawidłowe.W dniu 27 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o ud ...
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-74A/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 r. (data wpływu 3 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia dla transakcji dostawy towarów, które są instalowane lub montowane przez dokonującego ich dostawy -jest prawidłowe.W dniu 3 października 2007 r. został złożony wniosek o udzi ...
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-28/07-2/ISN
  Czy miejscem świadczenia usługi polegającej na budowie i montażu stoisk targowych, na powierzchni wynajętej przez usługobiorcę będzie miejsce położenia nieruchomości zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1ustawy o podatku od towarów i usług?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-25/07-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. B., przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r., (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów- jest nieprawidłowe.W dniu 17 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-352A/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 14 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania jako usługi świadczonej poza terytorium kraju - czynności polegającej na dostawie i montażu maszyn i ...
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-89/RSz/07
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007r. (data wpływu 5 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca opodatkowania oraz sposobu wystawiania faktur za usługi rachunkowo - księgowe dla firmy austriackiej zarejestrowanej na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce - jestpra ...
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-341/07-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.10.2007r. (data wpływu 15.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji podmiotu świadczącego na terytorium Polski usługi związanej z nieruchomością -jest prawidłowe.W dniu 12.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-314/07-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007r. (data wpływu 09.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pośrednictwa pracy -jest prawidłowe.W dniu 04.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-19/07-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A. K., przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007 r. (data wpływu 4 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 października 2007 r. (data wpływu 5 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu stoisk targowych- jest prawidłowe.W dniu 4 wrześn ...
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-67E/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu 27 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług przeładunku i ochrony terminala wykonanych w porcie niemieckim -jest prawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-283/07-4/SM
  1) przedmiotowe usługi nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski z uwagi na fakt, iż miejscem świadczenia i opodatkowania tych usług jest terytorium Litwy,2) wartość przedmiotowych usług inżynierskich winna być ujmowana w prowadzonej przez Spółkę ewidencji dla celów rozliczeń podatku VAT,3) faktura powinna zawierać dane podane w § 9 ust. 1 i § 27 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.),4) Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związaną ze świadczeniem tych usług poza terytorium kraju w przypadku, gdy obniżenie to przysługuje również wtedy, gdyby te usługi były wykonywane na terytorium kraju,5) obrót z tytułu świadczenia usług poza terytorium kraju, uwzględniany jest zarówno w liczniku przedmiotowej proporcji wynikającej z art. 90 ust. 3, jak również w mianowniku, tj. całkowitym obrocie (będącym sumą tego obrotu i obrotu z tytułu czynności, od których nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego).
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-59/RSz/07
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007r. (data wpływu 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa handlowego - jestprawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-168/07-2/PS
  Czy opisana we wniosku usługa reklamy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski ?
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-184/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usług montażu mebli świadczonych poza terytorium kraju ...
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-45/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.A. w W, przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2007r. (data wpływu 31.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zaklasyfikowania czynności jako dostawy towarów oraz zastosowania stawki 0% -jest nieprawidłowe.W dniu 31.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-64/07-3/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko E S.A. w Warszawie, przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2007r. (data wpływu 03.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi związanej z nieruchomością dla wykonania której ustanowiono podwykonawcę -jest prawidłoweW dniu 03.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-64/07-4/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko E S.A. w Warszawie, przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2007r. (data wpływu 03.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi związanej z nieruchomością dla wykonania której ustanowiono podwykonawcę oraz odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 03.08.2007r. ...
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-10A/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2007 r. (data wpływu 11 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem datowanym 22 maja 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy świadczeniu usług stoczniowych (wykonanie kadłuba pływającego) dla uniw ...
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-151/6/07/AW
  Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi pośrednictwa w rejestracji odbiornika i opłacaniu abonamentu RTV świadczonej na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza granicami Wspólnoty Europejskiej.
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-151/4/07/AW
  Dotyczu kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi kontroli oraz nadzoru nad pracą systemu i oprogramowania świadczonej na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza granicami Wspólnoty Europejskiej.
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443-653/D/AB/07
  Gdzie należy opodatkować świadczenie usług agencyjnych, jak je wykazać w deklaracji VAT-7, czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem tych usług.
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-291/07/TARP
  W związku z zaistniałym stanem faktycznym Strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o zajęcie stanowiska czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w opisanej powyżej sytuacji: Czy obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wspomnianych telekart powstaje zgodnie z przepisem art. 19 ust. 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/07
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usługi mycia za granicą samochodów służących do wewnątrzwspólnotowego transportu towarów ?
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-44/07/GW
  1. Czy w przypadku gdy Spółka kupuje towar od Strony Umowy, a następnie realizuje inwestycję dla podmiotu polskiego, prowizję, przysługującą Spółce z tytułu w/w umowy przedstawicielstwa, jako bezpośrednio związaną z dostawą towarów, należy traktować jako należność za usługę pośrednictwa dokonywaną w imieniu i na rzecz Strony Umowy będącej dostawcą towarów z Unii? W związku z tym czy miejscem świadczenia usługi i jej opodatkowania, w przypadku gdy Strona Umowy podała Spółce numer, pod którym jest zidentyfikowana na potrzeby VAT w innym kraju członkowskim, jest terytorium kraju, który nadał Stronie Umowy ten numer. Jak powinna wyglądać faktura za prowizję? W którym miejscu deklaracji podatkowej transakcja ta powinna być wykazana? 2. Czy w przypadku gdy inwestor polski, nie będący Spółką, kupuje towar od Strony Umowy, prowizję, przysługująca Spółce z tyt. w.w. umowy przedstawicielstwa, jako bezpośrednio związana z dostawą towarów, należy traktować jako należność za usługę pośrednictwa dokonywaną w imieniu i na rzecz Strony Umowy, będącej dostawcą towarów z Unii? W związku z tym czy miejscem świadczenia usługi i jej opodatkowania, w przypadku gdy Strona Umowy podała Spółce numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby VAT w innym kraju członkowskim, jest terytorium kraju, który nadał Stronie Umowy ten numer. Jaka powinna wyglądać faktura za prowizję? W którym miejscu deklaracji podatkowej transakcja ta powinna być wykazana?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-36/07/AS
  czy w analizowanym stanie faktycznym zawarcie przez Spółkę umowy depozytu nieprawidłowego z podatnikiem podatku od wartości dodanej posiadającym siedzibę w Wielkiej Brytanii nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od tego czy Depozytariusz zawiera umowy depozytu w sposób sporadyczny czy też częstotliwy?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/61/07/MP
  Jak, w związku z art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych postępować w przypadku pracowników, z którymi została podpisana umowa o pracę a miejsce świadczenia określone jako obszar całego kraju lub kilku województw ? Jednocześnie nie jest możliwe wskazanie, w których z tych miejsc najczęściej są świadczone zadania wynikające z zakresu obowiązków określonych umową o pracę. Spółka ma wątpliwości, do której jednostki samorządu terytorialnego zaliczyć tego pracownika ?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443_46/4/07
  Zdaniem Podatnika, usługa pokrycia towarów warstwą ochronną podlegać będzie opodatkowaniu na terenie Niemiec, ponieważ nie zostanie spełniony warunek zawarty w treści art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, a otrzymaną od kontrahenta niemieckiego fakturę za wykonaną usługę zaksięguje w koszty nie traktując jej jako importu usług. W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się o potwierdzenie prawidłowości Jej stanowiska.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-41/1/07
  Zdaniem Spółki, podpisując umowę z firmą belgijską Podatnik stanie się (w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT), usługobiorcą usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski. Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 27 ust. 3 ustawy o VAT, jako usługobiorca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego. Ponadto Wnioskująca podnosi, iż nie będą miały do niej zastosowania przepisy art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, gdyż Spółka używa samochody w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia usług.
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443-32/07/GW
  Czy zastosowana przez Podatnika interpretacja przepisów do opisanego wyżej stanu faktycznego jest zgodna z przepisami prawa podatkowego ? - dotyczy transportu wewnątrzwspólnotowego
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-48/07/EF
  "Czy mogę w moich fakturach za wykonane projekty na podstawie zawartej umowy z X z siedzibą w Berlinie zastosować stawkę podatku VAT równą 0% pomimo, iż mam w umowie z tą firmą przewidzianą stawkę 22%"
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-83/07/AW
  Czy miejscem świadczenia usług wykonywanych na rzecz podatnika z Wielkiej Brytanii wraz z przeniesieniem do nich praw autorskich jest Wielka Brytania.
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-21/07
  Gdzie jest położone miejsce świadczenia usług przez Spółkę na rzecz unijnego kontrahenta usług w zakresie pośrednictwa do pracy obywateli polskich za granicą (u pracodawców zagranicznych) w sytuacji określonej w podanym stanie faktycznym?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-71/07/CHYK
  1.Czy miejscem świadczenia ww. opisanych usług jest miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę tj. czy dla ustalenia miejsca świadczenia usług "kupców europejskich" należy stosować zasadę sformułowaną w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług?2.Czy w przypadku nabycia analogicznych usług tj. usług tzw. "kupców europejskich" z zagranicy Spółka ma obowiązek rozpoznawania importu usług?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-55-1/RS/06
  Dotyczy obowiązku odprowadzenia podatku VAT na terytorium Polski w związku ze świadczeniem usług niematerialnych na rzecz kontrahenta zagranicznego z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej,
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/806/191/2006/GW
  Czy faktury wystawione przez zagranicznych kontrahentów z tytułu wyrównania marży stanowią czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT z tytułu importu usług?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/802/189/2006/GW
  Pytanie Wnioskodawcy:1.Czy miejscem świadczenia dla dostawy towarów i świadczenia usług opisanych w stanie faktycznym, świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Spółki jest Polska? 2.Czy Wykonawca prawidłowo udokumentuje dokonane transakcje, wystawiając faktury VAT z numerem NIP oddziału i stosując stawkę 22%? 3.Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT, które wystawi Wykonawca a odnoszących się do dostaw towarów i świadczenia usług zrealizowanych przez Wykonawcę w przeszłości? 4.Czy prawo to może zostać zrealizowane w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma fakturę lub w rozliczeniu za okres następny?,br>5.W jaki sposób Spółka powinna skorygować wcześniejsze rozliczenia VAT związane z nabyciem towarów i usług od Wykonawcy, na które Wykonawca pierwotnie nie wystawił faktur VAT?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/E/14/1/06/P
  Jak będzie opodatkowane świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. przez inetrnet przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz firmy mającej siedzibę w Kandzie w świetle polskiej ustawy o podatku od towarów i usług ?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-88/06
  Czy usługi elektroniczne wykonywane przez podatnika polskiego na rzecz kontrahenta zagranicznego posiadającego siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej na Gibraltarze podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-8/06/1/07
  Jak opodatkować usługi świadczone na terenie Norwegii ?
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-1.1/238/07/DP
  Podatnik świadczy usługi polegające na obróbce metali, tj. szlifowaniu dużych, kilkunastotonowych części składowych, które następnie zespalane są w jedną całość przeznaczoną do naprowadzania wody w turbinach pracujących w elektrowniach wodnych. Usługi świadczone są na ogół (najczęściej) w Niemczech na rzecz niemieckiego kontrahenta zarejestrowanego jako podatnik podatku od wartości dodanej, jednakże zdarzają sie również zlecenia w innych krajach Wspólnoty Europejskiej. Podatnik świadcząc przedmiotowe usługi przekroczył w drugim miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej kwotę obrotu uprawniającą do korzystania ze zwolnienia w podatku od towarów i usług nie dokonując przy tym zgłoszenia rejestracyjnego. W związku z powyższym, że usługi nie są wykonywane na terytorium Polski Strona wystąpiła z zapytaniem, czy przekraczając przedmiotową kwotę obrotu z tytułu świadczenia w/w usług, stała się podatnikiem VAT czynnym zobowiązanym do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego oraz czy w tej sytuacji powinna zapłacić zaległy podatek VAT?
 695. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-27/06/BT/KO
  Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 27 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. /.
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/776/176/2006/JZ
  1.Czy Spółka właściwie rozpoznała moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu odsetek potwierdzonych fakturą wystawioną przez kontrahenta, za okres od dnia udzielenia pożyczki do dnia 31.12.2005? 2.W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w zakresie odsetek od pożyczki za okres 01.01.2006 do dnia spłaty pożyczki, w sytuacji wystawienia dokumentu obciążającego spółkę odsetkami z opóźnieniem (miesiąc wystawienia faktury obciążającej spółkę odsetkami październik 2006)? 3.Czy właściwie Spółka rozpoznaje płatność odsetek od pożyczki jako import usług finansowych, oraz czy właściwie opodatkowała daną czynność?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-141/06
  Czy prawdą jest, że usługi pośrednictwa świadczone na rzecz kontrahenta zagranicznego nie posiadającego w Polsce przedstawicielstwa w formie spółki z udziałem kapitałowym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-5/14a/07/GM
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0081/06
  Czy ma prawo do zastosowania stawki 0%?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0080/06
  Podatnik pyta czy ma prawo do zastosowania stawki 0%?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0082/06
  Podatnik pyta czy prawidłowo wystawił fakturę bez VAT?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/756/165/2006/MJ
  1)Czy w opisanej powyżej sytuacji firma nasz mogłaby zastosować stawkę 0%, gdyby na fakturze wystawionej przez nas jako nabywca widniał kontrahent"Y", zaś płatnikiem byłby kontrahent"X", a z potwierdzonej kopii sadu jak i ze świadectwa weterynaryjnego wynikałoby, że kontrahent "Y" wysłał ten towar poza granice UE 2)Czy w sytuacji gdy na fakturze został wymieniony jako nabywca firma "X" (kontrahent z UE) nasza Spółka prawidłowo zastosowała krajowe stawki VAT na sprzedany towar.
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/757/166/2006/GW
  Jaką stawkę VAT należy zastosować do zleconych Spółce usług transportu morskiego i drogowego?
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-67/06
  jaka obowiązuje stawka opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla usług prowadzenia ksiąg rachunkowych świadczonych przez podatnika dla podmiotów mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (w kraju innym niż kraj, gdzie siedzibę posiada podatnik) lub w kraju trzecim, ale zarejestrowanych na terenie RP dla potrzeb podatku od towarów i usług?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/724/154/2006/AN
  "W którym momencie Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy oraz jaką stawkę podatkową zastosować w przypadku dostawy towarów do krajów Unii Europejskiej lub poza terytorium Unii, gdy stosuje warunki dostawy CIF, CFR, CPT lub CIP a koszty transportu bezpośrednio dotyczące tych dostaw zostaną wykazane w oddzielnej pozycji faktury na towary lub na oddzielnej fakturze?"
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-206/1/06
  Spółka wykonuje dla francuskiego kontrahenta usługę przerobu uszlachetniającego. Towary po wykonaniu na nich przedmiotowych usług zostają niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium Polski. Aktualnie część tych towarów, na zlecenie kontrahenta francuskiego Spółka będzie wysyłać do Rumunii. Za wykonaną usługę Spółka obciąża kontrahenta francuskiego, który podał Jej swój NIP UE.W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Spółka zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób rozliczyć powyższą usługę?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-19/06
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w odniesieniu do opodatkowania podatkiem VAT usług pośrednictwa?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-54/06
  Czy świadcząc usługę w zakresie produkcji obuwia w swoim zakłądzie produkcyjnym na zlecenie kontrahenta właskiego posiadającego NIP unijny, z jego materiału, ( po wykonaniu usługi obuwie jest niezwłocznie wywiezione przez kontrahenta włoskiego z kraju nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi ) - należy potraktować ją jako wewnątrzwspółnotową dostawę towaru i zastosować stawkę 0 %, czy też sytuacja taka podlega pod ustawę o podatku VAT?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/06
  Czy w momencie przekroczenia obrotu przy świadczeniu usług w zakresie montażu kontrukcji stalowych, jako podwykonawca poza obszarem kraju w granicach Unii Europejskiej, na rzecz inwestora zagranicznego, ale w imieniu polskiej firmy, istnieje obowiazek rejestracji w kraju jako podatnik VAT czynny?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/ZV/P/Pr-76/06/GŁ
  Z dniem podpisania umowy z francuską firmą perfumeryjną strona stanie się osobą reprezentującą tę firmę na terenie Polski. Strona jako przedstawiciel firmy będzie odwiedzać klientów w imieniu i na rzecz mocodawcy, w celu promowania i sprzedaży aromatycznych produktów perfumeryjnych.Podatnik pyta jaką stawką bedzie opodatkowanajego działalność i która ze stron jest płatnikiem podatku VAT.
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/688/136/2006/RD
  Czy w wypadku gdy od dostawy surowca do momentu wywozu przerobionego towaru minie więcej niż 30 dni powstanie obowiązek naliczenia VAT (przy założeniu, że towar opuści granice RP w ciągu 30 dni od momentu wyświadczenia usługi)?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-230/06/JW
  określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla importu przedmiotowych usług.
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-161/06
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w przypadku nie podania kontrahentowi z UE swojego NIP UE i otrzymania faktury z podatkiem VAT ze stawką obowiązującą w kraju, w którym dokonano naprawy, występuje obowiązek naliczenia podatku VAT z tytułu importu usług i tym samym wykazania go w deklaracji VAT-7 ?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/75/MKB
  Pytanie dotyczy miejsca opodatkowania podatkiem odtowarów i usług świadczonych przez wnioskodawcę usług naukowo-badawczych.
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-102-1/06
  Podatnik zamierza nabyć prawo do publikacji zdjęć fotograficznych z opisami flory i fauny podmiotu czeskiego na terenie Republiki Czeskiej , podmiot czeski nie jest podatnikiem czeskiego podatku VAT , a tym samym nie jest zarejestrowanym podatnikiem dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowej. Podatnik uważa, iż miejsce opodatkowania tej usługi winno być w Polsce . Ponadto, nie ma obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej, ponieważ nabycie licencji od osoby zagranicznej nie bedącej podatnikiem od wartości dodanej nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia .
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/653/113/2006/GW
  Pytanie Wnioskodawcy:Czy zmiany te dotyczą definicji środków transportu na użytek nabycia wewnątrzwspólnotowego naczep i przyczep? Czy w tym zakresie dotychczasowe przepisy nadal będą obowiązywać i nadal dla sprowadzanych z innych krajów UE naczep, przyczep i wagonów kolejowych nie stosuje się procedury potwierdzania uiszczenia podatku VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego na druku VAT-25?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-140/2/06
  Czy dokonywanie przerobu powierzonego materłu przez kontrahenta zagranicznego jest eksportem towarów, wewnątrzwspólnotową dostawą towarów czy też uslugą podlegającą opodatkowaniu u nabywcy.
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-140/1/06
  POSTANOWIENIENaczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za nieprawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, w część dotyczącej zasad opodatkowania czynności przerobu powierzonego ruchomego majątku rzeczowego z udziałem materiałów własnych.Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka, działając jako zarejestrowany podatnik VAT UE współpracuje z kontrahentami zagranicznymi. Spółka podnosi, iż dokonuje na rzecz spółki fińskiej prz ...
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/06
  Gdzie należy opodatkować prace wykonywane w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Norwegii?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-54/IV/05/06/JW
  Pytanie podatnika dotyczy zastosowania stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT do dostawy części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego (o których mowa w pkt 1 cyt. przepisu) i wyposażenia tych środków, w sytuacji gdy przedmiotowe części i elementy statku wykonywane są częściowo z materiałów powierzonych przez kontrahenta oraz materiałów wyprodukowanych lub zakupionych przez Podatnika.
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-53/IV/05/06/JW
  Pytanie podatnika dotyczyło zastosowania stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT do dostawy statków produkowanych na terenie własnej stoczni z materiałów powierzonych przez klienta oraz materiałów wyprodukowanych lub zakupionych przez Podatnika.
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-49/06/WI
  Firma bierze udział w międzynarodowych targach zorganizowanych na terenie Francji. Kontrahent francuski - organizator targów - obciąża firmę za wynajęcie powierzchni targowej oraz za usługi związane z wynajęciem stoiska targowego, tj. dostawę prądu, wody, itp., wystawiając fakturę z wyodrębnioną kwotą podatku VAT (19,60%). W związku z powyższym ma Pan wątpliwości, czy: 1. usługi targowe i usługi z nimi związane należy traktować jako usługi związane z nieruchomościami, 2. miejscem świadczenia usług targowych i usług z nimi związanych jest terytorium Francji, 3. wystąpi import usług i należy wystawić fakturę wewnętrzną.
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-462/06/SZU
  Czy refakturowanie w przedstawionym stanie faktycznym powinno być opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 3-4 ustawy o VAT, ponieważ usługa marketingowa, której dotyczy, podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby nabywcy (Czechy, Węgry)?
 724. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-44081/22/IM/06
  Podatniczka świadczy usługi w zakresie usługowego mycia cystern samochodowych, które opodatkowuje stawką podstawową VAT - 22%. Cysterny służą do przewozu towarów z Niemiec do Polski, a także z Polski do Niemiec przed ich kolejnym załadunkiem. Usługi są świadczone zarówno na zlecenie podmiotów krajowych jak i zagranicznych.W opinii Podatniczki, usługi przez nią świadczone należy traktować jako "element składowy usług transportu towarowego". W związku z tym Strona stoi na stanowisku, iż ma prawo nie naliczać podatku VAT dla usług mycia cystern, zgodnie z art. 28 ust. 5 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług.
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-117/06/JW
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska, dotyczącego miejsca świadczenia przedmiotowych usług.
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-119/06/JW
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska, dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 8 ustawy o VAT z tytułu zakupu towarów i usług, związanych ze świadczeniem przedmiotowych usług na rzecz kontrahenta niemieckiego.
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-45/06
  Czy usuga dzierżawy cysterny kolejowej, gdzie usługodawcą jest klient niemiecki, podlega opodatkowaniu VAT w Polsce ?
 728. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1692/05/P/08
  Podatnik zapytuje o opodatkowanie podatkiem VAT usług transportu wewnątrzwspólnotowego w sytuacji, gdy usługi transportowe wykonywane są na zlecenie kontrahenta z Polski, który rozlicza się z finalnym odbiorcą z kraju członkowskiego, polski odbiorca podał polski numer identyfikacyjny UE, a transport odbywa się poza terytorium kraju.
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/573/65/2006/GW
  Czy wynagrodzenie uzyskane na podstawie umowy zlecenia przez obywatela Niemiec od spółki z siedzibą w Polsce, winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług w Polsce?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/566/59/2006/SK
  Gdzie należy opodatkować podatkiem od towarów i usług świadczenie usług o charakterze niematerialnym ( badania i analizy techniczne) na rzecz podatnika mającego miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/558/55/2006/MK
  Jak należy rozliczyć fakturę dotyczącą dzierżawy cystern? Czy dzierżawę cystern należy potraktować w świetle art. 27 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 6, czyli uznać, że miejscem świadczenia tej usługi jest miejsce, gdzie nabywca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona? Czy też należy uznać cysterny za środki transportu, a usługę dzierżawy cystern za usługę transportową, czyli miejsce świadczenia takiej usługi zgodnie z art. 28 jest miejsce gdzie transport towarów się rozpoczyna?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/527/40/2006/JZ
  Czy firma X ma prawo odliczać podatek VAT naliczony na podstawie faktur wewnętrznych dotyczących importu usług z poza obszaru Unii Europejskiej? Jeśli firma ma prawo dokonać odliczenia naliczonego przy wyżej opisanych transakcjach podatku VAT, to jaki jest prawidłowy termin, w którym powinno nastąpić odliczenie?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/6/MKB
  Pytanie dotyczy zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług służących czynnościom, które nie są opodatkowanena terytorium kraju.
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/130/313/06
  Spółka zwraca się z następującymi pytaniami: czy sprzedaż biletów brytyjskiej, rozkładowej komunikacji miejskiej jest opodatkowana w kraju, czy poza granicami Polski, w których pozycjach deklaracji VAT-7 należy wykazywać przychody ze sprzedaży biletów (czy jako świadczone poza granicami kraju - poz. 21, czy jako dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%) oraz czy Spółka ma obowiązek ewidencjonowania obrotu z tego tytułu przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/524/37/2006/SK
  Pytanie podatnika: a) W jakiej części należy opodatkować zakupy dokonywane przy użyciu kart typu Y i podobnych na terenie krajów Wspólnoty Europejskiej? b) W której części deklaracji VAT-7 właściwym będzie wykazanie tych zakupów i podatku ?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-10/06/KZ
  Czy dokonano prawidłowej klasyfikacji sprzedaży praw do realizacji kontraktów na rzecz brokera, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej we Francji, w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-74/06/AG
  Dotyczy kwestii opodatkowania podatkirm od towarów i usług organizacji przyjecia dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii.
 738. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1265/05/P/08
  Podatnik zapytuje o opodatkowanie usług transportowych wykonywanych na terytorium państw członkowskich, krajów trzecich na zlecienie kontrahentów z UE oraz spoza Wspólnoty.
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/166/KO/06
  #61656; Jeżeli zleceniodawca jest podmiotem unijnym podany jest jego NIP unijny a relacja jest wykonywana na trasie Polska - Rosja lub Belgia - Rosja? #61656; Jeżeli zleceniodawca jest podmiotem spoza Unii a relacja jest wykonana na trasie Polska - Rosja lub Belgia Rosja? #61656; Jeżeli zleceniodawcą jest podmiot unijny jest podany NIP unijny a relacja jest wykonywana na trasie Polska - UE lub UE - Polska? #61656; Jeżeli zleceniodawcą jest podmiot krajowy a relacja wykonywana jest na trasie Polska - UE lub UE - Polska.
 740. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/443-16/06/Z/08
  Podatnik zapytuje o prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu importu usług o kwotę podatku naliczonego w sytuacji gdy świadczący usługę w wystawionej fakturze nie wskazał numeru NIP podanego mu przez Wnioskującego.
 741. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-380/05/P/08
  Podatnik zapytuje o sposób udokumentowania usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów świadczonych na rzecz kontrahenta niemieckiego.
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/06
  Czy usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu kontraktu na druk materiałów reklamowych świadczone na rzecz zidentyfikowanej dla potrzeb podatku od wartości dodanej firmy czeskiej podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-62/06
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych zarówno na rzecz polskich jak podatników, jak i podmiotów z innych krajów członkowskich, polegających na konserwacji mebli zabytkowych.
 744. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-423/05/P/08
  Podatnik zapytuje o miejsce świadczenia usług montażu związanych z wyposażeniem nowobudowanego statku, świadczonych w kraju, na rzecz usługobiorcy z Norwegii.
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/479/14/2006/JZ
  Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Spółka chce zakupić towary z firmy, której siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, następnie odsprzedać je do kraju członkowskiego UE. Aby ułatwić transakcje i zmniejszyć koszty transportu towary te zostaną przesłane bezpośrednio z USA do kraju odbiorcy, Finlandii, z pominięciem Polski. Dokumentem potwierdzającym zakup towarów będzie faktura, która stanowić będzie podstawę księgowania. SAD otrzyma firma fińska. W tym wypadku Spółka nie zapłaci podatku VAT naliczonego oraz cła. Jaki dokument sprzedaży Spółka powinna wystawić, jaką stawkę VAT-u zastosować w powyższej sytuacji?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/530/42/2006/HZ
  1. Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 póz. 535 ze zm.), zwaną dalej ustawą o VAT, usługi wchodzące w zakres przedmiotowej Umowy są zwolnione od podatku od towarów i usług, jako usługi pośrednictwa finansowego? 2. Czy w związku z zakwalifikowaniem przedmiotowych usług do usług pośrednictwa finansowego, miejsce świadczenia tych usług zależy od miejsca, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P13/06/JK
  Czy w opisanym stanie faktycznym istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT - wystawionych przez podwykonawców zarejestrowanych na terenie Polski - dokumentujących usługi budowlane (lub remontowe) wykonane na terytorium Szwecji ?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/06
  Czy powstaje obowiązek podatkowy wynikający z art. 19 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług, usług świadczonych przez Agencje Inkasa, mając na uwadze art. 27 ust. 1, 4 pkt 4. Czy w myśl art. 86 ustawy o podatku VAT przysługuje prawo odliczenia tego podatku?.
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1.443/34/06
  Jak należy określić miejsce wykonywania usługi i według jakich zasad należy rozliczyć podatek VAT?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/462/4/2006/HZ
  Spółka dokonuje wewnątrzwpólnotowej dostawy towarów i jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE w Polsce. Dla takiej transakcji klient podaje swój numer VAT UE (jest to numer VAT UE innego niż Polska kraju Unii Europejskiej). Na fakturze dokumentującej dokonanie wewnątrzwpólnotowej dostawy towarów zawarte są również koszty transportu. Pytanie podatnika: Spółka wnosi o rozstrzygnięcie poprawności stosowanego przez nią rozwiązania w zakresie w jakim przedstawiła w swoim stanowisku w części dotyczącej oceny stanu faktycznego
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/06
  Czy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wykonywanych usług remontowo-budowlanych poza terytorium kraju, Spółka będzie musiała zarejestrować się jako podatnik podatku VAT, na takich samych zasadach jak podatnicy wykonujący czynności opodatkowane ?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/58/62/2006
  Pytanie dotyczy miejsca opodatkowania dostaw towarów.
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/06
  Ze złożonego wniosku wynika iż, Spółka dokonuje importu towarów z krajów trzecich (Indie, Chiny) na terytorium Niemiec i następnie dokonuje dostawy tych towarów kontrahentom na terytorium Niemiec. Spółka zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec, i dokonując zakupu i dostawy tych towarów, opodatkowuje te czynności podatkiem od wartości dodanej (MWSt), który rozlicza we właściwym niemieckim organie podatkowym. Spółka pyta, czy wyżej opisany sposób postępowania jest prawidłowy. Jak wynika z opisu stanu faktycznego zdarzają się sytuacje, gdy kontrahent niemiecki z różnych przyczyn odmówi dokonania zakupu i Spółka w tej sytuacji sprzedaje towar uprzednio zaimportowany na terytorium Niemiec, kontrahentowi z Polski. Spółka pyta jak takie zdarzenie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Uzupełniając wniosek 27 lutego 2006 r. Spółka wskazała, że numer ewidencyjny dla potrzeb podatku od wartości dodanej nadany przez niemiecką administracje podatkową jest numerem wewnętrznym (11 cyfrowym) oraz, że Spółka nie posiada numeru nadanego w Niemczech dla potrzeb transakcji wewnatrzwspólnotowych (z przedrostkiem DE).Przedstawiając swoje stanowisko Spółka stwierdza, że zakup z importu i dostawa dokonane na terytorium Niemiec w sposób opisany powyżej nie będą podlegały polskiej ustawie o podatku od towarów i usług i nie podlegają wykazaniu w deklaracji VAT-7. Co do drugiej sytuacji (dostawa do kontrahenta w Polsce) wskazuje, że powinna, posługując się nadanym w Niemczech numerem ewidencyjnym, wystawić fakturę jako podatnik podatku od wartości dodanej, a obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług będzie ciążył na nabywcy towarów z kraju przeznaczenia, czyli w Polsce.
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/286/20/2006BD
  Jeżeli podatnikiem z tytułu świadczenia usług jest wykonawca, to czy Spółce przysługuje z tego tytułu zwrot podatku VAT ?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/2-443/119/9/I/3/2006
  Czy Podatnik ma obowiązek wystąpić o nadanie numeru VAT UE w przypadku świadczenia usług polegających na doradztwie technicznym i nadzorze przy montażu maszyn na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę we Włoszech ?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-494/IV/2005/MS
  Czy Podatnik mia prawo wystawić fakturę bez podatku VAT na kontrahenta niemieckiego, wskazując go jako podatnika podatku od wartości dodanej?
 757. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-122/05/Z/08
  Podatnik zapytuje o opodatkowanie podatkiem VAT usług pośrednictwa świadczonych na rzecz kontrahenta szwedzkiego.
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-269/05/AW
  Zdaniem Podatnika prowizja nie podlega opodatkowaniu w Polsce, natomiast powinna zostać opodatkowana w Czechach zgodnie z zapisami art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c oraz art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI- / 443-73a/05
  Zapytanie w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności w zakresie usług remontu agregatów lotniczych, wykonywanych na Ukrainie lub w Rosji.
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-129/05
  Jaką stawką opodatkować sprzedaż usług transportu towarów w przypadku transportu: z Niemiec do Szwajcarii oraz z Polski do Szwajcarii? Jaką stawkę powinni stosować podwykonawcy/przewoźnicy? Jak należy ująć taką sprzedaż w rejestrze sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/408/274/05/HZ
  1) czy w sytuacji jednoznacznego związku kosztów właściwego ustawienia liniiprodukcyjnej z wyprodukowaniem opakowań sprzedawanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jednoczesnym brakiem przeszkód z późniejszym przypisaniem danych kosztów ustawienia linii produkcyjnej do właściwej partii opakowań, poprawne jest stosowanie zerowej stawki VAT do kosztów ustawienia linii produkcyjnej, którymi to kosztami X obciąża kontrahenta na podstawie odrębnej faktury? 2) czy w sytuacji jednoznacznego związku kosztów związanych z prawidłowymustawieniem linii produkcyjnej (będących de facto kosztami wytworzenia "pierwszego" opakowania) z wyprodukowaniem całej serii opakowań sprzedawanych następnie w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jednoczesnym brakiem przeszkód formalnych w późniejszym przypisaniu kosztów wytworzenia "pierwszego" opakowania do właściwej partii opakowań, poprawne jest stosowanie zerowej stawki V AT do kosztów wytworzenia "pierwszego" opakowania, którymi to kosztami X obciąża kontrahenta na podstawie odrębnej faktury? 3) Spółka dąży do osiągnięcia sytuacji, w której wystawiana jest jedynie jednafaktura, na której wyodrębnione są wartości jednostkowe wyprodukowanych opakowań oraz wartości odnoszące się do kosztów ustawienia linii produkcyjnej dla danych opakowań. Czy wystawianie jednej faktury zawierającej wyodrębnione wartości odnoszące się do kosztów ustawienia linii produkcyjnej pozwoli na stosowanie stawki właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli O%? 4) Spółka dąży do osiągnięcia stanu, w którym wystawiana jest jedynie jedna faktura,na której wyodrębnione są wartości jednostkowe wyprodukowanych opakowań oraz tzw. wartość wyprodukowania "pierwszego opakowania", na którą to wartość składają się koszty ustawienia linii produkcyjnej. Czy wystawianie jednej faktury zawierającej wyodrębnioną tzw. wartość wyprodukowania "pierwszego opakowania" pozwoli na stosowanie stawki właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli 0%?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/404/272/2005/AS
  Nasze wątpliwości sprowadzają się do odpowiedzi na pytanie czy: a) prawidłowo zakwalifikowano otrzymane z Holandii faktury odsetkowe do usług finansowych, b) zasadne jest wystawienie w tej sytuacji przez spółkę faktur wewnętrznych.
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-169/05
  Czy opisana we wniosku o interpretacje usługa wykonywana na terenie Federacji Rosyjskiej pozostaje poza zakresem polskiej ustawy o podatku od towarów i usług?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-6 /06
  Czy mam możliwość wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług do osiągnięcia kwoty obrotu w wysokości 10.000 euro oraz miejsca opodatkowania robót budowlanych z tytułu podatku od towarów i usług?
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXVUE/443/I/01/2006/AK
  Czy podatnik, który świadczy usługi porządkowe w magazynie oraz roboty remontowe w obiektach położonych na terytorium Holandii, może zastosować stawkę 0% na wykonywane usługi? Czy powinien on odprowadzć 22% podatku VAT do właściwego urzędu skarbowego w Polsce?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/06
  Czy stawka 0% jest właściwą stawką przy świadczeniu usług transportu międzynarodowego związanego z eksportem towarów ?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72-2-1/GW/05
  Podatnik pyta czy usługi wykonywane na rzecz osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Niemczech podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, a jeżeli tak to jaką stawką podatku VAT winny zostać opodatkowane.
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-531/3/05/AP
  Czy importer dokonujący ostatecznej odprawy celnej w Hamburgu przez przedstawiciela fiskalnego nalicza i rozlicza VAT w Polsce według zasad tożsamych dla wewnątrzwspólnotowego nabycia?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5-1/GW/06
  Podatnik pyta czy przysługuje mu prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego związanego ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu (tj. sprzedaży praw własności intelektualnej, świadczenia usług inżynierskich i projektowych na rzecz firmy norweskiej) w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpi sprzedaż opodatkowana w kraju.
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-3/06
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonej czynności transportu na rzecz kontrahentów posiadających unijny nr NIP "UE".
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1439/ZV/P/Pr/10/2006
  Jakie jest miejsce świadczenia usług polegających na promocji i reklamie produktów dla firmy mającej siedzibę w Londynie?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/386/260/2005/AS
  Czy spółka ma prawo przenieść opodatkowanie wykonywanych usług i sprzedanych w związku z tą naprawą towarów na ich nabywcę? Jakie warunki muszą być spełnione? Jaka dokumentacja jest niezbędna aby spółka miała prawo przenieść obowiązek podatkowy na nabywcę usługi?
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P1/06/AW
  Czy w przypadku korzystania ze zwolnienia podmiotowego w 2005 r., zwolnienie będzie przysługiwało również w 2006 r. do momentu przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 39.200 zł?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-2/443/386/129/AT/2006
  Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy obciążając dzierżawcę za nabyte na terytorium Niemiec części zamienne i usługi remontowe winna naliczyć na terytorium Polski VAT.
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/371/247/2005/EŻ
  Czy Spółka jest zobowiązana do rozliczenia podatku VAT od nabycia usługi transportowej? Czy usługobiorca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od nabycia usługi za przestój transportu na terenie Białorusi?
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/118/ 2005
  Czy po przekroczeniu obrotu zgodnie z art. 113 pkt 9 ustawy o VAT ze sprzedaży tych usług ma obowiązek zarejestrowania się w kraju jako czynny podatnik podatku VAT i wystawiać faktury VAT?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/05
  Czy świadczone na terytorium Polski usługi prania bielizny, wykonywane na ruchomym majątku rzeczowym zleceniodawcy, który jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej w innym kraju członkowskim UE, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-494c/05
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w świetle art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy o VAT miejsce świadczenia usług pośrednictwa w dostawie towarów należy określić zgodnie z przepisami dotyczącymi miejsca świadczenia przy dostawie towarów, a więc zgodnie z art. 22-24 ustawy o VAT. W konsekwencji, w przypadku gdy miejscem świadczenia usług pośrednictwa wypada na podstawie art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, a Strona poda świadczącemu usługę numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowana w innym kraju członkowskim, wówczas zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy miejscem świadczenia usługi jest kraj, który wydał Stronie ten numer. Zatem jeżeli Strona, nabywają ww. usługi pośrednictwa od podmiotu zagranicznego, poda mu polski numer identyfikacji podatkowej (NIP), zobligowana będzie rozliczyć podatek z tytułu importu tych usług.
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/2005
  Czy usługa wynajmu, dzierżawy naczep, które w myśl pisma Ministerstwa Finansów nie są traktowane jako środek transportu (w przypadku nabycia ) jest opodatkowana w miejscu gdzie świadczący usługę posiada siedzibę - art. 27 ust. 1, czy w miejscu gdzie nabywca usługi posiada siedzibę - art. 27 ust. 3 pkt 2.
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-495/05/AM
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że udziałowiec Strony jest jednocześnie akcjonariuszem innego podmiotu prowadzącego podobną działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: spółka lub podmiot). W celu ograniczenia kosztów administracyjnych podjęta została decyzja o połączeniu spółek przez przejęcie tego podmiotu przez Stronę. Przed dokonaniem połączenia Strona planuje nabyć akcje przejmowanego podmiotu. Nabycie akcji nastąpi od podmiotu posiadającego siedzibę na Cyprze, który ? jak była o tym wyżej mowa, jest zarazem udziałowcem Strony. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 2 w zw. z ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia w przypadku opisanej transakcji będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś Strona na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy będzie podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu oraz, że transakcja ta jako usługa pośrednictwa finansowego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. poz. 3 załącznika nr 4 do w/w ustawy.
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/345/237/2005/AN
  "Czy usługi określone w zapytaniu należy uznać za usługi wykonywane na ruchomym majątku rzeczowym w rozumieniu art. 27 ust. 3 pkt 3d Ustawy ? "
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/39/05/RCH
  1)w jaki sposób udokumentować prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w przypadku sprzedaży licencji na oprogramowanie poprzez internet.2)Czy wypełniony przez klienta w sposób elektroniczny formularz zakupu zawierający informację (oświadczenie klienta), że jest on osobą spoza Polski ( innego kraju Unii lub z poza Unii) jest wystarczającym dowodem potwierdzającym zasadność zastosowania stawki VAT w wysokości 0%3)Czy dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem sklepu internetowego, podatnik ma obowiązek rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej.
 783. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-89/05/Z/08
  Podatnik zapytuje o obowiązek fakturowania usług świadczonych przez zleceniobiorców polskich na rzecz kontrahenta niemieckiego polegających na wykonaniu nadbudówki statku z materiałów powierzonych
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-247/TZ-215/05/JB
  Podatnik zapytuje czy usługa na trasie Niemcy - Polska jest wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów podlegającą opodatkowaniu, jeżeli wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania towarów.
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-351/05
  Podatnik zwrócił się o potwierdzenie, iż świadczone przez Niego usługi obejmujące akceptację transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych, rozliczania tych transakcji oraz dokonywanie operacji rozliczeniowych z instytucjami płatniczymi, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy.
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-2/443/332/113/AC/2005
  Według jakiej stawki należy opodatkować usługę transportu towarów na rzecz polskiego kontrahenta oraz jaką stawkę należy zastosować przy wystawianiu faktury dla tego kontrahenta z tytułu obsługi spedycyjnej?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-188/05/BKJ-69900
  Czy w przedmiotowym przypadku przedmiotową dostawę uznać można za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosować stawkę VAT 0% do faktur sprzedaży w sytuacji kiedy brakuje dokumentów przewozowych?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/313/217/2005/GW
  Czy dla usług transportu międzynarodowego stosuje się na całym odcinku stawkę 0%, czy też stawkę 0% stosujemy jedynie na odcinku krajowym, a poza krajem (odcinek zagraniczny) usługa transportu jest nieopodatkowana?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0091/05
  Czy sprzedaż licencji do programu komputerowego podatnik winien traktować jak usługi licencyjne czy elektroniczne?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXVUE/I/05/2005/AK
  Gdzie znajduje się miejsce świadczenia w przypadku dostawy towarów, które są instalowane lub montowane (art. 22 ust. 1 pkt 2)?
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-66/KH/80551/05
  Według jakiej stawki należy opodatkować usługi transportowe zlecone specjalistycznym firmom transportowym, mając na celu dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0086/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wykonywana przez nią usługa na terytorium Norwegii podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wymaga wykazania w deklaracji VAT-7.
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-318/2/05
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniami : 1) czy miejscem świadczenia usług przez Wnioskującą jest miejsce położenia nieruchomości?2) jak od strony formalnej powinna zostać zafakturowana usługa świadczona przez Podatnika?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/97/05/ZM
  Czy wykonując projekt witraża kościoła położonego w Japonii dla podmiotu z Japonii usługa jest opodatkowana?.
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-176/05/AW
  Czy miejscem wykonania usług pośrednictwa w sprzedaży towarów jest terytorium Hiszpanii, bowiem nabywca jest tam zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej?
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-73/05/I
  Podatnik zapytuje o opodatkowanie podatkiem VAT usług na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych na rzecz kontrahenta unijnego.
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-137/05/MAS
  Określenie wysokości stawki podatku od towarów i usług, właściwej dla usług kompleksowej organizacji wystaw i targów o symbolu PKWiU 74.87.15.00.00 "usługi organizowanie wystaw , targóe i kongresów"
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/5/05
  Gdzie należy opodatkować podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych usługi budowlane świadczone przez polskiego podatnika na terenie Niemiec?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/216/145/2005/GW
  Spółka na podstawie umowy zawartej ze spółką niemiecką pośredniczy w dostawie towarów z Niemiec doRosji. Przewoźnik wynajęty przez Spółkę (umowa spedycji międzynarodowej) odbiera towary od spółki wNiemczech. Transportując ładunek przez teren Polski przewoźnik ?wstępuje" do siedziby Spółki wŻ. i załadowuje towar tutaj wyprodukowany, po czym przekraczając terytorium Wspólnoty dostarczacałość ładunku do miejsca przeznaczenia w Rosji.Spółka za wykonaną usługę w w/w zakresie obciąża Spółkę niemiecką, wystawiając fakturę na koniecmiesiąca. Podstawą naliczenia należności jest stawka liczona od kilograma przewożonego towaru.Wystawiając fakturę Spółka stosuje stawkę podatku w wysokości 0% z adnotacją w treści ?kosztytransportu Aachen - Moskwa".Pytanie podatnika.Czy Spółka ma prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% do wykonanejusługi?
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-410/2005/PS
  Czy opisana sytuacja powoduje u Strony obowiązek rozpoznania importu usług w przypadku gdy nie jest ona faktycznym i ostatecznym usługobiorcą świadczonych przez konsultanta ukraińskiego usług.
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/97/2005
  Spółka prowadzi działalność doradczą na terenie RP na rzecz firmy niemieckiej (klientów firmy niemieckiej), otrzymując za powyższe miesięczną prowizję od obrotów z klientami. Kontrahent niemiecki dla tej usługi podał numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej. Usługi doradcze polegają na: przeprowadzeniu wizyt z pisemnymi sprawozdaniami z wyników działalności, doradztwo techniczne na miejscu na żądanie, nadzór nad składami regionalnymi wraz z remanentem rocznym. Pytanie Spółki brzmi: w jakim kraju powyższa usługa będzie opodatkowana ?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-31.1/05/WI
  Podatnik jest przedstawicielem włoskiej firmy produkującej tkaniny na odzież roboczą i ochronną. Tkaniny te są sprzedawane polskim odbiorcom, którzy są ich bezpośrednimi nabywcami. Firma, którą podatnik reprezentuje nie ma swojej siedziby na terytorium RP. Jako pośrednik, działając na podstawie zawartej umowy, świadczy na jej rzecz usługi przedstawicielskie (PKWiU 74.87.14-00.00) oraz usługi marketingu (PKWiU 74.13.11-00.00) i doradztwa (PKWiU 74.14.13-00.00). Kontrahent włoski, na rzecz którego podatnik świadczy usługi, jest na terenie Włoch podatnikiem podatku od wartości dodanej i podaje swój numer NIP. Za świadczone usługi podatnik otrzymuje zapłatę w formie prowizji. Według podatnika wyżej wymienione usługi nie podlegają opodatkowaniu na terytorium RP.
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/57/05
  Czy usługi budowlane świadczone na terenie Norwegii na podstawie umów o wykonawstwo lub podwykonawstwo zawartych z przedsiębiorcą norweskim lub też na podstawie umów o podwykonawstwo zawartych z przedsiębiorcą polskim, podlegają opodatkowaniu w Polsce, czy też w Norwegii ?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443?P30/05/MB
  Czy w przypadku, gdy nabywcą usługi jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, konieczna jest rejestracja Spółki w Niemczech i w Szwecji w momencie rozpoczęcia wykonywania usług i czy występuje konieczność rozliczenia podatku na zasadach tam obowiązujących pomimo, że Spółka jest płatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443?P31/05/MB
  Czy Spółka postąpi prawidłowo, jeśli faktura dokumentująca otrzymaną zaliczkę, a później wykonaną usługę nie zostanie wykazana i rozliczona w deklaracji VAT - 7?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/18/05
  Kto jest obowiązany rozliczyć podatek w przypadku wykonywania usług remontowo-budowlanych na nieruchomości położonej na terytorium Niemiec oraz gdzie (na terytorium, którego kraju) podatek powinien być rozliczony?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/05
  Gdzie w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) znajduje się miejsce świadczenia usługi polegającej na karczowaniu lasu położonego na terytorium Szwecji? Czy faktura stwierdzające wykonanie przez podatnika usługi polegającej na karczowaniu lasu położonego na terytorium Szwecji, dla której miejscem opodatkowania jest terytorium Szwecji,ma zawierać informację, że zobowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej jest nabywca tej usługi ?
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-150/IV/2005/MS
  Podatnik zapytuje o podstawe opodatkowania podatkiem VAT usług dodatkowych takich jak: transport, montaż, strojenie, projektowanie, dodatek za ekspres, świadczonych w ramach usług na ruchomym majątku rzeczowym powierzonym przez podmiot z kraju trzeciego.
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1265/2005/ADB
  Dotyczy dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjno - wentylacyjnych i elektrycznych, których odbiorcą będzie firma rosyjska z siedzibą w Moskwie. Urządzenia zostaną zakupione w Polsce. Ich montaż będzie się odbywał również w Polsce.
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/31/05
  Jestem podatnikiem podatku VAT, nie jestem zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Jestem przedstawicielem w Polsce włoskiego producenta maszyn przemysł spożywczego. Są one sprzedawane bezpośrednio polskim odbiorcom. Moja firma świadczy natomiast usługi dla reprezentowania producenta przy sprzedaży oraz dostawie maszyn a zapłatę dostaję w formie prowizji, wyrażonej procentowo od wartości sprzedaży (dostawy). Firma, którą reprezentuję nie ma swoich oddziałów na terenie Polski i jest zarejestrowana we Włoszech jako czynny podatnik VAT-UE.Jaką stawkę VAT należy od 1 maja 2004r. stosować od wymienionych wyżej usług pośrednictwa? Jak dokumentować przeprowadzone transakcje i jak ująć je w ewidencji? Uważam, iż zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonywania niektórych przepisów o VAT, jeśli firma włoska sprzedaje swoje towary bezpośrednio odbiorcom, to usługi pośrednika można uznać za bezpośrednio związane z dostawą towarów. W przypadku, jeżeli producent poda swoje numery VAT nadane przez inne niż Polska państwo członkowskie UE, to usługa pośrednictwa nie podlegałaby polskiemu podatkowi VAT. Transakcję taką należałoby udokumentować polską fakturą VAT, nie zawierałaby ona jednak kwoty podatku do zapłaty. Można umieścić na niej zapis "nie podlega polskiemu VAT". Dla porządku transakcje takie można wykazać w ewidencji VAT, ale nie byłaby wykazywana w deklaracji VAT-7.
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/86/2005
  1. Czy Spółka w wewnątrzwspólnotowym nabyciu z tytułu otrzymania faktury, w której m.in. wykazano niedostarczony towar, rozlicza VAT zgodnie z tą pełną fakturą, korygując następnie podatek na podstawie credit noty w miesiącu wystawienia faktury źródłowej wg kursu walut z dnia jej wystawienia? 2. Czy w przypadku przesłania niezamówionego towaru przez dostawcę z UE i zwrotu tego towaru przez Spółkę ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-50/05
  Czy usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów wykonywane przez podmiot z Kaliningradu na rzecz polskiego podmiotu są importem usług podlegającym opodatkowaniu na terytorium RP z prawem do odliczenia podatku naliczonego w wysokości podatku należnego czy transakcją pozostającą poza zakresem podatku od towarów usług?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-18/05
  Usługi montażu elementów aluminiowych świadczone na rzecz kontrahenta z kraju UE, a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
 814. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-443/331/2005
  Miejsce wykonania usługi polegającej na certyfikacji urządzeń elektrycznych, która faktycznie wykonywana jest częściowo na terenie Polski, a częściowo na terenie Rosji.
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/74/44251/2005/20
  Czy podlegają opodatkowaniu usługi świadczone na nieruchomości położonej w Belgii?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/122/05
  Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka planuje poszerzenie współpracy z firmami zagranicznymi polegającej na wielostronnej (trzech kontrahentów z trzech różnych państw zarówno z terytorium Wspólnoty jak i z terytorium państw trzecich) w zakresie zakupu i sprzedaży towarów. Podatnik zamierza zakupić towar od podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego i sprzedać go bezpośrednio (bez wprowadzenia go na terytorium Polski) kontrahentowi z terytorium państwa trzeciego. Towar jest bezpośrednio wysyłany przez kontrahenta z terytorium państwa trzeciego do wskazanego przez Spółkę kontrahenta (też z terytorium państwa trzeciego). W związku z tym, Podatnik składa zapytanie w jaki sposób należy opodatkować tę transakcję?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-83/14a/05/DZ
  Czy wykonując na zlecenie polskiej firmy usługę transportu na trasie Polska ? Rosja, posiadając dwa dokumenty CMR, dokumentujące wykonanie usług transportowych na trasie Polska ? Litwa i Litwa ? Rosja, Strona postąpiła prawidłowo dokonując podziału usługi na wewnątrzwspólnotową usługę transportu oraz na usługę transportu nie podlegającą opodatkowaniu w Polsce.?
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/121/05
  Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka planuje poszerzenie współpracy z firmami zagranicznymi polegającej na wielostronnej (trzech kontrahentów z trzech różnych państw zarówno z terytorium Wspólnoty jak i z terytorium państw trzecich) w zakresie zakupu i sprzedaży towarów. Podatnik zamierza zakupić towar od podmiotu z terytorium państwa trzeciego, a sprzedać kontrahentowi z terytorium Wspólnoty (nie w Polsce). Towar jest bezpośrednio wysyłany przez kontrahenta z terytorium państwa trzeciego do wskazanego przez Spółkę kontrahenta Wspólnoty.W związku z tym, Podatnik składa zapytanie w jaki sposób należy opodatkować tę transakcję?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/96/05/MKow
  Spółka zadała pytanie dot. ustalenia miejsca świadczenia (opodatkowania) usług przewozów pasażerskich jachtem pełnomorskim z określoną załogą, na całej trasie przewozu poza terytorium kraju a w konsekwencji ustalenia czy obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje dla świadczenia przedmiotowych usług w Polsce, czy też w miejscu ich faktycznego wykonania
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0033/05
  Podatnik zapytuje czy usługi świadczone przez niego na statkach na terytorium Chin , Holandii podlegaja opodatkowaniu podatkiem od towarów i uslug w Polsce oraz jaka stawką jest stawka właściwą dla opodatkowania w/w usług. Zdaniem Podatnika usługi świadczone w w/w zakresie podlegaja opodatkowaniu w Polsce 0% stawką podatku od towarów i usług.
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65/05
  Czy Polska jest miejscem świadczenia usługi wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Podatnika świadczącego usługi niematerialne na rzecz odbiorców mających siedzibę na terytorium Francji, polegającej na poszukiwaniach genealogicznych, mających na celu udowadnianie praw spadkowych zainteresowanych osób obejmujących między innymi: gromadzenie dokumentów na potrzeby odpowiednich organów prawnych, kontakty z sądami, notariuszami, adwokatami itp.?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-99/06/IK
  Czy Spółka wystawiając fakturę korygującą dot. usług szkolenia wykonych przez producenta, w zakresie obsługi, konserwacji, działałania dostarczanego uzbrojenia postąpiła prawidłowo?
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-46/05
  - dotyczy zaliczenia do importu usług, usługi związanej z kulturą polegającą na udziale w koncercie w Polsce niemieckiego dyrygenta.
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/81/05
  Spółka wynajmuje od firmy niemieckiej powierzchnie wystawowe na targach organizowanych na terenie Niemiec. W związku z tym Spółka otrzymała fakturę, na której został wyszczególniony niemiecki podatek VAT (MwSt). Zdaniem Spółki usługa ta, jako wymieniona w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, jest opodatkowana w Niemczech, i nie można jej uznać za import usługi umożliwiający obniżenie podatku należnego o podatek naliczony, na podstawie art. 86 ustawy.
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-71/2005/RW
  Podatnik jest przedstawicielem handlowym na terytorium kraju, niemieckiego producenta obrabiarek i części zamiennych. Podatnik jako pośrednik świadczy usługi m.in. polegające na wyszukiwaniu odpowiednich partnerów handlowych - odbiorców w kraju. Kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec i w związku z dostawą towaru podaje podatnikowi swój numer identyfikacyjny. Podatnik stoi na stanowisku, iż w tym przypadku miejscem świadczenia usług jest terytorium Niemiec zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 97 poz 970 z póź. zm)- dalej rozporządzenie do ustawy o VAT.
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-68/IV/2005/DB
  Podatnik zapytuje czy zakup uslug kontroli ilosciowo-jakosciowej oleju napedowego swiadczonych przez podmiot z kraju UE na terytorium kraju UE na rzecz Podatnika stanowi dla niego import uslug. Zdaniem Podatnika zakup w/w uslug nie stanowi dla niego importu uslug, w zwiazku z czym nie staje sie on z tego tytulu podatnikiem podatku od towarow i uslug.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/42/24/05/EŻ
  Spółka zamierza skorzystać z usług projektowych świadczonych przez kontrahenta z USA i Filipin. Projekty dotyczyłyby nieruchomości położonej w Polsce. Usługa ta byłaby wykonywana na tereniew/w krajów. Potencjalni kontrahenci nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT w Polsce ani winnym kraju na terenie Unii Europejskiej. Jeden projekt dotyczyłby wystroju wnętrza budynku Spółki położonego w Polsce a wykonywanybyłby na Filipinach przez osobę fizyczną tam zamieszkałą. Drugi projekt dotyczyłby renowacji i przebudowy gorzelni Spółki położonej w Polsce awykonywany byłby na terenie USA przez Spółkę z siedzibą w Los Angeles. Spółka zwraca się z pytaniem, czy opisany stan faktyczny w rozumieniu art. 2 pkt 9 w/w ustawyo podatku od towarów i usług jest świadczeniem usług z tytułu ich wykonywania których podatnikiem jest ich usługobiorca o którym mowa w art. 17 ust. l pkt 4 w/w ustawy?
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/49/2005
  Czy wykonanie przez zagraniczny warsztat w kraju unijnym usługi naprawy samochodu ciężarowego stanowiącego własność zleceniodawcy - polskiego podatnika, traktowane jest dla podmiotu pośredniczącego (gwaranta finansowego) jako import usług ?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 / 45 / 05 / MS
  Sposób opodatkowania czynności wytworzenia (częściowo z materiału powierzonego), dostawy i montażu urządzenia, wykonanych na zlecenie kontrahenta z Niemiec.
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-78/TZ-29/05/KR-O
  Podatnik zapytuje o miejsce opodatkowania świadczonych na terytorium państwa trzeciego usług.
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-79/TZ-29/05/KR-O
  Podatnik zapytuje o miejsce opodatkowania świadczonych na terenie Wspólnoty Europejskiej usług.
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-10/05/KZ
  Miejsce świadczenia uslug projektowych o symblu PKWiU 74.20.35-00.00 wykonywanych dla podatnika niemieckiego
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-17/05
  Według przepisów, którego kraju należy opodatkować świadczenie usług budowlanych wykonywanych na nieruchomości położonej w Wielkiej Brytanii?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-3/29637/2005/DK
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na terenie kraju jak i poza nim. Wnioskodawca niejednokrotnie zleca wykonanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu podwykonawcy polskiemu. Po wykonaniu ww. usługi podwykonawca wystawia na rzecz Podatnika fakturę VAT, przy czym ww. faktura nie zwiera kodu PL przy numerze NIP nabywcy usługi.Pytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykonanie usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, bez kodu PL przy numerze NIP nabywcy usługi.Zdaniem Wnioskodawcy brak ww. kodu PL przy numerze NIP nabywcy usługi nie ogranicza możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykonanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportowej.
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-24/05
  czy podatnik ma prawo otrzymać zwrot podatku od towarów i usług naliczonego w usługach zakańczania połączeń zakupionych u operatorów telekomunikacyjnych działających na terytorium Polski oraz czy prawo to przysługuje także w odniesieniu do podatku naliczonego w innych towarach oraz usługach, służących do świadczenia usług zakańczania połączeń świadczonych na rzecz operatorów amerykańskich.
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-176/05/IS
  Czy Spółka nabywane od kontrahenta niemieckiego usługi powinna potraktować jako import usług?
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/14/2005
  Zapytanie dotyczy sposobu udokumentowania dokonywanych przez Jednostkę transakcji polegających na tym, iż Podatnik kupuje towar bezpośrednio od producenta na Węgrzech i sprzedaje innemu podmiotowi (handlowcowi) również na Węgrzech - bez przywożenia towaru na terytorium kraju, przy czym oba te podmioty zarejestrowane są na Węgrzech na potrzeby podatku VAT. Jednostka natomiast nie jest zarejestrowanym podatnikiem na terenie Węgier.
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-05/EPI/2005
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy usługa polegająca na wykonaniu rysunków warsztatowych elementów linii technologicznej produkującej karoserie samochodowe wykonywana na rzecz kontrahenta mającego siedzibę we Włoszech podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/43/2005
  Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze znajdującymi się na gruncie budynkami i budowlami. Wątpliwości Podatnika dotyczą m.in. kwestii, czy taka sprzedaż zrealizowana na rzecz kontrahenta zagranicznego stanowi sprzedaż krajową.
 840. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT443-4/MW/05
  Podatnik wykonuje usługi pośrednictwa między krajowym producentem mięsa a nabywcą w Wielkiej Brytanii. Nabywca usługi podał dla tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego. Usługi pośrednictwa są związane bezpośrednio z realizowaną dostawą do Wielkiej Brytanii, co wynika z zawartej umowy o współpracy. Czy w/w usługi pośrednictwa podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski?
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 56 / 05 /ŁG
  Spółka pyta, jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkować sprzedaż frezarek, które nie wkroczyły na polski obszar celny ?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-32/05
  Czy jako osoba fizyczna niezarejestrowana jako podatnik VAT i VAT UE może rozpocząć wystawianie rachunków bez VAT za sprzedaż praw autorskich i wysyłać je do Belgii, czy też zgodnie z art. 97 ustawy o VAT powinien najpierw zarejestrować się jako podatnik VAT lub VAT UE i dopiero potem rozpocząć wystawianie faktur za granicę.
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/8/05
  Czy miejsce świadczenia usług polegających na organizowaniu targów, wystaw i kongresów na rzecz wystawców z Unii Europejskiej powinno być klasyfikowane ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez zleceniodawców, a co jest tego konsekwencją świadczenie tych usług nie powinno podlegać w kraju opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 844. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-2/443-200/04
  Czy za uszlachetnianie czynne należy uznać usługę, gdy udział własnych materiałów Spółki zużytych do uszlachetniania materiałów klienta stanowi 90% gotowego wyrobu?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr III/443-1/05
  Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług architektonicznych.
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/23/ 05 /ŁG
  Spółka pyta, jaka stawka VAT obowiązuje po 1 maja 2004 r. na usługi pośrednictwa w dostawie towarów świadczone na rzecz podmiotu unijnego zidentyfikowanego dla VAT UE ?
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/8/DJW/05
  Podatnik wystapił z zapytaniami: jakiej stawkce podatku od towarów i usług podlega usługa transportu wykonana dla podmiotu amerykańskiego, w przypadku gdy towar przewożony jest ze składu celnego w Rydze (Łotwa) do Lublina oraz z Niemiec do Lublina? Zdaniem Strony, zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku usługa transportu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 848. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-190/RD/04
  - dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług wykonywanych przez Spółkę, związanych z zatrudnieniem oraz wykonywaniem robót budowlano-montażowych.
 849. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-126-2/GW/04
  Podatnik na podstawie kontraktu ze spółką norweską rozpoczął współpracę polegającą na wykonywaniu (opracowywaniu) dokumentacji technicznej, z którą to czynnością wiąże się sprzedaż wszelkich praw własności intelektualnej związanych z tworzonym przedmiotem umowy. Podatnik pyta czy w przedstawionym stanie faktycznym, transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 0% jako eksport.
 850. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/150/04
  Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie interpretacji przepisów dotyczących nie podleganiu polskiemu podatkowi VAT w usługach pośrednictwa świadczonych na rzecz kontrahenta duńskiego liczonych w formie prowizji wyrażonej procentowo od dostaw elementów ciepłowniczych do Polski w sytuacji gdy duński usługodawca podał nam swój nr NIP nadanymu przez duński Urząd Podatkowy.W świetle cytowanego fragmentu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia. 2004r. prosimy o rozwianie naszych wątpliwości dotyczących nie podleganiu polskiemu podatkowi VAT od usług pośrednictwa świadczonych przez nas na rzecz podmiotu duńskiego.
 851. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-I/443/108/04
  Czy polski podatnik ma obowiązek opodatkować ww usługi, które zostały wykonane przez zagranicznego kontrahenta.
 852. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/101/04
  Jak należy poprawnie rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu nabycia usług polegających na pośrednictwie w sprzedaży wyrobów gotowych na rynku niemieckim ?
 853. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-2/443/51/AC/2004
  Czy zakup od kontrahenta spoza UE i równocześnie sprzedaż dla kontrahenta z kraju UE i z państwa trzeciego można potraktować jako import towarów, dostawę wewnątrzwspólnotową i eksport towarów, oraz na kim będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu importu?
 854. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-149/2004
  Podatnik odbywa koncerty za granicą na podstawie zawartej umowy. Czy podatek naliczony związany z nabuciem usług dotyczących tych koncertów podlega w całości odliczeniu (np. wynajem autokaru), czy powinno się zastosować proporcję?
 855. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2447/04/CIP/01
  Czy obciążenie naszego Oddziału w Niemczech tymi wydatkami należy traktować jako usługę wewnątrzwspólnotową? Jeżeli tak, to czy usługi te należy traktować jako usługi niematerialne i miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę tzn. Niemcy (Oddział w Niemczech)? Czy należy obciążać nasz Oddział tylko kwotą poniesionych wydatków (przeliczoną w euro), czy też powinniśmy naliczać dodatkowo podatek VAT i obciążać nim Oddział niemiecki? Czy od zakupów dokonanych w Polsce dotyczących Oddziału w Niemczech można odliczyć podatek VAT w naszej deklaracji podatkowej? Zdaniem Podatnika obciążenia Oddziału niemieckiego omawianymi wydatkami nie należy traktować jako usługi wewnątrzwspólnotowej. Nie należy również powiększać obciążenia o podatek VAT, ponieważ mamy do czynienia tylko z przeniesieniem do Oddziału niemieckiego kosztów poniesionych w Polsce, które są związane wprost z działalnością Oddziału niemieckiego. Zdaniem Podatnika może on również odliczyć podatek VAT w deklaracji podatkowej od zakupów dokonanych w Polsce dotyczących Oddziału w Niemczech.
 856. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-06-VAT-443/659/04/MW
  W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od twarów i usług transportu autokarowego osób poza terytorium Unii Europejskiej
 857. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1848/04/CIP/08
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy powyższa transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Pytającego do dokonywanej dostawy należy stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 858. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ZV/1215/2004
  Opodatkowanie na terenie Polski usług transportu i montażu urządzeń reklamowych (maszty wraz z flagami reklamowymi) dostarczonych przez kontrahenta zagranicznego jak też usług projektowo-technicznych miejsc tego montażu.
 859. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1507/04/CIP/01
  Zdaniem Podatnika sprzedaż towarów dokonywana na rzecz osób fizycznych z krajów Wspólnoty nie może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Według podatnika w/w czynności należy, zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług zakwalifikować do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. W związku z powyższym podatnik planuje dokonać rejestracji dla potrzeb podatku od wartości dodanej w kraju do którego byłyby realizowane dostawy towarów. W takiej sytuacji Podatnik nie ma obowiązku wykazywania dostaw w deklaracji podatkowej VAT-7. Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie przedstawionego stanowiska w sprawie rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu dostaw towarów na rzecz osób fizycznych z krajów Wspólnoty Europejskiej.
 860. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ZV/1111/2004
  Opodatkowanie podatkiem VAT usług w zakresie automatyki i montażu linii technologicznej na terenie Rosji dla kontrahenta polskiego.
 861. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-100/HK/04
  Czy Spółka, jako odbiorca usługi wykonanej poza terytorium kraju, obowiązana jest do naliczenia podatku VAT wystawiając fakturę wewnętrzną? Czy faktury od pośredników mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej należy traktować tak samo jak od pośredników mających siedzibę poza Unią?
 862. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98/04/WN-20914
  Zapytanie Spółki dotyczy udzielenia informacji w sprawie prawidłowego określenia miejsca świadczenia usług dzierżawy cysterny kolejowej oraz stwierdzenia czy przedmiotową cysternę należy zakwalifikować jako środek transportu.Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przy świadczeniu usług wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana ...
 863. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-UE.443/7/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług badania rynku oraz pośrednictwa handlowego, wykonywane poza granicami kraju?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!