Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


korekta faktury

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-908/12-2/MP
  Obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty zadatku powstał z chwilą jego otrzymania zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy, Wnioskodawca zobowiązany był do wystawienia faktury nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymał daną kwotę zaliczki od kontrahenta i zapłaty podatku należnego. Z uwagi na fakt, że zwrot zadatku w podwójnej wysokości nie stanowi czynności opodatkowanej, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty kwoty zadatku z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, 5. Wnioskodawca ma prawo do korekty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-938/12/AD
  Czy powinien Pan ująć podatek naliczony z faktur korygujących otrzymanych z hurtowni w deklaracji VAT za miesiąc lipiec 2012 r.? Czy może dokonać korekty podatku w spisie z natury leków i złożyć korektę deklaracji VAT za miesiąc kwiecień 2012 r.?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-356/10/12-5/S/ISZ
  w zakresie możliwości obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie faktur korygujących
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-145/12/JK
  Otrzymanie faktur korygujących sprzedaż samochodów osobowych pozostaje bez wpływu na sposób obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów osobowych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-931/12-2/BH
  W myśl art. 29 ust. 4a ustawy Wnioskodawca miał prawo do uwzględnienia faktur korygujących podatek należny wykazany w pierwotnych fakturach wystawionych dla przekształcanej Spółki XXX Sp. z o.o.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-685/12/AW
  Termin wstawienia faktury korygującej i termin obniżenia podatku należnego w przypadku zwrotu zaliczki wobec odstąpienia stron od umowy.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-603/12-2/MG
  Zakres obowiązku wpłaty przez Spółkę przekształconą zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez Przedsiębiorcę przekształconego od wynagrodzeń pracowników wypłaconych przed dniem przekształcenia.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-554/12-2/PR
  sukcesja prawno-podatkowa w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową oraz rozliczenie podatku należnego, oraz naliczonego, a także korygowanie faktur VAT w okresie przed i po przekształceniu.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-647/12-4/LK
  prawa do skorygowania wystawionych faktur na rzecz polskiego kontrahenta oraz prawa do odliczenia z tytułu otrzymanych faktur
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-138/12/AF
  Korekty faktur oraz prawa do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w związku ze stwierdzeniem, że sprzedaż wyrobów węglowych była zwolniona od podatku.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-595/12/IK
  Czy Wnioskodawca w tak przedstawionym stanie faktycznym może dokonać podpisania (akceptacji) noty korygującej?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-522/12-2/RS
  1. Czy Spółka dokonując korekty wystawionych faktur na podstawie skorygowanych danych otrzymanych od OSD powinna korygować deklaracje podatkowe za poprzednie lata i rozliczenia podatkowe za poprzednie miesiące? Czy otrzymując od OSD dane do faktury ze znacznym opóźnieniem Spółka ma obowiązek rozliczać przychód z tego tytułu wstecz do okresu rozliczeniowego, którego dotyczą dane? 2. Czy podatek akcyzowy może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w chwili jego poniesienia tj. zaewidencjonowania kwoty obliczonego i wykazanego w deklaracji podatku akcyzowego - na koniec każdego miesiąca, za który składana jest deklaracja w podatku akcyzowym?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-484/12-3/AW
  Prawa do korekty faktury wewnętrznej. Prawo do obniżenia podatku należnego i naliczonego.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-484/12-2/AW
  Brak prawa do anulowania faktury wewnętrznej. Prawo do obniżenia podatku należnego i naliczonego.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-579/12/MS
  Sposób dokonania korekty faktury.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-722/10/12-S/MN
  Elektroniczna faktura korygująca, która nie zawiera numeru faktury pierwotnej (korygowanej) nie będzie wystawiona prawidłowo dla celów rozliczania podatku od towarów i usług.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-186/12-4/JM
  W sytuacji gdy Wnioskodawca nie udzielił rabatu handlowego rozliczanego miesięcznie oraz rabatu handlowego rocznego dla wszystkich dostaw towarów nie ma prawa udokumentować takiego rabatu fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. W takiej sytuacji Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą na zasadach przewidzianych w § 13 ust. 2 rozporządzenia.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-186/12-5/JM
  W sytuacji gdy Wnioskodawca udzieli rabatu handlowego rozliczanego okresowo w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów na rzecz danego kontrahenta będzie miał prawo udokumentować taki rabat fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. W przypadku, gdy rabat handlowy rozliczany okresowo nie będzie odnosił się do wszystkich dostaw towarów na rzecz danego kontrahenta, wówczas Wnioskodawca nie będzie miał prawa do udokumentowania takiego rabatu fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. Wówczas Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawić fakturę korygującą na zasadach przewidzianych w § 13 ust. 2 rozporządzenia.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-186/12-4/JM
  W sytuacji gdy Wnioskodawca nie udzielił rabatu handlowego rozliczanego miesięcznie oraz rabatu handlowego rocznego dla wszystkich dostaw towarów nie ma prawa udokumentować takiego rabatu fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. W takiej sytuacji Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą na zasadach przewidzianych w § 13 ust. 2 rozporządzenia.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-275/12-2/RD
  Wnioskodawca prosi o interpretację, czy może z bieżącą datą wystawić fakturę korygującą do faktury z 19.10.2011 r. , zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług od dostawy nieruchomości wraz z budynkami i wykazać w niej korektę podatku należnego w wysokości 336.260 zł. na minus. Czy prawidłowe będzie ujęcie korekty w bieżącej deklaracji VAT – 7 i wystąpienie do Drugiego Urzędu Skarbowego w R. o zwrot podatku w kwocie 309.313 zł (taką kwotę zapłacono 25.11.2011 r. zgodnie z deklaracją VAT – 7 za październik 2011 r.), a resztę tj. 26.947 zł – do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-190/12-2/LK
  zastosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote polskie wartości zbiorczych faktur korygujących
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-33/12-3/MW
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-33/12-4/MW
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-110/11-2/KW
  Wystawiając fakturę korygującą do faktury wewnętrznej będzie miał prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu podatku VAT za okres, w którym ta faktura korygująca zostanie wystawiona. Przy czym fakturę korygującą można wystawić w przypadku, gdy faktura pierwotna została ujęta w okresie rozliczeniowym, w stosunku do którego nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1179b/09/12-S/MN
  Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku z śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1180b/12-S/MN
  Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku z śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-799/11-6/RG
  Czy w przypadku zarejestrowania Gminy i nadaniu NIP-u z dniem 01.01.2011 r. Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na Gminę w latach ubiegłych a oznaczonych numerem NIP Urzędu Gminy, który wyrejestrowany został 31.12.2010 r. w korektach deklaracji VAT-7 za lata 2009-2010 wystawionych na Urząd Gminy z NIP-em Urzędu Gminy czy w korektach deklaracji VAT-7 za lata 2009-2010 wystawionych na Gminę z NIP-em Gminy?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1428/11-2/ISZ
  Obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury zaliczkowej
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1408/11-2/ISZ
  opodatkowanie i dokumentowanie zwrotu podatków i opłat
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1191/11-2/LK
  określenie stawki podatku na fakturze korygującej "in minus" i "in plus"
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1129/11-4/MPe
  W zakresie wystawiania i ujmowania w deklaracjach podatkowych faktur korygujących
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-728/11-2/MW
  Czy prawidłowe jest wystawienie przez Spółkę, jako podatnika podatku VAT, faktury korygującej VAT, zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego, na łączną wartość brutto 280 000,00 zł, w związku z zawarciem ugody sądowej z kontrahentem?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1158/11-2/KB
  1) Czy sprzedaż w 2005 roku lokalu użytkowego podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT? 2) Czy w związku ze sprzedażą powstałych w ten sposób (przekształcenie-adaptacja lokali użytkowych) lokali mieszkalnych należy traktować je jako zasiedlane po raz pierwszy i zastosować 8% stawkę VAT?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1306/11/LSz
  Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług dotyczących szkoleń skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, których udział jest finansowany ze środków publicznych. Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług dotyczących szkoleń dla podmiotów (uczestników) spoza sektora finansów publicznych, które nie są finansowane w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych. Prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług bezpośrednio związanych z realizacją szkoleń. Sposób korygowania faktur VAT w przypadku, gdy jako cenę umowną określono kwotę brutto. Wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od podatku VAT na fakturze.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-430/11-2/IR
  WDT- przechowywanie faktur w formie elektronicznej.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-70/11-2/IB
  Wystawienie faktur VAT oraz brak obowiązku ich korygowania
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2111/08/11-6/S/MP
  Należny podatek VAT wynikający z faktury korygującej wystawionej w związku ze zwiększeniem kwoty należności z tytułu zawartej umowy leasingu finansowego, powinien być wykazany z rozliczeniu za miesiąc, w którym zawarty zostanie aneks do umowy i wystawiona zostanie faktura korygująca.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-545/11-4/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie dokonania korekty w zakresie podatku VAT.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-771/08-11/11/S/AG
  W przypadku otrzymania przez Spółkę premii pieniężnej kiedy powstaje przychód z tytułu wystawionej kontrahentowi faktury dokumentującej otrzymaną przez Spółkę premię?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-469/11-4/AW
  Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku należnego o kwotę korekty podatku wynikającą z wystawionych faktur korygujących do faktur wewnętrznych w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc wystawienia tych faktur korygujących?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-357/11-2/JK
  Korekta faktury obniżająca ilość energii elektrycznej dostarczonej nabywcy końcowemu - akcyza
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-278/11-5/MP
  Zgodnie z § 13 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. zwrot zaliczki Wnioskodawca winien udokumentować fakturą korygującą o której mowa w § 13 ust. 2 tego rozporządzenia.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-49/11-3/KS
  Czy bonusy, o których mowa we wskazanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, udzielane Dystrybutorom w roku podatkowym następującym po roku, w którym powstał przychód (przykładowo w analizowanym przypadku może to dotyczyć bonusów wypłaconych po zakończeniu roku podatkowego 2009/2010), dokumentowane zbiorczymi fakturami korygującymi wystawianymi po zakończenia roku podatkowego, w którym powstał przychód (przykładowo w omawianym stanie taktycznym może to dotyczyć roku podatkowego 2009/2010), lecz przed upływem terminu określonego do złożenia rocznego zeznania podatkowego za ten rok podatkowy, należy zakwalifikować jako zmniejszenie przychodów podatkowych roku, w którym powstał przychód (tj. przykładowo w roku podatkowym 2009/2010)?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-49/11-2/KS
  Czy bonusy, o których mowa we wskazanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, udzielane Dystrybutorom w roku podatkowym następującym po roku, w którym powstał przychód (przykładowo w analizowanym przypadku może to dotyczyć bonusów wypłaconych po zakończeniu roku podatkowego 2009/2010), dokumentowane zbiorczymi fakturami korygującymi wystawianymi po zakończenia roku podatkowego, w którym powstał przychód (przykładowo w omawianym stanie taktycznym może to dotyczyć roku podatkowego 2009/2010), lecz przed upływem terminu określonego do złożenia rocznego zeznania podatkowego za ten rok podatkowy, należy zakwalifikować jako zmniejszenie przychodów podatkowych roku, w którym powstał przychód (tj. przykładowo w roku podatkowym 2009/2010)?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-10/11/MT
  W związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, Spółka: - nie jest zobowiązana do rozpoznania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie odpowiadającej skorygowanemu podatkowi od towarów i usług, - jest zobowiązana do skorygowania błędnie rozpoznanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu nienależnie wykazanego podatku od towarów i usług
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-945/10-2/KS
  Czy wartość noty debetowej stanowi koszt podatkowy Spółki na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-4/11-2/EWW
  1. Czy wartość noty debetowej stanowi korektę ceny i powinna być potraktowana, jako korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia na gruncie ustawy o VAT? 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla tej transakcji na gruncie ustawy o VAT?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1354/10-4/AGr
  Który z podmiotów będzie dokonywał korekty w zakresie podatku dochodowego?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1897/10-4/JK
  1. Kto powinien rozliczyć podatek VAT za faktury korygujące sprzedaż, które zostały wystawione przez Zainteresowanego, a zostaną wniesione aportem do X Spółka Akcyjna w dniu 1 stycznia 2011 r., w momencie, gdy potwierdzenie ich odbioru zostanie otrzymane po dniu 1 stycznia 2011 r.? 2. Czy w związku z udzieloną 3-letnią gwarancją na towar, do faktur wystawionych przez Wnioskodawcę (wniesionych aportem bądź nie) firma X Spółka Akcyjna będzie mogła wystawiać faktury korygujące sprzedaż, czy też faktury te będzie musiała rozliczać firma Zainteresowanego?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1654/10/PC
  Czy w związku z niemożnością ustalenia w jakiej części otrzymany rabat wynikający z faktury korygującej odnosi się do towarów sprzedanych i towarów pozostających w magazynie należy pomniejszyć koszty uzyskania przychodów w dacie otrzymania faktury korygującej, a więc w 2011 roku?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1213/10/KM
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek skorygowania faktury poprzez wystawienie noty korygującej?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1648/10/PC
  Czy prawidłowym jest pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie otrzymanej faktury korygującej od dostawcy towarów, która dokumentuje zmniejszenie ceny nabycia w momencie jej otrzymania w pełnej wartości?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1085/10-4/JF
  Zainteresowany wystawiając fakturę korektę do faktur wewnętrznych będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-885/10-2/GC
  Czy przepisy art. 12 ust. 1 pkt 4f w zw. z. art. 12 ust. 4 pkt 6 i art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że Spółka w związku z wystawieniem korekt faktur wewnętrznych, skutkujących zmniejszeniem podatku VAT należnego, który został uprzednio zaliczony przez Nią do kosztów uzyskania przychodów, będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego w dacie złożenia deklaracji VAT-7, w której zostaną uwzględnione przez Spółkę te korekty?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1766/10-4/MN
  Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnie przekazywanych towarów na cele reprezentacji i reklamy.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1791/10-2/SJ
  Czy przepisy art. 29 ust. 4a w zw. z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT należy interpretować w ten sposób, że po wystawieniu korekt faktur wewnętrznych "do zera", w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku VAT należnego objętego tą korektą w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wstawi korekty faktur wewnętrznych?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-41/11/CzP
  "Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka prawidłowo określa dzień poniesienia kosztów oraz rok podatkowy, w którym dokonuje potrącenia kosztów? /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/"
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-42/11/CzP
  "Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka prawidłowo określa dzień poniesienia kosztów oraz rok podatkowy, w którym dokonuje potrącenia kosztów? momentu potrącenia kosztów uzyskania przychodów /pytanie odnoszące się do przykładu oznaczonego we wniosku Nr 4/
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-43/11/CzP
  Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka prawidłowo określa dzień poniesienia kosztów oraz rok podatkowy, w którym dokonuje potrącenia kosztów? momentu potrącenia kosztów uzyskania przychodów /pytanie odnoszące się do przykładu oznaczonego we wniosku Nr 4/
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-40/11/CzP
  "Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka prawidłowo określa dzień poniesienia kosztów oraz rok podatkowy, w którym dokonuje potrącenia kosztów? /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/"
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-989/10-5/IB
  W zakresie prawidłowości dokonania korekt za okres przed zarejestrowaniem się w Polsce jako czynny podatnik VAT.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1082/10-12/AW
  Rozliczenia podatku przy podziale spółki przez wydzielenie.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1637/10-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie wystawiania korekt faktur oraz prawa do obniżenia podatku VAT należnego z tych faktur.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-786/10-2/IZ/KOM
  Możliwość obniżenia podatku należnego z tytułu wystawionej korekty faktury VAT,brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1188/10-2/IB
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę VAT należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1120/10/EK
  Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do usług dla usług świadczonych na rzecz urzędu gminy.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1255/10-2/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1254/10-2/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1097/10-4/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1358/10-2/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1253/10-2/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1357/10-2/AG
  Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących zwiększających, bądź zmniejszających ilość sprzedanych usług za lata 2007-2009 (w sytuacji gdy pierwotne faktury zawierały błędy w zakresie ilości sprzedanych usług), wspólnicy spółki powinni uwzględnić dokonane korekty na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług (czyli w odpowiednich miesiącach okresu 2007-2009), czy w miesiącu wystawienia przez spółkę faktur korygujących (czyli sierpień/wrzesień 2010)?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-936/10-6/PR
  Moment wystawienia faktury korygującej w sytuacji przedłużenia okresu umowy leasingu finansowego.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-910/10-2/KB
  Korekta faktury za energię elektryczną.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-861/10-6/SM
  zasady rozliczenia faktur korygujących
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-902/10-2/JK
  W rozliczeniu, za który miesiąc Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego od energii wykazanej w fakturze korygującej zwiększającej lub zmniejszającej ilość dostarczonej nabywcy końcowemu energii elektrycznej?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1020/10-2/PR
  Rozliczenie podatku należnego, a także korygowanie faktur VAT w okresie przed i po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-8/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-7/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-9/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-8/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-5/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-7/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-6/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-11/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-12/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-10/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-9/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-15/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-16/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-15/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-14/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-13/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-12/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-17/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-16/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-19/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-18/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-19/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-20/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-21/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-20/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-4/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-5/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-4/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-5/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-27/MN
  W zakresie momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-26/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-25/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-26/MN
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-24/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-25/MN
  W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-21/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej).
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-22/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem "procent od obrotu".
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-24/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-23/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-987/10-2/JF
  Wnioskodawca ma prawo do wystawienia do dnia 31 grudnia 2010 r. faktur korygujących do faktur sprzedaży wystawionych za 2005 rok z możliwością obniżenia podatku należnego za 2005 r.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-850/10-4/MPe
  - w zakresie prawidłowości korygowania faktur VAT
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1618/10-2/ISN
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę podatku VAT należnego, Zainteresowany będzie uprawniony do obniżenia na ich podstawie kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym zostaną wystawione faktury korygujące?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-740/10-3/MM
  okoliczności wystawiania wewnętrznych faktur korygujących oraz wskazanie właściwego okresu rozliczeniowego w jakim należy rozliczyć podatek należny wynikający ze skorygowanych faktur wewnętrznych
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1322/10-2/AK
  Czy w przypadku wystawienia wewnętrznych faktur korygujących do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, Spółka jest uprawniona do dokonania obniżenia podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7 za okres. w którym wystawione zostaną wewnętrzne faktury korygujące?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-799/10-4/LK
  Należy stwierdzić, iż pomiędzy Wnioskodawcą, a kontrahentem nie doszło ostatecznie do transakcji sprzedaży i zakupu towaru, gdyż zawarta umowa została rozwiązana. Zatem prawidłowym w tej sytuacji jest wystawienie przez Wnioskodawcę faktury korygującej do faktury pierwotnej dokumentującej wpłatę zaliczki od kontrahenta, a następnie wystawienie nowej faktury dokumentującej sprzedaż maszyny dla faktycznego nabywcy tj. instytucji leasingowej.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1242/10-2/AD
  1. Czy oryginały faktur VAT, korekt faktur VAT (lub ich duplikaty) otrzymane od dostawcy drogą elektroniczną w formacie PDF, a następnie wydrukowane stanowią podstawę do odliczenia podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem innych warunków, które należy spełnić aby uzyskać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług? Jeżeli oryginały faktur VAT lub korekt faktur VAT (czy też ich duplikaty) otrzymanych od dostawcy drogą elektroniczną w formacie pdf nie uprawniają do odliczenia podatku naliczonego to z jakich uregulowań prawnych to wynika? 2. Czy Zainteresowany do faktur VAT i faktur korygujących (lub do ich duplikatów) otrzymanych drogą elektroniczną za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej w formacie PDF, a następnie wydrukowanych na papierze może stosować przepisy, które stosuje się do faktur VAT, korekt faktur VAT (ich duplikatów) otrzymanych w formie papierowej drogą pocztową czy też otrzymanych bezpośrednio od dostawcy? Jeżeli nie to proszę o podanie podstawy prawnej?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-702/10-6/MPe
  w zakresie korekty faktur VAT
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-412/10/AW
  1. Czy Spółka postępuje słusznie korygując przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a tym samym dostawę wewnątrzwspólnotową wynikającą z ustawy o VAT, na podstawie otrzymanej od Sieci faktury? 2. Czy Spółka postępuje właściwie przyjmując do przeliczenia korekty średni kurs z faktur sprzedaży? 3. Czy Spółka postępuje właściwie ujmując dla celów podatku dochodowego korektę w miesiącu jej wystawienia?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-834/10/BW
  Czy proponowany przez Wnioskodawcę sposób potwierdzenia otrzymania korekty e-mailem jest zgodny z przepisami?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-835/10/BW
  Czy planowane rozwiązanie polegające na potwierdzaniu otrzymania korekty za pośrednictwem komunikatu elektronicznego (nie e-mail) spełnia wymogi prawa?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-659b/10/DM
  Prawo do odliczenia z faktur wystawionych na inny podmiot (zbywcę przedsiebiorstwa), konieczność korekty - nastepstwo prawne art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1037/10-2/AK
  1. Czy przeszkody uniemożliwiające odbieranie przez Spółkę innych niż faktura komunikatów w standardzie EDI opisane w stanie faktycznym stanowią przeszkody formalne lub techniczne, o których mowa w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2O05 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005 r, Nr 133, póz. 1119) (dalej: Rozporządzenie)? 2. Czy w przypadku zaistnienia przeszkód technicznych i formalnych opisanych w stanie faktycznym możliwe jest otrzymywanie faktur korygujących bądź duplikatów faktur wystawionych przez dostawców do faktur otrzymanych drogą elektroniczną w formie papierowej z adnotacją, że dany dokument dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-540/10-4/KC
  W zakresie wymogu posiadania potwierdzenia faktury korygującej sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-637/10-2/AP
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę VAT należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-639/10/KT
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym ją wystawiono, także wówczas, gdy w ustawowym terminie do złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy podmiot nie uzyska potwierdzenia otrzymania tej faktury przez nabywcę towarów.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-655/10-3/NS
  Okres, za który podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-655/10-4/NS
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-595/10-2/JF
  Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej przed dniem dokonania rejestracji dla celów VAT oraz Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z korekty faktury VAT wystawionej przed dniem dokonania rejestracji dla celów VAT i poprawnie ujęła korektę faktury w deklaracji za listopad 2009 r.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-538/10/KT
  Czy udzielenie premii pieniężnej pozostaje poza ustawą o podatku od towarów i usług i będzie dokumentowane notą księgową, czy też powinno być opodatkowane jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy, lub też jako rabat stosownie do art. 29 ust. 4 tej ustawy?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-584/10/AW
  Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej za cały okres rozliczeniowy obejmujący jeden rok
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-351/10-4/KC
  Wystawienie faktur korygujących do zaliczek i prawidłowe ich rozliczenie.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-386/10/BS
  Sposób rozliczenia obrotu i podatku należnego w przypadku, gdy pracownik – jako osoba uprawniona - dokonywał sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, fałszując kopie faktur przekazanych do rozliczenia.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-687/10-2/PG
  W przedmiotowej sprawie Spółka będzie uprawniona do wystawiania swoim kontrahentom faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych w formie elektronicznej z odpowiednią adnotacją, że faktura korygująca dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-290/10-5/KS
  Czy Spółka postępuje prawidłowo kwalifikując zbiorcze faktury korygujące sprzedaż związane z udzielonymi rabatami wystawione po 31.03.2010 r. jako zmniejszenie przychodów podatkowych roku 2010?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-290/10-4/KS
  Czy Spółka postępuje prawidłowo traktując zbiorcze faktury korygujące sprzedaż związane z udzielonymi rabatami wystawione do 31.03.2010 r. jako zmniejszenie przychodów podatkowych roku 2009?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-308/10/AW
  Czy można wystawiać korekty faktur VAT, w przypadku zmiany zamówienia przez klienta, gdy wartość zaliczki nie ulega zmianie, a zmiana zamówienia uwidaczniana byłaby na dokumencie korygującym w układzie było-ma być, a wartość korekty będzie zerowa?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-371/10/LSz
  W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca powinien wystawić fakturę korygującą do kwoty wykazanej w wystawionej przez siebie fakturze VAT biorąc pod uwagę przepis § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. a także uwzględnić wymogi wynikające z § 14 ust. 2 tego rozporządzenia.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-344/10/KM
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona, gdy w ustawowo określonym terminie do złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 nie otrzymała potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługi?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-267/10/AW
  Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona faktura korygująca, bez konieczności posiadania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-307/10-2/MPe
  W zakresie okresu za który podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podatku należnego oraz naliczonego.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-221/10/KM
  Czy w zaistniałej sytuacji faktycznej Wnioskodawca może skorygować fakturę z dnia 29 października 2009 r., ponieważ zmienił się odbiorca faktury, zwiększeniu uległo też wynagrodzenie?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-202/10-2/AT
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych wystawianych na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, zmniejszających kwotę VAT należnego, Spółka uprawniona jest do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-205/10/BS
  Termin rozliczenia faktur korygujących związany jest z posiadaniem potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-161/10/IK
  Czy w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta Spółka może pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-96/10-4/ISz
  opodatkowanie i dokumentowanie wypłacania oraz otrzymywania premii pieniężnej
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-212/10-2/AS
  W sytuacji, gdy podwyższenie ceny nie było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej, faktura korygująca zwiększająca obrót i kwotę podatku należnego winna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej dostawy, a więc w rozliczeniach za te okresy rozliczeniowe, w których wykazano dokonanie dostawy i ujęto faktury pierwotne, zarówno w przypadku, gdy faktury korygujące dotyczą sprzedaży dokonywanej na terytorium kraju, jak i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-345/10-2/EK
  Prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty z wewnętrznych faktur korygujących.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-131/10-4/AO
  VAT - korekta faktury wewnętrznej
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-203/10-4/AP
  W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-68/10/IK
  Korekta błędów faktury VAT w formie faktury korygującej.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2113/08-8/S/PR
  opodatkowanie czynności polegającej na zastąpieniu produktów Spółki u sprzedawców detalicznych w przypadku ich przeterminowania
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-27/10-2/AP
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających kwotę VAT należnego, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1589/09-2/HW
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych wystawianych na podstawie art. 7 ust. 2, w związku z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, zmniejszających kwotę podatku należnego, Spółka uprawniona jest do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1590/09-2/AW
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych wystawianych na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, zmniejszających kwotę VAT należnego, Spółka uprawniona jest do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-123/10-3/JK
  Korekta faktury za energię elektryczną
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-123/10-2/JK
  Korekta faktury za energię elektryczną
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1179b/09/BS
  Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku z śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1180b/09/MN
  Termin rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku ze śródroczną oraz końcową całoroczną korektą cen. Sposób przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących na PLN.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1129/09-3/JK
  Korekta faktury za energię elektryczną
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1129/09-4/JK
  Korekta faktury za energię elektryczną
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1276/09-4/JB
  Premia pieniężna otrzymana od kontrahenta włoskiego nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Przyznaną premię pieniężną udokumentowaną notą uznaniową przez kontrahenta zagranicznego, należy traktować jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, który zmniejsza podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1646/09-2/ISN
  Wystawianie faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych w formie elektronicznej.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1362/09-6/BP
  Na wystawianych po połączeniu spółek fakturach korektach a dotyczących faktur sprzed połączenia Podmiot przejmujący będzie zobowiązany do podania na nich swoich danych.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1124/09-2/JF
  premia pieniężna - bonus" stanowi w istocie rabat obniżający u Wnioskodawcy wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami – zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT – zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem na podstawie powołanego wyżej przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., należy wystawić fakturę korygującą, odnoszącą się do faktur dokumentujących wartość zakupów do uzyskania powyższego rabatu w określonym czasie, ponadto uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 tego rozporządzenia.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1101/09-4/AN/KOM
  VAT - sporządzania faktur korygujących oraz duplikatów faktur w odniesieniu do faktur sporządzonych w formie elektronicznej
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1576/09-3/MN
  Czy Spółka ma prawo pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia jej otrzymania przez kontrahenta?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1576/09-2/MN
  Czy Spółka ma prawo pomniejszyć obrót (podstawę opodatkowania) oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia jej otrzymania przez kontrahenta?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1069/09/SD
  Czy żeby wniesiona aportem zorganizowana część przedsiębiorstwa spełniała nadal definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustaw podatkowych Spółka powinna, z tytułu wystawianych korekt faktur po 1 września 2009 roku, związanych z działalnością ZCP w strukturach Spółki, zwrócić pieniądze kontrahentom dla których wystawiono korekty faktur, czy też powinna przenieść korekty tych należności do Spółki D w ramach korekty wartości aportu ZCP, a Spółka D powinna przedmiotowe korekty rozliczyć z należnościami od tych kontrahentów lub ewentualnie dokonać zwrotu pieniędzy kontrahentom, gdyby w międzyczasie należności zostały uregulowane?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-882/09/MS
  Czy brak funkcjonalności wystawienia korekt faktur w formie elektronicznej w systemie stanowi przeszkodę techniczną, o której mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia i czy do momentu wprowadzenia takiej funkcjonalności, Spółka może wystawiać korekty faktur elektronicznych w formie papierowej? W konsekwencji czy wystawienie w formie papierowej korekty faktur elektronicznych zmniejszające podstawę opodatkowania będą upoważniały Spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-795/09-5/KS
  1. Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżenie przychodu podatkowego z tytułu rabatów uzależnionych od odebrania w określonym czasie (okresie rozliczeniowym) ustalonych ilości towarów następuje we wskazanych w informacjach do kontrahenta terminach uznania rabatu za należy / przyznania rabatu i jednoczesnego wystawienia faktury korygujących? 2. Czy obniżenie przychodu podatkowego z tytułu skonta następuje w momencie otrzymania przez Spółkę płatności od kontrahenta uwzględniającej realizacje skonta?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1216/09-2/MN
  1. Wystawianie faktur zaliczkowych do zaliczek otrzymanych w euro i złotówkach. 2. Rozliczenie otrzymanej zaliczki w fakturze dokumentującej częściowe wykonanie robót budowlano-montażowych, faktura w euro.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-733/09/MD
  Prawo do zastosowania stawki 0% do realizowanych dostaw wewnątrzwspólnotowych na podstawie posiadanych dokumentów.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1280/09-3/MR
  Czy we wskazanych przypadkach błędów formalnych w numerze faktury lub w dacie jej wystawienia możliwe jest odliczenie podatku naliczonego wynikającego z tych faktur?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1118/09-2/AD
  Czy odbiorca takiej faktury słusznie uznał ją za zawierającą błąd rachunkowy? Czy Spółka powinna wystawić fakturę korygującą a jeżeli tak, to co powinno być objęte korektą w tak wystawionej fakturze?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-767/09-4/KG
  jest uzasadnienia dla konieczności dokonania korekty przedmiotowych faktur
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1216/09-3/MN
  1. Wystawianie faktur zaliczkowych do zaliczek otrzymanych w euro i złotówkach. 2. Rozliczenie otrzymanej zaliczki w fakturze dokumentującej częściowe wykonanie robót budowlano-montażowych, faktura w euro.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-764/09-4/JL
  Kontrahent winien ustalić kwotę należną wykazaną na każdej wystawionej fakturze dokonując przeliczenia EUR zgodnie ze swoją ofertą.Spółka winna zażądać od wystawiającego w nieprawidłowy sposób fakturę VAT, wystawienia faktury korygującej.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-627/09/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zapłatę czynszu i opłaty za ogrzewanie w wynajmowanym lokalu wykorzystywanym na cele prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, za okres od stycznia 2007 do grudnia 2007 r. na podstawie wystawionej faktury oraz dokonanych dopłat do opłat za ogrzewanie nieuwzględnionych w lata wcześniejszych, na podstawie faktur korygujących.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-835/08/09-S/AW
  Określenie okresu rozliczeniowego, w którym należy ująć faktury korygujące do faktur wewnętrznych, mających udokumentować WNT; prawo do korekty faktury, o której mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-736/09-5/BS
  Prawo do pomniejszenia obrotu i należnego podatku na podstawie wystawionych faktur korygujących do faktur wewnętrznych.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1040/09-2/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towaru, dokumentujących kaucję za opakowania zwrotne
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-803/09-2/JL
  Spółka uprawniona jest do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku należnego, wynikającą z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących, w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc wystawienia wewnętrznych faktur korygujących.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-766/09-2/MP
  Wystawienie/otrzymanie faktur pro forma nie wywołuje skutków podatkowych, nie uprawnia zatem do odliczenia podatku naliczonego z nich wynikającego. Podstawy do odliczenia nie stanowi również faktura wystawiona z naruszeniem przepisów rozporządzenia. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanej korekty faktury - stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-760/09-2/MP
  Wnioskodawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną korygującą do faktur wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazania towarów bądź więcej pojedynczych wewnętrznych faktur korygujących i dokonać korekty rozliczeń w okresie rozliczeniowym, w którym faktury korygujące zostaną wystawione
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT1-033-52/333/OP/PK/78/09
  W przypadku podziału spółki przez wydzielenie spółka przejmująca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych przed dniem wydzielenia, dla których prawo do odliczenia powstało po tym dniu, jednak zmiany podmiotu widniejącego na tej fakturze można dokonać jedynie poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę, a nie noty korygującej przez nabywcę
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-751/09-4/KG
  Czy wykonawca ma prawo do ponownego wystawienia faktury VAT w innym terminie za wcześniej wykonane i zafakturowane roboty budowlane, jeśli Inwestor wcześniej odesłał wykonawcy złożone mu faktury VAT jako przedwczesne, gdyż załączniki do faktury nie były opatrzone podpisem inspektora nadzoru w dniu złożenia tych faktur?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-749/09-4/KG
  Czy wykonawca ma prawo do ponownego wystawienia faktury VAT w innym terminie za wcześniej wykonane roboty częściowe, odebrane wpisami do dziennika budowy i zafakturowane częściowe roboty budowlane, jeśli Inwestor wcześniej odesłał wykonawcy złożone mu faktury VAT jako przedwczesne, gdyż po wykonaniu tych robót i odebraniu ich wpisami do dziennika budowy odstąpił od umowy?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-511/09/IK
  Faktury korygujące wartość sprzedaży: Rozliczenie faktur korygujących podwyższających podstawę opodatkowania i podatek należny. Rozliczenie faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania i podatek należny
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-535/09/WN
  prawidłowość wystawienia not księgowych oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach w miesiącu otrzymania od kontrahentów podpisanych not korygujących
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-518/09-2/JF
  1) w odniesieniu do nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących części obiektów budownictwa mieszkaniowego - nabytych w ramach pierwszego zasiedlenia przed 1 stycznia 2009 r. w celu ich dalszej sprzedaży (odsprzedaży), która ma miejsce po tej dacie, gdy Spółka zakłada odsprzedaż w terminie do 2 lat od daty nabycia nieruchomości (lub Spółka faktycznie dokonała odsprzedaży w tym terminie), przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich nabyciu, ze względu na zamiar wykorzystania tych lokali do czynności opodatkowanej VAT, którą zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pod rządami których następuje odsprzedaż, jest dostawa budynków, budowli lub ich części w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia? 2) w przypadku gdy do faktycznej odsprzedaży przedmiotowych nieruchomości dojdzie jednak po upływie zakładanego okresu (tj. po 2 latach od momentu nabycia) na Spółce ciąży obowiązek korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT sprzedaż ta zostanie zwolniona z VAT? 3) korekty, o której mowa w pkt. 2 powyżej, Spółka powinna dokonać w rozliczeniu VAT za okres, w którym dojdzie do odsprzedaży nieruchomości? 4) w przypadku gdy na poczet ww. dostaw, tj. realizowanych po 1 stycznia 2009 r., Spółka pobrała przed 1 stycznia 2009 r. zaliczki, które zgodnie zobowiązującymi wówczas przepisami ustawy o VAT objęła zwolnieniem od podatku, pozostają one zwolnione z VAT niezależnie od okoliczności, które miały lub będą miały miejsce po tej dacie, w związku z czym na Spółce nie ciąży obowiązek korekty wystawionych faktur i naliczenia podatku należnego oraz korekty podatku należnego z potwierdzeniem otrzymania korekt faktur?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-523/09-2/KT
  Odliczenie i korekta podatku naliczonego w odniesieniu do nieruchomości nabywanych w celu odsprzedaży w ramach pierwszego zasiedlenia.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-787/09-4/AD
  Kto powinien wystawić fakturę korygującą?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-527/09/KM
  Prawo do korekty faktur wewnętrznych.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-601/09-4/MS
  Spółka będąca wierzycielem Zainteresowanego, ma prawo do dokonania korekty podatku należnego, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki wymienione w art. 89a ust. 1a i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - czyli jak w zadanym stanie faktycznym. Jeżeli w wyniku dokonania przez dłużnika korekty podatku naliczonego powstanie zaległość podatkowa , to dłużnik zobowiązany będzie do zapłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-674/09-5/KG
  1. Czy dopuszczalne jest ponowne wystawienie faktur VAT w sytuacji kiedy nabywca - kontrahent odsyła fakturę nie uznając jej wartości i odmawia zapłaty, ponieważ złożona została bez podpisu inspektora nadzoru, pomimo, że inspektor nadzoru wcześniej dokonał odbioru robót częściowych a roboty wykonane zostały w stopniu umożliwiającym podpisanie odbioru robót w dzienniku budowy i inwestor po kilku miesiącach potwierdza ponownie wykonanie bez zastrzeżeń zafakturowanych poprzednio robót i żąda wystawienia nowych faktur VAT w nowej dacie? 2. Czy można zwrócone przez inwestora faktury uznać za niebyłe i wystawić ponowną fakturę VAT za roboty z faktury uznanej za niebyłą (przedwczesna zdaniem Inwestora, gdyż nie opatrzona stosownymi podpisami Inspektora Nadzoru lub komisji inwentaryzacyjnej)?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-668/09-4/MN
  Korekta faktur wystawionych za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-628/09-2/MS
  VAT - w zakresie korekty faktury
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-649/09-3/MP
  Bank powinien on uwzględnić w deklaracji VAT składanej za okres rozliczeniowy (kwartał), w którym dojdzie do połączenia Stron, łącznie obroty (oraz związany z nimi podatek należny i podatek naliczony) osiągnięte z własnej sprzedaży, jak również obroty ( oraz wiązany z nimi podatek należny i podatek naliczony) Banku przejmowanego osiągnięte w okresie (miesiącu) połączenia.Deklaracja Banku za okres rozliczeniowy, w którym dojdzie do połączenia, powinna zostać złożona do właściwego dla niego urzędu skarbowego.Na fakturach wystawianych po dacie przejęcia a dotyczących sprzedaży Banku przejmowanego sprzed tej daty, w szczególności na fakturach korygujących do faktur uprzednio
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-487/09-5/HS
  1.Jeżeli Zakład wystawi w 2009 r. faktury korygujące, a dotyczące zawyżonych opłat za energię elektryczną za lata ubiegłe, to czy należy skorygować koszty uzyskania przychodów za te lata i sporządzić korekty deklaracji CIT-8? 2.Czy Spółka zobowiązana będzie do naliczenia i zapłaty odsetek zwłoki?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-447b/09/MN
  Wystawiając korekty do faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, co powoduje, że data wystawienia korekt faktur, jest jednocześnie datą potwierdzenia odbioru, w związku z czym istnieje prawo do zmniejszenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych, co będzie uprawniało do rozliczenia przedmiotowych faktur wewnętrznych korygujących w deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres, w którym będą one wystawione.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-301/09-4/DS
  1. W jakich okresach należy wykazać zwiększenie przychodów udokumentowanych fakturami VAT korektami wystawionymi w m-cu sierpniu 2008 (dotyczy pierwszego porozumienia) oraz w jakim okresie należy wykazać zwiększenie przychodów udokumentowanych fakturą VAT korektą wystawioną w m-cu marcu 2009 (dotyczy drugiego porozumienia)? 2. Czy przychód należy uwzględnić w miesiącu dokonania pierwotnej sprzedaży czy w momencie wystawienia faktur korygujących?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-384/09-4/JB
  W którym momencie Wnioskodawca powinien zaksięgować faktury w księdze przychodów i rozchodów?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-556/09-4/MN
  Korekta obrotu z tytułu zwiększenia ceny towarów, na podstawie wystawionych faktur korygujących.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-366/09-2/CS
  Jeżeli Spółka wystawiła faktury korygujące, zwiększające wartość usług, które odnoszą się do stanu faktycznego, który wystąpił w okresie obowiązywania ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, zastosowanie będzie miał ww. przepis art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 08 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-593/09-5/GZ
  Czy Spółka może fakturę VAT korektę, korygującą VAT należny a wystawioną dla kontrahenta francuskiego, zastąpić notą kredytową?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-517/09-3/AT
  Czy w sytuacji, gdy Starostwo nie posiada potwierdzeń odbioru faktur korygujących, a oryginały tych faktur zostały przez pocztę polską zwrócone do Starostwa, ale w świetle przepisów art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego przesyłki zostały doręczone skutecznie (dwukrotnie awizowane i nie podjęte przez adresatów w terminie), Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymał zwrot faktur korygujących?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-517/09-2/AT
  Czy w sytuacji, gdy Starostwo posiada zwrotne potwierdzenia odbioru faktur korygujących, z których wynika zmniejszenie kwoty podatku należnego, ale odbiorca faktur zwraca ich oryginały z adnotacją o odmowie przyjęcia, wystawca faktur ma prawo do zmniejszenia w bieżącej deklaracji VAT-7 kwoty podatku należnego w miesiącu otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru faktur korygujących?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-80b/09/JK
  W przypadku wystawienia korekty faktury, w której wykazano podatek do zapłaty, należy złożyć korektę deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął termin sprzedaży (nastąpiło wydanie) energii elektrycznej. Termin ten wynika z umowy lub faktury albo też wynika z faktu wystawienia faktury jeśli termin nie został wcześniej określony. Zdarzenie wystawienia korekty faktury powinno znaleźć odzwierciedlenie w prowadzonej przez podatnika ewidencji za okres w którym powstał obowiązek zapłaty podatku w należnej wysokości. Natomiast w przypadku wystąpienia nadpłaty wpłat miesięcznych wykazanych w deklaracji podatkowej rozlicza się ją przy wpłatach miesięcznych za następne okresy rozliczeniowe, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-509/09-3/AS
  wystawianie faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych w formie elektronicznej
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-339/09/BS
  Podatek należny wynikający z faktury korygującej, podwyższającej wynagrodzenie powinien być wykazany w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-290/09/KM
  Prawo do pomniejszenia obrotu i należnego podatku na podstawie wystawionych faktur korygujących do faktur wewnętrznych.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-277/09-2/IK
  wystawianie faktur VAT, faktur korygujących w dowolnym języku unijnym dokumentujących zarówno sprzedaż towarów i usług na terenie UE oraz na terytorium kraju.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-226/09/MN
  Wnioskodawca wystawiając korekty do faktur wewnętrznych (wystawionych w trybie art. 106 ust. 7 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy) jest równocześnie ich odbiorcą, co powoduje, że data wystawienia korekt faktur, jest jednocześnie datą potwierdzenia odbioru, w związku z czym Spółka nabędzie prawo do zmniejszenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-231/09/AW
  Odliczenie i zwrot podatku naliczonego zawartego w zbiorczej fakturze wystawionej w miejsce faktur zaliczkowych.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-378/09-5/JL
  Stawką VAT obowiązującą przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego zarówno przed jak i po 31.12.2007 r., jest stawka 7%, przy czym do 31.12.2007 r. stawka ta dotyczyła również infrastruktury towarzyszącej. Wykonawca powinien wystawić faktury korygujące w odniesieniu do 9 budynków mieszkalnych z prawidłową (7%) stawką podatku VAT obowiązującą przy robotach budowlano-montażowych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-349/09-2/AT
  Czy Zarząd Cmentarzy Komunalnych może wyrazić zgodę na przyjęcie noty korygującej zmieniającej dane nabywcy tj. imię i nazwisko oraz adres na wniosek nabywcy usługi?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-259/09/MS
  zasady rozliczania faktur korygujących wystawionych w związku ze zmianą podstawy opodatkowania
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-334/09-2/AK
  Faktura korygująca przy zmianie danych nabywcy
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-151/09/RSz
  - czy firma usługowa wystawiając w dniu 4 listopada 2008r. faktury korygujące do faktur wystawionych w miesiącach grudzień 2006r., luty 2007r., marzec 2007r. i kwiecień 2007r. w związku z zasądzeniem na jej rzecz na mocy wyroku sądowego, który stał się prawomocny w dniu 29 października 2008r. spornej części wynagrodzenia za usługi świadczone w okresie od grudnia 2006r. do marca 2007r. postąpiła prawidłowo oznaczając w fakturach korygujących datę sprzedaży na dzień 4 listopada 2008r., - czy firma usługowa wystawiając w dniu 4 listopada 2008r. fakturę obejmującą wynagrodzenie za usługi wykonane w miesiącu kwietniu 2007r. w związku z zasądzeniem na jej rzecz na mocy wyroku sądowego, który stał się prawomocny w dniu 29 października 2008r. spornego wynagrodzenia za usługi wykonane w kwietniu 2007r. postąpiła prawidłowo oznaczając w tej fakturze datę sprzedaży na dzień 4 listopada 2008r.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-122/09/PSZ
  Potrącona kwota z zobowiązania na podstawie wyroku sądowego jako koszt uzyskania przychodu.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-119/09-2/JL
  Jeżeli dany podmiot spełnia kryteria określone w art. 15 ustawy, to jest on podatnikiem VAT w sensie obiektywnym, a więc niezależnie od faktu spełnienia formalnego wymogu jakim jest rejestracja. Do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106 ustawy zobowiązany jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy także wówczas, gdy nie jest on zarejestrowanym podatnikiem. Nie ma podstaw do uznania wystawionej przez wnioskującą faktury za fakturę, o której mowa w art. 108 ust. 1, gdyż z wykładni tego przepisu wynika, iż nie dotyczy on w ogóle podatników, o których mowa w art. 15 ustawy. Ponadto będąc podatnikiem podatku VAT wnioskująca miała w myśl art. 99 ust. 1 cyt. ustawy obowiązek składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy i jak wynika z wniosku obowiązek ten został spełniony. Na tej podstawie należy stwierdzić, że zarówno faktura jak i deklaracje wymienione we wniosku wywołują skutki prawne bez względu na nieterminowe dokonanie rejestracji przez wnioskującą
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-174/09-2/ISN
  Prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-200/09-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego z faktur otrzymywanych przez spółkę, wystawionych na przedsiębiorstwo osoby fizycznej, po dniu wniesienia aportem tego przedsiębiorstwa do spółki.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-84/09-3/ŁM
  Czy w świetle § 13 i § 14 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) dopuszczalne jest wystawianie faktur korygujących na zakwestionowane przez Spółkę kwoty refundacji usług gwarancyjnych w tej części, w której przeniesiono ujawnione wady na całość wykonanych usług i obniżono w odpowiednim procencie kwoty wszystkich pozostałych refundacji dokonując tzw. ekstrapolacji w kontekście uwzględniania tych faktur przy dokonywaniu zmniejszania przychodu oraz zmniejszenia należnego podatku VAT oraz czy Wnioskodawca może wystawić jedną fakturę korygującą obejmującą całość usług i wystawionych na ich podstawie faktur objętych tzw. ekstrapolacją?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-223/09-3/ISN
  Wystawca korekty do faktury wewnętrznej jest równocześnie ich odbiorca, co powoduje, że w świetle art. 29 ust. 4a ustawy, data wystawienia korekt faktur jest datą potwierdzenia odbioru.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-59/09-4/SJ
  Czy Spółka mogła wystawić fakturę korygującą?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-15/09-2/MN
  Korekta faktury i deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy zlecający wykonanie umowy zwrócił fakturę wystawcy.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-3/09-5/MPe
  Rozliczenia podatku od towarów i usług w Spółce wydzielonej po dokonaniu podziału przez wydzielenie
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-204/09-2/PR
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie wystawionych korekt faktur do faktur wewnętrznych
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1139/08/AT
  Czy miał Pan prawo podwyższyć podatek naliczony w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym otrzymał ww. faktury korygujące, tj. faktury korygujące VAT z dnia 12 maja 2008 r. lub też w rozliczeniu tego podatku za miesiąc następny, tj. za m – ce maj 2008 r. lub też czerwiec 2008 r. o podatek z nich wynikający, tj. łącznie o kwotę 220.060,00 zł?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1053b/08/AW
  W przypadku wystąpienia pomyłki dotyczącej danych nabywcy na fakturze, zmiana tych danych może nastąpic w drodze wystawienia faktury korygującej przez sprzedawcę.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1820/08-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania importu usług ubezpieczeniowych, opodatkowania importu usług dot. opłaty związanej z udziałem w G, zastosowania odpowiedniej stawki podatku w fakturach VAT wystawionych na polskie podmioty z grupy S. dot. usługi ubezpieczeniowej, opłaty związanej z udziałem G oraz prowizji własnej z tytułu obsługi rozliczenia kosztów ubezpieczenia, prawa do skorygowania faktury wewnętrznej w przypadku zastosowania błędnej stawki podatku VAT.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-445/07-7/S/JF
  W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z przeszkodą techniczną, o której mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów o fakturach elektronicznych, uzasadniającą wystawienie faktury korygującej w formie papierowej, a wystawiona papierowa faktura korygująca ma taką samą moc prawną, co faktura wystawiona w formie elektronicznej.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2113/08-2/PR
  opodatkowanie czynności polegającej na zastąpieniu produktów Spółki u sprzedawców detalicznych w przypadku ich przeterminowania
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2064/08-2/AW
  korekta podatku VAT z tytułu importu usług
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2064/08-3/AW
  W jaki sposób Spółka powinna dokonać korekty podatku VAT z tytułu importu usług w przypadku, gdy dotyczył on: wyłącznie sprzedaży zwolnionej wyłącznie bądź także sprzedaży opodatkowanej w sytuacji, gdy podatek należny (a) albo podatek należny i podatek naliczony (b) zostały wykazane w deklaracji za późniejszy miesiąc niż miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, w tym deklaracje za jaki miesiąc powinny podlegać korekcie.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1052/08/RSz
  1. czy zastosowanie obniżonej stawki VAT jest nakazem dla podatnika (przedsiębiorcy) czy uprawnieniem, i czy w związku z tym istnieje obowiązek zastosowania obniżonej 7% stawki VAT, czy może być zastosowana stawka VAT w podstawowej wysokości, dla części robót związanych z lokalami użytkowymi i garażami 2. obowiązku wystawienia korekt do faktur VAT
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2111/08-2/MP
  Jeżeli dokonana korekta spowoduje zwiększenie kwoty podatku należnego, powinna ona być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towaru, bez względu na przyczynę dokonanej korekty. Wnioskodawca powinien uwzględnić taką fakturę korygującą w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym wystawiona została pierwotna faktura i jednocześnie skorygować deklarację VAT-7 za ten miesiąc.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1883/08-2/KK
  Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej w rozliczeniu za miesiąc wystawienia tej faktury korygującej? Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie jednej zbiorczej faktury korygującej?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1089/08/RSz
  ujmowanie w deklaracji VAT-7 faktur korygujących dotyczących podwyższenia ceny sprzedaży, jeżeli ich przyczyną nie jest naprawa błędu lecz inna okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży oraz ustalenia czy korekta obrotu podatku VAT ma skutek na dzień wystawienia faktury korygującej
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-2/09-2/MM
  w przypadku wystąpienia pomyłki dotyczącej danych nabywcy na fakturze sprzedaży całkowita zmiana tych danych, w drodze wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej jest postępowaniem dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów. Podkreślić jednak należy, iż faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Celem wystawienia faktury korygującej jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1612/08/AS
  Obniżenie kwoty podatku należnego w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej. Wystawienie jednej zbiorczej wewnętrznej faktury korygującej.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-943/08/AW
  Podatek należny wynikający z faktury korygującej, podwyższającej wynagrodzenie za świadczone usługi, powinien być wykazany w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-939/08-4/ISN
  Prawo do zastosowania stawki 0% dla WDT, w przypadku dokonania korekty faktury dokumentującej WDT z mylnie podanym numerem VAT UE nabywcy.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-939/08-3/ISN
  Korekta faktury dokumentującej WDT w przypadku, gdy nabywca podał błędnie numer VAT UE.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1240/08-4/JB
  Czy podatek VAT, który obecnie nie został odliczony można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-905/08/RS
  Czy prawidłowe jest ujęcie faktur korygujących dotyczących WDT w deklaracji za miesiąc, w którym je wystawiono, a faktur korygujących dotyczących WNT i importu usług, w deklaracji za miesiąc ich otrzymania od kontrahenta?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-563/08/MK
  W którym momencie Spółka powinna ująć przychód dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego? Czy należy skorygować pierwotną fakturę cofając się wstecz, czy wystawić korektę w dacie otrzymania aneksu i w tym miesiącu zwiększyć przychód podatkowy, czy też należy wystawić normalną fakturę VAT w dacie otrzymania aneksu?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1029/08/AT
  Czy jako agent prowadzący działalność gospodarczą ma Pani obowiązek wystawienia faktury korygującej na obciążenia z tytułu powstałych strat i ubytków naturalnych?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-711/08-4/ŁM
  Czy zapis w uchwale o naliczeniu jednorazowym-wyrównującym po zatwierdzeniu planu jest wystarczający dla uniknięcia korygowania za każdym razem miesięcy poprzednich?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1799/08-5/AW
  faktury korygujące do faktur VAT RR
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1822/08-2/BS
  Po otrzymaniu faktur dokumentujących nabycie przez Spółkę towarów i usług na potrzeby jej działalności, zawierających błędy dotyczące nazwy Spółki (zamiast nazwy Spółki na fakturach będzie wpisana nazwa Zakładu), Spółka będzie mogła, na zasadach określonych w przepisie § 18 w/w rozporządzenia, wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1423/08/MS
  anulowanie faktury VAT wystawionej na Skarb Państwa Komendanta Głównego Policji w związku z wykonywaniem czynności w zakresie holowania i parkowania pojazdów.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1734/08-3/AP
  VAT w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących do faktu wystawionych w 2007 oraz w 2008 r., a także wystawiania faktur VAT obecnie
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1736/08-2/IG
  Jeżeli błąd w wystawionej przez sprzedawcę fakturze będzie dotyczył jedynie niektórych elementów nazwy a inne elementy nazwy, adres firmy i numer identyfikacji podatkowej będzie prawidłowy, to taką fakturę wnioskodawca będzie mógł skorygować przez wystawienie noty korygującej. W przeciwnym przypadku wystawiona faktura powinna zostać anulowana przez sprzedawcę, i powinien on wystawić fakturę zawierającą poprawne dane nabywcy.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-760/08-3/ISN
  Faktury korekty i korekta kwoty podatku naliczonego - środek trwały powyżej 15000 zł.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-760/08-4/ISN
  Korekta kwoty podatku naliczonego przy sprzedaży kotłowni - środek trwały powyżej 15000 zł.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-738/08/BS
  Obowiązek przyjęcia duplikatów faktur VAT oraz korekt do tych dokumentów.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-492/08-6/HS
  Czy koszty energii elektrycznej wykazane w fakturach korygujących stanowią koszty podatkowe 2008 roku, bez konieczności korygowania deklaracji CIT-8 za 2007 r.?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-504/08-2/KS
  W jakim momencie Spółka powinna zmniejszyć swoje przychody na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymanym zwrotem towarów - w momencie fizycznego zwrotu towaru potwierdzonego podpisaniem odpowiedniego protokołu, czy w momencie wystawienia przez Spółkę faktury korygującej, dokumentującej zwrot towarów? W szczególności, czy w sytuacji, gdy zwrot towarów i podpisanie protokołu zwrotu ma miejsce w danym roku podatkowym a faktura korygująca, dokumentująca omawiany zwrot, jest wystawiana w kolejnym roku podatkowym, Spółka jest zobowiązana do odpowiedniego zmniejszenia przychodu wykazanego w roku, w którym dokonano zwrotu? Czy w sytuacji, gdy zwrot towarów potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokołu oraz następujące po nim wystawienie faktury korygującej mają miejsce w tym samym roku podatkowym, dopuszczalne jest korygowanie przychodów Spółki dopiero w momencie wystawienia faktury korygującej?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1440/08-2/SAP
  po otrzymaniu faktur dokumentujących nabycie przez Spółkę towarów i usług na potrzeby jej działalności, zawierających błędy dotyczące nazwy Spółki (zamiast nazwy Spółki na fakturach będzie wpisana nazwa Zakładu), Spółka będzie mogła, na zasadach określonych w przepisie § 18 w/w rozporządzenia, wystawić fakturę nazwaną notą korygującą
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1134/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21.07.2008 r. (data wpływu 28.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia prawa do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym -jest nieprawidłowe.W dniu 28.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-388/08/MK
  1. Czy za datę powstania przychodu z tytułu wypłaconej premii Spółka powinna rozpoznać ostatni dzień okresu za jaki przysługuje premia i - w sytuacji gdy informacja wpływa po 20 następnego miesiąca korygować rozliczenie podatkowe - zwiększać kwotę zaliczki? 2. Czy datą powstania przychodu jest data wystawionej przez Spółkę faktury na podstawie otrzymanej informacji o przyznanej premii? 3. Czy też na podstawie art. 12 ust. 3e za datę powstania przychodu należy rozpoznać datę otrzymania przez Spółkę zapłaty?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1062/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 03 lipca 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów przy uwzględnieniu korekt:
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-676/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi budowlane, tj. budowę sieci wodociągowej -jest prawidłowe.W dniu 7 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1609/08-2/PR
  stawka podatku VAT dla robót budowlanych, polegających na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1222/08-3/AP
  Czy w opisanym przypadku sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem firmy spedycyjnej, która nie dochodzi do skutku należy skorygować wystawioną fakturę na zasadach opisanych w przepisach o VAT, czy jedynie wystawić dokument księgowy potwierdzający powrót towaru do magazynu (korektę faktury — w znaczeniu metodologii systemu komputerowego, a nie przepisów o VAT i rachunkowych).
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1222/08-2/AP
  Za jaki okres rozliczeniowy podatnik ma prawo pomniejszyć VAT należny z tytułu wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość sprzedaży?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-318/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na tzw. usługi wsparcia ...
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/08-4/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.C., przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008 r. (data wpływu 23 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorygowania deklaracji VAT-7 -jest nieprawidłowe.W dniu 23 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1009/08-5/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podmiotu zobowiązanego do wystawiania korygujących faktur VAT: zwiększających podatek należny lub dotyczących zdarzeń potransakcyjnych, w przypadku podziału spółki przez wydzielenie -jest prawi ...
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1009/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez spółkę przejmującą -jest nieprawidłowe.W dniu 26.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1009/08-6/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podmiotu zobowiązanego do wystawiania korygujących faktur VAT, zmniejszających podatek należny, w przypadku podziału spółki przez wydzielenie -jest nieprawidłowe.W dniu 26.05.2008 r. wpłynął ww ...
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1126/08-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.06.2008 r. (data wpływu 12.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korygowania faktur potwierdzających otrzymanie premii (bonusów) -jest prawidłowe.W dniu 12.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-558/08-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej P, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktury wewnętrznej przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-551/08-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu 25 marzec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku ...
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-324/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwot podatku należnego bez posiadania potwierdzenia odbioru faktur korygujących dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustanowionych ...
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-565/08-3/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu 3 kwietnia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktury z tytułu przeniesienia obowiązku wykonania usługi -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 288. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443-0124/07/AR
  1. Czy wyrok NSA jest wyrokiem prawomocnym i czy daje Gminie prawo do nie doliczania podatku VAT do opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego i wpisanego do ksiąg wieczystych przed dniem 1 maja 2004r., a także do nie odprowadzania podatku VAT z tego tytułu? Jeżeli nie jest wyrokiem prawomocnym, to czy opłaty takie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i czy należy je traktować jako kwotę brutto czy netto? 2. Czy Gmina ma prawo do korygowania faktur, a później deklaracji VAT oraz do ubiegania się o zwrot niesłusznie nadpłaconego podatku VAT z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, ustanowione i wpisane do ksiąg wieczystych przed 1 maja 2004r.? 3. Czy w przypadku opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego i wpisanego do ksiąg wieczystych po 1 maja 2004r., należy doliczyć podatek VAT, czy też należy uznać wysokość opłaty za kwotę brutto zawierającą ten podatek? 4. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego i wpisanego do ksiąg wieczystych po 1 maja 2004r., czy dalej z chwilą otrzymania zapłaty poszczególnych opłat należnych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, czy też z upływem terminu płatności, tj. 31 marca każdego roku, gdy zapłaty do tego dnia nie ma? 5. Jak należy traktować opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za 2006r., które nie zostały jeszcze uregulowane (Gmina wyjaśnia, iż czekała z opodatkowaniem tych opłat podatkiem VAT do momentu otrzymania zapłaty, co było zgodne z wyjaśnieniami organów podatkowych w tym zakresie)? 6. Czy w przypadku, gdy użytkownik wieczysty zawarł umowę użytkowania wieczystego z Gminą dnia 01.01.2004r., wpis do księgi wieczystej nastąpił też z dniem 01.01.2004r., a następnie w 2006r. dokonał podziału będącej w użytkowaniu wieczystym działki na dzieci, jego nowa umowa użytkowania wieczystego (w formie aktu notarialnego), zawierająca mniejsze powierzchnie działki, będzie traktowana jako umowa zawarta po 1 maja 2004r., a więc opodatkowana VAT, czy też należy traktować takiego użytkownika jako "starego użytkownika" z umową ustanowioną i wpisaną do ksiąg wieczystych przed 1 maja 2004r.?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-250A/08/DM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty stawki podatku od towarów i usług na roboty wykonane i zafakturowane w grudniu 2007 r. -jest prawidłowe.W dniu 10 m ...
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-384/08-2/ECH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.02.2008r. (data wpływu 27.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ujęcia faktur korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 27.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-461/08-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008r. (data wpływu 14 marca 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktury VAT, w której błędnie określono nazwę sprzedającego -jest prawidłowe.W dniu 14 marca 2008r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-163/08-3/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty sprzedaży w związku z wystawieniem faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-115/08-4/HS
  Przychody którego roku należy skorygować w przypadku wystawienia w roku 2008 faktury korygującej z tytułu podwyższenia/obniżenia ceny sprzedaży oddziału (po dokonaniu transakcji oraz wystawieniu pierwotnej faktury w roku 2007)?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-110/08-2/HS
  Czy Spółka sporządzając w miesiącu lutym 2008 r. aneks do aktu notarialnego zwiększający cenę budynku oddanego do użytkowania kupującemu w maju 2007 r., prawidłowo zwiększa wartość przychodów podatkowych 2007 r. wystawiając fakturę korygującą do faktury dokumentującej sprzedaż ww. budynku?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-722/08-2/RK
  Wystawca korekty do faktur wewnętrznych jest równocześnie ich odbiorcą, co powoduje, że w świetle § 16 ust. 4 rozporządzenia data wystawienia korekt faktur, jest datą potwierdzenia ich odbioru.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-583/08/AS
  Dokumentowanie upustów.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-51/08-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X reprezentowanej przez pełnomocnika Pana R. K. przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korygowania faktury za pomocą noty korygującej- jest prawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pis ...
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-726/07-7/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007r. (data wpływu 17 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokonywania korekt sprzedaży, w związku z otrzymaniem zapłaty po upływie 60 dniowego terminu -jest nieprawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej ...
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-29/08-7/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki .................., przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 09.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty deklaracji VAT-7 -jest nieprawidłowe.W dniu 09.01.2008 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 13.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-269/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 12 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania nienależnie wpłaconego podatku z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustanowionych na podstawie umów zwartych przed 1 maja 20 ...
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-269/08/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007r. (data wpływu 23 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 23 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-507/07/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007r. (data wpływu 23 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktury i noty korygującej -jest prawidłowe.W dniu 23 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-667/07/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) uzupełnionym kolejno pismami z dnia 18 grudnia 2007 r. i 8 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty faktury VAT oraz zapłaconego podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 3 grudnia 2007 r. zost ...
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-134/07-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i jej udokumentowania -jest nieprawidłowe.W dniu 7 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-587/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udzielania i otrzymywania przez Spółkę premii pieniężnych -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-611C/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 roku (data wpływu 12 listopada 2007 roku), uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania korekty wystawionych faktur dokumentujących oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu w sytuacji, kiedy wygaśnie wieczyste użyt ...
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1B/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 listopada i 6 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego -jest nieprawidłowe.W dniu 1 października 2007 ...
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1A/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 listopada i 6 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur korygujących -jest prawidłowe.W dniu 1 października 2007 r. został złożony wnio ...
 309. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/78/05
  Czy użytkownikom wieczystym należy od wejścia w życie nowej ustawy o podatku od towarów i usług wystawiać faktury VAT, co by uprawniało użytkowników wieczystych do odliczenia wymienionej w fakturze kwoty podatku, czy też uznać, że powinni oni opłatę za użytkowanie wieczyste uiszczać na dotychczasowych zasadach - bez faktur (więc też bez prawa do odliczenia podatku)?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-97/07-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. Ł. przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 21 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dniu 21 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-386/07-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku , który wpłynął w dniu 22.10.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia faktur VAT korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 17.10.2007r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-75/07/RSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. A, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007r. (data wpływu 29 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2007r. (data wpływu 4 grudnia 2007r. i z dnia 5 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia prawidłowej wysokości podstawy opodatkowania w związku z dokonanie ...
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-162/07-3/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zasad opodatkowania samochodów osobowych -jest nieprawidłowe.W dniu 06.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-77/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007 roku (data wpływu 8 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty skorygowanego podatku naliczonego podatku od towarów i usług -j ...
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-201B/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku oddania nieruchomości gruntowych w wieczyste użytkowanie -jest nieprawidłowe.W dniu 28 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniose ...
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-278/07-4/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11.09.2007r. (data wpływu 17.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego w miesiącu wystawienia faktury korekty w sytuacji gdy nie posiada potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę -jest nieprawidłowe.W dniu 17.09.2007r ...
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-90b/07/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2007r. (data wpływu 14 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu zapłaconego podatku VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 14 sierpnia 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-223/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 17 października 2007 r. i z dnia 23 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktur korygującyc ...
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-144/07-2/BD
  1. Czy prawidłowe jest opodatkowanie wartości udostępnianych kontrahentom pojemników (odpowiedniej części kosztu związanego z nabyciem pojemników) razem z pieczywem, wg stawki VAT właściwej dla pieczywa, tj. 7%?2. Czy zwrot pojemników przez kontrahentów wpływa na rozliczenie podatku VAT, tzn. czy Spółka ma obowiązek wystawienia faktury korygującej obrót z tytułu dostawy pieczywa?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-155/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007r. (data wpływu 24 sierpnia 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług do dostawy sprzętu komputerowego dla placówki oświatowej oraz możliwości wystawienia faktury korygującej-jest nieprawidłowe.W dniu 24 s ...
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-40/07-3/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2007 r. (data wpływu 26 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-146/07
  Wystąpienie niższego kursu euro w dniu wystawienia faktury w stosunku do kursu z dnia zapłaty "złotówkowej części wynagrodzenia" należałoby uznać za podwyższenie ceny po wystawieniu faktury. Cena bowiem w tym wypadku wyrażona jest w złotych, a euro stanowi jedynie przelicznik wartości, element kalkulacyjny. Zmiana wysokości przelicznika powinna więc zostać uznana za zmianę (tu: podwyższenie) ceny wyliczonej przy jego pomocy. Analogicznie wyglądać winna sytuacja w wypadku zdarzenia odwrotnego, to jest wyższego kursu w dniu wystawienia faktury, niż w dniu zapłaty. Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie korekty faktury VAT skutkować powinno również korektą obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/54/2007/MB
  Wątpliwości Podatnika dotyczą zakwalifikowania danej sprzedaży jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i zastosowania dla tej dostawy stawki podatku w wysokości 0%.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-64/07-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów - stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.07.2007r. (data wpływu 05.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania faktur VAT korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 05.07.2007r. (04.07.2007r. data stempla pocztowego ) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49-1-GK/07
  Spółka zadała pytanie jaki zastosować kurs waluty w przypadku otrzymania korekty faktury unijnej. Czy kurs waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy faktury korygowanej? Z pisma Spółki wynika, iż otrzymywane faktury korygujące dotyczą faktur pierwotnych dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów kontrahentów Spółki, które stanowiły u Podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów.
 326. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/82/07
  Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur sprzedaży estrów metylowych, podwyższających cenę zakupu, za okres w którym sprzedaż odbywała się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, prawidłowe jest ujęcie ich w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT-7, w miesiącu otrzymania potwierdzenia faktury korygującej od odbiorcy?
 327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-38/06/IW
  Pytanie dotyczy terminu wystawienia faktur korygujących.
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-2/443-8/07
  1. Czy opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za oddanie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdy zostały zawarte po 1.05.2004 r.? 2. Czy opłaty roczne z tytułu użytkowanie wieczyste gruntów w przypadku gdy prawo to zostało ustanowione przed 1.05.2004 r. nie zawierają w sobie należnego podatku, ani nie powinny być powiększone o podatek VAT, a zawarte po tym terminie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług i powinny być dokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT ze stawką 22%? 3. Czy uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8.01.2007 r. sygn. akt I FPS 1/06 może być podstawą do dokonania korekt faktur VAT za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa za lata 2004-2007 poprzez ujęcie rocznych opłat za takowe użytkowanie, gdy umowa została zawarta przed 1.05.2004 r., jako niepodlegające ustawie o podatku od towarów i usług?
 329. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-II/4407/14-4/07/TM
  czy błędy zawarte w fakturze VAT zawsze podlegają skorygowaniu
 330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-443-5/07
  Czy w związku z uchwałą NSA z dnia 8 stycznia 2007r. stwierdzającą, że umowy wieczystego użytkowania zawarte przed dniem 1 maja 2004r. nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług należy: - wystawić firmom faktury korygujące, w których skoryguje sie wysokość podatku do zera, nie zmieniając jednocześnie kwoty należnej opłaty ? - czy takie faktury korygujące należy ująć w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy , w którym otrzymamy potwierdzenie odbioru faktury korygującej ? - czy w przypadku, gdy nie wystawione były faktury VAT ( osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej ) i nie jest możliwe wystawienie faktury korygującej ( nie wystawiono bowiem faktury pierwotnej ) Gmina powinna złożyć korektę deklaracji VAT za okres rozliczeniowy w którym uwzględniony został VAT z tytułu opłat oraz w przypadku gdy w wyniku takiej korekty zmniejszeniu ulegnie kwota podatku do zapłaty , wówczas wraz z korektą deklaracji powinien zostać złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty ? - czy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej będzie czytelny podpis odbiorcy na fakturze korygującej lub potwierdzenie odbioru osobiście listu poleconego ?
 331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/10/2007/BR
  - Czy podatnik ma prawo do wystawienia faktur korygujących VAT do rachunków uproszczonych, trakatując kwoty wykazane na rachunku jako wartości netto i doliczyć podatek należny VAT ?- Czy nabywca ma prawo odmówić przyjęcia faktur VAT korygujących wystawionych do rachunków uproszczonych ?- Czy nabywca ma prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT korygujacych wystawionych do rachunków?
 332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-8/07
  Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, dla których umowy zawarto przed dniem 1 maja 2004 r. oraz czy prawidłowe będzie wystawianie korekt faktur dotyczących tych opłat?
 333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-45/07/30820
  W jakim momencie należy ująć korektę przychodu, w przypadku wystawienia faktury korygującej zmieniającej wielkość należności, za dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych, wykazanej w fakturze?
 334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-08/2007/LŚ
  Podatnik w listopadzie 2006 roku dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy do podmiotu z siedzibą w Szwecji, będącego szwedzkim oddziałem włoskiej firmy. Pieniądze z tytułu sprzedaży zostaną przekazane przez firmę włoską. Faktura VAT została wystawiona na adres i nr NIP podmiotu z siedzibą we Włoszech. Jednakże włoski kontrahent zwrócił się do wnioskodawcy o skorygowanie w/w faktury poprzez zmianę nr NIP"u z włoskiego na szwedzki, uzasadniając to faktem, że dostawa była dokonana do Szwecji. Wnioskodawca pyta, czy może skorygować fakturę w w/w sposób i czy w momencie nr NIP kontrahenta unijnego jest inny niż dane adresowe znajdujące się w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie może zastosować stawkę VAT 0% dla dostawy wewnątrzwspólnotowej. Zdaniem podatnika nie może dokonać powyższej korekty bez utraty uprawnienia do zastosowania stawki 0%.
 335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/841/205/2006/ACH
  Czy Spółka na podstawie posiadanej dokumentacji może skorygować deklarację VAT za 02/2004r. Pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej?
 336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII/443-3/07
  Czy do rozliczenia faktury korygującej zwiększającej cenę towaru w deklaracji VAT-7 sprzedawca obowiązany jest posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę?
 337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-7/07
  Czy w związku z dostawami towarów dokonanymi przez Spółkę na rzecz ARR, udokumentowanymi fakturami wystawionymi przez podmiot nieuprawniony, Spółka jest uprawniona do wystawienia w chwili obecnej prawidłowych faktur VAT, lecz ze wskazaniem jako daty sprzedaży dnia, w którym towar został wydany?
 338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/216/06/AG
  Dotyczy momentu powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku zwrotu (nieodebrania) wysłanych kontrahentowi towarów oraz wystawionej faktury VAT.
 339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-81/06
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej mebli, wyposażenia biurowego, komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego. Podatnik na rzecz państwowej jednostki oświatowej dokonał dostawy urządzenia wielofunkcyjnego (posiadającego funkcjonalność drukarki komputerowej, skanera, kopiarki i faksu) opodatkowując dostawę 22% stawką podatku od towarów i usług (VAT). Po dokonanej dostawie Podatnik otrzymał od kupującego zamówienie oraz wystawione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaświadczenie potwierdzające, że zamówiony sprzęt przeznaczony jest dla placówki oświatowej. Jednocześnie kupujący zwrócił sie z prośbą o wystawienie faktury korygującej z zastosowaniem do dostawy obniżonej stawki podatku VAT 0 %. W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie:czy wystawiając fakturę korygującą z tytułu zmiany stawki podatku od towarów i usług z 22% na 0% przy dostawie placówce oświatowej urządzenia wielofunkcyjnego nie naruszy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy dopuszczalne jest wystawienie faktur korygujących w sytuacji, kiedy dokumenty określone w art. 83 ust. 13-15 ustawy o podatku od towarów i usług poświadczające, że sprzedaż może być opodatkowana stawką VAT 0% na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26a ustawy kupujący (szkoła) przedłoży Podatnikowi po dokonaniu dostawy sprzętu komputerowego, mimo, iż w momencie jego dokonywania nie przedłoży takich dokumentów? Według Podatnika w przypadku dostawy urządzeń wielofunkcyjnych, nie wymienionych bezpośrednio w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże posiadających funkcje towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy, można zastosować 0% stawkę podatku VAT, o ile zostaną spełnione warunki, określone w art. 83 ust. 13-15 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik uważa, że otrzymanie dokumentów, o których mowa w art. 83 ust.14 ustawy o podatku od towarów i usług, po dokonaniu dostawy sprzętu komputerowego daje podstawę do skorygowania faktury dokumentującej dostawę wymienionego sprzętu i zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług.
 340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-257/06
  1. Czy należy naliczyć VAT należny i odliczyć VAT naliczony od wartości towarów wykazywanych w treści faktury, czy też od wartości faktycznie otrzymanego towaru ?, 2. Jaka wartość dostawy winna zostać wskazana w informacji podsumowującej dla celów statystyki unijnej ?
 341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-141/2006/LŚ
  Spółka w miesiącu lutym 2003r. Otrzymała fakturę korygującą zakupu, wynikającą z uznanej reklamacji. Za ten miesiąc została dokonana korekta podatku naliczonego, co zostało uwzględnione w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc. Ponieważ w w/w miesiącu podatnik nie wykonał żadnej czynności opodatkowanej, a kwota skorygowanego podatku przewyższyła kwotę podatku naliczonego, wartości wynikające z rejestru zakupu wraz z uwzględnieniem korekt wykazano w deklaracji za miesiąc luty 2003r. "minus". W późniejszych okresach Spółka nie wykonywała czynności opodatkowanych a ujemna wartość podatku była przenoszona na następne okresy rozliczeniowe i wykazywana w deklaracjach VAT-7 w części D.2 w pozycjach 42 i 43 ze znakiem "minus". Od dnia 01.05.2004r. po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz zmianie druków deklaracji VAT-7, ujemne kwoty wartości netto oraz podatku naliczonego, zostały wykazane odpowiednio w części D.2 w pozycji 43 i 44. W związku z powyższym Spółka pyta, czy postępuje właściwie nie wpłacając kwoty podatku wynikającego z korekty faktury zakupu, wykazywanego w deklaracjach VAT-7 ze znakiem "minus" a jeśli wpłata powinna być dokonana to kiedy nastąpił moment powstania obowiązku podatkowego. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dopóki nie dokona czynności opodatkowanej to nie jest zobowiązana do wpłaty zawyżonego podatku naliczonego.
 342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/799/187/2006/MJ
  czy faktury korygujące "in plus" transakcje sprzedaży usług w wyniku podwyższenia cen za usługi winny być rozliczone w miesiącu wystawienia faktur korygujących.
 343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-388/06/RM
  Czy przychód należny z tytułu najmu stacji bazowej operatorom telekomunikacyjnym w celu umieszczania urządzeń teletechnicznych (anten nadawczych) powstaje w dniu wystawienia faktury, jeśli z momentem wystawienia faktury lub jej dostarczenia umowa najmu wiąże prawo do żądania zapłaty czynszu najmu przez najemcę? Czy w przypadku wystawienia faktur korygujących dotyczących tego czynszu korekta przychodu ma skutek na dzień wystawienia faktury korygującej?
 344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/429/EZ/06/07
  1.Czy należało wystawić korektę do faktury wewnętrznej?
 345. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-137/06/EŻ
  dot. momentu uznania za koszt podatkowy, wydatków z tytułu m.in dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej
 346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-2/07/BA/17160
  Jednostka pyta czy może wystawić fakturę korygującą o wartość usług zakwestionowanych przez Sąd i skorygować podatek dochodowy od osób prawnych za 2004 r.?
 347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0188/06/AK
  Podatnik ma wątpliwości, w którym roku podatkowym powinien zmniejszyć przychód wynikający z faktur korygujących, czy powinien to uczynić odpowiednio w latach, w których wystawiane były refaktury, czy też może skorygować przychód w roku podatkowym, w którym doszło do zawarcia ugody sądowej
 348. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 226/06
  Sformułowany przez Stronę skarżącą zarzut naruszenia prawa materialnego w postaci art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez błędną wykładnię prawa materialnego polegającą na uznaniu, że wydatek z tytułu opłaty wstępnej - managament fee nie stanowił kosztu uzyskania przychodu, nie dał Sądowi możliwości jego oceny merytorycznej. Wynika to stąd, iż Strona skarżąca zakwestionowała ustalenia stanu faktycznego dokonanego przez organy podatkowe i przez WSA w Gliwicach. Ustalenia faktyczne mogłyby zostać podważone jedynie w razie podniesienia zarzutu przepisów postępowania sądowego (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.), a w szczególności na przykład art. 141 § 4 p.p.s.a. i art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku z art. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.). Przy formułowaniu tegoż zarzutu autor skargi, ani wpetitumskargi ani w uzasadnieniu tego nie uczynił (pomimo trzech stron wywodu na ten temat).
 349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-77/2006
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy konieczne jest w wyżej opisanej sytuacji dokonywanie korekt deklaracji VAT wskutek przesunięcia obowiązku podatkowego z tytułu wykonanych usług, z uwagi na podpisanie i otrzymanie protokołu odbioru robót po wystawieniu faktury przez podatnika oraz czy można od tego odstąpić.
 350. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-156/06
  Czy w świetle najnowszego orzecznictwa ETS możliwym jest korygowanie VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta ?
 351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TP/448-2964/MZ/06
  Czy specyfikacja faktur korygujących przesłana drogą elektroniczną przez nabywcę stanowi potwierdzenie odbioru tych faktur, dające prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie ?
 352. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1241/06/MM
  Czy w zwiazku z otrzymaniem premii Spółka jest obowiązana do obniżenia podatku naliczonego z tytułu WNT w miesiącu wytawienia wewnętrznej faktury korygującej?
 353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-98185/06/10997/145/123/mk
  Czy zwrot kaucji gwarancyjnej, udokumentowanej fakturą VAT wystawioną w czerwcu 1998 r. - również powinien być udokumentowany fakturą VAT, czy korektą faktury VAT?
 354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/21/109/06
  1. W którym miesiącu należy pomniejszyć przychód w związku z uznaniem reklamacji. Czy w miesiącu uznania reklamacji, czy też w miesiącu wystawienia faktury?2. Jeżeli w miesiącu wrześniu 2006r. uznano podobną reklamację usługi wykonanej w 2005r., to kwota wynikająca z faktury korygującej powinna pomniejszyć przychód miesiaca września 2006, czy też pomniejszyć przychód 2005r.?
 355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/06
  Czy za okres od 22.02.2006 r. do 19.05.2006 r. Spółka musi dokonać korekt dokumentów księgowych oraz składanych deklaracji podatkowych poprzez "wykreślenie" unieważnionego NIP-u, czy też wymienione dokumenty nie wymagają korekt?
 356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/1/443-46/06
  Jak powinny być ujmowane w deklaracji VAT - 7 faktury korygujące dotyczące podwyższenia ceny sprzedaży, jeżeli ich przyczyną nie jest naprawa błędu lecz inna okoliczność która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży?
 357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/503/55778/06
  Podatnik ma wątpliwości, czy jeżeli na fakturze VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki koniecznym byłoby umieszczenie przybliżonej wartości brutto, a wartość ta różni się od właściwej wartości końcowej lokalu, to w celu sprostowania wartości brutto należałoby wystawić faktury korekty do każdej wystawionej faktury zaliczkowej.
 358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/2/443-56/06/OE/135799
  Czy prawidłowo została wystawiona faktura korygująca na wykonanie usług naukowo-badawczych, w której placówka naukowo-badawcza przenosi swoje obciążenia podatkowe, wynikające z opodatkowania otrzymanego dofinansowania, na Spółkę i czy Spółka miałaby prawo do odliczenia tak naliczonego podatku VAT?
 359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VIII/443-25/06
  Czy zasadne jest od dochodzenie potrąconego w akcie notarialnym podatku należnego, czy też należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 w zakresie zmniejszenia podatku należnego?
 360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-58/06
  Czy w świetle najnowszego orzecznictwa ETS możliwym jest korygowanie VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta ?
 361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/33/06
  Czy istnieje możliwość skorygowania wystawionych rachunków poprzez faktury korygujące?
 362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/076/06
  Czy istnieje obowiązek korekty VAT naliczonego a tym samym korekty deklaracji VAT-7 w przypadku, kiedy dostawa towaru została zakwestionowana pod względem jakościowym i zwrócona do dostawcy a dostawca nie chce wystawić faktury korygującej na zwróconą mu partię towaru? Jeśli isniałby taki obowiązek to jakim dokumentem należy dokonać korekty i w jakim czasie?
 363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-137/06
  Spółka wnioskuje o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym, rabaty przyznawane w danym roku podatkowym, dotyczące sprzedaży zrealizowanej w poprzednim roku podatkowym, pomniejszają na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bieżące przychody Spółki (tj. Spółka zobowiązana jest do zmniejszania o kwotę przyznanego rabatu przychodów podatkowych wykazanych w roku podatkowym, w którym rabat został udzielony i wystawione zostały faktury korygujące, dokumentujące przyznane rabaty).
 364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-79/06/SJ-58369
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad potwierdzania odbioru przez nabywcę faktur korygujących przez wystawionych w formie elektronicznej.
 365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/60/06
  Uprzejmie proszę o interpretację, w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług dotyczącą następującego stanu faktycznego:"X" Sp. z o.o. prowadziła działalność gospodarczą i w dniu 26.04.2006r. zachowując formę aktu notarialnego dokonano zmiany nazwy Firmy na "Y Sp.z o.o.". Postanowieniem z dnia 07.07.2006r. Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zdaniem Spółki data postanowienia Sądu Rejonowego o zmianach w KRS upoważnia Spółkę do rozliczania podatku VAT według nowej nazwy Firmy. Przemawia za tym fakt, że z datą postanowienia Sądu i wpisów w KRS podmiot jako osoba prawna o zmienionej nazwie jest identyfikowalny i ta data skutkować powinna w rozliczeniach podatku VAT pod zmienioną nazwą Firmy.
 366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/16/1/06
  Czy w sytuacji, gdy nabywca towaru lub usługi neguje jej zakup (przeczy, jakoby ją nabył) i odsyła wystawcy fakturę, sprzedawca może uznać transakcję za niebyłą i następnie skoprygować deklarację Vat? Czy możliwe to jest po upływie 6 miesięcy od zdarzenia? Czy pomimo faktu, iż roszczenie sprzedawcy usługi w stosunku do jej nabywcy zostało zasądzone wyrokiem Sądu, a następnie strony zgodnie, w drodze umowy, inaczej ułożyły łączących ich stosunek prawny, istnieje podstawa do skorygowania faktur oraz skorygowanie zapisów w księgach rachunkowych?
 367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-185/06/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona podpisała umowy z kontrahentami dokonującymi na Jej rzecz dostawy towarów lub świadczenia usług, które upoważniają Ją do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów - w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy. W stosunku do części umów nie został dotrzymany jeden z warunków określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r, nr 95, poz. 798 ze zm.), tj. 10-cio dniowy termin przekazania pisemnej informacji naczelnikom urzędów skarbowych właściwym dla stron umowy o jej zawarciu. Z uwagi na fakt, iż umowy te były prawnie nieskuteczne, Strona zawarła nowe umowy. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenia stanowiska, iż faktury wystawione przez Stronę w imieniu i na rachunek dostawcy lub usługodawcy na podstawie poprzednich umów, winny być uznane za prawidłowe i w związku z tym nie zachodzi konieczność dokonania ich korekt, jak również korekt deklaracji od podatku od towarów i usług za okresy, w których wynikający z nich podatek został rozliczony.
 368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/9/AZ/06
  Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu uwzględniającej zapłatę za część towaru handlowego bonem towarowym ?
 369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/584/71/2006/GW
  Czy w związku ze zmianą w trakcie realizacji robót procentowego udziału źródeł finansowania kontraktu, polegającą na zwiększeniu udziału środków PHARE i na zmniejszeniu udziału środków własnych zamawiającego (w związku z czym nastąpiło przekroczenie wartości zafakturowanych usług finansowanych ze środków własnych zamawiającego w kwocie netto 99 624,21 EUR), Spółka powinna dokonać korekty wszystkich faktur wystawionych przed tą zmianą (na kwotę przekroczenia), a faktury od daty podpisania aneksu wystawiać tylko z zastosowaniem stawki VAT "O"; czy też korekcie^ zgodnie z nową proporcją) podlegać winny wszystkie wystawione do tej pory faktury, a kolejne faktury wystawiane być powinny z zachowaniem nowej proporcji?
 370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-417/06/KS
  1. Czy opisane we wniosku usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju? 2. Czy Spółka powinna skorygować deklaracje VAT za miesiące, w których następowała wypłata prowizji, począwszy od maja 2004 r. wykazując kwotę nienależnie zapłaconego podatku VAT jako nadpłatę - do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe?
 371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-39/06
  Czy w razie braku opodatkowania należności z tytułu bezumownego korzystania z narzędzi - Podatnik powinien skorygować kwotę podatku należnego poprzez anulowanie wystawionej wcześniej faktury VAT z tego tytułu i dokonać korekty deklaracji VAT-7 w której wykazał kwotę podatku należnego?
 372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-51/06/JG-45012
  Czy możliwe jest dokonanie korekty deklaracji w związku z otrzymaniem korekt faktur VAT, z których wynika, że wystawca jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową?
 373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-34/06
  Czy firmie przysługuje prawo zastosowania stawki VAT 3% w przypadku sprzedaży towaru przeznaczonego do produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych?Czy firma ma możliwość skorygowania faktur sprzedaży ze stawki 22% na 3% od 1 maja 2004 roku?
 374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-69/CIT/06
  Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy powinna umniejszać lub podwyższać koszty uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym otrzymała korektę faktury, czy powinna korygować zeznanie za rok podatkowy, którego kosztów korekta faktury dotyczy, w przypadku kiedy korekta następuje już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok?
 375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDG/415?14/06/MDK
  W jakim okresie rozliczeniowym należy skorygować w prowadzonych księgach handlowych wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej wniesione do kosztów uzyskania przychodów w latach 2004 i 2005, w sytuacji otrzymania w roku 2006, wystawionej w tymże roku faktury korygującej, z której wynika, iż koszty te, naliczone w fakturach korygowanych (z lat 2004 i 2005) zostały przez wystawcę faktur zawyżone o kwotę 5.827,11 zł?
 376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443- 120/06/GW
  Czy w przypadku, gdy sprzedane przez Spółkę dystrybutorowi jednostki doładowujące zostały następnie wyłudzone przez oszusta, w konsekwencji czego usługi telekomunikacyjne związane z tymi jednostkami doładowującymi nie zostały i nie zostaną wykonane, a należność pieniężna z tego tytułu zostanie zwrócona dystrybutorowi, Spółka ma prawo skorygować uprzednio wystawioną dystrybutorowi fakturę, zmniejszając liczbę sprzedanych mu jednostek doładowujących?
 377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/428/68/06
  Czy zmniejszenie wartości sprzedaży wykonanych usług należy skorygować w zeznaniu za rok, w którym powstał przychód należny tj. w roku 2004.
 378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06
  Od którego momentu na fakturach VAT należy stosować nową nazwę nabywcy ?
 379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-22/06/ME
  Czy faktury wystawione przez "X" na pełną wartość towaru, a nie jedynie na kwotę opłaconą w gotówce, przy czym w części faktury dotyczącej płatności widnieje adnotacja, w jakiej części rozliczono bon, a w jakiej dokonano wpłaty gotówką, dają prawo do obniżenia podatku należnego o wykazany w nich podatek naliczony w pełnej wysokości?
 380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-443/DEC/MW/06
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
 381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-22/06
  Czy naliczony w fakturze korygującej dot. zakupu ciągnika samochodowego podatek VAT z uwagi na brak żądania jego zapłaty podwyższa wartość tego środka trwałego, czy też stanowi przychód do opodatkowania?
 382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-66/06/JW
  Czy spółka postąpiła prawidłowo wystawiając w okresie bieżącym fakturę korygującą do faktury, która została wcześniej wystawiona w trybie art. 33 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. oraz rozliczając przedmiotową fakturę korygującą w okresie, w którym odbiorca potwierdził jej otrzymanie?
 383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23/06
  Czy służy prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturze korygującej błędnie wystawioną fakturę dokumentującą dostawę towaru używanego jako zwolnioną od podatku, jeżeli nabywca nie dokonał zapłaty należności wynikających z korekty; czy przy sprzedaży tego towaru powstanie podatek należny ?
 384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/PD/423-0022/06/AK
  Wątpliwości Podatnika budzi, kiedy należy dokonać korekty przychodów, czy w miesiącu uznania reklamacji oraz wystawienia faktury korygującej, czy też w miesiącu fizycznego zwrotu wadliwych wyrobów.
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-42/2/06/AP
  Czy otrzymanie kopii dokumentów SAD po złożeniu deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu usług transportowych, uprawnia Spółkę do dokonania korekty sprzedaży wykazanej ze stawką 22% oraz czy zastosowanie stawki 0% właściwej dla usług transportu międzynarodowego możliwe jest za okres, w którym Spółka otrzymała od kontrahenta przedmiotową kopię SAD?
 386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443/24 /05
  Czy notą korygującą może w pełni zmienić odbiorcę zakupionego towaru i czy przysługuje prawo posługiwania się fakturą zakupową, skorygowaną w taki sposób?
 387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1C/415-15/06
  Czy można odliczyć w zeznaniu rocznym zakup materiałów do remontu budynku mieszkalnego w przypadku posiadania faktury VAT skorygowanej notą korygującą w zakresie całkowitej zmiany nabywcy towaru?
 388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/488/19/2006/GW
  Czy Spółka może dokonać korekty faktur mimo prowadzonego wobec niej postępowania podatkowego?
 389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/AR/06
  Zgodnie z Fakturą Vat z dnia 30.12.2005r podatnik dokonał zakupu żaluzji na kwotę 1.045,00zł. Za towar zapłacił gotówką. Następnie Fakturą Vat korygującą sprzedawca w dniu 16.01.2006r. z przyczyn techniczno - materiałowych dokonał obniżenia ceny żaluzji do kwoty 655,50zł. Wobec powyższego różnica tj.389,50zł. została podatnikowi zwrócona. Czy rozliczając się za 2005r w ramach wydatków na remont mieszkania podatnik może odliczyć kwotę: 655,50zł tj. po dokonanej korekcie ?
 390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46/06
  Czy można dokonać korekty niewłaściwie wystawionych faktur? Jeśli tak, to w jaki sposób i za jaki okres?
 391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-658a/05/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż postępuje prawidłowo nie korygując wcześniej wartości, stanowiącej podstawę opodatkowania, wynikającą z faktury pierwotnej o stwierdzone braki ilościowe w przypadku nie posiadania faktury korygującej.
 392. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-658c/05/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku otrzymania faktury korygującej wystawionej przez zagranicznego kontrahenta należy wystawić wewnętrzną fakturę korygującą w oparciu o średni kurs z daty wystawienia faktury pierwotnej celem uniknięcia ?sztucznych różnic kursowych? pomiędzy fakturą pierwotną i fakturą korygującą.
 393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005 - 21 /06
  Jak dokonać korekty sprzedaży?
 394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-69/14a/06/KC
  Co z podatkiem VAT wynikającym z otrzymanych w okresie od października 2005r. do lutego 2006r. faktur zakupu, który został rozliczony w złożonych przez spółkę zlikwidowaną deklaracjach Vat-7, czy jest obowiązana do złożenia korekt deklaracji VAT?
 395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1-443-21-06-MS-24785
  Czy skorygowanie (pomniejszenie) należności za energię elektryczną dostarczoną do odbiorcy w danym miesiącu, na podstawie złożonego po upływie tego miesiąca oświadczenia odbiorcy wskazującego, jaki udział w dostarczonej energii miała energia dalej odsprzedana daje podstawę do korekty faktury VAT wystawionej dla odbiorcy energii na początku miesiąca przy uwzględnieniu cen jak dla energii dostarczonej odbiorcy końcowemu? Czy z punktu widzenia rozliczeń w podatku VAT, Podatnik będzie obowiązany odprowadzić podatek VAT w pierwotnej wysokości?
 396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-13/06/24491
  Zapytanie Podatnika odnosi się do kwestii podstawy dokumentowania korekty przychodu Spółki w opisanym we wniosku stanie faktycznym.
 397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-38/06
  Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą i notę korygującą w przypadku braku numeru NIP na fakturze?
 398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-175/06/SS
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawa do dokonania korekty podatku VAT wynikającego z czynności wystawienia faktury korygującej - prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.
 399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/27/06
  Wykonując usługę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) dla spółki prawa cywilnego z siedzibą w Poczdamie wnioskodawca wystawił fakturę, w której wykazał kwotę podatku VAT obliczonego wg 22 % stawki podatku. Kwotę tegoż podatku odprowadził do Urzędu Skarbowego.Ponieważ niemiecki klient zwrócił się o zwrot niesłusznie naliczonego podatku VAT, strona ma wątpliwość, czy jest zobowiązana do wystawienia korekty faktury.
 400. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.II/2-443/16/06
  Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i mozliwość zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku.
 401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-27/06/20243
  Czy prawidłowym jest zaliczenie duplikatów korekt faktur AT (z 2002 r.) za energię eletryczną, wystawionych i zapłaconych w 2005 roku, do kosztów uzysania przychodów w 2002 roku?
 402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-476/IV/2005/MS
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy możliwe jest skorygowanie wystawionych wcześniej faktur potwierdzających otrzymanie zaliczek w ten sposób, że faktura korygująca skoryguje całą kwotę zaliczki, a następnie Podatnik wystawi fakturę na całość dostawy realizowanej zarówno w ramach eksportu jak i WDT
 403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/401/269/2005/MK
  Czy można potwierdzić odbiór faktur VAT korygujących, na zbiorczym miesięcznym zestawieniu wystawionym przez klienta-odbiorcę faktury.
 404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-413/05
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w związku z podaniem ważnego numeru identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowej po dokonaniu dostawy, można zastosować do wymienionej transakcji stawkę 0 % i dokonać odpowiedniej korekty deklaracji za miesiąc sierpień?
 405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-134/05/PG/8901
  Czy w tej sytuacji podatek należny winien być podwyższony w deklaracji odpowiadającej okresowi w którym została wystawiona faktura korygująca in plus, czy też Spółka powinna skorygować deklaracje VAT-7 w zakresie zwiększenia podatku należnego za okres, w którym została wystawiona faktura pierwotna za sprzedaż danego towaru?
 406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/5/06/MP
  Podatnik pyta, czy jest zobowiązany wystawić noty korygujące do faktur na których widnieje nazwa skrócona i używać pełnej nazwy firmy.
 407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-110/05/PG/4854
  Czy przysługuje odliczenie podatku VAT, w przypadku opodatkowania nadwyżki towaru w sytuacji, gdy ta nadwyżka nie zostanie zafakturowana przez kontrahenta? Czy firma może nie korygować faktur wewnętrznych, a otrzymaną od kontrahenta notę księgową potraktować jako obrót nie podlegający VAT?
 408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-115/05
  Czy w przypadku wystawienia fatur VAT użytkownikom wieczystym przed uiszszczeniem przez nich opłat z tytułu użytkowania wieczystego powoduje obowiązek dokonania korekt faktur VAT oraz delaracji VAT-7?
 409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-225/05/AŁ
  "Czy zachodzi konieczność korekty odliczonego VAT w przypadku wcześniejszego rozwiązania leasingu?"
 410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US46/PP/443/23/05/JŁ
  w sprawie sposobu rozliczenia faktur korygujących zwiększających podatek należny od dokonanej sprzedaży .
 411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-135/05/EN/2
  Czy można zastosować zwolnienie z podatku VAT dla usługi wynajmu budynku, stanowiącego towar używany?
 412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO ?XV/443/VAT-532/175/RF/05
  Czy w przypadku zapłaty przez kontrahenta na rzecz spółki kwoty marży ustalonej w umowie, spółka będzie zobowiązana do dokonania potwierdzenia tej czynności poprzez wystawienie faktury VAT na sprzedaż usługi - premia za sprzedaż towarów?
 413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/441/205/Art.14a
  1. W dniu 17.07.2005r dokonałam zwrotu towarów. Natomiast faktura dokumentująca tę operację wpłynęła do mnie 11.08.2005r. Pod którą datą z podanych dat dokonać zmniejszenia kosztów zakupu towarów? 2. Czy reklamę na kalendarzu 2005, za którą fakturę otrzymałam w grudniu 2004 powinnam ująć w kosztach roku 2004 czy 2005? 3. Kiedy ująć w kosztach reklamę w książce telefonicznej 2005/6 - faktura wystawiona w lipca 2005, zapłacona we wrześniu 2005?
 414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-406/IV/2005/JW
  Podatnik zapytuje w jaki sposób nalezy przeliczyć kwoty wykazywane w walucie obcej na fakturze korygującej obrót z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku reklamacji i zwrotu przedmiotowych towarów.
 415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-437b/05/LS
  Co oznacza wystawienie faktury w terminie, o którym mowa w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-442/05/AG
  1. Czy w imporcie usług, dla których Podatnikiem jest usługobiorca istnieje obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych od zaliczki wpłaconej przez usługobiorcę? 2. Kurs, z którego dnia jest podstawą do naliczenia podstawy oraz podatku należnego i naliczonego w imporcie usług? 3. Jak wykonać korektę po otrzymaniu faktury za usługę, dla której kilka miesięcy wcześniej była wpłacona zaliczka?
 417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/306/213/2005/EŻ
  Pytanie Spółki dotyczy następującej kwestii: Czy Spółka może wystawić fakturę korygującą na wartość zwróconego towaru i na jej podstawie bez podpisu odbiorcy skorygować VAT w bieżącym miesiącu?
 418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/304/212/2005/SK
  Czy w sytuacji opisanej we wniosku Spółka może skorygować podatek VAT należny w bieżącym miesiącu na podstawie nie podpisanej faktury korygującej?
 419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/294/206/2005/HZ
  Czy taka sprzedaż powinna zostać zadeklarowana w świetle art. 108 ustawy o VAT, czy też nie, uwzględniając art. 19 ust. 1 i 11 powyższej ustawy oraz jak w takiej sytuacji należy skorygować, sprzedaż, oraz rejestry sprzedaży?
 420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/294/206/2005/GW
  W zintegrowanym systemie komputerowym powstaje faktura korygująca VAT, zmniejszająca lub zwiększająca VAT naliczony związany ze sprzedażą towarów. Faktura faktycznie okazuje się wadliwa. Klient odmawia jej przyjęcia odsyłając oryginał wraz z kopią. Zachodzi konieczność anulowania faktury poprzez wystawienie faktury korygującej przeciwnej co do znaku. Chcielibyśmy nadmienić, iż nasz program magazynowy, dokumentujący sprzedaż nie dopuszcza innej możliwości skorygowania sprzedaży, jak poprzez wystawienie faktury korygującej.Czy obie korekty powinny być wpisane do rejestru sprzedaży VAT a jeśli tak to do którego miesiąca, czy do:a)miesiąca wystawienia faktury sprzedaży,b)miesiąca wystawienia nieprawidłowej faktury korygującej,c)miesiąca wystawienia faktury korygującej VAT anulującej błędnie wystawionąwcześniej korektę ?
 421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-170/05/AŁ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania warunek określony w § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur (...) (Dz. U. Nr 97, poz. 971), ponieważ w świetle przepisów kodeksu cywilnego, fakturę korygującą można uznać za skutecznie doręczoną, co uprawnia jej dostawcę do skorygowania deklaracji VAT o podatek w/w fakturą naliczony?
 422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/186/05/MJS
  Wniosek dotyczy rozliczenia dostaw energii cieplnej odczytane z podzielników kosztów na rzecz podmiotów użytkujących lokale użytkowe, którzy comiesięcznie na podstawie wystawionych faktur wpłacają do Spółdzielni zaliczki w wysokości wynikającej z regulaminu.
 423. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1/4430-49/05
  Po jakim kursie należy przeliczać kwoty wyrażone w euro na złote polskie w przypadku faktury korygującej wewnetrzne dotyczące zwrotów reklamacyjnych?
 424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-64/05/AK/70005
  Czy do faktur korygujących wystawionych w związku z postanowieniem Naczelnika tut. Urzędu ma zastosowanie art. 108 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 425. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 1665/05
  Zastosowany kurs do przeliczenia waluty obcej wykazanej w fakturze pierwotnej, na złote winien mieć również zastosowanie do przeliczenia kwoty wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących.
 426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-168/14a/05/KC
  Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, na jakiej podstawie Fundacja powinna dokonać zwrot kosztów na konto banku?
 427. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-443/873/2005
  Czy można korygować faktury VAT dokumentujące czynności, co do których wystawca faktury nie jest podatnikiem VAT ?
 428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-77/05
  Podatnik pyta jaką stawką należy wystawić fakturę VAT korygującą na artykuły hydrauliczne sprzedane w marcu 2004r. W dniu sprzedaży na sprzedane artykuły obowiązywała stawka podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 7%, zaś w dniu korekty, która miała miejsce po 01 maja 2004r. obowiązywała stawka 22%.
 429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58/05
  Podatniczka składa co miesiąc wraz z deklaracją dla podatku od towarów i usług VAT-7 wniosek o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Warunkiem zwrotu podatku VAT w takim terminie jest spełnienie warunku zapłaty należności wynikających z faktur zakupu. Często się zdarza, że kontrahenci wystawiają faktury korygujące. Faktury VAT korygujące wystawiane są do faktur zakupu z tytułu zwrotu towaru lub z tytułu zmiany ceny. Faktury VAT korygujące obejmują miesięczny okres rozliczeniowy. Często jednak wystawiane są do faktur zakupu z poprzednich miesięcy.Podatniczka postępuje w następujący sposób: kontrahentom płaci kwoty należności w całości wynikające z faktur zakupu i żąda zwrotu kwot wynikających z uwzględnienia faktur korygujących. Podatniczka ma problem, gdyż wystawcy faktur uważają, że powinna kompensować faktury zakupu z korektami i płacić różnicę. Podatniczka jednak nie jest pewna czy: takie postępowanie zostanie uznane za prawidłowe przez organ podatkowy i wypełnia warunki o których mowa w art.87 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług? W ocenie podatniczki kompensata faktur zakupu z fakturami korygującymi jest zapłatą za fakturę i spełnia warunki, o których mowa w art.87 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Zatem taka forma zapłaty - wg Podatniczki - upoważnia ją do ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia.
 430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/78/I/05/ZD
  Czy Spółka prawidłowo ustaliła podstawę opodatkowania w związku z otrzymaną zaliczką?
 431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/97/PDI/4115-29/2005
  Kiedy występuje moment powstania przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej wystawionej na rzecz kontrahenta zagranicznego powodującej zwiększenie przychodu?
 432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-128/88730/2005
  W deklaracji za jaki okres rozliczeniowy ująć wystawione faktury korygujące?
 433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/106/2005
  1) Czy można na podstawie faktury, w której wystąpiła pomyłka w wyliczeniu podatku VAT i wartości brutto rzędu 1-2 grosze dokonać rozliczenia podatku naliczonego ? 2) Czy można wystawić fakturę korygującą do wystawionej już wcześniej faktury korygującej dotyczącej tej samej transakcji ?
 434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-33/P/75684/2005/DM
  Kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz jakie w tym zakresie stosujemy przepisy?
 435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-136/14a/05/KC
  dotyczy wystawiania faktur korygujących.
 436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-39/BB/05
  - dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy niklu zużytego do produkcji rur stalowych.
 437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/54/EŚ/2005
  Termin wystawienia korekty faktury VAT.
 438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP.443/40/2005
  W związku z bonifikatą (50%) od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania przysługującą osobom, które wystąpią ze stosownym wnioskiem na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) wystawiono w miesiącu kwietniu faktury korygujące do faktur za użytkowanie wieczyste wystawionych w miesiącu marcu. Wystawione faktury korygujące stanowią podstawę do obniżenia kwoty podatku w miesiącu kwietniu (na podstawie § 19 ust. 4 rptu Dz. U. z 2004 r. Nr 97 poz. 971 z późn. zm.) i nie zachodzi konieczność korygowania deklaracji za miesiąc marzec.W miesiącu listopadzie wystawiono faktury korygujące do faktur wystawionych w miesiącu wrześniu z uwagi na błędnie zastosowaną stawkę VAT. Stawkę zwolnioną skorygowano na stawkę 22%, co spowodowało zwiększenie podatku należnego. Dokonano więc korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień i odprowadzono należny podatek wraz z odsetkami.Czy nasze stanowisko dotyczące rozliczania faktur korygujących jest prawidłowe?
 439. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/54/05
  Czy po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego można anulować rachunki dokumentujące sprzedaż zrealizowaną w 2003 r. po przekroczeniu kwoty 40. 900 zł i w to miejsce wystawić faktury VAT?
 440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-36/05/MD
  Czy w przypadku popełnienia błędu w postaci wystawienia faktury VAT zaliczkowejdokumentującej dokonanie wewnątrzwspółnotowej dostawy towarów zamiastwystawienia faktury zaliczkowej dokumentującej dokonanie dostawy niepodlegającejopodatkowaniu na terytorium kraju należy wystawić fakturę korygującą i złożyć korektędeklaracji podatkowej VAT-7?
 441. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-4407/I/29/2005
  Za jaki okres rozliczeniowy podatnik, świadczący usługi turystyczne i rozliczający się metodą marży, winien uwzględnić korektę faktury dokumentującej nabycie usług turystycznych od kontrahenta zagranicznego, otrzymaną w terminie po wyliczeniu marży?
 442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-167/IV/2005/JW
  Podatnik zapytuje o możliwość skorygowania faktur VAT wystawionych w miesiącach: kwietniu 2004r. oraz lipcu 2004r. na rzecz kontrahenta niemieckiego, z tytułu świadczenia usług pośrednictwa sprzedaży oraz skorygowania deklaracji VAT-7 za właściwy okres rozliczeniowy?
 443. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-45/1/05
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do usług kominiarskich wykonywanych w budynkach mieszkalnych oraz czy można dokonać korekty wcześniej wystawionych faktur?
 444. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/66/05
  Kiedy należy stosować proporcje, o których mowa w art. 90 ustawy o VAT?
 445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-20/MWA/05
  Czy otrzymujący dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2 upoważniony jest do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy?
 446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/31/2005/IW
  Podatnik pyta, czy może dokonać korekty sprzedaży w okresie luty 2002r. - sierpień 2003r., oraz ubiegać się o zwrot podatku VAT, którego wartość wynikająca z kwestionowanej różnicy czynszu stanowi ok. 27.000 zł.
 447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/98/ 05 /AD
  Spółka zwróciła się z zapytaniem:- jak zakwalifikować dostawę części do montażu maszyn rozciągniętą w czasie na okres kilku miesięcy i dopiero po dostarczeniu wszystkich części zakończoną montażem;- jak traktować zafakturowane części w miesiącach przed montażem;- czy jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów opodatkowana stawką 0%;- czy też nie uznaje się takiej sprzedaży za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-140/IV/2005/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w opisanym stanie faktycznym może wystawić fakturę korygującą VAT, dotyczącą zmiany stawki VAT z 22% na 7% w odniesieniu do już wykonanych robót budowlanych. Zdaniem Podatnika w opisanym stanie faktycznym jest on zobowiązany wystawić fakturę korygującą VAT dotyczącą zmiany stawki VAT z 22% na 7% w odniesieniu do już wykonanych robót budowlanych, ponieważ od samego początku budynek, na którym były wykonywane prace winien być sklasyfikowany jako "mieszkalny".
 449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/PP-443/VAT/10/2005
  Czy sprawowanie przez nadleśniczego w imieniu starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi podlega podatkowi od towarów i usług? Jak należy udokumentować wykonanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, wystawiać noty czy faktury VAT, jeżeli faktury to z jaką stawką podatku i z jakim symbolem PKWiU, jeżeli dokumenty inne niż wystawione w 2004 r. faktury VAT z 3% stawką podatku VAT, to czy należy dokonać korekty ww. faktur?
 450. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2/448-858/04/I
  Pytanie:Na podstawie art. 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź.zm) wnoszę o wydan ie pisemnej informacji dotyczącej podatku VAT.I Spółka posiada w swoich środkach trwałych m.in. samochody ciężarowe, które nie posiadają homologacji. Problem w tym, czy można odliczać VAT od oleju napędowego zużywanego do starych samochodów marki Star, które nie mają homologacji na ciężarówkę (w załączeniu ksero pism od nabywców samochodów).II Spółka przekazuje towary na potrzeby reprezentacji i reklamy. Celem tych działań jest zachęcenie do kupna naszych produktów. Od wejścia w życie nowej ustawy VAT Spółka nie opodatkowuje tych czynności.III W m-cu maju Spółka wystawiła f-ry korekty dla kontrahentów z krajów unijnych. Korekty dotyczyły dostaw towarów sprzed 1 maja br. Dostawy te były traktowane do l maja br. jak-o export. Natomiast korekty wystawione w maju be. potraktowane zostały jako korekty dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów i tak wykazane w deklaracji VAT -7.
 451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42-1-GK/05
  Wjaki sposób należy rozliczyć fakturę korygującą, dokumentującą udzielenie rabatu, otrzymaną od kontrahenta niemieckiego za wykonaną usługę na ruchomym majątku rzeczowym?
 452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/14/05/AMM
  Wniosek dotyczy korekty nieprawidłowo naliczonego podatku od towarów i usług w zakresie rozliczeń dostaw "mediów" wewnątrz wspólnoty mieszkaniowej.
 453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/05/IS
  Jak prawidłowo dokonać korekty transakcji wewnątrzwspólnotowej? Czy korekty faktury wewnętrznej obliczyć w oparciu o kurs z faktury wewnętrznej czy o kurs z daty korekty? Czy z korektą należy wracać się do miesiąca pierwotnej faktury wewnętrznej czy ująć ją na bieżąco, czyli z datą otrzymania korekty?
 454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/05
  1. Czy otrzymywane dopłaty z budżetu miasta należy udokumentować fakturami wewnętrznymi? 2. Czy należy wycofać wystawione w 2004 r. faktury VAT dla Urzędu Miasta na przekazywane dopłaty poprzez wystawienie faktur korygujących, czy tylko zaniechać ich wystawiania w 2005 r.?
 455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UCP.III./443-0034/05
  Podatnik zwrócił sie z zapytaniem czy zwroty dostarczonych do kraju wspólnotowego towarów z wadami staniwą wewnątrzwspólnotowe nabycie?
 456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-2/05
  Czy jeżeli stosowano stawkę 22% od marży na podstawie art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług zamiast stawki 7%, przypadającej w odniesieniu do usług organizowania kolonii dla dzieci opodatkowanych w całości tą stawką, to należy sporządzić faktury korygujące i korekty deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy (PIT-5L) za poszczególne miesiące roku podatkowego 2004?
 457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 42 / 05 /ŁG
  Spółka ma wątpliwość dotyczącą momentu ujęcia w rozliczeniach prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług, wystawionych faktur korygujących za dostawy energii elektrycznej i cieplnej.
 458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/0090/1/1/I/2005
  Zapytanie dotyczy prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT, na której zastosowano nieprawidłową stawkę podatku od towarów i usług.
 459. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/7/P/58/2005
  Czy wystawić fakturę korygującą w miesiącu otrzymania noty przelewowej stwierdzającej przelew - w sytuacji, gdy zmieniono cenę po wystawieniu faktury za wykonane usługi transportu towarów na rzecz kontrahenta szwedzkiego - czy cofnąć się do miesiąca, w którym jest wystawiona faktura pierwotna (chodzi o kwoty zarówno zwiększające jak i zmniejszające przychód).
 460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/05
  Jeżeli świaczone usługi można zaliczyć do "usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci" o symbolu PKWiU 55.23.11 w skład w których mogą wchodzić inne usługi np. gastronomiczne, transportowe, korzystanie z obiektów sportowych, wstępy do obiektów turystycznych itp., to usługi te na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu 7% stawką VAT. Wobec powyższego czy Podatnik winien dokonywać korekt faktur "VAT marża" które wystawiane były do momentu otrzymania pisemnej interpretacji, gdy stosował stawkę 22% VAT?
 461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 0090/1/1/05
  Podatnik pyta, czy przysługuje mu prawo do skorygowania wystawionej faktury na sprzedaż usług teleinformatycznych na rzecz firmy, która dokonała tylko częściowej zapłaty za wystawioną fakturę VAT?
 462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/25/05
  Stan faktyczny: Klient Spółki składa telefonicznie lub poprzez aplikację internetową zamówienie na określony towar. Pracownik Spółki wystawia fakturę zgodną z otrzymanym zamówieniem. W przypadku rezygnacji z zakupu towar nie zostaje wydany z magazynu. Pracownik działu obsługi klienta przy braku możliwości anulowania wystawionego dokumentu sprzedaży wystawia dokument korygujący tą sprzedaż - fakturę VAT korygującą. Spółka posiada oryginały faktur pierwotnych, faktur korygujących oraz ich kopie. Dokumenty korygujące nie są podpisane przez nabywcę - dokumenty te są trwale przekreślone z adnotacją "anulowano". Pytanie: Dotyczy obowiązku wykazywania w deklaracjach VAT -7 podatku należnego wynikających z w/w dokumentów.
 463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-34/IV/2005/JW
  Podatnik zapytuje jak należy ująć w deklaracji VAT-7 oraz informacji kwartalnej wystawioną korektę faktury zwiększającą wartość dostawy?
 464. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDP-423-32-2-04-05
  SPÓŁKA DOKONAŁA KOREKTY PRZYCHODU - ZMNIEJSZENIA W MIESIĄCU WYSTAWIENIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ ZGODNIE Z ART.12 UAT.3 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH,CZY SPÓŁKA POSTĄPIŁA PRAWIDŁOWO?
 465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-25/05/KH/10542
  Podatnik dokonując wewnątrzwspólnotowych towarów udziela rabatu cenowego nabywcy, przy czym rabat udzielany jest w terminie późniejszym niż dokonana dostawa. Kiedy podatnik może rozliczyć korektę dostawy wynikającą z udzielonego rabatu?
 466. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/142/04
  Czy można dokonać korekty sprzedaży w oparciu o wystawione faktury korygujące dla podmiotu, który ogłosił upadłość w wyniku czego odstąpiono od umowy, z którą wiążą się wystawione faktury (także korygujące - odbiór potwierdzony przez odbiorcę)?
 467. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-662/04
  Wnioskująca zwraca się z zapytaniami: 1) czy w przypadku gdy, faktura zawiera nazwę niezgodną z nazwą potwierdzenie zgłoszenia dla celów VAT, przysługuje zarejestrowanemu podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie tej faktury ?2) czy konieczne jest w takiej sytuacji wystawienie noty korygującej na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 971 ) ?
 468. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-642/04
  Podatnik zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytania dotyczące zaliczki otrzymanej przed dostawą wewnątrzunijną:- Czy należy otrzymaną zaliczkę potraktować jak dostawę wewnątrzunijną powołując się na art. 42 pkt 13 przywoływanej ustawy podatkowej i dokonać korekty deklaracji VAT -7 za m-c lipiec 2004 r. i całą wartość sprzedaży uwzględnić w miesiącu wrześniu? Czy wówczas należy skorygować fakturę zaliczkową, gdyż nie powinna być opodatkowana stawką 22%? - Czy należy wartość otrzymanej zaliczki potraktować, zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 971 ), jako wartość brutto i od niej obliczyć podatek VAT, a następnie po dokonaniu dostawy na fakturze końcowej umniejszyć wartość netto o otrzymaną wcześniej zaliczkę i skorygować podatek VAT ze stawki 22% na stawkę 0% powołując się na fakturę zaliczkową. Spółka wówczas nie dokonywałaby korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec, tylko uwzględniałaby zmniejszenie podatku w deklaracji za miesiąc wrzesień. Jaką wówczas fakturę otrzymuje kontrahent unijny?
 469. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/160/04
  W latach 2002 - 2004 podatnik świadczył usługi polegające na doczyszczaniu i załadunku buraków na polu plantatorów zakwalifikowane do grupowania PKW i U 01.41.11-00.00 "Usługi związane z uprawami rolnymi" stosując stawkę podatku VAT w wysokości 22%. Zgłaszane wątpliwości dotyczą wysokości zastosowanej stawki podatku, możliwości dokonania korekt deklaracji VAT-7 oraz faktur VAT za w/w okres ( w tym także na rzecz cukrowni które zostały przejęte przez inne podmioty).
 470. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-167/04
  Jak rozliczyć fakturę korygującą nabycie wewnątrzwspólnotowe, czy wystawić fakturę wewnętrzną i czy korygować podatek należny i naliczony w deklaracji VAT-7?
 471. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: A1-D-353/2004
  Czy Spółka jest zobowiązana uwzględnić korektę ceny sprzedaży (powstałą w związku z wystąpieniem różnicy pomiędzy planowanymi i rzeczywistymi kosztami produkcji) w rocznej deklaracji CIT-8, czy też w poszczególnych deklaracjach misięcznych CIT-2?
 472. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/16/2005/ADB
  Dotyczy prawidłowości skorygowania podatku należnego po zmianie stawki podatku z 7% na 22%.
 473. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/338/2004
  Jak należy postępować z podatkiem naliczonym, który został wykazany w fakturach VAT, a obecnie nastąpi redukcja zobowiązań za zakupione materiały i usługi na podstawie umowy ugody, czy zmiana wysokości zobowiązań pociąga za sobą zmianę w rozliczeniu podatku ?
 474. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-163-2-GK/04
  Kiedy skorygować wartości wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów w przypdaku gdy obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia powstał w m-cu wrześniu, natomiast dokumenty korygujące wpłynęły do Spółki w m-cu październiku (data wystawienia m-c wrzesień)?
 475. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-242/04
  Podatnik zajmuje się organizacją targów , dla uczestników targów wystawia faktury VAT. W okresie poprzedzającym i po zakończeniu targów dokonuje rozliczeń z klientami w wyniku których często korygowane są faktury VAT. Podobna sytuacja jest w przypadku sprzedaży biletów wstępu na targi dystrybutorom, Podatnik wystawia faktury VAT, następnie w przypadku zwrotu biletów wystawia faktury korygujące. Zdaniem Podatnika powyższa sytuacja skutkuje naliczeniem w deklaracjach podatkowych podatku VAT i podatku dochodowego, które ulegają zmianom po dokonaniu rozliczeń z kontrahentami. Podatnik zwraca się z prośbą o wskazanie innej formy sprzedaży usług i biletów niż faktura VAT.
 476. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-103/04/PJ
  Podatnik przed 01.05.2004 r. zaimportował od kontrahenta niemieckiego towary i na podstawie dokumentu SAD zapłacił podatek VAT z tytułu importu towarów, który następnie odliczył jako podatek naliczony. We wrześniu br. Podatnik dokonał zwrotu części przedmiotowych towarów i otrzymał fakturę korygującą. W związku ze zmianą od 01.05.2004 r. przepisów dotyczących transakcji z podmiotami z krajów członkowskich UE Podatnik ma wątpliwości czy do powyższej sytuacji może nadal stosować przepisy o imporcie towarów, czy też należy potraktować zwrot ww. towarów jako korektę nabycia wewnątrzwspólnotowego lub wewnątrzwspólnotową dostawę.
 477. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/94/2004
  Czy faktura korygująca musi być potwierdzona przez nabywcę oryginalnym podpisem?
 478. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-36/GC/2004
  Jak należy postąpić na przełomie roku i kiedy Spółka powinna dokonać korekty kosztów w sytuacji, gdy fakturę korygującą otrzymała w roku następującym po roku, w którym zostały sprzedane samochody?
 479. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/122/04
  Stan faktyczny: Spółka w miesiącu wrześniu 2004 roku otrzymała trzy faktury wystawione przez Korporację Energetyczną S.A. za dostawę energii elektrycznej za miesiąc październik 2004 r.: 1/ faktura z 02.09.2004 r. na kwotę netto 8529,51 zł, V AT 1876,49 zł, termin płatności 10.10.2004 r. 2/ faktura (korekta) z 14.09.2004 r. na kwotę netto (-) 8529,51 zł, V AT (-) 1876,49 zł, 3/ faktura z 14.09.2004 r. na kwotę netto 59.995,16 zł, VAT 13.198,93 zł, termin płatności10.10.2004 r. Podstawą dokonanej korekty była pomyłka wystawcy faktury. Stosownie bowiem do umowy nr 7196/00 i aneksu z dnia 22.01.2004 r. w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2004 r. wystawiana jest w okresie rozliczeniowym 1 faktura częściowa w kwocie 60.000 zł netto. Pvtanie: W rozliczeniu za który miesiąc należy pomniejszyć podatek naliczony z korekty faktury wystawionej 14.09.2004 r. i otrzymanej 17.09.2004 r.?Czy w przypadku nie odliczenia podatku naliczonego z pierwotnie wystawionej faktury V A T z datą 02.09.2004, otrzymanej 06.09.2004 z terminem płatności 10.10.2004 r. nie jest konieczne pomniejszanie podatku naliczonego z otrzymanej do niej faktury korygującej?
 480. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443-22/KZ/2004
  Rozliczenie sprzedaży i ponownego zakupu samochodu ciężarowego w ramach zwrotu reklamacyjnego na podstawie ugody zawartej pomiędzy stronami w deklaracji VAT-7.
 481. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443/VAT/1195/2004/AW
  Strona wnosi o udzielenie informacji czy możliwe jest wystawienie faktury korygujacj do faktury wystawionej w miesiącu sierpniu 2003r.
 482. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZW-443/44/2004
  CZY NALEŻY DOKONAĆ KOREKTY FAKTURY W ZWIĄZKU Z WNIESIONĄ REKLAMACJĄ ?
 483. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-2/443/229/72/AC/2004
  Czy Spółka uprawniona jest do dokonania korekt VAT w podatku naliczonym za okres 2002 i 2003 r., tzn. więcej niż 12 miesięcy wstecz?
 484. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-I/443-190/04
  Dotyczy ewidencjonowania faktur korygujących transakcje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
 485. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-142-1-GK/04
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z wystawionych obecnie faktur VAT, dotyczących transakcji zawartych w latach 2000 - 2003.
 486. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-143/04
  Czy można wystawić fakturę zbiorczą korygującą dot. tego samego miesiąca ?
 487. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/355/04/IG
  Czy w przypadku importu przędzy z Turcji stosujemy kurs z dokumentu SAD do wyliczenia podatku VAT (zdaniem Strony - tak)? Czy wystawiając fakturę korygująca mamy do czynienia z korektą nabycia wewnątrzwspólnotowego czy też z korektą importu i korygujemy wówczas transakcję poprzez korektę dokumentu SAD i otrzymanej decyzji Urzędu (zdaniem Strony - jest to korekta importu poprzez korektę dokumentu SAD)? Czy korygując podatek naliczony stosujemy kurs do podatku z dokumentu SAD (zdaniem Strony - tak)? Czy też jeśli jest to korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego, to korygujemy podatek należny i podatek naliczony wg kursu średniego NBP z daty wystawienia faktury korygującej czy też z kursu dokumentu SAD (zdaniem Strony - z dokumentu SAD)?
 488. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/128/BT/2004
  Pytanie podatnika dotyczy korekty podatku należnego związanego z fakturą korygującą.
 489. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/221/2004
  Czy za okres V-VII 2004 r. należy wystawić faktury korygujące w odniesieniu do usług zakwaterowania pracowników, dla których to usług został naliczony i odprowadzony 7% podatek VAT ?
 490. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Nr/443/128/04/I
  dot. prawidłowości wystawiania faktur korygujących
 491. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/316/2004
  Czy prawidłowo zostanie rozliczona i zaewidencjonowana faktura korygująca podwyższająca cenę?
 492. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/256/04/EN
  Z jakiego dnia zastosować średni kurs NBP przy wystawieniu faktury wewnętrznej (czy z daty wystawienia faktury nabycia towaru czy z daty wystawienia faktury korygującej) oraz w jaki sposób ująć w deklaracji VAT-7 za m-c wrzesień fakturę wewnętrzną dotyczącą zwrotu towaru, czy kwotę netto i kwotę podatku z minusem zapisać w pozycjach: "wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru" (podatek należny), "nabycie towarów i usług pozostałych" (podatek naliczony)?
 493. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/267/04/IR
  Spółka z o.o. na poczet dostawy wewnątrzwspólnotowej otrzymała w maju 2004 roku zaliczkę. Powyższa zaliczka została zafakturowana i uwzględniona w deklaracji VAT-7 za maj. Przedmiotowa zaliczka opodatkowana stawką 0%, miała wpływ na kwotę zwrotu różnicy podatku VAT za miesiąc maj 2004 r., ponieważ zwiększyła wysokość dostawy wewnątrzunijnej. Spółka nie przedłożyła w urzędzie skarbowym kwoty zwrotu różnicy podatku o którym mowa w art. 87 ust. 2 W miesiącu wrześniu całość dostawy (z dnia 18 września 2004 roku) została przez spółkę zafakturowana. Spółka zwróciła się z zapytaniem czy słuszne jest wystawienie faktury korygującej w miesiącu wrześniu na zaliczkę zafakturowaną w maju.
 494. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II/443-131/04
  Dotyczy korekty faktury przy wewnątrzwspólnotowej dostawie.
 495. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-13/PP/443-13/04
  Jaki jest termin rozliczenia podatku należnego z korekty faktury VAT wystawionej w miesiącu sierpniu do faktury VAT z miesiąca lipca w której to korekcie podatnik podwyższył cenę towaru a co za tym idzie zwiększeniu uległ podatek należny od przedmiotowej transakcji ?
 496. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1985/252/ŁM/04
  Podatnik zapytuje, jakie konsekwencje w podatku od towarów i usług rodzi wystawienie korekty faktury VAT zarówno odnoszącej się do sprzedaży przed jak i po dniu 1 maja 2004 r.Spółka w czerwcu 2004 r. otrzymała informacje o finalnej podwyżce cen kilku produktów w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (przed 1 maja 2004 r. - eksport towarów). Ustalono, że skorygowane będą ceny za miesiąc kwiecień 2004 r. (eksport towarów) i za maj 2004 r. (wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów). W związku z tymi podwyżkami cen przedsiębiorstwo wystawiło nabywcy fakturę korygującą.
 497. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-443/130/04
  Czy wykonawca ma prawo odmówić zamawiającemu korekty faktury VAT w sytuacji, gdy otrzymał oświadczenie, że wykonane roboty drogowe przeprowadzone były na drogach osiedlowych towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu, a przepis dopuszcza stosowanie stawki obniżonej ?
 498. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/20/04/AL
  Czy w przypadku sprzedaży towaru z błędną stawką przysługuje prawo do skorygowania po otrzymaniu opinii z urzędu statystycznego, która klasyfikuje ww. towar do innej stawki podatku?
 499. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSBIII/436/135/04/KK
  Czy wystawione faktury korygujące dotyczące sprzedaży sprzętu komputerowego są prawidłowe ?
 500. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/67/04
  Stan faktyczny: Spółka zawiera umowę leasingu finansowego, zgodnie z którą odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, a po zakończeniu umowy nastąpi przejście prawa własności przedmiotu leasingu na korzystającego.Dodatkowo umowa leasingu zawiera postanowienia o zmiennej stopie oprocentowania części kapitałowej, co oznacza że wysokość części odsetkowej będzie ulegać zmianom, co trzy miesiące, według wskaźnika WIBORW momencie wydania towaru, będącego przedmiotem leasingu powstaje obowiązek podatkowy.Podstawą opodatkowania jest cała kwota należna tj:l) suma rat kapitałowych (ustalona zgodnie z art. 16g ustawy o podatku dochodowegood osób prawnych.)2) suma rat odsetkowych (stanowiąca zysk finansującego)Podatek będzie płacony od całej kwoty z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Zapytanie: Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu finansowego, będącego dostawą w rozumieniu art. 7 ustawy Z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. pozo 535) ze zmienną stawką procentową, którapowoduje wzrost podstawy opodatkowania po dokonaniu "pierwotnej" dostawy, prawidłowe jest dokonywanie korekty V A T od zmienionej części odsetkowej, poprzez wystawianie kolejnych faktur korygujących. Czyprawidłowy jest zatem opisany niżej schemat rozliczania takiej transakcji na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych?
 501. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-132/04
  Udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług regulujących kwestie skorygowania błędnie zastosowanej stawki VAT na fakturze sprzedaży oraz okresu, w jakim podatnik może wystawić fakturę korygującą sprzedaż.
 502. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1382/04/CIP/06
  1. Czy usługi archiwum są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i załącznika Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług ? 2. Jak powinien postąpić podatnik w przypadku gdy dotychczas stosował opodatkowanie usług w powyższym zakresie 22 % stawką podatku VAT ? W ocenie Zapytującej świadczone przez nią usługi są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 503. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 77/443-105-2-GK/04
  Czy Spółka ma prawo do skorygowania faktur dokumentujących usługi na ruchomym majątku rzeczowym dla kontrhenta posiadającego numer, pod którym jest zarejestrowny dla potrzeb podatku od wartości doodanej?
 504. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/423-181/04
  W piśmie Spółki zostały sformułowane wątpliwości dotyczące stosowania kursu walut do przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych w przypadku korekt faktur własnych i obcych. Spółka wnosi o ustalenie, czy korekty owych faktur należy traktować jako niezależne dokumenty, a więc stosować kurs z dnia ich wystawienia, czy traktować jako sprostowanie faktur pierwotnych, czyli zastosować kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej? Ponadto Wnioskująca prosi o wyjaśnienie, czy różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia korekt z należnościami i zobowiązaniami (poprzez kompensatę), są przychodami bądź kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 505. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-C/005-139/04
  Podatnik pyta czy prawidłowo została ustalona kwota podatku naliczonego obniżająca kwotę podatku należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2004r.?
 506. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IMUS-1471/VUR2/443-268/04/ST
  W jaki sposób skorygować po 1 maja 2004r. fakturę "VAT KOMIS" wystawioną przed 1 maja 2004r?
 507. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II-1/443-109/04
  1.Czy VAT należny związany z przekazaniem lub zużyciem towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste podatnika i innych osób będzie stanowił koszt uzyskania przychodów.2.Pytanie dot. również prawa odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT związanych z organizacją szkoleń oraz co należy zrobić w przypadku błędnego lub podwójnego wystawienia faktur VAT.
 508. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-53/BO/o4
  1/Czy dokument, który nie zawiera daty wykonania usługi można potraktować jako fakturę VAT?. 2/Czy mozna dokonać odliczenia faktury VAT, która nie posiada daty wykonania robót ani nie wskazuje dat i kwot otrzymanych przez wykonawcę zaliczek?.3/Czy nakłady wynikajace z niezafakturowanych do tej pory zaliczek, wpłaconych w 2001 r. a wynikajacych z wystawionej faktury w 2004 r. można potraktować jako ujawniony środek trwały i zwiększyć wartość budynku od następnego miesiaca 2004 r., czy też dokonać korekty począwszy od grudnia 2001 r?.
 509. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-50/04
  Możliwość dokonania korekt podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kontrahent nie zapłacił należnych kwot.
 510. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/133/2004
  1. Czy usługi wykonywane przez jednostkę w ramach umów cywilnoprawnych na rzecz jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT oraz usług komunikacji miejskiej podlegają od dnia 25.06.2004 r. zwolnieniu w podatku VAT? 2. Czy można dokonać korekty faktur za usługi wykonane po 25.06.2004 r. w przypadku, gdy jednostka wystawiła fakturę VAT/MP, w której naliczyła podatek VAT dla ww. jednostek w stawce 22-procentowej?
 511. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-940/04/CIP/01
  Czy postąpiono prawidłowo dokonując korekt faktur VAT RR wystawionych w dniu 07 maja 2004r. polegających na zmianie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku z 3% na 5% w związku z wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) ? W ocenie Podatnika wystawienie faktur korygujących i powiększenie podatku naliczonego wynikającego z tych faktur w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2004r. jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!