Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


kurs walut

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-615/12-2/AG
  1. W którym momencie następuje realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych lub rezygnacja z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o których to czynnościach mowa w art. 16 ust 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.2. W którym momencie Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z zawarciem pochodnych transakcji zabezpieczających oraz wydatki wynikające z rozliczenia tych transakcji.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-751/12-2/AK
  po zakończeniu umowy leasingu kwota wskazana w fakturze VAT marża wystawionej w dniu wydania przedmiotu leasingu będzie inna niż suma kwot wpłaconych przez Leasingobiorcę przez cały okres trwania umowy. Z uwagi na powyższe po zakończeniu umowy leasingu w sytuacji Wnioskodawca winien wystawić fakturę korygującą uwzględniającą różnice pomiędzy faktycznie dokonanymi płatnościami przez Leasingobiorcę, a kwotą wskazaną jako podstawa opodatkowania
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-629/12-2/IŚ
  Czy kursem właściwym do wyceny wpływów środków walutowych na walutowy rachunek bankowy Spółki jest średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków na rachunek bankowy Spółki, czy kurs walutowy banku prowadzącego rachunek walutowy Spółki z dnia wpływu środków na ten rachunek?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-769/12/AK
  Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym można uznać za prawidłowe dokonywanie przeliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego dokumentującego koszt?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-768/12/AK
  Czy w opisanym stanie faktycznym można uznać za prawidłowe dokonywanie przeliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej na złote należy dokonać według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego dokumentującego koszt?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-598/12/MS
  Czy w przypadku, gdy Spółka reguluje zobowiązania (w tym dotyczące kosztów kwalifikowanych dla wydatków inwestycyjnych objętych dotacją ze środków UE i krajowych funduszy celowych) na rzecz swoich kontrahentów z rachunków walutowych oraz otrzymuje zapłatę należności na rachunki walutowe, dla potrzeb rozpoznania podatkowych różnic kursowych od środków w walutach obcych Spółka powinna stosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień wypływu/wpływu środków z/na rachunki walutowe?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-812/12/AK
  Czy w związku ze zmianą przepisów od 01 stycznia 2012 r. w zakresie ustalania różnic kursowych, w wyżej opisanej sytuacji, Spółka powinna używać do wyceny operacji na rachunku walutowym oraz ustalania dotyczących tych operacji różnic kursowych (poza operacjami zakupu/sprzedaży waluty, dla których stosowane są kursy ustalone z bankiem) średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu/wypływu środków z rachunku walutowego? (zdarzenie przyszłe)
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-622/09/12-5/S/ES
  Czy strata powstała w wyniku rozliczenia opcji walutowej poprzez różnicę pomiędzy rynkową wartością waluty w dniu rozliczenia a wartością tej waluty wynikającą z zawartej transakcji opcyjnej stanowi koszt podatkowy w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176)?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-427/12/SD
  Czy stosowana metoda rozchodu waluty wg kursu historycznego i różnice kursowe powstałe na jej bazie, tylko od należności są prawidłowe, czy Spółka postępuje prawidłowo? Czy Spółka powinna również obliczać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-387/12/MS
  Czy zastosowany przez podatnika dla transakcji zapłaty należności i zobowiązań kurs banku, z którego usług podatnik korzysta jest kursem prawidłowym, czy też powinien zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-330/12/BG
  1. Czy Spółka ma prawo odliczyć potrącony przez kontrahenta zagranicznego podatek u źródła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok, w którym nastąpiło potrącenie podatku u źródła?2. Czy Spółka może odliczyć pełną wysokość potrąconego podatku, czy powinna go obliczyć od zysku pomiędzy przychodami a kosztami na projekcie dotyczącym danego kontrahenta?3. Według jakiego kursu walut przeliczyć na polskie złote kwotę potrąconego podatku u źródła?4. W jakiej deklaracji i w której pozycji Spółka winna wykazać kwotę podatku u źródła podlegającą odliczeniu?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-262/12/PK
  moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych przez Spółkę usług transportowych
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-352/12/PC
  Jaki kurs waluty obcej należy stosować dla celów rozliczenia przychodu uzyskanego z tej usługi (faktury) w podatku dochodowym od osób prawnych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-303/12-2/RS
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym operacja przewalutowania pożyczek z EUR na PLN nie spowoduje po stronie Spółki powstania dodatnich bądź ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 4 oraz art. 15a ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT? 2. Czy spłata zobowiązań wynikających z przewalutowanych na PLN pożyczek nie spowoduje po stronie Spółki powstania dodatnich bądź ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 4 oraz art. 15a ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT? 3. Czy operacja przewalutowania pożyczek z EUR na PLN oraz późniejsza spłata przewalutowanych pożyczek nie spowoduje po stronie Spółki powstania przychodów ani kosztów uzyskania przychodów w oparciu o inne przepisy ustawy o CIT?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-506/12-2/ES
  Czy Wnioskodawczyni ustala prawidłowo (zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 1 UPDOF) podstawę opodatkowania (dochód) nie ujmując w rachunku podatkowym różnic kursowych powstałych na środkach pieniężnych pochodzących z wpłat waluty obcej dokonanych z konta osobistego właściciela na konto firmowe?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-190/12-2/LK
  zastosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote polskie wartości zbiorczych faktur korygujących
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-129/12-6/KT
  Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej WNT w deklaracji VAT-7 za miesiąc wystawienia faktury korygującej oraz określenie kursu właściwego do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-129/12-5/KT
  Dot. prawidłowości rozliczenia w deklaracji VAT-7 transakcji w zakresie importu usług w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej import usług oraz określenia kursu właściwego do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-1174/11-2/IŚ
  możliwość stosowania tzw. kursu historycznego ("kursu magazynowego") do ustalania różnic kursowych z tytułu operacji za pośrednictwem rachunku walutowego
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-285/11-5/GG
  1.Jaki kurs powinien znaleźć zastosowanie do przeliczenia należności wypłacanych podmiotom zagranicznymi od których należy pobrać podatek u źródła?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-285/11-6/GG
  W jaki sposób ma postąpić w przyszłości w przypadku otrzymania faktury korygujących "in minus" z tytułu świadczenia usług podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-285/11-5/GG
  1.Jaki kurs powinien znaleźć zastosowanie do przeliczenia należności wypłacanych podmiotom zagranicznymi od których należy pobrać podatek u źródła?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1255/11/PK
  określenie kursu przy przeliczaniu kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-1015/11-4/IŚ
  określenie kursu faktycznie zastosowanego do ustalania różnic kursowych z tytułu operacji za pośrednictwem rachunku walutowego
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1179b/09/12-S/MN
  Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku z śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1180b/12-S/MN
  Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku z śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-986/11-2/IŚ
  określenie kursu faktycznie zastosowanego do ustalania różnic kursowych z tytułu zapłaty należności/zobowiązań za pośrednictwem rachunku walutowego.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-974/11-2/IŚ
  możliwość zaliczenia do przychodów skutków zmiany kursów waluty odnoszących się do otrzymanej spłaty raty kapitałowej z tytułu leasingu finansowego indeksowanego do waluty obcej.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-971/11-2/IŚ
  skutki z tytułu różnic kursowych i odsetek naliczonych do dnia 31 grudnia 2006 r. od pożyczek zaciągniętych w okresie korzystania ze zwolnienia przedmiotowego od tego podatku.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-970/11-2/IŚ
  skutki z tytułu różnic kursowych i odsetek naliczonych od dnia 1 stycznia 2007 r. od pożyczek zaciągniętych w okresie korzystania ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-787/11-2/ES
  Ewidencjonowanie przychodów oraz różnic kursowych.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-332/11-4/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-443/11-2/AF
  Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wartość nieruchomości może być pomniejszona o wartość hipoteki, którą obciążona jest nieruchomość, a nie jak wskazał Wnioskodawca faktyczną wartość zadłużenia obciążająca nieruchomość odpowiadająca wartości kredytu, który pozostał do spłacenia wraz z odsetkami przeliczona po kursie sprzedaży franka szwajcarskiego, z dnia zawarcia ugody (tj. z dnia powstania obowiązku podatkowego). W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-323/11-2/MC
  Jaki kurs należy stosować do przeliczenia kosztów wyrażonych w obcej walucie?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-439/11-4/MD
  Czy emerytury i renty z zagranicy wyrażone w walutach obcych, a wypłacane przez Bank świadczeniobiorcom w polskich złotych wg. kursu obowiązującego w Banku, należy traktować jako przychody w walutach obcych i w związku z tym stosować kurs średni NBP na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy, do przeliczenia przychodu w celu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-599/11-4/ES
  1. Czy do przeliczenia płatności wpływu i wypływu środków na PayPal prawidłowe jest stosowanie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania tej płatności?, 2.Kiedy powstają różnice kursowe od zobowiązań regulowanych przez Wnioskodawcę?, 3.Czy różnice kursowe powstające na rachunku PayPal mogą być rozliczane dla celów podatkowych jako przychody i koszty?, 4.Czy prowizje bankowe naliczane przez PayPal (lub płatności.pl) stanowią koszty uzyskania przychodów?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-195/11-4/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wyceny wpływu środków pieniężnych na rachunek walutowy.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-195/11-5/ŁM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wyceny wpływu środków pieniężnych na rachunek walutowy.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-167/11-2/PM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość faktur (rachunków oraz innych dowodów księgowych) wystawionych w walutach obcych na potrzeby ewidencji kosztów w księgach rachunkowych oraz w celu określenia wartości podatkowych różnic kursowych, przeliczana jest według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innych dowodów księgowych?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-292/11-2/PG
  Moment powstania obowiązku podatkowego, ustalenie podstawy opodatkowania i przyjęcie kursu waluty do przeliczenia WNT towaru zaimportowanego z Chin (odprawa w Niemczech).
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-464/1-2/JK
  Opodatkowanie działalności na rynkach kapitałowych.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-234/11-2/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług z tytułu udzielenia licencji na emisję programów telewizyjnych.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-72/11-4/MC
  1. Czy zastosowane kursy walut są właściwe? 2. Czy powstałe ujemne różnice kursowe stanowią część wartości nabycia nieruchomości stanowiącej podstawę do podatkowych odpisów amortyzacyjnych?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-89/11-5/ISN
  Czy do wyliczenia podstawy opodatkowania importu usług dotyczącego pozostałych kosztów holenderskiej firmy spedycyjnej należy przyjąć wartość usług przeliczoną według kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień kiedy towar został przetransportowany do Polski?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-16/11-2/IŚ
  Jaki kurs waluty powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w momencie zapłaty zobowiązań oraz otrzymania należności w walucie obcej: czy kurs kupna (otrzymanie należności)/sprzedaży (zapłata zobowiązań) banku, w którym Spółka posiada rachunek walutowy, czy też kurs średni z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty zobowiązania oraz odpowiednio dzień otrzymania należności?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-808/10-3/IŚ
  CIT – w zakresie kursów stosowanych do przeliczania wpływów na rachunek walutowy, w tym z tytułu transzy otrzymanego kredytu i otrzymanych odsetek
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1722/10/AK
  ustalanie, czy różnice powstałe na skutek rozliczeń podatku VAT będą stanowiły przychód podatkowy
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1919/10-2/EN
  Czy Spółka powinna ujmować otrzymane credit noty dla celów VAT, tj. wystawiać wewnętrzną fakturę korygującą oraz pomniejszać podstawę opodatkowania i kwoty VAT w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała fakturę korygującą lub notę kredytową przeliczając ją po kursie zastosowanym do faktury pierwotnej?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1174/10-4/JF
  faktura korygująca zwiększająca obrót i kwotę podatku należnego winna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej dostawy, kwota na fakturze korygującej wykazana w walucie obcej powinna zostać przeliczona według tego samego kursu, co kwota z faktury pierwotnej (korygowanej)
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-799/10-4/IŚ
  CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży nieruchomości oraz określenia kursu waluty do przeliczenia na PLN tego przychodu
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-799/10-5/IŚ
  CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży nieruchomości oraz określenia kursu waluty do przeliczenia na PLN tego przychodu
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-303/10-5/MC
  Czy w przypadku spłaty kwoty pożyczki w walucie polskiej na rachunek pożyczkodawcy nie powstają różnice kursowe uwzględniane przy obliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych (różnice kursowe które nie spełniają warunków zawartych w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-303/10-4/MC
  Czy w przypadku spłaty kwoty pożyczki w walucie obcej na rachunek pożyczkodawcy powstają różnice kursowe uwzględniane przy obliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych (różnice kursowe o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-303/10-2/MC
  Czy kurs zastosowany do przeliczenia kwoty pożyczki w walucie obcej, w przypadku przelania kwoty bezpośrednio na rachunek kontrahenta Spółki, względem którego Spółka ma zobowiązanie, jest prawidłowy (zgodny z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-769/10-2/IŚ
  Według jakiego kursu Spółka powinna przeliczać na złote wyrażony w walucie obcej koszt nabycia towaru w powyżej opisanym stanie faktycznym w celu uwzględnienia go w kosztach uzyskania przychodów?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-287/10-3/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie różnic kursowych.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-287/10-2/MC
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania kursu waluty.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1444/09/11-S/EN
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien był dokonać na fakturze końcowej rozliczenia podatku VAT przy uwzględnieniu, że otrzymane zaliczki nie obejmują 100% cenny brutto wyrażonej w walucie obcej (Euro), a podatek VAT na fakturach zaliczkowych został przeliczony według średnich kursów Euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający otrzymanie zaliczek i wystawienie faktur zaliczkowych?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-272/10-2/MC
  Czy zastosowany przez Spółkę sposób wyceny wpływu i rozchodu waluty na rachunku walutowym jest właściwy dla celów ustalenia podatkowych różnic kursowych powstałych przy zapłatach za faktury zakupu bądź sprzedaży zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1068/10-2/LK
  Zastosowanie odpowiedniego kursu waluty w imporcie usług.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-978/10-4/JF
  metoda rozliczenia i wykazania na fakturze rozliczeniowej podatku VAT jest niezgodna z art. 31a w związku z art. 29 ust. 1 ustawy.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-786/10-5/MPe
  W zakresie odliczenia podatku VAT.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-497/10-4/IŚ
  Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania jako koszt poniesiony, w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop, kosztu wynikającego z danej umowy licencyjnej, przed otrzymaniem faktury od Twórcy, na podstawie innego dowodu źródłowego niż faktura, tj. umowy z Twórcą oraz raportu sporządzanego przez Spółkę i przekazywanego danemu Twórcy lub faktury wewnętrznej, której obowiązek wystawienia przy imporcie usług wprost nakłada na Spółkę art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, przy założeniu, że koszt taki nie zostanie zarachowany jako rezerwa lub bierne rozliczenie międzyokresowe?Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, według jakiego kursu Spółka powinna przeliczać takie koszty poniesione w walutach, udokumentowane innym dowodem źródłowym niż faktura wystawiona przez Twórcę?Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest negatywna, Spółka prosi o wyjaśnienie, w którym momencie Spółka powinna rozpoznać przedmiotowe wydatki jako koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop oraz według jakiego kursu powinna przeliczać takie koszty wyrażone w walutach obcych.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-780/10/KB
  sposób obliczania różnic kursowych przy ryczałcie od przychodów ewiedencjonowanych
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-631/10/ICz
  Przeliczanie faktury VAT w EURO na złote.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-728/10/KB
  wycena kosztów poniesionych w walutach obcych u podatników prowadzących księgi rachunkowe
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-481/10-3/IŚ
  CIT - w zakresie określenia dnia, z którego należy przyjąć kurs średni NBP do przeliczenia kosztów w walucie obcej na PLN w sytuacji, gdy występują znaczne rozbieżności czasowe pomiędzy datami wystawienia faktury i dostawy towarów
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-462/10-3/IŚ
  Po jakim kursie należy przeliczać dla celów podatkowych różnice kursowe, jeżeli pomiędzy datą naliczenia różnic kursowych (moment przewalutowania kredytu) a datą faktycznej spłaty zobowiązania (spłata przewalutowanego kredytu) występuje różnica czasowa ?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-930/10/AK
  którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy (miesiąc) został już zamknięty?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-544/10-4/SP
  Opodatkowanie dochodu z tytułu udostępnienia własnych aplikacji mobilnych przez internet i powierzchni reklamowej w mobilnej aplikacji dla podmiotu zagranicznego.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-868/10/PP
  Spółka prosi o wyjaśnienie czy w dniu wpływu w/w należności przy równoczesnej spłacie kredytu: - powinna zastosować kurs kupna banku z dnia wpływu należności i wyliczyć różnice kursowe w stosunku do kursu CHF z dnia otrzymania kredytu, który wynosił wówczas 2,4180, czy - przyjąć do przeliczenia wcześniejszej spłaty tego kredytu kurs "pierwotny" tj. kurs ustalony w dniu otrzymania kredytu?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-705/10/KB
  sposób obliczania różnic kursowych
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-463/10-3/IŚ
  Czy powstałe na dzień zapłaty koszty bądź przychody finansowe, wynikające z zastosowania różnych kursów walut przy wycenie należności i zobowiązań oraz w momencie zapłaty za fakturę, nie stanowiące różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o pdop, stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 oraz przychody na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pdop?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-463/10-2/IŚ
  Czy powstałe na dzień zapłaty koszty bądź przychody finansowe, wynikające z zastosowania różnych kursów walut przy wycenie należności i zobowiązań oraz w momencie zapłaty za fakturę, nie stanowiące różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o pdop, stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 oraz przychody na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pdop?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-403/10-2/IŚ
  CIT - w zakresie sprecyzowania momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych związanych z nabyciem udziałów w spółce z o.o.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-403/10-3/IŚ
  CIT - w zakresie sprecyzowania momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych związanych z nabyciem udziałów w spółce z o.o.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-403/10-2/IŚ
  CIT - w zakresie sprecyzowania momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych związanych z nabyciem udziałów w spółce z o.o.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-403/10-3/IŚ
  CIT - w zakresie sprecyzowania momentu uwzględnienia w rachunku podatkowym różnic kursowych związanych z nabyciem udziałów w spółce z o.o.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-394/10-4/DG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle art. 15a ust. 2 pkt 3, art. 15a ust. 3 pkt 3 oraz 15a ust. 4 ustawy o PDOP, dla ustalenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych, Spółka powinna przyjąć średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 27 stycznia 2010r. (tj. dnia poprzedzającego wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy) oraz faktycznie zastosowany kurs waluty z dnia 1 lutego (tj. daty przewalutowania środków pieniężnych)?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-543/10-5/MG
  Ustalenie kursu waluty obcej w stosunku do złotego polskiego w celu przeliczenia wynagrodzenia ze stosunku pracy do obliczenia wysokości przychodu pracownika i zaliczki na podatek dochodowy oraz określenia dnia uzyskania przychodu pracownika.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-52/10-2/DS
  Czy powstałe przy zapłacie należności, bądź zobowiązań różnice pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług przeliczonego z waluty obcej i wyrażonego na fakturze w PLN, a wartością tego podatku przeliczonego na PLN w momencie zapłaty za faktury stanowią jakikolwiek inny przychód podatkowy (np. jako otrzymane pieniądze, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), bądź koszt podatkowy?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-304/10-4/IŚ
  CIT - w zakresie określenia kursu waluty do przeliczania na złote kosztów na potrzeby ewidencji oraz dla ustalenia różnic kursowych wg metody podatkowej
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-449b/10/EŁ
  Kurs walut obowiązujący przy przeliczaniu transakcji nabycia towaru wraz z montażem od kontrahenta unijnego.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-468/10-2/MK1
  przeliczanie kursów walut dla transakcji na pochodnych instrumentach finansowych.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-369/10/JJ
  prawidłowość sposobu przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote, wykazanych w fakturze zaliczkowej i fakturze wystawionej po wykonaniu usługi rozliczającej otrzymaną zaliczkę oraz prawidłowość sposobu ujęcia w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT (jako podstawy opodatkowania i podatku VAT) wynikających z faktury zaliczkowej oraz faktury rozliczającej otrzymaną zaliczkę
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-380/10-2/MC
  Czy różnica powstała z przewalutowania otrzymanej pożyczki stanowi przychód podatkowy z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-220/10-3/IŚ
  CIT - w zakresie określenia obowiązujących kursów walut przy zaciągnięciu i spłacie pożyczki, udzielonej przez spółkę prawa belgijskiego
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-217/10-3/IŚ
  CIT - w zakresie określenia obowiązujących kursów walut przy zaciągnięciu i spłacie pożyczki, udzielonej przez spółkę prawa belgijskiego.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-223/10-3/IŚ
  CIT - w zakresie określenia obowiązujących kursów walut przy zaciągnięciu i spłacie kredytu, udzielonego przez Bank
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-477/09-6/MS/KOM
  przeliczania kursu walut oraz korekta zwiększająca podatek należny
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-469/09-4/SAP/KOM
  Rozliczenie podwyższonej kwoty obrotu i należnego podatku VAT powstałego na skutek wystawienia faktury korygującej oraz ustalenia kursu waluty do przeliczenia podwyższonej kwoty obrotu i podatku VAT należnego
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-352/10/SD
  Czy wynik na transakcjach opcyjnych (w tym przypadku powstała dla Spółki strata) stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu w całości, czy jedynie w części w jakiej został spłacony kredytem, względnie czy wynik ten w ogóle jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu? Jeżeli część zobowiązania pieniężnego powstałego z rozliczenia opcji, która zastąpiona transakcjami typu NDF nie stanowi kosztu podatkowego, to czy wydatki związane z rozliczeniem zastępujących to zobowiązanie transakcji NDF, stanowią koszt podatkowy w momencie ich realizacji?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-396/10/BG
  Czy kursy walut przez Spółkę przyjęte do wyceny wpłaconych należności i zapłaconych zobowiązań są prawidłowe?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-147/10-2/AG
  W którym momencie, w przypadku rozliczenia nierzeczywistego Transakcji FORWARD, kwota w PLN płacona przez Bank na rzecz Spółki będzie stanowić przychód Spółki zgodnie z art. 12 ust. 3 i ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-300/10/BG
  Z jakiego dnia należy przyjąć kurs do przeliczenia kosztów poniesionych w walutach obcych, czy kurs z dnia wystawienie faktury, czy też z dnia zaksięgowania tj. ujęcia w księgach rachunkowych? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 3)
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-98/10/PS
  W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki od udziałowca będącego spółką handlową prawa duńskiego w związku z obowiązkiem płatnika pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-219/10-2/JF
  Opodatkowanie nabycia, dostawy i utrzymania zapasów paliwa oraz odliczenie naliczonego i przeliczenie kursu walut
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-244/10-2/MP
  Realizując transakcję zbycia zapasów Spółka działa jako podatnik podatku od towarów i usług, dokonujący dostawy towarów. Kwoty wyrażone w walutach obcych, do określenia podstawy opodatkowania winny być przeliczone na złote zgodnie z art. 31a ustawy.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-273/10/MS
  Według jakiego kursu dla potrzeb podatku dochodowego przeliczać faktury korygujące z tytułu korekty do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług, czy stosować kurs z faktury pierwotnej, czy kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury korekty?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-126/10-2/KC
  stosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote polskie wartości faktur korygujących
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-228/09/10-S/AG
  Czy poniesione de facto straty na transakcjach walutowych w kwocie 455.450,00 zł Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-113/10-3/LK
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT oraz jaki kurs należy zastosować do ustalenia podstawy opodatkowania?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-63/01-2/IŚ
  określenie kursów waluty przy ustalaniu różnic kursowych metodą podatkową z tytułu zapłaty należności/zobowiązań za pośrednictwem rachunku walutowego
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-3/10-2/KC
  prawidłowe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego, wystawienia faktury wewnętrznej oraz przyjętego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/10-2/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/10-3/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/10-2/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/10-3/DS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym różnice kursowe od tej części środków własnych w walucie obcej, która odpowiada wartości podatku VAT płaconego na rzecz kontrahenta, będą miały wpływ na wysokość przychodów lub kosztów podatkowych Spółki?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-406/10/PP
  Czy prawidłowym jest obliczanie przez Spółkę różnic kursowych od środków własnych z tytułu kredytu inwestycyjnego wyrażonego w EUR pomiędzy średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpłynięcia środków pieniężnych w ramach danej transzy a kursem forward ustalonym dla danej transzy na podstawie umowy Spółki z bankiem?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-828/09/AW
  Dot. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do ustalenia podatkowych różnic kursowych.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-369/10/AK
  Czy różnice kursowe powstałe w dacie faktycznej zapłaty ceny za nabyte udziały Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie 2)
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-773b/09/PS
  Dotyczy ustalenia kursu waluty w związku z wystawieniem faktur korygujących (korekta przychodów).
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1180b/09/MN
  Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku ze śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1179b/09/BS
  Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku z śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1102/09-5/MM
  Jakie kursy walutowe Spółka powinna stosować w celu wyliczenia tzw. transakcyjnych różnic kursowych powstających w związku z zapłatą przez kontrahentów należności na Rachunki Spółki oraz zapłatą przez Spółkę zobowiązań z Rachunków Spółki?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1102/09-3/MM
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka jest zobowiązana do kalkulacji podatkowych różnic kursowych w związku z przelewami środków pieniężnych pomiędzy Rachunkami Spółki a Rachunkami Konsolidacyjnymi Agenta w celu wyrównania salda Rachunków Spółki do zera, jeżeli skutkuje to obniżeniem zobowiązania Spółki wobec Agenta lub należności Spółki wobec Agenta, i może kalkulować te różnice kursowe zgodnie z metodologią przedstawioną w stanowisku Spółki?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1354/09/SD
  Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości w walucie euro i zapłatą za nieruchomość w walucie euro, Wnioskodawca był zobowiązany do zaliczenia dodatnich różnic kursowych do przychodów podlegających opodatkowaniu oraz ujemnych różnic kursowych do kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1077/09-4/MM
  Czy w przypadku otrzymania od udzielonej Pożyczki odsetek w EUR naliczonych do dnia przewalutowania po ich uprzednim przewalutowaniu, Spółka jest zobowiązana rozpoznać przychód z tego tytułu w wysokości odpowiadającej złotówkowej wartości otrzymanych odsetek obliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich otrzymania?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1077/09-3/MM
  Czy sama operacja przewalutowania jest neutralna podatkowo dla Spółki z perspektywy podatku dochodowego od osób prawnych, tj. czy powstaną jakiekolwiek koszty podatkowe po stronie Spółki w momencie przewalutowania Pożyczki?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1076/09-6/MM
  Czy w przypadku otrzymania odsetek w CZK lub w EUR (stanowiących równowartość w CZK) od udzielonej Pożyczki po jej przewalutowaniu, które zostały naliczone po dniu przewalutowania od kwoty głównej wyrażonej w CZK, Spółka będzie zobowiązana rozpoznać przychód z tego tytułu w wysokości odpowiadającej złotówkowej wartości otrzymanych odsetek obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich otrzymania?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1076/09-5/MM
  Czy w przypadku otrzymania od udzielonej Pożyczki odsetek w CZK lub w EUR (stanowiących równowartość CZK) naliczonych do dnia przewalutowania po ich uprzednim przewalutowaniu, Spółka będzie zobowiązana rozpoznać przychód z tego tytułu w wysokości odpowiadającej złotówkowej wartości otrzymanych odsetek obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich otrzymania?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1076/09-4/MM
  Czy sama operacja przewalutowania jest neutralna podatkowo dla Spółki z perspektywy podatku dochodowego od osób prawnych, tj. Spółka nie jest zobowiązana do rozpoznania jakichkolwiek kosztów lub przychodów podatkowych w momencie przewalutowania Pożyczki?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-1077/09-5/MM
  Czy w przypadku otrzymania odsetek od udzielonej Pożyczki w EUR po jej przewalutowaniu, które zostały naliczone po dniu przewalutowania od kwoty głównej wyrażonej w EUR, Spółka jest zobowiązana rozpoznać przychód z tego tytułu w wysokości odpowiadającej złotówkowej wartości otrzymanych odsetek obliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich otrzymania?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1204/09-3/MP
  Dla przedmiotowej transakcji, która jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru do Polski. W informacji podsumowującej VAT UE, Wnioskodawca powinien wykazać jako kontrahenta przedstawiciela fiskalnego z Holandii. Do wyliczenia podstawy opodatkowania należy przyjąć wartość towarów wynikającą z faktury kontrahenta urugwajskiego powiększoną o wartość należności celnych przeliczoną według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar został dostarczony do magazynu Wnioskodawcy w Polsce. Otrzymanie faktury korygującej od dostawcy stanowi podstawę do korekty podstawy opodatkowania, której należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę korygującą od dostawcy, przeliczając ją po kursie zastosowanym dla faktury pierwotnej. Zmniejszenie wartości nabycia wewnatrzwspólnotowego należy wykazać w informacji podsumowującej za okres, w którym otrzymano fakturę korygującą od dostawcy towaru, podając w informacji podsumowującej jako podmiot od którego nastąpiło zmniejszenie wartości nabycia wewnątrzwspólnotowego holenderską firmę spedycyjną .
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1237/09-2/JB
  Możliwość wystawiania faktur VAT w obcej walucie na terenie kraju oraz sposób przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej na polskie złote
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-996/09-3/GC
  Określenie kursu faktycznie zastosowanego
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-996/09-2/GC
  Określenie kursu faktycznie zastosowanego
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/09-2/EC
  Czy Wnioskodawca przyjmując do firmowej kasy walutowej 1000 Euro, wypłacone z walutowego rachunku osobistego, które były uprzednio przelane z firmowego rachunku walutowego, słusznie przyjmuje, że kursem faktycznie ustalonym jest kurs kupna banku, w którym posiada firmowy rachunek walutowy w związku z otrzymaniem zapłaty należności wyrażonej w Euro, np. 4,2942 PLN/1 EURO? Czy Wnioskodawca słusznie uważa, ze rozliczając z firmowej kasy walutowej wydatek w wysokości 400 EURO, związany z rozliczeniem zagranicznej podróży służbowej przyjmuje kurs 4,2942 PLN/1 EURO tj. kurs kupna banku, w którym posiada firmowy rachunek walutowy w związku z otrzymaniem zapłaty należności wyrażonej w Euro? Czy Wnioskodawca słusznie uważa, że wypłacona z firmowej kasy walutowej pracownikowi kwota 400 EURO stanowi w dniu wypłaty koszt uzyskania w wysokości 1 717,68 PLN (według kursu 4,2942 PLN/1 EURO)?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-610/09-3/IŚ
  CIT - w zakresie sprecyzowania obowiązujących kursów walut do ustalenia różnic kursowych z tytułu zapłaty należności/zobowiązań, od własnych środków pieniężnych, od spłaty pożyczki, powstających w ramach rozliczeń w systemie cash pooling przy stosowaniu podatkowej metody ustalania tych różnic - w tym odnośnie możliwości stosowania kursów umownych, negocjowanych oraz kursu średniego NBP, gdy nie jest ogłaszany kurs wymiany waluty na PLN
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-614/09-4/IŚ
  Czy do przeliczenia na walutę PLN zwróconego w kwocie 2 mln EUR zadatku zastosowano właściwy kurs walutowy, tj. kurs sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka z dnia zwrotu zadatku obowiązujący w tym dniu dla waluty EUR? Czy ujemne różnice kursowe powstałe w związku ze zwrotem zadatku Spółka może zaliczyć do kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów? Czy zapłacone odszkodowanie Spółka może zaliczyć do kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów? Czy poniesione koszty wyspecjalizowanej obsługi prawnej Spółka może zaliczyć do kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-610/09-4/IŚ
  w zakresie sprecyzowania obowiązujących kursów walut do ustalenia różnic kursowych z tytułu zapłaty należności/zobowiązań, od własnych środków pieniężnych, od spłaty pożyczki, powstających w ramach rozliczeń w systemie cash pooling przy stosowaniu podatkowej metody ustalania tych różnic - w tym odnośnie możliwości stosowania kursów umownych, negocjowanych oraz kursu średniego NBP, gdy nie jest ogłaszany kurs wymiany waluty na PLN
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/09-3/DS
  Czy w sytuacji, gdy Spółka ustala różnice kursowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, to różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczania powyższych przychodów / wydatków powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych niezależnie od tego czy dotyczą przychodów / kosztów podatkowych czy niepodatkowych?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-876/09-2/DS
  Czy w sytuacji, gdy Spółka ustala różnice kursowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, to różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczania powyższych przychodów / wydatków powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych niezależnie od tego czy dotyczą przychodów / kosztów podatkowych czy niepodatkowych?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1136/09/BG
  Czy do kompensaty należy przyjąć kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania kompensaty tzn. dnia przelewu? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-595/09-3/IŚ
  CIT - w zakresie ustalania różnic kursowych metodą podatkową
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-829/09-5/EK
  Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia waluty EUR na PLN, w związku z wpływem środków walutowych z tyt. otrzymanego kredytu bankowego i po jakim kursie należy przeliczyć spłatę rat kredytowych?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-829/09-6/EK
  Po jakim kursie należy przeliczyć lokatę terminową założoną w walucie w EUR i naliczone odsetki bankowe od tej lokaty?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-829/09-7/EK
  Jakie kryterium należy przyjąć przy wyborze faktycznie zastosowanego kursu banku, w sytuacji, gdy bank podaje kilka kursów dziennie?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-547b/09/AM
  Czy do przeliczenia faktury korygującej wystawionej w roku X+1 dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka powinna podzielić kwotę wynikającą z faktury korygującej na 12 miesięcy i do tak uzyskanych kwot zastosować historyczne kursy waluty, które były przez Spółkę stosowane do przeliczenia faktur pierwotnych wystawionych w poszczególnych miesiącach roku X?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-570/09-4/IŚ
  tutejszy organ podatkowy, mając na uwadze przedstawiony stan prawny i stan faktyczny w sprawie uznaje stanowisko Spółki, że przedmiotowa umowa cesji wierzytelności skutkuje powstaniem ujemnych różnic kursowych, zwiększających koszty uzyskania przychodów Spółki – za prawidłowe.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1021/09/RSz
  opodatkowanie opisanych we wniosku transakcji dotyczących montażu urządzeń na terenie kraju oraz zastosowania kursów walut
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1023/09/RSz
  Opodatkowanie opisanych we wniosku transakcji dotyczących remontu urządzeń oraz zastosowania kursów walut.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-677/09-2/IŚ
  Kurs bankowy bowiem jest kursem najbardziej zbliżonym do rzeczywistości, a w ujęciu podatkowym różnice kursowe winny mieć charakter rzeczywisty, realny, gdyż są one "mechanizmem" służącym dostosowaniu rozliczeń podatkowych do wysokości rzeczywistych przysporzeń majątkowych podatnika.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-960/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-698/09/KB
  sposób obliczania różnic kursowych od środków własnych
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-954/09/KB
  sposób obliczania różnic kursowych od środków własnych
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-624/09-2/IŚ
  Czy powstałe na dzień zapłaty koszty bądź przychody finansowe, wynikające z zastosowania różnych kursów walut przy wycenie należności oraz w momencie zapłaty za fakturę, nie stanowiące różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o pdop, stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 oraz przychody na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pdop?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-795a/09/DM
  Uwzględnienie w podstawie opodatkowania różnicy kwoty podatku wykazanej w fakturze, a faktycznie otrzymanej przez podatnika.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-795b/09/DM
  Rozliczenie kwoty podatku na fakturze końcowej rozliczającej otrzymane zaliczki.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-973/09/AM
  Czy w opisanym stanie faktycznym należy rzeczywiste różnice wynikające ze zmian kursów walut przeliczać statystycznie na część netto należności (zobowiązania) oraz podatek VAT i czy różnice liczone od całości należności (zobowiązania) stanowią przychód lub koszt uzyskania przychodu?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-646/09-4/DS
  Czy różnice kursowe powstałe w związku z rozliczeniem wystawionych lub otrzymanych faktur wraz z częścią dotyczącą podatku VAT będą stanowiły koszty bądź przychody podatkowe lub też zwiększą lub zmniejszą wartość początkową majątku trwałego stanowiąc podstawę amortyzacji podatkowej (jeżeli dotyczą faktur zakupu majątku trwałego)?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-453/09-6/IŚ
  CIT - w zakresie wskazania kursów walut obowiązujących przy ustalaniu różnic kursowych z tytułu operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunków walutowych
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-622/09-3/ES
  Czy strata powstała w wyniku rozliczenia opcji walutowej poprzez różnicę pomiędzy rynkową wartością waluty w dniu rozliczenia a wartością tej waluty wynikającą z zawartej transakcji opcyjnej stanowi koszt podatkowy w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176)?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-679/09/ENB
  Według jakiego kursu walut Spółka powinna przeliczać i wypłacać należne pracownikom wynagrodzenie?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-657/09/ENB
  Według jakiego kursu walut Spółka powinna przeliczać i wypłacać należne pracownikom wynagrodzenie?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-764/09-4/JL
  Kontrahent winien ustalić kwotę należną wykazaną na każdej wystawionej fakturze dokonując przeliczenia EUR zgodnie ze swoją ofertą.Spółka winna zażądać od wystawiającego w nieprawidłowy sposób fakturę VAT, wystawienia faktury korygującej.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1015/09-3/SJ
  Kiedy (konkretna data) wystąpi obowiązek podatkowy w podatku VAT przy nabyciu towarów przywiezionych z Chin do Polski z odprawą celą w Hamburgu – czy w dniu wystawienia dokumentu odprawy celnej przez przedstawiciela fiskalnego w Niemczech na towar i cło, czy w dniu faktycznego otrzymania towaru do magazynu w Polsce?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1015/09-4/SJ
  Czy do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zaliczyć należy usługę frachtu morskiego i opłaty portowe, czy jest to import usług?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/423-1229/09/AM
  Zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych powstałych w związku z zakupem przedmiotu aportu w momencie ich realizacji.Kurs waluty przyjęty do przeliczania różnic kursowych powstałych w związku z zakupem przedmiotu aportu.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-845/09/AM
  - zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych powstałych w związku z nabyciem lub objęciem udziałów (akcji) w momencie ich realizacji, - niewystąpienia różnic kursowych w sytuacji gdy płatność miała miejsce przed objęciem lub nabyciem udziałów (akcji),- kurs waluty przyjęty do przeliczenia różnic kursowych powstałych w związku z nabyciem lub objęciem udziałów (akcji).
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-690/09/MN
  W związku z faktem, iż kwota należna wynikająca z wystawionej faktury (wyliczona wg kursu z dnia wystawienia faktury) nie odpowiada rzeczywistej należnej kwocie wynagrodzenia (wyliczonej wg kursu z dnia przekazania środków przez inwestora), wynikającej z zawartej umowy, Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej uwzględniającej zmianę ceny (należnej kwoty za świadczone usługi).
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-534/09-4/ŁM
  1. Jaki jest moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowanych odsetek od tej pożyczki, tzn. czy w dniu kapitalizacji, czy w dniu spłaty zadłużenia? 2. Wg jakiego kursu należy dokonać naliczenia odsetek podlegających kapitalizacji (czy z dnia kapitalizacji, czy każdorazowo kiedy partner wystawił rachunek (są wystawiane co miesiąc)?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-958/09-2/KK
  Czy prawidłowo określony został moment podatkowy dla podatku VAT t.j. moment podatkowy dla podatku VAT występuje dwukrotnie i kwota netto będąca podstawą do naliczenia podatku VAT jest przeliczana z Euro na PLN wg dwóch kursów średnich NBP (z dnia poprzedniego). Jak technicznie powinna wyglądać faktura końcowa w części dotyczącej kwoty podatku VAT, czy powinna zawierać informację o zastosowaniu dwóch kursów walut?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-367/09-7/IŚ
  1) Czy w wyniku połączenia, Bank przejmujący będzie zobowiązany ująć kredyty denominowane, Banku przejmowanego, według kursu walutowego z dnia zakończenia roku podatkowego Banku przejmowanego i czy ten kurs znajdzie zastosowanie dla celów określenia skutków podatkowych, tj. kalkulacji przychodów i kosztów uzyskania przychodów, związanych ze spłatą raty kapitałowej kredytu zawierającego klauzulę waloryzacyjną? 2) Czy dla celów kalkulacji różnic kursowych przez Wnioskodawcę po połączeniu metodą podatkową, kursem odniesienia, o którym mowa w art. 15a ust. 2 i ust. 3 ustawy o pdop, z którym należy porównać wartość przeliczoną z zastosowaniem kursu faktycznie zastosowanego w dniu transakcji walutowej, będzie kurs po którym dokonano wyceny kredytów denominowanych Banku przejmowanego na dzień zakończenia działalności?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-371/09-4/MB
  1. Czy przewalutowanie pożyczki z Eur na Pln skutkuje: powstaniem dla Spółki dodatnich lub ujemnych różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych lub powstaniem dla Spółki, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, innego rodzaju kosztów czy też przychodów związanych ze zmianami kursu waluty, w której była pierwotnie wyrażona pożyczka? 2. Czy w przyszłości, w momencie uzyskania spłaty pożyczki, po jej wcześniejszym przewalutowaniu z Eur na Pln powstaną dla spółki, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, dodatnie lub ujemne różnice kursowe lub też innego rodzaju koszty lub przychody związane ze zmianami kursu waluty, w której była pierwotnie wyrażona pożyczka?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-534/09/KB
  Sposób obliczania różnic kursowych.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-369/09-3/MB
  CIT - w zakresie powstania różnic kursowych na moment spłaty wcześniej przewalutowanej pożyczki
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-332/09-3/IŚ
  Przy kompensacie wzajemnych wierzytelności Spółka, ze względu na treść wskazanego przepisu, ma możliwość ustalenia faktycznie stosowanego kursu walut obcych w sposób dowolny (umowny) bądź przyjąć (o czym była mowa wyżej) kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania kompensaty.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-516/09/KB
  sposób obliczania różnic kursowych
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-806/09-4/ISN
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-733/09-7/ISN
  Import usług, obowiązek podatkowy, kurs waluty.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-733/09-6/ISN
  Import usług, obowiązek podatkowy, kurs waluty.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-326/09-2/JC
  Według jakiego kursu należy przeliczać na złote kwoty wynagrodzeń wypłacanych przez Spółkę na rzecz zagranicznych kontrahentów z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu obliczenia: a) kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz b) kwot wypłat dokonanych na rzecz nierezydentów, wykazywanych w informacji IFT-2/IFT-2R oraz w deklaracji CIT-10R?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-736/09-2/ISN
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-735/09-3/EWW
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-735/09-2/EWW
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-735/09-3/EWW
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-736/09-2/ISN
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-741/09-2/MR
  Jaki wpływ mają powstające różnice kursowe na wysokość VAT należnego i na podstawę do wyliczenia podatku VAT?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-642/09-2/IK
  Za jaki okres w deklaracji VAT-7 należy rozliczyć (zmniejszyć podstawę opodatkowania) skonto dotyczące wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz jaki zastosować kurs waluty
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-439/09/RS
  Przeliczenie w fakturach za częściowe wykonanie robót kwoty zaliczki wyrażonej w walucie obcej.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-257/09-2/IŚ
  Poprzez przekazanie wspólnikowi rachunków walutowych wraz ze zgromadzonymi na tych rachunkach środkami pieniężnymi Spółka de facto przekazała wspólnikowi należne mu środki pieniężne. Stało się to co prawda bez fizycznej wypłaty tych środków z konta walutowego, ale w rezultacie Spółka wyzbyła się środków walutowych i przestała być właścicielem posiadanych rachunków. W ocenie tutejszego organu, taką operacje wyzbycia się środków walutowych należy w aspekcie podatkowych różnic kursowych traktować na równi z wypływem środków pieniężnych z rachunku walutowego. Oznacza to tym samym, iż na moment przekazania rachunków walutowych wspólnikowi, Spółka winna naliczyć odpowiednio dodatnie bądź ujemne różnice kursowe pomiędzy wartością tych środków z dnia ich wpływu na rachunki bankowe a ich wartością z dnia przekazania rachunków bakowych wspólnikowi, czyli ustalić różnice kursowe o jakich mowa w ww. art. 15a ust. 2 pkt 3 lub art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-260/09-2/MB
  Czy w momencie wypłaty przedmiotowych środków pieniężnych w walucie obcej na rzecz wspólników Wnioskodawcy powstaną różnice kursowe podlegające CIT, w kwocie różnicy pomiędzy wartością tych Środków w dniu ich wpływu na rachunki bankowe E, a wartością tych środków z dnia wypłaty, przeliczonymi według odpowiednich kursów waluty obcej?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-337/09-6/MM
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku transakcji rozliczanych w sposób nierzeczywisty, momentem uzyskania przychodu z tytułu kwoty rozliczenia transakcji forward lub opcji walutowej jest moment faktycznego otrzymania płatności, natomiast wydatek na nabycie opcji będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie rozliczenia opcji?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-337/09-5/MM
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku transakcji rozliczanych w sposób nierzeczywisty, momentem uzyskania przychodu z tytułu kwoty rozliczenia transakcji forward lub opcji walutowej jest moment faktycznego otrzymania płatności, natomiast wydatek na nabycie opcji będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie rozliczenia opcji?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-566/09/AK
  Ustalenie kursu, według którego należy przeliczać przychody z tytułu dywidend wypłacanych w walutach obcych.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-636/09-2/AS
  Reasumując, analiza opisanego stanu faktycznego w konfrontacji z przywołanymi przepisami prowadzi do wniosku, że dla Spółki kluczowe znaczenie ma moment powstania obowiązku podatkowego (w przedmiotowej sprawie jest to dzień wystawienia faktury przez kontrahenta unijnego), a do przeliczenia waluty obcej na złote stosuje się kurs średni NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeśli jednak obowiązujące przepisy pozwalają na wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego i faktura jest wystawiana w takim terminie, to wówczas przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.W ramach odpowiedniego stosowania przepisu art. 31a ww. ustawy o podatku od towarów i usług należy stosować kursy z dnia wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta. Zasady wystawienia faktury wewnętrznej przez podatnika reguluje ww. rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-585/09-2/AS
  przeliczanie kursu walut przy imporcie usług
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-571/09-5/ISN
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-547/09-5/EN
  Co powinno tworzyć wartość podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru i wg jakiego kursu (z jakiego dnia) powinna być ona ustalona?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-214/09/MK
  1. Czy w przypadku, gdy sumy z przeliczenia euro na złote kwoty podatku od towarów i usług na fakturze są mniejsze niż z przeliczenia euro na złote w dniu otrzymania zapłaty to Spółka uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w przypadku, gdy sumy z przeliczenia euro na złote kwoty podatku od towarów i usług na fakturze są wyższe niż z przeliczenia euro na złote w dniu otrzymania zapłaty to stanowią one koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-239/09-2/IŚ
  W jakich datach Bank rozlicza przychody i koszty przedmiotowej transakcji SWAP i według jakiego kursu wymiany USD na PLN Bank powinien ustalić wartość kosztów uzyskania przychodu, które zostały poniesione?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-244/09-2/IŚ
  1) Czy Spółka prawidłowo określiła wartość początkową środka trwałego, uwzględniając przy jego wycenie wartość niezrealizowanych różnic kursowych, naliczonych przez Spółkę na dzień oddania środka trwałego do używania? 2) Czy różnice kursowe naliczone w myśl art. 16g ust 5 wylicza się po kursie ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień oddania środka trwałego do używania? 3) Czy od wartości początkowej środka trwałego uwzględniającej naliczone (niezrealizowane) przez spółkę na dzień oddania środka trwałego do używania różnice kursowe - naliczona amortyzacja będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w pełnej wartości?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-217/09-2/MB
  Jaki kurs walut, w świetle ustawy o CIT, Spółka powinna zastosować do obliczania przychodu wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia, udokumentowanego fakturą korygującą?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-216/09-2/MB
  W jakim okresie rozliczeniowym Spółka powinna rozliczyć podwyższoną kwotę obrotu i należnego podatku VAT? Jaki kurs walut, w świetle ustawy o VAT, Spółka powinna zastosować do przeliczenia podwyższonej kwoty obrotu i podatku należnego? Jaki kurs walut, w świetle ustawy o CIT, Spółka powinna zastosować do obliczania przychodu wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia, udokumentowanego fakturą korygującą?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-219/09-2/MB
  Jaki kurs walut, w świetle ustawy o CIT, Spółka powinna zastosować do obliczania przychodu wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia, udokumentowanego fakturą korygującą?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-218/09-2/MB
  W jakim okresie rozliczeniowym Spółka powinna rozliczyć podwyższoną kwotę obrotu i należnego podatku VAT? Jaki kurs walut, w świetle ustawy o VAT, Spółka powinna zastosować do przeliczenia podwyższonej kwoty obrotu i podatku należnego? Jaki kurs walut, w świetle ustawy o CIT, Spółka powinna zastosować do obliczania przychodu wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia, udokumentowanego fakturą korygującą?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-314/09/IK
  Możliwość zastosowania art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-407/09/AM
  Czy różnicę kursową która powstaje na kwocie odpowiadającej kwocie VAT Spółka powinna uznać za dodatnią lub ujemną różnicę kursową o której mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Innymi słowy, czy Spółka powinna zaliczać taką różnicę kursową do kosztów uzyskania przychodów lub do przychodów podlegających opodatkowaniu?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-469/09-2/SAP
  1. W jakim okresie rozliczeniowym Spółka powinna rozliczyć podwyższoną kwotę obrotu i należnego podatku VAT?2. Jaki kurs walut, w świetle ustawy o VAT, Spółka powinna zastosować do przeliczenia podwyższonej kwoty obrotu i podatku należnego?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-316/09-2/JF
  1 ) Czy Wykonawca powinien przeliczać całą kwotę wynagrodzenia EUR według kursu walut zastosowanego z dnia wystawienia faktury końcowej z dnia 05.02.2009 r.?2) Czy kurs waluty powinien być stosowany wyłącznie do różnicy wynikającej z kwoty należnej za wykonanie usługi (w EUR) pomniejszonej o kwotę wcześniej pobranej przyjętej płatności będącej "częścią zapłaty" na podstawie faktury sprzedaży z dnia 01.08.2008 r.?3) Kiedy powstaje obowiązek podatkowy jeżeli umowa dotyczy montażu morskiego ramienia przeładunkowego, uruchomienia ramienia przeładunkowego, uzgodnienia dokumentacji technicznej a na fakturze wykazana jest wartość usługi w jednej pozycji?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-434/09/AM
  - ustalenie momentu uzyskania przychodu w związku ze świadczeniem usług transportowych,- ustalenie według jakiego kursu należy przeliczyć przychody w walucie obcej,
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-224/09-2/GJ
  w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy leasingu finansowego
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-264/09-3/ŁM
  W przypadku, gdy Spółka powinna ustalać podatkowe różnice kursowe odrębnie dla pierwszego i drugiego walutowego rachunku bankowego, w jaki sposób Wnioskodawca powinien wycenić rozchód środków pieniężnych w EUR z przedmiotowych walutowych rachunków bankowych.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-264/09-2/ŁM
  Czy różnice kursowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca powinien ustalać odrębnie dla pierwszego i drugiego walutowego rachunku bankowego.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-258/09-4/EK
  Czy prawidłowe jest przeliczenie przychodu z tytułu odsetek w walucie obcej od środków pieniężnych Wnioskodawcy zdeponowanych na rachunku lokaty, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (czyli dzień uznania kwotą odsetek rachunku bankowego Wnioskodawcy)?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-473/09-2/BM
  termin rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podatek należny oraz kursu waluty obcej stosowanego do przeliczenia na złote polskie wartości przedmiotowej faktury.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-249/09/UB
  Sposób wyceny waluty wpłacanej na rachunek walutowy dla celów ustalenia różnic kursowych
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-326/09-2/AP
  Reasumując, analiza opisanego zdarzenia przyszłego w konfrontacji z przywołanymi przepisami prowadzi do wniosku, iż kwota podatku VAT należnego ustalona w PLN zgodnie z art. 31a ust. 1 ww. ustawy o VAT, tj. według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, i wykazana na fakturze sprzedaży wystawionej w walucie obcej, jest prawidłowa i nie ma podstaw do jej zmiany. Natomiast otrzymanie zapłaty faktury wyrażonej w walucie obcej (nawet w sytuacji, gdyby kurs waluty z dnia otrzymania był inny niż kurs zastosowany w dniu wystawienia faktury) nie wywiera skutków w zakresie podatku VAT, a zatem nie zmienia się wysokość podatku VAT należnego. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność dokonania korekty faktury czy też deklaracji VAT-7.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-237/09/IB
  Przeliczanie na złote przychodów z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w walucie obcej (Euro)
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-297/09-4/SAP
  Czy w przypadku opłat i prowizji należnych z tytułu świadczenia usług bankowych podstawą opodatkowania w podatku VAT są uiszczone (zapłacone) prowizje i opłaty oraz prowizje i opłaty wprawdzie nie uiszczone, lecz których termin uiszczenia minął? Czy w przypadku opłat i prowizji należnych z tytułu świadczenia usług bankowych obowiązek podatkowy w podatku VAT powinien być rozpoznawany we wcześniejszej z następujących dat, tj.: (1) w momencie uznania wynagrodzenia za wymagalne, (2) w momencie faktycznego otrzymania zapłaty przez Bank, lub też (3) w momencie wykonania danej usługi przez Bank (w przypadku, gdy wcześniej wynagrodzenie nie było wymagalne i nie zostało faktycznie otrzymane)?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-130/09-4/IŚ
  Czy w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych wynik (ujemny bądź dodatni) zrealizowany na transakcji zabezpieczającej kurs waluty obcej zawartej w celu zagwarantowania i zabezpieczenia finansowania inwestycji, powinien zostać zaliczony do wartości początkowej środków trwałych do momentu oddania inwestycji do użytkowania?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-195/09-4/EK
  1. Po jakim kursie winny być przeliczane faktury VAT wystawione przez polskich dostawców w walucie obcej? 2. Czy różnice kursowe powstające w momencie zapłaty faktury VAT wystawionej przez polskich dostawców w walucie obcej stanowią koszt uzyskania przychodu, jeżeli zapłata jest dokonywania również w walucie obcej?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-248/09-2/TW
  Czy powstała na rozrachunkach różnica kursowa dodatnia stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-161/09-4/DS
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego może dojść do powstania (dodatnich bądź ujemnych) różnic kursowych lub innych przychodów podlegających opodatkowaniu?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-166/09-2/IK
  Przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów, uprzednio zaimportowanych spoza Unii Europejskiej i dopuszczonych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o ile towary te będą służyć działalności gospodarczej podatnika na terytorium kraju. Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, regulującymi dokonanie takich transakcji.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-75/09-3/IŚ
  Czy Spółka wprowadzając do magazynu zakupione z zagranicy towary handlowe powinna wycenić je (wprowadzić do ksiąg dla potrzeb rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych) stosując kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury przez dostawcę? Czy też z uwagi na to, że pomiędzy dniem wystawienia faktury przez dostawcę a dniem faktycznego odbioru (otrzymania) towaru przez Spółkę mija tydzień bądź dwa, a niekiedy, jak w przypadku importu z Chin - 2 miesiące, Spółka dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinna zastosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wprowadzenia towaru do magazynu Spółki?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-120/09-4/JB
  Według jakiego kursu Euro w stosunku do złotego polskiego Wnioskodawca powinien przeliczyć wynagrodzenia ze stosunku pracy jakie będzie wypłacać swoim pracownikom w Euro, celem obliczenia w złotych polskich wysokości przychodu pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych wynagrodzeń?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-143/09/DP
  Rozliczanie różnic kursowych.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-74/09-2/IŚ
  możliwości wyboru kursów walut do ustalania różnic kursowych w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. nowelizacją przepisów ustawy o rachunkowości
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-103/09-3/HS
  Czy w zaistniałym stanie, powstałe różnice kursowe dotyczące nabycia akcji spółki P, rozpoznane bilansowo jako różnice kursowe w 2008 r., dla celów podatkowych stanowią koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-103/09-2/HS
  Czy w zaistniałym stanie, powstałe różnice kursowe dotyczące nabycia akcji spółki P, rozpoznane bilansowo jako różnice kursowe w 2008 r., dla celów podatkowych stanowią koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-8/09-3/AG
  Jaki kurs wymiany euro w stosunku do złotego powinien być zastosowany w celu ustalenia różnic kursowych od środków pieniężnych nabytych przez T od banku przy rozliczeniu rzeczywistym Instrumentu Collar?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-8/09-2/AG
  CIT - w zakresie podatkowych skutków nabywania pochodnych instrumentów finansowych typu collar
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-12/09-5/SP
  Dlaczego i na podstawie jakich przepisów renta chorobowa ze Szwecji jest dwukrotnie opodatkowana? Dlaczego urząd skarbowy do przeliczenia renty chorobowej ze Szwecji stosuje kurs sprzedaży waluty?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-19/09/BG
  1. Czy co do wynagrodzenia wyrównawczego (1) w opisanym stanie faktycznym dniem uzyskania przychodu jest dzień 31 grudnia 2007 (dzień wystawienia faktury) czy dni zakończenia poszczególnych okresów rozliczeniowych (danych miesięcy roku 2007, których dotyczy wyrównanie)? 2. Czy rozliczenie przychodu z wynagrodzenia wyrównawczego powinno nastąpić w miesiącu grudniu 2007 czy w poszczególnych miesiącach w okresie, za który zostało przyznane? 3. Według kursu NBP na który dzień (które dni) powinno nastąpić przeliczenie przychodu w Euro na złote?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-1/09-2/IŚ
  Czy Oddział poprawnie ustalił kursy walut do przeliczenia kwoty zobowiązań i należności wobec spółki C na dzień dokonania kompensaty, stosując odpowiednio kursy kupna walut banku, z którego usług korzystano lub kursy negocjowane z bankiem, faktycznie zastosowane do konwersji waluty obcej na PLN?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-302/08-5/IŚ
  Czy różnice kursowe z tytułu zapłaty w USD za zakup środka trwałego w formie przelewu z rachunku dewizowego oraz w formie potrącenia z wierzytelnościami Spółki w USD winny być obliczone w oparciu o art. 15a ust. 4 ustawy o CIT przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty wobec niemożności zastosowania kursu faktycznego (brak zakupu waluty)? Czy otrzymane w USD przychody z tytułu opłat leasingowych na rachunek walutowy w B Banku należy przeliczyć na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy o CIT po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego otrzymanie tych środków wobec braku kursu faktycznie zastosowanego (brak odsprzedaży otrzymanej waluty bankowi)? Czy do przeliczenia różnic kursowych z tytułu wpływu i rozchodu waluty USD z rachunku walutowego Spółki, otrzymanej w formie pożyczki na rachunek dewizowy w banku polskim, należy stosować na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy o CIT kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania tej waluty (tj. z 16.09.2008 r.) i kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień rozchodu tej waluty (tj. 16.09.2008 r.) wobec niemożności zastosowania kursu faktycznego (brak zakupu i sprzedaży waluty)?Jeśli Spółka winna uwzględnić kurs faktycznie zastosowany, to jaki kurs i którego banku przyjąć do poszczególnych wycen, skoro Spółka posiada kilka rachunków bankowych a każdy z banków ogłasza codziennie kilka tabel kursowych (np. B Bank 5 tabel kursowych)?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-297/08-2/MB
  Czy w momencie zapłaty za faktury w EURO firma może przyjąć kurs po jakim kupiła EURO w banku czy musi przeliczać po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-284/08-4/DG
  CIT w zakresie określenia różnic kursowych
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1146/08-2/AD
  Czy wystawienie przez Spółkę faktury wewnętrznej VAT dokumentującej WNT z datą faktycznego otrzymania towaru od kontrahenta z UE jest prawidłowe pomimo tego, że faktura od dostawcy unijnego dostarczana wraz z towarem ma datę wcześniejszą niż data dotarcia tego dokumentu i towaru do Spółki?Czy zastosowanie na tak wystawionej fakturze wewnętrznej VAT kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury wewnętrznej w celu przeliczenia wartości z EUR na PLN jest prawidłowe?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-280/08-2/AS
  rozpoznanie różnic kursowych z tytułu:#9679; wpływu i wypływu środków na rachunku prowadzonym przez bank zagraniczny,#9679; pobranych przez bank prowizji i opłat oraz odsetek od salda dodatniego środków znajdujących się na rachunkach walutowych prowadzonych przez bank zagraniczny,#9679; transferu zgromadzonych środków w walutach z banku zagranicznego na rachunek złotówkowy prowadzony przez bank polski
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1166/08-2/JK
  Czy Zainteresowany miał obowiązek wyrazić podatek VAT w PLN w każdej fakturze, dla wszystkich dostaw rozliczanych zaliczką i czy w związku z tym, że kurs EURO w chwili dostawy był wyższy niż w chwili otrzymania zaliczki, zaniżył on należny podatek VAT?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-256/08-2/IŚ
  1)Czy w związku z powyższym Spółka ma prawo rozliczyć potrącony przez kontrahenta zagranicznego podatek u źródła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok, w którym nastąpiło potrącenie podatku u źródła?2)Według jakiego kursu walut przeliczyć na polskie złote kwotę potrąconego podatku u źródła? 3)W jakiej deklaracji i w której pozycji Spółka winna wykazać kwotę podatku u źródła podlegającą odliczeniu?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-257/08-2/IŚ
  1)Czy w związku z powyższym Spółka ma prawo rozliczyć potrącony przez kontrahentów zagranicznych podatek u źródła w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za rok, w którym Spółka otrzymała odsetki, od których to potrącono podatek u źródła?2)Według jakiego kursu walut przeliczyć na polskie złote kwotę potrąconego podatku u źródła? 3)W jakiej deklaracji i w której pozycji Spółka winna wykazać kwotę podatku u źródła podlegającą odliczeniu?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-269/08-4/AS
  1. Czy w opisanym stanie faktycznym, tj. gdy Spółka otrzymuje płatność w złotówkach na poczet należności zafakturowanej w EUR, dodatnia różnica powstała pomiędzy zarachowaną wartością należności w EUR przeliczoną na PLN wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a kwotą faktycznie otrzymaną w złotówkach przeliczoną na EUR z uwzględnieniem ustalonego przez Strony kursu EUR z dnia jej otrzymania, będzie stanowić dla Spółki różnicę kursową powiększającą przychody?2. Czy w opisanym stanie faktycznym, tj. gdy Spółka otrzymuje płatność w złotówkach na poczet należności zafakturowanej w EUR, ujemna różnica powstała pomiędzy zarachowaną wartością należności w EUR przeliczoną na PLN wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a kwotą faktycznie otrzymaną wyliczoną z uwzględnieniem ustalonego przez Strony kursu z dnia jej otrzymania będzie stanowić dla Spółki różnicę kursową powiększającą koszty uzyskania przychodów?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1000/08/KB
  możliwość występowania i sposób rozliczania różnic kursowych
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1127/08-4/EWW
  Możliwość wystawiania faktur VAT w walucie obcej również na rzecz krajowego podatnika VAT czynnego.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-799/08-3/HS
  1. Czy Spółka przyjmuje prawidłowy kurs do wyceny zaciągniętego kredytu w walucie obcej i jego spłaty w walucie obcej w sytuacji, gdy nie dochodzi do przewalutowania środków, a spłata kredytu dokonywana jest ze środków własnych Spółki? 2. Czy Spółka przyjmuje prawidłowy kurs do wyceny wpływów zaliczek walutowych w sytuacji, gdy nie dochodzi do przewalutowania środków?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-799/08-2/HS
  1. Czy Spółka przyjmuje prawidłowy kurs do wyceny zaciągniętego kredytu w walucie obcej i jego spłaty w walucie obcej w sytuacji, gdy nie dochodzi do przewalutowania środków, a spłata kredytu dokonywana jest ze środków własnych Spółki? 2. Czy Spółka przyjmuje prawidłowy kurs do wyceny wpływów zaliczek walutowych w sytuacji, gdy nie dochodzi do przewalutowania środków?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1090/08-6/EN
  Po jakim kursie przeliczyć opłaty wyrażone w walutach obcych dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1534/08-5/AK
  art. 11 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż "jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, lub bank nie ogłasza kursu walut, do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na złote, stosuje się kurs średni walut obcych, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-97/09-2/KK
  Czy Spółka będzie w sposób prawidłowy wystawiała faktury VAT, w których dokona rozliczenia otrzymanej zaliczki w przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym, a tym samym czy w prawidłowy sposób zostanie ustalona kwota podatku VAT należnego?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-200/08-2/IŚ
  Kosztem uzyskania przychodu dla pożyczkobiorcy jest więc różnica między kwotą zwróconego kapitału, a kwotą kredytu, gdy zwróci kwotę kapitału przenoszącą kwotę otrzymanej pożyczki. Natomiast kosztem uzyskania przychodu dla pożyczkodawcy stanie się różnica pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki, a kwotą zwróconego kapitału, gdy otrzyma środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-183/08-2/IŚ
  Czy Spółka - w związku ze spłatą kredytu - powinna odpowiednio skorygować przychody podatkowe lub koszty podatkowe o różnice kursowe powstałe między dniem otrzymania aportu a dniem faktycznej spłaty tego kredytu, obliczone według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, tj. kursu waluty zastosowanego przez Spółkę do wyceny waluty obcej z dnia otrzymania aportu oraz spłaty kredytu?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-182/08-2/IŚ
  Czy Spółka - w związku ze spłatą kredytu - powinna odpowiednio skorygować przychody podatkowe lub koszty podatkowe o różnice kursowe powstałe między dniem otrzymania aportu a dniem faktycznej spłaty tego kredytu, obliczone według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, tj. kursu waluty zastosowanego przez Spółkę do wyceny waluty obcej z dnia otrzymania aportu oraz spłaty kredytu?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-181/08-2/IŚ
  Czy Spółka - w związku ze spłatą kredytu - powinna odpowiednio skorygować przychody podatkowe lub koszty podatkowe o różnice kursowe powstałe między dniem otrzymania aportu a dniem faktycznej spłaty tego kredytu, obliczone według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, tj. kursu waluty zastosowanego przez Spółkę do wyceny waluty obcej z dnia otrzymania aportu oraz spłaty kredytu?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-756/08-2/DS
  Czy dokonanie przewalutowania pożyczki i kredytu z euro na polskie złote według kursu niższego niż kurs po jakim przedmiotowe zobowiązanie zostało przeliczone na polskie złote w księgach Spółki w dacie zaciągnięcia tego zobowiązania spowoduje powstanie w którymkolwiek momencie dodatnich różnic kursowych stanowiących przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy na dzień spłaty zobowiązania, po przewalutowaniu, z tytułu wyrażonych w polskich złotych pożyczki i kredytu, może powstać dla Spółki przychód podatkowy wynikający z różnicy pomiędzy wartością zobowiązania na dzień zaciągnięcia pożyczki / kredytu przez Spółkę (w przeliczeniu na polskie złote) a wartością / kwotą na dzień spłaty?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2017/08-2/IG
  VAT - w zakresie kursu waluty obcej stosowanego do przeliczania wartości faktur korygujących na polskie złote
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-723/08-2/HS
  Czy Spółka powinna rozpoznać przychód w chwili wpływu zwindykowanych kwot na rachunek bankowy Spółki w Rumunii i rozpoznać różnice kursowe, zgodnie z art. 15a ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też powinna rozpoznać przychód z tego tytułu dopiero w momencie otrzymania należności (zwrot zwindykowanych kwot przez Spółkę w Rumunii na rachunek bankowy Spółki w Polsce) i w tym przypadku brak jest podstaw do rozpoznania różnic kursowych, zgodnie z art. 15a ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-730/08-2/HS
  Jaki kurs powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w związku z otrzymaniem kredytu (pożyczki) w walutach obcych i jego spłatą w walucie obcej, a także w związku z pobraniem środków w ramach linii kredytowej w walucie obcej ich spłatą w walucie obcej dokonywanych poprzez rachunek walutowy Spółki przy założeniu, że nie dojdzie do faktycznej wymiany waluty obcej na PLN?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-631/08/PS
  Czy różnice kursowe wynikające z umowy z bankiem na zabezpieczenie transakcji walutowych są odpowiednio przychodem i kosztem podatkowym?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-662/08/AK
  Różnice kursowe.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1490/08-2/AG
  Kiedy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy rozpoznać przychody i koszty podatkowe związane z instrumentem pochodnym w postaci tzw. "korytarza" (r r lub c), czy powstają one w dniu zawarcia kontraktu, czy w dniu jego rozliczenia?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1115/08-2/ES
  Czy różnice kursowe od kwoty VAT pomiędzy kursem faktycznie zastosowanym w dniu wpływu waluty a kursem przyjętym dla celów podatku dochodowego są podatkowymi różnicami kursowymi?, Czy różnice kursowe od kwoty VAT pomiędzy kursem zastosowanym do podatku dochodowego a kursem przyjętym dla celów VAT również można uwzględnić w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1582/08-4/BM
  kurs walut winien być zatem określony w oparciu o fakturę dokumentującą usługę transportową. W przypadku, gdy Spółka takiej faktury nie wystawi, ustalenie kursu walut winno nastąpić według kursu właściwego w dniu powstania obowiązku podatkowego. Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu przedmiotowych usług transportowych nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-595/08-2/ŁM
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość nieuregulowanego zobowiązania w dniu jego powstania będzie wyższa niż złotówkowa wartość tego zobowiązania w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty przewalutowanej kwoty zobowiązania, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość nieuregulowanego zobowiązania w dniu jego powstania będzie niższa niż złotówkowa wartość tego zobowiązania w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty przewalutowanej kwoty zobowiązania, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-595/08-3/ŁM
  Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo, tj.: 1) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość nieuregulowanego zobowiązania w dniu jego powstania będzie wyższa niż złotówkowa wartość tego zobowiązania w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty przewalutowanej kwoty zobowiązania, wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, 2) czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość nieuregulowanego zobowiązania w dniu jego powstania będzie niższa niż złotówkowa wartość tego zobowiązania w dniu jego przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek, tj. w szczególności w momencie przewalutowania lub też późniejszej spłaty przewalutowanej kwoty zobowiązania, wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1519/08-2/ER
  Po stronie Spółki pojawia się wątpliwość odnośnie podatkowego traktowania różnicy powstającej pomiędzy złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień jej otrzymania (ti. wartością w EUR obliczoną przy zastosowaniu kursu historycznego), a złotówkową wartością niespłaconej części pożyczki ustaloną na dzień dokonania jej przewalutowania (tj. wartością w EUR obliczoną przy zastosowaniu kursu przewalutowania). Czy wspomniana różnica będzie efektywna podatkowo. tj.: czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie wyższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykoIwiek wspomnianą różnicę jako przychód podatkowy, czy w sytuacji, gdy złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej otrzymania będzie niższa niż złotówkowa wartość niespłaconej części pożyczki w dniu jej przewalutowania (obliczona przy zastosowaniu kursu przewalutowania), Spółka powinna rozpoznać kiedykolwiek wspomnianą różnicę jako koszt podatkowy.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1714/08-5/IZ
  Usługi architektoniczne i inżynierskie związane z nieruchomością podlegają opodatkowaniu w miejsce, w którym położona jest nieruchomość.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1419/08-5/ER
  Czy dokonanie przewaIutownia kredytu bankowego z euro na złote wg kursu odmiennego niż kurs, który obowiązywał w momencie jego otrzymania, spowoduje powstanie przychodu lub kosztu podatkowego dla Spółki? Czy na dzień spłaty zobowiązania, które po przewalutowaniu będzie wyrażone w złotych może powstać dla Spółki przychód lub koszt podatkowy wynikający z różnicy pomiędzy wartością zobowiązania na dzień jego zaciągnięcia przez Spółkę, a wartością na dzień spłaty
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-816/08-4/AD
  Czy na bonus otrzymany na koniec roku za dużą sprzedaż karmy należy wystawić fakturę wewnętrzną (korekta) i stosować kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-3/08-2/IŚ
  Czy kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wpływ EURO na bankowy rachunek walutowy (bez przewalutowania) może być zastosowany dla potrzeb ustalenia różnic kursowych podatkowych w przeliczaniu transakcji na złote zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od roku obrotowego, do którego zastosowanie będzie miała nowelizacja ustawy o rachunkowości wchodząca w życie 1 stycznia 2009 roku?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1314b/08-2/MK
  Czy w zakresie podatku zapłaconego w Niemczech w wysokości 5 % za okres od stycznia 2005 r. do maja 2007 r. istnieje możliwość dokonania korekty rozliczeń tych okresów poprzez złożenie korekt zeznań podatkowych CIT-8, w których wykazany zostanie do odliczenia zapłacony w Niemczech podatek (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3). Według jakiego kursu przeliczać odliczany podatek i czy powstałe różnice kursowe będą podatkowo traktowane jako przychody lub koszty odpowiednich okresów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4).
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1196/08-2/ER
  Jaki stosować kurs do rozliczania zagranicznych podróży służbowych?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-787/08/BM
  czy do przeliczania na fakturach kwot wyrażonych w walutach obcych należy stosować kurs waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1282/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1281/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1283/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1284/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1278/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 14.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 14.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1280/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1278/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2008 r. (data wpływu 14.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 14.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1280/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1279/08-2/MB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 11.08.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-479b/08/AW
  Czy na dzień spłaty zobowiązania, po przewalutowaniu, z tytułu wyrażonych w polskich złotych, może powstać dla Spółki przychód podatkowy wynikający z różnicy pomiędzy wartością zobowiązania na dzień zaciągnięcia kredytu przez Jednostkę (w przeliczeniu na polskie złote) a wartością/kwotą na dzień spłaty?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-479a/08/AW
  Czy dokonanie przewalutowania kredytu z euro na polskie złote wg kursu niższego niż kurs, po jakim przedmiotowe zobowiązanie zostało przeliczone na polskie złote w księgach Spółki w dacie zaciągnięcia tego zobowiązania spowoduje powstanie - w którymkolwiek momencie - dodatnich różnic kursowych stanowiących przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-477a/08/AW
  Czy dokonanie przewalutowania pożyczek z euro na polskie złote wg kursu niższego niż kurs, po jakim przedmiotowe zobowiązanie zostało przeliczone na polskie złote w księgach Spółki w dacie zaciągnięcia tego zobowiązania spowoduje powstanie - w którymkolwiek momencie - dodatnich różnic kursowych stanowiących przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-477b/08/AW
  Czy na dzień spłaty zobowiązania, po przewalutowaniu, z tytułu wyrażonych w polskich złotych pożyczek, może powstać dla Spółki przychód podatkowy wynikający z różnicy pomiędzy wartością zobowiązania na dzień zaciągnięcia pożyczki przez Jednostkę (w przeliczeniu na polskie złote) a wartością/kwotą na dzień spłaty?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-706/08/IK
  Jaki kurs Euro powinien zastosować Wnioskodawca w celu ustalenia kwoty naliczonego podatku od towarów i usług, którą ma prawo odliczyć od podatku należnego?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1165/08-2/AG
  CIT - w zakresie różnic kursowych, uznania potrącenia nettingowego jako dnia potrącenia zobowiązań, uznania kursu umownego jako faktycznie zastosowanego kursu waluty
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1247/08-2/BM
  przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-461/08-3/ŁM
  1) Czy w przypadku gdy kurs rynkowy EUR w stosunku do PLN będzie niższy od kursu określonego w poszczególnym kontrakcie na dzień jego wykonania (opcji walutowej wystawionej przez bank X) przewidującego tzw. minimalny ("dolny") kurs EUR/PLN i wobec tego Spółka zakupi od bank X polską walutę w wyniku realizacji takiego kontraktu, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy? 2) Czy w przypadku gdy kurs rynkowy EUR w stosunku do PLN będzie wyższy od kursu określonego w poszczególnym kontrakcie na dzień jego wykonania (opcji walutowej wystawionej przez Spółkę) przewidującego tzw. minimalny ("górny") kurs EUR/PLN i wobec tego bank X sprzeda Spółce polską walutę w wyniku realizacji takiego kontraktu, po stronie spółki powstanie koszt uzyskania przychodu? 3) Czy zawarcie umów opcji walutowych, w których strony ustaliły wzajemne znoszące się premie określone wartościowo - kontrakty wolne od premii - skutkują po stronie Spółki odpowiednio powstaniem przychodu albo kosztu uzyskania przychodu?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1047/08-2/ER
  Czy Spółka przy wyliczeniu różnic kursowych może uwzględniać dzień wystawienia faktury pro forma, czy zawsze musi ustalać kurs waluty z dnia wystawienia faktury ostatecznej? Czy przy transakcjach, do których sporządzany jest dokument SAD, należy przy ustaleniu wysokości różnic kursowych brać pod uwagę datę wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towaru, czy też datę sporządzenia dokumentu SAD lub datę, w którym Urząd Celny potwierdził przywóz towaru?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-451/08/DK
  W jaki sposób, to znaczy według jakiego kursu walutowego - Spółka winna dokonać wyceny otrzymywanych transz kredytów i pożyczek oraz wyceny swoich zobowiązań wyrażonych w EURO na dzień ich uregulowania (zapłaty) i tym samym ustalać podatkowe różnice kursowe na tych zobowiązaniach, w przypadku, gdy zapłata tych zobowiązań dokonywana jest w EURO ze środków należących do Spółki, a otrzymanych uprzednio w ramach transz kredytów/pożyczek zaciągniętych również w EURO?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1046/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.07.2008 r. (data wpływu 14.07.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 14.07.2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej pod ...
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-642/08/BS
  Kurs waluty stosowany do przeliczania wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1043/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.07.2008 r. (data wpływu 07.07.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 07.07.2008 r., został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodo ...
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-395/08/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-1042/08-4/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.03.2008 r. (data wpływu 01.07.2008 r.), oraz piśmie uzupełniającym z dnia 23.09.2008 r. (data wpływu 29.09.2008 r.) na wezwanie Nr IP-PB3-423-1042/08-2/ER z dn. 15.09.2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 01. ...
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-605/08-3/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego oraz kursu waluty do przeliczenia WNT -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-605/08-2/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-855/08/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S. A., przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu walut przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 20 czerwca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-858/08/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S. A., przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu usługi transportowej wykonanej przez niemieckiego przedstawiciela fiskalnego oraz zastosowania prawidłowego kursu walut do przeliczenia wartości tej usług ...
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-905/08-3/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16.06.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych od depozytu oraz zastosowania kursu walut dla celów wyliczenia podatku zryczałtowanego od wypłat podmiotom zagranicznym należności wynikających z art. 21 -jest pr ...
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1153/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług oraz sposobu przeliczania walut obcych na złote polskie -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008r. wpłynął ww. wniosek ...
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-946/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.06.2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie - Biuro KIP 10.06.2008r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych- jest nieprawidłowe.W dniu 10.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-900/08-4/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2008 r. (data wpływu 18.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania kursu po jakim powinien być wyceniony wpływ środków lub wartości pieniężnych w walucie -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 18.06.2008r. został złożo ...
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-899/08-4/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2008 r. (data wpływu 18.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania kursu po jakim powinien być wyceniony wpływ środków lub wartości pieniężnych w walucie -jest nieprawidłowe.W dniu 18.06.2008r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-472/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wystawiania faktur wewnętrznych oraz przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej wykazywanych na fakturach otrzymanych od ...
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-792/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2008 r. (data wpływu 30.05.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 30.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochod ...
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-793/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2008 r. (data wpływu 30.05.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 30.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochod ...
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-781/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.05.2008r. (data wpływu 29.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty do przeliczenia wartości kosztu wyrażonego w walucie obcej -jest nieprawidłowe.W dniu 29.05.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-896/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2008 r. (data wpływu 03.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 03.06.2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-771/08-3/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.05.2008 r. (data wpływu do Biura KIP 26.05.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie różnic kursowych (pytania o numerach od 6 do 8) uznać należy:1. Pytanie 6
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-873/08-3/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 30.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczeń podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu zaimportowanego z terytorium USA, a dopuszczonego do obrotu na terytorium Niemiec - ,b>jest nieprawidłowe.W dniu 30.05.20 ...
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-456/08-2/MR
  Czy firma może stosować do przeliczenia kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony, czyli kurs z poprzedniego dnia?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-739/08-3/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2008r. (data wpływu 14 maja 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego -jest prawidłowe.W dniu 14 maja 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od os ...
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-880/08-4/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 08.05.2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21.05.2008 r. (data wpływu 27.05.2008 r.) oraz pismem z dnia 29.07.2008 r. (data wpływu 01.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej -jest prawidłowe. ...
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-704/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 14.05.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych:
  - w części dotyczącej naliczania różnic kursowych od środków pieniężnych wy ...
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-309/08/MS (KAN-3978/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 18 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kursu wg którego należy przeliczyć koszty poniesione w walutach obcych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) -jest nieprawidłowe.W dniu 18 kwie ...
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423W-51/08/AM (KAN-1886/08)
  W odpowiedzi na wezwanie K. S.A. z siedzibą w K. z dnia 03 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 18 czerwca 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa w indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 21 maja 2008 r. IBPB3/423-415/08/AM, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do częściowej zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, poprzez rozszerzenie jej uzasadnienia prawnego.Treść zarzutów zawart ...
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423W-49/08/AM (KAN-1886/08)
  W odpowiedzi na wezwanie K. S.A. z dnia 03 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 18 czerwca 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa w indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 21 maja 2008 r. IBPB3/423-154/08/AM, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do częściowej zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, poprzez rozszerzenie jej uzasadnienia prawnego.Treść zarzutów zawartych w wezwaniu d ...
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-959/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki SP. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2008r. (data wpływu 16.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzupełnionym na wezwanie w dniu 07.07.2008r. dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usług, momentu powstania obowiązku podatkowego, sposobu przeliczania walut obcych oraz stawki podatku -jest prawidłowe.W dniu 16. ...
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-511/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie - Biuro KIP 25.03.2008r.), uzupełnionego na wezwanie Nr IP-PB3-423-511/08-2/AG z dnia 03.06.2008r. (data nadania 04.06.2008r., data doręczenia 16.06.2008r.) pismem z dnia 16.06.2008r. (data nadania 20.06.2008r., data wpływu 23.06.2008r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego d ...
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-551/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko D.... 50 I Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania różnic kursowych -jest nieprawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-646/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2008r. (data wpływu 21.04.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania różnic kursowych w przypadku zakupu udziałów -jest prawidłowe.W dniu 21.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-585/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 02.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-582/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 02.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-583/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 02.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-584/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych w związku z kredytem wniesionym aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 02.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-587/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.03.2008 r. (data wpływu 02.04.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania kursu po jakim powinien być wyceniony wpływ środków lub wartości pieniężnych w walucie -jest prawidłowe.W dniu 02.04.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-520/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2008 r. (data wpływu 26.03.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania kursu walut do wyceny otrzymanych faktur -jest nieprawidłowe.W dniu 26.03.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-161a/08/MK
  1. Czy, jeżeli wystąpią różnice kursowe, to czy, w związku z faktem opłacania faktury w kwocie brutto, różnica powstała na kwocie podatku od towarów i usług wyrażonej w walucie obcej euro jest kosztem lub przychodem podatkowym? 2. W przypadku, gdy nie będą to różnice kursowe, a tylko przekwalifikowanie zobowiązań, to czy odchylenie w ich opłacaniu będą przychodem podatkowym (różnice plusowe) lub kosztem podatkowym (różnice minusowe)?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-219/08-5/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14.02.2008 r. (data wpływu 19.02.2008 r.) oraz piśmie (data nadania 15.05.2008 r., data wpływu 16.05.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-219/08-3/AG z dnia 30.04.2008 r. (data nadania 30.04.2008 r., data doręczenia 09.05.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób f ...
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-287/07-3/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2008 r. (data wpływu 12.02.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych przy przewalutowaniu środków walutowych w ramach usługi finansowej (pytanie nr 1) -jest nieprawidłowe.W dniu 12.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-275/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05.02.2008 r. (data wpływu 08.02.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 08.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochod ...
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-284/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 11.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej po ...
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-252/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 01.02.2008 r. (data wpływu 05.02.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych -jest nieprawidłowe.W dniu 05.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej pod ...
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-226/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008 r. (data wpływu do BKIP 25.01.2008 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych -jest prawidłowe.W dniu 25.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatk ...
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-197/08/JS (KAN-2422/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05 marca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP- 07 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania do przeliczenia walut średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykonania usługi -jest ...
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-77/08/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 29.01.2008 r.), uzupełnionego pismami z dnia 27 i 28 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych w związku z regulowaniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników do instytucji niemieckiej -jest pr ...
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-76/08/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 29.01.2008 r.), uzupełnionego pismami z dnia 27 i 28 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych w związku z regulowaniem podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników do instytucji niemieckiej -jest pr ...
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-97/08-2/ER
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.12.2007r. (data wpływu 07.01.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych -jest nieprawidłowe.W dniu 07.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-57/08-4/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.12.2007r (data wpływu 24.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych:
  - w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kapitalizowanych odsetek od pożyczki -je ...
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-36/08-2/HS
  Czy różnice kursowe powstałe w opisanej sytuacji, czyli z tytułu przewalutowania środków pieniężnych z rachunku euro na złoty, stanowią przychód lub koszt podatkowy?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-380/07/ASz
  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z tytułu przemieszczenia z Hamburga do Polski zaimportowanego wcześniej towaru z Chin
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-12/08-2/HS
  Po jakim kursie Spółka ma ustalić wartość przychodu w dniu jego otrzymania, czy według faktycznie zastosowanego kursu walut z tego dnia (kurs kupna banku, z którego usług korzysta), czy też po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień w przypadku, kiedy kurs waluty w banku, z którego usług Spółka korzysta w danym dniu ustalany jest kilkakrotnie, za każdym razem w innej wysokości?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-11/08-2/HS
  Po jakim kursie Spółka ma ustalić wartość poniesionego kosztu w dniu zapłaty, czy według faktycznie zastosowanego kursu walut z tego dnia (kurs sprzedaży banku, z którego usług Spółka korzysta), czy też po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień w przypadku, kiedy kurs waluty w banku, z którego usług Spółka korzysta w danym dniu ustalany jest kilkakrotnie, za każdym razem w innej wysokości?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-555/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie różnic kursowych - jest prawidłowe w części dotyczącej:
  - ustalenia dnia poniesienia kosztu w ...
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-195/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego ustalenia kursu waluty- jest prawidłowe.W dniu 30 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-117/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008r. (data wpływu 25 stycznia 2008r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania korekty faktury VAT w sytuacji, gdy po zakończeniu umowy leasingu suma otrzymanych w PLN opłat jest inna niż kwota wykazana na fakturze jako podstawa opodatkowania oraz sp ...
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-211a/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 roku (data wpływu 13 grudnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia właściwego kursu do przeliczenia kwot wynikających z wystawionej noty odsetkowej na złote -jest niepr ...
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-234/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów odsetek karnych od pożyczki udzielonej przez udziałowca
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-223/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.), uzupełnionym w dniach 9 stycznia i 25 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania kursu waluty obcej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury do przel ...
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-307/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kursu walut oraz terminu rozliczania korekt dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udziel ...
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-295a/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko ..... Spółka Akcyjna przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu 20 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 lutego 2008r. (data wpływu 20 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczania zaliczek zapłaconych kontrahentowi niemieckiemu - dostawcy linii technologicznej do ...
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-295b/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko .... Spółka Akcyjna przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu 20 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 lutego 2008r. (data wpływu 20 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczania zaliczek zapłaconych dostawcy austriackiemu - dostawcy urządzeń do produkcji profili ...
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-260/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 20.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kursu stosowanego przy przeliczaniu waluty obcej- jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-296/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M., przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007r. (data wpływu 20 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-168/07-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie różnic kursowych- jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-460/07/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 2.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu wyceny wpływu i rozchodu waluty obcej z rachunku dewizowego z tytułu dokonywanych transakcji zagranicznych -jest nieprawidłowe.W dniu 2 listopada 2007 r. został zło ...
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-212/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 13 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad kwalifikacji odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez jej udziałowca do kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 13 grudnia 2007 r. (data wpływu) ...
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-181/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007r. (data wpływu 9 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2007r. (data wpływu 11 grudnia 2007r.) oraz pismem z dnia 27 grudnia 2007r. (data wpływu 31 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wewnątrzwspólnotowego naby ...
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-195/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 09 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - wyceny ...
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-157/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. F, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007r. (data wpływu 1 października 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 23 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazania w deklaracji VAT-7 otrzymania faktury od kontrahenta portugalskiego dotyczącej usługi ...
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-156/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. F, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007r. (data wpływu 1 października 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 23 listopada 2007r.) oraz pismem z dnia 2 stycznia 2008r. (data wpływu 3 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku ...
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-59/07/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu 27 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) momen ...
 358. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/4270-0035/07/AB
  Dotyczy faktycznie zastosowanego kursu waluty do przeliczenia wartości otrzymanej na walutowy rachunek bankowy należności w walucie obcej.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-355/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2007r. (data wpływu 01.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur dokumentujących rozliczenie zaliczki -jest prawidłowe.W dniu 01.10.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-217/07-4/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20.08.2007 r. ( data wpływu 27.08.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania właściwego kursu waluty obcej w celu wyliczenia różnic kursowych:
  ...
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-67C/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki jawnej przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu 27 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu przeliczania i zastosowania prawidłowego kursu walut przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007r. został złożony ww. ...
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-104/07-4/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.09.2007r. (data wpływu 28.09.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wyliczenia różnic kursowych od zobowiązań w walucie polskiej wypłacanych w walucie obcej-jest nieprawidłowe.W dniu 28.09.2007r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem ...
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-164/07
  Na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zrodziła się wątpliwość, czy stosowane przez Wnioskodawcę kursy walut do wyceny poszczególnych operacji bankowych są prawidłowe?
 364. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4210-57/07/KS
  1) Jakie zasady należy zastosować do wyliczenia różnic kursowych dla poszczególnych transz kredytów w walucie obcej zaciągniętych przed dniem 31.12.2006 r. a spłacanych po tej dacie oraz dla środków pieniężnych w walucie obcej? 2) Jakie zasady należy zastosować do wyliczenia różnic kursowych dla poszczególnych transz kredytów w walucie obcej zaciąganych od 01.01.2007 r. i spłacanych po tej dacie oraz dla środków pieniężnych w walucie obcej?
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/423-35/07/RA
  Czy można dla uproszczenia stosować dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, przy operacjach wyrażonych w walutach, kurs waluty określony dla ustawy o podatku od towarów i usług, a ewentualne różnice w podatku dochodowym uwzględnić po zakończonym roku podatkowym?
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-43/07
  Czy prawidłowo Spółka dokonując importu towaru wycenia wartość dokumentów magazynowych "PZ - przyjęcie na magazyn celny", a więc ustala koszty, przeliczając fakturę zakupu w walucie od kontrahenta zagranicznego wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a następnie doliczając do tak ustalonej wartości cło wyliczone na dzień opuszczenia przez towar składu celnego, ustala w ten sposób ostatecznie wartość "PZ - dokumentu przyjęcia na magazyn handlowy" ?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/29P/07/TK
  Dot. udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w kwestii dot. zastosowania kursu walut przy rozliczaniu zagranicznych delegacji służbowych.
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-107/07/MK/2
  Czy obliczenia wysokości różnic kursowych (dodatnich i ujemnych) od kosztówuzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych dokonywać należy na podstawie średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu oraz faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia zapłaty kosztu.
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/198/07/AG
  Ustalenie dnia poniesienia kosztów w walucie obcej w świetle art. 15 ust. 14e ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423-16/MG/07
  - w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przedmiocie obowiązku podatkowego dotyczącego konwersji pożyczki na obligacje w drodze nowacji.
 371. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PC/406-1/07/AM
  Czy przy obliczaniu podatku od gier na automatach o niskich wygranych należy przyjmować kurs kupna euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku; czy też kurs z ostatniego dnia miesiąca należy rozumieć jak w §8 pkt2 uchwały zarządu NBP tj. bieżące kursy kupna i sprzedaży walut na stronie internetowej NBP ogłaszane są następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia, czyli do wyliczenia podatku brać kurs z następnego dnia roboczego po ostatnim dniu miesiąca?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-125/07/JB
  Strona wnosi o potwierdzenie, iż: 1. w przypadku akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności oraz innych lokat wycenianych po koszcie historycznym, dla których zgodnie z przepisami o rachunkowości w ramach dokonywanej wyceny nie ustala się różnic kursowych, Spółka nie jest zobowiązana do wyliczania różnic kursowych dla celów podatkowych; 2. te różnice kursowe od dokonywanej wyceny lokat zaliczanych do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które ujmowane są w kapitałach (nie są do czasu zbycia lokat ujęte w rachunku zysków i strat dla celów księgowych) nie powinny być brane pod uwagę, przy wyliczaniu zobowiązań podatkowych Spółki.
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0149/07/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, czy przedstawiony sposób przeliczania na złote faktur zakupu wystawionych w walucie obcej jest zgodny z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 374. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4210-59/07/RM
  Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-107/07/AB/2
  1. po jakim kursie należy ewidencjonować transakcje dokonywane bezpośrednio przez konto walutowe (bez przewalutowania), 2. po jakim kursie należy ewidencjonować pobrane przez bank prowizje z kont walutowych (w walucie), 3. wyjaśnienia różnic pomiędzy kursem z faktury i bankowym kursem z dnia zapłaty - a kursem NBP (z ostatniego dnia poprzedzającego dzień, w którym miała miejsce operacja), 4. wyjaśnienia w sprawie różnic kursowych na rachunku dewizowym: kurs waluty, kurs bankowy z dnia płatności a kurs NBP.
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-107/07/AB/1
  Jaki kurs należy stosować: 1.do wystawianych przez Spółkę faktur sprzedaży, 2.do faktur zakupu towaru wg wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, 3.do faktur za usługi (np. prowizja za kontrakty wewnątrzwspólnotowe), 4.do faktur zakupu towaru u producenta mającego siedzibę na terenie Unii i poza nią, przy bezpośredniej sprzedaży i dostawie do odbiorcy zagranicznego z krajów Unii lub poza (towar nie jest wprowadzany na teren Polski), 5.do rozliczania delegacji zagranicznej, 6.przy kompensatach (czy data kompensaty jest dniem, w którym obie strony postanowiły skompensować wzajemne należności), a także dokonanie interpretacji w następującym zakresie: 7.czy różnice kursowe przy kompensacie oraz od zwracanych pożyczek są podatkowymi różnicami kursowymi,
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-39/07
  Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 25.05.2007 r. (data wpływu do Urzędu: 5.06.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest:
  - nieprawidłowe w zakresie przeliczania przez Wnioskodawcę - dla celów podatkowych - wartości kosztów zakupu towarów poniesionych w walutach obcych na podstawie kursu średniego ustalanego przez Narodo ...
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/415-9/07
  Wg jakiego kursu walut zobowiązany jest od dnia 1 stycznia 2007r. wyceniać uzyskane na rachunku bankowym odsetki zaliczane przez w/wym. do przychodów oraz wg jakiego kursu walut od dnia 1 stycznia 2007r. jest zobowiązany wyceniać ponoszone opłaty, prowizje bankowe oraz wydatki związane z zakupem towarów i usług ( np. paliwa, opłaty autostradowe, noclegi itp.) opłacone gotówką lub kartą płatniczą związane z zakresem prowadzonej działalności, a które to wydatki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/129/07/TL
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca w sytuacji, gdy Spółka otrzymuje fakturę dotyczącą dostawy towarów z instalacją na całą kwotę wynagrodzenia jeszcze przed fizycznym dostarczeniem towarów do Polski bądź po dostarczeniu towarów do Polski, ale przed dokonaniem całej transakcji (przed instalacją), a także kursu walut jaki należy zastosować do przeliczenia na złote należnej dostawcy kwoty wynagrodzenia wyrażonej w walucie obcej, wpłacanej przez Spółkę z tytułu omawianej transakcji.
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/128/07/TL
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca w sytuacji, gdy po zakończeniu całej transakcji (tj. po dokonaniu dostawy towarów wraz z montażem), Spółka nie otrzymuje od kontrahenta faktury, lecz dokument opisany jako np. "płatność końcowa", a także kursu walut jaki należy zastosować do przeliczenia na złote należnej dostawcy kwoty wynagrodzenia wyrażonej w walucie obcej, wpłacanej przez Spółkę z tytułu omawianej transakcji.
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-39/07
  Czy zastosowano prawidłowe kursy walut przy wystawianiu faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru ujętej w rejestrze sprzedaży jak i w fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru ujętej w rejestrze zakupu.?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/255/07/JB
  Dotyczy zastosowania kursu waluty obcej do przeliczenia na złote kosztów poniesionych w walutach obcych w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-34/07/MK
  odnośnie różnic kursowych pomiędzy komitentem a komisantem, powstałych pomiędzy kwotą w PLN wynikającą z faktury a kwota stanowiąca równowartość w PLN waluty obcej,
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-313/288/JB/07
  Według jakiego kursu walut od 1 stycznia 2007r podatnik jest zobowiązany wyceniać ponoszone opłaty, prowizje bankowe oraz wydatki związane z zakupem towarów i usług ( np. paliwa, opłaty autostradowe, noclegi itp. ) opłacone gotówką lub kartą płatniczą związane z zakresem prowadzonej działalności, a które to wydatki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu ?
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/948/KDO/423/64/07/EK
  Dotyczy stosowania kursu walut obcych z tytułu rozliczenia świadczenia usług wynajmu deskowań i rusztowań w kraju na rzecz polskiego podmiotu, rozliczanych w walucie obcej, jaką jest waluta EURO przez firmę XX.
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-30-TP/07
  Ponieważ przepisy w zakresie stosowania kursu z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z brzmieniem § 37 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług są rozbieżne, Spółka uważa, że zastosowanie kursu waluty niezgodnego z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przestaje mieć znaczenie, ponieważ z chwilą zapłaty kurs z dnia poniesienia kosztu będzie i tak korygowany o różnice kursowe powstałe między dniem zarachowania kosztu, a dniem faktycznego poniesienia wydatku.
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-140/07/66949
  Czy Spółka ma prawo do stosowania do rozchodu walut z własnego rachunku bankowego kursu sprzedaży banku nie uwzględniając postanowień art. 15a ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-141/07/66951
  Czy odsetki walutowe od lokat w walucie obcej dopisane do rachunku bankowego Spółka może wyceniać po kursie kupna banku, a prowizje płacone bankowi w walucie obcej po kursie sprzedaży banku?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-100/07/66947
  Czy kursem faktycznie zastosowanym, o którym mowa w art. 15a ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może być kurs kupna banku w przypadku wpływu waluty na rachunek walutowy, za wyjątkiem kupna waluty w banku i rozchodu waluty z własnego konta walutowego kursem faktycznie zastosowanym może być kurs sprzedaży banku (za wyjątkiem sprzedaży waluty bankowi i przesunięciami)?
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/137/07/AG
  dotyczy kursów walut stosowanych przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych pracowników w świetle art. 15 ust. 1 i art. 15a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443-314/268/JB/07
  Wg jakiego kursu walut od 1 stycznia 2007r. Spółka ma obowiązek wycenić sprzedaż towarów na eksport, która to sprzedaż jest ewidencjonowana w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług oraz księdze rachunkowej ?
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-315/269/JB/07
  Według jakiego kursu walut Spółka zobowiązana jest od 1 stycznia 2007r. wyceniać wewnątrzwspólnotowe nabycie usług, materiałów oraz środków trwałych wystawiając fakturę wewnętrzną, ewidencjonowaną w ewidencji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług, na podstawie której to ewidencji jest sporządzana deklaracja dla podatku od towarów i usług za dany miesiąc rozliczeniowy, przy czym wydatki te są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431.PP/423-1235/07/BP
  Pytanie podatnika dotyczy sposobu rozliczania kosztów wyrażonych w walutach obcych związanych bezpośrednio z przychodami.
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0089/07/AK
  Wątpliwości Podatnika budzą zasady ustalania podatkowych różnic kursowych w przypadku spłaty należności za wykonaną usługę na rzecz kontrahenta zagranicznego na rachunek walutowy, a następnie zamiany otrzymanej waluty na złotówki
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-22/07
  Z wniosku wynika, że kontrahent wpłacił na konto dewizowe spółki kwotę w euro tytułem zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów. Po 4 dniach kontrahent wycofał się z umowy i poprosił o zwrot wpłaconej kwoty w euro. Były to jedyne operacje na koncie dewizowym spółki. Zapytanie podatnika dotyczy zastosowania właściwych kursów do przeliczania wartości walut obcych na złote, jeżeli różnice kursowe są ustalane na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-406-11/07-2/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2007 roku (data wpływu 16 lipca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego ustalania kursu waluty obcej -jest prawidłowe.W dniu 16 lipca 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-56/07/MK
  Czy dodatnia różnica kursowa powstała pomiędzy wartością zaciągniętego kredytu, a jego wartością w momencie spłaty, która nastąpiła z pominięciem rachunku bankowego Spółki, będzie stanowić przychody podatkowe Spółki.
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-70/07/AB/1
  Z jakiego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty przychodów wyrażonych w walucie obcej na złote.
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0071/07/AK
  Spółka ma wątpliwości, czy istnieje możliwość zastosowania uproszczonych zasad wyceny polegających na tym, iż w przypadku posiadania kilku kursów z jednego dnia ogłaszanych przez bank (brak możliwości określenia faktycznego kursu) do wyceny zapłaty należności i zobowiązań zawsze przyjęty będzie np. pierwszy kurs z danego dnia ogłoszony przez bank, w związku z czym zawsze będzie stosowany kurs kupna (sprzedaży) stosowany przez bank, a nie średni kurs NBP.
 400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IA/3/423-2/07
  Jaki kurs należy zastosować do przeliczania na polskie złote operacji wpływu na rachunek walutowy należności od kontrahentów zagranicznych oraz operacji płatności zobowiązań z rachunku walutowego do kontrahentów zagranicznych?
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/24/2007/IW
  Jaki kurs należy stosować do przeliczenia faktur korygujących z tytułu obniżenia ceny, dotyczących sprzedaży eksportowej?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0064/07/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, jakie kursy walut należy stosować do wyceny dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/07
  Jaki kurs NBP zastosować do przeliczenia wartości wykazanych na fakturze wystawianej przez kontrahenta zagranicznego?
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/245/07
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy postąpił prawidłowo, stosując do przeliczenia wartości poniesionych wydatków kurs kupna waluty z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu i nie uznając powyższej usługi jako usługi ciągłej, pomimo iż dotyczy kilku miesięcy.
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423/1/122/07
  Czy do obliczenia różnic kursowych kurs "faktycznie zastosowany" o którym mowa w art. 15a ustawy o CIT powstaje wyłącznie w wyniku realizacji transakcji sprzedaży lub przewalutowania i czy w przypadku wpływu środków w EUR na walutowy rachunek podatnika należy zastosować kurs średni NBP z uwagi na niemożność uwzględnienia kursu faktycznie zastosowanego, czy możliwe jest zastosowanie kursu banku w którym prowadzony jest rachunek podatnika.
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pdp-423-9-07
  CZY MOŻNA PRZYJAC , ŻE KURS BANKOWY TO FAKTYCZNIE ZASTOSOWANY KURS WALUTY?
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0056/07/AK
  Wątpliwości Banku budzi, czy w przypadku wyboru metody rachunkowej jako metody kalkulacji różnic kursowych dla celów podatkowych, Bank powinien ujmować operacje gospodarcze według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez NBP z dnia przeprowadzenia operacji, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, czy też według kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu/uzyskania przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-19/07
  - Czy prawidłowo Spółka dokonując importu towaru wycenia wartość dokumentów magazynowych "PZ - przyjęcie na magazyn celny", a więc ustala koszty, przeliczając fakturę zakupu w walucie od kontrahenta zagranicznego wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a następnie doliczając do tak ustalonej wartości cło wyliczone na dzień opuszczenia przez towar składu celnego, ustala w ten sposób ostatecznie wartość "PZ - dokumentu przyjęcia na magazyn handlowy" ?
  - Czy dla zapewnienia zgodności rozwiązań przyjętych przez ustawę o rachunkowości (art. 30 pkt 2 ustawy o rachunkowości) i ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych jednostka może przeliczać faktury w walucie od kontrahenta zagranicznego według kursu celnego obowiązującego w dniu wejścia towaru na skład celny w związku z tym, że w przy imporcie towarów - prowadzeniu składu celnego - stosuje się dokumenty celne SAD
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-1/423-69-26/07
  Czy w związku z wyborem dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych należy ustalać różnice kursowe od własnych środków zgromadzonych na rachunkach dewizowych
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-203/07/MK
  Spółka 29.03.2006 r. zawarła umowę, na mocy której za cenę w EUR nabyła funkcjonujące Centrum, w skład którego wchodziły m. in. środki trwałe - budynki, budowle itp. Spółka uznała, że środki te oddano do używania 29.03.2006 r. Czy powstały różnice kursowe na zapłacie zobowiązań lub od własnych środków trwałych na rachunku w sytuacji pozyskania środków na zapłatę zaliczki nr 2 od I. Bank w Londynie - Spółka pobrała 24.03.2006 r. z konta prowadzonego przez I. 1.950.000 EUR, co powiększyło debet Spółki. 28.03.2006 r. I. wpłacił na konto Spółki pożyczkę w EUR, z której część przeznaczono automatycznie na pokrycie debetu. Pozostałą kwotę 3.239.514,54 EUR Spółka przekazała 28.03.2006 r. na jej konto walutowe w N. Bank. 28.03.2006 r. część otrzymanych środków, tj. 4.693.961,81 EUR Spółka przelała na swój drugi, zastrzeżony rachunek w N. 4.693.961,81 EUR pozostaje zdeponowana na rachunku zastrzeżonym do dnia spełnienia przez zbywcę Centrum warunków umownych. Jak obliczyć różnice kursowe, które powstaną w momencie zwolnienia na rachunek zbywcy Centrum środków zdeponowanych na rachunku zastrzeżonym, skoro waluta na rachunku prowadzonym przez Nordea została pierwotnie wpłacona na konto Spółki w I.?
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14-1-GK/07
  Faktura z grudnia od kontrahenta z Niemiec, towar w styczniu z Rumunii. Czy wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-70/07/47010
  Zapytanie podatnika dotyczy wyceny faktur dokumentujących import towarów.
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-43/07/47018
  Zapytanie podatnika dotyczy wyceny faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-43/07/42520
  Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia walut którymi nastąpiło uregulowanie zobowiązanie zobowiązań Spółki w sytuacji, gdy Spółka reguluje zobowiązania w walutach obcych ze środków posiadanych na własnych rachunkach walutowych, bez zakupu walut obcych od banku?
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-44/07/42521
  Jaki kurs należny zastosować do przeliczenia walut otrzymanych w związku z uregulowaniem należności przez kontrahentów w sytuacji, gdy Spółka posiada własne rachunki walutowe na które wpływają dewizy z tytułu zapłaty za faktury wystawione przez Spółę, a Spółka nie dokonuje odsprzedaży walut do banku?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-45/07/42523
  Jaki kurs należy zastosować do rozliczenia potrącenia wzajemnych wierzytelności w walutach obcych?
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-46/07/42524
  Jaki kurs należy zastosować do wyceny zaciągniętego kredytu w walucie obcej i jego spłaty w walutach obcych, w sytuacji gdy nie dochodzi do przewalutowania środków, a spłata rat kredytu realizowana jest ze środków własnych Spółki?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/892/KDO/423/29/07/EK
  Pytania w zakresie: 1.Określenia prawidłowości sposobu uznania dnia poniesienia kosztu w walutach obcych i ustalenia kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu 2.Prawidłowości rozliczenia kosztów pośrednich i zasady zaksięgowania w koszty uzyskania przychodów 3.Czy prawidłowe jest sumowanie kosztów faktur, diety i stosowanie jednego kursu NBP do rozliczenia całej zaliczki delegacji zagranicznych 4.Czy można stosować inne rozwiązania do rozliczania wyjazdów służbowych zagranicznych, tj. przy rozliczaniu kosztów zastosować kurs zaliczki 5.Czy prawidłowo Spółka definiuje "dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano)na podstawie otrzymanej faktury 6.Skutków podatkowych dla udziałowców (osób fizycznych i prawnych) z tytułu umorzenia udziałów w Spółce z o. o.
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-24/07/KK
  Pytanie dotyczy potwierdzenia prawidłowości interpretacji pojęcia "kurs faktycznie zastosowany", o którym mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-20b/07/MZ
  Czy do przeliczenia wpływów od kontrahenta z tytułu zapłaty należności w walucie obcej na rachunek walutowy banku, z którego usług korzysta Spółka, należy zastosować kurs kupna banku z dnia wpływu jako kurs faktycznie zastosowany oraz czy w przypadku wypływu waluty z rachunku walutowego w celu uregulowania zobowiązań wobec dostawcy zagranicznego, należy zastosować kurs sprzedaży banku z dnia wypływu jako faktycznie zastosowany?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-3/07/27859
  1.W jaki sposób należy interpretować zwrot "faktycznie zastosowany kurs waluty z tego dnia" występujący w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli w ciągu dnia kurs zmienia się kilkakrotnie? 2.Który kurs należy uznać za właściwy dla określenia zaistnienia różnic kursowych? 3.Czy i w jakich okolicznościach można zastosować na potrzeby określenia różnic kursowych, kurs średni ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym?
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/847/KDO/423/1/07/JŻ
  Czy Spółka jest uprawniona do: (i)powiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o zysk z tytułu zakupu waluty po stałym kursie terminowym powstającego w sytuacji, gdy kurs bazowy waluty jest wyższy od stałego kursu terminowego zastosowanego przez Spółkę zgodnie z ww. Umową; (ii) pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o stratę z tytułu zakupu waluty po stałym kursie terminowym powstającego w sytuacji, gdy kurs bazowy waluty jest niższy od stałego kursu terminowego zastosowanego przez Spółkę zgodnie z ww. Umową; (iii) powiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o zysk z tytułu sprzedaży waluty po stałym kursie terminowym powstającego w sytuacji, gdy kurs bazowy waluty jest niższy od stałego kursu terminowego zastosowanego przez Spółkę zgodnie z ww. Umową; (iv) pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o stratę z tytułu sprzedaży waluty po stałym kursie terminowym powstającego w sytuacji, gdy kurs bazowy waluty jest wyższy od stałego kursu terminowego zastosowanego przez Spółkę zgodnie z ww. Umową.
 423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/22/07
  Jaki kurs kryje się pod pojęciem "faktycznie zastosowanego kursu" występującym w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku otrzymania przez podatnika od kontrahenta środków w walucie obcej na konto walutowe - czy chodzi o kurs kupna banku dla danej waluty, obowiązujący w momencie wpływu środków na konto podatnika, czy może chodzi o samodzielnie wybrany przez podatnika kurs, zastosowany do przeliczenia otrzymanych środków.
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/115/06/BM
  Czy spółka prawidłowo postępuje zaliczając różnice kursowe powstałe w momencie spłaty raty kredytowej wyrażanej w walucie obcej do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów? Kredyt został udzielony w złotych polskich i przewalutowany na kredyt w frankach szwajcarskich po kursie wynegocjowanym z bankiem.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!