Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


komisant

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-784/10/MS
  termin wystawienia faktury VAT oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wydania towarów komisantowi na podstawie umowy komisu
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-465a/10/AW
  Termin wystawienia faktury VAT z tytułu wydania towarów na podstawie umowy komisu.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-188/10-4/MG
  Odszkodowanie, jakie Wnioskodawca uzyskał na mocy wyroku Sądu Cywilnego w wysokości 8.000 zł, tj. w wysokości wartości utraconych obrazów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrócone na rzecz Wnioskodawcy koszty postępowania sądowego i komorniczego nie stanowią przysporzenia po stronie Wnioskodawcy i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast wypłacone odsetki za zwłokę stanowią przysporzenie w majątku Wnioskodawcy, a tym samym przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, który Wnioskodawca zobowiązany był wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składanym za rok 2009 w wierszu "Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 7".
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-37/10/JK
  Stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym przedmiotem opodatkowania akcyzą będzie sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży powstanie z dniem wydania wyrobu. W przypadku konieczności wystawienia faktury obowiązek podatkowy powstanie z dniem jej wystawienia, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania pojazdu. Natomiast w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, obowiązek podatkowy powstanie z dniem wykonania tych czynności. Podatnikiem akcyzy w ramach dokonywanej sprzedaży będzie komisant (sprzedawca), czyli Wnioskodawca.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-682/09/MM
  Czy przychodem ze sprzedaży komisowej jest prowizja netto?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-558/09-4/TW
  Kiedy w przedmiotowej sprawie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423W-33/09-4/BN
  1. Czy kwota uzyskana z tytułu transakcji pomiędzy komisantem a osobą trzecią stanowi przychód komitenta, czy komisanta w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Kiedy komitent uzyskuje przychód?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-278/09-4/IK
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów komisowych w przedsiębiorstwie będącym komisantem, moment powstania obowiązku wystawienia faktury VAT w przedsiębiorstwie będącym komitentem
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-772/08-2/SM
  zasady rozliczenia podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży samochodów osobowych w ramach umowy komisowej (nabycie wewnątrzwspólnotowe przez komitenta, który przekazuje je komisantowi, dokonującemu sprzedaży dealerom lub ostatecznym konsumentom)
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-694/07-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2007 r. (data wpływu 13.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wysokości stawki przy sprzedaży przez komisanta używanych podręczników szkolnych -jest nieprawidłowe.W dniu 11.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 11. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-34/07/MK
  odnośnie różnic kursowych pomiędzy komitentem a komisantem, powstałych pomiędzy kwotą w PLN wynikającą z faktury a kwota stanowiąca równowartość w PLN waluty obcej,
 12. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-68/07/MK
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu nabycia usług pogwarancyjnych, które są następnie refakturowane na finalnych użytkowników wyrobów firmy A., mogą stanowić koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop?
 13. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/bf/415-20/GJ/07
  Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie komisu samochodowego, przychodem jest cena, którą otrzymuje komitent, czy też prowizja komisanta?
 14. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-5/6/07/JPC
  Czy komisant uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez komitenta w miesiącu jej otrzymania lub następnym?
 15. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-5/2/07/JPC
  W którym momencie następuje dostawa towarów pomiędzy komisantem a osobą trzecią (klientem)?
 16. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-8/07/AS
  dotyczy ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT i podstawy opodatkowania w przedstawionym stanie faktycznym.
 17. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-81-2-GK/06/07
  Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wysyła zanieczyszczone srebro do niemieckiego kontrahenta. Niemiecka Spółka wykonuje na rzecz Spółki usługę oczyszczania przedmiotowego srebra. Oczyszczone srebro nie jest przywożone do Polski, lecz magazynowane na terytorium Niemiec do czasu uzyskania odpowiedniej ceny sprzedaży. Po wystąpieniu oczekiwanej ceny transakcyjnej niemiecka Spółka dokonuje sprzedaży przedmiotowego srebra we własnym imieniu, lecz na rachunek Spółki. Spółka niemiecka w zamian za pośrednictwo w sprzedaży ma prawo zatrzymać 0,3% wartości masy czystego srebra. Czy w opisanej sytuacji dojdzie do WDT?
 18. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/098/06
  Czy Spółka jako komisant refakturując koszty usług transportowych na komitenta związanych z eksportem towarów winna zastosować stawki VAT właściwe dla usług transportu międzynarodowego związanego z eksportem towarów, czy też stawkę 22% właściwą dla zwykłych przewozów krajowych?
 19. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/633/101/2006/EŻ
  Czy jako podatnik podatku od towarów i usług Spółka prawidłowo wystawia fakturę sprzedaży ze stawką VAT 0% i PKWiU 22.11.2 oraz ze stawką VAT 22% od marży handlowej? Czy w konsekwencji powyższego powstaje w Spółce prawidłowo obowiązek podatkowy?
 20. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-51/06
  - jaką stawkę podatku od towarów i usług winna spółka (…) stosować przy opodatkowywaniu sprzedaży dzieł sztuki oddanych jej w komis przez córkę twórcy tych dzieł, która weszła w ich posiadanie w drodze darowizny za jego życia?
 21. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/47/06/JB
  1. Czy, Spółka powinna rozpoznać przychód do opodatkowania wyłącznie w wysokości prowizji obliczonej jako procent sprzedaży wyrażonej w polskich złotych, również w przypadku sprzedaży komisowej wyrażonej w walutach obcych? 2. Czy przychód powinien zostać rozpoznany w momencie wystawienia faktury ostatecznemu nabywcy towarów? 3. Czy, rozliczenia wynikające z zastosowania różnych kursów wymiany walut w związku ze sprzedażą komisową, w tym z rozliczenia z Komitentem oraz różnice w wartości środków Komitenta będących w posiadaniu Spółki, są neutralne podatkowo dla Spółki?
 22. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 667/05
  Zbycie wyrobu akcyzowego w ramach umowy komisu przez komitenta za pośrednictwem komisanta nabywcy podlega na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatkowi akcyzowemu, który obciąża komitenta.
 23. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-4/06/ZO
  czy przy sprzedaży komisowej, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy o VAT, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych prawidłowe jest ujęcie w przychodach do opodatkowania kwoty wynikającej z wystawionej przez Spółkę faktury zawierającej finalną cenę sprzedaży pomniejszoną o prowizję komisanta bez rozpoznania kosztów uzyskania tych przychodów w wysokości pobranej prowizji komisanta.
 24. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-130/05
  Czy podatnik ma prawo odliczać podatek naliczony z faktury VAT otrzymanej od komitenta (w miesiącu otrzymania faktury lub w miesiącu następnym mając towar), który to komitent w ten sposób dokumentuje zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wydanie towaru komisantowi?
 25. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-26/05
  Czy przychód powstaje w momencie wydania towaru przez spółkę jawną w komis do sprzedawcy, czy w momencie, gdy podmiot biorący towar w komis, dokonuje sprzedaży towaru na rachunek dającego w komis - czyli wykonuje usługę.
 26. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-132/05
  Czy podatnik ma prawo odliczać podatek naliczony z faktury VAT otrzymanej od komitenta (w miesiącu otrzymania faktury lub w miesiącu następnym mając towar), który to komitent w ten sposób dokumentuje zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wydanie towaru komisantowi?
 27. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/7-3/05
  Czy do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w przypadku sprzedaży komisowej wpisuje się marżę na podstawie odrębnej ewidencji, nie księguje się natomiast w koszty zakupu samochodu w cenie nabycia oraz czy podstawą do księgowania jest prowadzona dodatkowa ewidencja sprzedaży?
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-53/2/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dokonania dostawy towaru na podstawie umowy komisu?
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-103/05/RL
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie auto-komisu oraz kupna-sprzedaży samochodów używanych. Przy przyjęciu samochodu do komisu sporządzana jest z komitentem umowa dotycząca sprzedaży za określoną prowizję (najczęściej komitentem są osoby nie prowadzące działalności gospodarczej). Nabycie tego samochodu nie jest księgowane. Po dokonaniu sprzedaży księgowana jest w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzyskana prowizja w kwocie netto. Dokonując zakupu samochodu do dalszej odsprzedaży od osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej na umowę kupna-sprzedaży Podatnik wpisuje tę transakcję do rejestru podatku od czynności cywilnoprawnych, odprowadzając 2% podatku na rachunek Urzędu Skarbowego oraz księguje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10 (zakup towarów handlowych). Po dokonaniu sprzedaży samochodu używanego kwota netto, na którą składa się wartość zakupu samochodu oraz marża od sprzedaży samochodu, księgowana jest w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 7 i 9 (wartość sprzedanych towarów). Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy postępuje słusznie i czy prawidłowo ewidencjonuje zdarzenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 30. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/7-2/05
  Czy do wielkości obrotu, od którego prowadzone są księgi rachunkowe należy wliczyć tylko marżę z tytułu komisu?
 31. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/005/2/3931/04
  Czy w przypadku transakcji komisowych opodatkowanych na zasadach ogólnych, których przedmiotem są towary spełniające warunki z art. 120 ust. 1 ustawy o VAT przekazane do komisu przez przedmioty określone w art. 120. ust. 3 ustawy o VAT - komisant może zastosować do dostawy tych towarów 7% stawką podatku? Jak prawidłowo wyliczyć kwotę prowizji komisowej przez podatnika podatku VAT, który stosuje ogólne zasady opodatkowania dla dostawy komisowej?
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-13/17e/16/05/MKS
  jak winna zostać udokumentowana po dniu 1 maja 2004r. dostawa towarów używanych zawarta między podatnikiem VAT czynnym a osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej oraz czy sprzedaż przez podatnika zakupionych od osób fizycznych towarów używanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest z niego zwolniona?
 33. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/270/PP-2/443/45/04
  W jaki sposób komisant powinien opodatkować transakcję komisu, jeżeli towar został wstawiony do komisu przez osobę, nie będącą podatnikiem? W jaki sposób ewidencjonować taką sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?
 34. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57/04[br]PDF.412/14/04[br]PO.434/118/04
  1. Czy w przypadku przyjęcia towaru w komis, winien on być traktowany również jako towar handlowy i ujęty w księdze przychodów i rozchodów ? 2. Czy w przypadku firmy prowadzącej komis, gdzie samochody do handlu są przyjmowane bądź na zasadzie kupna od osób fizycznych (umowa kupna-sprzedaży) lub od osób prowadzących działalność (faktura VAT), bądź na zasadzie przyjęcia od klienta w celu sprzedaży bez zawierania transakcji kupna, istnieje konieczność wystawienia faktury VAT-marża, ujmując na niej wartość sprzedaży w wysokości brutto, a następnie rozliczając marżę, wykazać ją do opodatkowania w deklaracji ? Czy w przypadku przyjęcia towaru w komis, winien on być traktowany jako towar handlowy i ujęty w rejestrze zakupu ? 3. Czy w przypadku przyjęcia towaru w komis, winna być uiszczona opłata skarbowa i składane deklaracje PCC, tak jak przy zakupie ?
 35. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/83/04
  Pytanie dotyczy prawidłowego określenia wartości sprzedaży do limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT, w przypadku umów komisu zawieranych po 1.05.2004r. z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Przedmiotem mojej działalności jest komis telefonów komórkowych. Obecne korzystam ze zwolnienia podmiotowego VAT ze względu na osiągane obroty. Do końca kwietnia 2004r. wg "starej ustawy" w przypadku umów komisu zawieranych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, do limitu warunkującego korzystanie ze zwolnienia zgodnie z art.14 ust.4 pkt 1 - wliczałem wartość sprzedanych towarów będących przedmiotem umowy komisu. Po 1.05.2004r. przy zawieraniu umów komisu towarów używanych - telefonów komórkowych - z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (a następnie ich sprzedaży przez komisanta), pojawiają się wątpliwości wynikające z nowej ustawy o VAT, dotyczące w tym przypadku określenia prawidłowej wartości sprzedaży wliczanej do limitu warunkującego korzystanie ze zwolnienia podmiotowego dla tych umów tj. zastosowania art.120 ust.4.
 36. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-I/443-146/04
  Czy w przypadku dokonywania rozliczeń w walucie obcej transakcji komisu zagranicznego pomiędzy rezydentami będącymi względem siebie komitentem i komisantem, i w razie wystąpienia w takiej sytuacji różnic kursowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek zaistnienia różnicy pomiędzy kwotą w PLN wynikającą z faktury wystawionej przez komitenta dla komisanta (powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT), a kwotą stanowiącą równowartość w PLN waluty obcej otrzymanej przez komitenta od komisanta jako zapłata należności z tej faktury, komitent zobowiązany jest do dokonania korekty faktury pierwotnie wystawionej dla komisanta o powstałe różnice kursowe.
 37. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-167/04/PN/KP
  Czy wydanie towaru przez komisanta osobie trzeciej wiąże się z wykazaniem jej jako podlegającej opodatkowaniu?
 38. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP-443/18/2004
  dotyczy zasad opodatkowania, stawki podatku VAT oraz fakturowania umów komisu w eksporcie
 39. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/005/2/1642/04
  Co stanowi podstawę opodatkowania dostawy towarów przez komisanta?
 40. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/124/2004/JWN
  Rozliczenie dotyczące umów komisu w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 41. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-98/4288/BW/04
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie: handel kupno-sprzedaż używanych samochodów krajowych i zagranicznych, oraz auto komis samochodów używanych powyżej 6 miesięcy. Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 maja 2004 roku wprowadzoną ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, jeśli komitent wstawi mi samochód do komisu to:- mogę prowadzić sprzedaż komisową korzystając z art. 120 ust. 4 ww. ustawy i naliczać podatek VAT od marży,- jak prawidłowo dokumentować komis, jeżeli komitentem jest osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, - jak ewidencjonować sprzedaż komisową w kasie rejestrującej,- czy na fakturze wpisuję tylko kwotę do zapłaty bez wyszczególnienia kwoty marży, - czy od umów komisowych odprowadza się podatek od czynności cywilnoprawnych.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!