Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


kaucja gwarancyjna

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-464/12/MO
  Czy dochód stanowi 100% zafakturowanej kwoty na każdym rachunku częściowym?Czy dochód stanowią kwoty 5% i 5% potrącane z rachunku częściowego i zafakturowane w okresach późniejszych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1653/11-2/IGo
  Pobierane kaucje gwarancyjne nie stanowią obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-249/11-4/MM
  Kiedy w Spółce powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-884/11-4/MN
  Moment powstania obowiązku podatkowego.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-914/11-3/AK
  Czy jeżeli klientem będzie osoba prywatna z którą zostanie zawarta umowa ustna na usługę montażową opodatkowaną stawką VAT 8%, czy mogę wystawić tylko paragon fiskalny bez faktury VAT (jeżeli klient nie podał swoich dokładnych danych do faktury).
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-914/11-2/AK
  Czy pobieraną kaucje muszę ewidencjonować na kasie fiskalnej, czy dopiero pełną płatność za wykonaną usługę lub sprzedany towar ewidencjonuje na kasie fiskalnej?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-914/11-4/AK
  Czy przy montażu markiz w budynkach mieszkalnych mogę zastosować stawkę VAT 8%?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-478/11-4/MP
  1. Zainkasowana opłata rezerwacyjna, pełniąca funkcję kaucji gwarancyjnej i stanowiąca zabezpieczenie wykonania umowy nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.2. W przypadku, gdy kaucja (w wyniku postanowień stron umowy) zostanie zaliczona na poczet przyszłej dostawy lokalu, otrzymane środki pieniężne stanowić będą w istocie zaliczkę lub zadatek będący obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 2 cyt. ustawy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje zgodnie w momencie zaliczenia kaucji na poczet ceny zakupu nieruchomości.3. Kary umowne pełniące funkcję odszkodowawczą (rekompensacyjną) za poniesione straty, nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-96/11/RM
  Dot. zakresie sposobu ewidencjonowania i rozliczania kaucji zwrotnych otrzymywanych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-619/10-4/AS
  Opodatkowanie rekompensaty pieniężnej z tytułu wcześniejszego zwrotu kaucji.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-421/10/RS
  Dokumentowanie fakturą VAT usług pokrytych z kaucji gwarancyjnej.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-31/10-7/AW
  termin wystawienia faktury VAT z tytułu otrzymanych zaliczek i rat
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1162/09-2/MM
  W którym momencie powstaje po stronie Spółki powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w związku z otrzymaniem przedmiotowej kaucji gwarancyjnej?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1618/09/BG
  Czy kwota Gwarancji jest wyłączona z opodatkowania w chwili jej otrzymania przez Wnioskodawcę i podlega opodatkowaniu dopiero w chwili i w zakresie jej ostatecznego rozliczenia na poczet szkód, w tym wydatków Wnioskodawcy, wynikających z niewykonania Umowy przez Kontrahenta? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1621/09/BG
  Czy kwota Gwarancji wykorzystana przez Wnioskodawcę w całości lub części na pokrycie wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu jest wyłączona z opodatkowania, natomiast przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu jest kwota Gwarancji w części wykorzystanej na pokrycie kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 4)
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1622/09/BG
  Czy kwota Gwarancji wykorzystana przez Wnioskodawcę w całości lub części na pokrycie wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu jest wyłączona z opodatkowania, natomiast przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu jest kwota Gwarancji w części wykorzystanej na pokrycie kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 4)
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1145/09/BG
  Czy w momencie otrzymania w drodze potrącenia przez Wnioskodawcę spornej kary umownej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1 - stan faktyczny)
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1620/09/BG
  Czy kwota otrzymanej Gwarancji jest wyłączona z przychodów podatkowych Wnioskodawcy w części niewykorzystanej zgodnie z Umową i podlegającej zwrotowi na rzecz towarzystwa ubezpieczeń bądź Kontrahenta?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1619/09/BG
  Czy kwota otrzymanej Gwarancji jest wyłączona z przychodów podatkowych Wnioskodawcy w części niewykorzystanej zgodnie z Umową i podlegającej zwrotowi na rzecz towarzystwa ubezpieczeń bądź Kontrahenta?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1616/09/BG
  Czy w momencie otrzymania w drodze potrącenia przez Wnioskodawcę spornej kary umownej powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1617/09/BG
  Czy kwota Gwarancji jest wyłączona z opodatkowania w chwili jej otrzymania przez Wnioskodawcę i podlega opodatkowaniu dopiero w chwili i w zakresie jej ostatecznego rozliczenia na poczet szkód, w tym wydatków Wnioskodawcy, wynikających z niewykonania Umowy przez Kontrahenta? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2 - stan faktyczny)
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-890/09/MW
  Czy podlega opodatkowaniu zwaloryzowana kwota kaucji zabezpieczającej wypłacona wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-771/09/KM
  Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zapłaty za usługę budowlaną (kaucja gwarancyjna).
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-772/09/AJ
  Kaucja gwarancyjna podlegająca zwrotowi nie podlega opodatkowaniu.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-914/09-4/BP
  Czy Spółka postępuje prawidłowo nie traktując kwoty kaucji jako obrotu w rozumieniu przepisów art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i nie wystawiając faktury VAT na otrzymaną kaucję?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-821/09-4/ASZ
  Aby podatnik mógł skorygować rozliczenie podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy muszą być spełnione łącznie. Podkreślenia wymaga fakt, że warunek, aby nabywca (dłużnik) nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji należy odnieść wyłącznie do daty dostawy towaru lub świadczenia usługi stosownie do wyżej cyt. art. 89a ust. 2 pkt 1, natomiast w chwili dokonania korekty dłużnik oraz wierzyciel muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni stosownie do wyżej cyt. art. 89a ust. 2 pkt 3.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-465/09/DM
  Opodatkowanie otrzymanej kwoty pieniężnej.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-191/09/MT
  Czy kwota pieniężna otrzymana przez Spółkę na podstawie umowy dzierżawy, podlegająca rozliczeniu przy zakończeniu tej umowy, stanowi jej przychód podatkowy?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1082/08/PP
  Czy usługobiorca może traktować kaucje, wpłacane podmiotowi trzeciemu zgodnie z dyspozycją usługodawców, jako koszty uzyskania przychodu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1121/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008r. (data wpływu 11 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania pobieranej kaucji będącej zabezpieczeniem umowy -jest nieprawidłowe.W dniu 11 czerwca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-469/08/ASz (KAN-5080/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Spółka z o.o. w organizacji, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu 19 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie terminu zwrotu podatku w przypadku braku kaucji -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-213/08-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 19 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kaucji gwarancyjnych -jest prawidłowe.W dniu 19 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-23/08/AZb
  Czy w sytuacji, kiedy podatnik reguluje należności za faktury dostawcy usług zgodnie z umową, w której strony uzgodniły, że 5% kwoty netto będzie przekazywane na rachunek wydzielony - zastrzeżony, a reszta, czyli 95% kwoty netto i cały VAT na rachunek dostawcy, podatnik może skorzystać ze zwrotu podatku naliczonego w trybie przyśpieszonym?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-246/07-6/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku z dnia 18.09.2007r. (data wpływu 26.09.2007r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu kaucji gwarancyjnej -jest prawidłowe.W dniu 21.09.2007r. ( data stempla pocztowego ) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-384/07-5/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007 r. (data wpływu 22.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kaucji gwarancyjnych -jest prawidłowe.W dniu 18.10.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-84/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W., przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007r. (data wpływu 3 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zapłaty za usługę budowlaną pomniejszonej o kaucję -jest prawidłowe.W dniu 3 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-91/07/298-105/JB
  czy można uznać kaucję wpłacaną na rachunek gwarancyjny za zaliczkę, zadatek, przedpłatę lub ratę?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-91/07/298-109/JB
  Pytane dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług kaucji wpłacanej na rachunek gwarancyjny.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-406-3/07-3/MS
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.07.2007r. (data wpływu 12.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od prawnych w zakresie rozpoznania przychodów, uzupełnionym pismem z dnia 03.08.2007r. (data stempla pocztowego 03.08.2007r.)- jest prawidłowe.W dniu 12.07.2007r. został złożony ww. wniosek o ...
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI/406-20/2896/JM/07
  Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadwyżka sumy ww. przychodów nad kosztami ich uzyskania, tj. dochody uzyskane przez wspólnotę mieszkaniową, jeżeli zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem danej nieruchomości, są zwolnione z podatku dochodowego ? Czy w świetle zapisów art. 12 ust. 3a oraz 3c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych datą powstania przychodu we wspólnocie mieszkaniowej jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego wynikający z terminu płatności określonego w podjętej uchwale wspólnoty, przesłanej do właściciela informacji, na wystawionym przez wspólnotę rachunku, tj. przychód należny bez względu na to czy należność została opłacona ?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-99/MC/II/07
  Czy kaucja gwarancyjna stanowi przychód z działalności gospodarczej
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-20/07
  Dotyczy mozliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodu różnic występujących przy zwrocie kaucji gwarancyjnej zwrotnej.
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/41/EZ/07
  1. Czy w związku z art. 86 ust. 16 ustawy o VAT może Pan uznać, iż zapłata za w/w faktury bez kwot gwarancyjnych jest zapłatą całej należności?
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/10/07
  Czy może pomniejszyć fakture sprzedaży usług o kwotę 5% ogólnej wartości brutto, tj. kaucji gwarancyjnej zatrzymanej przez usługobiorcę oraz czy kwota potrąconej kaucji jest kosztem uzyskania przychodów ?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-711/06/SZU
  Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, pobranie kaucji gwarancyjnej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie jest wymienione w art. 5 ustawy o VAT i nie wchodzi w zakres definicji obrotu określonej w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/77/2006/kk
  Czy podatek powinien być uregulowany od pieniędzy, które inwestor zapłacił z wystawionej faktury, czy od należności, które zapłaci za 10 lat (kaucja gwarancyjna) ?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-52/06/SS
  Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, która w roku 2003 zawarła umowę z inną firmą - jako wykonawcą - na realizację robót budowlanych związanych z budową zakładu. Na podstawie w/w umowy, spółka cywilna, jako gwarancję należytego i terminowego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę, zatrzymała 10% wynagrodzenia netto wykonawcy ( kaucja gwarancyjna ). Po zakończeniu tych robót spółka cywilna zarzuciła wykonawcy, iżprzedmiotowe roboty budowlane nie zostały wykonane we właściwy sposób. W terminach wskazanych przez spółkę cywilną, wykonawca nie usunął części usterek. Z uwagi na fakt, iż nie doszło do ugodowego załatwienia spornych spraw, spółka cywilna rozpoczęła naliczanie kar umownych. Natomiast wykonawca uznał, iż roszczenia spółki cywilnej są bezzasadne. Wobec powyższego, sprawa stała się sporna i wymaga rozstrzygnięcia sądowego. Wobec powyższego, moje pytanie dotyczy zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej części kaucji gwarancyjnej, zaliczonej na poczet kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy. W Pana opinii, wystawienie przez spółkę cywilną noty obciążeniowej, w której znajduje się zapis o zaliczeniu części niezwróconej wykonawcy kaucji gwarancyjnej, bez akceptacji takiego zaliczenia przez wykonawcę, nie powoduje powstania przychodu po stronie spółki cywilnej.
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-3/07
  dot : opodatkowania wartości wynikającej ze sprzedaży usług budowlanych.
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-98185/06/10997/145/123/mk
  Czy zwrot kaucji gwarancyjnej, udokumentowanej fakturą VAT wystawioną w czerwcu 1998 r. - również powinien być udokumentowany fakturą VAT, czy korektą faktury VAT?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8/06
  Czy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług kaucja gwarancyjna?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/407/06/492
  Podatnik ma wątpliwości, czy prawidłowo ustalił moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w miesiącu lipcu, tj. w miesiącu wystawienia faktury VAT.
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-38/06/SG
  przedmiotem działalności gospodarczej Strony jest budowa budynkow mieszkalnych oraz sprzedaż znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych . Strona zawarła z klientem zamierzającym nabyć lokal mieszkalny umowę " rezerwacji " , w myśl której dla żadnego z elementów rezerwacji tj. lokalu mieszkalnego ,pomieszczenia przynależnego , garażu , miejsca postojowego nie może zawierać umów przedwstępnych sprzedaży z ionnym klientem niż rezerwujący . W zamian za dokonanie rezerwacji rezerwujący zobowiązał sie do wpłacenia kaucji na rachunek Strony . W przypadku podpisania przez strony przedwstępnej umowy sprzedazy , kwota kaucji zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedazy przedmiotu rezerwacji, natomiast w przypadku , gdy umowa przedwstępna sprzedazy nie dojdzie do skutku w okreslonym terminie kwota kaucji zostanie zwrócona bez odsetek . W piśmie Strona pyta czy w związku z dokonaną wpłatą na konto Strony zwrotnej kaucji w warunkach opisanych we wniosku powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług . Zdaniem Strony wpłata kaucji , która w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej , zostanie obligatoryjnie zwrócona nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług . Dopiero z chwilą ewentualnego podpisania umowy przedwstępnej nabycia przedmiotu rezerwacji i przekształcenia się kaucji w zadatek lub zalickę , przedplatę lub ratę za nabywany lokal powstanie obowiązek podatkowy .
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PDFD-406/59/2006
  Czy kaucja pobrana od kontrahenta unijnego nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ?Czy w przypadku niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy - zatrzymana kaucja stanowi przychód, którego wartość nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-2/06
  Jaki wpływ na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania Spółki ma fakt oprocentowania kaucji tj. w którym momencie odsetki od kaucji (będącej przez okres jej przetrzymywania przez Bank własnością tego Banku) należy uznać za podatkowy przychód Spółki ?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/318/221/2005/EŻ
  Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi czy prawidłowo skorygowała fakturę zaliczkową w ten sposób, ze wartość wpłaty przeliczona na złote w/g kursu średniego stanowi wartość netto podstawy opodatkowania transakcji (0%). Korekta polegała na poprawieniu podstawy opodatkowania (zwiększenie) i poprawieniu stawki podatku VAT z 22% na 0 % - wystąpiło więc podwyższenie wartości netto i obniżenie kwoty podatku VAT należnego, oraz czy prawidłowo skorygowała deklarację za czerwiec, wykazując wartość zaliczki jako wewnątrzwspólnotową dostawę w poz. 28 deklaracji, opodatkowaną stawką 0% i w związku z wystąpieniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazała kwotę do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 180 dni.
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-159/CIT/05
  Czy na podstawie aneksu z dnia 31.01.2005r. i anulowaniem przepadku kaucji, a tym samym anulowaniem wynikającego stąd przychodu 2004r., Spółka powinna dokonać odpowiedniej korekty zeznania podatkowego w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/415-22/137/37303/05/KPS
  Czy jest kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu lokalu sklepowego ?
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/1/164/05
  Czy zalicza się do przychodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych różnice kursowe powstałe od wartości pieniężnych transferowanych z konta na konto, jako zabezpieczenie (kaucja gwarancyjna)dotyczące zakupu maszyny u producenta zagranicznego?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-21/05
  Czy kwota wpłacona tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi koszt poniesiony w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-42/05/42/IP/43431
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania kaucji zabezpieczającej oraz zaliczenia tej kaucji na poczet należności za dostawę wyprodukowanych wyrobów?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/102/WD/423/42/05/ES
  Czy należy refakturować wykonane w sierpniu 2004r. prace naprawcze na Spółkę z o.o. AAA oraz rozliczyć tak powstałą należność z kwotami zatrzymanej kaucji gwarancyjnej i wykazać przychody w miesiącu wystawienia faktury VAT ("refaktura")?Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto faktur za refakturowne prace naprawcze w dacie wystawienia faktury na spółkę AAA Sp. z o.o?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-8/05/MJ
  Czy powinienem odprowadzić podatek w formie ryczałtu za przekazaną w formie gotówki " kaucję gwarancyjną"?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-173/2005/MK
  Pytanie Podatnika dotyczy zasad opodatkowania
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUS PBII/415-7/2005
  Czy zwracając klientowi - osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, kwotę kaucji stanowiącą zabezpieczenie wierzytelności wraz z wynagrodzeniem (odsetkami), bank jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od powyższego wynagrodzenia (odsetek)?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/34/Z/K/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy zapłaty podatku VAT od pozostawionej kaucji w przypadku gdy rozliczam sie kwartalnie, metodą kasową?
 66. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-20/ER/04
  - dotyczy obowiązku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kaucji zabezpieczającej wierzytelność wraz z odsetkami.
 67. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/443/269/04/BM
  Spółka od 1 maja 2004 r. ubiega się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 180 dni, ponieważ działalność gospodarczą rozpoczęła od 10 listopada 2003 r., tj. działa w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia czyli zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE. Spółka nie wpłaciła kaucji gwarancyjnej. Pierwszą deklarację VAT-7 Spółka złożyła za miesiąc listopad 2003 r. Od jakiego dnia skończy się okres 12 miesięcy (art. 97 ust. 6), od którego będzie miała możliwość ubiegania się o zwrot podatku w ciągu 60 dni?
 68. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-52/04/AM
  Pytanie Podatnika dotyczy terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz wniesienia kaucji gwarancyjnej w kwocie 250.000 zł na rachunek urzędu skarbowego, lub dokonania zabezpieczenia majątkowego albo gwarancji bankowych do wysokości w/w kwoty, przy ubieganiu się o w/w zwrot w terminie 60 dni.
 69. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/GF/I/412/367/04
  Czy prawidłowe bedzie zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów wpłaconej kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenie "należytego wykonania umowy", czy prawidłowe będzie odliczenie z tego tytułu VAT stanowiącego część kwoty gwarancyjnej?
 70. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPE-P/443-33/04
  Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5, oraz podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności, w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, termin zwrotu różnicy podatku, o który mowa w art. 87 ust. 2, 4-6, wydłuża się do 180 dni. Powyższy przepis nie ma zastosowania, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250.000 zł. Na podstawie art. 98 ust. 3 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o VAT Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r ...
 71. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/139/2004
  Czy przedstawiona procedura postępowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - jest prawidłowa ? Czy firma musi wpłacać kaucję gwarancyjną ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!