Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


kościelne osoby prawne

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-656/12/JD
  Czy odzyskane nieruchomości bez względu na to czy tożsame czy będące rekompensatą w zamian za niemożliwość zwrotu własności będą stanowiły środek trwały Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W jaki sposób powinien podatnik ustalić wartość początkową tych środków trwałych na dzień odzyskania własności ?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-657/12/JD
  Czy wydatki poniesione na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych służących działalności komercyjnej sfinansowanie z wcześniej zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 4a dochodu, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych? Czy dochód, który z powrotem został przesunięty z działalności kultowej na działalność gospodarczą z przeznaczeniem na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych wykorzystywanych do świadczenia usług najmu, będzie podlegał opodatkowaniu?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-240/12/MT
  Dochody kościelnej osoby prawnej uzyskiwane z najmu budynku, przeznaczane na cele kultu są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-349/12/CzP
  "Czy Wnioskodawca, jako kościelna osoba prawna, ma obowiązek sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-265/12-2/EK
  Prawo do odliczenia w całości podatku VAT w przypadku wykonywania działalności opodatkowanej i działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz możliwość dokonywania korekty deklaracji VAT w powyższym zakresie od roku 2008.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1408/11/PP
  Czy gdyby Wnioskodawca wybrał inną formę podmiotu leczniczego tzn. utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przy założeniach, że spółka zostanie utworzona przez kościelną osobę prawną (działalność statutowa spółki o charakterze charytatywno-opiekuńczym zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego)) działalność lecznicza prowadzona będzie w oparciu o dotychczasową umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a działalność gospodarcza w niewielkim stopniu (3-4 łóżka lecznicze wynajęte komercyjnie), to dochody uzyskane z działalności charytatywno-opiekuńczej jak i działalności gospodarczej, przeznaczane nie na działalność dla zysku tylko na cele kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze, inwestycje sakralne i promocję zdrowia, były zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, czy też nie?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1055/11/PP
  Czy pozostanie przez Wnioskodawcę zakładem leczniczym w rozumieniu art. 39 pkt 2 ustawy o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. z 1989r. Nr 29, poz. l54 ze zm.) przy oparciu się na dotychczasowym charakterze działalności charytatywno-opiekuńczej polegającej na niegospodarczej działalności statutowej z jednoczesnym skorzystaniem z zapisu art. 13 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej i rozszerzeniu działalności statutowej o inną działalność gospodarczą niż lecznicza polegającą na otworzeniu warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych oraz gabinetu rehabilitacyjnego i promowaniu zdrowia, a także oddaniu do odpłatnej dyspozycji 4 łóżek leczniczych, (dochody z tej innej działalności przeznaczone będą na niegospodarcze cele statutowe oraz cele: kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze, inwestycje sakralne i promocję zdrowia) będzie rodziło konsekwencje podatkowe w świetle ustawy o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-839/11-4/AM
  Czy dochody uzyskane przez Prowincję z tytułu udzielenia licencji na publikację utworu, do którego majątkowe prawa autorskie Prowincja nabyła w spadku, stanowią dochody zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a) ppkt (a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Prowincja nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/436-369/11/MZ
  Czy nabycie przez kościelną osobę prawną w drodze umowy kupna-sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego dla jednostki organizacyjnej nabywcy, posiadającej status organizacji pożytku publicznego, korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-173/11-4/MF
  Czy Szpital wniesiony do Spółki w postaci aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki może być uznany w świetle art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przedsiębiorstwo i w związku z tym nominalna wartość udziałów objętych w tej Spółce przez Wnioskodawcę nie stanowi przychodu do opodatkowania u Wnioskującego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-551/11-4/JS
  darowizna na cele kultu religijnego
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1072/10-4/JK
  Czy Parafia może odzyskać poniesiony koszt podatku od towarów i usług?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-735/10-4/JG
  Czy przedstawione w poz. 54 zdarzenie przyszłe w formie otrzymanych ofiar może spowodować powstanie obowiązku podatkowego w ramach podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4a Iit. b)?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1137/10/PC
  Czy sprzedaż towarów handlowych, pochodzących z darowizny na cele kultu religijnego z założeniem przeznaczenia uzyskanych środków finansowych również na cele kultu religijnego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1106/10-2/JL
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-997/10/AP
  Czy Szpital, którego organem założycielskim jest kościelna osoba prawna (Wnioskodawca) posiada status przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jeżeli tak, to czy prawidłowym jest, że: - Czy wniesienie aportem Szpitala do spółki nie będzie dla spółki przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? - Wniesienie aportem Szpitala do spółki nie będzie dla wnoszącego aport (Wnioskodawcy) przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-772/10/PK
  Czy Szpital, którego organem założycielskim jest kościelna osoba prawna (Wnioskodawca) posiada status przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz określenie skutków podatkowych tej transakcji?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-122/10-4/KT
  Obciążenie przez Wnioskodawcę należnością pieniężną z tytułu korzystania przez inną jednostkę organizacyjną z obiektów (nieruchomości) oddanych Wnioskodawcy w administrowanie stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dla świadczonych usług zastosowanie ma podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22% lub zwolnienie od podatku – zgodnie z powołanymi przepisami art. 41 ust 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-6/10-4/JF
  stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu określenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia przy jednoczesnym realizowaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT i niepodlegających opodatkowaniu poprzez formę ustalenia klucza podziału jest prawidłowe.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-996/09-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-875/09/AP
  Czy Szpital, którego organem założycielskim jest kościelna osoba prawna (Wnioskodawca) posiada status przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-597/09-2/DS
  Czy w stanie faktycznym przedstawionym powyżej, Spółka ma prawo odliczyć od dochodu osiągniętego w 2009 roku wartość darowanej nieruchomości (z uwzględnieniem ograniczeń procentowych wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-588/09-6/EK; ILPP1/443-902/09-6/KG
  1. Czy Szpital, którego organem założycielskim jest kościelna osoba prawna posiada status przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem aportu do spółki z ograniczona odpowiedzialnością? 2. Czy wniesienie przez Konwent aportu w postaci Szpitala na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. jest zbyciem przedsiębiorstwa niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-559/09-8/EK; ILPP1/443-859/09-8/AI
  1. Czy Szpital, którego organem założycielskim jest kościelna osoba prawna posiada status przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem aportu do spółki z ograniczona odpowiedzialnością? 2. Czy wniesienie przez Konwent aportu w postaci Szpitala na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. jest zbyciem przedsiębiorstwa zwolnionym od podatku VAT?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-504/09/MK
  Ustalenie prawa do odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-524/09/CzP
  "Czy Stowarzyszenie jest zobowiązane do składania zeznania podatkowego CIT-8 a tym samym w świetle powyższego jest możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez Stowarzyszenie?"
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-525/09/CzP
  Czy Stowarzyszenie powinno ewidencjonować przychody i koszty parafialnych oddziałów Stowarzyszenia do celów podatku dochodowego od osób prawnych w świetle w/w ustawy? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-916/09/CzP
  "Czy Stowarzyszenie jest zobowiązane do składania zeznania podatkowego CIT-8 a tym samym w świetle powyższego jest możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez Stowarzyszenie?"
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-506/10/CzP
  "Czy Organizacja, jako kościelna osoba prawna, ma obowiązek sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz Sprawozdania Finansowego z zakresu prowadzonej działalności statutowej nie będącej działalnością gospodarczą?"
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-231/09-2/MC
  Czy w świetle zapisu art. 17 ust. 1 oraz 1b przeznaczenie zysku na cele statutowe – utworzenie funduszu zapasowego (inwestycyjnego) w celu nabycia środka trwałego służącego wypracowaniu zysku, który w całości przeznaczony zostanie na cele statutowe, spełnia warunki zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-230/09-4/EK
  Czy Spółka, przekazując zysk na wskazany przez właściciela rachunek bankowy postępuje zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącego zysku zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-349/09-2/AK
  Jakiego rodzaju dokumenty są wymagane do potwierdzenia przekazania darowizny do odliczenia jej od PIT za 2008 rok oraz o uzasadnienie odnoszącego się do konkretnych przepisów?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-146/09/MT
  Czy przychody kościelnej osoby prawnej uzyskane z dzierżawy nieruchomości są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych? Czy przychody te oraz fakt ich wydatkowania powinny być dokumentowane dla celów podatkowych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-191/09-2/AM
  Czy Organizacja jako kościelna osoba prawna ma obowiązek sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, oraz Sprawozdania Finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej ?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-65/09/MK
  Czy dla Jednostki przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli środki uzyskane z wynajmu sal lekcyjnych będą przeznaczone na cele oświatowo-wychowawcze Gimnazjum?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-279/09/EJ
  brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji projektu pn. "Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru"
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-16/09/AP
  Czy dochody za wynajem pomieszczeń na cele oświatowo-wychowawcze Poradni psychologiczno-pedagogicznej, uzyskiwane przez Parafię (kościelną osobę prawną) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-694/08/MT
  Czy w celu skorzystania z odliczenia od dochodu darowizny wskazanej we wniosku spółka powinna zażądać od obdarowanego oświadczenia o przyjęciu tej darowizny?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-697/08-2/WM
  Odliczenie od dochodu - darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz prawnej osoby kościelnej.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1099/08-2/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko CXX przedstawione we wniosku z dnia 05.06.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego i odpłatnego świadczenia usług statutowych -jest nieprawidłowe.W dniu 09.06.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-78/08/AA (KAN-2094/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Diecezji przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 28 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie nieruchomości otrzymanej w formie darowizny -jest nieprawidłowe.W dniu 28 lutego 2008r. do tut. B ...
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-47/08/AA (KAN-2094/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Diecezji przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 28 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie nabytej nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 28 lutego 2008r. do tut. Biura wpłynął wnios ...
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-380/08/AK (KAN-2094/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Diecezji, przedstawione we wniosku z dnia 20 luty 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 28 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez kościelną osobę prawną z działalności gospodarczej -jest nie ...
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-57/08/ICz
  określenie stawki podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności polegających na świadczeniu usług noclegowych i wyżywienia dla pielgrzymów i innych gości korzystających z Domu Rekolekcyjnego
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-299/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych -jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek ...
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-300/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych darowizn otrzymanych na budowę kościoła -jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ...
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-298/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu darowizn przekazanych przez osoby prawne na budowę kościoła -jest prawidłowe.W dniu 20 listopa ...
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-141/07-4/ES
  Odliczenie od dochodu - darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz prawnej osoby kościelnej.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-10/07/MCZ
  Czy spadek otrzymany przez kościelną osobę prawną mającą siedzibę w Holandii podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/07
  Czy w związku z połączeniem podmiotów i przekazaniem majątku kościelnej osoby prawnej na rzecz podmiotu przyjmującego wystąpi sukcesja praw i obowiązków podatkowych?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-9/07
  Czy Klasztor jako kościelna osoba prawna jest obowiązany do zapłacenia podatku dochodowego z tytułu dochodów uzyskanych z najmu?
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/423-1/07/4/RSD
  1. Czy należy uznać za działalność gospodarczą wydawanie przez kościelną osobę prawną bezpłatnego czasopisma o charakterze religijnym?2. Czy przychody pozyskiwane w formie darowizny pochodzące od firm partycypujących w kosztach druku czasopisma będą opodatkowane podatkiem dochodowym ?
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-8/07
  Zwolnienie kościelnej osoby prawnej z obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej.
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-322/06
  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Parafia zamierza otworzyć przykościelny sklep z dewocjonaliami, który prowadzony będzie przez zespół wolontariuszy. Dochód osiągany z przedmiotowej działalności będzie przeznaczany na cele statutowe parafii - kultu religijnego i potrzeby własne parafii. Parafia posiada numer NIP i Regon.Wnioskodawca zwraca się z pytaniem jakie jest obowiązujące w tym zakresie prawo i czy wynikają z niego zobowiązania parafii co do formy rozliczeń z podatków?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/423-5/06
  W jaki sposób opodatkowane są dochody spółki z o.o., której jedynym udziałowcem jest parafia?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/272/06
  Wnioskodawca zwraca się z pytaniem czy wskazane we wniosku rozwiązania pociągną za sobą zobowiązania wobec urzędu skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-55/06/BA/93994
  Jednostka pyta czy powstające Centrum skupiające dotychczasowe szkoły, będzie zwolnione z art. 17 ust. 1 pkt. 4 a z podatku dochodowego od osób prawnych?
 58. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/005-1021/06/GT
  Czy darowizna na rzecz Radia Maryja podlega odliczeniu od dochodu na postawie art. 26 ust. 1 pkt 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 59. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1280/05
  1 .Rozpatrzenie zarzutów skargi kasacyjnej musi zostać poprzedzone rozpoznaniem zarzutów w zakresie uchybienia przez sąd pierwszej instancji przepisów postępowania oraz oceną ich skutków dla rozstrzygnięcia badanej sprawy. 2. Zadaniem sądu administracyjnego jest ocena, czy zebrany w postępowaniu podatkowym materiał dowodowy jest pełny i został prawidłowo zebrany, a zatem czy był wystarczający do ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia podatkowego.
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436/10/06
  Czy czynnośc cywilnoprawna polegająca na sprzedaży nieruchomości, której właścicielem była kościelna osoba prawna, nabywcą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 09 września 2000 r. w stawce 2% (art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a w/w ustawy)?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/14/3/OP/06
  Czy z tytułu uzyskania opłat za dzierżawę Parafia winna odprowadzać odpowiedni podatek, czy też mieści się to w płaconym zryczałtowanym podatku od Parafii?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-69/06/R1
  Czy można w 2006 r. korzystać z wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych całości wartości darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz kościelnych osób prawnych prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/443-3/2006
  Czy mając na uwadze przepis art. 55 ust. 8 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz fakt wyodrębnienia finansowo-organizacyjnego, Wnioskodawca posiada statut jednostki wyodrębnionej podatkowo w myśl ustawy o podatku VAT?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/06
  Czy darowizna pieniężna przekazana kościelnej osobie prawnej z przeznaczeniem na działalność charytatywno-opiekuńczą na podstawie dowodu kasowego KP podlega odliczeniu od dochodu na podstawie powyższego dokumentu?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-406/9/06
  Czy Parafia prowadząca Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ma obowiązek składania deklaracji miesięcznych i zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?
 66. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-94/13/05
  Czy można odliczyć od dochodu darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościelnych osób prawnych, w przypadku, gdy na udokumentowanie dokonania tej darowiznypodatnik posiada jedynie pokwitowanie jej odbioru?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD I/415-47/05
  Czy osoba fizyczna ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym całej kwoty darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych w 2005 roku?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI423/1/2/2005
  Czy dochody z działalności gospodarczej uzyskane przez kościelną osobę prawną, przeznaczone na realizacje celów statutowych kościoła podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/15/05
  Czy w związku z uchwałą Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2005r., małżonkowie ,,X" mają prawo w zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok 2004, odliczyć od dochodu w całości (bez limitu) darowizny przekazane na ,,na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą " ?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD4151/29/10/05
  Czy w rozliczeniu rocznym za 2004 rok i następne lata obowiązuje limit odliczeń z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą w wysokości 350,00 zł czy też można odliczyć całą kwotę ?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI/44/10/2005
  Podatnik przekazał w formie gotówkowej na rzecz kościelnej osoby prawnej darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Za każdą przekazaną darowiznę otrzymał pokwitowanie odbioru wystawione przez obdarowanego. Ponadto, po wydatkowaniu całości kwot darowizny na w/w działalność kościelna osoba prawna przedstawi podatnikowi stosowne sprawozdanie. W związku z powyższym podatnik prosi o udzielenie informacji, czy może odliczyć darowizny w pełnej wysokości bez udokumentowania ich dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/25/AZ/05
  Czy podlega opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalność polegająca na prowadzeniu apteki przez Dom Zakonny.
 73. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-307/04
  Podatnik, którego jedynym udziałowcem jest kościelna osoba prawna, prosi o wyjaśnienie, czy przeznaczając zysk na cele statutowe kościelnej osoby prawnej i przekazując go na wskazane przez właściciela konto bankowe, Spółka może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4a oraz 4b ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-13/III/2005
  Czy darowizna przekazana w 2004r. na działalność charytatywną prowadzoną przez kościelną osobę prawną: parafię Kościoła Rzymsko-Katolickiegow wys....... zł. będzie podlegać w całości odliczeniu w 2004r. od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Us40/DF1/415-10/III/2005
  czy darowizna przekazana w 2004r. na działalność charytatywno- opiekuńczą parafii prawosławnej w wysokości....... zł. będzie podlegać w całości odliczeniu w 2004r. od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-16/05
  W jaki sposób wykazać w załączniku PIT-O (dołączonego do zeznania PIT-37 za 2004 r.) darowiznę na cele kultu religijnego oraz darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/4/05
  Dotyczy zakresu i miejsca składania zeznania rocznego CIT-8 oraz sprawozdania finansowego za 2004 r. dla podmiotu będącego kościelną osobą prawną oraz wyodrębnionych organizacyjnie i księgowo jednostek.
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RPM/436-1/05
  Strona wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 15.12.2004 r. Caritas diecezjalne przekazało na konto podatnika środki pieniężne w kwocie 6.000,00 zł. Kwota ta została przekazana tytułem pomocy na zakup implantu słuchowego dla córki podatnika. Fundacja, na podstawie zawartego porozumienia, gromadziła na specjalnym subkoncie środki pieniężne (na dzień 21.02.2005 r. jest to kwota 11.726,00 zł), które zostały zwrócone podatnikowi w 2005 r. po przedstawieniu faktury VAT dotyczącej kosztów zakupu implantu, usług leczniczo - rehabilitacyjnych oraz zwrotu poniesionych kosztów przez podatnika, w ramach refundacji poniesionych kosztów leczenia córki do wysokości kwoty zgromadzonej na subkoncie. W załączeniu dołączono między innymi - kserokopię faktury VAT z dnia 30.12.2004 r. wystawioną na podatnika na kwotę 69.547,67 zł. Dotyczy ona zakupu implantu ślimakowego dla córki.>-kserokopię porozumienia z dnia 25.10.2004 r. zawartego pomiędzy Fundacją, a podatnikiem, -kserokopię wyciągu z rachunku bankowego, na którym w dniu 15.12.2004 r. zaksięgowano kwotę 6.000,00 zł otrzymaną z Caritas. Zdaniem podatnika, w odniesieniu do ustawy o podatku od spadków i darowizn, zarówno środki otrzymane z Caritas diecezjalnej jak i środki, które zostały zwrócone podatnikowi za zakup implantu ślimakowego przez Fundację nie są darowizną w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn i nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PDL/415/5/05
  W 2004 roku przekazałam część moich rocznych przychodów w formie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz jednej z parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Kwota, którą przekazałam, wielokrotnie przewyższa 350 zł. Jednocześnie zaznaczam, że dysponuję lub będę dysponować następującymi dokumentami : potwierdzeniem przelewu kwoty darowizny, pokwitowaniem odbioru darowizny przez kościelną osobę prawną oraz pisemnym sprawozdaniem o przeznaczeniu przedmiotowej darowizny na tę działalnosć. Czy w wyżej opisanym przypadku będą miały zastosowanie ogólne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też - jako lex specialis - przepisy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego uprawniające mnie do odliczenia całej kwoty przekazanej darowizny?
 80. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/343/PDII/67/2004
  Czy jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych?
 81. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/2-423/51/04
  dotyczy obowiązku składania deklaracji CIT-2 przez świetlicę założoną i prowadzoną przez zgromadzenie sióstr
 82. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-399/04
  Czy parafie mają obowiązek przedkładać do właściwego urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe?
 83. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/005/2-397/04
  Czy właściwa izba skarbowa może na wniosek kościelnej osoby prawnej uznać jednostkę organizacyjną o ktorej mowa w art. 12 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz.U. Nr 29 poz. 154 ze zm) za odrębny podmiot podatkowy ?
 84. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-423/15/04
  Czy dochody osiągnięte przez Parafię z tytułu sprzedaży detalicznej dewocjonaliów będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 85. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/780/2004/RD
  Czy jednorazowa sprzedaż przez parafię będącą kościelną osobę prawną, która nie prowadzi działalności gospodarczej nieruchomości rolnej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dochodowym od osób prawnych ?
 86. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-B/005-138/04
  Czy jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej jest czynnym podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) w związku z regulacją zawartą w art. 160 ust. 3 tejże ustawy.
 87. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1021/04/CIP/03
  Pytający prosi o wyjaśnienie, czy i kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, oraz w jakim terminie i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek od towarów i usług.Zdaniem Pytającego, zbycie prawa własności nieruchomości jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 i art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).
 88. Uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 2/03
  W rozumieniu art. 49 ustawy z 1995 r. o NSA nie można uznać za wątpliwość kwestii, który przepis należy wybrać do rozstrzygnięcia sprawy. Jest to etap postępowania, który skład sądzący musi rozstrzygnąć samodzielnie. Na drodze do takiej decyzji może powstać wątpliwość interpretacyjna dotycząca jednego lub kilku mających zastosowanie przepisów prawa. Wątpliwość ta musi zostać dokładnie sprecyzowana i dopiero wówczas może stać się podstawą do jej przedstawienia składowi rozszerzonemu. Sam wybór przepisu, który będzie podstawą decyzji w konkretnej sprawie, nie może być przedmiotem rozważań składu wyjaśniającego wątpliwość prawną.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!