Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


konserwacja

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-444/12-7/UNR
  Interpretacja w zakresie: - ustalania stawki podatku VAT pomiędzy kontrahentami umowy, - stawki podatku VAT dla konserwacji wolnostojących komórek położonych na terenie nieruchomości, na której znajduje się lokal mieszkalny oraz konserwacji pomieszczeń zlokalizowanych w suterenach i w obrębie strychów oraz samych suteryn i strychów, - stawki podatku VAT dla pozostałych usług świadczonych przez Wnioskodawcę.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-732/12-2/IGo
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi konserwacji, naprawy i remontu wykonywane w obiekcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym sklasyfikowanym według PKOB w grupowaniu 1130, będą podlegały opodatkowaniu obniżoną 8% stawką VAT.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-400/12-7/OS
  Jakie stawki podatku od towarów i usług (VAT) należy naliczać do usług świadczonych w obiektach budowlanych?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-479/12/RSz
  zastosowanie stawki podatku VAT 8% dla robót budowlanych związanych z montażem i serwisem urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-499/12-2/JN
  Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla przeprowadzanych przeglądów konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-553/12-2/DG
  W zakresie opodatkowania usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich wykonywanych w ramach konsorcjum.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-196/12-4/DG
  Czy podział Spółki (P), będącej niemieckim rezydentem podatkowym, przez przeniesienie części jej majątku na istniejącą spółkę P (podział przez wydzielenie), która również jest niemieckim rezydentem podatkowym, skutkujący przeniesieniem do P ogółu praw i obowiązków w Spółkach Komandytowych, którym dysponuje P (w formie wszystkich posiadanych przez P udziałów kapitałowych w Spółkach Komandytowych) nie będzie w jakimkolwiek zakresie podlegał opodatkowaniu w Polsce?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-280/12/HD
  Czy przyszłe przychody ze świadczenia usług konserwacji i napraw kotłowni gazowo-olejowych, węzłów cieplnych oraz instalacji cieplnych CO i CW Wnioskodawca powinien opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% czy 5,5%?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-120/12/BW
  prawo do zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usług dotyczących udrożnienia, oczyszczenia – konserwacji instalacji zsypowych w budynkach mieszkalnych
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-753/11-4/JN
  Zwolnienie od podatku VAT usług konserwatorskich
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-878/11-4/IG
  montaż systemów alarmowych w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowany jest stawką podatku w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-878/11-6/IG
  roboty konserwacyjne dotyczące instalacji elektronicznego zabezpieczenia opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8%, stosownie do powołanego przepisu § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 z uwzględnieniem § 7 ust. 3 rozporządzenia.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-878/11-5/IG
  roboty konserwacyjne i naprawa systemów alarmowych opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8%, stosownie do przepisu § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1292/11/BK
  Zwolnienie od podatku prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-934/11/RSz
  opodatkowanie 8% stawką podatku VAT usług naprawy i konserwacji wewnętrznej instalacji wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaklasyfikowanych do PKOB 1130 (budynki zbiorowego zamieszkania), z wyłączeniem lokali użytkowych
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-460/11-4/JN
  Zwolnienie z podatku VAT prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-711/11/RSz
  zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla usługi konserwacji trzech dźwigów osobowych - mającej na celu utrzymanie sprawności technicznej tych urządzeń - w budynku wielomieszkaniowym (PKOB 1122
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-333/11-4/KOM
  stawka podatku VAT na usługę dostawy i montażu klimatyzacji w lokalach mieszkalnych
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-585/11-3/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-582/11-4/MN
  Zwolnienie od podatku usług archeologicznych.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-582/11-5/MN
  Podatkek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku podatników zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-142/11-4/KG
  Opodatkowanie podatkiem VAT prac budowlano – montażowych związanych z montażem i późniejszym serwisem urządzeń klimatyzacyjnych.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-42/11-2/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1272/10-4/MP
  Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji projektu.W takiej sytuacji nie znajdzie również zastosowania przepis art. 87 ww. ustawy.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-762/10-4/MG
  Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki "NP" z tytułu usług naprawy samochodu dla kontrahentów spoza UE. Wnioskodawca prawidłowo wystawi fakturę wykazując tylko usługę naprawy samochodu wliczając w cenę części wykorzystane do naprawy tego samochodu, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-530/10-4/KG
  Usługi ochrony zabytków – zwolnienie od podatku
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-488/10-4/KOM
  Należy stwierdzić, że w odniesieniu do usług konserwacji przepompowni ścieków oraz czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej odprowadzającej wodę z budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie osiedli mieszkaniowych (PKWiU 90.00.11-00.10 i PKWiU 90.00.11-00.40 ), zgodnie z art. 41 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Określone przez Wnioskodawcę czynności zostały ujęte w poz. 153 załącznika nr 3 ("Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%"), jako usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, które zostały sklasyfikowane w grupowaniu statystycznym PKWiU 90.0, a zatem realizacja tych czynności jest opodatkowana stawką preferencyjną w wysokości 7%.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-634/10-4/BS
  Dot. prawa do odzyskania podatku naliczonego z tyt. realizacji prac konserwatorskich w zabytkowym budynku kościoła parafialnego.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-611/10-2/KT
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu prowadzenia opisanych prac konserwatorskich.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-585/10/RS
  Stawka podatku na wykonanie usługi remontu i konserwacji platformy wiertniczej.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-363/10-2/MN
  Zwolnienie od podatku usług restauracji elewacji i wieży zabytkowego Ratusza wykonywanych na rzecz Gminy (PKWiU 92.52.12-00.00 – "Usługi ochrony zabytków").
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1056/09-2/EN
  Czy wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego czynności sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.30.15-00.00 można uznać za roboty konserwacyjne i w związku z tym opodatkowywać 7% stawką podatku VAT?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-745/09/ASz
  Opodatkowanie prac konserwatorskich i renowacyjnych wnętrza auli i konserwacji budynków oraz bramy między tymi budynkami, będących obiektami zabytkowymi.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-614/09/BM
  stawki podatku dla usług polegających na dostawie i montażu urządzeń dźwigowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-899/09/BM
  stawki podatku VAT dla usług konserwacji urządzeń dźwigowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-269/09-2/AJ
  1. Czy otrzymany częściowy zwrot poniesionych nakładów na inwestycję w przypadku przeniesienia własności będzie stanowił przychód podatkowy dla Spółki i kiedy powinno nastąpić rozpoznanie tegoż przychodu ? Czy w związku z wystąpieniem takiego stanu faktycznego Spółka jest zobowiązana do skorygowania wartości początkowej środka trwałego do wysokości przypadającego jej udziału we własności środka trwałego ? Czy wydatki na konserwację, bieżące utrzymanie, naprawy, remonty środka trwałego do których spółka będzie zobowiązana na mocy umowy najmu stanowić będą koszty uzyskania przychodu ?2. Czy otrzymany częściowy zwrot poniesionych nakładów na inwestycję, w sytuacji, gdy nie dochodzi do przeniesienia własności środka trwałego na wynajmującego obliguje spółkę do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów części odpisów amortyzacyjnych w wysokości odpowiadającej wartości otrzymanego zwrotu ? Czy jednocześnie otrzymany zwrot nie będzie dla Spółki stanowił przychodu do opodatkowania ?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-396c/09/RS
  Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na remoncie, konserwacji i eksploatacji urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie platform, a także instalacji wiertniczych i eksploatacyjnych służących poszukiwaniu oraz wydobyciu gazu i ropy naftowej, świadczonych w wyłącznej strefie ekonomicznej RP.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-444/09-3/MM
  Jaki podatek VAT (7% czy 22%) powinien zostać naliczony w powyższej sprawie?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-162/09-5/MM
  Czy sprzedaż elementów placów zabaw w ramach zleconych napraw i konserwacji placów zabaw podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-112/09/AJ
  Czy w sposób prawidłowy zastosowano 7% stawkę podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych robót konserwacyjnych i remontów w domu pomocy społecznej?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1280/08-2/AM
  Do kosztów uzyskania przychodów z najmu można zaliczyć wydatki ponoszone w celu utrzymania (zabezpieczenia) budynku mieszkaniowego w trakcie czasowego braku najemcy, których wysokość nie jest uzależniona od faktu jego wynajmowania. Do takich wydatków można zaliczyć m.in. opłaty wnoszone do spółdzielni obejmujące koszty sprawowania zarządu i administracji osiedlem mieszkaniowym, fundusz remontowy, ubezpieczenie lokalu, składniki stałe opłat za energię oraz centralne ogrzewanie, opłaty za utrzymanie linii telefonicznej radia, telewizji, internetu, które nie są uzależnione od wielkości zużycia. Kosztem uzyskania przychodów będą również wydatki ponoszone w związku z konserwacją i odnowieniem budynku przeznaczonego do wynajmu jak również pielęgnacją działki.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1195/08-2/AM
  Czy wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencyjnych podlegają również podatnicy, którzy prowadzą działalność w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, jeżeli świadcząc usługę wykorzystują części nabyte we własnym zakresie ? Czy instalowanie części i akcesorii w pojazdach samochodowych zakupionych we własnym zakresie mieszczą się w zakresie działalności usługowej, której przedmiotem jest konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych? Czy taki sposób nie ma znamion działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-760/08-4/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zdefiniowania czynności montażu i konserwacji systemów alarmowych -jest prawidłowe.W dniu 4 si ...
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-760/08-5/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla czynności montażu i konserwacji systemów alarmowych -jest prawidłowe.W dniu ...
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-669/08-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko SPÓŁKI AKCYJNEJ, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 15 lipca 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku:
 46. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1236/07
  Stawka obniżona 7% powinna mieć zastosowanie jedynie do takich inwestycji (remontów) tej infrastruktury, które są realizowane w ramach zadań budownictwa mieszkaniowego (inwestycji budownictwa mieszkaniowego), i których ostatecznymi odbiorcami w sensie podatkowym (finansowym) jako konsumentów w finalnym rachunku (bezpośrednio lub pośrednio - poprzez pośrednich inwestorów jakimi są spółdzielnie czy deweloperzy, sprzedających lub wynajmujących lokale mieszkalne w takich obiektach) są osoby (podmioty) użytkujący te obiekty (infrastrukturę). W przypadku tym nie mieszczą się zatem sytuacje, gdy dany rodzaj inwestycji zawarty jest wprawdzie przedmiotowo w pojęciu infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w ujęciu art. 146 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług i służyć będzie użytkownikom określonych obiektów mieszkaniowych, lecz inwestycja ta nie jest realizowana w ramach konkretnej inwestycji budownictwa mieszkaniowego.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-602/08/UH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy X przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008r. (data wpływu 25 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 22 września 2008r. (data wpływu 23 września 2008r.) oraz z dnia 23 września 2008r. (data wpływu 24 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla wykonania przył ...
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-490/08/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania robót konserwacyjnych -jest prawidłowe.W dniu 11 czerwca 2008 roku został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 20 sierpni ...
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-488/08/LŻ
  Opodatkowanie usług związanych z instalacją, naprawą i konserwacją kotłów centralnego ogrzewania oraz robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-365/08-2/ISN
  Stawka na konserwację, serwis i naprawę kotłowni należących do spółdzielni wspólnot mieszkaniowych.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-284/08-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-322/08-4/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług związanych z konserwacją węzła cieplnego c.o. w budynkach mieszkalnych -j ...
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-292/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej: 10 marca 2008 r., do Biura KIP w Lesznie: 11 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług budowlano-remontowych -jest prawidłowe.W dniu 10 marca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: ...
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-235/08-4/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 25 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług związanych z bieżącą konserwacją, remontami i modernizacją węzłów ciepln ...
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-227/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 22 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT remontów i robót konserwacyjnych w domach studenckich -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-186/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 21 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla usług konserwacji instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u, w obiektach budownictwa mieszkaniowego -jest ...
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-128/08/RSz
  stawka podatku dla usług polegających na bieżącej konserwacji dźwigów osobowych oraz na ich remontach w budynkach mieszkalnych (PKOB 11)
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-202/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 25 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania remontu i konserwacji przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, hydroforni, węzłów cieplnych i kotłowni gazowych oraz instalacji sanitarnyc ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-106/08-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano montażowych -jest nieprawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-73/08/BJ
  INTERPRETACJA INDWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku d ...
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-679/07/BK
  Usługi konserwacji dźwigów (wind) oraz usługi pogotowia technicznego w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym opodatkowane są wg stawki 7 % podatku.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-6/07-5/HW
  Stawka podatku - usługi serwisowe i konserwacyjne stacji oczyszczania ścieków przynależnej do domu pomocy społecznej.
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/423/146/JF/2007
  Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy wymianę zużytych elementów maszyn papierniczych należy jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresie, w którym przeprowadzono wymianę i uzyskano przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych na urządzeniach po wymianie?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/32/07
  Czy przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków na zakup baterii do aparatu słuchowego, wkładki usznej (wraz z przewodami łączącymi wkładkę z aparatem) oraz wydatków na konserwację i naprawę aparatu słuchowego ?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-443/1/07
  Jednostka zwraca się o udzielenie informacji dotyczącej wysokości stawek podatku od towarów i usług dla wymienionych we wniosku usług (m.in. oczyszczanie nawierzchni ulic, wywóz śmieci, malowanie koszy).
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-263/06/JW
  W jaki sposób powinna być wystawiona faktura przez podwykonawcę oraz czy faktura ta powinna być zaewidencjonowana przez Podatnika w związku z usługami wykonywanymi na nieruchomościach położonych w Belgii?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-34/06/HM
  Czyprace konserwatorsko - remontowe przy obiekcie zabytkowymbędącym siedzibą Muzeum, polegające na wymianie poszycia dachowego oraz tynkowania dolnych partii budynku oraz konserwacji ceglanego cokołu budynku są zwolnione z podatku od towarów i usług?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-53/06
  1. Czy prawidłowo jest zastosowana stawka VAT 0% przy imporcie usług serwisowania samolotu używanego do transportu międzynarodowego w przypadku, gdy usługi te świadczone są poza Polską ? 2. Czy części i produkty zużywalne, które Spółka otrzymuje w ramach umowy na usługę serwisowania samolotu nie podlegają podatkowaniu w przypadku, gdy są instalowane przez pracowników Spółki w Polsce ?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-232/06/MŻ
  Czy usługi ochrony zabytków klasyfikowane do grupowania PKWiU 92.52.12 korzystają na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-62/06
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych zarówno na rzecz polskich jak podatników, jak i podmiotów z innych krajów członkowskich, polegających na konserwacji mebli zabytkowych.
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-63/06
  Odliczenie podatku od towarów i usług w związku z wykonaniem czynności polegających na konserwacji mebli zabytkowych.
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-60/06
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności polegających na konserwacji mebli zabytkowych.
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-61/06
  Podstanie obowiązku opodatkowania odpowiednią stawką podatku od towarów i usług czynności polegających na konserwacji mebli zabytkowych.
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-II-PP-443/7/2006/JP
  Jaka obowiązuje stawka podatku VAT 3% czy też 22% na usługi polegające na konserwacji rowu obejmujące mechaniczne odmulanie rowu, plantowanie skarp rowu, rozplantowanie wydobytego urobku oraz remont przepustu obejmujący wykonywanie wykopu, demontaż istniejącej rury przepustu, wykonanie ławy fundamentowej z kamienia pod nowo zakładaną rurę, ułożenie rury i jej zasypanie tłuczniem, wykonanie murków oporowych z żerdzi i rozplantowanie gruntu z wykopu, wykonywane na terenie leśnym na rzecz PGL Lasy Państwowe?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06/V13
  Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi kominiarskie - czyszczenie i sprawdzanie kominów ?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-196/05
  Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż impregnatu do drewna NW 5L o symbolu PKWiU 24.20.15-79 ?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/84c/05
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług naprawy i konserwacji wyrobów medycznych jakimi są okulary korekcyjne ?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65-1/RS/05
  Podatnik zwrócił się z wnioskiem o pisemną interpretację co do wysokości stawki podatku VAT na usługi projektowania związane z budynkiem wpisanym do rejestru zabytków.
 79. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-44527/05/447/159/123/mk
  Czy usługi edukacyjne świadczone odpłatnie przez muzeum są zwolnione od podatku od towarów i usług? Czy konserwacja, rekonstrukcje i wykonywanie kopii zabytków archeologicznych są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-2/443/242/82/AC/2005
  Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy przysługuje jej prawo zastosowania preferencyjnej stawki 0 % do usług remontowych i przeglądu urządzeń zamontowanych na doku pływającym.
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-177/IV/2005/MS
  Podatnik zapytuje o stawkę podatku VAT właściwą dla usług montażu, demontażu oraz udostępniania (najmu) rusztowań na statkach wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 w celu ich remontu lub konserwacji.
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-64/05/EN
  Czy poprawnym jest naliczanie obniżonej stawki 7% VAT na usługi montażu, naprawy i konserwacji instalacji sygnalizacyjnych (pożaru, włamania, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych) wykonywane na terenie domów opieki społecznej, internatów i burs szkolnych, domów studenckich, domów dziecka, domów dla bezdomnych, budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-96/05/JK-39123
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są czynności związanych z okresowym przeglądem czujników gazu w budynkach mieszkalnych?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TP/448-1018/EDz/05
  Jaka powinna być stawka podatku VAT dotycząca usług polegających na bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych, gazowych i grzewczych w Domu Pomocy Społecznej?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-49/05/BO
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług optycznych polegających m.in. na doszlifowaniu szkieł i ponownym ich usadowieniu w oprawce okularowej, przełożeniu szkieł z jednej oprawki w inną oraz usług związanych z naprawą oprawek okularowych. Według mnie świadczenie usług związanych z doszlifowaniem szkieł i ponownym ich usadowieniu w oprawce i przełożeniu szkieł z jednej w inną podlega opodatkowaniu stawką 7%, a usług związanych z naprawą oprawek podlega opodatkowaniu stawką 22%.
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-92/TZ-77/05/JB
  Czy prace dotyczące instalacji, naprawy, remontu, bieżącej konserwacji i serwisu wykonywane w domach studenckich sklasyfikowanych w PKOB 1130 podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-005/61/05
  Jaką stawkę podatku stosuje się do usług konserwacji terenów zielonych, usuwania drzew i krzewów oraz sadzenia drzew, krzewów i trawników a takze inwentaryzacji zieleni?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/42/05
  Podatnik zwraca się z pytaniem czy usługi związane z: konserwacją i remontami przewodów kominowych, kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych (szczelność, drożność, właściwe podłączenie urządzeń gazowych) oraz montażem wkładów kominowych wykonywane w budynkach mieszkalnych są opodatkowane 7% stawką VAT?
 89. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/114/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z wnioskiem w sprawie udzielenia informacji o sposobie opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku wykonywania okularów korekcyjnych oraz opodatkowania tym podatkiem usługi naprawy i konserwacji soczewek okularowych. Strona zapytuje, czy można uznać za prawidłowe:- zastosowanie 7 % stawki podatku VAT przy wykonywaniu okularów korekcyjnych i stosowanie wobec nich symbolu PKWiU 33.40.12-90.1 i 33.40.12-90.2 ( dotychczas oddzielnie oprawa okularowa, soczewki okularowe, usługa optyczna);- zastosowanie 7% stawki podatku VAT przy wymianie soczewek okularowych w oprawie zleceniodawcy, traktując je jako naprawa soczewek okularowych - Załącznik Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku VAT poz.163 ( bez względu na symbol PKWiU) usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz.72,91,101-104, gdzie w poz.103 są wymienione soczewki okularowe ( dotychczas oddzielnie soczewka okularowa i usługa optyczna)?
 90. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/205/04
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować roboty konserwacyjne instalacji gazowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego?
 91. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/25/04
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na roboty remontowo-konserwacyjne związane ze zbiorczymi instalacjami antenowymi typu AZART w budownictwie mieszkaniowym. Instalacja AZART jest siecią rozprowadzającą sygnały R-TV do poszczególnych mieszkań w budynkach zbiorowego zamieszkania i stanowi jego integralną część. Konieczność wyposażania budynków zbiorowego zamieszkania w tego typu instalacje wynika z przepisów budowlanych.
 92. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/24/04
  Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług kominiarskich. W działalności statutowej możemy świadczyć usługi związane z przeglądem przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach jednorodzinnych oraz w blokach spółdzielni (PKOB 112 i 111).
 93. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/3/443/7/04/KM
  Stawka podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania usług konserwacji dźwigów, wind osobowych w bydynkach mieszkalnych ?
 94. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/72/2004
  Prowadzę działalność w zakresie konserwacji obiektów zabytkowych i wg. opinii Urzędu Statystycznego zaliczona została do PKWiU 92.52.12-00.00 "Usługi ochrony zabytków" oraz PKWiU 92.31.22-00.00 "Usługi świadczone przez autorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Jaką obecnie stawką obciązona jest w/w działalność. Czy złożywszy w 2001r. VAT-R muszę uzupełnić to zgłoszenie w świetle nowych przepisów oraz czy jestem zobowiązany do składania miesięcznych deklaracji VAT-7.
 95. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/282/04
  Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT na montaż i konserwację skrzynek pocztowych montowanych w budynkach mieszkalnych?
 96. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1104/04/CIP/01
  Podatnik zapytuje jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować od 1.05.2004r. do usług konserwacji kanalizacji deszczowej w ciągu drogi Obwodnicy Trójmiasta.Zdaniem Podatnika zaklasyfikowanie usługi do PKWiU 45.21.41 jest niewłaściwe. Prawidłowym jest zaklasyfikowanie powyższych usług w grupowaniu PKWiU 90-00-10.
 97. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/31/04/ISz
  Czy kontrahent słusznie obciąża firmę 22% podatkiem VAT od części kosztów z tytułu zatrudnienia pracownika do obsługi wspólnego węzła ciepłowniczego?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!