Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


likwidacja

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-725/12-4/AW
  Czy usługi pomocnicze związane z likwidacją (oceną i szacowaniem) szkód wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych, jak i usługi lustracji pojazdu przed jego ubezpieczeniem wykonywane w imieniu i na rzecz ubezpieczycieli lub podmiotów upoważnionych przez tych ubezpieczycieli na podstawie umów substytucyjnych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-733/12-6/MW
  Czy w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Spółki w ostatnim kwartale 2012 r. oraz pod warunkiem: - odpowiedniej zmiany umowy Spółki oraz dokonania jej skutecznego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) przed otwarciem likwidacji, oraz- powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego Spółki, tj. roku podatkowego kończącego się w dniu poprzedzającym otwarcie likwidacji,nowy rok podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu podjęcia przez wspólników Spółki uchwały o likwidacji Spółki i trwać będzie do 30 września 2013 r., chyba że likwidacja Spółki zakończy się wcześniej?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-439/12-2/AF
  Czynność przejęcia przez Wnioskodawcę części majątku Spółki tj. 1/3 tego majątku, w wyniku podziału majątku Spółki pomiędzy trzech Wspólników nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-438/12-2/AF
  Czynność przejęcia przez Wnioskodawcę części majątku Spółki tj. 1/3 tego majątku, w wyniku podziału majątku Spółki pomiędzy trzech Wspólników nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-271/12-6/GG
  Czy likwidacja Spółki Zależnej, działającej w formie spółki komandytowo - akcyjnej bądź spółki komandytowej (po przekształceniu z SKA), polegająca na wypłacie na rzecz Spółki środków pieniężnych w ramach podziału majątku Spółki Zależnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Spółce?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-270/12-6/GG
  Czy likwidacja Spółki Zależnej, działającej w formie spółki komandytowo - akcyjnej bądź spółki komandytowej (po przekształceniu z SKA), polegająca na wypłacie na rzecz Spółki środków pieniężnych w ramach podziału majątku Spółki Zależnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Spółce?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-906/12-2/KS
  W sytuacji, gdy nastąpi likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie i do dnia odpłatnego zbycia przedmiotowych działek upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca nie uzyska przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca po likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej dokona odpłatnego zbycia przedmiotowych działek, a sprzedaż ta nastąpi przed upływem sześcioletniego okresu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód z ich odpłatnego zbycia będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a) powoływanej ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca po likwidacji działalności gospodarczej, w przypadku sprzedaży przedmiotowych działek w okresie 6 lat i uzyskania z tego tytułu dochodu, będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%, zgodnie z wybraną dla tej działalności gospodarczej formą opodatkowania.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-722/12-3/AS
  #9679; określenie obowiązku płatnika poboru podatku u źródła z tytułu wypłat na rzecz Inwestorów z tytułu wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,#9679; określenie obowiązku płatnika poboru podatku u źródła z tytułu wypłat na rzecz Inwestorów bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (wypłat z dochodów Funduszu lub przychodów ze zbycia lokat Funduszu), z uwzględnieniem stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,#9679; określenie obowiązku płatnika poboru podatku u źródła od wypłat na rzecz Inwestorów z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych likwidowanego Funduszu, w tym wypłat dokonanych poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Inwestorów i Funduszu, z uwzględnieniem stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-675/12-4/AJ
  1. Czy opisana niezamortyzowana wartość wyburzonego budynku będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu ? 2. Kiedy należy rozpoznać powstanie kosztu uzyskania przychodu w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego ?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-545/12-2/KSM
  W jaki sposób należy określić koszt podatkowy zbycia akcji SKA przez Wnioskodawczynię na rzecz SKA w celu umorzenia dobrowolnego akcji SKA, jeżeli akcje SKA będą zbywane przez Wnioskodawczynię po likwidacji Spółki (dokonanej po jej przekształceniu w spółkę osobową)?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-645/12-4/PR
  W zakresie rozliczenia podatku VAT przez dwuosobową spółkę cywilną, w przypadku przekazania udziałów przez jednego ze wspólników na drugiego wspólnika.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-542/12-2/KR
  W jaki sposób należy określić koszt podatkowy zbycia akcji SKA przez Wnioskodawczynię na rzecz SKA w celu umorzenia dobrowolnego akcji SKA, jeżeli akcje SKA będą zbywane przez Wnioskodawczynię po likwidacji Spółki (dokonanej po jej przekształceniu w spółkę osobową)?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-543/12-2/KR
  W jaki sposób należy określić koszt podatkowy zbycia akcji SKA przez Wnioskodawcę na rzecz SKA w celu umorzenia dobrowolnego akcji SKA, jeżeli akcje SKA będą zbywane przez Wnioskodawcę po likwidacji Spółki (dokonanej po jej przekształceniu w spółkę osobową)?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-517/12-2/MS
  Czy w przypadku nieuregulowania w ramach postępowania upadłościowego dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wierzytelności " E" Sp. z o.o. w całości i wydania postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika W Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, nieściągalna wierzytelność " E" Sp. z o.o. z tytułu umów sprzedaży, która uprzednio została zarachowana jako przychód należny, uważana będzie za koszt uzyskania przychodów?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-812/12/TK
  Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych lub innych składników majątkowych z tytułu likwidacji Spółki Osobowej, ich wartość nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomimo iż otrzyma część majątku likwidacyjnego Spółki Osobowej większą, niż wynikałaby z proporcji pomiędzy wkładem wniesionym przez Wnioskodawcę, a wkładami wniesionymi przez pozostałych wspólników Spółki Osobowej?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-594/12-3/AS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na skutek przekształcenia Wnioskodawcy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.K.A. nie powstanie w Spółce przychód podlegający opodatkowaniu?4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że po przekształceniu Spółki w S.K.A., nie będzie ona zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu Funduszu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w związku z wystąpieniem w Spółce niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia?5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku przychodami uzyskiwanymi przez Fundusz z udziału w Spółce (po przekształceniu Wnioskodawcy w S.K.A.), Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-824/12-3/KS
  w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-827/12-3/KS
  w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-826/12-3/KS
  w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-824/12-3/KS
  w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-819/12/AP
  Usługi likwidacji szkód świadczone na rzecz zakładu ubezpieczeń nie stanowią usług ubezpieczenia, i nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-486/12-2/AG
  Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad kosztem nabycia udziałów E, tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E? Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie aportu (wymiany udziałów) dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów E w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom E w zamian za udziały E, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-475/12-2/AG
  w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania majątku likwidacyjnego
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-837/12-2/EC
  Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności Pożyczkowej należy zaliczyć wartość wydatków, które poniósł Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej na udzielenie pożyczki, proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce osobowej. Odnośnie wierzytelności handlowych kosztem będzie kwota nominalna wierzytelności poniesiona przez spółkę osobową proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce osobowej, nie zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-480/12-2/AG
  1) Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad kosztem nabycia udziałów E , tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E ?2) Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie aportu (wymiany udziałów) dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów E w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom E w zamian za udziały E , w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E ?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-484/12-2/AG
  1) Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad kosztem nabycia udziałów E, tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E?2) Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów E w formie aportu (wymiany udziałów) dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji E będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku E otrzymanego w związku z likwidacją E ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów E w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom E w zamian za udziały E, w sytuacji gdy likwidacja E nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w E?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-592/12-2/AS
  1. Czy prawidłowo jest stanowisko Spółki, że jakikolwiek zysk Spółki mogący wynikać ze zbycia udziałów spółki X poprzez wniesienie ich do Funduszu nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?4. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?5. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?6. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?7. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?8. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?9. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle UPDOP przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 UPDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP?10. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-450/12-2/KK
  CIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki osobowej bądź wystąpieniem Wnioskodawcy ze spółki osobowej
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-761/12-2/EC
  środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich otrzymania.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-759/12-2/EC
  środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie ich otrzymania.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-794/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej niepieniężnych składników majątku
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-795/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-797/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji niepieniężnych składników majątku
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-796/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji wierzytelności z tytułu pożyczki, udzielonej Wnioskodawcy przez tę spółkę oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-793/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej wierzytelności z tytułu pożyczki, udzielonej Wnioskodawcy przez tę spółkę oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-792/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-799/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku przeprowadzenia procedury likwidacji spółki komandytowej
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-800/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku zakończenia bytu spółki komandytowej bez przeprowadzania procedury likwidacji
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-801/12/KB
  skutki podatkowe otrzymania przez innego niż Wnioskodawczyni wspólnika spółki komandytowej z tytułu rozwiązania tej spółki wierzytelności z odsetkami, przysługującej spółce wobec tego wspólnika, w wyniku czego wierzytelność ta wygaśnie w drodze konfuzji
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-809/12-3/MS
  W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-819/12-3/IF
  Należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-101a/12/12-S/PS
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powstałej straty w inwestycji w obcym środku trwałym.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-101b/12/12-S/PS
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powstałej straty w inwestycji w obcym środku trwałym.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-447/12-2/DP
  1 Czy otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją spółki osobowej środki pieniężne lub inne składniki majątkowe, stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w czasie ich otrzymania z tego tytułu?2, Czy otrzymane przez Wnioskodawcę w związku wystąpieniem ze spółki osobowej środki pieniężne lub inne składniki majątkowe stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu w czasie ich otrzymania z tego tytułu?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-807/12-3/EC
  w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-818/12-3/IF
  należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-805/12-3/EC
  w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-822/12-2/KS
  Dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu na Słowacji, na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-772/12/MO
  Czy w chwili sprzedaży amortyzowanych środków trwałych, które znajdą nabywców po likwidacji przez Spółkę linii produkcji wyrobów sanitarnych, ich dotąd niezamotyzowaną część będzie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-771/12/MO
  Czy w roku fizycznej likwidacji środków trwałych, od których dokonywano odpisów amortyzacyjnych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ich wartość dotąd nieumorzoną w formie odpisów amortyzacyjnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-687/12-3/JK
  opodatkowanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-686/12-2/RD
  Czy przejęcie przez Spółkę całości majątku E. w związku z likwidacją E. (w ramach podziału majątku, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych) pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT jako transakcja nabycia przedsiębiorstwa?Czy w wyniku nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa E. w wyniku likwidacji E., Spółka będzie zobowiązana do dokonywania korekty podatku VAT, o której mowa wart. 9ł ust. l-8 ustawy o VAT, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o VATVAT – w zakresie rozliczenia importu usług, podstawy opodatkowania, zwolnienia z opodatkowania oraz ustalenia współczynnika proporcji dla usług pośrednictwa finansowego
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-826/12/MM
  Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-840/12/MM
  Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-688/12-3/IG
  Czy wydanie całości majątku Spółki na rzecz X w związku z likwidacją Spółki (w ramach podziału majątku, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych) pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-779/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-776/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-777/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-776/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-777/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-776/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-777/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-778/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-716/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-810/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-404/12-2/DP
  Czy w przypadku likwidacji Wnioskodawcy, gdy po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych pozostanie majątek w postaci nieruchomości i ewentualnie innych aktywów i wszystkie te składniki majątkowe zostaną na podstawie przepisu art. 286 § 1 i 2 Ksh przekazane jedynemu wspólnikowi (spółce E S.A.), przy założeniu iż wartość rynkowa tych składników w momencie ich przekazania będzie wyższa niż ich wartość ewidencyjna, czynność ta będzie dla likwidowanej spółki neutralna podatkowo, tzn. nie spowoduje powstania po stronie likwidowanej spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-403/12-2/DP
  CIT – w zakresie ustalenia dochodu do opodatkowania w sytuacji otrzymania składników majątku pozostałych po likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-714/12-2/EC
  Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, a jednocześnie respektując zasadę odrębności przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną, należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych. Kosztem uzyskania przychodu będą poniesione przez udziałowca wydatki na nabycie lub objęcie udziałów w spółce, której udziały są przekazywane spółce nabywającej. W przedmiotowej sprawie przychód (dochód) z odpłatnego zbycia ww. składników majątku powstanie niezależnie od 6-letniego upływu terminu określonego w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-712/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-715/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-488/12-2/KK
  Czy Spółka ma prawo ustalić dla celów podatkowych wartość początkową Nieruchomości oraz innych środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego określonej w akcie notarialnym przenoszącym własność składników majątkowych na Spółkę i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę? Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa Nieruchomości oraz innych ŚT i WNiP otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-481/12-2/KK
  1) Czy Spółka ma prawo ustalić dla celów podatkowych wartość początkową Nieruchomości oraz innych środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego określonej w akcie notarialnym przenoszącym własność składników majątkowych na Spółkę i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę?2) Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa Nieruchomości oraz innych ŚT i WNiP otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-482/12-2/KK
  1) Czy Spółka ma prawo ustalić dla celów podatkowych wartość początkową Nieruchomości oraz innych środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego określonej w akcie notarialnym przenoszącym własność składników majątkowych na Spółkę i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę?2) Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa Nieruchomości oraz innych ŚT i WNiP otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-483/12-2/KK
  1) Czy Spółka ma prawo ustalić dla celów podatkowych wartość początkową Nieruchomości oraz innych środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego określonej w akcie notarialnym przenoszącym własność składników majątkowych na Spółkę i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę?2) Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa Nieruchomości oraz innych ŚT i WNiP otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją E?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-593/12-2/MPe
  w zakresie opodatkowania przejęcia majątku Spółki w likwidacji oraz korekty podatku VAT
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-491/12-2/AS
  #9679; brak spełnienia przesłanki z art. 5 Konwencji skutkującego nie powstaniem zakładu Spółki Cypryjskiej poprzez fakt uczestnictwa w FIZ i posiadania certyfikatów inwestycyjnych FIZ (pytanie Nr 1),#9679; opodatkowanie wpłaty środków pieniężnych do FIZ lub wniesienia udziałów Spółek Operacyjnych do FIZ przez Spółkę Cypryjską w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2),#9679; określenie przychodu Spółki z tytułu wypłaty dochodów FIZ (bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o FI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3),#9679; określenie przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4),#9679; kwalifikacja prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ (umorzenia certyfikatów), z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 5),#9679; kwalifikacja prawnopodatkowej uzyskiwanego przychodu z tytułu likwidacji FIZ, z uwzględnieniem polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 6)
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-198/12-5/IR
  Czy Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów w cenach nabycia oraz koszty utylizacji ?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-198/12-4/IR
  Czy Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów w cenach nabycia oraz koszty utylizacji ?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-588/12-2/AW
  opodatkowanie przejęcia majątku Spółki w likwidacji oraz korekty podatku VAT
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-638/12-2/AO
  konsekwencji podatkowych przejęcia przez Wnioskodawcę własności majątku spółki w wyniku jej likwidacji
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-383/12-2/DP
  Czy w razie rozwiązania i likwidacji SKA, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma składniki majątku SKA o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym (a zatem środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności przysługujące przekształcanej SKA) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-587/12-3/IGo
  Opodatkowanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-722/12/EK
  Przekazanie majątku wspólnikowi w ramach Jej likwidacji będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jednak będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-472/12-2/AS
  likwidacja szkód – zwolnienie
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-644/12/WM
  Czy w przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o likwidacji zaniechanej inwestycji, koszt tej inwestycji należy traktować jako koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych w dacie podjęcia decyzji o likwidacji i zaewidencjonowania jej skutków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-364/12-2/PK1
  CIT- w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-388/12-2/PK1
  CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-390/12-2/PK1
  CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-389/12-2/PK1
  CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-390/12-2/PK1
  CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-387/12-2/PK1
  CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-366/12-2/PK1
  CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-681/12/ŚS
  Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę pieniędzy z tytułu likwidacji Spółki, której będzie wspólnikiem, skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-518/12-2/PS
  Czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym na skutek likwidacji dokonanej poprzez wykreślenie z ewidencji środków trwałych jako konsekwencja rozwiązania umowy stanowi koszty uzyskania przychodu?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-687/12/AB
  Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej składniki majątku (udziały spółki z o.o.) stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-450/12-2/AS
  Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód w wyniku likwidacji Funduszu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-396/12-6/RS
  1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wartość innych składników majątku SKA otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-451/12-2/AS
  zasady opodatkowania przychodów Spółki w wyniku likwidacji Funduszu zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-262/12-4/AF
  Należy stwierdzić, iż przeniesienie składników majątku (w tym udziałów w spółkach kapitałowych) na rzecz Wnioskodawcy, w związku z likwidacją Spółki A, nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-619/12/DP
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym, w momencie opuszczenia lokalu i rozwiązania umowy najmu?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-596c/12/AK
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-597c/12/AK
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają na zasadnie art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-561/12/AP
  W jaki sposób ustalić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez Spółkę X w związku z likwidacją Spółki Z?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-20/12/
  ustalenia kosztów nabycia udziałów w spółce kapitałowej, w sytuacji gdy nabycie udziałów w tej spółce nastąpiło w drodze wymiany udziałów
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-247/11-4/12-S/PM
  Czy opisanym stanie faktycznym strata w wysokości niezamortyzowanej części w obcych środkach trwałych stanowić będzie koszt uzyskania przychodów 2010 roku w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-388/12-2/AS
  : skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:#9679; środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)#9679; środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) #9679; środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-389/12-2/AS
  skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:#9679; środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)#9679; środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) #9679; środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-388/12-2/AS
  : skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:#9679; środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)#9679; środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) #9679; środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-389/12-2/AS
  skutki podatkowe planowanej restrukturyzacji i wypłaty na rzecz Inwestora:#9679; środków pieniężnych Funduszu w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 1)#9679; środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 2) #9679; środków Funduszu w związku z likwidacją Funduszu, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 3)
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-346/12-2/PK1
  W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-348/12-2/PK1
  W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-316/12-2/PK1
  W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-312/12-2/PK1
  W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-316/12-2/PK1
  W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-312/12-2/PK1
  W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-348/12-2/PK1
  W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-347/12-2/PK1
  W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-312/12-2/PK1
  W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-317/12-2/PK1
  W zakresie określenia wysokości kosztów nabycia udziałów/akcji pomniejszających przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji spółki
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-479/12/JD
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia Akcji otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki Zależnej, kosztem uzyskania przychodów dla Banku będzie ich wartość rynkowa ustalona przez Spółkę na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy, nie wyższa od ich wartości rynkowej ustalonej na dzień ich otrzymania przez Wnioskodawcę?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-267b/12/PS
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wypłatą odstępnego stanowiącego rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-267a/12/PS
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powstałej straty w inwestycji w obcym środku trwałym.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-286/12-2/EŻ
  Czy zdemontowaną części inwestycji w obcym środku można uznać za faktyczną likwidację nakładów inwestycyjnych i w związku z powyższym wartość ustaloną na podstawie kosztorysów powykonawczych i nie pokrytą dotychczas w postaci odpisów amortyzacyjnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-306/12-2/DP
  Czy w razie rozwiązania i likwidacji SKA, w wyniku której Wnioskodawca otrzyma składniki majątki SKA o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym (a zatem środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności przysługujące przekształcanej SKA) nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-565/12-2/IF
  stwierdzić należy, iż środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-563/12-2/IF
  Stwierdzić należy, iż środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-564/12-2/IF
  Stwierdzić należy, iż środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-242/12-2/EŻ
  Czy w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym, Bank jest uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość wydatków poniesionych na inwestycję w tym środku a możliwość rozpoznania kosztu nie jest uzależniona od formy, w której dokonana jest taka likwidacja?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-741/12-2/EC
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki środki pieniężne z tytułu likwidacji Spółki będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych (dalej "pdof")?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-340/12-2/KR
  Czy w związku z likwidacją SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-237/12-2/DP
  Czy - zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT - wartość początkową składników majątkowych (w szczególności, gruntów, budynków i budowli) otrzymanych przez Wnioskodawcę działającego poprzez Oddział w związku z likwidacją Spółek Zależnych stanowić będzie ustalona przez Wnioskodawcę wartość poszczególnych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej? Czy Wnioskodawca działający poprzez Oddział będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Oddziału odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej składników majątkowych (klasyfikowanych jako podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego składnika majątkowego określonej w ustawie o CIT? Czy w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych (klasyfikowanych jako środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne), Wnioskodawca działający poprzez Oddział będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Oddziału kwot odpowiadających ustalonej przez siebie wartości początkowej tych składników majątkowych (nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej) pomniejszonej o dokonane od tej wartości odpisy amortyzacyjne? Czy odsetki powstające z tytułu kredytu przejętego od Spółek Zależnych na podstawie umów przejęcia długu, zawartych w związku z przejęciem działalności gospodarczej Spółek Zależnych w wyniku ich likwidacji, będą mogły być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów Oddziału, w momencie określonym zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o CIT?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-240/12-2/DP
  konsekwencji podatkowych otrzymania składników majątkowych oraz środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-197/12/MK
  W jakim momencie koszty ponoszone przez Spółkę w związku z realizowanym procesem restrukturyzacji, dotyczące sprzedaży lub ewentualnej likwidacji zbędnych składników majątku powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-409/12-3/KG
  opodatkowanie przekazania udziałowcowi Spółki w wyniku postępowania likwidacyjnego majątku Spółki oraz konieczności dokonania korekty podatku naliczonego
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-448/12-2/KS
  Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie objęcia udziału w Nieruchomości przez spółkę komandytową, w której Wnioskodawca pozostaje komandytariuszem, kwotę wolną od podatku, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 50a wspomnianej ustawy, stanowić będzie kwota po jakiej spółka komandytowa objęła udziały likwidowanej Spółki?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-470/12-3/MS
  Mając na względzie powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej cypryjski zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Cyprze na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-220/12-4/DS
  Jakie obowiązki ciążą na Spółdzielni jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego przekazania gruntów rolnych członkom Spółdzielni?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-447/12-2/MS
  1) Czy w wyniku likwidacji SK oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, składniki majątku likwidowanej SK, obejmujące tak środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o PIT)?2) Czy odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku przedmiotowej likwidacji składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, powodować będzie powstanie przychodu Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-569/12-2/EC
  Czy wierzytelności otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej (powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) nie będą stanowiły przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno w momencie ich otrzymania przez Wnioskodawcę jak i w momencie ich późniejszej spłaty przez dłużnika?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-453/12/TK
  Czy w skład dochodu z likwidacji działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zalicza się wkład pieniężny zwrócony wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnej, czy też jest on zwolniony od opodatkowania?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-319/12-2/AS
  - możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przychodów Funduszu, niezależnie od ich charakteru, a w szczególności dywidend wypłaconych przez Spółki Portfelowe oraz zysków ze zbycia Akcji Spółek Portfelowych (pytanie Nr 2),- określenia przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3),- określenia przychodu Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4), - określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 5),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 6),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 7),- określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 8),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 9),- określenia przychodu Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10),- określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 11),- określenia przychodu Spółki z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 12),- określenia przychodu Spółki z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 13), - określenia obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 14), - skutków podatkowoprawnych zawarcia przez Spółkę z Kontrahentami umów / porozumień wobec planowanej restrukturyzacji (pytanie Nr 16)
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-367/12-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności polegających na likwidacji szkód.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-364/12-2/ES
  1. Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego tj. likwidacji SKA otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego (w postaci m.in. środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku takich jak środki trwałe i prawa majątkowe w formie wierzytelności pożyczkowych) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?,2. Czy w razie spłaty przez pożyczkobiorców na rzecz Wnioskodawcy pożyczki (bez naliczonych odsetek) z tytułu wierzytelności pożyczkowej otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-363/12-2/ES
  1. Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego tj. likwidacji SKA otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego (w postaci m.in. środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku takich jak środki trwałe i prawa majątkowe w formie wierzytelności pożyczkowych) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?,2. Czy w razie spłaty przez pożyczkobiorców na rzecz Wnioskodawcy pożyczki (bez naliczonych odsetek) z tytułu wierzytelności pożyczkowej otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-432/12-2/KS
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki środki pieniężne z tytułu likwidacji Spółki będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu pdof?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-398/12/TK
  Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego likwidacja spółki jawnej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu (lub dochodu) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-403/12/TK
  Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego likwidacja spółki jawnej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu (lub dochodu) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-389/12-2/KS
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji cypryjskiej spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-293/12-2/PR
  zastosowanie zwolnienia dla usług związanych z usługami ubezpieczeniowymi (usługi pomocnicze i obsługi technicznej)
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-390a/12/TK
  Czy wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z krajowego rejestru sądowego i tym samym pozostawienie w spółce osobowej uprzednio wniesionego majątku przedsiębiorstwa, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym u pozostałych wspólników spółki osobowej?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-249/12-5/MW
  Czy Gmina w związku z przejęciem środków trwałych powinna dokonać korekty VAT od tych środków i dokonać zwrotu podatku naliczonego?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-208/12-4/KSU
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki podlega opodatkowaniu w Polsce?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-376/12-2/AW
  zwolnienie do podatku usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz zakładu ubezpieczeń (stawka 23%)
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-249/12-4/MW
  Czy Gmina powinna w swojej deklaracji za m-c styczeń 2012 r. uwzględnić nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wynikającą z deklaracji VAT 7 złożonej przez ZGK za m-c grudzień 2011 r.?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-225/12-4/AW
  opodatkowanie przekazania udziałowcowi w toku postępowania likwidacyjnego majątku spółki z o.o. (składniki majątkowe)
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-277/12-3/AS
  - zwolnienie z opodatkowania wszystkich przychodów Funduszu (pytanie Nr 2), - określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 3),- określenie przychodu z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 4),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 UFI (pytanie Nr 5),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 6),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 7),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI (pytanie Nr 8),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 9),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 10),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu dochodu osiąganego przez Spółkę Luksemburską z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 UFI (pytanie Nr 11),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 12),- określenie przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pytanie Nr 13),- określenie obowiązku płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła z tytułu przychodu Spółki Luksemburskiej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI (pytanie Nr 14)
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-291/12-3/AS
  Istota sprawy: opodatkowanie dochodów holenderskiego rezydenta podatkowego uzyskanych z tytułu wypłat przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty w sytuacji:#9679; wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych,#9679; umorzenia certyfikatów inwestycyjnych bez wykupu,#9679; umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-279/12-3/AS
  - brak powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (pytanie Nr 2),- określenie obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz wobec braku wystąpienia na dzień przekształcenia zysków niepodzielonych podlegających opodatkowaniu (pytanie Nr 4), - określenie obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz po przekształceniu Spółki w SKA (pytanie Nr 5)
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-178/12-2/MS
  Czy Spółka ma prawo ustalić dla celów podatkowych wartość początkową Nieruchomości oraz innych środków trwałych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją A w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego określonej w akcie notarialnym przenoszącym własność składników majątkowych na Spółkę i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę? Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa Nieruchomości oraz innych środków trwałych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją A pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją A ?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-151/12-2/DP
  CIT - konsekwencji podatkowych wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-307/12/TK
  1. Jakiego rodzaju przychodem u Wnioskodawcy są przekazane Jemu, w wyniku podziału udziałów spółki jawnej, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? 2. Czy przyznanie każdemu wspólnikowi zlikwidowanej spółki jawnej na jego odrębną własność udziałów, przysługujących dotychczas spółce jawnej, rodzi u wspólnika skutki podatkowe na dzień przekazania mu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-209/12-4/KS
  1. Czy w przypadku dokonania przez Wspólników Y - Spółka Osobowa po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji PIZ dochód uzyskany z tego tytułu przez Wspólników Y - Spółka Osobowa będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej, a związku z tym FIZ nie będzie zobowiązany jako płatnik do poboru i zapłaty PIT z tego tytułu?2. Jeżeli na FIZ będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w pytaniu 1, co powinno stanowić koszt uzyskania przychodu, który FIZ będzie zobowiązany uwzględnić przy obliczaniu podatku należnego w przypadku dokonania przez Wspólników Y - Spółka Osobowa po likwidacji Y - Spółka Osobowa (i) odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa certyfikatów w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, (ii) wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ?3. Czy takie same skutki podatkowe, jak wynikające z odpowiedzi na pytania 1-2, będą miały miejsce w przypadku rozwiązania Y - Spółka Osobowa bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-193/12-5/KS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów, akcji, odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej? Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako "ustawa o CIT") oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-143/12-2/DP
  Odsetki z tytułu kredytu i/łub pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT potrącalny w dacie zapłaty odsetek.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-145/12-2/DP
  3. Czy - zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT - wartość początkową składników majątkowych (w szczególności, gruntów, budynków i budowli) otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki stanowić będzie ustalona przez Wnioskodawcę wartość poszczególnych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej?4. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej składników majątkowych (klasyfikowanych jako podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki, przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego składnika majątkowego określonej w ustawie o CIT?5. Czy w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki (klasyfikowanych jako środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne), Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających ustalonej przez siebie wartości początkowej tych składników majątkowych (nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej) pomniejszonej o dokonane od tej wartości odpisy amortyzacyjne?6. Czy odsetki powstające z tytułu kredytu i/lub pożyczki zaciągniętej przez Wnioskodawcę w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą mogły być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty przez Wnioskodawcę tych odsetek?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-233/12-3/MD
  Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku likwidacji N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) i otrzymania przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu likwidacji N Spółki osobowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-233/12-2/MD
  Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku likwidacji N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-233/12-5/MD
  Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę innych składników majątku z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-233/12-4/MD
  Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, w przypadku rozwiązania N Spółki osobowej (powstałej w konsekwencji przekształcenia N w Spółkę osobową) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu rozwiązania N Spółki osobowej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód (lub dochód) do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-316/12-2/KS
  1. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez niego w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) wierzytelności z tytułu udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczki oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki w żadnym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?2. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) innych składników majątkowych (w tym praw do znaków towarowych) nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?3. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcą środków pieniężnych, w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki), w żadnym zakresie nie będzie podlegało opodatkowaniu PDOF?4. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym wygaśnięcie zobowiązania wspólnika/wspólników wobec Spółki z tytułu zaciągniętej przez niego/nich pożyczki/pożyczek oraz odsetek, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji Spółki, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (danego wspólnika) prawa (wierzytelności Spółki wobec danego wspólnika) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania danego wspólnika wobec Spółki), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy? 5. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym likwidacja Spółki nie będzie dla wnioskodawcy skutkowała powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF w żadnym innym zakresie?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-317/12-2/KS
  1. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez niego w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) wierzytelności z tytułu udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczki oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki w żadnym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?2. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) innych składników majątkowych (w tym praw do znaków towarowych) nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?3. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcą środków pieniężnych, w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki), w żadnym zakresie nie będzie podlegało opodatkowaniu PDOF?4. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym wygaśnięcie zobowiązania wspólnika/wspólników wobec Spółki z tytułu zaciągniętej przez niego/nich pożyczki/pożyczek oraz odsetek, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji Spółki, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (danego wspólnika) prawa (wierzytelności Spółki wobec danego wspólnika) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania danego wspólnika wobec Spółki), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy? 5. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym likwidacja Spółki nie będzie dla wnioskodawcy skutkowała powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF w żadnym innym zakresie?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-315/12-2/KS
  1. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez niego w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) wierzytelności z tytułu udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczki oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki w żadnym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?2. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) innych składników majątkowych (w tym praw do znaków towarowych) nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?3. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcą środków pieniężnych, w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki), w żadnym zakresie nie będzie podlegało opodatkowaniu PDOF?4. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym wygaśnięcie zobowiązania wspólnika/wspólników wobec Spółki z tytułu zaciągniętej przez niego/nich pożyczki/pożyczek oraz odsetek, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji Spółki, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (danego wspólnika) prawa (wierzytelności Spółki wobec danego wspólnika) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania danego wspólnika wobec Spółki), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy? 5. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym likwidacja Spółki nie będzie dla wnioskodawcy skutkowała powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF w żadnym innym zakresie?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-269/12-2/AS
  Czy wydanie całości majątku Spółki na rzecz Udziałowca w związku z likwidacją Spółki (w ramach podziału majątku, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych) pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-301/12-2/KT
  Przekazanie majątku przedsiębiorstwa jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu oraz obowiązek dokonania korekty podatku
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-384/12-2/ES
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki środki pieniężne z tytułu likwidacji Spółki będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pdof)?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-349/12-2/EC
  W razie otrzymania środków pieniężnych oraz składników majątku w toku likwidacji spółki osobowej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca na dzień otrzymania nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania takiej spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie wywołuje skutków prawnych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynności prawna neutralna podatkowo.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-69/12-6/AO
  Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest pozytywna, to czy koszty wytworzenia koncepcji Audycji telewizyjnych mogą być zaliczane jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym prace nad nimi zostały zakończone wynikiem negatywnym, tj. w momencie podjęcia przez Zarząd Spółki definitywnej decyzji o zaniechaniu dalszych prac nad Audycją telewizyjną?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-69/12-5/AO
  Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest pozytywna, to czy koszty wytworzenia koncepcji Audycji telewizyjnych mogą być zaliczane jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym prace nad nimi zostały zakończone wynikiem negatywnym, tj. w momencie podjęcia przez Zarząd Spółki definitywnej decyzji o zaniechaniu dalszych prac nad Audycją telewizyjną?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-283/12-6/AS
  Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze z tytułu pełnienia funkcji dyrektora wypłacany w formie wynagrodzenia jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-283/12-7/AS
  Wnioskodawca, jako udziałowiec spółki z siedzibą na Cyprze w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, które stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-283/12-5/AS
  Należy stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku wniesienia Udziałów Spółki Polskiej jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, dla celów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Polskiej. Dochodem jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e i ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie do wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Brak jest uprawnień na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-283/12-7/AS
  Wnioskodawca, jako udziałowiec spółki z siedzibą na Cyprze w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% kwoty dywidend, które stanowiłyby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-283/12-6/AS
  Należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze z tytułu pełnienia funkcji dyrektora wypłacany w formie wynagrodzenia jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-283/12-5/AS
  Należy stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku wniesienia Udziałów Spółki Polskiej jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, dla celów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Polskiej. Dochodem jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e i ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie do wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Brak jest uprawnień na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-167/12-4/RG
  Czy w świetle przedstawionej argumentacji usługi pomocnicze dotyczące likwidacji szkód (np. ekspertyzy, opinie, wyceny) świadczone na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych podlegają zwolnieniu z podatku VAT?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-171/12-4/EŻ
  Czy nieumorzona część wartości początkowej zlikwidowanego budynku może być zaliczona w całości bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w momencie fizycznej likwidacji na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-287/12-2/MS
  1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę składniki majątku likwidowanej Spółki Cywilnej, to jest proporcjonalnie przypadająca mu część udziałów w Spółce z o.o. w momencie likwidacji Spółki Cywilnej wolna będzie od podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna, to czy Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód/dochód podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia przyznanych mu udziałów w Spółce z o.o. po upływie sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki Cywilnej (i zakończenie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę), a odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-318/12-2/EC
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji cypryjskiej spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-203/12-2/JD
  Czy w opisanym stanie faktycznym, Spółce przysługiwało będzie prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu likwidacji nieumorzonego środka trwałego?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-376/12-2/ES
  Na moment likwidacji u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymania składników majątku likwidowanej spółki osobowej.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-132/12-2/AKr
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki Osobowej, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednakże jednocześnie przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-132/12-3/AKr
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-302/12-2/EC
  1) Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej (powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej (powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) składniki majątku stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-121/12-3/MP
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-121/12-2/MP
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki Osobowej, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednakże jednocześnie przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-322/12-2/JB
  1. Czy w wyniku likwidacji SK oraz związanego z nią podziału majątku SK pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SK, składniki majątku likwidowanej SK, obejmujące tak środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego na Wnioskodawcy będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT)?2. Czy odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku przedmiotowej likwidacji składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, powodować będzie powstanie przychodu Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-77/12-2/DP
  1. Z jaką datą powstaje w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu umarzanych udziałów: czy z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników C. sp. z o.o. w odniesieniu do całości wypłacanego wynagrodzenia za umarzane udziały, czy też w częściach każdorazowo wypłacanych lub postawionych do dyspozycji P. SA w likwidacji?2. Czy należny podatek dochodowy można pomniejszyć o poniesione przez P. SA w likwidacji koszty uzyskania, tj. koszty nabycia udziałów w cenie nominalnej - 55.000,- zł, koszty opłat notarialnych – 80,- zł i koszty opłat skarbowych - 270,- zł?3. Czy opodatkowaniu podlega wyłącznie kwota 5.625.100,- zł tj. wartość umorzon
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-173a/12/MR
  Skutków podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z likwidacją spółki osobowej.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-173b/12/MR
  Skutki podatkowe otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki osobowej.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-170b/12/TK
  Czy otrzymane w wyniku likwidacji SPV2 (spółki osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) składniki majątku stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-170a/12/TK
  Czy otrzymane w wyniku likwidacji SPV2 (spółki osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1785/11-2/AW
  wyłączenie z opodatkowania przejęcia majątku Spółki w likwidacji
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1787/11-2/AW
  wyłączenie z opodatkowania przejęcia majątku Spółki w likwidacji oraz korekta VAT
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-35/12-2/PM
  Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną cześć inwestycji w obcym środku trwałym?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1727/11-2/EK
  Opodatkowanie przekazania wspólnikowi, w toku postępowania likwidacyjnego, majątku spółki z o.o.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-13/12-2/KS
  1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawczynię działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczać, że będzie ona stanowić "zakład" w rozumieniu Umowy, w związku z czym dochody uzyskane przez OF z tytułu udziału w Spółce, wypracowane lub osiągnięte przez Spółkę ze źródeł położonych na Cyprze w toku prowadzenia działalności gospodarczej, będą podlegać opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i będą jednocześnie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce)? 2. Czy w taki sam sposób, jak dochody z udziału w Spółce, o których mowa w pyt. 1, będą opodatkowane dochody uzyskane przez OF z tytułu likwidacji Spółki lub wystąpienia ze Spółki - tj. będą one podlegać opodatkowaniu na Cyprze i jednocześnie będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1615/11-4/AP
  Czy przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Udziałowca w naturze majątku likwidacyjnego, który spełnia definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55#185; Kodeksu cywilnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-279/11-5KJ
  Czy nieumorzoną wartość zlikwidowanej części placu składowego Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu fizycznej jego likwidacji?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-279/11-2/KJ
  Czy nieumorzoną wartość zlikwidowanego budynku Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu fizycznej jego likwidacji?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-279/11-3/KJ
  Czy nieumorzoną wartość zlikwidowanego budynku Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu fizycznej jego likwidacji?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-279/11-4/KJ
  Czy nieumorzoną wartość zlikwidowanej części placu składowego Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu fizycznej jego likwidacji?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-972/11-2/ES
  Wnioskodawca może utworzyć odpis aktualizujący z zachowaniem warunków określonych ustawą o rachunkowości. Odpis ten można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto wierzytelności.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-973/11-2/ES
  Wnioskodawca może utworzyć odpis aktualizujący z zachowaniem warunków określonych ustawą o rachunkowości. Odpis ten można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto wierzytelności.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-962/11-2/ES
  1. Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki (spółki osobowej, powstałejw wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?, 2. Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki (spółki osobowej, powstałejw wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) składniki majątku stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-234/11-2/AG
  Czy kwota środków pieniężnych, którą Wnioskodawca otrzyma w wyniku likwidacji Spółki, jest przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-967/11-2/EC
  W razie otrzymania składników majątku w toku likwidacji spółki jawnej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień otrzymania, natomiast w momencie, ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji spółki składników majątku, osiągnie przychód z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-966/11-2/EC
  Czy w związku z otrzymaniem składników majątkowych (zarówno rzeczy jak i praw majątkowych) w toku likwidacji Spółki w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień likwidacji?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-894/11-4/ES
  1. Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład" w rozumieniu umowy z 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (dalej: Umowa; Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce), 2. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionym z opodatkowania w Polsce?, 3. Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki (częściowy lub całkowity zwrot wkładu) powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionym z opodatkowania w Polsce?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1184/11/BG
  Czy poniesione koszty w okresie od lipca br. do 05 września 2011r. tj. do dnia poprzedzającego dzień postawienia Spółki w stan likwidacji wymienionym wyżej okresie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-255/11-2/GG
  Czy nieumorzona wartość zlikwidowanej części budynku magazynowego zwiększy wartość początkową ulepszanego środka trwałego, czy stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu, w którym środek został fizycznie zlikwidowany?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-733/11-4/SP
  Opodatkowanie w Polsce należności z tytułu likwidacji prywatnego funduszu emerytalnego z Kanady (III filar).
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1422/11-2/ISZ
  Zwolnienie dla usług obejmujących wstępną likwidację szkody, likwidację szkód majątkowych oraz likwidację szkód komunikacyjnych
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1101/11/PP
  Czy aby ustalić wartość początkową ulepszonego obiektu należy dokonać jego częściowej likwidacji wartościowej i o pozostałą wartość (po likwidacji) zwiększyć poniesione nakłady na przebudowę, czy też wydatki poniesione na przebudowę tej sieci powiększą wartość początkową tegoż środka trwałego?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1382/11-2/IGo
  Spełnione zostały warunki do uznania przekazywanego majątku Spółki (przed jej rozwiązaniem) wspólnikowi za odpłatną dostawę towarów. Zatem czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy. Tym samym nie znajdą zastosowania przepisy art. 5 ust. 3 w zw. z art. 14 ustawy o VAT
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1382/11-3/IGo
  W sytuacji, rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji, Budynek, który nie będzie przedmiotem dostawy przed rozwiązaniem Spółki, podlega rozliczeniu wg zasad określonych w art. 14 ustawy.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-697/11-2/MP
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-698/11-2/MP
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-701/11-2/MP
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-700/11-2/MP
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-699/11-2/MP
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-700/11-2/MP
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-699/11-2/MP
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-247/11-3/PM
  Czy opisanym stanie faktycznym strata w wysokości niezamortyzowanej części w obcych środkach trwałych stanowić będzie koszt uzyskania przychodów 2010 roku w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1220/11-2/AG
  Czy w razie likwidacji spółki oraz związanego z nią podziału majątku spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowej składniki majątku likwidowanej spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1218/11-2/AG
  Czy w razie likwidacji spółki oraz związanego z nią podziału majątku spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowej składniki majątku likwidowanej spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1219/11-2/AG
  Czy w razie likwidacji spółki oraz związanego z nią podziału majątku spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki komandytowej składniki majątku likwidowanej spółki, obejmujące tak środki pieniężne, jak i niepieniężne w toku likwidacji składniki majątku o charakterze niepieniężnym, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1095/11/AK
  - W przypadku gdy Spółka wskutek zakończenia najmu przestanie użytkować inwestycję w obcym środku trwałym (związaną przykładowo z adaptacją lub modernizacją budynku) i dokona jej księgowej likwidacji, czy niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym Spółka słusznie zamierza ująć w kosztach podatkowych? - W przypadku gdy Spółka zakończy użytkowanie budynku znajdującego się na cudzej nieruchomości (a właściciel gruntu nie jest zainteresowany odkupieniem nakładów) i dokona jego księgowej likwidacji, czy niezamortyzowaną wartość budynku Spółka słusznie zamierza ująć w kosztach podatkowych?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1053/11/BG
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD4/033/011/RMU/11/PK-492
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Wielkim Księstiwe Luksemburga.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD4/033/010/RMU/11/PK-492
  Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-797/11-2/JB
  Sposób opodatkowania dochodu z tytułu likwidacji spółki cypryjskiej.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1109/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług pomocniczych dotyczących likwidacji szkód świadczonych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-195/11-2/KJ
  Czy, w przedstawionym stanie faktycznym, strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych inwestycji w momencie wykreślenia danej inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich likwidacją?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-195/11-3/KJ
  Czy, w przedstawionym stanie faktycznym, strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych inwestycji w momencie wykreślenia danej inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich likwidacją?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-997/11/MS
  Czy opisane w analizowanym zdarzeniu przyszłym koszty wyburzenia wiat magazynowych oraz wartość niezamortyzowana wyburzanych wiat magazynowych w części w której będą one wyburzone w związku z budową na ich miejscu nowej hali magazynowej stanowią elementy zwiększające wartość początkową, o której mowa w art. 16g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nowo budowanej hali?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-657/11-2/DP
  Czy nominalna wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz jej wspólnika w związku z wniesieniem udziałów w Spółce nabywanej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowiła koszt nabycia w przypadku likwidacji Spółki nabywanej?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-815/11/AB
  Skutki podatkowe likwidacji spółki osobowej.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-814/11/AB
  Skutki podatkowe likwidacji spółki osobowej.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-839/11/HD
  Czy od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej po jej likwidacji trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-747/11-3/AS
  Dochód, który osiągnie Wnioskodawca w wyniku likwidacji mającego siedzibę w Luksemburgu funduszu SIF SICAV, nie został objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Konwencji regulujących jasno określone kategorie dochodów. Zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Konwencji i podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-747/11/MS
  Czy Spółka w związku ze zmianą miejsca wykonywania działalności z powodów racjonalnych i uzasadnionych, będzie mogła zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym przy ul. X?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-335/11-4/ASZ
  Kto będzie zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od otrzymanej kwoty, zarząd Grupy czy każdy z członków osobiście będzie rozliczał się z otrzymanej kwoty? Czy Grupa Producentów, jako płatnik jest zobowiązana do pobrania zaliczki na rzecz podatku dochodowego od swoich członków i rozliczenia się z urzędem skarbowym?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-738/11-2/EC
  Czy w części w jakiej majątek podlegający podziałowi na skutek likwidacji spółki komandytowej stanowić będzie środki pieniężne, po stronie wspólnika będącego osobą fizyczną wartość otrzymanych środków pieniężnych, pozostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-569/11-4/AK
  Skutki podatkowe likwidacji Spółki z siedzibą w Luksemburgu.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-168/11-4/PM
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów bieżącego okresu niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-718/11/AK
  Czy nieumorzona wartość oczyszczalni i koszt fizycznej jej likwidacji kwalifikują się jako koszt uzyskania przychodów?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-168/11-5/PM
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów bieżącego okresu wartości kwoty odstępnego, która do tej pory nie została ujęta w kosztach podatkowych spółki?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-651/11-4/JC
  Czy w świetle artykułu 15 ust. 1, 16 ust. 1 pkt 6 oraz 16g ust. 4 Ustawy Spółka prawidłowo zakwalifikowała nieumorzoną wartość likwidowanych środków trwałych do kosztów wytworzenia nowego środka trwałego?2. Czy w świetle artykułu 15 ust. 1, 16 ust. 1 pkt 6 oraz 16g ust. 4 Ustawy Spółka prawidłowo zakwalifikowała wartość wydatków poniesionych w związku z fizyczną likwidacją tychże środków trwałych do kosztów wytworzenia nowego środka trwałego?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-685/11/SD
  Czy wartość sprzedanego złomu uzyskanego w trakcie likwidacji środków trwałych w związku z pracami modernizacyjnymi będzie stanowić pozostałe przychody operacyjne, czy też powinna zmniejszać nakłady na budowę nowych środków trwałych?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-684/11/SD
  Czy niezamortyzowaną wartość środków trwałych, które zostaną zlikwidowane w związku z nowymi pracami inwestycyjnymi, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu likwidacji na podstawie spisanego protokołu fizycznej likwidacji, czy też wartość ta powinna zwiększyć wartość początkową nowych środków trwałych?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-84/11-2/GG
  Czy likwidacja zakładu budżetowego MOSiR w celu zawiązania spółki z o.o. oraz wniesienie aportem majątku do spółki stanowi przekształcenie zakładu budżetowego w rozumieniu art.93b Ordynacji podatkowej?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-87/11-2/GG
  Czy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może uznać za koszt uzyskania przychodu do celów podatku dochodowego od osób prawnych amortyzację liczoną od składników majątkowych wniesionych aportem do Spółki na pokrycie kapitału zakładowego?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-97/11-2/MD
  Czy otrzymanie przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika Spółki, środków pieniężnych z tytułu jej likwidacji, skutkować będzie powstaniem po Jej stronie przychodu podatkowego w PIT?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-582/11-4/MS1
  W przypadku kiedy państwo źródła dochód z tytułu umorzenia akcji zrównuje z wpływami z akcji zastosowanie będzie miał art. 10 Konwencji i art. 24 Konwencji, a w konsekwencji dochody te będą zwolnione z opodatkowania w Polsce.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-848/11-2/PR
  opodatkowanie przejęcia całości majątku Spółki stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz przejęcia majątku Spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, w sytuacji gdy nie będzie ono stanowiło ZCP lub przedsiębiorstwa.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-240/11-2/AKr
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład" w rozumieniu umowy z 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem, w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-236/11-2/AKr
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład" w rozumieniu umowy z 4 czerwca 1992r. o unikaniu podwójnego podatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (dalej:Umowa;Dz.U.z 1993r. Nr 117, poz. 523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-242/11-2/MP
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład" w rozumieniu umowy z 4 czerwca 1992r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (dalej:Umowa;Dz.U.z 1993r. Nr 117, poz.523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze (i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-249/11-2/MP
  Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki oznacza, że stanowi ona "zakład" w rozumieniu umowy z 4 czerwca 1992r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (dalej: Umowa;Dz.U.z 1993r. Nr 117, poz.523), w związku z czym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze ( i są jednocześnie zwolnione z opodatkowania w Polsce)?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-250/11-2/MP
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki podlega opodatkowaniu w Polsce?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-249/11-3/MP
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-240/11-3/AKr
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-241/11-2/AKr
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki podlega opodatkowaniu w Polsce?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-240/11-3/AKr
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-236/11-3/AKr
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-243/11-2/MP
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki podlega opodatkowaniu w Polsce?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-236/11-3/AKr
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-242/11-3/MP
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanoie podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-244/11-2/MP
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki podlega opodatkowaniu w Polsce?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-413/11-2/AG
  Czy, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wartość początkową składników majątkowych (w szczególności gruntów, budynków i budowli) otrzymanych przez G w związku z likwidacją Spółki stanowić będzie ustalona przez G wartość poszczególnych środków trwałych I wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-419/11-2/AG
  1) Czy wartość początkowa Nieruchomości oraz innych środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją 2 spółek z o.o. będących obecnie komandytariuszami (dalej: "Spółki zależne") powinna odpowiadać wartości ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa dla potrzeb ewentualnych rozliczeń podatkowych na terytorium Polski i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Wnioskodawcę?2) Czy wskazana wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, stanowić powinna koszt uzyskania przychodów, w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych w związku z likwidacją?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-722/11-2/IM
  Czy z dniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zdarzenie przyszłe), w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółkę jawną Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-721/11-2/IM
  Czy z dniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zdarzenie przyszłe), w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółkę jawną Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-665/11-2/IM
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie likwidacji środka trwałego: 1) stratę powstałą z likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego, 2) wydatki poniesione na prace związane z wyburzeniem tego budynku?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-853/11-2/AW
  usługa likwidacji szkód nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-485/11-4/AS
  Opodatkowanie dochodu z tytułu likwidacji Funduszu SIV SICAV z siedzibą w Luksemburgu.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-485/11-5/AS
  Opodatkowanie dochodu z tytułu likwidacji Funduszu SIV SICAV z siedzibą w Luksemburgu.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-144/11-4/KR
  Czy w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawca może złożyć zeznanie za rok 2008, wykazując stratę z wyżej wymienionych akcji, gdyż zakupił je za kwotę 2435 EURO, natomiast wartość ich wynosiła zero (zostały umorzone)?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-31/11-2/MD
  Czy przejmując towar handlowy do swojej firmy Wspólnicy Spółki cywilnej będą musieli zapłacić podatek dochodowy od przekazanego towaru (remanent likwidacyjny)?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-429/11-2/JB
  Potwierdzenie, że przeniesienie składników majątku Spółki na wspólnika w ramach podziału nieupłynnionego majątku, w związku z likwidacją Spółki, nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-423/11-3/RS
  Czy inwestycje w obcym środku trwałym w części niezamortyzowanej będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-631/11-3/AD
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie rozliczenia zobowiązań i należności, a także korekty deklaracji podatkowych lub dokumentów źródłowych likwidowanego gospodarstwa pomocniczego.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-687/11-4/IGo
  Reasumując, usługi wymienione we wniosku, wykonane przez Wnioskodawcę na podstawie umów zawartych z zakładem ubezpieczeń, nie stanowią usług właściwych do wykonania usługi podstawowej tj. usługi ubezpieczeniowej zwolnionej od podatku VAT w związku z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, bowiem nie obejmują one funkcji charakterystycznych dla usługi ubezpieczeniowej. Zatem nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług lecz podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011r. wynosi 23%.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-500/11-2/RS
  1. Czy w przypadku rezygnacji z prowadzenia inwestycji, w wyniku której miał powstać środek trwały, Spółka ma prawo do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu bez dokonywania fizycznej likwidacji jej materialnych efektów takich jak np.: projekt, dokumentacja techniczna, opinie, analizy? 2. Czy Spółka w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu tworzenia/budowy systemu komputerowego czy też innego narzędzia informatycznego, który po uruchomieniu stanowiłyby wartość niematerialną i prawną ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartość nakładów poniesionych do dnia jej podjęcia?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-408/11/ICz
  Opodatkowanie przekazania udziałowcowi Spółki w wyniku postępowania likwidacyjnego całości majątku Spółki oraz konieczności dokonania korekty podatku naliczonego.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-300/11-6/KT
  Usługi wyceny i likwidacji szkód majątkowych od dnia 1 stycznia 2011r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 oraz w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-27/11-2/KJ
  Czy nieumorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-415/11-3/TO
  Czy strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonej części nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie dokonania likwidacji
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-468/08/11-S/MR
  Czy istnieje możliwość amortyzowania budynku, który wcześniej był wykorzystywany w spółce jawnej, przy przyjęciu wartości początkowej tego budynku w wysokości wynikającej z wyceny, uwzględniającej ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-249/11-4/PS
  CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży składników majątku
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-245/11-6/SM
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania likwidowanych rezerw strategicznych.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-278/11-4/IM
  1. Czy wniesienie do spółki jawnej wkładu w postaci prawa współwłasności nieruchomości wykorzystywanej uprzednio w toku indywidualnej działalności gospodarczej spowoduje powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy uzyskanie udziału w spółce jawnej spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-279/11-5/IM
  Czy wypłata dokonana przez spółkę jawną na rzecz wspólnika skutkuje powstaniem u niego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-279/11-4/IM
  1. Czy wniesienie do spółki jawnej wkładu w postaci prawa współwłasności nieruchomości wykorzystywanej uprzednio (w toku indywidualnej działalności gospodarczej spowoduje powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy uzyskanie udziału w spółce jawnej spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-278/11-6/IM
  Czy podział majątku spółki jawnej na skutek jej likwidacji powoduje powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-278/11-5/IM
  Czy wypłata dokonana przez spółkę jawną na rzecz wspólnika skutkuje powstaniem u niego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-279/11-6/IM
  Czy podział majątku spółki jawnej na skutek jej likwidacji powoduje powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-154/11-2/JG
  Koszty uzyskania przychodów dotyczących niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-154/11-2/MG
  W związku z przekazaniem w toku procesu likwidacyjnego nieruchomości na rzecz wspólnika, podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wyniku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowić będzie różnica pomiędzy wartością nieruchomości określoną na podstawie cen rynkowych, otrzymanych przez wspólnika w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objęcie udziałów w Spółce.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-27/11-5/AS
  Należy stwierdzić iż przychód powstały po stronie Wnioskodawcy z tytułu likwidacji Funduszu SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, o ile na gruncie prawa Luksemburskiego przychód taki jest zrównany z wpływami z akcji.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-24/11/HS
  Sposób opodatkowania dochodu powstałego po stronie wnioskodawcy w związku z likwidacją funduszu inwestycyjnego.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-68/11-2/DP
  CIT – w zakresie ustalenia dochodu w związku z otrzymaniem przez Spółkę majątku zależnej spółki kapitałowej
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-91/11-2/DP
  1) Jak w przedmiotowym stanie faktycznym należy ustalić wysokość dochodu do opodatkowania związanego z otrzymaniem przez Spółkę przedsiębiorstwa w ramach likwidacji Spółki zależnej?2) Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanego w ramach likwidacji Spółki zależnej przedsiębiorstwa, będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa?3) Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) jest podstawą dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-69/11-2/DP
  CIT - ustalenia dochodu w związku z otrzymaniem przez Spółkę majątku zależnej spółki kapitałowej
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-70/11-2/DP
  CIT – w zakresie ustalenia dochodu w związku z otrzymaniem przez Spółkę majątku zależnej spółki kapitałowej.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-33/11-5/AM
  Czy wydatki na budowę dróg tymczasowych na dzierżawionych gruntach, które po zakończeniu inwestycji zostały zlikwidowane stanowić powinny wydatki na wytworzenie oddzielnych środków trwałych w postaci budowli wybudowanych na cudzym gruncie i jako takich podlegających amortyzacji (zgodnie z art. 16a ust. 2 pkt 2 w związku z art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz ust. 7 Ustawy o CIT), których niezamortyzowaną część w momencie ich fizycznej likwidacji należy uznać za koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami a w związku z tym potrącalne w dacie ich poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT)?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-990/10-4/SP
  Opodatkowanie świadczeń z tytułu likwidacji szwajcarskiego Pracowniczego Planu Emerytalnego.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1284/10-2/AW
  usługi likwidacji szkód
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-871/10-2/PS
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę powstałą w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonej IOST w sytuacji rozliczenia nakładów pomiędzy Spółką a wydzierżawiającym?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2032/10-2/AD
  Czy przekazanie wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego całości majątku Wnioskodawcy pozostałego po spłacie/zabezpieczeniu wierzycieli będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1095/10-3/KS
  Fundusz szkoleniowy.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1095/10-2/KS
  Fundusz szkoleniowy.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1828/10/AK
  Czy przez zaniechanie inwestycji, w znaczeniu art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć podjęcie przez Wnioskodawcę decyzji o zaprzestaniu kontynuacji zamierzenia inwestycyjnego, bez względu na termin rozpoczęcia nakładów na zaniechaną inwestycję?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-849/10-2/GJ
  CIT – w zakresie funduszu szkoleniowego w zakresie: wysokości i momentu uznania kwot przekazanych na fundusz za koszt uzyskania przychodów
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-93/11-2/RS
  Czy niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, która została zlikwidowana w związku z nowymi pracami budowlano - instalacyjnymi mającymi charakter prac modernizacyjnych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu zakończenia procesu likwidacji na podstawie spisanego protokołu fizycznej likwidacji?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-103/11/MO
  Czy wypłata pieniężna lub świadczenie w naturze na rzecz Spółki wynikające z częściowego wycofania przez Spółkę wkładu będą podlegać opodatkowaniu podatkiem CIT? (pytanie oznaczone we wniosku jako lit. b )
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-854/10-3/DG
  CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skorygowanego podatku VAT naliczonego
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1069/10/AL
  Czy jako kwotę wejścia do VAT należy przyjąć wartość przychodu przekraczającą 74.795 zł, gdzie do wyliczenia tejże wartości należy pominąć okres od dnia 1 lutego do dnia 3 maja 2010r. tj. okres kiedy podatnik nie prowadził działalności gospodarczej?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-783/10-4/MS
  Czy P. ma możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie wniosku zawierającego elementy stanu faktycznego objętego wcześniej wydanym postanowieniem interpretacyjnym Naczelnika Urzędu Skarbowego, w sytuacji gdy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uległy zmianie w zakresie objętym poprzednim wnioskiem? W jakiej wysokości P. powinna ustalić wartość początkową środków trwałych nabytych przez P. w wyniku likwidacji L?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-217/11/MS
  Czy w przypadku podjęcia przez Spółkę formalnych decyzji o zaniechaniu przedmiotowych inwestycji i ich likwidacji Spółka może zaliczyć koszty zaniechanych inwestycji do kosztów uzyskania przychodu w momencie podjęcia tych decyzji na podstawie art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-218/11/MS
  Czy w przypadku podjęcia przez Spółkę formalnych decyzji o zaniechaniu przedmiotowych inwestycji i ich likwidacji Spółka może zaliczyć koszty zaniechanych inwestycji do kosztów uzyskania przychodu w momencie podjęcia tych decyzji na podstawie art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-165/11-2/AW
  korekta podatku naliczonego w zw. z przekazaniem majątku likwidacyjnego przedsiębiorstwa do Sp. z o.o.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1690/10/PP
  Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty nieumorzonej wartości środka trwałego w wysokości 139.872,49 zł jest zgodne z prawem podatkowym?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1688/10/MS
  Czy w przypadku podjęcia przez Spółkę formalnych decyzji o zaniechaniu przedmiotowych inwestycji i ich likwidacji Spółka może zaliczyć koszty zaniechanych inwestycji do kosztów uzyskania przychodu w momencie podjęcia tych decyzji na podstawie art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1893/10-2/AK
  Czy przekazanie wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego całości majątku spółki pozostałego po spłacie (zabezpieczeniu wierzycieli będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług)?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-312/10-4/ŁM
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, czynność polegająca na przeniesieniu składników majątku Spółki na Wspólnika w ramach podziału nieupłynnionego majątku. w związku z likwidacją spółki, spowoduje powstanie po stronie spółki przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1893/10-2/AK
  Czy przekazanie wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego całości majątku spółki pozostałego po spłacie (zabezpieczeniu wierzycieli będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług)?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1163a/10/MN
  Czy z dniem 1 stycznia 2011 r. Zespół Szkół musi być "płatnikiem i podatnikiem VAT"?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1163b/10/MN
  Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. Zespół Szkół ma obowiązek ewidencjonować "przychody" przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-312/10-5/ŁM
  Czy Spółka będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od wartości przekazanego na rzecz jedynego udziałowca Spółki - X majątku w związku z likwidacją Spółki?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1841/10-4/JK
  Czy budynek warsztatowy powinien zostać ujęty w spisie z natury dokonanym na dzień likwidacji działalności? Czy przyjęty do określenia podstawy opodatkowania sposób wyceny jest prawidłowy?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-42/11-2/RS
  Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1062/10-2/JB
  Straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, spowodowane zdarzeniami niezwiązanymi ze zmianą rodzaju działalności, mogą być uznane jednorazowo za koszty uzyskania przychodu w wysokości niezamortyzowanej wartości tych środków.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-919/10-2/RS
  Czy niezamortyzowana (nie pokryta sumą dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych) część inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów w dacie jej spisania, tj. wykreślenia z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1001/10-3/MS1
  Dochód, który osiągnie Wnioskodawca w wyniku likwidacji spółki mającej siedzibę na Cyprze nie został objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Konwencji regulujących jasno określone kategorie dochodów. Zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Konwencji, zgodnie z którym części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1006/10-3/MS1
  Dochód, który osiągnie Wnioskodawca w wyniku likwidacji spółki mającej siedzibę na Cyprze nie został objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Konwencji regulujących jasno określone kategorie dochodów. Zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Konwencji, zgodnie z którym części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1236/10-2/IM
  Czy otrzymywany przez Wnioskodawcę zwrot wartości wniesionego wkładu niepieniężnego w związku z likwidacja spółki osobowej do wysokości wartości wkładu Wnioskodawcy, określonej w umowie spółki na moment wnoszenia wkładu niepieniężnego korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PDOF?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1067/10-2/EC
  Straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, spowodowane zdarzeniami niezwiązanymi ze zmianą rodzaju działalności, mogą być uznane, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednorazowo za koszty uzyskania przychodu w wysokości niezamortyzowanej wartości tych środków.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-900/10-4/MK
  W wyniku podziału majątku pozostałego po likwidacji spółdzielni członkowie spółdzielni uzyskają przychód z kapitałów pieniężnych. Zatem, zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej pobiera się od wartości majątku otrzymanego w wyniku podziału, który w przedstawionym zdarzeniu przyszłym stanowić będzie wartość nominalna otrzymanych od Spółdzielni akcji SKA, pomniejszonej o poniesione przez Spółdzielców wydatki na objęcie lub nabycie wkładów w tej Spółdzielni.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-863/10-2/EK
  Czy zawarcie układu likwidacyjnego na wyżej opisanych warunkach i nabycie 70 proc. (ewentualnie 100 proc.) udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu skutkować będzie dla Spółki powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-277/10-2/ŁM
  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka może zaliczyć odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 4 243 266 zł do kosztów uzyskania przychodu, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 do przychodów należnych, jeżeli dłużnik ogłosi upadłość obejmującą likwidacje majątku?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1403/10/AK
  Czy Spółka może uznać nieumorzoną wartość likwidowanej sieci wodociągowej, w tym dokonywane przez trwałe odłączenie odcinka sieci od funkcjonującego środka trwałego za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-602/10/PS
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości niematerialnej i prawnej (znaku towarowego).
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-801/10-3/MM
  Przekazywany przez Wnioskodawcę zespół składników majątkowych i niemajątkowych jednostce macierzystej pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego, nie rodzi, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, obowiązku podatkowego na gruncie podatku od towarów i usług.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-694/10-3/DG
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo zaliczenia wydatków związanych z zamknięciem Zakładu do kosztów uzyskania przychodów przypisanych Wnioskodawcy na podstawie klucza obrotu.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1397/10/BG
  w zakresie ustalenia czy wypłata pieniężna lub świadczenie w naturze na rzecz Spółki wynikające z częściowego wycofania przez Spółkę wkładu będą podlegać opodatkowaniu podatkiem CIT
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-714/10-3/JG
  1. Czy Spółka ma możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie wniosku zawierającego elementy stanu faktycznego objętego wcześniej wydanym postanowieniem interpretacyjnym naczelnika urzędu skarbowego, w sytuacji gdy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będące przedmiotem wydanego postanowienia uległy zmianie? 2. Czy w związku z likwidacją i przekazaniem spółce P. (jedynemu udziałowcowi L) całego majątku, po stronie L. powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-893/10-2/AS
  należy stwierdzić, iż otrzymane przez Wnioskodawcę środki z tytułu likwidacji szwajcarskiego Pracowniczego Planu Emerytalnego stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Środki te nie korzystają w Polsce ze zwolnienia od podatku dochodowego. Do ww. świadczenia nie będzie miało zastosowanie zwolnienie przedmiotowe wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-677/10-2/DG
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zaniechaną inwestycję.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1140/10-2/AI
  Czy istnieje obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług dla czynności związanych z przekazaniem pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego składników majątkowych na rzecz jednostki budżetowej, przy której funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze, na zasadach przejęcia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (tj. czynności, o której mowa w art. 89 ust. 4 p.w.u.f.p.u.)?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1081/10/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z likwidacją towarów?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1081/10/MN
  Czy istnieje obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług od czynności związanych z przekazaniem pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego składników majątkowych na rzecz jednostki budżetowej, przy której funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze na zasadach przejęcia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (tj. czynności, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych)?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1014/10/MN
  Czy istnieje obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług od czynności związanych z przekazaniem pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego składników majątkowych na rzecz jednostki budżetowej, przy której funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze na zasadach przejęcia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (tj. czynności, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych)?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1021/10/KM
  Zakres braku opodatkowania czynności przekazania pozostałych po likwidacji gospodarstwa pomocniczego składników majątkowych na rzecz jednostki budżetowej.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1020/10/DM
  Nieodpłatne przekazanie gospodarstwa pomocniczego na rzecz jednostki macierzystej w związku z likwidacją z dnia 31.12.2010 r.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1604/10-4/JK
  W jakim terminie Wnioskodawca powinien złożyć deklarację VAT-7, w której zostanie dokonana korekta 1/5 podatku naliczonego odliczonego w 2006 r. (w związku z nabyciem samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały) wg realnego wskaźnika za 2010 r. (tj. 0%), tj. czy taką deklarację należy złożyć do 25 września 2010, czy do 25 lutego 2011?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1236/10/MS
  Czy w sytuacji, gdy Spółka zmuszona będzie do całkowitej, fizycznej likwidacji takiej zabudowy meblowej jej niezamortyzowana część stanowić będzie dla Spółki podatkowy koszt uzyskania przychodu w dacie likwidacji?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-706/10-2/JG
  Czy otrzymanie składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, w związku z likwidacją Spółki stanowić będą dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, który na podstawie art. 22 updop może być zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-707/10-2/JG
  W jaki sposób SA powinna ustalić koszty uzyskania przychodupomniejszające przychód ze sprzedaży składników majątkowych otrzymanych od Spółki w związku z jej likwidacją?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-212/10-2/ŁM
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wydania majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego wspólnika Spółki.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-708/10-2/JG
  Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnychspowoduje po stronie Spółki (jako podatnika i jako płatnika pdop) wydanie majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego udziałowca?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-578/10/DK
  Czy koszty poniesione na zakup koncepcji programowo-przestrzennej mogą być odniesione w koszty uzyskania przychodu w miesiącu ich poniesienia? Czy zakup koncepcji należy zakwalifikować do środków trwałych w budowie i w momencie podjęcia decyzji o zaniechaniu kontynuacji inwestycji, na podstawie decyzji Zarządu Spółki, uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu w dacie podjęcia decyzji o zaniechaniu?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-525/10/PS
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcych środkach trwałych.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-853/10-2/KS
  Czy w związku z wniesieniem Wkładu w postaci Nieruchomości do Spółki osobowej u Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu Ustawy PIT?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1053/10-2/EC
  Czy w omawianym stanie faktycznym powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód w związku z otrzymaniem równowartości udziału kapitałowego?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-995/10-2/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu materiałów, które następnie zostaną zniszczone
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-602/10-4/PS
  Czy wartość udziałów w P., które zostaną przekazane do Spółki w związku z planowaną likwidacją Oddziału będzie generować dla Spółki przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: updop), podlegający opodatkowaniu w Polsce ?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-30/10/AK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskani przychodu różnicy między wartością nominalną udziałów, które Spółka posiadała w zlikwidowanej spółce czeskiej a wypłaconą jej częścią pozostałą do podziału po likwidacji spółki czeskiej
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-589/10-5/PS
  Art. 5 i 7 Konwencji z dnia 23.09.1992 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, (Dz. U. z 1995, Nr 125, poz. 602, z późn. zm.).
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-588/10-5/PS
  Art. 5 i 7 Konwencji z dnia 23.09.1992 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, (Dz. U. z 1995, Nr 125, poz. 602, z późn. zm.).
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-631/10-3/AS
  z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie wartość niematerialna i prawna w postaci programu księgowego jest likwidowana na skutek decyzji podjętej świadomie przez Spółkę - wobec nieprzydatności bardzo skomplikowanego programu, który nie spełniał oczekiwań dotyczących sporządzania danych niezbędnych do sprawozdawczości - należy stwierdzić, że brak jest podstaw do zakwalifikowania niezamortyzowanej części wartości programu księgowego do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, jako straty w wartościach niematerialnych i prawnych, przez co niezamortyzowana cała wartość netto programu komputerowego nie może być zaliczona do kosztów podatkowych Spółki.W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości netto programu komputerowego, który okazał się nieprzydatny należało uznać za nieprawidłowe.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1115/10/AK
  Czy wartość netto likwidowanych nie w pełni umorzonych środków trwałych należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności zwolnionej czy też opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych ("PDOP")?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1573/10/AK
  Czy wartość netto likwidowanych nie w pełni umorzonych środków trwałych należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności zwolnionej czy też opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych ("PDOP")? (pytanie 1, zdarzenie przyszłe)
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1707/10/BG
  W zakresie opodatkowania przychodów cypryjskiego rezydenta podatkowego uzyskanych w wyniku likwidacji polskiego zamkniętego funduszu inwestycyjnego i obowiązku poboru podatku "u źródła" z tytułu dokonanych wypłat.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-798/10-3/EC
  Opodatkowanie należności otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z rozwiązaniem spółki jawnej.
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-824/10-2/EC
  Darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej nie prowadzi do powstania u darczyńcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, iż Wnioskodawca nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, nie wystąpi również obowiązek określenia dochodu z remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1103/10/AK
  W którym momencie Spółka powinna ująć w ciężar kosztów uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku likwidacji linii energetycznych bądź ich części? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1077/10/AK
  Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu i odprowadzenia podatku za rok podatkowy 2010 odrębnie za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. (pierwszy dzień roku podatkowego podatnika) do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności likwidacyjnych gospodarstwa pomocniczego oraz odrębnie za okres wykonywania czynności likwidacyjnych przy kontynuacji działalności gospodarczej gospodarstwa pomocniczego do 31 grudnia 2010 r.?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1038/10/JD
  Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu i odprowadzenia podatku za rok podatkowy 2010 odrębnie za okres od dnia 01.01.2010 r. (pierwszy dzień roku podatkowego podatnika) do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności likwidacyjnych gospodarstwa pomocniczego oraz odrębnie za okres wykonywania czynności likwidacyjnych przy kontynuacji działalności gospodarczej gospodarstwa pomocniczego do 31 grudnia 2010r.?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1072/10/BG
  Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu i odprowadzenia podatku za rok podatkowy 2010 odrębnie za okres od dnia 01.01.2010 r. (pierwszy dzień roku podatkowego podatnika) do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności likwidacyjnych gospodarstwa pomocniczego oraz odrębnie za okres wykonywania czynności likwidacyjnych przy kontynuacji działalności gospodarczej gospodarstwa pomocniczego do 31 grudnia 2010r.?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-555/10-2/JG
  1) Czy w przypadku sprzedaży składników Majątku będących środkami trwałymi, koszt uzyskania przychodów Spółki stanowić będzie wartość początkowa składników Majątku, wynikająca z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP? 2) Czy w przypadku sprzedaży składników Majątku niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie ich wartość ustalona na dzień otrzymania składników Majątku w formie masy likwidacyjnej, nie większa od ich wartości rynkowej?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-534/10-6/DG
  Czy nominalna wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki A, wydanych na rzecz Inwestora w zamian za udziały w Spółce B w ramach transakcji Wymiany udziałów, będzie stanowiła dla Spółki A koszt nabycia udziałów w Spółce B, w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o PDOP w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego Spółki B?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-529/10-4/AS
  Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu i odprowadzenia podatku za rok podatkowy 2010 odrębnie za okres od dnia 01.01.2010 r. (pierwszy dzień roku podatkowego podatnika) do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności likwidacyjnych gospodarstwa pomocniczego oraz odrębnie za okres wykonywania czynności likwidacyjnych przy kontynuacji działalności gospodarczej gospodarstwa pomocniczego do 31 grudnia 2010 r.?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1024/10/BG
  Czy rok 2008 to dla Spółki 2 lata podatkowe czy 3 lata podatkowe?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-522/10-4/AS
  Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu i odprowadzenia podatku za rok podatkowy 2010 odrębnie za okres od dnia 01.01.2010 r. (pierwszy dzień roku podatkowego podatnika) do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności likwidacyjnych gospodarstwa pomocniczego oraz odrębnie za okres wykonywania czynności likwidacyjnych przy kontynuacji działalności gospodarczej gospodarstwa pomocniczego do 31 grudnia 2010 r.?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-762/10/KB
  Skutki podatkowe przekazania przedsiębiorstwa żonie.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-602/10-2/MT
  1) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "Ustawa") pobrać jako płatnik podatek dochodowy od osób prawnych od wypłacanych spółce S., należnych jej w związku z rozważaną likwidacją spółki A. przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?2) Czy wydatki ponoszone przez spółkę A. w trakcie trwania jej procesu likwidacyjnego, w szczególności zaś wydatki związane z tym procesem (np. wydatki na obsługę prawną, podatkową i księgową oraz opłaty sądowe, skarbowe i inne), będą stanowiły dla niej koszt uzyskania przychodu?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-414/10/PS
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powstałej straty w inwestycji w obcym środku trwałym.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-534/10-4/EB
  CIT - w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów, umorzenia udziałów, likwidacji spółki
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-532/10-4/EB
  W jaki sposób należy ustalić wartość podatkową składników majątkowych (w tym Nieruchomości wraz z wyposażeniem) objętych przez Spółkę w związku z likwidacją Sp. z o.o, która będzie stanowiła w zależności od ich przeznaczenia:
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-963/10/MS
  Czy nieumorzona część zlikwidowanych środków trwałych – inwestycji w obcym środku trwałym, będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-463/10-2/JG
  Czy zgodnie z przepisem art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej przedmiotowych nieruchomości, otrzymanych w związku z likwidacją Spółki nieruchomościowej, w księgach podatkowych A. w wysokości jej wartości rynkowej ustalonej na dzień przyjęcia przez Spółkę, określonej na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-691/10-2/AS
  należy stwierdzić, iż otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot wartości posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z jej likwidacją jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ww. ustawy, tj. do wysokości wniesionego przez niego do tej spółki wkładu.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-731/10-2/KS
  Opodatkowanie wartości otrzymanych środków finansowych lub innych składników majątkowych przekraczającej wartość uprzednio wniesionego do spółki jawnej wkładu w związku z możliwą likwidacją tej spółki.
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-792/10-4/AS
  Przeniesienie na własność jedynego udziałowca, w ramach likwidacji Spółki, wszystkich składników przedsiębiorstwa, należy uznać za zbycie przedsiębiorstwa. W konsekwencji przekazanie całego majątku udziałowcowi w ramach procesu likwidacji, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy nie będzie podlegało ustawie i nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-428/10-4/AS
  określenie wartości początkowej i amortyzacji środków trwałych wniesionych do Spółki po likwidacji zakładu budżetowego
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-940/10/JD
  Czy w świetle powyższego, Spółka jest uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wartości niezamortyzowanej części obiektów wybudowanych na cudzym gruncie w dniu przekazania gruntów ich właścicielom, tj. z dniem sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych (dnia 16 grudnia 2009 r. dla nieruchomości położonej w A oraz dnia 30 grudnia 2009 r. dla nieruchomości położonej w B)?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-482/10-2/AJ
  Czy na tle przedstawionego wyżej stanu faktycznego zasadne jest twierdzenie, że przychód ze zbycia lokat w drodze wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich wykupienia i umorzenia, wypłacany na rzecz Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu w Polsce ? Czy w związku z możliwością likwidacji Funduszu i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy zasadne jest twierdzenie, że tego rodzaju przychód nie podlega opodatkowaniu w Polsce ?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-942/10/MS
  Czy w opisanym stanie faktycznym nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego (budynku) może stanowić koszty uzyskania przychodu, czy stanowi bezpośredni koszt związany z budową nowego obiektu i będzie składową wartości początkowej nowo wybudowanego środka trwałego?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-826/10-4/AW
  Korekta podatku naliczonego wystąpi w chwili zmiany przeznaczenia nieruchomości.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-736/10-2/MS1
  Należy stwierdzić, iż zwrot wniesionego przez udziałowca wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z jej likwidacją jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ww. ustawy, jednak tylko do wysokości wniesionego przez niego do tej spółki wkładu.
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-467/10-2/JB
  Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP) spowoduje po stronie Spółki wydanie majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego udziałowca?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-586/10-2/GC
  Czy podmiot powstały po przekształceniu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową realizującą te same cele statutowe będzie uprawniony do wydatkowania dochodu jako dochodu uznanego za zwolniony przez przekształcony zakład budżetowy?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-586/10-3/GC
  Czy podmiot powstały po przekształceniu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową realizującą te same cele statutowe będzie uprawniony do wydatkowania dochodu jako dochodu uznanego za zwolniony przez przekształcony zakład budżetowy?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-451/10-2/JC
  Czy niezamortyzowana wartość środka trwałego w postaci IOŚT (nakładów na pomieszczenia objęte przedterminowo rozwiązaną umową najmu), w opisanym stanie faktycznym, stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: KAN-9064/06/10
  Czy nieumorzona wartość likwidowanego budynku produkcyjno – biurowego zwiększy wartość początkową nowego środka trwałego czy stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu, w którym środki zostały zlikwidowane?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-544/10-5/MG
  Opodatkowanie dochodu z tytułu podziału majątku likwidowanej Spółki.
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-125/10-9/MZ
  Należy stwierdzić, iż przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnika składników majątku (nieruchomości) w ramach podziału nieupłynnionego majątku likwidowanej Spółki, nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-460/10-4/MM
  Czy w opisanym stanie faktycznym przekazanie przez Spółkę jej jedynemu wspólnikowi majątku likwidacyjnego spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-425/10-2/AJ
  CIT - w zakresie opodatkowania dochodów cypryjskiego rezydenta podatkowego
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-284/10-4/PS
  1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu u Wnioskodawcy, jako Wspólnika różnica pomiędzy wartością Nieruchomości, jako majątku otrzymanego z tytułu likwidacji Spółki, a ceną nabycia lub kosztami objęcia udziałów w Spółce podwyższonymi o koszty związane z nabyciem udziałów poniesione przez Wnioskodawcę? 2) Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe będzie ustalenie w ewidencji środków trwałych Oddziału wartości początkowej Nieruchomości otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki i alokowanych niezwłocznie do Oddziału w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej Nieruchomości na dzień ich przyjęcia przez Wnioskodawcę, określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-424/10-4/AJ
  1. Czy na tle przedstawionego wyżej stanu faktycznego zasadne jest twierdzenie, że przychód ze zbycia lokat w drodze wykupienia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich wykupienia i umorzenia, wypłacany na rzecz Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu w Polsce ? 2. Czy w związku z możliwością likwidacji Funduszu i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy zasadne jest twierdzenie, że tego rodzaju przychód nie podlega opodatkowaniu w Polsce ?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-624/10-3/WM
  1.Czy rozwiązanie SK, ewentualnie rozwiązanie SK z przeprowadzeniem likwidacji będzie czynnością opodatkowaną dla Wnioskodawcy jako wspólnika tej spółki na gruncie ustawy o pdof? 2.Czy w przypadku późniejszego zbycia przez Wnioskodawcę akcji SKA otrzymanych uprzednio w ramach rozwiązania lub likwidacji SK. Dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie nadwyżka przychodów z późniejszego zbycia akcji SKA nad kosztami ich uzyskania, które w tym przypadku będą ustalone na poziomie wartości tych akcji z wyceny przeprowadzonej na dzień rozwiązania SK, która będzie odpowiadała ich wartości rynkowej?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-624/10-2/WM
  1. Czy rozwiązanie SK, ewentualnie rozwiązanie SK z przeprowadzeniem likwidacji będzie czynnością opodatkowaną dla Wnioskodawcy jako wspólnika tej spółki na gruncie ustawy o pdof? 2. Czy w przypadku późniejszego zbycia przez Wnioskodawcę akcji SKA otrzymanych uprzednio w ramach rozwiązania lub likwidacji SK. Dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie nadwyżka przychodów z późniejszego zbycia akcji SKA nad kosztami ich uzyskania, które w tym przypadku będą ustalone na poziomie wartości tych akcji z wyceny przeprowadzonej na dzień rozwiązania SK, która będzie odpowiadała ich wartości rynkowej?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-292/10-3/MM
  Czynności syndyka zmierzające do likwidacji majątku upadłego i zaspokojenia wierzycieli nie wypełniają dyspozycji przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i jako takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca z tytułu wykonywania tych czynności nie jest podatnikiem w świetle powołanego powyżej przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-416/10-3/EK
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów / Akcji nabytych w wyniku likwidacji Spółki Luksemburskiej, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie ich wartość rynkowa ustalona na dzień ich otrzymania przez Spółkę?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-416/10-2/EK
  Czy z tytułu likwidacji Spółki Luksemburskiej, Spółka osiągnie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową otrzymanego przez Spółkę majątku likwidowanej Spółki (obejmującego Udziały / Akcje będące własnością Spółki Luksemburskiej) a sumą wszelkich wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce Luksemburskiej, w tym w szczególności cenę zapłaconą za nabycie Udziałów / Akcji Spółki Luksemburskiej?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-660/10-3/MT
  Otrzymany przez wspólnika, w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej, udział w majątku tej spółki, w tym udział w nieruchomości, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tylko do wysokości wniesionego do tej spółki wkładu. Natomiast przychód otrzymany przez Wnioskodawcę ponad wartość wniesionego wkładu, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-686/10/MS
  Czy amortyzacja środków trwałych przyjętych aportem po zlikwidowanym zakładzie budżetowym stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w nowej Spółce przy uwzględnieniu przyjętej wartości początkowej środków trwałych i zastosowanej metodzie amortyzacji? Czy przyjęta metoda ustalania amortyzacji jako kontynuacji amortyzacji dokonywanej przez zakład budżetowy jest prawidłowa?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-283/10-6/JB
  Czy Spółka może uznać nieściągalność wierzytelności za udokumentowaną stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 uCIT dopiero w roku, w którym uzna postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji za zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku postanowienia sądowego wydanego w związku z ukończeniem lub umorzeniem postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku – w roku, w którym otrzymała tę wiadomość?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-433/10-6/BS
  Obowiązki ciążące na spółce związane z przejęciem majątku polikwidacyjnego.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-268/10-2/PD
  W zakresie kosztów uzyskania przychodów ze zbycia Nieruchomości otrzymanej w związku z likwidacją spółki kapitałowej.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-215/10-2/JG
  Spółka ma prawo do uznania za koszty uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku zaprzestania używania nie w pełni umorzonych środków trwałych związanych z całkowitym zużyciem (wyeksploatowaniem) środka trwałego, stwierdzeniem niesprawności technicznej środka trwałego, brakiem dalszego wykorzystywania środka trwałego (nieopłacalny koszt przeróbki), natomiast nie ma prawa do uznania za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku zaprzestania używania nie w pełni umorzonych środków trwałych, związanych z otrzymaniem informacji z zewnętrznej firmy – kancelarii prawnej - o braku możliwości odzyskania środka trwałego oraz z podjęciem przez Spółkę decyzji o odstąpieniu od windykacji sądowej z uwagi na niską wartość netto środka trwałego.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-217/10/PS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcych środkach trwałych.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-434/10-2/AP
  W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego całości majątku Spółki pozostałego po spłacie / zabezpieczeniu wierzycieli.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-251/10-9/MR
  opodatkowanie przychodu z tytułu likwidacji spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-505/10-2/AD
  Czy w przedstawionej powyżej sytuacji, zbycie opisanej w stanie taktycznym zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy w opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-279/10-4/EK
  Czy w momencie zakończenia umów najmu oraz zmiany lokalizacji bądź zaprzestania działalności w danej lokalizacji bez podejmowania nowej, dla Spółki niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie koszt uzyskania przychodów?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-173/10-4/PD
  CIT - w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych wypłaty do Spółdzielni środków z tytułu likwidacji spółki komandytowej lub obniżenia wkładu wniesionego do tej spółki przez Spółdzielnię
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-492/10/SD
  Czy w związku z rozpoczętą inwestycją budowy płatnego parkingu (m.in. w miejscu, w którym znajdował się opisywany budynek), nieumorzoną wartość zlikwidowanego środka trwałego należy zaliczyć do wartości początkowej budowanego parkingu?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-205/10-7/EC
  należy uznać, iż zwrot wniesionego przez wspólnika wkładu do spółki jawnej w związku z jej likwidacją jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy tylko do wysokości wniesionego do tej Spółki przez niego wkładu. Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega różnica pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego a wartością wkładu wniesionego przez wspólnika, jako dochód z praw majątkowych.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-207/10-7/EC
  Należy uznać, iż zwrot wniesionego przez wspólnika wkładu do spółki jawnej w związku z jej likwidacją jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy tylko do wysokości wniesionego do tej Spółki przez niego wkładu. Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega różnica pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego a wartością wkładu wniesionego przez wspólnika, jako dochód z praw majątkowych.
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-206/10-7/EC
  należy uznać, iż zwrot wniesionego przez wspólnika wkładu do spółki jawnej w związku z jej likwidacją jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy tylko do wysokości wniesionego do tej Spółki przez niego wkładu. Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega różnica pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego a wartością wkładu wniesionego przez wspólnika, jako dochód z praw majątkowych.
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-71/10-2/AF
  Należy stwierdzić, iż przeniesienie własności Nieruchomości (majątku rozwiązanej Spółki Jawnej) na rzecz wspólników rozwiązanej Spółki Jawnej, w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej, nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-70/10-2/MZ
  należy stwierdzić, iż przeniesienie własności Nieruchomości (majątku rozwiązanej Spółki Jawnej) na rzecz wspólników rozwiązanej Spółki Jawnej, w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej, nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-72/10-2/MZ
  należy stwierdzić, iż przeniesienie własności Nieruchomości (majątku rozwiązanej Spółki Jawnej) na rzecz wspólników rozwiązanej Spółki Jawnej, w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej, nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-179b/10/MR
  W jaki sposób określić ewentualny dochód w związku z majątkiem SK otrzymanym przez Wnioskodawcę w ramach likwidacji SK?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-179c/10/MR
  W jaki sposób obliczyć koszty uzyskania przychodu w związku z odpłatnym zbyciem Aktywów otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku/w ramach likwidacji SK?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-320/10/PK
  Zaspokojenie wspólników poprzez przekazanie im majątku likwidowanej spółki nie powiększają aktywa majątkowe tejże spółki. Co za tym idzie przedmiotowego przekazania majątku nie można uznać za przychód który stanowi źródło dochodu będące przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym. A zatem po stronie likwidowanej spółki nie zrodzi się obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu przekazania majątku wspólnikowi.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-341/10-3/RS
  Reasumując, należy uznać, iż w przypadku likwidacji spółki osobowej, wartość środków pieniężnych istniejących w spółce osobowej i podlegających podziałowi między wspólników, nie będzie wchodziła do ustalenia dochodu z likwidacji w świetle art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrot wartości wniesionego wkładu do spółki jawnej przez wspólnika jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. pkt 50 ustawy tylko do wysokości wniesionego do tej spółki wkładu. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega różnica pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego, a wartością wkładu wniesionego przez wspólnika jako dochód z praw majątkowych.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-340/10-3/RS
  Należy uznać, iż w przypadku likwidacji spółki osobowej, wartość środków pieniężnych istniejących w spółce osobowej i podlegających podziałowi między wspólników, nie będzie wchodziła do ustalenia dochodu z likwidacji w świetle art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrot wartości wniesionego wkładu do spółki jawnej przez wspólnika jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. pkt 50 ustawy tylko do wysokości wniesionego do tej spółki wkładu. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega różnica pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego, a wartością wkładu wniesionego przez wspólnika jako dochód z praw majątkowych.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-155/10/HD
  Czy przekazanie małżonkowi przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, nie wiąże się u Wnioskodawcy ze skorygowaniem kosztów uzyskania przychodów w miesiącu dokonania darowizny? Czy ewentualnie prawidłowym będzie postępowanie, kiedy towary handlowe będą ujęte w remanencie likwidacyjnym i Wnioskodawca zapłaci 10% zryczałtowany podatek, a następnie przekaże przedsiębiorstwo w formie darowizny wraz z towarami handlowymi?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-63/10/KO
  W opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, przekazanie na rzecz Wnioskodawcy składników majątku Spółki pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli oraz złożeniu sum spornych do depozytu sądowego, które nie będą stanowić przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kc / zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie powinno zostać uznane za dostawę towarów ani świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT i w konsekwencji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?W przypadku przekazania majątku, o którym mowa w pytaniu 1, które nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 4 i 5 ustawy o VAT?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-290/10/KO
  W opisanym zdarzeniu przyszłym, przekazanie majątku likwidacyjnego Spółki w formie przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551Kc na rzecz Wnioskodawcy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-69/10-4/AM
  opodatkowanie zwrotu wspólnikowi wartości wniesionego wkładu niepieniężnego w związku z likwidacją spółki jawnej.
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-69/10-5/AM
  zwrot wspólnikowi wartości wniesionego wkładu niepieniężnego w związku z likwidacją spółki jawnej.
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-72/10/MW
  Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę z tytułu umorzenia akcji posiadanych w spółce z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-73/10/MW
  Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce na podstawie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-25/10-6/PD
  konsekwencja odpłatnego zbycia akcji/udziałów otrzymanych na skutek likwidacji
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-5b/10/AM
  1. Czy w przypadku ewentualnej likwidacji spółki komandytowej podstawą do ewentualnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Spółce z tytułu zwrotu przedmiotu wkładu, powiększonego o ewentualny zysk wypracowany przez spółkę komandytową, powinna być faktyczna nadwyżka wartości otrzymanego majątku z tytułu likwidacji spółki komandytowej nad wartością przedmiotu wkładu do spółki komandytowej, czy też tą podstawą opodatkowania winna być nadwyżka wyliczona jako różnica między kwotą zwrotu majątku, który przypadałby Spółce gdyby wyliczono go proporcjonalnie do wartości przedmiotu wkładu (nie procentowym udziałem w zyskach określonym umową spółki komandytowej) a wartością tego wkładu? 2. Czy w sytuacji, gdyby nastąpiła likwidacja spółki komandytowej i Spółka, kierując się zasadą, że będzie jej należny zwrot majątku w części odpowiadającej ustalonemu umową spółki komandytowej procentowemu udziałowi w zyskach tej spółki, otrzymałaby tytułem zwrotu wartość majątku mniejszą od wartości przedmiotu wkładu, to czy gdyby powstała w takim przypadku strata, może być ona uznana za koszt podatkowy?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-1/10/PS
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów poniesionych na tworzenie oprogramowania komputerowego (zaprzestanie prac nad systemem informatycznym – wycofanie się klienta z zakupu programu).
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-15/10-3/AK
  opodatkowanie dochodów uzyskanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Luksemburga
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-13/10-3/MK
  opodatkowanie dochodów uzyskanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Luksemburga
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-23/10-2/JB
  Czy S będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od wartości przekazanego V S majątku w związku z likwidacją S?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-22/10-2/JB
  Czy S. będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego Polsce z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od wartości przekazanego N majątku w związku z likwidacją S?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-957/09-6/AG
  W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez B. akcji/udziałów, otrzymanych w naturze na skutek likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej ?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-957/09-5/AG
  4. Czy czynność przekazania akcjonariuszowi pieniędzy/akcji/udziałów na skutek likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej będzie podlegała opodatkowaniu po stronie tego akcjonariusza (tj. B.) ?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-785/08-3/10-S/MC
  Czy w przypadku podjęcia decyzji o sfinansowaniu kosztów likwidacji oznaczonej części zakładu górniczego z bieżących środków, koszty te zaliczone będą dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-856/09-2/DG
  moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zaniechaną inwestycję
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-83/10-4/PR
  opodatkowanie sprzedaży składników majątku należących do likwidowanej spółki jawnej
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-436/10/SD
  Czy wypłacone wszystkim pięciu Wspólnikom środki pieniężne ponad wartość wniesionego wkładu (uzyskane ze spieniężonego majątki Spółki), będą podlegać opodatkowaniu jako przychód z praw majątkowych? (pytanie wymienione we wniosku jako drugie)
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-50/10-2/ISz
  Nie będzie korekty z art. 91 ustawy o VAT przy sprzedaży mebli i wyposażenia, natomiast należy jej dokonać przy przekazaniu budynku. Korekta obejmuje poniesione nakłady, od których odliczano podatek VAT.
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1602/09/BG
  Czy w przypadku likwidacji (w opisanym stanie faktycznym) nie w pełni umorzonych środków trwałych (budynki, budowle, maszyny, urządzenia) Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia nieumorzonej (nlezamortyzowanej) części tych środków bezpośrednio i jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, czy też wartość owych nieumorzonych części powinna zwiększyć wartość początkową (będącą podstawą odpisów amortyzacyjnych) nowego środka trwałego (np. wybudowanego w miejscu środka zlikwidowanego)?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-951/09-6/AG
  W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia bądź umorzenia certyfikatów przez Bank, otrzymanych w naturze na skutek likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej ?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-783/09-3/MR
  Dochód, który osiągnie Wnioskodawca w wyniku likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu nie zostanie objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Konwencji regulujących jasno określone kategorie dochodów. Zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Konwencji, zgodnie z którym części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-885/09-3/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci nieruchomości i rzeczy ruchomych
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-919/09-5/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-711/09-2/MR
  Dochód, który osiągnie Wnioskodawca w wyniku likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu nie zostanie objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Konwencji regulujących jasno określone kategorie dochodów. Zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 Konwencji, zgodnie z którym części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-712/09-3/MG
  opodatkowanie dochodów uzyskanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Luksemburga
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-709/09-3/MG
  opodatkowanie dochodów uzyskanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Luksemburga
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-884/09-2/AG
  w jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia Składników majątkowych, uzyskanych jako wynagrodzenie za umorzone Udziały lub jako majątek otrzymany w ramach likwidacji Spółki bądź jako dywidenda w naturze?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-884/09-5/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-882/09-5/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-912/09/WM
  Jakie skutki w podatku dochodowym wywoła po stronie Wnioskodawcy wypłata środków z tytułu likwidacji spółki komandytowej lub obniżenia wkładu wniesionego przez spółkę komandytowo-akcyjną do spółki komandytowej, a w szczególności, czy do dochodu podlegającego opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy w przypadku likwidacji spółki komandytowej lub obniżenia wkładu wniesionego przez spółkę komandytowo-akcyjną do spółki komandytowej nie wlicza się wartości wkładów wniesionych przez spółkę komandytowo-akcyjną do spółki komandytowej ustalonej w dokumentach sporządzonych dla potrzeb wniesienia przedmiotowej sieci do spółki komandytowej?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-667d/09/AW
  Czy w przypadku ewentualnej przyszłej likwidacji spółki komandytowej (lub jawnej) w sytuacji, gdy jej majątek stanowić będą wyłącznie środki pieniężne, przekazanie Spółce przypadającej jej części majątku stanowiło będzie po stronie Spółki jej przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć dochód Spółki z tego tytułu?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-798/09-5/MS
  Czy w przypadku ewentualnej przyszłej likwidacji SpK w sytuacji, gdy majątek SpK stanowić będą wyłącznie środki pieniężne, przekazane Spółce przypadającej jej części majątku stanowiło będzie po stronie Spółki jej przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć dochód Spółki z tego tytułu?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-795/09-5/MS
  7. Czy w przypadku ewentualnej przyszłej likwidacji SpK w sytuacji, gdy majątek SpK stanowić będą wyłącznie środki pieniężne, przekazanie Spółce przypadającej jej części majątku stanowiło będzie po stronie Spółki jej przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć dochód Spółki z tego tytułu?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-799/09-5/MS
  6. Czy w przypadku ewentualnej przyszłej likwidacji SpK w sytuacji, gdy majątek SpK stanowić będą wyłącznie środki pieniężne, przekazanie Spółce przypadającej jej części majątku stanowiło będzie po stronie Spółki jej przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć dochód Spółki z tego tytułu?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-978/09-12/JG
  Czy w przypadku ewentualnej przyszłej likwidacji SpK w sytuacji, gdy majątek SpK stanowić będą wyłącznie środki pieniężne, przekazanie Spółce przypadającej jej części majątku stanowiło będzie po stronie Spółki jej przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć dochód Spółki z tego tytułu?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-983/09-8/KS
  1. Czy w przypadku ewentualnej przyszłej likwidacji SpK w sytuacji, gdy majątek SpK stanowić będą wyłącznie środki pieniężne, przekazanie Spółce przypadającej jej części majątku stanowiło będzie po stronie Spółki jej przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć dochód Spółki z tego tytułu? 2. Czy w przypadku otrzymania środków ze SpK przez wspólnika w następstwie obniżenia wartości wkładów w SpK środki te będą stanowiły dla niego przychód podatkowy? W jaki sposób powinny zostać ustalone koszty uzyskania tego przychodu?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-983/09-9/KS
  1. Czy w przypadku ewentualnej przyszłej likwidacji SpK w sytuacji, gdy majątek SpK stanowić będą wyłącznie środki pieniężne, przekazanie Spółce przypadającej jej części majątku stanowiło będzie po stronie Spółki jej przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć dochód Spółki z tego tytułu? 2. Czy w przypadku otrzymania środków ze SpK przez wspólnika w następstwie obniżenia wartości wkładów w SpK środki te będą stanowiły dla niego przychód podatkowy? W jaki sposób powinny zostać ustalone koszty uzyskania tego przychodu?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-982/09-12/MM
  Czy w przypadku ewentualnej przyszłej likwidacji SpK w sytuacji, gdy majątek SpK stanowić będą wyłącznie środki pieniężne, przekazanie Spółce przypadającej jej części majątku stanowiło będzie po stronie Spółki jej przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć dochód Spółki z tego tytułu?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-669f/09/AW
  Czy w przypadku ewentualnej przyszłej likwidacji spółki komandytowej (lub jawnej) w sytuacji, gdy jej majątek stanowić będą wyłącznie środki pieniężne, przekazanie Spółce przypadającej jej części majątku stanowiło będzie po stronie Spółki jej przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć dochód Spółki z tego tytułu?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-839d/09/TK
  Czy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w oparciu o majątek podlegający zwrotowi w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej wykorzystany jako wkład w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w spółce osobowej) bądź jako udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej (w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej), czy też jako podstawa indywidualnej działalności gospodarczej, wartością początkową nieruchomości (które składają się na majątek podlegający zwrotowi w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki) będzie wartość majątku przyjęta jako wartość początkowa wynikająca z umowy dotychczasowej spółki jawnej, czy też wartość tegoż majątku powiększona o wartość wynikającą z zysku wypracowanego przez spółkę jawną?
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-949/09-11/MM
  Czy w przypadku ewentualnej przyszłej likwidacji SpK w sytuacji, gdy majątek SpK stanowić będą wyłącznie środki pieniężne, przekazanie Spółce przypadającej jej części majątku stanowiło będzie po stronie Spółki jej przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć dochód Spółki z tego tytułu?
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1178/09-2/IZ
  Przekazanie przez Spółkę towarów do utylizacji nie wypełnia dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności tej nie można bowiem uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7, ani za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Zatem czynność tę należy uznać za niepodlegającą ww. ustawie, co powoduje, iż nie wymaga ona dokumentowania fakturą VAT.
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-65/10/BG
  Czy w przypadku likwidacji Oddziału Wnioskodawcy strata poniesiona przez Oddział Wnioskodawcy, w związku z brakiem możliwości jej rozliczenia przez ów oddział na terytorium Republiki Czeskiej, będzie mogła zostać rozliczona przez Wnioskodawcę w Polsce? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-784/09-4/MS
  Czy wniesienie przez Spółkę nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do SpK spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku zapłaty PDOP z tytułu dokonania tej czynności? W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość wniesionej do SpK nieruchomości dla potrzeb amortyzacji? Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nieruchomości podlegającej amortyzacji wniesionej aportem do SpK będą stanowiły koszt uzyskania przychodu wspólników w tym Spółki (proporcjonalnie do posiadanego udziału), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano aportu, tj. od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka złoży oświadczenie o wniesieniu tej nieruchomości do SpK oraz zostanie podjęta uchwała wspólników o zmianie umowy SpK? W jaki sposób powinien zostać ustalony dochód (przychód i koszt) w przypadku późniejszej ewentualnej sprzedaży przez SpK wniesionej do niej nieruchomości, w szczególności, w jaki sposób powinny zostać w takim przypadku ustalone koszty uzyskania przychodu? Czy w przypadku ewentualnej przyszłej likwidacji SpK w sytuacji, gdy majątek SpK stanowić będą wyłącznie środki pieniężne, przekazanie spółce przypadającej jej części majątku stanowiło będzie po stronie Spółki jej przychód, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć dochód Spółki z tego tytułu? Czy w przypadku otrzymania środków ze SpK przez wspólnika w następstwie obniżenia wartości wkładów środki te będą stanowiły dla niego przychód podatkowy? W jaki sposób powinny zostać ustalone koszty uzyskania tego przychodu? Czy otrzymane przez Spółkę od SpK środki pieniężne stanowiące równowartość VAT należnego po stronie Spółki z tytułu omawianej transakcji, wynikającego z odpowiedniej faktury VAT wystawionej na rzecz SpK, stanowić będą przychód dla Spółki?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-746/09-2/PD
  Czy wydanie jedynemu udziałowcowi majątku Spółki w związku z likwidacją Spółki spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1014/09-4/PR
  opodatkowanie inwestycji w obcym środku trwałym w momencie likwidacji spółki jawnej
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1019/09-2/JK
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Wielkim Księstiwe Luksemburga.
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1018/09-2/JK
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Wielkim Księstiwe Luksemburga.
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1353/09-4/AK
  Czy czynność wniesienia składników majątkowych zakładu budżetowego do spółki z o.o. należy traktować jako zbycie przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT? Czy tak samo należy traktować tę czynność, jeżeli część składników majątkowych zakładu nie będzie stanowiła przedmiotu aportu do nowo tworzonej spółki?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1353/09-5/AK
  Czy w związku z przekształceniem, po stronie zakładu budżetowego powstanie obowiązek jednorazowej korekty pozostałego podatku VAT naliczonego, odliczonego przez zakład? Czy w takim przypadku zakład lub gmina będą zobowiązane do dopłacenia podatku VAT należnego? Czy nowo powstała spółka będzie zobowiązana do kontynuowania dokonywania korekt, o których mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-693/09-8/MS
  Czy w przypadku likwidacji osobowej spółki handlowej, opodatkowaniu u wspólnika podlega różnica pomiędzy kwotą lub majątkiem otrzymanym z tytułu likwidacji osobowej spółki handlowej a wartością wkładu ustaloną zgodnie z umową osobowej spółki handlowej podwyższoną o koszty związane z wniesieniem wkładu?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-893/09-4/ŁM
  Czy likwidacja zakładu budżetowego i następcze wniesienie pozostałego po nim majątku do spółki z o.o. z inwestorem zewnętrznym prowadzi do pełnej sukcesji podatkowej?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-893/09-5/ŁM
  1. Jak określić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pozostałych po likwidacji zakładu budżetowego, wnoszonych przez gminę do spółki z o.o. z inwestorem zewnętrznym? Czy należy dokonać wyceny mienia pozostałego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym i zaliczać w spółce z o.o. do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości mienia wynikającego z wyceny? 2. Czy dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. odpisów amortyzacyjnych od pozostałych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym i wniesionych do spółki składników majątkowych wytworzonych lub nabytych przez zakład budżetowy ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu miasta? 3. Według jakich wartości należy wnieść do spółki oraz jakie zasady amortyzacji stosować wobec części mienia pozostałej po zakładzie budżetowym wnoszonej do spółki na pokrycie jej podwyższonego kapitału zakładowego w terminie późniejszym (po uregulowaniu stanu prawnego tej części mienia)?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-990/09-4/AJ
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię w wyniku likwidacji spółki z siedzibą Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-990/09-3/AJ
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię w wyniku umorzenia klas udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą Wielkim Księstwie Luksemburga (Spółce) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-916/09-2/JF
  podział majątku likwidacyjnego polegający na przeniesieniu wszystkich składników tego majątku, stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. art. 55#185; Kodeksu cywilnego, na własność jedynego wspólnika Wnioskodawcy należy uznać za czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-695/09-6/MS
  Czy w przypadku likwidacji osobowej spółki handlowej, opodatkowaniu u wspólnika podlega różnica pomiędzy kwotą lub majątkiem otrzymanym z tytułu likwidacji osobowej spółki handlowej a wartością wkładu ustaloną zgodnie z umową osobowej spółki handlowej podwyższoną o koszty związane z wniesieniem wkładu?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1168/09/MO
  Czy wypłaty pieniężne dokonane przez Spółkę komandytową w związku z likwidacją Spółki komandytowej na rzecz jej wspólnika (Spółki) do wysokości nie przekraczającej wartości wkładu do Spółki komandytowej z dnia jego wniesienia będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na poziomie Spółki w momencie likwidacji?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-589/09/MK
  Czy pozostawienie nie zdemontowanego i nie zezłomowanego fragmentu - odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, który jest odrębnym środkiem trwałym, w miejscu jego dotychczasowego położenia stanowi stratę powstałą w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, która w związku z brakiem zmiany rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów wyżej wymienionej ustawy?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-756/09-2/JG
  Czy w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o likwidacji zaniechanej inwestycji koszt zaniechanej inwestycji należy traktować jako koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych w dacie podjęcia decyzji o likwidacji i usunięcia składników z ewidencji majątku Spółki czy też w momencie fizycznej likwidacji inwestycji?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1609/09/MO
  Czy w związku z oddaleniem przez Sąd wniosku spółki o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i podjęciem przez Akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 sierpnia 2009r. uchwał o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki oraz o powołaniu likwidatora, należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1048/09/MO
  Czy Spółka jest zobowiązana do rozliczenia roku podatkowego 2008 kalendarzowo tj. 01.01-31-12.2008 r., poprzez zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2008 r. i złożenie korekty CIT-8 za okres 01.01-11.11.2008 r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1129/09/PC
  Czy w momencie likwidacji w/w kotłowni niezamortyzowana część wartości początkowej kotłowni stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1352/09-4/MN
  Opodatkowanie przekazania gminie majątku Zakładu.Korekta podatku naliczonego.
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1352/09-6/MN
  Opodatkowanie przekazania gminie majątku Zakładu.Korekta podatku naliczonego.
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1371/09-3/TW
  Czy wobec powyższego Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej do wznowionej działalności gospodarczej?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/09-6/DS
  Czy Spółka dobrze interpretuje przepisy oraz orzecznictwo i tezy postawione w interpretacjach w indywidualnych sprawach w podobnych stanach faktycznych, określające że strata w wysokości nieumorzonej części wartości początkowej powstała w wyniku likwidacji fizycznej lub poprzez wykreślenie z ewidencji na moment sprzedaży lub wydania wydzierżawiającemu (właścicielowi) środków trwałych własnych i inwestycji w obcych obiektach stanowi koszt uzyskania przychodów w sytuacji likwidacji Spółki?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/09-5/DS
  Czy Spółka poprawnie interpretuje przepisy prawa podatkowego, co do możliwości dokonywania stanowiącej koszt uzyskania przychodów amortyzacji podatkowej w czasie po zaprzestaniu używania środków trwałych a poprzedzającym ogłoszenie likwidacji Spółki i nie później niż do miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana sprzedaż, likwidacja fizyczna lub likwidacja poprzez wykreślenie z ewidencji w innych okolicznościach (tj. wydanie inwestycji w obcym obiekcie bez jej fizycznej dezintegracji)?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/09-6/DS
  Czy Spółka dobrze interpretuje przepisy oraz orzecznictwo i tezy postawione w interpretacjach w indywidualnych sprawach w podobnych stanach faktycznych, określające że strata w wysokości nieumorzonej części wartości początkowej powstała w wyniku likwidacji fizycznej lub poprzez wykreślenie z ewidencji na moment sprzedaży lub wydania wydzierżawiającemu (właścicielowi) środków trwałych własnych i inwestycji w obcych obiektach stanowi koszt uzyskania przychodów w sytuacji likwidacji Spółki?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-838/09-5/ŁM
  Czy likwidacja (fizyczne zniszczenie) w całości albo w części środka trwałego (linii produkcyjnej), z którym były związane wydatki inwestycyjne poniesione przez Wnioskodawcę na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pozostaje bez wpływu na zakres zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-532/09/MK
  Czy Spółka musi traktować niezamortyzowaną część budowli jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów czy korygować amortyzację na okres trwania umowy dzierżawy czy może odpisać w koszty w dniu zakończenia umowy?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1064/09-2/AN
  wskazać należy, iż w przypadku ujęcia towarów w spisie z natury, podstawą opodatkowania jest cena nabycia bądź koszt ich wytworzenia, określone w momencie ich dostawy, tj. w momencie ujęcia powyższych towarów w remanencie likwidacyjnym, sporządzanym — zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT — na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to, że podstawą opodatkowania, a więc wartością w jakiej należy wykazać wartość towaru w spisie z natury, jest cena nabycia (koszt wytworzenia), skorygowana na dzień, w którym należy sporządzić spis z natury (tj. dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu), czyli cena jaką zapłaciłby Wnioskodawca za przedmiotowe towary w dniu dostawy.
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-930/09/AK
  Czy spółka jako płatnik jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat udziałowcom majątku likwidowanej osoby prawnej? Czy związane są z tą wypłatą jakieś koszty uzyskania przychodu?
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1075/09/PP
  Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego wartość niespłaconego zobowiązania pozostającego w Spółce na dzień wykreślenia z rejestru będzie stanowić dla niej przychód podatkowy?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1227/09-2/AD
  Jakie są konsekwencje czynności zbycia przedsiębiorstwa w drodze aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, a w tym, czy w związku z tą transakcją Wnioskodawca ma obowiązek dokonywania jakichkolwiek korekt w zakresie podatku naliczonego w stosunku do zakupionego wyposażenia, środków trwałych i innych składników przedsiębiorstwa?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-598/09-4/PJ
  Czy wartość niezamortyzowanych nakładów, które pozostawiono w opuszczonych halach mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-543/09/PS
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcych środkach trwałych.
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-658/09-2/GJ
  uwzględniając brzmienie art. 16 ust. 2a pkt 2 lit a UPOOP, jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu rezerwy celowej utworzonej na pokrycie danej ekspozycji kredytowej w sytuacji, w której wobec podmiotu mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały spełnione przesłanki nieściągalności wierzytelności poprzez: wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, postawienie w stan likwidacji lub ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, w rozumieniu zaistnienia instytucji prawa miejsca siedziby dłużnika odpowiadającej instytucji prawa polskiego wymienionej w art. 16 ust. 2a pkt 2 lit a UPDOP jako przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności.
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-983/09-2/AA
  W związku z planowaną likwidacją spółki komandytowej powstało pytanie: czy posiadana przez spółkę komandytową nieruchomość gruntowa wejdzie w skład tzw. remanentu likwidacyjnego i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1035/09/CzP
  1. "Jak w obecnej sytuacji Wnioskodawca powinien się rozliczać miesięcznie z urzędem skarbowym, skoro nie prowadzi już działalności medycznej a uzyskane dochody pochodzą głównie (z wyjątkiem kilku korekt in plus za usługi medyczne) ze sprzedaży majątku, jak również z najmu pomieszczeń, refaktur, drobnych usług? 2. Czy uzyskane dochody w dalszym ciągu należy traktować jako zwolnione od podatku?"
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-491b/09/AW
  Czy w przypadku ewentualnej likwidacji spółki komandytowej, podstawą do ewentualnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w S. – z tytułu zwrotu przedmiotu wkładu, powiększonego o ewentualny zysk wypracowany przez spółkę komandytową – powinna być faktyczna nadwyżka wartości otrzymanego majątku z tytułu likwidacji spółki komandytowej nad wartością przedmiotu wkładu do spółki komandytowej, czy też tą podstawą opodatkowania winna być nadwyżka wyliczona jako różnica między kwotą zwrotu majątku, który przypadałby S., gdyby wyliczonego proporcjonalnie do wartości przedmiotu wkładu (nie procentowym udziałem w zyskach określonym umową spółki komandytowej), a wartością tego wkładu?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-491c/09/AW
  Czy w sytuacji, gdyby nastąpiła likwidacja spółki komandytowej i S. – kierując się zasadą, że będzie mu należny zwrot majątku w części odpowiadającej ustalonemu umową spółki komandytowej procentowemu udziałowi w zyskach tej spółki – otrzymałby tytułem zwrotu wartość majątku mniejszą od wartości przedmiotu wkładu, to czy gdyby powstała w takim przypadku strata, może być ona uznana za koszt podatkowy?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-491b/09/AW
  Czy w przypadku ewentualnej likwidacji spółki komandytowej, podstawą do ewentualnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w S. – z tytułu zwrotu przedmiotu wkładu, powiększonego o ewentualny zysk wypracowany przez spółkę komandytową – powinna być faktyczna nadwyżka wartości otrzymanego majątku z tytułu likwidacji spółki komandytowej nad wartością przedmiotu wkładu do spółki komandytowej, czy też tą podstawą opodatkowania winna być nadwyżka wyliczona jako różnica między kwotą zwrotu majątku, który przypadałby S., gdyby wyliczonego proporcjonalnie do wartości przedmiotu wkładu (nie procentowym udziałem w zyskach określonym umową spółki komandytowej), a wartością tego wkładu?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-491c/09/AW
  Czy w sytuacji, gdyby nastąpiła likwidacja spółki komandytowej i S. – kierując się zasadą, że będzie mu należny zwrot majątku w części odpowiadającej ustalonemu umową spółki komandytowej procentowemu udziałowi w zyskach tej spółki – otrzymałby tytułem zwrotu wartość majątku mniejszą od wartości przedmiotu wkładu, to czy gdyby powstała w takim przypadku strata, może być ona uznana za koszt podatkowy?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-724/09-2/MM
  1. Czy Instytut może dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Zakład? 2. Czy wartość początkowa środków trwałych przekazanych do Instytutu przez Zakład może zostać ustalona w Instytucie w tej samej wysokości, co w bilansie zamknięcia Zakładu (wartość netto)? 3. Czy naliczone odpisy amortyzacyjne od otrzymanych środków trwałych są kosztem uzyskania przychodu dla Instytutu?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-722/09-3/KS
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki osobowej w kwocie nieprzekraczającej wartości netto Nieruchomości określonej w umowie spółki osobowej, (tj. w wysokości wniesionego wkładu do spółki osobowej) będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu na poziomie Spółki?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-722/09-2/KS
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki osobowej w kwocie nieprzekraczającej wartości netto Nieruchomości określonej w umowie spółki osobowej, (tj. w wysokości wniesionego wkładu do spółki osobowej) będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu na poziomie Spółki?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1001/09/SD
  Czy wartość składników majątkowych (w tym środków trwałych m.in. Nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewentualnie środków trwałych w budowie), otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki z o.o., należy wykazać w prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa?
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-579/09-7/MS
  6.Jakie skutki w podatku dochodowym wywoła po stronie Spółki podział kwoty pozostałej ze spieniężenia majątku likwidowanej SK, w szczególności, czy do dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku rozwiązania SK nie wlicza się wartości opodatkowanych już skumulowanych dochodów SK z jej bieżącej działalności oraz ze sprzedaży aktywów, które nie zostały wypłacone wspólnikom?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-630/09/IK
  opodatkowanie przekazania wspólnikowi spółki jawnej przedsiębiorstwa tej spółki w związku z rozwiązaniem i likwidacją spółki
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-903/09-4/IM
  Czy spółka jawna będąca następcą prawnym będzie zobowiązana do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji osoby fizycznej oraz do kontynuacji przyjętej przez osobę fizyczną metody amortyzacji z uwzględnieniem odpisów dokonanych przez osobę fizyczną?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-903/09-5/IM
  Czy podatnik – osoba fizyczna wnosząc jako wkład do spółki jawnej swoje przedsiębiorstwo oraz likwidując swoja dotychczasową działalność ma obowiązek ustalić dochód podlegający 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu na dzień likwidacji?
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-689/09-3/MM
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki osobowej w kwocie nieprzekraczającej wartości netto Nieruchomości określonej w umowie spółki osobowej (tj. w wysokości wniesionego wkładu do spółki osobowej) będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu na poziomie Spółki?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-689/09-2/MM
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki osobowej w kwocie nieprzekraczającej wartości netto Nieruchomości określonej w umowie spółki osobowej (tj. w wysokości wniesionego wkładu do spółki osobowej) będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu na poziomie Spółki?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-689/09-3/MM
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki osobowej w kwocie nieprzekraczającej wartości netto Nieruchomości określonej w umowie spółki osobowej (tj. w wysokości wniesionego wkładu do spółki osobowej) będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu na poziomie Spółki?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-689/09-2/MM
  Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki osobowej w kwocie nieprzekraczającej wartości netto Nieruchomości określonej w umowie spółki osobowej (tj. w wysokości wniesionego wkładu do spółki osobowej) będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu na poziomie Spółki?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-813/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodów z tytułu likwidacji szkoły wyższej.
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-513/09-4/AG
  W związku z otrzymaniem przez spółkę, w ramach planowanej likwidacji A, praw z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonej pierwotnie przez A pożyczki, po stronie spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-445/09/DK
  Czy umorzenie zobowiązań udzielone przez francuską Spółkę swojemu oddziałowi w Polsce czyli w obrębie jednego majątku - spowoduje w Oddziale w Polsce powstanie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym?
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-513/09-5/AG
  Pytanie 2. Czy przeniesienie na rzecz A, w ramach planowanej likwidacji spółki, praw z tytułu wierzytelności wynikających z pożyczki, udzielonej pierwotnie przez A, będzie dla spółki neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. czy w związku z tą operacją spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu, ani nie będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów ? Pytanie 3. Czy w związku z przeniesieniem na rzecz A, w ramach planowanej likwidacji spółki praw z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonej przez spółkę pożyczki, po stronie spółki powstanie przychód lub koszt podatkowy z tytułu różnic kursowych?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-512/09-4/AG
  Pytanie 1. Czy przeniesienie na rzecz G, w ramach planowanej likwidacji spółki, praw z tytułu wierzytelności wynikających z pożyczki, udzielonej przez Spółkę, będzie dla spółki neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. czy w związku z tą operacją spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu, ani nie będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów ? Pytanie 2. Czy w związku z przeniesieniem na rzecz G, w ramach planowanej likwidacji spółki praw z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonej przez spółkę pożyczki, po stronie spółki powstanie przychód lub koszt podatkowy z tytułu różnic kursowych?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-513/09-5/AG
  Pytanie 2. Czy przeniesienie na rzecz A, w ramach planowanej likwidacji spółki, praw z tytułu wierzytelności wynikających z pożyczki, udzielonej pierwotnie przez A, będzie dla spółki neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. czy w związku z tą operacją spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu, ani nie będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów ? Pytanie 3. Czy w związku z przeniesieniem na rzecz A, w ramach planowanej likwidacji spółki praw z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonej przez spółkę pożyczki, po stronie spółki powstanie przychód lub koszt podatkowy z tytułu różnic kursowych?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-511/09-4/AG
  Pytanie 1. Czy przeniesienie na rzecz A, w ramach planowanej likwidacji spółki, praw z tytułu wierzytelności wynikających z pożyczki, udzielonej pierwotnie przez, będzie dla spółki neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. czy w związku z tą operacją spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu, ani nie będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów ? Pytanie 2. Czy w związku z przeniesieniem na rzecz A, w ramach planowanej likwidacji spółki praw z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonej przez spółkę pożyczki, po stronie spółki powstanie przychód lub koszt podatkowy z tytułu różnic kursowych?
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-512/09-4/AG
  Pytanie 1. Czy przeniesienie na rzecz G, w ramach planowanej likwidacji spółki, praw z tytułu wierzytelności wynikających z pożyczki, udzielonej przez Spółkę, będzie dla spółki neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. czy w związku z tą operacją spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu, ani nie będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów ? Pytanie 2. Czy w związku z przeniesieniem na rzecz G, w ramach planowanej likwidacji spółki praw z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonej przez spółkę pożyczki, po stronie spółki powstanie przychód lub koszt podatkowy z tytułu różnic kursowych?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-510/09-5/AG
  Pytanie 2. Czy przeniesienie na rzecz API, w ramach planowanej likwidacji spółki, praw z tytułu wierzytelności wynikających z pożyczki, udzielonej pierwotnie przez A, będzie dla spółki neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. czy w związku z tą operacją spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu, ani nie będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów ? Pytanie 3. Czy w związku z przeniesieniem na rzecz API, w ramach planowanej likwidacji spółki praw z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonej przez spółkę pożyczki, po stronie spółki powstanie przychód lub koszt podatkowy z tytułu różnic kursowych?
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-684/09-2/AM
  Czy istnieje możliwość zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości rozebranego budynku? 2. Czy wydatki związane z rozbiórką starego budynku należy zaliczyć do kosztu wytworzenia nowego budynku?
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-808/09/NG
  Czy członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej od otrzymanej nadwyżki pieniężnej otrzymanej z tytułu sprzedaży majątku spółdzielni w związku z jej likwidacją mają obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-431/09-4/AS
  1. Czy Spółka wprowadzając do ewidencji majątek trwały przyjęty aportem po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, powinna za wartości początkowe przyjąć wartość początkową z ksiąg zakładu budżetowego, czy wartość aktualną równą wartości aportu? 2. Czy w przypadku, gdyby za wartości początkowe należałoby przyjąć wartość początkową wynikającą z bilansu zamknięcia zakładu budżetowego równą wartościom majątku trwałego w aporcie, to okres amortyzacji powinien być liczony od dnia przyjęcia do użytkowania w Spółce?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-455/09-3/AJ
  1.Czy w sytuacji rozwiązania umowy (najmu lub dzierżawy) nierentownego salonu gier, na podstawie której to umowy użytkowano środek trwały, przed zakończeniem pełnego okresu amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, niezamortyzowaną część inwestycji Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych ? 2.Czy Spółka prawidłowo zalicza do kosztów podatkowych zaniechaną ze względów ekonomicznych inwestycję w obcym środku trwałym, co do której dokonała likwidacji ?
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-490/09-3/MG
  opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-490/09-2/MG
  opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-789/09/AL
  Czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia w 2009r. kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-860/09/BG
  Czy zwrot przez Spółkę komandytową całości lub części wkładu wniesionego przez Spółkę spowoduje powstanie przychodu po stronie Spółki, w sytuacji gdy wartość zwróconego wkładu nie przekroczy jego wartości z dnia wniesienia?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-823/09-3/IM
  1)Czy prawidłowe jest przyjęte przez Wnioskodawcę stanowisko, iż wartość początkową środków trwałych będzie stanowiła ich cena nabycia, czyli odpowiednio 170.000 zł, 20.000 zł, 4.000 zł 3.000 zł i 3.000 zł powiększona proporcjonalnie o koszty związane z zawarciem aktu notarialnego (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe: za sprostowanie działu, za wpis prawa wieczystego użytkowania i własności i za wpisy współużytkowania wieczystego). 2)Czy wydatki wydatki poniesione na likwidację i rozbiórkę nie w pełni umorzonego środka trwałego w postaci magazynu będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-823/09-4/IM
  1)Czy prawidłowe jest przyjęte przez Wnioskodawcę stanowisko, iż wartość początkową środków trwałych będzie stanowiła ich cena nabycia, czyli odpowiednio 170.000 zł, 20.000 zł, 4.000 zł 3.000 zł i 3.000 zł powiększona proporcjonalnie o koszty związane z zawarciem aktu notarialnego (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe: za sprostowanie działu, za wpis prawa wieczystego użytkowania i własności i za wpisy współużytkowania wieczystego). 2)Czy wydatki wydatki poniesione na likwidację i rozbiórkę nie w pełni umorzonego środka trwałego w postaci magazynu będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-788/09-3/JK
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Wielkim Księstiwe Luksemburga.
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-788/09-2/JK
  Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce?
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-20/09/AK
  Czy dochód Gminy z tytułu tzw. dywidendy likwidacyjnej jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-21/09/AK
  Czy otrzymane w związku z likwidacją majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wnioskodawca jest wspólnikiem większościowym nieprzerwanie od co najmniej trzech lat, udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będą opodatkowane podatkiem dochodowym z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, czy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskany z tego tytułu dochód podlegał będzie zwolnieniu od podatku dochodowego?
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-533/09-4/EK
  1. W przypadku gdyby Podatnik zawarł z właścicielami nieruchomości porozumienie, na podstawie którego dokonane zostaną wzajemne rozliczenia z tytułu poczynionych przez Podatnika nakładów na ww. nieruchomości (za zapłatą przez właścicieli nieruchomości określonej kwoty na rzecz Podatnika), to czy wartość niezamortyzowanych nakładów będzie stanowić dla Podatnika koszt uzyskania przychodów, z uwagi na zapis art. 16 ust. l pkt l lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeżeli, zdaniem organu podatkowego, nie dojdzie do odpłatnego zbycia środków trwałych (w przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w pytaniu nr 1), to czy dojdzie do likwidacji środka trwałego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Jeżeli (w sytuacji określonej w pytaniu l i 2), zdaniem organu podatkowego, wartość niezamortyzowanych nakładów nie stanowi dla Podatnika kosztów uzyskania przychodów (gdyż nie dojdzie ani do odpłatnego zbycia, jak i do likwidacji środka trwałego), to czy otrzymana przez Podatnika zapłata z tytułu przekazania nakładów będzie stanowić dla Podatnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?4. Czy wartość niezamortyzowanych nakładów będzie stanowić dla Podatnika koszt uzyskania przychodów, z uwagi na zapis art. 16 ust. l pkt l lit.b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , w sytuacji gdyby Podatnik zawarł z właścicielami nieruchomości porozumienie, na podstawie którego właściciele nieruchomości zatrzymają nieodpłatnie poczynione przez Podatnika nakłady na nieruchomości?
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-478/09-6/AK
  Z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - wydana dla płatnika interpretacja jest wiążąca dla Spółki (płatnika), jako występującej z wnioskiem. Nie chroni natomiast Pani, jako udziałowca spółki (podatnika).
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-478/09-4/AK
  - W razie umorzenia przymusowego udziałów nabytych przez podatnika w drodze spadku lub darowizny, kosztem w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość rynkowa udziałów z dnia ich nabycia w drodze spadku lub darowizny.- W razie umorzenia dobrowolnego udziałów nabytych przez podatnika w drodze spadku lub darowizny, kosztem w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość rynkowa udziałów z dnia ich nabycia w drodze spadku lub darowizny
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-478/09-2/AK
  W sytuacji dokonywania przez Spółkę wypłat na rzecz udziałowców w związku z jej likwidacją, wysokości wydatków poniesionych na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.Jednak wydatki te, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji sprawia, że opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem podlega różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów (akcji).
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-478/09-3/AK
  Aby wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub ustalenia prawa do zwolnienia od opodatkowania - jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie - z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją Spółki, okoliczność nabycia udziałów winna być udowodniona (art. 180 i art. 191 Ordynacji podatkowej). Dowodem potwierdzającym poniesienie wydatku przez podatnika na objęcie udziału może być zarówno oryginalny dowód wpłaty jak i wydane przez spółkę poświadczenie wniesienia wpłat.
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-477/09-2/AS
  W sytuacji dokonywania przez Spółkę wypłat na rzecz udziałowców w związku z jej likwidacją, wysokości wydatków poniesionych na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.Jednak wydatki te, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji sprawia, że opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem podlega różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów (akcji).
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-477/09-3/AS
  Aby wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub ustalenia prawa do zwolnienia od opodatkowania - jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie - z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją Spółki, okoliczność nabycia udziałów winna być udowodniona (art. 180 i art. 191 Ordynacji podatkowej). Dowodem potwierdzającym poniesienie wydatku przez podatnika na objęcie udziału może być zarówno oryginalny dowód wpłaty jak i wydane przez spółkę poświadczenie wniesienia wpłat.
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-477/09-6/AS
  Z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - wydana dla płatnika interpretacja jest wiążąca dla Spółki (płatnika), jako występującej z wnioskiem. Nie chroni natomiast Pani, jako udziałowca spółki (podatnika).
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-477/09-3/AS
  Aby wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub ustalenia prawa do zwolnienia od opodatkowania - jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie - z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją Spółki, okoliczność nabycia udziałów winna być udowodniona (art. 180 i art. 191 Ordynacji podatkowej). Dowodem potwierdzającym poniesienie wydatku przez podatnika na objęcie udziału może być zarówno oryginalny dowód wpłaty jak i wydane przez spółkę poświadczenie wniesienia wpłat.
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-477/09-6/AS
  Z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - wydana dla płatnika interpretacja jest wiążąca dla Spółki (płatnika), jako występującej z wnioskiem. Nie chroni natomiast Pani, jako udziałowca spółki (podatnika).
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-477/09-4/AS
  - W razie umorzenia przymusowego udziałów nabytych przez podatnika w drodze spadku lub darowizny, kosztem w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość rynkowa udziałów z dnia ich nabycia w drodze spadku lub darowizny. - W razie umorzenia dobrowolnego udziałów nabytych przez podatnika w drodze spadku lub darowizny, kosztem w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość rynkowa udziałów z dnia ich nabycia w drodze spadku lub darowizny.
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-391/09/PS
  Dotyczy możliwości powstania podatkowych różnic kursowych w związku z podziałem masy majątkowej likwidowanej spółki, a dokładnie podziałem środków pieniężnych zgromadzonych w walucie obcej.
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-478/09-5/AK
  W przypadku, gdy na Spółce jako na płatniku ciąży obowiązek pobrania podatku od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych i Spółka nie pobierze i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego, Wnioskodawczyni, jako podatnik, nie będzie ponosiła odpowiedzialności za ten podatek.
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-522/09-2/JB
  Jakie są skutki podatkowe w podatku dochodowym i w podatku VAT przekazania całego majątku, tj. środków trwałych i wyposażenia Spółki Cywilnej P.T.H.U. "M" Marek W, Barbara W do firmy jednoosobowej Usługi Transportowo-Handlowe Marek W? Czy wynajem samochodów opisanych powyżej stanowi przychód dla firmy wystawiającej fakturę VAT, zaś koszt dla firmy otrzymującej fakturę VAT?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-428/09-2/MS
  CIT - w zakresie zasady opodatkowania kwoty likwidacyjnej przypadającej wspólnikowi spółki komandytowej z tytułu jej likwidacji
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-721/09-2/JK
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Wielkim Księstiwe Luksemburga.
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-711/09-3/WM
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Wielkim Księstiwe Luksemburga.
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-711/09-2/WM
  Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia klas udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-508/09-2/DS
  1. Czy wartość niezamortyzowanych nakładów stanowi dla Podatnika koszt uzyskania przychodów, z uwagi na zapis art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Jeżeli, zdaniem organu podatkowego, nie doszło do odpłatnego zbycia środków trwałych, to czy doszło do likwidacji środka trwałego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Jeżeli, zdaniem organu podatkowego, wartość niezamortyzowanych nakładów nie stanowi dla Podatnika kosztów uzyskania przychodów (gdyż nie doszło ani do odpłatnego zbycia, jak i do likwidacji środka trwałego), to czy otrzymana przez Podatnika zapłata z tytułu przekazania nakładów stanowi dla Podatnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-498/09-2/DS
  1. Czy Spółka Wodno-Ściekowa jako płatnik będzie zobowiązana do potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego przekazania majątku trwałego na rzecz Gminy? 2. Czy Gmina jako podatnik będzie korzystała ze zwolnienia z podatku w części stanowiącej wydatek Gminy w wartości nominalnej? 3. Czy środki uzyskane przez Gminę z Funduszu P na realizację inwestycji "budowa oczyszczalni ścieków" dla Spółki Wodnej w momencie likwidacji Spółki i przekazania oczyszczalni nieodpłatnie dla Gminy będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych? 4. Czy otrzymany przez Gminę nieodpłatnie majątek będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako darowizna na rzecz Gminy w całości, bądź części jego wartości, nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 i pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-556/09/PSZ
  Czy nabywca może kontynuować plany amortyzacji po przejęciu firmy żony?
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-256/09-3/AF
  Czy przekazanie na rzecz Spółki (podmiotu duńskiego) majątku zlikwidowanej polskiej spółki akcyjnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-725/09/SD
  Czy w przypadku likwidacji spółki komandytowej (po spieniężeniu całego majątku spółki), środki pieniężne otrzymane w związku z jej likwidacją podlegają opodatkowaniu jako dochód Spółki w momencie likwidacji Spółki komandytowej, biorąc pod uwagę, że do momentu likwidacji spółki komandytowej jej skumulowane zyski nie zostaną przekazane na rzecz wspólników?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-674/09-2/JK
  Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce?
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-674/09-3/JK
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Wielkim Księstiwe Luksemburga.
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-675/09-3/JK
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Wielkim Księstiwe Luksemburga.
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-675/09-2/JK
  Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? .
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-397/09-3/MS
  Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku potencjalnej likwidacji/rozwiązania spółki osobowej a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów? Czy do dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej nie wlicza się wartości obejmującej niewypłacone wspólnikom dochody wygenerowane z bieżącej działalności operacyjnej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów (zaliczone wcześniej do przychodów poszczególnych wspólników)? Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz będzie mogła rozpoznać odpowiadający mu koszt uzyskania przychodu? Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? Czy częściowy zwrot wkładu wniesionego do spółki osobowej wynikający ze zmniejszenia wartości wkładów w spółce osobowej stanowi przychód podatkowy dla spółki? Czy dochody wygenerowane z bieżącej działalności gospodarczej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów wypłacane spółce, jako wspólnikowi spółki osobowej będą stanowiły przychód podatkowy spółki?
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-783/09-3/KG
  Czy w związku z wniesieniem przez Gminę aportu rzeczowego w postaci otrzymanego nieodpłatnie od Likwidatora Spółki majątku ruchomego (tj. maszyn, urządzeń i środków transportu) do Sp. z o.o., wystąpi po stronie Gminy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-783/09-2/KG
  Czy w związku z wniesieniem przez Gminę aportu rzeczowego w postaci otrzymanej nieodpłatnie od Likwidatora Spółki nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami do Sp. z o.o., wystąpi po stronie Gminy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-394/09-4/MS
  Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku potencjalnej likwidacji/rozwiązania spółki osobowej a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów? Czy do dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej nie wlicza się wartości obejmującej niewypłacone wspólnikom dochody wygenerowane z bieżącej działalności operacyjnej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów (zaliczone wcześniej do przychodów poszczególnych wspólników)? Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz będzie mogła rozpoznać odpowiadający mu koszt uzyskania przychodu? Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? Czy częściowy zwrot wkładu wniesionego do spółki osobowej wynikający ze zmniejszenia wartości wkładów w spółce osobowej stanowi przychód podatkowy dla spółki? Czy dochody wygenerowane z bieżącej działalności gospodarczej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów wypłacane spółce, jako wspólnikowi spółki osobowej będą stanowiły przychód podatkowy spółki?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-394/09-3/MS
  Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku potencjalnej likwidacji/rozwiązania spółki osobowej a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów? Czy do dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej nie wlicza się wartości obejmującej niewypłacone wspólnikom dochody wygenerowane z bieżącej działalności operacyjnej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów (zaliczone wcześniej do przychodów poszczególnych wspólników)? Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz będzie mogła rozpoznać odpowiadający mu koszt uzyskania przychodu? Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? Czy częściowy zwrot wkładu wniesionego do spółki osobowej wynikający ze zmniejszenia wartości wkładów w spółce osobowej stanowi przychód podatkowy dla spółki? Czy dochody wygenerowane z bieżącej działalności gospodarczej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów wypłacane spółce, jako wspólnikowi spółki osobowej będą stanowiły przychód podatkowy spółki?
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-397/09-2/PS
  Części budowlane elektrowni wiatrowych nie mogą zostać zaklasyfikowane jako "majątek nieruchomy" w rozumieniu Konwencji, a argument nr 3 w żaden sposób nie może być interpretowany jako uznanie przez Spółkę, iż może być inaczej. Argument nr 3 ma charakter uzupełniający. Reasumując, biorąc pod uwagę przytoczone powyżej argumenty, zdaniem Spółki sprzedaż przez podmiot z siedzibą w Danii udziałów w poszczególnych Spółkach Zależnych nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, ponieważ elektrownia wiatrowa nie stanowi "majątku nieruchomego" w rozumieniu przepisów polskiego prawa.
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-805/09-6/AK
  Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku VAT od majątku przekazanego jedynemu wspólnikowi w ramach likwidacji spółki?
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-450/09-5/KS
  Czy opłaty leasingowe pomimo zaprzestania przez Spółkę produkcji stanowią dla Niej koszty uzyskania przychodów?
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-717/09/BW
  Obowiązku zapłaty VAT na dzień likwidacji spółki
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/09-2/AMN
  1)Czy Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłaconego likwidatorom czy też nie, tj. wypłaca wynagrodzenie brutto, a na koniec roku podatkowego wystawia dla nich PIT-8C? 2)Jeżeli Bank natomiast jest płatnikiem podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego likwidatorom to jak opodatkować to wynagrodzenie i jakie zastosować koszty?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-437/09-3/MP
  Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej oraz likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu (SARL), podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-439/09-2/JK
  Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej oraz likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu (SARL), podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-438/09-3/JS
  Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej oraz likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu (SARL), podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-455/09-3/JB
  Skoro przekazanie udziałów w spółkach zależnych (jako majątku pozostałego po planowanych czynnościach likwidacyjnych) następuje w wyniku wypełnienia obowiązku nałożonego przepisami prawa (bez żadnego przysporzenia majątkowego dla Spółki w procesie likwidacji), to tym samym dla Spółki nie może powstać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-437/09-4/ŁM
  Czy z wypadku likwidacji WNiP związanej z zaprzestaniem użytkowania, z powodu innego niż wygaśnięcie licencji w opisanym stanie faktycznym, nieumorzona na dzień likwidacji część ceny nabycia wartości niematerialnej i prawnej (wartość podatkowa netto) stanowi koszt uzyskania przychodów?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-627/09/MO
  Od jakiej kwoty winna zapłacić Spółdzielnia podatek dochodowy po wycofaniu z TBS majątku wniesionego aportem (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-418/09-4/DS
  Czy Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, na które składa się głównie wartość nieodpłatnie przekazanego majątku na rzecz Gminy Miejskiej ?
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-418/09-5/DS
  Czy Spółka będzie zobowiązana zapłacić jako podatnik podatek dochodowy od osób prawnych od majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji?
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-285/09-3/JG
  Wnioskodawca, na którym w razie jego likwidacji będzie na podstawie art. 26 ciążył ewentualny obowiązek, jako płatnika, pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego zwraca się z zapytaniami, czy w przypadku likwidacji Wnioskodawcy i wydania do wspólników Wnioskodawcy jako majątku likwidacyjnego udziałów w spółce zależnej E: 1) Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 3 do przychodów M B.V. podlegających opodatkowaniu w Polsce nie zaliczy się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia udziałów w likwidowanej spółce (Wnioskodawcy);Kosztem nabycia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 będzie dla M BW. nominalna wartość udziałów jakie spółka wyda w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci udziałów Wnioskodawcy. 2) Majątek likwidacyjny w postaci udziałów w spółce zależnej E wydanych NBV oraz D Inc. Sp. z o.o. będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 22 ust. 4?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-302/09-5/AG
  Czy powstaje przychód oraz jak ustalić dla celów podatkowych koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych za akcje lub udziały (aport z pyt. 1) wniesione przez Podatnika do funduszu inwestycyjnego? — czy ewentualny dochód należy rozpoznać jako różnicę w wartości nominalnej wnoszonego do funduszu inwestycyjnego pakietu akcji/udziałów i wartością nominalną obejmowanych certyfikatów, czy też różnicę w wartości godziwej (rynkowej) wnoszonych akcji/udziałów i wartości nominalnej obejmowanych certyfikatów? a) czy w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego uzyskane z tej likwidacji kwoty stanowią przychód Podatnika podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-302/09-6/AG
  Czy w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego i otrzymaniu przez Podatnika majątku w związku z likwidacją osoby prawnej - przywołanego funduszu inwestycyjnego, a następnie przekazaniu przez Podatnika na rzecz Wspólnika części zysków (dywidendy) - czy Wspólnik przy zachowaniu dyspozycji przepisu art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może korzystać z zawartego tam zwolnienia?
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-395/09-2/MS
  1.Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku potencjalnej likwidacji/rozwiązania spółki osobowej a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów? 2.Czy do dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej nie wlicza się wartości obejmującej niewypłacone wspólnikom dochody wygenerowane z bieżącej działalności operacyjnej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów (zaliczone wcześniej do przychodów poszczególnych wspólników)? 3.Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz będzie mogła rozpoznać odpowiadający mu koszt uzyskania przychodu? 4.Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? 5.Czy częściowy zwrot wkładu wniesionego do spółki osobowej wynikający ze zmniejszenia wartości wkładów w spółce osobowej stanowi przychód podatkowy dla spółki? 6. Czy dochody wygenerowane z bieżącej działalności gospodarczej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów wypłacane spółce, jako wspólnikowi spółki osobowej będą stanowiły przychód podatkowy spółki?
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-396/09-3/MS
  1.Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku potencjalnej likwidacji/rozwiązania spółki osobowej a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów? 2.Czy do dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej nie wlicza się wartości obejmującej niewypłacone wspólnikom dochody wygenerowane z bieżącej działalności operacyjnej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów (zaliczone wcześniej do przychodów poszczególnych wspólników)? 3.Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz będzie mogła rozpoznać odpowiadający mu koszt uzyskania przychodu? 4.Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? 5.Czy częściowy zwrot wkładu wniesionego do spółki osobowej wynikający ze zmniejszenia wartości wkładów w spółce osobowej stanowi przychód podatkowy dla spółki? 6.Czy dochody wygenerowane z bieżącej działalności gospodarczej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów wypłacane spółce jako wspólnikowi spółki osobowej będą stanowiły przychód podatkowy spółki?
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-400/09-3/MS
  Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku potencjalnej likwidacji/rozwiązania spółki osobowej a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów? Czy do dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej nie wlicza się wartości obejmującej niewypłacone wspólnikom dochody wygenerowane z bieżącej działalności operacyjnej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów (zaliczone wcześniej do przychodów poszczególnych wspólników)? Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz będzie mogła rozpoznać odpowiadający mu koszt uzyskania przychodu? Czy w związku z potencjalnym przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? Czy częściowy zwrot wkładu wniesionego do spółki osobowej wynikający ze zmniejszenia wartości wkładów w spółce osobowej stanowi przychód podatkowy dla spółki? Czy dochody wygenerowane z bieżącej działalności gospodarczej spółki osobowej oraz z transakcji sprzedaży aktywów wypłacane spółce jako wspólnikowi spółki osobowej będą stanowiły przychód podatkowy spółki?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-408/09-3/MS
  1.Czy wniesienie przez spółkę nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do sk będzie skutkowało powstaniem przychodu dla spółki, jako wspólnika sk? Ponadto, czy wniesienie wkładu przez drugiego wspólnika spowoduje powstanie przychodu dla spółki, jako wspólnika sk? 2. Jak należy określić wartość początkową wnoszonych nieruchomości dla potrzeb ewidencji środków trwałych w sk? 3. W jaki sposób określić przychód spółki z tytułu prowadzonej przez sk działalności, polegającej na wynajmie powierzchni we wniesionej przez spółkę nieruchomości? 4. Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości przez sk, a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży? 5. Jak należy określić dochód spółki w przypadku sprzedaży nieruchomości, będącej przedmiotem aportu, przez spółkę komandytową? 6. Jak należy określić dochód spółki w przypadku likwidacji/rozwiązania sk, a w szczególności, jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów? 7. Czy do dochodu spółki w przypadku likwidacji/rozwiązania sk nie wlicza się wartości obejmującej niewypłacone wspólnikom dochody, wygenerowane z bieżącej działalności operacyjnej sk oraz z transakcji sprzedaży aktywów?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-278/09-3/AJ
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładów niepieniężnych w postaci samolotów pasażerskich do spółki osobowej zlokalizowanej na terytorium Luksemburga powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania? Czy wartość początkowa samolotów pasażerskich wniesionych przez Wnioskodawcę do spółki osobowej zlokalizowanej w Luksemburgu powinna być określona jako ich wartość rynkowa na moment wniesienia ? Czy w przypadku sprzedaży samolotów otrzymanych aportem przez spółkę osobową przypadający na Wnioskodawcę dochód z uczestnictwa w spółce osobowej zlokalizowanej w Luksemburgu obliczony byłby jako różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ich wartością rynkową na moment wniesienia do spółki osobowej? Czy dochód taki podlegałby zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Luksemburgiem ? Czy w przypadku likwidacji spółki osobowej zlokalizowanej w Luksemburgu, opodatkowaniu u Wnioskodawcy jako wspólnika spółki podlegałaby różnica pomiędzy kwotą lub majątkiem otrzymanym z tytułu likwidacji spółki osobowej a wartością rynkową samolotów wniesionych do spółki osobowej określonej na dzień wniesienia podwyższoną o koszty związane z wniesieniem wkładu ?
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-595/09-2/TW
  Czy na płatniku spoczywa obowiązek sporządzenia informacji na druku PIT-8C do 28 lutego 2010 r. dla osoby fizycznej, której dokonano umorzenia?
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-257/09-2/IŚ
  Poprzez przekazanie wspólnikowi rachunków walutowych wraz ze zgromadzonymi na tych rachunkach środkami pieniężnymi Spółka de facto przekazała wspólnikowi należne mu środki pieniężne. Stało się to co prawda bez fizycznej wypłaty tych środków z konta walutowego, ale w rezultacie Spółka wyzbyła się środków walutowych i przestała być właścicielem posiadanych rachunków. W ocenie tutejszego organu, taką operacje wyzbycia się środków walutowych należy w aspekcie podatkowych różnic kursowych traktować na równi z wypływem środków pieniężnych z rachunku walutowego. Oznacza to tym samym, iż na moment przekazania rachunków walutowych wspólnikowi, Spółka winna naliczyć odpowiednio dodatnie bądź ujemne różnice kursowe pomiędzy wartością tych środków z dnia ich wpływu na rachunki bankowe a ich wartością z dnia przekazania rachunków bakowych wspólnikowi, czyli ustalić różnice kursowe o jakich mowa w ww. art. 15a ust. 2 pkt 3 lub art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-177/09-2/MZ
  Należy stwierdzić, iż czynność przeniesienia składników majątku Wnioskodawcy na E. Sp. z o.o. w ramach podziału majątku, w związku z likwidacją Wnioskodawcy, jako nie wymieniona w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-426/09-2/EC
  1.Czy ustalając wartość początkową nowego budynku, słusznie uwzględniono w tej wartości niezamortyzowaną wartość starego budynku ustaloną na dzień jego likwidacji? 2.Czy koszty rozbiórki starego środka trwałego można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-303/09-3/MS
  Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych spowoduje:wniesienie do spółki komandytowej nieruchomości (dwóch lokali mieszkalnych) zgodnie z ich wartością rynkową, która będzie wskazana w umowie spółki? ich sprzedaż przez spółkę komandytową za kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wskazanej w umowie spółki? likwidacja spółki komandytowej (po sprzedaży nieruchomości) i zwrot uzyskanej ceny sprzedaży do wspólnika, który wniósł nieruchomości do spółki komandytowej?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-532/09-4/KG
  Podjęcie decyzji o rezygnacji ze stosowania programu będącego przedmiotem licencji z powodów pozostających poza kontrolą Zainteresowanego nie spowoduje u niego obowiązku dokonania korekty podatku VAT odliczonego całkowicie oraz częściowo przy nabyciu towarów i usług stanowiących nakłady na ww. oprogramowanie.
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-321/09-4/ŁM
  Czy Spółka może zaliczyć poniesione w 2007 r. wydatki na oprogramowanie, będące przedmiotem Licencji i jego wdrożenie do kosztów uzyskania przychodu na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-286/09-2/JG
  W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie znajdzie również zastosowania powołany przez Wnioskodawcę art. 15 ust. 4f ustawy, dotyczący uznania zaniechanych inwestycji za koszty uzyskania przychodu, ponieważ jak wynika z wniosku, dokonywane inwestycje w obcych budynkach (lokalach) były oddane do używania - wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego nie można ich traktować, jako inwestycji zaniechanych. Ponadto Bank powołując ten przepis nie uzasadnił jakie ma on zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Przepis art. 15 ust. 4f ustawy należy odnosić do sytuacji, kiedy w trakcie realizacji powziętego przez siebie przedsięwzięcia inwestycyjnego, podatnik z niego rezygnuje. Nakłady inwestycyjne, o których mowa we wniosku, zostały poczynione i zakończone, należy wobec tego przyjąć, że nie zachodzą tutaj przesłanki, wynikające z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-776/07-3/KOM
  W opisanym stanie faktycznym obowiązek podatkowy z tytułu podatku akcyzowego powstaje, jak słusznie zauważa Wnioskodawca, z chwilą zużycia automatu w bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży, przy czym za sprzedaż uznaje się również zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;Jak podano w opisie - automaty wykorzystywane są przez Spółkę przez okres kilku lat, do momentu ich rzeczywistego wyeksploatowania, a następnie są likwidowane i wyrejestrowywane. W związku z powyższym ten właśnie moment — likwidacji i wyrejestrowania automatu należy uznać za moment jego zużycia i tym samym moment powstania obowiązku podatkowego.
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-352/09/JC
  możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wartości nierozliczonej dokumentacji jako wydatku poniesionego na zaniechaną inwestycję
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-509/09-3/AA
  Jak należy udokumentować likwidację książek wydawnictwa?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-349/09/JC
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości rozebranego budynku jako kosztu pośredniego, braku możliwości zaliczenia nieumorzonej wartości zlikwidowanego środka trwałego poprzez amortyzację nowego środka trwałego
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-355b/09/BK
  Czy wniesienie aportem wszystkich składników majątku dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa spowoduje konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i rozliczenia podatku VAT?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-270/09-8/KS
  W przypadku ewentualnej likwidacji spółki jawnej (bądź komandytowej), czy powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury i czy od sporządzonego spisu z natury Spółka, jako osoba prawna będąca wspólnikiem spółki osobowej, będzie miała obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego wg zasad określonych w art. 24 ust. 3, art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-270/09-7/KS
  W przypadku ewentualnej likwidacji spółki jawnej (bądź komandytowej), czy i na jakich zasadach, majątek otrzymany przez Spółkę przypadający Spółce jako wspólnikowi (bądź komandytariuszowi) spółki jawnej (bądź komandytowej) podlega opodatkowaniu?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-410/09-2/IZ
  Przekazanie przedsiębiorstwa Spółki Udziałowcowi jako majątku likwidacyjnego, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie należnego podatku VAT dla Spółki, gdyż zgodnie z art. 6 pkt 1 zbycie przedsiębiorstwa jest wyłączone spod zakresu obowiązywania ustawy o VAT
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-268/09-2/DS
  Czy nakłady na gruncie, przejęte i zlikwidowane w opisanych wyżej okolicznościach, mogą zostać zaliczone do kosztu wytworzenia środków trwałych?
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-384/09/PP
  Czy w opisanym stanie faktycznym środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki komandytowej w kwocie nieprzekraczającej wartości Nieruchomości określonej w umowie spółki komandytowej (tj. w wysokości wniesionego wkładu do spółki osobowej) będą podlegały opodatkowaniu na poziomie Spółki w momencie likwidacji?
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-401/09/NG
  Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-400/09/NG
  Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-399/09/NG
  Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-402/09/NG
  Czy dochody uzyskane przez wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-330/09-2/SP
  Prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dochód uzyskany z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu jest zwolniony w Polsce z opodatkowania z tym, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu należy zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony. Natomiast dochód uzyskany z tytułu likwidacji luksemburskiej spółki kapitałowej nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-161/09-2/AJ
  1.Czy prawidłowe jest stanowisko, że strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcy środek trwały w postaci wydatków poniesionych na prace budowlane i budowlano - montażowe na dostosowanie zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskaniu przychodów w chwili rozwiązania umowy najmu i zaprzestania korzystania z tego lokalu ?2.Czy prawidłowe jest stanowisko, że strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej środków trwałych trwale związanych z daną nieruchomością traktowanych przez spółkę jako odrębne środki trwałe od inwestycji w obcy środek trwały może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskaniu przychodów w chwili rozwiązania umowy najmu i zaprzestania korzystania z tego wyposażenia ?
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-344/09/MO
  Czy po wygaśnięciu w dniu 30 września 2011 r. umowy na korzystanie z hali produkcyjno-montażowej zawartej z Kontrahentem i zakończeniu drugiego kontraktu na świadczenie usług dla Kontrahenta przy wykorzystaniu hali produkcyjno-montażowej, Spółka będzie uprawniona do jednorazowego zaliczenia niezamortyzowanej części wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów uzyskania przychodu?
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-379/09-2/AG
  Czy wypłacone członkom Spółdzielni dochody (przychody) pozostałe po likwidacji Spółdzielni podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%?
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-394/09-4/MR
  1) Czy Instytut będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zarachowanych w księgach rachunkowych Zakładu w miesiącu marcu 2009 r., a którego odliczenie przysługuje w miesiącu następnym tj. w kwietniu? 2) Czy Instytut będzie dokonywał rocznej korekty podatku o której mowa w art. 90-91 ustawy o VAT?
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-343/09-4/MN
  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości będącej składnikiem majątku zlikwidowanej spółki cywilnej.
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-223/09-2/MK
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-179/09-4/MS
  Czy otrzymanie przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością wskutek likwidacji spółki komandytowej będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-292/09/MO
  Zapytanie Spółki dotyczy skutków podatkowych w podatku dochodowym związanych z ewentualną likwidacją spółki komandytowej po utworzeniu przez nią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy otrzymanie przez nią udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wskutek likwidacji spółki komandytowej będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-262/09/MM
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu.
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-301/09/MM
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu.
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-261/09/MM
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu.
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-181/09-2/MK
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-222/09-2/MG
  Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-194/09/AP
  Obowiązek rozliczania się z uwzględnieniem różnic remanentowych w prowadzonej działalności gospodarczej – stacji demontażu pojazdów.
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-288/09-6/AG
  Czy syndyk ma obowiązek składania rozliczenia rocznego przy podatku wg zasad opisanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za upadłego w okresie postępowania upadłościowego, czy też rozliczenie roczne winno być dokonane przez upadłego po uprzednim doręczeniu mu przez syndyka PIT-B?
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-196/09/IB
  1) Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów/akcji w Spółce, są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? 2) Czy w Polsce zwolnione są z podatku dochody z tytułu likwidacji Spółki i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Względnie, czy dochody te mogą być opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga, przez co w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku znajdującej zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-195/09/IB
  1) Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów/akcji w Spółce, są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? 2) Czy w Polsce zwolnione są z podatku dochody z tytułu likwidacji Spółki i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Względnie, czy dochody te mogą być opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga, przez co w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku znajdującej zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-184/09/AK
  W jaki sposób należy ustalić dochód podlegający opodatkowaniu u udziałowca w związku z likwidacją spółki z o.o.?
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-289/09/MS
  Czy otrzymanie przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wskutek likwidacji spółki komandytowej będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-158/09/MM
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu.
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-480/09/NG
  Czy wartość majątku otrzymanego przez wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki, przed przyjęciem przez nią reżimu SICAV lub SIF, będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-479/09/NG
  Czy wartość majątku otrzymanego przez wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki, po przyjęciu przez nią reżimu SICAV lub SIF, będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-218/09-2/IM
  O ile co do zwróconego wkładu 70.112 zł Wnioskodawca nie ma wątpliwości, że stosuje się zwolnienie z mocy art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy również zwolnienie to przysługuje w stosunku do pozostałej kwoty w wysokości 229.888 zł jako wypłaconej nadwyżki nad wniesionym wkładem?
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-148/09-4/GZ
  Sprzedaż mieszkań po likwidacji działalności przez osobę nieprowadzącą już działalności gospodarczej, i od których podatek VAT został już zapłacony – korzysta przez okres 12 miesięcy ze zwolnienia
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-105/09/PS
  Czy kwota stanowiąca niezamortyzowaną wartość zlikwidowanego środka trwałego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-90/09-2/MG
  Czy otrzymane przez udziałowców w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaty z majątku pozostałego w spółce, w kwocie nieprzekraczającej wniesionych przy tworzeniu spółki wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym, jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w świetle przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-57/09-4/DG
  Czy pozostawienie nie zdemontowanego i nie złomowanego fragmentu sieci wodociągowej, który stanowi odrębny środek trwały, w miejscu jego dotychczasowego położenia stanowi stratę powstałą w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, która w związku z brakiem zmiany rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów wyżej wymienionej ustawy?
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-85/09/DP
  Sposób opodatkowania przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-57/09-2/AS
  W przypadku likwidacji luksemburskiej spółki kapitałowej, dochód ten podlega opodatkowaniu tylko w Luksemburgu.
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-102/09/AK
  Czy według przepisów art. 30a ust. 1 pkt 4 w związku z przepisem art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objęcie udziałów przez wspólnika będącego osobą fizyczną w likwidowanej spółce z o.o.?
 680. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 194/09
  Przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów nawet wówczas, gdy pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością a zostały poniesione w celu uzyskania przychodu. Jednym z takich wydatków, które nie są kosztami uzyskania przychodu, są straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy).
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-82/09-2/ER
  Czy likwidacja Spółki i przejęcie majątku jej przedsiębiorstwa przez Wspólnika spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez Spółkę?
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-60/09/AP
  Obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o jednorazowy odpis amortyzacyjny, na skutek likwidacji środka trwałego.
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-262/09/MS
  Czy w przypadku likwidacji spółki komandytowej (po spieniężeniu całego majątku spółki), środki pieniężne otrzymane w związku z jej likwidacją podlegają opodatkowaniu jako dochód Spółki w momencie likwidacji Spółki komandytowej, biorąc pod uwagę, że do momentu likwidacji spółki komandytowej jej skumulowane zyski nie zostaną przekazane na rzecz wspólników?
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-90/09/AL
  Czy Wnioskodawca rozpoczynając ponownie działalność gospodarczą, ma obowiązek od momentu jej rozpoczęcia ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-90/09-3/JF
  Czy przekazanie w toku postępowania likwidacyjnego majątku Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1648/08-4/MG
  PIT w zakresie opodatkowania przychodów osiągniętych przez członków Spółdzielni z tytułu zwrotu wniesionych udziałów oraz podziału majątku likwidowanej Spółdzielni
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-275/09/AP
  Czy na skutek podziału pomiędzy wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, po stronie Spółki powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-66/09-3/IM
  W świetle art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT, w przypadku rozwiązania Spółki, której Podatnik jest wspólnikiem, lub wystąpienia ze Spółki wartość majątku Spółki otrzymana przez Podatnika zgodnie z art. 871 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (dalej: KC), odpowiadająca wartości wniesionego przez Podatnika do tej Spółki wkładu, określonej w umowie spółki cywilnej z dnia 1 czerwca 2006 r. oraz w akcie notarialnym z dnia 23 lipca 2007 r. zmieniającym umowę Spółki będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT?
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-76/09-2/IF
  Czy otrzymane przez udziałowców w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaty majątku pozostałego w spółce, w kwocie nieprzekraczającej wniesionych przy tworzeniu spółki wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w świetle przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-75/09-2/IF
  Czy otrzymane przez udziałowców w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaty majątku pozostałego w spółce, w kwocie nieprzekraczającej wniesionych przy tworzeniu spółki wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym jako dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w świetle przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-335/09/PP
  Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, wartość składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji, które nie będą stanowić po stronie Spółki środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, należy wykazać dla celów podatkowych w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa? W szczególności, jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku ewentualnego zbycia takich składników majątkowych w przyszłości (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)?
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-336/09/PP
  Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, wartość początkową składników majątkowych stanowiących środki trwałe w budowie, otrzymanych w wyniku likwidacji należy wykazać po stronie Spółki w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa powiększonej o dokonane następnie nakłady inwestycyjne (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)?
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1224/08/BG
  Czy kwota likwidacyjna przypadająca Spółce jako wspólnikowi spółki komandytowej z tytułu jej likwidacji podlega opodatkowaniu?
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1221/08/PH
  Czy kwota likwidacyjna przypadająca Spółce jako wspólnikowi spółki komandytowej z tytułu jej likwidacji podlega opodatkowaniu?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-26/09-2/IM
  Czy przepis art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z przepisem art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowuje przychód osoby fizycznej - wspólnika spółki z o.o. z likwidacji majątku spółki z o.o. pomniejszony o poniesione przez tego wspólnika wydatki na nabycie udziałów?
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-5/09/PS
  Czy przejęta spółka mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych i jaki powinien być moment (okres rozliczeniowy), w którym koszt ten powinien być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-708/08/AM
  1. Czy Spółka ma prawo do obniżenia przychodu z likwidacji o cenę rynkową lub cenę nabycia w dniu powstania przychodu, tj. w roku 2008? 2. Czy Spółka ma prawo do obniżenia przychodu z likwidacji o cenę nabycia (a więc cenę w wartości, jaka została zapłacona za wniesiony do spółki X aport)?
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1730/08-2/KK
  Czy straty powstałe w wyniku likwidacji, bądź koszty napraw powypadkowych autobusów, które nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym AC można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-813/08/MM
  1. Co będzie stanowiło podstawę opodatkowania, od której zostanie naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych? 2. Czy będzie to przychód pomniejszony o koszty uzyskania tj. o wniesiony wkład?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-5/08/AK
  Czy dochód Gminy z tytułu nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości i projektu dokumentacji budowlanej budynku mieszkalnego w związki z likwidacją spółki, w której jest udziałowcem jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-833/08-2/MC
  Czy Spółka może uznać stratę na sprzedaży agregatów do lutowania na fali za koszt uzyskania przychodów w 2008 r.?
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-150/08/AK
  Czy opodatkowaniu podlega nadwyżka wartości majątku uzyskanego przez udziałowców w związku z likwidacją spółki nad kosztami nabycia przez udziałowców udziałów w spółce, czy też podstawą opodatkowania będzie przychód uzyskany przez wspólników, bez pomniejszania o wartość wydatków poniesionych na nabycie udziałów likwidowanej spółki?
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-818/08-4/DS
  Czy zysk Spółki uzyskany z działalności statutowej na dzień zakończenia likwidacji Spółki za 2009 rok będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-818/08-3/DS
  Czy zysk Spółki uzyskany z działalności statutowej na dzień zakończenia likwidacji Spółki za 2009 rok będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-794/08-5/HS
  Jak należy określić wysokość przychodu podlegającego opodatkowaniu w Spółce w przypadku zwrotu wkładu do Spółki (w związku z rozwiązaniem i likwidacją Spółki Komandytowej, której przyczyną może być, w szczególności, jednomyślna uchwała wspólników Spółki Komandytowej lub wypowiedzenie umowy Spółki Komandytowej przez Spółkę)?
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-794/08-6/HS
  Jak należy określić wysokość przychodu podlegającego opodatkowaniu w Spółce w przypadku zwrotu wkładu do Spółki (w związku z rozwiązaniem i likwidacją Spółki Komandytowej, której przyczyną może być, w szczególności, jednomyślna uchwała wspólników Spółki Komandytowej lub wypowiedzenie umowy Spółki Komandytowej przez Spółkę)?
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-699/08/MK;ITPB1/415-734/08/MM
  1. Czy podatek dochodowy płaci tylko Spółka w wysokości 19% od kwoty pozostałej po likwidacji spółki kapitałowej, pomniejszone o koszty nabycia unicestwionej Spółki, czyli od kwoty 31000 zł? 2. Czy dodatkowo opodatkowani są wspólnicy spółki, jako osoby fizyczne - podatkiem dochodowym od całości kapitału, pomniejszonego o koszty nabycia, czyli 100000 2000 zł, czyli 98000 zł, czy od kwoty netto uzyskanej po likwidacji spółki kapitałowej?
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-192/08/EJ
  sankcja z tytułu braku kasy rejestrującej
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-222/08-2/IŚ
  Czy zgodnie z przepisami art. 16 ust 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej przedmiotowej nieruchomości, otrzymanej w związku z likwidacją spółki , w księgach podatkowych Oddziału w wysokości wartości rynkowej tej nieruchomości na dzień przyjęcia przez Oddział, określonej na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy?
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1101/08-3/KG
  Czy w związku z likwidacją Zakładu poprzez przekształcenie w gminną spółkę prawa handlowego co oznacza, że podmiot powstały po przekształceniu przejmuje wszystkie prawa i obowiązki podatkowe podmiotu przekształconego, następuje sukcesja podatkowa uniwersalna?
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1101/08-4/KG
  Korekta podatku w związku z wniesieniem w formie aportu majątku zlikwidowanego zakładu budżetowego do spółki.
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-736/08/PSZ
  Czy istnieje możliwość amortyzowania budynku, który wcześniej był wykorzystywany w spółce jawnej, przy przyjęciu wartości początkowej tego budynku w wysokości wynikającej z wyceny, uwzględniającej ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji?
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-764/08-2/MC
  Czy stanowi koszt podatkowy strata wynikająca z tego, że nie można dalej amortyzować nakładów na najęty lokal, poczynionych jako inwestycja w obcym środku trwałym, która zaistniała w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu?
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1538/08-2/MG
  Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku: umorzenia udziałów w spółce kapitałowej oraz likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu (S….), podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1041/08-2/MR
  Czy Wnioskodawcy, przysługuje prawo do zwrotu podatku należnego VAT za m-c październik 2005 r. oraz m-c grudzień 2005 r. po zlikwidowanej "Jednostce Komunalnej" ?
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-143/08-2/MPe
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym przekazanie wspólnikowi (spółce holdingowej) pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli oraz złożeniu sum spornych do depozytu sądowego składników majątku, nietworzących przedsiębiorstwa, nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy w przypadku przekazania majątku, o którym mowa w pytaniu 1, które nie podlega opodatkowaniu VAT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 4, 5 ustawy o VAT?
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-146/08-2/JF
  przekazanie likwidowanego przedsiębiorstwa do spółki holdingowej wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem oraz nie wiąże się dla Wnioskodawcy jako wnoszącego z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących skład tego przedsiębiorstwa.
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-144/08-2/JF
  przekazanie likwidowanego przedsiębiorstwa do spółki holdingowej wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem oraz nie wiąże się dla Wnioskodawcy jako wnoszącego z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących skład tego przedsiębiorstwa.
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-147/08-2/MPe
  1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym przekazanie wspólnikowi (spółce holdingowej) pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli oraz złożeniu sum spornych do depozytu sądowego składników majątku, nietworzących przedsiębiorstwa, nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?2. Czy w przypadku przekazania majątku, o którym mowa w pytaniu 1, które nie podlega opodatkowaniu VAT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 4, 5 ustawy o VAT?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-151/08-2/MPe
  1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym przekazanie wspólnikowi (spółce holdingowej) pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli oraz złożeniu sum spornych do depozytu sądowego składników majątku, nietworzących przedsiębiorstwa, nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?2. Czy w przypadku przekazania majątku, o którym mowa w pytaniu 1, które nie podlega opodatkowaniu VAT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 4, 5 ustawy o VAT?
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-902/08/AB
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o.
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-739/08-4/MC
  Czy rokiem podatkowym będzie okres od 01 stycznia 2008 r. do 06 lutego 2008 r.?
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-150/08-3/RK
  Z przepisu ust. 4 art. 91 ustawy wynika, iż w przypadku gdy w okresie korekty przewidzianej dla środków trwałych, nieruchomości i praw wieczystego użytkowania, nastąpi ich sprzedaż, uważa się że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Skoro zaś podział majątku likwidacyjnego Wnioskodawcy pomiędzy wspólników mieści się w definicji odpłatnej dostawy towarów, a ta z kolei jest sprzedażą w rozumieniu ustawy, zatem przepisy dotyczące art. 91 ustawy będą miały zastosowanie w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym.
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1570/08-2/JG
  Jak w przedmiotowym stanie faktycznym należy ustalić wartość dochodu do opodatkowania związanego z otrzymaniem przez Spółkę majątku likwidowanej zależnej spółki kapitałowej? Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość składników majątkowych w tym wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku likwidacji (w tym gruntów / prawa użytkowania wieczystego oraz budynków) oraz wartość pozostałych składników majątkowych niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa? Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) jest podstawą dokonywania przez Spółka odpisów amortyzacyjnych? Czy w przedmiotowym stanie faktycznym, wartość początkowa środków trwałych, których budowa rozpoczęta została przez zależną spółkę kapitałową i zakończona przez Spółkę, powinna zostać ustalona jako wartość tych środków ustalona przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego (nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) powiększona o koszt wytworzenia poniesiony przez Spółkę?
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1569/08-2/JG
  CIT - ustalenie dochodu w związku z otrzymaniem przez Spółkę majątku zależnej spółki kapitałowej
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1570/08-2/JG
  Jak w przedmiotowym stanie faktycznym należy ustalić wartość dochodu do opodatkowania związanego z otrzymaniem przez Spółkę majątku likwidowanej zależnej spółki kapitałowej? Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość składników majątkowych w tym wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku likwidacji (w tym gruntów / prawa użytkowania wieczystego oraz budynków) oraz wartość pozostałych składników majątkowych niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa? Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) jest podstawą dokonywania przez Spółka odpisów amortyzacyjnych? Czy w przedmiotowym stanie faktycznym, wartość początkowa środków trwałych, których budowa rozpoczęta została przez zależną spółkę kapitałową i zakończona przez Spółkę, powinna zostać ustalona jako wartość tych środków ustalona przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego (nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) powiększona o koszt wytworzenia poniesiony przez Spółkę?
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-141/08-3/RK
  Z przepisu ust. 4 art. 91 ustawy wynika, iż w przypadku gdy w okresie korekty przewidzianej dla środków trwałych, nieruchomości i praw wieczystego użytkowania, nastąpi ich sprzedaż, uważa się że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Skoro zaś podział majątku likwidacyjnego Wnioskodawcy pomiędzy wspólników mieści się w definicji odpłatnej dostawy towarów, a ta z kolei jest sprzedażą w rozumieniu ustawy, zatem przepisy dotyczące art. 91 ustawy będą miały zastosowanie w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym.
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-150/08-2/RK
  O ile w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym przedmiotem wkładu (dokonanego etapami), będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55#185; Kodeksu cywilnego, to biorąc pod uwagę powołane przepisy, przekazanie likwidowanego przedsiębiorstwa do spółki holdingowej wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem oraz nie wiąże się dla Wnioskodawcy jako wnoszącego z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących skład tego przedsiębiorstwa. Nakłada jednak na nabywcę, jako beneficjenta praw i obowiązków zbywcy - obowiązek dokonywania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, do których zobowiązany byłby zbywca przedsiębiorstwa, co wynika z art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-141/08-2/RK
  O ile w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym przedmiotem wkładu (dokonanego etapami), będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55#185;Kodeksu cywilnego, to biorąc pod uwagę powołane przepisy, przekazanie likwidowanego przedsiębiorstwa do spółki holdingowej wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem oraz nie wiąże się dla Wnioskodawcy jako wnoszącego z obowiązkiem skorygowania podatku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem składników majątkowych wchodzących skład tego przedsiębiorstwa. Nakłada jednak na nabywcę, jako beneficjenta praw i obowiązków zbywcy - obowiązek dokonywania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, do których zobowiązany byłby zbywca przedsiębiorstwa, co wynika z art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1604/08-2/MS
  Czy - zważywszy, że UPDOP nie zawiera szczególnych regulacji, dotyczących opodatkowania likwidacji spółki osobowej - dochód Podatnika z tytułu likwidacji Osobowej Spółki Celowej należy ustalić na zasadach ogólnych przewidzianych w UPDOP, tj. dochodem Podatnika do opodatkowania jako wspólnika/akcjonariusza Osobowej Spółki Celowej z tytułu jej likwidacji jest nadwyżka wartości rynkowej majątku otrzymanego przez Podatnika w związku z likwidacją Osobowej Spółki Celowej nad kosztem objęcia przez Podatnika udziału/akcji w tej Spółce, gdzie koszt objęcia przez Podatnika udziału/akcji w Osobowej Spółce Calowej odpowiada wartości wkładu wniesionego przez Podatnika jako wspólnika/akcjonariusza do nowo utworzonej Osobowej Spółki Celowej tytułem objęcia w niej udziału/akcji (tj. określonej w umowie/statucie Osobowej Spółki Celowej wartości Nieruchomości, ustalonej przez wspólników/akcjonariuszy na dzień wniesienia wkładu do tej Spółki, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa Nieruchomości na dzień wniesienia wkładu)?
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1544/08-2/AK
  Czy kwota, którą otrzyma członek Kółka R.... z podziału majątku tego Kółka, w związku z jego likwidacją podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, a jeśli tak to czy wysokość tego podatku oblicza się na zasadach ogólnych, czy też jest to podatek zryczałtowany?
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-630a/08/MT
  Czy w roku podatkowym 2008 oraz w następnych latach podatkowych, pomimo nieprowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opisane powyżej stałe wydatki miesięczne związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, które to wydatki będą w przyszłości częściowo finansowane z darowizn uzyskiwanych od wspólników, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednio w roku podatkowym 2008 oraz w następnych latach podatkowych?
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1267/08-2/EC
  Czy wartość świadczenia likwidacyjnego ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przypadająca do opodatkowania u osoby fizycznej akcjonariusza spółki komandytowo- akcyjnej powinna uwzględniać wydatki poniesione przez spółkę komandytowo-akcyjną na nabycie/objęcie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1266/08-2/EC
  Czy wartość świadczenia likwidacyjnego ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przypadająca do opodatkowania u osoby fizycznej akcjonariusza spółki komandytowo- akcyjnej powinna uwzględniać wydatki poniesione przez spółkę komandytowo-akcyjną na nabycie/objęcie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-720/08-4/ŁM
  Czy wartość sprzedanych składników majątku obrotowego stanowiła będzie koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży (również sprzedaży jako surowce wtórne)?
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-2/08/NG
  Czy należne wnioskodawcy przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (podziału majątku polikwidacyjnego) będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-28/08/MM
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o.
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-27/08/MM
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o.
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-604b/08/MR
  Czy w przypadku likwidacji spółki SA lub SARL z siedzibą w Luksemburgu wypłata zysków likwidacyjnych (tj. wypłata majątku w związku z likwidacją spółki) na rzecz Wnioskodawcy, jako udziałowca (akcjonariusza) spółki SA lub SARL, będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce?
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-679/08-2/ŁM
  Czy koszt likwidacji środka trwałego - trafostacji stanowią wydatek na wytworzenie nowego środka trwałego - parkingu?
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1179/08-2/AM
  Czy wydatki na objęcie udziałów w spółce są kosztem podatkowym przy ustalaniu podatku dochodowego po podziale majątku spółki?
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1956/08-2/BS
  czynności przekazania przedsiębiorstwa w formie majątku likwidacyjnego
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-880/08/MO
  1. Czy w opisanym stanie faktycznym koszt nabycia nieruchomości w części dotyczącej ww. budynku (tj. jego ceny zakupu, powiększonej o odpowiednią część kosztów związanych z nabyciem nieruchomości) stanowić będzie koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)? 2. W którym momencie Spółka może wykazać ww. koszt uzyskania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1197/08/MO
  1. Czy w opisanym stanie faktycznym koszt nabycia nieruchomości w części dotyczącej ww. budynku (tj. jego ceny zakupu, powiększonej o odpowiednią część kosztów związanych z nabyciem nieruchomości) stanowić będzie koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)? 2. W którym momencie Spółka może wykazać ww. koszt uzyskania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-763/08/MW
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż rozwiązanie Spółki, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie wynikającym z brzmienia art. 24 ust. 2 (winno być art. 24 ust. 3) tejże ustawy w stosunku do objętych tym przepisem i przyznanych wspólnikom składników majątkowych; oraz nie ma skutków podatkowych w zakresie przyznania wnioskodawcy określonej liczby udziałów Spółki z o.o. posiadanych dotychczas w ramach Spółki jawnej?
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-764/08/MW
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż rozwiązanie Spółki, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie wynikającym z brzmienia art. 24 ust. 2 (winno być art. 24 ust. 3) tejże ustawy w stosunku do objętych tym przepisem i przyznanych wspólnikom składników majątkowych; oraz nie ma skutków podatkowych w zakresie przyznania wnioskodawcy określonej liczby udziałów Spółki z o.o. posiadanych dotychczas w ramach Spółki jawnej?
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-49/08-2/IŚ
  Czy zyski ze sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego osobom trzecim lub/i Funduszowi nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce w świetle polsko-brytyjskiej konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności na podstawie art. 13 ww. konwencji? Czy dochody z likwidacji funduszu inwestycyjnego zamkniętego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, w świetle art. 10 polsko-brytyjskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania w Polsce po spełnieniu określonych warunków?
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-595/08/MM
  Czy uzyskany przez podatnika - w związku z jego wystąpieniem ze spółki - zwrot wkładu i otrzymana część wspólnego majątku nabytego w czasie trwania spółki jawnej, odpowiadająca udziałowi podatnika w zyskach tej spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1583/08/HS
  Skutki podatkowe dla udziałowca likwidacji spółki z o.o.
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1363/08-2/JG
  CIT w zakresie: - zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej części wartości początkowej likwidowanego budynku wielofunkcyjnego; - pomniejszenia wartości początkowej budynku; - zaliczenia do kosztu rozbudowy parkingu wydatków poniesionych w związku z likwidacją części składowych budynku
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1364/08-2/JG
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z likwidacją zakładu w O (pokrywane ze środków bieżących Spółki)? W jaki sposób Spółka powinna identyfikować i rozliczać wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu ze względu na fakt, iż zostały sfinansowane ze środków pochodzących z pomocy restrukturyzacyjnej?
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1560/08/HS
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-914/08/AD
  Opodatkowanie podziału majątku likwidowanej spółki.
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-899/08/BG
  Czy faktycznie zlikwidowane zapasy (materiały, wyroby gotowe, półprodukty, produkcja w toku) odzyskane z kombajnów powracających z dzierżawy lub uzyskane w wyniku wadliwej części w oparciu o umowę na świadczenie usług remontowych (serwisowych) można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1391/08-2/MS
  Jakie skutki w podatku dochodowym od osób prawnych wywoła po stronie Spółki podział kwoty pozostałej ze spieniężenia majątku likwidowanej spółki komandytowej, w której Spółka będzie komandytariuszem, biorąc pod uwagę, że do momentu likwidacji spółki komandytowej jej skumulowane zyski nie zostaną przekazane na rzecz wspólników?
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1266/08-2/AK
  Jak opodatkowane zostanie uzyskanie przez członków Spółdzielni środków pozostałych po jej likwidacji (podział mienia polikwidacyjnego), a jeżeli mienie jest w postaci rzeczowej, to jakie obowiązki ciążą na Spółdzielni jako płatniku?
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-1/08-2/MB
  Jak opodatkowane zostanie uzyskanie przez członków Spółdzielni środków pozostałych po jej likwidacji (podział mienia polikwidacyjnego), a jeżeli mienie jest w postaci rzeczowej, to jakie obowiązki ciążą na Spółdzielni jako płatniku? Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług wywołają czynności wynikające z planowanej umowy z deweloperem? Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wywoła ta umowa po stronie Spółdzielni? Jakie skutki w podatku od towarów i usług wywoła przekazanie członkom Spółdzielni, po zakończeniu jej likwidacji, mienia polikwidacyjnego w postaci udziału w nieruchomości?
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-538/08-5/AJ
  1. Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? 2. Czy w Polsce zwolnione są z podatku dochody z tytułu likwidacji Spółki i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? Względnie, czy dochody te mogą być opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga, przez co w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku znajdującej zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-538/08-4/AJ
  1. Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? 2. Czy w Polsce zwolnione są z podatku dochody z tytułu likwidacji Spółki i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? Względnie, czy dochody te mogą być opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga, przez co w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku znajdującej zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-521/08-2/ŁM
  Czy w opisanym stanie faktycznym środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu na poziomie Spółki w momencie likwidacji?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-537/08-5/AJ
  1. Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? 2. Czy w Polsce zwolnione są z podatku dochody z tytułu likwidacji Spółki i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? Względnie, czy dochody te mogą być opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga, przez co w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku znajdującej zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-537/08-4/AJ
  1. Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? 2. Czy w Polsce zwolnione są z podatku dochody z tytułu likwidacji Spółki i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? Względnie, czy dochody te mogą być opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga, przez co w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku znajdującej zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-536/08-5/AJ
  1. Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? 2. Czy w Polsce zwolnione są z podatku dochody z tytułu likwidacji Spółki i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? Względnie, czy dochody te mogą być opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga, przez co w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku znajdującej zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-536/08-4/AJ
  1. Czy dochody uzyskane w wyniku umorzenia udziałów w Spółce są zwolnione z opodatkowania na terytorium Polski i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? 2.Czy w Polsce zwolnione są z podatku dochody z tytułu likwidacji Spółki i wysokość tych dochodów ma jedynie wpływ na zasady ustalania stawki podatkowej stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce? Względnie, czy dochody te mogą być opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga, przez co w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce i nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku znajdującej zastosowanie do dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1327/08-2/MS
  w zakresie w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy gruntu oraz w zakresie opodatkowania przez członków Spółdzielni środków pozostałych po jej likwidacji
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-764/08/AJ
  Wznowienie działalności po likwidacji a obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-642/08-3/IM
  Czy w wyniku likwidacji spółki z o.o. i wypłacenia jedynemu wspólnikowi kwoty nadwyżki polikwidacyjnej, stanowiącej tylko pozostałą po pokryciu kosztów likwidacji część kapitału zakładowego, który wspólnik ten wcześniej wpłacił do spółki - powstanie u tego wspólnika przychód do opodatkowania i czy zatem spółka ma pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłacanej sumy, mniejszej niż koszt jej uzyskania (kwota opłaconego podniesienia kapitału)?
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1440/08/MM
  Czy zbywane przez Spółdzielnie udziały w spółce z o.o. na rzecz członków Spółdzielni w drodze podziału majątku pozostałego po likwidacji będą stanowiły dla tych członków Spółdzielni przychód z kapitałów pieniężnych?
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-954/08-2/AŻ
  Opodatkowanie wartości majątku otrzymanego przez OF przy likwidacji działalności gospodarczej (rozwiązaniu spółki osobowej)
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-738/08/PC
  Czy należy ustalać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku zwracanego majątku wspólnikowi (gminie) w związku z likwidacją Spółki?
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-730/08/MS
  Czy wydatki poniesione na utrzymanie składników majątkowych na nieczynnym wydziale można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy powyższe koszty można zaliczyć do kosztów pośrednich i rozliczyć je zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-918/08-2/IF
  PIT - w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia akcji
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-919/08-3/IF
  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej będzie podlegał udział kapitałowy wypłacony wspólnikowi stanowiący nadwyżkę ponad wysokość wniesionych wkładów. W przypadku umorzenia akcji opodatkowaniu będzie podlegał dochód stanowiący różnicę pomiędzy wynagrodzeniem uzyskanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia a wydatkami poniesionymi na nabycie (objęcie) akcji. Zarówno likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej jak i umorzenie akcji będzie skutkowało uzyskaniem przychodu z praw majątkowych, a nie jak twierdzi Wnioskodawca przychodem z kapitałów pieniężnych.
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-918/08-3/IF
  Czy w przypadku umorzenia akcji akcjonariusza nr 3 bez wynagrodzenia powstanie po stronie pozostałych akcjonariuszy (w tym Wnioskodawcy) lub komplementariusza dochód podlegający opodatkowaniu? W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania (dochód) akcjonariuszy (w tym Wnioskodawcy) oraz komplementariusza z tytułu sprzedaży akcji uzyskanych przez S w drodze aportu? Czy powstaje a jeżeli tak to w jaki sposób jest obliczany dochód Wnioskodawcy w przypadku likwidacji S lub umorzenia akcji Wnioskodawcy w S?
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-919/08-2/IF
  PIT - w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu umorzenia akcji
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1226/08-2/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.08.2008r. (data wpływu 05.08.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie:
  - ustalenia momentu uznania wydatków poniesionych na realizacje projektu budownictwa mieszkanioweg ...
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-909/08-4/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2008 r. (data wpływu 07.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z likwidacji spółki kapitałowej -jest nieprawidłowe.W dniu 07.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1167/08-2/MG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym podstawą naliczenia ww. zryczałtowanego podatku dochodowego jest cała wartość majątku otrzymanego przez udziałowca, w związku z likwidacją Spółki, czy też podstawą naliczenia tego podatku jest wartość określonego wyżej majątku, pomniejszona o wydatki poniesione na objęcie lub nabycie udziałów?
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1227/08-4/MS
  VAT - w zakresie opodatkowania czynności wydania majątku Spółki jej jedynemu udziałowcowi w ramach majątku likwidacyjnego
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-720/08-2/SJ
  W przypadku rozwiązania spółki cywilnej opodatkowaniu podatkiem VAT nie będzie podlegał pozostawiony lokal użytkowy, wniesiony uprzednio aportem.
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-721/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ordynacji podatkowej w zakresie następstwa prawnego w związku z likwidacją spółki -jest prawidłowe.W dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-619/08/BG
  Czy wartość poniesionej przez Bank straty z tytułu likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym - inwestycja w lokalu położonym w "W"- stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z treści wniosku wynika, iż pytanie dotyczy m. in. art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-839/08-5/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu w przypadku likwidacji spółki komandytowej -jest nieprawidłowe.W dniu 24 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1076/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.07.2008r.(data wpływu 25.07.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla wnioskodawcy w momencie rozwiązania/likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej -jest prawidłowe.W dniu 25.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1077/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.07.2008r.(data wpływu 25.07.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla wnioskodawcy w momencie rozwiązania/likwidacji spółki komandytowej -jest prawidłowe.W dniu 25.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1285/08/HS
  Skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o.
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-460/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 16 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółdzielni -jest prawidłowe.W dniu 16 lipca 2008 r. został złożo ...
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415/1043/08-4/AF
  Czy dochód ze spółki S…. lub S…. z siedzibą w Luksemburgu, jaki Wnioskodawczyni osiągnie w formie dywidendy, będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce? Czy w przypadku likwidacji spółki S… lub S… z siedzibą w Luksemburgu wypłata zysków likwidacyjnych (tj. wypłata majątku w związku z likwidacją spółki) na rzecz Wnioskodawczyni, jako udziałowca (akcjonariusza) spółki S… lub S…., będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w Polsce?
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1134/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1136/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1133/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1135/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1132/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1136/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008r. (data wpływu 21.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu (przychodu) z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 21.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1089/08-2/IK
  opodatkowanie przekazania w wyniku likwidacji Spółki majątku na rzecz jej udziałowca.
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-710/08-2/BD
  Czy po zakończeniu likwidacji zakładu budżetowego, prawo do otrzymania zwrotu bezpośredniego będzie przysługiwało gminie?
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-408/08-4/ŁM
  Czy strata powstała na sprzedaży maszyn i urządzeń firmie złomującej stanowi koszt podatkowy Spółki stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 in fine w związku z art. 16 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1126/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.06.2008r. (data wpływu 07.07.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu po stronie spółki likwidowanej -jest prawidłowe.W dniu 07.07.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-925/08-2/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2008r. (data wpływu 17.06.2008r.) uzupełnionego doręczonym pełnomocnictwem (data wpływu 06.08.2008r.) na wezwanie Nr IP-PB3-423-925/08-2/KB z dnia 23.06.2008r. (data nadania 23.07.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawid ...
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-577/08/UH (KAN-6121/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008r. (data wpływu 18 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2008r. (data wpływu 18 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji, gdy spółce przysługuje prawo do zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego ...
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-339/08/HD
  Czy koszty likwidacji wyrobów gotowych i ich wartość z dnia likwidacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-373/08-4/EK
  W którym momencie Spółka powinna ująć w ciężar kosztów uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku likwidacji linii energetycznych bądź ich części?
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-952/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych likwidacji spółki -jest prawidłowe.W dniu 23.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-445/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych uzyskanych w związku z likwidacją spółek komandytowych -jest prawidłowe.W dniu 20 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-444/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych uzyskanych w związku z likwidacją spółek komandytowych -jest prawidłowe.W dniu 20 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-505/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 11 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych uzyskanych w związku z likwidacją spółek komandytowych -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. w BKIP w Bielsko-Białej zo ...
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-770/08-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01 lipca 2008 r. (data wpływu 03 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania w drodze darowizny przedsiębiorstwa małżonce -jest prawidłowe.W dniu 03 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-951/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania majątku likwidacyjnego spółki- jest prawidłowe.W dniu 23.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-410/08-5/AG
  Czy nieumorzona część budynku, który w wyniku rozbiórki uległ likwidacji, stanowi koszt uzyskania przychodów?
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-400/08-9/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku (data wpływu do Biura KIP w Lesznie - 10 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 28 lipca 2008 r., 6 sierpnia 2008 r., 20 sierpnia 2008 r. oraz 10 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów -jest prawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008 r. został złożony ww. ...
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-410/08-4/AG
  Czy nie umorzona część budynku, który w wyniku rozbiórki uległ likwidacji, stanowi koszt uzyskania przychodów?
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-501/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rezygnacji z ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-584/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych -jest prawidłowe.W dniu 23 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-300/08-4/ŁM
  Czy wydatki związane z likwidacją zapasów niezdatnych w procesie produkcyjnym (w tym wartość likwidowanych surowców i opakowań) a nabytych w ramach przejęcia produkcji z Włoch, które nie zostały przywiezione do Polski i zostały zutylizowane we Włoszech w poprzednim okresie, Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2007 roku?
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-300/08-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wydatków związanych z likwidacją zapasów niezdatnych w procesie produkcyjnym -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-300/08-3/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wydatków związanych z likwidacją zapasów niezdatnych w procesie produkcyjnym -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-300/08-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wydatków związanych z likwidacją zapasów niezdatnych w procesie produkcyjnym -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-300/08-3/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wydatków związanych z likwidacją zapasów niezdatnych w procesie produkcyjnym -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-473/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki ...
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-384/08/PP (KAN-4800/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 12 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty odpowiadającej niezamortyzowanej części środków trwałych, sprzedanych w drodze ...
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-579/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-579/08-4/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X S.A. reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią A K-P przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 30 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dokonywanych płatności na rzecz kontrahentów zagranicznyc ...
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-310/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 5 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uznaje sięza prawidłowe.W dniu 5 czerwca 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1113/08-2/SM
  uszkodzenie, zniszczenie lub utrata wartości handlowej materiału gotowego, czego konsekwencją będzie zniszczenie tego materiału nie powoduje obowiązku dokonania korekty odliczenia; przedmiotowa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-379/08/BW
  Czy możliwy jest zwrot różnicy podatku VAT na rachunek bankowy innego podatnika (np. jednostki macierzystej) w sytuacji gdy zlikwidowano równocześnie podatnika jak i jego rachunek bankowy?
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-250/08/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztu uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji środków trwałych -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. ...
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-294/08/PP (KAN-3638/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 10 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych -jest p ...
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-595/08-2/AS
  INIERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2008 r. (data wpływu 04.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu wypłaty udziałów na rzecz udziałowców:
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-298/08-2/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.03.2008 r. (data wpływu 07.03.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania objęcia udziałów w spółce kapitałowej stanowiących poprzednio własność rozwiązanej spółki osobowej -jest nieprawidłowe.W dniu 07.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-185/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wydania udziałowcowi nieruchomości w ramach podziału majątku Spółki -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-237/08/PP
  Czy istnieje możliwość wliczenia niezamortyzowanej wartości rozebranego budynku jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu, jako kosztów pośrednich?
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-335/08/EA (KAN-1945/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy K., przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008r. (data wpływu 26 lutego 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie praw i obowiązków podatkowych w podatku VAT Urzędu Gminy względem zlikwidowanego zakładu budżetowego -jest nieprawidłowe.W przedmiotowym ...
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-149/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych zapłaconych po likwidacji przedmiotu leasingu -jest prawidłowe.W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-155/08-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Kultury, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu: 1 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie utworzenia instytucji kultury w miejsce jednostki budżetowej -jest nieprawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-60/08/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej i ...
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-70/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności przysługujących wspólnikowi rozwiązanej spółki jawnej z tytułu zwrotu wkładów oraz części majątku spółki- jest nieprawidłowe.W dniu 21.01.2008 r. został złożony w/w wn ...
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-79/08/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym -jest prawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-98/08/MZ
  Czy od otrzymanej od likwidatora spółki kwoty lub od części tej kwoty, wnioskodawca musi jeszcze zapłacić podatek, w jakiej skali i formie i czy kwotę tą będzie obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym?
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-19/08/AL
  Dotyczy uzyskania przez jednostkę budżetową statusu podatnika podatku VAT oraz konieczności rejestracji w podatku od towarów i usług
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-52/08/AL
  Brak konieczności odprowadzenia podatku VAT od remanentu likwidacyjnego w przypadku przekazania żonie drogą darowizny firmy przed dokonaniem likwidacji i wykreśleniem firmy z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-440/08/HS
  Opodatkowanie przez udziałowca przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki z o.o.
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-194/07-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A. W., przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu- jest n ...
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-457/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 03.12.2007 r. (data wpływu 05.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest
  - nieprawidłowew zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ...
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-507/07-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03.12.2007 r. (data wpływu 05.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dotyczącym zasad opodatkowania dochodów uzyskanych w wyniku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu oraz w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu ...
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-433/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 23 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowej oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodu przez spółkę komandytową -jest nieprawidłowe.W dniu 23 listopad ...
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-236/07-2/MC
  Czy niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w momencie zakończenia umowy najmu i przeniesienia całej działalności do nowego miejsca?
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-178/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r (data wpływu 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego odliczonego od nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizacje nieruchomości, która ulegnie likwidacji -jest nieprawidłowe.W dniu 15 listopada 2007 r. z ...
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-149/07-3/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007 r. (data wpływu 25 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 16 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania aportu towarów i środków trwałych do Spółki -jest prawidłowe.W ...
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-717/07-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 06 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonych przez Spółkę -jest prawidłowe.W dniu 06 grudnia 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-176/07-2/MC
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym niezamortyzowana wartość likwidowanego środka trwałego (inwestycji w obcym budynku/lokalu) stanowi koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2006 r. jak i po dniu 01.01.2007 r.?
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-139/07-4/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając, w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana D. S., przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 8 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytu ...
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-64/07-4/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. P. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 9 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku po likwidacji spółki cywilnej- jest prawidłowe.W dniu 9 października 2 ...
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-64/07-5/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. P. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 9 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie przeksięgowania nadpłaty na przyszłe zobowiązania jednego z byłych wspólników- jest niepraw ...
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-93/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007 roku (data wpływu 15 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości przekazywanego majątku Spółki w związku z jej likwidacją, wniesionego uprzednio jako aport w postaci ...
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-113/07-5/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością P. - G. reprezentowanej przez Pełnomocnika - Pana M. F., przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007 r. (data wpływu 19.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości- jest prawidłowe.W dniu 19 września 2007 r. ...
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-178/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 18 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przez udziałowca przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki z o.o. -jest nieprawidłowe.W dniu 18 września 2007r. wpłynął do tu ...
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-177/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 18 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przez udziałowca przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki z o.o. -jest nieprawidłowe.W dniu 18 września 2007r. wpłynął do tut. B ...
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-569/07/AA
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie podlegała jedynie ewentualna nadwyżka uzyskanego przychodu nad wartością rynkową akcji z dnia dokonania darowizny?
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-552/07/AA
  Czy słusznie postąpiono, odejmując koszty wniesionych udziałów od przychodu jakim był majątek pozostały po likwidacji spółki z o.o., i od tak ustalonego dochodu obliczono należny podatek wspólnikom?
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-165/07-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Syndyka masy upadłości Zakładów w upadłości przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007 r. (data wpływu 3.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa -jest nieprawidłowe.W dniu 3.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-194/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku wniesienia przez gminę aportem materiał ...
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-209/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 30 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku wniesienia aportem przez Związek składników majątku do spółki prawa handlowego ...
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-225/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych akresie opodatkowania wartości majątku w związku z likwidacją spółki z o.o. -jest nieprawidłowe.W dniu 01.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-196/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2007 r. (data wpływu 14.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie likwidacji zakładu budżetowego -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 11.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-83/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. w likwidacji przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura -20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przez udziałowca przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki o wydatki na nabycie udziałów -jest prawidłow ...
 866. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PP-I/4210-12/07/KST
  Zdaniem Spółki zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop strata powstała w wyniku likwidacji (wyburzenia) nie w pełni umorzonego środka trwałego (starego budynku) będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodu w wysokości równej różnicy między figurującą w księgach wartością początkową tego środka trwałego, a dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi.
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-116/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.08.2007 r. (data wpływu 31.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dotyczącym zasad opodatkowania dochodów uzyskanych przez udziałowca spółki, będącego polskim rezydentem, w wyniku: umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu ora ...
 868. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0026/07/KB
  Dotyczy opodatkowania niektórych przychodów Wspólnoty Mieszkaniowej w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz opodatkowania członków Wspólnoty na podstawie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/7/07
  Jakie są skutki podatkowe dla rozwiązywanej spółki w przypadku zwrotu wkładów dla wspólników, oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nie zamortyzowanej wartości składników majątku postawionych w stan likwidacji bądź zwróconych wspólnikom?
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/6/07
  1. Czy przychody w postaci pieniężnej i rzeczowej (ruchomości i nieruchomości) otrzymane jako zwrot wkładu wniesionego do spółki jawnej korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości wniesionych wkładów?2. Jak należy w tej sytuacji określić wartość zwracanych w formie rzeczowej wkładów?3. Jak należy wycenić wartość początkową środków trwałych otrzymanych jako zwrot wkładów wniesionych do spółki jawnej używanych następnie przez byłego wspólnika w działalności gospodarczej prowadzonej przez niego samodzielnie?4. Czy odpisy amortyzacyjne dokonane od otrzymanych w powyższy sposób składników majątku stanowią koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wspólnika?
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/66/2007/WN
  Kwestia regulacji dotyczących postępowania z posiadanymi kasami wycofanymi z użytkowania.
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/07-4/MC
  Czy dochód Spółdzielni Kółek Rolniczych z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości od jednego z kółek będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-50/GK/07
  Czy niezamortyzowana wartość środka trwałego zwiększy wartość początkową nowego środka trwałego powstałego w miejscu likwidowanego i czy stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie jego likwidacji?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-291/07/KM
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na likwidację nie w pełni umorzonego środka trwałego w postaci budynku gospodarczego stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
 875. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-1169/06
  W jaki sposób należy ustalić wartość początkową poszczególnych budynków i budowli, które stanowić będą odrębne środki trwałeCzy wartość początkowa obiektów, które poddane zostaną rozbiórce powinna zwiększać wartość początkową pozostałych obiektów, czy też może zostać zaliczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania rozbiórki
 876. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-47/07/WD
  Czy nie zamortyzowana część ceny nabycia stanowi stratę powstałą w wyniku likwidacji wartości niematerialnej i prawnej, która jest rozpoznawana jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/55/07
  Czy nieściągalność wierzytelności została należycie uprawdopodobniona i uzasadnia uznanie odpisu aktualizującego za koszt uzyskania przychodów?
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/37/2007
  1) czy w związku ze zdarzeniem losowym oraz posiadanym ubezpieczeniem dobrowolnym podatnik może zaliczyć do strat nadzwyczajnych stanowiących koszt uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym miał miejsce wypadek nie umorzoną wartość samochodu pomimo, iż nie dokonał fizycznej likwidacji samochodu? 2) czy prawidłowo została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów 2006r. strata z tytułu zdarzenia losowego w wysokości odpowiadającej nie zamortyzowanej wartości netto samochodu pomniejszonej o wartość przyznanego odszkodowania; czy też cała wartość netto jest kosztem podatkowym w okresie rozliczeniowym, w którym miał miejsce wypadek drogowy? 3) czy pozostała, nie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie zdarzenia losowego, wartość netto uszkodzonego samochodu w wysokości odpowiadającej przyznanemu odszkodowaniu będzie kosztem uzyskania przychodów w dacie fizycznej likwidacji lub sprzedaży wraku samochodu?
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-54/07/KK
  Czy postanowienie sądu o zakończeniu likwidacji jest wystarczającym dokumentem do zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-71/07/57169
  W wyniku sprzedaży wszystkich stacji paliw, będących własnością Spółki (stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa) oraz rozwiązania umów z właścicielami stacji partnerskich i zakończenia wykonywania czynności przy użyciu kas fiskalnych, Spółce pozostały drukarki fiskalne z pamięciami fiskalnymi. Nowi właściciele sprzedanych stacji nie zdecydowali się na zakup od Spółki w/w drukarek. Wnioskodawca zaznacza też że brak jest możliwości zbycia tego rodzaju urządzeń na rynku wtórnym. Spółka zdecydowała się zatem na ich kasację przez serwis techniczny. Wnioskodawca zwraca się z pytaniem czy w związku z powyższym niezamortyzowana wartość przedmiotowych urządzeń fiskalnych może zostać zaliczona przez Spółką do kosztów uzyskania przychodów?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4230-14/07/KW
  Czy wydatki związane z rozbiórką budynków stanowią koszt uzyskania przychodów?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-39/07/36637
  Jak prawidłowo opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych należności wypłacane osobom fizycznym w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-134/07/MK
  Kiedy ująć w koszty ponoszone straty powstałe w wyniku likwidacji środków trwałych lub ich części, podyktowanej względami gospodarności - likwidowane elementy są znacznie wyeksploatowane, a ich remont najczęściej nieopłacalny, z uwagi na ekonomikę produkcji likwidacja jest korzystniejsza, bądź też konieczność likwidacji środków wiąże się z inwestycjami Spółki? Efektem likwidacji jest sprzedaż środka lub jego wycofanie z użycia.
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-42/07
  Pytanie podatnika:Czy niezamotryzowana wartość likwidowanej linii technologicznej powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości na moment dokonania fizycznej likwidacji linii technologicznej ( jej demontażu ), zaś wartość rynkowa elementów pozostałych po jej likwidacji powinna zastać zaliczona do przychodów na moment dokonania tej likwidacji? Czy konsekwencją takiego podejścia jest uznanie, że w przypadku wykorzystania niektórych elementów likwidowanego środka trwałego do wytworzenia nowej linii technologicznej na jej wartość początkową będą składać się m.in. "odzyski" wycenione po wartości rynkowej?t
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOP/423-7/07
  Jak prawidłowo opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych należności wypłacane osobom prawnym w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?.
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-52/07
  Czy w momencie przyjęcia na magazyn złomu powstałego z likwidacji środków trwałych powstaje przychód? Czy w okolicznościach związanych ze sprzedażą złomu, przeznaczeniem na potrzeby remontu lub inwestycyjne, wartość ewidencyjna złomu stanowi koszt uzyskania przychodów?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-150/07/RM
  Czy likwidacja części nabytych wraz z nieruchomością nakładów - inwestycji rozpoczętej przez dotychczasowego właściciela - oraz niewykorzystanie niektórych ze składników dokumentacji technicznej i prawnej nie będzie inwestycją zaniechaną w związku z faktem, że Spółdzielnia zamierza na nabytej nieruchomości zrealizować zupełnie inne zadanie gospodarcze niż rozpoczął aktualny właściciel? Czy wydatki na nabycie wraz z nieruchomością: nakładów związanych z budową budynku fabrycznego, które zostaną zlikwidowane w procesie inwestycyjnym, jak też koszty poniesione na ich likwidację i koszty niewykorzystanej dokumentacji są kosztem wytworzenia nowej inwestycji zgodnie z art. 16g ust. 4?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-196/07/RM
  Czy wydatki na nabycie wraz z nieruchomością: nakładów związanych z budową budynku fabrycznego, które zostaną zlikwidowane w procesie inwestycyjnym, w wyniku którego powstanie osiedle mieszkaniowe, jak też koszty poniesione na ich likwidację i koszty niewykorzystanej dokumentacji są kosztem wytworzenia nowej inwestycji na podstawie art. 16g ust. 4?
 889. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-4/07/GZ
  1) Czy nakłady Spółki związane z przebudową i rozbudową budynku biurowo- magazynowego należy zakwalifikować jako ulepszenie istniejącego budynku biurowo-magazynowego. 2) Czy częściowa likwidacja budynku biurowo - magazynowego umożliwi odniesienie w koszty nieplanowanego odpisu określonego od zlikwidowanej części. 3) Czy Spółka po dokonaniu ulepszenia - ma prawo nadal stosować 10% stawkę amortyzacyjną przyjętą w momencie przyjęcia budynku biurowo - magazynowego do ewidencji. 4) Czy o wartość elewacji aluminiowej z elementami szklanymi (wspólnej dla budynku biurowo - magazynowego i dwóch hal) należy powiększyć wartość początkową budynku biurowo - magazynowego i dwóch hal proporcjonalnie do powierzchni ścian budynków pokrytych tą elewacją.
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-7/07
  Czy wystąpi przychód podatkowy dla wspólników w momencie likwidacji-wskrzeszenia z rejestru spółki jawnej z tytułu nie spłaconych zobowiązań dotyczących pożyczek własnych wspólników oraz nie spłaconych zobowiązań odsetek od tych pożyczek?
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/39/07/JB
  dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto nie w pełni umorzonego budynku, który ulegnie fizycznej likwidacji w związku z rozpoczętą inwestycją budownictwa mieszkaniowego w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
 892. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-14/07/ZO
  czy korzystając ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej ma prawo dokonać likwidacji środka trwałego, którego wartość została zaliczona do kwalifikowanych kosztów inwestycji przed upływem 5 lat od daty wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych bez konieczności pomniejszania kwalifikowanych kosztów inwestycji o wartość zlikwidowanego środka trwałego.
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/22/07
  Dot. możliwości zaliczenia do kosztów nieumorzonej części inwestycji w obcym środku trwałym.
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-18/07
  Czy jest kosztem uzyskania przychodów wartość w cenie zakupu towarów handlowych, które zlikwidowano w wyniku ich zniszczenia a pozostałości (materiał z odzysku po likwidacji) sprzedano, a jeżeli tak, to w którym roku obrotowym należy zaliczyć ten koszt jako uzyskania przychodów ?
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-22/07/PK
  Czy w wyniku likwidacji spółki z o.o. i wypłacenia kwoty majątku polikwidacyjnego w kwocie niższej niż wniesione udziały - u wspólników powstanie przychód?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-1/07
  Zapytanie Spółki dotyczyło: rozstrzygnięcia czy w sytuacji, gdy wynagrodzenie za udzielenie licencji zostało zapłacone w dwu ratach, z których tylko jedna została zapłacona przed wprowadzeniem licencji do użytkowania, należy skorygować wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wartość początkowa licencji została na dzień wprowadzenia do użytkowania określona bez uwzględnienia drugiej raty wynagrodzenia.
 897. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-II/4210-8/07/JM
  czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów oraz koszt utylizacji ?
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-58/P/68/07/WS/29447
  Czy w związku z likwidacją obiektów przez Urząd Miasta (finansowaną ze środków unijnych) w Przedsiębiorstwie powstanie przychód podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu otrzymanych świadczeń?
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-15/07/AS
  Czy wypłacane udziałowcom udziały winny być opodatkowane przez wypłacającą je spółkę i jeśli tak to w jakiej wysokości i od jakiej podstawy winien być naliczony podatek dochodowy;w przypadku konieczności opodatkowania zwracanych właścicielowi udziałów, jaki obowiązuje rodzaj deklaracji i formy rozliczenia tego podatku; jak należy postąpić w sytuacji wypłaty udziałów, które nie będą podlegały opodatkowaniu tj. wartość wypłaconych udziałów jest mniejsza niż wysokość wniesionych udziałów?
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDP/18/MB/423/1/2007/1
  Czy likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego tj. inwestycji w obcych środkach trwałych, nie związana ze zmianą rodzaju działalności gospodarczej, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?
 901. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-126/06/MZ
  w/s opodatkowania przekazania jedynemu wspólnikowi spółki majątku, jaki pozostanie po jej likwidacji.
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-3/PD/07
  Dotyczy sposobu opodatkowania przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną przychodów wypłaconych członkom Spółdzielni w związku ze zwrotem udziałów członkowskich objętych z 1992 roku waloryzacją.
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-255/06
  Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych, zbycie udziałów w spółce z o.o. przez Spółdzielnię na rzecz swoich członków w drodze podziału majątku pozostałego po likwidacji spółdzielni, stanowić będzie odpłatną, czy też nieodpłatną formę zbycia tych udziałów i czy traktować to zbycie jako przychód podatkowy, czy też nie? W konsekwencji, czy powstanie obowiązek podatkowy spółdzielni w likwidacji w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-102/06
  Czy w przypadku dokonania podziału pozostałego majątku po likwidowanej spółdzielni, członkowie spółdzielni powinni zapłacić podatek dochodowy?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NM-M/436-1/07
  Czy przejęcie przez wspólnika spółki z o.o. majątku spółki pozostałego po jej likwidacji podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.1431/DGI/412-77-5/WK/07
  Podatnik wystąpił z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:1)zakupu gruntu pod wydobycie surowca do dalszej sprzedaży w postaci kopaliny2)niezamortyzowanej wartości śrdków trwałych - pieca i suszarni, które zostały sprzedane jako złom.
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/KA/5/2007
  Czy sporządzenie protokołów likwidacyjnych odnośnie art. spozywczych, których termin przydatności do spożycia upłynął, jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym straty w towarach?
 908. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-I/415-13/U/06/AO
  Czy jest opodatkowana podatkiem dochodowym wartość zwróconego majątku związanego z likwidacją osoby prawnej ?
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/190/2006/PP/443-91/88/2007
  Czy działalność gospodarcza związana z likwidacją szkód majątkowych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT ?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23/06
  Czy występuje obowiązek opodatkowania towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, zgodnie z art.14 ustawy o podatku od towarów i usług?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/143/06/Mk/1
  Czy w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym polegającej na przywróceniu środka trwałego do stanu pierwotnego poprzez fizyczne usunięcie przedmiotów, stanowiących tę inwestycję.
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/143/06/MK/2
  Czy w przypadku pozostawienia w nieruchomości przedmiotów, które stanowiły inwestycję w obcym środku trwałym, można mówić o likwidacji nie w pełni umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym i czy niezamortyzowaną wartość wydatków poniesionych na inwestycję w tym środku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 913. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0086/06
  Czy w związku z likwidacją osoby prawnej prawidłowe jest opodatkowanie 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym otrzymanych przez akcjonariuszy kwot powyżej wartości akcji
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-55/06/1367/07
  Czy w przedstawionym stanem faktycznym koszty związane z likwidacją sklepów, tj. wartość nieumorzonych środków trwałych, pomniejszone o wartość ewentualnego odzysku, gdy likwidacja sklepu spowodowana jest utratą przydatności gospodarczej, jako nierentownego punktu sprzedaży, można uznać za koszty uzyskania przychodów?
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-186/06/RL/01
  Czy uzyskane przychody ze zbycia akcji nabytych przed 1 stycznia 2004r. podlegają opodatkowaniu podatkiem 19%.
 916. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4230/12/06
  Czy nieumorzona wartość magazynu stanowi koszt uzyskania przychodu i nie zwiększa kosztu wytworzenia nowego środka trwałego, natomiast wydatek na zakup budynków przeznaczonych w chwili zakupu do rozbiórki oraz koszty likwidacji wszystkich zbędnych budynków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a ich wartość zwiększa koszty wytworzenia nowo budowanego środka trwałego (stacji paliw) wpływając tym samym na jego wartość początkową? Czy koszt związany z usługą polegającą na likwidacji budynków zwiększy wartość środka trwałego?
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/109/06
  czy w zaistniałej sytuacji prawidłowe jest stanowisko, iż wydatki poniesione na zakup materiałów przeznaczonych do produkcji, które zostały zlikwidowane wskutek późniejszej utraty przydatności z podanych przyczyn stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie likwidacji, jeśli materiały zostały zakupione w celu uzyskania przychodu, a fakt ich likwidacji został odpowiednio udokumentowany
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-355/1/06/AP
  Czy w związku z likwidacją przekazanie przedsiębiorstwa jedynemu udziałowcowi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/406/388/JS/06
  Czy w opisanym stanie faktycznym likwidacja nie w pełni umorzonego przedmiotowego środka trwałego, tj. inwestycji w obcych środkach trwałych, nie związana ze zmianą rodzaju działalności gospodarczej stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP/0051-24/06/20001
  Czy przy sprzedaży płyt betonowych, uzyskanych z rozbiórki zlikwidowanej w sierpniu 2006r roku drogi wewnątrzzakładowej, zbudowanej w 1972 roku należy doliczyć podatek VAT?
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PB-406-1/2006
  Czy w przypadku znacznego ograniczenia działalności PS ZOZ (około 95%) poprzez likwidację, wynikiem czego zachowana zostanie działalność jedynie w zakresie prowadzenia jednej poradni organ założycielski wydzierżawi spółce nieruchomości, sprzeda środki trwałe i wyposażenie - czy w świetle dotychczasowych ustaleń między organem założycielskim a spółką powstałe zobowiązania przed przejęciem działalności szpitala takie jak: dodatek dochodowy dotychczasowego SP ZOZ obciążać będą spółkę.
 922. Odpowiedź na interpelacją poselską, sygnatura: DD3-0602-169/RM/06/MB7-7936
  W związku z interpelacją Pana Posła Jana Łącznego, przesłaną przy piśmie z dnia 24 października 2006 r. Nr SPS-023-5108/06 w sprawie opodatkowania wartości majątku w związku z likwidacją osoby prawnej, uprzejmie informuję. Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza przychody uzyskane z tytułu podziału majątku likwidowanej spółki (spółdzielni).Art. 24 ust. 5 pkt 3 powołanej ustawy, określa, iż dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.Przepisy ustawy, z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm ...
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-279/06/RM
  Czy w przypadku zbycia nakładów inwestycyjnych poniesionych w wynajmowanym budynku na adaptację pomieszczeń po rezygnacji z najmu (inwestycje w obcym środku trwałym postawiono w stan likwidacji), na rzecz nowego wynajmującego w grudniu 2005 r., kiedy w wyniku niedopatrzenia, wystawiając dokumentację pominięto część urządzeń objętych umową sprzedaży i wydanych nabywcy i w konsekwencji w księgach ujęto tylko część kosztów związanych ze sprzedażą urządzeń, które to nieprawidłowości skorygowano w maju 2006 r., Spółka powinna przyporządkować ten koszt do 2005 r. i złożyć korektę CIT-8 za ten rok?
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP/443/95/06/RK
  ? Czy wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w formie wkładu niepieniężnego do nowo tworzonej spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?? Czy przy wniesieniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w formie wkładu niepieniężnego do nowo tworzonej spółki cywilnej powstaje obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu likwidacji przedsiębiorstwa osoby fizycznej?? Jak prawidłowo udokumentować czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki?? Czy powstanie obowiązek korekty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu towarów, które wchodziły w skład przedsiębiorstwa osoby fizycznej?? Jakie powstaną obowiązki podatkowe w związku z likwidacją działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej i wniesieniem go do spółki oraz w jakim terminie należy je wykonać?
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-65/06
  Kwestia odliczenia kosztów uzyskania (wartości wniesionych udziałów) od otrzymanej wartości części majatku likwidowanej spółki z o.o.
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-24/06/DW
  Czy likwidacja nie w pełni umorzonych środków trwałych w postaci inwestycji w obcych obiektach (wynajmowanych lokalach biurowych ) stanowi dla Spółki stratę, która w myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 15 ust.1 ustawy podatkowej oraz w myśl art.16 ust.1 pkt 5 ustawy podatkowej, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-88/06/DC
  - Czy, będąc czynnym podatnikiem VAT wykonującym niżej wymienione czynności opodatkowane: a) działalność gospodarcza w zakresie handlu b) najem niezabudowanej nieruchomości stanowiącej majątek własny (nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą) na cele niemieszkalne w przypadku likwidacji działalności gospodarczej i kontynuowania najmu, należy sporządzić spis z natury?- Czy w mojej sytuacji, w chwili likwidacji działalności gospodarczej, zajdzie obowiązek wynikający z zapisów § 5 ust. 8, określony w zał. Nr 4, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, tj. odczytanie zawartości pamięci kasy rejestrującej?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-22/2006
  Objęcia lub zwolnienia usług likwidacji szkód z ubezpieczeń podatkiem od towarów i usług.
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-253-327/06/RM
  Kiedy zaliczyć wartość nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów: w roku, w którym nieściągalność wierzytelności udokumentowano postanowieniem sądu o postawieniu kontrahenta w stan upadłości (2005 r.) czy w latach następnych, w dowolnym momencie do upływu terminu przedawnienia wierzytelności (np. w roku doręczenia Spółce postanowienia sądu, tj. 2006)?
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/41/AN/06
  Czy pozostała nieumorzona wartość części zlikwidowanego środka trwałego stanowi bezpośrednio koszty uzyskania przychodów, tj.: pozostałe koszty operacyjne?
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-218/06
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka ma prawo obciążyć koszty uzyskania przychodów stratą powstałą w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego?
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-63/GJ/06
  Czy dochody wspólników, będących osobami fizycznymi uzyskane w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zwrotem udziałów wniesionych w momencie utworzenia spółki będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-54.1-297/06/ZDB
  Czy uregulowana po zaprzestaniu działalności spółki kwota długu celnego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w 2004r. poprzez złożenie korekt zeznania przez wspólników spółki ?
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-54.2-297/06/ZDB
  Czy zapłacone wraz z kwotą długu celnego odsetki za zwłokę stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Moim zdaniem odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/42314/06/KM
  Czy zwrot wkładów wniesionych przez osobę prawną z zysku po opodatkowaniu do Spółki Wodnej będzie podlegał opodatkowaniu jeżeli Spółka Wodna ulega likwidacji?
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415/i-58/06/JB
  Czy zwrócony wspólnikowi - osobie fizycznej majątek likwidowanej spółki z o.o. jest opodatkowany w całości czy po potrąceniu kosztów jego uzyskania tj. kosztów nabycia udziału?
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO2/415-32/06/AP
  - Czy spółka ma prawo do pomniejszania podstawy opodatkowania o wartość udziałów wniesionych do firmy w dniu zakładania spółki przez udziałowców? - Czy obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji PIT 8A ciąży na spółce w likwidacji, czy na każdym z udziałowców, którzy powinni zapłacić podatek i złożyć deklarację za siebie?
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDP/423/5/2006
  opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego przez spółdzielnię ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej jej własność
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MPPiO/443-18/06
  Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje w dostawie złomu pochodzącego z rozbiórki urządzeń zaliczonych do środków trwałych w budowie?
 940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 152070;150053
  Czy dochód uzyskany przez Pana ze sprzedaży majątku zlikwidowanej Spółdzielni Pracy S., której był Pan udziałowcem, winien być wykazany w zeznaniu podatkowym i opodatkowany na zasadach ogólnych łącznie z pozostałymi dochodami ?
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-225/261/06/MC
  Czy moment powzięcia informacji o przyznaniu odszkodowania lub o umorzeniu śledztwa, oznaczony jako moment otrzymania info., a nie moment wydania dokumentu przez odpowiedni organ jest prawidlowo rozpoznawany przez Podatnika jako moment wykazania kosztu uzyskania przychodu z likwidacji? Czy momentem potrącenia kosztu z tytułu likwidacji środka trwałego będzie otrzymanie dokumentu jakim jest akt oskarżenia lub wyrok sądu, czy też moment wydania decyzji przez odpowiedni organ w przdmiot. sprawie?
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-56/06
  Dotyczy obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty zryczałtowanego podatku przez wspólników spółki jawnej w sytuacji gdy po wniesieniu tytułem aportu do spółki akcyjnej całego przedsiębiorstwa spółki jawnej ulega ona rozwiązaniu.
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-57/06
  Dotyczy obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku likwidacyjnego od sporządzonego remanentu w przypadku wniesienia aportem do spółki akcyjnej przez spółkę jawną całego przedsiębiorstwa.
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSB I-2/415-57/06
  Dotyczy obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku likwidacyjnego od sporządzoengo remanentu w przypadku wniesienia aportem do spółki akcyjnej przez spółkę jawną całego jej przedsiębiorstwa.
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-36/06
  Dotyczy obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku w przypadku likwidacji spółki jawnej w sytuacji wniesienia tytułem aportu do spółki akcyjnej całego przedsiębiorstwa przez spółkę jawną.
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/64/06/JB
  Czy strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego powiązana z wytworzeniem lub nabyciem w to miejsce nowego środka trwałego może być uznana za koszt uzyskania przychodów bezpośrednio, czy też jej wartość powinna zwiększać wartość początkową nowo zakupionego lub wytworzonego środka trwałego.
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-30-1-GK/06
  1. Jaki jest termin przechowywania kas fisklanych po zakończeniu przez nie pracy w trybie fiskanych i dokonamniu stosownych czynności określonych przepisami, z udziałem pracownika urzędu skarbowego? 2. Czy istnieje sposób określony przepisami na techniczną likwidację kas?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SOI/423-8/06/DW
  Czy niezamortyzowaną część poniesionych przez Bank nadkładów na adaptację lokalu w obcym budynku - w sytuacji kiedy Bank zaprzestaje prowadzenia działalności w tym lokalu w związku z prowadzonym procesem restrukturyzacji - można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia inwestycji w obcym środku trwałym na rzecz nowego najemcy lub fizycznej likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym w związku z przywróceniem lokalu do stanu pierwotnego?
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-3/423/18-P/06/AŻ
  Czy staty powstałe w wyniku likwidacji bądź napraw powypadkowych tramwajów i autobusów, które nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-4211/423/1/2006
  Zakład budżetowy ZEC w dniu 31 stycznia 2006 r. zakończył działalność jako podmiot gospodarczy, a jego czynności przejął nowopowstały podmiot - Spółka z o.o. Likwidacja zakładu budżetowego ZEC i utworzenie ZEC Sp. z o.o. zostały dokonane w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 ze zm.), który stanowi iż dopuszczalna jest likwidacja zakładu budżetowego oraz utworzenie na bazie mienia zlikwidowanego zakładu w trybie Kodeksu Spółek Handlowych jednoosobowej spółki gminy. Podatnik zwraca się o potwierdzenie słuszności reprezentowanego stanowiska, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przychody zakładu budżetowego z miesiąca stycznia 2006 r. za dostawę energii cieplnej stanowiły podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w miesiącu lutym 2006 r. (14 i 21 dniowy termin zapłaty), w związku z czym zgodnie ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego za dostawę energii cieplnej Zakład Energetyki Cieplnej prawidłowo złożył deklaracje CIT-2 za następujące okresy: 01.01.2006 - 31.01.2006 oraz 01.01.2006 - 28.02.2006. W księgach Spółki zostały ujęte rozliczenia finansowe zlikwidowanego ZEC z tytułu rozliczeń podatkowych, a Spółka rozpoczęła rozliczanie się jako nowopowstały podmiot z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od dnia 1 lutego 2006 r. i w swoich deklaracjach podatkowych ujmuje zdarzenia, które zaistniały od daty powstania Spółki.
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-4211/423/3/2006
  Likwidacja zakładu budżetowego X i utworzenie X Sp. z o.o. zostały dokonane w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), który stanowi iż dopuszczalna jest likwidacja zakładu budżetowego oraz utworzenie na bazie mienia zlikwidowanego zakładu w trybie Kodeksu Spółek Handlowych jednoosobowej spółki gminy. Kapitał zakładowy Spółki został objęty w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tryb i zasady powstania Spółki określił Prezydent Miasta dając polecenie wyceny majątku zakładu budżetowego do wartości rynkowej i wnosząc jedynie zorganizowaną część zakładu budżetowego do spółki prawa handlowego jako wkład niepieniężny na pokrycie kapitału zakładowego. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie obejmuje w swoim składzie gruntów, budynków i niektórych budowli oraz zobowiązań, które nie mają zdolności aportowej. Podatnik zwraca się o potwierdzenie słuszności reprezentowanego stanowiska, iż amortyzacja od powstałej w nowym podmiocie wartości firmy, ustalona zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodów.
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-II-4211/423/2/2006
  Zakład budżetowy X w dniu 31 stycznia 2006 r. zakończył działalność jako podmiot gospodarczy, a jego czynności przejął nowopowstały podmiot - Spółka z o.o. Likwidacja zakładu budżetowego utworzenie X Sp. z o.o. zostało dokonane w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), który stanowi, iż dopuszczalna jest likwidacja zakładu budżetowego oraz utworzenie na bazie mienia zlikwidowanego zakładu w trybie Kodeksu Spółek Handlowych jednoosobowej spółki gminy. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia straty za 2004 r. zlikwidowanego podmiotu i czy w czynności tej nie stanowiłyby przeszkody inne NIP-y i REGONY podmiotów. Zdaniem Zakładu nowopowstała Spółka nie ma prawa do odliczenia pozostałej straty.
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/208/DJW/06
  Czy przy podziale majątku likwidowanej spółki akcyjnej dochodem /przychodem/ do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie wartość otrzynmanych przez akcjonariuszy po jej likwidacji środków pieniężnych i rzeczowych pomniejszona o wartość nominalną objetych udziałów.
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-66/CIT/06
  Problem Podatnika dotyczy obowiązku sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R oraz przesłania jej własciwemu urzędowi skarbowemu i udziałowcowi, który otrzymuje majątek/kwotę pozostałą po likwidacji Spółki.
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-65/CIT/06
  1) Jakie obowiązki ma Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych (po sprzedaży całego majątku Spółki) z tytułu wypłaty udziałowcowi zagranicznemu (duńska osoba prawna z duńskim certyfikatem rezydencji podatkowej), pozostałego z likwidacji majątku (gotówki)? 2) Czy Spółka jako płatnik może - przed ustaleniem obowiązku podatkowego na zasadach z pkt 1 - dokonać zwrotu dopłat do kapitału zakładowego, tj. umniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wniesionych dopłat, oraz czy może również z podstawy opodatkowania wyłączyć wartość opłaconego i wniesionego przez wspólnika kapitału zakładowego?
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/70/06
  Jak należy ustalić podstawę opodatkowania dla rozliczenia się z otrzymanych pieniędzy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 957. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD4230Z-32/06/IJ
  czy wydatki poniesione na inwestycję w obcym środku trwałym w przypadku wycofania się z umowy najmu może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/423-12/06/PK
  Jak należy ustalić koszt nabycia udziałów odpłatnie zbywanych na rzecz Spółki celem ich umorzenia w przypadku ich nabycia w wyniku likwidacji związku spółdzielni w którym byli zrzeszeni udziałowcy.
 959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/423-2/06
  - dotyczące kwestii nie zaliczenia do przychodów udziałów przekazanych w wyniku podziału majątku pozostałego po likwidacji spółdzielni na rzecz swoich członków.
 960. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 313/06
  Pomimo realizacjiex legeprzed wydaniem decyzji odwoławczej unormowania art. 59 § 1 pkt 1in initioOrdynacji podatkowej, podatnik zachowuje prawo do merytorycznego rozpatrzenia jego sprawy przez organ odwoławczy, który, dzięki temu i w tym trybie prawnym, może wydać jedną z decyzji określonych w art. 233 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w tym również taką, która umożliwi podatnikowi uzyskanie zwrotu podatku nadpłaconego na skutek zapłaty zobowiązania określonego w uchylonej następnie decyzji organu podatkowego.
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-24/CIT/06, ZD/406-25/CIT/06
  Czy koszty związane z likwidacją budynków, budowli oraz maszyn i urządzeń oraz wartość nieumorzoną tych środków trwałych, określoną na dzień likwidacji, można uznać za koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, tj. w chwili wykonania prac związanych z likwidacją środków trwałych, czy w momencie sprzedaży nieruchomości? Czy Spółka może uznać za koszty uzyskania przychodu 2005 roku wydatki związane z rozbiórką lub innymi pracami dotyczącymi likwidacji środków trwałych poniesione w latach 2003 i 2004?
 962. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-28/06
  Czy koszt zakupu akcji spółki, która nastąpnie ogłosiła upadłość, można zaliczyć w rocznym zeznaniu PIT-38 jako koszty uzyskania przychodu- w sytuacji gdy nie nastąpiła sprzedaż przedmiotowych akcji ?
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-31-113/06/AJ
  Spółka wnosi o o wyjaśnienie, jak ustalić kwotę wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie udziałów w Spółce YYY, które stanowić będą koszt uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży, bądź też będą pomniejszały przychód w przypadku ewentualnej likwidacji Spółki YYY?
 964. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/3/2/2006
  W dniu 31 grudnia 2005r. jeden ze wspólników wystąpił ze spółki jawnej. Spółka nie uległa likwidacji, w efekcie odejścia wspólnika zmienił się jedynie jej skład osobowy. Występujący wspólnik, za zgodą pozostałych wspólników, postanowił przenieść swoje wkłady finansowe i udziały w majątku firmy na męża, który jest w dalszym ciągu udziałowcem spółki.Zdaniem wspólnika, jego wystąpienie ze spółki jawnej nie miało wpływu na rozliczenie podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy w tym podatku powstałby wyłącznie w przypadku likwidacji spółki jawnej. Spółka miałaby wówczas obowiązek sporządzić remanent likwidacyjny i opodatkować pozostałe na dzień likwidacji towary, w stosunku do których przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT. Podział pomiędzy udziałowców środków trwałych czy wyposażenia opodatkowanego wcześniej podatkiem VAT wyliczonym z remanentu likwidacyjnego nie podlegałby już opodatkowaniu tym podatkiem.
 965. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-78-107/06/MP
  Czy są kosztem uzyskania przychodów wierzytelności Podatnika wobec sp. z o.o. w stosunku do której 13 maja 2004 r. ogłoszono upadłość z likwidacją majątku? Podatnik wystawił w lutym i kwietniu 2004 r. na rzecz sp. z o.o. dwie faktury, które zaliczył do przychodów: fakturę wystawioną w lutym 2004 r. - do przychodów w 2003 r., wystawioną w kwietniu 2004 r. - do przychodów w 2004 r.
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-167/05/AB/3
  dotyczy ustalenia podstawy amortyzacji środka trwałego w przypadku jego częściowej likwidacji oraz potwierdzenia, że wymiana części ciepłociągu nie jest trwałym odłączeniem części składowej od danego środka trwałego.
 967. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0187/4/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi czy strata powstała z tytułu likwidacji lub w związku ze sprzedażą wybranych składników majątkowych nabytych w ramach transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wykorzystywanych w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz wykorzystywanych przez pewien okres w prowadzonej działalności stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
 968. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0187/2/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, w jaki sposób ustalić wysokość straty w przypadku likwidacji nabytych środków trwałych nie wykorzystywanych w prowadzonej przez Spółkę działalności w przypadku wprowadzenia ich do ewidencji.
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0187/4/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi czy strata powstała z tytułu likwidacji lub w związku ze sprzedażą wybranych składników majątkowych nabytych w ramach transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wykorzystywanych w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz wykorzystywanych przez pewien okres w prowadzonej działalności stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
 970. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0187/3/AK
  Wątpliwość Podatnika budzi, w jaki sposób ustalić wysokość straty w przypadku likwidacji nabytych środków trwałych wykorzystywanych przez pewien okres w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
 971. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/V/4/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nie zamortyzowaną kwotę zlikwidowanego środka trwałego?
 972. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-25/VI/2006/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy po przesłaniu informacji do Urzędu Skarbowego o terminie likwidacji kasy po upływie terminu przechowywania pamięci kas fiskalnych, Podatnik winien otrzymać pisemną zgodę na dokonanie czynności związanych z likwidacją pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.
 973. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-23/VI/2006/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy termin przechowywania karty pamięci fiskalnej, o którym mowa w § 5 ust. 9 Rozporządzenia, odnosi się również do przypadku likwidacji kas.
 974. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-24/VI/2006/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy czynności związane z likwidacją kasy rejestrującej i przechowywaniem pamięci fiskalnej tej kasy, może dokonywać również upoważniony terenowy przedstawiciel (serwisant) producenta lub importera?
 975. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-9/06/JM
  czy strata w wysokości niezamortyzowanej części parkingu będzie kosztem uzyskania przychodu?
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-236/CIT/05
  Czy Spółka prawidłowo potraktowała, niepokrytą odpisami amortyzacyjnymi wartość nabytego know-how jako koszt uzyskania w miesiącu, w którym składnik ten utracił swoją przydatność ekonomiczną?
 977. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423/407/GK-1/I-1/06
  Czy wartość zlikwidowanych nie w pełni umorzonych środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodów ?
 978. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-2/06/LUG
  Czy wartość otrzymanej części majątku likwidowanej sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po odliczeniu kosztów uzyskania (wartości wniesionych udziałów) czy też opodatkowania jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-158-1-GK/05/06
  Czy Spółka była uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących usługi wyburzenia ww. środków trwałych?
 980. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/2006
  Czy od przekazania jedynemu 100% udziałowcowi, to jest Gminie Miasto O., całego majątku likwidowanej spółki (nieruchomości, środków trwałych i wyposażenia), PIK "C. O." Sp. z o.o. w likwidacji, będzie musiał zapłacić podatek VAT?
 981. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-53/05/EC
  Czy dochody z tytułu majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - Stowarzyszenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 982. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0001/06
  Jak zgodnie z prawem zlikwidować sp. z o.o.?
 983. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-006-681/05/ER
  Czy nie zamortyzowaną cześć poniesionych przez Bank nakładów na adaptację lokalu w obcym budynku - w sytuacji kiedy Bank zaprzestaje prowadzenia działalności w tym lokalu w związku z prowadzonym procesem restrukturyzacji ? można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów , w przypadku:? fizycznej likwidacji tej inwestycji w związku z przywróceniem lokalu do stanu pierwotnego , ? pozostawienia inwestycji w obcym środku trwałym.
 984. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I 415/44/05
  Czy w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka, dotychczas wykonującego działalność gospodarczą na imię obojga (bez zawierania umowy spółki), powstanie obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych remanentu na dzień zaprzestania wykonywania działalności w części przypadającej na tego małżonka, w sytuacji, gdy cały zapas remanentowy będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej wykonywanej na imię pozostałego małżonka ?
 985. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-423Z-126/05/ER
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieumorzoną wartość likwidowanego środka trwałego ( inwestycji w obcym środku trwałym)?
 986. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/152/05/JB
  Bank ma wątpliwości, jak kwalifikować środki otrzymane w związku z likwidacją funduszu:czy jako majątek otrzymany w związku z likwidacją osoby prawnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,czy też jako otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-75/05/1743/06
  Czy wydatki na demontaż linii napowietrznej poniesione w związku z utratą jej przydatności, nie związane z pracami modernizacyjnymi dotyczącymi innej linii napowietrznej, winny stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia ?
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/389/WD/423/118/05/JL
  Interpretacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku: fizycznej likwidacji środków trwałych (sprzedaży, złomowania, zburzenia); strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych w związku z wycofaniem się z produkcji części wyrobów na skutek nieopłacalności i innych przyczyn; ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem nieczynnych wydziałów produkcyjnych w związku z zaprzestaniem produkcji chemikalii - do czasu ich likwidacji.
 989. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-122/05/77513
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niewykorzystanych upoważnień, w momencie gdy zostaną one komisyjnie zlikwidowane i potwierdzone protokołem likwidacyjnym.
 990. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-287-322/05/AJ
  W związku z opisanym stanem faktycznym Spółki wnosi o wyjaśnienie, czy stosowany przez nią sposób rozliczeń związanych z otrzymywanymi nieodpłatnie pojazdami do likwidacji jest prawidłowy z podatkowego punktu widzenia.
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-105/05/77117
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia wartości zlikwidowanych surowców do kosztów uzyskania przychodów.
 992. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-284-320/05/AJ
  Pytanie dotyczy zaliczenia do k.u.p. kwoty odpowiadającej wydatkom na nabycie likwidowanych środków trwałych.
 993. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD/4230Z/92/05/ESz
  dotyczy odpowiedzi na pytanie o możliwości zaliczenia niezamortyzowanych wydatków poniesionych na inwestycje w obcych środkach trwałych do kosztów uzyskania przychodu w przypadku : fizycznej likwidacji tej rzeczy,odpłatnego zbycia osobie trzeciej, zwrotu nakładów poniesionych przez właściciela nieruchomości, pozostawienie ich bez wynagrodzenia właścicielowi.
 994. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4218-0028/05
  Czy w przypadku wcześniejszego wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu lokalu, w którym poczyniono nakłady adaptacyjne (inwestycja w obcym środku trwałym) i niezrównania się odpisów amortyzacyjnych z wartością poniesionych nakładów - wartość niezamortyzowanego środka trwałego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 995. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-106/05/EL
  dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów inwestycji w obcym środku trwałym po wygaśnięciu umowy najmu, w związku z fizyczną likwidacją ( demontażem ) tej inwestycji w obcym środku.
 996. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-104/05/IJ
  dot. potwierdzenia stanowiska podatnika, zgodnie z którym odsetki od kredytu na zakup udziałów są kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia aż do całkowitej spłaty zadłużenia pomimo likwidacji spółki, w której udziały zostały nabyte za środki uzyskane z tego kredytu.
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIII/415-33/2005
  Czy płatnik zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych członkom spółdzielni kwot z tytułu udziału w wartości sprzedanego majątku spółdzielni w związku z jej likwidacją?
 998. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-127/05/AB
  1.czy w związku z rozwiązaniem umowy najmu niezamortyzowana część wartości inwestycji w obcym środku trwałym, podlegająca fizycznej likwidacji jest kosztem uzyskania przychodów,2.czy usługi zlecone wynajmującemu polegające na dokonaniu fizycznej likwidacji nakładów poczynionych przez Spółkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,3.czy niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym sprzedaną wynajmującemu lub osobie trzeciej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów a otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie do przychodów.
 999. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/423-71/05
  Czy odpisanie w koszty uzyskania przychodów straty z tytułu nie w pełni umorzonych inwestycji w obcym środku trwałym jest prawidłowe w świetle art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1000. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-48/PW/05
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych z likwidacją budynków.
 1001. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-39/05/PK
  Czy przekazanie udziałowcom majątku zlikwidowanej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 1002. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DP/4211/AB/103/05
  czy można zlikwidować Spółkę i przedłożyć tylko stosowne dokumenty w KRS bez rejstracji w Urzędzie Skarbowym.
 1003. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1444/ND/5/2005
  Jakie będą konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji zmiany wpisu w ewidencji dzialalności gospodarczej prowadzonej dotychczas na podstawie jednego wpisu w przypadku likwidacji dzialalności przez jednego ze współmażonków i kontynuacji tej działalności przez drugiego współmałżonka.
 1004. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4407-005-77/05
  - dotyczy zwolnienia z opodatkowania od podatku od towarów i usług, na podstawie pkt 4 pozycji nr 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, usług likwidacji szkód dla towarzystw ubezpieczeniowych, sklasyfikowanych do grupowań PKWiU: 67.20.20 - 00.30 i 67.20.10 - 00.90, jak również zleconych przez podmiot, nie będący zakładem ubezpieczeń, lecz będący zleceniobiorcą, w tym zakresie, zakładu ubezpieczeń.
 1005. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/32/05
  Czy mam prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie pozarolniczej działalności gospodarczej stratę poniesioną w wyniku złomowania nie wpełni umorzonego środka trwałego (samochód ciężarowy), ktłóry uległ poważnemu uszkodzeniu w wypadku i nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem auto - casco?
 1006. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415-27/05
  Czy stanowi koszt uzyskania przychodu nie w pełni umorzona wartość zbiorników na paliwo powstała na skutek zaniechania użytkowania stacji paliw w celu sprzedaży paliw, zbiorniki zlikwidowano - zalano wodą, budynek wydzierżawiono?
 1007. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-166/CIT/05
  Czy w przypadku likwidacji upadłej spółki poprzez jej sprzedaż (na polecenie Sędziego Komisarza) jako przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55#185; kc, przejdą na nabywcę tego przedsiębiorstwa uprawnienia do obniżenia podatku, przewidziane w przepisie art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które przysługiwały spółce upadłej?
 1008. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-92/05/KZ
  czy wartość niezamortyzowana rozbieranego budynku zwiększa wartość początkową budynku budowanego na jego miejscu, czy też czy stanowi ona koszty operacyjne wykazywane w rozliczeniu podatkowym jako koszt uzyskania przychodu na bieżąco tzn. w momencie odpisania niezamortyzowanej wartości budynku?
 1009. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1-415-13/05
  Czy po rozpoczęciu przez męża działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek, żona, która nie będzie już osiągać dochodu z najmu, może zaniechać składania deklaracji PIT-5?
 1010. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-24/05/PK
  Czy przekazanie majątku akcjonariuszom po zlikwidowanej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 1011. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/15/05/JB
  Czy wspólnik jako osoba fizyczna otrzymując majątek pozostały z likwidacji spółki musi go opodatkować od całej wartości, czy tylko od nadwyżki w wartości przekraczającej wartość włożonego do spółki wcześniej kapitału?
 1012. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-436/33/1874/05
  Czy dochodem z udziału w zyskach osób prawnych otrzymanym w związku z likwidacją osoby prawnej jest nadwyżka pomiędzy środkami uzyskanymi z likwidacji spółki w części przypadającej na udziałowca a wartością udziałów wniesionych przez niego do likwidowanej spółki?
 1013. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/192/P/05/IL
  Czy przepis art. 16g ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidujący zmniejszenie wartości środka trwałego w przypadku trwałego odłączenia od tego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej ma zastosowanie do trwałego wyłączenia z eksploatacji odcinka sieci gazowej lub jego części składowej?
 1014. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-43/05
  Czy wartość likwidowanego nie w pełni umorzonego środka trwałego (budynki) stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle rozumienia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1015. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/113/15/05
  Czy wypłacone posiadaczom działek odszkodowania w związku z likwidacją ogrodów działkowych podlegają zwolnieniu od podatku i czy należy wystawić informację PIT 8C?
 1016. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-196/227/05/MC
  Czy można zaliczyć w koszty podatkowe niezamortyzowaną wartość likwidowanej inwestycji w obcych środkach trwałych, której likwidacja nie wynika ze zmiany rodzaju działalności Spółki? Spółka zmieniła lokal biurowy. W starym lokalu poniosła wydatki inwestycyjne w obcym środku trwałym, które nie zostały w pełni zamortyzowane na dzień zmiany lokalu.
 1017. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/12/2005
  Czy prawidłowo zaliczono do kosztów uzyskania przychodu w 2005r. stratę powstałą w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego?
 1018. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/423/i-256/05
  Czy środki finansowe zgromadzone na koncie Fundacji mogą bez opodatkowania zostać przekazane na konto nowo powstałej fundacji?
 1019. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/12/05
  Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie środków trwałych przez likwidowaną Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną na rzecz Gminy ?
 1020. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-64/05
  Pytanie podatnika Czy koszt likwidacji środków trwałych jest kosztem uzyskania przychodów w przypadku gdy przyczyną ich likwidacji jest upadłość firmy w której były one wykorzystane?
 1021. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423-5/05
  Czy stanowi koszt uzyskania przychodów niezamortyzowana część likwidowanych środków trwałych?
 1022. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-78-1-BS/05
  Spółka przeprowadza okresową analizę zapasów. W jej wyniku dokonuje m.in. likwidacji wyrobów gotowych oraz towarów handlowych, które utraciły wartość rynkową i handlową. Czy Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów handlowych oraz surowców niezbędnych do wytworzenia wyrobów w przypadku dokonywania okresowych ich likiwdacji?
 1023. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-19/05
  Czy w związku z zamiarem rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej i planem przekazania tej działalności żonie jako całości zorganizowanego przedsiębiorstwa zobligowany będę do zapłaty podatku dochodowego ?
 1024. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD/423-71/05/MS
  Czy likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego, tj. inwestycji w obcym środkach trwałych, nie związana ze zmianą rodzaju działalności gospodarczej, stanowi koszt uzyskania przychodów w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?
 1025. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-14/05
  Zapytanie Spółki dotyczyło: dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całego wydatku poniesionego na nabycie prawa do używania znaku towarowego w sytuacji, gdy czas trwania umowy licencyjnej jest krótszy niż zastrzeżony w ustawie minimalny okres amortyzowania takiego prawa.
 1026. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/76/05
  Czy podatnik jest uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w sytuacji gdy został już wykreślony z rejestru podatników podatku VAT?
 1027. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0062/05/AP
  Czy nieumorzona wartość zlikwidowanego środka trwałego (sieci ciepłowniczej) może zostać wliczona do wartości początkowej wytworzonego w jego miejsce nowego środka trwałego (nowej sieci ciepłowniczej)?
 1028. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-36/05/52041
  Czy w związku z podjęciem uchwały o likwidacji spólki z dniem 1.06.2005 r. należy sporządzić deklarację CIT-8 na dzień 31.05.2005 r. i złożyć do dnia 31.08.2005r. oraz czy kolejny rok podatkowy będzie trwał od 01.06.2005 r. do 31.12.2005 r. ?
 1029. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-82/CIT/05
  Czy koszty związane z likwidacją (wyburzeniem) budynków oraz wartość nieumorzona tych budynków, powinny zostać rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia (tj. w chwili fizycznej likwidacji budynku oraz wykonania przez usługodawcę usługi rozbiórki), czy też w momencie sprzedaży przez Spółkę nieruchomości?
 1030. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD3/415/41/2005
  Czy żona ma obowiązek dokonać rozliczenia za zmarłego męża (zeznanie PIT-38) z dochodów uzyskanych z likwidacji spółki z o.o.?
 1031. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD/423-47/05/MS/1
  czy likwidacja nie w pełni umorzonego przedmiotowego środka trwałego, tj. inwestycji w obcym środkach trwałych, nie związana ze zmianą rodzaju działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodów w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
 1032. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II-423/2/45/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, w celu obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, koszty zrzeczenia się nieruchomości dotyczące opłaty skarbowej, wartości gruntów oraz niezamortyzowanej wartości budowli?
 1033. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/11/2005
  Czy w przypadku darowizny przedsiębiorstwa powstaje konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i czy znajduje tu zastosownaie przepis art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1034. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230-Z-11/05/EP
  w jaki sposób i gdzie powinny zostać opodatkowane przychody Spółki z tytułu likwidacji spółki zależnej będącej spółką prawa niemieckiego, biorąc pod uwagę postanowienia Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?.
 1035. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-55/05
  Pytanie podatnika Czy spółka może uznać za koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych niezamortyzowaną część wydatków poniesionych przez nią tytułem inwestycji w obcym środku trwałym?
 1036. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-36/1CF/413/IP-19/05/IW
  Likwidator Spółki zoo z likwidowanego majątku wypłaca wynagrodzenie dla siebie i pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Wnioskodawca prezentuje stanowisko, że w momencie dokonania wypłaty wynagrodzeń spółka w likwidacji staje się płatnikiem w rozumieniu art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1037. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/101/P/05/IL
  1. Czy Spółka może zarachować jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość likwidowanych środków trwałych, które służyły uzyskiwaniu przychodów kiedy były wykorzystywane podczas działalności "starej elektrociepłowni"? 2. W jakim momencie można zarachować w koszty niezamortyzowaną wartość środków trwałych, o których mowa w pytaniu nr 1?
 1038. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-20/05
  Podatniczka prowadziła działalność gospodarczą w firmie małżeńskiej polegającą na świadczeniu usług medycznych i zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 24 lutego 2005 r. Natomiast małżonek nadal prowadzi działalność gospodarczą. Na dzień 24 lutego sporządzony został remanent.Towar z remanentu podatniczka pozostawiła w firmie należącej do małżonka.Czy podatniczka winna ustalić dochód z remanentu i opodatkować go 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1039. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-21/05
  Jaka datę likwidacji działalności gospodarczej należy przyjąć w celu ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego,
 1040. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-006-79/05/EP
  wynagrodzenie za świadczenie usług powstrzymywania się od wykonywania czynności związanych z działalnością konsumencką należy rozpatrywać jako przychody podatkowe w miesiącu którego dotyczy wystawiona faktura. Z kolei w kwestii kosztów ponoszonych w związku z zaprzestaniem działalności konsumenckiej koszty stanowiące podstawę kalkulacji wynagrodzenia Spółki powinny być traktowane jako koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1041. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/443/7/05
  Jak przedstawia się kwestia: opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy złomu pochodzącego z rozbiórki pawilonu handlowego; prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z dozorowaniem obiektu przez firmę ochroniarską; nabycia usług rozbiórki pawilonu?
 1042. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/443/7/05
  Jak przedstawia się kwestia: opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy złomu pochodzącego z rozbiórki pawilonu handlowego; prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z dozorowaniem obiektu przez firmę ochroniarską; nabycia usług rozbiórki pawilonu?
 1043. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/443/7/05
  Jak przedstawia się kwestia: opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy złomu pochodzącego z rozbiórki pawilonu handlowego; prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z dozorowaniem obiektu przez firmę ochroniarską; nabycia usług rozbiórki pawilonu?
 1044. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 /105/ 05 / MS
  Czy nadwyżka podatku naliczonego, będąca wynikiem korekty rocznej, może być wykazana do zwrotu pomimo braku obrotu w styczniu i prawdopodobnie w kolejnych miesiącach?
 1045. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/68/05
  Pytanie dotyczy uznania wierzytelności za nieściągalną z chwilą ogłoszenia upadłości dłużnika obejmującą likwidację jego majątku.
 1046. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1178/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym majątek spółdzielni składający się ze środków pieniężnych, nieruchomości i rzeczy ruchomych, po zakończeniu likwidacji i jego podziale między członków w trybie art. 125 Prawa spółdzielczego będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1047. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUSPDII/2/406/8/2005
  Czy koszty dozorowania przez firmę ochroniarską konstrukcji stalowej będącej składnikiem majątku spółki stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej ?
 1048. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUSPDII/2/406/8/2005
  Czy sprzedaż złomu ze zlikwidowanej konstrukcji stalowej, stanowiącej niedokończoną budowę pawilonu handlowego, zaliczonej przez spółkę do środków trwałych nie stanowi przychodu firmy, a wartość usługi likwidacji konstrukcji nie jest kosztem uzyskania przychodu ?
 1049. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423/10/2005
  Czy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1050. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-68/79/05/PS
  Czy nie w pełni umorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym, polegająca na adaptacji pomieszczeń do potrzeb spółki w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy na wynajem tych pomieszczeń stanowi koszt uzyskania przychodu?
 1051. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS IPD1/2-423/3/05
  Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, u podatnika będącego podmiotem powstałym w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę kapitałową, i które ten zaklad budżetowy otrzymał nieodpłatnie od Gminy bądź sfinansował z dotacji, należy uznać za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów?
 1052. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PB-1/415-4/05
  Czy wspólnik spółki jawnej, która to spółka została wniesiona aportem do spółki z o.o., a następnie postawiona w stan likwidacji, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość netto nieściągalnych wierzytelności spółki jawnej, w przypadku gdy nieściągalność ta została uprawdopodobniona dopiero po wniesieniu aportem spółki jawnej do spółki z o.o.
 1053. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/52/WD/423/23/05/TC
  Dotyczy możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży środków trwałych albo ich likwidacji: 1) odpisów z tytułu utraty wartości ustalone na dzień otwarcia likwidacji tj. xx.04.2004r. dot. sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych w Spółce w likwidacji,2) dokonywanych od dnia następnego po dniu xx.04.2004r. w Spółce w likwidacji odpisów amortyzacyjnych dot. sprzedanych bądź likwidowanych środków trwałych, 3) nieumorzonej części sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych.
 1054. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-1/05
  Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie środków trwałych przez likwidowaną spółdzielnię na rzecz nowo powstałego kółka rolniczego ?
 1055. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423/36/05/MP
  Jak i gdzie powinny zostać opodatkowane przychody z likwidacji spółki zależnej z siedzibą w Niemczech (należności z tytułu pożyczek udzielonych polskim podmiotom, które zostaną przejęte przez Podatnika, należności od Podatnika, które zostaną umorzone, gotówka) biorąc pod uwagę umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z 14.05.2003 r.?
 1056. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US I PB-415/10/05
  Czy od wydanych z funduszu socjalnego bonów towarowych emerytom przejętym po zlikwidowanej szkole należy naliczyć podatek dochodowy?
 1057. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/415-14/BR/05
  - co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego odszkodowania z tytułu likwidacji ogródków działkowych
 1058. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/9/05
  Czy majątek w formie gotówki, który pozostał po likwidacji spółki z o.o. jest dla udziałowca tej spółki przychodem otrzymanym w związku ze zwrotem wniesionych udziałów w spółce i czy uzyskany przychód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1059. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-43-27/05
  Czy w związku z podziałem i przekazaniem wspólnikom majątku po likwidacji firmy, Spółka uzyskujue z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu.
 1060. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-6/2005
  Podatniczka prowadziła działalność gospodarczą w spółce jawnej, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Po kilku latach wspólnicy podjęli decyzję o likwidacji działalności, wystąpili do sądu z wnioskiem o wykreślenie w KKs. Sąd zażądał okazania dokumentów wymaganych dla działalności prowadzonej w spółce jawnej - w szczególności ksiąg handlowych. Z uwagi na fakt, iż obroty (przychody netto) spółki za poprzedni rok obrotowy wynosiły mniej niż 800.000 euro zdaniem podatniczki, ustawa o rachunkowości nie miała zastosowania do tak prowadzonej działalności, a więc podatkowa księga przychodów i rozchodów była tą właściwą przy takiej wysokości obrotów.
 1061. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/I15/1127/190/04
  - Czy w przypadku oddania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych powstaje przychód i czy należy go opodatkować podatkiem od towarów i usług?- Jak należy ustalić dochód z udziałów w zyskach osób prawnych w przypadku likwidacji spółki i jak go opodatkować?- Jakie wydatki należy uznać za wydatki poniesione na nabycie udziałów osoby prawnej?- Kto jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?- Czy podmiot korzystający ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który otrzymuje dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ma prawo dalej do zwolnienia ?
 1062. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/I-2/MM/1/2005
  Czy przy podziale majątku likwidowanej spółki z o.o. zwrot nieruchomości wniesionej aportem przez wspólnika będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1063. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/I-3/MM/2/2005
  Czy przy podziale majątku likwidowanej spółki z o.o. dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie wartość otrzymanych przez udziałowców po jej likwidacji środków pieniężnych pomniejszona o wartość nominalną udziałów w postaci gotówki?
 1064. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-285/04
  Czy strata powstała w wyniku wykreślenia nie w pełni umorzonego (zamortyzowanego) środka trwałego z ewidencji środków trwałych (likwidacji środka trwałego) stanowi koszt uzyskania przychodu, w sytuacji, gdy likwidacji środka trwałego dokonuje Podatnik korzystający z tego środka na podstawie umowy leasingu finansowego, a likwidacja ta spowodowana jest zmianą umowy leasingu, w wyniku której własność środka trwałego zostanie przeniesiona na inną niż Podatnik osobę prawną?
 1065. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436/3/2005/KMP
  W wyniku likwidacji spółki zagranicznej, polska spółka - własciciel spółki zagranicznej - nabywa składniki majątkowe pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli spółki, tj. wierzytelności, środki pieniężne oraz uzyskuje umorzenie zobowiązań. Czy powyższa czynność podlega opodatkowaniau podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
 1066. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/8/05
  Dotyczy terminu przechowywania modułu pamięci fiskalnej kasy w przypadku likwidacji kasy.
 1067. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-38/GC/2004
  Czy pozostałe po zakończeniu likwidacji Spółki z o.o. środki pieniężne w postaci kapitałów zakładowego i zapasowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1068. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/148/04
  Stan faktyczny: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital zwraca sięz uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do niżej przedstawionego problemu dotyczącego likwidacji Bufetu Pracowniczego działającego zgodnie ze statutem jednostki i prowadzącego sprzedaż detaliczną opodatkowaną.Dnia 13.x11.2004r.dokonano spisu z natury towarów, które nie zostały sprzedane. Część towarów została przekazana jako darowizna na rzecz akcji organizowanej przez Miejski Ośrodek/pomocy Rodzinie oraz Radio .Pozostałe towary przekazano do magazynu żywnościowego, gospodarczego oraz na oddziały z przeznaczeniem dla pacjentów. Od zakupionych do bufetu artykułów został odliczony podatek VAT, ponieważ dotyczył działalności opodatkowanej. W chwili obecnej te artykuły przeznaczone zostały na cele związane z działalnością podstawową Szpitala, a więc zwolnioną z opodatkowania. Pytanie: Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem, czy w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionych wcześniej towarów, od których był odebrany VAT naliczony, Szpital jest zobowiązany do wyliczenia podatku VAT od artykułów wykazanych na spisiez natury i zwrotu do Urzędu Skarbowego oraz na jakiej zasadzie powinno nastąpić przekazanie spisanych artykułów.
 1069. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/119/2004
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieplanowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych
 1070. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-66/05/CIP/01
  1. Jakie skutki podatkowe spowoduje taka porządkująca zmiana wpisu w przypadku, gdy małżonkowie od lat prowadzący wspólnie działalność gospodarczą na podstawie wspólnego wpisu zawrą na piśmie umowę spółki cywilnej? Czy operacja ta będzie tylko przekształceniem bez konsekwencji podatkowych, o którym mowa w art. 93a § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa?W ocenie Wnioskodawców, odpowiedź powinna być twierdząca, jednakże przepisy ustawy o podatku od towarów i usług budzą pewne wątpliwości.2. Jak zawarcie umowy spółki cywilnej wpłynie na rejestrację i rozliczanie podatku VAT?Dotychczas małżonkowie dla celów podatku VAT posługiwali się jednym numerem NIP - osobistym żony. Zdaniem Wnioskodawców, spółka cywilna otrzyma nowy numer NIP, odmienny od osobistych numerów małżonków.3. Czy wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki cywilnej należy interpretować jako zaprzestanie działalności przez żonę jako dotychczasowego podatnika podatku od towarów i usług?Zdaniem Wnioskodawców, przystępując do spółki cywilnej (w praktyce istniejącej już od lat wspólnej działalności) podatnik nie zaprzestaje działalności, tylko prowadzi je nadal.1. Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej spowoduje konieczność korekty podatku naliczonego, o który obniżony został podatek należny z tytułu wcześniejszego nabycia wchodzących w skład przedsiębiorstwa towarów?W ocenie Wnioskodawców, w sytuacji, gdy przedmiot aportu (przedsiębiorstwo) przed jego dokonaniem związany był wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, dokonanie czynności wniesienie tego przedmiotu w formie aportu pozostanie bez wpływu na wcześniejsze odliczenie podatku naliczonego.
 1071. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/04
  1. Czy podatnikowi podatku od towarów i usług, oplacającemu jednocześnie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu komputera mającego być środkiem trwałym wykorzystywanym do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?2. Czy w momencie zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej i przeznaczenia komputera na własne potrzeby powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy wynikający z art. 14 ustawy, a podstawa opodatkowania będzie wynikać z art. 14 ust. 8 ustawy ?
 1072. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPD.III-423/9/04
  1. Czy "X" Spółka z o. o. obowiązana jest sporządzić sprawozdanie finansowe w związku z uchyleniem likwidacji. 2. Jeżeli "X" Spółka z o. o. jest obowiązana takie sprawozdanie sporządzić to wg stanu na który dzień: na dzień podjęcia uchwały, na dzień zgłoszenia do Sądu, na dzień wpisu do Rejestru czy też na inny dzień. 3. Jaki jest rok podatkowy Spółki w 2004 roku i ile lat podatkowych przypada na 2004 r., kiedy się one rozpoczynają a kiedy kończą. 4. Jak Spółka może rozliczyć straty podatkowe poniesione w roku 2001, 2002.
 1073. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443-101/04
  Prawo do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z rozliczenia za miesiąc listopad 2004 r. w przypadku likwidacji spółki z dniem 30grudnia 2004 r.
 1074. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2318/04/CIP
  Podatnik zapytuje czy majątek Spółdzielni składający się ze środków pieniężnych, nieruchomości i rzeczy ruchomych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jeżeli po zakończeniu postępowania likwidacyjnego i podziale między członków na podstawie art. 125 Prawa spółdzielczego zostanie wniesiony w formie aportu do Spółki z .o.o. Zdaniem Podatnika, objęcie powyższego majątku oraz dysponowanie nim jest wyłączone z opodatkowania, gdyż na podstawie art. 5 § 1 Prawa spółdzielczego, majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków co oznacza, że w przypadku likwidacji Spółdzielni pozostały majątek dzielony jest uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia między członków.
 1075. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1741/04/EF
  Wzłożonym piśmie Podatnik przedstawił, iż przedsiębiorstwo państwowezostało sprywatyzowane poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa(01.07.2004r. - data podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży przedsiębiorstwa państwowego). Ponadto Podatnik stwierdza, iż spółka nabywająca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązkiprzedsiębiorstwa państwowego. W złożonym zapytaniu Podatnik, nabywcaprzedsiębiorstwa państwowego, zwrócił się o zajęcie stanowiskaprzez tutejszy urząd skarbowy w następujących kwestiach: 1.czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotępodatku naliczonego z faktur wystawionych na przedsiębiorstwopaństwowe za dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody, usługtelekomunikacyjnych i sprzątania za miesiąc czerwiec br., którychtermin płatności upływa w miesiącu lipcu br.? 2.czy podatnik ma prawo do korekty podatku należnego w deklaracji VAT-7po otrzymaniu dokumentu celnego potwierdzającego wywóz towaruza granicę RP, tj. eksport towarów? Podatnik stwierdza, iż "...w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec br. przedsiębiorstwopaństwowe sprzedaż eksportową z uwagi na brak potwierdzenia wywozuopodatkowały stawką 22% jako sprzedaż krajową...". 3.czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego wdeklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec br. o kwoty podatku naliczonego zfaktur m.in. za usługi marketingowe wystawione na przedsiębiorstwopaństwowe? Podatnik stwierdza, iż w oparciu o podpisane umowy owspółpracy handlowej z sieciami, po zakończeniu II kwartałuotrzymał w miesiącu lipcu br. faktury za usługi marketingowewystawione z datą miesiąca lipca br. i dotyczące okresu II kwartałubr. 4.czy podatnik ma prawo do wystawiania faktur korygujących sprzedaż iobniżania kwoty podatku należnego z tyt. dokonanej sprzedaży przezprzedsiębiorstwo państwowe do 30 czerwca 2004r.? Podatnik stwierdza,iż "... na podstawie podpisanych aneksów do umówhandlowych jednostka przyjęła zobowiązania przedsiębiorstwapaństwowego między innymi w zakresie przyjęcia zwrotów towarówz sieci handlowych po sezonie i będzie musiała po 1 lipca br.korygować wartość sprzedaży tych jednostek". 5.czy podatnik ma prawo do dokonywania korekt deklaracji podatkowychVAT-7 z tyt. nie dokonania obniżenia podatku należnego o kwotępodatku naliczonego z okresu do 30 czerwca 2004r.? 6.czy podatnik. ma prawo do dokonywania korekty deklaracji VAT-7 zamiesiąc czerwiec br. z tyt. nie ujęcia faktur korygujących sprzedaż wzwiązku z nie otrzymaniem do dnia 25 lipca br. potwierdzeniaotrzymania przez kontrahenta faktury korygującej wystawionej przezprzedsiębiorstwo państwowe?
 1076. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/10/2004
  Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu z ZOZ-u w likwidacji z tyt. transakcji sprzedaży majątku ruchomego.
 1077. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1990/04/CIP/08
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w związku ze zmianą składu osobowego spółki cywilnej jest obowiązany do dokonania rozliczenia podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika składniki majątkowe spółki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze względu na to, iż w przedmiotowej sprawie nie nastąpiło rozwiązanie spółki cywilnej, a jedynie dwukrotna zmiana jej składu osobowego.
 1078. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/35-2/2004
  Czy dochód członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskany w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielnipodlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy dochód osiągnięty przez spółdzielnię ze sprzedaży budynku stanowiącego jej własność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 1079. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/443/304/04/RK
  Spółka jawna X na podstawie zawartej umowy miała w leasingu samochód osobowy i ciężarowy. W wyniku trwającego procesu likwidacji Spółki jawnej X podjęto decyzję o zmianie leasingobiorcy. Firma Y Spółka z o.o. podpisała nowe umowy dotyczące przedmiotowych samochodów z leasingodawcą. Przedmiotowe umowy zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym, a skład zarządu utworzonej wcześniej (przed powstaniem Firmy X Spółka jawna) - Firmy Y Spółki z o.o., tworzą właściciele likwidowanej Spółki jawnej X. Czy Firma Y Spółka z o.o. zachowała prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingu w pełnej wysokości?
 1080. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1616/04/EJ/780
  Podatnik zwraca się z następującymi pytaniami dotyczącymi zakresu stosowania prawa podatkowego: 1. Co należy do obowiązków Podatnika w przypadku zakończenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną będącą płatnikiem VAT oraz jakie formalności ma obowiązek wykonać ta sama osoba przy powołaniu nowej firmy w oparciu o nowe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Czy może korzystać z prawa do zwolnienia podmiotowego do czasu przekroczenia obrotu 10.000 euro oraz czy "historia podatkowa" starej firmy będzie obciążała konto "nowej firmy". 3. Czy w opisanych okolicznościach Podatnik musi złożyć wniosek o przepisanie numeru NIP. Jeżeli tak to w jakim terminie, jeżeli działalność będzie nadal prowadzić jako osoba fizyczna. 4. Czy może kontynuować działalność w oparciu o kasę fiskalną zlikwidowanej firmy.
 1081. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-110/115/04
  Czy należy zwrócić podatek VAT od zlikwidowanego środka trwałego oraz czy należy doliczyć do przychodu z działalności gospodarczej i odprowadzić podatek dochodowy od tej części wartości zlikwidowanego środka trwałego, która nie była zamortyzowana?
 1082. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1763/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa w odniesieniu do czynności likwidacji ujęcia wody i studni. W ocenie Podatnika, w/w czynności opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, bowiem czynności te nie zostały wyszczególnione w załączniku Nr 3 do ustawy o VAT, jak również nie można zaliczyć je do róbót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą - art. 146 ust. 1 i ust. 3.
 1083. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1621/04/CIP/01
  Czy Spółka zobowiązana jest złożyć deklarację VAT-7 do dnia 25.08.2004r. czy też za III kwartał 2004r. deklarację VAT-7 K do dnia 25.10.2004r? Zdaniem Podatnika należy złożyć deklarację VAT-7 K do dnia 25.10.2004r., gdyż z podatku od towarów i usług Spółka rozliczała się kwartalnie.
 1084. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP3/423- 281/04/BLG
  Czy w momencie dokonania likwidacji środka trwałego, który nie został w pełni zamortyzowany podatkowo, kosztem uzyskania przychodu będzie różnica pomiędzy wartością początkową tego środka, a wartością dokonanych odpisów amortyzacyjnych?
 1085. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-1488/VII/2004
  Jestem udziałowcem w spółce z o.o. w likwidacji. Posiadam udziały, które nabyłem w roku 1998 i 2000. W roku bieżącym likwidator spółki planuje zakończyć proces likwidacyjny spółki, a kapitał spółki przekazać udziałowcom. Kto powinien zapłacić podatek: spółka czy udziałowiec i w jakiej wysokości?
 1086. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/9/04
  - Czy kwoty zwróconego cła w 2004r. po likwidacji działalności gospodarczej w 2003r. podlegają rozliczeniu z urzędem skarbowym, czy należy je ująć w rozliczeniu rocznym jako korekta 2003r., czy też wpływają na wysokość dochodów w 2004r. lub w ogóle nie wpływająna wysokość dochodów ?- Cło zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku 2003.- Czy koszty ponoszone po zakończeniu działalności, ale z tą działalnością związane mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ?
 1087. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/423/115/AG/2004
  Wnioskodawca posiada udziały w Spółdzielni X, która ulega likwidacji. W wyniku podziału majątku w miesiącu maju 2004 roku otrzymał należność tytułem zaliczki na poczet likwidacji Spółdzielni. Podatnik nie otrzymał informacji o wysokości pobranego podatku (CIT-7 ) i tym samym nie jest w posiadaniu informacji czy opłacony został zryczałtowany podatek dochodowy. W związku z powyższym podatnik wniósł zapytanie: Czy w zaistniałej sytuacji stroną odpowiedzialną za potrącenie i opłacenie podatku jest płatnik? Czy w przypadku wypłaty zaliczki na poczet likwidacji osoby prawnej potrąca się zryczałtowany podatek dochodowy?
 1088. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBII 423/1/2004/EH
  Czy wydatki związane z likwidacją Ciepłowni (budynki, maszyny i urządzenia) w związku z ograniczaniem produkcji energii cieplnej będą stanowiły koszt uzyskania przychodow?
 1089. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-179/04
  Spółka sprzedaje towary z metalu, drewna i plastiku. Sprzedaż tych towarów ma charakter hurtowy, stąd w partiach towarów znajdujących się w magazynie Spółki, pojawiają się towary uszkodzone, zniszczone. W stosunku do tych towarów dokonuje się protokolarnej likwidacji. Czy straty w towarach, spowodowane ich złomowaniem lub uznaniem za odpady wadliwe, niepełnowartościowe i nie nadające się do sprzedaży, w momencie dokonania złomowania protokołem likwidacyjnym stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1090. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/11/04
  Stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa proszę o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pytanie dotyczy wyjaśnienia następujących wątpliwości: A mianowicie:- opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania w formie aportu rzeczowego do spółki z o.o. majątku trwałego , zapasów towarów handlowych, wierzytelności stanowiący majątek w prowadzonej obecnie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. - Skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wniesieniem powyższego aportu ponieważ działalność gospodarcza jako osoba fizyczna na dzień wniesienia aportu zostanie zlikwidowana. Moje stanowisko w tej sprawie jest następujące:-przy wniesieniu zorganizowanego zakładu nie wystąpi podatek od towarów i usług, ponieważ przepisów ustawy nie stosuje do zbycia zorganizowanego przedsiębiorstwa. Nie wystąpi podatek dochodowy momencie likwidacji, gdyż stan remanentu likwidacyjnego wyniesie zero.
 1091. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-12/04
  Czy kwota wypłacona pracownikowi z tytułu likwidacji polisy ubezpieczeniowej wykupionej przez pracodawcę stanowi przychód tego pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy do w/w przychodu może mieć zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego określone w art.52a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1092. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/415/2/04
  Kto jest zobowiązany do sporządzenia informacji rocznej PIT-11 pracownikom przyjętym przez Jednostkę Wojskową zgodnie z art. 23 par. 1 ustawy kodeksu pracy?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!