Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


korekta zeznania

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-590/12-5/AK
  1. Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek uregulowania podatku dochodowego od ustawowych odsetek za zwłokę z tytułu zadośćuczynienia oraz renty? 2. Czy ww. podatek o ile obowiązuje, Wnioskodawczyni ma zapłacić w rozliczeniu za 2012 r., czy za rok, w którym zapadnie ostateczny wyrok Sądu Najwyższego? 3. Kto – kiedy – w jakiej formie odda Wnioskodawczyni ewentualnie zapłacony podatek w ramach rozliczenia za 2012 r. w przypadku przegranej przez Nią sprawy?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/4231-7/12-2/KJ
  1.Czy Spółka musi po otrzymaniu zmienionej interpretacji Ministra Finansów dokonać korekty CIT-8 za 2009 r. i wystąpić o stwierdzenie nadpłaty za 2009 rok oraz dokonać korekty zeznania CIT-8 za 2010 r. i 2011 r., ponieważ w latach 2010 i 2011 rozliczała koszty opłaty wstępnej na skutek zastosowania się do interpretacji, która będzie zmieniona? 2.Czy korekta zeznania podatkowego za lata 2009, 2010 i 2011 powinna obejmować także samochód ciężarowy, który nie był przedmiotem interpretacji? 3.Czy w przypadku złożenia korekty deklaracji CIT-8 za 2010 r. i 2011 r. trzeba uiścić odsetki?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-596/12-5/NS
  Określenie, czy w sytuacji, gdy począwszy od roku 2011, różnica pomiędzy proporcją szacunkową a proporcją właściwą za dany rok nie przekracza 2 punktów procentowych Gmina powinna dokonać korekty rozliczenia.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/309/KZU/2012/PK-1253
  opodatkowanie dochodu uzyskanego ze spółki komandytowo-akcyjnej
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-550/09/12-S/HS
  Czy Bank powinien zmienić metodę rozpoznawania kosztu podatkowego z tytułu płaconej prowizji spółce X, porównać wartość niespłaconego portfela kredytów z danego roku z przewidywaną wartością kredytów pozostającą do spłaty na podstawie harmonogramu pierwotnego i przy pomocy tak wyliczonego wskaźnika przeliczyć wartość prowizji przypadającą na poszczególne lata podatkowe, dokonać korekt deklaracji podatkowych za lata 2003 - 2008 z jednoczesnym kierowaniem wniosku o zwrot nadpłaty dla poszczególnych lat, czy kontynuować dotychczasową metodę?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-276/12-2/EŻ
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie składając korekty zeznań podatkowych CIT za poszczególne lata, a otrzymany zwrot podatku od nieruchomości za 2006 rok ujmuje w miesiącu wpływu pieniędzy w przychodach (dochodach) zwolnionych, natomiast za 2007r. w przychodach (dochodach) opodatkowanych w części jakiej wcześniej były kosztem podatkowym, a w części jakiej dotyczą lokali mieszkalnych w przychodach (dochodach) zwolnionych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-375/12/SD
  Czy w przypadku sprzedaży akcji spółki zależnej tworzącej Podatkową Grupę Kapitałową uzyskany dochód/stratę z tytułu sprzedaży akcji, Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej, czy Spółki?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-104/09/11-S/TW
  Obrót energią elektryczną w kontekście definicji legalnej nabywcy końcowego.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-147/11-4/KSU
  1) Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien skorygować deklaracje roczne za 2009 r. i 2010 r.? 2) Czy korygując roczne deklaracje za 2009 r. i 2010 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek dochodowy wyliczony od łącznych dochodów o: - potrącone i odprowadzone na podstawie wystawionych rachunków do umów zleceń za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. składki zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, - składki zdrowotne odprowadzone w ramach działalności gospodarczej? W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 sierpnia 2011 r. dodano, iż pytanie nr 4 obejmuje, także swym zakresem zagadnienia dotyczące pomniejszenia w korektach zeznań podatkowych za lata 2009-2010 podatku dochodowego wyliczonego od łącznych dochodów o należne zaliczki na podatek dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-147/11-5/KSU
  1)Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien skorygować deklaracje roczne za 2009 r. i 2010 r.?2)Czy korygując roczne deklaracje za 2009 r. i 2010 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek dochodowy wyliczony od łącznych dochodów o:- potrącone i odprowadzone na podstawie wystawionych rachunków do umów zleceń za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. składki zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,- składki zdrowotne odprowadzone w ramach działalności gospodarczej?W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 sierpnia 2011 r. dodano, iż pytanie nr 4 obejmuje, także swym zakresem zagadnienia dotyczące pomniejszenia w korektach zeznań podatkowych za lata 2009-2010 podatku dochodowego wyliczonego od łącznych dochodów o należne zaliczki na podatek dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-911/11-3/AS
  Czy, jeżeli Spółka zastosuje się do stanowiska organu podatkowego zawartego w indywidualnej interpretacji (doręczonej w odpowiedzi na niniejszy wniosek) i w związku z tym złoży korekty rocznych zeznań podatkowych CIT-8 za poprzednie lata podatkowe, to zastosowanie znajdzie art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej, tj. w przypadku ewentualnej, późniejszej zmiany doręczonej Spółce interpretacji lub nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej przez organy po przeprowadzeniu ewentualnej kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, Spółka będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem ww. interpretacji?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1203/11-4/MN
  Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy. Dla przedmiotowego pojazdu wydano zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09/11-S-5/MM
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po dniu 01 stycznia 2009 r. w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniu za lata wcześniejsze, Spółka ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% do zaległości podatkowych ujawnionych w złożonym zeznaniu korygującym?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09/11-S-4/MM
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po dniu 01 stycznia 2009 r. w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniu za lata wcześniejsze, Spółka ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% do zaległości podatkowych ujawnionych w złożonym zeznaniu korygującym?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-588/11/DP
  Zadano pytanie sprowadzające się do kwestii możliwości odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu uzyskanego w 2010 roku.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-458/11-5/JK2
  Czy Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji zeznania rocznego za 2007, 2008, 2009 rok i skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-458/11-4/JK2
  Czy Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji zeznania rocznego za 2007, 2008, 2009 rok i skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-458/11-6/JK2
  Czy Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji zeznania rocznego za 2007, 2008, 2009 rok i skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-433/11-5/JK2
  Czy Wnioskodawczyni może i ma prawo skorygować w 2011 roku zeznania podatkowe za lata korzystania z kredytu (korzystania z ulgi podatkowej) od 2006 roku do 2009 roku i czy wtedy będzie przysługiwało Jej prawo do pomniejszenia przychodu o kredyt spłacony po sprzedaży?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-79/11-2/KJ
  Czy Wnioskodawca może skorygować koszty o kwotę cła, na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, pod datą wystawienia decyzji, czy też należy korygować koszty roku, w którym powstał dług celny?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-127/11-2/IR
  Zainteresowany nie może dokonać korekty deklaracji VAT za zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze , gdyż nie stanie się on następcą prawnym tego gospodarstwa pomocniczego po jego likwidacji.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-353/11-4/MS
  Spółka będzie miała prawo skorzystać ze zwolnienia podatkowego dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym w pełni zrealizuje warunki zwolnienia, tj. poniesie wydatki inwestycyjne, jak też osiągnie poziom zatrudnienia za okres od dnia wydania zezwolenia. W związku z tym, Spółka nie ma prawa dokonać korekty zeznania podatkowego za 2010r.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-467/11-4/MS1
  Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-254/11-4/AO
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo skorygowania zeznania podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2008 i 2009 w zakresie umniejszenia przychodu w związku z anulowaniem faktur dotyczących okresu od 16 grudnia 2008 r. do 31 marca 2009 r., związanego z nie świadczeniem usługi na rzecz Spółki X?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-51/11-4/ŁM
  Czy w zaistniałej sytuacji, na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółce przysługuje prawo do wpłacania w roku 2011 zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w korekcie zeznania CIT złożonego w roku 2010?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-888/10-2/DG
  Czy zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 ze zm.; dalej: "ustawa o rachunkowości") pozostałe przychody operacyjne w związku z aktualizacją wartości wyceny powyższej inwestycji w nieruchomości do wartości godziwej stanowią przychód w rozumieniu ustawy o CIT? Czy Spółka może dokonać korekty zeznania CIT-8 i wnieść o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. w związku z uwzględnieniem zaktualizowanej wartości inwestycji w przedmiotowe nieruchomości w rozliczeniu podatkowym za 2008 r.?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-6/MN
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-5/MN
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-4/MN
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-764/10-2/JB
  Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy zawartej przez Bank z kontrahentem, Bank jest uprawniony do skorygowania przychodu podatkowego rozpoznanego w momencie rozliczenia transakcji zawartej z kontrahentem jako przychodu należnego? Czy prawidłowe jest stanowisko Banku, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy zawartej przez Bank z kontrahentem, Bank powinien dokonać korekty wysokości przychodów w roku 2008 i 2009 poprzez złożenie korekty deklaracji CIT-8?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1187/10-2/AJ
  Czy Wnioskodawczyni może złożyć korektę PIT-37 za 2009 r. po 30 kwietnia 2010 r. rezygnując ze sposobu przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci i rozliczyć się indywidualnie nie korzystając z ulgi na dziecko wykazane w PIT/O?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1189/10-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1193/10-2/AP
  Czy korekty przychodu i zeznania o wysokości osiągniętego dochodu dokonać za rok podatkowy 2008?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-722/10-2/MG
  Złożenie korekty zeznania podatkowego za 2009 rok w związku ze zwrotem dłużnikowi kwoty złożonej do depozytu sądowego.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1514/10/CzP
  Czy korekty kosztów sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w latach 2007-2009, dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji, czy należy dokonać korekty deklaracji CIT-8 za lata 2007-2009? /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-899/10-2/ES
  Czy na podstawie art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej Wnioskodawczyni ma prawo skorygować zeznanie podatkowe za rok 2006 i zrezygnować z ulgi odsetkowej?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-826/10-5/WS
  1. Dochody zagraniczne – renta z Niemiec. 2. Korekta zeznań podatkowych.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-826/10-4/WS
  1. Dochody zagraniczne – renta z Niemiec. 2. Korekta zeznań podatkowych.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-383/10-4/IŚ
  CIT - w zakresie możliwości rozpoznania przychodów z tytułu dodatnich różnic kursowych oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu ujemnych różnic kursowych, które to różnice ustalane są metodą wg przepisów o rachunkowości i związane są z transakcjami nabycia udziałów w latach 2008-2009, a także w zakresie możliwości dokonania korekt zeznań rocznych za te lata celem wprowadzenia do rachunku podatkowego przedmiotowych różnic
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-547/10-2/MM
  Czy prawidłowym jest uznanie, że w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione przez Spółkę w 2010 r. z tytułu podwyższenia ceny nabytych usług za rok 2008 o tzw. stawki jakościowe, stanowiące koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, Spółka winna rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów w roku 2010 r.?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-621/10-2JB
  Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie może dokonać korekty zeznań rocznych za lata 2003 i 2004 oraz nie może dokonywać doliczeń do dochodu w zeznaniu podatkowym za lata następne, kwot które uprzednio odliczała w ramach tzw. "ulgi odsetkowej".Powyższe oznacza, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-499/10/WM
  Czy w latach ubiegłych i obecnie można zastosować do osiąganych przychodów z najmu, uznanego za wykonywany w ramach działalności gospodarczej, stawkę podatku liniowego w wysokości 19%, tak jak do pozostałej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-982/10/CzP
  "Czy rozwiązanie Podatkowej Grupy Kapitałowej na skutek sprzedaży udziałów w spółce zależnej tworzącej PGK odniesie skutek wsteczny w postaci konieczności weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład tej Grupy za okres jej funkcjonowania (tj. czy wystąpi konieczność dokonania korekt zeznań podatkowych za ten okres)?"
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-287/10-4/AM
  Rozliczenie otrzymanej dotacji.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-290/10-4/KS
  Czy Spółka postępuje prawidłowo traktując zbiorcze faktury korygujące sprzedaż związane z udzielonymi rabatami wystawione do 31.03.2010 r. jako zmniejszenie przychodów podatkowych roku 2009?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-290/10-5/KS
  Czy Spółka postępuje prawidłowo kwalifikując zbiorcze faktury korygujące sprzedaż związane z udzielonymi rabatami wystawione po 31.03.2010 r. jako zmniejszenie przychodów podatkowych roku 2010?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-370/10-2/AM
  Należy stwierdzić, iż o ile zmiana udziałów w zysku z mocą wsteczną jest działaniem prawnie dopuszczalnym to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do skorygowania zaliczek wstecz, ponieważ zaliczki te na ówczesny czas były liczone prawidłowo.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-415/10/MMa
  1.Czy ze względu na to, że wpłacona przez wnioskodawcę do TBS kwota partycypacji w kosztach budowy mieszkania oraz kwota uzyskana następnie ze sprzedaży tej partycypacji były równe, to w zeznaniu PIT-37 wnioskodawca będzie mógł przychód ze sprzedaży praw z umowy partycypacji pomniejszyć o koszta poniesione na ten cel, a w związku z powyższym wykazać zerowy dochód wynikający ze sprzedaży praw majątkowych w tej części? 2.Czy istnieją także podstawy dla złożenia korekty zeznania rocznego i stwierdzenia nadpłaty, jako że przychód ze sprzedaży praw do partycypacji (praw majątkowych) nie został pomniejszony o koszty faktycznie poniesione co spowodowało nadpłacenie podatku?3.W jaki sposób i w jakich terminach wnioskodawca może dochodzić w opisanej sytuacji zwrotu ewentualnie nadpłaconego podatku wynikającego z zeznania rocznego?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-312/07-6/MK/KOM
  stwierdzić należy, iż złożenie korekty deklaracji VAT-7 w przypadku obniżenia podatku należnego nieprawidłowo wykazanego w ewidencji i deklaracjach za dane okresy rozliczeniowe jest możliwe w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast korekta zawyżonej stawki VAT w odniesieniu do sprzedanych wraz z lokalem miejsc postojowych, wykazanej w fakturach VAT odbędzie się w drodze korekty tych faktur, które po otrzymaniu potwierdzenia ich odbioru Wnioskodawca rozliczy na bieżąco, w składanych deklaracjach VAT-7.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-289/10/WM
  1. Czy Wnioskodawca ma prawo w 2008 r., w związku z nieotrzymaniem zapłaty za sprzedany towar w 2007 r. dokonać odpisu aktualizującego wartość należności (zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów), zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo, iż w 2007 r. opodatkowany był w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 2. Czy ma prawo do złożenia korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT-36L za 2008 r. i wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym za 2008 r.?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-80/10-2/GJ
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po 1 stycznia 2009r. , w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniach za lata wcześniejsze, Bank ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% od zaległości podatkowych ujawnionych w zeznaniu korygującym w odniesieniu do całości okresu naliczania odsetek od zaległości, także w sytuacji w której początek biegu tego okresu rozpoczął się przed 1 stycznia 2009r.?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-197/10-2/MT
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie mogła skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków za rok 2004, gdyż w roku tym była osobą, do której miały zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Fakt podlegania regulacjom zawartym w tej ustawie miał bowiem decydujące znaczenie dla braku możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania małżonków.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-118/10-2/MT
  możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-81/10-2/MK1
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup opcji, które wygasły bez rozliczenia finansowego
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-413/10/AK
  Czy Spółka może odstąpić od korekty podatku dochodowego od osób prawnych powołując się na interpretację MF w tym czasie a po uzyskaniu bieżącej interpretacji, postępować zgodnie z nią? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 8, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych)
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-7/MN
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2-415-1249/08/10-6/S/AS
  Po złożeniu skorygowanych zeznań podatkowych, w których zrezygnował Podatnik z odliczenia z tzw. ulgi odsetkowej, w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży wydatki poniesione na spłatę kredytów zaciągniętych na zakup zbytego mieszkania oraz na zakup domu mieszkalnego powodują, że przychód ze sprzedaży mieszkania będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/268/MWJ/09/DD-1123
  Czy przychód uzyskany ze zbycia mieszkania w części wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup zbytej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1267/09/MS
  Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka w związku z odstąpieniem od realizacji umowy warunkowej z dnia 6 czerwca 2007r. z późn. zm., powinna skorygować zeznanie w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2007, w ten sposób, że: -obniży koszty uzyskania przychodu za ten rok o koszty związane ze zbyciem udziałów w Spółce "A" -obniży przychody za ten rok o kwotę uzyskaną ze sprzedaży 20 udziałów w Spółce "A", za łączną kwotę 2 800 000 zł
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1139/09/CzP
  1) Czy wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości stanowią koszty uzyskania przychodów w całości przed otrzymaniem transzy dotacji, a w momencie jej otrzymania wymagają korekty kosztów do wysokości otrzymanej dotacji i zaliczenia do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów? 2) Czy korekty kosztów sfinansowanych z dotacji zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów dokonuje się jednorazowo w miesiącu otrzymania transzy dotacji czy też należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów od pierwszego miesiąca dokonywania księgowania kosztów do miesiąca w którym otrzymano dotację? 3) Czy należy dokonać korekty zeznania rocznego CIT-8 jeśli koszty dotyczą danego roku podatkowego i tak zostaną zaksięgowane a transza dotacji dotycząca tych kosztów wpłynie w następnym roku podatkowym?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-795/09-5/KS
  1. Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżenie przychodu podatkowego z tytułu rabatów uzależnionych od odebrania w określonym czasie (okresie rozliczeniowym) ustalonych ilości towarów następuje we wskazanych w informacjach do kontrahenta terminach uznania rabatu za należy / przyznania rabatu i jednoczesnego wystawienia faktury korygujących? 2. Czy obniżenie przychodu podatkowego z tytułu skonta następuje w momencie otrzymania przez Spółkę płatności od kontrahenta uwzględniającej realizacje skonta?
 62. Postanowienie NSA, sygnatura: II FZ 522/09
  Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o MSSE, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia w podatku CIT tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia w/w warunków określonych w zezwoleniu
  Uzasadnienie
  Postanowieniem z 24 września 2009 r., III SA/Wa 1547/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał sprawę ze skargi Firmy O. S.A. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 21 maja 2009 r., Nr DD5/8213/17/DZQ/09/PK-818, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych do rozpoznania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie. W uzasadnieniu sąd wskazał, że pismem z 7 sierpnia 2009 r. Firma O. S.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 21 maja 2009 r. z zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Sprawa została zarejestrowana w WSA w Warszawie pod sygn. akt III SA/Wa 1547/09, lecz nie wyznaczono dla niej terminu rozprawy. W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny powołując się między innymi na § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016, dalej rozporządzenie) wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie jest sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy. Z uwagi na fakt, że skarżąca ma siedzibę w D. (Woj. Podkarpackie) - zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652, ze zm.) – właściwym miejscowo do rozpoznania ww. skargi będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Jednocześnie sąd wskazał, iż dla prawidłowości przekazania sprawy do rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie ma znaczenia fakt, iż przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna wydana na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) lecz zmiana tej interpretacji, w podstawie prawnej, której wskazano art. 14e o.p. Zdaniem sądu § 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje, iż przekazaniu podlegają sprawy z zakresu działania ministra właściwego do spraw publicznych dotyczące wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b o.p. Brzmienie tego przepisu zdaniem sądu wskazuje, iż przekazaniu do właściwych miejscowo wojewódzkich sądów administracyjnych podlegają wszystkie sprawy związane z wydaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b o.p. Są to zatem zarówno sprawy ze skarg na interpretacje wydane na podstawie art. 14e o.p. czy też sprawy ze skarg na postanowienia o pozostawianiu wniosków o wydanie interpretacji bez rozpoznania. Przepis § 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje więc w ocenie sądu pierwszej instancji pewną kategorie spraw podlegającą przekazaniu – nie odnosi się on natomiast wyłącznie do jednego rodzaju rozstrzygnięcia podejmowanego w ramach tej kategorii spraw. Zdaniem sądu powyższa interpretacja jest zgodna z celem wydania rozporządzenia, którym było przekazanie wszystkich spraw związanych z wydaniem interpretacji indywidualnej sądom właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania lub siedziby strony skarżącej. W zażaleniu na powyższe postanowienie Minister Finansów zaskarżył je w całości, zarzucając mu naruszenie § 1 pkt 1 rozporządzenia w zw. z art. 14b i art. 14e o.p. poprzez błędną ich wykładnię i ustalenie, iż przekazaniu podlegają wszystkie sprawy związane z wydawaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, zarówno sprawy ze skargi na interpretacje indywidualne wydane na podstawie art. 14b o.p. i ze skarg na zmiany interpretacji wydanych na podstawie art. 14e o.p. W związku z tak postawionym zarzutem wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i zasądzenie na rzecz Ministra Finansów kosztów sądowych. W odpowiedzi na zażalenie spółka wniosła o jego oddalenie, popierając stanowisko zajęte przez sąd pierwszej instancji w zaskarżonym postanowieniu.
  Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
  Zażalenie zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z treści § 1 pkt 1 rozporządzenia rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b o.p., przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżącą zamieszkuje lub ma siedzibę. Art. 14b o.p. stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Natomiast art. 14e o.p. stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmieniać wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonana przez sąd pierwszej instancji wykładnia § 1 pkt 1 rozporządzenia była nieprawidłowa. Należy zauważyć, że wykładnia językowa powyższego przepisu wskazuje przede wszystkim, że dotyczy on tylko interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b o.p. Treść tego przepisu nie nawiązuje do kwestii związanych ze zmianą interpretacji indywidualnej, ani tym bardziej ogólnej. Zdaniem sądu treść § 1 pkt 1 rozporządzenia nie daje zatem żadnych podstaw do przyjęcia na gruncie wykładni językowej, że ma on zastosowanie do art. 14e o.p. Tym bardziej, że czym innym w świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa jest wydanie interpretacji a czym innym jej zmiana. Ponadto w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego brak jest w treści § 1 pkt 1 rozporządzenia sformułowań uprawniających do zastosowania wykładni rozszerzającej. Słusznie w zażaleniu podnosi Minister Finansów, że możliwe byłoby rozpoznanie spraw dotyczących zmian wydanych w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego przez wojewódzkie sądy administracyjne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedzibę skarżącego, gdyby ustawodawca w przywołanym rozporządzeniu posłużył się ogólnym zakresem spraw związanych z wydawaniem w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca w przepisie kompetencyjnym wyraźnie ograniczył rozpoznawanie spraw do wydawanych indywidualnych interpretacji wskazanych w art. 14b o.p. Wbrew stanowisku wojewódzkiego sądu administracyjnego zawartego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia § 1 pkt 1 rozporządzenia nie wskazuje ogólnie na kategorie spraw lecz w zdecydowany sposób je uszczegóławia. Skoro ustawodawca jednoznacznie stwierdził, iż komentowany przepis dotyczy spraw wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b o.p., to tym samym jednoznacznie wyłączył spod kognicji wojewódzkich sądów administracyjnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skarżącego sprawy dotyczące zmian interpretacji, o których mowa w art. 14e o.p. Poza tym gdyby intencją prawodawcy było rozszerzenie katalogu spraw, które mogą być przekazane to w wydanym rozporządzeniu albo by wskazał bezpośrednio na art. 14e o.p. albo zastosowałby inną konstrukcje przepisu, umożliwiającą zakwalifikowanie także zmian interpretacji do spraw podlegających przekazaniu. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego także wykładnia celowościowa wskazuje, że przepis ten dotyczy wyłącznie regulacji z art. 14b o.p. Odmienne są bowiem tryby wydawania decyzji z art. 14b i art. 14e o.p. Art. 14b § 6 stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 122, poz. 770 ze zm.) upoważnia się Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie do wydawania, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, interpretacji indywidualnych. A zatem w zakresie art. 14b o.p. organem właściwym do wydania decyzji w imieniu Ministra Finansów są inne organy podatkowe. Dlatego też na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 120 ze zm., dalej: p.p.s.a.) Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydał rozporządzenie z 28 sierpnia 2008 r., mające na celu zapewnienie prawidłowego toku rozpoznawania spraw w zakresie interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b o.p. W tym zakresie należy zgodzić się z prezentowaną wykładnią celowością spornego przepisu rozporządzenia, że miał on doprowadzić do ułatwienia prowadzenia spraw podatnikom, jak i zapewnienia ekonomiki postępowania w zakresie wydawanych przez odpowiednich dyrektorów izb skarbowych na podstawie art. 14b o.p. interpretacji indywidualnych. Jednakże wykładnia ta nie może odnosić się do trybu z art. 14e o.p. Zgodnie z tym przepisem właściwym do zmiany interpretacji ogólnej lub indywidualnej jest tylko Minister Finansów, który nie może tej kompetencji przekazać innemu organowi podatkowemu. Żaden bowiem przepis w tym zakresie mu na to nie pozwala. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wprowadzenie tego typu regulacji co do zmiany interpretacji ogólnej i indywidualnej, w sytuacji gdy Minister Finansów stwierdził jej nieprawidłowość uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wskazuje na chęć zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w tym względzie. Należy bowiem zauważyć, że w takiej sytuacji, gdy zmiany interpretacji na podstawie art. 14e o.p. dokonuje Minister Finansów i zmiana ta zostanie zaskarżona, to na podstawie art. 13 § 2 p.p.s.a. właściwym do rozpoznania tej skargi będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zmiany bowiem dokonuje Minister Finansów i to on jest organem, którego rozstrzygnięcie jest zaskarżane w drodze skargi do sądu administracyjnego, a nie tak jak w przypadku interpretacji indywidualnych wydanych na podstawie art. 14b odpowiedni dyrektor izby skarbowej, działający na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. W tej sytuacji w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznawanie spraw z zakresu art. 14e o.p. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie będzie miało kluczowe znaczenie. Takie bowiem rozwiązanie ma na celu zapewnienie jednolitości orzecznictwa w tak istotnych sprawach. Jednocześnie Sąd z przytoczonych wyżej względów nie podzielił poglądu prezentowanego w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 października 2009 r. (I FZ 232/09, niepubl.). Mając powyższe na uwadze, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zmiana właściwości sądów administracyjnych, o której mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia nie dotyczy spraw z zakresu zmiany interpretacji indywidualnej dokonanej w trybie art. 14e o.p. W konsekwencji uznać należy, że nieprawidłowo sąd pierwszej instancji przekazał sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. W rozpatrywanej sprawie odstąpiono od zasądzenia na rzecz Ministra Finansów zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, gdyż przepisy art. 203 i 204 p.p.s.a. jednoznacznie wiążą zwrot kosztów postępowania z zaskarżeniem wyroku, a nie postanowienia. ReferencjeDD5/8213/17/DZQ/09/PK-818, interpretacja indywidualna
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1078/09/SD
  Czy połączenie spółek Grupy O i Spółki C, tworzących Podatkową Grupę Kapitałową O, przed upływem 3-letniego okresu funkcjonowania tej podatkowej grupy podatkowej, narusza przepisy prawa podatkowego dotyczące minimalnego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej (3 lata) i czy w związku z tym będzie skutkowało koniecznością weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład tej grupy za okres jej funkcjonowania (od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia utraty bytu prawnego Spółki C), przez obowiązek dokonania korekt zeznań podatkowych za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia utraty bytu prawnego Spółki C?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-953/09/AW
  Korekta deklaracji kwartalnej
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1150/09/AW
  Korekta deklaracji kwartalnej
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1151/09/AW
  Korekta deklaracji kwartalnej
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-941/09/SD
  Czy Wnioskodawca jako następca prawny Spółki może dokonać drugostronnej korekty cen transferowych (tj. przychodu Spółki) poprzez złożenie deklaracji korygującej za okres objęty korektą wraz z uzasadnieniem?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-488/09-4/MK
  podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-627/09/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zapłatę czynszu i opłaty za ogrzewanie w wynajmowanym lokalu wykorzystywanym na cele prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, za okres od stycznia 2007 do grudnia 2007 r. na podstawie wystawionej faktury oraz dokonanych dopłat do opłat za ogrzewanie nieuwzględnionych w lata wcześniejszych, na podstawie faktur korygujących.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-550/09-3/HS
  Czy Bank powinien zmienić metodę rozpoznawania kosztu podatkowego z tytułu płaconej prowizji spółce X, porównać wartość niespłaconego portfela kredytów z danego roku z przewidywaną wartością kredytów pozostającą do spłaty na podstawie harmonogramu pierwotnego i przy pomocy tak wyliczonego wskaźnika przeliczyć wartość prowizji przypadającą na poszczególne lata podatkowe, dokonać korekt deklaracji podatkowych za lata 2003 - 2008 z jednoczesnym kierowaniem wniosku o zwrot nadpłaty dla poszczególnych lat, czy kontynuować dotychczasową metodę?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-788/09/AM
  Czy strata z tytułu nieściągalnej wierzytelności (w części niespłaconej przez dłużnika) może być uznana za koszt uzyskania przychodów w 2008 r.?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PK4/8012/224/JWA/09/1186
  1. Czy jeżeli Wnioskodawca złoży teraz korektę zeznania PIT-37 za 2006 r. a gdy otrzyma stosowne dokumenty od lekarza to wówczas dołączy je do wniosku o stwierdzenie nadpłaty to termin 2 miesięcy na realizację nadpłaty będzie liczony od dnia złożenia korekty czy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty?2. Czy wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty Zainteresowany będzie musiał ponownie składać korektę zeznania?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-785/09/SD
  Od jakiego miesiąca Spółka jest zobowiązana do przelewania wyższej kwoty z tytułu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy płaconych w formie uproszczonej?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-446/09-8/JK2
  Reasumując, odpisy dokonywane przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej umowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematycznym gromadzeniu oszczędności, począwszy od grudnia 2006 r. są nienależne. Wnioskodawca powinien zwrócić odliczone z tego tytułu kwoty wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi od dnia zwrotu nadpłaty.Jednocześnie należy zauważyć, iż organ podatkowy nie był zobowiązany do przesłania pisma informującego o zaistniałej pomyłce przelania na konto środków za grudzień 2006 r. i za 2007 r. oraz o obowiązku złożenia korekty za wskazane lata (grudzień 2006 r. i 2007 r.).
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-458/09-2/MM
  W którym roku podatkowym Spółka powinna pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę nadpłaty wynikającą z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 10.03.2009 r.?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-525/09/PSZ
  Czy biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny przysługuje prawo dokonania korekty dochodu za 2007 r., przez pomniejszenie go o różnicę między przysługującą amortyzacją jednorazową a amortyzacją zaliczoną już do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym korekty zeznania podatkowego za 2007 r.?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-405/09-2/AS
  Czy zgodnie z aktualna ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniając wszystkie wprowadzone nowelizacje małżonkowie mają prawo do - zdarzenie przeszłe - dokonania korekty zeznania podatkowego za rok 2005 (od 1 listopada do 31 grudnia) 2006 i 2007 roku i odliczenie odsetek zapłaconych z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w banku P. S.A. lub dokonania korekty zeznania podatkowego za rok 2008 i odliczenia odsetek zapłaconych w latach 2005 (listopad - grudzień), 2006 i 2007?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-429/09-3/EK
  1. Czy stanowisko Szpitala opisane w rubryce 54, jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami? 2. Czy Szpital może dokonać korekt CIT-8 za 2005, 2006, 2007, 2008, w zakresie wpłat na podatek dochodowy od osób prawnych, tak jak w latach 2002 - 2004, opierając się na wykładni Naczelnika Urzędu Skarbowego (postanowienie) oraz na podstawie wyroku?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-385/09-4/KS
  1. Czy Wnioskodawca może skorygować przychód oraz deklarację CIT – 8? 2. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot podatku dochodowego? 3. W którym roku zrobić korekty za 2007 r., czy w roku bieżącym?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-668/09-4/MN
  Korekta faktur wystawionych za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-487/09-5/HS
  1.Jeżeli Zakład wystawi w 2009 r. faktury korygujące, a dotyczące zawyżonych opłat za energię elektryczną za lata ubiegłe, to czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów za te lata i sporządzić korekty deklaracji CIT-8? 2.Czy Spółka zobowiązana będzie do naliczenia i zapłaty odsetek zwłoki?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-603/09-5/AMN
  W jaki sposób – w przypadku zwolnienia tego dofinansowania z od podatku dochodowego od osób fizycznych – dokonać korekty nadpłaconego podatku naliczonego w latach 2004-2008?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-465/09/PSZ
  Czy dokonana korekta zeznania PIT-36L za 2005 r., złożona i przyjęta przez Urząd Skarbowy była prawidłowa? Czy korekty tej Wnioskodawca nie miał prawa dokonać, a zwrócony w dniu 21 kwietnia 2009 r. podatek VAT w kwocie 35.755 zł zaliczyć do przychodów nie podlegających opodatkowaniu?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-487/09-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-247/09-4/JB
  Jeżeli podatnik nie zaliczy odpisu aktualizującego wartość należności w odpowiednim roku podatkowym (w którym spełnione zostały oba ww. warunki, tj. uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i utworzenia rachunkowego odpisu aktualizującego), to aby zaliczyć odpis aktualizujący wartość należności, której nieściągalność został uprawdopodobniona, do kosztów podatkowych, będzie musiał dokonać odpowiedniej korekty zeznania rocznego.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-306/09-4/MG
  Czy dopuszczalne jest wystawienie korekty informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. nauczycielce Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi Pani Danucie R., która na skutek negatywnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej emerytury, wynikającej z Karty Nauczyciela zwróciła w dniu 25 marca 2009 r. na rzecz Wnioskodawcy nienależnie pobrane świadczenie pieniężne, odprawę emerytalną w wysokości netto 9.954,11 złotych (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote jedenaście groszy).
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-437/09/CzP
  Czy w świetle wyżej opisanej sytuacji oraz wobec treści art. 17 ust. 1 pkt 1, który jako jedyny warunek zastosowania przedmiotowego zwolnienia w stosunku do tych dochodów wymaga aby nieruchomość była częścią składową gospodarstwa rolnego, a sprzedaż następowała po upływie 5-ciu lat liczonych od końca roku w którym nastąpiło nabycie zbywalnej nieruchomości, spółka postąpiła prawidłowo opodatkowując w/w dochody?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-301/09-2/MG
  Czy przychód uzyskany ze zbycia mieszkania w części wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup zbytej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-265/09-4/ŁM
  1) Czy ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będą korzystać dochody uzyskane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki określone w zezwoleniu, czy też obowiązek wypełnienia warunków określonych w zezwoleniu należy traktować jedynie jako "warunek zawieszający" możliwość korzystania, do momentu spełnienia tych warunków, ze zwolnienia dochodów osiągniętych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w okresie od dnia uzyskania zezwolenia ? 2) Czy ze zwolnienia podatkowego będą korzystać dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia, czy też wyłącznie dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy po dacie realizacji warunków określonych w zezwoleniu?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-314/09/PSZ
  Możliwość zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uzyskaniem certyfikatu.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-216/09-4/JS
  1. Biorąc pod uwagę zaangażowanie Wnioskodawczyni w realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, czy istnieje możliwość dokonania przez Wnioskodawczynię korekty zeznań podatkowych za lata 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 uwzględniając zwolnienie od podatku dochodowego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z art. 21 ust. 46 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych.2. Czy istnieje możliwość, aby w kolejnych latach podatkowych dochody Wnioskodawczyni zwolnione zostały z podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09-4/MM
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po dniu 01 stycznia 2009 r. w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniu za lata wcześniejsze, Spółka ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% do zaległości podatkowych ujawnionych w złożonym zeznaniu korygującym?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09-6/MM
  Czy w przypadku dokonania przez Spółkę po dniu 01 stycznia 2009 r. korekty zaliczek na podatek dochodowy - za lata do 31.12.2008 r., jak również za lata następne, co do których nie ma obowiązku składania deklaracji, Spółka ma prawo zastosować do powstałej zaległości w zaliczkach obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09-5/MM
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po dniu 01 stycznia 2009 r. w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniu za lata wcześniejsze, Spółka ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% do zaległości podatkowych ujawnionych w złożonym zeznaniu korygującym?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09-7/MM
  Czy w przypadku dokonania przez Spółkę po dniu 01 stycznia 2009 r. korekty zaliczek na podatek dochodowy - za lata do 31.12.2008 r., jak również za lata następne, co do których nie ma obowiązku składania deklaracji, Spółka ma prawo zastosować do powstałej zaległości w zaliczkach obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 56 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD5/8213/17/DZQ/09/PK-818
  Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o MSSE, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia w podatku CIT tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia w/w warunków określonych w zezwoleniu Wniosek ORD-IN3 MB
  Zmiana interpretacji indywidualnej
  Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną wydaną w dniu 12 czerwca 2008 r. przez Dyrektora Izy Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej Nr IBPB3/423-214/08/AM w ten sposób, iż uznaje, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych CIT-8 oraz informacji CIT-8/0 za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w zezwoleniu- jest nieprawidłowe.
  UZASADNIENIE
  W dniu 18 marca 2008 r. wpłynął do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznań podatkowych CIT-8 oraz informacji CIT-8/O za okres od dnia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie sse do dnia spełnienia warunków określonych w tym zezwoleniu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca Firma O. S.A. prowadzi w swoim zakładzie na terenie D. działalność gospodarczą w branży produkcji ogumienia dla środków transportu (działalność podstawowa). Spółka uzyskała 27 lutego 2008 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "(…)" (dalej: sse). W ramach planowanej inwestycji Spółka zamierza dokonać określonych wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnić nowych pracowników (co stanowi warunki zapisane w zezwoleniu). W związku z inwestycją zostaną zakupione maszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów oferowanych przez Spółkę. Zgodnie z zamierzeniami Spółki, warunki zapisane w zezwoleniu zostaną spełnione najpóźniej do końca 2011 r. Stan prawny w momencie rozpoczęcia starań Spółki o objęcie terenu inwestycji obszarem sse wskazywał, iż przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwolnienia z podatku na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r, Nr 54, poz. 654 z późn. zm, dalej: updop) począwszy od miesiąca w którym poniósł pierwsze wydatki inwestycyjne (lub pierwsze koszty pracy). W trakcie prac nad nowelizacją rozporządzenia o sse, która sankcjonowałaby włączenie obszaru inwestycji Spółki w obręb sse, zmieniono jednakże niektóre zasady korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiana dotyczyła w szczególności przedsiębiorstw, prowadzących już działalność gospodarczą, która miałaby być kontynuowana w ramach sse. Zmiana polegała na rozszerzeniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 26, poz. 163 z późn. zm., dalej rozporządzenie o sse) o ust. 2a przyznający przedsiębiorcom, których zakład obejmowany jest obszarem sse (a więc m.in. Wnioskodawcy) prawo do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych dopiero po wypełnieniu warunków zapisanych w zezwoleniu. Zgodnie z brzmieniem przepisu, zwolnienie obejmuje jednak okres od dnia uzyskania zezwolenia do wyczerpania dopuszczalnego limitu pomocy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, Spółka - po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych tj. od miesiąca następującego po spełnieniu warunków zezwolenia (poniesienie określonych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie nowych pracowników) - będzie mogła dokonać korekty złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków określonych w zezwoleniu. Korekta polegałaby na złożeniu za poszczególne lata podatkowe informacji CIT-8/O o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, w których zostanie wykazana kwota wolnych od opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie sse. Następnie kwota ta wykazana zostanie jako odliczenie podatku w korekcie zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W ocenie Spółki, pomimo faktu, iż prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, Spółka nabędzie dopiero wraz ze spełnieniem warunków zapisanych w zezwoleniu (t.j. po poniesieniu wydatków inwestycyjnych i osiągnięciu poziomu zatrudnienia określonego w zezwoleniu), to zwolnienie będzie obejmowało cały okres od dnia otrzymania zezwolenia do momentu wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że po nabyciu prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogła dokonać korekty złożonych, zgodnie z art. 27 updop, deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków określonych w zezwoleniu. W związku z faktem, iż przepis § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse dotyczy prawa do zwolnienia podatkowego, w ocenie Spółki należy odwołać się do przepisów ustanawiających prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku przedsiębiorców strefowych, a więc do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 274, dalej jako: ustawa o sse). Należy tu zatem w szczególności rozpatrzyć art. 17 ust. 1 punkt 34 updop, zgodnie z którym zwolnione od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy. Art. 16 ust. 1 ustawy o sse stanowi natomiast, iż podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. W świetle powyższego, prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej regulowane jest w szczególności zapisami updop. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2007 r. (sygn. akt I SA/Rz 671/07), w którym sąd stwierdza, że "w świetle (...) przepisu art. 17 ust. I pkt 34 updop podatnik korzysta ze zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse. Art. 17 ust. 5 updop reguluje kwestię utraty prawa do zwolnienia podatkowego, stanowiąc, iż następuje ono w razie cofnięcia zezwolenia strefowego. Zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o sse, zezwolenie może być cofnięte, jeżeli przedsiębiorca: zaprzestał prowadzenia działalności, na którą posiadał zezwolenie, rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu lub nie usunął uchybień stwierdzonych w wyznaczonym terminie". W konsekwencji biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz art. 16 ust. 1 ustawy o sse, dochody Spółki z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia będą co do zasady, zwolnione z podatku dochodowego do wysokości dopuszczalnej pomocy publicznej już od dnia uzyskania zezwolenia. W przypadku norm regulujących prawą lub obowiązki jednostki, wykładnia językowa jest wykładnią, która powinna być stosowana w pierwszej kolejności (porównaj: L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2006, s. 173 - "W państwach demokratycznych wykładnia językowa i znaczenie literalne zajmują niewątpliwie pozycję uprzywilejowaną wobec wykładni systemowej i funkcjonalnej mimo wzrastającego znaczenia tej ostatniej. Można nawet powiedzieć, iż interpretacje tekstów prawnych w krajach naszego kręgu cywilizacyjnego opiera się za zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej i zasadzie pomocniczości wykładni systemowej i funkcjonalnej."). Dlatego też, w przypadku interpretacji uregulowań prawnych dotyczących zwolnień podatkowych należy literalnie interpretować przepisy określające zasady korzystania ze zwolnień podatkowych. W konsekwencji, analizując przedmiotowe przepisy updop, jak również rozporządzenia o sse, Wnioskodawca wysuwa wniosek, iż po spełnieniu określonych warunków (w tym przypadku zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych), Spółka nabędzie prawo do ulg podatkowych. Tym samym, Spółka będzie miała prawo do dokonania korekt z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres od dnia wydania zezwolenia na działalność w sse do dnia spełnienia w/w warunków. Powyższa zasada interpretacji przepisów prawa, została również potwierdzona przez Ministra Finansów (w zakresie odnoszącym się bezpośrednio do zwolnień podatkowych) w piśmie z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. PB4/KA-8213-32l-25/06), w którym czytamy "(...) zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową". Zgodnie zatem z § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Spółka zwraca szczególną uwagę na drugą część tego przepisu. W ocenie Spółki, nie ma możliwości, aby "miesiąc następujący po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu" wystąpił w innym przedziale czasu niż "w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej". Dzieje się tak, ponieważ z jednej strony nie ma praktycznej możliwości wypełnienia warunków zezwolenia przed jego uzyskaniem, z drugiej natomiast wyczerpanie pomocy regionalnej nie może nastąpić szybciej niż spełnienie warunków zezwolenia, co de facto upoważnia przedsiębiorcę do korzystania z pomocy regionalnej. W ocenie Spółki, mając na uwadze zasadę racjonalności postępowania ustawodawcy, należy wykluczyć, iż powtórzył on swój zapis i dwa razy określił ten sam przedział czasowy. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, zapisy umieszczone w 6 ust. 2a rozporządzenia o sse wskazują na dwie okoliczności warunkujące wykorzystanie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych:
  - z jednej strony prawodawca stanowi, że "zwolnienia (...) przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu (...)"- z drugiej natomiast wskazuje, iż "zwolnienia (...) przysługują (...) w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej".Z powyższego przepisu § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse jednoznacznie wynika, iż:
  - dotyczy on wyłącznie ściśle określonej grupy przedsiębiorców,- prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przedsiębiorcy ci uzyskują po wypełnieniu warunków zezwolenia,- okres obowiązywania zwolnienia rozpoczyna się od dnia uzyskania zezwolenia.Podsumowując Spółka stwierdza, iż przepis § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse warunkuje co prawda przyznanie prawa do korzystania z pomocy publicznej wypełnieniem warunków opisanych w otrzymanym zezwoleniu, w żadnym jednak wypadku (i) nie odbiera Spółce prawa wynikającego z updop do uznania za zwolnione z opodatkowania dochodów z działalności strefowej osiągniętych od dnia uzyskania zezwolenia oraz (i) prawa do złożenia korekty deklaracji CIT za okres od dnia uzyskania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków. W świetle powyższego, w ocenie Spółki, niedopuszczalna jest (w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz art. 16 ustawy o sse) zawężająca interpretacja § 6 ust. 2a rozporządzenia o sse, która zakładałaby, że za pewien okres (tj. od dnia uzyskania zezwolenia do momentu spełnienia warunków zezwolenia) przedsiębiorca mający ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sse traciłby prawo do zwolnienia podatkowego. W ocenie Spółki, rozporządzenie jako akt prawny niższego rzędu nie może odbierać prawa do zwolnienia, ponieważ jak wskazano powyżej regulowane jest ono ustawami o pdop i o sse. Zgodnie z updop, utrata prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych może nastąpić jedynie w przypadku naruszenia przepisów ustawy o sse oraz cofnięcia zezwolenia. Same przesłanki do cofnięcia zezwolenia zostały enumeratywnie wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy o sse i tylko naruszenie powyższych warunków pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle powyższego, żaden przepis aktu prawnego w randze rozporządzenia, nie może kreować dodatkowej sytuacji (oprócz tych przewidzianych w ustawie o sse), w której podatnik mógłby ostatecznie utracić prawo do zwolnienia lub prawo to zostałoby ograniczone na pewien okres (tu: od dnia zezwolenia do dnia spełnienia jego warunków). Spółka zaznacza, iż takie działanie byłoby sprzeczne z art. 217 Konstytucji RP, w którym stwierdza się, iż "Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". Rozumienie takie potwierdzone zostało m.in. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r. (sygn. SK 22/03), w którym stwierdza on, iż "Tylko ustawa może nakładać na obywateli i inne podmioty prawa, nowe obowiązki formalne (...). Tym hardziej, tylko w ustawie mogą być ustanowione nowe ciężary materialne, polegające na odbieraniu kontrahentom prawa (...)". W ocenie Spółki sytuacja taka potwierdza wnioski przedstawione powyżej. W ocenie Spółki, co do zasady, działalność prawodawcza powinna być działalnością celową, to znaczy służyć realizacji określonych celów. Dlatego wydaje się oczywiste, iż cele te należy uwzględnić również interpretując akty prawne. Zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia o sse z dnia 24 września 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 182, poz. 1299), a także analogicznych nowelizacji rozporządzeń dotyczących innych stref, celem wprowadzenia § 6 ust. 2a do rozporządzenia o sse, jest doprowadzenie do wyrównania szans podatników, którzy uzyskali zezwolenie w związku z realizacją nowej inwestycji od podstaw (greenfieid) oraz podatników, którzy uzyskali zezwolenie w związku z realizacją inwestycji w ramach już funkcjonującego zakładu (brownfield). Zdaniem Spółki, prawodawca ocenił, iż podatnicy realizujący inwestycje typu greenfieid (nowa inwestycja) posiadają gorszą pozycję konkurencyjną. Dzieje się tak dlatego, że w zdecydowanej większości przypadków dochód, który podlegałby opodatkowaniu uzyskują one dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego, co opóźnia moment rozpoczęcia wykorzystywania pomocy publicznej. Inwestycje typu brownfield (zakłady istniejące) umożliwiają tymczasem jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej i korzystanie z pomocy publicznej, stawiając realizujących je podatników w lepszej pozycji konkurencyjnej np. poprzez zwiększenie płynności finansowej. Według Spółki, w zamyśle prawodawcy należało zatem wprowadzić przepis, który opóźniłby wykorzystanie pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa realizujące na terenie specjalnych stref ekonomicznych inwestycje typu brownfield. Spółka zaznacza jednak, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia o sse istnieje możliwość, aby inwestor realizujący inwestycję greenfield korzystał z pomocy publicznej jeszcze przed wypełnieniem warunków zezwolenia (zgodnie z 6 ust. 1 rozporządzenia o sse, taki inwestor może korzystać ze zwolnienia od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne bez względu na wypełnienie przez niego warunków zezwolenia). Taka sytuacja ma na przykład miejsce w przypadku, kiedy w ramach przetargu kupuje on grunt na terenie sse, budując jednocześnie swój kredyt podatkowy. W takim przypadku, o ile podatnik osiągnie odpowiednie dochody, może zacząć korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych przed wypełnieniem warunków zezwolenia. Dlatego też, w ocenie Spółki, Wnioskodawca-X., jako inwestor brownfield, ma prawo do dokonania korekt rozliczeń podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia ww. warunków. W innym bowiem przypadku doszłoby do rażącego naruszenia zasady równości podmiotów gospodarczych względem prawa. Skoro bowiem zarówno podatnicy realizujący inwestycje typu brownfield (w tym Wnioskodawca), jak i podatnicy realizujący inwestycje typu greenfield spełnili warunki umożliwiające inwestycję na terenie sse i uzyskali zezwolenie, w ocenie Spółki nie istnieją podstawy do dyskryminowania podatników realizujących inwestycje typu brownfield w postaci opóźnienia momentu skorzystania z przysługuj ącego im prawa. Gdyby bowiem założyć, iż inwestor taki (tj. brownfield) może rozpocząć korzystanie z pomocy publicznej dopiero po wypełnieniu zapisów zezwolenia to, przy założeniu odpowiednio długiego cyklu inwestycyjnego (np. kilka lat w przypadku skomplikowanych maszyn produkcyjnych) istnieje realne ryzyko, że inwestor nie zdążyłby wykorzystać przysługującego mu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, w ramach dostępnego limitu pomocy publicznej, przed wygaśnięciem okresu obowiązywania strefy. Istniałaby również uzasadniona obawa o ekonomiczną wykonalność strefowych inwestycji typu brownfield. Spółka zauważa, iż w żadnym wypadku nie istnieje zagrożenie wykorzystania wyższej wartości pomocy w wyniku wcześniejszego rozpoczęcia korzystania z niej, gdyż wysokość pomocy, do której uprawniona jest Spółka działająca na terenie sse ograniczona jest zawsze limitem maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej właściwej dla danego regionu, zgodnie z 5 rozporządzenia o sse oraz art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (OJ L 302/29). Według Spółki, należy zatem uznać, że w przedstawionej powyżej sytuacji zamiast do wyrównania szans doszłoby do powstania zdecydowanie nierównego traktowania podmiotów gospodarczych, co jak należy sądzić, nie było przecież celem ustawodawcy. W ocenie Spółki interpretacja przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia o sse nie pozostawia żadnych wątpliwości. Zarówno wykładnia językowa, jak również systemowa i celowościowa wskazują, iż pomimo tego, że prawo do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskane zostanie przez Wnioskodawcę dopiero po spełnieniu warunków zezwolenia, to okres obowiązywania tego prawa rozpoczyna się wraz z uzyskaniem przez Spółkę zezwolenia. W ocenie Wnioskodawcy w praktyce oznacza to, iż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Spółka spełni warunki zezwolenia, uzyska możliwość skorygowania złożonych deklaracji podatkowych za okres od dnia wydania zezwolenia do dnia spełnienia jego warunków tj. najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. W ramach tej korekty Spółka złoży za poszczególne lata podatkowe informację CIT-8/0 o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku, w których zostanie wykazana kwota wolnych od opodatkowania dochodów uzyskanych przez Spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie sse, a następnie wykaże tę kwotę jako kwotę odliczenia podatku w korekcie zeznania CIT-8 za poszczególne lata podatkowe. W dniu 12 czerwca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wydał dla firmy O. S.A. interpretację indywidualną Nr IBPB3/423-2 1 4/08/AM, w której stwierdził, iż stanowisko Spółki wyrażone we wniosku z dnia 18 marca 2008 r., jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie. W ocenie Ministra Finansów nie można uznać za prawidłowe stanowiska Spółki wyrażonego we wniosku z dnia 7 marca 2008 r., potwierdzonego w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej z dnia 12 czerwca 2008 r. Nr IBPB3/423-214/08/AM. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34) updop wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sse, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast z ust. 4 art. 17 updop wynika, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Z treści ww. cytowanych przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 updop wynika, iż warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy, na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne. Minister Finansów zauważa, iż nie można dokonywać interpretacji przepisów art. 17 ust. 1 pkt 34) updop w oderwaniu od przepisów regulujących funkcjonowanie sse. Stosownie do 4 ust. 1 rozporządzenia o sse pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi pomoc regionalną z tytułu: - kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych odpowiednio w 7, lub- tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.W myśl § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia o sse zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 ust. 6. Z kolei z § 6 ust. 2a (dodanego rozporządzeniem z dnia 24 września 2007 r. (Dz.U.07.182.1299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2007 r., wynika, iż w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia od podatku dochodowego, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego Spółka prowadzi w swoim zakładzie działalność gospodarczą w branży produkcji ogumienia dla środków transportu (działalność podstawowa). W dniu 27 lutego 2008 r. Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalność gospodarczej na terenie mieleckiej sse. W ramach planowanej inwestycji Spółka zamierza dokonać określonych wydatków inwestycyjnych oraz zatrudnić nowych pracowników (co stanowi warunki zapisane w zezwoleniu). W związku z inwestycją zostaną zakupione maszyny i urządzenia służące do produkcji wyrobów oferowanych przez Spółkę. Zgodnie z zamierzeniami Spółki, warunki zapisane w zezwoleniu zostaną spełnione najpóźniej do końca 2011 r. Z powołanych wyżej przepisów rozporządzenia w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wynika zatem, iż przedsiębiorcy którego zakład objęto strefą, zwolnienie podatkowe przysługuje dopiero od miesiąca następującego po miesiącu,w którym zrealizował w pełni warunki zezwolenia, tj. osiągnął zarówno poziom inwestycji, jak też poziom zatrudnienia, określony w zezwoleniu. Z gramatycznej wykładni ww. przepisu wynika zatem jednoznacznie, iż moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych odroczony został do czasu spełnienia warunków przewidzianych w zezwoleniu. Przepis ten nie daje zatem podstaw do zwolnienia przez przedsiębiorcę dochodu do opodatkowania już w momencie rozpoczęcia inwestycji. Podkreślić należy bowiem, iż celem wprowadzenia przepisu § 6 ust. 2a ww. rozporządzenia było zbliżenie warunków korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję na terenie funkcjonującego zakładu do przedsiębiorcy realizującego inwestycję od podstaw. Objęcie statusem sse już działających zakładów i wydanie zezwolenia na produkcję wyrobu o tej samej klasyfikacji PKWiU, co wcześniej produkowany, tworzy takim inwestorom korzystniejsze warunki działania, ponieważ mogą szybciej wykorzystać należną pomoc, niż w przypadku inwestycji realizowanej od podstaw. Wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez już działające firmy, jest uzasadnione ponieważ są to duże kosztowo projekty wprowadzające innowacyjne technologie, a więc takie, które w znaczącym stopniu wpływają na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Nie można zatem się zgodzić ze stanowiskiem Spółki, iż podatnicy realizujący inwestycję typu brownfield są dyskryminowani poprzez opóźnienie momentu skorzystania z przysługuj ącego im prawa do korzystania z pomocy publicznej. Minister Finansów podkreśla, że zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania. W związku z tym przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Zatem pomimo faktu, iż zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych będzie obejmowało dochód uzyskany przez Spółkę z działalności objętej zezwoleniem, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, nie oznacza jednak, że Spółka ma prawo do złożenia korekty CIT-8 i CIT-8/O za okres od dnia otrzymania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w tym zezwoleniu. Spółka bowiem prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych nabędzie dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym w pełni zrealizuje warunki zezwolenia (tj. od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne i osiągnięty zostanie poziom zatrudnienia określony w zezwoleniu). W tym stanie faktycznym i prawnym Minister Finansów stwierdził, że interpretacja indywidualna wydana w dniu 12 czerwca 2008 r. przez Dyrektora Izy Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej Nr IBPB3/423- 21 4/08/AM, jest nieprawidłowa. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy). PowrótDrukujWyszukiwarka
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-191/09-2/WM
  Czy istnieje możliwość dokonania korekty zeznań podatkowych za lata 2001 i 2002 lub zwrotu odliczenia od podatku dokonanego w latach 2001-2003 i skorzystania z ulgi odsetkowej po zmianie przepisów prawa podatkowego za 2008 rok?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-148/09/PSZ
  Możliwość zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uzyskaniem certyfikatu.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-127/09-2/JK
  Czy przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się również do wynagrodzenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju? Czy na podstawie stanu faktycznego, Wnioskodawca ma prawo do złożenia korekty rocznego zeznania podatkowego za 2007 rok z zastosowaniem 30% diet za każdy dzień pobytu?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-118/09/PH
  "ocena prawidłowości dokonanej korekty odpisów amortyzacyjnych, które zostały błędnie obliczone na podstawie zawyżonej wartości początkowej środka trwałego"
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-147/09/IB
  Czy w związku z nie przysługiwaniem ulgi z tytułu budowy mieszkań pod wynajem Wnioskodawca powinien korekty deklaracji podatkowych za lata, w których ta ulga została odliczona?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-164/09/IB
  Czy w związku z nie przysługiwaniem ulgi z tytułu budowy mieszkań pod wynajem powinien Pan dokonać korekty deklaracji podatkowych za lata, w których ta ulga została odliczona?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-162/09/IB
  Czy w związku z nie przysługiwaniem ulgi z tytułu budowy mieszkań pod wynajem powinien Pani dokonać korekty deklaracji podatkowych za lata, w których ta ulga została odliczona?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-146/09/IB
  Czy w związku z nie przysługiwaniem ulgi z tytułu budowy mieszkań pod wynajem powinna Pani dokonać korekty deklaracji podatkowych za lata, w których ta ulga została odliczona?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-116/09/BJ
  Czy środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego podlegają opodatkowaniu, skoro jest to bezzwrotna pomoc Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-110/09-2/TW
  Czy w przypadku niedotrzymania przez klienta warunków umowy i zerwania "lokaty z (…)" przed zadeklarowanym terminem Spółka może dokonać korekty podatku "na bieżąco" czyli za miesiąc w którym nastąpiło zerwanie lokaty?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-61/09/IL
  Czy można złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-36 za 2006 rok w celu skorzystania z rozliczenia uzyskanych dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-69/09/BJ
  Czy środki pomocowe otrzymane z Funduszu Spójności korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-67/09-4/HS
  Czy można dokonać korekty podatku (CIT-8) za lata 2005 - 2006 i potrącić zapłacony podatek dotyczący tych lat, ale zapłacony w 2007 r.?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-43/09-4/TW
  Czy w związku z zaksięgowaniem przez Wnioskodawcę wystawionej faktury i rozliczeniem podatkowym tej faktury oraz w związku z jej niezaksięgowaniem i zwrotem przez nabywcę można dokonać korekty faktury oraz zeznań podatkowych?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-42/09-5/DS
  Czy w związku z zaksięgowaniem wystawionej faktury przez Sp. z o.o. i rozliczeniem podatkowym tej faktury oraz w związku z jej niezaksięgowaniem i zwrotem przez nabywcę i oddaleniem powództwa o zapłatę z tej faktury, można dokonać korekty faktury oraz zeznań podatkowych?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-3/09/IL
  Czy Wnioskodawczyni może dokonać korekty zeznania podatkowego za 2001 rok oraz uregulować zobowiązanie podatkowe wraz z należnymi odsetkami, aby skorzystać z ulgi odsetkowej począwszy od 2007 roku?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-37/09-2/EK
  Czy nadpłata opłaty będzie stanowiła przychód podatkowy w momencie otrzymania przez Spółkę zwrotu nadpłaconego podatku? Czy konieczna jest korekta wysokości kosztów uzyskania przychodów w latach 2003 - 2005, korekta CIT, a co za tym idzie zapłata podatku dochodowego od osób prawnych wraz z odsetkami za okresy, w których błędnie ustalono (zaniżono) podstawę opodatkowania?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1388/08-2/AM
  Wnioskodawca dokonał wyboru metody jednorazowej amortyzacji zakupionych w 2007 roku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej środków trwałych to brak jest podstawy prawnej do zmiany wybranej dla danego środka trwałego metody amortyzacji.W sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonał odpisów inną metodą niż jednorazowa amortyzacja, to ma obowiązek skorygowania kosztów podatkowych za ten rok podatkowy (2007 r.)oraz prawo do skorygowania zeznania rocznego.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-758/08-4/ES
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją, spowodowaną interpretacją Izby Skarbowej, Wnioskodawca może skorygować zeznanie podatkowe za lata 2006-2007 i odzyskać nadpłaconą różnicę pomiędzy 10% a 19% stawką podatkową?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-105/08/MM
  Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku korzystania w latach 2004-2007 z ulgi odsetkowej.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1126/08-3/BP
  Wobec zmiany przeznaczenia gruntów oraz charakteru wydatków poniesionych na wybudowanie mieszkań, Wnioskodawczyni powinna złożyć korektę rozliczenia podatku od towarów i usług (deklaracji VAT-7) polegającą na przeniesieniu odpowiednich kwot z rubryk dotyczących "nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych" do rubryk dotyczących "nabycia towarów i usług pozostałych". Jednocześnie należy stwierdzić, że w sytuacji korekty rozliczenia podatku od towarów i usług przepisy prawa podatkowego nie przewidują obciążenia podatnika odsetkami budżetowymi za wcześniejsze skorzystanie z przyspieszonego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1404/08-2/IF
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z uzyskiwaniem przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1124/08/IB
  Czy o zwrócone przez Pana w 2006 r. kwoty nienależnego przychodu z tytułu użytkowania lokalu wykazane w zeznaniach podatkowych w poszczególnych latach powinien Pan skorygować przychody w poszczególnych latach podatkowych i skorygować zeznania za te lata czy zmniejszyć przychody z działalności gospodarczej o całą kwotę zwróconą w roku 2006 i skorygować zeznanie podatkowe za 2006 r.?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-718/08-5/JK
  Zwrot nadpłaconego podatku.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-719/08-4/ŁM
  1) Czy Spółka powinna dokonać korekty poszczególnych zeznań rocznych (CIT-8) za lata 2003-2007? 2) Czy Spółka powinna ująć zwroty podatku od nieruchomości do przychodów, w dacie ich faktycznej wpłaty? 3) Czy w przypadku powstania zaległości podatkowych, Spółka będzie mogła ująć zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodu?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-719/08-3/ŁM
  1) Czy Spółka powinna dokonać korekty poszczególnych zeznań rocznych (CIT-8) za lata 2003-2007? 2) Czy Spółka powinna ująć zwroty podatku od nieruchomości do przychodów, w dacie ich faktycznej wpłaty? 3) Czy w przypadku powstania zaległości podatkowych, Spółka będzie mogła ująć zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodu?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-616/08/MR
  Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesione przez Wnioskodawcę dodatkowe opłaty z tytułu zarządzania portfelem poniesione na rzecz instytucji zarządzającej w formie przelewu bankowego w styczniu 2008 r. (tj. 3.635,06 zł) można uwzględnić, poprzez odpowiednią korektę zaznania rocznego PIT-38, jako koszt uzyskania przychodów z zysków kapitałowych uzyskanych w ramach Umowy w 2007 roku?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-583/08/DP
  Czy w oparciu o posiadaną dokumentację rozliczeniową Wnioskodawca może złożyć korektę zeznań rocznych za 2001 r. - 2003 r. ujmując i rozliczając remanent końcowy z 2000 r.?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-951/08-2/MN
  Korekta deklaracji VAT-7
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-1343/08-2/JB
  czy w 2004 roku na podstawie art.16 ust.1 pkt 26a oraz ust.2a pkt 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zakład może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpis aktualizujący wartości należności wobec firmy D w kwocie, która uprzednio została zaliczona do przychodów podatkowych, poprzez złożenie korekty zeznania rocznego CIT-8 za 2004 rok? czy należy w związku z uznaniem za koszt uzyskania przychodu odpisu aktualizacyjnego uznać za przychód podatkowy korektę odpisu w związku z dokonanymi płatnościami zgodnie z układem?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1376/08-2/MK
  Czy należne wynagrodzenia za rok 2002 i 2003, wypłacone w roku 2006, 2008 i ewentualnie w latach następnych zwiększają, dochód za rok 2002 i 2003, oraz czy naliczony i przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego za lata 2002 i 2003 podlega ponownemu przeliczeniu?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-575/08-4/MM
  1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Spółka ma obowiązek korygowania deklaracji CIT-8 za poszczególne lata podatkowe? 2. Czy też nie składa korekty zeznań podatkowych (CIT-8) za poszczególne lata a trzymany zwrot podatku od nieruchomości ujmuje w przychodach podatkowych w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy (czyli do bieżącego roku)?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1046/08-2/IF
  1. Czy dochód ze sprzedaży Przedsiębiorstwa rozliczony w zeznaniu rocznym PIT-36L podlega korekcie za 2007 r., czy należy go rozliczyć w 2008 r.?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1186/08-4/JK
  Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać korekty zeznań PIT-38 wykazując w tych zeznaniach zerowy dochód pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej fakt, że kwota przychodu za dany rok była równa kwocie uzyskania przychodów lub w danym roku podatkowym nie wystąpiły ani przychody ani koszty ich uzyskania. Jednocześnie informuje się, że na weryfikację zeznań za 2004 r. i 2005 r., tj. sprawdzenie poprawności wykazanych kwot przychodu i dochodu urzędy skarbowe mają pięć lat, gdyż zgodnie z zapisem art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w których upłynął termin płatności podatku.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1314/08-5/SP
  Prawidłowość opodatkowania dywidendy otrzymanej ze Szwajcarii w 2005, 2006 i 2007 r.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1249/08-2/AS
  Po złożeniu skorygowanych zeznań podatkowych, w których zrezygnował Podatnik z odliczenia z tzw. ulgi odsetkowej, w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży wydatki poniesione na spłatę kredytów zaciągniętych na zakup zbytego mieszkania oraz na zakup domu mieszkalnego powodują, że przychód ze sprzedaży mieszkania będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1314b/08-2/MK
  Czy w zakresie podatku zapłaconego w Niemczech w wysokości 5 % za okres od stycznia 2005 r. do maja 2007 r. istnieje możliwość dokonania korekty rozliczeń tych okresów poprzez złożenie korekt zeznań podatkowych CIT-8, w których wykazany zostanie do odliczenia zapłacony w Niemczech podatek (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3). Według jakiego kursu przeliczać odliczany podatek i czy powstałe różnice kursowe będą podatkowo traktowane jako przychody lub koszty odpowiednich okresów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4).
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-655/08-5/AG
  Czy Spółka prawidłowo w latach 2002-2004 zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów naliczony, a nie zapłacony ZUS płatnika?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-655/08-6/AG
  Czy Spółka prawidłowo w latach 2005-2007 nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów naliczony ZUS płatnika, a nie zapłacony?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-492/08-6/HS
  Czy koszty energii elektrycznej wykazane w fakturach korygujących stanowią koszty podatkowe 2008 roku, bez konieczności korygowania deklaracji CIT-8 za 2007 r.?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1147/08-2/MK
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, zostały przez pracodawcę spełnione - Wnioskodawca będzie mógł dokonać podziału wynagrodzenia na podstawie otrzymanych od pracodawcy dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i w zeznaniu rocznym zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1146/08-2/MK
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, zostały przez pracodawcę spełnione - Wnioskodawca będzie mógł dokonać podziału wynagrodzenia na podstawie otrzymanych od pracodawcy dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i w zeznaniu rocznym zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1297/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura -23 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w kwestii złożenia korekty zeznania -jest nieprawidłowe.W dniu 23 lipca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1084/08-2/MK
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich, zostały przez pracodawcę spełnione - Wnioskodawczyni będzie mogła dokonać podziału wynagrodzenia na podstawie otrzymanych od pracodawcy dokumentów (będących odzwierciedleniem prawidłowo ustalonych kosztów) i w zeznaniu rocznym zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-734/08/RS
  Wydatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na remont mieszkania.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-540/08/ESZ
  Skutki podatkowe zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-477/08-6/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu X, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniach 17 i 29 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie korekt zeznań rocznych -jest nieprawidłowe.W dniu 4 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-456/08-5/AMN
  Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z opisaną sytuacją Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Z. uzna nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych i czy płatnikowi przysługuje prawo do korekty zeznań rocznych za 2006 i 2007 rok obu podatników oraz zwrot nadpłaty podatku dochodowego? W jakiej wysokości? (785% - EFS; 25% budżet państwa)
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-395/08-6/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 25 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie korekty zeznania podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-395/08-7/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 25 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie korekty zeznania podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-498/08/AM (KAN-6034/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2008 r. (data wpływu tut. do BKIP 17 czerwca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 21 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - możliw ...
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-486/08/JCi
  Czy wypłacane i otrzymywane premie winny być opodatkowane? Czy stosowane przez firmę Wnioskodawcy premie pieniężne podlegają przepisom o VAT? Jakim dokumentem należy rozliczać tego typu premie? Czy otrzymana bądź wypłacana premia stanowi rodzaj wynagrodzenia za świadczone usługi? Czy Wnioskodawca powinien dokonać korekt stosowanych rozliczeń /noty zamienić na faktury VAT/ oraz korekt deklaracji VAT za okres rozliczeniowy począwszy od 1 stycznia 2008 r. w przypadku gdy wątpliwości Wnioskodawcy okażą się słuszne?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-763/08/JCi
  1.Czy wypłacane i otrzymywane premie winny być opodatkowane? 2.Czy stosowane przez firmę Wnioskodawcy premie pieniężne podlegają przepisom o VAT? 3.Jakim dokumentem należy rozliczać tego typu premie? 4.Czy otrzymana bądź wypłacana premia stanowi rodzaj wynagrodzenia za świadczone usługi? 5.Czy Wnioskodawca powinien dokonać korekt stosowanych rozliczeń /noty zamienić na faktury VAT/ oraz korekt deklaracji VAT za okres rozliczeniowy począwszy od 1 stycznia 2008 r. w przypadku gdy wątpliwości Wnioskodawcy okażą się słuszne?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-619/08-2/JG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odpisów amortyzacyjnych od obcych środków trwałych -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-280/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej:
  - możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej w przypadku wykorzy ...
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-142/08-6/HS
  Czy w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży gruntu i naniesień Spółka będzie zobowiązana do skorygowania wstecz in minus przychodu i kosztów uzyskania przychodów wynikających z tej transakcji i w efekcie zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2006?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-226/08/IB
  1. Czy upływ pięcioletniego okresu rozliczeniowego jest barierą uniemożliwiającą Wnioskodawcy zwrot odliczeń dokonanych w ramach ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w latach 2000-2003? 2. W jaki sposób, w tej sytuacji Wnioskodawca może skorzystać z ulgi odsetkowej?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-317/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2008 r. (data wpływu 11.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie :
  - możliwości złożenia korekt zeznań podatkowych za lata 2004-2006 w związku z ...
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-142/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczenia podstawy opodatkowania w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy w Norwegii -jest prawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełnio ...
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-223/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2008 r. (data wpływu 26.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie :
  - preferencyjnego rozliczenia się dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz odliczenia ...
 157. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 296/07
  Brak jest podstaw do stwierdzenia, że nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych powstała w dniu złożenia zeznania podatkowego za dany rok, jeżeli w zeznaniu tym podatnik nie wykazał odliczeń darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, a uczynił to dopiero w korekcie zeznania podatkowego, złożonej w trakcie toczącego się postępowania podatkowego.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-153/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2008r. (data wpływu 21.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonania korekty zeznania CIT-8 za 2006r. w związku z odstąpieniem Spółki od umowyjest nieprawidłowe.W dniu 21.01.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-35/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymana decyzją określającą Spółce nadpłatę w podatku od nieruchomości - powstania przychodu w podatku doch ...
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-393/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest:
  - w części dotyczącej zwolnienia ...
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-655/07/PSZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) uzupełnione pismami z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 19 grudnia 2007 r.) oraz z dnia 8 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie złożenia korekty zeznani ...
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-633/07/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia podstawy opodatkowania oraz momentu dokonania korekty przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 29 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-333/07/NG
  Czy kwota uiszczona na rzecz ZAIKS powinna zostać zaliczona do kosztów roku podatkowego 2007?
 164. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/216/07
  1) Czy otrzymywane przez wnioskodawcę premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz dostawcy towarów i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w przypadku zmiany interpretacji organów podatkowych (…) Wnioskodawca powinien dokonać korekt wcześniejszych rozliczeń? 3. Czy premie pieniężne mogą być dokumentowane notami księgowymi uznaniowymi lub obciążeniowmi?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-371/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 12 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania rocznego PIT-37 za 2006 rok oraz za lata poprzednie w związku z niezastosowaniem przez płatnika 50% kosztów uzys ...
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-146/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 16 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 167. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/215/07
  1. Czy otrzymywane przez wnioskodawcę premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz dostawcy towarów i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy w przypadku zmiany interpretacji organów podatkowych (…) Wnioskodawca powinien dokonać korekt wcześniejszych rozliczeń?3. Czy premie pieniężne mogą być dokumentowane notami księgowymi uznaniowymi lub obciążeniowymi?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-279/07-2/ES
  Opodatkowanie przychodu z kapitałów pieniężnych (zbycie udziałów).
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-305/07/HK
  Czy Urząd Skarbowy ma prawo naliczyć i pobrać odsetki od zaległości podatkowej w przypadku, gdy jednocześnie na koncie podatnika występuje nadpłata w okresie, za który są naliczane odsetki od tej zaległości?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-658/07-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie złożonej korekty deklaracji VAT-7 -jest nieprawidłowe.W dniu 05.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, do ...
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-455/07-3/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 04 października 2007r. (data wpływu 15 października 2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 29 listopada 2007r. (data wpływu 03 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących poniesienie kosztów inwestycyjnych przez ...
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-246/07-4/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007 r. (data wpływu 10.10.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu wspólnika Spółki z tytułu zbycia umarzanych udziałów własnych Spółki w drodze obniżenia kapitału zakładowego -jest nieprawidłowe.W dniu 03.10.2007 r. został złożony w ...
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-464/07-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007r. (data wpływu 16 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów, a także prawa do odliczenia podatku VAT, a także korekty deklaracji VAT-7 -jest nieprawidłowe.W dniu 17 października ...
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-36a/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1979 r., Nr 12, poz. 84 ze zm.) -jest prawidłowe.W dniu 17 wr ...
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-104/07-5/SP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24.08.2007 r. (data wpływu 30.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 30.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-435/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. ..., przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007r. (data wpływu 05.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w deklaracji złożonej po terminie -jest prawidłowe.W dniu 02.11.2007r. (data wpływu 05.11.2007r.) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-187/07-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007r. (data wpływu 30 sierpnia 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 16.10.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia korekt deklaracji VAT-7 za miesiące w których były rozliczone faktury zaliczkowe, a nadwyżka podatku naliczonego nad n ...
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-124/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2007r (data wpływu 28.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonania korekty zeznania CIT-8 za 2006r. w związku z wystawieniem faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 28.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-70/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana F. przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 16 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalny ...
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-49/07/PC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorygowania deklaracji za 2004 roku-jest nieprawidłowe.W dniu 30 lipca 2007 r. do Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sos ...
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-92/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 03 sierpnia 2007 roku (data wpływu 08 sierpnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości dokonania korekty złożonych deklaracji podatkowych -jest nieprawidłowe.W dniu 08 sierpnia 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-82/07-02/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2007 r. (data wpływu 17.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia podatkowego otrzymanego zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług -jest nieprawidłowe.W dniu 17.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/423/177/WB/07
  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy wobec przedstawionego powyżej stanu faktycznego wspólnicy Spółki komandytowrj mogą dokonać korekty zeznań podatkowych CIT-8, względnie PIT-36, w zakresie przychodów z udziału w spółce komandytowej poprzez zaliczenie obciążeń wynikających z faktur VAT do kosztów uzyskania przychodów?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WA/415-99/07
  Czy przychód ze sprzedaży mieszkania wydatkowany w okresie 2 lat na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na jego nabycie (włączając w to część wydatkowaną przed dniem uzyskania przychodu), wykończenie nowo nabytego mieszkania oraz spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowo budowanej nieruchomości wolny jest od podatku dochodowego przy założeniu, że skorygowane zostaną podatkowe z 2005 i 2006 rok i zwrócona zostanie ulga odsetkowa?
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII/423-42/1/07
  Czy sprzedaż mieszkań na rzecz osób nie będących członkami Spółdzielni spowoduje konieczność korekty zeznania CIT-8?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-20/07
  W jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/940/KDO/423/57/07/WSz.
  Czy Spółka może na podstawie posiadanej dokumentacji skorygować deklarację CIT-8 za 2005 rok w zakresie zaliczenia w koszty uzyskania przychodu kwoty 140.528,50zł z tytułu nieściągalnej należności?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/105/07/JB
  Jak należy rozliczyć podatkowo i wykazać w zeznaniu rocznym CIT- 8 dofinansowanie otrzymane w 2005 roku na zakup środków trwałych ?
 189. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-42/07
  Czy zwrot zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za 2004, 2005 rok przez ZUS stanowi przychód z innych źródeł, czy można dokonać korekty zeznań podatkowych za lata 2004, 2005.
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF1/415/4111-74/07/BS
  Czy zwrot w roku 2007 odliczonych od podatku z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej wraz z należnymi odsetkami od zaległości podatkowych uprawnia do odliczenia od dochodu za 2007r. wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2006 roku.
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-80/07/AJ
  Czy Spółka ma prawo pomniejszyć przychód za 2006 r. o kwotę wierzytelności, która w 2005 r. na skutek złożenia w dniach: 22.11.2005 r., 30.11.2005 r., 31.12.2005 r. i 31.01.2006 r. przez Spółkę dłużnikowi oświadczenia o potrąceniu została uznana za zaspokojoną i uwzględniona w przychodzie Spółki za 2005 r., a która wobec zawarcia 20 października 2006 r. z dłużnikiem ugody, na mocy której Spółka cofnęła oświadczenie o dokonanie potrącenia, ostatecznie nie została umorzona?
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-191/07/RM
  Czy jeżeli Spółka ma prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług od zakupu paliwa do samochodów demonstracyjnych, to w jaki sposób powinna postąpić z zaliczonym już do kosztów podatkowych podatkiem od towarów i usług? Spółka jako dealer samochodów prowadzi sprzedaż detaliczną samochodów osobowych, posiada samochody demonstracyjne wykorzystywane do jazd testowych klientów.
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 0090/1/2/07
  Wnioskodawca w 2002 r. nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w drodze spadku po zmarłej babci. Postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn zostało zakończone decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30.10.2003 r. W 2006 r. wnioskodawca otrzymał ze spółdzielni mieszkaniowej kwotę 2352,80 zł jako spadkobierca z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez spadkodawcę na wymianę stolarki okiennej. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprecyzowano pytanie. Czy powstaje obowiązek rozliczenia w podatkach w tym w podatku od spadków i darowizn otrzymanej kwoty tytułem zwrotu wydatków na wymianę stolarki okiennej?
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-12/07
  Jaka jest procedura ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego w Polsce w sytuacji, gdy pracownicy oddelegowani do pracy w Niemczech, pracowali tam dłużej niż 183 dni?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/919/KDO/423/46/07/EK
  Dotyczy potwierdzenia poprawności momentu przyjętego przez Spółkę w zakresie ujęcia dla celów podatkowych nadwyżek inwentaryzacyjnych ujawnionych w trakcie kontroli Najwyższej Izby Kontroli (dalej..NIK")
 196. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-26/07
  Czy dokonane korekty zeznania PIT-36 za lata 2004 i 2005, w których zrezygnowano z odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne są prawidłowe?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/138/06
  Dot. korekty złożonych wcześniej deklaracji CIT-8 i CIT-8/O.
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-462/06/MA
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje zakupu samochodów osobowych, które zalicza do środków trwałych. Strona zwróciła się z zapytaniem, czy należy skorygować odliczony przy nabyciu ww. samochodów podatek od towarów i usług w przypadku gdy ich sprzedaż nastąpiła w okresie krótszym niż pięć lat licząc od roku, w którym samochody te zostały oddane do używania. Zdaniem Strony nie należy korygować podatku naliczonego w przypadku nabycia po 1 maja 2005 r. samochodów osobowych, gdyż ich sprzedaż była zwolniona w związku z użytkowaniem ich dłużej niż pół roku.
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/21/07/JB
  Czy dokonując w 2006r. korekty wartości początkowej środków trwałych (grupa rodzajowa I - budynki ) i kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych za 2006r., w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych przez Gminę w roku poprzednim i latach wcześniejszych winien dokonać również korekty deklaracji podatkowych CIT za lata 2001-2005, z uwagi na niespełnienie wymogów art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. ?
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-770/06/PLU
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia miesiąca, w którym Spółka ma prawo dokonać korekty deklaracji VAT -7 i wykazać podatek naliczony. Spółka stoi na stanowisku, iż prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z importu towarów przy zastosowaniu procedury uproszczonej przysługuje w styczniu lub lutym 2004r.
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-4/07
  Czy istnieje możliwość dokonania korekty deklaracji VAT-7, jeżeli nie odliczono kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów handlowych, dokonane przed rejestracją dla celów podatku od towarów i usług (zakupy zostały dofinansowane przez powiatowy urząd pracy - środki przyznane na rozpoczęcie działalności gospodarczej)?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-399/06/AJ
  Czy otrzymana w lipcu 2006 r. dotacja do środków trwałych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi przychód wolny od podatku? Środki zostały oddane do użytkowania we wrześniu 2005 r., amortyzowane od października 2005 r. Dotacja stanowi w przypadku jednego środka 100%, w przypadku drugiego 87% wydatków na ich nabycie. Czy korekty kosztów poniesionych w 2005 r. można dokonać w bieżącym rozliczeniu podatkowym, nie korygując CIT-8 za 2005 r., z uwagi na moment otrzymania środków pieniężnych? Czy przychód z dotacji uwzględnia się w przychodzie stanowiącym podstawę wyliczenia limitu wydatków reprezentacyjno-reklamowych?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-59/06
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego za lata 2003-2006 można odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2006 ?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-70.1-338/07/ZDB
  Gdy dochód z umowy zlecenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, której przedmiotem jest kierowanie realizacją projektów budowy autostrad współfinansowanych przez Unię Europejską jest zwolniony z opodatkowania. to w jaki sposób odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne po korekcie podatku dochodowego ?
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/164/2006
  Czy w związku z niżej opisanym stanem faktycznym mam prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego za rok 1999 i 2000 oraz uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/745/161/2006/MJ
  Spółka zwraca się z prośbą o pisemne potwierdzenie prawidłowości (zgodności z treścią art. 93 Ordynacji podatkowej) sposobu przygotowania zbiorczych korekt deklaracji, których celem jest ujęcie w deklaracjach Spółki kwot korekt rozliczeń podatkowych P i S.
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/291/06
  Czy podatnik, który w latach 2003-2004 korzystał z ulgi odsetkowej, złoży korekty zeznań podatkowych za te lata i dokona zwrotu kwot odliczonych od dochodu z w/w tytułu wraz z odsetkami, nabywa prawa do ulgi odsetkowej w związku ze spłatą następnego kredytu?
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/730/KDO/423/5/06/JŻ
  W związku z powyższym stanem faktycznym zwracamy się z zapytaniem czy zrealizowane ujemne różnice kursowe rozksięgowane prawidłowo w księgach 2005r dla celów podatkowych powinny być uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym za 2004r ?
 209. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/E/4117-1-148/06
  - dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-279/06/RM
  Czy w przypadku zbycia nakładów inwestycyjnych poniesionych w wynajmowanym budynku na adaptację pomieszczeń po rezygnacji z najmu (inwestycje w obcym środku trwałym postawiono w stan likwidacji), na rzecz nowego wynajmującego w grudniu 2005 r., kiedy w wyniku niedopatrzenia, wystawiając dokumentację pominięto część urządzeń objętych umową sprzedaży i wydanych nabywcy i w konsekwencji w księgach ujęto tylko część kosztów związanych ze sprzedażą urządzeń, które to nieprawidłowości skorygowano w maju 2006 r., Spółka powinna przyporządkować ten koszt do 2005 r. i złożyć korektę CIT-8 za ten rok?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-413/17/06
  Czy w w związku z tym, że nie miałam pisemnej odpowiedzi na moje pismo o wydanie interpretacji, a mijał ustawowy termin rozliczeń za 2005 rok, to czy powinnam złożyć korektę zeznania podatkowego? Uważam, że po uzyskaniu interpretacji powinnam złożyć korektę zeznania.
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-70/06
  Jaki jest prawidłowy sposób rozliczania dokumentów "tax-free", potwierdzających wywóz towarów przez podróżnych poza terytorium Wspólnoty, otrzymanych po złożeniu deklaracji podatkowej za dany miesiąc.
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-53/140/06
  1. W ocenie podatnika, ma on prawo do zliczenia w koszty uzyskania przychodu diet z tytułu podróży zagranicznych w wysokości limitu określonego dla pracowników. 2. Podatnik uważa, że korektę zeznania może dokonać za okres od rozpoczęcia działalności
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423/135/06/MK
  Pytanie dotyczy momentu skorygowania kosztów uzyskania przychodów o wartość zwróconego, nienależnie wypłaconego wynagrodzenia dla byłego pracownika Spółki oraz możliwości w związku z tym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzonych do ZUS.
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.406/005-5/06
  Czy należy dokonać korekty PIT-5 za lata 2004 i 2005 jedną deklaracją, czy w zeznaniu za rok 2006 w związku ze zwrotem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne ?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-42/06
  W którym momencie następuje zwolnienie z podatku dochodowego osób zatrudnionych w ramach ZPORR, w momencie wydania decyzji przez Wojewodę o przyznaniu dofinansowania, czy w momencie refundacji wydatków z budżetu Unii Europejskiej? Kto jest zobowiązany do zwrotu nadpłaconego podatku wykazanego w deklaracji PIT-40 - płatnik czy urząd skarbowy?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-172/06, ZD/4061-173/06, ZD/4061-174/06, ZD/4061-175/06
  1. Czy, od kiedy i w jaki sposób należy zmniejszyć wartość odpisów amortyzacyjnych od linii produkcyjnej w związku z trwałym wycofaniem z użytkowania niektórych jej elementów?2. Jak wydzielić wartość poszczególnych elementów linii?3. Jak interpretować pojęcie "zaniechania działalności, w której składniki majątkowe były używane" w rozumieniu art. 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?4. Jak dokonać korekty rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do opisywanej kwestii?
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DL-II-415-IX/146/25/06
  W sprawie zwrotu ulgi budowlanej za 1995r. i skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej.
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-19/AG/06
  Dotyczy zwrotu nadpłaty wynikającego z rozliczenia rocznego na formularzu PIT-40.
 220. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/4407-123/06
  W jaki sposób należy dokonać korekty VAT odliczonego przy nakładach ulepszeniowych dotyczących nieruchomości w przypadku posiadania faktur o różnej wartości i czy korekta ma być roczna czy dokonywana w ciągu 10 lat?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-54.1-297/06/ZDB
  Czy uregulowana po zaprzestaniu działalności spółki kwota długu celnego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w 2004r. poprzez złożenie korekt zeznania przez wspólników spółki ?
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-141/06
  Czy istnieje możliwość skorygowania złożonego zeznania podatkowego jednocześnie rezygnując z uprzednio odliczonej ulgi odsetkowej oraz czy w przyszłości będzie możliwe skorzystanie z odliczenia z ulgi odsetkowej przy zaciągnięciu innego kredytu na zakup nowego mieszkania
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VI/16/2006
  Podatnik w 2001r. wykonał usługę udokumentowaną fakturą VAT za którą nie otrzymał zapłaty. Przychód należny z w/w faktury został zarachowany i wykazany w zeznaniu rocznym za 2001r. Firma, na rzecz której została wykonana usługa w 2002r. ogłosiła upadłość a w 2006r. podatnik otrzymał pismo z sądu informujące o umorzeniu postępowania upadłościowego. W tej sytuacji podatnik pyta czy może złożyć korektę zeznania rocznego za 2001r., w którym obniży przychód o kwotę wynikająca z przedmiotej faktury.
 224. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-84/06/SZ
  W pytaniu zawartym we wniosku Podatnik prosił o wyjaśnienie, w którym okresie należy bądź należało zaliczyć do:- kosztów uzyskania przychodów czynsz a następnie odszkodowanie za bezumowne korzystanie z pomieszczeń magazynowych,- przychodów wartość umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań związanych ze sprawą.
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-128/06/6
  Czy w związku z dokonaniem w 2006 roku zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w 2005 roku przysługuje prawo do złożenia korekty za 2005 rok
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/423/1/2/1/06
  Czy w sytuacji, gdy nabywca towaru lub usługi neguje jej zakup (przeczy, jakoby ją nabył) i odsyła wystawcy fakturę, sprzedawca może uznać transakcję za niebyłą i następnie skorygować deklaracje CIT i zapisy w księgach rachunkowych?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-46/VII/2005
  - czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej możemy odliczyć od dochodu kwoty, które wpłacamy co miesiąc za pobyt naszej niepełnosprawnej córki w Domu Pomocy Społecznej? - zakładając, że przysługuje nam prawo do skorzystania z ulgi, czy możemy dokonać korekty zeznań podatkowych za lata 2003 - 2005?
 228. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-88/06
  Czy w związku z utratą uprawnienia do ulgi budowlanej i jej zwrotem w postaci doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu, mogę skorzystać z ulgi odsetkowej o której mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-23/06
  1. Czy opłata parkingowa na drogach publicznych jest objęta podatkiem od towarów i usług w świetle art. 15 ust. 6 ustawy? 2. Jeśli nie, to czy może skorygować deklaracje VAT i za jaki okres?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR415/46/06/PD
  Czy podatnik ma obowiązek zmiany grupy kwalifikacyjnej środków trwałych i stawki amortyzacyjnej od początku roku podatkowego następującego po roku, w którym stwierdzono błąd w zakwalifikowaniu? Czy podatnik ma prawo dokonać korekty odpisów za lata wcześniejsze?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 - 59/06/ŁK
  Strona zwraca się z pytaniem dotyczącym ? faktur VAT wystawionych przed dniem wydania interpretacji .? tzn. czy Strona powinna dokonać korekty tych faktur i wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot nienależnie uiszczonego podatku.
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-153/227/06/MK
  Czy w związku z tym, że podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym powinna stanowić cała kwota otrzymanej prowizji (a nie kwota wyliczona rachunkiem "w stu") należy skorygować CIT-2 od maja 2004 r., od kiedy następowała wypłata prowizji i dopłacić różnicę podatku wynikającą z zaniżenia zaliczek na podatek za te miesiące z odsetkami od zaliczek, czy skorygować tylko CIT-8 za 2004 r. i 2005 r. i dopłacić różnicę podatku wynikającą z korekty zeznania rocznego z odsetkami?
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PB-4/ 415/ 55/S/2006
  Czy możliwe jest dokonanie korekty zeznań podatkowych za lata 1992-1995 i stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy w deklaracji podatkowej wykazano zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej.
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/80/69-2/TB/06
  Czy w oparciu o art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, istnieje możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego CIT - 8 za 2005 rok, nawet po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia bilansu za 2005 r., w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ewidencji księgowej kosztów uzyskania przychodów oraz czy na podstawie art. 15 ust. 1 lub 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo odliczyć od dochodu osiągniętego w roku podatkowym 2006: 1. Zapłacone w 2006 r. zaległe składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracowników, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku; 2. Zapłacone w 2006 r. zaległe składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku; 3. Zapłacone w 2006 r. zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r.; 4. Zapłacony w 2006 r., zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych, który nie został wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r.; 5. Zapłacone składki na FP i FGŚP, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r.; 6. Czy też możliwość odliczenia od dochodu tych kosztów z momentem zakończenia roku bezpodstawnie przepada? Jeżeli tak to dlaczego?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/415/3/06
  Czy możliwe jest dokonanie korekty w ewidencji przychodów i pomniejszenie należnego podatku w związku z nieotrzymaniem zapłaty za wykonaną usługę?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-97-192/06/AJ
  Jak rozliczyć przychody i koszty ich uzyskania w związku z uznaniem wyrokiem Sądu Arbitrażowego umowy między Podatnikiem a Gminą dotyczącej rozbudowy szkoły za nieważną i przyznaniem Spółce prawa do roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przez Gminę w związku z uzyskaną korzyścią majątkową w postaci rozbudowy szkoły?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/14/06/MJ
  Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym w 2005r. Podatnik został oddelegowany przez przedsiębiorstwa, w których był zatrudniony, do pracy we Francji. Przedsiębiorstwa te mają swoje siedziby w Warszawie. Za wykonywaną pracę otrzymywał wynagrodzenie w walucie EUR. Dla potwierdzenia okresów zatrudnienia, osiągniętych dochodów i potrąconych zaliczek na podatek dochodowy otrzymał z każdej z firm, w której był zatrudniony, informację PIT-11. Według Podatnika z informacji tych nie wynikało jednoznacznie, że są to dochody osiągnięte za granicą. Jednocześnie Podatnik wyjaśnił, że z uzyskanych w 2005r. dochodów rozliczył się w Urzędzie Skarbowym, składając zeznanie podatkowe na druku PIT-37, traktując uzyskane dochody jako krajowe.Podatnik uważa jednak, że za 2005r. powinien dokonać korekty zeznania podatkowego na druku PIT-36 oraz skorzystać z odliczeń przysługujących dochodom zagranicznym, a w konsekwencji otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/205/DF/06
  Czy podatnik może pozostać na podatku liniowym korygując złożone wcześniej deklaracje Pit-5 wraz z zeznaniem podatkowym za 2005 rok Pit-36 ?
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/18/2006
  Czy przysługiwać będzie prawo do korzystania z odliczenia z tytułu wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w przypadku, gdy złożone zostanie korygujące zeznanie podatkowe za 1997 r., bez uwzględnienia wydatków z tytułu "dużej ulgi budowlanej" i zwrócona zostanie nadpłata podatku?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 - 36/06/BB
  Dotyczy zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przedmiocie rocznej korekty podatku VAT za 2005r.
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/34/2006
  Kiedy można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów za rok 2004, redukcję wierzytelności na podstawie zawartego układu z dłużnikiem, która to wierzytelność została uprzednio zarachowana jako przychód należny ?Czy w przedmiotowym stanie faktycznym można zrobić korektę zeznania podatkowego za rok 2004 ?
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-71/06/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż wobec zmiany kwalifikacji projektów badawczych i dotacji, która nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, nie są konieczne korekty deklaracji VAT-7, w których wykazała sprzedaż tych usług.
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-6/PW/06
  Wpływ zwiększenia rabatu udzielonego kontrahentowi na wysokość przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-24/06
  Czy jest możliwe skorygowanie zeznań za lata 1995 i 1996 oraz skorzystanie w zeznaniu za 2003 rok z odliczenia w ramach ulgi odsetkowej?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-29/III/2006
  Czy można poprawić PIT-37,PIT/D i PIT/O za rok 2001 i do którego Urzędu Skarbowego należałoby go złożyć, czy do tego w którym był składany czy do tego w którym jestem obecnie?
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-30/III/2006
  W sprawie zmniejszenia w PIT-37 i PIT/D za 2005 rok kwoty wydatków poniesionych na wkład budowlany o kwotę wynikającą z różnicy wpłaconego wkładu budowlanego a należnego wkładu budowlanego wynikającego z ostatecznego rozliczenia inwestycji przez spółdzielnię mieszkaniową ?
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-19/06/AŁ
  Zdaniem Podatnika może on "złożyć korektę deklaracji VAT-7 od września 2005 r. do chwili obecnej z załączonym oświadczeniem o zaistniałej sytuacji będącej powodem korekty".
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/40/06
  Czy istnieje możliwość dokonania korekty zeznania rocznego i wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku oraz dołączenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty?
 249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/13/06
  Czy nabędę prawo do ulgi odsetkowej, jeśli dokonam korekty zeznania podatkowego za 2001r., w którym odliczyłam wydatki z tyt. oszczędzania w kasie mieszkaniowej ?Czy zaległość podatkową powstałą po dokonaniu tejże korekty będę mogła pokryć nadpłatą powstałą z tyt. korzystania z odliczeń w ramach w/w ulgi ?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-35/06
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca złożył w dniu 15.02.2006 r. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2005 (PIT-36), w którym wykazał zmniejszenie kwoty należnego podatku o kwotę 115,90 zł z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jednakże wpłaty ww. kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonał w dniu następnym po dniu złożenia w/w zeznania, tj. 16.02.2006 r.; w złożonym zeznaniu podatkowym (PIT-36) po zmniejszeniu podatku należnego o wpłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego wykazano kwotę zobowiązania podatkowego do zapłaty w wysokości 631,20 zł.
 251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP 1/423-24/119/06/DP
  Czy Spółka powinna dokonać korekty zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2004 w części zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu roku 2004 wydatków udokumentowanych fakturą VAT z grudnia 2005 roku?
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-24/118/06/DP
  Czy Spółka ma obowiązek zaliczyć do przychodów 2004 r. kwotę wynikającą z faktury VAT wystostawionej w 2005 roku?
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/28/Z/K/06
  Stan faktyczny - w związku z wystawieniem do sześciu faktur na zabiegi dezynfekcyjne faktur korygujących w których zwiększono powierzchnie wykonanych zabiegów, uwzględniających fakt osadzania się preparatu w całej kubaturze pomieszczeń, faktury po miesiącu zostały zwrócone z pismem w którym kontrahent powołał się na niezgodności wyliczeń z zawartą umową i zamówieniem publicznym.Czy mam prawo do skorygowania do wycofania zakwestionowanych faktur korygujących oraz korekty podatku VAT i deklaracji PIT-5 ?
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-25-V/06
  Czy można odliczyć w 2000 r. od podatku wydatki na zakup mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej w części, która nie została uznana za koszt wybudowania mieszkania i czy jest możliwa korekta zeznania za 2000 r.? Czy w ramach ulgi remontowej w 2004 r. można odliczyć od podatku wydatki na zakup zmywarki do naczyń przystosowanej do stałej zabudowy kuchni?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/54/PDII/415-21/06
  Czy będę mogła rozliczyć się za 2005 r. wspólnie z mężem i będzie to dla nas korzystniejsze?
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-16/06/RS
  Czy powstały w wyniku pożaru, niezawiniony niedobór towarów handlowych i wyposażenia wymaga korekty podatku naliczonego VAT, jeżeli przy zakupie w/w przedmiotów Podatnik korzystał z odliczenia podatku naliczonego? W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku VAT za miesiąc, w którym nastąpił pożar, skoro wraz z towarami spaleniu uległa dokumentacja podatkowa wraz z kasą rejestrującą?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-10/06/AM
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przed 1 maja 2004r. Strona nabyła samochód z homologacją ciężarową i odliczyła ? zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami o podatku od towarów usług - cały podatek naliczony związany z jego nabyciem. Obecnie zamierza zdemontować zamontowaną w nim ?kratkę? i zarejestrować go jako osobowy. W związku z tym Strona zwróciła się z zapytaniem, czy może - bez utraty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu ww. samochodu - przerejestrować go na osobowy, a w rezultacie, czy po demontażu ?kratki? zmuszona będzie skorygować deklarację VAT-7 za okres, w rozliczeniu za który ten podatek odliczyła i zapłacić go wraz z odsetkami.
 258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-656b/05/LS
  Czy w przypadku, gdy towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zostaną złomowane, należy dokonać korekty deklaracji VAT-7?
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD1/423-330-141/05
  Czy ma prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego CIT-8 podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2003 i 2004 i w jakiej formie ma to uczynić. Wątpliwości podatnika budzi kwestia, czy ewentualne korekty należy dokonać poprzez złożenie korekty deklaracji CIT-8 za poszczególne lata, dla każdego roku odrębnie czy też skorygowania podatku za lata 2003-2004 dokonać należy poprzez obniżenie przychodów podatkowych roku 2005 o kwoty przychodów z tytułu świadczeń nieodpłatnych, które w latach 2003-2004 podwyższały ogólną kwotę przychodów podatkowych i podstawy opodatkowania wykazanych w rozliczeniach rocznych.
 260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-21/72/06/MC
  pytanie dotyczy sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconych w związku z wyrokiem sądowym ?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIII-423/194/11/11/05/06
  Czy wydatki na inwestycje w obcych środkach trwałych stanowią koszty uzyskania przychodów i czy należy z tego tytułu korygować zeznanie roczne?
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-135/05/13565
  Pytanie podatnika dotyczy dokonania korekty deklaracji podatkowej CIT-8 na skutek zmiany kursu rozliczeniowego stosowanego przez plantatorów buraków cukrowych.
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/412-139/06/JS
  Czy po zwrocie odliczonej kwoty w ramach ulgi odsetkowej poprzez złożenie korekt zeznań przez małżonkę Podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi odsetkowej?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/3/10459/06
  Czy można skorzystać z ulgi odsetkowej po zwróceniu odliczenia uzyskanego w podatku dochodowym z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej?
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP 1/423-331/48/05/DP
  Czy Spółka może wykazać zwiększone koszty i przychody w bieżącej deklaracji CIT-2 (bez korygowania poprzednio złożonych deklaracji CIT - 2 w 2005 roku) oraz czy prawidłowym postępowaniem będzie skorygowanie złożonych już deklaracji rocznych CIT - 8 bez korygowania poszczególnych deklaracji CIT-2 złożonych za te lata?
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-21/05
  W jaki sposób mogę dokonać korekty zeznań podatkowych za lata 2001-2004, które już zostały złożone?
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/9/2006
  1. Czy wykazane i doliczone do faktycznych przychodów z najmu zapłacone przez najemcę kwoty czynszu stanowią przychód podlegający opodatkowaniu? 2. Czy dopuszczalna jest korekta zeznań za lata 2003 i 2004? 3. Czy należy korygować deklaracje na zaliczki miesięczne? 4. Czy opłaty bankowe i pocztowe związane z zapłatą podatków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/193/05
  Czy w sytuacji kiedy Dyrek tor Muzeum wydał zarządzenie w dniu 24.11.2005 r. z mocą od 01.12.2005 r. w sprawie uznania, iż pracownicy wykonują czynności o charaterze twórczym, można tym pracownikom zastosować 50% koszty uzyskania do odpowiedniej części wynagrodzeń za okres poprzedzający wydanie zarządzenia? Jeśli tak to, czy istnieje możliwość sporządzenia korekt Pit-4, Pit-11 i rocznych zeznań podatkowych za lata ubiegłe i za ile lat wstecz?
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/415/45/2005
  W 1998 roku poniósł Pan wydatki na wkład mieszkaniowy do Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w złożonym za tenże rok wspólnie z małżonką zeznaniu podatkowym PIT-31 skorzystał Pan z tego tytułu z odliczenia od podatku w ramach tzw. ?dużej? ulgi mieszkaniowej. W 2003 roku przekształcił Pan nabyte w 1998 roku spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego uzupełniając jednocześnie wkład budowlany o kwotę 4.090,00 zł. W związku z powyższym złożony przez Pana wniosek o interpretację prawa podatkowego zawiera następujące pytanie: ?Czy w tej sytuacji przysługuje Panu prawo do złożenia korekty zeznania za 2003 rok w celu odliczenia od podatku wydatków związanych z przekształceniem mieszkania ??
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/3/06/MJ
  Podatnik będący osobą niepełnosprawną pyta o możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego za 2003r. w celu dokonania odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup baterii do aparatów słuchowych w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 271. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-80/USŁ-P/05/KA
  Dotyczy możliwości złożenia korekty zeznania podatkowego oraz nabycia prawa do "dużej ulgi budowlanej".
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-444/IV/2005/MS
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy jeżeli Podatnik naliczył podatek od towarów i usług od wykonania usług na całości przedmiotowego towaru, w tym: utraconego i dostarczonego, Podatnikowi, po uzyskaniu kopii sporządzonego przez odbiorcę protokółu przyjęcia towaru do magazynu oraz kopii protokółu policyjnego przysługuje prawo do skorygowania deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę za usługę obejmującą ten towar w całości lub części.
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-3/14a/06/AL
  Czy można skorygować deklaracje VAT-7 za 09, 10/2005 r., w zakresie pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych i zakupu paliwa, jeżeli zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów potwierdzające możliwość skorzystania z ww. odliczeń otrzymano 30.11.2005 r.?
 274. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42190/15/MC/05
  Dotyczy możliwości sprostowania błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych, oraz w związku z tym, korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie i deklaracji za rok bieżący, czyli za okresy, w których miało to miejsce.
 275. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-99/05/WD
  dotyczyło potwierdzenia , że na podstawie przepisów art.25 ust.9 pkt2 updop zaliczka na podatek dochodowy powinna ulec zmianie ( odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu ) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu , w którym została złożona korekta zeznania CIT-8 , na podstawie którego zaliczka została ustalona. tzn. , iz zmianie ulega wysokość zaliczki wpłaconej do urzędu w miesiącu następującym po miesiącu , w którym złożono korektę zeznania.
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-16/05/FK
  Dotyczy skutków podatkowych w przypadku błędnego obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych świadczeń oraz składania korekt deklaracji PIT-4.
 277. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-42181/22/MC/05
  Dotyczy możliwości sprostowania błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz w związku z tym korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie i deklaracji za rok bieżący, czyli za okresy, w których miało to miejsce.
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-69/05/SG
  za miesiąc lipiec i sierpień 2005 r pracownicy Urzędy Skarbowego przeprowadzili w Spółce kontrolę podatkową w zakresie podatku od towarów i usług . W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Czy w obecnym stanie prawnym wynikającym z ostatniej nowelizacji art. 81 Ordynacji podatkowej Podatnik ma prawo do złożenia skutecznej korekty deklaracji VAT dotyczącej miesiąca uprzednio skontrolowanego przez organ skarbowy. Czy wynik kontroli - stwierdzone nieprawidłowości lub ich brak - wpływa na prawo do złożenia skutecznej korekty deklaracji za kontrolowany okres.
 279. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FB/005-902/RS/05
  Zapytanie w sprawie złożenia korekty zeznania podatkowego o dochodach osiągniętych w 2004r., a rozliczonych wspólnie na formularzu PIT-37 złożonym o wyznaczonym czasie, na którym brakuje podpisów małżonków?.
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-86-179/05/ZDB
  Mam złożyć korektę zeznania podatkowego w związku z refundacją ze spółdzielni mieszkaniowej wydatków remontowych. Urząd dopłatę z korekty zeznania traktuje jako zaległość podatkową i ustala należne odsetki. Czy słusznie?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/43/MK/05
  Czy istnieje możliwość skorzystania z odliczenia poniesionych wydatków mieszkaniowych związanych z wpłatami na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej dot. lat 2002-2004?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0115/3/05/AP
  Czy wydatki poniesione na usługę doradczą związaną z wdrażaniem systemu zarządzania środowiskowego według norm ISO w części sfinansowanej dotacją będą kosztem uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-70/05/PK
  Czy w związku z korektą wynagrodzenia za chorobę za 2004r. dokonaną w 2005r. należy korygować PIT-11 za 2004r.?
 284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD1/423-227-101/05
  Czy interpretacja prawna "? " Spółka z o.o. (dotycząca konieczności korekty deklaracji podatkowych za okresy w których miało miejsce zawyżenie kosztów uzyskania przychodów wynikające z nieprawidłowych kwot odpisów amortyzacyjnych) jest poprawna.
 285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-437a/05/LS
  Według jakiego kursu dla celów podatku od towarów i usług należy przeliczać wewnętrzne faktury korygujące dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz w którym miesiącu w ewidencji, należy wykazać ww korekty?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-81-169/05/ZDB
  W roku 1999 poniosłam wydatki na cele remontowe. Otrzymałam faktury, jedną pomniejszoną o kwotę refundacji ze spółdzielni. Dlaczego otrzymaną refundację w roku 2000 nie muszę doliczać do podatku, a otrzymaną w 2003 muszę doliczać składając korektę zeznania? Dlaczego Spółdzielnia Mieszkaniowa nie wydała mi PIT-8c?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/423-6/MG/05
  Czy w związku ze zmianą interpretacji przez Izbę Skarbową podatnik zobligowany jest do złożenia korekty zeznania CIT-8
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/423/43/KB/2005
  Czy podmiot ma prawo wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych, po uprzednim złożeniu odpowiednich korekt deklarcji CIT?
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/343A/DJW/05
  Czy podatniczka ma prawo do odliczenia poniesionych wydatków i korekty zeznania za 2004 rok?
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415/62/05
  Czy mam prawo do złożenia korekty zeznania za 2004 rok i odliczenia od podatku 19% kwoty wydatków na wkład mieszkaniowy i budowlany poniesionych w 1997 roku ?
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/21-2/05
  Czy w przypadku zwrotu przez ZUS niesłusznie przekazanych przez bank w okresie od 1.05.2004 r. do 28.02.2005 r. składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne potrąconych (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od świadczeń emerytalno-rentowych pochodzących z krajów należących do Unii Europejskiej płatnik powinien dokonać korekty przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy, które wobec aktualnego stanu faktycznego zostały zaniżone (pomniejszone o część składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającą odliczeniu). Jeśli tak, to czy korekta powinna obejmować: - korekty PIT-4 za poszczególne miesiące ww. okresu, - korekty informacji PIT-11, - korekty należnego bankowi wynagrodzenia jako płatnika składek?
 292. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-67/IIUSŁ-B/2005/PM
  Dotyczy możliwości skorzystania z ulgi w postaci odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego, w sytuacji zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego.
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-RI-PDO/423/216/P/05/AS
  Czy Spółka jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może dokonać zmiany - korekty zeznania podatkowego za rok 2004 oraz korekty deklaracji podatkowych w przedmiocie podatku dochodowego za miesiące od stycznia 2005 do kwietnia 2005 w zakresie zaniżenia kosztów uzyskania przychodów poprzez zaniechanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w postaci samochodów ciężarowych?
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I - 415 - 116 - I/05
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym można złożyć korektę zeznania rocznego za 2004r.?
 295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-162/CIT/05
  Wnioskująca zwróciła się z prośbą o potwierdzenie Jej stanowiska w sprawie, że może złożyć korekty zeznań CIT-8 za lata 2000 - 2004. Spółka uważa, iż za lata poprzednie nie może złożyć korekt zeznań z uwagi na upływ terminu przedawnienia.
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-98/05/AB
  czy dokonując zmiany (zmniejszenia) stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z lat minionych Spółka winna stosować przepisy art. 12 ust. 1 pkt 5, czy też art. 15 ust. 1B pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie czy Spółka powinna dokonać korekt CIT-8 z lat poprzednich, czy też winna uwzględnić wpływ owych korekt na wysokość podatku wykazanego w zeznaniu za rok bieżący (tj. w roku ujawnienia nieprawidłowości).
 297. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTII/4407/14-110/05/BM
  Czy w zaistniałej sytuacji powstał obowiązek skorygowania deklaracji VAT-7 za okres 01/1999r. - 12/2003r. i czy prawidłowo anulowano duplikaty faktur, przysłane w lutym 2005r.?
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-70-149/05/ZDB
  Otrzymałam refundację poniesionych wydatków na cele remontowe mieszkania, do którego posiadam tytuł prawny. Wydatki ujęłam w uldze remontowej PIT-D. Czy otrzymana refundacja ze spółdzielni mieszkaniowej w kwocie 611,16 zł jest moim dochodem do opodatkowania? Czy spółdzielnia winna na ten dochód wystawić PIT-8c ?
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-305b/05/AM
  Czy w przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych należy je traktować, jako oddzielny środek trwały, a co za tym idzie okres korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy tylko tych nakładów i biegnie od daty oddania ich do użytku, oraz że prawo do korekty dotyczy zarówno podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z nabyciem towarów i usług przed 1.05.2004r. jak i po tej dacie, jeżeli zostały one wliczone do wartości tych środków trwałych po 1.05.2004r., które są wykorzystywane do działalności opodatkowanej lub zostaną sprzedane
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-50/05
  Czy mamy prawo do skorygowania deklaracji VAT-7, zwiększając podatek naliczony, za miesiąc w którym Spółka otrzyma dokumenty potwierdzające zakupy, w przypadku gdy organy podatkowe stwierdziły przedwczesne odliczenie przez Spółkę VAT z tego zakupu, tj. przed miesiącem otrzymania wskazanych dokumentów?
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/16/05
  Jeżeli został zapłacony zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, a w okresie dwóch lat zakupiono nową nieruchomość, to czy złożenie korekty deklaracji pozwoli na odzyskanie zapłaconego podatku?
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-73/05/EC
  Czy jeżeli korekta zeznania dokonana została w marcu, Spółka jest zobowiązana do uwzględnienia zmian spowodowanych dokonaną korektą już przy wpłacie zaliczki, której termin płatności upływa w dniu 20 kwietnia.
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/30/05/MJ
  Podatnik będący osobą niepełnosprawną z tytułu narządu wzroku pyta o możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego za 2004r. w celu dokonania odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2004r. na zakup komputera, który ułatwia mu wykonywanie czynności życiowych.
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-12/05/MW
  Czy mam prawo dokonać korekty rozliczenia za 2004 rok i odliczyć 100% odsetek od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego?
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-92/05
  Czy istnieje możliwość złożenia korekt deklaracji VAT-7 za okres od V/2004 r. do IV/2005 r. z uwzględnieniem zakupionego, a nie odliczonego paliwa do pojazdu ciężarowego marki STAR oraz odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do ww. samochodu w okresach następnych
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I-415/14/2005
  Czy można skorygować podatek dochodowy za rok 2004 oraz zaliczki pobrane przez płatnika w roku 2005 ?
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/84/PDII/27/2005
  Na jakiej podstawie od każdej faktury VAT wystawionej przez adwokata prowadzącego działalność gospodarczą Sąd ma obowiązek obliczać podatek dochodowy i być płatnikiem tego podatku ? Czy w przypadku wystawienia w bieżącym roku przez adwokata faktury VAT za ubiegły rok podatkowy Sąd jest zobowiązany do skorygowania rocznej informacji PIT o jego dochodach uzyskanych w 2004 r. ? Jeżeli Sąd miałby być płatnikiem podatku dochodowego osób prowadzących działalność gospodarczą i będących jednocześnie podatnikami VAT, to jak się mają do tej sytuacji przepisy podatkowe dotyczące określenia co jest przychodem, co kosztem a co w rozliczeniu na przykład miesięcznym jest dochodem podlegającym zaliczkowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej zgłaszanej obowiązkowo przez adwokatów ?
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/44/2/05
  W jakim terminie można dokonać korekty zeznania podatkowego ?
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/153/105/2005/JZ
  Czy Spółka może obecnie dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w kwocie 61.232,27 zł zawartego w fakturze XX z dnia 8.10.2002 r. poprzez korektę deklaracji podatku VAT za miesiąc październik 2002 r.
 310. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-27/2005
  Czy niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej przez firmę w 2000 roku dodatkowej odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę powinien zapłacić podatnik czy płatnik?
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-3/4111-8/415/05
  Czy Podatnikowi przysługuje prawo odliczenia w zeznaniach rocznych PIT-37 i PIT-28 za 2004r. i w latach następnych poniesionych w ramach tzw. dużej ulgi mieszkaniowej wydatków, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe i w roku 2004 ?
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.42.DP-II/4110-379/05
  Czy istnieje możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego w przypadku kiedy informacja PIT-11 wystawiona przez pracodawcę jest niezgodna z udokumentowanym stanem faktycznym?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/86/64487/05/31
  Czy w związku z faktem, iż nie doszło do sprzedaży p odatnik ma możliwość anulowania wystawionej faktury VAT oraz dokonania korekty deklaracji podatkowej?
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/4117/i-308/2005/D
  Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych, decyzja wydana przez Urząd Skarbowy w 1996 r., załatwiająca odmownie wniosek w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów osiągniętych w 1995 r. złożony z powodu braku możliwości wspólnego opodatkowania z uwagi na śmierć żony, jest zgodna z prawem, czy zostanie rozpatrzona pozytywnie złożona korekta zeznania podatowego PIT - 31 za 1995 r.?
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415-28-05-AG
  Czy podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi, z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego w przypadku skorygowania zeznań podatkowych za lata korzystania z ulgi z tytułu zakupu gruntu pod budowę oraz uregulowania za te lata zobowiązań w podatku dochodowym wraz z odsetkami za zwłokę i po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 316. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTII/4407/14-26/05/BM
  Strona w trakcie wewnętrznej weryfikacji rozliczeń podatkowych stwierdziła istnienie przypadków w których w deklaracjach za poszczególne okresy rozliczeniowe przed dniem 1.05.04r. nie odliczyła podatku naliczonego. Z uwagi na powyższe Strona rozważa możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego poprzez złożenie korekt deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące pomiędzy styczniem a kwietniem 2004r. Strona zapytuje czy przysługuje jej prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 uwzględniających nie odliczony podatek na podstawie art. 86 ust. 13 w/w ustawy o VAT?
 317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.II.415/3/05
  Podatnik zwraca się o wyjaśnienie sposobu doliczenia do podatku dochodowego kwoty zwróconego przez syndyka wkładu mieszkaniowego: czy prawidłowo uważa Pan, że kwoty podlegające doliczeniu do podatku w zeznaniu, mają Państwo prawo pomniejszyć o 19% wydatków poniesionych w 2001 roku na nabycie mieszkania.
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-23/VII/2005
  Czy mogę złożyć korektę zeznania podatkowego za 2003 rok i odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione w 2003 roku przez mojego męża, który zmarł w trakcie roku podatkowego 2003.
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PD/415-26B/05/AA
  Czy złożenie korekty zeznania podatkowego za 2004r. jest możliwe po upływie terminu składania zeznań za ten rok?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-181/05/GW
  Czy należy korygować podatek naliczony odliczony z tytułu nabycia towarów i usług związanych z zaniechaną inwestycją?
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-68 M.R./II/05
  Czy możliwe jest złożenie korekty zeznania podatkowego za 2004r. w zakresie zmiany deklaracji z rozliczenia indywidualnego na rozliczenie z małżonką przed upływem terminu do składania zeznań podatkowych?
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-136/1/05
  Wnioskująca zwróciła się z pytaniem, czy powinna korygować pierwotną deklarację VAT-7, w której wykazała wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli po złożeniu deklaracji otrzymała od kontrahenta: - notę uznaniową ze względu na braki w dostawie,- notę uznaniową ze względu na nieprawidłową ( zawyżoną ) cenę,- notę obciążeniową ze względu na nieprawidłową ( zaniżoną ) cenę,czy też powinna uwzględnić ją w deklaracji za miesiąc, w którym została wystawiona dana nota przez dostawcę?
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/20/2005
  Czy można złożyć korekty zeznań za 2002 i 2003 r. związanych z chęcią wspólnego opodatkowania?
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/60/PDII/18/2005
  Czy po zwrocie odliczonej kwoty w ramach tzw. "dużej ulgi budowlanej" wraz z należnymi odsetkami od zaległości podatkowych poprzez złożenie korekt rocznych zeznań będziemy mogli skorzystać z ulgi odsetkowej ?
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/1/16/05
  Pismem z dnia 31.12.2004 r. Nr PD/415/F/38/04 Podatnik uzyskał odpowiedź na pytanie dotyczące stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, która wynosi 5,5 %, za wykonywanie usług melioracyjnych na rzecz lasów państwowych. Ww. usługi Podatnik wykonuje od 2001 r. i rozliczał zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 8,5 %. W związku z powyższym pytanie dotyczy możliwości złożenia korekt za lata 2001, 2002 i 2003 oraz możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku.
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-11/05
  Czy można złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-28 za 2001r. w przypadku nieuzyskania zapłaty za wystawioną fakturę, którą Podatnik uwzględnił w przychodzie i odprowadził należny ryczałt?
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/45/EF/05
  Od miesiąca stycznia 2005 r. Spółka postanowiła, iż wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy będzie wypłacane do 10-tego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2005 r. zostało wypłacone 1-go lutego 2005 r. i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu lutym 2005 r.
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-77-60/05/JL
  Czy koszty dotyczące danego roku podatkowego, udokumentowane dowodami otrzymanymi w roku następnym, po dniu wymagalności złożenia zeznania podatkowego CIT-8, a przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych za ten rok, stanowią koszt uzyskania przychodu w roku, którego dotyczą czy roku następnego (otrzymania dowodu kosztowego)?
 329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDC/415/20/LUG/05
  Czy istnieje możliwość złożenia korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2003, mającej na celu zmianę sposobu opodatkowania z indywidualnego na przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci ?
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/17/PDI/4115-5/2005
  Czy istnieje możliwość skorygowania nienależnych przychodów, które zostały ujęte w księdze przychodów i rozchodów w miesiesiącu marcu 2003 r. ?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-7/05/KAR
  Czy w przypadku otrzymania od pracownika zwrotu części wynagrodzenia, które powinno być w latach 2002-2003 przekazane do ZUS jako składki na ubezpieczenie społeczne Spółka ma to traktować jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zastosować regulacje art. 41b ustawy o p.d.o.p. ?.
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/05
  Czy biuro podróży ma obowiązek sporządzenia faktury korygującej i korekty deklaracji VAT-7, jeżeli stosowało stawkę 22% od marży na podstawie art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, zamiast stawki 7% według poz. 140 załącznika nr 3 do ww. ustawy?
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/102/MJ/05
  Czy zwrot kosztów opłat za studia podyplomowe należy wykazać jako doliczenie do podatku czy zrobć korektę zeznania za rok, w którym dokonano odliczenia?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD I 0090/1/9/22/2005
  Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik w 2004 r. wynajmował lokal użytkowy w ramach umowy najmu. Co miesiąc wystawiał faktury i odprowadzał od nich stosowne podatki. Niestety najemca nie opłacał tych faktur i potajemnie opuścił lokal. W wystąpieniu podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w opisanej sytuacji może skorygować złożone deklaracje PIT-5 zmniejszając wykazany pierwotnie przychód o kwotę przychodu nie otrzymanego. Zdaniem podatnika istnieje taka możliwość.
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP-III-443/1-1/05
  Czy Spółka powinna ona skorygować w deklaracji VAT-7 za m-c styczeń 2005r., odliczony w 2004r. w 100% podatek VAT w przypadku gdy określona proporcja sprzedaży wynikająca z danych za okres od 01 maja 2004r. do 31 grudnia 2004r. stanowi 97%.
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/005/45/1/Z/K/05
  Czy można dokonać w 2005r. korekty zeznania za rok 2003 i odliczyć wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego?
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-19/05
  Czy w odniesieniu do oprogramowania komuterowego, amortyzowanego od stycznia 2003 roku według rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 20%, możliwe jest, zgodnie z przepisem art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki amortyzacji wynikającej z powyższego przepisu (w wysokości 50%), poprzez skorygowanie wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od momentu rozpoczęcia amortyzacji przedmiotowego oprogramowania, tj. od początku 2003r., a w efekcie poziomu kosztów podatkowych wykazanych przez Spółkę w deklaracjach dotyczących roku 2003 i 2004?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090-1/51/4/05
  Czy podatniczka ma obowiązek dokonania korekty deklaracji PIT-5L składanych w trakcie 2004 r. w sytuacji, gdy w deklaracjach tych wykazywała przychody zwolnione z podatku dochodowego?
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-1.2/05/IG
  Dotyczy prawa do sporządzenia korekt złożonych deklaracji VAT-7.
 340. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD II 413/338/04
  Czy istnieje możliwość skorygowania wspólnie żłożonego zeznania podatkowego poprzez rozliczenie swoich dochodów indywidualnie i korzystanie z odliczeń poniesionych wydatków w ramach ulgi podatkowej dot. odliczania odsetek od kredytu?
 341. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-1/423/103/04
  Czy korekta sprzedaży eksportowej dotycząca sprzedaży z 2003 r. a otrzymana w 2004 r. powinna znaleźć odzwierciedlenie w zmniejszeniu przychodów spółki za 2003 r.?
 342. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-268/04
  Pytania Podatnika dotyczą: 1) możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wobec podmiotu powiązanego, 2) możliwości skorygowania deklaracji CIT-8 za rok 2002, 2003 oraz CIT-2 od stycznia do września 2004.
 343. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/11/2005
  1. Czy spółka może złożyć korektę deklaracji w przypadku, gdy przeprowadzona kontrola zasadności zwrotu spowodowała wydanie decyzji stwierdzającej nadpłatę, a po zakończeniu kontroli do spółki wpłynęły dokumenty niezbędne do zastosowania stawki 0% ? 2. Jak rozliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w przypadku, gdy przeniesienie jej na następne okresy rozliczeniowe obejmie miesiąc kontrolowany ? 3. W jaki sposób spółka powinna rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu importu usług wynikającego z faktury otrzymanej przez spółkę w miesiącu XI.2004, wystawionej w XI.2004, a dotyczącej VIII.2004 ?
 344. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4100-87/2004/MM
  Czy zawarcie ugody sądowej, dotyczącej sprzedaży dokonanej w 2003 roku, która uprawomocniła się w 2004 roku, może skutkować obniżeniem przychodu za 2003 rok ?
 345. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/1/2005
  Czy na podstawie ksero dokumentów otrzymanych od odbiorcy (faktura eksportowa z pieczątkami Urzędu Celengo polskiego i odbiorcy, dokumenty celne będące w posiadaniu odbiorcy), można zastosować "0" stawkę podatku VAT, a jednocześnie dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym zastosowano krajową stawkę w należnym podatku VAT ?
 346. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1-005-47/04
  Czy w przypadku konieczności opodatkowania sprzedaży lokali mieszklanych wraz z ułamkową częścią gruntu podatkiem od towarów i usług - możliwe będzie złożenie korekty zeznań podatkowych za lata, w których zaewidencjonowano przedpłaty i skorygowanie przychodu.
 347. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/30-1/04
  dotyczy korekty deklaracji na zaliczkę miesięczną od łącznej sumy dokonanych wypłat PIT-4
 348. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US37/ZDF/415/57/2004
  Czy jeżeli podatnik dokona korekt zeznań podatkowych za lata 1998-1999, w ktorych korzystał z odliczeń w ramach "dużej ulgi budowlanej" i ureguluje zaległe zobowiązania wraz z odsetkami, będzie mógł skorzystać z odliczenia "ulgi odsetkowej"?
 349. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS/1471/DPD1/423/222/04/EC
  Czy dokonanie cesji polisy ubezpieczeniowej na rzecz pracownika, tj. przeniesienie na jego rzecz prawa do zgromadzonych na jego rachunku środków pochodzących ze składek opłacanych przez pracodawcę w ramach polisy grupowej, a następnie podjęcie przez tego pracownika decyzji o dokonaniu wypłaty środków pochodzących ze składek opłacanych przez pracodawcę przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym pracownik przystąpił do ubezpieczenia, spowoduje obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu pracodawcy i obowiązek zapłaty podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
 350. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0661/04
  Czy przychód z najmu - nie stanowiącego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, można pomniejszyć o należny podatek od towarów i usług oraz w jaki sposób należy dokonać korekty.
 351. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/06/143/2004
  1. Czy sam fakt otrzymywania dotacji podmiotowej, w przypadku wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, powoduje obowiązek częściowego odliczania podatku naliczonego od podatku należnego zgodnie z art. 90 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też dopiero w momencie wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego? 2. Czy w przypadku błędu popełnionego przez podatnika, mozliwym jest bezpośrednie złożenie korekty deklaracji za 2004 rok, czy też dopiero w terminie określonym w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług?
 352. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/51/04
  Czy uzyskany przychód ze sprzedaży mieszkania można przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na to mieszkanie (sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od zakupu) ? Jeżeli zostanie odprowadzony podatek od sprzedaży, a w ciągu 2 lat zostanie zakupione nowe mieszkanie, czy należy mi się zwrot podatku ?
 353. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPŁ/423-105/04/GK
  Czy rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych od wypłaconych kwot należy dokonać w deklaracji PIT-4 za miesiąc, w którym wystąpiła wypłata, czy też dokonać korekty deklaracji PIT-4 za 2003 r. gdy w sierpniu 2004 r. płatnik dokonał zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za 2003 r. - pracownikowi i byłemu pracownikowi.
 354. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1539/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) może dokonać po 1 maja 2004r. korekty deklaracji VAT złożonych przed dniem 1 maja 2004r., za okresy w których wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Podatnik jest zdania, iż przysługuje mu to prawo.
 355. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-9-14/PDF/413-i-22/04, FB/005A-876/EG/04/2312
  W latach poprzednich korzystał Pan z ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej odliczając od podatku 30% kwoty wpłacanej w danym roku podatkowym do kasy mieszkaniowej . Środki zgromadzone w ten sposób wydał Pan w grudniu 2003 roku na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego. W chwili obecnej spłaca Pana kredyt zaciągnięty na nabycie w/w Prawa własności lokalu mieszkalnego, a w szczególności odsetki wynikające z umowy kredytowej z Bankiem. Postawione zostały następujące pytania: 1. Czy mógłbym skorzystać z tzw. " ulgi odsetkowej" składając zeznanie za 2004 lub 2005 rok, gdybym rozliczając się za 2004 lub 2005 rok równocześnie zwrócił odliczenia poczynione przeze mnie w latach poprzednich z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej? 2. Czy konieczne jest, bym zwrócił także odsetki skarbowe od odliczeń poczynionych w latach poprzednich z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej? Od którego dnia należy liczyć w/w odsetki? 3. Czy zwrot odliczeń poczynionych w latach poprzednich może nastąpić w formie potrącenia z nadpłaty wynikającej z zeznania za rok 2004 lub 2005 lub w przypadku braku nadpłaty w formie zwykłego przelewu na konto urzędu skarbowego do końca kwietnia 2005 lub 2006 roku?
 356. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/IP-35/HA
  W jaki sposób należy dokonać korekty rozliczeń w związku z uzyskaną informacją, iż sprzedawane wyroby medyczne zostały nieprawidłowo sklasyfikowane przez GUS i w rezultacie opodatkowywane były zaniżoną stawką podatku VAT.
 357. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-OF-415/5/4/04
  W 2003 r. został zawarty kontrakt, w którym udział komponentu Unii Europejskiej (bezzwrotnej pomocy) wynosił 70 %. Czy w przypadku otrzymania w 2004 r. aneksu do umowy podwyższającego udział środków z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej mam skorygować zeznanie podatkowe za 2003 r. czy też zwiększyć udział dochodu zwolnionego w 2004 r.?
 358. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/549 /PS/04
  Czy po złożeniu przez podatnika zeznania o ostateczne wysokości dochodów (straty) CIT-8 podatnicy mogą składać jedynie korekty zeznań ostatecznych?
 359. Uchwała składu 7 sędziów NSA, sygnatura: FPS 3/02
  Odmówić wyjaśnienia przedstawionej wątpliwości prawnej.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!