Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


likwidacja działalności

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-492/12-2/MAP
  Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej z dniem 31 sierpnia 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesądza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-433/12-4/DS
  Czy w przypadku odpłatnego zniesienia współwłasności udziałów na rzecz Wspólnika, wystąpił podatek dochodowy od osób fizycznych i od jakiej kwoty należy go odprowadzić do Urzędu Skarbowego?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-718/12/AŚ
  Czy "otwierając" ponownie działalność podatnik był zobowiązany do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-457/12-2/KO
  Czy po likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawca może wynajmować wykorzystywane wcześniej składniki majątku w ramach tzw. najmu prywatnego i czy ten wynajem może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% przychodów z najmu?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-870/12/RS
  Czy w opisanym na wstępie zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia spisu z natury towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-613/12/RS
  Czy od sprzedaży powyższej nieruchomości w drodze licytacji należy odprowadzić podatek od towarów i usług?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-395/12-4/LK
  Opodatkowanie darowizny przedsiębiorstwa
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-458/12/MN
  Sposób dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy w związku z likwidacją działalności.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-304/12/AK
  Czy w zaistniałej sytuacji rozpoczęcie działalności jako wspólnik spółki cywilnej będzie traktowane jako kontynuacja prowadzonej działalności? Czy w tym przypadku można opłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy kwartalne?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/176/KZU/2011/PK-1357
  skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki partnerskiej przedsiębiorstwa
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-226/12-4/KO
  Czy przekazanie całego przedsiębiorstwa przez małżonka pozostającego w ustawowej wspólności majątkowej drugiemu z małżonków, a następnie zakończenie działalności gospodarczej spowoduje konieczność uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-195a/12/MR
  Czy podany sposób przekazania firmy żonie i związane z nim konsekwencje podatkowe są prawidłowe, a w szczególności czy przy zamknięciu firmy, gdzie remanent likwidacyjny będzie wynosił "zero" Wnioskodawca nie zapłaci podatku dochodowego?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-201/12/KM
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa na rzecz żony.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-234/12-4/ES
  Przychód ze zbycia samochodu stanowi przychód o którym mowa w art. 14 ust. 1 t.j. z działalności gospodarczej. W związku z powyższym, iż Wnioskodawca był obowiązany wpłacić w ciągu roku podatkowego zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 44 ust. 6 ww. ustawy tj. do dnia 20 lutego 2012 r.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-150/12-2/ASZ
  Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu działalności gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. może przychód z wynajmowanych nieruchomości i gruntu opodatkować podatkiem zryczałtowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do działalności gospodarczej?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-207a/10/11-S/TK
  Czy wniesienie aportem składników majątku - opisanych we wniosku - do spółki jawnej (SJ1) spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Wnioskodawczyni w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-207b/10/11-S/TK
  Czy wniesienie aportem składnika majątku do spółki jawnej (SJ2) spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Wnioskodawczyni w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1082/11/HD
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego w związku z posiadaniem samochodu wycofanego z działalności gospodarczej, którego nie zamierza sprzedawać?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-223/11-2/MD
  1.Czy w trakcie roku podatkowego 2012 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, polegającą na wynajmie lokali użytkowych, może po zakończeniu działalności w trakcie tegoż roku 2012 wybrać opodatkowanie dochodów z najmu tych lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr. 144, poz. 930 ze zm.) i stosować do tego źródła przychodu od miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tego odrębnego źródła przychodu (stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stawkę 8.5%? 2.Jeśli tak, to w jakim terminie po zakończeniu działalności gospodarczej w 2012 r. Wnioskodawca ma zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zamiar wyboru opodatkowania dochodów z najmu lokali użytkowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr 144, poz. 930 ze zm.) aby móc do tych przychodów zastosować w tymże 2012 roku, stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8,5%?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-223/11-3/MD
  1.Czy w trakcie roku podatkowego 2012 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, polegającą na wynajmie lokali użytkowych, może po zakończeniu działalności w trakcie tegoż roku 2012 wybrać opodatkowanie dochodów z najmu tych lokali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr. 144, poz. 930 ze zm.) i stosować do tego źródła przychodu od miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tego odrębnego źródła przychodu (stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stawkę 8.5%? 2.Jeśli tak, to w jakim terminie po zakończeniu działalności gospodarczej w 2012 r. Wnioskodawca ma zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zamiar wyboru opodatkowania dochodów z najmu lokali użytkowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z roku 2000 Nr 144, poz. 930 ze zm.) aby móc do tych przychodów zastosować w tymże 2012 roku, stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8,5%?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-230/11-2/MD
  Czy Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć podatek dochodowy od dochodów z najmu kamienicy, stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5%?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-208/11-2/MD
  Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje Wnioskodawcy prawo do skorzystania w stosunku do przychodów z najmu ze zryczałtowanej formy opodatkowania, określonej w art. 6 ust. 1a i art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-6/KSU
  Czy po zakończeniu działalności gospodarczej i kontynuowaniu najmu jako odrębnego źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowania go na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zasady ustalania wartości przychodu pozostaną takie same, tzn. przychodem miesięcznym będzie kwota 15.000 zł, a pobrana wcześniej w ramach działalności gospodarczej przedpłata pozostanie podatkowo obojętna?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-507/11-4/JS
  Skoro Wnioskodawczyni zaprzestała prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz zgłosiła właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego używaną dotychczas kasę do dokonania odczytu, to tym samym zakończyła pracę tego urządzenia w trybie fiskalnym zgodnie z § 7 ust. 8 powołanego rozporządzenia. Zatem kasa rejestrująca bez wymiany modułu fiskalnego nie może być używana w kolejnej jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-942/10/11-S/WM
  Czy w myśl art. 44 ust. 6c wykreślenie spółki jawnej z Krajowego Rejestru Sądowego jest równoważne z poinformowaniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy opłacania zaliczek?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-4/KSU
  1)Czy możliwe jest zakończenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i kontynuowanie najmu na podstawie dotychczasowej umowy jako tzw. "najmu prywatnego", tj. jako odrębnego źródła przychodów? 2)Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy skuteczny będzie wybór opodatkowania "najmu prywatnego" w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 3)Czy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni może dokonać jeszcze w tym roku i stosować do przychodów uzyskanych w 2011 r. w okresie po zakończeniu działalności gospodarczej, czy wybór ten możliwy będzie dopiero w 2012 r., a do końca roku przychody z "najmu prywatnego" opodatkowane powinny być na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/11-3/KSU
  1) Czy możliwe jest zakończenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości i kontynuowanie najmu na podstawie dotychczasowej umowy jako tzw. "najmu prywatnego", tj. jako odrębnego źródła przychodów? 2) Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, czy skuteczny będzie wybór opodatkowania "najmu prywatnego" w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 3) Czy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawczyni może dokonać jeszcze w tym roku i stosować do przychodów uzyskanych w 2011 r. w okresie po zakończeniu działalności gospodarczej, czy wybór ten możliwy będzie dopiero w 2012 r., a do końca roku przychody z "najmu prywatnego" opodatkowane powinny być na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-406/11-4/MW
  Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowo - akcyjnej skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-72/11-2/MD
  Czy w zaistniałej w opisanym stanie faktycznym sytuacji wniesienie całego przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowo - akcyjnej i następnie zaprzestanie (likwidacja) prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu likwidacji działalności gospodarczej?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-661/11-7/SM
  Brak obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży samochodu po likwidacji działalności gospodarczej (obowiązek ten powstał w remanencie likwidacyjnym)
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-44/11-4/MD
  Czy oświadczenie Wnioskodawczyni o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym jest skuteczne w obliczu okoliczności opisanych powyżej?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-481/11/BK
  w zakresie ustalenia źródła przychodów, do którego należy zaliczyć przychody ze zbycia środka trwałego (nieruchomości) wydzierżawianego kontrahentom po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-482/11/BK
  w zakresie ustalenia źródła przychodów, do którego należy zaliczyć przychody ze zbycia środka trwałego (nieruchomości), użyczonego żonie Wnioskodawcy po zakończeniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-290/11-4/AMN
  Czy sprzedaż całego stanu magazynowego, o wartości netto około 750.000,00 zł, synowi z marżą 5%, przy średnio stosowanej marży 30% przy sprzedaży jednostkowej (prowadzona jest sprzedaż detaliczna), nie spowoduje zastosowania art. 25 ust.2 i ust. 5 oraz art. 25a ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy sprzedaż związana będzie z likwidacją działalności gospodarczej?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-314/11-4/AM
  Czy wniesienie wkładu do spółki jawnej będzie powodowało powstanie przychodu z likwidacji działalności gospodarczej? Czy w przypadku późniejszego wykreślenia jednoosobowej działalności z ewidencji działalności (zakończenia działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo) Wnioskodawczyni ma obowiązek ustalenia dochodu podatkowego?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-191/11/HSt
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia w koszty grudnia 2010r. składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, które z przyczyn od Wnioskodawcy niezależnych zostały przekazane do ZUS w styczniu 2011r.?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-166/11/HSt
  Czy w związku z przekazaniem firmy w drodze darowizny powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu przekazywanych towarów handlowych, środków trwałychi wyposażenia, wyszczególnionych w remanencie na dzień likwidacji działalności gospodarczej?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-211/11-4/MN
  Przekazanie całego gospodarstwa rolnego synowi przed zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych – obowiązek dokonania remanentu likwidacyjnego środków trwałych.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-115/11-4/EC
  Czy opisany zakres korzystania z nieruchomości z uwzględnieniem planowanej inwestycji mającej na celu wybudowanie budynku z nowymi lokalami (bądź lokalem) pozwala na uznanie, iż po dokonaniu likwidacji działalności gospodarczej (wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej) nieruchomości te stanowić będą składniki majątkowe niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej?Czy Wnioskodawczyni może w dowolnym momencie roku zakończyć działalność gospodarczą "wynajem lokali" i przejść na rozliczenie przychodów na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (tzw. "najem prywatny")?Czy ze względu na treść przepisu art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) konieczne jest w sytuacji Wnioskodawczyni zawarcie nowych umów najmu?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2032/10-2/AD
  Czy przekazanie wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego całości majątku Wnioskodawcy pozostałego po spłacie/zabezpieczeniu wierzycieli będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-165/11-2/AW
  korekta podatku naliczonego w zw. z przekazaniem majątku likwidacyjnego przedsiębiorstwa do Sp. z o.o.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1841/10-4/JK
  Czy budynek warsztatowy powinien zostać ujęty w spisie z natury dokonanym na dzień likwidacji działalności? Czy przyjęty do określenia podstawy opodatkowania sposób wyceny jest prawidłowy?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1143/10-2/EC
  Czy Wnioskodawca może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. "prywatny" najem tych pięciu lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1142/10-2/EC
  Czy Wnioskodawca może zlikwidować działalność gospodarczą w ramach której wynajmuje lokale i rozpocząć tzw. "prywatny" najem tych pięciu lokali opodatkowując go zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% jako najem prywatny?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-948/10-2/KS
  Należy stwierdzić, iż przychody uzyskane z udzielenia licencji na użytkowanie znaku towarowego, nie mogą być zaliczone do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Przychody te stanowią bowiem przychody z praw majątkowych, zaliczane do odrębnego źródła wymienionego w cytowanym art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, co wynika bezpośrednio z brzmienia art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z możliwości opodatkowania przychodów z tytułu udostępniania znaku towarowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przewidzianej przez ustawodawcę w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów z tytułu udostępnienia znaku towarowego.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1004/10-2/MS
  Wnioskodawca może w dowolnie przez siebie wybranym terminie zakończyć działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości, wówczas przychody uzyskiwane z tego tytułu będą stanowić źródło przychodu, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8,5%, pod warunkiem, złożenia w terminie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-823/10-4/EC
  Darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej nie prowadzi do powstania u darczyńcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w sytuacji wystąpienia ze spółki będzie ciążył na Panu obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość remanentu likwidacyjnego należy przyjąć do opodatkowania w proporcji do Pana udziału w zysku spółki jawnej.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-824/10-2/EC
  Darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej nie prowadzi do powstania u darczyńcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, iż Wnioskodawca nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, nie wystąpi również obowiązek określenia dochodu z remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-783/10/AP
  Opodatkowanie sprzedaży lub przekazania na cele osobiste towarów w związku z likwidacją działalności.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-782/10-2/RS
  Sukcesja praw i obowiązków wynikających z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567e/10/TK
  Czy w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynność taka będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567g/10/TK
  Czy w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynność taka będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567f/10/TK
  Czy w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynność taka będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567h/10/TK
  Czy w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynność taka będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567d/10/TK
  Czy w sytuacji wniesienia przez Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czynność taka będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567b/10/TK
  Czy w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawczynię przychodu ze zbycia składników majątku swojego przedsiębiorstwa, na rzecz Spółki Jawnej - SJ2 – będzie Pani mogła zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną część wartości tych składników majątku, w części 1/2 ich całkowitej wartości, biorąc pod uwagę okoliczność, że będzie tylko aport do SJ2 (bez uprzedniego aportu do SJ1), a i tak winna Pani rozpoznać przychód podatkowy?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567c/10/TK
  Czy wykazując jako swój koszt podatkowy amortyzację tych składników majątku, ale już jako składników majątku Spółki Jawnej (SJ2), w części tego kosztu przypadającej na Panią wyliczonej według wskaźnika procentowego Pani udziału w zyskach Spółki Jawnej, będzie Pani wykazywać jako wartość tego kosztu, amortyzację wyliczoną od wartości tych składników majątku wykazanych w umowie Spółki Jawnej, czy też od innej wartości początkowej?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-680/10/WM
  Czy przychód z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykorzystywanych wcześniej w działalności gospodarczej oraz przychód w postaci zapłaconych przez kontrahentów odsetek ustawowych od zobowiązań zasądzonych wyrokami sądowymi, osiągnięte po dacie likwidacji działalności gospodarczej, powinny być rozliczone w zeznaniu podatkowym za 2009 r. i opodatkowane podatkiem liniowym?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-555b/10/TK
  Czy wykazując jako swój koszt podatkowy amortyzację składników majątku, ale już jako składników majątku Spółki Jawnej, w części tego kosztu przypadającej na Pana wyliczonej według wskaźnika procentowego udziału w zyskach Spółki Jawnej, Wnioskodawca będzie wykazywał jako wartość tego kosztu, amortyzację wyliczoną od wartości tych składników majątku wykazanych w umowie Spółki Jawnej, czy też od innej wartości początkowej?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-555a/10/TK
  Czy w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu ze zbycia składników majątku swojego przedsiębiorstwa, na rzecz Spółki Jawnej, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, niezamortyzowaną część wartości tych składników majątku, w części 1/2 ich całkowitej wartości?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/10-5/AG
  Jak opodatkowane będzie - w zakresie PIT - przekazanie w/w nieruchomości na cele prywatne wspólników przed rozwiązaniem spółki (likwidacją działalności gospodarczej)?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/10-4/AG
  Jak opodatkowana będzie - w zakresie PIT - sprzedaż w/w nieruchomości przed rozwiązaniem spółki (likwidacją działalności gospodarczej)?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/10-6/AG
  Jak opodatkowane będzie - w zakresie PIT - pozostawienie w/w nieruchomości w spółce na dzień rozwiązania spółki (likwidacji działalności gospodarczej)?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-675/10-2/AG
  Czy prawidłowe jest rozumowanie, że po likwidacji działalności gospodarczej a ewentualną późniejszą sprzedażą przedmiotowego gruntu Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% od dochodu uzyskanego pomiędzy zakupem a sprzedażą?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-461/10/AB
  Skutki podatkowe likwidacji spółki komandytowej
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-335a/10/PSZ
  Czy po stronie żony, jak i męża powstają jakieś obowiązki na gruncie podatku dochodowego oraz od towarów i usług? (Skutki podatkowe dokonania darowizny).
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-385/10-5/AGr
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż (i) w przypadku wypłaty na jego rzecz dywidendy przez Spółkę Cypryjską, oraz (ii) otrzymania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Cypryjskiej w celu ich umorzenia albo z tytułu likwidacji Spółki Cypryjskiej, ma on prawo - zgodnie z art. 10 ust. 1-3. art. 24 ust. 1 lit. b) i ust. 3, art. 30 Umowy Polska-Cypr w związku z 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do pomniejszenia należny w Polsce podatek o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-240/10-2/IZ
  Przekazanie synowi przedsiębiorstwa w postaci gospodarstwa rolnego, spełniającego warunki określone w art. 55#185; Kodeksu cywilnego, wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie nie wiąże się dla przekazującego z obowiązkiem korekty w zakresie podatku naliczonego związanego z nabytymi składnikami majątkowymi przedsiębiorstwa.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-259/10-4/PR
  opodatkowanie dostawy gruntów zabudowanych, które były uprzednio wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie objęte remanentem likwidacyjnym
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-282/10/ESZ
  skutki podatkowe wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorstwa po zarejestrowaniu spółki z o.o.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-207a/10/TK
  Czy wniesienie aportem składników majątku - opisanych we wniosku - do spółki jawnej (SJ1) spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-207b/10/TK
  Czy wniesienie aportem składnika majątku - opisanego we wniosku - do spółki jawnej (SJ2) spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-206/10/TK
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do istniejącej spółki jawnej spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Pana w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186d/10/TK
  Czy, w przypadku likwidacji spółki osobowej, wartość środków pieniężnych istniejących w spółce osobowej i podlegających podziałowi pomiędzy wspólników spółki osobowej w tym Wnioskodawcę, nie będzie wchodziła do ustalenia dochodu z likwidacji w świetle art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-187d/10/TK
  Czy, w przypadku likwidacji spółki osobowej, wartość środków pieniężnych istniejących w spółce osobowej i podlegających podziałowi pomiędzy wspólników spółki osobowej, w tym Wnioskodawczynię, nie będzie wchodziła do ustalenia dochodu z likwidacji w świetle art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-118/10-3/MR
  sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu umorzenia udziałów w spółce z siedzibą w Luksemburgu
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-118/10-4/MR
  sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-155/10/HD
  Czy przekazanie małżonkowi przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, nie wiąże się u Wnioskodawcy ze skorygowaniem kosztów uzyskania przychodów w miesiącu dokonania darowizny? Czy ewentualnie prawidłowym będzie postępowanie, kiedy towary handlowe będą ujęte w remanencie likwidacyjnym i Wnioskodawca zapłaci 10% zryczałtowany podatek, a następnie przekaże przedsiębiorstwo w formie darowizny wraz z towarami handlowymi?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-214/10-2/EC
  skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-957/09-6/AG
  W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez B. akcji/udziałów, otrzymanych w naturze na skutek likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej ?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-8/10/HD
  Czy urząd skarbowy postąpił słusznie, pozbawiając Wnioskodawcę prawa do opłacania podatku dochodowego w sposób liniowy, tj. 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1023/09/KM
  Nieodpłatne przekazanie całego przedsiębiorstwa.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1170/09-5/IM
  Czy w związku z planowanym wniesieniem przedsiębiorstwa jako aportu do spółki jawnej i następnie likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie z wykorzystaniem wnoszonego przedsiębiorstwa należało będzie w przedmiotowym stanie faktycznym ustalić po stronie Wnioskodawcy dochód związany z likwidacją działalności gospodarczej?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/09-5/DS
  Czy Spółka poprawnie interpretuje przepisy prawa podatkowego, co do możliwości dokonywania stanowiącej koszt uzyskania przychodów amortyzacji podatkowej w czasie po zaprzestaniu używania środków trwałych a poprzedzającym ogłoszenie likwidacji Spółki i nie później niż do miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana sprzedaż, likwidacja fizyczna lub likwidacja poprzez wykreślenie z ewidencji w innych okolicznościach (tj. wydanie inwestycji w obcym obiekcie bez jej fizycznej dezintegracji)?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-840/09-6/DS
  Czy Spółka dobrze interpretuje przepisy oraz orzecznictwo i tezy postawione w interpretacjach w indywidualnych sprawach w podobnych stanach faktycznych, określające że strata w wysokości nieumorzonej części wartości początkowej powstała w wyniku likwidacji fizycznej lub poprzez wykreślenie z ewidencji na moment sprzedaży lub wydania wydzierżawiającemu (właścicielowi) środków trwałych własnych i inwestycji w obcych obiektach stanowi koszt uzyskania przychodów w sytuacji likwidacji Spółki?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1064/09-2/AN
  wskazać należy, iż w przypadku ujęcia towarów w spisie z natury, podstawą opodatkowania jest cena nabycia bądź koszt ich wytworzenia, określone w momencie ich dostawy, tj. w momencie ujęcia powyższych towarów w remanencie likwidacyjnym, sporządzanym — zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT — na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to, że podstawą opodatkowania, a więc wartością w jakiej należy wykazać wartość towaru w spisie z natury, jest cena nabycia (koszt wytworzenia), skorygowana na dzień, w którym należy sporządzić spis z natury (tj. dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu), czyli cena jaką zapłaciłby Wnioskodawca za przedmiotowe towary w dniu dostawy.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1075/09/PP
  Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego wartość niespłaconego zobowiązania pozostającego w Spółce na dzień wykreślenia z rejestru będzie stanowić dla niej przychód podatkowy?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-738/09/AP
  Obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-712/09/IK
  Opodatkowanie nieruchomości gruntowej w przypadku rozwiązania spółki w sytuacji gdy przy nabyciu nieruchomości gruntowej nie wystąpił podatek naliczony.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1068/09-2/BM/KOM
  Czy powstał obowiązek złożenia deklaracji VAT- 7 za miesiąc sierpień i wrzesień 2009 roku oraz zapłaty podatku wynikającego z tych deklaracji?Czy powstał obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty wynikającego z niego podatku VAT od środków trwałych czy surowców?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-686/09/AB
  Obowiązek opodatkowania remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-880/09/AB
  Skutki podatkowe likwidacji Spółki jawnej.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-621/09-4/EC
  Czy po wniesieniu wkładu do spółki jawnej, na dzień likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni ma obowiązek ustalenia dochodu?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-821/09-5/AK
  Opodatkowanie majątku otrzymanego przez wspólników likwidowanej spółki cywilnej.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-602/09/ESZ
  skutki podatkowe wycofania zeznania podatkowego złożonego na formularzu PIT-36L oraz prawidłowości złożenia dwóch odrębnych zeznań za jeden rok podatkowy
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-571/09/AB
  Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień likwidacji Spółki jawnej.Obowiązek opodatkowania remanentu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-544/09-4/KS
  Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 14 ust. 2c powoływanej ustawy oraz okoliczności, iż przedmiotem zamierzonej sprzedaży po likwidacji działalności gospodarczej będzie nieruchomość o charakterze mieszkalnym zakupiona w 2006 r. stanowiąca środek trwały, uznać należy, że przychód z tej sprzedaży będzie stanowił źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 powoływanej ustawy. W konsekwencji przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (działki wraz z budynkiem mieszkalnym nabytej w 2006 r.) będzie podlegał opodatkowaniu do 31 grudnia 2011 r. Po tym dniu zbycie przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowiło źródła przychodów.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-498/09-2/DS
  1. Czy Spółka Wodno-Ściekowa jako płatnik będzie zobowiązana do potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego przekazania majątku trwałego na rzecz Gminy? 2. Czy Gmina jako podatnik będzie korzystała ze zwolnienia z podatku w części stanowiącej wydatek Gminy w wartości nominalnej? 3. Czy środki uzyskane przez Gminę z Funduszu P na realizację inwestycji "budowa oczyszczalni ścieków" dla Spółki Wodnej w momencie likwidacji Spółki i przekazania oczyszczalni nieodpłatnie dla Gminy będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych? 4. Czy otrzymany przez Gminę nieodpłatnie majątek będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako darowizna na rzecz Gminy w całości, bądź części jego wartości, nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 i pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-504/09/AP
  Sposób sporządzenia remanentu likwidacyjnego w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej i przekazaniem przypadającej na wnioskodawczynię części towarów handlowych do prowadzonej przez nią jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej oraz określenie wartości towarów handlowych odkupionych od spadkobierców jednego ze wspólników spółki i zaewidencjonowania ich w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-883/09-2/KK
  Czy z tytułu przedstawionego w poz. 54 zdarzenia przyszłego, czyli rozwiązania Spółki Jawnej i przejścia ogółu praw i obowiązków dotychczas posiadanych przez Spółkę Jawną w Spółce Komandytowej na dotychczasowych wspólników Spółki Jawnej - w jednej drugiej części na każde z nich, powstaną dla Spółki Jawnej jakiekolwiek skutki podatkowe w podatku od towarów i usług - poza obowiązkami wynikającymi z art. 5 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w szczególności czy powstanie obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług przejścia ogółu praw i obowiązków dotychczas posiadanych przez Spółkę Jawną w Spółce Komandytowej na dotychczasowych wspólników Spółki Jawnej?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-519c/09/HD
  Czy w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (opisanego w stanie faktycznym), w formie wkładu do spółki komandytowej, na podatniku wnoszącym wkład ciążą inne niż wymienione w dwóch poprzednich pytaniach, obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-418/09-5/DS
  Czy Spółka będzie zobowiązana zapłacić jako podatnik podatek dochodowy od osób prawnych od majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-692/09-2/PW
  Jaką stawką VAT opodatkować nieruchomość w remanencie likwidacyjnym lub przekazaniu na potrzeby własne?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-586/09-3/AJ
  1. Czy zwrot wniesionego wkładu oraz wypłata odpowiedniej części zysku występującemu wspólnikowi, odpowiednio do wniesionego wkładu podlega opodatkowaniu? Jak prawidłowo ustalić wartość udziałów? 2. Jak ustalić dochód uzyskany w roku, w którym dokonano zmian w składzie osobowym wspólników, na poszczególnych wspólników? 3. Czy o fakcie sporządzenia spisu z natury zawiadamiają wszyscy wspólnicy (każdy swój urząd skarbowy)? 4. Czy z faktem wystąpienia wspólnika wiąże się konieczność sporządzenia likwidacyjnego spisu z natury oraz obliczenia i uiszczenia zryczałtowanego podatku likwidacyjnego?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-421/09-4/ES
  Czy będzie do zapłacenia podatek VAT od niezamortyzowanych środków trwałych?, Czy amortyzację środków trwałych Wnioskodawca może naliczyć za dany miesiąc, jeszcze w przedsiębiorstwie osoby fizycznej, choć nie będzie to pełen miesiąc?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-438/09/DP
  Czy z przepisu art. 24 ust. 3 i art. 44 ust. 4 w powiązaniu z art. 5b ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnicy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki prawa cywilnego, po jej rozwiązaniu (likwidacji spółki prawa cywilnego) i zakończeniu działalności przez dwóch wspólników (wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej i przejście na emeryturę) i jej kontynuacji przez trzeciego ze wspólników (kontynuacja działalności spółki w oparciu o mienie spółki po rozliczeniu się ze wspólnikami z wniesionych przez nich wkładów), będą zobowiązani ustalić dochód w oparciu o art. 24 ust. 3 i zapłacić podatek zgodnie z art. 44 ust. 4 ww. ustawy, czy też majątek, który będzie podzielony pomiędzy wspólników po likwidacji spółki nie będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (zgodnie z tezą wyrażoną w wyrokach WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 2247/08 i 2248/08)?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-547/09-4/KG
  Likwidacja działalności gospodarczej.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-244/09-3/KS
  Czy przy likwidacji mojej działalności gospodarczej (osoba fizyczna) i przejęciu budynku przez spółkę jawną, powinnam rozliczyć pozostałą wartość budynku (wartość początkowa - umorzenie) podatkowo?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-383/09-2/AS
  obowiązki spadkobierców po śmierci podatnika
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-253/09/DP
  Czy w związku ze zmianą formy prawnej poprzez wniesienie w całości dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z o.o., na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek odprowadzenia do budżetu państwa należności z tytułu podatku dochodowego jak i podatku od towarów i usług?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-358/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy odpłatnego zbycia, towarów, materiałów i ruchomych składników majątku o wartości powyżej 1.500,00 zł?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-359/09/WRz
  Czy w remanencie likwidacyjnym należy zamieścić również składniki majątku o wartości poniżej 1.500,00 zł?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-5/09/AK
  Czy w sytuacji gdy spółka nie będzie kontynuowała działalności ponieważ proces likwidacji spółki będzie zakończony w 2009r. istnieje możliwość odliczenia kwot pobranego w latach 1994-2000 podatku od dywidend z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od należnej za 2008r. 15% wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-220/09-2/DS
  Jakie będzie opodatkowanie darowizny, którą chcemy przekazać ww. Instytucjom i czy w ogóle będzie ta darowizna opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych? W 2009 r. zarząd Kółka podjął taką decyzję ze względów społecznych robiąc to dla dobra mieszkańców wsi.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-213/09-3/JL
  O braku opodatkowania transakcji decyduje w tym przypadku jej nieodpłatność oraz brak prawa do odliczenia przy nabyciu przekazywanej nieruchomości. W wyniku likwidacji Spółki i zbycia przedmiotowego budynku (niepodlegającego opodatkowaniu VAT) zmieni się jego przeznaczenie. Nakłady na ulepszenie budynku skutkują koniecznością dokonania korekty podatku naliczonego, zastosowanie ma tutaj 10-letni okres korekty
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-183/08/MM
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym miał Pan prawo wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania podatkiem dochodowym dla nowo otwartej działalności gospodarczej w roku podatkowym 2008, po likwidacji w tym samym roku innej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-131/09-4/WM
  Jak należy potraktować sprzedaż mieszkań w podatku dochodowym w przyszłości, gdy dojdzie do transakcji, gdyż Wnioskodawca będzie je sprzedawał jako osoba fizyczna nie prowadząca już działalności gospodarczej?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-116/09-4/PR
  zwrot podatku z tytułu zakupu środków trwałych
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-148/09-4/GZ
  Sprzedaż mieszkań po likwidacji działalności przez osobę nieprowadzącą już działalności gospodarczej, i od których podatek VAT został już zapłacony – korzysta przez okres 12 miesięcy ze zwolnienia
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-75/09/AB
  Czy w przypadku likwidacji działalności, Wnioskodawca powinien ująć środek trwały w remanencie likwidacyjnym.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-275/09/AP
  Czy na skutek podziału pomiędzy wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, po stronie Spółki powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-269/08-6/JK
  Czy należy dokonać zwrotu do urzędu skarbowego podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego - w momencie likwidacji działalności gospodarczej?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-27/09/AP
  Obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z tytułu likwidacji działalności gospodarczej.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-32/09/KM
  Dokumentowanie czynności odczytu pamięci kasy fiskalnej.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-127/09/WM
  Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2009 r. pod datą likwidacji (przewidywana data likwidacji - 30 kwietnia 2009 r.) jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którym to przychodem będzie 1/3 udziału w majątku Spółki na dzień jej likwidacji tj: - wierzytelności od kontrahenta w kwocie łącznej 47.390 zł wraz odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu; - maszynami i urządzeniami przywłaszczonymi przez nieznanych sprawców o wartości księgowej łącznej netto w wysokości 136.558 zł?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-62/09/WM
  Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2009 r. pod datą likwidacji (przewidywana data likwidacji - 30 kwietnia 2009 r.) jako wspólnik spółki z o.o. uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którym to przychodem będzie 1/3 udziału w majątku Spółki na dzień jej likwidacji tj: - wierzytelności od kontrahenta w kwocie łącznej 47.390 zł wraz odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu;- maszynami i urządzeniami przywłaszczonymi przez nieznanych sprawców o wartości księgowej łącznej netto w wysokości 136.558 zł?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-7/09/WM
  Czy z tytułu likwidacji spółki z o.o. powstanie przychód do opodatkowania?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-13a/09/DM
  Opodatkowanie towarów pozostałych na dzień likwidacji działalności.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-13c/09/DM
  Jaki będzie obowiązek w zakresie podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy zostanie przekazany majątek córce w formie darowizny?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-708/08/AM
  1. Czy Spółka ma prawo do obniżenia przychodu z likwidacji o cenę rynkową lub cenę nabycia w dniu powstania przychodu, tj. w roku 2008? 2. Czy Spółka ma prawo do obniżenia przychodu z likwidacji o cenę nabycia (a więc cenę w wartości, jaka została zapłacona za wniesiony do spółki X aport)?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-811/08/MM
  Czy rozpoczynając działalność gospodarczą w roku 2008 ponownie, podatnik ma prawo do wyboru formy opodatkowania i wyboru formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-82/09/ASz
  Czy wypłacone przez Urząd Miasta odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/09-3/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi po stronie spółki obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez gminę miejską a spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/09-2/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi po stronie spółki obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez gminę miejską a spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/09-3/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi po stronie spółki obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez gminę miejską a spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-4/09-2/DS
  Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi po stronie spółki obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem majątku spółki po likwidacji na własność Gminy miejskiej wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez gminę miejską a spółka jako płatnik będzie miała obowiązek ten podatek naliczyć i odprowadzić?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-987/08/ZK
  Czy prawidłowe będzie obliczenie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych, gdzie wartość remanentu końcowego będzie stanowiła towary i materiały przekazane do działalności gospodarczej małżonki oraz remanent likwidacyjny wyniesie zero?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-5/08/AK
  Czy dochód Gminy z tytułu nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości i projektu dokumentacji budowlanej budynku mieszkalnego w związki z likwidacją spółki, w której jest udziałowcem jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-41/09-5/MT
  Skoro Wnioskodawca zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych) i zamierza rozpocząć ponownie działalność w 2009 r., to należy uznać, że jest osobą rozpoczynającą działalność gospodarczą. Działalność tą Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jeżeli w terminie określonym ww. przepisami złoży oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Tym samym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania rozpoczętej w 2009 roku indywidualnej działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-818/08-3/DS
  Czy zysk Spółki uzyskany z działalności statutowej na dzień zakończenia likwidacji Spółki za 2009 rok będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-818/08-4/DS
  Czy zysk Spółki uzyskany z działalności statutowej na dzień zakończenia likwidacji Spółki za 2009 rok będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1159/08/LŻ
  Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT towarów podlegających spisowi z natury
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-699/08/MK;ITPB1/415-734/08/MM
  1. Czy podatek dochodowy płaci tylko Spółka w wysokości 19% od kwoty pozostałej po likwidacji spółki kapitałowej, pomniejszone o koszty nabycia unicestwionej Spółki, czyli od kwoty 31000 zł? 2. Czy dodatkowo opodatkowani są wspólnicy spółki, jako osoby fizyczne - podatkiem dochodowym od całości kapitału, pomniejszonego o koszty nabycia, czyli 100000 2000 zł, czyli 98000 zł, czy od kwoty netto uzyskanej po likwidacji spółki kapitałowej?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1108/08-2/GZ
  Postępowanie z zamknięciem działalności w przypadku śmierci podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/423-1/08/MM
  Czy w sytuacji gdy w wyniku sprzedaży majątku w spółce będącej w stanie likwidacji wystąpi zysku brutto, a z powodu odliczenia strat z lat ubiegłych nie wystąpi podatek dochodowy, spółka jest zobowiązana do dokonania wpłaty z zysku jako spółka Skarbu Państwa w wysokości 15% osiągniętego zysku?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1863/08-6/MP
  Nabywca przedsiębiorstwa nie może przejąć wraz z całym przedsiębiorstwem kasy fiskalnej, zarejestrowanej na Wnioskodawcę. Po wyrejestrowaniu działalności Wnioskodawca winien zgłosić posiadaną kasę rejestrującą do serwisanta, celem dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy. Odczyt zostanie dokonany po uzgodnieniu terminu z pracownikiem urzędu skarbowego a z odczytu sporządzony zostanie protokół. Protokół oraz wszystkie dokumenty wygenerowane przez kasę rejestrującą Wnioskodawca winien przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1877/08-2/AK
  W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, gdy Wnioskodawczyni w deklaracji VAT-7 nie wykazała podatku należnego, gdyż nie wykonała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie będzie miała prawa do zwrotu bezpośredniego kwoty podatku naliczonego, o czym stanowi art. 86 ust. 19 cyt. ustawy.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-923/08-4/BP
  Brak obowiązku zapłaty podatku związanego z przekształceniem spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-749/08/AP
  Skutki podatkowe darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-646/08/MM
  Czy Wnioskodawczyni może przekazać majątek trwały (kamienicę) małżonkowi, który będzie kontynuował działalność gospodarczą i jakie wywoła to skutki w podatku VAT oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-771/08-2/AA
  Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania rozpoczętej w marcu 2008 r. indywidualnej działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, o których mowa w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-835/08/KM
  Określenie podstawy opodatkowania przy remanencie likwidacyjnym (art. 29 ust. 10).
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-938/08/DM
  Opodatkowanie majątku pozostałego po spłacie wierzycieli, przekazanego udziałowcom w ramach podziału majątku Spółki.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701a/08/HD
  Czy darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez darczyńcę lub obdarowanego?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-563/08-5/MK
  Czy w momencie zwrotu pozostałych z wniesionego udziału środków pieniężnych wspólnikowi-osobie fizycznej, spółka powinna potrącić zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w artykule 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-693/08/AB
  Opodatkowanie objęcia udziałów w spółce z o.o. stanowiących poprzednio własność rozwiązanej spółki jawnej.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-817/08/AP
  Spadkobierca po zmarłym podatniku nie ma obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i rozliczania wynikającego z niego podatku.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-904/08/TK
  Czy w przypadku likwidacji spółki osobowej, przy założeniu wcześniejszej sprzedaży przez spółkę osobową wszystkich posiadanych przez tą spółkę składników rzeczowych, w tym środków trwałych, likwidacja spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w kwocie różnicy pomiędzy wypłaconą wartością udziału kapitałowego, a wskazaną w umowie spółki osobowej wartością wkładu z dnia wniesienia aportu przez wspólnika?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1010/08-2/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27.08.2008 r. (data wpływu 02.09.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych ustalonego remanentu likwidacyjnego w związku z wniesieniem przez osobę fizyczną do Spółki jawnej przedsiębiorstwa w formie aportu -jest prawidłowe.W dniu 02.09.2008 r. zo ...
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-919/08-3/IF
  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej będzie podlegał udział kapitałowy wypłacony wspólnikowi stanowiący nadwyżkę ponad wysokość wniesionych wkładów. W przypadku umorzenia akcji opodatkowaniu będzie podlegał dochód stanowiący różnicę pomiędzy wynagrodzeniem uzyskanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia a wydatkami poniesionymi na nabycie (objęcie) akcji. Zarówno likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej jak i umorzenie akcji będzie skutkowało uzyskaniem przychodu z praw majątkowych, a nie jak twierdzi Wnioskodawca przychodem z kapitałów pieniężnych.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-725/08/BW
  Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej podatnik jest zobowiązany do opodatkowania materiałów zużytych na modernizację i rozbudowę budynku pozostałego w ewidencji środków trwałych na dzień likwidacji działalności oraz czy w związku z likwidacją działalności podatnik jest zobowiązany do korekty na podstawie art. 91 ustawy o VAT?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-903/08-2/IF
  likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę nastąpi w dniu 30 września tj. z dniem przekazania przedsiębiorstwa (w tym towarów handlowych) do spółki cywilnej w formie aportu. Nieprawidłowym jest zatem stwierdzenie, że datą likwidacji, którą należy wskazać w zgłoszeniu likwidacji działalności i datą, w której należy sporządzić remanent jest dzień 30 września. Wobec powyższego, spisem z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej tj. na dzień 30 września należy objąć towary handlowe, materiały oraz wyposażenie.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-584/08/MW
  Czy w sytuacji zakończenia działalności w trakcie roku podatkowego i rozpoczęcia prowadzenia nowej działalności w trakcie tego samego roku podatkowego wnioskodawca jest uprawniony do stosowania 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji złożenia oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania do dnia uzyskania pierwszego przychodu z nowej działalności gospodarczej?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1038/08-2/AJ
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z likwidacją Cukrowni w D (pokrywane ze środków bieżących Spółki) ? W jaki sposób Spółka powinna identyfikować i rozliczać wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu ze względu na fakt, iż zostały sfinansowane ze środków pochodzących z pomocy restrukturyzacyjnej ? Czy otrzymana od A pomoc restrukturyzacyjna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami i kosztami sfinansowanymi bezpośrednio z pomocy restrukturyzacyjnej ?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-551/08/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 15 lipca 2008 r.) uzupełnionym w dniach 1 i 4 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie:
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-6/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 3 lipiec 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 26 sierpień 2008 r.) oraz pismem z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 15 wrzesień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w zw ...
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-8/JK
  1. ordynacji podatkowej - następstwo prawno-podatkowego. 2. uznanie aportu za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, 3. korekta podatku naliczonego w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa aportem 4. likwidacja działalności w związku z wniesieniem aportu
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-7/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 3 lipiec 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 26 sierpień 2008 r.) oraz pismem z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 15 wrzesień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie likwidacji działalności w związk ...
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-6/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 3 lipiec 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 26 sierpień 2008 r.) oraz pismem z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 15 wrzesień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w zw ...
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-614/08-5/JK
  1. ordynacji podatkowej - następstwo prawno-podatkowego. 2. uznanie aportu za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, 3. korekta podatku naliczonego w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa aportem 4. likwidacja działalności w związku z wniesieniem aportu
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-710/08-2/BD
  Czy po zakończeniu likwidacji zakładu budżetowego, prawo do otrzymania zwrotu bezpośredniego będzie przysługiwało gminie?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-571/08/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej G. przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008r. (data wpływu 18 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym na rachunek bankowy udziałowców/akcjonariuszy po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców -jest nieprawidło ...
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-600/08-4/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie: 16 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-389/08/HD
  Czy w związku z likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej - po wcześniejszym dokonaniu darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna - powstanie u Pani obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 44 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-298/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:
  - w części dotyczącej obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego -jest nieprawi ...
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-422/08/BK (KAN-5127/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu opodatkowania otrzymanych od likwidatora spółki jawnej środków przekazanych następnie do depozytu -jest nieprawidłowe.W dniu 20 maja 2008r. wpłynął do t ...
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-515/08/BK (KAN-3773/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 24 i 30 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie skutków podatkowych jakie wywołuje dla wspólnika spółki komandytowej wystąpienie ze spółki lub rozwiązan ...
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1000/08-2/BS
  Po zaprzestaniu działalności gospodarczej i wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT Wnioskodawca nie może wystawić faktur korygujących dotyczących wielkości i wartości robót wykonanych na rzecz jednego z kontrahentów.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-492/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 10.04.2008 r. (data wpływu 25.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia udziału w spółce jawnej -jest nieprawidłowe.W dniu 25.04.2008 r został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-517/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania podziału majątku likwidowanej spółki -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-520/08/AZb (KAN-3245/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008r. (data wpływu 28 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania środka trwałego na dzień likwidacji działalności -jest nieprawidłowe.W dniu 28 marca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-311/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych wydania udziałowcowi nieruchomości w ramach podziału majątku Spółki -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-355/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. (data wpływu 26 marca 2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 1 kwietnia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przez udziałowca dochodu uzyskanego w związku z likwidacją spółki -jest nie ...
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-193/08-2/IM
  Czy nowa działalność może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz czy po przerwie 15 dni należy traktować zaistniałą sytuację jako kontynuację działalności?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-115/08/TK
  Jaki wnioskodawczyni będzie musiała w przyszłości zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży swojej części nieruchomości - czy obowiązujący z poprzedniej działalności czy obecnej i czy okres prowadzenia działalności ma wpływ na wysokość podatku?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-211/08-4/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008r. (data wpływu 23 stycznia 2008r.) uzupełnionego doręczonym odpisem z KRS na wezwanie Nr IP-PB4-423-211/08-2/KB z dnia 16.04.2008r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia:Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-79/08/PK
  zakres spisu z natury w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów przed rozwiązaniem spółki
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-192/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.02.2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu likwidacji działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 14.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-96/08-3/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów oraz kosztów ich uzyskania w przypadku rozwiązania spółki i otrzymania części majątku spółki tytułem likwidacji oraz ustalenia przychodów oraz kosztów ...
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-93/08-3/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów oraz kosztów ich uzyskania w przypadku rozwiązania spółki i otrzymania części majątku spółki tytułem likwidacji oraz ustalenia przychodów oraz kosztów ...
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-71/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności przysługujących wspólnikowi rozwiązanej spółki jawnej z tytułu zwrotu wkładów oraz części majątku spółki- jest nieprawidłowe.W dniu 21.01.2008 r. został złożony w/w wn ...
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-47/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2008 r. (data wpływu 14.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki- jest prawidłowe.W dniu 14.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-32/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów handlowych po zakończeniu działalności -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-764/07MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 roku (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie istnienia obowiązku zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z tytułu likwidacji działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 20 grudnia 2007 ...
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-745/07/MR
  Jakie zobowiązania podatkowe będą ciążyć na Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej i uzyskaniem z tego tytułu środków pieniężnych odpowiadających udziałowi w rynkowej wartości majątku Spółki cywilnej?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-387/CzP
  Czy nowoutworzony NZOZ, który rozpoczął działalność 01 sierpnia 2007r. może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych wprowadzonych do ewidencji tego podmiotu 01 listopada 2007r., a przekazanych przez Gminę na podstawie umowy cywilno-prawnej, w oparciu o art. 16k ustawy o podatku dochodowym od osób ?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-244/07-2/GM
  Czy na wspólnikach likwidowanej spółki z o.o. ciąży : - zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów uzyskanych z tytułu podziału majątku likwidowanej spółki, czyli od wartości majątku zwracanego wspólnikom- osobom fizycznym czy - zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów uzyskanych z tytułu podziału majątku likwidowanej Spółki, pomniejszony o poniesione przez nich wydatki, na objęcie i nabycie udziałów.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-184a/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych Skarbowi Państwa -jest prawidłowe.W dniu 3 ...
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-184/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej wypłacanej rezydentowi czeskiemu -jest prawidłowe.W dniu 3 grudn ...
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-433/07-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24.11.2007 r. (data wpływu 29.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wykazania straty w zeznaniu podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 29.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-649/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  - ...
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-564/07/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-540/07/AK
  Czy wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i wiążąca się z tym faktem wypłata kwot, stanowiących spłatę udziału podatnika w majątku spółki ponad wniesiony wkład, skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-166/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wspólnika występującego ze spółki cywilnej -jest nieprawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-62/08/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 31 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz dziecka -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. wpłynął do tut. Biura wn ...
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-591/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa oraz dochodu w razie likwidacji działalności gospodarczej -jest praw ...
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-210/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przy likwidacji działalności spółki -jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-634/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej -jest prawidłowe.W dniu 29 listopada 2007 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wni ...
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-64/07-5/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. P. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 9 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie przeksięgowania nadpłaty na przyszłe zobowiązania jednego z byłych wspólników- jest niepraw ...
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-64/07-4/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. P. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 9 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku po likwidacji spółki cywilnej- jest prawidłowe.W dniu 9 października 2 ...
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-164/07/PK
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r. (data wpływu 12 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sporządzenia remanentu likwidacyjnego -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 12 września 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wnios ...
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-73/07-2/MC
  Czy od wartości przejętego po zakończeniu likwidacji spółki majątku, przekraczającego wysokość posiadanych udziałów, Uniwersytet Z. powinien zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych czy też będzie z tego obowiązku zwolniony?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-196/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2007 r. (data wpływu 14.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie likwidacji zakładu budżetowego -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 11.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-152/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 30 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osoby prawnej -jest prawidłowe.W dniu 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzie ...
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-48/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 06 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej przez spółk ...
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-57/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 03 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 09 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej przez spółk ...
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-45/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 06 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej przez spółk ...
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-50/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 06 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej przez spółk ...
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-51/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 06 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej przez spółk ...
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-13/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 19 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej przez spółkę jawn ...
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-158/07-4/RK
  Podatek od towarów i usług w zakresie wykazania w remanencie likwidacyjnym poniesionych nakładów na remont budynku
 221. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Wr 945/07
  1. W przypadku, gdy osoba fizyczna zaprzestaje wykonywania czynności podlegającycyh opodatkowaniu, obowiązkiem podatkowym objęte są towary, które pozostały po zakończeniu wykonywania tych czynności, a podatnik w celu ich właściwego opodatkowania - powinien w szczególności sporządzić spis z natury towarów, wycenić go oraz powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 2. Prowadzenie przez małżonków działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej bez zawiązania spółki cywilnej, a nastepnie złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez jednego z nich, nie oznacza, że podatnikiem tego podatku staje się także drugi małżonek oraz że przed dokonanym zgłoszeniem rejestracyjnym takim podatnikiem było małzeństwo.
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-5/07
  Czy fakt rozwiązania spółki jawnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. czy objęcie udziałów w spółce z o.o. przez osobę fizyczną będzie traktowane jako przychód z kapitałów pieniężnych ?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-83/07/GS
  Czy rozwiązanie spółki jawnej, której jedynym majątkiem są udziały w spółce z o.o. spowoduje powstanie obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy objęcie przez Niego udziałów w tej spółce będzie traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych ?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-440/IP/ 24 / /2007
  "Czy w związku z przekazaniem firmy żonie nastąpi w sensie podatkowym likwidacja działalności gospodarczej z obowiązkiem zapłaty podatku VAT likwidacyjnego?"
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-272/266/JB/07
  Czy w przypadku gdy następuje zakończenie prowadzonej działalności gospodarczej i zamknięcie rachunku bankowego, mogę uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek osobisty, czy jedynie wykazać do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy ?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/07
  Czy wniesienie przez osobę fizyczną swojego samodzielnego przedsiębiorstwa do nowopowstałej Spółki jawnej będzie wywoływało skutki:- w podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia wkładu - samodzielnego przedsiębiorstwa- obowiązek korygowania podatku naliczonego od środków trwałych i obrotowych uprzednio odliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną- sporządzenia spisu z natury przez osobę fizyczną na dzień zakończenia prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/67B/PD I/415-15/2007
  Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych wywoła darowizna przedsiębiorstwa na rzecz córki celem dalszego kontynuowania działalności gospodarczej przed likwidacją działalności darczyńcy ?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDG/415-12/25166/07
  Czy będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy następuje zmiana działalności prowadzonej w formie spółki małżeńskiej na działalność prowadzoną tylko przez jednego z małżonków, przy jednoczesnym zachowaniu postanowień intercyzy przedmałżeńskiej?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-269/215/JS/07
  Czy do ustalenia dochodu na dzień likwidacji powinien Pan zastosować wskaźnik procentowy:1.wynikający z udziału dochodu w przychodach w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja2.czy wskaźnik procentowy udziału dochodu w przychodach za rok podatkowy 2006?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-06/07
  Czy podatnik będzie musiał dokonywać korekty podatku naliczonego od nakładów dokonywanych w trakcie prowadzonej przez niego samodzielnie działalności gospodarczej i czy od wnoszonego aportu będzie musiał zapłacić podatek VAT?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/9/07/JSz
  Według jakiej wartości należy wycenić wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa wniesiony do spółki jawnej ?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-19/07/4/RSD
  Czy likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność oraz wniesienie w formie wkładu przedsiębiorstwa pochodzącego z tej działalności do spółki cywilnej (małżeńskiej), spowoduje konieczność ustalenia dochodu na dzień zlikwidowania się jednoosobowej firmy?
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-27/07
  Czy przepisy w zakresie podatku od towarów i usług pozwalają na wyrejestrowanie się z ewidencji podatników tego podatku?
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/423-5/07
  Sp. z o.o. w upadłości jest jednoosobową spółką kapitałową, której jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna. Postanowieniem sądu z dniem 10 kwietnia 2007 r. zakończone zostało postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Spółki. Ze sprzedaży majątku pozostała nadwyżka likwidacyjna, która przypadnie jedynemu udziałowcowi Spółki. Kwota ta jest znacznie niższa od kwoty pieniężnej wniesionej przez udziałowca na pokrycie udziałów. Czy w opisanej we wniosku sytuacji znajdują zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-40/07/EW
  Jaki podatek i w jakiej wysokości należy uiścić w związku ze sprzedażą nieruchomości wykorzystywanej dla celów działalności gospodarczej?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415/4/2007
  Czy podział majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu jej wierzycieli pomiędzy wspólników (wypłaty pieniężne) jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy opodatkowaniu podlega nadwyżka wartości majątku uzyskanego przez udziałowców w związku z likwidacją Spółki nad wartością nominalną udziałów?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/4/07/AK
  Czy w związku z planowanym wniesieniem aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego na nazwisko podatnika (jako osoby fizycznej) do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:1)składniki majątku objęte remanentem likwidacyjnym, które będą wniesione do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2)ze względu na wspólnotę majątkową jak i posiadanie przez podatników indywidualnie składników majątku, część udziałów będzie należeć się podatniczce, a część małżonkowi, czy wobec tego wnosząc zorganizowaną część przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego i obejmując w zamian udziały, ich nominalna wartość będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w tej sytuacji mąż uzyska dochód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o., podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30b ust. l ustawy o podatku dochodowym od oso fizycznych? Co należy rozumieć przez "przedsiębiorstwo" i "zorganizowaną część przedsiębiorstwa"?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-22/07/PK
  Czy w wyniku likwidacji spółki z o.o. i wypłacenia kwoty majątku polikwidacyjnego w kwocie niższej niż wniesione udziały - u wspólników powstanie przychód?
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/433-10/07
  - opodatkowanie podatkiem od towarów i usług działalności gospodarczej prowadzonej po zakończeniu wcześniejszej działalności.
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-2/07
  Jaki podatek muszę zapłacić od wyposażenia stanowiącego prywatny majątek wykorzystywany w firmie, po likwidacji działalności gospodarczej?
 241. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-16/2007
  Czy majątek likwidowanej firmy wniesiony aportem do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-42/06
  Czy przekazanie zakładu synowi w formie darowizny będzie powodowało obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym będzie ustalany dochód na dzień likwidacji?
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/16/06
  Czy przychody stanowiące zwrot wniesionych wkładów pieniężnych oraz z tytułu podziału likwidowanego majątku otrzymane przez członków Zrzeszenia Producentów Rolnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/423/415/HL/2006/2007
  Czy podatnik prawidłowo interpretuje przepisy podatkowe dotyczące środków trwałych przypadku likwidacji działalności gospodarczej ?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/1/2/07
  W oparciu o jakie dokumenty będzie wnioskodawca przekazywał podatek VAT na rzecz Urzędu Skarbowego po dniu 31.12.2006 r., tj. po dacie zakończenia działalności gospodarczej
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-32/06/OF
  Wnioskodawczyni pyta czy może prowadzić wyprzedaż towaru ujętego w remanencie likwidacyjnym w miejscu dotychczasowego prowadzenia działalności gospodarczej.
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/07/TE
  Czy kasa rejestrująca pozostająca na stanie majątkowym firmy w momencie likwidacji działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/423/830/06/AG
  W przedstawionym stanie faktycznym, pytanie podatnika brzmi: Czy tak sporządzony bilans, wykazujący zerową sumę bilansową, nie będzie mimo wszystko stwarzał podstaw do naliczenia podatku dochodowego od zobowiązań, które stanowią koszty uzyskania przychodów?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/97/2006/AN
  Czy sprzedaż przyczep po likwidacji firmy, w stosunku do których nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/06
  Czy Spółka w związku z ewidencjonowaniem obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w okresie krótszym niż 3 lata jest zobowiązana do zwrotu ulgi z tytułu zakupu przedmiotowej kasy?
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-31/06/1
  POSTANOWIENIENa podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r Dz.U.Nr 8, poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) reprezentowanego przez radcę prawnego (...), z dnia 17.10.2006r (data wpływu do urzędu -19.10.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie likwidacji działalności gospodarczej, której składnikami majątkowymi są nieruchomości zaś zakresem działalności gospodarczej jest najem składników majątku na własny rachunek.stwierdzam, że:stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na własne imię i nazwisko w zakresie piekarstwa, cukiernictwa, handlu ...
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/19/2006
  Czy istnieje możliwość wspólnego opodatkowania uzyskanych w 2005 r. dochodów w przypadku gdy likwidacja działalności gospodarczej małżonka opodatkowanej w 2004 r. w formie karty podatkowej została dokonana na przełomie roku 2004-2005.
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-135/06/MB
  Czy w związku z likwidacją i przekazaniem Y Sp. z o.o., jedynemu udziałowcowi, X Sp. z o.o. całego majątku, po stronie X Sp. z o.o. powstanie przychód podlegajacy opodatkowaniu.
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-45/06
  Czy będzie ustalać się dochód na dzień likwidacji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w przypadku wniesienia całości tego przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o.?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-44/06
  Czy istnieje obowiązek sporządzania remanentu likwidacyjnego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku wniesienia aportem firmy prowadzonej na własne nazwisko do Spółki z o.o.?
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-39/06/JM
  Czy w związku z przekazaniem nieodpłatnie towarów córce powstanie u podatniczki obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego oraz jakie dokumenty należy złożyć do organu podatkowego?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/45/06
  Czy przy likwidacji działalności gospodarczej wystąpi obowiązek ujęcia w remanencie likwidacyjnym wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont budynku warsztatu?
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-25/06
  1. Czy wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki, z jednoczesnym podjęciem działalności gospodarczej w innej branży, skutkuje dla podatnika likwidacją działalności gospodarczej? 2. Czy w związku z wyłączeniem nieruchomości z aportu powinny one zostać uprzednio wykreślone z ewidencji środków trwałych
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PDM/415/8/2006
  Czy powstanie przychód u wspólników spółki cywilnej w związku z przekazaniem im po jej likwidacji środków trwałych na cele osobiste?
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-34/06
  - co powinno być ujęte w remanencie likwidacyjnym? - czy samochód wycofany z ewidencji środków trwałych podatnika wprowadzić do ewidencji środków trwałych prowadzonych przez współmałżonka do prowadzenia dalszej amortyzacji?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-13/06
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania środka trwałego na własne potrzeby po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-54.1-297/06/ZDB
  Czy uregulowana po zaprzestaniu działalności spółki kwota długu celnego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w 2004r. poprzez złożenie korekt zeznania przez wspólników spółki ?
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-54.2-297/06/ZDB
  Czy zapłacone wraz z kwotą długu celnego odsetki za zwłokę stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Moim zdaniem odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DE/005/1/06
  Pismem z dnia 11 lipca 2006r. złożonym 13 lipca 2006r. Pani ... zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie obowiązków ciążących na niej jako spadkobiercy po zmarłym mężu -w tym czy powinna złożyć likwidację działalności gospodarczej.
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-36/06
  Podatnik pyta, czy odszkodowanie związane z działalnością gospodarczą otrzymane po jej likwidacji należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?.Zdaniem podatnika, odszkodowanie to będzie podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. "a" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odszkodowanie otrzymane po zakończeniu działalności nie może być traktowane jako otrzymane w związku z prowadzoną działalnością. W przypadku, gdyby odszkodowanie podlegało opodatkowaniu - podatnik twierdzi, że może ono zostać pomniejszone o stratę z działalności gospodarczej - bieżącą i z lat poprzednich.
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-60/06/BA
  Jak wyliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z remanentu likwidacyjnego?
 267. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/49/2006
  Czy sprzedaż - dostawa parceli otrzymanej w darowiźnie w roku 1999, wraz z rozpoczętą budową budynku usługowo-mieszkalnego, realizowaną ze środków prywatnych poza prowadzoną działalnością gospodarczą, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o ile sprzedaż nastąpi po likwidacji działalności gospodarczej i po wyrejestrowaniu się jako podatnik podatku od towarów i usług?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/443-17/06
  Dotyczy obowiązków podatkowych związanych z likwidacją działalności spółki jawnej i wniesieniem jej przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/415/16/06/TA
  Czy po zakończeniu w trakcie roku działalności gospodarczej prowadzonej w spółce cywilnej, opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych określonych w art.27 ustawy, nową rozpoczętą działalność prowadzoną jednoosobowo można opodatkować podatkiem liniowym (art.30c pdof) i czy oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania na zasadach art.30c uopdf złożone w ciągu roku, tj. przed uruchomieniem nowej działalności jest prawnie skuteczne i ma prawo korzystać z opodatkowania 19% podatkiem liniowym w 2006 roku?
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 1/17/55/2006
  Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik planuje wystąpić ze spółki jawnej w której jest czterech udziałowców. Spółka opodatkowana jest na zasadach ogólnych, prowadzi księgi handlowe. Wypłata przypadającej na podatnika ewentualnej wartości zbywczej dokonana będzie w gotówce.Podatnik zwraca się z zapytaniem, w jakim terminie wspólnik spółki jawnej może wystąpić ze spółki.? Czy jest to dowolny termin, czy też ostatni dzień roku podatkowego jak wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych. Zdaniem podatnika wspólnik może wystąpić ze spółki jawnej po zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o dacie wystąpienia - za datę właściwą uważa się datę określoną w tym zawiadomieniu i jest to dowolny dzień danego roku.
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/18/2006)
  W okresie wrzesień 2003 - marzec 2004 Podatnik dokonał zakupów materiałów budowlanych, które posłużyły do budowy pawilonu handlowego na prywatnym gruncie (grunt nie został wprowadzony do majątku wspólnego spółki cywilnej). Podatnik obniżył podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu tych materiałów. W umowie spółki cywilnej zgłoszono prawo użytkowania tego pawilonu i odprowadzono z tego tytułu podatek od czynności cywilnoprawnych. W ciężar kosztów nie księgowano rat amortyzacyjnych, ponieważ nie zostało notarialnie potwierdzone przekazanie pawilonu na współwłasność łączną. Po śmierci jednego ze wspólników pawilon został wynajęty, a dochody z wynajmu Podatnik rozlicza w PIT-5. Zdaniem Podatnika wybudowany pawilon należy uznać za inwestycję w środku obcym z uwagi, iż został on wybudowany na prywatnym gruncie nie wprowadzonym do wspólnego majątku spółki, podobnie jak i sam pawilon. Podatnik sądzi, iż inwestycja w obcym środku trwałym nie jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 .ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w momencie likwidacji działalności nie powstaje obowiązek podatkowy wynikający z art. 14 ust. 1 w/w ustawy.
 272. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/II-4218-I/1/06
  Czy dotacja przeznaczona na pokrycie zadłużenia korzysta ze zwolnienia wynikającego z art 17 ust 1 pkt u ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-30/06
  - dotyczy dokonania nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa przed likwidacją działalności gospodarczej.
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P.443-12/06
  Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej i przekazaniu w formie darowizny budynków i placów córce, czynność ta jest wyłączona z opodatkowania w świetle ustawy o podatku od towarów i usług?
 275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-27/2006
  Czy od nieruchomości będącej środkiem trwałym powinno się zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, a jeśli tak, to w jakim procencie i od jakiej kwoty ?
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-415/10/06
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami ogólnospożywczymi, w dniu 12 grudnia 2005 roku wynajęłam lokal z przeznaczeniem na sklep. Wysokość czynszu razem z podatkiem VAT wynosiła 366 zł i była podyktowana stanem technicznym budynku. Analizując swoje obroty za miesiąc październik i listopad uważałam, że mogę sobie pozwolić na taką inwestycję. Z chwilą przystąpienia do remontu przedmiotowego budynku okazało się, że jego koszty będą dużo większe niż początkowo się spodziewałam, a zgodnie z zawartą umową to ja byłam zobowiązana do ich pokrycia. Niestety nowo powstały sklep w pobliżu dotychczas prowadzonego mojego sklepu spowodował iż moje obroty zaczęły spadać w zastraszającym tempie i nie jestem w stanie zakończyć rozpoczątej inwestycji i uruchomić sklepu ze względów finansowych. W związku z powyższym zwróciłam się do Spółdzielni o rozwiązanie umowy najmu. Moje pytanie dotyczy poniesionych nakładów finansowych, tj. ponieważ poniesione nakłady finansowe potraktowałam jako inwestycję w obcym środku trwałym to zgodnie z umową po zakończeniu inwestycji wartość remontu mogłam amortyzować. W moim przypadku z braku środków finansowych musiałam zrezygnować z dalszego remontu i uruchomienia sklepu. Czy mogę poniesione nakłady finansowe zaksięgować jako pozostałe koszty? Uważam, że tak ponieważ zgodnie z umową to ja byłam zobowiązana do ich pokrycia, a wymogi Sanepidu powodowały konieczność przeprowadzenia takiego remontu.
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/131/86/TB/06
  Czy przekazanie do Spółki A Holdings majątku Spółki B pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli, na podstawie art. 286 § 1 KSH, wiąże się z koniecznością zapłaty przez Spółkę jako płatnika lub podatnika podatku dochodowego, a w szczególności tzw. podatku pobieranego u źródła z tytułu dochodów/przychodów, osiągniętych na terytorium Polski przez Spółkę A Holdings?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/415-4/285/32797/MZ
  Czy wniesienie aportem do spółki akcyjnej przez spółkę jawną majątku przedsiębiorstwa w zamian za udziały w spółce akcyjnej powoduje konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku z remanentu likwidacyjnego ?
 279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/415-6/285/32797/06/MZ
  Czy w przypadku, gdy po wniesieniu całego przedsiębiorstwa tytułem aportu do spółki akcyjnej, spółka jawna (która ten aport wniosła) zostanie rozwiązana i wykreślona z rejestru przedsiębiorców, wspólnicy spółki jawnej zobowiązani są do sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz zapłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu z likwidacji ?
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/29/06, PD-415/31/06
  Czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wartość remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-48/06
  Czy po zakończeniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, przy sprzedaży lokalu stanowiącego środek trwały, będę mógł przychód z tej sprzedaży opodatkować podatkiem liniowym?
 282. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/53/06
  Czy wskutek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z ewidencji działalności jednego małżonka powstanie obowiązek podatkowy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego, jeżeli kontynuującym działalność będzie tylko jeden z małżonków?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIR/415/5/2006
  Prawo do łącznego opodatkowania małżonków z tytułu dochodów uzyskanych w 2006 r.
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 40 RPŁ/415/38/06
  Czy opodatkowaniu podlega nadwyżka wartości majątku uzyskanego przez udziałowców w związku z likwidacją Spółki nad kosztami nabycia przez udziałowców udziałów w likwidowanej Spółce , czy też cała kwota zwróconych udziałowcom środków pieniężnych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji Spółki ?
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-9/06
  Czy istnieje możliwość korekty zeznań rocznych za lata ubiegłe celem odliczenia niewykorzystanej ulgi uczniowskiej?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/54/06/MK/2
  Czy nabycie (bez dodatkowych odpłatności) od Spółki X nieruchomości w Warszawiespowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-6/WJ/06
  Dotyczy uwzględnienia w remanencie likwidacyjnym firmy wartości towarów zabezpieczonych przez komornika.
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/21/06/IW
  Czy w przypadku likwidacji spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wydanie wspólnikom środków trwałych (samochodów osobowych) dokonane po likwidacji tejże spółki?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-151-171/06/AJ
  W sprawie wątpliwości co do treści wydanego postanowienia Nr 1472/ROP1/423-31-113/06/AJ z dnia 13.04.2006 r. poprzez sprecyzowanie przedstwionego przez organ stanowiska dotyczącego sposobu ustalenia wydatków na nabycie udziałów.
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-63/26/2006
  Czy jest obowiązek składania jakichkolwiek dokumentów celem zamknięcia i wyrejestrowania firmy po zmarłym mężu, który prowadził indywidualną działalność gospodarczą.
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-7/415/06
  Czy po likwidacji działalności gospodarczej w zakresie najmu przysługuje podatnikowi prawo do opodatkowania najmu ryczałtem?
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/44653-29/06
  Czy podatnik ma prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w związku z ponownym rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz zakupem nowej kasy rejestrującej ?
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PB/4264-25/Interpr-1/06
  Czy likwidacja działalności gospodarczej skutkuje obowiązkiem zwrotu pomocy uzyskanej na zasadach de minimis ?
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/14/06
  Czy można zlikwidować działalność dospodarczą i jednocześnie przenieść zakład rzemieślniczy na osobę z I grupą inwalidzką w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn po upływie ponad ośmiu lat od wydania decyzji w sprawie przyznania ulgi ?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06/U
  Czy wniesienie przed likwidacją działalności wszystkich składników majątkowych (w tym środków trwałych) firmy prowadzonej przez osobę fizyczną do spółki komandytowej w formie aportu jest zwolnione od podatku od towarów i usług, spowoduje brak obowiązku podatkowego wynikającego z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/23/43/2006
  Treść pytania wnioskodawcy:- czy należy zapłacić podatek od remanentu likwidacyjnego, jeżeli od lutego 2003 nie uzyskano żadnego dochodu oraz,- czy pozostawienie na własne potrzeby majątku zlikwidowanego przedsiębiorstwa będzie skutkowało powstaniem zobowiązania podatkowego.
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-111/221/US/06
  Czy może rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej dopiero z dniem przekroczenia obrotu 20.000 zł, czy też jest zobligowany posiadać kasę fiskalną już w momencie dokonania pierwszej sprzedaży?
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-79/217/US/06
  Czy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w 2003 r., a następnie likwidacji 17.03.2005 r. i ponownego rozpoczęcia 19.05.2005 r. powinien Pan dokonywać ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/13/30/2006
  Zapytanie dotyczy rozliczenia likwidowanej działalności gospodarczej w sytuacji gdy pozostałe środki trwałe zostaną przekazane firmie męża.
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/13/29/2006
  Zapytanie dotyczy rozliczenia likwidowanej działalności gospodarczej w sytuacji gdy pozostała masa towarowa zostanie przekazana firmie męża.
 301. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/Pd-4230Z-17/06/ER
  możliwości zaliczenia przez Podatnika do kosztów podatkowych straty wynikającej z kosztów poniesionych na nabycie ( objęcie) udziałów w spółce ?A? w części przekraczającej wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją tej spółki.
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-13/06/EW
  Czy darowizna przedsiębiorstwa na rzecz córki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-12/06
  Czy darowizna dokonana przez matkę na rzecz córki, której przedmiotem będzie przedsiębiorstwo wraz ze wszystkimi jego składnikami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP. 443/21/1/06
  Czy Podatnik w przypadku likwidacji działalności gospdarczej będzie podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania czynności najmu lokalu użytkowego?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-656a/05/LS
  Czy do podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wlicza się koszty delegacji pracowniczych?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/8/06/SG
  Pytanie dotyczy sposobu określenia wartości początkowej środków trwałych zakupionych od likwidowanej spółki siostrzanej mającej siedzibę w Niemczech, oraz możliwości zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla przedmiotów używanych zakwalifikowanych do grup 3 ? 6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych.
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-3/95/06/MC
  Spółka sprzedała w 2002 r. towar przedsiębiorcy-osobie fizycznej. W X/2003 r. towar był reklamowany, co w części uwzględniono, wystawiając w X/2005 r. na przedsiębiorcę fakturę korygującą, przesłaną listem poleconym. Nabywca odebrał korespondencję w XI/2005 r., co wynika z pocztowej zwrotki. Przedsiębiorca zakończył działalność gospodarczą w 4. kwartale 2005 r. Czy potwierdzenie otrzymania faktury korygującej stanowi podstawę korekty sprzedaży za okres, w którym wystawiono tę fakturę? Spółka zamierza skorygować przychody w 2006 r. w miesiącu otrzymania potwierdzenie doręczenia faktury korygującej.
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-66/HZA/05/06
  Pytanie dotyczy sposobu przekazania środków trwałych z firmy męża wnioskodawczyni do firmy wnioskodawczyni, gdy nie ma rozdzielności majątkowej między małżonkami.
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/415/1/2/06
  Jakie są zasady opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości stanowiących środki trwałe w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż ta dokonywana jest po likwidacji działalności.
 310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06
  Jaką kwotę podatku VAT powinien zwrócić podatnik, w sytuacji gdy likwiduje działalność gospodarczą, w związku z wcześniej dokonanym odliczeniem 50% kwoty podatku naliczonego, dotyczącego zakupu samochodu osobowego?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-5/06
  Czy likwidacja działalności gospodarczej i pozaostawienie wierzytelności (do dalszej windykacji w przyszłości, bądź odsprzedaży) wiązałoby się z opodatkowaniem tych wierzytelności podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 312. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/1/06/JC
  dot. możliwości wspólnego rozliczania się małżonków w sytuacji, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-100/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przeznaczonymi na cele mieszkalno-rekreacyjne?
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415/280/05
  1. Czy Podatnikowi przysługuje nadal prawo do rozliczania ulgi uczniowskiej na zasadzie prawa nabytego, czy też w chwili likwidacji prowadzonej działalności ulega ono przedawnieniu.2.Czy fakt uzyskiwania dochodów z nowo otwartej działalności gospodarczej (prowadzonej przez osobę fizyczną) oraz dywidendy pozwoli na dokonywanie odliczeń z tytułu przedmiotowej ulgi.
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/3/06
  Czy po zaprzestaniu prowadzenia działalności przez wspólnika spółki cywilnej i kontynuacji działalności przez drugiego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/4/06
  Czy po zaprzestaniu przez wspólnika spółki cywilnej prowadzenia działalności i kontynuacji działalności przez pozostałego wspólnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/81/05
  Czy odejście współmałżonka (likwidacja działalności gospodarczej) z firmy małżeńskiej, spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego od połowy remanentu likwidacyjnego, jeżeli ten remanent będzie przekazany wspólnikowi - mężowi w całości ?
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/51/2006/Art.14a
  W najbliższym czasie zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. Pozostały mi jednak zobowiązania do spłacenia. Środki pieniężne na ich spłatę będą pochodzić z płatności za ostatnie wystawione faktury VAT, płatności te otrzymam po zakończeniu prowadzenia działalności gosp. Dodatkowo środki pieniężne na ich spłątę będą pochodzić z dochodów pochodzących z innych źródeł przychodów. Dokonane zapłaty wiążą się z obowiązkiem uiszczenia prowizji na rzecz banku, albo innej placówki rynku finansowego. Czy koszty za operacje finansowe dotyczące spłaty zobowiązań związanych z zakończoną działalnością gospodarczą są kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej? Jak wykazać w deklaracji na podatek dochodowy koszty za prowizje za operacje finansowe związane ze spłatą zobowiązań po zakończeniu dzałalności gospodarczej?
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-75-05
  Czy przychód ze sprzedaży majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-0119/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych. Działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Obecnie zamierza Pani zlikwidować działalność gospodarczą. Środki trwałe wykorzystywane w tej działalności zostaną przekazane Pani mężowi, który rozpocznie na tej bazie prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.Pytanie brzmi: Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od remanentu likwidacyjnego obejmującego środki trwałe. Stanowisko podatniczki: Moim zdaniem nie mam obowiązku płacić podatku dochodowego z ww. tytułu.
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-0120/05
  Stan faktyczny: Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług reklamowych. Działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Obecnie zamierza Pani zlikwidować działalność gospodarczą. Wyposażenie oraz środki trwałe wykorzystywane w tej działalności zostaną przekazane Pani mężowi, który rozpocznie na tej bazie prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.Pytanie brzmi: Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od remanentu likwidacyjnego obejmującego wyposażenie poniżej i powyżej 1.500zł (towarów handlowych przedsiębiorstwo nie posiada). Stanowisko podatniczki: Moim zdaniem nie mam obowiązku płacić podatku dochodowego, gdyż majątek, który posiadam stanowi wspólność majątkową i będzie on nadal wykorzystywany dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej przez męża.
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/83/05/06
  dotyczy art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy następuje zmiana działalności prowadzonej na imię obojga małżonków na działalność prowadzoną tylko przez jednego z małżonków
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EP 436/2/2006
  Pan ..........złożył w tut. urzędzie dniu 11.10.1999 informację o prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z informatyką (PKD 72.60) oraz druk VAT - R o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług.Podatnik został zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.Wnioskodawca zawiadomił tut. organ podatkowy o likwidacji z dniem 12.05.2005 prowadzonej działalności gospodarczej i pyta jakie dokumenty dotyczące zgłoszonych wcześniej danych rejestracyjnych należy w związku z powyższym złożyć.Zdaniem wnioskodawcy w omawianej sytuacji nie należy składać żadnego formularza aktualizacyjnego dotyczącego danych rejestracyjnych.
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EP 436/1/2006
  Pan ...... złożył w tut. urzędzie dniu 11.10.1999 informację o prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z informatyką (PKD 72.60) oraz druk VAT - R o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług.Podatnik został zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.Wnioskodawca zawiadomił tut. organ podatkowy o likwidacji z dniem 12.05.2005 prowadzonej działalności gospodarczej i pyta jakie dokumenty dotyczące zgłoszonych wcześniej danych identyfikacyjnych należy w związku z powyższym złożyć.Zdaniem wnioskodawcy w omawianej sytuacji należy złożyć formularz aktualizacyjny NIP - 3.
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/06
  Czy w remanencie sporządzonym na dzień likwidacji działalności podatnik ma obowiązek wykazać również środki trwałe.
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-38B/05/KL
  Czy podatnik na dzień wniesienia aportem przedsiębiorstwa i w tym samym dniu zgłoszenia likwidacji działalności tej firmy sporządza remanent likwidacyjny i jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od remanentu likwidacyjnego? Jaką postać ma mieć remanent likwidacyjny?
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-16/KS/05
  Czy należy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej w przypadku wykreślenia współmałżonka z ewidencji gospodarczej? Czy należy sporządzić remanent likwidacyjny na dzień zakończenia okresu wspólnego działania małżonków?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/98/05
  Jakie są skutki w podatku VAT po przekształceniu podmiotu małżeńskiego z NIP-em wiodącym żony w jednoosobową firmę prowadzoną przez męża ?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/102/2005/kk
  Czy ponownie rozpoczynając działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, podatnik jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przyzastosowaniu kasy rejestreującej w dniu rozpoczęcia działalności czy dopiero po przekroczeniu kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-167c/05
  Czy w przypadku połączenia spółka jawna zobowiązana będzie zapłacić podatek od towarów i usług związany z likwidacją działalności?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I A-415/12/2005
  Czy istnieje obowiązek objęcia remanentem wyposażenia pozostającego po likwidacji działalności i opodatkowania go 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dochodu obliczonego zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/46/2005
  Zapytanie podatnika dotyczy obowiązków w zakresie wyboru odpowiedniego formularza zeznania podatkowego w związku z likwidacją działalności gospodarczej, w sytuacji braku dochodu z tejże działalności w roku podatkowym.
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/2/P/22/2006
  Czy ewentualna sprzedaż samochodu (zaliczonego do środków trwałych) po zaprzestaniu działalności gospodarczej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Us 1439/ZV/P/Pr/8/2006
  Czy w przypadku likwidacji działalności samochód osobowy (środek trwały) należy wycenić według art. 14 ustawy o VAT ?
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US/210/AK/443-78/05
  Czy wybudowany przez Podatnika budynek handlowo-usługowy w trakcie prowadzenia przez niego działalności podlega w momencie likwidacji tej działalności opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/71/05
  Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej należy rozliczyć podatek VAT od środka trwałego w postaci budynku sklepu wybudowanego na cele prowadzonej działalności? W trakcie budowy Strona korzystała z prawa odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów wykorzystanych przy budowie budynku.
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/35/05
  Czy od środka trwałego (budynek sklepowy) objętego ewidencją środków trwałych należy odporowadzić podatek dochodowy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej? Pomimo likwidacji działalności gospodarczej zamierzam nadal używać ten budynek na cele niezwiązane z prowadzeniem powyższej działalności.
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDM/4150-36/05/06/MB
  Czy w przypadku likwidacji działalności w dniu 31.12.2005 r. powinienem złożyć korektę deklaracji za miesiąc grudzień i dołączyć do niej spis pozostałych towarów handlowych, czy też spis ten powinienem dołączyć do zeznania rocznego i z tą chwilą rozliczyć się z podatku likwidacyjnego?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/171/05/MP/1
  Czy obecnie i po likwidacji firmy należy rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych i czy należy zapłacić podatek dochodowy sprzedając :- lokal 1 (pawilon handlowy) ,- lokal 2 (budynek),- lokal 3 (hala magazynowa) ? Czy właściwie są amortyzowane wymienione lokale, a odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodów ?
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/277/05
  czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży środka trwałego należy odprowadzić podatek, w jakiej wysokości i kiedy?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDM/4150/05/EO
  Czy w sytuacji wniesienia aportem przedsiębiorstwa prowadzonego przez małżonków do spółki jawnej powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego?
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-77/05/MS
  Czy istnieje obowiązek sporządzania remanentu likwidacyjnego w przypadku zmiany formy organizacyjnej - ze wspólnej działalności gospodarczej małżonków na spółkę cywilną?
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-30/05
  Czy w przypadku ponownego rozpoczęcia tego samego typu działalności gospodarczej mogę używać tej samej kasy fiskalnej ?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/REI/4001- 90 /05/EWID
  Czy dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT Spółka powinna korzystać z numeru NIP, przyznanego wcześniej Oddziałowi (po dokonaniu aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu) oraz jaki organ podatkowy będzie właściwy XXX AG - Spółki prawa niemieckiego.
 345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/66/2005
  Czy straty poniesione w latach ubiegłych z wykonywanej wówczas działalności gospodarczej mogą być odliczone od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej wykonywanej obecnie?
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-90/2005
  Podatnik pyta, czy sprzedaż środków trwałych i wyposażenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oraz czy może wystawić fakturę dokumentującą powyższą transakcję w cenach rynkowych.
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-135/05/EN/5
  Opodatkowanie hali magazynowej przy likwidacji działalności gospodarczej.
 348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-135/05/EN/1
  Czy sprzedaż pawilonu stanowiącego towar używany jest zwolniona z podatku VAT?
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1.415/13/2005
  dotyczy: - sporządzenia spisu z natury w związku z likwidacją wspólnej działalności gospodarczej małżonków, - zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego wspólnej działalności gospodarczej małżonków
 350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-148/05/R1
  Czy powstanie obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego w przypadku, gdy składniki majątku objęte remanentem wniesione są do spółki z o.o. ?
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-119/05/R1
  Czy wniesienie aportem do spółki z o.o. swojego jednoosobowego przedsiębiorstwa będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu objęcia udziałów w spółce oraz jak można stworzyć spółkę z o.o.?
 352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/382/DJW/05
  Czy podatnik powinien zapłacić podatek dochodowy od w/w budynku mieszkalno-biurowego w momencie likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej oraz czy powinien Pan zapłacić podatek dochodowy w przypadku ewentualnej późniejszej sprzedaży w/w budynku mieszkano-biurowego w okresie 60 miesięcy od momentu likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej?
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.423/14/184/05
  Czy otrzymane środki finansowe na dofinansowanie zakończenia procesu likwidacji jednoosobowej spółki Skarbu państwa rodzą obowiazek naliczenia i odprowadzenia do organu podatkowego wpłat z zysku?
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/382A/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pan właścicielem budynku mieszkalno-biurowego, który został budowany w latach 1993-1995r. na terenie należącym do Pana oraz współmałżonki (oddanie do użytkowania nastąpiło w dniu 03.09.1995r.). W trakcie budowy był odliczany podatek VAT. Przedmiotowy budynek wykorzystywany był przez Pana do prowadzonej działalności gospodarczej. Był na środkach trwałych i został częściowo zamortyzowany. Działalność gospodarczą zlikwidował Pan w dniu 08 września 2005r., a przedmiotowy budynek przeznaczył Pan na własne cele. W związku z powyższym wystąpił Pan z wnioskiem w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej, w którym wnioskuje Pan o udzielenie informacji, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług budynek mieszkalno biurowy, opisany w stanie faktycznym w momencie likwidacji działalności gospodarczej? Zdaniem Wnioskodawcy, opisany w stanie faktycznym budynek mieszkalno-biurowy był użytkowany przez okres dłuższy niż 10 lat, a więc zgodnie z przepisami VAT jest towarem używanym i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w momencie likwidacji działalności gospodarczej.
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/312A/DJW/05
  Czy jest obowiązek sporządzenia remanentu w momencie likwidacji firmy małżeńskiej i kontynuacji działalności przez jedno z małżonków.
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/312/KO
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan wspólnie z małżonką działalność gospodarczą w ramach Zakładu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych. Działalność ta została przez Państwa zgłoszona na numer NIP małżonka. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej odprowadzany jest podatek podatku od towarów i usług. W związku ze zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zobowiązani jesteście Państwo do dnia 31 grudnia 2005r. dokonać zmiany w zakresie prowadzenia małżeńskiej firmy. Wobec zaistniałej sytuacji, żona Pana wyrazi zgodę na wykreślenie jej z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, natomiast Pan nadal będzie kontynuował przedmiotową działalność. W związku z powyższym wystąpił Pan z wnioskiem w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej wnosząc o udzielenie informacji, czy w opisanej powyżej sytuacji zobowiązany jest Pan do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku VAT? Zdaniem Pana, ponieważ firma będzie dalej kontynuowana nie wystąpi konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku VAT.
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P73/05/DW
  Czy środek trwały wniesiony aportem podlega spisowi z natury?
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-185/05/MF
  Z dniem 31 lipca zgłosiłam likwidację prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie sprzątania budynków i konserwacji zieleni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi identyfikacji podatkowej powinnam złożyć w tut. Urzędzie Skarbowym dokument Vat-Z o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W prowadzonej przeze mnie działalności wykonywałam czynności, które zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podlegają szczególnemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku należnego, wynikającego z terminu płatności zawartego w umowie dla rozliczeń tych usług. Dotyczy to usług sprzątania terenów zewnętrznych wg PKWiU nr 90.00.30. Stosując przepisy cyt. ustawy o podatku od towarów i usług Vat w moim przypadku, będę miała obowiązek złożenia deklaracji Vat-7 za miesiące sierpień i wrzesień 2005r. ponieważ wynika to z zawartych umów z moimi odbiorcami. W związku z wyżej opisaną sytuacją proszę o udzielenie odpowiedzi czy dokonując wyrejestrowania Vat-Z będę mogła składać deklaracje Vat-7, deklarując obrót zgodnie z przepisami. Czy wyrejestrowanie z ewidencji NIP powinno nastąpić z dniem 30 września 2005 roku.
 359. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/4117-1-100/05
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie sposobu opodatkowania i wysokości podatku od przychodu osiągniętego z tytułu otrzymania majątku i wypłacenia w części lub w całości kapitału udziałowego w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 360. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PF-II-005/24/WL/04
  Czy sprzedaż nieruchomości po likwidacji działalności gospodarczej opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżli tak to w jakim terminie?
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/188/2005
  Czy istnieje obowiązek objęcia podatkiem VAT części użytkowej nieruchomości w przypadku likwidacji firmy oraz obowiązek naliczenia podatku VAT od części użytkowej lokalu w przypadku sprzedaży całej nieruchomości?
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-50/05/AJ
  Czy w przypadku śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą na spadkobiercach spoczywa obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i odprowadzenia podatku z tego tytułu?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-86/05
  Jak w zakresie podatku od towarów i usług należy opodatkować towary pozostałe na dzień zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez żonę.
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-76/77/05
  Na jakich warunkach Spółka może zbyć kasę rejestrującą w związku z zaprzestaniem działalności?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-626/05/AW
  Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania majątku w trakcie postępowania likwidacyjnego na rzecz udziałowca Spółki.
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/52/05
  Czy podatnik zamierzający dokonać likwidacji działalności gospodarczej może sprzedać posiadane przez niego towary handlowe po obniżonych cenach oraz czy może w remanencie likwidacyjnym wykazać pozostałe towary również w obniżonych cenach?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-47/05/JM
  Czy likwidując działalność gospodarczą podatnik może przekazać na potrzeby osobiste wyposażenie wykorzystywane w tej działalności i czy w tej sytuacji powstanie przychód z działalności?
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-48/05/JM
  Czy podatnik może odliczyć stratę ze zlikwidowanej działalności gospodarczej od dochodu uzyskanego z tego źródła w przypadku ponownego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-46/05/JM
  Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej i przeznaczenia nieruchomości będącej składnikiem majątku wykorzystywanego w działalności na potrzeby osobiste u podatnika powstanie przychód z działalności gospodarczej opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2-415/232/05
  w jaki sposób wyliczyć wskaźnik procentowy wynikający z udziału dochodu w przychodach za ostatnie 3 miesiące działalności, w przypadku gdy z pozarolniczej działalności gospodarczej występuje strata.
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-32/05
  Jak należy opodatkować towary pozostałe na dzień zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z małżonków?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/91/J/2005
  Czy przy likwidacji działalności gospodarczej podatniczka będzie musiała zwrócić 50% ceny wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej?
 373. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-74/05
  Czy w przypadku przeznaczenia na własne potrzeby samochodu osobowego (środka trwałego) uprzednio wykorzystywanego w prowadzonej samodzielnie działalności gospodareczej, w związku z jej likwidacją, powstaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/413/45/44/2005/ZL
  Firma Handlowa prowadzona w spółce cywilnej, której podatnik był współwłaścicielem uległa likwidacji z dniem 31.05.2005 r. Z tytułu prowadzonej działalności w spółce wspólnicy opodatkowani byli na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3 %. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem, jak powinna być opodatkowana sprzedaż towarów z remanentu likwidacyjnego w 2005 r. i w latach następnych. Zdaniem podatnika gdy sprzedaż towarów z remanentu likwidacyjnego nastąpi do końca 2005 r., to przychód ze sprzedaży tych towarów będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem w wysokości 3 %. Podatek ten będzie płatny do 20 dnia następnego po miesiącu, którego dotyczy. Wartość sprzedaży wraz z przychodamiosiągniętymi do dnia likwidacji będzie wykazana w deklaracji PIT-28 składanej do dnia 31.01.2006 r. Natomiast jeżeli sprzedaż towarów z remanentu likwidacyjnego nastąpi po dniu 31.12.2005 r., obowiązek podatkowy z tego tytułu (z wyjątkiem PCC) nie wystąpi, ponieważ nie będzie już podstawy do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym (firma jest już zlikwidowana, zatem wspólników dotyczy tylko opodatkowanie na zasadach ogólnych).
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-560/05/AW
  Spółka zwróciła się z wątpliwościami dotyczącymi konieczności ustalenia proporcji odliczenia podatku oraz dokonania korekt podatku naliczonego w związku z dokonywanym przekazaniem majątku po likwidacji Spółki.
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-34/05/74052
  Jaki jest moment zamknięcia ksiąg rachunkowych i sytuacji podjęcia uchwały o likwidacji spółki z o.o?
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-147-1/05
  Czy przekazanie mężowi firmy, która dotychczas była prowadzona na imię obojga małżonków i zarejestrowana dla potrzeb podatku VAT na Podatniczkę, wiąże się z koniecznością likwidacji dotychczasowej działalności ze wszystkimi tego skutkami: sporządzenia remanentu likwidacyjnego, zmianę kasy fiskalnej?
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/SPC/436-24/05/PK
  Czy przekazanie majątku akcjonariuszom po zlikwidowanej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-74/05
  Czy Podatnik ma prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w związku z ponownym rozpoczęciem działalności gospodarczej i zakupem nowej kasy fiskalnej?
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-45/05
  Czy podatnik, będący osobą fizyczną, może prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej, używanej w poprzednio prowadzonej działalności, zlikwidowanej w ubiegłym roku ?
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/16/2005
  Czy sprzedaż maszyny po zlikwidowaniu działalności gospodarczej prowadzonej uprzednio w formie karty podatkowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/1/16/05
  Czy można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychód osiągnięty z tytułu najmu własnego lokalu, użytkowanego uprzednio w ramach zlikwidowanej działalności gospodarczej ?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/30/2005
  Wspólnicy prowadzili działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnikami spółki były dwie osoby fizyczne. W dniu 8 maja 2005r. zmarł jeden ze wspólników. Żyjący wspólnik wniósł pozew do Sądu Rejonowego o przyznanie mu przez Sąd prawa do przejęcia majątku spółki w związku ze śmiercią wspólnika, na podstawie art. 66 ksh wraz z obowiązkiem rozliczenia się ze spadkobiercami zmarłego wspólnika zgodnie z art. 65 ksh. W tej sytuacji podatnik zwraca się z pytaniem, czy przekształcenie dwuosobowej spółki jawnej w przedsiębiorcę jednoosobowego na podstawie orzeczenia sądu o przyznaniu prawa do przejęcia majątku spółki w trybie art. 66 ksh powoduje następstwo prawne po spółce jawnej prowadzącego działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz przejście wszystkich praw i zobowiązań tejże spółki na dotychczasowego wspólnika bez likwidacji w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-44/O-2/05
  Czy w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności i zarejestrowania nowej działalności w zawężonym zakresie tj. wynajem pokoi opodatkowanej w formie karty podatkowej, będzie istniał od razu obowiązek zarejestrowania się do podatku VAT?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-48/O-2/05
  Czy w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności i zarejestrowania nowej działalności w zawężonym zakresie tj. wynajem pokoi opodatkowanej w formie karty podatkowej, będzie istniał obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego VAT?
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-KN/443-47/O-2/05
  Czy w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji działalności i zarejestrowania nowej działalności w zawężonym zakresie tj. wynajem pokoi opodatkowanej w formie karty podatkowej, będzie istniał od razu obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej?
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-36a/05/JM
  Czy otrzymana przez występującego ze spółki jawnej wspólnika kwota lub ekwiwalent w naturze tytułem spłaty udziału w tej spółce stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-36b/05/JM
  Czy otrzymana przez występującego ze spółki jawnej wspólnika nadwyżka udziału kapitałowego wypłaconego ponad wartość wniesionego wkładu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/295/DJW/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami gospodarstwa domowego. Jest Pan płatnikiem podatku od towarów i usług. Małżonka prowadzi odrębną działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami użytku domowego i osobistego. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zamierzacie Państwo dokonać przekształcenia Waszych oddzielnych działalności, w działalność w formie spółki cywilnej. Do zawiązanej spółki wniesiecie Państwo jako wspólnicy wkłady w postaci swoich przedsiębiorstw. W skład przedsiębiorstw wchodzą towary handlowe, kasy fiskalne, wyposażenie w postaci komputerów i regałów oraz samochód.Stoi Pan na stanowisku, iż w takim przypadku, w momencie likwidacji swoich działalności, nie nastąpi konieczność sporządzania remanentu likwidacyjnego, nie należy odprowadzać podatku VAT od towarów wnoszonych aportem, jak również nie zachodzi obowiązek dokonywania korekty deklaracji VAT-7, w których był wykazany podatek naliczony. Ponadto wykazany przez małżonków do przeniesienia w deklaracjach VAT-7 podatek naliczony, powstała spółka cywilna będzie mogła wykazać w swojej deklaracji VAT-7.
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MOP/443-34/05
  Dot. ponownego wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług przez podatnika, który utracił prawo do zwolnienia.
 391. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1082/04
  - Czy zapis w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wykreślenia jednocześnie wszystkich przedsiębiorców czy też jednego ze wspólników ? - Czy występujący wspólnik i wycofujący swoje wkłady uważany jest za likwidującego działalność gospodarczą ? - Czy wartość remanentu likwidacyjnego, która jest taka sama jak w dniu powiększenia składu osobowego spółki, powoduje powstanie dochodu z 1/3 czy też z #189; wartości zapasów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDG/415-27/05
  Czy po likwidacji działalności gospodarczej dochód ze zbycia składnika majątku wykorzystywanego w tej działalności osiągnięty w okresie sześciu lat od wycofania takiego składnika z działalności stanowi przychód z działalności gospodarczej opodatkowany na zasadach ostatniej formy opodatkowania ?
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/4430-21/05
  Czy przy likwidacji działalności należy naliczyć podatek VAT od środka trwałego będącego na stanie, przy zakupie którego odliczono podatek naliczony?
 394. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/4150- 13/04/05/AS
  - Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów - mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów - przyznanych przez Urząd Skarbowy? - Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego - działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49/05
  Czy podatnik ma prawo od dnia 01.06.2005r korzystać ze zwolnienia podmiotowego z tytułu podatku od towarów i usług w oparciu o art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług?
 396. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-1264/04
  Czy sprzedaż nieruchomości przez małżonka będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności prowadzonej przez podatniczkę w trybie art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy dokonując sprzedaży wyposażenia budynku powstanie przychód ze sprzedaży? Jakie skutki podatkowe spowoduje przeznaczenie wyposażenie na własne potrzeby, jego zniszczenie lub rozdanie biednym?
 397. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II 413/148/05
  W którym państwie podlega opodatkowaniu dochód uzyskany przez osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w Polsce, z tytułu likwidacji spółki z o. o., której jest udziałowcem, zarejestrowanej na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga?
 398. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-406/31/2005
  Pytanie nr 1 - Czy w przypadku śmierci podatnika będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy spadkobierca zobowiązany będzie do sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień śmierci spadkodawcy i od wartości stanowiącej ułamek całej wartości remanentu likwidacyjnego ustalony zgodnie z udziałem w zyskach i stratach wynikający z umowy spółki wyliczyć za pomocą wskaźnika dochód o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy i odprowadzić od niego podatek obliczony zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy. Pytanie nr 2 - Czy w przypadku śmierci wspólnika, w okolicznościach obowiązywania aneksu podatnik będzie zobowiązany na dzień śmierci wspólnika sporządzić remanent likwidacyjny i od przypadającej na niego wartości remanentu likwidacyjnego wyliczyć odpowiednio dochód zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy.
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-52/05
  Czy istnieje obowiązek rozliczenia w remanencie likwidacyjnym kasy fiskalnej przy zakupie której przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, w związku z zaprzestaniem przez Podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu?
 400. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/4117-SIP-7/05
  Dotyczy skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wystąpienia z dwuosobowej spółki jawnej oraz zwrotem na jej rzecz udziału kapitałowego zamiast w formie pieniężnej - częściowo w formie przeniesienia udziałów w zależnej spółce z o.o., a także w innych składnikach majątkowych spółki.
 401. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/1-415/39/05
  Czy wskutek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z ewidencji działalności jednego małżonka powstanie obowiązek podatkowy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego, jeżeli kontynuującym działalność będzie tylko jeden z małżonków?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/11/2005
  Czy w przypadku darowizny przedsiębiorstwa powstaje konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i czy znajduje tu zastosownaie przepis art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-95 MG/II/05
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży środków trwałych po zakończeniu działalności gospodarczej opodatkowanej 19 % liniowym można obniżyć o 50% kwoty straty poniesionej w roku poprzednim?
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-91 MG/II/05
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży środków trwałych po zakończeniu działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym można opodatkować wg stawki 19%?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.V/436-7/05
  W jakiej wysokości należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych - w przypadku zwolnienia z podatku VAT - od nieruchomości, maszyn, urządzeń, wyposażenia i wartości firmy?
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/38/05/KZ
  Czy wartość nabycia udziałów w likwidowanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi koszt uzyskania przychodów w roku, w którym nastąpiła likwidacja osoby prawnej ?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-82-1/05
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT w zakresie rejestracji i sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku przekształcenia firmy prowadzonej na imię obojga małżonków na działalność prowadzoną jednoosobową?
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/41/2005/KLŁ
  Opodatkowanie podatkiem VAT towarów w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-18/05
  "czy w związku z przekształceniem tzw. firmy małżeńskiej w spółkę cywilną bądź działalność jednoosobową prowadzoną przez jednego z małżonków (co wiąże się ze zmianą wspólnego wpisu do ewidencji działalności firmy małżeńskiej na jeden wpis na małżonka) istnieje obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z remanentu likwidacyjnego"
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD/411/24110/6/52446/2005
  1) "czy sprzedaż ww środków trwałych należy rozliczyć w deklaracji PIT-5 za miesiąc III/2005 i czy z tego źródła przychodu można odliczyć straty z wykonywanej działalności za lata ubiegłe", 2) "czy jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sprzedaż ww środków trwałych powinna Pani rozliczyć w zeznaniu rocznym (PIT) za rok 2005 z możliwością uwzględnienia strat z lat ubiegłych".
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-20/05
  Podatniczka prowadziła działalność gospodarczą w firmie małżeńskiej polegającą na świadczeniu usług medycznych i zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 24 lutego 2005 r. Natomiast małżonek nadal prowadzi działalność gospodarczą. Na dzień 24 lutego sporządzony został remanent.Towar z remanentu podatniczka pozostawiła w firmie należącej do małżonka.Czy podatniczka winna ustalić dochód z remanentu i opodatkować go 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/443/8/05
  Czy prawidłowym jest zastosowanie do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) tj. nieobjęcie ww. czynności podatkiem od towarów i usług ?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-11/05
  Czy do rzeczowych składników majątku, nie będących środkami trwałymi, podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowego z tyt. likwidacji działalności, zalicza się takie składniki jak : należności oraz środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie.
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-10/05
  Czy powstanie obowiazek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu likwidacji działalności gospodarczej, w związku z wystąpieniem podatnika ze spółki jawnej.
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PG-2-415-12/05
  Dotyczy obowiązku zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od składników objętych remanentem w części przypadającej na podatnika występującego ze spółki cywilnej.
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-25/05
  Czy należy dokonać rozgraniczenia w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5, przychodów i kosztów spółki jawnej przed likwidacją tj. za okres od 01.01.2005r. do 31.03.2005r. oraz przychodów i kosztów spółki w likwidacji tj. za okres od 01.04.2005r. do końca danego okresu
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-21/05
  Jaka datę likwidacji działalności gospodarczej należy przyjąć w celu ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego,
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-38/05
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług lokal użytkowy w związku z zaprzestaniem przez podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I PD1/415-8/05
  Czy po likwidacji działalności gospodarczej, która swym zakresem obejmowała także usługi najmu, w przypadku kiedy to nieruchomość (środek trwały) zostanie przekazana na potrzeby prywatne należy zgłosić na nowo działalność gospodarczą w zakresie najmu?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/423-73-6/GE/2005
  Czy likwidator spółki ustanowiony aktem notarialnym jest uprawniony do złożenia bilansu jej zamknięcia, związanej z tym ostatecznej likwidacji połączonej z wykreśleniem z rejestru podatników?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/40/1/2005/kk
  Czy w przypadku wniesienia części przedsiębiorstwa w fornie aprotu do spółki z.o.o. należy zgłosić likwidację firmy, w myśl art. 96 ust. 6 ustawy o VAT?
 422. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0914/04
  1. Czy żona Podatnika jest zobowiązana do: -rozliczenia w imieniu męża zaliczek na podatek dochodowy za czerwie i lipiec 2004r. i złożyć w Jego imieniu PIT-5? -sporządzenia remanentu likwidacyjnego? 2. Czy w związku z zamiarem "kontynuowania" działalności gospodarczej zmarłego męża żona ma obowiązek wyboru formy opodatkowania tej działalności?
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USBIII/436/24/1/2-5/kk
  - Czy przekazanie aportem całego przedsięiorstwa do Spółki z .o.o. jest równoznaczne z jego likwidacją?- Jakim dokumentem o zaistniałym fakcie należy powiadomić organ podatkowy?
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-SSM/415-15a/05
  Czy w przypadku gdy małżonkowie prowadzący dotąd działalność gospodarczą w ramach spółki małżeńskiej postanowią kontynuować tę działalność odrębnie jako samodzielni przedsiębiorcy muszą sporządzić remanent likwidacyjny i zapłacić od niego podatek?
 425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-31/05/R1
  Czy można przekazać towar pozostały po zlikwidowanej działalności handlowej swemu małżonkowi prowadzącemu działalność handlową celem dalszej sprzedaży i jakimi dowodami należy udokumentować przekazanie?
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/23/05
  Wnoszę o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego dla poniższego stanu faktycznego. Jako osoba fizyczna, w oparciu o zaświadczenie do ewidencji, prowadziłem działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów i świadczenia usług, którą rozliczałem na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. W ramach tej działalności wykonywałem czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będąc zarejestrowanym podatnikiem. Dnia 1.12.2004r. złożyłem wniosek o wykreślenie z rejestru. Remanent końcowy wykazywał zapasy magazynowe łącznie na kwotę 431,35 zł netto. W okresie późniejszym prowadziłem likwidacyjną sprzedaż, ewidencjonując przychody na kasie fiskalnej. Dnia 29.12.2004r. ponownie złożyłem wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Remanent początkowy wykazał zapasy magazynowe łącznie na kwotę 178,14 zł netto. W okresie od 1 do 29.12.2004r. osiągnąłem przychód w kwocie 1.034,60 zł netto. Na dzień 31.12.2004r. sporządziłem roczny remanent wykazujący zapasy magazynowe na łączną kwotę 160.95 zł netto. Dnia 12.01.2005r. złożyłem w tut. Urzędzie zarówno deklarację VAT-Z dotyczącą wyrejestrowania na dzień 1.12.2004r., jak i VAT-R dotycząca rozpoczęcia działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie wpisu z dnia 29.12.2004r.
 427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-18/50a/14/05/BB
  Czy istnieje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego na dzień zmiany wspólnego wpisu małżonków do ewidencji działalności na jeden wpis na małżonka, pod którego numerem NIP firma działała dotychczas oraz opłacenia 10% podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego przez małżonka zaprzestającego prowadzenia działalności gospodarczej?
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-15/05
  Czy istnieje obowiązek naliczania podatku VAT od samochodu w związku z likwidacją działalności gospodarczej, jeżeli z tytułu jego nabycia w 2003 r. podatniczka odliczyła podatek naliczony, a w myśl przepisów obowiązujących po dniu 01.05.2004 r. przedmiotowy samochód był samochodem osobowym.
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-298/05/FD
  Czy przeznaczenie przysługującego udziału kapitałowego po wystąpieniu ze spółki jawnej w całości w formie wkładu do spółki z o.o. celem pokrycia kapitału zakładowego tej spółki skutkowałoby brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego wobec nie ustalenia dochodu, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-295/05/FD
  Czy wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej jest tożsame z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-15-B/05
  Dotyczy braku obowiązku zgłoszenia zaprzestania działaności organowi podatkowemu.
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-46/05/RS
  Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega jednorazowa sprzedaż nieruchomości?
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/47-45/2005/AO
  Strona jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od lutego 1998r. Do 18.07.2004r. była podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu najmu lokali oraz prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą "L" P.W. W dniu 19.07.2004r. Strona zlikwidowała działalność gospodarczą i zajmuje się tylko wynajmem lokali. Sprzedaż opodatkowana w 2004r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz najmu lokali nie przekroczyła kwoty 10.000 euro. Pytanie dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w 2005r.
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP - 443/4/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego po dacie likwidacji działalności gospodarczej?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/125/Z/K/05
  Czy ulga uczniowska przyznana w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego może być odliczana również od podatku dochodowego, z tyt. wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego. Od czerwca 2003r. zawiesiłem działalność gospodarczą, z uwagi na pracę zawodową.
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415/49-7/GA/05
  W jaki sposób i korzystając z jakich deklaracji, powinien rozliczyć się podatnik, który ropoczął działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego wybierając opodatkowanie na zasadach okeślonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie osiągnowszy przychodu działalność tą zlikwidował, osiągając przychody jedynie ze stosunku pracy?
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-4/05
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało wystąpienie i zaprzestanie działalności gospodarczej małżonka z dotychczas prowadzonej działalności na imię obojga małżonków. Od 1991 roku prowadzimy wspólnie z małżonką działalność gospodarczą bez zawierania umowy spółki, na imię obojga małżonków, posiadając jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT jest tylko mąż. Firma prowadzi księgi rachunkowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w ten sposób, że osiągnięty przychód i poniesione koszty dzielone są po połowie i rozliczane zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stosownie do oświadczenia z dnia 21-01-2004r. W najbliższym okresie żona zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, a całość działalności ma przejąć mąż, bez żadnych ograniczeń czy likwidacji w dotychczas prowadzonej działalności. Takie zachowanie wymusza również art. 68 ustawy z dnia 02-07-2004r. - przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a dotyczący wspólnych wpisów w ewidencji działalności gospodarczej. W związku z tym, że działalność będzie nadal prowadzona uważamy, że dotychczasowy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych - małżonek ustępujący - zobowiązany będzie do powiadomienia właściwego organu podatkowego o zaprzestaniu prowadzenia działalności, bez konieczności sporządzania remanentu likwidacyjnego i ustalania zobowiązania podatkowego z tego tytułu.
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/3114/1/05
  Podatnik zapytuje czy ma obowiązek złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na druku VAT-Z oraz czy jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ale wynajmująca budynek na cele użytkowe w dalszym ciągu jest podatnikiem VAT i powinna składać deklaracje VAT-7?
 439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-21/26/05
  Dotyczy obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i ujęcia w nim podatku należnego od samochodu używanego do prowadzonej działalności w przypadku zmiany rodzaju działalności gospodarczej.
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/36a/PDI/4115-12/2005
  Czy i jakie skutki podatkowe spowoduje zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej tj. kontynuacja dotychczasowej działalności na nazwisko męża ?
 441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/05
  Podatnik wskazał, że jest osobą fizyczną, która z dniem 30 marca 2004r. zlikwidowała prowadzoną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W grudniu 2004r. Pan ... otrzymał faktury korygujące VAT dotyczące zmniejszenia kosztów centralnego ogrzewania (dokonano rozliczenia wpłaconych zaliczek według rzeczywistych kosztów poniesionych w 2003r.). Otrzymane korekty spowodowały zmniejszenie podatku naliczonego. Wątpliwości Podatnika dotyczą obowiązku rozliczenia otrzymanych faktur korygujących VAT w deklaracji podatkowej VAT-7 bądź też korekcie deklaracji. Zdaniem Pana ..., nie ma on obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT-7 ani ich korekt. Uzasadnia to brakiem podstawy prawnej uniemożliwiającej rozliczenie VAT w tym zakresie.
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-35/05/IR/2
  Czy wyrejestrowanie działalności gospodarczej (likwidacja), a następnie ponowne jej uruchomienie po kilku miesiącach pozwoli na skorzystanie z prawa do zwolnienia podmiotowego w sytuacji, gdy nie minie jeszcze okres, o którym mowa w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT?
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-43-27/05
  Czy w związku z podziałem i przekazaniem wspólnikom majątku po likwidacji firmy, Spółka uzyskujue z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu.
 444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/56/05
  Czy u podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wnoszącego aportem do spółki z o.o swoje przedsiebiorstwo przed zakończeniem działalności powstanie obowiązek podatkowy z tytułu VAT likwidacyjnego i obowiązek skorygowania podatku naliczonego z tytułu nabycia towarow wniesionych aportem do spółki?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-01/05
  1. Czy zmieniając wpis do ewidencji działalności gospodarczej z obojga małżonków na wpis na jednego małżonka Podatnik będzie mógł dalej rozliczać się według zadeklarowanego w roku 2004 podatku liniowego - 19%? 2. Czy pominięcie w roku 2005 w rozliczeniach żony w ciągu roku, która posiada oddzielny wpis do ewidencji działalności gospodarczej i nie zgłosiła obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym nie będzie traktowane jako likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej na obojga małżonków i rozpoczęcie działalności przez drugiego małżonka (przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych)?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/413/ORZ/3/108/05
  Czy sprzedaż maszyn używanych w działalności gospodarczej będzie rodziła obowiązek podatkowy, jeżeli działalnosć opodatkowana była w formie karty podatkowej i została zlikwidowana dwa lata przed sprzedażą tych maszyn?
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/6/05/IW
  Dotyczy działalności prowadzonej w imię obojga małżonków. Czy należy sporządzić remanent likwidacyjny w przypadku wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej małżonka, który był płatnikiem podatku VAT, w przypadku gdy drugi z małżonków będzie kontynuował tę działalność jako nowo zarejestrowany podatnik VAT?
 448. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-443/7/05, IS.I/1-415/192/04
  dotyczy skutków prawnych wykreślenia jednego z małżonków z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku posiadania przez nich uprzednio wspólnego wpisu w tej ewidencji
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/10/3/05
  Czy na dzień zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z małżonków (drugi dalej będzie kontynuował działalność ) należy sporządzić spis z natury oraz zapłacić 10% zryczałtowany podatek od dochodu z remanentu?
 450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/415/10/2005
  dotyczy; opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem od towarów i usług remanentu pozostającego na dzień likwidacji firmy oraz opodatkowania zwiazanego z wycofaniem z działalności środka trwałego.
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/4/2005/PS
  Jak opodatkować towary pozostałe po rozwiązaniu spółki jawnej?
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/411 /7048/25486/2005
  Czy składajc zeznanie podatkowe za 2004 r. lub lata następne i rozliczając się wspólnie z małżonkiem będę mogła odliczać ulgę uczniowską? Zaznaczam, że w 2004 roku nie osiągnęłam żadnych dochodów, gdyż nigdzie nie pracuję.
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 0090/1/3/29/05
  Z przedmiotowego pisma wynika, że w dniu 26 stycznia 2005 r. sprzedała Pani pawilon handlowy, uprzednio wynajmowany na cele działalności gospodarczej a tym samym zaprzestała Pani wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zaistniały Fakt został zgłoszony Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki. W trakcie prowadzonej działalności nabyła Pani samochód ciężarowy i uzyskała zwrot podatku VAT z tytułu jego nabycia w wysokości 11.586 zł. W związku z likwidacją działalności wątpliwości Pani dotyczą wysokości podatku należnego od środka trwałego - samochodu ciężarowego, jaka powinna być wykazana w remanencie likwidacyjnym i odprowadzona do urzędu. Pani zdaniem, wysokość podatku należnego jak i wartość samochodu powinna być wyliczona według aktualnej wartości, która wynosi 49.600 zł, w tym podatku VAT w kwocie 8.942 zł - taką wartość przyjęto w oparciu o tabelę "Informatora Rynkowego EUROTAX".
 454. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USPD/411/15245/21161/2005
  Czy nie prowadząc działalności gospodarczej, uzyskując za rok 2004 jedynie dochody z zasiłku dla bezrobotnych - mogę skorzystać z odliczenia od podatku ustalonego od wspólnych dochodów mażonków, kwoty niewykorzystanej za lata poprzednie ulgi uczniowskiej? Rozliczenia dokonujemy wspólnie z małżonkiem, który osiąga dochody ze stosunku pracy oraz z działalnośći gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych.
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/10/2005
  Czy wystąpi obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego, jeżeli likwidacja działalności nastąpi po przekazaniu przedsiębiorstwa mężowi na podstawie umowy darowizny? Działalność przedsziębiorstwa będzie w pełnym zakresie kontynuowana przez małżonka.
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1472/ROP1/423- 6/05/AW
  Spółka otrzyma po zakończeniu procesu likwidacyjnego YYY S.A, majątek tej Spółki, składający się z prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz środków pieniężnych. W związku z takim sposobem nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu - co będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie dalszego zbycia tego prawa?.
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-3/05
  Dotyczy możliwości opodatkowania dochodów wspólnie z żoną w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004r.
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-03/05
  Czy dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych należy sporządzić remanent likwidacyjny i opodatkować go w wypadku utworzenia spółki cywilnej z małżonkiem?
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/27/AM/05
  Czy w opisanej sytuacji w związku z rozpoczęciem działalności (przedsiębiorstwo w likwidacji) ustalić pierwszy rok podatkowy w takim okresie?
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pd-Ia-415-3/05
  Czy ustala się dochód na dzień likwidacji jeżeli osoba fizyczna wnosi w formie aportu do spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem?
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-2-2005-GB
  Czy wartość komisyjnie zlikwidowanych towarów handlowych (zepsutych lub przeterminowanych) pozostałych po zlikwidowanej działalności gastronomicznej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 462. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BDG/415-223/05P
  Czy po zakończeniu w trakcie roku działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym wydług stawki 19% (art.30c pdof) nową rozpoczętą działalność można opodatkować na zasadach przewidzianych w art.27 ustawy pdof?
 463. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MB/415/2/05
  Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności, a korekta zeznania za lata poprzednie.
 464. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/440/1/05/RCH
  Czy wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej współmałżonki, w przypadku gdy działalność ta prowadzona była na imię obojga małżonków na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (bez zawierania umowy spółki cywilnej) oraz dalsze jej kontynuowanie przez małżonka którego NIP używany był do celów podatku VAT, stanowi likwidację działalności gospodarczej i jakie rodzi konsekwencje w podatku VAT?
 465. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/197/2004/IW
  Warsztaty Szkolne do dnia 31.12.2004r. działają na zasadzie gospodarstwa pomocniczego, a od dnia 01.01.2005r. będą działały w ramach środka specjalnego przy Zespole Szkół z innym numerem NIP. W dniu 31.12.2004r. Warsztaty Szkolne przekażą wyroby i materiały do Zespołu Szkół. Czy Warsztaty działające jako gospodarstwo pomocnicze w związku z decyzją Prezydenta Miasta o likwidacji gospodarstwa pomocniczego powinny zapłacić podatek od towarów i usług od zapadów i materiałów na magazynie posiadanych w dniu 31.12.2004r. w dniu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT?
 466. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VIII/13/04
  Czy wartość remanentu likwidacyjnego stanowi przychód podatnika i czy kwotę tego remanentu podatnik ma wykazać w zeznaniu rocznym PIT-28?
 467. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/157/04
  Kwestia ciągłości działalności gospodarczej prowadzonej "na imię obojga małżonków" w sytuacji likwidacji działalności przez jednego z nich.
 468. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/147/04
  1. Czy rolnik ryczałtowy prowadzący działalność gospodarczą w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego ma możliwość odzyskania podatku naliczonego zapłaconego przy realizacji inwestycji finansowanych w ramach funduszy strukturalnych tak jak ma to miejsce w przypadkach określonych w art. 27a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.06.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT? 2. Czy w sytuacji ponownego wyboru zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług powstanie obowiązek sporządzenia remanentu likwigacyjnego i zwrotu wcześniej odliczonego podatku naliczonego od dokonanych zakupów? 3. Czy przekazanie gospodarstwa rolnego następcy prawnemu przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia stanowi likwidację działalności gospodarczej?
 469. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3-423-23-04
  Pytanie dotyczy obowiązku uiszczenia przez Fundację podatku dochodowego od osób prawnych od otrzymanych udziałów, które w procesie likwidacji zgodnie ze statutem zostały przekazane na rzecz Miasta?
 470. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/427/2004
  Czy należy opodatkować towary pozostałe w wyniku likwidacji działalności przez osobę fizyczną ?.
 471. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-12/05/CIP/01
  Wnioskodawca zapytuje czy sprzedaż przez Spółkę z o.o. towarów handlowych wniesionych do niej aportem należy opodatkować podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 472. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/443-60/04
  Czy dalej jest się podatnikiem VAT po likwidacji działalnosci gospodarczej?
 473. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-130/05/CIP/08
  Podatnik zapytuje jakie skutki na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług będzie miała likwidacja działalności gospodarczej. Zdaniem Podatnika towary służące prowadzeniu działalności gastronomiczno - hotelowej, tj. obrusy, pościel, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku likwidacją działalności gospodarczej.
 474. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.RPP-415/VAT/102/04
  W czasie prowadzenia działalności gospodarczej podatnik odliczył podatek naliczony związany z zakupem inwestycji. Likwidując działalność powyższą inwestycję rozliczył w remanencie likwidacyjnym i w deklaracji VAT-7. Czy teraz jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności może sprzedać tę nieruchomość bez podatku od towarów i usług?
 475. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415-230 / 04 / KSz
  czy podatnik może dokonać w 2004 roku łącznego opodatkowania dochodów wraz z dochodami żony, w sytuacji gdy od 1999 roku ma zawieszoną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i od tego czasu nie uzyskiwał żadnych dochodów z tej działalności ?
 476. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/005/2-799/MP/04
  Jak należy opodatkować zwrot udziałów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych do spółki w związku z jej likwidacją?
 477. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005-302/PD-I/415/58/04
  Czy po zmianie dokonanej w rejestrze działalności gospodarczej, w wyniku której małzonkowie uzyskali dwa wpisy do ewidencji działalności gospodarczej będą funkcjonowali jako jeden podmiot gospodarczy pod jednym numerem NIP czy też jako dwa odrębne podmioty ?
 478. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.42.TP/448-2978/2004
  Prowadzę działalnosć gospodarczą na zasadach ogólnych i jestem podatnikiem podatku od towarów i usług; posiadam środek trwały - samochód , zakupiony na podstawie umowy kupna (VAT nie był odliczany); mam również zakupione wyposażenie biura wpisane w ewidencję (biurko, krzesło,wykładzinę ), od którego odliczyłam podatek VAT. Chciałam zlikwidować działalność gospodarczą. Czy w remanencie likwidacyjnym powinnam ująć środek trwały (jeżeli tak to w jakiej wartości , jeżeli jest on częściowo zamortyzowany) a także wyposażenie (w jakiej wartości). Czy od tych pozycji remanentu powinnam zapłacić podatek VAT?
 479. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-176/6704/BW/04
  W latach 1997-2001 prowadziłam działalność gospodarczą, w której obrót ewidencjonowałam za pomocą kas rejestrujących. Od lipca 2004r. ponownie rozpoczęłam prowadzenie działalności pod tym samym adresem. Moje pytanie brzmi: czy mogę ewidencjonować sprzedaż towaru na starej kasie, mimo że jest to nowa działalność, ale wciąż prowadzona przez tego samego podatnika.
 480. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04
  Czy przekazanie firmy mężowi, która dotychczas prowadzona była przez obu małżonków i była zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług na żonę, wiąże się z koniecznością likwidacji dotychczasowej działalności ze wszystkimi tego skutkami - sporzązeniem remanentu końcowego, zmianą kasy fiskalnej ?
 481. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/139/04
  Pytanie dotyczy obowiązku odprowadzenia podatku VAT od budynku zakupionego w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w związku z jej likwidacją.
 482. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.443/33/2004
  Czy niezamortyzowana część modernizacji budynku wprowadzona do ewidencji środków trwałych powinna być wykazana jako towar podlegający opodatkowaniu podatkiem należnym od towarów i usług w remanencie likwidacyjnym ?
 483. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USVIII/443-77/04
  Czy ograniczenie działalności do wynajmu lokalu powoduje obowiązek przeprowadzenia spisu z natury i zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych VAT?
 484. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II/423/12/04
  Co jest kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży towarów handlowych, których wartość została uprzednio przeszacowana - w związku z wyceną bilansową dokonaną na dzień otwarcia likwidacji Spółki: wartość towarów wg cen sprzedaży netto, czy wartość towarów wg cen zakupu netto?
 485. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZN-I-1/443-162/04
  1. Co oznacza działalność prowadzona w sposób częstotliwy? 2. Co oznacza działalność prowadzona w sposób ciągły? 3. Co oznacza konieczność likwidacji działalności gospodarczej w sytuacji składania bądź nie, deklaracji VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? 4. Co oznacza przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej?
 486. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0855/04
  Czy w tej sytuacji podatniczka będzie zobowiązana do zapłaty podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego?
 487. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-127/132/04
  Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej a następnie kontynuacji działalności odrębnie przez każdego wspólnika, wartość remanentu końcowego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 488. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/407/04
  Czy majątek przedsiębiorstwa prowadzonego jako osoba fizyczna, przekazany do spółki na pokrycie swojego udziału, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 489. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/25/04
  Pytanie dotyczy rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 10% podatku od remanentu likwidacyjnego w przypadku, gdy jeden z małżonków likwiduje działalność gospodarczą, która była prowadzona na imię obojga małżonków?
 490. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/32/2004
  W 2004 r. zlikwidowałem działalność gospodarczą prowadzoną na własne imię i nazwisko. Działalność opodatkowana była na zasadach ogólnych - podatkowa księga przychodów i rozchodów. W tym samym roku zamierzam ponownie rozpocząć działalność gospodarczą, w tym samym zakresie. Czy jako formę opodatkowania mogę wybrać ryczałt ewidencjonowany ?
 491. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443-20-MP/2004
  Sprzedaż towarów mężowi będącemu czynnym podatnikiem podatku VAT.
 492. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/152/2004
  Zwracam się z prośbą o interpretację przepisów dotyczących sprzedaży - odkupu środka trwałego zamortyzowanego w firmie w 100 %. Prowadzenie działalności gospodarczej zawiesiłem w połowie 2003 r. Czy w chwili obecnej mogę dokonać likwidacji działalności, a środek trwały odkupić jako osoba fizyczna od przedsiębiorstwa za określoną kwotę, dokonując oczywiście obowiązujących mnie od tej kwoty wpłat do US?
 493. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/443/15/GG/04
  "Jak zakończyć działalność gospodarczą, jeżeli nie jest się w stanie rozliczyć płacąc podatki wynikające ze stanu magazynowego?"
 494. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/275/04
  Czy towary, które zostały objęte remanentem likwidacyjnym od których odprowadzony został podatek należny, w przypadku dalszej sprzedaży przez osobę fizyczną są zwolnone z podatku?
 495. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US.PB. I-415/63/04
  Czy mogę w chwili obecnej dokonać likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (zawieszonej w połowie 2003 r.) oraz odkupić od własnej firmy środek trwały (samochód ciężarowy) zamortyzowany w 100 %? Środek ten wymaga remontu, po dokonaniu odkupu odprowadzi 3-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy.
 496. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/I/443-139/04
  - w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług remanentu likwidacyjnego.
 497. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/30/2004
  Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na własne imię i nazwisko. Zamierzam przekazać w formie darowizny mojemu pełnoletniemu synowi prowadzone przeze mnie przedsiębiorstwo. Po dokonaniu darowizny zamierzam zakończyć prowadzenie działalności. Czy przekazana darowizna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, podatkiem dochodowym, podatkiem od spadków i darowizn? Jakich formalności należy dokonać we właściwym Urzędzie Skarbowym? Ponadto mam zawarte umowy najmu pomieszczeń, gdzie oprócz czynszu obciążam najemców kosztami usług typu: opłaty za wodę, usługi telekomunikacyjne itp. W terminie 7 dni od otrzymania faktur wystawiam refaktury dla najemców. Czy w przypadku otrzymania faktur zakupu tych usług po dacie wskazanej w zawiadmonieniu jako data zakończenia działalności będę miał prawo do odliczenia podatku VAT z nich wynikającego oraz czy mój syn będzie mógł wystawić refaktury na wszystkich najemców, skoro na fakturach zakupu usług będzie wskazany mój numer NIP?
 498. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1972/04/CIP/01
  Czy w przypadku wykreślenia z ewidencji jednego z małżonków Podatnik powinien sporządzić dla celów podatku od towarów i usług remanent likwidacyjny, dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, odczytu i likwidacji kas fiskalnych, przefiskalizować kasy fiskalne czy jest to kontynuacja działalności gospodarczej.
 499. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDD/6A/DF/415/31/2004
  Czy poniesioną w 2002 r. stratę z działalności gospodarczej zlikwidowanej w 2003 r. można odliczyć od dochodu uzyskanego w 2004 r. z ponownie uruchomionej w 2004 r. działalności gospodarczej?
 500. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1926/04/CIP/01
  Czy w spisie sporządzonym na dzień likwidacji działalności gospodarczej należy ująć wartość kasy rejestrującej.
 501. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/134/2004
  Czy należy odprowadzić podatek od towarów i usług odliczony w momencie nabycia (w ramach prowadzonej działalności) budynku z wyposażeniem w przypadku likwidacji prowadzonej w nim obecnie działalności gospodarczej i rozpoczęcia wynajmu tego obiektu jako osoba fizyczna w ramach umowy dzierżawy?
 502. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IA4155/39i49/04
  Jakie obowiązki spoczywają na podatniku, w związku z zakończeniem działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną będącą płatnikiem podatku VAT oraz jakie formalności podatnik ma wykonać przy powołaniu nowej firmy w oparciu o nowe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ?
 503. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415- 24/04
  Czy w sytuacji, gdy żona będzie kontynuowała w 2004 roku prowadzenie działalności gospodarczej - zarejestrowanej na jej nazwisko w trybie art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a małżonek zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w 2004 roku, małżonkowie będą zobligowani do sporządzenia remanentu towarów na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków zarówno w trybie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn.zm.), jak i w trybie art. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U z 2004 roku, Nr 54. Poz.535 ) - w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, oraz jego opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz należnym podatkiem VAT w stosunku do tych towarów, do których przysługiwało podatnikom prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 504. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-B/005-200/04
  W deklaracji podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za czerwiec 2004r. Spółka wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy. Termin zwrotu przypada na miesiąc styczeń 2005r. Spółka rozważa zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przed nadejściem terminu zwrotu podatku. Spółka pyta, czy wykreślenie z ewidencji podatników VAT, które nastąpi po złożeniu deklaracji VAT, lecz przed fizycznym otrzymaniem zwrotu pozbawi wspólników prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki tego podatku ?
 505. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PD-I/415-67/04
  Czy istnieje możliwość przekazania firmy na rzecz małżonka w formie darowizny oraz jakie są tego konsekwencje podatkowe.
 506. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/30/2004
  Spółka cywilna, której przedmiotem działalności była sprzedaż m.in. maszyn i urządzeń dla rolnictwa ulega rozwiązaniu. Czy w spisie z natury podatnik ma obowiązek ująć maszyny, które były przedmiotem importu przed dniem 01.05.2004r.?
 507. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB423-2/04
  Spółdzielnia Kółek Rolniczych została postawiona w stan likwidacji z dniem 1 sierpnia 2004r. Z tytułu działalność usługowej, którą zaprzestała z dniem 1 czerwca 2004r. Podatnik nie uzyskuje dochodu. Czy dochód uzyskany po 1 czerwca 2004r. ze sprzedaży nieruchomości przez spółdzielnię w likwidacji będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 508. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-443/18/04
  Czy w przypadku likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych w trakcie roku przez podatnika, małżonek podatnika, który prowadzi odrębną działalność gospodarczą opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego może dalej płacić podatek dochodowy w postaci ryczałtu ewidencjonowanego ?
 509. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III- 443/41/04
  Przedmiot żądania stanowi prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów art. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), dot. sporządzenia remanentu likwidacyjnego i opodatkowania towarów w przypadku likwidacji spółki cywilnej będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik uważa, że w przedmiotowej sprawie powinien mieć zastosowanie art. 113 ust. 1, 5, 9 w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 538); podatnikowi VAT rozwiązującemu spółkę przysługuje zwolnienie podatkowe. Podatnik zwolniony od podatku z tytułu rozwiązania spółki nie musi sporządzać spisu z natury.
 510. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/25/2004
  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, opodatkowaną wg skali podatkowej, którą mam zamiar wyrejestrować. Za jakiś czas - jeszcze w 2004 r. - chcę ponownie rozpocząć działalność gospdoarczą w tym samym zakresie. Czy jako formę opodatkowania nowo zarejestrowanej działalności mogę wybrać ryczałt ewidencjonowany?
 511. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/55/04
  Czy - w przypadku prowadzenia działalności polegającej na skupie antyków od osób fizycznych - podatnik będzie musiał objąć podatkiem VAT wszystkie towary zakupione przed 1 maja 2004 r. czy tylko te zakupione po tej dacie. Czy w przypadku zlikwidowania działalności gospodarczej podatnik będzie zmuszony zapłacić podatek VAT od nie uzyskanej marży za nie sprzedane antyki?
 512. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/11/04
  Stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa proszę o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pytanie dotyczy wyjaśnienia następujących wątpliwości: A mianowicie:- opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania w formie aportu rzeczowego do spółki z o.o. majątku trwałego , zapasów towarów handlowych, wierzytelności stanowiący majątek w prowadzonej obecnie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. - Skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wniesieniem powyższego aportu ponieważ działalność gospodarcza jako osoba fizyczna na dzień wniesienia aportu zostanie zlikwidowana. Moje stanowisko w tej sprawie jest następujące:-przy wniesieniu zorganizowanego zakładu nie wystąpi podatek od towarów i usług, ponieważ przepisów ustawy nie stosuje do zbycia zorganizowanego przedsiębiorstwa. Nie wystąpi podatek dochodowy momencie likwidacji, gdyż stan remanentu likwidacyjnego wyniesie zero.
 513. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12-PDF/415-54/27/2004
  Od 2000 r. prowadzę działalność gospodarczą na książce przychodów i rozchodów, jestem płatnikiem VAT.W 2002 r. podpisałem umowę leasingu na samochód osobowy marki Suzuki Swift z firmą Siemens Finance. Z uwagi na to, że jest to samochód osobowy, raty leasingowe są opłacane brutto, bez odliczania VAT. Zamierzam wykupić samochód z półrocznym wyprzedzeniem, również w cenie brutto, a w związku z tym. że wartość tego samochodu będzie przekraczała 3.500,00 PLN netto, zostanie zarejestrowany w środkach trwałych. Następnie moim zamiarem jest zamknięcie działalności gospodarczej i pozostawienie samochodu na własne potrzeby. Wycofanie samochodu ze środków trwałych nastąpi w dniu likwidacji działalności gospodarczej.Proszę o udzielenie informacji jak powinien przebiegać proces księgowania tej operacji w świetle obowiązujących przepisów o podatku dochodowym i VAT, i czy powyższe moje stanowisko jest zgodnie z prawem podatkowym.
 514. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-59/04
  Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt1 lit. b),c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:
  - nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,- ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych,wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniej ...
 515. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/1/415/24/04
  Czy wypłacona na podstawie Wyroku Sądu odprawa rentowa wypłacona pracownikowi w 2003 r. stanowi koszt uzyskania przychodu działalności gospodarczej, która została zlikwidowana w 2002 r.?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!