Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


ładowność

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-210a/10/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ratami leasingowymi oraz nabyciem paliwa do samochodu ciężarowego.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-146/10-2/IG
  1. Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu leasingu operacyjnego samochodów, które nie spełniają wymagań zawartych w art. 86 ust. 3-5 ustawy o VAT, ale posiadających homologację samochodów ciężarowych? 2. Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od nabycia paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów, które nie spełniają wymagań zawartych w art. 86 ust. 3-5 ustawy o VAT, ale posiadających homologację samochodów ciężarowych?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1063/09/AJ
  Czy suma kwot podatku w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć 60% kwoty podatku naliczonego czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanej fakturą oraz nie może przekroczyć 6.000 zł?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-958/09-2/IG
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od zakupionego samochodu?Czy jako podatnik VAT wnioskodawca ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku od zakupionego paliwa do tego samochodu?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1034/09-6/MT
  Czy w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie, dotyczącym interpretacji przepisów szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. UE L 145.1 ze zm.), w kontekście uregulowań ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych, od opisanego wyżej samochodu ciężarowego przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-210/09-3/MM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu w/w pojazdu?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-102/09-2/IG
  Czy Spółce na podstawie wyroku z dnia 23 grudnia 2008r. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sygn. G- 415/07) służy prawo za okres od dnia 01 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2008r. korekt ewidencji dla celów podatku od towarów i usług oraz korekt deklaracji dla podatku od towarów i usług za poszczególne kwartały rozliczeniowe poprzez ustalenie, iż przysługuje stronie prawo odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentującego zakup etyliny do samochodu ciężarowego o ładowności niższej niż 500 kg i nie spełniającego po dniu 22 sierpnia 2005r. wymagań dotyczących wskazaną powyżej nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 21 kwietnia 2005r. oraz czy pomimo braku nowelizacji przez ustawodawcę art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka od dnia 01 stycznia 2009r. ma prawo pomniejszać podatek należny za dany miesiąc rozliczeniowy o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie etyliny do samochodu ciężarowego opisanego na wstępie, nabytego przed 01 maja 2004r. o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-41/09-2/AI
  Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do odliczenia całego podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu?
 9. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-15/07
  Prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od paliw do samochodu o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej 3,5 tony, zaliczonego do pojazdów, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ?
 10. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-14/07
  Prawo do odliczenia podatku do towarów i usług od rat leasingowych do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zaliczonego do pijazdów, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 11. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-307/06/AJ
  W październiku 2006 r. Spółka wykupi samochody Honda Civic z firmy leasingowej, leasingowane od 2 września 2003 r., posiadające homologację samochodów ciężarowych nr PL*1008*01. 1) Czy samochód ten jest samochodem ciężarowym? 2) Czy zaliczenie kosztów związanych z eksploatacją samochodu od dnia jego wykupu z firmy leasingowej wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 3) Jak rozliczać prywatne jazdy pracowników w/w samochodem służbowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 12. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/8/Int 59/06
  Czy można zaliczyć w koszty amortyzacji całą wartość samochodu, który nie posiada homologacji wymaganej dla samochodu ciężarowego ale jego ładowność przekracza 500 kg, czy tylko do limitu wynoszącego 20.000,00 tys. EURO?
 13. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0086/06/AK
  Podatnik ma wątpliwość czy w świetle art. 16 ust. 3a w związku z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych samochody dzierżawione przez Spółkę powinny być uznawane za samochody osobowe.
 14. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-161/224 /06/DP 1472/ROP 1/423-161/224 /06/DP
  Czy samochód, którego ładowność całkowita przekracza 500 kg należy zakwalifikować do samochodów innych niż osobowe i w związku z tym nie stosować ograniczeń zawartych w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 15. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/415/14D/06/TK
  Czy można amortyzować samochód nie stosując się do ograniczenia równowartości 20.000 EURO tak jak przy samochodach osobowych, jeśli: - samochód zarejestrowany jest jako osobowy, - w świadectwie homologacji nie ma podanej ładowności, tylko takie dane jak masa całkowita -2635 kg i masa własna 2075 kg, które świadczą, że ładowność samochodu wynosi 560 kg.
 16. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.I/ESt/31141/01/06
  - dotyczy opłat podatku od środków transportowych od pojazdu, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3,5 tony.
 17. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 533/05
  Termin ładowność jest terminem nie związanym z samochodami osobowymi a intencją ustawodawcy było wyeliminowanie możliwości odliczeń podatku naliczonego przez nabywców wszystkich samochodów osobowych. W ramach wykładni językowej brak jest więc logicznych podstaw do przyjęcia poglądu, że wynikające z § 12 ust. 3 rozporządzenia ograniczenie uprawnień podatników do odliczenia podatku naliczonego ma zastosowanie tylko do samochodów, których dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg.
 18. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72/05
  Czy pomimo braku świadectwa homologacji można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących opłatę wstępną, raty leasingowe oraz zakup paliwa, związanych z użytkowaniem, na podstawie umowy leasingu, samochodu ciężarowego marki IVECO?
 19. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-64/05
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym w lipcu 2005 r. zakupem samochodu marki "Toyota Land Cruiser", dla którego wystawiono świadectwo homologacji zawierające m.in. takie dane jak dopuszczalna ładowność 860 kg oraz liczba miejsc 5, który do momentu nabycia był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego?
 20. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-34/05/EK
  Czy zgodnie z "nowymi" przepisami z dnia 21.04.2005r. zmieniającymi ustawę o VAT samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełniający warunek określony w art. 86 ust. 4 pkt. 1-4, nabyty przez zakład podlega dodatkowemu badaniu technicznemu przez okręgową stację kontroli pojazdów w celu uzyskania zaswiadczenia i przez to uzyska prawo do odliczenia podatku VAT od zużytego paliwa?
 21. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/449/4/05
  Jakie kryteria musi spełnić samochód, by podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do samochodu?.
 22. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/97/05
  Czy w przypadku zakupu samochodu osobowego udokumetowanego fakturą zakupu bez określonej ładownosci ma prawo doliczyć 50% kwoty podatku określonej w fakturze (nie więcej niż 5 000 zł) od nabycia samochodu o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż okreslona wg wzoru zapisanego w ustawie?
 23. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/189/AF/05
  Podatnik nabył za gotówkę samochód ciężarowy marki Seat Ibiza o poj. 1400 cm, o dopuszczalnej ładowności 501 kg. Czy słusznie odlicza podatek VAT naliczony od zakupu paliwa do swego samochodu?
 24. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-146/05/KH/37415
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik nabył samochód w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zmianami ) i na gruncie obowiązujących przepisów samochód spełniał kryteria ciężarowego i uprawniał Podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu orza z tytułu zakupu paliwa.Co dzieje się z podatkien VAT odliczonym przy zakupie samochodu z homologacją, jeżeli przerejestruje się pojazd z ciężarowego na osobowy ?
 25. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP.443/20/2005
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony od zakupu samochodu ciężarowego i zakupu paliwa do powyższego samochodu posiadającego świadectwo homologacji, na którym nie jest określona ładowność tego pojazdu?
 26. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII-406/7/WO/05
  Podatnik nabył za gotówkę samochód ciężarowy marki Seat Ibiza o poj. 1400 cm, o dopuszczalnej ładowności 501 kg. Czy słusznie odlicza podatek VAT naliczony od zakupu paliwa do swego samochodu?
 27. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-18/05
  Czy podatnik może dokonać odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu NISSAN Patrol (samochód ciężarowy) zakupionego u dealera niemieckiego?
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/III/443-2/1385/BW/05
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego marki Mercedes 814D o dopuszczalnej ładownosci 3 345 kg jeżeli nie posiadam świadectwa homologacji tego pojazdu.
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/7/2005 OG/005/28/PP1/2005
  Obniżenie podatku należego o podatek naliczony zawarty w fakturach na zakup samochodu ciężarowego marki SEAT INCA oraz zakup paliwa zużytego przy świadczeniu usług w/w samochodem.
 30. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/70-61/2005/AO
  Dot. możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu Polonez - Truck.
 31. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/04/2005/MK
  Czy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego związanego z ratami leasingowymi oraz nabyciem paliwa do samochodów marki Mercedes Sprinter 312D i Mercedes Benz 308D?
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-25/109 045/124/05
  Czy przysługuje w pełnej wysokości prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu przerobionego z osobowego na ciężarowy marki Ford Mondeo 1,8 DT?
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/05
  Czy w przypadku braku odpisu świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodu marki X oraz paliwa służącego do jego napędu?
 34. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/279/2004/2005/AO
  Czy można obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu marki Mercedes, dla którego podatnik nie posiada świadectwa homologacji?
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/35-37/2005/AO
  Czy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego zwiazanego z nabyciem pojazdu samochodowego, jeśli importer nie posiada świadectwa homologacji wystawionego specjalnie dla tego samochodu?
 36. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/239/04/2005/MK
  Dot. prawa odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych dotyczacych samochodu Ford Transit 300L.
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/05
  Czy w przypadku gdy z dowodu rejestracyjnego wystawionego dla samochodu marki (...) oraz duplikatu wyciągu ze świadectwa homologacji wynika dopuszczalna ładowność pojazdu wynosząca 590 kg + 5 osób, natomiast z dodatkowego pisma producenta samochodu dotyczącego duplikatu świadectwa homologacji wynika, iż jego dopuszczalna ładowność wynosi 965 kg, istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa służącego do jego napędu?
 38. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/259/2004/AO
  Dot. obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu.
 39. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/32/04
  Czy od paliwa zakupionego do motocykla mogę odliczyć VAT ? Czy mogę odliczyć cały VAT z tytułu zakupu motocykla ?
 40. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-69/2004
  Do prowadzenia działalności gospodarczej używam samochodów zakwalifikowanych do środków trwałych. Są to: 1) samochód ciężarowy Kamaz, 2) samochód ciężarowy MAN typ 25372. Nie jestem w posiadaniu homologacji, wyciągu z homologacji, ani odpisu z decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji odnośnie wymienionych wyżej samochodów. Jednakże są to samochody bezsprzecznie ciężarowe, co potwierdzają dowody rejestracyjne: a) dopuszczalna ładowność samochodu z pkt1 wg dowodu rejestracyjnego wynosi 11 ton, b) dopuszczalna ładowność samochodu z pkt2 wg dowodu rejestracyjnego wynosi 12 ton. Czy jest możliwe odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupionego do tych samochodów paliwa? Czy jest możliwe odliczenie całości podatku VAT naliczonego związanego z zakupem samochodu wymienionego w pkt 1. Faktura VAT dokumentująca ten zakup została wystawiona 17.06.2004r. VAT naliczony wyniósł 1760 zł. W mojej ocenie, w powyższej sprawie stosuje się następujące przepisy prawa podatkowego: art 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, a z zastosowania tych przepisów wynikają skutki podatkowe w postaci: 1. prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem paliwa do wyżej wymienionych samochodów, 2. prawa do odliczenia całości podatku naliczonego VAT związanego z zakupem samochodu ciężarowego opisanego w punkcie 1).
 41. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/244/2004
  1. Czy od zakupu motocykla jako środka trwałego można odliczyć podatek VAT w całości ? 2. Czy można odliczyć podatek VAT od zakupu paliwa do tego motocykla ?
 42. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/43/04
  Samochód Żuk rok produkcji 1988, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług wynika,że jast to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 43. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/39/04
  Samochód Ford Transit rok prod. 1994 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalnaijącej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 44. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV -443/40/04
  Samochód Peugeot, rok prod. 1989, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika,że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 45. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/39/04
  Samochód Ford Transit rok prod. 1994 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalnaijącej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 46. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/37/04
  Samochód Żuk rok produkcji 1979 i Lublin 3 Furgon rok prod. 1999 które używam w działąlności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 47. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/324/PP-1/2004[br]PP-1/443/114/2004
  Czy mogę odliczyć VAT od zakupu części i usług na remont samochodu prywatnego (osobowego), używanego do prowadzenia mojej działalności?
 48. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/220/04
  dotyczy zakupu paliwa do samochodu, który nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji
 49. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/36/04
  Samochód Mercedes Benz rok prod. 1997, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 50. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/35/04
  Samochód Star rok prod. 1990 i Mercedes rok prod. 1980 ktore używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 51. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/62/04
  Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego Mercedes-Benz MB100 o ładowności 1090 kg i liczbie miejsc-2 ? W uzyskanym odpisie wyciągu ze świadectwa homolagacji nie jest określona ładowność tylko liczba miejsc.
 52. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/33/04
  Samochód FSO TRUCK rok produkcji 1996, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 53. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/32/04
  Samochód Żuk rok produkcji 1996 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dwowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11. 03. 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 54. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1948/04/CIP/06
  Spółka zwraca się z zapytaniem, czy na podstawie danych określonych w fakturze VAT zakupu w/w samochodu ciężarowego można uznać, iż dopuszczalna ładowność wynosi 780 kg a liczba miejsc wynosi 2 ? Zdaniem Podatnika takie działanie jest prawidłowe, gdyż zakupiony samochód jest niewątpliwie samochodem ciężarowym o liczbie siedzeń 2 i posiada "budę ładunkową" przeznaczona do transportu towarów.
 55. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/224/04
  Czy dokonując zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, na który nie ma świadectwa homologacji będę miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną w fakturze dokumentującej jego zakup?
 56. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/224/04
  dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 57. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/24/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada homologacji
 58. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/24/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada homologacji
 59. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/24/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada homologacji
 60. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0500/208/04, IS.II/1-0500/209/04
  dotyczy odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie oleju napędowego do samochodu, który nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji
 61. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-35/04
  Czy w świetle art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupu paliwa używanego do napędu następujących samochodów ciężarowych: "Żuk" A. 07B produkcji FS Lublin, rok produkcji 1986, którego dopuszczalna ładowność wynosi 850 kg, oraz "Mercedes" MB 100 2.4 D, rok produkcji 1994 o ładowności 970 kg, nieposiadających świadectwa homologacji producenta ani importera, w przypadku, gdy ładowność została określona na podstawie danych zawartych w dowodach rejestracyjnych ww. pojazdów?
 62. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/193/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 63. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/213/2004
  1. Jaką liczbę miejsc należy przyjąć do wyliczenia dopuszczalnej ładowności wg wzoru, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług ? 2. W jakim terminie następuje zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy ?
 64. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/224/04, IS.II/1-0050/175/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 65. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/206/04
  dotyczy prawa do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego w sytuacji, gdy ładowność w świadectwie homologacji podana jest oddzielnie na towar i ludzi a nie łącznie
 66. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/61/04
  Czy w przypadku braku świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa do napędu samochodu cieżarowego m - ki JELCZ 316?
 67. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/52/04
  Czy w przypadku braku odpisu świadectwa homologacji, a jednynie posiadania pisemnej informacji w sprawie odpisu podatku od zakupu paliwa do eksploatowanych samochodów uzyskanej od jego sprzedawcy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa ?
 68. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.42.TP/443-2499/04
  Czy można odliczyć podatek VAT od zakupu używanego samochodu ciężarowego o ładowności 680 kg oraz Vat zawarty w cenie paliwa do tego pojazu w sytuacji, kiedy nie posiadamy wyciągu ze świadectwa homologacji?
 69. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/21/04
  Czy wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji są jedynymi dokumentami, z których mogą zostać zaczerpnięte dane do obliczenia ładowności, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy może to być dowód rejestracyjny, w którym znajdują się dane, o których mowa w ustawie?
 70. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/04
  Czy podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupu paliwa (olej napędowy, etylina, gaz) używany do napędu następujących samochodów ciężarowych: "Star" 200, rok produkcji 1977 i 1978, "Jelcz", rok produkcji 1986 i "Liaz" rok produkcji 1989, nieposiadających świadectwa homologacji producenta ani importera, w związku z tym, iż nie jest możliwe uzyskanie tego świadectwa od poprzednich użytkowników?
 71. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-443/53/04/KH
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ładowności (wg dowodów rejestracyjnych) 6,5 i 12,5 tony? Samochody te zostały zakupione jako używane i podatnik nie posiada dla nich wyciągu ze świadectwa homologacji ani odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.
 72. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/47/04, US-PP/443/52/04
  dotyczy odliczenia podatku VAT od paliwa z tytułu używania samochodu ciężarowego nieposiadającego homologacji
 73. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/169/04
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodu ciężarowego marki NISSAN Micra Van 1.0, który posiada świadectwo homologacji, w którym określono m.in. masę własną pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą ( bez wskazania dopuszczalnej ładowności ) oraz ilość miejsc ?
 74. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/281/04
  1. Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usług montażu bram ogrodzeniowych wraz z napędem, świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej? 2. Czy zakupione artykuły spożywcze np.: kawa, soki, napoje, słodycze, alkohole, które następnie zostają zużyte na cele reprezentacji i reklamy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i czy należy w tym celu sporządzać fakturę wewnętrzną? 3. Czy przy zakupach paliwa, wykorzystywanego do eksploatacji samochodu marki "FSO" Truck 1,6 wyprodukowanego w 1995 r. oraz samochodu ciężarowego "FSO" BO6 Truck wyprodukowanego w 1996 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 75. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.II-443/168/04
  Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT na zakup paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji?
 76. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-71-1-GK/04
  1. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i kiedy Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będącego podatkiem należnym z tytułu ww. transakcji? 2. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu środka transportu, kiedy Spółka nie posiada świadectwa homologacji.
 77. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/04
  Czy można odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego uniwersalnego marki FORD TRANSIT 2.5 D, o ładowności 1.070 kg i ilości miejsc 3, dla którego podatnik nie posiada świadectwa homologacji ?
 78. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-81/MK/04, US.IX/443-82/MWR/04, US.IX/443-86/MK/04, US.IX/443-91/MK/04
  Czy mogę odliczać podatek VAT przy zakupie paliw silnikowych i oleju napędowego wykorzystywanych do napędu niżej wymienionych pojazdów samochodowych, które nie posiadają świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa?
 79. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-190/04/DG/KP
  Czy firma może dokonywać obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku przy zakupie paliwa do samochodu STAR 29 , w sytuacji gdy producent samochodu oświadcza, iż samochód ten nie posiada świadectwa homologacji ani zwolnienia z obowiązku posiadania, gdyż nie było to wymagane w czasie produkowania tego typu samochodu (ładowność 5000 kg, ilość miejsc 2)?
 80. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/PP/443-14/2004
  Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie oleju napędowego do samochodu marki Fiat Ducato 2,5 D o pojemności 2500, o dopuszczalnej ładowności 1015, liczbie miejsc 3?.
 81. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/PP-443/i/15/2004
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zmienić status samochodu ciężarowego na osobowy i czy taka zmiana ma wpływ na podatkowe rozliczenia działalności gospodarczej? Czy zmiana statusu samochodu ciężarowego na osobowy nie spowoduje obowiązku korekty odliczonego Vat naliczonego przy zakupie samochodu?
 82. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/53/04
  1. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego uniwersalnego? 2. Czy w przypadku niemożności odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego uniwersalnego można zaliczyć w całości wartość brutto wynikającą z faktur VAT do kosztów uzyskania przychodu?
 83. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-38/WS/04
  Czy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami mam prawo odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego?
 84. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/21/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada homologacji
 85. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-8/PPM/443-22/04
  1. Czy można odliczyć podatek naliczony od paliwa zakupionego do napędu samochodów specjalnych, podczas gdy podatnik nie posiada świadectwa homologacji? 2. Czy można odliczyć podatek naliczony od paliwa zużytego w czasie pracy wiertnic umieszczonych i zasilanych na ww. samochodach? 3. Czy można odliczyć naliczony podatek od paliwa zakupionego do napędu samochodu ciężarowego, gdy ładowność całkowita samochodu wraz z przyczepą pozwala na zakwalifikowanie go do odliczenia?
 86. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/60/2004
  W swoim piśmie wystąpił Podatnik z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu ciężarowego oraz paliw wykorzystywanych do napędu tego samochodu. Samochód ten został zakupiony 15.07.2004 r. i będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. W wyciągu ze świadectwa homologacji stwierdzono, iż ładowność pojazdu wynosi 624 kg (674 kg w przypadku samochodu z automatyczną skrzynią biegów), liczba miejsc 5.W dniu 05.08.2004 r. Strona dokonała zmian stałych samochodu skutkujących zwiększeniem ładowności do 700 kg zgodnie z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr XXXXXXXX.
 87. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04
  Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego Peugeot Boxer o dopuszczalnej ładowności 1400 kg ?
 88. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/154/2004
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do cysterny, która zakwalifikowana jest do pojazdów ciężarowych ?
 89. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.V-443/38/04
  Czy od 1.05.2004 r. przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług przy zakupie paliwa do samochodu marki "Star" i "Żuk"?
 90. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/04
  Czy można odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego uniwersalnego marki Ford Transit 2,4 D, o ładowności 1.560 kg i ilości miejsc 3 oraz samochodu ciężarowego marki Star o ładowności 6.500 kg i ilości miejsc 3 w przypadku braku do tych pojazdów świadectw homologacji ?
 91. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS.WV/443/51/2004/JC
  Pytanie Spółki dotyczy wyjaśnienia, który dokument powinien być podstawą do przeprowadzenia kwalifikacji pojazdu zawartej w art. 86 ust. 3 ustawy oraz czy nie posiadając dokumentów homologacji dla samochodów ciężarowych lub specjalnych można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony zawarty w fakturach zakupu paliw silnikowych oraz oleju napędowego. Spółka prosi również o udzielenie informacji jak należy traktować pojazdy takie jak ładowarki kołowe , koparki kołowe , żurawie samochodowe, ciągnik siodłowy , które nie mają określonej dopuszczalnej ładowności, natomiast ich producenci podają takie parametry jak pojemność łyżki, dopuszczalny ciężar podnoszonego ładunku (udźwig) czy maksymalny nacisk na siodło. W obecnej chwili wg. zapisów w dowodach rejestracyjnych są to pojazdy samochodowe specjalne lub ciężarowe. Czy w świetle zapisu art. 86 ust. 5 należy je traktować jako samochody osobowe?
 92. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PV/443-13/04, US-PV/443-14/04, US-PV/443-15/04, US-PV/443-16/04, US-PV/443-17/04, US-PV/443-17/1/04, US-PV/443-17/2/04, US-PV/443-21/04
  Czy od 1.05.2004 r. podatnik może odliczać podatek wykazany w fakturach dotyczących zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki "Mercedes" Sprinter, w sytuacji, gdy na samochód nie posiada świadectwa homologacji?
 93. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1009/04/CIP/06
  Czy po zmianie parametrów samochodu Podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do napędu w/w samochodu ? Zdaniem Podatnika w/w pojazd spełniać będzie warunki zawarte w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc w jego ocenie może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do jego napędu.
 94. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-39/IG/04, US.IX/443-52/WS/04, US.IX/443-48/MWR/04, US.IX/443-56/WS/04, US.IX/443-71/MK/04, US.IX/443-46/WS/04, US.IX/443-45/IG/04, US.IX/443-53/MK/04, US.IX/443-54/MK/04, US.IX/443-55/MK/04, US.IX/443-64/HD/04, US.IX/443-65/HD/04, US.IX/443-66/HD/04, US.IX/443-67/HD/04, US.IX/443-49/WS/04, US IX/443-38/WS/04
  Czy prowadząc działalność gospodarczą można odliczyć podatek VAT od paliwa do samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności 985 kg (dane z dowodu rejestracyjnego) nieposiadającego świadectwa homologacji?
 95. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/43/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa do samochodu ciężarowego
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!