Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


marynarze

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-914/11-2/SP
  Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładach statków.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-662/11-3/JK
  Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w 2010 r. z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-662/11-2/JK
  Nie powstaje obowiązek zapłaty podatku w Polsce od dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę w 2010 r. z pracy wykonywanej na pokładzie statku, którego operatorem i zarządcą jest holding mający siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-978/10-3/AGr
  Czy w sytuacji, gdy w tym samym roku podatkowym Wnioskodawca uzyskuje przychody z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, jako członek regularnej załogi, który jest eksploatowany przez amerykańskiego armatora i uzyska równoległe przychody z najmu prywatnego opodatkowane w Polsce według skali podatkowej (zasady ogólne) będzie istniał obowiązek zapłaty w Polsce podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu ww. pracy na statku?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-366/10/MR
  1. W jaki sposób Wnioskodawca będzie musiał rozliczać w Polsce dochody osiągane w Polsce (najem lokalu) i uzyskiwane z pracy w Belgii (praca najemna – marynarz)? 2. Czy w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36) należało będzie wykazać wszystkie dochody (uzyskane w Polsce i w Belgii) i rozliczyć stosując metodę wskazania w art. 27 ust. 9 (tj. metodę proporcjonalnego odliczenia)? 3. Jak będzie wyglądało rozliczenie w przypadku, gdy dochody w Polsce z najmu lokalu będą opodatkowane w formie ryczałtu (PIT-28), czy Wnioskodawca będzie musiał je łączyć z dochodami uzyskiwanymi w Belgii?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-129/10/IB
  Czy Wnioskodawca jest obowiązany rozliczyć w Polsce kwotę, którą ma uzyskać z tytułu odprawy wynikającej z rozwiązania stosunku pracy od szwajcarskiego armatora/pracodawcy? Czy odprawa powinna być traktowana jako wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej na statkach morskich u szwajcarskiego pracodawcy?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-846/09/IB
  Czy podatnik musi rozliczyć się w Polsce z dochodów z pracy najemnej na pokładzie statku, skoro były one otrzymywane z Holandii i tam zostały zapłacone od tych dochodów podatki?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-602/09-4/SP
  Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku oraz w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego od dochodów za 2007 rok.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-646/09/IB
  Czy dla ustalenia prawidłowej wysokości podatku dochodowego od osiągniętych dochodów w 2009 r. podatnik będzie zobowiązany do ustalenia wartości "ubruttowionej" osiąganych wynagrodzeń od duńskiego pracodawcy?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-389/09-6/SP
  Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-527a/09/ENB
  Czy Wnioskodawca może się ubiegać o zwrot podatku zapłaconego od dochodów za lata 2007 i 2008?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-527b/09/ENB
  Czy w następnych latach podatkowych (2009 r. i lata następne) Wnioskodawca powinien składać zeznania roczne i odprowadzać podatek od dochodów?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-375/09/HK
  Czy w opisanym stanie faktycznym ciąży na Wnioskodawcy obowiązek złożenia w Polsce rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2007 i 2008 w związku z dochodami uzyskiwanymi z tytułu pracy wykonywanej na statkach, których właścicielami są spółki posiadające siedzibę w Norwegii ?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-389a/09/IB
  Czy rozliczenia za 2007 r. Wnioskodawca powinien dokonać od dochodów osiągniętych tylko w kraju czy metodą wyłączenia z progresją, która na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje Polskę oraz Wielką Brytanię?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-326/09-6/AJ
  Czy osiągając dochody wyłącznie za pracę świadczoną na statkach morskich u armatorów norweskiego i duńskiego w roku 2009 będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów w Polsce poprzez złożenie zeznania podatkowego?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-347/09/IB
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego za 2008 r. w Polsce?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-196/09/BJ
  - Czy wnioskodawczyni powinna składać zeznanie podatkowe w Polsce, jeśli nie posiada innych dochodów w kraju?- W jaki sposób powinna się rozliczać, jeśli osiągnie w Polsce w 2009r. dochody?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-248/09/IB
  Czy od dochodów uzyskanych za granicą za pracę na statku należącym do firmy angielskiej, która – mimo tego, iż powinna – nie odprowadzała od tych dochodów podatku w Wielkiej Brytanii, Wnioskodawca powinien zapłacić podatek w Polsce (cały czy jego część)?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-17/09/IB
  Czy wobec obowiązujących w Polsce przepisów powinien Pan za 2008 r. składać zeznanie podatkowe oraz płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-5/09/PS
  Czy Wnioskodawca był zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego za 2005 r. i uiszczenia podatku dochodowego od odób fizycznych z tytułu pracy na statkach u armatorów duńskich i niemieckich?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-961b/08/IB
  Czy w kolejnych latach podatkowych powinien Pan składać roczne zeznanie podatkowe z tytułu przychodów uzyskanych w firmie obecnie Pana zatrudniającej?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-961a/08/IB
  Czy w związku z tym, że przebywa Pan poza granicami kraju ponad 183 dni w roku możliwe jest zastosowanie się w Pana przypadku do postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między rządami Rzeczypospolitej Polskiej a Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a przez to zwolnienie z obowiązku zapłacenia podatku w Polsce z tytułu dochodów uzyskanych w 2007 r.? Czy może Pan ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego od dochodów za 2007 r.? Czy okresy pobytu poza granicami kraju powinny być liczone według polskiego roku podatkowego (czyli od stycznia do grudnia) czy według brytyjskiego roku podatkowego (od 6 kwietnia)?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-692/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 3 września 2008 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania pracy na pokładzie statków za granicą -jest prawidłowe.W dniu 4 lipca 2008 r. wpłyną ...
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-539/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 7 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku -jest prawidłowe.W dniu 7 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-418/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2008 r. (data wpływu 04.03.2008 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 30.05.2008 r., data wpływu 23.06.2008 r., data doręczenia 12.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania pracy na pokładzi ...
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-192/08/BJ
  1. Czy w 2006r. wnioskodawca podlegał obowiązkowi podatkowemu w Polsce? 2. Czy wnioskodawca był obowiązany do złożenia zeznania rocznego za ten rok?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-139/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 31 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z pracy na pokładzie statku morskiego -jest nieprawidłowe.W dniu 31 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-618/07/AW
  Czy zgodnie z konwencjami o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi między Polską a Wielką Brytanią i Polską a Konfederacją Szwajcarską Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku zapłacenia w Polsce podatku od dochodów osiągniętych w roku 2007?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-521/07-4/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce -jest prawidłowe.W dniu 10.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-303/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 1.10.2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2007 r. (wpływ dnia 25.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie ...
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-46/KM/06
  - dotyczy opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych przez marynarza z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego przez pracodawcę mającego siedzibę na Wyspach Kanałowych (Guernsey)
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-0477-SM6-3012/06/HM/JP
  Czy do unikania podwójnego opodatkowania dochodów z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego będzie miała zastosowanie umowa zawarta między Polską a Cyprem czy też umowa między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi?
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0559-932/06/WP
  Czy Podatnik jest zobowiązany do składania rocznych deklaracji podatkowych w Polsce, wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji podatkowej PIT-53.
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6-033-256/HM/ZKK/05/1641
  Gdzie należy opodatkować wynagrodzenie otrzymywane przez podatnika zatrudnionego w charakterze marynarza przez armatora z siedzibą na Cyprze?
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-1/06
  W okresie od 01 stycznia 2005r. do dnia 01 czerwca 2005r. pracowałem na statku pływającym pod banderą Bermuda. Czy Rzeczpospolita Polska ma podpisane umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowania z Bermudami ?Czy powinienem płacić podatek dochodowy w Polsce od dochodu osiągniętego na Bermudach ?Czy jako osoba pracująca na statku przysługują przywileje podatkowe z tytułu pracy?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB.415-13/05/06
  Czy dochód osiągnięty przez podatnika w 2005 roku z tytułu wynagrodzenia za pracę na statku od armatora z siedzibą na Cyprze podlega w Polsce opodatkowaniu?
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-4/05
  Czy marynarz pracujący na statku pływającym pod banderą Wysp Bahama, którego pracodawca ma siedzibę w Nikozji na Cyprze ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego, w przypadku gdy w Polsce nie uzyskuje żadnych dochodów?
 38. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415/84/04
  Czy uzyskany w 2004 r. dochód za granicą Polski winien wykazać w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy i opodatkować go zgodnie z obowiązującą w Polsce skalą podatkową, czy też złożyć zeznanie na formularzu PIT-37 ze wskazaniami zerowymi?
 39. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0906/04
  Czy w przedstawionej sytuacji, podatnik będzie podlegał w Polsce obowiązkowi podatkowemu?
 40. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-40/Z/N/04
  Czy dochody osiągnięte w 2004 r. z pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego przez armatora będącego spółką, której siedziba znajduje się na terytorium USA, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!