Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


miejsce (kraj) płatności podatku od towarów i usług

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1453/08-2/MS
  w zakresie miejsca świadczenia usług
 2. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-138/06/MCz/PV-III
  Czy opisana transakcja z kontrahentem zagranicznym, w której towar pozostaje własnością niezarejestrowanego dla potrzeb VAT zagranicznego dostawcy do momentu zafakturowania sprzedaży na spółkę polską, jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym?
 3. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-50/07/MZ/PV-II
  Przy tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka wniosła o potwierdzenie, że nabycie usług reklamowych, polegających na zamieszczaniu reklamy Spółki w czasopismach specjalistycznych, od rosyjskich kontrahentów nie jest importem usług, a co za tym idzie po stronie Spółki nie powstanie obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-353/07-3/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007 r. (data wpływu 18.10.2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeniesienia, w ramach umowy o świadczenie usług produkcyjnych, praw autorskich i pokrewnych oraz w zakresie miejsca świa ...
 5. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/07/TE
  Czy obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczonych usług polegających na przygotowywaniu plików graficznych produktów oraz w zakresie przygotowywania i składu dokumentów reklamowych ciąży na kontrahentach będących podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej?
 6. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/07/TE
  Czy obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia usług w zakresie przygotowywania i zarządzania stroną internetową ciąży na kontrahentach będących podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej?
 7. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-7/2/07/AP
  Czy usługi tłumaczenia wraz z pracami DTP lub pracami inżynieryjnymi ze względu na charakter usługi głównej powinny być potraktowane dla celów VAT jako całość tj. usługa tłumaczenia a w związku z tym czy usługi te podlegają opodatkowaniu VAT w kraju nabywcy ?
 8. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-7/1/07/AP
  Czy świadczone przez spółke usługi tłumaczenia na rzecz zagranicznych nabywców podlegają VAT w kraju siedziby nabywcy?
 9. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-11/2007/LŚ
  Podatnik świadczy usługi montażowe na rzecz firmy austriackiej, wykonywane na terenie Rosji. Przedmiotowe usługi polegają na montażu elementów stacji przekaźnikowych, transformatorów i innych urządzeń elektrycznych. W związku z powyższym wnioskodawca pyta, czy miejscem świadczenia tych usług będzie kraj odbiorcy usługi - Austria czy też kraj wykonania usługi czyli Rosja. Zdaniem Spółki miejscem świadczenia w/w usług będzie kraj odbiorcy usługi czyli Austria i tam też usługi te będą opodatkowane.
 10. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-17/2007/LŚ
  Podatnik (Studio Filmowe) posiada prawa autorskie do filmów i w ramach swojej działalności prowadzi sprzedaż licencji na ich wyświetlanie również za granicą. Wnioskodawca pyta czy w sytuacjach, w których licencje nabywają inne polskie podmioty (instytucje) i w imieniu organizatorów udostępniają film na jednorazowy lub kilkakrotny pokaz zagraniczny, miejsce świadczenia usługi sprzedaży licencji będzie znajdowało się w miejscu wyświetlania filmu. Podatnik wyjaśnił, iż w takim przypadku wystawia fakturę VAT na rzecz podmiotu, mającego siedzibę w Polsce z tytułu sprzedaży licencji. Zastrzegł przy tym, że faktycznym ostatecznym odbiorcą licencji jest podmiot zagraniczny. W innej sytuacji, jedno z polskich studiów filmowych, działając na podstawie porozumienia z innymi polskimi studiami filmowymi sprzedaje prawa do emisji zagranicznych. Z tytułu powyższego wnioskodawca wystawia fakturę VAT dla studia, które administruje licencjami. Następnie po uzyskaniu wpływów od zagranicznych nabywców licencji studio filmowe administrujące licencjami, dzieli się z innymi studiami wpływami z tytułu sprzedaży. Podatnik pyta czy i w tym przypadku miejscem świadczenia jest miejsce siedziby ostatecznego (zagranicznego) nabywcy. Zdaniem Studia Filmowego w obu przedstawionych przypadkach miejscem świadczenia usług związanych ze sprzedażą licencji na wyświetlanie filmów jest miejsce, w którym siedzibę ma ostateczny zagraniczny nabywca licencji i tym samym opisana sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.
 11. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-7/4/07/AP
  Czy Spółka jest zobligowana do naliczenia w Polsce VAT z tytułu świadczenia usług DTP na rzecz zagranicznych kontrahentów ?
 12. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-7/3/07/AP
  Czy Spółka jest zobligowana do naliczenia w Polsce VAT z tytułu świadczenia usług inżynieryjnych na rzecz nabywców zagranicznych ?
 13. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-7/5/07/AP
  Czy Spółka jest zobligowana do naliczania w Polsce VAT z tytułu świadczenia usług oceny językowej przetłumaczonego tekstu na rzecz zagranicznych kontrahentów ?
 14. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-7/4/07/AP
  Czy Spółka jest zobligowana do naliczenia w Polsce VAT z tytułu świadczenia usług DTP na rzecz zagranicznych kontrahentów ?
 15. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7-1-GK/07
  Spółka ma zamiar wykonywać pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu kompleksowych usług obsługi szklarni położonej na terytorium Holandii. Spółka zadała pytanie czy ww. działalność, której nabywcą będzie holenderski podmiot zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu w Holandii, a w Polsce usługa ta będzie nieopodatkowana?
 16. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1-1-GK/07
  W opinii podatnika w związku z faktem, iż wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów i są związane z świadczeniem usług na terytorium Niemiec, Spółce przysługuje zwrot kwot podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur VAT.
 17. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.443/14/2006
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami położonymi na terytorium Polski świadczonych na rzecz obywateli Unii Europejskiej
 18. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/06/JKA
  Czy usługę świadczoną na terenie Niemiec, która polega na montażu i demontażu stanowiska reklamowego na różnego rodzaju targach można uznać za usługi związane z nieruchomościami z zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT i zakwalifikować jako nie podlegające VAT?
 19. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-116/2006/LŚ
  Podatnik świadczy usługi polegające na wyszukiwaniu pracowników w Polsce dla zagranicznej agencji rekrutacyjnej posiadającej siedzibę w Wielkiej Brytanii. Agencja kontaktuje tychże pracowników z pracodawcami z Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz pobiera od nich stosowną opłatę jeśli pracownik podejmie pracę. Od powyższej opłaty wnioskodawca pobiera określoną prowizję. W związku z powyższym podatnik pyta, czy opisana działalność usługowa podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 4 i ust. 3 ustawy o VAT. Zdaniem podatnika usługi, które świadczy na rzecz kontrahenta ze Wspólnoty, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jako "usługi wyszukiwania osób i miejsc pracy (PKWiU 74.50.1) są opodatkowane w miejscu gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności.
 20. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-106/2006/LŚ
  Podatnik świadczy usługi w zakresie tworzenia i sprzedaży oprogramowania komputerowego za pośrednictwem internetu kontrahentom zagranicznym (podmioty ze Wspólnoty Europejskiej oraz z państw trzecich). Sprzedaż oprogramowania odbywa się na podstawie umowy z firmą ze Wspólnoty, która poprzez swój portal internetowy sprzedaje oprogramowanie różnych producentów. Ponadto podatnik sprzedaje oprogramowanie poprzez swoją stronę internetową. Firmą, z którą łączy podatnika umowa o dystrybucji oprogramowania, wystawia faktury nabywcom oprogramowani, podając na nich dane wnioskodawcy oraz swoje. Na fakturze znajduje się także adnotacja, że obowiązek z tytułu podatku VAT przerzucony jest na nabywcę programu i że to nabywca zgodnie z art. 21 (1) b oraz art. 8 (1) a) dyrektywy 77/388/EEC odpowiada za rozliczenie podatku. W przypadku, gdy nabywca nie poda dystrybutorowi numeru NIP-UE, ten nalicza VAT według stawki obowiązującej u niego w kraju, a z wnioskodawcą rozlicza się w kwotach netto. W przypadku gdy nabywcą jest podmiot spoza terytorium Wspólnoty, podatnik wystawia faktury bez naliczania VAT"u. Wobec powyższego wnioskodawca pyta, czy dokumentowanie przez niego transakcji sprzedaży licencji jest poprawne, czy zawsze ma obowiązek wystawiania faktury oraz czy właściwie przyjął miejsce świadczenia usług sprzedaży. Zdaniem podatnika obowiązek rozliczenia podatku VAT ciąży na nabywcy oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji gdy nabywcą jest osoba niebędąca podatnikiem z terytorium Wspólnoty. Ponadto wnioskodawca uważa, iż dokumentując sprzedaż powinien wystawiać faktury.
 21. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-111/2006/LŚ
  Podatnik świadczy usługi polegające na pozyskiwaniu klientów na terytorium krajów Wspólnoty Europejskiej i państw spoza Wspólnoty. Nabywcą usług jest podatnik, którego siedziba znajduje się w Holandii. Holenderska firma prowadzi sprzedaż towarów. Wszelkie towary i usługi, nabywane są przez wnioskodawcę na cele prowadzonej działalności. W związku z powyższym podatnik pyta, czy świadczenie powyższych usług należy traktować jako świadczenie usług poza terytorium kraju a podatek VAT rozlicza nabywca usługi czyli firma holenderska oraz czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony i zwrot tego podatku od nabywanych towarów i usług służących w/w działalności. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podatek VAT rozlicza nabywca usługi oraz, że może odliczyć podatek naliczony związany z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do prowadzonej działalności.
 22. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-94/2006/LŚ
  Podatnik świadczy usługi produkcji filmów na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym mających siedzibę na terenie państw Wspólnoty Europejskiej. Kontrakt z zagranicznym kontrahentem obejmuje sprzedaż zrealizowanego przez podatnika materiału filmowego wraz z prawami do jego wykorzystania. Realizacja usługi produkcyjnej zakłada ustalenia, konsultacje, wybór obiektów zdjęciowych, załatwianie formalności i pozwoleń, nabycia praw autorskich, zawarcie umów z wykonawcami. Wszelkie umowy o nabycia praw autorskich wnioskodawca nabywa we własnym imieniu i na własny rachunek. Następnie podatnik przenosi na kontrahenta zagranicznego własność materiału filmowego, wraz ze związanymi z jego realizacją prawami autorskimi. Nabywca może rozporządzać w/w prawami wedle swojej woli, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego. W związku z powyższym podatnik pyta, czy miejsce świadczenia usługi będzie poza terytorium kraju oraz czy wnioskodawca może dokonywać pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego kontraktu. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że miejsce opodatkowania przedmiotowej usługi będzie znajdowało się zgodnie z art. 27 ust. 3 oraz 4 pkt 1 poza granicami Polski oraz, iż w myśl art. 86 ust. 8 będzie mógł odliczyć podatek naliczony związany z realizacją usługi.
 23. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-120/2/2006/LŚ
  Podatnik wykonuje usługi reklamowe. Usługi te polegają na całościowym wykonaniu reklamy telewizyjnej na zlecenie producentów krajowych i zagranicznych. Na podstawie otrzymanego zlecenia Spółka wykonuje we własnym zakresie szereg czynności aby zrealizować zlecenie. W tym celu zatrudnia podwykonawców, artystów oraz wykonuje usługi we własnym zakresie co zakłada m.in. przeniesienia praw autorskich. Wynagrodzenie z tytułu dokonanych czynności jest określone całościowo jako wynagrodzenie za wykonanie usługi reklamowej. W związku ze świadczeniem w/w usługi, wnioskodawca pyta czy w przypadku gdy nabywcą usługi jest podatnik podatku od wartości dodanej mający siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium Wspólnoty lub podmiot z kraju trzeciego to obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 4 polskiej ustawy o VAT. Spółka jest zdania, że choć określenie prawidłowego miejsca świadczenia usług ma znaczenie dla prawidłowego miejsca opodatkowania tych usług, ale nie ma znaczenia dla oznaczenia okresu, w którym powstaje obowiązek podatkowy u świadczącego.
 24. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/06/KR
  Czy zakup, od norweskiej firmy, licencji na używanie programu komputerowego do własnych potrzeb, za którą użytkownik obowiązany jest zapłacić jednorazową opłatę z tytułu uruchomienia programu, roczne opłaty za użytkowanie programu oraz kompensatę z tytułu różnicy kursu USD w stosunku do NOK stanowi import usług, który podlega opodatkowaniu na terytorium Polski i powinien być udokumentowany fakturami wewnętrznymi?
 25. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-92/2006/LŚ
  Wnioskodawca współpracuje z austriackim biurem architektonicznym, dla którego wykonuje pracę badawczo - eksperymentalną z zakresu społecznej psychologii urbanistycznej, dotyczącą postaw ludzi z osiedla i otoczenia wobec planowanych inwestycji (hotele, centra handlowe, kina). Austriacka firma wykorzysta wyniki tych badań w rozmowach z potencjalnymi inwestorami. Podatnik może przyjąć zlecenie bezpośrednio od firmy austriackiej lub poprzez podpisanie umowy z firmą polską. Wobec powyższego podatnik pyta, czy wykonanie powyższej usługi o badawcze dzieło autorskie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Według wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu VAT.
 26. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38-1-GK/06
  Spółka zamierza dokonać sprzedaży nadwyżki uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przydzielonych przedsiębiorcom. Uprawnienie przydzielane są z uwzględnieniem poszczególnych okresów rozliczeniowych. Nabywcą praw będzie podatnik mający siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż Rzeczypospolita Polska.
 27. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-69-1/06
  Czy przedmiotowa sprzedaż stanowić będzie eksport towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 8 lit. a ustawy o VAT i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 0%, czy też należy ją traktować jako świadczenie usług ?
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443- 38/2006
  Czy w przypadku wykonywania usług ogólnobudowlanych na rzecz kontrahenta w Austrii nie naliczam podatku VAT w Polsce, ponieważ za te usługi opłacany jest przez kontrahenta w Austrii?
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/311/378/06
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przedstawionym stanie faktycznym miejscem opodatkowania usługi transportu towarów jest terytorium Polski, a Spółka otrzymując od usługodawcy fakturę będzie mogła odliczyć podatek; w przypadku, gdy niemiecka firma nie rozliczy podatku, podatnikiem stanie się Spółka - usługobiorca, który będzie zobowiązany do opodatkowania importu usług.
 30. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/90/KO/06
  Wnioskodawca wnosi o ustalenie stawki podatku od towarów i usług w podanych poniżej przypadkach: 1. Usługi PKWiU 73 świadczone na terytorium Polski dla usługobiorcy posiadającego siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terenie Polski? 2. Usługi PKWiU 73 świadczone na terenie Polski zakończone etapem wdrożenia nowych technologii na terenie Państwa członkowskiego? 3. Usługi PKWiU 73 świadczone na terenie Polski zakończone na terytorium Państwa trzeciego? 4. Usługi PKWiU 73 świadczone na rzecz organizacji międzynarodowych (Komisja Europejska, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej) polegające na wymianie doświadczeń pomiędzy naukowcami z krajów Wspólnoty jak i z poza - usługa ta polega na przeprowadzeniu wspólnych doświadczeń i badań a wyniki tych prac mają zastosowanie zarówno na terenie Polski jak, krajów Wspólnoty i w państwach trzecich w równej części?
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60-2/06
  Czy usługi świadczone na rzecz niemieckiej firmy będą opodatkowane podatkiem VAT oraz czy będzie mógł odliczać VAT związany z kosztami działalności ?
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/44406/05/39/2006
  Jaką stawkę podatku VAT należy przyjąć w sytuacji, gdy podatnik otrzymuje od firmy transportowej fakturę wykazującą transport np. na odcinku Kołbaskowo - Belgia, przy obciążeniu tą usługą kontrahenta belgijskiego?
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/479/14/2006/JZ
  Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Spółka chce zakupić towary z firmy, której siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, następnie odsprzedać je do kraju członkowskiego UE. Aby ułatwić transakcje i zmniejszyć koszty transportu towary te zostaną przesłane bezpośrednio z USA do kraju odbiorcy, Finlandii, z pominięciem Polski. Dokumentem potwierdzającym zakup towarów będzie faktura, która stanowić będzie podstawę księgowania. SAD otrzyma firma fińska. W tym wypadku Spółka nie zapłaci podatku VAT naliczonego oraz cła. Jaki dokument sprzedaży Spółka powinna wystawić, jaką stawkę VAT-u zastosować w powyższej sytuacji?
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 402000-EK-9000-84/06/RJ
  Czy dostawa towaru do siedziby polskiego podmiotu w kraju po wcześniejszym dopuszczeniu go do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego z tytułu VAT w imporcie?
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1439/ZV/P/Pr/26/2006
  Jakie jest miejsce świadczenia usług związanych z leśnictwem wykonywanych na terytorium Niemiec?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/112A/05/IW
  Gdzie jest miejsce świadczenia usług remontowo-budowlanych wykonywanych przez firmę polską na rzecz firmy francuskiej na nieruchomości znajdującej się na terytorium Francji?
 37. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-A/406-493/05/MO
  Czy na podatniku VAT UE ciążą jakiekolwiek obowiązki podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku naprawy samochodu firmowego na terytorim państwa UE jeżeli nie podał swojego NIP UE podmiotowi świadzącemu usługę naprawy?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/289/05/MJS
  Wniosek dotyczy braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku od wartości dodanej, naliczonego na fakturze dokumentującej usługę holowania wykonaną na terytorium Niemiec, wystawionej przez firmę niemiecką.
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-210-2-1/05/06
  Czy usługi polegające na załadunku, rozładunku, składowaniu towarów świadczone przez Spółkę są bezpośrednio związane z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów i czy w związku z tym, iż nabywca tych usług podał numer , pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, miejscem świadczenia tych usług będzie kraj, który wydał nabywcy ten numer?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-210-1-1/05/06
  Czy usługi montażu mebli z powierzonego surowca (skór) są usługami świadczonymi na powierzonym majątku ruchomym i czy w związku z tym, że ich nabywca podał numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, miejscem świadczenia tych usług będzie kraj, który wydał nabywcy ten numer ?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-210-3-1/05/06
  Czy miejscem świadczenia usług kontroli jakości (tj. sprawdzania czy produkt jest wykonany zgodnie z dokumentacją, staranności wykonania itp.) jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia ?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-210-1-1/05/06
  Czy usługi montażu mebli z powierzonego surowca (skór) są usługami świadczonymi na powierzonym majątku ruchomym i czy w związku z tym, że ich nabywca podał numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, miejscem świadczenia tych usług będzie kraj, który wydał nabywcy ten numer ?
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-37/06/DZ
  Strona pyta, czy w przypadku wykonywania usług remontowo-budowlanych w Danii, powinna przy fakturowaniu tych usług naliczyć VAT dla odbiorcy, czy też powinna wystawić fakturę z adnotacją, iż podatek rozlicza nabywca usług?
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-83-1/GW/05
  Czy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Podatnik mógłby zastosować zasadę, że podatek VAT rozlicza nabywca usługi, tj. firma holenderska na podstawie art. 27 i 28 ustawy o podatku od towarów i usług?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72-2-2/GW/05
  Czy wskazane usługi (m.in. działalność pomocnicza finansowa i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania) wykonywane na rzecz kontrahenta niemieckiego prowadzącego działalność gospodarczą w Niemczech, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, a jeżeli tak to jaką stawką podatku VAT winny zostać opodatkowane?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72-2-1/GW/05
  Podatnik pyta czy usługi wykonywane na rzecz osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Niemczech podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, a jeżeli tak to jaką stawką podatku VAT winny zostać opodatkowane.
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-150-1/05
  Czy Spółka winna określić miejsce świadczenia przedmiotowych usług zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT czy też usługę tę należy potraktować jako swego rodzaju prawo - art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, której miejsce świadczenia jest tam gdzie nabywca usługi posiada siedzibę?
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-151-1/05
  Określenie miejsca świadczenia dla przedmiotowych usług oraz podmiotu obowiązanego do zapłaty podatku VAT.
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-113-2/05
  Jaką stawką należy opodatkować usługo doradztwa świadczone na Litwie ?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-109-3-1/05
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy przy przejściu na zasady ogólne świadcząc usługi organizatora i pośrednika turystycznego ma możliwość odliczenia podatku naliczonego od nabywanych obcych usług noclegowych i gastronomicznych.
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/180-114 /05/AO
  Pytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług na usługi remontowo-budowlane wykonane przez podwykonawcę w budynku znajdującym się w Norwegii.
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/176-111/05/AP
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi tłumaczenia i usługi elektronicznej świadczonej na rzecz kontrahenta unijnego.
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/176-111a/05/AP
  Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi tłumaczenia i usługi elektronicznej świadczonej na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej.
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52-1/ET/05
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy wykonując na terenie Niemiec usługi polegające na montażu maszyn z materiałów powierzonych dla kontrahenta niemieckiego zarejestrowanego jako unijny podatnik VAT ma obowiązek opodatkować wykonywaną usługę na terytorium kraju podatkiem VAT.
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44-1/ET/05
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany na terenie Polski. Na zlecenie kontrahenta niemieckiego, posiadającego niemiecki numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku, zamierza uzyskać zezwolenie na transport urządzenia z Niemiec do Polski (przewoźnikiem jest firma niemiecka), dokonać jego pilotażu oraz rozładować i zamontować je na terenie Polski. Czy należy naliczyć VAT od którejkolwiek czynności?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43-1/ET/05
  Firma zarejestrowana na terenie Polski, na zlecenie kontrahenta niemieckiego (posiadającego niem. nr identyfikacyjny dla potrzeb podatku) zamierza:uzyskać odpowiednie zezwolenia na przewóz urządzenia na terenie Polski, przetransportować je (z pilotażem), rozładować i dokonać jego montażu na terenie Polski. Czy należy od ww. czynności naliczać podatek VAT?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/37/2005/BR
  Jakie jest miejsce opodatkowania i stawka podatku VAT dla usług pośrednictwa handlowego polegającego na wyszukiwaniu kontrahentów na terytorium Polski w przypadku gdy nabywcą tych usług jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej. (Szwajcaria)
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41-1/ET/05
  Podatnik pyta czy jeżeli wykonanie kominka wraz z montażem jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu w kraju to przysługiwać mu będzie odliczenie podatku VAT w zakresie dotyczącym wykonanej usługi.
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42-1/ET/05
  Podatnik świadczy usługi w zakresie wykonania kominków m.in. w domkach jednorodzinnych. Usługi te wykonywane są dla osób fizycznych zamieszkałych w kraju, jak i w krajach Unii Europejskiej /np. w Niemczech/. W związku z powyższym Podatnik pyta czy usługa dotycząca wykonania i montażu kominka dla osoby fizycznej zamieszkałej w Niemczech winna być objęta stawką podatku VAT w wysokości 7%, lub też jest to usługa niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT /w związku z czym nie jest wykazywana w deklaracjach VAT/.
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPE-P/443-21/05
  Jak należy opodatkować usługi drogowego transportu osób na zlecenie polskiego podatnika. w przypadku gdy transport rozpoczyna się na terenie Polski, przebiega przez terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej i kończy się na terenie Polski? Czy taka usługa powinna podlegać opodatkowaniu w Polsce a wystawiona faktura powinna obejmować całą trasę i cała wartość faktury powinna być wykazana w deklaracji VAT-7 , czy też miejscem świadczenia tego rodzaju usługi jest miejsce, gdzie odbywa sie transport z uwzglednieniem pokonanych odległości i opodatkowaniu w Polsce podlega tylko odcinek przebiegajacy przez terytorium kraju ?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43/05
  "Czy prowizja za realizację kontraktu płacona przez xxxxxx firmie amerykańskiej zawarta w cenie eksportowanego do Federacji Rosyjskiej towaru - (surowce do produkcji środków ochrony roślin oraz środki ochrony roślin) podlega polskiej ustawie VAT, tzn. czy xxxxxxx powinna zapłacić w Polsce VAT należny i ewentualnie jaką stawkę podatkową zastosować?Informujemy, że amerykańska firma xxxxxxxxxxxxxx z siedzibą w Camden USA wystawiła nam fakturę za realizację kontraktu na dostawę surowców do produkcji środków ochrony roślin oraz na dostawę środków ochrony roślin do Federacji Rosyjskiej (export m.in. do firmy xxxx Company z siedzibą w Moskwie- kupujący, dostawa towaru do Vurnary Republika Czuwaszia). Strony xxx i xxx ustaliły, że przez realizację kontraktu należy rozumieć wykonanie całości lub części kontraktu, tj. odbiór i dopuszczenie do obrotu towaru, w tym odbiór ilościowy /ważenie/, jakościowy /certyfikacja analityczna/, opłata przez kupującego całości lub zafakturowanej części , oraz kontrola i nadzór nad bezpieczeństwem przewozu, a w uzasadnionych przypadkach przeładunek i składowanie. W ramach odbioru jakościowego należy rozumieć wykonanie analiz chemicznych, stwierdzających zgodność dostarczonego towaru (certyfikat jakościowy producenta) z certyfikatem znajdującym się w Instytucie Higieny Federacji Rosyjskiej (certyfikacja towaru). Przez odbiór ilościowy towaru należy rozumieć stwierdzenie zgodności dostarczonego towaru ze specyfikacją wysyłkową. Przez dopuszczenie do obrotu należy rozumieć wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wwóz towaru na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz zezwoleń dopuszczających dostarczony towar do obrotu. Zezwolenie na wwóz wydaje Ministerstwo Handlu Federacji Rosyjskiej w porozumieniu z Instytutem Higieny Federacji Rosyjskiej oraz Instytutem Ochrony Roślin Federacji Rosyjskiej. Zezwolenie na dopuszczenie do obrotu wydaje Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej. Przez nadzór nad bezpieczeństwem przewozu należy rozumieć pełen monitoring od granicy Rzeczypospolitej do miejsca przeznaczenia (dostarczane surowce chemiczne wymagają pełnego nadzoru w transporcie, gdyż mają dwustronne zastosowanie- mogą być użyte jako środki ochrony roślin lub jako defolianty- zastosowanie militarne). W związku z powyższym stoimy na stanowisku, że przedstawiona wyżej przez nas sytuacja jest bezpośrednio związana z eksportem towarów (właściwie bez dokonania tych czynności dostarczenie towaru do odbiorcy na obszar Federacji Rosyjskiej byłoby niemożliwe), tak więc prowizja płacona przez xxx amerykańskiej firmie xxx Ltd. Co za realizacje kontraktu nie rodzi w Polsce obowiązku w podatku od towarów i usług. Ponadto jeżeli przepisy ustawy nie określają dla konkretnych usług odrębnej zasady określania miejsca świadczenia to zawsze będzie miała zastosowanie reguła podstawowa-art.27. ust. 1 ustawy VAT - "w przypadku świadczenia usług, co do zasady, za miejsce świadczenia uznaje się miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi- za miejsce świadczenia usług uznaje się miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności..." Od ogólnej zasady zostały wprowadzone pewne odstępstwa. W niektórych przypadkach miejsce świadczenia może być uzależnione od miejsca faktycznego świadczenia tych usług, od rodzaju lub przedmiotu związanego ze świadczonymi usługami, czy też od nabywcy danej usługi i jego siedziby -art.27 ust.2 ustawy VAT. Odrębną grupę usług stanowią usługi, dla których miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku miejsca prowadzenia działalności - stały adres lub miejsce zamieszkania przy spełnieniu określonych przepisami warunków - dotyczy to usług wymienionych w art.27 ust.4 cytowanej ustawy. Jednak żadna z tych usług nie dotyczy naszego przypadku." Zgodnie z artykułem 22 ustawy VAT miejscem dostawy towarów jest terytorium Polski (towary znajdują się w Polsce w momencie rozpoczęcia wysyłki). Fizycznym miejscem przeznaczenia wysyłki jest Federacja Rosyjska.
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/88/52/2005/AN
  Spółka wnioskuje w sprawie poprawności rozliczenia zdarzenia gospodarczego polegającego na zakupie wierzytelności.
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/406-41/KR/05
  Podatnik świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów na terytorium Polski na rzecz kontrahenta z Austrii. Czy otrzymana, zgodnie z umową, premia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem od wartosci dodanej w Austrii w przypadku gdy kontrahent jest zarejestrowany na potrzeby VAT UE ?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62-1-1/05
  Czy w przypadku, gdy w dostawie wewnątrzwspólnotowej zagraniczny kontrahent nie poda swojego numeru identyfikacyjnego VAT, należy naliczać podatek od towarów i usług od wartości dostawy, tj. wartość dostawy x stawka krajowa VAT, czy uzyskaną kwotę od odbiorcy traktować jako kwotę brutto i VAT należny naliczać naliczać metodą "w stu"?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. III-415/1/05
  Czy opłacając podatek VAT w Szwecji, przychody z prowadzonej działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się od wartości netto?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46-1-1/05
  Czy usługa architektoniczna wykonana na rzecz kontrahenta z Norwegii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPPIII/440/P-I/32/05
  Jakie jest miejsce opodatkowania i stawka podatku VAT dla usług pośrednictwa handlowego polegających na wyszukiwaniu kontrahentów na terytorium Polski, w przypadku gdy nabywcą tych usług jest podmiot z poza obszaru wspólnoty tj. USA?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-22-1/ET/05
  Podatnik pyta czy w przypadku gdy zleceniodawcą holowania uszkodzonego pojazdu na odcinku: okolice Berlina (miejsce awarii) - Opole (miejsce docelowe) jest przedsiębiorca z Niemiec, będący podatnikiem VAT-UE tam zarejestrowanym, który podaje dla celów tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby VAT na terytorium Niemiec, transakcja podlega podatkowi VAT w Polsce.
 69. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-134-4-GK/04
  Czy usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium UE wykonywane w ramach podwykonawstwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na trerytorium RP?
 70. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US/443/241/2005/MK
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wyszukiwania osób fizycznych, które wyjadą do Irlandii celem wykonywania robót budowlanych na zlecenie Spółki mającej siedzibę w Irlandii.
 71. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/269/04/2005/MK
  Pytanie dotyczy obowiązku skorygowania deklaracji VAT-7 w związku z wystawieniem faktur korygujących tytułem nieprawidłowego rozliczenia podatku należnego od czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju.
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/8/DJW/05
  Podatnik wystapił z zapytaniami: jakiej stawkce podatku od towarów i usług podlega usługa transportu wykonana dla podmiotu amerykańskiego, w przypadku gdy towar przewożony jest ze składu celnego w Rydze (Łotwa) do Lublina oraz z Niemiec do Lublina? Zdaniem Strony, zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku usługa transportu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 73. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/393/04
  Czy usługi zagospodarowania terenów zielonych, wykonywane na terenie Niemiec, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a obrót z tego tytułu, udokumentowany fakturami VAT (sprzedaż zwolniona z VAT), należy wykazywać w deklaracjach VAT-7?
 74. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/46/2004
  Przedmiotem działalności podatnika jest świadczenie usług m. in. w zakresie zbioru płodów rolnych. Działalność ta sklasyfikowana jest pod symbolem PKD 0141A. Obecnie podatnik zajmuje się zbiorem jabłek na terenie Szwecji. Usługi te świadczone są na rzecz unijnego podatnika od wartości dodanej, zarejestrowanego jako czynny podatnik UE. W związku z wykonywanymi usługami podatnik wynajmuje pomieszczenie, w którym przechowuje niezbędne narzędzia do wykonywania prac przy zbiorze jabłek. Ponadto wynajmuje komputer, fax, ksero, internet, które również znajdują się w wynajmowanym pomieszczeniu i są niezbędne do celów prowadzonej działalności zapewniając łączność z bankiem, biurem rachunkowym itp. Miejsce prowadzonej działalności charakteryzuje się, według podatnika, określoną skalą prowadzenia działalności, wyróżniającą się stałością jej prowadzenia w określonym wydzielonym pomieszczeniu z udziałem personelu i urządzeń. Miejsce siedziby firmy znajduje się w Polsce. W związku z powyższym: 1) Jak należy określić w świetle art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) o podatku od towarów i usług miejsce świadczenia dla tej usługi? Czy usługi te powinny być opodatkowane w kraju gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, czy też należy uznać, że świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności i nie podlega opodatkowaniu na terenie Polski? 2) Czy mając na uwadze regulację art. 27 ust. 3 ustawy w przypadku usług wynajmu komputera, faksu, ksero, internetu świadczonych przez podatnika podatku od wartości dodanej na terenie Szwecji, na rzecz polskiego podatnika VAT mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, usługi te ma opodatkować polski podatnik VAT, czy też mają być opodatkowane w stałym miejscu prowadzenia działalności, czyli przez podatnika ze Szwecji? 3) Podatnik zakupił od podatnika podatku od wartości dodanej na terenie Szwecji narzędzia, które są mu niezbędne do naprawy samochodu ciężarowego, używanego w działalności gospodarczej na terenie Szwecji. Dokumentem potwierdzającym tę transakcję jest paragon wystawiony przez szwedzkiego podatnika ze szwedzkim podatkiem VAT. Narzędzia te podatnik używa na terenie Szwecji gdzie prowadzi działalność. Zakup tych narzędzi nie spełnia definicji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy, czyli towary te nie są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu. Narzędzia nie zostały przywiezione ze Szwecji do Polski. Nabyte narzędzia mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika podatku od towarów i usług. Po zakończeniu zbiorów podatnik narzędzia stanowiące wyposażenie samochodu przywiezie do Polski. Kiedy należy tę czynność potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i wystawić fakturę wewnętrzną, czy w momencie wystawienia paragonu, czy w momencie przywiezienia narzędzi do Polski?
 75. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/153/2004
  Gdzie należy opodatkować usługi w zakresie pomocy w kuchni i restauracji, pomocy w przygotowywaniu posiłków, pomocy w zagospodarowaniu terenów zielonych wykonywanych na terenie Niemiec przez osobę, która miejsce stałego zamieszkania i siedzibę działalności ma w Polsce?
 76. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/117-3/GW/04
  Podatnik kupuje towary w postaci zmielonych butelek ze sztucznego tworzywa tzw. pet flakes na Litwie, dalej przez port Kłajpeda wysyła towar do Chin. Faktury z Litwy przesyłane są do Polski (zakup towaru), a następnie Podatnik wystawia fakturę dla odbiorcy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Towar nie dociera do Polski, z pominięciem terytorium kraju jest eksportowany do Chin. Na potwierdzenie faktu wyjścia towaru z terytorium Unii Europejskiej wystawiany jest konosament. W związku z powyższym pyta czy ma obowiązek naliczyć podatek VAT od zakupu towaru oraz od usługi transportu odbywającej się w całości na terytorium Litwy. Ponadto Podatnik pyta czy w opisanym wyżej stanie faktycznym ma obowiązek wykazać, na terytorium kraju, podatek należny od sprzedaży towaru wskazanego wyżej towaru.
 77. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-287-1/04
  - Czy należy wystawić fakturę za zorganizowanie seminarium wraz z podatkiem (z jaką stawką podatku) czy też ewentualnie nabywca usługi jest zobowiązany do uregulowania podatku w swoim kraju?- Czy faktura powinna być wystawiona w PLN czy w EURO?
 78. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-42/3688/04
  Jak i gdzie należy opodatkować podatkiem VAT usługi reklamy, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności świadczone kontrahentowi z Niemiec? Jak refakturować koszty wypożyczonego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego podatnikowi z Niemiec?
 79. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-140/04
  Podatnik w ramach działalności nabył od holenderskiej firmy licencje na użytkowanie programów komputerowych z opcją instalowania w okresie trwania umowy licencji najnowszych wersji oprogramowania systemowego. Najnowsza wersja programu jest przesyłana drogą internetową i potwierdzana fakturą. W związku z powyższym czy podatnik z tytułu przedmiotowej usługi powinien zapłacić podatek VAT należny w miejscu gdzie nabywca posiada siedzibę - tj w Polsce?
 80. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-258-1/04
  Obowiązek opodatkowania usług wykonanych na nieruchomości położonej w Czechach w myśl nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.
 81. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-89-1/GW/04
  Podatnik pyta: a) czy świadczona przez niego usługa na rzecz polskiego podmiotu zarejestrowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, wykonana w obiekcie budowlanym zlokalizowanym na terenie Niemiec, objęta jest podatkiem od towarów i usług? b) czy ciąży na nim obowiązek rejestrowania i rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonanej transakcji na terenie Niemiec?
 82. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-110-1-GK/04
  Wątpliwości Podatnika dotyczą sposobu opodatkowania dostawy towarów dla firmy z siedzibą w Szwecji, przewoźnik towarów opłacany przez kontrahenta szweckiego odbiera towar na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, towar jest transportowany bezpośrednio na terytorium kraju trzeciego (Rumunii).
 83. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32-GK/04
  Dotyczy usług elektronicznych. Wątpliwości Spółki dotyczą prawidłowości zakwalifikowania przedmiotowych usług jako nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług do dnia 30 kwietnia 2004r. oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług po tym dniu.
 84. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-90-2-GK/04
  1.Jaką stawkę podatku należy stosować w przypadku wysyłki, do kontrahenta Niemieckiego, wyrobów gotowych przed upływem 30 dni od dnia wykonania usługi, a jaką w przypadku gdy wysyłka jest dokonywana po upływie 30 dni od dnia wykonania usługi?2.Jaką datę należy przyjąć za datę wykonania usługi w przypadku wysyłki półproduktów? Czy datę wystawienia zlecenia sprzedaży przez kontrahenta czy też datę przekazania towaru z magazynu półproduktów do magazynu wyrobów gotowych?
 85. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93-2-GK/04
  W jaki sposób rozliczyć podatek od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilino prawnych zaciągnięcie pożyczki od kontrahenta mającego siedzibę w Szewcji?
 86. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40-2-GK/04
  Podatnik podpisał umowy z podatnikiem posiadającym siedzibę w Anglii, która przygotowuje dokumentacje przetargową zawiązaną z inwestycją finansowaną ze środków ISPA. Czy dojdzie do importu usług? Czy import będzie zwolniony z VAT? Jakie przepisy będą obowiązywały w tym zakresie po 30 kwietnia 2004 r.?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!